Page 1

Ställ miljökrav på inredningen – vi hjälper till


Miljövänlig inredning

Fokusområden för inredningsprodukter

Det är inte alltid lätt att agera miljövänligt. Därför har statliga MSR

Teknisk kvalitet: Hållbarhet*/säkerhet

Miljöstyrningsrådet tagit fram riktlinjer som skall ge vägledning till

Ingående material: Klädsel/stoppning, plast, metaller, kemikalier,

hållbar upphandling, miljöledning och miljörelaterad produktinfor-

Ytbehandling/beläggning.

mation. Dessa riktlinjer är främst framtagna för offentlig upphandling,

För textilier och läder finns särskilda krav.

men väntas bli styrande även för miljömedvetna privata företag.

Resthantering: Emballage, återvinningsbarhet.

MSRs verksamhet ska underlätta för organisationer i såväl privat som offentlig sektor att införa och vidareutveckla ett systematiskt miljö-

*) Möbler med låg hållbarhet och dålig funktion belastar miljön genom

arbete för en hållbar utveckling. Möbler är ofta sammansatta av

att de kasseras tidigt och måste ersättas med nya. Hög kvalitet ger lång

många olika material. Det kan vara trävirke, träfiberskivor, metaller,

livslängd och är därför en mycket viktig miljöaspekt.

plaster, läder/skinn, stoppmaterial, textilier och glas. Många material kan innehålla eller tillsätts hälso- och miljöfarliga ämnen eller innebära stor kemikalieanvändning eller ge stora utsläpp vid tillverkningen. Råvaran, ex vis trä, kan också komma från skyddsvärda skogsområden. Möbler med låg hållbarhet och dålig funktion belastar miljön genom att de tidigt kasseras och måste ersättas med nya.

Senab ser till att inredningen är Grön.

Kraven som ställs är på produktnivå och fungerar som en sorts varudeklaration, som ska dokumenteras och verifieras. Svanenmärkning,

Senab lämnar ett intyg på att den upphandlade inredningen är ”grön”.

EU-blomman eller TCO-märkning är inget krav, men innebär att pro-

Vi handlar upp inredning som motsvarar Miljöstyrningsrådets kravkri-

dukten uppfyller även Miljöstyrningsrådets krav och kan alltså fungera

terier. Allt genomförs i en väl dokumenterad process där Miljöstyrnings-

som verifikation.

rådets kravkriterier säkerställs. Den ”Gröna inredningen” tillsammans

Andra verifikat kan vara testrapporter och intyg från producenten.

producenternas miljödeklarationer och eventuella testrapporter

Alla verifikat måste kunna följas upp och kontrolleras separat.

samlas in av oss och dokumenteras i en ”Grön inredningsrapport”.

Eva Holmström, Senabs försäljningschef.


När det är oklart om möblerna uppfyller kraven eller vid stickprovskontroller , samarbetar vi med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) som testar produkten och tar fram den dokumentation som krävs. Det kan exempelvis gälla produkter från utländska tillverkare i länder där reglerna kanske är annorlunda än våra.

I samarbete med SP kan vi också genomföra tredjepartsgransk-

ning och uppföljning när det behövs.

Miljövänlig hantering av gammal inredning Miljövänlighet anser vi vara ett väldigt viktigt område. Vi ser därför till att hålla oss informerade och utbildade så att vi ligger i framkant. Ska man handla miljövänligt gäller det ju att kunna se, inte bara till den inredning man köper, utan också till vad som händer med den inredning som man lämnar efter sig. För att hantera den frågan har vi också ett samarbete med 4cycle Miljö & Återvinning. Tillsammans med 4Cycle Miljö & Återvinning avvecklar vi inredning och inventarier åt företag som flyttar eller lägger ned sin verksamhet. Avvecklingen sker på ett miljövänligt sätt i en väl dokumenterad process där återvinning och återanvändning spelar en central roll. Konceptet är inte bara bra för miljön, det är även en god företagsekonomisk affär.

Samarbetet innebär att vi tar hand om gammal inredning på

bästa möjliga miljövänliga sätt. Vår logistikfunktion hjälper till med bl a planering och att samlasta för att lösa transporterna av ny och gammal inredning så att även detta moment sker så miljövänligt som möjligt. Det vi erbjuder är alltså ett komplett upplägg för nyanskaffning och avveckling av inredning på ett miljömässigt hållbart sätt! Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Ett exempel på en ”grön” arbetsplats. Svanen-märkt elbord och förvaring, TCO-certifierad arbetsstol.

Ett gott exempel

Viktigt att tänka på När man skall ställa miljökrav är det mycket viktigt att definiera kraven redan i projekteringen – alltså från start. Detta för att slippa

Sitsen och ryggen på HÅG Conventio är tillverkade av återvunnet råmaterial från stötfångare och ketchupflaskor. Stolen består av få komponenter i recirkulerbara material som är lätta att demontera och byta ut. Plastkomponenterna är typmärkta för källsortering.

dyrbara omprojekteringar. Det är ju ingen mening med att arkitekten ritar in möbler som ändå inte motsvarar miljökraven. Vid behov hjälper vi gärna till med att definiera relevanta krav. MSR har ännu inte formulerat några krav beträffande exempelvis träråvarors ursprung, men sådana krav väntas komma och finns ju redan för t.ex. Svanenmärkning, EU-blomman och EMAS.

I ett större perspektiv har det förstås betydelse hur långa trans-

porter det blir från producent till kund. Men av självklara skäl kan de aspekterna inte tas upp i en ”varudeklaration” när man inte vet var kunden finns. Men sunt förnuft räcker långt.


Senab arbetar med inredning för företag. Det kan vara stora och små inredningsuppdrag. Vi företräder de ledande skandinaviska och europeiska möbelproducenterna. I större projekt ansvarar vi för upphandling, genomförande, budget och tidsplaner. Stora företag som har regelbundna behov av inredningsservice kan teckna avtal med oss. Vi genomför och driver också kommersiella inredningskoncept kostnadseffektivt i och utanför Sverige. Allt vi gör kännetecknas av kvalitet och kompetens, vi har känsla för form och design och våra kunder får uppleva vår vilja att alltid ge mycket service. Kontakta oss gärna.

Stockholm Regeringsgatan 66 Box 7164 SE-103 88 Stockholm Sweden Tel +46 8 402 1940 Fax +46 8 10 78 86 GÖTEBORG Fiskhamnsgatan 6C SE-414 58 Göteborg Sweden Tel +46 31 704 23 00 Fax +46 31 704 23 39 Malmö Fersensväg 3 S-E 211 42 Malmö Sweden Tel +46 40 703 25 Fax +46 40 97 73 73

Foto björn leijon

www.senab.com info@senab.com

Ställ miljökrav på inredningen - Vi hjälper till  

Ställ miljökrav på inredningen - Vi hjälper till

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you