Page 28

Politic Lista celor mai auto\mbog`]i]i zece lideri politici din lume Numele, func]ia [i originea

Averea

1

Suharto (fost pre[edinte indonezian)

13-15 miliarde $

2

F. Marcos (fost pre[edinte filipinez)

5-10 miliarde $

3

Mobutu (fost pre[edinte zairez)

5 miliarde $

4

Sani Abacha (fost pre[edinte nigerian)

2-5 miliarde $

5

S. Milo[evici (fost pre[edinte iugoslav)

1 miliard $

6

J.C. Duvalier (fost pre[edinte haitian) 300-800 milioane $

7

A. Fujimori (fost pre[edinte peruan)

600 milioane $

8

P. Lazarenko (fost pre[edinte ucrainean) 114-200 milioane $

9

A. Aleman (fost pre[edinte nicaraguan)

100 milioane $

10

J. Estrada (fost pre[edinte filipinez)

78-80 milioane $

torii nu rostesc sentin]e, inspectorii nu cerceteaz` produsele, manufacturierii nu produc, bancherii nu investesc, debitorii nu returneaz` \mprumutul. Fiecare tranzac]ie este manipulat` \n interesul imediat al unei persoane.”6 For]a acestei descrieri rezid` \n faptul c`, citind-o, realiz`m c` nu este o descriere utopic`, ci prezint` aspecte pe care le putem recunoa[te \n multe societ`]i contemporane, inclusiv \n cea româneasc`. Mai mult decât atât, pentru cititorul orientat spiritual [i familiarizat cu Biblia, descrierea de mai sus seam`n` izbitor cu descrierea pe care Cuvântul lui Dumnezeu o face oamenilor care alc`tuiesc societatea din „zilele din urm`”,7 fapt care ar trebui s` pun` pe gânduri pe oricine mai \ntârzie \n atitudinea sceptic` fa]` de aceast` carte.

Publicat` de organiza]ia Transparency International \n anul 2004

de la respectarea legii. Actorii politici din societ`]ile pr`dalnice folosesc orice mijloc necesar [i \ncalc` orice lege posibil` \n c`utarea puterii [i bog`]iei. Politicienii \i mituiesc pe responsabilii scrutinelor electorale, \i atac` pe sus]in`torii opozi]iei [i ucid pe candida]ii rivali. Pre[edin]ii \i aduc la t`cere pe disiden]i

Adev`rata problem` a societ`]ii noastre nu este sistemul de guvernare sau lipsa unor institu]ii [i practici democratice, ci natura uman` corupt`, care nu se poate reforma singur`. prin amenin]`ri, deten]ii, intent`ri de procese [i asasinate. Mini[trii guvernului sunt interesa]i \n primul rând de banii pe are \i pot aduna [i abia dup` aceea dac` programele guvernului slujesc binelui public. Ofi]erii militari cump`r` arme \n func]ie de cât de mult li se l`rge[te buzunarul. |n asemenea societ`]i, linia de demarca]ie dintre poli]ie [i criminali este sub]ire. Poli]ia nu aplic` legea, judec`-

Cleptocra]ie versus democra]ie Pentru a evita apari]ia sau d`inuirea unor societ`]i pr`dalnice, conduse de cleptocra]i gen Suharto sau Mobutu Sese Seko (vezi caseta), speciali[tii spun c` tendin]ele cleptocrate ale elitelor politice trebuie restrânse. Pentru aceasta, este nevoie, printre altele, de guvernare transparent`, democratizarea vie]ii politice, institu]ii impar]iale, reguli stricte, organiza]ii independente, mass-media, reforme profunde \n procesul de guvern`mânt, ridicarea standardelor profesionale, o economie de pia]` deschis`, garantarea dreptului de proprietate, trezirea con[tiin]ei publice [i \nt`rirea societ`]ii civile.

Va birui democra]ia? Iat` o \ntrebare al c`rei r`spuns nu este deloc u[or. Dac` ]`rile occidentale „exportatoare de democra]ie” vor continua s` fac` acest lucru \n maniera \n care au f`cut-o Statele Unite \n cazul Americii Latine [i, mai ales, \n cazul Irakului sau statele europene occidentale \n cazul Africii, r`spunsul nu poate fi unul optimist. |ns`, chiar admi]ând faptul c` lucrurile se vor schimba \n bine, nici educa]ia, nici „convertirea” societ`]ii civile la Semnele Timpului Aprilie 2008

26

Semnele Timpului - aprilie 2008  

Revista de opinie si analiza crestina.

Semnele Timpului - aprilie 2008  

Revista de opinie si analiza crestina.

Advertisement