Page 37

cau]ie \n investi]ii. Cantitatea de lichidit`]i aruncat` pe pia]` a fost afectat`, iar ritmul investi]iilor a sc`zut vizibil. Toate acestea au dus la \ncetinirea economiei mondiale. Speciali[tii, constrân[i de evenimente, au dus analiza mai departe [i au descoperit o \ntreag` re]ea de tranzac]ii care aveau ca obiect produse de risc mare, numite portofolii de obliga]iuni cu risc ridicat (CDO – collateralized debt obligations). CDO sunt extrem de greu de urm`rit [i m`surat \n timp real [i ac]ioneaz` f`r` controlul atent al investitorilor sau autorit`]ilor. Mai mult decât atât, toate aceste produse au fost vândute [i revândute, creând o „plas` de p`ianjen” din care cu greu se mai iese. |n urma unui calcul estimativ s-a constatat c`, la ora actual`, valoarea total` a acestor produse financiare la nivel global se ridic` la aproximativ 500 de trilioane de dolari, \n timp ce suma PIB-urilor la nivel mondial se afl` undeva \n jurul valorii de 60 de trilioane de dolari. Cunoscutul om de afaceri George Soros, recunoscut ca mare specialist \n domeniul pie]elor financiare, scria, pe 23 ianuarie anul curent, \ntr-un articol din Financial Times: „Pie]ele financiare au ademenit consumatorii s` ia \mprumuturi prin introducerea de instrumente tot mai sofisticate \n condi]ii tot mai generoase. Autorit`]ile au \ncurajat acest sistem prin faptul c` au intervenit \ntotdeau-

|n scurt timp s-a instaurat panica. Cererea a sc`zut. Oferta a crescut (mai toat` lumea dorind s` vând` cât mai mult [i cât mai repede) [i pia]a imobiliar` american` a cunoscut o c`dere semnificativ` a pre]urilor. Evident, panica produs` s-a extins [i a cuprins pia]a de capital, iar indicii medii ai burselor de pe marile pie]e financiare au sc`zut vertiginos s`pt`mâni la rând. Mai multe b`nci din top 20 global au anun]at pierderi mari, de miliarde de euro (printre care Citigroup, Morgan Stanley, Deutsche Bank, UBS, Royal Bank of Scotland [i Barclays), ceea ce a produs o mare pre-

Odat` cu criza declan[at` \n SUA, opinia public` a \nceput s` \n]eleag` ceea ce probabil [i-ar fi dorit s` cread` c` nu este real: sistemul financiar mondial seam`n` cu un balon mare [i gol... na când sistemul financiar era \n risc. Astfel, \ncepând cu 1980, regulamentele de acordare de credite s-au relaxat, pân` când practic au disp`rut. Balonul a sc`pat din mâini atunci când noile produse au devenit atât de complicate \ncât autorit`]ile nu au mai putut calcula riscurile [i au \nceput s` se bazeze pe metodele interne bancare de management al riscului. |n mod similar, agen]iile de rating au

Aprilie 2008 Semnele Timpului 35

Semnele Timpului - aprilie 2008  

Revista de opinie si analiza crestina.

Semnele Timpului - aprilie 2008  

Revista de opinie si analiza crestina.

Advertisement