Page 50

Tehnologie nedorite [i nec`utate, dar care se insinueaz` aten]iei [i o epuizeaz`. O solu]ie a fost propus` la conferin]a O’Reilly Emerging Tehnologies din martie 2006, când speciali[tii au discutat despre „economia de aten]ie” [i despre modul \n care tehnologia ar putea facilita o mai bun` administrare a aten]iei utilizatorului printr-o filtrare mai riguroas` a informa]iei de pe Web. Astfel, de mare c`utare \ncep s` fie tehnologiile care ne ajut` s` acord`m mai mult` aten]ie la mai pu]ine lucruri. Cotidianul german Spiegel vorbea, anul trecut, despre o nou` tendin]` printre „directorii stresa]i” din Germania: vacan]a monahal`. Timp de câteva zile, ace[tia leap`d` sceptrul managerial, telefonul mobil [i laptopul [i \mbrac` rasa solitudinii, a reflec]iei [i cercet`rii de sine. Cei care fug, pentru o vreme, la una dintre m`n`stirile germane ca s` scape de „stresul formidabil [i poverile vie]ii febrile pe care o duc” sunt \n special directori executivi, profesori, manageri, profesioni[ti din massmedia [i din industria publicitar`. Dorin]a declarat` a acestora este s` capete „pu]in timp f`r` niciun obiectiv sau inten]ie”, „o pauz` de la via]a de zi cu zi”. Dar acestea nu sunt decât supape prin care este eliberat temporar surplusul de tensiune. La reaplicarea sarcinii vie]ii cotidiene, „bateriile re\nc`rcate” se vor mistui cât ai zice Google. The Journal of Applied Psychology publica, \n august 1997, concluziile unui studiu realizat de

Concomitent cu perfec]ionarea tehnologiei de producere [i transmitere a informa]iei au fost dezactivate filtrele care nu permiteau spre publicare decât lucrurile cu adev`rat importante. cercet`torii de la Universitatea din Tel Aviv, asupra a 76 de func]ionari din industria electronic`: relaxarea [i starea de bine din perioada de concediu \ncepeau s` p`leasc` dup` numai 3 zile de munc`. Dup` 3 s`pt`mâni, se ajungea din nou la nivelul de stres [i oboseal` de dinainte de concediu. Alan Lightman, scriitor (Visele lui Einstein, Humanitas, 2005), profesor de studia huma-

nitatis [i conferen]iar \n fizic` la Institutul Tehnologic Massachusetts (MIT), nu folose[te emailul, \[i petrece verile \mpreun` cu familia pe o insul` izolat` din Maine, f`r` telefon, televizor, radio (doar frigider) [i este un pesimist \n ceea ce prive[te efectele tehnologiei informatice. „Tehnologia informatic` de mare vitez` s-a dovedit util` \n multe feluri, \ns` ne-a furat necesarele r`stimpuri de t`cere, \n care puteam reflecta la valori, la lucrurile importante... Am pierdut drumul, ne-am descentrat, nu mai avem timp s` ne gândim cine suntem, \ncotro ne \ndrept`m...” |ntr-unul dintre romanele sale, The Diagnosis („Diagnosticul”, 2000), \ntr-o frumoas` diminea]` de var`, \n drum spre birou, Bill Chalmers, eroul principal, \[i d` seama c` a uitat cu des`vâr[ire unde se duce [i cine este. Tot ce-[i aminte[te este mottoul companiei la care lucreaz`: „Informa]ie maxim` \n timp minim”. ST Semnele Timpului Aprilie 2008

48

Semnele Timpului - aprilie 2008  

Revista de opinie si analiza crestina.

Semnele Timpului - aprilie 2008  

Revista de opinie si analiza crestina.

Advertisement