Page 39

Previziuni mai pu]in optimiste Orice pia]`, \n ciuda credin]ei larg r`spândite ce spune c` pie]ele se regleaz` singure, are nevoie de reglement`ri clare prin care s` se asigure un climat economic s`n`tos. „Abilitatea autorit`]ilor financiare de a stimula economia american` este restric]ionat` de lipsa de dorin]` a restului lumii de a acumula rezerve \n dolari”, spunea, la \nceputul anului, George Soros. „Pân` de curând, investitorii sperau c` Fed (US Federal Reserve) va face tot ce este necesar ca s` evite recesiunea, deoarece a[a a f`cut de fiecare dat` pân` acum. Acum vor trebui s` realizeze c` Fed nu va mai fi \n pozi]ia de a face asta. Odat` cu cre[terea rapid` a pre]ului petrolului, a alimentelor [i a altor bunuri de consum, Fed va trebui s` se gândeasc` [i la infla]ie.” Odat` ce autorit`]ile nu mai pot interveni prin pârghiile uzuale, vor trebui, probabil, s` inventeze altele, a[a cum s-a procedat \n cazul oric`rei crize \n istorie. Cea care ne vine probabil tuturor \n minte este Marea Criza Economic` din perioada 1929-1933. Pie]ele financiare au c`zut, b`nci [i companii au intrat \n faliment, oamenii [i-au pierdut locurile de munc`, iar multe familii au murit literalmente de foame. Din p`cate \ns`, consecin]ele crizei nu s-au oprit aici: masele au ajuns s` dezvolte simpatii pentru mi[c`rile politice de extrem` dreapt` sau stâng` [i s-a deschis astfel drumul instal`rii la putere a unor dictatori precum Hitler, Stalin [i Mussolini. |n anii ’30 nu se putea vorbi de o economie global`, cel pu]in nu \n stilul [i anvergura celei

de acum, [i totu[i criza a afectat mai toate ]`rile cu o economie \n dezvoltare. Chiar dac` un sistem globalizat poate \mpinge economia c`tre performan]e mai mari, ne este greu s` nu vedem lipsa de aversiune fa]` de risc a predicatorilor [i sus]in`torilor globaliz`rii economice. O vorb` veche [i \n]eleapt` spune c` „nu este bine s`-]i pui toate ou`le \ntr-un singur co[”. Pe de alt` parte, trebuie s` not`m faptul c` pia]a liber` este extrem de benefic` doar \ntr-un climat politico-social stabil, pentru c` genereaz` oportunit`]i de afaceri [i implicit prosperitate. Din p`cate \ns`, pia]a liber` nu ofer` securitate [i, \n consecin]`, oamenii renun]` la ea de câte ori instabilitatea sau criza \[i arat` col]ii, preferând sistemele autoritare care asigur` mai pu]in` bun`stare, dar mai mult` stabilitate. Istoria ne confirm` c` instabilitatea economic` [i dictatura au mers mân` \n mân`, favorizându-se una pe alta. Date fiind condi]iile \n care s-a realizat cre[terea economic` mondial` a ultimelor decenii – deseori f`r` fundamente reale – nu este exclus ca o puternic` criz` s` \mping`

... o cumulare de atitudini optimiste se poate solda cu cre[terea cererii, automat [i a pre]urilor, generând astfel o cre[tere a pie]ii care nu este neap`rat fundamentat` pe realitatea economic`. masele s` \mbr`]i[eze o form` a extremismului politic. De data aceasta, ]inând cont de faptul c` economia actual` este un sistem cu ramifica]ii globale, iar tendin]ele politicosociale sunt profund asem`n`toare \n sensul globaliz`rii, nu ar fi deplasat s` ne \nchipuim c` [i \n plan politic efectele pot fi globale. ST 1. „{i a f`cut ca to]i: mici [i mari, boga]i [i s`raci, slobozi [i robi, s` primeasc` un semn pe mâna dreapt` sau pe frunte, [i nimeni s` nu poat` cump`ra sau vinde, f`r` s` aib` semnul acesta, adic` numele fiarei, sau num`rul numelui ei”. 2. Creditele „subprime” sunt credite imobiliare acordate persoanelor care nu se calific` pentru creditare conform condi]iilor standard impuse de b`nci. 3. „Colateral” \nseamn` o garan]ie, de obicei un activ, care este gajat la contractarea unui credit. El este executat de creditor atunci când debitorul (cel care a luat creditul) e[ueaz` \n a-[i pl`ti ratele creditului.

Aprilie 2008 Semnele Timpului 37

Semnele Timpului - aprilie 2008  

Revista de opinie si analiza crestina.

Semnele Timpului - aprilie 2008  

Revista de opinie si analiza crestina.

Advertisement