Page 1

Veliki vrtni katalog


5 6 8 12 16 17 20 24 26 36 38 48 51 54 58 61 63 65 68 73 74 77 78 80 84 88 89 90 94 95 96 102 107 108 132 134 138 140 143 144 149 150

Semenarna Ljubljana Kapusnice Korenovke Solatnice ŠpinaËnice »ebulnice Plodovke ZaËimbnice VeËja pakiranja vrtnin Pakiranja vrtnin v škatlah Cvetlice Vonj in okus Mediterana Pridih Azije v vašem vrtu Barvitost Mehike Profesionalna semena za vrtiËkarje Setveni koledar in mešani posevki − zelenjava Setveni koledar − diπavnice Setveni koledar − cvetlice Travne mešanice Semenski krompir Seme za zeleno gnojenje, krmnih rastlin in koruze Valentin Kapusnice Korenovke Solatnice ŠpinaËnice »ebulnice Plodovke StroËnice in sladka koruza ZaËimbnice Cvetlice Bio seme vrtnin, cvetlic in bio seme za kalËke Travne mešanice Okrasne Ëebulice Ekološka sredstva za pospeševanje rasti in varstvo rastlin Gnojila Zemlje Dodatna ponudba Terminator X Sredstva za varstvo pred škodljivci Bonami Hrana za male æivali


Spoštovani, Veliki vrtni katalog, ki je pred vami, predstavlja ponudbo Semenarninih blagovnih znamk semen, sredstev za nego in varstvo rastlin ter hrane za male æivali. Ponudba je namenjena tako zaËetnikom kot izkušenim vrtnarjem ter ljubiteljem narave in æivali. Katalog je aktu­alen skozi celo leto, tudi pozimi, ko se vrtnarjenje preseli v zašËitene prostore in ko je Ëas, da poskrbimo za hranjenje ptic v naravi. Iz bogate zakladnice domaËega znanja in mednarodnih izkušenj smo katalog obogatili s številnimi praktiËnimi nasveti za uspešno vrtnarjenje. Moænosti za aktivno vrtnarjenje so neskonËne!

SEMENARNA LJUBLJANA Z VAMI ÆE VE» KOT 100 LET Semenarna Ljubljana spada v vrh ponudnikov kakovostnih semen. Vztrajno si prizadevamo izboljšati kakovost proizvodnje hrane, hkrati pa s široko ponudbo razliËnih izdelkov tako v lastni maloprodaji kot veleprodaji skrbimo za kakovostno izrabo prostega Ëasa in urejenost bivalnega okolja. Semenarno Ljubljana smo organizirali po evropskih standardih semenarskih podjetij. Razvoj podjetja temelji na lastnih pridelkih, izdelkih in storitvah.

Blagovne znamke Pod blagovnimi znamkami Semenarna Ljubljana, Valentin, Terminator in Bonami ponujamo kakovostne, naravi prijazne izdelke za vrtnarjenje in poljedelstvo, hrano in opremo za male æivali ter izdelke za izrabo prostega Ëasa v naravnem in zdravem bivanjskem okolju. Hkrati razvijamo mreæo vrtnih centrov Kalia in kmetijskih trgovin Rodovita, kjer kupcem ponujamo celotno ponudbo naših izdelkov za vrt, polje in dom.

V Semenarni Ljubljana ohranjamo avto­­ htone slovenske sorte, udomaËene sorte in razvijamo nove slovenske sorte. Tako skrbimo za sorte, ki so tipiËne za naše podnebje in prehranjevalne navade. S tem prispevamo k bogastvu slovenskega genskega rastlinskega materiala. Vse sorte, ki so specifiËne za nas, so “æive”, to pomeni, da jih ljudje sejemo, vzgajamo in tudi uæivamo. Osnovno seme za veË kot 50 sort vrtnin vzgajamo na našem Selekcijskoposkusnem centru na Ptuju. Iz osnovnega semena razmnoæimo komercialno seme, ki ga prodajamo v naših vreËicah pod blagovnima znamkama Semenarna Ljubljana in Valentin.

Semenarna Ljubljana Semenarna Ljubljana je blagovna znamka za vse semenske izdelke, tako za seme vrtnin in cvetlic, poljšËin, mešanic za trate kot tudi za semenski krompir. Znotraj blagovne znamke Semenarna Ljubljana ponujamo tudi ekološko pridelana semena.

Z uspešnim semenarjenjem domaËih in tujih sort æe dobro stoletje gradimo zaupanje med domaËimi potrošniki. Zaradi svoje kakovostne ponudbe æe desetletja vzbujamo zanimanje tujih potrošnikov semen in smo med najboljšimi semenarskimi hišami v regiji in širše.

Valentin Valentin je blagovna znamka za vreËice s semeni vrtnin in cvetlic, okrasne Ëebulnice in vrtnice ter izdelke, ki jih potrebujemo za urejen vrt in rastline v domu. Znotraj blagovne znamke Valentin ponujamo tudi ekološke izdelke Valentin EKO in BIO. Terminator X Terminator X je blagovna znamka okolju in Ëloveku prijaznih sredstev za varstvo pred škodljivimi æuæelkami. Bonami Bonami je blagovna znamka hrane za male æivali. Kalia Vrtni centri Rodovita Kmetijske trgovine


Semenarna Ljubljana je blagovna znamka za vse semenske izdelke, tako za seme vrtnin, cvetlic in zelišË, poljšËin, mešanic za trate ter semenski krompir. Znotraj blagovne znamke Seme­nar­­na Lju­ bljana ponujamo tudi ekološko pridelana semena. Ponudba je namenjena vsem, ki jim je vrtnarje­ nje ali kmetovanje poklic, kot tudi tistim, ki so jim opravila na vrtu koristno razvedrilo po napornem delu. Dobro seme je temeljnega pomena za obilen in kakovosten pridelek. Zaradi organizirane pri­de­ lave, lastne dodelave in laboratorijskega nadzora blagovna znamka Semenarna Ljublja­na zago­­tavlja svojim kupcem visoko kakovost naj­razliË­nejših semen. Izbor sort in hibridov pod blagovno znamko Se­me­narna Ljubljana se iz leta v leto bogati. Za lju­bitelje vrtnarjenja in zdrave prehrane vsako leto pripravimo novosti v ponudbi semen in tako bogatimo moænosti pridelave razliËnih vrst zele­ njave, vzgojo posebnih cvetlic ter ureditev lepih, zelenih in gostih travnatih površin. Blagovna znamka Semenarna Ljubljana se za­v­ zema za kakovost æivljenja − zdravje in urejeno bivanjsko okolje. Legenda: DomaËa avtohtona sorta

Rastlina, primerna za setev v lonce

UdomaËena tradicionalna sorta

Rastlina, posajena v lonec, potrebuje oporo

Sorta Semenarne Ljubljana, ælahtni­te­lj sorte Cvetlica, znaËilna za slovenski vrt


kapusnice

CvetaËa Št. semen v gramu: 250−300

MALA VREČKA BZ SEMENARNA LJUBLJANA

KoliËina semena za setev: 0,3 kg/ha = 3 g/100 m² (vzgoja sadik); 0,5−1,2 kg/ha (direktna setev)

MALA VREČKA BZ SEMENARNA LJUBLJANA

MALA VREČKA Seme kali: 8−12 dniBZ SEMENARNA LJUBLJANA

182

182

Sadilna razdalja: 50 x 60 cm

183

»as pobiranja pridelka: Maj−oktober. 184 Dobri sosedje: Nizek fiæol, zelena, paradiænik, facelija.

BROKOLI

185

182

002868 2868

3831002610013

   183

CvetaËa 2869 Erfurtska

2868

   183

002869

2869 M. VREKA

BROKOLI

Bele, okrogle roæe pobi­ ramo pozno jeseni. Pri 185 dobri oskrbi da dober pridelek.

M. VREKA 2869



MALA VREČKA BZ SEMENARNA LJUBLJANA 186 2871

Brokoli Corvet F1 Zelje Ditmar Atria F1 Tucana F1 Slava Varaædinsko Futoško Ljubljansko Kitajsko zelje Nagaoka F1 Rde»e zelje Erfurtsko rano Holandsko pozno OHROVT Æelezna glava Taler F1 Vertus Kodrolistni ohrovt Kodrolistni BRSTI»NI OHROVT Herkules Lunet F1

Brokoli

CVETAČA 187

2872

182

2868

188

2873

Št. semen v gramu: 330−400

Brassica oleracea L. var.

Brassica oleracea L. var.



Seme kali: 8−12 dni

2869 2875

184

6210

190

2876

»as setve: Marec−april (zavarovan prostor); junij−julij (na prosto). BROKOLI »as presajanja: April−maj, julij−avgust (30−35 dni po setvi).

185



          

2871

CVETAČA M. VREKA 31 ZELJE DITMAR 187 2872

M.

187

182 2872 188 M. VREKA 31 ZELJE DITMAR

2868 M. VREKA 2873 10 34 ZELJE ATRIA F1

188

183 2873 189 M. VREKA 34 ZELJE ATRIA F1

M. 2869 KE M. VREKA 35 ZELJE TUCANA F1 2875 M. 10

189

M. 200−300 VREKA 3 CVETAA ERFURTSKA 10 184 6210 2875 VREKA 190 F1 M. 2876 M. VREKA 35 ZELJE TUCANA 10 42 ZELJE SLAVA

190

0,310kg/ha = 3 SNEŽNA M. setev: VREKA CVETAA 10 KEPA g/100 m² (vzgoja sadik); BROKOLI M. VREKA 2876 M. VREKA 42 ZELJE SLAVA 10 47 ZELJE VARAŽDINSKO

KoliËina semena za

0,4−0,6 kg/ha (direktna setev)

M. VREKA 11 CVETAA FREMONT F1 185 2870

kali: M. Seme VREKA 47 8−12 ZELJEdni VARAŽDINSKO

 10

M. M.

M. M.

M.

10

»as setve: Marec−april (zavarovan prostor); ZELJE, RDEČE ZELJE, OHROVT maj−julij (na prosto).

002870 2870

3831002610037



Sadilna razdalja: Brokoli 50 x 60 cm ZELJE, RDEČE ZELJE, OHROVT Corvet F1 »as pobiranja pridelka: 186 Julij−oktober.

Brassica oleracea L. var. 2871 italica

Dobri sosedje: Nizek fiæol, zelena, paradiænik, 187 facelija.

13

»as presajanja: April−maj, julij−avgust (30−35 dni po setvi)

002871

Sadilna razdalja: 50 x 60 cm

Zelje 2872 Ditmar

M. VREKA 13 BROKOLI CORVET 186 2871

187

»as pobiranja pridelka:

3831002610044

     10

31

M. Junij−oktober. VREKA 31 ZELJE DITMAR 188

Brassica oleracea var. capitata 10 2873 L.

Sredozemska vrtnina, ki dobro 2872 uspeva tudi v Slove­ niji. Oblikuje sivo zeleno roæo (cvetni poganjki) æe ca. 103 2873 dni po presajanju. Ko odreæemo glavno roæo, se tvorijo manjše stranske.

Dobri sosedje: Nizek fiæol, grah, kumare, ko­ M. VREKA 34 ZELJE ATRIA F1 renËek, facelija, rdeËa189 pesa, solata, zelena, špi­­ na­Ëa, paradiænik, krom­ M. pir, VREKA 35 ZELJE TUCANA 190 F1 endivija, por, blitva, kamilica, kumina, koper.

Zgodnja sorta, ki dozori v treh mesecih po presajanju. 10 2875 Ima srednje veliko, okroglo glavo neæno sladkega okusa. Lahko ga sadimo 10 2876 tudi pozno poleti.

189

2875

M. VREKA 42 ZELJE SLAVA

10

190

2876

M. VREKA 47 ZELJE VARAŽDINSKO

10

188

M.

CvetaËa za zgodnje spo­mla­ Srednje zgodnji evropski dansko in pozno jesensko hibrid (dozori ca. 104 dni M. VREKA 13 BROKOLI CORVET 2870 pridelovanje. Bele po presajanju) z belimi, ZELJE,roæe RDEČE ZELJE, OHROVT so teæke, kakovostne in okroglimi in kompaktnimi okusne. roæami. VREČKA BZCORVET SEMENARNA LJUBLJANA 186 2871 M. M. VREKAMALA 13 BROKOLI 10

Št. semen v gramu:

KoliËina semena za setev: 0,3 kg/ha = 3 183 g/100 m² (vzgoja sadik); 189 0,5−0,7 kg/ha (direktna setev)

M. 3 CVETAA ERFURTSKA KE

185 2870 M. VREKA 11 CVETAA FREMONT F1 10 botrytis botrytis

   in ohrovt   Zelje            186

Cveta»a Erfurtska Sneæna kepa Fremont F1

M.

3831002610020 M. 006210 VREKA 10 3831002611058 CVETAA SNEŽNA 184 6210 M. 3 CVETAA ERFURTSKA 10 KEPA

ZELJE, RDEČE ZELJE, OHROVT

ZELJE, RDEČE ZELJE, OHROVT

  

VREKA 10 CVETAA SNEŽNA 3 M.CvetaËa 10 M.CvetaËa 11 F 6210 VREKA 10 11 CVETAA FREMONT KEPA BROKOLI Sneæna kepa Fremont F1

184

Brassica oleracea L. var. 6210 botrytis

2870

2868

CVETAČA

»as setve: Marec−april (zavarovan prostor); junij−julij (na prosto). CVETAČA »as presajanja: April−maj, julij−avgust (30−35 dni po setvi).

CVETAČA

    

M.

M.

M.

M.

M.


6210



Zelje in ohrovt BROKOLI 185

185 2870 M. VREKA 11 CVETAA FREMONT F1

2870

OLI

5

2870

6

7

8

9

0

2871

2871

7

187

2872 188 M. VREKA 31 ZELJE DITMAR

002873

3831002610075

2873 189 M. VREKA 34 ZELJE ATRIA F1

M. VREKA 31 ZELJE DITMAR

1

M. VREKA 31 ZELJE DITMAR 2872

10 34 ZELJE ATRIA F1 M. VREKA

1

M. VREKA 31 ZELJE DITMAR 2872 188

10 34 ZELJE ATRIA F1 M. VREKA 2873

10 35 ZELJE TUCANA F1 M. VREKA

1

M. VREKA F1 2873 10 34 ZELJE ATRIA 189

10 35 ZELJE TUCANA F1 M. VREKA M. VREKA 10 42 ZELJE SLAVA 2875

     10

002875

187

3831002610105

002876

3831002610112

M. VREKA 10 42 ZELJE SLAVA 2875 VREKA 10 35 ZELJE TUCANA 190 F1 M. 2876 191

34 M.Zelje 35F1 M.Zelje 2875 VREKA 190 2876 VREKA 35 ZELJE TUCANA 10 Tucana F1 Slava

189

10

002878

3831002610136

                           

42 M.Zelje 10 47 ZELJE VARAŽDINSKO 47 Zelje VREKA 192 2879 10 Varaædinsko Futoško

Ker je zelje zgodno, je

Srednje zgodnja sorta »vrste, okroglo plošËate, rumeno zelene glave so uporabne sveæe in za kisanje. Sorta ni zahtevna, daje pa dober pridelek.

primerno (90−10010dni). M. VREKA za 47sveæo ZELJErabo. VARAŽDINSKO Naredi kompaktne, rahlo splošËene, okrogle glave æe okoli 60 dni po presajanju. Posadimo 4−8 sadik/m².

Je pozna in rodna, neza­ htevna sorta. Ima teæke in 194 Ëvrste, okroglo plošËate glave s tankimi in okusnimi listi. Zelo kakovo­stno kislo 195 zelje. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 196

Zelje in ohrovt

191

191

191

        

002881 2881

56

          192

          192

2879 193 M. VREKA 56 ZELJE FUTOŠKO

          192 198

193 M. VREKA 56 ZELJE FUTOŠKO 2879 199

Srednje pozna sorta (95−100 dni). SplošËeno 2883 okrogle glave s finimi tan­ kimi listi so upora­bne sveæe in za kisanje. 2884 Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 2885

2878 2887

2879 M. VREKA 56 ZELJE FUTOŠKO 6211

M. VREK

M. VREK

M. VREK

M. VREK

M. VREK

M. VREK M. VREK GLAVA

M. VREK1 M. VREK

7

2881 M. VREK1 10 61 ZELJE KRANJSKO OKR. M. VREKA 2890 M. VREK

194 2883 M. VREK1 M. VREKA OKR. 10 69 ZELJE LJUBLJANSKO 2881 M. VREKA 10 61 ZELJE KRANJSKO 200 2891 M. VREK

195 2884 M. VREK 2881 M. VREKA 10 71 KIT.KAPUS NAGAOKA 10 61 ZELJE KRANJSKO 194 2883 M. VREKA F1 1 M. VREKA OKR. 10 69 ZELJE LJUBLJANSKO BRSTINI OHROVT

192

193 M. VREKA 56 ZELJE FUTOŠKO 2879

193

196 2885 M. VREK1 194 2883 M. VREKA F1 10 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN. M. VREKA 61 ZELJE KRANJSKO OKR. 10 69 ZELJE LJUBLJANSKO 195 2884 M. VREKA 2881 M. VREKA 10 71 KIT.KAPUS NAGAOKA M. VREK 201 2892 HERKULE

3831002610167

Zelje 2883 Ljubljansko

2878

2878

2878

1

10 47 ZELJE VARAŽDINSKO M. VREKA 2878 M. VREK1

42 ZELJE SLAVA

191 197

2879

6

188

Pozni hibrid, ki dozori v 145 2876 dneh po presajanju. Ima trde, plošËato okrogle glave, ki so vsestransko uporabne. OdliËno zelje za kisanje.

2

5

3831002610068

    

    

10

Brassica oleracea var. capitata Brassica oleracea var. capitata Brassica oleracea var. capitata Brassica oleracea var. capitata Brassica oleracea var. capitata 190 2876 M. VREKA 10 2875 M. VREKA 42 ZELJE SLAVA 10 47 ZELJE VARAŽDINSKO 193 2881 L. L. L. L. L.

2878

4

187

Zelje 2873 Atria F1

1

3

    

002872 2872

M. VREKA 13 BROKOLI CORVET 186 2871 ZELJE, RDEČE ZELJE, OHROVT

186 2871 M. VREKA 13 BROKOLI CORVET ZELJE, RDEČE ZELJE, OHROVT

186

M. VREKA 13 BROKOLI CORVET ZELJE, RDEČE ZELJE, OHROVT

10





LJE, OHROVT



kapusnice

4

194

002883 3831002610181 002884 3831002610198 002885 3831002610204 002887 3831002610228 M. VREK 197 2887 195 2884 M. VREKA 10 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. M. VREKA 69 ZELJE LJUBLJANSKO 10 71 KIT.KAPUS NAGAOKA 196 2885 M. VREKA 1 2883 M. VREKA F1 10 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN. GLAVA M. VREK 202 2894 F1

VREKA 101 OHROVT ŽELEZNA 69 M. Kitajsko 71 M. RdeËe zelje 72 M. RdeËe zelje 79 M. Ohrovt 101 M. VREK1 198 6211 196 2885 VREKA 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. 10 VREKA zelje 71 KIT.KAPUS NAGAOKA F1 10 197 2887 2884 VREKA 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN. 10 GLAVA Nagaoka F1 Erfurtsko rano Holandsko pozno Æelezna glava

195

Brassica oleracea var. capitata Brassica rapa L. subsp. Brassica oleracea var. capitata M. Brassica oleracea var. capitata Brassica oleracea L. var. VREKA 101 OHROVT ŽELEZNA 199 2890 197 2887 10 110 OHROVT TALER F1M. VREK1 2884 M. VREKA (Lour.) 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN. 10 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. 198 6211 M. VREKA 196 2885 M. VREKA 10 L. pekinensis Hanelt L. L. sabauda GLAVA Pozna sorta, primerna za solato, kisanje in 2885 skladišËenje. Cenjena zaradi okusnih listov in velikega pridelka. 2887 Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

8

6211

9

2890

197

198

199

200

Konec julija do zaËetka Sorta s kratko rastno dobo. Prava sorta za skladišËenje Nezahtevna srednje zgo­ M. VREKA 101sejemo OHROVT avgusta ga sejemo na gredo Po moænosti odŽELEZNA v2890 kleti. Ima izrazito vijo­TALER li­200 F1M. dnja sorta, ki ne prezimi. 2891 198 6211 M. VREKA OHROVT 10 114 M. VREKA 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. 10 199 VREKA OHROVT VERTUS M. VREK1 2887 10 110 GLAVA v vrste. Kasneje redËimo na marca do zaËetka junija. Ëa­­sto rdeËo glavo. Veliki Naredi majhne, rumeno razdaljo 30 x 30 cm. Raste Glave reæemo od poznega pridelki. zelene glave. M. VREKA 101 OHROVT ŽELEZNApoletja do zgodnje jeseni. 60−65 dni. V kolobarju BRSTINI OHROVT 199 2890 VREKA VERTUS 10 115 OHROVT KODROLISTNI 10 110 OHROVT TALER 200 F1M. 2891 M. VREKA 1 6211 M. VREKA 10 114 OHROVT GLAVA sledi krompirju, korenËku, Primerna za sveæo rabo. grahu, nizkemu stroËjemu M. VREK fiæolu. Ima 110 kompaktno, 201 2892 200 F1M. 2891 M. VREKA 10 M. VREKA OHROVT TALER 10 114 OHROVT BRSTINI OHROVT 2890 VREKA VERTUS 10 115 OHROVT KODROLISTNI HERKULE pokonËno in široko glavo. Zahteva tople jeseni. BRSTINI OHROVT M. VREKA 114 OHROVT VERTUS 10 115 OHROVT KODROLISTNI 201 2892 2891 M. VREKA

 10

202

M. VREKA 120 BRST.OHROVT

 

M. VREKA 120 BRST.OHROVT 2894 HERKULES

M. VREK 1 F1


                     

2881 VREKA Zelje in ohrovt 194 M. 2883

194

2883

195

2884

196

2885

197

2887

198

199

200

006211 6211

196

M. VREKA 101 OHROVT ŽELEZNA0,4−0,6 kg/ha = 4−6 g/100 10 197 2887 M. VREKA 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN. 10 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. 2885 M. VREKA 10 GLAVA m² (vzgoja sadik); 0,8−1

kapusnice 8

198

M. VREKA 101 OHROVT ŽELEZNA 199 2890 10 110 OHROVT TALER F1M. VREKA 6211 M. VREKA 10 114 OHROVT VERTUS GLAVA

199

191

BrstiËni ohrovt

197

198

KoliËina semena za setev: 0,3 kg/ha = 3 199 g/100 m² (vzgoja sadik); 0,5−0,7 kg/ha (direktna setev) 200

2878

192

Je zelo razširjena jesenska 2881 194 sorta za sveæo uporabo. 202 2892 ZnaËilna je modro zelena barva in nekoliko manjša 2883 195 M. VREKA 120listov. BRST.OHROVT nakodranost Sejemo 2894 HERKULES marca.

M. VREKA 56 ZELJE FUTOŠKO 2879

April−avgust (30−35 dni po setvi).

10 61 ZELJE KRANJSKO OKR. M. VREKA 10 Sadilna razdalja: 10

25 x 30 cm

»as 69 ZELJE LJUBLJANSKO 120 BRST.OHROVT

pobiranja pridelka: 10 Maj−november. 10 Dobri sosedje: Fiæol, grah,

Od pozne jeseni do pomla­

M. VREKA 69 ZELJE LJUBLJANSKO 10 71 KIT.KAPUS NAGAOKA 2883 M. VREKA F1rdeËa 10 pesa, solata, por, 122 BRST.OHROVT LUNET M. VREKA 120 BRST.OHROVT di pobiramo okusne, moËno M. VREKA 2894 10paradiænik, zelena, 10 špinaËa, F1 HERKULES

nakodrane liste (od spodaj redkvica, krompir. navzgor). Nima posebnih Kolerabica M. VREKA 71 KIT.KAPUS NAGAOKA F1 10 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN. 2884 M. VREKA 10 M. VREKA 122podnebja, BRST.OHROVT zah­ tev glede tal inLUNET 10 10Dunajska bela F1 Dunajska modra gnojenja.

2885

2887

6211

2890

2891

M. VREKAHoffmanova 101 OHROVT ŽELEZNA M. VREKA 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. 10 2887 GLAVA

198

M. VREKA 101 OHROVT ŽELEZNA okrogla 10Kranjska 6211 M. VREKA 110 OHROVT TALER F1 GLAVA

10

rumena

Strniš»na repa

10 Kolerabica

Kranjska podolgovata

199

M. VREKA 110 OHROVT TALER F1M. VREKA 10Koren»ek 2890 114 OHROVT VERTUS

10

200

Amsterdamski Nantes M. VREKA 114 OHROVT VERTUS M. VREKA 10Flaker 2891 115 OHROVT KODROLISTNI Ljubljansko rumeno

10

M. VREKA 115 OHROVT KODROLISTNI BRSTINI OHROVT

201

2892

 

002892

Sadilna razdalja: 50 x 50 cm.

BrstiËni ohrovt 120 BrstiËni ohrovt 122 2894 F1 Herkules Lunet F1

2892

10

Rumena maslena

197

»as presajanja: April−maj, julij−avgust201 (30−35 dni po setvi).

»as pobiranja pridelka: Oktober−februar.

»as setve: Februar−marec 10 prostor); (zavarovan april−julij (na prosto).

2884 M. VREKA 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN. 10koleraba 196 2885 M. VREKA 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. M. VREKA 122 BRST.OHROVT LUNET 10 (KAvla) F1

»as setve: Marec−april BRSTINI OHROVT (zavarovan prostor); maj (na prosto).

202

10

kali: 8−12 dni

191 2878 10 002890 3831002610266 002891 3831002610273 M. VREKA 56 ZELJE FUTOŠKO »as presajanja: 200 F1M. 2891 10 M. VREKA 110 OHROVT TALER 10 114 OHROVT VERTUS M. VREKA 2890 VREKA 10 115 OHROVT KODROLISTNI

110 Ohrovt 114 Kodrolistni ohrovt 115 BRSTINI OHROVT M. VREKA 114 OHROVT VERTUS 10 115 OHROVT 200 2891 M. VREKA KODROLISTNI Vertus Kodrolistni

196

Seme kali: 8−12 dni

kg/ha = 8−10 g/100 m² (direktna setev)

M. VREKA 101 OHROVT ŽELEZNA 198 6211 M. VREKA M. VREKA 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. 10 10 110 OHROVT TALER F1 2887 GLAVA Seme

 

Št. semen v gramu: 220−330

KoliËina semena za setev:

197

2879 VREKA 61 ZELJE KRANJSKO OKR. 10 2881 M. VREKA Brassica oleracea L. var. 192 Brassica oleracea L. var. 193 M. Brassica oleracea L. var. M. VREKA 201 2892 2891 M. VREKA 115 OHROVT KODROLISTNI 10 BRSTINI OHROVT sabauda sabauda sabellica HERKULES

2894

Št. semen v gramu:

196 2885 M. VREKA 10 M. VREKA 71 KIT.KAPUS NAGAOKA F1 10 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN. 2884 M. VREKA 10 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. 250−330

Pozni evropski hibrid 193 (dozori 120 dni po pre­ 201 STINI OHROVT sajanju). PlošËato okro­ gla glava zelene barve je 194 primerna za sveæo rabo 202 in 201 2892 kisanje. Jesenski hibrid, ki v toplih krajih prezimi. 195 202

10 Kolerabica

195

3831002611997

Ohrovt 2890 Taler F1

                    

195 2884 M. VREKA 69 ZELJE LJUBLJANSKO 10 71 KIT.KAPUS NAGAOKA M. VREKA F1 10 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN.

korenovke

       

193

10

Peteršilj Berlinski srednje dolgi M. VREKA 120 BRST.OHROVT 10 HERKULESDomaËi listnik KOLERABA, REPA, KOLERABICA Mooskrause

3831002610280 M. 002894 002896 VREKA 1203831002610303 BRST.OHROVT M. VREKAzelena 122 BRST.OHROVT LUNET 203 2896 10 202 2894 10 HERKULES F1 Praška Belušna zelena Giant Pascal M. VREKA 122 BRST.OHROVT LUNET

 

Brassica oleracea L. var. gemmifera

Brassica oleracea L. var. gemmifera

Pozna sorta, ki razvije veliko okroglih in Ëvrstih brstov. Je odporen na mraz. Zamr­ znjenega ohranimo zelo dolgo.

Zgodnji hibrid z okroglimi in Ëvrstimi, svetlo zelenimi brsti. Sejemo do konca maja in presajamo najka­ sneje do zaËetka julija. Je odporen na mraz in gnitje.

10

Rde»a pesa Egiptovska Detroit Bikor Cylindra

204

205

pastinak 206 Dolgi beli gladki Redkvica Non plus Ultra 207 Saxa Ledena sveËa Lanquette 208 Redkev Zimska Ërna Poletna bela

3831002610327 M.

     

Kolerabica 2897 Dunajska bela

136

Brassica oleracea L. var. 2901ylodes gong

Spada v skupino zgodnji­h sort. 2902 Pobiramo jo zelo mlado. Pokanje lahko pre­ pre­Ëimo z rednim zaliva­ njem. 2903

2904

KO

M. KO

M. MA

M. OK

M. PO

M. HO

KORENČEK

M.


Kolerabica

Koleraba

5

6

7

8

203

2896

2896

     

002897 2897

204

0

1

2

ŠILJ

204

2897

205

2901

     

M. VREKA 136 2897 KOLERAB.DUNAJS.BELA

 StrnišËna repa                                             

M. VREKA 136 10 KOLERAB.DUNAJS.BELA KOLERABA, REPA, KOLERABICA

M. VREKA 138 203 KOLERAB.DUNAJS.MODRA KOLERABA, REPA, KOLERABICA

2896

                    10

M. VREK KOLERAB

203

M. VREKA 161 KOLERABA RUMENA M. VREKA 136 10 2896 204 2897 MAS. KOLERAB.DUNAJS.BELA

M. VREK 1 KOLERAB

204

M. VREKA 166 REPA KRANJSKA M. VREKA 138 10 2897 205 2901 10 OKROG. KOLERAB.DUNAJS.MODRA

M. VREK 1 MAS.

206

M. VREKA 136 2902 KOLERAB.DUNAJS.BELA

207

M. VREKA 138 2903 205 10 KOLERAB.DUNAJS.MODRA

M. VREKA 167 REPA KRANJSKA M. VREKA 161 KOLERABA RUMENA M. VREK 10 1 2901 206 2902 10 PODOL. MAS. OKROG.

3831002610334 M. 002901 002904 002902 002903 M. VREKA 1713831002610389 KOLERABA M. VREKA 1663831002611959 REPA KRANJSKA M. VREK M. VREKA 1613831002610396 KOLERABA RUMENA VREKA 1383831002610372 10 208 2904 1 206 2902 207 2903 10 205 2901 KOLERAB.DUNAJS.MODRA

MAS.

10

HOFFM.RUME.

OKROG.

PODOL.

M. VREKA 167repa REPA KRANJSKA M. VREKA 166 REPA KRANJSKA StrnišËna repa M. VREKA 161 KOLERABA161 RUMENA Kolerabica 138 Koleraba (kavla) Koleraba 166 StrnišËna 167 KOLERABA, REPA, 207 2903 208 KOLERABICA 2904 10 206 2902 10 (kavla) 171 2901 PODOL. OKROG. MAS. KORENČEK Dunajska modra Rumena maslena Hoffmanova rumena Kranjska okrogla Kranjska podolgovata

M. VREK 1 HOFFM.R

Brassica oleracea L. var. 207 2902ylodes gong

2896 Brassica napus ssp. rapifera Brassica napus ssp. rapifera Brassica rapa var. rapa 203 M. Brassica rapa var. rapa VREKA 171 KOLERABA M. VREKA 167 REPA KRANJSKA M. VREKA 180 KORENEK M. VREKA 166 REPA KRANJSKA 209 2906 10 KOLERABA, REPA, 208 KOLERABICA 2904 2903 10 10 AMSTERDAM. HOFFM.RUME. PODOL. OKROG. Je rumeno zelena koleraba Koleraba je zelena do rahlo Za takojšno uporabo, KORENČEK Koreni so podolgovati z

M. VREK KOLERAB 1

Podobna je Dunajski beli, le njena barva je modro208 2903 vijoliËasta.

s finim rumenim mesom. vijoliËna. Sejemo jo od maja kisanje in krmo. »e ima rdeËe vijoliËasto glavo. Je M. VREKA 136 203 2896 204 2897 KOLERAB.DUNAJS.BELA M. VREKA KOLERABA M. VREKA 167 KOLERABA, REPA Vsebuje precej suheKRANJSKA snovi do junija10na171 razdaljo 40 x 30 M. dovolj vlage, uspeva izvrstnega REPA, 210 KOLERABICA 2908 VREKA KORENEK NANTES 10 okusa ter odliËna 209 2906 10 189dobro 2904 HOFFM.RUME. PODOL. KORENČEK v vsakih tleh. in ima prijeten vonj. Da cm. Primerna je za krmo za kisanje.

2904

velik pridelek. Primerna

203 M. 171 KOLERABA je VREKA za takojšnjo uporabo 211 in KOLERABA, REPA, KOLERABICA HOFFM.RUME. KORENČEK skladišËenje. 203 209

2896 2906

ČEK

9

2896

              204 212

M. VREK 1 KOLERAB M. VREK AMSTERD

in kuho. Dobro prenese204 2896 skladišËenje. 2910 209 10

M. VREKA 136 Sorto vzdræujemo v Sorto vzdræujemo v M. VREKA 138 10 2897 205 2901 KOLERAB.DUNAJS.BELA KOLERAB.DUNAJS.MODRA M. VREKA 180 KORENEK Sloveniji. Sloveniji. M. VREKA 198 KORENEK210 FLAKEER 10 2906 2908 AMSTERDAM.

M. VREKA 136 2897 205 KOLERAB.DUNAJS.BELA M. VREKA 180 KORENEK 2911 210 AMSTERDAM.

M. VREKA 138 M. VREKA 161 KOLERABA RUMENA M. VREK 10 10 2901 1 206 2902 KOLERAB.DUNAJS.MODRA MAS. OKROG. M. VREKA 10 189 KORENEK NANTES 2908 M. VREKA 211 2910 M. VREK1 10 199 KORENJE LJ.RUMENO

M. VREK 1 MAS. M. VREK1

korenovke

4

KOLERABA, REPA, KOLERABICA

, KOLERABICA

3

203

2906

204 210

M. VREKA 138 M. VREKA 161 KOLERABA RUMENA M. VREKA 166 REPA KRANJSKA M. VREK 2897 10 205 2901 10 1 206 2902 207 2903 KOLERAB.DUNAJS.MODRA MAS. OKROG. PODOL. M. VREKA 180 KORENEK 2910 M. VREKA 198 KORENEK FLAKEER 212 2911 M. VREK1 2908 M. VREKA NANTES 10 10 189 KORENEK211 AMSTERDAM. PETERŠILJ

2908

205 211

M. VREKA 161 KOLERABA RUMENA M. VREKA 166 REPA KRANJSKA 2901 10 206 2902 207 2903 208 MAS. OKROG. 2911 2910 M. VREKA FLAKEER 10 M. VREKA 189 KORENEK NANTES 10 198 KORENEK212 PETERŠILJ

206 212

M. VREKA 166 REPA KRANJSKA M. VREKA 167 REPA KRANJSKA M. VREKA 171 KOLERABA 10 2902 207 2903 10 208 2904 OKROG. PODOL. HOFFM.RUME. KORENČEK 2911 M. VREKA 10 M. VREKA 198 KORENEK FLAKEER 10 199 KORENJE LJ.RUMENO PETERŠILJ

 KorenËek    Št. semen v gramu: 550−1200 2910

KoliËina semena za setev: 3,5 kg/ha; 40−60 207 g/100 m² 2911

M. VREKA 167 REPA KRANJSKA M. VREKA 171 KOLERABA 10 208 2904 209 PODOL. HOFFM.RUME. KORENČEK M. VREKA 199 KORENJE LJ.RUMENO 10 2903

Seme kali: 20−30 dniPETERŠILJ 208 »as setve: Februar−junij.

2904

KORENČEK

Sadilna razdalja: 4−6 x 25−35 cm

209 KORENČEK

»as pobiranja pridelka: Junij−november.

209

Dobri sosedje: Koper, endivija, grah, Ëesen, zelje, kreša, por, redkvica, redkev, solata, drobnjak,210 paradiænik, Ëebula, blitva. 211

212

PETERŠILJ

002906 2906

2906

210

3831002610419 M. 2908 VREKA 1803831002610433 KORENEK

   

KorenËek 2908 Amsterdamski Daucus carota L. 2910

M. VREKA 171 KOLERABA 209 HOFFM.RUME.

210

2908 AMSTERDAM.

211

2906

10

210

M. VREKA 167 REPA KRANJSKA M. VREK 10 1 2904 PODOL. HOFFM.R M. VREKA 199 KORENJE LJ.RUMENO 1

2906

    10

M. VREKA 180 KORENEK 2908 AMSTERDAM.

9

1

M. VREK AMSTERD

M. VREK1

M. VREKA 180 KORENEK 2908 211 AMSTERDAM.

10 189 KORENEK NANTES M. VREKA 2910 M. VREK1

002910

002911

3831002610457

3831002610464

10 189 KORENEK212 M. VREKA NANTES 10 198 KORENEK FLAKEER 2910 M. VREKA 2911 M. VREK1

180 KorenËek KorenËek Korenje KORENJE LJ.RUMENO 199 M. VREKA 189 KORENEK189 NANTES 10 198 KORENEK198 211 2910 M. VREKA FLAKEER 10 199 212 2911 M. VREKA PETERŠILJ Ljubljansko rumeno Nantes Flaker 212

Zgodaj razvije (tudi v tunelu) oranæno rdeËe korenËke manjše velikosti. Primeren 2911 PETERŠILJ tudi za poletno in jesensko pridelovanje.

Daucus carota L.

Daucus carota L.

Daucus carota L.

jih zrastejo veliki koren­ ki so10lahko teæki tudi veË kot 200 g. Primerni so za zimske potrebe: skladišËenje in industrijsko predelavo.

(do 30 cm), svetlo rumen koren. Zelo pozno korenje, primerno za skladišËenje, sveæo rabo in za krmo domaËih æivali. Izboljša okus juham. Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

M. VREKA 198 KORENEK FLAKEER 10 199 KORENJE LJ.RUMENO 2911 M. VREKA PETERŠILJ Oranæno rdeËi korenËek, s Pri dobrih rastnih pogo­ Velik

skoraj nevidnim stræenom.

Je VREKA sladkega,199neænega, Ëki, M. KORENJE LJ.RUMENO sveæega okusa. Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

10

1


Peteršilj Št. semen v gramu: 700−900 KoliËina semena za setev: 3−5 kg/ha; 80−100 g/100 m² Seme kali: 20−30 dni »as setve: Februar−junij; v lonËke celo leto. Sadilna razdalja: 10 x 20−30 cm »as pobiranja pridelka: 213 Maj−december (v lonËku celo leto). 214 Koristen nasvet: Sejemo plitvo (0,5 cm globoko). 215

ZELENA

korenovke

216

217

Seme za kalitev potrebuje vlago, toploto in zrak. Seme vsake vrtnine ima posebne 213 2914 M.zahteve, VREKAki211 jih PETERŠILJ moramo BERL.SR. upo­­­­­števati. Najpogostejše napake, ki jih napravimo pri setvi, so: 213 2914 M. VREKA 211 PETERŠILJ BERL.SR.D. 10 213 PETERŠILJ DOM.LIST 214 2915 M. VREKA • sejemo ob nepravem Ëasu, • sejemo v slabo pripra­vlje­no zemljo, 002914 3831002610495 002915 3831002610501 002916 3831002610518 M. VREKA 214 PETERŠILJ 214 2915 M. VREKA 10 pregloboko ali 2916 2914 M. VREKA 211 PETERŠILJ 215 BERL.SR.D. 10 213 PETERŠILJ DOM.LISTN. • sejemo MOOSKRAUSE preplitvo, • tla so presuha ali prevla­æna, M. VREKA 214 PETERŠILJ214 • seme10 iz domaËih zalog je Peteršilj 211 Peteršilj PETERŠILJ213 Peteršilj 215 2916 2915 M. VREKA 213 DOM.LISTN. 10 MOOSKRAUSE lah­ko staro in izgubi kali­ ZELENA Berlinski srednje DomaËi listnik Mooskrause vost, dolgi • ne upoštevamo, da neka­te­­ Petroselinum crispum (Mill.) Petroselinum crispum (Mill.) M. VREKA 214 PETERŠILJ 216 2917 M. VREKA 225 ZELENA 2916 10 ­re vrtnine kalijo zelo PRAŠKA dol­­go Fuss Fuss MOOSKRAUSE Petroselinum crispum (Mill.) ZELENA (korenËek npr. po­tre­­buje za Fuss Ima gladke, temno zelene Ima lepe, zelene, kodraste vznik tudi en mesec).

  

Št. semen v gramu: 2000−3300

 

 

218

2919

213 219

2914 2920

KoliËina semena za setev: 0,03−0,1 kg/ha 214 = 1 g/100 m² (vzgoja 220 sadik); 1,5 kg/ha (direktna setev)

2915 2921

215 dni 221

2916 2922

Seme kali: 20−25

»as setve: Marec−april (zavarovan prostor), ZELENA 222 maj (na prosto). »as presajanja: Maj−junij.

216

2919

217

»as pobiranja pridelka: September−november.

M. VREKA 211 PETERŠILJ BERL.SR.D. 10 2915 M.setev: VREKA 213 PETERŠILJ 10 12−20 kg/ha; DOM.LISTN. M. VREKA 266 RDEA PESA 2921 M. VREKA RDEA PESA BIKOR 10 221DETRIOT 2922 M. VREKA 260 RDEA PESA 10 262 150−200 g/100 m² ZELENA CYLINDRA

215 221

kali: dni M.Seme VREKA 21415 PETERŠILJ M. VREKA 213 PETERŠILJ DOM.LISTN. 10 216 2916 MOOSKRAUSE M. VREKA 266 RDEA PESA 2922 222BIKOR 2923 M. VREKA 262 RDEA PESA 10 »as setve: April−junij. CYLINDRA

3831002610525 217

2922

KoliËina semena za

 

2917 M. 10 10 272 PASTINAK DOL.BELI M. VREKA

Sadilna razdalja: M. VREKA 214 PETERŠILJ 10 217 2918 15 x 30 cm. MOOSKRAUSE M. VREKA 266 RDEA PESA 2923 M. VREKA 10 272 PASTINAK DOL.BELI GL CYLINDRA REDKVICA, REDKEV»as pobiranja pridelka:

10

Julij−oktober.

002918

kapusnice, kolerabica,

PASCAL

in buËe, kumare, šetraj, koper, kumina.

218

   

Apium graveolens L. var. 2919 dulce

    

pa jih kot soËivje dušimo

M. VREKA 257 RDEA PESA 220 na maslu. Pred mrazom, EGIPTOVS.

3831002610549 M.

     10

RdeËa pesa 2920 Egiptovska

257

Beta vulgaris L. 2921

10

Srednje zgodnja sorta z od septembra naprej, Pri belušni (belilni) zeleni ve­­likim gomoljem, ki je plo­ peso pazljivo populimo M. VREKApokonËne 257 RDEAzelene PESA uæivamo jo z 10 delom listnihPESA š­ Ëat, okrogel, temno rdeË, 221DETRIOT 2922 2920 M.in VREKA 260 RDEA 10 EGIPTOVS. pecljev shranimo v kleti, liste z debelimi listnimi s svetlimi kolobarij. Zelo v vlaænem pesku. Lahko peclji. Jeseni rastline za okusna. kuhano vlagamo v kis ali 10−14 dni zasujemo z M. VREKA 260 RDEA PESA DETRIOT 10 262 RDEA PESA 222BIKOR 2923 2921 M. VREKA 10 pa v rezinah zamrznemo. zemljo (spodnji del listov) oz. listne peclje poveæemo s

221

M. VREKA 266 RDEA PESA papirjem Ërno folijo. M. VREKAali 262 RDEA PESA BIKOR 10 2922 CYLINDRA REDKVICA, REDKEV

10

222

M. VREKA 266 RDEA PESA 2923 CYLINDRA

10

10 272 PASTINAK DOL.BELI GL M. VREKA

M. PA

10

3831002610532 M. VREKA 228 ZELENA BEL. GIANT002919 Ëesen,10Ëebula, buËke 218 2919

M. VREKA 225 ZELENA PRAŠKA 2918

VREKA 228 ZELENA BEL. GIANT 225 M. Belušna zelena 217 10 nasvet: Mlade 219 Koristen PASCAL RDEČA PESA, PASTINAK Giant Pascal rastlinice presadimo ali

Dobri sosedje:RDEČA Fiæol,PESA, PASTINAK Kakovosten, velik gomolj. grah, kapusnice (pred­ Meso je belo, okusno. vsem cvetaËa), por, Neæne liste uporabljamo219 218 2919 špinaËa, paradiænik, sveæe, posušene ali zamrz­ kumare, kamilica. njene kot zaËimbo za juhe. Koristen nasvet: Sadik219 2920 220 ne sadimo pregloboko.

221

M. 2916 M. VREKA 211 PETERŠILJ 215 BERL.SR.D. 10 MO M. VREKA 10 262 RDEA PESA BIKOR 2921 M. VREKA 10 260 RDEA PESA DETRIOT

2917 M. VREKA 225 ZELENA PRAŠKA M. VREKA 272 PASTINAK DOL.BELI GL Dobri 10 sosedje:RDEČA Fiæol,PESA, PASTINAK REDKVICA, REDKEV

Apium graveolens L.

2921

poznamo tudi na podlagi

2915 M. izkušenj). 10 260 RDEA PESA DETRIO M. VREKA

214 220

222 ZELENA

Zelena 2918 Praška

220

219

214 M. VREKA 257 RDEA PESA 2920 EGIPTOVS.

  

2914 M. VREKA 257 RDEA PESA 2920 220 EGIPTOVS.

            

002917 2917

   pesa    RdeËa            

213 219

216

2923

REDKVICA, REDKEV

Sadilna razdalja: 25−30 x 25−30 cm.

 

VREKA 228 ZELENA BEL. GIANT izredno aromatiËne 217 M. liste, ki nam sluæijo kotPRAŠKA M.Vedno Je zelo dobra sorta, pri­ 216 in 2917 VREKA 225 ZELENA 10 2918 PASCAL moramo izbrati pra­­­­vo liste, ki jih uporabljamo kot okras k jedem. Jeseni ga merna za pridelavo aro­ gostoto rastlin − med­­vr­st­ne zaËimbo za juhe, jajËne jedi, lahko presadimo v lonËke in razdalje (obi­Ëajno se­­­je­­mo matiËnih korenov in listov. M. VREKA 228 na ZELENA BEL. GIANT na gosto v vrsto in ka­­sne­­je omake, solate. kuhinjsko Uporabljamo jih za juhe,217 M. 2918 10 2917 VREKA 225 ZELENA PRAŠKA jih postavimo 10 PASCAL vrtnine in cvetlice ustre­zno RDEČA PESA, PASTINAK okno preko zime. solate in kot samo­stojne redËimo; gostote so nave­ jedi. 213 2914 M. dene na vreËicah s semeni M. VREKA 257 RDEA PESA M. VREKA 228 ZELENA BEL. GIANT Sorto 218 2919 2918 vzdræujemo v 10 in v razni literaturi o zele­njavi EGIPTOVS. PASCAL RDEČA PESA, PASTINAK in cvetlicah; pravilno gostoto Sloveniji. 218

Zelena

  

  

RDEČA PESA, PASTINAK

10

Nasvet

PRAVO­ »ASNA IN PRAVILNA SETEV

EG

M.

M.

M. CY

M.


6

2917

2918

  217

2917

9

0

1

M. VREKA 228 ZELENA BEL. GIANT M. VREKA 225 ZELENA PRAŠKA 10 2918 PASCAL RDEČA PESA, PASTINAK

M. VREKA 228 ZELENA BEL. GIANT 218 2919 PASCAL RDEČA PESA, PASTINAK

218

2919

217

M. VREKA 228 ZELENA BEL. GIANT 2918 218 2919 M. VREKA 225 ZELENA PRAŠKA 10 PASCAL RDEČA PESA, PASTINAK

2919

PASTINAK

8

  Pastinak                

     219

219

M. VREKA 257 RDEA PESA 2920 220 EGIPTOVS.

10

219

M. VREKA 257 RDEA PESA 2920 220 EGIPTOVS.

M. VREKA 257 RDEA PESA 2920 EGIPTOVS.

M. VREKA 257 RDEA PESA EGIPTOVS. SETEV

NA PRO­ STEM

1

10 260 RDEA PESA DETRIOT M. VREKA

Zemlja na gredi mora biti rahla, zraËna, drobne stru­­ kture, enakomerno vla­­æna 10 260 RDEA PESA DETRIOT M. VREKA 10 262 Dobra 2921 M.in VREKA RDEApri­ PESA BIKOR pognojena prava tal nam je poplaËana.

1

1

so navedeni na semenskih vreËicah, ven­­dar nam nave­ 002920 3831002610556 002921 3831002610563 002922 3831002610570 M. 002923 VREKA 2663831002610587 RDEA PESA deni datumi ne koristijo 220 2921 M. VREKA 10 10 272 PASTINAK DOL.BELI GL 221DETRIOT 2922 222BIKOR 2923 M. VREKA 2920 M. VREKA 260 RDEA PESA 10 262 RDEA PESA CYLINDRA prav dosti, Ëe vreme ni ugo­dno. Nestrpni vrtnarji, ki sejejo v hladno in pre­­­­ M. VREKA 266 RDEA PESA RdeËa pesa 260 RdeËa pesa 262 RdeËa pesa 266 M. Pastinak PASTINAK 272 10 272 221 2922 222BIKOR 2923 VREKA DOL.BELI vla­ GLæno 10 2921 M. VREKA 262 RDEA PESA 10 zemljo, so veli­ko­ CYLINDRA REDKVICA, REDKEV Detroit Bikor Cylindra Dolgi beli gladki krat razo­Ëarani. Dræimo se pre­­­prostega navodila: Beta vulgaris L. Beta vulgaris L. Beta vulgaris L. Pastinaca sativa L. M. VREKA 266 RDEA PESA za kalitev in rast rast­ 222 2923 M. VREKA 272 PASTINAK DOL.BELI GL 10 10 2922 CYLINDRA line potrebujejo ustrezno REDKVICA, Ima srednje velike, okrogle Æivo do temno rdeËa, po­­ REDKEV Podolgovata pesa. Na isti Ni zahteven, ne prenaša toploto in dovolj vlage.

hlevskega gnoja in dobro raste tudi na barjanskih tleh. Dolg, koniËast in bel koren lahko izkopavamo vso zimo. Svetlo rumeno do belo meso je zelo aro­ matiËno. Uporabljamo tudi aromatiËne zelene liste.

1

Sejati moramo vedno ob

M. VREKA 266 RDEA PESA M. VREKA 10 262 RDEA PESA BIKOR pra­vem10Ëasu. Termini setve 2921 M. VREKA 221DETRIOT 2922 10 260 RDEA PESA CYLINDRA

gomolje brez kolobarjev. dol­­­­govato okrogla. Pri­mer­ pridelovalni površini da Primerna je za zgodnje in ­naVREKA za zgodnje in pozno DOL.BELIveËji Odporna na 2923 M. 272 PASTINAK GL pridelek. 10 pozno pridelovanjeREDKVICA, (setev REDKEV pri­­delo­­vanje. Zelo dobro sušo. julija). Kakovostna sorta. se skladišËi. Je odliËna za Sorto vzdræujemo v Sorto vzdræujemo v vlaganje. Sloveniji. REDKEV Sloveniji. Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

2

10

10

1

Še nekaj velja: dokler se nam vrtna zemlja lepi na škornje, jo pustimo na miru. Seme posejemo, ga pri­­ ti­­­­­sne­­­mo v zemljo in na tan­­­­­­ko prekrijemo z ze­m­ljo. Pomembno je redno zali­va­ nje. Pogosto krivimo seme, da je slabo, ker ni kalilo, in vendar smo pozabili zalivati.

Redkvica

korenovke

7

216

Nasvet

NA

RdeËa pesa

11

Št. semen v gramu: 100−160 KoliËina semena za setev: 50−80 kg/ha; 180−250 g/100 m²

223

Seme kali: 15 dni 223

»as setve: Januar−april (ogrevan rastlinjak), april− september (na prosto). 223

Sadilna razdalja: 5 x 15 cm »as pobiranja pridelka:223 Marec−november. Dobri sosedje: Fiæol, ko­ren­Ëek, kreša, solata,224 para­diæ­nik, špinaËa, blitva, ka­pus­ni­ce, kolerabica, grah, kapucinka. 225 Koristen nasvet: Vlaæna tla prepreËujejo puhlost, olesenitev in odvraËajo 226 bol­haËe; redkvica se ob­ne­se v mešanih posev­ kih, npr. s solato, koren­227 Ëkom in krešo, za gred in mar­ki­ra­no setev (pri korenËku). 228

002925 2925

     

Raphanus sativus L.

2930

226

228

SOLATA

229 SOLATA

224

224

M. VREKA 288 REDKVICA NON PLUS 2926 M. VREK1 UL

M. VREK M. VREKA 288 REDKVICA NON PLUS 225 2927 10 297 REDKVICA SAXA 2926 M. VREKA 1 SVE. UL

UL

SVE.

M. VREKA 314 REDKVICA 314 LEDENARedkvica 288 Redkvica REDKVICA 297 227 2929 M. VREK1 225 2927 10 315 REDKVICA 315 226 9189 M. VREKA LANQUETTE M. VREKA 297 SAXA Redkvica 10 SVE. Saxa Ledena sveËa Lanquette

Zgodnja sorta. Okusne in soËne redkvice so velike, okrogle ter škrlatno rdeËe 227 9189 barve. 2929

     

     

     

M. VREK UL

3831002610600 M. 002926 002927 3831002610624 M. 009189 VREKA 3143831002612079 REDKVICA LEDENA VREKA 2883831002610617 REDKVICA NON PLUS M. VREK1 224 2926 M. VREKA SAXA 9189 10 225 2927 10 297 REDKVICA 226

Redkvica 2926 Non plus Ultra 2927

2925

2925

2925

Raphanus sativus L.

Raphanus sativus L.

Raphanus sativus L.

M. VREK M. VREKA 314 REDKVICA LEDENA 2930 9189 M. VREKA LANQUETTE 10 339 REDKEV ZIMSKA RNA 227 2929 M. VREKA 1 10 315 REDKVICA 228 BELA SVE.

Idealna za zgodnjo pride­ Dolga bela redkvica, Sejemo jo v rastlinjake, lavo v tunelu, topli gredi primerna za pridelavo v tunele in na prosto. Zgodnja M. VREKA 340 REDKEV POLETNA ali na prostem. OdliËen 228 rastlinjakih, tunelih in ZIMSKA na atraktivna 2929 M. VREKA REDKEV RNA 10 sorta, dozori ca. 2930 1 M. VREKA 315 REDKVICA LANQUETTE 10 339 BELA SOLATA vmesni posevek. prostem. Okusna in soËna. 35−50 dni po setvi. Okusne podolgovate redkvice so M. VREKA 340 REDKEV POLETNA svetlo rdeËe barve z belo M. VREK 229 2931 2930 10 M. VREKA 339 REDKEV ZIMSKA RNA 10 BELA SOLATA konico. Dolgo zdræijo in ne postanejo puhle. M. VREKA 340 REDKEV POLETNA 229 2931 BELA

2931

 230

  10

230

  

2932 M. VREK1 M. VREKA 355 SOLATA ATRAKCIJA

231 2933 M. VREK1 M. VREKA 355 SOLATA ATRAKCIJA 10 356 SOLATA BRAZILJANKA 2932 M. VREKA


223

2925

224

2926

225

2927

226

227

228

9189

     

002929 2929

3831002610648

Redkev 2930 Zimska Ërna

339

Solata

Solatnice

Redkev

229

»rna, okrogla redkev z belim mesom. Pobiramo jeseni 2931 in skladišËimo za zimsko uporabo. 2932

231

2933

korenovke

230

232

6212

223 233

2934

224 234

2926 2935

225

2927

226

9189

227

2929

12

228

SOLATA

229

2925

M. VREKA 297 REDKVICA SAXA

226

9189

KoliËina semena za setev: 0,5 kg/ha; 5−10 10 g/100 m² (vzgoja sadik);227 0,6−1 kg/ha; 15−25 g/100 m² (direktna setev)

2929

228

2930

Št. semen v gramu:

M. VREKA 314 REDKVICA LEDENA 10 SVE. Seme kali:

7−10 dni

»as setve: Februar−april prostor), april−junij (na prosto). SOLATA »as presajanja: April− 10 avgust−september 229 (zimske solate).

M. VREKA 339 REDKEV ZIMSKA RNA julij;

Sadilna razdalja: cm.

230

»as pobiranja pridelka: Junij−avgust, marec−maj223 231 (zimske solate). Dobri sosedje: Fiæol, 224 kumare, kole­ 232 rabica, redkvica, redkev, rdeËa pesa, špinaËa, 2926 225 paradiænik.

223 2925 koprc, grah, M. VREKA 355 SOLATA ATRAKCIJA 10

224 M. VREKA 356 SOLATA BRAZILJANKA

M. VREKA

10

233

Koristen nasvet: Nikoli ne sadimo pregloboko in ne 225 2927 226 upogibamo korenin. 234 358 SOLATA LJ.LEDENKA 10

226 9189 Solata M. VREKAAtrakcija 359 SOLATA LEDA Braziljanka M. VREKALjubljanska 288 REDKVICA NON PLUS 227 2929 UL M. VREKA 361 SOLATA ledenka DALMA.LEDENKA Leda Dalmatinska SAXA 2930 M. VREKA 297 REDKVICA 228 ledenka M. VREKA 370 SOLATA UNICUM Unicum kraljica LEDENA M. VREKAMajska 314 REDKVICA SVE. Great Lakes SOLATA Ameriška rjavka Nansen 2931 M. VREKAZimska 315 REDKVICA LANQUETTE rjavka 229 Posavka Vegorka 230 RNA 2932 M. VREKABistra 339 REDKEV ZIMSKA Berivka

redkve. 2932

231

2933

232

6212

2934

227

2929 M. M. VREKA 315 REDKVICA LANQUET

228

M. 2930 M. VREKA 339 REDKEV ZIMSKA RN BE

SOLATA

3831002610662 230

223

               

002932

M.

3831002610679

2932 M. M. VREKA 355 SOLATA ATRAKCIJA

2925

M.

Solata 2932 Atrakcija

355 Solata 356 UL 231 2933 M. M. VREKA 356 SOLATA BRAZILJANK Braziljanka

2925 Lactuca sativa L.

224 232

2933

M. VREKA 288 REDKVICA NON PLUS 2926 M. Lactuca sativa L. UL 6212 M. M. VREKA 358 SOLATA LJ.LEDENKA

Zgodnja, mehkolistna solata Poletna, krhkolistna solata. s trdimi glavicami. Gre NON PLUS Ima veliko, okroglo glavico z M. M. VREKA 288 REDKVICA 10 297 REDKVICA SAXA 2926 M. VREKA 225 2927 UL M. SV pozno nazobËanim robom. 233 2934 6212 v cvet. Pridelujemo M. VREKA 359listnim SOLATA LEDA DA jo tudi jeseni. Prenaša poletno vroËino in Sorto vzdræujemo v SAXA M. gre pozno v cvet. VREKA 314 REDKVICA LEDENA M. VREKA 297 REDKVICA 226 10 2927 9189 M. SVE. M. VREKA 361 SOLATA Sloveniji. Sorto vzdræujemo v 234 2935 M. 2934 DALMA.LEDENKA Sloveniji.

M. VREKA 314 REDKVICA LEDENA 10 315 REDKVICA LANQUET 9189 M. VREKA 227 2929 M. SVE. 2935 M. VREKA 370 SOLATA UNICUM

228

M. VREKA 340 REDKEV POLETNA M. VREKA 339 REDKEV ZIMSKA RNA 10 2930 BELA SOLATA M. VREKA 340 REDKEV POLETNA 229 2931 BELA

      10

10 10

SOLATA

10

229

10

230

M. VREKA 355 SOLATA ATRAKCIJA 10 356 SOLATA BRAZILJANK 2932 M. VREKA 231 2933 M.

10

231

M. VREKA 356 SOLATA BRAZILJANKA 10 358 SOLATA LJ.LEDENKA 2933 M. VREKA 232 6212 M.

2931

006212

230

3831002612000

Solata Leda

10

002934

3831002610693 M.

VREKA 361 SOLATA 361 359 M.Solata 10 2935 DALMA.LEDENKA Dalmatinska ledenka

M. VREKA 359 SOLATA LEDA 2934 234

Lactuca sativa L.

M. VREKA 361 SOLATA 2935 DALMA.LEDENKA

M.

M. VREKA 355 SOLATA ATRAKCIJA 2932 M.

M. VREKA 358 SOLATA LJ.LEDENKA 10 359 SOLATA LEDA 6212 M. VREKA 233 2934

Poletna, krhko­li­stna solata, ki dobro pre­naša vroËino in in gre pozno v cvet. Glavice M. gre pozno 370 v cvet. Glavice so 234 2935 VREKA SOLATA UNICUM M. VREKAEndivija 356 SOLATA BRAZILJANKA 10 so velike in trde. Listi so velike in kompaktne. Listi so Malan svetleËe rumene barve, rob sve­tle­Ëe rumene barve, rob Eskariol rumena lista je valovit in nazobËan. lista je valovit in nazobËan. M. VREKAEskariol 358 SOLATA LJ.LEDENKA 10 zelena Sorto vzdræujemo v Je izboljšana Ljubljanska DeËja gla­va Sloveniji. ledenka. Sorto vzdræujemo Pankalijerka v Sloveniji. M. VREKA 359 SOLATA LEDA 10 Motovilec Holandski ÆliËar M. VREKA 361 SOLATA Ljubljan­­ski DALMA.LEDENKA

2931

M. M. VREKA 315 REDKVICA 228 LANQUETTE 10 339 REDKEV ZIMSKA RN 2929 M. VREKA 2930 BE

10

10 10

2931

M. VREKA 340 REDKEV POLETNA BELA

227

3831002610655 M. VREKARadi» 3831002610686 340 REDKEV POLETNA 002933 231 2933 232 10 BELA Pan di Zucchero Castelfranco Treviški rdeËi Redkev 340 Solata 358 232 6212 233 Verona Poletna bela Ljubljanska ledenka Bianco di Milano Palla Rossa Raphanus sativus L. Lactuca sativa L. 233 2934 234 M. VREKATræaški 355 SOLATA ATRAKCIJA 10 2931 solatnik Hitro raste, æe po 7 tednih Poletna, krhko­listna solata, Palla Bianca uæivamo odliËne bele ki dobro pre­naša vroËino Averto

    

M. VREKA 314 REDKVICA LEDENA 9189 M. SVE.

229

002931

  

226

                    Solata             

M. VREKA 340 REDKEV POLETNA 25−30 x1030 BELA

002930 2930

   

(zavarovan M. VREKA 315 REDKVICA LANQUETTE 10

             

230

233

2927

M. VREKA 288 REDKVICA NON PLUS 10 700−1000 UL

Raphanus sativus L. SOLATA

225

Lactuca sativa L.

10 370 SOLATA UNICUM M. VREKA

Poletna, krhkolistna solata, ki dobro prenaša vroËino in gre pozno 10 v cvet. Glavice so velike in trde. Listi so temno zelene barve, rob lista je valovit in nazobËan. Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

DA

M.


2931 Solata

M. VREKA 355 SOLATA ATRAKCIJA

10

0

2932

M. VREKA 356 SOLATA BRAZILJANKA

10

1

2933

M. VREKA 358 SOLATA LJ.LEDENKA

10

2

6212

M. VREKA 359 SOLATA LEDA

10

3

2934

4

002935 2935

240

Solata

2937

2938

8

2939

2

3

235 242

2936 8108

236 243

237

2940

Lactuca sativa L.

236

M. VREKA 379 SOLATA MAJSKA 2937 M. VREK1 KRALJ.

M. VREKA 379 SOLATA MAJSKA 237 2938 M. VREK1 10 380 SOLATA GREAT LAKES 2937 M. VREKA KRALJ.

KRALJ.

238

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Poletna, krhkolistna solata, ki pozno uide v cvet. Velike glavice so 396 Ëvrste z zelenimi 2940 240 M. VREKA SOLATA NANSEN nazobËanimi listi. Primerna za transport.

Krhkolistna solata berivka z veliko rozeto. RdeËe rjave, M. VREKA 397 SOLATA ZIMSKA nagubane 241 2941 10 liste obtrgujemo. RJAVKA Ne prenese transporta in skladišËenja. 235

Lactuca sativa L.

M. VREKA 397 SOLATA ZIMSKA 240 2941 M. VREK1 2939 M. VREKA 10 239 2940 M. VREKA 381 SOLATA AMERIŠKA RJ. 10 396 SOLATA NANSEN RJAVKA

M. VREKA 397 SOLATA ZIMSKA 2941 M. VREKA 241 2942 10 RJAVKA

Mehkolistna, zimska solata. Zgodaj spomladi naredi fine, Ëvrste glavice. Jeseni 2942 10 398 M. VREKA SOLATA POSAVKAM. VREK1 jo sejemo dvakrat v razmiku M. VREK 14 dni. 2936 Sorto vzdræujemo v VEGORKAKRALJ. 242 8108 M. VREK1 398 SOLATA POSAVKA 10 399 SOLATA M. VREKA Sloveniji.

M. VREKA 379 SOLATA MAJSKA 236 2937 M. VREK1 235 2936 KRALJ. 243 2943 2942 M. VREKA 10 400 SOLATA BISTRA M. VREK1 242 8108 M. VREKA M. VREKA 398 SOLATA POSAVKA 10 399 SOLATA VEGORKA

235 242

M. VREKA 379 SOLATA MAJSKA 237 2938 M. VREK1 2936 10 380 SOLATA GREAT LAKES 236 2937 M. VREKA KRALJ. 8108 M. VREKA 10 415 SOLATA BERIVKA 243 2943 1 M. VREKA 399 SOLATA VEGORKA 10 400 SOLATA BISTRA M. VREKA RADIČ

236 243

M. VREKA 379 SOLATA MAJSKA 238 LAKES 2939 M.RJ. VREK1 2937 M. VREKA 10 381 SOLATA AMERIŠKA 237 2938 M. VREKA 10 380 SOLATA GREAT KRALJ. M. VREK 244 2944 2943 10 M. VREKA 400 SOLATA BISTRA M. VREKA 10 415 SOLATA BERIVKA ZUCCERO RADIČ

13

M. VREK M. VREKA 379 SOLATA MAJSKA 239 2940 237 2938 M. VREKA RJ. 10 396 SOLATA NANSEN 10 380 SOLATA GREAT 238 LAKES 2939 M. VREKA 1 2937 M. VREKA 10 381 SOLATA AMERIŠKA RJAVKA KRALJ. M. VREKA 418 RADI PAN DI 245 2945 M. VREK1 244 2944 2943 M. VREKA 415 SOLATA BERIVKA 10 ZUCCERO RADIČ

M. VREKA 397 SOLATA ZIMSKA 240 2941 M. VREK1 238 LAKES 2939 M. VREKA 10 M. VREKA 380 SOLATA GREAT 10 381 SOLATA AMERIŠKA 239 2940 2938 M. VREKA RJ. 10 396 SOLATA NANSEN RJAVKA M. VREKA 418 RADI PAN DI 246 2946 M. VREK1 244 2944 10 419 RADI CASTELFRANCO 245 2945 M. VREKA ZUCCERO

M. VREKA 397 SOLATA ZIMSKA 241 2942 10 398 SOLATA POSAVKAM. VREK1 2941 M. VREKA 10 RJAVKA M. VREKA 10 420 RADI TREVIŠKI RDEI 2946 M. VREKA 1 10 419 RADI CASTELFRANCO

239 2940 M. VREKA 381 SOLATA AMERIŠKA RJ. 10 396 SOLATA NANSEN 240 2939 M. VREKA M. VREKA 418 RADI PAN DI 245 2945 246 2944 ZUCCERO

239 245

M. VREKA 397 SOLATA ZIMSKA 242 8108 240 2941 M. VREKA 10 399 SOLATA VEGORKAM. VREK1 M. VREKA 396 SOLATA NANSEN 10 241 2942 M. VREKA 10 398 SOLATA POSAVKA 2940 RJAVKA 246 2946 M. VREKA 10 2945 M. VREKA 419 RADI CASTELFRANCO 10 420 RADI TREVIŠKI RDEI

240 246

2941 RJAVKA 2946

3831002610778

008108

3831002617135

002943

3831002610785

243 2943 M. VREKA 10 400 SOLATA BISTRA 10 398 SOLATA POSAVKA 242 8108 M. VREKA M. VREKA 10 399 SOLATA VEGORKA M. VREKA 420 RADI TREVIŠKI RDEI 10

397 Solata 398 Solata 399 SOLATA VEGORKA 399 Solata 400 SOLATA BISTRA 400 M.Solata 415 SOLATA BERIVKA 415 242 8108 M. VREKA 10 M. VREKA 398 SOLATA POSAVKA 10 243 2943 VREKA 241 2942 M. VREKA 10 RADIČ Posavka Vegorka Bistra berivka 242

Zimska, mehkolistna solata. Zgodaj spomladi pride­ lamo 8108 velike, Ëvrste glavice. 243 OdliËna sorta. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 2943 RADIČ

244

2944

                         

M. VREK KRALJ.

238 244

Č

4

236

10

3831002610754 M. 002941 VREKA 3973831002610761 SOLATA ZIMSKA 002942 241 2942

Solata 2941 Zimska rjavka 2942

                         

2936

                         

VREK 379 Solata 380 Solata 381 SOLATA AMERIŠKA 381 Solata 396 SOLATA NANSEN 396 M. 239 2940 237 2938 M. VREKA RJ. 10 238 LAKES 2939 M. VREKA 1 M. VREKA 380 SOLATA GREAT 10 RJAVKA Great Lakes Ameriška rjavka Nansen

Zgodnja, mehkolistna solata, ki prenese tudi manj ugodne rastne razmere.239 2939 Tudi za vzgojo v rastlinja­ kih. Velika glavica je trda in dobro zaprta. Da velik240 in 2940 kakovosten pridelek. Tudi jeseni. 241 Sorto 2941 vzdræujemo v Sloveniji. 2942

        

002940

2938

2936

235

2936

3831002610716 M. 002937 3831002610730 002939 3831002610747 VREKA 3793831002610723 SOLATA MAJSKA 002938 238 LAKES 2939 M.RJ. VREK1 2937 M. VREKA 10 381 SOLATA AMERIŠKA 237 2938 M. VREKA 10 380 SOLATA GREAT 10

                         

Lactuca sativa L.

241

RADIČ

7

1

237

Poletna, krhkolistna solata, ki dobro prenaša vroËino in gre pozno v cvet. Glavice 238so velike, trde in zelo okusne. Listi so temno zelene barve z rjavo rdeËimi pegami. 239 Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

6

002936

235

236 2936 M. VREKA 370 SOLATA UNICUM

370 Solata 236 2937 Majska kraljica

Lactuca sativa L.

2936

0

235

Solata Unicum

5

9

3831002610709

M. VREKA 361 SOLATA DALMA.LEDENKA

235

solatnice

     

9

 245

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

243 2943 M. VREKA 399 SOLATA VEGORKA 10 400 SOLATA BISTRA 8108 M. VREKA RADIČ Zimska sorta. V toplejših Zimska, krhkolistna solata.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

244 2944 M. VREKA 10 415 SOLATA BERIVKA

   10

M. VREK1

1

M. VREK ZUCCERO

Krhkolistna sorta, ki jo Sejemo jo veËkrat zapored, krajih ali pokrita v Spomladi imamo lepe, sejemo spomladi in jeseni. na gosto v vrste. Liste VREKA 418aliRADI PAN So DI hladnejših krajih prezimi. zelene glavice z rjavimiBERIVKA Dobro prezimi. Glava je 245 M. obtrgavamo reæemo. 2945 M. VREK1 M. VREKA 400 SOLATA BISTRA M. 10 415 SOLATA 244 2944 2943 VREKA 10 ZUCCERO RADIČ Lepa, krhkolistna solata. pegami. zelo velika, plošËato okro­ dobrega okusa. Sorto vzdræujemo v Sorto vzdræujemo v gla, bledo zelene barve in M. VREKA 418 RADI PAN DI Sloveniji. Sloveniji. Ëvrsta. List je mehurjast,246 M. 2946 M. VREK1 244 2944 10 419 RADI CASTELFRANCO M. VREKA 415 SOLATA BERIVKA 10 245 2945 VREKA ZUCCERO listni rob je rahlo valovit in rdeËkast. Sorto vzdræuM. VREKA 418 RADI PAN DI 245 2945 M. VREKA 419 RADI CASTELFRANCO 10 420 RADI TREVIŠKI RDEI 246 2946 M. VREKA 1 jemo v 10 Sloveniji. 2944 ZUCCERO

 

M. VREKA 418 RADI PAN DI 246 2945 ZUCCERO

  

  

2946 M. VREKA 10 419 RADI CASTELFRANCO M. VREKA 10 420 RADI TREVIŠKI RDEI

10


RadiË

240

2941

241

2942

242

8108

243 »as setve: Marec−avgust (za rez), 21. 6.−10. 7. (glavnati radiË).

2943

Št. semen v gramu: 600−900 KoliËina semena za setev: 8−10 kg/ha; 15 g/100 m² Seme kali: 7−10 dni

»as presajanja: Julij−avgust. Sadilna razdalja: 30 x 40 cm

   

  

M. VREKA 398 SOLATA POSAVKA 10 399 SOLATA VEGORKAM. VREKA 2942 M. VREKA 10 400 SOLATA BISTRA 242 8108

242

M. VREKA 399 SOLATA VEGORKA 10 400 SOLATA BISTRA 8108 M. VREKA 243 2943

243

M. VREKA 400 SOLATA BISTRA 2943 RADIČ

244

M. VREKA 415 SOLATA BERIVKA 244 2944

2944

245 »as pobiranja pridelka: Maj−november (za rez), september−februar (glavnati radiË). 246

solatnice

Dobri sosedje: Paradiænik, visoki fiæol, korenËek, solata.

002944 2944

3831002610792 M. 002945 VREKA 4183831002610808 RADI PAN DI

   245

RadiË 2945 Pan di Zucchero

2945 ZUCCERO

246

   10

10

M. VREKA 418 RADI PAN DI ZUCCERO

M. VREKA 418 RADI PAN DI 2945 ZUCCERO

10 419 RADI CASTELFRAN M. VREKA

002946

002947

3831002610815

3831002610822

     

10 419 RADI CASTELFRANCO 247 2947 M. M. VREKA 10 420 RADI TREVIŠKI RDE 2946 M. VREKA

418 RadiË 419 RADI CASTELFRANCO 419 M.RadiË 420 RADI TREVIŠKI 420 RadiË 248 RDEI 2948 M. VREKA 10 246 2946 VREKA 10 Castelfranco Treviški rdeËi Verona

Cichorium intybus L. 2946

   245

10 415 SOLATA BERIVKA M. VREKA

10 415 SOLATA BERIVKA M. VREKA

RADIČ

RADIČ

244

 

241

Podolgovata, fina glavica s kompaktnim osrËjem. Pred­ stavlja izdatno in dragoceno solato za jesenske in zimske mesece, kajti na prostem lahko zdræi do decembra, skladišËimo pa ga do febru­ arja. Primeren za kuhanje.

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Podobno kot Palla Rossa jeseni oblikuje prikupne glavice, ki so zeleno rumene barve in imajo rdeËe pege. OdliËen za siljenje.

SuliËasti listi so primerni za rezanje. Jeseni oblikuje majhno rozeto, ki prezimi. 250 Je zelo okusen in odliËen za siljenje.

M. VREKA 420 RADI TREVIŠKI RDEI

10

249

251

252

421

Cichorium intybus L. 2949

Z zaporedno setvijo od marca do avgusta imamo celo 2950 poletje na voljo sveæe, zelene liste. Jeseni listi pordeËijo, spomladi pa oblikujejo koniËaste, rdeËe 2951 glavice odliËnega, rahlo grenkega okusa. Primeren tudi 2952 za siljenje.

M.

M.

M.

M.

M.

ENDIVJA

14

RadiË

247 254

247

247

247

247

248

249

250

2947

      248

002948 2948

3831002610839 249

2947

      248

      248

249 M. VREKA 421 RADI VERONA 2948

      248 255

2948 M. VREKA 421 RADI VERONA 249 256

               

M. VREKA 421 RADI VERONA 2948 2955

M. M.

M. M.

M. VREKA 10 422 RADI BIAN.DI MILAN 2949 M. M. 2956 GL

2949 M. VREKA 10 422 RADI BIAN.DI M. VREKA 10 423 RADI PALLA ROSSA 250 MILANO 2950 M. M. 257 2957 KO

M. VREKA 421 RADI VERONA 2948 249

10 422 RADI BIAN.DI 250 MILANO 2950 M. VREKA M. VREKA 10 423 RADI PALLA 2949 M. VREKA 10 424 RADI TRŽAŠKI SOLA 251ROSSA 2951 M. 258 8462 M.

002949

002950

3831002610846

3831002610853

002951

3831002610860

002952

3831002610877

M. VREKA 422 RADI BIAN.DI 10 423 RADI PALLA 251ROSSA 2951 M. VREKA 2949 M. VREKA 10 424 RADI TRŽAŠKI 250 MILANO 2950 M. VREKA 10 425 RADI PALLA BIANC 252 SOLAT. 2952 M. MOTOVILEC

RadiË 422 RadiË 423 RADI PALLA 423 RadiË 424 RADI TRŽAŠKI 424 RadiË 425 RADI PALLA 425 RadiË 426 RADI AVERTO 426 2949 M. VREKA 10 252 SOLAT. 2952 M. VREKA 250 2950 M. VREKA 10 251ROSSA 2951 M. VREKA BIANC 10 ENDIVJA Averto Bianco di Milano Palla Rossa Træaški solatnik Palla Bianca Cichorium intybus L. 2950

251

251

Sejemo ga lahko vse leto, hitro raste in oblikuje male, zelene glavice zelo prije­252 2951 tnega okusa. Prezimi na prostem.

252

2952

Cichorium intybus L.

254 ENDIVJA

2954

 255

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

liste, ki jeseni oblikujejo zeleno glavico. Prezimi na 2954 10 255 prostem.

Ima lepe, okrogle, zeleno rjavkasto rdeËe liste, ki jeseni oblikujejo vinskoESKAR.RUM M. VREKA 430 ENDIVIJA 2955 M. rdeËo glavico. Prezimi na prostem.

M. VREKA 424 RADI TRŽAŠKI 10 425 RADI PALLA BIANC 2951 M. VREKA 10 426 RADI AVERTO 252 SOLAT. 2952 M. VREKA 254 Okrogle glavice z vinsko Sveæa solata od poletjaENDIVJA Ima lepe, okrogle, zelene

rdeËimi listi so odliËnega in

do pomladi. Svetlo zeleni,

nekoliko gladki in10neæni listi seAVERTO dobro M. VREKAgrenkega 425 RADIokusa. PALLA BIANC 254 2952 M. VREKA 426 RADI ENDIVJA obrašËajo. Po redËenju Sejemo junija in julija ter pobiramo lepe glavice

jeseni in zgodaj pozimi. M. VREKA 426 RADI AVERTO 254

ENDIVJA

254

2947

2947

2947 2954

2954

  255

razvije koniËaste, zelene glavice. Sejemo na gosto, 10 255 2954 da listi ostanejo neæni in obeljeni. Dobro prezimi.

  

   

2954

     10

M.

M. 2955 M. VREKA M. VREKA 430 ENDIVIJA ESKAR.RUM. 10 432 ENDIVIJA ESKAR.ZEL 256 2956 GL

M. VREKA 442 ENDIVIJA DEJA M. 256 2956 M. VREKA 430 ENDIVIJA ESKAR.RUM. 10 432 ENDIVIJA ESKAR.ZEL. 2955 M. VREKA 10 257 2957 GLAVA KO

M. VREKA 442 ENDIVIJA DEJA M. VREKA 443 ENDIVIJA M. VREKA 430 ENDIVIJA ESKAR.RUM. 10 432 ENDIVIJA ESKAR.ZEL. 257 2957 2955 M. VREKA 10 256 2956 10 258 8462 KODR.PANKR. GLAVA

M.


8

9

0

1

2

Nasvet

Endivija

KORISTEN NASVET RadiËe za rezanje sveæih listov (Træaški solatnik, Verona, Treviški rdeËi) sejemo od marca do avgusta. Ko so rastline visoke 15−20 cm, reæemo. »e sejemo julija in avgusta v vrste in razredËimo na 5−8 cm, radiË spomladi oblikuje okusne glavice (rozete). Glavnate radiËe, ki oblikujejo glave jeseni ali247 pa spo­mladi, ko prezimijo (Palla Rossa, Pan di Zucchero in Castelfranco, 2947 248 Verona, Treviški rdeËi, Bia­n­­co di Milano in Palla Bianca), sejemo po 21. 249 2948 juniju do konca julija.

Št. semen v gramu: 650−750

Seme kali: 7−10 dni

»as presajanja: Avgust Sadilna razdalja: 30 x 50 cm

257

2957

008462 8462

M. VREKA 430 ENDIVIJA ESKAR.RUM. 10 424 RADI TRŽAŠKI SOLAT. 2950 M. VREKA 251 2951 M. VREK1

251

M. VREKA 432 ENDIVIJA ESKAR.ZEL. 10 425 RADI PALLA BIANC 2951 M. VREKA 252 2952 M. VREK1

252

M. VREKA 442 ENDIVIJA DEJA 10 426 RADI AVERTO 2952 M. VREKA GLAVA ENDIVJA

3831002612048 254

Endivija

      Motovilec

M. VREKA 2950

2954

002954

002955

3831002610891

    

10 endivia L. Cichorium 2956

252

M. VREKA 425 RADI PALLA BIANC 10 426 RADI AVERTO 2952 M. VREKA

10

M. VREKA 426 RADI AVERTO

ENDIVJA

2954

2955

    

002956 2956

Cichorium endivia L.

KoliËina semena za setev: 10−12 kg/ha; M. VREKA 430 ENDIVIJA ESKAR.RUM. 150−200 g/100 m²

M. VREKA 430 ENDIVIJA ESKAR.RUM. 10 432 ENDIVIJA ESKAR.ZEL. 2955 M. VREKA

256

M.Sadilna VREKA razdalja: 442 ENDIVIJA DEJA M. VREKA 432 ENDIVIJA ESKAR.ZEL. 10 259 2956 GLAVA 10 x 20 cm

2957 GLAVA

Cichorium endivia L.

M. VREKA 442 ENDIVIJA DEJA M. VREK 1 2957 GLAVA KODR.PAN

442 Endivija 258 Pankalijerka

M. VREKA 443 ENDIVIJA 8462 KODR.PANKR.

443

Cichorium endivia L.

M. VREKA 445 ENDIVIJA MALAN

MOTOVILEC Ima zelo fino nakodrane Ima goste, rahlo navznoter zavihane liste, ki so samo­ liste rahlo grenkega okusa. belilni in izredno mehki. Za Je zelo odporna na sušo, pozno poletno in jesensko visoke temperature, pridelavo. Veliki pridelki prenaša tudi mraz. Listi so odliËne kakovosti. izredno dekorativni. Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

M. VREK1

1

15

10

Seme kali: 8−14 dni

255

257

257

Št. semen v gramu: 10 700−1100

10

»as setve: Avgust−september.

»as pobiranja pridelka:

3831002610914 M. 002957 VREKA 4423831002610921 ENDIVIJA DEJA M. VREKA 443 ENDIVIJA September−marec. 10

Endivija 2957 DeËja glava 8462

    

M. VREK

3831002610907

Poleti (odporna na sušo in Posebno odporna na slabo niæje temperature) in jeseni jesensko vreme in meglo, 421 RADI VERONA M. VREKA 10 422 RADI BIAN.DI MILANO 10 VREKAmraz 443 ENDIVIJA cm velike glavice (rozete)257 oblikuje velike kopaste 258 M. prenese do -5 °C. 2957 8462 KODR.PANKR. s kompaktnim osrËjem rozete. Je ne skladišËimo. Pod folijo lahko zelene, rumeno10zelene barve. Na okusne rozete reæemo tudi 422 RADI BIAN.DI MILANO M. VREKA 423 RADI PALLA ROSSA 10 prostem jo pridelujemo 258 od pozimi. Primerna tudi za 8462 M. VREKA 445 ENDIVIJA MALAN MOTOVILEC skladišËenje. zgodnje pomladi do pozne jeseni, v10rastlinjakih pla­ SOLAT. 10 Sorto vzdræujemo v 423 RADI PALLA ROSSA M. VREKA 424 RADI in TRŽAŠKI stenikih pa pozimi in zgodaj Sloveniji. MOTOVILEC spomladi.

2951

254

10

M. VREKA 445 ENDIVIJA MALAN 10 430 ENDIVIJA ESKAR.RUM. M. VREKA 2954 255 2955 M. VREK1

10

2952

    

M. VREKA 443 ENDIVIJA 254 KODR.PANKR.

1

445 Endivija 430 Endivija ENDIVIJA ESKAR.ZEL. 432 M. VREK1 255 2955 M. VREKA 432 256 2956 GLAVA Eskariol rumena Eskariol zelena

Dobri sosedje: Fiæol,MOTOVILEC Malan koprc, grah, kumare, kole­ 2947 M. VREKA endivia 421 RADI Cichorium L. VERONA rabica, redkvica, redkev, 256 rdeËa pesa, špinaËa, Kakovostna (zdrava) in lepa paradiænik. endivija, ki oblikuje 40−45

M. VREKA 2949

  

M. VREKA 423 RADI PALLA ROSSA 2950 M. VREK1

250

ENDIVJA

258

250

M. VREKA 424 RADI TRŽAŠKI SOLAT. 10 425 RADI PALLA BIANC 2951 M. VREKA

5

VILEC

2956

    

   

251

2954

8

2955

256

»as pobiranja pridelka: September−februar.

M. VREKA 2948

2949

2950

4

7

2954

»as setve: Junij

VJA

6

254

KoliËina semena za setev: 0,5 kg/ha; 4−5 255 g/100 m² (vzgoja sadik); 0,6−1 kg/ha (direktna setev)

    Endivija  

RadiËe za siljenje (Verona, Treviški rdeËi, Castelfran­ 2949 250 ­co) sejemo v prvi polovici maja, v vrste.

249 ENDIVJA

solatnice

7

KODR.PANKR.

260

Koristen nasvet: Motovilec je odporen na 10 445 ENDIVIJA 261 M.nizke VREKA MALAN temperature; tudi temperature pod -15 °C mu ne škodijo, Ëe so 10 listi zavarovani 261 zmrznjeni pred soncem. Sejemo v vrste, rahlo prekrijemo z zemljo in do kalitve ŠPINAČA senËimo. Boljše prezimi, Ëe ga prekrijemo z agrokopreno Valentin.

2959

    10

002961 2961

259

10

260

261

ŠPINAČA Ima velike, rumeno zelene liste, ki so široki, hrapavi in ne svetleËi. Primeren263 je predvsem za jesensko uporabo. 2963

264

2964

6208 HOLANDSKI

M. VREK 1 HOLANDS

M. VREK1

Valerianella locusta L.

M. VREKA 458 MOTOVILEC LJUBLJANSKI

1

Ima srednje velike rozete z ovalnimi, temno zelenimi listi M. VREK 2963z rahlo navzgor zavi­ hanim listnim robom, ki daje listu obliko ælice. Listi polnega so gladki, M. VREKAokusa 467 ŠPINAA MATADOR 264 2964 M. VREK1 svetleËi in niso kosmati. OdliËno pre­zimi. Dolgo se M. 1 gaVREKA reæe. 469 ŠPINAA NORVAK NOVOZELANDSKA ŠPINAČA Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

 

  262

NOVOZELANDSKA ŠPINAČA

M. VREKA 446 VRTNA KREŠA 2961 GLADKOL.

M. VREK GLADKOL

M. VREK 457 Motovilec 458 M. VREKA 458 MOTOVILEC ŽLIAR 1 261 2960 LJUBLJAN ÆliËar

Valerianella locusta L.

263

   

3831002610969 M. 006208 VREKA 4573831002612017 MOTOVILEC

Motovilec 6208 10 Holandski 2960

2959

2962



M. VREK NOVOZ.PL


259

2959

260

2961

261

261

solatnice / špina»nice

ŠPINAČA

263

264

6208

   

002960 2960

455

Valerianella locusta L.

 

Ima lepe, dolge, temno zelene in svetleËe liste. Dobro prezimi. 2964 Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

ZELANDSKA ŠPINAČA

262

2962

ŠpinaËa Št. semen v gramu: 90−110

M. VREKA 446 VRTNA KREŠA GLADKOL.



266

ČEBULA

260

2961

KoliËina semena za setev: 15−30 kg/ha; 300 10 261 g/100 m² 10 »as setve: Marec−april 261 in avgust−september.

Sadilna10razdalja: 10 x 30 cm

LJUBLJANSKI

2966

SETEV IN SAJENJE GLEDE NA LUNO Med stoletja staro kmeËko tradicijo v številnih deæelah sveta je spadala navada, da so se pri setvi ozirali na luno. Ta kmeËka pravila so bila dolgo Ëasa pozabljena, vendar so jih danes znanstveniki in vrtnarji zaËeli zopet raziskovati. Znanstveniki so desetletja delali razliËne poskuse s setvijo v razliËnih luninih menah in pri tem opazovali pot velikega noËnega ozvezdja. Ugotovili so, da obstaja povezava med rastjo rastlin in poloæaji plane­tov, ki so delovali ob setvi. To pomeni, da kdor seje ali sadi ob najugodnejši konstelaciji med luno in æivalskim krogom, lahko priËakuje obilne pridelke.

M. HO

261

M. VREKA 457 MOTOVILEC 6208 HOLANDSKI

M.

261

M. 2960 M. VREKA 458 MOTOVILEC ŽLIAR LJU

ŠPINAČA

263

M. VREKA 458 MOTOVILEC LJUBLJANSKI

2963

»as pobiranja pridelka: Oktober−junij. 10 263

002963 2963

3831002610983

  264

 

002964

M.

3831002610990

2964 M. M. VREKA 467 ŠPINAA MATADOR

         



Špina»a

 

2960

M. VREKA 446 VRTNA KREŠA 2961 GLADKOL.

ŠPINAČA

     ŠpinaËa  Blitva ali mangold      266

2965

6208

   

  

260

Koristen nasvet: Gnojimo harmoniËno, tako da je v ŠpinaËa 467 M.ŠpinaËa ŠPINAA NORVAK 469 2964 VREKA 469 tleh dovolj kalija in klora264 NOVOZELANDSKA ŠPINAČA Matador Norvak ter ne preveË dušika. M. Preveliki koliËini nitratov v 259 2959 Spinacea oleracea L. Spinacea oleracea L. GL M. M. VREKA 467 ŠPINAA MATADORšpinaËi 10 262 2962 se lahko ognemo NO NOVOZELANDSKA ŠPINAČA Ima velike, temno zelene, Je zelo okusna, pozna tako, da ne jemo listnih svetleËe liste, ki nam špinaËa z mesnatimi, temno M. pecljev; uporabljamo jo 260 2961 HO M. VREKAlisti. 461 Primerna ŠPINAA obogatijo jedilnik zgodaj zelenimi M. VREKA 469 ŠPINAA NORVAK direktno 10iz vrta, kuhane262 2962 NOVOZ.PLAZE. BLITVA ALI MANGOLD ne pogrevamo. spomladi in jeseni. za pridelovanje spomladi M. VREKA za 446zgodnjo VRTNA KREŠA Primerna spo­ in jeseni, ne uide v cvet. 10 259 2959 261 6208 M. GLADKOL. mladansko in jesensko 265 Sejemo jo v vrste, ki so med M. 2965 SR BLITVA ALI MANGOLD setev, dobro prezimi. seboj oddaljene 20−25 cm, M. VREKA 457 MOTOVILEC M. v2960 globino 260 2961 10 3 cm. Po potrebi 261 HOLANDSKI LJU M. VREKA 461 ŠPINAA M. M. VREKA 483 MANGOLD 10 266 2966 redËimo. Za spomladanski 265 2965 NOVOZ.PLAZE. LIS SREBRNOLIST. pridelek jo sejemo septembra. 261 6208 M. VREKA 458 MOTOVILEC ŽLIAR 10

Matador M. VREKA 483 MANGOLD SREBRNOLIST. Norvak

Nasvet

16

2959

M. VREKA 458 MOTOVILEC ŽLIAR

VA ALI MANGOLD

265

259

Seme kali: 8−15 dni

M. VREKA 457 MOTOVILEC HOLANDSKI

3831002610952 M. VREKA 458 MOTOVILEC

Motovilec Ljubljanski 2963

špina»nice

Motovilec

261

M. VREKA 485 MANGOLD ŠPINAČA LIST.LUKULL.Blitva ali

mangold Srebrnolistna 263 Lukullus 264

M. VREKA 485 MANGOLD ŠPINAČA LIST.LUKULL. ČEBULA

M. VREKA 458 MOTOVILEC 263 LJUBLJANSKI

2960

10

Novozelandska špinaËa PlazeËa

2966

ČEBULA

10

Št. semen v gramu: 50−70

264

2963

2964

KoliËina semena za setev: 8−25 kg/ha; M. VREKA 467 ŠPINAA MATADOR 120−150 g/100 m² NOVOZELANDSKA ŠPINAČA

2963

10

M.

M.

10

Seme kali: 12−17 dni

2964

M. VREKA 469 ŠPINAA NORVAK 262 2962

»as setve: April−avgust.

10

M. NO

Sadilna razdalja: 30 x 30 cm

NOVOZELANDSKA ŠPINAČA

262

002962 2962

BLITVA ALI MANGOLD »as pobiranja pridelka: Maj−marec.

3831002610976 M. VREKA 461 ŠPINAA



©pinaËa Novozelandska plazeËa

NOVOZ.PLAZE.

461

265

266

BLITVA ALI MANGOLD

265

266

ČEBULA

2965

 

Tetragonia tetragonoides (Pallos) Kuntze

Od 2966konca junija do oktobra obiramo okusne mesnate liste, ki rastejo na dolgih, plazeËih steblih. Priprav­lja­ ­mo jih kot špinaËo.

M. VREKA 483 MANGOLD SREBRNOLIST. ČEBULA M. VREKA 485 MANGOLD LIST.LUKULL.

002965 2965

3831002611003 M.

  10

Blitva (mangold) 483 2966 Srebrnolistna Beta vulgaris L. 10

Temno zeleni, nagubani listi (uporabljamo jih kot špinaËo)10z belimi rebri in mesnatim belim pecljem (uporabljamo kot šparglje). Blitvo uæivamo celo poletje. Dobro prezimi.

SR

M. LIS




M. VREKA 469 ŠPINAA NORVAK

KA ŠPINAČA

2

2962



M. VREKA 461 ŠPINAA NOVOZ.PLAZE.

 

M. VREKA 483 MANGOLD SREBRNOLIST.

MANGOLD

6

LA

2965

002966 2966

Št. semen v gramu: 250−300 KoliËina semena za setev: 10 Seme: 5−8 kg/ha; 50−80 g/100 m²; »ebulËek: 300−500 kg/ ha; 5 kg/100 m² Seme kali: 20−30 dni 10 Februar−maj, »as setve: september.

Sadilna razdalja: 10 10 x 35 cm

3831002611010 M. VREKA 485 MANGOLD LIST.LUKULL.

Rumeno zeleni, svetleËi listi so moËno nagubani. Hitro raste. Uporabljamo lahko liste in stebla.

Kolobarjenje je vrstenje vrtnin v Ëasovnem zaporedju skozi veË let. Z njim ohranjamo rodovitnost tal in zdravje vrta. V do­maËem vrtiËku, kjer se na manjših površinah zvrsti veliko število vrtnin in cvetic, moramo kolobarit­i naËrtno. Pri kolobarju upoštevamo, kako zahtevne so posamezne vrtnine glede na odvzem hranil iz tal (se pravi, kako moËno vrtnine izËrpajo tla), kako na njih vpli­va­­jo škodljivci in bolezni, kako se vrtnine medsebojno pre­­našajo in kako doloËena vrtnina prenaša samo sebe (npr. peteršilj se ne prenaša, zato ga vsako leto sejemo na drugo gredo, medtem ko paradiænik najraje vedno raste na isti gredi).

002987 2987

2987

   

SREBR.

M. VREKA 595 EBULA 595 »ebula 577 »ebula 285 2991 2988 HOLAND.RUMENA Majski srebrnjak Holandska rumena

Allium cepa L. 2991

»ebula Majski srebrnjak Holandska rumena Pompei Ptujska rdeËa Tera Drobnjak Welta

283

»ebula

2987

2

31740

3

2216

3

8724

    4

»ebul»ek 284 Holandska rumena Sturon 285 Centurion F1 Majski srebrnjak Red Baron 286 Karmen

2988

5

2991

6

002992 2992

3831002611256

šalotka Red Sun »ebula Rumena šalotka ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA semenski »esen 1 Ptujski jesenski Ptujski spomladanski

2

POR Por Carentan Por Elefant 3 Por DomaËi dolgi

Pompei Allium cepa L. 1972

7

286

    

3

8724

4

7418

HOLAND.R

M. VREK

Allium cepa L.

2992 M. VREKA 599 DROBNJAK WELTAM. VREK

    $h3A@@2|VQRRQu  $h3A@@2|VQRTXr  $h3A@@2|VPPPSx  $h3A@@2|VQQRRu  $h3A@@2|VQRPYs $h3A@@2|VRYSRy $h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu $h3A@@2|VQVUTq

ebulek

3

2216 ebulek Holandski rumeni 250g

3

8724 ebulek Sturon 500 g

ebulek C

7418 ebulek Centurion F1 500 g

ebulek R

    $h3A@@2|VQRRQu  $h3A@@2|VQRTXr  $h3A@@2|VPPPSx  $h3A@@2|VQQRRu  $h3A@@2|VQRPYs $h3A@@2|VRYSRy $h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu 4

30792

ebulek

ebulek

17

Šalotka

M. VREKA 577 EBULA MAJSKI Šalotka RED SUN SREBR. 5 182859 7418 ebulek Rdei Red Baron 500 g

ebulek R

M. VREKA 595 EBULA HOLAND.RUMENA 182859

ebulek M

30792

32825

32825

6

Božično žito moderno

182859 ebulek Rdei Karmen 500 g

20309

M. VREKA 599 DROBNJAK WELTA Božično žito tradicionalno 7 37643 182859 ebulek Majski srebrnjak 500 g

20309

2989

2989

9191

Božično

Božično

Mala vre

esen Ptu

M. VREKA 600 EBULA POMPEI Mala vrečka ČEBULA PTUJSKAMala vre RDEČ 37643 esen Ptujski spomladanski 250 g

2989

600 »ebula Ptujska rdeËa 9191

Za pridelovanje malih, b­isernih Ëebulic zgodaj spomladi. Vsebino male 31740 vreËice posejemo na površino pol kvadratna metra. Lahko jo tudi vla­ 2216 gamo.

M. VREK SREBR.

3831002611201 M. 002988 VREKA 5773831002611218 EBULA MAJSKI M. VREK 284 2988

   

Zimska Ëebula, ki jo v PlošËato okrogla Ëebula, hladnejših krajih Ëez zimo svetlo rjave barve, z belim pokrijemo. Sejemo avgusta M. mesom blago 286 2992 VREKA 600 ostrega EBULA POMPEI Koristen nasvet: Da se ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA in septembra na prosto. okusa. Iz semena, ki ga ognemo napadu Ëebulne Spomladi redËimo. Cele posejemo æe marca, jeseni muhe, ËebulËek sadimo mlade rastlinice lahko 1 dobimo odliËno Ëebulo. 1972 meseca maja. ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA presadimo ali porabimo Zgodaj jo redËimo ali pre­ pri kuhi. Dozori maja in ni sadimo. Uporabimo lahko primerna za skladišËenje.2 tudi mlade rastlinice Ëebule. 31740 1 1972 ebulek Holandski rumeni 500 g »e sejemo na gosto, potem poleti pridelamo ËebulËek.

KOLOBAR

283

Dobri sosedje: Koper, šetraj, kamilice, kumare, korenËek, paradiænik, pas­ 285 tinak, solata, rdeËa pesa, jagode, vrtnice.

Beta vulgaris L.

283

»as pobiranja pridelka: Julij−september, maj. 284

Listni mangold 485 (blitva) Lukullus

Nasvet

5

10

»ebula

»ebulnice

2964

»ebulnice

4

9191

596 »ebula 597 Mala vrečka ČEBULA TERA 597Čebula Tera

Allium cepa L.

Allium cepa L.

OdliËna sorta z roænatim do svetlo vijoliËnim mesom, z zmerno Holandski ostrino. rumeni 250g ebulek

PlošËato okrogla Ëebula je temno rdeËa do vijoliËna, na prerezu 60 vijoliËna. Fižol BORLOTTO Odporna je na sušo. Je ostra in izredno aromatiËna.

ebulek Holandski rumeni 500 g

Čebula30 KARMEN 250 g

Fižol BO

MAČEH

ebulek Sturon 500 g

30 MODRA Z OČESOM ORLICA MAČEHA

ebulek Centurion F1 500 g

30MEŠANICA ORLICA

ebulek Rdei Red Baron 500 g

30 SUHA ROŽA BELA SUHA R KRILATA

KRILAT


284

»ebula

»ebula, šalotka in Ëesen so nepogrešljive Ëebul­285 nice v naši vsakdanji pre­­hrani, zato si jih iz Ëebul­Ëka obvezno vzgo­ 286 jimo v našem domaËem vrtu. 283

284

285

286

2987

2988

   

002991 2991

3831002611249

283

Drobnjak 2992 Welta

599

Allium schoenoprasum L.284

ČEK, ČESEN, ŠALOTKA Trajnica,

1

»ebulnice

283 2

284 3

285 3

286 4

18

2991 8724

2992 7418

2

3

1 6

1972 182859

3

2 7

31740 37643

4

3

2216

5

4

5

6

7

8724 8724

3831002641994

»ebula 7418 Centurion F1

M. VREKA 595 EBULA HOLAND.RUMENA Sadilna razdalja:

1

1972

8 x 10 cm. 31740

pobiranja pridelka: 2 31740 M.»as VREKA 599 DROBNJAK WELTA Maj−avgust, september−oktober.

   

Ëebulo: Koper, šetraj, kamilice, kumare, 2988 koren­Ëek, paradiænik, pastinak, solata, rdeËa pesa, jagode, vrtnice.

3

 

   

283

M. VREKA 595 EBULA 2987

284

M. VREKA 595 EBULA M. VREKA 599 DROBNJAK286 WELTA 2992 2988 HOLAND.RUMENA

285

286

               

M. VREKA 577 EBULA MAJSKI 2991 M. SREBR.

285

2992

1

1972

3831002648009

31740

                        

ebulek Holandski rumeni 250g 3 1972

       

1972 M. VREKA 600 EBULA POMPEI e

1

ebulek Holandski rumeni 500 2 g ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA

3831002612369

M.

M. VREKA 600 EBULA POMPEI M. VREKA 599 DROBNJAK WELTA 2991 ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA

M. VREKA 577 EBULA MAJSKI 2987 SREBR. 3 2216 ebulek Sturon 500 g M.Dobri VREKA 600 EBULA 2 31740 sosedje za POMPEI

2216

30

3831002648603

e

60 2216 ebulek Holandski rumeni 500 g

e

»ebula Sturon

e

»ebula Holandska rumena

»ebula 3 Holandska rumena

30 8724 ebulek Holandski rumeni 250g

M. VREKA 595 EBULA Allium cepa. L. HOLAND.RUMENA 8724

2987 Allium cepa. L. ebulek Centurion F1 500 g 4 2216

M. VREKA 577 EBULA MAJSKI Allium cepa. L. SREBR. 30 7418 e ebulek Sturon 500 g

283 3

esen Ptujski spomladanski 250 g ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA 6 182859

30

       

1972 37643

60

ebulek Sturon 500 g 1972 30

ebulek Holandski rumeni 500 8724 2 g ebulek Majski srebrnjak 500 g

30 ebulek Centurion F1 500 g 3 31740 30

30 ebulek Holandski rumeni 250g 2216

ebulek Holandski rumeni 250g 7418 3 esen Ptujski spomladanski 250 g

60 ebulek Rdei Red Baron 5003g 2216 30

30 ebulek Sturon 500 g 8724

ebulek Sturon 500 g 182859

30 ebulek Rdei Karmen 500 g 4 8724

30 ebulek Centurion F1 500 g 7418

182859

3

3831002648757

7

ebulek Rdei Red Baron 5005g 37643

»ebula Majski srebrnjak Allium cepa. L.

ebulek Rdei Karmen 500 g 6

Zimska Ëebula, ki jo v hladnejših krajih Ëez zimo pokrijemo. »ebulËek ebulek Majski srebrnjak 500 7 g sadimo od septembra do oktobra. Pobiramo jo lahko sproti,Ptujski kot mlado Ëebulo. esen spomladanski 250 g Dozori v mesecu maju. »ebula je odliËna priloga mesnim jedem. Pakiranje: 500 g

7418

2

3831002640553

30 ebulek Majski srebrnjak 500 g 7418 5

»ebula Red Baron

30 spomladanski 250 esen Ptujski 182859 6g

Allium cepa. L.

182859

30

7

Velika okusna Ëebula z rdeËo lupino, primerna za shranjevanje. 30 37643 Pakiranje: 500 g 30

30 ebulek Majski srebrnjak 500 g

30 ebulek Holandski rumeni 500 g 31740

Š

ebulek 30 Holandski rumeni 250g

B

32825

ebulek 60 Sturon 500 g

20309

182859

3831002629053

30 ebulek Rdei Red Baron 500 g 182859

»ebula Karmen

30 ebulek Rdei Karmen 500 g 182859

Allium cepa. L.

ebulek Majski srebrnjak 500 g 37643

Okusna Ëebula z rdeËo lupino, na prerezu tudi rdeËa,Ptujski aromatiËna, plošËato esen spomladanski 250 g okrogla, primerna za shra­ njevanje. Pakiranje: 500 g

$h3A@@2|VQRRQu $h3A@@2|VQRTXr $h3A@@2|VPPPSx $h3A@@2|VQQRRu $h3A@@2|VQRPYs $h3A@@2|VRYSRy $h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu $h3A@@2|VQVUTq $h3A@@2|VQRQSp

ebulek Holandski rumeni 500 g esen Ptujski spomladanski 250 g

30792

2216 1 ebulek Rdei Karmen 500 g

ebulek Centurion F1 500 g 4 182859

Hibrid: bolj izenaËen kot Sturon in pribliæno 10 dni zgodnejši od Sturona (tanjši 182859 vrat). Velika, ovalna Ëebula z rumenkasto rjavim olupom. Meso je soËno in hrus­­ 37643 tljavo. OdliËna za transport in skladišËenje. Pakiranje: 500 g

37643

M. VREKA 600 EBULA POMPEI ebulek Holandski rumeni 250g 31740 1 ČEBULČEK, ČESEN, ebulek Rdei Red Baron 500 g ŠALOTKA 30 7

6

Allium cepa. L.

182859

2992

Februar−april, september−oktober.

ebulek Centurion F1 500 g 7

ČEK, ČESEN, ŠALOTKA 5 182859

3

2991

M. VREKA 577 EBULA MAJSKI »as sajenja: SREBR. ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA

           »ebulËek, Ëesen    šalotka  in semenski                    2988 2216

  

Razvije plošËate Ëebule z Pakiranje: 500 g »ebulËek je precej izdolæen, rumeno rjavimi ovojnimi tudi Ëebula595 je visoko M. VREKA 577 EBULA MAJSKI M. VREKA EBULAokro­ 2991 M. VREKA 599 DROBNJAK284 WELTA 2988 283 2987 SREBR. HOLAND.RUMENA listi in belimi mesnatimi gla, z rumenkasto 4 7418 ebulek Rdei Red Baron 500 g 30 5 182859 e ebulek Holandski rumeni 500 g 30 3 8724 ebulek Centurion F1 rjavim 500 g Dobri sosedje za Ëesen: listi. V skladišËu jo moramo olupom, belimi mesnatimi Jagode, kumara, koren­ M.Ëek, VREKA 577 EBULA MAJSKI porabiti pred Ptujsko rdeËo, M. VREKA 595 EBULA listi in blaæjim okusom. V 2992 paradiænik, sadno284 M. VREKA 600 EBULA POMPEI 2988 285 2991 M. VREKA 599 DROBNJAK WELTA SREBR. HOLAND.RUMENA saj se nekoliko slabše skla­ Evropi jeRdei pred­ 5 182859 ebulek Rdei Karmen 500 g 6 30popularna drevje,Holandski vrtnice,rumeni lilije, 250g 182859 e ebulek 60 4 7418 ebulek Red Baron 500 g tulipani. dišËi. Ker je blaæjega okusa, vsem zato, ker se zelo M. VREKA 595 EBULA se raje uporablja v solatah. dobro skladišËi, uporabljajo 285 2991 M. VREKA 599 DROBNJAK WELTAM. 286 2992 VREKA 600 EBULA POMPEI HOLAND.RUMENA ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA 6 182859 ebulek Majski srebrnjak 500 g 30 sveæo 7 37643 e Je nekoliko pa jo tako kot500 za g ebulek Sturon 500 g 30 zgodnejša kot5 182859 ebulek Rdei Karmen Ptujska rdeËa. kuhanje. Pakiranje: 250 grumeni 500 g M. VREKA M. VREKA 599 DROBNJAK286 WELTAebulek 1 1972 Holandski 30 600 EBULA POMPEI Pakiranje: 500 g 2992

ki raste na soncu ali v polsenci. Lahko ga 285 gojimo tudi v lonËku. Upo­ 1972 rabljamo ga sveæega, lahko ga tudi zamrznemo. 2987 286

31740

2988

»ebulËek, šalotka in semenski Ëesen HOLAND.RUMENA

ebulek 30 Centurion F1 500 g

2989

ebulek 30 Rdei Red Baron 500 g

9191

182974

3831002629329

B

M

M

ebulek 30 Rdei Karmen 500 g

Č

»ebula Karmen

F

ebulek 30 Majski srebrnjak 500 g

Allium cepa. L.

30 spomladanski 250 g esen Ptujski

Pakiranje: 250 g 30

M

O

K

S

R


953

182859

R

7

8

9

ŽNIK

1973

2212

30792

30792

Šalotka Red Sun

30

3

8724

esen Ptujski jesenski 250 g

30

4

7418

esen Ptujski jesenski 500 g

30

2993

2212

9

2969 2970

$h3A@@2|VTXVSt 9

Šalotka RDEA 500 g

953

  

2212

287

9 M. VREKA 507 PARADIŽNIK 289 MARMANDE

2993

182859 2995

10 1973 M. VREKA 510 PARADIŽNIK HEINZ KoliËina semena zaPARADIŽNIK 2212 2968

30792 2969

Seme kali: 15−20 dni »as setve: Marec−junij.

    

»esen Ptujski spomladanski

182859

Allium sativum L. 1973

Sorto vzdræujemo v Sloveniji. Pakiranje: 500 g 2212

30792

POR 270

287 esen Ptujski spomladanski 500g

Sadilna razdalja: 15 x 40 cm

esen Ptujski jesenskiJagode, 250 g 288 Dobri sosedje:

korenËek, Ëesen, zelena, špinaËa, paradiænik, endivija, esen Ptujskikolerabica, jesenski 500 g 289 kapusnice, kamilica.

2993



10

12

Šalotka 30792 RUMENA 500 g

Allium sativum L.

10

10

10

002993 2993

30

30

ebulek 3 M

37643

2970

esen Ptu3

»esen Ptujski spomladanski

30 Šalotka RUMENA 500 g

3

Allium sativum L.

30 Šalotka RDEA 500 g

Za razliko od jesenskega naredi manjše glave z ve­­Ëjim številom30strokov. Je ra­­­­hlo rdeËkast, ima zelo mo­­­­Ëan in znaËilen vonj ter okus. Sa­­ 953 di­­­mo ga lahko jeseni (okto­ M. VREKA 614 POR CARENTAN ber−november) in spomladi (februar−marec). esen Ptujski spomladanski 500g 182859 10 616 POR ELEFANT M. VREKA Sorto vzdræujemo v Sloveniji. Pakiranje: g 250 g 30 250 esen jesenski 1973 Ptujski

    

3

esen Ptu 1

esen Ptu3 1

esen Ptu3 10 618 POR DOMAI DOLGI M. VREKA 1

esen 30 jesenski 500 g 1973 Ptujski jesenski 250 g 11 esen 2212 Ptujski M. VREKA 618 POR DOMAI DOLGI 10

Šalotka RDEA 500 g 287 M. VREKA 507 PARADIŽNIK 2970 MARMANDE

Šalotka RU3

19

30 Šalotka RUMENA 500 g 30792 Šalotka RD3 M. VREKA 505 PARADIŽNIK NOV. 1 JABUAR

  

3 1

30 M. VREK 2993 10 510 PARADIŽNIK HEINZ M. VREKA 1

M. VREKA 614 POR CARENTAN M. VREK1 2993 288 2994 M. VREKA 510 PARADIŽNIK HEINZ 10

002994

3831002611270

002995

3831002611287

M. VREKA 614 POR CARENTAN 10 616 POR ELEFANT 2994 M. VREKA 289 2995

614 Por M. VREKA 289 2995 Elefant

270

10

3831002618590

30 jesenski 500 g esen 37643 Ptujski

POR 270

  

ebulek R

30 jesenski 250 g esen Ptujski 182859

Šalotka 30 30792 RUMENA 500 g Šalotka RDEA 500 g M. VREKA 505 PARADIŽNIK NOV. M. VREKA 507 PARADIŽNIK 10 POR 2969 JABUAR MARMANDE

PARADIŽNIK belo

ebulek C

ebulek 3 R

12 269

288

ebulek

esen Ptujski spomladanski 500g 182859

esen 2212 Ptujski jesenski 500 g 12 2968

Allium porrum L. 2995

     

11 268

3831002611263

Por 2994 30 Carentan

                 

esen Ptujski spomladanski 500g 182859 10 M. VREKA 616 POR ELEFANT 2995

2969

270 M. VREKA 614 POR CARENTAN

8

2993

9 289

269

PARADIŽNIK

Šalotka RDEA 500 g

953 9 M. VREKA 614 POR CARENTAN 2994

                  10

Pakiranje: 500 g

288

268

Šalotka RUMENA 500 g

Šalotka RDEA 500 g

7

»esen Ptujski jesenski

esen 2212 Ptujski jesenski 500 g

Ima srednje dolgo, steblo. Preæivi tudi ostre zime in 30 zdræi na prostem268 do pomladi. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 2968 269 30

»as pobiranja pridelka: Avgust−marec.

3831002648627

11

287

2970

R

7

001973

PARADIŽNIK

Št. semen v gramu: 300−400

»as presajanja: April−julij.

5

esen 1973 Ptujski jesenski 250 g

10

velike pridelke. OdliËna za Naredi velike glave z 8−10 sveæo rabo, lahko jo tudi veËjimi stroËki. Ima bele skladišËimo. veliko luskoliste 12 30792 M. VREKA 616Naredi POR ELEFANT 10 in stroke. Je za POR majhnih “hËerinskih” Ëebu­ sprotno uporabo. Sadimo lic. Primerna za solate, ga izkljuËno samo jeseni, mleto meso, in DOLGInajbolje10meseca novembra. M. VREKA 618ribje POR jedi DOMAI 287 razliËne enolonËnice. POR Pakiranje: 250 g Pakiranje: 500 g 8

  Por 

    

esen Ptujski spomladanski 500g 182859 6

3831002618606

Allium sativum L.

AromatiËna šalotka, ki daje 11 M. VREKA 614 POR CARENTAN

269

953

30

9

»esen 1973 Ptujski jesenski

10

8 953 M. VREKA 505 PARADIŽNIK NOV. 288 2994 JABUAR

3831002648610

30

953

RUMENA ŠALOTKA - ŠALOTKA RED SUN

setev: 0,7−1 kg/ha; 11 12−16 g/100 m² (vzgoja 268 sadik); 2 kg/ha; 20 g/100 m² (direktna 12 setev)

953

8

    

182859

182859

Allium cepa. L.

RdeËa šalotka Red Sun je na zunaj zelo podobna rumeni šalotki. Notranjost 2994 je rdeËkasta in zelo okusna. Po obliki je rahlo bolj ploš­ Ëata 2995 kot rumena šalotka. V skladišËu se bolje obdræi kot rumena šalotka. Pakiranje: 500 g

2968

8

Šalotka RUMENA 500 g

Rumena šalotka

Allium cepa. L.

2216

esen Ptujski spomladanski 500g

30792

8

0

    

3

»ebulnice

»ebulËek, šalotka in semenski Ëesen

616 Por DomaËi dolgi

M. VREK1

618

616 POR ELEFANT 10 618 POR DOMAI DOLGI M. VREKA PARADIŽNIK

1

Allium porrum L.

Allium porrum L.

Srednje dolg por. Za jesen­ sko uporabo. V toplejših krajih 2968 lahko prezimi. 269 Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

Ima dolgo, fino steblo zelo prijetnega okusa. Beli del M. VREKA 505 PARADIŽNIK NOV. M. VREK stebla 1 2969 je zelo dolg (do 60 JABUAR MARMAND cm). Je obËutljiv na mraz.

M. VREKA 618 POR DOMAI 268DOLGI 2968

  

   10

M. VREKA 505 PARADIŽNIK NOV. M. VREKA 507 PARADIŽNIK 10 2969 270 2970 JABUAR MARMANDE

M. VREKA 507 PARADIŽNIK 2970 MARMANDE

M. VREK JABUAR

M. VREK1

10 510 PARADIŽNIK HEINZ M. VREKA

M. VREKA 510 PARADIŽNIK HEINZ

10

1


plodovke

287

Paradiænik

POR

Št. semen v gramu: 250−400

287

KoliËina semena za setev: 0,2 kg/ha; 2−4 288 g/100 m² (vzgoja sadik); 1−2 kg/ha; 20−40 g/100 m² (direktna setev) Seme kali: 10−15 dni

289

2993

2994

2995

  

2993

268

»as pobiranja pridelka: Avgust−september.

269

Dobri sosedje: Nizek fiæol, korenËek, kapusnice, por, pastinak, peteršilj, solata, 270 radiË, zelena, špinaËa, Ëebula, sladka koruza, Ëesen, kapucinka.

Paprika Sivrija tip “rotundum” Kalifornijsko Ëudo Kurtovska kapija Soroksari

2994 M. VREKA 289 2995 M. VREKA 614 POR CARENTAN 10 616 POR ELEFANT

289

2995 M. VREKA M. VREKA 616 POR ELEFANT 10 618 POR DOMAI DOLGI PARADIŽNIK

268DOLGI 2968 M. VREKA 618 POR DOMAI

268

Koristen nasvet: Najbolje uspeva, Ëe ga vsako leto sadimo na isto gredo.

002968 2968

2968

   269

M. VREKA 505 PARADIŽNIK NOV. M. 2969 JABUAR MA

JABUAR

Solanum lycopersicon L. 2970

Srednje zgodnja, visoka sorta. Plod je plošËato okrogel, primeren za sveæo uporabo.

Solanum lycopersicon L.

Solanum lycopersicon L.

Pridelamo veliko škrlatno rdeËih mesnatih plodov, ki so prijetnega okusa.

Determinanten paradiænik: na grmiËkih, ki rastejo brez opore, pridelamo velike, soËne plodove. Je zgodnja sorta.

M. VREKA 510 PARADIŽNIK HEINZ

10

Paradiænik

271

271

Kumare Marketer (Dolge zelene) Delikates Eva Darina F1 Pariški kornišon 271 Levina F1 Marketmore (SonËni potok) 272

273

274

271

002971 2971

2971

    272

   

2974 Solanum lycopersicon L.

2975

276

2977

    272

M. VREKA 515 PARADIŽNIK 273 2973 VOLOV.SR. VAL

VOLOV.SR. VAL

   

M. VREKA 515 PARADIŽNIK 2973 VOLOV.SR. VAL

M. VO

M.

M. 2974 10 522 PARADIŽNIK SAINT P M. VREKA MA

MARZ.

M. VREKA 525 PARADIŽNIK SAN M. VREKA 528 PARADIŽNIK 515 Paradiænik 522 525 Drobnoplodni 528 273 2974 10 274 9190 M. VREKA 522 PARADIŽNIK SAINTParadiænik PI. 10 MARZ. DROBNOPLODNI RED PEAR PAPRIKA, Saint Pierre San Marzano F1 FEFERONI, JAJČEVEC paradiænik Red Pear Solanum lycopersicon L. Solanum lycopersicon L. 274

M. VREKA 525 PARADIŽNIK SAN M. VREKA 528 PARADIŽNIK 275 9190 10 DROBNOPLODNI RED PEAR MARZ. PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC Mesnati plodovi, blešËeËe Priljubljeni “pelati” za pice,

Mesnat paradiænik znaËilne svetlo rdeËe barve. Je zelo VREKA 528 PARADIŽNIK okusen. Pozna, visoka 275 “srËaste” oblike, za pripravo M. 9190 DROBNOPLODNI RED PEAR PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC sorta, ki obilno rodi. okusnih solat. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 275 2975 276

275

2971

2971

3831002611072 M. 002973 002974 3831002611973 M. 009190 VREKA 5253831002612086 PARADIŽNIK SAN M. VREKA 5153831002611096 PARADIŽNIK 274 272 2973 M. VREKA SAINT9190 PI. 10 273 2974 10 522 PARADIŽNIK DR

Paradiænik 2973 Volovsko srce VAL

Bu»e Uchiki Kuri (Hokkaido) “NoË Ëarovnic” Sant Martin F1 PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC

lubenice Crimson Sweet

M. JA

M. VREKA 507 PARADIŽNIK Paradiænik 505 Paradiænik 507 M. Paradiænik 510 270 2970 VREKA HEINZ 2969 10 510 PARADIŽNIK MARMANDE Novosadski jabuËar Marmande Heinz 1370

Jaj»evec DomaËi srednje dolgi

melone Ananas Medena rosa

   10

M.

3831002611034 M. 002969 002970 VREKA 5073831002611065 PARADIŽNIK VREKA 5053831002611041 PARADIŽNIK NOV. M. 269 2969 270 2970 M. 10 MARMANDE

  

Feferoni Rumeni Zeleni Sladki Ferdi

Bu»ke Elite F1 Vegetable Marrow partim Patišon Beli okrogli Greyzini F1

 

M. VREKA 614 POR CARENTAN M. 2994

PARADIŽNIK

»as presajanja: Maj PARADIŽNIK

Paradiænik Novosadski jabuËar Marmande Heinz 1370 Volovsko srce VAL Saint Pierre San Marzano F1 Drobnoplodni Red Pear

288

288

»as setve: Februar−april.

Sadilna razdalja: 50 x 80 cm

  

 

  

špagete in druge omake. 2975

    10

276

277 M. VREKA 530 PAPRIKA SIVRIA 2977

    

2975 10 Solanum lycopersicon L.

M.

Drobnoplodni paradiænik

Red Pear ima 20 g M. 2977 M. VREKA 530 pribliæno PAPRIKA SIVRIA

teæke rdeËe, hruškaste plo­ dove. Trgamo jih v grozdu. M. Je izredno in deko­ 2979 10 okusna M. VREKA 551 PAPRIKA ROTUNDUM RU rativna sorta.

276

M. VREKA 564 PAPRIKA FEFERONI 278 2980 M. 2977 M. VREKA 10 277 2979 M. VREKA 530 PAPRIKA SIVRIA 10 551 PAPRIKA ROTUNDUM RU.

277

M. M. VREKA 564 PAPRIKA FEFERONI 279 2981 2979 10 565 PAPRIKA FEFERONI 278 2980 M. VREKA M. VREKA 551 PAPRIKA ROTUNDUM 10 FE RU.


2

3

4

271

2971

272

2973

KoliËina semena za setev: 0,4 kg/ha; 4−8 273 g/100 m² (vzgoja sadik); 2−3 kg/ha (direktna setev)

2974

Št. semen v gramu: 120−160

Seme kali: 10−14 dni

6

7

8

9

0

1

2

9190

»as setve: Februar−april.

   

Sadilna razdalja: 2971 25 x 40 cm.

275

Koristen nasvet: Do 2973 junija in od za­Ëe­t­ka srede septembra odliËno raste276 pod foljskim tunelom. 2974

277

9190

278

279

  Paprika       271 280

2975

  

           

      

M. VREKA 515 PARADIŽNIK 2973 275 VOLOV.SR. VAL

273

M. VREK M. VREKA 525 PARADIŽNIK SAN 277 2979 2974 10 551 PAPRIKA ROTUNDUM 276 M. VREKA 1 M. VREKA 522 PARADIŽNIK SAINT2977 PI. 10 RU. MARZ.

274

M. VREKA 525 PARADIŽNIK SAN M. VREKA 528 PARADIŽNIK 278 9190 277 2979 10 DROBNOPLODNI RED PEAR MARZ.

M. VREKA 528 PARADIŽNIK 278 DROBNOPLODNI RED PEAR PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC

275

»as presajanja: Maj FEFERONI, JAJČEVEC PAPRIKA,

ONI, JAJČEVEC

5

274

    272

M. VREKA 515 PARADIŽNIK 002975 VAL 3831002611102 VOLOV.SR. 276 2975

              

2975

276 2977 M. VREKA SAINTM. PI.VREKA 10 530 PAPRIKA SIVRIA M. VREK1 2975 10 522 PARADIŽNIK

2980

               279

10

279

280 M. VREKA 530 PAPRIKA SIVRIA 2981

M. VREKA 564 PAPRIKA FEFERONI 2980 M. VREK1 10 RU.

M. VREK 2981 M. VREKA 565 PAPRIKA FEFERONI ZE. 1 FERDI

M. VREKA 566 PAPRIKA FEFERONI SL. 2982 M. VREK1 10 FERDI

002977 10 3831002611126 002982 3831002611164 002983 3831002617128 M. VREK 281 2983 2977 M. VREKA 10 569 PAPRIKA KALIF.UDO 280 2982 M. VREKA 1 M. VREKA 530 PAPRIKA SIVRIA 10 551 PAPRIKA ROTUNDUM KURTO.KA

M. VREKA 522 PARADIŽNIK SAINT PI. 10 M. VREKA 564 PAPRIKA FEFERONI M. VREKA 570 PAPRIKA 282 2985 277 2979 10 281 2983 2977 M. VREKA 551 PAPRIKA ROTUNDUM 10 RU. KURTO.KAPIJA

Paprika Sivrija

530 Paprika tip “rotundum”

551 Paprika 569 Paprika 570 Kalifornijsko Ëudo Kurtovska kapija

M. VREKA 525 PARADIŽNIK SAN 10 annuum L. Capsicum annuum L. Capsicum Capsicum annuum L. Capsicum annuum L. MARZ. M. VREKA 564 PAPRIKA FEFERONI 278 2980 M. VREKA 10 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI 282 2985 M.ZE. VREKA 2979 10 565 PAPRIKA FEFERONI RU.

Zgodnja (115 dni), podolgo­ vata, zelena528 inPARADIŽNIK rdeËa, zelo M. VREKA DROBNOPLODNI RED PEAR rodna 2980 paprika. Meso je 279 srednje debelo, okusno in sladko. Primerna za sveæo 271 rabo 280 2981 in vlaganje. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 272 2971 M. VREKA 530 PAPRIKA SIVRIA 2982

281

„Paradiænikova paprika“. Babura. Veliki plodovi Srednje pozna (125 dni), Srednje zgodnja paprika intenzivne zelene in rdeËe podolgovata zelo rodna. M. VREKA 515inPARADIŽNIK 271 2971 10 VOLOV.SR. VREKA 566 PAPRIKA FEFERONI SL. (110−120 za sveæoFEFERONI rabo M. barve Plodovi soVAL boËno splošËeni, 2981 10 M. VREKA dni) 565 PAPRIKA ZE. so10debelo mesnati in FERDI in vlaganje. Bledo rumeni in sladki. OdliËna za pripravo zelene in intenzivno rdeËe M. VREKA paprik. 515 PARADIŽNIK rdeËi plodovi imajo debelo polnjenih barve. Primerna za sveæo 10 522 PARADIŽNIK SAINT PI. 2971 272 2973 M. VREKA VOLOV.SR. VAL M. VREKA 566 PAPRIKA FEFERONI SL. in sladko meso. rabo, peËenje in vlaganje. 2982 M. VREKA 10 10 569 PAPRIKA KALIF.UDO FERDI Sorto vzdræujemo v M. VREKA 525 PARADIŽNIK SAN M. VREKA 515 PARADIŽNIK Sloveniji. 2973 M. VREKA 10 273 2974 10 522 PARADIŽNIK SAINT PI. 10 VOLOV.SR. VAL M. VREKA 570 PAPRIKA 2983 M. VREKA 569 PAPRIKA KALIF.UDO 10 KURTO.KAPIJA

MARZ.

10

2977

272 281

M. VREKA 525 PARADIŽNIK SAN M. VREKA 528 PARADIŽNIK 273 2974 10 274 2973 M. VREKA SAINT9190 PI. 10 M. VREKA 551 PAPRIKA ROTUNDUM 10 522 PARADIŽNIK MARZ. DROBNOPLODNI RED PEAR M. VREKA 570 PAPRIKA 282 2985 M. VREKA 10 2983 10 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI KURTO.KAPIJA

2979

273 282

M. VREKA 525 PARADIŽNIK SAN M. VREKA 528 PARADIŽNIK M. VREKA 564 PAPRIKA FEFERONI 274 9190 2974 10 10 DROBNOPLODNI RED PEAR MARZ. RU. PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC 10 2985 M. VREKA 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI

2980

274

M. VREKA 528 PARADIŽNIK 275 9190 M. VREKA 565 PAPRIKA FEFERONI ZE. 10 DROBNOPLODNI RED PEAR PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC

2981

M. VREK1

M. VREKA 566 PAPRIKA FEFERONI SL. 275 2975 FERDI PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC

       

        10

276

2975

        10

10

JajËevec

plodovke

1

Paprika

M. VREKA 530 PAPRIKA SIVRIA

M. VREKA 530 PAPRIKA SIVRIA M. VREKA 10 551 PAPRIKA ROTUNDUM 2977

M. VREKA 564 PAPRIKA FEFERONI 276 2977 M. VREKA 10 277 2979 2975 M. VREKA 10 551 PAPRIKA ROTUNDUM M. VREKA 569 PAPRIKA KALIF.UDO 10 530 PAPRIKA SIVRIA RU.

2983

276

M. VREKA 570 PAPRIKA 2977 KURTO.KAPIJA

2985

3831002611188

Paprika Soroksari Capsicum annuum L.

277

Babura. Veliki pridelki rumenih, sladkih in okus­ nih paprik. Najboljša za 280 pripravo polnjenih paprik. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 281

282

1

1

M. VREKA 564 PAPRIKA FEFERONI 2979 10 565 PAPRIKA FEFERONI ZE. 278 2980 M. VREKA M. VREKA 10 10 551 PAPRIKA ROTUNDUM RU.

1

1

1

002979 3831002611133 M. 002980 002981 3831002611157 M. 002967 VREKA 5663831002611027 PAPRIKA FEFERONI VREKA 5643831002611140 PAPRIKA FEFERONI M.SL. VREK 278 2980 M. VREKA ZE. 10 279 2981 1 2979 10 565 PAPRIKA FEFERONI 267 2967 M. VREKA 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI 10 FERDI RU. DOM.SR.D

574 Feferoni 278 2980 rumeni 279

1

1

275

002985

1

21

2982

277

1

Capsicum annuum L. 2981

M. VREKA 566 PAPRIKA FEFERONI SL. 564 Feferoni PAPRIKA FEFERONI 565 Feferoni 566 M. JajËevec PAPRIKA KALIF.UDO 491 279 2981 10 569 280 2982 VREKA M. VREKA 565 ZE. 10 FERDI KUMARE DomaËi srednje dolgi zeleni sladki Ferdi 280

Ostri rumeni feferoni nam polepšajo vrt. Z njimi odli­ Ëno 281 2982 zaËinimo jedi.

2983

2985



282

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Solanum melongena L.

    

M. VREKA 570 PAPRIKA M. VREKA 566 PAPRIKA FEFERONI SL. 2982 M. VREKA 10 281 2983 10 569 PAPRIKA KALIF.UDO 290 2996 KURTO.KAPIJA FERDI

1

M. VREK 1 DOLGE ZE

»udoviti, ostri zeleni fefe­ Polne rastlinice viseËih, Zgodnja sorta, primerna roni popestrijo marsikatero zeleno rdeËih plodov. So za vzgojo v plastenjakih, M. VREKA 570 PAPRIKA jed. sladki primerni291 za M. rastlinjakih in na prostem. 2983 10 574 282 2985 feferoni, VREKA PAPRIKA ŠOROKŠARI M. VREKA 569 PAPRIKA KALIF.UDO 10 2998 M. VREK1 KURTO.KAPIJA vlaganje. Srednje dolgi, debeli plo­ Sorto vzdræujemo v dovi so zelo slastni dušeni M. VREKA 570 PAPRIKA Sloveniji. in peËeni. 2985 M. VREKA 10 10 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI 292 2999 M. VREK KURTO.KAPIJA

M. VREKA 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI

10

293

3141

294

3000

M. VREK

M. VREK PARI.KOR


Št. semen v gramu: 33−50

267

267

267

2967

KUMARE

290

»as pobiranja pridelka: 291 Julij−september. Dobri sosedje: Bazilika, drobnjak, kapusnice, 292 solata, zelena, špinaËa, visok fiæol, Ëebula, sladki komarËek, sladka 293 koruza, grah, por, rdeËa pesa.

plodovke

294

267

22

2967

290

2996

291

2998

292

2999

M. VREKA 491 JAJEVEC 290 DOM.SR.DOL.

2996

         291

M. VREKA 491 JAJEVEC DOM.SR.DOL.

2996

         10

M. VREKA 491 JAJEVEC DOM.SR.DOL.

10

KORISTEN NASVET

veliko M.Kumare VREKA zahtevajo 621 KUMARE MARKETER DOLGE ZELENE) toplote (tla prekrivamo s slamo, rastlinskimi ostanki

ali s Ërno folijo, ki tudi M. VREKA 621 KUMARE MARKETER( 10 625 KUMARE DELIKATES 2998 M. VREKA pospeši dozorevanje), DOLGE ZELENE)

vode in zati­­šje (vzgajamo jih pod folijskim tunelom 002996 3831002611294 M. 002998 002999 3831002611324 VREKA 6213831002611317 KUMARE MARKETER( 291 2998 M. VREKA 10 629grede 292 2999 M.ali VREKA KUMARE EVA 2996 10 625 KUMARE DELIKATES pa okoli pose­ DOLGE ZELENE) jemo slad­korno koruzo ali grah). Kumare so po Kumare 621 Kumare KUMARE DELIKATES 625 Kumare KUMARE EVA 629 M.naravi ovi­­­­630 jal­­­ke, zato jim 292 2999 M. VREKA 10 293 3141 VREKA KUMARE DARINA F1 2998 M. VREKA 625 10 629 ponudi­mo ogrodje za Marketer Delikates Eva vzpenja­nje. Lahko jim (Dolge zelene) Cucumis sativus L. Cucumis sativus L. M.napnemo VREKA 637 KUMARE 293 3141 M. VREKA 630 KUMARE DARINA F1 10 plasti­Ëno mreæo. 294 3000 2999 M. VREKA 629 KUMARE EVA 10 PARI.KORNIŠON Cucumis sativus L. Tako rastoËe kumare Odporne so na sušo in Srednje dolge, travno bodo manj izpo­sta­vljene zelene kumare. Mesnate, Na bujni rastlini raste veliko bolezni. Plodovi se hitro napadu plesni in plodovi M. VREKA 637 KUMARE odebelijo, jih pogosto okusne, uporabne za lepih, 10 673 KUMARE LEVINA F1 3000 296 3003 M. VREKA 3141 dolgih kumar za 294 M. VREKA zato 630 KUMARE DARINA F1 10 PARI.KORNIŠON bodo Ëisti. obiramo in uporabljamo solato, mladi plodovi pa za pripravo okusnih solat. M. VREKA 491 JAJEVEC za vlaganje ali za pripravo vlaganje. 267 2967 DOM.SR.DOL. M. VREKA 662 KUMARE M. VREKA 637 KUMARE soËnih solat. Sorto vzdræujemo v LEVINA F1 296 3003 M. VREKA 10 296 3002 3000 10 673 KUMARE MARKETMORE (SONNI POTOK) PARI.KORNIŠON Sloveniji.

296

3003

267 296

2967 3002

         267 296

2996 3004

M. VREKA 491 JAJEVEC 2967 DOM.SR.DOL. M. VREKA 662 KUMARE 3002 M. VREKA 673 KUMARE KUMARE LEVINA F1 10 MARKETMORE (SONNI POTOK) BUČKE, MELONE, LUBENICE

M. VREKA 491 JAJEVEC 290 DOM.SR.DOL. M. VREKA 662 KUMARE KUMARE 297 MARKETMORE (SONNI POTOK) BUČKE, MELONE, LUBENICE

M. VREKA 491 JAJEVEC 290 DOM.SR.DOL. KUMARE 297 BUČKE, MELONE, LUBENICE 290 297

KUMARE

290



Kumare



KUMARE

»as setve: Marec−maj.

Sadilna razdalja: 50 x 100 cm



KUMARE

Seme kali: 10−12 dni

»as presajanja: Maj

2967



             291 298

2996 3004

             10

291 298

2996 3004

             10 10

10 10

M. VREKA 621 KUMARE MARKETER DOLGE ZELENE) M. VREKA 697 BUKE ELITE F1

M. VREKA 621 KUMARE MARKETER( 2998 M. VREKA 10 625 KUMARE DELIKATES DOLGE ZELENE) M. VREKA 698 BUKE V.MARROW M. VREKA 697 BUKE ELITE F1 10 3005 PART.

NA»RT M. VREKA 621 KUMARE MARKETER( 292 2999 M. VREKA 10 625 KUMARE DELIKATES 2998 M. VREKA 10 629 KUMARE EVA DOLGE ZELENE) M. VREKA 698 BUKE V.MARROWM.ZA VRT VREKA 699 BUKE PATIŠON 3005 10 299F1 3006 M. VREKA 697 BUKE ELITE 10 PART. BE.OK. Izberite si

Nasvet

KoliËina semena za setev: 1 kg/ha; 10 g/100 m² (vzgoja sadik); 3−4 kg/ha; 30−40 g/100 m² (direktna setev)

2967

Nasvet

Kumare

291 298

tisti del vrta, M. VREKA 621 KUMARE MARKETER( 293 3141 M. VREKA 2998 M. VREKA 10 629 KUMARE EVA 292 2999 M. VREKA 10 630 KUMARE DARINA F1 10 625 KUMARE DELIKATES DOLGE ZELENE) M. VREKA 698 BUKE V.MARROWM. VREKA 699 BUKE PATIŠON ki je Ëez 299 3006 10 dan 3005 10 BE.OK. PART. enakomerno obsijan s

292 299

M. VREKA 637 KUMARE 294 3000 2999 M. VREKA 10 630 KUMARE DARINA F1 malo, je 293 3141 M. VREKA 10 najbolj smiselno M. VREKA 625 KUMARE DELIKATES 10 629 KUMARE EVA PARI.KORNIŠON M. VREKA 699 BUKE PATIŠON 3006 10 posejati le zaËim­­be, BE.OK.

293

3141 294 M. VREKA 629 KUMARE EVA

      

M. VREKA 637 KUMARE 296 3003 M. VREKA F1 10 3000 10 630 KUMARE DARINA PARI.KORNIŠON

soncem. »e je prostora solate in nekaj malega

za sve­­ æo rabo v F1 M.zelenjave VREKA KUMARE LEVINA 10 673

kombina­ciji s cvetlicami. ŠtiriËlanska druæina v potre­­ buje okoli 003141 3831002611980 003000 3831002611331 M. 003003 003002 3831002611355 M.povpreËju VREKA 662 KUMARE VREKA 6373831002611362 KUMARE 296 3002 294 3000 10 673 KUMARE LEVINA F1 296 3003 M. VREKA 10 293 3141 M. VREKA 630 KUMARE DARINA F1 10 MARKETMORE PARI.KORNIŠON 70−100 m² (SONNI ali ca. 20POTOK) m² na ose­bo. Površino zele­ njavnega vrta razdelite VREKA 662 KUMARE 662 M. VREKA 637 Kumare 630 Kumare KUMARE 637 Kumare KUMARE LEVINA 673 F1M. Kumare 296 3003 M. VREKA 10 296 3002 294 3000 10 673 na 1,210 m široke gredice MARKETMORE (SONNI POTOK) PARI.KORNIŠON Darina F1 Pariški kornišon Levina F1 BUČKE, MELONE, LUBENICE Marketmore poljubne dolæine. Med gredicami je 30 cm poti. (SonËni potok) Cucumis sativus L. Cucumis sativus L. Cucumis sativus L. M. VREKA 662 KUMARE teækih,697 manj æivih tlehF1 297 3004 M.Na VREKA BUKE ELITE 296 3002 10 296 3003 M. VREKA 673 KUMARE LEVINA F1 10 MARKETMORE (SONNI POTOK) Cucumis sativus L. naj bodo gredice obr­nje­ Velike, temno zelene, Drobni, temno BUČKE, zeleniMELONE, plo­ LUBENICE Hibrid je odporen proti ­ne v smeri sever−jug, na gladke solatne kumare. So dovi za vlaganje. Redno jih boleznim, zato so pridelki Na bujni rastlini raste veliko pešËenih tlehBUKE pa vzhod− M. VREKA 698 V.MARROW M. VREKA 662 KUMARE odliËnega okusa. Lahko obtrgujemo, da zrastejo 297 veliki. ne postanejo lepih, dolgih 298 3005 3004 Plodovi M. VREKA 697kumar BUKEza ELITE F1 296 3002 10 PART. zahod.10Za krompir potre­ MARKETMORE (SONNI POTOK) BUČKE, MELONE, LUBENICE jih vzgajamo na prostem, novi. trpki in so odliËni za vla­ pripravo okusnih solat. bujete dodatnih 100 m². pod tunelom in v rastli­ ganje. Zrele plodove redno Smiselno je, da si gredico M. VREKA 698 BUKE V.MARROWM. VREKA 699 BUKE PATIŠON njaku. Izredno odporne 297 na pobiramo, da zrastejo novi. 299F1 3006 3004 M. VREKA 697 BUKE ELITE 10 298 3005 10 z zaËimbami uredite BE.OK. PART. , MELONE, LUBENICE v bliæini kuhinje. Tako bolezni. boste imeli vaše najljubše M. VREKA 698 BUKE V.MARROWM. VREKA 699 BUKE PATIŠON zaËimbe vedno pri roki. 298 3005 10 299F1 3006 10 297 3004 M. VREKA 697 BUKE ELITE 10 PART. BE.OK. Osnova zdravega zele­ njavnega vrta so mešani posevki. M. VREKA 698 BUKE V.MARROWM. VREKA 699 BUKE PATIŠON 298

3005

  299

3006 PART.

  

  

BE.OK.

10

   10


0

1

2

3

4

5

6

Št. semen v gramu: BuËke 3−10; 1 seme buËe je ca. 2 g

294

KoliËina semena za setev: BuËke 1 kg/ha; 296 10 g/100 m² (vzgoja sadik); 3−5 kg/ha; 30−50 296 g/100 m² (direktna setev)

3141

3000

3003

3002

Seme kali: 8−12 dni.

   

297

3004

296

M. VREKA 662 KUMARE 3002 M. VREKA 673 KUMARE LEVINA F1 10 MARKETMORE (SONNI POTOK) BUČKE, MELONE, LUBENICE

3831002611379

BuËke 3005 Elite F1

Dobri sosedje: Bazilika, fiæol, Ëebula, koruza, 299 rdeËa pesa, kapucinka.

Cucurbita pepo L.

Koristen nasvet: BuËke ali cukini rastejo na grmi­Ëku, buËe pa na dolgih poganj­ kih oz. vreæah.

M. VREKA 637 KUMARE 3003 PARI.KORNIŠON

  

»as pobiranja pridelka:298 Junij−september.

3006

296

297

003004

 

M. VREKA 637 KUMARE 3000 296 3003 M. VREKA 630 KUMARE DARINA F1 10 PARI.KORNIŠON

296

M. VREKA 662 KUMARE 297 MARKETMORE (SONNI POTOK) BUČKE, MELONE, LUBENICE

»as setve/presajanja: BUČKE, MELONE, LUBENICE April−maj. Sadilna razdalja: 100 x 100 cm, 200 x 300 cm

  

294

298

3004

   298

003005

M. VREKA 662 KUMARE M. VREKA 10 3002 10 673 KUMARE LEVINA F1 MARKETMORE (SONNI POTOK)

3004

   10

M. VREKA 697 BUKE ELITE F1 3005

3006 PART.

M. VREKA 697 BUKE ELITE F1

1

M. VREKA 698 BUKE V.MARROW 10 PART.

1

         Lubenice                                10

M. VREKA 699 BUKE PATIŠON Cucurbita pepo L. BE.OK.

Zgodnja sorta, bujne rasti in brez vreæ (oblikuje grmiËek), tako da ne zavzema veliko prostora v vrtu. Okusne, marmorirane, rumenkasto belo zelene buËke.

10

302

Beli, majhni (za vlaganje) in veliki plodovi zanimive zve­zdaste oblike. Rastejo303 na grmiËku. 304

300 306

1

10

BE.OK.

VREKA M. VREKA 697 BuËke 698 BUKE V.MARROW 698 M. BuËke 699 BUKE PATIŠON 699 BuËa 299 3006 301 3007 10 10 BE.OK. PART. Vegetable Marrow Patišon Beli okrogli Uchiki Kuri partim (Hokkaido) Cucurbita maxima L.

Zelo zgoden, roden in odporen hibrid. Okusne, marmorirane, zelene, svetleËe buËke rastejo na grmiËku (brez vreæ).

1

3831002611386 M. 003006 008464 VREKA 6983831002611393 BUKE V.MARROWM. VREKA 6993831002612055 BUKE PATIŠON M. VREK 10 300 8464

3005 299F1 M. VREKA 697 BUKE ELITE

305

BuËke in buËe

10 673 KUMARE LEVINA F1 M. VREKA

Melone

301

700

9192 Cucurbita maxima L.

Oranæne buËe hruškaste oblike, teæke 1,5−2,5 kg, 3008 z oranæno rdeËim mesom rastejo na dolgih poganj­kih (zido­ 3009 vih ali na kompostnem kupu). BuËe razpolovimo in jih peËemo v peËici. Dolgo 3010 jih lahko skladišËimo, tako da jih poËasi posušimo. So tudi 8464 zelo dekorativne.

1 (HOKKAID

M. VREK

M. VREK ST. MART

M. VREK

M. VREK ROSA

3011

plodovke

BuËke in buËe 293

3007

M. VREK

M. VREK

M. VREK (HOKKAID M. VREK SW.

23

SEME ZAČIMBNIC

300

300

300

8464

      

003007 3007

301

3831002611966

BuËke 9192 Greyzini F1

Cucurbita pepo L. 3008

302

8464

       301

8464

       301

8464

302 307

M. VREKA 700 BUE UCHIKI KURIM. VREK 9192 1 ST. MART (HOKKAIDO) 30155 M. VREK

M. VREKA 700 BUE UCHIKI KURI 10 701 BUKE GREYZINI F1 303 3008 M. VREK1 3007 M. VREKA (HOKKAIDO) 308 3022 M. VREK

M. VREK M. VREKA 702 BUA NO AROVNIC M. VREKA 700 BUE UCHIKI KURI 3007 M. VREKA F1 10 304 3009 302 9192 1 10 701 BUKE GREYZINI ROSA ST. MARTIN F1 (HOKKAIDO) M. VREK 309 9193 BAZILIKA

M. VREKA 702 BUA NO AROVNIC M. VREKA 700 BUE UCHIKI KURI 302 9192 10 750 MELONA ANANAS M. VREK1 305 3010 10 701 BUKE GREYZINI 303 3008 M. VREKA 3007 M. VREKA F1 10 ST. MARTIN F1 (HOKKAIDO) 310 30154 M. VREK

009192 3831002612109 M. 003008 003009 3831002611416 M. 003011 VREKA 7513831002611430 MELONA MEDENA M. VREK VREKA 7023831002611409 BUA NO AROVNIC 303 3008 M. VREKA 10 306 3011 M. VREKA 701 BUKE GREYZINI F1 10 1 304 3009 9192 10 750 MELONA ANANAS SW. ROSA ST. MARTIN F1 311 3023 M. VREK

M. VREKA 751 MELONA MEDENA M. VREKA 702 BUA NO703 AROVNIC 701 BuËa Melona 750 Melona 751 M. Lubenica 813 10 760 BELUŠ D'ARGENT. 304 3009 10 750 MELONA ANANAS 305 3010 VREKA 303 3008 M. VREKA 10 ROSA ST. MARTIN F1 “NoË Ëarovnic” Ananas Medena rosa SEME ZAČIMBNICCrimson Sweet Sant Martin F1 Cucumis melo L. Cucumis melo L. Citrullus lanatus (Thunb.) 304

M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON M. VREKA 751 MELONA MEDENA 3010 M. VREKA 307 30155 M. VREK1 M. VREKA 750 MELONA ANANAS 10 306 3011 10 760 BELUŠ D'ARGENT. 3009 Matsum.10& Nakai SW. Cucurbita maxima L. 305 ROSA

Rodovitne in okusne, Zelo zgodnja sorta. Pravo­ JajËasti plodovi z izredno Lepa, velika lubenica s marmorirane, belo zelene Ëasno dozori, posebno Ëe sladkim mesom. Pozna BuËe so teæke 4−8 kg s M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON M. VREKA 751 MELONA MEDENA mesom. Dozorele buËke. Zelo odporne na305 premerom jo sadimo folijo ali sorta. Vzgojimo si sadike308 in slad­­ 25−30 cm. 306 M. 3011 3022kim 10 10 na 3009 3010 VREKA 760Ërno BELUŠ D'ARGENT. 10 SW. ROSA SEME ZAČIMBNIC plodove spoznamo po bolezni. Rastejo na grmiËku. Rastejo na zelo dolgih v tunel. Ima Ëudovito aro­ jih presadimo na najtoplejše spe­­­ cifiËni barvi in tako, da matiËno meso. Vzgojimo si mesto v gredi, ker potrebu­ vreæah (po­ganj­­kih). BuËe M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON ob udarcu po plodu votlo jejo veliko so okrogle760 oblike, oranæne 309 9193 3010 M. VREKA BELUŠ D'ARGENT. sadike in 10jih presadimo na 307 30155 M. VREKA 1070 RUKOLA 306 3011 10 toplote. Še bolje SW. SEME ZAČIMBNIC zadoni. Sladko meso je zelo barve, rahlo rebraste. Zelo najtoplejše mesto v gredi, je, Ëe jih sadimo na Ërno osveæilno. Najbolje raste v enostavno jih izdolbemo ker potrebujejo veliko folijo, saj ta zelo segreje tla. M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON globokih, humoznih, dobro 307 30155 M. VREKA 1070 RUKOLA 10 310 30154 in uporabimo kot dekora­ 3011 308 3022 M. VREKA 1076 BAZILIKA toplote. 10 Še bolje je, Ëe jih Obilno gnojimo. SW. SEME ZAČIMBNIC pognojenih in vlaænih tleh. cijo v obliki luËke za “noË sadimo na Ërno folijo, saj Ljubi toploto in sonce. Ëarovnic”. ta zelo segreje tla. Obilno M. VREKA 1077 RDEELISTNA 308 3022 M. VREKA 1076 BAZILIKA 10 311 3023 309 9193 307 30155 M. VREKA 1070 RUKOLA 10 gnojimo. BAZILIKA RUBIN

IMBNIC

1



 

M. VREKA 1077 RDEELISTNA

M. VREK

M. VREK 1 BAZILIKA

M. VREK1

M. VREK1


za»imbnice

ZaËimbnice

303

3008

304

3009

ZelišËni vrt Vrta si ne moremo zamisliti brez zaËimb. Te dišavne rastline potrebujemo za mešane305 posevke (vplivajo na boljšo rast in boljši okus vrtnin), za varstvo pred 306 škodljivci in boleznimi. Vrt nam polepšajo, jedi pa izboljšajo.

3011

  

Kuhinjske zaËimbnice gojimo lahko tudi doma v lonËkih in zabojËkih, 307 tako da jih imamo vedno sveæe pri roki. Zahtevajo300 svetel, ne prevroË prostor, 308 vlaæen zrak in zemljo, ki je bogata z organsko snovjo (npr. kompostom). Poleti301 309 jih obvezno postavimo na prosto (balkon, terasa), da se nauæijejo kisika in 302 310 svetlobe.

M. VREKA 751 MELONA MEDENA M. VREKA 750 MELONA ANANAS 10 3009 305 3010 M. ROSA

305

M. VREKA 751 MELONA MEDENA M. 10 760 BELUŠ D'ARGENT. 3010 M. VREKA 306 3011 ROSA SW

306

M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON M. VREKA 760 BELUŠ D'ARGENT. 10 3011 SW. SEME ZAČIMBNIC

M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON 307 30155 SW. SEME ZAČIMBNIC

307

304

SETEV ZA»IM­­ BNIC

8464

300 3831002612178

                308

301

Rukola 3022

30155

3007

302

Rukolo sejemo od aprila310 9193 do avgusta, tako da imamo od pomladi do jeseni na 9192 303 voljo sveæe, okusne listiËe. 30154 311 Rukola zraste do 40 cm visoko. Liste, tako kot pri 3008 304 peteršilju, vedno znova 3023 reæemo. Je aromatiËna rastlina posebnega okusa, 3009 305 primerna za razliËne solate in priloge.

305

3010

306

3011

306

307

307

Enoletnice Od marca do aprila jih sejemo v vrste, neposredno v gredo. Lahko sejemo æe prej v zaboj­Ëke, in ko je dovolj toplo, rastlinice presadimo v gredo. Na mraz obËutljive enoletnice Sejemo aprila in maja v lonËke ali v zabojËke in od srede maja naprej presajamo na prosto. Lahko pa konec maja sejemo neposredno v gredo.

311

30155

3022

9193

    

030154

30154

308

8464 003022 3831002611614 M. VREKA 1070 RUKOLA 309 3022

10

M. VREKA 1070 RUKOLA 3022

M.

M.

M. VREKA 700 BUE UCHIKI KURI 009193 3831002612116 M. (HOKKAIDO) 10 1076 BAZILIKA M. VREKA 9193 BA

M. VREKA 700 BUE UCHIKI KURI 10 701 BUKE GREYZINI F1 3007 M. VREKA M.

M. VREKA 702 BUA NO AROVNI M. VREKA 701 BUKE GREYZINI F1 10 9192 Ocimum basilicum L. M. 1077 RDEELISTNA MARTIN F1 NaVREKA mraz obËutljiva eno­311 ST. 10 1079 BORE 30154 M. VREKA 3023 M. BAZILIKA RUBIN

letnica. Zahteva sonËno in

Na mraz obËutljiva enolet­

toplo rastišËe. SkoziNO vse AROVNIC nica. Gojimo jo tudi v M. VREKA 702 BUA 10 750 MELONA ANANAS 3008 M. VREKA ST. MARTIN leto (poletiF1 v vrtu in pozimi M. lon­­­­­ Ëkih.10Ima intenzivno M. VREKA 1079 BORE 3023 VREKA 1082 KUMINA

v lonËku) obiramo sveæe škr­la­t­no rdeËe liste, hitro liste, dokler so neæni. Bazi­ M. raste, lepo 751 dišiMELONA in je zelo VREKA MEDENA M. VREKA 750 MELONA ANANAS 10 3009 ROSA liko dodajamo zelenjavi, aromati­Ë10na. Celo leto M. VREKA 1082 KUMINA solatam, mesu, paradiæniko­ obira­mo sve­­æe liste, ki jih M. VREKA 751 uporabljamo MELONA MEDENA doda­jamo riæu, zelenjavi, vim mezgam, 10 760 BELUŠ D'ARGENT. 3010 M. VREKA ROSA jo tudi pri vlaganju kumaric. solatam, juham, mesu, ribam, paradiæniko­ M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON M. VREKA 760 BELUŠ D'ARGENT. vim mezgam. 10 3011 SW.

M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON SW. SEME ZAČIMBNIC

SEME ZAČIMBNIC

Trajnice ZaËimbe, ki prezimijo. Sejemo jih od aprila do 308 junija v zabojËke. Kasneje tri sadike presadimo v lonËke velikosti 8 ali 10 cm. Ko so sadike dovolj 309 velike, jih presadimo na prosto, na stalno mesto, ki 310 smo jim ga izbrali v gredi.

               

    

(HOKKAIDO) M. VREKA 1077 RDEELISTNA 1070 Bazilika Bazilika 1077 M. VREKA 1076 BAZILIKA1076 10 309 9193 310 30154 BAZILIKA RUBIN rdeËelistna Rubin Ocimum basilicum L.

Eruca sativa Mill.

Nasvet

ZaËimbnice

030155

30155

 

304

SEME ZAČIMBNIC

303 311

Rukola Bazilika Bazilika rdeËelistna Rubin BoreË Kumina Majaron Janeæ Šetraj Timijan Koper Kamilica Melisa Sladki komarËek Drobnjak Špargelj Vrtna kreša Gladkolistna

3010

   

    

M. VREKA 1070 RUKOLA

308

M. VREKA 1070 RUKOLA 3022

10 1076 BAZILIKA M. VREKA

309

M. VREKA 1076 BAZILIKA 9193

M. VREKA 1077 RDEELISTNA 10 BAZILIKA RUBIN

310

M. VREKA 1077 RDEELISTNA 30154 BAZILIKA RUBIN

10 1079 BORE M. VREKA

3831002612185

BoreË 3023

30155

10

311

003023

3831002611621

M. VREKA 1079 BORE 3023

312

003024

3831002611638

      

3024 10 1082 KUMINA M. VREKA

1079 M. Kumina KUMINA 1082 Majaron 313 3025 VREKA 1082 10

1094

Borago officinalis L.

Carum carvi L.

Origanum majorana L.

BoreË je enoletno zelišËe. Uporabljamo mlade, æametno mehke liste in nebesno mo­­dre cvetove za solate in k mesu. Vsa rastlina je prekrita z belimi, bodeËimi dlaËicami, zato je na otip hrapava. BoreË uspeva skoraj v vsakih tleh, pogo­sto se sam zaseje.

Kumina je dvoletnica, saj314 cveti in semeni v drugem letu. Rastlina zraste 1 m visoko. Semena se prilegajo 315 h krompirju, kruhu, zelju, juham, siru in mesnim jedem. 316

Na mraz obËutljiva enolet­ 3026 nica, ki potrebuje sonËno mesto. Prilega se h gosji peËenki, divjaËini, jetrcam, 3027 enolonËnicam in paradiæ­ niku (kuhamo ga z jedmi). Sveæ 3028 je dober za solate, juhe, krompirjeve jedi. Gojimo ga tudi v lonËku.

317

3029

318

3030

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.


3

4

5

6

7

8

2 9

3 5

4

5

5

312

312

          ZaËimbnice                3024

313

003025 3025

H

7

8

9

3831002611645 314

Janeæ 3026

3024

                         313

M. VREKA 1094 MAJARON 314 3025

003026

3831002611652

M. VREKA 1101 JANEŽ 3026

315

         

Satureja hortensis L.

Enoletnica. Zrela semena 3027 316 so aromatiËno sladka dišav­ nica za peciva. Sejemo ga na redko, najbolje med 317 3028 korenËek. Ko seme dozori, rastline populimo ali pa jih spodrezujemo. 3029 318

Enoletnica. Potrebuje M. VREKA 1112 TIMIJAN 3028

317

3025 M. VREKA 1094 MAJARON 314

M. VREKA 3026 10 1101 JANEŽ

M. VREK1

M. VREKA 1094 MAJARON 314 3025

3026 10 1101 JANEŽ M. VREKA

315

M. VREKA 3027 10 1108 ŠETRAJ

M. VREK1

10 1101 JANEŽ M. VREKA 3026

3027 10 1108 ŠETRAJ M. VREKA

316

M. VREKA 3028 10 1112 TIMIJAN

M. VREK1

                         313

003027

315

3831002611669

10 1108 ŠETRAJ M. VREKA 3027

316

313

003028

3831002611676

3028 10 1112 TIMIJAN M. VREKA

317

313 285

veliko sonca. Primeren je za izboljšanje okusa in prebavljivosti. M. VREKA 1116 Kuhamo KOPER ga 3029 318 z enolonËnicami, krompir­ jevimi jedmi in fiæolom. 312 Varuje fiæol1118 pred listnimi319 M. VREKA KAMILICA 3030 ušmi.

Thymus vulgaris L.

Anethum graveolens L.

ObiËajno 10enoletnica, M. VREKA 1116 KOPER 3029

3024 M. VREKA 1120 MELISA 3031

3024 3031

313 285

M. VREKA 1094 MAJARON 314 10 1101 JANEŽ 3025 M. VREKA 10 1108 ŠETRAJ 3026 M. VREKA M. VREKA 1200 SLADKI KOMAREK 10 599 DROBNJAK WELTA 2991 M. VREKA 10 M. VREKA 760 BELUŠ D'ARGENT. VEČJA PAKIRANJA V ŠKATLAH GRAH 305 3010

        

305

8464 M. VREKA 1101 JANEŽ 10 1108 ŠETRAJ 300 3026 M. VREKA 10 1112 TIMIJAN 315 3027 M. VREKA M. VREKA 599 DROBNJAK WELTA 10 M. VREKA 760 BELUŠ D'ARGENT. GRAH 3010 10 VEČJA PAKIRANJA V ŠKATLAH

315

M. VREKA 1108 ŠETRAJ 3027

314

316

10 1112 TIMIJAN M. VREKA 3028

M. VREKA 760 BELUŠ D'ARGENT. VEČJA PAKIRANJA V ŠKATLAH GRAH

3027

M. VREK1

316

2

10 10

M. VREKA 700 BUE UCHIKI KURI 1 10 (HOKKAIDO) Grah Kelve 275



25

301 2

3007 10 1116 KOPER M. VREKA 275

M. VREKA 10 701 BUKE GREYZINI F1 Grah Kelvedon 200 g ŠK

1 1

302

9192 10 1118 KAMILICA M. VREKA Grah Kelvedon 200 g ŠK

M. VREKA 702 BUA NO AROVNIC 10 ST. MARTIN F1 10

1

M. VREKA 10 750 MELONA ANANAS

1

M. VREKA 751 MELONA MEDENA 3009 10 1200 SLADKI KOMAREK M. VREKA 10 ROSA

1

10

M. VREKA 1112 TIMIJAN 3028

317 2

10 1116 KOPER M. VREKA 3029 275

318

10 1118 KAMILICA 303 M. VREKA 3030 Grah Kelvedon 200 g ŠK

GRAH

M. VREK1

Matricaria chamomilla L.

312 319

3010

3831002611683

Enoletnica, ki jo sejemo Enoletnica. Cvetne glavice 318 3030 M. VREKA 10 1118 KAMILICA 319 3031 M. VREK1 M. VREKA 10 1120 MELISA vendar je v toplejših krajih veËkrat od aprila naprej. trgamo od maja do avgusta. trajnica. Sveæe poganjke Ga ne presajamo. Zahteva Sušimo in uporabljamo jih reæemo celo leto, za sušenje najbolj sonËno mesto, kajti za Ëaje. 10 1200 SLADKI KOMAREK 10 319 3031 M. VREKA M. VREKA 1118 KAMILICA 10 1120 MELISA 285 2991 M. VREK1 3030 M. VREKA pa ga reæemo tik pred cve­ oblikovati mora veliko ete­ tenjem. Prilega se k mesu, riËnega olja. Uporablja­mo 3024 M. VREKA 1094 MAJARON 10 enolonËnicam, krompir­285 M. liste npr.10k1200 solatam in KOMAREK seme M. VREKA 10 1120 MELISA 2991 1 M. VREKA 3031 VREKA SLADKI 10 599 DROBNJAK WELTA M. VREK 305 3010 jevim jedem. OdvraËa listne za zelišËni kis. Ugodno vpli­ ušiVREKA in gosenice kapusovega va na vznik korenja, kumar, M. 1094 MAJARON 10 1101 JANEŽ 3025 M. VREKA 10 belina. Gojimo ga lahko v pese, solate inDROBNJAK Ëebule. WELTAM. VREKA 10 1200 SLADKI M. VREKA KOMAREK 10 599 2991 M. VREKA 10 760 BELUŠ D'ARGENT. 305 3010 1 VEČJA PAKIRANJA V ŠKATLAH lonËkih.

3008 10 1120 MELISA M. VREKA 10

3028

317 2

M. VREKA 1116 KOPER 3029 275

3029 275

318

M. VREKA 1118 KAMILICA 319 3030 Grah Kelvedon 200 g ŠK

10 1120 MELISA M. VREKA 3031 10

003031

002991 3831002611249 003010 3831002611423 002959 3831002610945 M. VREK 305 3010 VREKA 1 2959 10 1200 SLADKI KOMAREK M. VREKA 10 599 DROBNJAK259 2991 M. VREKA WELTAM. 10 760 BELUŠ D'ARGENT. GLADKOL

003030 3030

3831002611690 319

3831002611706

M. VREKA 1120 MELISA 3031

Melisa 3031

285

304

   

M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON M. VREK 1120 Sladki 1200 M. Drobnjak DROBNJAK599 760 Vrtna kreša 446 306 3011 1 260 2961 M. VREKA 1200 SLADKI KOMAREK 10 599 285 2991 VREKA WELTAŠpargelj 10 HOLANDS M. VREKA 760 BELUŠ D'ARGENT.SW. 305 3010 10 komarËek Gladkolistna Melissa officinalis L. Allium schoenoprasum L. Asparagus officinalis L.

Foeniculum vulgare Mill. Trajnica. Neæni mladi listi­Ëi M. Trajnica,10ki raste na soncu Trajnica. Prvo in drugo 261 2991 VREKA var. dulce 599 DROBNJAK WELTAM. VREKA 760 BELUŠ D'ARGENT. se prilegajo k solatam, para­­ ­ ali v pol­ s enci. Lahko ga leto po sajenju poganjkov SEME ZAČIMBNIC 305 3010 10 VEČJA PAKIRANJA V ŠKATLAH Enoletnica. Ima moËne, zelo gojimo tudi v lonËku. Vedno ne reæemo. V tretjem letu diæniku, skuti in zelišË­nim odebeljene mesnate listne omakam. Lahko jih zamr­­ ga uporabljamo sveæega.307 30155 je vaš trud poplaËan, kajti 261 M. VREKA 760 BELUŠ D'ARGENT. 5 3010 peclje. Prezgodnja setevGRAH Za zimo10 VEČJA PAKIRANJA V ŠKATLAH zu­ jemo. Rastlina je medo­ neæne listiËe zamr­ naslednjih osem let boste uide v cvet, zato ga sejemo znemo. nosna. vsako pomlad uæivali v junija in pridelek pobiramo zdravem pridelku. 308 3022Kelvedon Grah 200 g ŠK 2 275 ŠPINAČA A V ŠKATLAH GRAH v oktobru in novembru. Spada med delikatesne jedi.

5

003029

M. VREKA 3029 10 1116 KOPER

3030

3026

M. VREK

1101 Šetraj 1108 ŠETRAJ 1108 Timijan TIMIJAN 1112 Koper 1116 KOPER 1116 Kamilica KAMILICA1118 M. VREKA 10 1112 317 3029 M. VREKA 315 3027 M. VREKA 10 318 3030 316 3028 M. VREKA 10 1118

Pimpinella anisum L.

3025 2991

         

M. VREK1

3024

3024

3024

M. VREKA 1094 MAJARON 3025

312

A V ŠKATLAH

6

312

za»imbnice

2

ZaËimbnice



2

H

275



275



Grah Kelvedon 200 g ŠK

Grah Kelvedon 200 g ŠK

10

309

9193

310

30154

    10

Valerianella locusta L.

6208

Hitro raste. Pridelujemo jo skozi vse leto na vrtu ali v hiši. M. VREKA 1070 RUKOLA 2960

M. VREKA 10 1076 BAZILIKA

 

M. VREK

M. VREK 1 LJUBLJAN

1

263

M. VREKA 1077 RDEELISTNA 2963 BAZILIKA RUBIN

M. VREK1

264

M. VREKA 1079 BORE 2964

M. VREK1


VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

Korenovke                     

22

Kapusnice

21

8470 Kranjska okrogla 250 g ŠK Radi tržaški Repa 12 solatnik 250 g ŠK88 VEČJA PAKIRANJA VRTNIN - SPECIAL VREČKA

180003

12

Zel

23

8473

22

8468 Matador 250 g ŠK Špinaa

89 Repa Kranjska 12 okrogla 250 g ŠK

180004

12

Zel

8468

ZELJE

23

8473

88

Zelje Slava 12 50 g 180003 Špinaa Matador 250 g ŠK KRMNI OHROVT

89

180004

VEČJA PAKIRANJA VRTNIN - SPECIAL VREČKA

88

180003

Zelje Slava 50 g

180004

180004

kapusnice Zelje Krmni ohrovt korenovke Koleraba Repa Redkev KorenËek Peteršilj RdeËa pesa Pastinak

3831002624607

Zelje Varaædinsko

KRMNI OHROVT

37

KOLERABA

19

180003

3831002624591

88

180003 Zelje Varaždinsko 50 g

89

180004

Zelje Slava

37

180079

Zelje Slava 50 180079 10 g

3831002624638 19

Krmni ohrovt Zeleni Angeliter

Zelje Varaždinsko 50 g

KOLERABA

plodovke Paradiænik Paprika Kumare BuËke BuËa Lubenica

REPA

Brassica oleracea var. capitata Brassica oleracea var. capitata Brassica oleracea L. var. 39964 Krmni L. ohrovt Angeliter 100 g 19 acephala10DC.

180079 L.

19

REPA

Srednje zgodnja sorta (90−100 dni). »vrste, 180079 REPA okroglo plošËate, rumeno zelene glave so uporabne sveæe in za kisanje. Koleraba Rumena maslena Sorta 50 g ni zahtevna in daje dober pridelek. 39964

39964

3831002624256

39964ohrovt 10Angeliter 100 g Krmni

Kol

Koleraba 10 Rumena maslena

Brassica napus ssp. rapifera

Koleraba Rumena maslena 50 g

KRMNI OHROVT

Je pozna in rodna, neza­ htevna sorta. Ima teæke in37 Ëvrste, okroglo plošËate glave s tankimi in okusnimi listi. Zelo kako­vostno kislo 39964 KOLERABA zelje.

Krmni ohrovt sejemo 4−5 kg/ha junija in julija. Krmni ohrovt Angeliter 100 gVisoka rastlina, ki daje velike pridelke zelene mase, primerne 10 za voluminozno krmo preko zime. Tudi za podor jeseni ali spomladi (prezimi). Koleraba Rumena maslena 50 g

“Jesenska” jušna zelenjava. Je rumeno zelena koleraba z rumenim 10 finim mesom, ki vsebuje precej suhe snovi in ima prijeten vonj. Da velik pridelek. Primerna je za takojšnjo uporabo, npr. za pripravo okusnih zele­ njavnih 10 juh in skladišËenje.

REPA

Korenovke

stro»nice Grah Bob Nizki fiæol Visoki fiæol Turški fiæol Soja

©pina»nice ŠpinaËa Blitva ali mangold

Krm

KOLERABA

KRMNI OHROVT

»ebulnice »ebula Por

solatnice Solata Endivija RadiË Motovilec

180079 Zelje Varaždinsko 50 g

10

ZELJE

89

37

VEČJA PAKIRANJA VRTNIN - SPECIAL VREČKA

ZELJE

21

39995

21

39995

23

39996

 

 

Rep

Rep

Repa Kranjska okrogla 50 g

REDKEV

23

21

39995

 

39996

38

Repa Kranjska okrogla 50 g

39995

39995

23

39996

3831002624478

  23

38

KORENČEK

ostalA PONUDBA SEMEN Bela detelja 72 Bela gorjušica Dihondra Sladka koruza 74 SonËnica Jaguar

3831002624485 38

38

Najbolje raste v vlaænem in senËnem delu vrta. Repa je plošËato okrogla z rahlo 182689 KORENČEK rdeËe vijo­li­Ëasto glavo. OdliËna za kisanje. Repo lahko sejemo tudi zgodaj72 spomladi pod folijo ali tunel in reæemo mlade soËne list­ 74 iËe 2 cm nad tlemi. 39969



39966

  75

Brassica rapa var. rapa

182689

 72

Koreni so podolgovati z rdeËe vijoliËasto glavo. Je izvrstnega okusa Redkev Zimska črna 50 gter odliËna 74 za kisanje. Dobro uspeva v vsakih dovolj vlaænih tleh. 39969

   75

39966 Nantes 50 g Korenček

10

182689

3831002629039



Repa Kranjska 10 podolgovata 50 g 72 182689

Repa Repa Redkev Repa Kranjska podolgovata 50 g 10 KORENČEK Zimska Ërna kranjska okrogla REDKEV kranjska podolgovata Brassica rapa var. rapa

REDKEV

39996

39996Kranjska okrogla 50 g Repa

Raphanus sativus L.

74

  

Redkev 39969 Zimska črna 50 g

75

Korenček 39970 Nantes 50 g

77

Korenček Flakeer 50 g 10

79

»rna, okrogla redkev z belim mesom. Pobiramo jo jeseni in10jo skladišËimo za 39966 PETERŠILJ zimsko uporabo.

PETERŠILJ

39970 Flakeer 50 g Korenček

77

Red

KORENČEK

REDKEV

21



182689 Repa Kranjska podolgovata 50 g



Korenček rumeno 50 g 10 39978 ljubljanski RDEČA PESA

39969

3831002624270

  

10 črna 50 g 39969 Zimska Redkev

KorenËek Nantes

39966

Daucus carota L.

10 39970 Nantes Korenček 50 g

KorenËek potrebuje glo­ boka, humozna tla, ki jih ne smemoFlakeer gnojiti s hlevskim Korenček 50 g gnojem. Sejemo ga skupaj s semenom koprca in za markacijo 10 s semenom 39978 Korenček ljubljanski rumeno 50 g red­k vice. Vedno naj raste sku­paj s Ëebulo ali porom, 10 39979 ker se medsebojno varu­ jejo pred napadom škodljivih muh ali 10 Peteršilj Berlinski srednje dolgi 50 g moljev.

 

Kor

Kor

Kor

Pet

Pet




Korenovke

REDKEV

38

Repa Kranjska podolgovata 50 g KORENČEK

182689

EV

182689

 72

39969

39966

39966

   74

3831002624263 75

KorenËek Flaker

39970

PETERŠILJ

Daucus carota L.

77

Pri dobrih rastnih pogo­ jih zrastejo veliki koren­Ëki, ki so lahko teæki tudi Ëez79 39978 200 g. Pri­mer­­ni so za zim­ ske potrebe: skladišËenje in industrijsko predelavo. 39979

Redkev Zimska črna 50 g

39969

7

   75

Korenček 39966 Nantes 50 g

  

39969 Zimska črna 50 g Redkev

39966

74

10

75

39970 Nantes 50 g Korenček

39969

39970

3831002624287

Korenček 39970 Flakeer 50 g

77

Korenje Ljubljansko rumeno

Korenček ljubljanski rumeno 50 g 79

Daucus carota L.

39978

 

Korenček 39970 Flakeer 50 g



Korenček 39970 Nantes 50 g

10 Korenček Flakeer 50 g

77

Korenček lju1

10 Korenček Flakeer 50 g

77

Korenček ljubljanski rumeno 50 g 79 10

39978

  10

 

10 Korenček rumeno 50 g 39978 ljubljanski

39979

PETERŠILJ

1

10

Peteršilj Ber1

Peteršilj Dom

Peteršilj Berlinski srednje dolgi 50 g

1

RDEČA PESA

39978

3831002624362

 

10 39978 ljubljanski Korenček rumeno 50 g 79

39979

3831002624379

Peteršilj srednje dolgi 50 81 g 10 39979 Berlinski

Peteršilj Peteršilj 10 Peteršilj Domači listnik 50 g RDEČA PESA Berlinski srednje DomaËi listnik dolgi Petroselinum crispum (Mill.)

39979

Peteršilj Berlinski srednje dolgi 50 81 g

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss



39994 Fuss

 10

Ima gladke, temno zelene

39994

3831002624621



10 listnik 50 g Peteršilj 39994 Domači

Beta vulgaris L.

Rdeča pesa Egiptovska 50 g

Velika, plošËata, temno rdeËa pesa je zelo okusna. 10

liste, ki jih uporabljamo kot zaËimbo za juhe, jajËne jedi, omake, solate.

10

83

 

»ebulnice

83

39992

85

39993

85

Rdeča pesa1

RdeËa10pesa Egiptovska

in izredno aromatiËne Rdeča pesa10 Egiptovska 50 g



Korenovke

75

PETERŠILJ



39994

  

Korenček 50 g 10 39966 Nantes

PETERŠILJ

 

39992

 

39993pesa Bikor 50 g Rdeča

Rdeča pesa Cylindra 50 g

1

Rdeča pesa

Rdeča pesa1

27

1

PASTINAK

83

39992

 

Rdeča pesa Bikor 50 g

91

39977

PASTINAK

85

83

39992

 

39993

91

39992 39992

3831002624454

  85

RdeËa pesa 39993 Bikor

Beta vulgaris L.

PASTINAK

91

Æivo do temno rdeËa, podol­govato okrogla. Pri­ merna 39977 za zgodnje in pozno ČEBULA pridelovanje. Zelo dobro se skladišËi. Je odliËna za vlaganje. 106



39948

1705

  107

39993

3831002624461

39993pesa Bikor 50 g Rdeča

RdeËa pesa Cylindra

91

Rdeča pesa Cylindra 50 g

Beta vulgaris L. 39977

ČEBULA

 106

Podolgovata pesa. Na isti pridelovalni površini da veËji pridelek. Odporna na Pastinak Dolgi beli gladki 50 g NP107 sušo. 39948

  

1705 Majski srebrnjak 50 g Čebula

39977

10

3831002624355



 10

10 beli gladki 50 g NP Pastinak Dolgi

Pastinak Do

1

ČEBULA

106

39948

ČEBULA

39948

3831002624188

  

1705

   3831002631216

Čebula Maj

Rdeča Cylindra 50 g 39977pesa10

106

10 beli gladki 50 g NP107 Pastinak 39948 Dolgi

10 srebrnjak 50 g 1705 Majski Čebula

Čebula Hola1

Pastinak 10 Dolgi beli gladki

107

»ebula 1705 Majski srebrnjak

1706 Holandska rumena 50 g Čebula

»ebula Holandska rumena

Čebula Ptuj1

Pastinaca sativa L.

  

Pastinak 39948 Dolgi beli gladki 50 g NP

Ni zahteven, ne prenaša hlevskega gnoja in dobro raste 10 na barjanskih 1705 tudi POR tleh. Dolg, koniËast in bel koren lahko izkopavamo vso Čebula Majski Svetlo srebrnjakrumeno 50 g 1706zimo. 116 do belo meso je zelo aro­ matiËno. Uporabljamo tudi Čebula Holandska rumena liste. 50 g 118 aromatiËne 10 zelene

POR

1706 Holandska rumena 50 g 116 Čebula



Rdeča 39977pesa Cylindra 50 g

Rdeča pesa Bikor 50 g

PASTINAK

LA

6

74

72

RDEČA PESA Velik (do 30 cm), svetlo rumen koren. Zelo pozno Je zeloDomači dobra sorta, korenje, primerno za 50 81 Peteršilj Berlinski srednje dolgi g 10 listnik 39994 39979 Peteršilj 50 g pri­ merna za pridelavo aroma­ skladišËenje, sveæo rabo tiËnih korenov in listov. in za krmo domaËih æivali. Korene 10 shranimo v zasi­pnici Izboljša okus juham. Peteršilj Domači listnik 50 g RDEČA PESA ali kleti, lahko pa jih nekaj pustimo Ëez zimo v vrtu, kajti pesa po navadi ne50zmrznejo. 81 39994 Rdeča Egiptovska g Uporabljamo jih za juhe, solate in kot Rdeča pesa Egiptovska 50 g 10 samo­stojne jedi.

PESA

NAK

72

KORENČEK

ČEK

ŠILJ



10

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

39996



Čebula 10 rdeča 50 g 1710 Ptujska

120

Allium cepa L.

10 srebrnjak 50 g Čebula 1706 Majski

POR Zimska Ëebula, ki jo v hla­ dnejših krajih Ëez zimo pokrijemo. Sejemo avgusta Čebula Holandska rumena 50 g 116 in septembra na prosto. Spomladi redËimo. Cele mlade rastlinice pre­ 10 rdeča 50lahko Čebula g 118 1710 Ptujska sadimo ali uporabimo pri kuhi. Dozori maja in ni pri­ 10 skladišËenje. Tudi merna 120 39987 za kot ËebulËek.

  

1050 g Por Carantan 39980

GRAH

Allium cepa L.

10 rdeča 50 g Čebula Ptujska

PlošËato okrogla Ëebula, svetlo rjave barve, z belim mesom blago ostrega 10 1710 okusa. Iz semena, ki ga posejemo æe marca, jeseni dobimo odliËno Ëebulo. 10 39987 Por Carantan 50 g Zgodaj jo redËimo ali pre­ sadimo. Uporabimo lahko tudi mlade 39980 Por Elefant 50 grastlinice Ëebule. »e sejemo na gosto, potem poleti pridelamo ËebulËek.

  

Por Domači10 dolgi 50 g

1

Por Caranta

Por Elefant 1

Por Domači1

1


»ebulnice

ČEBULA

106

39948

107

1705

1706

106

   107

39948

3,83E+12

1706 3,831E+12

POR

116

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

»ebula Ptujska rdeËa Allium cepa L.

28

StroËnice

118

120

Sorta z roænatim do svetlo vijoliËnim mesom, z zmerno ostrino. Primerna je za skladišËenje. Tudi GRAH kot ËebulËek.

univ in sekticid terminator refil

1710 1710

116

  

Čebula 1706 Holandska rumena 50 g

Por Carentan

Čebula Ptujska rdeča 50 g

1710

39987

Por Carantan 50 g 39987

120

Por Elefant 50 g 39980

Ima srednje dolgo, beloGRAH steblo. Preæivi tudi ostre zime in zdræi na prostem do pomladi.

Čebula Holandska rumena 50 g 10

1706 Holandska 10 Čebula rumena 50 g

Čebula Ptujska 10 rdeča 50 g

10 rdeča 50 g Čebula Ptujska

116

118

118

Allium porrum L.

39980

1705 Majski srebrnjak 50 g Čebula

10

POR

čebula ptujska rdeča 39987

107

Čebula 1705 Majski srebrnjak 50 g

POR

$h3@@@0|UXXQSs $h3A@@2|VSQRRs

  StroËnice                                                     3831002624409 120

Por Elefant

1710

Por Carantan 50 g

10

39987 Por Carantan 50 g

39980

39980 Por Elefant 10 50 g

Por Elefant 10 50 g

3831002624386

Por DomaËi dolgi

Por Domači10 dolgi 50 g

GRAH

4

38953

Allium porrum L.

Srednje dolg por. Za jesen­ sko uporabo. V toplejših krajih pa lahko prezimi.

Ima dolgo, fino steblo zelo prijetnega okusa. Beli del stebla je zelo dolg (do 6010 cm). Je obËutljiv na mraz.

3

10

1727

3831002631452

Por Domači10 dolgi 50 g 1727

Allium porrum L.

Por Domači dolgi 50 g

1727

3

5

Grah 10 Mali provansalec Pisum sativum L. 1729

Gra

Gra

Gra

11

Zelo zgodnja sorta. Lahko ga sejemo ponovno avgu­ sta, 1731 tako da rodi oktobra. Veliki pridelki zrnja prijetno sladkega okusa. Visok 40−50 cm. 39954

7

1728

Gra

8

1730

Gra

3 9

1727 39953

Gra Gra

4

Grah Mali Provansalec 100 g 38953

Gra

Gra

Gra

BOB

3

3

3

1727

4

38953

5

10

38953

3831002623259

Pisum sativum L. 1731

+ 20 g gratis 39954

7

1728

9

4

Grah 1729 Mali provansalec

11

8

       

1730

39953

1727

        4

Grah Mali Provansalec 100 g 38953

1729

5

3831002631476

1727

Grah Mali Provansalec 100 g 38953

1731

Grah 1731Kelvedon 100 g

11

Grah »udo Amerike

11

10 Grah Čudo Amerike 100 g 39954

Grah Čudo Amerike 100 g 39954

7

7

Nizek (45−60 cm) grah. Zgodaj zori in da visoke pridelke. Zrna Grah g so oglata. 8 1728Rondo 100

Grah 1728Rondo10100 g

8

Grah 1730Telefon 100 g

9

10 100 g Grah Senator 39953

BOB

Grah Senator 100 g 39953

Pisum sativum L.

6

5 6

7

1728Rondo10100 g Grah

8

1730Telefon 10100 g Grah

6

11 12

3831002624232

39954 10 Grah Čudo Amerike 100 g

BOB

10 100 g Grah Senator

39954

11

Nizka, srednje bujna sorta. Zrna so velika, plošËato okrogla, 10svetlo 9 Grah 100 g zelene barve 1730Telefon in zelo okusna.

Grah 100 g+20 g GRATISGra 1729Mali Provansalec 10 Bob 1745

Gra

Grah Rondo

Pisum sativum L.

1728

3831002631469

7 13

Grah 1728Rondo10100 g 1734

8

Grah 1730Telefon 10100 g

9

Grah Senator 39953 10 100 g

Je srednje zgodnja, zelo rodna sorta, ki zraste od 90 do 170 cmg visoko. 39953 10 100 Grah Senator Potrebuje oporo. Stroki BOB so dolgi pribliæno 10−12 cm, zrnje je 10 zeleno, 6 Grah Senator 100 g okroglo in gladko. 1745

Grah Čudo Amerike 100 g 39954 10 1733

Grah Telefon

Pisum sativum L.

Stroki so srednje dolgi in široki. Okroglo zrnje je olivno zeleno. Grah Senator 10 100 g Zori konec junija do julija. Zaradi neænih in okusnih zrn je zelo razširjen. Visok 1745 10 120−140 cm.

Gra Fižo

Gra Fižo

Gra

Gra

Bob

Bob Aquadulce 100 g

10

FIŽOL

BOB

Grah Senator 100 g

1729Mali Provansalec 10 1731Kelvedon Grah 100 g+20 g10 GRATISGrah 10 100 g

3831002631933

10

9

5

10 1731Kelvedon Grah 100 g+20 g10 GRATISGrah 10 100 g 1729Mali Provansalec

Grah GRATISGrah 10 100 g 1729Mali Provansalec 100 g+20 g10 1731Kelvedon

Pisum sativum L.

38953 Grah Mali Provansalec 100 g

FIŽOL

5

Grah Kelvedon

4

1745

10

Bob Aquadulce 100 g

FIŽOL

12

1733

10

Fižo


L

   

11

39954 Grah Kelvedon 100 g

Grah Rondo10100 g

1731

7

1728Čudo Amerike 100 g Grah

Grah Telefon 10100 g

39954

8

1730Rondo 100 g Grah

Grah Senator 10 100 g

61

39950

1728

9

39953 Grah Telefon 100 g

Grah Senator 10 100 g

62

1740

1730

39953

39953

1727

Grah Senator 38953 Pisum 1745

FIŽOL

sativum L.

5 12

Stroki so srednje dolgi in široki. Veliko zrnje je 1729 10 okroglo in gladko. Sred­ 13 nje zgodnja, izredno rodna sorta. Primeren za sveæo 1731 11 uporabo in konzerviranje. 1733 Visok 80−120 cm. Obiranje pospešuje tvorbo novih 7 39954 strokov. 1734 1728

8

1730

9

39953

Nizki fiæol sejemo vsake 3−4 tedne od konca aprila do konca julija. Ko je še hladno, ga prekrijemo s kopreno Valentin.

Bob Aquadulce



10

33

5826

      

Grah 1730Telefon 100 g

Grah Senator 100 g 39953

10 100 g Grah Senator

10 100 g Grah Senator

Fižol Merve1

10

56

Fižol 1736Jabelski pisanec 100 g

Fižol Cipro 11

57

Fižol 1737Semenarna 22 100 g

1 Fižol Klemen

10 10

3831002624225



37649

Fižol NIZEK RUMEN PLOŠČAT 100 g 37649

Fižol Golden1

59

Fižol 7387Etna 100 g-nizek

Nizki fiæol Golden Teepee

Fižol Merav1

Phaseolus vulgaris L.

10

  14

15

180005

Bob Aquadulce 100 g

Visoki 9236 fižol Cobra 50 g

Fiæol posebne rasti, saj stroki rastejo nad listi, zato je obiranje Visok fižol Hilda enostavno. 100 g Njegovi rumeni, okrogli stroki zrastejo do dolæine 18 cm. So mesnati, zelo okusni in ne postanejo nitasti. Turški fižol Emergo 100 g

Nizek turški fižol Hestia 50 g

1735

 10

38952 Soja 50 g

16

1742

17

1743

BELA DETELJA

Bob Aquadulce 100 g

10

FIŽOL

12

1733

L

1733 1733

3831002631544

  13

1734

  3831002631858

Fižol Starozagorski 100 g

1735

      

14

10 100 g 1735Topcrop Fižol

Nizki fiæol Top Crop

15

38952

Nizki fiæol 1734 Starozagorski

Fižol Topcrop 100 g

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Nizki fiæol z zelenimi, plošËatimi stroki. Dozori v 50−55 dnevih. Zelenos­ troËni. Cenjena evropska zgodnja sorta. Da velike pridelke plošËatih strokov, zlasti na Primorskem.

Zgoden nizki fiæol z zelenimi, okroglimi stroki. ZelenostroËni. Veliki, kako­ 17 vostni pridelki dolgih in debelih, mesnatih, okusnih, okroglih strokov. Zgodaj30 zori. Tradicionalna evropska sorta.

16

32

33

Nizki fiæol 10 Berggold

Phaseolus vulgaris L. 1742

14

3831002631506

Fižol 1734Starozagorski 100 g

3831002618651

58

SOJA 10

1735

38952

        30

10

3831002623242

15

38952 Fižol Bergold 10100 g

16

1742Bergold 100g+20g GRATIS 33 Fižol

17

1743Češnjevec 100 g Fižol

182674 Fižol Zorin 100 g

Okusna tradicionalna evropska sorta. Seme kali 8−10 1743 dni. Zgoden nizki 30 fiæol z rumenimi, okro­ glimi stroki. Dozori v ca. 55 dneh. RumenostroËni. 32 182674 Najzgodnejši nizki fiæol, ki dozori v dveh mesecih. Ima 33 zlato 9907 rumene, fine, okrogle stroke. Tudi za zam­ rzovanje. Poæivi 34 5826 solate.

Fižol Presen

Fižol Neckargold100 g 39952

10

68

1745

37650

Fižol Antea

34

10

67

Grah Senator 100 g

       

10

Dobri sosedje nizke­mu fiæolu so kumare, Grah Provansalec 100 g+20 g GRATISGrah Kelvedon 10 100 g 1729Malifaba Vicia krompir, kapusnice, 86 37646 1733 Fižol Starozagorski 100 g Bob Aquadulce 100 g 10 60 Phaseolus10vulgaris L. redkvica, rdeËa pesa, Seme kali 14−20 dni. zelena, paradiænik in Trgamo mlade stroke. Stroki so svetlo rumeni, Grah 10 1731Kelvedon 100 g Grah Čudo Amerike 100 g uši in 10 šetraj, ki odvraËa Uæitna ravni in 10 plošËati, dolgi okoli 87 37645 1734 so neæna, belkasta, Fižol Topcrop 100 g mu izboljša okus. debela zrna. Je na mraz 16 cm in široki 1,8−2,0 cm. neobËutljiva stroËnica, zato Stroke zaËnemo obirati zelo Grah Čudo Amerike 100 g 39954 Grah Rondo10100 g 10 je lahko prva zelenjava iz zgodaj, ko so še mladi (60 Fižol Starozagorski 100 g 10 TURŠKI ALI LAŠKI FIŽOL vrta. Sejemo ga od febru­ dni od setve). Sejemo ga arja pa do srede aprila. v presledkih treh tednov Grah 10100 g 1728Rondo 100 g Grah Telefon 10 66 1744 Fižol Topcrop 100 g 10 in tako podaljšamo Ëas zorenja.

B

1745

9907

Nizki fiæol 7254 RumenostroËni plošËati 10

65

BOB

6

32

Nizki fiæol

Sejemo ga lahko v vrste ali v “kupËke”. Med vrstami10naj bo 40 cm 63 1741 Grah Senator 100 g razdalje, med semeni BOB 6−8 cm. Pri kupËkih je 3 1727 Mali Provansalec 100 g 3831002624249 39951 1745 3831002631926 Grah razdalja 20−25 cm, v 64 39951 Bob Aquadulce 6 1745Senator 100 g Grah 10 100 g vsako jamico pa damo 4−5 semen samo 3−4 Grah Mali Provansalec 100 g 10 4 38953 Grah Provansalec 100 g+20 g GRATIS cmMali globoko.

             

10

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

B

                  StroËnice   1729 StroËnice

32

Nizki fiæol Berggold

Phaseolus vulgaris L. + 20 g gratis

           

Fižol Bergold 100 g 182674

9907

3831002631124

Fižol 9907Bergold 10 100g+20g GRATIS

Nizki fiæol za zelene stroke Antea

Fižol Neckar1

1

1

1

Fižol Bergol

29

Fižol Bergol 1

Fižol Češnje

Fižol Zorin 1

Fižol Kiro (T1

Fižol Antea 1

Fižol 5826Češnjevec 10 100 g

Fižol Presen1

34

Fižol Zorin 100 39952 10 g

Fižol Merve1

56

nimi, Fižol (Tetovec) 100stroki. g- visok 1736KiroplošËatimi 10

Phaseolus vulgaris L.

Zgoden nizki fiæol z zele­

Fižol Cipro 1

Je zelo roden. Stroki niso nitasti in so zelo okusni.

9907Kiro (Tetovec) 100 g- visok 57 Fižol

Fižol 100 g-nizek 1737Antea 10

1 Fižol Klemen

5826Antea 100 g-nizek Fižol

58

Fižol Presenta 37649 10 100 g-nizek

Fižol Golden1

39952 Fižol Presenta 100 g-nizek

59

Fižol 7387Merveigle 10 de Piemonte 100 g -nizek Fižol Merav1


           

           $h3A@@2|VQRRQu $h3A@@2|VQRTXr $h3A@@2|VPPPSx $h3A@@2|VQQRRu $h3A@@2|VQRPYs $h3A@@2|VRYSRy $h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu $h3A@@2|VQVUTq $h3A@@2|VQRQSp

15

38952

StroËnice

16

Fižol 1742Bergold 100g+20g GRATIS

16

1742

17

Fižol 1743Češnjevec 100 g

61

10 g 39950 Fižol Zorin 100

Fižol Neckargold100 g 10

17

1743

30

Fižol Zorin 100 g 182674

62

10 1740 Fižol Kiro (Tetovec) 100 g- visok

Fižol Jabelski 10pisanec 100 g

30

182674

32

Fižol 9907Kiro (Tetovec) 100 g- visok 63

1741 Fižol Antea 10 100 g-nizek

14

Fižol 10 22 100 g 1735Semenarna

32

9907

33

Fižol 5826Antea 100 g-nizek

10 100 g-nizek 39951 Fižol Presenta

15

Fižol NIZEK10 RUMEN PLOŠČAT 100 16 g 38952

33

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

34

56

57

58

59

60

30

5826 5826

3831002630127

Nizki fiæol za zelene stroke Presenta

39952

1736 Phaseolus vulgaris L.

39952

64

3831002624195

10 100 g Fižol Češnjevec

7254

       3831002631520

34

Fižol Presenta 100 g-nizek 39952

56

Fižol -nizek Fižol 10 g 37646 1736Merveigle de Piemonte 100 g86 Cipro 100

57

65

Phaseolus vulgaris L.

87

Nizki fiæol za zrnje Etna Phaseolus vulgaris L.

10100 g 37645 Fižol Klemen

17

30

Dozori pribliæno 70 dni po setvi. Odlikujejo ga Zgoden nizki fiæol z Seme kali 8−10 dni. Je hitra rast, zelenimi, okroglimi stroki. ni­­zek, zgoden 1737 Fižol Klemen 100 g (dozori v 10 kompaktnost 58 37649 Fižol GoldenTeepee 100 g-nizek 32 TURŠKI in rodnost. Njegovo zrnje Stroki niso nitasti in so 55−60 dnevih) fiæol za ALI LAŠKI FIŽOL je takšne strukture kot 14 zelo okusni. Obilno rodi. stroËje in zrnje. Okusni Ëešnjevec. 37649 10 di Venezia 100 g 33 Primeren za sveæo rabo, 59 vla­ Fižol stroki brez niti100 sog-nizek plošËati, 7387GoldenTeepee Fižol Meraviglia 66 1744 ganje in zamrzovanje. široki in mesnati, vijoliËno marmorirani. Pri kuhanju 15 7387 Fižol Meraviglia dirumeno. Venezia 100Seme g 67 10 100 g 60 9236 Fižol Neckargold 37650 34 se obarvajo je marmorirano (pisano). 61 39950 16 Šalotka RED SUN 9236

StroËnice Visoki fiæol Visoki fiæol potrebuje veË prostora, toplote in hranilnih snovi. Sadimo ga od srede maja do srede junija. Oporne palice, ki so lahko 2 m visoke, postavimo v razdalji 70 x 60 cm, najveË 50 x 100 cm. Okoli palic poloæimo 8−10 zrn v 3 cm globo­ko jamico. Ko fiæol zaËne cveteti, ga rahlo usujemo.

Fižol Neckargold 100 g

30792

32825

1740 Božično žito moderno 180005

63

20309

2989

9191

37648

3831002631551

Nizki fiæol za zrnje »ešnjevec

Visoki Cobra 50 g 1743 fižol 10

Phaseolus vulgaris L.

Visok fižol Hilda 10 100 g 182674

                                 10

10100 g Fižol Bergold 38952

Fižo

10100g+20g GRATIS Fižol 1742Bergold

Fižo

1743

3831002631568

17

10 100 g Fižol 1743Češnjevec

30

10 g Fižol Zorin 100 182674

32

Nizki fiæol za pisano zrnje. Sorto vzdræujemo v 14 Sloveniji. 10 9907 33

Fižo

Nizki fiæol Zorin

Fižo

Fižo

Phaseolus vulgaris L.

Za zrnje.10Pisana zrna lahko Fižol 100 g- visok 9907Kiro (Tetovec)

pobiramo, ko so še mehka, in jih zamrzujemo ali pa 1735 jih pustimo dozoreti in jih Fižol Antea 100 g-nizek 5826 sušimo. Stroki so okrogli, zelene barve. Fižol Bergold 100 g 38952 Sorto vzdræujemo 10 100 g-nizek v Fižol Presenta 39952 Sloveniji.

Fižo

Fižo Fižo

38952 10fižol Hestia 50 g Nizek 39952 turški

16 56

Fižol 1742Bergold 100g+20g GRATIS Fižo 10 de Piemonte 100 g -nizek Fižo Fižol 1736Merveigle

56

Fižol 1742Neckargold100 g 1736

17 57

10 100 g Fižol 1743Češnjevec Fižol 1737Cipro 100 g

Fižo Fižo

17 57

Fižol 1743Jabelski pisanec 100 g Soja 173750 g

30 58

10 g Fižol Zorin 100 182674 10100 g Fižol Klemen 37649

Fižo Fižo

Fižol Semenarna 22 100 g 182674 37649

32 59

10 Fižol 100 g- visok 9907Kiro (Tetovec) Fižol 7387GoldenTeepee 100 g-nizek

Fižo Fižo

Fižo Fižo

64

39951 Fižol NIZEK RUMEN g 32 9907 Mala vrečka ČEBULA PTUJSKA RDEČA 596 PLOŠČAT 100 33 59 7387 60

Fižol 100 g-nizek 5826Antea 10 Fižol 9236Meraviglia di Venezia 100 g

Fižo Fižo

65

7254 Fižol 33 597 5826Etna 100 g-nizek Mala vrečka ČEBULA TERA 60 9236

34

10 100 g-nizek Fižol Presenta 39952 Fižol Neckargold 100 g

Fižo

86

37646 Čebula KARMEN 250 g 34

56

10 de Piemonte 100 g -nizek Fižo Fižol 1736Merveigle

3831002618644

37645

87

3831002618613

37645 Fižol BORLOTTO

56

Visoki 39952fižol Cobra 50 g

1736

3831002631513

Visok 1736fižol Hilda 100 g

Visoki fiæol Visoki fiæol Visoki fiæol 57 1737 MAČEHA MODRA Z OČESOM TURŠKI ALI LAŠKI FIŽOL Borlotto Lingua s plošËatimi, zelenimi za zelene stroke Di Fuoco stroki Helda Cipro Phaseolus vulgaris L.

15

1735

15 34

1741 Božično žito tradicionalno30 58

BELA DETELJA

14

1735 Turški 5826 fižol10Emergo 100 g

           10

SOJA 62 68

1742

10

                                

10 de Piemonte 100 g16 7254 Fižol Merveigle -nizek Fižol 10 g-nizek 1742Etna 100

Nizki fiæol za zrnje in pisane stroke »udo Piemonta

Fižol 1737Cipro 100 g

10

66

Visoki srednje zgoden fiæol za zrnje, ki zraste 50 cm 67 visoko. PlošËato okrogli, rumeno zeleni stroki imajo rdeËe proge. Zrnje je svetlo SOJA krem rjave barve z rdeËimi progami. Poleg sajenja v vrste lahko sadimo tudi v68 jamice (po 5 do 8 semen), ki so oddaljene 45 cm.

 

1744 ORLICA MEŠANICA Phaseolus vulgaris L.

58

Visoki srednje zgodnji

Turški 37649 fižol Emergo 100 g

Phaseolus vulgaris L.

58

Fižol Klemen 100 g 37649

Fižo

59

10 Fižol 100 g-nizek 7387GoldenTeepee

Fižo

Srednje zgodnja sorta,

so mesnati in odliËnega pridelavo zrnja in strokov. okusa. Za sveæo rabo in Zrnje je sivkasto rumeno s zamrzovanje. polkroænimi, zeleno rjavimi 60 9236 SUHA ROŽA Sejemo maja in junija na prosto. Po 2−3 lisami. tednih po vzniku rastline Sorto vzdræujemo v 180005 Soja 50 g osujemo. setvijo in Sloveniji. ROGATAPred DROBNOCVETNA VIJOLICA HELEN MOU osipanjem pognojimo z Va­lentin gnojilom za zele­ njavo.

BELA DETELJA

3831002631582

10 g Fižol 1737Cipro 100

fiæol. Dolgi,SUHA plošËati stroki visoka, z zelenimi za 37650 Nizek fižol Hestiastroki, 50 g 60 59 7387 turški KRILATA ROŽA BELA



1737

57

Visoki fiæol za zelene stroke in zrnje Klemen Phaseolus vulgaris L.

Fižo

Lep, širok fiæol, uporaben za zeleno in 100 zrnje 10 stroËje Fižol Meraviglia di Venezia g 9236 (okroglo, sivo modre barve). Sorto vzdræujemo v Fižol Neckargold 100 g Sloveniji. 10

Fižo


39950

1740 1740

61

39950

62

1740

63

1741

64

39951

       65

3831002631575 86

Visoki fiæol za zrnje87 1741 Jabelski pisanec Phaseolus vulgaris L.

39951

37645

Fižol 7254Neckargold100 g

37646

66

67

SOJA

68

10 100 g-nizek Fižol Presenta

34

Fižol Jabelski pisanec 100 g 39952

10 de Piemonte 100 g14 Fižol Merveigle -nizek 1735

56

Fižol 1736Semenarna 22 100 g

10 g Fižol Cipro 100

15

38952

57

Fižol 1737NIZEK RUMEN PLOŠČAT 100 g

10100 g Fižol Klemen

16

1742

58

10 g-nizek Fižol Etna 100 37649

10 Fižol GoldenTeepee 100 g-nizek 17

1743

59

Visoki fiæol 60 z okroglimi, zelenimi stroki Cobra

Fižol Semenarna 22 100 g 37645

StroËnice 1744

 

7387

Visoki fiæol z 62 rumenimi stroki Meraviglia di Venezia 10

Phaseolus vulgaris L.

 

180005

63

1741 Soja 50 g

64

39951

 65

7254

Nizek turški fižol Hestia 50 g

37646

87

37645

Soja 50 g

39949

TELJA

39949 39949

$h3A@@2|VRTRPq $h3A@@2|VSQUYy

$h3A@@2|VRTRPq $h3A@@2|VSQUYy 66

Phaseolus vulgaris L.

1744

Fižol Bergol

10

Fižol Bergol

10

Fižol Češnje

10

Fižol Zorin 1

182674

3831002628964

Fižol Kiro (T1

61 32

39950 9907Jabelski 10pisanec 100 g Fižol

Visoki fiæol za zrnje Tetovec Kiro

Fižol Neckar Fižol Antea 1

62 33

1740 Phaseolus vulgaris L. 5826Semenarna 22 100 g Fižol

1741Jabelski pisanec 100 g Fižol 37646

65 57

Fižol 10 22 100 g 7254Semenarna 1737 fižol Cobra 50 g Visoki

39951 Fižol Semenarna 22 100 g 10 37645

86 58

Fižol NIZEK 10 RUMEN PLOŠČAT 100 g 37646 37649fižol Hilda 100 g Visok

Fižol Etna 100 10 g-nizek 37645 7387

Visok fižol H1 Fižol Merav

1741

Phaseolus vulgaris L.

Srednje pozna, zelo rodna 39950 63 sorta. Uæivamo rumene, 34 10 39951 mesnate, okrogle stroke, lahko pa tudi belo zrnje. 64 1740Neckargold100 g Fižol 7254

56

10

Je srednje pozni visoki fiæol za zrnje. Seme je veliko, Fižol 1741Neckargold100 g ledviËaste oblike in bele 39952 Fižol NIZEK RUMEN PLOŠČAT 100 g barve. OdliËen za kuhane jediJabelski (pasulj). Fižol 10pisanec 100 g 39951 Sorto v 1736Etnavzdræujemo Fižol 100 g-nizek Sloveniji.

Fižol Jabelsk Fižol Presen1

Fižol Semen1 Fižol Merve1

Fižol NIZEK 1 Fižol Cipro 11

Fižol Etna 11 Fižol Klemen 1

1 Visoki fižol C Fižol Golden1

31

37646 Visoki fižol Cobra 50 g Fižol Etna 100 g-nizek 10 9236 fižol Emergo 100 g TURŠKI ALI60LAŠKI FIŽOL 1744 Turški

1 Fižol Neckar1

87 67

37645fižol Cobra 50 g Visoki 37650

66

Visok 10 100 g 1744fižol Hilda Nizek turški fižol Hestia 50 g

Turški fižo1 1

Visok fižol Hilda 100 g TURŠKI ALI LAŠKI FIŽOL SOJA

67

37650

66 68

3831002631940

  67

1744 180005

37650

Turški fiæol Emergo

Phaseolus coccineus L.

SOJA

68

    SOJA

3831002618668

37650 fižol Emergo 100 g Turški

FIŽOL JERUZALEMSKI BELA DETELJA 37650

10

86 66

MASLENEC RANI

1744

Visoki fiæol z rumenimi stroki Neckargold

                            

182674 10 Fižol Neckargold100 g

7254NIZEK RUMEN PLOŠČAT 100 g87 Fižol 59 TURŠKI ALI LAŠKI FIŽOL

FIŽOL PTUJSKI TURŠKI ALI LAŠKI FIŽOL

1738 FIŽOL PTUJSKI MASLENEC RANI 1738

3831002624218

                     

10 100 g Fižol Neckargold 1740

65

10

Visoki fiæol za stroke Visoki fiæol za zrnje67 Ptujski Maslenec Rani FIŽOL in stroke JERUZALEMSKI 1738 Jeruzalemski Phaseolus vulgaris L. Zelo dolgi, široki in mesnati rumeni stroki. Zelo bujne rasti. Stroki so primerni za solate in omake; so zelo okusni. Pozno zori.

64 87

10

86

39950

10

10 di Venezia 100 g 30 Fižol Meraviglia 39950

63

       10

Turški fižol Emergo 100 g BELA DETELJA



61

10 100 g Visok 9236fižol Hilda

A

180005

3831002631056

10 Visoki 50 g 7387 fižol Cobra

Je nov tip visokega, srednje Pozen visoki fiæol z rume­61 zgodnega in zelo rod­ nimi, fižol plošËatimi stroki. Fižol Etna 100 g-nizek 10Emergo 100 1744 Turški g 64 nega fiæola. Rastlina cveti vijoliËno. Okoli 20 cm dolgi, 62 61 39950 okrogli Visoki fižol stroki Cobra 50so g odliËnega 10fižol Hestia 50 g 65 37650 Nizek turški in izrazitega okusa. Lahko ga gojimo na prostem, v 62 63 1740 Visok fižol Hilda 100 g 10 86 tunelih in rastlinjakih.

AŠKI FIŽOL

37650

Fižol 5826Neckargold100 g

3831002618620

Fižol Jabelski pisanec 100 g 37646

      

33

Fižol NIZEK RUMEN PLOŠČAT 100 g Phaseolus vulgaris L. TURŠKI zrna so ALI LAŠKI FIŽOL

RdeËe pisana odliËnega okusa. Sorto 7254 vzdræujemo v Sloveniji.

37646

      

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

StroËnice

68

Nizki turški fiæol Hestia

Phaseolus coccineus L.



Turški fiæol je nezahtevna Je nizek turški fiæol, ki vrtnina. Sejemo ga maja. oblikuje kompaktne, 30−40 Srednje zgodnji fiæol z Uæivamo mlade in neæne cm50visoke grmiËke s Ëudo­ mesnatimi rumenimi stroki. 68 180005 Soja g BELA stroke ali veliko zrnje, koDETELJA vitimi, velikimi, rdeËe belimi Veliki pridelki. je sveæe ali posušeno. cvetovi. Stroki so dolgi Primeren je tudi za okras. pribliæno 15−16 cm. Zrna BELA DETELJA Dekorativna vzpe­njavka z so rdeËe Ërno marmori­ belimi ali rdeËimi cvetovi rana. OdliËen za hrano in debelimi stroki. Uæivamo in za okras. Turški fiæol je predvsem zrna, v nezahtevna vrtnina. enolonËnicah in Sejemo ga maja. solatah. SOJA



Turški fižol Emergo 100 g Soja 50 g

180005

3831002624553



Nizek turški 180005 10fižol Hestia 50 g

Nizek turški fižol Hestia 50 g BELA DETELJA

180005

10

Soja

Nizek turšk

1 1

Soja 50 g 1

10

Glycine max L. Merr.

Seme Soja 50 gni

gensko spreme­ njeno. Pred setvijo seme Ëez noË namoËimo. Ko mine nevarnost mraza, 10 sejemo v humozno, hra­ nljivo in toplo zemljo na sonËno lego. »e je med cvetenjem suša, obvezno zalivamo. Semena dozorijo okoli 4 mesece po setvi.

1


Solatnice

36

180009

ELA GORJUŠICA

36

180009

DIHONDRA



DIHONDRA

70

Bela gorjušica za zeleno gnojenje (Sinapis alba) 70 180007 100 g

Bela gorjušica za zeleno gnojenje (Sinapis alba) 70 180007 100 g

180007

DIHONDRA

70

 

 10



Dihondra (Dichondrarepens) 50 g 94

Dihondra (Dichondrarepens) 50 g 94

94

39998

Dihondra (Dichondrarepens) 50 g 94

39998

95

       10

       10

Sol

99

Solata 39999Unicum 10 50 g

100

Solata 1652 Majska 10 kraljica 50 g

102

Solata Nansen 180001 10 50 g

Lactuca sativa L.

Bela gorjušica za zeleno gnojenje (Sinapis alba) Lactuca sativa L. Lactuca10sativa L. 100 g 10 50 g Solata 10 kraljica 50 g 100 1652 Majska 39999Unicum Solata

deteleja (Trifoliumrepens) 100 g 3831002630691 Bela 182696 3831002629046

Solata Leda

94

39998 Solata Posavka 50 g

Solata Ljubljanska ledenka 50 g 10

10

94

39998

95

Solata 1647 Ljubljanska ledenka 50 g

10 Solata Dalmatinska ledenka 50 g

10

1647

96

Solata Dalmatinska ledenka 50 g 182696

Solata Leda10 50 g

10

182696

97

Solata 1648 Leda 50 g

10 50 g Solata Unicum

10

180009 Lactuca sativa Solata 1648 Leda 50 g

L.

99

Poletna krhko­list­na solata, Poletna krhkolistna solata, Poletna krhko­listna solata, ki dobro pre­naša vroËino ki dobro vroËino in alba) ki dobro pre­naša vroËino in Bela gorjušicaprenaša za zeleno gnojenje (Sinapis 36 180009 10 100 in gre pozno v cvet. Glavice greg pozno v cvet. Glavice gre v cvet. 97 1648 Solata Unicum 50 g 10 kraljica 99 39999 Majska 50 Glavice g DIHONDRA 102so 100so Solata 1652pozno so velike in trde. Listi so velike in trde. Listi so temno velike in kompaktne. Listi so svetleËe rumene barve, rob zelene barve, rob lista je svetleËe rumene barve, rob 70 180007 Dihondra (Dichondrarepens) 50 g lista je valovit in nazobËan. valovit in nazobËan. lista Nansen je valovit 99 39999 Solata kraljica 50 g 10 50 g in nazobËan. 100 1652 Majska Solata DIHONDRA 102 180001 Sorto vzdræujemo v Sorto vzdræujemo v Je izboljšana Ljubljanska Sloveniji. Sloveniji. ledenka.10Sorto vzdræujemo 70 180007 Dihondra (Dichondrarepens) 50 g 100 1652 Solata Nansen 50 g 10 50 g 102 180001 Solata Posavka v Sloveniji. SOLATA

95

32

96

97

99

100

102

1648

99

39999

1652 1652

100

3831002630745 102

Solata Nansen

180001

Solata 39999Unicum 50 g

Solata 1652 Majska kraljica 50 g

Poletna, krhkolistna solata, ki dobro prenaša vroËino in gre pozno v cvet. Glavice so 10 50 180001 Solata Nansen g velike, trde in zelo okusne. Listi so temno zelene barve 10 z rjavo rdeËimi 10 50 g pegami. Solata Posavka Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 10

180001

3831002624560

Solata Posavka

Solata Posavka 50 g

53

54

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Mehkolistna, zimska solata. Zgodaj spomladi naredi fine, Ëvrste glavice. Jeseni jo sejemo dvakrat v razmiku 14 dni.

Zimska sorta. V toplejših krajih ali pokrita v hladnej­ ših krajih prezimi. Lepa, RADIČ krhkolistna solata. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 39

55

39999

3831002624515

Solata Majska kraljica Lactuca sativa L.

Zgodnja, mehkolistna solata, ki prenese tudi manj ugodne rastne Solata Posavka 50 g razmere. 10 Tudi za vzgojo v rastlinja­ kih. Velika glavica je trda in dobro10zaprta. Da velik in kakovosten pridelek. Tudi jeseni. Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

Sola

Sol

Sola

ENDIVJA

10 kraljica 50 g Solata Majska

53

10

1669

ENDIVJA

10 50 g Solata Nansen

53

1669

ENDIVJA

Solata Nansen 50 g 180001

3831002630707

Solata Unicum

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

99

180001

36 97

Sol

Solata 50 g 1648 Leda10

10 50 g 39999Unicum Solata

96 182696 ELA GORJUŠICA

Solata 1647 Ljubljanska ledenka 50 g

10 182696 Solata Dalmatinska ledenka 50 g 97

10 Solata 50 g 1648 Leda10

180008 1647

Sola

Solata 1647 Ljubljanska ledenka 50 g 96

Bela deteleja (Trifoliumrepens) 100 g

35 95

10

Sol

Solata Solata Solata Dalmatinska ledenka 50 g 97 96 182696 BELA GORJUŠICA Ljubljanska ledenka Dalmatinska ledenka

             Solatnice        95

      

Solata Dalmatinska ledenka 50 g 182696 10

1648 10 1648 Leda10 Solata 50 g

39998

39998

1647 Ljubljanska ledenka 50 g 96 Solata

10 Solata Dalmatinska ledenka 50 g 97 182696

94

102 SOLATA

95

Solata 1647 Ljubljanska ledenka 50 g 96

39998

35 180008 3831002624508 1647

                   

Dihondra (Dichondrarepens) 50 g

SOLATA

95

39998

SOLATA

SOLATA

10

SOLATA

SOLATA

180007



1669

3831002630899

  

1669 Posavka 10 50 g Solata

Endivija 1670 10 Eskariol rumena

41

39983

43

39991

3831002630905

Endivija 1670 Eskariol 10 rumena 50 g

55

EndijaEskariol zelena 50 g 1671

Poleti (odporna na sušoRADIČ in niæje temperature) in jeseni oblikuje velike, kopaste 39 rozete. Je ne skladišËimo. 1659

54

10

54

Cichorium endivia L. 1671

1670

  

Endivija Eskariol zelena

Cichorium endivia L.

EndivjaDečja glava 50 g

55

RADIČ

39

  

Endivija 1670 Eskariol rumena 50 g

1671

3831002630912

10 zelena 50 g EndijaEskariol 1671

End

End

End

Endivija DeËja glava

10glava 50 g EndivjaDečja

Cichorium endivia L. 1659

     10

Rad

Ima goste, rahlo navznoter zavihane liste, ki so samo­ belilni izredno50mehki. Za Radič Panin diZucchero g 39983 pozno poletno in jesensko pridelavo. Veliki pridelki odliËne kakovosti. 10 Radič Castelfranco 50 g 39991 Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

43

Posebno odporna na slabo jesensko vreme in meglo, prenese mraz do -5 °C. 41 1659 Pod folijo lahko zelene, okusne rozete reæemo tudi pozimi. Primerna za 43 Radič Pan diZucchero 50 tudi g 39983 skladišËenje. Sorto vzdræujemo v Radič Castelfranco 50 g 39991 Sloveniji. 44

10 50 g Radič 1663 Verona

Rad

44

Radič 1663 Verona 50 g

10 Milano 50 g Radič 39987Biancodi

Rad

   41

    46

Rad

Rad


Solatnice 1669

1670

1671

53

   54

55

1669

Č

54

Endivija 1670 Eskariol rumena 50 g

55

EndijaEskariol zelena 50 g 1671

 

10 zelena 50 g EndijaEskariol 1671

1659

3831002630783

             Solatnice           1659

41

RadiË Pan di Zucchero

39983

Cichorium intybus L.

39991

EndivjaDečja glava 50 g

39

1659

39983

                       41

3831002624430

Radič 39983Pan diZucchero 50 g

10glava 50 g EndivjaDečja

Podolgovata, fina glavica s kompaktnim osrËjem. Pred­ 1669 54 stavlja izdatno in dragoceno 1663 46 solato za jesenske in zimske mesece, saj na prostem 55 1670 lahko zdræi do decembra,48 39987 skladišËimo pa ga do feb­ ruarja. Primeren za kuhanje. 1671

39

RadiË Castelfranco

1669 Cichorium intybus Radič 1663 Verona 50 g

L.

EndivjaDečja 10glava 50 g

                      

10glava 50 g EndivjaDečja

39

1659

1659

       

        10

Radič Pan d

10

41

Radič 39983Pan diZucchero 50 g

Radič Caste1

41

39983Pan diZucchero 50 g Radič

43

Radič 50 g 39991Castelfranco 10

1 Radič Veron

Radič 39983Pan diZucchero 50 g

43

39991Castelfranco 10 Radič 50 g

44

Radič 1663 Verona 10 50 g

Radič Bianc1

39991

3831002624447

1663

3831002630837

39987

3831002624409

44

1663 Verona 10 50 g Radič

46

Radič 39987Biancodi 10 Milano 50 g

Radič Palla1

Radič Tržaš1

53 44

1669 10 50 g Radič 1663 Verona

46

Endivija Eskariol rumena 50 g 39987Biancodi 10 Milano 50 g Radič

48

10 Radič Rossa rani 50 g 39989Palla10

54 46

Endivija rumena L. 50 g 1670 Eskariolintybus Cichorium 10 Milano 50 g Radič 39987Biancodi

48

10 zelena EndijaEskariol 50 gL. Cichorium intybus 39989Palla10 Radič Rossa rani 50 g

49

10 intybus L. Cichorium Radič 1666 Tržaški 10 solatnik 50 g

Podobno kot Palla Rossa jeseni oblikuje prikupne Endivija 1670 Eskariol rumena 50 g 55 glavice zeleno rumene Radič Biancodi Milano 50 g 39987 48 barve z rdeËimi pegami. OdliËen zazelena siljenje. EndijaEskariol 50 g 1671 Radič 39989Palla Rossa rani 50 g

RADIČ 49

EndivjaDečja glava 50 g Radič 1666 Tržaški solatnik 50 g

39 51

41

RadiË Verona

Z zaporedno setvijo od marca do avgusta imamo 10 zelena 50 g EndijaEskariol 1671 celo Palla poletje 10 49 Radič Rossana ranivoljo 50 g sveæe, 39989 zelene liste. Jeseni listi pordeËijo, spomladi pa 10glava 50 g EndivjaDečja oblikujejo koniËaste, 10 solatnik 51 Radič 50 g rdeËe 1666 Tržaški glavice odliËnega, rahlo grenkega 10 okusa. Primeren 1659 10 tudi PallaBianca za siljenje. Radič 50 g 39982

RadiË Bianco di Milano

Sejemo ga lahko vse leto. Hitro raste in oblikuje male, 10glava 50 g EndivjaDečja zelene glavice zelo 1666 Tržaški 10 solatnik Radič 50 gprijet­51 nega okusa. Prezimi na prostem. 10 39982PallaBianca 10 Radič 50 g

RadiË Palla Rossa

Okrogle glavice z vinsko rdeËimi listi so odliËnega in 10 nekoliko Radič PallaBianca 50 g okusa. 39982 10grenkega Sejemo junija in julija ter pobiramo lepe glavice jeseni in10Rossa zgodaj pozimi. Radič Palla PREZIMNI 50 g

Radič Pan diZucchero 50 g Radič Palla10 Rossa PREZIMNI 50 g

10 10

Radič 39983Pan diZucchero 50 g Radič Palla10 Rossa PREZIMNI 50 g

10 Radič Castelfranco 50 g 10

10

Radič 39983Pan diZucchero 50 g 43 Radič Palla Rossa PREZIMNI 50 g

10 Radič 50 g 39991Castelfranco 10

10 50 g Radič Verona

10

43

Radič 39991Castelfranco 50 g

44

10 50 g Radič 1663 Verona

10 Milano 50 g Radič Biancodi

10

39991

44

Radič 1663 Verona 50 g

46

10 Milano 50 g Radič 39987Biancodi

Radič Palla10 Rossa rani 50 g

10

1663

46

Radič 39987Biancodi Milano 50 g

48

Radič Rossa rani 50 g 39989Palla10

10 solatnik 50 g Radič Tržaški

10

39987

48

Radič 39989Palla Rossa rani 50 g

49

10 solatnik 50 g Radič 1666 Tržaški

10 Radič PallaBianca 50 g

39989

RADIČ 49

1666

39 51

1659 Radič 39982PallaBianca 50 g

1659 39982

41

39983

39989

39989

3831002624423

RadiË 1666 Træaški solatnik

3831002630868

Radič 1666 Tržaški solatnik 50 g

51

Radič 39982PallaBianca 50 g

Cichorium intybus L.

39982

1666

49

Sveæa solata od poletja do pomladi. Svetlo zeleni, gladki in neæni listi se dobro obrašËajo. Po redËenju razvije koniËaste, zelene glavice. Sejemo na gosto, da listi ostanejo neæni in obeljeni. Dobro prezimi.

51

RadiË Palla Bianca

39982

3831002624416

10 Radič 50 g 39982PallaBianca

52

RadiË Palla Rossa prezimni

Radič Palla10 Rossa PREZIMNI 50 g

182686

52

3831002629022

 

182686 Radič Palla10 Rossa PREZIMNI 50 g

RadiË 10 krmni Magdeburški

182687

MOTOVILEC

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Ima lepe, okrogle, zelene liste, ki jeseni oblikujejo zeleno glavico. Prezimi na prostem.

MOTOVILEC Je zgodnja sorta, ki ne pre­ zimi na prostem. Okrogle glavice z vinsko rdeËimi 25 listi so odliËnega in nekoliko grenkega okusa.

Veliki, okusni listi od poletja do pomladi so primerni za pripravo solat in za krmo27 39973 (v mešanem posevku z deteljo).

Radič Palla Rossa PREZIMNI 50 g

1

RADIČ

10

1659

10 Radič 50 g ENDIVJA 43 39991Castelfranco

Radič ENDIVJA 43 39991Castelfranco 50 g

53 44



1671 10 zelena 50 g EndijaEskariol

RADIČ

RADIČ

39

55

Endivija 1670 Eskariol rumena 50 g

RADIČ

Č

VJA

  

10

27

39974

25

 

ŠPINAČA

2 ŠPINAČA

2

180002



MANGOLD

182686

10

3831002629015

182687 Radič Krmni 10Magdeburški 50 g

RadiË krmni Grumolo Verde

Radič Krmni Grumolo Verde 50 g

Cichorium intybus L.

39973

 

Sorta radiËa, ki poleti oblikuje rozeto s Ëvrstimi listi zelene barve. 39974 Motovilec Holandski 50 gOkusne liste radiËa uæivamo v sola­ tah. Dobri sosedje radiËa so paradiænik, Motovilec Žličar 50 gvisoki fiæol, solata in druge vrtnine. 180002

Radič Palla1

Radič Palla1

1

33

 

182687

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

VJA



Špinača Matador 50 g

Radič Krmn

Radič Krmn1

1

Motovilec H

Motovilec Ž1

1

Špinača Ma

1


Solatnice

52

182686

 

25

Radič 10 39973Krmni Grumolo Verde 50 g Motovilec Holandski 50 g ŠPINAČA

Radič Krmni Magdeburški 50 g

27

39974

MOTOVILEC

52

182686

182687

 

Radič Krmni Magdeburški 50 g 182687

25

Radič Krmni Grumolo Verde 50 g 27

25

39973

39974

52 182686 3831002624317 39974

         

52 27

182686 39974

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

39973

39973

182687 Valerianella

27

39972

Motovilec ÆliËar

locusta L.

Radič Krmni Grumolo Verde Valerianella locusta L.50 g 29 MOTOVILEC 2 180002

2 104

      

Plodovke

29

39972 182681

104

39976

  

182685

182685

39972 Paradižnik volovsko srce Val 25 g 182681

3831002629008

39976

  

Paradižnik Saint Pierre 25 g 182685

182681

3831002630332

Paradižnik volovsko srce Val 25 g122 182681

Paradižnik Novosadkijabučar 25 g

Lycopersicon lycopersicum L.

Lycopersicon lycopersicum L.

Mesnat paradiænik znaËilne “srËaste” oblike, za pripravo okusnih solat. Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

Paradiænik Novosadki jabuËar

29

124

29

39972 10 3831002624300 Špinača 50 g 10 104 39972 Matador

 10

ŠpinaËa Matador

L.

 104

  

Špinača Matador 50 g 182681 Paradižnik Saint Pierre 25 g

Blitva (mangold) Srebrnolistna

10 39972 Matador Špinača 50 g

Beta vulgaris ssp. vulgaris

  

Seme blitve kali 10−12 dni. Zgodnja, hitro rastoËa blitva 10 s temno zelenimi, naguba­ 182685 nimi listi, ki imajo bela rebra in mesnate bele peclje. 10 Paradižnik Saint 10 Pierre 25 g 182681

Paradižnik volovsko srce Val 25 g

39976

Mangold Srebrnolistni 50 g NP 10 Paradižnik Novosadkijabučar 25 g

10 10

10 10

Paradiænik Saint Pierre

Par

Lycopersicon lycopersicum L.

10 Pierre 25 g 182681 Paradižnik Saint

Zelo okusen paradiænik. Sadimo poševno in globoko in pustimo do srce 2 poganj­ Paradižnik volovsko Val 25 gka. Ker je visok in bujen, mora rasti ob opori. Plodovi (135 g) Novosadkijabučar so 10 plošËato okrogli, Paradižnik 25 g mesnati, blešËeËe rdeËe barve. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 10

Par

10

PAPRIKA

Paradižnik Saint Pierre 25 g

122

10

39975

PAPRIKA

10 Paradižnik volovsko srce Val 25 g122

3831002624331

  

39975 10 Paradižnik Novosadkijabučar 25 g

Paprika 1698 10 Alpina (Šorokšari S10) 31699

3831002624348

  

Par

10 Paradižnik Novosadkijabučar 25 g 10

10

39975

Ma

10 39976 Srebrnolistni Mangold 50 g NP

182685

Mangold 50 g NP 10 39976 Srebrnolistni

10 10 Paradižnik volovsko srce Val 25 g

Seme kali 8−10 dni. Sadimo Capsicum annuum L. poševno in globoko; pusti­mo 2 po­­ganjka. Ker je KUMARE visok in bujen, mora rasti ob opori. Veliki plodovi (130−140 g) so okusni in108 zdravi. Vedno naj raste na isti gredi. Sorto vzdræu109 jemo v Sloveniji.

10

PARADIŽNIK

39975

PAPRIKA

Paradiænik Volovsko srce VAL

182681



Mangold Srebrnolistni 50 g NP PARADIŽNIK Paradižnik Novosadkijabučar 25 g

PARADIŽNIK

104

      

Špinača Matador 50 g Paradižnik Saint Pierre 25 g MANGOLD 182685

29

MANGOLD 182685

180002 39976

Špi

10

10 50 g 180002 Motovilec Žličar

Spinacea10oleracea 39972 Matador 50 g Špinača

180002 Motovilec Žličar 50 g

MANGOLD

MANGOLD

Ima srednje velike rozete z Ima velike, temno zelene, ovalnimi, temno zelenimi svetleËe liste, ki nam 39973 Motovilec Holandski 50 g listi z rahlo zaviha­ obogatijo Špinača Matadornavzgor 50 g 10 jedilnik zgodaj nim listnim robom, kiPARADIŽNIK daje spomladi in jeseni. Dobro listu obliko ælice. Listi so prezimi.10 Motovilec 39974 Holandski 50 g Motovilec Žličar 50 g gla­­dki svetleËi in nekosmati 104 39976 Srebrnolistni 50 g NP 39972 Mangold s polnim okusom. OdliËno prezimi. Dolgo se ga reæe. Motovilec Žličar 50 g 10 Sorto Srebrnolistni vzdræujemo 50 gvNP 10 182685 ŠPINAČA Mangold PARADIŽNIK Sloveniji.

ŠPINAČA PARADIŽNIK 180002 39976

2

2

Motovilec Žličar 50 g 180002

Motovilec Holandski 50 g

Krmni Magdeburški 50 g 3831002624324 Radič 180002 3831002624584

Motovilec 39974 Holandski 50 g

Je zgodnji motovilec, cenjen zaradi izredno dobrega 25 okusa. Listi so rumeno MOTOVILEC 2 180002 zeleni, dolgi in široki, MANGOLD rahlo hrapavi in nesvetleËi. Proti 25 39973 27 mrazu je odporen, vendar 29 MANGOLD je predvsem primeren za jesensko uporabo. 27 39974

34

2

Radič Krmni Magdeburški 50 g 10Grumolo Verde 50 g 182687 Radič Krmni Motovilec Žličar 50 g 10 MANGOLD ŠPINAČA PARADIŽNIK

Motovilec Holandski

ŠPINAČA

2 104

10

ŠPINAČA

25

29

         

10

10Grumolo Verde 50 g 39973Krmni Motovilec Holandski 50 g Radič 10 ŠPINAČA

MOTOVILEC

MOTOVILEC

  Plodovke      

ŠpinaËnice

182687

KUMARE

Zahteva sonËno mesto ter humozno, pognojeno zemljo. 108 Je srednje pozna (130 dni) paprika. Prizma­ti­Ëni plo­­dovi so belo rumeni, sladki, 109 1713 so­­Ëni in zelo okusni. OdliËni za solate, vlaganje in polnje­ 1715 Obilno rodi. Sorto 124 nje. vzdræujemo v 39971 Sloveniji.

  

BUČE, BUČKE

1698

   10

3831002631162

Paprika 1698 Alpina 10 50 g

Paprika Kalifornijsko Ëudo

  

1698 Alpina 50 g Paprika

31699

3831002630776

31699 Kalifornijsko 10 Paprika Čudo 50 g

Pap

Pap

Pap

Paprika Kurtovska kapija

Paprika 10 31699 Kalifornijsko Čudo 50 g Paprika kurtovska Kapia 50 g KUMARE

Capsicum annuum L.

Paprika kurtovska Kapia 50 g

108

Babura. Veliki plodovi, intenzivne zelene in rdeËe barve in 109 1713 so debelo mesnati sladki. OdliËna za pripravo polnjenih paprik.

  

Kumare 1715 Dolge zelene 50 g

Kumare 39971 Delikates 50 g

Kumare Levina F1

124

Capsicum annuum L. 1713

   10

Srednje pozna (125 dni), podolgovata in zelo rodna. Plodovi sozelene boËno 1715 Dolge Kumare 50 gsplošËeni, zelene in intenzivno rdeËe barve. Primerna za sveæo rabo, Delikates peËenje 39971 10 Kumare 50in g vlaganje. Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

Kum

Kum

Kum

10 F1 Kumare Levina BUČE, BUČKE

111

1723

 10

Buč


39975

1698

31699

  

39975

  

Paprika 1698 Alpina 50 g

 

Paprika 1698 Alpina 50 g

10 Paprika Čudo 50 g 108 31699 Kalifornijsko

Paprika 10 31699 Kalifornijsko Čudo 50 g Paprika kurtovska Kapia 50 g KUMARE

Paprika kurtovska Kapia 50 g

108

1713

KUMARE

108

1713

RE

1713

3831002631292

1715

             Plodovke    

109

3831002631315

Kumare 109 1715 Dolge zelene 50 g PAPRIKA

1713

Kumare 1715 Marketer (Dolge zelene) 39975

KA

                

39971

Cucumis sativus L.

122 124

124

39975 Kumare 39971 Delikates 50 g

Paprika 50 g 1698 Alpina Cucumis sativus Kumare Levina F1 BUČE, BUČKE Odporne so na

10

124

Kumare 1715 Dolge zelene 50 g

39971

L.

111

sušo in bolezni. Plodovi se hitro Na bujni rastlini raste veliko 1698 Paprika 31699 Kalifornijsko Čudo 50 g odebelijo, zato jih pogosto lepih, dolgih kumar za 111 1723 112 UČKE pripravo okusnih solat. obiramo in uporabljamo za vlaganje ali za pripravo 31699 Paprika kurtovska Kapia 50 g soËnih solat. 1723 Bučke VegetableMarrowpartim 50 g 112 39947 125 KUMARE

Kumare Levina F1

Kumare 1715 Dolge zelene 50 g Bučke 2050 Elite F1 50 g

10 Kumare Delikates 50 g 10 F1 50 g Bučke Greyzini

1715 2050

124

Kumare 39971 Delikates 50 g Bučke Greyzini F1 50 g

10 F1 Kumare Levina 10

39971

111

1723

UČKE

1723

39947

   

182618

182618

39971 Delikates 50 g Kumare

Kumare Lev1

Kumare Levina 10 F1 BUČE, BUČKE

111

3831002631384 112

Cucurbita maxima L.

Zgodnja sorta, bujne rasti grmi­ Ëek), tako da ne zavzema veliko prostora v vrtu. Okusne, Bučke Elite 10 F1marmorirane, 50 g rumenkaste, belo zelene buËke. 10 10 in brez vreæ (oblikuje 10 2050 Buča Connecticut field 50 g

10 F1 50 g Bučke Greyzini

1

   

1723

10

39947

3831002624171

39947VegetableMarrowpartim Bučke 50 g 10

BuËa Connecticut field

182618 Buča Connecticut field 50 g

Cucurbita maxima L.

2050Elite 10 Bučke F1 50 g

Rumeno meso buËe je primerno za prehrano ljudi in æivali. velika, Bučke Greyzini 50 g svetlo 10Je F1 oranæna buËa z rumenim, soËnim mesom in tehta od 7 do1011 kg. Plodovi so primerni tudi za dekorac­ ijo in izdelavo buË za noË Ëarovnic. 10 Dozori v pribl. 110 dnevih po setvi.

10 10

10 Ostala ponudba semen

Bučke VegetableMarrowpartim 50 g

10

10

125

Buča Connecticut field 50 g 182618

Bučke Elite 10 F1 50 g

10

BuËke 2050 Elite F1

124

182618 Bučke VegetableMarrowpartim 50126 g

10 Buča Connecticut field 50 g

2050

Kumare Del1

1713

Bučke Vege

Buča Conne1

Bučke Elite1

Bučke Greyz 1

1

35

10

   

Bučke 2050 Elite F1 50 g

1715 Dolge Kumare 10 zelene 50 g

BuËke10 125 Vegetable Marrow­ partim10

Bučke 39947VegetableMarrowpartim 50 g

126

109

   

112

3831002628933

Kumare Dol

10

Kumare Levina F1 BUČE, BUČKE

1723

39947

Kumare Dolge zelene 50 g Bučke F1 50 g 2050 Elite 10

109 126

39971 Dolge zelene 50 g Kumare

112

   

1713 182618

10

10 F1 1723 Levina Kumare

Hibrid je odporen proti boleznim, zato so pridelki 10 Paprika kurtovska Kapia 50 g veliki. Plodovi ne postanejo Bučke VegetableMarrowpartim 50 g 126 39947 trpki in so odliËni za vla­ ganje. Zrele plodove redno 10 pobiramo, zrastejo novi. 10 dafield Buča Connecticut 50 g 182618

1713 Buča Connecticut field 50 g 182618

1715

111

10sativusČudo Paprika Kalifornijsko Cucumis L. 50 g 10 125 1723

108 125

126

   10

108

  

10 1713 kurtovska Paprika Kapia 50 g

10 Kumare Delikates 50 g BUČE, BUČKE

3831002624294

10 Kumare 50 g 39971 Delikates

39947

RE

109

  

Paprika Alpina 50 g 10 F1 Kumare Levina BUČE, BUČKE

Kumare Delikates

10 Paprika Kalifornijsko Čudo 50 g

KUMARE

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

122

Plodovke

KA

LUBENICE

3831002630479

BuËke Greyzini F1

113

35

182679

3831002628971



182679Greyzini 10 F1 50 g Bučke

35

SLADKA KORUZA

180008

3831002624522



Lubenica CrimsonSweet 50 g 180008 10

Citrulluslanatus (Thunb.) 39997 36 Mansf.

36

Bela detelej

Cucurbita maxima L.

Zelo zgoden, roden in odporen hibrid. Okusne, marmorirane, zelene, svetleËe buËke rastejo na grmiËku (brez vreæ).

marca do srede septembra. Rodovitne in okusne, Zelenjava, ki jo uæivamo Je tip navadne bele detelje, marmorirane, belo zelene kot sadje. Zahteva tople, ki dosega visoke pridelke buËke. Zelo odporne na SONČNICE SOLATA DIHONDRA sonËne lege in globoka, in je vsestransko uporabna bolezni. Rastejo na grmiËku. topla tla, pognojena s tako za pašo kot za košnjo. hlevskim gnojem. Primerna Sejemoza jo kot n94 o 69 180006 Sončnice zrnje 50 samostoj­ g 70 180007 za vzgojo pod tuneli in setev ali v mešanici s tra­ na prostem. Plodovi so vami. teæki 5−11 kg in imajo 95 SOLATA sladko, temno rdeËe meso. Odporna sorta, ki dobro 96 94 39998 prenaša transport.

 

180009

3831002624539 Bela gorjuši



10(Trifoliumrepens) 100 g 180009 Bela deteleja

100 g

1

Bela gorjušica DIHONDRA

Cucurbita maxima L.

115



BELA GORJUŠICA

Lubenica Bela detelja 10 CrimsonSweet BELA GORJUŠICATrifolium repens L.

Bučke Greyzini F1 50 g

180008

Sejemo 12−14 kg/ha Sladka koruza Goldcup F1 100od g 70 180009

  

Sinapis alba L.



Bela gorjušica za zeleno gnojenje (Sinapis alba) V vrtu je10zelo koristna: 180007 Dihondra (D1 100 g

poleg tega, da z njo odgan­ jamo polæe, z njo uniËujemo tudi talne škodljivce nema­ tode, njene korenine rahl­ jajo tla, bujna zelena masa prepreËuje 10 rast plevelom. 39998 Dihondra (Dichondrarepens) 50 g Je odliËna rastlina za zeleno gnojenje. Posejemo jo med letom 1647 na vsako prazno gredico ali pa jo sejemo v pasu ob gredice. Hitro in 182696 Solata Ljubljanska bujno raste. ledenka 50 g

  

Solata Ljubl1

Solata Dalm

Solata Leda1


180008



180009

 113

70

180007

180007

3831002624546

 115

Dihondra

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

SOLATA

94

95

96

97

99

36

100 LUBENICE

113 102

SONČNICE

69

39997

3831002624492



39997 (Dichondrarepens) 50 g Dihondra

Sladka koruza SONČNICE

Dichondra micrantha Urb.

Zea mays convar. saccharata

      Ostala ponudba semen    

Dihondra 39998

je okrasna 69 rastlina z majhnimi, zelenimi listi srËaste oblike, preme­ra 1−1,5 1647 cm, in majhnimi belimi cvetovi. Glede tal ni zahtevna in dobro uspeva tudi v senci. Poleti dobro 182696 prenaša sušo, obËutljiva pa je na nizke temperature. Tla 1648pripravimo enako kot za trato. Seme je obloæeno in obdano s hranili, zato je 39999 setev eno­stav­nejša.

1652

182679 180001

39997

Sladka koruzaledenka je mlada 180006 Solata Ljubljanska 50 g

vrtnina, ki ima rada topla tla, zato jo na gredico posejemo šeleledenka maja.50Zag Solata Dalmatinska kuhanje in peËenje so primerni storæi z mehkim, a æe Leda rumenim zrnjem. Solata 50 g OliËkane storæe lahko en teden hranimo v hladilniku v plastiËni vreËki, nato jih Solata Unicum 50 g moramo porabiti. Kuhamo ali peËemo cele storæe. Solata Majska kraljica 50 g

Solata Nansen 50 g

Lubenica CrimsonSweet 50 g Solata Posavka 50 g

LADKA KORUZA

115





ZAKAJ LAHKO SEME SLABO KALI: Sladka koruza Goldcup F1 100 g

•S  etev v slabo pripra­v­ljeno zemljo. •P  regloboka in neenakomerna setev. •S  etev v prehladno in prevlaæno zemljo: Ëe 180006 3831002624577 180006 Sončnice za zrnje 50 g je po setvi hladno in deæevno vreme, se klice poËasi razvijajo SonËnica in jih uniËijo talni Jaguar mikroorganizmi. •V  suši komaj nakaljene Helianthus annuus L. klice ne rastejo. OdliËna za pridelavo okus­ •P  tiËi poberejo seme, nih semen sonËnic. Izbe­ polæi pojedo komaj vzklile klice. remo ji sonËno gredico • S  eme do setve ni bilo in bogato pognojena tla. hra­ njeno v suhem in Je zelo visoka rastlina z hladnem prostoru (izguba velikimi, rumenimi cve­ kalivosti). tovi. SonËnica lahko raste posamiËno ali v cvetoËi æivi meji. Cvetovi so Ëudoviti za oblikovanje šopkov za v vazo. Sivkasta semena s Ërtami so uæitna.



319

3031

285

2991

KoliËina semena za setev: 100−250 kg/ha; 305 2,5 kg/100 m²

3010

Grah Št. semen v gramu: 3−7

Bela gorjušica za zeleno gnojenje (Sinapis alba) 182679 Lubenica CrimsonSweet 50 g 10 100 g

SLADKA KORUZA

DIHONDRA

StroËnice 10

LUBENICE

ELA GORJUŠICA

36

Bela deteleja (Trifoliumrepens) 100 g

  

M.

M.

M.

10 Seme kali: 8−10 dni

VEČJA PAKIRANJA V ŠKATLAH

»as setve: Marec−junij. Sadilna razdalja: 3−5 x 30−60 cm

GRAH

»as pobiranja pridelka: 10 2 Maj−september.

Sladka koruza 10 Goldcup F1 100 g

Dobri sosedi: KorenËek, redkvica, redkev, solata, zelena, špinaËa, buËke, koruza, koper.

Sončnice za10 zrnje 50 g

Nasvet

35

PAKIRANJA VRTNIN v ©katlah

Ostala ponudba semen

10

275 275

3831002641475



Gr

Grah Kelvedon Pisum sativum L. Nizek (45−60 cm) grah. Zgodaj zori in da visoke pridelke. Zrna so oglata. Pakiranje: 200 g

10

10

10

10

Stro»nice Grah Kelvedon 10 Grah Mali provansalec 10Grah Rondo 10 Nizki fiæol Berggold Nizki fiæol Etna Nizki fiæol »udo Piemonta Nizki fiæol 10 RumenostroËni plošËati Nizki fiæol Starozagorski Nizki fiæol za zrnje »ešnjevec 10Visoki fiæol 1 Meraviglia di Venezia 1 Visoki fiæol Neckargold Ostale vrtnine 3 Motovilec Holandski RadiË Træaški 3 solatnik StrnišËna repa Kranjska okrogla ŠpinaËa Matador

StroËnice

1

274 274

3831002641451

   

Grah Mali provansalec

31508

Pisum sativum L.

35083

274

31508

    3831002612284

1

31508Mali Provansalec 200 g ŠK Grah

3

35083Mali Provansalec 500 g ŠK Grah

3

31443Rondo 200 g ŠK Grah

Grah Mali provansalec Pisum sativum L.

Zelo zgodnja sorta. Lahko Pakiranje: 500 g ga sejemo ponovno avgusta, tako da rodi okto­ Grah Rondo 500 g ŠK 31443 VISOKI FIŽOL bra. Veliki pridelkiNIZEK zrnaIN pri­ jetno sladkega okusa. Visok 40−50 cm. 4 277 NIZEK IN VISOKI FIŽOL Pakiranje: 200 g 4

277

7

30205

 

  

Gra

Gra

Gra

Gra

Fiž

7

30205Bergold 200 g ŠK Fižol

Fiž

9

33840Etna 200 g ŠK Fižol

Fiž


1

274

1

31508

setev: 120−180 kg/ha 3 Grah Mali Provansalec 200 g ŠK

35083

Nizki in visoki fiæol Št. semen v gramu: 2−4 1

274

31508

35083

35083

   

   

1

Grah 31508Mali Provansalec 200 g ŠK

3

Grah 35083Mali Provansalec 500 g ŠK

3831002617791 3

Grah Rondo

31443

274

31443

3831002612291

Grah 31443Rondo 200 g ŠK

4

OKI FIŽOL Je srednje

zgodnja, zelo rodna sorta, ki zraste od 90 277do 170 cm visoko. 7 Potrebuje oporo. Stroki so dolgi pribliæno 10−12 cm,1 zrno zeleno, okroglo in 9 30205 gladko. Zgodnje in pogosto obiranje pospešuje tvorbo 274 1 novih strokov. 33840 11 Pakiranje: 200 g

        StroËnice              

Pisum sativum L. 277

                     

Pakiranje: 500 g

1

Fižol 30205Bergold 200 g ŠK

274 Fižol 33840Etna 200 g ŠK

oz. 0,8−1,3 kg/100 m² (nizki fiæol); 50−80 kg/ haMali oz.12 0,7−1,3 kg/100 3 Grah Provansalec 500 g ŠK m² (visoki fiæol)

1

31443

12

Sadilna razdalja: Nizki 10 x 50 cm; 12 500 Grah Rondo g ŠK

4

277 277

visoki 20 x 80 cm

35083Mali Provansalec 500 g ŠK Grah

Grah Rond1

3

31443Rondo 200 g ŠK Grah

Grah Rond1

Fižol Bergold 200 g ŠK

9

3831002641505

Phaseolus vulgaris L.

33840

12

   

10

35083 276

3 8

Grah 12 500 g ŠK 31443Rondo 200 g ŠK Grah Rondo NIZEK IN VISOKI FIŽOL Fižol g ŠK 12 OSTALE VRTNINE 30206Starozagorski 200 Fižol MeravigliadiVenezia 200 g ŠK V ŠKATLAH12

277

30205

9

33840Etna 200 g ŠK Fižol

11

31447Merveigle de Piemonte 200 g ŠKFižol NIZE1 Fižol

10

Nizki fiæol Etna

Phaseolus vulgaris L.

10 30206Starozagorski 200 g ŠK Fižol

12 9237MeravigliadiVenezia 200 g ŠK Fižol

Grah Rondo 12 500 g ŠK 9237 Fižol Neckargold 200 g ŠK 12 OSTALE VRTNINE V ŠKATLAH

     $h3A@@2|VRXYUw  

277 12 Fižol Neckargold 200 g ŠK

Fižol Bergold 200 g ŠK 12

12

7

30205Bergold 200 g ŠK Fižol 12

Fižol Etna12 200 g ŠK

12

Fižol Merveigle 12 de Piemonte 200 g ŠK

12

9

33840Etna12 Fižol 200 g ŠK

30205

9

Fižol 33840Etna 200 g ŠK

11

31447Merveigle 12 de Piemonte 200 g ŠKFižol NIZEK Fižol 12 RUMEN PLOŠAT 200 g ŠK

Nizki fiæol »udo Piemonta

31447

Phaseolus vulgaris L. 276

31447

3831002612253

276

3831002641543

182569

182570

Nizki fiæol za zrnje »ešnjevec

Nizki fiæol za zrnje 12 »ešnjevec

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Nizki fiæol za pisano zrnje. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 12 Pakiranje: 200 g

Nizki fiæol za pisano zrnje. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. Pakiranje: 500 g

$h3A@@2|VRXYUw

12 g ŠKFižol 276 NIZEK 200 g ŠK FIŽOL182570 12500g Fižol 12 RUMEN PLOŠAT 31447Merveigle de Piemonte 200 ŠK Starozagorski 10 182570200 gFižol ČEŠNJEVEC

12

30206 Fižol ŠK Starozagorski 10 276 NIZEK RUMEN PLOŠAT8200 gFižol 200 g ŠK

8

Fižol 30206Starozagorski 200 g ŠK 10

Phaseolus vulgaris L.

Nizki fiæol Starozagorski

Phaseolus vulgaris L.

9237MeravigliadiVenezia 12 Fižol 200 g ŠK

Seme kali 8−10 dni. Je ZelenostroËni. Cenjena nizek, zgoden (dozori v evropska zgodnja sorta. Stroki so svetlo rumeni, 55−60 dnevih) fiæol za 10 Da velike ravni in plošËati, dolgi okoli OSTALE VRTNINE 30206 Fižol 200 g ŠK V ŠKATLAH 12 pridelke 9237MeravigliadiVenezia Fižol Neckargold 200 g plošËatih ŠK stroËje in zrnje. Okusni 16 cm in široki 1,8−2,0 cm. strokov, zlasti na Primor­ stroki brez niti so plošËati, Stroke zaËnemo obirati zelo skem. široki vijoliËno Pakiranje: zgodaj, ko so 200 še mladi 9237 in mesnati, Fižol Neckargold g ŠK (60 12 200 g OSTALE VRTNINE V ŠKATLAH marmorirani. Pri kuhanju se dni od setve). Sejemo ga obarvajo rumeno. Seme je v presledkih treh tednov E V ŠKATLAH marmorirano (pisano). in tako podaljšamo Ëas Pakiranje: 200 g zorenja. Pakiranje: 200 g

Fižol MeravigliadiVenezia 200 g ŠK 12

Fižol Neckargold 200 g ŠK 12

Fižol Mera1

Fižol Neck1

1

10

11

Nizki fiæol RumenostroËni plošËati

Fižol Merve 1

37

Fižol 30205Bergold 200 g ŠK

3831002612512

Fižol Etna1

Roden nizki fiæol za pisano zrnje. Dozori v pribliæno 70 12 dnevih poRUMEN setvi. PLOŠAT 200 gFižol 276 NIZEK Fižol ŠK Staro1 Pakiranje: 200 g

7

33840

3831002631414

Fižol Bergo

30205Bergold 200 g ŠK Fižol

277 E V ŠKATLAH

33840

      

7

RumenostroËni. Najzgo­ dnejši nizki fiæol, ki dozori 274 Grah Mali Provansalec 200 g ŠK v dveh mesecih. Ima zlato 12 11 31447 Fižol Etna12 200 g ŠK 12 rumene, fine, okrogle stroke. Tudi za zamrzovanje. 31508Mali Provansalec 200 g ŠK Grah Mali 12 Provansalec 500 g ŠK Grah Tradicionalna 8 12 g ŠK Poæivi 276 solate. 12 de Piemonte 200 Fižol Merveigle 12 evropska sorta. Pakiranje: 200 g 35083Mali 12 Grah Rondo Grah Provansalec 500 g ŠK 10 200 g ŠK

3 31443Rondo Grah 10 200 g ŠK 35083Mali Provansalec 500 g ŠK Grah Fižol ŠK Starozagorski 10 276 NIZEK RUMEN PLOŠAT 200 gFižol 200 g ŠK 10

4 277 Fižol Neckargold 200 g ŠK OSTALE VRTNINE V ŠKATLAH

3

      

3 12

OKI FIŽOL 9237

Grah Mali 1P

4

12

Nizki fiæol Berggold

30205

3 Grah 31508Mali Provansalec 200 g ŠK Fižol 12 RUMEN PLOŠAT8200 g30206 31447Merveigle de Piemonte 200 g ŠKFižol NIZEK ŠK

4 Grah Rondo 500 g ŠK NIZEK IN VISOKI FIŽOL Fižol 10 9237MeravigliadiVenezia 200 g ŠK

31508Mali Provansalec 200 g ŠK Grah

Grah Rondo 500 g ŠK NIZEK IN VISOKI FIŽOL

10

31508 31447

31443 30206

  

1

Seme kali: 6−10 dni 10 200 g ŠK Grah Rondo »as setve: April−julij. NIZEK IN VISOKI FIŽOL

»as pobiranja pridelka: 7 Maj−september.

Grah Rondo

Grah Rondo 500 g ŠK NIZEK IN VISOKI FIŽOL

Pisum sativum L.

KoliËina semena za

   

PAKIRANJA VRTNIN v ©katlah

StroËnice

12

FIŽOL Č


       7

Fižol 30205Bergold 200 g ŠK

Fižol Etna12 200 g ŠK

7

30205

9

Fižol 33840Etna 200 g ŠK

12 de Piemonte 200 g ŠK Fižol Merveigle

9

33840

11

Fižol 12 RUMEN PLOŠAT 200 g ŠK 31447Merveigle de Piemonte 200 g ŠKFižol NIZEK

10

11

31447

12

Fižol ŠK Starozagorski 10 276 NIZEK RUMEN PLOŠAT 200 gFižol 200 g ŠK

12

12

276

8

Fižol 30206Starozagorski 200 g ŠK

8

30206

PAKIRANJA VRTNIN v ©katlah

StroËnice

10

30206

3831002631407 10

3831002626137

Visoki fiæol Visoki fiæol200 g ŠK 9237 Fižol Neckargold OSTALE VRTNINE V ŠKATLAH Meraviglia di Venezia Neckargold

21

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Visoki fiæol z rumenimi, plošËatimi stroki. Pakiranje: 200 g

Srednje pozna, zelo rodna sorta. Uæivamo rumene, mesnate, okrogle stroke,23 lahko pa tudi belo zrnje. Pakiranje: 200 g

VRTNINE V ŠKATLAH

38

9237

Fižol ŠK 9237MeravigliadiVenezia 200 g20

22

Ostale vrtnine

12 Fižol MeravigliadiVenezia 200 g ŠK

8472

3831002640898

   

12 Fižol 200 g ŠK 8472Neckargold

Motovilec 12 8470 Holandski

Valerianella locusta L. 8468

Ima velike, široke, rumeno zelene liste. Pakiranje: 200 g 8473

88

Ostale vrtnine

20

89

180003

180004

8472

    21

8472 180079

23

8472

8470 8470

    21

3831002640874 22

RadiË 8468 Træaški solatnik

23

Cichorium intybus L. 8473

180004

Motovilec Holandski 80 g ŠK 8470

8468

 

22 19

3831002640850

Radi 8468 tržaški solatnik 250 g ŠK23

12

Motovilec 12 Holandski 80 g ŠK

Radi tržaški solatnik 250 g ŠK

Repa Kranjska okrogla 250 g ŠK

Sadike poletnih cvetlic si lahko vzgojimo sami. Z vzgojo zaËnemo zgodaj 12 spomladi. Takrat si tudi napravimo naËrt, kam jih bomo posadili, da bo vrt 12 barvit, zanimiv in har­mo­ ni­Ëen.

Špinaa Matador 250 g ŠK

12

Legenda: S. = Ëas setve C. = Ëas10cvetenja

 

Zelje Slava 50 g

       

BOÆI»NO ÆITO

12 okrogla 250 g ŠK Repa Kranjska Koleraba Rumena maslena 50 g

12 10

8473

3831002640904

12 okrogla 250 g ŠK Repa 8473Kranjska

Spinacea oleracea L.

NIZKE ENOLETNICE

12 Špinaa Matador 250 g ŠK 322

12

  89

Ima velike, temno zelene, svetleËe liste, ki nam obogatijo jedilnik zgodaj 180003 spomladi in jeseni. Dobro prezimi. Pakiranje: Zelje Slava 50 g 200 g 180004

 

10 Zelje Varaždinsko 50 g KRMNI OHROVT

37

180079

 10

003034

3034

3831002616022

       12

Nepostarnik moder

324

3036

337

3048 Mill.

2036

M.

M.

Ageratum houstonianum

12

kisanje in krmo. »e ima dovolj vlage, dobro uspeva 88 v vsakih tleh. Pakiranje: 200 g

12 10

TRAJNICE

12 solatnik 250 g ŠK Radi 8468 tržaški 39964

Brassicarapa var. rapa

Zelje Varaždinsko 50 g KRMNI OHROVT

Motovilec Holandski 80 g ŠKIN DVOLETNICE Krmni ohrovt Angeliter 100 g

12

ŠpinaËa Matador

Zelje Slava 50 g 180004

VISOKE ENOLETNICE PLEZALKE in SUHO CVETJE

StrnišËna repa Kranjska okrogla

ZELJE

Nizke10 enoletnice

Zelje Varaždinsko 50 g

Repa 12 8473 Kranjska okrogla 250 g ŠK Špinaa Matador 250 g ŠK VEČJA PAKIRANJA VRTNIN - SPECIAL VREČKA

180003

Nizke enoletnice

12 solatnik 250 g ŠK Radi tržaški

REPA

Špinaa Matador 250 g ŠK VEČJAod PAKIRANJA VREČKA uporabo, solata poletjaVRTNIN - SPECIAL Za takojšno

Sveæa do pomladi. Svetlo zeleni, gladki in neæni listi se dobro NJA VRTNIN - SPECIAL VREČKAPo redËenju ZELJE obrašËajo. razvije koniËaste, zelene glavice. Sejemo na gosto,88 ZELJE da listi ostanejo neæni in obeljeni. Dobro prezimi. 88 180003 89 Pakiranje: 200 g

89

Najlepše cvetijo, Ëe jim v vrtu izberemo mesto, ki jim najbolj ustreza. VeËina jih izvira iz toplih deæel z milim podnebjem. Zato naj tudi v vrtu rastejo na toplem, sonËnem in zavetrnem mestu. 12

Motovilec Holandski 80 g ŠK 8470

KOLERABA

22

Poletne cvetlice spadajo v vsak vrt. V primerjavi s traj­ nicami, ki obiËajno cvetijo krajši Ëas, nas poletne cvetlice razveseljujejo od pomladi do jeseni.

12

ZELJE

20 37

21

Nizke enoletnice

12

VEČJA PAKIRANJA VRTNIN - SPECIAL VREČKA

KRMNI OHROVT

20

cvetlice

277

     

4

Zelje Slava 50 g

343

10 Zelje Varaždinsko 50 g

346

10

S. jan−apr C. maj−sep 10 3052 Priljubljena cvetlica, ki krasi obrobke, grede, terase. Potrebuje 10 hranljiva tla in 3055 veliko vode.

363

3072

Krmni ohrovt Angeliter 100 g 365

3074

10

M.

M.

M.

M.

M.


Nizke enoletnice

324

322

NIZKE ENOLETNICE 322

3034

NIZKE ENOLETNICE 322

ENOLETNICE

            Nizke enoletnice                      324

3034

003036

3036

3831002616046 337

3036

NIZKE ENOLETNICE

3034

                                 324

                                 324

3034

                                 337

                              

M. VREČKA

M. VREČKA 2036 AGERATUM MEX.MODERM. VREČKA 3048

3036 M. VREČKA 2086 10 ALYSSUM MARITIMUM BE M. VREČKA 2036 AGERATUM MEX.MODER 343 3052 M. VREČKA

337 3048 M. VREČKA 2402 10 ASTRA PRITLIKAVA MEŠ M. VREČKA M. VREČKA 2036 AGERATUM MEX.MODER 3036 M. VREČKA 2086 10 ALYSSUM MARITIMUM BE 346 3055

343 3052 M. VREČKA 2460 10 IMPATIENS WALER.MEŠ.M. VREČKA 3036 M. VREČKA 2086 10 ALYSSUM MARITIMUM BE 337 3048 M. VREČKA 2402 10 ASTRA PRITLIKAVA 363 MEŠ 3072 M. VREČKA 2036 AGERATUM MEX.MODER

003048

3831002616169

003052

3831002616961

003055

3831002616985

003074

3831002616374

346 MEŠ 3055 M. VREČKA 2583 10 CAPSICUM ANNUUM 3048 M. VREČKA 2402 10 ASTRA PRITLIKAVA 343 3052 M. VREČKA 2460 10 IMPATIENS WALER.MEŠ. 365 3074 M. VREČKA 2086 ALYSSUM MARITIMUM BE

NIZKE ENOLETNICE

M. VREČKA

322 3034 M. VREČKA 2086 Astra nizka 2402 Vodenka IMPATIENS WALER.MEŠ. 2460 Okrasna CAPSICUM ANNUUM 2583 Kitajski 10 3138 363 3072 M. VREČKA 3123 DIMORPHOTHECA AURAN. 343 3052 M. VREČKA 2460 10 346 MEŠ 3055 M. VREČKA 2583 10 375 3086 M. VREČKA M. VREČKA 2402 ASTRA PRITLIKAVA NIZKE ENOLETNICE mešanica mešanica paprika nageljËek mešanica mešanica Lobularia maritima (L.) Callistephus chinensis (L.) Impatiens walleriana 322 3034 M. VREČKA 2036 AGERATUM MEX.MODERM. VREČKA 324 3036

Grobeljnik bel

3048

3052 Desv.

346

365 3055 M. VREČKA 2583 10 CAPSICUM ANNUUM 363 3072 M. VREČKA 2460 IMPATIENS WALER.MEŠ. Nees Hook.f.

NIZKE ENOLETNICE

3074 M. VREČKA 3138 DIANTHUS 10 M. VREČKA 3123 DIMORPHOTHECA 10 3094 Capsicum annuum L. 382 AURAN. Dianthus chinensis L. CHINEN.MEŠ.M. VREČKA

cvetlice

S. mar−maj S. feb−apr S. mar−apr S. feb−apr S. feb−apr 324 3036 M. VREČKA 2086 10 ALYSSUM MARITIMUM BE 322 3034 M. VREČKA 2036 AGERATUM MEX.MODER 337 3048 M. VREČKA C. jun−okt C. jul−sep C. maj−okt Okrasni mali grmiËek, poln C. VREČKA jul−sep 375 AURAN. 3086 M. 3470 10 GAZANIA SPLENDES 363 3072 M. VREČKA 3123 10 DIMORPHOTHECA 365 3074 M. VREČKA 3138 10 DIANTHUS CHINEN.MEŠ. 390 3102 M. VREČKA 3055 M. VREČKA 2583 CAPSICUM ANNUUM NIZKE ENOLETNICE Blazinasta enoletnica, MoËne, nizke rastlinice se Bogato cvetoËa enoletnica. dekorativnih “papriËic”, od Z njim si v vrtu ustvarimo primerna za skalnjak. Po dobro razrastejo, tako da so Prelepa za okras cvetliËnih poletja do zime. Lepa tudi pisano preprogo v rdeËi, 337 3048 M. VREČKA 2402 10 ASTRA PRITLIKAVA MEŠ M. VREČKA 322 3034 M. VREČKA 2036 AGERATUM MEX.MODER 324 3036 M. VREČKA 2086 10 ALYSSUM MARITIMUM BE 343 3052 cvetenju jo poreæemo v Ëasu cvetenja polne pis­ gredic, zabojËkov in posod kot lonËnica. roza in beli 382 3094 M. VREČKA 3788barvi. IBERIS UMBELLATA MEŠM. VREČKA 365 3074 M. VREČKA 3138 DIANTHUS CHINEN.MEŠ. 10 375 AURAN. 3086 M. VREČKA 3470 GAZANIA SPLENDES 10 400 3112 3072 M. VREČKA 3123 DIMORPHOTHECA 10 ENOLETNICE 10 cm od tal in znova bo anih cvetov. na balkonih in terasah. zacvetela. 3034 3074

324 375

M. VREČKA 2036 AGERATUM MEX.MODER 343 3052 M. VREČKA 2460 10 IMPATIENS WALER.MEŠ.M. VREČKA 3036 M. VREČKA 2086 10 ALYSSUM MARITIMUM BE 337 3048 M. VREČKA 2402 10 ASTRA PRITLIKAVA 346 MEŠ 3055 390 3102 M. VREČKA 4120 10 LOBELIA ERINUS MODRAM. VREČKA 3086 M. VREČKA 3470 10 GAZANIA SPLENDES 382 3094 M. VREČKA 3788 10 IBERIS UMBELLATA 401 MEŠ3113 M. VREČKA 3138 DIANTHUS CHINEN.MEŠ.

3036 3086

337 382

M. VREČKA 2086 ALYSSUM MARITIMUM BE 346 MEŠ 3055 M. VREČKA 2583 10 CAPSICUM ANNUUM M. VREČKA 3048 M. VREČKA 2402 10 ASTRA PRITLIKAVA 343 3052 M. VREČKA 2460 10 IMPATIENS WALER.MEŠ. 363 3072 400 MEŠ3112 M. VREČKA 4828 10 PORTULACA GRAND.MEŠ. 3094 M. VREČKA 3788 10 IBERIS UMBELLATA 390 3102 M. VREČKA 4120 10 LOBELIA ERINUS 408MODRA3121 M. VREČKA M. VREČKA 3470 GAZANIA SPLENDES

3048 3094

343 390

M. VREČKA 2402 ASTRA PRITLIKAVA 363 3072 M. VREČKA 3123 10 DIMORPHOTHECA AURAN. 3052 M. VREČKA 2460 10 IMPATIENS WALER.MEŠ. 346 MEŠ 3055 M. VREČKA 2583 10 CAPSICUM ANNUUM 365 3074 M. VREČKA 401MODRA3113 M. VREČKA 4830 10 PORTULACA GRAND.DVOJ 3102 M. VREČKA 4120 10 LOBELIA ERINUS 400 MEŠ3112 M. VREČKA 4828 10 PORTULACA GRAND.MEŠ. M. VREČKA 3788 IBERIS UMBELLATA

3052 3102

346 400

M. VREČKA 2460 IMPATIENS WALER.MEŠ. 365 3074 M. VREČKA 3138 10 DIANTHUS CHINEN.MEŠ.M. VREČKA 3055 M. VREČKA 2583 10 CAPSICUM ANNUUM 363 3072 M. VREČKA 3123 10 DIMORPHOTHECA 375 AURAN. 3086 408 3121 M. VREČKA 5436 10 TAGETES PATULA MEŠ. 3112 M. VREČKA 4828 10 PORTULACA GRAND.MEŠ. 401MODRA3113 M. VREČKA 4830 10 PORTULACA GRAND.DVOJ M. VREČKA 4120 LOBELIA ERINUS

3055 3112

363 401

M. VREČKA 2583 CAPSICUM ANNUUM 375 AURAN. 3086 M. VREČKA 3470 10 GAZANIA SPLENDES 3072 M. VREČKA 3123 10 DIMORPHOTHECA 365 3074 M. VREČKA 3138 10 DIANTHUS CHINEN.MEŠ. 382 3094 3113 M. VREČKA 4830 10 PORTULACA GRAND.DVOJ 408 3121 M. VREČKA 5436 10 TAGETES PATULA MEŠ. 10 M. VREČKA 4828 PORTULACA GRAND.MEŠ.

3072 3113

365 408

M. VREČKA 3123 DIMORPHOTHECA 382 3094 3074 M. VREČKA 3138 10 DIANTHUS CHINEN.MEŠ. 375 AURAN. 3086 M. VREČKA 3470 10 GAZANIA SPLENDES 390 3121 M. VREČKA 5436 10 TAGETES PATULA MEŠ. 10 M. VREČKA 4830 PORTULACA GRAND.DVOJ

3074 3121

375

M. VREČKA 3138 DIANTHUS CHINEN.MEŠ. 390 3086 M. VREČKA 3470 10 GAZANIA SPLENDES 382 3094 M. VREČKA 5436 TAGETES PATULA MEŠ. 10

3102 M. VREČKA 4120 10 LOBELIA ERINUS MODRAM. VREČKA M. VREČKA 3788 10 IBERIS UMBELLATA 400 MEŠ3112

003094

003112

003086

3086

3831002617012 382

Gazanija mešanica

3831002616558

M. VREČKA 3470 GAZANIA SPLENDES 3094 390

003102

3831002616619

3831002616701

39

M. VREČKA

M. VREČKA 3788 10 IBERIS UMBELLATA MEŠM. VREČKA 3102

003113

3831002617074

400 MEŠ3112 M. VREČKA 4828 10 PORTULACA GRAND.MEŠ. M. VREČKA 3788 10 IBERIS UMBELLATA 3102 M. VREČKA 4120 10 LOBELIA ERINUS 401MODRA3113 M. VREČKA

3470 Grenik IBERIS UMBELLATA 3788 Lobelija LOBELIA ERINUS 4120 TolšËak PORTULACA4828 Polnjeni 10 M. VREČKA 3788 401MODRA3113 M. VREČKA 4830 PORTULACA4830 GRAND.DVOJ 390 3102 M. VREČKA 4120 10 400 MEŠ3112 M. VREČKA 4828 10 GRAND.MEŠ. 408 3121 M. VREČKA mešanica modra mešanica tolšËak Gazania rigens (L.) Gaertn. Iberis umbellata L. Lobelia erinus L. Portulaca grandiflora Hook. mešanica

3094

3102

400

S. mar−apr C. jun−okt S svojimi pisanimi cvetovi 3112 401 (rdeËi, oranæni, rjavkasti, vijoliËni, beli, rumeni) v skupinah krasi sonËne 408 3113 grede, balkone, skalnjake. Zelo vztrajno cveti. OdliËno se obnese v mestnih 3121 vrtovih.

M. VREČKA 4120 LOBELIA ERINUS 408 3121 M. VREČKA 5436 TAGETES PATULA MEŠ. 3112 M. VREČKA 4828 10 PORTULACA GRAND.MEŠ. 401MODRA3113 M. VREČKA 4830 10 PORTULACA GRAND.DVOJ 10 Portulaca grandiflora

S. mar−maj S. feb−apr S. apr−maj C. jul−sep C. maj−sep C. jun−okt S. apr−maj Obilno cvetoËa, pokrivna Nizka, modra, pokrivna Za cvetoËo poletno pre­ C. jun−okt 10 M. VREČKA 4828 PORTULACA GRAND.MEŠ. 10 3113 M. VREČKA 4830 PORTULACA GRAND.DVOJ 408 3121 M. VREČKA 5436 10 TAGETES PATULA MEŠ. rastlina je primerna za cvetlica, primerna za progo na suhih tleh in Ima dvojne cvetove. obrobke, skalnjak in rezano obrobke, nizke skupine sonËnih legah. Je oËarljiv cvetje. Sejemo jo na prosto in VREČKA balkone. bo MEŠ. med betonskimi M. VREČKA 4830 PORTULACA GRAND.DVOJ 10 3121 M. 5436Zemlja TAGETESnaj PATULA 10 plošËami. na stalno mesto. vedno dovolj vlaæna. M. VREČKA 5436 TAGETES PATULA MEŠ.

10


3086

382

3094

390

     

Nizke enoletnice M. VREČKA 3470 GAZANIA SPLENDES

375

3102

400

3112

401

3113

408

3121

003121

cvetlice 326

327

329

330

331

                         

5436 Æametnica 325 003037 rufled red

Tagetes patula L.

330

Fižol BORLOTTO Visoke enoletnice

10

jimo iz sadik ali paZjih MAČEHA MODRA OČESOM

Enoletnice si lahko vzgo­ sejemo neposredno na prosto.

409

3122

ORLICA MEŠANICA Enoletnice, ki jih sejemo

10

            

5438 Rogata 5889 Cvetlice, ki jih sejemo329 VISOKE ENOLETNICE M. VREČKA 2094 AMARANTHUS CAUD.RDE.neposredno 10 na prosto, drobnocvetna vijolica 409 so ognjiË (Calendula), Helen Mount 325 003037

003041

                                

M.

ZajËki mešanica

003040 3122

2129

M.

M.

M. VREČKA 2261 ASTRA MEISTER ROŽNA. 10 3122 M. VREČKA 5438 TAGETES PATU.RUF.RED 10 329 003040 330 003041 M. VREČKA 2261 ASTRA MEISTER ROŽNA.M. 334 003045 M. VISOKE ENOLETNICE 331 003042 M. VREČKA 2262 ASTRA MEISTER RDEČA 10 409 3122 M. VREČKA 5438 TAGETES PATU.RUF.RED 10 003041 331 003042 M. VREČKA 2262 10 ASTRA MEISTER RDEČA M. M. VREČKA 2094 AMARANTHUS330 CAUD.RDE. 325 003037 335 003046 M. VISOKE ENOLETNICE 332 003043 M. VREČKA 2274 ASTRA PRINZESS BELA 10 M. VREČKA 5438 TAGETES PATU.RUF.RED 10 003042 M. VREČKA 2094 AMARANTHUS332 CAUD.RDE. 325 003037 003043 M. VREČKA 2274 10 ASTRA PRINZESS BELA M. 326 030156 M. VREČKA 2096 10 AMARANTHUS331 TRICOLOR 336 003047 M. 333 003044 M. VREČKA 2275 ASTRA PRINZESS MODRA 10 409

Visoke enoletnice 3122

003037

030156

003038

          

003040

003040

            

334

M. VREČKA 2094 AMARANTHUS327 CAUD.RDE. 003043 030156 M. VREČKA 2096 10 AMARANTHUS333 TRICOLOR 003044 M. VREČKA 2275 10 ASTRA PRINZESS MODRAM. 003038 M. VREČKA 2129 10 ANTIRRHINUM332 MAJ.MEŠ. 338 003049 M. 003045 M. VREČKA 2276 ASTRA PRINZESS RDEČA 10

327

M. VREČKA 2096 AMARANTHUS329 TRICOLOR 333 003038 M. VREČKA 2129 10 ANTIRRHINUM334 MAJ.MEŠ. 003045 M. VREČKA 2276 10 ASTRA PRINZESS RDEČA M. 003040 M. VREČKA 2260 10 ASTRA MEISTER MEŠ. 003044

335

003046

329

M. VREČKA 2129 ANTIRRHINUM330 MAJ.MEŠ. 334 003045 003040 M. VREČKA 2260 10 ASTRA MEISTER MEŠ. 003046 335 M. VREČKA 2277 10 ASTRA PRINZESS ROŽN. M. 003041 M. VREČKA 2261 10 ASTRA MEISTER ROŽNA.

336

003047

326

3831002616084

003041

3831002616091

M. VREČKA 2277 ASTRA PRINZESS ROŽN.

10

M. VREČKA 2362 ASTRA NOJEVOPER.MEŠ.

003042

3831002616107

003047

10

3831002616152

003046

3831002616145

330

M. VREČKA 2260 ASTRA MEISTER MEŠ. 003042 335 003041 M. VREČKA 2261 10 ASTRA MEISTER ROŽNA. 336 003047 M. VREČKA 2362 10 ASTRA NOJEVOPER.MEŠ.M. 331 M. VREČKA 2262 10 ASTRA MEISTER RDEČA003046

338

003049

M. VREČKA 2404 ASTRA PRINZESS MEŠ.

10

Astra pajkovka 2260 Astra pajkovka 2261 Astra pajkovka 2262 Astra ASTRA PRINZESS 2362 Astra princes 2277 003041 M. VREČKA 2261 ASTRA MEISTER ROŽNA. 336BELA 003047 331 003042 M. VREČKA 2262 10 ASTRA MEISTER RDEČA003049 338 M. VREČKA 2404 10 ASTRA PRINZESS MEŠ. 332 003043 M. VREČKA 2274 10 mešanica roænata rdeËa nojevoperna roænata mešanica Callistephus chinensis L. Callistephus chinensis L. Callistephus chinensis L. Callistephus chinensis L. 003042

332

M. VREČKA 2262 ASTRA MEISTER RDEČA003044 003049 003043 M. VREČKA 2274 10 ASTRA PRINZESS BELA M. 10 333 VREČKA 2275chinensis ASTRA PRINZESS Callistephus L.338MODRA

335

M. VREČKA 2276 ASTRA PRINZESS 003046 M. VREČKA 2277 10 ASTRA PRINZESS ROŽN. M. VREČKA 2362 10 336RDEČA 003047 ASTRA NOJEVOPER.MEŠ.

10

336

M. VREČKA 2277 ASTRA PRINZESS 003047 M. VREČKA 2362 10 ASTRA NOJEVOPER.MEŠ.M. VREČKA 2404 10 338ROŽN.003049 ASTRA PRINZESS MEŠ.

10

333

S. mar−apr C. jul−sep Raznobarvne mešanice333 003043 dolgopecljatih, lepo cve­ toËih aster. Primerne za rezanje. 003044 334

334

003045

335

003046

332

10

Antirrhinum majus L. CAUD.RDE. M. VREČKA 2094 AMARANTHUS gla­­vinec (Centaurea), 330 003041 M. Viola cornuta L. VISOKE ENOLETNICE klar­ k ija (Clar­ k ia), eno­ l et­ S. apr−maj S. apr−maj S. feb−apr 326 030156 M. VREČKA 2096 AMARANTHUS TRICOLOR 10 ­ni ostroæ­nik (Delphinium C. maj−okt C. maj−okt C. jun−okt S. mar−maj, avg−sep ajacis), kalifornijski mak M. 325 003037 326 030156 M. VREČKA 2096 AMARANTHUS TRICOLOR Nizke rastlinice s cvetovi Nizke rastlinice s cvetovi Srednje visoki zajËki v C. jul−sep, maj−avg M. (Escholtzia), go­­decija 331 003042 svetleËih barv. Zgodaj cve­ svetleËih barv. Zgodaj cve­ razliËnih barvah, primerni 327 003038 M. 2129 ANTIRRHINUM 10 Je VREČKA kompaktna cvetlica, MAJ.MEŠ. (Godetia), gre­­ nik (Iberis), tijo in nam krasijo grede, tijo in nam krasijo grede, za okras gred in rezanje. visoka 10 cm. Drobni, sijoËi lavatera (Lavatera), vrtni 326 030156 M. 327 003038 M. VREČKA 2129 ANTIRRHINUM MAJ.MEŠ. obrobke, balkone, terase obrobke, balkone, terase cvetovi so purpurne barve, mak (Papaver). 332 003043 M. 329 je 003040 VREČKA 2260in ASTRA MEISTER MEŠ. 10 do pozne jeseni. Zaæelena do pozne jeseni. Zaæelena je M. z rume­ nimi vijoliËnimi v vsakem vrtu, saj koristno v vsakem vrtu, saj koristno conami. Potrebuje sonËno 327 003038 329 003040 M. VREČKA 2260 ASTRA MEISTER MEŠ. M. vpliva na tla. vpliva na tla. lego in vedno dovolj vlage. 333 003044 M.

VISOKE ENOLETNICE 325

M. VREČKA 4120 LOBELIA ERINUS MODRA

VISOKE ENOLETNICE

Tagetes patula L.

409

M. VREČKA 3788 IBERIS UMBELLATA MEŠ

$h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu $h3A@@2|VQVUTq $h3A@@2|VQRQSp

aprila in maja nepo­VISOKE ENOLETNICE sre­­­­­d­­no na prosto, so ro­bust­­­­­neSUHA in hitro rastejo. M. VREČKA 4828 PORTULACA GRAND.MEŠ. 10 M. 325 KRILATA ROŽA BELA 003037 Poz­­ne pomladanske pozebe jim ne škodujejo. V krajih z blago klimo 326 jih 030156 M. VREČKA 4830 PORTULACA GRAND.DVOJ 10 M. SUHA ROŽA lahko sejemo æe v drugi polovici marca, vendar 3831002616794 003122 3831002616800 009195 3831002612130 003038 3831002616060 moramo vedeti, da seme M. VREČKA 5436 TAGETES PATULA MEŠ. M. VREČKA 5438 10 409 3122 TAGETES PATU.RUF.RED ROGATA DROBNOCVETNA 10 327 003038 M. VIJOLICA HELEN MOU kali takrat, ko je zemlja dovolj topla. 409 3122 M. VREČKA 5438 TAGETES PATU.RUF.RED

Æametnica mešanica

40

10

S. mar−apr S. mar−apr S. mar−apr C. jul−sep C. jul−sep C. jul−sep S. mar−apr Astre z lepimi, roæna­ Astre z lepimi, rdeËimi cve­ Prvovrstne, dolgopecljate C. jul−sep M. VREČKA 2274 ASTRA PRINZESS 003044 M. VREČKA 2275 10 ASTRA PRINZESS MODRAM. VREČKA 2276 10 334BELA 003045 ASTRA PRINZESS RDEČA 10 timi cvetovi. Primerne za tovi. Primerne za rezanje. astre z znaËilnimi blazina­ Izrazite barve polnih in rezanje. stimi cvetovi, ki imajo svetlo rahlih cvetov zanimivih sredino. OdliËne za rezano oblik. M. VREČKA 2275 ASTRA PRINZESS 003045 M. VREČKA 2276 10 ASTRA PRINZESS RDEČA M. 335MODRA 003046 VREČKA 2277 10 ASTRA PRINZESS ROŽN. 10 cvetje.

M.

M.


          

         

        

     

003040 M. VREČKA 2260 10 ASTRA MEISTER MEŠ. 003043 M. VREČKA 2096 AMARANTHUS329 TRICOLOR 327 003038 M. VREČKA 212910 ANTIRRHINUM332 MAJ.MEŠ. Visoke enoletnice

003038

003040

003041

003042

003043

003043

329

003041 M. VREČKA 2261 10 ASTRA MEISTER ROŽNA.M. VREČKA 2275 10 333 ASTRA PRINZESS MODRA M. VREČKA 2129 ANTIRRHINUM330 MAJ.MEŠ. 003040 M. VREČKA 226010 ASTRA MEISTER MEŠ. 003044

330

331 M. VREČKA 2262 10 ASTRA MEISTER RDEČA M. VREČKA 2276 10 334 003045 ASTRA PRINZESS RDEČA M. VREČKA 2260 ASTRA MEISTER MEŠ. 003042 003041 M. VREČKA 226110 ASTRA MEISTER ROŽNA.

331

332 003043 M. VREČKA 2274 10 ASTRA PRINZESS BELA M. VREČKA 2277 10 335 ASTRA PRINZESS ROŽN. M. VREČKA 2261 ASTRA MEISTER ROŽNA. 003042 M. VREČKA 226210 ASTRA MEISTER RDEČA003046

332

333 M. VREČKA 2275 10 ASTRA PRINZESS MODRAM. VREČKA 2362 10 336BELA 003047 ASTRA NOJEVOPER.MEŠ. M. VREČKA 2262 ASTRA MEISTER RDEČA003044 003043 M. VREČKA 227410 ASTRA PRINZESS

3831002616114 333

Astra princes bela

003044

335

S. mar−apr C. jul−sep Prvovrstne, dolgopecljate 003046 336 astre z znaËilnimi blazina­ stimi cvetovi, ki imajo svetlo sredino. OdliËne za rezano 003047 338 cvetje. 003049

003044

3831002616121

003045

339

       

003051

003051

003049

3831002616176

003050

Callistephus chinensis L.

Callistephus chinensis L.

342

3831002616190 345

Balzamina mešanica

Callistephus chinensis L.

3831002616183

                           2405

10

S. mar−apr S. mar−apr S. mar−apr S. mar−apr C. jul−sep C. jul−sep C. jul−sep C. jul−sep Prvovrstne, dolgopecljate Prvovrstne, dolgopecljate Prvovrstna, dolgopecljata Astre z lepimi, enostavnimi 347MEŠ. 003056 338ROŽN.003049 ASTRA PRINZESS 10 M. VREČKA 2277 ASTRA PRINZESS 003047 M. VREČKA 236210 ASTRA NOJEVOPER.MEŠ.M. VREČKA 2404 10 astre z znaËilnimi blazina­ astre z znaËilnimi blazina­ astra z znaËilnimi blazina­ cvetovi. Pisani cvetni listiËi stimi cvetovi, ki imajo svetlo stimi cvetovi, ki imajo svetlo stimi cvetovi s svetlo sre­ so razvršËeni okoli rume­ sredino. OdliËne za rezano sredino. OdliËne za rezano dino. OdliËna za rezano nega cvetnega kroga. 349 003058 M. VREČKA 2362 ASTRA NOJEVOPER.MEŠ.M. VREČKA 240410 003049 ASTRA PRINZESS MEŠ. 10 cvetje. cvetje. cvetje. M. VREČKA 2404 ASTRA PRINZESS MEŠ.

10

339

003050

350

003059

351

003060

            354

003050

339

003050

342

003051

         345

          

M. VREČKA

Callistephus chinensis L.

345 003054 336RDEČA 003047 ASTRA NOJEVOPER.MEŠ. M. VREČKA 2276 ASTRA PRINZESS 003046 M. VREČKA 227710 ASTRA PRINZESS ROŽN. M. VREČKA 2362 10

Visoke enoletnice

003050

3831002616138

339RDEČA003050 334BELA 003045 M. VREČKA 2276 10 ASTRA PRINZESS 338MODRA 003049 M. VREČKA 2404 10 ASTRA PRINZESS MEŠ. M. VREČKA M. VREČKA 2274 ASTRA PRINZESS 003044 M. VREČKA 227510 ASTRA PRINZESS

2274 Astra princes 2275 Astra princes 2276 Astra princes 2404 Astra enojna 342ROŽN.003051 335MODRA 003046 ASTRA PRINZESS 10 M. VREČKA 2275 ASTRA PRINZESS 334 003045 M. VREČKA 227610 ASTRA PRINZESS RDEČAM. VREČKA 2277 10 modra rdeËa mešanica mešanica

Callistephus chinensis L. 003045

M. VREČKA 2274 10 ASTRA PRINZESS BELA

M. VREČKA 2405 ASTRA ENOJNA MEŠ. 003063

M. VREČKA

M. VREČKA

M. VREČKA

cvetlice

030156

M. VREČKA

M. VREČKA

41 M. VREČKA

342

003051 IMPATIENS BALSA.MEŠ. M. VREČKA 2405 ASTRA ENOJNA MEŠ. M. VREČKA 2440 10 355 003064 M. VREČKA

345

003054 M. VREČKA 2576 10 OKRASNO ZELJE 339 003050 M. VREČKA 2440 IMPATIENS BALSA.MEŠ. 356 003065

342 003054 M. VREČKA 2576 10 OKRASNO ZELJE M. VREČKA 2405 ASTRA ENOJNA347 MEŠ. 003056 357

M. VREČKA M. VREČKA

M. VREČKA 2632 10 CALENDULA OFF.P.MEŠ.M. VREČKA 003051 003066 M. VREČKA

349 003058 M. VREČKA 2742 10 CELOSIA ARG.F.CR.MEŠ M. VREČKA 345 003054 M. VREČKA 2405 ASTRA ENOJNA347 MEŠ. 003056 M. VREČKA 2632 10 CALENDULA OFF.P.MEŠ. 003051 M. VREČKA 2440 10 IMPATIENS BALSA.MEŠ. 358 003067 M. VREČKA

003054

3831002616978

003058

3831002616237

350 M. VREČKA 2440 IMPATIENS BALSA.MEŠ. 349 003058 003054 M. VREČKA 2576 10 OKRASNO ZELJE

003059

3831002616244

003056

3831002616213

003059 M. VREČKA 2743 10 CELOSIA ARG.F.PL.MEŠ M. VREČKA 347 003056 M. VREČKA 2742 10 CELOSIA ARG.F.CR.MEŠ 359 003069 M. VREČKA

2440 Okrasno zelje 2576 Petelinov CALENDULA 2742 Puhasti CELOSIA ARG.F.PL.MEŠ 2743 Vrtni ognjiË 2632 351 003060 M. VREČKA 2784 10 CENTAUREA IMPER.MEŠ.M. VREČKA 349 003058 M. VREČKA 2576 OKRASNO ZELJE 350 003059 M. VREČKA 2743 10 347 003056 M. VREČKA 2632 10 OFF.P.MEŠ. mešanica greben petelinov greben meseËek mešanica mešanica mešanica Impatiens balsamina L. Brassica oleracea L.

003054

003056

349

S. mar−apr C. jun−okt Lepa in visoka okrasna 350 003058 cvetlica za zasaditev gred. 003059

003060

003063

351

354 003063 M. VREČKA 2818 CHRYSANT.CARINA.MEŠ. 350 003059 M. VREČKA M. VREČKA 2632 CALENDULA OFF.P.MEŠ. 351 003060 M. VREČKAargentea 2784 10 CENTAUREA 10 003058 M. VREČKAargentea 2742 10 CELOSIA ARG.F.CR.MEŠ Celosia L. var. Celosia L. var.IMPER.MEŠ. Calendula officinalis L.

S. mar−apr cristata Kuntze. plumosa Voss. Rastline z listi pestrih barv Zdravilna in okrasna rast­ S. jan−apr S. jan−apr in zanimivih oblik nam še lina. Zlato rumeni inELEGANS oranæni 355 003064 CLARKIA MEŠ. M. VREČKA 351 003060 M. VREČKA 2742 CELOSIA ARG.F.CR.MEŠ 10 354 003063 CHRYSANT.CARINA.MEŠ.M. VREČKA 2926 10 003059 M. VREČKA 2743 CELOSIA ARG.F.PL.MEŠ M. VREČKA 2818 10 C. maj−jun pozno jeseni krasijo vrtove. C. maj−jun cvetovi zaradi sve­tlosti in Zanimiva enoletnica za Zanimiva enoletnica za oblike spominjajo na sonce. okras gred in za rezanje. okras gred in10 za rezanje. Naj raste2932 povsod v vrtu, saj M. VREČKA 356 003065 M. VREČKA CLEOME PUNGENS 354 MEŠ.003063 M. VREČKA 2743 CELOSIA ARG.F.PL.MEŠ 355 003064 M. VREČKA 2926 CLARKIA ELEGANS 10 003060 M. VREČKA 2784 10 CENTAUREA IMPER.MEŠ. s svojim vonjem preganja talne škodljivce in polæe.

354

357 003066 355 M. VREČKA 2784 CENTAUREA IMPER.MEŠ. 356 003065 M. VREČKA 2932 10 CLEOME PUNGENS 003063 M. VREČKA 2818 10 CHRYSANT.CARINA.MEŠ.

355

358 MEŠ.003067 M. VREČKA 2971 10 COREOPSIS TINCT.MEŠ. M. VREČKA 003065 M. VREČKA 2818 CHRYSANT.CARINA.MEŠ. 357 003066 M. VREČKA 2956 10 CONVOLVULUS356 TRIC.MEŠ 003064 M. VREČKA 2926 10 CLARKIA ELEGANS

M. VREČKA 2956 10 CONVOLVULUS TRIC.MEŠ 003064 M. VREČKA


           

003051

345

003054

347

003056

349

003058

350

003059

351

003060

354

003063

355

003064 Hausskn.

356

cvetlice

357

358

359

42

003060

     

M. VREČKA 2784 10 CENTAUREA IMPER.MEŠ.M. VREČKA 2818 10 003063 CHRYSANT.CARINA.MEŠ.

354 M. VREČKA 2576 OKRASNO ZELJE 003056

349

355 003064 M. VREČKA 2926 10 CLARKIA ELEGANS MEŠ. M. VREČKA 2932 10 M. VREČKA 2632 CALENDULA OFF.P.MEŠ. 356 003065 CLEOME PUNGENS 003058 M. VREČKA 2742 10 CELOSIA ARG.F.CR.MEŠ

350

356 003065 M. VREČKA 2932 10 CLEOME PUNGENS M. VREČKA 2742 CELOSIA ARG.F.CR.MEŠ 357 003066 003059 M. VREČKA 2743 10 CELOSIA ARG.F.PL.MEŠ

351

357 003066 M. VREČKA 2956 10 CONVOLVULUS TRIC.MEŠ M. VREČKA 2743 CELOSIA ARG.F.PL.MEŠ 358 003067 M. VREČKA 2971 10 COREOPSIS TINCT.MEŠ. 003060 M. VREČKA 2784 10 CENTAUREA IMPER.MEŠ.

3831002616251 354

003063

3831002616282

003063 M. VREČKA 2818 10 CHRYSANT.CARINA.MEŠ.M. VREČKA 2926 10 355 003064 CLARKIA ELEGANS MEŠ. M. VREČKA 2632 10 CALENDULA OFF.P.MEŠ.

003067

3831002616312

003069

3831002616336

M. VREČKA 2956 10 CONVOLVULUS TRIC.MEŠ

009194

3831002612123

                                

360 009194 358 003067 M. VREČKA 2971 10 COREOPSIS TINCT.MEŠ. M. VREČKA 2784 CENTAUREA IMPER.MEŠ. 359 003069 M. VREČKA 2979 10 COSMOS BIPINATU.MEŠ.M 003063 M. VREČKA 2818 10 CHRYSANT.CARINA.MEŠ.

Glavinec mešanica

2784 Tribarvni 2818 Lepe oËke CLARKIA 2971 Navadna COSMOS BIPINATU.MEŠ. 2979 Rumena 10 2980 361 003070 359 003069 M. VREČKA 2818 CHRYSANT.CARINA.MEŠ. 355 003064 M. VREČKA 2926 10 ELEGANS MEŠ. M. VREČKA 2979 10 hlapËek mešanica kozmeja, metuljËki kozmeja Carpet mešanica mešanica Centaurea imperialis Coreopsis tinctoria Nutt. Cosmos sulphureus Cav. ex Bornm.

Cosmos bipinnatus Cav. S. mar−apr S. feb−apr C. jul−sep S. mar−jun C. jun−avg S. mar−maj Pisane lepe oËke popestrijo C. jul−okt 10 366 003065 M. VREČKA 2932 CLEOME PUNGENS 357 003066 M. VREČKA 2956 10 CONVOLVULUS TRIC.MEŠ Poletna cvetlica, ki nikoli C. jul−sep vrtove in vaze v stanovanju. So najbolj uporabne vrtne ne odpove. Veliki dišeËi Posebno pisana mešanica cvetlice. OdliËno rastejo na cvetovi so primerni za rez poletnih “krizantem”. 368 003066 M. VREČKA 2956 CONVOLVULUS TRIC.MEŠ 358 003067 M. VREČKA 2971 10 COREOPSIS TINCT.MEŠ. sonËnih gredah 10 in obrob­ pa tudi za oblikovanje suhih kih. Zaradi svoje bujnosti šopkov. so primerne za æivo mejo. 369 003067 M. VREČKA 2971 COREOPSIS TINCT.MEŠ. M. VREČKA 2979 10 359 003069 COSMOS BIPINATU.MEŠ.Prelepe so za10oblikovanje šopkov v vazah. Rastejo tudi na 360 suhih in revnih tleh. 370 003069 M. VREČKA 2979 COSMOS BIPINATU.MEŠ. 10 356

M. VREČKA 2926 CLARKIA ELEGANS MEŠ. M. VREČKA 2932 10 003065 CLEOME PUNGENS Glebionis carinata

009194

361

003070

362

003071

366

003075

       

003070

361

3831002616343 362

10

362

(Schousb.) Tzvelev

Visoke enoletnice

360

369

      

347

360

368

          

351 003060 M. VREČKA 2440 IMPATIENS BALSA.MEŠ. 354 345 003054 M. VREČKA 2576 10 OKRASNO ZELJE Visoke enoletnice

342

360

009194

360

009194

361

003070

         362

          

009194

            361 371

003071

Nizko rumeno kozmejo sadimo v okrasne lonce in v skupinske zasaditve na 003075 gredice. Oblikuje nizke do srednje visoke, kompaktne, dobro razvejane okro­ 003078 gle grmiËke. Cvetovi so v odtenkih rumene, zlate, oranæne in rdeËe barve. 003079 009194 003081

M

M

M

M

M

M M

M. VREČKA 2980 COSMOS SULPHUREUS CA 003070 M 003082 M

361

003070 M. VREČKA 3045 10 DAHLIA PINN.MIG.MEŠ. M 362 003071 M. VREČKA 2980 COSMOS SULPHUREUS CARPET MEŠ. 372 003083 M

362

003071 M. VREČKA 3093 10 DELPHINUM AJACIS MEŠM 366 003075 M. VREČKA 3045 DAHLIA PINN.MIG.MEŠ. 373 003084 M

M. VREČKA 2980 COSMOS SULPHUREUS CARPET MEŠ. 366 003075 M. VREČKA 3150 10 DIANTHUS CHIN.HED.M.M 368 MEŠ 003078 003071 M. VREČKA 3093 10 DELPHINUM AJACIS 374 003085 M

M. VREČKA 2980 COSMOS SULPHUREUS CARPET MEŠ. 003070 M. VREČKA 3045 10 DAHLIA PINN.MIG.MEŠ. 368 003078 M. VREČKA 3225/1 369 003079 M 366 003075 M. VREČKA 3150 10 DIANTHUS CHIN.HED.M. 10 DIANTHUS C.CHA. ROŽ. 376 003087 M

003071

3831002616350

003078

3831002616411

003079

3831002616428

003081

3831002616442

M. VREČKA 3045 DAHLIA PINN.MIG.MEŠ. 003071 M. VREČKA 3093 10 DELPHINUM AJACIS 10 DIANTHUS C.CHA. 369 MEŠ 003079 M. VREČKA 3225/2 370 ROŽ. 003081 M 368 003078 M. VREČKA 3225/1 10 DIANTHUS C.CHA.RDEČ 377 003088 M

Dalija mešanica

3045 Enoletni 3093 Šabojev DIANTHUS 3225/1 Šabojev 10DIANTHUS 3225/2 Šabojev 10DIANTHUS 3225/5 M. VREČKA 3093 DELPHINUM AJACIS 366 003075 M. VREČKA 3150 10 CHIN.HED.M. 370 003081 M. VREČKA 3225/5 C.CHA.RUM. 371 003082 M 369 MEŠ 003079 M. VREČKA 3225/2 C.CHA.RDEČ ostroænik nagelj nagelj nagelj mešanica roænat rdeË rumen Dahlia pinnata Cav. 368

S. feb−apr C. maj−sep Dalije, ki oblikujejo gomolj 003078 369 in nam celo poletje v Ëudo­ vitih barvnih odtenkih kra­ sijo vrt. Primerne so tudi 003079 370 za rezano cvetje. Radi jih napadejo polæi.

370

003081

371

003082

371

372

M. VREČKA 3150ajacis DIANTHUS 10 DIANTHUS 003078 M. VREČKA 3225/1 10 DIANTHUS 371 ROŽ. 003082 M. VREČKA 3225/6 372 003083 370 003081 M. VREČKA 3225/5 10 DIANTHUS Delphinium (L.)CHIN.HED.M. Dianthus caryophyllus L.C.CHA. Dianthus caryophyllus L.C.CHA.RUM. Dianthus caryophyllus L.C.CHA. BELM

Schur

S. jan−apr S. jan−apr S. jan−apr S. jan−apr ali sep−okt C. jul−okt C. jul−okt C. jul−okt DIANTHUS C.CHABA.MEŠM M. VREČKA 3225/1 DIANTHUS C.CHA. ROŽ. 10 003079 M. VREČKA 3225/2 DIANTHUS C.CHA.RDEČ 10 DIANTHUS C.CHA. 372 003083 M. VREČKA 3245 10 373 BEL 003084 371 003082 M. VREČKA 3225/6 C. jun−avg Šabojev nageljËek se odli­ Šabojev nageljËek se odli­ Zaradi prijetnega vonja in PokonËna rastlina s cvetovi kuje s kompaktno rastjo in kuje s kompaktno rastjo in obilnega cvetenja prište­ razliËnih barv, DIANTHUS ki ustvarjajo lepimi cvetovi. DišeËa cve­ lepimi cvetovi. DišeËaC.CHABA.MEŠ cve­ vamo šabojeve nageljËke k M. VREČKA 3225/2 C.CHA.RDEČ 10 DIANTHUS 003081 M. VREČKA 3225/5 C.CHA.RUM. 373 003084 M. VREČKA 3330 10 ESCHSCOLT.CALIF.MEŠ. 374­ 003085 M 372 003083 M. VREČKA 3245 10 DIANTHUS prijetno razpoloæenje v vrtu tlica naj ne manjka na gre­ tlica naj ne manjka na gre­ najlepšim poletnim cvetli­ in doma. dici in v poletnem šopku. dici in v poletnem šopku. cam. Imajo velike in polne, dišeËe cvetove na moËnih M. VREČKA 3225/5 DIANTHUS C.CHA.RUM. 10 DIANTHUS C.CHA. 003082 M. VREČKA 3225/6 374 BEL 003085 M. VREČKA 3423 10 GAILLARDIA ARIST.MEŠ M 376 003087 373 003084 M. VREČKA 3330 10 ESCHSCOLT.CALIF.MEŠ. steblih.

M. VREČKA 3225/6 DIANTHUS C.CHA. 003083 M. VREČKA 3245 10 DIANTHUS C.CHABA.MEŠ 376 003087 M. VREČKA 3540 10 GODETIA GRANDIFL.MEŠM 377 003088 374 BEL 003085 M. VREČKA 3423 10 GAILLARDIA ARIST.MEŠ


                        Visoke enoletnice       

       

        

         

      

369 003079 M. VREČKA 3225/2 370 ROŽ. 003081 M. VREČKA 368 MEŠ 003078 M. VREČKA 3225/1 10 DIANTHUS C.CHA.RDEČ M. VREČKA 3093 DELPHINUM AJACIS 366 003075 M. VREČKA 3150 10 DIANTHUS CHIN.HED.M. 10 DIANTHUS C.CHA. Visoke enoletnice

003071

003075

368

370 ROŽ. 003081 M. VREČKA 3225/5 371 003082 M. VREČKA 369 003079 M. VREČKA 3225/2 10 DIANTHUS C.CHA.RUM. M. VREČKA 3150 DIANTHUS CHIN.HED.M. 10 DIANTHUS C.CHA. 003078 M. VREČKA 3225/1 10 DIANTHUS C.CHA.RDEČ

003078

369

371 003082 M. VREČKA 3225/6 372 003083 370 ROŽ. 003081 M. VREČKA 3225/5 10 DIANTHUS C.CHA. BELM. VREČKA M. VREČKA 3225/1 DIANTHUS C.CHA. 10 DIANTHUS C.CHA.RDEČ 003079 M. VREČKA 3225/2 10 DIANTHUS C.CHA.RUM.

003079

370

372 003083 M. VREČKA 3245 10 DIANTHUS C.CHABA.MEŠM. VREČKA 373 BEL 003084 371 003082 M. VREČKA 3225/6 M. VREČKA 3225/2 DIANTHUS C.CHA.RDEČ 10 DIANTHUS C.CHA.RUM. 003081 M. VREČKA 3225/5 10 DIANTHUS C.CHA.

003081

371

373 BEL 003084 M. VREČKA 3330 10 ESCHSCOLT.CALIF.MEŠ. M. VREČKA 374 003085 372 003083 M. VREČKA 3245 10 DIANTHUS C.CHABA.MEŠ M. VREČKA 3225/5 DIANTHUS C.CHA.RUM. 10 DIANTHUS C.CHA. 003082 M. VREČKA 3225/6

3831002616459 372

003070 003083

M. VREČKA 3045 DAHLIA PINN.MIG.MEŠ. 10 3225/6 Šabojev 3245 Kalifornijski 3330 Gajlardija 3423 Godecija 3540 M. VREČKA 376 003087 M. VREČKA 3540 10 GODETIA GRANDIFL.MEŠ 377 003088 374 003085 M. VREČKA 3423 10 GAILLARDIA ARIST.MEŠ M. VREČKA 3245 DIANTHUS C.CHABA.MEŠ 373 003084 M. VREČKA 3330 10 ESCHSCOLT.CALIF.MEŠ. nagelj mak mešanica mešanica mešanica mešanica Gaillardia aristata Pursh Godetia grandiflora Lindl. M. VREČKA 3093 DELPHINUM AJACIS MEŠ 10

Šabojev nagelj krem bel 003071

003084 Dianthus

M. VREČKA 2980 3831002616466 COSMOS SULPHUREUS 003084 CARPET MEŠ. 10 003083 3831002616473 003085 3831002616480 003087 3831002616497 374 003085 M. VREČKA 3423 10 GAILLARDIA ARIST.MEŠ M. VREČKA 376 003087 373 BEL 003084 M. VREČKA 3330 10 ESCHSCOLT.CALIF.MEŠ. M. VREČKA 3225/6 DIANTHUS C.CHA. 003083 M. VREČKA 3245 10 DIANTHUS C.CHABA.MEŠ

caryophyllus L.374

S. jan−apr 003075 C. jul−okt 003085 376 Zaradi prijetnega vonja in obilnega cvetenja prište­ 003078 vamo šabojeve nageljËke 003087 377k najlepšim poletnim cvetli­ cam. Imajo velike in polne, 003079 dišeËe cvetove na moËnih 003088 steblih. 003081

377 003088 GYPSOPHILA ELEGANS M. VREČKA 3540 10 GODETIA GRANDIFL.MEŠM. VREČKA 3665 10 M. VREČKA 3330 ESCHSCOLT.CALIF.MEŠ. 003085 M. VREČKA 3423 10 GAILLARDIA Dianthus caryophyllus L.376 003087 Eschscholtzia californicaARIST.MEŠ

S. apr−jul Cham. C. jun−sep S. jan−apr M. VREČKA 3150 DIANTHUS CHIN.HED.M. 10 S. mar−jun Lahko je tudi GYPSOPHILA trajnica z ELEGANS C. jul−okt 377 003088 M. VREČKA 3423 GAILLARDIA ARIST.MEŠ 003087 M. VREČKA 3540 10 GODETIA GRANDIFL.MEŠM. VREČKA 3665 10 C. jun−okt lepimi, æarkasto oblikova­ Šabojevi nageljËki so Sejemo ga neposredno na nimi cvetovi v æivahnih, primerni tudi za rezano M. VREČKA 3225/1 DIANTHUS C.CHA. ROŽ. 10 prosto. Je neæna in nezaht­ rjavih barvah. cvetje. M. VREČKA 3540 GODETIA GRANDIFL.MEŠM. VREČKA 3665 10 003088 GYPSOPHILA ELEGANS zlato rdeËih, 10 evna enoletnica s karminas­ Primerna za suha in revna timi, rumenimi ali oranænimi tla. M. VREČKA 3225/2 DIANTHUS C.CHA.RDEČ 10 M. VREČKA 3665 GYPSOPHILA ELEGANS cvetovi. Najraje 10 raste na soncu in v suhih tleh. Celo poletje nam krasi grede, M. VREČKA 3225/5 DIANTHUS C.CHA.RUM. 10 balkone, terase.

S. mar−apr C. jun−sep Neæni, svilnati10cvetovi so v vrtu in vazi nekaj poseb­ nega. Zelo nezahtevna.

cvetlice

009194 003082 003082

003082

M. VREČKA 3225/6 DIANTHUS C.CHA. BEL

10

003083

M. VREČKA 3245 DIANTHUS C.CHABA.MEŠ

10

379

003090

003084

M. VREČKA 3330 ESCHSCOLT.CALIF.MEŠ.

10

380

003091

003085

M. VREČKA 3423 GAILLARDIA ARIST.MEŠ

10

003087

379 003090 M. VREČKA 3540 GODETIA GRANDIFL.MEŠ

003088

003088

3831002616503 379

PajËolanka bela

003090

3831002616527

      

385

387

388

389

379

       

003091

10

380

3831002616534

003090

         385

          

M. VREČKA

M. VREČKA

003097 M. VREČKA 3695 HELIANTHUS ANNU.MEŠ.M. VREČKA

M. VREČKA 3695 HELIANTHUS ANNU.MEŠ. 10 HELIANTHUS ANN.RUM 386 003099 M. VREČKA 003091 M. VREČKA 3702/2

003097

3831002616572

030157

3831002612154

003090 M. VREČKA 3695 HELIANTHUS ANNU.MEŠ. 10 HELIANTHUS387 380 003091 M. VREČKA 3702/2 ANN.RUM 030157 385 003097 M. VREČKA 3830 10 KOCHIA SCOP.TRI.ZEL. M. VREČKA M. VREČKA 3665 GYPSOPHILA ELEGANS 10

3665 SonËnica 380 003091 visoka Gypsophila elegans M. Bieb. mešanica S. mar−jun C. jun−sep Æe šest tednov po setvi386 obli­ kuje velike cvetove. Za lep dodatek k šopkom.

43

3695 SonËnica HELIANTHUS 3702/2 Letna cipresa 3830 Okrasni lan 3895 M. VREČKA 3702/2 ANN.RUM 385 003097 M. VREČKA 3830 10 KOCHIA SCOP.TRI.ZEL. 388 003100 386 003099 M. VREČKA 3890 10 LAVATERA TRIMESTRIS M. VREČKA nizka zelena rdeËi mešanica polnjenih Bassia scoparia (L.) A. J. Linum sp. L. cvetov 003097 M. VREČKA 3830 KOCHIA SCOP.TRI.ZEL. M. VREČKA 3890 10 LAVATERA TRIMESTRIS 389 003101 VREČKA 387 030157 M. VREČKA 3895 10 LINUM GRANDIFLORUMM. RUBRUM Scott Helianthus annuus L. 386 003099 S. apr−maj S. apr−maj C. jul−sep 003099 387 Veliki cvetovi v pisano ru­­ me­­­nih odtenkih. Je odli­Ëna za ustvarjanje svetle pokra­ 030157 388 jine, æivih mej. Nezahtevna visoka cvetlica, od­­por­­na na vroËino in sušo. Uspeva 003100 389 tudi v veËjih poso­­dah. Najbolje je, Ëe jih sejemo na 003101 prosto in kasneje redËimo. 393

Helianthus anuus L.

S. mar−apr C. jun−sep Velik, okrogel grmiËek s Neæna, hitro MATHIOLA rastoËa eno­ S. VREČKA apr−maj M. 3890 LAVATERA TRIMESTRIS 10 030157 M. VREČKA 3895 LINUM GRANDIFLORUM RUBRUM 393 003105 388 003100 M. VREČKA 3920 10 BIC.CHO.MEŠM. VREČKA finimi listi, ki jeseni pordeË­ letnica, ki zraste od 35 do C. jul−sep ijo. OdliËna je za obliko­ 45 cm visoko. Æivahni, rdeËi Cvetni koški prinašajo v vanje æivih mej in prelepa v 003107 cvetovi temno sredi­ vrtVREČKA veselo razpoloæenje. M. 3895 LINUM GRANDIFLORUM RUBRUM 003100 M. VREČKA 3920 10 MATHIOLA BIC.CHO.MEŠ 395 389 003101 M. VREČKAimajo 3933 10 MATHIOLA INCANA MEŠ.M. VREČKA ­no. Za rastišËe ni zahtevna, Raste lahko posamiËno ali v cvetliËnih posodah. najraje ima lahka in revna cvetoËi æivi meji. Visoka je tlaVREČKA ter sonËne ali polsenËne 60−70 cm. M. VREČKA 3920 MATHIOLA BIC.CHO.MEŠ 003101 M. VREČKA 3933 10 MATHIOLA INCANA 396 MEŠ. 003108 393 003105 M. 4320 10 MIRABILIS JALPA MEŠ. M. VREČKA lege. Zacveti sredi poletja. Rada se sama zaseje. M. VREČKA 3933 MATHIOLA INCANA 003105 M. VREČKA 4320 10 MIRABILIS JALPA 397MEŠ. 003109 395 MEŠ. 003107 M. VREČKA 4396 10 NICOTIANA AFFIN.MEŠ. M. VREČKA


                          Visoke enoletnice         

         

        

       

      

M. VREČKA 3695 HELIANTHUS ANNU.MEŠ. 386 003099 M. VREČKA 3890 10 LAVATERA TRIMESTRIS 387 030157 M. VREČKA 3895 10 LINUM GRANDIFLORUM RUBRUM 388 003100 M. VREČKA 392010 MATHIOLA BIC.CHO.MEŠM. 389 003101 Visoke enoletnice

379

003090

380

003091

387

M. VREČKA 3702/2 HELIANTHUS388 ANN.RUM 030157 M. VREČKA 3895 10 LINUM GRANDIFLORUM RUBRUM 003100 M. VREČKA 3920 10 MATHIOLA BIC.CHO.MEŠ 389 003101 M. VREČKA 393310 MATHIOLA INCANA MEŠ.M. 393 003105

385

003097

388

M. VREČKA 3830 KOCHIA SCOP.TRI.ZEL. 003100 M. VREČKA 3920 10 MATHIOLA BIC.CHO.MEŠ 389 003101 M. VREČKA 3933 10 MATHIOLA INCANA 393 003105 M. VREČKA 432010 MIRABILIS JALPA MEŠ. M. 395 MEŠ. 003107

386

003099

389

M. VREČKA 3890 LAVATERA TRIMESTRIS 003101 M. VREČKA 3933 10 MATHIOLA INCANA 393 003105 M. VREČKA 4320 10 MIRABILIS JALPA 395 MEŠ. 003107 M. VREČKA 439610 NICOTIANA AFFIN.MEŠ. M. 396MEŠ. 003108

387

030157

393

M. VREČKA 3895 LINUM GRANDIFLORUM RUBRUM 003105 M. VREČKA 4320 10 MIRABILIS JALPA 395 003107 M. VREČKA 4396 10 NICOTIANA AFFIN.MEŠ. 396MEŠ. 003108 M. VREČKA 445010 NIGELLA DAMASCE.MEŠ.M. 397 003109

379 388

003090 003105 003100

380 389

003091 003101

385 393

Mirabilis 003097 003105

386 395

cvetlice

387 396

VREČKA 3695 HELIANTHUS ANNU.MEŠ.003108 3831002616640 M. 003107 3831002617067 395

VeËernica mešanica

M. VREČKA 3702/2 HELIANTHUS ANN.RUM 10 4320 Okrasni tobak INCANA 4396 Vrtna DAMASCE.MEŠ. 4450 Vrtni mak 4504 Petunija PETUNIA HYBRIDA 4570MEŠ.M. M. VREČKA 3933 MATHIOLA 396 003108 M. VREČKAËrnika 4450 10 NIGELLA 397 MEŠ. 003109 M. VREČKA 4504 10 PAPAVER RHOEDAS 398 003110 M. VREČKA 457010 399 MEŠ 003111 mešanica mešanica mešanica mešanica

jalapa L.

397

S. mar−apr C. jul−okt 003099 Cvetlica pisanih barv, ki398 003107 nenehno cveti.

030157 003108

388 397

003100 003109

389 398

10 3831002616664 003109 3831002616671 003110 3831002616688 M. VREČKA 3920 MATHIOLA BIC.CHO.MEŠ 003107 M. VREČKA 4396 10 NICOTIANA AFFIN.MEŠ. 396 003108 M. VREČKA 4450 10 NIGELLA DAMASCE.MEŠ. 397 003109 M. VREČKA 450410 PAPAVER RHOEDAS MEŠM. 398 003110

399

Nicotiana alata Link & Nigella damascena L. Papaver sp. L. Petunia x hybrida M. VREČKA 3830 KOCHIA SCOP.TRI.ZEL. 10 M. VREČKA 4320 MIRABILIS JALPA 003109 M. VREČKA 4504 10 PAPAVER RHOEDAS 398MEŠ. 003110 M. VREČKA 4570 10 PETUNIA HYBRIDA MEŠ. M. VREČKA 471010 399 MEŠ 003111 PHLOX DRUMMONDII MEŠ Otto

S. mar−apr S. mar−maj S. feb−mar S. feb−mar C. jun−sep C. jun−avg C. apr−sep M. VREČKA 3890 LAVATERA TRIMESTRIS 10 C. jun−okt Lepa v skupinah in za Sejemo neposredno na Pisani, lijakasto oblikovani M. VREČKA 4396 NICOTIANA AFFIN.MEŠ. 003110 M. VREČKA 4570 10 PETUNIA HYBRIDA MEŠ. M. VREČKA 4710 10 399 003111 PHLOX DRUMMONDII MEŠ 10 DišeËa in izredno lepa rez. Za oblikovanje suhih prosto. Da v vazi dolgo cvetovi nam celo poletje cvetlica, ki v skupinah pop­ šopkov so priljubljene zdræi, reæemo še zaprte krasijo obrobke, grede M. VREČKA 3895 LINUM GRANDIFLORUM RUBRUM 10 estri grede, balkone. Cveti zelene ali4710 suhe semenske cvetne popke. in cvetliËne posode na M. VREČKA 4450 NIGELLA DAMASCE.MEŠ.M. 10 003111 VREČKA PHLOX DRUMMONDII MEŠ 10 celo poletje. Dobro prenaša kapice, ki jih reæemo tik balkonih in terasah. vroËe sonce. pred dozorelostjo semena. M. VREČKA 3920 MATHIOLA BIC.CHO.MEŠ M. VREČKA 4504 PAPAVER RHOEDAS MEŠ

10 10

003101 003110

M. VREČKA 3933 MATHIOLA INCANA MEŠ. M. VREČKA 4570 PETUNIA HYBRIDA MEŠ.

10 10

393 399

003105 003111

M. VREČKA 4320 MIRABILIS JALPA MEŠ. M. VREČKA 4710 PHLOX DRUMMONDII MEŠ

10 10

395

003107

M. VREČKA 4396 NICOTIANA AFFIN.MEŠ.

10

402

003115

396

003108

M. VREČKA 4450 NIGELLA DAMASCE.MEŠ.

10

403

003116

397

003109

402 MEŠ 003115 M. VREČKA 4504 PAPAVER RHOEDAS

398

003110

403 MEŠ.003116 M. VREČKA 4570 PETUNIA HYBRIDA

399

003111

44

003111

3831002616695

Plamenka mešanica

402

003115

3831002616725

      

404

S. mar−maj C. jun−sep Bogato cvetoËe, visoke 405 enoletnice razliËnih barv. V poletni vroËini jih redno zalivamo. 410

        

003117

          

003115

           

M

403

M. VREČKA 5110 RICINUS COMMUNIS RD.M 003116

404

M. VREČKA 5124 RUDBECKIA HIRTA 003117

M

10

404

003117 M. VREČKA 5174 10 SALVIA SPLEND.RDEČA M M. VREČKA 5110 RICINUS COMMUNIS 405 RD. 003118

10

405

003118 M. VREČKA 5124 RUDBECKIA HIRTA 410

3831002616732

003123

3831002617036

M. VREČKA 5179 10 SALPIGLOSIS SIN.MEŠ. M 003123

003126

3831002616824

003115 M. VREČKA 511010 RICINUS COMMUNIS 410 RD. 003123 M. VREČKA 5440 10 TAGETES ERECTA MEŠ. M 404 003117 M. VREČKA 5174 10 SALVIA SPLEND.RDEČA 413 003126 M. VREČKA 4710 PHLOX DRUMMONDII MEŠ

4710 KlošËevec 403 003116 rdeËi

Phlox drummondi Hook.

402

5110 Salvija, kadulja HIRTA 5174 Visoka SALPIGLOSIS5440 Kapucinka 5515 M M. VREČKA 5124 RUDBECKIA 413 003126 M. VREČKA 5515 10 TROPAEOLUM LOBBI.MEŠ 405 003118 M. VREČKA 5179 10 SIN.MEŠ. 414 003127 rdeËa æametnica nizka mešanica mešanica Ricinus communis L. Salvia splendens Sellow ex

003117

410

S. mar−apr C. sep−okt Ogromna, hitro rastoËa413 003118 enoletnica z dekorativnimi listi. Primeren tudi za cve­tli­ Ëne posode. 003123 414

413

003126

414

003127

M. VREČKA 5174 SALVIA SPLEND.RDEČA 414 003127 M. VREČKA 5600lobbianum VERBENA HYBRIDA MEŠ.M 003123 M. VREČKA 5440 10 TAGETES ERECTA 10 421MEŠ.003133 J.A. Schultes Tagetes erecta L. Tropaeolum

S. jan−mar S. apr−maj S. apr−maj C. maj−okt C. jun−okt C. jul−sep ZINNIA CACTUS MEŠ. M. VREČKA 5179 SALPIGLOSIS SIN.MEŠ. 10 421 003133 M. VREČKA 5901 10 003126 M. VREČKA 5515 TROPAEOLUM422 LOBBI.MEŠ 003134 Za oblikovanje Ëudovitih, Visoke cvetlice, sonËnih Neæni cvetoËi grmiËki za lep rdeËih skupin, ki nam celo barv. Za okras gred in trat. in zdrav vrt. poletje krasijo vrt. Dobro M. VREČKA 5440 TAGETES ERECTA 422MEŠ.003134 M. VREČKA 5971 10 ZINNIA ELEGANS MEŠ. 003127 M. VREČKA 5600 10 VERBENA HYBRIDA 423 MEŠ. 003135 raste tudi na revnih tleh.

M

M

421

M. VREČKA 5515 TROPAEOLUM423 LOBBI.MEŠ 003135 M. VREČKA 5972 10 ZINNIA ELEGANS RUME.M 003133 M. VREČKA 5901 10 ZINNIA CACTUS424 MEŠ. 003136

422

M. VREČKA 5600 VERBENA HYBRIDA 424 MEŠ. 003136 M. VREČKA 5973 10 ZINNIA ELEGANS RDEČA M 003134 M. VREČKA 5971 10 ZINNIA ELEGANS 425MEŠ. 003137


                                         Visoke enoletnice   Plezalke in suho cvetje             405 M. VREČKA 5124 RUDBECKIA HIRTA 404 003117 Visoke enoletnice

003116

       

      

413 003126 003118 M. VREČKA 5179 10 SALPIGLOSIS SIN.MEŠ. 410 003123 M. VREČKA 5440 10 TAGETES ERECTA MEŠ. M. VREČKA M. VREČKA 5174 10 SALVIA SPLEND.RDEČA

003117

405

414MEŠ.003127 M. VREČKA 410 003123 M. VREČKA 5440 10 TAGETES ERECTA M. VREČKA 5174 SALVIA SPLEND.RDEČA 413 003126 M. VREČKA 5515 10 TROPAEOLUM LOBBI.MEŠ 003118 M. VREČKA 5179 10 SALPIGLOSIS SIN.MEŠ.

003118

410

003133 413 003126 M. VREČKA 5515 10 TROPAEOLUM421 LOBBI.MEŠ M. VREČKA 5179 SALPIGLOSIS SIN.MEŠ. 414MEŠ.003127 M. VREČKA 5600 10 VERBENA HYBRIDA MEŠ.M. VREČKA 003123 M. VREČKA 5440 10 TAGETES ERECTA

003123

413

422 MEŠ. 003134 414MEŠ.003127 M. VREČKA 5600 10 VERBENA HYBRIDA M. VREČKA 5440 TAGETES ERECTA 003133 M. VREČKA 5901 10 ZINNIA CACTUS MEŠ. 003126 M. VREČKA 5515 10 TROPAEOLUM421 LOBBI.MEŠ

003126

414

003133 M. VREČKA 5901 10 ZINNIA CACTUS423 MEŠ. 003135 M. VREČKA 5515 TROPAEOLUM421 LOBBI.MEŠ 422 MEŠ. 003134 M. VREČKA 5971 10 ZINNIA ELEGANS MEŠ. M. VREČKA 003127 M. VREČKA 5600 10 VERBENA HYBRIDA

3831002616831 421

003115 003133

x hybrida

423

S. feb−apr C. jun−okt 003117 CvetoËa enoletnica, primer­ 003135 424 ­na za oblikovanje bogato cvetoËih gred in posod.

003118 003136

003123 003137

3831002617104

003134

3831002616893

003135

3831002616909

003136

3831002616916

M. VREČKA 5110 RICINUS COMMUNIS RD. 5600 Kaktusna cinija 5901 Cinija 10 5971 Cinija ZINNIA ELEGANS 5972 Cinija ZINNIA ELEGANS 5973 425RUME. 003137 M. VREČKA 5972 10 M. VREČKA 5901 ZINNIA CACTUS423 MEŠ. 003135 424MEŠ. 003136 M. VREČKA 5973 10 RDEČA M. VREČKA 422 003134 M. VREČKA 5971 10 ZINNIA ELEGANS mešanica mešanica rumena rdeËa

Sporiš mešanica

Verbena 003116 003134

003133

424MEŠ. 003136 422 MEŠ. 003134 M. VREČKA 5971 10 ZINNIA ELEGANS M. VREČKA 5600 VERBENA HYBRIDA M. VREČKA 5972 10 ZINNIA ELEGANS RUME.M. VREČKA 003133 M. VREČKA 5901 10 ZINNIA CACTUS423 MEŠ. 003135

Zinia elegans Jacq. HIRTA Zinnia elegans10 Zinnia elegans Zinnia elegans M. VREČKA 5124 RUDBECKIA PLEZALKE IN SUHO CVETJE 424MEŠ. 003136 M. VREČKA 5973 10 ZINNIA ELEGANS RDEČA M. VREČKA 5971 ZINNIA ELEGANS 425RUME. 003137 M. VREČKA 6002 10 ZINNIA ELEG.LILI.MEŠ 003135 M. VREČKA 5972 10 ZINNIA ELEGANS

S. mar−maj S. mar−maj S. mar−maj C. jun−okt C. jun−okt C. jun−okt M. VREČKA 5174 SALVIA SPLEND.RDEČA 10 Dolgotrajno cvetoËe Veliki, raznobarvni, svetleËi Cinije potrebujejo sonËno 425RUME. 003137 M. VREČKA 6002 10 ZINNIA ELEG.LILI.MEŠ M. VREČKA 5972 ZINNIA ELEGANS PLEZALKE IN SUHO CVETJE 003136 M. VREČKA 5973 10 ZINNIA ELEGANS RDEČA cvetlice, odliËne za cvetovi na dolgih in moËnih mesto ter hranljiva in rahla cvetliËne grede in rez. pecljih. Idealna za rez. tla. Hvaleæne so, Ëe jih M. VREČKA 5179 SALPIGLOSIS SIN.MEŠ. 10 negujemo: rahljamo tla, PLEZALKE IN SUHO CVETJE M. VREČKA 5973 ZINNIA ELEGANS RDEČA 425 003137 M. VREČKA 6002 10 ZINNIA ELEG.LILI.MEŠ 10 odstranjujemo odcvetele cvetove, redno gnojimo. M. VREČKA 5440 TAGETES ERECTA MEŠ. 10 Nagradile nas bodo z obil­ M. VREČKA 6002 ZINNIA ELEG.LILI.MEŠ 10 PLEZALKE IN SUHO CVETJE nim cvetenjem.

003126 HO CVETJE

M. VREČKA 5515 TROPAEOLUM LOBBI.MEŠ

10

003127

M. VREČKA 5600 VERBENA HYBRIDA MEŠ.

10

003133

(plezalke) M.popenjavke VREČKA 5901 ZINNIA CACTUS MEŠ.

S. mar−maj C. jun−okt Cinije potrebujejo sonËno 10 mesto ter hranljiva in rahla tla. Hvaleæne so, Ëe jih negujemo: rahljamo tla, odstranjujemo odcvetele cvetove, redno gnojimo. Nagradile nas bodo z obil­ nim cvetenjem.

cvetlice

003127

003127

M. VREČKA

45

Lepe in zanimive

10

Puste zidove balkonov, teras in hiš, velike ograje 003134 M.ter VREČKA 5971 najhitreje ZINNIA ELEGANS MEŠ. 10 špalirje pope­strimo z enoletni­mi plezalkami. Na zelenih jih tekom 340 006815 M. VREČKA 003135 M.površinah, VREČKA 5972 ki ZINNIA ELEGANS RUME. 10 rasti ustvarijo, se celo poletje svetijo razliËni cvetovi. Posebno pre­­ 340 006815 M. VREČKA 2420 CUCURBITA PEPO MEŠ. (OKR. BUČK 341 008467 M. VREČKA 003136 M. VREČKA 5973 ZINNIA ELEGANS RDEČA 10 pro­­­­­sta je setev kapu­ cin­ke. Raste vodoravno 003137 3831002616923 006815 3831002612031 008467 3831002612062 003095 3831002616565 in se tudi poveša, listi in 340 006815 M. VREČKA 2420 CUCURBITA PEPO (OKR. BUČKE) 341 008467 M. VREČKA 242210 OKRASNE BUČKE KOBRAM. VREČKA 383 MEŠ.003095 003137 M. VREČKA 6002 ZINNIA ELEG.LILI.MEŠ 10 plodovi kapucinke pa so celo uæitni. Vse pope­nja­ Cinija 6002 ­ve enoletnice obiËajno341 008467 Okrasne buËke 2420 Okrasne buËke 2422 Lepi slak IPOMEA PURPUREA 3810MEŠ.M. VREČKA M. VREČKA 2422 OKRASNE BUČKE 383 003095 M. VREČKA 3810 10 384KOBRA 003096 HO CVETJE sejemo na prosto sredi drobnocvetna mešanica Kobra mešanica maja.

mešanica

Zinnia elegans “Liliput”

S. mar−maj C. jun−okt Drobni, raznobarvni, svetleËi cvetovi na dolgih in moËnih pecljih. Idealna za rez.

Cucurbita pepo

383

384

003095

384

Prikupne, majhne plodove razliËnih oblik in barvnih vzorcev uporabljamo za407 003096 okrasitev stanovanj in po­­ letno-jesenskih aranæmajev.

407

003120

411

003124

412

003125

      

Cucurbita maxima

      

Ipomoea purpurea (L.) Rot

M. VREČKA 3810 IPOMEA PURPUREA 003096 M. VREČKA 3812 10 IPOMEA PUR.HEAV.BLUEM. VREČKA 407 MEŠ. 003120

Kobra je okrasna in zelo S. mar−apr dekorativna buËka posebne C. jul−okt (stekleniËaste) oblike, 411 003124 »udovita plezalka s pisanimi M. VREČKA 3812 IPOMEA PUR.HEAV.BLUE 003120 M. VREČKA 5381 10 STATICE SINUATA MEŠ. M. VREČKA temno zelene barve z belimi cvetovi. lisami. Premer spodnjega dela buËe5381 je 15−20 cm.412 MEŠ.003125 M. VREČKA STATICE SINUATA 411 003124 M. VREČKA 5452 10 THUNBERGIA ALATA M. VREČKA Raste na dolgih poganj­kih, ki jih lahko napeljemo na ograje, ali po kom­ ­IN TRAJNICE M. VREČKAzidove 5452 THUNBERGIA ALATA 412 003125 M. VREČKA 5474 10 TROPAEOLUM MAJUS MEŠ DVOLETNICE postu. BuËe posušimo na sveæem zraku. Med suše­ njem se ne dotikati. M. VREČKA 5474smejo TROPAEOLUM MAJUS MEŠ 10 DVOLETNICE IN TRAJNICE 323 003035 M. VREČKA




340 006815 Plezalke in suho cvetje

341

340

006815

341

008467

383

003095

384

003096

407

003120

411

003124

      

003096

412

cvetlice

003053

348

46

003057

340 353

006815 003062

341 364

008467 003073

323

003035

344

384

407

411

F

M

407

003120 M. VREČKA 5381 10 STATICE SINUATA MEŠ. M. VREČKA 5452 10 M. VREČKA 3810 IPOMEA PURPUREA 411 MEŠ. 003124 THUNBERGIA ALATA

003124

3831002617098

003125

3831002616817

003124 M. VREČKA 5452 10 THUNBERGIA ALATA M. VREČKA 3812 IPOMEA PUR.HEAV.BLUE 412 003125

003033

3831002616015

K

10 ORLICA MEŠANICA

003093

3831002616541

S

M. VREČKA 5474 10 TROPAEOLUM MAJUS MEŠ 10 ROŽA BELA KRILATA SUHA

340 006815 3812 Tunbergija ali SINUATA 5452 Kapucinka 5474 Krilata suha 2008 Suha roæa 3720 M.R 412 003125 M. VREČKA 5474 10 TROPAEOLUM MAJUS MEŠ 10 M. VREČKA 5381 STATICE DVOLETNICE INMEŠ. TRAJNICE SUHA ROŽA Lepa Suzana mešanica roæa mešanica mešanica Tropaeolum majus L. 340 006815 Ammobium alatum R. Br. Xerochrysum M. VREČKA 2420 bracteatum CUCURBITA PEPO MEŠ. (O 341 008467 M.

                   trajnice  in  Dvoletnice                      DVOLETNICE IN TRAJNICE M. VREČKA 5452 THUNBERGIA 323 Thunbergia alata Bojer ALATA ex 003035

10

M. VREČKA 2070 ALTHAEA ROSEA MEŠ.

10 ROGATA DROBNOCVETNA VIJ (Vent.) Tzvelev

353

S. apr−maj S. mar.−maj S. mar−maj C. jul−okt C. jul.−okt. 341 008467 M. VREČKA 242210 OKRASNE BUČKE KOBRAM. 383 MEŠ.003095 340 006815 M. VREČKA 2420 CUCURBITA PEPO (OKR. BUČKE) C. jul−okt S. mar−apr Ima zelo dolge, cvetoËe Znano suho cvetje v beli 003035 M. VREČKA 2070 10 ALTHAEA ROSEA MEŠ. M. VREČKA 2570 10 M. VREČKA 5474 TROPAEOLUM344 MAJUS MEŠ 003053 BELLIS PERENNIS MEŠ. 10 Znano suho cvetje v sve­ C. jun−okt po­ganjke, ki nam prekrivajo barvi, ki nam sluæi za obli­ tleËih barvah, ki nam sluæi Prelepa plezalka za zelo vrtna tla, zidove, ograje. Do­­ kovanje šopkov. Napol 383 003095 M. VREČKA 3810 10 IPOMEA PURPUREA MEŠ.M. 384KOBRA 003096 341 008467 M. VREČKA 2422 OKRASNE BUČKE za oblikovanje prekrasnih sonËne lege. Cvetovi so movina kapucinke je Peru. raz­­ cvetele cvetove reæemo 003053 M. VREČKA 2570 BELLIS PERENNIS MEŠ. M. VREČKA 2678 10 348 003057 CAMPANULA MEDIUM MEŠ 10 rumeni s Ërno sredino. Ne smemo je preveË zalivati opol­dne in jih v senci s cve­ šopkov. Napol razcvetele cvetove reæemo opoldne in niti gnojiti, saj gno­­je­nje po­­ tom navzdol sušimo. 384 003096 M. VREČKA 3812 10 IPOMEA PUR.HEAV.BLUEM. 407 MEŠ. 003120 383 003095 M. VREČKA 3810 IPOMEA PURPUREA navzdol spe­ šuje le2678 rast listov. Pri­ na­­ša MEŠ 003057 M. VREČKA CAMPANULA MEDIUM M. VREČKA 2070 ALTHAEA ROSEA 10 353MEŠ. 003062 M. VREČKA 2813 10 CHERIANTHUS CHE.MEŠ.jih v senci s cvetom 10 sušimo. zdra­vje in lepoto v 407 003120 M. VREČKA 5381 10 STATICE SINUATA MEŠ. M. 411 003124 384 003096 M. VREČKA 3812 IPOMEA PUR.HEAV.BLUE vrt. 003062 M. VREČKA 2813 10 CHERIANTHUS CHE.MEŠ.M. VREČKA 3133 10 M. VREČKA 2570 BELLIS PERENNIS 364MEŠ. 003073 DIANTHUS BARBAT.MEŠ. 10

364

411 003124 M. VREČKA 5452 10 THUNBERGIA ALATA 412 MEŠ.003125 407 003120 M. VREČKA 5381 STATICE SINUATA 003073 M. VREČKA 3133 10 DIANTHUS BARBAT.MEŠ. 10 M. VREČKA 2678 CAMPANULA MEDIUM MEŠ

344

348

Sims

tako, daCUCURBITA jih poletiPEPO 411 MEŠ.003124 M.vrtu VREČKA 2420 (OKR. BUČKE) M.pose­­­ VREČKA 2813in CHERIANTHUS CHE.MEŠ. jemo se do jeseni razrastejo. Takrat jih raz­­­sa­­dimo po vrtu na

412KOBRA 003125 M. VREČKA 2422 OKRASNE BUČKE na mesta in priho­ M.stal­ VREČKA 3133 DIANTHUS BARBAT.MEŠ.

10 10

412

M.

003125 M. VREČKA 5474 10 TROPAEOLUM MAJUS MEŠ DVOLETNICE IN TRAJNICE M. VREČKA 5452 THUNBERGIA ALATA

003035 M. VREČKA 5474 TROPAEOLUM323 MAJUS MEŠ 10 DVOLETNICE IN TRAJNICE 10

     10

M.

d­­­njo pomlad lahko ob­Ëu­­du­­­je­mo nji­­hovo 323 003035 M. VREČKA 2070 ALTHAEA ROSEA MEŠ. M. 344 003053 DVOLETNICE IN TRAJNICE 003095 M. VREČKA 3810 IPOMEA PURPUREA 10 cve­­tje. Z njimi pope­ stri­ MEŠ. ­mo nasad Ëebulnic, jih sadimo med trajnice ali 344 003053 M. VREČKA 2570 10 BELLIS PERENNIS MEŠ. M. 348MEŠ. 003057 323 003035 M. VREČKA 2070 ALTHAEA ROSEA 003096 M.pa VREČKA 3812oblikujemo IPOMEA PUR.HEAV.BLUE 10 z njimi sku­pine enako cvetoËih rastlin. 003120 3831002616787 003053 3831002616206 003057 3831002616220 003062 3831002616275 348 003057 M. VREČKA 2678 10 CAMPANULA MEDIUM ME 353MEŠ. 003062 M. 344 MEŠ.003053 M. VREČKA 2570 BELLIS PERENNIS 003120 M. VREČKA 5381 STATICE SINUATA 10 Trajnice so rastline, ki cve­tijo veË let zapored. V so nepogrešljive, Napihnjena 5381 M.vrtovih Marjetica 10 2570 ZvonËnica 2678 Zlati šebojCHERIANTHUS 2813 353 003062 M. VREČKA 2813 10 CHE.MEŠ.M. 364 003073 348 003057 M. VREČKA 2678 CAMPANULA MEDIUM MEŠ 003124 VREČKA 5452 THUNBERGIA saj vnašajo æivljenje inALATA mreæica (statice) mešanica mešanica zlatenec bar­vitost za veË let. 003125 Limonium

Mill.

sinuatum (L.)

S. mar−maj C. jul−okt Lepa suha roæa. Posušena dobro ohrani pisane barve 003035 cvetov.

TNICE IN TRAJNICE

323

$h3A@@2|VRYSRy $h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu $h3A@@2|VQVUTq  $h3A@@2|VQRQSp      

003096 M. VREČKA 3812 10 IPOMEA PUR.HEAV.BLUEM. VREČKA 5381 10 M. VREČKA 2422 OKRASNE BUČKE 407KOBRA 003120 STATICE SINUATA MEŠ. MAČEHA MODRA 10 Z OČESOM O

mešanica

412

$h3A@@2|VQRPYs $h3A@@2|VRYSRy $h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu $h3A@@2|VQVUTq   $h3A@@2|VQRQSp      

M. VREČKA 2422 OKRASNE BUČKE KOBRAM. VREČKA 3810 10 003095 IPOMEA PURPUREA MEŠ.Čebula KARMEN 10 250 g

Dvoletnice gojimo na

383

9191

384

S. mar−apr C. jul−okt Plezalka z nebesno modrimi 323 003125 cvetovi.

TNICE IN TRAJNICE

383

     

M. VREČKA 2420 CUCURBITA PEPO MEŠ. M. (OKR. BUČKE) 008467 VREČKA 242210 OKRASNE BUČKE KOBRAMala vrečka 10 ČEBULA TERA 597Č

003095 M. VREČKA 3810 10 IPOMEA PURPUREA MEŠ. M. VREČKA 2420 CUCURBITA PEPO (OKR. BUČKE) 384 MEŠ.003096 M. VREČKA 3812 10 IPOMEA PUR.HEAV.BLUEFižol BORLOTTO 10

411

Ipomoea purpurea

341

383

3831002617043

Lepi slak Heavenly Blue

008467

      

344

003053

348

003057

Bellis perennis L.

003062 M. VREČKA 5474 TROPAEOLUM353 MAJUS MEŠ

364

10

364

S. jun−jul C. sep−okt, apr−jul Dvoletnica, ki nam lepo 003073 okrasi obrobke gred in trat.

M. VREČKA 2070 ALTHAEA ROSEA MEŠ.

10

M. VREČKA 2570 BELLIS PERENNIS MEŠ.

10

M. VREČKA 2678 CAMPANULA MEDIUM MEŠ

10

    

Campanula medium L.

mešanica

003073 VREČKA 3133 DIANTHUS M. VREČKA 2813 CHERIANTHUS CHE.MEŠ.M. 10 Erysimum cheiri (L.) BARBAT.MEŠ. Crantz

S. maj−jul C. maj−avg S. maj−jul Dvoletna, velika in lepa C. apr−jul 10 M. VREČKA 3133 DIANTHUS BARBAT.MEŠ. zvonËnica, primerna za Dvoletnica in trajnica. Njen okras vrta in za rez. prijeten vonj in njeni zani­ mivi cvetovi (zlato oranæni, rdeËe rjavi) so posebnost spomladanskega vrta.


Dvoletnice in trajnice

N TRAJNICE

    

M. VREČKA 2070 ALTHAEA ROSEA 367MEŠ. 003076

             Dvoletnice trajnice  in                

003053

003057

003062

003073

003073

367

M. VREČKA 2570 BELLIS PERENNIS 391 003103 M. VREČKA 003076 M. VREČKA 3205 10 DIANTHUS CAR.DUN.MEŠ 378MEŠ.003089 M. VREČKA 3675 10 GYPSOPHILA PANIC.BE. Mala vrečka 10 ČEBULA TERA 597

391

M. VREČKA 2813 CHERIANTHUS394 CHE.MEŠ. 415 003128 003103 M. VREČKA 4189 10 LUPINUS POLYPHY.MEŠ.M. VREČKA 4359 10 003106 MYOSOTIS ALPESTR.MEŠ 10 Fižol BORLOTTO

M. VREČKA

003106

3831002616657

S. apr−jun C. jun−jul Dvoletnica za okras gred 418 in rezanje. Poæivi balkone in terase. Potrebuje sonce in apnenËasta tla. Bolje419 prezimi, Ëe ga Ëez zimo pokrijemo.

003128

3831002616848

003129

3831002616855

003130

3831002616862

M. VREČKA 3133 DIANTHUS BARBAT.MEŠ. 417 Z OČ. 003130 003106 M. VREČKA 4359 10 MYOSOTIS ALPESTR.MEŠM. VREČKA 5720/1 10 VIOLA TR. RDEČA 415 003128 10 MAČEHA MODRA Z OČESOMM. VREČKA

3133 SpominËica 415 003128 mešanica 417

4359 MaËeha 5720/1 MaËeha 10VIOLA 5720/2 MaËeha 10 5720/3 418 M. VREČKA 5720/1 VIOLA TR. RDEČA Z OČ.M. VREČKA 5720/3 417 003130 TR.RUMENA Z003131 OČ. ORLICA MEŠANICA rdeËa z oËesom modra z oËesom rumena z oËesom

Myosotis alpestris Schischkin 418 & Sergievskaja

003130 (Vesterg.)

Viola tricolor L.

Viola tricolor L.

M. VREČKA

Viola tricolor L.

419 003132 M. VREČKA 5720/3 VIOLA TR.RUMENA Z OČ. 10 VIOLA TR. RUMENA 003131 M. VREČKA 5720/5 10 ROŽA BELA M. VREČKA KRILATA SUHA

S. jun−avg S. jun−avg S. jun−avg C. sep, mar−jun C. sep, mar−jun C. sep, mar−jun S. jun−avg Jeseni in spomladi cvetoËe Jeseni in spomladi cvetoËe Jeseni in spomladi cvetoËe BOŽIČNO ŽITO SUHA ROŽA10 003131 M. VREČKA 5720/5 VIOLA TR. RUMENA M. VREČKA 5888 10 419 003132 VIOLA TRICOL.MAX.MEŠ C. mar−jun maËehe. Najlepše v sku­ maËehe. Najlepše v sku­ dvoletnice. Lepe tudi kot Dvoletnica. Srednje visoka, pi­­nah. pinah. “zimsko” balkonsko cvetje. Šalotka RED SUN pokonËno rastoËa spomin­ 1 020309 VREČICA BO 003132 10 BOŽIČNO ŽITO M. VREČKA 5888 VIOLA TRICOL.MAX.MEŠ ROGATA DROBNOCVETNA VIJOLICA Ëica s pisanimi cvetovi. Naj­ 30792 lepša v skupinah.

367 003076 BOŽIČNO ŽITO

003103

9191

M. VREČKA

Dianthus barbatus L.

003089

378 003089 M. RDEČ VREČKA M. VREČKA 3205 DIANTHUS CAR.DUN.MEŠ Mala vrečka 10 ČEBULA PTUJSKA

2989

M. VREČKA 2678 CAMPANULA MEDIUM MEŠ 394 003106 003089 M. VREČKA 3675 10 GYPSOPHILA PANIC.BE. M. VREČKA 4189 10 391 003103 LUPINUS POLYPHY.MEŠ. 10 Čebula KARMEN 250 g

394

003076

10

M. VREČKA

378

3831002616367

Turški nagelj mešanica

        $h3A@@2|VQRRQu $h3A@@2|VQRTXr  $h3A@@2|VPPPSx  $h3A@@2|VQQRRu $h3A@@2|VQRPYs $h3A@@2|VRYSRy $h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu $h3A@@2|VQVUTq $h3A@@2|VQRQSp

       

003076 Božično žito tradicionalno

1

M. VREČKA 3205 DIANTHUS CAR.DUN.MEŠBožično žito 10 moderno 2 032825 020309 VREČICA BOŽIČNO ŽITO - TRADICIONALNO

32825

  5

378 1

M. VREČKA 3205 DIANTHUS CAR.DUN.MEŠ 003089 M. VREČKA 3675 10 GYPSOPHILA PANIC.BE. Božično žito 10 tradicionalno 020309 VREČICA BOŽIČNO ŽITO - TRADICIONALNOVREČICA BOŽIČNO 5 ŽITO - MODERNO 2 032825

391 2

M. VREČKA 3675 GYPSOPHILA PANIC.BE. M. VREČKA 4189 10 003103 LUPINUS POLYPHY.MEŠ. Mala vrečka 10 ČEBULA PTUJSKA RDEČA 596 032825 VREČICA BOŽIČNO ŽITO - MODERNO 5

394

M. VREČKA 4189 LUPINUS POLYPHY.MEŠ.M. VREČKA 4359 10 003106 MYOSOTIS ALPESTR.MEŠ Mala vrečka 10 ČEBULA TERA 597

20309

2989

9191

5

cvetlice

003035

$h3A@@2|VPPPSx $h3A@@2|VQQRRu $h3A@@2|VQRPYs $h3A@@2|VRYSRy $h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu $h3A@@2|VQVUTq $h3A@@2|VQRQSp 367

20309

VREČICA BO

47

003106

415

M. VREČKA 4359 MYOSOTIS ALPESTR.MEŠM. VREČKA 5720/1 10 VIOLA TR. RDEČA Z OČ.Čebula KARMEN 003128 10 250 g

003128

417

M. VREČKA 5720/1 VIOLA TR. RDEČA Z OČ.M. VREČKA 5720/3 10 VIOLA TR.RUMENA Z OČ. 003130 10 Fižol BORLOTTO

003130

418

M. VREČKA 5720/3 VIOLA TR.RUMENA Z OČ. 10 VIOLA TR. RUMENA 003131 M. VREČKA 5720/5 10 367 003076 M. VREČKA 3205 DIANTHUS CAR.DUN.MEŠ MAČEHA MODRA Z OČESOM 378 003089 M. VREČKA

003131

003131

3831002616879

MaËeha rumena

003132

419

Viola tricolor L.

1

S. jun−avg C. sep, mar−jun Jeseni in spomladi cvetoËe 020309 2 dvoletnice. Lepe tudi kot “zimsko” balkonsko cvetje.

032825

3831002616886

003039

3831002616077

       

003089

3831002616510

M. VREČKA 5720/5 VIOLA TR. RUMENA M. VREČKA 5888 10 003132 VIOLA TRICOL.MAX.MEŠ 10 378 003089 ORLICA MEŠANICA

5720/5 MaËeha 5888 Orlica 10 BOŽIČNO ŽITO M. VREČKA 5888 VIOLA TRICOL.MAX.MEŠ mešanica mešanica

Viola tricolor L.

ŽITO

003132

367

020309

391

003076

       

003103

M. VREČKA

3831002616626

M. VREČKA 3675 GYPSOPHILA PANIC.BE. M. VREČKA 003103

2150 Sadrenka 3675 VolËji bob 4189 391 003103 M. VREČKA 4189 LUPINUS POLYPHY.MEŠ.M. VREČKA KRILATA SUHA ROŽA 394 BELA 003106 (pajËolanka) mešanica bela Aquilegia vulgaris L. Lupinus polyphyllus Lindl.

VREČICA BOŽIČNO ŽITO - TRADICIONALNO 5paniculata 394 003106 SUHA ROŽA Gypsophila

S. jun−avg S. maj−jul. C. sep, mar−jun C. maj−sep. Jeseni in spomladi cve­ Trajnica. Visoka 75 cm 415 VREČICA BOŽIČNO ŽITO - TRADICIONALNOVREČICA BOŽIČNO 5 ŽITO - MODERNO 032825 toËe maËehe. Cvetovi so in primerna za rezanje. razliËnih barv. Mešanica je pastelnih barv z velikimi cvetovi. VREČICA BOŽIČNO ŽITO - MODERNO 5 417

L.415

M. VREČKA 4359 MYOSOTIS ALPESTR.MEŠM. VREČKA 003128

418

S. nov−jul C. maj−jul S. feb−jul Trajnica. Spektakularne C. jul−avg 5 003128 M. VREČKA 5720/1 VIOLA TR. RDEČA Z OČ.M. VREČKA ROGATA DROBNOCVETNA VIJOLICA HELEN MOU 417 003130 cvetne sveËe na lepi, zeleni, Lepo olistana trajnica, na listni podlagi oblikujejo gosto posuta s polnimi, Ëudovito cvetliËno pokra­ belimi cvetovi. 003130 M. VREČKA 5720/3 VIOLA TR.RUMENA Z OČ. 418 003131 M. VREČKA jino. Je idealna za saditev v pisanih skupinah, na sonËnih mestih. 003131 M. VREČKA 5720/5 VIOLA TR. RUMENA M. VREČKA 419 003132

419

003132

BOŽIČNO ŽITO M. VREČKA 5888 VIOLA TRICOL.MAX.MEŠ


415

003128

   

Naši predni­ki so verjeli, da jim setev boæi­­Ëne 417 003130 pšenice zagotovi dobro letino. Sejali so jo na godovne dneve nekate­ 418 003131 rih svetnikov, zelo pogo­ sto na god sv. Lucije, 13. de­cem­bra. PšeniËno 419 003132 æito posejemo v plitke sklede, na sredini v prsti naredi­mo majhno vdol­ BOŽIČNO binico, kamor kasne­ je ŽITO postavimo sveËo. Na toplem mestu vzkali 020309 pšenica æe po nekaj 1 020309 dnevih. Okrasitev postavimo na mizo, ob BoæiËno æito veËerih priægemo tudi 2 032825 sveËo. Triticum aestivum L.

boÆi»no Æito

378

003076

003089

391

003103

394

003106

415

003128

417

003130

418

003131

419

003132

48

       

Mediteranska kuhinja je najbolj zdravih. Poleg 10 rib in oljËnega olja pa potrebujemo tudi medi­ te­­ransko zelenjavo in M. VREČKA 5720/5 VIOLA TR. RUMENA 10 zaËimbe. Vse to si lahko vzgojimo v domaËem vrtu, s setvijo semen iz vreËic M. VREČKA 5888 VIOLA TRICOL.MAX.MEŠ 10 tematskega sklopa Vonj in okus Mediterana. ena M. VREČKA 5720/3 VIOLA TR.RUMENA Z OČ.

35625

VREČICA BOŽIČNO ŽITO - MODERNO

5

427

37659

M. VREČKA 4189 LUPINUS POLYPHY.MEŠ.

M. VREČKA 4359 MYOSOTIS ALPESTR.MEŠ

M. VREČKA 5720/1 VIOLA TR. RDEČA Z OČ.

M. VREČKA 5720/3 VIOLA TR.RUMENA Z OČ.

M. VREČKA 5888 VIOLA TRICOL.MAX.MEŠ

BOÆI»NO ÆITO Ponekod boæi­­­­Ëno æito krasi jaslice ali okensko polico.

OŽIČNO ŽITO

1

020309

2

032825

032825

 

BoæiËno æito Triticum aestivum L. Neæne, zelene bilke komaj vznikle pšenice simbolizi­ rajo æivljenje.

Na god svetih treh kraljev, 6. janu­arja, boæiËno æito pospra­vimo.

VREČICA BOŽIČNO ŽITO - TRADICIONALNO

Lahko pa ga sejemo še enkrat in pospra­ imo šele VREČICA BOŽIČNO ŽITO -vMODERNO ob sveËnici (2. februarja).

3831002615575

       Vonj in okus Mediterana                         426

M. VREČKA 3675 GYPSOPHILA PANIC.BE.

M. VREČKA 5720/5 VIOLA TR. RUMENA

35625

5

M. VREČKAzelene 3205 DIANTHUS CAR.DUN.MEŠ Neæne, bilke komaj

vznikle pšenice simbolizi­ rajo æivljenje.

MEDITERAN

VREČICA BOŽIČNO ŽITO - TRADICIONALNO

Nasvet

367

 

10 Vonj in okus Mediterana

M. VREČKA 5720/1 VIOLA TR. RDEČA Z OČ.

VONJ IN OKUS MEDITERANA

BoæiËno æito

CvetaËa Di Sicilia Violetto

5

CvetaËa Di Sicilia Brassica oleracea L. var. Violetto 10 428 37660botrytis CvetaËa Romanesco Raste v humozni, pogno­ KoniËasto zelje 10 jeni zemlji, na sonËni legi. 429 35626 Filderkraut Prava sicilijanska cvetaËa, Listnati ohrovt srednje pozna (110−120 Nero di Toscana 10 precoce 430 35629dni), z vijoliËnimi, okro­ glimi roæami. Med cvetaËo Kolerabica Quickstar F1 sadimo solato, zeleno in 10 Mešanica 431 37661sejemo redkvico. korenËkov Harlequin F1 10 romanska Solata 432 35627 Romanska solata Ovired 10 Gentilina Solata 433 37662 Mešanica vrtnin za mlade liste Paradiæni Balcony 10 434 35628 Yellow F1 Paradiænik Cocktail Super10 MEDITERAN 435 37663 sweet 100 F1 BuËka Tondo Chiaro di Nizza 426 35625 BuËa Butternut MEDITERAN 436 35634 Avalon F1 BuËke Sweet 427 37659 M.V. MEDITERAN 5 CVETAA Di S 426 35625 5Dumpling F1 437 35635 Muškatna buËa Muscat de 37659 3831002618675 37660 3831002618682 428 37660 M.V. MEDITERAN 9 CVETAA Rom 37659 5Provence427 Okrasne buËke Maya, mešanica 9 KoniËasto zelje68 KONIASTO 68 Z 429 35626 428 37660CvetaËa M.V MEDITERAN Sicilijanska Romanesco Filderkraut lagenarija Bazilika Piccolino Brassica oleracea L. var. Brassica oleracea L. Origano ali dobra 35626botrytis 430 35629 M.V. MEDITERAN 87 OHROVT Nero 429 Je posebno zelje s koniËasto misel Romanesco je zgodna glavo. Uporabno je sveæe, Luštrek cvetaËa nenavadne431 koni­ 37661za M.V. Krebuljica430 kisanje in skladišËenje. 35629 MEDITERAN 182 KORENEK Rumeni helenium Ëa­ste oblike, svetlo zelene Dozori septembra in okto­ Goldfield barve in prijetnega, sladka­ bra. Potrebuje moËno SonËnica Waooh tla (kompost ali 432od 35627gnojena 431 37661stega okusa. Sejemo M.V. MEDITERAN 137 KOLERABICA SonËnica »as maja do konca julija. Za­­­­hte­ mineralna gnojila za zele­ jeseni ­va dobro gnojeno zemljo njavo). Za skladišËenje Pepelka Cirrus dobri 37662izberemo samo zdrave in ne ROM 432 35627in veliko vlage. Ob 433 M.V. MEDITERAN 360 SOLATA Grahor Spencer oskrbi dozori v 85−90 dneh prezrele glave. Choice, mešanica po presajanju. Najbolje Mediteranska 434 35628 M.V. MEDITERAN 363 ROMANSKA raste spomladi in jeseni. 433 37662 mešanica cvetlic


                                    Vonj in okus Mediterana                     Vonj in okus Mediterana

                          

10 37659 M.V. MEDITERAN 5427 CVETAA Di Sicilia violetto

428

37660

         

M.V M M.V. MEDITERAN 9 CVETAA Romanesco

426

35625

427

37659

35625

428

37660

10 10 35629 M 35626ZELJE M.V. MEDITERAN 87 OHROVT Nero M.V. di Tosc 10 M.V. MEDITERAN 5427 CVETAA Di Sicilia M.V violetto MEDITERAN 68429 KONIASTO 37659 M.V. FILDERKRAUT MEDITERAN 9430 CVETAA Romanesco

37659

429

35626

10 10 37661ZELJE M.V. Mm 430 35629 M.V. FILDERKRAUT MEDITERAN 182 KORENEK Pisana 10 M.V. MEDITERAN 9428 CVETAA Romanesco M.V. MEDITERAN 87 OHROVT Nero M.V di Toscana precoce 37660 MEDITERAN 68431 KONIASTO

37660

430

35629

10 10 432 35627 M 431KORENEK 37661 Pisana MEDITERAN QUICK 10 M.V MEDITERAN 68429 KONIASTO M.V. FILDERKRAUT MEDITERAN 182 mešanica (F1) 35626ZELJE M.V. MEDITERAN 87 OHROVT Nero M.V. di Toscana precoce137 KOLERABICAM.V.

35626

35626

3831002615582 431

Listnati ohrovt 432 Nero di Toscana precoce

35629

426

37661

37661

35625

3831002618699

                              

10 35626 M.V. FI M 37660 M.V violetto MEDITERAN 68 KONIASTO ZELJE 10 M.V. MEDITERAN 9428 CVETAA Romanesco M.V. MEDITERAN 5429 CVETAA Di Sicilia

35629

3831002615599

35627

3831002615605

37662

3831002618705

MEDITERAN 10 10STAR F1 182 433KORENEK 37662 Pisana M.V. M 432KOLERABICA 35627 M.V. M.V. MEDITERAN 360 SOLATA ROMANSKA 10 M.V. MEDITERAN 87 OHROVT Nero M.V. di Toscana precoce137 MEDITERAN QUICK 430 35629 MEDITERAN mešanica (F1)

426

35625

10 M.V. MEDITERAN 5 CVETAA Di Sicilia violetto

MEDITERAN 87 182 137 (F1)360 182 Solata Corsica 137 360 363 SOLATA 10 10 434KOLERABICA 35628Romanska M.V. M 433SOLATA 37662 M.V. MEDITERAN 10STARsolata M.V. MEDITERAN Pisana mešanica 35627Kolerabica M.V. MEDITERAN ROMANSKA 431KORENEK 37661Mešanica M.V. MEDITERAN QUICK F1 363 ROMANSKA Quickstar F1 korenËkov romanska Ovired 10 M.V. MEDITERAN 5 CVETAA Di Sicilia vio 35625Lactuca M.V. MEDITERAN 9 CVETAA Romanesco Brassica oleracea L. 427 var 37659Harlequin F1 426 sativa L. var. Lactuca sativa L. var.

VONJ IN OKUS MEDITERANA

AN

MEDITERAN

MEDITERAN 10STAR F1 363 10RDE 435SOLATA 37663 M.V. M 434ROMANSKA 35628longifolia M.V. MEDITERAN 362 SOLATA GENTILINA 10Corsica M.V. MEDITERAN 137 QUICK 37662gong MEDITERAN SOLATA 432KOLERABICA 35627 M.V. M.V. MEDITERAN 360 ROMANSKA ylodes longifolia

37661

Brassica oleracea L. 433

Daucus carota L.

Oblikuje podolgovate glave Ovired je posebna roman­ Nagubani, temni, skoraj Ërni Je zelo zgodnja kolerabica, Zelo atraktivni korenËki 10 10 37659 M.V. FILDERKRAUT MEDITERAN 9 CVETAA Romanesco 428 37660 M.V. MEDITERAN 5427 M.V violetto MEDITERAN 68 KONIASTO ZELJE CVETAA Di Sicilia 426 35625 do kremno s pokonËno in 35634ska solata rdeËe barve. imajo odliËen, 434 sladek 35628svetlo razliËnih vijoliËni, 10barv: 10 436ROMANSKA M 435SOLATA 37663 M.V. MEDITERAN 416 "BABY LEAF" M.V. MEŠAN 10RDE M.V. zelene MEDITERAN 360 ROMANSKA Corsica M.V. MEDITERAN 362 GENTILINA TIP rastoËimi 433SOLATA 37662 M.V. MEDITERAN 363 SOLATA bele barve. Vzgajamo jo na oranæni, rumeni in beli. trdnimi listi. Bolj odporna Sejemo jo lahko celo leto okus. Po prvem mrazu se v tunelu in v rastli­ Najboljši so sveæi. Najbolje na vroËino kot navadna in to na prostem in v ra­stli­­­ mu okus še izboljša. Odli­ 37659prostem, 10 10 10 37660 MEDITERAN 68 KONIASTO ZELJE FI M.V. MEDITERAN 5429 CVETAA Di Sicilia 35625 35626 M.V. MEDITERAN 87 OHROVT Nero M.V di Toscana precoce 427 M.V.violetto MEDITERAN 9428 CVETAA Romanesco zgodnje 363 pomladi glavnata njaku. mlade v10pešËenih tleh. 10solata. Uæivamo 437SOLATA 35635 M.V. M 436 M.V. Uæivamo MEDITERAN 520 PARADIŽNIK Coctail 10 37662Ëen za pri­pravo zdravih M.V. od MEDITERAN SOLATA RDE 435 37663njaku, M.V. MEDITERAN 416 "BABY35634 LEAF" MEŠANICA 434ROMANSKA 35628rastejo M.V. MEDITERAN 362 GENTILINA TIP do pozne jeseni. Kolerabice KorenËek sejemo skupaj jo presno, lahko jo dušimo rozete (spomi­njajo na jedi, predvsem pozimi so teæke 150−170 g,CVETAA okro­35629 kotM.V. soËivje ali pa iz182 njeKORENEKmoto­­ vilec) ali pa(F1) æe87veËje S svojim z redkvico 10 (za markacijo), 10 10 35626ZELJE M.V. MEDITERAN OHROVT Nero di Tosc 37659(juhe in teste­nine).428 Romanesco MEDITERAN Pisana mešanica 37660 M.V. MEDITERAN 9430 M.V MEDITERAN 68429 KONIASTO FILDERKRAUT do MEDITERAN plošËato okrogle sveæe sti­ s­"BABY LEAF" glave. Je odliËnega, rahlo 10 10 437PARADIŽNIK M.V. MEDITERAN 506 PARADIŽNIK nizki ru 10 35628“temnim” videzom 436 362 GENTILINA TIP bolje kali) M.V. MEDITERAN 520 Coctail Supersweet 435SOLATA 37663 M.V. MEDITERAN 416 MEŠANICA polepša35634gleM.V. koprom (da ter 35635pripravimo oblike. Meso kolerabice je njen zelenjavni sok lešnikastega okusa. jesensko-zimski zelenjavni ob Ëebuli. neæno, zelo okusno in brez37661ZELJE (soËenje v soko­ Ne QUICK greni. Je od­­ 10 10STAR F1 182 KORENEK Pisana m 10 430 35629 MEDITERAN 37660vrt. KONIASTO MEDITERAN 429 35626 M.V MEDITERAN 68431 M.V. FILDERKRAUT MEDITERAN 87 OHROVT Nero M.V. di Toscana precoce137 KOLERABICAM.V. 10 10 NeMEDITERAN “oleseni”. 416 vniku). porna na10Supersweet plesen. 37663 M.V. LEAF" M.V. MEŠANICA 437 35635niti. MEDITERAN 506 PARADIŽNIK nizki Balconi520 Yellow 436"BABY35634 M.V. rumeni MEDITERAN PARADIŽNIK Coctail

AN 35627listi

35626 35634

430

35629

10 10Corsica 10 431KORENEK 37661 Pisana M.V. MEDITERAN 137 KOLERABICA QUICK M.V. MEDITERAN 87 OHROVT Nero M.V. di Toscana precoce182 432 35627 M.V. MEDITERAN 360 SOLATA ROMANSKA MEDITERAN mešanica (F1) 10 M.V. MEDITERAN 520 Supersweet 437PARADIŽNIK 35635 Coctail 10 M.V. MEDITERAN 506 PARADIŽNIK nizki rumeni Balconi Yellow

35629 35635

431

37661

10 10RDE 10STAR F1 363 ROMANSKA SOLATA 432KOLERABICA 35627 M.V. M.V. MEDITERAN 360 SOLATA ROMANSKA M.V. MEDITERAN 182 mešanica (F1) 433KORENEK 37662 Pisana MEDITERAN M.V. MEDITERAN 137 QUICK 10 M.V. MEDITERAN 506 PARADIŽNIK nizki rumeni Balconi Yellow

37661

432

35627

10STAR F1 360 10 10Corsica 433SOLATA 37662 M.V. MEDITERAN 363 ROMANSKA SOLATA M.V. MEDITERAN 137 QUICK 434KOLERABICA 35628 M.V. M.V. MEDITERAN 362 SOLATA GENTILINA TIP MEDITERAN ROMANSKA

35627

433

37662

10Corsica 10 10RDE 434ROMANSKA 35628 SOLATA MEDITERAN 362 SOLATA GENTILINA M.V. MEDITERAN 360 ROMANSKA 435SOLATA 37663 M.V. MEDITERAN 416 "BABY LEAF" M.V. MEŠANICA M.V. MEDITERAN 363

37662

434

35628

10RDE 10 10 435SOLATA 37663 M.V. MEDITERAN M.V. MEDITERAN 363 436ROMANSKA 35634 SOLATA M.V. MEDITERAN 520 PARADIŽNIK Coctail Supersweet416 "BABY LEAF" MEŠAN M.V. MEDITERAN 362 GENTILINA TIP

35628

35628

3831002615612

Solata Gentilina

37663

Lactuca sativa L.

35634

435

436

437

37663

37663

3831002618712

35635

3831002615629

35634

3831002615636

49

35630

3831002615643

      

438PARADIŽNIK 35630 nizki M.V. M 10 10 10 436"BABY35634 M.V. rumeni MEDITERAN PARADIŽNIK Coctail M.V. MEDITERAN 362 GENTILINA TIP 437SOLATA 35635 MEDITERAN 506 Balconi520 Yellow M.V. MEDITERAN 416 LEAF" M.V. MEŠANICA

362 vrtnin 416LEAF" Paradiænik 520 506 439 520 706 35631BuËka M.V. ru M 10 437PARADIŽNIK 35635Paradiænik M.V. MEDITERAN 506 PARADIŽNIK nizki M.V. MEDITERAN 416 "BABY MEŠANICA 35634Mešanica M.V. MEDITERAN Coctail 10 Supersweet za mlade liste Balcony Yellow F1 Cocktail Supersweet Tondo Chiaro di Nizza Baby Leaf 100 F1 Solanum lycopersicum L. Cucurbita pepo L. 35635

Zgodnja solata z odprto rozeto. Listi so prijetno 35635zeleni, rahlo nakodrani in okusni. Ne gre zlahka v cvet, zato je primerna tudi za poletno pridelavo. Eno­ stavna za vzgojo.

10 10 M.V. MEDITERAN 520 PARADIŽNIK Coctail Supersweet506 PARADIŽNIK nizki rumeni M.V. MEDITERAN Balconi 440 Yellow 35632

V mešanici so semena bli­­ Nizek koktajl paradiænik, ki tve, špinaËe, divje rukvi­­ce, oblikuje zelo kompakt­ne rdeËe pese, radiËa in solate. in razvejane grmiËke. Je 10 M.V. MEDITERAN 506 PARADIŽNIK nizki rumeni Balconi Yellow Seme sejemo od pomladi zelo dekorativen in je zato do jeseni v vrsto, na prosto, odliËen za vzgojo v poso­ v tunele ali ra­stli­­­­­njake. dah na terasah. »ešnjevi Mlade listiËe sproti reæemo plodovi so svetleËe rumeni in jih dodajamo sveæim in okusni (veliki v premeru solatam ali pa pripravimo 20−25 mm in teæki 10−15 g). z ostalo zele­nja­­vo v Z njimi si obarvamo voku. Sejemo na poletne solate. 2 tedna.

Solanum lycopersicum L.

BuËka, pri kateri uæivamo okrogle, svetlo zelene plo­ Visok paradiænik, ki ima na dolgih poganjkih oz. 441latih 35633dove, ko so veliki nekje med pomaranËo in melono. (kot veliki grozdi) veliko Redno jih obtrgujemo, majhnih, rdeËih, soËnih 442 35653da zrastejo novi. BuËke in zelo sladkih in okusnih potrebujejo dobro pogno­ “Ëešnjevih” plodov, velikih jena tla, veliko sonca in v premeru okoli 2−3 cm. 443 in 35636vlage (tla zastiramo s pre­ Potrebuje veliko hranil perelim kompostom). vode ter Gojimo jih ob visokemu sonËno 444 35638fiæolu in koruzi. lego.

M.V. M

M.V. M

M.V. M

M.V. M

M.V. M


Vonj in okus Mediterana

438

35630

                   Vonj  in okus Mediterana                                         

38

35630

39

35631

40

35632

35631

438

35630

439

35631

3831002615650 440

439

35653

443

35636

                               444

                      438

M.V. MEDITERAN 712 BUA Lagen

35630

                                 

M.V. MEDITERAN 1072 BAZILIKA P

10 chiara di Toscana okrogla Tonda 439BUKA 35631 35638 M.V. MEDITERAN 706 M.V. MEDITERAN 1095 ORIGANO

10 F1 10 chiara di Toscana M.V. MEDITERAN 707 Butternut Zenith 440BUKA 35632 M.V. MEDITERAN 706 okrogla Tonda 445BUKA 35639 M.V. MEDITERAN 1096 LUŠTREK

10 F1 10 chiara di Toscana 10 F1 440BUKA 35632 M.V.Zenith MEDITERAN 708 Sweet Dumpling M.V. MEDITERAN 706 okrogla Tonda 441BUA35633 M.V. MEDITERAN 707 Butternut 446BUKA 35640 M.V. MEDITERAN 1097 KREBULJIC

35632

35632

35631

442

3831002615667

35633

3831002615674

35641

3831002615681

35653

3831002615858

10 10 F1 10 F1 441BUKA 35633 M.V. MEDITERAN 709 Muškatna Muscade de provence M.V. MEDITERAN 707 Butternut 442BUA35653 M.V.Zenith MEDITERAN 708 Sweet Dumpling 447BUA35641 M.V. MEDITERAN 2423 OKRASNE

438

35630

45

VONJ IN OKUS MEDITERANA

Muškatna BUA 709 Okrasne BUA 711 BuËa 708 Sicilijanska 712 10 Gourd 10 F1 buËa 10 buËke 442BUA 35653 M.V. MEDITERAN 712 Lagenaria Bottle M.V. MEDITERAN 708 Sweet Dumpling 443 35636 441 707 35633BuËke M.V. MEDITERAN 709 Muškatna Muscade de provence 448 35642 M.V. MEDITERAN 3697 SONNICA Muscat de Provence Maya mešanica Butternut Avalon F1 Sweet Dumpling F1 lagenarija

38 46

50 35640

35630

439 447

35631 35641

10 F1 10 chiara di Toscana 10 F1 440BUKA 35632 M.V.Zenith MEDITERAN 708 Sweet Dumpling M.V. MEDITERAN 706 okrogla Tonda 441BUKA 35633 M.V. MEDITERAN 709 BUA Muška 444BUA35638 M.V. MEDITERAN 707 Butternut 10 10 448 KREBULJICA 35642 M.V. MEDITERAN M.V. MEDITERAN 3697 M.V. MEDITERAN 1097 449 SONNICA 35643 Waooh 10 2423 OKRASNE BU

39 47

35631 35641

440 448

35632 35642

10 10 F1 10 F1 441BUKA 35633 M.V. MEDITERAN 709 Muškatna Muscade de provence M.V. MEDITERAN 707 Butternut 442BUA35653 M.V. MEDITERAN 712 BUA Lagen 445BUA35639 M.V.Zenith MEDITERAN 708 Sweet Dumpling 10Goldfield 10 10 449 OKRASNE 35643 BU M.V. MEDITERAN 3698 HELENIUM M.V. MEDITERAN 2423 450 RUMENI 35644 M.V. MEDITERAN 3697 SONNICA Waooh

40 48

35632 35642

441 449

35633 35643

10 Gourd 10 F1 10 442BUA35653 M.V. MEDITERAN 712 Lagenaria Bottle M.V. MEDITERAN 708 Sweet Dumpling 443BUA35636 M.V. MEDITERAN 1072 BAZILIKA P 446BUA35640 M.V. MEDITERAN 709 Muškatna Muscade de provence 10 10 10Goldfield 6022 MEDITERANSKA mešanica 450 SONNICA 35644 Waooh M.V. MEDITERAN cvetlic M.V. MEDITERAN 3697 M.V. MEDITERAN 3698 RUMENI HELENIUM

41 49

35633 35643

442 450

35653 35644

10 10 10 Gourd 443BUA35636 M.V. MEDITERAN 1072 M.V. MEDITERAN 709 Muškatna Muscade de provence 444BUA35638 M.V. MEDITERAN 1095 ORIGANO 447 BAZILIKA 35641Piccolino M.V. MEDITERAN 712 Lagenaria Bottle 10Goldfield 6022 MEDITERANSKA mešanica 10 M.V. MEDITERAN 3698 RUMENI HELENIUM M.V. MEDITERAN cvetlic

42 50

35653 35644

443

35636

10 Gourd 10 444BUA35638 M.V. MEDITERAN 1095 M.V. MEDITERAN 712 Lagenaria Bottle 445 BAZILIKA 35639Piccolino 448 ORIGANO 35642 M.V. MEDITERAN 1072 10 M.V. MEDITERAN 6022 MEDITERANSKA mešanica cvetlic

43

35636

44

35638

45

35639

41

42

43

44

46

47

48

49

Cucurbita moschata Duchesne ex Poir.442

35633

35653

35631Lagenaria siceraria (Molina) Cucurbita moschata Cucurbita pepo L. 439 10 10 10 Gourd 443BUA35636 M.V. MEDITERAN 1072 M.V. MEDITERAN 709 Muškatna Muscade de provence 444 BAZILIKA 35638Piccolino M.V. MEDITERAN 712 Lagenaria Bottle 449BUA35643 M.V. MEDITERAN 3698 RUMENI HE

Cucurbita pepo L.

Standl. “longissima”

Velike, rebraste, plošËato Okrasne buËke Maya meša­ Imajo majhne, dekorativne BuËa Butternut Avalon F1 Seme kali 14 dni. Spada okrogle buËe (visoke 15−25 nica sestavljajo v glavnem plodove (dolge 7−10 cm, 440 35632 buËe. cm,M.V. sBottle premerom cm35644bradaviËaste buËke razli­ 8−12 cm, 10 Svetlo zelene 10 Gourd 25−40 10 444teæke M.V. MEDITERAN 1095 ORIGANO 35653raste na dolgih poganjkih. M.V. MEDITERAN 712 BUA35638 Lagenaria 445 35639med 443 35636v premeru MEDITERAN 1072 Piccolino 450 BAZILIKA M.V. MEDITERAN 6022 MEDITERA Plodovi so dolgi 20−25 cm, 0,4−0,8 kg) z oranænim plodove lahko uæivamo kot in teæke 5−25 kg) z moËno Ënih oblik in barv. BuËke v premeru 8−12 cm in teæki mesom, ki ima sladkast bu­Ëke. Oku­s­ne plo­ oranænim, sladkim 438 in okus­35630imajo premer 5−20441 cm in 35633ostale M.V. MEDITERAN 706 BUKA okro rjave 35638okus peËejo s sveæo 10 mesom za pripravo raz­ so M.V. teækeMEDITERAN 0,5−2,5 kg. NaLUŠTREK poMEDITERAN kostanjih.1072 Iz njih 10 10 445 35639nim 1096 356360,7−1,5 kg. Rumeno M.V. BAZILIKA Piccolino 446 35640dove Italijani 444 M.V. MEDITERAN 1095 ORIGANO buËe z oranænim mesom baziliko, paradiænikom in pripravimo razliËne jedi. Se liËnih jedi. Jeseni, oz. šele v dolgem poganjku zraste so posebne oblike, zato so oljËnim oljem, povrhu pa jih 5−8 plodov. odliËno skladišËijo.438 Rastejo35630Ëasu skladišËenja, se 10 chiara di Toscana M.V. MEDITERAN 706 okrogla Tonda 439zeleni 35631v povpreËju M.V. MEDITERAN 707 BUKA Butte 442BUKA 35653 10 10 446 ORIGANO 35640plodovi M.V. MEDITERAN 1097 35638primerne za dekoracije. MEDITERAN 1095 447 35641posujejo10s sirom. 445 35639na M.V. M.V. MEDITERAN 1096 LUŠTREKBuËke obarvajo oranæno potrebujejo zeloKREBULJICA sorazmerno kratkih Lahko skladišËimo (6 me­se­­ poganjkih. rumeno. Plodove lahko hran­ljiva tla, veliko sonca, cev). celo zimo. vlage inMEDITERAN prostora. 10 F1 10 439 35631skladišËimo M.V. 707 Butternut 440BUKA 35632 M.V.Zenith MEDITERAN 708 BUA Sweet 443BUKA 35636 438 35630 M.V. MEDITERAN 706 okrogla Tonda chiara di Toscana 10 10dolgih poganj­ 10 447 LUŠTREK 35641Raste M.V. MEDITERAN 2423 35639 448 OKRASNE 35642 BU 446 35640 M.V. MEDITERAN 1096 M.V.na MEDITERAN 1097 KREBULJICA kih.

35636

Bazilika Piccolino

3831002615711 444

445

Ocimum basilicum L.

446

35638

35638

3831002615735

35639

3831002615742

35640

10 445 BAZILIKA 35639Piccolino M.V. MEDITERAN 1072 446 ORIGANO 35640 M.V. MEDITERAN 1095

3831002615759

10 M.V. MEDITERAN 1096 LUŠTREK

35643

10 M.V. MEDITERAN 1096 449 LUŠTREK 35643

3831002615773

10 M.V. MEDITERAN 1097 KREBULJIC

1072 10 10 10 4461095 35640Luštrek M.V. MEDITERAN 1097 KREBULJICA M.V. MEDITERAN 1095 ORIGANO 4471096 35641Krebuljica M.V. MEDITERAN 24233698 OKRASNE B 450 1097 35644Rumeni 35639Origano M.V. MEDITERAN 1096 LUŠTREK ali dobra misel helenium Goldfield Levisticum officinale Anthriscus cerefolium (L.) Origanum vulgare L.

35640

W.D.J.Koch

447 LUŠTREK 35641 M.V. MEDITERAN 1096

Hoffm.

Helenium amarum (Raf.)

10 10 10 2423 OKRASNE BU 448 KREBULJICA 35642 M.V. MEDITERAN M.V. MEDITERAN 3697 SONNICA M.V. MEDITERAN 1097 H.Rock

Luštrek je trajnica (tudi 2−3 Krebuljico (visoka 40−50 cm) Bazilika Piccolino ima dro­ Origano je zaËimbna in m visoka), ki naj raste v sejemo na polsenËno in Rumeni helenium je kom­ bne liste. Je kompaktne okrasna trajnica, ki raste v zelenjavnem vrtu v druæbi vlaæno mesto, saj gre dru­ paktna, bogato cvetoËa rasti (20−30 cm). Ima (do 1097 50 10 10 10 448 cm). 35642 M.V. MEDITERAN M.V. MEDITERAN 3697 SONNICA Waooh 35640 M.V.grmiËka MEDITERAN KREBULJICA 449 OKRASNE 35643 BU M.V. MEDITERAN 3698 RUMENI HE 447 35641obliki 2423 zaËimbnih in okrasnih traj­ gaËe prehitro v cvet. Ker cvetlica. Je polna majhnih mo­­Ëno aromo. Vzgojimo si Potrebuje sonce in rahla nic. Rastline varuje pred hitro raste, jo sejemo vsakih cvetov zlato rumene barve, jo na prostem v vrtu med tla. Prilega se k mesnim napadom škodljivcev. dni.MEDITERAN Uporabljamo mlade, ki nepretrgano cvetijo (novi vrt­­ninami ali v okrasnem juham, picam 10Goldfield 10 10 449inOKRASNE 35643 BU M.V. 3698 RUMENI HELENIUM 35641 M.V. MEDITERAN 2423 450 SONNICA 3564414Waooh M.V. MEDITERAN 6022 MEDITERAN 448 35642jedem, M.V. MEDITERAN 3697 Ustre­­­­ za mu tudi polsenca. sveæe ali zmrznjene liste, cvetovi prerastejo odcvet­ lonËku s cvetlicami na terasi omletam. Med cvetenjem Sve­­­­æe ali posušene, zelo ki imajo znaËilno aromo. ele cvetove). Raste tudi na in balkonu. Je obËutljiva ga poreæemo in posušimo, aromatiËne liste dodaja­ m o V vrtu varuje vrtnine pred suhih inmešanica skromnih tleh. 10 10 10 450 35644 M.V. MEDITERAN 6022 MEDITERANSKA cvetlic 35642 MEDITERAN na mraz in zahteva 449 veliko 35643kajtiM.V. tudi posušeni3697 listi SONNICA Waooh M.V. MEDITERAN 3698 RUMENI HELENIUM Goldfield juham, enolonËni­ ušmi, polæi in mrav­ Popestri zelenjavni sonca. Liste redno ohranijo aromo. cam, stro­Ënicam, ljami. Pri­lega se vrt, obrobke ter obtrgujemo in jih 10 omakam itd. juham itd. 10 35643 M.V. MEDITERAN 3698 RUMENI HELENIUM Goldfield okrasne lonce. 450 35644 M.V. MEDITERAN 6022 MEDITERANSKA mešanica cvetlic uporabljamo sveæe.


       

M.V. MEDITERAN 1072 BAZILIKA Piccolino 10

35638

35639

M.V. MEDITERAN 1095 ORIGANO

10

M.V. MEDITERAN 1096 LUŠTREK

10

                     Vonj in okus Mediterana                 

35640

35641

35642

35642

451

37664

10 M.V. MEDITERAN 1097 KREBULJICAM.V. MEDITERAN 10 Cirrus 2925 CINERARIA maritima

452

37665

10 M.V. MEDITERAN 2423 OKRASNE BU 10 Spencer Choice M.V. MEDITERAN 3851 LATHYRUS odoratus

438 3563037666 3831002615766 453

SonËnica Waooh

35643

37666

439 AZIJA

35631

454

Priprava zelenjavnih jedi v voku je ena bolj zdravih modnih muh. Zelenjavo in zaËimbe, ki popestri­jo jedi iz voka, si lahko vzgojite v domaËem vrtu s setvijo semen iz vreËic tematskega sklopa Pridih Azije v vašem vrtu. Nekaj eksotiËnih vrtnin, zaËimb in cvetlic nas bo zagotovo razveselilo.

10 chiara di Toscana M.V. MEDITERAN 706 BUKA okrogla Tonda 3831002618743 37664 3831002618729 10 10 Cirrus M.V. MEDITERAN 3697 10 451 SONNICA 37664 Waooh M.V. jeseni" MEDITERAN 2925 CINERARIA maritima M.V. MEDITERAN 3699 SONNICA "as

  

10 F1 M.V. MEDITERAN 707 BUKA Butternut Zenith 10 Spencer Choice M.V. MEDITERAN 3851 LATHYRUS odoratus

3697 SonËnica Pepelka 10Goldfield M.V. MEDITERAN 3698 RUMENI HELENIUM 4523699 37665 »as jeseni Cirrus

440 Helinathus annuus L.

35644

Pridih Azije

PRIDIH AZIJE V VAŠEM VRTU

Vonj in okus Mediterana

2925

10 F1 35632Helinathus annuus L. M.V. MEDITERAN 708 BUA Sweet Dumpling Jacobaea maritima (L.) 10 10 453 MEDITERANSKA 37666Pelser M.V. MEDITERAN 3699 SONNICA "as jeseni" 35647 M.V. MEDITERAN 6022 M.V. mešanica AZIJA 80 cvetlic PACK CHOI &10 Meijden

Srednje nizka sonËnica z Poseben izbor srednje Pak-Choi Je odliËna cvetlica za zasa­ zlato rumenimi cvetovi, visokih sonËnic (120 cm). Kuroda 10 KorenËek 441 35633 M.V. MEDITERAN 709 BUA Muškatna Muscade de provence gredic in obrobkov. ki so v kontrastu s temno zlato ditev 10 Mešanica redkvic AZIJA 455 37651Cvetovi so v odtenkih M.V. AZIJA 183 KORENEK Curoda Listi so svetli, srebrni in zelenimi, lepo oblikovanimi rumene, rdeËe in rjave Eastern Eggs listi. Zelo trpeæna in gosto barve. Ne potrebuje opore. niso preveË narezani. Je Redkev (Daikon) 10 Gourd 442 35653 M.V. MEDITERAN 712 BUA Lagenaria Bottle paktna nizka. Je odli­ razrašËena cvetlica,456 odliËna Minowase 10 10 Eastern 454 35647kom­­ M.V. AZIJA 80 PACK 35648Glavno steblo ima veliko M.V. AZIJAin317 REDKVICA Pisana mešanica EggsCHOI Ëna za kontrast begoni­ Summer Cross za polepšanje zelenjavnega stranskih poganjkov s cve­ Nr. 3 F1 salvijam, petunijam vrta in obrobkov. Potrebuje tovi. OdliËna za popestritev jam, 443 35636 M.V. MEDITERAN 1072 BAZILIKA Piccolino 10 Mešanica azijskih Curoda lar­­ gonijam. OdpornaDaikon Nr.3M.V. 10 sonËno lego in hranljiva tla.35649zelenjavnega vrta. Primerna 10 455 37651in pe­­ 183 KORENEK 457 M.V. AZIJA 341 REDKEV F1 AZIJA Minowase listnatih rastlin na razliËne vremen­ tudi za rez. ŠpinaËa Previa F1 skeM.V. razmere (tudi 10 444 35638 MEDITERAN 1095 ORIGANO Stoletna Ëebula 10 Eastern Eggs 10 456 35648sušo). 317 REDKVICA Pisana mešanica 458 37652 M.V. AZIJA 466 ŠPINAA Previa F1 M.V. AZIJA

        

   

Nasvet

Kumare solatne japonske Sout­ 10 hern Delight F1 445 35639 M.V. MEDITERAN 1096 LUŠTREK 10 10 457 35649 M.V. AZIJA 401 MEŠANICA azijskih ijskih M.V.listnatih AZIJA 341 REDKEV Daikon Nr.3 F1 Minowase 459 35650 rastlin Momordika BuËa Delica F1 10 Dolga vigna 446 35640 M.V. MEDITERAN 1097 KREBULJICA 451 37664 10 10 Divja 458 37652 M.V. AZIJA 601 EBULA stoletna (Allium M.V.fistulosum) AZIJA 466 rukvica ŠPINAA Previa F1 460 35656 (rukola) ali 10 tankolistni 447 35641 M.V. MEDITERAN 2423 OKRASNE BU 452 37665 10 10 dvoredec 459 35650 M.V. AZIJA 632 SOLATNE KUMARE JAPONSKE M.V. AZIJA 401 MEŠANICA ijskih listnatih rastlin 461 37653 Southern Delightazijskih F1 SREDOZEMLJE NA Sveta bazilika KROÆNIKU ali bazilika Tulsi 448 35642 M.V. MEDITERAN 3697 SONNICA Waooh 10 453 37666 Sredozemska prehrana bazilika stoletna (Allium fistulosum) 10 10 Tajska 460 35656 M.V. AZIJA 674 MOMORDICA charantia M.V. AZIJA 601 EBULA 462 35655 velja za enega izmed Okra ali bamija najbolj zdravih naËinov Koriander 10Goldfield AZIJA 10 Cirrus 449 35643 M.V. MEDITERAN 2925 CINERARIAprehranjevanja. M.V. MEDITERAN 3698 RUMENI HELENIUM 37664 maritima Vonj in Uæitni tolšËak 10 461 37653 M.V. AZIJA 632 SOLATNE KUMARE JAPONSKE Southern Delight F1 okus Sredozemlja si lahko ali portulak mimogrede ustvarimo Limonski oæep 37665 3831002618736 35644 3831002615780 35647 3831002615797 10 10kuhinjah. 450 35644 M.V. MEDITERAN 3851 LATHYRUSvodoratus M.V. MEDITERAN 6022 MEDITERANSKA mešanica cvetlic 37665 Spencer Choice 454 35647 naših Poletna astra 10 462 35655 M.V. AZIJA 674 MOMORDICA charantia Potrebujemo le olivno Matsumoto, olje, mnogo sezonskega mešanica 3851 Mediteranska 6022 80 kozarec rdeËega 10 37666Grahor M.V. MEDITERAN 3699 SONNICAsadja, "as jeseni" 455 37651Pak-Choi OgnjiË Indian vina in obilje pisane Spencer Choice, mešanica cvetlic prince Brassica rapa L. ssp. poletne zelenjave, ki si jo Krpastolistni mešanica chinensis (L.) Hanelt Mediteransko mešanico najbolje vzgojimo sami na zvezdni 456 slak 35648 Lathyrus odoratus L. cvetlic sestavljajo razliËne Kitajska “gorËica” tvori svojem vrtu ali v lonËku Limonska trava nizke enoletnice. Na vrtu na balkonu. Hrano pripra­ skle­njene glave z blešËeËe Okrasni riæ Enoletna plezalka (180 cm), njihovi cvetovi ustvarijo vljamo hitro, jo uæivamo zelenimi listi in širokimi, Black Madras 10 35647ki spada v druæino metuljnic M.V. AZIJA 80 PACK CHOI 457 35649 Ëudovito cvetoËo pre­ presno, kuhamo v sopari Okrasna facelija belimi æilami. Rad ima (bogati tla z dušikom). Cve­ ali dušimo kratek Ëas, tako progo. Cvetlice se med Orientalski mak glo­b­oka, humozna tla in tovi so veliki in v razliËnih da ohranimo kar najveË seboj dopolnjujejo v rasti Pizzicato veliko vlage. Jeseni ga pred 10 37651barvnih odtenkih. Potrebuje M.V. AZIJA 183 KORENEK Curoda 458 37652 koristnih snovi. Floks ali plamenka mrazom zašËitimo z agro­ in obdobju cvetenja ter oporo. Twinkles barvnih odtenkih. Rade kopreno. Uæivamo ga pre­ Modrocvetna imajo pešËena tla, veliko 10 Eastern Eggs 35648 M.V. AZIJA 317 REDKVICA Pisana mešanica 35650snega ali neæno dušenega. kadulja 459 sonca in zmerno zalivanje. Lahko raste ob špinaËi. Tankolistna Enostavna vzgoja. æametnica 10 35649 M.V. AZIJA 341 REDKEV Daikon Nr.3 F1 Minowase Orange 460 Gem 35656

Pridih Azije

         

PRIDIH AZIJE V VAŠEM VRTU

35636

51

M.V. M

M.V. M

M.V. M

M.V. A

M.V. A

M.V. A

M.V. A

M.V. A

M.V. A

M.V. A


  

 



Pridih Azije v vašem vrtu

51

37664

52

37665

53

37666

ZIJA

37665

10 Cirrus 10 Spencer Choice 10 M.V. MEDITERAN 2925 AZIJA M.V. MEDITERAN 3851 454 LATHYRUS 35647 odoratus M.V. jeseni" AZIJA 80 PACK CHOI 453 CINERARIA 37666 maritima M.V. MEDITERAN 3699 SONNICA "as

453

37666

10 Spencer Choice 10 M.V. MEDITERAN 3851 LATHYRUS odoratus M.V. MEDITERAN 3699 455 SONNICA 37651 "as jeseni" AZIJA

35647

55

37651

56

35648

37651

454

35647

455

37651

3831002618750 456

451 457

455

37651

M.V. AZIJA 80 PACK CHOI 35648 456

35648

M.V. AZIJA 80 PACK CHOI 35649 457

35647

455 M.V. AZIJA 80 PACK CHOI 37651

                     

M.V. AZIJA 183 KORENEK Curoda

10 M.V. AZIJA 317 REDKVICA Pisana

10 10 456 35648 341 REDKEV Daikon N M.V. AZIJA 183 KORENEK Curoda M.V. AZIJA

10 10 10 Eastern 457 35649 mešanica M.V. AZIJA 183 KORENEK Curoda M.V. AZIJA 458 37652 M.V. AZIJA 466 ŠPINAA Previa F1 317 REDKVICA Pisana Eggs

10 Cirrus 451 3766435649 M.V. MEDITERAN 2925 CINERARIA maritima 3831002615803 3831002615810 35650 3831002615827 37652 3831002618767 10 10 Eastern 10 M.V. AZIJA 183 KORENEK Curoda M.V. AZIJA 458 37652Nr.3 317 REDKVICA Pisana Eggs 459 35650 mešanica M.V. 401 MEŠANICA azijskih 457 35649 M.V. AZIJA 341 REDKEV Daikon F1 AZIJA Minowase

35648

35648

456

454

37664

452

37665

10 Cirrus 10 Spencer Choice M.V. MEDITERAN 2925 CINERARIA maritima M.V. MEDITERAN 3851 LATHYRUS odoratus

183 (Daikon) azijskih ŠpinaËa 10 Eastern 10 10 601 EBULA 466 M.V. AZIJA redkvic 317 REDKVICA Pisana mešanica Eggs 459 401 35650F1 35649Mešanica M.V. AZIJA 341 REDKEV Daikon Nr.3 F1 AZIJA Minowase 460 341 35656Mešanica M.V. AZIJA stoletna (A 458 317 37652Redkev M.V. 466 ŠPINAA Previa Eastern Eggs Minowase Summer listnatih rastlin Previa F1 Nr. 3 F1 3851 LATHYRUS 10 Cirrus 10 Spencer 10 M.V. MEDITERAN 2925 maritima 37665Raphanus M.V. MEDITERAN odoratus Choice 453 CINERARIA 37666Cross M.V. MEDITERAN 3699 SONNICA "as jeseni" sativus L. oleracea L. V mešanici so razliËne vrste Spinacia

54 61

PRIDIH AZIJE V VAŠEM VRTU

KorenËek Kuroda

                         

10 M.V. MEDITERAN 3699 454 SONNICA 35647 "as jeseni"

AZIJA

                                   Pridih Azijev vašem vrtu                 

54

        

452

55 62

52 35655

37651

456

35648

10 10 Eastern 10 M.V. AZIJA 183 KORENEK Curoda M.V. AZIJA 317 REDKVICA Pisana mešanica Eggs 465 35651Nr.3 F1 Minowase 457 35649 M.V. AZIJA 341 REDKEV Daikon 10 M.V. AZIJA 674 MOMORDICA charantia

56

35648

457

35649

10 Eastern 10 M.V. AZIJA 317 REDKVICA Pisana Eggs M.V. AZIJA 341 REDKEV Daikon Nr.3 F1 AZIJA Minowase 466 35658F1 458 37652 mešanica M.V. 466 ŠPINAA Previa

57

35649

458

37652

10 10 10 M.V. AZIJA 341 REDKEV Daikon F1 AZIJA Minowase M.V. 466 ŠPINAA Previa F1 M.V. AZIJA 467 35637 ijskih listnatih 459 35650Nr.3 401 MEŠANICA azijskih rastlin

58

37652

459

35650

10 10 10 M.V. AZIJA 466 ŠPINAA Previa 401 MEŠANICA azijskih ijskih rastlin 468 stoletna 35659(Allium fistulosum) 460 35656F1 M.V. AZIJA M.V.listnatih AZIJA 601 EBULA

59

35650

460

35656

10 10 10 M.V. AZIJA 401 MEŠANICA azijskih rastlin M.V.listnatih AZIJA 601 EBULA stoletna (Allium 469 35660 JAPONSKE 461 37653 ijskih M.V.fistulosum) AZIJA 632 SOLATNE KUMARE Southern Delight F1

60

35656

61

37653

62

35655

51 57

52 58

53 59

ZIJA 60

37664Daucus 35649

carota L.

452 458

37652

10 10 10 M.V. AZIJA 341 REDKEV Daikon F1 AZIJA Minowase 460 35656 ijskih M.V. 466 ŠPINAA Previa 461 37653F1 M.V. AZIJA M.V.listnatih AZIJA 632 SOLATNE KUMARE 459 35650Nr.3 401 MEŠANICA azijskih rastlin

Raphanus sativus L. azijskih listnatih rastlin: Oranæno rdeËi, azijski koni­ Barvita mešanica redkvic Nov hibrid špinaËe, ki je Mizuna Early, Tatsoi, Red Ëni korenËek za celoletno razliËnih okroglih sort: Saxa Zelo dolga (45−50 cm), odporen na bolezni. Listi so 10 Spencer Choice 10 37665 LATHYRUS odoratus 453 37666 M.V. MEDITERAN 3851 M.V. MEDITERAN 3699 SONNICA "as jeseni" AZIJA Giant, Kailaan (vse Brassica temno zeleni, lepe oblike. dolge, 356502, Parat, National2, Tondo gladka in10bela japonska 10 10 37652pridelavo. Srednje 459 M.V. AZIJA 466 ŠPINAA Previa 461 stoletna 37653(Allium M.V. AZIJA 401 MEŠANICA azijskih rastlin 462 35655 ijskih M.V.fistulosum) AZIJA 674 MOMORDICA chara 460 35656F1 M.V.listnatih AZIJA 601 EBULA sp.). Imajo okusne liste (po Gre pozno v cvet. Za jesen­ okusne, hrustljave, neæne Bianco. Roza, vijoliËne, redkev blagega okusa, ki gorËici) zanimivih oblik in in sladke korenËke uæivamo rdeËe, škrlatne in bele SONNICA sko, zimsko in pomladansko je ne sejemo pred junijem. 10 10 37666 M.V. MEDITERAN 3699 AZIJA 454 35647 "as jeseni" M.V.Zahtevajo AZIJA 80 PACK CHOI barv. sonËno kvice so hrustljave 10 setvijo tla globoko 10 10 35650sveæe ali pa jih skladišËimo. M.V. AZIJA 401 MEŠANICA ijskih listnatih rastlin 462 35655pridelavo. 460 35656red­­ M.V. AZIJA 601 EBULA stoletna (Allium 461 in azijskih 37653Pred M.V.fistulosum) AZIJA 632 SOLATNE KUMARE JAPONSKE Southern Delight F1 lego in tla, bogata z organ­ OdliËni za soËenje. Dozo­ri v blagega okusa. Za celoletno zrahljamo. Ne smemo jih sko snovjo (kompost). 80−100 dneh po setvi. pridelavo. hlevskim gnojem. 10 10 454 35647 M.V. s AZIJA 80 PACK CHOI 455 37651gnojiti M.V. AZIJA 183 KORENEK Curoda Redno zalivamo, da463 ras­ tline35654 10 na 10 10 35656KorenËek potrebuje fistulosum) 461 37653 M.V. AZIJA 601 EBULA M.V.raste AZIJA 632 SOLATNE KUMARE JAPONSKE Southern Delight F1 462 stoletna 35655(Allium M.V. AZIJA 674 MOMORDICA charantia Rada vlaænih in tudi ne grenijo. Redno jih rahla, organska in malo senËnih rastišËih. Za reæemo oz. liste azijskih Curoda M.V. AZIJA 10mnogih 10 10 Eastern Eggs 35647odcedna tla. CHOI 35648pripravo 455 37651 M.V. AZIJA 80 PACK M.V. AZIJA 183 KORENEK 464 35652 mešanica 456 317 REDKVICA Pisana obiramo.10 10 37653 JAPONSKE Southern Delight F1 462 35655 M.V. AZIJA 632 SOLATNE KUMARE M.V. AZIJA juhe, 674 MOMORDICA charantia jedi: solate, omake.

35656

3831002615834 461

37653

37653

3831002618774

35655

3831002615841

35654

3831002615865

      

10

37654

3831002618781

463 35654 JAPONSKE M.V. AZIJA 713 BUA Delica F1 10 10 10 M.V. AZIJA 601 EBULA M.V.fistulosum) AZIJA 632 SOLATNE KUMARE Southern F1 470Delight37654 462 stoletna 35655(Allium M.V. AZIJA 674 MOMORDICA charantia

Stoletna Ëebula solatne 632 Momordika 674 BuËa Delica F1 471 713 vigna 952 ( 464Delight 35652 M.V. AZIJA 1071 DIVJA RUKVICA 10 10 M.V. AZIJA 632 SOLATNE KUMARE JAPONSKE Southern F1 462 601 35655Kumare M.V. AZIJA 674 MOMORDICA charantia 35663Dolga japonske Allium fistulosum L. Momordica charantia L. Cucurbita maxima Vigna unguiculata subsp. Southern Delight F1 Duchesne sesquipedalis (L.) Verdc. Je sorodnica Ëebule, vendar ne razvije Ëebul. Ima votle liste in votlo belo “steblo”. Nepogrešljiva v azijski kuhi­ nji. OdliËna je kot dodatek k solatam, je tudi dekora­ tivna. Ni zahtevna za vzgojo. Posejemo jo ob gredici korenËka.

Tropska 10rastlina z dolgimi 465

M.V. AZIJA 674 MOMORDICA charantia Cucumis sativus L. (do 4 m), plezajoËimi

35651

472

35664

M.V. AZIJA 1201 PORTULAK užitni

Hibrid ima gladke, plošËato PlezajoËa tropska in sub­ okrogle, temno zelene tropska enoletnica. V po­ g anj­­ ki (potrebuje oporo). To so solatne japonske plodove z 10 izrazitimi, 60−70 dnevih po setvi Iz rumenih, po vanilji diše­ ku­mare, ki slovijo po prije­ 466 35658 473 35657 M.V. AZIJA 1074 BAZILIKA Tajska svetlo sivimi reænji. Višina zaËnejo v paru rasti dolgi Ëih cvetov se razvijejo dolgi tnem in odliËnem okusu. ploda je 9−13 cm, premer (40−50 cm) stroki. Najbolje plodovi, katerih površina Kumare so temno zelene, 16−23 cm in teæa 1,0−2,5 in 1073 kuhati še Holy spominja na kro­ k odiljo 467 35637 M.V. AZIJA BAZILIKA gladke in dolge okoli 30 cm. 474 35661je pobrati kg. Temno rumeno meso mla­­ de in nezrele stroke. koæo. Ko dozorijo, zeleni Lahko jih gojimo od zgo­­­­dnje je zelo okusno. Plodove Uæi­­va­­mo jih surove ali plodovi postanejo rumeno pomladi do pozne je­seni lahko skladišËimo 6 mese­ Uporabljajo jih v 468 35659 M.V. AZIJA 1098 OKRA oranæni in se æarkasto 475 35665kuhane. na prostem, v tunelu in v cev (v hladnem in temnem kitajski (stirfries) in malezij­ razpoËijo. Mlade, grenke, ra­­stli­­nja­­ku. So odporne na ski kuhinji. zelene plodove uæivamo kot prostoru). Raste na dolgih bolezni in vroËino ter zelo 469 35660 M.V. AZIJA 1099 KORIANDER poganjkih. buËke. enostavne za vzgojo.


463

Pridih Azije v vašem vrtu

35654

35652

35652

464Delica35652 M.V. AZIJA 713 BUA F1

                              

35652

M.V. AZIJA 713 BUA Delica F1

465

35651

M.V. AZIJA 1071 DIVJA RUKVICA (tankolist M.V. A

463

35654

464

35652

463

35654

465 RUKVICA 35651 (tankolistni 10 dvoredec) M.V. AZIJA 713 BUA F1 466Delica35658 M.V. AZIJA 1071 DIVJA

465

35651

464

35652

466

35658

M.V. AZIJA 713 BUA F1 465Delica35651

3831002615896 467

35637

35637

3831002615728

                               

10

           

464

M.V. A

M.V. AZIJA 1201 PORTULAK užitni 10

M.V. A

466 35658 M.V. AZIJA 1201 PORTULAK užitni

M.V. AZIJA 1074 BAZILIKA Tajska 10 dvoredec) 10 M.V. AZIJA 1071 DIVJA 467 RUKVICA 35637 (tankolistni

M.V. A

10 467 35637 M.V. AZIJA 1074 BAZILIKA Tajska

10 M.V. AZIJA 1201 PORTULAK užitni 468 35659

35658

3831002615902

35659

10 dvoredec) 468 35659 M.V. AZIJA 1071 DIVJA 466 RUKVICA 35658 (tankolistni M.V. AZIJA 1073 BAZILIKA Holy

3831002615919

M.V. AZIJA 1073 BAZILIKA Holy 10

35660

10 M.V. AZIJA 1074 BAZILIKA Tajska 469 35660

3831002615926

M.V. AZIJA 1098 OKRA 10

Divja rukvica 468 1071 bazilika 467 1073 bazilika ali 1099 10 469 1074 35660Okra M.V. AZIJA 1099 KORIANDER 10 M.V. AZIJA 1201 PORTULAK užitniTajska 10 bamija 35637 M.V. AZIJA 1073 BAZILIKA Holy 4701098 37654Koriander 35659Sveta M.V. AZIJA 1098 OKRA (rukola) ali ali bazilika Tulsi Ocimum basilicum L. var. Abelmoschus esculentus (L.) Coriandrum sativum L. tankolistni dvoredec thyrsiflora Wight Moench Ocimum tenuiflorum L.

35651

M.V. A

M.V. A

M.V. A

PRIDIH AZIJE V VAŠEM VRTU

                   Pridih Azije v vašem vrtu                           

35654

Je eksotiËno, enoletno 10 470 37654 M.V. AZIJA 952 Vigna ali špargljev fižol 10 M.V. AZIJA 1074 BAZILIKA Tajska 10 468 35659 M.V. AZIJA 1098 OKRA 471 35663 M.V. AZIJA M.V. A 1099 KORIANDER Seme pred setvijo Ëez noË ze­­li­­­­šËe (50−80 cm), ki Sveta bazilika zraste v sred­ Zelo aromatiËna bazi­ lika, katere grmiËek zraste namoËimo. Je eksotiËna in po­­­­tre­­­­bu­­je veliko sonca. nje velik, razvejan grm, 463 35654 M.V. AZIJA 713 BUA Delica F1 40−90 cm visoko. Lepa v dekorativna rastlina (do ra­bAZIJA lja­­ listke, pred­ m.BAZILIKA Ima 10 471ali špargljev 35663zelo M.V. ASTRA MATSUMOTO MIX 10mo2406 35637Divjo rukvico sejemo M.V.okoli AZIJA0,5 1073 Holy 10 469 35660 M.V. AZIJA M.V. AZIJA 1099 KORIANDER 472 35664Upo­­­­ M.V. A 470od 37654visok 952 Vigna fižol vrtu in v okrasnih loncih 2 m visoka), zelo odporna vsem pa zrela semena (rjave pomladi do jeseni, vsakih drobnejše, moËno dišeËe na terasi. Nepogrešljiva v na sušo. Zelo mlade, barve): kot zaËimbo zeljnih 14 dni, da uæivamo mlade, liste in vijoliËne cvetove. 10 463 35654 464 35652 M.V. AZIJA 713 BUA Delica F1 M.V. AZIJA 1071 DIVJA RUKVICA (tankolist azijskih jedeh. Vonj bazilike plodove (dolge paradiænikovih jedi, riæa, off. Indian veliko toplote 10 472 MATSUMOTO 35664nezrele M.V. AZIJA 2633 CALENDULA 10 35659aromatiËne liste. Potrebuje M.V. AZIJA 1098 OKRA 10 470 in 37654 M.V. AZIJA M.V. AZIJA 952 Vigna špargljev 473ali ca. 35657infižol M.V. P A 471 35663Zahteva 2406 ASTRA MIX odganja mrËes. 6−7 cm) redno previdno mesa in peciva. Semena veliko vode. Sveæe liste uæi­ sonca. Posadimo jo na vrt trgamo (z rokavicami). so M.V. sestavni del zaËimbne vamo v solatah, polivkah, skupaj s cvetlicami464 ob rob 35652 10 dvoredec) 465 35651 M.V. AZIJA 1071 DIVJA RUKVICA (tankolistni AZIJA 1201 PORTULAK užitni ali 35661mešanice 10 473 35657 M.V. AZIJA 3831 LIMONSKA TRAVA M.V. A 10 kari. 35660omakah, s krompirjem, M.V. AZIJAgredic 1099 KORIANDER 10jih kot ali 471na 35663 M.V. AZIJA M.V. Prince AZIJA 2406peËeno ASTRA MIX 474 MATSUMOTO 472 35664zelenjavnih 2633 CALENDULA off.Uæivamo Indian kuhano zelenjavo ali pa jih zelenjavo in mesom. balkone in terase. uporabljamo kot gostilo za 10 465 35651 466 35658 M.V. AZIJA 1201 PORTULAK užitni M.V. AZIJA 1074 BAZILIKA Tajska 10 474 35661 M.V. Prince AZIJA 3832 RIŽ OKRASNI BlackM.V. Madra juhe in AZIJA zelenjavne omake. 10 37654 M.V. AZIJA 952 Vigna ali špargljev fižol 10 472 35664 M.V. AZIJA 3831 LIMONSKA TRAVA M.V. 2633 CALENDULA off. Indian 475 35665 A 473 35657

35658

Diplotaxis tenuifolia469 (L.) DC.

35660

35663

474

35661

10 466 35658 467 35637 M.V. AZIJA 1074 BAZILIKA Tajska M.V. AZIJA 1073 BAZILIKA Holy 10 475 35665 3833 PHACELIA campanularia 10 M.V. AZIJA 2406 ASTRA MIX 10 473 MATSUMOTO 35657 M.V. AZIJA 3831 LIMONSKA TRAVA M.V. AZIJA AZIJA 3832 RIŽ OKRASNI BlackM.V. Madras

35664

475

35665

10 467 35637 468 35659 M.V. AZIJA 1073 BAZILIKA Holy M.V. AZIJA 1098 OKRA 10 10 M.V. AZIJA 2633 CALENDULA off. Indian 10 474 35661 M.V. AZIJA 3832 RIŽ OKRASNI Black Madras M.V. Prince AZIJA 3833 PHACELIA campanularia

476

35666

10 10 468 35659 M.V. AZIJA 4711 PHLOX AZIJA 1098 OKRA TWINKLES 469 drummondii 35660 M.V. M.V. AZIJA 1099 KORIANDER 10 M.V. AZIJA 3831 LIMONSKA TRAVA 475 35665 M.V. AZIJA 3833 PHACELIA campanularia 10

35654 35661

477

35662

10 10Gem M.V. AZIJA 713 BUA F1 469Delica35660 AZIJA 1099 KORIANDER M.V. AZIJA 5411 TAGETES tenuifolia Orange 470 37654 M.V. 476 35666 10 M.V. AZIJA 3832 RIŽ OKRASNI Black Madras

35652 35665

478

37655

10 dvoredec) 10 10 M.V. AZIJA 1071 DIVJA 470 RUKVICA 37654 (tankolistni 952 Vigna M.V. AZIJA 3813 IPOMOEA quamoclit 471 35663 M.V. AZIJA M.V. AZIJA 2406 ASTRA MATSUMOTO MIX 477ali špargljev 35662 fižol M.V. A M.V. AZIJA 3833 PHACELIA campanularia 10

35657

35651

35651

3831002615933 479

37656

37656

3831002618804

35663

M.V. AZIJA 1201 PORTULAK užitni 471 35663

3831002615940

35664

10 M.V. AZIJA 2009 AGASTACHE m. 472 35664

3831002615957

53

     

10 M.V. AZIJA 952 Vigna ali špargljev fižol M.V. A

37655

3831002618798

10 10 M.V. AZIJA 2406 ASTRA MIX AZIJA 2633 CALENDULA off. Indian 478 MATSUMOTO 37655 M.V. M.V. P A

Uæitni tolšËak 4801201 4732406 3813TRAVA M.V. A 10 astra 10 10 M.V. AZIJA oæep 1074 BAZILIKA Tajska 4722009 35664Poletna M.V. AZIJA 2633 CALENDULA off.Krpastolistni Indian 37657Limonski M.V. AZIJA 5175 SALVIA farinacea VICTORIA 35657OgnjiË M.V. Prince AZIJA 3831 LIMONSKA 4792633 37656 ali portulak Matsumoto Indian prince zvezdni slak Agastache mexicana mešanica (Humb., Bonpl. & Portulaca oleracea L. Callendulla officinalis L. Ipomoea quamoclit L.

35658

35637

481

M.V. AZIJA 1073 & BAZILIKA Holy 473 35657 37658Kunth) Linton Epling

10 10 10 AZIJA 3831 LIMONSKA TRAVA M.V. AZIJA M.V. AZIJA 4505 PAPAVER orientale PIZZICATO 474 35661 M.V. 3832 RIŽ OKRASNI BlackM.V. Madra 480 37657 A

Callistephus chinensis (L.) Uæitni tolšËak sejemo na Oranæni cvetovi se prelivajo Tropska, eksotiËna, enole­ Lepa in dekorativna enolet­ Nees sonËno mesto in rahla, v sredino mahagoni rdeËe tna vzpenjavka. Ima do 3 m nica (v toplejših krajih traj­35661Matsumoto astre imajo raste − je 481 unikatne dolge poganjke, 10 10 35659prepustna tla. HitroMEHIKA M.V. AZIJA 1098 OKRA 474 M.V. Vsak AZIJA cvet 3832 RIŽ OKRASNI Black Madras 475 35665barve. M.V. AZIJA 3833izrazito PHACELIA campanularia 37658 M.V. A Ëudovite, polne, kom­ reæemo ga lahko æe po 3−4 nica) grmiËaste rasti. Listi barve. Odcvetele cvetove narezane liste in svetleËe, imajo vonj in okus limone, paktne cvetove (v odtenkih odstranjujemo, da podalj­ tednih. Po rezi se obraste. lepe, rdeËe cvetove. Cveti dekorativne “cvetne sveËe” in bele mixšamo Raste naj campanularia od poletja 10rdeËe, 10 do jeseni. Inten­ 10 35660SoËne liste uporabljamo 475 35665vijoliËne, M.V.cvetenje. AZIJA 3833 PHACELIA 482 180121 M.V. AZIJA 1099 KORIANDER M.V.MEHIKA 552roza ili Habanero MEHIKA pa privlaËijo metulje in barve) z izrazito rumeno kot špinaËo ali kot dodatek povsod po vrtu, saj nam ga zivno raste, Ëe ima do­­volj Ëe­bele. Cveti od poletja do sredino. Imajo kompakt­na, k solatam, zelišËnim oma­ okrasi in vpliva na njegovo toplote in vlage. Za­­šËitimo pozne Cveto­ sošpargljevpokonËna 10 stebla, zato so Red Cherry 10 37654kam in skuti. Listi imajo M.V. jeseni. AZIJA 952 Vignavi ali fižol zdravje. jo pred mrzlim vetrom. 483 180122 M.V.MEHIKA 553 ili Okrogli Calabrese 482 180121 M.V.M tudi primerne za rez. osveæilen, kiselkast in neko­ primerni za rez. PrivlaËi liko slan okus. Ëebele in 10 35663 MIX10 484 180123 M.V. AZIJA 2406 ASTRA MATSUMOTO M.V.MEHIKA 554 ili Jalapeno 483 180122 M.V.M metulje.

 


35659

69

35660

70

37654

71

35663

72

35664

73

35657

74

35661

76

77

78

79

80

81

35657

PRIDIH AZIJE V VAŠEM VRTU

      

     

     

469

35660

M.V. AZIJA 1098 OKRA 470

470

37654

M.V. AZIJA 1099 KORIANDER 471 35663

471

35663

10 10 10 M.V. AZIJA 952 Vigna M.V. AZIJA 2406 ASTRA MIX 478 MATSUMOTO 37655 M.V. M.V. Prince AZIJA 3813 IPOMOEA quamoc 472ali špargljev 35664 fižol AZIJA 2633 CALENDULA off. Indian

472

35664

10 10 10 M.V. AZIJA 2406 ASTRA MIX AZIJA 2633 CALENDULA off. Indian 479 37656 2009 AGASTACHE m. 473 MATSUMOTO 35657 M.V. M.V. Prince AZIJA 3831 LIMONSKA TRAVA M.V. AZIJA

473

35657

10 10 10 M.V. AZIJA 2633 CALENDULA off. Indian M.V. Prince AZIJA 3831 LIMONSKA TRAVA M.V. AZIJA 480 37657 AZIJA 5175 SALVIA farinacea V 474 35661 3832 RIŽ OKRASNI BlackM.V. Madras

3831002615964 474

35661

35661

37654

3831002615971

10 M.V. AZIJA 1099 KORIANDER 476 35666

10 10 M.V. AZIJA 4711 PHLOX drummond M.V. AZIJA 952 Vigna ali špargljev fižol

10 10 10 M.V. AZIJA 952 Vigna 477ali špargljev 35662 fižol M.V. AZIJA 5411 TAGETES tenuifolia M.V. AZIJA 2406 ASTRA MATSUMOTO MIX

35665

3831002615988

37658

3831002618828

10 10 10 M.V. AZIJA 3831 LIMONSKA TRAVA M.V. AZIJA 3832 RIŽ OKRASNI BlackM.V. Madras 481 37658 M.V. AZIJA 4505 PAPAVER orientale 475 35665 AZIJA 3833 PHACELIA campanularia

Limonska trava riæ RIŽ OKRASNI 3832 Black Okrasna 3833campanularia Orientalski mak 4505 10 facelija 10 M.V. AZIJA 3832 Madras 4753831 35665Okrasni M.V. AZIJA 3833 PHACELIA MEHIKA Black Madras Pizzicato Cymbopogon citratus (DC.) Phacelia campanularia Stapf.

35665

Limonska trava je dekora­ti­ vna in enostavna za vzgojo. Ima sveæ vonj in okus po li­­ moni z navdihom vrtnice. Kot sveæa, mleta ali su­­ha zaËimba za Ëaje, juhe in kari praške. Dodajamo jo lahko tudi perutnini, ribam in morskim sadeæem. Sluæi nam za iz­­de­­lavo potpurij­a. Odganja mrËes.

A.Gray

Oryza sativa L.

M.V. AZIJA 3833 PHACELIA campanularia

10

482

Papaver sp. L.

180121

     

Nizka, hitro rastoËa, diše­Ëa Prelep orientalski mak. Okrasni riæ je zelo enosta­ ven za vzgojo, saj ga sadimo facelija z encijanovo mo­­ Cvetovi imajo Ërno sredino dri­­­mi, zvonËastimi 483 cvetovi.180122 v okrasne posode. Zali­vaj­ in so v odtenkih rdeËe, ­mo redno in obilno. Je zelo Nezahtevna, zelo dekora­ škrlatne, oranæne in roænate atraktivna “okrasna trava” z tivna privablja Ëebele, se barve. Veliki so 15−20 cm. hitro in gosto razraste, vijoliËno zelenimi listi. Stebla (visoka 60 cm) so 484 tako 180123 da varuje vrtna tla. izredno kompaktna in moËna, zato mak ne polega. 485

180124

486

180125

M.V.MEHIKA 552 ili Habanero mix

M.V.MEHIKA 553 ili Okrogli Red Ch

M.V.MEHIKA 554 ili Jalapeno

M.V.MEHIKA 555 ili Anaheim

M.V.MEHIKA 956 Mehiški fižol Canad

»ili Habanero »ili Jalapeño 54 487 180126 M.V.MEHIKA 957 Limski fižol Del Pa »ili Anaheim »ili Tondo Picante 10 Calabrese 476 35666 M.V. AZIJA 4711 PHLOX drummondii TWINKLES Nizek mehiški fiæol Canadian Wonder Limski fiæol Dela Papa 10Gem 477 35662 M.V. AZIJA 5411 TAGETES tenuifolia Orange Paradiænik Costoluto PREDNOSTI Fiorentino KUHANJA V VOKU Paradiænik Green 10 478 37655 M.V. AZIJA 3813 IPOMOEA quamoclit V voku lahko cvremo, Zebra praæimo, obiËajno kuhamo Andska jagoda ali pa naenkrat zdruæimo Redkvica Falco 10 10 476 35666 M.V. AZIJA 2009 AGASTACHE m. vse M.V.omenjene AZIJA 4711postopke. PHLOX drummondii TWINKLES 479 37656 JajËevec Patlidæan Bel OmogoËa nam celo Solatne kumare Slice kuhanje razliËnih vrst King F1 35666 3831002615995 37657 3831002618811 35662 3831002616008 10 10 35666 TWINKLES 477 drummondii 35662 M.V. M.V.naenkrat, AZIJA 5411ne TAGETES 480 37657 M.V. AZIJA 4711 PHLOX AZIJA 5175 SALVIA farinacea VICTORIA æivil da bi tenuifolia Orange10Gem Rumene buËke bila vsa namoËena v olju Soleil F1 ali omaki, kar pripomore BuËa Mesa Queen F1 478 5175 PAPAVER 5411 veËjim Ënim quamoclit 10Gem 10 BuËa Lakota 10 kulinari­ 35662Floks ali M.V. AZIJA 5411 TAGETES tenuifolia Orange 37655Tankolistna AZIJA 3813 IPOMOEA 481 4711 37658Modrocvetna M.V. AZIJA 4505 orientalekM.V. PIZZICATO uæitkom. Nadvse primeren plamenka kadulja æametnica Mehiški pehtran je za pripravo mesa in Mehiška sonËnica Twinkles Orange Gem Salvia farinacea Benth. zele­ Ëemer se 10 10 Mehiška cinija 37655 M.V. AZIJA 3813 IPOMOEA quamoclit 479 37656 M.V.njave, AZIJA pri 2009 AGASTACHE m. MEHIKA Phlox drummondii Hook. Tagetes tenuifolia Cav. v vroËem voku æivila na »udovita, grmiËasta, Ratibida Mexican hat hitro popeËejo, sredica pa Kapucinka Alaska Mix Seme kali 21 dni. Je zanimi­ mo­dro­­cvetna kadulja, ki Tankolistna æametnica je ohrani10soËnost in hranilne bogato cveti.2009 Cvetovi bujno cvetoË 10 10 Rumena kapucinka 37656­va plamenka s posebni­ M.V. AZIJA AGASTACHE m.kompakten, 480so 37657 5175 SALVIA farinacea VICTORIA 482 180121 M.V.MEHIKA 552 ili Habanero mix M.V. AZIJA snovi. Ipomeja globoke modre barve in ­mi, zvezdastimi cvetovi v grmiËek. Oranæni cvetovi in Vzpenjava kobeja prijetnega vonja. OdliËna raz­­li­­Ënih barvnih odtenkih. dekorativni, tanki listi dišijo OgnjiË Neven Fiesta cvetlica za sajenje v481 okrasne celo 180122 lupina 10 mandarine). 10 10 37657Cve­­ti neprekinjeno483 M.V. AZIJA 5175 SALVIA farinacea VICTORIA 37658(kot M.V.Calabrese AZIJA 4505 PAPAVER orientale PIZZICATO M.V.MEHIKA 553 ili Okrogli Red Cherry Gitana posode, za obrobke in rez. poletje. Raste na pešËenih Zelo pomembna cvetlica v Limonska monarda Odporna cvetlica na vse tleh, vendar jo moramo eko­­loškem vrtu: privablja Škrlatna kadulja 10 10 37658redno zalivati. Za obrobke, M.V. AZIJArazmere. 4505 PAPAVER PIZZICATO 484 180123 M.V.MEHIKA 554 za ili obli­ Jalapeno MEHIKAorientale koristne æuæelke, vremenske Zmajevkasta salvija prekrivanje tal in ko­­­vanje dišeËih Mešanica kaktusov skalnjake. šopkov in kot Okrasna koruza

EHIKA

Pridih Azije v vašem vrtu

      485

180124

          482

Nasvet

75

       

Pridih Azije v vašem vrtu

BARVITOST MEHIKE

68

      

180121 555 ili Anaheim za­ËM.V.MEHIKA imba.

10 M.V.MEHIKA 552 ili Habanero mix

10


37655

   

37656

37657

37658

37657

10 10 479 farinacea 37656 VICTORIA M.V. AZIJA 2009 AGASTACHE m. 10 M.V. AZIJA 3813 IPOMOEA quamoclit 481 37658 M.V. AZIJA M.V. AZIJA 4505 PAPAVER 5175 SALVIA MEHIKAorientale PIZZICATO

481

37658

M.V. AZIJA 2009 AGASTACHE MEHIKA m.

35662 180122

10 480 37657 PIZZICATO 10 M.V. AZIJA 4505 PAPAVER orientale

      481

10 M.V. AZIJA 5175 SALVIA 482 farinacea 180121VICTORIA

MEHIKA

     

482

     

180121 M.V. AZIJA 5175 SALVIA farinacea VICTOR M.V.M

10 37658 M.V.MEHIKA 552 ili 4505 PAPAVER orientale M.V.M PIZZIC Habanero mix M.V. AZIJA 483 180122

482

10 10 10 orientale PIZZICATO MEHIKA 483 180122 M.V.MEHIKA 553 ili Okrogli 180123 Red Cherry Calabrese 180121 M.V. AZIJA 4505 PAPAVER 552 ili Habanero mix M.V.MEHIKA 484

483

180122

                 

35666180121 180121

  



 

480

Barvitost Mehike

     

10 482 552 ili Habanero mix M.V.M 10 180123 M.V.MEHIKA 553 ili M.V.MEHIKA 554 ili Jalapeno Okrogli 180121 Red Cherry Calabrese 485 180124 M.V.MEHIKA

10 M.V. AZIJA 4711 PHLOX drummondii TWINKLES 180123 3831002624843 180124 3831002624850 180122 3831002624836 180125 3831002624911 10 10 483 180122 M.V.MEHIKA 553 ili Okrogli Red Cherry Ca 10 Habanero mix M.V.MEHIKA 485 180124 555 ili Anaheim 180123 M.V.MEHIKA 552 ili 554 ili Jalapeno 486 180125 M.V.MEHIKA M.V.M

3831002624829 484

484

M.V.M

10Gem M.V. AZIJA 5411 TAGETES tenuifolia Orange

»ili Habanero 485 552 »iliM.V.MEHIKA Jalapeño 554 »iliM.V.MEHIKA Anaheim 555 »iliM.V.MEHIKA Tondo 956 Mehiški Nizek mehiški Jalapeno 956 10 10 484 180123 M.V.MEHIKA 554 ili 10 553 ili Okrogli Red Cherry Calabrese 486 180125 fižol Canadian Wonder 180124 555 ili Anaheim 487 553 180126 Picante Calabrese fiæol Canadian Wonder Capsicum chinense Jacq. Capsicum annuum L. Capsicum annuum

M.V.M

     

M.V. AZIJA 3813 IPOMOEA quamoclit

M.V.MEHIKA 552 ili Habanero mix

Barvitost Mehike

180121

180122

180123

180124

180125

180126

180126

10

55

          

10 488 M.V.MEHIKA 553 ili Okrogli180127 Red Cherry Calabrese

         

M.V.MEHIKA 1075 Andska jagoda

10

488

180127 M.V.MEHIKA 554 ili 1075 Andska jagoda 10 489 180128 M.V.MEHIKA Jalapeno

10 M.V.MEHIKA 289 Redkvica Falco

10

489

180128 M.V.MEHIKA 555 ili 289 Redkvica Falco 10 490 180129 M.V.MEHIKA Anaheim

10 M.V.MEHIKA 492 Melancan bel

10

490

180129 M.V.MEHIKA 956 Mehiški M.V.MEHIKA 492 Melancan bel 10 491 fižol 180130 Canadian Wonder

10 10 M.V.MEHIKA 511 Paradižnik Costoluto 488 180127 Fiorentino

3831002624928

Limski fiæol Dela Papa

10

BARVITOST MEHIKE

Capsicum annuum Phaseolus vulgaris L. najbolj pekoËih Ëilijev180125 Manj pekoË Ëili: Rahlo pekoË Ëili: 10 10 485 fižol180124 555 ili Anaheim 10 M.V.MEHIKA 554 ili Jalapeno 487 180126 M.V.MEHIKA M.V.MEHIKA 957 Limski fižol Del PapaM.V.MEHIKA 486 956 Mehiški Canadian Wonder na svetu: 200.000−350.000 2.500−10.000 enot po Sko­ 500−2.500 enot po Skovi­ Malo pekoË Ëili: 300−2.500 Je nizek, zgoden fiæol za enot po Skovilovi lestvici. vi­lovi lestvici. Plodovi so lovi lestvici. Mesnati plodo­ enot po Skovilovi lestvici. stroËje in zrnje. Okusni 10 37656 M.V. AZIJA 2009 AGASTACHE m. Zeleni plodovi se ob zore­ 180126 zeleni, ko dozorijo paAnaheim rdeËi. ­vi so koniËasti, dolgi 15−20 Zelo roden stroki brez niti956 so Mehiški zeleni fižol in Canadian Wo 10 486 M.V.MEHIKA 10 Ëili in enosta­ 180124 M.V.MEHIKA 555 ili 487 M.V.MEHIKA 957 Limski fižol 180125 Del Papa nju obarvajo svetleËe rdeËe Uæivamo zelene in rdeËe cm. So precej veliki in votli, ven za vzgojo. Plodovi so plošËati. Zrno je ledviËaste ali rumeno. Plodovi so zelo plodove. »ili Jalapeño je primerni za polnje­nje in okrogli, majhni in zeleni, ko oblike, temno rdeËe barve 10 37657 M.V. AZIJA 5175 SALVIA farinacea VICTORIA dekorativni. Dobro rastejo zelo roden in enostaven pe­­­Ëenje. dozo­rijo pa rdeËi. Upora­ in odliËnega Suha 10Zelene pope­­ 487Ëe­ 180126 M.V.MEHIKAokusa. 957 Limski fižol Del Papa 180125 M.V.MEHIKA 956 Mehiški fižol Canadian Wonder tudi v okrasnih loncih na za vzgojo. Cenjen je zaradi ­mo in olupimo, kar jim da bljamo zelene in rdeËe plo­ zrna uporabimo v razliËnih sonËnih terasah in balko­ dobrega okusa. V Mehi­ki ga po­­se­­bno10aromo. Dozoreli dove: v solatah, polnje­ne mehiških jedeh. 37658 M.V. AZIJA 4505 PAPAVER orientale PIZZICATO nih. OdliËni so za pripravo uporabljajo v zelo raz­liËnih plodovi 10 so rdeËi. 180126 M.V.MEHIKA 957 Limski fižol Del Papa ali pe­­Ëene, kot predjed razliËnih pekoËih ali glavno jed. Pri­ jedeh. jedi. meren je tudi za okras.

37655 Eden 180123

491

492

Phaseolus lunatus L.

493

180130

3831002624737

180131

3831002624744

180127

3831002624652

      

180128

        3831002624669

10 488 180127 M.V.MEHIKA 1075 Andska jagoda 10 180130 M.V.MEHIKA 957 Limski M.V.MEHIKA 511 Paradižnik Costoluto Fiorentino 10 492 fižol180131 M.V.MEHIKA 512 Paradižnik Green Del Papa 489 180128Zebra

957 Paradiænik 493 511 Paradiænik Paradižnik Redkvica 289 10 jagoda 489 512 180128 M.V.MEHIKA 289 Redkvica Falco 180131 M.V.MEHIKA 512 GreenAndska Zebra 180132 M.V.MEHIKA 714 Rumena buka Soleil F1 10 4901075 180129 Costoluto Fiorentino Green Zebra Falco Physalis peruviana L Solanum lycopersicum L.

180132

494

Lycopersicon esculentum

Raphanus sativus L

Uæitni plodovi. 490 180129 M.V.MEHIKA 492 Melancan bel buka Soleil F1so10samo 180133 M.V.MEHIKA 714 Rumena M.V.MEHIKA 676 Solatna Slice King10 F1 491 kumara 180130

M.V.M

M.V.M

M.V.M

M.V.M

Gr­mi­­Ëek je podoben para­ Visok, bujno rastoË, pozen Visoka, bujno rastoËa sorta, OdliËen za popestritev Izredno velike redkvice, di­æniku. Majhni plodo­vi so limski fiæol, toleranten ki potrebuje oporo. Plodovi solat in drugih para­diæ­ni­ primerne za vzgojo na pros­ podobni Ëešnje­ vim pa­­­­Mesa ra­­­­­­di­180131 na vroËino. Zanimiv494 tudi 180133 so moËno rebrasti,495 svetleËe kovih jedi. Visoka, bujno tem od zgo­ doCostolutoM.V.M 491 kumara 180130 M.V.MEHIKA 511pomladi Paradižnik Fiore 10 dnje M.V.MEHIKA 676 Solatna Slice King10 F1 180134 M.V.MEHIKA 715 Bua Queen F1 492 ænikom. Oviti so s pa­­pirnato jeseni. Redkvica je okrogla, v okrasnih po­­so­dah na rdeËi, teæki pribliæno 120 rastoËa sorta. Plodo­vi so lupino, ki sluæi kot dekora­ vroËih terasah. V plošËatih g, gosto mesnati, soËni in do­­­­­zoreli in primerni za uæi­ z ne­ænim koreninskim siste­ cijaF1 pri jedeh. Plodovi imajo180132 in dolgih stro­kih so495 velika,180134 zaradi optimalnega496 razme­r180135 ja va­­nje, ko so zlato ru­­ me­­ ni s180131 mom. V10premeru zraste doGreen Zebra 10 492 M.V.MEHIKA 512 Paradižnik M.V.MEHIKA 715 Bua Mesa Queen M.V.MEHIKA 716 Bua 493Lakota M.V.M plošËata, led­vi­­­­­Ëasta, med sladkorjem in kisli­no temno­­zelenimi “ze­bra­sti­­mi” pri­jeten, slad­­­­kast okus 6 cm in kljub temu ohrani vijoliËno-bela semena. zelo okusni. OdliËni za Ërtami. Meso je sma­­ragdne paradiænika in ana­nasa in odliËno notranjo kvaliteto. 10 za pripravo 493 Lakota 180132 M.V.MEHIKA 714 Rumena F1 10imajo so M.V.MEHIKA odliËni 496 180135 M.V.MEHIKA 716 Bua 3925 Limonska Semena imajo masle­­no tek­ omake in pripravo 497 okusnih180136 barve in ima pose­­ ben V Mehiki zelo radi buka SoleilM.V.M 494 sve­ monarda 180133 æih prigrizkov, sad­ sturo, idealno za pri­pravo sendviËev. li­metnovelike rdeËe red­ nih solat, pit in enolonËnic. limonin kvice, kot je Falco. 10 494 180133 M.V.MEHIKA King 10 497 180136 M.V.MEHIKA 3925 Limonska monarda 498 180137 M.V.MEHIKA 5441 Mehiški pehtran (Tagetes lucida)676 Solatna kumara Slice 495 180134 M.V.M marmelad. okus.


489

180128

490

180129

491

180130

Barvitost Mehike

                   Barvitost   Mehike              

                              

                       

                      

         

488

10 10 180127 M.V.MEHIKA 289 Redkvica 1075 Andska jagoda 491 180130 M.V.MEHIKA Falco 490 180129 M.V.MEHIKA 492 Melancan bel

489

10 10 180128 M.V.MEHIKA 492 Melancan 289 Redkvica Falco 492 180131 M.V.MEHIKA bel 491 180130 M.V.MEHIKA 511 Paradižnik Costolu

490

10 10 180129 M.V.MEHIKA 511 Paradižnik 492 Melancan bel 493 180132 M.V.MEHIKA CostolutoM.V.MEHIKA Fiorentino 492 180131 512 Paradižnik Green Z

88

180127

492

10 10 491 180130 M.V.MEHIKA M.V.MEHIKA 511 Paradižnik CostolutoM.V.MEHIKA Fiorentino 494 180133 180131 M.V.MEHIKA 1075 Andska 512 Paradižnik Green Zebra 493 180132 714 Rumena buka Sol 10 jagoda

89

180128

493

10 492 180131 M.V.MEHIKA M.V.MEHIKA 512 Paradižnik Green Zebra 495 180134 180132 M.V.MEHIKA 289 Redkvica 714 Rumena buka Soleil F1 10 494 180133 M.V.MEHIKA 676 Solatna kumara Sli 10 Falco

90

180129

91

180130

88 92

180127 Solanum 180131

3831002624645

JajËevec Patlidæan Bel

180133

3831002624874

180132

3831002624881

180134

3831002624898

180135

3831002624904

493 180132 M.V.MEHIKA 714 Rumena buka Soleil F1 10 496 180135 180133 M.V.MEHIKA 492 Melancan M.V.MEHIKA 676 Solatna Slice King10 F1 495 kumara 180134 M.V.MEHIKA 715 Bua Mesa Queen 10 bel

494

488 495

melongena 489 L.

180127

M.V.MEHIKA 1075 Andska jagoda

10

492 Solatne kumare Rumene Mesa 714 BuËa 10 676 Solatna BuËa 716 10 494 676 180133 M.V.MEHIKA kumara Slice KingLakota F1 497 715 180136 180134 M.V.MEHIKA 715 Bua Queen F1 496 180135 M.V.MEHIKA 716 Bua Lakota 10 buËke M.V.MEHIKA 511 Paradižnik Costoluto Fiorentino Slice King F1 Soleil F1 Mesa Queen F1 Cucurbita maxima L.

496

10 pepo289 M.V.MEHIKA 180128 M.V.MEHIKA Cucumis sativus1075 L. Andska jagoda Cucurbita L. Redkvica Falco Cucurbita10 pepo L. BuËe v obliki hruške so v 10 10 495 180134 715 Bua Queen F1 498 Mesa180137 180135 M.V.MEHIKA 512 Paradižnik M.V.MEHIKA 716 Bua 497 Lakota 180136 M.V.MEHIKA M.V.MEHIKA 3925 Limonska monard 10 Green Zebra

180135

500

10 sp.) 10 499 Lakota 180138 M.V.MEHIKA M.V.MEHIKA 180139 M.V.MEHIKA 716 Bua 3834 Okrasna koruza PISANA ZRNA 5455 Mehiška sonnica (Tithonia 10

premeru velike 20−25 cm Rastejo na prostem in Zgodnja solatna kumara. BuËke so odliËne za dobro Ra­­s­­te­­­jo na veËjem grmu, in teæke 3−5 kg. Intenzivno v tunelu. Plod je rahlo Plodovi so srednje dolgi prebavo. Plodovi so pri­ zato so ide­alne za manjši 10 10 180128 490 180129 M.V.MEHIKA 289 Redkvica Falco M.V.MEHIKA 492 Melancan bel oranæne hruškast, bel, z moËnim in valjasti, temnozeleni vlaËne, rumene vrt.M.V.MEHIKA Na eni tliniBua zraste 10in temnozelene 10 ras­ 496 s buka 180135 716 499 Lakota 180138 497 180136 M.V.MEHIKA 3925 Limonska monarda 498barve, 180137 M.V.MEHIKA 5441 Mehiški pehtran (T 10 180132 M.V.MEHIKA 714 Rumena Soleil F1 zlato barve. Svetlo oranæno in leskom. Meso je trdo, rahlo svetlimi progami, soËni in cilindriËni in rastejo na pribliæno 9 plodov. Plo­ sladko meso ima okus po in zeleno belo. ne pogrenijo. Vzgajamo jih kompaktnem in bujnem dovi imajo obliko æeloda, 10 10 501 180140 M.V.MEHIKA 5475 Kapucinka Alaska 180129 491 180130 M.V.MEHIKA 492 Melancan bel M.V.MEHIKA 511 Paradižnik Costoluto Fiorentino lešnikih. med zimske 10Spada na M.V.MEHIKA prostem. 676 Solatna grmiËku. So tolerantne so temno­­­­ zeleni doLimonska Ërni, 180139 10 497 kumara 180136 M.V.MEHIKA 3925 monarda 500 498 180137 M.V.MEHIKA 5441 Mehiški pehtran (Tagetes lucida) 499 na 180138 M.V.MEHIKA 5455 Mehiška sonnica 180133 Slice King10 F1 buËe, saj se dolgo skladišËi. pepelovko, zato jih zelo rebrasti. Meso je kremasto dolgo obiramo. OdliËne so180141 rumeno, okusno, sladko in 10 502 M.V.MEHIKA 5476 Kapucinka rumen 180130 Fiorentino 492 180131 M.V.MEHIKA 511 Paradižnik CostolutoM.V.MEHIKA 512 Paradižnik Green Zebra 10 10 10 sp.)med 498 Mesa180137 M.V.MEHIKA 5441 Mehiški lucida)3834 Okrasna koruza P 499 180138 M.V.MEHIKA 715 Bua M.V.MEHIKA 5455 juh, Mehiška sonnica (Tithonia 500 omak 180139 M.V.MEHIKA za F1 pripravo rahlo. Spada zimskepehtran (Tagetes 10 solat, 180134 Queen in jedi s testeninami. buËe, zato jo lahko dolgo skladišËimo. 10 503 180142 M.V.MEHIKA 5176 Škrlatna kadulja ( 180131 493 180132 M.V.MEHIKA 512 Paradižnik Green Zebra M.V.MEHIKA 714 Rumena buka Soleil F1 10

92 96

BARVITOST MEHIKE

89 93

180129

93 97

56 180136

180132

494

10 501 180140 M.V.MEHIKA 5475 Kapucinka Alaska M.V.MEHIKA mešanica 504 kumara 180143 5177 Zmajevkasta salv buka Soleil F1 10 180133 M.V.MEHIKA 714 Rumena M.V.MEHIKA 676 Solatna Slice King10 F1 500 180139 M.V.MEHIKA 3834 Okrasna koruza PISANA 10 ZRNA 10 M.V.MEHIKA 3925 Limonska monarda

94 98

180133 180137

495

10 10 502 kumara 180141 M.V.MEHIKA 5476 Kapucinka rumenaM.V.MEHIKA (canariense) 505 Mesa180144 3832 Kaktus mix Slice King10 F1 180134 M.V.MEHIKA 676 Solatna M.V.MEHIKA 715 Bua Queen F1 M.V.MEHIKA 5441 Mehiški pehtran (Tagetes10lucida)

95 99

180134 180138

496

10 10 10 503 Mesa180142 5176 Škrlatna kadulja (Salvia coccinea) 506 Lakota 180145 M.V.MEHIKA M.V.MEHIKA 5906 Mehiška cinija (O Queen F1 180135 M.V.MEHIKA 715 Bua M.V.MEHIKA 716 Bua 10 sp.) M.V.MEHIKA 5455 Mehiška sonnica (Tithonia

96 00

180135 180139

497

10 viridis3814 Ipomeja Morning 10 10 504 Lakota 180143 M.V.MEHIKA 5177 Zmajevkasta salviaM.V.MEHIKA (Salvia 507 180146 180136 M.V.MEHIKA 716 Bua 3925 Limonska monardaM.V.MEHIKA M.V.MEHIKA 3834 Okrasna koruza PISANA 10 ZRNA

97

180136

498

10 10 505 180144 M.V.MEHIKA 508 180147(Tagetes monardaM.V.MEHIKA 180137 M.V.MEHIKA 3925 Limonska 5441 Mehiški pehtran lucida)3832 Kaktus mix

98

180137

99

180138

00

180139

90 94

91 95

180137

3831002624782

Mehiški pehtran

499

180138

3831002624799

180145

3831002624867

180148

3831002624751

10 M.V.MEHIKA 3840 Vzpenjava kobeja

180140

3831002624805

      

501 180140 10 10 10 sp.) 5906 Mehiška 506 180145(Tagetes cinija (OldM.V.MEHIKA Mexico) 509 180148 M.V.MEHIKA 5130 Ratibida Mexican pehtran lucida)5455 Mehiška 180138 M.V.MEHIKA 5441 Mehiški M.V.MEHIKA sonnica (Tithonia

5441 Mehiška 5455 Mehiška Mehiška 3834 Okrasna Ratibida 3814 Ipomeja Kapucinka Ognji 5475 502 5130 180141 10 10 sp.) 10 5075455 180146 M.V.MEHIKA Morning Call 510 5906 180149 M.V.MEHIKA 4470 "Fiesta Git M.V.MEHIKA sonnica (Tithonia 180139 M.V.MEHIKA koruza PISANA ZRNA sonËnica cinija Mexican hat Alaska Mix

500

Tagetes lucida Cav.

Tithonia sp. Desf. ex Juss.

Zinnia haageana Regel

Enoletni, eksotiËni grmiËek izvira iz Mehike. Uspeva na sonËnih legah. Ima vpa­dlji­ ­ve, drobne, rumene cve­ tove. Liste z intenzivnim okusom po pehtranu in/ali janeæu sušimo in jih upora­ bljamo za razliËne Ëaje ali kot dodatek k jedem (jajËne jedi, ribje jedi) ali sirnim namazom.

Rastlina je odporna na Nizka cinija, s cvetovi v sušo, primerna za veËje me­­hiških barvah. Enoletna zelenjavne vrtove. 509 Velika 180148 cinija, ki oblikuje kompak­ enoletnica s Ëudovitimi ten grmiËek z ozkimi, cvetovi v briljantno rdeËi in deko­­­­­rativnimi listiËi in oranæni barvi. Cvetovi le­pimi, polnjenimi cvetovi 510 pri­ 180149 vlaËijo Ëebele in metulje, v v vseh odten­­kih rumene in premeru so veliki pribliæno oranæne barve. OdliËna za 7−8 cm. Najbolje raste na rez. Enostavna za vzgojo. pešËenih tleh na soncu. Je Potrebuje sonce in odporna na sušo. Primerna dovolj vlage. tudi za rez.

508 180147PISANA 10 M.V.MEHIKA 3834 Okrasna koruza ZRNA

Ratibida columnifera (Nutt.) Tropaeolum majus L. 503 180142 10 M.V.MEHIKA 3840 Vzpenjava kobeja Wooton & Standl.

Listi in cvetovi so uæitni. Mehiška cvetlica posebne Oblikuje kompak­ten grmi­ oblike. Obvezno rasteMexican v180143 Ëek. 504 M.V.MEHIKA 5130naj Ratibida hat Ima10zelo deko­­rativne, sku­pi­­ni na obrobkih in tudi kremno belo zelene, mar­ v zele­njavnem vrtu. V vetru morirane liste in Ëudovite njena vitka stebla tan­ki­­"Fiesta mi, cvetove v odtenkih rdeËe, 505 180144 10 M.V.MEHIKA 4470 sOgnji Gitana" mešanica razcepljenimi listi in ne­­æ­­ni­ oranæne, rumene in beæ ­mi cvetovi poplesa­va­­jo kot barve. Sejemo jih povprek plešoËa mnoæica ljudi. 506 180145 po celem zelenjav­nem vrtu. Listi, cvetovi in semena so uæitni in solatam doprine­ 507 180146 sejo rahel poprast okus.


Barvitost Mehike 502

180141

503

180142

504

180143

505

180144

        Barvitost Mehike   506

180140

180141

180141

Rumena kapucinka

180142

508

Tropaeolum canariense

180143

509

       

                   

        

503

10 10 rumenaM.V.MEHIKA (canariense) 505 180144 M.V.MEHIKA 3832 Kaktus mix 180142 M.V.MEHIKA 5476 Kapucinka 5176 Škrlatna kadulja coccinea) 492 180131(Salvia

504

10 10 viridis5906 Mehiška cinija (OldM.V.M kadulja coccinea) 506 180145(Salvia Mexic 180143 M.V.MEHIKA 5176 Škrlatna M.V.MEHIKA 5177 Zmajevkasta salviaM.V.MEHIKA (Salvia 493 180132

505

10 viridis3832 Kaktus 10 salviaM.V.MEHIKA (Salvia 507 180146 3814 Ipomeja Morning Call 180144 M.V.MEHIKA 5177 Zmajevkasta 494 mix180133 M.V.MEHIKA M.V.M

506

10 10 508 mix 180147 M.V.MEHIKA 3840 Vzpenjava kobeja M.V.M 180145 M.V.MEHIKA 3832 Kaktus 5906 Mehiška cinija (OldM.V.MEHIKA Mexico) 495 180134

M.V.M

10 10 10 180145 M.V.MEHIKA 5475 Kapucinka 5906 Mehiška cinija (OldM.V.MEHIKA Mexico) 509 180148 M.V.MEHIKA 5130 Ratibida Mexican hat Alaska M.V.MEHIKA mešanica 507 180146 3814 Ipomeja Morning 496 180135Call M.V.M

488 180127 M.V.MEHIKA3831002624713 1075 Andska jagoda 180146 3831002624676 180147 3831002624706 180149 3831002624720 180136 10 10 10 180146 M.V.MEHIKA 5476 Kapucinka 3814 Ipomeja Morning 510 180149 Call 4470 Ognji "Fiesta Gitana" me rumenaM.V.MEHIKA (canariense) 508 180147 M.V.MEHIKA 3840 Vzpenjava kobeja M.V.MEHIKA 497 180136 M.V.M

3831002624812 507

        

489

180128

M.V.MEHIKA 289 Redkvica Falco

5476 Ipomeja Vzpenjava 3840 Vzpenjava 3840kobeja OgnjiË Limonska 10 10 10 180147 M.V.MEHIKA M.V.MEHIKA 5176 Škrlatna kadulja (Salvia coccinea) 509 3814 180148 M.V.MEHIKA 5130 Ratibida Mexican hat 498 4470 180137 kobeja Neven Fiesta Gitana monarda Ipomea nil (L.) Roth

3925

490 180129 M.V.MEHIKA 492 Melancan Cobaea scandens Cav. Calendula officinalis L. Monarda citriodora Cerv. bel Ena najlepših popenjavk. 10 10 viridis5130 Ratibida Mexican hat 10 180148 M.V.MEHIKA 5177 Zmajevkasta salviaM.V.MEHIKA (Salvia 510 180149 M.V.MEHIKA 4470 Ognji Gitana" mešanica 499 "Fiesta 180138 ex Lag.

M.V.M

M.V.M

M.V.MEHIKA 5130 Ratibida Mexican hat

180149

501 180140 10 M.V.MEHIKA 4470 Ognji "Fiesta Gitana" mešanica

180140

501

180140

         502

          502

180134

10

          496

M.V.MEHIKA 715 Bua Mesa Queen F1

57

Nasvet

495

180148

BARVITOST MEHIKE

Vzpenja se ob ograji, pergoli, EksotiËna popenjavka, ki Hitro in bujno raste, zato Raste lahko povsod na vrtu, æici, vrvici ali kolu. Rada ima navduši. Enoletna, bujno je odliËna za ustvarjanje posamezno ali v skupini, in »udovita aroma­tiËna eno­ 491 180130 M.V.MEHIKA 511 Paradižnik Costoluto Fiore letnica, doma iz Mehike. sonËno in zavetno lego. mix rastoËa visokih æivih mej. »udovita, popenjavka, ki v"Fiesta Gitana" v okrasnih 10 loncih. Polnjeni 10 510 180149 M.V.MEHIKA 4470 Ognji mešanica 180144 M.V.MEHIKA 3832 Kaktus 500 180139 M.V.M Enoletna popenjav­ka s krpa­­ toplih krajih ali sajena v eksotiËna in bujno rastoËa cvetovi so veliki, v rumenih Uspeva na sonËnih in polsenËnih legah. Cela stimi listi (dolgi 3−8 cm). popenjavka. Enostavna okrasnem loncu v hladnem in oranænih odtenkih. 492 180131 M.V.MEHIKA 512 Paradižnik Green Zebra rastlina diši po limoni in iz Neæni cvetovi 5906 so nekaj cen­ za vzgojo z lepimi, modro prostoru Rastlina je odliËna za rez. 10prezimi. Ras­tli­ 180145 M.V.MEHIKA Mehiška cinija (Old Mexico) listiËev pripravljamo Ëaje timetrov široki in se poja­ zelenimi listi in resastimi ­ne imajo tropski videz. Nepogrešljiva v vsakem ali jih upo­rabljamo kot vljajo v razliËnih odtenkih rumenimi cvetovi. Obilno Vi­­jo­­­li­­­Ëni, dišeËi in veliki (8 vrtu. 493 180132 M.V.MEHIKA 714 Rumena buka Soleil F1 zaËimbo za razliËne jedi. modre, roza in3814 vijoliËne 10 cveti celo poletje. Dobro cm) so izstopajoËe 180146 M.V.MEHIKA Ipomeja Morning Callcvetovi raste tudi v okrasnih loncih. barve z zvo­naste belim Je nezahtevna. oblike. 494 180133 M.V.MEHIKA 676 Solatna kumara Slice King 10 180147 M.V.MEHIKA 3840 Vzpenjava kobeja robom.

10 180135 M.V.MEHIKA 5475 Kapucinka Alaska mešanica M.V.MEHIKA 716 Bua Lakota

10 10 Alaska M.V.MEHIKA mešanica 180141 M.V.MEHIKA 5475 Kapucinka 5476 Kapucinka rumenaM.V.MEHIKA (canariense) 497 180136 3925 Limonska monarda

MO»NI OKUSI IN BARVITOST

10 10 10 180141 M.V.MEHIKA 5475 Kapucinka 5476 Kapucinka rumenaM.V.MEHIKA (canariense) 503 180142 5176 Škrlatna kadulja (Salvia coccinea) 498 180137 M.V.MEHIKA 5441 Mehiški pehtran (Tagetes Alaska M.V.MEHIKA mešanica

Za mehiške jedi velja, da morajo biti barvite in mo­­Ënih okusov, kar 10 10 viridis5455 Mehiška sonnica (Tithon 10 503 180142 M.V.MEHIKA 5476 Kapucinka 5176 Škrlatna kadulja coccinea) 504 180143 M.V.MEHIKA 5177 Zmajevkasta salvia (Salvia 499 180138(Salvia M.V.MEHIKA 180141 rumenaM.V.MEHIKA (canariense) dose­ æe­­ mo s pisano zelenjavo, izbranimi uæitnimi cvetovi, zelišËi 180142 3831002624768 180143 3831002624775 180144 3831002624683 180139 3831002624690 10 viridis3832 Kaktus mix 10 10 504 180143 M.V.MEHIKA 5176 Škrlatna M.V.MEHIKA 5177 Zmajevkasta salviaM.V.MEHIKA (Salvia 505 180144(Salvia 500 180139 3834 180142 kadulja coccinea) inM.V.MEHIKA zaËimbami, kotOkrasna so koruza PISANA Ëiliji. V jedi pekoËe zaËimbe dodajamo po Škrlatna Zmajevkasta Zmajevkasta Mešanica 3832 Kaktus 3832 Okrasna 3834 okusu. 10 5906 Mehiška 10Ker je kapsaicin 10 viridis 505 5176 180144 M.V.MEHIKA mix 506 5177 180145 M.V.MEHIKA cinija (Old Mexico) 180143 M.V.MEHIKA 5177 salvia (Salvia topen v mašËobi, se kadulja salvija kaktusov koruza (preveË) pekoËega Salvia coccinea Buc'hoz ex Salvia viridis L. Zea mays L. Za vse ljubitelje kaktusov: obËutka 10 10 v ustih ne 10 506 180145 M.V.MEHIKA 5906 Mehiška cinija (Old Mexico) 507 180146 M.V.MEHIKA 3814 Ipomeja Morning Call 180144 M.V.MEHIKA 3832 Kaktus mix Etl. izbrane vrste, ki jih vzgo­ znebimo z vodo, temveË OdliËna za rezano cvetje S svojimi barvami nas jimo sami. Primerni so s Ëim mastnim, denimo »udovita enoletnica, ki in suhe šopke. Enoletna raz­­veseli konec poletja. za vzgojo v lonËkih. So vztrajno cveti celo poletje. cvetlica s pisanimi, pose­ cinija Visoka je10150 3840 cm in ima kobejas kislo 10smetano ali po 10 507 180146 3814 Ipomeja Morning Call 508 180147 M.V.MEHIKA Vzpenjava 180145 M.V.MEHIKA 5906 Mehiška (OldM.V.MEHIKA Mexico) razliËnih oblik in veliko­ mehiško z avokadom. Bujna cvetlica, ki je nezah­ bno oblikovanimi cvetovi. storæe z rdeËimi, oranæni­mi, sti, z razliËnimi oblikami in tevna (uspeva tudi v senci), Primerna za rez in obli­ modrimi in rumenimi zrni. barvami bodic in cvetov. enostavna za vzgojo in cveti ko­­­­­­v­ anje sveæih3814 šopkov, Zrna se 10 obarvajo 10 10 508 180147 M.V.MEHIKA 3840 Vzpenjava kobeja 509 180148 Call M.V.MEHIKA 5130šele Ratibida Mexican hat 180146 M.V.MEHIKA Ipomeja Morning Kaktusi imajo radi vroËino, celo poletje do prvih slan. po­­su­­šena za suhe šopke. pro­­ti koncu dozorevanja. zraËno in zelo sonËno lego Storæi so namenjeni za Cvetovi so blešËeËe rdeËi. Nezahtevna cvetlica, lepa ter pešËen substrat. Cvetijo okras. Prenaša sušo in sol, zato si 10 10 tudiM.V.MEHIKA v zelenjavnem vrtu 180149 Sadimo kot Ognji obrobno 10 509 180148 5130 Ratibida Mexican hat 510 M.V.MEHIKA 4470 "Fiesta Gitana" mešanica 180147 3840 Vzpenjava kobeja M.V.MEHIKA od junija do avgusta. Zali­ jo lahko vzgojimo v vrtu ob rastlino na severni del zele­ vamo minimalno in redno morju. njavnega vrta. gnojimo. 10 10 510 180149 M.V.MEHIKA 5130 Ratibida Mexican M.V.MEHIKA 4470 Ognji "Fiesta Gitana" mešanica 180148 hat


PROFESIONALNA SEMENA ZA VRTI»KARJE

Profesionalna semena za vrtiËkarje Hibrid ali kriæanec Hibrid ali kriæanec (F1) je potomec z razliËno dedno zasnovo staršev. Je rezul­ tat dela svetovno najbolj priznanih ælahtniteljev. Seme ustreza visokim stan­­dardom in omogoËa vzgojo pridelkov, prilago­ je­­nih podnebju in odpor­ nih proti ško­dljiv­cem in bole­­znim. Setev hibrida nam zagotovi kakovosten, velik in izenaËen pridelek 1 zelenjave na domaËem vrtu.

ŠIFRA

ŠIFRA

182924

182924

182918 EXCEL

2

182919

3

182920

3831002629114

Brokoli Marathon F1

Zelje CandisaZeljeF1Candisa F1

0,5gr.

0,5gr.

oleracea var. capitata

MARATHON F1

ŠIFRA

7

sem

Zelje Coronet F1 0,5gr. 182921 Zanesljiva izbira, ki ne4 Izjemno sladkega okusa razoËara Zelje je primerno za Primeren za pridelavo od Zelje Royal Vantage F1 0,5gr. 182921 5 182922 PREMIUM sveæo potrošnjo. Njegova PREMIUM VREČKA spomladiVREČKA do jeseni. Njegov 32 ZELJE CANDISA 0,5gr 00 semen 182924 4 CVETAČA WHITE 0,5gr 00 semen vegetacija od presajanja vegetacijski Ëas je okoli 80 EXCEL F1 F1 dni. Poleg glavne roæe, ki je do spra­vila je okoli 60 dni. Zelje Hercules 182922 6 182923 Okusne glavice so F1 okrogle z 0,5gr. teæka okoli 600 g, nastavlja atra­k ­tivnimi zelenimi listi in kasneje tudi stranske roæe, PREMIUM VREČKA teæke 1−2 kg. 33 ki ZELJE so obiËajno teæke0,5gr do 00 semen PREMIUM VREČKA CORONET F1 Ohrovt Caserta F1 0,5gr. 182923 7 182924 14 BROKOLI 0,5gr 00 semen 182918 200 g. 182920

$h3A@@2|VRYQRq

4

3

182919

PREMIUM VREČKA Brassica oleracea L. var. Plenck Brassica 14 BROKOLI 0,5gr 00 semen L. MARATHON F1

$h3A@@2|VRYQQt

3

00 semen

2

                           

182919

0,5gr

Brokoli Marathon F1

$h3A@@2|VRYQPw

Dobro pokrivanje roæe, ki ostane bela CvetaËa je primerna 4 182919 1 za pridelavo od junija do oktobra, z dobrim samopokrivanjem bele5 roæe. Njegova vegetacija od presajanja do spravila 182920 je okoli 75 dni. Cvetovi6 so2 teæki okoli 1,2 kg.

    $h3A@@2|VRYQVy    $h3A@@2|VRYQPw  $h3A@@2|VRYQQt      $h3A@@2|VRYQRq    $h3A@@2|VRYQSx  $h3A@@2|VRYRXr

4 CVETAČA WHITE F1

1

Brassica oleracea var. botrytis L.

182918

182918

3831002629169 PREMIUM 182918 VREČKA 3831002629107

$h3A@@2|VRYQVy

CvetaËa White Excel F1 2

1

182924

$h3A@@2|VRYQSx

PREMIUM VREČKA 36 ZELJE ROYAL VANTAGE F1 182919

8

182925

Cvetaa White Excell F1

0,5gr.

CvetaËa White Excel F1 0,5g 00 semen 5 182921 PREMIUM VREČKA Brokoli Marathon F1 32 ZELJE CANDISA 0,5gr 00 semen 3 1 182918 Zelje Candisa F1 F1 Korenje Ingot F1 3,5g. 8 182925 9 182926 Zelje Coronet F1 koliina Zelje Royal Vantage F1 semena/vreko 2 182919 ŠIFRA Kitajsko zelje Yuki F1 PREMIUM VREČKA PREMIUMKumara VREČKA Sakura F1 9 182926 182927 73 KITAJSKO ZELJE 0,3g10 20 semen 6 182936 Ohrovt Caserta F1 33 ZELJE 0,5gr 00 semen 4 182920 YUKI F1 koliina Korenje Ingot F1 CORONET F1 semena/vreko ŠIFRA 182920 RdeËa pesa Kestrel F1 Brokoli Marathon F1 3 0,5gr. (100 semen) 1 182918 10 182927 Kumara Slice King F1 0,5g 11 182928 Solata Salakis Solata Mariola PREMIUM VREČKA PREMIUM VREČKA Endivija Natacha 0,5gr. semen) 1 182918 182921 Zelje Candisa F10,5g4 00 semen 0,5gr. (100 semen) 2 7 182919 111(100 OHROVT 182923 Brokoli Marathon F1 36 ZELJE ROYAL 0,5g 00 semen 5 182921 2,5g. 11 182928 12 182929 Paradiænik Pablo F1 CASERTA F1 VANTAGEKumara F1 Supremo F1 Paradiænik Troy F1 Paradiænik Sweet Milion F1 182919 Zelje Candisa F1 0,5gr. (100 semen) 2 5 182922 Zelje Coronet F1 0,5gr. (100 semen) 3 182920 Paradiænik Pink Rise F1 Melona Aikido F1 2g. 12 182929 Paprika Cohiba F1 182920 3831002629121 182921 3831002629138 182936 3831002629282 PREMIUM 182923 VREČKA 3831002629152 73 KITAJSKO ZELJE 0,3g 20 semen 6 182936 Paprika Arcano F1 Zelje Coronet F1 0,5gr. (100 semen) 3 182920 182923 Zelje Royal Vantage F1 6 0,5gr. (100 4 182921 YUKI F1semen) Solatna kumara Sakura F1 Solatna kumara Slice Zelje Zelje Kitajsko zelje Ohrovt King F1 Zelje Royal Vantage F1 0,5gr. (100 semen) 4 182921 7 182924 Zelje Hercules F1 0,5gr. (100 semen) 5 182922 Coronet F1 Royal Vantage F1 Yuki F1 Caserta F1 BuËka Suha F1 PREMIUM VREČKA Melona Aikido F1 111 OHROVT 7 182923 Brassica oleracea var. capitata Brassica oleracea var. capitata Brassica rapa L. subsp. Brassica oleracea var.0,5g 00 semen Lubenica Crimstar F1 CASERTA F1

Profesionalna semena za vrtiËkarje

5

6

7

8

9

L.

182922

         6

L.

182923

$h3A@@2|VRYRXr    $h3A@@2|VRYQUr         Zelje Hercules F1

$h3A@@2|VRYQUr

pekinensis (Lour.) Hanelt 8

0,5gr. (100 semen) Ohrovt Caserta F1

sabauda L.

182925 0,5gr. (100 semen)

OdliËen za skladišËenje Zelje je primerno za skla­di­ 182923 7 š­Ëenje in sveæo potrošnjo. Njegova vegetacija od presajanja do spravila je 182924 110 dni. Posaditi se ga8 mora pred 20. julijem. Okrogle glave so teæke 182925 3−4 kg. Zelo dobro je 9 odporen na Fusa­rium.

Za veËnamensko OdliËen blag okus Tolerantnost na nizke tem­ uporabnost Hibrid kitajskega zelja je perature, izenaËene glave Ohrovt Casertaza F1sveæo 0,5gr. semen) 182926 Cvetaa Excell F1 0,5gr. (100 semen) 182924 Zelje je primerno pri­­(100 meren za White poletno in9 Ohrovt je primeren za po­­ potrošnjo in kisanje. Izena­ je­sensko pridelavo. Pridelek letno in jesensko pridela­vo. Ëene glave so teæke okoli pobiramo okoli 70 dni po Ima temno zelene liste. Excell F1 0,5gr. (100 semen) 10 182927 Korenje Ingot so F1 teæe 3,5g. 2700(semen) 182925 2−3 kg,Cvetaa teæa White je odvisna presajanju. Glave Glave so teæke okoli 2 kg. pred­vsem od gostote sklo­ okoli 2 kg in so odliËnega Odporen je na zmrzali, pa. Vegetacija od presajanja okusa. Primeren je za sveæo lah­ko se ga pobira tudi v Korenje Ingot F1 3,5g. 2700(semen) 182928 Kumara Sakura F1 11 182926 do spravila traja okoli 80 potrošnjo in skladišËenje. decembru. Njegova vege­ta­ dni. Primeren za pridelavo v cija od presajanja do spra­ poletno-jesenskem Ëasu. vila je okoli 100 dni.

182926

182927

10

Kumara Sakura F1

Kumara Slice King F1 12

182929 0,5g. 20(semen)


182921

182922

182923

182924

182935

$h3A@@2|VRYRPv

PREMIUM VREČKA 182922 357 SOALTA SALAKIS 182931

PREMIUM VREČKA 359 SOALTA 0,3g 300 semen PREMIUM VREČKA MARIOLA 508 PARADIŽNIK

$h3A@@2|VRYQTu

PREMIUM VREČKA 183007 359 SOALTA MARIOLA 182932

PREMIUM VREČKA 433 ENDIVIJA 0,3g 300 semen PREMIUM VREČKA NATASCHA 509 PARADIŽNIK

$h3A@@2|VRYSSv

PREMIUM VREČKA 182931 433 ENDIVIJA NATASCHA

8

182925 182925

3831002629176 9

Korenje Ingot F1

182926

Daucus carota L.

8

10

Lepa oranæna barva Korenje je primerno za sveæo potrošnjo in kratko 182925 182928 skladišËenje. Koreni so 9 11 izenaËeni, dolæine 20 cm, v tipu Nantes. Barva korenov 182929 je intenzivno oranæna, znaËilna je visoka vsebnost 10 182935 karotenov.

182927

12

182928

11

Zelje Coronet F1

0,5gr. (100 semen) 182923

Zelje Royal Vantage F1 7

0,5gr. (100 semen) 182924

9

Zelje Hercules F1

182925

$h3A@@2|VRYQWv Ohrovt Caserta F1

0,5gr. (100 semen) 182926

Cvetaa White Excell F110

0,5gr. (100 semen) 182927

Korenje Ingot F1

12

14

183007

13

182931

182931

Cvetaa White Excell F1

182935

$h3A@@2|VRYRWu 10

263 RDEČA PESA

3,5g. 2700(semen) 182928 KESTREL F1

11

Solata SalakisVREČKA

182929 PREMIUM

$h3A@@2|VRYQWv $h3A@@2|VRYRPv

Beta vulgaris 182928

L., ssp. vulgaris var. conditiva Alef. Kumara Slice King F1

190 KORENJE PREMIUM VREČKA INGOT F1 sativa L. Lactuca 357 SOALTA SALAKIS

Korenje Ingot F1

9g

0,5g. 20(semen)

Kumara Supremo F1

12

$h3A@@2|VRYSSv sativa L.

13

$h3A@@2|VRYRPv $h3A@@2|VRYSSv

$h3A@@2|VRYRTt

TROY F1

PREMIUM VREČKA 508 PARADIŽNIK 700 semen PABLO F1

$h3A@@2|VRYRSw 1g

PREMIUM 359 SOALT 0,3g 300 semen MARIOLA

$h3A@@2|VRYQTu $h3A@@2|VRYSSv

183007 359 SOALTA

2,5g. 100(semen) MARIOLA

433 ENDIV 0,3g 300 semen NATASCH

Endivija Natacha

2g. 50(semen)

$h3A@@2|VRYRSw

$h3A@@2|VRYSSv $h3A@@2|VRYRTt

9g

3831002629145 PREMIUM 183007 VREČKA 3831002629336 PREMIUM

$h3A@@2|VRYQTu

$h3A@@2|VRYRWu $h3A@@2|VRYQTu

PABLO F1

PREMIUM 357 SOALT 500semen SALAKIS

$h3A@@2|VRYRPv

Kumara Slice King F1

11

0,5g. 20(semen) Krhkolistna rozetasta Krhkolistna glavnata Temno rdeËa barva in solata solata odliËna jedilna PrimernaVREČKA za setev in vzgojo Primerna za setev in PREMIUM PREMIUM VREČKA kakovost 263100(semen) PESA 9g 500semen 182935 190 KORENJE 3,5g 700 semen Kumara Supremo F1 2,5g. Srednje zgoden hibrid PREMIUM VREČKA od RDEČA pomladi do jeseni. Glave vzgojo od pomladi do KESTREL F1 INGOT F1 14 13 semen 182931 359 SOALTA 0,3g 300 182922 rde­­­­­Ëe pese, primeren za doseæejo teæo do 400 g (in jeseni. Zgodnja krhkolistna MARIOLA sve­­æo potrošnjo in prede­ dobro prenašajo prevoz). glavnata solata dobrega Melona F1 2g. 50(semen) la­­­­vo. Koreni soAikido okrogle Solata oblikuje visoko roze­ okusa. obli­­­­­­­­ke, brez sredinskih to, vËasihVREČKA sredi rozete nas­ PREMIUM PREMIUM VREČKA 357 SOALTA 182928 263 9g 500semen ko­lRDEČA o­­­­­­barjevPESA in teæki okoli PREMIUM VREČKA tane majhna glava. 0,3g 300 semen SALAKIS KESTREL F1 14 semen 182932 433 ENDIVIJA 1g 700 183007 300 g. Meso je temno NATASCHA rdeËe bar­­ve. Pridelek se pobira okoli 80 dni po setvi.

$h3A@@2|VRYQTu $h3A@@2|VRYRSw

PREMIUM VREČKA 182928 263 RDEČA PESA KESTREL F1

3,5g. 2700(semen)

Solata MariolaMelona Aikido F1

3,5g 700 semen

0,5gr. (100 semen)

$h3A@@2|VRYRPv

12 semen 183007 Lactuca 0,3g 300

PREMIUM 263 RDEČ 3,5g 700 semen KESTREL

$h3A@@2|VRYRWu

0,5gr. (100 semen)

PREMIUM VREČKA 182922 357 SOALTA SALAKIS

Kumara Sakura F1

182922

11 182922 500semen

PREMIUM VREČKA 182935 190 KORENJE INGOT F1

PREMIUM VREČKA 182931 433 ENDIVIJAendivia Cichorium NATASCHA

PREMIUM 508 PARAD 700 semen PABLO F1

$h3A@@2|VRYRSw L.1g

Oblikuje bujne, polne rozete Primerna za setev zgodaj PREMIUM PREMIUM poleti doVREČKA jeseni. Oblikuje 182932 509 PARAD 508 PARADIŽNIK 0,3g 80 semen bujne polne rozete, ki se TROY F1 PABLO F1 znotraj obelijo.

$h3A@@2|VRYRTt

PREMIUM VREČKA 509 PARADIŽNIK TROY F1

0,3g 80 semen

0,3g 300 semen

59

0,3g 80 semen

1g

15

700 semen

0,3g 80 semen

15 182933 0,3g 80 semen

$h3A@@2|VRYRUq 16

182933

$h3A@@2|VRYRUq

PREMIUM VREČKA 182934 513 PARADIŽNIK SWEET MILION F1

PREMIUM 513 PARAD SWEET MI

PREMIUM 514 PARAD 0,3g 60 semen PINK RISE

$h3A@@2|VRYRVx

PREMIUM

3831002629237 PREMIUM 182932 VREČKA 3831002629244 PREMIUM 182933 VREČKA 3831002629251 PREMIUM 182934 VREČKA 3831002629268 PREMIUM 182937 VREČKA 3831002629299 567 PEKO

$h3A@@2|VRYRSw 14

Paradiænik Pablo F1 Solanum lycopersicum L. 182932

Ohrovt Caserta F1

10 semen 182928 3,5g 700

3831002629275 PREMIUM 182928 VREČKA 3831002629206

$h3A@@2|VRYRWu

RdeËa pesa Kumara Kestrel F1 Sakura F1 12

182925

PREMIUM VREČKA 190 KORENJE INGOT F1

9

182935

$h3A@@2|VRYQWv 9

0,5gr. (100 semen) 182925

8

13 Profesionalna semena za vrtiËkarje

182922

      

6

182925

profesionalna semena za vrti»karje

          $h3A@@2|VRYQWv  $h3A@@2|VRYRWu

Profesionalna semena za vrtiËkarje

182920

8

$h3A@@2|VRYRTt

»vrsti plodovi Srednje zgoden, visok hi­­ brid paradiænika, ki za svojo rast potrebuje oporo. Plo­ dovi so teæki 180 g. Pripo­ roËa se gojenje na en vrh z odstra­njevanjem zalistnikov v po­­­­­kri­tih prostorih ali na pro­­stem. Dobra odpornost na bolezni omo­goËa, da je sezona obi­ranja daljša.

$h3A@@2|VRYRUq

$h3A@@2|VRYRTt

182932 508 PARADIŽNIK PABLO F1

15 semen 182933 509 PARADIŽNIK 0,3g 80 TROY F1

Paradiænik Troy F1

Paradiænik Sweet Milion F1

PREMIUM VREČKA Solanum 509 PARADIŽNIK semen Solanum lycopersicum0,3g L. 80 16 182934 TROY F1

Mesnat paradiænik Paradiænik je primeren za pridelavo na prostem. Hi­brid nizkega (determi­ nant­­nega) paradiænika z 17 mes­­na­­timi plodovi, teækimi okoli 250 g. Rastlina je buj­­ne rasti in dobro pokriva plodove pred oæigi sonca. 18

$h3A@@2|VRYRVx lycopersicum L.

17

$h3A@@2|VRYRYy $h3A@@2|VRYSPu 19

$h3A@@2|VRYRYy

182937 0,3g 17 60 semen 514 PARADIŽNIK PINK RISE F1

Paradiænik Pink Rise F1

Sladek aromatiËen okus Primeren za pridelavo na prostem in pokritih prosto­ rih. Visok (indetermi­nan­ ten) hibrid Ëešnjevega 18 182937 paradiænika z okroglimi plodovi teæe 15−20 g. Nastavek cvetov in plodov je velik. Okus je odliËen. 182938

$h3A@@2|VRYRVx

513 PARADIŽNIK 0,3g 80 16 semen 182934 SWEET MILION F1

0,3g 60 semen FEFERON F1

Paprika Cohiba F1

PREMIUM VREČKA PREMIUM PREMIUM VREČKA Solanum lycopersicum0,3g L. 18 567 PEKOČI annuum L. Capsicum 568 PAPRI 182938 514 PARADIŽNIK 60 semen 0,3g 60 semen 182937 FEFERONI COHIBA ARCANO F PINK RISE F1 F1 Nenavadne barve, Srednje pekoËi plodovi

$h3A@@2|VRYRYy

$h3A@@2|VRYSPu

odliËnega okusa Zgoden hibrid paprike Primeren za pridelavo na v Kapija tipu. Paprika je prostem VREČKA in v pokritih pro­­sto­ primerna za pridelavo na PREMIUM PREMIUM PREMIUM VREČKA 567 631 KUMA 19 182926 rih.PEKOČI Visok (indeterminan­ en),semen pro­ stem in v pokritih pro­ 0,3g t60 568 PAPRIKA 0,3g 60 semen 182938 FEFERONI COHIBA SAKURA F ARCANO F1 srednje zgoden tip pa­­ra­­­­ storih. Plodovi so zelene F1 di­­­ænika s svetlo vijoli­Ënimi barve, v polni zrelosti do roza plodovi teæe okoli po­rde­Ëijo. Plodovi so sre­ 200 g. Plodovi so me­­snati dnje pe­­koËi. Rastlina je PREMIUM PREMIUM VREČKA PREMIUM in odli­ VREČKA bujne rasti. 633 KUMA 20 182927 631 KUMARA 0,5g 20 semen 182926 568 PAPRIKA 0,3g 60 semen KING F1 SAKURA F1 Ënega ARCANO F1 okusa.

$h3A@@2|VRYSPu

$h3A@@2|VRYQXs

$h3A@@2|VRYQXs

$h3A@@2|VRYQYp


15

16

PROFESIONALNA SEMENA ZA VRTI»KARJE

17

18

19

20

21

$h3A@@2|VRYRUq Profesionalna semena za vrtiËkarje   $h3A@@2|VRYRVx   $h3A@@2|VRYRYy   $h3A@@2|VRYSPu   $h3A@@2|VRYQXs   $h3A@@2|VRYQYp

182933

513 PARADIŽNIK SWEET MILION F1

182934

182937

182938

182921

5

PREMIUM 182922

VREČKA 514 PARADIŽNIK PINK RISE F1

6

182923

7

182924

8

182925

PREMIUM VREČKA 567 PEKOČI FEFERONI COHIBA F1

Paprika Arcano F1

568 PAPRIKA F1

9

182926 ARCANO

10

182927

182922

Zelje Royal Vantage F1

6

182923

Zelje Hercules F1

0,3g 60 semen

7

182924

182925 0,3g 8 60 semen

9

182926

annuum L.

19

Ohrovt Caserta F1

Cvetaa White Excell F1

10

182927

11

182928

20

Korenje Ingot F1

182927

0,3g 60 semen

Solatna kumara Sakura F1

18

       

5

3831002629305 PREMIUM 182926 VREČKA 3831002629183

182938

Capsicum 182926

4

0,3g 60 semen

3831002629190

Kumara Sakura F1

21

Solatna kumara Kumara Slice Slice King F1 King F1

PREMIUM VREČKA Cucumis Cucumis sativus L. 0,5g 20 semen 631 KUMARA SAKURA F1

sativus L.

12 182929 Supremo F1 11 182928 Sladka paprika KlasiËnaKumara solatna Brez bradavic, lahko se Zgoden hibrid sladke papri­ uporablja s koæo bradaviËasta kumara ­ke, primeren za pridelavo Partenokarpni hibrid kuma­ Solatna kumara je primerna Melona F1 12 182929 na prostem in v pokritih naAikido prostem in re, primeren za poletno pri­ za pridelavo PREMIUM VREČKA pro­­­­storih. Plodovi so 3−4 v pokritih prostorih. Hibrid 633 KUMARA SLICE prostorih. 1g 40 semen 182927 delavo v pokritih F1 prekatni, teæe 200 g in veË, KING solatne kumare z izenaËeni Nastavek plodov je visok. zelene barve, ki se spremi­ Plodovi so gladki (brez bradaviËastimi plodovi, ki nja v rdeËo, ko nastopi ne pogrenijo. Dobra odpor­ bradavic) in dolæine okoli pol­­­­na zrelost. Rastlina je nost na bolezni. Zaradi tega 20 cm. PREMIUM VREČKA buj­­­­ne rasti in šËiti je sezona pridelave kumar 705 BUČKA SUHA 1,3g 50 semen 182939 F1 plodove pred daljša. sonËnimi oæigi.

$h3A@@2|VRYSQr

60

Profesionalna semena za vrtiËkarje

22

182929

23

182930

$h3A@@2|VRYRQs

182930

PREMIUM VREČKA 752 MELONA AIKIDO F1

3831002629220 PREMIUM VREČKA

$h3A@@2|VRYRRp

Lubenica Crimstar F1 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai OdliËen hrustljav okus Zgoden hibrid lubenice v Crimson sweet tipu. Meso je sladko ter odliËne konsi­ stence. Plodovi so teæki 6−8 kg in so dobro tol­ erantni na sonËne oæige. PriporoËa se sklop 6000 sadik/ha. Sadika obiËajno proizvede 3 plodove.

814 LUBENICA CRIMSTAR F1

2g

50 semen

0,3g 60 semen

182938

$h3A@@2|VRYSPu

568 PAPRIKA ARCANO F1

7

0,5gr. (100 semen) 182924

Ohrovt Caserta F1 0,5gr. (100 semen)

8

0,5gr. (100 semen) 182925 PREMIUM VREČKA

182926

$h3A@@2|VRYQXs

Cvetaa White Excell F1 9 0,5gr. (100 semen)

182927

Kumara 3,5g. 2700(semen)

182939

182939

10

Sakura F1 11

631 KUMARA SAKURA F1

0,5g 20 semen

0,5gr. (100 semen) 182926

$h3A@@2|VRYQYp

Korenje Ingot F1 0,5gr. (100 semen)

0,3g 60 semen

     

Zelje Hercules F1 0,5gr. (100 semen)

PREMIUM VREČKA 633 KUMARA SLICE KING F1

3,5g. 2700(semen) 182927

182928

1g

40 semen

3831002629312 PREMIUM 182929 VREČKA 3831002629213

$h3A@@2|VRYSQr Kumara Slice King F1 12

BuËka Suha F1

Kumara Supremo F1 0,5g. 20(semen)

705 BUČKA SUHA

0,5g. 182929 F1 20(semen)

Melona Aikido F1

2,5g. 100(semen)

Cucurbita pepo L.

Cucumis Melo L.

Enostavno pobiranje, dober okus Hibrid svetlo zelene cilin­dri­ 2g. 50(semen) Ëne buËke s plodovi dolæine okoli 15 cm. Plodovi so ize­­­­naËeni s konstantnim na­stav­kom novih cvetov. Po vegetaciji je hibrid sre­dnje zgoden. Hibrid je odporen na viruse, ki so redni spre­ mljevalci pridelave buËk.

2g. 50(semen)

Melona Aikido F1 2,5g. 100(semen)

1,3g 50 semen

Sladek okus Srednje zgoden hibrid me­lone v tipu Galia, pri­me­ ren za pridelavo na prostem in v zašËitenih prostorih. Plodovi so teæki okoli 2 kg in izredno sladkega okusa.


Zelenjava

PovpreËni Ëas kaljenja (št. dni)

»as presajanja »as setve sadik

Razdalja sajenja v cm

»as pobiranja pridelkov

Dobri sosedje

Slabi sosedje

bazilika, fiæol, Ëebula, koruza, rdeËa pesa, kapucinka

kumare

Blitva (mangold)

4−14

VIII.−X.

30 x 40

I.−III.

Bob

4−14

III.−IV.

12 x 40

VII.−VIII.

Brokoli

5−10

III.−VII.

IV.−VII.

40−60 x 60−75

VI.−IX.

BrstiËni ohrovt

5−10

III.−V.

IV.−VI.

50 x 70

IX.−III.

BuËke

4−8

V.

V. 90−120 x 90−120

VII.−X.

BuËe

4−8

V.

V.

120 x 250

VIII.−X.

CvetaËa

5−10

I.−VII.

III.−VIII.

50 x 60

V.−X.

nizek fiæol, zelena, paradiænik, facelija

krompir, kapusnice, Ëebula

»ebula

6−12

III.−V.

IV.−V.

10 x 35

VIII.−IX.

koper, šetraj, kamilice, kumare, korenËek, paradiænik, pastinak, solata, rdeËa pesa, jagode, vrtnice

fiæol, grah, zelje, por

jagode, kumara, korenËek, paradiænik, sadno drevje, vrtnice, lilije, tulipani

fiæol, kapusnice, grah

»esen

Endivija

5−14

VII.

Fiæol nizki

5−9

Fiæol visoki Grah

30 x 50

VIII.−XII.

fiæol, koprc, grah, kumare, kolerabica, redkvica, redkev, rdeËa pesa, špinaËa, paradiænik

peteršilj, zelena

IV.−VII.

10 x 50

VI.−IX.

šetraj, kumare, krompir, kapusnice, redkvica, redkev, rdeËa pesa, zelena, paradiænik, koper, jagode

visok fiæol, Ëebulnice, sladki komarËek

5−9

V.−VI.

50 x 90

VIII−X.

kumare, rdeËa pesa, solata, špinaËa, zelena

nizek fiæol, grah, por, Ëebula

5−8

III.−VII.

5 x 30−40

V.−X.

korenËek, redkvica, redkev, solata, zelena, špinaËa, buËke, koruza, koper

fiæol, druge sorte graha, paradiænik, Ëebula, por, krompir

JajËevec

7−14

III.−IV.

V.

50 x 80

VII−X.

Kitajsko zelje

5−10

VII.

VII.−VIII.

40 x 50

VIII.−X.

fiæol, grah, kolerabica, špinaËa

redkvica, redkev

Koleraba

5−14

VII.

30 x 40

IX.−X.

Kolerabica

5−10

II−VII.

25 x 30

IV.−X.

fiæol, grah, por, rdeËa pesa, solata, špinaËa, paradiænik, zelena, redkvica, krompir

sladki komarËek

KorenËek

7−15

III.−VII.

25 x 50

VI.−IX.

koper, endivija, grah, Ëesen, zelje, kreša, por, redkvica, redkev, solata, drobnjak, paradiænik, Ëebula, mangold

korenËek, meta

Kumare

4−8

IV.−V.

V. 30−45 x 120−160

VII.−X.

bazilika, drobnjak, kapusnice, solata, zelena, špinaËa, visok fiæol, Ëebula, sladki komarËek, sladka koruza, grah, por, rdeËa pesa

redkvica, redkev

Lubenica

5−14

IV.−V.

V.

60 x 100

VIII.−IX.

4−8

IV.−V.

V.

90 x 150−200

VIII.−IX.

Motovilec

7−28

VIII.−IX

10 x 15

X.−III.

Ohrovt

5−10

II.−VI.

III.−VI.

45 x 50

VI.−XII.

nizek fiæol, grah, kumare, korenËek, facelija, rdeËa pesa, solata, zelena, špinaËa, paradiænik, krompir, endivija, por, mangold, kamilica, kumina, koper

Ëesen, ostale kapusnice, Ëebula, jagode

Paprika

10−21

II.−IV.

V.

40 x 75

VII.−X.

Melona

VII.

IV.−VIII.

Setveni koledar in mešani posevki − zelenjava

Setveni koledar in mešani posevki − zelenjava

61


Setveni koledar in mešani posevki − zelenjava

62

Paradiænik

»as presajanja »as setve sadik

»as pobiranja pridelkov

Dobri sosedje

Slabi sosedje

Razdalja sajenja v cm

nizek fiæol, korenËek, kapusnice, por, pastinak, peteršilj, solata, radiË, zelena, špinaËa, Ëebula, sladka koruza, Ëesen, kapucinka

grah, krompir, kumare, koper

5−14

II.−IV.

V.

50−70 x 120

VII.−X.

10−28

III.−IX.

IV.−IX.

5 x 15

V.−XI.

Por

6−14

III.−VI.

IV.−VI.

15 x 40

VIII.−XII.

jagode, korenËek, Ëesen, zelena, špinaËa, paradiænik, endivija, kolerabica, kapusnice, kamilica

fiæol, grah, rdeËa pesa

RadiË

5−14

IV.−VII.

VII.

20 x 40

VI.−IV.

paradiænik, visoki fiæol, korenËek, solata

krompir

RdeËa pesa

4−14

III.−VII.

15 x 40

VII.−X.

fiæol, kapusnice, kolerabica, Ëesen, Ëebula, buËke in buËe, kumare, šetraj, koper, kumina

špinaËa, visok fiæol, krompir, koruza, por

Redkvica

4−10

II.−VII.

10 x 20

IV.−X.

fiæol, korenËek, kreša, solata, paradiænik, špinaËa, mangold, kapusnice, kolerabica, grah, kapucinka

kumare

Repa

5−7

VII.

22 x 40

IX.−XI.

Sladka koruza

4−7

IV.−V.

30 x 80

VIII.−IX.

paradiænik, solata, fiæol, kumare, buËke in buËe, melone, krompir

zelena, rdeËa pesa

Solata

4−7

II.−VI.; VIII.−IX.

25 x 30

V.−VII.; III.−VI.

fiæol, koprc, grah, kumare, kolerabica, redkvica, redkev, rdeËa pesa, špinaËa, paradiænik

peteršilj, zelena

ŠpinaËa

7−21

VIII.−IX.

10 x 20

X.−IV.

fiæol, grah, jagode, zelje, redkvica, redkev, solate, zelena

rdeËa pesa, špinaËa

Zelena gomoljna

10−21

III.−V.

IV.−VI.

40 x 40

IX.−XI.

fiæol, grah, kapusnice (predvsem cvetaËa), por, špinaËa, paradiænik, kumare, kamilica

zelena, sladkorna koruza, krompir, solata

5−10

III.−VII.

IV.−VIII.

60 x 70

V.−XI.

nizek fiæol, grah, kumare, korenËek, facelija, rdeËa pesa, solata, zelena, špinaËa, paradiænik, krompir, endivija, por, mangold, kamilica, kumina, koper

Ëesen, ostale kapusnice, Ëebula, jagode

Peteršilj

Zelje

IV.−VII; IX

Nasvet

Setveni koledar in mešani posevki − zelenjava

Zelenjava

PovpreËni Ëas kaljenja (št. dni)

MEŠANI POSEVKI Dobri in slabi sosedje v vrtu »e æelite v vrtu pridelati veliko zdrave zelenjave, poskusite z mešanimi posevki. Pri mešanih posevkih na eni gredi rastejo razliËne vrste zelenjave, zaËimbnic in cvetlice. Skupaj sestav­ljajo pestro, bogato in harmoniËno rastlinsko zdruæbo. Prednost mešanih posevkov ni samo v dobrih medsebojnih vplivih. Z njimi boste bolje izkoristili grede, pridelek pa bo pester in obilen. Prednosti mešanih posevkov so: • razliËne vrste rastlin se medsebojno spodbujajo v rasti, • kombinacija razliËnih vrst vrtnin in cvetlic odganja škodljivce in p­repreËuje napad bolezni, • zaradi hkratne vzgoje rastlin z globokim in plitvim koreninskim s­istemom se tla neprestano rahljajo, • tla so celo leto prekrita in na gredah je manj plevela, • mešani posevki spodbujajo æivljenje v tleh.

Nekaj preprostih pravil pri mešanih posevkih: • skupaj posejemo/posadimo samo tiste vrtnine, ki se medsebojno prenašajo, • vsako prazno mesto na gredi takoj zasejemo/zasadimo z drugo vrtnino, cvetlico ali pa z mešanicami za zeleno gnojenje (facelija, mešanica Biovrt itd.).


Setveni koledar − diπavnice »as kaljenja (št. dni)

Setev/Vzgoja sadik »as setve na prosto in Ëas presajanja sadik na prosto

Bazilika

14

BoreË

Vrsta dišavnice

Pridelek

Uporaba

Koristne lastnosti v vrtu

vzgojimo sadike ali sejemo direktno na prosto; presajamo na prosto po zadnji zmrzali na toplo mesto zavarovano pred vetrom

pobiramo celo rastlino ali stranske poganjke pred cvetenjem

sveæa ali sušena za solato, ribje, mesne in paradiænikove jedi

nasploh dobro vpliva na zdravstveno stanje vseh vrtnin

16

sejemo direktno na prosto od marca do maja

trgamo mlade liste in rastne vršiËke

æametni listiËi se prilegajo solatam, mesnim jedem in hladnim pijaËam

odliËna Ëebelja paša

Janeæ

25

si vzgojimo sadike ali sejemo maja direktno na prosto

posušena semena iztresemo iz kobulov

semena uporabljamo za peciva, kruh, likerje

Kamilica

14

sejemo direktno od aprila do junija

uporabljamo posušene cvetove

za Ëaj

izboljša okus zelju, poru, zeleni, krompirju, zato naj raste v njihovi bliæini

Koper

21

sejemo direktno na prosto od aprila do junija

trgamo mlade liste za solate; semena dodajamo ali cele rastline vloæenim kumaricam

ugodno vpliva na vznik semena korenËka, kumar, rdeËe pese, solate; sam sebe ne mara zato naj raste raztreseno po celem vrtu (se obiËajno zaseje sam)

Majaron

14

sejemo direktno na prosto sredi maja

pobiramo mlade listiËe ali celo rastlino pred cvetenjem

za juhe, omake, mesne in krompirjeve jedi ter stroËnice

PekoËi feferoni, sorte ostri zeleni in ostri rumeni

15

vzgojimo si sadike in jih presajamo maja na prosto

plodovi

kot dodatek razliËnim jedem ali za konzerviranje

Peteršilj

20

marca naprej sejemo direktno na prosto

listni peclji z listiËi in korenine

sveæe, sušeno za juhe, omake, solate, itd.

Šetraj

21

sejemo na prosto od aprila do julija

pobiramo celo rastlino pred cvetenjem

za solate, mesne in fiæolove jedi ter juhe

3

sejemo celo leto v lonËkih, na prostem pa od pomladi do jesni na delno senËni gredici

25

si vzgojimo sadike ali pa marca naprej sejemo direktno na prosto

reæemo listiËe pred in pod cvetenjem

za solate, skuto, juhe, pice, jajËne jedi

cvetovi so dekorativni

si vzgojimo sadike ali pa sejemo jeseni in pomladi direktno na prosto

uporabljamo mlade listiËe in rastne vršiËke; lepa okrasna rastlina

za zelenjavne jedi in likerje

odliËna Ëebelja paša

marca in aprila sejemo direktno na prosto

seme v drugem letu rasti

seme se prilega k zelju, rdeËi pesi, krompirju, raznim juham, mesu

izboljša okus krompirja, zelja, kumar in rdeËe pese, zato naj raste povsod po vrtu v njihovi bliæini

si vzgojimo sadike ali pa jeseni in spomladi sejemo direktno na prosto

uporabljamo sveæe listiËe, od drugega leta dalje tudi korenine

sveæe ali sušeno za enolonËnice, mesne jedi in omake

Vrtna kreša

63

v vrtu naj raste v bliæini fiæola in boba, ker z svojim vonjem odganja uši in jima izboljša okus

uporabimo mlade kalËke za solate, kot namaz na kruh ali cele rastlinice skupaj z maslom ali skuto

TRAJNICE Drobnjak

Iæop

Kimel ali kumina

Luštrek

21

Setveni koledar − dišavnice

ENOLETNICE


Setveni koledar − diπavnice Vrsta dišavnice Melisa

»as kaljenja (dni)

Setev/Vzgoja sadik »as setve na prosto in Ëas presajanja sadik na prosto

21

Setveni koledar − dišavnice

Meta

Pridelek

Uporaba

februarja in marca sadimo v lonËke ali pa maja na prosto na sonËno zavarovano mesto

liste pred cvetenjem

se prilega solatam, ribam, divjaËini, perutnini in zelišËnim omakam; tudi kot Ëaj

si vzgojimo sadike

uporabljamo sveæe listiËe ali pa celo rastlino tik pred cvetenjem

zdravilni Ëaj

za juhe, omake

Origano

14

sejemo konec aprila direktno na prosto; ni tako zelo obËutljiv na mraz

trgamo mlade listiËe in rastne vršiËke tik pred cvetenjem; lep tudi kot okrasna trajnica

Pehtran

10

sejemo marca in aprila

dodajamo ga solatam, ribam, perutnini, juham, kisu, omakam

sadimo sadike

trgamo listiËe pred in po cvetenju

Roæmarin

za mesne jedi, in Ëaje ter dodatek k kopelim; prelepa okrasna rastlina

Sivka

21

si vzgojimo sadike na 20−25 °C ali sejemo maja direktno na prosto

uporabljamo mlade rastlinice; Ëudoviti okrasni grmiËek

Timijan

21

si vzgojimo sadike ali sejemo direktno na prosto

uporabljamo mlade listiËe in rastne vršiËke; lep tudi kot okrasna trajnica

sveæi ali sušeni listiËi se prilegajo k solatam, omakam, picam, testeninam, peËenkam; Ëaj je proti kašlju

spomladi ali jeseni sejemo direktno na prosto

uporabljamo mlade listiËe; glavna æetev tik pred cvetenjem

za juhe, omake, solate, skuto in ribe

21 se vzgojimo sadike, maja pa sejemo direktno na prosto

trgamo listiËe in rastne vršiËke pred cvetenjem

Vinska rutica

64 Æajbelj

Koristne lastnosti v vrtu

kot zaËimba za mesne odvraËa mravlje in uši; in ribje jedi; je zdravilo najlepše raste v bliæini vrtnic in odoganja molje odganja polæe in uši, zato naj raste raztreseno po celem vrtu

za Ëaj in zaËimba k mesnim odvraËa kapusovega belina, jedem, testeninam; polæe in korenjevo muho, lepa okrasna rastlina zato naj raste na veËih mestih v zelenjavnem vrtu


Setveni koledar − cvetlice Enoletnice Dvoletnice Trajnice

Cvetlice

E

Limonski oæep

20−24

III

IV−V

V

VI−X

45

E

Agerat

10−14

III

III−IV

V

IV−X

30−40

za gredice, obrobke, okrasne posode

sonËna lega; ko odcveti poreæemo, da ponovno zacveti

E

ZajËki

10−20

III

III−IV

IV−V

VI−X

50

za okras gredic, za rez

sonËna in polsenËna lega

E

Astre

7−14

IV

IV−V

IV−V

VII−X

25−60

za okras gredic, za obrobke, za rez

sonËna lega; vsako leto sejemo na drugo gredico

E

Balzamina

15−20

III−IV

IV−V

V

VI−IX

50

za gredice, obrobke, okrasne posode

sonËna lega, vlaæna tla

E

Vodenka

14−20 na svetlobi

III−IV

IV−V

VI−X

30

za sajenje v skupinah, gredice, okrasne posode, obrobke

polsenca, senca; Ëe preveË gnojimo z dušikom slabo cveti

E

OgnjiË

10−14

III−IV

IV−V

IV−V

VI−X

50−60

za sajenje v skupinah, gredice, okrasne posode, obrobke, za rez

sonËna lega

D

ZvonËnica

14−20

V−VII

VI−VIII

V−VII

V−VI

80

za obrobke, za rez

sonËna in polsenËna lega

E

Glavinec

14−20

IV−V

VI−X

60

za obrobke, za rez

sonce

T

Zlati šeboj

8−14

V−VII

VI−VIII

V−VII

V−VI

50−60

za okras gredic, za rez

dvoletnica; sonËna in polsenËna lega

E

Trobarvni hlapËek

8−20

III−IV

IV−V

IV−V

VII−X

60

E

Pepelka

7−14

III

IV−V

»as »as presa­ setve na »as janja prosto cvetenja

Višina cvetlice (v cm)

20

Uporaba

Razno

za gredice, za rez v toplejših krajih je trajnica

za okras gredic in rez hitro rastoËa; sonËna lega za zasaditev gredic in obrobkov, okrasnih posod in viseËih košar.

ima svetleËe srebrne liste; prenaša sušo

plezalka

sonËna lega, apnena tla; ob deæju in zveËer se cvetovi zaprejo

E

Okrasni slak

10−14

IV−V

VI−X

E

Lepe oËke

12−14

IV−V

VII−X

do 100

poletna cvetlica za okras gred in rez

sonËna lega

E

MetuljËki ali kozmeja

8−14

IV−V

VII−X

do 150

visoka cvetlica za okras gred, oblikovanje æive meje, za rez

sonËna lega; raste na vsakih tleh; redno odstranjujemo odcvetele cvetove

E

Dalija

7−20

III−IV

IV−V

IV−V

VI−X

30−40

za okrasne posode, obrobke, za rez; raste naj v skupini

sonËna lega; oblikuje gomolj

D

Turški nagelj

7−14

IV−VII

V−VII

V−VII

VI−VII

50−60

za gredice, obrobke, za rez

sonËna lega

E

Kitajski nagelj

7−14

III−IV

IV−V

IV−V

VII−X

40

za sajenje v skupinah na gredice, obrobke, okrasne posode, za rez

sonËna lega

E

Šabojev nagelj

7−14

III−IV

IV−V

IV−V

VII−X

50

E

Kalifornijski mak

8−14

IV−V

VII−X

40

za gredice in obrobke

sonËna lega, cvetovi so odprti samo kadar sije sonce; lahka tla

E

Gajlardija

14−20

V−VI

70

za rez in okras gredic

sonËna lega

E

Godecija

7−14

50−70

za okras gredic, obrobkov, za rez (kratkostebelni šopki)

sonËna lega, ne preteæka tla

E

PajËolanka

50−70

za rez

sonËna lega; sejemo v veËih terminih

10−14

III−IV

IV−V

IV−V

IV−V

VII−X

za rez cvetovi dišijo; sonËna lega

Setveni koledar − cvetlice

Pov­ preËni »as Ëas setve v kaljenja zaprtem (št. dni) prostoru

65


66

Pov­ preËni »as Ëas setve v kaljenja zaprtem (št. dni) prostoru

Enoletnice Dvoletnice Trajnice

Setveni koledar − cvetlice

Setveni koledar − cvetlice

Cvetlice

E

SonËnica

8−10

E

Suha roæa

10−15

III

V

V

VII−X

70

za suhe šopke

sonËna lega

E

Rumeni helenijum

7−15

III

V

IV−V

VI−IX

50

za obrobke, okras gredic, za okrasne posode

oblikuje Ëudoviti kompaktni grmiËek; nenehno cveti

E

Grenik

7−14

III−IV

IV−V

IV−V

VI−VII

30

za obrobke, za rez

sonËna lega

E

Lepi slak

10−20

IV−V

VII−X

300

plezalka

sonËna lega

E

Krpastolistni zvezdni slak

20−22

V

VII−X

300

plezalka; tudi za okrasne posode

sonËna lega

E

Grahor

14−16

IV−V

VII−X

200

plezalka; tudi za rez

bogati tla z dušikom

E

Lavatera

10−20

III−IV

IV−V

IV−V

VII−X

70

bogato cvetoËa za okras gredic, za rez

sonËna lega

E

Levkoja

7−14

III−IV

IV−V

IV−V

VII−X

do 100

za gredice in rez

sonËna lega

E

Lobelija

20 na svetlobi

II−IV

III−V

VI−X

20

za gredice obrobke, okrasne posode

sonËna in polsenËna lega, se rahlo poveša; ko odcveti poreæemo, da ponovno zacveti

T

Lupina

14−20

VII−IX

VII

80

za okras gredic, za rez

trajnica, sonËna lega, apnenËasta tla

E

VeËernica

7−14

IV−V

VII−X

60

za okras gredic

sonËna lega, moËno dišeËi cvetovi se odprejo šele popoldne in so odprti do jutranjih ur

D

SpominËica

14−20

VI−VII

V−VI

30

za okras gredic in za rez

dvoletnica, sonËna lega

E

Vrtna Ërnika

14−20

III−V

VII−X

50

E

Okrasna facelija

15−21

IV−VII

VI−X

20−30

za okras gredic in okrasnih loncev

izboljšuje vrtna tla

E

Petunija

E

Floks, plamenka

E

TolšËak

E

»as »as presa­ setve na »as janja prosto cvetenja IV−V

Višina cvetlice (v cm)

Uporaba

Razno

60−200

za vrt in rez, nizke za okrasne posode

sonËna lega, hitro raste

za rez, za suho cvetje, senËna do polsenËna lega za okras gredic

7−14

II−IV

III−V

V

VI−X

30−50

za okras gredic, obrobkov in okrasnih posod v skupinah

sonËna lega

10−20

III−IV

IV−V

IV−V

VII−X

50

za gredice, obrobke, okrasne posode, v skupinah

sonËna lega, propustna ne sveæe gnojena tla, zelo pisanih barv

7−14

III−IV

IV−V

IV−V

VII−X

15

za obrobke, gredice, sonËna lega in pešËena tla za skalnjake, ob suhih zidovih

Salvija, kadulja

10−20

II−IV

III−V

IV−V

VII−X

45

v skupini za gredice, veËje površine

sonce

E

Salpiglosis

10−20

III−IV

IV−V

IV−V

VII−IX

50−80

za gredice, obrobke, rez

sonËna lega, apnenËasta ne sveæe gnojena, odcedna tla, cvetovi v nenavadnih barvnih odtenkih

E

Napihnjena mreæica, statika

7−14

IV−V

VII−X

60−80

za suho cvetje

sonËna lega, odcedna, lahka tla

E

Æametnica ali tagetes

7−14

III−V

VII−X

30−80

za okras gredic, obrobkov, za rez

sonËna lega, zdrava rastlina za vrt

III−IV

IV−V


Setveni koledar − cvetlice

Cvetlice

E

Kapucinka

14−20

III−IV

IV−V

D

MaËeha

14−20

VI−VII

VII−VII

E

Cinija

5−10

»as »as presa­ setve na »as janja prosto cvetenja IV−V

Višina cvetlice (v cm)

VII−X

300

VI−VII X; IV−VI

20

V

VII−X

50

Uporaba

Razno

plezalka, za okras gred, ograj, pergol, za rez

sonËna lega (v senci skromno cveti), odcedna ne preveË gnojena tla, uæitna

za okras gredic, dvoletnica; dobor prezimi, obrobkov, okrasnih sonËna in polsenËa lega posod v skupinah za okras gredic, za rez

sonËna lega, topla, odcedna, ne preveË gnojena tla

Setveni koledar − cvetlice

Enoletnice Dvoletnice Trajnice

Pov­ preËni »as Ëas setve v kaljenja zaprtem (št. dni) prostoru

67


travne me©anice

5

Izbira primerne travne mešanice V naravi ni travne vrste, ki bi sama imela vse lastnosti, ki jih priËakujemo od zasejane trate. S kombinacijo razliËnih trav lahko pripravimo mešanico in tako dobimo odgovor na vprašanje, ki si ga moramo zastaviti pred se­t vijo. Prav je, da vemo, v kakšnih razmerah bo uspevala naša trata in kaj od nje priËaku­ jemo.

23460

22442

24671

24672

       Za športne in parkovne   površine             *MEDITERAN TRAVNA MEŠANICA 10 Kg 23365 23365

*OAZA TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

23418

16

12

23710

17

13

23366

18

25006

19

20

Bled Tivoli Oaza Noblesse Opatija Mediteran Osoja Pika Pika Plus Roænik Mešanica travniških cvetlic Mešanica poletnih cvetlic Rustica Dihondra

21

22

23

24

25

12

Travna mešanica za rekreacijske *OAZA TRAVNA MEŠANICA 10 Kg površine 23370 Namenjena za ozelenjevanje rekre­ 13 acijskih površin in športnih igrišË. *OPATIJA TRAVNA MEŠANICA 0,5 Kg Sestavljajo jo visoko kakovostne 23714 vrste trav, ki dajo najlepši videz pri intenzivni oskrbi. Zato so redna *OPATIJAgnojenje TRAVNA MEŠANICA 1 Kg nujni košnja, in zalivanje ukrepi. Dobro prenaša obreme­ nitve in zagotavlja odliËno trato *OPATIJA TRAVNA MEŠANICA 1 kg + 200g GRATIS veË let. Pakiranje: 1 kg

22899

*OPATIJA TRAVNA MEŠANICA 5 Kg

23331

*OPATIJA TRAVNA MEŠANICA 10 Kg

23712

*OSOJA TRAVNA MEŠANICA 0,5 Kg

23367

*OSOJA TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

23713

*OSOJA TRAVNA MEŠANICA 5 Kg

23420

*OSOJA TRAVNA MEŠANICA 10 Kg

24672 *PIKA PLUS MEŠANICA ZA OBNOVO 2,5 KG

*

23365 *PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 1 KG

*

23417

23417 *BLED TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

*

Bled 23370 *BLED TRAVNA MEŠANICA 10 Kg

*

Travna mešanica za rekreacijske površine 23714 TRAVNA MEŠANICA 1Kg *MEDITERAN Namenjena za ozelenjevanje rekre­ acijskih površin in športnih igrišË. Sestavljajo jo visoko kakovostne *MEDITERAN TRAVNA MEŠANICA 5 Kg vrste trav, ki dajo najlepši videz pri intenzivni oskrbi. Zato so redna košnja, gnojenje in zalivanje nujni ukrepi. Dobro prenaša obreme­ nitve in zagotavlja odliËno trato veË let. Pakiranje: 10 kg

23711

27

24673

23711

23711 *TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 0,250 Kg

24673

26

*

11

Bled 23417

11

24671 *PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 0,250 KG

10

9

27

Tivoli

28

Tivoli 23369

28

Vrtna, parkovna trata Izbrana travna mešanica za vrtne trate, rekreacijske površine in 29 parke. Ob primernem vzdræevanju bo oblikovala lepo, kompaktno in odporno travno rušo prijetnega 30 videza, intenzivno zelene barve. Primerna je tudi za polsenËne lege. Pakiranje: 0,25 kg 31

29

Vrtna, parkovna trata Izbrana travna mešanica za vrtne 25005 trate, rekreacijske površine in 30 parke. Ob primernem vzdræevanju bo oblikovala lepo, kompaktno in 22451 odporno travno rušo prijetnega 31 videza, intenzivno zelene barve. Primerna je tudi za polsenËne lege. 23416 Pakiranje: 0,5 kg 32 24188

32

33

24674

33

34

*

*

9

8

23368

       

22442 TRAVNA MEŠANICA 1 Kg *NOBLESSE

8

7

10

15

23460

7

6

23419

14

        

*RUSTICA TRAVNA MEŠANICA 1 Kg Za24696 športne in parkovne površine 6

23369

       

*TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 0,50 Kg 23369

Tivoli *TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 1 Kg 25005

Vrtna, parkovna trata Izbrana travna mešanica za vrtne *TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 1 kg + 200 g GRATIS 22451 trate, rekreacijske površine in parke. Ob primernem vzdræevanju bo oblikovala lepo, kompaktno in *TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 5 Kg 23416 odporno travno rušo prijetnega videza, intenzivno zelene barve. Primerna je tudi za polsenËne lege. *TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 10 Kg 24188 Pakiranje: 1 kg

*

*

*

*

*

*

*

*VALENTIN-CLASSIC TRAVNA MEŠANICA 1 kg 24674

*

*VALENTIN 24187 SPORT TRAVNA MEŠ. 0,25 Kg

*


Za športne in parkovne površine

                     rastne razmere    Za posebne                           

*TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 0,50 Kg

23711

27

23711

27

25005

30

22451

22451

30

34

36 23715 23880

23371 4

24696

23460

6

10

14 22

*TRAVNA 23712MEŠANICA UNIVERZAL 2,5 Kg

15 23

*DIHONDRA 300 gr *TRAVNA 23882MEŠANICA UNIVERZAL 1 Kg

22

*MEŠANICA TRAVNIŠKEGA CVETJA 100 gr *TRAVNA 24675MEŠANICA UNIVERZAL 2,5 Kg

14

*MEŠANICA 23419 POLETNIH CVETLIC 100 gr *TRAVNA MEŠANICA UNIVERZAL 10 Kg

14 23

15 24

*ROŽNIK 23368TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

16 25

*RUSTICA 23418TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

17 26

23710

18

Opatija *PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 0,250 KG 23366

*OAZA TRAVNA MEŠANICA 1 Kg 23418 23420

*OAZA TRAVNA MEŠANICA 10 Kg 23710 24673

16 24

17 25

18 26

19

20

Opatija *OPATIJA 25006TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

19

Travna mešanica za sonËne lege Namenjena za ozelenitev vrtov in *PIKA PLUS MEŠANICA ZA OBNOVO 2,5 KG 25006 parkov, ki so ves dan obsijani s 20 soncem. Zagotavlja lep pogled na neæne tankolistne trave, ki dobro *PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 1 KG 22899 uspevajo tudi v vroËem soncu. 21 Raste zelo poËasi in potrebuje tudi najmanj košnje. *BLED TRAVNA MEŠANICA 1 Kg 23331 Pakiranje: 0,5 kg 22

22

23

*BLED TRAVNA MEŠANICA 10 Kg 23712

21

Travna mešanica za sonËne lege Namenjena za ozelenitev vrtov in *OPATIJA 22899TRAVNA MEŠANICA 1 kg + 200g GRATIS parkov, ki so ves dan obsijani s 22 soncem. Zagotavlja lep pogled na neæne tankolistne trave, ki dobro *OPATIJA 23331TRAVNA MEŠANICA 5 Kg uspevajo tudi v vroËem soncu. 23 Raste zelo poËasi in potrebuje tudi najmanj košnje. *OPATIJA 23712TRAVNA MEŠANICA 10 Kg Pakiranje: 1 kg 24 *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 0,5 Kg 23367

*MEDITERAN 23367 TRAVNA MEŠANICA 1Kg

23

*MEDITERAN 23368 TRAVNA MEŠANICA 10 Kg 23713

25

*OSOJA TRAVNA MEŠANICA 1 Kg 23713

24

23418

26

*MEDITER

*OAZA TR

*OAZA TRAVNA MEŠANICA 1 Kg 23418

*OAZA TR

Oaza *OAZA TRAVNA MEŠANICA 10 Kg 23710

*OPATIJA

Hitro rastoËa travna mešanica Mešanica hitro rastoËih sort trav. *OPATIJA 23366TRAVNA MEŠANICA 0,5 Kg Primerna je za hitro ozelenitev vrtov, rekreacijskih in športnih površin. Trave tvorijo gosto in *OPATIJA 25006TRAVNA MEŠANICA 1 Kg trpeæno trato, ki dobro prenaša obremenitve. Ni primerna za obmoËja z dolgo zimo in vroËimi *OPATIJA 22899TRAVNA MEŠANICA 1 kg + 200g GRATIS poletji. Pakiranje: 10 kg *OPATIJA 23331TRAVNA MEŠANICA 5 Kg

21

*OPATIJA 23366TRAVNA MEŠANICA 0,5 Kg

Prestiæna travna mešanica Posebna travna mešanica, sesta­ 24671 vljena iz visoko kakovostnih vrst 19 in sort trav; hitro rastoËe trave, ki imajo nizko rast in tvorijo gosto 24672 travno rušo. Travne bilke imajo fine 20 in tanke liste, tako da oblikujejo mehko travno preprogo intenzivno 23365 zelene barve. Vsako seme ima 21 oblogo. Pakiranje: 1 kg 23417

23370

23419 *TRAVNA 23367MEŠANICA UNIVERZAL 10 Kg

23366

*NOBLESSE 23710 TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

18

11

12

*TRAVNA 23331MEŠANICA UNIVERZAL 1 Kg

17

Noblesse 22442

9

*VALENTIN-SUNNY TRAVNA MEŠANICA 1 kg 23880

16

23460

8

*VALENTIN-SUNNY TRAVNA MEŠANICA 1 kg 22899

15

5

7

*VALENTIN 24185 SHADOW TRAVNA MEŠANICA 1 kg 20

39

23823 24675

17

                              

*MEDITERAN 23368 TRAVNA MEŠANICA 10 Kg

16

Hitro rastoËa travna mešanica Mešanica hitro rastoËih sort trav. *VALENTIN 23710 SPORT TRAVNA MEŠ. 0,25 Kg Primerna je za hitro ozelenitev 18 vrtov, rekreacijskih in športnih površin. Trave tvorijo gosto in *VALENTIN-SPORT TRAVNA MEŠANICA 1 kg 23366 trpeæno trato, ki dobro prenaša 19 obremenitve. Ni primerna za obmoËja z dolgo zimo in vroËimi *VALENTIN 25006 SHADOW TRAVNA MEŠANICA 1 kg poletji. 20 Pakiranje: 1 kg

21

23419

15

Oaza *VALENTIN-CLASSIC TRAVNA MEŠANICA 1 kg 23418

Vrtna, parkovna trata Izbrana travna mešanica za vrtne *VALENTIN-CLASSIC TRAVNA MEŠANICA 1 kg 24674 trate, rekreacijske površine in 17 parke. Ob primernem vzdræevanju bo oblikovala lepo, kompaktno in *VALENTIN 24187 SPORT TRAVNA MEŠ. 0,25 Kg odporno travno rušo prijetnega 18 videza, intenzivno zelene barve. Primerna je tudi za polsenËne lege. *VALENTIN-SPORT TRAVNA MEŠANICA 1 kg 24186 Pakiranje: 10 kg 19

38

23822 23882

                           

*TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 10 Kg 23368

16

37

23368

15

Tivoli *TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 10 Kg 24188

36

24185

3 39

*TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 5 Kg 23419

*TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 5 Kg 23416

Vrtna, parkovna trata Izbrana travna mešanica za vrtne 24188 trate, rekreacijske površine in 33 parke. Ob primernem vzdræevanju bo oblikovala lepo, kompaktno in 24674 odporno travno rušo prijetnega 34 videza, intenzivno zelene barve. Primerna je tudi za polsenËne lege. 24187 Pakiranje: 5 kg 35 24186

2 38

*TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 1 kg + 200 g GRATIS 22451 14

23416

32

35

1 37

*TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 1 kg + 200 g GRATIS 14

31

Tivoli 23416

33

*TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 1 Kg 25005

29

29

32

*TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

23419 *OPATIJA 23712TRAVNA MEŠANICA 10 Kg

23368 *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 0,5 Kg 23367

*OPATIJA

travne me©anice

23369

28

31

*TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 0,50 Kg 23369

28

*OPATIJA

*OPATIJA

*OPATIJA

*MEDITER *OSOJA T

*OAZA TR

69 *OSOJA T

23418 TRAVNA MEŠANICA 10 Kg *MEDITERAN *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 1 Kg 23713

*OAZA TR *OSOJA T

23710 *OAZA TRAVNA MEŠANICA 1 Kg *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 5 Kg 23420

*OPATIJA *OSOJA T

23366 *OAZA TRAVNA MEŠANICA 10 Kg *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 10 Kg 24673

*OPATIJA *TIVOLI TR

25006TRAVNA MEŠANICA 0,5 Kg *OPATIJA *TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 0,250 Kg

*OPATIJA

22899

22899TRAVNA MEŠANICA 1 Kg *OPATIJA

Opatija 23331TRAVNA MEŠANICA 1 kg + 200g GRATIS *OPATIJA Travna mešanica za sonËne lege Namenjena za ozelenitev vrtov in 23712TRAVNA MEŠANICA 5 Kg *OPATIJA parkov, ki so ves dan obsijani s soncem. Zagotavlja lep pogled na neæne tankolistne trave, ki dobro 23367TRAVNA MEŠANICA 10 Kg *OPATIJA uspevajo tudi v vroËem soncu. Raste zelo poËasi in potrebuje tudi najmanj košnje. 23713 *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 0,5 Kg Pakiranje: 5 kg

*OPATIJA

*OPATIJA

*OSOJA T

*OSOJA T

*OSOJA T

23420 *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

*OSOJA T

24673 *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 5 Kg

*TIVOLI TR


23710 17

23366

25006

10

22899 20

23331

23331

12

Opatija 23712

travne me©anice

23

24

25

13

Travna mešanica za sonËne lege Namenjena za ozelenitev vrtov in 23367 parkov, ki so ves dan obsijani s soncem. Zagotavlja lep pogled na neæne tankolistne trave, ki dobro 23713 uspevajo tudi v vroËem soncu. Raste zelo poËasi in potrebuje tudi najmanj košnje. 23420 Pakiranje: 10 kg 24673

26

70

24672 *PIKA PLUS MEŠANICA ZA OBNOVO 2,5 KG

*PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 1 KG

23365 *PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 1 KG

*BLED TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

10

23417 *OPATIJA TRAVNA MEŠANICA 1 Kg 23365TRAVNA MEŠANICA 1 kg + 200g GRATIS *BLED 11

*OPATIJA 23417TRAVNA MEŠANICA 5 Kg

23370 *BLED TRAVNA MEŠANICA 10 Kg

12

11

21

*PIKA PLUS MEŠANICA ZA OBNOVO 2,5 KG

9

*OPATIJA 24672TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

     

24671 *PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 0,250 KG

8

*OPATIJA 24671TRAVNA MEŠANICA 0,5 Kg

9

19

      

*OAZA TRAVNA MEŠANICA 10 Kg 22442

8

18

22

          

Za posebne rastne razmere 7 23418

16

23370

*OPATIJA 23370TRAVNA MEŠANICA 10 Kg

23714

23714 TRAVNA MEŠANICA 1Kg *MEDITERAN

13

Mediteran *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 0,5 Kg 23714

Za sušna obmoËja Namenjena ozelenitvi vrtov in *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 1 Kg par­­kov, po sestavi je prilagojena su­šnim razmeram. Rastline obliku­ jejo zelo moËan koreninski sistem, *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 5 Kg kar vpliva na dobro rast, odpornost in trpeænost. Ob redni in pravilni oskrbi zagotavlja lepo in trpeæno *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 10 Kg trato veË let. Pakiranje: 1 kg

*BLED TRAVNA MEŠANICA 10 Kg

*MEDITERAN TRAVNA MEŠANICA 1Kg

23419

Mediteran *MEDITERAN TRAVNA MEŠANICA 5 Kg

Mediteran 23368 15

Za sušna obmoËja Namenjena ozelenitvi vrtov in par­­kov, po sestavi je prilagojena 16 su­šnim razmeram. Rastline obliku­ jejo zelo moËan koreninski sistem, kar vpliva na dobro rast, odpornost 17 in trpeænost. Ob redni in pravilni oskrbi zagotavlja lepo in trpeæno trato veË let. 18 Pakiranje: 5 kg

Za sušna obmoËja Namenjena ozelenitvi vrtov in 23418 par­­kov, po sestavi je prilagojena su­šnim razmeram. Rastline obliku­ jejo zelo moËan koreninski sistem, 23710 kar vpliva na dobro rast, odpornost in trpeænost. Ob redni in pravilni oskrbi zagotavlja lepo in trpeæno 23366 trato veË let. Pakiranje: 10 kg

*TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 0,250 Kg

25006 19

22899 20

Letni program vzdræevanja trate

23331 21

Opravilo ZraËenje

Januar

Februar

Marec

April

Maj

Peskanje Valjanje

23712

23367 23

23713 24

Gnojenje Košnja Zalivanje Zatiranje mahu Zatiranje plevela Zatiranje bolezni Zasnova nove trate

23420 25

24673 26

*

*

*

*

*

*

*

*

Junij

22

Dosejavanje

            

*MEDITERAN 23419 TRAVNA MEŠANICA 5 Kg

14

*

*

*

*

*


25006

20

22899

20

23331

23712

23712

*OPATIJA 23712TRAVNA MEŠANICA 10 Kg

23367

*OSOJA TRAVNA MEŠANICA 0,5 Kg 23367

24

Travna mešanica za senËne površine 23713 Specialna mešanica visoko kako­ 25 vostnih vrst in sort trav, namenje­ nih setvi na senËnih površinah. 23420 Primerna je za ozelenitev vrtov in 26 parkov, kjer se pojavlja mah. Pakiranje: 0,5 kg 24673

26

25

Travna mešanica za senËne površine *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 5 Kg 23420 Specialna mešanica visoko kako­ 26 vostnih vrst in sort trav, namenje­ nih setvi na senËnih površinah. *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 10 Kg 24673 Primerna je za ozelenitev vrtov in parkov, kjer se pojavlja mah. Pakiranje: 1 kg *TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 0,250 Kg

*OSOJA TRAVNA MEŠANICA 0,5 Kg 23367

*OSOJA T

*OSOJA TRAVNA MEŠANICA 1 Kg 23713

*OSOJA T

24

23713

23713 *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

24

Osoja *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 1 Kg 23713

*OSOJA T

23

23367 *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 0,5 Kg

25

Osoja 23420 *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 5 Kg

Travna mešanica za senËne površine 24673 *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 10 Kg Specialna mešanica visoko kako­ vostnih vrst in sort trav, namenje­ nih setvi na senËnih površinah. *TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 0,250 Kg Primerna je za ozelenitev vrtov in parkov, kjer se pojavlja mah. Pakiranje: 5 kg

26

*OPATIJA

*OPATIJA 23712TRAVNA MEŠANICA 10 Kg

22

23712TRAVNA MEŠANICA 10 Kg *OPATIJA

23

23

Osoja 23367

22899TRAVNA MEŠANICA 1 kg + 200g GRATIS *OPATIJA 23331TRAVNA MEŠANICA 5 Kg *OPATIJA 21

22

22

22

25

*OPATIJA 23331TRAVNA MEŠANICA 5 Kg

      

*OPATIJA 22899TRAVNA MEŠANICA 1 kg + 200g GRATIS *OPATIJA

20

23331TRAVNA MEŠANICA 5 Kg *OPATIJA 22899TRAVNA MEŠANICA 1 kg + 200g GRATIS *OPATIJA 21

21

21

24

20

       

25006TRAVNA MEŠANICA 1 Kg *OPATIJA

19

*OPATIJA 25006TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

19

19

        

*OPATIJA TRAVNA MEŠANICA 0,5 Kg

23420

*OSOJA TRAVNA MEŠANICA 5 Kg 23420

*OSOJA T

Osoja *OSOJA TRAVNA MEŠANICA 10 Kg 24673

*TIVOLI TR

Travna mešanica za senËne površine *TIVOLI TRAVNA MEŠANICA 0,250 Kg Specialna mešanica visoko kako­ vostnih vrst in sort trav, namenje­ nih setvi na senËnih površinah. Primerna je za ozelenitev vrtov in parkov, kjer se pojavlja mah. Pakiranje: 10 kg

travne me©anice

23366

18

23

         

23366 Za posebne rastne razmere 18 23710

17

Julij

Avgust

September

Oktober

November

December

KDAJ IN KAKO UPORABIMO MEŠANICO PIKA PLUS?

Nasvet

71

Za zagotavljanje najlepše trate je priporoËljiva redna upo­­­­ raba mešanice Pika Plus. Izredno pomembna pa je upo­ raba te mešanice, ko je trava razredËena. Zaradi lastnosti semena (obloæeno seme) lahko dosejavamo z mešanico Pika Plus od zaËetka aprila do sredine meseca oktobra. Zgodaj pomladi: takoj po pomladanskih ukrepih na trati (prezraËevanje, grabljenje …) in Ëez poletje in jeseni: po košnji, prezraËevanju in uniËe­vanju plevelov ali vse leto: po košnji, setev povprek (2- do 3-krat). Mešanico uporabljamo tako, da sejemo povprek, kajti s setvijo soËasno tudi gnojimo. Sejemo roËno, zelo pa so pra­ ktiËne roËne sejalnice za travo oziroma naprave za gnojenje. Semena ni treba vdelati v tla.


23823

23371

24696

23460

22442

22442

Pika 24671

travne me©anice 11

12

72

22442TRAVNA MEŠANICA 1 Kg *RUSTICA

24671 TRAVNA MEŠANICA 1 Kg *NOBLESSE

*NOBLESSE 24696 TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

24672

24672 *PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 0,250 KG

*PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 0,250 KG 23460

9

10

11

12

*

23822 TRAVNA MEŠANICA 1 Kg *NOBLESSE

*

23823 *PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 0,250 KG

*

2

*PIKA PLUS MEŠANICA ZA OBNOVO 2,5 KG 22442

3

24671

23371

23371 *PIKA PLUS MEŠANICA ZA OBNOVO 2,5 KG

*PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 1 KG 24671

*

4

8

Pika 23365 *PIKA PLUS MEŠANICA ZA OBNOVO 2,5 KG

23715TRAVNA MEŠANICA 1 Kg *RUSTICA

1

7

Mešanica z obloæenim Mešanica z obloæenim semenom za dosejavanje semenom za dosejavanje 23417 *PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 1 KG 24672 Namenjena je za dosejavanje Pakiranje: 1 kg 11 manjših površin. Sestavljajo jo hitro rastoËe trave, ki imajo nizko 23370 *BLED TRAVNA MEŠANICA 1 Kg 23365 rast. Prazna mesta, ki so nastala 12 od mehanskih poškodb, krtov, uniËevanja plevelov, bolezni itd. 23714 *BLED TRAVNA MEŠANICA 10 Kg 23417 poËistimo, pregrabimo, posejemo13 semena PIKE, prekrijemo s tanko plastjo zemlje, povaljamo in redno *MEDITERAN TRAVNA MEŠANICA 1Kg 23370 zalivamo. Pakiranje: 0,25 kg 23714

*ROŽNIK TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

6

10

13

*RUSTICA 23371TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

5

9

7

10

23460TRAVNA MEŠANICA 1 Kg *ROŽNIK

8

6

*MEŠANICA POLETNIH CVETLIC 100 gr

4

7

5

9

24696 POLETNIH CVETLIC 100 gr *MEŠANICA

 S trato nazaj k naravi                                         

*ROŽNIK 23823TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

3

6

4

         

23371 TRAVNIŠKEGA CVETJA 100 gr *MEŠANICA

4

5

3

8

           

Za dosejavanje 23822

2

Pika Plus MEŠANICA 1 Kg *BLED TRAVNA 24672

Roænik 24696 *PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 1 KG

5

Za celoletno obnovo razredËene trate *BLED TRAVNA MEŠANICA 10 Kg 23365 Specialna travna mešanica oblo­ 6 æe­nega semena in poËasi delujo­ Ëega kompleksnega gnojila − vse v *MEDITERAN 23417 TRAVNA MEŠANICA 1Kg enem. Z enostavno uporabo dose­7 æemo dvojni uËinek in tako pomla­ dimo obstojeËo travno rušo. *MEDITERAN 23370 TRAVNA MEŠANICA 5 Kg Pakiranje: 2,5 kg 8 23714

9

13

*MEDITERAN TRAVNA MEŠANICA 5 Kg

Mešanica za cvetoË travnik Mešanica je sestavljena iz kako­ 23460 *BLED TRAVNA MEŠANICA 1 Kg vostnih vrst nizkih parkovnih trav in razliËnih vrst travniškega cvetja. Trata je naravna in privlaËna na 22442 *BLED TRAVNA MEŠANICA 10 Kg pogled ter pripomore k ohranja­ nju biotske raznovrstnosti. Trato kosimo le enkrat do dvakrat letno 24671 TRAVNA MEŠANICA 1Kg *MEDITERAN − po cvetenju. Zato je prav, da jo posejemo na del vrta, ki ga ne kosimo tako redno. Gnojimo manj. 24672 TRAVNA MEŠANICA 5 Kg *MEDITERAN Pakiranje: 1 kg

*

*

*

*

*

23365

*

23417

*

10

S trato nazaj k naravi

11

23715 1

*DIHONDRA 300 gr 23370

*

*MEŠANICA TRAVNIŠKEGA CVETJA 100 gr 23714

*

12

23822 2

13

23715

23715 1

       

23822

2

3

Mešanica travniških cvetlic 23823 3

4

5

6

7

4

Otok cvetja v vašem vrtu Mešanico sesta­­v­ljajo cvetoËe dve­ 23371 letnice in traj­nice. Sejemo skupaj s 5 semenom travnih mešanic pri setvi nove trate. Cvetlice sejemo na za 24696 to posebej namenjeno gredico v 6 trati. CvetoËe gredice ne kosimo, morebiten plevel izpulimo roËno. 23460 Tako si na vrtu priËaramo otok cve­7 toËe pestre narave. Cvetlice cvetijo od spo­mladi do jeseni. Sejemo od 22442 aprila do septembra. Gnojimo manj. 8 Pakiranje: 0,1 kg 24671

8

*DIHONDRA 23822 300 gr

9

23823 300 gr *DIHONDRA

*MEŠANICA POLETNIH CVETLIC 100 gr

23371 TRAVNIŠKEGA CVETJA 100 gr *MEŠANICA

*ROŽNIK TRAVNA MEŠANICA 1 Kg

4

2

23822

         3

1

23823

*MEŠANICA 23823 TRAVNIŠKEGA CVETJA 100 gr

5

Mešanica poletnih *MEŠANICA CVETLIC cvetlic 100 gr 23371 POLETNIH

6

24696

23715

24696 POLETNIH CVETLIC 100 gr *MEŠANICA

23715TRAVNA MEŠANICA 1 Kg *RUSTICA

*

Dihondra 23822 TRAVNA MEŠANICA 1 Kg *NOBLESSE

*

1

Rustica 23460TRAVNA MEŠANICA 1 Kg *ROŽNIK

2

Otok cvetja v vašem vrtu Mešanico sesta­­v­ljajo cvetoËe *ROŽNIK 24696TRAVNA MEŠANICA 1 Kg enoletnice, dveletnice in trajnice. 7 Sejemo skupaj s semenom travnih mešanic pri setvi nove trate. Cve­ *RUSTICA 23460TRAVNA MEŠANICA 1 Kg tlice sejemo na za to posebej 8 namenjeno gredico v trati. CvetoËe gredice ne kosimo, morebiten *NOBLESSE 22442 TRAVNA MEŠANICA 1 Kg plevel izpulimo roËno. Tako si na 9 vrtu priËaramo otok cvetoËe pestre narave. Cvetlice cvetijo od spo­ *PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 0,250 KG 24671 mladi do jeseni. Sejemo od aprila 10 do septembra. Gnojimo manj. Pakiranje: 0,1 kg *PIKA PLUS MEŠANICA ZA OBNOVO 2,5 KG 24672

Posebna travna mešanica z drobnolistno deteljo 22442TRAVNA MEŠANICA 1 Kg *RUSTICA Oblikuje lepo trato, odporno za 3 gaæenje. Soæitje trav in deteljice v mešanici Rustica daje trati lep videz 24671 TRAVNA MEŠANICA 1 Kg *NOBLESSE tudi v sušnem delu leta, poveËa 4 se pokrivnost in s tem onemogoËi razvoj plevela. Simbiotske bakterije 24672 *PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 0,250 KG na koreninah deteljice oskrbujejo 5 trato z dušikom, zato gnojenje z njim ni potrebno, torej z oskrbo trate ne 23365 *PIKA PLUS MEŠANICA ZA OBNOVO 2,5 KG obremenjujemo okolja. Mešanica 6 Rustica je bolj naravna in ekološka. Pakiranje: 1 kg 23417 *PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 1 KG

11

7

Okrasna rastlina z majhnimi zele­ nimi listi srËaste oblike, premera 23823 *PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 0,250 KG 1−1,5 cm, in majhnimi belimi cve­ tovi. Ni zahtevna in dobro uspeva v senci in na soncu. Dobro prenaša 23371 *PIKA PLUS MEŠANICA ZA OBNOVO 2,5 KG sušo, obËutljiva pa je na zelo nizke temperature. Tla pripravimo enako kot za trato. Seme je obloæeno 24696 *PIKA MEŠANICA ZA OBNOVO 1 KG in obdano s hranili, zato je setev enostavnejša, zaËetna rast pa je hitrejša. Dihondre ni treba kositi 23460 *BLED TRAVNA MEŠANICA 1 Kg in je zelo primerna za setev v delu vrta pod sedeæno garnituro. Pakiranje: 0,3 kg 22442 *BLED TRAVNA MEŠANICA 10 Kg

*

*

*

*

*


Krompir 21132

Krompir raste skoraj povsod. Pridelek je zelo velik in nasiten. V kulinariki je vsesplošno uporaben in zlepa se ga ne prenajemo. 21329 Gojimo ga z lahkoto. Semenski krompir v 3−kilogramski embalaæi (100−115 gomoljev za 12−15 21319 m²), pakiran glede na namen uporabe, bo ustrezal vašim gur­ manskim æeljam. Pripravili smo 20406 najprimernejše sorte za razliËne jedi. Na vrtu si lahko posadimo razliËne sorte krompirja.

3831002601745

3831002623075

3831002623082

3831002623099

20765

20765

3831002623105

25694

3831002629398

$h3A@@2|VPQWTu $h3A@@2|VRSPWu $h3A@@2|VRSPXr $h3A@@2|VRSPYy $h3A@@2|VRSQPu $h3A@@2|VRYSYx

21132

3831002601745

21329

3831002623075

21319

3831002623082

20406

3831002623099

25694

KROMPIR semenski za KUH. in PRAŽ. plato 3 kg

$h3A@@2|VPQWTu $h3A@@2|VRSPWu $h3A@@2|VRSPXr $h3A@@2|VRSPYy $h3A@@2|VRSQPu $h3A@@2|VRYSYx

KROMPIR semenski za 3831002601745 SOLATE plato 3 kg

KROMPIR plato 3 kg

21329

KROMPIR 21329 semenski 3831002623075 ZGODNJI 65-90dni plato 3kg

KROMPIR CVRTJE in plato 3 kg

KROMPIR semenski tip Zgodnji krompir − primeren Za cvrtje in peËenje 21319 3831002623082 Kifeljčarja 3 kg za solate ali cvrtje in peËenje Za cvrtje in peko imamo na voljo

temu primerne sorte krompirja. »e namenili krompirju nekoliko veË prostora in Ëe radi uæivamo ocvrt in peËen krompir, 3831002623105 bomo izbrali za to primerna paki­ ranja. Mnoge od teh sort dajo odliËen pomfrit. 3831002629398 Pakiranje: 3 kg 3831002623099 bomo v vrtu

Semenski krompir

21132

20765

KROMPIR semenski za CVRTJE in PEČENJE plato 3 kg

21132

Zgodnje sorte krompirja sadimo v 20406 æelji po Ëim hitrejši uporabi sve­­­­ æe zelenjave. Prednost pri saje­­­­nju zgo­­dnjega krompirja je, da se izo­ 20765 gne­mo boleznim, ki se poja­vijo na krompirju. Zgodnji krompir dozori æe v 60−70 dneh, kar je obi­Ëajno 25694 lahko v drugi polovici maja. VeËina zgodnjih sort je primerna za solate ali cvrtje in peËe­nje. Skupna las­t­ nost sort je, da se ne razkuhajo. Pakiranje: 3 kg

Zgodnji krompir Za cvrtje in peËenje Za kuhanje in praæenje Za pripravo solat Za biološko pridelavo V tipu kifeljËar

KROMPIR semenski BIO plato 3 kg

21319

3831002601745

$h3A@@2|VPQWTu $h3A@@2|VRSPWu $h3A@@2|VRSPXr $h3A@@2|VRSPYy $h3A@@2|VRSQPu $h3A@@2|VRYSYx

KROMPIR semenski za CVRTJE in PEČENJE plato 3 kg

21319

KROMPIR semenski za CVRTJE in PEČENJE 3831002623082 plato 3 kg

KROMPIR semenski za KUH. in PRAŽ. plato 3 kg

20406

KROMPIR semenski za 3831002623099 KUH. in PRAŽ. plato 3 kg

Ljubitelji praæenega krompirja bomo v vrtu lahko posadili sorte, 25694 3831002623105 ki so za to krompirjevo jed naj­ pri­ mernejše. Skupna lastnost sort je, da je po kuhanju meso rahlo 3831002629398 vlaæno, drobnozrnato in malomoknate strukture; se ne razkuha. Iz teh sort lahko pripravimo tudi odliËen pire ali cmoke. Pakiranje: 3 kg

KROMPIR ZGODNJI 6 3kg KROMPIR Kifeljčarja

KROMPIR semenski BIO plato 3 kg

KROMPIR semenski BIO 3831002623075 plato 3 kg

Za kuhanje in praæenje 20765

KROMPIR SOLATE p

73

21329

$h3A@@2|VPQWTu $h3A@@2|VRSPWu $h3A@@2|VRSPXr $h3A@@2|VRSPYy $h3A@@2|VRSQPu $h3A@@2|VRYSYx

KROMPIR KUH. in PR

semenski krompir

Semenski krompir

Semenski krompir

20406

Za pripravo solat

KROMPIR semenski za 3831002623105 SOLATE plato 3 kg

21132

$h3A@@2|VPQWTu $h3A@@2|VRSPWu $h3A@@2|VRSPXr $h3A@@2|VRSPYy $h3A@@2|VRSQPu $h3A@@2|VRYSYx

21132

KROMPIR semenski za 3831002601745 SOLATE plato 3 kg

KROMPIR plato 3 kg

21329

KROMPIR semenski ZGODNJI 65-90dni plato 3831002623075 3kg

KROMPIR CVRTJE in plato 3 kg

Ljubitelji krompirjeve solate ne bomo razoËarani. KROMPIR semenski Pripravili smo 3831002629398 ZGODNJI 65-90dni 21319 izbor sort, ki soplato primerne za solate. 3kg Skupna lastnost sort je, da se ne razkuhajo, saj ostanejo gomolji KROMPIR semenski tip 20406 Ëvrsti in 3jihkglahko reæemo na rezine. Kifeljčarja Pakiranje: 3 kg

Za biološko pridelavo

Za ljubitelje ekološkega vrtnarjenja in zdravega naËina prehranjevanja KROMPIR semenski tip 3831002623082 in æivljenja Kifeljčarja 3 kgsmo pripravili šest sort semenskega krompirja. Njihova skupna lastnost je, da so zelo 3831002623099 dobro odporne na bolezni, zato so pri­­merne za ekološko pridelavo. Pakiranje: 3 kg

20765

3831002623105

25694

3831002629398

KROMPIR KUH. in PR

KROMPIR SOLATE p

KROMPIR ZGODNJI 6 3kg KROMPIR Kifeljčarja


3831002601745

21329

3831002623075

21319

3831002623082

20406

3831002623099

20765

3831002623105

25694

3831002629398

$h3A@@2|VPQWTu $h3A@@2|VRSPWu $h3A@@2|VRSPXr $h3A@@2|VRSPYy $h3A@@2|VRSQPu $h3A@@2|VRYSYx

Semenski krompir

25694

74

Gomolji so izrazito podolgovate in zavite oblike, barva koæice je svetlo rjava, barva mesa bela. Gomolji so številni in srednje veliki. Krompir v tipu kifeljËar je primeren predvsem za zgodnjo pridelavo na vrtovih, za domaËo porabo ali prodajo na trænici. Pri nas je izredno cenjen za mlad peËen krompir. Zaradi njegove specifiËne oblike in obËu­ tljivosti na mehanske poškodbe priporoËamo roËni izkop. Pakiranje: 3 kg

SAJENJE KROMPIRJA

KROMPIR semenski za CVRTJE in PEČENJE plato 3 kg

KROMPIR semenski za KUH. in PRAŽ. plato 3 kg

KROMPIR semenski za SOLATE plato 3 kg

KROMPIR semenski ZGODNJI 65-90dni plato 3kg KROMPIR semenski tip Kifeljčarja 3 kg

Nasvet

semenski krompir

V tipu kifeljËar

KROMPIR semenski BIO plato 3 kg

SEME ZA ZELENO GNOJENJE, KRMNIH RASTLIN IN KORUZE

21132

Krompir sadimo marca in aprila, ko se tla otoplijo nad 9 °C in ohladitev ne priËakujemo veË. Vsako leto sadimo krompir na drugo gredo (kolobarimo) ter tako prepreËujemo napad bolezni in škodljivcev. Sadilna razdalja naj bo 60 cm med vrstami in 40 cm v vrsti. Globina sajenja naj bo 3−6 cm. Gomoljev pred sajenjem ne reæemo zaradi nevarnosti okuæb.

Mešani posevki s krompirjem Tagetes, kamilica in mrtva kopri­va so rastline, ki ugodno vplivajo na rast in razvoj krompirja ter ga va­­ rujejo pred nekaterimi škodljivci. Oskrba posevka Ko doseæejo grmi višino 15−20 cm, krompir dognojimo in osi­ pa­­­­mo. Z osipa­njem zagotovimo rastlinam boljše razmere za rast in prepreËimo pozele­nitev gomo­ ljev. PriporoËamo, da se grede z zgo­d­­njimi sortami prekrijejo z agroko­pre­no. Pozorni moramo biti na pojav koloradskega hro­šËa, pri poznih sortah pa na krompirjevo plesen. Za varstvo pred škodljivci in boleznimi so nam na voljo tudi ekološki pripravki.

Facelija Biovrt Bela detelja »rna detelja Navadna nokota Lucerna Krima Lucerna SoËa Krmna pesa Brigadier Krmni ohrovt Zeleni Angeliter Semenska koruza za silaæo in za zrnje

Za zeleno gnojenje Izboljševanje tal z zelenimi ra­stlinami, primerno za vsak vrt:

$h3A@@2|VPWYWv $h3A@@2|VPVXSr $h3A@@2|VPVXTy $h3A@@2|VQXPTp $h3A@@2|VTRPPw $h3A@@2|VPQPQq $h3A@@2|VPQPPt $h3A@@2|VPSWUv $h3A@@2|VPWYWv $h3A@@2|VRTURr $h3A@@2|VPVXSr $h3A@@2|VPWYWv $h3A@@2|VRTVSx $h3A@@2|VPVXTy $h3A@@2|VPVXSr Za zeleno$h3A@@2|VPVXTy gnojenje Seme krmnih rastlin $h3A@@2|VQXPTp $h3A@@2|VTRPPw $h3A@@2|VQXPTp $h3A@@2|VPQPQq $h3A@@2|VTRPPw $h3A@@2|VPQPPt $h3A@@2|VPQPQq $h3A@@2|VPSWUv $h3A@@2|VPQPPt $h3A@@2|VRTURr $h3A@@2|VPSWUv $h3A@@2|VRTVSx $h3A@@2|VRTURr $h3A@@2|VRTVSx

• alternativno gnojenje, • okolju prijazno, • veËa zaloge hranil in humusa v tleh, • izboljšuje strukturo tal, • omejuje rast in razvoj plevelov, • bogati æivljenje v in na tleh, • ustvarja ravnovesje med korist­ nimi in nekoristnimi organizmi, • prepreËuje spiranje hranil, • varuje tla pred moËnim soncem, vetrom in deæjem, • pridelamo veliko zelene mase, s katero lahko zastiramo grede, • korenine metuljnic veæejo dušik iz zraka, • je naravno.

Vsebino škatle, v kolobarju za katero koli vrtnino, na gosto pose­­­­jete na vašo gredo. Æe po 6 do 9 ted­­nih lahko to bujno rastlin­ sko maso pokosite, vdelate v tla in nadaljujete s setvijo/saditvijo vrtnin. 23583

22443

23583

Č

23372

L

23374

L

24620

N

20979

F

Facelija 20374

K

20979

Sejemo jo od maja do avgusta. Po 6 do 9 tednih postane dovolj bujna,20377 da jo pokosimo in vdelamo v tla. V kolobarju ji lahko sledijo vse vrtnine, saj z nobeno ni v sorodu. 22443veliko zelene mase, Pridelamo kore­nine se moËno razrastejo. 23583 in ne prenaša bolezni. Ne prezimi 180008 OdvraËa nematode, cvetoËa facelija nam polepša vrt in je tudi odliËna ČRNA23372 DETELJA Ëebelja paša. START 1 KG - škatla 180079 Pakiranje: 0,5 kg

K

B G

Č B 1

L K A

23372

23374KRIMA 1 kg - šk. LUCERNA

L

23374

24620SOČA 1 Kg - šk. LUCERNA

N

24620

20979 NOKOTA LEO 1 KG

F

20979

20374BALO 0,50 Kg FACELIJA

K

20374

20377 KRMNA PESA BRIGADIER 250 GR

K

20377

22443 KRMNA PESA BRIGADIER 500 GR

B G

22443

Biovrt 180008

Mešanica Biovrt je sestavljena iz razliËnih vrst rastlin, ki jih odliku­ 180079 jeta hitra rast ter globok in razvejan koreninski sistem. Razvit koreninski sistem tla zraËi in rahlja ter prepre­ Ëuje spiranje hranil. Korenine oljne redkve in gorjušice izloËajo snovi, ki odvraËajo škodljivce, metuljnice pa bogatijo tla z dušikom. Mešanica ni odporna na mraz, obilno zeleno maso pa vdelamo v tla jeseni ali spomladi. Tako poveËamo vsebnost humusa in hranil v tleh. Pakiranje: 0,5 kg

180008

BIOVRT MEŠANICA ZA ZELENO 180008 GNOJENJE 0,5 KG

Bela BELA detelja DETELJA GRASSLANDS HUIA 180079 100 GR NP Jura Trifolium repens

KRMNI OHROVT ZELENI

ANGELITER 100kg/ha GR-NPod marca do Sejemo 12−14 srede septembra. Je tip navadne bele detelje, ki dosega visoke pri­ delke in je vsestransko uporabna tako za pašo kot za košnjo. Sejemo jo kot samostojno setev ali v meša­ nici s travami. Pakiranje: 100 g

B 1

K A


23583

23372

23374

23583

24620

$h3A@@2|VPWYWv $h3A@@2|VPVXSr $h3A@@2|VPVXTy $h3A@@2|VQXPTp $h3A@@2|VTRPPw $h3A@@2|VPQPQq $h3A@@2|VPQPPt Seme krmnih rastlin $h3A@@2|VPWYWv $h3A@@2|VPSWUv $h3A@@2|VPVXSr $h3A@@2|VRTURr $h3A@@2|VPVXTy $h3A@@2|VRTVSx $h3A@@2|VQXPTp $h3A@@2|VTRPPw $h3A@@2|VPQPQq $h3A@@2|VPQPPt $h3A@@2|VPSWUv $h3A@@2|VRTURr $h3A@@2|VRTVSx 23583

$h3A@@2|VPWYWv $h3A@@2|VPVXSr $h3A@@2|VPVXTy $h3A@@2|VQXPTp $h3A@@2|VTRPPw $h3A@@2|VPQPQq $h3A@@2|VPQPPt $h3A@@2|VPSWUv $h3A@@2|VRTURr $h3A@@2|VPWYWv $h3A@@2|VRTVSx $h3A@@2|VPVXSr $h3A@@2|VPVXTy $h3A@@2|VQXPTp $h3A@@2|VTRPPw $h3A@@2|VPQPQq $h3A@@2|VPQPPt $h3A@@2|VPSWUv $h3A@@2|VRTURr $h3A@@2|VRTVSx

ČRNA24620 DETELJA START 1 KG - škatla

»rna23372 detelja

Navadna nokota LUCERNA 20979KRIMA 1 kg - šk.

Trifolium pratense L.

Lotus corniculatus L.

»rna detelja je dvo- do triletna 23374 do­­­­bro prezimna metuljnica. Naj­bo­­ lje uspeva v vlaæni klimi, na sre­­­dnje teækih in rahlo kislih tleh. Se­­je­­mo 24620 jo od marca do septembra 1−2 cm globoko. Sejemo jo kot Ëi­­sti po­­se­ vek (15−20 kg/ha) ali v meša­nicah 20979 s travami. V polnem letu rasti lahko pridelamo štiri košnje. Pridelek Ërne detelje 20374 sku­­­­­­­­paj s travami upo­ rabljamo za ka­­­ko­­­vostno sveæo krmo, seno ali silaæo. Pakiranje: 203771 kg

Navadna nokota je zelo trpeæna LUCERNA 20374SOČA 1 Kg - šk. rastlina, saj na njivah zdræi šest let in veË, na travnikih pa celo dvajset. Za podnebje in tla je nezahtevna in NOKOTA LEO 1 KG 20377 dobro uspeva tako v sušnih ka­­kor tudi v vlaænih razmerah. Se­­je­mo joFACELIJA v travno-deteljnih meša­nicah 22443BALO 0,50 Kg (12−15 kg/ha) za for­mi­ranje ali obno­­vo travnikov in pašnikov ter na njivah zaPESA intenziv­ no pašno-košno KRMNA BRIGADIER 250 GR 180008 rabo. Pakiranje: 1 kg

ČRNA DETELJA START 1 KG - škatla

$h3A@@2|VPWYWv $h3A@@2|VPWYWv $h3A@@2|VPVXSr $h3A@@2|VPVXSr $h3A@@2|VPVXTy $h3A@@2|VPVXTy $h3A@@2|VQXPTp $h3A@@2|VQXPTp $h3A@@2|VTRPPw $h3A@@2|VPWYWv $h3A@@2|VTRPPw $h3A@@2|VPQPQq $h3A@@2|VPVXSr $h3A@@2|VPQPQq $h3A@@2|VPQPPt $h3A@@2|VPVXTy $h3A@@2|VPQPPt $h3A@@2|VPSWUv $h3A@@2|VQXPTp $h3A@@2|VPSWUv $h3A@@2|VRTURr koruza $h3A@@2|VTRPPw $h3A@@2|VRTURr Semenska$h3A@@2|VRTVSx $h3A@@2|VPQPQq $h3A@@2|VRTVSx $h3A@@2|VPQPPt $h3A@@2|VPSWUv $h3A@@2|VRTURr $h3A@@2|VRTVSx

LUCERNA KRIMA 1 kg - šk.

LUCERNA 23583SOČA 1 Kg - šk.

23372

NOKOTA LEO 1 KG 23372

23583

ČRNA23372 DETELJA START 1 KG - škatla

23374

LUCERNA 23374KRIMA 1 kg - šk.

Lucerna FACELIJA 23374BALO 0,50 Kg Krima

Lucerna LUCERNA 24620SOČA 1 Kg - šk. SoËa

Mediacgo sativa

Mediacgo sativa

KRMNA PESA BRIGADIER 250 GR 24620

Krima je slovenska sorta s tankimi stebli in visokim deleæem širokih 23583 terKRMNA dolgih listov. Je zgodnja sorta, ki PESA BRIGADIER 500 GR 20979 dobro prezimi. Je srednje odporna na bolezni, odliËno prenaša sušo in 23372 BIOVRT MEŠANICA ZA ZELENO daje dobre pridelke. 20374 GNOJENJE 0,5 KG Pakiranje: 1 kg 23374 BELA DETELJA GRASSLANDS HUIA 20377 100 GR NP

NOKOTA LEO 1 KG 20979

SoËa je slovenska sorta z dolgimi in neænimi stebli, ki so dobro olistana DETELJA START 1 KG - škatla s ČRNA srednje širokimi in dolgimi listi. FACELIJA 20374BALO 0,50 Kg Je srednje zgodnja sorta, ki dobro prezimi. Spomladi priËne zgodaj LUCERNA KRIMA 1 kg - šk. rasti, po košnji pa se hitro obnovi in KRMNA PESA BRIGADIER 250 GR 20377 se dobro razrašËa. Pakiranje: 1 kg LUCERNA SOČA 1 Kg - šk. KRMNA PESA BRIGADIER 500 GR 22443

23583 KRMNA PESA BRIGADIER 500 GR 180079

ČRNA24620 DETELJA START 1 KG - škatla KRMNI OHROVT ZELENI 22443 ANGELITER 100 GR-NP

NOKOTA LEO 1 KG BIOVRT MEŠANICA ZA ZELENO 180008 GNOJENJE 0,5 KG

23583 22443

ČRNA23372 DETELJA START 1 KG - škatla BIOVRT MEŠANICA ZA ZELENO GNOJENJE 0,5 KG

LUCERNA 20979KRIMA 1 kg - šk. 180008

FACELIJA BALO 0,50 Kg BELA DETELJA GRASSLANDS HUIA 180079 100 GR NP

23372 180008

LUCERNA 23374KRIMA 1 kg - šk. BELA DETELJA GRASSLANDS HUIA 100 GR NP

LUCERNA 20374SOČA 1 Kg - šk. 180079

KRMNA PESA BRIGADIER 250 GR KRMNI OHROVT ZELENI ANGELITER 100 GR-NP

23374 180079

LUCERNA 24620SOČA 1 Kg - šk. KRMNI OHROVT ZELENI ANGELITER 100 GR-NP

NOKOTA LEO 1 KG 20377

KRMNA PESA BRIGADIER 500 GR

24620

NOKOTA LEO 1 KG 20979

FACELIJA 22443BALO 0,50 Kg

BIOVRT MEŠANICA ZA ZELENO GNOJENJE 0,5 KG

20979

FACELIJA 20374BALO 0,50 Kg

KRMNA PESA BRIGADIER 250 GR 180008

BELA DETELJA GRASSLANDS HUIA 100 GR NP

20374

20374

20377

KRMNA PESA BRIGADIER 250 GR 20377

180079

KRMNA PESA BRIGADIER 500 GR 180079

KRMNI OHROVT ZELENI ANGELITER 100 GR-NP

Krmna pesa 20377 Brigadier

Krmna pesa KRMNA PESA BRIGADIER 500 GR 22443 Brigadier

BIOVRT ohrovt MEŠANICA ZA ZELENO Krmni GNOJENJE 0,5 KG Zeleni Angeliter

Semenska koruza za silaæo in za zrnje

Beta vulgaris var. alba

Beta vulgaris var. alba

Brassica oleracea L. var. medullosa

Koruzo sejemo, ko se tla v globi­ni setve (3−6 cm) ogrejejo nad 8−10 °C (dnevna temperatura okrog 12 °C), to je po navadi nekje po prvi dekadi v mesecu aprilu. Rastlina koruze je do faze treh listov še dobro odporna na niæje tempe­ rature (do -2 °C temperature zraka), ker je srËni list še pod površino. Pakiranje: 5 MK

22443

Krmna pesa Brigadier je oranæne barve in podolgovato valjaste obli­­ke. Koren180008 je 1/3 v zemlji, kar omogoËa laæji izkop. Daje visoke pridelke in ima visoko vsebnost suhe snovi. Zato se odliËno skladi­š­Ëi. 180079 Pakiranje: 250 g

BIOVRT MEŠANICA ZA ZELENO 180008 GNOJENJE500 0,5 KG Pakiranje: g

BELA DETELJA GRASSLANDS HUIA 180079 100 GR NP

KRMNI OHROVT ZELENI ANGELITER 100 GR-NP

BELA DETELJA GRASSLANDS HUIA 100 GR NP Krmni ohrovt sejemo 4−5 kg/ha

junija in julija. Visoka rastlina, ki daje velike pridelke zelene mase, KRMNI OHROVT ZELENI ANGELITER 100 GR-NP primerne za voluminozno krmo preko zime. Tudi za podor jeseni ali spomladi (prezimi). Pakiranje: 100 g

SEME ZA ZELENO GNOJENJE, KRMNIH RASTLIN IN KORUZE

Seme krmnih rastlin

ČRNA D

LUCERN

LUCERN

NOKOT

FACELI

KRMNA

KRMNA

BIOVRT GNOJEN

BELA D 100 GR

75 KRMNI

ANGELI


Blagovna znamka Valentin je namenjena ljubi­ teljem lepega, zelenega in tistim, ki jim je vrtnar­ jenje hobi. Ponuja širok izbor kakovostnih semen vrtnin, cvetlic, zelišË, travnih mešanic, okrasnih Ëebul­ nic, gnojil, zemelj za setev, sajenje in presajanje, okrasnega lubja ter pripravkov za varstvo rastlin. Za ekološko vrtnarjenje blagovna znamka ponuja linijo semen vrtnin in cvetlic Bio Valentin ter pes­ ter izbor izdelkov za gnojenje in varstvo rastlin Va­lentin EKO, ki so izdelani na naravni osnovi in ne škodujejo zdravju rastlin in æivali. Jeseni, pozimi in zgodaj spomladi si z goje­ njem kalËkov priËaramo mini zelenjavni vrt kar na kuhinjskem pultu. V ta namen Valentin zdruæuje širok izbor razliËnih vrst bio semen za kaljenje kalËkov.

Legenda: DomaËa avtohtona sorta

Rastlina, primerna za setev v lonce

UdomaËena tradicionalna sorta

Rastlina, posajena v lonec, potrebuje oporo

Sorta Semenarne Ljubljana, ælahtni­te­lj sorte

Rastlina, primerna za sajenje v posode

Cvetlica, znaËilna za slovenski vrt


Št. semen v gramu: 250−300

Nasvet

kapusnice

CvetaËa KoliËina semena za setev: 0,3 kg/ha = 3 g/100 m² (vzgoja sadik); 0,5−1,2 kg/ha (direktna setev)

ZAŠ»ITA ZELENJAVNIH POSEVKOV IN RASTLIN NA VRTU

Seme kali: 8−12 dni »as setve: Marec−april (zavarovan prostor); junij− julij (na prosto) »as presajanja: April−maj; julij−avgust 1 (30−35 dni po setvi)

002669 002669

$h3A@@2|VRPPQr $h3A@@2|VRPPQr $h3A@@2|VRRPYr $h3A@@2|VRRPYr $h3A@@2|VRPPVw $h3A@@2|VRPPVw $h3A@@2|VRPPTs $h3A@@2|VRPPTs $h3A@@2|VRPQPt $h3A@@2|VRPQPt $h3A@@2|VRPQQq $h3A@@2|VRPQQq $h3A@@2|VRPQSu $h3A@@2|VRPQSu $h3A@@2|VRPQVv in ohrovt $h3A@@2|VRPQVv Zelje$h3A@@2|VRPQXp $h3A@@2|VRPQXp $h3A@@2|VRPRPs $h3A@@2|VRPRPs $h3A@@2|VRPRRw $h3A@@2|VRPPQr $h3A@@2|VRPRRw $h3A@@2|VRPRVu $h3A@@2|VRRPYr $h3A@@2|VRPRVu $h3A@@2|VRPRXy $h3A@@2|VRPPVw $h3A@@2|VRPRXy $h3A@@2|VRPPTs $h3A@@2|VRPQPt $h3A@@2|VRPQQq $h3A@@2|VRPQSu $h3A@@2|VRPQVv $h3A@@2|VRPQXp 1

002669

2

005632 VALENTIN 3 CVETAČA 005632 ERFURTSKA

Sadilna razdalja: VALENTIN 50 x 60 cm CvetaËa 3 CvetaËa 10 CVETAČA 10 2 005632 3 005785 SNEŽNA KEPA Erfurtska Sneæna kepa »as pobiranja pridelka: Maj−oktober Brassica oleracea var. botrytis Brassica oleracea var. botrytis VALENTIN 13 BROKOLI 002670 CORVET F1 Bele, okrogle roæe pobi­ CvetaËa za zgodnjo spo­mla­

3

005785

4

dobri oskrbi da dober 002670 5

5

007134

6

002671

7

002672

8

002673

Dobri sosedje: Nizki fiæol, zelena, paradiænik, facelija

Cveta»a Erfurtska Sneæna kepa

Brokoli

Brokoli Corvet F1

Št. semen v gramu: 330−400 9

ramo pozno jeseni. Pri

002674

Zelje Ditmar Slava Varaædinsko Futoško Ljubljansko Kitajsko zelje Nagaoka F1 RdeËe zelje Holandsko pozno Ohrovt Æelezna glava Vertus

»as presajanja: April−maj; julij−avgust 3 (30−35 dni po setvi)

Brsti»ni ohrovt Herkules

Sadilna razdalja: 50 x 60 cm 4

11

002669 002676

»as setve: Marec−april (zavarovan prostor); junij− julij (na prosto) 2 005632 12

002677

13

005785 005785 002678

Brokoli 002670

Corvet F1

»as pobiranja pridelka: Julij−oktober 5

Dobri sosedje: Nizki fiæol, zelena, paradiænik, facelija 6

7

VALENTIN 42 ZELJE 10 SLAVA

6

VALENTIN 42 ZELJE 002671 SLAVA

VALENTIN 47 ZELJE 10 VARAŽDINSKO

7

VALENTIN 47 ZELJE 002672 VARAŽDINSKO

VALENTIN 56 ZELJE 10 FUTOŠKO

8

VALENTIN 56 ZELJE 002673 FUTOŠKO

VALENTIN 69 ZELJE 10 LJUBLJANSKO

9

VALENTIN 69 ZELJE 002674 LJUBLJANSKO

VALENTIN 71 KIT.KAPUS 10 NAGAOKA F1

10

11

12

13

Št. semen v gramu: 200−300 VALENTIN 71 KIT.KAPUS

002675 NAGAOKA F1

002673

9

002674

$h3A@@2|VRPPQr $h3A@@2|VRRPYr $h3A@@2|VRPPVw $h3A@@2|VRPPTs $h3A@@2|VRPQPt $h3A@@2|VRPQQq $h3A@@2|VRPQSu $h3A@@2|VRPQVv $h3A@@2|VRPQXp $h3A@@2|VRPRPs

VALENTIN 3 CVETAČA 2 005632 10 VALENTIN 114 OHROVT 10 ŽELEZNA GL. VERTUS

VALENTIN 101 OHROVT ERFURTSKA kali: 8−12 dni 002677Seme

»as setve: Marec−april VALENTIN 10 CVETAČA 005785 10 (zavarovan prostor); VALENTIN 114 3 OHROVT VALENTIN 120 SNEŽNA KEPA 10 002678maj−julij (na prosto) VERTUS BRST.OHROVT HERKUL. »as presajanja: VALENTIN 13 BROKOLI 002670 002670 10 April−maj; julij−avgust VALENTINF1 120 4 CORVET 10 BRST.OHROVT HERKUL. (30−35 dni po setvi)

13

Sredozemska vrtnina, ki dobro uspeva tudi v Slo­ ve­­­­­niji. Oblikuje sivo zeleno 002671 roæo (cvetni poganjki) æe ca. 103 dni po presajanju. Ko odreæemo glavno roæo, se 002672 tvorijo manjše stranske.

8

VALENTIN 79 RD.ZELJE 10

HOLAN.POZ. KoliËina semena za setev: 0,3 kg/ha = 3 1 VALENTIN 79 RD.ZELJE g/100 m² (vzgoja sadik);002669VALENTIN 101 OHROVT 10 002676 HOLAN.POZ. ŽELEZNA GL. 0,4−0,6 kg/ha (direktna setev)

Brassica oleracea var. italica

007134

VALENTIN 31 ZELJE 10 DITMAR

dansko in pozno jesensko VALENTIN Bele 31 ZELJE pridelovanje. roæe 007134 DITMAR so teæke, kakovostne in okusne.

pridelek.

KoliËina semena za setev: 0,3 kg/ha = 3 g/100 m² (vzgoja sadik); 0,5−0,7 10 002675 kg/ha (direktna setev) Seme kali: 8−12 dni 1

4

Z Valentin vrtno tkanino (spomladansko ali zimsko) VALENTIN 3 CVETAČA zašËitimo posevke in ERFURTSKA rastline pred mrazom in velikimi temperaturnimi VALENTIN 10 CVETAČA 10 nihanji, zato jo upora­ SNEŽNA KEPA bljamo spomladi in jeseni. Primerna pa je tudi za VALENTIN BROKOLI zašËito rastlin13pred razli­ 10 CORVET F1 Ënimi škodljivci (Ëebulna muha, bolhaËi).

VALENTIN 31 ZELJE Sadilna razdalja: Zelje 5 007134 10 DITMAR 50 x 60 cm Ditmar

31

»as pobiranja pridelka: Brassica oleracea var. capitata VALENTIN 42 ZELJE Junij−oktober 6 002671 10 capitata L. var. SLAVA

Dobri sosedje: Nizki Zgodnja sorta, ki dozori v fiæol, grah, kumare, VALENTIN 47 ZELJE treh10mesecih po presajanju. 7 rdeËa002672 korenËek, facelija, VARAŽDINSKO Ima srednje veliko, okroglo pesa, solata, zelena, glavo neæno sladkega oku­ špinaËa, paradiænik, VALENTIN 56 ZELJE sa. 10 Lahko jo sadimo tudi krompir, endivija,8 por, 002673 FUTOŠKO pozno poleti. blitva, kamilica, kumina, koper VALENTIN 69 ZELJE 9 002674 10 LJUBLJANSKO VALENTIN 71 KIT.KAPUS 10 002675 10 NAGAOKA F1


1 Zelje in ohrovt

002669

VALENTIN 3 CVETAČA VALENTIN 10 CVETAČA VALENTIN 13 BROKOLI 4 002670 10 005632 3 005785 10 ERFURTSKA SNEŽNA KEPA CORVET F1

$h3A@@2|VRPPQr $h3A@@2|VRRPYr $h3A@@2|VRPPVw $h3A@@2|VRPPTs $h3A@@2|VRPQPt $h3A@@2|VRPQQq $h3A@@2|VRPQSu $h3A@@2|VRPPQr $h3A@@2|VRPQVv $h3A@@2|VRRPYr $h3A@@2|VRPQXp $h3A@@2|VRPPVw $h3A@@2|VRPRPs $h3A@@2|VRPPTs $h3A@@2|VRPRRw $h3A@@2|VRPQPt $h3A@@2|VRPRVu $h3A@@2|VRPQQq $h3A@@2|VRPRXy $h3A@@2|VRPQSu $h3A@@2|VRPQVv $h3A@@2|VRPQXp $h3A@@2|VRPRPs $h3A@@2|VRPRRw $h3A@@2|VRPRVu $h3A@@2|VRPRXy 2

$h3A@@2|VRRPYr $h3A@@2|VRPPVw $h3A@@2|VRPPVw $h3A@@2|VRPPTs $h3A@@2|VRPPTs $h3A@@2|VRPQPt $h3A@@2|VRPQPt $h3A@@2|VRPQQq $h3A@@2|VRPQQq $h3A@@2|VRPQSu $h3A@@2|VRPQSu $h3A@@2|VRPQVv $h3A@@2|VRPPQr $h3A@@2|VRPQVv $h3A@@2|VRPQXp $h3A@@2|VRRPYr $h3A@@2|VRPQXp $h3A@@2|VRPRPs $h3A@@2|VRPPVw $h3A@@2|VRPRPs $h3A@@2|VRPRRw $h3A@@2|VRPPTs $h3A@@2|VRPRRw $h3A@@2|VRPRVu $h3A@@2|VRPQPt $h3A@@2|VRPRVu $h3A@@2|VRPRXy $h3A@@2|VRPQQq $h3A@@2|VRPRXy $h3A@@2|VRPQSu BrstiËni ohrovt $h3A@@2|VRPQVv $h3A@@2|VRPQXp $h3A@@2|VRPRPs $h3A@@2|VRPRRw $h3A@@2|VRPRVu $h3A@@2|VRPRXy

$h3A@@2|VRPPTs $h3A@@2|VRPQPt $h3A@@2|VRPQQq $h3A@@2|VRPQSu $h3A@@2|VRPQVv $h3A@@2|VRPPQr $h3A@@2|VRPQXp $h3A@@2|VRRPYr $h3A@@2|VRPRPs $h3A@@2|VRPPVw $h3A@@2|VRPRRw $h3A@@2|VRPPTs $h3A@@2|VRPRVu $h3A@@2|VRPQPt $h3A@@2|VRPRXy $h3A@@2|VRPQQq $h3A@@2|VRPQSu $h3A@@2|VRPQVv $h3A@@2|VRPQXp $h3A@@2|VRPRPs $h3A@@2|VRPRRw $h3A@@2|VRPRVu $h3A@@2|VRPRXy

VALEN 10 DITMA

002669

2

VALENTIN 10 CVETAČA VALENTIN 13 BROKOLI VALENTIN 3 CVETAČA VALENTIN 31 ZELJE 005632 5 007134 10 3 005785 10 4 002670 10 SNEŽNA KEPA CORVET F1 ERFURTSKA DITMAR

VALEN 10 SLAVA

005632

3

VALENTIN 13 BROKOLI VALENTIN 31 ZELJE VALENTIN 10 CVETAČA VALENTIN 42 ZELJE 005785 6 002671 10 4 002670 10 5 007134 10 CORVET F1 DITMAR SNEŽNA KEPA SLAVA

VALEN 10 VARA

005785

4

VALENTIN 31 ZELJE VALENTIN 42 ZELJE VALENTIN 13 BROKOLI VALENTIN 47 ZELJE 002670 7 002672 10 5 007134 10 6 002671 10 DITMAR SLAVA CORVET F1 VARAŽDINSKO

VALEN 10 FUTO

002670

5

VALENTIN 42 ZELJE VALENTIN 47 ZELJE VALENTIN 31 ZELJE VALENTIN 56 ZELJE 007134 8 002673 10 6 002671 10 7 002672 10 SLAVA VARAŽDINSKO DITMAR FUTOŠKO

VALEN 10 LJUBL

007134 007134

6

1 002669 002671 002672 002673 002674 VALENTIN 47 ZELJE VALENTIN 56 ZELJE VALENTIN 42 ZELJE VALENTIN 69 ZELJE 002671 9 002674 10 7 002672 10 8 002673 10 VARAŽDINSKO FUTOŠKO SLAVA LJUBLJANSKO

VALEN VALEN ERFU 10 NAGA

Zelje 002671

7

$h3A@@2|VRPPQr $h3A@@2|VRRPYr $h3A@@2|VRPPVw $h3A@@2|VRPPTs $h3A@@2|VRPQPt $h3A@@2|VRPQQq $h3A@@2|VRPQSu $h3A@@2|VRPPQr $h3A@@2|VRPQVv $h3A@@2|VRRPYr $h3A@@2|VRPQXp $h3A@@2|VRPPVw $h3A@@2|VRPRPs $h3A@@2|VRPPTs $h3A@@2|VRPRRw Zelje$h3A@@2|VRPQPt in ohrovt $h3A@@2|VRPRVu $h3A@@2|VRPQQq $h3A@@2|VRPRXy $h3A@@2|VRPQSu $h3A@@2|VRPQVv $h3A@@2|VRPQXp $h3A@@2|VRPRPs $h3A@@2|VRPRRw $h3A@@2|VRPRVu $h3A@@2|VRPRXy Slava

1

002669

VALENTIN VALENTIN 47 ZELJE 47 Zelje 42 Zelje 002672 8 002673 10 FUTOŠKO VARAŽDINSKO Varaædinsko Futoško

VALENTIN 3 CVETAČA 2 005632 10 56 ZELJE 56 Zelje VALENTIN VALENTIN 71 KIT.KAPUS ERFURTSKA69 ZELJE 69 Kitajsko zelje 71 10 002675 10 9 002674 10 LJUBLJANSKO NAGAOKA F1

Ljubljansko

Nagaoka F1

VALEN VALEN SNEŽ 10 HOLA

VALENTIN 3 CVETAČA VALENTIN 10 CVETAČA 002669 10 oleracea var. 10 pekinensis 2 capitata 005632 Brassica oleracea capitata Brassica oleracea var. Brassica oleracea69var. capitata Brassica Brassica 3 capitata 005785 VALENTIN ZELJE VALENTIN 71 KIT.KAPUS VALENTIN 56 ZELJE VALENTIN 79 RD.ZELJE ERFURTSKA SNEŽNA KEPA 002673 11 002676 10 9 002674 10 002672 10 002675 10 LJUBLJANSKO NAGAOKA F1 FUTOŠKO HOLAN.POZ. Srednje zgodnja (90−100 Pozna, rodna in nezahtev­na Srednje pozna sorta DomaËa pozna sorta, pri­ Konec julija do zaËetka

VALEN VALEN CORV 10 ŽELEZ

dni) in nezahtevna sorta. sorta. Ima teæke in Ëvrste, (95−100 dni). SplošËeno za solato, avgusta ga sejemo na gredo VALENTIN 10 CVETAČA merna VALENTIN 13kisanje BROKOLI VALENTIN 3 CVETAČA 10 2 005632 3 005785VALENTIN 002669 10 4 002670 10 71 KIT.KAPUS VALENTIN RD.ZELJE VALENTIN 69 glave ZELJEs VALENTIN 101 OHROVT SNEŽNA KEPA CORVET F1 79Cenjena ERFURTSKA »vrste, okroglo plošËate, okroglo plošËate okrogle glave s finimi tan­ in skladišËenje. v vrste. 9 002674 10 12 002677 10 002675 10 Kasneje redËimo na 10 002673 11 002676 NAGAOKA F1 HOLAN.POZ. LJUBLJANSKO ŽELEZNA GL.

VALEN VALEN DITMA 10 VERT

rumeno zelene glave so tankimi in okusni­mi lis­­ti. kimi listi so uporabne sveæe je zaradi okusnih listov in razdaljo 30 x 30 cm. Raste 13 BROKOLI VALENTIN 31 ZELJE uporabne sveæe in za kisa­ Uvr­­ š­­Ëa se med10 naj­ k va­­li­te­ in VALENTIN za kisanje. Osnovno velikega pridelka. 60−65 dni. V kolobarju VALENTIN CVETAČA 10 3 005785 4 002670VALENTIN 10 005632 007134 10 101 5 OHROVT VALENTIN VALENTIN 114 OHROVT CORVET F1 79 RD.ZELJE DITMAR SNEŽNA nje. Daje dober pridelek. t­­nejše sorte,KEPA ki71 seKIT.KAPUS upo­­ra­ 002676 seme v Slo­ 002677VALENTIN sledi 10 10 002675 13 002678 10krompirju, korenËku, 11 10 vzdræujemo 12 002674 HOLAN.POZ. ŽELEZNA GL. NAGAOKA F1 VERTUS blja­jo za kislo zelje. ve­­niji. grahu, nizkemu stroËjemu VALENTIN 31 ZELJE VALENTIN 42 ZELJE VALENTIN 13 BROKOLI fiæolu. Ima kompaktno, 4 002670 10 5 007134VALENTIN 005785 10 002671 10 101 OHROVT VALENTIN 114 6 OHROVT VALENTIN 79 RD.ZELJE VALENTIN 120 DITMAR SLAVA pokonËno in široko glavo. 11 002676CORVET F1 12 002677 10 10 002675 13 002678 10 ŽELEZNA GL. VERTUS HOLAN.POZ. BRST.OHROVT HERKUL. Zahteva tople jeseni.

002670 002676

5 12

VALENTIN 42 ZELJE VALENTIN 31 ZELJE 007134 6 002671VALENTIN 10 114 OHROVT VALENTIN 101 OHROVT SLAVA DITMAR 002677 13 002678 10 VERTUS ŽELEZNA GL.

VALENTIN 47 ZELJE 10 002672 10 VALENTIN 120 7 VARAŽDINSKO 10 10 BRST.OHROVT HERKUL.

007134 002677

6 13

VALENTIN 47 ZELJE VALENTIN 42 ZELJE 002671 7 002672VALENTIN 10 120 VALENTIN 114 OHROVT VARAŽDINSKO 002678SLAVA 10 BRST.OHROVT HERKUL. VERTUS

VALENTIN 56 ZELJE 10 8 002673 10 FUTOŠKO 10

002671 002678

7

VALENTIN 56 ZELJE VALENTIN 47 ZELJE 002672 8 002673 10 VALENTIN 120 FUTOŠKO VARAŽDINSKO 10 BRST.OHROVT HERKUL.

Št. semen v gramu: VALENTIN 69 ZELJE 10 9 002674 10 220−330 LJUBLJANSKO KoliËina semena za setev: 0,3 kg/ha =3 VALENTIN 71 KIT.KAPUS 10 10 g/100 m² (vzgoja sadik);002675 10 NAGAOKA F1 0,5−0,7 kg/ha (direktna setev) VALENTIN 79 RD.ZELJE

002672

8

VALENTIN 69 ZELJE VALENTIN 56 ZELJE 002673 9 002674 10 LJUBLJANSKO FUTOŠKO

002673

9

VALENTIN 71 KIT.KAPUS VALENTIN 69 ZELJE 002674 10 002675 10 NAGAOKA F1 LJUBLJANSKO

002674

10

VALENTIN 79 RD.ZELJE VALENTIN 71 KIT.KAPUS 002675 11 002676 10 HOLAN.POZ. NAGAOKA F1

»as setve: Marec−april VALENTIN 101 OHROVT 10 (zavarovan prostor); 12 002677 10 ŽELEZNA GL. maj (na prosto)

002675 002675

11

002676 VALENTIN 101 OHROVT VALENTIN 79 RD.ZELJE 002677 002676 12 002677 10 ŽELEZNA GL. HOLAN.POZ.

»as presajanja: VALENTIN 114 OHROVT 002678 10 13 002678 10 April−maj; VERTUS julij−avgust (30−35 dni po setvi)

RdeËe 002676

zelje 12 Holandsko pozno

VALENTIN VALENTIN OHROVT 79 Ohrovt 101 13 101 Ohrovt 002677 002678 10 VERTUS ŽELEZNA GL. Æelezna glava Vertus

Brassica oleracea var. capitata Brassica oleracea var. VALENTIN 114 OHROVT 13 002678 sabauda VERTUS

002677 f. rubra

Prava sorta za skladišËenje v kleti. Ima izrazito vijo­li­Ëa­ 002678 sto rdeËo glavo. Daje velike pridelke.

Nezahtevna srednje zgo­ VALENTIN 120prezimi. dnja sorta, ki ne BRST.OHROVT HERKUL. Daje majhne, rumeno zele­ ne glave.

114 OHROVT 114

Brassica oleracea var. VALENTIN 120 10 sabauda BRST.OHROVT HERKUL. Je najbolj razširjena jesen­ ska10 sorta za sveæo uporabo. Zanjo sta znaËilni modro zelena barva in nekoliko manjša nakodranost listov. Sejemo jo marca.

10

11

HOLAN.POZ. Seme kali: 8−12 dni

002676 10

VALENTIN 120 Sadilna razdalja: 10 BRST.OHROVT HERKUL. 50 x 50 cm

BrstiËni ohrovt 10 Herkules

»as pobiranja pridelka: Oktober−februar 10

Brassica oleracea var. gemmifera

120

Pozna sorta, ki razvije ve­li­­­­ko okroglih in Ëvrstih brstov. Je odporna na mraz. Zamrznjen pridelek lahko ohranimo zelo dolgo. V zamrzovalniku se njegova kakovost ne zmanjša.

VALEN VALEN SLAVA 10 BRST

kapusnice

1 var. 8

VALEN VARA 10

VALEN FUTO

VALEN

79LJUBL

VALEN NAGA

VALEN HOLA

VALEN ŽELEZ

VALEN VERT

VALEN BRST


korenovke

Kolerabica

Koleraba

Št. semen v gramu: 250−330 KoliËina semena za setev: 0,4−0,6 kg/ha = 4−6 g/100 m² (vzgoja sadik); 0,8−1 kg/ha = 8−10 g/100 m² (direktna setev)

14

Seme kali: 8−12 dni »as setve: Februar−marec (zavarovan prostor); april−julij (na prosto)

14

»as presajanja: 002679 14 dni 002679 April−avgust (30−35 po setvi)

15

002679

VALENTIN 136 002680 KOLERAB.DUNAJS.BELA

$h3A@@2|VRPSRv $h3A@@2|VRPSSs $h3A@@2|VRPSWq $h3A@@2|VRPSXx $h3A@@2|VRRQPx $h3A@@2|VRVRSv $h3A@@2|VRPSYu $h3A@@2|VRPPUp $h3A@@2|VRPTSr $h3A@@2|VRPSRv $h3A@@2|VQRTPv $h3A@@2|VRPSSs $h3A@@2|VRPTUv $h3A@@2|VRPSWq $h3A@@2|VRPTVs $h3A@@2|VRPSXx $h3A@@2|VRPTYt $h3A@@2|VRRQPx $h3A@@2|VRVRSv $h3A@@2|VRPSYu $h3A@@2|VRPPUp $h3A@@2|VRPTSr $h3A@@2|VQRTPv $h3A@@2|VRPTUv 15

$h3A@@2|VRPSRv $h3A@@2|VRPSSs $h3A@@2|VRPSWq $h3A@@2|VRPSXx $h3A@@2|VRRQPx $h3A@@2|VRVRSv $h3A@@2|VRPSYu $h3A@@2|VRPPUp $h3A@@2|VRPTSr $h3A@@2|VRPSRv $h3A@@2|VQRTPv $h3A@@2|VRPSSs $h3A@@2|VRPTUv $h3A@@2|VRPSWq $h3A@@2|VRPTVs $h3A@@2|VRPSXx $h3A@@2|VRPTYt $h3A@@2|VRRQPx $h3A@@2|VRVRSv $h3A@@2|VRPSYu $h3A@@2|VRPPUp $h3A@@2|VRPTSr $h3A@@2|VQRTPv $h3A@@2|VRPTUv $h3A@@2|VRPTVs

002680 002681 VALENTIN 136 VALENTIN 138 002680 16 002681 10 KOLERAB.DUNAJS.BELA KOLERAB.DUNAJS.MOD.

$h3A@@2|VRPSRv $h3A@@2|VRPSSs $h3A@@2|VRPSWq $h3A@@2|VRPSXx $h3A@@2|VRRQPx $h3A@@2|VRVRSv $h3A@@2|VRPSRv $h3A@@2|VRPSYu Koleraba repa $h3A@@2|VRPSSs StrnišËna $h3A@@2|VRPPUp $h3A@@2|VRPSWq $h3A@@2|VRPTSr $h3A@@2|VRPSXx $h3A@@2|VRPSRv $h3A@@2|VQRTPv $h3A@@2|VRRQPx $h3A@@2|VRPSSs $h3A@@2|VRPTUv $h3A@@2|VRVRSv $h3A@@2|VRPSWq $h3A@@2|VRPTVs $h3A@@2|VRPSYu $h3A@@2|VRPSXx $h3A@@2|VRPTYt $h3A@@2|VRPPUp $h3A@@2|VRRQPx $h3A@@2|VRPTSr $h3A@@2|VRVRSv $h3A@@2|VQRTPv $h3A@@2|VRPSYu $h3A@@2|VRPTUv $h3A@@2|VRPPUp $h3A@@2|VRPTVs $h3A@@2|VRPTSr $h3A@@2|VRPTYt $h3A@@2|VQRTPv Sadilna razdalja: 15 25 x 30 cm

002679

VALENTIN 138 VALENTIN(kavla) 161 KOLERABA 16 136 Kolerabica 17 138 Koleraba 161 10 002681 002682 KOLERAB.DUNAJS.MOD. RUM.MASLE. Dunajska bela Dunajska modra Rumena maslena

Kolerabica 002680

»as pobiranja pridelka: Brassica oleracea var. Maj−november 16 002681 17 gong ylodes

Brassica oleracea var. napus 166 ssp. REPA rapifera VALENTIN 161 KOLERABA Brassica VALENTIN 002682 18 005633 10 gong ylodes RUM.MASLE. KRANJSKA OKRO.

Koleraba s finim rumenim Dobri sosedje: Fiæol, grah, Zgodnja sorta, ki jo pobi­ Je zgodnja sorta. Lupina mesom in rumeno zeleno por, rdeËa pesa, solata, 166 REPA VALENTIN 167 REPA ramo zelo mlado. Pokanje je VALENTIN modro vijoliËne barve. 009897 lupino, 10 ki vsebuje precej 17 002682 18 005633 19 špinaËa, paradiænik, KRANJSKA OKRO. KRANJSKA PODOL. lahko prepreËimo z rednim Pobiramo jo zelo mlado. suhe snovi in ima prijeten zelena, redkvica, krompir zalivanjem. Pokanje lahko prepreËimo vonj. Daje velik169 pridelek. VALENTIN REPA VALENTIN 167 REPA z rednim zalivanjem. Primerna je za takojšnjo 18 005633 10 PODOLGOVATA MEZZA 19 009897 20 002683 KRANJSKA PODOL. LUNGA upo­ rabo in skladišËenje. Kolerabica Dunajska bela Dunajska modra 14 002679 Koleraba Rumena maslena Hoffmanova rumena 15 002680 Strniš»na repa Kranjska okrogla Kranjska podolgovata 16 002681 Repa podlogovata Mezza Lunga Bianca Colleto Viola Foglia Frastagliata 17 002682 Koren»ek Pariški Nantes 18 005633 Okrogli brez stræena Flaker Korenje Ljubljansko 19 009897 rumeno

Peteršilj 002683 Berlinski srednje20dolgi 002683 DomaËi listnik Mooskrause Zelena Praška Rde»a pesa Egiptovska Detroit Bikor Cylindra

21

22

23

Pastinak Dolgi beli gladki24 Redkvica Non plus Ultra Saxa 25 Lanquette Redkev Zimska Ërna

26

19

20

21

22

14 23

009897

20

VALENTIN 169 REPA VALENTIN 171 KOLERABA MEZZA005784 10 002683PODOLGOVATA21 HOFFM.RUM. LUNGA

VALENTIN 136 10 VALENTIN 171 KOLERABA VALENTIN 181 KORENČEK 002683KOLERAB.DUNAJS.BELA 21 005784 22 002685 10 HOFFM.RUM. PARIŠKI VALENTIN 138 14 002679 10 VALENTIN 181 KORENČEK VALENTIN 189 KORENČEK 005784KOLERAB.DUNAJS.MOD. 22 002685 23 032587 10 PARIŠKI NANTES VALENTIN 161 KOLERABA VALENTIN 136 15 002680VALENTIN 192 KORENČEK 10 14 002679VALENTIN 189 KORENČEK KOLERAB.DUNAJS.BELA 002685RUM.MASLE. 23 10 032587 OKROGLI BREZ 24 002687DOLGI NANTES STRŽENA VALENTIN 136 VALENTIN 166 REPA VALENTIN 138 192 KORENČEK 16 002681 10 002679 10 15 002680VALENTIN VALENTIN 198 KORENČEK KOLERAB.DUNAJS.BELA KRANJSKA OKRO. KOLERAB.DUNAJS.MOD. 032587 24 002687DOLGI OKROGLI 25BREZ002688 10 FLAKEER STRŽENA

15 24

VALENTIN 138 VALENTIN 167 REPA VALENTIN 161 KOLERABA 17 002682 10 002680 10 16 002681VALENTIN 198 KORENČEK VALENTIN 199 KORENJE KOLERAB.DUNAJS.MOD. KRANJSKA PODOL. RUM.MASLE. 002687 25 002688 26 002689 10 FLAKEER LJ.RUMENO

16 25

VALENTIN 169 REPA VALENTIN 161 KOLERABA VALENTIN 166 REPA 18 005633 10 002681PODOLGOVATA17 MEZZA002682VALENTIN 10 199 KORENJE VALENTIN 211 PETERŠILJ RUM.MASLE. KRANJSKA OKRO. 002688LUNGA 10 26 002689 LJ.RUMENO BERL.SR.D

17 26

002682 009897 VALENTIN 166 REPA VALENTIN 171 KOLERABA 005633 VALENTIN 167 REPA 19 009897 10 002682 10 18 005633VALENTIN 211 PETERŠILJ KRANJSKA KRANJSKA OKRO. HOFFM.RUM. PODOL. 10 002689 BERL.SR.D VALENTIN 169 REPA

VALENTINrepa 167 REPA VALENTINrepa 181 KORENČEK (kavla) StrnišËna 166 StrnišËna 167 Repa 169 20 002683 18 171 005633 10 podlogovata 10 19 009897 PODOLGOVATA MEZZA KRANJSKA PODOL. PARIŠKI LUNGA Hoffmanova rumena Kranjska okrogla Kranjska podolgovata Mezza Lunga Bianca Colleto Viola Foglia VALENTIN 169 rapa REPA Brassica napus ssp. rapifera Brassica rapa var. L. Brassica rapa var. L. VALENTIN 189 rapa KORENČEK VALENTIN 171 KOLERABA 21 005784 19 009897 PODOLGOVATA MEZZA 10 10 002685 20 002683 Frastagliata L. NANTES HOFFM.RUM.

Koleraba 005784

Avtohtona slovenska sorta Nova slovenska sorta, kate­ LUNGA Brassica rapa var. rapa L. Koleraba ima zeleno do za takojšno uporabo, kisa­ re koreni so podolgovati z VALENTIN 192 KORENČEK VALENTIN 171 KOLERABA VALENTIN 181 KORENČEK rahlo vijoliËno lupino. njeDOLGI in krmo. »e ima dovolj005784 rdeËe Repa 22 na002685 20 002683 10 je podolgovata z 032587 OKROGLI 10 vijoliËasto lupino 21BREZ HOFFM.RUM. PARIŠKI Sejemo jo od maja do STRŽENA vlage, dobro uspeva v vsa­ glavi. Je izvrstnega okusa rdeËe vijoliËasto lupino na junija na razdaljo 40 x 30 kih tleh. ter odliËna za kisanje. konici. Meso je prijetno KORENČEK VALENTIN 181 KORENČEK VALENTIN 189 KORENČEK cm. Primerna je za21 krmo 005784VALENTIN 198 22 sladkastega okusa, pri­ 23 032587 10 002687 002685 10 PARIŠKI FLAKEER NANTES in kuho. Dobro prenese mer­­­­no predvsem za sveæo skladišËenje. uporabo. VALENTIN 192 KORENČEK 002688

22

VALENTIN 189 KORENČEK VALENTIN 199 KORENJE 24 002687DOLGI 10 002685 23 032587 10 OKROGLI BREZ NANTES LJ.RUMENO STRŽENA

002689

23

VALENTIN 192 KORENČEK VALENTIN 211 PETERŠILJ VALENTIN 198 KORENČEK 25BREZ 002688 10 032587 OKROGLI 10 24 002687DOLGI BERL.SR.D FLAKEER STRŽENA VALENTIN 198 KORENČEK

VALENTIN 199 KORENJE


16

002681

Št. semen v gramu: 17 550−1200

002682

KorenËek

KoliËina semena za setev: 3,5 kg/ha; 40−60 g/100 18 005633 m² Seme kali: 20−30 dni 19 009897 »as setve: Februar−junij

Sadilna razdalja: 4−6 x 25−35 cm

20

»as pobiranja pridelka: Junij−november 21

002683

005784 005784

17

VALENTIN 167 REPA VALENTIN 161 KOLERABA VALENTIN 166 REPA 002682 18 005633 10 19 009897 10 KRANJSKA OKRO. KRANJSKA PODOL. RUM.MASLE.

VALEN 10 PODO LUNG

18

VALENTIN 169 REPA VALENTIN 167 REPA VALENTIN 166 REPA 005633 10 19 009897 10 MEZZA 20 002683PODOLGOVATA KRANJSKA PODOL. KRANJSKA OKRO. LUNGA

VALEN 10 HOFF

19

VALENTIN 169 REPA VALENTIN 171 KOLERABA VALENTIN 167 REPA 009897 MEZZA005784 10 20 002683PODOLGOVATA 10 21 HOFFM.RUM. KRANJSKA PODOL. LUNGA

VALEN 10 PARIŠ

20

VALENTIN 169 REPA VALENTIN 171 KOLERABA VALENTIN 181 KORENČEK 002683PODOLGOVATA21 MEZZA005784 10 22 002685 10 HOFFM.RUM. PARIŠKI LUNGA

VALEN 10 NANT

21

VALENTIN 171 KOLERABA VALENTIN 181 KORENČEK VALENTIN 189 KORENČEK 005784 22 002685 10 23 032587 10 PARIŠKI NANTES HOFFM.RUM.

VALEN 10 DOLG STRŽ

14 22

VALENTIN 136 VALENTIN 192 KORENČEK 002679 10 002685 VALENTIN 189 KORENČEK 002687 VALENTIN 181 KORENČEK 032587 10 002685 23 032587KOLERAB.DUNAJS.BELA OKROGLI BREZ 10 24 002687DOLGI NANTES PARIŠKI STRŽENA

VALEN 10

$h3A@@2|VRPSWq $h3A@@2|VRPSXx $h3A@@2|VRRQPx $h3A@@2|VRVRSv $h3A@@2|VRPSYu $h3A@@2|VRPPUp $h3A@@2|VRPTSr $h3A@@2|VQRTPv $h3A@@2|VRPTUv $h3A@@2|VRPTVs $h3A@@2|VRPTYt

$h3A@@2|VRPSXx $h3A@@2|VRRQPx $h3A@@2|VRVRSv $h3A@@2|VRPSYu $h3A@@2|VRPPUp $h3A@@2|VRPSRv $h3A@@2|VRPTSr $h3A@@2|VRPSSs $h3A@@2|VQRTPv $h3A@@2|VRPSWq $h3A@@2|VRPTUv $h3A@@2|VRPSXx $h3A@@2|VRPTVs $h3A@@2|VRRQPx $h3A@@2|VRPTYt $h3A@@2|VRVRSv $h3A@@2|VRPSYu $h3A@@2|VRPPUp $h3A@@2|VRPTSr $h3A@@2|VQRTPv $h3A@@2|VRPTUv $h3A@@2|VRPTVs $h3A@@2|VRPTYt

$h3A@@2|VRRQPx $h3A@@2|VRVRSv $h3A@@2|VRPSYu $h3A@@2|VRPPUp $h3A@@2|VRPTSr $h3A@@2|VQRTPv $h3A@@2|VRPTUv $h3A@@2|VRPTVs $h3A@@2|VRPTYt

$h3A@@2|VRVRSv $h3A@@2|VRPSYu $h3A@@2|VRPPUp $h3A@@2|VRPTSr $h3A@@2|VQRTPv $h3A@@2|VRPTUv $h3A@@2|VRPTVs $h3A@@2|VRPTYt

Dobri sosedje: Koper, FLAKE endivija, grah, Ëesen, VALENTIN 136 VALENTIN VALENTIN 138 192 KORENČEK 10 zelje, kreša, por, redkvica, 002679 10 15 002680VALENTIN VALENTIN 198 KORENČEK 189 KORENČEK KOLERAB.DUNAJS.BELA KOLERAB.DUNAJS.MOD. KorenËek 181 KorenËek 189 KorenËek okrogli 192 KorenËek 198 VALEN 23 032587 DOLGI OKROGLI 10 10 24 002687 10 22 002685 25BREZ 002688 redkev, solata, drobnjak, FLAKEER NANTES LJ.RU STRŽENA Pariški Nantes brez stræena Flaker paradiænik, Ëebula, blitva

002680

002681

002682

005633

23

24

25

26

VALENTIN 138 VALENTIN 161 KOLERABA VALENTIN Daucus carrota L. 16 Daucus L. KORENČEK Daucus carrota198 L. KORENČEK Daucus L. KORENJE 10 carrota192 10 carrota199 002681 VALENTIN VALENTIN KOLERAB.DUNAJS.MOD.

032587

24

002687DOLGI OKROGLI 25BREZ002688RUM.MASLE. 10

26

002689 10

FLAKEER Je zgoden korenËek okrogle KorenËek oranæno rdeËe Pozna, jesensko-zimska, PriLJ.RUMENO dobrih rastnih pogo­ STRŽENA oblike in oranæne temno oranæna166 in okusna jih zrastejo veliki korenËki, VALENTIN 161 barve. KOLERABA barve, s skoraj nevidnim VALENTIN REPA 10 17 002682VALENTIN 10 VALENTIN 199 KORENJE ki VALENTIN 211 PETERŠILJ 198 KORENČEK sorta RUM.MASLE. OKRO. Primeren je za sveæo stræenom. Je sladkega, so 25 rabo002688 10lahko teæki tudi veË 26 002689KRANJSKA 002687 10 z bujno rastoËim LJ.RUMENO BERL.SR.D FLAKEER in vlaganje. Sejemo ga od neænega in sveæega okusa. listjem (perjem). OdliËno kot 200 g. Primerni so za zgodnje pomladi najprej seVALENTIN skladišËi. Potrebuje skladišËenje in industrijsko VALENTIN 166−REPA 167 REPA 10 18 005633VALENTIN 10 VALENTIN 211 PETERŠILJ 199 KORENJE globoko KRANJSKAprostore, OKRO. KRANJSKA PODOL. v zavarovane obdelana in ena­ predelavo. 10 26 002689 10 002688 BERL.SR.D LJ.RUMENO ka­sneje na prosto. komerno vlaæna tla. VALENTIN 167 REPA 10 19 009897VALENTIN 211 PETERŠILJ 002689KRANJSKA PODOL. BERL.SR.D

009897

VALENTIN 169 REPA PODOLGOVATA20 MEZZA002683 10 LUNGA

002683

VALENTIN 171 KOLERABA 21 005784 10 HOFFM.RUM.

005784

Št. semen v gramu: VALENTIN 181 KORENČEK 22 002685 10 700−900 PARIŠKI

002685

KoliËina semena za setev: 3−5 kg/ha; VALENTIN 189 KORENČEK 23 032587 10 80−100 NANTESg/100 m² Seme kali: 20−30 dni

032587

VALENTIN 192 KORENČEK

DOLGI OKROGLI 24BREZ002687 10 »as setve: Februar−junij (vSTRŽENA lonËke celo leto)

002687

Sadilna razdalja: VALENTIN 198 KORENČEK 25 002688 10 FLAKEER 10 x 20−30 cm

002688 002688

»as pobiranja pridelka: 002689 VALENTIN 199(vKORENJE Maj−december 26lonËku002689 10 LJ.RUMENO celo leto)

Korenje 002689

Koristen nasvet: VALENTIN 211 PETERŠILJ Peteršilj 28 10 Sejemo plitvo (0,5 cm BERL.SR.D Berlinski srednje globoko).

199 Ljubljansko rumeno Daucus carrota L. Pozna sorta, ki daje velike in svetlo rumene korene (do 30 cm). Korenje je primerno za skladišËenje, sveæo rabo in za krmo domaËih æivali.

27

dolgi

VALENTIN 169 REPA PODOLGOVATA MEZZA 10 LUNGA

10

VALENTIN 171 KOLERABA HOFFM.RUM.

10

VALENTIN 181 KORENČEK PARIŠKI

10

VALENTIN 189 KORENČEK NANTES

10

VALENTIN 192 KORENČEK DOLGI OKROGLI BREZ STRŽENA

10

VALENTIN 198 KORENČEK FLAKEER

10

VALENTIN 199 KORENJE 27 002690 10 LJ.RUMENO

10

81

$h3A@@2|VRPUPp $h3A@@2|VRPPWt $h3A@@2|VRPURt $h3A@@2|VRPUTx $h3A@@2|VRPUUu $h3A@@2|VRPUVr $h3A@@2|VRPUWy $h3A@@2|VRPUXv

VALEN DOM.L

002690 VALENTIN 213 PETERŠILJ PETERŠILJ 005786 002690VALENTIN 211 28 005786DOM.LIST. 10 BERL.SR.D

VALEN 10 MOOS

VALENTIN 213 Peteršilj 214 PETERŠILJ 214 002691 MOOSKRAUSE Mooskrause

VALEN 10 PRAŠ

$h3A@@2|VRPUPp $h3A@@2|VRPPWt $h3A@@2|VRPURt $h3A@@2|VRPUTx $h3A@@2|VRPUUu $h3A@@2|VRPUVr $h3A@@2|VRPUWy

211 Peteršilj 005786 29 DomaËi listnik

Petroselinum crispum (Mill) Petroselinum (Mill) VALENTINcrispum 225 ZELENA 29 30 002692 Fuss Fuss Petroselinum crispum (Mill)002691 PRAŠKA Fuss Ima gladke, temno zelene Ima zelene, kodraste liste.

VALENTIN RDEČA Jeseni ga lahko257 presadimo Je zelo dobra, tradicional­ n002692 a in izredno aromatiËne 30 31 002693 PESA EGIPT. liste, ki jih uporabljamo kot v lonËke in jih postavimo v sorta za pridelavo aroma­ zaËimbo za juhe, jajËne jedi, notranje prostore. tiËnih korenov in listov. VALENTIN 260 RDEČA omake, solate. 32 Korene shranimo v31zasipnici 002693 002694PESA DETROIT ali kleti, lahko pa jih nekaj pustimo Ëez zimo v vrtu, VALENTIN 262 RDEČA kajti po navadi ne 32 zmrznejo. 002694 33 002695

33

VALEN 10 BERL

korenovke

$h3A@@2|VRPSRv $h3A@@2|VRPSSs $h3A@@2|VRPSWq $h3A@@2|VRPSXx $h3A@@2|VRRQPx $h3A@@2|VRVRSv KorenËek $h3A@@2|VRPSYu Peteršilj $h3A@@2|VRPPUp $h3A@@2|VRPTSr $h3A@@2|VQRTPv $h3A@@2|VRPTUv $h3A@@2|VRPTVs $h3A@@2|VRPTYt

002695

34

PESA BIKOR

VALENTIN 266 RDEČA 002696PESA CYLINDRA

VALENTIN 272 PASTINAK

VALEN 10 PESA

VALEN 10 PESA

VALEN 10 PESA

VALEN 10 PESA

VALEN 10 DOL.B


RdeËa pesa

Št. semen v gramu: 2000−3300 KoliËina semena za setev: 0,03−0,1 kg/ha = 1 g/100 m² (vzgoja sadik); 1,5 kg/ha (direktna setev) 27

Seme kali: 20−25 dni

KoliËina semena za setev: 12−20 kg/ha; 150−200 g/100 m² Seme kali: 15 dni

27

»as setve: April−junij 002690

»as setve: Marec−april (zavarovani prostor); 28 maj005786 (na prosto) 002691 002691

Sadilna razdalja: 25−30 x 25−30 cm 30

Zelena 002692

korenovke

Sadilna razdalja: VALENTIN 213 PETERŠILJ 28 005786 10 15 x 30 cm DOM.LIST. »as pobiranja pridelka: Julij−oktober VALENTIN 214 PETERŠILJ MOOSKRAUSE

225

Apium graveolens L.

002693

34

002696

27 35

002690 002697

Dobri sosedje: Fiæol, Kakovostna sorta, ki daje grah, kapusnice (pred­ velike gomolje. Meso je vsem cvetaËa), por, belo in okusno. Neæne 32 002694 špi­­naËa, paradiænik, liste uporabljamo sveæe, kumare, kamilica posušene ali zamrznjene Koristen nasvet: Sadik kot zaËimbo za jedi. 33 002695 ne sadimo pregloboko.

002690

82

Praška

31

8

005786

9

002691

0

002692

1

002693

2

002694 002694

3

RdeËa 002695

4

002696

Bikor

pesa

Beta vulgaris L.

27

28

29

002691 10

Dobri sosedje: Fiæol, kapusnice, kolerabica, 002692 VALENTIN 225buËke ZELENA Ëesen, Ëebula, 30 002692 10 PRAŠKA in buËe, kumare, šetraj, koper, kumina VALENTIN 257 RDEČA

VALENTIN 213 PETERŠILJ 005786 DOM.LIST.

29

VALENTIN 214 PETERŠILJ 002691 MOOSKRAUSE

30

VALENTIN 225 ZELENA 002692 PRAŠKA

31

002693 VALENTIN 257 RDEČA 002693 PESA EGIPT. VALENTIN 260 RDEČA

VALENTIN 213 PETERŠILJ 002690 10 VALENTIN 288 REDKVICA VALENTIN 272 PASTINAK 35 002697DOM.LIST. 36 002698 10 NON PLUS U DOL.BELI G VALENTIN 213 PETERŠILJ VALENTIN 214 PETERŠILJ 10 005786 10 VALENTIN 297 REDKVICA VALENTIN REDKVICA DOM.LIST. 288 36 002698MOOSKRAUSE 37 009899 10 SAXA NON PLUS U

29 37

VALENTIN 214 PETERŠILJ VALENTIN 225 ZELENA VALENTIN 257 RDEČA 002691 10 30 002692 10 10 VALENTIN 339 REDKEV VALENTIN MOOSKRAUSE PRAŠKA 315 REDKVICA EGIPT. 39 38 002699PESA 002700 009899 10 ZIMSKA ČRNA LANQUETTE

30 38

VALENTIN 225 ZELENA VALENTIN 257 RDEČA VALENTIN 260 RDEČA 10 002692 31 002693 10 10 VALENTIN 355 SOLATA VALENTIN 339 REDKEV PRAŠKA PESA EGIPT. DETROIT 39 002700PESA 10 002699 ATRAKCIJA ZIMSKA ČRNA VZGOJA VRTNIN NA BALKONIH IN TERASAH

31 39

VALENTIN 257 RDEČA VALENTIN 260 RDEČA 002693 32 002694 10 VALENTIN 355 SOLATA PESA EGIPT. PESA DETROIT 002700 ATRAKCIJA

VALENTIN 262 RDEČA Kakšno korito, kakšen lonec, 10 10 PESA BIKOR kakšna zemlja? 10

32

VALENTIN 260 RDEČA VALENTIN 262 RDEČA 002694 33 002695 10 PESA DETROIT PESA BIKOR

VALENTIN 266 RDEČA kamenjem ali Ërepinjami. Nato vanjo nasujemo Valentin 10 10 PESA CYLINDRA

33

002695 002696 VALENTIN 262 RDEČA VALENTIN 266 RDEČA 002695 34 002696 10 PESA BIKOR PESA CYLINDRA

34

VALENTIN RDEČA VALENTIN 272 PASTINAK 262 RdeËa pesa266 35 266 Pastinak 272 10 002696 002697 PESA CYLINDRA DOL.BELI G Cylindra Dolgi beli gladki

35

Beta vulgaris L.272 PASTINAK Pastinaca sativa288 L. REDKVICA VALENTIN VALENTIN 002697 36 002698 10 DOL.BELI PLUSne U prenaša Sorta, ki dajeGpodolgovate NiNON zahteven,

7

8

002699

6

28

$h3A@@2|VRPUPp $h3A@@2|VRPPWt $h3A@@2|VRPURt $h3A@@2|VRPUTx $h3A@@2|VRPUUu $h3A@@2|VRPUVr $h3A@@2|VRPUWy $h3A@@2|VRPUXv $h3A@@2|VRPVPy $h3A@@2|VRPVQv $h3A@@2|VRVRUp $h3A@@2|VRPVTw $h3A@@2|VRPVVq

RdeËa RdeËa pesa 260 002694 10 pesa 32 257 Koristen nasvet:31Mlade002693 PESA DETROIT PESA EGIPT. Egiptovska Detroit rastlinice presadimo ali pa jih kot soËivje dušimo Beta vulgaris var. vulgaris Beta vulgaris var. VALENTIN 262 vulgaris RDEČAL. VALENTIN 260 RDEČA na maslu. Pred mrazom, 32 002694 10 33 002695 PESA BIKOR PESA DETROIT Sorta, ki daje velike, plo­­­­ Sorta, ki daje srednje veli­ od septembra naprej, šËate, temno rdeËe gomo­ ke in okrogle gomolje brez peso pazljivo populimo VALENTINPrimerna 266 RDEČA VALENTIN RDEČA in jo z delom262 listnih lje,10 ki so zelo okusni. kolobarjev. je za 33 002695 34 002696 PESA CYLINDRA PESA pe­ cljevBIKOR shranimo v kleti, zgodnje in pozno pride­lo­ v vlaænem pesku. Lahko vanje (setev julija). jo kuhano vlagamo v kis VALENTIN 272 PASTINAK VALENTIN 266 RDEČA 34 002696 10 35 002697 DOL.BELI G ali pa vCYLINDRA rezinah zamr­­ PESA zne­mo.

Sorta, ki daje æivo do tem­no rdeËe, podolgovato gomolje. Na isti pridelovalni hlevskega gnoja in dobro VALENTIN 288pridelek. REDKVICA raste VALENTIN 297 REDKVICA okrogle gomolje. Primerna površini da veËji 002697 36 002698 37 009899 10 tudi na barjanskih NON PLUS U SAXA je za zgodnje in pozno Odporna je na sušo. tleh. Dolg, koniËast in bel pridelovanje. Zelo dobro koren lahko izkopavamo VALENTIN 297 REDKVICA vso VALENTIN 315rumeno REDKVICA se skladišËi. Je odliËna zimo. Svetlo 002698 37 za 009899 38 002699 10 SAXA LANQUETTE vlaganje. do belo meso je zelo aro­ matiËno. Uporabljamo tudi VALENTIN 315 REDKVICA VALENTIN 339 REDKEV aromatiËne zelene liste. 009899 10 38 002699 39 002700

5

$h3A@@2|VRPUPp $h3A@@2|VRPPWt $h3A@@2|VRPURt $h3A@@2|VRPUTx $h3A@@2|VRPUUu $h3A@@2|VRPUVr $h3A@@2|VRPUWy $h3A@@2|VRPUXv $h3A@@2|VRPVPy $h3A@@2|VRPVQv $h3A@@2|VRVRUp $h3A@@2|VRPVTw $h3A@@2|VRPVVq

002690

VALENTIN 213 PETERŠILJ VALENTIN 214 PETERŠILJ VALENTIN 225 ZELENA 005786 10 10 29 002691 10 VALENTIN 315 REDKVICA VALENTIN 297 REDKVICA DOM.LIST. MOOSKRAUSE 37 009899PRAŠKA 38 002699 10 002698 LANQUETTE SAXA

$h3A@@2|VRPUPp $h3A@@2|VRPPWt $h3A@@2|VRPURt $h3A@@2|VRPUTx $h3A@@2|VRPUUu $h3A@@2|VRPUVr $h3A@@2|VRPUWy $h3A@@2|VRPUXv $h3A@@2|VRPVPy $h3A@@2|VRPVQv $h3A@@2|VRVRUp $h3A@@2|VRPVTw

28 RdeËa pesa 36

002690

$h3A@@2|VRPUPp $h3A@@2|VRPPWt $h3A@@2|VRPURt $h3A@@2|VRPUTx $h3A@@2|VRPUUu $h3A@@2|VRPUVr $h3A@@2|VRPUWy $h3A@@2|VRPUXv $h3A@@2|VRPUPp $h3A@@2|VRPUPp $h3A@@2|VRPPWt $h3A@@2|VRPVPy $h3A@@2|VRPPWt Pastinak $h3A@@2|VRPURt $h3A@@2|VRPVQv $h3A@@2|VRPURt $h3A@@2|VRPUTx $h3A@@2|VRVRUp $h3A@@2|VRPUTx $h3A@@2|VRPUUu $h3A@@2|VRPVTw $h3A@@2|VRPUUu $h3A@@2|VRPUVr $h3A@@2|VRPVVq $h3A@@2|VRPUVr $h3A@@2|VRPUWy $h3A@@2|VRPUWy $h3A@@2|VRPUXv $h3A@@2|VRPUXv $h3A@@2|VRPVPy $h3A@@2|VRPVPy $h3A@@2|VRPVQv $h3A@@2|VRPVQv $h3A@@2|VRVRUp $h3A@@2|VRVRUp $h3A@@2|VRPVTw $h3A@@2|VRPVTw $h3A@@2|VRPVVq $h3A@@2|VRPVVq

»as presajanja: 29 Maj−junij

»as pobiranja pridelka: September−november

27

39

LANQUETTE

VALENTIN 339 REDKEV 002700 ZIMSKA ČRNA VALENTIN 355 SOLATA

ZIMSKA ČRNA

VALENTIN 355 SOLATA 10 ATRAKCIJA

Posoda naj ima na dnu odprtine, ki jih pokrijemo s

EKO zemlji za vrtnine in zelišËa, ki ji lahko primešamo tudi Valentin EKO organsko gnojilo v obliki pelet. Za VALENTIN 272 PASTINAK zelišËa in šalotko zadostuje 20 do 10 10 25 cm globoka DOL.BELI posoda, zaGostale vrtnine naj bo visoka vsaj 30 cm. Za cepljeni paradiænik izbe­remo še nekoliko veËji lonec. VALENTIN 288so REDKVICA Zelo primerna veËja plastiËna10korita. Vedno bolj 10 NON U z vodno rezervo, pri katerih je pod prstjo iskanaPLUS so tista prostor za odveËno vodo. Postavimo jih v zavetje, da jih poletni nalivi297 neREDKVICA napolnijo z vodo. VALENTIN 10 SAXA

Zalivanje in gnojenje

10

Pri vrtnarjenju v posodah pomembno, da redno

VALENTIN 315 REDKVICA 10 10dan). ObËasno v vodi zalivamo (v Ëasu bujne rasti vsak LANQUETTE

raztopimo tudi Valentin gnojilo za zelenjavo in sadje. Za gnojenje plodovk uporabimo Valentin tekoËe gnojilo VALENTIN 339 REDKEV za Gnojimo 10paradiænik. Pri gnojenju ne pretiravamo. 10 ZIMSKA ČRNA veËkrat z manjšimi odmerki. VALENTIN 355 SOLATA 10 ATRAKCIJA 10

10

Nasvet

7

Zelena


Nasvet

VZGOJA SADIK S PIKIRANJEM

Zemlja naj bo rahla in zraËna. Pri pikiranju je pomembno, da vzklijejo vse rastline Ëim bolj enakomerno, da jih lahko nato vse istoËasno pikiramo. To doseæemo tako, da tudi na setveni plošËi sejemo v vrstice. Tako imajo vse rastlinice dovolj prostora in svetlobe. »e jih sejemo kar “na povprek”, je lahko ponekod skupaj preveË rastlin in se zato ne razvijajo enakomerno.

»e sejemo le nekaj platojev, jih je smiselno prekriti s folijo za æivila, saj potem do vznika ne bo potrebno zalivati. Ob kaljenju potrebuje vsako seme enakomerno temperaturo. Zato setvenico do vznika postavimo v katerikoli ogrevan prostor, kurilnico, saj do vznika svetloba sploh ni potrebna, izjema so samo nekatere cvetlice in zelišËa. Seveda pa moramo posevek vsak dan pregledati in takoj, ko opazimo prvo znamenje vznika rastlinic, posevek prestavimo na svetlo.

šËir, petelinov greben, ostale cvetlice pa sejemo direktno v lonËke in vzgojimo sadiko brez pikiranja.

$h3A@@2|VRPUPp $h3A@@2|VRPUPp $h3A@@2|VRPPWt $h3A@@2|VRPPWt $h3A@@2|VRPURt $h3A@@2|VRPURt $h3A@@2|VRPUTx $h3A@@2|VRPUTx $h3A@@2|VRPUUu $h3A@@2|VRPUUu $h3A@@2|VRPUVr $h3A@@2|VRPUVr Redkev $h3A@@2|VRPUWy $h3A@@2|VRPUWy $h3A@@2|VRPUXv $h3A@@2|VRPUXv $h3A@@2|VRPVPy $h3A@@2|VRPVPy $h3A@@2|VRPVQv $h3A@@2|VRPVQv $h3A@@2|VRVRUp $h3A@@2|VRVRUp $h3A@@2|VRPVTw $h3A@@2|VRPVTw $h3A@@2|VRPVVq $h3A@@2|VRPVVq 27

002690

Zelo pomembno je, da vso seme posejemo Najbolj pomembno je, enako­merno globoko. Zato je najenostavneje, da pikiramo pravi Ëas VALENTIN 213 PETERŠILJ 27 002690 28 005786 da setveni plato najprej napolnimo z Valentin DOM.LIST. Pikiramo takrat, ko se kliËni listi postavijo v zemljo za setev in pikiranje. Napolnimo ga vodoraven poloæaj. Ko se prvi listi æe oblikujejo, skoraj do vrha in zemljo rahlo potlaËimo. Nato je æe prepozno. Takrat rastline æe druga drugi VALENTIN 213 PETERŠILJ VALENTIN 214 PETERŠILJ s primernim orodjem, lahko je to tanka lesena 27 28 005786 29 002691 10 002690 MOOSKRAUSE jemljejo svetlobo in hrano. »e pikiramo zeloDOM.LIST. dešËica, zarišemo plitve vrstice. Te naj bodo majhne rastlinice, presadimo veË rastlinic za plodovke (paradiænik, paprika, jajËevec) skupaj kot eno sadiko. To213 veljaPETERŠILJ predvsem zaVALENTIN 214 PETERŠILJ VALENTIN 225 ZELENA VALENTIN 5 cm narazen, za zeleno, cvetlice 29 papriki, 002691 10 27 002690 in zelišËa pa 28cvetlice 30 002692 10 005786 in zelišËa. Pri plodovkah, PRAŠKA DOM.LIST. MOOSKRAUSE so lahko bolj skupaj. Nato posejemo izbrano jajËevcu, paradiæniku pa je pomembno, da je seme. »e se le da, naj bo to seme posejano vsaka sadika tudi resniËno samo ena rastlina. tako, da se med seboj ne dotika. Nato s VALENTIN 257 RDEČA VALENTIN 214 PETERŠILJ VALENTIN 225 ZELENA 30 002692 10 28 005786 31 002693 10 29 002691 PESA EGIPT. MOOSKRAUSE pomoËjo iste dešËice, s katero smo zarisali S pikiranjem vzgajamo sadike paradiænika, PRAŠKA vrstice, seme pokrijemo z zemljo. Posevek nato paprike, jajËevca, zelene, smiselno bi bilo neæno zalijemo. pikirati tudi nekatere cvetlice, kot so astre, VALENTIN 257 RDEČA VALENTIN 260 RDEČA VALENTIN 225 ZELENA 31 002693 10 29 002691 32 002694 10 30cinije, 002692 vodenke, ageratum, grobelnik, lobelije, PESA DETROIT PRAŠKA PESA EGIPT. 30

002692

Št. semen v gramu: 31 100−160

002693

Redkvica

KoliËina semena za setev: 50−80 kg/ha; 180−250 32 002694 g/100 m² Seme kali: 15 dni 33 002695 »as setve: Januar−april (ogrevan rastlinjak), april−september 34 002696 (na prosto)

Sadilna razdalja: 5 x 15 cm

35

»as pobiranja pridelka: Marec−november

002697 002697

$h3A@@2|VRPUPp $h3A@@2|VRPPWt $h3A@@2|VRPURt $h3A@@2|VRPUTx $h3A@@2|VRPUUu $h3A@@2|VRPUVr $h3A@@2|VRPUWy $h3A@@2|VRPUXv $h3A@@2|VRPVPy $h3A@@2|VRPVQv $h3A@@2|VRVRUp $h3A@@2|VRPVTw $h3A@@2|VRPVVq

$h3A@@2|VRPUPp $h3A@@2|VRPPWt $h3A@@2|VRPURt $h3A@@2|VRPUTx $h3A@@2|VRPUUu $h3A@@2|VRPUVr $h3A@@2|VRPUWy $h3A@@2|VRPUXv $h3A@@2|VRPVPy $h3A@@2|VRPVQv $h3A@@2|VRVRUp $h3A@@2|VRPVTw $h3A@@2|VRPVVq

VALEN DOM.

VALEN 10 MOOS

VALEN 10 PRAŠ

VALEN 10 PESA

korenovke

Sejemo v setvene platoje, plitve posode in korita

VALEN 10 PESA

VALEN 10 PESA

31

VALENTIN 262 RDEČA VALENTIN 257 RDEČA VALENTIN 260 RDEČA 32 002694 10 33 002695 10 002693 PESA BIKOR PESA EGIPT. PESA DETROIT

32

VALENTIN 266 RDEČA VALENTIN 260 RDEČA VALENTIN 262 RDEČA 33 002695 10 34 002696 10 002694 PESA CYLINDRA PESA DETROIT PESA BIKOR

VALEN 10 DOL.B

33

VALENTIN 272 PASTINAK VALENTIN 262 RDEČA VALENTIN 266 RDEČA 34 002696 10 35 002697 10 002695 DOL.BELI G PESA BIKOR PESA CYLINDRA

VALEN 10 NON P

34

VALENTIN 288 REDKVICA VALENTIN 266 RDEČA VALENTIN 272 PASTINAK 35 002697 10 36 002698 10 002696 NON PLUS U PESA CYLINDRA DOL.BELI G

VALEN 10 SAXA

35

VALENTIN 297 REDKVICA VALENTIN 272 PASTINAK VALENTIN 288 REDKVICA 36 002698 10 37 009899 10 002697 SAXA DOL.BELI G NON PLUS U

VALEN 10 LANQ

36

002698 VALENTIN 315 REDKVICA VALENTIN 288 REDKVICA 009899 VALENTIN 297 REDKVICA 002699 37 009899 10 38 002699 10 002698 LANQUETTE NON PLUS U SAXA

VALEN 10 ZIMSK

VALENTIN 297 REDKVICA

VALENTIN 315 REDKVICA

VALENTIN 339 REDKEV

Redkvica Redkvica Redkvica Redkev 339 38 297 002699 36 002698 10 39 315 002700 37 288 009899 10 Dobri sosedje: Fiæol, ZIMSKA ČRNA SAXA LANQUETTE Non plus Ultra Saxa Lanquette Zimska Ërna korenËek, kreša, solata, paradiænik, špinaËa, blitva, Raphanus sativus L. Raphanus sativus sativus Raphanus sativus VALENTIN 355L. SOLATA VALENTIN 315 L. REDKVICA Raphanus VALENTIN 339L. REDKEV kapusnice, kolera­b37 ica, 009899 39 002700 10 38 002699 10 ATRAKCIJA LANQUETTE ZIMSKA ČRNA Zgodnja sorta, ki daje veli­ Idealna je za zgodnjo pride­ Je zgodnja atraktivna sorta, »rna in okrogla redkev grah, kapucinka ima belo meso. Pobiramo ke, okrogle, okusne in lavo v tunelu, topli gredi ki dozori ca. 35−50 dni po Koristen nasvet: Vlaæna REDKEV VALENTIN jo jeseni in skladišËimo za soËne redkvice škrlatno aliVALENTIN na prostem.339 Lahko je setvi. Sejemo 355 jo v SOLATA rastli­ 38 002699 10 39 002700 10 tla prepreËujejo pu­hlost, ZIMSKA ČRNA ATRAKCIJA zimsko uporabo. rdeËe barve. odliËen vmesni posevek. njake, tunele in na prosto. olesenitev in od­­­vraËa­jo Okusne podolgovate red­ bolhaËe. Red­­kvi­­ca se VALENTIN 355 SOLATA kvice 10 so svetlo rdeËe barve obnese v meša­nih39 posev­ 002700 ATRAKCIJA z belo konico. Dolgo zdræijo kih, npr. s solato, koren­ Ëkom in kre­šo, primerna in ne postanejo puhle. je tudi za obrobke gred in mar­ki­rano setev (pri ko­renËku).

VALEN 10

83PESA

VALEN 10 ATRA 10


34

002696

Št. semen v gramu: 35 700−1000

002697

solatnice

Solata

KoliËina semena za setev: 0,5 kg/ha; 5−10 g/100 m² 36 002698 (vzgoja sadik); 0,6−1 kg/ha; 15−25 g/100 m² (direktna setev) 37

009899

Seme kali: 7−10 dni

»as setve: Februar−april 38 002699 (zavarovan prostor); april−junij (na prosto) »as presajanja: 39 April−julij; avgust−sep­ tember (zimske solate)

002700 002700

40

Sadilna razdalja: 25−30 x 30 cm

Solata Atrakcija

»as pobiranja pridelka: Junij−avgust; marec−maj (zimske solate)

Lactuca sativa L.

Dobri sosedje: Fiæol, koprc, grah, kumare, kole­ rabica, redkvica, redkev, rdeËa pesa, špinaËa, paradiænik Koristen nasvet: Nikoli ne sadimo pregloboko in ne upogibamo korenin.

Solata Atrakcija Braziljanka Ljubljanska ledenka Leda Dalmatinska ledenka Unicum Majska kraljica Great Lakes Ameriška rjavka Nansen 40 002701 Zimska rjavka Posavka Berivka Pisana mešanica 41 002702 Berivka

007136 007136

40

Leda

VALENTIN 297 REDKVICA SAXA

10

VALENTIN 315 REDKVICA LANQUETTE

10

VALENTIN 339 REDKEV 40 002701 10 ZIMSKA ČRNA

$h3A@@2|VRPVWx $h3A@@2|VRPVXu $h3A@@2|VRPRTq $h3A@@2|VRPVYr $h3A@@2|VRPWPx $h3A@@2|VRPWQu $h3A@@2|VRPWRr $h3A@@2|VRPWSy $h3A@@2|VRPVWx $h3A@@2|VRPWTv $h3A@@2|VRPVXu $h3A@@2|VRPWUs $h3A@@2|VRPRTq $h3A@@2|VRPWVp $h3A@@2|VRPVYr $h3A@@2|VRVRVw $h3A@@2|VRPWPx $h3A@@2|VRPWXt $h3A@@2|VRPWQu $h3A@@2|VRPWRr $h3A@@2|VRPWSy $h3A@@2|VRPWTv $h3A@@2|VRPWUs $h3A@@2|VRPWVp $h3A@@2|VRVRVw

002701 002702 VALENTIN 356 SOLATA VALENTIN 355 SOLATA 002701 41 002702 10 BRAZILJANKA ATRAKCIJA

$h3A@@2|VRPVWx $h3A@@2|VRPVXu $h3A@@2|VRPRTq $h3A@@2|VRPVYr $h3A@@2|VRPWPx $h3A@@2|VRPWQu $h3A@@2|VRPWRr $h3A@@2|VRPWSy $h3A@@2|VRPVWx $h3A@@2|VRPWTv $h3A@@2|VRPVXu $h3A@@2|VRPWUs $h3A@@2|VRPRTq $h3A@@2|VRPWVp $h3A@@2|VRPVYr $h3A@@2|VRVRVw $h3A@@2|VRPWPx $h3A@@2|VRPWXt $h3A@@2|VRPWQu $h3A@@2|VRPWRr $h3A@@2|VRPWSy $h3A@@2|VRPWTv $h3A@@2|VRPWUs $h3A@@2|VRPWVp

355 Solata 002702 Braziljanka

Lactuca sativa L.

42

VALENTIN 356 Solata 358 SOLATA 358 007136 LJ.LEDENKA Ljubljanska ledenka

Lactuca sativa 359 L. SOLATA VALENTIN 002703 LEDA Poletna, krhkolistna solata, Slovenska poletna, krhko­

42

007136

45

002705

46

002706

47

002707

40 48

002701 002708

43

VALENTIN 379 SOLATA 002706 MAJ.KRALJICA

47

VALENTIN 380 SOLATA 002707 GREAT LAKES

40 48

002701 VALENTIN 381 SOLATA 002708 AMERIŠKA RJ.

41 49

VALENTIN 356 SOLATA 002702 VALENTIN 396 SOLATA 002709BRAZILJANKA NANSEN

VALENTIN 356 SOLATA VALENTIN 358 SOLATA 42 007136 10 002702 VALENTIN 397 SOLATA 002709BRAZILJANKA 50 005636LJ.LEDENKA ZIMSKA RJ.

$h3A@@2|VRPVWx $h3A@@2|VRPVXu $h3A@@2|VRPRTq $h3A@@2|VRPVYr $h3A@@2|VRPWPx $h3A@@2|VRPWQu $h3A@@2|VRPWRr $h3A@@2|VRPWSy $h3A@@2|VRPWTv $h3A@@2|VRPWUs 41 49

46

002703 002704 002705 VALENTIN 361 SOLATA VALENTIN 370 SOLATA VALENTIN 359 SOLATA 45 002705 10 002703 44 002704 10 VALENTIN 415 SOLATA DALM.LEDENKA UNICUM LEDA 52 002710 BERIVKA

43

44

10

VALENTIN 359 SOLATA VALENTIN 361 SOLATA VALENTIN 358 SOLATA 44 002704 10 007136 43 002703 10 VALENTIN 414 SOLATA LJ.LEDENKA 51 009900LEDA 52 002710DALM.LEDENKA BERIVKA MEŠANICA

42

VALENTIN 288 REDKVICA NON PLUS U

VALENTIN 358 SOLATA VALENTIN 359 SOLATA VALENTIN 356 SOLATA 43 002703 10 002702 42 007136 10 VALENTIN 398 SOLATA LJ.LEDENKA BRAZILJANKA 50 005636 51 009900LEDA POSAVKA

41

Lactuca sativa L.

002704

002701

$h3A@@2|VRPVWx $h3A@@2|VRPVXu $h3A@@2|VRPRTq $h3A@@2|VRPVYr $h3A@@2|VRPWPx $h3A@@2|VRPWQu $h3A@@2|VRPWRr $h3A@@2|VRPWSy $h3A@@2|VRPWTv

Solata 002703

41

10

Zgodnja, mehkolistna solata s trdimi glavicami, ki gredo ki ima veliko, okroglo gla­ listna solata, ki dobro pre­ VALENTIN 361 pozno v cvet. Pridelujemo vico z nazobËanim44 listnim002704 naša vroËino in greSOLATA pozno 43 002703 DALM.LEDENKA jo tudi jeseni. robom. Prenaša poletno v cvet. Glavice so velike vroËino in gre pozno v cvet. in trde. Listi so svetleËe VALENTIN Je udomaËena sorta rumene barve,370 robSOLATA lista je 44 002704 45 solate. 002705 UNICUM valovit in nazobËan.

Solata

Radi» Pan di Zucchero 42 Castelfranco Verona Bianco di Milano 43 Palla Rosa Træaški solatnik Palla Bianca 44 Averto

$h3A@@2|VRPUXv $h3A@@2|VRPVPy $h3A@@2|VRPVQv $h3A@@2|VRVRUp $h3A@@2|VRPVTw $h3A@@2|VRPVVq

VALENTIN 272 PASTINAK DOL.BELI G

VALENTIN VALENTIN SOLATA 359 Solata 361 45 361 Solata 002704 002705 10 UNICUM DALM.LEDENKA Dalmatinska ledenka Unicum

45

Slovenska poletna,

370 SOLATA VALENTIN Solata 379 SOLATA 379 46 370 002706 10 MAJ.KRALJICA

Majska kraljica

Lactuca sativa L. Lactuca sativa 379 L. SOLATA Lactuca sativa L. VALENTIN VALENTIN 380 SOLATA VALENTIN 370 SOLATA 47 002707 10 002705 46 002706 10 MAJ.KRALJICA GREATmehkolistna LAKES UNICUM Poletna, krhkolistna solata, Poletna, krhkolistna solata, Zgodnja,

Pisana mešanica radiËev krhkolistna solata, ki dobro ki dobro prenaša vroËino ki dobro prenaša vroËino in solata, ki prenese tudi manj Katalonski 380 Glavice SOLATAso ugodne VALENTIN 381 SOLATA VALENTIN 379 SOLATA prenaša vroËino in gre in gre pozno v cvet. Glavice greVALENTIN pozno v cvet. 48 002708 10 rastne razmere. 46 002706 47 002707 45 002705 10 Krmni magdeburški GREAT LAKES AMERIŠKA RJ. MAJ.KRALJICA pozno v cvet. Glavice so so velike in trde. Listi so velike, trde in zelo okusne. Primerna je tudi za vzgojo Endivija velike in kompaktne. Listi so temno zelene barve, rob Listi so temno zelene barve v rastlinjakih. Velika glavica Eskariol rumena VALENTIN 381 SOLATA 396 SOLATA VALENTIN 380 SOLATA svetleËe rumene barve, rob lista je valovit in nazobËan. z rjavo Je002709 je VALENTIN trda 49 47 002707 10 in dobro zaprta. Tudi 48 002708 002706 10 rdeËimi pegami. Eskariol zelena 46 AMERIŠKA RJ. NANSEN GREAT LAKES lista je valovit in nazobËan. Je udomaËena sorta. udomaËena sorta. jeseni da velik in kakovo­ DeËja glava Motovilec Ljubljanski Holandski ÆliËar

Je izboljšana Ljubljanska

sten pridelek.

47

ledenka. 002707

48

VALENTIN 396 SOLATA VALENTIN 397 SOLATA VALENTIN 381 SOLATA 50 005636 10 002708 49 002709 10 NANSEN ZIMSKA RJ. AMERIŠKA RJ.

48

002708

49

VALENTIN 397 SOLATA VALENTIN 398 SOLATA VALENTIN 396 SOLATA 51 009900 10 002709 50 005636 10 ZIMSKA RJ. POSAVKA NANSEN


002702

42

VALENTIN 361 SOLATA VALENTIN 358 SOLATA VALENTIN 370 SOLATA VALENTIN 359 SOLATA 45 002705 10 43 002703 10 44 002704 10 007136 DALM.LEDENKA LJ.LEDENKA UNICUM LEDA

VALEN 10 MAJ.K

007136

43

VALENTIN 370 SOLATA VALENTIN 359 SOLATA VALENTIN 379 SOLATA VALENTIN 361 SOLATA 46 002706 10 44 002704 10 45 002705 10 002703 UNICUM LEDA MAJ.KRALJICA DALM.LEDENKA

VALEN 10 GREA

002703

44

VALENTIN 379 SOLATA VALENTIN 361 SOLATA VALENTIN 380 SOLATA VALENTIN 370 SOLATA 47 002707 10 45 002705 10 46 002706 10 002704 MAJ.KRALJICA DALM.LEDENKA GREAT LAKES UNICUM

VALEN 10 AMER

002704

45

VALENTIN 380 SOLATA VALENTIN 370 SOLATA VALENTIN 381 SOLATA VALENTIN 379 SOLATA 48 002708 10 46 002706 10 47 002707 10 002705 GREAT LAKES UNICUM AMERIŠKA RJ. MAJ.KRALJICA

VALEN 10 NANS

002705

46

VALENTIN 381 SOLATA VALENTIN 379 SOLATA VALENTIN 396 SOLATA VALENTIN 380 SOLATA 49 002709 10 47 002707 10 48 002708 10 002706 AMERIŠKA RJ. MAJ.KRALJICA NANSEN GREAT LAKES

VALEN 10 ZIMSK

002706 002706

40 47

VALENTIN 356 SOLATA 10 002701 002707 002708 002709 005636 VALENTIN 396 SOLATA VALENTIN 380 SOLATA VALENTIN 397 SOLATA VALENTIN 381 SOLATA 50 005636 10 48 002708BRAZILJANKA 10 49 002709 10 002707 NANSEN GREAT LAKES ZIMSKA RJ. AMERIŠKA RJ.

VALEN 10 POSA

002701 Solata 002707

41 48

$h3A@@2|VRPVXu $h3A@@2|VRPRTq $h3A@@2|VRPVYr $h3A@@2|VRPWPx $h3A@@2|VRPWQu $h3A@@2|VRPWRr $h3A@@2|VRPVWx $h3A@@2|VRPWSy $h3A@@2|VRPVXu $h3A@@2|VRPWTv $h3A@@2|VRPRTq $h3A@@2|VRPWUs $h3A@@2|VRPVYr $h3A@@2|VRPWVp $h3A@@2|VRPWPx $h3A@@2|VRVRVw $h3A@@2|VRPWQu $h3A@@2|VRPWXt Solata $h3A@@2|VRPWRr $h3A@@2|VRPWSy $h3A@@2|VRPWTv $h3A@@2|VRPWUs $h3A@@2|VRPWVp $h3A@@2|VRVRVw $h3A@@2|VRPWXt Solata

Great Lakes

$h3A@@2|VRPRTq $h3A@@2|VRPVYr $h3A@@2|VRPWPx $h3A@@2|VRPWQu $h3A@@2|VRPWRr $h3A@@2|VRPVWx $h3A@@2|VRPWSy $h3A@@2|VRPVXu $h3A@@2|VRPWTv $h3A@@2|VRPRTq $h3A@@2|VRPWUs $h3A@@2|VRPVYr $h3A@@2|VRPWVp $h3A@@2|VRPWPx $h3A@@2|VRVRVw $h3A@@2|VRPWQu $h3A@@2|VRPWXt $h3A@@2|VRPWRr $h3A@@2|VRPWSy $h3A@@2|VRPWTv $h3A@@2|VRPWUs $h3A@@2|VRPWVp $h3A@@2|VRVRVw $h3A@@2|VRPWXt

VALENTIN 356 SOLATA 002702

$h3A@@2|VRPVYr $h3A@@2|VRPWPx $h3A@@2|VRPWQu $h3A@@2|VRPWRr $h3A@@2|VRPWSy $h3A@@2|VRPWTv $h3A@@2|VRPWUs $h3A@@2|VRPWVp $h3A@@2|VRVRVw $h3A@@2|VRPWXt

VALENTIN 358 SOLATA 10

10

$h3A@@2|VRPWPx $h3A@@2|VRPWQu $h3A@@2|VRPWRr $h3A@@2|VRPWSy $h3A@@2|VRPWTv $h3A@@2|VRPWUs $h3A@@2|VRPWVp $h3A@@2|VRVRVw $h3A@@2|VRPWXt

$h3A@@2|VRPWQu $h3A@@2|VRPWRr $h3A@@2|VRPWSy $h3A@@2|VRPWTv $h3A@@2|VRPWUs $h3A@@2|VRPWVp $h3A@@2|VRVRVw $h3A@@2|VRPWXt

VALENTIN SOLATA VALENTIN SOLATA VALENTIN VALENTIN SOLATA BRAZILJANKA LJ.LEDENKA 380 Solata 381 49 381 Solata 396 50 396 Solata 397 51 397 Solata 009900 002709 10 10 005636 10 002708 ZIMSKA RJ. AMERIŠKA RJ. POSAVKA NANSEN Ameriška rjavka Nansen Zimska rjavka Posavka

398 SOLATA 398

VALENTIN 358 SOLATA VALENTIN 359 SOLATA 10 sativa L. Lactuca sativa 396 L. SOLATA Lactuca Lactuca L. SOLATA Lactuca sativa414 L. SOLATA 007136 10 sativa 398 VALENTIN VALENTIN VALENTIN VALENTIN 397 SOLATA LJ.LEDENKA 52 002710 10 50 005636LEDA 10 51 009900 10 002709 POSAVKA NANSEN BERIVKA MEŠANICA ZIMSKA RJ. Poletna, krhkolistna solata, Krhkolistna solata berivka Mehkolistna, zimska solata Zimska mehkolistna solata, Zimska, domaËa, krhko­

sativa L.

42 49

ki gre pozno v cvet. Velike z veliko rozeto.359 RdeËe zgodaj spomladi ki zgodaj spomladi naredi VALENTIN SOLATA VALENTIN 361naredi SOLATA 007136 10 10 43 002703VALENTIN 397 SOLATA VALENTIN 414 SOLATA VALENTIN 398 SOLATA LEDA DALM.LEDENKA glavice so Ëvrste z50 zelenimi rjave, nagubane liste redno fine, Ëvrste glavice. Jeseni velike, 51 009900 002709 10 52 002710 005636 10 Ëvrste glavice. Je BERIVKA MEŠANICA ZIMSKA RJ. POSAVKA obtrgujemo. Ne prenese VALENTIN 361 SOLATA transporta in skladišËenja.

jo sejemo dvakrat v razmiku 14VALENTIN dni. 370 SOLATA

odliËna domaËa sorta.

002703 005636

44 51

10 002704VALENTIN 398 SOLATA VALENTIN 414 SOLATA DALM.LEDENKA52 002710UNICUM 10 009900 POSAVKA BERIVKA MEŠANICA

002704 009900

45 52

VALENTIN 370 SOLATA 002705VALENTIN 414 SOLATA UNICUM 002710 BERIVKA MEŠANICA

VALENTIN 379 SOLATA 10 VALENTIN 415 SOLATA MAJ.KRALJICA 10 BERIVKA

10 10

002705 002710

46

VALENTIN 379 SOLATA 002706VALENTIN 415 SOLATA MAJ.KRALJICA BERIVKA

VALENTIN 380 SOLATA 10 GREAT LAKES 10

10

002706

47

VALENTIN 380 SOLATA 002707 GREAT LAKES

VALENTIN 381 SOLATA 10 AMERIŠKA RJ.

10

002707

48

VALENTIN 381 SOLATA 002708 AMERIŠKA RJ.

VALENTIN 396 SOLATA 10 10 NANSEN VRTNARJENJE NA DVIGNJENIH

002708

49

VALENTIN 396 SOLATA 002709 NANSEN

002709

50

VALENTIN 397 SOLATA 005636 ZIMSKA RJ.

005636

51

VALENTIN 398 SOLATA 009900 POSAVKA

009900 009900

52

002710 VALENTIN 414 SOLATA 002710 BERIVKA MEŠANICA

VALENTIN 415 SOLATA berivka 414 Solata berivka 415 BERIVKA Pisana mešanica Lactuca sativa L.

Solata 002710

Lactuca sativa L. Berivko sejemo v veËkrat­ nih zaporednih setvah v vrste in jo še mlado poreæemo. Od pomladi do jeseni daje pridelek rdeËih in zelenih listov.

Sejemo jo na gosto in veË­ krat zapored v vrste. Liste obtrgavamo ali reæemo.

10 VALENTIN 415 SOLATA 10 BERIVKA

GREDICAH VALENTIN 397 SOLATA Dvignjene gredice lahko izboljšajo 10 10 vzgojo ZIMSKA RJ.

in pridelovanje, prihranijo pro­stor, Ëas in denar. So odliËna rešitev pri teæavnih VALENTIN 398 SOLATA glinenih tleh, v katerih je teæko uspešno 10 10 POSAVKA vrtnariti. Primerne so tudi za tiste, ki se prviË sreËujejo z vrtna­rje­njem, saj so enostavne za VALENTIN 414vzdræevanje. SOLATA Imajo pa še 10 10 BERIVKA MEŠANICA številne druge dobre lastnosti: izboljšajo dostopnost do rastlin, omogoËajo laæjo nego in pobiranje pridelkov, poleg tega VALENTIN 415 SOLATA 10 10 in z pa izboljšajo tudi videz našega vrta BERIVKA njimi je vrtna­rjenje laæje dostopno tudi starejšim in invalidom. 10 Dvignjene gredice so višje od tal, sesta­ vljene iz zemlje in komposta ter obdane z okvirjem, ki skrbi, da zemlja ostaja na svojem mestu. Med dvignjenimi gredami so potke, ki omogoËajo lahek dostop do vseh posevkov in rastlin. Gredice so navadno dolge 3−5 m ter široke toliko, da omogoËajo nemoten dostop s potke do vseh predelov gredice. Bogat in zdrav pridelek V dvignjenih gredicah lahko raste vsa zelenjava, zelišËa, cvetlice enoletnice in traj­nice, jagodiËevje, celo vrtnice in drugo grmiËevje. Eden od pomembnih razlogov, da si

10

10

85

Nasvet

nazobËanimi listi. Dobro prenaša transport.

listna sorta, ki v toplejših VALENTIN 415 SOLATA krajih 10 ali pokrita v hladnej­ BERIVKA ših krajih dobro prezimi.

VALEN 10 BERIV

solatnice

002702 Lactuca 002708

VALEN 10 BERIV

omislimo dvignjene gre­ dice, je bogat in zdrav pridelek. Ker je zemlja v gredah skrbno pripravljena, globoka, mehka in rodovitna, rastlinskim koreninam omogoËa dober razvoj ter dobro Ërpanje hranil iz tal, rastlinam pa zdravo rast in bogat pridelek. Pomembna prednost takšnega vrtna­ r­­­jenja je tudi dobro odvodnjavanje in zraËnost tal. Prihranek Ëasa in denarja Z dvignjenimi gredicami bomo prihranili tudi Ëas in denar. Prekopati, obdelovati, gnojiti in zalivati je potrebno le gredice, ki smo jih pripravili, ne pa tudi vmesnih poti in potk. V dvignjenih gredicah je precej manj plevela kot v obiËajnih “talnih” gredah in je laæje dostopen za odstranjevanje. Priloænost za starejše in invalide Z dvignjenimi gredicami imajo priloænost za vrtnarjenje tudi ljudje z omejeno mobilnostjo in invalidi. »e ima okvir dvi­gnjene gredice pritrjeno poliËko, je tako moæno vrtnarjenje tudi sede. 30 ali veË cm visoke in 100 cm široke gredice pa so lahko dostopne invalidom, ki uporabljajo invalidski voziËek.


RadiË Št. semen v gramu: 600−900 KoliËina semena za setev: 8−10 kg/ha; 15 g/100 m² Seme kali: 7−10 dni »as setve: Marec−avgust (za rez); 21. 6.−10. 7. (glavnati radiË) »as presajanja: Julij−avgust Sadilna razdalja: 30 x 40 cm »as pobiranja pridelka: Maj−november (za rez); september−februar (glavnati radiË)

solatnice

Dobri sosedje: Para­diæ­ nik, visoki fiæol, koren­Ëek, solata

86

Koristen nasvet: RadiËe za rezanje sveæih listov (Træaški solatnik, Verona, Treviški rdeËi, Katalonski) sejemo od marca do avgusta. Ko so rastline visoke 15−20 cm, reæemo. »e sejemo julija in avgusta v vrste in razredËimo na 5−8 cm, radiË spomladi oblikuje okusne glavice (rozete).

53

002711

002711

VALENTIN 418 RADIČ PAN 007780 DI ZUCCE.

$h3A@@2|VRPWYq $h3A@@2|VRPXPw $h3A@@2|VRPXRq $h3A@@2|VRRQQu $h3A@@2|VRPXTu $h3A@@2|VRRQRr $h3A@@2|VRPXWv $h3A@@2|VQRTQs $h3A@@2|VRPWYq $h3A@@2|VRPPSv $h3A@@2|VRPXPw $h3A@@2|VRPXUr $h3A@@2|VRPXRq $h3A@@2|VRPXXs $h3A@@2|VRRQQu $h3A@@2|VRPXYp $h3A@@2|VRPXTu $h3A@@2|VRPYPv $h3A@@2|VRRQRr $h3A@@2|VRPXWv $h3A@@2|VQRTQs $h3A@@2|VRPPSv $h3A@@2|VRPXUr $h3A@@2|VRPXXs $h3A@@2|VRPXYp 54

$h3A@@2|VRPWYq $h3A@@2|VRPXPw $h3A@@2|VRPXRq $h3A@@2|VRRQQu $h3A@@2|VRPXTu $h3A@@2|VRRQRr $h3A@@2|VRPXWv $h3A@@2|VQRTQs $h3A@@2|VRPWYq $h3A@@2|VRPPSv $h3A@@2|VRPXPw $h3A@@2|VRPXUr $h3A@@2|VRPXRq $h3A@@2|VRPXXs $h3A@@2|VRRQQu $h3A@@2|VRPXYp $h3A@@2|VRPXTu $h3A@@2|VRPYPv $h3A@@2|VRRQRr $h3A@@2|VRPXWv $h3A@@2|VQRTQs $h3A@@2|VRPPSv $h3A@@2|VRPXUr $h3A@@2|VRPXXs $h3A@@2|VRPXYp $h3A@@2|VRPYPv

Glavnate radiËe, ki obliku­ 007780 002711 VALENTIN 418 RADIČ PAN 002712 jejo glave jeseni ali pa VALENTIN 419 RADIČ 53 002711 54 007780 55 002712 10 DI ZUCCE. CASTELFRANCO spomladi, ko prezimijo (Palla Rossa, Pan di Zuc­ chero in Castelfranco, VALENTIN 419 RADIČ VALENTIN 421 RADIČ RadiË RadiË RadiË 421 10 54 007780 55 418 002712 56 419 005634 Verona, Treviški rdeËi, CASTELFRANCO VERONA Pan di Zucchero Castelfranco Verona Bianco di Milano, Palla Rossa 4 in Palla Bianca), Cichorium intybus L. Cichorium intybus Cichorium intybus L. VALENTIN 421 L. RADIČ VALENTIN 422 RADIČ 55 do 002712 56 005634 57 002713 10 sejemo po 21. juniju VERONA BIANCO DI ga MILANO Naredi podolgovate, fine Podobno kot Palla Rossa ta Zaporedoma sejemo od konca julija. glavice s kompaktnim osr­ radiË jeseni oblikuje glavice VALENTIN 418 RADIČ PAN marca do avgusta in imamo 53 002711 10 RadiËe za siljenje (Verona, VALENTIN RADIČ VALENTIN 423 RADIČ DI ZUCCE. Ëjem. Predstavlja izdatno in zeleno rumene422 barve tako 56 005634 10celo poletje na voljo 57 002713 58 z 005635 Treviški rdeËi, Castel­ BIANCO DI MILANO PALLA ROSSA 2 dragoceno solato za jesen­ rdeËimi pegami. OdliËen je sveæe, zelene liste. Jeseni fran­co) sejemo v prvi ske in zimske mesece, saj zaVALENTIN siljenje. 419 RADIČ listi pordeËijo, spomladi pa polo­­vici maja, v vrste. 10 54 007780 VALENTIN 423 RADIČ VALENTIN 425 RADIČ CASTELFRANCO na prostem lahko zdræi oblikujejo koniËaste, rdeËe 57 002713 10 58 do005635 59 002714 PALLA ROSSA 2 PALLA BIANCA decembra. SkladišËimo ga glavice odliËnega, rahlo VALENTIN 421 RADIČ lahko do februarja. Pri­me­ grenkega okusa. Primeren 55 002712 10 VALENTIN 425 RADIČ 426 RADIČ VERONA ren je tudi za kuhanje. je VALENTIN tudi 10 za siljenje. 58 005635 59 002714 60 032585

RadiË 53

53

002711

56 59

005634 002714

57 60

002713 032585

60 53 61

PALLA BIANCA

PALLA ROSSA 4

VALENTIN 422 RADIČ 10 VALENTIN 426 53 RADIČ 002711VALENTIN 427 PISANA BIANCO DI MILANO 032585 61 005783 10 PALLA ROSSA 4 MEŠANICA RADIČEV

VALENTIN 418 RADIČ PAN VALENTIN 423 RADIČ 002711 10 VALENTIN 427 254 PISANA007780DI VALENTIN ZUCCE. 428 RADIČ PALLA ROSSA 005783 62 002715 10 MEŠANICA RADIČEV KATALONSKI

VALENTIN 419 RADIČ VALENTIN 418 RADIČ PAN VALENTIN 425 RADIČ 54 007780 10 10 005635 VALENTIN 428 55 RADIČ 002712CASTELFRANCO VALENTIN 424 RADIČ PALLA BIANCA 005783DI ZUCCE. 62 002715 63 002716 10 KATALONSKI TRŽAŠKI SOL.

$h3A@@2|VRPWYq $h3A@@2|VRPXPw $h3A@@2|VRPXRq $h3A@@2|VRRQQu $h3A@@2|VRPXTu $h3A@@2|VRRQRr $h3A@@2|VRPXWv $h3A@@2|VQRTQs $h3A@@2|VRPPSv $h3A@@2|VRPXUr $h3A@@2|VRPXXs 58 61

$h3A@@2|VRPWYq $h3A@@2|VRPXPw $h3A@@2|VRPXRq $h3A@@2|VRPWYq $h3A@@2|VRRQQu $h3A@@2|VRPXPw $h3A@@2|VRPXTu $h3A@@2|VRPXRq $h3A@@2|VRRQRr $h3A@@2|VRRQQu $h3A@@2|VRPXWv $h3A@@2|VRPXTu $h3A@@2|VQRTQs $h3A@@2|VRRQRr $h3A@@2|VRPPSv $h3A@@2|VRPXWv $h3A@@2|VRPXUr $h3A@@2|VQRTQs $h3A@@2|VRPXXs $h3A@@2|VRPPSv $h3A@@2|VRPXYp $h3A@@2|VRPXUr $h3A@@2|VRPYPv $h3A@@2|VRPXXs $h3A@@2|VRPXYp $h3A@@2|VRPYPv

VALENTIN 421 RADIČ VALENTIN 426 RADIČ VALENTIN 418 RADIČ PAN VALENTIN 419 RADIČ 55 002712 10 59 002714 10 10 007780 VALENTIN 424 456 RADIČ 005634VERONA VALENTIN 429 RADIČ PALLA ROSSA DI ZUCCE. CASTELFRANCO 62 002715 63 002716 64 002717 10 TRŽAŠKI SOL. KRM.MAGDEBUR.

$h3A@@2|VRPWYq $h3A@@2|VRPXPw $h3A@@2|VRPXRq $h3A@@2|VRRQQu $h3A@@2|VRPXTu $h3A@@2|VRRQRr $h3A@@2|VRPXWv $h3A@@2|VQRTQs $h3A@@2|VRPPSv $h3A@@2|VRPXUr

3

002711

4

007780

5

002712

6

005634 005634

7

RadiË 002713

8

005635

9

VALENTIN 428 RADIČ VALENTIN 432 ENDIVIJA VALENTIN 426 RADIČ VALENTIN 427 PISANA zelene glavice zelo60prije­ 032585 nekoliko grenkega okusa. 002718 gladki se dobro glavico. prostem. jeseni 005783 002715 10 oblikujejo vinsko 65 002714 10 in neæni listi61 10 Prezimi na62 KATALONSKI ESKAR.ZEL. PALLA ROSSA 4 MEŠANICA RADIČEV

0

032585

1

005783

2

002715

54

55

56

57

VALENTIN 422 RADIČ VALENTIN 427 PISANA VALENTIN 419 RADIČ VALENTIN 421 RADIČ 56 005634 10 57 10 60 032585 10 002712 VALENTIN 429 RADIČ 002713BIANCO VALENTIN 430 ENDIVIJA DI MILANO MEŠANICA RADIČEV CASTELFRANCO VERONA 63 002716 64 002717 65 002718 10 KRM.MAGDEBUR. ESKAR.RUM. VALENTIN 423 RADIČ VALENTIN 428 RADIČ VALENTIN 421 RADIČ VALENTIN 422 RADIČ 57 002713 10 005635 10 61 005783 10 005634 VALENTIN 430 58 ENDIVIJA VALENTIN 432 2ENDIVIJA PALLA ROSSA KATALONSKI VERONA 10 64 002717BIANCO DI MILANO 65 002718 ESKAR.RUM. ESKAR.ZEL.

002713 002715 005635 002714 VALENTIN 425 RADIČ VALENTIN 424 RADIČ VALENTIN 422 RADIČ VALENTIN 423 RADIČ 58 005635 10 002714 10 62 002715 10 002713 VALENTINSOL. 432 59 ENDIVIJA PALLA BIANCA TRŽAŠKI BIANCO DI MILANO PALLA ROSSA 2 10 65 002718 ESKAR.ZEL.

VALENTIN 426 RADIČ VALENTIN 429 RADIČ VALENTIN 423 RADIČ VALENTIN 425 RADIČ RadiË RadiË RadiË RadiË 426 59 424 002714 60 425 032585 63 423 002716 10 10 58 422 005635 10 PALLA ROSSA 4 KRM.MAGDEBUR. PALLA ROSSA 2 PALLA BIANCA Bianco di Milano Palla Rosa Træaški solatnik Palla Bianca Averto

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L. Cichorium intybus L. Cichorium intybus intybus VALENTIN 427 L. PISANA VALENTIN 430 L. ENDIVIJA Cichorium VALENTIN 425 RADIČ VALENTIN 426 RADIČ 60 032585 10 61 005783 10 64 002717 10 002714 MEŠANICA RADIČEV ESKAR.RUM. PALLA BIANCA PALLA ROSSA 4 Sejemo ga lahko vse leto, Okrogle glavice z vinsko Je sveæa solata od poletja Ima okrogle in zelene liste, Ima lepe, okrogle, zeleno 59

hitro raste in oblikuje male, tnega okusa. Prezimi na prostem. 61

rdeËimi listi so odliËnega in

Sejemo ga junija in julija, glavice pa pobiramo jeseni 427 PISANA in VALENTIN zgodaj pozimi. 005783 MEŠANICA RADIČEV

62

VALENTIN 428 RADIČ 002715 KATALONSKI

63

VALENTIN 424 RADIČ 002716 TRŽAŠKI SOL.

do pomladi. Svetlo zeleni,

ki jeseni oblikujejo zeleno

obrašËajo. Po redËenju razvije koniËaste, zelene VALENTIN 428 RADIČ glavice. na 002715 10 10 Sejemo ga62 KATALONSKI gosto, da listi ostanejo neæni in obeljeni. Dobro VALENTIN 424 RADIČ prezimi. 63 002716 10 10 TRŽAŠKI SOL.

VALENTIN 429 RADIČ 64 002717 10 10 KRM.MAGDEBUR.

rjavkasto rdeËe liste, ki

rdeËo glavico. Prezimi na prostem.

63

VALENTIN 424 RADIČ 002716 TRŽAŠKI SOL.

64

VALENTIN 429 RADIČ 002717 KRM.MAGDEBUR.

65

VALENTIN 430 ENDIVIJA 002718 ESKAR.RUM. VALENTIN 432 ENDIVIJA


005634

002713

005635

002714

032585 032585

56

VALENTIN 421 RADIČ 005634 VERONA

VALENTIN 422 RADIČ 59 002714 10 10 BIANCO DI MILANO

57

VALENTIN 422 RADIČ 002713 BIANCO DI MILANO

Št. semen v gramu: VALENTIN 423 RADIČ 60 032585 10 10 650−750 PALLA ROSSA 2

58

VALENTIN 423 RADIČ 005635 PALLA ROSSA 2

59

VALENTIN 425 RADIČ 002714 PALLA BIANCA

60

VALENTIN 426 RADIČ 032585 PALLA ROSSA 4

61

005783 VALENTIN 427 PISANA 005783 MEŠANICA RADIČEV

$h3A@@2|VRPXRq $h3A@@2|VRRQQu $h3A@@2|VRPXTu $h3A@@2|VRRQRr $h3A@@2|VRPXWv $h3A@@2|VQRTQs $h3A@@2|VRPPSv $h3A@@2|VRPXUr $h3A@@2|VRPXXs $h3A@@2|VRPXYp $h3A@@2|VRPYPv

Pisana 005783

$h3A@@2|VRRQQu Endivija $h3A@@2|VRPXTu $h3A@@2|VRRQRr $h3A@@2|VRPXWv $h3A@@2|VQRTQs $h3A@@2|VRPPSv $h3A@@2|VRPXUr $h3A@@2|VRPXXs $h3A@@2|VRPXYp $h3A@@2|VRPYPv

KoliËina semena za setev: VALENTIN 425 RADIČ 61 005783 10 10 kg/ha; 4−5 g/100 0,5 PALLA BIANCA m² (vzgoja sadik); 0,6−1 kg/ha (direktna setev) VALENTIN 426 RADIČ 62 10 PALLAkali: ROSSA Seme 7−104dni

»as setve: Junij

VALENTIN 427 PISANA 63 002716 10 10

MEŠANICA RADIČEV »as presajanja: Avgust

Sadilna razdalja: 002717 VALENTIN 428 RADIČ 30 64 002717 10 10x 50 cm KATALONSKI

»as pobiranja pridelka: September−februar VALENTIN 424 RADIČ

VALENTIN 428 RADIČ mešanica RadiË 428 62 427 002715 KATALONSKI radiËev Katalonski

Cichorium intybus L.

002715

63

10

Cichorium intybus L.

Mešanico radiËev na gosto sejemo od pomladi razvije pokonËne, sred­ 429 RADIČ do jeseni. Nekatere vr­­ ste njeVALENTIN velike in bujne rozete z 64 002717 002716 KRM.MAGDEBUR. radiËa, ki sestavljajo meša­ ozkimi, kot regrat nazobËa­ nico, tudi prezimijo. Pisane nimi listi. Lahko ga gojimo VALENTIN liste sproti reæemo,65saj 002718 poleti in jeseni430 ter ENDIVIJA pozimi 002717 ESKAR.RUM. se rastline obrastejo. »e v zavarovanih prostorih. V rastline jeseni razredËimo, toplih krajih prezimi in je VALENTIN 432 ENDIVIJA spomladi oblikujejo majhne primeren za rez tudi spo­ 002718 ESKAR.ZEL. glavice. mladi. Je grenkega okusa. Uæivamo mlade liste.

Seme kali: 8−14 dni »as setve: Avgust−september Sadilna razdalja: 10 x 20 cm

$h3A@@2|VRPYQs $h3A@@2|VRPYTt $h3A@@2|VRPYVx $h3A@@2|VRVTXy $h3A@@2|VRPYXr $h3A@@2|VRPYYy $h3A@@2|VRQPPr

Endivija 002720

DeËja glava

442

Cichorium endivia L.

Ima goste, rahlo navznoter zavihane liste, ki so samo­ belilni in izredno mehki. 008112 Primerna je za poznopo­ letno in jesensko pridelavo. Da velike pridelke odliËne 002723 kakovosti.

002724

002725

VALEN 10 MEŠA

61

VALENTIN 427 PISANA 005783 MEŠANICA RADIČEV

VALEN 10 KATAL

62

VALENTIN 428 RADIČ 002715 KATALONSKI

VALEN 10 TRŽAŠ

63

VALENTIN 424 RADIČ 002716 TRŽAŠKI SOL.

VALEN 10 KRM.M

64

VALENTIN 429 RADIČ 002717 KRM.MAGDEBUR.

VALEN 10 ESKA

65

002718 VALENTIN 430 ENDIVIJA 002718 ESKAR.RUM.

VALEN 10 ESKA

$h3A@@2|VQRTQs $h3A@@2|VRPPSv $h3A@@2|VRPXUr $h3A@@2|VRPXXs $h3A@@2|VRPXYp $h3A@@2|VRPYPv

VALENTIN 430 Endivija 432 ENDIVIJA 432 ESKAR.ZEL. Eskariol rumena Eskariol zelena

Cichorium endivia L.

Cichorium endivia L.

Odporna je na sušo in niæje temperature. Poleti in jeseni oblikuje 10 velike, kopaste rozete. Je ne skladišËimo.

Posebno je odporna na slabo jesensko vreme in meglo, prenese mraz do −5 °C. Zelene, okusne rozete, ki jih imamo pod folijo, lahko reæemo tudi pozimi. Primerna je tudi za skladišËenje.

10

VALENTIN 432 ENDIVIJA 10 ESKAR.ZEL.

10

10

Motovilec KoliËina semena za setev: 10−12 kg/ha; 150−200 g/100 m²

002722

VALENTIN 426 RADIČ 032585 PALLA ROSSA 4

Endivija 002718 10

VALENTIN 430 ENDIVIJA 10 ESKAR.RUM.

9983

31561

$h3A@@2|VRVSWs $h3A@@2|VQRSPw $h3A@@2|VRSXPx $h3A@@2|VRVTSt $h3A@@2|VRPYUq $h3A@@2|VRRPPy $h3A@@2|VRPYUq $h3A@@2|VTRRQr $h3A@@2|VTYRSu $h3A@@2|VTYRTr 66

9984

180163

»as pobiranja pridelka: VALENTIN 442 ENDIVIJA September−marec DEČJA GL.

002721 10

fižol Borlotto 66

002719

Leča

002719

002720

68

002722 002722

34350

VALENTIN 483 MANGOLD SREBRNOLIS. VALENTIN 484 MANGOLD

10

74

009901

VALEN DEČJA

67

VALENTIN 442 ENDIVIJA 002720 DEČJA GL.

VALEN 10 KREŠ

68

VALENTIN 446 VRTNA 002722 KREŠA GLADKO.

VALEN 10 MOTO

008112 VALENTIN 457 008112 MOTOVILEC HOLANDSKI

VALEN 10 MOTO

$h3A@@2|VRPYQs $h3A@@2|VRPYTt $h3A@@2|VRPYVx $h3A@@2|VRVTXy $h3A@@2|VRPYXr $h3A@@2|VRPYYy $h3A@@2|VRQPPr $h3A@@2|VRVQXr $h3A@@2|VRVQYy

Čičerika

67

$h3A@@2|VRPYQs $h3A@@2|VRPYTt $h3A@@2|VRPYVx $h3A@@2|VRVTXy $h3A@@2|VRPYXr $h3A@@2|VRPYYy $h3A@@2|VRQPPr $h3A@@2|VRVQXr $h3A@@2|VRVQYy $h3A@@2|VRPPXq

gladiola glamini mix 69

2721 motovilec lj Koristen nasvet: Motovilec je odporen na VALENTIN 446 VRTNA VALENTIN 458 Motovilec 69 455 Motovilec 70 457 Motovilec 458 002723 10 008112 nizke temperature: KREŠA GLADKO. tudi MOTOVILEC ŽLIČAR Ljubljanski Holandski ÆliËar tempe­rature pod -15 °C 2779 spominčica mu ne škodujejo, Ëe so Valerianella locusta L. Valerianella locusta L. Valerianella locusta L. VALENTIN 457 VALENTIN 467 ŠPINAČA zmrznje­­ ni listi zavarovani 71 002724 10 70 002723 MOTOVILEC HOLANDSKI Ima temno zelene, dolge, Ima velike, široke, rumeno Je MATADOR slovenska sorta. Ima pred soncem. Sejemo ga 2721 Motoovilec Ljubljanski Valetnin svetleËe in zelo okusne zelene liste. srednje velike rozete z oval­ v vrste, rahlo prekrijemo 458 VALENTIN 469 ŠPINAČA zVALENTIN zemljo in do kalitve liste. nimi, temno zelenimi listi 72 002725 10 71 002724 MOTOVILEC ŽLIČAR NORVAK sen­ Ëimo. Boljše prezimi, z rahlo navzgor zavihanim 7994 Tulipan Golden Apeldorn Ëe ga prekrijemo z listnim robom, ki daje listu agrokopreno Valentin. VALENTIN 467 ŠPINAČA VALENTIN 483so MANGOLD obliko ælice. Listi polnega 73 009928 10 72 002725 MATADOR SREBRNOLIS. okusa, so gladki, svetleËi. 34349 Tulipan Mentoo Dolgo se ga reæe odliËno VALENTIN 484 in MANGOLD VALENTIN 469 ŠPINAČA prezimi. 74 009901 10 73 009928 ZELENOSTEBELNI RICCIA NORVAK

10

87

Št. semen v gramu: 700−1100

002719 002719

65

TRŽAŠKI SOL. Fiæol, Dobri sosedje: koprc, grah, kumare, kole­ rabica, redkvica, VALENTIN 429 RADIČ 10 KRM.MAGDEBUR. redkev, rdeËa pesa, špinaËa, para­diænik

VALENTIN 424 RADIČ 002716 TRŽAŠKIradiË SOL.ali cikorija Katalonski

002715 10

60

$h3A@@2|VRPXWv $h3A@@2|VQRTQs $h3A@@2|VRPPSv $h3A@@2|VRPXUr $h3A@@2|VRPXXs $h3A@@2|VRPXYp $h3A@@2|VRPYPv

solatnice

002712

Tulipan Blushing Lady 75

VERDE

VALENTIN 485 MANGOLD 005787RDEČELISTNI RHUBARB CHARD

VALEN 10 MATA

VALEN 10 NORV

VALEN 10 SREB

VALEN ZELEN 10 VERD

VALEN RDEČ 10 CHAR

VALEN 10 DOM.


Špina»nice

Št. semen v gramu: 66 90−110

KoliËina semena za setev: 15−30 kg/ha; 67 002720 300 g/100 m² Seme kali: 8−15 dni

66 76

Blitva ali mangold Srebrnolistna Zelenostebelna Riccia Verde Da Taglio RdeËelistna Rhubarb Chard

$h3A@@2|VRPYQs $h3A@@2|VRPYTt $h3A@@2|VRPYVx $h3A@@2|VRVTXy $h3A@@2|VRPYXr $h3A@@2|VRPYYy $h3A@@2|VRQPPr $h3A@@2|VRVQXr $h3A@@2|VRVQYy $h3A@@2|VRPPXq $h3A@@2|VRPYQs $h3A@@2|VRPRUx $h3A@@2|VRPYTt $h3A@@2|VRQPUw $h3A@@2|VRPYVx $h3A@@2|VRPRWr $h3A@@2|VRVTXy $h3A@@2|VRPYXr $h3A@@2|VRPYYy $h3A@@2|VRQPPr $h3A@@2|VRVQXr $h3A@@2|VRVQYy $h3A@@2|VRPPXq $h3A@@2|VRPRUx $h3A@@2|VRQPUw $h3A@@2|VRPRWr

VALENTIN 442 ENDIVIJA DEČJA GL.

67

VALENTIN 442 ENDIVIJA 002720 DEČJA GL.

VALENTIN 446 VRTNA 10 KREŠA GLADKO.

68

VALENTIN 446 VRTNA 002722 KREŠA GLADKO.

VALENTIN 457 10 MOTOVILEC HOLANDSKI

69

VALENTIN 457 008112 MOTOVILEC HOLANDSKI

$h3A@@2|VRPYQs $h3A@@2|VRPYTt $h3A@@2|VRPYVx $h3A@@2|VRVTXy $h3A@@2|VRPYXr $h3A@@2|VRPYYy $h3A@@2|VRQPPr $h3A@@2|VRVQXr $h3A@@2|VRVQYy $h3A@@2|VRPPXq $h3A@@2|VRPYQs $h3A@@2|VRPRUx $h3A@@2|VRPYTt $h3A@@2|VRQPUw $h3A@@2|VRPYVx $h3A@@2|VRPRWr $h3A@@2|VRVTXy $h3A@@2|VRPYXr $h3A@@2|VRPYYy $h3A@@2|VRQPPr $h3A@@2|VRVQXr $h3A@@2|VRVQYy $h3A@@2|VRPPXq $h3A@@2|VRPRUx $h3A@@2|VRQPUw $h3A@@2|VRPRWr

KAJ POTREBUJEMO ZA ZA»ETEK VRTNARJENJA VALENTIN 458

10zaËetek potrebujemo Za MOTOVILEC ŽLIČAR dobro seme in sadike. Seve­­da pa potrebujemo tudi VALENTIN ŠPINAČA Sadilna razdalja: VALENTIN 458 nekaj vrtnega467 orodja, kot 70 002723 69 008112 10 MATADOR MOTOVILEC ŽLIČAR so vilasta lopata, motika, 10 x 30 cm zalivalka, lopatka za sajenje »as pobiranja pridelka: ter roËno orodje za rahljanje 002723 002724 VALENTIN 469 ŠPINAČA VALENTIN 467 ŠPINAČA Oktober−junij 71 002724 70 002723 10in odstranjevanje plevela. tal NORVAK MATADOR Tako na vrtnih gre­dic­ah kot Koristen nasvet: Gnojimo na terasah in balkonih spo­ harmoniËno, tako da je v VALENTIN 483 MANGOLD VALENTIN 469 ŠPINAČA mladi uporabimo Valentin ŠpinaËa 467 ŠpinaËa 469 72 002725 10 tleh dovolj kalija in71klora 002724 SREBRNOLIS. NORVAK vrtno tkanino (agrokopreno), Matador Norvak ter ne preveË dušika. Pre­ da bodo mlade rastline v veliki koliËini nitratov v VALENTINdneh 484 in MANGOLD hladnješih noËeh Spinacea oleracea L. Spinacea oleracea L. VALENTIN 483 MANGOLD špinaËi se lahko ognemo 73 009928 ZELENOSTEBELNI RICCIA 10 72 002725 zavarovane. Za vrtnarjenje Ima velike, temno zelene, Je SREBRNOLIS. zelo okusna, pozna špi­ VERDE tako, da ne jemo listih na balkonih in terasah si svetleËe liste, ki nam zgodaj naËa z mesnatimi, temno omislimo veËje posode ali pecljev. Uporabljamo jo VALENTIN 485 MANGOLD VALENTIN 484 MANGOLD korita, v katerih bomo gojili direktno iz vrta, kuhane spomladi in jeseni obogatijo zelenimi listi. Ne uide v RDEČELISTNI RHUBARB 74 009901 73 009928 ZELENOSTEBELNI RICCIA 10 zelenjavo. Pri izbiri zemlje ne pogrevamo. jedilnik. Dobro prezimi. cvet. Sejemo jo od avgusta CHARD VERDE svetujemo Valen­tin EKO doVALENTIN junija v vrste, ki so med 485 MANGOLD za vrtnine in zelišËa, 66 002719zemljo VALENTIN 491 JAJČEVEC seboj oddaljene 20−25 cm, 75 005787 RDEČELISTNI RHUBARB 10 74 009901 kiDOM. ji lahko primešamo tudi S. DOL. CHARD 3 cm. Po potrebi v globino Valentin EKO organsko gnojilo v obliki pelet. VALENTIN 442 ENDIVIJA redËimo. Za spomladanski 68 002722 »as setve: Marec−april, avgust−september

75

Špina»a Matador Norvak

002719

002719

Nasvet

66

ŠpinaËa

005787 002719 007138

67 002720 Blitva ali mangold 77 002726

Št. semen v gramu: 68 50−70 78

002722 007139

KoliËina semena za setev: 8−25 kg/ha; 008112 120−150 g/100 m²69 Seme kali: 12−17 dni 70 002723 »as setve: April−avgust

Sadilna razdalja: 30 x 30 cm

71

»as pobiranja pridelka: Maj−marec

002724

66 76

$h3A@@2|VRPYQs $h3A@@2|VRPYTt $h3A@@2|VRPYVx $h3A@@2|VRVTXy $h3A@@2|VRPYXr $h3A@@2|VRPYYy $h3A@@2|VRQPPr $h3A@@2|VRVQXr $h3A@@2|VRVQYy $h3A@@2|VRPPXq $h3A@@2|VRPRUx $h3A@@2|VRQPUw $h3A@@2|VRPRWr

002720VALENTIN 507 002719VALENTIN 491 67 DEČJA GL. pridelek jo sejemoJAJČEVEC septem­ 007138 10 Predstavitev semen in PARADIŽNIK MARMANDE DOM. S. DOL.

bra.

dru­­gih vrtnarskih potrebšËin

67 77

najde­­ te na: www.seme­ VALENTIN 442 ENDIVIJA VALENTIN 446 VRTNA 002722VALENTIN 10 002720VALENTIN 507 68 508 narna.si/prodajni-program DEČJA GL. KREŠA GLADKO. 002726 10 PARADIŽNIK N.JABUČ. PARADIŽNIK MARMANDE

68 78

VALENTIN 446 VRTNA VALENTIN 457 008112VALENTIN 10 002722VALENTIN 508 69 510 MOTOVILEC HOLANDSKI 007139KREŠA GLADKO. 10 PARADIŽNIK HEINZ 1370 PARADIŽNIK N.JABUČ.

69

VALENTIN 457 VALENTIN 458 002723 10 008112VALENTIN 510 70 MOTOVILEC HOLANDSKI MOTOVILEC ŽLIČAR 10 PARADIŽNIK HEINZ 1370

70

VALENTIN 458 71 002723 MOTOVILEC ŽLIČAR

71

VALENTIN 467 ŠPINAČA VALENTIN 469 ŠPINAČA 72 002725 10 002724 MATADOR NORVAK

72

VALENTIN 469 ŠPINAČA VALENTIN 483 MANGOLD 73 009928 10 002725 NORVAK SREBRNOLIS.

73

VALENTIN 484 MANGOLD 009928 VALENTIN 483 MANGOLD 009901 74 009901ZELENOSTEBELNI 10 RICCIA 009928 SREBRNOLIS. VERDE

72

002725 002725

73

Blitva 009928

74

009901

75

s­­na­­­tim belim pecljem 005787 76

VALENTIN 467 ŠPINAČA 002724 10 MATADOR

VALENTIN 484 MANGOLD

VALENTIN 485 MANGOLD

(mangold) Blitva (mangold) 484 Blitva 485 75 RICCIA 005787 ZELENOSTEBELNI 10 (mangold) 74 483 009901 RDEČELISTNI RHUBARB VERDE CHARD Srebrnolistna Zelenostebelna RdeËelistna Riccia Verde Taglio Rhubarb Chard VALENTIN 485Da MANGOLD Beta vulgaris L.

VALENTIN 491 JAJČEVEC 76 007138 10 RDEČELISTNI RHUBARB 005787 Beta vulgaris L. Beta vulgaris L. DOM. S. DOL. Temno zelene, naguba­ne CHARD 75

liste z belimi rebri in me­­

Hitro rastoËa sorta z zele­

Hitro rastoËa in zelo deko­

VALENTIN 491 listi JAJČEVEC rativna VALENTIN 507 nimi, nagubanimi 77 in 002726 10 sorta z rdeËe zele­ 007138 DOM. S. DOL. PARADIŽNIK MARMANDE

77

upo­­­­rabljamo kot špinaËo. zelenimi listnimi peclji. Liste nimi, nagubanimi listi, ki Samo listne peclje pa lahko in peclje reæemo od poletja imajo svetleËa rdeËa rebra upo­ra­bljamo kot šparglje. doVALENTIN jeseni in jih507 uporabljamo in VALENTIN peclje. Liste508 reæemo od 78 007139 007138 10 77 002726 PARADIŽNIK MARMANDE PARADIŽNIK N.JABUČ. Dobro prezimi. kot špinaËo. poletja do jeseni. Peclje uporabljamo kot šparglje, VALENTIN 508 VALENTIN 510 liste 002726 10pa kot špinaËo. 78 007139

78

007139

76

PARADIŽNIK N.JABUČ.

VALENTIN 510 PARADIŽNIK HEINZ 1370

PARADIŽNIK HEINZ 1370 10


Št. semen v gramu: 86 250−300

007143

007144

KoliËina semena za setev: seme: 5−8 kg/ha; 50−80 87 002729 g/100 m²; ËebulËek: 300−500 kg/ha; 5 kg/100 m² 88

Seme kali: 20−30 dni

007145

»as setve: Februar−maj; september 89 002730 Sadilna razdalja: 10 x 35 cm

90

»as pobiranja pridelka: Julij−september; maj

002731 002731

86

VALENTIN 565 PAPRIKA 007144 FEFERONI ZELENI OSTRI

VALENTIN 566 PAPRIKA 10 FEFERONI SLADKI FERDI

10

87

VALENTIN 566 PAPRIKA 002729 FEFERONI SLADKI FERDI

VALENTIN 569 PAPRIKA 10 KALIF.ČUDO

10

88

VALENTIN 569 PAPRIKA 007145 KALIF.ČUDO

VALENTIN 570 PAPRIKA 10

10

89

VALENTIN 570 PAPRIKA 002730 KURTOVSKA KAPIJA

90

VALENTIN 574 PAPRIKA 002731 ŠOROKŠARI

91

002732 VALENTIN 577 ČEBULA 002732 MAJSKI SREB.

$h3A@@2|VRPSUw $h3A@@2|VRPSVt $h3A@@2|VRQQVs $h3A@@2|VRPTQx $h3A@@2|VRQQXw $h3A@@2|VRQRPp $h3A@@2|VRQRQw

»ebula 577 91 002732 Dobri sosedje: Koper, Majski srebrnjak šetraj, kamilice, kumare, korenËek, paradiænik, Allium cepa L. pasti­nak, solata, rdeËa Je zimska Ëebula, ki jo v pesa, jagode, vrtnice hladnejših krajih Ëez zimo Koristen nasvet: Da se pokrijemo. Sejemo jo ognemo napadu Ëebulne avgu­­sta in septembra na muhe, ËebulËek sadimo prosto. Spomladi jo red­ meseca maja. Ëimo. Mlade rastlinice lahko presadimo ali porabimo pri kuhi. Dozori maja in ni primerna za skladišËenje.

Por Carentan Elefant

VALENTIN »ebula 595 ČEBULA 595 HOLAND.RUM. Holandska rumena

Allium cepa L. PlošËato okrogla Ëebula svetlo rjave barve ima belo meso in je blago ostrega okusa. Sejemo jo marca, jo nato redËimo ali presadimo in tako jeseni pridelamo okusno Ëebulo. »e sejemo na gosto, poleti pridelamo ËebulËek.

KURTOVSKA KAPIJA PRO­ STORI, PRIME­RNI ZA SETEV IN SAJENJE

VALENTIN 574 PAPRIKA Za 10pridelovanje zele­njave ŠOROKŠARI je primerna æe površina, velika do 5 m². Najprimer­ nejše so sonËne VALENTIN 577 lege. ČEBULA 10 To je lahko vrt, balkon MAJSKI SREB. ali terasa. »e imamo vrt, na njem poišËimo naj­ VALENTIN 595 ČEBULA bolj 10 sonËen del in ga HOLAND.RUM. namenimo gojenju vrtnin. Okrasni vrt je lahko tudi v senci, saj tam Ëudovito 10 uspevajo številne rastline. Na terasi in balkonu je naša edina omejitev pro­ stor, ki ga imamo na voljo. »e imamo veliko sonËno teraso, jo lahko brez teæav spremenimo v majhen vrt, na katerm bodo lepo uspevala zelišËa in vrtnine, ki hitro obrodijo. To so: • poletne solate, • rukola, • meseËna redkvica, • fiæol, • jedilne buËke in • druge vrste semen Va­­ len­tin, ki hitro obro­dijo.

Por

10

10

10

89

Št. semen v gramu: 300−400

Nasvet

»ebula Majski srebrnjak Holandska rumena

$h3A@@2|VRPSVt $h3A@@2|VRQQVs $h3A@@2|VRPTQx $h3A@@2|VRQQXw $h3A@@2|VRQRPp $h3A@@2|VRQRQw

»ebulnice

85

Nasvet

»ebula

»ebulnice

KoliËina semena za setev: 0,7−1 kg/ha; 12−16 g/100 m² (vzgoja sadik); 2 kg/ha; 20 g/100 m² (direktna setev)

JESENI JE PORU POROVA ZAVRTALKA VELIKO NEVARNEJŠA

Seme kali: 15−20 dni »as setve: Marec−junij 92

»as presajanja: April−julij Sadilna razdalja: 15 x 40 cm 92 »as pobiranja pridelka: Avgust−marec 93

002733 002733

Por 002734

002733

002734 VALENTIN 614 POR 002734 CARENTAN

$h3A@@2|VRQWRy $h3A@@2|VRQRWy $h3A@@2|VRQRYs $h3A@@2|VRQSRs $h3A@@2|VRVVYt $h3A@@2|VRQSVq $h3A@@2|VRQWSv

Carentan

93

94

$h3A@@2|VRQWRy $h3A@@2|VRQRWy $h3A@@2|VRQRYs $h3A@@2|VRQSRs $h3A@@2|VRVVYt $h3A@@2|VRQSVq $h3A@@2|VRQWSv $h3A@@2|VRQSUt

VALENTIN 614 Por 002735 ELEFANT Elefant

616 POR

616

Dobri sosedje: Jagode, korenËek, Ëesen, zelena, Allium porrum L. Allium porrum621 L. KUMARE VALENTIN špinaËa, paradiænik, endi­002735 94 95 002736 DOLGE ZELENE vija, kolerabica, kapus­ Ima srednje dolgo, belo Ima srednje dolgo, belo nice, kamilica ste­blo. Preæivi tudi ostre steblo. Primeren je za VALENTIN 629 KUMARE zime in zdræi na prostem do jesensko uporabo. V toplej­ 95 002736 96 180266 EVA pomladi. ših krajih lahko prezimi. 96

180266

97

002737

98

002739

Na Terminator rumenih lepljivih plošËah jo zlahka VALENTIN 614 POR prepoznamo po njeni CARENTAN rumenkasto-rjavi barvi. Je veËja od Ëebulne muhe. Njen napad se zaËne VALENTIN 616 POR 10 v sredini septembra nekje ELEFANT in lahko traja vse do priËetka slane. Teæavna je VALENTIN 621 KUMARE zato, ker je por takrat velik 10 in ga je veliko teæje pokriti. DOLGE ZELENE Posajen med korenje bo delno zavarovan, VALENTIN 629 KUMARE vendar je pokrivanje z 10 EVA Valentin vrtno tkanino (agrokopreno) še vedno najboljša naravna zašËita. VALENTIN 637 KUMARICE

10

10

10

10

10 PARIŠKI KORNIŠON

10

97

VALENTIN 637 KUMARICE 002737 PARIŠKI KORNIŠON

VALENTIN 673 KUMARICE 10 LEVINA F1

10

98

VALENTIN 673 KUMARICE 002739 LEVINA F1

VALENTIN 630 KUMARE 10 DARINA F1

10

99

VALENTIN 630 KUMARE 007146 DARINA F1

VALENTIN 662 KUMARE 10 SONČNI POTOK

10

VALENTIN 662 KUMARE

VALENTIN 697 BUČKE


71

002724

Št. semen v gramu: 72 250−400

002725

KoliËina semena za setev: 0,2 kg/ha; 2−4 g/100 m² (vzgoja sadik); 1−273 kg/ha;009928 20−40 g/100 m² (direktna setev) 74

Seme kali: 10−15 dni »as setve: Februar−april 75

Paprika Sivria BotineËka rumena Feferoni rumeni Feferoni zeleni Feferoni sladki Ferdi Kalifornijsko Ëudo Kurtovska kapija Soroksari

005787

»as presajanja: Maj

Sadilna razdalja: 50 x 80 cm 76

007138 007138

»as pobiranja pridelka: Avgust−september 77

Paradiænik Marmande Novosadski jabuËar Heinz 1370 Saint Pierre San Marzano F1 Harz-Feuer F1

009901

72

VALENTIN 469 ŠPINAČA VALENTIN 483 MANGOLD 002725 73 009928 10 NORVAK SREBRNOLIS.

73

VALENTIN 484 MANGOLD VALENTIN 483 MANGOLD 10 RICCIA 009928 74 009901ZELENOSTEBELNI SREBRNOLIS. VERDE

74

VALENTIN 484 MANGOLD VALENTIN 485 MANGOLD 10 RHUBARB 009901ZELENOSTEBELNI 75 RICCIA 005787RDEČELISTNI VERDE CHARD

75

VALENTIN 485 MANGOLD VALENTIN 491 JAJČEVEC 005787RDEČELISTNI RHUBARB 76 007138 10 DOM. S. DOL. CHARD

76

VALENTIN 491 JAJČEVEC VALENTIN 507 007138 77 002726 10 DOM. S. DOL. PARADIŽNIK MARMANDE

77

002726 007139 VALENTIN 507 VALENTIN 508 002726 78 007139 10 PARADIŽNIK MARMANDE PARADIŽNIK N.JABUČ.

78

VALENTIN 508 VALENTIN 510 507 Paradiænik 508 Paradiænik 510 10 007139 PARADIŽNIK N.JABUČ. PARADIŽNIK HEINZ 1370 Novosadski jabuËar Heinz 1370

$h3A@@2|VRPYYy $h3A@@2|VRQPPr $h3A@@2|VRVQXr $h3A@@2|VRVQYy $h3A@@2|VRPPXq $h3A@@2|VRPRUx $h3A@@2|VRQPUw $h3A@@2|VRPRWr

Paradiænik 002726

Dobri sosedje: Nizki fiæol, Marmande korenËek, kapusnice, por, Solanum lycopersicum L. pastinak, peteršilj, solata, 78 007139 radiË, zelena, špinaËa, Ima velike, škrlatno rdeËe Ëebula, sladka koruza, in mesnate plodove, ki so Ëesen, kapucinka prijetnega okusa. Koristen nasvet: Najbolje uspeva, Ëe ga vsako leto sadimo na isto gredo.

$h3A@@2|VRQPPr $h3A@@2|VRVQXr $h3A@@2|VRVQYy $h3A@@2|VRPPXq $h3A@@2|VRPRUx $h3A@@2|VRQPUw $h3A@@2|VRPRWr

Solanum lycopersicum VALENTIN 510 L.

PARADIŽNIK HEINZrodi. 1370 Pozna sorta, ki obilno

$h3A@@2|VRVQXr $h3A@@2|VRVQYy $h3A@@2|VRPPXq $h3A@@2|VRPRUx $h3A@@2|VRQPUw $h3A@@2|VRPRWr

Solanum lycopersicum L. 10

Je zgodnja sorta paradi­ Veliki, plošËato okrogli plo­­­­­­­ æni­ka. Veliki in soËni plo­ dovi blešËeËe, svetlo rde­­Ëe dovi rastejo na grmiËkih, barve so zelo okusni. Zahte­ brez opore. ­va sonce, s hlevskim gnojem pognojena tla in obil­­no za­­li­ va­nje. Vzgoji­mo dva po­ganj­ ­ka in poleti iz list­­nih pazduh redno od­stra­nju­­jemo stran­ ske po­­ ganjke.

Paradiænik GNOJENJE PLODOVK

Jaj»evec DomaËi srednje dolg Kumare Marketer (Dolge zelene) Eva Darina F1 Pariški kornišon Marketmore (SonËni potok) 002727 79 002727 Levina F1

79

79

002727

81

Solanum lycopersicum L.

VALENTIN 522 007140 PARADIŽNIK SAINT P.

$h3A@@2|VRQPYu $h3A@@2|VRPRYv $h3A@@2|VRVVWp $h3A@@2|VRQQPq $h3A@@2|VRPSPr $h3A@@2|VRPSTp $h3A@@2|VRPSUw $h3A@@2|VRPSVt 80

$h3A@@2|VRQPYu $h3A@@2|VRPRYv $h3A@@2|VRVVWp $h3A@@2|VRQQPq $h3A@@2|VRPSPr $h3A@@2|VRPSTp $h3A@@2|VRPSUw $h3A@@2|VRPSVt $h3A@@2|VRQQVs

VALENTIN 525 007140 180265 VALENTIN 522 10 007140 SAN 81 180265PARADIŽNIK PARADIŽNIK SAINT P. MARZANO F1

$h3A@@2|VRQPYu $h3A@@2|VRPRYv $h3A@@2|VRVVWp $h3A@@2|VRQQPq $h3A@@2|VRPSPr $h3A@@2|VRPSTp $h3A@@2|VRPSUw

Bu»ke Elite F1 Paradiænik 80 007140 Vegetable Marrow partim Saint Pierre Greyzini F1

80

002727

VALENTIN 525

522 Paradiænik PARADIŽNIK SAN 180265 82 MARZANO F1 F1 San Marzano

VALENTIN 528

525 Paradiænik HARZFEUER 528 10 PARADIŽNIK 002728 F1 Harz-Feuer F1

VALENTIN 528 Solanum lycopersicum L.

Solanum lycopersicum L. VALENTIN 530 PAPRIKA

81 180265 bu»e 82 002728PARADIŽNIK HARZFEUER 83 007141 10 SIVRIAzgodnja sorta, Pozna, visoka sorta, ki Srednje zgodnja, visoka Srednje F1 Uchiki Kuri (Hokkaido) obilno rodi in ima mesnate sorta z mesnatimi, podolgo­ ce­nje­­na zaradi odliËnega, Špagetarica Vegetable VALENTIN 530 PAPRIKA sla­ VALENTIN 551 PAPRIKA plodove blešËeËe,83 svetlo 007141 vatimi plodovi, ki vsebu­ ko aromatiËnega okusa Spaghetti F1 82 10 002728 84 007142 d SIVRIA BOTINEČKA RUMENA Slovenska golica rdeËe barve. Plodovi so jejo manj semen. Okus plodov, ki so srednje veliki, Sweet Mama F1 zelo okusni. Osnovno seme plo­­dov, ki jih imenujemo odliËni za rez in ne pokajo. VALENTIN 551 PAPRIKA VALENTIN 564 PAPRIKA vzgajamo v Sloveniji. tudi pelati, je zelo izra­ 007143 Obiramo ga pozno v jesen. 83 007141 10 84 007142 85 MelonE BOTINEČKA RUMENA FEFERONI RUMENI OSTRI zit. Med kuhanjem se zelo Na prostem zraste 140−160 Ananas tanka lupinica prakti­Ëno cm visoko in potrebuje Medna rosa VALENTIN 564 PAPRIKA VALENTIN 565 PAPRIKA raztopi, pomeša s para­ opo­­ ro. Zahteva sonËno 84 007142 10 85 007143 86 007144 LubenicE FEFERONI RUMENI OSTRI FEFERONI ZELENI OSTRI diænikovo sredico in lego in s hlevskim Crimsonsweet da edinstven okus. gnojem pogno­ Sugar Baby VALENTIN 565 PAPRIKA VALENTIN 566 PAPRIKA 85 007143 10tla. 86 007144 87 002729 jena Klondike Blue Ribbon FEFERONI ZELENI OSTRI FEFERONI SLADKI FERDI VALENTIN 566 PAPRIKA

VALENTIN 569 PAPRIKA

Nasvet

plodovke

Paradiænik

Za zdrave, soËne in okusne plodove buËk, VALENTIN 522 paradiænika, paprik, PARADIŽNIK SAINT P. jajËevcev, fefero­ nov in drugih plodovk rastline VALENTIN 525 redno dognojujemo z 10 PARADIŽNIK SAN Valen­ t in tekoËim gnojilom MARZANO F1 za paradiænik, ki je VALENTIN primeren za528 gnojenje 10 drugih vrst PARADIŽNIK HARZFEUER tudi plodovk. F1 Gnojilo dodamo vodi za zalivanje. VALENTIN 530 PAPRIKA 10 SIVRIA

KAKO SE ZNEBIMO LISTNIH UŠI? VALENTIN 551 PAPRIKA 10

BOTINEČKA Rastline rednoRUMENA pregledujemo, ali so se VALENTIN 564listne PAPRIKA na njih naselile uši. 10 FEFERONI RUMENI OSTRI Ukrepati moramo takoj, ko jih opazimo. Pomagamo siVALENTIN z insek­ticidi, delujejo 565kiPAPRIKA 10 na uši. UËinkovita staOSTRI FEFERONI ZELENI tudi ekološka pripravka Valentin EKO566 insekticid VALENTIN PAPRIKA 10 izFEFERONI mašËobnih kislin ali SLADKI FERDI naravnega piretrina. VALENTIN 569 PAPRIKA 10 KALIF.ČUDO


79

Paprika 79

KoliËina semena za setev: 0,4 kg/ha; 4−8 g/100 m² (vzgoja sadik); 2−379kg/ha 002727 (direktna setev) Seme kali: 10−14 80 dni

007140

»as setve: Februar−april »as presajanja: Maj 81

180265

Sadilna razdalja: 25 x 40 cm

002728 002728

82

Sivria

79 86

81

VALENTIN 525 82 180265PARADIŽNIK SAN MARZANO F1

VALENTIN 528 VALENTIN 530 PAPRIKA 002728PARADIŽNIK 10 83 007141 10 HARZFEUER SIVRIA F1

VALEN 10 BOTIN

82

VALENTIN 528 VALENTIN 551 PAPRIKA VALENTIN 530 PAPRIKA 83 007141 10 84 007142 10 002728PARADIŽNIK HARZFEUER BOTINEČKA RUMENA SIVRIA F1

VALEN 10 FEFER

83

007141 VALENTIN 564 PAPRIKA VALENTIN 530 PAPRIKA 007142 VALENTIN 551 PAPRIKA 007143 84 007142 10 85 007143 10 007141 FEFERONI RUMENI OSTRI SIVRIA BOTINEČKA RUMENA

VALEN 10 FEFER

84

VALENTIN 565 PAPRIKA VALENTIN PAPRIKA VALENTIN PAPRIKA 530 Paprika 551 85 551 Feferoni 564 86 564 Feferoni 565 007143 10 007144 10 007142 BOTINEČKA RUMENA FEFERONI RUMENI OSTRI FEFERONI ZELENI OSTRI BotineËka rumena rumeni zeleni 002727 Capsicum annuum L. Capsicum annuum L. VALENTIN 564 79 PAPRIKA VALENTIN 565 PAPRIKA

VALENTIN 522 Capsicum annuum L. P. VALENTIN 566 PAPRIKA PARADIŽNIK SAINT

86 007144 10 87 002729 10 007143 FEFERONI SLADKI FERDI RUMENI OSTRI Srednje FEFERONI ZELENI Je srednje zgodnja sorta. Je FEFERONI srednje zgodnja sorta, zgodnja sortaOSTRI Srednje zgodnja sorta VALENTIN 525 plo­ Plodovi so podolgovati tip rotondum. Plodovi so (115 dni) z rumenimi plo­ (115 dni) z zelenimi VALENTIN 522 007140VALENTIN 566 66 SAN 002719PARADIŽNIK 10 79 002727VALENTIN 565 80 VALENTIN 569 PAPRIKA PAPRIKA PAPRIKA PARADIŽNIK SAINT (rog), svetlo zeleni86 in rdeËi. plošËato okrogli in87rumeni. dovi, in 007145 dovi, ki pekoËi in 002729 10 ki so zelo pekoËi 007143 88 P. 10 so zelo 007144 MARZANO F1 KALIF.ČUDO FEFERONI ZELENI OSTRI FEFERONI SLADKI FERDI 007142

85

Uæi­­­va­mo jih predvsem suro­ Uæivamo jih predvsem suro­ primerni za vlaganje in pri­­merni za vlaganje in VALENTIN 528 VALENTIN 525 ve, primerni pa so tudi za ve,VALENTIN primerni pa so tudi za sve­­ æo uporabo. sve­­æo uporabo. 522 180265PARADIŽNIK HARZFEUER 67 002720PARADIŽNIK 002727 10 80 007140VALENTIN 566 81 SAN 10 VALENTIN 570 PAPRIKA PAPRIKA VALENTIN 569 PAPRIKA PARADIŽNIK SAINT P. vlaganje in peËenje. vlaganje. 88 007145MARZANO 007144 10 002730F1 10 87 Paprika 002729 F1 89 KURTOVSKA KAPIJA FEFERONI SLADKI FERDI KALIF.ČUDO je bogat naraven vir vita­ VALENTIN 525 VALENTIN 528 VALENTIN 530 PAPRIKA VALENTIN 522uspeva na mina C. Najbolje 82 002728 68 002722VALENTIN 007140 SAN 10 PARADIŽNIK HARZFEUER 10 81 180265PARADIŽNIK 10 574 PAPRIKA VALENTIN 569 PAPRIKA VALENTIN 570 PAPRIKA PARADIŽNIK SAINT P. 002730F1 vlaænih, s hlevskim jem 10 002729 90 002731SIVRIA 88gno­ 007145MARZANO F1 89 10 ŠOROKŠARI KALIF.ČUDO KURTOVSKA KAPIJA pognojenih tleh in v VALENTIN 528 VALENTIN 525 VALENTIN 551 PAPRIKA VALENTIN 530 PAPRIKA suhem ozraËju. SAN 83 007141 10 69 008112 10 180265 HARZFEUER 82 002728PARADIŽNIK PARADIŽNIK 10

$h3A@@2|VRQPYu $h3A@@2|VRPRYv Paprika $h3A@@2|VRVVWp $h3A@@2|VRQQPq $h3A@@2|VRPSPr $h3A@@2|VRPSTp $h3A@@2|VRPSUw $h3A@@2|VRPSVt $h3A@@2|VRQQVs $h3A@@2|VRPTQx $h3A@@2|VRQQXw $h3A@@2|VRQRPp $h3A@@2|VRQRQw

VALEN 10 PARA F1

VALENTIN 525 VALENTIN 522 81 180265PARADIŽNIK 10 82 SAN 007140 PARADIŽNIK SAINT P. MARZANO F1

Capsicum annuum L.

84

85

VALENTIN 528 HARZFEUER 002728PARADIŽNIK 10 F1

VALEN 10 PARA MARZ

80

$h3A@@2|VRQPYu $h3A@@2|VRPRYv $h3A@@2|VRVVWp $h3A@@2|VRQQPq $h3A@@2|VRPSPr $h3A@@2|VRPSTp $h3A@@2|VRPSUw $h3A@@2|VRQPYu $h3A@@2|VRPSVt $h3A@@2|VRPRYv $h3A@@2|VRQQVs $h3A@@2|VRVVWp $h3A@@2|VRPTQx $h3A@@2|VRQQPq $h3A@@2|VRQQXw $h3A@@2|VRPSPr $h3A@@2|VRQRPp $h3A@@2|VRPSTp $h3A@@2|VRQRQw $h3A@@2|VRPSUw $h3A@@2|VRPSVt $h3A@@2|VRQQVs $h3A@@2|VRPTQx $h3A@@2|VRQQXw $h3A@@2|VRQRPp $h3A@@2|VRQRQw

Koristen nasvet: Do srede junija in od zaËetka septembra odliËno raste Paprika 83 007141 pod folijskim tunelom.

$h3A@@2|VRPRYv $h3A@@2|VRVVWp $h3A@@2|VRQQPq $h3A@@2|VRPSPr $h3A@@2|VRPSTp $h3A@@2|VRPSUw $h3A@@2|VRPSVt $h3A@@2|VRQQVs $h3A@@2|VRPYQs $h3A@@2|VRPTQx $h3A@@2|VRPYTt $h3A@@2|VRQQXw $h3A@@2|VRPYVx $h3A@@2|VRQRPp $h3A@@2|VRVTXy $h3A@@2|VRQRQw $h3A@@2|VRPYXr $h3A@@2|VRPYYy $h3A@@2|VRQPPr $h3A@@2|VRVQXr $h3A@@2|VRVQYy $h3A@@2|VRPPXq $h3A@@2|VRPRUx $h3A@@2|VRQPUw $h3A@@2|VRPRWr

VALENTIN 525 VALENTIN 522 007140 SAN 81 180265PARADIŽNIK 10 PARADIŽNIK SAINT P. MARZANO F1

$h3A@@2|VRQPYu $h3A@@2|VRPRYv $h3A@@2|VRVVWp $h3A@@2|VRQQPq $h3A@@2|VRPSPr $h3A@@2|VRPSTp $h3A@@2|VRPSUw $h3A@@2|VRQPYu $h3A@@2|VRPSVt $h3A@@2|VRPRYv $h3A@@2|VRQQVs $h3A@@2|VRVVWp $h3A@@2|VRPTQx $h3A@@2|VRQQPq $h3A@@2|VRQQXw $h3A@@2|VRPSPr $h3A@@2|VRQRPp $h3A@@2|VRPSTp $h3A@@2|VRQRQw $h3A@@2|VRPSUw $h3A@@2|VRPSVt $h3A@@2|VRQQVs $h3A@@2|VRPTQx $h3A@@2|VRQQXw $h3A@@2|VRQRPp $h3A@@2|VRQRQw 80

002727

VALENTIN 522 007140 PARADIŽNIK SAINT P.

$h3A@@2|VRQPYu $h3A@@2|VRPRYv $h3A@@2|VRVVWp $h3A@@2|VRQQPq $h3A@@2|VRPSPr $h3A@@2|VRPSTp $h3A@@2|VRPSUw $h3A@@2|VRQPYu $h3A@@2|VRPSVt $h3A@@2|VRPRYv $h3A@@2|VRQQVs $h3A@@2|VRVVWp $h3A@@2|VRPTQx $h3A@@2|VRQQPq $h3A@@2|VRQQXw $h3A@@2|VRPSPr $h3A@@2|VRQRPp $h3A@@2|VRPSTp $h3A@@2|VRQRQw $h3A@@2|VRPSUw $h3A@@2|VRPSVt $h3A@@2|VRQQVs $h3A@@2|VRPTQx $h3A@@2|VRQQXw $h3A@@2|VRQRPp $h3A@@2|VRQRQw 80

VALEN 10 SIVRIA

VALEN 10 FEFER

10 VALEN 10 KALIF

VALEN 10 VALEN DEČJA 10 KURT

VALEN 10 VALEN KREŠ 10 ŠORO

plodovke

Št. semen v gramu: 120−160

002727

VALEN 10 VALEN MOTO 10 MAJSK

002727

80 87

007140

81 88

180265

82 89

VALENTIN 528 VALENTIN 564 PAPRIKA VALENTIN 530 PAPRIKA VALENTIN 551 PAPRIKA 007142VALENTIN 70 10 002728PARADIŽNIK HARZFEUER 83 007141VALENTIN 10 10 VALENTIN 595 ČEBULA 574 84 PAPRIKA 577 ČEBULA002723FEFERONI RUMENI OSTRI RUMENA 91 002732BOTINEČKA 002730F1 10 10 90 002731SIVRIA HOLAND.RUM. ŠOROKŠARI MAJSKI SREB.

002728

83 90

VALENTIN 565 PAPRIKA VALENTIN 551 PAPRIKA VALENTIN 564 PAPRIKA VALENTIN 530 PAPRIKA 007143VALENTIN 002724 10 007141 10 84 007142VALENTIN 10 577 85 ČEBULA 595 71 ČEBULA ZELENI OSTRI FEFERONI RUMENI OSTRI FEFERONI 002731SIVRIA 10 10 91 002732BOTINEČKA RUMENA MAJSKI SREB. HOLAND.RUM.

VALEN 10 NORV

007141

84 91

VALENTIN 566 PAPRIKA VALENTIN 564 PAPRIKA VALENTIN 565 PAPRIKA VALENTIN 551 PAPRIKA 007144 10 72 002725 10 007142 85 007143VALENTIN 10 595 86 ČEBULA FEFERONI SLADKI FERDI FEFERONI RUMENI OSTRI FEFERONI ZELENI OSTRI 10 002732BOTINEČKA RUMENA HOLAND.RUM.

VALEN 10 SREB

007142

85

VALENTIN 569 PAPRIKA VALENTIN 565 PAPRIKA VALENTIN 566 PAPRIKA VALENTIN 564 PAPRIKA 87 002729 10 73 009928 10 007143 86 007144 10 KALIF.ČUDO FEFERONI SLADKI FERDI FEFERONI RUMENI OSTRI FEFERONI ZELENI OSTRI

VALEN 10 ZELEN VERD

007143

86

VALENTIN 570 PAPRIKA VALENTIN 566 PAPRIKA VALENTIN 569 PAPRIKA VALENTIN 565 PAPRIKA 88 007145 10 74 009901 10 007144 87 002729 10 KURTOVSKA KAPIJA FEFERONI SLADKI FERDI KALIF.ČUDO FEFERONI ZELENI OSTRI

VALEN 10 RDEČ CHAR

007144 007144

87

002729 VALENTIN 574 PAPRIKA VALENTIN 569 PAPRIKA 002730 VALENTIN 570 PAPRIKA 005787 VALENTIN 566 PAPRIKA 007145 89 002730 10 75 005787 10 002729 88 007145 10 ŠOROKŠARI KALIF.ČUDO KURTOVSKA KAPIJA FEFERONI SLADKI FERDI

VALEN 10 DOM.

Feferoni 002729 Ferdi

007145MARZANO F1 89

VALENTIN 577 ČEBULA VALENTIN 570 PAPRIKA VALENTIN 574 PAPRIKA RUMENA 90 002731SIVRIA 10 91 002732BOTINEČKA 002730F1 10 MAJSKI SREB. KURTOVSKA KAPIJA ŠOROKŠARI

VALENTIN VALENTIN PAPRIKA VALENTIN 574 PAPRIKA VALENTIN PAPRIKA sladki88 566 Paprika 569 89 569 Paprika 570 90 570 Paprika JajËevec 577 ČEBULA 491 002731 76 574 007138 007145 10 002730 10 10 MAJSKI SREB. KURTOVSKA KAPIJA ŠOROKŠARI KALIF.ČUDO Kalifornijsko Ëudo Kurtovska kapija Soroksari DomaËi srednje dolg

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L. Capsicum annuum L. Capsicum annuum L. Solanum melongena L. VALENTIN 595 ČEBULA VALENTIN 574 PAPRIKA VALENTIN 577 ČEBULA VALENTIN 570 PAPRIKA 91 002732 10 77 002726 10 002730 90 002731 10 HOLAND.RUM. ŠOROKŠARI MAJSKI SREB. KURTOVSKA Srednje zgodnja sorta (115 Zelo pozna sortaKAPIJA (135 dni), Srednje pozna in zelo Pozna sorta (130 dni), tip Zgodnja sorta, primerna

007145

89

dni) Semenarne Ljubljana

tip babura. Ima velike plo­

rodna sorta (125 dni). Ima

VALENTIN plodove, 577 ČEBULA VALENTIN 574zelene PAPRIKA podolgovate z rdeËimi plodovi,90 ki imajo002731 dove, intenzivne ki so 91 002732 10 002730 MAJSKI SREB. ŠOROKŠARI

sladek okus. Primerni so za vlaganje in sveæo uporabo.

002731

002732

91

in rdeËe barve, ki so zelo mesnati in sladki. Primerna ČEBULA je VALENTIN za takojšno 577 uporabo, vla­ 002732 MAJSKI SREB. ganje in polnjenje. VALENTIN 595 ČEBULA HOLAND.RUM.

boËno splošËeni ter zelene in intenzivno rdeËe barve. VALENTIN ČEBULA Primerni so za595 sveæo upo­ 10 HOLAND.RUM. rabo, peËenje in vlaganje. Je udomaËena sorta. 10

Babura. Daje velik pridelek za vzgojo v plastenjakih, VALENTIN 595in ČEBULA rumenih, sladkih rastlinjakih in na prostem. 78okusnih 007139 10 10 HOLAND.RUM. paprik. Plodovi so najboljši Srednje dolgi, debeli plo­ za pripravo polnjenih dovi so odliËni dušeni in paprik. 10 Je udomaËena sorta. peËeni.

VALEN 10 VALEN MOTO 10 HOLA

VALEN 10

91MATA 10

VALEN 10 PARA

VALEN 10 PARA

VALEN PARA


Kumare Št. semen v gramu: 33−50 KoliËina semena za setev: 1 kg/ha; 10 g/100 m² (vzgoja sadik); 3−4 kg/ha, 30−40 g/100 m² (direktna 92 002733 setev) Seme kali: 10−12 dni 93 002734 »as setve: Marec−maj

»as presajanja: Maj Sadilna razdalja: 94 50 x 100 cm

002735 002735

93

002734

94

002735

$h3A@@2|VRQRWy $h3A@@2|VRQRYs $h3A@@2|VRQSRs $h3A@@2|VRVVYt $h3A@@2|VRQSVq $h3A@@2|VRQWSv $h3A@@2|VRQSUt $h3A@@2|VRPPYx $h3A@@2|VRQSXu $h3A@@2|VRQWRy $h3A@@2|VRQWTs $h3A@@2|VRQRWy $h3A@@2|VRVRTs $h3A@@2|VRQRYs $h3A@@2|VRVRPu $h3A@@2|VRQSRs $h3A@@2|VRVVYt $h3A@@2|VRQSVq $h3A@@2|VRQWSv $h3A@@2|VRQSUt $h3A@@2|VRPPYx $h3A@@2|VRQSXu $h3A@@2|VRQWTs $h3A@@2|VRVRTs $h3A@@2|VRVRPu

VALENTIN 616 POR ELEFANT

VALENTIN 621 KUMARE 002733 DOLGE ZELENE

92

$h3A@@2|VRQWRy $h3A@@2|VRQRWy $h3A@@2|VRQRYs $h3A@@2|VRQSRs $h3A@@2|VRVVYt $h3A@@2|VRQSVq $h3A@@2|VRQWSv $h3A@@2|VRQWRy $h3A@@2|VRQSUt $h3A@@2|VRQRWy $h3A@@2|VRPPYx $h3A@@2|VRQRYs $h3A@@2|VRQSXu $h3A@@2|VRQSRs $h3A@@2|VRQWTs $h3A@@2|VRVVYt $h3A@@2|VRVRTs $h3A@@2|VRQSVq $h3A@@2|VRVRPu $h3A@@2|VRQWSv $h3A@@2|VRQSUt $h3A@@2|VRPPYx $h3A@@2|VRQSXu $h3A@@2|VRQWTs $h3A@@2|VRVRTs $h3A@@2|VRVRPu

VALENTIN 614 POR 002736 93 CARENTAN

VALENTIN 629 KUMARE 002734 10 EVA

VALENTIN 614 POR 002734 96 CARENTAN

VALENTIN 616 POR 180266 10 94 ELEFANT

VALENTIN 637 KUMARICE 002735 10 PARIŠKI KORNIŠON

94

VALENTIN 616 POR 002735 97 ELEFANT

VALENTIN 621 KUMARE VALENTIN 673 KUMARICE 002737 10 95 002736 10 DOLGE ZELENE LEVINA F1

95

002736 VALENTIN 621 KUMARE 002739 VALENTIN 629 KUMARE 180266 VALENTIN 630 KUMARE 002736 98 002739 10 96 180266 10 DOLGE ZELENE EVA DARINA F1

$h3A@@2|VRQWRy $h3A@@2|VRQWRy $h3A@@2|VRQRWy $h3A@@2|VRQRWy $h3A@@2|VRQRYs $h3A@@2|VRQRYs $h3A@@2|VRQSRs $h3A@@2|VRQSRs $h3A@@2|VRVVYt $h3A@@2|VRVVYt $h3A@@2|VRQSVq $h3A@@2|VRQSVq $h3A@@2|VRQWSv $h3A@@2|VRQWSv $h3A@@2|VRQSUt $h3A@@2|VRQSUt $h3A@@2|VRPPYx $h3A@@2|VRPPYx $h3A@@2|VRQSXu in buËe $h3A@@2|VRQWRy $h3A@@2|VRQSXu BuËke$h3A@@2|VRQWTs $h3A@@2|VRQRWy $h3A@@2|VRQWTs $h3A@@2|VRVRTs $h3A@@2|VRQRYs $h3A@@2|VRVRTs $h3A@@2|VRVRPu $h3A@@2|VRQSRs $h3A@@2|VRVRPu $h3A@@2|VRVVYt $h3A@@2|VRQSVq $h3A@@2|VRQWSv $h3A@@2|VRQSUt $h3A@@2|VRPPYx $h3A@@2|VRQSXu $h3A@@2|VRQWTs $h3A@@2|VRVRTs 92

002733

93

95

»as pobiranja pridelka: Kumare 002736 Julij−september 95

VALENTIN KUMARE VALENTIN VALENTIN Kumare 629 99 629 Kumare 637 KUMARICE Kumare 662 KUMARE 637 10 96 621 180266 10 007146 97 630 002737 EVA PARIŠKI KORNIŠON SONČNI POTOK Marketer Eva Darina F1 Pariški kornišon (Dolge zelene) Cucumis sativus L. Cucumis sativus L. Cucumis sativus L.

plodovke

Dobri sosedje: Bazilika, drobnjak, kapusnice, VALENTIN 637 KUMARICE VALENTIN 673 KUMARICE VALENTIN 697 BUČKE 96 180266 002737 100 005788 10 98 002739 10 Cucumis sativus L.97 PARIŠKI KORNIŠON LEVINA ELITE F1 so­­la­­ta, zelena, špinaËa, Srednje dolge, travno zele­ Hibrid, ki jeF1zelo odporen Imajo drobne, temno zelene visoki fiæol, Ëebula, slad­ki na bolezni. Velike, temno plodove za vlaganje. Redno Dolge, lepe solatne kumare, ne kumare, ki so mesnate, 002733VALENTIN 698 BUČKE komarËek, sladka ko­­ru­­ VALENTIN 673 KUMARICE VALENTIN 630 92 KUMARE okusne, uporabne za solato. zelene, jih 10 obtrgujemo, da zrastejo ki zrastejo na bujni98rastlini.002739 97 pesa002737 10 gladke solatne 101 002740 99 007146 za, grah, por, rdeËa LEVINA F1 DARINA F1 V.MARROW PAR. Mlade plodove uporabljamo kumare, ki so odliËnega novi. Koristen nasvet: VALENTIN 614 POR za vlaganje. okusa. Lahko jih vzgajamo 92 002733 93 002734VALENTIN 701 BUČKE VALENTIN 630 KUMARE naVALENTIN 662tunelom KUMARE Kumare zahtevajo veliko002739 CARENTAN prostem, pod in 98 10 99 007146 102 002741 10 100 005788 DARINA F1 SONČNI POTOK GREYZINI F1 toplote, vode in zatišje. v rastlinjaku. Po naravi so ovijalke, VALENTIN 616 POR VALENTIN 614 POR VALENTIN 705 BUČKA 93 002734 10 002733zato jim ponudimo ogro­ VALENTIN 662 KUMARE VALENTIN 697 94 BUČKE002735ELEFANT CARENTAN 10 99 007146 10 100 005788 103 009904 ŠPAGETARICA VEG. 101 002740 dje za vzpenjanje ali SONČNI POTOK ELITE F1 SPAGHETTI na­pnemo mreæo.

$h3A@@2|VRQWRy $h3A@@2|VRQRWy Kumare $h3A@@2|VRQRYs $h3A@@2|VRQSRs $h3A@@2|VRVVYt $h3A@@2|VRQSVq $h3A@@2|VRQWSv $h3A@@2|VRQSUt $h3A@@2|VRPPYx $h3A@@2|VRQSXu $h3A@@2|VRQWTs $h3A@@2|VRVRTs $h3A@@2|VRVRPu

002734

100

VALENTIN 616 POR 005788ELEFANT 101

VALENTIN 621 KUMARE 94 002735 10 VALENTIN 697 BUČKE VALENTIN 698 95 BUČKE002736VALENTIN 710 BUČA DOLGE ZELENE 002740 104 009906 10 102 002741 10 ELITE F1 V.MARROW PAR. SLOVENSKA GOLICA

VALENTIN 614 POR VALENTIN 629 KUMARE VALENTIN 621 KUMARE 002733 95 002736 10 10 VALENTIN 698 BUČKE VALENTIN 701 96 BUČKE180266EVA CARENTAN 002740DOLGE ZELENE102 10 002741 103 009904 10 V.MARROW PAR. GREYZINI F1

002735

92 101

002736

93 102

180266

94 103

002737

95 104

002739

96

VALENTIN 630 KUMARE 180266 DARINA F1

007146 007146

97

002737 VALENTIN 662 KUMARE 002737 SONČNI POTOK

92

Št. semen v gramu:

VALENTIN 616 POR VALENTIN 629 KUMARE 705 BUČKA 002734 10 96 180266VALENTIN 97 10 BuËke: 3−10;701 1 seme VALENTIN BUČKE ELEFANT 10 002741EVA 103 009904buËe je ca. 2 g ŠPAGETARICA VEG. 104 GREYZINI F1 SPAGHETTI semena za VALENTIN 621 KUMARE VALENTIN 637 KUMARICE KoliËina VALENTIN 705 BUČKA 002735 97 002737 10 10 BuËke: VALENTIN 710 98 BUČA setev: 1 kg/ha; DOLGE ZELENE PARIŠKI KORNIŠON 009904 10 104 009906ŠPAGETARICA VEG. SLOVENSKA GOLICA 10 g/100 m² (vzgoja SPAGHETTI sadik); 3−5 kg/ha, VALENTIN 673 KUMARICE VALENTIN 629 KUMARE 002736 002739 10 99 10 30−50 m²98 VALENTIN 710 BUČA EVA g/100 10 009906LEVINA F1 (direktna setev) SLOVENSKA GOLICA

0

Kumare 005788

VALENTIN Kumare 697 BUČKE 673 98 662 002739 ELITE F1 Marketmore Levina F1 (SonËni potok) Cucumis sativus L. VALENTIN 698 BUČKE

1

002740 Cucumis

2

VALENTIN 701 BUČKE Plodovi ne postanejo trpki ki zrastejo na bujni100 rastlini.005788 002741 GREYZINI F1

3

009904

101

4

009906

Seme kali: 8−12 dni VALENTIN 637 KUMARICE 99 10 PARIŠKI KORNIŠON

»as setve/presajanja: April−maj

007146 10

VALENTIN 673 KUMARICE 005788 005788 10

100 10 Sadilna LEVINA razdalja: F1 100 x 100 cm; 200 x 300 cm

VALENTIN 630 KUMARE BuËke 101 002740 10 10

DARINA F1 »as pobiranja pridelka: Junij−september

VALENTIN 662 KUMARE

Elite F1

Cucurbita pepo L.

VALENTIN 637 KUMARICE 002737 PARIŠKI KORNIŠON 009906 10 VALENTIN 673 KUMARICE 002739 LEVINA F1 10 VALENTIN 630 KUMARE 007146 DARINA F1

100

VALENTIN 662 KUMARE 005788 SONČNI POTOK

101

002740 VALENTIN 697 BUČKE 002740 ELITE F1

102

VALENTIN 697 BuËke 698 BUČKE 698 002741 V.MARROW PAR. Vegetable Marrow partim VALENTIN 701 BUČKE

in so odliËni za vlaganje. Zrele plodove redno pobi­ VALENTIN 705 BUČKA ramo, da zrastejo novi. 002740 ŠPAGETARICA VEG.

Dobri 102 002741 10 103 009904 10 sosedje: Bazilika, Cucurbita pepoF1L. SONČNI POTOK GREYZINI Zelo zgoden, roden in fiæol, Ëebula, koruza, od­po­­ren hibrid. Okusne, Zgodnja sorta bujne rasti, rdeËa pesa, kapucinka VALENTIN 705 BUČKA VALENTIN 697 BUČKE mar­ mo­rirano zelene, sve­009906 ki ŠPAGETARICA oblikuje grmiËekVEG. (brez 10 103 009904 104 10 Koristen ELITE F1nasvet: BuËke tle­ Ë e buËke rastejo na grmi­ SPAGHETTI vreæ). BuËke so marmori­ ali cukini rastejo na Ëku (brez vreæ). rane, belo-zelene z rumen­ grmi­­Ëku, buËe pa na dol­ VALENTIN 698 BUČKE VALENTIN 710 BUČA kastim mesom. 10 poganjkih oz.104 gih vreæah.009906 10

102

VALENTIN 710 BUČA 002741 SLOVENSKA GOLICA

VALENTIN 701 BUČKE 10 GREYZINI F1

10

103

009904

VALENTIN 705 BUČKA ŠPAGETARICA VEG. SPAGHETTI

10

sativus L.99

007146 V.MARROW PAR. na Hibrid, ki je odporen

Dolge, lepe solatne kumare, bolezni. Daje velik pridelek.

SPAGHETTI

V.MARROW PAR.

VALENTIN 710 BUČA

SLOVENSKA GOLICA


002737

98

002739

99

007146

100

005788

101

002740

180267 180267

102

BuËa 180268

103

Cucurbita maxima104 L.

007147

VALENTIN 673 KUMARICE VALENTIN 630 KUMARE 002739 99 007146 10 LEVINA F1 DARINA F1

VALENTIN 662 KUMARE 10 SONČNI POTOK

10

99

VALENTIN 630 KUMARE VALENTIN 662 KUMARE 007146 100 005788 10 DARINA F1 SONČNI POTOK

VALENTIN 697 BUČKE 10 ELITE F1

10

100

VALENTIN 662 KUMARE VALENTIN 697 BUČKE 005788 101 002740 10 SONČNI POTOK ELITE F1

VALENTIN 698 BUČKE 10 V.MARROW PAR.

10

101

VALENTIN 697 BUČKE VALENTIN 698 BUČKE 002740 102 002741 10 ELITE F1 V.MARROW PAR.

VALENTIN 701 BUČKE 10 GREYZINI F1

10

102

VALENTIN 705 BUČKA VALENTIN 698 BUČKE VALENTIN 701 BUČKE 002741 10 105 180267ŠPAGETARICA 103 009904 10 VEG. V.MARROW PAR. GREYZINI F1 SPAGHETTI

$h3A@@2|VRQWSv $h3A@@2|VRQSUt $h3A@@2|VRPPYx $h3A@@2|VRQSXu $h3A@@2|VRQWTs $h3A@@2|VRVRTs $h3A@@2|VRVRPu

VALENTIN 750 MELONA 009906 ANANASin okusne, mar­ Rodovitne

Oranæne buËe so hruškaste

in imajo oranæno rdeËe meso. Rastejo na dolgih poganjkih. Lahko jih dolgo 005637 skladišËimo. So zelo deko­ rativne.

VALENTIN 705 BUČKA

morirane, belo-zelene VALENTIN 751 odporne MELONA buËke, ki so zelo MELONA MEDNA ROSA na bolezni. Rastejo v grmiËku.

VALENTIN 813 LUBENICA CR. SWEET

VALENTIN 710 BUČA

180269

VALENTIN 817 LUBENICA KLONDIKE BLUE RIBBON (podolgovata)

008113

VALENTIN 950 FIŽOL MERAVIGLIA DI VENEZIA NANO

008114

105 180267 VALENTIN 951 FIŽOL 10 TRIONFO VIOLETTO

106

180268 180271

107

007147 007147 180272

Melona 007148

Ananas

007148

10

105

180267

106 113

VALENTIN 720 BUČA VALENTIN 700 BUČA 180268 107 007147 10 SWEET MAMMA F1 HOKAIDO 114 032588

$h3A@@2|VRVWPp $h3A@@2|VRVWQw $h3A@@2|VRPTRu $h3A@@2|VRPTWp $h3A@@2|VRRQTv $h3A@@2|VRPUQw $h3A@@2|VRVWRt $h3A@@2|VRVTYv $h3A@@2|VRVUPr $h3A@@2|VQRTRp $h3A@@2|VQRTSw 106

VALENTIN 700 BUČA 180268 HOKAIDO 008114

$h3A@@2|VRVWPp $h3A@@2|VRVWQw $h3A@@2|VRPTRu $h3A@@2|VRPTWp $h3A@@2|VRRQTv $h3A@@2|VRPUQw $h3A@@2|VRVWRt $h3A@@2|VRVTYv $h3A@@2|VRVUPr $h3A@@2|VQRTRp $h3A@@2|VQRTSw $h3A@@2|VRVWUu

110

114

VALEN ANAN

VALEN MELO

VALEN CR. SW

VALEN SUGA

VALEN KLON (podol VALEN VALEN HOKA MERA NANO VALEN 10 VALEN 93SWEE TRION

VALEN 10 VALEN ANAN BERG

VALENTIN 751 MELONA VALENTIN 720 BUČA VALENTIN 750 MELONA VALENTIN 700 BUČA 108 007148 10 180268 109 005637 10 107 007147 10 VALENTIN MELONA MEDNA ROSA SWEET MAMMA F1 ANANAS HOKAIDO 955 FIŽOL TOP 10 116 180271 CROP

VALEN 10 VALEN CR. SW PIEMO

VALENTIN 813 LUBENICA VALENTIN 750 MELONA VALENTIN 751 MELONA VALENTIN 720 BUČA 109 005637 10 007147 110 007149 10 108 10 VALENTIN FIŽOL ČUDO007148ANANAS CR. SWEET MELONA MEDNA ROSA SWEET MAMMA F1 10 117 180272 PIEMONTA

VALEN 10 VALEN SUGA GRAH VALEN 10 KLON (podol

$h3A@@2|VRVWPp $h3A@@2|VRVWQw $h3A@@2|VRPTRu $h3A@@2|VRPTWp $h3A@@2|VRRQTv $h3A@@2|VRPUQw $h3A@@2|VRVWRt $h3A@@2|VRVTYv $h3A@@2|VRVUPr $h3A@@2|VQRTRp

Srednje pozna sorta, ki voËasno dozori, še posebej plodovi in z izredno slad­ ki dozori v pribliæno 85 ki dozori v 85−90 dnevih. VALENTIN 817 LUBENICA VALENTIN 950 FIŽOL VALENTINplodovi, 951 FIŽOL VALENTIN 815 LUBENICA dozori Plodovi Ëe jo sadimo na Ërno kim mesom. Vzgojimo dnevih. okrogli Podolgovati teæki 113 008114 111 folijo180269 KLONDIKE BLUE RIBBON 10 Ovalno DI 114 032588 112 si 008113 MERAVIGLIA VENEZIA 10 10 v 85 dneh. 007149 TRIONFO VIOLETTO SUGAR BABY so ovalno okrogli, veliki in ali v tunel. Ima zelo aroma­ sadike in jih presadimo na plodovi, 7−11 kg, so svetlo zeleni s (podolgovata) NANO teæki do 5 kg, so imajo sladko, rdeËe meso. tiËno meso. Vzgojimo si najtoplejše mesto v gredi, temno zelene barve. temno zelenimi progami. VALENTIN 950 FIŽOL VALENTIN 817 LUBENICA VALENTIN FIŽOL 951 FIŽOL Lupina zelena in 032588VALENTIN sadike in jih presadimo sajKLONDIKE potrebujejo veliko Najbolje raste992 v globokih, 114 112 na008113 MERAVIGLIA VENEZIA 10 115 032589 10 113 008114 180269 BLUE RIBBON 10 je svetlo DI BERGGOLD TRIONFO VIOLETTO NANO ima temno zelene proge. (podolgovata) najtoplejše mesto v gredi, toplote. Še bolje je, Ëe jih humoznih, dobro pogno­ Najbolje raste v globokih, saj potrebujejo veliko toplo­ sadimo na Ërno kajti jenih in vlaænih tleh. VALENTIN 950folijo, FIŽOL VALENTIN 955 FIŽOL TOP VALENTIN 951 FIŽOL VALENTIN 992 FIŽOL humoznih, dobro pogno­ ­te. Obilno gnojimo113 in zali­008114 le MERAVIGLIA ta zelo segrejeDItla. Obilno 115 032589 10 116 180271 10 114 032588 008113 VENEZIA 10 CROP TRIONFO VIOLETTO BERGGOLD NANO in zalivamo. jenih in vlaænih tleh. Potre­ vamo. gnojimo buje toploto in sonce.

008114

VALEN 10 SWEE

VALEN 10 VALEN MELO CROP

VALENTIN 950L. FIŽOL VALENTIN 817 LUBENICA Citrullus Cucumis melo L. Citrullus lanatus lanatus VALENTIN 815(Thunb.) LUBENICA Citrullus lanatus L. VALENTIN 813 LUBENICA 112 008113KLONDIKE DI VENEZIA 10 007149 113 008114MERAVIGLIA 111 180269 BLUE RIBBON 10 10 L. Mansf. SUGAR BABY CR. SWEET Zelo zgodnja sorta, ki pra­ Pozna sorta z jajËastimi Srednje pozna lubenica, Srednje NANO pozna lubenica, (podolgovata)

Cucumis melo L.

005637

VALEN 10 HOKA

VALENTIN 750 MELONA VALENTIN 700 BUČA VALENTIN 720 BUČA 107 007147 10 180267 108 007148 10 106 180268 VALENTIN 992 FIŽOL ANANAS HOKAIDO SWEET MAMMA F1 10 115 032589 BERGGOLD

007148 005637 007149 VALENTIN 815 LUBENICA VALENTIN 751 MELONA VALENTIN 813 LUBENICA 180269 VALENTIN 750 MELONA 110 007149 10 007148 111 180269 10 109 005637 10 VALENTIN SLADKORNI SUGAR BABY MELONA MEDNA ROSA CR. SWEET ANANAS 10 GRAH VALENTIN 817 LUBENICA VALENTIN 813 LUBENICA VALENTIN 815 LUBENICA VALENTIN Melona 751 MELONA Lubenica Lubenica Lubenica BLUE RIBBON 817 111 813 180269 KLONDIKE 109 750 005637 10 112 815 008113 110 751 007149 10 10 CR. SWEET SUGAR BABY MELONA MEDNA ROSA (podolgovata) Medna rosa Crimsonsweet Sugar Baby Klondike Blue Ribbon 108

108

Na prosto jo sejemo sredi BuËe so v premeru velike maja, ko se tla ogrejejo na pribl. 30 cm. So zelene BuËa špagetarica je pose­ 10 °C. Rastlina poganja barve, plošËato okrogle bno10pozna jesenska buËa, 109 005637 vreæe. Lepo uspeva v oblike z intenzivno rume­ ki jo lahko hranimo dolgo dobro pognojenih tleh. Od nim mesom. Iz buË pripra­ v zimo. BuËe pobiramo, poznega poletja do110 jeseni007149 vljamo razliËne zelenjavne ko 10 merijo v dolæino 15−25 jedi. Ker spadajo med cm in tehtajo 1−2,5 kg. Med dozorevajo srednje veliki, plošËato okrogli, zeleno zimske buËe, jih lahko kuhanjem se njeno meso progasti plodovi. Dozorele dolgo skladišËimo. 10 spremeni v vlakna, bolje 111 180269 reËeno, zelenjavne špagete.  buËe so rumene barve z zelenimi 105 180267 10 112 008113 progami.

VALENTIN 815 LUBENICA SUGAR BABY

180267 032589

10

10 Cucurbita pepo L. SLOVENSKA GOLICA

007149

032588

$h3A@@2|VRVWPp $h3A@@2|VRVWQw $h3A@@2|VRPTRu $h3A@@2|VRPTWp $h3A@@2|VRRQTv $h3A@@2|VRPUQw $h3A@@2|VRVWRt $h3A@@2|VRVWPp $h3A@@2|VRVTYv $h3A@@2|VRVWQw $h3A@@2|VRVUPr $h3A@@2|VRPTRu $h3A@@2|VQRTRp $h3A@@2|VRPTWp $h3A@@2|VQRTSw $h3A@@2|VRRQTv $h3A@@2|VRVWUu $h3A@@2|VRPUQw $h3A@@2|VRVWVr $h3A@@2|VRVWRt $h3A@@2|VRVTYv $h3A@@2|VRVUPr $h3A@@2|VQRTRp $h3A@@2|VQRTSw $h3A@@2|VRVWUu $h3A@@2|VRVWVr

VALENTIN 710 BUČA710 BuËa VALENTIN 700 BuËke 720 BUČA BuËa 720 009904 ŠPAGETARICA VEG. 705 BuËa 10 104 701 009906 10 špagetarica 107 007147 10 SLOVENSKA GOLICA SWEET MAMMA F1 SPAGHETTI Greyzini F1 Vegetable Slovenska golica Sweet Mama F1 Spaghetti F1 Cucurbita pepo L. Cucurbita pepo L. Cucurbita maxima L.

oblike, teæke 1,5−2,5 kg 007148

105

$h3A@@2|VRQSUt $h3A@@2|VRPPYx $h3A@@2|VRQSXu $h3A@@2|VRQWTs $h3A@@2|VRVRTs $h3A@@2|VRVRPu

VALENTIN 705 BUČKA 002741 009904 009906 180268 VALENTIN 701 BUČKE VALENTIN 700 BUČA VALENTIN 710 BUČA 10 002741 103 009904 10 VEG. 180268 10 106 104 009906ŠPAGETARICA GREYZINI F1 HOKAIDO SLOVENSKA GOLICA SPAGHETTI

$h3A@@2|VRVWPp $h3A@@2|VRVWQw $h3A@@2|VRPTRu $h3A@@2|VRPTWp $h3A@@2|VRRQTv $h3A@@2|VRPUQw $h3A@@2|VRVWRt BuËke in buËe $h3A@@2|VRVTYv $h3A@@2|VRVUPr $h3A@@2|VQRTRp $h3A@@2|VRVWPp $h3A@@2|VQRTSw $h3A@@2|VRVWQw $h3A@@2|VRVWUu $h3A@@2|VRPTRu $h3A@@2|VRVWVr $h3A@@2|VRPTWp $h3A@@2|VRRQTv $h3A@@2|VRPUQw $h3A@@2|VRVWRt $h3A@@2|VRVTYv $h3A@@2|VRVUPr Uchiki Kuri (Hokkaido)

98

$h3A@@2|VRQSVq $h3A@@2|VRQWSv $h3A@@2|VRQSUt $h3A@@2|VRPPYx $h3A@@2|VRQSXu $h3A@@2|VRQWTs $h3A@@2|VRVRTs $h3A@@2|VRVRPu

plodovke

97

BuËke in buËe

VALENTIN FIŽOL ČUDO VALENTIN 992 FIŽOL VALENTIN 955 FIŽOL TOP VALENTIN 951 FIŽOL 116 180271 10 032588 117 180272 10 115 032589 10 PIEMONTA BERGGOLD CROP TRIONFO VIOLETTO VALENTIN 955 FIŽOL TOP

VALENTIN SLADKORNI

VALEN 10 MERA NANO

VALEN 10 TRION

VALEN 10 BERG

VALEN 10 CROP

VALEN 10 PIEMO

VALEN 10 GRAH


stro»nice in sladka koruza

Grah

112

008113

Št. semen v gramu: 3−7 008114

114

032588

KoliËina semena za setev: 100−250 kg/ha; 2,5 kg/100 m²

»as setve: Marec−junij Sadilna razdalja: 3−5 x 30−60 cm

115

$h3A@@2|VRVTYv Nizki in visoki fiæol $h3A@@2|VRVUPr $h3A@@2|VQRTRp $h3A@@2|VQRTSw $h3A@@2|VRVWUu $h3A@@2|VRVWVr $h3A@@2|VRVWPp $h3A@@2|VRVWQw $h3A@@2|VRVWPp $h3A@@2|VRPTRu $h3A@@2|VRVWQw $h3A@@2|VRPTWp $h3A@@2|VRPTRu $h3A@@2|VRRQTv $h3A@@2|VRPTWp $h3A@@2|VRPUQw $h3A@@2|VRRQTv $h3A@@2|VRVWRt $h3A@@2|VRPUQw $h3A@@2|VRVTYv $h3A@@2|VRVWRt $h3A@@2|VRVUPr $h3A@@2|VRVTYv $h3A@@2|VQRTRp $h3A@@2|VRVUPr $h3A@@2|VQRTSw $h3A@@2|VQRTRp $h3A@@2|VRVWUu $h3A@@2|VQRTSw $h3A@@2|VRVWVr $h3A@@2|VRVWUu $h3A@@2|VRVWVr Št. semen v gramu: 2−4

113

Seme kali: 8−10 dni

VALENTIN 950 FIŽOL 007147 10 MERAVIGLIA DI107 VENEZIA NANO

032589

VALENTIN 951 FIŽOL 108 007148 10

TRIONFO VIOLETTO KoliËina semena za setev: 120−180 kg/ha oz. 0,8−1,3 992 kg/100 m² VALENTIN FIŽOL 109 (nizki fiæol); 50−80 kg/ 005637 10 BERGGOLD ha oz. 0,7−1,3 kg/100 m² (visoki fiæol) VALENTIN 955 FIŽOL TOP 110 007149 10

CROPkali: 6−10 dni Seme

»as setve: April−julij

116 180271 »as pobiranja pridelka: Maj−september

180272 Dobri sosedje: KorenËek, 117 180272 redkvica, redkev, solata, zelena, špinaËa, buËke, koruza, koper

VALENTIN FIŽOL ČUDO 111 180269 10

PIEMONTA Sadilna razdalja: Nizki fiæol: 10 x 50 cm; visoki fiæol: SLADKORNI 20 x 80 cm VALENTIN GRAH

105

$h3A@@2|VRVWPp $h3A@@2|VRVWQw $h3A@@2|VRPTRu $h3A@@2|VRPTWp $h3A@@2|VRRQTv Nizki$h3A@@2|VRPUQw in visoki fiæol $h3A@@2|VRVWRt $h3A@@2|VRVTYv $h3A@@2|VRVUPr $h3A@@2|VQRTRp $h3A@@2|VQRTSw $h3A@@2|VRVWUu $h3A@@2|VRVWVr

VALENTIN 700 BUČA

106 Pisum sativum convar. HOKAIDO saccharatum

180267

008113 008113 10

»as pobiranja pridelka: Maj−september

180267

Sladkorni grah 838 Sweet Hendriks

105

112

$h3A@@2|VRPTRu $h3A@@2|VRPTWp $h3A@@2|VRRQTv $h3A@@2|VRPUQw $h3A@@2|VRVWRt $h3A@@2|VRVTYv $h3A@@2|VRVUPr $h3A@@2|VQRTRp $h3A@@2|VQRTSw $h3A@@2|VRVWPp $h3A@@2|VRVWUu $h3A@@2|VRVWQw $h3A@@2|VRVWVr $h3A@@2|VRPTRu $h3A@@2|VRPTWp $h3A@@2|VRRQTv $h3A@@2|VRPUQw $h3A@@2|VRVWRt $h3A@@2|VRVTYv $h3A@@2|VRVUPr $h3A@@2|VQRTRp $h3A@@2|VQRTSw $h3A@@2|VRVWUu $h3A@@2|VRVWVr

VALENTIN 700 BUČA

HOKAIDO Nizki fiæol 950 Koristen nasvet:113 Nizek 008114 RumenostroËni fiæol sadimo na prosto VALENTIN 720 BUČA plošËati Meraviglia 10 3−4 tedne od 180268vsake SWEET MAMMA F1 konca aprila do konca 114 032588 di Venezia

julija. Spo­mladi in jeseni, Phaseolus vulgaris L. Visok je 100−120 cm, VALENTIN 720 BUČA VALENTIN 750 MELONA ko je mraz, ga VALENTIN 700zavaru­ BUČA 107 007147 10 10 180267 SWEET MAMMA F1 ANANAS HOKAIDO poln rumenkasto zelenih jemo s folijskim tunelom Stroki so svetlo rumeni, 115 032589 ali agrokopreno Valen­ stro­kov. Sladke in okusne ravni in plošËati, dolgi okoli tin. Visoki fiæol mo stroke trgamo750 in upora­ VALENTIN MELONA 751 MELONA VALENTIN 720sadi­ BUČA 16VALENTIN cm in široki 1,8−2,0 cm. 10srede maja do105 108 007148od 180268 10 srede 180267MELONA ANANAS MEDNA ROSA SWEET MAMMA F1 bljamo mlade. Stroke zaËnemo obirati zelo 116 180271 junija. Prekle, ki so lese­­ zgodaj, ko so še mladi (60 ne ali kovinske (lahko 2 VALENTIN 751 MELONA LUBENICA VALENTIN 750 MELONA dniVALENTIN od setve). 813 Sejemo ga v 106 v 180268 109 005637m10 10 007147 visoke), postavimo MELONA MEDNA ROSA CR. SWEET ANANAS 117 180272 presledkih treh tednov. S razdalji 70 x 60, najveË tem podaljšamo Ëas 50 x 100 cm. Okoli pre­ VALENTIN 813 LUBENICA kel VALENTIN 815 LUBENICA VALENTIN 751 MELONA zorenja. 107zrn v007147 110 007149 10poloæimo 8−10 10 007148 CR. SWEET SUGAR BABY MELONA MEDNA ROSA 3 cm globoko jamico.

106

180268

105

107

007147

106

108

007148

107

109

005637

108

007149

109

VALENTIN 817 LUBENICA VALENTIN 815 LUBENICA VALENTIN 813 LUBENICA 108 007148KLONDIKE 111 180269 10 BLUE RIBBON 005637 10 SUGAR BABY CR. SWEET (podolgovata)

110

VALENTIN 817 LUBENICA VALENTIN 950 FIŽOL VALENTIN 815 LUBENICA RIBBON 109 005637MERAVIGLIA 112 008113 10 DI VENEZIA 10 007149KLONDIKE BLUE SUGAR BABY (podolgovata) NANO

111

VALENTIN 950 FIŽOL VALENTIN 817 LUBENICA VALENTIN 951 FIŽOL VENEZIA 10 110 007149 10 008114KLONDIKE 180269MERAVIGLIA DI113 BLUE RIBBON TRIONFO VIOLETTO NANO (podolgovata)

112

VALENTIN 950 FIŽOL VALENTIN 951 FIŽOL VALENTIN 992 FIŽOL 10 180269 10 114 032588MERAVIGLIA 008113 DI111 VENEZIA TRIONFO VIOLETTO BERGGOLD NANO

113

VALENTIN 992 FIŽOL VALENTIN 955 FIŽOL TOP VALENTIN 951 FIŽOL 112 008113 10 115 032589 10 008114 BERGGOLD CROP TRIONFO VIOLETTO

114

032588 008114 VALENTIN 955 FIŽOL TOP 180271 VALENTIN FIŽOL ČUDO VALENTIN 992 FIŽOL 113 008114 10 116 180271 10 032588 CROP PIEMONTA BERGGOLD

115

VALENTIN ČUDO VALENTIN VALENTIN 955 FIŽOL980 TOP Visoki 955 Nizki fiæol FIŽOL117 992 Nizki fiæolSLADKORNI 951 10 fiæol 114 032588 10 180272 032589 PIEMONTA GRAH CROP Berggold Merveille de Piemonte Trionfo Violetto

grah 110 Sladkorni grah Sweet Hendriks

Nizki fiæol 111 180269 RumenostroËni plošËati Meraviglia di Venezia Top Crop 112 008113 Berggold

Merveille de Piemonte Antea 113 008114 Visoki fiæol Trionfo Violetto Anellino Verde 114 032588 Sladka koruza Gold Cup 032589 Koruza za popcorn 115 032589

116

Nizki 180271

fiæol Top Crop

117

180272

Phaseolus vulgaris L.

116

Phaseolus vulgaris L. VALENTIN SLADKORNI 180271 GRAH

Stroki so zeleni. Daje Stroki so rumeni. Je zelo velike, kakovostne pridelke zgoden fiæol, ki dozori v dolgih in debelih, 117 mesnatih, dveh mesecih. Ima zlato 180272 okusnih, okroglih strokov. rumene, fine, okrogle Zgodaj zori. stroke. Primeren je tudi za zamrzovanje.

Phaseolus vulgaris L. ČUDO VALENTIN FIŽOL

Phaseolus vulgaris L.

10 115 032589 10 PIEMONTA Zgoden fiæol, ki dozori v StroËji fiæol, ki zraste pri­­

55−60 dnevih. Uporablja­mo bliæno 2 m visoko. Odpo­ gaVALENTIN kot stroËji SLADKORNI fiæol 116 in zrnje.180271 ren10je na bolezni in dobro GRAH Stroki so brez niti, plošËati, prenaša sušo. Uspeva v široki in mesnati, vijoliËno toplih in hladnih krajih. Z marmorirani. Pri kuhanju se obiranjem vijoliËnih stro­ 117 180272 obarvajo rumeno. Seme je kov zaËne­­mo zelo zgodaj. marmorirano (pisano). VijoliËni stroki, ki niso nitasti, se pri kuhanju obar­ vajo svetlo zeleno. Na sadilno mesto posadimo 6−9 zrn 3−5 cm globoko.


30197

3,83E+12

3,83E+12

3831002620777

$h3A@@2|VRPWWw $h3A@@2|VRPVUt 30198

30198

$h3A@@2|VRPWWw $h3A@@2|VRPVUt 3831002620654

3,83E+12 Visoki fižol Anellino Verde

Visoki fiæol Anellino Verde

Nizki fiæol Nizki fižol Antea Antea

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Visoki in pozni fiæol z ukri­ v­­ljenimi stroki. Daje bogat pridelek okusnih strokov, ki jih uæivamo zelene. Pakiranje: 200 g

Nizki zgodni fiæol z zelenimi in plošËatimi stroki. Je zelo roden in okusen. Stroki so brez niti. Daje bogat pridelek. Pakiranje: 200 g

3,83E+12

Sladka koruza 118

005782

002742

002743

002744 002744

005782

$h3A@@2|VRPPRy $h3A@@2|VRQWUp $h3A@@2|VRQVSw $h3A@@2|VRQWQr $h3A@@2|VRVWTx

ZaËimbnice ZelišËni vrt

ZelišËni vrt je mešanica zelenjavnega in okrasnega vrta. ZelišËa in zaËimbnice so sestavni del vsakega vrta. Navadno rastejo na posebej urejenih gredah zelenjavnega vrta ali pomešane med drugimi Visoki fižol Anellino Verde vrtninami, lahko pa66so 002719 tudi del okrasnega vrta. V zadnjem Ëasu se upora­ 002720 bljajo tudi za balkonske in002720 67 Nizki fižol Antea okenske nasade. Ljudje jih cenijo zaradi njihove Vrtna kreša kulinariËne, kozmetiËne in002722 68 Gladkolistna zdravilne uporabnosti. 69

70

$h3A@@2|VRPPRy $h3A@@2|VRQWUp $h3A@@2|VRQVSw $h3A@@2|VRQWQr $h3A@@2|VRVWTx

Vrtna kreša Gladkolistna Rukola Bazilika VALENTIN 1070 RUKOLA

72

002725

73

009928

ZaËimbnice74

009901

002742VALENTIN 1070 RUKOLA

10 VALENTIN 1076 BAZILIKA

10

120

002743VALENTIN 1076 BAZILIKA

10 VALENTIN 1094 MAJARON

10

121

002744VALENTIN 1094 MAJARON

VALENTIN 1300 SLADKA 10 KOR.GOLD CUP

10

122

180270 VALENTIN 1300 SLADKA 180270 KOR.GOLD CUP

VALENTIN 1301 KORUZA 005782 118 005782 10 10 ZA POPCORN

VALENTIN koruza 1300 Koruza za 1301 KORUZA 1301 ZA POPCORN Gold Cup popcorn

Sladka 180270

Zea mays convar. saccharata Storæe nabiramo, ko zaËne­ ­jo laski na koncih rumeneti. Zrna morajo biti še mehka in mleËna. Ker potrebuje samo 70 dni za rast in razvoj, jo lahko sejemo veË­­krat na leto in si s tem podalj­šamo Ëas pobiranja zrelih storæev. Potrebuje dobro pognojena tla.

Zea mays ssp. everta Pribliæno 150 cm visoka rastlina, ki ima 2−3 storæe, dolge pribl. 12 cm. Iz zrelih zrn si pripravimo popkorn (kokice).

10

119

121

122

75

005787

76

007138

77

002726

118 78

005782 007139

VALEN MOTO

VALEN MOTO

VALEN MATA

VALEN NORV

VALEN SREB

VALEN ZELEN VERD

VALEN

95RDEČ

CHAR

VALEN DOM.

VALEN PARA

VALEN PARA

VALEN VALEN PARA

10 VALEN

Bazilika 1076 VALENTIN 1076 BAZILIKA 120 1070 002743

10 VALEN

$h3A@@2|VRPPRy $h3A@@2|VRQWUp $h3A@@2|VRQVSw $h3A@@2|VRQWQr $h3A@@2|VRVWTx

Rukola 002742

VALEN KREŠ

002742 002742VALENTIN 1070 RUKOLA

119

Eruca sativa 120

Hitro raste in je naravni vir razliËnih vitaminov in mine­ ralov. Pridelujemo jo skozi 002723 vse leto na vrtu ali v hiši. 002724

119

446

Lepidium sativum L.

008112

71

10

$h3A@@2|VRPYQs $h3A@@2|VRPYTt $h3A@@2|VRPYVx $h3A@@2|VRVTXy $h3A@@2|VRPYXr $h3A@@2|VRPYYy $h3A@@2|VRQPPr $h3A@@2|VRVQXr $h3A@@2|VRVQYy $h3A@@2|VRPPXq $h3A@@2|VRPRUx $h3A@@2|VRQPUw $h3A@@2|VRPPRy $h3A@@2|VRPRWr $h3A@@2|VRQWUp $h3A@@2|VRQVSw $h3A@@2|VRQWQr $h3A@@2|VRVWTx

VALEN DEČJA

sladka koruza / za»imbnice

30197

za»imbnice

Nizki in visoki fiæol

Ocimum basilicum

Rukolo sejemo od121 aprila 002744 NaVALENTIN mraz obËutljiva enole­ 002743 1094 MAJARON

do avgusta. Od pomla­di t­­nica zahteva sonËno in do jeseni imamo na voljo toplo rastišËe. Skozi vse VALENTIN 1300inSLADKA sveæe, okusne listiËe. leto (poleti v vrtu pozimi 002744 122 180270 KOR.GOLD CUP Rukola zraste do 40 cm v lonËku) obiramo sveæe in visoko. Liste, tako kot pri neæne liste. VALENTIN 1301 KORUZA peteršilju, vedno znova 180270 ZA POPCORN reæemo. Je aromatiËna rastlina posebnega okusa.

VALEN 10 KOR.G

VALEN 10 ZA PO 10


127

002747

128

032590

129

032591

130

032592

131

002748

cvetlice

Nizke enoletnice

125

002745 002745

126

002746

127

002747

VALENTIN 2260 002748 ASTER MEISTER 141 MEŠ.

VALENTIN 2362 10 ASTER 002758 NOJEVOPE.MEŠ.

10

132

VALENTIN 2275 002749 ASTER PRINZESS 142 MODRA

10 VALENTIN 2402 002759 ASTRA PRITLIKAVA

10

133

VALENTIN 2276 VALENTIN 2404 10 ASTER PRINZESS 002750 ASTER PPRINZESS 143 002760 RDEČA MEŠ.

10

134

VALENTIN 2277 002751 ASTER PRINZESS 144 ROZA

10 VALENTIN 2405 002761 ASTRA ENOJNA MEŠ.

10

135

VALENTIN 2362 002752 ASTER 145 NOJEVOPE.MEŠ.

VALENTIN 2440 10 IMPATIENS 002762 BALSA.MEŠ

10

VALENTIN 2460 002753 002763 VALENTIN 2402 10 IMPATIENS 10 002753 146 002763 ASTRA PRITLIKAVA WALER.MEŠ

10

$h3A@@2|VRQWWt $h3A@@2|VQRTTt $h3A@@2|VQRTUq $h3A@@2|VQRTVx $h3A@@2|VRQWXq $h3A@@2|VRQWYx $h3A@@2|VRVQWu $h3A@@2|VRQXPt $h3A@@2|VRQXQq $h3A@@2|VRQYQp $h3A@@2|VRQXRx $h3A@@2|VRVURv $h3A@@2|VRVRQr $h3A@@2|VRVUQy $h3A@@2|VRVUTp $h3A@@2|VRQYRw $h3A@@2|VRQYSt $h3A@@2|VRQYUx $h3A@@2|VRQYVu $h3A@@2|VRQYWr $h3A@@2|VRQYXy $h3A@@2|VRQYYv $h3A@@2|VRRPPy $h3A@@2|VRRPQv

VALENTIN 2036 002749 002749 AGERATUM 136 MEX.MODER

$h3A@@2|VRQWVw $h3A@@2|VRVPVy $h3A@@2|VRQWWt $h3A@@2|VQRTTt $h3A@@2|VQRTUq $h3A@@2|VQRTVx $h3A@@2|VRQWXq Nizke enoletnice $h3A@@2|VRQWYx $h3A@@2|VRQYQp $h3A@@2|VRVQWu $h3A@@2|VRVURv $h3A@@2|VRQXPt $h3A@@2|VRVUQy $h3A@@2|VRQXQq $h3A@@2|VRVUTp $h3A@@2|VRQXRx $h3A@@2|VRQYRw $h3A@@2|VRVRQr $h3A@@2|VRQYSt $h3A@@2|VRQYUx $h3A@@2|VRQYVu $h3A@@2|VRQYWr $h3A@@2|VRQYXy $h3A@@2|VRQYYv 132

131

VALENTIN 2129

$h3A@@2|VRQWXq $h3A@@2|VRQWYx $h3A@@2|VRVQWu $h3A@@2|VRQXPt $h3A@@2|VRQXQq $h3A@@2|VRQXRx $h3A@@2|VRVRQr

VALENTIN 2404

$h3A@@2|VRQXVv $h3A@@2|VRQXWs $h3A@@2|VRVSSu $h3A@@2|VRVSTr $h3A@@2|VRVSVv $h3A@@2|VRQXXp $h3A@@2|VRQXYw $h3A@@2|VRVTVu $h3A@@2|VRVTWr $h3A@@2|VRQYPs

VALENTIN 2632 Nepostarnik 133 2036 Astra nizka 137 2402 Vodenka 147 2460 Kitajski 002750 ANTIRRHINUM 10 CALENDULA 10 ASTER PRINZESS 002754 002764 moder mešanica mešanica nageljËek MEŠ. MAJ.MEŠ OFF.P.M. mešanica Ageratum mexicanum Callistephus chinensis Impatiens walleriana VALENTIN 2260 134

10

VALENTIN 2405 148

002769 VALENTIN 2277 002754 ASTER PRINZESS ROZA

10

008115 VALENTIN 2362 ASTER NOJEVOPE.MEŠ.

10

EL.BELA WALER.MEŠ VALENTIN 3695 VALENTIN 2632 HELIANTHUS CALENDULA ANN.MEŠ. OFF.P.M. VALENTIN 3696 HELIANTHUS 164 ANNUUS (NIZKA)

002751 ASTER MEISTER

10 002765

3138 10

129

Dianthus chinensis ASTRA ENOJNA MEŠ. S: jan—apr S: feb—apr S: mar—apr MEŠ. C: maj—sep C: jul—sep C: maj—okt S: feb—apr VALENTIN 2440 VALENTIN 2275 Priljubljena cvetlica, ki krasi MoËna, nizka enoletnica, Bogato cvetoËa enoletnica, 135 002752 ASTER PRINZESS 10C: jul—sep 10 IMPATIENS 149 032590 002766 obrobke, grede, terase. ki se dobro razraste in je v odliËna za okras cvetliËnih Enoletnica, s katero si v vrtu BALSA.MEŠ MODRA VALENTIN 3665in posod Potrebuje hranljiva tla in Ëasu cvetenja polna pisanih gredic, zabojËkov ustvarimo pisano preprogo VALENTIN 2460 GYPSOPHILLA 10 151 002768 VALENTIN 2276 veliko vode. cvetov. na balkonih in terasah. 136 002753 ASTER PPRINZESS 10v rdeËi, roza in beli barvi. 002767 032591 10 IMPATIENS 150

130

032592

128

131

Nizke enoletnice

152 137

Legenda: S = Ëas setve 153 002748C = Ëas cvetenja

Visoke enoletnice 132 002749 Plezalke in suho cvetje 151 002768

154

155

133 Dvoletnice in trajnice 152 134

002750

002769 002751

156

153 135

008115 002752

157

154 136

002770 002753

158

155 137

002771 002771 002754

156

002772

157

002774

Grenik mešanica

159

160

Iberis umbellata

158

159

161

002770

RDEČA

VALENTIN 3720 165 HELICHRYSUM MON.MEŠ

VALENTIN 2402 10 ASTRA PRITLIKAVA VALENTIN 3665 VALENTIN 3788 GYPSOPHILLA 10 IBERIS 002771 VALENTIN 166 2404 EL.BELAPRINZESS ASTER 10 UMBELLAT.MEŠ MEŠ. VALENTIN 3695 VALENTIN 3810 10 IPOMEA 002772 HELIANTHUS 167 VALENTIN 2405 ANN.MEŠ. 10 PURPURE.MEŠ. ASTRA ENOJNA MEŠ. VALENTIN 3696 VALENTIN 3890 164 002781 HELIANTHUS 10 LAVATERA 168 002774 VALENTIN 2440 ANNUUS (NIZKA) IMPATIENS 10 TRIME.MEŠ. BALSA.MEŠ VALENTIN 3720 VALENTIN 3933 165 002782 HELICHRYSUM 10 MATHIOLA 169 002775 VALENTIN 2460 MON.MEŠ IMPATIENS 10 INCAN.MEŠ. WALER.MEŠ VALENTIN 3788 VALENTIN 4120 002776 002783 IBERIS 10 LOBELIA ERINUS 166 002783 002776 VALENTIN 170 2632 UMBELLAT.MEŠ CALENDULA 10 MEŠ. OFF.P.M. VALENTIN 3810 VALENTIN 4189 3788 Lobelija 4120 Polnjeni tolšËak 10 LUPINUS 167 002784 002777 IPOMEA 171 modra mešanica PURPURE.MEŠ. POLYPH.MEŠ.

Lobelia erinus 3890 VALENTIN 002778 LAVATERA 168 S: feb—apr TRIME.MEŠ.

10 10 002781 10

002782 10

10 002783

10 002784

$h3A@@2|VRVVXw $h3A@@2|VRRPRs $h3A@@2|VRRPSp $h3A@@2|VRVWSq $h3A@@2|VRRPTw $h3A@@2|VRRPUt $h3A@@2|VRVXPy $h3A@@2|VRRPVq $h3A@@2|VRVXQv $h3A@@2|VRVXXu $h3A@@2|VRPUSq $h3A@@2|VRPUYs $h3A@@2|VRPVRs

VALENTIN 4570 10 PETUNIA HYBRIDA 002785 MEŠ

10

VALENTIN 4710 10 PHLOX DRUMONDII 002786 MEŠ

10

VALENTIN 4830 002787 10 PORTULACA 002787 GRAND.DV.

10

$h3A@@2|VRVVXw $h3A@@2|VRRPRs $h3A@@2|VRRPSp $h3A@@2|VRVWSq $h3A@@2|VRRPTw $h3A@@2|VRRPUt $h3A@@2|VRVXPy $h3A@@2|VRRPVq $h3A@@2|VRVXQv

VALENTIN 5174 4830 Æametnica 5436 10 10 SALVIA 002788 mešanica SPLEND.RDEČA

Portulaca grandiflora Tagetes patula 5179 VALENTIN VALENTIN 4320 10 MIRABILIS JALAPA 002785 10 SALPIGLOSIS 172 002789 S: apr—maj S: apr—maj SIN.MEŠ MEŠ

S: mar—maj C: jul—sep C: maj—sep C: jun—okt C: maj—okt VALENTIN 3933 VALENTIN 5381 Obilno cvetoËa, pokrivna Nizka, modra, pokrivna Enoletnica z mesnatimi listi Nizke rastline, ki zgodaj VALENTIN 4359 002775 10 002786 162 002779 MATHIOLA 169 10 STATICE SINUATA 173 002790 MYSOTIScvetovi. ALPESTRIS rastlina, primerna za cvetlica, primerna za in dvojnimi cvetijo INCAN.MEŠ. MEŠin imajo cvetove obrob­ke, skalnjak in rezano ob­rob­­ke, nizke skupine na sve­tleËih barv. Do pozne VALENTIN 4120 VALENTIN 5436 VALENTIN 4450 na prosto ter ERINUS setev v posode jih sejemo v grede, LOBELIA 10 NIGELLA 002776cvetje. Sejemo jo163 170 002787 TAGETES PATULA 002780gredicah 10jeseni 174 007166 na stalno mesto. na MEŠ. balkone. obrobke, MEŠ. v posode na DAMASC.MEŠ. balkone in terase.

160

002777

VALENTIN 4189 LUPINUS 171 POLYPH.MEŠ.

161

002778

VALENTIN 4320 MIRABILIS JALAPA 10 172 002789 MEŠ

10 002788

10

10

10

175

VALENTIN 5440 007167 TAGETES ERECTA MEŠ.

10

176

VALENTIN 5474 007168 TROPAEOLUM MAJU.MEŠ

10

VALENTIN 5888


167 002784 Nizke enoletnice 168

002785

169

002786

$h3A@@2|VRVWSq $h3A@@2|VRRPTw $h3A@@2|VRRPUt $h3A@@2|VRVXPy $h3A@@2|VRRPVq $h3A@@2|VRVXQv $h3A@@2|VRVXXu $h3A@@2|VRPUSq $h3A@@2|VRPUYs $h3A@@2|VRPVRs

VALENTIN 5174

SALVIA Visoke enoletnice10 SPLEND.RDEČA VALENTIN 5179 SALPIGLOSIS SIN.MEŠ

10

VALENTIN 5381 STATICE SINUATA MEŠ

10

125

002745

$h3A@@2|VRQWVw $h3A@@2|VRVPVy $h3A@@2|VRQWWt $h3A@@2|VQRTTt $h3A@@2|VQRTUq $h3A@@2|VRQWVw $h3A@@2|VQRTVx $h3A@@2|VRVPVy $h3A@@2|VRQWXq $h3A@@2|VRQWWt $h3A@@2|VRQWYx $h3A@@2|VQRTTt $h3A@@2|VRVQWu $h3A@@2|VQRTUq $h3A@@2|VRQXPt $h3A@@2|VQRTVx $h3A@@2|VRQXQq $h3A@@2|VRQWXq $h3A@@2|VRQXRx $h3A@@2|VRQWYx $h3A@@2|VRVRQr $h3A@@2|VRVQWu $h3A@@2|VRQXPt $h3A@@2|VRQXQq $h3A@@2|VRQXRx $h3A@@2|VRVRQr

VALE AGER MEX.

126

VALENTIN 2036 002746 AGERATUM MEX.MODER

10

VALE ANTIR MAJ.M

VALENTIN 3695 002788 HELIANTHUS 125 ANN.MEŠ.

VALENTIN 2036 VALENTIN 5440 002745 10 TAGETES ERECTA 126 002746 10 AGERATUM 127 MEX.MODER MEŠ.

VALENTIN 2129 002747 10 ANTIRRHINUM MAJ.MEŠ

10

VALE ASTE MEŠ.

VALENTIN 3696 002789 002789 HELIANTHUS 126 ANNUUS (NIZKA)

VALENTIN 5474 002746 002746 10 TROPAEOLUM 127 MAJU.MEŠ

VALENTIN 2260 032590 032590 10 ASTER MEISTER MEŠ.

10

VALE ASTE MOD

02768

170

VALENTIN 3665 002787 GYPSOPHILLA EL.BELA

02769

171

008115 08115

172

$h3A@@2|VRQYQp $h3A@@2|VRVURv $h3A@@2|VRVUQy $h3A@@2|VRVUTp $h3A@@2|VRQYRw $h3A@@2|VRQYSt $h3A@@2|VRQYUx $h3A@@2|VRQYVu $h3A@@2|VRQYWr Visoke enoletnice $h3A@@2|VRQYXy $h3A@@2|VRQWVw $h3A@@2|VRQYYv $h3A@@2|VRVPVy $h3A@@2|VRRPPy $h3A@@2|VRQWWt $h3A@@2|VRRPQv $h3A@@2|VQRTTt $h3A@@2|VQRTUq $h3A@@2|VQRTVx $h3A@@2|VRQWXq $h3A@@2|VRQWYx $h3A@@2|VRVQWu $h3A@@2|VRQXPt $h3A@@2|VRQXQq

10

VALENTIN 5436 125 TAGETES PATULA MEŠ.

002745 10

$h3A@@2|VRQWVw $h3A@@2|VRVPVy $h3A@@2|VRQWWt $h3A@@2|VQRTTt $h3A@@2|VQRTUq $h3A@@2|VRQWVw $h3A@@2|VQRTVx $h3A@@2|VRVPVy $h3A@@2|VRQWXq $h3A@@2|VRQWWt $h3A@@2|VRQWYx $h3A@@2|VQRTTt $h3A@@2|VRVQWu $h3A@@2|VQRTUq $h3A@@2|VRQXPt $h3A@@2|VQRTVx $h3A@@2|VRQXQq $h3A@@2|VRQWXq $h3A@@2|VRQXRx $h3A@@2|VRQWYx $h3A@@2|VRVRQr $h3A@@2|VRVQWu $h3A@@2|VRQXPt $h3A@@2|VRQXQq $h3A@@2|VRQXRx $h3A@@2|VRVRQr

$h3A@@2|VRQWVw $h3A@@2|VRVPVy $h3A@@2|VRQWWt $h3A@@2|VQRTTt $h3A@@2|VQRTUq $h3A@@2|VRQWVw $h3A@@2|VQRTVx $h3A@@2|VRVPVy $h3A@@2|VRQWXq $h3A@@2|VRQWWt $h3A@@2|VRQWYx $h3A@@2|VQRTTt $h3A@@2|VRVQWu $h3A@@2|VQRTUq $h3A@@2|VRQXPt $h3A@@2|VQRTVx $h3A@@2|VRQXQq $h3A@@2|VRQWXq $h3A@@2|VRQXRx $h3A@@2|VRQWYx $h3A@@2|VRVRQr $h3A@@2|VRVQWu $h3A@@2|VRQXPt $h3A@@2|VRQXQq $h3A@@2|VRQXRx $h3A@@2|VRVRQr

VALENTIN 2129 002747 128 002747 10 ANTIRRHINUM MAJ.MEŠ

VALENTIN 2260 VALENTIN 3720 VALENTIN 5888 VALENTIN 2275 SonËnica nizka 3696 Kapucinka 127 5474 ZajËki 2129 Astra pajkovka 2260 Astra Princes 2275 10 002747 10 ASTER PRINZESS 10 VIOLA 173 002790 HELICHRYSUM 10 ASTER MEISTER 129 032591 128 032590 mešanica mešanica mešanica mešanica modra MEŠ. MON.MEŠ TRIC.MAX.MEŠ. MODRA

$h3A@@2|VRQWVw $h3A@@2|VRVPVy $h3A@@2|VRQWWt $h3A@@2|VQRTTt $h3A@@2|VQRTUq $h3A@@2|VQRTVx $h3A@@2|VRQWXq $h3A@@2|VRQWYx $h3A@@2|VRVQWu $h3A@@2|VRQXPt $h3A@@2|VRQXQq $h3A@@2|VRQXRx $h3A@@2|VRVRQr

cvetlice

VALE ASTE RDEČ VALE Helianthus annuus Tropaeolum majus Antirrhinum Callistephus chinensis chinensis 125 002745Callistephus AGER VALENTIN 3788 VALENTIN 2275 VALENTINmajus 5720/1 VALE VALENTIN 2276 10 VIOLA WITT. RDEČA 02771 10 ASTER PPRINZESS 128 032590 174 007166 IBERIS 10 ASTER PRINZESS 130 032592 ASTE 129 032591 10 MEX. S: apr—jul S: apr—maj S: feb—apr S: mar—apr S: mar—apr UMBELLAT.MEŠ MODRA Z OČESOM ROZA RDEČA VALE C: jul—okt C: jul—okt C: jun—okt C: jul—sep C: VALENTIN jul—sep 2036 125 002745 AGERATUM 10 ANTIR 126 002746 VALENTIN 3810 VALENTIN 2276 VALENTIN 5720/2 VALE VALENTIN 2277 Nizka sonËnica, ki oblikuje Ima zelo dolge, cvetoËe Srednje visoke rastline, ki Visoka rastlina z dolgimi Visoka rastlina z dolgimi 10 VIOLA WITT. MODRA 02772 129 032591 10 MEX.MODER 10 ASTER PPRINZESS 175 007167 IPOMEA 131 002748 ASTE 130 032592 ASTER PRINZESS 10 MAJ.M veliko rumenih, enostavnih poganjke, ki prekrivajo cvetijo v razliËnih barvah. peclji in raznobarvnimi peclji in znaËilnimi blazina­ PURPURE.MEŠ. RDEČA Z OČESOM NOJE ROZA VALENTIN 2036 VALENTIN 2129 VALE cvetov. Cveti pribliæno vrtna tla, zidove, ograje. Primerne so za okras gred cvetovi. stimi cvetovi, ki imajo svetlo 10 125 002745 VALENTIN 5720/3 126 002746 AGERATUM ANTIRRHINUM 10 ASTE 127 002747 VALENTIN 3890 VALENTIN 2277 VALENTIN 2362 je Bogato cveti, rastlina pa sredino. OdliËna za rezano VALE 027743—4 tedne. Primerna 10in rezanje. 032592 ASTER PRINZESS 10 MAJ.MEŠ 176 007168 LAVATERA 130 VIOLA WITT. 131 10 MEX.MODER 132 002749 002748 ASTER 10 MEŠ. ASTR za saditev v skupinah v zraste tudi do 4 metre. cvetje. TRIME.MEŠ. ROZA RUMENA Z OČESOM NOJEVOPE.MEŠ. VALENTIN 2129 VALENTIN 2260 VALE okrasne posode in korita Sejemo jo aprila 126 in maja,002746 da 10 ASTER MEISTER 127 002747 ANTIRRHINUM 10 ASTE 128 032590 VALENTIN 3933 VALENTIN 2362 VALE VALENTIN 2402 cveti poleti. lonec131 MATHIOLA 10 02775ter na gredice. Raste na 002748 ASTER 10 MEŠ. 133 002750 ASTE 10 MOD 132 002749 MAJ.MEŠ ASTRA PRITLIKAVA soncu in v polsenci. INCAN.MEŠ. NOJEVOPE.MEŠ. MEŠ. VALENTIN 2260 VALENTIN 2036 VALENTIN 2275 VALE 10 ASTER 127 002747 AGERATUM 128 125 002745 VALENTIN 4120 10 ASTER MEISTER 032590 PRINZESS 10 ASTE 129 032591 VALENTIN 2404 VALE VALENTIN 2402 LOBELIA ERINUS 10 MEX.MODER 133 02776 134 002751 132 002749 10 MODRA 002750 MEŠ. ASTER PRINZESS 10 RDEČ ASTR ASTRA PRITLIKAVA MEŠ. MEŠ. VALENTIN 2275 VALENTIN 2129 VALENTIN 2276 VALE 128 032590 ANTIRRHINUM PRINZESS 10 ASTER PPRINZESS 126 002746 VALENTIN 4189 10 ASTER 129 032591 10 ASTE 130 032592 VALENTIN 2404 97VALE VALENTIN 2405 02777 LUPINUS 10 MAJ.MEŠ 135 002752 IMPA 133 002750 ASTER PRINZESS 10 RDEČA 134 002751 MODRA 10 ROZA ASTRA ENOJNA MEŠ. POLYPH.MEŠ. BALS MEŠ. VALENTIN 2260 VALENTIN 2276 VALENTIN 2036 VALENTIN 2277 VALE 10 ASTER PPRINZESS 127 002747 VALENTIN 129 032591 10 4320 AGERATUM 10 ASTER MEISTER 02745 130 032592 ASTER PRINZESS 10 131 002748 VALENTIN 2440 ASTE VALE VALENTIN 2405 02778 MIRABILIS JALAPA 10 MEŠ. MEX.MODER 136 002753 IMPA 10 ROZA 134 002751 IMPATIENS 10 NOJE 135 002752 RDEČA ASTRA ENOJNA MEŠ. MEŠ WALE BALSA.MEŠ VALENTIN 2275 VALENTIN 2277 VALENTIN 2129 VALENTIN 2362 VALE 10 VALENTIN 128 032590 ANTIRRHINUM 130 032592 ASTER PRINZESS 10 ASTER 02746 10 ASTER PRINZESS 131 002748 10 132 002749 VALE 2440 VALENTIN 2460 VALENTIN 4359 ASTR MODRA 02779 10 ROZA MAJ.MEŠ NOJEVOPE.MEŠ. 137 002754 CALE 135 002752 IMPATIENS 10 136 002753 IMPATIENS 10 MYSOTIS ALPESTRIS OFF.P BALSA.MEŠ WALER.MEŠ VALENTIN 2276 VALENTIN 2260 VALENTIN 2362 VALE VALENTIN 2402 129 032591 VALENTIN 10 ASTER 4450 ASTER MEISTER 10 ASTER PPRINZESS 02747 131 002748 10 VALENTIN 2632 132 002749 10 ASTE 133 002750 VALENTIN 2460 ASTRA PRITLIKAVA 02780 NIGELLA 10 RDEČA MEŠ. 136 002753 IMPATIENS 10 CALENDULA 137 002754 NOJEVOPE.MEŠ. 10 MEŠ. DAMASC.MEŠ. WALER.MEŠ OFF.P.M. VALENTIN 2277 VALENTIN 2275 VALENTIN 2404 VALENTIN 2402 VALE 130 032592 ASTER PRINZESS 10 VALENTIN 2632 32590 10 ASTER PRINZESS 132 002749 10 ASTER PRINZESS 133 002750 10 134 002751 ASTRA PRITLIKAVA ASTR MODRA 137 002754 ROZA CALENDULA 10 MEŠ. OFF.P.M. VALENTIN 2362 VALENTIN 2404 VALENTIN 2276 VALE 032591 002748 002750 002751 002752 VALENTIN 2405 131 002748 ASTER 10 10 133 002750 32591 ASTER PPRINZESS 10 134 002751 ASTER PRINZESS 10 IMPA 135 002752 ASTRA ENOJNA MEŠ. NOJEVOPE.MEŠ. MEŠ. RDEČA BALS

02770

VALENTIN 2440 VALENTIN 2277 VALENTIN 2405 VALENTIN 2402 2404 Astra Astra Princes132 2276 Astra 2362 Astra Princes enojna 2405 Balzamina 2440 10 10 IMPATIENS 134 002751 10 002749 ASTER PRINZESS 135 002752 10 136 002753 ASTRA ENOJNA MEŠ. ASTRA PRITLIKAVA rdeËa Nojevo pero mešanica mešanica mešanica BALSA.MEŠ ROZA

VALE IMPA WALE

Callistephus chinensis

VALE CALE OFF.P

32592

02748

133

Callistephus chinensis VALENTIN 2362 135 002750 ASTER S: mar—apr NOJEVOPE.MEŠ.

Callistephus chinensis VALENTIN 2404 002752 136 10 ASTER PRINZESS S. mar—apr MEŠ.

Callistephus chinensis VALENTIN 2440 10 IMPATIENS 137 002753 S. mar—apr BALSA.MEŠ

02751

136

002753 VALENTIN 2405 ASTRA ENOJNA MEŠ.

10

VALENTIN 2460 IMPATIENS WALER.MEŠ

10

02752

137

VALENTIN 2440 002754 IMPATIENS BALSA.MEŠ

10

VALENTIN 2632 CALENDULA OFF.P.M.

10

Impatiens balsamina VALENTIN 2460 10 IMPATIENS 002754 S. mar—apr WALER.MEŠ

10

S: mar—apr C: jul—sep C: jul—sep C. jul—sep C. jul—sep C. jun—okt VALENTIN 2460 VALENTIN 2632 Visoka rastlina z dolgimi Visoka rastlina2402 z dolgimi Visoka rastlina2405 z dolgimi Visoka rastlina z dolgimi Lepa in visoka okrasna cve­ VALENTIN VALENTIN 136 002753 10 CALENDULA 134 002751 10 IMPATIENS 137 002754 10 02749 10 ASTRA ENOJNA MEŠ. ASTRA PRITLIKAVA peclji in znaËilnimi blazina­ peclji, odliËna za rezano peclji in znaËilnimi blazina­ peclji in lepimi enostavnimi tlica za zasaditev v grede. WALER.MEŠ OFF.P.M. stimi cvetovi, ki imajo svetlo cvetje. Cvetovi so beli, stimi cvetovi, ki imajo svetlo cvetovi. Pisani cvetni listiËi VALENTIN 2632 VALENTIN 2440 VALENTIN 2404 sredino. OdliËna 135 za rezano rdeËi, roænati in vijoliËni do sredino. OdliËna za rezano 10so CALENDULA razvršËeni okoli rume­ 10 137 002754 002752 ASTER PRINZESS 02750 10 IMPATIENS cvetje. modri. nega cvetnega kroga. OFF.P.M. BALSA.MEŠ MEŠ.Cveti celo poletje do cvetje. prve slane.

VALENTIN 2460


9

0

1

2

3

4

5

6

002750

002751

002752

139

VALENTIN 2678 002756 CAMPANULA MEDI.MEŠ.

10

139

VALENTIN 2678 002756 CAMPANULA 140 MEDI.MEŠ.

VALENTIN 2784 002757 10 CENTAUREA IMPE.MEŠ.

10

VALENTIN 2678 VALENTIN 2405 10 CAMPANULA 140 139 002756 ASTRA ENOJNA MEŠ. MEDI.MEŠ.

VALENTIN 2784 002757 10 CENTAUREA 141 IMPE.MEŠ.

VALENTIN 2813 002758 10 CHEIRANTHUS CHEIRI

10

VALENTIN 2813 142 002758 10 CHEIRANTHUS CHEIRI

VALENTIN 2818 002759 10 CHRYSANT.CARINA. MEŠ

10

VALENTIN 2402 ASTRA PRITLIKAVA VALENTIN 2404 ASTER PRINZESS 138 MEŠ.

10

10 002755

$h3A@@2|VRQXSu $h3A@@2|VRQXTr $h3A@@2|VRQXUy $h3A@@2|VRQXVv $h3A@@2|VRQXSu $h3A@@2|VRQXWs $h3A@@2|VRQXTr $h3A@@2|VRVSSu $h3A@@2|VRQXUy $h3A@@2|VRVSTr $h3A@@2|VRQXVv $h3A@@2|VRVSVv $h3A@@2|VRQXWs $h3A@@2|VRQXXp $h3A@@2|VRVSSu $h3A@@2|VRQXYw $h3A@@2|VRVSTr $h3A@@2|VRVTVu $h3A@@2|VRVSVv $h3A@@2|VRVTWr $h3A@@2|VRQXXp $h3A@@2|VRQYPs $h3A@@2|VRQXYw $h3A@@2|VRVTVu $h3A@@2|VRVTWr $h3A@@2|VRQYPs

138

002755

$h3A@@2|VRQXSu $h3A@@2|VRQXTr $h3A@@2|VRQXUy $h3A@@2|VRQXVv $h3A@@2|VRQXSu $h3A@@2|VRQXWs $h3A@@2|VRQXTr $h3A@@2|VRVSSu $h3A@@2|VRQXUy $h3A@@2|VRVSTr $h3A@@2|VRQXVv $h3A@@2|VRVSVv $h3A@@2|VRQXWs $h3A@@2|VRQXXp $h3A@@2|VRVSSu $h3A@@2|VRQXYw $h3A@@2|VRVSTr $h3A@@2|VRVTVu $h3A@@2|VRVSVv $h3A@@2|VRVTWr $h3A@@2|VRQXXp $h3A@@2|VRQYPs $h3A@@2|VRQXYw $h3A@@2|VRVTVu $h3A@@2|VRVTWr $h3A@@2|VRQYPs

138

002755

139

VALENTIN 2440 002756 IMPATIENS 140 BALSA.MEŠ

VALENTIN 2784 10 CENTAUREA 141 002757 IMPE.MEŠ.

VALENTIN 2460 002757 IMPATIENS 141 WALER.MEŠ

VALENTIN 2813 10 CHEIRANTHUS 002758 142 CHEIRI

$h3A@@2|VRQXSu $h3A@@2|VRQXTr $h3A@@2|VRQXUy $h3A@@2|VRQXVv $h3A@@2|VRQXWs $h3A@@2|VRVSSu $h3A@@2|VRVSTr $h3A@@2|VRVSVv $h3A@@2|VRQXXp $h3A@@2|VRQXYw $h3A@@2|VRVTVu $h3A@@2|VRVTWr $h3A@@2|VRQYPs

$h3A@@2|VRQXTr $h3A@@2|VRQXUy $h3A@@2|VRQXVv $h3A@@2|VRQXWs $h3A@@2|VRVSSu $h3A@@2|VRVSTr $h3A@@2|VRVSVv $h3A@@2|VRQXXp $h3A@@2|VRQXYw $h3A@@2|VRVTVu $h3A@@2|VRVTWr $h3A@@2|VRQYPs

VALENTIN 3330 ESCHSCOLT.CALIF.M 10 151 002768 EŠ

$h3A@@2|VRQYQp $h3A@@2|VRVURv $h3A@@2|VRVUQy $h3A@@2|VRVUTp $h3A@@2|VRQYRw $h3A@@2|VRQYSt $h3A@@2|VRQYUx $h3A@@2|VRQYVu

VALENTIN 2818 VALENTIN 2971 143 002760 10 COREOPSIS 002759 10 10 CHRYSANT.CARINA. MEŠ TINCTORIA VALENTIN 2678 VALENTIN 2632 VALENTIN 2971 VALENTIN 2979 VALENTIN 2818 138 002755002759 CAMPANULA 10002761 002758 002760 002754 002754 10 CHRYSANT.CARINA. 002761 002759 COREOPSIS 144 10 COSMOS 10 143 002760 141 002758 CALENDULA 142 10 MEDI.MEŠ. OFF.P.M. TINCTORIA BIPINAT.MEŠ. MEŠ VALENTIN 2678 VALENTIN 2784 VALENTIN 2979 VALENTIN 2971 10 CENTAUREA 138 002755 10 VALENTIN 3045 139 002756 CAMPANULA Vrtni ognjiË 142 2632 Trobarvni 2818 Lepe oËke 2971 Navadna 2979 Dalija 3045 10 002762 143 002760 MEDI.MEŠ. 10 DAHLIA 002761 COREOPSIS 144 10 COSMOS 002759 IMPE.MEŠ. 145 meseËek hlapËek mešanica kozmeja, metuljËki mešanica BIPINAT.MEŠ. PIN.MIGN.MEŠ TINCTORIA VALENTIN 2784 VALENTIN 2813 VALENTIN 2678 mešanica mešanica mešanica tinctoria pinnata3133 VALENTIN 3045 VALENTIN VALENTIN 2979 139 002756 CAMPANULA 140 CENTAUREA 10 CHEIRANTHUS 002757 10Dahlia 10Coreopsis 002755 146 002763 144 002761 IMPE.MEŠ. DAHLIA 10 DIANTHUS 145 002762 10 143 002760Chrysanthemum COSMOS 10Cosmos CHEIRI MEDI.MEŠ. carinatum Calendula officinalis bipinnatus S: mar—apr S: feb—apr PIN.MIGN.MEŠ BARBA.MEŠ. BIPINAT.MEŠ. VALENTIN 2813 VALENTIN 2818 VALENTIN 2784 C: jul—sep C: maj—sep Visoka cvetlica, ki naj raste S: mar—maj S: mar—jun VALENTIN 3133 VALENTIN 3045 CHEIRANTHUS 10 CHRYSANT.CARINA. 140 002757 CENTAUREA 141 10 VALENTIN 3138 002758 002756 10Pisane lepe oËke popestrijo C: jul—okt Rastejo na gredah in obrob­ povsod v vrtu, saj s svojim C: jul—sep 002764 DIANTHUS 147 10 DIANTHUS 002762 CHEIRI 10 146 002763 DAHLIA 10 MEŠ 144 002761 IMPE.MEŠ. 145 vrtove in šopke. kih.CHINEN.MEŠ Rastline oblikujejo vonjem preganja talne ško­ Posebno pisana mešanica Dobro rastejo na sonËnih BARBA.MEŠ. PIN.MIGN.MEŠ VALENTIN 2818 VALENTIN 2971 Zaradi VALENTIN 2813 gomolj. Primerne so tudi za dljivce in polæe. poletnih “krizantem”. gredah in obrobkih. 3138 VALENTIN 3133 10 VALENTIN 141 002758 CHEIRANTHUS 142 002759 COREOPSIS 10 VALENTIN 3150 10 CHRYSANT.CARINA. 002757 cvetje. svoje bujnosti so primerne 002765 DIANTHUS 148 10rezano 146 002763 MEŠ 002764 DIANTHUS 10 145 002762 CHEIRI DIANTHUS 147 10 TINCTORIA za æivo mejo. Prelepe za CHINEN.MEŠ CHIN.HEDD. BARBA.MEŠ. VALENTIN 2971 VALENTIN 2979 VALENTIN 2818 oblikovanje pestrih šopkov VALENTIN 3150 VALENTIN 3138 142 002759 CHRYSANT.CARINA. 10 COSMOS 143 002760 10 VALENTIN 3245 10 COREOPSIS 002758 v vazah. Rastejo 149 na 002766 147 002764 DIANTHUS 10 DIANTHUS 002765 10 DIANTHUS 148 10 BIPINAT.MEŠ.tudi 146 002763 MEŠ TINCTORIA CHIN.HEDD. suhih in revnih tleh. CAR.CH.MEŠ CHINEN.MEŠ VALENTIN 2979 VALENTIN 3045 VALENTIN 2971 VALENTIN 3245 VALENTIN 3150 143 002760 COREOPSIS 144 10 DAHLIA 002761 10 VALENTIN 3330 002759 10 COSMOS 002767 002765 BIPINAT.MEŠ. DIANTHUS 150 10 ESCHSCOLT.CALIF.M 10 002766 147 002764 TINCTORIA 148 DIANTHUS 149 10 PIN.MIGN.MEŠ CAR.CH.MEŠ EŠ CHIN.HEDD. VALENTIN 3045 VALENTIN 3133 VALENTIN 2979 VALENTIN 3330 VALENTIN 3245 144 002761 COSMOS 10 DIANTHUS 145 002762 10 VALENTIN 3540 10 DAHLIA 002760 98 002766 PIN.MIGN.MEŠ ESCHSCOLT.CALIF.M 10 GODETIA 002767 10 148 002765 BIPINAT.MEŠ.149 DIANTHUS 150 10 BARBA.MEŠ. EŠ GRADIFL.MEŠ CAR.CH.MEŠ VALENTIN 3133 VALENTIN 3138 VALENTIN 3045 VALENTIN 3540 VALENTIN 3330 145 002762 DAHLIA 10 DIANTHUS 10 146 002763 002761 10 DIANTHUS 150 002767 BARBA.MEŠ. GODETIA 10 ESCHSCOLT.CALIF.M 10 CHINEN.MEŠ 149 002766 PIN.MIGN.MEŠ GRADIFL.MEŠ EŠ VALENTIN 3138 VALENTIN 3150 VALENTIN 3133 VALENTIN 3540 10 DIANTHUS 146 002763 DIANTHUS 147 002764 10 002762 10 DIANTHUS 150 002767 BARBA.MEŠ. GODETIA 10 CHIN.HEDD. CHINEN.MEŠ GRADIFL.MEŠ VALENTIN 3150 VALENTIN 3245 VALENTIN 3138 147 002764 DIANTHUS 148 10 DIANTHUS 002765 10 10 DIANTHUS 002763 CHIN.HEDD. CAR.CH.MEŠ CHINEN.MEŠ 002753

cvetlice

8

$h3A@@2|VRQWYx $h3A@@2|VRVQWu $h3A@@2|VRQXPt $h3A@@2|VRQXQq $h3A@@2|VRQXRx $h3A@@2|VRVRQr

Visoke enoletnice

002749

140

$h3A@@2|VRQXSu $h3A@@2|VRQXTr $h3A@@2|VRQXUy $h3A@@2|VRQXVv $h3A@@2|VRQXWs Visoke enoletnice $h3A@@2|VRVSSu $h3A@@2|VRVSTr $h3A@@2|VRVSVv $h3A@@2|VRQXXp $h3A@@2|VRQXYw $h3A@@2|VRVTVu $h3A@@2|VRVTWr $h3A@@2|VRQYPs

7

002764

148

VALENTIN 3150 002765 DIANTHUS 149 CHIN.HEDD.

VALENTIN 3245 002766 10 DIANTHUS CAR.CH.MEŠ

8

002765 002765

149

VALENTIN 3245 002766 002766 DIANTHUS 150 CAR.CH.MEŠ

VALENTIN 3330 VALENTIN 3540 002767 002768 10 GODETIA 151 002768 002767 152 10 ESCHSCOLT.CALIF.M EŠ GRADIFL.MEŠ

9

002766

0

002767

10

VALENTIN 3540

VALENTIN 3665 002769 10 GYPSOPHILLA 002769 EL.BELA

$h3A@@2|VRQYQp $h3A@@2|VRVURv $h3A@@2|VRVUQy $h3A@@2|VRVUTp $h3A@@2|VRQYRw $h3A@@2|VRQYSt $h3A@@2|VRQYUx

10

VALENTIN 3695

VALENTIN 3330 Šabojev nagelj 3245 3330 Godecija 152 3540 SonËnica 3695 10 150 002767Kalifornijski 10PajËolanka 153 3665 002769 008115 HELIANTHUS ESCHSCOLT.CALIF.M 10 GODETIA mešanica mak mešanica bela visoka GRADIFL.MEŠ ANN.MEŠ. EŠ mešanica mešanica Dianthus caryophyllus Godetia grandiflora Gypsophila elegans VALENTIN 3696 VALENTIN 3540

S: jan—apr C: jul—okt Rastejo na gredah in obrob­ kih, primerni so tudi za rezano cvetje.

GODETIA californica Eschscholtzia GRADIFL.MEŠ

S: mar—jun C: jun—okt Je neæna in nezahtevna enoletnica s karminastimi, rumenimi ali oranænimi cve­ tovi. Sejemo jo neposredno na prosto. Raste na gredah ter v posodah na balkonih in terasah.

10

153

008115

156

002772

157

002774

154

002770 HELIANTHUS

10

157

002774 IPOMEA PURPURE.MEŠ.

10

Helianthus annuus S: mar—apr S: mar—jun ANNUUS (NIZKA) C: jun—sep C: jun—sep S: apr—maj VALENTIN 3720 Je nezahtevna cvetlica z 002770Visoka enoletnica, ki kmalu C: jul—sep 154 10 155 002771 HELICHRYSUM neænimi, svilnatimi cvetovi. (6 tednov po setvi) oblikuje Nezahtevna, MON.MEŠvisoka cvetlica, velike cvetove. odporna na vroËino in sušo. VALENTIN 3788 cvetovi so pisano 155 002771 IBERIS 10 156 002772Veliki rumenih odtenkov. Uspeva UMBELLAT.MEŠ tudiVALENTIN v veËjih posodah. 3810

158

VALENTIN 3890 002775 LAVATERA TRIME.MEŠ. VALENTIN 3933

10


$h3A@@2|VRQYSt $h3A@@2|VRQYUx $h3A@@2|VRQYVu $h3A@@2|VRQYWr $h3A@@2|VRQYXy $h3A@@2|VRQYYv $h3A@@2|VRRPPy $h3A@@2|VRRPQv

Visoke enoletnice

02772

02774

02775

02776

02777

002778 02778

164

VeËernica mešanica

02779

165

Mirabilis jalapa

02780

166

VALENTIN 3810 IPOMEA PURPURE.MEŠ.

10

166

002783

VALENTIN 3890 LAVATERA TRIME.MEŠ.

10

167

002784

VALENTIN 3933 MATHIOLA INCAN.MEŠ.

10

VALENTIN 4120 LOBELIA ERINUS MEŠ.

10

VALENTIN 4189 LUPINUS 164 POLYPH.MEŠ.

10 002781

$h3A@@2|VRRPSp $h3A@@2|VRVWSq $h3A@@2|VRRPTw $h3A@@2|VRRPUt $h3A@@2|VRVXPy $h3A@@2|VRRPVq $h3A@@2|VRVXQv $h3A@@2|VRVXXu $h3A@@2|VRPUSq $h3A@@2|VRPUYs $h3A@@2|VRPVRs

VALE SALV SPLE

164

002781

168

VALENTIN 4570 002785 PETUNIA HYBRIDA MEŠ

10

VALE SALP SIN.M

165

002782

169

VALENTIN 4710 002786 PHLOX DRUMONDII MEŠ

10

VALE STAT MEŠ

166

VALENTIN 4570 VALENTIN 4830 10 PORTULACA 170 002787 002783 PETUNIA HYBRIDA MEŠ GRAND.DV.

10

VALE TAGE MEŠ.

10

VALE TAGE MEŠ.

$h3A@@2|VRVVXw $h3A@@2|VRRPRs $h3A@@2|VRVVXw $h3A@@2|VRRPSp $h3A@@2|VRRPRs $h3A@@2|VRVWSq $h3A@@2|VRRPSp $h3A@@2|VRRPTw $h3A@@2|VRVWSq $h3A@@2|VRRPUt $h3A@@2|VRRPTw $h3A@@2|VRVXPy $h3A@@2|VRRPUt $h3A@@2|VRRPVq $h3A@@2|VRVXPy $h3A@@2|VRVXQv $h3A@@2|VRRPVq $h3A@@2|VRVXXu $h3A@@2|VRPUSq in suho cvetje $h3A@@2|VRVXQv Plezalke $h3A@@2|VRPVSp $h3A@@2|VRVXXu $h3A@@2|VRPUYs $h3A@@2|VRPVSp $h3A@@2|VRRPWx $h3A@@2|VRQYQp $h3A@@2|VRPUSq $h3A@@2|VRPVRs $h3A@@2|VRRPWx $h3A@@2|VRVRWt $h3A@@2|VRVURv $h3A@@2|VRPUYs $h3A@@2|VRVRWt $h3A@@2|VRPVRs $h3A@@2|VRVXYr $h3A@@2|VRVUQy $h3A@@2|VRVXYr $h3A@@2|VRRPXu $h3A@@2|VRVUTp $h3A@@2|VRRPXu $h3A@@2|VRQYRw $h3A@@2|VRQYSt $h3A@@2|VRQYUx $h3A@@2|VRQYVu $h3A@@2|VRQYWr $h3A@@2|VRQYXy

VALENTIN 4320 VALENTIN 4710 VALENTIN 5174 VALENTIN 4570 002781 002782 002784 002788 10 PETUNIA HYBRIDA 171 002788 165 002782 10 SALVIA 167 002784 10 PHLOX DRUMONDII 002781 MIRABILIS JALAPA MEŠ MEŠ SPLEND.RDEČA MEŠ

$h3A@@2|VRVVXw $h3A@@2|VRRPRs $h3A@@2|VRRPSp $h3A@@2|VRVWSq $h3A@@2|VRRPTw $h3A@@2|VRRPUt $h3A@@2|VRVXPy $h3A@@2|VRRPVq $h3A@@2|VRVXQv $h3A@@2|VRVXXu $h3A@@2|VRPVSp $h3A@@2|VRPUSq $h3A@@2|VRRPWx $h3A@@2|VRPUYs $h3A@@2|VRVRWt $h3A@@2|VRPVRs $h3A@@2|VRVXYr $h3A@@2|VRRPXu

VALE PORT GRAN

VALENTIN 5179 VALENTIN 4830 VALENTIN 4710 VALENTIN 4320 Petunija 4359 4570 Plamenka 168 4710 Salvija, kadulja 5174 Visoka 5440 10 10 PHLOX DRUMONDII 002789 002785 10 SALPIGLOSIS 166 002783 002782 10 PORTULACA 172 MYSOTIS ALPESTRIS mešanica mešanica rdeËa æametnica SIN.MEŠ GRAND.DV. MEŠ mešanica Petunia hybrida4450 Phlox drummondi Salvia splendens5174 VALENTIN VALENTIN 5381 VALENTIN VALENTIN 4830 167 002783 NIGELLA S: feb—mar DAMASC.MEŠ.

10 PORTULACA 169 002784 S: mar—maj GRAND.DV.

173 002786 10 SALVIA S: jan—mar SPLEND.RDEČA

002790 STATICE 10Tagetes erecta SINUATA MEŠ

10

169

002786

170

002787

Visoke enoletnice 171 002788

170

VALENTIN 5381 172 002787 STATICE SINUATA MEŠ

VALENTIN 5436 002789 10 TAGETES PATULA 176 MEŠ.

171

VALENTIN 5436 173 002788 TAGETES PATULA MEŠ.

VALENTIN 5440 002790 10 TAGETES ERECTA MEŠ.

VALENTIN 5474 10 TROPAEOLUM 007168 MAJU.MEŠ

10

VALENTIN 5888 VIOLA TRIC.MAX.MEŠ.

10

10

VALE VIOL TRIC

VALE VIOL Z OČ

VALE VIOL Z OČ

cvetlice

S: mar—apr C: jul—okt C: apr—sep C: jun—sep C: maj—okt S: apr—maj VALENTIN 5436 VALENTIN 5179 VALENTIN 5174 Cvetlica pisanih barv, ki Ima lijakasto oblikovane Bogata cvetoËa enoletnica Zelo primerna za obliko­ C: jun—okt 170 002787 10 007166 10 TAGETES PATULA 168 002785 SALVIA 167 002784 10 SALPIGLOSIS174 nenehno cveti. cvetove. Primerna je za razliËnih barv. vanje atraktivnih, rdeËih Visoke MEŠ.cvetlice sonËnih SIN.MEŠ SPLEND.RDEČA vzgojo na obrobkih, v skupin, ki nam celo poletje barv. Za okras gred in trat. VALENTIN 5440 VALENTIN 5381 VALENTIN 5179 gredah in cvetliËnih poso­ krasijo vrt. Dobro175 raste tudi 002788 10 169 002786 SALPIGLOSIS171 10 TAGETES ERECTA 007167 168 002785 10 STATICE SINUATA dah na balkonih in terasah. na MEŠ revnih tleh. MEŠ. SIN.MEŠ

VALE TROP MAJU

VALE VIOL RUM

VALENTIN 5720/1 VALENTIN 5474 VALENTIN 5440 99 174 007166 10 10 VIOLA WITT. RDEČA 002789 TAGETES ERECTA 10 TROPAEOLUM VALENTIN 5720/5 Z OČESOM MAJU.MEŠ MEŠ. 177 007169 VIOLA WITT. 10 VALENTIN 5888 RUMENA VALENTIN 5720/2 VALENTIN 5474 173 002790 TROPAEOLUM 10 VIOLA WITT. MODRA 10 175 007167 172 002789 10 VIOLA VALENTIN 5720/5 VALENTIN TRIC.MAX.MEŠ. Z OČESOM5901 MAJU.MEŠ 10 ZINNIA 177 007169 178 002791 VIOLA WITT. 10 VALE RUMENA 5720/1 VALENTIN ELEG.CACTUS VALENTIN 5888 5720/3 GYPS 151 002768 VALENTIN 174 007166 VIOLA 10 VIOLA WITT. 173 002790 10 VIOLA WITT. RDEČA 176 007168 10 EL.BE VALENTIN Z OČESOM5901 TRIC.MAX.MEŠ. RUMENA OČESOM VALENTINZ5905 VALENTIN 5720/5 178 002791 ZINNIA 10 VALE 009905 ZINNIA ELEGANS 10 177 007169 VIOLA WITT. 179 10 ELEG.CACTUS VALENTIN 5720/2 VALENTIN 5720/1 152 002769 HELIA PEPERMINT MEŠ. RUMENA 10 175 007167 VIOLA WITT. RDEČA 174 007166 10 VIOLA WITT. MODRA ANN. Z OČESOM5905 Z OČESOM5901 VALENTIN VALENTIN VALENTIN 5971 VALENTIN 5720/5 VALE 179 009905 ZINNIA 10 178 002791 10 ZINNIA ELEGANS 180 002792 VALENTIN 5720/3 ZINNIA ELEGANS 10 HELIA 07169 VIOLA WITT. 10 VALENTIN 5720/2 153 008115 PEPERMINT MEŠ. ELEG.CACTUS ANNU 176 007168 VIOLA WITT. MODRA 10 MEŠ. 175 007167 RUMENA 10 VIOLA WITT. RUMENA Z OČESOM Z OČESOM VALENTIN 5971 VALENTIN 6002 VALENTIN 5905 VALENTIN 5901 VALE 002791 009905 002792 002793 002770 180 002792 10 ZINNIA ELEG.LIL. 181 002793 10 HELIC 179 009905 ZINNIA ELEGANS 10 ZINNIA ELEGANS 02791 10 ZINNIA 154 002770 VALENTIN 5720/3 MEŠ PEPERMINT MON 176 007168 ELEG.CACTUS VIOLA WITT. MEŠ. 10 MEŠ. RUMENA Z OČESOM VALENTIN 6002 VALE VALENTIN 5971 5971 Cinija VALENTIN 5905 5905 Cinija Kaktusna cinija 5901 Cinija 6002 3720 181 002793 ZINNIA ELEG.LIL. 10Suha roæa 155 002771 IBER 180 002792Pepermint ZINNIA ELEGANS 10drobnocvetna ZINNIA ELEGANS 10mešanica 09905mešanica mešanica MEŠ UMBE MEŠ. PEPERMINT MEŠ. mešanica mešanica Zinnia elegans “Cactus” Zinnia elegans Helichrysum monstrosum VALE VALENTIN 6002 VALENTIN 5971 156 002772 IPOM Zinnia elegans Zinnia elegans “Liliput” 181 002793 ZINNIA ELEG.LIL. 10 S: mar—maj 02792S: mar—maj ZINNIA ELEGANS 10S: mar—maj PURP C: jun—okt C: MEŠ jun—okt C: jul—okt Veliki, raznobarvni cvetovi S: mar—maj MEŠ. VALE Dolgotrajno cvetoËe Veliki, raznobarvno svetleËi C: jun—okt Suho cvetje v svetleËih so VALENTIN posuti s temno rdeËimi 6002 157 002774 LAVA barvah, primerno za obliko­ pegami in progami. ZINNIA ELEG.LIL. 10cvetovi na dolgih in moËnih Drobni, raznobarvno 02793cvetlice, odliËne za TRIM MEŠ cvetliËne grede in rez. pecljih. Idealna za rez. svetleËi cvetovi na dolgih in vanje suhih šopkov. VALE moËnih pecljih. OdliËna je 158 002775 MATH za rezanje. INCA

$h3A@@2|VRPVSp $h3A@@2|VRRPWx $h3A@@2|VRVRWt $h3A@@2|VRVXYr $h3A@@2|VRRPXu

172

159

002776

VALE LOBE MEŠ.

160

002777

VALE LUPIN POLY

VALE


VALENTIN 3665

$h3A@@2|VRQYQp $h3A@@2|VRVVXw $h3A@@2|VRVURv $h3A@@2|VRRPRs $h3A@@2|VRVUQy $h3A@@2|VRRPSp $h3A@@2|VRVUTp $h3A@@2|VRVWSq $h3A@@2|VRQYRw $h3A@@2|VRRPTw $h3A@@2|VRQYSt $h3A@@2|VRRPUt $h3A@@2|VRQYUx $h3A@@2|VRVXPy $h3A@@2|VRQYVu $h3A@@2|VRRPVq $h3A@@2|VRQYQp $h3A@@2|VRVXQv $h3A@@2|VRQYWr $h3A@@2|VRVURv $h3A@@2|VRVXXu $h3A@@2|VRQYXy $h3A@@2|VRVUQy $h3A@@2|VRPUSq $h3A@@2|VRQYYv $h3A@@2|VRVUTp $h3A@@2|VRPUYs $h3A@@2|VRRPPy Dvoletnice in trajnice $h3A@@2|VRVSWs $h3A@@2|VRQYRw $h3A@@2|VRRPQv $h3A@@2|VRPVRs $h3A@@2|VRQYSt $h3A@@2|VQRSPw $h3A@@2|VRQYUx $h3A@@2|VRSXPx $h3A@@2|VRQYVu $h3A@@2|VRVTSt $h3A@@2|VRQYWr $h3A@@2|VRPYUq $h3A@@2|VRQYXy $h3A@@2|VRRPPy $h3A@@2|VRQYYv $h3A@@2|VRPYUq $h3A@@2|VRRPPy $h3A@@2|VTRRQr $h3A@@2|VRRPQv $h3A@@2|VTYRSu $h3A@@2|VTYRTr 002781 GYPSOPHILLA Plezalke in164suho cvetje EL.BELA

VALENTIN 4570

PETUNIA HYBRIDA 10 Dvoletnice in trajnice MEŠ

1

002768

2

002769

165

VALENTIN 3695 002782 HELIANTHUS ANN.MEŠ.

10

VALENTIN 4710 PHLOX DRUMONDII MEŠ

3

008115

166

VALENTIN 3696 002783 HELIANTHUS ANNUUS (NIZKA)

10

VALENTIN 4830 PORTULACA GRAND.DV.

4

002770

167

VALENTIN 3720 002784 HELICHRYSUM MON.MEŠ

10

VALENTIN 5174 138 SALVIA SPLEND.RDEČA

002755 10

5

002771

168

VALENTIN 3788 002785 IBERIS UMBELLAT.MEŠ

10

VALENTIN 5179 SALPIGLOSIS139 SIN.MEŠ

002756 10

7

8

1 9

2 0

3 1

4 2

5 3

6

7

8

9

0

1

2

3

140

002757

10

141

002758

10

142

002759

$h3A@@2|VRQXUy $h3A@@2|VRQXVv $h3A@@2|VRQXWs $h3A@@2|VRVSSu $h3A@@2|VRVSTr $h3A@@2|VRVVXw $h3A@@2|VRVSVv $h3A@@2|VRRPRs $h3A@@2|VRQXXp $h3A@@2|VRRPSp $h3A@@2|VRQXYw $h3A@@2|VRVWSq $h3A@@2|VRVTVu $h3A@@2|VRRPTw $h3A@@2|VRVTWr $h3A@@2|VRRPUt $h3A@@2|VRQYPs $h3A@@2|VRVXPy $h3A@@2|VRRPVq $h3A@@2|VRVXQv $h3A@@2|VRVXXu $h3A@@2|VRPUSq $h3A@@2|VRPUYs $h3A@@2|VRPVRs

143

VALENTIN 2678 002760 CAMPANULA MEDI.MEŠ.

10

144

VALENTIN 2784 002761 CENTAUREA IMPE.MEŠ.

10

$h3A@@2|VRQXSu $h3A@@2|VRQXTr $h3A@@2|VRQXUy $h3A@@2|VRVVXw $h3A@@2|VRQXVv $h3A@@2|VRRPRs $h3A@@2|VRQXWs $h3A@@2|VRRPSp $h3A@@2|VRVSSu $h3A@@2|VRVWSq $h3A@@2|VRVSTr $h3A@@2|VRRPTw $h3A@@2|VRVSVv $h3A@@2|VRRPUt $h3A@@2|VRQXXp $h3A@@2|VRVXPy $h3A@@2|VRQXYw $h3A@@2|VRRPVq $h3A@@2|VRVTVu $h3A@@2|VRVXQv $h3A@@2|VRVTWr $h3A@@2|VRVXXu $h3A@@2|VRQYPs $h3A@@2|VRPUSq $h3A@@2|VRPUYs $h3A@@2|VRPVRs

VALENTIN 2813 002781002762 10 002762 10 CHEIRANTHUS CHEIRI VALENTIN 4570 VALENTINHYBRIDA 2818 165 002782 PETUNIA 164 002781 VALENTIN 2784 VALENTIN 5436 VALENTIN 3890 Lepi slak 3810 Napihnjena 5381 ZvonËnica 2678 Zlati šeboj 2813 Turški nagelj 3133 10 CHRYSANT.CARINA. 10 141 002758 10 CENTAUREA 146 170 002787 LAVATERA 139 10 TAGETES PATULA 002774 002763 002756 10 MEŠ mešanica mreæica (statica) mešanica zlatenec mešanica MEŠ MEŠ. TRIME.MEŠ. IMPE.MEŠ. VALENTIN 4570 VALENTIN 4710 mešanica mešanica Ipomoea purpurea Campanula medium barbatus VALENTIN 2971 PETUNIA HYBRIDA 10Dianthus 164 002781 166 002783 VALENTIN 5440 165 002782 VALENTIN PHLOX DRUMONDII 10 VALENTIN 3933 2813 142 002759 COREOPSIS 10 MEŠ 171 002788Statice 10Cheiranthus 002775 MATHIOLA 10 TAGETES ERECTA 147 002764 CHEIRANTHUS 10 MEŠ 140 002757 sinuata cheirii S: mar—apr S: maj—jul S: apr—jun TINCTORIA MEŠ. INCAN.MEŠ. CHEIRI VALENTIN 4710 4830 VALENTIN 3665 C: jul—okt C: maj—avg C: VALENTIN jun—jul S: mar—maj S: maj—jul VALENTIN 2979 165 002782 PHLOX DRUMONDII 10 PORTULACA 167 002784 VALENTIN 4120 10 166 002783 VALENTIN 2818 002768 GYPSOPHILLA 10 VALENTIN 5474 Zanimiva plezalka s pisanimi C: jul—okt Dvoletna, velika in lepa 002760C: apr—jul Dvoletnica, ki krasi grede 10 COSMOS 143 MEŠ 10 CHRYSANT.CARINA. 172 002789 LOBELIA 002776 10 TROPAEOLUM 148 002765 10 GRAND.DV. 141 002758 EL.BELA ERINUS cvetovi. zvonËnica, primerna za in je primerna za rezanje. Suha roæa s cvetovi, ki Dvoletnica in trajnica, ki BIPINAT.MEŠ. MAJU.MEŠ MEŠ. MEŠ 4830 VALENTIN VALENTIN okras vrta in za rez. Dobro uspeva5174 in poæivi dobro ohranijo3695 pisane imaVALENTIN prijeten vonj. Njeni VALENTIN 3045 168 002785 PORTULACA 10 SALVIA 166 002783 VALENTIN 4189 167 002784 VALENTIN 10 2971 HELIANTHUS 10 VALENTIN 5888 002769 balkone in terase. Potrebuje 10 barve. cvetovi so zanimivi, zlato DAHLIA 144 002761 173 002790 LUPINUS 10 COREOPSIS GRAND.DV. 149 002777 10 VIOLA 002766 142 002759 10 SPLEND.RDEČA ANN.MEŠ. sonce in apnenËasta tla. oranæni, rdeËe rjavi in so PIN.MIGN.MEŠ TRIC.MAX.MEŠ. POLYPH.MEŠ. TINCTORIA VALENTIN 5174 VALENTIN 5179 VALENTIN 3696 posebnost spomladanskega VALENTIN 3133 169 002786 167 002784 SALVIA 10 SALPIGLOSIS VALENTIN 4320 168 002785 VALENTIN 10 2979 008115 HELIANTHUS 10 VALENTIN 5720/1 145 002762 DIANTHUS 10 SPLEND.RDEČA 002778 JALAPA 10 VIOLA WITT. RDEČA 150 002767 174 007166 MIRABILIS 10vrta. COSMOS 10 SIN.MEŠ 143 002760 ANNUUS (NIZKA) BARBA.MEŠ. MEŠ Z OČESOM BIPINAT.MEŠ. VALENTIN 5179 VALENTIN 5381 VALENTIN 3720 VALENTINSINUATA 3138 170 002787 168 002785 SALPIGLOSIS 10 STATICE 169 002786 VALENTIN 10 3045 HELICHRYSUM 10 VALENTIN 5720/2 002770 VALENTIN 4359 DIANTHUS 10 146 002763 SIN.MEŠ 10 VIOLA WITT. MODRA 002779 144 002761 10 MEŠ 10 DAHLIA 175 007167 MON.MEŠ MYSOTIS ALPESTRIS CHINEN.MEŠ PIN.MIGN.MEŠ Z OČESOM VALENTIN 5381 VALENTIN 5436 VALENTIN 3788 VALENTIN PATULA 3150 171 002788 169 002786 STATICE SINUATA 10 TAGETES VALENTIN 4450 170 002787 VALENTIN 10 3133 002771 IBERIS 10 VALENTIN 5720/3 100 147 002764 DIANTHUS 10 MEŠ 002780 NIGELLA 10 MEŠ. 145 002762 DIANTHUS 10 UMBELLAT.MEŠ 176 007168 VIOLA WITT. 10 9983 fižol Borlotto CHIN.HEDD. DAMASC.MEŠ. BARBA.MEŠ. RUMENA Z OČESOM VALENTIN 5436 VALENTIN 5440 VALENTIN 3810 VALENTIN ERECTA 3245 172 002789 TAGETES PATULA 10 TAGETES 170 002787 171 002788 VALENTIN 10 3138 002772 IPOMEA 10 148 002765 DIANTHUS DIANTHUS 10 MEŠ. MEŠ. 10 146 002763 PURPURE.MEŠ. Leča 31561 CAR.CH.MEŠ CHINEN.MEŠ VALENTIN 5440 VALENTIN 5474 VALENTIN 3890 VALENTIN 3330 173 002790 002788 TAGETES ERECTA 10 TROPAEOLUM 172 002789 VALENTIN 10 3150 002774 LAVATERA 171 10 149 002766 DIANTHUS ESCHSCOLT.CALIF.M 10 MEŠ. 002764 Čičerika 10 MAJU.MEŠ 9984 TRIME.MEŠ. 147 EŠ CHIN.HEDD. VALENTIN 5474 VALENTIN 5888 VALENTIN 3933 VALENTIN 3540 174 007166 TROPAEOLUM 10 VIOLA 002789 173 002790 VALENTIN 10 3245 002775 MATHIOLA 172 10 GODETIA 10 150 002767 DIANTHUS MAJU.MEŠ 002765 gladiola glamini 10 TRIC.MAX.MEŠ. 180163 INCAN.MEŠ. 148 mix GRADIFL.MEŠ CAR.CH.MEŠ VALENTIN 5888 VALENTIN 5720/1 VALENTIN 4120 173 002790 VIOLA 10 VIOLA WITT. RDEČA 175 007167 3330 174 007166 VALENTIN 10 LOBELIA ERINUS 10 002776 TRIC.MAX.MEŠ. ESCHSCOLT.CALIF.M 10 Z OČESOM 149 002766 motovilec lj 2721 MEŠ. EŠ VALENTIN 5720/1 VALENTIN 4189 VALENTIN 5720/2 002777 002779 007166 007167 007168 174 007166 VIOLA WITT. RDEČA 10 VIOLA WITT. MODRA 3540 002777 LUPINUS 10 176 007168 175 007167 VALENTIN 10 Z OČESOM 002767 spominčica GODETIA 10 Z OČESOM 2779 POLYPH.MEŠ.150 GRADIFL.MEŠ VALENTIN 5720/2 VALENTIN 4320 VALENTIN 5720/3 VolËji bob 4189 SpominËica 4359 MaËeha 5720/1 MaËeha 5720/2 10MaËeha 5720/3 10 175 007167 002778 MIRABILIS JALAPA 10 176 007168 VIOLA WITT. MODRA VIOLA WITT. mešanica mešanica rdeËa z oËesom modra z oËesom rumena z oËesom RUMENA Z OČESOM 2721 MEŠ Motoovilec Ljubljanski ValetninZ OČESOM

002772 002772

cvetlice

6

10

169

Lupinus polyphyllus 002779

VALENTIN 3810 002786 002786 IPOMEA 138 PURPURE.MEŠ.

Myosotis alpestris

VALENTIN 5381 002755 140 10 STATICE SINUATA 002755 MEŠ

164 VALENTIN 2678 002757 002757 10 CAMPANULA 145 MEDI.MEŠ.

$h3A@@2|VRQXSu $h3A@@2|VRQXTr $h3A@@2|VRVVXw $h3A@@2|VRQXUy $h3A@@2|VRRPRs $h3A@@2|VRQXVv $h3A@@2|VRRPSp $h3A@@2|VRQXWs $h3A@@2|VRVWSq $h3A@@2|VRVSSu $h3A@@2|VRRPTw $h3A@@2|VRVSTr $h3A@@2|VRRPUt $h3A@@2|VRVSVv $h3A@@2|VRVXPy $h3A@@2|VRQXXp $h3A@@2|VRRPVq $h3A@@2|VRQXYw $h3A@@2|VRVXQv $h3A@@2|VRVTVu $h3A@@2|VRVXXu $h3A@@2|VRVTWr $h3A@@2|VRPUSq $h3A@@2|VRQYPs $h3A@@2|VRPUYs $h3A@@2|VRPVRs

Viola tricolor

VALENTIN 4359 10 176 007168 MYSOTIS ALPESTRIS S: jun—avg S: jun—avg 7994 Tulipan Golden Apeldorn

S: nov—jul C: maj—jul C: mar—jun C: sep, mar—jun VALENTIN 4450 Trajnica s spektakularni­mi Srednje visoka, pokonËno Cvetijo jeseni in spomladi. 002780 NIGELLA 10 cvetnimi sveËami na lepi, rastoËa dvoletnica s pisa­ Najlepše so v skupinah. DAMASC.MEŠ. 34349 Tulipan Mentoo zeleni listni podlagi. Pri­mer­ nimi cvetovi. Najlepša je v ­na je za zasaditev v pisanih skupinah. skupinah. Dobro uspeva na 34350 Tulipan Blushing Lady sonËnih mestih.

Viola tricolor 5720/3 VALENTIN

VIOLA WITT. S: jun—avg RUMENA Z OČESOM

C: sep, mar—jun Cvetijo jeseni in spomladi. Najlepše so v skupinah.

Viola tricolor 10

S: jun—avg C: sep, mar—jun Jeseni in spomladi cvetoËe dvoletnice. Lepe tudi kot “zimsko” balkonsko cvetje.


Nasvet

Dvoletnice in trajnice »EBELAM PRIJAZEN ZELENJAVNI VRT Lep in zdrav zelenjavni vrt mora biti privlaËen za Ëebele, ki oprašujejo rastline, da nam bodo te dobro rodile. Ko razmišljamo o rastlinah, ki jih bomo sejali in vzgajali, razmišljajmo zato tudi o rastlinah, ki so privlaËne za Ëebele.

Rastline, ki jih Ëebele rade obiskujejo

$h3A@@2|VRPVSp $h3A@@2|VRRPWx $h3A@@2|VRVRWt $h3A@@2|VRVVXw $h3A@@2|VRVXYr $h3A@@2|VRRPRs $h3A@@2|VRRPXu $h3A@@2|VRRPSp $h3A@@2|VRVWSq $h3A@@2|VRRPTw $h3A@@2|VRRPUt $h3A@@2|VRVXPy $h3A@@2|VRRPVq $h3A@@2|VRVXQv $h3A@@2|VRVXXu $h3A@@2|VRPUSq $h3A@@2|VRPUYs $h3A@@2|VRPVRs

MaËeha rumena

02791

5720/5

Viola tricolor

09905

S: jun—avg 02781C: sep, mar—jun Jeseni in spomladi cvetoËe 02792dvoletnice. Lepe tudi kot 02782“zimsko” balkonsko cvetje.

02793

02783

02784

02785

02786

02787

02788

02789

002790 02790

MaËeha mešanica

07166

5888

Viola tricolor

07167

S: jun—avg C: sep, mar—jun Jeseni in spomladi cveto­Ëe 07168 maËehe. Cvetovi so razli­ Ënih barv.

RUMENA

»ebele zelo dobro vidijo in zato hitro najdejo nektar in VALENTIN cvetni prah.5901 Barve, ki so Ëebelam privlaËne, so modra, ZINNIA 10 vijoliËna, bela in rumena. Posadimo torej Ëim veË ELEG.CACTUS rastlin s cvetovi takšnih barv. Poznamo veliko razliËnih vrst Ëebel, ki so razliËne velikosti in imajo razliËno VALENTIN 5905 dolæino ter se hranijo ZINNIA jezika ELEGANS 10na razliËnih oblikah cvetov. PEPERMINT MEŠ. VALENTIN 4570

Medonosne rastline PETUNIA HYBRIDA VALENTIN 5971 MEŠ Ime cvetlice/zaËimbnice ZINNIA ELEGANS VALENTIN 4710 MEŠ. Astre DRUMONDII PHLOX VALENTIN 6002 MEŠ Bazilika ELEG.LIL. ZINNIA VALENTIN 4830 MEŠ Bela detelja PORTULACA GRAND.DV. BoreË VALENTIN 5174 Cinija SALVIA

V Ëebelam prijaznem vrtu ne uporabljajmo pesticidov.

Kje posejemo rastline za Ëebele Rastline, ki jih Ëebele rade obiskujejo, posejemo v skupinah povprek po celem vrtu ali pa si us­t varimo kotiËek, obrobke ali gredico za Ëebele. Izberemo sonËni del vrta, zašËiten pred vetrom. »ebele nimajo rade vetra, saj jih moti pri pristajanju. Raje imajo sonce kot senco. »e delamo “Ëebeljo gredico”, naj rastejo niæje rastline ob robu in višje v sredi gredice oz. proti severu. Na Ëebelji gredici morajo imeti vse rastline dovolj prostora.

10

Latinsko ime 10

»as cvetenja

Barva cveta

Višina rastline v cm

Callistephus 10

jul−sep

vse barve

40−80

Ocimium basilicum 10

jul−okt

bela

20−50

Trifolium repens 10

maj−sep

bela

<25

Borago officinalis

jun−avg

vijoliËna

60

Zinnia sp. 10

jul−okt

vse barve

50−70

Allium schoenoprasum

jun−jul

vijoliËna

15−40

Phacelia sp. 10

jun−avg

vijoliËna

30−80

Sinapis alba

jun−avg

rumena

90−100

Iberis umbellata 10

maj−sep

roza, bela

30

Escholtzia calofornica

jun−sep

rumena, roza, rdeËa, bela

40

Foeniculum vulgare 10

jul−okt

rumena

120

Coriandrum sativum

jun−sep

belo roza

50−60

Cosmos bipinnatus 10

jul−okt

bela, roza, vijoliËna

100−150

Monarda citridora

jun−avg

vijoliËna

60−90

Agastache mexicanum 10

jun−okt

vijoliËna

50

Lupinus spp.

maj−jul

razliËne barve

60−100

Bellis 10 perennis

mar−okt

bela/rumena

<15

Tithonia sp.

jun−okt

oranæna

120

Melissa officinalis

jul−sep

bela

50

Salvia farinacea

maj−sep

modra

90

VALENTIN 5720/2 OgnjiË VIOLA WITT. MODRA ZOkrasna OČESOM facelija

Callendula officinalis

maj−sep

rumena do rdeËa

30−50

Phacelia campanularia

jun−okt

vijoliËna

100−150

VALENTIN 5720/3 Origano VIOLA WITT. RdeËa detelja RUMENA Z OČESOM

Origanum vulgare

jul−sep

roza

20−40

Trifolium pratense

maj−sep

rdeËa

<30

Rumeni helenium

Helenium amarum

jul−okt

rumena

100−150

SonËnice

Helianthuus annuus

jun−sep

rumena

40−200

SpominËica

Myosotis spp.

mar−jun

modra

15−40

Timijan

Thymus vulgaris

jun−sep

neæno lila

10−20

Vijolice

Viola spp.

mar−nov

vojoliËna/rumena

<15

SPLEND.RDEČA Drobnjak VALENTIN 5179 Facelija SALPIGLOSIS SIN.MEŠ Gorjušica ali gorËica VALENTIN 5381 Iberis ali grenik STATICE SINUATA MEŠ Kalifornijski mak VALENTIN 5436 KomarËek PATULA TAGETES MEŠ. Koriander VALENTIN 5440 Kozmeja ali ERECTA metuljËki TAGETES MEŠ. Limonska monarda VALENTIN 5474 Limonski oæep TROPAEOLUM MAJU.MEŠ Lupina ali volËji bob VALENTIN 5888 Marjetica VIOLA TRIC.MAX.MEŠ. Mehiška sonËnica

VALENTIN 5720/1 Melisa VIOLA WITT. RDEČA ZModrocvetna OČESOM kadulja

10

10

10

cvetlice

007169 07169

Veliko cvetlic in zaËimbnic, ki jih imamo radi in jih redno sejemo, je medonosnih. Izberemo med cvetlicami zelišËi, ki jih potrebujemo in ki so nam VALENTINin5720/5 VIOLA WITT. 10 všeË.

Zato izberemo cvetlice in zaËimbnice z razliËnimi oblikami cvetov.

101


bio seme vrtnin, cvetlic in bio seme za kal»ke

Bio seme vrtnin in cvetlic Kakovostno seme za ekološko pridelavo vrtnin in cvetlic.

007615 3831002648870

007615 3831002648870

007615

$h3A@@2|VTXXWp $h3A@@2|VTXXXw $h3A@@2|VTXXYt $h3A@@2|VTXYPp $h3A@@2|VRVSUy $h3A@@2|VQRSSx $h3A@@2|VRVRXq Bio seme vrtnin in cvetlic $h3A@@2|VTXYRt $h3A@@2|VTXXWp $h3A@@2|VQRSRq $h3A@@2|VTXXWp $h3A@@2|VRVRYx $h3A@@2|VTXXXw $h3A@@2|VTXXXw $h3A@@2|VTXYSq $h3A@@2|VTXXYt $h3A@@2|VTXXYt $h3A@@2|VTXYTx $h3A@@2|VTXYPp $h3A@@2|VTXYPp $h3A@@2|VRVSPt $h3A@@2|VRVSUy $h3A@@2|VRVSUy $h3A@@2|VQRSSx $h3A@@2|VQRSSx $h3A@@2|VRVRXq $h3A@@2|VRVRXq $h3A@@2|VTXYRt $h3A@@2|VTXYRt $h3A@@2|VQRSRq $h3A@@2|VQRSRq $h3A@@2|VRVRYx $h3A@@2|VRVRYx $h3A@@2|VTXYSq

KorenËek Nantes Peteršilj DomaËi listnik RdeËa pesa Detroit Redkvica Saxa Solata Ljubljanska ledenka Solata Salad Bowl, pisana mešanica RadiË Palla Rossa RadiË Træaški solatnik RadiË Grumolo Endivija Eskariol rumena Kreša Gladkolistna ŠpinaËa Matador Paradiænik Volovsko srce Por Carentan Kumare Marketmore BuËke Vegetable Marrow Partim Grah Rondo Rukola Bazilika Genovese Vrtni ognjiË ali meseËek, mešanica007615 3831002648870 Æametnica nizka, mešanica 007616 3831002648887 Kapucinka, mešanica Fiæol Borlotto Lingua Di Fuoco LeËa 007617 3831002648894 »iËerika

007615 3831002648870

KorenËek007617 Nantes Daucus carota L.

007618

008646

031564

009978

BIOVALENTIN 189 007616 3831002648887 Korenček Nantes

007617

BIOVALENTIN 213 Peteršilj BIOVALENTIN 189 007616 3831002648887 007617 3831002648894 Domači listnik Korenček Nantes

007616 3831002648887

007617 3831002648894

007616

$h3A@@2|VTXXWp $h3A@@2|VTXXXw $h3A@@2|VTXXYt $h3A@@2|VTXYPp $h3A@@2|VRVSUy $h3A@@2|VQRSSx $h3A@@2|VRVRXq $h3A@@2|VTXYRt $h3A@@2|VTXXWp $h3A@@2|VQRSRq $h3A@@2|VTXXXw $h3A@@2|VRVRYx $h3A@@2|VTXXYt $h3A@@2|VTXYSq $h3A@@2|VTXYPp $h3A@@2|VTXYTx $h3A@@2|VRVSUy $h3A@@2|VRVSPt $h3A@@2|VQRSSx $h3A@@2|VRVRXq $h3A@@2|VTXYRt $h3A@@2|VQRSRq $h3A@@2|VRVRYx $h3A@@2|VTXYSq $h3A@@2|VTXYTx

$h3A@@2|VTXXWp $h3A@@2|VTXXXw $h3A@@2|VTXXYt $h3A@@2|VTXYPp $h3A@@2|VRVSUy $h3A@@2|VQRSSx $h3A@@2|VRVRXq $h3A@@2|VTXYRt $h3A@@2|VTXXWp $h3A@@2|VQRSRq $h3A@@2|VTXXXw $h3A@@2|VRVRYx $h3A@@2|VTXXYt $h3A@@2|VTXYSq $h3A@@2|VTXYPp $h3A@@2|VTXYTx $h3A@@2|VRVSUy $h3A@@2|VRVSPt $h3A@@2|VQRSSx $h3A@@2|VRVRXq $h3A@@2|VTXYRt $h3A@@2|VQRSRq $h3A@@2|VRVRYx $h3A@@2|VTXYSq $h3A@@2|VTXYTx $h3A@@2|VRVSPt

189 Peteršilj DomaËi listnik

213 RdeËa pesa Detroit

BIOVALENTIN 260 Rdeča BIOVALENTIN 213 Peteršilj 3831002648894 007618 3831002648900 pesa Detroit Domači listnik

Petroselinum crispum

260

Beta vulgaris var. vulgaris

BIOVALENTIN 297 BIOVALENTIN 260 Rdeča 007618 3831002648900 008646 3831002626359 Redkvica pesa Detroithumozna in pre­ potrebuje globo­ Potrebuje Sorta, kiSaxa daje srednje

KorenËek veli­ ­ pustna tla, ki jih ne smemo ke in okrogle gomolje ka, humozna tla, ki jih ne gnojiti s hlevskim brez kolobarjev. Primerna smemo gnojiti s hlev­skim BIOVALENTIN 358 Solata BIOVALENTIN 297 gnojem. 008646 3831002626359 3831002648900 031564 3831002612338 ledenka Redkvica Saxa Vsako leto ga sejemo na jeLjubljanska za zgodnje in pozno gnojem. Vedno naj raste drugo mesto. Dobri sosedje pridelovanje (setev julija). skupaj s Ëebulo ali po­­ BIOVALENTIN Solata Salad BIOVALENTIN 358 Solata red­ so paradiænik, Ëebula, Peso lahko dognojujemo rom, saj se medseboj­ n o 031564 3831002612338 3831002626359 009978 3831002626281 Bowl, pisana mešanica Ljubljanska ledenka kvica in redkev. npr. z gabezovo brozgo, va­­­­ru­­­­­­­je­jo pred napa­dom ki vsebuje kalij, potreben ško­­dlji­­vih muh ali moljev. BIOVALENTIN Radič BIOVALENTIN Solata Salad predvsem za423 nastanek Dobri sosedje so še3831002626281 grah, 009978 3831002612338 007620 3831002648924 Palla Rossa Bowl, pisana mešanica kore­nov. Dobri sosedje so paradiænik, radiË, redkvice, kolerabica, berivka, kumare blitva. 007615 3831002648870 424 Radič BIOVALENTIN 423 Radič inBIOVALENTIN grah. 007620 3831002648924 3831002626281 031563 3831002612321

007620 3831002648924

007615 3831002648870 031563 3831002612321

Palla Rossa

Tržaški solatnik

B K

B D

B p

B R

B Lj

B B

B P

B T

B K B G

BIOVALENTIN 189 007616 3831002648887 007615 3831002648870 BIOVALENTIN Radič Korenček Nantes BIOVALENTIN 424 Radič 031563 3831002612321 009979 3831002626298 Grumolo Tržaški solatnik

B D B E

BIOVALENTIN 189 BIOVALENTIN 213 Peteršilj 007617 3831002648894 007616 3831002648887 BIOVALENTIN Korenček Nantes Domači listnik 430 Endivija BIOVALENTIN Radič 009979 3831002626298 007621 3831002648931 Eskariol rumena Grumolo

B p B kr

BIOVALENTIN 189 BIOVALENTIN 213 Peteršilj BIOVALENTIN 260 Rdeča 007618 3831002648900 007616 3831002648887 007617 3831002648894 Korenček Nantes BIOVALENTIN Domači listnik 430 Endivija pesa Detroit 446 Vrtna BIOVALENTIN 007621 3831002648931 009979 3831002626298 007622 3831002648948 kreša gladkolistna Eskariol rumena

B R B M

BIOVALENTIN 213 Peteršilj BIOVALENTIN 260 Rdeča BIOVALENTIN 297 008646 3831002626359 007617 3831002648894 007618 3831002648900 Domači listnik BIOVALENTIN pesa Detroit 446 Vrtna Redkvica Saxa 467 Špinača BIOVALENTIN 007622 3831002648948 007621 3831002648931 009980 3831002626304 Matador kreša gladkolistna

B L B P

BIOVALENTIN 260 Rdeča BIOVALENTIN 297 BIOVALENTIN 358 Solata 031564 3831002612338 007618 3831002648900 008646 3831002626359 pesa Detroit BIOVALENTIN 515 Redkvica Saxa 467 Špinača Ljubljanska ledenka BIOVALENTIN 009980 3831002626304 007622 3831002648948 Paradižnik Volovsko srce Matador

B B

bio kal»ki 007618 008646 031564 009978 BIOVALENTIN 297 BIOVALENTIN 358 Solata BIOVALENTIN Solata Salad 009978 3831002626281 007618 3831002648900 008646 3831002626359 031564 3831002612338 Ajda Redkvica Saxa Ljubljanska ledenka Bowl, pisana mešanica BIOVALENTIN 515 009980 3831002626304 Brokoli Calabrese Paradižnik Volovsko srce »ebula BIOVALENTIN 358 Solata 358 Solata BIOVALENTIN Solata Salad 417 RadiË BIOVALENTIN Redkvica 031564 297 Solata 009978 007620 423 Radič 423 GorËica 008646 3831002626359 3831002648924 3831002612338 3831002626281 Ljubljanska ledenka Bowl, pisana mešanica Palla Rossa Saxa Ljubljanska ledenka Salad Bowl Palla Rossa Grah Kitajski drobnjak pisana mešanica Raphanus sativus var. Lactuca sativa Cichorium intybus var. BIOVALENTIN Solata Salad BIOVALENTIN 423 Radič BIOVALENTIN 424 Radič LeËa 031563 3831002612321 031564 3831002612338 009978 3831002626281 007620 3831002648924 sativus foliosum Lactuca sativa Bowl, pisana mešanica solata Palla Rossa Tržaški solatnik Poletna, krhkolistna Lucerna − alfa alfa Zahteva humozna, rahla in Zgodnji radiË, ki oblikuje s Ëvrstimi, rumeno zelenimi Krhkolistna solata z volumi­ Mešanica stroËnic enakomerno vlaæna tla, ki rdeËo, okroglo glavico. Pšenica BIOVALENTIN 423 Radič ter glavicami in valovitimi BIOVALENTIN 424 Radič BIOVALENTIN Radič nozno in odprto rozeto, ne 009979 3831002626298 009978 3831002626281 007620 3831002648924 031563 3831002612321 Palla Rossa Tržaški solatnik Grumolo RdeËa pesa ne ustrezajo bolhaËem. Ti Je obËutljiv na mraz. nazobËanimi listi. Prenaša dela glavic. Rozete so rdeËe RdeËe zelje poæeruhi namreË veË nev­ Zahte­va prvovrstno vrtno poletno vroËino in gre in zelene barve in imajo Redkev Daikon BIOVALENTIN 424 Radič še­ Ë nosti povzroËajo na zemljo. Dobri430 sosedje BIOVALENTIN Radič BIOVALENTIN Endivija so pozno v cvet. V mešanem krhke liste v007621 obliki hrasto­ 3831002648931 007620 3831002648924 031563 3831002612321 009979 3831002626298 Redkev Sango Tržaški solatnik Grumolo Eskariol rumena suhih tleh. Dobri sosedje paradiænik, visoki fiæol, posevku odliËno raste s vega lista. Reæemo samo Sabljasti triplat − grško so kreša, solata, fiæol, para­ korenjem, špinaËo, fiæolom, liste ali cele rozete. Ne gre korenËek, solata, šetraj, seno BIOVALENTIN Radič 430 BIOVALENTIN Vrtna diænik, špinaËa, zelje in slab sosed je446 peteršilj. Ëebulo. vBIOVALENTIN cvet. Raste007622 najEndivija v sosed­ 3831002648948 031563 3831002612321 009979 3831002626298 007621 3831002648931 Sladki komarËek Grumolo Eskariol rumena kreša gladkolistna korenËek. Redkvico lahko v stvu z redkvico, kole­rabico, SonËnica bliæini drugih vrtnin ali cve­ špinaËo, zeljem, para­di­æni­ Vrtna kreša BIOVALENTIN 430 Endivija BIOVALENTIN 446 Vrtna BIOVALENTIN 467 Špinača tlic gojimo kjer koli 3831002648931 v vrtu. kom, fiæolom009980 in Ëebulo. 3831002626304 009979 Zeleni mungo fiæol3831002626298 007621 007622 3831002648948 Eskariol rumena kreša gladkolistna

Matador

B P

B T

B G

B E

B k

B M

B P


$h3A@@2|VTXXYt $h3A@@2|VTXYPp $h3A@@2|VTXYPp $h3A@@2|VRVSUy $h3A@@2|VRVSUy $h3A@@2|VQRSSx $h3A@@2|VQRSSx $h3A@@2|VRVRXq $h3A@@2|VRVRXq $h3A@@2|VTXYRt $h3A@@2|VTXXWp $h3A@@2|VQRSRq $h3A@@2|VTXYRt $h3A@@2|VTXXXw $h3A@@2|VRVRYx $h3A@@2|VQRSRq $h3A@@2|VTXXYt $h3A@@2|VTXYSq $h3A@@2|VRVRYx $h3A@@2|VTXYPp $h3A@@2|VTXYTx $h3A@@2|VTXYSq $h3A@@2|VRVSUy $h3A@@2|VRVSPt $h3A@@2|VTXYTx $h3A@@2|VQRSSx $h3A@@2|VRVSPt $h3A@@2|VRVRXq Bio seme vrtnin in cvetlic $h3A@@2|VTXYRt $h3A@@2|VQRSRq $h3A@@2|VRVRYx $h3A@@2|VTXYSq $h3A@@2|VTXYTx $h3A@@2|VRVSPt $h3A@@2|VQRSQt $h3A@@2|VRVSQq $h3A@@2|VTXYUu $h3A@@2|VTXYVr $h3A@@2|VTXYWy $h3A@@2|VRVSRx $h3A@@2|VTXYXv

$h3A@@2|VRVSUy $h3A@@2|VQRSSx $h3A@@2|VRVRXq $h3A@@2|VTXYRt $h3A@@2|VQRSRq $h3A@@2|VRVRYx $h3A@@2|VTXYSq $h3A@@2|VTXYTx $h3A@@2|VRVSPt

$h3A@@2|VQRSSx $h3A@@2|VRVRXq $h3A@@2|VTXYRt $h3A@@2|VQRSRq $h3A@@2|VRVRYx $h3A@@2|VTXYSq $h3A@@2|VTXYTx $h3A@@2|VRVSPt

$h3A@@2|VRVRXq $h3A@@2|VTXYRt $h3A@@2|VQRSRq $h3A@@2|VRVRYx $h3A@@2|VTXYSq $h3A@@2|VTXYTx $h3A@@2|VRVSPt

BIOVALENTIN Solata Salad BIOVALENTIN 358 Solata BIOVALENTIN 297 BIOVALENTIN 260 Rdeča 031564 3831002612338 3831002626359 009978 3831002626281 Bowl, pisana mešanica Ljubljanska ledenka Redkvica Saxa

008646 007618 3831002648900 Bio seme vrtnin in pesa cvetlic Detroit

648894

BIOVALEN Palla Ross

BIOVALENTIN 423 Radič BIOVALENTIN Solata Salad BIOVALENTIN 358 Solata BIOVALENTIN 297 009978 3831002626281 031564 3831002612338 008646 3831002626359 007620 3831002648924 Palla Rossa Bowl, pisana mešanica Ljubljanska ledenka Redkvica Saxa

BIOVALEN Tržaški so

626359

BIOVALENTIN 424 Radič BIOVALENTIN 423 Radič BIOVALENTIN Solata Salad BIOVALENTIN 358 Solata 007620 3831002648924 009978 3831002626281 031564 3831002612338 031563 3831002612321 Tržaški solatnik Palla Rossa Bowl, pisana mešanica Ljubljanska ledenka

BIOVALEN Grumolo

612338

BIOVALENTIN Radič BIOVALENTIN 424 Radič BIOVALENTIN 423 Radič BIOVALENTIN Solata Salad 031563 3831002612321 007620 3831002648924 009978 3831002626281 009979 3831002626298 Grumolo Tržaški solatnik Palla Rossa Bowl, pisana mešanica

BIOVALEN Eskariol r

626281

BIOVALENTIN 430 Endivija BIOVALENTIN Radič BIOVALENTIN 424 Radič BIOVALENTIN 423 Radič 009979 3831002626298 031563 3831002612321 007620 3831002648924 007621 3831002648931 Eskariol rumena Grumolo Tržaški solatnik Palla Rossa

BIOVALEN kreša glad

648870 007620 648924

BIOVALENTIN 189 031563 009979 007621 007622 BIOVALENTIN 446 Vrtna BIOVALENTIN 430 Endivija BIOVALENTIN Radič Korenček Nantes BIOVALENTIN 424 Radič 007621 3831002648931 009979 3831002626298 031563 3831002612321 007622 3831002648948 kreša gladkolistna Eskariol rumena Grumolo Tržaški solatnik

BIOVALEN Matador

BIOVALENTIN 213 Peteršilj

648887 612321

RadiË 009979 3831002626298 424 RadiË 007621 Domači listnik BIOVALENTIN Radič Grumolo Træaški solatnik Grumolo

Cichorium 648894 foliosum 626298

428 Endivija 430 Kreša Eskariol rumena Gladkolistna

intybus var.

BIOVALENTIN 260 Rdeča Cichorium intybus var. Cichorium endivia var. Lepidium sativum L. BIOVALENTIN 467 Špinača BIOVALENTIN 446 Vrtna pesa Detroit 430 Endivija BIOVALENTIN 009980 3831002626304 007622 3831002648948 007621 3831002648931 foliosum latifolium kreša gladkolistna Eskariol rumena JeMatador rastlina, ki zelo hitro

Ima svetlo zelene, gladke Spomladi oblikuje rozeto Poletna sorta z velikimi, BIOVALENTIN 297 neæne liste, ki se dobro sBIOVALENTIN kompaktnimi zelene kopastimi, rumeno zelenimi BIOVALENTIN 467 Špinača Redkvica Saxa 446listi Vrtna 009980 3831002626304 007622 3831002648948 Matador Ugajajo ji tople, kreša gladkolistna obrašËajo. Po redËenju barve. Sejemo ga v vrste rozetami. raz­­vije zelene, koniËaste ali povprek. Dobri sosedje zavetne lege in primerno BIOVALENTIN 358 Solata 626359 glavice. Sejemo ga gosto, radiËu so paradiænik, vlaæna tla. V kolobarju sledi BIOVALENTIN 515 Ljubljanska ledenka BIOVALENTIN 467 Špinačavisoki 009980 3831002626304 648948 Paradižnik Volovsko srce Matador od pomladi do jeseni, da fiæol, solata, korenËek in ranim kapusnicam, zgo­ listi ostanejo neæni in obe­ koper. dnjemu krompirju, grahu, BIOVALENTIN Solata Salad 612338 Bowl, pisana mešanica BIOVALENTIN 515 ljeni. Dobro prezimi. Dobri nizkemu fiæolu, Ëebuli, rdeËi 626304 Paradižnik Volovsko srce sosedje so paradiænik, vi­­ pesi. so­­­­ki fiæol, korenËek, sola­ta, BIOVALENTIN 423 Radič 626281 šetraj, slab sosed je peteršilj. Palla Rossa

648900 in 648931

648924

BIOVALENTIN 424 Radič Tržaški solatnik

612321

BIOVALENTIN Radič Grumolo

626298

BIOVALENTIN 430 Endivija Eskariol rumena

648931

BIOVALENTIN 446 Vrtna kreša gladkolistna

648948

BIOVALENTIN 467 Špinača 031562 3831002612314 Matador

009980

626304

446 ŠpinaËa Matador

BIOVALENTIN 467 Špinača BIOVALENTIN 446 Vrtna BIOVALENTIN 430 Endivija 007622 3831002648948 3831002648931 009980 3831002626304 Matador kreša gladkolistna Eskariol rumena

031562

raste in ima osveæujoË, pikanten BIOVALENTIN 515 okus zaradi vsebnosti gor­ Paradižnik Volovsko srce ËiËnega olja. Sejemo jo vse leto na prostem, pozimi pa jo gojimo v stanovanju, na okenskih policah. Ko zraste 10 cm, jo poreæemo. Hitro se obrašËa. Z redkvico sta dobri sosedi in medsebojno ugodno vplivata na aromo.

467

Spinacea oleracea BIOVALENTIN 515

Paradižnik Volovsko srce HitrorastoËa sorta, primer­ ­na za jesensko in spomla­ dansko setev. Ima velike, temno zelene, svetleËe liste. Uspeva na humoznih tleh z dovolj vlage. Vonj špinaËe odvraËa škodljivce, zato naj posamezne rastline rastejo po celem vrtu. Po spravilu korenine pustimo v zemlji.

515 Por 007623 Carentan

3831002626311

Lycopersicon lycopersicum

Allium porrum L.

007623 3831002648955

BIOVALEN Paradižnik

103

031562 3831002612314

031562 3831002612314

009981

$h3A@@2|VQRSQt $h3A@@2|VRVSQq $h3A@@2|VTXYUu $h3A@@2|VTXYVr $h3A@@2|VTXYWy $h3A@@2|VRVSRx $h3A@@2|VTXYXv $h3A@@2|VTXYYs

$h3A@@2|VQRSQt $h3A@@2|VRVSQq $h3A@@2|VTXYUu $h3A@@2|VTXYVr $h3A@@2|VTXYWy $h3A@@2|VRVSRx $h3A@@2|VTXYXv $h3A@@2|VTXYYs $h3A@@2|VTYPPv

$h3A@@2|VQRSQt $h3A@@2|VRVSQq $h3A@@2|VTXYUu $h3A@@2|VTXYVr $h3A@@2|VTXYWy $h3A@@2|VRVSRx $h3A@@2|VTXYXv $h3A@@2|VTXYYs $h3A@@2|VTYPPv

009981 3831002626311 BIOVALENTIN Por Carentan

BIOVALENTIN 675 Kumare 3831002648955 BIOVALENTIN007623 Por Carentan 009981 3831002626311 Marketmore

007623

007624

BIOVALENTIN 675 Kumare BIOVALENTIN 698 Bučke BIOVALENTIN 515 007624 3831002648962 031562 3831002612314 BIOVALENTIN007623 Por Carentan 009981 3831002626311 3831002648955 Marketmore Vegetable marrow partim Paradižnik Volovsko srce

Paradiænik009981 Volovsko srce

bio seme vrtnin in cvetlic

648900

614 Kumare Marketmore

675 BuËke 698 Grah Vegetable Marrow Rondo Partim Pisum sativum L.

BIOVALENTIN 675 Kumare BIOVALENTIN 698 Bučke BIOVALENTIN 915 Grah 007625 3831002648979 3831002648955 007624 3831002648962 Marketmore Vegetable marrow partim Rondo

Cucumis sativus

915

BIOVALENTIN 698 Bučke BIOVALENTIN 915 Grah 009982 3831002626328 007624 3831002648962 007625 3831002648979 BIOVALENTIN 1070 Rukola Cucurbita pepo Vegetablesolatne marrow partim Rondo stebla pora Caren­ Okusne kumare, Zgodnja in srednje visoka

Plodovi so znaËilne “srËaste Beli del oblike”, mesnati in blešËeËe tan je srednje dolg, debel primerne za pridelovanje sorta, katere stroki so BuËke so zelenkasto bele BIOVALENTIN 915 Grah zeleni, rdeËi. Potrebuje humozno in na spodnjem koncu na prostem. Temno tem­­ no zeleni1076 in dolgi BIOVALENTIN Bazilika in okusne. Rastejo na grmi­ 3831002648986 007624 3831002648962 007625 3831002648979 BIOVALENTIN007626 1070 Rukola 009982 3831002626328 Rondo Genovese in dobro pognojeno zemljo. rahlo Ëebulasto odebeljen. bradaviËasti plodovi so 10−12 cm. Zrnje je oglato, Ëku. Najbolje uspevajo v OdliËno prezimi. Najbolje dolgi 20−25 cm. Kumare nagubano in zelo okusno. toplejših, zavetrnih legah 1076 Bazilika BIOVALENTIN 2632 uspeva na rodovitnih, glo­ zahtevajo dobro Dobri sosedje so Vrtni koren­ vBIOVALENTIN izdatno pognojeni zemlji. 007627 3831002648993 007625 3831002648979 BIOVALENTIN 1070 pognojena Rukola 009982 3831002626328 007626 3831002648986 Genovese ognjič, mešanica Redno jih obtrgujemo, da bokih tleh, pognojenih s tla, veliko toplote in vode Ëek, kumara, solata, zelje in nastavljajo nove cvetove. kompostom. Dobri sosedje ter zavetno lego. koper. BIOVALENTIN 1076 Bazilika BIOVALENTIN 2632 Vrtni BIOVALENTIN 5436 Lahko jih vzgajamo tudi v so predvsem007626 korenËek, 007628 3831002649006 009982 3831002626328 3831002648986 007627 3831002648993 Genovese ognjič, mešanica Žametnica nizka, mešanica rastlinjaku ali pod tunelom. pa tudi zelena, paradiænik, Dober sosed buËkam je solata, kapusnice in jagode. BIOVALENTIN 2632 Vrtni BIOVALENTIN 5436 BIOVALENTIN 5474 sladkorna koruza. 007626 3831002648986 007627 3831002648993 007628 3831002649006 ognjič, mešanica

Žametnica nizka, mešanica

Kapucinka, mešanica

BIOVALE

BIOVALE Marketmo

BIOVALE Vegetable

BIOVALE Rondo

BIOVALE

BIOVALE Genovese

BIOVALE ognjič, m

BIOVALE Žametnic

BIOVALE Kapucink


$h3A@@2|VQRSQt $h3A@@2|VRVSQq $h3A@@2|VTXYUu $h3A@@2|VTXYVr $h3A@@2|VTXYWy $h3A@@2|VRVSRx $h3A@@2|VTXYXv $h3A@@2|VTXYYs $h3A@@2|VTYPPv

031562 3831002612314 Bio seme vrtnin in cvetlic 009981

3831002612314

3831002626311

3831002648955

3831002648962

007625

bio seme vrtnin in cvetlic

3831002648979

$h3A@@2|VQRSQt $h3A@@2|VRVSQq $h3A@@2|VTXYUu $h3A@@2|VTXYVr $h3A@@2|VTXYWy $h3A@@2|VRVSRx $h3A@@2|VTXYXv $h3A@@2|VTXYYs $h3A@@2|VTYPPv

$h3A@@2|VTXYUu $h3A@@2|VTXYVr $h3A@@2|VTXYWy $h3A@@2|VRVSRx $h3A@@2|VTXYXv $h3A@@2|VTXYYs $h3A@@2|VTYPPv

$h3A@@2|VTXYVr $h3A@@2|VTXYWy $h3A@@2|VRVSRx $h3A@@2|VTXYXv $h3A@@2|VTXYYs $h3A@@2|VTYPPv

Eruca sativa

B

BIOVALENTIN 698 Bučke BIOVALENTIN 915 Grah BIOVALENTIN 675 Kumare 009982 3831002626328BIOVALENTIN 1070 Rukola 007623 3831002648955 007624 3831002648962 007625 3831002648979 Vegetable marrow partim Rondo Marketmore

B G

BIOVALENTIN 915 Grah BIOVALENTIN 698 Bučke BIOVALENTIN 1076 Bazilika 007624 3831002648962 3831002648986 007625 3831002648979 BIOVALENTIN007626 1070 Rukola 009982 3831002626328 Rondo Vegetable marrow partim Genovese

B o

BIOVALENTIN 1076 Bazilika BIOVALENTIN 915 Grah BIOVALENTIN 2632 Vrtni 007625 3831002648979 BIOVALENTIN007626 1070 Rukola 007627 3831002648993 009982 3831002626328 3831002648986 Genovese Rondo ognjič, mešanica

B Ž

009982

007626

007627

007628

1070 Bazilika Genovese

1076 Vrtni ognjiË 2632 Æametnica 5436 Kapucinka, BIOVALENTIN 5474 Kapucinka, mešanica ali meseËek, mešanica nizka, mešanica mešanica

BIOVALENTIN 2632 Vrtni BIOVALENTIN 5436 BIOVALENTIN 1076 Bazilika 007626 3831002648986 007627 3831002648993 007628 3831002649006 ognjič, mešanica Žametnica nizka, mešanica Genovese

104

$h3A@@2|VQUSYq $h3A@@2|VQUSYq $h3A@@2|VQUTSx Bio seme vrtnin in cvetlic $h3A@@2|VQUTSx $h3A@@2|VQUTXs $h3A@@2|VQUTXs Čebula

3831002615438

35606

BIOVALENTIN KALČKI 3831002615483 Kitajski drobnjak

$h3A@@2|VQUSYq $h3A@@2|VQUTSx $h3A@@2|VQUTXs

Kitajski drobnjak

Rdeča pesa

BIOVALENTIN KALČKI

Bio seme za kalËke

Rdeča pesa

9983

9983

9983 9983

$h3A@@2|VRVSWs $h3A@@2|VQRSPw $h3A@@2|VRSXPx $h3A@@2|VRVTSt $h3A@@2|VRPYUq $h3A@@2|VRRPPy $h3A@@2|VRPYUq

Fiæol Borlotto Lingua 31561 Di Fuoco

31561

31561

31561

$h3A@@2|VRVSWs $h3A@@2|VQRSPw $h3A@@2|VRSXPx $h3A@@2|VRVTSt $h3A@@2|VRPYUq $h3A@@2|VRRPPy $h3A@@2|VRPYUq $h3A@@2|VTRRQr

fižol Borlotto

LeËa

LensLeča culinaris 9984

fižol Borlotto

9984

9984

$h3A@@2|VRVSWs $h3A@@2|VQRSPw $h3A@@2|VRSXPx $h3A@@2|VRVTSt $h3A@@2|VRPYUq $h3A@@2|VRRPPy $h3A@@2|VRPYUq $h3A@@2|VTRRQr $h3A@@2|VTYRSu

Leča

»iËerika

CicerČičerika arietinum 180163

KalËki imajo visoko hranilno vrednost, saj so naravni vir vitaminov, mineralov, beljakovin, balastnih in eteriËnih snovi ter nenasiËenih maš­Ëobnih kislin. Upo­ rabljamo jih za solate, fižol Borlotto namaze, dušene jedi, priloge, narastke in 35619 omlete. Leča

3831002615377

2721

7994

Motoovilec Ljubljanski Valetnin 34349 Tulipan Golden Apeldorn

$h3A@@2|VQUSWw $h3A@@2|VQUSVp

Prednosti gojenja 35616 kalËkov: vsak dan, še3831002615360 35616 posebej v jesenskem in Čičerika zimskem Ëasu, predsta­ v­ljajo sveæo in zdravo Ajda zele­­njavo, ki jo lahko Fagopyrum esculentum gladiola glamini mix vzgo­­ jimo v kalilniku kar na domaËem kuhinj­ KalËki ajde nimajo izrazitega skem pultu. okusa. So naravni vir æeleza, motovilec lj kalija, kalcija ter drugih Seme za kalËke najlaæje mi­neralov. So bogat naravni kalimo v kalilnikih. Ti so enostavni za uporabo vir beljakovin. Dodajamo jih in spominčica omogoËajo pravilno juham in enolonËnicam. gojenje in nego kalËkov »as kaljenja do uporabne skozi celo kalitveno zrelosti: 3 dni Motoovilec Ljubljanski Valetnin obdobje.

LeËa je enoletna metuljnica, »iËerika je toplotno zelo visoka 50−70 cm. Cveto­vi zahtevna stroËnica, ki 180163 Čičerika 9984 2721 gladiola glamini mix se razvijejo v pazduhah do­­bro prenaša suha in Nizek, srednje zgoden fiæol listov. Strok je majhen in vroËa poletja. Ker je obËu­ za zrnje, ki zraste 50 cm vsebuje 1−3 majhna rdeË­ tljiva na mraz, jo sejemo v visoko. PlošËato okrog­li, 2721 gladiola glamini mix 180163 2779 motovilec lj kasta semena. Dozori v drugi polovici maja. Izjema rumeno zeleni stroki ima­­jo pribliæno 100 dneh po setvi so le topli predeli Primor­ rdeËe proge. Zrnje je sve­ (ko se stroki obarvajo). ske, kjer je setev za teden tle, kremno rjave barve z 2779 motovilec lj 2721 2721 spominčica Sejemo jo na sonËno lego. ali dva zgodnejša. Plod je rdeËimi progami. Sadimo Uspeva tudi v zmerni suši. zelo kratek strok, bledo ru­­ ga lahko v vrste ali v jamice Pakiranje: 200 g mene barve. Zrnje uæivamo (po 5 do 8 semen), ki so 2721 spominčica 2779 7994 Motoovilec Ljubljanski Valetnin Tulipan Golden Apeldorn podobno kot fiæol. oddaljene 45 cm. Pakiranje: 200 g Pakiranje: 200 g

Phaseolus vulgaris L.

$h3A@@2|VQUSYq $h3A@@2|VQUTSx $h3A@@2|VQUTXs

B Č

B K

B R

KalËki

BIOVALENTIN KALČKI Rdeča pesa

3831002615483

$h3A@@2|VQUSYq $h3A@@2|VQUTSx $h3A@@2|VQUTXs

B K

5474

Ocimum basilicum Calendula officinalis Tagetes erecta Tropaeolum majus Rukolo sejemo od aprila BIOVALENTIN 5436 BIOVALENTIN 5474 BIOVALENTIN 2632 Vrtni 35604 3831002615391 007627 3831002648993 007628 3831002649006 Žametnica nizka, mešanica Kapucinka, mešanica ognjič, mešanica do avgusta tako, da imamo Bazilika Genovese je eno­ Enoletna, nepogrešljiva Seme kali 7−15 dni. Cvetovi Enoletnica z dolgimi, pope­­ od pomladi do jeseni na letnica, ki zraste v obliki 50 cve­­tlica biovrta. Rastlina so posebnega vonja. Zgodaj njavimi, obilno cveto­ voljo sveæe in okusne lis­ BIOVALENTIN 5474 cm visokega grmiËka. Ima je kompaktna in moËno cveti in nam35605 krasi grede, Ëi­­ mi poganjki. Raste na BIOVALENTIN 5436 BIOVALENTIN KALČKI 007628 3831002649006 3831002615438 3831002648993 35604 3831002615391 Kapucinka, mešanica Žametnica nizka, mešanica Čebulaz­nih, vlaænih tleh ter tiËe. Rukola zraste do 40 veËje, svetlo zelene, aroma­ raz­­ vejana. Sejemo jo tudi obrobke, bal­kone in terase humo­ cm visoko. Liste, tako kot tiËne liste, ki jih dodajamo razpršeno po celem vrtu, do pozne jeseni. Æametni­ca na soncu ali v polsenci. BIOVALENTIN KALČKI ško­ pri peteršilju, vedno znova BIOVALENTIN 5474 mesu in BIOVALENTIN KALČKI zelenjavi, solatam, predvsem med zele­ n javo, pokriva tla, preganja Varuje vrtnine pred ušmi, 35606 3831002615483 35604 3831002615391 3831002649006 35605 3831002615438 Čebula Kapucinka, mešanica Kitajski drobnjak reæemo. Je aromatiËna paradiænikovim mezgam. saj deluje glagodejno na dljivce, uravnava rodovit­ polæi, gosenica­­mi, mišmi. rastlina posebnega okusa, V vrtu lepo uspeva ob tla in sosednje rastli­ne. nost tal, ugodno vpliva Kapucinka je uæitna. Liste z KALČKIza­­ra­­ BIOVALENTIN KALČKIzato naj BIOVALENTIN KALČKIokusom primerna za 35604 solate in3831002615391 kot para­­­­diæniku 35605 in kumarah, VBIOVALENTIN druæbi s solato, na zdra­ v je vrtnin, rahlo “kre­ša­­­­stim” 3831002615438 35606 3831002615483 Čebula Kitajski drobnjak Rdeča pesa priloga k raznim jedem. posadimo pa jo lahko tudi di mo­­Ëne­­ga vonja, raste po celem vrtu. obi­­ramo sveæe za v lonËke. Prijata ji sonËna zmanjšu­je obje­ Obilno cveti tudi solato in kot doda­ BIOVALENTIN KALČKI BIOVALENTIN KALČKI BIOVALENTIN KALČKI lega in humozna danje od polæev. na slabih tleh. tek k skuti. 35605 3831002615438 35606prst. 3831002615483 3831002615391

3831002648986

B R

BIOVALENTIN 675 Kumare BIOVALENTIN 698 Bučke BIOVALENTIN 915 Grah 009981 3831002626311 007625 3831002648979 3831002648955 BIOVALENTIN 007623 Por Carentan 007624 3831002648962 Marketmore Vegetable marrow partim Rondo

BIOVALENTIN 1076 Bazilika BIOVALENTIN 2632 Vrtni BIOVALENTIN 5436 009982 3831002626328 007628 3831002649006 3831002648986 BIOVALENTIN 007626 1070 Rukola 007627 3831002648993 Genovese ognjič, mešanica Žametnica nizka, mešanica

Rukola

3831002626328

$h3A@@2|VRVSQq $h3A@@2|VTXYUu $h3A@@2|VTXYVr $h3A@@2|VTXYWy $h3A@@2|VRVSRx $h3A@@2|VTXYXv $h3A@@2|VTXYYs $h3A@@2|VTYPPv

BIOVALENTIN 675 Kumare BIOVALENTIN 698 Bučke BIOVALENTIN007623 Por Carentan 007624 3831002648962 3831002626311 3831002648955 Marketmore Vegetable marrow partim

Tulipan Mentoo

BIO gor

Ajd


$h3A@@2|VQUURp $h3A@@2|VQUUTt IOVALENTIN KALČKI $h3A@@2|VQUTTu $h3A@@2|VQUSYq $h3A@@2|VQUUUq $h3A@@2|VQUTSx BIOVALENTIN KALČKI $h3A@@2|VQUTUr $h3A@@2|VQUSYq $h3A@@2|VQUTXs BIOVALENTIN KALČKI $h3A@@2|VQUSXt $h3A@@2|VQUSYq $h3A@@2|VQUSWw $h3A@@2|VQUTQt $h3A@@2|VQUTSx $h3A@@2|VQUTYp $h3A@@2|VQUTSx $h3A@@2|VQUSVp $h3A@@2|VQUUPv $h3A@@2|VQUTXs BIOVALENTIN KALČKI $h3A@@2|VQUTXs $h3A@@2|VQUSXt $h3A@@2|VQUURp $h3A@@2|VQUSXt $h3A@@2|VQUTYp $h3A@@2|VQUUTt $h3A@@2|VQUSYq IOVALENTIN KALČKI $h3A@@2|VQUTSx $h3A@@2|VQUTYp $h3A@@2|VQUURp $h3A@@2|VQUTTu $h3A@@2|VQUSYq $h3A@@2|VQUURp $h3A@@2|VQUUTt $h3A@@2|VQUUUq $h3A@@2|VQUTXs $h3A@@2|VQUTSx $h3A@@2|VQUUTt $h3A@@2|VQUTTu $h3A@@2|VQUTUr $h3A@@2|VQUSXt Bio seme za kalËke $h3A@@2|VQUTYp $h3A@@2|VQUTXs $h3A@@2|VQUTTu $h3A@@2|VQUUQs $h3A@@2|VQUUUq $h3A@@2|VQUTQt $h3A@@2|VQUSXt $h3A@@2|VQUUUq $h3A@@2|VQUSWw $h3A@@2|VQUTUr $h3A@@2|VQUUPv $h3A@@2|VQUURp $h3A@@2|VQUTYp $h3A@@2|VQUUTt BIOVALENTIN KALČKI $h3A@@2|VQUTUr $h3A@@2|VQUTRq $h3A@@2|VQUUQs $h3A@@2|VQUTQt $h3A@@2|VQUURp $h3A@@2|VQUTTu $h3A@@2|VQUTQt $h3A@@2|VQUTWv $h3A@@2|VQUSWw $h3A@@2|VQUSYq $h3A@@2|VQUUPv $h3A@@2|VQUUTt $h3A@@2|VQUUUq $h3A@@2|VQUUPv $h3A@@2|VQUTPw $h3A@@2|VQUTRq $h3A@@2|VQUTSx $h3A@@2|VQUTTu $h3A@@2|VQUTUr $h3A@@2|VQUTVy $h3A@@2|VQUTWv $h3A@@2|VQUTXs POLETNE $h3A@@2|VQUTPw $h3A@@2|VQUSXt $h3A@@2|VQUUUq $h3A@@2|VQUTQt $h3A@@2|VTPRTy $h3A@@2|VQUTVy $h3A@@2|VQUTYp $h3A@@2|VQUTUr $h3A@@2|VQUUPv $h3A@@2|VTPRWp POLETNE $h3A@@2|VQUTQt $h3A@@2|VQUURp $h3A@@2|VTPRYt $h3A@@2|VTPRTy $h3A@@2|VQUUPv $h3A@@2|VQUUTt $h3A@@2|VTQVPt $h3A@@2|VTPRWp $h3A@@2|VQUTTu $h3A@@2|VTQVRx $h3A@@2|VTPRYt $h3A@@2|VQUUUq $h3A@@2|VTPRXw $h3A@@2|VTQVPt Bio seme za kalËke

35609

BIOVALENTIN KALČKI Sladki komarč

35611

BIOVALENTIN KALČKI Sončnice

04

BIOVALENTIN KALČKI Čebula

35612

BIOVALENTIN KALČKI Leča

05

BIOVALENTIN KALČKI Kitajski drobnjak

35613

BIOVALENTIN KALČKI Vrtna kreša

06

BIOVALENTIN KALČKI Rdeča pesa

35614

07

08

35607

35604

35604

BIOVALENTIN KALČKI Lucerna BIOV (ALF

35604 35619 35615 35605 BIOVALENTIN KALČKI Bela 35619 BIOVALENTIN KALČKI Čebula 35605 BIOVALENTIN KALČKI Grah 35615 BIOVALENTIN KALČKI Brokoli Calabrese gorjušica

BIOV

3831002615377

Brokoli Calabrese

Brassica oleracea L.

35605

»ebula GorËica Grah Ajdadrobnjak 35616 3831002615360 BIOVALENTIN KALČKI Kitajski 35617 BIOVALENTIN KALČKI Rdeče zelje Allium cepa L.

Sinapis alba L.

35606

Pisum sativum L.

Kitajski drobnjak BIOVALENTIN KALČKI

BIOV Redkev Daiko

Allium tuberosum L.

05 14

KalËki Ëebule imajo prije­ KalËki gorËice imajo zelo KalËki graha so bogat BIOVALENTIN KALČKI Rdeča pesa 35607 BIOVALENTIN KALČKI Sladki komarček ten, sveæ, aromatiËen in pikanten okus in so bogat narav­ni vir beljakovin, vita­ moËan okus. So naravni vir naravni vir beljakovin, olja, minov in mineralov. KalËki BIOVALENTIN KALČKI Čebula aminokislin, encimov, vita­ vitaminov in mineralov. so uæitni samo, Ëe so dušeni 35608 BIOVALENTIN KALČKI SončniceBIOVALENTIN KALČKI Brokoli Calabrese minov ter mineralov. Sveæe GorËiËne kalËke upora­blja­ ali kuhani. kalËke Ëebule dodajamo ­mo kot zaËimbo v omakah, »as kaljenja do uporabne BIOVALENTIN KALČKI Kitajski drobnjak jedem, preden postre­æe­ juhah, krompirjevih jedeh zrelosti: 3−4 dni BIOVALENTIN KALČKI Rdeče zelje 35609 BIOVALENTIN KALČKI Leča ­mo. Z njimi zaËinimo solate, in raznih namazih. Solatam mesne in ribje jedi, odli­Ëni dopolnijo okus. BIOVALENTIN KALČKI Čebula BIOVALENTIN KALČKI Rdeča pesa so vBIOVALENTIN juhah, omakah, omle­ »as BIOVALENTIN kaljenja do uporabne KALČKI Sladki komarček 35611 KALČKI Vrtna kreša tah in v polenti. zrelosti: 5−7 dni »as kaljenja do uporabne 35607 BIOVALENTIN KALČKI Brokoli Calabrese BIOVALENTIN KALČKI Kitajski drobnjak 8−10 dni KALČKI Lucerna BIOVALENTIN 35611 zrelosti: 35612 BIOVALENTIN (ALFA ALFA) KALČKI Sončnice

06 15

35608 35612

35618 BIOVALENTIN KALČKI Redkev Sango BIOVALENTIN KALČKI Rdeče zelje BIOVALENTIN KALČKI Rdeča pesa BIOVALENTIN KALČKI Leča 35613 BIOVALENTIN KALČKI Grah

105BIOV

07 17

35609 35613

35619 BIOVALENTIN KALČKI Bela gorjušica BIOVALENTIN KALČKI Sladki komarček BIOVALENTIN KALČKI Brokoli Calabrese BIOVALENTIN KALČKI Vrtna kreša 35614 BIOVALENTIN KALČKI Redkev Daikon

BIOV

08

35611 35614

BIOVALENTIN KALČKI Grško seno ali sabljasti 35620 BIOVALENTIN KALČKI Sončnice 35618 BIOVALENTIN KALČKI Redkev Sang BIOVALENTIN KALČKI Rdeče zelje BIOVALENTIN KALČKI Lucernatriplat (ALFA ALFA) 35615 BIOV

09

35612 35615

35621 BIOVALENTIN KALČKI Leča 35619 BIOVALENTIN KALČKI Sladki komarček BIOVALENTIN KALČKI Grah

11

35613 35617

BIOVALENTIN KALČKI Grško seno a 35622 BIOVALENTIN KALČKI Zeleni mungo fižol Vrtna kreša 35620 BIOVALENTIN KALČKI SončniceBIOVALENTIN KALČKI 35605 BIOV triplat BIOVALENTIN KALČKI Redkev Daikon

35614

35614 35623 35621 35606 35623 MešanicaBIOVALENTIN stročnic BIOVALENTIN KALČKI Lucerna BIOVALENTIN (ALFA ALFA) KALČKI 35621 KALČKI Pšenica BIOV BIOVALENTIN KALČKI Leča 35606

35615

Lucerna − alfa alfa BIOVALENTIN KALČKI

11

12

04 13

12

13

35606

KalËki brokolija imajo moËan in rahlo pekoË okus. So bogat vir vitaminov 35604 in 35607 mineralov. Primerni so za solate, mesne, zelenjavne in 35605 ribje jedi ter jedi iz stroËnic. 35608 Z njimi popestrimo sen­dvi­ ­Ëe in namaze za kruhke. 35606 »as kaljenja do uporabne 35609 zrelosti: 5−7 dni

35612

LeËa

Lens esculentum L.

Mešanica stroËnic

KalËki kitajskega drobnja­ka imajo rahel okus po Ëesnu. So naravni vir vitaminov in mineralov. Z njimi zaËinimo solate, mesne in ribje jedi. OdliËni so tudi v juhah, omle­­tah in polenti. Doda­ jamo jih, preden jed postre­ æemo. »as kaljenja do uporabne zrelosti: 10−14 dni

BIOV

bio seme za kal»ke

09

BIOV

BIOV

BIOV

BIOV

BIOVALENTIN KALČKI Pšenica BIOVALENTIN KALČKI Bela gorjušica 35604 BIOV 35617 BIOV

Pšenica

BIOVALENTIN KALČKI Grah 35622 Vrtna kreša

35607

RdeËa pesa BIOVALENTIN KALČKI

Zeleni mungo BIOV

Medicago sativa L.

Triticum aestivum Beta vulgaris L. GLADIOLA Applause ROZARDEČA 8 kom 7357 Vsebina: 25 % leËe (Lens culinaris) , KalËki leËe imajo sladkast KalËki lucerne so zelo oku­­s­ KalËki pšenice so rahlo slad­­­­ KalËki rdeËe pese so rdeËe 35617 Redkev Daikon 35623 BIOVALENTIN KALČKI MešanicaBIOV stro 14 BIOVALENTIN KALČKI Lucerna BIOVALENTIN (ALFA ALFA) KALČKI 35608 in rahel okus po orehih. So ni, hrustljavi, neæni in soËni. 25 % graha (Pisum sativum), kastega okusa. So na­­rav­­­ni vijoliËne barve in prijetnega GLADIOLA Hunting Song ORANŽNORDEČA 8 20 % ËiËerike (Cicer arieti­ 7370 bogat naravni vir beljako­ So naravni vir belja­­kovin, vir vitaminov in mi­­ne­­­­ra­­lov. okusa. So naravni vir vita­ kom num), 15 % zelenega mungo Sveæe vin, vitaminov in mineralov. vitaminov in mineralov. dodajamo müsli­jem, minov in mineralov. OdliËni 15 BIOVALENTIN KALČKI Grah 35609 BIOV Uporabljamo jih v sveæih KalËki lucerne jedi osveæijo fiæola (Vigna angularis), æitnim in sadnim solatam. so za solate, mesne, zele­ 15 % fiæola Azuki ali dro­­ b­ 7372 GLADIOLA TEMNO 8 in kom GLADIOLA Applause ROZARDEČA 8 7357 Primerni solatah in presnih jedeh, v in so tudi zelo dekorativni. so tudiOscar za vse vrste RDEČA njavne ribje jedi. ne­­­­­­­ga rdeËega fiæola (Vigna zelenjavnih jedi (narastki, zelenjavnih enolonËnicah Pri­­merni so kot nadev za »as kaljenja do uporabne 17 BIOVALENTIN KALČKI Redkev Daikon 35611 BIOV radiata) . in juhah. Posebno dobri omlete in pala­Ëin­­ke. Uæi­­va­ enolonËnice, juhe). zrelosti: 6−8 dni GLADIOLA Hunting Song ORANŽNO KalËki so uæitni samo, Ëe so 8449 TEMNO RDEČA 8 kom 7370 »asGLADIOLA so v jajËnih, krompirjevih, ­mo jih tudi v ostalih jajËnih kaljenja doEspresso uporabne kom dušeni ali kuhani. riæevih in prosenih jedeh. in krompirje­vih jedeh, v zrelosti: 2−4 dni 35612 BIOV »as kaljenja do uporabne »as kaljenja do uporabne vseh sveæih solatah. GLADIOLA Traderhorn RDEČA Z BELO LISO 8 8451 zrelosti: 4−6 dni 7372 GLADIOLA Oscar TEMNO RDEČA 8 k zrelosti: 2−4 dni »as kaljenja do uporabne kom

zrelosti: 4−6 dni

7371

8449

35613 BIOV GLADIOLA Pr. Marg. Rose/Jester RUMENA Z GLADIOLA Espresso TEMNO RDEČA RD.ROBOM 8 kom


35611 Bio seme za kalËke BIOVALENTIN KALČKI

$h3A@@2|VQUUTt $h3A@@2|VQUTTu $h3A@@2|VQUUUq $h3A@@2|VQUTUr $h3A@@2|VQUTQt $h3A@@2|VQUUPv

BIOVALENTIN KALČKI Sončnice

35604

$h3A@@2|VQUSYq $h3A@@2|VQUTSx $h3A@@2|VQUUQs $h3A@@2|VQUTXs $h3A@@2|VQUSWw $h3A@@2|VQUSXt $h3A@@2|VQUUQs $h3A@@2|VQUTRq $h3A@@2|VQUTYp $h3A@@2|VQUSWw $h3A@@2|VQUTWv $h3A@@2|VQUURp $h3A@@2|VQUTRq $h3A@@2|VQUTPw $h3A@@2|VQUUTt BIOVALENTIN KALČKI $h3A@@2|VQUTWv $h3A@@2|VQUTVy $h3A@@2|VQUTTu POLETNE $h3A@@2|VQUUUq $h3A@@2|VQUSYq $h3A@@2|VQUTPw $h3A@@2|VTPRTy $h3A@@2|VQUTSx BIOVALENTIN KALČKI $h3A@@2|VQUTVy $h3A@@2|VQUTUr $h3A@@2|VTPRWp POLETNE $h3A@@2|VQUTXs $h3A@@2|VQUSYq $h3A@@2|VQUTQt $h3A@@2|VTPRTy $h3A@@2|VTPRYt Bio seme za kalËke $h3A@@2|VQUSXt $h3A@@2|VQUTSx $h3A@@2|VQUUPv $h3A@@2|VQUUQs $h3A@@2|VTQVPt $h3A@@2|VQUTXs $h3A@@2|VQUTYp $h3A@@2|VTPRWp $h3A@@2|VQUSWw $h3A@@2|VTQVRx $h3A@@2|VQUSXt $h3A@@2|VQUURp $h3A@@2|VTPRYt $h3A@@2|VQUTRq $h3A@@2|VTPRXw $h3A@@2|VQUTYp $h3A@@2|VQUUTt $h3A@@2|VTQVPt $h3A@@2|VQUTWv $h3A@@2|VQUURp $h3A@@2|VQUTTu $h3A@@2|VTQVRx $h3A@@2|VQUTPw $h3A@@2|VQUUTt $h3A@@2|VQUUUq $h3A@@2|VTPRXw $h3A@@2|VQUTTu $h3A@@2|VQUTUr $h3A@@2|VQUTVy POLETNE $h3A@@2|VQUUUq $h3A@@2|VQUTQt $h3A@@2|VTPRTy $h3A@@2|VQUTUr $h3A@@2|VQUUPv $h3A@@2|VTPRWp $h3A@@2|VQUTQt $h3A@@2|VTPRYt $h3A@@2|VQUUPv $h3A@@2|VTQVPt $h3A@@2|VTQVRx

$h3A@@2|VQUSYq $h3A@@2|VQUTSx $h3A@@2|VQUTXs $h3A@@2|VQUSXt $h3A@@2|VQUTYp $h3A@@2|VQUURp $h3A@@2|VQUUTt $h3A@@2|VQUTTu $h3A@@2|VQUUUq $h3A@@2|VQUTUr $h3A@@2|VQUTQt $h3A@@2|VQUUPv

35604

35612

BIOVALENTIN KALČKI Čebula BIOVALENTIN KALČKI Leča

35605

35605

35613

BIOVALENTIN KALČKI Vrtna kreša BIOVALENTIN KALČKI Kitajski drobnjak

35606

35606

35614

BIOVALENTIN KALČKI Lucerna (ALFA ALFA) 35618 BIOVALENTIN KALČKI Rdeča pesa

35607

BIOVALENTIN KALČKI Redkev

35607

35615

BIOVALENTIN KALČKI Grah 35619 BIOVALENTIN KALČKI Brokoli Calabrese

35608

BIOVALENTIN KALČKI Bela go

35608

35609

35608

35617

RdeËe zelje

35617 35618 35620 35609 BIOVALENTIN KALČKI Grško 35618 BIOVALENTIN KALČKI Redkev Sango BIOVALENTIN KALČKI Redkev Daikon 35620 BIOVALENTIN KALČKI Rdeče zelje 35609 triplat

Redkev Redkev 35619 BIOVALENTIN KALČKI Sladki komarček Daikon Sango

Brassica oleracea L.

KalËki rdeËega zelja imajo stebla rdeËkaste barve in so zelo prijetnega okusa. So tudi zelo dekorativni. 35612 So naravni vir vitaminov in mineralov. OdliËni so za solate in jajËne jedi ter 35604 za 35613 popestritev sendviËev in namazov za kruhke. 35605 35614 »as kaljenja do uporabne zrelosti: 4−5 dni

Raphanus sativus L.

35621

Raphanus sativus L.

Sabljasti triplat − 35611 komarËek BIOVALENTIN KALČKI Bela Sladki gorjušica BIOVALENTIN KALČKI grško seno Foeniculum vulgare L. Trigonella foenum-graecum

Pšenic

komarËka BIOVALENTIN KALČKI GrškoKalËki seno sladkega ali sabljasti BIOVALENTIN KALČKI Zeleni 35612 triplat imajo delikatesen okus, so KalËki redkve Daikon imajo KalËki so rdeËe vijoliËne KalËki sabljastega triplata aromatiËni in imajo vonj izrazito aromatiËen ter rahlo barve in imajo izrazito aro­ so rahlo pikantnega in in okus janeæa. So naravni pekoË okus. So naravni35621 matiËen, rahlo pekoË okus. svo­­jevrstno prefinjenega BIOVALENTIN KALČKI Pšenica BIOVALENTIN KALČKI Mešanic 35623 BIOVALENTIN KALČKI Leča 35613 vir vitaminov in mineralov. So naravni vir vitaminov in okusa. Vsebujejo veliko slu­ vir vitaminov in mineralov. Uæivamo jih v omakah, mineralov. Uæivamo jih v zavih snovi in so naravni vir KalËke uporabljamo kot BIOVALENTIN KALČKI Čebula zaËimbo ribjim jedem in nara­­ stkih, jajËnih jedeh, s omakah, narastkih, jajËnih beljakovin in eteriËnih olj, 35622 BIOVALENTIN KALČKI Zeleni mungo kfižol BIOVALENTIN KALČKI Vrtna kreša 35614 testeninam. Dobri so kot peËenim mesom in ribami, jedeh, s peËenim mesom ki dajejo kalËkom znaËilen GLADIOLA Applause ROZARD 7357 za na kruh. v skutnih jedeh in kruhovih in ribami, v skutnih jedeh in vonj. Uporabljamo jih suro­ dodatek BIOVALENTIN KALČKI Kitajski drobnjak »as kaljenja namazih ter v listnatih in kruhovih ve kot zaËimbo zaKALČKI vse vrste BIOVALENTIN Mešanica stročnic do uporabne 35623 BIOVALENTIN KALČKI Lucerna (ALFAnamazih ALFA) ter v list­ 35615 zrelosti: 8−10 dni zelenjavnih solatah. natih in zelenjavnih solatah. jedi iz riæa, juhe in solate. GLADIOLA Hunting Song ORA 7370 »as kaljenja do uporabne »as kaljenja do uporabne »as kaljenja do uporabne kom 35606 BIOVALENTIN KALČKI Čebula BIOVALENTIN KALČKI Rdeča pesa zrelosti: 5−7 dni KALČKI Grahzrelosti: 5−7 dni zrelosti: 2−3 dni BIOVALENTIN 35617

bio seme za kal»ke

35611

35604 35615

35620 BIOVALENTIN KALČKI Sončnice

35622

35607

35606

35608

7357 GLADIOLA Applause ROZARDEČA 8 kom Oscar TEMNO RDE 7372 GLADIOLA BIOVALENTIN KALČKI Brokoli Calabrese BIOVALENTIN KALČKI Kitajski drobnjak BIOVALENTIN KALČKI Redkev Daikon GLADIOLA Hunting Song ORANŽNORDEČA 8 7370 GLADIOLA Espresso TEMNO R 8449 kom BIOVALENTIN KALČKI Rdeče zelje 35618 BIOVALENTIN KALČKI Redkev Sango BIOVALENTIN KALČKI Rdeča pesa

35607

35609

GLADIOLA Traderhorn RDEČA 7372 GLADIOLA Oscar TEMNO RDEČA 8 kom 8451 kom BIOVALENTIN KALČKI Sladki komarček 35619 BIOVALENTIN KALČKI Bela gorjušica BIOVALENTIN KALČKI Brokoli Calabrese

35611

35608

35612

35609

35611

35612

35611

SonËnica

Helianthus annuus L.

GLADIOLA Pr. Marg. Rose/Jes 8449 GLADIOLA Espresso TEMNO RDEČA 8 komle malo 7371 Vzgoja kalËkov doma je preprosta, vzame RD.ROBOM 8 kom BIOVALENTIN KALČKI Grško seno ali sabljasti BIOVALENTIN KALČKI Sončnice 35620 BIOVALENTIN KALČKI Rdeče zelje pro­ stora na kuhinjskem pultu ter nam omogoËa, da triplat 8451 BIOVALENTIN KALČKI Leča 35621 BIOVALENTIN KALČKI Sladki komarček

lahko kalËke poæanjemo tik pred uporabo in si s tem GLADIOLA Traderhorn RDEČA Z BELO LISO 8 zagotovimo njihovo sveæino in še veËjo vrednost. kom BIOVALENTIN KALČKI Pšenica

Na vsaki vreËici kalËkov Bio Valentin so osnovni podatki oGLADIOLA semenu in Pr. kaljenju: Marg. Rose/Jester RUMENA Z 7371 35622 35613 • RD.ROBOM kaj vsebujejo kalËki, 8 kom 35613 35622 Zeleni mungo fižol BIOVALENTIN KALČKI SončniceBIOVALENTIN KALČKI Vrtna kreša • BIOVALENTIN kratki napotki KALČKI za kaljenje, • kako in kje jih uporabljati in • recept za pripravo hrane s kalËki kot pomoË na Vrtna kreša Zeleni mungo fiæol 35614 BIOVALENTIN KALČKI Lucerna BIOVALENTIN (ALFA ALFA) 35623 KALČKI Mešanica stročnic BIOVALENTIN KALČKI Leča zaËetku “kalilne kariere”.

KalËki sonËnice imajo rahel 35615 35613 okus po lešnikih, zato jih uvršËamo med na­jokus­ nej­­še kalËke. So naravni 35617 35614 vir vitaminov in mineralov. Jemo jih v solatah, zelenjav­ nih jedeh in na kruhkih. 35615 »as kaljenja do uporabne zrelosti: 3−8 dni 35617

KAL»KE SI VZGOJIMO SAMI

Nasvet

35605 106 35617

Lepidium sativum L.

Vigna radiata

VeË o dobrih lastnostih kalËkov, kaljenju, vrstah semena za kaljenje in praktiËni napotki so v informativni KalËki vrtne kreše so izrazi­ KalËki zelenega mungo BIOVALENTIN KALČKI Grah BIOVALENTIN KALČKI Vrtna kreša zloæenki, ki je na www.semenarna.si/katalogi. ­to ostrega, aromatiËnega fiæola so hrustljavi in imajo GLADIOLA Applause ROZARDEČA 8 kom 7357 sveæ okus. So naravni vir okusa. So naravni vir vita­ minov in mineralov. Upora­ beljakovin, škroba, vitami­ BIOVALENTIN KALČKI Lucerna BIOVALENTIN (ALFA ALFA) KALČKI Redkev Daikon bljamo jih v paradiænikovih nov in mineralov. Upora­ GLADIOLA Hunting Song ORANŽNORDEČA 8 7370 bljamo jih kot zelenjavo v jedeh, juhah, zelenjavnih kom narastkih, v omakah ter k narastkih, riæevih, prose­ BIOVALENTIN KALČKI Grah jajËnim jedem, peËenemu nih in ješprenjevih jedeh, v GLADIOLA Oscar TEMNO RDEČA 8 kom mesu in ribam. OdliËni7372 so v omakah, v jajËnih jedeh ter skutinih jedeh in solatah. v zelenjavnem pecivu. BIOVALENTIN KALČKI Redkev Daikon »as kaljenja do uporabne »as kaljenja do uporabne 8449 zrelosti: 4−6 dni GLADIOLA Espresso TEMNO RDEČA 8 kom zrelosti: 5−7 dni 8451

GLADIOLA Traderhorn RDEČA Z BELO LISO 8 kom


Travne mešanice

$h3A@@2|VPYXYu $h3A@@2|VQXUPw $h3A@@2|VPYYQx $h3A@@2|VPYYPq $h3A@@2|VPYXXx

24186

3831002609895

*VALENTIN SHADOW 24674 TRAVNA MEŠANICA 1 kg

3831002618507

24186

3831002609895

24674

3831002618507

24188

24188 3831002609918

24187

3831002609901

24185

*VALENTIN-SUNNY 24187 in 3831002609901 3831002609888 ozelenjevanju vrtov, parkov namenjena ozelenjevanju TRAVNA MEŠANICA 1 kgrekre­­

$h3A@@2|VPYXYu $h3A@@2|VQXUPw $h3A@@2|VPYYQx $h3A@@2|VPYYPq $h3A@@2|VPYXXx

*VALEN TRAVN

*VALEN TRAVN

24186

*VALENTIN SPORT 24188 3831002609895 TRAVNA MEŠ. 0,25 Kg

*VALENTIN SHADOW 3831002609918 TRAVNA MEŠANICA 1 kg

*VALEN TRAVN

24674

24674 *VALENTIN-CLASSIC 24187 3831002618507 TRAVNA MEŠANICA 1 kg

24187 *VALENTIN SPORT 3831002609901 TRAVNA MEŠ. 0,25 Kg

*VALEN TRAVN

Valentin Classic 24188 travna mešanica

*VALENTIN-SPORT Valentin Sport 24185 3831002609918 TRAVNA MEŠANICA travna mešanica 1 kg

*VALENTIN-CLASSIC Valentin Sport 3831002609888 TRAVNA MEŠANICA travna mešanica 1 kg

*VALEN TRAVN

HitrorastoËa travna mešanica je

Pakiranje: 1 kg

*VALENTIN-SPORT TRAVNA MEŠANICA 1 kg

travne me©anice

Travna mešanica je namenjena

re­kre­­acijskih površin. Sestavljajo jo acij­skih površin, športnih igrišË in visokokakovostne vrste trav, zato je par­­kov. Sestavljajo jo predvsem 24185 3831002609888 izredno trpeæna in dobro prenaša razliËne sorte trpeænih ljuljk, ki obremenitve. Ob redni in pravilni dobro prenašajo obremenitve. negi nam veË let zagotavlja lepo Ob redni in pravilni negi nam veË trato. let zagotavlja lepo trato. Pakiranje: 1 kg Pakiranje: 0,25 kg

Valentin Classic Valentin Sport Valentin Sunny Valentin Shadow

$h3A@@2|VPYXYu $h3A@@2|VQXUPw $h3A@@2|VPYYQx $h3A@@2|VPYYPq $h3A@@2|VPYXXx

*VALENTIN-SUNNY TRAVNA MEŠANICA 1 kg

Travne mešanice

24186

3831002609895

24674

3831002618507

24188

3831002609918

24187

3831002609901

24185

24185 3831002609888

107

$h3A@@2|VPYXYu $h3A@@2|VQXUPw $h3A@@2|VPYYQx $h3A@@2|VPYYPq $h3A@@2|VPYXXx 24186

Valentin Sunny 24674 travna mešanica

*VALENTIN SHADOW TRAVNA MEŠANICA 1 kg *VALENTIN SPORT TRAVNA MEŠ. 0,25 Kg *VALENTIN-CLASSIC TRAVNA MEŠANICA 1 kg *VALENTIN-SPORT TRAVNA MEŠANICA 1 kg

24186 *VALENTIN-SUNNY 3831002609895 TRAVNA MEŠANICA 1 kg

Valentin 3831002618507

$h3A@@2|VPYXYu $h3A@@2|VQXUPw $h3A@@2|VPYYQx $h3A@@2|VPYYPq $h3A@@2|VPYXXx

Shadow travna mešanica

Travna mešanica je zaradi svoje Specialna travna mešanica je name­ 24188 sušnim 3831002609918 sestave posebej prilagojena njena setvi na senËnih površinah. razmeram. MoËen koreninski Ob redni in pravilni negi nam veË sistem rastlin dobro vpliva na rast, let zagotavlja lepo trato. 24187 3831002609901 odpornost in trpeænost. Ob redni in Pakiranje: 1 kg pravilni negi nam veË let zagotavlja lepo trato. 24185 3831002609888 Pakiranje: 1 kg

Nasvet

travne me©anice

SETEV IN GNOJENJE OKRASNE TRATE Podlaga za setev naj bo dovolj zraËna in odcedna. Za podlago poskrbimo z Valetnin zemljo za trato, ki bo z vsebovanim kremenËevim peskom in ustrezno strkturo poskrbela *VALENTIN za zraËnostSHADOW in odcednost. Za TRAVNA MEŠANICA 1 kg hitro in bujno rast trave lahko med zemljo vmešamo tudi *VALENTIN SPORT Valentin gnojilo za trato. Nato z TRAVNA MEŠ. 0,25 Kgpovršino, mešanico posujemo jo zravnamo, posejemo Valentin mešanico semen za *VALENTIN-CLASSIC TRAVNA 1 kgše 1 cm trato, naMEŠANICA vrhu dodamo zemlje, potlaËimo in dobro zalijemo. *VALENTIN-SPORT TRAVNA MEŠANICA 1 kg

»e je del trate poškodovan, ga dobro pregrabimo, nasujemo *VALENTIN-SUNNY mešanico Valentin zemlje TRAVNA 1 kg za trato,MEŠANICA Valentin mešanico semen za trato, vse skupaj zravnamo, potlaËimo in zalijemo.


OKRASNE »ebulnice

35558 Gomoljne begonije

Poletno-jesenske Ëebulnice

35559

Sadimo spomladi, cvetijo poleti in jeseni.

35560

Gomoljne begonije

7381

7363

7384

35557

35558

35559

35560

Poletno-jesenske »ebulnice 8484 Gomoljne begonije Dalije ali georgine Gladiole 8483 Lilije Kane Kale 7364 Frezija polnjena Vrtne zlatice ali pogaËice Kresnica Fanal 7385 Hosta Raketica SrËki 35561 Potonka Sarah Bernard Ameriški slamnik Nerina 7365

pomladne »ebulnice Tulipani Narcise Æafrani ali krokusi Hijacinte Perunike Cesarski tulipani Okrasni luki Limbar Hrušica ali grozdek Morska ali modra Ëebulica Spomladanska vetrnica Grška vetrnica Vitezove zvezde ali amarilisi

Gomoljne begonije sadi­ mo febru­­arja in marca v8484 posode, ki jih postavimo na toplo in svetlo, vendar ne na direktno sonce. 8483 Redno jih zalivamo. Ko mine nevarnost slane, mlade rastline presadimo 7364 v okrasne posode oz. balkonska korita in v vrt. Begonije najlepše rastejo 7385 v polsenci.

$h3A@@2|VQURRs $h3A@@2|VQUQTx $h3A@@2|VQUQSq $h3A@@2|VTQXVt $h3A@@2|VTQXUw $h3A@@2|VTPTYr $h3A@@2|VTPUPx $h3A@@2|VQUPSr $h3A@@2|VTPUQu

7365

$h3A@@2|VQUQSq $h3A@@2|VTQXVt $h3A@@2|VTQXUw $h3A@@2|VTPTYr $h3A@@2|VTPUPx $h3A@@2|VQUPSr $h3A@@2|VTPUQu

DALIJA Mingus Toni ROZA Z V 35560 IN BELA 1 kom DALIJA Peaches MARELIČNA RDEČIMI LISAMI 1 kom

35560

DALIJA Mingus Toni ROZA Z VIJOLIČNO DALIJA Garden Princess ORAN 8484 RDEČIMI LISAMI 1 kom DO ROZA 1 kom

8484

DALIJA Garden Princess ORANŽNO RUMENA 8483 DALIJA Mignon MEŠANICA 3 k DO ROZA 1 kom

8483

7364 3 kom DALIJA Mignon MEŠANICA DALIJA Anemoneflowering ME

7364

7385 MEŠANICA DALIJA Anemoneflowering 3 kom BEGONIJA Grandiflora MEŠAN

$h3A@@2|VTPTRs $h3A@@2|VTPTWx $h3A@@2|VTPTXu $h3A@@2|VQUQVr $h3A@@2|VQURRs $h3A@@2|VQUQTx $h3A@@2|VQUQSq Gomoljne begonije $h3A@@2|VTQXVt $h3A@@2|VTQXUw $h3A@@2|VTPTYr $h3A@@2|VTPUPx $h3A@@2|VQUPSr $h3A@@2|VTPUQu $h3A@@2|VTPUSy $h3A@@2|VTPUTv $h3A@@2|VRVVPq $h3A@@2|VTPURr $h3A@@2|VTQYTy $h3A@@2|VQUPTy $h3A@@2|VQUPUv 35561

$h3A@@2|VQUQTx $h3A@@2|VQUQSq $h3A@@2|VTQXVt $h3A@@2|VTQXUw $h3A@@2|VTPTYr $h3A@@2|VTPUPx $h3A@@2|VQUPSr $h3A@@2|VTPUQu

35559

RUMENA 17385 kom 7364DALIJA Munchen 3831002640492 3831002640508 35561 3831002615032 35561 BEGONIJA Grandiflora MEŠANICA 3 kom Grandiflora RDEČA 7385 BEGONIJA

DALIJA Topmix Pink ROZA 1 kom Begonija Grandiflora Begonija Grandiflora Begonija Grandiflora 7365 BEGONIJA Grandiflora RDEČA 3 BEGONIJA kom Grandiflora RUMEN 35561 mešanica rdeËa rumena DALIJA Topmix Red RDEČA Begonia 1 kom x tuberhybrida Begonia x tuberhybrida 7365

Begonia x tuberhybrida

BEGONIJA Grandiflora RUMENA BEGONIJA 3 kom Multiflora MEŠANIC

Velikocvetna pokonËna Velikocvetna pokonËna Velikocvetna pokonËna Sadilna razdalja: 15−20 cm Sadilna razdalja: 15−20 cm Sadilna razdalja: 15−20 cm DALIJA Topmix Yellow RUMENA 1 kom Globina sajenja: 1−2 cm Globina sajenja: 1−2 cmMEŠANICA Globina sajenja: 1−2 cm BEGONIJA Multiflora 3 kom »as sajenja I−V »as sajenja I−V »as sajenja I−V »as cvetenja: VI−X »as cvetenja: VI−X »as cvetenja: VI−X DALIJA Peaches MARELIČNA IN BELA 1 kom Višina rastline: 30 cm Višina rastline: 30 cm Višina rastline: 30 cm DALIJA Mingus Toni ROZA Z VIJOLIČNO RDEČIMI LISAMI 1 kom DALIJA Garden Princess ORANŽNO RUMENA DO ROZA 1 kom

DALIJA Mignon MEŠANICA 3 kom

DALIJA Anemoneflowering MEŠANICA 3 kom

BEGONIJA Grandiflora MEŠANICA 3 kom

BEGONIJA Grandiflora RDEČA 3 kom

$h3A@@2|VTPUSy $h3A@@2|VTPUTv $h3A@@2|VRVVPq $h3A@@2|VTPURr $h3A@@2|VTQYTy $h3A@@2|VQUPTy $h3A@@2|VQUPUv $h3A@@2|VRVUYu

BEGONIJA Grandiflora RUMENA 3 kom 7367

7365

7367

7386

$h3A@@2|VTPUSy $h3A@@2|VTPUTv $h3A@@2|VRVVPq $h3A@@2|VTPURr $h3A@@2|VTQYTy $h3A@@2|VQUPTy $h3A@@2|VQUPUv $h3A@@2|VRVUYu $h3A@@2|VQUPRu

BEGONIJA Fimbriata RDEČA 3

3831002640515 7367 3831002640539 7386 3831002640546 180172 3831002626601 BEGONIJA Multiflora7386 MEŠANICABEGONIJA 3 kom 7367 Fimbriata180172 RDEČA 3 kom BEGONIJA Fimbriata MEŠANIC

BEGONIJA Marmorata Frige St Begonija Multiflora Begonija Fimbriata180172 Begonija FimbriataMEŠANICA Begonija Marmorata 7386 BEGONIJA Fimbriata7366 3 kom BELA 3 kom rdeËa mešanica Frige Star mešanica rdeËa in bela

Begonia x tuberhybrida

180172

PokonËna Sadilna razdalja: 15−20 cm Globina sajenja: 1−2 cm 7366 »as sajenja I−V »as cvetenja: VI−X Višina rastline: 30 cm 8492

Begonia x tuberhybrida

7366

PokonËna Sadilna razdalja: 15−20 cm Globina sajenja: 1−2 cm 8492 »as sajenja I−V »as cvetenja: VI−X Višina rastline: 30 cm 35562

Begonia x tuberhybrida BEGONIJA Marmorata Frige Star RDEČA IN 8492 Begonia BEGONIJA Pendula RDEČA 3 k x tuberhybrida BELA PokonËna3 kom

Sadilna razdalja: 15−20 cm PokonËna Globina sajenja: 1−2 cm razdalja:Pendula 15−20MEŠANIC cm BEGONIJA Pendula RDEČA kom 35562 3Sadilna BEGONIJA »as sajenja I−V Globina sajenja: 1−2 cm »as cvetenja: VI−X »as sajenja I−V Pendula ROZA ŠAM Višina rastline: 30 cm »asBEGONIJA VI−X BEGONIJA Pendula 35563 MEŠANICA 3cvetenja: kom (PINK MIX) 3 kom Višina rastline: 30 cm

35562

35563

BEGONIJA Pendula ROZA ŠAMPANJSKA MEŠ. 180171 BEGONIJA Pendula RUMENA (PINK MIX) 3 kom

35563

180171

BEGONIJA Cascade Picotee Su BEGONIJA Pendula 35564 RUMENA 3 kom 3 kom


6

172

6

2

62

7386

7367

$h3A@@2|VTPUSy $h3A@@2|VTPUTv $h3A@@2|VRVVPq $h3A@@2|VTPURr $h3A@@2|VTQYTy $h3A@@2|VQUPTy $h3A@@2|VQUPUv $h3A@@2|VTPUSy $h3A@@2|VRVUYu $h3A@@2|VTPUTv $h3A@@2|VQUPRu $h3A@@2|VRVVPq $h3A@@2|VQUPVs Gomoljne begonije $h3A@@2|VTPURr $h3A@@2|VTPSTx $h3A@@2|VTQYTy $h3A@@2|VTPSUu $h3A@@2|VQUPTy $h3A@@2|VTPSVr $h3A@@2|VQUPUv $h3A@@2|VRVUYu $h3A@@2|VQUPRu $h3A@@2|VQUPVs $h3A@@2|VTPSTx $h3A@@2|VTPSUu $h3A@@2|VTPSVr 7366

$h3A@@2|VTPUSy $h3A@@2|VTPUSy $h3A@@2|VTPUTv $h3A@@2|VTPUTv $h3A@@2|VRVVPq $h3A@@2|VRVVPq $h3A@@2|VTPURr $h3A@@2|VTPURr $h3A@@2|VTQYTy $h3A@@2|VTQYTy $h3A@@2|VQUPTy $h3A@@2|VQUPTy $h3A@@2|VQUPUv $h3A@@2|VQUPUv $h3A@@2|VRVUYu $h3A@@2|VTPUSy $h3A@@2|VRVUYu $h3A@@2|VQUPRu $h3A@@2|VTPUTv $h3A@@2|VQUPRu $h3A@@2|VQUPVs $h3A@@2|VRVVPq $h3A@@2|VQUPVs $h3A@@2|VTPSTx $h3A@@2|VTPURr $h3A@@2|VTPSTx $h3A@@2|VTPSUu ali georgine $h3A@@2|VTQYTy $h3A@@2|VTPSUu Dalije$h3A@@2|VTPSVr $h3A@@2|VQUPTy $h3A@@2|VTPSVr $h3A@@2|VQUPUv $h3A@@2|VRVUYu $h3A@@2|VQUPRu $h3A@@2|VQUPVs $h3A@@2|VTPSTx $h3A@@2|VTPSUu $h3A@@2|VTPSVr 7367

7386

$h3A@@2|VTPUTv $h3A@@2|VRVVPq $h3A@@2|VTPURr $h3A@@2|VTQYTy $h3A@@2|VQUPTy $h3A@@2|VQUPUv $h3A@@2|VRVUYu $h3A@@2|VQUPRu $h3A@@2|VQUPVs $h3A@@2|VTPSTx $h3A@@2|VTPSUu $h3A@@2|VTPSVr

$h3A@@2|VRVVPq $h3A@@2|VTPURr $h3A@@2|VTQYTy $h3A@@2|VQUPTy $h3A@@2|VQUPUv $h3A@@2|VRVUYu $h3A@@2|VQUPRu $h3A@@2|VQUPVs $h3A@@2|VTPSTx $h3A@@2|VTPSUu $h3A@@2|VTPSVr

BEGO BEGONIJA Fimbriata180172 RDEČA 3 kom BEGONIJA Fimbriata MEŠANICA 3 ko BELA

BEGONIJA Marmorata Frige Star RDE BEGONIJA Fimbriata7366 MEŠANICA 3 kom BEGO BEGONIJA Fimbriata180172 RDEČA 3 kom BELA 3 kom

7386

BEGONIJA Marmorata Frige Star RDEČA IN BEGONIJA Pendula RDEČA 3 kom BEGONIJA Fimbriata180172 RDEČA 3 kom 8492 BEGO BEGONIJA Fimbriata7366 MEŠANICA 3 kom BELA 3 kom

180172

BEGO BEGONIJA Marmorata Frige Star RDEČA IN BEGONIJA Pendula RDEČA 8492 BEGONIJA Pendula MEŠANICA 3 kom BEGONIJA Fimbriata7366 MEŠANICA 3 kom 35562 3 kom (PIN BELA 3 kom

7366

BEGONIJA Pendula ROZA ŠAMPANJS BEGONIJA Marmorata Frige Star RDEČA IN 8492 BEGONIJA Pendula 35563 MEŠANICA 3 kom 35562 3 kom BEGO BEGONIJA Pendula RDEČA (PINK MIX) 3 kom BELA 3 kom

3831002640522 8492 3831002641949 35562 3831002615049 35563 180171 3831002626595 BEGONIJA3831002615056 Pendula ROZA ŠAMPANJSKA MEŠ. BEGO 35562 3 kom BEGONIJA Pendula RUMENA 3 kom BEGONIJA Pendula RDEČA 180171 8492 BEGONIJA Pendula 35563 MEŠANICA 3 kom (PINK MIX) 3 kom 3 kom

Poletno-jesenske »ebulnice

7

Gomoljne begonije

BEGONIJA Cascade Picotee Sunray O BEGONIJA Pendula ROZA ŠAMPANJSKA MEŠ. Begonija Pendula 35562 Begonija Pendula MEŠANICA Begonija Pendula Begonija Pendula Begonija Cascade BEGONIJA Pendula 35564 RUMENA 3 kom 180171 BEGONIJA Pendula 35563 3 kom BEGO 3 kom (PINK MIX) 3 kom rdeËa mešanica roza šampanjska rumena Picotee Sunray mešanica oranæna

Begonia x tuberhybrida

35563

Begonia x tuberhybrida Begonia x tuberhybrida BEGONIJA Cascade Picotee Sunray ORANŽNA BEGONIJA Pendula ROZA ŠAMPANJSKA MEŠ. 180171 BEGONIJA Bertini RDEČA 3 komBEGO 35565 Begonia BEGONIJA Pendula 35564 RUMENA 3 kom Begonia x tuberhybrida x tuberhybrida 3 kom (PINK ViseËa MIX) 3 kom ViseËa

ViseËa Sadilna razdalja: 15−20 cm Sadilna razdalja: 15−20 cm ViseËa Sadilna razdalja: 15−20 cm Pol viseËa 7367 BEGONIJA Fimbriata RDEČASunray 3 kom ORANŽNA BEGONIJA Cascade Picotee Globina sajenja: 1−2 cm Globina sajenja: 1−2 cm sajenja: 1−2 RDEČA cm Sadilna razdalja: 15−20 cm Sadilna razdalja:Picotee 15−20White cm 3 komLILIJ BEGONIJA Bertini 35565 Globina BEGONIJA 63 BEGONIJA Pendula 35564 RUMENA 3 kom 7359 3 kom 180171 3 kom »as sajenja I−V »as sajenja I−V »as sajenja I−V Globina sajenja: 1−2 cm Globina sajenja: 1−2 cm »as cvetenja: VI−X »as cvetenja: VI−X »as cvetenja: VI−X »as sajenja I−V »as sajenja I−V 7 BEGONIJA Cascade FimbriataPicotee RDEČASunray 3 kom 7386 BEGONIJA Fimbriata MEŠANICA 3 kom BEGONIJA ORANŽNA Višina rastline: 30 cm Višina rastline: 30 cm Višina rastline: 30 cm »as cvetenja: VI−X cvetenja: VI−X 35565 komLILIJA Nove Cento RUMENA 2 kom 7359 3 komBEGONIJA Picotee White 171 7376 3 »as LILIJ 35564 BEGONIJA Bertini RDEČA 3 kom Višina rastline: 30 cm Višina rastline: 30 cm

6 64

172 65

6 9

180172 35565

BEGONIJA Marmorata Frige Star RDEČA IN BEGONIJA Fimbriata MEŠANICA 3 kom 3 komPicotee White 7359 2 kom 7376 3 komLILIJA Nove Cento RUMENA LILIJA Navona BELA S PIKAMI 2LILIJ kom BEGONIJA Bertini RDEČA 3 komBELA 7377 BEGONIJA

7366 7359

BEGONIJA Marmorata Frige Star RDEČA IN BEGONIJA Pendula RDEČA 3 kom BELA 3 komPicotee White 7376 3 komLILIJA Nove Cento RUMENA LILIJA Navona BELA S PIKAMI 2LILIJA kom Brunello ORANŽNA S PIKAM 7377 BEGONIJA 2 kom

8492 7376

35550 BEGONIJA Pendula RDEČA 3 kom BEGONIJA Pendula MEŠANICA 3 kom 7377 LILIJA Nove Cento RUMENA 2 kom LILIJA Navona BELA S PIKAMI 2LILIJA kom Brunello ORANŽNA S PIKAMI 2 kom

$h3A@@2|VQURPy $h3A@@2|VQURQv $h3A@@2|VRVUVt $h3A@@2|VRVUUw $h3A@@2|VTQVYw $h3A@@2|VTQWPs $h3A@@2|VTQWSt $h3A@@2|VTQWTq $h3A@@2|VQURSp $h3A@@2|VTQXSs $h3A@@2|VTQXTp $h3A@@2|VQUQWy

DALI

109RUM

Dalije cvetijo od srede DALI DALIJA Glorie van Heemstede ŽVEPL BEGONIJA Pendula ROZA ŠAMPANJSKA MEŠ. poletja 35551 2 BEGONIJA Pendula MEŠANICA 3 komdo prve jesen­35550 35562 1 kom RUMENA 1 kom (PINK MIX) 3 kom 6 LILIJA Navona BELA S PIKAMI 2LILIJA kom ORANŽNA S PIKAMI 2 kom 7377 ske slane. Brunello Z æareËimi barvami nam polepšajo DALIJA Motto ORANŽNA Z RUMENO BEGONIJA Pendula ROZA ŠAMPANJSKA MEŠ. vrt, pri­merne so tudi za 180168 DALI 62 35563 BEGONIJA Pendula 35551 RUMENA 3 kom 1 kom (PINK MIX) 3 komORANŽNA S rez. Vse 2sokom obËutljive na 7 LILIJA Brunello PIKAMI mraz, zato gomolje pred zimo izkopljemo in jihPicotee Sunray ORANŽNA DALI BEGONIJA Cascade 180167 DALIJA Fascination ROZA 1 kom BEGONIJA Pendula RUMENA do 3 kom 63 180171 hranimo v180168 kom 3pomladi kom suhem in hladnem pro­ storu, kjer ne zmrzuje. DALI DALIJA Bishop of Llandaff TEMNO RD BEGONIJA Cascade Picotee Sunray ORANŽNA 8458 180167 171 35564 BEGONIJA Bertini RDEČA 3 kom Dalije razdelimo glede kom kom 3 kom na velikost in obliko nji­ hovih cvetnih koškov. 3831002615063 8458 8459DALIJA Berger's Record OGNJENO R 35564 3831002615025 35565 Blagovna znamka Valen­ 8459 DALI 8458 3 kom 64 BEGONIJA Bertini RDEČA 3 kom 35565 BEGONIJA Picotee White kom tin ima pester izbor: kaktus dalije (visoke DALI Begonija Begonija Picotee Berger’s 8463 Dalija Kennemerland 75−100 cm), dekora-8459 Dalija DALIJA Kennemerland RUMENA 1 ko 65 BEGONIJA Picotee White 3 komLILIJA Nove Cento RUMENA 7359 2 kom KON tivne dalije (visoke 100 drobnocvetna Bertini White Record rumena cm), kroglaste ali “ball” rdeËa ognjeno rdeËa Dahlia hyb. Begonia x tuberhybrida dalije (visoke 90 cm), DALIJA Vuurvogel RUMENA Z RDEČI 8465 DALI LILIJA Nove Cento RUMENA 2 kom 9 Begonia x tuberhybrida 7376 LILIJA Navona BELA8463 S PIKAMI 2 kom Dahlia hyb. pompon dalije (visoke KONICAMI Kaktus dalija 1 kom PokonËna 90 cm), veËbarvne Sadilna razdalja: 50 cm Kaktus dalija Sadilna razdalja: 15−20 cm ViseËa ali “Collarette” DALI Sadilna razdalja: 50 cm35552 Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 1−2 cm Sadilna razdalja: 15−20 cm 8465 S PIKAMI 2 kom DALIJA My Love BELA 1 kom LILIJA Navona BELA S PIKAMI 2LILIJA kom 6 7377 Brunello ORANŽNA dalije (visoke 50 cm), ZEL. »as sajenja: II−VI Globina sajenja: 10 cm »as sajenja I−V Globina sajenja: 1−2 cm mi­gnon dalije (visoke »as cvetenja: VII−X »as sajenja: II−VI »as cvetenja: VI−X »as sajenja I−V 40−50 cm), nizke DALIJA Tahiti Sunrisecm BORDO RDEČA Višina rastline: 75−100 »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 30 cm »as cvetenja: VI−X anemon dalije (visoke 8481 DALI 35552 7 LILIJA Brunello ORANŽNA S PIKAMI 2 kom ZEL. SREDINO 1 kom Višina rastline: 75−100 cm 35−40 cm), dalije za Višina rastline: 30 cm obrobke ali “Border” DALI dalije (visoke 30−50 cm) 8482 8481 DALIJA Boy Scout ROZA 1 kom SRED in nizke dalije za sajenje v posode ali “Topmix” dalije (visoke 30 cm). DALI DALIJA Sunny Boy RUMENA Z RDEČO 8482

$h3A@@2|VQURPy $h3A@@2|VQURQv $h3A@@2|VRVUVt $h3A@@2|VRVUUw $h3A@@2|VTQVYw $h3A@@2|VTQWPs $h3A@@2|VTQWSt $h3A@@2|VTQWTq $h3A@@2|VQURSp $h3A@@2|VTQXSs $h3A@@2|VTQXTp

35553

SREDINO 1 kom

KON


35551

180168

180167

8458

8459

Poletno-jesenske »ebulnice

8463

8465

35552

$h3A@@2|VQURQv $h3A@@2|VRVUVt $h3A@@2|VRVUUw $h3A@@2|VTQVYw $h3A@@2|VTQWPs $h3A@@2|VTQWSt $h3A@@2|VTQWTq $h3A@@2|VQURSp $h3A@@2|VRVTSt $h3A@@2|VTQXSs $h3A@@2|VRVTTq $h3A@@2|VTQXTp $h3A@@2|VTPSSq $h3A@@2|VQUQWy $h3A@@2|VTQVVv $h3A@@2|VRVUWq Dalije ali georgine $h3A@@2|VTQVWs $h3A@@2|VQUSPx $h3A@@2|VRVTUx $h3A@@2|VTQWWr $h3A@@2|VTQWUx $h3A@@2|VTQWVu $h3A@@2|VTQWXy $h3A@@2|VQUQYs $h3A@@2|VRVUSs

$h3A@@2|VRVUVt $h3A@@2|VRVUUw $h3A@@2|VTQVYw $h3A@@2|VTQWPs $h3A@@2|VTQWSt $h3A@@2|VTQWTq $h3A@@2|VQURSp $h3A@@2|VRVTSt $h3A@@2|VTQXSs $h3A@@2|VRVTTq $h3A@@2|VTQXTp $h3A@@2|VTPSSq $h3A@@2|VQUQWy $h3A@@2|VTQVVv $h3A@@2|VRVUWq $h3A@@2|VTQVWs $h3A@@2|VQUSPx $h3A@@2|VRVTUx $h3A@@2|VTQWWr $h3A@@2|VTQWUx $h3A@@2|VTQWVu $h3A@@2|VTQWXy $h3A@@2|VQUQYs $h3A@@2|VRVUSs

$h3A@@2|VRVUUw $h3A@@2|VTQVYw $h3A@@2|VTQWPs $h3A@@2|VTQWSt $h3A@@2|VTQWTq $h3A@@2|VQURSp $h3A@@2|VRVTSt $h3A@@2|VTQXSs $h3A@@2|VRVTTq $h3A@@2|VTQXTp $h3A@@2|VTPSSq $h3A@@2|VQUQWy $h3A@@2|VTQVVv $h3A@@2|VRVUWq $h3A@@2|VTQVWs $h3A@@2|VQUSPx $h3A@@2|VRVTUx $h3A@@2|VTQWWr $h3A@@2|VTQWUx $h3A@@2|VTQWVu $h3A@@2|VTQWXy $h3A@@2|VQUQYs $h3A@@2|VRVUSs

$h3A@@2|VTPSSq $h3A@@2|VTQVVv $h3A@@2|VTQVWs $h3A@@2|VQUSPx $h3A@@2|VRVTUx $h3A@@2|VTQWWr $h3A@@2|VTQWUx $h3A@@2|VTQWVu $h3A@@2|VTQWXy $h3A@@2|VQUQYs $h3A@@2|VRVUSs

$h3A@@2|VTQVVv $h3A@@2|VTQVWs $h3A@@2|VQUSPx $h3A@@2|VRVTUx $h3A@@2|VTQWWr $h3A@@2|VTQWUx $h3A@@2|VTQWVu $h3A@@2|VTQWXy $h3A@@2|VQUQYs $h3A@@2|VRVUSs

180168 Dalije ali georgine

DALIJA Bishop of Llandaff TEMNO RDEČA 1 VELIKOCVETNA M GLADIOLA DALIJA Motto ORANŽNA Z RUMENO SREDINO 180167 8455 7358 1 kom DALIJA Fascination ROZA kom kom 1 kom

180167

DALIJA Berger's Record OGNJENO RDEČA 1Hunting Song ORA GLADIOLA DALIJA Bishop of Llandaff TEMNO RDEČA 1 8458 1 kom 8456 8455 DALIJA Fascination ROZA kom 25 kom kom

8458

DALIJA Berger's Record OGNJENO RDEČA 1 DALIJA Bishop of Llandaff TEMNO RDEČA 1 8459 DALIJA Kennemerland RUMENA GLADIOLA 1 kom 35548 Oscar TEMNO RDE 8456 kom kom

8459

DALIJA Vuurvogel RUMENA Z RDEČIMI DALIJA Berger's Record OGNJENO RDEČA 1 8463 180165 35548 GLADIOLA Nova Lux RUMENA DALIJA Kennemerland RUMENA 1 kom KONICAMI 1 kom kom

8463

DALIJA Vuurvogel RUMENA Z RDEČIMI 8465 DALIJA My Love BELA 1 kom 8475 180165 DALIJA Kennemerland RUMENA 1 kom KONICAMI 1 kom

8463

8465

DALIJA Art Deco ORANŽNA 1

8465 8475DALIJA Tahiti Sunrise BORDO 8466 RDEČA Z BELO DALIJA Vuurvogel RUMENA 35552 Z RDEČIMI 35552 8466 8475 DALIJA Arabian Night TEMNO DALIJA My Love BELA 1 kom ZEL. SREDINO 1 kom KONICAMI 1 kom

180163 GLADIOLA GLAMINI Mix 8 kom DALIJA Duet RDEČA Z BELIMI DALIJA TahitiSunrise Sunrise BORDO RDEČAArabian Z BELO Night Dalija Vuurvogel 35552 Dalija My Love 8481 Dalija Tahiti Dalija Dalija Duet DALIJA Boy Scout ROZA 84741 kom 8466 DALIJA My Love BELA 1 kom kom ZEL. SREDINO 1 kom rumena z rdeËimi bela bordo rdeËa z belo temno rdeËa rdeËa z belimi konicami zeleno sredino konicami GLADIOLA GLAMINI Emily ROZA IN RDEČA 8 Dahlia hyb. 180163 Dahlia hyb. GLADIOLA GLAMINI Mix 8 kom

Dahlia hyb.

8481

180164 DALIJA Sunny Boy RUMENA Z RDEČO DALIJA Tahiti Sunrise BORDO RDEČA Z BELO 8482 Dahlia 8476 Dahlia 84741 kom kom DALIJA DALIJA hyb. Boy Scout ROZA hyb. Glory van Noordwijk O SREDINO 1 kom ZEL. dalija SREDINO 1 kom Kaktus Dekorativna dalija

Sadilna razdalja: 50 cm Sadilna Kaktus dalija Kaktus dalija GLAMINI Emily ROZA Dekorativna GLADIOLA IN razdalja: RDEČA VELIKOCVETNA 8 50 cm GLADIOLA MEŠANICA 50dalija 180164 180163 GLADIOLA GLAMINI Mix 8 kom DALIJA Sunny Boy RUMENAGlobina DALIJA Eveline ROŽNATIMI Globina sajenja: 10 cm7358 sajenja: 10BELA cm Z RAHLO DALIJA Lavender Perfection C Z RDEČO Sadilna razdalja: 50 cm Sadilna razdalja: 50 cm Sadilna razdalja: 50 cm kom kom 35553 35549 8476 8482 8481 DALIJA Boy Scout ROZA 1 kom 1 kom 1 kom SREDINO 1 kom »as sajenja: II−VI »asKONICAMI sajenja: II−VI Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm

»asGLADIOLA cvetenja: VII−X »as cvetenja: »asGLADIOLA sajenja: II−VI »as sajenja: II−VI VELIKOCVETNA MEŠANICA 50 VII−X GLADIOLA Hunting Song ORANŽNORDEČA GLAMINI Emily ROZA IN RDEČA 8 7358 8455 DALIJA Marble Boll VIJOLIČNA DALIJA Caribbean Fantasy BE DALIJA Eveline BELA Z RAHLO ROŽNATIMI DALIJA Sunny Boy RUMENA Z RDEČO Višina rastline: 75−100 cm Višina rastline: 100 cm kom 25 kom kom »as cvetenja: VII−X 180169 180166 »as cvetenja: VII−X 35549 35553 MARMORIRANA 1 kom RDEČIM 1 kom KONICAMI kom cm SREDINO 1 kom Višina rastline: 75−100 cm Višina rastline:175−100 Višina rastline: 100 cm »as sajenja: II−VI

180164 8482 »as cvetenja: VII−X 7358 35553

8455 180169 8456

110

35548

180165

8475

8466

8474

8476

35549

8455 180169 8456

8474

Dalija Glory van Noordwijk oranæna Dahlia hyb.

GLADIOLA GLADIOLA VELIKOCVETNA MEŠANICA 50 Hunting Song ORANŽNORDEČA GLADIOLA Oscar TEMNO RDEČA 25 kom 8456 DALIJA DALIJA Eveline BELA Z RAHLO ROŽNATIMI 25 kom Marble Boll VIJOLIČNA kom 180166 DALIJA Osirium ČRNA 1 kom MARMORIRANA 1 kom KONICAMI 1 kom GLADIOLA Hunting Song ORANŽNORDEČA GLADIOLA Oscar TEMNO RDEČA 25 kom Nova Lux RUMENA 25 kom 35548 GLADIOLA DALIJA 25 kom Marble Boll VIJOLIČNA MARMORIRANA 1 kom

35548

GLADIOLA kom Art Deco ORANŽNA 1 kom 180165RDEČA DALIJA GLADIOLA Oscar TEMNO 25 kom Nova Lux RUMENA 25

180165

DALIJA DALIJA Arabian Night TEMNO RDEČA 1 kom GLADIOLA Nova Lux8475 RUMENA 25 kom Art Deco ORANŽNA 1 kom

8475

DALIJA Duet RDEČA Z BELIMI KONICAMI 1 DALIJA Arabian Night TEMNO RDEČA 1 kom 8466 1 kom DALIJA Art Deco ORANŽNA kom

8466

DALIJA Duet RDEČA Z BELIMI KONICAMI 1 8474 DALIJA Glory van Noordwijk ORANŽNA 1 kom DALIJA Arabian Night TEMNO RDEČA 1 kom kom

8474

DALIJA Lavender Perfection CIKLAMNO ROZA DALIJA Duet RDEČA Z BELIMI KONICAMI 1 DALIJA Glory van Noordwijk ORANŽNA 1 kom 8476 35550 1 kom kom

8476

$h3A@@2|VQURPy $h3A@@2|VQURQv $h3A@@2|VRVUVt $h3A@@2|VRVUUw $h3A@@2|VTQVYw $h3A@@2|VTQWPs $h3A@@2|VTQWSt $h3A@@2|VTQWTq

8476 35549 35551 DALIJA Lavender Perfection 35550 CIKLAMNO ROZA DALIJA Caribbean Fantasy BELA Z ROZAGlorie van Heemstede DALIJA 35549 ORANŽNA 1 kom 35550 DALIJA Glory van Noordwijk 35551 1 kom RDEČIM 1 kom RUMENA 1 kom

$h3A@@2|VQURPy $h3A@@2|VQURQv $h3A@@2|VRVUVt $h3A@@2|VRVUUw $h3A@@2|VTQVYw $h3A@@2|VTQWPs $h3A@@2|VTQWSt

DALIJA Caribbean Fantasy BELA Z ROZA DALIJA Motto ORANŽNA Z RU DALIJA Lavender Perfection Dalija CIKLAMNO ROZA Dalija Lavender Caribbean Dalija Glorie van 180168 Dalija Motto 180166 DALIJA Osirium ČRNA 1 kom 35551 RDEČIM 1 kom 1 kom z rumeno 1 kom Perfection Fantasy Heemstede oranæna ciklamno roza bela z roza rdeËo ævepleno rumena sredino DALIJA Caribbean Fantasy BELA Z ROZA sredino 180166 Dahlia hyb. DALIJA Osirium ČRNA 1 komDahlia hyb. 180168 DALIJA 180167 Dahlia hyb.Fascination ROZA 1 ko 35549

Dekorativna dalija Sadilna razdalja: 50 cm 180166 Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−VI »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 100 cm

RDEČIM 1 kom

Dahlia hyb. Dekorativna dalija Dekorativna dalija Sadilna razdalja: 50 cm Sadilna razdalja: 50 cm Dekorativna dalija 180167 DALIJA Osirium ČRNA 1 kom 8458 Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Sadilna razdalja: 50 cm »as sajenja: II−VI »as sajenja: II−VI Globina sajenja: 10 cm »as cvetenja: VII−X »as sajenja: II−VI 8458 »as cvetenja: VII−X 8459 Višina rastline: 100 cm Višina rastline: 100 cm »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 100 cm 8459

8463

Dekorativna dalija DALIJA Bishop50 ofcm Llandaff TEM Sadilna razdalja: kom sajenja: 10 cm Globina »as sajenja: II−VI Berger's »asDALIJA cvetenja: VII−X Record OGNJ kom Višina rastline: 100 cm

8463

DALIJA Kennemerland RUMEN

8465

DALIJA Vuurvogel RUMENA Z KONICAMI 1 kom


3

4

57

58

50 59

51 60

$h3A@@2|VTPTRs $h3A@@2|VTPTWx $h3A@@2|VTPTXu $h3A@@2|VQUQVr $h3A@@2|VQURRs $h3A@@2|VQURPy $h3A@@2|VQUQTx $h3A@@2|VQURQv $h3A@@2|VQUQSq $h3A@@2|VRVUVt $h3A@@2|VTQXVt $h3A@@2|VRVUUw $h3A@@2|VTQXUw $h3A@@2|VTQVYw $h3A@@2|VTPTYr $h3A@@2|VTQWPs $h3A@@2|VTPUPx Dalije ali georgine $h3A@@2|VTQWSt $h3A@@2|VQUPSr $h3A@@2|VTQWTq $h3A@@2|VTPUQu $h3A@@2|VQURSp $h3A@@2|VTQXSs $h3A@@2|VTQXTp $h3A@@2|VQUQWy $h3A@@2|VRVUWq

35558

8475

8466 1 kom DALIJA Munchen RUMENA

$h3A@@2|VQURPy $h3A@@2|VQURQv $h3A@@2|VRVUVt $h3A@@2|VQURPy $h3A@@2|VRVUUw $h3A@@2|VQURQv $h3A@@2|VTQVYw $h3A@@2|VRVUVt $h3A@@2|VTQWPs $h3A@@2|VRVUUw $h3A@@2|VTQWSt $h3A@@2|VTQVYw $h3A@@2|VTQWTq $h3A@@2|VTQWPs $h3A@@2|VQURSp $h3A@@2|VTQWSt $h3A@@2|VTQXSs $h3A@@2|VTQWTq $h3A@@2|VTQXTp $h3A@@2|VQURSp $h3A@@2|VQUQWy $h3A@@2|VTQXSs $h3A@@2|VRVUWq $h3A@@2|VTQXTp $h3A@@2|VQUQWy $h3A@@2|VRVUWq

$h3A@@2|VTQWWr $h3A@@2|VTQWUx $h3A@@2|VTQWVu $h3A@@2|VTQWXy $h3A@@2|VQUQYs $h3A@@2|VRVUSs

$h3A@@2|VTQVYw $h3A@@2|VTQWPs $h3A@@2|VTQWSt $h3A@@2|VTQWTq $h3A@@2|VQURSp $h3A@@2|VTQXSs $h3A@@2|VTQXTp $h3A@@2|VQUQWy $h3A@@2|VRVUWq

DALIJA Berger's Record OGNJENO R DALIJA Arabian Night TEMNO RDEČA 1 kom 8459 DALI kom

8459

DALIJA Duet RDEČA Z BELIMI KONICAMI 1 DALI 8463 DALIJA Kennemerland RUMENA 1 ko kom KON

35550

DALIJA Vuurvogel RUMENA Z RDEČI DALIJA Glorie van Heemstede ŽVEPLENO DALIJA Glory van Noordwijk ORANŽNA 1 kom DALI 8465 8463 DALIJA Topmix Pink8474 ROZA 1 kom KONICAMI 1 kom RUMENA 1 kom

35551

DALIJA Lavender Perfection CIKLAMNO ROZA DALIJA Motto ORANŽNA Z RUMENO SREDINO 35552 DALIJA My Love BELA 1 kom 8465 DALIJA Topmix Red 8476 RDEČA 1 kom 1 kom 1 kom

180168

DALIJA Caribbean Fantasy BELADALIJA Z ROZATahiti Sunrise BORDO RDEČA 35549 8481 DALI 355521 kom DALIJA Topmix Yellow RUMENADALIJA 1 kom Fascination ROZA RDEČIM 1 kom ZEL. SREDINO 1 kom

9 5

3 61

5 5

52

1

2

53

DALI ZEL.

DALIJA Glorie van Heemstede ŽVEPLENO 35550 180167 180166 8481 RDEČA 1 8482 DALI DALIJA Bishop TEMNO 1 komof Llandaff 180166 IN RUMENA DALIJA Osirium ČRNA 1 kom DALIJA Boy Scout ROZA 1 kom 8482 8481 180167 DALIJA Peaches MARELIČNA BELA 1 kom SRED kom DALIJA Glorie van Heemstede ŽVEPLENO DALIJA Motto ORANŽNA Z RUMENO SREDINO

35551 DALIJA Berger's Record OGNJENO 1 DALIJA Mingus VIJOLIČNO RUMENA 1 kom Dalija Peaches 8458 Dalija Bishop ofToni ROZA ZDalija Osirium DalijaRDEČA Boy Scout 1 kom 8482 kom RDEČIMI LISAMI 1 kom mareliËna in bela Landaff vijoliËni cvetovi s roza DALIJA Motto ORANŽNA Z RUMENO SREDINO rdeËa s temnimi listi temno zelenimi listi Dahlia hyb. Dahlia hyb.

35553

DALI DALIJA SunnyBoy Boy RUMENA Z RDEČO Dalija Sunny KON SREDINO 1 kom rumena z rdeËo sredino

180168 DALIJA Fascination ROZA 1 kom DALI DALIJA Eveline BELA Z RAHLO ROŽN DALIJA 1 kom Garden Princess ORANŽNO RUMENA 180169 Dahlia hyb. 35553 8459 Dahlia hyb. DALIJA RUMENA 1 kom Dahlia hyb.Kennemerland MAR KONICAMI 1 kom DO ROZA 1 kom Kroglasta ali Ball dalija

Dekorativna dalija Sadilna razdalja: 50 cm SadilnaRDEČA razdalja: Dekorativna dalija Dekorativna dalijaof Llandaff TEMNO DALIJA Bishop 1 50 cm 168 DALIJA Fascination ROZA 1 kom Globina sajenja: 10 cm 180167 Sadilna razdalja: 50 cm sajenja: 10 cm DALIJA Vuurvogel RUMENA Globina Z RDEČIMI Sadilna 50 cm komrazdalja: 180169 8463 4 DALIJA Mignon MEŠANICA 3 kom KONICAMI 1 kom »as sajenja: II−VI »as sajenja: II−VI Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: »asDALIJA sajenja:Bishop II−VI of Llandaff TEMNO »as DALIJA sajenja: II−VI RDEČA 1 Berger's Record OGNJENO RDEČA VII−X 1 167 8458 kom Višina rastline: 100 cm Višina rastline: 90 cm kom »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X DALIJA3My Love BELA 1 kom 8465 DALIJA Anemoneflowering MEŠANICA kom 3 Višina rastline: 100 cm Višina rastline: 100 cm

8 4

$h3A@@2|VTQWPs $h3A@@2|VTQWSt $h3A@@2|VTQWTq $h3A@@2|VQURSp $h3A@@2|VTQXSs $h3A@@2|VTQXTp $h3A@@2|VQUQWy $h3A@@2|VRVUWq

8458

Poletno-jesenske »ebulnice

1

Dalije ali georgine

35553

8459 35552

DALIJA Berger's Record OGNJENO RDEČA 1 DALIJA Kennemerland RUMENA 1 kom DALIJA Tahiti Sunrise BORDO RDEČA Z BELO kom BEGONIJA Grandiflora MEŠANICA 3 kom ZEL. SREDINO 1 kom

8463 8481

DALIJA Vuurvogel RUMENA Z RDEČIMI DALIJA Kennemerland RUMENA 1 kom KONICAMI 1 kom BEGONIJA Grandiflora RDEČA 3 DALIJA kom Boy Scout ROZA 1 kom

8465 8482

DALIJA Vuurvogel RUMENA Z RDEČIMI DALIJA My Love BELA 1 kom DALIJA Sunny Boy RUMENA Z RDEČO KONICAMI 1 kom BEGONIJA Grandiflora RUMENA 3 kom SREDINO 1 kom

35552 35553

DALIJA Tahiti Sunrise BORDO RDEČA Z BELO DALIJA My Love BELA 1 kom DALIJA Eveline 1BELA ZEL. SREDINO komZ RAHLO ROŽNATIMI BEGONIJA Multiflora MEŠANICA 3 kom KONICAMI 1 kom

8481 180169

DALIJA Tahiti Sunrise BORDO RDEČA Z BELO DALIJA Boy Scout ROZA 1 kom DALIJA Marble Boll VIJOLIČNA ZEL. SREDINO 1 kom MARMORIRANA 1 kom

8482

DALIJA Boy Scout ROZA 1 kom

35553

DALIJA Sunny Boy RUMENA Z RDEČO DALIJA Eveline BELA Z RAHLO ROŽNATIMI 8477 SREDINO 1 kom KONICAMI 1 kom

180169

DALIJA Sunny Boy RUMENA Z RDEČO SREDINO 1 kom

111

8477

$h3A@@2|VTQWYv $h3A@@2|VTQXPr $h3A@@2|VTQXQy $h3A@@2|VTPTVq $h3A@@2|VQUQXv $h3A@@2|VRVUXx $h3A@@2|VTPSYs $h3A@@2|VTPTUt 8479

$h3A@@2|VTQWYv $h3A@@2|VTQXPr $h3A@@2|VTQXQy $h3A@@2|VTPTVq $h3A@@2|VQUQXv $h3A@@2|VRVUXx $h3A@@2|VTPSYs $h3A@@2|VTPTUt $h3A@@2|VTPTTw

DALI

DALIJA Bantling ORANŽNA 1 kom DALI

180169 8477 8479 8480 DALIJA Eveline BELA Z RAHLO ROŽNATIMI DALIJA Marble Boll VIJOLIČNA 8477 DALIJA Bantling ORANŽNA 1 kom 8479 DALIJA Golden Scepter RUMENADALI 1k 8480 KONICAMI 1 kom MARMORIRANA 1 kom

169 Dalija

$h3A@@2|VTQWYv $h3A@@2|VTQXPr $h3A@@2|VTQXQy $h3A@@2|VTPTVq $h3A@@2|VQUQXv $h3A@@2|VRVUXx $h3A@@2|VTPSYs

DALIJA Marble Boll Boll VIJOLIČNA Eveline Dalija Marble 8479 Dalija Bantling MARMORIRANA 1 kom bela z rahlo roænatimi z vijoliËno oranæna konicami marmoriranimi Dahlia hyb. cvetovi 8480 Dahlia hyb.

Kroglasta ali Ball dalija Sadilna razdalja: 50 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−VI »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 90 cm

Kroglasta ali Ball dalija DALIJA Marble50Boll Sadilna razdalja: cmVIJOLIČNA MARMORIRANA kom Globina sajenja: 10 1cm »as sajenja: II−VI »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 90 cm

8480

7362

Dalija Golden Dalija Nescio DALI DALIJA GoldenScepter Scepter 1 kom Nescio TEMNO RDEČA 1 kom 7362RUMENADALIJA SRED rumena temno rdeËa Dahlia hyb.

Dahlia hyb.

DALIJA La Gioconda RDEČA Z RUME DALI DALIJA Nescio TEMNO RDEČA 1 kom 35554 SREDINO 1 kom BELO Pompon dalija Pompon dalija

Pompon dalija Sadilna razdalja: 50 cm Sadilna razdalja: 50 cm Sadilna razdalja: 50 cm DALIJA La Gioconda RDEČA Globina Z RUMENO Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm sajenja: 10 cmFantastico VIJOL DALIJA Impression DALI Kroglasta ali Ball dalija 7362 35554 180170 SREDINO 1 kom VIJOLIČ. kom »as sajenja: II−VI »as sajenja: II−VI »asBELO sajenja: II−VI 1 kom Sadilna razdalja: 50 cm »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X Globina sajenja: 10 cm DALIJA Impression Fantastico VIJOLIČNA Z 80−90 DALIJA Edge of Joy cm BELA Z VIJOLIČN Višina rastline: 80−90 cm Višina rastline: »as sajenja: II−VI 35554 Višina rastline: 80−90 cm 180170 7361 DALI BELO VIJOLIČ. 1 kom kom »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 90 cm

Dahlia hyb.

180170

7361

7361

DALIJA Edge of Joy BELA Z VIJOLIČNIM 1 DALI DALIJA Arnhem (Hetahwave) RDEČA 7383 kom 1 kom

7383

DALIJA Musette RDEČA Z BELIMI KO DALIJA Arnhem (Hetahwave) RDEČA 1 kom 7382 DALI 1 kom


Dalije ali georgine 8477

8477

8479

8480

Poletno-jesenske »ebulnice

7362

$h3A@@2|VTQWYv $h3A@@2|VTQXPr $h3A@@2|VTQXQy $h3A@@2|VTPTVq $h3A@@2|VQUQXv $h3A@@2|VRVUXx $h3A@@2|VTPSYs $h3A@@2|VTPTUt $h3A@@2|VTQWYv $h3A@@2|VTPTTw $h3A@@2|VTQXPr $h3A@@2|VTPTPy Dalije ali georgine $h3A@@2|VTQXQy $h3A@@2|VQUQRt $h3A@@2|VTPTVq $h3A@@2|VQUQUu $h3A@@2|VQUQXv $h3A@@2|VTPTQv $h3A@@2|VRVUXx $h3A@@2|VTPSYs $h3A@@2|VTPTUt $h3A@@2|VTPTTw $h3A@@2|VTPTPy $h3A@@2|VQUQRt $h3A@@2|VQUQUu $h3A@@2|VTPTQv

7362

$h3A@@2|VTQWYv $h3A@@2|VTQXPr $h3A@@2|VTQXQy $h3A@@2|VTPTVq $h3A@@2|VQUQXv $h3A@@2|VRVUXx $h3A@@2|VTPSYs $h3A@@2|VTPTUt $h3A@@2|VTQWYv $h3A@@2|VTPTTw $h3A@@2|VTQXPr $h3A@@2|VTPTPy $h3A@@2|VTQXQy $h3A@@2|VQUQRt $h3A@@2|VTPTVq $h3A@@2|VQUQUu $h3A@@2|VQUQXv $h3A@@2|VTPTQv $h3A@@2|VRVUXx $h3A@@2|VTPSYs $h3A@@2|VTPTUt $h3A@@2|VTPTTw $h3A@@2|VTPTPy $h3A@@2|VQUQRt $h3A@@2|VQUQUu $h3A@@2|VTPTQv

35557

$h3A@@2|VTPTXu $h3A@@2|VQUQVr $h3A@@2|VQURRs $h3A@@2|VQUQTx $h3A@@2|VQUQSq $h3A@@2|VTQXVt $h3A@@2|VTQXUw $h3A@@2|VTPTYr $h3A@@2|VTQWYv $h3A@@2|VTPUPx $h3A@@2|VTQXPr $h3A@@2|VQUPSr $h3A@@2|VTQXQy $h3A@@2|VTPUQu $h3A@@2|VTPTVq $h3A@@2|VQUQXv $h3A@@2|VRVUXx $h3A@@2|VTPSYs $h3A@@2|VTPTUt $h3A@@2|VTPTTw $h3A@@2|VTPTPy $h3A@@2|VQUQRt $h3A@@2|VQUQUu $h3A@@2|VTPTQv

35557

7384

$h3A@@2|VQUQVr $h3A@@2|VQURRs $h3A@@2|VQUQTx $h3A@@2|VQUQSq $h3A@@2|VTQXVt $h3A@@2|VTQXUw $h3A@@2|VTPTYr $h3A@@2|VTQWYv $h3A@@2|VTPUPx $h3A@@2|VTQXPr $h3A@@2|VQUPSr $h3A@@2|VTQXQy $h3A@@2|VTPUQu $h3A@@2|VTPTVq $h3A@@2|VQUQXv $h3A@@2|VRVUXx $h3A@@2|VTPSYs $h3A@@2|VTPTUt $h3A@@2|VTPTTw $h3A@@2|VTPTPy $h3A@@2|VQUQRt $h3A@@2|VQUQUu $h3A@@2|VTPTQv

$h3A@@2|VTQXPr $h3A@@2|VTQXQy $h3A@@2|VTPTVq $h3A@@2|VQUQXv $h3A@@2|VRVUXx $h3A@@2|VTPSYs $h3A@@2|VTQWYv $h3A@@2|VTPTUt $h3A@@2|VTQXPr $h3A@@2|VTPTTw $h3A@@2|VTQXQy $h3A@@2|VTPTPy $h3A@@2|VTPTVq $h3A@@2|VQUQRt $h3A@@2|VQUQXv $h3A@@2|VQUQUu $h3A@@2|VRVUXx $h3A@@2|VTPTQv $h3A@@2|VTPSYs $h3A@@2|VTPTUt $h3A@@2|VTPTTw $h3A@@2|VTPTPy $h3A@@2|VQUQRt $h3A@@2|VQUQUu $h3A@@2|VTPTQv

DALIJA Topmix Yellow RUMEN DALIJA Topmix Red 8479 RDEČA 1 kom

35558 1 kom 8480 DALIJA Topmix Yellow RUMENADALIJA 1 kom Peaches MARELIČNA I DALIJA Bantling ORANŽNA

8479

DALIJA Mingus Toni ROZA Z V 35559 DALIJA Bantling ORANŽNA 7362 35558 1 kom IN BELA 1 kom DALIJA Golden Scepter RUMENADALIJA 1 kom Peaches MARELIČNA RDEČIMI LISAMI 1 kom

8480

DALIJA Garden Princess ORAN DALIJA Mingus Toni ROZA Z VIJOLIČNO 35560 DALIJA Golden Scepter RUMENADALIJA 1 komNescio TEMNO 35554 35559 RDEČA 1 kom DO ROZA 1 kom RDEČIMI LISAMI 1 kom

7362

DALIJA Garden Princess ORANŽNO RUMENA DALIJA La Gioconda RDEČA Z RUMENO DALIJA Mignon MEŠANICA 3 k 8484 DALIJA Nescio TEMNO RDEČA 1 kom 180170 35560 DO ROZA 1 kom SREDINO 1 kom

35554

35554 8483 7361 DALIJA La Gioconda RDEČA 180170 Z RUMENO DALIJA Impression Fantastico VIJOLIČNA Z 8483 DALIJA Anemoneflowering ME 7361 3 kom 8484 DALIJA Mignon MEŠANICA SREDINO 1 kom BELO VIJOLIČ. 1 kom

8477 Dalija Arnhem DALIJA Impression Fantastico VIJOLIČNA ZofofJoy DALIJA Edge Joy BELA Z VIJOLIČNIM 1 Dalija La Gioconda180170 Dalija Impression Dalija Edge “Anemone” BEGONIJA Grandiflora MEŠAN 7364 Nizka 7383 MEŠANICA DALIJA Anemoneflowering 3 kom 8483 BELO VIJOLIČ. 1 kom kom rdeËa z rumeno Fantastico mešanica dalija rdeËa sredino bordo vijoliËna bela z vijoliËnim 8477 mešanica hyb.Bantling ORANŽNA 1 k DALIJA 8479 Dahlia DALIJA Edge of Joy BELA Z navdihom VIJOLIČNIM 1 7385 Dahlia BEGONIJA 180170 Dahlia hyb. 7382 BEGONIJA MEŠANICA 3 kom Grandiflora RDEČA 7364 7361 Dahlia hyb. DALIJA Arnhem (Hetahwave) RDEČA 1 komGrandiflora hyb.

35554

7361

7383 8477 7382 8479 7379

8480 112 35555 7362 35556 35554 7380 180170

7361

7383

7382

7379

VeËbarvna ali “Collarette” dalija 7383 Sadilna razdalja: 70 cm Globina sajenja: 10 cm 8477 »as sajenja: II−VI 7382 »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 50 cm 8479 7379

7383

Dalija Musette rdeËa z belimi konicami Dahlia hyb.

kom

Dalija za obrobke ali “Border” dalija, VeËbarvna ali “Collarette” Dahlia hyb. Sadilna razdalja: 50 cm 8479 DALIJA Golden Scepter RUMEN 8477 DALIJA Bantling ORANŽNA kom 8480 1dekorativna DALIJA Musette RDEČA Z BELIMI KONICAMI dalija Globina sajenja: 10 cm Mignon dalija 35561 Grandiflora RUMEN DALIJA Arnhem (Hetahwave) RDEČA 1 kom 7379 7385 BEGONIJA Grandiflora RDEČA 3 BEGONIJA kom 1 kom Sadilna razdalja: 50 cm Sadilna razdalja: 70 cm »as sajenja: II−VI Sadilna razdalja: 50 cm Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm »as cvetenja: VII−X Globina sajenja: 10 cm 8480 1 kom DALIJA Bantling ORANŽNA 8479Z BELIMI DALIJA Golden Scepter 1 komNescio TEMNO RDEČA 7362RUMENADALIJA KONICAMI »as 3sajenja: II−VI »as DALIJA sajenja:Musette II−VI RDEČA Višina rastline: 35−40 cm »as sajenja: II−VI 7365ORANŽNA Multiflora MEŠANIC 35555 35561 BEGONIJA RUMENA BEGONIJA kom DALIJA Orange Nugget 1 kom Grandiflora kom »as cvetenja: VII−X »as 1cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 40−50 cm Višina rastline: 50 cm DALIJA La Gioconda RDEČA Z Višina rastline: 45−50 cm 7362RUMENADALIJA DALIJA Golden Scepter 1 kom Nescio TEMNO 8480 1 kom RDEČA 1 kom DALIJA Bantling ORANŽNA 35554 SREDINO 1 kom DALIJA Orange Nugget 1 kom BEGONIJA Multiflora35556 MEŠANICA 3 kom 7365ORANŽNA DALIJA Berliner Kleene ORANŽNOROZA 1 kom

8480 35555

DALIJA Impression Fantastico DALIJA La Gioconda RDEČA Z RUMENO 35554 RDEČA 1 kom 7362 DALIJA Golden Scepter RUMENADALIJA 1 kom Nescio TEMNO 180170 BELO VIJOLIČ. 1 kom SREDINO 1 kom DALIJA Berliner Kleene ORANŽNOROZA 1 komLove ROZASTA Z BELIM 7380 DALIJA Crazy 1 kom

7362 35556

DALIJA Edge DALIJA La Gioconda RDEČA Z RUMENO DALIJA Impression Fantastico VIJOLIČNA Z of Joy BELA Z VI 180170 35554 DALIJA Nescio TEMNO RDEČA 1 kom 7361 kom SREDINO 1 kom BELO VIJOLIČ. 1 kom DALIJA Crazy Love ROZASTA Z DALIJA BELIM 1Sisa komŽIVO RUMENA 1 kom

35554 7380

DALIJA Impression Fantastico VIJOLIČNA Z of Joy BELA Z VIJOLIČNIM 1 DALIJA Edge DALIJA La Gioconda RDEČA Z RUMENO DALIJA Arnhem (Hetahwave) 7361 180170 7383 BELO VIJOLIČ. 1 kom kom SREDINO 1 kom DALIJA Sisa ŽIVO RUMENA 1 kom DALIJA Park Princess ROZA 1 kom

180170

DALIJA Musette RDEČA Z BELI DALIJA Edge DALIJA Impression Fantastico VIJOLIČNA Z of Joy BELA Z VIJOLIČNIM 1 7383 7361 DALIJA Arnhem (Hetahwave) RDEČA 1 kom 7382 1 kom kom BELO VIJOLIČ. 1 kom ROZA 1 kom DALIJA Park Princess

7361

DALIJA Musette RDEČA Z BELIMI KONICAMI DALIJA Edge of Joy BELA Z VIJOLIČNIM 1 7382 DALIJA Orange Nugget ORAN DALIJA Arnhem (Hetahwave) RDEČA 1 kom 7383 7379 1 kom kom

7383

DALIJA Musette RDEČA Z BELIMI KONICAMI 7379 DALIJA Berliner Kleene ORANŽ 7382 DALIJA Orange Nugget ORANŽNA 1 kom DALIJA Arnhem (Hetahwave) RDEČA 1 kom 35555 1 kom

7382

7382DALIJA Musette RDEČA Z BELIMI 7379 KONICAMI 35555 35556 DALIJA Crazy 35555 DALIJA Orange Nugget ORANŽNA 1 kom 7379 DALIJA Berliner Kleene ORANŽNOROZA 1 komLove ROZASTA Z 35556 1 kom

7379

Dalija Orange Nugget Dalija Berliner Kleene Dalija Crazy Love 7380 Dalija SisakomŽIVO RUMENA 1 k 35556 DALIJA Berliner Kleene ORANŽNOROZA 1 komLove ROZASTA 35555 DALIJA Crazy Z DALIJA BELIM 1Sisa DALIJA Orange Nugget ORANŽNA 1 kom oranæna oranæno roza roza z belo sredino æivo rumena

35555

Dalija za obrobke ali “Border” dalija, 35556 35555 dekorativna Sadilna razdalja: 50 cm 35556 Globina sajenja: 10 cm7380 »as sajenja: II−VI »as cvetenja: VII−X 7380 Višina rastline: 40−50 cm

Dahlia hyb.

Dahlia hyb.

Dahlia hyb.

Dahlia hyb.

DALIJA Park Princess ROZA 1 7380 DALIJA Crazy Z BELIM komŽIVO RUMENA 1 kom 35556 DALIJA1Sisa DALIJA Berliner Kleene ORANŽNOROZA 1 komLove ROZASTA

Dalija za obrobke Dalija za obrobke Dalija za obrobke Dalija za obrobke ali “Border” dalija, ali “Border” dalija, ali “Border” dalija, ali “Border” dalija, dekorativna dekorativna dekorativna dekorativna DALIJA1Sisa 7380 DALIJA Park Princess ROZA 1 kom DALIJA Crazy Love ROZASTA Z BELIM komŽIVO RUMENA 1 kom Sadilna razdalja: 50 cm Sadilna razdalja: 50 cm Sadilna razdalja: 50 cm Sadilna razdalja: 50 cm Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm »asDALIJA sajenja:Sisa II−VI »as sajenja: II−VI »as sajenja: II−VI »as sajenja: II−VI DALIJA Park Princess ROZA 1 kom ŽIVO RUMENA 1 kom »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 40−50 cm Višina rastline: 40−50 cm Višina rastline: 40−50 cm Višina rastline: 40−50 cm DALIJA Park Princess ROZA 1 kom


3

4

57

58

59

60

4

3

4

5

1 61

3 5

4

57

58

59

60

4

3

$h3A@@2|VTPTRs $h3A@@2|VTPTWx $h3A@@2|VTPTXu $h3A@@2|VQUQVr $h3A@@2|VQURRs $h3A@@2|VQUQTx $h3A@@2|VQUQSq $h3A@@2|VTQXVt $h3A@@2|VTQXUw $h3A@@2|VTPTYr $h3A@@2|VTPUPx $h3A@@2|VTPTRs $h3A@@2|VQUPSr Dalije ali georgine $h3A@@2|VTPTWx $h3A@@2|VTPUQu $h3A@@2|VTPTXu $h3A@@2|VQUQVr $h3A@@2|VQURRs $h3A@@2|VQUQTx $h3A@@2|VQUQSq $h3A@@2|VTQXVt $h3A@@2|VTQXUw $h3A@@2|VTPTYr $h3A@@2|VTPUPx $h3A@@2|VQUPSr $h3A@@2|VTPUQu Dalije ali georgine

35559

DALIJA Munchen RUMENA 1801641 kom

DALIJA Topmix Pink7358 ROZA 1 kom

DALIJA Topmix Red 8455 RDEČA 1 kom

$h3A@@2|VQURPy $h3A@@2|VQURQv $h3A@@2|VRVUVt $h3A@@2|VRVUUw $h3A@@2|VTQVYw $h3A@@2|VTQWPs $h3A@@2|VTQWSt $h3A@@2|VTQWTq $h3A@@2|VQURSp $h3A@@2|VTQXSs $h3A@@2|VTQXTp $h3A@@2|VQUQWy $h3A@@2|VRVUWq $h3A@@2|VTPTRs $h3A@@2|VTPTWx $h3A@@2|VTPTXu $h3A@@2|VQUQVr $h3A@@2|VQURRs $h3A@@2|VQUQTx $h3A@@2|VQUQSq $h3A@@2|VTQXVt

$h3A@@2|VRVTTq $h3A@@2|VTPSSq $h3A@@2|VTQVVv $h3A@@2|VTQVWs $h3A@@2|VQUSPx $h3A@@2|VRVTUx $h3A@@2|VTQWWr $h3A@@2|VTQWUx $h3A@@2|VTQWVu $h3A@@2|VTQWXy $h3A@@2|VQUQYs $h3A@@2|VRVUSs

$h3A@@2|VTPTUt $h3A@@2|VTPTTw $h3A@@2|VTPTPy $h3A@@2|VQUQRt $h3A@@2|VQUQUu $h3A@@2|VTPTQv

7383

GLADIOLA GLAMINI Emily ROZADALIJA IN RDEČA 8 RDEČA Z BELIMI KO Musette kom 1 kom

7382

GLADIOLA VELIKOCVETNA MEŠANICA 50 DALIJA Orange Nugget ORANŽNA 1 kom

7379

GLADIOLA Hunting Song ORANŽNORDEČA DALIJA Berliner Kleene ORANŽNORO 25 kom

35550

ŽVEPLENO DALIJA Topmix Yellow RUMENADALIJA 1 kom Glorie van Heemstede 8456 GLADIOLA Oscar TEMNO RDEČA 25 kom 35555 DALIJA Crazy Love ROZASTA Z BELI RUMENA 1 kom

35551

DALIJA Motto ORANŽNA Z RUMENO SREDINO DALIJA Peaches MARELIČNA 35548 IN BELA 1 kom GLADIOLA Nova Lux RUMENA 25 kom Sisa ŽIVO RUMENA 1 kom 35556 DALIJA 1 kom

180168

180168 7380 7381 DALIJA Mingus Toni ROZA Z180165 VIJOLIČNO 180165 7381 1 kom DALI 7380 1 komDALIJA Art Deco ORANŽNA DALIJA Park Princess ROZA 1 kom DALIJA Fascination ROZA RDEČIMI LISAMI 1 kom

$h3A@@2|VTPTRs $h3A@@2|VTPTWx $h3A@@2|VTPTXu $h3A@@2|VQUQVr $h3A@@2|VQURRs $h3A@@2|VQUQTx $h3A@@2|VQUQSq $h3A@@2|VTQXVt $h3A@@2|VTQXUw $h3A@@2|VTPTYr $h3A@@2|VTPUPx $h3A@@2|VQUPSr $h3A@@2|VTQXVt $h3A@@2|VTPUQu

DALIJA Garden Princess ORANŽNO RUMENA Dalija Mingus Toni180167 Dalija Fascination Dalija ArtBishop decoof Llandaff TEMNO Dalija Park1Princess Dalija Munchen DALIJA RDEČA DALIJA Arabian Night TEMNO RDEČA 1 kom 8475 7363 DO ROZA 1 kom kom roza z vijoliËno roza oranæna roza rumena rdeËimi lisami Dahlia hyb. Dahlia hyb. Dahlia hyb. Dahlia hyb.

Dahlia hyb.

8458

Dalija za obrobke ali “Border” dalija, 8459 dekorativna Sadilna razdalja: 50 cm Globina sajenja: 10 cm8463 »as sajenja: II−VI »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 40−50 cm 8465

35552

8481

35560

Dalija Garden Princess oranæno rumena do roza

DALIJA Duet DALIJA Berger's Record OGNJENO RDEČA 1 RDEČA Z BELIMI KONICAMI 1 DALIJA Mignon MEŠANICA 8466 3 kom 7384

kom komza obrobke Dalija za obrobke Dalija Dalija za obrobke ali Dalija za obrobke ali ali “Border” dalija, ali “Border” dalija, “Border” dalija, kaktusna “Border” dalija, kaktusna dekorativna dekorativna Sadilna razdalja: 50 cm Sadilna razdalja: 50 cm DALIJA Anemoneflowering kom 8474 MEŠANICA 35557 ORANŽNA 1 kom DALIJA3Kennemerland RUMENA DALIJA 1 kom Glory van Noordwijk Sadilna razdalja: 50 cm Sadilna razdalja: 50 cm Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−VI »as sajenja: II−VI DALIJA Lavender Perfection »as CIKLAMNO ROZA DALIJA Vuurvogel RUMENA Z RDEČIMI »asBEGONIJA sajenja: II−VI »as sajenja: II−VI »as cvetenja: VII−X cvetenja: VII−X Grandiflora MEŠANICA 3 kom 8476 35558 1 kom 1 kom »as cvetenja: VII−X »asKONICAMI cvetenja: VII−X Višina rastline: 40−50 cm Višina rastline: 40−50 cm Višina rastline: 40−50 cm Višina rastline: 40−50 cm BEGONIJA Grandiflora RDEČA 3 DALIJA kom My Love BELA 1 kom 35549

DALIJA Caribbean Fantasy BELA Z ROZA 35559 RDEČIM 1 kom

DALIJA Munchen RUMENA 1 kom Z BELO BEGONIJA Grandiflora RUMENA DALIJA 3 kom Tahiti Sunrise BORDO RDEČA DALIJA Osirium ČRNA 1 kom 180166 35560 ZEL. SREDINO 1 kom DALIJA Topmix Pink ROZA 1 kom BEGONIJA Multiflora MEŠANICADALIJA 3 kom Boy Scout ROZA 1 kom

8484

Poletno-jesenske »ebulnice

1

DALI

DALI

DALI

DALI

DALI RDEČ

DALI DO R

113DALI

8482

DALIJA Topmix Red RDEČA 1 kom DALIJA Sunny Boy RUMENA Z RDEČO SREDINO 1 kom

35553

7381 DALIJA Topmix Yellow RUMENA 1 kom DALIJA Eveline BELA Z RAHLO ROŽNATIMI KONICAMI 1 kom

180169

7363 DALIJA Topmix Pink ROZA 1 kom 7381 DALIJA Munchen RUMENA 1 kom DALIJA Peaches MARELIČNA IN BELA 1 kom DALIJA Marble Boll VIJOLIČNA 7385 BEGO MARMORIRANA 1 kom

7381

DALIJA Mingus Toni ROZA Z VIJOLIČNO 7384 1 kom DALIJA Topmix Red RDEČA 1 kom DALIJA Munchen RUMENA 7363 DALIJA Topmix Pink ROZA 1 kom RDEČIMI LISAMI 1 kom 35561 BEGO

7363

7363DALIJA Garden Princess ORANŽNO 7384 RUMENA 35557 8484 3831002641864 Dalija DALIJA Topmix Yellow RUMENA 1 ko DALIJA Topmix Pink35557 ROZA 1 kom 7384 DALIJA Topmix Red RDEČA 8484 1 kom DO ROZA 1 kom 7365 BEGO

7384

35557

$h3A@@2|VTPTRs $h3A@@2|VTPTWx $h3A@@2|VTPTXu $h3A@@2|VQUQVr $h3A@@2|VQURRs $h3A@@2|VQUQTx $h3A@@2|VQUQSq $h3A@@2|VTQXVt $h3A@@2|VTQXUw

8483

$h3A@@2|VTPTRs $h3A@@2|VTPTWx $h3A@@2|VTPTXu $h3A@@2|VQUQVr $h3A@@2|VQURRs $h3A@@2|VQUQTx $h3A@@2|VQUQSq $h3A@@2|VTQXVt $h3A@@2|VTQXUw $h3A@@2|VTPTYr 7364

DALI

DALIJA Munchen RUMENA 1 kom BEGO

Dalija “Topmix” 35557 3Dalija “Topmix” RDEČA Dalija “Topmix” Nizka "Anemone" DALIJA Topmix Red35558 1 kom DALIJA Topmix Yellow RUMENADALIJA 1 kom Peaches MARELIČNA IN BELA DALIJA Mignon MEŠANICA kom roza rdeËa rumena dalija mešanica Dahlia hyb. Dahlia hyb. Dahlia hyb.

DALIJA Mingus Toni ROZA Z VIJOLIČ 35559 DALIJA3Topmix RUMENADALIJA 1 kom Peaches MARELIČNA IN BELA 1 kom 35558 MEŠANICA DALIJA Anemoneflowering kom Yellow

Dahlia hyb. LISAMI 1 kom RDEČIMI Nizka dalija za sajenje Nizka dalija za sajenje Nizka dalija za sajenje Dahlia hyb. v posode v posode v posode Nizka dalija za sajenje DALIJA Garden Princess ORANŽNO R DALIJA Mingus Toni ROZA ZvVIJOLIČNO Sadilna razdalja: 30 cm Sadilna razdalja: 30 cm Sadilna razdalja: 30 cm posode Dalija za obrobke ali 35560 35558 DALIJA IN BELA 1 kom 35559 4 BEGONIJA Grandiflora MEŠANICA 3 komPeaches MARELIČNA DO ROZA 1 kom RDEČIMI LISAMI 1 kom Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Sadilna razdalja: 50 cm “Border” dalija, kaktusna Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−VI »as sajenja: II−VI »as sajenja: II−VI Globina sajenja: 10 cm Sadilna razdalja: 50 cm Mingus ROZA Z»as VIJOLIČNO DALIJA Garden RUMENA »as BEGONIJA cvetenja: VII−X »asDALIJA cvetenja: VII−XToni8484 cvetenja: VII−XPrincess ORANŽNO »asDALIJA sajenja: II−VI MEŠANICA 3 kom Mignon 35560 Grandiflora RDEČA 3 kom 5 Globina sajenja: 10 cm35559 RDEČIMI LISAMI 1 kom DO ROZA 1 kom Višina rastline: 30−45 cm Višina rastline: 30−45 cm Višina rastline: 30−45 cm »as cvetenja: VII−X »as sajenja: II−VI Višina rastline: 35−40 cm »as cvetenja: VII−X DALIJA Garden Princess ORANŽNO RUMENA 8483 DALIJA Anemoneflowering MEŠANIC 35560 DALIJA Mignon MEŠANICA 3 kom 8484 61 Višina rastline: 40−50 cm BEGONIJA Grandiflora RUMENA 3 kom DO ROZA 1 kom

5

8484

7364 3 kom BEGONIJA Grandiflora MEŠANICA 3 k DALIJA Anemoneflowering MEŠANICA 3 kom BEGONIJA Multiflora8483 MEŠANICADALIJA 3 kom Mignon MEŠANICA


$h3A@@2|VQUSWw $h3A@@2|VQUTRq $h3A@@2|VQUTWv Gladiole $h3A@@2|VQUTRq $h3A@@2|VQUTWv $h3A@@2|VQUTPw $h3A@@2|VQUTWv $h3A@@2|VQUTPw $h3A@@2|VQUTVy $h3A@@2|VRVTSt POLETNE $h3A@@2|VQUTPw $h3A@@2|VQUTVy $h3A@@2|VRVTTq $h3A@@2|VTPRTy POLETNE $h3A@@2|VQUTVy $h3A@@2|VTPRTy $h3A@@2|VTPSSq $h3A@@2|VTPRWp POLETNE $h3A@@2|VTPRTy $h3A@@2|VTPRWp $h3A@@2|VQUUQs $h3A@@2|VTQVVv $h3A@@2|VTPRYt $h3A@@2|VTPRWp $h3A@@2|VTPRYt $h3A@@2|VTQVWs $h3A@@2|VTQVPt $h3A@@2|VQUUQs $h3A@@2|VQUSWw $h3A@@2|VTPRYt $h3A@@2|VQUSPx $h3A@@2|VTQVRx $h3A@@2|VQUUQs $h3A@@2|VTQVPt $h3A@@2|VQUSWw $h3A@@2|VQUTRq $h3A@@2|VTQVPt $h3A@@2|VRVTUx $h3A@@2|VTPRXw $h3A@@2|VQUSWw $h3A@@2|VTQVRx $h3A@@2|VQUTRq $h3A@@2|VQUTWv $h3A@@2|VTQVRx $h3A@@2|VTQWWr $h3A@@2|VQUTRq $h3A@@2|VTPRXw $h3A@@2|VQUTWv $h3A@@2|VQUTPw $h3A@@2|VTPRXw $h3A@@2|VTQWUx $h3A@@2|VQUTWv $h3A@@2|VQUTPw $h3A@@2|VQUTVy POLETNE $h3A@@2|VTQWVu $h3A@@2|VQUTPw $h3A@@2|VQUTVy Gladiole $h3A@@2|VTPRTy POLETNE $h3A@@2|VTQWXy $h3A@@2|VQUTVy $h3A@@2|VRVTSt $h3A@@2|VTPRTy $h3A@@2|VTPRWp POLETNE $h3A@@2|VQUQYs $h3A@@2|VRVTTq $h3A@@2|VTPRTy $h3A@@2|VTPRWp $h3A@@2|VTPRYt $h3A@@2|VRVUSs $h3A@@2|VTPSSq $h3A@@2|VTPRWp $h3A@@2|VTPRYt $h3A@@2|VTQVPt $h3A@@2|VTQVVv $h3A@@2|VTPRYt $h3A@@2|VTQVPt $h3A@@2|VTQVRx $h3A@@2|VTQVWs $h3A@@2|VTQVPt $h3A@@2|VTQVRx $h3A@@2|VTPRXw $h3A@@2|VTQVQq $h3A@@2|VQUSPx $h3A@@2|VTQVRx $h3A@@2|VTPRXw $h3A@@2|VTPRUv $h3A@@2|VRVTUx $h3A@@2|VTPRXw $h3A@@2|VTPRVs $h3A@@2|VTQWWr $h3A@@2|VTQVTr $h3A@@2|VTQWUx $h3A@@2|VTPSQw $h3A@@2|VTQWVu $h3A@@2|VTQVUy $h3A@@2|VTQWXy $h3A@@2|VTQVSu 35619

35620

BIOVALENTIN KALČKI Bela gorjušica triplat

Gladiole imajo lepe 35620 klase lijakastih cvetov naj­­raz­liËnejših barv, ki na 1 m visokih steblih35621 dajejo privla­Ëen izgled v obrobnih nasadih. Zelo so primerne za rez. Ne 35622 pre­zimijo.

35621

BIOVALENTIN KALČKI Grško seno ali sabljasti BIOVALENTIN KALČKI Pšenica 35622 triplat

35622

BIOVALENTIN KALČKI Pšenica BIOVALENTIN KALČKI Zeleni mungo fižol 35623 180163

BIOVALENTIN KALČKI Mešanica stročnic 7358

7357

Poletno-jesenske »ebulnice 114

7370

7357

7370

180164

7358

8455

8456

35548

180165

8475

8466

8474

8476

GLADIOLA VELIKOCVETNA M GLADIOLA Applause7370 ROZARDEČA 8 kom kom

7370 8455GLADIOLA Hunting Song ORANŽNORDEČA 7372GLADIOLA Hunting Song ORA 8 GLADIOLA Applause8455 ROZARDEČA 8 kom 7372 25 kom kom 35618 BIOVALENTIN KALČKI Redke

GLADIOLA Hunting Song ORANŽNORDEČA 8 Gladiola Applause7372 Gladiola Hunting Gladiola Hunting Gladiola Oscar 8456 GLADIOLA Oscar TEMNO RDE GLADIOLA Oscar TEMNO 8 kom 8449 RDEČA kom roza rdeËa temno rdeËa KALČKI Bela g BIOVALENTIN 35619 Song 35618 Song BIOVALENTIN KALČKI Redkev Sango oranæno rdeËa oranæno rdeËa Gladiolus hyb. Gladiolus hyb.

7372 8449 Sadilna razdalja: 10 cm 35618 35619

GLADIOLA Gladiolus hyb.

Oscar TEMNO 8 kom 35548 RDEČA GLADIOLA GLADIOLA TEMNO RDEČA 8 komNova Lux RUMENA Gladiolus hyb. Espresso8451 BIOVALENTIN KALČKI Sadilna razdalja: 10 cm Grško 35620 BIOVALENTIN KALČKI Redkev Sango BIOVALENTIN KALČKI Bela gorjušica triplat Globina sajenja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm

Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−VI »asZsajenja: II−VI8 GLADIOLA Traderhorn RDEČA BELO LISO Globina sajenja:Espresso 10 cm180165 GLADIOLA TEMNOGlobina RDEČA sajenja: 8 kom 10 cm7371 8449 DALIJA Art Deco ORANŽNA 1 8451 kom BIOVALENTIN KALČKI Grško seno ali sabljasti »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X »as sajenja: II−VI »as sajenja: II−VI 35621 BIOVALENTIN KALČKI Pšenic 35619 BIOVALENTIN KALČKI Bela gorjušica 35620 Višina rastline: 100 cm Višina rastline: 100 cm »as cvetenja: VII−X »astriplat cvetenja: VII−X GLADIOLA Traderhorn RDEČA ZGLADIOLA BELO LISOPr. 8 Marg. Rose/Jester RUMENA Z 8451 DALIJA Arabian Night TEMNO 7371 Višina rastline: 100 cm8475 Višina rastline: 100 cm kom RD.ROBOM 8 kom BIOVALENTIN KALČKI Grško seno ali sabljasti 25 Ëebulic 35622 Vsebina: 35620 BIOVALENTIN KALČKI Pšenica BIOVALENTIN KALČKI Zeleni 35621 triplat

7371 35621

35622

GLADIOLA Pr. Marg. Rose/Jester RUMENA Z DALIJA Duet RDEČA Z BELIMI 8466 RD.ROBOM 8 kom kom 35623 BIOVALENTIN KALČKI Mešani BIOVALENTIN KALČKI Pšenica BIOVALENTIN KALČKI Zeleni mungo fižol

35622

35623

8474 DALIJA Glory van Noordwijk O BIOVALENTIN KALČKI Zeleni mungo fižol BIOVALENTIN KALČKI Mešanica stročnic 7357 8476 BIOVALENTIN KALČKI Mešanica stročnic

35623

180163

GLADIOLA GLAMINI Mix 8 kom

BIOVALENTIN KALČKI Zeleni mungo fižol BIOVALENTIN KALČKI Mešanica stročnic GLADIOLA GLAMINI Emily RO 180164 7357 kom

35623

35623

7357

35621

GLADIOLA GLAMINI7357 Mix 8 kom

8456

Gladiola Oscar temno rdeËa

7370 35549

GLADIOLA Applause ROZARD DALIJA Lavender Perfection C 1 kom

GLADIOLA Hunting Song ORA GLADIOLA Applause ROZARDEČA 8 kom DALIJA Caribbean Fantasy BE kom RDEČIM 1 kom

7357

GLADIOLA GLAMINI Emily ROZA IN RDEČA 8 GLADIOLA Hunting Song ORANŽNORDEČA 8 GLADIOLA Oscar TEMNO RDE GLADIOLA Applause7372 ROZARDEČA 8 kom 7370 kom kom DALIJA Osirium ČRNA 1 kom 180166

7370

GLADIOLA VELIKOCVETNA MEŠANICA 50 Hunting Song ORANŽNORDEČA 8 GLADIOLA GLADIOLA Espresso TEMNO R 8449 7372 GLADIOLA Oscar TEMNO RDEČA 8 kom kom kom

7372

GLADIOLA Hunting Song ORANŽNORDEČA GLADIOLA Traderhorn RDEČA 8451 RDEČA GLADIOLA Oscar TEMNO 8 kom 8449 GLADIOLA Espresso TEMNO RDEČA 25 kom kom 8 kom

8449

8449 8451 7371 8450 GLADIOLA Traderhorn RDEČA ZGLADIOLA BELO LISOPr. 8 Marg. Rose/Jes GLADIOLA Oscar TEMNO 25 kom Espresso7371 8450 GLADIOLA TEMNO RDEČA 8 kom 8451 RDEČA RD.ROBOM 8 kom kom

8451

Gladiolus hyb.

7371

Sadilna razdalja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−VI »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 100 cm Vsebina: 25 Ëebulic

Gladiola Espresso RUMENA Gladiola Traderhorn Gladiola Pr. Pr. Marg. Gladiola Nova GLADIOLA Traderhorn RDEČA ZGLADIOLA BELO LISO 8 Marg. Rose/Jester RUMENA Z Lux GLADIOLA Nova Lux7371 25 kom 7368 kom z belo liso RD.ROBOM 8 kom temno rdeËa rdeËa Rose/Jester æivo rumena rumena z rdeËim Gladiolus hyb. Gladiolus hyb. Gladiolus hyb. GLADIOLA Pr. Marg. Rose/Jester RUMENA Z robom DALIJA Art Deco ORANŽNA 1 kom 7369 RD.ROBOM kom Sadilna razdalja: 10 cm Sadilna razdalja:8 10 cm Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−VI »as sajenja: II−VI DALIJA Arabian Night TEMNO RDEČA 1 kom »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 100 cm Višina rastline: 100 cm DALIJA Duet RDEČA Z BELIMI KONICAMI 1 kom

Gladiolus hyb.

Sadilna razdalja: 10 cm8453 Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−VI »as cvetenja: VII−X 7374 Višina rastline: 100 cm

DALIJA Glory van Noordwijk ORANŽNA 1 kom

8454

DALIJA Lavender Perfection CIKLAMNO ROZA 1 kom

8452

Sadilna razdalja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−VI »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 100 cm


164

8

5

6

48

165

5

6

4

6

49

0 166

8

9

3

4

4

2

3

$h3A@@2|VRVTSt $h3A@@2|VRVTTq $h3A@@2|VTPSSq $h3A@@2|VTQVVv $h3A@@2|VTQVWs $h3A@@2|VQUSPx $h3A@@2|VRVTUx $h3A@@2|VTQWWr $h3A@@2|VTQWUx $h3A@@2|VTQWVu $h3A@@2|VTQWXy $h3A@@2|VQUQYs Gladiole $h3A@@2|VTQVQq $h3A@@2|VRVUSs $h3A@@2|VTPRUv $h3A@@2|VTPRVs $h3A@@2|VTQVTr $h3A@@2|VTPSQw $h3A@@2|VTQVUy $h3A@@2|VTQVSu $h3A@@2|VTPSPp $h3A@@2|VTPSRt $h3A@@2|VQURWx $h3A@@2|VQURXu $h3A@@2|VQURYr Gladiole

35548

47

GLADIOLA GLAMINI Emily ROZA IN RDEČA 8 kom GLADIOLA VELIKOCVETNA MEŠANICA 50 kom

8450

$h3A@@2|VTQVQq $h3A@@2|VTPRUv $h3A@@2|VTPRVs $h3A@@2|VTQVTr $h3A@@2|VTPSQw $h3A@@2|VTQVUy $h3A@@2|VTQVSu $h3A@@2|VTQVQq $h3A@@2|VTPSPp $h3A@@2|VTPRUv $h3A@@2|VTPSRt $h3A@@2|VTPRVs $h3A@@2|VQURWx $h3A@@2|VTQVTr $h3A@@2|VQURXu $h3A@@2|VTPSQw $h3A@@2|VQURYr $h3A@@2|VTQVUy $h3A@@2|VRUPPp $h3A@@2|VTQVSu $h3A@@2|VTPSPp $h3A@@2|VTPSRt $h3A@@2|VQURWx $h3A@@2|VQURXu $h3A@@2|VQURYr $h3A@@2|VRUPPp

GLADIOLA Hunting Song ORANŽNORDEČA 8450 25 kom

$h3A@@2|VTQVQq $h3A@@2|VTPRUv $h3A@@2|VTPRVs $h3A@@2|VTQVTr $h3A@@2|VTPSQw $h3A@@2|VTQVUy $h3A@@2|VTQVSu $h3A@@2|VTQVQq $h3A@@2|VTPSPp $h3A@@2|VTPRUv $h3A@@2|VTPSRt $h3A@@2|VTPRVs $h3A@@2|VQURWx $h3A@@2|VTQVTr $h3A@@2|VQURXu $h3A@@2|VTPSQw $h3A@@2|VQURYr $h3A@@2|VTQVUy $h3A@@2|VRUPPp $h3A@@2|VTQVSu $h3A@@2|VTPSPp $h3A@@2|VTPSRt $h3A@@2|VQURWx $h3A@@2|VQURXu $h3A@@2|VQURYr $h3A@@2|VRUPPp

8450

7368

$h3A@@2|VTQVQq $h3A@@2|VTPRUv $h3A@@2|VTPRVs $h3A@@2|VTQVTr $h3A@@2|VTPSQw $h3A@@2|VTQVUy $h3A@@2|VTQVQq $h3A@@2|VTQVSu $h3A@@2|VTPRUv $h3A@@2|VTPSPp $h3A@@2|VTPRVs $h3A@@2|VTPSRt $h3A@@2|VTQVTr $h3A@@2|VQURWx $h3A@@2|VTPSQw $h3A@@2|VQURXu $h3A@@2|VTQVUy $h3A@@2|VQURYr $h3A@@2|VTQVSu $h3A@@2|VRUPPp $h3A@@2|VTPSPp $h3A@@2|VTPSRt $h3A@@2|VQURWx $h3A@@2|VQURXu $h3A@@2|VQURYr $h3A@@2|VRUPPp 7368

$h3A@@2|VTQVQq $h3A@@2|VTPRUv $h3A@@2|VTPRVs $h3A@@2|VTQVTr $h3A@@2|VTPSQw $h3A@@2|VTQVUy $h3A@@2|VTQVQq $h3A@@2|VTQVSu $h3A@@2|VTPRUv $h3A@@2|VTPSPp $h3A@@2|VTPRVs $h3A@@2|VTPSRt $h3A@@2|VTQVTr $h3A@@2|VQURWx $h3A@@2|VTPSQw $h3A@@2|VQURXu $h3A@@2|VTQVUy $h3A@@2|VQURYr $h3A@@2|VTQVSu $h3A@@2|VRUPPp $h3A@@2|VTPSPp $h3A@@2|VTPSRt $h3A@@2|VQURWx $h3A@@2|VQURXu $h3A@@2|VQURYr $h3A@@2|VRUPPp

GLAD

GLAD GLADIOLA Nova Lux ŽIVO RUMENA BELO

GLADIOLA Blue Isle VIJOLIČNO MO GLADIOLA Nova Lux ŽIVO RUMENA 8 kom 7369 GLAD BELO LISO 8 kom

8450

GLADIOLA Blue Isle VIJOLIČNO MODRA Z GLAD GLADIOLA ŽIVO RUMENA 8 kom GLADIOLA Oscar TEMNO 25 kom Nova Lux 7368 RDEČA 7369 GLADIOLA Fidelio TEMNO ROZA 8 k 8453 BELO LISO 8 kom RDEČ

7368

7368 7369GLADIOLA Blue Isle VIJOLIČNO 8453 MODRA Z 7374GLADIOLA Wine and Roses SVETLO GLADIOLA Nova Lux7369 RUMENA 25 kom GLADIOLA Fidelio TEMNO 8453 7374 ROZA 8 kom GLAD BELO LISO 8 kom RDEČO LISO 8 kom

GLADIOLA Wine and Roses Gladiola SVETLO ROZA Z Gladiola Nova Lux 7369 Gladiola Blue Isle 8453 Gladiola Fidelio 7374 ROZA Gladiola Wine and Venetie GLAD GLADIOLA Fidelio TEMNO 8 kom DALIJA Art Deco ORANŽNA 1 kom GLADIOLA Venetie ORANŽNA 8 kom 8454 RDEČO LISO 8 kom RUM Æivo rumena vijoliËno modra temno roza Roses oranæna z belo liso svetlo roza z rdeËo Gladiolus hyb. Gladiolus hyb. hyb. 8450 Gladiolus GLAD GLADIOLA Wine and Roses liso SVETLO ROZA Z GLADIOLA Praha BAKRENO ORANŽ 8453 Gladiolus DALIJAhyb. Arabian Night TEMNO RDEČA 1 kom 7374 GLADIOLA Venetie 8452 ORANŽNA 8 kom 8454 GLAD

Sadilna razdalja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−VI 7374 »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 100 cm Vsebina: 25 Ëebulic 8454

8454

RDEČO LISO 810kom RUMENO LISO108 cm kom Sadilna razdalja: cm Sadilna razdalja: Gladiolus hyb. Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm GLAD 7368 »as 8450 GLADIOLA Nova Lux ŽIVO RUMENA DALIJA Duet RDEČA 1 GLADIOLA Praha BAKRENO ORANŽNA »asKONICAMI sajenja: II−VI sajenja:ZII−VI Globina sajenja: 10 cm Z BELIMI GLAD Sadilna BELO GLADIOLA Venetie 8452 ORANŽNA 8 komrazdalja: 10 cm7373 8454 GLADIOLA White Prosperity BELA 8 RUMENO LISO108 cm kom kom »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X »askom sajenja: II−VI Globina sajenja: Višina rastline: 100 cm Višina rastline: Blue 100 cm »as cvetenja: VII−X »as sajenja: II−VI GLADIOLA Isle VIJOLIČNO MO GLAD 7369 7368 GLADIOLA Praha BAKRENO ORANŽNA Z VII−X GLADIOLA Priscilla BELA Z ROZA RO Višina rastline: 100 cm BELO LISO 8 kom »as cvetenja: DALIJA Glory van Noordwijk ORANŽNA 1 kom 8452 GLADIOLA White Prosperity BELA 8 kom 7373 GLAD 7375 RUMENO LISO 8 kom kom Višina rastline: 100 cm

8452

GLAD 8450 GLADIOLA Lux ŽIVO 8 kom8Fidelio TEMNO ROZA 8 k 8453 GLADIOLA 7369 DALIJA Lavender Perfection CIKLAMNO ROZA GLADIOLA Nova Priscilla BELA Z RUMENA ROZA ROBOM GLAD RDEČ GLADIOLA White Prosperity BELA 8 kom 7373 GLADIOLA VELIKOCVETNA MEŠANI 7375 35545 1 kom kom IN B

8450 7373

GLADIOLA Blue Isle VIJOLIČNOGLADIOLA MODRA Z Wine and Roses SVETLO Nova Lux ŽIVO RUMENA 8 kom 7368 BELAGLADIOLA GLAD 7374 8453 GLADIOLA Z ROZA ROBOM DALIJA Caribbean Fantasy Z ROZA Priscilla BELA GLADIOLA Frizzled Coral Lace LOSOS GLAD BELO LISO88VELIKOCVETNA kom RDEČO 8 LISO 7375 GLADIOLA kom8 kom 35545 35546 MEŠANICA kom RDEČIM 1 kom IN BELA 8 kom RDEČ

7368 7375

GLADIOLA Blue Isle VIJOLIČNO MODRA Z GLAD 7369 GLADIOLA Fidelio TEMNO ROZA 8 komROZA GLADIOLA Nova Lux ŽIVO RUMENA 8 kom 8454 Lace 7374 GLADIOLA Venetie ORANŽNA 8GLAD kom GLADIOLA Frizzled Coral LOSOSO GLADIOLA Green Star RUMENOZELE 115 BELO LISO 8 kom RUM DALIJA Osirium ČRNA 1 kom GLADIOLA VELIKOCVETNA 35545 35546 MEŠANICA 8 kom 35547 IN BELA 8 kom RDEČIMI LISAMI 8 kom VIJO

7369 35545

GLADIOLA Wine and Roses SVETLO ROZA ZPraha BAKRENO ORANŽ GLADIOLA Blue Isle VIJOLIČNO MODRA Z GLADIOLA GLADIOLA Fidelio TEMNO ROZA 8 kom 8453 GLAD 8452 8454 Lace GLADIOLA Frizzled Coral LOSOSO GLADIOLA Green Star RUMENOZELENA Z LISO GLADIOLA Impressive RDEČO ROZA LISO 8 kom BELO LISO 8 kom 35546 RUMENO 8 kom NEŽNO ROZA 35547 180162 GLAD IN BELA 8 kom RDEČIMI LISAMI 8 kom VIJOLIČNIMI LISAMI 8 kom

8453 35546

GLADIOLA Wine and Roses SVETLO ROZA Z GLAD 7374 ROZAGLADIOLA GLADIOLA Venetie 7373 ORANŽNA 8GLADIOLA komZ GLADIOLA Fidelio TEMNO 8 kom Green Star 8452 White Prosperity BELA 8 Z Impressive GLADIOLA NEŽNO ROZA RDEČO LISO 8 kom RUMENOZELENA 35547 180162 GLADIOLA Passos VIJOLIČNA 8 kom kom RDEČIMI LISAMI 8 kom VIJOLIČNIMI LISAMI 8 kom

7374 35547

GLADIOLA Praha BAKRENO ORANŽNA Z Priscilla BELA Z ROZA RO GLADIOLA Wine and Roses SVETLO ROZA Z GLADIOLA GLADIOLA Venetie 7373 ORANŽNA 8 kom 8454 7375 GLAD GLADIOLA Impressive NEŽNO ROZA Z RUMENO 8 kom RDEČO LISO 8 kom 180162 GLADIOLALISO Passos VIJOLIČNA 8 kom kom VIJOLIČNIMI LISAMI 8 kom

8454 180162

GLADIOLA Praha BAKRENO ORANŽNA Z GLAD GLADIOLA White Prosperity 8 kom VELIKOCVETNA MEŠANI GLADIOLA Venetie 8452 ORANŽNA 8 kom 35545 BELA GLADIOLA 7375 RUMENO LISO 8 kom IN B GLADIOLA Passos VIJOLIČNA 8 kom

8452

8452GLADIOLA Praha BAKRENO7373 35545 35546ROBOM 8 GLADIOLA Priscilla BELA Z ROZA ORANŽNA Z GLAD GLADIOLA Frizzled Coral Lace LOSOS GLADIOLA White Prosperity 7373 35546 35545 BELA 8 kom kom RUMENO LISO 8 kom RDEČ IN BELA 8 kom

GLADIOLA Priscilla BELA Z ROZA ROBOM 8 GLAD GLADIOLA GreenStar Star RUMENOZELE Gladiola Praha 7373 Gladiola White 7375 Gladiola Priscilla Gladiola Frizzled Gladiola Green GLADIOLA VELIKOCVETNA GLADIOLA White Prosperity BELA 8 kom 35547 MEŠANICA 8 kom 35546 kom VIJO RDEČIMI LISAMI 8 kom bakreno oranæna z Prosperity bela z roza robom Coral Lace rumeno zelena rumeno liso bela losos roza in bela z rdeËimi lisami Gladiolus hyb.

Gladiolus hyb.

7375

Sadilna razdalja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm35545 5 »as sajenja: II−VI »as cvetenja: VII−X 45 Višina rastline: 100 cm35546

46

GLADIOLA GLAMINI Mix 8 kom

Poletno-jesenske »ebulnice

163

GLADIOLA Frizzled Coral Lace LOSOSO ROZA GLADIOLA Priscilla BELA Z ROZA ROBOM 8 GLADIOLA Impressive NEŽNO ROZA GLADIOLA VELIKOCVETNA MEŠANICAhyb. 8 kom 35545 180162 Gladiolus hyb. GLAD 35547 Gladiolus IN BELA 8 kom VIJOLIČNIMI LISAMI 8 kom Sadilna razdalja: 10 cm

Gladiolus kom hyb.

Globina sajenja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm Frizzled Coral Lace LOSOSO ROZA GLADIOLA Green Star RUMENOZELENA Z »asGLADIOLA sajenja: II−VI Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm 35546 MEŠANICA 8 kom GLADIOLA VELIKOCVETNA 180162 GLADIOLA Passos VIJOLIČNA 8 kom IN BELA 8 kom RDEČIMI LISAMI 8 kom »as cvetenja: VII−X »as sajenja: II−VI »as sajenja: II−VI »as sajenja: II−VI Višina rastline: 100 cm »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X GLADIOLA Green Star RUMENOZELENA Z Impressive GLADIOLA NEŽNO ROZA Z GLADIOLA Lace LOSOSO ROZA Višina rastline:Frizzled 100 cmCoral Višina rastline: 100 cm Višina rastline: 100 cm 35547 IN BELA 8 kom

RDEČIMI LISAMI 8 kom

VIJOLIČNIMI LISAMI 8 kom

35547

GLADIOLA GLADIOLA Green Star RUMENOZELENA Z Impressive NEŽNO ROZA Z 180162 GLADIOLA Passos VIJOLIČNA 8 kom VIJOLIČNIMI LISAMI 8 kom RDEČIMI LISAMI 8 kom

180162

GLADIOLA Impressive NEŽNO ROZA Z GLADIOLA Passos VIJOLIČNA 8 kom VIJOLIČNIMI LISAMI 8 kom


7373

7375

$h3A@@2|VTQVSu $h3A@@2|VTPSPp $h3A@@2|VTPSRt $h3A@@2|VQURWx $h3A@@2|VQURXu $h3A@@2|VQURYr $h3A@@2|VRUPPp

Gladiole

$h3A@@2|VTPSPp $h3A@@2|VTPSRt $h3A@@2|VQURWx $h3A@@2|VQURXu $h3A@@2|VQURYr $h3A@@2|VRUPPp

7373

GLADIOLA Priscilla BELA Z ROZA ROBOM 8 GLADIOLA White Prosperity BELA 8 kom kom

7375

GLADIOLA Priscilla BELA Z ROZA ROBOM 8 GLADIOLA VELIKOCVETNA MEŠANICA 8 kom kom

35545

GLADIOLA Frizzled Coral Lace LOSOSO ROZA GLADIOLA VELIKOCVETNA MEŠANICA 8 kom IN BELA 8 kom

Nasvet

8452

GLADIOLE

Za sajenje izberemo sonËno in pred vetrom zašËiteno mesto. Podobno kot ostale Ëebulnice GLADIOLA Green Star RUMENOZELENA Z Impressive NEŽNO ROZA Z GLADIOLA 180163 GLADIOLA GLAMINI Mix 8 kom 35546 imajo tudi gladiole rade 35547 RDEČIMI LISAMI 8 kom VIJOLIČNIMI LISAMI 8 kom dobro odcedna in z organsko snovjo bogata 35547 180162 180164 7367 180163 BEGONIJA Fimbriata GLADIOLA GLAMINI Emily ROZA IN RDEČA 8sajenju RDEČA 3 GLADIOLA Impressive NEŽNO ROZA Z tla,GLADIOLA zato jih obGLAMINI 180164 35547 180163 8 kom Mix 8 kom 180162 GLADIOLA Passos VIJOLIČNA kom VIJOLIČNIMI LISAMI 8 kom pognojimo z Valentin EKO organskim gnojilom 7367 BEGONIJA Fimbriata RDEČA MEŠANICA 3 kom 7386 Gladiola BEGONIJA MEŠANIC GLADIOLA VELIKOCVETNA 50 Fimbriata GLADIOLA GLAMINI Gladiola Impressive Gladiola Pasoss Gladiola Glamini Glamini v obliki pelet. Visoke Emily RO 7358 180162 GLADIOLA Passos VIJOLIČNA 8 kom 180164 kom kom med rastjo po rastline neæno roza z maromrirano Emilly mešanica nizkih potrebi podpremo, da ne z vijoliËnimi lisami7367 vijoliËnimi cvetovi7386 nizka z roza rdeËimRDEČAgladiol BEGONIJA Marmorata Frige St BEGONIJA Fimbriata180172 3 kom BEGONIJA Fimbriata MEŠANICA 3 kom pride do preloma stebel. GLADIOLA Hunting Song ORANŽNORDEČA GLADIOLA VELIKOCVETNA M BELA 3 kom cvetom 8455 7358 Gladiolus hyb. Gladiolus hyb. Gladiolus 25 komhyb. kom odstranjujemo Sproti Gladiolus hyb. posamezne odcvetele Sadilna razdalja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm Frige Star BEGONIJA Marmorata RDEČA IN 7386 BEGONIJA Fimbriata7366 MEŠANICA 3 kom 180172 BEGONIJA Pendula 3k cvetove, ob GLADIOLAkoncu HuntingRDEČA Song ORA Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm8456 Sadilna razdalja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm BELA 3 komOscar GLADIOLA TEMNO RDEČA 25 kom 8455 cvetenja pa odreæemo tudi 25 kom »as sajenja: II−VI »as sajenja: II−VI »as sajenja: II−VI Globina sajenja: 10 cm celotno cvetno steblo. »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X »asBEGONIJA sajenja: II−VI Marmorata Frige »as Star cvetenja: RDEČA INVII−X Liste pustimo,Pendula da si lahko 180172 7366 BEGONIJA Pendula RDEČA 3 kom BEGONIJA MEŠANICA 8492 3 kom Višina rastline: 100 cm Višina rastline: 100 cm35548 »asBELA rastline:Nova 100 cm cvetenja: VII−X 8456 Višina GLADIOLA Lux RUMENArastlina 25 komnabere GLADIOLA Oscar TEMNO RDE dovolj Višina rastline: 100 cm moËi za naslednjo sezono.

Poletno-jesenske »ebulnice

35545

116

35546

GLADIOLA Frizzled Coral Lace LOSOSO ROZA GLADIOLA Green Star RUMENOZELENA Z IN BELA 8 kom RDEČIMI LISAMI 8 kom

7366

8492

Lilije

35562

Lilije imajo na vitkih ste­ blih nenavadno pestre35563 cvetove osupljivih barv in eksotiËnih oblik. So trajne in jih sadimo v 180171 sku­­pini. Lepe so v kom­­ binaciji z drugimi Ëebul­ nicami ali trajnicami. 35564 Ustreza jim, Ëe so tla okoli njihovih cvetnih stebel zasenËena, rahla 35565 in vlaæna.

7359

7376

7377

7359

$h3A@@2|VTPUSy $h3A@@2|VTPUTv $h3A@@2|VRVVPq $h3A@@2|VTPURr $h3A@@2|VTQYTy $h3A@@2|VQUPTy $h3A@@2|VQUPUv $h3A@@2|VRVUYu $h3A@@2|VQUPRu $h3A@@2|VQUPVs $h3A@@2|VTPSTx $h3A@@2|VTPSUu $h3A@@2|VTPSVr

Lilija Nove Cento rumena

$h3A@@2|VRVTSt $h3A@@2|VRVTTq $h3A@@2|VTPUSy $h3A@@2|VTPSSq $h3A@@2|VTPUTv $h3A@@2|VTQVVv $h3A@@2|VRVVPq $h3A@@2|VTQVWs $h3A@@2|VTPURr $h3A@@2|VQUSPx $h3A@@2|VTQYTy $h3A@@2|VRVTUx $h3A@@2|VQUPTy $h3A@@2|VTQWWr $h3A@@2|VQUPUv $h3A@@2|VTQWUx $h3A@@2|VRVUYu $h3A@@2|VTQWVu $h3A@@2|VQUPRu $h3A@@2|VTQWXy $h3A@@2|VQUPVs $h3A@@2|VQUQYs $h3A@@2|VTPSTx $h3A@@2|VRVUSs $h3A@@2|VTPSUu $h3A@@2|VTPSVr

$h3A@@2|VTPUSy $h3A@@2|VRVTSt $h3A@@2|VTPUTv $h3A@@2|VRVTTq $h3A@@2|VRVVPq $h3A@@2|VTPSSq $h3A@@2|VTPURr $h3A@@2|VTQVVv $h3A@@2|VTQYTy $h3A@@2|VTQVWs $h3A@@2|VQUPTy $h3A@@2|VQUSPx $h3A@@2|VQUPUv $h3A@@2|VRVTUx $h3A@@2|VRVUYu $h3A@@2|VTQWWr $h3A@@2|VQUPRu $h3A@@2|VTQWUx $h3A@@2|VQUPVs $h3A@@2|VTQWVu $h3A@@2|VTPSTx $h3A@@2|VTQWXy $h3A@@2|VTPSUu $h3A@@2|VQUQYs $h3A@@2|VTPSVr $h3A@@2|VRVUSs

8492 180165

BEGONIJA Pendula ROZA ŠAM BEGONIJA Pendula RDEČA BEGONIJA Pendula MEŠANICA 3 kom 35562 3 kom (PINK MIX) Nova 3 komLux RUMENA DALIJA Art Deco ORANŽNA 1 kom 35548 GLADIOLA

35562 8475

BEGONIJA Pendula ROZA ŠAMPANJSKA MEŠ. BEGONIJA Pendula 35563 MEŠANICA 3 kom BEGONIJA Pendula RUMENA (PINK 3 kom DALIJAMIX) Arabian Night TEMNO RDEČA komDeco ORANŽNA 1 180165 DALIJA1 Art

35563 8466

BEGONIJA Pendula ROZA ŠAMPANJSKA MEŠ. BEGONIJA Cascade Picotee Su BEGONIJA kom DALIJA DuetPendula RDEČARUMENA Z BELIMI3KONICAMI 1 (PINK MIX) 3 kom 180171 3DALIJA kom Arabian 8475 Night TEMNO kom

180171 8474

BEGONIJA Cascade Picotee Sunray ORANŽNA BEGONIJA Pendula 35564 RUMENA 3 kom BEGONIJA Bertini RDEČA 3 ko DALIJA Duet RDEČA Z BELIMI 3DALIJA kom Glory van Noordwijk ORANŽNA 1 kom 8466 kom

35564 8476

BEGONIJA Cascade Picotee Sunray ORANŽNA BEGONIJA Bertini Perfection RDEČA 3 kom 35565 BEGONIJA Picotee White 3 ko DALIJA Lavender CIKLAMNO ROZA 3 kom 8474 DALIJA Glory van Noordwijk O 1 kom

35565 35549

BEGONIJA Bertini RDEČA PicoteeFantasy White 3BELA komLILIJA 7359 3 komBEGONIJA Nove Cento RUMENAC2 DALIJA Caribbean Z ROZA DALIJA Lavender Perfection 8476 RDEČIM 1 kom 1 kom

7359 180166

BEGONIJA Picotee White 7376 3 komLILIJA Nove Cento RUMENA 2 kom LILIJA BELA S PIKAM DALIJA Navona Caribbean Fantasy BE DALIJA Osirium ČRNA 1 kom 35549 RDEČIM 1 kom

7376

7376 7377 7378 LILIJA Nove Cento 7377 RUMENA 2 kom LILIJA Navona BELA7378 S PIKAMI LILIJA 2 kom Brunello ORANŽNA S 180166 DALIJA Osirium ČRNA 1 kom

7377

Lilija Navona Lilija Brunello Lilija Grand Paradiso LILIJA Navona BELA S PIKAMI 2LILIJA kom Brunello ORANŽNA 35566 S PIKAMI 2 kom bela s pikami oranæna s pikami rdeËa

Lilium sp.

Azijski kriæanec Sadilna razdalja: 20−30 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−VI »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 80−90 cm

Lilium sp.

Lilium sp.

LILIJA Brunello ORANŽNA S PIKAMI 2 kom

Azijski kriæanec Sadilna razdalja: 20−30 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−VI »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 80−90 cm

$h3A@@2|VTPSWy $h3A@@2|VQUSSy $h3A@@2|VTQVXp $h3A@@2|VTPSXv $h3A@@2|VQUSTv $h3A@@2|VRVVQx $h3A@@2|VRVVRu

Lilium sp. 8457

Azijski kriæanec Sadilna razdalja: 20−30 cm Globina sajenja: 10 cm 7360 »as sajenja: II−VI »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 80−90 cm 35567

180173

180174

Azijski kriæanec Sadilna razdalja: 20−30 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−VI »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 80−90 cm


66

7

0

LILIJA Lollypop BELA Z ROŽNATIMI VRHOVI LILIJA Grand Paradiso LILIJA MEŠANICA 5 kom 8457RDEČA 2 kom 2 kom

35566

8457

LILIJA Lollypop BELA Z ROŽNATIMI VRHOVI LILIJA MEŠANICA 5 kom 7360 2 kom

8457

7360

LILIJA MEŠANICA 535567 kom

7360

35567

LILIJA Triumphator BELA Z VIŠNJEVO RDEČO LILIJA Stargazer ROZA S PIKAMI IN BELIM 35566 LILIJA Landini ČRNA 2 kom 180173 SREDINO 1 kom ROBOM 1 kom

180173

Lilija Lollypop bela z roænatimi vrhovi Lilium sp.

175

5

8 6

66 7

7 68

0 69

67

173

8487

35568

35569

7

LILIJ 2 ko

LILIJ LILIJA Orange Pixie ORANŽNA NIZKA

7378 7360 180173 180174 VRHOVI 180175 LILIJA Lollypop BELA Z ROŽNATIMI LILIJA Orange Pixie 7360 ORANŽNA NIZKA kom Drum ROZA 180174 LILIJA Landini ČRNA180175 2 kom LILIJA2 Distant 2 kom

LILIJ LILIJ ROB

LILIJ

CVET 1 kom ROBOM 1 kom Azijski kriæanec kom Lilium sp. Sadilna razdalja: 20−30 cm Azijski kriæanec Orientalna lilija LILIJ KANA Golden Lucifer NIZKA 7360 8457 LILIJA MEŠANICA kom KANA Brilliant VISOKA ZELENOLISTNA/RDEČ Globina sajenja: 10 cm8486 KANA Lucifer NIZKA5 ZELENOLISTNA LILIJA Triumphator BELA Z Sadilna VIŠNJEVO RDEČO20−30 razdalja: cm Sadilna razdalja: 20−30 cm ROB Azijski kriæanec ZELENOLISTNA/RUMENOORANŽEN CVET 1 180174 LILIJ 8487 CVETsajenja: 1 kom 10 cm CVETsajenja: Z RUMENIM ROBOM 1 kom 1 kom »asSREDINO sajenja: II−VI Globina Globina 10 cm Sadilna kom razdalja: 20−30 cm »as cvetenja: VII−X »as sajenja: II−VI »asLILIJA sajenja:Stargazer II−VI Globina sajenja: 10 cm LILIJ ROZA S PIKAMI IN KANA Golden Lucifer7360 NIZKA 35567 7378 LILIJALucifer GrandNIZKA Paradiso RDEČA KANA 2 komPicasso VISOKA KANA ZELENOLISTNA/RDEČ SRED Višina rastline: 80−90 cm »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X ROBOM 1 kom »as sajenja: II−VI ZELENOLISTNA/RUMENOORANŽEN CVET 1 180175 LILIJ ZELENOLISTNA/RUMENA Z RDEČIM 35568 LILIJA Landini ČRNA8487 2 kom CVET Z RUMENIM ROBOM 1 kom Višina rastline: 80−90 cm Višina rastline: 80−90 cm »as cvetenja: VII−X kom 1 kom Višina rastline: 80−90 cm LILIJAVRHOVI Triumphator BELA Z VIŠNJEV LILIJA Lollypop BELA Z ROŽNATIMI KANA Picasso VISOKA 180173 LILIJ

35566 KANA Lucifer NIZKA35567 ZELENOLISTNA/RDEČ KANA KANA Yellow King Humbert VISOKA SREDINO 1 kom 2 kom ZELENOLISTNA/RUMENA CVETOM 8485 Z RDEČIM 35569 LILIJA Orange Pixie 35568 ORANŽNA NIZKA 2 kom CVET Z RUMENIM ROBOM 1 kom ZELENOLISTNA/RUMEN CVET 1 CVET kom 1 kom

KANA Picasso VISOKA KANA LILIJ 180173 LILIJA Landini ČRNA 2 kom LILIJAYellow MEŠANICA 5180174 kom VISOKA KANA King Humbert ZELENOLISTNA/RUMENA Z RDEČIM CVETOM 8486 ZELE ZELENOLISTNA/RUMEN CVET 1 kom 1 kom kom LILIJA Stargazer ROZA S PIKAMI IN BELIM 180175 LILIJA Orange Pixie ORANŽNA NIZKA 180174 VISOKA 7360 KANA Yellow King Humbert KANA KANA Brilliant VISOKA ZELENOLISTNA/RDEČ 117LILIJ ROBOM 1 kom 8487 ZELENOLISTNA/RUMEN CVET 1 kom CVET CVET 1 kom 8457 LILIJA Distant Drum35569 ROZA

KANA VISOKA LILIJAPicasso MEŠANICA 5180174 kom ZELENOLISTNA/RUMENA Z RDEČIM CVETOM 1 kom LILIJA Stargazer ROZA S PIKAMI IN BELIM 180175 VISOKA KANA Yellow King Humbert ROBOM 1 kom ZELENOLISTNA/RUMEN CVET 1 kom

35567

LILIJA Triumphator BELA Z 8485 VIŠNJEVO RDEČO 8485 SREDINO 1 kom

Lilija Triumphator bela z višnjevo rdeËo sredino sp.

Orientalna lilija Sadilna razdalja: 20−30 cm 175 Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−VI 5 »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 80−90 cm

6

$h3A@@2|VTPSWy $h3A@@2|VQUSSy $h3A@@2|VTQVXp $h3A@@2|VTPSWy $h3A@@2|VTPSXv $h3A@@2|VQUSSy $h3A@@2|VQUSTv $h3A@@2|VTQVXp $h3A@@2|VRVVQx $h3A@@2|VTPSXv $h3A@@2|VRVVRu $h3A@@2|VQUSTv $h3A@@2|VRVVSr $h3A@@2|VRVVQx $h3A@@2|VTQXWq $h3A@@2|VRVVRu $h3A@@2|VTQXXx $h3A@@2|VRVVSr $h3A@@2|VTQXYu $h3A@@2|VTQXWq $h3A@@2|VQUQPp $h3A@@2|VTQXXx $h3A@@2|VQUQQw $h3A@@2|VTQXYu $h3A@@2|VQUQPp $h3A@@2|VQUQQw

LILIJA Stargazer ROZA S PIKAMI IN BELIM LILIJA Triumphator BELA Z VIŠNJEV 7378 LILIJ ROBOM 1 kom SREDINO 1 kom

LILIJA Triumphator BELA Z VIŠNJEVO RDEČO 180173 LILIJA Landini ČRNA8457 2 kom 180174 LILIJA Grand Paradiso RDEČA 2 kom SREDINO 1 kom

Kane konec februar­ja najprej v 35567 KANA Golden NIZKA LILIJAposadimo GrandLucifer Paradiso RDEČA 2 kom ZELENOLISTNA/RUMENOORANŽEN CVET 1 posode. Ko mine nevar­­­ kom nost slane, jih pre­­ sa­­LILIJA di­mo naLollypop prosto. BELA Z ROŽNATIMI VRHOVI 180173 KANA ZELENOLISTNA/RDEČ 2 kom Pozna­ moLucifer nizke NIZKA in visoke CVET Z RUMENIM ROBOM 1 kom rjavolistne ter zeleno­ listne kane.

174 Lilium

LILIJA Stargazer ROZA S PIKAMI IN ROBOM 1 kom

LILIJA GrandVISOKA ParadisoZELENOLISTN RDEČA LILIJ 2 ko KANA Brilliant Lilija Landini Lilija Orange Pixie7378 Lilija Distant drum35566 2 ko LILIJA ROZA Lilija Stargazer 180174 LILIJA Orange Pixie 8485 ORANŽNA NIZKA 2 Distant kom Drum35567 LILIJA MEŠANICA 5180175 kom SRED CVET 1 kom in belim s Ërnim cvetom nizka z oranænim intenzivno roza roza s pikami cvetom s polnjenim cvetom robom LILIJA Lollypop BELANIZKA Z ROŽNATIM Lilium sp. KANA Golden Lucifer 8457 LILIJ 35566 KANA Brilliant VISOKA ZELENOLISTNA/RDEČ LILIJA Stargazer ROZA S PIKAMI IN BELIM 2 kom mešanica 8485 Lilium 180175 LILIJA Distant Drum ROZA LILIJC 180173 8486 ZELENOLISTNA/RUMENOORANŽEN sp. Lilium sp.

Azijski kriæanec Sadilna razdalja: 20−308485 cm 67 Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−VI 8486 173 »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 80−90 cm

174

$h3A@@2|VTQVXp $h3A@@2|VTPSXv $h3A@@2|VQUSTv $h3A@@2|VRVVQx $h3A@@2|VRVVRu $h3A@@2|VRVVSr $h3A@@2|VTPSWy $h3A@@2|VTQXWq $h3A@@2|VQUSSy $h3A@@2|VTQXXx $h3A@@2|VTQVXp $h3A@@2|VTQXYu $h3A@@2|VTPSXv $h3A@@2|VQUQPp $h3A@@2|VQUSTv $h3A@@2|VQUQQw $h3A@@2|VRVVQx $h3A@@2|VRVVRu $h3A@@2|VRVVSr $h3A@@2|VTQXWq $h3A@@2|VTQXXx $h3A@@2|VTQXYu $h3A@@2|VQUQPp $h3A@@2|VQUQQw

35566

35567

35566

$h3A@@2|VQUSSy $h3A@@2|VTQVXp $h3A@@2|VTPSXv $h3A@@2|VQUSTv $h3A@@2|VRVVQx $h3A@@2|VRVVRu $h3A@@2|VRVVSr $h3A@@2|VTQXWq $h3A@@2|VTQXXx $h3A@@2|VTPSWy $h3A@@2|VTQXYu $h3A@@2|VQUSSy $h3A@@2|VQUQPp $h3A@@2|VTQVXp $h3A@@2|VQUQQw $h3A@@2|VTPSXv $h3A@@2|VQUSTv $h3A@@2|VRVVQx $h3A@@2|VRVVRu $h3A@@2|VRVVSr $h3A@@2|VTQXWq $h3A@@2|VTQXXx $h3A@@2|VTQXYu $h3A@@2|VQUQPp $h3A@@2|VQUQQw

7378

Poletno-jesenske »ebulnice

8

$h3A@@2|VTPSWy $h3A@@2|VQUSSy $h3A@@2|VTQVXp $h3A@@2|VTPSXv $h3A@@2|VTPSWy $h3A@@2|VQUSTv $h3A@@2|VQUSSy $h3A@@2|VRVVQx $h3A@@2|VTQVXp $h3A@@2|VRVVRu $h3A@@2|VTPSXv $h3A@@2|VRVVSr $h3A@@2|VQUSTv $h3A@@2|VTQXWq $h3A@@2|VRVVQx $h3A@@2|VTQXXx $h3A@@2|VRVVRu $h3A@@2|VTQXYu $h3A@@2|VRVVSr $h3A@@2|VQUQPp Lilije $h3A@@2|VTQXWq Kane$h3A@@2|VQUQQw $h3A@@2|VTPSWy $h3A@@2|VTQXXx $h3A@@2|VQUSSy $h3A@@2|VTQXYu $h3A@@2|VTQVXp $h3A@@2|VQUQPp $h3A@@2|VTPSXv $h3A@@2|VQUQQw $h3A@@2|VQUSTv $h3A@@2|VRVVQx $h3A@@2|VRVVRu $h3A@@2|VRVVSr $h3A@@2|VTQXWq $h3A@@2|VTQXXx $h3A@@2|VTQXYu Lilije

180175

8485

8486

8487

35568

KANA KANA CVET ZELE 1 ko KANA KANA Brilliant VISOKA ZELENOLISTN ZELE LILIJA Landini ČRNA8486 2 kom KANA CVET 1 kom 35569 kom ZELE KANA Golden Lucifer NIZKA KANA ZELENOLISTNA/RUMENOORANŽEN C LILIJA Orange Pixie 8487 ORANŽNA NIZKA 2 kom CVET kom

LILIJA Triumphator8485 BELA Z VIŠNJEVO RDEČO LILIJA Distant Drum ROZA SREDINO 1 kom 35568

LILIJA Distant Drum35568 ROZA

KANA KANA Lucifer NIZKA ZELENOLISTNA ZELE CVET Z RUMENIM ROBOM 1 kom 1 ko

KANA Picasso VISOKA 35568 35569 KANA KANA Brilliant VISOKA ZELENOLISTNA/RDEČ 35569 ZELENOLISTNA/RUMENA Z RDEČIM ZELE CVET 1 kom 1 kom

KANA Golden Lucifer NIZKA KANA Yellow King King Humbert VISOKA Kana Brilliant Kana Picasso Kana Yellow 35569 ZELENOLISTNA/RUMENOORANŽEN CVET 1 ZELENOLISTNA/RUMEN CVET 1 kom visoka zelenolistna visoka zelenolistna Humbert kom z rdeËim cvetom rumena z rdeËim visoka zelenolistna KANA Lucifer NIZKA ZELENOLISTNA/RDEČ cvetom z rumenim cvetom LILIJA Orange Pixie 8487 ORANŽNA NIZKA Canna sp.2 kom LILIJA Landini ČRNA8486 2 kom

Sadilna razdalja: 40 cm Globina sajenja: 10 cm LILIJA Distant Drum35568 ROZA »as sajenja: II−V »as cvetenja: VII−X KANA Brilliant VISOKA ZELENOLISTNA/RDEČ 35569 Višina rastline: 50−100 cm CVET 1 kom

KANA Golden Lucifer NIZKA ZELENOLISTNA/RUMENOORANŽEN CVET 1 kom KANA Lucifer NIZKA ZELENOLISTNA/RDEČ CVET Z RUMENIM ROBOM 1 kom KANA Picasso VISOKA

CVET Z RUMENIM ROBOM 1 kom

Canna sp.

Canna sp.

KANA Picasso VISOKA Sadilna razdalja: 40 cm Sadilna razdalja: 40 cm ZELENOLISTNA/RUMENA Z RDEČIM CVETOM Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm 1 kom

»as sajenja: II−V »as sajenja: II−V Yellow King Humbert »as VISOKA »as KANA cvetenja: VII−X cvetenja: VII−X ZELENOLISTNA/RUMEN CVET 1 kom Višina rastline: 50−100 cm Višina rastline: 50−100 cm


$h3A@@2|VQUSTv $h3A@@2|VRVVQx $h3A@@2|VRVVRu $h3A@@2|VRVVSr $h3A@@2|VTQXWq $h3A@@2|VTQXXx $h3A@@2|VTQXYu $h3A@@2|VQUQPp $h3A@@2|VQUQQw

Kane

180173

180174

$h3A@@2|VRVVQx $h3A@@2|VRVVRu $h3A@@2|VRVVSr $h3A@@2|VTQXWq $h3A@@2|VTQXXx $h3A@@2|VTQXYu $h3A@@2|VQUQPp $h3A@@2|VQUQQw

180173

LILIJA Triumphator BELA Z VIŠNJEVO RDEČO LILIJA Landini ČRNA 2 kom SREDINO 1 kom

180174

LILIJA Landini ČRNA 2 kom

180175

LILIJA2 Distant LILIJA Orange Pixie ORANŽNA NIZKA kom Drum ROZA

Nasvet

35567

LILIJA Orange Pixie ORANŽNA NIZKA 2 kom

KANE

Kane najbolje uspevajo na bogatih in dobro od­cednih tleh, zaradi Ëesar pred sajenjem v KANA Golden Lucifer NIZKA KANA Salmon Pink NIZKA KANA Brilliant VISOKA ZELENOLISTNA/RDEČ 8486 ZELENOLISTNA/RUMENOORANŽEN CVET 1 sadilno jamo dodamo 35570 8485 PISANOLISTNA/LOSOS ROZA CVET 1 kom kom nekaj Valentin komposta ali zrelega hlev­skega 8486 8487KANA Golden Lucifer NIZKA 35570 180176 KANA Salmon Pink NIZKA KANA Lucifer NIZKA ZELENOLISTNA/RDEČ KANAZaStriata gnoja. dobroNIZKA rast inPISANOLI 35570 8487 180176 8486 ZELENOLISTNA/RUMENOORANŽEN CVET 1 PISANOLISTNA/LOSOS ROZA CVET CVET Z RUMENIM ROBOM 1 kom CVET1 1kom kom lepo cvetenje potrebujejo kom polno sonce. Lahko jih KANA Picasso VISOKA KANA Striata NIZKA PISANOLISTNA/ORANŽEN KANA Lucifer NIZKA ZELENOLISTNA/RDEČ Kana Golden Lucifer Kana Lucifer Kana Salmon Pink Kana z sadimo tudi v posode in 180176 ZELENOLISTNA/RUMENA 35568 8488 Z RDEČIM CVETOM KALA (ŠKRNICELJ) Rehmannii 8487 CVET 1 kom CVET Z RUMENIM ROBOM 1nizka kom pisanolistna korita, kjer bodo prav nizka zelenolistna nizka zelenolistna rumenoæilnatimi listi 1 kom tako dobro uspevale in z rumeno oranænim z rdeËim cvetom z losos roza cvetom Canna sp. KANA Picasso VISOKA lepo cvetele. Poleg sonca KANA Yellow King Humbert VISOKA robom8488 Z RDEČIM KALA (ŠKRNICELJ) Rehmannii ROZA kom 35569 z rumenim 8489 KALA1(ŠKRNICELJ) Solfatare R 35568 cvetom ZELENOLISTNA/RUMENA Canna sp.CVETOM ZELENOLISTNA/RUMEN CVET 1 komrazdalja: 40 cm potrebujejo kane tudi Sadilna 1 kom Canna sp. Canna sp. dovolj vlage in hranil. Globina sajenja: 10 cm Sadilna razdalja: 40 cm »as KALA sajenja: II−V KALA (ŠKRNICELJ) Mango OR KANA Yellow King Humbert VISOKA Globina sajenja: 10 cm Sadilna razdalja: 40 cm Sadilna razdalja: 40 cm 8489 (ŠKRNICELJ) Solfatare RUMENA 1 kom 35571 35569 1 kom ZELENOLISTNA/RUMEN CVET 1 kom »as cvetenja: VII−X »as sajenja: II−V Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Višina rastline: 50−100 cm »as cvetenja: VII−X »as sajenja: II−V »as sajenja: II−V KALA (ŠKRNICELJ) Mango ORANŽNO RDEČA Višina rastline: 50−100 cm »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X 35571 KALA (ŠKRNICELJ) Albomacul 35572 1 kom Višina rastline: 50−100 cm Višina rastline: 50−100 cm 8485

Poletno-jesenske »ebulnice

180175

118

LILIJA Distant Drum ROZA

35572

180177

Kale

180178

Kale potrebujejo rodo­ vitna tla in veliko vode. Zelo so uporabne za rez in lepe v šopkih.

8047 35570 8049

35570

180176

8488

8489

8488

$h3A@@2|VQUPYt $h3A@@2|VRVVTy $h3A@@2|VTQYPq $h3A@@2|VTQYQx $h3A@@2|VQUPXw $h3A@@2|VQUPWp $h3A@@2|VRVVUv $h3A@@2|VRVVVs $h3A@@2|VTRWQw

Kala Rehmannii roza Zantedescia sp.

35571

KANA Brilliant VISOKA ZELENOLISTNA/RDEČ CVET 1 kom

$h3A@@2|VQUPYt $h3A@@2|VRVVTy $h3A@@2|VTQYPq $h3A@@2|VTQYQx $h3A@@2|VQUPXw $h3A@@2|VQUPWp $h3A@@2|VRVVUv $h3A@@2|VRVVVs $h3A@@2|VTRWQw $h3A@@2|VQUPYt $h3A@@2|VTRWRt $h3A@@2|VRVVTy $h3A@@2|VTRWYs $h3A@@2|VTQYPq $h3A@@2|VTRWTx $h3A@@2|VTQYQx $h3A@@2|VTRWUu $h3A@@2|VQUPXw $h3A@@2|VQUPWp $h3A@@2|VRVVUv $h3A@@2|VRVVVs $h3A@@2|VTRWQw $h3A@@2|VTRWRt

$h3A@@2|VQUPYt $h3A@@2|VRVVTy $h3A@@2|VTQYPq $h3A@@2|VTQYQx $h3A@@2|VQUPXw $h3A@@2|VQUPWp $h3A@@2|VRVVUv $h3A@@2|VRVVVs $h3A@@2|VTRWQw $h3A@@2|VQUPYt $h3A@@2|VTRWRt $h3A@@2|VRVVTy $h3A@@2|VTRWYs $h3A@@2|VTQYPq $h3A@@2|VTRWTx $h3A@@2|VTQYQx $h3A@@2|VTRWUu $h3A@@2|VQUPXw $h3A@@2|VQUPWp $h3A@@2|VRVVUv $h3A@@2|VRVVVs $h3A@@2|VTRWQw $h3A@@2|VTRWRt $h3A@@2|VTRWYs

180177

KALA (ŠKRNICELJ) AlbomaculataKALA BELA(ŠKRNICELJ) 1 kom Black Beau

180178

KALA (ŠKRNICELJ) Black BeautyNERINE ČRNA 1ROZA kom 3 kom

8047

35570 NERINE ROZA 3 kom

$h3A@@2|VQUPYt $h3A@@2|VRVVTy $h3A@@2|VTQYPq $h3A@@2|VTQYQx $h3A@@2|VQUPXw $h3A@@2|VQUPWp $h3A@@2|VRVVUv $h3A@@2|VRVVVs $h3A@@2|VTRWQw $h3A@@2|VTRWRt $h3A@@2|VTRWYs $h3A@@2|VTRWTx

FREZIJA polnjena MEŠANICA

35570 8049

KANA Salmon Pink NIZKA 180176 VETRNICA (ANEMONA) ROZA De Ca PISANOLISTNA/LOSOS FREZIJA polnjena MEŠANICA BARV 10 kom BARV 10 kom

180176 8051

KANA Salmon Pink NIZKA KANA Striata NIZKA PISANOLI 8488De Caen MEŠANICA VETRNICA (ANEMONA) VRTNA ZLATICA (POGAČICA) PISANOLISTNA/LOSOS ROZA CVET CVET1 1kom kom BARV 10 kom BARV 10 kom

180176 8051

KANA Striata NIZKA PISANOLISTNA/ORANŽEN KANA Salmon Pink NIZKA 8489 KALA (ŠKRNICELJ) Rehmannii 8488 VRTNA (POGAČICA) MEŠANICA HOLANDSKA PERUNIKA VIJO CVET 1 ZLATICA kom PISANOLISTNA/LOSOS ROZA CVET 1 kom 8052 BARV 10 kom 10 kom

8488 8052

KANA Striata NIZKA PISANOLISTNA/ORANŽEN KALA (ŠKRNICELJ) Rehmannii ROZA kom 35571VIJOLIČNOMODRA 8489 KALA 1(ŠKRNICELJ) Solfatare R HOLANDSKA PERUNIKA CVET 1 kom 8053 HOLANDSKA PERUNIKA RUM 10 kom

8489 8053

8489 35571 35572 KALA (ŠKRNICELJ) Mango OR KALA1(ŠKRNICELJ) Solfatare 35572 RUMENA 1 kom 35571 KALA (ŠKRNICELJ) Rehmannii ROZA kom 1 kom HOLANDSKA PERUNIKA RUMENA 10 kom

35571

KALA (ŠKRNICELJ) Mango ORANŽNO RDEČA Kala Solfatare Kala Mango Kala Albomaculata 180177 35572 RUMENA 1 kom KALA (ŠKRNICELJ) Albomacul KALA (ŠKRNICELJ) Solfatare 1 kom rdeËa rumena oranæno bela

35572

Zantedescia sp.

Zantedescia sp.

Zantedescia sp.

KALA (ŠKRNICELJ) Mango ORANŽNO KALA RDEČA (ŠKRNICELJ) Albomaculata BELA(ŠKRNICELJ) 1 kom 180178 KALA Black Beau 180177 1 kom Sadilna razdalja: 20 cm Sadilna razdalja: 20 cm Sadilna razdalja: 20 cm

Sadilna razdalja: 20 cm Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−V »as sajenja: II−V »as sajenja: II−V »as sajenja: II−V 180177 KALA Black ČRNA 1ROZA kom 3 kom 8047 BeautyNERINE 180178 KALA (ŠKRNICELJ) Albomaculata BELA(ŠKRNICELJ) 1 kom 35572 »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 50 cm Višina rastline: 50 cm Višina rastline: 50 cm Višina rastline: 50 cm 180177

180178

8047

180178

8049 8047 BeautyNERINE KALA (ŠKRNICELJ) Black ČRNA 1 ROZA kom 3 kom

8047

NERINE ROZA 3 kom8049

8049

VETRNICA (ANEMONA) De CaenVRTNA MEŠANICA ZLATICA (POGAČICA) 8052 8051 FREZIJA polnjena MEŠANICA BARV BARV1010kom kom BARV 10 kom

FREZIJA polnjena MEŠANICA

VETRNICA (ANEMONA) De Ca FREZIJA polnjena MEŠANICA BARV 10 kom 8051 BARV 10 kom


poletno-jesenske$h3A@@2|VQUPWp Ëebulnice $h3A@@2|VRVVTy Druge$h3A@@2|VTQYQx $h3A@@2|VTQYPq $h3A@@2|VQUPXw $h3A@@2|VRVVUv $h3A@@2|VTQYQx $h3A@@2|VQUPWp $h3A@@2|VRVVVs $h3A@@2|VTRWVr $h3A@@2|VQUPXw $h3A@@2|VRVVUv $h3A@@2|VTRWQw $h3A@@2|VTRWVr $h3A@@2|VTRWWy $h3A@@2|VQUPWp $h3A@@2|VRVVVs $h3A@@2|VTRWRt $h3A@@2|VTRWWy $h3A@@2|VQUPQx $h3A@@2|VRVVUv $h3A@@2|VTRWQw $h3A@@2|VTRWYs $h3A@@2|VQUPQx $h3A@@2|VQUSQu $h3A@@2|VRVVVs $h3A@@2|VTRWRt $h3A@@2|VTRWTx $h3A@@2|VQUSQu $h3A@@2|VQUSRr $h3A@@2|VTRWQw $h3A@@2|VTRWYs $h3A@@2|VTRWUu $h3A@@2|VQUSRr $h3A@@2|VQURTw $h3A@@2|VTRWRt $h3A@@2|VTRWTx $h3A@@2|VQURTw $h3A@@2|VQUSUs $h3A@@2|VTRWYs $h3A@@2|VTRWUu $h3A@@2|VQUSUs $h3A@@2|VQURUt SPOMLADANSKE $h3A@@2|VQUPYt $h3A@@2|VTRWVr $h3A@@2|VTRWTx $h3A@@2|VQURUt $h3A@@2|VTRUSs SPOMLADANSKE $h3A@@2|VTRWVr $h3A@@2|VRVVTy $h3A@@2|VTRWWy $h3A@@2|VTRWUu Druge poletno-jesenske$h3A@@2|VTRWVr Ëebulnice $h3A@@2|VTRWWy $h3A@@2|VTRUSs $h3A@@2|VTQYPq $h3A@@2|VQUPQx $h3A@@2|VTRUTp $h3A@@2|VTRWVr $h3A@@2|VTRWWy $h3A@@2|VQUPQx $h3A@@2|VTRUTp $h3A@@2|VTQYQx $h3A@@2|VQUSQu $h3A@@2|VTRUUw $h3A@@2|VTRWWy $h3A@@2|VQUPQx $h3A@@2|VQUSQu $h3A@@2|VTRUUw $h3A@@2|VQUPXw $h3A@@2|VQUSRr $h3A@@2|VTRUVt $h3A@@2|VQUPQx $h3A@@2|VQUSQu $h3A@@2|VQUSRr $h3A@@2|VTRUVt $h3A@@2|VQURTw $h3A@@2|VQUPWp $h3A@@2|VQUSQu $h3A@@2|VQUSRr $h3A@@2|VQURTw $h3A@@2|VQUSUs $h3A@@2|VRVVUv $h3A@@2|VQUSRr $h3A@@2|VQURTw $h3A@@2|VQUSUs $h3A@@2|VQURUt $h3A@@2|VRVVVs SPOMLADANSKE $h3A@@2|VQURTw $h3A@@2|VQUSUs $h3A@@2|VQURUt $h3A@@2|VTRWQw $h3A@@2|VTRUSs SPOMLADANSKE $h3A@@2|VQUSUs $h3A@@2|VQURUt $h3A@@2|VTRWRt $h3A@@2|VTRUSs $h3A@@2|VTRUTp SPOMLADANSKE $h3A@@2|VQURUt $h3A@@2|VTRWYs $h3A@@2|VTRUSs $h3A@@2|VTRUTp $h3A@@2|VTRUUw POMLADANSKE $h3A@@2|VTRWTx $h3A@@2|VTRUSs $h3A@@2|VTRUTp $h3A@@2|VTRUUw $h3A@@2|VTRUVt $h3A@@2|VTRWUu $h3A@@2|VTRUTp $h3A@@2|VTRUUw $h3A@@2|VTRUVt $h3A@@2|VTRUUw $h3A@@2|VTRUVt 8489

KANA Striata NIZKA PISANOLISTNA/ORANŽEN 35572 KALA (ŠKRNICELJ) Albomaculata BELA 1 kom KALA (ŠKRNICELJ) Solfatare RUMENA 1 kom CVET 1 kom

8

35571

KALA (ŠKRNICELJ) Mango ORANŽNO RDEČA 180177 KALA (ŠKRNICELJ) Black Beauty ČRNA 1 kom KALA (ŠKRNICELJ) Rehmannii ROZA 1 kom 1 kom

9

35572

180178 RUMENA KALA (ŠKRNICELJ) Solfatare 1 kom KALA (ŠKRNICELJ) AlbomaculataNERINE BELA 1ROZA kom 3 kom8054

71

180177

KALA (ŠKRNICELJ) Mango ORANŽNO RDEČA HOLA 8047 polnjena MEŠANICA BARV 10 kom PERUNIKA BELA 10 ko KALA (ŠKRNICELJ) Black ČRNA 1 kom 8055 8054 BeautyFREZIJA HOLANDSKA 1 kom kom

72

180178

8049 KALA (ŠKRNICELJ) Albomaculata BELA 1ROZA kom 3 kom NERINE 8055

177

178

7

9

Kale

180177

8047

HOLA

VETRNICA (ANEMONA) De CaenHOLANDSKA MEŠANICA PERUNIKA MEŠANICA KRES 35573 BARV 10 kom kom

8047 8051 35573 35574 VRTNA ZLATICA (POGAČICA) MEŠANICA 8051 BeautyFREZIJA KALA (ŠKRNICELJ) Black ČRNA 1 kom polnjena MEŠANICA BARV 10 kom 35574 35573 KRESNICE Fanal TEMNO REČA 1HOS kom BARV 10 kom

Poletno-jesenske »ebulnice

176

HOLANDSKA PERUNIKA VIJOLIČNOMODRA VETRNICA De Caen MEŠANICA Kala Black Beauty8049 Frezija polnjena 8052 Vrtne zlatice(ANEMONA) ali 35574 Kresnica Fanal Hosta NERINE ROZA 3 kom 35575 RAKE HOSTA Undulata "Albomarginata" 1 10 kom BARV 10 kom Ërna mešanica barv pogaËice temno rdeËa bela pisanolistna mešanica barv z bledo vijoliËastimi Zantedescia sp. Freesia sp. Astilbe sp. VRTNA ZLATICA (POGAČICA) MEŠANICA cvetovi 8053 Ranunculus HOLANDSKA PERUNIKA RUMENA 10 kom 1 kom FREZIJA polnjena MEŠANICA BARV 10 kom 8051 35576 SRČK 35575 RAKETICA sp.

Sadilna razdalja: 20 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: II−V 8052 »as cvetenja: VII−X Višina rastline: 50 cm

1

8053

2

3

BARV 10 kom Sadilna razdalja: 5 cm Kresnice uspevajo v dobro Globina sajenja: 8 cm gnojeni zemlji in v polsenci. Hosta sp. Sadilna razdalja: 5 cm (ANEMONA) MEŠANICA HOLANDSKA VIJOLIČNOMODRA »as VETRNICA sajenja: IV−V, IX−XII De Caen Najlepše so med okrasno POTO Globina sajenja: PERUNIKA 5 cm Hoste sadimo v polsenco, v 35577 35576 SRČKI TEMNO ROZA 1 kom 10 kom kom IV−V kom »as BARV cvetenja: VII−VIII, V−VI »as10 drevnino in ob vodi. Poleti sajenja: humu­sno in nekoliko vlaæno Višina rastline: 30 cm nas razveseljujejo s cvetni­ »as cvetenja: VII−VIII zemljo. Z leti se razrastejo v VRTNA ZLATICA (POGAČICA) MEŠANICA POTONKA Sarah Bernard ROZA AME DIŠE m ­ i pahljaËami, ki jih se­­ sta­­ v­ Višina rastline: 25 cm HOLANDSKA PERUNIKA 35578 grmiËaste oblike. 35577RUMENA 10 kom BARV 10 kom kom kom razdalja: 20 cm ljajo drobni, barviti cvetovi. Sadilna Sadilna razdalja: 20 cm Globina sajenja: 30 cm KANA 35570 8054 HOLANDSKA PERUNIKA BELA 10 ko HOLANDSKA PERUNIKA VIJOLIČNOMODRA AMERIŠKI SLAMNIK (Ecihnacea purp PISA Globina sajenja: 30 cm »as sajenja: IV−V 35578 10 kom kom »as sajenja: IV−V »as cvetenja: VII−VIII VAL. »as cvetenja: VII−VIII KANA HOLANDSKA PERUNIKA MEŠANICA Višina rastline: 40 cm 8054 HOLANDSKA PERUNIKA BELA 10 kom 180176 8055 8028 5k/za CVET kom Višina rastline: 80 cm HOLANDSKA PERUNIKA RUMENA 10 kom 8055

8054

VAL.NARC.SKLED. Flower RecordVAL. bel HOLANDSKA PERUNIKA MEŠANICA BARV 10 HOLANDSKA PERUNIKA 8488 KALA KRESNICE Fanal TEMNO REČA kom 35573BELA 10 kom 8029 8028 5k/zav 11915k/za kom

4

8055

VAL.NARC.SKLED. Ice Folies bela/sv. HOLANDSKA PERUNIKA MEŠANICA BARV 10 KRESNICE Fanal TEMNO kom Undulata "Albomarginata" 35573BELA 10 kom HOLANDSKA PERUNIKA 8489REČA 15k/zav KALA 35574 HOSTA 1 8030 VAL. 8029 kom

5

35573

VAL. HOLANDSKA PERUNIKA MEŠANICA BARV 10 KALA 35574 1 kom 1 kom Carlton rumena KRESNICE Fanal TEMNO kom Undulata "Albomarginata" 35571 35575REČA 1HOSTA RAKETICA 8031 5k/za 8030 VAL.NARC.SKLED. 5k kom 1 ko

73

35574

35575REČA 1HOSTA RAKETICA KRESNICE Fanal TEMNO kom Undulata "Albomarginata" 1 kom 1 kom 35576 8031

74

35575

35576 HOSTA Undulata "Albomarginata" 1 kom 1 kom RAKETICA

75

76

35575

Raketica rdeËa in rumena

35576

35577

Kniphofia uvaria

35576 RAKETICA 1 kom

35577

35577

35572

SRČKI TEMNO ROZA180177 1 kom

35577 35578 180178 POTONKA Sarah Bernard ROZA DIŠEČA 1 SLAMNIK (Ecihnacea purp AMERIŠKI SRČKI TEMNO ROZA35578 1 kom 180178 NERI kom kom

Dicentra spectabilis

8030

FREZ

VAL.NARC.SKLED. Flower Record be

Nerina je Ëudovita cvetlica 5k/zav VETR za saje­nje v okrasne BARV posode. Ob pravilni negi vlaæno rastišËe. Je trajnica in vrtov. S svojim listjem in bogatih tleh. Potrebuje VAL.NARC.SKLED. Flower RecordVAL.NARC.SKLED. bela/or/rum Ice Folies bela/sv. 5k/zav na prostem. Ima rastlina za obrobke prezimi 5k/zav AMERIŠKI cvetovi SLAMNIK (Ecihnacea purpurea) nenavadnimi so8028 do­­volj prostora1 in veliko8029 odliËna VRTN 8051 BARV zanimive roænate cvetove. in oblikovanje vrtov ter za lepakom popestritev v vrtu. sonca. Koreninski popki Sadilna razdalja: 7 cm sveæe in suhe šopke. VAL.NARC.SKLED. Ice Folies bela/sv.rumena Sadimo jih na sonce ali v naj bodo tik pod površjem. VAL.NARC.SKLED. Flower Record bela/or/rum 8029 Potrebujejo 5k/zav 5k/zav nekaj Ëasa,8030 VAL.NARC.SKLED. 5 HOL Globina sajenja: 7 cmCarlton rumena Sadilna razdalja: 20 cm rahlo senco. da 8052 10 k »as sajenja: III−V Globina sajenja: 30 cm Sadilna razdalja: 20 cm se razrastejo. Cve­teti za­­Ëne­ VAL.NARC.SKLED. Flower Record bela/or/rum VAL.NARC.SKLED. Ice Folies bela/sv.rumena »as cvetenja: VI−IX »as sajenja: IV−V VAL.NARC.SKLED. Prof. Einstein bela Globina sajenja: 30 cm ­jo šele po dveh ali treh letih. 8030 Sadilna rumena 5k/zav 5k/zav 5k/zav Višina rastline: 35−45 cm cvetenja: V−IX Carlton »as5k/zav sajenja: IV−V razdalja: 20 cm8031 »asVAL.NARC.SKLED. 8053 HOL Višina rastline: 90 cm »as cvetenja: V−IX »as sajenja: IV−V VAL.NARC.SKLED. Prof. Einstein bela/oranž VAL.NARC.SKLED. bela/sv.rumena Višina rastline: 60 cmIce Folies»as cvetenja: V−IX 8031 5k/zav 5k/zav VAL.NARC.SKLED. Carlton rumena 5k/zav Višina rastline: 100 cm

Ameriškemu POTONKA Sarah Bernard ROZA AMERIŠKI DIŠEČA 1 SLAMNIK8028 (Ecihnacea purpurea)slamniku 1 77 35578 8049 kom ustrezata sonËna lega in kom Raketica je trajnica, ki uspe­ SrËki so trajnice kmeËkih Raste v rahlih, s humusom

9

POTONKA Sarah Bernard ROZA DIŠE KALA kom

AMERIŠKI SLAMNIK (Ecihnacea purpurea) 1 POTONKA Sarah Bernard ROZA DIŠEČA 1slamnik SrËki Potonka Sarah Bernard Ameriški Nerina SRČKI TEMNO ROZA35578 1 kom 8047 kom komdišeËa temno roza roza, Echinacea purpurea Nerine bowdenii

Dicentra spectabilis

va na sonËni legi v suhih in vlaænih tleh. OdliËna 78 za atraktivne, sa­mo­­­­stojne zasaditve. Pozimi jo zaš­Ëi­ 8028 tim­o. Sadilna razdalja: 20 cm Globina sajenja: 30 cm 8 »as sajenja: IV−V 8029 »as cvetenja: VII−IX Višina rastline: 90 cm

VAL.NARC.SKLED. Prof. Einstein bela KALA SRČKI TEMNO ROZA 1 kom 5k/zav

VAL.NARC.SKLED. Prof. Einstein bela/oranž


Tulipani Pomladne Ëebulnice Sadimo jeseni, cvetijo spomladi.

34366

Tulipani 34366

Tulipane razdelimo v skupine glede na obliko cvetov in višino rastlin.

8020

Pomladne »ebulnice

Vrstni red cvetenja visokih tulipanov: enojni zgodnji, polnjeni zgodnji, 8021 polnjeni pozni, Triumph, Darwinovi, papagajevi, lilijski, Viridiflora, enojni 8014 pozni.

39838

Tulipani 8010 34345 31272 34346 8009

$h3A@@2|VTRSVv $h3A@@2|VTQQQv $h3A@@2|VTRSUy $h3A@@2|VRSXRr $h3A@@2|VTQQPy $h3A@@2|VTRSQq $h3A@@2|VTRSRx

Tulipan Stresa rdeËe rumen

8005

Tulipa sp.

Kaufmanniana tulipani 8006 So nizki in zgodnji tulipa­ ­ni. Ob primerni negi in na ustre­znem rastišËu 39839 8007 nemoteno rastejo veË let zapored. Sadilna razdalja: 10 cm 31271 39841 Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: IX−XII 8005 »as cvetenja: III−IV 8012 Višina rastline: 25 cm 8009

8006

VAL.HIJACINTA Lady Derby svetlo roza 3k/zav mešanica 3k/zav VAL.HIJACINTA

8021

VAL.HIJACINTA PREPARIRANA mešanica 8010 VAL.HIJACINTA mešanica 3k/zav 3k/zav

8014

VAL.HIJACINTA PREPARIRANA mešanica Stresa rde VAL.TUL.BOTANIČNI DaystemonVAL.TUL.KAUFMAN. Tarda 3k/zav 8010 8k/zav rum./bel 10k/zav 31272

$h3A@@2|VTRSVv $h3A@@2|VTQQQv $h3A@@2|VTRSUy $h3A@@2|VRSXRr $h3A@@2|VTQQPy $h3A@@2|VTRSQq $h3A@@2|VTRSRx $h3A@@2|VTRSVv $h3A@@2|VTRSSu $h3A@@2|VTQQQv $h3A@@2|VRSXSy $h3A@@2|VTRSUy $h3A@@2|VTRSXp $h3A@@2|VRSXRr $h3A@@2|VTRSYw $h3A@@2|VTQQPy $h3A@@2|VTYPXr $h3A@@2|VTRSQq $h3A@@2|VRSXTv $h3A@@2|VTRSRx $h3A@@2|VTRSSu $h3A@@2|VRSXSy $h3A@@2|VTRSXp $h3A@@2|VTRSYw $h3A@@2|VTYPXr $h3A@@2|VRSXTv

$h3A@@2|VTRSVv $h3A@@2|VTQQQv $h3A@@2|VTRSUy $h3A@@2|VRSXRr $h3A@@2|VTQQPy $h3A@@2|VTRSQq $h3A@@2|VTRSRx $h3A@@2|VTRSVv $h3A@@2|VTRSSu $h3A@@2|VTQQQv $h3A@@2|VRSXSy $h3A@@2|VTRSUy $h3A@@2|VTRSXp $h3A@@2|VRSXRr $h3A@@2|VTRSYw $h3A@@2|VTQQPy $h3A@@2|VTYPXr $h3A@@2|VTRSQq $h3A@@2|VRSXTv $h3A@@2|VTRSRx $h3A@@2|VTRSSu $h3A@@2|VRSXSy $h3A@@2|VTRSXp $h3A@@2|VTRSYw $h3A@@2|VTYPXr $h3A@@2|VRSXTv

34330 31272 8009 VAL.TUL.BOTANIČNI DaystemonVAL.TUL.BOTANIČNI Tarda VAL.TUL.KAUFMAN. Love Song Little Beauty cikl.roza 8009 rum./bel 10k/zav 31272 rum.8k/za 34330 10k/zav

34331

10k/zav

39839

10k/zav

31271

VAL.TUL.KAUFMAN. Oratorio r

So nizki in zgodnji tulipa­ BotaniËni nizki tulipani Kaufmanniana tulipani ­ni. Ob primerni negi in So zelo nizki in posebni tu­li­­­ So nizki in zgodnji tulipa­ VAL.TUL.FOSTERIANA Candela rumen na ustre­z­­nem rastišËu pani, primerni za popestri­ ­ni. Ob primerni negi in 8005 10k/zav 31271 VAL.TUL.GREIGII Gold West r VAL.TUL.FOSTERIANA White Emperor 8k/zav nemoteno rastejo veË let tev skalnjakov in obrob na ustre­znem rastišËu zapored. gredic. nemo­teno rastejo veË let VAL.TUL.FOSTERIANA Orange Emperor Sadilna razdalja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm zapored. 8006 VAL.TUL.FOSTERIANA White Emperor 8005 VAL.TUL.GREIGII Pinocchio rd 8k/zav 8k/zav Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm »as sajenja: IX−XII »as sajenja: IX−XII Globina sajenja: 10 cm VAL.TUL.FOSTERIANA Orange Emperor VAL.TUL.GREIGII Red Rid.Hoo 8010 cvetenja: III−IV »as8k/zav cvetenja: II−IV »as sajenja: IX−XII 8007 »as 8006 VAL.TUL.DARWIN Apeldorn rdeč8k/zav 10k/zav Višina rastline: 25 cm Višina rastline: 10 cm »as cvetenja: III−IV VAL.TUL.KAUFMAN. Stresa rde Višina rastline: 25 cm

34344

8010 8k/zav 31272 39841 Flame VAL.TUL.DARWIN Apeldorn 10k/zav VAL.TUL.GREIGII mešanica 10 8007 rdečVAL.TUL.DARWIN Olympic 8k/zav

8010 34345

VAL.TUL.KAUFMAN. Stresa rdeč/rumen VAL.TUL.KAUFMAN. Love Song 8k/zav 31272 rum.8k/za 8009 8012 VAL.TUL.DARWIN Olympic 8k/zav 39841 Flame VAL.TUL.GREIGII Calypso ora VAL.TUL.DARWIN Red Impression rdeč 8k/zav

31272 34346

VAL.TUL.KAUFMAN. Love Song mandarin rdeč VAL.TUL.KAUFMAN. Stresa rdeč/rumen VAL.TUL.KAUFMAN.Johann St Praest VAL.TUL.DARWIN Golden rumen rum.8k/za 8k/zav 10k/zav 8009 39839OxfordVAL.TUL.VEČCV.NIZEK 8013 VAL.TUL.DARWIN Red Impression rdeč 8k/zav 10k/zav 8012 8k/zav

8009

VAL.TUL.KAUFMAN.Johann Straus krem/rdeč VAL.TUL.KAUFMAN. Love Song mandarin rdeč VAL.TUL.DARWIN Golden rumen rum.8k/za VAL.TUL.KAUFMAN. Oratorio r 39839 Oxford10k/zav 31271 34334 8k/zav 8013 VAL.TUL.VEČCV.VISOK Toront

39839

VAL.TUL.KAUFMAN.Johann Straus krem/rdeč VAL.TUL.VEČCV.VISOK Candyr VAL.TUL.KAUFMAN. 8005 Oratorio roza 8k/za 10k/zav 31271 VAL.TUL.GREIGII Gold West 39840 7k/zav 34334

VAL.TUL.VEČCV.NIZEK Antoin 31271 VAL.TUL.GREIGII Gold West rumen 8k/zav VAL.TUL.KAUFMAN. 8005 Oratorio roza 8k/za VAL.TUL.GREIGII Pinocchio rd 8006 39840 rum.bel/oranz.rd. 8k/zav 31271 8005 8006 8007 VAL.TUL.KAUFMAN. Stresa rdeč/rumen VAL.TUL.GREIGII Red Rid.Hoo 8005 VAL.TUL.GREIGII Pinocchio 8k/zav 8k/zav VAL.TUL.GREIGII Gold West rumen 8k/zav 31271 8006 8k/zav 8007 rdeč/bel 39839

8010

31272

8020

BotaniËni nizki tulipani So zelo nizki in posebni tu­li­­­ pani, primerni za popestri­ 34332 tev skalnjakov in obrob gredic. Tulipane sadimo na Sadilna razdalja: 10 cm obrobke, v skalnjake in 34332 34333 okrasne posode. Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: IX−XII 34333 »as cvetenja: II−IV 7993 Višina rastline: 10 cm Tulipani ne prenesejo sveæega hlevskega gnoja in jih ne sadimo v zbita, kisla in zamoËvirjena 34331 tla.

34344

8010

VAL.HIJACINTA Lady Derby svetlo roza 3k/zav

Tulipan Daystemon Tulipan Little Beauty Tulipan Love Song Tulipan Johann Strauss Tulipane sadimo v skupi­ VAL.TUL.BOTANIČNI Little Beauty cikl.roza St VAL.TUL.BOTANIČNI Lady Jane VAL.TUL.KAUFMAN.Johann roz./rd. nah 5−11 Ëebulnic. Tarda ciklamno roza mandarinasto rdeË39839 kremasto belo rdeË 34330 10k/zav 10k/zav 8009 10k/zav 39838 Zasadimo veË skupin s bel z rumeno sredino z modrikasto sredino z rumenim robom Tulipa sp. komplementarnimi ali Tulipa sp. Tulipa sp. Tulipa sp. VAL.TUL.BOTANIČNI Lady Jane roz./rd. VAL.TUL.FOSTERIANA Candela rumen kontrastnimi barvami. Kaufmanniana tulipani

7993

120

8014

$h3A@@2|VTYTPr $h3A@@2|VTRTVu $h3A@@2|VTRTWr $h3A@@2|VTRTPs $h3A@@2|VTYPTt $h3A@@2|VRSXQu $h3A@@2|VTYPUq $h3A@@2|VTYPVx $h3A@@2|VTYPWu $h3A@@2|VTRRPu $h3A@@2|VTYQXq $h3A@@2|VTRSVv $h3A@@2|VTYQYx $h3A@@2|VTQQQv $h3A@@2|VTYRPt $h3A@@2|VTRSUy $h3A@@2|VRSXRr $h3A@@2|VTQQPy $h3A@@2|VTRSQq $h3A@@2|VTRSRx $h3A@@2|VTRSSu $h3A@@2|VRSXSy $h3A@@2|VTRSXp $h3A@@2|VTRSYw

$h3A@@2|VTYTPr $h3A@@2|VTRTVu $h3A@@2|VTRTWr $h3A@@2|VTRTPs $h3A@@2|VTYPTt $h3A@@2|VRSXQu $h3A@@2|VTYPUq $h3A@@2|VTYPVx $h3A@@2|VTYPWu $h3A@@2|VTRRPu $h3A@@2|VTYQXq $h3A@@2|VTRSVv $h3A@@2|VTYQYx $h3A@@2|VTQQQv $h3A@@2|VTYRPt $h3A@@2|VTRSUy $h3A@@2|VRSXRr $h3A@@2|VTQQPy $h3A@@2|VTRSQq $h3A@@2|VTRSRx $h3A@@2|VTRSSu $h3A@@2|VRSXSy $h3A@@2|VTRSXp $h3A@@2|VTRSYw $h3A@@2|VTYPXr

8013

Tulipan Gold West Tulipan Pinocchio Tulipan Red Riding Tulipan VAL.TUL.GREIGII Red Rid.Hood živo rdeč VAL.TUL.KAUFMAN. Love Song mandarin rdeč rumen belo rdeË Hood mešanica barv 8006 8k/zav rum.8k/za VAL.TUL.GREIGII Pinocchio 8k/zav 8007 rdeč/bel VAL.TUL.GREIGII mešanica 10 39841 æivo rdeË Tulipa sp. Tulipa sp. Tulipa sp.

Tulipa sp.rdeč VAL.TUL.KAUFMAN.Johann Straus krem/rdeč VAL.TUL.GREIGII Red Rid.Hood živo Greigii tulipani Greigii tulipani Greigii tulipani 8007 VAL.TUL.GREIGII mešanica 10k/zav 8k/zav 39841 VAL.TUL.GREIGII Calypso ora 8012 10k/zav So nizki tulipani, ki imajo na So nizki tulipani, ki imajo na Greigii tulipani So nizki tulipani, ki imajo na listih marmorirane vzorce, listih marmorirane vzorce, So nizki tulipani, ki imajo na listih marmorirane vzorce, VAL.TUL.VEČCV.NIZEK Praest sestavljene iz zelenih in sestavljene iz zelenih in sestavljene iz zelenih in listihVAL.TUL.GREIGII marmorirane vzorce, Calypso 10k/zav VAL.TUL.KAUFMAN. 39841 Oratorio roza 8k/za VAL.TUL.GREIGII mešanica 8012 10k/zav 10k/zav 8013 oranz/rdeč tem­­­­no rdeËkastih odten­kov. temno rdeËkastih odten­kov. sestavljene iz zelenih in temno rdeËkastih odten­kov. Sadilna razdalja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm temno rdeËkastih odten­kov. Sadilna razdalja: 10 cm VAL.TUL.VEČCV.NIZEK Praest.Tub.var.rdeč Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm 8012 10k/zav VAL.TUL.GREIGII Gold West rumen 8k/zav VAL.TUL.GREIGII Calypso 10k/zav 8013 oranz/rdeč VAL.TUL.VEČCV.VISOK Toront 34334 »as sajenja: IX−XII »as sajenja: IX−XII »as sajenja: IX−XII Globina sajenja: 10 cm »as cvetenja: III−IV »as cvetenja: III−IV »as cvetenja: III−IV »as sajenja: IX−XII VAL.TUL.VEČCV.NIZEK Praest.Tub.var.rdeč VAL.TUL.VEČCV.VISOK Candy Višina rastline: 25 cmPinocchio rastline: Višina rastline: cvetenja: III−IV 8013 Višina Toronto roza 8k/zav25 cm VAL.TUL.GREIGII rdeč/bel 8k/zav 25 cm 34334 »as VAL.TUL.VEČCV.VISOK 10k/zav 7k/zav 39840 Višina rastline: 25 cm

VAL.TUL.VEČCV.VISOK Candy Club krem bel VAL.TUL.GREIGII Red Rid.Hood živo rdeč VAL.TUL.VEČCV.NIZEK Antoin 34334 8k/zav VAL.TUL.VEČCV.VISOK Toronto 7k/zav roza 8k/zav 39840 rum.bel/oranz.rd. 8k/zav


69

5

6

67

76

77

0 2

$h3A@@2|VTYSRw $h3A@@2|VTQPYs $h3A@@2|VTRVYt $h3A@@2|VTRWPp $h3A@@2|VTYTQy $h3A@@2|VTQQUt $h3A@@2|VTQQWx $h3A@@2|VTRSVv $h3A@@2|VTRVVs $h3A@@2|VTQQQv $h3A@@2|VTRXQv $h3A@@2|VTRSUy $h3A@@2|VTRXRs $h3A@@2|VRSXRr $h3A@@2|VTRXSp $h3A@@2|VTQQPy $h3A@@2|VTRXTw Tulipani $h3A@@2|VTRSQq $h3A@@2|VTRSRx $h3A@@2|VTRSSu $h3A@@2|VRSXSy $h3A@@2|VTRSXp $h3A@@2|VTRSYw $h3A@@2|VTYPXr $h3A@@2|VRSXTv Tulipani

39 8

71 9

5

6

7

41

2

3

34

40

$h3A@@2|VTRTPs $h3A@@2|VTYPTt $h3A@@2|VRSXQu $h3A@@2|VTYPUq $h3A@@2|VTYPVx $h3A@@2|VTYPWu $h3A@@2|VTRRPu $h3A@@2|VTYQXq $h3A@@2|VTYQYx $h3A@@2|VTYRPt

$h3A@@2|VTQQPy $h3A@@2|VTRSQq $h3A@@2|VTRSRx $h3A@@2|VTRSSu $h3A@@2|VRSXSy $h3A@@2|VTRSXp $h3A@@2|VTRSYw $h3A@@2|VTYPXr $h3A@@2|VRSXTv

8021

VAL.HIJACINTA PREPARIRANA mešanica VAL.TUL.BOTANIČNI DaystemonVAL.TUL.BOTANIČNI Tarda Little Beauty ci 3k/zav VAL. 8014 rum./bel 10k/zav 8005 VAL.TUL.RESASTI mešanica 8k/zav 34330 10k/zav

8014

VAL.TUL.BOTANIČNI DaystemonVAL.TUL.BOTANIČNI Tarda Little Beauty cikl.roza VAL.FRITILLARIA IMP.Ces.tulip.Rubra rdeč VAL.TUL.BOTANIČNI Lady Jane VAL. roz./ rum./bel 10k/zav 39838 8k/za 8006 34330 10k/zav 1k/zav 10k/zav

34330

VAL.TUL.BOTANIČNI Little Beauty cikl.roza VAL.TUL.BOTANIČNI Lady Jane VAL.TUL.FOSTERIANA roz./rd. VAL.FRITILLARIA IMP.Ces.tulip.Aurora oranž Candela rume 10k/zav 8007 VAL. 39838 10k/zav 1k/zav 34331 10k/zav

39838

VAL.TUL.BOTANIČNI Lady Jane VAL.TUL.FOSTERIANA roz./rd. Candela rumen VAL.FRITILLARIA IMP.Ces.tulip.Lutea rumen 10k/zav VAL. 39841 34331 10k/zav 1k/zav VAL.TUL.FOSTERIANA White Empero 34332

34331

8010 34332

Tulipa sp.

34331

34332 34333 8012 VAL.TUL.FOSTERIANA Candela rumen VAL. VAL.TUL.FOSTERIANA Orange Empe 10k/zav 8012 10k/ 34332 30k/zav VAL.TUL.FOSTERIANA White Emperor VAL.TUL.GREIGII mešanica 34333 8k/zav 8k/zav

VAL.TUL.KAUFMAN. Stresa rdeč/rumen Tulipan Candela Tulipan White Tulipan Orange Tulipan Praestans tub. VAL.TUL.FOSTERIANA Orange Emperor VAL.TUL.DARWIN mešanica rumeni, rdeči 8k/zav rumen Emperor Emperor Variety VAL.TUL.FOSTERIANA White Emperor 8013 8k/zav 8k/zav 34333 30/zav 7993 VAL.TUL.DARWIN Apeldorn rdečVAL. 10k bel oranæen rdeË Tulipa sp. VAL.TUL.KAUFMAN. Stresa rdeč/rumen VAL.TUL.KAUFMAN. Love Song mandarin rdeč

Tulipa sp. Tulipa sp. Tulipa sp. VAL.TUL.FOSTERIANA Orange Emperor VAL. 8k/zav tulipani rum.8k/za Fosteriana 8k/zav 34334 rdečVAL.TUL.DARWIN 7k/za 7993bela/limbar VAL.TUL.DARWIN Apeldorn 10k/zav VAL.LILIUM CANDIDUM 1/zav 34344 Olympic Flame 8k Nizki in zelo dekorativni Fosteriana tulipani Fosteriana tulipani VeËcvetni tulipani VAL.TUL.KAUFMAN. Love Song mandarin rdeč VAL.TUL.KAUFMAN.Johann Straus tulipani imajo lepo obliko­ Nizki in zelo dekorativni Nizki inkrem/rdeč zelo dekorativni Nizki in zanimivi tulipani, ki VAL. 10k/zav vanerum.8k/za cvetove. tulipani imajo lepo obliko­ tulipani imajo lepo obliko­ imajo veË cvetov na enem VAL.TUL.DARWIN Apeldorn 10k/zav 39840 Flame rum. Olympic 8k/zav VAL.AMARILIS rdeč 34344 1/zav VAL.TUL.DARWIN Red Impression rd 34345 rdečVAL.TUL.DARWIN Sadilna razdalja: 10 cm vane cvetove. vane cvetove. cvetnem peclju. Sadimo jih VAL.TUL.KAUFMAN.Johann Straus Globina sajenja: 10 cm Sadilnakrem/rdeč razdalja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm v skalnjake in na grobove. VAL.TUL.DARWIN Golden Oxford rum 10k/zav VAL.TUL.KAUFMAN. Oratorio roza 8k/za »as sajenja: IX−XII Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm VAL.TUL.DARWIN Olympic 8k/zav VAL.TUL.DARWIN Red Impression rdeč 8k/zav VAL.AMARILIS oranž34345 1/zav 34346 Flame 8k/zav »as cvetenja: III−IV »as sajenja: IX−XII »as sajenja: IX−XII Globina sajenja: 10 cm Višina rastline: 35 cm »as cvetenja: III−IV »as cvetenja: III−IV »as sajenja: IX−XII VAL.TUL.DARWIN Golden Oxford rumen VAL.TUL.KAUFMAN. Oratorio roza 8k/za 31271 VAL.TUL.GREIGII Gold West rumen 8k/zav Višina rastline: 35 cm Višina rastline: 35 cm »as cvetenja: IV−V VAL.TUL.DARWIN Red Impression rdeč 8k/zav 34345 34346 8k/zav VAL.AMARILIS bel 1/zav Višina rastline: 25 cm

31272 Greigii tulipani 34333 Sadilna razdalja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm 72 »as sajenja: IX−XII 8009 7993 6 »as cvetenja: III−IV Višina rastline: 25 cm 9 Vsebina: 30 Ëebulic 39839 34344

7

$h3A@@2|VTRTWr $h3A@@2|VTRTPs $h3A@@2|VTYPTt $h3A@@2|VRSXQu $h3A@@2|VTYPUq $h3A@@2|VTYPVx $h3A@@2|VTYPWu $h3A@@2|VTRRPu $h3A@@2|VTYQXq $h3A@@2|VTYQYx $h3A@@2|VTYRPt

VAL.HIJACINTA PREPARIRANA mešanica VAL.TUL.RESASTI Lambada oranžno rdeč VAL.TUL.BOTANIČNI Daystemon Tar VAL.HIJACINTA mešanica 31271 VAL. 8021 8k/zav rum./bel 10k/zav 8014 3k/zav3k/zav

31276

Tulipan mešanica barv

$h3A@@2|VTRTVu $h3A@@2|VTRTWr $h3A@@2|VTRTPs $h3A@@2|VTYPTt $h3A@@2|VRSXQu $h3A@@2|VTYPUq $h3A@@2|VTRSVv $h3A@@2|VTYPVx $h3A@@2|VTQQQv $h3A@@2|VTYPWu $h3A@@2|VTRSUy $h3A@@2|VTRRPu $h3A@@2|VRSXRr $h3A@@2|VTYQXq $h3A@@2|VTQQPy $h3A@@2|VTYQYx $h3A@@2|VTRSQq $h3A@@2|VTYRPt $h3A@@2|VTRSRx $h3A@@2|VTRSSu $h3A@@2|VRSXSy $h3A@@2|VTRSXp $h3A@@2|VTRSYw $h3A@@2|VTYPXr $h3A@@2|VRSXTv

8020

Pomladne »ebulnice

58

8005 34346

VAL.TUL.DARWIN Golden Oxford rumen VAL.TUL.GREIGII Gold West rumen 8k/zav VAL.TUL.GREIGII Pinocchio rdeč/bel 8k/zav 8k/zav VAL.AMARILIS roza 1/zav

8006

VAL.TUL.GREIGII Red Rid.Hood živo rdeč VAL.TUL.GREIGII Pinocchio rdeč/bel 8k/zav 8k/zav

8007

VAL.TUL.GREIGII Red Rid.Hood živo rdeč 8k/zav VAL.TUL.GREIGII mešanica 10k/zav

39841

VAL.TUL.GREIGII mešanica 10k/zav VAL.TUL.GREIGII Calypso oranz/rdeč 10k/zav

8012

VAL.TUL.VEČCV.NIZEK Praest.Tub.var.rdeč VAL.TUL.GREIGII Calypso oranz/rdeč 10k/zav 10k/zav

8013

VAL.TUL.VEČCV.NIZEK Praest.Tub.var.rdeč 10k/zav 34335 VAL.TUL.VEČCV.VISOK Toronto roza 8k/zav

8013

34334

Tulipan Toronto roza

39840

Tulipa sp.

VeËcvetni tulipani Nizki in zanimivi tulipani, ki imajo veË cvetov na enem cvetnem peclju. Sadimo jih v skalnjake in na grobove. Sadilna razdalja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: IX−XII »as cvetenja: IV−V Višina rastline: 25 cm

34334

121

34335

$h3A@@2|VTYPYy $h3A@@2|VTYQPu $h3A@@2|VTYQQr $h3A@@2|VTRPXs $h3A@@2|VTRQPv $h3A@@2|VTPWXr $h3A@@2|VTRQRp $h3A@@2|VTRQTt

34336

$h3A@@2|VTYPYy $h3A@@2|VTYQPu $h3A@@2|VTYQQr $h3A@@2|VTRPXs $h3A@@2|VTRQPv $h3A@@2|VTPWXr $h3A@@2|VTRQRp $h3A@@2|VTRQTt $h3A@@2|VTRQUq

VAL. oran

VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Prinses Irene oranž/rdeč 8k/za VAL.

34335 34336 34337 VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Prinses Irene VAL. VAL.TUL.VEČCV.VISOK Candy Club krem bel 34335 oranž/rdeč 8k/za 34337 VAL.TUL.VEČCV.VISOK Toronto 7k/zav roza 8k/zav 34336 VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Red Flair8k/za rde

$h3A@@2|VTYPYy $h3A@@2|VTYQPu $h3A@@2|VTYQQr $h3A@@2|VTRPXs $h3A@@2|VTRQPv $h3A@@2|VTPWXr $h3A@@2|VTRQRp

Tulipan Candy Club Tulipan Prinses Irene Tulipan Red Flair Tulipan Yokohama VAL.TUL.VEČCV.VISOK Candy Club krem bel VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Yokohama VAL.ru VAL.TUL.VEČCV.NIZEK Antoinette kremno bel z oranæen z rdeËimi rdeË rumen 34336 VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Red Flair8k/zav rdeč 10k/zav 7k/zav 34337 7982 karm rum.bel/oranz.rd. 8k/zav roænatimi robovi zublji Tulipa sp. Tulipa sp. Tulipa sp. Tulipa sp. VAL.TUL.VEČCV.NIZEK Antoinette 34337 rum.bel/oranz.rd. 8k/zav

VeËcvetni tulipani Nizki in zanimivi tulipani, ki imajo veË cvetov na enem 7982 cvetnem peclju. Sadimo jih v skalnjake in na grobove. Sadilna razdalja: 10 cm7984 Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: IX−XII »as cvetenja: IV−V 31265 Višina rastline: 25 cm 7986

VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Yokohama rumen VAL.TUL.TRIUMPH be VAL. Enojni zgodnji tulipani Enojni zgodnji tulipaniJudith Leyster 8k/zav karm.roz.8k/za 7984 7k/za Imajo kratko in kompaktno Imajo kratko in kompaktno Enojni zgodnji tulipani Imajo kratko in kompaktno steblo, cvetovi so zelo lepi. steblo, cvetovi so zelo lepi. VAL.TUL.TRIUMPH Judith Leyster belVAL.TUL.TRIUMPH Dreaming Maid v VAL. razdalja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm steblo, cvetovi so zelo lepi. Sadilna karm.roz.8k/za 7k/zav 7984 31265 bel/r Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm »as sajenja: IX−XII »as sajenja: IX−XII Globina sajenja: 10 cm VAL.TUL.TRIUMPH Dreaming Maid vijol./bel VAL.TUL.TRIUMPH Happy Generation VAL. »as cvetenja: IV−V »asbel/rdeča10k/zav cvetenja: IV−V »as sajenja: IX−XII 7k/zav 31265 7986 10k/ Višina rastline: 45−55 cm Višina rastline: 45−55 cm »as cvetenja: IV−V Višina rastline: 45−55 cm VAL.TUL.TRIUMPH Happy Generation 7982

VAL.TUL.TRIUMPH Kees Nelis rdeč/r 10k/zav VAL.

7986

bel/rdeča10k/zav

7988

VAL.TUL.TRIUMPH Kees Nelis rdeč/rumen rob VAL. 10k/zav VAL.TUL.TRIUMPH White Dream10k/ bel 7989

7988


39845

7991

34347

34348

34351

$h3A@@2|VRSXXt $h3A@@2|VTRQWu $h3A@@2|VTYRQq $h3A@@2|VTYRRx $h3A@@2|VTYRUy $h3A@@2|VTRRSv $h3A@@2|VRSXWw $h3A@@2|VTRRTs $h3A@@2|VRSXXt $h3A@@2|VTYQRy $h3A@@2|VTRQWu $h3A@@2|VTYQSv $h3A@@2|VTYRQq $h3A@@2|VTYQTs $h3A@@2|VTYRRx $h3A@@2|VTYQUp $h3A@@2|VTYRUy $h3A@@2|VRSXUs Tulipani $h3A@@2|VTRRSv $h3A@@2|VTRRTs $h3A@@2|VTYQRy $h3A@@2|VTYQSv $h3A@@2|VTYQTs $h3A@@2|VTYQUp $h3A@@2|VRSXUs Tulipani

39844 7998

$h3A@@2|VTYRRx $h3A@@2|VTYRUy $h3A@@2|VTRRSv $h3A@@2|VTRRTs $h3A@@2|VTYQRy $h3A@@2|VTYQSv $h3A@@2|VTYQTs $h3A@@2|VTYQUp $h3A@@2|VRSXUs

$h3A@@2|VTYRUy $h3A@@2|VTRRSv $h3A@@2|VTRRTs $h3A@@2|VTYQRy $h3A@@2|VTYQSv $h3A@@2|VTYQTs $h3A@@2|VTYQUp $h3A@@2|VRSXUs

34347

VAL.TUL.ENOJ.POZN. City of Vancouver VAL.TUL.ENOJ.POZN. Queen of Night VAL.TUL.ENOJ.POZN. Shirley 7997 34348 8k/za črno/vijol.10k/z 8k/zav 34351 VAL.TUL.ENOJ.POZN. Bastogne krembel rdeč 8k/zav

34348

VAL.TUL.ENOJ.POZN. Shirley bel z vijolič. VAL.TUL.ENOJ.POZN. City of Vancouver 7998 8k/zav 34351 VAL.TUL.ENOJ.POZN. Bastogne krembel rdeč 8k/zav 7997 VAL.TUL.POLNJEN ZGOD. Abb 8k/za

34351

VAL.TUL.ENOJ.POZN. City of Vancouver VAL.TUL.POLNJEN ZGOD. Mon VAL.TUL.ENOJ.POZN. Shirley bel z vijolič. 34338 Abba 8k/zav 7997 VAL.TUL.POLNJEN ZGOD. rdeč 7k/zav krembel 8k/za 7998 8k/zav

7997

VAL.TUL.POLNJEN ZGOD. MonteVAL.TUL.POLNJEN Carlo rumen VAL.TUL.ENOJ.POZN. Shirley bel z vijolič. ZGOD. Mon 34339 7998 8k/zav 34338 Abba 8k/zav rumen/rdeč 8k/zav VAL.TUL.POLNJEN ZGOD. rdeč 7k/zav

7998

Tulipan Abba rdeË

$h3A@@2|VTYRQq $h3A@@2|VTYRRx $h3A@@2|VTYRUy $h3A@@2|VTRRSv $h3A@@2|VTRRTs $h3A@@2|VTYQRy $h3A@@2|VTYQSv $h3A@@2|VTYQTs $h3A@@2|VTYQUp $h3A@@2|VRSXUs

VAL. TULIP. TRIUMPH Cairo oranz.bron. VAL.TUL.ENOJ.POZN. City of V VAL.TUL.ENOJ.POZN. Queen of Night 34351 34347 VAL.TUL.ENOJ.POZN. Bastogne krembel rdeč 8k/zav 8k/zav 34348 8k/za črno/vijol.10k/z

7997 7997

$h3A@@2|VTRQWu $h3A@@2|VTYRQq $h3A@@2|VTYRRx $h3A@@2|VTYRUy $h3A@@2|VTRRSv $h3A@@2|VTRRTs $h3A@@2|VTYQRy $h3A@@2|VTYQSv $h3A@@2|VTYQTs $h3A@@2|VTYQUp $h3A@@2|VRSXUs

7991

34338

Tulipa sp.

7998

34338 34339 34340 ZGOD. Monsella VAL.TUL.POLNJEN ZGOD. MonteVAL.TUL.POLNJEN Carlo rumen 34338 Abba 8k/zav rumen/rdeč 8k/zav 34340 VAL.TUL.POLNJEN ZGOD. rdeč 7k/zav 34339 VAL.TUL.POLNJEN POZNI Ups

VAL. TULIP. TRIUMPH favouriteMonsella Tulipan Monte Carlo Rem'sTulipan Tulipan Upstar Tulipan Mount VAL.TUL.POLNJEN Carlo rumen VAL.TUL.POLNJEN POZNI Mou ZGOD. Monsella bel/vijol. 8k/zav ZGOD. MonteVAL.TUL.POLNJEN rumen rumen z rdeËim roza Tacoma 34341 Upstar VAL.TUL.POLNJEN POZNI roza 7k/zav 34339 8k/zav 8k/zav rumen/rdeč 8k/zav 34340 robom bel Tulipa sp. Tulipa sp.

Pomladne »ebulnice

VAL. TULIP. TRIUMPH Cairo oranz.bron. Tulipa sp. Tulipa sp. bel VAL.TUL.POLNJEN POZNI Mount Tacoma VAL.TUL.POLNJEN ZGOD. Monsella VAL.TUL.POLNJEN POZNI Wir 8k/zavzgodnji tulipani 39845 Polnjeni zgodnji tulipani Polnjeni Polnjeni pozni tulipani 39842 34338 rumen/rdeč 8k/zav 34340 34341 Upstar8k/zav 8k/zav 34339 VAL.TUL.POLNJEN POZNI roza 7k/zav

So nizki in zgodnji tulipani s polnjenimi (vrstnatimi) 7991 cvetovi. 34339 34340 Sadilna razdalja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm 34347 »as sajenja: IX−XII 34340 34341 »as cvetenja: III−IV Višina rastline: 35−40 cm 34348 34341 34351 39842

122

7997

7998

34338

34339

34340

So nizki in zgodnji tulipani So srednje visoki in pozni Polnjeni zgodnji tulipani Polnjeni pozni tulipani VAL.TUL.ENOJ.POZN. Nightin zgodnji tulipani s polnjenimi (vrstnatimi) QueenSoofnizki tulipani s polnjenimi (vrst­ So srednje visoki in pozni POZNI WirosaVAL. vinsko rdečPOLNJENI POZNI TULIP. VAL.TUL.POLNJEN POZNI MountVAL.TUL.POLNJEN Tacoma bel črno/vijol.10k/z cvetovi. natimi) cvetovi. s polnjenimi (vrstnatimi) tulipani s polnjenimi (vrst­ 34341 Upstar8k/zav 8k/zav VAL.TUL.POLNJEN POZNI roza 7k/zav 39842 rd.vijol. 10k/zav Sadilna razdalja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm cvetovi. natimi) cvetovi. Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm VAL. TULIP. VAL.TUL.POLNJEN POZNI MountVAL.TUL.POLNJEN Tacoma bel POZNI Wirosa vinsko rdečPOLNJENI POZNI Blue Diamond Bastogne rdeč 8k/zav »as VAL.TUL.ENOJ.POZN. sajenja: IX−XII »as sajenja: IX−XII Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm 39842 rd.vijol. 10k/zav 8k/zav 8k/zav »as cvetenja: III−IV »as cvetenja: III−IV »as sajenja: IX−XII »as sajenja: IX−XII VAL.TUL.ENOJ.POZN. Vancouver Višina rastline: 35−40 cmCity of»as Višina rastline: 35−40 cm cvetenja: III−IV »as cvetenja: III−IV VAL.TUL.POLNJEN POZNI WirosaVAL. vinsko rdečPOLNJENI POZNI Blue Diamond TULIP. krembel 8k/za Višina rastline: 35−40 cm Višina rastline: 35−40 cm 8k/zav 39842 rd.vijol. 10k/zav

39842

$h3A@@2|VTYPYy $h3A@@2|VTYQPu $h3A@@2|VTYQQr $h3A@@2|VTRPXs $h3A@@2|VTRQPv $h3A@@2|VTPWXr $h3A@@2|VTRQRp $h3A@@2|VTRQTt $h3A@@2|VTRQUq $h3A@@2|VTPWYy $h3A@@2|VTRQVx

VAL.TUL.POLNJEN ZGOD. Monte Carlo rumen 34335 8k/zav

$h3A@@2|VTYPYy $h3A@@2|VTYQPu $h3A@@2|VTYQQr $h3A@@2|VTRPXs $h3A@@2|VTRQPv $h3A@@2|VTPWXr $h3A@@2|VTRQRp $h3A@@2|VTRQTt $h3A@@2|VTRQUq $h3A@@2|VTPWYy

34335

34336

$h3A@@2|VTYPYy $h3A@@2|VTYQPu $h3A@@2|VTYQQr $h3A@@2|VTRPXs $h3A@@2|VTRQPv $h3A@@2|VTPWXr $h3A@@2|VTRQRp $h3A@@2|VTRQTt $h3A@@2|VTRQUq $h3A@@2|VTPWYy $h3A@@2|VTRQVx $h3A@@2|VTYQVw

34336

$h3A@@2|VTYPYy $h3A@@2|VTYQPu $h3A@@2|VTYQQr $h3A@@2|VTRPXs $h3A@@2|VTRQPv $h3A@@2|VTPWXr $h3A@@2|VTRQRp $h3A@@2|VTRQTt $h3A@@2|VTRQUq $h3A@@2|VTPWYy $h3A@@2|VTRQVx $h3A@@2|VTYQVw $h3A@@2|VTYQWt

VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Prinse oranž/rdeč 8k/za

VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Prinses Irene oranž/rdeč 8k/za 34337 VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Red F

VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Prinses Irene VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Yokoh VAL.TUL.POLNJEN ZGOD. Monsella oranž/rdeč 8k/za 34337 VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Red Flair8k/zav rdeč 10k/zav 7982 rumen/rdeč 8k/zav 34336

34336

VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Yokohama rumen VAL.TUL.TRIUMPH Judith Leys VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Red Flair8k/zav rdeč 10k/zav 34337 Upstar 7982 karm.roz.8k/za 7984 VAL.TUL.POLNJEN POZNI roza 7k/zav

34337

ZGOD.Yokohama rumen VAL.TUL.TRIUMPH Judith Leyster belVAL.TUL.TRIUMPH Dreaming VAL.TUL.POLNJEN POZNI MountVAL.TUL.ENOJNI Tacoma bel 8k/zav 7982 karm.roz.8k/za 7k/zav 7984 31265 8k/zav

7982

Tulipan Wirosa vinsko rdeË 7984 s kremasto belimi konicami Tulipa sp.

VAL.TUL.POLNJEN ZGOD. Abba rdeč 7k/zav

34335

34335

34341 34341

VAL.TUL.ENOJ.POZN. Shirley bel z vijolič. VAL. TULIP. POLNJENI POZNI Blue Diamond 8k/zav rd.vijol. 10k/zav

31265

Polnjeni pozni tulipani So srednje visoki in pozni 7986 tulipani s polnjenimi (vrst­ natimi) cvetovi. Sadilna razdalja: 10 cm7988 Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: IX−XII »as cvetenja: III−IV 7989 Višina rastline: 35−40 cm 31264

7982 7984 31265 7986 VAL.TUL.TRIUMPH Judith Leyster belVAL.TUL.TRIUMPH Dreaming Maid vijol./bel VAL.TUL.TRIUMPH Happy Gen VAL.TUL.POLNJEN POZNI Wirosa vinsko rdeč karm.roz.8k/za 7984 7k/zav 31265 bel/rdeča10k/zav 7986 8k/zav

Tulipan Judith Leyster Tulipan Dreaming Tulipan Happy Tulipan Kees Nelis VAL.TUL.TRIUMPH Dreaming Maid vijol./bel VAL.TUL.TRIUMPH Happy Generation VAL.TUL.TRIUMPH Kees Nelis VAL. TULIP. POLNJENI POZNI Blue Diamond belo karmin roza Maid Generation rdeË z rumenim 7k/zav 31265 bel/rdeča10k/zav 7988 7986 10k/zav rd.vijol. 10k/zav belo vijoliËen bel z rdeËimi tankimi robom Tulipa sp. lisami Tulipa sp. Tulipa sp. VAL.TUL.TRIUMPH Happy Generation VAL.TUL.TRIUMPH Kees Nelis rdeč/rumen rob Triumph tulipani 7986 Enojni in veliki cvetovi so na dolgih pecljih. Sadilna razdalja: 10 cm 7988 Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: IX−XII »as cvetenja: IV−V 7989 Višina rastline: 40−50 cm

bel/rdeča10k/zav

7988

10k/zav

7989

VAL.TUL.TRIUMPH White Drea

Tulipa sp. Triumph tulipani Triumph tulipani Enojni in veliki cvetovi so na Triumph tulipani Enojni in veliki cvetovi so na VAL.TUL.TRIUMPH Kees Nelis rdeč/rumen rob VAL.TUL.TRIUMPH Orange Ca dolgih pecljih. dolgih pecljih. Enojni in veliki cvetovi so na 10k/zav VAL.TUL.TRIUMPH White bel 10k/zav 7989 31264Dream10k/zav Sadilna razdalja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm dolgih pecljih. Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm VAL.TUL.TRIUMPH Orange Cassini oranžen VAL.TUL.TRIUMPH Hemispher »asVAL.TUL.TRIUMPH sajenja: IX−XII »asrdeča sajenja: IX−XII Globina sajenja: 10 cm White bel 10k/zav 8k/za 31264Dream10k/zav 7990 »as cvetenja: IV−V »as cvetenja: IV−V »as sajenja: IX−XII Višina rastline: 40−50 cm Višina rastline: 40−50 cm »as cvetenja: IV−V VAL.TUL.TRIUMPH Orange Cassini oranžen VAL.TUL.TRIUMPH Hemisphere krembela do rastline: 10k/zav 31264 rdeča 8k/za 40−50 cm 7990 Višina VAL.TUL.TRIUMPH mešanica 1 34342 7990

VAL.TUL.TRIUMPH Hemisphere krembela do rdeča 8k/za VAL.TUL.TRIUMPH mešanica 34342 VAL.TUL.TRIUMPH Negrita vijo 34343 10k/zav


4

65

6

8

35 9

7982

7984

6

8

9

64

0

42

43

TULIPANE SADIMO NA SON»EN

DO DELNO PROSTOR VAL.TUL.TRIUMPH Dreaming Maid vijol./belSEN»ENHappy VAL.TUL.TRIUMPH Judith Leyster belVAL.TUL.TRIUMPH Generation 7k/zav karm.roz.8k/za 31265 bel/rdeča10k/zav Sadimo jih jeseni in vse do prve zmr­ zali. Tla za rast naj bodo srednje teæka,

31265

7986

VAL.TUL.TRIUMPH Kees Nelis rdeč/rumen rob cvetenje VAL.TUL.TRIUMPH Happy Generation Hrana za lepše 10k/zav bel/rdeča10k/zav 7988 VAL.TUL.TRIUMPH White Dream bel 10k/zavgnoji­ Pred sajenjem zemljo pomešamo z Valentin

7988

kate­­ re­ga se hranila poËasi Nikakor ne gno­ VAL.TUL.TRIUMPH Kees Nelis rdeč/rumen rob VAL.TUL.TRIUMPH OrangesprošËajo. Cassini oranžen jimo hlevskim gnojem, ki lahko Ëebulice “poæge”. VAL.TUL.TRIUMPH White Dream bels 10k/zav 10k/zav 7989 10k/zav

34335 7989

7989

zemlja pa ne bo zadræala dovolj vode za rast rastlin.

lom za blakonsko cvetje s podaljšanim delovanjem, iz

31264 VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.PrinsesGlobina Irene in razdalja sajenja VAL.TUL.TRIUMPH oranžen Hemisphere krembela VVAL.TUL.TRIUMPH laæja tla sadimo tulipane bolj globoko kotdov teæja. oranž/rdeč 8k/za Orange Cassini VAL.TUL.TRIUMPH White bel 10k/zav 31264Dream10k/zav rdeča je 8k/za Znano tudi, da globlje posajene Ëebulice bolje pre­

zimijo, spomladi pa razvijejo bolj Ëvrsto steblo. ObiËa­

VAL.TUL.ENOJNI Irene Hemisphere Tulipan White Dream Tulipan Orange ZGOD.Prinses Tulipan jno sadimo tulipane v globino 10−15 cm. Tudi razdalja VAL.TUL.TRIUMPH Hemisphere krembela do VAL.TUL.TRIUMPH oranžen 34336 VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Red Flair rdeč 10k/zav oranž/rdeč 8k/za Orange Cassini bel Cassini kremno bel do rdeË jeVAL.TUL.TRIUMPH pomembna. Tulipani bodo izgledali 31264 rdeča 8k/za 10k/zav 7990 mešanica 10k/zav najlepše, Ëe jih oranæen bomo posadili v skupine. Razdalja med Ëebulicami v Tulipa sp. Tulipa sp. 34337 7990

VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Prinses Irene VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Yokohama rumen skupini naj bo 10−15 cm. Tulipane lahko posadimo oranž/rdeč 8k/za ali lonce, ki jih postavimo na tudi v veËje posode VAL.TUL.TRIUMPH mešanica 10k/zav VAL.TUL.TRIUMPH Negrita vijoličen 8k/zav

Tulipa sp. VAL.TUL.TRIUMPH Hemisphere krembela do 34335 Triumph VAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Red Flair8k/zav rdečtulipani 10k/zav rdeča 8k/za

34342 bal­­kon ali teraso. Pri tem pazimo, da izberemo lonec, Enojni in veliki cvetovi so na Triumph tulipani ki pre­ na­ša tudi mraz. Za sajenje uporabimo Valentin VAL.TUL.TRIUMPH Judith Leyster belVAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Yokohama rumen pecljih. Enojni in veliki cvetovi so na dolgih zemljo za lonËnice.ZGOD.Red FlairVAL.HIJACINTA 34336 Sadilna VAL.TUL.ENOJNI rdeč 10k/zav Lady Derby svetlo ro karm.roz.8k/za 8k/zav 34366 razdalja: 10 cm dolgih pecljih. VAL.TUL.TRIUMPH Negrita vijoličen 8k/zav VAL.TUL.TRIUMPH mešanica 34343 10k/zav VAL.TUL.TRIUMPH Lucky Strike 8k/zav Globina sajenja: 10 cm VeËna nadloga − voluhar Sadilna razdalja: 10 cm VAL.TUL.ENOJNI rumen cvetliËni Dreaming Maid vijol./bel VAL.TUL.TRIUMPH bel- IX−XII Pogosto se zgodi, ZGOD.Yokohama da ima skrbno naËrtovan »asVAL.TUL.TRIUMPH sajenja: Globina sajenja: 10 cmJudith Leyster 8k/zav 34337 7k/zav karm.roz.8k/za VAL.HIJACINTA mešanica 3k/zav 8020 vrt spomladi precej drugaËno podobo, saj voluhar »as VAL.TUL.TRIUMPH cvetenja: IV−V »as VAL.TUL.TRIUMPH sajenja: IX−XII Lucky Strike 8k/zavtulipanove Ëebulice na razliËne konce vrta. Negrita vijoličen 8k/zav raznese Višina rastline: 40−50 cm »as cvetenja: IV−V ZaVAL.TUL.TRIUMPH zašËito Ëebulic zato ob sajenju uporabimo mreæo, Judith Leyster belVAL.TUL.TRIUMPH Happy Generation VAL.TUL.TRIUMPH Maid vijol./bel VAL.HIJACINTA PREPARIRANA meša Višina rastline: 40−50 Dreaming cm v katero damo Ëebulice in jih nato z mreæo vred posa­ 7982 karm.roz.8k/za 31265 bel/rdeča10k/zav 7k/zav 9983 3k/zav fižol 8021 dimo. Voluharja odganjajo tudi nekatere rastline: VAL.TUL.TRIUMPH Lucky Strike 8k/zav cesarski tulipan in narcise, ki jih najdemo v ponudbi VAL.TUL.TRIUMPH Dreaming Maid vijol./bel VAL.TUL.TRIUMPH Kees Nelis rdeč/rumen rob VAL.TUL.TRIUMPH Happy Generation VAL.TUL.BOTANIČNI Daystemon Tar Ëebulnic Valentin.

Enojni in veliki cvetovi so na dolgih pecljih. 37 Sadilna razdalja: 10 cm7982 34342 0 Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: IX−XII 7984 2 »as cvetenja: IV−V 34343 42 Višina rastline: 40−50 cm

65

$h3A@@2|VTRQPv $h3A@@2|VTPWXr $h3A@@2|VTRQRp $h3A@@2|VTRQTt $h3A@@2|VTRQUq $h3A@@2|VTPWYy $h3A@@2|VTRQVx $h3A@@2|VTYPYy $h3A@@2|VTYQVw $h3A@@2|VTYQPu $h3A@@2|VTYQWt $h3A@@2|VTYQQr $h3A@@2|VTRPXs $h3A@@2|VTRQPv $h3A@@2|VTPWXr $h3A@@2|VTRQRp $h3A@@2|VTRQTt $h3A@@2|VTRQUq $h3A@@2|VTPWYy $h3A@@2|VTRQVx $h3A@@2|VTYQVw $h3A@@2|VTYQWt

VAL.TUL.TRIUMPH Happy Generation VAL.TUL.TRIUMPH Dreaming Maid vijol./bel z VAL.TUL.TRIUMPH zadostnim deleæemKees humusa. V preteækih rob in pre­­vla­ Nelis rdeč/rumen bel/rdeča10k/zav 7k/zav 10k/zav 7986 ænih tleh bodo Ëebulice priËele gniti, preveË peš­Ëe­na

7988

36 Triumph tulipani 64

4 43

$h3A@@2|VTRPXs $h3A@@2|VTRQPv $h3A@@2|VTPWXr $h3A@@2|VTRQRp $h3A@@2|VTRQTt $h3A@@2|VTYPYy $h3A@@2|VTRQUq $h3A@@2|VTYQPu $h3A@@2|VTPWYy $h3A@@2|VTYQQr $h3A@@2|VTRQVx $h3A@@2|VTRPXs $h3A@@2|VTYQVw $h3A@@2|VTRQPv $h3A@@2|VTYQWt $h3A@@2|VTPWXr $h3A@@2|VTRQRp $h3A@@2|VTRQTt $h3A@@2|VTRQUq $h3A@@2|VTPWYy $h3A@@2|VTRQVx $h3A@@2|VTYQVw $h3A@@2|VTYQWt

VAL.TUL.TRIUMPH Judith Leyster belVAL.TUL.ENOJNI ZGOD.Yokohama rumen VAL.TUL.TRIUMPH Dreaming Maid vijol./bel karm.roz.8k/za 8k/zav 7984 7k/zav

Pomladne »ebulnice

2

$h3A@@2|VTYQQr $h3A@@2|VTRPXs $h3A@@2|VTRQPv $h3A@@2|VTPWXr $h3A@@2|VTRQRp $h3A@@2|VTRQTt $h3A@@2|VTYPYy $h3A@@2|VTRQUq $h3A@@2|VTYQPu $h3A@@2|VTPWYy $h3A@@2|VTYQQr $h3A@@2|VTRQVx $h3A@@2|VTRPXs $h3A@@2|VTYQVw $h3A@@2|VTRQPv $h3A@@2|VTYQWt $h3A@@2|VTPWXr Tulipani $h3A@@2|VTRQRp $h3A@@2|VTRQTt $h3A@@2|VTRQUq $h3A@@2|VTPWYy $h3A@@2|VTRQVx $h3A@@2|VTYQVw $h3A@@2|VTYQWt Tulipani

Nasvet

37

7984

10k/zav

$h3A@@2|VTYTPr $h3A@@2|VTRTVu $h3A@@2|VTRTWr $h3A@@2|VTRTPs $h3A@@2|VTYPTt $h3A@@2|VRSXQu $h3A@@2|VTYPUq $h3A@@2|VTYPVx $h3A@@2|VTYPWu $h3A@@2|VTRRPu $h3A@@2|VTYQXq $h3A@@2|VTYQYx $h3A@@2|VTYRPt

7k/zav

$h3A@@2|VRVSWs $h3A@@2|VQRSPw $h3A@@2|VRSXPx $h3A@@2|VRVTSt $h3A@@2|VRPYUq $h3A@@2|VRRPPy $h3A@@2|VRPYUq $h3A@@2|VTRRQr $h3A@@2|VTYRSu $h3A@@2|VTYRTr

7986

bel/rdeča10k/zav

7988

VAL.TUL.TRIUMPH Happy Generation VAL.TUL.TRIUMPH Kees Nelis rdeč/rumen rob VAL.TUL.BOTANIČNI Little Beauty 123 ci 31265 VAL.TUL.TRIUMPH White bel 10k/zav 10k/zav Čiče 9984 10k/zav 34330Dreambel/rdeča10k/zav

7989

VAL.TUL.TRIUMPH Kees Nelis rdeč/rumen rob VAL.TUL.TRIUMPH Orange Cassini oranžen VAL.TUL.BOTANIČNI Lady Jane roz./ 10k/zav 7986 Dream10k/zav VAL.TUL.TRIUMPH White bel 10k/zav 180163 10k/zav glad 39838

31264

VAL.TUL.TRIUMPH Hemisphere krembela do VAL.TUL.TRIUMPH Orange Cassini oranžen VAL.TUL.FOSTERIANA Candela rume 7988 VAL.TUL.TRIUMPH White2721 Dream10k/zav bel 10k/zav rdeča 8k/za 10k/zav moto 34331

7990

VAL.TUL.TRIUMPH Orange Cassini oranžen VAL.TUL.TRIUMPH Hemisphere krembela do 7989 10k/zav VAL.TUL.TRIUMPH mešanica rdeča 8k/za 2779 VAL.TUL.FOSTERIANA White Empero spom 34332 10k/zav

34342

VAL.TUL.TRIUMPH Hemisphere VAL.TUL.FOSTERIANA krembela do Orange Empe 31264 10k/zav rdeča 8k/za VAL.TUL.TRIUMPH Negrita 8k/zav VAL.TUL.TRIUMPH mešanica 2721 8k/zav Moto 34333 vijoličen

34342

34343

34343

7990

8014

7993

31561

rum./bel 10k/zav

7994

Leča

3831002642212

mešanica 7990 vijoličen VAL.TUL.TRIUMPH Lucky 8k/zav VAL.TUL.TRIUMPH Negrita 8k/zav 7994 10k/zav 7993 Strike VAL.TUL.TRIUMPH VAL.TUL.DARWIN Apeldorn rdečTulip 10k

Tulipan Negrita vijoliËen

Tulipan Lucky Strike Tulipan rdeË z belim robom mešanica barv 34342Strike 8k/zav VAL.TUL.TRIUMPH Lucky

Tulipa sp.

Tulipa sp.

Tulipa sp.

Triumph tulipani Enojni in veliki cvetovi so na dolgih pecljih. Sadilna razdalja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: IX−XII »as cvetenja: IV−V Višina rastline: 40−50 cm

Triumph tulipani 34343 Enojni in veliki cvetovi so na dolgih pecljih. Sadilna razdalja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: IX−XII »as cvetenja: IV−V Višina rastline: 40−50 cm

Triumph tulipani 34345 Enojni in veliki cvetovi so na dolgih pecljih. Sadilna razdalja: 10 cm 34346 Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: IX−XII »as cvetenja: IV−V Višina rastline: 40−50 cm

34344

Tulipan Apeldorn Tulipan Golden rdeË Apeldorn VAL.TUL.TRIUMPH Negrita vijoličen 8k/zav 34349 Tulip VAL.TUL.DARWIN Olympic Flame 8k rumen Tulipa sp.

Tulipa sp. Darwinovi tulipani VAL.TUL.TRIUMPH Lucky Strike VAL.TUL.DARWIN 8k/zav 34350 Tulip Red Impression rd Zelo bujno rastejo. Imajo Darwinovi tulipani velike cvetove v æivih bar­ Zelo bujno rastejo. Imajo VAL.TUL.DARWIN Golden Oxford rum vah. Cvetni listi so blešËeËi velike cvetove v æivih bar­ 8k/zav in svilnati. vah. Cvetni listi so blešËeËi Sadilna razdalja: 10 cm in svilnati. Globina sajenja: 10 cm Sadilna razdalja: 10 cm »as sajenja: IX−XII Globina sajenja: 10 cm »as cvetenja: IV−V »as sajenja: IX−XII Višina rastline: 45−55 cm »as cvetenja: IV−V Višina rastline: 45−55 cm


39838

34331

34332

34333

7993

$h3A@@2|VRSXQu $h3A@@2|VTYPUq $h3A@@2|VTYPVx $h3A@@2|VTYPWu $h3A@@2|VTRRPu $h3A@@2|VTYQXq $h3A@@2|VRSXVp $h3A@@2|VTYQYx $h3A@@2|VRSXYq $h3A@@2|VTYRPt $h3A@@2|VRSYPw $h3A@@2|VTPXSv $h3A@@2|VTYRVv $h3A@@2|VTYRWs Tulipani $h3A@@2|VTYRXp $h3A@@2|VTYRYw $h3A@@2|VTYSPs $h3A@@2|VRSYQt $h3A@@2|VTPXQr $h3A@@2|VTPXRy $h3A@@2|VTYSQp Tulipani

Pomladne »ebulnice

39843 34345 39846 34346

Tulipa sp.

124

34354

34355

34356

39848

31267

34333

VAL.TUL.FOSTERIANA Orange Emperor VAL.FRITILLARIA IMP.Ces.tuli VAL.TUL.FOSTERIANA White Emperor 34355 rdeč1k/zav 7993 VAL.TUL.DARWIN Apeldorn 10k/zav 8k/zav 8k/zav 8046

7993

VAL.TUL.FOSTERIANA Orange Emperor VAL.FRITILLARIA IMP.Ces.tuli 8k/zav 34356 Flame 34344 Olympic 8k/zav VAL.TUL.DARWIN Apeldorn 10k/zav 34367 rdečVAL.TUL.DARWIN 1k/zav

34344

VAL.TUL.DARWIN Apeldorn 10k/zav 39848 VAL.TUL.DARWIN Red Impression rdeč 8k/zav 34345 rdečVAL.TUL.DARWIN Olympic 8k/zav 31276 Flame VAL.TUL.GREIGII mešanica 30

39846 34346

31268

34357

34345

34346 31277 31267 VAL. TULIP. POLNJENI POZNI Yellow spider VAL.TUL.DARWIN Golden Oxford rumen VAL.TUL.DARWIN mešanica ru rum./zel. 7k/zav VAL.TUL.DARWIN Olympic 8k/zav 31267 34346 Flame 8k/zav VAL.TUL.DARWIN Red Impression rdeč 8k/zav 31277 30/zav

VAL. TULIP. Yellow spider VAL. DUOPACK Tulipan Red POLNJENI POZNI Tulipan GoldenTUL. TRIUMPH Tulipan VAL.TUL.DARWIN Oxford rumen rum./zel. 7k/zav Helmar&YokohamaGolden 7+7k/zav Impression rdeË Red Impression Oxford rumen mešanica visokih 31268 VAL.TUL.DARWIN rdeč 8k/zav 8k/zav 8042 tulipanov v rdeËih in Tulipa sp. Tulipa sp. VAL. DUOPACK TUL. TRIUMPH VAL. DUOPACK TUL. DARWIN Ollioules&Pink rumenih barvah VAL.TUL.DARWIN Golden Oxford rumen

Helmar&Yokohama Impression 7+7k/zav 39847 Darwinovi tulipani 7+7k/zav Darwinovi tulipani 8k/zav 8056

34354

31268

$h3A@@2|VTYRWs $h3A@@2|VTYRXp $h3A@@2|VTYRYw $h3A@@2|VTYSPs $h3A@@2|VRSYQt $h3A@@2|VTPXQr $h3A@@2|VTPXRy $h3A@@2|VTYSQp

VAL.TUL.FOSTERIANA Candela rumen VAL.TUL.FOSTERIANA Orange Emperor VAL.FRITILLARIA IMP.Ces.tuli 10k/zav 34354 34333 8k/zav 8k/zav VAL.TUL.FOSTERIANA White Emperor 8045 1k/zav

Darwinovi tulipani Zelo bujno rastejo. Imajo 39847 velike cvetove v æivih bar­ 31270 vah. Cvetni listi so blešËeËi in svilnati. 31270 34352 Sadilna razdalja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: IX−XII 34352 34353 »as cvetenja: IV−V Višina rastline: 45−55 cm 34353

$h3A@@2|VTQPYs $h3A@@2|VTRVYt $h3A@@2|VTRWPp $h3A@@2|VTYTQy $h3A@@2|VTQQUt $h3A@@2|VTQQWx $h3A@@2|VTRVVs $h3A@@2|VTRXQv $h3A@@2|VTRXRs $h3A@@2|VTRXSp $h3A@@2|VTRXTw

34332

39843 34345

Tulipan Olympic Flame rumen z rdeËimi lisami

$h3A@@2|VTYPVx $h3A@@2|VTYPWu $h3A@@2|VTRRPu $h3A@@2|VTYQXq $h3A@@2|VTYQYx $h3A@@2|VTYRPt

VAL.TUL.BOTANIČNI Lady Jane VAL.TUL.FOSTERIANA roz./rd. Candela rumen 10k/zav 34353 34332 VAL.TUL.FOSTERIANA White Emperor 8k/zav 10k/zav 31269 VAL.TUL.RESASTI mešanica 8

34344 34344

$h3A@@2|VTYPUq $h3A@@2|VTYPVx $h3A@@2|VTYPWu $h3A@@2|VTRRPu $h3A@@2|VTYQXq $h3A@@2|VRSXVp $h3A@@2|VTYQYx $h3A@@2|VRSXYq $h3A@@2|VTYRPt $h3A@@2|VRSYPw $h3A@@2|VTPXSv $h3A@@2|VTYRVv $h3A@@2|VTYRWs $h3A@@2|VTYRXp $h3A@@2|VTYRYw $h3A@@2|VTYSPs $h3A@@2|VRSYQt $h3A@@2|VTPXQr $h3A@@2|VTPXRy $h3A@@2|VTYSQp

34331

Tulipa sp.

34357

Zelo bujno rastejo. Imajo Zelo bujno rastejo. Imajo VAL. DUOPACK TUL. DARWIN Ollioules&Pink VAL.TUL.VIRIDIFLORA Green bel,zelen velike cvetove v æivih bar­ velike cvetove v æivih bar­ Spring Darwinovi tulipani Impression 7+7k/zav vah. Cvetni listi so blešËeËi vah.8k/zav Cvetni listi so blešËeËi Zelo bujno rastejo. Imajo 8057 in svilnati. in svilnati. velike cvetove v æivih bar­ VAL.TUL.VIRIDIFLORA Green bel,zelen10 cm Greenland VAL.TUL.VIRIDIFLORA roza,zelen Sadilna razdalja: 10 cm Spring Sadilna razdalja: vah. Cvetni listi so blešËeËi 8k/zav 8k/zav Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm in svilnati. 8058 »as sajenja: IX−XII »as sajenja: IX−XII Sadilna razdalja: 10 cm Greenland roza,zelen ArtistGlobina oranž/rdeč,zelen »asVAL.TUL.VIRIDIFLORA cvetenja: IV−V »asVAL.TUL.VIRIDIFLORA cvetenja: IV−V sajenja: 10 cm 8k/zav 8k/zav Višina rastline: 45−55 cm Višina rastline: 45−55 cm »as sajenja: IX−XII 8059 »as cvetenja: IV−V VAL.TUL.VIRIDIFLORA Artist oranž/rdeč,zelen VAL.TUL.LILIJSKI Elegant Lady krembel/roza Višina rastline: 45−55 cm 8k/zav

10k/zav

39843

34355

VAL.TUL.LILIJSKI Elegant Lady krembel/roza 10k/zav VAL.TUL.LILIJSKI White Elegans bel 8k/zav

39846

34356

VAL.TUL.LILIJSKI Mona Lisa rumen/rdeč VAL.TUL.LILIJSKI White Elegans8k/zav bel 8k/zav

39847

39848

VAL.TUL.LILIJSKI Mona Lisa rumen/rdeč VAL. TULIP. LILIJSKI Maytime roz.rd.vijol. 8k/zav 8k/zav

31270

31267

VAL. TULIP. LILIJSKI Maytime roz.rd.vijol. VAL.TUL.PAPAG. Texas Flame rumen/rdeč 8k/zav 8k/zav

34352

31268

VAL.TUL.PAPAG. Texas Flame rumen/rdeč VAL.TUL.PAPAG. Roccoco temnordeč/zelen 8k/zav 34358 7k/zav

$h3A@@2|VTYSRw $h3A@@2|VTQPYs $h3A@@2|VTRVYt $h3A@@2|VTRWPp $h3A@@2|VTYTQy $h3A@@2|VTQQUt $h3A@@2|VTQQWx $h3A@@2|VTRVVs

34353

Tulipan Texas Flame rumen z rdeËimi VAL.LILIUM CANDIDUM bela/l lisami Tulipa sp.

VAL.AMARILIS rdeč 1/zav

Papagajevi tulipani Imajo znaËilne, svojevrstno nakodrane oblike cvetov. VAL.AMARILIS oranž 1/zav Sadimo jih v vrtu in so zelo lepi tudi za rez. Sadilna razdalja: 10 cm VAL.AMARILIS bel 1/zav Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: IX−XII »asVAL.AMARILIS cvetenja: IV−Vroza 1/zav Višina rastline: 45−55 cm

$h3A@@2|VRSXVp $h3A@@2|VRSXYq $h3A@@2|VRSYPw $h3A@@2|VTPXSv $h3A@@2|VTYRVv $h3A@@2|VTYRWs $h3A@@2|VTYRXp $h3A@@2|VTYRYw $h3A@@2|VTYSPs $h3A@@2|VRSYQt $h3A@@2|VTPXQr $h3A@@2|VTPXRy $h3A@@2|VTYSQp

VAL.TUL.RESASTI Lambada or 8k/zav

34357 34358 31269 34354 Lambada oranžno rdeč VAL.TUL.PAPAG. Roccoco temnordeč/zelen VAL.TUL.PAPAG. Apricot Parrot VAL.TUL.RESASTI oranž/zelen 34358 8k/zav 7k/zav 31269 VAL.TUL.RESASTI mešanica 8 8k/zav 34357 34354

$h3A@@2|VTYSRw $h3A@@2|VTQPYs $h3A@@2|VTRVYt $h3A@@2|VTRWPp $h3A@@2|VTYTQy $h3A@@2|VTQQUt $h3A@@2|VTQQWx

Tulipan Roccoco Tulipan Apricot Parrot Tulipan Lambada VAL.TUL.PAPAG. Apricot Parrot oranž/zelen temno rdeË z ognjeno oranæno roza oranæno rdeË 31269 8k/zav rdeËim robom z zelenimi progami Tulipa sp. Tulipa sp. Papagajevi tulipani Imajo znaËilne, svojevrstno nakodrane oblike cvetov. Sadimo jih v vrtu in so zelo lepi tudi za rez. Sadilna razdalja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: IX−XII »as cvetenja: IV−V Višina rastline: 45−55 cm

Tulipa sp.

8045

Resati tulipani 8046 Cvetovi imajo resasto nare­ Papagajevi tulipani Imajo znaËilne, svojevrstno zljane in zgubane robove, zato je videti, kot bi bili nakodrane oblike cvetov. 8046 34367 Sadimo jih v vrtu in so zelo vrhovi cvetov posuti z barvitimi, neenakomerno lepi tudi za rez. Sadilna razdalja: 10 cm34367 velikimi kristalËki. 31276 Sadilna razdalja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: IX−XII »as cvetenja: IV−V 31276 »as sajenja: IX−XII 31277 »as cvetenja: IV−V Višina rastline: 45−55 cm Višina rastline: 50 cm 8045

31277

8042

Tulipan Tulipan Elegant Lady VAL.FRITILLARIA IMP.Ces.tuli mešanica barv kremno bel VAL.TUL.RESASTI mešanica 1k/zav 34355 8k/zav z roænatimi konicami Tulipa sp.

Tulipa sp. rdeč VAL.FRITILLARIA IMP.Ces.tulip.Rubra VAL.FRITILLARIA IMP.Ces.tuli Resati tulipani 1k/zav 1k/zav 34356 Cvetovi imajo resasto nare­ Lilijski tulipani zljane in zgubane robove, S svojimi cvetovi spomi­ VAL.FRITILLARIA IMP.Ces.tulip.Aurora oranž VAL.FRITILLARIA IMP.Ces.tuli zato je videti, kot bi bili njajo na nekatere oblike lilij. 1k/zav 1k/zav 39848 vrhovi cvetov posuti z Stebla so viso­ka, tanka in barvitimi, neenakomerno moËna. VAL.FRITILLARIA IMP.Ces.tulip.Lutea rumen velikimi kristalËki. Sadilna razdalja: 10 cm 1k/zav VAL.TUL.GREIGII mešanica 30 31267 Sadilna razdalja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm Globina sajenja: 10 cm »as sajenja: IX−XII VAL.TUL.DARWIN mešanica ru »asVAL.TUL.GREIGII sajenja: IX−XII mešanica cvetenja: IV−V 30k/zav 31268 »as30/zav »as cvetenja: IV−V Višina rastline: 45−55 cm Višina rastline: 50 cm VAL.TUL.DARWIN mešanica rumeni, rdeči 30/zav

34357

VAL.LILIUM CANDIDUM bela/l


70

52

53

54

34355

VAL.TUL.VIRIDIFLORA Greenland roza,zelen VAL.TUL.VIRIDIFLORA Spring Green bel,zelen 39843 8k/zav 8k/zav

34353

VAL. TULIP. POLNJENI POZNI Yellow spider VAL. DUOPACK TUL. TRIUMPH VAL. VAL.TUL.VIRIDIFLORA Artist oranž/rdeč,zelen VAL.TUL.VIRIDIFLORA Greenland roza,zelen 39847 39843 rum./zel. 7k/zav 39846 Helmar&Yokohama 7+7k/zav Impr 8k/zav 8k/zav

34354

VAL. VAL. DUOPACK TUL. TRIUMPH VAL. DUOPACK TUL. DARWIN Olliou VAL.TUL.LILIJSKI Elegant Lady krembel/roza VAL.TUL.VIRIDIFLORA Artist oranž/rdeč,zelen 31270 8k/za 39846 Helmar&Yokohama 7+7k/zav 39847 Impression 7+7k/zav 10k/zav 8k/zav

34355

VAL. VAL. DUOPACK TUL. DARWIN Ollioules&Pink VAL.TUL.VIRIDIFLORA Spring Green VAL.TUL.LILIJSKI Elegant Lady krembel/roza 8k/za 39847 8k/zav 31270 VAL.TUL.LILIJSKI White ElegansImpression bel 8k/zav 7+7k/zav34352 10k/zav

34356

$h3A@@2|VRSXVp $h3A@@2|VRSXYq $h3A@@2|VRSYPw $h3A@@2|VTPXSv $h3A@@2|VTYRVv $h3A@@2|VTYRWs $h3A@@2|VTYRXp $h3A@@2|VTYRYw $h3A@@2|VTYSPs $h3A@@2|VRSYQt $h3A@@2|VTPXQr $h3A@@2|VRSXWw $h3A@@2|VTPXRy $h3A@@2|VRSXXt $h3A@@2|VTYSQp $h3A@@2|VTRQWu $h3A@@2|VTYRQq $h3A@@2|VTYRRx $h3A@@2|VTYRUy $h3A@@2|VTRRSv $h3A@@2|VTRRTs $h3A@@2|VTYQRy $h3A@@2|VTYQSv $h3A@@2|VTYQTs

39843

$h3A@@2|VRSXVp $h3A@@2|VRSXYq $h3A@@2|VRSYPw $h3A@@2|VTPXSv $h3A@@2|VTYRVv $h3A@@2|VTYRWs $h3A@@2|VTYRXp $h3A@@2|VTYRYw $h3A@@2|VRVSWs $h3A@@2|VTYSPs $h3A@@2|VQRSPw $h3A@@2|VRSYQt $h3A@@2|VRSXPx $h3A@@2|VTPXQr $h3A@@2|VRVTSt $h3A@@2|VTPXRy $h3A@@2|VRPYUq $h3A@@2|VTYSQp $h3A@@2|VRRPPy $h3A@@2|VRPYUq $h3A@@2|VTRRQr $h3A@@2|VTYRSu $h3A@@2|VTYRTr

39846

VAL. VAL. TULIP. POLNJENI POZNI Yellow Helm rum./zel. 7k/zav

31270 34352 34353 VAL. VAL.TUL.VIRIDIFLORA Spring Green bel,zelen VAL.TUL.VIRIDIFLORA Greenland ro VAL.TUL.LILIJSKI Mona Lisa rumen/rdeč 8k/za 34353 31270 8k/zav 34352 8k/zav VAL.TUL.LILIJSKI White Elegans8k/zav bel 8k/zav

Tulipa sp.TULIP. LILIJSKI Maytime Tulipa sp. Tulipa sp. sp. VAL.TUL.VIRIDIFLORA ArtistTulipa oranž/rdeč,zelen VAL.TUL.LILIJSKI Elegant Lady krem VAL.TUL.PAPAG. Texas Flame r