Page 1

Cena netto €13 760,Projektor P 499 LEA D ER jest precyzyjnym urz¹dzeniem pomiarowym umo¿liwiaj¹cym proste i szybkie pomiary narzêdzi.

Oferta nr 14/2012

Pr eSet

Urz¹dzenie to jest niezbêdne dla nowoczesnych narzêdziowni, ostrzalni oraz dla operatorów maszyn CNC. Projektor jest u¿ywany w przemyœle drzewnym, metalowym a tak¿e przy obróbce szk³a i kamienia. Wszêdzie tam, gdzie wymagana jest kontrola narzêdzi. U mo ¿ liw ia  sprawdzenie wymiarów narzêdzia jego promienii i profili. Projektor P r e s e t   P 4 9 9 T C   j e s t   w y p o s a ¿ o n y w  liniowe prowadnice  kulkowe oraz  precyzyjne utwardzane adaptory  do  uchwytów  ISO lub  inne. Wysoka jakoœæ u¿ytych komponentów gwarantuje pracê w ró¿nych warunkach, w³¹czaj¹c podwy¿szon¹ temperaturê i zapylenie.

Projektor pomiarowy Le a d e r wyposa¿ony jest w kamerê wysokiej rozdzielczoœci  z matryc¹ CMOS  i 17"   kolorowy monitor. Kontrola i pomiary s¹ bardzo proste dziêki przyjaznemu dla u¿ytkownika oprogramowaniu. P499  Le a d e r p r z y s t o s o w a n y   j e s t   d o   p o d ³ ¹ c z e n i a d r u k a r k i   e t y k i e t ,   t y p o w e j   d r u k a r k i   A 4 lub  po³¹czenia  z internetem. P re se t Le a d e r  pracuje œrodowisku Windo ws co gwarantuje ³atw¹ aktualizacjê systemu i oprogramowania w ka¿dej chwili. D r u k a r k a   D ym o  widoczna na zdjêciu ­ opcja dodatkowa.

05­100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Okunin 138A  tel. 22 21 31 775  fax 22 379 03 35  www. grupa70.pl


Oferta nr 14/2012

Przyk³ady pomiarów:

Pomiar  k¹ta 

Pomiar  promienia 

Pomiar  profilu

rozpoznanie max. promienia narzêdzia ­  ro z p o z n a n ie   ma x   k ¹ ta   n a r z ê d z ia ­  porównanie  promieni  narzêdzia     z  rysunkiem. ­  porównanie k¹tów narzêdzia z rysunkiem   (g o n io m e tr) ­  k a r t o t e k a   p r o f i l i   n a r z ê d z i

Pomiar  do osi  X,Y 

           Pomiar do  przesuniêtej  osi

Dane  techniczne: Pr o je k to r   p o mia r o w y   d o   n a r z ê d z i Pr e Se t P4 9 9  L e a d e r  d o s ta r c z a n y  je s t z  u c h w y te m d o   o p r a w e k   ISO 30/40 lub 50 wed³ug ¿yczenia klienta. Inne chwyty na zamówienie. P a r a m e t r y  p o m i a r u  n a r z ê d z i a : ma x œ r e d n i c a   320 m m , m a x w y s o k o œ æ  360 m m . (wiêksze  zakresy  na  zamówienie) System pomiarowy: Sta³a oœ X,Y i ruchome osie X,Y z automatycznym wykrywaniem max. œrednicy i promienia. Sz y b k i  i  p r o s ty   r u c h   o s i  p o z w a la j¹ c y   n a p r e c y z y jn e   p o z y c jo n o w a n ie . Dok³adnoœæ: 0,001 m m Wymiary: szer. 110 x g³ .62 x wys. 90 c m .

Funkcje: Pamiêæ: 10.000 narzêdzi i 99 maszyn Drukowanie: naklejki na narzêdzia i listy narzêdzi Pomiar:  promieñ  na  podstawie  3  lub  wiêcej punktów A ut oma t y c z ne   w y k r y w a n ie   lin i  lu b   k ¹ ta Monitor: 17" kolorowy Wyjœcia: U SB ­   4   s z t . ;  Eth e rn e t­ La n  ­ 1 szt. M e nu:  o b s ³ u g a   m y s z k ¹ ,   w y b ó r   j ê z y k a Konwersja  œrednicy  na  promieñ K la w ia t ur a   w y œ w ie tla n a   n a   mo n ito r z e Wb u d o w a n e  fu n k je  g e o me tr y c z n e Wy k r y w a nie  p u n k tó w  i p o r ó w n y w a n ie  z e wzorcem Powiêkszenie  40x

Waga: 90 kg . Zasilanie: 230V

Opcja: Obs³uga menu przez ekran dotykowy

05­100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Okunin 138A  tel. 22 21 31 775  fax 22 379 03 35  www. grupa70.pl

Projektor pomiarowy do narzędzi  
Projektor pomiarowy do narzędzi  

Urzadzenie do pomiaru narzedzi skrawajacych do obrobki, drewna, metalu, kamienia i innych materialow.

Advertisement