Page 1

asiana jotoimisto LeGistumin asiaK asLehti | 2012

6 OSAAVA JOHTAJA TUNTEE MYÖS JURIDIIKAN 10 FENNO OPTIIKOILLE LAATU ON YKKÖSASIA 12 TIETO ON VALTAA


4

Sisältö 3

toimitusjohtajan teRvehDYs Yrityksen menestys on ihmisistä kiinni

4

osaamisemme avioehtosopimus ja yritysomaisuus

6

asiaKKaitamme osaava johtaja tuntee myös juridiikan

8

osaamisemme Älä heitä yritystä tuulen vietäväksi

10

10

asiaKKaitamme Fenno optiikoille laatu on ykkösasia

12

osaamisemme tieto on valtaa

14

histoRian havinaa laki ennen mua syntynyt myös jälkeheni jää

16

paLveLumme Paikallisesti valtakunnallinen – ja vähän ylikin

1

henKiLÖmme Yhä lähemmäksi asiakasta

12

on lehti Legistumin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille Asianajotoimisto Legistum Oy, puh. 020 742 4460, www.legistum.fi päätoimittaja: Minna Kankaanpää uLKoasu ja taitto: Mainos- ja muotoilutoimisto Semio Oy painopaiKKa: Ecoprint AS, Viro paLaute: toimisto@legistum.fi LeGistum.inFo juLKaisija:

2

18

osaamisemme asiantuntemusta eri aloille – osaamista eri tilanteisiin

olemme liikejuridiikkaan keskittynyt asianajotoimisto. tuemme asiakasyritystemme liiketoimintaa niiden elinkaarien kaikissa vaiheissa. Pitkäjännitteiseen yrityksen kehittämiseen tarvitaan osaavia ja luotettavia kumppaneita. autamme asiakkaitamme turvaamaan liiketoimintaansa, ennakoimaan riskejä ja rakentamaan tulevaisuutensa varmalle pohjalle. Palveluidemme ja verkostomme avulla asiakkaat voivat saavuttaa tavoitteensa myös kansainvälisessä liiketoiminnassa.


Toimitusjohtajan tervehdys

YRITYKSEN MENESTYS ON IHMISISTÄ KIINNI MIHIN PERUSTUU yritysten menestys? omas-

sa työssäni olen vuosien mittaan konkreettisesti saanut havaita ja ennen kaikkea kokea sen, että hyvin menestyneiden yritysten painopiste on ihmisissä. niinpä menestyksen strategioiden taustalla on ollut usein hyvin harkittu henkilöstö- ja rekrytointistrategia. useiden menestyvien yritysten toimiva rekrytointistrategia on loppujen lopuksi hyvin yksikertainen: Älä valitse hakijajoukon parasta. Valitse vain sopiva. jos sopivia on hakijoissa useampia, ota heidät kaikki. Mikäli hakijajoukosta ei löydy sopivaa, jatka etsimistä. Minkälainen on sopiva henkilö? sopiva henkilö on varmastikin ihminen, jolla on ennen kaikkea hyvä asenne ja riittävä motivaatio kulloiseenkin tehtävään. sopivalla henkilöllä on näkemykseni mukaan riittävästi halua oppia ja tehdä asiat hyvin. luonnollisesti moniin tehtäviin edellytetään lisäksi tiettyä koulutusta ja kokemusta, mutta asenne on pitkällä aikavälillä ratkaisevin tekijä – sitä kun on hankala muuttaa. sopiva henkilö on kiinnostunut kehittämään omaa henkistä pääomaansa, jotta ammatillinen osaaminen kasvaa. talous ja markkinat

edellyttävät aina vain enemmän ja enemmän niin kokonaisuuksien hallintaa kuin myös detaljitason erityistietämystä. sopiva henkilö on myös kiinnostunut kehittämään sosiaalista pääomaansa, jotta ammatilliset ja ennen kaikkea oikeanlaiset henkilösuhteet karttuvat. liiketoimintaa kun on erittäin vaikea harjoittaa ilman oikeita ja riittäviä henkilösuhteita. Yritykset ja liikesuhteet ovat ihmisten hallitsemia erilaisia sopimusten verkkoja, joissa toimiminen vaatii henkilösuhteita.

ÄlÄ ValitsE Parasta, vaLitse vain sopiva.

useiden asiakasyritystemme organisaatiot rakentuvat sopivista henkilöistä. Myös minulla henkilökohtaisesti on ollut se onni legistumin toimitusjohtajana, että olemme saaneet sopivia henkilöitä tiimiimme. tämä on myös ehdoton edellytys tarjottavien palveluiden laadulle. Yksinkertaisesti todettuna yritysten menestys perustuu sopiviin henkilöihin. näin se vain on.

Mikko Pihlajamäki toimitusjohtaja

3


Osa amisemme

AVIOEHTOSOPIMUS JA YRITYSOMAISUUS

avioLiittoLain muKaan aviopuoLisoiLLa on aina avio­oiKeus toistensa omaisuu­ teen. tämä taRKoittaa sitä, että jaKotiLanteessa puoLisoiDen omaisuus jaetaan tasan KummaLLeKin aviopuoLisoLLe siten Kuin avioLiittoLaissa sääDetään. teKsti:

4

Kirsi Wähäaho

Kuva:

iStockphoto


Osa amisemme

K

Kirsi Wähäaho toimii Asianajotoimisto Legistum Oy:n asianajajana hoitaen muun muassa yrittäjien ja sijoittajien avioehtoasioita.

äytännössä tämä tarkoittaa sitä, että enemmän omaisuutta omaava puoliso joutuu hyvittämään toista, eli maksamaan tasinkoa sille puolisolle, jolla on vähemmän omaisuutta. Aina tällainen ratkaisu ei ole puolisojen toiveiden mukainen, jolloin kuvaan astuu avioehdon laatiminen. Lain määräämään avio-oikeuteen voidaan puuttua ainoastaan avioehdolla. Se on jakosopimus, jolla on oikeusvaikutuksia vain avioliiton purkauduttua joko avioeron tai puolison kuoleman johdosta. Avioehtosopimuksen tarkoituksena on nimenomaan poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta.

kin omaisuuden sijaan tullut omaisuus saa aikaisemman omaisuuden luonteen. Avioehtosopimus on määrämuotoinen sopimus ja se on tehtävä aina kirjallisesti. Lisäksi sopimus tulee päivätä ja puolisoiden on allekirjoitettava se. Sopimukseen tarvitaan myös kahden esteettömän todistajan allekirjoitus. Avioehtosopimus tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun se on rekisteröity maistraattiin. Sopimus pitää rekisteröidä avioliiton aikana eli ennen kuin avioliitto purkautuu avioeron tai toisen puolison kuoleman johdosta ja myös ennen kuin puolisoiden avioeroa koskeva asia on tullut vireille. Avioehtosopimus voidaan kumota tai muuttaa vain uudella rekisteröidyllä avioehtosopimuksella.

tehtävä aina KiRjaLLisesti Avioehtosopimuksella voidaan sopia ainoastaan puolisoiden avio-oikeudesta. Muuten puolisoiden sopimusvapaus on melko suuri; he voivat sopia siitä, että puolisoiden avio-oikeus poistetaan kokonaan tai osittain, tai että se poistetaan molemmilta tai vain toiselta puolisolta. Avioehtosopimus voidaan tehdä sekä avioeron että kuoleman varalle taikka näiden molempien varalta. Avioehtosopimuksen määräykset voivat kohdistua joko yksilöityyn omaisuuteen tai omaisuustyyppiin. Lisäksi sopimuksessa voidaan määrätä jo olemassa olevasta tai tulevaisuudessa saatavasta omaisuudesta. On mahdollista myös määrätä, että jon-

YRittäjiLLä eRitYisen täRKeä Avioehtosopimuksen voimassaolosta kannattaa huolehtia etenkin silloin, jos toinen puolisoista on yrittäjä. Sopimuksen avulla yrittäjäpuoliso voi suojata tehokkaasti yritysomaisuuttaan, ja tänä päivänä monissa yrityksissä jopa vaaditaan osakkaalta avioehtosopimuksen tekemistä. Avioehtosopimuksella voidaan rajata tarkasti avio-oikeuden ulkopuolelle yrityksen osakkeet, yrityksen omaisuus ja yrityksen omistajalleen tuottama tuotto. Näin estetään se, että avioerotilanteessa yritysomaisuus ei voi siirtyä puolisolle. Tämä turvaa yrityksen toiminnan jatkumisen normaalisti. Jos eroavilla puolisoilla ei ole ollut avioehtosopimusta, yrittäjäpuoliso voi pahimmassa tapauksessa joutua jopa myymään yrityksen tai pilkkomaan sen osiin, jotta ositus saadaan toimitettua ja ex-puoliso saa avio-oikeuden nojalla oman osuutensa omaisuudesta. Kannattaa siis varautua asioihin ajoissa! Lisätietoa avioehtosopimuksen laatimisesta saa osoitteesta: www.avioehtosopimus.fi

aVioEHtosoPiMuksElla YrittÄjÄPuoliso voi suojata tehoKKaasti YRitYs­ omaisuuttaan.

5


Asiakk a amme

osaaVa joHtaja tuntEE MYÖs

JURIDIIKAN RisKienhaLLinnasta on tuLLut KesKeinen oRGanisaation toiminnan uLottuvuus. veRKostomaiset toiminta­ maLLit ja LiiKetoiminnan osaamisKesKeisYYs KoRos­ tavat johtamisen juRiDisia vaLmiuKsia entisestään. ei siis ihme että mYÖs johta­ misKouLutuKsessa eRäänä KiinnostuKsen Kohteena on juRiDiiKKa, nimenomaan johtamisen näKÖKuLmasta. teKsti: Kuva:

Anne Rintamäki

Sitra

on jo vuosia toteuttanut MBA-ohjelmansa juridisen osuuden yhteistyössä Asianajotoimisto Legistum Oy:n kanssa. Johtajan juridinen osaaminen -koulutus on kokeneen liikkeenjohdon MBA-ohjelman eräs syventävä kurssimoduli. Sen voi suorittaa myös omana kokonaisuutenaan, ilman osallistumista koko MBA-ohjelmaan. Koulutus on suunnattu kaikille vastuullisessa asemassa toimiville sekä erityisesti niille jotka osallistuvat sopimusneuvotteluihin tai huolehtivat sopimusten tekemisestä tai täytäntöönpanosta. – Ohjelmassa rakennetaan kuvaa sopimuksista ja riskienhallinnasta johtamisen näkökulmasta. Osallistujat ovat kokeneita organisaatioiden esimies- ja johtotehtävissä toimivia henkilöitä, joten olennaista on myös porukan sytyttävä ja osallistava koulutustapa, kertoo MBA-koulutuksesta vastaava johtaja Pasi Aaltola Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

esiin omat eRitYisKYsYmYKset Koulutusohjelma, joka on laajuudeltaan 6 opintopistettä, koostuu kolmesta kahden päivän seminaarijaksosta. Ne toteutetaan Helsingissä ja Jyväskylässä. Seminaarien ja samalla koko koulutusohjelman pääteemat ovat: 1. Organisaation ulkopuolinen sopimusverkosto 2. Työoikeus ja organisaation sisäiset sopimukset 3. Osaamisen suojaaminen ja immateriaalioikeus

Lisäksi jokaisen osallistujan tehtävänä on pohtia oman organisaationsa juridiikkaan liittyvää erityiskysymystä. Ohjelmassa kouluttavat Legistumin juristit ohjaavat ja kommentoivat osallistujien analyysit. – Näin oppiminen viedään käytäntöön jokaisen osallistujan omaa organisaatiota hyödyttävällä ta-

6

valla. Olennaista on ennakoivuus ja riskeihin varautuminen sekä oman organisaation hahmottaminen sopimusverkostona, Aaltola toteaa. Johtajan juridinen osaaminen -koulutusohjelma toteutetaan vuosittain maalis-toukokuussa.

SUOSITTU MBA jyväskylän yliopiston MBa on joustava, opiskelijan ja hänen organisaationsa tarpeisiin räätälöity liikkeenjohdon koulutusohjelma. ohjelmaa on toteutettu vuodesta 1989 ja tällä hetkellä siinä opiskelee yli 200 johtajaa ympäri suomea. ohjelman seminaarijaksot järjestetään jyväskylässä ja Helsingissä. opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota voidaan joustavasti päivittää opintojen edetessä. opiskelu kytketään eri työmuodoin oman organisaation kehittämiseen. ohjelman laajuus on vähintään 100 opintopistettä, ja se on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa noin kolmessa vuodessa. ohjelmalla on kansainvälinen aMBa (association of MBas) akkreditointi. Lue lisää, katso kuvia ja videota MBA-koulutuksesta: www.jyu.fi/mba johtajan juridinen osaaminen kurssi löytyy kohdasta MBa-koulutusmoduulit.


Asiakk a amme

Oppiminen viedään käytäntöön jokaisen osallistujan omaa organisaatiota hyödyttävällä tavalla, MBA-koulutuksesta vastaava johtaja Pasi Aaltola kertoo.

Kaipaako sinun johtamis­ osaamisesi päivittämistä juridiikan osalta?
Osa amisemme

ÄLÄ HEITÄ YRITYSTÄ

TUULEN VIETÄVÄKSI osakassoPiMus kirjaa PElisÄÄnnÖt YhtiÖKumppaneiDen peLisäännÖt on hYvä KiRjoittaa Kiveen jo ennen Bisnessuhteen aLKua. osaKassopimus on samaLLa testi siitä, mahtuvatKo YhtiÖKumppanit samaan YRitYKseen. teKsti / LähDe: Kuvat:

Olli Hakala / Yrittäjäsanomat, toimitus@yrittajat.fi

iStockphoto, Juha Harju

1 Osakkaiden panostukset:

muista nämä kun tEEt osakassoPiMuksEn

Lähde: Teppo Laine, Asianajotoimisto Legistum Oy

8

Miten monta tuntia kukin työskentelee viikossa tai sijoittaa alkupääomaa. 2 Yhtiön hallinnon järjestäminen: Mitkä valtuudet kullakin toimijalla on. Pienessä yhtiössä voidaan esimerkiksi sopia, että yli 10 000 euron hankinta vaatii hallituksen tai yli 20 000 euron hankinta vaatii yhtiökokouksen suostumuksen. 3 Lunastus ja lunastushinta: Miten ja mihin hintaan osakkaiden hallussa olevat osakkeet voidaan lunastaa takaisin yhtiölle. Lunastushinta voidaan määritellä eri tavoin ja eri suuruiseksi eri tilanteissa. Esimerkiksi jos lunastus perustuu osakkaan osakassopimuksen rikkomukseen voidaan käyttää alhaisempaa lunastushintaa, kuin

jos kyse on osakkaan vapaaehtoisesta osakkeista luopumisesta. 4 Velvollisuudet yhtiön omistajana ollessa ja osakkeista luopumisen jälkeen: Esimerkiksi salassapitovelvollisuus, kilpailukielto ja rekrytointikielto. 5 Immateriaalioikeudet: Kuka omistaa oikeudet keksintöihin ja tekijänoikeuksiin. 6 Osakassopimuksen rikkomisen seuraukset ja vahingonkorvaus: Lasketaanko mukaan vain välittömät vai myös välilliset seuraukset sekä sopimussakon määrä. Korkeimmat sakot määrätään yleensä kilpailukiellon tai salassapitosopimuksen rikkomisesta.


Osa amisemme

omistajilla on kova hinku päästä kiinni konkreettiseen työhön liikeidean kypsyttelyn sijaan. Arki voi olla karu, kun alkuhuuman jälkeen yhtiökumppaneiden ensimmäiset erimielisyydet paljastuvat. Toivottavasti kaapista löytyy silloin osakassopimus, joka määrittelee omistajien vastuut ja velvollisuudet. – Jos ensin perustetaan yhtiö ja vasta sitten tehdään osakassopimus, niin osakejako voi olla jo mennyt väärin, sanoo Asianajotoimisto Legistum Oy:n osakas Teppo Laine. – Yrittäjyys on pitkäkestoinen ja merkittävä ratkaisu, joka tulee valmistella huolella. Laine on tehnyt yli sata osakassopimusta. Hänen mielestään sopimuksen tekeminen on samalla hyvä hetki pysähtyä ja miettiä omia sekä yrityksen tavoitteita. Tilaisuus on otollinen, sillä sopimusta tekemässä on lakimies, joka pystyy ar vioimaan tilanteen ulkopuolisena ja selvittämään kunkin osapuolen motiiveita ja yksilöllisiä tavoitteita. – Kaikki osapuolet lähettävät suoraan minulle näkemyksensä tilanteesta ja sopimuksen sisällöstä alustavan luonnoksen pohjalta. Näen heti miten heidän tavoitteensa eroavat ja pystyn ennakoimaan ongelmakohdat sekä ehdottamaan niihin ratkaisuja, Laine kertoo. YRITYSTÄ PERUSTETTAESSA

osaKassopimus on YLeistYnYt Yksityiset ja julkiset rahoittajat usein vaativat osakassopimuksen tekoa, ja sen laatiminen onkin yleistynyt Suomessa. Sopimus voi määritellä laajalti eri asioita, mutta tärkeimpiä ovat muun muassa työvelvoite, työnjako ja olosuhteista johtuvat muutokset, kuten osakasvaihdos. – Esimerkiksi osakkaan kuolema on syytä huomioida. Tällaisessa tapauksessa äänivaltaa yhtiökokouksessa voi käyttää ulkopuolinen tai julkinen toimija, joka edustaa kuolinpesää tai toimii edunvalvojana, Laine kertoo. – On tärkeää sopia miten yhtiön osak-

Teppo Laine pohtii työkseen miten yrityksen omistajien väliset erimielisyydet voidaan ehkäistä jo ennalta.

keet voi tällaisissa tapauksissa lunastaa takaisin. Sopimuksessa voidaan määritellä myös osakkaiden vastuualueet. Joissain tapauksissa tietyt työt vähenevät ajan myötä ja tähänkin voidaan osakassopimuksessa varautua. Peruspykäliä ovat myös lojaliteetti-, kilpailukielto- ja salassapitoehdot. – Eräässä tapauksessa 55 prosenttia yrityksestä omistanut taho perusti uuden firman ja siirsi liiketoiminnan uudelle yritykselle. Kaksi muuta osakasta katsoivat ihmeissään vieressä, sillä osakassopimusta ei ollut, Laine muistelee. YhtiÖKumppaneiDen peLisäännÖt Osakeyhtiön yhtiöjärjestys on julkinen asiakirja, samoin kuin yhtiösopimus avoimessa ja kommandiittiyhtiössä. Näihin asiakirjoihin voidaan lisätä minimivaatimusten lisäksi muitakin kohtia. – On paljon asioita mitä yhtiöjärjestykseen ja yhtiösopimukseen periaatteessa voisi lisätä. Usein sitä ei välttämättä ole järkevää tehdä, koska asiat ovat sitten kaikkien nähtävillä, Teppo Laine huomauttaa. – Osakassopimus on tarkoitettu nimenomaan yhtiökumppaneiden keskinäisiksi pelisäännöiksi, eli miten yritystä käytännössä hoidetaan. Osakassopimus tai yhtiömiesten keskinäinen sopimus avoimessa tai kommandiittiyhtiössä eivät ole julkisia. Niihin voidaan siis lisätä sellaisia kohtia, joita ei haluta kolmansien osapuolien tietoon.

9


Asiakk a amme

FENNO OPTIIKOILLE LAA suomen optiKKoLiiKKeiDen Kiivaassa maRKKinataistossa Fenno optiiKKa on Luottanut Kotimaisuuteen ja Laatuun. niinpä suomaLaisten optiKKo ­ YRittäjien muoDostama ja omistama Ketju on pitänYt ansioKKaasti pintansa suuR­ ten KansainväListen YRitYs­ ten jouKossa ja pitää haLLus­ saan jo Lähes seitsemän pRosentin maRKKinaosuutta. teKsti:

Raila Soininen

Kuvat:

Tuomas Kaakinen

-ketju syntyi kesällä 2008, jolloin mukaan kutsuttiin laadukkaiksi ja ammattitaitoisiksi tiedettyjä kotimaisia yrittäjiä. Kaikilla oli vakiintunut asema omalla paikkakunnallaan. Nyt ketjuun kuuluu 77 optikkoliikettä eri puolilla Suomea. Kasvu jatkuu, ja tämän vuoden lopussa liikkeitä tulee olemaan jo noin 80. – Alku oli vähintään haastavaa aikaa, mutta siitäkin selvittiin yhdessä, kertoo ketjujohtaja Rainer Nyman. – Erityisesti käynnistysvaiheessa oli monia tilanteita, joissa tarvittiin juridisia neuvoja. Fenno Optical Oy ja Fenno Optiikka -liikkeet ovat käyttäneet alusta asti Legistumin palveluja kaikissa sopimusasioissaan. Yhteistyö on aina ollut mutkatonta ja dynaamista. Ymmärrämme hyvin toisiamme, ja yli neljä vuotta kestäneen yhteistyön tulokset ovat olleet hyvät ja kestävät. FENNO OPTIIKKA

aLaLLa Kova KiLpaiLu Fenno Optiikka perustettiin juuri, kun hintakilpailu ja markkinaosuustaisto alkoivat käydä kuumimmillaan Suomessa. Suuret kansainväliset ketjut hakivat jalansijaa. Nymanin mukaan seurauksena oli se, että silmälasien laatutaso laski sellaiselle tasolle, johon suomalaiset eivät aikaisemmin olleet törmänneet. Heikkeneminen koski sekä tuotteiden että palvelujen laatua. – Meidän ketjussamme tähän ei haluttu osallistua, vaan pidimme kiinni hyvästä palvelusta ja tuotteiden laadusta järkevään hintaan. Meillä on kuitenkin selvästi oma segmenttimme, jolla haluamme olla johtava ketju, Nyman muistuttaa. – Markkina on nyt jakautunut siten, että toiset myyvät laatua ja toiset eivät. Laatusegmentissä markkinaosuutemme onkin selvästi seitsemää prosenttia suurempi. Fenno Optiikka -ketjun yrittäjien laatu näkyy muun muassa siinä, että jokaiselle asiakkaalle annetaan riittävästi aikaa.

10

Fenno optiikka • Suomalaisten optikkoyrittäjien muodostama optikkoliikeketju • Perustettu kesällä 2008 (aiemmin Tähti Optikko -ketjuun kuuluneet, eri paikkakuntien johtavat optikkoliikkeet) • Liikkeitä 77 paikkakunnalla ympäri Suomen • Tarjoaa vaativille suomalaisille kuluttajille korkealuokkaisia kotimaisia optikkoalan palveluita www.fennooptiikka.fi


Asiakk a amme

ATU ON YKKÖSASIA – Kaikilla optikoillamme on taitoa ja näkemystä löytää asiakkaille oikeanlaiset silmälasit. Kaikki tilanteet ovat yksilöllisiä, sillä silmälasien tarve ja käyttötapa vaihtelevat. Tämä on huomioitu jo tunnettujen ja luotettujen merkkituotteiden suunnitteluvaiheessa. eRi Lasit eRi taRpeisiin Nykypäivänä on tarjolla paljon erikoistuotteita. Esimerkiksi eri urheilulajeissa tarvitaan erilaisia laseja, ja Fenno-Optiikka -liikkeet ovatkin urheilunäkemisen asiantuntijoita. – Tuomme maahan muun muassa Adidaksen urheilulaseja, jotka on optimoitu tarkasti eri urheilulajeihin, Nyman kertoo. Hänen mukaansa myös asiakaspalaute kertoo selvästi, että silmälasinkäyttäjät arvostavat taas vahvoja ja tunnettuja merkkituotteita. – He hankkivat mieluummin yhdet hyvät lasit kuin useammat, jotka ovat usein kompromisseja. Meillä silmälasit räätälöidään käyttäjille heidän tarpeidensa mukaan. – Suomalaiset ovat nyt myös selvästi rohkeampia kehysvalinnoissaan ja vahvojakin värejä uskalletaan käyttää, Nyman sanoo. tuoteKehitYs pitää KäRjessä Linssien tuotekehitys on jatkuvaa. Sen ansiosta kehys- ja linssiteknologia on löytänyt uusia turvallisempia ja kestävämpiä materiaaleja. – Koska päämiehemme ovat alan johtajia maailmassa, meidän on helppo luottaa esimerkiksi saksalaisen Rodenstockin linsseihin ja itävaltalaisen Silhouetten kehyksiin, Nyman toteaa. Lisäksi ketju suunnittelee ja valmistuttaa juuri suomalaisille kuluttajille puhtaasta titaniumista Titan-laatukehyksiä Japanissa. Suomessa silmälasien käyttöikä on pitkä verrattuna moneen muuhun maahan. Se on reilusti yli kolme vuotta, vaikka nuoret ovatkin löytäneet sil-

mälasit myös asusteena ja niitä hankitaan jo ihan vaan huvin vuoksi. – Laatu kuitenkin korvaa määrän, se on tärkein ja selvä asia. Näkeminen ja näköaisti ovat tärkeitä, siinä eivät kompromissit kelpaa. Laatu Lähtee KouLutuKsesta Fenno Optiikka -ketju panostaa vahvasti henkilökunnan optoergonomiakoulutukseen. Kaksi kertaa vuodessa kokoonnutaan yhteisille koulutus- ja ostopäiville. – Nykyisin päätetyöskentely asettaa ihan uusia vaatimuksia silmälaseille. Fenno Optiikan optikot on koulutettu optoergonomia-kursseilla käymään läpi myös muun muassa työpisteiden toimivuus, valaistus ja näyttöjen sijoittaminen, jotta näköolosuhteet olisivat parhaat mahdolliset, Nyman tähdentää. Merkkituotteiden lisäksi laadun varmistavat ammattitaitoinen henkilökunta ja ajanmukaiset näöntutkimus- ja hiontalaitteet. – Esimerkiksi Rodenstockin ImpressionIST on uudenlainen silmälasien mittaus- ja esittelylaite. Sen avulla silmälasiasiakkaalle mitoitetaan lasit tietokoneohjatusti. Sovituksessa huomioidaan kehyksen yksilöllinen istuvuus kasvoilla ja sen vaikutus linssien optisten keskipisteiden sijaintiin sekä linssien tilausvoimakkuuksiin, Nyman kertoo. Silmälasiasiakas voi halutessaan myös vertailla, miltä maailma näyttää eri linssivaihtoehdoilla. Lisäksi laitteella voidaan ottaa kuvia eri kehysvaihtoehdoista asiakkaan kasvoilla ja vertailla niitä. – Asiakkaamme arvostavat myös nopeaa toimitusta, siksi olemme panostaneet erityisesti siihen. Olemme vikkeliä siksi, että hiontatyöt tehdään joko liikkeessä tai ketjun omassa Vantaalla toimivassa reunahiomossa. Nopeimmin lasit saattaa saada jopa parissa tunnissa, ja yksilöllisesti räätälöidyt monitehotkin ovat asiakkaalla noin viikossa, Nyman lupaa.

11


Osa amisemme

TIETO ON VALTAA tieto on vaLtaa – mYÖs sopimuKsia tehtäessä. sopimussuhteita Rasittaa aina epätasaisesti jaKautu­ nut inFoRmaatio. KäYtännÖs­ sä tämä taRKoittaa sitä, että sopimuKsen toinen osapuoLi tuntee sopimuKsen Kohteen paRemmin Kuin toinen. teKsti: Kuva:

Mikko Pihlajamäki

iStockphoto

ei pidä suhtautua liian luottavaisesti. Esimerkkinä voidaan mainita yrityskauppa, jossa myyjä pääsääntöisesti tuntee kaupan kohteen erittäin hyvin sen hyvine ja huonoine puolineen, mahdollisine vikoineen ja puutteineen. Jotta kaupantekoa ei ostajan osalta seuraisi sarja ikäviä yllätyksiä, tulisi hänen muistaa ja sisäistää myyjän tiedollinen ylivoima ennen sopimuksen laatimista ja hyväksymistä. Lainsäätäjä on puuttunut tietyissä tilanteissa sopimusasioissa jaettavan tiedon määrään oikeudenmukaisuussyistä. Esimerkiksi irtaimen kaupassa myyjällä on lakisääteinen tiedonantovelvollisuus ja ostajalla on lakisääteinen selonottovelvollisuus. Mutta kuinka pitkälle sitten tiedonantovelvollisuus tai selonottovelvollisuus ulottuu? Täyttääkö myyjä tiedonantovelvollisuutensa? Kannattaako ostajan ottaa millainen riski tietämättömyyden suhteen? Nämä ovat kysymyksiä, joita on syytä pohtia huolellisesti ennen sopimuksen laatimista ja hyväksymistä. SOPIMUSSUHTEISIIN

KohteeLLe taRKKa määRitteLY Yksi keskeisimmistä asioista sopimusta laadittaessa on aina sopimuksen kohteen tarkka määrittely. Näin jo pelkästään siksi, että suurin osa sopimusriidoista aiheutuu näkemyserosta sopimuksen kohteen laajuuden osalta. Mitä kaikkea kuuluu myyjän toimitusvelvollisuuteen? Onko tuote laadullisesti sitä mitä sovittiin? Mikä kuuluu urakkaan ja mikä kuuluu lisätöiden piiriin? Muun muassa teknologiateollisuudessa tätä tietoon liittyvää keskeistä riskiä on pyritty ennakollisesti hallitsemaan hyvinkin tarkasti. Käytössä on erillinen määrittelyprojekti, jossa sopimuksen osapuolet selvittävät yhdessä sopimuksen kohteen. Projektin tavoite on yksinkertainen; myyjän tulee ymmärtää, mikä todella on myynnin kohde, ja ostajaosapuolen on hahmotettava, mitä se on tosiasias-

12

sa ostamassa. Vasta tämän jälkeen on järkevää sopia raha-asioista. ei oiKotietä eiKä oLetuKsia Valitettavan usein sopimuksia laadittaessa tosiasioita oletetaan. Tällöin kyse ei ole varsinaisesta todennäköisyyslaskennasta vaan paremminkin uhkapeliin osallistumisesta. Seuraukset saattavat olla hyvinkin tuhoisat. Asiantuntijana on vaikeaa ymmärtää, että sopimuksia ylipäätään voidaan tehdä ajattelumallilla ”näin tämä asia varmastikin on” tai ”eiköhän tämä asia mene näin”, jolloin päätöksenteko perustuu pelkkiin oletuksiin. Tällöin kyse on ison riskin ottamisesta sen sijaan, että sopimuksella hallittaisiin riskiä. Tässäkin tapauksessa tieto on valtaa; sen, joka tietää, ei tarvitse olettaa, ja näin ottaa hallitsemattomia riskejä. Sopimusasioissa piilee myös erehtymisen riski. Erehdyksessä on pahimmillaan kyse siitä, että osapuoli mieltää jonkin asian sopimussuhteessa todeksi, mutta tosiasia ei vastaakaan todellisuutta ja toisen osapuolen käsitystä. Kyse on siis tietämättömyydestä, jota on usein vaikea havaita. Riittävä tieto päätÖKsen tueKsi Tiivistettynä voi todeta, että sopimukset on ennen kaikkea syytä pitää mahdollisimman yksinkertaisina. On tärkeää, että sopimuksen kohde määritellään yksiselitteiseksi. Sopimuksissa ei myöskään tulisi olettaa mitään, vaan ehtojen tulisi perustua selvitettyihin tosiasioihin. Osapuolten tulisi ymmärtää sopimussuhteessa oma tiedollinen asemansa ja pyrkiä toimimaan sen perusteella omien intressiensä mukaisesti. Tarvittaessa on syytä käyttää asiantuntija-apua esimerkiksi teknisten ulottuvuuksien ja tosiasiallisten soveltuvuuksien varmistamiseksi. Tällä minimoidaan oletusten ja erehdysten aiheuttamat riskit. Lisää aiheesta: www.sopimus.fi.


Osa amisemme

otat ison RisKin, jos PÄÄtÖksEntEko PErustuu olEtuksiin.

13


LAKI

ennen mua syntynyt myös jälkeheni jää vanhoja LaKiKiRjoja seLaiLLessaan LuKijaa YmpäRÖi pÖLYpiLven LisäKsi KuLLoisenKin ajan sääntÖ­ ja oiKeus­ KäYtäntÖjen henKi. miLLoin on määRättY Rutossa KuoLLeiDen puoLisoiDen peRinnÖnjaosta, miLLoin on ”RaiWous” oLLut Lain muKaan Riittävä sYY KihLauKsen puRKamiseen. YKsi vanhimmista suomessa Yhä joiLtaKin osin voimassa oLevista Laeista on Ruotsin vaLLan aiKainen vuoDen 1734 LaKi, johon aLKujaan pYRittiin KoKoamaan KaiKKi siviiLi­, RiKos­ ja pRosessioiKeuDeL­ Liset sääDÖKset. teKsti:

14

Minna Kankaanpää

Kuva:

iStockphoto


Oli vuosisata tai rikos mikä tahansa, laista on aina haettu ratkaisua ”rijtaweljien” oikeudenmukaiseen käsittelyyn.

J

os rymäkkä, meteli ja tappelu tapahtuu, sittenkuin julkiset markkinat on alkaneiksi julistettu, rangaistakoon syypää lain mukaan ja vetäköön rauhan rikkomisesta sakkoa kymmenen talaria.

J J

oka lainaa toiselta jotakin, hengetöntä tahi elävätä, antakoon sen takaisin yhtä hyvänä kuin sai. Lainakalua älköön laskettako pahenemaan. os jommalla cummalla ennen kihlausta on salainen tauti, joca tartuwainen ja parandamatoin on, eli hän sitten olis sen saanut: nijncuin spitali, caatuwa-tauti, mielettömys, raiwous, haureuden rahcoja, eli cauhistawaisia ja suuria wicoja ja wirhejä; nijn käykön myös se kihlaus tacaisin.

H

uomenlahja pitä otettaman miehen yxin omasta osasta omaisudesa. Jos waimo cuole ennen cuin mies; olcon silloin huomenlahja myös cuollut. Jos waimo elä miehen jälken; nautitcon huomenlahjans maan oikeuden jälken, joco heillä on lapsia yhdesä, eli ei. Jos waimolla on naimisen oikeus caupungin oikeuden jälken; älkön ottaco huomenlahjaa, jos hänelle lapsia miehens jälken on.

J

os se cowa onni tapahtu, että ne, jotca toinen toisens perilliset owat, cuolewat sodasa, merenhädäsä, rutosa, eli muisa sencaldaisisa tiloisa, ja ei tietä cumbi toisen jälken elänyt on; nijn peritän cumbikin lähimmäiseldä suculaiseldans.

J

os jocu otta toisen kijnni wäkiwallalla, repi ulos silmät, eli lyö ulos hambaita, leicka pois kielen, nenän, eli muun jäsenen; olcon hengens rickonut.

J

os jocu tahto lähteä pois paickacunnasta, joca welcaan on tullut, elatuxen, huonen wuoron, hahden palcan, eli muun sencal-

daisen edestä; olcon welcamiehellä walda pitä hänen omaisudens wacuutuxexens. Jos ei omaisus ulotu; nijn mahta Cuningan Käskynhaldia kieldä hänen pois lähtemästä paickacunnasta, ennen cuin hän welcamiehens tydyttänyt, eli jos asia epäildäwä on, edeswastajan ja tacauxen, edestäns pannut on.

L

eskimiehelle eli leskiwaimolle ei pidä oleman walda mennä toiseen naimiseen, ennen cuin lasten, eli muiden perillisten osa eroitettu on, joco he owat täysiikäiset, eli wallan alaiset. Jos jocu sen teke; olcon rickonut lapsille eli perillisille colmannexen osastans omaisudesa, ensimmäisen naimisen jälken, ja eroittacon sittenkin heidän perindöns lain jälken. Jos Pappi wihki leskimiehen, eli leskiwaimon, ennen cuin perinnön eroitus laillisesti tapahtunut on; olcon wircaans paitzi.

J

os tavara väärennetään, käyköön sen rikoksen niinkuin muunkin varkauden. Jos käsityöläinen sen tekee, menettäköön myös ammattioikeutensa. Jos joku myypi tavaran, jonka tietää väärennetyksi tahi vilpinalaiseksi, niinkuin huonon hyvästä, sekoitetun puhtaasta, olkoon sama laki.

J

os se, joca Cuningan ja Cruunun puolesta puhu, wäärinkäyttä Oikeudenkäymistä, muille haittaxi ja wahingoxi; seisocon laillisen wastauxen alla, ja tuomittacon asian-haarain jälken.

J

os jombicumbi rijta-weljistä tahto etziä Oikeuden selitystä tuomion eli päätöxen ylitze, tehkön sen nijn aicaisin, että rijta-weli sen ylitze cuuldaa ja Oikeus wastauxen andaa taita, ennen cuin tuomio eli päätös on woittanut laillisen woiman: ja selittäkön ne yxinäns tuomion, cuin asian ylitze istunet ja päätöxestä yximieliset ollet owat. Jos jocu ano selitystä sijnä asiasa, josa tuomio on selkiä ja ymmärrettäpä, eli josta ei rijta ole ollut, eli muutoin sopimattomasti; wetäkön sackoa wijsi, kymmenen, eli caxikymmendä talaria, eli enämmän, sen jälken cuin asian-haarat ja ricos löytän.

15


Palvelumme

PAIKALLISESTI VALTAKUNNALLINEN – JA VÄHÄN YLIKIN LeGistumiLLa on viisi paLveLutoimistoa eRi puoLiLLa suomea ja YKsi taLLinnassa. näiDen ja KansainväLisen euRojuRis­YhteistoimintaveRKostomme avuLLa voimme paLveLLa asiaKKaitamme mYÖs maaiLmanLaajuisesti eRiLaisissa KansainväListä osaamista vaativissa tiLanteissa. teKsti:

Minna Kankaanpää

Kuva:

iStockphoto

Seinäjoki

Saarijärvi

seinäjoen toimistomme sijaitsee seinäjoen teknologiakeskus Framissa. käyntiosoitteemme on Kampusranta 9 C 1. krs.

saarijärven toimistomme sijaitsee keskustassa kaupungintalon vieressä. samassa rakennuksessa toimivat myös keski-suomen maanmittaustoimisto ja Metsänhoitoyhdistys. käyntiosoitteemme on Sivulantie 11.

Jyväskylä jyväskylän toimistomme sijaitsee keskustassa jyväskylän lyseota ja Marttalaa vastapäätä maistraatin vieressä. käyntiosoitteemme on Yliopistonkatu 28 A, 4. krs.

Turku turun toimistomme sijaitsee kaupungin keskustassa kahden korttelin päässä sekä kauppatorista että turun rautatieasemasta vanhan kirjekuoritehtaan korttelissa. käyntiosoitteemme on Yliopistonkatu 33 G, 2. krs.

16

paLveLu­ veRKostomme on kattaVa.

Helsinki Helsingin toimistomme sijaitsee rautatientorilla kansallisteatterin vieressä vuonna 1907 valmistuneessa Wilhola-nimisessä jugendtalossa. käyntiosoitteemme on Vilhonkatu 9 C, 3. krs.

Tallinna tallinnan toimistomme sijaitsee ydinkeskustassa tallinnan sataman lähellä tallinnan World trade Centerin päärakennuksessa. käyntiosoitteemme on Ahtri 8, 7. krs.


Henkilömme

YHÄ LÄHEMMÄKSI ASIAKASTA teKsti:

Minna Kankaanpää

Kuva:

Jussi Metsäpelto

K

un Legistumin kehitysjohtajalta Janne Mettovaaralta kysyy työpaikan valinnasta, tulee vastaus nopeasti. – Uuden toimialan mielenkiintoiset haasteet ja Legistumin innovatiivisuus vaikuttivat haluuni siirtyä uuden työnantajan palvelukseen, sanoo Mettovaara, joka on koulutukseltaan sekä diplomiinsinööri että kauppatieteiden maisteri. Legistum on vuonna 2000 perustettu asianajotoimisto, joka keskittyy kasvavien ja kansainvälistyvien pk-yritysten lakiasioiden hoitoon. – Yrityksen tavoitteena on tasainen kasvu. Strategiamme ytimenä on malli, jossa keskipisteessä on sähköinen asiointi, Mettovaara kertoo. Lisäksi Legistumilla on käytössään neuvontapuhelin, jossa yritysasiakas saa maksutonta alkuneuvontaa. – Alkuneuvonnan ja tutustumisen jälkeen asiakkaan on helppo sopia varsinaisesta toimeksiannosta kanssamme.

– Olin kymmenen vuotta teollisuudessa esimies- ja kehitystehtävissä. Kaipasin uusia haasteita, joten päätin vaihtaa asianajoalalle. – Uskon, että pystyn auttamaan Legistumia erityisesti palvelukonseptin kehittämisessä entistäkin asiakaslähtöisemmäksi. Töiden jälkeen Janne Mettovaara suuntaa kotiin, joka sijaitsee Helsingin Hakaniemessä. Sen hän jakaa varainhoitoalalla työskentelevän vaimonsa kanssa. – Mielenkiintoisen työn lisäksi pyrin löytämään aikaa myös urheiluharrastuksilleni ja vapaa-ajan viettoon mökillämme Korpilahdella, kehitysjohtaja kertoo.

uusiLLe uRiLLe Mettovaara valmistui tuotantotalouden diplomi-insinööriksi vuonna 2002. Myöhemmin hän on lisäksi valmistunut ekonomiksi Helsingin kauppakorkeakoulusta.

stratEGiaMME YtiMEnÄ on Malli, jossa kEskiPistEEssÄ on sähKÖinen asiointi.

1


Osa amisemme

ASIANTUNTEMU – OSAAMISTA ER mahDoLListen onGeLmien ennaKointi on paRas ja eDuLLisin tapa väLttYä hanKaLiLta seKä hintaviLta tiLanteiLta ja etuRistiRiiDoiLta. eRi aLoiLLa on omat eRitYispiiRteensä ja meiLLä puoLestamme on taRjota eRi toimintaYmpäRistÖjen ja onGeLmatiLanteiDen eRitYisosaamista. teKsti:

Minna Kankaanpää

Kuvat:

iStockphoto

Kaupalliset sopimukset kättä päälle. usein tämä riittää – ainakin niin kauan, kun asiat menevät niin kuin molemmat ovat odottaneet ja toivoneet. Yrityksillä on kuitenkin tuottavampaakin tekemistä kuin selvitellä jo tehtyjä kauppoja. legistumin tehtävänä on varmistaa, että tekemäsi sopimukset eivät aiheuta huolia ja murheita tulevaisuudessakaan. siksi toimistomme laatii tarvittavan sopimuksen yrityksen tarpeeseen tai sopimuspohjat käytettäväksi tulevissa tilanteissa. Palveluumme kuuluvat myös sopimuksen tarkistus asiakkaamme näkökulmasta, jotta voimme sulkea pois ikävät yllätykset. usein sopimuserimielisyyksistä syntyvät kulut nousevat nopeasti korkeiksi – siksi teemme mieluummin työn jo aikaisemmin. ota meihin yhteyttä, niin katsomme sopimuksenne kuntoon.

Julkiset hankinnat julkisista hankinnoissa kunnan, valtion tai muun hankintalaissa määritellyn toimijan eli hankintayksikön tulee noudattaa hankintalain säännöksiä tehdessään hankintoja, jotka ylittävät hankintalaissa mainitut rahalliset arvot. Hankintalaki määrittää muun muassa sen, kuinka hankinnoista tulee ilmoittaa, kuinka tarjoukset tulee tehdä ja mitkä tarjoukset tulevat valituiksi. tarkoituksena on, että

Pitkäjännitteiseen yrityksen kehittämiseen tarvitaan osaavia ja luotettavia kumppaneita. Autamme asiakkaitamme turvaamaan liiketoimintaansa, ennakoimaan riskejä ja rakentamaan tulevaisuutensa varmalle pohjalle.

18

hankintalaki tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaita hankintoja sekä turvaa avoimen ja tasapuolisen kilpailun. Hankintayksiköille eli julkisen hankinnan valmistelijoille varmistamme sen, että julkiset hankinnat tapahtuvat kaikkien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Mikäli taas olet palvelun tarjoaja ja olet harkitsemassa tarjouksen jättämistä julkisen hankinnan piirissä olevassa tarjouskilpailussa, tehtävämme on varmistaa, että hakemuksesi on optimoitu hankintalain määräysten mukaisesti niin, että mahdollisuutesi voittaa tarjouskilpailussa ovat parhaat mahdolliset.

Vienti- ja tuontikauppa tavaran vientiin ja tuontiin liittyy lukuisia eri kysymyksiä. tavaran viennin ja tuonnin yhteydessä tulevat usein esiin tavaraan tai palveluun liittyvät immateriaalioikeudet, erilaiset tuontivaltion tullivaatimukset, erilaiset sertifiointi- ja lupakysymykset, verotukseen liittyvät kysymykset, tavaran kuljetukseen liittyvät kysymykset sekä tietenkin sopimusasiat. tarjoamme palveluitamme kaikkiin vientiin ja tuontiin liittyviin menettelyihin kaikissa viestiprosessien vaiheissa. Vientiin ja tuontiin liittyvät sopimukset on hyvä tehdä huolella ammattilaisen toimesta, jotta voidaan välttää osapuolten välisiä ristiriitoja ja ongelmia. tarjoamme apua kansainvälisen kaupan joka käänteeseen.

Life science -ala legistum on panostanut erityisesti life science ja bioteknologia-alan yrityksille tarjottaviin juridisiin palveluihin. life science -toimiala on laajalti säänneltyä ja siten alalla toimivan yrityksen on tunnistettava yritystään koskeva ja alati kehittyvä lainsäädäntö. Palveluumme kuuluvat tarpeidenne mukaisesti sopimuksien ja selvityksien laadinta ennakollisesti. Mikäli tilanne kaikesta huolimatta kärjistyy,


Osa amisemme

USTA ERI ALOILLE RI TILANTEISIIN autamme asiakkaitamme myös mahdollisissa riidanratkaisuprosesseissa. olemme painottaneet erityisesti bioteknologia-alan palveluitamme ja tästä syystä meillä on palveluksessamme kaksoistutkinnon omaava bioteknologian tutkinnon suorittanut lakimies. Pystymme auttamaan asiakkaitamme kustannustehokkaasti tällä nopeasti kehittyvällä teknologiaintensiivisellä alalla. näiden lisäksi menestyvän toimijan on huolehdittava niin brändinsä kuin liikesalaisuuksiensakin suojaamisesta.

ICT-ala iCt-alalle tyypillistä on teknologian nopea kehittyminen. iCt-alan juridiset kysymykset liittyvätkin usein tekijänoikeuksien suojaamiseen, salassapito- ja kilpailukieltokysymyksiin kuin myös toisaalta rahoituksen hankintaan sekä yleiseen sopimusjuridiikkaan. iCt-alalla tuotekehitys on avainasemassa ja tuotekehitysprojektien oikea-aikainen ajoitus on olennainen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kassavirran varmistamiseksi. legistum tarjoaa ratkaisuja immateriaalioikeuksien suojaamisessa. Meillä on myös pitkä kokemus erilaisista iCt-alan yritysjärjestelyistä sekä osakassopimuksista. näiden lisäksi palvelumme kattavat myös erilaiset iCt-alan kansainväliset kauppa- ja toimitussopimukset.

Riidanratkaisu legistumilla on erittäin pitkä kokemus riidanratkaisusta ja autamme asiakkaitamme sekä riitojen sovittelussa että tuomioistuinkäsittelyissä. Ensisijaisesti riidan ratkaisussa pyritään aina neuvotteluteitse ratkaisemaan riita siten, että riidassa saavutetaan molempien osapuolten hyväksymä sovinto. Ellei sovintoa kaikesta huolimatta saada aikaiseksi, toimivat tuomioistuimet ja välimiesmenettelyt riitojenratkaisueliminä. avustamme asiakkaitamme riitojen ratkaisussa yleisissä tuomioistuimissa, välimiesoikeuksissa ja vapaaehtoisessa sovintomenettelyissä.

oiKea RatKaisu Erilaisiin onGElMatilantEisiin.

Teknologiateollisuus legistum palvelee lukuisia teknologiateollisuuden alan yrityksiä. Pääosin palvelut keskittyvät yhteistyö-, toimitus-, valmistus- sekä tuonti- ja vientikaupan sopimuksiin. teknologiateollisuuden sopimuksissa kyse on usein erittäin huomattavista intresseistä. alalla sovelletaan vakiintuneesti usein alan eri yleisiä ehtoja. riskien hallinnan kannalta keskeistä on sovellettavien yleisten ehtojen lisäksi usein räätälöidä sopimus, jossa on huomiotu kunkin toimituksen tai vastaavan erityistarpeet sekä yleisten ehtojen mahdolliset puutteet tai näiden tiettyjen ehtojen epäedullisuus.

Rakentaminen ja kiinteistöt

Yrityskaupat

rakennusurakoissa ja kiinteistökaupoissa syntyy usein erimielisyyksiä osapuolten kesken erilaisista asioista. rakennusurakka voi esimerkiksi viivästyä tai kiinteistö ei välttämättä vastaakaan ominaisuuksiltaan sitä, mitä on katsottava sovitun. tarjoamme palveluitamme rakennusurakoiden ja kiinteistökauppojen ennakolliseen varmistamiseen sekä rakennusurakoista ja kiinteistökaupoista syntyneiden riitojen ratkaisuun. suositeltavaa on luonnollisesti käyttää palveluitamme jo ennen suurten päätösten tekoa. tarjoamme ennakoivaa riskien hallintaa esimerkiksi sopimusten ja kauppakirjojen muodossa, jotka huolellisesti laadittuina voivat ehkäistä riitojen syntyä. Ennakollisella panostuksella voidaan etukäteen välttää pitkäaikainen, suuria kustannuksia ja huomattavaa vaivaa aiheuttava riita-asia.

Yrityskaupat ovat usein keskeinen osa liiketoiminnan kehittämistä. Yrityskauppa on usein pitkä ja vaativa prosessi. keskeistä yrityskaupassa on sen onnistuminen. Yrityskaupan onnistumiseen liittyy valitettavan paljon riskejä, joita ovat muun muassa odotusarvoihin, arvonmääritykseen, informaation oikeellisuuteen, kaupan kohteen haltuunottoon ja kaupan ehtoihin liittyvät tekijät. legistumilla on pitkä kokemus yrityskauppoihin liittyvistä asiantuntijatehtävistä. olemme toimineet niin myyjän kuin ostajankin asiantuntijana yrityskauppaprosesseissa. Yrityskaupassa keskeistä on riskien ennakollinen hallinta kaupan onnistumisen varmistamiseksi.

19


Puhumme kokemuksesta.

www.legistum.fi

HELSINKI

TURKU

JYVÄSKYLÄ

SEINÄJOKI

SAARIJÄRVI

TALLINNA

Vilhonkatu 9 C Fi-00100 Helsinki

Yliopistonkatu 33 G Fi-20100 turku

Yliopistonkatu 28 a Fi-40100 jyväskylä

kampusranta 9 C Fi-60320 seinäjoki

sivulantie 11 Fi-43100 saarijärvi

WtC - ahtri 8 EE-10151 tallinn, Estonia

Legistum info 2012  
Legistum info 2012  

Olemme liikejuridiikkaan keskittynyt asianajotoimisto. Tuemme asiakasyritystemme liiketoimintaa niiden elinkaarien kaikissa vaiheissa. Pitk...