Page 1

SENAGUA S.A. Parcel·la ,12 – Polígon Industrial 08712 Sant Martí de Tous Telèfon : 93 809 61 30 Mòbil: 629 889 128 Fax : 93 809 64 30 E_mail : senagua@senagua.cat Web: www.senagua.cat

Juliol 2013

www.senagua.cat


SENAGUA S.A Senagua SA, és una empresa familiar dedicada a la construcció, reparació i manteniment de pous amples, mines, captacions d’aigües subterrànies... Des de fa més de 80 anys, actualment la quarta generació. L’ any 1988 es va constituir una societat anònima per formar una millor pinya d’ equip. Amb el pas dels anys s' ha anat passant del pic i la pala , mall , tascons , corrioles i bombes de pistó , tal com varen començar els nostres avis , a les més modernes tècniques per a la construcció de pous oberts , tals com compressors , cabrestants elèctrics, maquinària especifica d’ elevació a més de 100 metres de fondària, bombes de fangs fins a 500 m3/hora , grups electrògens , equips de ventilació . Disposem també de camions de gran tonatge , camions tot - terreny , furgonetes i vehicles tot terreny , per poder traslladar els nostres equips i materials necessaris allà a on faci falta . Tan és així que en aquests moments és possible obrir pous a peu de riera , dins d' arenals i graves amb la més absoluta seguretat i si és el cas també es poden construir galeries subterrànies per sota dels rius . Des de principis dels anys 80 , vàrem ampliar els nostres equips amb una màquina gunitadora i excavadores que seguim renovant constantment per poder donar tot el servei des de la captació de l’aigua fins el seu profit final . I seguint totes les recomanacions per a la seguretat dels nostres treballadors, s’ ha elaborat un Pla específic de Seguretat i Salut. Des de l’ any 2008 disposem també del certificat de Registre d’ Empreses Acreditades per la Generalitat de Catalunya REA. El nostre esperit és de treballar el millor possible , perquè els nostres clients quedin del tot satisfets . Les nostres especialitats son : - Pous i mines (reparació, manteniment, construcció...) - Gunitats ( piscines , dipòsits i marges ) - Canalitzacions

Actualment la gerència i direcció de les obres de l’empresa està a càrrec del Sr. Martí Senserrich, que a més d’aquestes tasques a col·laborat en projectes d’ investigació. http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?idm=10&id=7239&c=6


Pous Pous per a la captació d’ aigües.

Construïm: el seu pou per a reg, indústria, casa... Es pot augmentar el seu cabal d' aigua amb mines, galeries o pous Ranney. Disposem de la més moderna maquinària per a la construcció de pous oberts i de personal altament qualificat. Reparem: qualsevol esllavissada o enfonsament del seu pou o mina. Si és necessari, també el podem enfondir. Disposem d’una màquina que fa forats dins del pou o mina per injectar formigó, reforçar parets o col·locar ancoratges. Netegem: el seu pou o mina del fang acumulat al llarg dels anys o bé dels vessaments accidentals de líquids o sòlids. Disposem d'equips de ventilació, d’aigua a pressió i de bombes per a treure fangs. Captacions d’aigua: Busquem, desviem o controlem filtracions d'aigua en soterranis, aparcaments, fonaments, parets, terrenys... Com treballem: Treballem amb cabrestants amb els seus certificats, amb llums a 24 Volts, per un baix consum i per no tenir perill d’electrocució, amb tots els EPI’s necessaris... Per tant ens regim amb el nostre pla de seguretat i salut actualitzat a mida per a cada obra.


Pous Ranney: Normalment les captacions d’aigua subterrànies o subàlvies s’efectuen mitjançant pous Ranney o de clavament. Es construeix un pou amb una mina utilitzant el mètode indi, que consisteix a col·locar un anell de ferro i després construir-hi un cilindre d’obra amb blocs de formigó i formant fileres successives. Els forats interiors s’omplen amb formigó i varetes d’acer corrugat per donar estabilitat i solidesa a l’estructura. L’excavació de l’interior del cilindre provoca que aquest vagi baixant verticalment i es vagi assentant: Les bombes situades dins el pou van reduint el nivell freàtic i així es pot anar baixant i eliminant els sediments més fins. Amb una cullera pneumàtica es van traient les terres. Mentre es va construint el cilindre, es van col·locant drens horitzontals a diferents nivells per on després anirà fluint l’aigua, però mentre dura l’obra es deixen tancats. Quan s’ha traspassat els sediments al·luvials es procedeix a segellar el pou. Una vegada segellat el pou a la roca, continuem excavant fins arribar a la profunditat marcada ja amb un diàmetre més petit, i el més important, sense bombejos d’aigua rellevants, ja que tenim un cilindre relativament estanc. En aquets punt el pou ja està acabat i podríem seguir fent una mina dins la roca, com és el cas de l’abastament d’Olesa de Montserrat (Barcelona), que tot seguit explicarem. En el cas de l’abastament d’Olesa de Montserrat, s’ha optat per construir una captació de mina amb un pou de tipus indi que, si bé presenta una inversió inicial major, permet una explotació més flexible i fiable, amb menys riscos i menys costos de potabilització (menor consum de reactius químics) perquè la qualitat de l’aigua captada és millor. Amb aquesta tècnica disminuïm els costos elèctrics perquè podem optimitzar la corba d’impulsió de les bombes, perquè podem aprofitar els períodes amb la tarifa elèctrica més barata i perquè la cota de làmina de l’aigua és més elevada. Aquesta mina és horitzontal i va en direcció al riu (només té un lleuger pendent cap al pou). La primera part de la mina és cega, ja que qualsevol entrada d’aigua afectaria el rendiment del pou. Posteriorment, es perforen uns orificis al sostre i en cada un d’ells es col·loca una vàlvula unida a un dren de longitud variable, de forma que connectem la mina amb els material al·luvials de l’aqüífer. En aquesta zona és on es troba l’aigua amb major qualitat i regularitat. Aquest drens permeten tenir sempre la captació d’aigua controlada a uns 50m3/h i dren. Cal dir també que els que estan més allunyats del pou són els que més aigua donen.


Dibuix pou i mina Olesa Montserrat:

Anàlisi d’aigua del pou d’ Olesa de Montserrat:


NOVETAT SISTEMA PER NETEJAR POUS AMPLES

SENAGUA S.A. presenta un nou sistema desenvolupat íntegrament per aquesta empresa per netejar pous amples a partir de 1 m de diàmetre i mines sense haver d’entrar o baixar i sense haver de buidar el pou. El sistema es basa en una bivalva penjada d’un cable fins a 150 m de llargada i accionada de manera totalment PNEUMÀTICA per a un total respecte del medi ambient. Per netejar pous només fa falta muntar la maquinària i un pas aplomat de 1 m de diàmetre. Per netejar mines i mantenir-les netes es necessita un pou cada x metres (segons el pendent de la mina i el tipus de fang) una mica més fondo que la solera de la mina. Traient aquest fang, la mateixa aigua arrossega el fang i les pedres del terra de la mina fins al pou, que fa de decantador. Per tant, mantenint aquests pous nets, la mina es manté neta sola. Recordi que aquesta empresa és especialista en construcció, reparació i manteniment de pous, mines i tota mena de captacions d’aigua. Si es vol fer una avaluació de l’estat de la seva captació, estem preparats amb equips de bombeig per buidatge fins a 300 m 3/hora, equips de ventilació i equips de detecció de gasos i podem accedir a pous oberts fins a 150 m de fondària.


Mines i túnels de petita secció Construcció i reparació de mines i túnels de mides mínimes 0,60 m amplada. x 1,60 m. alçada Disposem d’operaris molts qualificats i maquinària específica : per aquets treballs Retro Yanmar de 70 cm. amplada Carretó Honda de 60 cm. amplada Maquina gunitar ,Màquina d’injectar , màquina per transportar morter, auto formigonera , equips de ventilació, il·luminació, detectors de gasos, grups electrògens i compressors. Per fer, reparar i ampliar mines de captació d’aigua i petits túnels per conducció de serveis.

Obra Balaguer : Connexió del clavegueram a interior de la canalització del Torrent dels Rucs


Obra Terrassa : Construcció d’una mina per desviament del col·lector del Torrent d’en Pere Parres


Obra Olesa de Montserrat : Construcció d’un pou i d’una mina


Canalitzacions Amb les nostres màquines i personal li portarem l'aigua allà on vostè la vulgui. Podem fer rases dintre de jardins o espais molt reduïts . Col·loquem bombes i canonades. El pas de la màquina excavadora més petita és de 70 cm. Tenim també una roda rasadora de 20 cm d’amplada i 70 cm de fondària.

Gunitats Gunitats de piscines, dipòsits, marges, sèquies i canals. La construcció a base de formigó gunitat consisteix a modelar, directament sobre el terreny o amb un simple motlle, la forma exacta que tindrà l’obra. Sobre l'excavació es disposa l'emmallat de barretes d’acer que sigui necessari per a l’armadura total, de manera que es formi prèviament l'esquelet de l'obra. El raig de gunita es llançarà sobre aquest esquelet amb un equip de compressió pneumàtica. El tipus d'armadura serà de malla d'acer electrosoldada i barretes per aconseguir les seccions d'acer necessàries en els diferents punts de l'estructura. La gunita és una barreja molt fluida i rica de ciment pòrtland tipus SR i àrids rentats. Aquesta barreja es fa en sec, dosificant els materials a peu d'obra i introduint-los en un injector de formigó. L'aigua necessària per a la barreja s'afegeix de forma automàtica per mitjà d'una vàlvula reguladora situada al cos barrejador de la tovera. Uns moments abans de ser projectada, es combina l'aigua amb la barreja ciment i àrids, el formigó es torna fluid i és llançat contra el punt que ha de revestir fins que s’aconsegueix el gruix de paret o de terra necessari per a cada obra. La velocitat amb què és llançat contra l'entramat de malla li proporciona una gran compacitat i una perfecta adherència amb una quantitat d'aigua mínima. Aquesta relació aigua - ciment és tan petita que per això es poden aconseguir majors resistències que les del formigó clàssic, i les condicions d'impermeabilització són igualment superiors. Aquest formigó, com que es projecta a una pressió tan elevada, té un vibrat extraordinari, cosa que elimina la possibilitat de formació de bosses d'aire, esquerdes, etcètera.

El gunitat es la millor tècnica perquè el formigó tingui una gran flexibilitat i poca retracció, i amb els nostres acabats, l'aigua no surt ni entra en cap lloc no desitjat .


La nostra empresa es regeix sempre per aquests principis

:

CARTA EUROPEA DE L' AIGUA -

El manteniment de la cobertura vegetal adequada, preferentment forestal, és essencial per a la conservació dels recursos hídrics.

-

La qualitat de l'aigua ha de ser preservada d'acord amb les normes adaptades als diversos usos i satisfer especialment les exigències sanitàries.

-

L'administració dels recursos hidràulics hauria d’emmarcar-se preferentment en el marc de les conques naturals i no en les fronteres administratives i polítiques.

-

Sense aigua no hi ha vida possible. És un bé preuat i indispensable per a tota activitat humana.

-

La protecció de les aigües implica un importat esforç, tant d'investigació científica com en la preparació d'especialistes i en la informació al públic.

-

Alterar la qualitat de l'aigua és perjudicar la vida de l'home i dels altres éssers vius que en depenen.

-

Els recursos hídrics s'han d'inventariar.

-

Els recursos d'aigua dolça no són inesgotables. És imprescindible preservar-los controlar-los i, si és possible, fer-los créixer .

-

L'aigua és un patrimoni comú. El seu valor ha de ser reconegut per tots. Cadascú té el deure d'utilitzar-la amb compte i no llençar-la.

-

Per a l'adequada administració de l'aigua és necessari que les autoritats competents estableixin el corresponent pla.

-

L'aigua no té fronteres. És un recurs comú que necessita la cooperació internacional.

-

Quan les aigües, després d'ésser utilitzades, es reintegren a la naturalesa, no hauran de comprometre l'ús públic o privat que se’n faci.

L'aigua disponible per a la humanitat serà la que avui tenim, mai no es podrà augmentar, perquè l'aigua no s'aconseguirà fabricar. Buscar-la i conservar-la és la meta de tots nosaltres, si volem sobreviure.


Principals obres fetes al subsòl : Client Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A. C/ Societat, 26 08221 Terrassa Obra: Any 1997: desviament mina per un embús a l’Avinguda Bejar – Ronda Ponent a 35 metres de fondària i 40 metres de desviament. Anys 2000-2001: desviament amb sifó al pàrking obra Inmovalero, al costat de l’estació Renfe - Parc del Nord. Any 2003: arreglar una mina a la carretera de Castellar, a 30 metres de fondària, uns 250 metres. Anys 2004-2005: desviament d’una mina al carrer Pintor Vancells per embussament d’un pou. Anys 2008-2009: desviament d’unes mines al carrer Ancianitat per permetre el pas d’una tuneladora, a 35 i 23 metres de fondària, amb un total d’uns 98 metres de mina. ( Import de les obres: 280.000€ ) Des de l’any 1997 fins a l’actualitat, manteniment divers de mines, pous i dipòsits d’abastament. Client Ajuntament de Terrassa Plaça Didó , 5 08221 Terrassa Obra: Anys 2010-2011: desviament del col·lector del Torrent d’en Pere Parres entre el Passeig Vint-i-Dos de Juliol i el carrer Pere Parres. ( Import de les obres: 232.000€) Client Aigües Artés S.L. C/Santa Caterina ,30 08700 Igualada Obra: Des de l’any 1976, canvis de canonades, neteja de pous, construcció de diversos dipòsits, reparació i modificació de mines i entrades aigua i arranjament d’accessos a les seves captacions i manteniments diversos. Juny de 2012: construcció d’un dipòsit d’aigua Maig de 2013: reparació d’un dipòsit Client Empresa de Transformación Agraria S.A.( TRAGSSA) C/ Aragó , 179 – 6ª Planta 08011 Barcelona Obra: Any 2009: neteja de túnels de l’embassament Sant Martí de Tous i bombeigs controlats.


Client Comunitat Minera Olesana S.C.C.L. c/ Alfons Sala , 44 08640 Olesa de Montserrat Obra: Construcció d’un pou l’ any 1991 i manteniment fins a l’actualitat. Anys 2011-2012: construcció d’un pou i d’una mina ( Import de les obres : 330.000€) . Documentat amb un article a la revista “ Técnica del Agua “. Febrer de 2013: reparació del dipòsit d’abastament d’aigua del municipi mitjançant gunitat. Client Ajuntament d’ Igualada Plaça de l’Ajuntament 08700 Igualada Obra: Desviament i reformes de col·lectors de fons i reformes de pous i mines per al reg municipal, des de 1993 fins a l’actualitat. Inspecció de mines de diferents edificis municipals, des de 2012 fins a l’actualitat. Client Incasol C/ Còrsega, 289, 6a planta 08008 Barcelona Obra Modificacions de traçat de tubs i mines en afectacions d’obres. Adjudicat maig de 2012: connexió clavegueram de la plaça de la Reguereta a l’interior de la canalització del Torrent dels Rucs, a les obres d’urbanització de la plaça de la Reguereta de Balaguer. Client Aigües de Mataró S.A. C/ Pitàgores, 1-7 08304 Mataró Obra Reformes i manteniment a les seves mines de captació d’aigua des de l’any 2005. Client Ajuntament d’ Argençola Plaça de l’Església, s/n 08717 Argençola Obra Any 2012: arranjament de la captació “Font Freixa”.


Disposem de màquines pròpies per a la realització de totes les obres : - Equips de ventilació de 600 m3/hora - Compressors des de 2 m3/ min fins a 4 m3/min - Equips de bombeig per treure aigua des de 10 m 3/hora fins a 100 m3/hora - Equips elevadors i un equip amb grua Hiab, fins a 150 metres de fondària - Dúmper per a obres - Excavadora compacta Ford - Excavadora Mixta Venieri - Excavadora giratòria Yanmar per a petits espais (70cm d’amplada) - Carretó elevador hidrostàtic Honda - Telescòpica Merlo i Manitou - Elevador AUSA - Equip per a injectar formigó - Auto formigonera Ausa - Compactadora Lebrero - Mesurador de gasos MSA (Altair 4) - Rasadora - Gunitadora - Perforadora horitzontal. - Grups electrògens de 40 i 50 kVA. - Els serveis de trasllats i transports es poden realitzar amb un camió Renault de 18 tones PMA amb grua, 1 camió de 3,5 tones PMA o bé 1 camió tot terreny de 3,5 tones PMA, així com 2 furgonetes i un vehicle furgó tot terreny.


Informaciosenaguajuliol2013