Page 1

•Вимога часу

•Сам собі менеджер

•Увага! Конкурс!

Успіх Укрпошти – відповідальність адміністрації, профспілок і кожного з нас с. 3

Телефонний етикет

Найкраща марка 2012

с. 7

с. 4 – 5

№5 (630)

П’ЯТНИЦЯ, 1 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

•ПІДСУМКИ АКЦІЇ

uman.info

У

«Ïîäàðóé äèòèí³ ðàä³ñòü ÷èòàííÿ»

продовж листопадагрудня 2012 р. тривала спіль на акція УДППЗ «Укрпошта» та ДП «Преса» з доброчинної передплати «Подаруй дитині ра дість читання!». Працівники підприємства не лише ак тивно закликали всіх небайдужих людей передплатити періодичні видання для вихованців дитячих соціальних закладів, а й самі взяли в ній безпосередню участь. На йактивнішими виявилися працівники Київської місь кої, Харківської, Запорізької, Чернігівської та Хмель ницької дирекцій. Завдяки спільним зусиллям поштовиків та добрих людей, які не лишилися осторонь благородної справи, багатьом сиротинцям та іншим соціальним закладам пе редплачено понад 25000 періодичних видань, що на 13000 більше, ніж минулого року. Серед обраних ви дань – багато відомих: «Барвінок», «Мамине сонечко», «Малятко», «Кузя», «В мире сказок», «Своїми руками», Розмальовки», «Джміль», «Однокласник», «Никита и друзья», «Світ дитини» тощо. Нинішня тенденція за свідчила небайдужість суспільства до проблем дітейси ріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Завдяки чуйним та турботливим людям у 2013 р. тися чі дітлахів, позбавлених батьківського піклування, гор татимуть барвисті сторінки газет і журналів, яскравих розмальовок та цікавих кросвордів. Дуже приємно відзначити, що до кампанії з добро чинної передплати долучилися і великі підприємства та їхні керівники, пересічні громадяни, яким не забракло доброти та мудрості подарувати дітям частинку свята й насолоди. «Укрпошта висловлює щиру вдячність усім учас никам акції. Сподіваємося, що зразки чуйності та уваги до знедолених надихатимуть багатьох людей творити добро і виявляти активну позицію в подібних захо дах», – зазначила генеральний директор УДППЗ «Укр пошта» Оксана Плотнікова.

•ЗІ СВЯТОМ!

2

лютого Укрпошта відзначає 19ту річни цю з дня заснування. Постає слушне за питання – багато це чи мало для пошто вого підприємства? З позиції історії світової пошти – це мить. З іншого погляду – це пері од становлення, визначення пріоритетів, впровадження сучасних підходів до ведення бізнесу. Ми гідно подолали цей період становлен ня, чітко визначили основні цілі на майбутнє і рішуче розпочали прогресивні та якісні змі ни. Усі наші цілі відображено в Стратегії роз витку поштового підприємства на 2013 – 2017 рр., що нині затверджується. Основний акцент у цьому визначальному для майбут нього пошти документі зроблено на досяг ненні та утвердженні до 2017 р. Укрпоштою становища лідера в таких сегментах ринку, як: доставка пенсій і допомог, фінансові по слуги, письмова кореспонденція, доставка (у тому числі міжнародна) посилок і вантажів. Базовими положеннями Стратегії є впровад ження нових і розвиток існуючих послуг; мо дернізація інфраструктури, зокрема побудова нової ІТсистеми; створення нової системи мотивації персоналу на основі впровадження системи грейдів. Поставлені перед нами завдання будуть реалізуватися за активної підтримки держа ви. Слід наголосити, що процес реформуван ня не швидкий, однак за 5 років ми досягнемо задуманого. Розвиваючись і вдосконалюю чись, пошта стане серцем української еконо міки та інформаційного суспільства.

УКРПОШТА – 19 років з клієнтами!

Шановні працівники поштового зв’язку України!

Щ

иро вітаю вас з 19ю річницею з дня заснування УДППЗ «Укрпошта». Усі ці роки ви відпові дально і добросовісно працюєте на благо України, виконуєте важливу державну місію, забезпечуючи громадян якісними і доступними послуга ми поштового зв’язку. Нині в Укрпошті відбуваються значні перетворення. Перекона ний, всі амбітні плани з модернізації підприєм ства обов’язково будуть реалізовані силами ви сококваліфікованого колективу справжніх майстрів поштової справи. І в цьому вас усе бічно підтримуватиме Президент України, Мі ністерство інфраструктури України, інші орга ни державної влади та я особисто. У цей святковий день хочу подякувати всім, хто причетний до становлення поштового зв’яз ку та його прогресивного розвитку, за відданість професії, якій ви присвятили своє життя. Добробуту вам, благополуччя та наснаги! Нехай доля усміхається вам!

• УКРПОШТА НЕ МАЄ МЕЖІ – ЦЕ МІСТОК ВІД ДУШІ ДО ДУШІ! •

Володимир КОЗАК, Міністр інфраструктури України


№5 (630)

2

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 1 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

Великі уми ставлять перед собою цілі, а інші люди слідують своїм бажанням. Вашингтон ІРВІНГ

•Події та коментарі

•УКРПОШТІ – 19 РОКІВ!

Шановні колеги!

С

ердечно вітаю 96тисячний колектив поштовиків з дев’ятнадцятою річни цею з дня заснування УДППЗ «Укр пошта». За роки плідної наполегливої праці ми здобули авторитет соціальновідпові дального підприємства. В очах українських споживачів Укрпошта асоціюється з понят тями «якість», «швидкість» і «надійність». Адже наші листоноші завжди вчасно до ставлять послання адресатам, незважаючи ні на відстані, ні на погодні умови. Висловлюю подяку всім працівникам: водіям, сортуваль никам, операторам, листоношам, інженерам, маркетологам, юристам, економістам... Щиро вірю, що ми й надалі працюва тимемо так само завзято, самовіддано, продуктивно та якісно. Зичу вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, зла годи, здійснення заповітних мрій і сподівань. Оксана ПЛОТНІКОВА, генеральний директор УДППЗ «Укрпошта»

•НА ЧАСІ

Процес пошуку оптимального рішення триває

П

роцес модернізації логістичної мережі будьякого підпри ємства зазвичай тернистий. Фахівці УДППЗ «Укрпошта» продовжують пошук партнерів з проектування ефективної мережі логістики для поштового зв’язку. Так, 24 січня в студії генеральної дирекції УДППЗ «Укрпош та» під головуванням генерального директора Оксани Плотніко вої відбулося обговорення презентації компанії «Ernst & Young» на тему: «Підвищення ефективності логістики УДППЗ «Укр пошта». Програму підвищення ефективності логістики Укрпош ти, за висновками експертів «Ernst & Young», слід вести поетап но за трьома напрямами: стратегія розвитку, інфраструктура й операційна модель. Стратегічний план розвитку й економічне обґрунтування трансформації логістики до 2020 р. включають етап розробки стратегії розвитку логістичної системи, зокрема цільової структу ри логістичного ланцюга, оптимізованого з точки зору затрат і підвищення якості, високих вимог до сортувальних центрів і упорядкування транспортних потоків. Наступний етап передбачає модернізацію сортувальних цен трів, удосконалення їх за рахунок нової операційної моделі уп равління і впровадження засобів автоматизації операцій, а та кож – забезпечення потреб автомобільного парку із подальшим його оновленням. Третій етап включає три напрями, за якими буде здійснюва тися робота зі створення операційної моделі, зокрема бізнес процеси, інформаційні системи та персонал. Його ключовими цілями є підвищення ефективності та стандартизація бізнес процесів управління логістикою. Автоматизація бізнеспроце сів й оперативність прийняття рішень, зменшення трудовитрат стануть необхідною умовою реалізації даного етапу. Підвищен ня продуктивності й ефективності персоналу відбуватиметься за рахунок ефективної мотивації. Насамкінець Оксана Плотнікова наголосила, що запропоно ваний шлях модернізації логістичної мережі підприємства є ра ціональним. Однак остаточне рішення щодо вибору партнера та запропонованої ним стратегії буде ухвалено лише після деталь ного аналізу фахівцями та керівництвом Укрпошти.

•АКТУАЛЬНО

Держава має вирішити вже сьогодні, якою бути Укрпошті майбутнього У генеральній дирекції УДППЗ «Укрпошта» 25 січня за ініціативою Міністерства інфраструктури України відбулася спільна нарада фахівців Укрпошти та представників профільних міністерств, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету України під головуванням генерального директора Оксани Плотнікової на тему: «Опрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери поштового зв’язку».

«Р

озробити зміни до «пош тового» законодавства – це вимога часу, – наголо сила генеральний директор УДППЗ «Укрпошта» Оксана Плотнікова. – Держава має впо рядкувати внутрішній ринок по слуг поштового зв’язку. Передусім це необхідно зробити в інтересах споживача, адже в нинішніх умовах, коли діяльність приват них операторів, на жаль, практич но не регулюється, вони захопили привабливі сектори поштового бізнесу в містах, а сільська місце вість обслуговується виключно Укрпоштою. Відтак діяльність Укр пошти на селі збиткова, і за таких умов її присутність там буде неми нуче скорочуватися. І цю «відкри ту» нішу приватні оператори не заповнюватимуть!» Укрпошті, аби й надалі викону вати свої обов’язки національного оператора поштового зв’язку, не обхідна підтримка держави. Інакше, відкривши ринок пошто вих послуг, держава втратить наці онального оператора. Тож державі слід посилити контроль за додер жанням комерційними структура ми законодавства у сфері пошто вого зв’язку. «Особлива роль у ре гулюванні ринку поштових послуг

має належати Національній комі сії, що здійснює державне регулю вання у сфері зв’язку та інформа тизації (НКРЗІ). Зі свого боку, НКРЗІ повинна контролювати ді яльність приватних операторів і мати засоби впливу на них, зокре ма у вигляді штрафів, у разі недо держання ними законодавства про поштовий зв’язок. Водночас у жодному разі не йдеться про моно полізацію ринку чи надання Укр пошті якихось преференцій, – за значила Оксана Плотнікова. – По трібно, щоб усі учасники ринку поштових послуг, зокрема й Укр пошта, були поставлені в рівні умови роботи. Змінити ситуацію на краще покликані запропоновані нами зміни до законодавства, які ми сьогодні обговорюємо». Неврегульованим на сьогодні залишається важливе питання ви селення Укрпошти з приміщень, у яких розміщені відділення пошто вого зв’язку. Це стосується ВПЗ у великих містах, де орендна плата та вартість самої нерухомості за високі для державного підприєм ства, а площі – привабливі для ко мерційних структур. Ще одна з пропозицій пошто виків стосується регулювання ринку письмової кореспонденції.

Упровадження нового проекту ВПС – глобальної системи моніторингу

У

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Інф. «ПВ»

•МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Спільний проект Укрпошти і БТІ рамках співпраці пошти та органів виконавчої влади Київ ської області Київською обласної дирекцією УДППЗ «Ук рпошта» спільно з КП «БТІ КиєвоСвятошинської район ної ради Київської області» відпрацьовано пілотний проект «Роз рахунковий центр УДППЗ Укрпошта» на базі КиєвоСвятошин ського БТІ, який розпочав свою роботу 27 листопада 2012 р. На території КиєвоСвятошинського БТІ обладнано окреме робоче місце для оператора УДППЗ «Укрпошта», який приймає платежі від населення за отримані послуги від БТІ, а також зай мається розповсюдженням періодичних видань, ЗПО та марко ваних конвертів тощо. Даний центр має ряд переваг перед банківськими установами, зокрема: локально та швидко обслуговує клієнтів, оскільки при ймання платежів здійснюється безпосередньо в приміщенні БТІ; оперативно інформує щодо сплачених платежів та автоматично вивантажує електронні реєстри. За час упровадження пілотного проекту вирішено необхідні технічні та організаційні питання для покращення якості надан ня послуг приймання платежів на користь КП «БТІ КиєвоСвя тошинської районної ради Київської області». У середньому за місяць центр обслуговує 2000 клієнтів, а сума платежів від насе лення становить щомісячно 2 млн грн. За сприяння голови Київської облдержадміністрації, впро вадження даного проекту планується в усіх міських та районних БТІ Київської області.

Укрпошта як національний опе ратор має виключне право на пе ресилання простих листів масою до 50 г та простих поштових кар ток. Однак недобросовісні опера тори в обхід законодавства відби рають це право у національного оператора, а отже, у держави. У ході наради кожна пропози ція ретельно розглядалася. Від бувся обмін думками і було вирі шено продовжити роботу щодо врегулювання розбіжностей, які виникли під час обговорення зако нопроекту. Результатом має стати документ, що передбачатиме вне сення змін до законодавства Укра їни, зокрема до Законів «Про пош товий зв’язок», «Про оренду дер жавного та комунального майна», «Про житловокомунальні послу ги», «Про регулювання містобу дівної діяльності», «Про привати зацію невеликих державних під приємств (малу приватизацію)», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про місцеве самоврядування», «Митного ко дексу» та «Кодексу про адмініс тративні правопорушення» то що.

Зустріч заступника генерального директора Людмили САЛОЇД з іноземним експертом

У

2012 р. Укрпошта взяла курс на реалізацію нового проекту «Глобальна система моніто рингу» (ГСМ), який установлює зв’язок між якістю служби та рів нем оплати кінцевих витрат. Дана система застосовується для оціню вання рівня якості пересилання міжнародної кореспонденції. Проект упроваджується на під приємстві за рахунок Фонду по кращення якості служби ВПС. Система моніторингу дає змогу кожному призначеному поштово му оператору отримати конкретні діагностичні показники у сфері якості служби вхідної пошти, які слугуватимуть основою для опла

ти кінцевих витрат. Оцінка буде стосуватися часу надходження контрольних відправлень до адре сатів у країні призначення. Рівень якості призначеного опе ратора порівнюватимуть з величи нами, запропонованими нормати вами доставки. Глобальна система моніторингу буде ґрунтуватися на зовнішніх оцінках, а це означає, що отриму вати контрольні листи будуть тіль ки незалежні кореспонденти. При цьому потрібно, щоб одержувачі кожного відповідного призначено го оператора залишилися невідо мими. Ця система також викорис товуватиме діагностичну техноло

гію радіочастотної ідентифікації. Вона дасть змогу відслідковувати надходження контрольних від правлень без зовнішньої позначки, яку могли б ідентифікувати пош тові службовці. Запуск ГСМ в Україні здійснює представник Міжнародного бюро Всесвітнього поштового союзу Густаво Альберто Демі Торрез – адміністратор з поштових по слуг/експерт RFID. Для того, щоб вимірювати нашу якість служби, в дільниці №5 ДОПП встановлено 5 радіочастотних пристроїв, та ще 2 – на території міжнародного ае ропорту «Бориспіль». Надалі по дібне обладнання буде встановлю ватися в Центрах обробки пошти Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Львівської та Запорізької дирекцій. Потім незалежним кореспонден там у нашій країні будуть направля тися контрольні листи з радіочас тотними транспондерами (RFID). Контрольні листи, що надійдуть на територію України, будуть про ходити через радіочастотні антени (RFID), щоб визначити дату та час їх надходження. Кореспонденти будуть повідомляти дату вручення листів. Таким чином буде здійсню ватися незалежний контроль. Інф. «ПВ» E"mail: postv@ukrposhta.com


Сприятлива можливість приховується серед труднощів і проблем. Альберт ЕЙНШТЕЙН

Г

рейдинг – створення системи рангів, вертикальної структури позиційних посад, універсальної для всього пер соналу компанії. Це процедура чи систе ма процедур з оцінки та впорядкування посад, у результаті чого вони поділяють ся на групи, відповідно до їх цінності для компанії.

Критерії оцінки посади: •знання та навички; •складність роботи, що виконується; •рівень відповідальності посади; •рівень самостійності; •вплив на стратегічні цілі та бізнес результат компанії; •аналітичне та комунікативне наван таження.

3

№5 (630)

•Актуально

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 1 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

•ВИМОГА ЧАСУ

Успіх Укрпошти – відповідальність адміністрації, профспілок і кожного з нас

Критерії оцінки працівника: •вплив на бізнесрезультат; •необхідний рівень кваліфікації; •результативність; Оцінка й розподіл працівників по грей дах проводиться для кожної посади інди відуально. В цілому враховується цінність роботи, що виконується, вартісність само го працівника, яка залежить від рівня його кваліфікації, досвіду, майстерності, роз витку, професійної компетенції.

С

тратегія розвитку Укрпошти пе редбачає проведення масштабного реформування та вдосконалення підходів до багатьох виробничих і адмі ністративних сфер діяльності підприєм ства. Однією з найважливіших складо вих у процесі його реформування є впро вадження нової системи оплати праці, винагороди та мотивації працівників на основі грейдів. Що це за система? Як во на впливатиме на добробут працівників? Навіщо це все потрібно Укрпошті? – го ловні питання, відповіді на які чекає більшість наших колег. Минулого тижня в ГНЦ «Зелена Бу ча» відбувся перший тренінг для пред ставників 7 пілотних дирекцій Укрпошти (генеральна, Київська міська, Сумська, Інформаційнорозрахункова, Автотранс пошта, ДОПП, ГНЦ «Зелена Буча»), з яких і розпочнеться впровадження нової системи оплати праці. У ході дводенного тренінгу за участі фахівців консалтингової компанії HayGroup працівники Укрпошти розі бралися в багатьох аспектах системи грейдів, ознайомилися з історією її ство рення, розглянули цілі та етапи реаліза ції проекту, виконали низку практичних завдань, запропонованих тренерами. Система оцінювання роботи людини на основі грейдів була розроблена в ми нулому столітті американським еконо містом Едвардом Хеєм, який об’єднав напрацювання своїх колег в єдину систе му, що надала змогу об’єктивно оцінити будьяку посаду в компанії незалежно від сфери її діяльності та місця розташу вання. Так, за часів заснування компанії HayGroup (1943 р.) нова система

впроваджувалася в багатьох телекомуні каційних, промислових, торговельних компаніях. Свого часу цікавим досвідом для фахівців стала робота з упроваджен ня грейдингової системи для оцінювання роботи служителів Ватикану, нобелів ських лауреатів та олімпійських чемпіо нів. Нині понад 10 тис. потужних компа ній світу вже активно використовують цю систему. Серед них такі світові гіган ти, як BMW, Microsoft, General Electric, Sony, WallMart, BBC, IBM, а також пош тові адміністрації Нової Зеландії, Німеч чини, Індії, Канади, славнозвісна кур’єр ська служба США FedEx і не тільки. В Україні першими організаціями, які впровадили систему грейдів, стали ком панії металургійної, гірничодобувної та банківської сфери. Згодом їхнім досві дом скористалися низка провідних ком паній різних регіонів держави, навіть ус танови державного сектору. Звертаючись до учасників тренінгу, консультант HayGroup Ольга Шкуть на голосила, що для кожної компанії розробляється індивідуальна система оцінювання та мотивації працівників. Реалізація кожного проекту – це копітка робота, в ході якої ретельно вивчаються посади, враховується специфіка регіонів та районів, у яких працюють люди. Знач на частина роботи над проектом поклада ється саме на працівників компаній – майбутніх експертів щодо роботи із сис темою. Члени проектної групи Укрпошти візьмуть участь в організації та реалізації кожного етапу проекту. Вони займати муться аналізом та описом посад,

Тетяна ДІДИЧ, директор Департаменту з питань праці та персоналу Укрпошти Нова система стане додатковим потужним інструментом для роз витку Укрпошти. До проекту залучені топменеджери компанії, які розуміють і підтримують необхідність змін у системі оплати праці. Реалізація проекту – це не одноразова акція, а процес, який буде постійно контролюватися зовнішніми експертами, керівництвом Укрпошти і профспілками, які є провідниками та носі ями прогресивної ідеї, покликаної поліпшити роботу й добробут працівників. Після закінчен ня роботи над проектом система буде уважно переглядатися, вивчатися й удосконалюватися. Усім нам доведеться докласти чимало зусиль і часу, адже учасники проекту несуть відповідальність за багатотисячний колектив Укрпошти. Під час роботи над проектом лідери змін навчаться об’єктивно оцінювати виробничий потенціал людей, грамотно делегувати функції. Більшість із них очолить робочі групи в регіональних філіалах. Упродовж року всі наші працівники пройдуть низку тренінгів, завдяки яким підви щиться їх професійний рівень, від якого залежатиме заробітна плата та індивідуальна цінність кожного з них. Важливим чинником у системі грейдів в Укрпошті є регламентований фонд оплати праці. Ми хочемо платити людям більше, але для цього необхідно вивести організацію на відповідний рівень дохідності. Нинішній ринок надає такі можливості, і ми маємо активно їх використовувати.

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

розроблятимуть систему показників ефективності та систему оцінки потенці алу працівників Укрпошти, організову ватимуть і проводитимуть навчання в регіональних дирекціях підприємства. У процесі впровадження системи на різних етапах до роботи залучатиметься велика кількість працівників Укрпошти, що зумовлено необхідністю врахування досвіду фахівців багатьох структурних підрозділів, а також для того, щоб люди поступово вивчали систему грейдів і зви кали до змін. Завдяки такому підходу не буде викривлятися сутність методології, а процес упровадження буде максималь но прозорим. Для того щоб побудувати, впровадити нову систему оплати праці і при цьому досягти очікуваного результату, Укрпош ті доведеться пройти п’ять етапів. Нині компанія перебуває на першому, який пе редбачає навчання проектних груп, пла нування роботи, розподіл відповідаль ності та обов’язків. На наступному етапі здійснювати меться аналіз та опис існуючих посад, без чого не можна перейти до третього етапу – їх оцінювання. Сьогодні можна оцінювати роботу працівників Укрпош ти лише за назвою їх посад, але це є гру бою помилкою, адже для справедливої оцінки необхідно вивчити й проаналізу вати діяльність працівників кожного ок ремого структурного підрозділу. Кожна людина, яка працює в Укрпошті, має власне бачення щодо виконання постав лених завдань і своїх обов’язків, різний рівень відповідальності. Тож під час ана лізу та оцінювання фахівців враховувати муться технічні знання, освіта, навички

управлінської діяльності, комунікативні здібності, повноваження у прийнятті відповідальних рішень. Після того, як усі посади в Укрпошті будуть оцінені та сгруповані відповідно до їхньої цінності для компанії, кожній з них залежно від кількості нарахованих балів буде присвоєно відповідний рівень грейда. У ході співпраці фахівців HayGroup та Укрпошти буде розроблено та запропоно вано кілька сценаріїв ідеальної справедли вої системи з урахуванням її врегулюван ня з фондом оплати праці підприємства, юридичних аспектів тощо. Для об’єктивної оцінки роботи в управ ління проектом включено комітет, що скла дається з керівників Укрпошти та лідерів профспілки, які на регулярній основі здій снюватимуть контроль за ходом роботи, зокрема відслідковуватимуть етапи, переві рятимуть відповідність прийнятих рішень чинному законодавству України. У якості зовнішніх контролюючих експертів залуча тимуться представники Мінінфраструкту ри, КРУ, Міністерства соціальної політики та Федерації профспілок України. Кінцевим результатом спільної роботи має стати єдина прогресивна й прозора система винагороди та оплати праці, що надасть змогу визначати ідеальний про філь людини, яка може займати відповід ну посаду в компанії. Працівники Укр пошти будуть знати, яким чином можна впливати на свою заробітну плату і кар’єрне зростання. Кожна людина відчує своє визнання і матиме щире бажання працювати краще й більше. Борис ГРИЩЕНКО

Ольга ШКУТЬ, бізнес"тренер, представник HayGroup Ukraine У своїй роботі ми застосовуємо методологію, яка виправдала себе десятиліттями. Ми постійно аналізуємо ринок праці, засто совуємо зразки найкращих світових практик. В Укрпошті нова система враховуватиме цілі та корпоратив ну культуру компанії, особливості кожної професії та регіонів, де працюють поштовики. Зазвичай членів проектних команд ми називаємо лідерами змін, тому що вони є флагманами реалізації проекту, саме їм пе редається вся інформація щодо методології, послідовності та особливостей упровадження системи. По суті проект реалізовується завдяки роботі проектних груп. У кожній дирекції Укрпошти будуть працювати внутрішні тренери, які відповідно до розроблених нами систем передаватимуть усю методологію коле гам з інших структурних підрозділів. Наше спільне завдання – зробити так, щоб сис тема працювала на 100%. Перше, що ми очікуємо від учасників проекту, – це прагнення до нових знань та ініціативності. Загальний успіх залежить від широти мислення, здатності розгляда ти як проблему, так і шляхи її вирішення з різних кутів зору.

E"mail: postv@ukrposhta.com


№5 (630)

4

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 1 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

•Панорама

Художник зображує не те, що бачить, а те, що бачитимуть інші. Поль ВАЛЕРІ

•УВАГА! КОНКУРС!

•АНКЕТА

Пропозиції на конкурс «Краща поштова марка України 2012» Оберіть три кращі, на Вашу думку, марки (блоки, малі аркуші): 1.______________________________________ 2.______________________________________ 3.______________________________________ Інформація про учасника конкурсу: ПІБ (повністю) __________________________ _______________________________________ _______________________________________ Рід занять ______________________________ _______________________________________ Вік (за бажанням) _______________________________________ Контактний номер телефону ________________________________ Підпис* ________________________________ Дата __________________________________ *Підпис учасника конкурсу підтверджує його зго ду на передачу необхідної інформації УДППЗ «Укр пошта» для отримання нагороди.

Блок № 104

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

К

ожен, хто бажає взяти участь у конкурсі, в тер мін з 4 лютого до 1 квітня 2013 року може наді слати до УДППЗ «Укрпошта» листи зі своїми пропозиціями щодо трьох поштових марок (блоків, малих аркушів), введених в обіг у 2012 році, які, на їх думку, можуть посісти, відповідно, І, ІІ і ІІІ місця, з позначкою «Конкурс «Краща поштова марка України 2012». Листи, надіслані після 1 квітня 2013 року, не роз глядатимуться. Дата відправки листів визначається за відбитком календарного штемпеля на конверті. Надіслані учасниками пропозиції розгляне конкур сна комісія, яка до 30 квітня 2013 р. визначить три поштові марки (блоки, малі аркуші), що посіли І, ІІ та ІІІ місце, та відповідно учасників – переможців кон курсу. Три кращі поштові марки (блоки, малі аркуші) 2012 року визначатимуться за кількістю балів, нада них за них учасниками конкурсу, за системою: І міс це – 3 бали; ІІ – 2 бали; ІІІ – 1 бал. І, ІІ та ІІІ місце здобудуть ті поштові марки (блоки, малі аркуші), які наберуть найбільшу кількість балів.

Блок № 103

Блок № 97

Блок № 1246

УДППЗ «Укрпошта» розпочинає конкурс «Краща поштова марка України 2012». Учасни; ками конкурсу, що триватиме з 4 лютого до 1 квітня 2013 року, можуть бути користувачі послуг поштового зв’язку без вікових обмежень.

Блок № 1239

Блок № 1213

Блок № 96

Якщо дві або більше позицій наберуть рівну кількість балів, вибір проводитиметься на основі додаткового голосування членів конкурсної комісії. Автори листів (обрані методом жеребкування), які віддадуть свої голоси за маркупереможницю (блок, малий аркуш), та автори поштових марок (блоків, ма лих аркушів), що посіли І, ІІ, та ІІІ місця, нагоро джуватимуться добіркою поштових марок України 2012 р. Для отримання нагороди переможці повинні надати УДППЗ «Укрпошта» необхідні документи. Чекаємо на Ваші заповнені анкети за адресою (приймаються лише ті анкети, які надійшли пош тою!): Відділ контролю письмової кореспонденції та реалізації філателістичної продукції УДППЗ «Укрпошта», вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001. Зображення марок Ви можете побачити на с. 4–5 «ПВ», а також на корпоративному сайті Укрпошти http://www.ukrposhta.com.

Блок № 100

Блок № 1212

Блок № 1214

Блок № 98

E"mail: postv@ukrposhta.com


Мистецтво полягає в тому, щоб знайти незвичайне у звичайному і звичайне у незвичайному. Дені ДІДРО

5

№5 (630)

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 1 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

•Філателія

•УВАГА! КОНКУРС!

Блок № 1194 – 1197

Блок № 102

Блок № 1198 – 1201

№ 1171

№ 1175

№ 1193

№ 1177

№ 1215

№ 1221

№ 1176

№ 1267

№ 1170

№ 1181

№ 1252

Малий арк. № 17

№ 1216

№ 1179

№ 1180

№ 1173

№ 1178

№ 1205

№ 1260 – 1261 № 1247

Блок № 101

Блок № 107 № 1238

№ 1206

№ 1202 № 1191

№ 1217 – 1220

№ 1236 – 1237

Блок № 106

№ 1203 – 1204 Блок № 105

№ 1268 – 1269

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

№ 1226

№ 1245

№ 1188

№ 1187

№ 1174

№ 1172

№ 1182

E"mail: postv@ukrposhta.com


№5 (630)

6

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 1 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

•Поштова спільнота

Ми – компанія «людей для людей», а не «кабінетів для посадових осіб». Мері КЕЙ

•ВІТАЄМО!

З ювілеєм!

28

січня 80річчя з дня народження відзначив Петро ДЮКОВ, ветеран зв’язку. 42 роки віддав Петро Анатолійович галузі, прой шовши довгий тернистий шлях від телеграфіста до помічника міністра зв’язку УРСР. Працював на чальником республіканського агентства «Союз друк», потім – на різних посадах у поштовому зв’язку. Написав дві книги, присвячені історії української пошти: «Від гінця до Інтернету» і «На службі дер жаві і народу». Шановний Петре Анатолійовичу! Щиро вітаємо Вас із ювілеєм. Бажаємо здоров’я, щастя, невичер пної енергії на довгі роки.

•ТВОЇ ЛЮДИ, УКРПОШТО!

Жіноче обличчя профспілки

Колектив УДППЗ «Укрпошта»

Вітаємо колег!

С

воє 60річчя 1 лютого святкує завідувач складу групи матеріальнотехнічного забезпечення – Гільчире ЗАКІРОВА. Гільчире Калімулівна працює в галузі зв’язку з 1983 р. Спочатку листоно шею, згодом оператором, начальником ВПЗ, органі затором роздрібної торгівлі. А з 2001 р. – завідувачем складу. Вона освічений і професійний фахівець, чес на, добросовісна, принципова людина. Адміністрація та профспілкова організація ЦПЗ №12 Донецької дирекції Укрпошти вітають ювілярку і бажають міц ного здоров’я, здійснення всіх задумів та успіхів на життєвому шляху.

Н

а виконання постанови президії Федерації проф спілок України об’єднання профспілок Харків ської області оголосило конкурс за результатами діяльності у 2011–2012 роках. Обласну організацію профспілки працівників Харківської дирекції Укрпошти в номінації «Краща жінка – лідер первинної профспілко вої організації» представляли Наталія Рудь та Тетяна Гердт. Наталія РУДЬ головою первинної профспілкової ор ганізації Центру поштового зв’язку № 7 (Харківський р н) була обрана ще в 2007 р., з того часу й організовує різ номанітні конкурси, екскурсії, цікаві зустрічі. Завжди знаходить потрібні слова, щоб розрадити та підбадьорити людину. Наталія – не лише красива жінка, лагідна дружина,

турботлива мати, а й відповідальний, сумлінний праців ник, фахівець бухгалтерської справи. Вимоглива до себе та оточуючих, «не стоїть на одному місці», ніколи не бо їться експериментувати, завжди повна нових ідей. Тетяна ГЕРДТ очолює первинну профспілкову органі зацію Центру поштового зв’язку № 5 (м. Куп’янськ) уже протягом 9 років. Значну увагу приділяє питанням оздо ровлення дітей, культурномасовій та спортивній роботі, організовує виставки дитячих малюнків та робіт талано витих працівників, новорічні ранки для малечі тощо. Привітна, завжди готова прийти на допомогу кожному працівнику, користується повагою та авторитетом у ко лективі. За підсумками конкурсу, переможцем у номінації «Краща жінка – лідер первинної профспілкової організа ції» (віком до 35 років) було обрано Наталію Рудь, вона нагороджена Почесною грамотою об’єднання профспілок Харківської області. Наочні матеріали про роботу пер винної організації надіслані до Федерації профспілок Ук раїни для розгляду журі Всеукраїнського конкурсу. Тетя ну Гердт нагороджено Подякою голови об’єднання проф спілок Харківської області. Бути профспілковим лідером – це копітка щоденна ро бота. Завжди треба тримати руку на «пульсі», вміти вирі шувати будьякі питання. І це вдається нашим перемож цям, нагороди вони одержали по праву. Тож дорогі наші жінки, щиро вітаємо вас! Бажаємо щас тя, добробуту і злагоди в сім’ях, щоб минали вас життєві негаразди, а життя лише розпалювало високий політ ва ших сміливих мрій. Наталії Рудь зичимо перемоги у Все українському конкурсі.

•ПОШТА І ЗМІ

І подарунки передплатникам

Інф. Харківської дирекції Укрпошти

•ДИТЯЧЕ ЛИСТУВАННЯ

Новорічна казка

В

Іванівці на Одещині на центральній площі відбулося свято Маланки. Міцного здоров’я, родинного благополуччя, добробуту побажав усім селищний голова Віктор Хобта. Сюрприз для іванчан підготували пошта та ре дакція газети «Степові зорі». Вони запросили пе редплатників взяти участь у розіграші призів. Су перприз (пилосос) виграв постійний передплатник «Степових зорей» Іван Мигович. Редактор газети Лариса Токар подякувала всім передплатникам, листоношам та начальникам пош тових відділень за вірність газеті та тісну співпрацю. Всі учасники свята отримали заряд позитивних емоцій. Лариса БУЛЛО, Одеська дирекція Укрпошти

Надія ГЕРАСИМ з омріяним подарунком

•ДОБРОЧИННІСТЬ

Допомагати дітям ніколи не пізно

М

и настільки переймаємося власними пробле мами, що не встигаємо помічати труднощі ін ших. Допомагати дітям ніколи не пізно! Вже традиційною стала акція з доброчинної передплати «Подаруй дитині радість читання!», організована УДППЗ «Укрпошта» та ДП «Преса», яка тривала впродовж листопада – грудня 2012 р. Взяти участь в акції міг кожен охочий – як фізич на, так і юридична особа. Чернігівська дирекція Укр пошти передплатила 427 прим. газет та журналів на суму 14227,65 грн. Ми щиро вдячні всім учасникам, чуйним людям, за підтримки яких упродовж 2013 р. вихованці соціальних закладів, дітисироти та діти, позбавлені батьківського піклування зможуть чита ти барвисті та цікаві друковані видання. Активну участь у заході брали: громадська приймальня на родного депутата В. Атрошенко; громадська прий мальня народного депутата М. Рудьковського; ДП «Семенівський лісгосп»; Чернігівська Єпархія; ТОВ ВКФ «Диво». Найактивнішими учасниками акції стали самі організатори! Поштовики не лише всіляко залучали людей до участі в заході, а й влас ним коштом передплачували газети та журнали. Пам’ятаймо: щасливі посмішки дітей – нагорода за нашу небайдужість! Інф. відділу маркетингу Чернігівської дирекції Укрпошти

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Вручення подарунку Олександрі МОНАХ (смт Глибока)

Щ

ороку з початку грудня на селення земної кулі готу ється до новорічних та різ двяних свят. Починаючи з Дня свято го Миколая, ми всі перетворюємося на дітей, які вірять у казку, чудесне здійснення мрій та бажань. На адресу святого Миколая і Діда Мороза через пошту надходить безліч листів. Які ж вони різні й водночас схожі – дитячі мрії! Іграшки та соло дощі – в більшості листів саме такі за мовлення. Однак трапляються й інші листи: «У мене є багато чого цікавого, а в інших цього немає, тому прошу те бе, Дідусю, і твоїх помічників подару вати цим дітям хоча б трішечки того, чого вони побажали,» – просить 12річний Роман. А от 10річна Віка пише: «Ще я хочу, щоб мої рідні, близькі, друзі та всі люди на Землі бу ли здоровими.» Коли читаєш такі лис ти, на серці стає тепло й затишно. Од нак надходять і сумні листи. Одна ба буся написала листа за свого онука, бо

сам хлопчик, хворий на епілепсію, як раз потрапив до лікарні. Дівчинка На дійка розповідає свою сумну історію: «Мої батьки померли, і я за ними дуже сумую. Я дуже хочу планшет, але знаю, що в мене його ніколи не буде.» Вже багато років відділ маркетин гу Чернівецької дирекції УДППЗ «Укрпошта» перечитує листи на ад ресу святого Миколая та Діда Моро за, готує відповіді та відправляє (за можливості) подарунки. Цьогоріч, одержавши подарунки з генеральної дирекції і додавши дещо від себе, ми змогли вручити дітям омріяні пода рунки. Не можна передати відчуття, коли бачиш, як дитина, яка в 11 років знає, що таке боротися за життя і пе ремагати рак, з сяючими від щастя очима обіймає м’якенького цуцика – такого, як вона описала: «не знаю, яка порода, але він такий руденький і ма ленький». Або дівчинкасирота, яка написала: «у мене ніколи не буде планшета», боїться відкрити посилку

від Діда Мороза і повірити в те, що її мрія таки здійснилася. У цілому на адресу відділу марке тингу надійшло 266 листів зі зворот ною адресою. І всім дітям були від правлені листи та подарунки. Уже третій рік УДППЗ «Укрпош та» проводить благочинну акцію «Подаруй дитині радість читання». У цьому році для дітей шкілінтернатів, спецшкіл, дитячих будинків було пе редплачено 1042 примірники дитя чих журналів та газет на суму 8522,21 грн. Серед тих, хто взяв участь в акції і подарував дітям мож ливість насолоджуватися різноманіт ними цікавинками, пізнавальними статтями та розважальними історія ми, – сільські ради, приватні підпри ємці, працівники відділень поштово го зв’язку. Крім того, в оновленому примі щенні Чернівецької дирекції УДППЗ «Укрпошта» для дітей працівників було організовано новорічну ялинку за участю казкових героїв, виставку малюнків на конкурс «Моє новорічне свято». Конкурс було проведено для дітей та онуків працівників пошти Буковини. Вже визначено перемож ців: І місце – Анна Скидан (смт Пу тила), ІІ – Олександр Гончаров (м. Новоселиця) та ІІІ – Дмитро Са їнчук (с. Подвірне Новоселицького району). Відділ маркетингу Чернівецької дирекції Укрпошти E"mail: postv@ukrposhta.com


Успіх – це не ключ до щастя. Щастя – ось ключ до успіху. Якщо ви любите свою справу, то будете успішні. Альберт ШВЕЙЦЕР

Ц

ьогоріч телефону виповнилося 137 років. Але й досі не кожен уміє правильно по ньому спілкуватися. І якщо в приватному житті телефонні «манери» людини залежать від її ото чення, то в діловому вимоги до ведення розмови досить жорсткі. Адже від того, що і як ви говорите, коли берете слухав ку чи самі телефонуєте у службових справах, залежить імідж вашої організа ції. Пропонуємо кілька порад щодо того, як проводити важливі телефонні розмо ви і справляти при цьому на співрозмов ників якнайкраще враження, а також як слід відповідати на службові дзвінки.

Поки номер не набрано Підготуйтеся до важливої розмови, дав ши відповіді на такі запитання: «Чого я хо чу досягти? Кому я подзвоню? У який час? Які запитання поставлю? Які документи мені стануть у нагоді? Яка інформація мо же знадобитися моєму партнерові?». Не зайвим буде занотувати цілі розмови і запитання, на які хочете отримати відповідь, а також дібрати інформацію, що може знадо битися. Покладіть нотатки біля телефону.

Номер набрано… Слухавку слід знімати після другого четвертого дзвінка. У разі попередньої домовленості про розмову за швидкістю реакції на дзвінок судять про ступінь за цікавленості в ньому. Навіть якщо дзвін ка чекають, той, хто телефонує, очікує на зв’язок не більше п’яти гудків. Якщо слу хавку не підняли, отже абонент не може підійти до телефону. Вважається, що дзвонити довше неввічливо. Якщо ви попередньо про час дзвінка не домовлялися, з’ясуйте, чи має співроз мовник можливість говорити. Якщо ні, домовтеся про інший час. Якщо відповід не запитання не пролунало й особа, якій зателефонували, не має часу на розмову, вона може, не називаючи причини зайня тості, попросити зателефонувати ще раз пізніше або сама запропонувати зустріч ний дзвінок: «Шкода, але зараз я не можу з вами поговорити, бо поспішаю». При цьому інтонація має бути доброзичливою.

Привітання і представлення – Алло? – Хто це? – А хто вам потрібен? Той, хто знімає слухавку «зовнішнього» телефону, зазвичай називає не своє прізви ще, а назву організації чи її підрозділу. По внутрішньому – підрозділ і прізвище того, хто підняв слухавку. Відповідаючи по пер сональному телефону, називають своє пріз вище. Нейтральні «так», «алло», «слухаю» в діловому спілкуванні неприпустимі. Особа, яка зателефонувала, має привіта тися, представитися й назвати установу, наприклад: «Доброго дня, Наталя Іванова з Міністерства освіти». Не змушуйте спів розмовника гарячково пригадувати, де ж він чув ваш голос...

«Я телефоную з приводу…» У слухавці можна відрізнити тишу, що прислухається, від тиші, що не хоче слухати. Звичайно, тему зустрічі порушує особа, яка зателефонувала. Під час роз мови слід говорити ввічливо, чітко і роз бірливо. За поганої чутності, великого

Телефонний етикет

•САМ СОБІ МЕНЕДЖЕР

Крім усього іншого, по ньому можна ще й дзвонити Минуло всього кілька років від появи мобільних телефонів, а вже нині божевільний, що розмовляє на вулиці сам із собою, сприймається як цілком нормальний власник блу0туз гарнітури.

…А раніше, коли ще не було телефонів, люди ж якось примудрялися домовлятися про зустрічі. І навіть зустрічалися! обсягу інформації можливі репліки: «Ви не могли б повторити...», «Ви зрозуміли моє повідомлення?», «Вибачте, я не роз чув...». Для того, щоб спрямувати розмо ву в потрібне русло чи перехопити ініці ативу, допускаються репліки: «Вибачте, я хотіла б уточнити...», «Хвилиночку, в ме не є думки з цього приводу...». Дистанція між партнерами надає спе цифічності цій формі спілкування. Спів розмовники не бачать один одного, тож на зміст розмови дуже впливає інтонація: нотки нерішучості, роздратування, по грози, співчуття, зацікавленості по теле фону дуже відчутні. При цьому якщо між змістом розмови та інтонацією є розбіж ність, більше довіряють саме тональності мовлення. Щоб голос лунав рішучіше, краще вес ти розмову стоячи. Якщо людина сидить у кріслі, її голос звучить м’якіше й добро зичливіше. Усмішка під час розмови ро бить інтонацію приємнішою, а опус кання й піднімання голови – голос глухі шим. Перед важливою розмовою варто вибрати комфортну позу, уявити облич чя співрозмовника, попередньо сплану вати хід розмови. Якщо під час розмови необхідно зробити логічний висновок, внести пропозиції, фахівці радять піднес ти слухавку до лівого вуха. Якщо метою розмови є висловлення співчуття, краще піднести до правого. Не можна переривати людину, з якою розмовляєте. Щоб попередити таку ситу ацію, треба зробити невелику паузу або порахувати до двох після того, як ваш співрозмовник закінчить говорити.

Кінець – розмові вінець Ефективність телефонної розмови обернено пропорційна її тривалості. Тривалість розмови визначає старший за посадою, віком. Молодшому не можна припиняти її та прощатися. Якщо він був ініціатором дзвінка, то має поінформува ти старшого, що всі питання, які його ці кавили, з’ясовано. За рівних умов розмову закінчує її ініціатор. Етикетні формули, що завершують те лефонну розмову, повинні використову ватися адекватно до ситуації. Зазвичай це подяка за інформацію, пропозиції, допо могу: «Дуже вдячний вам за допомогу», «Дякую вам за інформацію», «Дякую за пропозиції». Щоб бути впевненим у досягнутих ре зультатах розмови, потрібно наприкінці обов’язково підбити підсумки, ще раз повторити висновки. Якщо в розмові на зивалися цифри й дати, їх слід ще раз

Газета зареєстрована Державним комітетом інформаційної політики України 30.11.1999 р. Реєстраційне свідоцтво: КВ № 3839

Адреса редакції: Хрещатик, 22, Київ, 01001, тел.: 323"20"27; факс 279"24"71 E"mail: postv@ukrposhta.com Видається на замовлення УДППЗ «Укрпошта» Друк ТОВ «Мега"Поліграф» (вул. Марка Вовчка, 12/14, м. Київ)

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

7

№5 (630)

•Світ захоплень

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 1 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

уточнити й зафіксувати, щоб не було не порозумінь. Якщо телефонна розмова затягується з вини її ініціатора, можна її прискорити посиланням на термінові справи: «Ви бачте, що перериваю вас, але...», «Було цікаво розмовляти з вами, але...», «Не хо чу переривати вас, але я змушений піти». Професійно звучать мовні формули, які містять пропозиції щодо продовжен ня контактів: «Я триматиму з вами зв’язок. До побачення», «Було приємно з вами поговорити. Сподіваюся, що ми скоро зідзвонимося». Грубим порушенням ділового етику вважаються дзвінки, що «зависли». У ра зі домовленості про телефонну розмову слід обов’язково вчасно зателефонувати.

Обрив зв’язку та інші тонкощі Людина похилого віку – це та, яка пам’ятає, коли телефони були лише зручністю. Якщо зв’язок переривається, то знову набирає номер той, хто телефонував. Якщо під час телефонної розмови дзво нить інший телефон, необхідно вибачитися перед першим співрозмовником, зняти слу хавку, повідомити про свою зайнятість і з’ясувати у другого співрозмовника, чи очі куватиме він завершення розмови, чи ви са мі зателефонуєте йому пізніше. Не можна примушувати співрозмовни ка очікувати більш як 30–60 с, доки ви від повідаєте на інший дзвінок або дістаєте досьє. Звертатися зі службовими питаннями по домашньому телефону можна лише в термінових справах або на прохання самого господаря. Але й у цьому разі додому не те лефонують між 20ю годиною вечора й 8ю ранку. У телефонній розмові можна подякува ти за надіслані квіти, незначну послугу, ви явлену гостинність. У разі близьких, друж ніх стосунків із певною особою, її можна привітати з днем народження, іменинами. Водночас по телефону не прийнято вітати старших і офіційних осіб. По телефону згід но із нормами етикету не висловлюють співчуття. Телефонна розмова з офіційною особою прирівнюється до особистої бесіди. Її ре зультати фіксуються. В разі досягнення під час неї принципових домовленостей можна надіслати співрозмовникові листа з їх під твердженням. Офіційні переговори телефоном ведуть ся за протоколом: одна зі сторін складає за писи, пізніше надсилає підтвердження. З появою мобільного телефону з’яви лися й нові правила телефонного етикету.

Мобільний телефон – багатофункціо нальна річ, та все ж не слід використову вати його як магнітофон. Є бажання послухати музику – використовуйте на вушники. При використанні гарнітури старайте ся говорити не дуже голосно, щоб не при вертати до себе зайву увагу. Оберіть рінгтони, що подобатимуться вам і водночас не дратуватимуть оточу ючих. Уникайте встановлення на телефон рінгтонів, які можуть образити чи збен тежити оточуючих (нецензурні вислови, грубі вирази та неприємні звуки). Встановіть мінімальну гучність сигна лу мобільного телефону, коли ви відпо чиваєте разом з іншими людьми – на приклад, у кафе чи гостях.

Погано, коли курка перебігає дорогу. Ще гірше, якщо вона водночас розмовляє по мобільнику. Сідаючи за кермо, вимкніть гучність те лефону і не відволікайтеся на дзвінки – це зробить поїздку безпечнішою. Якщо вкрай необхідно – використовуйте гарнітуру. Вимикайте мобільний телефон там, де є застереження «Будь ласка, вимкніть ваш мобільний телефон» – наприклад, у літаках чи медичних закладах. У громадських місцях: магазинах, транспорті, ліфті тощо намагайтеся роз мовляти по мобільному телефону тихо та коротко, щоб не заважати оточуючим своїми розмовами. Переводьте мобільний телефон у ре жим «Без звуку» або активуйте послугу «Голосова пошта» на ділових зустрічах та переговорах, у театрах, музеях, на ви ставках, у кінотеатрах, бібліотеках. Якщо в громадському місці вам термі ново необхідно написати текстове пові домлення, вимкніть звукові сигнали клавіатури. Перебуваючи в офісі, не забувайте бра ти із собою мобільний телефон, навіть ко ли ненадовго залишаєте своє робоче місце.

У спробах змінити своє життя ти змінюєш номер телефону. Але ти змінюєш лише номер, а життя… життя змінюється в того, хто вже ніколи не зможе тобі додзвонитися. Багато simкарт – багато клопоту. На магайтеся спростити людям зв’язок з ва ми. Використовуйте або один мобільний номер узагалі, або один у якості особис того і другий як службовий. Більше, як свідчить досвід навіть дуже зайнятих лю дей, і не потрібно. Некоректно використовувати чужі мо більні телефони у своїх цілях і повідом ляти їх мобільні номери третім особам без дозволу. Фотографуючи або знімаючи відео на свій мобільний, поважайте приватне життя інших людей. Запитайте дозволу, перш ніж когось фотографувати або зні мати.

Засновник: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» Редакційна рада:

Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Листування з читачами тільки на сторінках газети.

Оксана Плотнікова, Володимир Гурков, Лілія Король, Людмила Кузнецова, Олена Нікольська, Людмила Салоїд, Борис Борисов, Володимир Мороз, Леонід Ненько, Павло Богданов, Світлана Ткаченко

За достовірність фактів, цифр, точність імен і прізвищ відповідають автори статей, а за зміст реклами — рекламодавці. Усі права заcтережені. Передрук можливий лише з відома редакції. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Газету набрано і зверстано у редакції газети «Поштовий вісник» УДППЗ «Укрпошта»

Головний редактор Заступник головного редактора

Тетяна Мартинюк Дарина Плотнікова 323"20"27

Відповідальний секретар Зав. відділу

Ірина Красько Катерина Зубарева 323"21"35

Літературний редактор

Людмила Бацай

Кореспонденти:

Карен Сімонян, Борис Грищенко

Комп’ютерна верстка

Ольга Гордашевська

Тираж номера: 85 961 Загальний тираж лютого: 343 844 Зам. № 30 002

Передплатний індекс: 22220 E"mail: postv@ukrposhta.com


№5 (630)

8

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 1 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

•Калейдоскоп

Жодне вимовлене слово не принесло стільки користі, скільки безліч невимовлених. ПЛУТАРХ

•ВИПАДОК

•СТИЛЬ СПІЛКУВАННЯ

Двадцять п’ять центів

О

дного разу хлопчик років десяти увійшов до кафе і сів за стіл. Офіціантка підійшла до нього. – Скільки коштує шоколадне морозиво з горішками? – запи тав хлопчик. – П’ятдесят центів, – відпові ла жінка. Хлопчик вийняв руку з ки шені й порахував монетки. – Скільки коштує просте мо розиво? – запитала дитина. Деякі відвідувачі чекали за столиками, офіціантка була не задоволена. – Двадцять п’ять центів, – кинула коротко у відповідь.

«Уроки» слововживання

Ф

ормою негативного спілкування є вживання нецензурної лексики і жестів. У більшості випадків лихослів’я є образою і зневагою самого життя, інших осіб і само го себе. Уявіть собі ситуацію: стоїте, скажімо, на зупинці, а непода лік ваші однолітки обговорю ють учорашній матч. Оскільки ви до цієї теми не байдужі, то насторожуєте вуха. Та замість конкретної інформації про пе ребіг гри та забиті голи чуєте лише: піпіпіпіпі… Дивно? Так, але, на жаль, вас уже не здивує розмова, в якій часто трапляються брутальні слова чи вислови, що належать до не нормативної лексики. Ненормативна лексика – це лихослів’я, непристойні слова, які сьогодні можна почути будьде. Вони «вибухають» у переповненому транспорті, ко тяться шкільними коридорами,

Хлопчик знову перерахував монетки. – Хочу просте морозиво, – вирішив він. Офіціантка принесла моро зиво, кинула рахунок на стіл і мовчки пішла геть. Хлопчик закінчив їсти, сплатив у касі

рахунок та покинув кафе. Ко ли офіціантка повернулася, аби прибрати стіл, у неї пере хопило подих від побаченого: поряд з пустою вазочкою лежали акуратно складені мо нетки, двадцять п’ять центів – її чайові.

•КУРЙОЗИ

атакують з екрану телебачен ня… Часом виникає думка про чудодійні фільтри, які б захи щали вуха від такої кількості бруду. Попри це, у сучасному світі розквітає справжня мода на вживання ненормативної лекси ки. Недарма соціологи та психо логи з жахом стверджують, що сьогодні непристойні сло ва – це вже не лайка – просто хлопці і дівчата так… розмовля ють. А ще дослідники стверджу ють, що сповнена лихослів’я мо ва завжди була притаманна ра бам. Адже у ній звучить відчай, злість і зневага до інших. Ціка во, що, вживаючи ненормативну лексику, люди вважають себе вільними людьми, а насправді спілкуються між собою мовою рабів… Варто над цим замисли тися?! Оксана ХМЕЛЬ

Забута поштова cкринька Британські поштовики на 23 роки «забули» про поштову скриньку на вокзалі Бірмін; гему. а одному із залізничних вокзалів Вели кобританії поштовики не виймали корес понденцію з поштової скриньки… з 1989 р. Коли через два десятиліття під час ре монту станції скриньку все ж таки помітили, працівники пошти сказали, що докладуть макси мум зусиль, щоб усі листи й листівки потрапили до своїх власників. «Забута» поштова скринька на бірмінгемській Ньюстрітстейшн всі ці роки щоденно була у по лі зору десятків тисяч пасажирів. Дехто кидав у неї листи та листівки. Однак міські поштовики наче не підозрювали про її існування. Після ви лучення вміст поштової скриньки було доставле но до розподільчого пункту Королівської пошти. Пожовкла кореспонденція датується почина ючи з 1989 р. Серед листів є навіть послання дру зям та родичам у США з Австралії. Все, що було

Н

•СМАЧНОГО!

знайдено у скриньці, британські поштовики на магатимуться передати отримувачам, серед яких можуть бути й ті, хто давно переїхав в інший ра йон, місто чи навіть країну.

Листівці – піввіку Листівка з Німеччини до Британії йшла майже піввіку.

З

вичайна поштова листівка з німецького міста БадГодесберг до призначеного адре сата в британське місто Мейденхед ішла майже 50 років. Правда, ті, кому призначалася листівка, так і не змогли прочитати її, оскільки зазначене місце проживання давно змінили. Лист, написаний 13 березня 1963 р., потрапив до подружньої пари Джейсона і Ганни Крабтрі. Як вдалося з’ясувати, листівка була адресова на попередньому мешканцеві Дереку Левісу. Відправила її подруга Левіса з листування Гуд рун Рентроп. На листівці стоїть штамп королів ської пошти, датований 29 жовтня 2012 р. У поштовому відомстві припустили, що лист у поштовій скриньці виявили зовсім недавно.

•КРОСВОРД

Вареники з картоплею і сиром

Н

у хто не любить щойно зва рені домашні вареники? Здавалося б, що може бути простіше – замішуєш тісто, загортаєш у нього начинку, вариш – і готово. Все майже так і є, але трохи інакше. «Правильне» тісто є чи не найважливішим моментом у приготуванні варе ників. Яка б смачна не була начинка, а жорстке тісто може зіпсувати весь смак. Головний секрет смачного й ніжного тіста для вареників, як це не див но звучить, – небагато яєць, бо яйця ніби зв’язують тісто, роблять його міцні шим, але й жорсткішим водночас. Надзвичайно важливо тоненько розкачувати самі варениці. Ну й наоста нок – вода для замісу тіста має бути гарячою. Так, у багатьох (особливо ста рих) рецептах українських вареників радять додавати холодну воду, бо тоді тісто ніби менше сохне, але в результаті виходить значно твердішим. Я кладу тісто в кульок, і воно не встигає висохнути. А зліплені вареники одразу вари мо. Для тіста: 3 склянки пшеничного борошна, 0,75 склянки води, 1 яйце, 0,5 чайної ложки солі. Начинка: 400 г сиру, 400 г вареної картоплі, 1 яйце, 1 цибулина, олія для смаження, сіль, перець. Сир перетріть із сіллю. Картоплю відваріть і гарячою потовчіть на пюре. Сир перемішайте з картоплею. Посмажте цибулю на олії й додайте в начинку. Борошно викладіть на стільницю, зробіть заглиблення і вбийте туди яйце. Налийте трохи кип’ятку, можна використати гарячий відвар від картоплі. Вимішуйте, доки тісто стане однорідним і не перестане відставати від рук. Тісто розділіть на декілька частин. Візьміть одну частину тіста – решту за лиште в кульку. Розкачайте скалкою вареницю, покладіть начинку і заліпіть вареник. Варіть невеликими порціями у киплячій підсоленій воді. Подавайте вареники з сиром та картоплею гарячими зі сметаною або смаженою цибулею. Смачного!

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

E"mail: postv@ukrposhta.com

№ 5  

nomer 5 poshta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you