Page 1

ЗА ДОБРИТЕ ИДЕИ ГОВОРЯТ

Г-ЖА ФАНДЪКОВА КМЕТ НА ГРАД СОФИЯ

9 771314 218009

03

И НЕЛИ РАДЕВА ОТ I CAN TOO

ТЪКАННИТЕ БАНКИ ИНВЕСТИЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2011 ИНТЕРВЮ С ДОЦ. Д-Р МИРОСЛАВА КАДУРИНА

СВРЪХИЗПОТЯВАНЕТО МОЖЕ ДА СЕ КОНТРОЛИРА

ВСЕМОГЪЩИТЕ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ПО ТЕМАТА: ПРОФ. РУМЕН ПАНКОВ И Д-Р ПЕЕВ

МНЕНИЕ НА Д-Р ДИАНА ДЯНКОВА

СОЛАРИУМИТЕ ДВЕТЕ СТРАНИ НА МОНЕТАТА СТАРЕЕНЕТО: НЕИЗБЕЖНОСТ ИЛИ… РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙСТВИЕ? СТАТИЯ ОТ Д-Р ЕЛЕНА ТУБИНИС

ХИДРАТАЦИЯ СЛЪНЦЕЗАЩИТА


редакционно

6-10

ДОБРИТЕ ИДЕИ ИНТЕРВЮТА С: Г-ЖА ФАНДЪКОВА КМЕТ НА ГР. СОФИЯ

44-46 ПУШЕНЕТО И СТАРЕЕНЕТО НА КОЖАТА

РЕДАКЦИЯ ЗАМ. ГЛАВЕН РЕДАКТОР ИВА ШАЛАМАНОВА ОТГОВОРЕН НА БРОЯ ЕЛИСАВЕТА КОСТОВА

И НЕЛИ РАДЕВА I CAN TOO

48-49 SPA КАПСУЛАТА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДУХА И ТЯЛОТО

12-23 РЕПОРТАЖИ

РЕДАКТОРИ НАЙДА СПАСОВА ЗОРНИЦА КОЛЕВА АРТ ДИРЕКТОР ВЕСИСЛАВА ТАБАКОВА

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА НЕДА ЦАНКОВА ФОТОГРАФ КРАСИМИР СЕМОВ

24-32 ХИДРАТАЦИЯ

СЧЕТОВОДСТВО КАМЕЛИЯ ВЪЛЧЕВА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ЙОРДАН НЕГРИЕВ abonament@professional-look.com

50-51 ИСТОРИЯ НА МАРКАТА

ДИРЕКТОР РЕКЛАМА МАРИАНА ПЕТРОВА

52-53 НОВИНИ 34-37 UV ФИЛТРИ 54-57 SPA&WELLNESS

38-43 КАК ДА ЗАПАЗИМ КОЖАТА ЗДРАВА ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ

62

КАКВО НОВО

58-63 ДА ПРЕДПАЗИМ КОСАТА ПРЕЗ ЛЯТОТО 66-67 ПЕДИКЮР

РЕКЛАМЕН ОТДЕЛ ХРИСТИНА ХЛЕБАРСКА 0898 872 772 0879 530 973 hristina@professional-look.com ДЕСИСЛАВА ЛУКАНОВА reklama@professional-look.com ОФИС МЕНИДЖЪР office@professional-look.com АДРЕС СОФИЯ, УЛ. “ПИРОТСКА” 95, ЕТ. 3, ТЕЛ./ФАКС: 02/833 32 40 02/833 51 20 ИЗДАТЕЛ МЕДИЯПРО ООД ИЗДАНИЯТА BEAUTY WOMAN СА РЕГИСТРИРАНА МАРКА НА МЕДИЯПРО ООД

ISSN 1314-2186 Ðåäàêöèÿòà íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî íà ïëàòåíèòå ïóáëèêàöèè. Èçïîëçâàíåòî íà ìàòåðèàëè îò èçäàíèåòî å çàáðàíåíî ñ èçêëþ÷åíèå íà èçðè÷íîòî ñúãëàñèå íà èçäàòåëÿ.

4


Косата Ви също се нуждае от почивка. Осигурете й я с продуктите на Framesi.

˜²Á´¾¬©§¹§Ç¸¬·¯ÆÇÇ-ORPHOSISÇ3UNRISEǸǬ±¸¹·§¹Çµ¹Ç ±§±¹º¸Ç®§À¯¹§©§Ç¨¬®º¶·¬¾´µÇ±µ¸§¹§Çµ¹Ç©·¬«´¯¹¬Ç56ÇeÇ ²Á¾¯lj¬¾¬Ç³µ­¬³Ç«§Ç¸¬Ç·§«©§³¬Ç¯¸¹¯´¸±¯Ç´§Ç¸²Á´½¬¹µÇ JUSTÇFORÇYOU

За контакти: „София Хеър Дизайн” ЕООД, гр. София, ул. „Резбарска” №5, тел./факс: 02/962 02 73; e-mail: office@sofiahairdesign.com


СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ 2011 В СЪЖИВЕНИТЕ ОТКРИТИ ГРАДСКИ ПРОСТРАНСТВА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БЛИЗО ДВА МЕСЕЦА СЕ РЕАЛИЗИРАХА СЪБИТИЯТА, ОБЕДИНЕНИ ОТ ОБЩАТА ДОБРА ИДЕЯ С ИМЕТО СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ 2011. ВЪВ ВСЯКА „ВАЖНА ТОЧКА” НА ФЕСТА УМЕЛО БЯХА ПРЕПЛЕТЕНИ ЕКОЛОГИЯ И ИЗКУСТВО. ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВАШЕ РАЗЛИЧНИ ЕКСТЕРИОРНИ АРТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОТКРИТИ ЕКСПОЗИЦИИ, МУЗИКАЛНИ СЪБИТИЯ, ИЗЛОЖБИ, ДЕМОНСТРАЦИИ И РЕВЮТА, ОТРАЗЯВАЩИ РАЗЛИЧНИТЕ АСПЕКТИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ХАРТИЯТА В ИЗКУСТВОТО. НА 3 МАЙ СЪБИТИЕТО БЕШЕ ОФИЦИАЛНО ОТКРИТО ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА, МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И КМЕТА НА СОФИЯ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА. ФИЛМОВИЯТ ДОКУМЕНТ ОТ ЦЕРЕМОНИЯТА ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН НА СЛЕДВАЩИТЕ БИЕНАЛЕТА В СТРАНИ КАТО САЩ, ЯПОНИЯ, ЮЖНА КОРЕЯ И КИТАЙ. СПИСАНИЕ BEAUTY WOMAN ТОЛЕРИРА, ПОДКРЕПЯ И ИЗЛЪЧВА ТАКИВА СЪБИТИЯ. ОПОРНА ТОЧКА В ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ Е ПОДКРЕПАТА. ВОДЕНИ ОТ ТАЗИ ИДЕЯ, СЕ ОБЪРНАХМЕ ЗА ИНТЕРВЮ КЪМ КМЕТА НА СТОЛИЦАТА Г-ЖА ФАНДЪКОВА. Ã-æî Ôàíäúêîâà, â êàêâî êîíêðåòíî ñå èçðàçÿâàøå ïîäêðåïàòà íà Ñòîëè÷íà îáùèíà çà Ñîôèÿ Õàðòèåí àðò ôåñò 2011? Самата инициатива е много интересна и аз лично видях една от изложбите, състояла се в Градска галерия. Тя е насочена не само към хората, които са ценители на модерното изкуство, но и към тези, които имат специално отношение към екологията. Когато става дума за послания, това е изключително важно – опазването на природата, борбата с глобалното затопляне и намаляване на потреблението на енергия. На мен лично това съчетаване на послания ми харесва много. Общината има специална политика, насочена към подкрепа на подобни инициативи. Тя се изразява предимно в безвъзмездното предоставяне на градски пространства. Смятам, че нашата основна цел - изнасяйки изкуството и културата навън, е да могат повече граждани да се докоснат до тях. За ценителите на стойностното и красивото има много алтернативи на територията на столичния град. През последните години ние съживихме много такива и има голям интерес към тях. Сред тях са: изложбата на открито пред Народния театър, обичаното от всички софиянци пространство – Мостът на влюбените, за който се чака месеци наред за представяне на изложби. В този смисъл е и Градската художествена галерия (ГХГ), също така харесвано място с много инициативно ръководство и с интересен екип, който има очи и усет за интересни културни прояви. Предоставихме ГХГ за тази изложба, а в Нощта на музеите - и пространството в Градската градина. Mоята амбиция е да предоставим възможност на всички граждани, просто минавайки, да се докоснат дo изкуството. Те ще го забележат, може би ще се върнат, ще доведат и децата си. Впечатляващото в инициативите на София Хартиен арт фест е, че по най-добрия и достъпен начин за зрителя намират пресечна точка изкуството и екологосъобразният начин на живот. Èäåÿòà èçêóñòâîòî äà èçëåçå íà óëèöàòà å âàøà. Ùå äàäåòå ëè è äðóãè ïðèìåðè çà ðåàëèçèðàíåòî é? Още в работата ми като заместник - кмет, ще подчертая с подкрепата на тогавашния кмет г-н Борисов, първият реализиран проект беше възстановяване на откритата сце6

на в Борисова градина. Тя беше изгоряла много отдавна и представляваше запустяло място. След възстановяването му то привлече изпълнители, млади артисти, неправителствени организации, които пожелаха да го използват, а и гражданите свикнаха с него. Затова специален акцент поставихме върху разработването на градски пространства. От миналата година е откритата сцена в парка пред НДК, която също така се използва за много събития. Отворихме за гражданите парка на Военна академия, което се оказа едно изключително място за прояви на открито, като перлата в короната бяха представленията на Софийската опера – постановката „Лакме“, за която околното пространство беше като естествен декор. Тази година съвместно със Софийската опера ще има спектакли в този парк от 18.06. до 10.07. Ще бъдат представяни: „Мадам Бътерфлай“, „Зорба гъркът“ (ще включва и балет), „Лебедово езеро“ и други. Вече имаме самочувствието да кажем, че градското пространство е наситено с културни прояви. Отново ще подчертая, че към тази идея има голям интерес от всички хора на изкуството, още повече, че ние дадохме възможност и за финансиране на такива проекти по столичната програма „Култура“, която независимо от кризата е с един много солиден бюджет. Миналата година го запазихме и сега го удвоихме – възлиза на два милиона лева за проекти в сферата на културно-историческото наследство, като нашият акцент през цялото време са и градските пространства, и подкрепата за кандидатурата на София за културна столица на Европа през 2019 г. Всъщност София Хартиен арт фест като международно голямоформатно изложение се вписва напълно в нашата стратегия за утвърждаването на тази кандидатура. С подобни събития ние, от една страна, подкрепяме прояви, които са в сферата на модерното, на младото изкуство, а от друга - привличаме гражданите да се включат в тези прояви. Това е акцентът в нашата стратегия за успешна кандидатура. Êàê ñå êàíäèäàòñòâà çà òàçè ïðîåêòè, êîèòî ñïîìåíàõòå? Никак не е трудно. В сайта на Столична община - http:// www.sofia.bg, в страницата на дирекция „Култура“ може да се види пълният списък с условията, сроковете, начините


за кандидатстване, апликационните форми за облекчение. Кандидатстването започва от края на март, след което проектите се разглеждат от комисия от творци – външни експерти, които не са служители на общината. Вече съм подписала 120 договора, които са много различни – за книги, филми, инициативи на открито. Сега се разглеждат събитията за новия приоритет – за културноисторическо наследство, и спечелилите ще могат да се реализират. Всеки с добра, креативна и иновативна идея може да участва и е добре дошъл, особено когато има отговар на идеята на общината за привличане на гражданите и за отваряне на пространствата за култура. Êàêâè ñúáèòèÿ çà äåöàòà ñà ïðåäâèäåíè â ïðîãðàìàòà íà Ñòîëè÷íà îáùèíà? Днес е първи юни и буквално се наложи да откажа може би десетки покани по мои предположения, които бяха много интересни и се състояха на територията на целия град. Това, на което заложихме преди 3 години, е изнасяне на събития и в кварталите на града не само в централната част. Направихме специална програма за районните администрации, с кметовете по общини, заместник - кметовете по култура, които могат да кандидатстват по нея и да финансират такива събития - от рода на празник на района. Днес беше празник на район „Илинден“, там също така е имало много интересни прояви. Предлагаме няколко възможности, с които да финансираме проекти и в същото това време, когато Столична община е партньор на тези прояви, могат да се ползват и градските пространства. Това също е една помощ, защото в противен случай трябва да се плащат сериозни такси за ползване на общинска собственост. Днес бяхме пред Националния исторически музей съвместно с Мото БГ – клуб на мотоциклетистите, които винаги са много атрактивни за порастващите. Там бяха деца от няколко столични училища и детски градини, стана наистина невероятен празник. За мен като учител беше важно, че всички тези игри и занимания бяха насочени към образование и възпитание на децата. Те се запознаха с действието на Пожарната, с Бърза помощ, с моторите, с правилата за

„ТЕМАТА КУЛТУРА И КУЛТУРНИ ПРОСТРАНСТВА Е ТЯСНО СВЪРЗАНА С МОЯТА РАБОТА НА ПРЕДИШНИТЕ МИ ПОСТОВЕ И СЕГА КАТО КМЕТ НА СТОЛИЦАТА. ЗАТОВА МИ Е ПРИЯТНО ДА БЪДА ВАШ СЪБЕСЕДНИК. ПОНАСТОЯЩЕМ ИМАМ ШАНСА ДА НАСОЧА УСИЛИЯ В ПРЕВРЪЩАНЕТО НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ВАЖНА ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА. ЗА МЕН ТОВА СА ОБЛАСТИ, В КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ИНВЕСТИРА, ДА СЕ ПОМАГА И КОИТО ЩЕ НИ ДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ РАЗВИВАМЕ.” безопасност на движение по пътищата. Подкрепяме такива събития, които включват не само игрови елементи, а и са насочени към обучение и възпитание. В същото време в парка „Заимов“ имаше събитие, насочено към безопасността на движението. Имаме много партньори и затова можем да си позволим да бъдем навсякъде в града, така че да има сериозна достъпност за всички. В Южния парк отдавна има открита сцена и е място, подходящо за събития. Стремим се да ограничим използването на площите, които са в центъра, защото все пак София е голям град, има задръствания и не трябва да се възпрепятства движението. Намерихме достатъчно пространства, например пред НДК, където не само на сцената, а и в самия парк много често устройваме събития, в които минаващите родители могат да се включат заедно с децата си. Неотдавна проведохме за първи път Панорама на спорта. Аз лично я посетих с моя малък внук, който много се забавляваше на щандовете на различните спортни федерации. Голяма част от тях демонстрираха пред столичани и гостите на София какво може да се прави в техния спорт. По този начин децата ще бъдат привлечени да спортуват - голяма и важна мисия. Аз се радвам винаги когато има креативни млади хора – партньори, които имат желание да направят нещо, и намираме начин да получат подкрепа от нас. Днес също така

7


предоставихме алтернатива на младежите, които се занимават с графити. Те направиха много интересни рисунки в един от ремонтираните от общината подлези. Ние инвестие ррахме във възстановителните дейности на бул. „Цариградсско шосе“, но още щом приключи ремонтът на един от тях, ссе появиха грозни надписи на почистените стени. Затова си ззададохме въпроса, какво можем да направим срещу това – дда поставим навсякъде видеонаблюдение, охрана..., това не може да се случи. Затова поканихме тези млади хора да изявят себе си и по този начин и да направят интересно пространството в подлеза. Ñëåä ñúáèòèÿ íà îòêðèòî îáèêíîâåíî îñòàâà ìíîãî áîêëóê. Êàêâè èíèöèàòèâè ïðåäïðèåìà îáùèíàòà çà ïî÷èñòâàíå? Общината има своя ангажимент да почиства. Макар че имам още доста забележки, градът е видимо по-чист, косим тревата, поддържаме зелените площи и т.н., но организаторите имат ангажимент след приключване на събитието да почистят мястото и аз много държа на това. Както подкрепяме организациите за провеждане на дадена инициатива, така изискваме от тях да почистят след нея и контролираме това. Всеки от нас с примера си трябва да покаже, че градът е на всички нас и не е въпрос само на почистване, а и на опазване. Мероприятието „Да почистим София за един ден“ с участието на над 40 000 граждани дори затрудни сметосъбирането на финала, но си заслужаваше, защото гражданите се включиха масово и активно. Имаме също така конкретни инициативи за финансиране на малки проекти: гражданите да облагородяват междублоковите си пространства, градинките пред домовете си. За тях има информация на сайта на Столична община. Програма „Зелена София“, която стартира пилотно миналата година с външно финансиране и включи 3 столични района. Имаше много интересни проекти, при определени условия се финансираха етажни собствености, които получаваха посадъчен материал, инструменти, само трудът беше безплатен. Смисълът от едно такова партньорство е да се стимулира участието на гражданите. Финансирахме много такива проекти миналата година и интересното е, че тези градинки сега се поддържат от гражданите с голямо удоволствие, защото те са тяхно творение. Затова тази година ние отпуснахме 200 000 лв. бюджетни средства за финансиране именно на малки граждански проекти. Сега тече процедурата по набиране на такива, която може да се види в сайта, и аз очаквам голям интерес. В случай че проектът се окаже успешен и гражданите го подкрепят, другата година ще бъде гласувано увеличение на финансирането и по този начин можем да направим града си още по-красив. Êàêâî òðÿáâà äà íàïðàâè Ñîôèÿ, çà äà ñòàíå ñòîëèöà íà êóëòóðàòà? Много неща. Ние започнахме работа от миналата година с привличането на гражданското участие, черпейки и от опита на европейски градове, които са печелили и са били ус-

8

пешни столици на културата. Направихме вече 4 дискусии в Червената къща с различни граждански организации, за да обсъдим и да намерим най-добрия подход. Неотдавна организирахме и проведохме първата международна конференция, в която поканихме представители на европейски градове, бивши столици на културата, да разкажат за своя опит. Събитието беше много интересно. Искам да подчертая, че поканихме и нашите конкуренти от страната, тъй като ние ще се съревноваваме с градовете от България, за да бъде излъчен национален участник в тази инициатива. На колегите от Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново, които дойдоха, също предоставихме този опит. В моето разбиране усилията в защита на кандидатурата са най-важното. Всички ние правим прояви, събития и инвестиции в култура – в момента в София се изграждат няколко музея, много скоро този за модерно изкуство предстои да бъде открит в Южния парк до музея „Земята и хората”. Всичко това се случва с идеята за успешна кадидатура, в състезание, в което няма губещи, а само печеливши. Това означава, че всички тези градове ще имат специална политика в сферата на културата и ще я развият в своите градове. Êúäå ìîæå äà ñå âèäè ïðîãðàìàòà çà ñúáèòèÿòà, êîèòî ñå ñëó÷âàò íà îòêðèòî? Отговорът ми пак е: в сайта на Столична община, дирекция Култура. Само в момента мога да кажа няколко събития, които се организират с подкрепата или самостоятелно от Столична община. Много интересни и атрактивни са изпълненията пред Народния театър на част от Софийски музикални седмици, на лятна сцена в Борисова градина – джаз концерт, тайландски фестивал и много други. Искам да добавя, че активността на посолствата на различните държави в България е много силна. Те също се конкурират за пространствата и за културните събития. Това обогатява до голяма степен културния живот на София, като организират интересни концерти, представят традиционна кухня, правят изложби. Нека да помогнем на всички да се информират от сайта на дирекция Култура и колкото повече хора има навън в хубавите летни месеци, толкова по-добре. Вече за трета поредна година ще правим кино на открито. Най-напред започнахме на малкото пространство пред НДК. Същото направихме преди и на площад „Батенберг“ с един голям екран. Акцентираме върху българското кино и по този начин на чист въздух хората могат да видят любими стари и нови филми. Вашите читатели могат да се информират за това, което им е найинтересно, и да се включат там, където желаят. Активността създава самочувствие у самия човек. Нашият град е прекрасен, има голям потенциал и всъщност се случват много големи и чудесни неща, стига наистина да проявиш интерес и да се включиш. Моето пожелание към вашите читатели е да са живи, здрави и красиви и да са активни, защото това дава и самочувствие.


Мъжете са различни. Клиентите мъже във фризьорския салон - също. Ние го знаем. И вие го знаете. American Crew е основният партньор на стилистите в изграждането на мъжкия бизнес в салона.

American Crew предоставя качествени продукти за коса и тяло, които осигуряват максимален ефект и подсилват личния имидж на мъжа. ÈÍÒÅÐÊÎÇÌÅÒÈÊÀ ÎÎÄ Ñîôèÿ, áóë. “Í. Âàïöàðîâ” 53Â, åò.2 òåë.: 02/ 961 5775, 0887 497 176 office@intercosmetica.bg


АКО СИ ДАЛ ОТ СЕБЕ СИ... Преди около 4 години, когато арт директорката на сп. Beauty WOMAN Весислава Табакова подкрепи с участието си кaмпанията за аксесоари на I Can Too, за нас все още беше непривично по такъв начин да се популяризира Фондация за подпомагане на деца с увреждания. През тези години фондацията не само че реализира проекти, но и стана една от най-разпознаваемите благотворителни организации в България. Подкрепиха я стотици хора, които допринесоха за изграждането на центрове за подпомагане на децата с увреждания. Обърнахме се към Нели, смела и изключително упорита дама, коятo стои зад I Can Too, за да разберем какво предстои, за да могат всички наши читатели да се запознаят и да се включат в подпомагането на тази фондация. Защото в трудното ни ежедневие забравяме, че най-важните неща в живота са обичта и добротата. Äîêîëêî îáùåñòâîòî å ãîòîâî äà îòêëèêíå íà âèê çà áëàãîòâîðèòåëíîñò? Обществото винаги е готово да откликне, когато някой има нужда от помощ – заложено е в човека да помага. А луксът на XXI век е да помагаш на другите... Ñ êàêâî ñïå÷åëèõòå âñè÷êè èçâåñòíè ëè÷íîñòè, êîèòî ïîäêðåïÿò I Can Too? Артистите са привлечени от идеята и каузите на I Can Too, преоткриват себе си в нея и намират безброй възможности за изява в подкрепа на фондацията. Всеки може да е I Can Too посланик и да открие себе си по нов начин. Важно е желанието за подкрепа, а най-добрата подкрепа за I Can Too е да помогнеш чрез това, което правиш най-добре. Äúðæàâàòà ïîìàãà ëè çà ñúáèðàíåòî íà ñðåäñòâà? Държавата има възможност да помогне, като промени някои закони, които пряко се отнасят до децата в нужда. I Can Too вярва, че държавата също може да помогне, без значение по какъв начин. Една от инициативите ни се казва „България – достъпна за всички” и цели да провокира политиците и бизнеса да оправят инфраструктурата на градовете и те да станат достъпни за всички. Хората със затруднено предвижване също имат право да посещават местата, на които всички ходят. Êàêâà å ñúäáàòà íà èçãðàäåíèòå ñ âàøà ïîìîù öåíòðîâå, ñëåä êàòî ñà âå÷å ôàêò? Êîé ãè ôèíàíñèðà? След като помогне за създаването на медицинските центрове, I Can Too поверява менижирането им на родителската организация, която се е обърнала за съдействие при създаването на центъра. Такива са двата 10

случая до момента с центъра в София (мениджмънтът се извършва от родителската организация „Деца с проблеми в развитието”) и с центъра в Пловдив, който се създава в момента. Êàêâî íàïðàâèõòå äî ñåãà è êàêâî ïðåäñòîè? След като успяхме да създадем Медицински център за деца с увреждания в Студентски град, София, който е активен от края на 2008 година, в момента създаваме центрове за деца с аутизъм в Пловдив, Стара Загора и Бургас. Освен това подкрепяме конкретни деца в нужда, като помагаме за адаптирането на жилищата им. Повече информация за това можете да видите в сайта www.icantoo.eu. В момента например помогнахме за адаптирането на жилището на Надежда Димитрова - дете с множествени увреждания. Под адаптиране се разбира премахване на прагове и прегради, разширяване на врати, поставяне на асансьор и т.н. Целта ни е да създадем мрежа от такива жилища, които да функционират като мини дневни центрове. Êàêâè ñúáèòèÿ ïðåäñòîÿò, íà êîèòî I Can Too ùå ïðèñúñòâà? Тъй като лятото е времето на фестивалите, с радост мога да кажа, че българските фестивали проявяват своята социална ангажираност, като ни предоставят възможност да популяризираме каузите си. Изключително се вълнуваме, че много хора тепърва ще научат за I Can Too. Освен това доброволци на I Can Too ще продават тениски и аксесоари. Ще присъстваме на Elevation Music Festival в Разлог, A to JazZ Festival в Докторската градина в София, Spirit of Burgas.


апаратура

МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО ТЪРСИ ИНФОРМАЦИЯ И В ИТЕРНЕТ

SALONI.BG www.saloni.bg 11


репортаж

ЛИЛИ ИВАНОВА И КИРИЛ ЧАЛЪКОВ 10 ГОДИНИ КРАСОТА

К ИРИЛ ЧАЛЪКОВ

ПРЕДСТАВИ НАЙ -НО -

ВИЯ СИ АЛБУМ С ФОТОСИ, РАЗКРИВАЩИ НЕГОВОТО ИЗКУСТВО НА ГРИМЬОР

ТОЗИ

ПЪТ СПЕЦИАЛНО ПОСВЕТЕН НА ПРИМАТА НА

Л ИЛИ И ВАНОВА. С ЪБИТИЕТО, НАРЕЧЕНО „Л ИЛИ И ВАНОВА И К ИРИЛ Ч АЛЪКОВ – 10 ГОДИНИ КРАСОТА”, СЕ ПРОВЕДЕ В ХОТЕЛ „Ш ЕРАТОН “. С РЕД БЪЛГАРСКАТА ПОП ПЕСЕН

ГОСТИТЕ СЕ ОТКРОЯВАХА ПОПУЛЯРНИ ИМЕНА НА БЪЛГАРСКАТА ПОП СЦЕНА , ТОП МОДЕЛИ ,

К ИРИЛ Ч АЛЪКОВ И Л ИЛИ И ВАНОВА . Д ВАМАТА ЗАПОЧВАТ ДА РАБОТЯТ ЗАЕД НО ПРЕЗ 2000 Г. И ДО СЕГА ИЗВЕСТНАТА ВОДЕЩИ МЕДИИ И ПРИЯТЕЛИ НА

ПЕВИЦА СИ СЪТРУДНИЧИ С ТОП ГРИМЬОРА ПО НЕЙНИТЕ НАЙ - ВАЖНИ ПРОЕКТИ , КАТО ФОТОСЕСИИТЕ ЗА НЕЙНИТЕ АЛБУМИ , КОРИЦИ НА СПИСАНИЯ , ПЛАКАТА ЗА КОНЦЕРТА Й В

П АРИЖ , КЛИПОВЕ КЪМ ПЕСНИТЕ Й , СРЕД „К АМИНО“ И НОВИЯТ ВАРИАНТ „К АМИНО – C HILL O UT REMIX “, КОНЦЕРТИТЕ В НДК И НЕЙНИ ИНТЕРВЮТА . ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА К ИРИЛ Ч АЛЪКОВ КОИТО И ЕМБЛЕМАТИЧНАТА

ИЗДАДЕ ЛУКСОЗЕН АЛБУМ С ЕДНИ ОТ НАЙ КРАСИВИТЕ И ЗАПОМНЯЩИ СЕ СНИМКИ НА ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПЕВИЦА ПРЕЗ ТЕЗИ

10 ГОДИНИ . Ц ЕЛТА Е ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЕДИН ЦЯЛОСТЕН НЕИН ПОРТРЕТ КАТО АРТИСТ, ПОКАЗВАЙКИ КАКТО НЕЙНИТЕ ПОРТРЕТИ , ТАКА И СНИМКИ В ЦЯЛ РЪСТ, НА КОИТО ИЗПЪКВАТ ЦЯЛОСТНАТА ВИЗИЯ И ДУХЪТ НА

Л ИЛИ И ВАНОВА . В АЛБУМА СА ВКЛЮЧЕНИ И ПОЕТИЧНИ СТИХОВЕ , КОИТО СА ТЕКСТОВЕ НА НЕЙНИ ПЕСНИ . П РЕЗЕНТАЦИЯТА БЕ ОТКРИТА ОТ АКТРИСАТА ВИЛИ М АРКОВСКА И ПРОФ. Д - Р Л ЮБОМИР СТОЙКОВ. СЛЕД ТОВА К ИРИЛ Ч АЛЪКОВ ПРЕДСТАВИ СВОЯ ПРОЕКТ И ВДЪХНОВЕНИЕТО МУ ЗА НЕГО.

ТОЙ ПОКАЗА И СПЕЦИАЛНО ИЗ -

РАБОТЕН ВИДЕОКЛИП С НАЙ - ЧАРОВНИТЕ МО -

Л ИЛИ И ВАНОВА , В Н А КРАЯ, ЕСТЕСТВЕНО, ВЕЧЕРТА ЗАВЪРШИ С ПРЕКРАС НИТЕ ИЗПЪЛНЕНИЯ НА Л ИЛИ И ВАНОВА , С КОИТО ТЯ ПОЗДРАВИ К ИРИЛ Ч АЛЪКОВ И ВСИЧКИ ГОСТИ , И ОТНОВО ДЕМОНСТРИРА СВОЯ ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ . МЕНТИ ОТ КЛИПОВЕТЕ НА

КОИТО ТЯ БЛЕСТИ С НЕГОВ ГРИМ .

12


репортаж

DESERT BLOOM ЗАШЕМЕТЯВАЩИ, СЪБЛАЗНИТЕЛНИ, НЕОЧАКВАНИ НОВАТА КОЛЕКЦИЯ ПРИЧЕСКИ НА MATRIX ЗА ПРОЛЕТ/ЛЯТО 2011 КОЛЕКЦИЯТА DESERT BLOOM Е СЪЗДАДЕНА С НОВИТЕ КАФЯВО ВИОЛЕТОВИ ЦВЕТОВЕ НА SOCOLOR.BEAUTY. ТЕ СА ЕСТЕСТВЕНИ И СВЕЖИ , НЕЖНО ЗАГАТВАЩИ ЗА ВИОЛЕТОВАТА ПУСТИННА РОЗА . Н ЮАНСИ, КОИТО СЪЗДАВАТ МОДЕРНО ПРЕПЛИТАНЕ С НАТУРАЛНИЯ ОТТЕНЪК , КАТО ПРЕТВОРЯВАТ ХАРМОНИЧНИ И КРАСИВИ ЦВЕТОВИ РЕЗУЛТАТИ. Ц ВЕТОВЕТЕ ОТРАЗЯВАТ СИЛНИЯ ЖЕНСКИ УСЕТ, НОСЕЩ В СЕБЕ СИ ПЯСЪЧНО НЕУТРАЛНО С ПРИСЪСТВИЕ НА ВИОЛЕТ ЗА ПО - СТУДЕНО ТОНИРАНЕ С ЦЕЛ КОНТРАСТ. ТЕЗИ ДВА НЮАНСА СА ПРИДРУЖЕНИ ОТ ТРИ НОВИ ТЕХНИКИ , ВДЪХНОВЕНИ ОТ ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФОРМИ И ЦВЕТОВЕ НА ПУСТИНЯТА . ПОВЕЧЕ

ЗА ТЕХНИКИТЕ НА ПОДСТРИГВАНЕ НИ РАЗКАЗА

ОБУЧАВАЩ ТРЕНЕР НА

ОГНЯН ФИЛИПОВ,

MATRIX.

КОЛЕКЦИЯТА D ESERT BLOOM Е ВДЪХНОВЕНА ОТ ПУСТИНЯТА , ПРЕТВОРЕНА – ЗА К ЪСА , СРЕДНА И ДЪЛГА КОСА . Р УСАТА ВИЗИЯ Е ИНСПИРИРАНА ОТ ПЯСЪЧНИТЕ КРЪГОВЕ, ИНТЕРЕСНОТО ПРИ ТАЗИ ПРИЧЕСКА Е , ЧЕ СЕ РЕДЯТ ДИАГОНАЛНИ КИЧУРИ , КОИТО ВЕДНЪЖ СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ДЯСНАТА ЧАСТ, СЛЕД КОЕТО В ЛЯВАТА , И ТАКА ДО ПОСЛЕДНИЯ КИЧУР, ПОЛУЧАВАЙКИ СЕ КРЪГ. Р ЕЗУЛТАТЪТ Е ИЗК ЛЮЧИТЕЛНО ЕФЕКТЕН . К АФЯВАТА ВИЗИЯ ОТ КОЛЕКЦИЯТА НОСИ ИМЕТО П ЯСЪЧНИ ВЪЛНИ . П РИ НЕЯ ИМАМЕ МНОГО ИНТЕРЕСНО БОЯДИСВАНЕ , ПРИ КОЕТО САМО В ГОРНАТА ЧАСТ НА КОСАТА СЕ ПРАВЯТ КИЧУРИ В РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ , А ОСТАНАЛАТА В ТРИ АКТУАЛНИ ВИЗИИ

14

ЧАСТ СЕ ОЦВЕТЯВА В ЕДИН ТОН , ПОЛУЧАВАЙКИ СЕ ЕДНО МНОГО ЛЕКО ПРЕЛИВАНЕ , КОЕТО НАПОДОБЯВА ПЯСЪЧНИТЕ ВЪЛНИ В ПУСТИНЯТА . Н АЙ - ИНТЕРЕСНАТА ВИЗИЯ Е П ЯСЪЧНОТО ЦВЕТЕ. ТАЗИ ПРИЧЕСКА Е ПО - СЛОЖНА , ТЪЙ КАТО СЕ ПРАВИ РАЗДЕЛЯНЕ НА КОСАТА , КОЕТО Е ПОД ФОРМАТА НА ЦВЕТЕ – ТОВА СА ПЕТ ЛИСТЕНЦА , КОИТО ТРЯБВА МНОГО ПРЕЦИЗНО ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ , ЗА ДА СЕ ПОЛУЧИ ЖЕЛАНИЯТ ОТ БОЯ ДИСВАНЕТО ЕФЕКТ. СПЕЦИФИЧНОТО НА ПОДСТРИГВАНЕТО ПРИ ТАЗИ ВИЗИЯ Е, ЧЕ ИЗЦЯЛО СЕ ИЗВЪРШВА С БРЪСНАЧ . О СНОВНИТЕ НЮАНСИ СА СТУДЕНИ И ВИОЛЕТОВИ . Ц ВЕТОВЕТЕ СА КОМ БИНИРАНИ , КАТО ПРИ П ЯСЪЧНОТО ЦВЕТЕ ТЕ СА В КАФЯВО - ВИОЛЕТОВАТА ГАМА , КАКТО И ЧЕРВЕНО - ВИОЛЕТОВИТЕ НЮАНСИ . П РИ ДРУГИТЕ ДВЕ ВИЗИИ СЕ НАБЛЯГА ПРЕДИМНО НА РУСИТЕ НЮАНСИ , КАТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ СИЛНО ИЗСВЕТЛЯВАЩИ КОЛЕКЦИИ С ОСНОВЕН ПЕПЕ ЛЕН , СТУДЕН ЦВЯТ И ОТНОВО ВИОЛЕТОВО. П ОДСТРИГВАНИЯТА СА ИЗК ЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛОЖИМИ И ЛЕСНИ И ЧРЕЗ ДНЕШНИЯ СЕМИНАР ИСКАХМЕ ДА ПОКАЖЕМ НА ФРИЗЬОРИТЕ , ЧЕ ЧРЕЗ ТЕЗИ ПРИЧЕСКИ МОГАТ ЛЕСНО ДА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТНИ ПРИЧЕСКИ И ДА БЪДАТ РАЗЛИЧНИ ПРЕД СВОИТЕ КЛИЕНТИ .

Н А КАКВА ПРИЧЕСКА ДА ЗАЛОЖИМ ТОВА ЛЯТО? ЗА ЛЕТНИЯ СЕЗОН БИХ ПРЕПОРЪЧАЛ НЕЩО ПО - К ЪСО ИЛИ СРЕДЕН ВА РИАНТ. Ц ВЕТОВЕТЕ СА В ПЯСЪЧНАТА ГАМА , КЕХЛИБАР, ПРИМЕСЕНИ С ВИОЛЕТОВИ КИЧУРИ . КОМБИНАЦИЯТА ОТ НЯКОЛКО ЦВЯТА ЩЕ НАПРАВИ ПРИЧЕСКАТА МНОГО ПО - КРАСИВА И ИНТЕРЕСНА .


репортаж

ЦВЕТОВЕТЕ НА

FRAMESI

ЗА ЛЯТОТО МЕДНИ, КАФЯВИ И ЧЕРВЕНИ

В КРАЯ НА АПРИЛ СЕ ПРОВЕДЕ ТЕХНИЧЕСКИ СЕМИНАР НА FRAMESI, НА КОЙТО БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ПОСЛЕДНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МАРКАТА ЗА ПРОЛЕТ/ЛЯТО 2011Г. ПО ПОКАНА НА СОФИЯ ХЕЪР ДИЗАЙН, ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА FRAMESI ЗА БЪЛГАРИЯ, ГОСТ-ЛЕКТОР НА СЪБИТИЕТО БЕШЕ ТОМАС ФЕНИК, КОЙТО Е ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА FRAMESI ОТ 20 ГОДИНИ.

16

К АКВИ СА АКЦЕНТИТЕ НА СЕМИНАРА , КОЙТО ВОДИТЕ ПРЕД БЪЛГАРСКИ ТЕ ФРИЗЬОРИ? П РЕДСТАВЯМЕ НОВАТА КОЛЕКЦИЯ ПРОЛЕТ/ЛЯТО НА FRAMESI . Ф РИЗЬО -

К АКВА

Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ УСПЕШНИЯ СТИЛИСТ И ОБИКНО -

О ТНОШЕНИЕТО

РИТЕ ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ОТБЛИЗО ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ТЕХНИКИТЕ

ИЗК ЛЮЧИТЕЛНО МНОГО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ .

НА ПОДСТРИГВАНЕ , С КОИТО ДА ПОСТИГНАТ НАЙ - АКТУАЛНИТЕ ЗА СЕЗОНА

СМЯТАШЕ , ЧЕ ХОРАТА СЕ НАСОЧВАТ К ЪМ ТАЗИ ПРОФЕСИЯ САМО

ПРИЧЕСКИ ОТ КОЛЕКЦИЯТА .

ЗАЩОТО НЕ МОГАТ ДА ВЪРШАТ НИЩО ДРУГО , А ТОВА НЕ Е ТАКА ,

ВАЖНА ЧАСТ ОТ СЕМИНАРА Е ОТДЕЛЕНА И ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА КОСАТА С ПОДХОДЯЩИТЕ ШАМПОАНИ , БАЛСАМИ И ТЕРАПИИ . FRAMESI РАЗПОЛАГА СЪС СЕРИИ , ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВСЕКИ ТИП КОСА И ПРОБЛЕМ . Л ИНИ ЯТА M ORPHOSIS , КОЯТО ПРЕДСТАВЯМ ТУК , ВК ЛЮЧВА ЦЯЛОСТНА ГРИЖА ОТ ТРЕТИРАНЕ НА КОСОПАД , ПЪРХОТ ДО МАЗНА КОСА , УВРЕДЕНА ИЛИ СУХА . В ПРОДУКТИТЕ СА ВК ЛЮЧЕНИ ИЗК ЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКОКАЧЕСТВЕ НИ СЪСТАВКИ , НАЙ - ВЕЧЕ НАТУРАЛНИ ЕКСТРАКТИ ОТ ПЛОДОВЕ И БИЛКИ , С ПОМОЩТА НА КОИТО ПОМАГАМЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ ДА БЪДАТ В КРАК С

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ОБИЧА ПРОФЕСИЯТА СИ . ЗА ДА БЪДЕШ УСПЕШЕН СТИЛИСТ, СЕ НАЛАГА НЕПРЕСТАННО РАЗ ВИВАНЕ НА УМЕНИЯТА И МНОГО ЗНАНИЯ ОТНОСНО КОСАТА . ТОВА Е И КОЕТО ПРЕДЛАГАМЕ НА ФРИЗЬОРИТЕ , РАБОТЕЩИ С FRAMESI , МНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ , ПОЗВОЛЯВАЩА ИМ ДА БЪДАТ СРЕД НАЙ - ДОБРИТЕ . А З НАПРИМЕР СЕ УЧА ОТ ВСИЧКО, КОЕТО МЕ ЗАОБИКАЛЯ, ДОРИ И ОТ ЕДИН НАЧИНАЕЩ ФРИЗЬОР, ЗАЩОТО СМЯТАМ , ЧЕ ЧОВЕШ -

ПОСЛЕДНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДДЪРЖАНЕТО НА КОСАТА .

КАТА ФАНТАЗИЯ Е БЕЗГРАНИЧНА И ВИНАГИ МОГА ДА НАУЧА НОВ

О Т КАКВО Е ВДЪХНОВЕНА НОВАТА ВИ КОЛЕКЦИЯ? ВДЪХНОВЕНА Е ОТ МОДАТА В ДРЕХИТЕ ТОВА ЛЯТО, КОЙТО СА ПРОЗРАЧНИ И МНОГОПЛАСТОВИ , СЪЩОТО Е И ПРИ КОСИТЕ , НАБЛЮДАВАМЕ НАСЛОЯВА НЕ – ЕДИН ПЛАСТ ВЪРХУ ДРУГ, – ПО - К ЪСИ ДЪЛ ЖИНИ ОТДОЛУ И ПО - ДЪЛГИ ОТГОРЕ . ТРЯБВА ДА ИМА КОНТРАСТ И ЛЕКА ДОЗА НЕДОВЪРШЕНОСТ. Ц ВЕТОВЕТЕ НА ЛЯТОТО СА МЕДНИ , КАФЯВИ И ЧЕРВЕНИКАВИ .

МЕТОД , РАЗЛИЧЕН ОТ МОЯ , КОЙТО ДА МИ Е ПОЛЕЗЕН .

ВЕНИЯ ФРИЗЬОР? К ЪМ ФРИЗЬОРСКАТА ПРОФЕСИЯ СЕ ПРОМЕНИ

П РЕДИ

СЕ

В СЕКИ

ФРИЗЬОР ПРИТЕЖАВА ПЕРСОНАЛЕН ПОДХОД , КОЙТО БИ МУ ДО НЕСЪЛ УСПЕХ .

К АКВО БИХТЕ ПОСЪВЕТВАЛИ ЕДИН НАЧИНАЕЩ ФРИЗЬОР? В СЕКИ ДЕН ИЗЛИЗА НЕЩО НОВО, НИКОГА НЕ МИСЛЕТЕ, ЧЕ ЗНА ЕТЕ ВСИЧКО !


репортаж

Н А 19 МАЙ В ХОТЕЛ „А РЕНА ДИ СЕРДИКА“ ПРЕД ИЗЯВЕНИ СТОЛИЧНИ ФРИЗЬОРИ СЕ ПРОВЕДЕ ЕДНОДНЕВЕН СЕМИНАР, НА КОЙТО БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ПОСЛЕДНИТЕ НОВОСТИ В ТЕРАПИИТЕ ЗА ГРИЖА ЗА КОСАТА И АКТУАЛНИТЕ ПОСТРИГВАНИЯ И ЦВЕТОВЕ ОТ ПО СЛЕДНАТА КОЛЕКЦИЯ НА ИЗВЕСТНАТА ИТАЛИАНСКА МАРКА Z.ONE CONCEPT. С ПЕЦИАЛНО ЗА СЪБИТИЕТО У НАС ПРИСТИГНА К АРЛОС ЛОПЕС , ВОДЕЩ СТИЛИСТ И ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ОБУЧАВАЩ ТИЙМ НА Z.ONE CONCEPT. ТОЙ Е В СВЕТА НА ФРИЗЬОРСТВОТО ОТ НАД 15 ГОДИНИ И Е РАБОТИЛ С ГОЛЕМИ КОМПАНИИ КАТО R EDKEN , S EBASTIAN , WELLA И JOICO. ПОЛУЧИЛ Е КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ В ЛОНДОН В СВЕТОВНОИЗВЕСТНАТА ШКОЛА НА В ИДАЛ САСУУН. Ц ЕЛТА НА СЕМИНАРА БЕ ДА ИЗГРАДИ ПО - РАЗЛИЧЕН ТИП ЗНАНИЯ У ПРИСЪСТВАЩИТЕ ФРИЗЬОРИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОДРОБНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ДЪЛБОКИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПОЗНАНИЯ , КОИТО

К АРЛОС ЛОПЕС СПОДЕЛИ С ПРИСЪСТВАЩИТЕ.

Z.ONE CONCEPT - ГЕОМЕТРИЧНИ ИМПРЕСИИ Н А КАКВА ВИЗИЯ ДА ЗАЛОЖАТ ЖЕНИТЕ ТОВА ЛЯТО? С ЪВРЕМЕННАТА ЖЕНА ТРЯБВА ДА Е ФОК УСИРАНА ВЪРХУ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА . В МОМЕНТА МОЖЕМ ДА ВИДИМ В АРХИТЕКТУРАТА НА СГРАДИТЕ , ДИЗАЙНА , НАВСЯК ЪДЕ , ЧЕ МОДЕРНАТА ФОРМА Е КРЪГЛАТА . Ц ЯЛАТА НИ КОЛЕКЦИЯ СЕ БАЗИРА НА ТАЗИ ГЕОМЕТРИЧНА ФИГУРА . РАЗБИРА СЕ , СЪОБРАЗИЛИ СМЕ СЕ С ФАКТА , ЧЕ ЖЕНИТЕ НЕ ОБИЧАТ ДА СА ЗАКРЪГЛЕНИ , И СМЕ СЪЗДАЛИ ЕДНИ НАИСТИНА ЧУВСТВЕНИ ТЕНДЕНЦИИ – ЗАОБЛЕНИ , НО С ЕСТЕСТВЕНИ ФОРМИ . Ц ВЕТОВЕТЕ СА НАСИТЕНИ , ЯРКИ И ОПРЕДЕЛЕНО МОГА ДА КАЖА , ЧЕ ХИТЪТ В КОСИТЕ ТОВА ЛЯТО ЩЕ Е ЖЪЛТОТО. В ИЖДАМЕ ГО НАВСЯК ЪДЕ ПО МОДНИТЕ ДЕФИЛЕТА , АКСЕСОАРИТЕ , ТОЗИ СЕЗОН ТО Е ПО - ЯРКО И НАСИТЕНО ОТ ВСЯКОГА . Ч ЕРВЕНИТЕ И МЕДНИТЕ ТОНОВЕ СЪЩО СА МНОГО АКТУАЛНИ И СА ОТНОВО ИЗК ЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНИ . Л ЯТОТО НА 2011 Е МНОГО СТРАСТНО. МОЖЕ ЛИ ДА ОПРЕДЕЛИТЕ ЕДИН ПРОДУКТ ОТ СЕРИИТЕ НА Z.ONE CONCEPT, БЕЗ КОЙТО НЕ МОЖЕТЕ? О ПРЕДЕЛЕНО АРГАНОВОТО ОЛИО. О СВЕН ГРИЖАТА ЗА КОСАТА ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ, КОЙТО ИЗПОЛЗВАМ И НОСЯ СЪС СЕБЕ СИ НАВСЯК ЪДЕ . К АКВО ВЪВ ВАШАТА РАБОТА ВИ ДАВА НАЙ - ГОЛЯМО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ? ХОРАТА , ВСИЧКО ИДВА ОТ ТЯХ . В СЯКО ДЕЙСТВИЕ ПОРАЖДА РЕАКЦИЯ, НОСЕЩА СВОИТЕ ПОСЛЕДИ ЦИ , И ИМЕННО ТОВА Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА , КОЯТО ИСКАМ ДА ПОЛУЧАВАМ ОТ ЧОВЕКА СРЕЩУ МЕН . Н ЯМА ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ ЩЕ БЪДЕ ПОЛОЖИТЕЛНА ИЛИ ОТРИЦАТЕЛНА . КОГАТО ПРОВЕЖДАМ ОБУЧЕ НИЕ , УСМИВКИТЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ И БЛЯСЪК ЪТ В ОЧИТЕ ИМ - ТОВА СА РЕАКЦИИТЕ , КОИТО МЕ ВДЪХНОВЯВАТ. Е ЗИК ЪТ НА ТЯЛОТО ВИНАГИ КАЗВА ПОВЕЧЕ ОТ УСТАТА . И СКАМ ДА ВИЖДАМ ХОРАТА ЩАСТЛИВИ ОТ КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ. РАБОТИТЕ В СФЕРАТА НА КРАСОТАТА ПОВЕЧЕ ОТ 15 ГОДИНИ , КОЙ Е НАЙ -ДОБРИЯТ СЪВЕТ, КОЙТО СТЕ ПОЛУЧАВАЛИ?

ТОВА Е ТРУДЕН ВЪПРОС , ЗАЩОТО АЗ ОБИЧАМ ДА СЛУШАМ ХОРАТА И СЕ ОПИТВАМ ДА СЛЕДВАМ С ТАРАЯ СЕ ВИНАГИ ДА СЪМ ИЗК ЛЮЧИТЕЛНО ДОБЪР В ТОВА , КОЕТО ПРАВЯ, И ДНЕС , НА 33 ГОДИНИ , НЕ СЕ ЧУВСТВАМ ДОСТАТЪЧНО УДОВЛЕТВОРЕН . М НОГО ХАРЕСВАМ ЕДНА СЕНТЕНЦИЯ ОТ КОНФУЦИЙ „А КО ПРОДЪЛ ЖАВАШ ДА ПРАВИШ ТОВА , КОЕТО ВИНАГИ СИ ПРАВИЛ , ЩЕ ПРОДЪЛ ЖАВАШ ДА ПОЛУЧАВАШ СЪЩИТЕ РЕЗУЛТАТИ , КОИТО ВИНАГИ СИ ПОЛУЧАВАЛ”, НО АКО СЕ ОСМЕЛИМ ДА СЕ ПРОМЕНИМ , ЩЕ ПОСТИГНЕМ НЕЩА , КОИТО НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ . ТОВА Е МОТОТО , КОЕТО АЗ СЛЕДВАМ , ИМАМ СМЕЛОСТТА ДА СЕ ПРОМЕНЯМ И ВЗИМАМ ПРИМЕР ОТ ТАКИВА ХОРА . П ОНЯКОГА МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ ГОЛЕМИ ГРЕШКИ , НО АЗ ВЯРВАМ , ЧЕ ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ ТЯХ СЕ УЧИМ И ИЗРАСТВАМЕ . ДОБРИТЕ СЪВЕТИ .

18


апаратура репортаж

GEO

НОВАТА КОЛЕКЦИЯ НА

VITALITY`S С НОВАТА СИ КОЛЕКЦИЯ VITALITY`S НАЛАГАТ ПЕРЛЕНОТО КАФЯВО В ТРИ НЮАНСА , А СЪЩО И ТРИ ВАРИАНТА НА ХРОМ В УНИСОН С ТЕН ДЕНЦИИТЕ В ЦВЕТОВЕТЕ ТОЗИ СЕЗОН . Х РОМ ПЕПЕЛИВО, ХРОМ ПЕТРОЛЕНО И ХРОМ СИНЬО СА ЦВЕТОВЕ , КОИТО ДО МОМЕНТА ОПРЕДЕЛЕНО ЛИПСВАХА В КАТАЛОГА И СЕГА УСПЕШНО ДО ПЪЛВАТ АRT КОЛЕКЦИЯТА , А КАФЯВИТЕ ПЕРЛЕНИ НЮАНСИ ДОПЪЛВАТ ГАМАТА НА НАТУРАЛНИТЕ ПЕРЛЕНИ ЦВЕТОВЕ НА

VITALITY`S.

Н А СЕМИНАРА В С ОФИЯ НАШИЯТ ЕКИП ПРЕД СТАВИ 5 МОДЕЛА . Ц ВЕТОВЕТЕ ХРОМ ПЕТРОЛЕНО И ХРОМ СИНЬО ПРЕДСТАВИХМЕ ВЪРХУ ЕСТЕСТВЕ НА КОСА НА ДВА ОТ МОДЕЛИТЕ . В ЪРХУ ЕДИН ОТ МОДЕЛИТЕ ДЕМОНСТРИРАХМЕ ХРОМ ПЕПЕЛИВИ КУЧУРИ ВЪРХУ ЦВЯТ

Б ОИТЕ ОТ АRT

6/98 ТЪМНОРУСО ПЕРЛЕНО.

КОЛЕКЦИЯТА СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО

ЩАДЯЩИ КОСАТА , ПРИДАВАТ БЛЯСЪК И КОПРИ НЕНА МЕКОТА .

Е ДИН УНИКАЛЕН ПРОДУКТ НА VITALITY`S СЪЩО БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН НА СЕМИНАРА , А ИМЕН НО

C OLOR OFF, КОЙТО Е ОБЕЗЦВЕТИТЕЛ , НЕ ТОЙ

ИЗРУСИТЕЛ , КАКТО ЧЕСТО СЕ БЪРКА .

РАЗБИВА МОЛЕКУЛАТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ЦВЯТ И Я ПРЕМАХВА ОТ КОСЪМА .

П ОЗВОЛЯВА ОТ

БОЯДИСАНА ТЪМНА КОСА ДА СЕ ПОЛУЧИ РУСА ИЛИ ОБРАТНОТО.

ТОЙ Е МНОГО УДОБЕН , КОГАТО

ТРЯБВА ДА „ ИЗЧИСТИМ “ КОСАТА НА НОВ КЛИЕНТ, ЗА ДА ПОСТИГНЕМ ЖЕЛАН ЦВЯТ.

П ОВЕЧЕТО

ТЪМНИ БОИ СЪДЪРЖАТ МЕТАЛНИ СОЛИ , АМОНЯК , ТРИГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА ЗА БАЗА , А НЯКОИ МАРКИ ПРАВЯТ БАЗА НА СОДА КАУСТИК . С C OLOR OFF СЕ ПРЕМАХВАТ ВСИЧКИ НАТРУПАНИ ПО КОСАТА ХИМИКАЛИ . А КО РАБОТИМ ВЪРХУ МНОГО СУХА И ИЗТОЩЕ НА КОСА , ПОЛЗВАМЕ БОЯТА Z ERO, КОЯТО НЕ СЪДЪРЖА АМОНЯК И СИЛИКОНИ . ТОВА Е БОЯТА , С КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗСВЕТЛИ ДО 4 ТОНА И ДА СЕ ПОКРИЯТ 100% БЕЛИТЕ КОСИ , БЕЗ ДА СЕ НАВРЕДИ НА КОСЪМА ПО НИКАКЪВ НАЧИН . БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПАТЕНТОВАН КОМПЛЕКС – ДИАМАНТЕН КОЖЕН ПРОТЕКТОР, Z ERO НАМА ЛЯВА АЛЕРГИЧНИТЕ РИСКОВЕ ДО МИНИМУМ . О СВЕН ТОВА ПОДХРАНВА И ПРИДАВА БЛЯСЪК . Н А ЕДИН ОТ МОДЕЛИТЕ БЕШЕ ДЕМОНСТРИРАНО КАК САМО С БОЯ Z ERO, ЦВЯТ 101 ИЗРУСИХМЕ КОРЕНИ С 4 ЧЕТИРИ ТОНА , БЕЗ ДА СЕ ПОЛЗВА ИЗСВЕТЛЯВАЩА ПУДРА . П О ОТНОШЕНИЕ НА ФОРМИ И СТИЛ НИЕ ПРЕД ЛАГАМЕ ЧУПЛИВИ КОСИ ИЛИ КАРЕТА . КОСАТА ТРЯБВА ДА ИЗГЛЕЖДА БУЙНА , КЪДРАВА , ИГРИВА . П РАВИТЕ КОСИ НЕ СА АКТУАЛНИ В МОМЕНТА И СЕ ПРЕДЛАГАТ ВСЕ ПО - РЯДКО.

20

Б ИСЕР Б ОРИСОВ


MOVIE ПРОФЕСИОНАЛЕН ГРИМ ЗА НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ХОТЕЛ „СИТИ “, С ОФИЯ, БЕШЕ ПРОВЕДЕН СЕМИНАР НА В ИТАЛИТИ КЛУБ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВОСТИТЕ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОИ VITALITY ’S И НО ВАТА КЛЕКЦИЯ M Y K ALEIDOSCOPE НА M OVIE, ПРОФЕСИОНАЛНА ИТАЛИАНСКА МАРКА ЗА ГРИМ . О БЪРНАХМЕ СЕ К ЪМ М АРИНА Л ИЛОВА , ЗА ДА НИ РАЗКАЖЕ ЗА ПРОДУКТИТЕ И ФИЛОСОФИЯТА НА МАРКАТА M OVIE. M OVIE E УНИКАЛНА ПО РОДА СИ МАРКА MAKE UP. Ч РЕЗ НЕЯ ВОДЕЩАТА ИТА ЛИАНСКА КОМПАНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ГРИМ L ABORATORI ROYAL - PARMA , ЛАНСИРА ИДЕЯТА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ГРИМ ВЪВ ФРИЗЬОРСКИ САЛОНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА КРАСОТА .

СЛЕД КАТО КЛИЕНТЪТ СЕ Е НАСЛАДИЛ

НА ПРОЦЕДУРА ПРИ СВОЯ КОЗМЕТИК ИЛИ ФРИЗЬОР, ПОЛУЧАВА ОЩЕ ЕДНО УДОВОЛСТВИЕ

– ГРИМИРАНЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТ И ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ

ЗАПОЗНАЕ ОТБЛИЗО , ДА ТЕСТВА И ДА СИ ЗАК УПИ ОТ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ .

П РОДУКТИТЕ НА M OVIE СЪЧЕТАВАТ В СЕБЕ СИ КАЧЕСТВАТА НА ПЕРФЕКТЕН ФОР МУЛИТЕ СА ХИПОАЛЕРГЕННИ , СЪДЪРЖАТ НАТУРАЛНИ СЪСТАВКИ , МАСЛА И ВИТАМИНИ , ТЕКСТУРИТЕ СА ЛЕКИ И ЕФИРНИ КАТО ВОАЛ , А ЦВЕТОВЕТЕ ПРИДА ВАТ БЛЯСЪК И МОДЕРЕН ИЗИСКАН ВИД НА ВСЯКО ЛИЦЕ . М НОГО ХАРАКТЕРНО ЗА ГРИМОВЕТЕ НА M OVIE Е ТЯХНАТА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОСТ. Н АПРИМЕР ПЕРЛЕНИЯТ КОРЕКТОР D UO, ЕДИН ОТ НАЙ - ГОЛЕМИТЕ ПАЗАРНИ ХИТОВЕ , СЕ ПОЛЗВА КАТО ПЕРЛЕНА ОСНОВА , НО И ЗА БЛЯСЪК НА ОЧИ , ЛИЦЕ И УСТНИ . Н ЯКОИ МОЛИВИ СА ЗА ОЧИ И УСТНИ . Д РУГО КАЧЕСТВО НА ГРИМОВЕТЕ M OVIE Е ТЕХНИЯТ ВЪНШЕН ВИД . ТОЙ Е МНОГО АТРАКТИВЕН И ВСЯКО МЛАДО МОМИЧЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ГРИМ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА КОЗМЕТИКА ЗА ЛИЦЕ .

И ЖЕНА С УДОВОЛСТВИЕ БИХА НОСИЛИ В ДАМСКАТА СИ ЧАНТА ЕДНО ОТ ТЕЗИ МАЛКИ БИЖУТА .

П РОДУКТИТЕ M OVIE СЕ ПРЕДЛАГАТ В БАЗОВА КОЛЕКЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА ВСИЧ КО НЕОБХОДИМО ЗА ЕДИН ЗАВЪРШЕН ГРИМ , И УСПОРЕДНО С ТОВА ДВА ПЪТИ В ГОДИНАТА ИЗЛИЗАТ ЛИМИТИРАНИ КОЛЕКЦИИ , К ЪДЕТО АРТ ЕКИПЪТ НА МАРКАТА ВЛАГА СВОИТЕ ИДЕИ ЗА МОДАТА И ВИЗИЯТА НА ЖЕНИТЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ

– ПРОЛЕТ- ЛЯТО И ЕСЕН - ЗИМА . ТАЗИ ПРОЛЕТ НА СЕРИЯ ОТ СЕМИНАРИ В ИТАЛИТИ КЛУБ , ОФИЦИАЛНИЯТ ВНОСИТЕЛ НА M OVIE ЗА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЯМЕ НОВАТА КОЛЕКЦИЯ ЛЯТО 2011, ВДЪХНОВЕНА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ КОЛЕКЦИИ НА НАЙ - ИЗВЕСТНИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ И ОТ МАТЕРИИТЕ , КОИТО ИЗПОЛЗВАТ. ТЕКСТУРИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ СА МЕКИ КАТО ПАМУК , НЕЖНИ КАТО КОПРИНА , ПРОЗРАЧНИ КАТО ШИФОН , СК ЪПОЦЕННИ КАТО БРОДЕРИЯ С ПАЙЕТИ И КАМЪНИ . Е ДИНИЯТ ОТ ПРОДУКТИТЕ Е УНИКАЛНА КОМПАКТНА ПУДРА ТРИО СЪС САТЕНЕНИ ПЕРЛИ ОТ 3 ЦВЯТА : ОБГОРЯЛО ОРАНЖЕВО , НАСИТЕНО РОЗОВО И СЛИВА . В СИНХРОН С ФИЛОСОФИЯТА НА МАРКАТА ТОЙ Е МУЛТИФУНКЦИО НАЛЕН ПРОДУКТ И МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НАВСЯК ЪДЕ - НА ОЧИТЕ , ЛИЦЕТО , УСТНИТЕ , ТЯЛОТО. Д РУГИЯТ ХИТ ОТ КОЛЕКЦИЯТА СА ЦВЕТНИТЕ 3D СПИРАЛИ ЗА НЕВЕРОЯТЕН ПОГЛЕД В ТРИ МОДЕРНИ ЦВЯТА (СЛИВА , ЗЕЛЕНО И ДЕНИМ) В КОМПЛЕКТ С БРОКАТ ОТ СЪЩИЯ ЦВЯТ. ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ КОЛЕГИ ФРИЗЬОРИ , КОЗМЕТИЦИ И ГРИМЬОРИ СЕ ПРО СЕЗНИ НА

ВЕЖДА БЕЗПЛАТЕН К УРС ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ГРИМОВЕТЕ И ТЯХНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ . СКОРО ЩЕ ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ПРЕДСТАВИМ И НОВИТЕ ЩЕНДЕРИ , КОИТО СА МНОГО АТРАКТИВНИ И ПРАКТИЧИ И БЪРЗО ЩЕ ПРИВЛЕЧАТ ВНИМА НИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ В САЛОНА .

21


репортаж

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА КОЗМЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НОВОСТИ В ЕСТЕТИЧНАТА МЕДИЦИНА И КОЗМЕТИКАТА Н А 10 И 11 ЮНИ В Б ОРОВЕЦ ПРЕД БЛИЗО 200 СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЕЛИТНИ СТУДИА И SPA ЦЕНТРОВЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЧУ ЖДЕСТРАННИ ЛЕКТОРИ ПРЕДСТАВИХА ПОСЛЕДНИТЕ НОВОСТИ В ЕСТЕТИЧНАТА МЕДИЦИНА И КОЗМЕТИКАТА .

БЯХА ДЕМОНСТРИРАХА СЪВРЕМЕННИ ПИЛИНГ МЕТОДИ , НОВА

ДЕРМАТОЛОГИЧНА ПОДМЛАДЯВАЩА ТЕРАПИЯ , КОЗМЕТИЧНИ ГРИЖИ ПРЕДИ И СЛЕД

АНОНС

очаквайте в следващия брой интервюта с:

ПРИЛАГАНЕ НА БОТОКС И ФИЛЪРИ , ЕФЕКТЪТ НА НАНОЧАСТИЦИТЕ И РАДИОЧЕСТОТИТЕ В КОЗМЕТИКАТА И МНОГО ДРУГИ .

РАЗГОВАРЯМЕ С Г-ЖА Ц ВЕТЕЛИНА М АЙМАРОВА , СОБСТВЕНИК НА Л ИДЕРА ГРУП И ОРГАНИЗАТОР НА СЪБИТИЕТО.

ЯНА МАТЕЕВА локални динамични и ултразвукови терапии и приложението им в козметологията и естетичната медицина - IONTO GOMED

ULRIKE FON GINSHAIM съвременни пилинг методи

К АКВИ СА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА? Ц ЕЛТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА Е ДА ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЙ - АКТУАЛНИТЕ МЕТОДИ И ПРОЦЕДУРИ В БЮТИ БРАНША , ПОДНЕСЕНИ НАУЧНООБОСНОВАНО И БЕЗ ТЪРГОВСКА НАСОЧЕНОСТ. П РЕЗ ГОДИНИТЕ ИМАХ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА НАБЛЮДАВАМ КАК ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ В ОБЛАСТТА ТЪРСЯТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ , ТЪЙ КАТО РАБОТИМ В СФЕРА , К ЪДЕТО СМЕ ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РАСТЕЖА НА ФАРМАЦИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ . ТОВА МЕ НАВЕДЕ НА ИДЕЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА СЪБИТИЕ , КОЕТО ДА НАПРАВИ ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДЕРМАТОЛОЗИ И КОЗМЕТИЦИ . Б ЛАГОДАРЕ НИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ МИ КОНТАКТИ С НАД 4500 ОБЕКТА В СТРАНАТА СТИГНАХ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО , ЧЕ 70% ОТ ХОРАТА С НЯКАК ЪВ ДЕРМАТОЛОГИЧЕН ПРОБЛЕМ БИХА СЕ ОБЪРНАЛИ К ЪМ СВОЯ КОЗМЕТИК , КОЙТО ОТ СВОЯ СТРАНА ДА ГИ НАСОЧИ К ЪМ ДОБЪР ДЕРМАТОЛОГ. И МЕННО ТОВА Е ЦЕЛТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА , ОТ ЕДНА СТРАНА , НИЕ ДА ОПОЗНАЕМ РАБОТАТА НА ДЕРМАТОЛОЗИТЕ И , ОТ ДРУГА , НАШАТА , ЗАЩОТО СЪВМЕСТНО НИЕ МОЖЕМ ДА СИ БЪДЕМ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗК ЛЮЧИТЕЛНО ПОЛЕЗНИ . КЪДЕ Е ТЪНКАТА ГРАНИЦА МЕЖДУ КОЗМЕТИКАТА И ЕСТЕТИЧНАТА ХИРУРГИЯ? КОЗМЕТИКА ПОДДЪРЖА ЗДРАВАТА КОЖА , ПОМАГАЙКИ И ДА ФУНКЦИОНИРА МАКСИ МАЛНО ДОБРЕ , ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ПИГМЕНТАЦИИТЕ , ДА НЕ ИЗТЪНЯВАТ СЛОЕВЕТЕ Й И ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ МАКСИМАЛНО ДЪЛГО ПОЯВАТА НА БРЪЧКИ . З А ДА Е КРАСИВА КОЖА ТА , ТРЯБВА ДА СЕ СЛЕДВА ЕДИН ПОСТОЯНЕН РЕЖИМ , КОЙТО ВК ЛЮЧВА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРИЖИ , И ЧАК СЛЕД ТОВА , АКО СЕ НАЛАГА КОРЕКЦИЯ , МОЖЕ ДА СЕ ПРЕМИНЕ К ЪМ СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА – ЕСТЕТИЧНАТА НАМЕСА . В БЪЛГАРИЯ ИМАМЕ ВЕЛИКОЛЕПНИ ДОКТОРИ , КОИТО ПРИЛАГАТ СВЕТОВНИ МЕТОДИКИ И ПОСТИГАТ УНИКАЛНИ РЕЗУЛТАТИ , НО ЗДРАВЕТО НА КОЖАТА НЕ Е САМО ЕДНА ИНЖЕКЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ОЧИТЕ И НЕ

Д-Р ХАНС УЛРИХ ЯБС радиочестотата и наночастиците от BOSWELLIA

СЪМ СЪГЛАСНА , ЧЕ ИНВАЗИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ МОГАТ ДА СЕ ПРЕБОРЯТ С ВСИЧКО .

К АТО ПРИМЕР МОГА ДА ВИ ДАМ МОЯ БЛИЗКА , КОЯТО СЕ ОБЪРНА ЗА СЪВЕТ К ЪМ МЕН ДА Я НАСОЧА К ЪМ ДЕРМАТОЛОГ, НО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ОТКАЗАХА ДА Й НАПРАВЯТ ИНТЕР ВЕНЦИЯ . П ЪРВО ТЯ ВОДИ НЕЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И БЛИЗО 40 ГОДИНИ ИМА НЕПРАВИЛНИ КОЗМЕТИЧНИ ГРИЖИ , ВСЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО ИМАМЕ НАЛИЦЕ ДЕ ВИТАЛИЗИРАНА КОЖА , ДОТОЛКОВА ИЗТЪНЕЛИ СЛОЕВЕ НА ЕПИДЕРМИСА И ДЕРМАЛНИЯ СЛОЙ , ЧЕ ВЕЧЕ ДОРИ ФИЛЪР НЕ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ . САМО ЕДНА ИНЖЕКЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА ВЪРНЕ ВРЕМЕТО НАЗАД . К РАСИВАТА И МЛАДА КОЖА Е КОМБИНА ЦИЯ МЕЖДУ ГРИЖАТА ОТ СТРАНА НА КОЗМЕТИКА , ДЕРМАТОЛОГА И ВОЛЯТА , ЖЕЛАНИЕТО И ПОСЛЕДОВА ТЕЛНОСТТА НА СЪОТВЕТНИЯ КЛИЕНТ ИЛИ ПАЦИЕНТ.

22


коментари

Д- Р Е ЛИ КОЕВА

Защо решихте да участвате в такъв формат като конференция и какво показвате на нея? ЗА МЕН БЕШЕ МНОГО ВАЖНО ДА ДЕМОСТРИРАМ И ДА РАЗЯСНЯ НА КОЗМЕТИ ЦИТЕ , КОИТО УЧАСТВАТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА , КАКВИ ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ СЕ ПРИЛАГАТ В ДЕРМАТОЛОГИЧНИТЕ К ЛИНИКИ . Д А ИМ РАЗЯСНЯ КАКВИ НЕГАТИВИ И ПОЗИТИВИ ПОЕМА ЛЕКАРЯТ И ЗАЩО САМО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ ИМА ПРАВО ДА ПРАВИ ТАК ЪВ ТИП ИНТЕРВЕНЦИИ .

А З МНОГО ДЪРЖА ДА СЕ РАБОТИ ПРОФЕ Н АШАТА РАБОТА ВЪРВИ УСПОРЕДНО И КАКТО ЛЕКАРЯТ ИМА НУЖДА ОТ КОЗМЕТИКА , ТАКА И ОБРАТНО, ЗА ДА МОЖЕ ПАЦИЕНТЪТ ДА ПОСТИГНЕ ЕДИН ПЕРФЕКТЕН ВИД . Н Е КОМЕНТИРАМ САМО АКНЕТО , ПРИ КОЕТО УСПОРЕДНО С ЛЕЧЕНИЕТО ОТ ЛЕКАР Е НЕОБХОДИМО И ЕДНО СИСТЕМНО ПОЧИСТВАНЕ . Е ДНА КОЖА , КОЯТО Е ТРЕТИ РАНА С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА ИЛИ БОТОКС , ПРОДЪЛ ЖАВА ДА ИМА СВОИТЕ НУЖДИ ОТ ПОДХРАНВАНЕ , ХИДРАТИРАНЕ , ИЗБЕЛВАНЕ И Т. Н . С ЛЕД ПОСТАВЯНЕ НА ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА МОГАТ ДА СЕ ПРИЛАГАТ ВСЯКАКВИ КОЗМЕТИЧНИ ПРО ЦЕДУРИ , НО КОЗМЕТИК ЪТ ТРЯБВА ДА Е НА ЯСНО КОИ ПРОЦЕДУРИ МОГАТ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ ВЕДНАГА И ЗА КОИ Е НУЖЕН ПЕРИОД ОТ ОКОЛО 1 МЕСЕЦ , ПРЕЗ КОЙТО НЕ БИВА ДА СЕ РАБОТИ ВЪРХУ КОЖАТА . КОГАТО Е ПРИЛОЖЕНА МЕЗОТЕРАПИЯ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ НА НАЗОЛАБИАЛНИ БРЪЧКИ С ФИЛЪР, ТРЯБВА ДА СЕ ИЗЧАКА ОТ 2 ДО 4 СЕДМИЦИ , ЗА ДА НЕ СЕ РАЗГРАДИ ЛЕСНО ХИАЛУРОНОВАТА КИСЕЛИ НА ОТ ОРГАНИЗМА . С ЛЕД ТОВА МОГАТ ДА СЕ ПРИЛАГАТ ВСИЧКИ КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ . П РИ ПОСТАВЯНЕ НА БОТОКС СЪЩО СЕ ИЗЧАКВА ОКОЛО 1 МЕСЕЦ . РАЗБИРА СЕ, ПРЕДИ ДА СЕ ПРИБЕГНЕ ДО ПОСТАВЯНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕПАРАТИ , Е ДОБРЕ КОЗМЕТИК ЪТ ДА Е ПОДГОТВИЛ КОЖАТА НА ПАЦИЕНТА – ПОЧИСТВАНЕТО , ПИЛИНГИТЕ , СВЕТЛИННИТЕ ТЕРАПИИ ТРЯБВА ДА ПРЕДХОЖДАТ ТЕЗИ ПРОЦЕДУРИ . С ЪЩО ТАКА ХОРАТА , КОИТО СИ СЛАГАТ БОТОКС , МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ОКОЛООЧНИЯ ЛИФТИНГ ДРЕНАЖ , КОЙТО СЕ ПРАВИ В КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ И ПОДДЪРЖА ЕФЕКТА С ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ И ПРОДУКТИ . КОЗМЕТИК ЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ИНТЕРЕСУВА ДАЛИ НА КЛИЕНТА СА ПРАВЕНИ ТАКИВА АПЛИКАЦИИ , ЗА ДА МОЖЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ДА ПОДХОДИ К ЪМ НЕГОВАТА КОЖА . ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ИМА ПАЦИЕНТИ , КОИТО ЗАРАДИ ПО - НИСКА ЦЕНА СА СЪГЛАСНИ ДА СИ СЛОЖАТ НЕКАЧЕСТВЕНА ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА . А КО СЕ ПОСТАВИ НЕКА ЧЕСТВЕН ПРОДУКТ, ЧИЯТО ЦЕНА Е ПО - НИСКА , РАЗБИРА СЕ , МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ НЕЕСТЕСТВЕНИ КРЪГЛИ ФОРМИ , ПОЯВЯВАТ СЕ ДОРИ И ИНФИЛТРАТИ В КОЖАТА . А КО КОЗМЕТИК ЪТ ЗАБЕЛЕЖИ ТАКИВА ИЗМЕНЕНИЯ, ТРЯБВА ВЕДНАГА ДА ПОСЪВЕ ТВА КЛИЕНТА СИ ДА СЕ ОБЪРНЕ К ЪМ ЛЕКАР, ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ ПРОТИВОДЕЙСТВА . Н О АКО ФИЛЪРЪТ Е ПОСТАВЕН ДОБРЕ И Е КАЧЕСТВЕН , КОЗМЕТИК ЪТ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ С МАСАЖ ЗА ПО - ХОМОГЕННОТО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОДУКТА . РАЗБИРА СЕ , ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПО - БЪРЗОТО АБСОРБИРАНЕ ОТ ОРГАНИЗМА , НО ЗАТОВА ИНВАЗИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ СА С НАТРУПВАНЕ , ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ЕДИН ОПТИМАЛЕН ЕСТЕТИЧЕН ЕФЕКТ. Е ДИНСТВЕНО, ИЗЛАГАНЕТО НА СОЛАРИУМ И ЗАТОПЛЯЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ СА ЗАБРАНЕНИ , ЗАЩОТО ТЕ ВОДЯТ ДО БЪРЗОТО РЕЗОРБИРАНЕ НА ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА . Н О АКО СЕ ИЗЧАКА ЕДИН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЛЕД ПРОЦЕДУРАТА , И ТЕ МОГАТ ДА СЕ ПРИЛАГАТ В УМЕРЕНИ КОЛИЧЕСТВА . А З СЪМ МНОГО ЩАСТЛИВА , ЧЕ ВСЕ ПО - ЧЕСТО В ПРАКТИКАТА МИ СЕ СЛУЧВА ДА ИДВАТ ПАЦИЕНТИ , КОИТО СА ПОСЪВЕТВАНИ ОТ СВОЯ КОЗМЕТИК ДА СЕ ОБЪРНАТ К ЪМ ДЕРМАТОЛОГ. ТОЗИ ФАКТ ДОКАЗВА , ЧЕ КОЗМЕТИЦИТЕ СА НАЯСНО СЪС СВО СИОНАЛНО, ДА НЕ СЕ КОНФРОНТИРАМЕ , А ДА РАБОТИМ СЪВМЕСТНО.

ИТЕ ВЪЗМОЖНОСНОСТИ И МНОГО ОТГОВОРНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ПОДХОЖДАТ К ЪМ РАБОТАТА СИ .

На конференцията бе демонстриран LipoClaserXL и разяснен методът на кавитацията. Д- Р С ТОЯНОВ РАБОТИ КЪМ ЕКИПА НА Д- Р М АЯ ТАЧЕВА К АВИТАЦИЯТА Е ФИЗИЧЕН ФЕНОМЕН , КОЙТО Е ОПИСАН ПРЕДИ 60 ГОДИНИ ОТ ИТАЛИАНСКИЯ УЧЕН Б ЕРТОНИ . И ЗПОЛЗВА СЕ В НЯКОЛКО СЪВРЕМЕННИ УРЕДА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА МАСТНИ НАТРУПВАНИЯ . Д ЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ТЯХ Е С УТРАЗВУК С НИСКА ЧЕСТОТА МЕЖДУ 36-40 KH Z, КОЯТО Е БЛИЗКА ДО ЗВУКА , КОЙТО УХОТО ЧУВА . ТЕЗИ ВЪЛНИ „ БОМБАРДИРАТ ” ВОДНАТА СРЕДА В МЕЖДУКЛЕТЪЧНОТО ПРОСТРАНСТВО И ПО ТОЗИ НАЧИН ВЪВ ВОДНИТЕ КЛЕТКИ СЕ ПОЯВЯВАТ МИКРОМЕХУРЧЕТА .

П ОРАДИ РАЗЛИКА В НАЛЯГАНЕТО ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ

НА МЕМБРАНАТА ТЕ УВЕЛИЧАВАТ И НАМАЛЯВАТ ОБЕМА СИ ДО ТЯХНОТО РАЗРУШАВАНЕ , ПРИ КОЕТО ОТДЕЛЯТ ЕНЕРГИЯ , КОЯТО ВЪВ ВИД НА МОЩНА СТРУЯ ПРОБИВА ОКОЛНИТЕ МАСТНИ КЛЕТКИ .

П О ТОЗИ НАЧИН

ЛИПИДИТЕ ИЗТИЧАТ В МЕЖДУКЛЕТЪЧНОТО ПРОСТРАНСТВО И СЕ ОТДЕЛЯТ ОТ ОРГАНИЗМА .

П РЕДИ ДА СЕ ЗАПОЧНЕ ПРОЦЕДУРА , ТРЯБВА ИТМ (И НДЕКС НА ТЕЛЕСНАТА МАСА) НА КЛИЕНТА , КОЙТО НИ ПОКАЗВА ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ КАВИТАЦИЯ . А КО ИМАМЕ ЗАТЛЪСТЯВАНЕ , ТАЗИ ПРОЦЕДУРА Е ПРОТИВОПОКАЗНА , ТЪЙ КАТО ЩЕ СЕ ОТДЕЛИ ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО МАЗНИНА , КОЯТО МОЖЕ ДА НАВРЕДИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И БЪБРЕЦИТЕ . К АВИТАЦИЯТА СЕ ПОЛЗВА ЗА КОРЕКЦИЯ НА ОТДЕЛНИ ЗОНИ (КОРЕМ , ПАЛАСКИ , КОЛЕНЕ БРИЧОВЕ И Т. Н .), КАТО СЕ РАБОТИ НА ЗОНИ ОТ ПО 10 СМ 2 ПРЕЗ 1 СЕДМИЦА . ЗА РАЗЛИКА ОТ ЛИПОСУКЦИЯТА , ПРИ КОЯТО СЕ ПОЛУЧАВА СЪЩИЯТ ЕФЕКТ, КАВИТАЦИЯТА Е МНОГО ПО - БЕЗБОЛЕЗНЕНА , КЛИЕНТЪТ ВЕДНА ДА СЕ ИЗЧИСЛИ

ГА СЛЕД ПРОЦЕДУРАТА Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗВЪРШВА ЕЖЕДНЕВНИТЕ СИ АНГАЖИМЕНТИ .

Е ДИНСТВЕНИЯТ ДИСКОМФОРТ, КОЙТО МОЖЕ ДА

СЕ НАБЛЮДАВА , Е ШУМ , ПРОИЗЛИЗАЩ ОТ ТОВА , ЧЕ УТРАЗВУКОВИТЕ ВЪЛНИ , С КОЙТО СЕ ТРЕТИРА ЗОНАТА , СА БЛИЗКИ ПО ЧЕСТОТА ДО ЧУВАЕМИТЕ ОТ ЧОВЕКА ЗВУЦИ .

ТОЧНО ПОРАДИ ТАЗИ ЛИПСА НА

1 В КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ Е ЗАДЪЛ ЖИТЕЛНО СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КАВИТАЦИЯ ДА СЕ ПРАВИ ДРЕНАЖ – РЪЧЕН ИЛИ ВАК У УМЕН . П О ТОЗИ НАЧИН МАЗНИНАТА ЩЕ ПОПАДНЕ В ЛИМФАТА МНОГО ПО - ЛЕСНО И ОТ ТАМ ЧРЕЗ ОБРАБОТКА ОТ ЧЕРНИЯТ ДРОБ И БЪБРЕЦИТЕ ЩЕ СЕ ИЗХВЪРЛИ ОТ ОРГАНИЗМА . РАЗБИРА СЕ , КАКТО ВСЯКА ПРОЦЕДУРА , И КАВИТАЦИЯТА ИМА СВОИТЕ ПРОТИВОПОКАЗА НИЯ , С КОЙТО ОПЕРАТОРЪТ ТРЯБВА ДА Е МНОГО ДОБРЕ ЗАПОЗНАТ. П РЕДИ ПРОЦЕДУРА НА КЛИЕНТА ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЛИСТ С ИЗБРОЕНИТЕ БОЛЕСТИ , ПРИ КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛАГА МЕТОДЪТ. П РИ ВСИЧКИ ОСТРО ПРОТИЧАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ , РАКОВИ , ЧЕРНОДРОБНИ , БЪБРЕЧНИ , СЪРДЕЧНИ БОЛЕСТИ , БРЕМЕННОСТ И ДРУГИ Е НЕПРИЛОЖИМА КАВИТАЦИЯ . L IPOCLASER XL, КОЙТО ДЕМОНСТРИРАХМЕ, Е ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ И АКО ПРИ ПО - СТАРИТЕ АПАРАТИ , ИЗПОЛЗВАЩИ УЛТРАЗВУК , С МНОГО ПО - ГОЛЯМА ЧЕСТОТА НА ВЪЛНАТА , СЪЗДАВАЩА СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ , ТО ПРИ ТОЗИ АПАРАТ СА ОТСРАНЕНИ ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪЦИ . РАБО ТЕЙКИ С НЕГО, МОЖЕМ ДА БЪДЕМ СИГУРНИ КАКТО ЗА ПЕРФЕКТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ , ТАКА И ЗА ЗДРАВЕТО НА КЛИЕНТИТЕ СИ . СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ОПЕРАТОРЪТ СЕ НУЖДАЕ ОТ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ СЕДМИЦА ОБУЧЕНИЕ .

23


ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СЛЪНЦЕТО, ВЯТЪРА И МОРСКАТА ВОДА ЕСТЕСТВЕНИЯТ БАЛАНС ЗА ОВЛАЖНЯВАНЕ НА КОЖАТА СЕ НАРУШАВА, ТЯ ЗАПОЧВА ДА ИЗСЪХВА И СЕ ПОЯВЯВАТ РАЗДРАЗНЕНИЯ. АКО ТОЗИ ПРОБЛЕМ НЕ БЪДЕ НАВРЕМЕ ОТСТРАНЕН, СЕ НАРУШАВА СПОСОБНОСТТА НА КОЖАТА ДА СЕ РЕГЕНЕРИРА. ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА В СЕЗОНА НА ОТПУСКИТЕ ХИДРАТАЦИЯТА И ПОДХРАНВАНЕТО СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ. ЛЯТОТО Е ПЕРИОД, ПРЕЗ КОЙТО КОЖАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДЕНА НЕЗАВИСИМО КАКЪВ ТИП Е ТЯ. ВЪВ ВСЯКА ВЪЗРАСТ ТЯ ПРЕТЪРПЯВА СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪОБРАЗЕНИ С ХИДРАТИРАЩИЯ КРЕМ, КОЙТО ИЗПОЛЗВАМЕ. ЧОВЕШКИЯТ ОРГАНИЗЪМ СЕ СЪСТОИ ОТ 70-80% ВОДА И НЕ Е УЧУДВАЩО, ЧЕ ЗА ДА СЪХРАНИМ МЛАДОСТТА И КРАСОТАТА НА КОЖАТА, Е НЕОБХОДИМО ЕФЕКТИВНО ОВЛАЖНЯВАНЕ. ОСНОВНОТО КОЛИЧЕСТВО ВЛАГА Е СЪСРЕДОТОЧЕНО В ДЕРМАТА (СРЕДНИЯТ СЛОЙ), ДОКАТО ЕПИДЕРМИСЪТ (ПОВЪРХНОСТНИЯТ СЛОЙ) СЪДЪРЖА СЪВСЕМ МАЛКО. НО ИМЕННО В ЕПИДЕРМИСА МЪРТВИТЕ КЛЕТКИ ЗАДЪРЖАТ ЛИПИДИТЕ И ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ЗАПАЗВА ЦЕННАТА ВЛАГА. ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РЕДИЦА ФАКТОРИ НАРЕД С НАПРЕДВАНЕТО НА ВЪЗРАСТТА ХИДРОЛИПИДНИЯТ СЛОЙ ЗАПОЧВА ДА СЕ РАЗРУШАВА, КОЖАТА ПОСТЕПЕННО ГУБИ СПОСОБНОСТТА СИ ДА СЪХРАНЯВА ВЛАГАТА И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ГУБИ СВОЯТА ЕЛАСТИЧНОСТ И ЗАПОЧВА ДА СЕ ПОКРИВА С БРЪЧИЦИ. ПОРАДИ ТОВА ОЩЕ ОКОЛО 20-25 - ГОДИШНА ВЪЗРАСТ КОЖАТА НА ЛИЦЕТО, ДЕКОЛТЕТО И РЪЦЕТЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОВЛАЖНЯВАНЕ. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО Е ХИДРАТИРАЩИЯТ ПРОДУКТ ДА Е СЪОБРАЗЕН С ВЪЗРАСТТА, ТЪЙ КАТО КАКТО ЛИПСАТА, ТАКА И ПРЕДОЗИРАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ НА КОЖАТА ВЕЩЕСТВА СА ЕДНАКВО ВРЕДНИ.


козметика

20+ Специалистите ни уверяват, че кожата започва да старее около 25 години. Постепенно намалява производството на колаген, забавя се клетъчният метаболизъм, кожата става все по-суха и се появяват първите мимически бръчки. Дори още да не са налице признаците на стареене, време е тя да бъде ефективно хидратирана. Препоръчително е да избере лек крем-флуид с минимално количество съставки. Ако кожата е проблемна, овлажняващият крем трябва да е със свиващ порите ефект, матиращ и регулиращ излишното производство на себум. В състава на овлажняващите кремове за тази възраст влизат екстракти от зелен чай, коприва, невен, алое, лайка, както и етерични масла от здравец, розмарин, хвойна или мента, които предотвратяват лющенето на кожата, успокояват и тонизират. Например: овлажняващият и матиращ дневен гел киви и глог на Organic elements. Гелът е високоефективна терапия за овлажняване и балансиране на кожата постоянно през целия ден. Докато хидратира, нормализира мастната секреция, ребалансира хидролипидния филм, затваря порите, намалява лъщенето и матира.

30+ Най-добрата защита на кожата и начин за забавяне на нежеланите промени в нея в периода на 30-те години е максималната й хидратация. И докато дълбоките бръчки все още не са се появили, е необходимо използването на крем, възпрепятстващ тяхната поява. Например на основата на плодови екстракти, които имат високо съдържание на антиоксиданти, витамини А, Е, С и хидроксикиселини. Маслото от гроздови семки е богато на витамин Е и е мощен антиоксидант с регенеративни свойства, а маслото от авокадо съдържа ненаситени мастни киселини, благодарение на които се възстановяват защитните функции на кожата, стимулират се обменните процеси и кръвообращението, вследствие на което се забавят процесите на стареене. Хиалуроновата киселина е една от главните съставки в овлажняващите продукти, предназначени за жени около и над 30 години, тъй като тя е способна да задържа в клетките собствената им влага за дълъг период от време. За ефективна хидратация в тази възраст Лабораториите на Academie Paris са разработили серията 100% Hydraderm, която въздейства в три направления: незабавна хидратация чрез 100% натурален хидратант – чиста оригинална ябълкова вода. Тя проявява учудващо единство с кожата, насищайки я с влага, като моментално я овлажнява; дълготрайна хидратация – коктейлът от хидратиращи агенти прониква в дълбочина и създава постоянен резерв от влага, способен да компенсира дехидратирането на кожата при екстремни условия и влияния; антидехидратация – съдържащият се в продуктите от серията активен реструктурант прониква в дълбоките слоеве на дермата, засилва активността на клетките и осигурява регенерацията на кожата.

40+ На 40 години естрогенът в организма на жената намалява, а с него започва „да се изпарява” и колагенът в резултат на което кожата видимо „увяхва”, става потънка, губи блясъка си и контурът на лицето се променя. Бръчките се задълбочават, появяват се петънца и зачервявания. Със сухотата в тази възраст трябва да се борим много сериозно. Използването на хидратиращ крем с лифтинг ефект е задължително. Овлажняващите продукти с anti-age действие, подходящи за 40 - годишните жени, трябва да съдържат протеини, особено колаген, различни плодови киселини, витамини А, К, Е, С, ретинол, както и липиди – серамиди и лецитин. За да се избегне образуването и разпространението на пигментни петна, хидратиращият крем трябва да е с високо съдържание на антиоксиданти, като е препоръчително той да се комбинира със слънцезащитен продукт с висок SPF фактор. Дневният крем Hydra-Extreme на Collin RESULTIME-Paris, е изключително подходящ за зряла и дехидратирана кожа. Той овлажнява в дълбочина, защитава и повишава еластичността. Възвръща тонуса, мекотата и младежкия блясък на кожата. Съдържа инкапсулован витамин А®, естер от жожоба, витамин Е, растителен псевдохормон и кондевелиан®.

25


козметика

ТЕРАПИЯ

50+ Около 50 години хормоналните изменения, предизвикани от менопаузата, се отразяват значително и върху кожата – естрогенът се произвежда все по-малко и по-малко, значително се забавят обмяната на веществата и образуването на еластин и колаген. Вследствие на което кожата става изключително суха, тънка и чувствителна, бръчките се превръщат в дълбоки линии, възможна е появата и на двойна брадичка. Овлажняващият крем за 50 - годишните жени трябва максимално да задържа влагата в кожата. Основните съставки в продуктите, предназначени за зряла възраст, не се отличават особено от тези, предназначени за 40 годишните, но тяхната концентрация трябва да е по-висока. Оптимална хидратация предоставят продуктите Fresh Caviar на Еricson Laboratoire. Уникалната формула на най-елитната серия на френската марка се базира на свойствата на клетките от пресен хайвер, които стимулират синтеза на ключови за еластичността и здравината на кожата протеини.

За да спасим кожата от дехидратиране, може да се прибегне и до електропорация, фонофореза, както и други методи за трансдермално въвеждане на хидратиращи коктейли. Те максимално ще овлажнят кожата. Фонофорезата например представлява клетъчен микромасаж, който способства дълбокото проникване на полезните вещества в клетките. Електропорацията е алтернатива на класическата мезотерапия, тя е изключително бързодействаща и високоефективна. Идеална е не само за хидратиране на кожата в дълбочина и лифтинг, но и при третиране на целулит, стрии и отпуснатост.

26

DR. BELTER GERMANY ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА Почистването на лицето се извършва чрез кадифено мляко за лице, което съдържа екстракт от морски водорасли, алантоин и копринени протеини. Млякото почиства в дълбочина и стимулира микроциркулацията. За отстраняване на грима се използва специален двуфазен дегриматор за очния контур. Следва нанасяне на освежаващ тоник за лице, шия и деколте. Той задържа влагата в кожата, освежава, хидратира и регулира ph. За почистване на замърсените пори и подобряване профила на кожата се прилага лек пилинг с ексфолиращ гел, който спомага и за по-доброто проникване на последващите продукти. Съдържа алое вера, екстракт от сладък корен и Д-пантенол. Терапията продължава с нежен масаж, който се прави с помощта на 1/3 от активна ампула с хиалуронова киселина, смесена с базов крем с водно - маслена основа 24 часа. Ампулата активно изглажда, има много силно облекчаващ и успокояващ ефект, възстановява способността на кожата да задържа влага и стимулира нейната регенерирация. Следващият етап е прилагане на маска за лице, шия и деколте. Тя е микс между 1/3 хиалуронова киселина и специална нежна грижа за лице, която енергизира кожата, предотвратява сухотата и гарантира еластичноста й. Финалната грижа е нанасяне на защитен концентрат с 1/3 хиалуронова киселина.

Времетраене: 60 минути Препоръчителен брой процедури: 4 пъти всяка седмица в разстояние на 1 месец. Поддръжка 1 път месечно За оптимални резултати препоръчваме използване на Хидра дневен защитен крем със SPF30.


ЗА ДЪЛГОТРАЕН И РАВНОМЕРЕН БРОНЗОВ ТЕН... Максимална хидратираща и регенерираща грижа за кожата преди и след излагане на слънце

HYDRADERMIE

„Двойна йонизация”

Longue Vie Soleil Официален представител на GUINOT за България: „Бългермед 2000” ООД, тел.: 02/ 942 70 70, e-mail: office@bulgermed.com, www.guinot.com


мозайка К ЛЕТЪЧНИЯТ ХИДРАТИРАЩ ДНЕВЕН КРЕМ SWISS PERFECTION ПРЕДЛАГА ЛУКСОЗНА ФОРМУЛА , РАЗРАБОТЕНА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МИКРОРЕЛЕФА И МЕКОТАТА НА КОЖАТА , КОЯТО НАСИЩА ТЪКАНИТЕ С ВЛАГА И ЕНЕР ГИЯ . Н ЕЖНИТЕ ЕСТЕСТВЕНО ИЗВЛЕЧЕНИ НА

ОТ КАРИТЕ , МАКАДАМИЯ И ХВОЙНА ПОДО -

ЗДРАВА И СИЯЙНА КОЖА .

ТАЗИ ВИТАЛИЗИРА -

ФЛУИДЪТ Е ИДЕАЛНИЯТ ДНЕВЕН КРЕМ ЗА ЖАД Л ЕКАТА МУ ТЕКСТУРА ОТЛИЧНО ХИДРАТИРА И ПРИ ДАВА МОМЕНТАЛНО УСЕЩАНЕ ЗА КОМФОРТ. БИОТЕХНОЛОГИЧНИЯТ АГЕНТ AQUAPHYLINE, ИЗВЛЕЧЕН ОТ ТРИЦВЕТНА ТЕМЕНУГА , СТИМУ -

БРЯВАТ ПРОФИЛА НА КОЖАТА , КАТО СТИМУ -

ЩА ФОРМУЛА НЕУТРАЛИЗИРА НЕСЪЩЕСТВЕ -

ЛИРА СИНТЕЗА НА АКВАПОРИНИ И ПОДОБРЯВА

ЛИРАТ НЕЙНИЯ ТОНУС И ПРЕДОСТАВЯТ ЗАЩИ -

НИТЕ МЕТАБОЛИТНИ ДЕФИЦИТИ , ПРОТИВО -

ВОДНАТА ЦИРКУЛАЦИЯ.

ТА НА ТЪКАНИТЕ .

CELLULAR REJUVEN’ACTIVE IRISA® СТИМУЛИРА НАСИЩАНЕТО С КИСЛО РОД И КЛЕТЪЧНАТА РЕГЕНЕРАЦИЯ .

ДЕЙСТВА НА ПРОЦЕСИТЕ НА СТАРЕЕНЕ НА

НОАФРИКАНСКОТО РАСТЕНИЕ ТАМАРИНД И ОТ

КОЖАТА И Я ЗАЩИТАВА ОТ ВЛИЯНИЯТА НА

ЛИСТА НА АФРИКАНСКИ БАОБАБ ОСИГУРЯВАТ

ОКОЛНАТА СРЕДА .

ДЪЛГОТРАЙНА ХИДРАТАЦИЯ.

SWISS PERFECTION CELLULAR MOISTURING DAY CREAM

DR. BELTER COSMETIC AQUASILK 24

ERICSON LABORATOIRE Интензивно овлажняващ флуид

DELAROM

SWISS PERFECTION CELLULAR HYDRATING MIST

DARPHEN HYDRASKIN ESSENTIAL H YDRASKIN ESSENTIAL НА DARPHEN Е НЕЖНА И ЛЕКА ЕМУЛСИЯ , КОЯТО ОСИГУРЯВА НЕЗА -

ОВЛАЖНИТЕЛИ ЗАПАЗВАТ ВОДАТА В КОЖАТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН , А ПРИБАВЕНАТА К ЪМ ТЯХ КОМБИНАЦИЯ ОТ ВИТАМИНИ

A

И

E,

МАСЛА

ВЛАГА И БИОЛОГИЧНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ЗА

НА КОЖА , НУЖДАЕЩА СЕ ОТ СВЕЖЕСТ.

ЕКСТРАКТИТЕ

ОТ ЮЖ-

ТАЗИ УНИКАЛНА КОЗМЕТИЧНА ГРИЖА С ANTI -

К ЛЕТЪЧНАТА ХИДРАТИРАЩА МЪГЛА Е ПРОДУКТ ЗА ВСЕКИ ДЕН , ПРЕДОСТАВЯЩ МИГНОВЕНА СВЕЖЕСТ И НАСЛАДА НА КОЖАТА . В СЪСТА -

AGE ЕФЕКТ ХИДРАТИРА КОЖАТА И СЕ БОРИ

ВА Й СА ВК ЛЮЧЕНИ ЕСТЕСТВЕНИ ЕКСТРАКТИ

КОЖА . П ОМАГА Й ДА ВЪЗВЪРНЕ СВОЯ ЕСТЕСТ-

С ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СВОБОДНИТЕ

С ОСВЕЖАВАЩИ , ОВЛАЖНЯВАЩИ И СТЯГАЩИ

ВЕН БЛЯСЪК И ДА ВЪЗСТАНОВИ ОПТИМАЛНО -

РАДИКАЛИ .

КАПКИ ОТ ДЕЛИКАТ-

ПОРИТЕ СВОЙСТВА В КОМБИНАЦИЯ С ХИДРА -

ТО НИВО НА ХИДРАТАЦИЯ БЛАГОДАРЕНИЕ НА

НОТО МАСЛО СЕ МАСАЖИРАТ НЕЖНО ВЪРХУ

ТИРАЩ КОМПЛЕКС С ЕСТЕСТВЕН ОВЛАЖНЯ -

ЛИЦЕТО И ШИЯТА ПРЕДИ НАНАСЯНЕТО НА

ВАЩ ФАКТОР.

ЕЖЕДНЕВНИЯ КРЕМ .

ЖАТА ПРИДАВА

HYDRA-STRUCTURE ТEHNOLOGY™, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО ПРЕДПАЗВА ОТ ВРЕД НОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА . КОЖАТА ОСТАВА ЕЛАСТИЧНА , БЛЕСТЯЩА И С УСЕЩАНЕ ЗА КОМФОРТ. П ОДХОДЯЩ ЗА ВСЕ КИ ТИП КОЖА .

Х ИДРАТИРАЩО

И БАЛАНСИРАЩО МАСЛО ЗА

ЛИЦЕ С ЕКСТРАКТ ОТ НЕРОЛИ .

Н ЯКОЛКО

Б ОГАТОТО

МУ СЪДЪР -

ЖАНИЕ ВК ЛЮЧВА ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ НЕРО ЛИ , МАСЛА ОТ ЛЕШНИК , МАГНОЛИЯ , ГОРЧИВ ПОРТОКАЛ , ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ БЪЛГАРСКА РОЗА И ДРУГИ .

П РИДАВА НА ЛИЦЕТО ИЗК ЛЮ -

ЧИТЕЛНО СВЕЖ И СИЯЕН ВИД .

28

AQUASILK 24 Е ДНЕВЕН И НОЩЕН КРЕМ С 24 - ЧАСОВО ХИДРАТИРАЩО ДЕЙСТВИЕ . П РЕДОСТАВЯ МАКСИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО

Ц ЯЛОСТЕН ЗАВЪРШЕК НА ГРИ CELLULAR REJUVEN’ACTIVE IRISA® С ДОКАЗАНОТО ДЕЙСТВИЕ ЗА КЛЕ ТЪЧНА РЕГЕНЕРАЦИЯ И НАСИЩАНЕ НА ТЪКА НИТЕ С КИСЛОРОД . И МЕННО ТАЗИ КЛЮЧОВА СЪСТАВКА ДАВА ОТЛИЧНИЯ ЕФЕКТ НА ПРОДУ КТА В БОРБАТА СЪС СТАРЕЕНЕТО.

БАВНО ОБЛЕКЧЕНИЕ НА ДЕХИДРАТИРАНАТА


мозайка

РАЗКОШЕН

КРЕМ ЗА ТЯЛО С НЕЖНА , БЪРЗО -

ГОДАРЕНИЕ НА ВК ЛЮЧЕНИТЕ В СЪСТАВА ЛИ -

СЕРУМЪТ ПОДОБРЯВА ТЕКСТУРАТА НА КОЖАТА , КАТО Я ХИДРАТИРА , ТОНИЗИРА И СТЯГА . PENTAPEPTIDE-3 Е РАЗТВОРИМА ФОРМА НА ПРОТЕИН , ИЗВЛЕЧЕН ОТ МОРКОВИ , КОЙТО ОВЛАЖНЯВА И СТЯГА КОЖАТА . L ACTOBACILLUS FERMENT ВЪЗСТАНОВЯВА ПОВРЕДЕНИЯ Й ГО РЕН СЛОЙ И ПРИТЕЖАВА УНИКАЛНИ ХИДРА ТИРАЩИ КАЧЕСТВА . Х ИДРОЛИЗИРАН ПШЕНИ -

ПОЗОМИ С ХИДРОЦИТ.

ИЗГРАЖДА ЗАЩИТЕН СЛОЙ , КОЙТО ЗАДЪРЖА

Е

О ПТИМАЛНАТА КОН (ВИТАМИН ГРОЗДОВИ СЕМКИ) ЕФЕКТИВ -

ЧЕН ПРОТЕИН ПОДОБРЯВА СЪСТОЯНИЕТО И

ЦЕНТРАЦИЯ НА АНТИОКСИДАНТИ

ВЛАГАТА .

НО НЕУТРАЛИЗИРА ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ НА

СИНТЕЗА НА КОЛАГЕН И ЕЛАСТИН И ПРЕДО -

СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ И ОСЪЩЕСТВЯВА

ТВРАТЯВА ПОЯВАТА НА ФИНИ ЛИНИИ И БРЪЧ -

ИНТЕНЗИВЕН ANTI - AGE ЕФЕКТ.

КИ .

И НТЕНЗИВЕН

ХИДРАТИРАЩ КРЕМ , ОБОГАТЕН

ПОПИВАЩА ТЕКСТУРА И ПЛОДОВ АРОМАТ НА

С АНТИОКСИДАНТИ .

ПРАСКОВА .

НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО СТАРЕЕНЕ НА КОЖА -

П ЕРФЕКТНА ПРЕВЕНЦИЯ ПРОТИВ ОСТАРЯВАНЕ , ДЪЛГОТРАЙНО ХИДРАТИРА , ПРИДАВА САТЕНЕНА МЕКОТА , ВЪЗСТАНОВЯВА КОМФОРТА И ЕЛАСТИЧНОСТТА НА КОЖАТА . Х ИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА И НАТУРАЛЕН КОКТЕЙЛ ОТ ЕКСТРАКТИ ОТ ПРАСКОВА , МЕД , КРУ ША , СМОКИНЯ И ПАСИФЛОРА СИЛНО ОВЛАЖ НЯВАТ, РЕГУЛИРАТ НИВОТО НА ХИДРАТАЦИЯ , ОМЕКОТЯВАТ И ЗАЩИТАВАТ КОЖАТА . М АСЛА ОТ ЖОЖОБА И СЛАДЪК БАДЕМ РЕСТРУКТУРАТ, ОСИГУРЯВАТ МЕКОТА И ЕЛАСТИЧНОСТ.

Н АМАЛЯВА ПРИЗНАЦИТЕ

ТА И ИЗГЛАЖДА ФИНИТЕ ЛИНИИ И БРЪЧКИ .

H YDRAZONE PD

ОСИГУРЯВА

ДЪЛГОТРАЕН

ИЗТОЧНИК НА ХИДРАТАЦИЯ ЗА КОЖАТА БЛА -

И МАСЛО ОТ

ЧИСТИЯТ

КИСЛОРОД

СТИМУЛИРА

DR RENAUD ХИДРАТИРАЩ КРЕМ ЗА ТЯЛО ПРАСКОВА

GUINOT HYDRAZONE PD

OXYGEN BOTANICALS Кислороден серум W против бръчки

ISCHIA ХИДРАТИРАЩА ГЕЛ МАСКА РАСТИТЕЛНИТЕ ЕКСТРАКТИ , УМЕЛО КОМБИ НИРАНИ С МИНЕРАЛНИТЕ СОЛИ , ВЛИЗАЩИ В СЪСТАВА НА ТЕРМАЛНАТА ВОДА , ПРИДАВАТ НА ХИДРАТИРАЩАТА ГЕЛ МАСКА НА I SCHIA ИЗК ЛЮЧИТЕЛНО ЦЕННИ КОЗМЕТИЧНИ СВОЙ СТВА . Е КСТРАКТЪТ ОТ БОДЛИВ ЗАЛИСТ ЗАЗ -

ORGANIC ELEMENTS ОВЛАЖНЯВАЩ ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ОКОЛООЧЕН ФЛУИД . ВЪРБА И РУЖА

ДРАВЯВА КАПИЛЯРИТЕ И ДАВА МОМЕНТАЛНА

АГЕНТИ В ТЯХ .

ЗАЩИТЕН БИО -

CND CITRUS SOOTHING CRÈME Б ОГАТИЯТ ИНТЕНЗИВЕН КРЕМ CITRUS SOOTHING CRÈME ХИДРАТИРА И ПРЕДПАЗВА СУХАТА И ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА НА РЪЦЕТЕ . М АСЛОТО ОТ ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ И ГРОЗ ДОВИ СЕМЕНА ОСТАВЯ КОЖАТА ПОДМЛАДЕ НА И СИЯЕЩА . С ЪДЪРЖАЩОТО СЕ МАСЛО ОТ ШЕА СЪЗДАВА ПРЕДПАЗЕН СЛОЙ , КОЙТО ЗА -

ХИДРАТАЦИЯ .

КОМПЛЕКС™ ДЕЙСТВА КАТО ЗАЩИТНА БАРИ -

ЩИТАВА РЪЦЕТЕ ОТ ВРЕДНИТЕ ВЛИЯНИЯ НА

М АСКАТА

ИМА УСПОКОЯВАЩО

ФЛУИДЪТ ОВЛАЖНЯВА , ПОДДЪРЖА ЕЛАСТИЧ НОСТТА , ИЗГЛАЖДА И ТОНИЗИРА . Д ЕЙСТВА ДРЕНИРАЩО И УСПОКОЯВАЩО ПРИ УМОРА И ТОРБИЧКИ ПОД ОЧИТЕ .

Р ЕВИТАЛИЗИРА

ЕПИ -

ТЕЛНИТЕ КЛЕТКИ , ДОСТАВЯЙКИ КИСЛОРОД И ЕЛИМИНИРАЙКИ ЗАСТОЯ НА ЗАМЪРСЯВАЩИ

UV

ГЛОБАЛНИЯТ

ДЕЙСТВИЕ , ПОДОБРЯВА ТЕНА И Е ОСОБЕНО

ЕРА СРЕЩУ

ПОДХОДЯЩА ЗА СУХА И НЕЖНА КОЖА .

В АТМОСФЕРАТА .

ЛЪЧИТЕ И ЗАМЪРСЯВАНИЯТА

А КТИВНИТЕ

СЪСТАВКИ СА

ВЪНШНАТА СРЕДА , А МАСЛОТО ОТ ЖОЖОБА ПРЕНАСЯ ВИТАМИН

Е

ДЪЛБОКО В КОЖАТА ,

КАПСУЛИРАНИ В МИКРОСФЕРИ С ЦЕЛ ПОСТО -

КАТО ЗАЛИЧАВА ВИДИМИТЕ ПРИЗНАЦИ НА

ЯННО И КОНТРОЛИРАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ

ВЪЗРАСТТА .

ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН .

29


процедура

ELEMIS

Продукти за домашна грижа

Visible Brilliance на Elemis е anti-age терапия за лице и околоочен контур, която незабавно стяга, подмладява и уплътнява кожата. Активният околочен серум изглажда бръчиците в зоната около очите и изсветлява тъмните кръгове. Специалният масаж подобрява микроциркулацията a двете активни маски – Exotic Cream Moisture Mask и Amino Active Mask, изглаждат кожата, оформят лицевия контур и възстановяват блясъка на лицето. Силата на минералите (магнезий, фосфор и калии) в комбинация с витамини А, B6, С и Е, които се съдържат в Amino Active Mask, предпазват клетките и подпомагат клетъчната регенерация. Магарешкото мляко, познато от древността, е жизненоважен източник на енергия за клетките, като същевременно подобрява нивото на хидратацията в дълбочина. Луксозеният масаж на ръцете и скалпа допълва грижата, за да достави истинска наслада, релакс и удоволствие за сетивата. Visible Brilliance ще отговори на нуждите на всяка кожа, изложена на замърсяване и вредното влияние на околната среда. Тя ефективно намалява стреса, възстановява хидратацията, подхранва кожата и засилва регенерацията на клетките. Терапията насища кожата с кислород и я предпазва от негативното въздействие на свободните радикали, детоксикира, лекува и озарява околоочния контур, спомагайки за засилването на клетъчното обновяване в тази деликатна зона. Клинично доказано e, че само след една терапия нивото на хидратация се повишава с до 61%, а еластичността до 40%. Процедурата може да се прилага и по време на бременност, като се използват етерично масло от палисандър и японска камелия. За да поддържате максимално ефекта от процедурата, препоръчваме употребата на Серум за максимален блясък Visible Brilliance и Про -колаген. Крем с лифтинг ефект Pro-Collagen Marine Cream за употреба в домашни условия.

30

Времетраене: 75 минути Честота: 1 терапия на всеки 3 седмици. Препоръчва се курс от 6 терапии

П РОЦЕДУРАТА Е ЗАСНЕТА В SPA ЦЕНТЪР SEASIDE, ВАРНА , УЛ . „СВЕТИ Н ИКОЛА“ 55А О ФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ELEMIS ЗА БЪЛГАРИЯ – ТАЛИА ТРЕЙДИНГ ЕООД, ТЕЛ . 02 950 14 14

VISIBLE BRILLIANCE


мозайка

SWISS PERFECTION КЛЕТЪЧЕН ПОДХРАНВАЩ КРЕМ ЗА ТЯЛО

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ИЗК ЛЮЧИТЕЛНОТО СИ ОВ ЛАЖНЯВАЩО ДЕЙСТВИЕ , КЛЕТЪЧНИЯТ ПОД ХРАНВАЩ КРЕМ ЗА ТЯЛО ХИДРАТИРА КОЖАТА , КАТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЗАБАВЯ СТАРЕЕНЕТО, ПОДХРАНВА И УВЕЛИЧАВА ЕЛАСТИЧНОСТТА . ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ СЕ ПОСТИГАТ ОТ КОМБИНА ЦИЯТА МЕЖДУ МАСЛО ОТ АРГАН И ПАТЕН ТОВАНАТА ФОРМУЛА НА S WISS P ERFECTION – CELLULAR REJUVEN’ACTIVE IRISA® С НЕЙ -

ERICSON LABORATOIRE ХОРМОНОРЕГУЛИРАЩ ОВЛАЖНЯВАЩ КРЕМ Л ЕКАТА КРЕМООБРАЗНА ЕМУЛСИЯ FEMINITY H YDRA -H ORMONE CREAM , ЕЖЕДНЕВНО КОМПЕНСИРА ХОРМОНАЛНИЯ ДЕФИЦИТ НА ЕПИДЕРМИСА И СТИМУЛИРА РЕГЕНЕРИРАЩИ ТЕ СПОСОБНОСТИ НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ , БЛАГОДАРЕНИЕ SERVICODE. КА

НА

АКТИВНАТА

СЪСТАВКА

УЛТРАХИДРАТИРАЩАТА

REVIVISCENCE

ХИДРАТАЦИЯ ЗА

ПОДДЪРЖА

24

ЧАСА .

СЪСТАВ -

ОПТИМАЛНА

ЕКСТРАКТИТЕ

ОТ

НИТЕ ДОКАЗАНИ КАЧЕСТВА ЗА ДОСТАВЯНЕ НА

ЖЪЛТ СМИЛ ИМАТ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНО И

КИСЛОРОД В КЛЕТКИТЕ .

АНТИОКСИДАНТНО ДЕЙСТВИЕ , А ЕКСТРАКТА ОТ БОЖУР ОМЕКОТЯВА , РЕСТРУКТУРИРА И

D R RENAUD СЕРУМ МАЛИНА ЗА СВЕЖЕСТ И БЛЯСЪК СЕРУМЪТ Е ИСТИНСКА ТЕРАПИЯ ЗА ЖАДНА П РЕДСТАВЛЯВА БОГАТ НА АКТИВНИ СЪСТАВКИ КОНЦЕНТРАТ, КОЙТО ВЪЗСТАНОВЯ ВА ЕЛАСТИЧНОСТТА , КОМФОРТА И БЛЯСЪКА . О РГАНИЧНАТА МАЛИНА ОСВЕЖАВА КОЖАТА И Е БОГАТА НА ВОДА , ГЛУЦИДИ И МИНЕРА ЛИ . К АПСУЛИРАНИТЕ ОРИЗОВИ СЕРАМИДИ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА ОГРАНИЧАТ ДЕХИД РАТАЦИЯТА В СУХИТЕ ЗОНИ НА КОЖАТА , А ОБОДРЯВАЩИТЕ ФИТОЕНДОРФИНИ ОПТИМИ ЗИРАТ ВИТАЛНИТЕ Й ФУНКЦИИ . С ЕРУМЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЯКАК ЪВ ТИП КОЖА . КОЖА .

РЕМИНЕРАЛИЗИРА .

СЪДЪРЖА УСПОКОЯВАЩА СМЕС ОТ СЛАДКО

DELAROM М АСКА ACQUACONFORT С ЕКСТРАКТ ОТ НАР М АСКАТА ЗА ЛИЦЕ ACQUACONFORT ХИДРАТИ РА КОЖАТА В ДЪЛБОЧИНА , ПОВИШАВА ЕЛАС ТИЧНОСТТА Й И ЕФЕКТИВНО ДЕЙСТВА ПРО ТИВ СТАРЕЕНЕ . В БОГАТИЯ Й СЪСТАВ , ОСВЕН

БАДЕМОВО МАСЛО, МАСЛО ОТ ЖОЖОБА И

ЕКСТРАКТ ОТ НАР СА ВК ЛЮЧЕНИ МАСЛО ОТ

МАСЛО ОТ ШЕА .

ШЕА И ЕКСТРАКТИ ОТ МАСЛИНА , СЕМКА НА

CND A LMOND SOOTHING CRЕME Б ОГАТ, ИНТЕНЗИВЕН КРЕМ , КОЙТО ДЪЛБОКО ХИДРАТИРА И ПРЕДПАЗВА СУХАТА И ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА . A LMOND S OOTHING C RЕME

СИНЯ СЛИВА , ГРАДИНСКИ ЧАЙ И ЕКСТРАКТ ОТ

GUINOT M ASQUE H YDRA BEAUTE М АСКАТА ЗА ИНТЕНЗИВНА ХИДРАТАЦИЯ И БЛЯСЪК H YDRA B EAUTE ИМА ДЕЛИКАТНА ТЕКСТУРА С ПРИЯТЕН ОХЛАЖДАЩ ЕФЕКТ. О БОГАТЕНА С МАСЛО ОТ КАРИТЕ И ЕКСТРАКТ ОТ МАСЛИНА ТЯ ИНТЕНЗИВНО ХИДРАТИРА , ПОДХРАНВА И РЕВИТАЛИЗИРА КОЖАТА . П РИ ДАВА КАДИФЕНА МЕКОТА И СИЯЕН БЛЯСЪК .

СЛЪНЧОГЛЕДОВИ СЕМКИ . П ОДХОДЯЩА Е ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ КОЖА .

31


процедура

SKEYNDOR ХИДРАТИРАЩА ТЕРАПИЯ

АКВАТЕРМ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТЕРМАЛНАТА ВОДА, КОЯТО Е В ОСНОВАТА НА ЕКСКЛУЗИВНАТА ФОРМУЛА НА ТЕРАПИЯТА AQUATHERM, ЖАЖДАТА НА КОЖАТА Е УТОЛЕНА, А НЕЙНИТЕ ФУНКЦИИ СА НОРМАЛИЗИРАНИ. ВЪЗОБНОВЯВА СЕ ЕСТЕСТВЕНАТА Й ЗАЩИТА И ТЯ Е ПРЕДПАЗЕНА ОТ АГРЕСИВНИТЕ ВЪНШНИ ВЛИЯНИЯ. НЕПРИЯТНОТО ИЗСЪХВАНЕ НА КОЖАТА И ЧУВСТВОТО НА ДРАЗНЕНЕ ПОСТЕПЕННО НАМАЛЯВАТ, А ЗАЕДНО С ТОВА И ПОЯВАТА НА ПЕТНА. РЕЗУЛТАТЪТ Е СИЯЙНА КОЖА И ПОВЕЧЕ КОМФОРТ. СТЪПКА 1 Терапията започва с почистване на грима от очите и устните с Дегримьор за чувствителни очи (Eye make up remover for sensitive eyes).

СТЪПКА 2 Отстраняването на замърсяванията от кожата продължава с Нежно почистващо мляко (Delicate cleansing milk) с помощта на кръгови движения по лицето и деколтето. Остатъкът от продукта се отнема с памучен тампон и вода.

СТЪПКА 3 Кожата се тонизира с Термална вода (Thermal concentrate water).

СТЪПКА 4 Ако е необходимо, на местата без зачервяване и/или розацея се прилага ексфолиация. В случай че тя се налага на зони, където зачервяването или розацеята са видими, натискът и времето за престой на ексфолиращия продукт върху кожата трябва да са минимални.

СТЪПКА 5 Следва нанасяне на Anti redness factor с помощта на нежни дрениращи и изглаждащи движения отдолу нагоре с цел дрениране на кожата.

СТЪПКА 6 Ако процедурата се прилага на суха, със занижено производство на себум кожа, масажът продължава с Ревитализиращ крем, забавящ процесите на стареене (Revitalizing anti-age cream).

СТЪПКА 7 Терапията продължава с полагане върху лицето на марля, напоена с Lift collagen thermal factor, след което се нанася обилен слой от Re-balancing thermal mask с кислород. Маската се оставя да действа в продължение от 15 до 20 минути.

СТЪПКА 8 След отстраняване на маската лицето отново се напръсква с Термална вода (Thermal concentrate water), като пенетрацията й се подпомага с лек натиск.

СТЪПКА 9 За финал на процедурата се нанася High tolerance revitalizing cream.

П РОЦЕДУРАТА Е ЗАСНЕТА В КОЗМЕТИЧНО СТУДИО ЕМИЛИ С ТИЛ 2011, УЛ . „А Л . КОНСТАНТИНОВ“ 32, ТЕЛ . 0888 581 729. О ФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА SKEYNDOR ЗА БЪЛГАРИЯ – ТРЕЙДИНГБУЛГ OOД, БУЛ . „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ 96, ТЕЛ . 0884 971 597

32


Трейдингбулг ООД София, България, тел.: +359 884 971 597 www.skeyndor.com


козметика

UV ФИЛТРИ ШИРОКОСПЕКТЪРНАТА СЛЪНЦЕЗАЩИТА Е НАЙ-ДОБРА

34

МНОГО ГОДИНИ СЛЪНЦЕЗАЩИТНИЯТ ФИЛТЪР НЕ ОЗНАЧАВАШЕ НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ПРЕДПАЗВАНЕ СРЕЩУ ИЗГАРЯНЕ НА КОЖАТА ОТ СЛЪНЦЕТО, ПРИЧИНЯВАНО ОТ КЪСОВЪЛНОВОТО UVB ЛЪЧЕНИЕ. ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД ДЪЛГОВЪЛНОВОТО UVA ИЗЛЪЧВАНЕ Е СЧИТАНО ЗА БЕЗОПАСНО. ФАКТ Е ОБАЧЕ, ЧЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНО 90% ОТ UV СВЕТЛИНАТА, ДОСТИГАЩА ЗЕМНАТА ПОВРЪХНОСТ, Е СЪСТАВЕНА ОТ UVA ЛЪЧИ И ДНЕС Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ ОСВЕН ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА КОЖАТА ТО ПРЕДИЗВИКВА И ФОТОСТАРЕЕНЕ. И БЕЗ ДА ПРАВИМ СЛЪНЧЕВИ БАНИ, НИЕ СМЕ ИЗЛОЖЕНИ НА UVA ИЗЛЪЧВАНЕ ДОРИ ПРИ ОБЛАЧНО НЕБЕ, НА СЯНКА И ЗАД ПРОЗОРЦИТЕ. ТОВА ПОРАЖДА НУЖДАТА ОТ НАДЕЖДНА ЗАЩИТА И КЪМ ДВАТА ВИДА ЛЪЧИ: UVA И UVB. НЯКОИ РАЗДЕЛЯТ UV ФИЛТРИТЕ НА МИНЕРАЛНИ, ХИМИЧНИ И ФИЗИЧНИ (ОРГАНИЧНИ). ДРУГИ НЕ РАЗДЕЛЯТ МИНЕРАЛНИТЕ ОТ ФИЗИЧНИТЕ В ОТДЕЛНИ ГРУПИ. ИМЕННО ТЯХНОТО ПРИСЪСТВИЕ В СЛЪНЦЕЗАЩИТНИТЕ ПРОДУКТИ ИМА РОЛЯТА НА ЩИТ МЕЖДУ НАШАТА КОЖА И СЛЪНЦЕТО. ВЪВ ФОТОПРОТЕКТИРАЩАТА КОЗМЕТИКА СЕ ВЛАГАТ РАЗЛИЧНИ UVA И UVВ ФИЛТРИ ЗА СЪЧЕТАНА ЗАЩИТА (МОГАТ ДА БЪДАТ ДВА И ПОВЕЧЕ), ЧИЕТО СЪДЪРЖАНИЕ Е СТРОГО РЕГЛАМЕНТИРАНО КАКТО В ЕВРОПЕЙСКОТО, ТАКА И В ХАРМОНИЗИРАНОТО С НЕГО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ЗА ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ЗА КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ UV ФИЛТРИ ИМА ПОСОЧЕНИ МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ. ТОВА ПРОДИКТУВА НУЖДАТА ОТ СТРОГ КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ТЕЗИ НОРМИ. ОТ ДРУГА СТРАНА, НЕДОСТАТЪЧНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА UV ФИЛТРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЯВЕНАТА ВЪРХУ ЕТИКЕТА ЗАЩИТА ДОВЕЖДА ДО НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЕФЕКТИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА UV ЛЪЧИТЕ. ЦЕЛИТЕ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ УЛТРАВИОЛЕТОВИТЕ ФИЛТРИ, СА ЗАЩИТА ОТ РАКА И ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ОСТАРЯВАНЕ НА КОЖАТА И ОТ СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ. ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВАТ ГЛАВНО ОТ ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩИТЕ UVA ЛЪЧИ. UVB ЛЪЧИТЕ ПРЕДИЗВИКВАТ ИЗГАРЯНЕ НА КОЖАТА И ОБРАЗУВАНЕ НА РАКОВИ СТРУКТУРИ В НЕЯ.


козметика

ФИЗИЧНИ UV ФИЛТРИ

МИНЕРАЛНИ UV ФИЛТРИ

Често наричани сънблокери, те представляват органични субстанции, които отразяват или разсейват ултравиолетовите лъчи и по този начин не им позволяват да преминат през кожата. Най-често това са минерални пигменти, като титаниев диоксид и цинков оксид, които играят ролята на миниатюрни огледала. Продукти с такива филтри са подходящи за хора с повишена чувствителност към действието на слънчевите лъчи върху кожата им.

Минералните филтри създават върху повърхността на кожата тънък филм, от който се отразяват лъчите UVA и UVB. Най-често тяхното търговско наименование е минерален екран.

ШИРОКОСПЕКТЪРНАТА ЗАЩИТА – КОМБИНАЦИЯ ОТ ФИЛТРИ

Ефективна ултравиолетова защита се получава от комбинацията на UVA и UVB филтри (позната още като широкоспектърна защита) и допълнителен прием на антиоксиданти за намаляване на образуването на свободни радикали. Някои фирми ХИМИЧНИ UV ФИЛТРИ влагат в продуктите си собствени разработки Химичните филтри са органични смеси, които пона цели комплекси, като Cellular BIOprotection® глъщат UV лъчението. Тези фотопротектори често на BIODERMA, ECRAN PI на SVR, са безцветни и образуват UVB UVA-UVB филтърна система поглъщащи химикали и напослестандарт AQUASSPONGINES® на URIAGE, дък - и UVA абсорбери. Австралийският стандарт MEXOPLEX® на La Roche-Posay и Пример за химичен „щит” е е единственият към момендруги, с минимално количество на ултравиолетовият UV филтър та, по който се измерва UVA химичните филтри, които позво2-Phenylbenzimidazole-5-Sulfonic радиацията. Този метод на ляват постигане на максимална Acid. Неговото количествено измерване изисква слънцезасъдържание се контролира и за щитните продукти да абсор- ефективност (много висока UVA и UVB защита и допълнително тази цел се правят разработки бират поне 90% от нея. предпазено ДНК на молекулата относно достъпен спектроот увреждане. Изключително подходящи за хора с фотометричен метод за определянето му. Според непоносимост и алергии към слънцето. българското законодателство този UV филтър трябва да има максимално допустима концентрация С ДВЕ ДУМИ ЗА SPF до 8% (изразено като киселина). От друга страна, Слънцезащитният фактор (SPF) показва ефекпо-ниското му фактическо наличие от обявеното тивността на защита от UV лъчите. Този в рецептурата на козметичния продукт е показазащитен фактор обозначава колко дълго можете телно, че не се осигурява обявената върху етикета да стоите защитени под слънцето в сравнение с защита срещу UV лъчи. Някои хора проявяват непонезaщитената кожа преди появата на изгаряния. носимост към химическите филтри.

ERICSON LABORATOIRE DERMA SUN ПОДСИЛВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНАТА ФОТОЗАЩИТА

Ericson Laboratoire откриха активната съставка M.A.P., която се съдържа в цялата серия слънцезащитни продукти Derma Sun. Тя възпроизвежда естествената фотозащитна функция на кожата, като стимулира производството на меланин и по този начин подсилва естествените защитни сили на кожата срещу UVA и UVB лъчи. В резултат на това преди излагане на слънце кожата е подготвена и по-лесно получава тен. След излагане на слънце тенът е по-траен, няма раздразнения, изгаряния, както и по-сериозни проблеми, които се появяват при незащитена кожа. По време на излагане на слънце активната съставка M.A.P. повишава многократно нивото на естествената фотозащитна способност на кожата. Derma Sun предоставя и антиостаряващо действие: външните фактори и на първо място слънчевата светлина са основна причина наред с биологичните фактори за стареенето на човешката кожа. С продуктите на Ericson Laboratoire за слънцезащита кожата се съхранява здрава и млада, появата на бръчки и възрастови пигментации се отлага далеч във времето.

35


мозайка

Р ЕГЕНЕРИРАЩ ФОТОЗАЩИТЕН КРЕМ ЗА ЛИЦЕ, ШИЯ И ДЕКОЛТЕ , СЪЧЕТАВАЩ ТАЙНИТЕ НА КЛЕ -

GUINOT. П АТЕН ТОВАНИЯТ КОМПЛЕКС N UCLEIC D EFENSE ® С ДНК ЕФЕКТИВНО ЗАЩИТАВА ДНК НА КЛЕТКИТЕ , А КОМПЛЕКСЪТ „ КЛЕТЪЧНА СРЕДА” С 56 ТЪЧНАТА ФОТОЗАЩИТА НА

К ЛЕТЪЧНА ИЗСВЕТЛЯВАЩА СЛЪНЧЕВА ЗАЩИ ТА ЗА ГРАДСКИ УСЛОВИЯ SPF 30 РА+++. С ЪДЪРЖА ИЗСВЕТЛЯВАЩИ АГЕНТИ , ОТ КО ИТО НЕЖЕЛАНИТЕ ПЕТНА ИЗБЛЕДНЯВАТ ПО ЕСТЕСТВЕН

ПЪТ,

А

ПРОИЗВОДСТВОТО

НА

КИСЛОРОДЕН ЕНЕРГИЕН КОМПЛЕКС И АКТИВНИ

РАС -

СЪСТАВКИ С ОТЛИЧНА АБСОРБЦИЯ НА УЛТРА -

МЕЛАНИН СЕ ОГРАНИЧАВА .

С ЪЧЕТАВА

БИОЛОГИЧНОАКТИВНИ СЪСТАВКИ РЕГУЛИРА

ТИТЕЛНИ

ФИЗИОЛОГИЧНО

КЛЕТЪЧНИЯ МЕТАБОЛИЗЪМ И РАВНОМЕРНОТО

ИЗСВЕТЛЯВАНЕ С НОВО ПОКОЛЕНИЕ СЛЪНЧЕ -

OCTYL PALMITATE

ТЕНООБРАЗУВАНЕ , ПРЕДОТВРАТЯВАЙКИ ПО -

ВИ ФИЛТРИ С ВИСОКА ЗАЩИТА .

ТЕЛНАТА КЛЮЧОВА СЪСТАВКА Е

ДЕХИДРАТАЦИЯ.

ЧЕНИТЕ В СЪСТАВА ВИТАМИНИ

REJUVEN’ACTIVE

Д ОПЪЛНИ CELLULAR IRISA®, КОЯТО ПРИТЕ -

ЗУВАТ ЗАЩИТЕН ФИЛМ И НАМАЛЯВАТ БЪРЗАТА

ЯВАТА НА НЕЖЕЛАНИ ПИГМЕНТАЦИИ .

АРОМАТ НА ЗЕЛЕНА ЯБЪЛКА .

МОЩНОТО СИ АНТИОКСИДАНТНО ДЕЙСТВИЕ

ЖАВА НЕНАДМИНАТИ КАЧЕСТВА ЗА БОРБА С

НОМЕРНО СУТРИН КАТО ВТОРИ ПРОДУКТ СЛЕД

ПРЕДОТВРАТЯВАТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО СТА -

БРЪЧКИТЕ И СЪЖИВЯВАНЕ НА ТЪКАНИТЕ НА

ИЗБРАНИЯ ХИДРАТАНТ ИЛИ ВМЕСТО НЕГО

РЕЕНЕ НА КОЖАТА .

КОЖАТА .

МИНУТИ ПРЕДИ ИЗЛИЗАНЕ НА СЛЪНЦЕ.

В КЛЮ А, Е И С С

ЕКСТРАКТИ

ЗА

ВИОЛЕТОВИТЕ ЛЪЧИ И ЗАЩИТА . И

ЕМОЛИЕНТИТЕ OCTYL STEARATE ОБРА-

ИМА

ПРИЯТЕН , НАТУРАЛЕН

Н АНАСЯ СЕ РАВ 30

GUINOT AGE SUN PROTECTIVE SPF 20

SWISS PERFECTION CELLULAR LIGHTENING CITY SCREEN SPF 30 PA+++

OXYGEN BOTANICALS Total Sun Protection SPF 30

SKEYNDOR SHAPING SUN BODY EMULSION SPF 15

DARPHEN VITALPROTECTION SPF 50

ERICSON LABORATOIRE SENSITIVE SKIN SPF 40 СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН КРЕМ , СЪЗДАДЕН СПЕЦИ АЛНО ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА И ЗА НАЙ УЯЗВИМИТЕ УЧАСТЪЦИ НА ЛИЦЕТО: ОЧИ , НОС , УСТНИ . И НОВАТИВНИТЕ АКТИВНИ СЪСТАВКИ THALITAN (КОМПЛЕКС ОТ КАФЯВИ ВОДОРАС ЛИ , МАГНЕЗИЙ И МАНГАН), СТИМУЛАТОР ЗА ТЕН И VENUCEANETM , АНТИОСТАРЯВАЩА МОЛЕК УЛА , КОЯТО СЕ САМОАКТИВИРА ОТ ТОПЛИНА , ДОПЪЛВАТ ЗАЩИТАТА НА КОЖАТА ОТ ВРЕДНИТЕ СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ . В ИТАМИН Е И UVA/UVB ФИЛТРИТЕ ПРЕДПАЗВАТ ОТ ОС НОВНИТЕ ПРИЧИНИТЕЛИ НА ФОТОСТАРЕЕНЕ ТО: СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ И КЛЕТЪЧНАТА ОКСИДАЦИЯ .

НАТУРАЛЕН ЗАЩИТЕН КОМПЛЕКС И ТЕРМАЛНА

ЗАЩИТЕН 50. ТОЗИ

ВОДА .

СИГУРНА ЗАЩИТА ОТ СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ И

О ФОРМЯЩА И МА

ЕМУЛСИЯ ЗА ТЯЛО

SPF 15

С

СРЕДНО ВИСОК ЗАЩИТЕН ФАК-

ЛОСИОН ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ

ОКОЛНАТА СРЕДА .

ПОДОБРИТЕ ФИГУРАТА , ДОКАТО СЕ РАДВАТЕ

ТИРАЩА ФОРМУЛА КОМБИНИРА

НА СЛЪНЦЕТО .

ТЯ

SPF

ВЪЗХИТИТЕЛЕН ФЛУИД ОСИГУРЯВА

ТОР И ФОРМУЛА , КОЯТО ВИ ПОЗВОЛЯВА ДА

УЛТРАЛЕКАТА МУ И ХИДРА VENUCEANE™

СЪДЪРЖА ИЗК ЛЮЧИТЕЛЕН

И ЕКСТРАКТ ОТ ЕДЕЛВАЙС СЪС СЛЪНЧЕВИ

РЕМОДЕЛИРАЩ КОМПЛЕКС , БАЗИРАН НА ПО -

ФИЛТРИ И МОЩНИ АНТИОКСИДАНТИ , ЗА ДА

СЛЕДНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ В НЕВРОКОЗМЕТИ -

ПРЕДПАЗИ КОЖАТА ОТ ВРЕДНИТЕ

КАТА .

ДРУГИ ВЪНШНИ АГРЕСОРИ , ИЗВЕСТНИ КАТО

А КТИВНИТЕ СЪСТАВКИ СЕ ЗАДЕЙСТВАТ ОТ СЛЪНЧЕВОТО ЛЪЧЕНИЕ , ЗА ДА ОФОРМЯТ ТЯЛОТО ВИ . З АЩИТА UVA (COLIPA).

UV

ЛЪЧИ И

ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО СТАРЕЕНЕ .

ЛОСИОНЪТ

Е ИДЕАЛНА БАЗА ЗА

ГРИМ И НЕ СЪДЪРЖА ПАРАБЕНИ .

36

НЕМАЗЕН КРЕМ С ШИРОКОСПЕКТЪРНА ЗАЩИТА SPF 30. МИКРОНИЗИРАН ТИТАНОВ ДИОКСИД ЗАЩИТАВА ОТ UVA И UVB ЛЪЧИ . С ЪДЪРЖА


мозайка

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИЯТ СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН СТИК ЗА ЗОНИ SPF 50. П ОДХОДЯЩ

Е ЗА НАЙ - НЕЖ -

СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ И Е ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЕКИ

(УСТНИ , ОЧИ , ЧЕЛО, СК УЛИ , НОС , УШИ , РАМЕНЕ , ГОРНАТА ЧАСТ НА СТЪПАЛАТА). О МЕКОТЯВА КОЖАТА И ИМА АНТИОСТАРЯВАЩО ДЕЙСТВИЕ . С ЪДЪРЖА СПЕЦИАЛНО ПОДБРАНИ ЕФИКАСНИ ХИМИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ

Л ЕСЕН

И ПРАКТИЧЕН ЗА УПОТРЕБА ,

МОЖЕ НЕПРЕК ЪСНАТО ДА БЪДЕ ПОД РЪКА .

В ОДОУСТОЙЧИВ

D R RENAUD

ИЗДИГА ВИСОКА БАРИЕРА ПРЕД ВРЕДНИТЕ

НИТЕ ОБЛАСТИ НА ЛИЦЕТО И ТЯЛОТО

ФИЛТРИ .

КРЕМ НА

ЧУВСТВИТЕЛНИ

Е И МОЖЕ ДА ЗАЩИТАВА

СЪЩО ТАКА БЕНКИ И БЕЛЕЗИ .

ТИП КОЖА .

П РЕДПАЗВА

КОЖАТА ОТ ОСТАРЯ -

ВАНЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ВРЕДНАТА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ И СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ .

СЪ UVA/UVB ФИЛТРИ , КОИТО АБСОР БИРАТ ЛЪЧИТЕ , КАКТО И МИНЕРАЛНИ ЕКРАНИ , КОИТО ОТРАЗЯВАТ ВРЕДНИТЕ UVA И UVB ЛЪЧИ . Х ИДРАТИРАЩ И АНТИОКСИДАНТЕН КОМПЛЕКС ПРЕДПАЗВАТ КОЖАТА ОТ ДЕХИД РАТАЦИЯ И ОСТАРЯВАНЕ , ПРИЧИНЯВАНИ ОТ СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ . ДЪРЖА

МИНЕРАЛНИЯТ ТОНИРАЩ ОВЛАЖНИТЕЛ СЪС SPF ОТ BODYOGRAPHY E ИДЕАЛЕН МУЛТИ ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ, ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЯКА КОЖА ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ ДНИ . ТОЙ ИМА ЛЕКО КАДИФЕНО ПОКРИТИЕ, СЪЩЕВРЕМЕННО ХИДРАТИРА , ПРЕДПАЗВА КОЖАТА ОТ ВРЕДНИТЕ СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ И ЗАЛИЧАВА СЛЕДИТЕ ОТ СТА РЕЕНЕ. Н АНАСЯ СЕ ПО ЦЯЛОТО ЛИЦЕ И ШИЯ ЗА ПЕРФЕКТЕН КАДИФЕН ЗАВЪРШЕК ИЛИ САМО ПО СКУЛИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЛЕТЕН ЗАГАР.

MOVIE SUN DEFENCE STICK SPF 50

DR RENAUD HIGH PROTECTION CREAM SPF 30

BODYOGRAPHY

SKEYNDOR SUN BOOSTER SPRAY SPF 6 СПРЕЙ ЗА БЪРЗО ПОТЪМНЯВАНЕ SPF 6 С НАТУРАЛЕН ЗАЩИТЕН КОМПЛЕКС . В ЪВ ФОР -

GUINOT AGE SUN YEUX SPF 30

MOVIE PROTECTIVE EMULSION SPF15 К РЕМООБРАЗНА , НЕЖНА ЕМУЛСИЯ СЪС СРЕД НО ЗАЩИТНО ДЕЙСТВИЕ , КОЯТО ИНТЕНЗИВНО ПРЕДПАЗВА ЧУВСТВИТЕЛНАТА КОЖА , КОЯТО ВСЕ ОЩЕ НЯМА ТЕН . О СИГУРЯВА БЛЕСТЯЩ И ДЪЛГОТРАЕН ЗАГАР. С ЪДЪРЖА СПЕЦИАЛНО ПОДБРАНИ ЕФИКАСНИ ХИМИЧЕСКИ И ФИЗИ ЧЕСКИ СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ФИЛТРИ . И МА ЛЕКА ВОДОУСТОЙЧИВОСТ.

Р ЕГЕНЕРИРАЩ

ФОТОЗАЩИТЕН КРЕМ ЗА ОБ -

ЛАСТТА ОКОЛО ОЧИТЕ .

AGE SUN YEUX

СЪЧЕ -

ИНОВАТИВНИ

ТАВА ОПТИМАЛНА ФОТОЗАЩИТА И ЕФЕКТИВ -

СЪСТАВКИ , КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА БЪРЗО -

НА ANTI - AGE ГРИЖА ЗА ДЕЛИКАТНАТА ЗОНА

ТО ПРИДОБИВАНЕ НА ИНТЕНЗИВЕН ЗЛАТИСТ

НА ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР.

ТЕН .

ПРЕДПАЗВА

МУЛАТА

МУ

СА

ВК ЛЮЧЕНИ

И ДЕАЛЕН Е ЗА КОЖА С НИСЪК РИСК ОТ ИЗГАРЯНЕ . С UVA ЗАЩИТА( COLIPA). П ОДХОДЯЩ Е ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО.

ДНК

ТОЙ

ЕФЕКТИВНО

НА КЛЕТКИТЕ И РЕГУЛИРА

КЛЕТЪЧНИЯ МЕТАБОЛИЗЪМ .

ФОРМУЛАТА

Е

ОБОГАТЕНА С ЕКСТРАКТ ОТ ДИВ КЕСТЕН И ГЛИКАЛИФТ, ИЗВЕСТНИ СЪС СВОИТЕ ИНТЕН ЗИВНИ ДРЕНИРАЩИ СВОЙСТВА .

Р ЕДУЦИРА

ТЪМНИТЕ КРЪГОВЕ , ПРЕДОТВРАТЯВА ПОДПУХ ВАНЕТО , УКРЕПВА ЕЛАСТИНОВИТЕ НИШКИ И СТЯГА КОЖАТА В ОБЛАСТТА НА ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР.

37


КАК ДА ЗАПАЗИМ КОЖАТА ЗДРАВА ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ

ДАЛИ СМЕ ИЗБРАЛИ ДА ПРЕКАРАМЕ ЛЯТНАТА СИ ВАКАНЦИЯ НА МОРЕТО ИЛИ ВИСОКО В ПЛАНИНАТА, ЗАЩИТАТА НА НАШАТА КОЖА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА. УЛТРАВИОЛЕТОВИТЕ ЛЪЧИ ПРИЧИНЯВАТ ПРИ РАЗУМНО ИЗЛАГАНЕ ПРИЯТЕН ЗАГАР, НО КАК ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ, БЕЗ ДА ИМА НЕПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА НАШАТА КОЖА, СЕ ДОПИТАХМЕ ДО ПРОФЕСИОНАЛНОТО МНЕНИЕ НА НЕВЕНА НИКОЛАЕВА, ТРЕЙНИНГ МЕНИДЖЪР НА ФРЕНСКАТА КОЗМЕТИЧНА МАРКА DR RENAUD ЗА БЪЛГАРИЯ, И ВЕСЕЛА ГАЧЕВА, СОБСТВЕНИК НА КОЗМЕТИЧНО СТУДИО ЕМИЛИ СТИЛ 2011.

38


козметика

В ЕСЕЛА ГАЧЕВА Е КОЗМЕТИК ОТ 12 ГОДИНИ . С ОБСТВЕНИК Е НА КОЗМЕТИЧНО СТУДИО Е МИЛИ С ТИЛ 2011.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА В ГРИЖАТА ЗА КОЖАТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОЧИВКАТА, КОЯТО СМЕ ИЗБРАЛИ (МОРЕ, ПЛАНИНА ИЛИ БАСЕЙН)? НЕВЕНА НИКОЛАЕВА: За да бъде кожата ни здрава и красива, тя трябва да бъде адекватно защитена и хидратирана навсякъде и през всеки сезон. Грижата за кожата през летния период е специфична в зависимост от типа почивка, която сме избрали – дали морски или планински климат, или плувните басейни в градски условия. Когато изберете почивка на морето, винаги имайте предвид, че не само слънцето, но и морският бриз оказва влияние за почерняването. Не бива да подценяваме необходимостта от защита, защото пораженията, особено от UV лъчението, са необратими. UV лъчите в планините са много по-силни и по-агресивни, тъй като във високите зони проникват по-бързо и по този начин меланинът се активира побързо. Басейнът в градски условия комбинира силното слънце, водата, обработена с препарати за дезинфекция, и прашния въздух. Тази комбинация е стресираща за кожата. Затова препоръчвам добре да защитите кожата, както и престоят ви да бъде на сянка. ВЕСЕЛА ГАЧЕВА: От първостепенно значение за да съхраним кожата здрава, е да я предпазим от вредното въздействие на UV лъчите. Дали ще изберем почивка на море, планина или басейн, слънцето е най-мощният фактор, който влияе върху нейното стареене. Когато сме на море, това, че сме под чадъра, не означава, че сме предпазени. Морската вода, това голямо пространство около нас, и всяка една песъчинка на плажа представляват едно малко огледалце, което отразява светлината, и дори да се намираме под чадъра, поемаме отразяващите се лъчи. Разбира се, не можем и да се лишим изцяло от слънцето, тъй като то ни помага да синтезираме витамин D в организма и ни предпазва от различни заболявания, свързани с липсата му. Найполезно е слънцето между 8:30 и 11:30, оттам нататък то започва по-скоро да ни вреди, отколкото да

Н ЕВЕНА Н ИКОЛАЕВА , ТРЕЙНИНГ МЕНИДЖЪР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТА ФРЕНСКА КОЗМЕТИКА

D R RENAUD ЗА БЪЛГАРИЯ.

помага. Морската вода, изпаренията, които дишаме на плажа, всичко това е много хубаво, но трябва да бъде в много премерена доза. За по-чувствителните кожи, тези, които са предразположени към напукване на капиляри и зачервяване, е задължителна употребата на крем с много висок слънцезащитен фактор. Продукт със SPF, по-малък от 30, специално за море и планина в активния летен сезон не ни дава надеждна защита. Трябва да знаем и че тези кремове започват да действат около 20 минути след нанасянето им, така че трябва да се съобразим с този факт, преди да се изложим на слънце. Важно е да споменем, че не можем да разчитаме само на едно намазване, периодично трябва да се подновява нанасянето на слънцезащитния продукт. Употребата на слънцезащита не изключва използването и на дневния ни хидратиращ крем, като е хубаво да има интервал от около 15-20 минути между двата, за да дадем време на кожата да усвои активните съставки от основния крем, който използваме. Ако сме високо в планината, чистият разреден въздух е този, който пропуска в по-голяма степен UV лъчението, и често се случва на планина да изгорим повече, отколкото на морския бряг, така че навсякъде трябва да сме помислили за защитата на нашата кожа и особено за детската, тъй като тя е много по-чувствителна от тази на възрастен човек. За градски условия минимумът на защита пак е SPF 30, ако искаме да предпазим кожата от фотостареене и образуването на нежелана пигментация.

ПРЕДПАЗВАНЕТО ОТ UV ЛЪЧЕНИЕТО РАЗЛИЧАВА ЛИ СЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТОВА ДАЛИ СМЕ НА ПЛАЖА, КРАЙ ВОДНИТЕ БАСЕЙНИ ИЛИ ВИСОКО В ПЛАНИНАТА? НЕВЕНА НИКОЛАЕВА: Трябва да съобразим грижата за кожата с нейните индивидуални характеристики и с метеорологичните условия на мястото, където отиваме. Колкото по-близо до Екватора и колкото по-

39


козметика

ИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА КОЗМЕТИЧНИЯТ КОМПЛЕКТ, КОЙТО СМЕ ПРИГОТВИЛИ ЗА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ? НЕВЕНА НИКОЛАЕВА: Има чудесни комбинирани слънцезащитни кремове за лице и тяло 30 фактор. Към него трябва да добавим лек хидратиращ крем или флуид за успокояване на лицето след слънце, както и подобна емулсия за тяло. За измиване на косата и тялото ни трябва продукт, който да е подходящ за ежедневна употреба и да почиства добре от солената вода. Да не забравяме, че при интензивно излагане на слънце трябва да защитим и косата: слънцезащитно олио или хидратиращ лосион според типа на косата и скалпа, са продукти, които са необходими за лятната ваканция.

високо в планината се намираме, толкова по-силни са слънчевите лъчи. В обедните часове слънцето е найсилно. Плътната облачна покривка и водата намаляват силата на лъчението с около 50%, но да не забравяме и останалите 50%, които ни въздействат. По-светлите кожи, хората с кожни заболявания и алергии, както и децата, се нуждаят от специална защита. Задължителните атрибути за престой на открито са очила, шапка, чадър и слънцезащитен крем. ВЕСЕЛА ГАЧЕВА: Независимо къде се намираме, превенцията е много важна, защото е много по-трудно впоследствие да се преборим с последиците от фотостареенето и пигментните петна, появили се вследствие на прекомерното излагане, незащитени на слънце. Много по-лесно е да вземем мерки това да не се случи.

КАКЪВ Е МИНИМАЛНИЯТ UV ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНА ГРИЖА НА КОЖАТА ОТ ПОРАЖЕНИЯТА НА СЛЪНЦЕТО? НЕВЕНА НИКОЛАЕВА: UVA лъчите проникват до дермата и нарушават протеиновия баланс, особено този на колагена. Те са причина за образуване на свободни радикали и по този начин вредят на кожата на ниво ДНК. Вследствие на това протича процесът, наречен фотостареене на кожата: тя става нееластична, без блясък, дехидратирана, появяват се фини бръчици и пигментни петна. За плажа и изобщо при престой на открито при силно слънце защитен крем 30 фактор осигурява сигурна и ефективна защита. Ако е почувствителна кожата, е необходимо да се ползва крем с по-висок фактор – SPF 40 или SPF 50.

КОИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ (ОСВЕН КРЕМА С ВИСОКА UV ПРОТЕКЦИЯ), КО-

40

ВЕСЕЛА ГАЧЕВА: Специално за лятната почивка това са хидратиращите продукти, за разлика от зимата, когато наблягаме на подхранващите. Ако сме решили да ексфолираме кожата, препоръчително е това да става веднъж в седмицата, максимум два пъти при по-мазните и дебели кожи. Не трябва да се прекалява с ексфолияцията, тъй като тя премахва голяма част от водно-липидната мантия на кожата, която я предпазва от вредното въздействие на външните фактори, и по този начин тя става податлива на инфекции и по-чувствителна към слънцето.

КАК ЕФЕКТИВНО ДА ЗАПАЗИМ ХИДРАТАЦИЯТА В КОЖАТА ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ ДНИ? НЕВЕНА НИКОЛАЕВА: Добре е да пием много вода, както и да добавим една дълбоко хидратираща баня за кожата, включваща серум, крем и веднъж седмично хидратираща маска, както и задължително защитни продукти през деня. След измиване на кожата вечер да ползваме успокояващи кремове за след слънце, както за лицето, така и за тялото. Спазвайки тези правила, може да сме сигурни, че кожата ни ще е спокойна, защитена и здрава. ВЕСЕЛА ГАЧЕВА: С хидратиращи продукти – емулсии, кремове, маски и ампули, които, освен че ще внесат влага в кожата, те ще помогнат и на клетките да я задържат. Термалната вода е изключително освежаваща и подходяща за топлите летни дни, но впръсквайки я в кожата на лицето, не бива да се излагаме веднага на слънце, защото, освен че ще изпари водата с която сме се напръскали, тя ще повлече и самата влага от кожата ни. Изпотяването също така води до дехидратация не само на кожата, но и на целия организъм, затова е хубаво през летния период да поддържаме хидробаланса и чрез поемането на около 2 литра течности дневно – вода и билкови чайове. Газираните напитки и соковете не са препоръчителни поради наличието на консерванти, които са противопоказни за доброто състояние на организма.


SWISS PERFECTION СЪДЪРЖА ПАТЕНТОВАНАТА ФОРМУЛА CELLULAR REJUVEN’ACTIVE IRISA®.

SWISS PERFECTION ИСТИНСКОТО КЛЕТЪЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА СТАРЕЕНЕТО

CORIO CAPILLIS CLINIC СТАРА ЗАГОРА УЛ. АВГУСТА ТРАЯНА 36-A, МОБ: +359 889575726, ТЕЛ: +359 42605590 www.coriocapillis.com, office@coriocapillis.com www.swissperfection.bg


мозайка ЕСТЕСТВЕНИТЕ

– 30 ML; NF 20 ПОД ХРАНВАЩ НОЩЕН КРЕМ . МЕД И ГРОЗДЕ – 30 ML ; EF 25 ВИТАЛИЗИРАЩА И СТЯГАЩА РОЗО ВА МАСКА . ГРОЗДЕ И ТИЛЧЕЦ – 7 ML ; EF 30 РЕГЕНЕРИРАЩ СТЯГАЩ СЕРУМ . ХМЕЛ И ЗЕЛЕН ЧАЙ – 4 ML И SPF 8 БАЛСАМ ЗА УСТНИ . ЖЪЛТ КАНТАРИОН И МАКАДАМИЯ – 10 ML .

КОМПАКТНАТА КОЛЕКЦИЯ ОТ ПРОДУКТИ ЗА КРАСОТА , СЪБРАНА В К ЛЕТЪЧНИЯ КОМПЛЕКТ ЗА ПЪТ, СЪДЪРЖА ПЕТТЕ КЛАСИЧЕСКИ ЕЛЕ МЕНТА ОТ ГРИЖАТА НА S WISS P ERFECTION В КОЛИЧЕСТВА , ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИ ЯТА ЗА РЪЧЕН БАГАЖ НА АВИОКОМПАНИИТЕ . О РИЕНТИРАН Е К ЪМ ЕЖЕДНЕВЕН СТРЕС , ЗА МЪРСЯВАНЕ , ЧАСОВА РАЗЛИКА , ВЪЗДУХ ОТ КЛИМАТИК . С ЪДЪРЖА : К ЛЕТЪЧНА ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАЩА ЕМУЛСИЯ – 50 ML , К ЛЕТЪЧЕН ОСВЕЖАВАЩ ТОНИК – 100 ML , К ЛЕТЪЧЕН ХИДРАТИРАЩ ДНЕВЕН КРЕМ – 15 ML , К ЛЕ ТЪЧЕН ВЪЗСТАНОВЯВАЩ НОЩЕН КРЕМ – 15 ML , И К ЛЕТЪЧЕН ПОДХРАНВАЩ ОКОЛООЧЕН КРЕМ – 15 ML .

ORGANIC ELEMENTS КОМПЛЕКТ АНТИОСТАРЯВАНЕ

SWISS PERFECTION КЛЕТЪЧЕН КОМПЛЕКТ ЗА ПЪТ

ERICSON LABORATOIRE Мини комплект Bio-Optic

SKINCODE SWISS BEAUTY ESSENTIALS КОМПЛЕКТЪТ SWISS BEAUTY ESSENTIALS

SWISS PERFECTION КЛЕТЪЧЕН КОМПЛЕКТ ЗА ПОЛЕТ

ВК ЛЮЧВА СПЕЦИАЛНО ПОДБРАНА СЕЛЕКЦИЯ

ELEMIS КОМПЛЕКТ DETOX КОМПЛЕКТЪТ ELEMIS D ETOX E В УДОБНИ ОПА КОВКИ С РАЗМЕР ЗА ПЪТ. С ЪДЪРЖА 5 НЕИЗ -

ОТ ЧЕТИРИ ПРОДУКТА , КОИТО ЩЕ ПОМОГНАТ

МЕННИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА КРАСИВА КОЖА

ЧАНТИЧКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИ -

НА КОЖАТА ДА ЗАПАЗИ СВОЯ БЛЯСЪК И МЛА -

ПРОДУКТА :

ЯТА НА АВИОКОМПАНИИТЕ .

И ОРГАНИЧНИТЕ СЪСТАВКИ В

ПРОДУКТИТЕ ОТ КОМПЛЕКТА ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ ПРОЦЕСИТЕ НА СТАРЕЕНЕ НА КОЖАТА , ПРИ ЧИНЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ .

ТЕ ПОДХРАНВАТ,

ДЕЙСТВАТ АНТИОКСИДАНТНО , РЕГЕНЕРИРАТ,

ЕЛАСТИЧНОСТТА НА КОЖАТА . СЪДЪРЖА : NF

10

ПОВИШАВАТ

КОМПЛЕКТЪТ

ПОДХРАНВАЩ

ДНЕВЕН

КРЕМ . ОВЕС И ПРОСО

ДОСТТА СИ , ДОКАТО СЕ НАСЛАЖДАВАМЕ НА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ .

КОМБИНИРА ЗАЩИТЕН SPF 12 – 25 ML; Р ЕГЕНЕ РИРАЩ НОЩЕН КРЕМ – 25 ML ; С ТЯГАЩ ГЕЛ ЗА ОКОЛО ОЧИ – 15 ML , И И НТЕНЗИВЕН ЛИФТИНГ СЕРУМ – 15 ML . ДНЕВЕН КРЕМ

42

П ОЧИСТВАЩ КРЕМ ЗА БЛЯСЪК PRO R ADIANCE CREAM CLEANSER – 30 ML; ЕНЗИМЕН ПИЛИНГ ЗА ЛИЦЕ PAPAYA ENZYME PEEL – 15 ML; В ЪЗСТАНОВЯВАЩИ ДЕТОКСИ КИРАЩИ КАПСУЛИ C ELLULAR R ECOVERY S KIN BLISS CAPSULES – 14 БР.; П РОКОЛАГЕН КРЕМ С ЛИФТИНГ ЕФЕКТ P RO -C OLLAGEN M ARINE CREAM – 15 ML; И ЗГЛАЖДАЩ КРЕМ ЗА ОКО ЛООЧЕН КОНТУР И УСТНИ P RO -I NTENSE EYE AND L IP C ONTOUR C REAM – 5 ML .

ПРОДУКТА , ВКЛЮЧЕНИ В МИНИ КОМ -

ТРИТЕ ПЛЕКТА

BIO -OPTIC,

СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ

ГРИЖАТА ЗА ОЧНИЯ КОНТУР.

МОМЕНТАЛНИЯТ

ЛИФТИНГ ГЕЛ МИКРОКОЛАГЕН СПОМАГА ЗА ИЗГЛАЖДАНЕ НА ФИНИТЕ ЛИНИИ И БРЪЧКИТЕ

„ ПАЧИ

КРАК ”, ПРЕМАХВА СЛЕДИТЕ ОТ УМОРА ,

ВЪЗВРЪЩА ЕСТЕСТВЕНИЯ БЛЯСЪК В ПОГЛЕДА .

М АСКАТА

ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТОРБИЧКИТЕ

ПОД ОЧИТЕ Е ГЕЛООБРАЗНА И ЕФЕКТИВНО РЕ ЗОРБИРА ОТОЦИТЕ ПОД ОЧИТЕ.

ФЛУИДЪТ

ЗА

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ТЪМНИТЕ КРЪГОВЕ СЕ НАНА СЯ СУТРИН И ПОСТЕПЕННО ЗАЛИЧАВА СЕНКИ ТЕ ПОД ОЧИТЕ.

ТРИТЕ НЕЗАМЕНИМИ ПРОДУКТА ЗА ПЪТУВАНЕ СЪС САМОЛЕТ СА ПОСТАВЕНИ В СПЕЦИАЛНА

НА

С ЪДЪРЖАНИЕТО К ЛЕТЪЧНИЯ КОМПЛЕКТ ЗА ПОЛЕТ ПОМАГА

ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ НЕПРИЯТНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ЛЕТЕНЕТО ВЪРХУ КОЖАТА . КОМПЛЕКТЪТ Е ОРИЕНТИРАН К ЪМ : ЧАСОВА РАЗЛИКА , ВЪЗДУХ ОТ КЛИМАТИК , УСЕЩАНЕ ЗА ТЕЖКИ КРАКА . С ЪДЪРЖА К ЛЕТЪЧНА ХИДРАТИРАЩА МЪГЛА – 100 ML , К ЛЕТЪЧЕН РЕГЕНЕРИРАЩ КРЕМ – 15 ML , И К ЛЕТЪЧЕН ОХЛАЖДАЩ ГЕЛ – 100 ML .


мозайка

КОМПЛЕКТЪТ LIFT БЪДЕТЕ

ВИНАГИ КРАСИВИ !

ДУКТА ОТ

П ЕТ

МИНИПРО -

G UINOT В ПРАКТИЧЕН НЕСЕСЕР,

YOU UP! СЪДЪРЖА СПЕЦИ -

АЛНА ТЕРАПИЯ ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ В ДВЕ СТЪП КИ

ПЪРВАТА Е МАСКА ЗА ХИДРАТИРАНЕ И

УДОБЕН ПРИ ПЪТУВАНЕ ! КОМПЛЕКТЪТ ВК ЛЮЧ -

СТЯГАНЕ НА КОЖАТА , А ВТОРАТА

ВА :

ЛИФТИНГ НА ЛИЦЕТО.

ТО РЕШЕНИЕ , КОЕТО ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕТЕ , Е

E AU D EMAQUILLANTE PARFAITE 100 ML – ПОЧИСТВАЩА ВОДА 3 В 1 ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА ; H YDRAZONE TP 15 ML – ИНТЕНЗИВЕН ХИДРАТИРАЩ КРЕМ ЗА ВСЕКИ ТИП КОЖА ; G EL A NTI - FATIQUE YEUX 3 ML – РЕВИТАЛИЗИРАЩ

КОЛКО ДЪЛГО ДА ПРОДЪЛ ЖИ СЛЕДОБЕДНАТА

ГЕЛ ПРИ ПОДПУХНАЛОСТ И ТЪМНИ КРЪГОВЕ

РАДИКАЛИ .

ВИ ДРЯМКА .

ОКОЛО ОЧИТЕ ;

Е МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИ -

П РЕДСТАВЕТЕ ПЛАЖ

НА

СИ , ЧЕ СТОИТЕ НА СЛЪНЧЕВ

ЕКЗОТИЧЕН

ОСТРОВ .

Д ОКАТО

ПИЙВАТЕ ОТ СВОЯТА ПИНА КОЛАДА , ХЛАДЕН БРИЗ РАЗЛЮЛЯВА ПАЛМИТЕ И НАЙ -ТРУДНО -

И ЗЖИВЕЙТЕ ТОВА ИЗК УШЕНИЕ С Q TICA S MART S PA – C OLADA S PARKLE. М ИНИ КОМПЛЕКТЪТ ВК ЛЮЧВА : ДУШ ГЕЛ , СКРАБ СЪС ЗАХАР И ЛУКСОЗЕН ЛОСИОН .

BIEN VIVRE 100 ML – ЕНЕРГИ ЗИРАЩ СПРЕЙ ЗА ТЯЛО С ДЕЛИКАТЕН АРОМАТ, И G EL JAMBES L EGERES 30 ML – УСПОКОЯ ВАЩ ГЕЛ ЗА „ТЕЖКИ И УМОРЕНИ ” КРАКА .

СЕРУМ ЗА

ЛИФТИНГ МАСКА ИМА МО -

МЕНТАЛЕН ЕФЕКТ НА ОСВЕЖАВАНЕ И ХИДРАТИ РАНЕ НА СТРЕСИРАНАТА КОЖА , КАТО ЕДНОВРЕ МЕННО С ТОВА Я ЗАЩИТАВА ОТ СВОБОДНИТЕ

ИНТЕНЗИВНИЯТ

ЛИФТИНГ СЕРУМ

ТА ОТ ВРЕМЕТО НА УМОРЕНАТА КОЖА .

БОГАТА

МУ ВИСОКОЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ИЗГЛАЖДА БРЪЧИЦИТЕ И ТОНИЗИРА КОЖАТА .

SKINCODE Lift you up!

QTICA SMART SPA COLADA SPARKLE

GUINOT

CND SCENTSATIONS ЛОСИОНИ ЗА РЪЦЕ И ТЯЛО

ORGANIC ELEMENTS КОМПЛЕКТ ОВЛАЖНЯВАНЕ

ТРАВЪЛ ЛОСИОНИ ЗА РЪЦЕ И ТЯЛО С ХАРМО НИЧЕН АРОМАТ. О СВЕЖАВАТ, ОМЕКОТЯВАТ И ХИДРАТИРАТ КОЖАТА С ВИТАМИНИ А, Е И АЛОЕ ВЕРА . ТЕЗИ ЛОСИОНИ СА НАЛИЧНИ В 16 РАЗЛИЧНИ АРОМАТА – ВАНИЛИЯ, КОКОС , ЗЕЛЕН ЧАЙ , ЛАЙКА , ЦИТРУС , МАНГО , ДИВИ ЦВЕТЯ И МНОГО ДРУГИ АРОМАТИ , ГОТОВИ ДА ЗАДОВОЛЯТ ВСЕКИ ВК УС .

Х ИДРАТИРАЩАТА

ДЪРЖАНЕ НА ДОБРЕ ХИДРАТИРАНА КОЖА ,

VITALITY’S КОМПЛЕКТ ZERO КОМПЛЕКТЪТ ЗА ПЪТУВАНЕ ZERO Е ПРЕД СТАВЕН ОТ З АЩИТЕН ШАМПОАН ЗА БЛЯСЪК И ХИДРАТИРАЩА МАСКА . Ш АМПОАНЪТ Е ПОД -

КАКТО И ЗА СПЕШНА ГРИЖА И ВЪЗСТАНОВЯНЕ

ХОДЯЩ ЗА ХОРА С НЕЖНА И ЧУВСТВИТЕЛНА

НА СУХА И ДЕХИДРАТИРАНА КОЖА .

КОЖА .

КОМПЛЕКТ

ЗА

ОВЛАЖНЯВАНЕ

СЪДЪРЖА

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ , НЕОБХОДИМИ ЗА ПОД -

КОМПЛЕ КТЪТ ВК ЛЮЧВА : MF 20 ОВЛАЖНЯВАЩА ДНЕВ НА ЕМУЛСИЯ ОТ ИРИС И ЛЕН – 30 ML ; MF 30

Х ИПОАЛЕРГЕННОТО

ПАЛИТЕЛНОТО

СИ

И ПРОТИВОВЪЗ -

ДЕЙСТВИЕ

ДЪЛ ЖИ

НА

СПЕЦИАЛЕН ДИАМАНТЕН КОЖЕН ПРОТЕКТОР.

ОВЛАЖНЯВАЩ СЕРУМ ОТ ИРИС И ПАСИФЛОРА

ЕКСТРАКТ

– 30 ML; MF 25 ОВЛАЖНЯВАЩА СИНЯ МАСКА ОТ БОРОВИНКИ И КИВИ – 7 ML ; MF 35 ВЪЗ -

ЖАВАТ ТРАЙНОСТТА НА ЦВЕТА И ГО ЗАЩИТА -

СТАНОВЯВАЩ ОКОЛООЧЕН ФЛУИД ОТ ВЪРБА И

М АСКАТА

РУ ЖА

–4

ML , И SPF

8

БАЛСАМ ЗА УСТНИ ОТ

ЖЪЛТ КАНТАРИОН И МАКАДАМИЯ

– 10 ML.

ОТ НАР И КИСЕЛИННО Р Н УДЪЛ -

ВАТ ОТ ОТМИВАНЕ . ПРИДАВА

БЛЯСЪК ,

УСПОКОЯВА

КОЖАТА И ЗАЩИТАВА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДИ АМАНТЕН КОЖЕН ПРОТЕКТОР И БИЗАБОЛОЛ .

С ЪДЪРЖА

ПШЕНИЧНИ ПРОТЕИНИ И МАСЛО

ОТ МАСЛИНА , КОИТО ПОДХРАНВАТ И ПРИДА ВАТ ЖИЗНЕНОСТ НА КОСАТА .

43


козметика

от своите връстници непушачи. В някои случаи този порок може да добави между 10 и 20 години върху реалната ни възраст. Изследване, направено през 2007 г., показва, че цигарите водят до значително влошаване на състоянието на кожата в много части на тялото, а не само на лицето. Вътрешната част на ръцете, шията и деколтето са най-предразположени към появата на бръчки, както и увисване на кожата вследствие от ускореното й стареене. Пушенето ускорява процесите на стареене по няколко начина, но всичко започва с образуването на свободни радикали в организма вследствие излагането му на цигарения дим. Свободните радикали са изключително нестабилни и мощни молекули, които могат да причинят заболяване и увреждане на клетъчното ДНК. Клетките в тялото започват да се държат нестабилно, произвеждайки набор от действия, които я карат да старее по-бързо. Най-сериозното увреждане се дължи на това, че пушенето ограничава притока на кръв през капилярите, не позволявайки на кислорода и хранителни вещества да достигнат в кожата. По този начин се повишава производството на ензим, който възпрепятства доставката на колаген в нейната структура. Колагенът е от жизненоважно значеДоказано е, че въздействието на пуние за еластичността, шенето върху стареенето на кожата която намалява с възраси като цяло върху здравето е много тта, но цигарите допълпо-пагубно при жените, отколкото при нително ускоряват този мъжете. Факт, който е подкрепен от процес. многогодишни изследвания. Пушенето също така наЖените се пристрастяват към нико- ЦИГАРИТЕ СЪСТАРЯВАТ КОмалява запасите от витина по-лесно от мъжете и много по- ЖАТА ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКИ тамин А в организма, койтрудно се отказват от вредния навик ВЪНШНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, С то защитава кожата от впоследствие. При нежния пол същест- ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА УЛТРАВИОувреждане. Затруднява вува двойно по-голям риск от инфаркт, ЛЕТОВАТА РАДИАЦИЯ, КОЯТО инсулт и рак на белия дроб в сравнение ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛБОЧА- се и усвояването на витамин С – жизненоважен с мъжете, които пушат. ВА ВРЕДНОТО ДЕЙСТВИЕ НА Цигарите водят и до по-ранна менопа- НИКОТИНА. НАРЕД С РЕДИЦА- антиоксидант, защитаващ кожата и здравето. уза при жените. Но най-неприятния мо- ТА ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕНепрестанното свиване мент от гледна точка на състаряване- МИ СВЪРЗАНИ С ТЮТЮНОПУи изкривяване на лицето то на външния вид е появата на т.нар. ШЕНЕТО – АКО НАИСТИНА СЕ „пушачески бръчки”, които са много по- ИНТЕРЕСУВАМЕ ОТ БРЪЧКИТЕ вследствие на всмукваПО ЛИЦЕТО НИ, КОЕТО Е НЕИЗ- нето на цигарения дим видими при дамите. води до дълбоки бръчки Дори упорито да пренебрегваме рис- БЕЖЕН ФАКТ – ТО ЦИГАРИТЕ в областта на очите и ковете за здравето е време да се за- СА ТАБУ. устата – класически примислим как пушенето вреди на нашата знаци за „лице на пушач”. кожа и значително ускорява нейното стареене. НаисПрез 1985 г. британският учен д-р Дъглас Модел притина ли искаме това да се случи и на нас? бавя термина „лице на пушач” към медицинския речник Отрицателните ефекти от тютюнопушенето върху след провеждането на изследване, в което той открикожата са известни отдавна. Изследване от 1985 г. ва, че е в състояние да индентифицира пушачите (коза първи път въвежда термина „лице на пушач” – сиито са пушили 10 или повече години) само по чертите вкава, бледа и набръчкана кожа. За никого вече не е на тяхното лице. Отличителните характеристики, тайна, че пушачите изглеждат с години по-възрастни

ПУШЕНЕТО И СТАРЕЕНЕТО НА КОЖАТА

44


козметика

които карат въпросните хора да изглеждат по-стари от тяхната реална възраст, са наречени „лице на пушач”. Те се наблюдават при около 50% от участниците в изследването независимо от тяхната възраст, социална класа, излагане на слънчева светлина, промени в теглото и приблизителната консумация на цигари. Цигареният дим съдържа над 4000 токсина, много от които се абсорбират директно от кръвоносната система и чрез кръвта отиват право в структурата на кожата. Пушенето намалява и ефикасността на кожата да се самовъзстановява – то причинява свиване на кръвоносните съдове в горните слоеве на кожата, което от своя страна намалява нейното кръвоснабдяване. Това води до занижени нива на кислород в кожата и затруднява отвеждането на отпадъчните продукти (мъртви клетки и др.) Липсата на достатъчно кислород сгъстява кръвта и намалява нивото на колаген в кожата, което я прави значително по-малко еластична и свежа. Това е и причината за по-бавното и непълно заздравяване на рани. Доказано е и че кожата на лицето на пушачите е много по-тънка поради нарушеното й кръвоснабдяване, което я прави изключително податлива на външни влияния, дехидратация, преждевременно стареене, фини линии и бръчки.

ТЕРАПИЯ ELEMIS SKIN BLISS CAPSULES ВЪЗСТАНОВЯВАЩИ ДЕТОКСИКИРАЩИ КАПСУЛИ

Интензивна терапия за лице, която видимо намалява признаците на стареене, избистря тена и предпазва от вредното влияние на околната среда. Активната формула с масло от моринга, роза и лавандула детоксикира кожата, подхранва в дълбочина и възстановява блясъка. Терапията е подходяща за всеки тип кожа, като курсът на приложение е 30 дни. Всяка сутрин върху почистената кожа на лицето се нанася съдържанието на 1 розова капсула (Роза), а всяка вечер една зелена капсула ( Лавандула). Възстановяващите детоксикиращи капсули се използват преди полагането на дневния и нощния крем. Могат да се използват непрестанно или като интензивна терапия.

К ЛЕТЪЧНИЯТ АНТИОКСИДАНТЕН СЕРУМ ПРЕД СТАВЛЯВА ЖИВИТЕЛЕН ЕЛИКСИР ОТ АКТИВНАТА СЪСТАВКА

CELLULAR REJUVEN’ACTIVE IRISA®,

КОМБИНИРАН С НАЙ - ВАЖНИТЕ МУЛТИВИТАМИНИ .

С ИЗКЛЮЧИТЕЛНИТЕ СИ КАЧЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯВА МОЩНО СРЕДСТВО ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ

Въпросът, който вълнува много от жените, загрижени за своя външен вид, е – ако спра цигарите, ще успея ли да възстановя вече нанесените на кожата вреди. Истината е, че не е възможно напълно да възстановим кожата от щетите от тютюнопушенето, но с добър хранителен режим, подходящи antiage терапии и грижи можем да постигнем много, за да възвърнем нейната младост. Най-добър ефект дават кислородните процедури, които стимулират метаболизма и възвръщат свежестта на кожата. Микродермабразиото също е много подходящо, но то трябва да се избягва през горещите месеци със силно слънце. Процедурите, третиращи кожата на пушачи, трябва да бъдат при умерена температура, тъй като изтощеният епидермис реагира зле на прекалено топло или студено. Поради тази причина не е препоръчително честото посещение на сауни и консумацията на прекалено горещи храни.

НА ТЪКАНИТЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА БРЪЧКИТЕ; ПОДОБРЯВА ТЕКСТУРАТА И ГЛАДКОСТТА НА КОЖАТА ; ПРЕДОТВРАТЯВА УВРЕЖДАНЕТО НА КОЖАТА ОТ СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ , ПОДОБРЯ ВА НАСИЩАНЕТО С КИСЛОРОД .

ПРЕДСТАВЛЯВА

ТЕРАПЕВТИЧНА ГРИЖА , КОЯТО СЕ ПРИЛАГА В

SWISS PERFECTION КЛЕТЪЧЕН АНТИОКСИДАНТЕН СЕРУМ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА

21-28 ДНИ.

ФЛУИДЪТ ПРЕДСТАВЛЯВА ИСТИНСКА ОЗДРА ВЯВАЩА ТЕРАПИЯ , КОЯТО ВЪЗСТАНОВЯВА , РЕВИТАЛИЗИРА , УСПОКОЯВА И ОВЛАЖНЯВА КОЖАТА . Л ЕКАТА МУ ТЕКСТУРА ДОСТАВЯ НЕЗАБАВНО ОБЛЕКЧЕНИЕ И КОМФОРТ. PHYCOSACCHARIDE® Е УНИКАЛНА НАНОМОЛЕК УЛА , ИЗВЛЕЧЕНА ОТ КАФЯВО ВОДО РАСЛО , КОЯТО ПОВИШАВА ИМУНОЗАЩИТНИТЕ СВОЙСТВА НА КОЖАТА , БЪРЗО ЗАЗДРАВЯВА И ВЪЗСТАНОВЯВА ТЪКАНТА . Е НЕРГИЗИРАЩ КОКТЕЙЛ ОТ ВИТАМИНИ А, С И Е РЕГЕНЕРИРА , ERICSON LABORATOIRE СТИМУЛИРА СИНТЕЗА НА КОЛАГЕН И ХИАЛУРОНО МУЛТИРЕВИТАЛИЗИРАЩ МЕЗО-ФЛУИД ВА КИСЕЛИНА , ДЕЙСТВА АНТИОСТАРЯВАЩО .

45


процедура

GIGI COSMETIС OXYGEN PRIME ПОДМЛАДЯВАЩА КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЯ С БИОМАТРИКС Специалистите от GIGI Cosmetiс представят един уникален съживяващ коктейл за стресираната и с нарушен виталитет кожа. Впечатлява бързият резултат за обновяване на кожата при клиенти – пушачи, или приложена като част от комплексна гликолова програма след лятото. Терапията е кардинално решение за подмладяване и лифтинг. С нея се повишава нивото на влага, подобрява се структурата на кожата и се изравнява тенът.

СТЪПКА 1 “Свещенодействието” започва със звуците на нежна музика и Welcome massage – специален масаж, изпълняван по време на почистването на лицето и деколтето, който е едно релаксиращо и отпускащо “Здравей!” към клиента.

СТЪПКА 2 Следва Vitality Foaming Cleanser – почистващ коктейл, който, превръщайки се в лека пяна, ефективно отстранява грима и замърсените частици от порите на лицето. Отнема умората и освежава.

СТЪПКА 3 Следва неусетно унасяне в копринената мекота на вълшебен 10-минутен масаж. С нежни, но активно проникващи масажни движения и под въздействието на ефирна пара се нанася Enzymatic Peeling gel за дълбоко прочистване на епидермиса. Действието на пилинга е основано на свойството на ензимите да разтварят мъртвите клетки и да стимулират процеса на обновяване. Позволява по-добро проникване на активните съставки в кожата, омекотява и овлажнява епидермиса.

СТЪПКА 4 Енергийното презареждане на кожата започва с поставянето на кислородна капсула. Съдържащите се в нея витамини А, Е и F са доказани мощни антиоксиданти, които ускоряват регенерацията и активират клетъчното дишане.

СТЪПКА 5 Няколко лентички от Биоматрикс, лиофилизиран колагенов лист, се поставят в кислороден овлажняващ екстракт до пълно разтваряне под формата на гел. Нежият воал се нанася на цялото лице, околоочния контур, шията и деколтето и се масажира по специално преподавана методика под въздействието на вапозон до пълното му поемане.

Продължителност: 1 час За траен ефект се препоръчва курс от 4 до 6 терапии П РОЦЕДУРАТА Е ЗАСНЕТА В SPA ЦЕНТЪР М ЕДИТЕ, САНДАНСКИ , УЛ . „П ОЛЕНИШКИ ПЪТ “. О ФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА GIGI C OSMETIС ЗА БЪЛГАРИЯ – ФИРМА А НТОАНЕТ, С ОФИЯ, УЛ . СЕРДИКА 13, ТЕЛ .: 02 980 49 02, 986 43 60

46

СТЪПКА 6 За интензивно обновяване и овлажняване се нанася кислородна маска Oxygen Moisturizer. Тя усилва синтеза на колаген, действа хидратиращо и противовъзпълително.

СТЪПКА 7 Докато лицето жадно гълта кислород, се прилага релаксиращ масаж на ръцете – едно чувствено удоволствие, съчетано с професионална грижа. Нежно се отнемат остатъците от маската и клиентката вижда в огледалото ясно стегнатия овал на своето лице, което изглежда свежо и блестящо от здраве.


апарат апаратура туур ра

ИСТОРИЯТА НА SWISS PERFECTION

ЕДНА СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА

СВЕТОВНО ИЗВЕСТНАТА „Л А ПРЕРИ“ В МОНТРЬО

КЛИНИКА Е ПРОЧУ -

ТА ПО ЦЯЛ СВЯТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПАТЕНТОВАНАТА СИ КЛЕТЪЧНА ТЕ РАПИЯ С ЕКСТРАКТ ОТ ЧЕРЕН ДРОБ НА ЕМБРИОН ОТ ЧЕРНА ОВЦА .

НЕИН

СЪЗДАТЕЛ Е ВНУКЪТ НА НЕМСКИЯ

ФРЕДЕРИК III И СИН НА ПРОФЕСОР ПО МЕДИЦИНА В УНИ ВЕРСИТЕТА В БЕРН – Д - Р П ОЛ Н И ХАНС. ГОДИНАТА Е 1931. ПОРАДИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИТЕ И БЛАИМПЕРАТОР

ГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО И КРАСОТАТА , НО С ВИ СОКА ЦЕНА ТАЗИ ТЕРАПИЯ ДЪЛГО ВРЕМЕ Е БИЛА ТАЙНАТА НА БОГАТИ ТЕ И ИЗВЕСТНИТЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЛАДЕЖКИЯ ИМ ВИД И ЗДРАВЕ.

48

Президентът Айзенхауер, Чърчил, френският генерал Дьо Гол, дукът и дукесата на Уиндзор, Марлене Дитрих, Роми Шнайдер, Съмърсет Моъм са се възползвали от нея, за да поддържат доброто състояние на своя организъм и физическата си издръжливост. Чарли Чаплин казва, че благодарение на клетъчната терапия се е оженил и е станал баща след 70 - годишна възраст. През 1953 г. по покана на проф. Ниханс начело на лабораторията и отдела по радиология на клиниката застава Жерар Фонтен. Той работи в нея повече от 40 години, през които създава редица козметични линии, Swiss Perfection е между тях. Въпреки неговите 75 години и до днес всеки понеделник той е в лабораторията, която произвежда уникалната линия на Swiss Perfection. Своята първа козметична линия той разработва по искане на пациенти на клиниката. Шокирани от благотворното въздействие на клетъчните инжекции върху орга-


история на марката

низма, много от клиентите, повечето от които световноизвестни личности, започнали да искат ръководителят на лабораторията да създаде козметични продукти, които биха могли да използват в домашни условия. Първата такава линия излиза през 1978 година. Тя е базирана на клетките от плацента и има голям успех. През 1982 г. клиниката и лабораторията, която произвежда козметката, се разделят, лабораторията става отделна компания, а Жерар Фонтен остава да работи в клиниката, като същевременно продължава изследванията в областта на козметиката. Ученият предполага, че с течение на времето използването на животински клетки в козметиката ще бъде oграничено. Това го води до идеята за създаване на козметична линия, която да се основава изцяло на растителните екстракти, експериментирайки с различни растения, включително ирис. Първата му задача е да запази клетката в активно състояние. За да разработи самия метод, т.е. да се научи да запазва клетките живи, Жерар Фонтен експериментира с най-различни варианти и използва всичко, което расте в градината му, включително моркови и картофи. Първо той се опитва да приложи метода, използван за клетките от животински произход, но той не работи. И продължава да експериментира, като знае, че ако успее да запази тази на картофа, той ще бъде в състояние да задържи в живо състояние клетката на всяко растение. Отнема му около три години за постигането на желания резултат. Съдейки от опита си с предишната козметична линия колко голяма е ефективността на плацентарните клетки за подобряване на състоянието на кожата, той се стреми да постигне подобен резултат на изцяло растителна основа. След като успява да открие начин за запазване на растителните клетки в

активно състояние, Жерар Фонтен дължава по-нататъшната работа: започва да търси уникално растете се лиофилизират, микронизират ние, с помощта на което да бъде и т.н. Преди клетките да се въвепостигнат ефектът на плацентадат в козметичното средство, та. Талантливият учен и екипът преминават през дълъг многостему изпитват множество различни пенен цикъл. В началните етапи на варианти, но именно използванеработата по създаването на лито на клетки от ирис довежда до нията Swiss Perfection учените се постигане и дори до надминаване опитват направо да добавят клетна желаните резултати. Изследките в крем, но не се получава, те ванията показват, че въпросните бързо умират. Години неуморна раклетки са побота коства богати на про- ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КЛЕТКИ ОТ ИРИС на учените, теини и ензими, ДОВЕЖДА ДО ПОСТИГАНЕ И ДОРИ ДО преди да се наотколкото тези мери начин за НАДМИНАВАНЕ НА ЖЕЛАНИТЕ РЕЗУЛ в плацентата! запазване на Линията Swiss ТАТИ. ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПОКАЗВАТ, ЧЕ растителните Perfection до ВЪПРОСНИТЕ КЛЕТКИ СА ПО - БОГАТИ клетки в живо голяма степен състояние при НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ , ОТКОЛКОТО дължи своето използването създаване на ТЕЗИ В ПЛАЦЕНТАТА! им в козметисобственика на ката. клиниката г-н Матли. Той прави Така се създава фантастичната огромни инвестиции в изследовалиния Swiss Perfection, осигуряваща телска и развойна дейност, приневероятни резултати в процеса вличайки водещи учени не само от на възстановяване на подложената Швейцария, но от Германия, САЩ и на промените на възрастта кожа. други страни. Но може би най-ваДнес лабораториите на клиниката жното нещо е, че той притежава в Монтрьо произвеждат бутикови способността да разпознае наискремове с живи клетки от корени тина важните открития и практина ирис, позволяващи кожата да чески винаги прави точния избор. се съхрани млада и да се отдалечи Технологията, разработена от Жезадълго процеса на стареене. рар Фонтен за запазване на растителните клетки в живо състояние, която се използва при създаването на продуктовата линия на Swiss Perfection, е изключително сложна. За производството на козметични продукти от растителен произход се отстраняват всички тъканни влакна и процесът продължава, докато накрая остане клетка в чист вид без всякакви примеси. След това те се замразяват до температура от -196 градуса. Това им позволява да останат активни, без да претърпят каквито и да са промени, тогава про-

WWW.SWISSPERFECTION.BG

49


ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ!!! ТОП КОАФЬОРЪТ ШАРЛОТ МЕНСА – ЕДНА ОТ НАЙ-УТВЪРДЕНИТЕ СТИЛИСТКИ НА АФРО-КАРИБСКИ КОСИ В ЛОНДОН, БЕШЕ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ НА СЪБИТИЕТО “TINITY BLACK BEAUTY WEEK” В СОФИЯ. ИНИЦИАТИВАТА СЕ ОРГАНИЗИРА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ И НЕИН ДОМАКИН E ЛУКСОЗНИЯТ САЛОН ЗА КРАСОТА TRINITY SPORT & BEAUTY CENTER. Н А 30.05.2011Г. БЕШЕ ДАДЕН СТАРТЪТ НА BLACK BEAUTY WEEK AT TRINITY SPORT & BEAUTY CENTER СЪС СТИЛЕН КОКТЕЙЛ , НА КОЙТО ПО ПУЛЯРНАТА СТИЛИСТКА НАПРАВИ ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕХНИКИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА АФРО - ПРИЧЕСКИ .

С ТИЛИСТИТЕ НА TRINITY SPORT & BEAUTY CENTER ЩЕ ПРЕМИНАТ ПРОФЕ 5- ДНЕВЕН К УРС НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ Ш АРЛОТ М ЕНСА ЗА ПОДДЪР ЖАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА АФРО - КАРИБСКИ КОСИ . ТОВА Е ПЪРВИЯТ САЛОН В БЪЛГАРИЯ , В КОЙТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ УСЛУГИ НА СВЕТОВНО НИВО ЗА ПОДДРЪЖКА , СТИЛИЗИРАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА АФРО - КАРИБСКИ КОСИ И ПРИЧЕСКИ – СФЕРА , НЕРАЗРАБОТЕНА ЗА БЪЛГАРИЯ И И ЗТОЧНА Е ВРОПА , ЗА КОЯТО ИМА ВСЕ ПО - НАРАСТВАЩО ТЪРСЕНЕ . СИОНАЛЕН

СПЕЦИАЛНО ЛЯТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ CND В ЗЕМИ ПОДАРЪК: ЛАК С ЦВЯТ НА МАЛИНА И ИСКРЯЩ ЕФЕКТ

САМО СЕГА ПРИ ЗАК УПУВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩАТА МАСКА M ARINE C OOLING M ASQUE ПОЛУЧАВАТЕ КАТО ПОДАРЪК НАГРАДЕНИЯ ОТ СП . ALLURE ЕКСЛУЗИВЕН КОМПЛЕКТ R ASPBERRY PARFAIT C OLOUR + I CE BLUE SHIMMER EFFECT.

OROFLUIDO СЪБУЖДА КРАСОТАТА НА КОСАТА С ТРИ ЕКЗОТИЧНИ НАТУРАЛНИ МАСЛА С

НАВЛИЗАНЕТО В ТОПЛИТЕ МЕСЕЦИ И СПЕЦИАЛНАТА ГРИЖА ЗА КОСА -

ТА , ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ФРИЗЬОРСКИ САЛОНИ У НАС ЩЕ ПРЕДСТАВЯТ И

WILLIAM TEMPEST ЗА LABEL.M Б РИТАНСКИЯТ МОДЕН ДИЗАЙНЕР WILLIAM TEMPEST И LABEL.M ВИ ПРЕД ЛАГАТ ЕДНО НАИСТИНА ФЕШЪН ЛЯТО – ДВЕ ЧАНТИ С ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЗАЙН ЗА ДА ПЪТУВАТЕ СЪС СТИЛ !

П РИ ПОК УПКАТА НА 2 ПРОДУКТА LABEL . M ПОЛУЧАВАТЕ ПОДАРЪК : КОЗМЕ ТИЧЕН НЕСЕСЕР* П РИ ПОК УПКАТА НА 3 ПРОДУКТА : ТРЕН ДИ ДАМСКА ЧАНТА*

*промоцията важи до изчерпване на количествата

ЕДИН НОВ ЕКЗОТИЧЕН ЕЛЕКСИР, КОЙТО СЪБУ ЖДА КРАСОТАТА НА КОСАТА – OROFLUIDO. П ОДХОДЯЩ ЗА ЗАЩИТА И ГРИЖА ПОД ЛЪЧИТЕ НА ГАЛЕ ЩОТО СЛЪНЦЕ , ПРОДУКТЪТ ПРАВИ КОСАТА КОПРИНЕНА , ЗДРАВА И ЛЕСНА ЗА РАЗРЕСВАНЕ С БАЛАНСИРАЩА КОМБИНАЦИЯ ОТ ТРИ ВИДА НАТУРАЛНИ МАСЛА

АРГАНОВО , КИПАРИСОВО И ЛЕНЕНО , ВИСОКО ЦЕНЕНИ СРЕДСТВА

ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА

К ЛЕОПАТРА . В ЪПРЕКИ

НАЛИЧИЕТО

НА ТОЛКОВА МОЩНИ НАТУРАЛНИ МАСЛА , ПРОДУКТЪТ Е С ИЗК ЛЮЧИТЕЛНО ЛЕКА , КОПРИНЕНА ТЕКСТУРА .

ТЯ

БУКВАЛНО СЕ СТОПЯВА , КОЕТО Я ПРАВИ

ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКАКЪВ ТИП КОСА. OROFLUIDO Е НЕ ПРОСТО ГРИЖА, А ИСТИНСКИ РИТУАЛ ЗА КРАСОТА. СПЕЧЕЛИ УНИКАЛЕН КОЗМЕТИЧЕН КОМПЛЕКТ!

И ПРЕЗ ЛЯТОТО ИГРАТА НА „Ц ЕПТЕР -БЪЛГАРИЯ” ЕООД И СП . BEAUTY WOMAN ПРОДЪЛЖАВА . ВСЕКИ НАШ ЧИТАТЕЛ ОТГОВОРИЛ НА ВЪ ПРОСА „ЗА КАКВИ МЕДИЦИНСКИ ИНДИКАЦИИ СЕ ПРИЛАГА УСПЕШНО СВЕТЛИННАТА ТЕРАПИЯ BIOTRON ® ?” НА НАШИЯ САЙТ WWW.PROFESSIONAL- LOOK .COM , ИМА ШАНС ДА СПЕЧЕЛИ ЕДИН ОТ ПЕТТЕ УНИКАЛНИ КОЗМЕТИЧНИ КОМПЛЕКТА НА СТОЙНОСТ 50, 30, 20 И 10 ЕВРО, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ „Ц ЕПТЕР -БЪЛГАРИЯ ” ЕООД!

3D БОЯДИСВАНЕ С WELLA PROFESSIONALS Е НОВИЯТ ТОП ХИТ В ТЕНДЕНЦИИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ

Анкетата се провежда от „Цептер-България” ЕООД, София, бул. Тодор Александров 28, ет. 2-4, тел. 02 988 44 58, e-mail: marketing@zepter.bg

ВАНИЯ , А МНОГОИЗМЕРНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ Е

3D

ЕФЕКТИТЕ ЗАЛЯХА ЦЕЛИЯ СВЯТ.

ТЕ

СЪЗДА -

ВАТ ИЛЮЗИЯТА ЗА ВЪЗПРИЯТИЕ В ДЪЛБОЧИНА , ЗА ПО - ГОЛЕМИ И ПО - НАСИТЕНИ ВИЗУАЛНИ ПРЕЖИВЯ ВЪЛНУВАЩ , ЯРЪК И СЪЖИВЯВАЩ .

В КРАК С НАЙ WELLA PROFESSIONALS ПРЕСЪЗДАДЕ ТРИИЗМЕРНИЯТ ЕФЕКТ И В БОЯДИС ВАНЕТО И ЦВЕТОВЕТЕ . ТАКА 3D БОЯДИСВАНЕТО СЕ ПРЕВЪРНА В ТОП ХИТ НА СВЕТОВНО НИВО, МОДЕРНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ

ПРИДАВАЩО ИЗЯЩНА ГРАДАЦИЯ НА НЮАНСИТЕ В ДЪЛБОЧИНА ЧРЕЗ ЕДИН И СЪЩИ ЦВЯТ С РАЗЛИЧНИ НИВА НА ТОНА .

С

50

ПОРЕДИЦА ОТ СЕМИНАРИ В ЦЯЛАТА СТРА -

ЕКСК ЛУЗИВНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА WELLA PROFESSIONALS ЗА БЪЛГАРИЯ С ОФИЯ -В ЕЛЛ ООД ОБУЧАВА БЪЛГАРСКИТЕ КОАФЬОРИ НА КОМБИНА ЦИЯ ОТ НАЙ - ПОПУЛЯРНИТЕ ТЕХНИКИ ЗА БОЯДИС ВАНЕ ДО ПОСТИГАНЕ НА 3D ЕФЕКТ ПО ИНОВА ТИВЕН НАЧИН , СЪОБРАЗЕНО С ТЕНДЕНЦИИТЕ НА МАРКАТА . НА


ТАЙНАТА НА БРАЗИЛКИТЕ ЗА КРАСИВА КОСА ПОД СЛЪНЦЕТО С L’OREAL PROFESSIONNEL SOLAR SUBLIME НАЙ-НОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ГАМАТА SOLAR SUBLIME ЗА ЛЯТО 2011 Е ЗАЩИТНО ХИДРАТИРАЩО МЛЯКО С АНТИ-ФРИЗ ЕФЕКТ. ТО ДЕЙСТВА АКТИВНО В ТРИ ПОСОКИ: ЗАЩИТАВА ОТ ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ НА UV ЛЪЧИТЕ, ПОДХРАНВА КОСЪМА И СЪЗДАВА 24-ЧАСОВА ДИСЦИПЛИНА НА КОСАТА. М ЛЯКОТО Е ЧАСТ ОТ ЛЯТНАТА ЛИНИЯ SERIE E XPERT SOLAR SUBLIME, КОЯТО ГАРАНТИРА ПЕРФЕКТЕН БАЛАНС МЕЖДУ ЗАЩИ ТА И ПОДХРАНВАНЕ ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ , КОГАТО КОСАТА СЕ ИЗТОЩАВА ПОД ВЛИЯНИЕТО НА СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ , ХЛОРА И СОЛЕНАТА ВОДА . С ЕРИЯТА ВК ЛЮЧВА ОБЩО СЕДЕМ ПРОДУКТА , КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА ПЕРФЕКТНИЯ ВИД НА КОСАТА ПРЕДИ , ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ИЗЛАГАНЕ НА СЛЪНЦЕ . Л ИНИЯТА Е РАЗДЕЛЕНА НА ТРИ ПРОГРАМИ : ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ , ЗА ЛЕКА И НЕВИДИМА ЗАЩИТА И ЗА БЛЯСЪК ПОД СЛЪНЦЕТО . П ОК УПКАТА НА ВСЯКА ПРОГРАМА ЗА ГРИЖА S OLAR S UBLIME Е ПРИДРУ ЖЕНА ОТ ПОДАРЪК ЗА ПЛАЖА – МОДЕРНИ СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА ИЛИ ПЛАЖНА ЧАНТА .

ПЪРВАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЧНА БОЯ ЗА КОСА В БЪЛГАРИЯ! БЕЗ ПАРАБЕНИ! БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ ОЦВЕТИТЕЛИ! 97% СЕРТИФИЦИРАНИ ОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ! Боя за коса, вдъхновена от природата... Боята за коса Organic Colour Systems съдържа сертифицирани органични екстракти от зарасличе и лайка за успокояване на скалпа и алое вера, осигуряващо максимална хидратация. Ще видите и почувствате разликата по време на боядисването. Нивото на pН е само 8... Основната съставка на боите Organic Colour Systems е соевото мляко. Соята е здраве! Продуктите на Organic съдържат още: банан, кокос, палмово семе, портокал, грейпфрут, царевица, бадемово масло, соя и ниско pН, за да бъде косата здрава и блестяща.

TOP UP LIFE МИГНОВЕНА ЕНЕРГИЯ И ЖИЗНЕНОСТ, НАЙ-ПОСЛЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ … ЗА

ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДЕНЯ СИ С

ОСИ TOP U P L IFE И СЕ РАДВАЙТЕ НА МИГНО ВЕНА ЖИЗНЕНОСТ ! TOP U P L IFE E ЕНЕРГИЕН КОКТЕЙЛ ОТ АКТИВНИ СЪСТАВКИ – ГЛАВНО ВИТАМИНИ – В ИДЕАЛЕН БАЛАНС , КОИТО ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ ДА ВЪЗСТА НОВИТЕ , СЪХРАНИТЕ И УКРЕПИТЕ ВАШЕТО ЗДРАВЕ И КРАСОТА . ТЯХНОТО ДЕЙСТВИЕ Е НАУЧНО ДОКАЗАНО И АБСОЛЮТНО БЕЗВРЕДНО. В ИСОКОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВИ ТАМИН С, ВИТАМИН В КОМПЛЕКС (В2, В5, В6, В12), ПРАХООБРАЗЕН КОФЕИНОВ ЖИВОТВОРЕН

ТЛАСЪК ,

ГУРЕТЕ СИ ЕНЕРГИЯ С

ЗВЕЗДНО ОЛИО ОТ KERASTASE SOLEIL ПРЕВРЪЩА КОСАТА В БЛЯСКАВ АКСЕСОАР НА ПЛАЖА Керастаз посреща лятото на 2011 г. с нов продукт, който дарява косата с безкомпромисна защита и блясък под лъчите на слънцето. Звездното олио на Kerastase е разработено на базата на специалната система Lumino Defense. Тя съдържа хидратиращо масло от макадамия, което се грижи за здравия вид на косата, както и отразяващи микро-частици, придаващи поддържан и брилянтно завършен вид. Третият компонент на звездното олио са филтрите срещу UVA и UVB лъчите, които позволяват дълготрайно излагане на слънце без опасност от увреждане и загуба на блясък. В СЕКИ ЗАК УПИЛ K ERASTASE SOLEIL H ULIE CELESTE ЩЕ ПОЛУЧИ СТИЛЕН АКСЕСОАР – ПЛАЖНА К ЪРПА K ERASTASE.

БРОНЗОВ ТЕН И МАКСИМАЛНА ФОТОЗАЩИТА ОТ GUINOT! Максимална и широкоспектърна фотозащита Комбинация от UVA/ UVB фотофилтри и растителни екстракти Леки „топящи се” текстури с деликатна ванилова нотка Осигуряват дълготраен и равномерен бронзов тен Създадени в съответствие с всички фармацевтични стандарти Без парабени

ЕКСТРАКТ ОТ ГУАРАНА И ТАУРИН ОТК ЛЮЧВА ПОЛОЖИТЕЛНА РЕАКЦИЯ ВЪВ ВСИЧКИ СИСТЕМИ НА ОРГАНИЗМА .

Б ЕЛТЪЧИНИТЕ,

ВЪГЛЕХИДРАТИТЕ И МАЗНИНИТЕ ПОДСИЛ -

ВАТ МЕТАБОЛИТНИТЕ ПРОЦЕСИ .

П ОДХОДЯЩ

ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ ,

TOP U P L IFE

ПРЕДЛАГА ДВОЕН ЕФЕКТ : НЕЗАБАВНО

ОСИГУРЯВА УДАРНА ЕНЕРГИЯ В ПРОДЪЛ ЖЕНИЕ НА

4

ЧАСА , А В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН

ПРИ РЕДОВНА УПОТРЕБА УКРЕПВА ДУШЕВНОТО И ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ И ПОДОБРЯВА ОБЩОТО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ .

За контакти: „Цептер-България” ЕООД, София, бул. Тодор Александров 28, ет. 2-4, тел. 02 988 44 58, e-mail: marketing@zepter.bg

П РИ ПОК УПКА НА

П РИ ПОК УПКА НА

ДВА СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ПРОДУКТА

ТРИ СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ПРОДУКТА

ПОЛУЧАВАТЕ

ПОДАРЪК –

ПРАКТИЧЕН НЕСЕСЕР !

ПОЛУЧАВАТЕ

ПОДАРЪК –

УДОБНА ЛЯТНА ЧАНТА !

Само в представителните салони на GUINOT!


апаратура

SPA КАПСУЛАТА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДУХА И ТЯЛОТО СЛЪНЦЕ, ВЪЗДУХ И ВОДА – ОСНОВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА МЛАДОСТТА И КРАСОТАТА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ В ДНЕШНИЯ ЗАБЪРЗАН РИТЪМ НА ЖИВОТ РЯДКО НИ СЕ УДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЪЛНОЦЕННА ПОЧИВКА, КОЯТО ДА НИ ДАДЕ УДОБЕН СЛУЧАЙ ДА СЕ ПОГРИЖИМ ЗА СЕБЕ СИ. ЕТО ЗАЩО SPA КАПСУЛАТА СЕ ОКАЗВА ИДЕАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯ КОМПЛЕКСНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ, КОМБИНИРАЙКИ ОЗДРАВИТЕЛНИ, ANTIAGE И ОТСЛАБВАЩИ ПРОЦЕДУРИ. КОНЦЕПЦИЯТА НА ТОЗИ „МИНИАТЮРЕН САЛОН” СЕ ОСНОВАВА НА ТОВА ДА СЕ ПРОИЗВЕДЕ СРЕДА МАКСИМАЛНО БЛИЗКА ДО ЕСТЕСТВЕНАТА ЗА ЧОВЕКА: ЧИСТ ВЪЗДУХ И ВОДА, ТОПЛИНА И НЕЖНИ АРОМАТИ НА БИЛКИ И ЦВЕТЯ, ЛЕК МОРСКИ БРИЗ. SPA капсулите могат да бъдат както сухи, така и такива, в които водата се използва за възстановяващи процедури. Повечето съчетават в уникалната си конструкция хидромасажна вана, душ Виши, инфрачервена и парна сауна, вибромасаж, ароматерапия, светлинна терапия и музикална система. В зависимост от зададения режим на работа SPA капсулата регулира метаболизма, активизира процеса за извеждане на токсините от организма, подмладява кожата, помага в борбата с целулита и облекчава мускулни и ставни проблеми. Термотерапията в капсула се бори успешно с излишните килограми, изчиства кожата от токсините и отваря порите. Различни маски и обвивания на тялото (body wraps) в съчетание с процедурата в капсулата дават изключително добри резултати и бързо постигат желаната цел. В зависимост от нуждите и предпочитанията на клиента въздействието й може да бъде насочено за цялостно подобряване на състоянието на организма или за лечебно въздействие на определени части. Много жени след бременността и раждането се оплакват от подуване на краката и поява на спукани капиляри. SPA капсулата спомага за нормализиране на

52

обмяната на веществата, притока на кръв и лимфния поток в проблемните участъци, като по този начин възвръща красивия вид на краката. Много положителен резултат се наблюдава и при възстановяване след сърдечносъдови проблеми и при нарушения на защитните сили на организма. Ефектът от арома- и светлинната терапия в комбинация с хидромасаж е изключително полезен не само за кожата, но и за общото благосъстояние на клиента. Научно доказано е, че възможностите на тези капсули в профилактиката и лечението на депресии са наистина неограничени. Ако ни предстои напрегнат ден с натоварена програма, то една тонизираща терапия в SPA капсулата ще ни осигури допълнителни сили и енергия за справяне със задачите. Както и след тежък работен ден или силен физически и психо-емоционален стрес една кратка релаксираща SPA програма ще ни зареди и „изправи отново на крака”.


апаратура

AROSHA BODY WRAP ТЕРАПИЯ

ПРЕОТКРИЙТЕ ТАЙНИТЕ НА ДРЕВНИЯ СВЯТ В ЕДНА ЛУКСОЗНА ТЕРАПИЯ! СТЪПКА 1

Клиентът се подготвя за процедурата чрез нежно ексфолиране на зоната, която ще бъде третирана. СТЪПКА 2 Следва обвиването с бинтове HONEY SWEET, като се започва от горната част на корема, обвиват се гърдите и бинтовете се кръстосват зад врата. HONEY SWEET на AROSHA е хидратираща и подхранваща грижа с мед и млечни протеини. Хидратира в дълбочина и подхранва, прави кожата гладка и сияйна и оставя приятно усещане за свежест. Медът и алантоинът омекотяват и защитават кожата. Наличието на захариди в меда гарантира запазване на оптималното ниво на хидратация на кожата. Терапията продължава с обвиване на всеки крак, като се започне от глезена и се продължи нагоре към корема, където двата бинта се съединяват. Този етап от процедурата се извършва с body wrap бинтове SLIM-CEL, които стимулират механизма на разграждане на мазнините. Съдържат кофеин и гуарана, които стимулират липолизата. Escin притежава съдозащитни свойства и помага при подути и тежки крака. Fucus Vesiculosus спомага за унищожаване на мастните натрупвания. За по-добър резултат терапията се комбинира със SPA капсула за повишаване на температурата и ускоряване на абсорбцията на активните съставки. Клиентът се оставя да престои в капсулата около 30 минути. Съчетаването на Body Wrap процедура с мултисензорната SPA капсула на Sybaritic, USA, представлява невероятна наслада за клиента! Капсулата представлява цялостна лаборатория за красота и е истински революционен скок в SPA културата. СТЪПКА 3 Процедурата завършва с мануален лимфодренажен масаж и нанасяне на подходящ крем според типа кожа.

МОДЕЛИРАНЕТО НА ТЯЛОТО ЧРЕЗ ОБВИВАНЕ СЕ Е ИЗПОЛЗВАЛО ОЩЕ В ДРЕВНИ ВРЕМЕНА ОТ ЕГИПТЯНИТЕ. ТРАДИЦИОННАТА BODY WRAP ТЕРАПИЯ СЕ ВЪЗРАЖДА В ДНЕШНИ ДНИ ОТ НОВАТА КОЗМЕТИЧНА ЛИНИЯ AROSHA. ТЯ НАМИРА ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА РЕМОДЕЛИРАНЕ НА ТЯЛОТО, ЕЛИМИНИРАНЕ НА ТОКСИНИ, ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДМЛАДЯВАНЕ НА ТЕКСТУРАТА НА КОЖАТА. ПРОЦЕДУРАТА СТИМУЛИРА ТЯЛОТО ПО ЕСТЕСТВЕН ПЪТ ДА ИЗХВЪРЛИ НАТРУПАНИТЕ МАЗНИНИ, ТОКСИНИ И ЛИМФНИ ТЕЧНОСТИ. AROSHA СЪС СВОЯТА БОГАТА ГАМА ОТ ПРОДУКТИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПРАВЯТ ТЕРАПИИ НА РАЗЛИЧНИ ЗОНИ: КРАКА, ГЛУТЕАЛНА ЗОНА, КОРЕМ, РЪЦЕ И ГЪРДИ.

Минимален брой процедури: 6-10 Честота: 2-3 пъти седмично П РОЦЕДУРАТА Е ЗАСНЕТА В DAY SPA СТУДИО К АДИФЕ, Д ЕЛОВИ ЦЕНТЪР, П ЛОВДИВ , УЛ . „Х АН К УБРАТ “ 1, ТЕЛ . 032 275 630

53


spa&wellness

SPA NOMINATIONS 2011 ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА СЕ ПРОВЕДОХА ГОДИШНИТЕ SPA NOMINATION.

BEAUTY WOMAN – МЕДИЕН ПАРТНЬОР

Церемонията по връчване на наградите в 11-те категории се състоя на официална гала-вечер в „Кемпински Хотел Зографски“. Сред известните гости бяха депутатът Янко Здравков, ексдепутатът Юлиана Дончева, Мария Бонева и други, които връчиха призове на победителите. Присъстваха представители на всички браншови организации, инвеститори в SPA и кметове на SPA дестинации. Организатори на събитието бяха фирма RD Partners с управител и собственик Николай Диковски – притежател на патентованата марка, Българската асоциация по балнеотуризъм, Международната SPA и масаж асоциация и фирма SPA Ивент. Медийни партньори на събитието бяха „Дарик“ радио, TV1, списание Beauty WOMAN и други. Водещ на церемонията беше бившата новинарка Мира Добрева. SPA Nomination има за цел да популяризира държавата в качеството си на туристически, икономически, културен, спортен и социален център на региона. Лицензиантите имат за цел да покажат конкретни обекти със здравна, културно-историческа и географска стойност, фирми в областта на SPA изграждане, SPA оборудване, SPA дизайн, SPA козметични продукти, както и природни забележителности и дестинации в съответната държава. Номинациите се определят от инициативен комитет, който включва представители на организации, ангажирани със SPA & Wellness туризма, както и кметове на населени места с потенциал за развитие на SPA туризма. Тази година статуетки също така и грамо-

54

ти от Beauty WOMAN, придружени с едногодишен абонамент за списанието, получиха дестинации, фирми, хотели и личности. В категорията SPA дестинация: община Вършец; допълнителна, поощряваща награда за Най-прогресивно развиваща се SPA дестинация - община Кюстендил. За SPA продукт на годината наградата взе фирма Амрита Козметикс. В категория SPA хотел 4* спечели „Севтополис“, Павел баня; SPA хотел 5* - Riu Pravets Golf & Spa Resort, съпътстван от „Морски SPA хотел“ 5* - „Хилтън Дабъл Три“ – Златни пясъци. „Арт Холидей“ получи приза за фирма на годината в категорията SPA дизайн и проектиране. Най-много гласове на инициативния комитет за награда бяха дадени на Динамика-2000 в категорията SPA оборудване, обзавеждане и поддръжка. Медикъл SPA център на годината стана Афродита, а Медикъл SPA комплекс на 2011-та - „Гранд хотел Поморие“ – Балнео, SPA & Wellness. В категория SPA изграждане призьор стана фирма Аква Тек. За втора година наградата в категория SPA верига спечели Victoria SPA. „Мелия Гранд Ермитаж“ стана SPA център на годината. SPA терапия 2011 беше спечелена от Лидера Трейдинг, а SPA мениджър на годината стана Таня Беличинова. Мултимедийно бяха представени номинираните и наградените в категориите. В хода на церемонията гостите се наслаждаваха на прекрасните изпълнения на тримата български тенори Кирил Илиев, Александър Господинов и Илиян Недев.


spa&wellness

СПЕЦИАЛЕН ЗНАК ЩЕ ОТЛИЧАВА ИСТИНСКИТЕ ОТ ПСЕВДО SPA ХОТЕЛИТЕ „В МОМЕНТА ПОСТАВЯМЕ БЪЛГАРИЯ НА КАРТАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА SPA ИНДУСТРИЯ. ИМА СЕРИОЗНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ ТОВА ЩЕ СТАНЕ. ВСИЧКИ СТАНДАРТИ, КОИТО КАСАЯТ БАЛНЕОЛОГИЯТА, SPA & WELLNESS, ЩЕ ВЗЕМЕМ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА SPA АСОЦИАЦИЯ И ЩЕ БЪДАТ ЧАСТ ОТ ПОДГОТВЯЩИЯ СЕ НОВ ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА.” ТОВА СПОДЕЛИ ПРЕДИ ГОДИНА В СПЕЦИАЛНО ИНТЕРВЮ ЗА BEAUTY WOMAN ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ И SPA ТУРИЗЪМ (БСБСПА) Г-Н ШАРЛОПОВ. ДНЕС НЕГОВИТЕ ДУМИ СЕ ПОТВЪРЖДАВАТ С ДЕЛА. ПОСЛЕДНАТА ИНИЦИАТИВА НА СЪЮЗА, ДОВЕДЕНА ДО „ФИНАЛНАТА ПРАВА” ПО ДУМИТЕ НА НЕГОВИЯ РЪКОВОДИТЕЛ, Е ОТЛИЧИТЕЛНИЯТ ЗНАК, ЧРЕЗ КОЙТО ТУРИСТИТЕ ЩЕ СЕ ОРИЕНТИРАТ КОИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ БАЛНЕО-, SPA & WELLNESS ХОТЕЛИ НЕ СА МЕНТЕТА.

       

    !"##$"%%"  

  & ' ()*+  

  , )- + .(

 &  & ))+     

–

 !"##$"%%)

С ТЕФАН Ш АРЛОПОВ – СОБСТВЕНИК НА ПЪР ВАТА ЧАСТНА ХОТЕЛСКА ВЕРИГА „Ш АРЛОПОВ ХОТЕЛС ”. П РЕДСЕДАТЕЛ НА БСБСПА, ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИ ЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ

БЪЛГАРИЯ, ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С ЪЮЗА НА БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА В

ИНДУСТРИЯ

56

Много хотели решиха, че могат да придобият категорията SPA без никакви усилия и основания. Това беше нормално явление по простата причина, че нямаше нормативна база и критерии, на които трябваше да отговаря един хотел, докато в по-развитите западни държави е урегулирано по един елементарен начин – за да бъдеш SPA и/или Wellness хотел, трябва да отговаряш на точни условия. БСБСПА е член на Европейската SPA асоциация и по наша инициатива успяхме безвъзмездно да получим тези критерии от нея и да ги предоставим на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Те ще залегнат в новия закон за туризма, а този знак, който също е инициатива на Българския съюз по балнеология и SPA туризъм, е съгласуван също с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и с Басейнови дирекции (БД). Дава се изключително на хотели, които ползват само натурална минерална вода. Ако вие сте клиент, ще видите знака на фасадата на хотела (и в неговия сайт), върху който е написан номерът на разрешителното (съгласувано в МОСВ и БД), с което се ползва минерална вода. Това ви дава гаранция, че на това място процедурите се извършват именно с такава вода. Визуално знакът е идентичен с този на БСБСПА, който представлява гейзер, и е одобрен от МОСВ.

/

  0 0  +  1( Трябва да се преборим с псевдо SPA хотелите, което е лоша реклама за България. Интернет преодоля всички граници, чужденецът получава информация за наш SPA хотел, подобие на който е посещавал в Германия, Австрия, пристига тук и вижда една кушетка, едно джакузи и табела с надпис SPA. След това разочарованието си от хотела, свързва не със самия него, а с България. Под този лош знак влизат и хора, вложили много усилия и средства да бъдат по стандарт и на ниво. Това именно не искаме да допуснем, за да имаме шанса


spa&wellness

ะดะฐ ัะผะต ะฝะฐ ะบะฐั€ั‚ะฐั‚ะฐ ะฝะฐ ะตะฒั€ะพะฟะตะนัะบะฐั‚ะฐ SPA ะธะฝะดัƒัั‚ั€ะธั.

2+   ะขะฐะทะธ ะธะฝะดะตะฝั‚ะธั„ะธะบะฐั†ะธั ั ะพะฑะผะธัะปัะผะต ะฟะพะฒะตั‡ะต ะพั‚ ะณะพะดะธะฝะฐ. ะกะตะณะฐ ะฒะตั‡ะต ะณะพะฒะพั€ะธะผ ะทะฐ ั‚ะพะฒะฐ, ะทะฐั‰ะพั‚ะพ ะผะธะฝะฐั…ะฐ ะฒัะธั‡ะบะธ ะฟั€ะฐะฒะฝะธ ะฟั€ะพั†ะตะดัƒั€ะธ ั ะœะžะกะ’, ั ะœะ˜ะ•ะข ะธ ั ะ‘ะ”. ะ”ะพ ัั€ะตะดะฐั‚ะฐ ะฝะฐ ัŽะฝะธ ะฒะตั‡ะต ะพั‡ะฐะบะฒะฐะผ ะทะฝะฐะบัŠั‚ ะดะฐ ะฑัŠะดะต ะธะทั€ะฐะฑะพั‚ะตะฝ, ะดะฐ ะฑัŠะดะฐั‚ ะฟะพะดะฟะธัะฐะฝะธ ะฒัะธั‡ะบะธ ััŠะณะปะฐััƒะฒะฐั‚ะตะปะฝะธ ะดะพะบัƒะผะตะฝั‚ะธ ะธ ะดะฐ ะธะผะฐะผะต ะฟั€ะฐะฒะพ ะดะฐ ะณะพ ะดะฐะฒะฐะผะต ะฝะฐ ั…ะพั‚ะตะปะธั‚ะต, ะบะพะธั‚ะพ ะฟะพะบั€ะธะฒะฐั‚ ะบั€ะธั‚ะตั€ะธะธั‚ะต ะทะฐ SPA & Wellness. ะ’ ะ‘ะกะ‘ะกะŸะ ั‡ะปะตะฝัƒะฒะฐั‚ ะฝะฐะด 30 ั…ะพั‚ะตะปะฐ, ะบะพะธั‚ะพ ะฒะตั‡ะต ัะฐ ะทะฐัะฒะธะปะธ ะฟั€ะตั‚ะตะฝั†ะธะธ ะทะฐ ะฟั€ะธั‚ะตะถะฐะฝะธะต ะฝะฐ ั‚ะพะทะธ ะทะฝะฐะบ, ะบะฐั‚ะพ ะฒัะธั‡ะบะธ ั‚ะต ะพั‚ะณะพะฒะฐั€ัั‚ ะฝะฐ ะบั€ะธั‚ะตั€ะธะธั‚ะต ะฝะฐ ะ•ะฒั€ะพะฟะตะนัะบะฐั‚ะฐ SPA ะฐัะพั†ะธะฐั†ะธั ะธ 90% ะพั‚ ั‚ัั… ะฟะพะปะทะฒะฐั‚ ะฝะฐั‚ัƒั€ะฐะปะฝะฐ ะผะธะฝะตั€ะฐะปะฝะฐ ะฒะพะดะฐ. ะขะต ั‰ะต ะณะพ ะฟะพะปัƒั‡ะฐั‚. ะ’ัะธั‡ะบะธ ะดั€ัƒะณะธ ั…ะพั‚ะตะปะธ, ะบะพะธั‚ะพ ะธะผะฐั‚ ะถะตะปะฐะฝะธะต ะดะฐ ะณะพ ะฟั€ะธั‚ะตะถะฐะฒะฐั‚, ั‚ั€ัะฑะฒะฐ ะดะฐ ะฑัŠะดะฐั‚ ะฟะพัะตั‚ะตะฝะธ ะพั‚ ะฝะฐัˆ ะพะดะธั‚. ะขะพะน ะฝะฐ ะผััั‚ะพ ั‰ะต ะฒะธะดะธ ั ะบะฐะบะฒะพ ั€ะฐะทะฟะพะปะฐะณะฐ SPA ั…ะพั‚ะตะปัŠั‚ ะธ ะดะฐะปะธ ะพั‚ะณะพะฒะฐั€ั ะฝะฐ ะธะทะธัะบะฒะฐะฝะธัั‚ะฐ ะทะฐ ั‚ะฐะบัŠะฒ, ะดะฐ ั€ะฐะทะฑะตั€ะต ะบะฐะบะฒะธ SPA ะฟั€ะพั†ะตะดัƒั€ะธ ัะต ะฟั€ะฐะฒัั‚ ะฒ ะฝะตะณะพ, ะบะฐะบะฒะฐ ะฒะพะดะฐ ัะต ะธะทะฟะพะปะทะฒะฐ ะทะฐ ั‚ัั… ะธ ั‚.ะฝ.

-  ะขะต ัะฐ ะผะฝะพะณะพ. ะฉะต ะทะฐะฟะพั‡ะฝะฐ ะพั‚ ะฟะพ-ะดะฐะปะตั‡ะต: SPA ะฝะฐะบั€ะฐั‚ะบะพ ะพะทะฝะฐั‡ะฐะฒะฐ ะปะตั‡ะตะฝะธะต ั ะฒะพะดะฐ, ะฐ Wellness โ€“ ะทะดั€ะฐะฒะพัะปะพะฒะตะฝ ะฝะฐั‡ะธะฝ ะฝะฐ ะถะธะฒะพั‚, ะพั‚ะฝะพะฒะพ ัะฒัŠั€ะทะฐะฝ ั ะฟั€ะพั†ะตะดัƒั€ะธ ั ะฒะพะดะฐ, ะฑะฐัะตะนะฝะธ, ะผะฐัะฐะถะฝะธ ะฟะปะพั‰ะธ (ะฟะพ ะบะพะฝะบั€ะตั‚ะตะฝ ัั‚ะฐะฝะดะฐั€ั‚), ั ะพะฟั€ะตะดะตะปะตะฝะพ ะพัะฒะตั‚ะปะตะฝะธะต, ั ะดัƒัˆ ะบะฐะฑะธะฝะฐ ะทะฐ ะธะทะผะธะฒะฐะฝะต ะฝะฐ ะฟะฐั†ะธะตะฝั‚ะฐ, ััŠั ัะฟะตั†ะธะฐะปะธะทะธั€ะฐะฝะธ ะบัƒัˆะตั‚ะบะธ ะธ ั‚.ะฝ. ะ—ะฐ ะฒััะบะฐ ะฟั€ะพั†ะตะดัƒั€ะฐ ะธะผะฐ ะธะทะธัะบะฒะฐะฝะธั ะฟะพ ะพั‚ะฝะพัˆะตะฝะธะต ะฝะฐ ะผััั‚ะพั‚ะพ, ัั€ะตะดัั‚ะฒะฐั‚ะฐ, ะฟั€ะพะดัƒะบั‚ะธั‚ะต, ั‚ะตะผะฟะตั€ะฐั‚ัƒั€ะฐั‚ะฐ, ะผัƒะทะธะบะฐั‚ะฐ ะธ ั‚.ะฝ., ั ะบะพะธั‚ะพ ัะต ะฟั€ะฐะฒะธ. ะ’ัะธั‡ะบะธั‚ะต ัะฐ ะฒะบะปัŽั‡ะตะฝะธ ะฒ ะดัŠะปัŠะณ ัะฟะธััŠะบ. ะงะฐัั‚ ะพั‚ ั…ะพั‚ะตะปะธั‚ะต ะฝะฐ ะ‘ะกะ‘ะกะŸะ ัะฐ ะฟะพะบั€ะธะปะธ ะบั€ะธ-

ั‚ะตั€ะธะธั‚ะต ะธ ะฝะฐ ะ•ะฒั€ะพะฟะตะนัะบะฐั‚ะฐ SPA ะฐัะพั†ะธะฐั†ะธั. ะŸั€ะตะดะธ ะฒั€ะตะผะต ะฝะต ะทะฝะฐะตั…ะผะต ะทะฐ ะธะทะธัะบะฒะฐะฝะธัั‚ะฐ ะพั‚ะฝะพัะฝะพ ะผะฐั‚ะตั€ะธะฐะปะฐ, ะบะพะนั‚ะพ ั‚ั€ัะฑะฒะฐ ะดะฐ ัะต ะธะทะฟะพะปะทะฒะฐ ะทะฐ ะดัŠะฝะพั‚ะพ ะฝะฐ ะดะตั‚ัะบะธั‚ะต ะฑะฐัะตะนะฝะธ, ะธ ะฑัั…ะผะต ะธะทะฟะพะปะทะฒะฐะปะธ ั‚ะธะบะพะฒะพ ะฟะพะบั€ะธั‚ะธะต. ะขะพ ัะต ะพะบะฐะทะฐ ะธะทะฒัŠะฝ ัั‚ะฐะฝะดะฐั€ั‚ะฐ, ะทะฐั‰ะพั‚ะพ ั€ะฐะทะฒะธะฒะฐะปะพ ะฒั€ะตะดะฝะธ ะทะฐ ะทะดั€ะฐะฒะตั‚ะพ ะผะธะบั€ะพะพั€ะณะฐะฝะธะทะผะธ. ะšะพั€ะธะณะธั€ะฐั…ะผะต ั‚ะพะฒะฐ ั ะบะตั€ะฐะผะธะบะฐ, ั ะฟะพะดั…ะพะดัั‰ะธ ะฑะตะทะฒั€ะตะดะฝะธ ะฟะพั‡ะธัั‚ะฒะฐั‰ะธ ะฟั€ะตะฟะฐั€ะฐั‚ะธ ะฟะพ ะฟั€ะตะฟะพั€ัŠะบะฐ ะฝะฐ ะ•ะฒั€ะพะฟะตะนัะบะฐั‚ะฐ SPA ะฐัะพั†ะธะฐั†ะธั. ะขะพะฒะฐ, ะพะฑั‰ะพ ะบะฐะทะฐะฝะพ, ะต ะฟั€ะธะผะตั€ ะทะฐ ะฑะตะทะพะฟะฐัะฝะพัั‚ ะฝะฐ ะบะปะธะตะฝั‚ะฐ.

3  (

 0    + 

 ะ˜ะผะฐ ะดัŠั€ะถะฐะฒะฝะฐ ั‚ะฐะบัะฐ โ€“ 0,50 ะปะฒ. ะทะฐ ะตะดะธะฝ ะบัƒะฑะธั‡ะตะฝ ะผะตั‚ัŠั€ ะผะธะฝะตั€ะฐะปะฝะฐ ะฒะพะดะฐ. ะกะตะณะฐ ะฟั€ะฐะฒะธะผ ะฟั€ะพัั‚ัŠะฟะบะธ ะทะฐ ะฒะพะดะพะผะตั€ะธ, ะทะฐ ะดะฐ ะฟะปะฐั‰ะฐะผะต ั‚ะพะฒะฐ, ะบะพะตั‚ะพ ัะผะต ะธะทะฟะพะปะทะฒะฐะปะธ ั€ะตะฐะปะฝะพ, ะฐ ะฝะต ะฝะฐ ะพัะฝะพะฒะฐ ะฝะฐ ะฝัะบะฐะบะฒะพ ะฑะฐะทะพะฒะพ ะบะพะปะธั‡ะตัั‚ะฒะพ. ะ’ัั€ะฒะฐะผ, ั‡ะต ั‚ะพะฒะฐ ั‰ะต ะฑัŠะดะต ัƒั€ะตะณัƒะปะธั€ะฐะฝะพ ะพั‚ ัั‚ั€ะฐะฝะฐ ะฝะฐ ะœะžะกะ’.

4 5   5  , ะ—ะฐ ั€ะฐะทะปะธะบะฐ ะพั‚ ะผะธะฝะฐะปะฐั‚ะฐ ะณะพะดะธะฝะฐ, ะบะพัั‚ะพ ะฑะตัˆะต ั‚ะตะถะบะฐ ะทะฐ ะฒัะธั‡ะบะธ ะฒ ั‚ะพะทะธ ะฑะธะทะฝะตั, ะฒะตั‡ะต ัะต ะฝะฐะฑะปัŽะดะฐะฒะฐ ะฝะฐะฟั€ะตะดัŠะบ. ะšั€ะธะทะฐั‚ะฐ ัะต ะฟะพั‡ัƒะฒัั‚ะฒะฐ ะธ ะฒ SPA ั…ะพั‚ะตะปะธั‚ะต ะธ ะผะฐะบะฐั€ ั‡ะต ะฝะต ะต ะพั‚ัˆัƒะผัะปะฐ, ะทะฐั‰ะพั‚ะพ ั‚ะพะฒะฐ ะฝะต ะผะพะถะต ะดะฐ ัั‚ะฐะฝะต ะธะทะฒะตะดะฝัŠะถ, ะดะฝะตั ะต ะฟะพ-ะปะตะบะพ, ะพั‚ะบะพะปะบะพั‚ะพ ะฒั‡ะตั€ะฐ. ะขะพะฒะฐ ะฟะพะบะฐะทะฒะฐั‚ ั†ะธั„ั€ะธั‚ะต. ะ˜ะผะฐ ะฟะพ-ะณะพะปัะผะฐ ะทะฐะตั‚ะพัั‚, ะฟะพะฒะตั‡ะต ั…ะพั€ะฐ ะฟะพัะตั‰ะฐะฒะฐั‚ ะฝะฐัˆะธั‚ะต SPA ั…ะพั‚ะตะปะธ. ะšะพะปะตะณะธั‚ะต ะพั‚ ะงะตั€ะฝะพะผะพั€ะธะตั‚ะพ ััŠั‰ะพ ะธะผะฐั‚ ะฟะพะฒะตั‡ะต ะณะพัั‚ะธ. ะ”ะตะฒะธะฝ, ะ’ะตะปะธะฝะณั€ะฐะด, ะกะฐะฝะดะฐะฝัะบะธ, ะŸะพะผะพั€ะธะต ะธ ะ’ัŠั€ัˆะตั† ัะฐ ั‚ะธะฟะธั‡ะฝะธ ะฟั€ะธะผะตั€ะธ ะทะฐ ะดะตัั‚ะธะฝะฐั†ะธะธ ั ั€ัŠัั‚ ะฒ ะฟะพัะตั‰ะฐะตะผะพัั‚ั‚ะฐ, ะบะพะตั‚ะพ ะต ะฟะพะบะฐะทะฐั‚ะตะปะฝะพ.

57


коса

САМО ЗА МЪЖЕ ПАРЕЩОТО СЛЪНЦЕ И СОЛЕНАТА ВОДА ОКАЗВАТ ПАГУБНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ КОСАТА ПРЕЗ ЛЯТОТО. И ДОКАТО ПОВЕЧЕТО ЖЕНИ СЕ СПРАВЯТ С ЛЕКОТА С ЛЕТНИТЕ „НЕВОЛИ”, МНОГО ОТ МЪЖЕТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ УПОРИТО ДА ПРЕНЕБРЕГВАТ НЕОБХОДИМИТЕ ЗА КОСАТА ГРИЖИ. ОБЪРНАХМЕ СЕ КЪМ ЮРИ КОЛЕВ, КОНСУЛТАНТ НА AMERICAN CREW – ЕДИН ОТ СВЕТОВНИТЕ ЛИДЕРИ В МЪЖКАТА КОЗМЕТИКА И СТАЙЛИНГ ЗА КОСА, ЗА ДА СПОДЕЛИ НЯКОИ ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ.

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ГРИЖИ, ВЪРХУ КОИТО ТРЯБВА ДА НАБЛЕГНАТ МЪЖЕТЕ ПРЕЗ ЛЯТОТО, ЗА ДА ПРЕДПАЗЯТ КОСАТА СИ ОТ СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ, ХЛОРА И СОЛЕНАТА ВОДА?

Силното слънце, вятърът и солената вода през лятото изсушават косъма. Косата на мъжа губи блясък и здравина. Затова е добре да се използват хидратиращи шампоани. Не пропускайте и балсам след шампоана. Добро решение е Стимулиращият балсам (Stimulating Conditioner) на American Crew, който възстановява мъжката коса. Овлажнява я, без да я утежнява, като същевременно тонизира и освежава скалпа. Колкото и елементарно да звучи, носенето на шапка или кърпа за глава предпазва косата от слънцето.

КАКВИ ТЕРАПИИ ПРЕПОРЪЧВАТЕ ЗА САЛОННА ГРИЖА ЗА МЪЖКАТА КОСА (ПОДГОТОВКА НА КОСАТА ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ЛЯТНАТА ПОЧИВКА)?

Хидратиращи шампоани, балсам с охлаждащо действие и по-често подстригване. ХИДРАТАЦИЯТА НА КОСАТА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД. КОЙ Е НАЙ-ЕФИКАСНИЯТ НАЧИН ДА СЕ ЗАПАЗИ ВЛАГАТА В КОСЪМА?

Подходяща е козметиката за коса със съдържание на глицерин. Той помага за задържането на вода в косъма. Такъв шампоан например е Уплътняващият шампоан (Thickening Shampoo ) на American Crew. Добре е косата да не се суши със сешоар, а да бъде оставена да изсъхне по естествен начин. ЛЯТОТО ПРЕДПОЛАГА ЛИ ПО-ЧЕСТО ПОДСТРИГВАНЕ НА КОСАТА, ЗА ДА СЕ ЗАПАЗИ ДОБРОТО Й СЪСТОЯНИЕ?

Лятото предполага по-къса мъжка прическа. Запазете си час за подстригване и след ваканцията на море с цел освежаване на косата. ОТ КАКВИ ПРОБЛЕМИ СТРАДА МЪЖКАТА КОСА ПРЕЗ ЛЯТОТО И КАКВА АЛТЕРНАТИВА ДАВА САЛОННАТА ГРИЖА?

Косата се замърсява повече през лятото и се налага да я мием по-често. От честото къпане обаче косъмът се изсушава, а силното слънце задълбочава проблема. Добре е да се използва по-щадяща козметика за коса – едновременно нежна към скалпа и хидратираща косъма. Ежедневният овлажняващ шампоан (Daily moisturizing shampoo) на American Crew е именно такова решение – той съдържа смес от естествени екстракти, които овлажняват и подхранват косата, без да я утежняват.

58


коса

ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН МОРСКАТА ВОДА, ХЛОРЪТ И, РАЗБИРА СЕ, АКТИВНОТО ИЗЛАГАНЕ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ ОКАЗВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕГАТИВНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ КОСАТА, С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ БОРИМ ДЪЛГО СЛЕД КАТО ЛЯТНАТА НИ ВАКАНЦИЯ Е СВЪРШИЛА. И ДОКАТО ПРИЯТНОТО ТОПЛО ВРЕМЕ НИ ПРЕДРАЗПОЛАГА ДА ПРЕКАРВАМЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ НА ОТКРИТО БИЛО ТО НА ПЛАЖА ИЛИ В ПАРКА, ТО ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧАВА РИСКА ОТ ИЗСУШАВАНЕ И УВРЕЖДАНЕ НА КОСАТА.

ДА ПРЕДПАЗИМ КОСАТА ПРЕЗ ЛЯТОТО Косъмът, както е известно, се състои от 70% кератин, в основата на който е протеин изграден от шестнадесет аминокиселини, обогатени с желязо, хром, мед, цинк и манган. В допълнение в състава му влизат и витамини А, В, РР, С, Н, липиди и известни количества пигмент и вода. Слънчевите лъчи изтеглят от косата богатото й съдържание, отговорно за нейната гъвкавост, блясъка и обема и. Поради тази причина от най-съществено значение при грижата за косата през лятото е нейната защита. Освен че солената вода отмива протеините от косъма, морската сол има способността да прониква дълбоко в косъма, където под въздействието на слънцето изсъхва и започва да разрушава неговата структурата. Като прибавим към това и факта, че през лятото мием косата по-често поради прекомерното потене – нейното натоварване значително се повишава. Това налага при активно излагане на слънце към редовните ни средства за грижа за косата да добавим някои нови. + 0 +  0, +  

  )При покупката на хидратиращ шампоан трябва да обърнем внимание на следните съставки, които ще запазят жизнеността на косата дори при агресивното излагане на слънце. Копринени протеини – хидратират и подхранват косата от връхчетата до корените, като я изпълват със жизненост и сила. Мак – успокоява кожата на главата, подобрява кръвообращението и ефективно овлажнява. Кокосово мляко – буквално утолява жаждата на косата, компенсирайки загубените протеини. Алое вера – богат източник на полезни компоненти. Гелът в листата съдържа над 75 лечебни елемента, като ензими, минерали, моно- и полизахариди.

2  ++   6  0 ) Те са необходими, за да се затворят люспите на косъма след измиването с шампоан. Максимален ефект постигат маски, в чийто състав са включени витамини Е, С, В, каротин, пантенол, копринени протеини и пшеница. Такъв тип продукти могат да се използват след всяко измиване на косата. Някои от най-полезните съставки в маските и балсамите са: хитозан – естествен компонент, извлечен от черупките на морски ракообразни. Забавя процесите на стареене на косата. Протеини от сладък бадем и пшеница – имат тонизиращо и подхранващо действие, укрепват кутикулата на косъма, повишавайки неговата плътност. Екстракт от ленено семе – спомага за възстановяване на киселинно-алкалния баланс, има омекотяващо и овлажняващо действие. Витамин Е – предпазва клетките от свободните радикали. Запазва влагата и защитава от преждевременната поява на сиви коси, придава жизненост и блясък. Що се отнася до продуктите със SPF, те са силно препоръчителни, особено при продължително излагане на слънце. Професионалните марки предлагат голямо разнообразие от флуиди, олиа, спрейове и масла със защита срещу UV лъчението, с помощта на които можем да бъдем спокойни, че косата ни е максимално предпазена. Те обгръщат косъма като воал и съхраняват неговата цялост. Прилагайки тази елементарна грижа, няма да се наложи да прибягваме до дълго и досадно лечение на изтощената от лятната почивка коса. Трябва просто да следваме някои лесни правила. Боядисването, колкото и щадящ да е продуктът е стресиращо за косата, а в комбинация със слънцето – негативният ефект е двоен. Използването на хидратиращи шампоани, балсами и маски с подхранващи вещества ще запази влагата в косата, предотвратявайки прекомерното й изсушаване, а маслата и спрейовете със UV защита ще я предпазят от негативното влияние на ултравиолетовите лъчи. Изсушаването със сешоар трябва да се избягва, както и прекомерната употреба на стилизиращи средства.

59


мозайка

EUGENE PERMA ГЕЛ СЕРУМ ESSENTIEL ГЕЛ СЕРУМЪТ ESSENTIEL Е С ИЗК ЛЮЧИТЕЛНО НЕЖНА КОНСИСТЕНЦИЯ , КОЯТО ВЪЗСТАНОВЯ -

VITALITY’S Active Repair Solution

LABEL.M ШАМПОАН ЗА НЕЖНО ПОЧИСТВАНЕ

М ЕК

ШАМПОАН ЗА ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА ,

А КТИВНО

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ И ТЕРМОЗАЩИ -

РАЗРАБОТЕН С ЛЕКА ФОРМУЛА , КОЯТО НЕ

ТЕН ФЛУИД .

УТЕЖНЯВА .

ТУРИРАЩА ФУНКЦИЯ И ТЕРМОЕФЕКТ.

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГАТА СА НЕОЦЕНИМИТЕ ПРЕ -

Н ЕЖНО, НО ЕФЕКТИВНО ПО ЧИСТВА КОСАТА . О СИГУРЯВА ОПТИМАЛНО НИВО НА ВЛАГА В КОСЪМА . С ЪДЪРЖА UV ФИЛТЪР. И МА СИЛНО АНТИОКСИДАНТНО

ДИМСТВА , КОИТО ПЕЧЕЛИ КОСАТА , ИЗЛОЖЕ -

ДЕЙСТВИЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА МАСЛОТО ОТ

РАЗСЛОЯВАНЕ И ЦЪФТЕЖ .

НА НА СЛЪНЦЕ .

СЕМЕНА НА ЧЕРНО ГРОЗДЕ .

ГАМА

ВА КУТИКУЛАТА И Я ОБГРЪЩА СЪС ЗАЩИТЕН ФИЛМ .

БЛЯСЪК ,

ГЪВКАВОСТ И НЕВЕРОЯТНА

МЕКОТА ПЛЮС ЕФЕКТ

„ АНТИНАК ЪДРЯНЕ ”

И

ИЗПЛАКВА .

И МА

МУЛТИЗАЩИТНА , РЕСТРУК-

П ОДОБРЯВА

НЕ

СЕ

УСТОЙЧИВОСТТА НА

КОСЪМА , КАТО ПОДОБРЯВА НЕГОВАТА ЕЛАС ТИЧНОСТ И НАМАЛЯВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА

-

С

ПОМОЩТА НА

ОРИЗАНОЛ ЗАЩИТАВА ОТ

О СИГУРЯВА

UV

ЛЪЧИТЕ .

ИДЕАЛНА ЗАЩИТА ПРИ ТРЕТИРА -

НЕ НА КОСАТА С МАША ИЛИ ПРЕСА .

МЛЯКО ЗА КОСА ИМА МОМЕН -

WELLA PROFESSIONALS SP SUN СЕРИЯТА SP SUN ПРЕДОСТАВЯ ДЪЛГО -

Ш АМПОАН

ТАЛНО ДЕЙСТВИЕ , ТО ПОДХРАНВА И ПРИДАВА

ТРАЙНА ХИДРАТАЦИЯ И ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА

ОТ КАКТУС , КОЙТО ЗАПАЗВА КОЗМЕТИЧНИЯ

НЕВЕРОЯТЕН БЛЯСЪК .

НА КОСАТА ОТ СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ .

ЦВЯТ.

EKS Sun care ЗАЩИТНОТО

БАРИЕРА СРЕЩУ ЗАПАЗВА

UVA

ЦВЕТА

ТЕСТВЕНИ КОСИ .

НА

С ЪЗДАВА ПРЕДПАЗНА И UVB ЛЪЧИТЕ , КАТО БОЯДИСВАНИ И ЕС -

П ОДДЪРЖА

ВЛАГАТА И НЕ

П РИДАВА

КОПРИНЕНА МЕКОТА И ИЗК ЛЮЧИТЕЛЕН БЛЯ СЪК .

В КЛЮЧВА

ШАМПОАН ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ ,

КОЙТО НЕЖНО ОТСТРАНЯВА МОРСКАТА СОЛ

ПОЗВОЛЯВА ИЗСУШАВАНЕ ИЛИ ИЗГАРЯНЕ НА

И ХЛОРА .

КОСАТА ПРИ ПРОДЪЛ ЖИТЕЛНО ИЗЛАГАНЕ НА

БАВНО ОВЛАЖНЯВАЩО ДЕЙСТВИЕ .

БАЛСАМ

ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ С НЕЗА -

СЛЪНЦЕ .

СЛЕД СЛЪНЦЕ , КОЙТО ДЪЛГОТРАЙНО ХИДРА -

ФЛУИД ЗА

ТИРА КОСАТА И СКАЛПА ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИЯ СЕЗОН .

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН UV

СПРЕЙ С ВО -

ДОУСТОЙЧИВА И НЕОМАЗНЯВАЩА ФОРМУЛА И КОНЦЕНТРАТ ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ , КОЙТО СЕ ДОБАВЯ К ЪМ БАЛСАМА , ЗА ДА ЗАЩИТИ ЕФЕКТИВНО КОСАТА ОТ СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН .

60

FRAMESI MORPHOSIS GLOW ШАМПОАН ЗА БЛЯСЪК ЗА ЧЕСТА УПОТРЕБА С ЕКСТРАКТ

Н ЕОСТАРЯВАЩА ФОРМУЛА , БОГАТА НА С И КАЛЦИЙ , КОЯТО ЗАПАЗВА КО САТА СИЛНА И ЗДРАВА . П ОЧИСТВА ОТ СОЛТА , ПЯСЪКА , ХЛОРА И ОСТАТЪЦИТЕ ОТ СТИЛИЗИ РАЩИ ПРОДУКТИ , ПРЕДПАЗВА КОСЪМА . Д АВА МЕКОТА , БЛЯСЪК И БРИЛЯНТЕН ЦВЯТ. ВИТАМИН


мозайка

LABEL.M SEA SALT SPRAY Н ЕВЕРОЯТЕН

FRAMESI MORPHOSIS AFTERGLOW МАСКА ЗА БЛЯСЪК

ПРОДУКТ НА LABEL . M , КОЙТО

О ВЛАЖНЯВАЩА

МАСКА ЗА БЛЯСЪК .

С ЪДЪР -

МАТИРА И ПРИДАВА НЕУСТОИМ ОБЕМ ДОРИ НА

ЖАЩИТЕ СЕ ЗАХАРИ И ЕКСТРАКТ ОТ КАКТУС

ДЪЛГА КОСА .

ОСИГУРЯВАТ

С ЪДЪРЖА UV

ФИЛТЪР, КОЕТО

МОМЕНТАЛНА

ПОМОЩ ,

КАТО

ЗАЩИТНО

VITALITY’S Intensive Aqua Sole СЛЪНЧЕВО ОЛИО , КОЕТО

ЗАЩИТА -

ВА КОСЪМА ОТ ДЕХИДРАТАЦИЯ И НАЧУПВАНЕ , КАКТО И ЦВЕТА НА КОСАТА ОТ СЛЪНЦЕТО И

ГО ПРАВИ ПОДХОДЯЩ ЗА ЗАЩИТА НА КОСАТА

ОВЛАЖНЯВАТ ФИБРИТЕ НА КОСАТА В ДЪЛ -

СОЛЕНАТА ВОДА .

ПРЕДИ ПЛАЖ .

БОЧИНА .

УСТОЙЧИВА ФОРМУЛА НЕ УТЕЖНЯВА КОСА -

В

СЪСТАВА МУ СА ВК ЛЮЧЕНИ

К АЛЦИЯТ РЕСТРУКТУРИРА КОСЪМА ,

ЕКСТРАКТИ ОТ ОКЕАНСКИ ВОДОРАСЛИ , КОИ -

СЛЕД КАТО Е БИЛ ИЗЛОЖЕН НА СЛЪНЧЕВИТЕ

ТА .

ТО ХИДРАТИРАТ И ПОДХРАНВАТ КОСАТА .

ЛЪЧИ .

ВИТАМИН

Н ЕМАЗНАТА

МУ И ВОДО -

В ПРОДУКТА ВИТАМИН

ИЗ -

С ЪДЪРЖА ОРИЗОВО МАСЛО, БОГАТО НА Е, И ГАМА ОРИЗАНОЛ , ЕСТЕСТВЕН АНТИОСТАРЯВАЩ АГЕНТ, МАСЛО ОТ АВОКАДО

ПОЛЗВАНЕ НА

ГА -

С ОТЛИЧНИ ОВЛАЖНЯВАЩИ И ПОДХРАНВАЩИ

БЛАГОДАРЕНИЕ

НА СЪДЪРЖАЩИЯ СЕ

С РЕГУЛЯРНОТО M ORPHOSIS A FTERGLOW РАНТИРА ЗДРАВА И ЖИЗНЕНА КОСА .

СВОЙСТВА И МАСЛО ОТ ЖОЖОБА , КОЕТО ЗАЩИТАВА ОТ УЛТРАВИОЛЕТОВИТЕ ЛЪЧИ И ПРЕДПАЗВА ОТ СТАРЕЕНЕ .

EKS ЗАЩИТНО ОЛИО

VITALITY’S INTENSIVE AQUA SOLE

ЗАЩИТНОТО ОЛИО ОТ СЛЪНЧЕВАТА СЕРИЯ НА EKS Е ИДЕАЛНО ЗА МОРЕ И БАСЕЙН . В СЪС -

В ЪЗСТАНОВЯВАЩАТА

ТАВА МУ СА ВК ЛЮЧЕНИ СПЕЦИАЛЕН ОЛИО

Х ИДРАТИРАЩ ШАМПОАН ЗА СЛЕД СЛЪНЦЕ. Д ЕЛИКАТНО ПОЧИСТВА КОСАТА И ТЯЛОТО И ОТЛИЧНО ХИДРАТИРА . Ф ОРМУЛАТА МУ Е БА -

КОМПЛЕКС , МАСЛО ОТ ЖОЖОБА И

ФИЛ -

ЛАНСИРАНА ЗА ЧЕСТА УПОТРЕБА ПРЕЗ ЛЯТОТО

ВСИЧКИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ , НЕОБХОДИМИ

ВЛАЖНОСТТА НА КОСЪМА ,

ИЛИ СЛЕД ПЛУВАНЕ И ПЕРФЕКТНО ОТСТРА -

ЗА

НЕ ПОЗВОЛЯВА НЕГОВАТА ДЕХИДРАТАЦИЯ И

НЯВА ОСТАТЪЦИ ОТ ПЯСЪК , МОРСКА СОЛ И

Е ПОДСИЛЕНА , А КОСАТА ВЪЗВРЪЩА СВОЯ

ГО ОСТАВЯ ЛЕК И ЛЪСКАВ .

ХЛОР.

БЛЯСЪК И ВИТАЛНОСТТА СИ .

ТРИ .

П ОДДЪРЖА

И МА

UV

ПРИЯТЕН И

СВЕЖ АРОМАТ НА ПАПАЯ И ЯГОДИ .

С ЪДЪРЖА БОГАТА НА РАЗЛИЧНИ МИНЕ -

EUGENE PERMA ВЪЗСТАНОВЯВАЩА МАСКА ESSENTIEL МАСКА

ESSENTIEL

НЕЖНО ОБВИВА КОСЪМА , КАТО ПРОНИКВА ДО СЪРЦЕВИНАТА МУ И ГО СНАБДЯВА С

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО

МУ.

К УТИК УЛАТА

С ЪДЪРЖА

ЕКС -

РАЛИ ТЕРМАЛНА ВОДА , СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ

ТРАКТ ОТ ГРОЗДОВИ СЕМЕНА , ВИТАМИН

ТЕРМАЛЕН КОНЦЕНТРАТ ОТ МАСЛИНОВИ , ПОР -

UVB

ТОКАЛОВИ И МАНДАРИНОВИ ЛИСТА , БОГАТИ

САТА ОТ ВРЕДНОТО ДЕЙСТВИЕ НА СИЛНОТО

НА ПОЛИФЕНОЛИ , МОЩНИ АНТИОКСИДАНТИ ,

СЛЪНЦЕ .

ФИЛТЪР.

М АСКАТА

Е

И

ВЪЗСТАНОВЯВА КО -

КАКТО И СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ МЕД , КОЙТО ОМЕКОТЯВА И ПРИДАВА БЛЯСЪК .

61


какво ново

AMERICAN CREW ВЛИЗА В БЪЛГАРИЯ С РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОДХОД КЪМ МЪЖА КЛИЕНТ ВЪВ ФРИЗЬОРСКИЯ САЛОН

ПРОДУКТОВИ ЛИНИИ

През 1994 година стилистът Дейвид Ракулиа прозира бъдещето на мъжката козметика и поставя началото на революция в отношението към мъжете като клиенти на салоните за красота. Един ден същата година Дейвид Ракулиа влязъл в офиса на дистрибутор на козметични продукти в Чикаго, носейки прозрачна бутилка с кленов сироп в ръка. Той поискал от него 25 хиляди долара, за да започне производството на първия шампоан с марката American Crew. Дистрибуторът пожелал да тества продукта, но Ракулиа всъщност все още не бил произвел магическата консистенция. Кленовият сироп просто трябвало да илюстрира плътния кехлибарен цвят на бутилката в завършен вид. Стилистът успял да убеди бизнесмена в иновативната си идея за отделен подход към мъжете като клиенти, които имат специфични желания за стил и продукти. Ракулиа предвиждал бъдеще, в което мъжете ще обръщат също толкова внимание на визията си, колкото и жените. Наред с това обаче те ще продължат да изглеждат мъжествено, подчертал той. Днес American Crew е най-популярната марка за мъжки салонни продукти в света. Мъжете и техните стилисти разчитат на American Crew за най-актуалните и добри предложения за коса, тяло, бръснене и стилизиране.

62

Автентичност, класика, надеждност, сигурност и стил са съчетани в продуктовите линии на марката. От класическата кехлибарена бутилка до последните научни открития в сферата на косата те предоставят всичко, от което един стилист се нуждае в грижата за мъжкия стайлинг и предлагането на специално разработени за мъжете услуги.

КЛАСИЧЕСКА Над 15 години кехлибарените флакони на класическата линия на American Crew са търсен продукт от мъжете и техните стилисти заради надеждния ефект, първокласното качество и деликатния, чист, мъжествен аромат. С разнообразие от формули, подходящи за всеки тип коса, тази линия е неизменният фаворит на стилистите в грижата за косата.

ЦИТРУС-МЕНТА Съживяваща и стимулираща, тази линия носи усещане за чистота, хладина и енергия. Балансиращите продукти дължат свежия си аромат на микс от натурални, а не синтетични етерични масла.

ЧАЕНО ДЪРВО С антисептичното, лековито и подхранващо действие на чаеното дърво тази високоценена серия комбинира благотворни билки с натурални масла за здрава коса и скалп.

БРЪСНЕНЕ Предпазващ и подхранващ, всеки продукт от успокояващата серия за бръснене има своето място в системата. Съвместната им работа води до осезаемо гладки резултати.

БОРБА С КОСОПАДА Създадена от специалисти, тази научно разработена система в две стъпки е доказано ефективна. Тя не само помага на мъжете да запазят косата си, но и да я направят поплътна, по-гъста и по-силна.


коса

ПРИЧЕСКИ ОТ ХАРТИЯ АВАНГАРДНИ И РАЗЛИЧНИ КАТО ЧАСТ ОТ СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ 2011 В НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ БЕ ПРЕДСТАВЕНО РЕВЮ НА ПРИЧЕСКИ ОТ ХАРТИЯ. МОЖЕ ЛИ ТОЗИ НЕСТАНДАРТЕН МАТЕРИАЛ ДА БЪДЕ ЧАСТ ОТ ИЗКУСТВОТО НА КОАФЬОРА И КАКВИ ИДЕИ СА ВЛОЖЕНИ В ХАРТИЕНИТЕ ВИЗИИ? ЗА ТОВА НИ РАЗКАЗА СТИЛИСТЪТ ИМ ДЕТЕЛИНА МИХАЙЛОВА.

3 

   +  6 6 / . 7.89:: София Хартиен арт фест 2011 е организиран от мои приятели – скулптора Тодор Тодоров и художника Даниела Тодорова, съавтор на прическите в ревюто. Това е голямо биенале на хартиеното изкуство, което продължава близо два месеца и включва най-различни прояви. Първоначалното ми намерение беше да стана спонсор на това събитие, но когато се срещнах с Даниела Тодорова, спонтанно се роди идеята за ревю на хартиени прически. Реално те включват хартиени елементи, вплетени в косите. Нямат обединяваща концепция. В началото мислехме да бъдат в един стил – например представяне на различните континенти; с конструкции в косите, които да представят чудесата на света... Накрая решихме, че ще се подчиним на спонтанните си моментни решения. Най-важното и същественото, което искаме да покажем, е, че хартията може да бъде вплетена в косите и да изглежда добре, авангардно и да бъде нещо различно и интересно. ;0 

 

 + +    ) Предварително подготвихме четири визии с непрофесионални модели, четири различни образа. Тези момичета в някаква степен ни водеха с тяхното виждане относно прическите. Както и самото шоу на представянето им пред публика повлия в някаква степен на идеите им за техния абитуриентски бал. Идеята на самия фест е с екологична насоченост, да се представи магията на хартията. В този тон са-

мите коси на моделите не са химически обработени, а са напълно естествени. Вложени са само фиксиращи средства – фуркети, фиби... Използваната от нас хартия в прическите е от различни видове, които са податливи на формиране и са здрави и еластични. Това е видимо, особено при роклите, които изобщо не се разкъсаха при цялото натоварване и позиране. В една от визиите съм използвала тип разтегателна хартия и съм оформила ветрило. Може да се види и „фонтан” от коса, преминаващ през хартия, който и оформя прическата, а не я украсява само. 4   Общо показахме 17 визии в Националната галерия по време на феста. Хартиените прически и облеклото не бяха представени като уъркшоп, а бяха показани готови в условията, които предлага галерията. В хартиеното изкуство, което представихме, няма нищо лепено, шито, а беше навързано или прикрепено на места с телбод. Мисля, че развълнувахме много хора. Моделите ни дефилираха на два сета: първо на прекрасното стълбище във фоайето и след това под акомпанимента на тримата български тенори в Бялата зала. Хартиени инвенции в косите до момента не са представяни на нито един световен форум, свързан с хартиеното изкуство. Посетителите видяха как хартията може да направи една прическа уникална и авангардна, както и че изкуството няма граници.

Д ЕТЕЛИНА М ИХАЙЛОВА Е СОБСТВЕНИК НА BEAUTY STUDIO DM. ЗАНИМАВА СЕ С ФРИЗЬОРСТВО ОТ 12 Г. ЗАВЪРШИЛА Е К УРС НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ СТИЛИСТ К РЪСТЮ К АПАНОВ .

63


ПРИЧЕСКИ: С ТУДИО „ВАЛЕНТИН Ц ВЕТКОВ”, Ф РИЗЬОР ВАЛЕНТИН Ц ВЕТКОВ Д ЕТСКИ ФРИЗЬОРСКИ САЛОН П ЪЗЕЛ , Ф РИЗЬОРИ : Р УСЛАНА П ЕТРОВА , А ДРИАНА К АЛЕЕВА И М ИЛЕНА И САЕВА Ф РИЗЬОРСКИ САЛОН А ЛМА МОРЕЛ , Ф РИЗЬОР П АУЛИНА М ИЛЕВА И БИСЕР БОРИСОВ

апаратура

64


с тениска icantoo

носиш надежда


процедура

SHELLAC

STEP BY STEP

ПЕДИКЮР СТЪПКА 1 ПОДГОТОВКА И ПОЧИСТВАНЕ НА КРАКАТА Shellac педикюрът не се различава от обикновения педикюр, освен че не изисква време за съхнене и цветът на ноктите издържа много по-дълго. Процедурата започва с 10 - минутна релаксираща баня CND Marine Mineral Bath, част от луксозната SPA терапия на CND Marine SpaPedicure. Тя почиства и ароматизира, като упокоява уморените и отекли крака. След стимулиращата SPA баня се почистват местата с удебелена кожа, а ноктите се оформят с подходяща пила. Нокътната плочка се обезмаслява с CND ScrubFresh, който унищожава патогени и бактерии и предпазва от инфекции по ноктите.

СТЪПКА 1

СТЪПКА 2 А

СТЪПКА 2 НАНАСЯНЕ НА SHELLAC Както при маникюра, така и при педикюра, Shellac се нанася изключително лесно и бързо, като не се пили повърхността на нокътя, следвайки стъпките: 2А. Нанасяне на Shellac UV Base Coat. Основата изсъхва в лампата за по-малко от 10 секунди и поставя важната основа за цялата Shellac система. 2Б. Нанасяне на 1-ви слой от Shellac UV Color Coat. Нанася се единичен слой от идеалния за летните месеци бонбонен цвят Shellac Hot Pop Pink. Изпича се в лампата за 2 минути, докато единият крак е в UV уреда, се лакира другият крак. 2В. Нанасяне на 2-ри слой от Shellac UV Colour. Вторият слой лак може да бъде същият цвят или друг от палитрата на Shellac по желание на клиента. Комбинациите и създаването на нови уникални цветове с 24те цвята на Shellac са безкрайни. В случая се комбинира с искрящия Shellac Mother of pearl, който ще придаде диамантени отблясъци на цвета. Изпича се в UV уреда за 2 минути. 2Г. Нанасяне на Shellac UV Top Coat. Накрая се поставя топ лакът, който осигурява трайността на покритието и придава великолепен огледален блясък седмици наред. Изпича се в лампата за 10 секунди. Накрая се премахва лепкавият слой.

СТЪПКА 2 Б

СТЪПКА 2 В

СТЪПКА 3 ЕКСФОЛИАЦИЯ И МАСАЖ След като лакът е нанесен, кожата на краката нежно се ексфолира и полира със CND Marine Salt Scrub – част от морската терапия на CND Marine SpaPedicure. Скрабът хидратира и омекотява в дълбочина с маслата от слънчоглед и жълт кантарион, кожата става мека като коприна. За да се запази и удължи усещането за мекота, се нанася терапията за пети CND Cucumber Heel Therapy. Процедурата завършва с масажен ритуал с хидратиращото масло CND Marine Hydrating Oil, което релаксира кожата на краката, като оставя сатенен комфорт.

Поддържаните и красиви крака са едно от най-важните неща във външния вид през лятото. Идеално решение за перфектно изглеждащи ходила е Shellac. Нанася се като лак. Траен като гел. Перфектен педикюр седмици наред!

СТЪПКА 2 Г

СТЪПКА 3

НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ СЕДМИЦИ НАРЕД НА БЛЕСТЯЩ SHELLAC ПЕДИКЮР.

66

М АТЕРИАЛЪТ Е ИЗГОТВЕН СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА АСЯ Д АСКАЛОВА , МАНИКЮРИСТ. П РОЦЕДУРАТА Е ЗАСНЕТА В МАГАЗИН DOUGLAS, СЕРДИКА МОЛ . ЗА ПОРЪЧКИ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА SHELLAC, SPA ТЕРАПИИТЕ НА CND НА ТЕЛ .: 02 961 5775; 0887 497 176, WWW. INTERCOSMETICA . BG СТЪПКА 3


педикюр

GARRA RUFA SPA FISH ОТПУСКАЩО ИЗЖИВЯВАНЕ ЗА ХОДИЛАТА С РИБКИТЕ ЛЕЧИТЕЛИ Когато става въпрос за релаксиращи процедури, с помощта на които да се отпуснем и същевременно да изглеждаме по най-добрия начин, педикюрът ни предоставя много възможности. От френския маникюр до парафиновите или SPA терапиите краката ще се чувстват по-добре от всякога чрез една сравнително кратка процедура, която ще подчертае кадифената им кожа през най-приятните и топли месеци от годината. Сред най-актуалните в момента терапии, с която наистина да ги почувстваме нови, е педикюра с рибки Garra Rufa. Te нежно премахват мъртвите клетки кожа от уморените крака, оставяйки ги гладки и освежени. Докато доскоро прилагането на този тип процедури се ограничаваше единствено до Турция и някои азиатски страни, в момента ползите му са широко известени и се използва в SPA центрове и студиа за красота навсякъде по света. Много хора може би се чудят как може малките рибки да вършат по-добра работа от един квалифициран професионалист. Защо този естествен пилинг да е по-добра терапия от педикюра, направен от добре обучения специалист, който внимателно ще обработи кожата на краката? Отговорът е много прост - рибките Garra Rufa чрез нежното си почистващо действие премахват единствено мъртвата кожа, без да засягат останалата. Човекът не може да бъде толкова прецизен и заедно с ненужната кожа премахва и здравата. Още едно от предимствата на рибките лечители е, че в тяхната слюнка се съдържа специалният ензим дитранол, който действа благоприятно на кожата и регенеративните й способности. На някои хора може би не им допада идеята за малки рибки, които се хранят с мъртвите им епителни клетки, но тук е важно да подчертаем, че те са напълно беззъби и много нежни и ако не действаха в полза на нашата красота, в естествени условия биха се хранили с водорасли. Усещането е изключително релаксиращо и много хора го определят като леко гъделичкане. При посещението в салона краката се измиват и подсушават преди да се потопят в резервоара с рибките. Водата е приятно топла и докато клиентът потапя нежно краката си, рибките започват внимателно да почистват кожата, като същевременно деликатно масажират уморените ходила. След което стъпалата отново се измиват и подсушават. Разликата е видима още след първата процедура, макар че при по-удебелена кожа могат да се наложат няколко посещения на салона. Някои специалисти се опасяват, че чрез тази процедура могат да възникнат здравословни проблеми, но посещението на добре подбран бюти център с високи хигиенни изисквания гарантира избягването на такъв тип проблеми. В добрите салони винаги се използват ултравиолетови лампи в резервоарите, които унищожават бактериите и поддържат водата чиста. Нови процедури се появяват постоянно, но не винаги успяват да бъдат релаксиращи и ефективни. Предимствата и ползите от рибките Garra Rufa са се доказали във времето и това не е просто поредната краткотрайна мода или каприз. Този тип педикюр може да ни се струва много странен и озадачаващ, но той винаги ще има своите поддръжници и е чудесно допълнение към всяко SPA меню.

67


съдържание MEDICAL

Medical 72-75 ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО ПРАКТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ И ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА 2011

94-96 ТЮТЮНОПУШЕНЕ И КОЖА МНЕНИЯ НА Д-Р ПЕТЬО БРЕЗОЕВ Д-Р Н ИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 102-105 СТАРЕЕНЕТО: НЕИЗБЕЖНОСТ ИЛИ… РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙСТВИЕ?

ИНТЕРВЮ С ДОЦ. Д-Р КАДУРИНА, Д.М. 78-85 СТВОЛОВИ КЛЕТКИ СТАТИЯ НА Д-Р ЕЛЕНА ТУБИНИС 106-109 АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ФОТОДЕРМАТОЗИТЕ ДОЦ. Д-Р СНЕЖИНА ВАСИЛЕВА, ДМ

ПО ТЕМАТА С: ПРОФ. РУМЕН ПАНКОВ Д-Р ЛЮДМИЛ ПЕЕВ

116-119 СОЛАРИУМИ РАЗГОВАРЯМЕ С : Д-Р РОСИЦА ДЕНЧЕВА АННА ФРАТЕВА 122-124 ХИПЕРХИДРОЗА

87-89 ИНТЕРВЮТА С: ПРОФ. АНДРЕАС ЯКУМЕТИС ПРЕЗИДЕНТ НА ESPRAS ПРОФ. МАРИТА АЙЗЕНМАН-КЛАЙН ГЕНЕРАЛНЕН СЕКРЕТАР НА IPRAS ПРОФ. ГЮЛЕР ГУРСУ 90-91 ЛИПОФИЛИНГ ИНТЕРВЮ С Д-Р ДИАНА ДЯНКОВА 126-128 ГЪБИЧКИТЕ НА КРАКАТА ИЗИСКВАТ ЦЯЛА СХЕМА НА ЛЕЧЕНИЕ

ПО ДЕЙСТВИТЕЛЕН СЛУЧАЙ С Д-Р ИЛЬО СТОЯНОВ

ПО ТЕМАТА ДОЦ. Д-Р МАРИЯ БАЛАБАНОВА


MEDICAL новини

НОВИНИ ЦЕНТЪР HEALTH HARMONY ЗАПОЧНА СВОЯТА ДЕЙНОСТ

ЕВРОМЕЛАНОМА 2011 П РЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 30 ГОДИНИ СЕ НАБЛЮДАВА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ РАК НА КОЖАТА . В ЪПРЕКИ ЧЕ МЕТОДИТЕ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ СЕ ПОДОБРИХА ЗНАЧИТЕЛНО И ПРЕЖИВЯЕМОСТТА НА ПАЦИЕН ТИТЕ СЕ УВЕЛИЧИ , ВСЕ ПОВЕЧЕ ХОРА ЗАГИВАТ ОТ МЕЛАНОМ .

П РЕДСТАВА ЗА ЕПИДЕ ЕВРОПА ДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДАННИ : ЕЖЕГОДНО В СВЕТА СЕ ДИАГНОСТИЦИРАТ ОКОЛО 130 000 МЕЛАНОМА И ОКОЛО 37 000 ДУШИ ЗАГИВАТ ОТ ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ ВСЯКА ГОДИНА ; ГОДИШНИЯТ РЪСТ НА НОВОДИАГНОСТИЦИРАНИ СЛУЧАИ НА МЕЛАНОМ В Е ВРОПА ДОСТИГА ДО 8% В НЯКОИ РАЙОНИ ; МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ СЕ СРЕЩА ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ВЪЗРАСТ МЕЖ ДУ 40 И 60 ГОДИНИ ; ХИРУРГИЧНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ НА МЕЛАНОМ , ОТКРИТ В РАНЕН ЕТАП , ВОДИ ДО МНОГО ДОБРА ПЕТГОДИШНА ПРЕЖИВЯЕМОСТ В РАМКИТЕ НА 90 ДО 95 ПРОЦЕНТА ОТ СЛУЧАИТЕ И ОЩЕ СТРЯСКАЩИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ . ТЕХЕН ОТГОВОР Е ШЕСТОТО ИЗДАНИЕ НА Н АЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАКА НА КОЖАТА Е ВРОМЕЛАНОМА 2011, ОРГАНИЗИРАНА ОТ БЪЛГАРСКОТО ДЕР МАТОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО. С ЪЩНОСТТА НА ПРОВЕДЕНАТА ИНИЦИАТИВА Е ВСЕКИ , МИОЛОГИЯТА НА РАКА НА КОЖАТА ОБЩО И В ЧАСТНОСТ ЗА

КОЙТО ИМА СЪМНИТЕЛНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА НА КОЖАТА СИ ПОДОБНО НА БЕНКА , НЕЗАЗДРАВЯВАЩА РАНА ИЛИ ДРУГ ТРЕВОЖЕН ОБРИВ , ЛОКАЛИЗИРАН НА ОТКРИТИТЕ ИЛИ ПОКРИТИТЕ ТЕЛЕСНИ ЧАСТИ , ДА СЕ КОНСУЛТИРА СЪС СПЕЦИАЛИСТ ДЕРМАТОЛОГ.

Б ЕЗПЛАТНИЯТ СКРИНИНГ ЗА РАК НА КОЖАТА ТАЗИ ГОДИНА СЕ СЪСТОЯ 18.05. П РЕГЛЕДИТЕ БЯХА ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ДЕРМАТОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ В РАЗЛИЧНИ ГРАДОВЕ НА СТРАНАТА . Н А ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА , ПРОВЕДЕНА НА 11.05. В ПРЕСК ЛУБА НА БТА, БЕШЕ РАЗЯСНЕНА ИДЕЯТА ЗА ДВУЯКАТА СТОЙНОСТ НА ИНИЦИАТИВАТА – СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪВЕТ НА МОМЕНТА И АПЕЛ ЗА ПО - НАВРЕМЕННИ ПРЕГЛЕДИ ПРИ ДЕРМАТОЛОГ, ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БДД ЧЛ . КОР. ПРОФ. Д - Р Н ИКОЛАЙ Ц АНКОВ . ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ БЯХА СПОМЕНАТИ МИТОВЕТЕ ЗА ПОЧЕРНЯВАНЕТО ОТ ДОЦ . Д - Р Ж АНА К АЗАНДЖИЕВА . ГРЕШКА Е ДА МИСЛИМ , ЧЕ: ПРИДОБИВАНЕТО НА ТЕН Е ЗДРАВОСЛОВНО; ПОЧЕРНЕЛИ НЕ ОЗНАЧАВА ПРЕДПАЗЕНИ (ТОГАВА SPF Е 4, ПРИ ЗА ДЪЛ ЖИТЕЛЕН SPF 30, И ТО В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ); НЕ СЕ ПОЧЕРНЯВА ПРИ ОБЛАЧНО ВРЕМЕ ; НЕ СЕ ИЗГАРЯ ВЪВ ВОДАТА И ПРЕЗ ЗИМАТА ; ЛИПСАТА НА ПАРЕНЕ Е ЛИПСА НА ИЗГАРЯНЕ И ДРУГИ . „С НАЙ - ГОЛЯМ РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА МЕЛАНОМ СА ХОРАТА ОТ I ФОТОТИП , КАКТО И ДЕЦАТА”, ПОДЧЕРТА ДОЦЕНТ К АЗАНДЖИЕВА . Н А ПРИЧИНИТЕ ЗА УВЕЛИЧАВАЩИЯ СЕ БРОЙ ЗАБОЛЕЛИ ОТ МЕЛАНОМ СЕ СПРЯ Д - Р П ЕТЬО Б РЕЗОЕВ , КОЙТО ПОСОЧИ , ЧЕ СРЕД ТЯХ СА ЗАЧЕСТИЛИТЕ ПЪТУВАНИЯ НА ХОРАТА В РАЗЛИЧНИ ЧАСТИ НА СВЕТА ; ПРЕКОМЕРНОТО И НЕКОНТРОЛИРАНО ПОЛЗВА НЕ НА СОЛАРИУМИТЕ ; ВСЕ ОЩЕ СЪЩЕСТВУВАЩОТО МИСЛЕНЕ , ЧЕ ТЕНЪТ Е КРАСИВ И ЗДРАВОСЛОВЕН , И ДРУГИ . Д ЕРМАТОЛОЗИТЕ ПРИЗОВАХА К ЪМ СВОЕВРЕМЕННО ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ СПЕЦИАЛИСТ ДОРИ ПРИ МАЛКА ПРОМЯНА И СЪМНЕНИЕ В НОРМАЛНИЯ ВИД НА КОЖАТА . И С ДВАТА ВИДА КОЖЕН РАК , ПАГУБНИ ЗА ЖИВОТА , ДИАГНОСТИЦИРАНИ НАВРЕМЕ , ЧОВЕК МОЖЕ ДА СЕ ПРЕБОРИ . О СВЕН ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРЕВАНТИВНИ ФОТОЗАЩИТНИ ПРОДУКТИ С SPF 30 – SPF 50, НАНЕСЕНИ ПОЛОВИН ЧАС ПРЕДИ ИЗЛАГАНЕ НА СЛЪНЦЕ , КАТО ТОЗИ АКТ СЕ ПОВТАРЯ НА ВСЕКИ ДВА ЧАСА . СЕКРЕТАРЯТ НА БДД ДОЦ . Д - Р ГРИША М АТЕЕВ ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МИНА ЛОГОДИШНАТА КАМПАНИЯ . П РЕГЛЕДАНИ СА БИЛИ 11 000 ПАЦИЕНТИ , ДИАГНОСТИЦИ РАНИ СА 3 МЕЛАНОМА И 5 – НА ДРУГИТЕ ДВА ВИДА КОЖЕН РАК . „ТЕЗИ ХОРА В ДРУГИ

В присъствието на отбрано общество на втори юни беше открит център Health Harmony. В него ще се предлагат специализирани консултации по алергология с възможност за кожни тестове и функционално изследване на белодробната дейност при проследяването на астма, бронхит и други. В центъра ще се извършват и медицински, и SPA процедури: преди и след инвазивни корекции, при естетически операции на лице и тяло, чрез използване на най-съвременна апаратура - единственият Icoone Overmed Innovation, за който лично собственичката д-р Лорета Стоименова разказа на своите гости. Този апарат е иновативен и е сътворен от създателя на LPG. Присъстващите се запознаха с достойнствата на козметиката на медицинските специалисти Bergman Beauty Care и с историята на марката, представена мултимедийно. Центърът е официален представител на Overmed Innovation. В него ще се организират и демонстрации както на Icoone, така и на терапиите с Bergman Beauty Care, на която фирма FIAL е официален представител.

НА

СЛУЧАИ НЕ БИХА ОТИШЛИ НА ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД И НЕ БИХА ЗАПОЧНАЛИ ЛЕЧЕНИЕ ”, ПОДЧЕРТА ДОЦ . Д - Р М АТЕЕВ . Д ОЦ . Д - Р К АЗАНДЖИЕВА ЩЕ ПРЕДСТАВИ ДАННИТЕ ОТ ПРОВЕЛАТА СЕ ЕВРОМЕЛАНО МА 2011 В БЪЛГАРИЯ ПРЕД Е ВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ . П АРТНЬОРИ НА КАМПАНИЯТА СА BIODERMA, AVEN И L A ROSHE -POSAY.

70

Н О В О Réflexe ЕМУЛСИЯ

НОВО ОТ AVÈNE – RÉFLEXE ЕМУЛСИЯ ФОТОЗАЩИТА, ВИНАГИ ПОД РЪКА!

С Réflexe Емулсия 50+, защитата от слънцето придобива нова “външност”… Последно поколение на слънцезащитната гама Avène 50+, тя е толкова плоска, че се побира във всеки джоб. Независимо къде сте, при всякакви обстоятелства, тя е винаги под ръка! В парка, на разходка, туристическа обиколка, на ски, в планината, по време на спорт или дейности на открито… През цялата година. През лятото, през зимата… и преди всичко още при първите слънчеви дни. Нейната уникална комбинация от активни съставки SunSitive® protection, Ви осигурява и широкоспектърна UV защита. Réflexe Емулсия 50+ е подходяща за всички типове чувствителна кожа.


MEDICAL обзор

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО ПРАКТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ И ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА 2011 ТОВА КОЛОСАЛНО СЪБИТИЕ БЕШЕ ОРГАНИЗИРАНО ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА ОТ КЛИНИКАТА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ КЪМ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ. НЕГОВ ПРЕЗИДЕНТ Е ДОЦ. Д-Р МИРОСЛАВА КАДУРИНА, НАЧАЛНИК НА КЛИНИКАТА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ КЪМ ВМА, А ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПРОФ. Д-Р СТОЯН ТОНЕВ, НАЧАЛНИК НА ВМА И НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ. ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2011 СЪБРА В БЪЛГАРИЯ СВЕТОВНИ СВЕТИЛА В СФЕРАТА НА ДЕРМАТОЛОГИЯТА И ПЛАСТИЧНАТА ХИРУРГИЯ. СРЕД ТЯХ БЯХА ПРОФ. Д-Р АНДРЕАС КАЦАМБАС, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АКАДЕМИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ, ПРОФ. Д-Р ЕДГАР БИМЕР ОТ КЛИНИКАТА ПО ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ В МЮНХЕН, ЧЛЕН НА КРАЛСКАТА КОЛЕГИЯ НА ХИРУРЗИТЕ В ЕДИНБУРГ, ПРОФ. Д-Р КЛАУС ФИТЦ, ЗАМ-. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ЛАЗЕРНА ДЕРМАТОЛОГИЯ (ESLD) И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ГЕРМАНСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ, ПРОФ. Д-Р ГЮНТЕР БУРГ, ДЕЛЕГАТ НА ФОНДАЦИЯТА ЗА МОДЕРНО ПРЕПОДАВАНЕ НА МЕДИЦИНА В ЦЮРИХ, ПРОФ. Д-Р ГЕОРГ ЩИНГЪЛ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ, ВИЕНА, ПРОФ. Д-Р ИВ ДЕ ПРОСТ, ФРАНЦИЯ; Д-Р ЖИВКО КАМАРАШЕВ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКАТА КЛИНИКА В ЦЮРИХ, И ДР. В ЛЕКЦИОННАТА ПРОГРАМА УЧАСТВАХА И ИЗТЪКНАТИ БЪЛГАРСКИ ДЕРМАТОЛОЗИ, КАТО ЧЛ. КОР. ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ЦАНКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО ДЕРМАТОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПРОФ. СТОЯН ТОНЕВ, НАЧАЛНИК НА ВМА И НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ, ДОЦ. Д-Р ЖАНА КАЗАНДЖИЕВА, ДОЦ. Д-Р МИРОСЛАВА КАДУРИНА, НАЧАЛНИК НА КЛИНИКАТА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ КЪМ ВМА, ДОЦ. Д-Р РУМЯНА ЯНКОВА И ДР. ПРОГРАМАТА НА ЧЕТИРИТЕ ДНИ (8.06.-11.06.) ТРАДИЦИОННО ВКЛЮЧВАШЕ ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ, КОИТО СЕ ПРОВЕДОХА В ЗАЛИТЕ НА „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ И КЛИНИКАТА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ КЪМ ВМА. ЛЕКЦИИ И УЪРКШОПОВЕ НА ФИРМИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АПАРАТУРА, ПРОДУКТИ И КОЗМЕТИКА ЗА ТЕЗИ СФЕРИ НА МЕДИЦИНАТА, КАТО ALLERGAN, CUTERA, TEOSYAL, DERMACEUTIC, STYLAGE, BIODERMA, URIAGE, SOPHARMA, FILORGA И ДРУГИ. КАКВО НОВО И КАК ДА ГО ПРИЛОЖИМ, Е МОЖЕ БИ НАЙКРАТКОТО РЕЗЮМЕ НА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2011. КАК ПРЕМИНА СЪБИТИЕТО СПОРЕД НЕГОВИЯ ПРЕЗИДЕНТ И СЪЗДАТЕЛ ДОЦ. Д-Р КАДУРИНА. 72


интервю MEDICAL

Äîö. ä-ð Ìèðîñëàâà Êàäóðèíà, ä.ì.

                     !""# Лятната академия и тази година беше посетена от световноизвестни личности в сферата на дерматологията и естетичната медицина, също така и от пластичната хирургия, които изнесоха своите лекции, а някои от тях бяха демонстратори. Акцентите в събитието могат да се обединят в „Какво ново?” в тези области на медицината. Гостува проф. д-р Щингъл от Австрия, който е едно от светилата в сферата на дерматоимунологията, а неговата лекция се отнасяше до новостите в лечението на псориазиса с биологични продукти и на индивидуалния подход в този процес.Тези медикаменти за третиране са един нов „космос” в медицината. Специфичното за тях е, че действат директно на клетката, блокират различни нива на възпаление и възпират изявата на заболяването. По този начин се предотвратява самата причина, а усилията не се фокусират само върху лекуване на болестта. Ако трябва да говорим за някаква революция на ХХI век, то това е появата на биологичните продукти. Те не се прилагат само в сферата на дерматологията, а и при всички автоимунни болести, каквито са: лупус, ревматоиден артрит и т.н. – една поредица от тежки заболявания. Тези медикаменти в България са доста скъпи и тяхната регистрация по Здравната каса е доста бавна. Единствено нашата болница от години закупува биологични продукти за лечение на тежко болни хора за сметка на ВМА. Друга интересна лекция се отнасяше за новостите в третирането на атопичния дерматит, засягащ голяма част от нашите болни, особено децата. По този проблем изнесе лекция френският професор Ив де Прост - специалист от изключително високо ниво. От същия ранг в сферата на естетичната медицина е професорът по физика Пол Уинър от САЩ, който е един от създателите на голяма част от съвременните лазерни технологии. Те придобиха много широко приложение в живота ни и са мощно „оръжие”, което при неправилна употреба може да предизвика изключи-

телно лоши последствия. Понеже в България лазерната апаратура е доста разпространена, ние като организатори на Лятната академия сметнахме за нужно да направим една голяма образователна част преди практическите курсове, за да се запознаят всички всъщност какъв лъч „държат” в ръцете си, какви показатели трябва да търсят, когато имат някаква цел. Това имахме възможност да чуем от човека, създал една голяма поредица от апарати с различна дължина на вълната и с различно приложение, проф. Уинър. Той е създател на апарат с нова дължина на вълната – 1540 nm, притежава неаблативна, фракционирана светлина - иновация в сферата на лазерите. За тях е характерно, че не въздействат директно върху епидермиса, т.е. не го унищожават, не се получава рана. С вече споменатата дължина на вълната проникваме в дълбочина и правим една много тънка вертикална колонка в порядъка на милимикрони, при което се стимулира репаративната способност на околната здрава кожа и се образува нов колаген. Прилага се успешно при хлътнали белези, при стрии, при бръчки. Най-големият проблем в медицината е липсата на тъкан, който се преодолява посредством този лазер. Темата на проф. Уинър беше „Основни терапевтични прояви и тъканни взаимодействия на лазерите и други светлинни източници”. В уъркшопа за представяне на този лазер участвах и аз, защото апаратът е нов за България. Моите познания за работа с него са от Неапол, където бях на обучение наскоро. Оказа се, че България е един център в Европа, в който по различни причини е съсредоточено голямо количество лазерна техника. Използваме я не само за третиране на бръчки, а и за много сериозни проблеми – детски хемангиоми (седмично при нас идват по 10-15 деца на различен етап от лечението си); тежки аномалии, като вродени епидермални невуси, които с хирургичните лазери успяваме да премахнем с няколко сесии. Споменавайки тези много сериозни заболявания, ще споделя, че съм поканена в Кан като лектор по темата за хемангиомите на втория Световен конгрес за лазери и естетична медицина. Оказа се, че доста колеги в чужбина работят с лазерна апаратура, но много малко от тях се заемат с тежките проблеми. Пример за такива са и белезите от изгаряния, сред тях са и химическите, които във ВМА лекуваме успешно. Друга новост в Лятна академия 2011 представи д-р Клементони от Милано. Неговата тема беше „Индикация за ресърфейсинг и пластична хирургия на кожата”, от която с колегите разбрахме докога можем да разчитаме лазерът да заглажда кожата и кога вече нямаме ресурс да възстановим колагена, а ще препоръчаме услугите на пластичната хирургия. Казано по-кратко, може да се формулира така: кога най-рано можем да започнем с лифтинг на лицето. Сред интересните ни гости беше д-р Маркус Браун-

73


MEDICAL интервю

Фалко син на гуруто на европейската дерматология проф. Браун-Фалко, който вече не е активен лекар и не участва в събития, но е посещавал България. По неговите учебници се явяват на изпит за специалност включително и българските колеги. Лекцията на нашия гост засягаше нова група болести, която се формира в момента и се нарича автоинфламаторни заболявания. Това също се базира на нови открития, търсещи отговор на следното: от какво се причинява дадена болест. За да се намери лечението й, трябва да се разбере къде е етиопатогенезата. Когато се открият нови неща в етиологията на дадена болест, се оказва, че се формират нови групи заболявания, които имат еднаква причина, която ги обединява, и на тази база се търсят нови методи на лечение. Тази тема се говори от една година, аз лично за първи път я чух на европейската Лятна академия. Темата „Фотопротекция и витамин Д” представи професор Кристоф Бедан, председател на Френската асоциация по фотопротекция. Поради голямата динамика в този казус беше интересно да се разбере какви са новите аспекти в него. Имахме възможността да чуем лекцията по дерматоскопия на проф. д-р Кайдеменос, ръководител на Клиниката по дерматология и венерология в Медицинския университет Democrition, Солун. Неговият предшественик проф. д-р Бург ни гостува всяка година и е почетен член на Лятната академия. За втори път за събитието пристигна проф. Кацамбас, ръководител на Университетска клиника за кожни и венерически болести, Атина, и настоящ председател на Европейската академия по дерматология и венерология. Тази година неговата лекция беше на тема: „Как по-добре да прилагаме ботулинов токсин А”. Към тези локални намеси има все по-голям интерес. Сред гостите беше и проф. д-р Едгар Бимер, един от най-гениалните пластични хирурзи в Европа, член на Кралската академия по пластична хирургия, който преди време направи имплантация на двете ръце на един човек – инвалид от 7 години с отрязани над лакътя горни крайници. Миналата година ни гостува ръководителят на Отделението по дерматология към Университетската болница в Цюрих проф. д-р Френч, който тази година не можа да дойде поради факта, че организира там същия формат Лятна академия.

 $% %%   !""# Имахме възможност да проведем 21 практически курса – за работа с филъри, с лазери и други. Организирани са в групи с по-малко хора и са разнообразни. Тази година за тях се заплащат почти символични цени, съобразени с кризата, което ги прави по-достъпни и дава възможност обучението да излезе на преден план.

74

Държа да спомена, че на уъркшоповете се показват само официално регистрираните в България филъри! По този начин ние подпомагаме също хората, които легално съществуват в нашата страна, защото те обучават правилните хора – лекарите, по верния начин с истинските медикаменти. В България се ширят хиляди китайски лазери, които са опасни и не могат да бъдат видяни на Лятната академия. Ние представяме само качествени апарати, които присъстват и на европейските конгреси. Някои от курсовете се водехa от българина, с когото можем да се гордеем - д-р Камарашев. Той завежда отделение по дерматопатология в Университетската клиника в Цюрих, където и аз съм специализирала. Това медицинско заведение е консултативно за цяла Европа по отношение на меланома, лимфом, церозни проблеми. Практическите курсове, които проведе д-р Камарашев, бяха по методите на цюрихската школа, единият - по дерматопатология, другият – по дерматоскопия, към който тази година имаше голям интерес и се наложи да го разделим на две, за да се поберат желаещите в залите. Освен към основните курсове – приложение на ботулинов токсин, филъри, имахме засилен интерес и към чисто дерматологичните, затова реорганизирахме програмата, за да отговорим на желанията на колегите. Проведохме курс по криотерапия, който разделихме на две групи, отново заради големия брой желаещи. Колегите имат нужда от такива събития за обучение, което включва лекционна и практическа част. На тях получават нагледна информация от най-добрите демонстратори в света - тези, които владеят материала, знаят новостите и могат да ги предадат на другите. Затова и интересът към Лятната академия е толкова голям. Единственствено на Teosyal има български демонстратор – д-р Бърдаров, който е официален тренер на марката за Европа. Тази година курсовете бяха от 40 човека, рядко броят им стигаше 60. Демонстрациите на лазерите бяха визуализирани с видеостени.

  &    !""# В България има около 400 дерматолози, като някои от тях вече не практикуват, други са лектори и не са регистрирани, но близо 80% от колегите посетиха академията. В период от 4 месеца успях да организирам пристигането на най-добрите лектори, но затова пък и интересът е огромен. Имахме доста гости от Македония, Гърция и Румъния, които проявяват голям интерес към събитието. Част от тях са завършили медицинското си образование в България. Понеже в частност представляваме база на Софий-


АНОНС

апаратура

очаквайте в следващия брой интервюта със: ския университет, във ВМА имаме техни студенти по медицина, които също дойдоха да слушат лекциите, макар че са в сесия. Огромен процент от тях в допълнителните си занимания поискаха да бъдат курсисти по дерматология.

    

 '    # ( ' '    # Заимстван е от този на „майката” на европейската дерматология – Клиниката по дерматология и алергология в университета „Лудвиг-Максимилиан“, Мюнхен. Тя е най-голямата в Европа и генерира наука, най-прекрасните учебници по специалността. Тяхната Лятна академия, която тази година ще бъде в периода 24-29 юли, е изпълнена с лекции и практически курсове. Аз съм немски възпитаник, много пъти съм била в тази клиника. Реших, че този формат е много необходим, особено поради факта, че дерматологията се разшири в голям брой практични насоки. Преди години нашата специалност беше повече теоретична и терапевтична и тогава лекциите на един конгрес бяха достатъчни. Но сега ние се нуждаем от конкретни практични умения, от сертификати, нови техники, нов опит. Целта от цялото мероприятие е да бъдем още по-полезни на пациента – да знаем с какво можем да му помогнем и също така, с какво можем да му навредим. Ще го постигнем като чуем и видим хората с най-голям опит в сферата. Ще дам пример със себе си. Аз гледам перфектна демонстрация на нещо и зная, че не бих могла да го направя по същия съвършен начин, защото ми трябва опит. Но слушайки и наблюдавайки и други лектори и демонстратори, събирам информация, опитвам и градя свой опит и стил. Преди години, когато закупих първия лазер, отидох в една частна клиника в Германия, за да видя как се работи с него. Там бях поразена от действието на лазерната техника върху детски хемангиоми, но разбрах, че такива резултати могат да се случат не само с един вид такъв апарат. От тогава до сега вече имам 16 лазера, които третират максимално възможния брой дерматологични проблеми. Премахвайки един хемангиом, кожната текстура се променя, има белези. Тези последици коригираме с друг вид лазер. Това е въпрос на дълга концепция. Аз вече имам богат опит и имам какво да кажа на колегите. Имала съм и недобри реакции и затова мога да твърдя как не трябва да се правят някои неща. Затова е цялото събитие – да чуем какво ново, както и да разберем за възможните рискове. Не винаги можеш да помогнеш 100%, но в случаите, когато това е възможно – няма по-голяма радост!

PROF. MIROSLAV RADMAN, DR. MICHAELA VIDAN-PORA, гост на BIODERMA 3D концепция за подмладяване на кожата лазерни систeми CUTERA

DR. MATTEO CLEMENTONI, лазерни системи LUMENIS

DR. ELEN GONCHAROVA, химични пилинги DERMACEUTIC

Д-Р ХРИСТОЗОВ, новите филъри на STYLAGE

Д-Р КАТЯ ПАСКОВА, лазерни системи ASCLEPION TATTOOSTAR R EFFECT, премахване на татуировки и третиране на Д-Р ЛИТОВ И ДР. ДИМИТРОВ целулит криотерапия PROF. MARIUS IONESCU, чувствителната кожа и невропептидите, гост на URIAGE PROF. NICOLETTA FRASCA GUNA, колагенова физиорегулативна мезотерапия и магнитофореза

DR. ALAIN LAJEUNIE, мезотерапия и филъри, FILORGA 75


MEDICAL какво ново...

БЕЗ БОЛКА! НОВИТЕ ПРОДУКТИ TEOSYAL PURESENSE Д-Р. ЕМИЛ БЪРДАРOВ

*       

' # Нова гама продукти на Teosyal, наречена PureSense, в които има добавен лидокаин. Това е направено с оглед на поголям комфорт за пациента и отсъствие на болка при поставянето на продуктите. Болката е първата причина, която отказва пациентите от естетични процедури, така че този негативен ефект е премахнат при новите продукти Teosyal PureSense. Демострирахме и нови козметични продукти, които подготвят кожата за такъв тип процедури. Впоследствие те намаляват отоците, редуцират хематомите и зачервяванията и коригират неравностите на тена. С тяхна помощ пациентът може за съвсем кратък период да се възстанови и да се завърне към ежедневието си.

+ '  –   $   , ' -./0123# Канюлите имат много широко приложение, почти всички зони могат да се работят с тях. Поставянето на филъра с тях е по-атравматичен за пациента и естетичният вид е много по - задоволителен, тъй като се получава подобро разпределение на продукта. Но има зони, където иглата остава по-добрият избор, особено в зоната между

76

веждите – глабеларните бръчки, фронталните бръчки и контура на устни. За всички останали зони – скули, оформяне контура на лицето, слепоочията и за запълване неравности по ръцете се ползват канюли.

)'  %  

   '       

' # Винаги се започва от скули и слепоочия, защото те дават едно лифтиране на лицето. По този начин се намалява инжектирането в областта на назолабиалните, или марионетните бръчки, тъй като промените в лицето през годините се дължи не толкова на отпускане на кожата, колкото до загуба на обем. Започвайки със скулите и слепоочията, ние възстановяваме изгубените обеми и получаваме много по-естетичен краен резултат. Когато се започва работа върху едно лице, е добре пациентът да предостави снимка в помлада възраст, за да може лекарят да сравни къде са загубени обеми от лицето и да ги възстанови.

       # Тази мезотерапия е предназначена

за зоната около очите. Тя повлиява отпуснатия горен клепач, адемни торбички на долния клепач, изглаждане на фините бръчки и, разбира се, изсветлява кожата в тази област. Може да отложи за дълъг период от време хирургична намеса при проблем, свързан с отпуснатия клепач, и аз силно я препоръчвам в тези случаи. Обожданията са малко, не е болезнена, а ефектът е невероятно бърз и продължителен. Няма разлика при прилагането при жените и мъжете. ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ФОРМАТА НА ОЧИ И УСТНИ. Устата трябва да изглежда максимално естествена. Мина времето на големите, обемни устни, сега те трябва да са добре очертани и сочни, но в никакъв случай да не личи намеса. Прекалено големите такива се смятат за страничен негативен ефект. При формата на очите се търси котешкият поглед, но това според мен е модна тенденция, която също ще премине. Така че аз съветвам жените да си правят естетични процедури и да се поддържат красиви, без да нарушават естествения си вид. Поглеждайки ги, да се възхитиш на правилни пропорции, без никой да разбере, че е поставян филър или ботулинов токсин. Това може да се постигне само с качествен продукт и опитен доктор. Затова представителите на Teosyal обучават много внимателно специалистите, които работят с продукта, и всеки пациент може да бъде спокоен за перфектния краен резултат, ако се подложи на процедура с Teosyal PureSense.


какво ново... MEDICAL

Д-Р ДОНЧО ЕТУГОВ

МЕЗОТЕРАПИЯ НА ОКОЛООЧЕН КОНТУР

*  &  -./0123456.7.80. $# Продуктите на Teosyal са с най-добър профил на безопасност и дълготрайност на ефекта. По тези два показателя са ненадминати и аз ги препоръчвам на всички пациенти, които ползват естетически процедури. Имам пациенти, който идват от чужбина и сами изискват да се работи с Teosyal, защото ефектът може да продължи над година и половина в зависимост от продукта, който се използва. Новите филъри на Teosyal са с 0,3% добавен лидокайн и са изключително иновативни, съчетаващи в себе си комфорт (липса на болка при поставяне), продължителност и естествени резултати. Съчетани с новите техники за поставяне с помощта на канюли, които бяха демонстрирани на световното изложение в Монако, за мен това са най-добрите филъри. Разбира се, иглата не се премахва, сега демонстрираме комбинирани техники. С канюлата не можем да проникнем перпендикулярно, не можем да попълним „дълбоко” или да извършим така наречените волюмизиращи филинг процедури. С игла тези манипулации могат да бъдат извършени, но докторът трябва да бъде много опитен, да познава идеално структурата на кожата и цялостно на лицето, трябва да знае къде минават големите съдове, за да не ги травмира и да не се получават големи хематоми. Затова комбинацията между двата накрайника дава един оптимален резултат.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗГУБЕНИТЕ ОБЕМИ

   '    # Абсолютно, това е най-добрият вариант! Това се препоръчва, защото пациентът се обезболява, поне два часа след процедурата е с нарушени говор и мимика. Отделен е въпросът дали може да се направи комбинация от процедури наведнъж – филъри, ботокс, мезо и т.н. Хубаво е да се направят всички възможни съчетаващи се процедури, за да не се травмира пациентът и да се постигне оптимален резултат. Много важно е какво е състоянието на лицето, върху което ще работим. Едно лице над 55 години е с изгубени обеми и отпусната кожа. Затова започваме работа върху горната част на лицето. Коригирайки правилно горната част, долната почти се е „самонагласила”. Ако ще работим върху пациент на възраст над 30 години, коригираме

само отделни участъци, където има нужда – устни, назолабиална бръчка и т.н. От състоянието на лицето ще изберем и техниката, която ще използваме.

   # Стяга клепача, подобрява тургора, премахва отпуснатостта, торбичките под очите значително се редуцират. Разбира се, при клепачи, които са крайно занемарени и много отпуснати, мезотерапията не може да помогне, тогава трябва да се приложи блефаропластика. Затова подходът е индивидуален при всеки пациент. При една първоначална отпуснатост мезотерапията стяга, повдига и изглажда перфектно околоочния контур. Ефектът може да се види и след първата процедура, но по протокол се правят три за максимален резултат.

77


MEDICAL тема на броя

ВСЕМОГЪЩИТЕ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТКРИТИЕТО НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ Е ОГРОМНО ПОСТИЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА. МОЖЕ БИ ТОЧНО ТО ЩЕ ОПРЕДЕЛИ НАШЕТО СТОЛЕТИЕ КАТО ВЕКЪТ НА БИОЛОГИЯТА. НАДЕЖДИТЕ ЗА РОЛЯТА НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ СА ОГРОМНИ, НО СА НУЖНИ ОЩЕ МНОГО ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ТЯХНОТО ДОБИВАНЕ, ОБРАБОТКА И ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАЗИ ТЕМА ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА В НЯКОЛКО БРОЯ НА BEAUTY WOMAN, ЗАСЯГАЙКИ ВСИЧКИТЕ Й АСПЕКТИ ПО МНЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ПРАКТИКАТА. ПЪРВИЯТ НАШ СЪБЕСЕДНИК В ТОЗИ БЛОК, ПОСВЕТЕН НА „БЕЗСМЪРТНИТЕ” КЛЕТКИ, Е ПРОФ. ПАНКОВ.

Ïðîô. Ðóìåí Ïàíêîâ –        ! "  # ! $%!   & 

 ! %!"&% '(–& $ ) "   *!   $ %%'(

9 , 9      :  %  '# Стволовите клетки (СК) са два основни вида. Едните са ембрионални, които се изолират от човешки ембриони. От тях се създават линии от клетки, които могат да се отглеждат в лабораторни условия почти неограничено дълго време. Те се считат за „безсмъртни”, както и раковите клетки, но разлика от тях те не са повредени. Това беше съществено откритие на съвременната биология. Вторият тип са т.нар. възрастни или соматични стволови клетки. Те се намират във всеки от нас, тъй като и след раждането човек запазва във всяка тъкан на тя-

78

лото си СК, чиято задача е „да поправят” съответната тъкан. Това е „гвардията” от клетки, която се грижи за благополучието на всяка от човешките тъкани. Стволови клетки има открити в нервната и в мускулната тъкани, в сърцето и на много други места. Естествено всички знаят и за костния мозък, който много отдавна е известен с наличието на СК, които могат да възстановят кръвната тъкан.    :     # Ембрионалните стволови клетки (ЕСК) се обозначават като плурипотентни, т.е. имат свойството при определени условия да се превърнат във всички видове (250 по някои твърдения) диференцирани клетки в човешкото тяло. Всъщност това е една от големите научни задачи – да се научим как да накараме тези ЕСК, които могат да бъдат изолирани и отглеждани в лаборатория, да се превърнат в точно определен вид диференцирани клетки. Това би било много полезно с оглед на бъдещите терапии, които ще прилага репаративната медицина. За възрастните или соматични стволови клетки е характерно, че са мултипотентни, т.е. имат по-ограничен потенциал по отношение на диференциацията им - от тях могат да се получат клетки на някои тъкани, но не на всички. Другият проблем при тях е, че трудно се изолират. Те са в малки количества у човека и съответно, за да се постигне някакво лечение с тяхна помощ, би трябвало да бъдат изолирани от организма, да бъдат размножени в лаборатория, евентуално обработени по някакъв начин и след това да бъдат върнати на пациента, който има нужда от тях. Това се прави доста мащабно в света, но все още предимно в лабораториите. Тук е моментът да отдадем значимото на стволовите клетки от костен мозък. Всъщност това са първите


MEDICAL

РАЗЛИЧНО ОЦВЕТЕНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

ОСТАТЪЧНИ ЕМБРИОНИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИЗОЛИРАНЕТО НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

известни СК, открити през 60-те години на миналия век, които много отдавна са въведени и утвърдени като терапия и се използват в цял свят. С нея се извършват множество лечения при различни мамологични заболявания, заболявания на имунната система (ИС) и когато тя е унищожена (след лъчетерапия), при различни туморни състояния. ИС може да бъде възстановена чрез обратно присаждане на тези клетки. За съжаление стволовите клетки от костен мозък не могат да се отглеждат лесно в лабораторни условия. Има постигнати успехи в това отношение, но не може да се очаква от малко взети клетки, на финала да бъде върнато обратно достатъчно количество. Затова и донорството при тези лечения е много важно. Съществуват подобни проблеми и с тези от пъпна връв. Те са малко по-добри по отношение на възможността за тяхното размножаване в лабораторни условия, но все пак има известни ограничения. Други клетки, на които се възлагат големи надежди, са т.нар. мезинхимни СК, които също се намират в многоклетъчния организъм и се делят добре в лабораторни условия. Те могат да се използват главно за подмяна на тъкани от т.нар. мезинхимен произход – кости, сухожилия. ;  % 

<+ & ,# В днешно време има много болести, които са нелечими. Наличните медикаменти могат само да облекчат или забавят страданието, но не и да го излекуват. Такива заболявания са: болестта на Алцхаймер, вроденият диабет, болестта на Паркинсон, парализа поради травма на гръбначния стълб и други. Голямата ни надежда е да можем да диференцираме ЕСК в съответните диференцирани клетки и да се научим да подменяме с тях увредени клетки. Имаше надежди, които показваха как клетки от костен мозък, инжектирани обратно в чо-

век, могат да възстановят клетки, различни от тези от белия и червения кръвен ред. В някои научни публикации дори се споменава, че те могат да се превръщат в чернодробни и в нервни клетки. Сега за съжаление тези съобщения се подлагат на известно съмнение. Както често се прави по света, при увреждане на гръбначния стълб, в резултат на инцидент например, се наблюдават известни подобрения при терапия с автоложни СК, т.е. изолирани от костния мозък на съответния пациент. За сега предположенията са, че всъщност СК, които се инжектират обратно, по-скоро подпомагат процеса на възстановяване, подхранват увредените неврони и евентуално ги стимулират, но не могат да се превърнат в такива и да заместят заболелите. Затова и големите ни надежди са свързани с ембрионалните стволови клетки. Например при болестта на Паркинсон са увредени невроните, които произвеждат дупамин. Има данни, доказани експериментално, че ЕСК могат да бъдат принудени да се диференцират в този тип неврони. Надеждата е, че след време заболелите такива ще могат да бъдат подменени със здрави. Това е ново направление в областта на медицината, наречено клетъчна терапия. Сега лекуваме с различни химикали, екстракти, биологични продукти, но не подменяме клетки, освен чрез трансплантация на цели органи или споменатия костен мозък. Може би ще доживеем времето, когато при определено заболяване ще бъдат поръчани съответните клетки, нужни за подмяна, и със съответните терапии този пациент ще може да бъде излекуван. ' '  +# Ембрионалните стволови клетки създават етични проблеми, защото за да бъдат получени, трябва да бъде унищожен човешки ембрион. Става дума за ранното му развитие – на около 5-6 ден, когато той се превръща в една топчица. Тя е обвита с един слой клетки, вътре


MEDICAL тема на броя

има празнина и в единия й край са струпани клетки от т.нар. вътреклетъчна маса, които всъщност, ако бъдат изолирани, ще дадат линиите от ЕСК. Ако ембрионът остане да се развива нормално, от тази вътреклетъчна маса ще се развие целият човешки организъм, но след изолирането на ЕСК той не би могъл да съществува. Добиването на „всемогъщите” клетки е възможно, защото в инвитро процедурите обикновено се оплождат повече ембриони, отколкото се имплантират обратно в организма на бъдещата майка. Има група от т.нар. остатъчни ембриони, които не се развиват добре, имат някакви дефекти и лекарите обикновено не си позволяват да ги използват за имплантиране. Те обаче са достатъчно добри, за да може от тях да се изолират линии от ЕСК. % % % +''  '# Това са клетките, които поддържат нормалното състояние на тъканта и се активират, когато тя е увредена. Това е една естествена защитна система на многоклетъчния организъм и дори много често ние не се разболяваме, защото тези СК са се активирали и са предотвратили този процес. Едва когато нарушенията станат твърде големи, тогава тези СК не могат да ги компенсират и болестта се проявява като такава. Една от големите посоки, в които се работи, е именно тази – да се научим как евентуално бихме могли да ги стимулираме. В долния слой на епидермиса нормално има СК, чиято задача е непрекъснато да се делят. Кожата е подложена на какви ли не стресови ситуации и увреждания, а поради наличието обаче на тези СК се осъществява непрекъснатото й обновяване. В дермата се намират друг вид клетки – фибробласти, които секретират и организират колагена и еластина и придават хубавия, стегнат вид на кожата. Тези клетки могат по-трудно да бъдат стимулирани, но съществува евентуално такава възможност – мезинхимните СК да могат да се превръщат във фибробласти. Реално терапиите, които са преминали през клинични

80

изпитания, техният ефект е доказан и са утвърдени на държавно ниво, са много малко. Утвърдена е, както споменах, трансплантацията на костен мозък. Всички останали са или в различна степен на клинични изпитания, или се извършват на ръба на закона. =: '   Ние разработваме нов за страната ни проект. Нашата задача е да създадем линии от човешки ембрионални стволови клетки (ЧЕСК), каквито в България няма до момента. Финансиран е от Фонд „Научни изследвания” при МОМН. В големия ни колектив влизат СУ, Медицински университет, институти от БАН и една малка частна фирма. До началото на този проект дори технологията на изолиране и отглеждане на тези клетки не беше въведена, нямаше хора, които да знаят как да правят това. На този етап сме създали голям екип, който вече изолира две такива линии. Следващата част от проекта ни е да изследваме ЧЕСК и да ги накараме да се диференцират до овоцити, като по този начин искаме да изучим най-ранните етапи, които определят формирането на яйцеклетките. Те дават прекрасна възможност да се получат отговори на теоретични и практически въпроси, които съществуват при формирането на половите клетки при човека. Досега това беше невъзможно, нямахме подходящ материал за изследване в лабораториите. Сега ние опитваме да пренесем процеса, нормално настъпващ в женския организъм, на ниво клетки в лабораторни условия и съответно бихме могли да го изучим. Това може да помогне за бъдещата борба с безплодието – какво и защо е нарушено и как би могло да се противодейства. В научната си работа ние използваме само некачествените ембриони от инвитро оплождане и то с информираното съгласие и подписа на двойката родители. Трудно се намират такива хора, защото все още не им е ясна идеята, за която ще бъде използван техният материал. Хубавото е, че имаше по-съвременно мислещи двойки и от техните дарени остатъчни ембриони успяхме да създадем първите български линии от ембрионални стволови клетки.


MEDICAL

ТЪКАННИТЕ БАНКИ – ИНВЕСТИЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО ВСЕ ПОВЕЧЕ ВЪПРОСИ ПОЛУЧАВАТ СВОЯ ОТГОВОР ЗА ВАЖНИ НЕЩА ОТ ЖИВОТА, КАКВИТО СА НЕЛЕЧИМИТЕ БОЛЕСТИ. ЗА ДА ИМАМЕ ИЗХОД И СПАСЕНИЕ И ДА НЕ СМЕ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД РАЗРУШИТЕЛНАТА ВЕСТ: ПОВЕЧЕ НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ, ТРЯБВА ДА ИНВЕСТИРАМЕ В БЪДЕЩОТО СИ ЗДРАВЕ, В ТОВА НА ДЕЦАТА СИ И НА БЛИЗКИТЕ СИ. ЗАМРАЗЯВАНЕТО НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ Е ПРАВИЛНИЯТ НАЧИН ЗА ТОВА. ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАН С РОДИТЕЛИТЕ/ ПАЦИЕНТИТЕ ПРОЦЕС НА ТЯХНОТО ИЗВЛИЧАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, ТЕСТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ. ОСЪЩЕСТВЯВА СЕ ОТ ТЪКАННИТЕ БАНКИ, КОИТО ПО НЕПОТВЪРДЕНИ ДАННИ СА ОКОЛО 40 В БЪЛГАРИЯ. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ В ТЪКАННА БАНКА Стволови клетки (СК) могат да се добият от цялото тяло на човека - от пъпна връв, от кръв от пъпна връв, от плацента, от мастна тъкан; по време на целия му живот – раждане, детство и зряла възраст. Важно е да се спомене, че колкото по-млади са стволовите клетки, които ще бъдат замразявани, толкова приложението им ще бъде в повече насоки и с по-голяма ефективност. Накратко казано – препоръчително е да не се пропуска моментът на раждането.

КОЛИЧЕСТВОТО ВЗЕТ МАТЕРИАЛ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ Колкото по-голямо количество материал бъде взето, толкова повече ампули със стволови клетки ще има пациентът. Те ще бъдат над 10, ако в момента на раждането се вземе от кръв от пъпна връв, от пъпна връв и от плацентата. В случай на хематологично заболяване, когато трябва да се прилага лечение през няколко месеца, повечето на брой проби са голямо предимство. При взимане на материал при раждане и при извличане на стволови клетки от мастна тъкан цената е различна при по-голямо количество. Някои тъканни банки взимат 50 ml мастна тъкан, други – 300 ml.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ В ТЪКАННА БАНКА Някои тъканни банки в България съхраняват биологичния продукт при минус 196 градуса и само на изпаре-

нията на азота. Други прилагат метод на потапяне в течен азот и застават зад твърденията, че има поголяма гаранция за качеството и дълготрайността на съхранение (20 и повече години) на тъканната проба. Сегашният стандарт на ЕС налага наличието на така наречените чисти стаи, т.е. в една такава има втора стерилна, а в нея се слага трета още по-стерилна и вътре се манипулира.

ЗАЩО Е ВАЖНА ВЪЗРАСТТА НА ВЗЕТИТЕ СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ ЗА БЪДЕЩОТО ИМ ПРИЛОЖЕНИЕ? Периодът на съхранение зависи от това дали източникът е млад или възрастен. Ефектът на стареене е в пълна сила и при стволовите клетки. При процес на постоянното им обновяване те стареят, респективно с тях - целият организъм, затова е много важно те да се вземат възможно най-рано. Ембрионалните стволови клетки, които са в плода преди раждане са много повече, отколкото след родилния процес, но от етична гледна точка те все още не могат да се прилагат. Изключение в това отношение е вдигнатата забрана от американския президент миналата година, но правото за експерименти е дадено само на една клиника.

ПРОЦЕСЪТ НА ВЗИМАНЕ НА ИЗХОДНИЯ МАТЕРИАЛ ДО ПОИМЕННАТА ПРОБА ЗА СЪХРАНЕНИЕ В РЕЗЮМЕ В зависимост от източника на стволовите клетки има обучени акушер-гинеколози, пластични хирурзи или зъболекари. Когато става въпрос за източник, взет по време на раждане, процедурата е следната. Провежда се официална среща с родителите, на които се


MEDICAL тема на броя

предоставя пълна информация за услугите и условията на дадената тъканна банка. Ако те са съгласни с тях, по време на родилния процес присъства техен специалист. По технология за извличане на стволови клетки той може да вземе пъпна връв, кръв на пъпна връв и/ или плацента на място. Материалът се пакетира по специален начин и се използва своевременен превоз на тъканната банка до лабораторията, в която ще бъде обработен. Това трябва да се случи максимум за няколко часа. Важно е да се спази периодът от време, през който тези биологични тъкани трябва да се занесат. След това тези стволови клетки се обработват. Последва анализ за бактериално и вирусно число. Случаят с взимането на стволови клетки при липосукция е различен и има специална техника. Самият процес на отнемане на мазнини се прави през малки разрези в кожата. Ако по нея има бактерии, които има вероятност да навлязат в извличаната мастна тъкан за стволови клетки и впоследствие тя не е изследвана, тогава прилагането на тези клетки по-късно, вместо да реши проблемите, може да има пагубен край. По тази причина качественият анализ е изключително важен. След като е установено, че стволовите клетки са неувредени и незамърсени, се замразяват. Някои тъканни банки размразяват една малка част от тях за изследване, чиято цел е да се установи, че СК са витални. Процесът се финализира с издаване на сертификат на родителите на детето, удостоверяващ, че взетият материал е годен и вече на съхранение. При желание родителите трябва да могат да видят как се съхранява техния материал на място и по всяко време.

82

ПРИ ПРОБЛЕМИ С КАЧЕСТВОТО НА ВЗЕТИЯ МАТЕРИАЛ Тогава не се издава сертификат и се съобщава на родителите, че материалът е негоден. Банката допълнително може да го застрахова за времето на транспортирането му. За сигурността на материала се използват специални хладилни камери и застраховки на самия продукт. В случай на негодност по други причини, морален ангажимент на тъканната банка към родителите е да им бъде съобщено своевременно. Ако моментът при раждането е пропуснат, някаква алтернатива е взимането на материал на по-късен етап от млечен зъб на детето, още при неговото разклащане.

ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ЧАСТ НА ТАЗИ УСЛУГА Различните фирми имат различна политика на съхраняване чрез замразяване на стволовите клетки. Някои от тях изискват плащане на издръжка веднъж в годината, условията на други са за еднократно плащане на цялата сума за целия период на съхранение. То варира, но при някои банки след 20-годишно замразяване, решението на бъдещето на СК е в ръцете на техния собственик. Сумите за взимане и съхранение на стволови клетки са различни в зависимост от източниците на тъканната проба, като в зависимост от случая могат да бъдат направени отстъпки. Официалните документи се заверяват задължително в Агенцията по трансплантация. Има процедура, която се регулира от тази институция и се задейства още когато хората планират да предоставят тъканен материал, тъй като те се превръщат в донор. Съдържа


тема на броя MEDICAL

три акта, издава се индивидуален индентификационен номер. Има специални регистри, в които влизат всички данни по процедурата.

КОЛКО БЪРЗО ПРИ НУЖДА БАНКАТА МОЖЕ ДА ДОСТАВИ СЪХРАНЕНИТЕ В НЕЯ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ? Реакцията на банката трябва да бъде в рамките на часове, за което е особено важно да се знае в кое медицинско заведение трябва да бъдат доставени. Първо трябва да бъде договорирано, за какво заболяване ще бъдат използвани и от кое лечебно заведение ще бъдат приложени. Тъканните банки често работят с големи болници, които имат лицензи за работа със стволови клетки в България и в чужбина, от които се изпраща писмо до съответната тъканна банка и по най-бързия начин и при специален режим се транспортира материалът.

АЛТЕРНАТИВА ЗА ХОРАТА, КОИТО НЯМАТ ЗАМРАЗЕНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, А ИМАТ НУЖДА ОТ ТЯХ В МОМЕНТА По света има публично банкиране, където донори дават своите клетки безвъзмездно или при раждането държавата взима пъпната връв, кръвта от пъпна връв и плацентата и ги банкира. В тези случаи държавата е собственик и при нужда се ползват нейните запаси. У нас публичното банкиране не е много удачно, защото страната ни е малка. Има изграждане на европейска, тъканна, публична банка и ако България се включи в нея, в бъдеще може и да има голяма полза. За момента не сме нейни членове. До сега за страни като нашата е доказано, че частното банкиране върши работа.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ Реализацията на новите биотехнологии не включва само стволови клетки, а и растежни фактори, без които ефектът на СК няма да е много значителен. Ако бъдат извлечени от мастна тъкан само стволови клетки и приложени само те, няма да има ефект, поради измирането им. За да има резултат, към тях трябва да се добавят и други неща, които да ги напътстват, да ги подпомагат в тяхната диференциация. Например при инжектиране на стволови клетки в лицето, очакванията са те да станат фибробласти, но могат да се превърнат и в друг вид клетки. Затова на СК се предоставя съпътстваща информация, за да бъдат подтикнати да се развият в желаното направление. Други приложения на стволовите клетки са: попълване на тъканни дефекти; увеличаване на бюста на здрави жени; лечение на акне (освен че се лекува чрез инфилтрация на мастна тъкан, има и вътрекожно приложение на чисти стволови клетки) и други. Има два начина за приложение на стволовите клет-

ки – едноетапно (тогава се излиза извън закона за трансплантациите) и многоетапно, т.е. на два или повече етапа, при което е задължително лечебното заведение, което го прилага, да бъде сертифицирано от Агенцията по трансплантации. Стволовите клетки се използват и за подмладяване на лицето чрез краткотрайни процедури с минимална агресия и максимален ефект. В тези случаи употребата на съвременните биотехнологии е важна, защото не се говори само за стволови клетки, а и за растежни фактори от тромбоцитни формации и други. Ако се вземе мастна тъкан и се трансплантира, по съвременни данни от Втората национална конференция с международно участие на БАПРЕХ в Правец т.г., другите водещи хирурзи в света получават 30-35 % преживяемост на клетките. Ако се добавят растежни фактори и/или стволови клетки процентът се повишава до 70, дори 90%! Именно приложението на стволови клетки за образуване на кръвоносни съдове позволява голям обем. Когато се прави липофилинг на лицето, се слага малък обем клетки и те лесно се захранват. Ако обаче в гърдата се имплантира по-голям обем, клетките, които са от обвивната страна ще се захранят, но тези във вътрешността ще преживеят под 5 %. За да се повиши този процент вътре трябва да се образуват кръвоносни съдове. Това е предизвикателството, което сега стои пред специалистите.

83


MEDICAL тема на броя Ä-ð Ëþäìèë Ïååâ!    + $ "  $  , $ &  $)

"-$!". !" / " $ " & 

" &" / " 0!" ) 12 !     3$  4

 1    ! %     $)

 ÑÕÁÀËÌÊÓ SkinSystems ÅÎÎÄ.

МЕТОДЪТ REGEN PRP НОВА ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА АВТОЛОЖНА КЛЕТЪЧНА РЕГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЪРВА ЩЕ СЕ ГОВОРИ ЗА СТОЛОВИТЕ КЛЕТКИ И ВСЕ ПОВЕЧЕ ЩЕ СЕ РАЗШИРЯВА СПЕКЪРЪТ НА ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ. ЩЕ БЪДАТ РАЗРАБОТВАНИ НОВИ МЕТОДИ ЗА ТЯХНАТА АПЛИКАЦИЯ И ЩЕ СЕ РАДВАМЕ НА СЪВРЕМЕННО ЧУДО, СВЪРЗАНО СЪС ЗДРАВЕТО И ЕСТЕТИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ. ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ МЕТОДА REGEN PRP, КОЙТО ПОЗВОЛЯВА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ С ПОМОЩТА НА МЕЗОТЕРАПИЯ ДА СЕ ПОСТИГНЕ ОБЩА РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЦЕ, ДЕКОЛТЕ И РЪЦЕ ПРИ АНДРОГЕННА АЛОПЕЦИЯ И СПОРТНИ ТРАВМИ. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТОРИЗИРАНИТЕ КЛИНИКИ ДА ПРИЛАГАТ МЕТОДА Е Д-Р ПЕЕВ.  9        % 

     >.?.8 4>4 @ 432A.3.A >BCD 4320E2F :     

 %       # Методът Regen PRP e създаден в Женева и демонстрира най-новите постижения в естетичната дерматология и регенеративната медицина. В основата му стои автоложно (от собственото тяло) приложение на плазма, която съдържа обогатени, по специално разработена и патентована технология, клетки и растежни фактори, които стимулират възстановяването на тъканите по естествен (така, както се случват процесите при един млад

84

организъм) и сигурен начин (заради това, че се избягват рисковете от приложение на чужди за организма субстанции). Схематично представено, методът позволява използване на собствена кръв за автоложна клетъчна регенерация и е известен като ”самоподмладяване”. Към момента Regen PRP е методът, с който се постигат най-висока сепарация и концентрация на клетки и растежни фактори (до 8 пъти по-висока от тази в периферната кръв) и е единственият разрешен за употреба при хора в Европа и в България.

' '   '  '%    :# ; '   %  G! H! I!   #

„Възрастните” стволови клетки (СК), подобно на ембрионалните СК, могат също да се възпроизвеждат, но само в определени видове такива. Също така с възрастта скоростта за възпроизводство намалява, например при младите организми цикълът за клетъчно възобновяване е около 28 дни, а при 40-, 50- и 60-годишните този цикъл изисква 40-60 дни. Когато се инжектира Regen PRP в кожата, всъщност се ускоряват реструктурирането и регенерацията на здрава, възрастово променена кожа, а така също се ускоряват и процесите на оздравяване на увредени тъкани, поради което методът има по-широки индикации извън естетичната медицина, като например при кожни изгаряния до III степен, при спортни травми, при трудно зарастващи рани, в очната практика, за въстановяване на увредени стави и други.

Основни стъпки в процеса на клетъчна регенерация с този иновативен метод са чрез интрадермалните и хиподермалните инжекции с Regen PRP да се инициират следните процеси: 1. Образуване на триизмерни фибринови структури. 2. Освобождаване на растежни фактори в техните естествени пропорции от тромбоцитите и левкоцитите. 3. Хемоатракция на макрофаги и стволови клетки. 4. Пролифирация на СК (митоза). 5. Диференциация на СК във фибробласти и тяхната пролиферация (размножаване и производство на колаген тип-1 и хиалуронова киселина). На практика имаме биостимулация на СК чрез активиране на собствените растежни фактори и клетки.

     >.?.84>4# Техниката на прилагане на Regen PRP не се различава от познатите методи за мезотерапия, а именно – лечебно прилагане на субстанция в папиларния слой на дермата за обща ревитализация на лице, деколте и ръце, при спортни травми,


тема на броя MEDICAL

както и при оплешивяване от андрогенен тип. Използва се също филър-техника за постигане на обем при запълване на кожни гънки и бръчки. Предимството на този метод е в бързото възстановяване без негативни последствия, например фиброза. Освен това получените с Regen PRP резултати са по-дълготрайни от другите методи за въздействие

– взeмане на венозна кръв, центрофугиране при специфични параметри с цел отделяне и концентриране на растежни фактори и клетки, и връщането й в собственото тяло. Дори, напротив, използването на собствена, а не чужда субстанция гарантира липса на алергия и несъвместимост към материала, както и практически няма риск от заразяване с кръвнопреносими болести, а

върху тъканите в естетичната медицина.

така също и образуване на фиброза, тоест в близко и в по-далечно бъдеще рисковете са сведени до минимум. Пациентите, избрали метода на клетъчна терапия, жени и мъже, които до този момент не са се подлагали на никакви естетични процедури поради нежелание да поставят синтетични продукти в лицето си или поради настъпили алергични реакции и усложнения от старите използвани методи спокойно могат да се възползват от вече споментатите предимства на иновативния метод за подмладяване и регенерация на тъканите Regen PRP.

J ' :   ''    % # Към момента няма съвършен метод, прилаган в естетичната дерматология и регенеративната медицина, а що се отнася за Regen PRP, като всеки нов метод основните несъвършенства са свързани с непознаването му, непознаване на ползите от приложението му и страха от евентуални нежелани реакции. А всъщност няма по-логичен и естествен метод за регенерация на тъканите, защото той се извършва спонтанно в човешкото тяло от хилядолетия до днес. Предимството е, че в началото на XXI век имаме шанса да стимулираме тези естествени процеси по един забележително елегантен начин, какъвто е Regen PRP!

K –   '    '&                    % ' &# При този метод се работи в условията на пълна стерилност, което изключва риск за здравето на пациента в момента на манипулациите

J:      –    % ,  %     >.?.84>4# Прилагам Regen PRP и при много пациенти по време на естетични операции с оглед скъсяване на възстановителния постоперативен период и по-бързо връщане на пациентите към ежедневните им занимания. Най-голяма е групата пациенти, които предпочитат метода като естетична процедура чрез мезотерапия в комбинация с филър. При всички пациенти резултатите са предвидими и са ясно изразени след

2-3 процедури. Наблюдава се видимо намаляване на фините линии и бръчки, добро хидратиране на кожата, избледняване на белезите от акне и дори стрии, намален интензитет на пигментни петна, здрава и еластична кожна текстура с блясък. Изключителната ефективност на този авангарден метод за подмладяване на тъканите, в което вече се убедиха и много от пациентите у

нас, неминуемо води и до личната ми удовлетвореност от добрата работа с Regen PRP. В заключение ще кажа, че клетъчната терапия с PRP позволява възстановяване на тъканите по естествен, сигурен и ефективен начин. Регенерацията на тъканите чрез използване на собствени стволови клетки и растежни фактори, намиращи се в кръвта, са бъдещето на медицината през XXI век и България вече прилага метода заедно с водещите в естетичната медицина европейски страни като Франция и Швейцария.

85


MEDICAL обзор

ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЛАСТИЧНА, РЕКОНСТРУКТИВНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

МЕЖДУ 8 И 10 АПРИЛ 2011 Г. В КОМПЛЕКС РИУ ПРАВЕЦ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЛАСТИЧНА, РЕКОНСТРУКТИВНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ. СЪБИТИЕТО, ОРГАНИЗИРАНО ОТ БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЛАСТИЧНА, РЕКОНСТРУКТИВНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ (BULAPRAS) И ПОД ПАТРОНАЖА НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЛАСТИЧНА, РЕКОНСТРУКТИВНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ (ESPRAS), СЕ ОТЛИЧИ СЪС СИЛНО МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ. ПО ВРЕМЕ НА ФОРУМА БЯХА ДИСКУТИРАНИ АСПЕКТИТЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ, С ОСНОВНИ АКЦЕНТИ ВЪРХУ ХИРУРГИЯТА НА ШИЯ И ГЛАВА, ВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА ХИРУРГИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИ ДЕФЕКТИ, ЕСТЕТИЧНА И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ НА ЖЕНСКАТА ГЪРДА, ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ НА ТУЛОВИЩЕ И КРАЙНИЦИ, ИЗГАРЯНИЯ. В КОНФЕРЕНЦИЯТА ВЗЕХА УЧАСТИЕ ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАР НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЛАСТИЧНА, РЕКОНСТРУКТИВНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ (IPRAS) – ПРОФ. МАРИТА АЙЗЕНМАН-КЛАЙН, КОЯТО ПРЕДСТАВИ ИНОВАЦИИТЕ В ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА IPRAS ЗАХАРИАС КАПЛАНИДИС, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ISAPS ЗА ПЕРИОДА 2000-2002 Г. ПРОФ. К. ГЮЛЕР ГУРСУ, ЧИЯТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРЕСНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕШЕ ПОСВЕТЕНА НА ЕСТЕТИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЮНОШИ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ESPRAS ПРОФ. АНДРЕАС ЯКУМЕТИС, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РУМЪНСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ ПРОФ. ТОМА МУТЕА, ПРОФ. ИВАН КРАЙНИК, НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ПО СЛЕДДИПЛОМНО ОБРАЗОВАНИЕ, САНКТ ПЕТЕРБУРГ, ПРОФ. ДЖОРДЖ АТАНАСОВ – САЩ, ПРОФ. МИШЕЛ КОСТАГЛИОЛА – ФРАНЦИЯ. В КОНФЕРЕНЦИЯТА УЧАСТВАХА И РЕДИЦА ВОДЕЩИ БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР ЕВСТАТИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ И НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ, РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛИНИКАТА ПО ПЛАСТИЧНА, ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА, ЕСТЕТИЧНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ НА МБАЛ ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ, ДОАЙЕНЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ ДОЦ. ХРИСТО БОЯДЖИЕВ, ДОЦ. Д-Р ИВАН ТРАЙКОВ, ДОЦ. Д-Р ПЕНКА ТЕПАВИЧАРОВА, ДОЦ. Д-Р РОМАН РОМАНСКИ, Д-Р СТРАХИЛ ЕФРЕМОВ, Д-Р НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ, Д-Р ИЛЬО СТОЯНОВ И МНОГО ДРУГИ. ФОРУМЪТ БЕШЕ СЪПЪТСТВАН СЪС САТЕЛИТНИ СИМПОЗИУМИ, ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ВОДЕЩИ МЕДИЦИНСКИ КОМПАНИИ.

86


интервю MEDICAL

Ïðîô. Àíäðåàñ ßêóìåòèñ % 256785"1 

 %!  " $  $9": ; 9 1 <% " %  %!"  % <  %%   $ "   

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ESPRAS?

дна от основните цели на ESPRAS е да спомага за подобряване и усъвършенстване на квалификацията и развитието на членове й, както и постоянно да ги информира за най-новите открития и разработки в сферата на пластичната хирургия. Ползите са наистина много, но най-важното е, че всички ние сме част от едно голямо семейство. Много съществено място в нашата организация заема и хуманитарната дейност, която е изключително важна, особено за страни, които са засегнати от различни политически вълнения или природни стихии.

Е

Афганистан, Хаити и други. Нашият екип се стреми винаги да е в най-горещите точки, за да помогне на нуждаещите се абсолютно безплатно. Това е дейност, която не се заплаща, но изисква много средства, а в днешно време всички знаем, че намирането на такива е трудна задача, затова и даваме гласност на този проект.

КОИ СА НАЙ-АКТУАЛНИТЕ НОВОВЪВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ В СФЕРАТА НА ПЛАСТИЧНАТА И ЕСТЕТИЧНАТА ХИРУРГИЯ?

КАКВО Е МНЕНИЕТО ВИ ЗА КОЗМЕТИЧНИЯ И МЕДИЦИНСКИЯ ТУРИЗЪМ?

В

озметичната и естетичната хирургия е много важна част от нашата работа. Още преди години тя показа, че има голямо бъдеще, което е факт и сега. В днешно време благодарение на все по-високия стандарт на живота, както и по-голямата информираност на хората, им позволява да са добре запознати и те не се боят да коригират части от тялото си, които не харесват. Това им дава възможност да повишат качеството си на живот и да се справят по-добре в ежедневието си. Манипулациите са много по-безопасни в сравнение с миналото, естествено, има и случаи с компликации, което е нормално, при всяка операция съществува риск, но в естетичната хирургия сериозните медицински усложнения са рядкост и поради тази причина тя е толкова разпространена и добре приета.

момента изключително много се развива трансплантирането на мастна тъкан от една част на тялото в друга. Това е нова концепция, която се възражда след много години. В наши дни мастната тъкан може да се използва за оформяне на бюста, подмладяване на лицето, да се елиминират бръчките и всички признаци на стареещата кожа, както и за реконструктивни процедури като запълване на различни дефекти по тялото, белези. Приложението й е изключително широкоспектърно. КАКВИ ИНИЦИАТИВИ ПЛАНИРАТЕ В БЛИЗКО БЪДЕЩЕ?

О

свен редовните закрити срещи предстои провеждането на голямо събитие в Турция – национален конгрес, който ще отбележи 50 -годишнината от създаването на тяхната асоциация. На всеки четири години провеждаме и европейски конгрес, на който присъстват голям брой участници, преди две години той се проведе в Родос и аз като президент на ESPRAS имах честта да го организирам. СПОМЕНАХТЕ ХУМАНИТАРНАТА РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, БИХТЕ ЛИ НИ РАЗКАЗАЛИ ПОВЕЧЕ?

И

маме специална комисия, отговаряща за хуманитарната ни дейност, наричаща се SHARE (Surgical Humanitarian Aid Resource Europe). Неин председател е Christian Echinard, който е организирал множество хуманитарни мисии в страни като Бангладеш,

К

87


MEDICAL интервю

Ïðîô. Ìàðèòà Àéçåíìàí-Êëàéí    /;$ !   "  $    $ +=6785,"   % ! $; >> ; ?@@@@@ * %%! A 4 1 :     $    ! $" ."    % $      $  ! " ; :   " ; $ %  1    "   %    $

ПРОФ. КЛАЙН, ВИЕ СТЕ ПЪРВАТА ЖЕНА НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, КОИ СА ОСНОВНИТЕ АСПЕКТИ ОТ ВАШАТА РАБОТА?

Ц

елта на организацията е да подпомага научните постижения в пластичната хирургия и грижата за пациента навсякъде по света. Като първата жена на тази позиция забелязах, че съществува група от хора, която не получава адекватна грижа, това са жени, жертви на престъпления, домашно насилие, пострадали от нападения с киселина и други. Това беше причината да основа и да съм активен член в хуманитарната инициатива Women for Women на IPRAS. Жени пластични хирурзи извършват реконструктивни операции на тези пациенти и им помагат да се върнат към нормалния им начин на живот. Това е един от аспектите на конфедерацията. Друг е повишаване на уменията на млади пластични хирурзи по целия свят. Чрез конгресите, които провеждаме, се обменя много полезен опит и се създават истински приятелства между участниците. КАКВИ СА ПОСЛЕДНИТЕ НОВОВЪВЕДЕНИЯ В ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ?

К

огато говорим за гръдната хирургия, присаждането на мастна тъкан се откроява като един наистина много актуален метод, който обогати опита ми в сферата изключително много, позволявайки ми да постигам резултати, които доскоро бяха невъзможни. При някои пациенти поставянето на импланти не би дало желания ефект, така че с появата му в комбинация със специален вакуумен сутиен, с помощта на който се стабилизира присадената мастна тъкан, се постигат много добри резултати при асиметрия на гърдите и състояния, които трудно се коригират с импланти. Използваме го и за реконструкция. С висококачествените импланти вероятността да се развие капсулна фиброза е малка и също се получава изключително натурален резултат, но има много пациенти, поне според моите наблюдения в Германия, които искат собствена тъкан в гърдите си, а не чужда. КОЯ СПОРЕД ВАС Е НАЙ-ТРУДНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЯ В ПЛАСТИЧНАТА ХИРУРГИЯ И КОЯ НАМИРАТЕ ЗА НАЙ-ИНТЕРЕСНА?

Т

ова е много индивидуално и зависи от конкретния случай. Специално при фейслифтинга дебелите кожи, каквито са при мъжете усложняват операцията, също така някои ринопластики са изключително трудни за изпълнение.

88

Обичам гръдната хирургия и всички останали процедури, това, което не харесвам, е да извършвам една и съща операция два пъти за един ден. Просто при втората никога не оперирам със същата страст като при първата, освен ако не става въпрос за напълно различни случаи. Например никога не извършвам два фейслифтинга в един и същи ден. КАКВО СЕ ИЗИСКВА, ЗА ДА СТАНЕШ ПЛАСТИЧЕН ХИРУРГ, И КАКЪВ Е ВАШИЯТ СЪВЕТ КЪМ СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА, ЧИЯТО МЕЧТА Е ДА СТАНАТ ТАКИВА?

В

инаги съм насърчавала жените да се насочат към пластичната хирургия. Тази професия изисква много качества, характерни за нежния пол – търпение, отдаденост, трябва да знаеш границите си. В началото, когато обучаваш хора, мъжете обикновено след няколко асистирания на определена операция смятат, че са готови да я направят, и се чудят защо не им позволявам да я извършат, докато при жените е точно обратното, те предпочитат да натрупат още малко опит. Това е една много добра професия за жена, макар някои да мислят, че тя трудно се съчетава с брака, семейството и децата. Аз лично имам трима синове и смятам, че нещата наистина могат идеално да се комбинират и да носят истинско удовлетворение.


интервю MEDICAL B ïðîô. Ãþëåð Ãóðñó  $ : : %  ?>A?"  /! $ : $  ' 1   % "   "  % !   ; 1 -      

  $ "  ( "%?>CA% ' "%      $B " 1   ;; 1    $ " 1 % $ !  -$!" $;"   4  11    $" %$ !  "!  D ;   !  $  : %

ПРОФ. ГУРСУ ИМАТЕ ГОЛЯМ ОПИТ В ОПЕРАЦИИТЕ НА ДЕЦА С ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ, РАЗКАЖЕТЕ НИ ПОВЕЧЕ?

И

стинската ми страст са децата и вродените аномалии. Оперирала съм над 3000 случая на цепнати устна и небце или т. нар. „заешка устна” и „вълча уста”. Работата ми в тази сфера промени изцяло картината в Турция относно тези деформации. В началото при нас идваха деца на 12-13 - годишна възраст с проблеми в говора, тъй като освен затрудненото ядене и преглъщане, ако небцето е деформирано, се нарушава и речта. Днес нещата са дотолкова променени, че в момента, в който майката роди дете с такъв проблем, незабавно се провежда консултация и устната на бебето може да бъде оперирана, когато то направи 3 месеца, а небцето при 1 годинка. Обичам децата и искам да ги виждам щастливи, връщайки ги към тяхната социална среда, в която да бъдат нормално приети, ми носи истинско удовлетворение. ВЪПРЕКИ ЧЕ СТЕ БИЛИ ПРЕЗИДЕНТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ (ISAPS), ОСНОВНАТА ВИ ПРАКТИКА Е В РЕКОНСТРУКТИВНАТА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ.

И

нтересите ми не се ограничават единствено до пластичната и реконструктивната хирургия, от дълги години работя със Световната здравна организация, бях директор на център за превенция на наранявания и инциденти в продължение на 20 години. В много балкански държави, например, при инцидент от каквото и естество да е той, няма достатъчно рехабилитационни центрове, в които да се погрижат за пострадалия, да го възстановят и да го върнат към нормалният му начин на живот. Затова тази дейност се оказа много важна част от моя живот. Ракът на гърдата е друг аспект от моята дейност, но не от естетична гледна точка, а по - скоро от психологическа, тъй като този проблем не засяга само болния, а цялото семейство. Променя отношенията между съпрузите, между родителя и децата, момичетата се боят, че ще го наследят. Имах студентка, чиято леля е имала рак на гърдата, майка й също и на 25 - или 26 - годишна възраст тя реши да отстрани и двете си гърди, защото искаше да живее. Това е изключително сложен проблем от психологическа гледна точка. Пластичната хирургия е трудна област, защото пациентите ни може да имат толкова много вътрешни проблеми, които не биха споделили веднага със своя хирург, но затрудняват взаимоотношенията им със семейството и обществото. Така че ние работим и за вътрешното им равновесие и можем да подобрим тяхното психическо състояние и качеството им на живот с помощта на хирургията.

КАКВО Е МЯСТОТО НА ЖЕНИТЕ В ТАЗИ ПРОФЕСИЯ И КАКВО СЕ ИЗИСКВА, ЗА ДА БЪДЕШ ДОБЪР ПЛАСТИЧЕН ХИРУРГ?

П

рез 1972 г. жените пластични хирурзи бяха едва 38 в цял свят, докато в днешно време това е една много разпространена сред дамите професия и не прави впечатление. Примери като проф. Клайн, която е лидер на голяма конфедерация като IPRAS, само доказва, че жената може да е красива и същевременно изключително добър хирург. Докато едно време се очакваше от нас да изглеждаме и да се държим като мъже, днес това вече не е нужно. Да бъдеш добър лекар, учен и майка, вече всичко това е възможно, просто изисква характер и страст. Страстта е ключовата дума към това да бъдеш добър в професията си, да усещаш онова силно вълнение дълбоко в себе си в момента, в който помислиш за предстоящата операция. Много често подготовката отнема повече време от самата интервенция. Това е все едно планираш ваканция на място, където никога не си бил преди това, мисълта за това и организацията понякога те правят много по-щастлив, отколкото самото пътуване. Тази страст и вълнение са нужни, когато имаш пациент с множество деформации и в съзнанието си представяш как след година този човек ще изглежда много по-добре и ще бъде щастлив, защото ти, с твоите ръце, мисъл и въображение си направил нещо изключително за него.

89


MEDICAL по действителен случай Ä-ð Èëüî Ñòîÿíîâ,

    $" ; Aesthe clinicE )

  !!  " $   $

ЛИПОФИЛИНГЪТ Е С НАЙ-ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ КОРЕКЦИЯ НА УСТНИ

д е ли мона лицр

е ането

90

 +   ,  

 

    , # Трудно е да се прави класация. Ако основните ни критерии са безопасност за пациента, липса на чужд материал, какъвто и да е той, естествен вид и добър изглед на устните, мекота, липса на неравности, втвърдявания, изтръпване и други, липофилингът е на първо място. Методът се обосновава на имплантирането на собствен материал, който не предизвиква негативен отговор освен оток на меките тъкани, преминаващ за 10-15 дни. Тази манипулация придава достатъчен обем и променя в удовлетворителна степен формата на устните към по-естетична. За да се обоснова в твърдението си за лидерското място на липофилинга, ще спомена и другите методи за корекция на устни. Способът чрез импланти бих класирал на второ място. Той дава добър, мигновен и постоянен резултат. Забележката е, че в организма остава чуждо тяло, и то в най-чувственото, най-сензитивното и най-подвижното място, изразяващо всички емоции на човека. Няма противопоказания и

е въпрос на личен избор на пациента. При решение за изваждане това може да стане 100%. Оперативните W-Y техники са свързани с прекрояване и преместване на лигавицата на устните с цел образуването на съединителна тъкан по определен начин, което трудно би могло да бъде предвидено, за придаване обем на устните. Хиалуроновата киселина, въпреки че е синтетичен продукт, който по принцип нормално се намира в организма, не е в такива големи количества, каквито се инжектират в устните. Добър препарат е и изчезва след време, но постоянната му употреба води до генерирането му, до образуване на много съединителна тъкан в устните, увеличаваща се все повече и накрая от временен този филър се превръща в постоянен. Инжектирането на силиконово олио е забранено, носи пагубни последици за организма и аз категорично не го практикувам. Пациенти, на които е имплантирано такова, са се интересували дали мога да им го отстраня. Силоконовото олио е като хидрогела, инжектиран в гърдите, който никога и от никого не може 100% да бъде премахнат. На последно място може би ще класифицирам един метод, който е описан още в първите учебници по пластична хирургия. Основава се на

изрязване на кожа по Купидоновата дъга – на границата между лигавицата и кожата, с цел обръщането на лигавицата и придаване на обем на устните. Този метод е много стар и води до образуване на цикатрикси, които винаги се виждат, и до неравномерно разпределение на обема на устните и скъсяване на този филтрум – разстоянието от основата на носа до Купидоновата дъга. За мен на първо място е липофилингът, макар че и той има недостатъци, но в пластичната хирургия няма идеален метод. Въпросът опира особено много до опита на хирурга, до неговите професионални качества и не на последно място са моралът и етиката, които притежава, за да предложи на пациента метод, който е най-безвреден, найдобър и най-перспективен за него. L    '%    % , # Няма неподходящи пациенти за липофилинг. Може да бъде приложен на всички пациенти, които имат макар и малко мастна тъкан, която може да бъде извлечена от тях. )     # Ако лигавицата е къса, не можем да инжектираме голямо количество материал. Това може да стане при


по действителен случай MEDICAL

много тънки и дълги устни. Всичко е много индивидуално, макар желанието на хората да изглеждат като някои известни личности. Още при началния преглед на пациента трябва да му бъде обяснено какви надежди и очаквания може да има от прилагането на този метод за корекция на устните. Моралът и етиката го налагат. От етап до етап трябва да

ПРЕДИ ОПЕРАЦИЯТА

минат поне 3 месеца, за да се видят реални резултати. + %    ' 

 , '# Ако изобщо можем да го определим като недостатък – липофилингът трябва да се прави повече от веднъж, за да се постигне максимален ефект. Обикновено след първото инжектиране от обема преживяват и успяват да бъдат трансплантирани, т.е. да се захранят на това място, около 30-35% максимум от приложеното количество клетки. Два месеца и половина след първото инжектиране най-рано може да се вземе решение за последващо инжектиране за добавяне на обем. Обикновено 3 месеца след първата се прави втора апликация и отново след 2 ½ - 3 месеца може да се направи третата. Обикновено пациентите остават доволни още след първото или след второто имплантиране.       # При нашата пациентка изтеглихме около 8 ml, а сме инжектирали 6,5 – 7 ml в устните отгоре и отдолу. Количеството няма да остане толкова, а приблизително по 1,5 ml в горната и долната устна.

)'  & ' 

% '  ,   # Самият откривател на метода Сидни Колман съветва: ако пациентът има достатъчно мастна тъкан (поне 1–1,5 cm) в областта на корема под пъпа, тази област е най-подходяща. Защо е така? Мастната тъкан от това място е най-близо по генетична

3 ЧАСА СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА

структура до тази на лицето и процентът на отхвърляне на материала е най-нисък. Следващите зони, които са обект на внимание, са: вътрешната част на мишниците, вътрешната част на бедрата, вътрешната част на колената – също много подходяща зона, а най-неподходящите зони според Колман са бричовете, паласките, защото там мастната клетка има коренно различна структура и е много едра, което не би позволило преминаването й през тънката канюла и нейното инжектиране. Тя ще бъде намачкана, увредена и прилагането й ще бъде безсмислено. За да има резултат, трябва да се спазват правила, които включват и центрофугирането на материала. Задачата на центрофугирането е да бъдат отделени живите клетки. Определят се 3 слоя – най-горният се състои от наранени клетки (получени при събирането им), чието съдържание се излива в околното пространство и се отделя при центрофугата във вид на олио, което изхвърляме. Средният слой се състои от живите клетки, а най-отдолу остават кръвта, плазмата, които също не използваме. Ако липсва процесът центрофугиране и пациентите, и лекарите са разочаровани от резултатите.

    

  # Нормални кръвни изследвания – пълна кръвна картина с показатели на кръвосъсирване. '  – %   #   : # Извличането на мастна тъкан, центрофугирането й и самото имплан-

РЕЗУЛТАТЪТ СЛЕД 45 ДНИ

тиране отнемат 35 - 45 минути. Винаги използвам пълна упойка. Може да се направи и с локална, но при нея се получава оток на устните и пречи на реалната преценка за нужното количество материал за имплантиране. Използвайки пълна упойка, аз се чувствам спокоен, което е много важно за работата ми и резултатите от нея.  :       ,   # '%   # Минимални. Първите дни е достатъчно охлаждане с лед и мазане с вазелин. След 5-6 дни се изваждат двете кончета, поставени в ъглите на устните. Овлажняването и омекотяването с вазелин продължава. След 10-15 дни отокът спада и всичко е нормално. След 2 месеца и половина трябва да дойде на контролен преглед. Тогава снимам устните, разглеждам ги от всички позиции и заедно с пациента решаваме дали ще се прави нова имплантация. Тя може да бъде не само за допълнителен обем, но и за подсилването в някоя определена зона. Това се налага заради факта, че не всички имплантирани клетки са успели да се захранят, да прораснат кръвоносни съдове до тях и мястото е останало с недостатъчен обем. 91


апаратура

E-LIGHT ЕДНА НОВА ФИЛОСОФИЯ

92

E-LIGHT е цялостна система за красота, ексклузивна, променяща се според нуждите на клиента и базирана на неоспорими научни принципи, която най-ефикасно отговаря на потребностите на различни видове кожа. Тя представлява внимателно замислена последователност от определени фази на интервенция, функционални действия и най-ефективни инструменти за създаване на програма за красота, която може да осигури действителни резултати. Мултифункционалното действие се изразява в реализацията на най-добрите технологии за грижа за красотата в областтите: лице (третиране срещу стареене; подновяване баланса на смесена и/или мазна кожа; запълване на устни; фотостареене; хроностареене; възвръщане цвета на лице, шия и деколте; прогресивна дълготрайна епилация), глава (система за растеж на косата), тяло (подмладяване на ръце, стягане на гърди, стрии, стягане на седалище, прогресивна дълготрайна епилация). Комбинацията на две технологии в една манипулация позволява едновременното третиране на две различни зони, така че да се постигне синергичен резултат. Монохроматичната светлина се излъчва от специални диоди, стартиращи клетъчния процес на биостимулация. Подпомага се процесът на регенерация на кожната тъкан и производството на колаген. Тази технология включва: специална маска - за равномерно разпръскване на светлината върху всички части на лицето; лента за тялото – за ефективно третиране на всяка част от него; система за ръцете; специални накрайници; система за косата – за възстановяване на нейния растеж и подсилване. Полихроматичната ярка светлина е „изчистена” от ненужните за процедурите емисии. Действа едновременно върху различни зони и е базирана на технология, променяща се съобразно нуждите на клиента, която може да оптимизира стимулацията, повторното моделиране и регенерацията на тъканите. Топлинният контакт създава ревулсивно действие, което подобрява производството на колаген, намалява хиперпигментацията на кожата и най-малките в диаметър повърхностни капиляри. Комбинацията на тези действия прави технологията особено подходяща за: корекция на вредите от фотостареенето; дълбока регенерация на тъканта; превенция на кожата; отслабване корена на косъма (при епилация) чрез атрофиране, без нараняване на околната тъкан. За всеки проблем има подходяща програма. При подновяването на баланса на смесената и/или мазната кожа се използва комбининация на многоцветна и селективна светлина. Терапията срещу стареене е иновативна и работи в посока бързо възстановяване на асфиксирана кожа. Действието на двете технологии спомага за нейното отпушване, кислородонасищане, премахване на замърсяванията и смаляване на фините видими капиляри по лицето. Комбинираното действие на жълта и червена светлина стимулира клетъчната дейност. Програмата срещу фотостареенето се бори срещу вредите, причинени от светлината, чрез избиране на благотворни дължини на вълните, които се прилагат с внимателно проверена мощност. E-LIGHT предлага изключително третиране, което възстановява младежката пълнота и свежест на устните. IDEAL LIPS® е безболезнена, неагресивна и безопасна терапия. Резултатите от нея са видими след 4-6 седмични сесии. Прилагането й увеличава обема на устните, има изявен ефект върху контурите и цвета на цялата зона, запазвайки естествените черти. Специфичната дължина на вълните, използвана за епилацията, постига само предварително зададена хроматична цел - меланина в косъма. Неговият цвят привлича лъча светлина, пренасяйки го до корена, за да го атрофира чрез топлината, без да засяга околната тъкан. За значителен ефект са достатъчни средно от шест до девет процедури. Фотобиостимулацията е технология, която произвежда увеличена периферна васкуларизация на клетъчния метаболизъм на кожата на скалпа. Израстват по-здрави, по-устойчиви и с по-широк диаметър косми. Важен напредък в лечението на косопада е новата система SHS®, основаваща се на комбинацията на LED с високо напрежение и вакуумна стимулация за повърхностна микроциркулация, с употребата на определен водноразтворим препарат с доказани резултати. А ЛФА -Б ЕООД, С ОФИЯ, Д ИАНАБАД , УЛ . „К РУМ К ЮЛЯВКОВ“ 25, ТЕЛ . 02 4912456 OFFICE @ALFA - B . EU WWW. ALFA - B . EU


И З К У С Т В О Т О

Д А

П Р О М Е Н Я Ш

д-р Ильо СТОЯНОВ ЕСТЕТИЧНА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ София, бул. „Г. М. Димитров” 75, Хотел „Вега София”, ет. 7, тел. 0700 11 900, факс: 02/ 862 31 58 www.aestheclinic.com e-mail: info@aestheclinic.com


MEDICAL рискови фактори

ТЮТЮНОПУШЕНЕ И КОЖА. КАК ДА СЕ СПРАВИМ С НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ? ФАКТ Е, ЧЕ ХОРАТА ЗНАЯТ ЗА ГОЛЯМАТА ВРЕДА ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ВЪРХУ ВСИЧКИ СИСТЕМИ И ОРГАНИ НА ТЯЛОТО, НО МНОЗИНА ОТ ТЯХ МОЖЕ БИ НЯМАТ ДОСТАТЪЧНО СИЛНА МОТИВАЦИЯ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ВРЕДНИЯ НАВИК, ПРИ ДРУГИ ТОЙ ВЕЧЕ Е СТАНАЛ ЗАВИСИМОСТ. ИДЕЯТА НА РАЗГЛЕЖДАНАТА ТЕМА Е НЕ ДА СЪДИМ ПУШАЧИТЕ, А ДА ИЗЛОЖИМ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕСИТЕ В КОЖАТА СЛЕДСТВИЕ ОТ ТЮТЮНЕВИЯ ДИМ И АЛТЕРНАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ – КАК СПЕЦИАЛИСТИТЕ МОГАТ ДА ПОМОГНАТ ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА И ПРИДОБИВАНЕ НА ПО-ЗДРАВ, ПО-МЛАДЕЖКИ И КРАСИВ ВИД. ВЗЕХМЕ МНЕНИЯТА НА ДВАМА ИЗТЪКНАТИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕРМАТОЛОГИЯТА И ПЛАСТИЧНАТА ХИРУРГИЯ – Д-Р ПЕТЬО БРЕЗОЕВ И Д-Р НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ.

Ä-ð Ïåòüî Áðåçîåâ,

 ?F 3 ; E $ )

  

 $; " #$;    $:  % )

" '    & G :  "    " $

 *    $$  '  :   ' #

В

ъв всеки въпросник, който пациентът попълва преди дерматологична процедура, има точка „Пушите ли?” и това не е случайно. Ако погледнем към класическата дерматология, ще установим, че много от заболяванията се влошават в резултат на тютюнопушенето. Като пример ще дам група дерматологични заболявания, наречени съдови дерматози – заболяване на кожата в резултат на страдание на кръвоносните съдове в нея. При тях влошаването на състоянието е най-изразено. В резултат на поетия цигарен дим

94

се свиват периферните кръвоносни съдове, т.е. получава се спазъм. Това е особено изразено при жените, страдащи от синдрома на Рейно, при които в резултат на съдовия спазъм кожата побелява, после посинява и накрая се зачервява. Вторият проблем, провокиран от цигарения дим, е намаленият пренос на кислород към периферията поради съдържащия се въглероден окис. В резултат на това хемоглобинът се свързва необратимо с въглеродния окис и капацитетът на еритроцитите да пренасят кислород намалява. Поради тези факти можем да заключим, че при пушачите възстановителните процеси са много побавни и непълни. Това е факт както при следоперативните периоди на

дерматологичните операции, така и при всички други дерматологични процедури. Подобни забавени възстановителни процеси в кожата на пушачите има при лечение на усложнените дерматологични заболявания, трудно зарастващи рани, както и при по-възрастни пациенти.

 '   %  '  '   :  % #

А

ко приемем, че слънцето е най-мощният фактор, влияещ на стареенето на кожата, особено при неконтролирано излагане на UV лъчи, както слънчеви, така и от солариум, то цигарите са един от следващите фактори, имащи значение за нездравия вид на кожата. При пушачите тя изглежда по-възрастна в сравнение с тази на непушачите. Това е една от причините, поради която хората с този вреден навик търсят естетични дерматологични процедури по-рано в сравнение с непушачите. Разбира се, ефектът от процедурите обикновено отговаря напълно на очакванията на пациентите, но ако сравним с резултатите, които получаваме при непушачи, резулта-


рискови фактори MEDICAL

тът при пушачите е по-слаб. Още нещо: при употребяващите тютюн се наблюдават по-често нежелани ефекти и усложнения от дерматологичните процедури в сравнение с непушачите. Въпреки това пушещите се възползват много активно от методите на съвременната дерматология, за да подобрят вида си. На практика организмът ни е подложен ежедневно на интензивен стрес, добавяйки към това и тютюневия дим, проблемите за отделните ни органи и системи, включително и кожата, се увеличават. Цигарите подчертават промените във вида на човека, причинени от естествения процес на стареене, още повече. Ако към това добавим и лоша грижа за кожата, може да се стигне до плачевни резултати. Още с влизането на пациента в кабинета може да се прецени как и дали той се грижи за кожата си, което не означава само мазането на вечерни кремове, но и предпазването от UV лъчи, хидратиращи процедури, пиенето на достатъчно количество вода, достатъчен сън, разнообразна диета, спорт и т.н. Пушачите са по-неблагоприятната територия за работа както на дерматолозите, така и за другите лекари.

Като пример ще дам градинарската работа. Ако за някого тя е рядкост, шансът да получи мехури или рани по ръцете си от сечивата е много голям, докато ако за друг е ежедневие, кожата загрубява и става устойчива. За съжаление защитните механизми на организма имат лимит, който в даден момент се изчерпва и настъпват необратими промени. Най-силно се засяга сърдечносъдовата система, но другите органи и системи се увреждат също. На особено висок риск от пасивно пушене са подложени децата, тъй като техният организъм е незрял и няма толкова ефективни защитни механизми, както при възрастните. Пораженията върху кожата са комплексни и не можем „да обвиним” само цигарите. Пряка причинноследствена връзка пушенето има при едно предраково състояние на устните, наречено левкоплакия. Най-често засяга хората, пушещи лула, които обикновено получават бяло петно на границата на кожата и лигавицата върху долната устна, което не преминава с времето и задължително изисква лечение.

9  % '&     : #

Р

Т

ази група хора не поемат толкова интензивно концентриран дим, както пушачаът, но тези, които се намират в задимено помещение, го поемат при всяко вдишване. Хроничният пасивен пушач се излага на същите вредни въздействия на тютюневия дим. Организмът създава свои защитни механизми, за да ни предпази от нефизиологичния процес на поемане на дим. Тези механизми работят по-интензивно при активния пушач, докато при пасивния те не са така добре изразени и в резултат вредното въздействие върху пасивните пушачи може да бъде дори по-силно.

   &  

   ' : % # еално процедурите, които предлагаме, са за подобряване общия вид на пациента, независимо дали пуши или не, но задължително ги информираме, че с отказването от цигарите състоянието на кожата им ще се подобри. Разбира се, положителна промяна ще настъпи и при подобряване на грижата за кожата и в другите аспекти, които коментирахме, както и прилагането на най-подходящите за всеки конкретен пациент процедури, така че няма специализирани процедури, предназначени за пушещи. Всъщност единствената терапия, предназначена само за тази група хора, е спирането на цигарите. Процесът на отказване е бавен и труден, но ефективен и определе-

но си струва усилията. Естетичната манипулация не може да направи пълна положителна промяна за кратко време на проблеми, които са се формирали с години. Световна тенденция е такъв тип услуги да се търсят все повече. Съвременният човек е изложен на „океан” от предлагани „вълшебни” процедури, които за една нощ буквално ще ви преобразят. В повечето случаи за ефективността на повечето от тях няма доказателства или не са направени все още достатъчно изследвания и тестове. За потребителите е все по-трудно да разберат истината и все по-често наблюдаваме нежелани ефекти. Учудващ е фактът, че млади жени и мъже се подлагат на пръв поглед на безобидни инвазивни процедури (при които се нарушава целостта на кожата), като поставяне на филъри и ботулинов токсин извън лечебни медицински заведения от хора без достатъчни познания за асептика, антисептика и възможни усложнения. Това носи големи рискове от инфекции и лоши, а понякога и обезобразяващи резултати. Основният и първи медицински принцип е Primum non nocere (Първо не вреди). Поради това медицинските специалисти, освен че са наясно с анатомията и физиологията на организма и кожата в частност, могат да преценят и кога съществуват повече рискове, отколкото ползи от дадена манипулация и да не я осъществят. Всеки потребител на естетични процедури в дерматологията трябва да бъде достатъчно добре информиран за същността им и освен за очакваните ефекти да получи информация за възможните усложнения и начините за справяне с тях. В заключение ще кажа, че ние се грижим по възможно най-добрия начин за нашите пациенти, независимо дали пушат или не, но употребяващите тютюн трябва да знаят, че се намират в по-неизгодна позиция по отношение на крайните резултати в сравнение с другите пациенти.

95


ПУШАЧИ & ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ Въпроси и отговори с д-р Николай Георгиев Ä-ð Íèêîëàé Ãåîðãèåâ,

 $   ! ! %  "    $ $E )

    !!   $" ! %! $;

Д-р Георгиев, оперирате ли пушачи? И като лекар, и като човек заставам на позицията, че тютюнопушенето вреди в по-малка или в по-голяма степен, но при всички случаи то влияе върху тъканите, компрометира кръвоносните съдове и нарушава тяхното хранене. Затова пушачите в повечето случаи изглеждат с по-състарена кожа, което обаче не означава, че на тези хора не могат да бъдат правени интервенции. По принцип преди операция се препоръчва спирането на цигарите поне за месец, дори и повече, с цел в някаква степен организмът да се изчисти от токсините и изобщо от вредните вещества, които влизат заедно с цигарите. Задължително в информираното съгласие трябва да фигурират въпросите „Пушите ли“ „По колко цигари на ден?“, за да е подготвен опериращият екип. Като хирург имате ли някакви притеснения, ако оперирате пушач? Има процедури, при които тютюнопушенето е от по-голямо значение, като притесненията на хирурзите можем да разделим в две посоки. Едната е по време на анестезия - при пушачите белите

96

дробове функционират с намален капацитет в сравнение с пациентите непушачи. От друга страна, са структурите, които ние работим – кожата, ламбата и тъканите, които захранваме. От значение е и количеството изпушени цигари. Некрозата се получава на база нарушено хранене на кръвоносните съдове, за което допринася и тютюнът, тъй като в неговия дим се съдържат бензапирени, катрани и много други компоненти, които влияят зле на тъканите. Като цяло бих препоръчал желаещите да предприемат стъпка към разкрасителна процедура/ естетична операция да не правят компромис с тютюнопушенето поне по време на оздравителния период. Има ли конкретни операции, при които е препоръчително пациентите да не са пушачи? Да, има такива. Винаги когато става дума за процедури, при които е необходимо много точно и прецизно захранване на кожата и на структурите в дадена зона, изисква се пациентът да не е пушач. Такъв е случаят с ротирането на кожно-мускулно ламбо при жени с рак на гърдата, за да се покрие дефектът. Тогава, ако пациентката е пушачка, храненето на въпросното ламбо е нарушено в пъти. Затова категорично в западните държави хирурзите не желаят да правят подобни операции в такива случаи. Ако става въпрос за фина блефаропластика, за фейс лифтинги, желаещите да се оперират е добре да не са пушачи, тъй като при тях усложненията могат да са по-големи.

Как процедирате при операция на пушач? Ще дам пример с моя пациентка – активна пушачка, която все още не може да се откаже от този навик. Когато й правихме лифтинг на лицето, тя беше и с пейстмейкър на сърцето, но анестезиологът предприе необходимите стъпки за захранване на тъканите и всичко мина успешно. За да бъдем обективни – дайте примери на естетични корекции, при които тютюнопушенето не е противопоказано. Разбира се, има процедури, при които не е толкова проблемно, като липофилинга, увеличаването на бюста и др. Кои процедури, предлагани във вашия медицински център, са подходящи за подобряване вида на кожата на пушачите? Определено пушачите трябва да мислят предимно за процедури, които заздравяват структурата на кожата, т.е. такива, които я подхранват в дълбочина. При тях се прилага хиалуронова киселина, която повишава количеството на колагена и водата в кожата. Тези процедури обикновено се правят на три курса – през 20-30 дни, след което една поддържаща терапия в годината. Козметиката също трябва да бъде внимателно подбрана да предпазва кожата. Всичко е комплексно, т.е. няма фрагмент от здравето, който в някаква степен да не се засяга от вредното въздействие на цигарите. Разбира се, че препоръчвам да не се пуши, но хора с този навик има и е хубаво да направим така, че и те да се почувстват по-добре.


MEDICAL алтернативи Ä-ð Ðàäèíà Äåíêîâà " !    B;: %   Aesthe clinic E  91    

  " '!!   $:   %)

    $; 

JUVEDERM HYDRATE® ИНОВАТИВНА АЛТЕРНАТИВА ЗА ДЕХИДРАТИРАНАТА КОЖА

       ' : % # Кожата на пушачите има два основни недостатъка – единият е нейната дехидратация и вторият - загубата на еластицитет на по-късен етап от време. От трайното свиване на кръвоносните съдове тази кожа не може да получи нужното количество кислород, не може да се оросява добре, наличието на свободни радикали е доста голямо и има недостиг на полезни вещества. Това са причините за сиво-жълтеникавия й цвят, отпускането й на по-късен етап и появата на множество бръчки. Какъв отговор можем да дадем на тези проявления? Да работим в посока на много добро кислородо- и кръвооросяване и на хидратация.  M5N.O.6EP1O62A.Q   :# Хидратацията на кожата е изключително важна както за пушачите, така и за непушачите. Алтернатива за нейното постигане предлага Juvederm Hydrate® на фирма Allergan. Този продукт осъществява не само мощно снабдяване на кожата с влага, но неговата иновативна формула е по-различна от останалите аналогични продукти на базата на хиалуронова киселина. Състои се в това, че съдържа и манитол, и антиоксиданти, които улавят свободните радикали. Нека само да припомня какво прави една мезотерапия с хиалуронова киселина (ХК) от какъвто и да било тип. Една молекула ХК привлича в кожата 1000 молекули вода. Въведена инжекционно в долните слоеве на кожата, буквално за 2-3 дни привлича мощно количество влага, която успява да се 98

задържи там много дълго време. Идеята на манитола в състава на Juvederm Hydrate® е да удължи действието на продукта. Затова той се нарежда на едно от водещите места дори, бих казала, на първо място сред останалите хидратиращи филъри на базата на хиалуронова киселина. За отличното му действие спомага и некръстосаната ХК. Липсата на омрежаване на молекулите в нейната формула спомага за предотвратяване на образуването на топчета след апликация и води до добро резорбиране и разпространение в кожата. Това от своя страна води до лифтинг ефект, заглаждане на малките бръчки, нежна мекота, влажност и приятен розов цвят на кожата. R   :   M5N.O.6E P1O62A.Q#     '%   ,# Мезотерапията с продукта може да се приложи на цяло лице, отделни негови зони, в областта на шията, деколтето, гърба и ръцете. Ефектът е видимо много добър, особено при жени около и над средната възраст - кожата в тези трудни за повлияване зони се изглажда изключително успешно. Juvederm Hydrate® е една много добра алтернатива за такива случаи. Може да се хидратира и само областта на очите, където също има страхотен ефект. Лично аз имам схема на работа, която дава много добър резултат – апликира се половината от готовата спринцовка, както я предлага фирма Allergan, на двете очи в бръчките тип пачи крак в долната част на окото и под веждата, а останалото количество от продукта се слага след една седмица. Следващия месец процедурата аналогично се повтаря. Juvederm Hydrate® е много подходящ за бръчките около устните, получени често вследствие от пушене. Кожата там се изпъва и заглажда. Терапиите най-често се правят в средната част на лицето. Продуктът е в готови спринцовки с определена доза – 13,5 mg с 0,9% манитол в едномилилитровия обем. Кожата се набожда на определена дълбочина през 1 cm разстояние. По принцип схемата на терапиите с хидратиращи продукти на базата на ХК като цяло, включително и с Juvederm Hydrate®, се прави три месеца по една процедура и след 6 месеца – единични терапии през 2-3 месеца. За шията последователността на процедурите е следната – отново през 3 поредни месеца продуктът се слага по линията на бръчките или на разстояние 1-2 cm, подкожно. Слага се по-малко количество, за да не се получат отоци. Действа се много внимателно, като дозата се разделя на два пъти. Ефектът е много добър, особено за тази зона, чиято кожа много се отпуска. S          # Пациентите много я харесват, защото още 3-4 дена след първата процедура има видим резултат. Прилагам и друга схема за мощно хидратиране за кратко време, съобразена с наскоро предстоящо важно събитие, за което пациентът иска да изглежда добре. Тя включва 4 процедури в продължение на 4 седмици. Като заключение искам да кажа, че голямото предимство на Juvederm Hydrate® пред другите продукти на база ХК, е дълготрайността на ефекта. Направени са тестове след 60-ия ден от прилагането му, при които е отчетено задържане на филъра в кожата при 90% от пациентите, на които е направена само една процедура.


http://allergan-bg.com +359 889 620034


ДОМАШНИЯТ ТЕРАПЕВТ НА ВЪЗДУХА

ZEPTER

ВИДИМИТЕ И НЕВИДИМИ ВРАГОВЕ В АТМОСФЕРАТА НА

САТЕЛИТНИТЕ СНИМКИ СЕ

ВИЖДА , ЧЕ ВЪЗДУХЪТ, КОЙТО

НАТРУПВАНЕТО НА АГРЕСОРИ В ЗАОБИКАЛЯЩАТА НИ СРЕДА, ОТ КОИТО НЕМАЛКА ЧАСТ СА ЧОВЕШКО ДЕЛО, ВОДЯТ НАЙ-ВЕЧЕ ДО ЕДНО – ЗАСТРАШЕНО ЗДРАВЕ В ПОВИШАЩА СЕ СТЕПЕН! ДОКОГА НАШИЯТ ОРГАНИЗЪМ ЩЕ УСПЯВА ДА СЕ СПРАВЯ СЪС ЗАМЪРСЕНИЯ ОТ ВРЕДНИ ЕМИСИИ ВЪЗДУХ, БЕЗ КОЙТО НЕ МОЖЕМ ДОРИ 3 МИНУТИ? НИМА ЧАК КОГАТО СЕ РАЗБОЛЕЕМ, ЩЕ СТАНЕМ ПО-ОТГОВОРНИ, ПО-МАЛКО БЕЗРАЗЛИЧНИ И ПО-МАЛКО МЪРЗЕЛИВИ КЪМ ЗАПАЗВАНЕ НА НАЙГОЛЯМАТА НИ ЦЕННОСТ – ЗДРАВЕТО?

В МОМЕНТА ЦИРК УЛИРА ОКОЛО

З ЕМЯТА , НОСИ “ РЕКИ ” ОТ ПРАХ И ГИ РАЗПРЪСКВА ПО ЦЯЛАТА ПЛАНЕТА .

С ЪДЪРЖАНИЕТО ИМ 80% ОТ ЕСТЕСТВЕН ПРОИЗ ХОД – ПЯСЪК ОТ ПУСТИНЯТА САХАРА , СОЛЕНИ ЧАСТИЦИ ОТ ОКЕАНА , СЕРЕН ПРАХ ОТ ВУЛКА НИТЕ И БЛАТАТА , МИКРООРГА НИЗМИ И ВИРУСИ , ОРГАНИЧНИ СУБСТАНЦИИ , ПОЛЕНИ , ЛИСТНИ Е

ТЕЛНИ И СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ОБРАЗУВАНИЯ СА САМО ЧАСТ ОТ БОЛЕСТИТЕ , ПРИЧИНЕНИ ОТ ТЮТЮНЕВИЯ ДИМ , ОСОБЕНО ПРИ МАЛЧУГАНИТЕ .

ZEPTER THERAPY AIR ION СЕ СПРАВЯ С „ТИХИЯ УБИЕЦ” Ч ОВЕШКОТО ТЯЛО ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ БОРИ СЪС СПОМЕНАТИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ САМО . С КРИТАТА ОПАСНОСТ СЕ ДЪЛ ЖИ НА ФАКТА , ЧЕ ЕФЕКТЪТ СЕ ПРОЯВЯВА БАВНО И СЕ ОТКРИВА ТРУДНО . УРЕДЪТ, КОЙТО ЩЕ ПРЕВЪРНЕ ДОМА ИЛИ ОФИСА В ОАЗИС НА ДОБРО ЗДРАВЕ, СЕ НА РИЧА THERAPY A IR I ON – СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА С ГЕНЕРАТОР ЗА ОТРИЦАТЕЛНИ ЙОНИ . ТОВА Е ПРОДУКТ НА Z EPTER ОТ ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ , СЪЗДАДЕН В РЕЗУЛТАТ НА МНОГО ГОДИНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ . THERAPY A IR I ON НЕ ЗАЕМА МНОГО МЯСТО И МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТАВЯН И ПРЕМЕСТВАН НАВСЯК ЪДЕ В ПОМЕЩЕ НИЕТО. КОНТРОЛНИЯТ

СЪ -

ДЪРЖА ИНДИКАТОРИ С БУ -

ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛЕН

ТОНИ ; СВЕТЛИНЕН СЕНЗОР ;

ПРОИЗХОД .

О СТАНАЛИТЕ 20% СА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ НА ВЪЗДУ -

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА

ХА В РЕЗУЛТАТ ОТ ЧОВЕШКАТА

НЕ .

ДЕЙНОСТ.

РЕГИСТРИРА

ГЛАВНИТЕ

НИВОТО

ИМ ИЗ -

НА

СЕНЗОРЪТ

ЗАМЪРСЯВА ЗА ЧАСТИЦИ НИВОТО

НА

ТОЧНИЦИ СА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА

СЪОРЪЖЕНИЯ ,

ТРАЛИТЕ , МИНИТЕ , ЗАВОДИТЕ ,

(НИСКО, ВИСОКО)

И СЪОТВЕТНО НА -

АВТОМОБИЛИТЕ …, КОИТО ИЗ -

СТРОЙВА

ОПЕРАЦИОННИЯ

ХВЪРЛЯТ В АТМОСФЕРАТА ХИ -

РЕЖИМ .

ЕЛЕКТРОЦЕН -

НОРМАЛНО

ИЛИ

ЛЯДИ ТОНОВЕ СУЛФАТЕН ПРАХ ,

О ПЕРАЦИОННИЯТ

АЗОТ, САЖДИ , ТОКСИЧЕН ПРАХ

НЕН ИНДИКАТОР СЕ ВК ЛЮЧ -

ОТ РАЗЛИЧЕН ПРОИЗХОД .

ВА

СВЕТЛИ -

АВТОМАТИЧНО ,

КОГАТО РАБОТА ,

„ТИХИЯТ УБИЕЦ” У ДОМА, В ОФИСА...

УРЕДЪТ

РАЗГЛЕДАХМЕ

КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ В ТРИ

ПРОБЛЕМА В ГЛОБАЛНО ОТНОШЕНИЕ , НО НЕ ПО -

МАЛКО ПРИТЕСНИТЕЛНА Е СИТУАЦИЯТА В МАЛЪК МАЩАБ , КАТО ЕДНО ЗАТВОРЕНО ПОМЕЩЕНИЕ НАПРИМЕР.

Н А НЯКОИ МОЖЕ БИ НЕ

Е ИЗВЕСТНО , ЧЕ НИВОТО НА ТОКСИЧНИ СУБСТАНЦИИ ВЪВ ВЪЗДУХА

10 ПЪТИ , А ПОНЯКОГА ДОРИ 100 ПЪТИ ПО - ГОЛЯМО ОТ ТОВА НАВЪН ! ТОЙ Е НАСИТЕН С ПО - ГОЛЯМО КОЛИ ЧЕСТВО ДОМАШЕН ПРАХ , ОРГАНИЧНИ И НЕОРГАНИЧНИ АЛЕРГЕНИ И ДРАЗНИТЕЛИ , ТОКСИНИ , КОИТО СЕ КОНДЕНЗИРАТ ОТ ПЕРИЛНИТЕ ПРЕПАРАТИ И ДРУГИТЕ ХИМИКАЛИ , ТЮТЮНЕВ ДИМ , САЖДИ И ДИМ И ДРУГИ . Д ОМАШНИЯТ ПРАХ Е ОПАСЕН ВРАГ ЗА ЗДРАВЕТО И К ЪМ НЕГО ДОСТА ХОРА ПРОЯВЯВАТ ОСТРА НЕПОНОСИМОСТ, ДОРИ АЛЕР ГИЯ . Ч ЕСТИТЕ НЕЙНИ ПРОВОКАТОРИ СА АКАРИ , ПЛЕСЕНИ , ПОЛЕ НИ , НАСЕКОМИ , ЖИВОТИНСКИ СЕКРЕТИ И ДРУГИ . ТЮТЮНЕВИЯТ ДИМ Е ВРЕДЕН ЗА ПУШАЧИТЕ И ЗА ОКОЛНИТЕ ХОРА , ОСОБЕНО КОГАТО ТЕ СЕ НАМИРАТ ЗАЕДНО В ЗАТВОРЕНО ПОМЕ ЩЕНИЕ . ТАЗИ КЛИШИРАНА ИСТИНА ТОРМОЗИ В ГОЛЯМА СТЕПЕН ПАСИВНИТЕ ПУШАЧИ , НЯМАЩИ ОПАСНИЯ ПОРОК . ТЮТЮНЕВИЯТ ДИМ СЪДЪРЖА 7000 ОРГАНИЧНИ И НЕОРГАНИЧНИ СУБСТАНЦИИ . П ОД ФОРМАТА НА АЕРОЗОЛ ТОЙ СЕ СЪСТОИ ОТ ГАЗОВЕ И ЧАСТИЦИ ОТ 0,1 ДО 2 МИКРОНА . П О - МАЛКИТЕ ОТ 0,7 МИКРОНА ПОПАДАТ ДИРЕКТНО В АЛВЕОЛИТЕ - ФИНИТЕ КЛЕТКИ , УПРАВЛЯВАЩИ ДИША НЕТО. Н ЕПУШАЧ , КОЙТО ПРЕКАРВА ЕДИН ЧАС В ПОМЕЩЕНИЕ С ТЮТЮНЕВ ДИМ , ВДИШВА РАВНОСТОЙНО КОЛИЧЕСТВО НА ЕДНА ИЗПУШЕНА ЦИГАРА . О СОБЕНО СЕРИОЗЕН Е ПРОБЛЕМЪТ, АКО В РОЛЯТА НА ПАСИВНИЯ ПУШАЧ Е ДЕТЕТО. М НОЖЕСТВО ВЪЗПАЛЕНИЯ , ДИХА В ЕДНА СТАЯ Е ОТ

100

ПАНЕЛ

ФИБРИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ

4

ДО

ЗАПОЧНЕ

РАЗЛИЧНИ

РЕЖИМА :

АВТО -

МАТИЧЕН/РЪЧЕН , РЕЖИМ ЗА ДЕЦА И РИТМИЧЕН .

THERAPY A IR I ON ПРЕЧИСТВА ВЪЗДУХА И ГО ОБОГАТЯВА С ОТРИЦАТЕЛНИ ЙОНИ . С ЪСТОИ СЕ ОТ ПЕТСТЕПЕННА ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА И ГЕНЕРАТОР ЗА ОТРИЦАТЕЛ НИ ЙОНИ . З АРЕДЕНИТЕ ПОЛОЖИТЕЛНО ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ БИВАТ ПРИВЛЕЧЕНИ ОТ ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЙОНИ НА УРЕДА И ФИЛТРИРАЩАТА СИСТЕМА ГИ ЕЛИМИНИРА . Z EPTER THERAPY A IR I ON ИМА ПЕТ ФИЛТЪРА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА : АНТИСТАТИЧЕН (ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЕЛЕКТРОСТАТИЧЕН); АНТИБАКТЕРИАЛЕН (СРЕДЕН); ХЕПА ФИЛТЪР (НЕРА ФИЛТЪР – ПРЕМАХВА НАЙ - ФИНИТЕ АСТИЦИ И ТЮТЮНЕВ ДИМ); АНТИАЛЕРГИ ЧЕН И ФИЛТЪР С АКТИВЕН ВЪГЛЕРОД (АС АРОМАТИЗИРАЩ).

УРЕДЪТ

Е ПОДХОДЯЩ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД БОЛЕСТ, ПОВИШАВА РАБОТОС -

ПОСОБНОСТТА , УБИВА ПАТОГЕННИТЕ БАКТЕРИИ И УДЪЛ ЖАВА ЖИВОТА , ДЕЙСТВА ПРЕВАНТИВНО И Е ОТЛИЧЕН ПОМОЩНИК ПРИ ТРЕТИРАНЕТО НА МНОГО ЗДРАВОСЛОВ НИ ПРОБЛЕМИ И ДИСКОМФОРТНИ СЪСТОЯНИЯ , КАТО АЛЕРГИИ , СИНУЗИТИ , АСТМА , БРОНХИТИ , ГРИП , ДИХАТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ , МИГРЕНА , СТРЕС , СТРАХ , БЕЗПОКОЙСТВО И ДЕПРЕСИЯ .

Д ЕЙСТВИЕТО

НА

THERAPY A IR I ON

СЪЩО ТАКА ПОДОБРЯВА ПАМЕТТА ,

КОНЦЕНТРАЦИЯТА И КРЕАТИВНОСТТА .

„Цептер - България“ ЕООД , гр. София, бул. “Тодор Александров” № 28, ет. 2-4, тел. 02/988 44 58, факс. 02/987 19 79, e-mail: bd.medical@zepter.bg, www.zepter.com


MEDICAL anti-age

Ä-ð Åëåíà ÒÓÁÈÍÈÑ"

 B 3 /  !  ! %  ' % $ =8H 5I5J2K =8H 5I5J2K8L6" /  %% $

СТАРЕЕНЕТО: НЕИЗБЕЖНОСТ ИЛИ… РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙСТВИЕ? ОСНОВОПОЛОЖНИКЪТ НА СВОБОДНОРАДИКАЛНАТА ТЕОРИЯ ЗА СТАРЕЕНЕТО ДЕНХЕМ ХАРМАН ГО ОПРЕДЕЛЯ КАТО «НАТРУПВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СЪБИТИЯ (ВЪЗРАСТОВИ ИЗМЕНЕНИЯ) В КЛЕТКИТЕ И ТЪКАНИТЕ».

Защо стареем? Защо нашият организъм в някакъв момент като че ли се «уморява», губи вкуса си към живота и престава да работи в обичайния си ритъм? И защо при едни това става по-рано, а други са като омагьосани и времето сякаш не оставя своите отпечатъци нито на тяхната душа, нито на тяхното тяло? Мисля, че няма човек, който да не си е задал този въпрос поне веднъж, а биолози, лекари и социолози вече няколко стотици години се опитват да разгадаят тази величайша тайна на живота. Ясно е, че отговорите е необходимо да се търсят на най-дълбоко ниво - нивото на живата клетка, а по-точно – в

нейните обменни процеси. Отдавна учените доказаха, че клетката има «вградена» програма на смъртта. С други думи доказано е, че смъртта на клетката е предопределена генетически и в някакъв момент тя бива задействана, неумолимите процеси на стареене започват в нашия организъм, когато количеството на умиращите клетки взема връх над количеството на клетките, способни към деление и регенерация. Но как се задейства тази програма? Какви конкретно фактори могат да ускорят, а какви да отсрочат или поне да забавят хода на «биологическия часовник»? На нас ни е необходимо да разберем кои са наши приятели и кои врагове. (виж ТАБЛИЦА 1)

За враговете: Като всички врагове, те се подразделят на външни и вътрешни. Външни врагове Начини на борба с тях Влошаване на екологията, увеличаване на Избор на «екологично чисти» райони, редовен количеството на агресивните фактори прием на витамини и антиоксиданти, защитаващи организма в периоди на повишено натоварване Излишно ултравиолетово облъчване Промяна на отношението към «шоколадовия загар», употреба на фотозащитни кремове, активна фотозащита Хроничен стрес Планиране и регулиране на режима на работа и отдих, психологическа корекция Хиподинамия Фитнес, активен начин на живот Промяна на традициите на хранене: Правилен избор на диета - Повишаване на количеството на холестерин и захари в храната - Прием на излишни калории

102

ТАБЛИЦА

1


anti-age MEDICAL

В крайна сметка «нелегалната дейност» на външните врагове води до активизиране на вътрешните: хормонални нарушения, генетични увреждания, понижавае на имунитета, всичко това комплексно поставя нашия организъм в твърде непривичните за него условия, които водят до нарушаване на работата на неговите системи. Въздействието на всеки неблагоприятен фактор върху човешкия организъм е щателно изучено: тези изследвания лежат в основата на различните теории за стареенето.

ТЕОРИИ НА ВРЯЗВАНЕТО СВОБОДНОРАДИКАЛНА ТЕОРИЯ НА СТАРЕЕНЕТО Била е предложена от Д. Харман през 1954 г. Тя отдава водещата роля в разрегулирането на клетъчната активност на свободните радикали. Тези високоактивни химически агенти се образуват в организма ни по различни причини: UV и йонизиращото облъчване, възпалителни реакции и т.н. А. Комфорт отделя главната способност на свободните радикали - склонността «да се свързват с каквото и да е». Т.е., встъпвайки в контакт със структурите на живата клетка, те се държат като «слон в стъкларски магазин», като повреждат и разрушават всичко, което им е «под ръка». Собствените механизми на репарация не винаги могат да се справят с щетите, нанесени от свободните радикали, тези изменения постепенно се натрупват и когато увредените клетки станат твърде много, организмът започва да старее. Теорията на гликацията, предложена от Мейлард, «обвинява» захарта, която «атакува» белтъчните конфигурации, тъканите, съдовете, клетъчните мембрани в изменението на структурата и функциите на клетките. През 1984 година Лопухин със съавтори предлага холестериновата теория за стареенето, съгласно която с годините скоростта на деленето на клетките се понижава и в техните мембрани се натрупва голямо количество холестерин, който вече не се изразходва за «производство» на нови клетки. Клетъчната мембрана, «задръстена» от холестерин, функционира по-лошо и клетката старее.

ХОРМОНАЛНА ТЕОРИЯ ЗА СТАРЕЕНЕТО Предложена е от Дилман през 1968. Той предлага стареенето да се разглежда като резултат от нарушаването на регулиращата дейност на хипофизата и хипоталамуса – мозъчни структури, «дирижиращи» производството на всички хормони в организма. По мнение на автора изменението на активността на хипоталамуса води до многостранно «разрегулиране» на обмена и функциите на организма.

ТЕОРИЯ НА «НАТРУПАНИТЕ ГРЕШКИ» За първи път е предложена от Л. Оргел (1963). Тя се основава на предположението, че основна причина за стареенето се явява натрупването с възрастта на генетически увреждания в резултат от мутация. Във връзка с наслагването на щети ДНК гените могат просто да изгубят способността си правилно да регулират активността на обменните процеси. Е, с теориите «изобщо» всичко е ясно. А как старее кожата? Как се появяват външните признаци на този процес? Съществуват ли начини за борба с тях? В днешни дни в естетичната медицина стареенето условно се дели на два типа: биологично стареене, чиито първи признаци виждаме след 40 - годишна възраст; и фотостареене, предизвикано от ултравиолетовите лъчи предимно от А спектъра, които се появяват в много по-ранна възраст (3035 год.), когато признаците на биологичното стареене са едва забележими. Биологичното стареене при различните хора се развива приблизително по един и същи сценарий, защото този процес е предопределен генетически. А доколко нашата кожа ще бъде изложена на фотостареене, зависи в голяма степен от нас самите. Този тип стареене се развива, както вече беше казано, под въздействието на ултравиолетовите лъчи. Класически пример: ако трябва да се оцени състоянието на кожата на ръцете и бедрата, ще се види, че на откритите участъци признаците на стареене ще бъдат значително по-изразени. В течение на живота въздействието на UV лъчите се натрупва: колкото повече се излагаме на слънце, толкова повече изразени ще бъдат признаците на фотостареене и в това се крие отговорът на въпроса «Защо едни стареят побързо, а други по-бавно?». С какво се отличават тези два процеса и в какво се състои разликата в подхода към борбата с тях?

103


MEDICAL anti-age

1. БИОЛОГИЧНО СТАРЕЕНЕ - характеризира се с

изтъняване на епидермиса, с нарушаване на неговите защитни функции. Понижава се броят на активните клетки, способни да синтезират влакната на колагена и хиалуроновата киселина, „отговорна” за хидратация на кожата. Това се проявява в отпускане на кожата, нейното изтъняване, образуване на мрежа от бръчки. Ако трябва да се определи с една дума същността на тези процеси, аз бих нарекла това ГАСНЕНЕ. 2. ФОТОСТАРЕЕНЕ – това е неловък опит на организма да пази вътрешната среда от разрушаващото действие на ултравиолетовите лъчи А. В епидерми-

са се забавя отхвърлянето на умъртвените клетки, появяват се атипични клетки, които могат да дадат началото на тумори. Понижават се имунозащитните свойства на кожата. Увеличават се броят и размерът на пигментните клетки, което води до хиперпигментация. В дермата се натрупва голямо количество «инвалидни» еластинови влакна: те не са гъвкави и не могат да обезпечат нормалните еластичност и тонус на кожата. Това се изразява в удебеляване, загрубяване и понижаване на еластичността на кожата. Същността на тези процеси бих определила като «АВРАЛНА РЕГЕНЕРАЦИЯ».

Компоненти за ТЕРАПИИ, способни да забавят или отсрочат стареенето Методика или Название на Очаквани резултати принципен препаратите и начин компонент на прилагане Кремове, гелове, - ускоряване процесите на отлюспване Į-хидроксилосиони изменените клетки на епидермиса; киселина - проводникова роля: доставяне в кожата (гликолова на активни компоненти (избелващи, киселина) антиоксиданти). Пилинги: - избелване и изравняване на „Sweet skin system“, повърхността на кожата; „Mene&Moy“ и т.н. - лифтинг и подобряване тонуса на кожата за сметка на стимулирането на обменните процеси в дермата. Витамин А и Кремове или пилинг - ускоряване на деленето на клетките и неговите „Yellow peel“ отлюспването; производни - стимулиране синтеза на колагена и образуване на нови съдове; - подтискане ръста на новообразуванията. Витамин С Кремове, серуми, - антиоксидантно действие; (аскорбинова мезотерапевтично - подсилване синтеза на колагена; киселина,магнезиев въвеждане - осветляване на пигментацията; аскорбилфосфат) - защита на капилярите и стимулиране на образуването на нови съдове. Антиоксиданти Кремове, серуми - защита на клетките и влакната на дермата от увреждането от свободните Į-токоферол радикали и забавяне на процесите на (витамин Е), фотостареене; ǃ-каротин, - защита на пигментообразуващите витамин С, клетки – меланоцити и нормализиране на мелатонин, пигментообразуването. флавоноиди, фитоестрогени Хиалуронова Кремове - възстановяване тонуса и тургора на киселина Инжекционни кожата; препарати – - създаване на оптимални физиологични методика на условия за размножаване на клетки, които биоревитализацията синтезирират основните компоненти на «IAL-System» междуклетъчния матрикс, което води до естествено обновяване на структурата на дермата; - антиоксидантни свойства на ХК.

104

ТАБЛИЦА

2


anti-age MEDICAL

ТАБЛИЦА

3

Методики на “ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ КОРЕКЦИИ”, способни да «ретушират» външните прояви на стареенето Методика или Наименование на Очаквани резултати принципенпрепаратите и начин компонент на прилагане Пилинги средни и Пилинги с използване - заглаждане на дребните и намаляване дълбоки на трихлороцетна големината на дълбоките бръчки; киселина и фенол с - наблюдава се депигментация; различни - изменение на текстурата на кожата: концентрации свиване на порите, значително изглаждане на неравностите (белези от акне, например). Препарати с Инжекционни - изглаждане на бръчки, появили се ботулинов токсин препарати «Botox», вследствие активна мимика: «пачи крак» «Dysport» около очите, бръчки на челото и горната част на носа за сметка на временно блокиране на мимическата активност. Препарати за Инжекционни - корекция на бръчките в областта на контурна пластика - Временни: горната част на носа; назолабиални гънки, («филъри») «Restylane», «Juvederm», отпуснати ъгълчета на устните; «Regenyal Idea». - корекция формата, контура и обема на - Постоянни; устните, бузите, брадичката. - Комбинирани: «Artecoll». Инжекции с Инжекционни - създаване на допълнителен обем в полимери на препарати: «Sculptra» тъканите за сметка на принудителното млечната киселина (бивш «New Fill») засилване на образуване на нов колаген около въведения препарат.

КОЕ Е ОБЩОТО ПРИ ТЕЗИ ДВЕ, КАКТО ВИЖДАМЕ, РАЗЛИЧНИ СЪСТОЯНИЯ? И при биологичното, и при фотостареенето се сблъскваме с проблемите: - Нарушаване на структурата на епидермиса и понижаване на неговите защитни функции, нарушаване на пигментацията. - Изменения на влакната на колагена, еластина и понижаване на количеството хиалуронова киселина, което е пряко свързано с изменението на клетъчната активност. - Обедняване на кръвотока в кожата. Ясно е, че нито една методика изолирано не може да осигури решение на всички поставени задачи, затова ние като практикуващи специалисти отдаваме предпочитание на комплексните програми за лечение и профилактика на стареенето на кожата. Но всеки път когато ние започнем да говорим за лечение на стареенето, винаги би ми се искало ясно да се разграничат «ТЕРАПИЯТА» като такава и «КОРЕКЦИЯТА НА ЕСТЕТИЧНИ ДЕФЕКТИ» на кожата, възникващи като проява на дълбочинен процес на стареене. Според мен ние с право говорим за терапия на стареенето, когато използваните методики не само довеждат до подобряване на външния вид на кожата на пациента, но и се съпровождат с реални изменения на нейната структура и функциите, които променят неговия репаративен потенциал и принципно подобряват прогнозата за пациента. В останалите случаи,

когато вече е невъзможно да се повлияе на хода на процесите, предизвикващи изменения, но може да се коригират външните проявления – това се нарича естетическа корекция. От приложените таблици - ТАБЛИЦА 2 И ТАБЛИЦА 3 - ще стане ясно за какво става дума и какво може да се очаква от една или друга процедура и как се прилага. И това далеч не е всичко. Ясно, че е невъзможно в неголям обзор да се разкаже за всички процедури, които прилагаме за лечение на стареенето на кожата, затова е нужна цяла поредица от публикации. Тук ви разказах само за най-често прилаганите и изучени терапевтични методи и съзнателно не засегнах темата за хирургическите подходи. В заключение искам да кажа, че сега се провеждат множество изследвания, разработват се принципно нови технологии за терапии на стареенето: нови клетъчни технологии, които в недалечното бъдеще се надявам да ни позволят да «заменим» остаряващите клетки на организма с млади; нови препарати за имплантации, които ще ни позволят не само да се «запълни» недостатъчният обем под бръчките, но и да се пресъздаде структурата на нормалната кожа, а инжекциите с ботулинов токсин изцяло да отстъпят място на не по-малко ефективни кремове. Надявам се, че скоро определението на Денхем Харман за стареенето ще се промени по нов начин: «Стареенето е натрупване на различни АБСОЛЮТНО ОБРАТИМИ събития в клетките и тъканите». 105


MEDICAL рискови фактори Äîöåíò ä-ð Ñíåæèíà Ãåîðãèåâà Âàñèëåâà, ä. ì.

E G)

 

 $; "=MNOPMQNRSMQT 8UQVOWXSYLSZWONRU[OPWQNSTS\X] 5SURONXYSPL^NQMOS^ZQMV _TNPQZNP^UN^PQT7OZOQPU`]2^PSaOQM JQZbcSPUOSM5bRM[RZOQZORM 6PO\MQMUX]2^PSaOQM5SURONXSY L^NQMOS^ZH^a^Z2PXN`OWQNSZ^Z ! %!4;d" 0!

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ФОТОДЕРМАТОЗИТЕ ПРЕЗ МЕЧТАНОТО ОТ МНОЗИНА ЛЯТО ПРОБЛЕМЪТ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СЛЪНЦЕ - КОЖА ОТНОВО ПРИДОБИВА АКТУАЛНОСТ. ПОНЯТИЯ КАТО „СЛЪНЧЕВА АЛЕРГИЯ”, ФОТОЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ФОТОСТАРЕЕНЕ И ФОТОДЕРМАТОЗИ НАПОСЛЕДЪК ВСЕ ПО-ЧЕСТО НАВЛИЗАТ В НАШАТА ЗДРАВНА И СОЦИАЛНА КУЛТУРА. ДОКОЛКО ОПАСНИ СА ТЕЗИ СЪСТОЯНИЯ ЗА ЗДРАВЕТО И КРАСОТАТА НИ ИЛИ ОТНОВО СМЕ ОБЕКТ НА ПРЕЕКСПОНИРАНА ЗАПЛАХА, РАЗПРОСТРАНЯВАЩА СЕ В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО? ЗА ОТГОВОР НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ ПОТЪРСИХМЕ МНЕНИЕТО НА ДЕРМАТОЛОГА ОТ УНИВЕРСИТЕТСКАТА КОЖНА КЛИНИКА КЪМ АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА ДОЦ. Д-Р СНЕЖИНА ВАСИЛЕВА. R    ' TTU# ърво искам да припомним, че само 2/3 от енергията на слънчевата радиация достигат до повърхността на Земята, а останалата се абсорбира от озона, водните капки и праховите частици в атмосферата. Слънчевата светлина на Екватора се състои от 10% лъчи в ултравиолетовия (ultraviolet, UV) спектър, 50% видима светлина и 40% инфрачервени лъчи, като в зависимост от различните георграфски и сезонни параметри тези съотношения се променят. За различните фотореакции най-голямо значение имат UV лъчите, които според дължината на вълната им се разделят на UVB (280-320 nm), UVA (320-400 nm) и UVC (< 280 nm), като последните изобщо не достигат до земната повърхност. Изпълнявайки своята покривна и защитна функция, в това число и на бариера за слънчевата светлина, кожата ежедневно е обект на много форми на фотоувреждане. Най-голе-

П

106

мият човешки орган има свойството да абсорбира UV лъчите в зависимост от тяхната дължина: UVB лъчите - от роговия слой на епидермиса, и само 20% от тях достигат до дермата. Обратно, UVA лъчите проникват дълбоко в дермата, където оказват много по-сериозно биологично въздействие. Макар и по различен механизъм, UVB и UVA водят до увреждане на клетъчната ДНК и канцерогенеза. UVB лъчите провокират директни промени в молекулата на ДНК, възникване на „фотопродукти” с мутагенни свойства. UVA предизвикват образуване на свободни кислородни радикали, които от своя страна увреждат ДНК, клетките, еластичните и колагеновите влакна, кръвоносните съдове и тъканите изобщо. научните и обществените среди не стихва дискусията как да се балансира между положителните и отрицателните ефекти на слънчевата радиация върху организма, в частност върху кожата. От една страна, поради изтък-

В

натите фотопроцеси слънчевата UV радиация е фактор с огромно значение за развитието на немеланомния рак на кожата, а UV защитата е съответно най-важната мярка за неговото предотвратяване. От друга страна, приблизително 90% от количеството витамин D, необходимо за човешкия организъм, се синтезира в кожата под въздействието на UV лъчите. Тази дилема представлява сериозен проблем в контекста на наскоро публикувани данни за асоциация на недостатъчност на витамин D и възникването на разнообразни злокачествени, автоимунни, инфекциозни, опорно-двигателни и сърдечносъдови заболявания, в това число хипертония. Стриктната защита от слънцето носи риска от недостиг или липса на витамин D. Понастоящем целта на фотобиологията и фотодерматологията в частност е изработването на добре балансирани препоръки за фотопротекция, които в същото време да подсигуряват достатъчно ниво на витамин D в организма. т гледна точка на клиничната дерматология слънцето и по-конкретно UV лъчите оказват върху кожата множество негативни ефекти, които могат да бъдат разглеждани като ранни, каквито са слънчевото изгаряне и фототоксичните реакции, и късни, към които се отнасят усиленото пигментообразуване, имуносупресията, фотодерматозите, фотостареенето и не на последно място - канцерогенезата. Успоредно с това е важно да се знае, че някои възпалителни дерматози, като псориазис, парапсориазис и атопичен дерматит, са хелиофилни и се влияят изключително благоприятно от слънчева експозиция, което е залегнало в основите на фототерапията, таласотерапията и балнеотерапията. Нещо повече, фототерапията се нарежда сред методите за лечение на някои от фотодерматозите, като например светлинната полиморфна ерупция, колкото и парадоксално да изглежда това. Това показва колко противоречиви и нерешени аспекти съдържа проблемът за влиянието на слънчевата светлина върху кожата.

О


рискови фактори MEDICAL

(Фиг. 1)

(Фиг. 2)

  ,  появява в началото на лятото пре    димно при млади жени, около 24 часа %# L   след излагане на слънце (дори и през    % прозореца). Заболяването е разпрос '   транено по всички краища на света % &   ' и се среща много по-често, откол # кото бива диагностицирано. Негови отодерматозите са хеварианти в детската възраст са терогенна група заболядоброкачествената лятна ювенилна вания на кожата, които се ерупция и доброкачествената зимпричиняват или се влошават от UV на ювенилна ерупция. Последното лъчите и видимата светлина. Всъщзаболяване се отключва от комбиност касае се за абнормен отговор нацията на три фактора – слънце, на кожата към нормални дози лъчестуд и надморска височина (над 1300 ние, които не би трябвало да предизм) и се наблюдава при деца по вревикат болестни промени при здрави мето на планински зимни спортове. индивиди. По тези причини слънчеДруга фотодерматоза с начало превото изгаряне (соларен дерматит), ди пубертета е hydroa vacciniforme причинено от предозирано излагане - рядко заболяване, което протича с на слънце, не е фотодерматоза, тъй провокирани от слънцето мехурчекато представлява нормален и дори та, крусти и хлътнали цикатрикси задължителен отговор на кожата по изпъкналите участъци на лицеспрямо остър надпрагов дразнител, то и по гърба на ръцете. Актиничкакъвто е ултравиолетовата радиното пруриго също се манифестира ация. Разнообразните клинични пров детската възраст, като може да яви на фотоиндуцираното стареепокаже тенденция към стихване поне, като актинична eластоза, cutis rhomboidalis nuchae (Фиг. 1) и болестта на Favre-Racouchot, също не се числят в групата на фотодерматозите. азличните дерматологични школи предлагат нееднакви класификации на фотодерматозите, като една от най-прегледните ги разделя на 4 основни категории. Сред т. нар. идиопатични фотодерматози най-честа е полиморфната (Фиг. 3) светлинна ерупция, която се

Ф

Р

късно или да продължи цял живот. Заболяването е по-скоро характерно за индианците от Южна и Северна Америка, но се среща и в Европа. За разлика от дотук изброените фотодерматози соларната уртикария засяга всички възрастови групи и лица от двата пола. Уртиките възникват няколко минути след излагане на слънце и отзвучават за няколко часа, като в редки случаи се наблюдават тежки анафилактични състояния с едем на устните, клепачите и носоглътката. Хроничният актиничен дерматит, от друга страна, засяга зряла и напреднала възраст, предимно мъже (Фиг. 2). Някои автори считат, че заболяването е вариант на атопичния дерматит. рупата на фотодерматозите включва различни реакции на фоточувствителност, основани на феномени като фотоалергия и фототоксичност към екзогенни фотосенсибилизиращи субстанции или продукти от обмяната на веществата с фотодинамични свойства, например при заболявания като различните видове порфирии и пелаграта (недостатъчност на витамин PP) (Фиг. 3). За възникване на тези реакции са задължителни и двата компонента, фотосенсибилизатор и светлина, като наличието само на единия от тях не е достатъчно за отключване на патологичните промени. Фотоалергичните реакции възникват само при отделни индивиди, докато фототоксичните такива се наблюдават при всички индивиди, които са получили достатъчно количество от субстанцията и UV облъчване. По същество фототоксичните ерупции могат да се сравнят с бурно слънчево изгаряне. Примери за такива дерматози са т. нар. Berloque дерматит в областта на шията при жени в резултат на употреба на парфюми (съдържащи бергамотово масло), а също и фитофотодерматитът, който възниква след контакт с определени растения, съдържащи фотосенсибилизиращи субстанции (магданоз, целина, смокини и т.н.) при наличие на слънце. Тук трябва да бъдат споменати и реакциите на фоточувствителност към многобройни системно приети или локално приложени върху кожата медика-

Г

107


MEDICAL рискови фактори

менти, които са предимно по типа на фототоксичността и са твърде чести при възрастни пациенти с много заболявания и полимедикация. е на последно място към фотодерматозите се отнасят също различни по етиология дерматози, които не са предизвикани от светлина, но могат да бъдат агравирани от нея, като например розацея, акне вулгарис, лупус еритематозус, дерматомиозит, някои инфекции и т.н.

Н

R  V6CDBN.0 /W U8A.6823 X.OBCB8. @+YZF   ,%  '     L           %  ,   

# тази група влизат разнообразни по фармакологични свойства и механизъм на действие медикаменти. Антимикробните средства, най-вече сулфонамиди, тетрациклини и хинолонови, са сред най-честите причинители на фототоксични реакции. Голям брой лекарства, причиняващи фоточувствителност, се приемат от пациентите под формата на продължителна и дори доживотна поддържаща терапия по повод на хронични заболявания. Такива са сърдечносъдовите препарати, диуретиците, антипсихотични и седативни средства, обезболяващи и др. От практическа гледна точка детайлното им упоменаване има смисъл дотолкова, доколкото пациентите, подложени на даден медикамент, трябва да бъдат съветвани да избягват директна експозиция на светлина. От локалните средства в съображение влизат различните видове катрани, дитранол, ретиноиди, обезболяващи и др. продукти. Понякога самите фотозащитни кремове биха могли да отключат фототоксични реакции.

В

% ,   :    ' % # реди всичко, за да се лекуват адекватно и успешно, всички тези заболявания изискват

П 108

диагностично уточняване от специалист дерматолог. За целта се анализират детайлно анамнестичните данни, получени от пациента или неговите близки, включително професия, хобита, история на придружаващите заболявания с възможно най-пълна информация за получавани медикаменти, контакт с растения, лечебни или козметични кремове и др. Дерматологичният преглед с насоченост към наличие на клинични белези за фоточувствителност, каквито са например предпочитание на обривите към фотоекспонираните участъци, са от изключителна важност за диагнозата. Абсолютно наложително е провеждането на допълнителни специфични тестове, като фототест, фотоепикутанно тестуване, различни хистологични и имунохистохимични техники върху биопсичен материал от кожа, както и „елиминационни” и „провокационни” проби. ечението на фотодерматозите често е трудно и представлява истинско предизвикателство. Медикаментозната терапия се фокусира около локалните и системните кортикостероиди и антихистамини и в някои случаи други имуносупресивни средства. Независимо от това обаче крайъгълен камък в терапията на тези заболявания е фотопротекцията. Ефикасен метод за предпазване от светлина е фотозащитното облекло, което за съжаление не винаги е приложимо. Ето защо от момента на тяхното въвеждане през 50-те години на миналия век фотозащитните кремове остават задължителен компонент на армаментариума за справяне с фоточувствителността. Предвид доминиращото участие на UVA лъчите, като тригери при редица от фотодерматозите, се препоръчват широкоспектърни продукти, съдържащи UVB и най-вече UVA филтри. Важно е да се избират продукти, съобразени с европейските препоръки, съгласно които съотношението между защитата от UVB и UVA лъчите трябва да е по-малко или равно на 3. По този начин се гарантира достатъчно добра защита от UVA лъчите. За кожите, които са нето-

лерантни към химични филтри, е задължително използването на продукти само с минерален екран (например SVR 50 PI), докато за фоточувствителните кожи и за следхимичен или лазарен пилинг са уместни кремове с комбинирани химични и минерални филтри, какъвто е SVR 50+ Ultra Max. За сухите кожи има специални слънцезащитни продукти, чиито формули съдържат повече хидратиращи съставки. R  :  '%, ,&  :@ %  '%  '   F#

Л

К

ожите със специфични проблеми, като акне, розацея и хиперпигментация, наистина се нуждаят от изключително силна защита от слънчевите лъчи. Досега се препоръчваше нанасяне на два вида крем през деня – единият, решаващ съответния дерматологичен проблем, а другият – слънцезащитен. Но тази година френската медицинска козметика SVR представи продукти 2 в 1, които комбинират грижа за кожата със специфичен проблем и слънцезащита. Това са LYSALPHA SPF 50 (със себорегулиращо действие, подходящ за комбинирана към мазна кожа), RUBIALINE SPF 50 (с регулиращо зачервяването действие, подходящ за чувствителна и реагираща кожа) и CLAIRIAL SPF 50+ (с избелващо действие, подходящ за кожа с пигментации). Тези продукти позволяват използването само на един крем, което предотвратява утежняването на кожата през летните месеци и гарантира адекватна грижа за проблемната кожа.


мозайка MEDICAL

BIODERMA PHOTODERM AKN MAT

URIAGE HYSEAC SUN CARE FLUID HIGH PROTECTION SPF50/SPF30

ФОТОЗАЩИТЕН МАТИРАЩ ФЛУИД ЗА ЛИЦЕ С SPF 30 UVA 13. П РОДУКТЪТ ОСЪЩЕСТВЯВА ВИСОКА ФОТОЗАЩИТА НА МАЗНА ИЛИ АКНЕИЧ НА КОЖА . КОМПЛЕКСЪТ FLUIDACTIVE ® В ТЯХ

ФОТОЗАЩИТЕН

ВЪЗСТАНОВЯВА КАЧЕСТВОТО НА МАСТНАТА

ЛЪЧИ .

СЕКРЕЦИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВА РАЗВИТИЕТО НА

Е ПОДСИГУРЕНА ОТ МАТИРАЩИ ПУДРИ И СЕ -

КОМЕДОНИ .

КОМПЛЕКСЪТ BIOPROTECTION ®

CELLULAIRE

ПРЕДПАЗВА КОЖНИТЕ КЛЕТКИ

ОТ ДЕЙСТВИЕТО НА СВОБОДНИТЕ РАДИКАЛИ И СТАБИЛИЗИРА КЛЕТЪЧНАТА

ДНК. П РИТЕ -

ЖАВА ФИНА КОНСИСТЕНЦИЯ , НЕ СЪДЪРЖА

ФЛУИД

И МАЗНА КОЖА .

Б ЕЗ

ЗА

КОМБИНИРАНА

МАЗНИ СЪСТАВКИ ,

ПРОЗРАЧЕН И ПОПИВАЩ БЪРЗО ИДЕАЛНО ЗАЩИТАВА ОТ СЛЪНЧЕВИТЕ

М ОЩНАТА

UVA

И

UVB

МАТИРАЩА СПОСОБНОСТ

La Roche-Posay АNTHELIOS AC SPF 30 С термална вода La Roche-Posay

УНИКАЛНО ЛЕК ФЛУИД С МАТИРАЩО ДЕЙСТВИЕ , СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕН ЗА ПРОБЛЕМНА МАЗНА И АКНЕИЧНА КОЖА . О СИГУРЯВА ФО ТОСТАБИЛНА ВИСОКА ЗАЩИТА СРЕЩУ UVB И UVA ЛЪЧИ , БЕЗ ДА ОМАЗНЯВА КОЖАТА . ТЕХНОЛОГИЯТА MEXOPLEX® ПОЗВОЛЯВА

БОЗОМИ С

ЕПИЛОБИУМ , А ИНТЕНЗИВНАТА - ОТ УНИКАЛНАТА ТЕРМАЛНАТА ВОДА U RIAGE. Д ВЕ ФОРМИ НА ЗАЩИТА : SPF 30 И SPF 50. Н ЕКОМЕДОНОГЕНЕН , ХИПОА ЛЕРГЕНЕН И ПРИЯТНО АРОМАТИЗИРАН .

МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ С МИНИМАЛНО

ХИДРАТАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВО НА ХИМИЧНИТЕ ФИЛТРИ .

EUCERIN СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН КРЕМ С ФОН-ДЬО ТЕН ЕФЕКТ SPF 50+

SYNCHROLINE AKNICARE SUN SPF 30 FDP\ UVA 20 PPD

МУЛА БЕЗ ПАРАБЕНИ .

О РИГИНАЛНАТА

ФОР ТЕКС -

ТУРА ПОПИВА НЕЗАБАВНО И МАТИРА КОЖАТА НА ПОВЪРХНОСТТА .

АРОМАТИЗАТОРИ И Е НЕКОМЕДОНОГЕНЕН .

SVR RUBIALINE CREMЕ SPF 50

К РЕМ ПРОТИВ ЗАЧЕРВЯВАНИЯ SPF 50. П РОДУКТЪТ ОСЪЩЕСТВЯВА МНОГО ВИСОКА ЗАЩИТА ОТ СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ НА ЧУВСТВИ ТЕЛНАТА , РЕАГИРАЩА КОЖА , СКЛОННА К ЪМ ЗАЧЕРВЯВАНЕ . П РЕПОРЪЧВА СЕ СЛЕД ДЕРМА ТОЛОГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ (ПИЛИНГ, ЛАЗЕР...). И НОВАТИВНА КОМБИНАЦИЯ ОТ 3 АКТИВНИ СИСТЕМИ : Н ОВО ПОКОЛЕНИЕ ШИРОКОСПЕКТЪРНИ ФОТОСТАБИЛНИ UVA/UVB ФИЛТРИ ; ЕСТЕСТВЕН Б ИФЛАВОНОИД – МОЩЕН АНТИ ОКСИДАНТ И С ПЕЦИФИЧЕН АКТИВЕН АГЕНТ, НАМАЛЯВАЩ ЧУВСТВОТО НА ПАРЕНЕ .

П РОДУКТЪТ

Е ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НОВО ПО -

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН

КРЕМ ЗА МАЗНА И ЗА -

КОЛЕНИЕ СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ПРОДУКТИ , ПРЕД -

СЕГНАТА ОТ АКНЕ КОЖА .

ЛАГАЩИ НАЙ - ВИСОК СТАНДАРТ

ФОТОПРОТЕКТИВЕН

UVA/UVB

ФИЛТРИ И УНИКАЛНА БИОЛОГИЧНА КЛЕТЪЧНА ЗАЩИТА С ЕСТЕСТВЕН АНТИОКСИДАНТ ХАЛКОН .

К РЕМЪТ

Л ИКО -

ИМА ЛЕКА И ПРИЯТНА ЗА

НАНАСЯНЕ ТЕКСТУРА .

П РЕДПАЗВА ОТ ПОТЪМ НЯВАНЕ НА ПИГМЕНТНИТЕ ПЕТНА , НЕКОМЕДО ГЕНЕН И НЕ СЪДЪРЖА ПАРФЮМ . К ЛИНИЧНО ДОКАЗАНА ПОНОСИМОСТ ОТ КОЖАТА , ДОРИ И ПРИ ПАЦИЕНТИ С АКНЕ .

Н ЕОМАЗНЯВАЩ ,

ПРОДУКТ,

СПЕЦИАЛНО

РАЗРАБОТЕН ЗА ТАК ЪВ ТИП КОЖА .

TRIETHYLCITRATE

С ЪДЪРЖА

И ХИМИЧНИ ФИЛТРИ КАТО

АКТИВНИ СЪСТАВКИ . П РИЛАГА СЕ НА ВСЕКИ ДВА ЧАСА .

109


MEDICAL

СВЕТЛИННАТА ТЕРАПИЯ BIOPTRON® ОСНОВНА И ПОДДЪРЖАЩА ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА КОЖНИ ИЗГАРЯНИЯ

В СПОМЕНАТИТЕ СЛУЧАИ , В КОИТО НЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО ИНВА ЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ , МНОГО ДОБЪР ВАРИАНТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВА НЕ НА РАНИ ОТ ИЗГАРЯНИЯ Е СВЕТЛИННАТА ТЕРАПИЯ BIOPTRON ®. ТЯ ИМА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПЪРВА СТЕПЕН И ПОВЪРХНОСТНИ ИЗГАРЯНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН .

В ТЕЗИ СЛУЧАИ СЪЧЕТАНИЕТО НА КОНСЕРВАТИВНИ

СРЕДСТВА ЗА ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ И СВЕТЛИННА ТЕРАПИЯ

BIOPTRON ® ДАВА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ЗА МНОГО ПО - КРАТКО ВРЕМЕ . Д АННИ ОТ НЯКОЛКО ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ПРИ РЕДОВНИ ТРЕТИРАНИЯ СЪС СВЕТЛИНА ПЕРИОДЪТ, НЕОБХОДИМ ЗА ЦЯЛОСТНА ЕПИТЕЛИЗАЦИЯ НА УВРЕДЕНАТА КОЖА , СЕ СЪКРАЩАВА .

О СВЕН ТОВА ЧРЕЗ СВЕТЛИННАТА BIOPTRON ® НАМАЛЯВА РИСК ЪТ ОТ ОБРАЗУВАНЕ НА ФУКНЦИОНАЛНО И ЕСТЕТИЧЕСКИ НЕПРИЕМЛИВИ БЕЛЕЗИ . ТАЗИ ТЕРАПИЯ МОЖЕ ДА НАМАЛИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ТЕРАПИЯ

ХИРУРГИЧНА НАМЕСА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ДЪЛБОКИ КОЖНИ ИЗГАРЯНИЯ , ОСОБЕНО В ЗОНИТЕ С НАЙ - ГОЛЯМА ВЕРОЯТНОСТ ОТ ОБРАЗУВАНЕ НА ЦИКАТРИКСИ СЛЕД ИНВАЗИВНО ТРЕТИРА -

МНОЗИНА ОТ НАС ПРЕЗ ЖИВОТА СИ СА ПРЕЖИВЯВАЛИ ПОНЕ ЕДНО ИЗГАРЯНЕ. ЧЕСТО ХОРАТА РАЗЧИТАТ ЗА САМОВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ОРГАНИЗМА И ПРЕНЕБРЕГВАТ СЛУЧИЛОТО СЕ. ТОВА НЕ Е ПРАВИЛНО, ТЪЙ КАТО НИТО ЕДИН АКТ НА АГРЕСИЯ НЕ ОСТАВА БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЯ, КОИТО В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТЕПЕНТА НА ИЗГАРЯНЕТО МОГАТ БЪДАТ ДОСТА СЕРИОЗНИ. РАНИТЕ ВЪРХУ КОЖАТА, ПРИЧИНЕНИ ОТ СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ, ОТ ДИРЕКТЕН ОГЪН ИЛИ ПРИ КОНТАКТ С НАГРЕВАТЕЛЕН ЕЛЕКТРОУРЕД ИЛИ ГОРЕЩА ТЕЧНОСТ МОГАТ ДА БЪДАТ НЕ САМО ПОВРЪХНОСТНИ, А ДА ЗАСЯГАТ И ПО-ДЪЛБОКИТЕ СЛОЕВЕ НА КОЖАТА. РАЗЛИЧАВАТ СЕ ТРИ СТЕПЕНИ НА ИЗГАРЯНЕ. ПЪРВАТА СТЕПЕН Е НАЙ-ЛЕКАТА И ЗАСЯГА ПРЕДИМНО ЕПИДЕРМИСА. ПРИЧИНЕНА Е НАЙ-ЧЕСТО ОТ СЛЪНЦЕТО. ИЗРАЗЯВА СЕ В ЗАЧЕРВЯВАНИЯ, ЛЕК ОТОК, БОЛКА И ПОСЛЕДВАЩО ОБЕЛВАНЕ НА КОЖАТА. ПРИ ВТОРАТА СТЕПЕН НА ИЗГАРЯНЕ Е ЗАСЕГНАТ ВЕЧЕ И ПОВЪРХНОСТНИЯТ СЛОЙ НА ДЕРМАТА, КОЙТО Е ПО-ЛЕКИЯТ ВАРИАНТ НА УВРЕЖДАНЕ. ПРИ ПО-ТЕЖКИЯ – СА НАЛИЦЕ ГОЛЕМИ ПОРАЖЕНИЯ НА ДЪЛБОКИТЕ СЛОЕВЕ НА ДЕРМАТА С ЕДИНИЧНИ ЕПИДЕРМАЛНИ СЪСТАВНИ СТРУКТУРИ В ОСНОВАТА НА РАНАТА. В ТЕЗИ СЛУЧАИ СЕ ПРИБЯГВА ДО ХИРУРГИЧНО ОСТРАНЯВАНЕ НА МЪРТВАТА ТЪКАН И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КОЖА. МАКСИМАЛНИТЕ ПОРАЖЕНИЯ ВЪРХУ КОЖАТА ВСЛЕДСТВИЕ ОТ ИЗГАРЯНЕ СА КЛАСИФИЦИРАНИ В ТРЕТА СТЕПЕН – УНИЩОЖИТЕЛНА ЗА ВСИЧКИ КОЖНИ СЛОЕВЕ В ПРЕДЕЛНА ДЪЛБОЧИНА И С ПОЧТИ НИКАКЪВ ШАНС ЗА САМОВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. В ТЕЗИ СЛУЧАИ ЕДИНСТВЕНИЯТ ШАНС ЗА ПАЦИЕНТА Е ХИРУРГИЧНАТА НАМЕСА. ПОДХОДИТЕ НА ЛЕЧЕНИЕ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТЕПЕНТА НА ИЗГАРЯНЕТО, СА: КОНСЕРВАТИВЕН ИЛИ ХИРУРГИЧЕН.

„Цептер - България“ ЕООД , гр. София, бул. Тодор Александров № 28, ет. 2-4, тел. 02/988 44 58, факс. 02/987 19 79, e-mail: bd.medical@zepter.bg, www.zepter.com

110

НЕ – ГЛАВА , ШИЯ , РЪЦЕ . СПОРЕД КЛИНИЧНИТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ПРИЛАГАНЕТО НА ТЕРАПИЯ С НАЛЯГАНЕ (БАРОТЕРАПИЯ), КОЯТО Е ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА КОЖНИ ИЗГАРЯНИЯ , МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕ НА ПО - РАНО, АКО ПОРАЗЕНИЯТ УЧАСТЪК Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАН СЪС СВЕТЛИННАТА ТЕРАПИЯ BIOPTRON ®. КОГАТО ИЗГАРЯНИЯТА СА ВЪРХУ РЪЦЕТЕ И НЕ Е БИЛА НУЖНА ХИРУРГИЧНА НАМЕСА , ПРИЛОЖЕНАТА СВЕТЛИННА ТЕРАПИЯ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ФИЗИОТЕРАПИЯ ВЕД НАГА И БЕЗ ПРЕК ЪСВАНЕ . BIOPTRON ® ПОДПОМАГА ЛЕЧЕНИЕТО НА ДЪЛБОКИ ИЗГАРЯ НИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН ! П РИ ТЕЖКИ ИЗГАРЯНИЯ, ЗАСЯГАЩИ ДЪЛБОКИТЕ СЛОЕВЕ НА ДЕРМАТА , НА КОИТО Е ПРИЛОЖЕНА ХИРУРГИЧНА ИНТЕР ВЕНЦИЯ , МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА СВЕТЛИННАТА ТЕРАПИЯ BIOPTRON ® КАТО ПОДДЪРЖАЩА . Ч РЕЗ НЕЯ СЕ НАМАЛЯВА НЕОБХОДИМОТО ВРЕМЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ , ПЕРИОДЪТ НА ХОСПИТА ЛИЗАЦИЯ , КАКТО И СЕ ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ПОЛАГА НИТЕ ГРИЖИ К ЪМ ПАЦИЕНТА . СВЕТЛИННАТА ТЕРАПИЯ BIOPTRON ® Е ПРЕДПОЧИТАНА КАТО СЪПЪТСТВАЩА ЛЕЧЕНИЕТО НА ДЪЛБОКИ ИЗГАРЯНИЯ .

ИЗГАРЯНЕ, ПРИЧИНЕНО ОТ ОГЪН

СЛЕД 9-МЕСЕЧНО ТРЕТИРАНЕ С BIOPTRON ®


ПРОИЗВЕДЕНО В ШВЕЙЦАРИЯ

„Цептер - България“ ЕООД, гр. София, бул. Тодор Александров № 28, ет. 2-4, тел. 02/988 44 58, факс. 02/987 19 79, e-mail: bd.medical@zepter.bg, www.zepter.com


MEDICAL

SODERMIX® СЪВРЕМЕННА АЛТЕРНАТИВА ПРИ НОВИ И СТАРИ БЕЛЕЗИ СЛЕД ИЗГАРЯНИЯ

П ЪРВИ ДЕН СЛЕД ИЗГАРЯНЕ

90 ДНИ СЛЕД ТРЕТИРАНЕ СЪС SODERMIX ДВА ПЪТИ НА ДЕН

112

Келоидните и хипертрофичните белези са едно от честите оплаквания, с които лекарите специалисти (дерматолози и хирурзи) се срещат в своята практика. Те са не само козметичен проблем, но често са придружени и от болка, възпаление, сърбеж и зачервяване. Белезите се получават, когато целостта на кожата е нарушена не само на епидермално, но и на дермално ниво. Тогава раните заздравяват вторично и се образува нова съединителна тъкан, която заменя нормалната кожна структура. В началото нейният цвят е розов до червен, след години избледнява до бял. Кожата върху белега е видоизменена – изтънена, гладка и блестяща. Съединителната тъкан на цикатрикса не съдържа мастни, потни жлези или космени фоликули, но за сметка на това е богата на кръвоносни съдове и нерви, поради което някои белези са особено болезнени или обратно – с по-малка чувствителност. Особено тежки са цикатриксите, получени от изгаряния, които могат да имат различен произход – светлинни, от пряк огън, горещи течности, повърхности, газове или от химически субстанции. В последните години множество медицински заведения предприеха специлна политика относно лечението на белезите и предотвратяване на тяхната поява. Във всички страни, както и у нас функционират клиники и центрове за изгаряния, които с подчертана насоченост провеждат лечебна и научноизследователска дейност. Едно от най-новите решения на съвременната медицина за третиране на такива проблеми e Швейцарският продукт с натурален произход и патентована формула от 2004 г. SODERMIX®, който притежава клинично доказана ефективност при третиране на белези. Съдържа растителна супероксид дисмутаза (SOD) - ензим с доказано антиоксидантно действие. Използва се за лечение и превенция на пресни и стари келоидни и хипертрофични цикатрикси. Видими резултати има още след първия месец на третиране с продукта. При 88% от пациентите след този период се наблюдава подобрение в следните характеристики: сърбеж, възпаление, болка, твърдост и цвят на белега. SODERMIX® лекува ефективно белези, получени след изгаряния; преди и след различни хирургични интервенции; преди и след козметични и медицински процедури, като: лазер терапия; химични пилинги; дермабразио и други. Продължителността на терапията при келоидни и хипертрофични белези е от един до шест месеца, като превенция (преди хирургична намеса или процедура) се ползва един месец. При фибрози в следствие на лъчетерапия и при изгаряния лечението със SODERMIX® трябва бъде от три до шест месеца.


MEDICAL

ВЪЛШЕБСТВОТО НА АЛПИТЕ

ТЕРМАЛНАТА ВОДА URIAGE

Всичко започва като една приказка – от райско кътче, зелено и спокойно, в сърцето на планинския масив Беладона. В близост до Гренобъл на 400 м надморска височина се намира курортът Uriage-les-Bains, разположен в гориста долина. Това термално средище датира още от древността и е известно с умерения си климат, приятната атмосфера и най-важното – термалната вода Uriage. БЛИКАЩА ОТ 80 М ДЪЛБОЧИНА, ТЯ ИЗМИНАВА ДЪЛЪГ ПЪТ ПРЕЗ МИНЕРАЛНИТЕ ПЛАСТОВЕ НА АЛПИТЕ, ПРЕЧИСТВАЙКИ СЕ ПРЕЗ ПЯСЪЧНИЦИ И СКАЛИ. ИЗЛИЗА ЧИСТА И НАТУРАЛНА НА ПОВРЪХНОСТТА С ТЕМПЕРАТУТА 27°С И СЕ ВЛИВА ДИРЕКТНО В БАЛНЕОЛОГИЧНИЯ ЦЕНТЪР НА URIAGE. ТОВА МАГИЧЕСКО МЯСТО СЪЧЕТАВА МИНЕРАЛНИ БАНИ С УНИКАЛНА ПРИРОДА, НЕВЕРОЯТНА ОБСТАНОВКА И НАСЛАДА ЗА ВСИЧКИ СЕТИВА. КАТО ТРЕТИ ПО ЗНАЧИМОСТ ЗА ДЕРМАТОЛОГИЯТА КУРОРТ С ТЕРМАЛНА ВОДА ТОЗИ БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПРИВЛИЧА ХИЛЯДИ ПОСЕТИТЕЛИ ВСЯКА ГОДИНА. ТОЙ Е СПЕЦИАЛИЗИРАН В ЛЕЧЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ И СЪРБЯЩИ ДЕРМАТОЗИ ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ: ПСОРИАЗИС, ЕКЗЕМА, ПРУРИТУС, АТОПИИ И ДРУГИ.

УНИКАЛЕН СЪСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЕЙСТВИЕТО НА ТЕРМАЛНАТА ВОДА URIAGE

Благодарение на изключително богатия си състав тази естествено изотонична вода осигурява защита за целостта на клетките на кожата. Притежава неутрално pH и се понася точно толкова добре, колкото и физиологичният серум. Не повлиява размера и обема на клетките, което не задължава подсушаване на кожата след напръскване – изключително важна характеристика, ценна за хора с дерматози. Термалната вода Uriage съдържа свръхвисока концентрация на минерални соли и микроелементи – 11000 mg/l, особено в сравнение с други изворни води, използвани в дерматологията. За максимална гаранция нейните органолептични характеристики и бактериална чистота се изследват редовно в независими лаборатории, а бутилирането й става при самия извор за запазване на всичките й свойства, естествено богатство и чистота.

Изключителните й качества, доказани в редица научни изследвания, обясняват разнообразните положителни ефекти върху кожата: успокояващ, коригиращ, антиоксидантен, овлажняващ, филмогенен и облекчаващ. Термалната вода Uriage има благоприятно въздействие при ревматизъм и УНГ проблеми, различни видове дерматози, сред които все повече разпространяващите се псориазис, акне и екземи. Това са предизвикателствата, които приема една фармацевтична лаборатория, специализирана в областта на дерматологията, през 1992 г. да започне разработка на продукти за лечение на кожни проблеми с основна съставка уникалната термална вода. Днес производството на широк спектър дермокозметика за различни типове: суха, чувствителна, склонна към атопии и акне, зачервяваща се, раздразнена, с наличие на белези кожа се осъществява от Дерматологични лаборатории Uriage. Р ЕШАВАЩИТЕ

ФАКТОРИ ЗА УСПЕХА НA МАРКАТА СЕ ОСНОВАВАТ НА ПЪРВО

МЯСТО НА УНИКАЛНИТЕ СВОЙСТВА НА ТЕРМАЛНАТА ВОДА !

114


MEDICAL на фокус Ä-ð Ðîñèöà Äåí÷åâà,

        Äåðìàòîëîãè÷íà

êëèíèêà Ñîôèÿ.

СОЛАРИУМЪТ МОДА, ЗА КОЯТО МОЖЕ И ДА УМРЕШ ТАКА Е ОЗАГЛАВЕНА КАМПАНИЯТА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ СДРУЖЕНИЕТО НА ЧАСТНОПРАКТИКУВАЩИТЕ ДЕРМАТОЛОЗИ И ПОДКРЕПЕНА ОТ BIODERMA, ЗА КОНТРОЛИРАНО ПОЛЗВАНЕ НА СОЛАРИУМИТЕ. ЗА ДА МОГАТ ХОРАТА ДА ВЗИМАТ ИНФОРМИРАНИ РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ИЗЛАГАНЕТО НА ДЕЙСТВИЕТО НА УЛТРАВИОЛЕТОВИТЕ (UV) ЛЪЧИ ОТ ИЗКУСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ, СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПРЕДЛАГАТ БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И РАЗБУЛВАТ НЯКОЛКО МИТА. „ТЕНЪТ, ПРИДОБИТ ЧРЕЗ ПОЛЗВАНЕ НА СОЛАРИУМ , Е ПО - БЕЗОПАСЕН ОТ ТОЗИ НА СЛЪНЦЕТО” Е ПОГРЕШНО, ТЪЙ КАТО СОЛАРИУМИТЕ ИЗЛЪЧВАТ ВРЕДНИ UV ЛЪЧИ , КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ 3 ПЪТИ ПО - ИНТЕНЗИВНИ ОТ ЛЕТНИТЕ СЛЪНЧЕВИ ИЗГАРЯНИЯ В СРЕДАТА НА ДЕНЯ . „С ТЕН ИЗГЛЕЖДАМ ПО - ЗДРАВ /А” Е СЪЩО НЕВЯРНО, ТЪЙ КАТО ПЕРИОДИЧНОТО ИЗЛАГАНЕ НА КОЖАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА UV ЛЪЧИ УСКОРЯВА НЕЙНОТО СТАРЕЕНЕ , ПОЛЗВАНЕТО НА СОЛАРИУМ НЕУСЕТНО СЪСТАРЯВА КОЖАТА ВИ ! „С ОЛАРИУМЪТ Е ВАЖНО СРЕДСТВО ЗА НАБАВЯНЕ НА ОРГАНИЗМА НА НЕОБХОДИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА ВИТАМИН D” Е ГРЕШНО! П О - ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ НУЖНОТО ЗА ОРГАНИЗМА КОЛИЧЕСТВО НА ТОЗИ ВИТАМИН ХОРАТА СИ НАБАВЯТ САМО ЧРЕЗ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ ПО ВРЕМЕ НА ЕЖЕДНЕВНИТЕ ИМ ДЕЙНОСТИ , КАТО ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦИТЕ НАПРИМЕР. „ТЕНЪТ, ПРИДОБИТ В НАЧАЛОТО НА СЛЪНЧЕВИЯ СЕЗОН , ЩЕ НАПРАВИ КОЖАТА МИ ПО -УСТОЙЧИВА НА ДЕЙСТВИЕТО НА UV ЛЪЧИ И ТАКА Е ПО - МАЛКО ВЕРОЯТНО ТЯ ДА БЪДЕ УВРЕДЕНА”. П О МНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОБАЧЕ ПРИДОБИВАНЕТО НА ТЕН ВИНАГИ Е СВЪРЗАНО С УВРЕЖДАНЕ НА КОЖАТА . САМ ПО СЕБЕ СИ ТЕНЪТ Е ЕСТЕСТВЕН ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ , ПРИ КОЙТО В КОЖАТА СЕ ОБРАЗУВА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПИГМЕНТ, ЗА ДА ЗАЩИТИ КЛЕТКИТЕ ОТ ВРЕДНИТЕ UV ЛЪЧИ . В СЯКО ИЗЛАГАНЕ НА ТАКИВА ЛЪЧИ ПОВИШАВА РИСКОВЕТЕ ЗА КОЖАТА , НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ОТ ЕСТЕСТВЕН ИЛИ ОТ ИЗК УСТВЕН ИЗТОЧНИК . И ЗПОЛЗВАЙКИ СОЛАРИУМ , СЕ УВЕЛИЧАВА РИСК ЪТ ОТ РАЗВИТИЕ НА РАК НА КОЖАТА И ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО Й СТАРЕЕНЕ. П ОРЕДНИЯТ РАЗВЕНЧАН МИТ Е: „КОЖАТА МИ МОЖЕ ДА БЪДЕ УВРЕДЕНА САМО АКО Я ОСТАВЯ ДА ИЗГОРИ ”. К АКВА Е ИСТИНАТА? Н Е САМО ИЗГАРЯНЕТО ПРИ ИЗЛАГАНЕ НА СЛЪНЦЕ ИЛИ СОЛАРИУМ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВРЕДНО ЗА КОЖАТА . Н АПРОТИВ , ЛИПСАТА НА ОСТРО ИЗГАРЯНЕ СЪЗДАВА ИЗМАМНО ЧУВСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ВОДИ ДО НАТРУПВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ НА UV ЛЪЧИ ВЪРХУ КОЖАТА . П ОСТЕПЕННОТО ПОТЪМНЯВАНЕ В РЕЗУЛТАТ НА ПРОДЪЛ ЖИТЕЛНО ИЗЛАГАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА UV ЛЪЧИ СЪЩО ВОДИ ДО ПРЕЖДЕВРЕМЕННО СТАРЕЕНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА РИСКА ОТ РАЗВИТИЕ НА РАК НА КОЖАТА – РЕЗУЛТАТ ОТ ПОСТЕПЕННО НАТРУПВАНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ НА КОЖНИТЕ КЛЕТКИ . Ф ИНАЛНИЯТ МИТ Е: „ЗА ДА ИЗГЛЕЖДАМ ДОБРЕ ВЪВ ВАЖНИТЕ ДНИ ОТ ЖИВОТА СИ , СЕ НУЖДАЯ ОТ ТЕН ”. Б ЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ Е СВЪРЗАНО С ПОВОД ИЛИ БЕЗ НЕГО ВРЕДАТА ОТ НЕКОНТРОЛИРАНОТО ИЗЛАГАНЕ НА UV ЛЪЧИ ВОДИ ДО ГОЛЕМИ ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ И КАКТО КАЗВАТ ДЕРМАТОЛОЗИТЕ : „В ЪЗМОЖНО Е ШОКОЛАДОВИЯТ ТЕН ДА ЗАСТРАШИ ЖИВОТА ВИ В БЪДЕЩЕ ! С ОЛАРИУМИТЕ ИЗЛЪЧВАТ МОЩНИ БИОЛОГИЧНОАКТИВНИ И ВРЕДНИ ЗА КОЖАТА ВИ UV ЛЪЧИ . А КО НАИСТИНА СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ТЕН , ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТИ ЗА ИЗК УСТВЕН ТЕН (АВТОБРОНЗАНТИ). П ОДРОБНОСТИ ЗА КАМПАНИЯТА , НЕЙНИТЕ ИДЕИ И ЦЕЛИ НАУЧИХМЕ ОТ Д - Р Д ЕНЧЕВА .

И Н Ш А Е Р Г Е В О Т МИ

 

   

         Погледът ни беше насочен към солариумите, тъй като те се ползват, без да бъдат контролирани ефектът и възможните рискове от излагането на действието на UV лъчите. Този интерес е аналогичен на вниманието, което ние, дерматолозите, отделяме на превенцията на проблемите, които слънцето предизвиква върху кожата при безконтролен престой. Тенденцията за намаляване на вредното въздействие на споменатите проблеми много отдавна е актуална и е факт в Западна Европа, Австралия, Бразилия, т.е. в страните, в които слънцето е много по-интензивно. Там ограниченията при използване на солариум са много ясно регулирани, така че да се допуснат минимални странични ефекти върху кожата. Ние не искаме да абсолютизираме вредата от UV лъчите. Те имат много позитивни въздействия върху човешкия организъм, но трябва да бъдат използвани разумно. 116

Нашият апел към хората, които използват солариум, е да помислят за възможните рискове от UV лъчите в солариумите и да направят по един превантивен преглед преди да решат да придобият тен в солариум. Превантивният преглед от дерматолог преди излагането на действието на UV лъчи може да установи наличие на бенки, начални белези на стареене, както и различни други проблеми, които могат да бъдат предотвратени чрез ограничаване на престоя на лъчи. Този стремеж за намаляване на вредния ефект на UV лъчите провокира специалистите от Дружеството на частнопрактикуващите дерматолози, съществуващо от 3-4 години в България, да се включват в тази кампания. Тя включва предоставяне на информация за възможните рискове от използването на солариум и възможност за осъществяване на безплатни профилатични прегледи за всички хора, които периодично или постоянно добиват изкуствен загар чрез солариум. В инициативата ще участват дерматолози от София, Стара Загора, Пловдив и Димитровград. Хората в тези градове ще могат да се възползват от безплат-


на фокус MEDICAL

ни профилактични прегледи през май и юни – месеците, през които най-активно се използват солариумите. Тогава човек решава да се подготви за лятото, за абитуриентските балове, решава да направи по-атрактивен тен.      По отношение на вредните въздействия на първо място е рискът от развитие на рак на кожата, който не се получава веднага, моментално, а е от натрупване във времето. Честото използване на UV лъчите от изкуствени източници, като солариумите, се наслагва върху негативния ефект, който дава естественият източник – слънчевите UV лъчи върху кожата. С годините те акумулират и се увеличава рискът за възникване на злокачествени образувания по кожата. Когато правим профилактични прегледи в това отношение, е много важно да преценим индивидуалния риск при всеки човек. Той зависи не само от това колко дълго се е излагал на слънчевите лъчи, а и от това дали член на семейството му е имал рак на кожата, дали е светъл тип кожа, както и в какви вредности работи, много са факторите, които се взимат предвид.

   ! " 

# $

  Проблемът е, че решението е оставено само в ръцете на конкретния потребител на услугата, без той да има достатъчно информация относно възможните негативни ефекти от нея. Далече сме от идеята да спрем изцяло използването на солариум и не това е целта на кампанията! Чрез своите действия ние искаме да запознаем хората с идеята за предотвратяване на вредите от солариума и те да могат да вземат информирано решение, което е право на всеки един от нас като потребител на каквото и да било. От гледна точка на дерматолозите излагането на действието на UV лъчи при всяка една следваща процедура покачва риска от стареене на кожата, от поява на злокачествени образувания, от намаляване на активността на имунната система. Затова ние не бихме препоръчали подготовка в солариум за последващото действие на слънчевите UV лъчи и още повече, че ние не съветваме хората да се пекат часове наред на открито. Нашите съвети за консумация на слънцето е да се прави сутрин преди 10 ч., вечер след 17 ч., когато няма голям слънчев интензитет; винаги да се ползва слънцезащитен продукт с висок слънцезащитен фактор и ако е склонен да изгаря, да се прибира под чадъра на сянка, т.е. от тази гледна точка не е необходима подготовка. Хората, които обслужават апаратурата в соларните студиа, трябва да са наясно с евентуалните странични ефекти, които могат да се получат след процедура там, да знаят каква първа помощ да окажат и да

знаят към кого да насочат човека, ако се случи нещо притеснително. Техниката винаги може да изненада човека, който я ползва, дори да я познава добре.

 %   % $& 

 Да, това е един феномен, който се наблюдава често и се появява в непрестанното търсене на UV лъчи както от слънцето, така и от солариума. Той е свързан с промяната на хормоналните нива в организма, не само на витамин D, а и на други биологичноактивни субстанции, които ни карат да търсим отново и отново солариума.

'

 ()  * #   % $ Ние много често препоръчваме ултравиолетовите лъчи като част от лечението на много заболявания. Известно е на всички, особено на нас, дерматолозите, че UV лъчите могат да бъдат изключително полезни, когато се използват при подходящи ситуации - нерядко при псориазис, различни видове дерматити, атопичен дерматит, като част от цялостната комплексна терапия. Медицинските „солариуми” ние наричаме „апарати за фототерапия”. Разликата между тях и тези машини, използвани в солариумите, обикновено е начинът, по който се дозират лъчите; възможността да определим точния тип лъчи, които подаваме към кожата на човек – дали само А, само В лъчи или комбинация от двата типа. В медицинския „солариум” никога не се определя времето, което човек ще преседи в кабината, а количеството UV лъчи, които ще достигнат до кожата му. Така е по-точно да измерим възможния риск от използване на UV лъчите. Обикновено в соларните студиа престоят се определя в минути, които найчесто самият клиент пожелава, а това е съвсем недопустимо! Друга основна разлика е и контролът върху процедурата от медицински специалисти, което позволява навременното установяване на странични ефекти от нея.

+    

 ,  -  

 Единствено този, който може да бъде постигнат с автобронзант. От дерматологична гледна точка няма тен, предизвикан от UV лъчи, който да е здравословен.

    . *% .

,   

 % В сайта на Дерматологична клиника София – www. dermasofia.com, може да бъде намерена информация за всичките дерматолози, участващи в кампанията; кабинетите, в които те преглеждат, за да могат желаещите да си запишат час за посещение при тях.

117


MEDICAL

на фокус

Àííà Ôðàòåâà   

 Íîâèç ÀÄ –    

          

МОЖЕМ ЛИ ДА ЗАКЛЕЙМИМ СОЛАРИУМИТЕ? РИСКОВЕТЕ ОТ ТЯХ БИВАТ ОВЛАДЯВАНИ ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ПОЛЗВАНЕ ПРЕДСТАВИХМЕ ВИ МНЕНИЕТО НА ДЕРМАТОЛОЗИ ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СОЛАРИУМИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ НЕГОВИ АСПЕКТИ. ПРАВОТО НА ВСЕКИ ЧОВЕК ОБАЧЕ Е ДА НАПРАВИ СВОЯ ИЗБОР: ДА ПОСЕЩАВА ИЛИ НЕ ТАКИВА СТУДИА. ИНФОРМИРАНО РЕШЕНИЕ СЕ ВЗИМА, КОГАТО СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ВСИЧКИ СТРАНИ ПО ДАДЕН ВЪПРОС. ЗА ДА БЪДЕМ ОБЕКТИВНИ, КОРЕКТНИ И ИНФОРМАТИВНИ, ПОЛУЧИХМЕ ПОЗИЦИЯТА И НА ВНОСИТЕЛИТЕ/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СОЛАРИУМИ. РАЗГОВАРЯМЕ С Г-ЖА ФРАТЕВА. /0   1 , % %    $&,  % ,     

 ,   

  % 

  %   

 .          *  ,$ 

 2 

    Радваме се, че дерматолозите най-сетне, макар и с неохота, приеха становището на учените за безвредността на контролираното посещение в солариумите, което е доказано многократно чрез редица изследвания. Още веднага след публикуването на подвеждащата и неточна информация за вредата от солариумите всички официални институции заявиха позицията си, че опасността всъщност е от прекомерното използване на солариуми, както и от прекаленото излагане на слънце, свързани с риска от изгаряне. Но тази тема не получи същата популярност в медиите, което уплаши недостатъчно информираните клиенти. Рисковете биват овладявани чрез правилно ползване, а в нашия бранш изискванията са много - инструкции за експлоатация според модела на солариума, инструкции за ползване според типа кожа, обучение на персонала, информираност на клиентите. Солариумите са едно технологично достижение за снабдяване на организма с така необходимия витамин

118

D, за засилване на имунната система и превенция на различни заболявания – остеопороза, различни видове рак, за отмора, антистрес и образуване на ендорфини - хормони на щастието, и не на последно място за красив и здравословен загар. И ние като вносители, разполагащи с цялата информация и следящи развитието на тази индустрия повече от 13 години, можем категорично да заявим това. САМО КАТО ПРИМЕР: Съществуват няколко независими едно от друго изследвания за това как различните форми на рак (на простатата, гърдата, лимфните възли и кожата) са победени от витамин D, синтезиран при излагане на слънце/солариум. Освен това над 10 вида онкологични заболявания са взаимосвързани с липсата на слънчеви лъчи. Например, два доклада (единият, от които шведски) показват, че ракът на бъбреците и един от най-смъртоносните известни ни – на панкреаса, се дължат на липсата на слънце. Професор Линдквист и професор Олофсон през 2009 г. представиха изследване под ръководството на Университетската болница Каролинска в Худинге и Университетската Болница Люнд. Основната идея на изследването е, че всяка година 5000 жени заболяват от тромбоза. При 1000 от тях диагнозата е животозастрашаваща, ако тромбите се задвижат и напуснат зоната на крака и се отправят към белия дроб. Изследването показва, че жени с постоянен загар са с 30% понижен риск от съсиреци в сравнение с тези, които избягват слънцето. Фактът, че то е жизнено-


на фокус MEDICAL

важно, се доказва и от друг показател в изследването: по време на зимния сезон рискът от съсиреци се увеличава с 50%. 

     ,     # &+'-34

  

  %      ! "    НОВИЗ предлага на българския пазар солариумите на най-добрите производители от Европа – UWE, Германия, Alisun, Холандия, фирми, които повече от 20 години развиват този бизнес. В солариумите излъчването на A и B лъчи е строго контролирано и предварително ясно; разполагат с мониторинг система за следене на качеството във всеки един момент, като се контролират всички елементи - лампи, вентилатори, дросели, електрически системи. Специални акрилни плочи предпазват лампите, в някои модели в долните панели са снабдени дори с две плочи - за допълнителен комфорт на клиентите. Продължителността на процедурата се определя от броя и мощността на лампите, типа кожа на клиента и направения загар до момента, важни, разбира се, са и всички екстри - бриз, арома, климатроник, специални лицеви панели. Северноевропейските страни, където преобладаващ тип кожа по скалата на Фитцпатрик е II, често и I много светла кожа, сини очи, светлорус до риж цвят на косата, въведоха стандарт 0,3 W излъчване на квадратен метър, което на практика означава ползването на по-слаби като мощност лампи за сметка на по-голяма продължителност на процедурата. Тази доза излъчване е определена като пределна преди достигане на еритем на кожата и затова е различна за южните страни, където преобладаващ е тип кожа III до IV.,

        –   .  

  

 

 5      2   

 

 .  ,     *%    , 

  6 Всяка наша продажба на солариум е придружена от съответно обучение на персонала и след проверка на знанията - от издаване на сертификат за преминато обучение. Това е наше задължение, но и отговорност. Всеки апарат е придружен с инструкция на експлоатация на български език. За информираността на клиентите отговаряме, като предоставяме на студиата плакати с правила, които се поставят непосредствено до солариума. За по-нататъшната поддръжка на апаратурата след изтичане на 24 месечната гаранция сключваме договори с нашите клиенти, които съдържат определени задължения в посока на пълната изправност на техниката.

  , %  !4,    , " 7 

  *    $ До идеята за създаването на тази дипляна стигнахме, провокирани от множеството напълно неаргументирани атаки. Най-вече от тях страдаше бизнесът на нашите клиенти. И затова ние решихме да потърсим повече специализирана информация и научни медицински изследвания, които синтезирахме, резюмирахме и поднесохме на всички клиенти, които искат да знаят повече. Получихме обобщения доклад за изследванията на връзката слънце-здраве от нашия партньор Roland Lauren, член на European Sunlight Association (Европейска асоциация за изучаване на слънчевата светлина), Swedish Tanning Association (Шведска асоциация за здравословен тен), Norwegian Tanning Association (Норвежка Асоциация за здравословен тен), Dutch Tanning Association (Холандска асоциация за здравословен тен), който можем да предоставим в превод на български език на заинтересованите лица. Разпространяваме брошурата чрез Българската асоциация за здравословен тен, салоните на нашите клиенти, частично информацията беше публикувана в пресата няколко пъти. Разбира се, цялата информация е качена на сайта на НОВИЗ www.noviz-beauty.com, както и на сайтовете на наши партньори.

119


MEDICAL

Ä-ð Áîÿíà Ïàøîâñêà      

  ! 

 Corio Capillis Clinic "  #  $  

   %  " % 

  &    '()**+ ',-./ ),01234

,5 *631*7167 +2/10162

 2 

   

.*   

   *

   * 

   , 

$ '

     Изключително внимателно подбирам продуктите, с които работим професионално и предлагаме за домашна грижа. Козметиката е строго селектирана от стотиците възможности, предлагани на българския и европейския пазар. Що се отнася до инжекционните процедури - използвам филъри с хиалуронова киселина на фирма Allergan, утвърден производител с доказани качества. В момента мой фаворит е продуктът Juvederm Ultra®. С него се осигурява гладка, дълготрайна корекция на лицевите бръчки и гънки и лицево скулптуриране. В Corio Capillis използваме Juvederm Ultra® предимно за лечение на: * назолабиални гънки; * марионетни линии; * увеличаване на устни; * глабеларни линии. 3     % На пациенти поставям само пълнители и ботулинов токсин Vistabel®, каквито бих използвала и за себе си. Имам високи изисквания към качествата на продуктите, с които работя. Juvederm Ultra® съдържа кръстосано свързана хиалуронова киселина и е с по-висока концентрация от повечето други пълнители. Има изключител-

120

ИЗПОЛЗВАМЕ ПРОДУКТИ, КОИТО БИХМЕ ПРИЛОЖИЛИ И НА СЕБЕ СИ! ALLERGAN МИ ДАВА ТАЗИ СИГУРНОСТ! ЕДВА ЛИ ИМА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ИЛИ КЛИНИКА, КОИТО ДА НЕ СА АТАКУВАНИ ОТ ПРИМАМЛИВИ ОФЕРТИ НА ДИСТРИБУТОРИ НА КОНСУМАТИВИ С НЕЯСЕН ПРОИЗХОД И НИСКА ЦЕНА?! ВЪВ ВРЕМЕ НА ФИНАНСОВА НЕСТАБИЛНОСТ НЯКОИ ОТ ТЯХ НАМИРАТ СВОЯ КУПУВАЧ, ДОКАТО ЗА ДРУГИ - ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НЕ СА ПРИЧИНА ДА ПОНИЖАТ ДОВЕРИЕТО И ДА ЗАСТРАШАТ ЗДРАВЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ СИ. УСПЕХЪТ ИМ СЕ ДЪЛЖИ НА КАЧЕСТВО НА РАБОТАТА И ВЛОЖЕНИТЕ ПРОДУКТИ. но гладка консистенция - по-скоро като вискозна течност в сравнение с гелообразния вариант на повечето други пълнители с хиалурова киселина. Уникалната формула на Juvederm Ultra® осигурява по-голяма продължителност на действие (12 месеца), както и по-малко синини, болка и неравности след манипулацията, в сравнение с други такива продукти. Това е първият филър на световния пазар с вградена упойка, който може да се приложи веднага на пациента, без да се чака 30-40 минути анестезия, както е при всички останали продукти до сега. Впечатлена съм от ефекта на Vistabel® (Botox® - 50 UI), който се прилага повече от 20 години в цял свят и е гарантирано най-безопасният ботулинов токсин с предвидим ефект, без странични действия. %    . 

 ,  

 * $&% % , .   . * 

    

 $$$ Аз много държа на произхода на консумативите, с които работим. Доверявам се на лидери на пазара като Allergan и други от техния ранг. Не мога да си позволя лукса да рискувам здравето на пациентите си и тяхното доверие, използвайки продукти със съмнителен произход. Апелирам към всички пациенти да бъдат предпазливи, когато им се предлагат продукти с ниски цени; да питат за наименованието на това, което им се поставя. 8  .      %      *  %  $

 2     

     *

    

* При доставките на Vistabel® са спазени всички изисквания на транспортиране и съхранение на продукта. При продуктите на Allergan зад предлагането и употребата на Juvederm Ultra® и Vistabel® стоят редица клинични проучвания, доказващи техния ефект и безопасността им за пациентите, съответно и удовлетвореността на лекаря при приложението и постигането на отлични дълготрайни и сигурни резултати, което е важно и за доброто име на клиниката. При всички куфарни търговии с продукти за естетичната мдицина рискът от неясни резултати или неочаквани усложнения е огромен. Да не говорим, че този паралелен внос от Гърция и Турция е незаконен. За мен е необяснима смелостта на хора, предприемащи авантюри, криещи неприятни изненади и голям риск за пациентите. Това е несериозно и безотговорно отношение към хората и към себе си. 

 *   2   Основният принцип, който се стремим да следваме в Corio Capillis Clinic, e да предоставяме качествени услуги чрез прилагане на качествени, иновативни продукти, нови модерни технологии и непрекъснато обучение.


мнение MEDICAL

КАЧЕСТВОТО НА

ALLERGAN

Ä-ð Ïåòðîâ, êàêâà å ïðè÷èíàòà ñïîðåä âàñ áúëãàðñêèòå ëåêàðè äà ïðàâÿò êîìïðîìèñ ñ êà÷åñòâîòî íà ïðîäóêòèòå, êîèòî èçïîëçâàò â ðàáîòàòà ñè? Çàùî ïðèáÿãâàò äî ñàìîñòîÿòåëíè ïúòóâàíèÿ çà íàáàâÿíå íà òåçè ïðîäóêòè èëè ïàçàðóâàíå íà íåëåãàëíè òàêèâà? В началото, когато фирма Allergan влезе на българския пазар, лекарите оцениха качеството на нейните продукти и мнозина започнаха да работят с тях. При някои специалисти обаче се получи разминаване в очакванията на техните цени. Смятаха, че трябва да са като на останалите. Allergan предлага найвисокия клас гръдни импланти, дермални филъри и ботулинов токсин, които нормално са с 10% по-скъпи от конкурентните продукти. Реално тази разлика е много минимална, но те въпреки това започнаха да използват внесени нелегално продукти, които са и непроверени. Странен факт е, че правят екскурзии до Турция и до Гърция, за да внесат продукти на фирмата, която представлявам. В тези случаи обаче начинът на транспортиране не е професионален. Трябва да има cold chain, за да не се влошава качеството на продуктите. То пак няма да се същото, както на внесеното от Allergan България. Êàêâè ñà èçèñêâàíèÿòà çà òðàíñïîðòèðàíå íà òàêèâà ïðîäóêòè? Ако говорим за Vistabel®, транспортирането трябва да е в условията на сух лед, след това да се съхранява в хладилник до самата употреба върху пациента. По този въпрос на първо място е, че вносът му е забранен. Това е токсин, чийто нелегален пренос, установен от граничните власти, може да доведе до сериозни последствия, дори до затвор. От друга страна, няма гаранция, че след 3-4 часа път с кола, макар и в някаква хладилна чанта с лед, продуктът няма да се разгради. Токсинът има това свойство при повишаване на температурата. Друг момент е с подмяната на опаковката на канадски или корейски ботокс с тази на Allergan, която след това се показва на пациента. С тази измама многократно, и то с една опаковка могат да бъдат излъгани няколко пациента. В случая те плащат, но не за това, което са избрали. Трябва да се знае, че единственият официално регистриран и разрешен за употреба в България ботулинов токсин е Vistabel®. Той присъства на пазара, но за съжаление само 4-5 водещи клиники работят с него.  êàêâî ñå èçðàçÿâà âëîøàâàíåòî íà êà÷åñòâîòî â ðåçóëòàò îò íåïðîôåñèîíàëíî òðàíñïîðèðàíå? Най-вече в по-краткия период на действие или в липсата на желания резултат. Приложен на пациент, Vistabel® губи ефекта си след 3 месеца, вместо след 6 – гаранцията, която дава фирмата. Аналогичен е и случая с Juvederm Ultra™, чиято ефективност е 12-14 месеца.

ДОБРО КАЧЕСТВО НА ДОБРА ЦЕНА. НЯКАК НА МНОГО ЗАДЕН ПЛАН ОСТАВА ЛОШОТО КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЕСТЕТИЧНАТА ДЕРМАТОЛОГИЯ И ПЛАСТИЧНАТА ХИРУРГИЯ, КОЕТО СЕ ДЕФИНИРА КАТО „МАЛЪК ДЕФЕКТ” – НАМАЛЕНА ТРАЙНОСТ ИЛИ ЛИПСА НА ДОБЪР РЕЗУЛТАТ. НО ПАЦИЕНТИТЕ ЗНАЯТ КАКВО ИСКАТ – ДОБРО КАЧЕСТВО НА ДОБРА ЦЕНА. В КОИ СЛУЧАИ ТОВА НЕ Е ТАКА? ПО ТЕМАТА РАЗГОВАРЯМЕ С Д-Р ЕМИЛ ПЕТРОВ. Качеството се влошава и от престоя на отворения и недоизползван продукт. Затова за цяла Европа и изобщо за цял свят Vistabel® е направен в опаковки от по 50 единици. Количеството е съобразено с това, което може да понесе един пациент, но не повече. То дава възможност да бъде направено цялото лице, а не да остава от дозата за следващ човек. Êàêâà å ïîëèòèêàòà íà Allergan îòíîñíî ÷åðíèÿ ïàçàð íà ïðîäóêòè çà åñòåòè÷íàòà ìåäèöèíà? Работим с тези, които не правят компромис със себе си, не на всяка цена и не с всеки лекар. Такава стратегия на фирмата заложихме преди 3 години на пазара. Има качествени лекари, които държат на високото ниво на практиката си. Изобщо този, който желае да работи с Allergan, винаги печели. Не всичко е цена! Зад нея стоят името на лекаря, на клиниката, на продукта и задоволството на пациента. На световните конгреси Allergan провежда специализирани курсове със светила в областта на естетичната медицина. Те са целогодишни за лекарите, които се доверяват на фирмата и работят с нея. Имам колеги, които по ред причини са преустановили работа с едни филъри и сега практикуват с тези на нашата фирма. Те констатират голяма положителна разлика от тази промяна, като усещане върху кожата, удобство на работа, дълготрайност на ефекта и други. Винаги скъпото излиза по-евтино. Различно е, ако се налага да се слага филър два пъти в годината или само веднъж с много добър ефект. Във втория вариант пациентът ще се върне отново, дори ще се поинтересува от други процедури, които да му бъдат направени там, и най-доброто – ще остане лоялен на тази клиника и на този лекар. За съжаление малко хора залагат на това.

121


MEDICAL коментар Ä-ð Äèàíà Äÿíêîâà

   

 8 # 9 

:; %  < = >   – " "

   ?  

    

       % @ <  

    

    <   &  %       

$ ?    

%  A B  

     – C*DE " %   & 

       %

  

  

ХИПЕРХИДРОЗАТА МОЖЕ ДА СЕ КОНТРОЛИРА ОТДЕЛЯНЕТО НА ПОТ ПРИ ХОРАТА, А ДОРИ И ПРИ НЯКОИ ЖИВОТНИ ИМА ВАЖНИ ФУНКЦИИ, КАТО ТЕРМОРЕГУЛАЦИЯ, ОТДЕЛЯНЕ НА НЕНУЖНИ ПРОДУКТИ ОТ ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА, КАКТО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОТНОСИТЕЛНА КОНСТАНТНА СТОЙНОСТ НА ВЪТРЕШНАТА ТЕЧНА СРЕДА - Т.НАР. ХОМЕОСТАЗА. ПОТТА СЪДЪРЖА 98-99% ВОДА И 1-2% ДРУГИ ВЕЩЕСТВА (ПИКОЧИНА КИСЕЛИНА; АМОНЯК; МАСТНИ КИСЕЛИНИ; МЛЕЧНА КИСЕЛИНА; СОЛИ, СРЕД КОИТО ПРЕОБЛАДАВАЩ Е НАТРИЕВИЯТ ХЛОРИД; И ЕНЗИМА ЛИЗОЗИМ. КОЛИЧЕСТВОТО ОТДЕЛЕНА ОТ ТЯЛОТО ПОТ Е СТРОГО ИНДИВИДУАЛНО, НО ИМА ГРАНИЦИ, НАД КОИТО ТО СЕ СЧИТА ЗА СВЪРХ. КАПЕЩАТА ПОТ ОТ ДЛАНИТЕ, ПРОПИТИТЕ ОТ НЕЯ ДРЕХИ, НЕПРИЯТНАТА МИРИЗМА СА ЧАСТ ОТ ВИДИМИТЕ БЕЛЕЗИ НА ХИПЕРХИДРОЗАТА. САМО СЪСТОЯНИЕ ЛИ Е ТОВА ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ, ДОРИ ПАТОЛОГИЯ? КАК ЗАСЕГНАТИТЕ МОГАТ ДА СЕ СПРАВЯТ С ТОЗИ ПРОБЛЕМ? А ТОЙ НОСИ ЛИ НЯКАКВИ ПОСЛЕДСТВИЯ? ОТГОВОРИТЕ ПОЛУЧИХМЕ ОТ Д-Р ДЯНКОВА.

 % 

  

    

 %  , % Терминът хиперхидроза идва от гръцките думи хипер, което означава свръх, прекомерно, и хидрозис – потене. Обикновеното потене е напълно естествен и необходим за нормалното функциониране на организма процес. Потта охлажда тялото благодарение на процеса на изпаряване на водата, предпазвайки по този начин организма от прегряване. Върху човешкото тяло се намират около 4 милиона потни жлези, наречени екринни (с поява от раждането) и апокринни (развиващи се в пубертета и са хормонално регулирани). Прекомерното отделяне на пот е състояние, което е па-

122

тологично, без да е болестно в класическия смисъл. Неговата основна изява са видимите мокри петна по кожата и дрехите и те освен че имат неприятен външен вид, пораждат и значителни промени в характера на личността. Затова специалистите разглеждат хиперхидрозата не само като козметичен проблем, а и като здравословен проблем с огромно психосоциално значение.  ,,  Количеството отделена пот е строго индивидуално за всеки организъм и зависи най-вече от физиологичното му състояние и условията на средата, в която е поставен (температура и влажност). Обикновено се движи в граници от 600 ml до 1 l за денонощие (при слаба двигателна активност) до 7,5 l на пробег (при спортни състезания).


коментар MEDICAL

  %  Лечението на хиперхидрозата се осъществява по няколко начина. Един от тях е прилагането на локални препарати, наречени антиперспиранти, които действат в две насоки. Едната е за намаляване отделянето на пот – това са субстанции на базата на алуминиев хлорид, чрез блокиране отворите на потните жлези. Втората насока включва тези, които действат антибактериално. Те нямат пряко влияние върху функцията на потните жлези, но намаляват бактериалното разлагане на потта и образуването на неприятна миризма. Антиперспирантите не трябва да съдържат алкохол, който, макар да дезинфекцира, дразни и изсушава кожата, предизвиквайки зачервяване и парене. Продават се под форма на аерозоли, кремове, стикове рол-он. Действието им е особено подходящо за прилагане при аксиларна хиперхидроза. При редовна употреба дават твърде задоволителни резултати в ежедневието. За лечение може да се приложи и медикаментозна терапия. Тя включва различни медикаменти, които имат лечебни свойства при други болести, а като странично действие потискат функцията на потните жлези. Ефектът им е дискусионен предвид наличието на неприемливи странични действия. Хиперхидрозата може да се лекува и с йонофореза. Тя представлява процедура, при която се използва вода като проводник на ток в допустими стойности. Чрез него минерали от водата преминават през кожата и увеличават дебелината на епидермиса, при което се блокира отделянето на пот. Методът е ефективен само при локално приложение, например за стъпалата и дланите. Инжектирането на определени дози ботулинов токсин води до намаляването на обилното потоотделяне, вследствие на блокиране на ацетилхолина, който стимулира потните жлези. Прилага се предимно в областта на под-

Нормалното потоотделяне е два вида: термично – влияе се значително от околната среда и топлоизолационните свойства на дрeхите. Психогенно – причините са емоционално или психическо напрежение (гняв, страх, силно вълнение), като то не е свързано с необходимостта от охлаждане на организма. 

     -   , В медицината са познати два вида хиперхидроза. Първичната хиперхидроза засяга предимно млади хора, има наследственост, тъй като е генно заложена. Това е доказано при палмарната (на дланите) хиперхидроза. Първичната форма се проявява на ограничени участъци – длани (палмарна), стъпала (плантарна хиперхидроза), подмишници (аксиларна хиперхидроза). Често e съпроводена със силна емоционалност и е свързана с функцията на вегетативната нервна система. Именно първичната хиперхидроза поради негативните си козметични прояви, особено при тийнейджъри, води до промени в личността и значителни емоционални щети. Вторичната хиперхидроза не е наследствена. Обикновено е в генерализирана форма и може да бъде физиологична и симптоматична. Първата се получава при аклиматизация в топъл климат, при използването на някои подправки или храни, значителна употреба на никотин, кофеин, при физическо натоварване или изразено наднормено тегло. Симптоматичната е последствие от съпътстващи болести (такива на щитовидната жлеза, на хипофизата или при диабет, алкохолно отравяне, отравяне с метали, болест на Паркинсон, увреждане на гръбначния мозък и други) и изчезва при лечението на основното заболяване. Може да се яви при хормонални нарушения – климакс, както и при прием на някои медикаменти и стимулатори. 

 + 

Uriage Triple Action Deodorant Sensitive Skin Д ЕЗОДОРАНТЪТ С ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ Е ПРЕД НАЗНАЧЕН ЗА МНОГО ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА . Н ЕЖЕН И ЩАДЯЩ КОЖАТА , ТОЙ ДЪЛГОТРАЙ НО РЕГУЛИРА , КАТО ПРЕДОТВРАТЯВА ИЗПО ТЯВАНЕТО. С ПЕЦИАЛНАТА КОМБИНАЦИЯ ОТ

SVR SPIRIAL CREME КРЕМ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА SPIRIAL CREME

АЛУМИНИЕВИТЕ ОГРАНИЧАВА

СОЛИ ПРЕКО -

МЕРНОТО ПОТООТДЕЛЯНЕ БЕЗ ДА ЗАПУШВА Ж ЛЕЗИТЕ .

ФОРМУЛАТА

МУ Е С ВИСОКА ТОЛЕ -

РАНТНОСТ И Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЕКИДНЕВНА

АНТИБАКТЕРИАЛНИ АГЕНТИ НЕУТРАЛИЗИРА

УПОТРЕБА ДОРИ ПРИ НАЙ - ЧУВСТВИТЕЛНИТЕ

НЕПРИЯТНАТА МИРИЗМА .

КОЖИ .

С ЪС СВЕЖ И ДЕЛИ КАТЕН АРОМАТ. Н Е ОСТАВЯ БЕЛИ СЛЕДИ .

Н АНАСЯ

СЕ ВСЕКИДНЕВНО СУТРИН

ВЪРХУ ПОЧИСТЕНА КОЖА НА КРАКА , РЪЦЕ , СГЪВКИ , ПОДМИШНИЦИ И ДР.

НЕ

СЪДЪРЖА АРОМАТИ , ПАРАБЕНИ И АЛКО -

ХОЛ .

SVRSPIRIAL GEL MOUSSANT ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ ГЕЛ С НЕЖНА ИЗМИВНА ФОРМУЛА , ОБОГА ТЕНА С ГЛИЦЕРИН . Н Е ИЗСУШАВА КОЖАТА . П ОДТИСКА ОБРАЗУВАНЕТО НА НЕПРИЯТНИ МИРИЗМИ (TEC 1.5%) И ОГРАНИЧАВА БАКТЕРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ (D EOLITHE 0.2%). Н АНАСЯ СЕ ВСЕКИДНЕВНО ВЪРХУ ПРОБЛЕМ НИТЕ ЗОНИ (КРАКА , ПОДМИШНИЦИ И ДР.). С ПОМОЩТА НА ВОДА СЕ ОБРАЗУВА ПЯНА , КОЯТО СЕ ИЗПЛАКВА . Н Е СЪДЪРЖА АРОМАТИ . ФОРМУЛА БЕЗ СА ПУН , С ФИЗИОЛОГИЧНО PH.

123


MEDICAL коментар

мишничните ямки и действието му продължава от 7 до 12 месеца. Оперативната намеса се изразява в гръдна или лумбална симпатектомия или отстраняване на самите жлези. Прилага се като крайна мярка в тежки случаи, когато всички други методи са били неефикасни. Проблемът след оперативното лечение е развитието на компенсаторна хиперхидроза, а тя понякога надминава първоначалното състояние. Справяне с проблема хиперхидроза завинаги няма. Състоянието обаче може да се контролира до степен, ограничаваща до минимум видимата му проява, да се премахне дискомфортът и да се подобри качеството на живот. Това важи с най-голяма сила за хората, занимаващи се с физическа работа, и за активните спортисти. @ 2 %,            ,  %

 % Повишеното потоотделяне създава идеални условия за развитие на усложнения, каквито са неприятната миризма, развитието на гъбични инфекции, особено в гънките. Вследствие на обилното потене може да се развие масивен и сърбящ обрив в резултат на запушване на порите на потните жлези. Най-често в областта на гърба, гърдите и ръцете се появяват малки бистри или по-мътни мехурчета. Потта може да доведе и до алергични реакции. Изпотяването може да има физиологични последици, като студени ръце и крака и премръзване. Състоянието крие и риск от обезводняване на организма поради голямото количество на вода в отделяната пот. Хиперхидрозата може да повлияе негативно и върху качеството на живот, като провокира сериозни личностни проблеми и депресивни нагласи. Хората се затварят в себе си и избягват социалните контакти, а това неминуемо оказва влияние и върху начина им на работа. Те водят непълноценен живот, а постоянният стрес заставя потните жлези да работят още по-енергично. 124

Засегнатите хора са наясно със състоянието си и се опитват да променят начина си на живот и да се адаптират към този проблем. Той може да ги изключи от много професионални, академични, социални и домакински дейности. Страдащите от хиперхидроза избягват физическия контакт, като ръкостискане например. Засягането на ръцете ограничава участие в професии, където се вършат манипулации с ръце и се ползват инструменти (контакт с документи, пари, клавиатура, нож, при касиери и други). Прекомерното изпотяване на краката ограничава пациентите да носят открити обувки, както и да спортуват. Скриването на неудобните петна пот под мишниците ограничава движенията на ръцете и предизвиква принудителна прикриваща поза. Дори и свиренето на музикални инструменти може да бъде трудно с потни ръце. Ясно е, че хиперхидрозата, освен че е здравословен проблем с физически дискомфорт, е повече психологически и социален, предизвиквайки тревожност, понякога срам и напрежение. Свръхизпотяването може да повлияе на почти всички аспекти от живота на засегнатите. Установено е също, че нейното разпространение се увеличава и в някои страни засяга до 3% от населението. Предвид опустошителното емоционално въздействие върху индивидуалния начин на живот на боледуващите съществува Международно дружество за хиперхидроза. А в развитите държави, като САЩ, Великобритания, Германия, са създадени национални комитети за хиперхидроза. Те имат за задача да информират населението за проблема, да посочат местата и методите за лечение. В тези страни се организират групи за взаимопомощ и подкрепа на страдащите с участието на лекари, медицински сестри от училищата, производители на дрехи и лекарства. Основната цел на тези мероприятия е хората с хиперхидроза не да бъдат негативно засегнати и социално отхвърлени, а да бъдат подпомогнати да се възприемат като естествени участници в обществото. У нас това не се е случило засега, но нека да бъдем оптимисти. ' 2   ,  , % ,  % ,    ,  Моят съвет е първо да приемат, че са необходими търпение и постоянство. След това винаги, не само в топлите сезони, да поддържат изрядна хигиена, диета без пикантни или много солени храни. Да приемат достатъчно течности, без да прекаляват с алкохол, кофеин или никотин. Желателна е епилация на засегнатите области. Теглото е препоръчително да се поддържа в нормалните граници. Дрехите да са подходящи за сезона, да не предизвикват прегряване и изпотяване и да са от естествени материи, които не дразнят кожата и са достатъчно хигроскопични. Да следят за общото си здраве и да лекуват съпътстващите заболявания, ако такива възникнат. Редовно да използват подходящи локални препарати против изпотяване. И, естествено, добре да познават всичките аспекти на проблема хиперхидроза, да се отнасят с разбиране, съпричастност и коректност към хората, които се борят с него.


Комплексна диагностика и лечение на най-съвременно равнище! Избелване, импланти, фасети, високоестетични чистокерамични конструкции и още ... на www.eo-dent.com

София, бул. Арсеналски 11,02/ 963 03 09, 0885 003 706 София, бул. З. Стоянов бл. 417, 02/ 927 08 18, 0886 097 405 Перник, ул. Ч. топче 2, 076/ 60 18 00, 0886 097 401 Перник, бул. Юрий Гагарин бл. 35/37, 076/ 672 100, 0886 097 403


MEDICAL коментар Äîö. ä-ð Ìàðèÿ Áàëàáàíîâà

#% @  <   ;  % < 

 F <  %

    @   "FG H <  

IB 

*$ 1  

    , 

   

 

 

,*   % 5   $$$6 Конкретно за зоната на краката се забелязва зачервяване и залющване в междупръстията, а в по-напреднали случаи - побеляване в гънката между пръстите, както и повърхностно разцепване. Обикновено хората не забелязват началните промени, тъй като те са дискретни и обикновено няма оплаквания (сърбеж). Задължително се прави изследване за гъбична инфекция в микологична лаборатория на университетската кожна клиника. Последното трае кратко, след което се започва лечение, вече отнемащо по-продължително време.   . * Има няколко вида причинители на гъбична инфекция, като най-разпространеният вид, засягащ междупръстията на краката и гънката между пубисната област и бедрата, се нарича епидермофитон. Друг често разпространен вид е микроспорон, който засяга кожата на тялото и се пренася чрез заразени котки – домашни или бездомни. Опасността е за децата, тъй като при засягане на окосмената част на главата може да се получи трайна загуба на окосмяване. 

 , ,   При нелекувана микотична инфекция на краката – поради липсата на оплаквания в началото, се получава вторично заразяване, тъй като нарушената цялост на кожата представлява „входна врата” за инфекция от околния епидермис. Тогава лечението е доста по-трудно и се включват и антибиотици.

126

Ноктите се лекуват продължително време, около 4-6 месеца - периодът за който израства нов нокът. -  

 .  ,  . *%    

 5 % ,%6 Най-тежката форма на микотична инфекция е прибавената бактериална такава, която може да доведе до болестта еризипел или „червен вятър“, както и до други по-тежки стрепто-

ГЪБИЧКИТЕ НА КРАКАТА ИЗИСКВАТ ЦЯЛА СХЕМА НА ЛЕЧЕНИЕ ОБИЛНОТО ИЗПОТЯВАНЕ НА КРАКАТА ОТ СИЛНИТЕ ГОРЕЩИНИ, СЪЧЕТАНО С ПРАШНАТА ГРАДСКА СРЕДА И ОЩЕ ДОСТА НА ПРЪВ ПОГЛЕД НЕЗНАЧИТЕЛНИ ФАКТОРИ ПРЕДПОЛАГАТ РАЗВИТИЕТО НА ИНФЕКЦИИ В ТАЗИ ОГОЛЕНА И ОСОБЕНО УЯЗВИМА ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО НИ. ГЪБИЧКИТЕ ПО КОЖАТА НА КРАКАТА СА УПОРИТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕН ПРОБЛЕМ. ПОДХОДЪТ КЪМ РАЗРЕШАВАНЕТО МУ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЕРИОЗЕН, ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАЗНАЧЕН ОТ СПЕЦИАЛИСТ. '

   

   Ако заболяването е в началото, започваме с локално лечение, т.е. мазане с кремове. При по-напреднало засягане започваме системна терапия или приемане на противомикотично лечение през устата за определен период от време. Правилно е след спиране на лечението да се направи контролно изследване и да се продължи с т.нар. поддържаща терапия. Това означава да се продължи поне с мазане със съответните кремове, примерно по един-два пъти в седмицата за продължителен период от време. '  ,  . *% %   Инфекцията може да премине от кожата върху ноктите, но може да започне и направо от тях, особено ако са травмирани преди това.

кокови инфекции, които засягат кръвоносните или лимфните съдове на краката и околната кожа. 

  *%   , При най-дискретна начална проява, като едва забележимо залющване, трябва да се прави консултация с дерматолог, последвана от изследване в акредитирана лаборатория.      * , 

 %$ От басейните не може да се получи заразяване поради факта, че водата в тях се хлорира и дезинфектира сериозно. По-скоро честото мокрене на краката, както и запарването от маратонки, е предразполагащ терен за развиване на гъбична инфекция. Тъмнината и влагата стимулират развитието на микозите, а сухата кожа, както и слънчевата светлина, лекуват. Препоръчва се поне през лятото да се ходи бос и с обувки от естествена кожа.


индекс

ИНДЕКС ФИРМИ PROFESSIONAL LOOK Антоанет – София, ул. Веслец 2, тел./факс 02/986 33 34 – Academie Бонивито – София, ул. Ангел Кънчев 35, тел. 02/980 45 56, 0885 391 274 – dr.Belter cosmetic Булгермед 2000 ООД – София, ул. Светослав Тертер 24, тел. 02/942 70 70, факс 02/942 70 51 – Guinot Виталити клуб – София, бул. Тодор Каблешков 49, тел. 02/484 0701, тел. 02/484 0702 – Ericson Laboratoire, Dr. Renaud, Vitality`s, Oe, Movie “ГЛОБАЛ БРЕНДС” ЕООД - Официален предтсавител на KEUNE за България; София, тел.:02/833 32 47; 931 50 04, GSM: 08999 00389; факс: 02/833 32 49 Лореал България ЕООД – София, бул. Н. Вапцаров 55 официален дистрибутор на L’Oreal Professionnel и Matrix за България Лидера Трейдинг – София, ул. Пирин 73, тел.: 02/957 08 75; 0886/ 741 221 – Neoderma, Eco Spa, G.M.Collin, LcBiO София Велл ООД - София 1510, ул. Резбарска 5, тел.: 02/945 48 30; 02/840 70 29; 0888 400 927 – Wella Professionals, Londa Professionals, bodyography professional cosmetics София Хеър Дизайн ЕООД – София 1510, ул. Резбарска 5, тел.: 02/962 02 73; 02/962 02 23; 0888 400 927; 0884 749 313 – Framesi, Eugen Perma, Exquise Beaute Paris Ултимат Бюти ЕООД - Магнетик Бьлгария – Благоевград, ул. Ст.Стамболов 1, тел.:073/880118; 0878576041; 0878576038 Beauty One – София, бул..Андрей Сахаров 14, център Метропол, офис 20, тел. 02/483 74 43, 0887 110 083 Christian of Roma – Пловдив,ул.Оборище 28-30, тел.032/961 355:904 999, факс.032/ 904 960,e-mail:Christian_of_roma@gbg.bg Delarom България – www.delarom.bg IVB Cosmetics – София, ул. Ворино 51, тел. 02/85 85 100 Lakme Cosmetics – Пловдив, ул. Свети Климент 6, тел.: 032/62 13 07; Национална дистрибуция: 0879 886 199: Дистрибутор за София: 0879 886 263: Дистрибутор за Варна: 0890 375 555: Дистрибутор за Стара Загора: 0897 985 102 Riu Pravets Resort – тел.02/90 24 100, www.riu.com Фортуна СПА 22 ООД - Варна, ул.Шипка 18, офис 204, тел./факс: 00359 52 609995, мобилен тел.: 0893 315 475; e-mail: info@fortunaspa.net MEDICAL Емпа – Скулп — Официален вносител НА THERMAMEDIC, 0888 150 436, 0886 334 544 Лаборатоар Биодерма България – София, ул.Неделчо Бончев 41, тел. 02/960 94 50 - BIODERMA Дермика Естетика – София, ул. Св. Кирил и Методий, №118-120, офис 4, тел.: 02/42 814 94 - IAL-SYSTEM, IAL-SYSTEM ACP, REGENYAL idea Дермикос – София, бул. Македония 27, тел. 02/954 97 58 - Uriage МедикоФарм ООД – София, ул. Оборище 102, тел.: 02 843 18 00, 0878 480 100 – Filorga Софарма Трейдинг АД – София, бул. Рожен 16, тел. 02/813 36 61 – Skincode, SVR cosmetic care, Sodermix, Planter’s BERGMAN BEAUTY CARE, Официален вносител – FIAL София, бул. Евлоги Георгиев № 173, тел. 02/ 946 16 65, д-р Стоименова – 0878 921 816 Motiva implant matrix - силиконови импланти за пластична и естетична хирургия, 128

e-mail:info@consortmedica.bg, www.motivaimplants.com Spectro Group Ltd. - София, ул. Чехов № 60, тел. 02/ 971 25 93 - TERPROLINE EGF Регионални офиси и бюра на „Цептер – България” ЕООД: София бул. „Тодор Александров” № 28, ет. 2-4, тел. 02/988 44 58, факс. 02/987 19 79 Бургас, ул.”Хан Крум” № 3, тел: (056) 910 138 Варна, ул.”Генерал Колев” № 54, ЕТ.2, офис 10, тел: (052) 910 275 Плевен, ул.”П.Р. Славейков” № 73, тел: (064) 910 805 Пловдив, ул.”Евлоги Георгиев” № 3, тел: (032) 511 190 Русе, ул.”Симеон Велики” № 6, тел: (082) 510 636 Стара Загора, бул.”Метрополит Методи Кусев” № 40, тел: (042) 910 115 Благоевград, ул.”Кръстъо Асенов” № 6,тел: (073) 882 775 Велико Търново, ул.”Ивайло” № 4, ет. 3, тел: (062) 605 489: (062) 650 086 Добрич, ул.”Иван Хадживълков” № 2, тел: (058) 600 706 Кюстендил, ул.”Цар Освободител” № 131, тел: (078) 551 614 Перник, ул.”Искър” № 1, тел: (076) 600 066 Сливен, ул.”Йордан Кювлиев” № 5, тел: (044) 622 935 Хасково, бул.”България” № 150, к-с „Градски хали”, магазин № 105, 106, тел: (038) 661 204 Шумен, ул.”Симеон Велики” № 46 Д, тел: (054) 830 114 Ямбол, ул.”Кара Колъо” № 7, тел: (046) 660 111 Враца, ул.”Лукашов” № 11,ет.3 офис 3 и ет.4 офис 1, тел: (092) 627 120; (092) 621 129 Ихтиман, ул.”Полковник Борис Дрангов” № 2, вх.Б, ет.2 Лом, ул.”Дунавска” № 2

ИНДЕКС КЛИНИКИ Клиника по естетична пластична хирургия и козметична дерматология AESTHE clinic – София, бул. „Г.М. Димитров” 75 – Хотел „Вега”, ет. 7, тел. 02/ 961 60 06 Клиника за естетична медицина Jewel Skin - София, бул. “Арсеналски” 125, тел. 0884 070 748 Център за естетична медицина и козметика Дерма Елит - София, ул. „Дукатска планина” № 18, тел. 02/ 9530310 Медико-козметичен център Skin Systems - София, кв."Лозенец", бул."Джеймс Баучeр" 95-97, тел. 02/ 962 43 64 Medstom Aesthetic – София, бул. „Княз Ал. Дондуков” 26А, ет.1, тел. 02/ 981 00 00 Медико-козметичен център Стива макс – София, бул. „Васил Левски" 121, етаж 1, тел. 02/ 983 12 41 Център по дерматология и естетична медицина Дерма Вижън – Пловдив, бул. „Шести септември” 56, тел. 032/ 646 606 Медицински център за пластична хирургия д-р Николай Георгиев – София, кв.Княжево, бул.Цар Борис III, No.315, тел. 02/ 957 11 08 Клиника Нефертити - София, 1680, ж.к. "Белите брези" бл. 11, тел. 02/ 958 56 58 Медицински център ВиА – МЕДИКА – София, ул. „Феликс Каниц” 14-16, тел. 02/ 951 63 61 Д-р Валери Нецов – София, ул. „Петър Берон” 5А, тел. 02/ 980 09 91


МОД ЕЛ Л У К С О З Н А Б Ъ Л ГА Р С К А К О Л Е К Ц И Я


BeautyWoman  
BeautyWoman  

BeautyWoman

Advertisement