Issuu on Google+

Veliki vrtni katalog


5 6 8 12 16 17 20 24 26 36 38 48 51 54 58 61 63 65 68 73 74 77 78 80 84 88 89 90 94 95 96 102 107 108 132 134 138 140 143 144 149 150

Semenarna Ljubljana Kapusnice Korenovke Solatnice ŠpinaËnice »ebulnice Plodovke ZaËimbnice VeËja pakiranja vrtnin Pakiranja vrtnin v škatlah Cvetlice Vonj in okus Mediterana Pridih Azije v vašem vrtu Barvitost Mehike Profesionalna semena za vrtiËkarje Setveni koledar in mešani posevki − zelenjava Setveni koledar − diπavnice Setveni koledar − cvetlice Travne mešanice Semenski krompir Seme za zeleno gnojenje, krmnih rastlin in koruze Valentin Kapusnice Korenovke Solatnice ŠpinaËnice »ebulnice Plodovke StroËnice in sladka koruza ZaËimbnice Cvetlice Bio seme vrtnin, cvetlic in bio seme za kalËke Travne mešanice Okrasne Ëebulice Ekološka sredstva za pospeševanje rasti in varstvo rastlin Gnojila Zemlje Dodatna ponudba Terminator X Sredstva za varstvo pred škodljivci Bonami Hrana za male æivali


Spoštovani, Veliki vrtni katalog, ki je pred vami, predstavlja ponudbo Semenarninih blagovnih znamk semen, sredstev za nego in varstvo rastlin ter hrane za male æivali. Ponudba je namenjena tako zaËetnikom kot izkušenim vrtnarjem ter ljubiteljem narave in æivali. Katalog je aktu­alen skozi celo leto, tudi pozimi, ko se vrtnarjenje preseli v zašËitene prostore in ko je Ëas, da poskrbimo za hranjenje ptic v naravi. Iz bogate zakladnice domaËega znanja in mednarodnih izkušenj smo katalog obogatili s številnimi praktiËnimi nasveti za uspešno vrtnarjenje. Moænosti za aktivno vrtnarjenje so neskonËne!

SEMENARNA LJUBLJANA Z VAMI ÆE VE» KOT 100 LET Semenarna Ljubljana spada v vrh ponudnikov kakovostnih semen. Vztrajno si prizadevamo izboljšati kakovost proizvodnje hrane, hkrati pa s široko ponudbo razliËnih izdelkov tako v lastni maloprodaji kot veleprodaji skrbimo za kakovostno izrabo prostega Ëasa in urejenost bivalnega okolja. Semenarno Ljubljana smo organizirali po evropskih standardih semenarskih podjetij. Razvoj podjetja temelji na lastnih pridelkih, izdelkih in storitvah.

Blagovne znamke Pod blagovnimi znamkami Semenarna Ljubljana, Valentin, Terminator in Bonami ponujamo kakovostne, naravi prijazne izdelke za vrtnarjenje in poljedelstvo, hrano in opremo za male æivali ter izdelke za izrabo prostega Ëasa v naravnem in zdravem bivanjskem okolju. Hkrati razvijamo mreæo vrtnih centrov Kalia in kmetijskih trgovin Rodovita, kjer kupcem ponujamo celotno ponudbo naših izdelkov za vrt, polje in dom.

V Semenarni Ljubljana ohranjamo avto­­ htone slovenske sorte, udomaËene sorte in razvijamo nove slovenske sorte. Tako skrbimo za sorte, ki so tipiËne za naše podnebje in prehranjevalne navade. S tem prispevamo k bogastvu slovenskega genskega rastlinskega materiala. Vse sorte, ki so specifiËne za nas, so “æive”, to pomeni, da jih ljudje sejemo, vzgajamo in tudi uæivamo. Osnovno seme za veË kot 50 sort vrtnin vzgajamo na našem Selekcijskoposkusnem centru na Ptuju. Iz osnovnega semena razmnoæimo komercialno seme, ki ga prodajamo v naših vreËicah pod blagovnima znamkama Semenarna Ljubljana in Valentin.

Semenarna Ljubljana Semenarna Ljubljana je blagovna znamka za vse semenske izdelke, tako za seme vrtnin in cvetlic, poljšËin, mešanic za trate kot tudi za semenski krompir. Znotraj blagovne znamke Semenarna Ljubljana ponujamo tudi ekološko pridelana semena.

Z uspešnim semenarjenjem domaËih in tujih sort æe dobro stoletje gradimo zaupanje med domaËimi potrošniki. Zaradi svoje kakovostne ponudbe æe desetletja vzbujamo zanimanje tujih potrošnikov semen in smo med najboljšimi semenarskimi hišami v regiji in širše.

Valentin Valentin je blagovna znamka za vreËice s semeni vrtnin in cvetlic, okrasne Ëebulnice in vrtnice ter izdelke, ki jih potrebujemo za urejen vrt in rastline v domu. Znotraj blagovne znamke Valentin ponujamo tudi ekološke izdelke Valentin EKO in BIO. Terminator X Terminator X je blagovna znamka okolju in Ëloveku prijaznih sredstev za varstvo pred škodljivimi æuæelkami. Bonami Bonami je blagovna znamka hrane za male æivali. Kalia Vrtni centri Rodovita Kmetijske trgovine


Semenarna Ljubljana je blagovna znamka za vse semenske izdelke, tako za seme vrtnin, cvetlic in zelišË, poljšËin, mešanic za trate ter semenski krompir. Znotraj blagovne znamke Seme­nar­­na Lju­ bljana ponujamo tudi ekološko pridelana semena. Ponudba je namenjena vsem, ki jim je vrtnarje­ nje ali kmetovanje poklic, kot tudi tistim, ki so jim opravila na vrtu koristno razvedrilo po napornem delu. Dobro seme je temeljnega pomena za obilen in kakovosten pridelek. Zaradi organizirane pri­de­ lave, lastne dodelave in laboratorijskega nadzora blagovna znamka Semenarna Ljublja­na zago­­tavlja svojim kupcem visoko kakovost naj­razliË­nejših semen. Izbor sort in hibridov pod blagovno znamko Se­me­narna Ljubljana se iz leta v leto bogati. Za lju­bitelje vrtnarjenja in zdrave prehrane vsako leto pripravimo novosti v ponudbi semen in tako bogatimo moænosti pridelave razliËnih vrst zele­ njave, vzgojo posebnih cvetlic ter ureditev lepih, zelenih in gostih travnatih površin. Blagovna znamka Semenarna Ljubljana se za­v­ zema za kakovost æivljenja − zdravje in urejeno bivanjsko okolje. Legenda: DomaËa avtohtona sorta

Rastlina, primerna za setev v lonce

UdomaËena tradicionalna sorta

Rastlina, posajena v lonec, potrebuje oporo

Sorta Semenarne Ljubljana, ælahtni­te­lj sorte Cvetlica, znaËilna za slovenski vrt


kapusnice

CvetaËa Št. semen v gramu: 250−300

MALA VREČKA BZ SEMENARNA LJUBLJANA

KoliËina semena za setev: 0,3 kg/ha = 3 g/100 m² (vzgoja sadik); 0,5−1,2 kg/ha (direktna setev)

MALA VREČKA BZ SEMENARNA LJUBLJANA

MALA VREČKA Seme kali: 8−12 dniBZ SEMENARNA LJUBLJANA

182

182

Sadilna razdalja: 50 x 60 cm

183

»as pobiranja pridelka: Maj−oktober. 184 Dobri sosedje: Nizek fiæol, zelena, paradiænik, facelija.

BROKOLI

185

182

002868 2868

3831002610013

   183

CvetaËa 2869 Erfurtska

2868

   183

002869

2869 M. VREKA

BROKOLI

Bele, okrogle roæe pobi­ ramo pozno jeseni. Pri 185 dobri oskrbi da dober pridelek.

M. VREKA 2869



MALA VREČKA BZ SEMENARNA LJUBLJANA 186 2871

Brokoli Corvet F1 Zelje Ditmar Atria F1 Tucana F1 Slava Varaædinsko Futoško Ljubljansko Kitajsko zelje Nagaoka F1 Rde»e zelje Erfurtsko rano Holandsko pozno OHROVT Æelezna glava Taler F1 Vertus Kodrolistni ohrovt Kodrolistni BRSTI»NI OHROVT Herkules Lunet F1

Brokoli

CVETAČA 187

2872

182

2868

188

2873

Št. semen v gramu: 330−400

Brassica oleracea L. var.

Brassica oleracea L. var.



Seme kali: 8−12 dni

2869 2875

184

6210

190

2876

»as setve: Marec−april (zavarovan prostor); junij−julij (na prosto). BROKOLI »as presajanja: April−maj, julij−avgust (30−35 dni po setvi).

185



          

2871

CVETAČA M. VREKA 31 ZELJE DITMAR 187 2872

M.

187

182 2872 188 M. VREKA 31 ZELJE DITMAR

2868 M. VREKA 2873 10 34 ZELJE ATRIA F1

188

183 2873 189 M. VREKA 34 ZELJE ATRIA F1

M. 2869 KE M. VREKA 35 ZELJE TUCANA F1 2875 M. 10

189

M. 200−300 VREKA 3 CVETAA ERFURTSKA 10 184 6210 2875 VREKA 190 F1 M. 2876 M. VREKA 35 ZELJE TUCANA 10 42 ZELJE SLAVA

190

0,310kg/ha = 3 SNEŽNA M. setev: VREKA CVETAA 10 KEPA g/100 m² (vzgoja sadik); BROKOLI M. VREKA 2876 M. VREKA 42 ZELJE SLAVA 10 47 ZELJE VARAŽDINSKO

KoliËina semena za

0,4−0,6 kg/ha (direktna setev)

M. VREKA 11 CVETAA FREMONT F1 185 2870

kali: M. Seme VREKA 47 8−12 ZELJEdni VARAŽDINSKO

 10

M. M.

M. M.

M.

10

»as setve: Marec−april (zavarovan prostor); ZELJE, RDEČE ZELJE, OHROVT maj−julij (na prosto).

002870 2870

3831002610037



Sadilna razdalja: Brokoli 50 x 60 cm ZELJE, RDEČE ZELJE, OHROVT Corvet F1 »as pobiranja pridelka: 186 Julij−oktober.

Brassica oleracea L. var. 2871 italica

Dobri sosedje: Nizek fiæol, zelena, paradiænik, 187 facelija.

13

»as presajanja: April−maj, julij−avgust (30−35 dni po setvi)

002871

Sadilna razdalja: 50 x 60 cm

Zelje 2872 Ditmar

M. VREKA 13 BROKOLI CORVET 186 2871

187

»as pobiranja pridelka:

3831002610044

     10

31

M. Junij−oktober. VREKA 31 ZELJE DITMAR 188

Brassica oleracea var. capitata 10 2873 L.

Sredozemska vrtnina, ki dobro 2872 uspeva tudi v Slove­ niji. Oblikuje sivo zeleno roæo (cvetni poganjki) æe ca. 103 2873 dni po presajanju. Ko odreæemo glavno roæo, se tvorijo manjše stranske.

Dobri sosedje: Nizek fiæol, grah, kumare, ko­ M. VREKA 34 ZELJE ATRIA F1 renËek, facelija, rdeËa189 pesa, solata, zelena, špi­­ na­Ëa, paradiænik, krom­ M. pir, VREKA 35 ZELJE TUCANA 190 F1 endivija, por, blitva, kamilica, kumina, koper.

Zgodnja sorta, ki dozori v treh mesecih po presajanju. 10 2875 Ima srednje veliko, okroglo glavo neæno sladkega okusa. Lahko ga sadimo 10 2876 tudi pozno poleti.

189

2875

M. VREKA 42 ZELJE SLAVA

10

190

2876

M. VREKA 47 ZELJE VARAŽDINSKO

10

188

M.

CvetaËa za zgodnje spo­mla­ Srednje zgodnji evropski dansko in pozno jesensko hibrid (dozori ca. 104 dni M. VREKA 13 BROKOLI CORVET 2870 pridelovanje. Bele po presajanju) z belimi, ZELJE,roæe RDEČE ZELJE, OHROVT so teæke, kakovostne in okroglimi in kompaktnimi okusne. roæami. VREČKA BZCORVET SEMENARNA LJUBLJANA 186 2871 M. M. VREKAMALA 13 BROKOLI 10

Št. semen v gramu:

KoliËina semena za setev: 0,3 kg/ha = 3 183 g/100 m² (vzgoja sadik); 189 0,5−0,7 kg/ha (direktna setev)

M. 3 CVETAA ERFURTSKA KE

185 2870 M. VREKA 11 CVETAA FREMONT F1 10 botrytis botrytis

   in ohrovt   Zelje            186

Cveta»a Erfurtska Sneæna kepa Fremont F1

M.

3831002610020 M. 006210 VREKA 10 3831002611058 CVETAA SNEŽNA 184 6210 M. 3 CVETAA ERFURTSKA 10 KEPA

ZELJE, RDEČE ZELJE, OHROVT

ZELJE, RDEČE ZELJE, OHROVT

  

VREKA 10 CVETAA SNEŽNA 3 M.CvetaËa 10 M.CvetaËa 11 F 6210 VREKA 10 11 CVETAA FREMONT KEPA BROKOLI Sneæna kepa Fremont F1

184

Brassica oleracea L. var. 6210 botrytis

2870

2868

CVETAČA

»as setve: Marec−april (zavarovan prostor); junij−julij (na prosto). CVETAČA »as presajanja: April−maj, julij−avgust (30−35 dni po setvi).

CVETAČA

    

M.

M.

M.

M.

M.


6210



Zelje in ohrovt BROKOLI 185

185 2870 M. VREKA 11 CVETAA FREMONT F1

2870

OLI

5

2870

6

7

8

9

0

2871

2871

7

187

2872 188 M. VREKA 31 ZELJE DITMAR

002873

3831002610075

2873 189 M. VREKA 34 ZELJE ATRIA F1

M. VREKA 31 ZELJE DITMAR

1

M. VREKA 31 ZELJE DITMAR 2872

10 34 ZELJE ATRIA F1 M. VREKA

1

M. VREKA 31 ZELJE DITMAR 2872 188

10 34 ZELJE ATRIA F1 M. VREKA 2873

10 35 ZELJE TUCANA F1 M. VREKA

1

M. VREKA F1 2873 10 34 ZELJE ATRIA 189

10 35 ZELJE TUCANA F1 M. VREKA M. VREKA 10 42 ZELJE SLAVA 2875

     10

002875

187

3831002610105

002876

3831002610112

M. VREKA 10 42 ZELJE SLAVA 2875 VREKA 10 35 ZELJE TUCANA 190 F1 M. 2876 191

34 M.Zelje 35F1 M.Zelje 2875 VREKA 190 2876 VREKA 35 ZELJE TUCANA 10 Tucana F1 Slava

189

10

002878

3831002610136

                           

42 M.Zelje 10 47 ZELJE VARAŽDINSKO 47 Zelje VREKA 192 2879 10 Varaædinsko Futoško

Ker je zelje zgodno, je

Srednje zgodnja sorta »vrste, okroglo plošËate, rumeno zelene glave so uporabne sveæe in za kisanje. Sorta ni zahtevna, daje pa dober pridelek.

primerno (90−10010dni). M. VREKA za 47sveæo ZELJErabo. VARAŽDINSKO Naredi kompaktne, rahlo splošËene, okrogle glave æe okoli 60 dni po presajanju. Posadimo 4−8 sadik/m².

Je pozna in rodna, neza­ htevna sorta. Ima teæke in 194 Ëvrste, okroglo plošËate glave s tankimi in okusnimi listi. Zelo kakovo­stno kislo 195 zelje. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 196

Zelje in ohrovt

191

191

191

        

002881 2881

56

          192

          192

2879 193 M. VREKA 56 ZELJE FUTOŠKO

   ���       192 198

193 M. VREKA 56 ZELJE FUTOŠKO 2879 199

Srednje pozna sorta (95−100 dni). SplošËeno 2883 okrogle glave s finimi tan­ kimi listi so upora­bne sveæe in za kisanje. 2884 Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 2885

2878 2887

2879 M. VREKA 56 ZELJE FUTOŠKO 6211

M. VREK

M. VREK

M. VREK

M. VREK

M. VREK

M. VREK M. VREK GLAVA

M. VREK1 M. VREK

7

2881 M. VREK1 10 61 ZELJE KRANJSKO OKR. M. VREKA 2890 M. VREK

194 2883 M. VREK1 M. VREKA OKR. 10 69 ZELJE LJUBLJANSKO 2881 M. VREKA 10 61 ZELJE KRANJSKO 200 2891 M. VREK

195 2884 M. VREK 2881 M. VREKA 10 71 KIT.KAPUS NAGAOKA 10 61 ZELJE KRANJSKO 194 2883 M. VREKA F1 1 M. VREKA OKR. 10 69 ZELJE LJUBLJANSKO BRSTINI OHROVT

192

193 M. VREKA 56 ZELJE FUTOŠKO 2879

193

196 2885 M. VREK1 194 2883 M. VREKA F1 10 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN. M. VREKA 61 ZELJE KRANJSKO OKR. 10 69 ZELJE LJUBLJANSKO 195 2884 M. VREKA 2881 M. VREKA 10 71 KIT.KAPUS NAGAOKA M. VREK 201 2892 HERKULE

3831002610167

Zelje 2883 Ljubljansko

2878

2878

2878

1

10 47 ZELJE VARAŽDINSKO M. VREKA 2878 M. VREK1

42 ZELJE SLAVA

191 197

2879

6

188

Pozni hibrid, ki dozori v 145 2876 dneh po presajanju. Ima trde, plošËato okrogle glave, ki so vsestransko uporabne. OdliËno zelje za kisanje.

2

5

3831002610068

    

    

10

Brassica oleracea var. capitata Brassica oleracea var. capitata Brassica oleracea var. capitata Brassica oleracea var. capitata Brassica oleracea var. capitata 190 2876 M. VREKA 10 2875 M. VREKA 42 ZELJE SLAVA 10 47 ZELJE VARAŽDINSKO 193 2881 L. L. L. L. L.

2878

4

187

Zelje 2873 Atria F1

1

3

    

002872 2872

M. VREKA 13 BROKOLI CORVET 186 2871 ZELJE, RDEČE ZELJE, OHROVT

186 2871 M. VREKA 13 BROKOLI CORVET ZELJE, RDEČE ZELJE, OHROVT

186

M. VREKA 13 BROKOLI CORVET ZELJE, RDEČE ZELJE, OHROVT

10





LJE, OHROVT



kapusnice

4

194

002883 3831002610181 002884 3831002610198 002885 3831002610204 002887 3831002610228 M. VREK 197 2887 195 2884 M. VREKA 10 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. M. VREKA 69 ZELJE LJUBLJANSKO 10 71 KIT.KAPUS NAGAOKA 196 2885 M. VREKA 1 2883 M. VREKA F1 10 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN. GLAVA M. VREK 202 2894 F1

VREKA 101 OHROVT ŽELEZNA 69 M. Kitajsko 71 M. RdeËe zelje 72 M. RdeËe zelje 79 M. Ohrovt 101 M. VREK1 198 6211 196 2885 VREKA 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. 10 VREKA zelje 71 KIT.KAPUS NAGAOKA F1 10 197 2887 2884 VREKA 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN. 10 GLAVA Nagaoka F1 Erfurtsko rano Holandsko pozno Æelezna glava

195

Brassica oleracea var. capitata Brassica rapa L. subsp. Brassica oleracea var. capitata M. Brassica oleracea var. capitata Brassica oleracea L. var. VREKA 101 OHROVT ŽELEZNA 199 2890 197 2887 10 110 OHROVT TALER F1M. VREK1 2884 M. VREKA (Lour.) 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN. 10 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. 198 6211 M. VREKA 196 2885 M. VREKA 10 L. pekinensis Hanelt L. L. sabauda GLAVA Pozna sorta, primerna za solato, kisanje in 2885 skladišËenje. Cenjena zaradi okusnih listov in velikega pridelka. 2887 Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

8

6211

9

2890

197

198

199

200

Konec julija do zaËetka Sorta s kratko rastno dobo. Prava sorta za skladišËenje Nezahtevna srednje zgo­ M. VREKA 101sejemo OHROVT avgusta ga sejemo na gredo Po moænosti odŽELEZNA v2890 kleti. Ima izrazito vijo­TALER li­200 F1M. dnja sorta, ki ne prezimi. 2891 198 6211 M. VREKA OHROVT 10 114 M. VREKA 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. 10 199 VREKA OHROVT VERTUS M. VREK1 2887 10 110 GLAVA v vrste. Kasneje redËimo na marca do zaËetka junija. Ëa­­sto rdeËo glavo. Veliki Naredi majhne, rumeno razdaljo 30 x 30 cm. Raste Glave reæemo od poznega pridelki. zelene glave. M. VREKA 101 OHROVT ŽELEZNApoletja do zgodnje jeseni. 60−65 dni. V kolobarju BRSTINI OHROVT 199 2890 VREKA VERTUS 10 115 OHROVT KODROLISTNI 10 110 OHROVT TALER 200 F1M. 2891 M. VREKA 1 6211 M. VREKA 10 114 OHROVT GLAVA sledi krompirju, korenËku, Primerna za sveæo rabo. grahu, nizkemu stroËjemu M. VREK fiæolu. Ima 110 kompaktno, 201 2892 200 F1M. 2891 M. VREKA 10 M. VREKA OHROVT TALER 10 114 OHROVT BRSTINI OHROVT 2890 VREKA VERTUS 10 115 OHROVT KODROLISTNI HERKULE pokonËno in široko glavo. Zahteva tople jeseni. BRSTINI OHROVT M. VREKA 114 OHROVT VERTUS 10 115 OHROVT KODROLISTNI 201 2892 2891 M. VREKA

 10

202

M. VREKA 120 BRST.OHROVT

 

M. VREKA 120 BRST.OHROVT 2894 HERKULES

M. VREK 1 F1


                     

2881 VREKA Zelje in ohrovt 194 M. 2883

194

2883

195

2884

196

2885

197

2887

198

199

200

006211 6211

196

M. VREKA 101 OHROVT ŽELEZNA0,4−0,6 kg/ha = 4−6 g/100 10 197 2887 M. VREKA 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN. 10 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. 2885 M. VREKA 10 GLAVA m² (vzgoja sadik); 0,8−1

kapusnice 8

198

M. VREKA 101 OHROVT ŽELEZNA 199 2890 10 110 OHROVT TALER F1M. VREKA 6211 M. VREKA 10 114 OHROVT VERTUS GLAVA

199

191

BrstiËni ohrovt

197

198

KoliËina semena za setev: 0,3 kg/ha = 3 199 g/100 m² (vzgoja sadik); 0,5−0,7 kg/ha (direktna setev) 200

2878

192

Je zelo razširjena jesenska 2881 194 sorta za sveæo uporabo. 202 2892 ZnaËilna je modro zelena barva in nekoliko manjša 2883 195 M. VREKA 120listov. BRST.OHROVT nakodranost Sejemo 2894 HERKULES marca.

M. VREKA 56 ZELJE FUTOŠKO 2879

April−avgust (30−35 dni po setvi).

10 61 ZELJE KRANJSKO OKR. M. VREKA 10 Sadilna razdalja: 10

25 x 30 cm

»as 69 ZELJE LJUBLJANSKO 120 BRST.OHROVT

pobiranja pridelka: 10 Maj−november. 10 Dobri sosedje: Fiæol, grah,

Od pozne jeseni do pomla­

M. VREKA 69 ZELJE LJUBLJANSKO 10 71 KIT.KAPUS NAGAOKA 2883 M. VREKA F1rdeËa 10 pesa, solata, por, 122 BRST.OHROVT LUNET M. VREKA 120 BRST.OHROVT di pobiramo okusne, moËno M. VREKA 2894 10paradiænik, zelena, 10 špinaËa, F1 HERKULES

nakodrane liste (od spodaj redkvica, krompir. navzgor). Nima posebnih Kolerabica M. VREKA 71 KIT.KAPUS NAGAOKA F1 10 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN. 2884 M. VREKA 10 M. VREKA 122podnebja, BRST.OHROVT zah­ tev glede tal inLUNET 10 10Dunajska bela F1 Dunajska modra gnojenja.

2885

2887

6211

2890

2891

M. VREKAHoffmanova 101 OHROVT ŽELEZNA M. VREKA 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. 10 2887 GLAVA

198

M. VREKA 101 OHROVT ŽELEZNA okrogla 10Kranjska 6211 M. VREKA 110 OHROVT TALER F1 GLAVA

10

rumena

Strniš»na repa

10 Kolerabica

Kranjska podolgovata

199

M. VREKA 110 OHROVT TALER F1M. VREKA 10Koren»ek 2890 114 OHROVT VERTUS

10

200

Amsterdamski Nantes M. VREKA 114 OHROVT VERTUS M. VREKA 10Flaker 2891 115 OHROVT KODROLISTNI Ljubljansko rumeno

10

M. VREKA 115 OHROVT KODROLISTNI BRSTINI OHROVT

201

2892

 

002892

Sadilna razdalja: 50 x 50 cm.

BrstiËni ohrovt 120 BrstiËni ohrovt 122 2894 F1 Herkules Lunet F1

2892

10

Rumena maslena

197

»as presajanja: April−maj, julij−avgust201 (30−35 dni po setvi).

»as pobiranja pridelka: Oktober−februar.

»as setve: Februar−marec 10 prostor); (zavarovan april−julij (na prosto).

2884 M. VREKA 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN. 10koleraba 196 2885 M. VREKA 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. M. VREKA 122 BRST.OHROVT LUNET 10 (KAvla) F1

»as setve: Marec−april BRSTINI OHROVT (zavarovan prostor); maj (na prosto).

202

10

kali: 8−12 dni

191 2878 10 002890 3831002610266 002891 3831002610273 M. VREKA 56 ZELJE FUTOŠKO »as presajanja: 200 F1M. 2891 10 M. VREKA 110 OHROVT TALER 10 114 OHROVT VERTUS M. VREKA 2890 VREKA 10 115 OHROVT KODROLISTNI

110 Ohrovt 114 Kodrolistni ohrovt 115 BRSTINI OHROVT M. VREKA 114 OHROVT VERTUS 10 115 OHROVT 200 2891 M. VREKA KODROLISTNI Vertus Kodrolistni

196

Seme kali: 8−12 dni

kg/ha = 8−10 g/100 m² (direktna setev)

M. VREKA 101 OHROVT ŽELEZNA 198 6211 M. VREKA M. VREKA 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. 10 10 110 OHROVT TALER F1 2887 GLAVA Seme

 

Št. semen v gramu: 220−330

KoliËina semena za setev:

197

2879 VREKA 61 ZELJE KRANJSKO OKR. 10 2881 M. VREKA Brassica oleracea L. var. 192 Brassica oleracea L. var. 193 M. Brassica oleracea L. var. M. VREKA 201 2892 2891 M. VREKA 115 OHROVT KODROLISTNI 10 BRSTINI OHROVT sabauda sabauda sabellica HERKULES

2894

Št. semen v gramu:

196 2885 M. VREKA 10 M. VREKA 71 KIT.KAPUS NAGAOKA F1 10 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN. 2884 M. VREKA 10 79 RD.ZELJE HOLAND.POZ. 250−330

Pozni evropski hibrid 193 (dozori 120 dni po pre­ 201 STINI OHROVT sajanju). PlošËato okro­ gla glava zelene barve je 194 primerna za sveæo rabo 202 in 201 2892 kisanje. Jesenski hibrid, ki v toplih krajih prezimi. 195 202

10 Kolerabica

195

3831002611997

Ohrovt 2890 Taler F1

                    

195 2884 M. VREKA 69 ZELJE LJUBLJANSKO 10 71 KIT.KAPUS NAGAOKA M. VREKA F1 10 72 RD.ZELJE ERFURT.RAN.

korenovke

       

193

10

Peteršilj Berlinski srednje dolgi M. VREKA 120 BRST.OHROVT 10 HERKULESDomaËi listnik KOLERABA, REPA, KOLERABICA Mooskrause

3831002610280 M. 002894 002896 VREKA 1203831002610303 BRST.OHROVT M. VREKAzelena 122 BRST.OHROVT LUNET 203 2896 10 202 2894 10 HERKULES F1 Praška Belušna zelena Giant Pascal M. VREKA 122 BRST.OHROVT LUNET

 

Brassica oleracea L. var. gemmifera

Brassica oleracea L. var. gemmifera

Pozna sorta, ki razvije veliko okroglih in Ëvrstih brstov. Je odporen na mraz. Zamr­ znjenega ohranimo zelo dolgo.

Zgodnji hibrid z okroglimi in Ëvrstimi, svetlo zelenimi brsti. Sejemo do konca maja in presajamo najka­ sneje do zaËetka julija. Je odporen na mraz in gnitje.

10

Rde»a pesa Egiptovska Detroit Bikor Cylindra

204

205

pastinak 206 Dolgi beli gladki Redkvica Non plus Ultra 207 Saxa Ledena sveËa Lanquette 208 Redkev Zimska Ërna Poletna bela

3831002610327 M.

     

Kolerabica 2897 Dunajska bela

136

Brassica oleracea L. var. 2901ylodes gong

Spada v skupino zgodnji­h sort. 2902 Pobiramo jo zelo mlado. Pokanje lahko pre­ pre­Ëimo z rednim zaliva­ njem. 2903

2904

KO

M. KO

M. MA

M. OK

M. PO

M. HO

KORENČEK

M.


Kolerabica

Koleraba

5

6

7

8

203

2896

2896

     

002897 2897

204

0

1

2

ŠILJ

204

2897

205

2901

     

M. VREKA 136 2897 KOLERAB.DUNAJS.BELA

 StrnišËna repa                                             

M. VREKA 136 10 KOLERAB.DUNAJS.BELA KOLERABA, REPA, KOLERABICA

M. VREKA 138 203 KOLERAB.DUNAJS.MODRA KOLERABA, REPA, KOLERABICA

2896

    ���                10

M. VREK KOLERAB

203

M. VREKA 161 KOLERABA RUMENA M. VREKA 136 10 2896 204 2897 MAS. KOLERAB.DUNAJS.BELA

M. VREK 1 KOLERAB

204

M. VREKA 166 REPA KRANJSKA M. VREKA 138 10 2897 205 2901 10 OKROG. KOLERAB.DUNAJS.MODRA

M. VREK 1 MAS.

206

M. VREKA 136 2902 KOLERAB.DUNAJS.BELA

207

M. VREKA 138 2903 205 10 KOLERAB.DUNAJS.MODRA

M. VREKA 167 REPA KRANJSKA M. VREKA 161 KOLERABA RUMENA M. VREK 10 1 2901 206 2902 10 PODOL. MAS. OKROG.

3831002610334 M. 002901 002904 002902 002903 M. VREKA 1713831002610389 KOLERABA M. VREKA 1663831002611959 REPA KRANJSKA M. VREK M. VREKA 1613831002610396 KOLERABA RUMENA VREKA 1383831002610372 10 208 2904 1 206 2902 207 2903 10 205 2901 KOLERAB.DUNAJS.MODRA

MAS.

10

HOFFM.RUME.

OKROG.

PODOL.

M. VREKA 167repa REPA KRANJSKA M. VREKA 166 REPA KRANJSKA StrnišËna repa M. VREKA 161 KOLERABA161 RUMENA Kolerabica 138 Koleraba (kavla) Koleraba 166 StrnišËna 167 KOLERABA, REPA, 207 2903 208 KOLERABICA 2904 10 206 2902 10 (kavla) 171 2901 PODOL. OKROG. MAS. KORENČEK Dunajska modra Rumena maslena Hoffmanova rumena Kranjska okrogla Kranjska podolgovata

M. VREK 1 HOFFM.R

Brassica oleracea L. var. 207 2902ylodes gong

2896 Brassica napus ssp. rapifera Brassica napus ssp. rapifera Brassica rapa var. rapa 203 M. Brassica rapa var. rapa VREKA 171 KOLERABA M. VREKA 167 REPA KRANJSKA M. VREKA 180 KORENEK M. VREKA 166 REPA KRANJSKA 209 2906 10 KOLERABA, REPA, 208 KOLERABICA 2904 2903 10 10 AMSTERDAM. HOFFM.RUME. PODOL. OKROG. Je rumeno zelena koleraba Koleraba je zelena do rahlo Za takojšno uporabo, KORENČEK Koreni so podolgovati z

M. VREK KOLERAB 1

Podobna je Dunajski beli, le njena barva je modro208 2903 vijoliËasta.

s finim rumenim mesom. vijoliËna. Sejemo jo od maja kisanje in krmo. »e ima rdeËe vijoliËasto glavo. Je M. VREKA 136 203 2896 204 2897 KOLERAB.DUNAJS.BELA M. VREKA KOLERABA M. VREKA 167 KOLERABA, REPA Vsebuje precej suheKRANJSKA snovi do junija10na171 razdaljo 40 x 30 M. dovolj vlage, uspeva izvrstnega REPA, 210 KOLERABICA 2908 VREKA KORENEK NANTES 10 okusa ter odliËna 209 2906 10 189dobro 2904 HOFFM.RUME. PODOL. KORENČEK v vsakih tleh. in ima prijeten vonj. Da cm. Primerna je za krmo za kisanje.

2904

velik pridelek. Primerna

203 M. 171 KOLERABA je VREKA za takojšnjo uporabo 211 in KOLERABA, REPA, KOLERABICA HOFFM.RUME. KORENČEK skladišËenje. 203 209

2896 2906

ČEK

9

2896

              204 212

M. VREK 1 KOLERAB M. VREK AMSTERD

in kuho. Dobro prenese204 2896 skladišËenje. 2910 209 10

M. VREKA 136 Sorto vzdræujemo v Sorto vzdræujemo v M. VREKA 138 10 2897 205 2901 KOLERAB.DUNAJS.BELA KOLERAB.DUNAJS.MODRA M. VREKA 180 KORENEK Sloveniji. Sloveniji. M. VREKA 198 KORENEK210 FLAKEER 10 2906 2908 AMSTERDAM.

M. VREKA 136 2897 205 KOLERAB.DUNAJS.BELA M. VREKA 180 KORENEK 2911 210 AMSTERDAM.

M. VREKA 138 M. VREKA 161 KOLERABA RUMENA M. VREK 10 10 2901 1 206 2902 KOLERAB.DUNAJS.MODRA MAS. OKROG. M. VREKA 10 189 KORENEK NANTES 2908 M. VREKA 211 2910 M. VREK1 10 199 KORENJE LJ.RUMENO

M. VREK 1 MAS. M. VREK1

korenovke

4

KOLERABA, REPA, KOLERABICA

, KOLERABICA

3

203

2906

204 210

M. VREKA 138 M. VREKA 161 KOLERABA RUMENA M. VREKA 166 REPA KRANJSKA M. VREK 2897 10 205 2901 10 1 206 2902 207 2903 KOLERAB.DUNAJS.MODRA MAS. OKROG. PODOL. M. VREKA 180 KORENEK 2910 M. VREKA 198 KORENEK FLAKEER 212 2911 M. VREK1 2908 M. VREKA NANTES 10 10 189 KORENEK211 AMSTERDAM. PETERŠILJ

2908

205 211

M. VREKA 161 KOLERABA RUMENA M. VREKA 166 REPA KRANJSKA 2901 10 206 2902 207 2903 208 MAS. OKROG. 2911 2910 M. VREKA FLAKEER 10 M. VREKA 189 KORENEK NANTES 10 198 KORENEK212 PETERŠILJ

206 212

M. VREKA 166 REPA KRANJSKA M. VREKA 167 REPA KRANJSKA M. VREKA 171 KOLERABA 10 2902 207 2903 10 208 2904 OKROG. PODOL. HOFFM.RUME. KORENČEK 2911 M. VREKA 10 M. VREKA 198 KORENEK FLAKEER 10 199 KORENJE LJ.RUMENO PETERŠILJ

 KorenËek    Št. semen v gramu: 550−1200 2910

KoliËina semena za setev: 3,5 kg/ha; 40−60 207 g/100 m² 2911

M. VREKA 167 REPA KRANJSKA M. VREKA 171 KOLERABA 10 208 2904 209 PODOL. HOFFM.RUME. KORENČEK M. VREKA 199 KORENJE LJ.RUMENO 10 2903

Seme kali: 20−30 dniPETERŠILJ 208 »as setve: Februar−junij.

2904

KORENČEK

Sadilna razdalja: 4−6 x 25−35 cm

209 KORENČEK

»as pobiranja pridelka: Junij−november.

209

Dobri sosedje: Koper, endivija, grah, Ëesen, zelje, kreša, por, redkvica, redkev, solata, drobnjak,210 paradiænik, Ëebula, blitva. 211

212

PETERŠILJ

002906 2906

2906

210

3831002610419 M. 2908 VREKA 1803831002610433 KORENEK

   

KorenËek 2908 Amsterdamski Daucus carota L. 2910

M. VREKA 171 KOLERABA 209 HOFFM.RUME.

210

2908 AMSTERDAM.

211

2906

10

210

M. VREKA 167 REPA KRANJSKA M. VREK 10 1 2904 PODOL. HOFFM.R M. VREKA 199 KORENJE LJ.RUMENO 1

2906

    10

M. VREKA 180 KORENEK 2908 AMSTERDAM.

9

1

M. VREK AMSTERD

M. VREK1

M. VREKA 180 KORENEK 2908 211 AMSTERDAM.

10 189 KORENEK NANTES M. VREKA 2910 M. VREK1

002910

002911

3831002610457

3831002610464

10 189 KORENEK212 M. VREKA NANTES 10 198 KORENEK FLAKEER 2910 M. VREKA 2911 M. VREK1

180 KorenËek KorenËek Korenje KORENJE LJ.RUMENO 199 M. VREKA 189 KORENEK189 NANTES 10 198 KORENEK198 211 2910 M. VREKA FLAKEER 10 199 212 2911 M. VREKA PETERŠILJ Ljubljansko rumeno Nantes Flaker 212

Zgodaj razvije (tudi v tunelu) oranæno rdeËe korenËke manjše velikosti. Primeren 2911 PETERŠILJ tudi za poletno in jesensko pridelovanje.

Daucus carota L.

Daucus carota L.

Daucus carota L.

jih zrastejo veliki koren­ ki so10lahko teæki tudi veË kot 200 g. Primerni so za zimske potrebe: skladišËenje in industrijsko predelavo.

(do 30 cm), svetlo rumen koren. Zelo pozno korenje, primerno za skladišËenje, sveæo rabo in za krmo domaËih æivali. Izboljša okus juham. Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

M. VREKA 198 KORENEK FLAKEER 10 199 KORENJE LJ.RUMENO 2911 M. VREKA PETERŠILJ Oranæno rdeËi korenËek, s Pri dobrih rastnih pogo­ Velik

skoraj nevidnim stræenom.

Je VREKA sladkega,199neænega, Ëki, M. KORENJE LJ.RUMENO sveæega okusa. Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

10

1


Peteršilj Št. semen v gramu: 700−900 KoliËina semena za setev: 3−5 kg/ha; 80−100 g/100 m² Seme kali: 20−30 dni »as setve: Februar−junij; v lonËke celo leto. Sadilna razdalja: 10 x 20−30 cm »as pobiranja pridelka: 213 Maj−december (v lonËku celo leto). 214 Koristen nasvet: Sejemo plitvo (0,5 cm globoko). 215

ZELENA

korenovke

216

217

Seme za kalitev potrebuje vlago, toploto in zrak. Seme vsake vrtnine ima posebne 213 2914 M.zahteve, VREKAki211 jih PETERŠILJ moramo BERL.SR. upo­­­­­števati. Najpogostejše napake, ki jih napravimo pri setvi, so: 213 2914 M. VREKA 211 PETERŠILJ BERL.SR.D. 10 213 PETERŠILJ DOM.LIST 214 2915 M. VREKA • sejemo ob nepravem Ëasu, • sejemo v slabo pripra­vlje­no zemljo, 002914 3831002610495 002915 3831002610501 002916 3831002610518 M. VREKA 214 PETERŠILJ 214 2915 M. VREKA 10 pregloboko ali 2916 2914 M. VREKA 211 PETERŠILJ 215 BERL.SR.D. 10 213 PETERŠILJ DOM.LISTN. • sejemo MOOSKRAUSE preplitvo, • tla so presuha ali prevla­æna, M. VREKA 214 PETERŠILJ214 • seme10 iz domaËih zalog je Peteršilj 211 Peteršilj PETERŠILJ213 Peteršilj 215 2916 2915 M. VREKA 213 DOM.LISTN. 10 MOOSKRAUSE lah­ko staro in izgubi kali­ ZELENA Berlinski srednje DomaËi listnik Mooskrause vost, dolgi • ne upoštevamo, da neka­te­­ Petroselinum crispum (Mill.) Petroselinum crispum (Mill.) M. VREKA 214 PETERŠILJ 216 2917 M. VREKA 225 ZELENA 2916 10 ­re vrtnine kalijo zelo PRAŠKA dol­­go Fuss Fuss MOOSKRAUSE Petroselinum crispum (Mill.) ZELENA (korenËek npr. po­tre­­buje za Fuss Ima gladke, temno zelene Ima lepe, zelene, kodraste vznik tudi en mesec).

  

Št. semen v gramu: 2000−3300

 

 

218

2919

213 219

2914 2920

KoliËina semena za setev: 0,03−0,1 kg/ha 214 = 1 g/100 m² (vzgoja 220 sadik); 1,5 kg/ha (direktna setev)

2915 2921

215 dni 221

2916 2922

Seme kali: 20−25

»as setve: Marec−april (zavarovan prostor), ZELENA 222 maj (na prosto). »as presajanja: Maj−junij.

216

2919

217

»as pobiranja pridelka: September−november.

M. VREKA 211 PETERŠILJ BERL.SR.D. 10 2915 M.setev: VREKA 213 PETERŠILJ 10 12−20 kg/ha; DOM.LISTN. M. VREKA 266 RDEA PESA 2921 M. VREKA RDEA PESA BIKOR 10 221DETRIOT 2922 M. VREKA 260 RDEA PESA 10 262 150−200 g/100 m² ZELENA CYLINDRA

215 221

kali: dni M.Seme VREKA 21415 PETERŠILJ M. VREKA 213 PETERŠILJ DOM.LISTN. 10 216 2916 MOOSKRAUSE M. VREKA 266 RDEA PESA 2922 222BIKOR 2923 M. VREKA 262 RDEA PESA 10 »as setve: April−junij. CYLINDRA

3831002610525 217

2922

KoliËina semena za

 

2917 M. 10 10 272 PASTINAK DOL.BELI M. VREKA

Sadilna razdalja: M. VREKA 214 PETERŠILJ 10 217 2918 15 x 30 cm. MOOSKRAUSE M. VREKA 266 RDEA PESA 2923 M. VREKA 10 272 PASTINAK DOL.BELI GL CYLINDRA REDKVICA, REDKEV»as pobiranja pridelka:

10

Julij−oktober.

002918

kapusnice, kolerabica,

PASCAL

in buËe, kumare, šetraj, koper, kumina.

218

   

Apium graveolens L. var. 2919 dulce

    

pa jih kot soËivje dušimo

M. VREKA 257 RDEA PESA 220 na maslu. Pred mrazom, EGIPTOVS.

3831002610549 M.

     10

RdeËa pesa 2920 Egiptovska

257

Beta vulgaris L. 2921

10

Srednje zgodnja sorta z od septembra naprej, Pri belušni (belilni) zeleni ve­­likim gomoljem, ki je plo­ peso pazljivo populimo M. VREKApokonËne 257 RDEAzelene PESA uæivamo jo z 10 delom listnihPESA š­ Ëat, okrogel, temno rdeË, 221DETRIOT 2922 2920 M.in VREKA 260 RDEA 10 EGIPTOVS. pecljev shranimo v kleti, liste z debelimi listnimi s svetlimi kolobarij. Zelo v vlaænem pesku. Lahko peclji. Jeseni rastline za okusna. kuhano vlagamo v kis ali 10−14 dni zasujemo z M. VREKA 260 RDEA PESA DETRIOT 10 262 RDEA PESA 222BIKOR 2923 2921 M. VREKA 10 pa v rezinah zamrznemo. zemljo (spodnji del listov) oz. listne peclje poveæemo s

221

M. VREKA 266 RDEA PESA papirjem Ërno folijo. M. VREKAali 262 RDEA PESA BIKOR 10 2922 CYLINDRA REDKVICA, REDKEV

10

222

M. VREKA 266 RDEA PESA 2923 CYLINDRA

10

10 272 PASTINAK DOL.BELI GL M. VREKA

M. PA

10

3831002610532 M. VREKA 228 ZELENA BEL. GIANT002919 Ëesen,10Ëebula, buËke 218 2919

M. VREKA 225 ZELENA PRAŠKA 2918

VREKA 228 ZELENA BEL. GIANT 225 M. Belušna zelena 217 10 nasvet: Mlade 219 Koristen PASCAL RDEČA PESA, PASTINAK Giant Pascal rastlinice presadimo ali

Dobri sosedje:RDEČA Fiæol,PESA, PASTINAK Kakovosten, velik gomolj. grah, kapusnice (pred­ Meso je belo, okusno. vsem cvetaËa), por, Neæne liste uporabljamo219 218 2919 špinaËa, paradiænik, sveæe, posušene ali zamrz­ kumare, kamilica. njene kot zaËimbo za juhe. Koristen nasvet: Sadik219 2920 220 ne sadimo pregloboko.

221

M. 2916 M. VREKA 211 PETERŠILJ 215 BERL.SR.D. 10 MO M. VREKA 10 262 RDEA PESA BIKOR 2921 M. VREKA 10 260 RDEA PESA DETRIOT

2917 M. VREKA 225 ZELENA PRAŠKA M. VREKA 272 PASTINAK DOL.BELI GL Dobri 10 sosedje:RDEČA Fiæol,PESA, PASTINAK REDKVICA, REDKEV

Apium graveolens L.

2921

poznamo tudi na podlagi

2915 M. izkušenj). 10 260 RDEA PESA DETRIO M. VREKA

214 220

222 ZELENA

Zelena 2918 Praška

220

219

214 M. VREKA 257 RDEA PESA 2920 EGIPTOVS.

  

2914 M. VREKA 257 RDEA PESA 2920 220 EGIPTOVS.

            

002917 2917

   pesa    RdeËa            

213 219

216

2923

REDKVICA, REDKEV

Sadilna razdalja: 25−30 x 25−30 cm.

 

VREKA 228 ZELENA BEL. GIANT izredno aromatiËne 217 M. liste, ki nam sluæijo kotPRAŠKA M.Vedno Je zelo dobra sorta, pri­ 216 in 2917 VREKA 225 ZELENA 10 2918 PASCAL moramo izbrati pra­­­­vo liste, ki jih uporabljamo kot okras k jedem. Jeseni ga merna za pridelavo aro­ gostoto rastlin − med­­vr­st­ne zaËimbo za juhe, jajËne jedi, lahko presadimo v lonËke in razdalje (obi­Ëajno se­­­je­­mo matiËnih korenov in listov. M. VREKA 228 na ZELENA BEL. GIANT na gosto v vrsto in ka­­sne­­je omake, solate. kuhinjsko Uporabljamo jih za juhe,217 M. 2918 10 2917 VREKA 225 ZELENA PRAŠKA jih postavimo 10 PASCAL vrtnine in cvetlice ustre­zno RDEČA PESA, PASTINAK okno preko zime. solate in kot samo­stojne redËimo; gostote so nave­ jedi. 213 2914 M. dene na vreËicah s semeni M. VREKA 257 RDEA PESA M. VREKA 228 ZELENA BEL. GIANT Sorto 218 2919 2918 vzdræujemo v 10 in v razni literaturi o zele­njavi EGIPTOVS. PASCAL RDEČA PESA, PASTINAK in cvetlicah; pravilno gostoto Sloveniji. 218

Zelena

  

  

RDEČA PESA, PASTINAK

10

Nasvet

PRAVO­ »ASNA IN PRAVILNA SETEV

EG

M.

M.

M. CY

M.


6

2917

2918

  217

2917

9

0

1

M. VREKA 228 ZELENA BEL. GIANT M. VREKA 225 ZELENA PRAŠKA 10 2918 PASCAL RDEČA PESA, PASTINAK

M. VREKA 228 ZELENA BEL. GIANT 218 2919 PASCAL RDEČA PESA, PASTINAK

218

2919

217

M. VREKA 228 ZELENA BEL. GIANT 2918 218 2919 M. VREKA 225 ZELENA PRAŠKA 10 PASCAL RDEČA PESA, PASTINAK

2919

PASTINAK

8

  Pastinak                

     219

219

M. VREKA 257 RDEA PESA 2920 220 EGIPTOVS.

10

219

M. VREKA 257 RDEA PESA 2920 220 EGIPTOVS.

M. VREKA 257 RDEA PESA 2920 EGIPTOVS.

M. VREKA 257 RDEA PESA EGIPTOVS. SETEV

NA PRO­ STEM

1

10 260 RDEA PESA DETRIOT M. VREKA

Zemlja na gredi mora biti rahla, zraËna, drobne stru­­ kture, enakomerno vla­­æna 10 260 RDEA PESA DETRIOT M. VREKA 10 262 Dobra 2921 M.in VREKA RDEApri­ PESA BIKOR pognojena prava tal nam je poplaËana.

1

1

so navedeni na semenskih vreËicah, ven­­dar nam nave­ 002920 3831002610556 002921 3831002610563 002922 3831002610570 M. 002923 VREKA 2663831002610587 RDEA PESA deni datumi ne koristijo 220 2921 M. VREKA 10 10 272 PASTINAK DOL.BELI GL 221DETRIOT 2922 222BIKOR 2923 M. VREKA 2920 M. VREKA 260 RDEA PESA 10 262 RDEA PESA CYLINDRA prav dosti, Ëe vreme ni ugo­dno. Nestrpni vrtnarji, ki sejejo v hladno in pre­­­­ M. VREKA 266 RDEA PESA RdeËa pesa 260 RdeËa pesa 262 RdeËa pesa 266 M. Pastinak PASTINAK 272 10 272 221 2922 222BIKOR 2923 VREKA DOL.BELI vla­ GLæno 10 2921 M. VREKA 262 RDEA PESA 10 zemljo, so veli­ko­ CYLINDRA REDKVICA, REDKEV Detroit Bikor Cylindra Dolgi beli gladki krat razo­Ëarani. Dræimo se pre­­­prostega navodila: Beta vulgaris L. Beta vulgaris L. Beta vulgaris L. Pastinaca sativa L. M. VREKA 266 RDEA PESA za kalitev in rast rast­ 222 2923 M. VREKA 272 PASTINAK DOL.BELI GL 10 10 2922 CYLINDRA line potrebujejo ustrezno REDKVICA, Ima srednje velike, okrogle Æivo do temno rdeËa, po­­ REDKEV Podolgovata pesa. Na isti Ni zahteven, ne prenaša toploto in dovolj vlage.

hlevskega gnoja in dobro raste tudi na barjanskih tleh. Dolg, koniËast in bel koren lahko izkopavamo vso zimo. Svetlo rumeno do belo meso je zelo aro­ matiËno. Uporabljamo tudi aromatiËne zelene liste.

1

Sejati moramo vedno ob

M. VREKA 266 RDEA PESA M. VREKA 10 262 RDEA PESA BIKOR pra­vem10Ëasu. Termini setve 2921 M. VREKA 221DETRIOT 2922 10 260 RDEA PESA CYLINDRA

gomolje brez kolobarjev. dol­­­­govato okrogla. Pri­mer­ pridelovalni površini da Primerna je za zgodnje in ­naVREKA za zgodnje in pozno DOL.BELIveËji Odporna na 2923 M. 272 PASTINAK GL pridelek. 10 pozno pridelovanjeREDKVICA, (setev REDKEV pri­­delo­­vanje. Zelo dobro sušo. julija). Kakovostna sorta. se skladišËi. Je odliËna za Sorto vzdræujemo v Sorto vzdræujemo v vlaganje. Sloveniji. REDKEV Sloveniji. Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

2

10

10

1

Še nekaj velja: dokler se nam vrtna zemlja lepi na škornje, jo pustimo na miru. Seme posejemo, ga pri­­ ti­­­­­sne­­­mo v zemljo in na tan­­­­­­ko prekrijemo z ze­m­ljo. Pomembno je redno zali­va­ nje. Pogosto krivimo seme, da je slabo, ker ni kalilo, in vendar smo pozabili zalivati.

Redkvica

korenovke

7

216

Nasvet

NA

RdeËa pesa

11

Št. semen v gramu: 100−160 KoliËina semena za setev: 50−80 kg/ha; 180−250 g/100 m²

223

Seme kali: 15 dni 223

»as setve: Januar−april (ogrevan rastlinjak), april− september (na prosto). 223

Sadilna razdalja: 5 x 15 cm »as pobiranja pridelka:223 Marec−november. Dobri sosedje: Fiæol, ko­ren­Ëek, kreša, solata,224 para­diæ­nik, špinaËa, blitva, ka­pus­ni­ce, kolerabica, grah, kapucinka. 225 Koristen nasvet: Vlaæna tla prepreËujejo puhlost, olesenitev in odvraËajo 226 bol­haËe; redkvica se ob­ne­se v mešanih posev­ kih, npr. s solato, koren­227 Ëkom in krešo, za gred in mar­ki­ra­no setev (pri korenËku). 228

002925 2925

     

Raphanus sativus L.

2930

226

228

SOLATA

229 SOLATA

224

224

M. VREKA 288 REDKVICA NON PLUS 2926 M. VREK1 UL

M. VREK M. VREKA 288 REDKVICA NON PLUS 225 2927 10 297 REDKVICA SAXA 2926 M. VREKA 1 SVE. UL

UL

SVE.

M. VREKA 314 REDKVICA 314 LEDENARedkvica 288 Redkvica REDKVICA 297 227 2929 M. VREK1 225 2927 10 315 REDKVICA 315 226 9189 M. VREKA LANQUETTE M. VREKA 297 SAXA Redkvica 10 SVE. Saxa Ledena sveËa Lanquette

Zgodnja sorta. Okusne in soËne redkvice so velike, okrogle ter škrlatno rdeËe 227 9189 barve. 2929

     

     

     

M. VREK UL

3831002610600 M. 002926 002927 3831002610624 M. 009189 VREKA 3143831002612079 REDKVICA LEDENA VREKA 2883831002610617 REDKVICA NON PLUS M. VREK1 224 2926 M. VREKA SAXA 9189 10 225 2927 10 297 REDKVICA 226

Redkvica 2926 Non plus Ultra 2927

2925

2925

2925

Raphanus sativus L.

Raphanus sativus L.

Raphanus sativus L.

M. VREK M. VREKA 314 REDKVICA LEDENA 2930 9189 M. VREKA LANQUETTE 10 339 REDKEV ZIMSKA RNA 227 2929 M. VREKA 1 10 315 REDKVICA 228 BELA SVE.

Idealna za zgodnjo pride­ Dolga bela redkvica, Sejemo jo v rastlinjake, lavo v tunelu, topli gredi primerna za pridelavo v tunele in na prosto. Zgodnja M. VREKA 340 REDKEV POLETNA ali na prostem. OdliËen 228 rastlinjakih, tunelih in ZIMSKA na atraktivna 2929 M. VREKA REDKEV RNA 10 sorta, dozori ca. 2930 1 M. VREKA 315 REDKVICA LANQUETTE 10 339 BELA SOLATA vmesni posevek. prostem. Okusna in soËna. 35−50 dni po setvi. Okusne podolgovate redkvice so M. VREKA 340 REDKEV POLETNA svetlo rdeËe barve z belo M. VREK 229 2931 2930 10 M. VREKA 339 REDKEV ZIMSKA RNA 10 BELA SOLATA konico. Dolgo zdræijo in ne postanejo puhle. M. VREKA 340 REDKEV POLETNA 229 2931 BELA

2931

 230

  10

230

  

2932 M. VREK1 M. VREKA 355 SOLATA ATRAKCIJA

231 2933 M. VREK1 M. VREKA 355 SOLATA ATRAKCIJA 10 356 SOLATA BRAZILJANKA 2932 M. VREKA


223

2925

224

2926

225

2927

226

227

228

9189

     

002929 2929

3831002610648

Redkev 2930 Zimska Ërna

339

Solata

Solatnice

Redkev

229

»rna, okrogla redkev z belim mesom. Pobiramo jeseni 2931 in skladišËimo za zimsko uporabo. 2932

231

2933

korenovke

230

232

6212

223 233

2934

224 234

2926 2935

225

2927

226

9189

227

2929

12

228

SOLATA

229

2925

M. VREKA 297 REDKVICA SAXA

226

9189

KoliËina semena za setev: 0,5 kg/ha; 5−10 10 g/100 m² (vzgoja sadik);227 0,6−1 kg/ha; 15−25 g/100 m² (direktna setev)

2929

228

2930

Št. semen v gramu:

M. VREKA 314 REDKVICA LEDENA 10 SVE. Seme kali:

7−10 dni

»as setve: Februar−april prostor), april−junij (na prosto). SOLATA »as presajanja: April− 10 avgust−september 229 (zimske solate).

M. VREKA 339 REDKEV ZIMSKA RNA julij;

Sadilna razdalja: cm.

230

»as pobiranja pridelka: Junij−avgust, marec−maj223 231 (zimske solate). Dobri sosedje: Fiæol, 224 kumare, kole­ 232 rabica, redkvica, redkev, rdeËa pesa, špinaËa, 2926 225 paradiænik.

223 2925 koprc, grah, M. VREKA 355 SOLATA ATRAKCIJA 10

224 M. VREKA 356 SOLATA BRAZILJANKA

M. VREKA

10

233

Koristen nasvet: Nikoli ne sadimo pregloboko in ne 225 2927 226 upogibamo korenin. 234 358 SOLATA LJ.LEDENKA 10

226 9189 Solata M. VREKAAtrakcija 359 SOLATA LEDA Braziljanka M. VREKALjubljanska 288 REDKVICA NON PLUS 227 2929 UL M. VREKA 361 SOLATA ledenka DALMA.LEDENKA Leda Dalmatinska SAXA 2930 M. VREKA 297 REDKVICA 228 ledenka M. VREKA 370 SOLATA UNICUM Unicum kraljica LEDENA M. VREKAMajska 314 REDKVICA SVE. Great Lakes SOLATA Ameriška rjavka Nansen 2931 M. VREKAZimska 315 REDKVICA LANQUETTE rjavka 229 Posavka Vegorka 230 RNA 2932 M. VREKABistra 339 REDKEV ZIMSKA Berivka

redkve. 2932

231

2933

232

6212

2934

227

2929 M. M. VREKA 315 REDKVICA LANQUET

228

M. 2930 M. VREKA 339 REDKEV ZIMSKA RN BE

SOLATA

3831002610662 230

223

               

002932

M.

3831002610679

2932 M. M. VREKA 355 SOLATA ATRAKCIJA

2925

M.

Solata 2932 Atrakcija

355 Solata 356 UL 231 2933 M. M. VREKA 356 SOLATA BRAZILJANK Braziljanka

2925 Lactuca sativa L.

224 232

2933

M. VREKA 288 REDKVICA NON PLUS 2926 M. Lactuca sativa L. UL 6212 M. M. VREKA 358 SOLATA LJ.LEDENKA

Zgodnja, mehkolistna solata Poletna, krhkolistna solata. s trdimi glavicami. Gre NON PLUS Ima veliko, okroglo glavico z M. M. VREKA 288 REDKVICA 10 297 REDKVICA SAXA 2926 M. VREKA 225 2927 UL M. SV pozno nazobËanim robom. 233 2934 6212 v cvet. Pridelujemo M. VREKA 359listnim SOLATA LEDA DA jo tudi jeseni. Prenaša poletno vroËino in Sorto vzdræujemo v SAXA M. gre pozno v cvet. VREKA 314 REDKVICA LEDENA M. VREKA 297 REDKVICA 226 10 2927 9189 M. SVE. M. VREKA 361 SOLATA Sloveniji. Sorto vzdræujemo v 234 2935 M. 2934 DALMA.LEDENKA Sloveniji.

M. VREKA 314 REDKVICA LEDENA 10 315 REDKVICA LANQUET 9189 M. VREKA 227 2929 M. SVE. 2935 M. VREKA 370 SOLATA UNICUM

228

M. VREKA 340 REDKEV POLETNA M. VREKA 339 REDKEV ZIMSKA RNA 10 2930 BELA SOLATA M. VREKA 340 REDKEV POLETNA 229 2931 BELA

      10

10 10

SOLATA

10

229

10

230

M. VREKA 355 SOLATA ATRAKCIJA 10 356 SOLATA BRAZILJANK 2932 M. VREKA 231 2933 M.

10

231

M. VREKA 356 SOLATA BRAZILJANKA 10 358 SOLATA LJ.LEDENKA 2933 M. VREKA 232 6212 M.

2931

006212

230

3831002612000

Solata Leda

10

002934

3831002610693 M.

VREKA 361 SOLATA 361 359 M.Solata 10 2935 DALMA.LEDENKA Dalmatinska ledenka

M. VREKA 359 SOLATA LEDA 2934 234

Lactuca sativa L.

M. VREKA 361 SOLATA 2935 DALMA.LEDENKA

M.

M. VREKA 355 SOLATA ATRAKCIJA 2932 M.

M. VREKA 358 SOLATA LJ.LEDENKA 10 359 SOLATA LEDA 6212 M. VREKA 233 2934

Poletna, krhko­li­stna solata, ki dobro pre­naša vroËino in in gre pozno v cvet. Glavice M. gre pozno 370 v cvet. Glavice so 234 2935 VREKA SOLATA UNICUM M. VREKAEndivija 356 SOLATA BRAZILJANKA 10 so velike in trde. Listi so velike in kompaktne. Listi so Malan svetleËe rumene barve, rob sve­tle­Ëe rumene barve, rob Eskariol rumena lista je valovit in nazobËan. lista je valovit in nazobËan. M. VREKAEskariol 358 SOLATA LJ.LEDENKA 10 zelena Sorto vzdræujemo v Je izboljšana Ljubljanska DeËja gla­va Sloveniji. ledenka. Sorto vzdræujemo Pankalijerka v Sloveniji. M. VREKA 359 SOLATA LEDA 10 Motovilec Holandski ÆliËar M. VREKA 361 SOLATA Ljubljan­­ski DALMA.LEDENKA

2931

M. M. VREKA 315 REDKVICA 228 LANQUETTE 10 339 REDKEV ZIMSKA RN 2929 M. VREKA 2930 BE

10

10 10

2931

M. VREKA 340 REDKEV POLETNA BELA

227

3831002610655 M. VREKARadi» 3831002610686 340 REDKEV POLETNA 002933 231 2933 232 10 BELA Pan di Zucchero Castelfranco Treviški rdeËi Redkev 340 Solata 358 232 6212 233 Verona Poletna bela Ljubljanska ledenka Bianco di Milano Palla Rossa Raphanus sativus L. Lactuca sativa L. 233 2934 234 M. VREKATræaški 355 SOLATA ATRAKCIJA 10 2931 solatnik Hitro raste, æe po 7 tednih Poletna, krhko­listna solata, Palla Bianca uæivamo odliËne bele ki dobro pre­naša vroËino Averto

    

M. VREKA 314 REDKVICA LEDENA 9189 M. SVE.

229

002931

  

226

                    Solata             

M. VREKA 340 REDKEV POLETNA 25−30 x1030 BELA

002930 2930

   

(zavarovan M. VREKA 315 REDKVICA LANQUETTE 10

             

230

233

2927

M. VREKA 288 REDKVICA NON PLUS 10 700−1000 UL

Raphanus sativus L. SOLATA

225

Lactuca sativa L.

10 370 SOLATA UNICUM M. VREKA

Poletna, krhkolistna solata, ki dobro prenaša vroËino in gre pozno 10 v cvet. Glavice so velike in trde. Listi so temno zelene barve, rob lista je valovit in nazobËan. Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

DA

M.


2931 Solata

M. VREKA 355 SOLATA ATRAKCIJA

10

0

2932

M. VREKA 356 SOLATA BRAZILJANKA

10

1

2933

M. VREKA 358 SOLATA LJ.LEDENKA

10

2

6212

M. VREKA 359 SOLATA LEDA

10

3

2934

4

002935 2935

240

Solata

2937

2938

8

2939

2

3

235 242

2936 8108

236 243

237

2940

Lactuca sativa L.

236

M. VREKA 379 SOLATA MAJSKA 2937 M. VREK1 KRALJ.

M. VREKA 379 SOLATA MAJSKA 237 2938 M. VREK1 10 380 SOLATA GREAT LAKES 2937 M. VREKA KRALJ.

KRALJ.

238

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Poletna, krhkolistna solata, ki pozno uide v cvet. Velike glavice so 396 Ëvrste z zelenimi 2940 240 M. VREKA SOLATA NANSEN nazobËanimi listi. Primerna za transport.

Krhkolistna solata berivka z veliko rozeto. RdeËe rjave, M. VREKA 397 SOLATA ZIMSKA nagubane 241 2941 10 liste obtrgujemo. RJAVKA Ne prenese transporta in skladišËenja. 235

Lactuca sativa L.

M. VREKA 397 SOLATA ZIMSKA 240 2941 M. VREK1 2939 M. VREKA 10 239 2940 M. VREKA 381 SOLATA AMERIŠKA RJ. 10 396 SOLATA NANSEN RJAVKA

M. VREKA 397 SOLATA ZIMSKA 2941 M. VREKA 241 2942 10 RJAVKA

Mehkolistna, zimska solata. Zgodaj spomladi naredi fine, Ëvrste glavice. Jeseni 2942 10 398 M. VREKA SOLATA POSAVKAM. VREK1 jo sejemo dvakrat v razmiku M. VREK 14 dni. 2936 Sorto vzdræujemo v VEGORKAKRALJ. 242 8108 M. VREK1 398 SOLATA POSAVKA 10 399 SOLATA M. VREKA Sloveniji.

M. VREKA 379 SOLATA MAJSKA 236 2937 M. VREK1 235 2936 KRALJ. 243 2943 2942 M. VREKA 10 400 SOLATA BISTRA M. VREK1 242 8108 M. VREKA M. VREKA 398 SOLATA POSAVKA 10 399 SOLATA VEGORKA

235 242

M. VREKA 379 SOLATA MAJSKA 237 2938 M. VREK1 2936 10 380 SOLATA GREAT LAKES 236 2937 M. VREKA KRALJ. 8108 M. VREKA 10 415 SOLATA BERIVKA 243 2943 1 M. VREKA 399 SOLATA VEGORKA 10 400 SOLATA BISTRA M. VREKA RADIČ

236 243

M. VREKA 379 SOLATA MAJSKA 238 LAKES 2939 M.RJ. VREK1 2937 M. VREKA 10 381 SOLATA AMERIŠKA 237 2938 M. VREKA 10 380 SOLATA GREAT KRALJ. M. VREK 244 2944 2943 10 M. VREKA 400 SOLATA BISTRA M. VREKA 10 415 SOLATA BERIVKA ZUCCERO RADIČ

13

M. VREK M. VREKA 379 SOLATA MAJSKA 239 2940 237 2938 M. VREKA RJ. 10 396 SOLATA NANSEN 10 380 SOLATA GREAT 238 LAKES 2939 M. VREKA 1 2937 M. VREKA 10 381 SOLATA AMERIŠKA RJAVKA KRALJ. M. VREKA 418 RADI PAN DI 245 2945 M. VREK1 244 2944 2943 M. VREKA 415 SOLATA BERIVKA 10 ZUCCERO RADIČ

M. VREKA 397 SOLATA ZIMSKA 240 2941 M. VREK1 238 LAKES 2939 M. VREKA 10 M. VREKA 380 SOLATA GREAT 10 381 SOLATA AMERIŠKA 239 2940 2938 M. VREKA RJ. 10 396 SOLATA NANSEN RJAVKA M. VREKA 418 RADI PAN DI 246 2946 M. VREK1 244 2944 10 419 RADI CASTELFRANCO 245 2945 M. VREKA ZUCCERO

M. VREKA 397 SOLATA ZIMSKA 241 2942 10 398 SOLATA POSAVKAM. VREK1 2941 M. VREKA 10 RJAVKA M. VREKA 10 420 RADI TREVIŠKI RDEI 2946 M. VREKA 1 10 419 RADI CASTELFRANCO

239 2940 M. VREKA 381 SOLATA AMERIŠKA RJ. 10 396 SOLATA NANSEN 240 2939 M. VREKA M. VREKA 418 RADI PAN DI 245 2945 246 2944 ZUCCERO

239 245

M. VREKA 397 SOLATA ZIMSKA 242 8108 240 2941 M. VREKA 10 399 SOLATA VEGORKAM. VREK1 M. VREKA 396 SOLATA NANSEN 10 241 2942 M. VREKA 10 398 SOLATA POSAVKA 2940 RJAVKA 246 2946 M. VREKA 10 2945 M. VREKA 419 RADI CASTELFRANCO 10 420 RADI TREVIŠKI RDEI

240 246

2941 RJAVKA 2946

3831002610778

008108

3831002617135

002943

3831002610785

243 2943 M. VREKA 10 400 SOLATA BISTRA 10 398 SOLATA POSAVKA 242 8108 M. VREKA M. VREKA 10 399 SOLATA VEGORKA M. VREKA 420 RADI TREVIŠKI RDEI 10

397 Solata 398 Solata 399 SOLATA VEGORKA 399 Solata 400 SOLATA BISTRA 400 M.Solata 415 SOLATA BERIVKA 415 242 8108 M. VREKA 10 M. VREKA 398 SOLATA POSAVKA 10 243 2943 VREKA 241 2942 M. VREKA 10 RADIČ Posavka Vegorka Bistra berivka 242

Zimska, mehkolistna solata. Zgodaj spomladi pride­ lamo 8108 velike, Ëvrste glavice. 243 OdliËna sorta. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 2943 RADIČ

244

2944

                         

M. VREK KRALJ.

238 244

Č

4

236

10

3831002610754 M. 002941 VREKA 3973831002610761 SOLATA ZIMSKA 002942 241 2942

Solata 2941 Zimska rjavka 2942

                         

2936

                         

VREK 379 Solata 380 Solata 381 SOLATA AMERIŠKA 381 Solata 396 SOLATA NANSEN 396 M. 239 2940 237 2938 M. VREKA RJ. 10 238 LAKES 2939 M. VREKA 1 M. VREKA 380 SOLATA GREAT 10 RJAVKA Great Lakes Ameriška rjavka Nansen

Zgodnja, mehkolistna solata, ki prenese tudi manj ugodne rastne razmere.239 2939 Tudi za vzgojo v rastlinja­ kih. Velika glavica je trda in dobro zaprta. Da velik240 in 2940 kakovosten pridelek. Tudi jeseni. 241 Sorto 2941 vzdræujemo v Sloveniji. 2942

        

002940

2938

2936

235

2936

3831002610716 M. 002937 3831002610730 002939 3831002610747 VREKA 3793831002610723 SOLATA MAJSKA 002938 238 LAKES 2939 M.RJ. VREK1 2937 M. VREKA 10 381 SOLATA AMERIŠKA 237 2938 M. VREKA 10 380 SOLATA GREAT 10

                         

Lactuca sativa L.

241

RADIČ

7

1

237

Poletna, krhkolistna solata, ki dobro prenaša vroËino in gre pozno v cvet. Glavice 238so velike, trde in zelo okusne. Listi so temno zelene barve z rjavo rdeËimi pegami. 239 Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

6

002936

235

236 2936 M. VREKA 370 SOLATA UNICUM

370 Solata 236 2937 Majska kraljica

Lactuca sativa L.

2936

0

235

Solata Unicum

5

9

3831002610709

M. VREKA 361 SOLATA DALMA.LEDENKA

235

solatnice

     

9

 245

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

243 2943 M. VREKA 399 SOLATA VEGORKA 10 400 SOLATA BISTRA 8108 M. VREKA RADIČ Zimska sorta. V toplejših Zimska, krhkolistna solata.

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

244 2944 M. VREKA 10 415 SOLATA BERIVKA

   10

M. VREK1

1

M. VREK ZUCCERO

Krhkolistna sorta, ki jo Sejemo jo veËkrat zapored, krajih ali pokrita v Spomladi imamo lepe, sejemo spomladi in jeseni. na gosto v vrste. Liste VREKA 418aliRADI PAN So DI hladnejših krajih prezimi. zelene glavice z rjavimiBERIVKA Dobro prezimi. Glava je 245 M. obtrgavamo reæemo. 2945 M. VREK1 M. VREKA 400 SOLATA BISTRA M. 10 415 SOLATA 244 2944 2943 VREKA 10 ZUCCERO RADIČ Lepa, krhkolistna solata. pegami. zelo velika, plošËato okro­ dobrega okusa. Sorto vzdræujemo v Sorto vzdræujemo v gla, bledo zelene barve in M. VREKA 418 RADI PAN DI Sloveniji. Sloveniji. Ëvrsta. List je mehurjast,246 M. 2946 M. VREK1 244 2944 10 419 RADI CASTELFRANCO M. VREKA 415 SOLATA BERIVKA 10 245 2945 VREKA ZUCCERO listni rob je rahlo valovit in rdeËkast. Sorto vzdræuM. VREKA 418 RADI PAN DI 245 2945 M. VREKA 419 RADI CASTELFRANCO 10 420 RADI TREVIŠKI RDEI 246 2946 M. VREKA 1 jemo v 10 Sloveniji. 2944 ZUCCERO

 

M. VREKA 418 RADI PAN DI 246 2945 ZUCCERO

  

  

2946 M. VREKA 10 419 RADI CASTELFRANCO M. VREKA 10 420 RADI TREVIŠKI RDEI

10


RadiË

240

2941

241

2942

242

8108

243 »as setve: Marec−avgust (za rez), 21. 6.−10. 7. (glavnati radiË).

2943

Št. semen v gramu: 600−900 KoliËina semena za setev: 8−10 kg/ha; 15 g/100 m² Seme kali: 7−10 dni

»as presajanja: Julij−avgust. Sadilna razdalja: 30 x 40 cm

   

  

M. VREKA 398 SOLATA POSAVKA 10 399 SOLATA VEGORKAM. VREKA 2942 M. VREKA 10 400 SOLATA BISTRA 242 8108

242

M. VREKA 399 SOLATA VEGORKA 10 400 SOLATA BISTRA 8108 M. VREKA 243 2943

243

M. VREKA 400 SOLATA BISTRA 2943 RADIČ

244

M. VREKA 415 SOLATA BERIVKA 244 2944

2944

245 »as pobiranja pridelka: Maj−november (za rez), september−februar (glavnati radiË). 246

solatnice

Dobri sosedje: Paradiænik, visoki fiæol, korenËek, solata.

002944 2944

3831002610792 M. 002945 VREKA 4183831002610808 RADI PAN DI

   245

RadiË 2945 Pan di Zucchero

2945 ZUCCERO

246

   10

10

M. VREKA 418 RADI PAN DI ZUCCERO

M. VREKA 418 RADI PAN DI 2945 ZUCCERO

10 419 RADI CASTELFRAN M. VREKA

002946

002947

3831002610815

3831002610822

     

10 419 RADI CASTELFRANCO 247 2947 M. M. VREKA 10 420 RADI TREVIŠKI RDE 2946 M. VREKA

418 RadiË 419 RADI CASTELFRANCO 419 M.RadiË 420 RADI TREVIŠKI 420 RadiË 248 RDEI 2948 M. VREKA 10 246 2946 VREKA 10 Castelfranco Treviški rdeËi Verona

Cichorium intybus L. 2946

   245

10 415 SOLATA BERIVKA M. VREKA

10 415 SOLATA BERIVKA M. VREKA

RADIČ

RADIČ

244

 

241

Podolgovata, fina glavica s kompaktnim osrËjem. Pred­ stavlja izdatno in dragoceno solato za jesenske in zimske mesece, kajti na prostem lahko zdræi do decembra, skladišËimo pa ga do febru­ arja. Primeren za kuhanje.

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Podobno kot Palla Rossa jeseni oblikuje prikupne glavice, ki so zeleno rumene barve in imajo rdeËe pege. OdliËen za siljenje.

SuliËasti listi so primerni za rezanje. Jeseni oblikuje majhno rozeto, ki prezimi. 250 Je zelo okusen in odliËen za siljenje.

M. VREKA 420 RADI TREVIŠKI RDEI

10

249

251

252

421

Cichorium intybus L. 2949

Z zaporedno setvijo od marca do avgusta imamo celo 2950 poletje na voljo sveæe, zelene liste. Jeseni listi pordeËijo, spomladi pa oblikujejo koniËaste, rdeËe 2951 glavice odliËnega, rahlo grenkega okusa. Primeren tudi 2952 za siljenje.

M.

M.

M.

M.

M.

ENDIVJA

14

RadiË

247 254

247

247

247

247

248

249

250

2947

      248

002948 2948

3831002610839 249

2947

      248

      248

249 M. VREKA 421 RADI VERONA 2948

      248 255

2948 M. VREKA 421 RADI VERONA 249 256

               

M. VREKA 421 RADI VERONA 2948 2955

M. M.

M. M.

M. VREKA 10 422 RADI BIAN.DI MILAN 2949 M. M. 2956 GL

2949 M. VREKA 10 422 RADI BIAN.DI M. VREKA 10 423 RADI PALLA ROSSA 250 MILANO 2950 M. M. 257 2957 KO

M. VREKA 421 RADI VERONA 2948 249

10 422 RADI BIAN.DI 250 MILANO 2950 M. VREKA M. VREKA 10 423 RADI PALLA 2949 M. VREKA 10 424 RADI TRŽAŠKI SOLA 251ROSSA 2951 M. 258 8462 M.

002949

002950

3831002610846

3831002610853

002951

3831002610860

002952

3831002610877

M. VREKA 422 RADI BIAN.DI 10 423 RADI PALLA 251ROSSA 2951 M. VREKA 2949 M. VREKA 10 424 RADI TRŽAŠKI 250 MILANO 2950 M. VREKA 10 425 RADI PALLA BIANC 252 SOLAT. 2952 M. MOTOVILEC

RadiË 422 RadiË 423 RADI PALLA 423 RadiË 424 RADI TRŽAŠKI 424 RadiË 425 RADI PALLA 425 RadiË 426 RADI AVERTO 426 2949 M. VREKA 10 252 SOLAT. 2952 M. VREKA 250 2950 M. VREKA 10 251ROSSA 2951 M. VREKA BIANC 10 ENDIVJA Averto Bianco di Milano Palla Rossa Træaški solatnik Palla Bianca Cichorium intybus L. 2950

251

251

Sejemo ga lahko vse leto, hitro raste in oblikuje male, zelene glavice zelo prije­252 2951 tnega okusa. Prezimi na prostem.

252

2952

Cichorium intybus L.

254 ENDIVJA

2954

 255

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

liste, ki jeseni oblikujejo zeleno glavico. Prezimi na 2954 10 255 prostem.

Ima lepe, okrogle, zeleno rjavkasto rdeËe liste, ki jeseni oblikujejo vinskoESKAR.RUM M. VREKA 430 ENDIVIJA 2955 M. rdeËo glavico. Prezimi na prostem.

M. VREKA 424 RADI TRŽAŠKI 10 425 RADI PALLA BIANC 2951 M. VREKA 10 426 RADI AVERTO 252 SOLAT. 2952 M. VREKA 254 Okrogle glavice z vinsko Sveæa solata od poletjaENDIVJA Ima lepe, okrogle, zelene

rdeËimi listi so odliËnega in

do pomladi. Svetlo zeleni,

nekoliko gladki in10neæni listi seAVERTO dobro M. VREKAgrenkega 425 RADIokusa. PALLA BIANC 254 2952 M. VREKA 426 RADI ENDIVJA obrašËajo. Po redËenju Sejemo junija in julija ter pobiramo lepe glavice

jeseni in zgodaj pozimi. M. VREKA 426 RADI AVERTO 254

ENDIVJA

254

2947

2947

2947 2954

2954

  255

razvije koniËaste, zelene glavice. Sejemo na gosto, 10 255 2954 da listi ostanejo neæni in obeljeni. Dobro prezimi.

  

   

2954

     10

M.

M. 2955 M. VREKA M. VREKA 430 ENDIVIJA ESKAR.RUM. 10 432 ENDIVIJA ESKAR.ZEL 256 2956 GL

M. VREKA 442 ENDIVIJA DEJA M. 256 2956 M. VREKA 430 ENDIVIJA ESKAR.RUM. 10 432 ENDIVIJA ESKAR.ZEL. 2955 M. VREKA 10 257 2957 GLAVA KO

M. VREKA 442 ENDIVIJA DEJA M. VREKA 443 ENDIVIJA M. VREKA 430 ENDIVIJA ESKAR.RUM. 10 432 ENDIVIJA ESKAR.ZEL. 257 2957 2955 M. VREKA 10 256 2956 10 258 8462 KODR.PANKR. GLAVA

M.


8

9

0

1

2

Nasvet

Endivija

KORISTEN NASVET RadiËe za rezanje sveæih listov (Træaški solatnik, Verona, Treviški rdeËi) sejemo od marca do avgusta. Ko so rastline visoke 15−20 cm, reæemo. »e sejemo julija in avgusta v vrste in razredËimo na 5−8 cm, radiË spomladi oblikuje okusne glavice (rozete). Glavnate radiËe, ki oblikujejo glave jeseni ali247 pa spo­mladi, ko prezimijo (Palla Rossa, Pan di Zucchero in Castelfranco, 2947 248 Verona, Treviški rdeËi, Bia­n­­co di Milano in Palla Bianca), sejemo po 21. 249 2948 juniju do konca julija.

Št. semen v gramu: 650−750

Seme kali: 7−10 dni

»as presajanja: Avgust Sadilna razdalja: 30 x 50 cm

257

2957

008462 8462

M. VREKA 430 ENDIVIJA ESKAR.RUM. 10 424 RADI TRŽAŠKI SOLAT. 2950 M. VREKA 251 2951 M. VREK1

251

M. VREKA 432 ENDIVIJA ESKAR.ZEL. 10 425 RADI PALLA BIANC 2951 M. VREKA 252 2952 M. VREK1

252

M. VREKA 442 ENDIVIJA DEJA 10 426 RADI AVERTO 2952 M. VREKA GLAVA ENDIVJA

3831002612048 254

Endivija

      Motovilec

M. VREKA 2950

2954

002954

002955

3831002610891

    

10 endivia L. Cichorium 2956

252

M. VREKA 425 RADI PALLA BIANC 10 426 RADI AVERTO 2952 M. VREKA

10

M. VREKA 426 RADI AVERTO

ENDIVJA

2954

2955

    

002956 2956

Cichorium endivia L.

KoliËina semena za setev: 10−12 kg/ha; M. VREKA 430 ENDIVIJA ESKAR.RUM. 150−200 g/100 m²

M. VREKA 430 ENDIVIJA ESKAR.RUM. 10 432 ENDIVIJA ESKAR.ZEL. 2955 M. VREKA

256

M.Sadilna VREKA razdalja: 442 ENDIVIJA DEJA M. VREKA 432 ENDIVIJA ESKAR.ZEL. 10 259 2956 GLAVA 10 x 20 cm

2957 GLAVA

Cichorium endivia L.

M. VREKA 442 ENDIVIJA DEJA M. VREK 1 2957 GLAVA KODR.PAN

442 Endivija 258 Pankalijerka

M. VREKA 443 ENDIVIJA 8462 KODR.PANKR.

443

Cichorium endivia L.

M. VREKA 445 ENDIVIJA MALAN

MOTOVILEC Ima zelo fino nakodrane Ima goste, rahlo navznoter zavihane liste, ki so samo­ liste rahlo grenkega okusa. belilni in izredno mehki. Za Je zelo odporna na sušo, pozno poletno in jesensko visoke temperature, pridelavo. Veliki pridelki prenaša tudi mraz. Listi so odliËne kakovosti. izredno dekorativni. Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

M. VREK1

1

15

10

Seme kali: 8−14 dni

255

257

257

Št. semen v gramu: 10 700−1100

10

»as setve: Avgust−september.

»as pobiranja pridelka:

3831002610914 M. 002957 VREKA 4423831002610921 ENDIVIJA DEJA M. VREKA 443 ENDIVIJA September−marec. 10

Endivija 2957 DeËja glava 8462

    

M. VREK

3831002610907

Poleti (odporna na sušo in Posebno odporna na slabo niæje temperature) in jeseni jesensko vreme in meglo, 421 RADI VERONA M. VREKA 10 422 RADI BIAN.DI MILANO 10 VREKAmraz 443 ENDIVIJA cm velike glavice (rozete)257 oblikuje velike kopaste 258 M. prenese do -5 °C. 2957 8462 KODR.PANKR. s kompaktnim osrËjem rozete. Je ne skladišËimo. Pod folijo lahko zelene, rumeno10zelene barve. Na okusne rozete reæemo tudi 422 RADI BIAN.DI MILANO M. VREKA 423 RADI PALLA ROSSA 10 prostem jo pridelujemo 258 od pozimi. Primerna tudi za 8462 M. VREKA 445 ENDIVIJA MALAN MOTOVILEC skladišËenje. zgodnje pomladi do pozne jeseni, v10rastlinjakih pla­ SOLAT. 10 Sorto vzdræujemo v 423 RADI PALLA ROSSA M. VREKA 424 RADI in TRŽAŠKI stenikih pa pozimi in zgodaj Sloveniji. MOTOVILEC spomladi.

2951

254

10

M. VREKA 445 ENDIVIJA MALAN 10 430 ENDIVIJA ESKAR.RUM. M. VREKA 2954 255 2955 M. VREK1

10

2952

    

M. VREKA 443 ENDIVIJA 254 KODR.PANKR.

1

445 Endivija 430 Endivija ENDIVIJA ESKAR.ZEL. 432 M. VREK1 255 2955 M. VREKA 432 256 2956 GLAVA Eskariol rumena Eskariol zelena

Dobri sosedje: Fiæol,MOTOVILEC Malan koprc, grah, kumare, kole­ 2947 M. VREKA endivia 421 RADI Cichorium L. VERONA rabica, redkvica, redkev, 256 rdeËa pesa, špinaËa, Kakovostna (zdrava) in lepa paradiænik. endivija, ki oblikuje 40−45

M. VREKA 2949

  

M. VREKA 423 RADI PALLA ROSSA 2950 M. VREK1

250

ENDIVJA

258

250

M. VREKA 424 RADI TRŽAŠKI SOLAT. 10 425 RADI PALLA BIANC 2951 M. VREKA

5

VILEC

2956

    

   

251

2954

8

2955

256

»as pobiranja pridelka: September−februar.

M. VREKA 2948

2949

2950

4

7

2954

»as setve: Junij

VJA

6

254

KoliËina semena za setev: 0,5 kg/ha; 4−5 255 g/100 m² (vzgoja sadik); 0,6−1 kg/ha (direktna setev)

    Endivija  

RadiËe za siljenje (Verona, Treviški rdeËi, Castelfran­ 2949 250 ­co) sejemo v prvi polovici maja, v vrste.

249 ENDIVJA

solatnice

7

KODR.PANKR.

260

Koristen nasvet: Motovilec je odporen na 10 445 ENDIVIJA 261 M.nizke VREKA MALAN temperature; tudi temperature pod -15 °C mu ne škodijo, Ëe so 10 listi zavarovani 261 zmrznjeni pred soncem. Sejemo v vrste, rahlo prekrijemo z zemljo in do kalitve ŠPINAČA senËimo. Boljše prezimi, Ëe ga prekrijemo z agrokopreno Valentin.

2959

    10

002961 2961

259

10

260

261

ŠPINAČA Ima velike, rumeno zelene liste, ki so široki, hrapavi in ne svetleËi. Primeren263 je predvsem za jesensko uporabo. 2963

264

2964

6208 HOLANDSKI

M. VREK 1 HOLANDS

M. VREK1

Valerianella locusta L.

M. VREKA 458 MOTOVILEC LJUBLJANSKI

1

Ima srednje velike rozete z ovalnimi, temno zelenimi listi M. VREK 2963z rahlo navzgor zavi­ hanim listnim robom, ki daje listu obliko ælice. Listi polnega so gladki, M. VREKAokusa 467 ŠPINAA MATADOR 264 2964 M. VREK1 svetleËi in niso kosmati. OdliËno pre­zimi. Dolgo se M. 1 gaVREKA reæe. 469 ŠPINAA NORVAK NOVOZELANDSKA ŠPINAČA Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

 

  262

NOVOZELANDSKA ŠPINAČA

M. VREKA 446 VRTNA KREŠA 2961 GLADKOL.

M. VREK GLADKOL

M. VREK 457 Motovilec 458 M. VREKA 458 MOTOVILEC ŽLIAR 1 261 2960 LJUBLJAN ÆliËar

Valerianella locusta L.

263

   

3831002610969 M. 006208 VREKA 4573831002612017 MOTOVILEC

Motovilec 6208 10 Holandski 2960

2959

2962



M. VREK NOVOZ.PL


259

2959

260

2961

261

261

solatnice / špina»nice

ŠPINAČA

263

264

6208

   

002960 2960

455

Valerianella locusta L.

 

Ima lepe, dolge, temno zelene in svetleËe liste. Dobro prezimi. 2964 Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

ZELANDSKA ŠPINAČA

262

2962

ŠpinaËa Št. semen v gramu: 90−110

M. VREKA 446 VRTNA KREŠA GLADKOL.



266

ČEBULA

260

2961

KoliËina semena za setev: 15−30 kg/ha; 300 10 261 g/100 m² 10 »as setve: Marec−april 261 in avgust−september.

Sadilna10razdalja: 10 x 30 cm

LJUBLJANSKI

2966

SETEV IN SAJENJE GLEDE NA LUNO Med stoletja staro kmeËko tradicijo v številnih deæelah sveta je spadala navada, da so se pri setvi ozirali na luno. Ta kmeËka pravila so bila dolgo Ëasa pozabljena, vendar so jih danes znanstveniki in vrtnarji zaËeli zopet raziskovati. Znanstveniki so desetletja delali razliËne poskuse s setvijo v razliËnih luninih menah in pri tem opazovali pot velikega noËnega ozvezdja. Ugotovili so, da obstaja povezava med rastjo rastlin in poloæaji plane­tov, ki so delovali ob setvi. To pomeni, da kdor seje ali sadi ob najugodnejši konstelaciji med luno in æivalskim krogom, lahko priËakuje obilne pridelke.

M. HO

261

M. VREKA 457 MOTOVILEC 6208 HOLANDSKI

M.

261

M. 2960 M. VREKA 458 MOTOVILEC ŽLIAR LJU

ŠPINAČA

263

M. VREKA 458 MOTOVILEC LJUBLJANSKI

2963

»as pobiranja pridelka: Oktober−junij. 10 263

002963 2963

3831002610983

  264

 

002964

M.

3831002610990

2964 M. M. VREKA 467 ŠPINAA MATADOR

         



Špina»a

 

2960

M. VREKA 446 VRTNA KREŠA 2961 GLADKOL.

ŠPINAČA

     ŠpinaËa  Blitva ali mangold      266

2965

6208

   

  

260

Koristen nasvet: Gnojimo harmoniËno, tako da je v ŠpinaËa 467 M.ŠpinaËa ŠPINAA NORVAK 469 2964 VREKA 469 tleh dovolj kalija in klora264 NOVOZELANDSKA ŠPINAČA Matador Norvak ter ne preveË dušika. M. Preveliki koliËini nitratov v 259 2959 Spinacea oleracea L. Spinacea oleracea L. GL M. M. VREKA 467 ŠPINAA MATADORšpinaËi 10 262 2962 se lahko ognemo NO NOVOZELANDSKA ŠPINAČA Ima velike, temno zelene, Je zelo okusna, pozna tako, da ne jemo listnih svetleËe liste, ki nam špinaËa z mesnatimi, temno M. pecljev; uporabljamo jo 260 2961 HO M. VREKAlisti. 461 Primerna ŠPINAA obogatijo jedilnik zgodaj zelenimi M. VREKA 469 ŠPINAA NORVAK direktno 10iz vrta, kuhane262 2962 NOVOZ.PLAZE. BLITVA ALI MANGOLD ne pogrevamo. spomladi in jeseni. za pridelovanje spomladi M. VREKA za 446zgodnjo VRTNA KREŠA Primerna spo­ in jeseni, ne uide v cvet. 10 259 2959 261 6208 M. GLADKOL. mladansko in jesensko 265 Sejemo jo v vrste, ki so med M. 2965 SR BLITVA ALI MANGOLD setev, dobro prezimi. seboj oddaljene 20−25 cm, M. VREKA 457 MOTOVILEC M. v2960 globino 260 2961 10 3 cm. Po potrebi 261 HOLANDSKI LJU M. VREKA 461 ŠPINAA M. M. VREKA 483 MANGOLD 10 266 2966 redËimo. Za spomladanski 265 2965 NOVOZ.PLAZE. LIS SREBRNOLIST. pridelek jo sejemo septembra. 261 6208 M. VREKA 458 MOTOVILEC ŽLIAR 10

Matador M. VREKA 483 MANGOLD SREBRNOLIST. Norvak

Nasvet

16

2959

M. VREKA 458 MOTOVILEC ŽLIAR

VA ALI MANGOLD

265

259

Seme kali: 8−15 dni

M. VREKA 457 MOTOVILEC HOLANDSKI

3831002610952 M. VREKA 458 MOTOVILEC

Motovilec Ljubljanski 2963

špina»nice

Motovilec

261

M. VREKA 485 MANGOLD ŠPINAČA LIST.LUKULL.Blitva ali

mangold Srebrnolistna 263 Lukullus 264

M. VREKA 485 MANGOLD ŠPINAČA LIST.LUKULL. ČEBULA

M. VREKA 458 MOTOVILEC 263 LJUBLJANSKI

2960

10

Novozelandska špinaËa PlazeËa

2966

ČEBULA

10

Št. semen v gramu: 50−70

264

2963

2964

KoliËina semena za setev: 8−25 kg/ha; M. VREKA 467 ŠPINAA MATADOR 120−150 g/100 m² NOVOZELANDSKA ŠPINAČA

2963

10

M.

M.

10

Seme kali: 12−17 dni

2964

M. VREKA 469 ŠPINAA NORVAK 262 2962

»as setve: April−avgust.

10

M. NO

Sadilna razdalja: 30 x 30 cm

NOVOZELANDSKA ŠPINAČA

262

002962 2962

BLITVA ALI MANGOLD »as pobiranja pridelka: Maj−marec.

3831002610976 M. VREKA 461 ŠPINAA



©pinaËa Novozelandska plazeËa

NOVOZ.PLAZE.

461

265

266

BLITVA ALI MANGOLD

265

266

ČEBULA

2965

 

Tetragonia tetragonoides (Pallos) Kuntze

Od 2966konca junija do oktobra obiramo okusne mesnate liste, ki rastejo na dolgih, plazeËih steblih. Priprav­lja­ ­mo jih kot špinaËo.

M. VREKA 483 MANGOLD SREBRNOLIST. ČEBULA M. VREKA 485 MANGOLD LIST.LUKULL.

002965 2965

3831002611003 M.

  10

Blitva (mangold) 483 2966 Srebrnolistna Beta vulgaris L. 10

Temno zeleni, nagubani listi (uporabljamo jih kot špinaËo)10z belimi rebri in mesnatim belim pecljem (uporabljamo kot šparglje). Blitvo uæivamo celo poletje. Dobro prezimi.

SR

M. LIS




M. VREKA 469 ŠPINAA NORVAK

KA ŠPINAČA

2

2962



M. VREKA 461 ŠPINAA NOVOZ.PLAZE.

 

M. VREKA 483 MANGOLD SREBRNOLIST.

MANGOLD

6

LA

2965

002966 2966

Št. semen v gramu: 250−300 KoliËina semena za setev: 10 Seme: 5−8 kg/ha; 50−80 g/100 m²; »ebulËek: 300−500 kg/ ha; 5 kg/100 m² Seme kali: 20−30 dni 10 Februar−maj, »as setve: september.

Sadilna razdalja: 10 10 x 35 cm

3831002611010 M. VREKA 485 MANGOLD LIST.LUKULL.

Rumeno zeleni, svetleËi listi so moËno nagubani. Hitro raste. Uporabljamo lahko liste in stebla.

Kolobarjenje je vrstenje vrtnin v Ëasovnem zaporedju skozi veË let. Z njim ohranjamo rodovitnost tal in zdravje vrta. V do­maËem vrtiËku, kjer se na manjših površinah zvrsti veliko število vrtnin in cvetic, moramo kolobarit­i naËrtno. Pri kolobarju upoštevamo, kako zahtevne so posamezne vrtnine glede na odvzem hranil iz tal (se pravi, kako moËno vrtnine izËrpajo tla), kako na njih vpli­va­­jo škodljivci in bolezni, kako se vrtnine medsebojno pre­­našajo in kako doloËena vrtnina prenaša samo sebe (npr. peteršilj se ne prenaša, zato ga vsako leto sejemo na drugo gredo, medtem ko paradiænik najraje vedno raste na isti gredi).

002987 2987

2987

   

SREBR.

M. VREKA 595 EBULA 595 »ebula 577 »ebula 285 2991 2988 HOLAND.RUMENA Majski srebrnjak Holandska rumena

Allium cepa L. 2991

»ebula Majski srebrnjak Holandska rumena Pompei Ptujska rdeËa Tera Drobnjak Welta

283

»ebula

2987

2

31740

3

2216

3

8724

    4

»ebul»ek 284 Holandska rumena Sturon 285 Centurion F1 Majski srebrnjak Red Baron 286 Karmen

2988

5

2991

6

002992 2992

3831002611256

šalotka Red Sun »ebula Rumena šalotka ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA semenski »esen 1 Ptujski jesenski Ptujski spomladanski

2

POR Por Carentan Por Elefant 3 Por DomaËi dolgi

Pompei Allium cepa L. 1972

7

286

    

3

8724

4

7418

HOLAND.R

M. VREK

Allium cepa L.

2992 M. VREKA 599 DROBNJAK WELTAM. VREK

    $h3A@@2|VQRRQu  $h3A@@2|VQRTXr  $h3A@@2|VPPPSx  $h3A@@2|VQQRRu  $h3A@@2|VQRPYs $h3A@@2|VRYSRy $h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu $h3A@@2|VQVUTq

ebulek

3

2216 ebulek Holandski rumeni 250g

3

8724 ebulek Sturon 500 g

ebulek C

7418 ebulek Centurion F1 500 g

ebulek R

    $h3A@@2|VQRRQu  $h3A@@2|VQRTXr  $h3A@@2|VPPPSx  $h3A@@2|VQQRRu  $h3A@@2|VQRPYs $h3A@@2|VRYSRy $h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu 4

30792

ebulek

ebulek

17

Šalotka

M. VREKA 577 EBULA MAJSKI Šalotka RED SUN SREBR. 5 182859 7418 ebulek Rdei Red Baron 500 g

ebulek R

M. VREKA 595 EBULA HOLAND.RUMENA 182859

ebulek M

30792

32825

32825

6

Božično žito moderno

182859 ebulek Rdei Karmen 500 g

20309

M. VREKA 599 DROBNJAK WELTA Božično žito tradicionalno 7 37643 182859 ebulek Majski srebrnjak 500 g

20309

2989

2989

9191

Božično

Božično

Mala vre

esen Ptu

M. VREKA 600 EBULA POMPEI Mala vrečka ČEBULA PTUJSKAMala vre RDEČ 37643 esen Ptujski spomladanski 250 g

2989

600 »ebula Ptujska rdeËa 9191

Za pridelovanje malih, b­isernih Ëebulic zgodaj spomladi. Vsebino male 31740 vreËice posejemo na površino pol kvadratna metra. Lahko jo tudi vla­ 2216 gamo.

M. VREK SREBR.

3831002611201 M. 002988 VREKA 5773831002611218 EBULA MAJSKI M. VREK 284 2988

   

Zimska Ëebula, ki jo v PlošËato okrogla Ëebula, hladnejših krajih Ëez zimo svetlo rjave barve, z belim pokrijemo. Sejemo avgusta M. mesom blago 286 2992 VREKA 600 ostrega EBULA POMPEI Koristen nasvet: Da se ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA in septembra na prosto. okusa. Iz semena, ki ga ognemo napadu Ëebulne Spomladi redËimo. Cele posejemo æe marca, jeseni muhe, ËebulËek sadimo mlade rastlinice lahko 1 dobimo odliËno Ëebulo. 1972 meseca maja. ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA presadimo ali porabimo Zgodaj jo redËimo ali pre­ pri kuhi. Dozori maja in ni sadimo. Uporabimo lahko primerna za skladišËenje.2 tudi mlade rastlinice Ëebule. 31740 1 1972 ebulek Holandski rumeni 500 g »e sejemo na gosto, potem poleti pridelamo ËebulËek.

KOLOBAR

283

Dobri sosedje: Koper, šetraj, kamilice, kumare, korenËek, paradiænik, pas­ 285 tinak, solata, rdeËa pesa, jagode, vrtnice.

Beta vulgaris L.

283

»as pobiranja pridelka: Julij−september, maj. 284

Listni mangold 485 (blitva) Lukullus

Nasvet

5

10

»ebula

»ebulnice

2964

»ebulnice

4

9191

596 »ebula 597 Mala vrečka ČEBULA TERA 597Čebula Tera

Allium cepa L.

Allium cepa L.

OdliËna sorta z roænatim do svetlo vijoliËnim mesom, z zmerno Holandski ostrino. rumeni 250g ebulek

PlošËato okrogla Ëebula je temno rdeËa do vijoliËna, na prerezu 60 vijoliËna. Fižol BORLOTTO Odporna je na sušo. Je ostra in izredno aromatiËna.

ebulek Holandski rumeni 500 g

Čebula30 KARMEN 250 g

Fižol BO

MAČEH

ebulek Sturon 500 g

30 MODRA Z OČESOM ORLICA MAČEHA

ebulek Centurion F1 500 g

30MEŠANICA ORLICA

ebulek Rdei Red Baron 500 g

30 SUHA ROŽA BELA SUHA R KRILATA

KRILAT


284

»ebula

»ebula, šalotka in Ëesen so nepogrešljive Ëebul­285 nice v naši vsakdanji pre­­hrani, zato si jih iz Ëebul­Ëka obvezno vzgo­ 286 jimo v našem domaËem vrtu. 283

284

285

286

2987

2988

   

002991 2991

3831002611249

283

Drobnjak 2992 Welta

599

Allium schoenoprasum L.284

ČEK, ČESEN, ŠALOTKA Trajnica,

1

»ebulnice

283 2

284 3

285 3

286 4

18

2991 8724

2992 7418

2

3

1 6

1972 182859

3

2 7

31740 37643

4

3

2216

5

4

5

6

7

8724 8724

3831002641994

»ebula 7418 Centurion F1

M. VREKA 595 EBULA HOLAND.RUMENA Sadilna razdalja:

1

1972

8 x 10 cm. 31740

pobiranja pridelka: 2 31740 M.»as VREKA 599 DROBNJAK WELTA Maj−avgust, september−oktober.

   

Ëebulo: Koper, šetraj, kamilice, kumare, 2988 koren­Ëek, paradiænik, pastinak, solata, rdeËa pesa, jagode, vrtnice.

3

 

   

283

M. VREKA 595 EBULA 2987

284

M. VREKA 595 EBULA M. VREKA 599 DROBNJAK286 WELTA 2992 2988 HOLAND.RUMENA

285

286

               

M. VREKA 577 EBULA MAJSKI 2991 M. SREBR.

285

2992

1

1972

3831002648009

31740

                        

ebulek Holandski rumeni 250g 3 1972

       

1972 M. VREKA 600 EBULA POMPEI e

1

ebulek Holandski rumeni 500 2 g ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA

3831002612369

M.

M. VREKA 600 EBULA POMPEI M. VREKA 599 DROBNJAK WELTA 2991 ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA

M. VREKA 577 EBULA MAJSKI 2987 SREBR. 3 2216 ebulek Sturon 500 g M.Dobri VREKA 600 EBULA 2 31740 sosedje za POMPEI

2216

30

3831002648603

e

60 2216 ebulek Holandski rumeni 500 g

e

»ebula Sturon

e

»ebula Holandska rumena

»ebula 3 Holandska rumena

30 8724 ebulek Holandski rumeni 250g

M. VREKA 595 EBULA Allium cepa. L. HOLAND.RUMENA 8724

2987 Allium cepa. L. ebulek Centurion F1 500 g 4 2216

M. VREKA 577 EBULA MAJSKI Allium cepa. L. SREBR. 30 7418 e ebulek Sturon 500 g

283 3

esen Ptujski spomladanski 250 g ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA 6 182859

30

       

1972 37643

60

ebulek Sturon 500 g 1972 30

ebulek Holandski rumeni 500 8724 2 g ebulek Majski srebrnjak 500 g

30 ebulek Centurion F1 500 g 3 31740 30

30 ebulek Holandski rumeni 250g 2216

ebulek Holandski rumeni 250g 7418 3 esen Ptujski spomladanski 250 g

60 ebulek Rdei Red Baron 5003g 2216 30

30 ebulek Sturon 500 g 8724

ebulek Sturon 500 g 182859

30 ebulek Rdei Karmen 500 g 4 8724

30 ebulek Centurion F1 500 g 7418

182859

3

3831002648757

7

ebulek Rdei Red Baron 5005g 37643

»ebula Majski srebrnjak Allium cepa. L.

ebulek Rdei Karmen 500 g 6

Zimska Ëebula, ki jo v hladnejših krajih Ëez zimo pokrijemo. »ebulËek ebulek Majski srebrnjak 500 7 g sadimo od septembra do oktobra. Pobiramo jo lahko sproti,Ptujski kot mlado Ëebulo. esen spomladanski 250 g Dozori v mesecu maju. »ebula je odliËna priloga mesnim jedem. Pakiranje: 500 g

7418

2

3831002640553

30 ebulek Majski srebrnjak 500 g 7418 5

»ebula Red Baron

30 spomladanski 250 esen Ptujski 182859 6g

Allium cepa. L.

182859

30

7

Velika okusna Ëebula z rdeËo lupino, primerna za shranjevanje. 30 37643 Pakiranje: 500 g 30

30 ebulek Majski srebrnjak 500 g

30 ebulek Holandski rumeni 500 g 31740

Š

ebulek 30 Holandski rumeni 250g

B

32825

ebulek 60 Sturon 500 g

20309

182859

3831002629053

30 ebulek Rdei Red Baron 500 g 182859

»ebula Karmen

30 ebulek Rdei Karmen 500 g 182859

Allium cepa. L.

ebulek Majski srebrnjak 500 g 37643

Okusna Ëebula z rdeËo lupino, na prerezu tudi rdeËa,Ptujski aromatiËna, plošËato esen spomladanski 250 g okrogla, primerna za shra­ njevanje. Pakiranje: 500 g

$h3A@@2|VQRRQu $h3A@@2|VQRTXr $h3A@@2|VPPPSx $h3A@@2|VQQRRu $h3A@@2|VQRPYs $h3A@@2|VRYSRy $h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu $h3A@@2|VQVUTq $h3A@@2|VQRQSp

ebulek Holandski rumeni 500 g esen Ptujski spomladanski 250 g

30792

2216 1 ebulek Rdei Karmen 500 g

ebulek Centurion F1 500 g 4 182859

Hibrid: bolj izenaËen kot Sturon in pribliæno 10 dni zgodnejši od Sturona (tanjši 182859 vrat). Velika, ovalna Ëebula z rumenkasto rjavim olupom. Meso je soËno in hrus­­ 37643 tljavo. OdliËna za transport in skladišËenje. Pakiranje: 500 g

37643

M. VREKA 600 EBULA POMPEI ebulek Holandski rumeni 250g 31740 1 ČEBULČEK, ČESEN, ebulek Rdei Red Baron 500 g ŠALOTKA 30 7

6

Allium cepa. L.

182859

2992

Februar−april, september−oktober.

ebulek Centurion F1 500 g 7

ČEK, ČESEN, ŠALOTKA 5 182859

3

2991

M. VREKA 577 EBULA MAJSKI »as sajenja: SREBR. ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA

           »ebulËek, Ëesen    šalotka  in semenski                    2988 2216

  

Razvije plošËate Ëebule z Pakiranje: 500 g »ebulËek je precej izdolæen, rumeno rjavimi ovojnimi tudi Ëebula595 je visoko M. VREKA 577 EBULA MAJSKI M. VREKA EBULAokro­ 2991 M. VREKA 599 DROBNJAK284 WELTA 2988 283 2987 SREBR. HOLAND.RUMENA listi in belimi mesnatimi gla, z rumenkasto 4 7418 ebulek Rdei Red Baron 500 g 30 5 182859 e ebulek Holandski rumeni 500 g 30 3 8724 ebulek Centurion F1 rjavim 500 g Dobri sosedje za Ëesen: listi. V skladišËu jo moramo olupom, belimi mesnatimi Jagode, kumara, koren­ M.Ëek, VREKA 577 EBULA MAJSKI porabiti pred Ptujsko rdeËo, M. VREKA 595 EBULA listi in blaæjim okusom. V 2992 paradiænik, sadno284 M. VREKA 600 EBULA POMPEI 2988 285 2991 M. VREKA 599 DROBNJAK WELTA SREBR. HOLAND.RUMENA saj se nekoliko slabše skla­ Evropi jeRdei pred­ 5 182859 ebulek Rdei Karmen 500 g 6 30popularna drevje,Holandski vrtnice,rumeni lilije, 250g 182859 e ebulek 60 4 7418 ebulek Red Baron 500 g tulipani. dišËi. Ker je blaæjega okusa, vsem zato, ker se zelo M. VREKA 595 EBULA se raje uporablja v solatah. dobro skladišËi, uporabljajo 285 2991 M. VREKA 599 DROBNJAK WELTAM. 286 2992 VREKA 600 EBULA POMPEI HOLAND.RUMENA ČEBULČEK, ČESEN, ŠALOTKA 6 182859 ebulek Majski srebrnjak 500 g 30 sveæo 7 37643 e Je nekoliko pa jo tako kot500 za g ebulek Sturon 500 g 30 zgodnejša kot5 182859 ebulek Rdei Karmen Ptujska rdeËa. kuhanje. Pakiranje: 250 grumeni 500 g M. VREKA M. VREKA 599 DROBNJAK286 WELTAebulek 1 1972 Holandski 30 600 EBULA POMPEI Pakiranje: 500 g 2992

ki raste na soncu ali v polsenci. Lahko ga 285 gojimo tudi v lonËku. Upo­ 1972 rabljamo ga sveæega, lahko ga tudi zamrznemo. 2987 286

31740

2988

»ebulËek, šalotka in semenski Ëesen HOLAND.RUMENA

ebulek 30 Centurion F1 500 g

2989

ebulek 30 Rdei Red Baron 500 g

9191

182974

3831002629329

B

M

M

ebulek 30 Rdei Karmen 500 g

Č

»ebula Karmen

F

ebulek 30 Majski srebrnjak 500 g

Allium cepa. L.

30 spomladanski 250 g esen Ptujski

Pakiranje: 250 g 30

M

O

K

S

R


953

182859

R

7

8

9

ŽNIK

1973

2212

30792

30792

Šalotka Red Sun

30

3

8724

esen Ptujski jesenski 250 g

30

4

7418

esen Ptujski jesenski 500 g

30

2993

2212

9

2969 2970

$h3A@@2|VTXVSt 9

Šalotka RDEA 500 g

953

  

2212

287

9 M. VREKA 507 PARADIŽNIK 289 MARMANDE

2993

182859 2995

10 1973 M. VREKA 510 PARADIŽNIK HEINZ KoliËina semena zaPARADIŽNIK 2212 2968

30792 2969

Seme kali: 15−20 dni »as setve: Marec−junij.

    

»esen Ptujski spomladanski

182859

Allium sativum L. 1973

Sorto vzdræujemo v Sloveniji. Pakiranje: 500 g 2212

30792

POR 270

287 esen Ptujski spomladanski 500g

Sadilna razdalja: 15 x 40 cm

esen Ptujski jesenskiJagode, 250 g 288 Dobri sosedje:

korenËek, Ëesen, zelena, špinaËa, paradiænik, endivija, esen Ptujskikolerabica, jesenski 500 g 289 kapusnice, kamilica.

2993



10

12

Šalotka 30792 RUMENA 500 g

Allium sativum L.

10

10

10

002993 2993

30

30

ebulek 3 M

37643

2970

esen Ptu3

»esen Ptujski spomladanski

30 Šalotka RUMENA 500 g

3

Allium sativum L.

30 Šalotka RDEA 500 g

Za razliko od jesenskega naredi manjše glave z ve­­Ëjim številom30strokov. Je ra­­­­hlo rdeËkast, ima zelo mo­­­­Ëan in znaËilen vonj ter okus. Sa­­ 953 di­­­mo ga lahko jeseni (okto­ M. VREKA 614 POR CARENTAN ber−november) in spomladi (februar−marec). esen Ptujski spomladanski 500g 182859 10 616 POR ELEFANT M. VREKA Sorto vzdræujemo v Sloveniji. Pakiranje: g 250 g 30 250 esen jesenski 1973 Ptujski

    

3

esen Ptu 1

esen Ptu3 1

esen Ptu3 10 618 POR DOMAI DOLGI M. VREKA 1

esen 30 jesenski 500 g 1973 Ptujski jesenski 250 g 11 esen 2212 Ptujski M. VREKA 618 POR DOMAI DOLGI 10

Šalotka RDEA 500 g 287 M. VREKA 507 PARADIŽNIK 2970 MARMANDE

Šalotka RU3

19

30 Šalotka RUMENA 500 g 30792 Šalotka RD3 M. VREKA 505 PARADIŽNIK NOV. 1 JABUAR

  

3 1

30 M. VREK 2993 10 510 PARADIŽNIK HEINZ M. VREKA 1

M. VREKA 614 POR CARENTAN M. VREK1 2993 288 2994 M. VREKA 510 PARADIŽNIK HEINZ 10

002994

3831002611270

002995

3831002611287

M. VREKA 614 POR CARENTAN 10 616 POR ELEFANT 2994 M. VREKA 289 2995

614 Por M. VREKA 289 2995 Elefant

270

10

3831002618590

30 jesenski 500 g esen 37643 Ptujski

POR 270

  

ebulek R

30 jesenski 250 g esen Ptujski 182859

Šalotka 30 30792 RUMENA 500 g Šalotka RDEA 500 g M. VREKA 505 PARADIŽNIK NOV. M. VREKA 507 PARADIŽNIK 10 POR 2969 JABUAR MARMANDE

PARADIŽNIK belo

ebulek C

ebulek 3 R

12 269

288

ebulek

esen Ptujski spomladanski 500g 182859

esen 2212 Ptujski jesenski 500 g 12 2968

Allium porrum L. 2995

     

11 268

3831002611263

Por 2994 30 Carentan

                 

esen Ptujski spomladanski 500g 182859 10 M. VREKA 616 POR ELEFANT 2995

2969

270 M. VREKA 614 POR CARENTAN

8

2993

9 289

269

PARADIŽNIK

Šalotka RDEA 500 g

953 9 M. VREKA 614 POR CARENTAN 2994

                  10

Pakiranje: 500 g

288

268

Šalotka RUMENA 500 g

Šalotka RDEA 500 g

7

»esen Ptujski jesenski

esen 2212 Ptujski jesenski 500 g

Ima srednje dolgo, steblo. Preæivi tudi ostre zime in 30 zdræi na prostem268 do pomladi. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 2968 269 30

»as pobiranja pridelka: Avgust−marec.

3831002648627

11

287

2970

R

7

001973

PARADIŽNIK

Št. semen v gramu: 300−400

»as presajanja: April−julij.

5

esen 1973 Ptujski jesenski 250 g

10

velike pridelke. OdliËna za Naredi velike glave z 8−10 sveæo rabo, lahko jo tudi veËjimi stroËki. Ima bele skladišËimo. veliko luskoliste 12 30792 M. VREKA 616Naredi POR ELEFANT 10 in stroke. Je za POR majhnih “hËerinskih” Ëebu­ sprotno uporabo. Sadimo lic. Primerna za solate, ga izkljuËno samo jeseni, mleto meso, in DOLGInajbolje10meseca novembra. M. VREKA 618ribje POR jedi DOMAI 287 razliËne enolonËnice. POR Pakiranje: 250 g Pakiranje: 500 g 8

  Por 

    

esen Ptujski spomladanski 500g 182859 6

3831002618606

Allium sativum L.

AromatiËna šalotka, ki daje 11 M. VREKA 614 POR CARENTAN

269

953

30

9

»esen 1973 Ptujski jesenski

10

8 953 M. VREKA 505 PARADIŽNIK NOV. 288 2994 JABUAR

3831002648610

30

953

RUMENA ŠALOTKA - ŠALOTKA RED SUN

setev: 0,7−1 kg/ha; 11 12−16 g/100 m² (vzgoja 268 sadik); 2 kg/ha; 20 g/100 m² (direktna 12 setev)

953

8

    

182859

182859

Allium cepa. L.

RdeËa šalotka Red Sun je na zunaj zelo podobna rumeni šalotki. Notranjost 2994 je rdeËkasta in zelo okusna. Po obliki je rahlo bolj ploš­ Ëata 2995 kot rumena šalotka. V skladišËu se bolje obdræi kot rumena šalotka. Pakiranje: 500 g

2968

8

Šalotka RUMENA 500 g

Rumena šalotka

Allium cepa. L.

2216

esen Ptujski spomladanski 500g

30792

8

0

    

3

»ebulnice

»ebulËek, šalotka in semenski Ëesen

616 Por DomaËi dolgi

M. VREK1

618

616 POR ELEFANT 10 618 POR DOMAI DOLGI M. VREKA PARADIŽNIK

1

Allium porrum L.

Allium porrum L.

Srednje dolg por. Za jesen­ sko uporabo. V toplejših krajih 2968 lahko prezimi. 269 Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

Ima dolgo, fino steblo zelo prijetnega okusa. Beli del M. VREKA 505 PARADIŽNIK NOV. M. VREK stebla 1 2969 je zelo dolg (do 60 JABUAR MARMAND cm). Je obËutljiv na mraz.

M. VREKA 618 POR DOMAI 268DOLGI 2968

  

   10

M. VREKA 505 PARADIŽNIK NOV. M. VREKA 507 PARADIŽNIK 10 2969 270 2970 JABUAR MARMANDE

M. VREKA 507 PARADIŽNIK 2970 MARMANDE

M. VREK JABUAR

M. VREK1

10 510 PARADIŽNIK HEINZ M. VREKA

M. VREKA 510 PARADIŽNIK HEINZ

10

1


plodovke

287

Paradiænik

POR

Št. semen v gramu: 250−400

287

KoliËina semena za setev: 0,2 kg/ha; 2−4 288 g/100 m² (vzgoja sadik); 1−2 kg/ha; 20−40 g/100 m² (direktna setev) Seme kali: 10−15 dni

289

2993

2994

2995

  

2993

268

»as pobiranja pridelka: Avgust−september.

269

Dobri sosedje: Nizek fiæol, korenËek, kapusnice, por, pastinak, peteršilj, solata, 270 radiË, zelena, špinaËa, Ëebula, sladka koruza, Ëesen, kapucinka.

Paprika Sivrija tip “rotundum” Kalifornijsko Ëudo Kurtovska kapija Soroksari

2994 M. VREKA 289 2995 M. VREKA 614 POR CARENTAN 10 616 POR ELEFANT

289

2995 M. VREKA M. VREKA 616 POR ELEFANT 10 618 POR DOMAI DOLGI PARADIŽNIK

268DOLGI 2968 M. VREKA 618 POR DOMAI

268

Koristen nasvet: Najbolje uspeva, Ëe ga vsako leto sadimo na isto gredo.

002968 2968

2968

   269

M. VREKA 505 PARADIŽNIK NOV. M. 2969 JABUAR MA

JABUAR

Solanum lycopersicon L. 2970

Srednje zgodnja, visoka sorta. Plod je plošËato okrogel, primeren za sveæo uporabo.

Solanum lycopersicon L.

Solanum lycopersicon L.

Pridelamo veliko škrlatno rdeËih mesnatih plodov, ki so prijetnega okusa.

Determinanten paradiænik: na grmiËkih, ki rastejo brez opore, pridelamo velike, soËne plodove. Je zgodnja sorta.

M. VREKA 510 PARADIŽNIK HEINZ

10

Paradiænik

271

271

Kumare Marketer (Dolge zelene) Delikates Eva Darina F1 Pariški kornišon 271 Levina F1 Marketmore (SonËni potok) 272

273

274

271

002971 2971

2971

    272

   

2974 Solanum lycopersicon L.

2975

276

2977

    272

M. VREKA 515 PARADIŽNIK 273 2973 VOLOV.SR. VAL

VOLOV.SR. VAL

   

M. VREKA 515 PARADIŽNIK 2973 VOLOV.SR. VAL

M. VO

M.

M. 2974 10 522 PARADIŽNIK SAINT P M. VREKA MA

MARZ.

M. VREKA 525 PARADIŽNIK SAN M. VREKA 528 PARADIŽNIK 515 Paradiænik 522 525 Drobnoplodni 528 273 2974 10 274 9190 M. VREKA 522 PARADIŽNIK SAINTParadiænik PI. 10 MARZ. DROBNOPLODNI RED PEAR PAPRIKA, Saint Pierre San Marzano F1 FEFERONI, JAJČEVEC paradiænik Red Pear Solanum lycopersicon L. Solanum lycopersicon L. 274

M. VREKA 525 PARADIŽNIK SAN M. VREKA 528 PARADIŽNIK 275 9190 10 DROBNOPLODNI RED PEAR MARZ. PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC Mesnati plodovi, blešËeËe Priljubljeni “pelati” za pice,

Mesnat paradiænik znaËilne svetlo rdeËe barve. Je zelo VREKA 528 PARADIŽNIK okusen. Pozna, visoka 275 “srËaste” oblike, za pripravo M. 9190 DROBNOPLODNI RED PEAR PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC sorta, ki obilno rodi. okusnih solat. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 275 2975 276

275

2971

2971

3831002611072 M. 002973 002974 3831002611973 M. 009190 VREKA 5253831002612086 PARADIŽNIK SAN M. VREKA 5153831002611096 PARADIŽNIK 274 272 2973 M. VREKA SAINT9190 PI. 10 273 2974 10 522 PARADIŽNIK DR

Paradiænik 2973 Volovsko srce VAL

Bu»e Uchiki Kuri (Hokkaido) “NoË Ëarovnic” Sant Martin F1 PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC

lubenice Crimson Sweet

M. JA

M. VREKA 507 PARADIŽNIK Paradiænik 505 Paradiænik 507 M. Paradiænik 510 270 2970 VREKA HEINZ 2969 10 510 PARADIŽNIK MARMANDE Novosadski jabuËar Marmande Heinz 1370

Jaj»evec DomaËi srednje dolgi

melone Ananas Medena rosa

   10

M.

3831002611034 M. 002969 002970 VREKA 5073831002611065 PARADIŽNIK VREKA 5053831002611041 PARADIŽNIK NOV. M. 269 2969 270 2970 M. 10 MARMANDE

  

Feferoni Rumeni Zeleni Sladki Ferdi

Bu»ke Elite F1 Vegetable Marrow partim Patišon Beli okrogli Greyzini F1

 

M. VREKA 614 POR CARENTAN M. 2994

PARADIŽNIK

»as presajanja: Maj PARADIŽNIK

Paradiænik Novosadski jabuËar Marmande Heinz 1370 Volovsko srce VAL Saint Pierre San Marzano F1 Drobnoplodni Red Pear

288

288

»as setve: Februar−april.

Sadilna razdalja: 50 x 80 cm

  

 

  

špagete in druge omake. 2975

    10

276

277 M. VREKA 530 PAPRIKA SIVRIA 2977

    

2975 10 Solanum lycopersicon L.

M.

Drobnoplodni paradiænik

Red Pear ima 20 g M. 2977 M. VREKA 530 pribliæno PAPRIKA SIVRIA

teæke rdeËe, hruškaste plo­ dove. Trgamo jih v grozdu. M. Je izredno in deko­ 2979 10 okusna M. VREKA 551 PAPRIKA ROTUNDUM RU rativna sorta.

276

M. VREKA 564 PAPRIKA FEFERONI 278 2980 M. 2977 M. VREKA 10 277 2979 M. VREKA 530 PAPRIKA SIVRIA 10 551 PAPRIKA ROTUNDUM RU.

277

M. M. VREKA 564 PAPRIKA FEFERONI 279 2981 2979 10 565 PAPRIKA FEFERONI 278 2980 M. VREKA M. VREKA 551 PAPRIKA ROTUNDUM 10 FE RU.


2

3

4

271

2971

272

2973

KoliËina semena za setev: 0,4 kg/ha; 4−8 273 g/100 m² (vzgoja sadik); 2−3 kg/ha (direktna setev)

2974

Št. semen v gramu: 120−160

Seme kali: 10−14 dni

6

7

8

9

0

1

2

9190

»as setve: Februar−april.

   

Sadilna razdalja: 2971 25 x 40 cm.

275

Koristen nasvet: Do 2973 junija in od za­Ëe­t­ka srede septembra odliËno raste276 pod foljskim tunelom. 2974

277

9190

278

279

  Paprika       271 280

2975

  

           

      

M. VREKA 515 PARADIŽNIK 2973 275 VOLOV.SR. VAL

273

M. VREK M. VREKA 525 PARADIŽNIK SAN 277 2979 2974 10 551 PAPRIKA ROTUNDUM 276 M. VREKA 1 M. VREKA 522 PARADIŽNIK SAINT2977 PI. 10 RU. MARZ.

274

M. VREKA 525 PARADIŽNIK SAN M. VREKA 528 PARADIŽNIK 278 9190 277 2979 10 DROBNOPLODNI RED PEAR MARZ.

M. VREKA 528 PARADIŽNIK 278 DROBNOPLODNI RED PEAR PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC

275

»as presajanja: Maj FEFERONI, JAJČEVEC PAPRIKA,

ONI, JAJČEVEC

5

274

    272

M. VREKA 515 PARADIŽNIK 002975 VAL 3831002611102 VOLOV.SR. 276 2975

              

2975

276 2977 M. VREKA SAINTM. PI.VREKA 10 530 PAPRIKA SIVRIA M. VREK1 2975 10 522 PARADIŽNIK

2980

               279

10

279

280 M. VREKA 530 PAPRIKA SIVRIA 2981

M. VREKA 564 PAPRIKA FEFERONI 2980 M. VREK1 10 RU.

M. VREK 2981 M. VREKA 565 PAPRIKA FEFERONI ZE. 1 FERDI

M. VREKA 566 PAPRIKA FEFERONI SL. 2982 M. VREK1 10 FERDI

002977 10 3831002611126 002982 3831002611164 002983 3831002617128 M. VREK 281 2983 2977 M. VREKA 10 569 PAPRIKA KALIF.UDO 280 2982 M. VREKA 1 M. VREKA 530 PAPRIKA SIVRIA 10 551 PAPRIKA ROTUNDUM KURTO.KA

M. VREKA 522 PARADIŽNIK SAINT PI. 10 M. VREKA 564 PAPRIKA FEFERONI M. VREKA 570 PAPRIKA 282 2985 277 2979 10 281 2983 2977 M. VREKA 551 PAPRIKA ROTUNDUM 10 RU. KURTO.KAPIJA

Paprika Sivrija

530 Paprika tip “rotundum”

551 Paprika 569 Paprika 570 Kalifornijsko Ëudo Kurtovska kapija

M. VREKA 525 PARADIŽNIK SAN 10 annuum L. Capsicum annuum L. Capsicum Capsicum annuum L. Capsicum annuum L. MARZ. M. VREKA 564 PAPRIKA FEFERONI 278 2980 M. VREKA 10 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI 282 2985 M.ZE. VREKA 2979 10 565 PAPRIKA FEFERONI RU.

Zgodnja (115 dni), podolgo­ vata, zelena528 inPARADIŽNIK rdeËa, zelo M. VREKA DROBNOPLODNI RED PEAR rodna 2980 paprika. Meso je 279 srednje debelo, okusno in sladko. Primerna za sveæo 271 rabo 280 2981 in vlaganje. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 272 2971 M. VREKA 530 PAPRIKA SIVRIA 2982

281

„Paradiænikova paprika“. Babura. Veliki plodovi Srednje pozna (125 dni), Srednje zgodnja paprika intenzivne zelene in rdeËe podolgovata zelo rodna. M. VREKA 515inPARADIŽNIK 271 2971 10 VOLOV.SR. VREKA 566 PAPRIKA FEFERONI SL. (110−120 za sveæoFEFERONI rabo M. barve Plodovi soVAL boËno splošËeni, 2981 10 M. VREKA dni) 565 PAPRIKA ZE. so10debelo mesnati in FERDI in vlaganje. Bledo rumeni in sladki. OdliËna za pripravo zelene in intenzivno rdeËe M. VREKA paprik. 515 PARADIŽNIK rdeËi plodovi imajo debelo polnjenih barve. Primerna za sveæo 10 522 PARADIŽNIK SAINT PI. 2971 272 2973 M. VREKA VOLOV.SR. VAL M. VREKA 566 PAPRIKA FEFERONI SL. in sladko meso. rabo, peËenje in vlaganje. 2982 M. VREKA 10 10 569 PAPRIKA KALIF.UDO FERDI Sorto vzdræujemo v M. VREKA 525 PARADIŽNIK SAN M. VREKA 515 PARADIŽNIK Sloveniji. 2973 M. VREKA 10 273 2974 10 522 PARADIŽNIK SAINT PI. 10 VOLOV.SR. VAL M. VREKA 570 PAPRIKA 2983 M. VREKA 569 PAPRIKA KALIF.UDO 10 KURTO.KAPIJA

MARZ.

10

2977

272 281

M. VREKA 525 PARADIŽNIK SAN M. VREKA 528 PARADIŽNIK 273 2974 10 274 2973 M. VREKA SAINT9190 PI. 10 M. VREKA 551 PAPRIKA ROTUNDUM 10 522 PARADIŽNIK MARZ. DROBNOPLODNI RED PEAR M. VREKA 570 PAPRIKA 282 2985 M. VREKA 10 2983 10 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI KURTO.KAPIJA

2979

273 282

M. VREKA 525 PARADIŽNIK SAN M. VREKA 528 PARADIŽNIK M. VREKA 564 PAPRIKA FEFERONI 274 9190 2974 10 10 DROBNOPLODNI RED PEAR MARZ. RU. PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC 10 2985 M. VREKA 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI

2980

274

M. VREKA 528 PARADIŽNIK 275 9190 M. VREKA 565 PAPRIKA FEFERONI ZE. 10 DROBNOPLODNI RED PEAR PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC

2981

M. VREK1

M. VREKA 566 PAPRIKA FEFERONI SL. 275 2975 FERDI PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC

       

        10

276

2975

        10

10

JajËevec

plodovke

1

Paprika

M. VREKA 530 PAPRIKA SIVRIA

M. VREKA 530 PAPRIKA SIVRIA M. VREKA 10 551 PAPRIKA ROTUNDUM 2977

M. VREKA 564 PAPRIKA FEFERONI 276 2977 M. VREKA 10 277 2979 2975 M. VREKA 10 551 PAPRIKA ROTUNDUM M. VREKA 569 PAPRIKA KALIF.UDO 10 530 PAPRIKA SIVRIA RU.

2983

276

M. VREKA 570 PAPRIKA 2977 KURTO.KAPIJA

2985

3831002611188

Paprika Soroksari Capsicum annuum L.

277

Babura. Veliki pridelki rumenih, sladkih in okus­ nih paprik. Najboljša za 280 pripravo polnjenih paprik. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 281

282

1

1

M. VREKA 564 PAPRIKA FEFERONI 2979 10 565 PAPRIKA FEFERONI ZE. 278 2980 M. VREKA M. VREKA 10 10 551 PAPRIKA ROTUNDUM RU.

1

1

1

002979 3831002611133 M. 002980 002981 3831002611157 M. 002967 VREKA 5663831002611027 PAPRIKA FEFERONI VREKA 5643831002611140 PAPRIKA FEFERONI M.SL. VREK 278 2980 M. VREKA ZE. 10 279 2981 1 2979 10 565 PAPRIKA FEFERONI 267 2967 M. VREKA 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI 10 FERDI RU. DOM.SR.D

574 Feferoni 278 2980 rumeni 279

1

1

275

002985

1

21

2982

277

1

Capsicum annuum L. 2981

M. VREKA 566 PAPRIKA FEFERONI SL. 564 Feferoni PAPRIKA FEFERONI 565 Feferoni 566 M. JajËevec PAPRIKA KALIF.UDO 491 279 2981 10 569 280 2982 VREKA M. VREKA 565 ZE. 10 FERDI KUMARE DomaËi srednje dolgi zeleni sladki Ferdi 280

Ostri rumeni feferoni nam polepšajo vrt. Z njimi odli­ Ëno 281 2982 zaËinimo jedi.

2983

2985



282

Capsicum annuum L.

Capsicum annuum L.

Solanum melongena L.

    

M. VREKA 570 PAPRIKA M. VREKA 566 PAPRIKA FEFERONI SL. 2982 M. VREKA 10 281 2983 10 569 PAPRIKA KALIF.UDO 290 2996 KURTO.KAPIJA FERDI

1

M. VREK 1 DOLGE ZE

»udoviti, ostri zeleni fefe­ Polne rastlinice viseËih, Zgodnja sorta, primerna roni popestrijo marsikatero zeleno rdeËih plodov. So za vzgojo v plastenjakih, M. VREKA 570 PAPRIKA jed. sladki primerni291 za M. rastlinjakih in na prostem. 2983 10 574 282 2985 feferoni, VREKA PAPRIKA ŠOROKŠARI M. VREKA 569 PAPRIKA KALIF.UDO 10 2998 M. VREK1 KURTO.KAPIJA vlaganje. Srednje dolgi, debeli plo­ Sorto vzdræujemo v dovi so zelo slastni dušeni M. VREKA 570 PAPRIKA Sloveniji. in peËeni. 2985 M. VREKA 10 10 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI 292 2999 M. VREK KURTO.KAPIJA

M. VREKA 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI

10

293

3141

294

3000

M. VREK

M. VREK PARI.KOR


Št. semen v gramu: 33−50

267

267

267

2967

KUMARE

290

»as pobiranja pridelka: 291 Julij−september. Dobri sosedje: Bazilika, drobnjak, kapusnice, 292 solata, zelena, špinaËa, visok fiæol, Ëebula, sladki komarËek, sladka 293 koruza, grah, por, rdeËa pesa.

plodovke

294

267

22

2967

290

2996

291

2998

292

2999

M. VREKA 491 JAJEVEC 290 DOM.SR.DOL.

2996

         291

M. VREKA 491 JAJEVEC DOM.SR.DOL.

2996

         10

M. VREKA 491 JAJEVEC DOM.SR.DOL.

10

KORISTEN NASVET

veliko M.Kumare VREKA zahtevajo 621 KUMARE MARKETER DOLGE ZELENE) toplote (tla prekrivamo s slamo, rastlinskimi ostanki

ali s Ërno folijo, ki tudi M. VREKA 621 KUMARE MARKETER( 10 625 KUMARE DELIKATES 2998 M. VREKA pospeši dozorevanje), DOLGE ZELENE)

vode in zati­­šje (vzgajamo jih pod folijskim tunelom 002996 3831002611294 M. 002998 002999 3831002611324 VREKA 6213831002611317 KUMARE MARKETER( 291 2998 M. VREKA 10 629grede 292 2999 M.ali VREKA KUMARE EVA 2996 10 625 KUMARE DELIKATES pa okoli pose­ DOLGE ZELENE) jemo slad­korno koruzo ali grah). Kumare so po Kumare 621 Kumare KUMARE DELIKATES 625 Kumare KUMARE EVA 629 M.naravi ovi­­­­630 jal­­­ke, zato jim 292 2999 M. VREKA 10 293 3141 VREKA KUMARE DARINA F1 2998 M. VREKA 625 10 629 ponudi­mo ogrodje za Marketer Delikates Eva vzpenja­nje. Lahko jim (Dolge zelene) Cucumis sativus L. Cucumis sativus L. M.napnemo VREKA 637 KUMARE 293 3141 M. VREKA 630 KUMARE DARINA F1 10 plasti­Ëno mreæo. 294 3000 2999 M. VREKA 629 KUMARE EVA 10 PARI.KORNIŠON Cucumis sativus L. Tako rastoËe kumare Odporne so na sušo in Srednje dolge, travno bodo manj izpo­sta­vljene zelene kumare. Mesnate, Na bujni rastlini raste veliko bolezni. Plodovi se hitro napadu plesni in plodovi M. VREKA 637 KUMARE odebelijo, jih pogosto okusne, uporabne za lepih, 10 673 KUMARE LEVINA F1 3000 296 3003 M. VREKA 3141 dolgih kumar za 294 M. VREKA zato 630 KUMARE DARINA F1 10 PARI.KORNIŠON bodo Ëisti. obiramo in uporabljamo solato, mladi plodovi pa za pripravo okusnih solat. M. VREKA 491 JAJEVEC za vlaganje ali za pripravo vlaganje. 267 2967 DOM.SR.DOL. M. VREKA 662 KUMARE M. VREKA 637 KUMARE soËnih solat. Sorto vzdræujemo v LEVINA F1 296 3003 M. VREKA 10 296 3002 3000 10 673 KUMARE MARKETMORE (SONNI POTOK) PARI.KORNIŠON Sloveniji.

296

3003

267 296

2967 3002

         267 296

2996 3004

M. VREKA 491 JAJEVEC 2967 DOM.SR.DOL. M. VREKA 662 KUMARE 3002 M. VREKA 673 KUMARE KUMARE LEVINA F1 10 MARKETMORE (SONNI POTOK) BUČKE, MELONE, LUBENICE

M. VREKA 491 JAJEVEC 290 DOM.SR.DOL. M. VREKA 662 KUMARE KUMARE 297 MARKETMORE (SONNI POTOK) BUČKE, MELONE, LUBENICE

M. VREKA 491 JAJEVEC 290 DOM.SR.DOL. KUMARE 297 BUČKE, MELONE, LUBENICE 290 297

KUMARE

290



Kumare



KUMARE

»as setve: Marec−maj.

Sadilna razdalja: 50 x 100 cm



KUMARE

Seme kali: 10−12 dni

»as presajanja: Maj

2967



             291 298

2996 3004

             10

291 298

2996 3004

             10 10

10 10

M. VREKA 621 KUMARE MARKETER DOLGE ZELENE) M. VREKA 697 BUKE ELITE F1

M. VREKA 621 KUMARE MARKETER( 2998 M. VREKA 10 625 KUMARE DELIKATES DOLGE ZELENE) M. VREKA 698 BUKE V.MARROW M. VREKA 697 BUKE ELITE F1 10 3005 PART.

NA»RT M. VREKA 621 KUMARE MARKETER( 292 2999 M. VREKA 10 625 KUMARE DELIKATES 2998 M. VREKA 10 629 KUMARE EVA DOLGE ZELENE) M. VREKA 698 BUKE V.MARROWM.ZA VRT VREKA 699 BUKE PATIŠON 3005 10 299F1 3006 M. VREKA 697 BUKE ELITE 10 PART. BE.OK. Izberite si

Nasvet

KoliËina semena za setev: 1 kg/ha; 10 g/100 m² (vzgoja sadik); 3−4 kg/ha; 30−40 g/100 m² (direktna setev)

2967

Nasvet

Kumare

291 298

tisti del vrta, M. VREKA 621 KUMARE MARKETER( 293 3141 M. VREKA 2998 M. VREKA 10 629 KUMARE EVA 292 2999 M. VREKA 10 630 KUMARE DARINA F1 10 625 KUMARE DELIKATES DOLGE ZELENE) M. VREKA 698 BUKE V.MARROWM. VREKA 699 BUKE PATIŠON ki je Ëez 299 3006 10 dan 3005 10 BE.OK. PART. enakomerno obsijan s

292 299

M. VREKA 637 KUMARE 294 3000 2999 M. VREKA 10 630 KUMARE DARINA F1 malo, je 293 3141 M. VREKA 10 najbolj smiselno M. VREKA 625 KUMARE DELIKATES 10 629 KUMARE EVA PARI.KORNIŠON M. VREKA 699 BUKE PATIŠON 3006 10 posejati le zaËim­­be, BE.OK.

293

3141 294 M. VREKA 629 KUMARE EVA

      

M. VREKA 637 KUMARE 296 3003 M. VREKA F1 10 3000 10 630 KUMARE DARINA PARI.KORNIŠON

soncem. »e je prostora solate in nekaj malega

za sve­­ æo rabo v F1 M.zelenjave VREKA KUMARE LEVINA 10 673

kombina­ciji s cvetlicami. ŠtiriËlanska druæina v potre­­ buje okoli 003141 3831002611980 003000 3831002611331 M. 003003 003002 3831002611355 M.povpreËju VREKA 662 KUMARE VREKA 6373831002611362 KUMARE 296 3002 294 3000 10 673 KUMARE LEVINA F1 296 3003 M. VREKA 10 293 3141 M. VREKA 630 KUMARE DARINA F1 10 MARKETMORE PARI.KORNIŠON 70−100 m² (SONNI ali ca. 20POTOK) m² na ose­bo. Površino zele­ njavnega vrta razdelite VREKA 662 KUMARE 662 M. VREKA 637 Kumare 630 Kumare KUMARE 637 Kumare KUMARE LEVINA 673 F1M. Kumare 296 3003 M. VREKA 10 296 3002 294 3000 10 673 na 1,210 m široke gredice MARKETMORE (SONNI POTOK) PARI.KORNIŠON Darina F1 Pariški kornišon Levina F1 BUČKE, MELONE, LUBENICE Marketmore poljubne dolæine. Med gredicami je 30 cm poti. (SonËni potok) Cucumis sativus L. Cucumis sativus L. Cucumis sativus L. M. VREKA 662 KUMARE teækih,697 manj æivih tlehF1 297 3004 M.Na VREKA BUKE ELITE 296 3002 10 296 3003 M. VREKA 673 KUMARE LEVINA F1 10 MARKETMORE (SONNI POTOK) Cucumis sativus L. naj bodo gredice obr­nje­ Velike, temno zelene, Drobni, temno BUČKE, zeleniMELONE, plo­ LUBENICE Hibrid je odporen proti ­ne v smeri sever−jug, na gladke solatne kumare. So dovi za vlaganje. Redno jih boleznim, zato so pridelki Na bujni rastlini raste veliko pešËenih tlehBUKE pa vzhod− M. VREKA 698 V.MARROW M. VREKA 662 KUMARE odliËnega okusa. Lahko obtrgujemo, da zrastejo 297 veliki. ne postanejo lepih, dolgih 298 3005 3004 Plodovi M. VREKA 697kumar BUKEza ELITE F1 296 3002 10 PART. zahod.10Za krompir potre­ MARKETMORE (SONNI POTOK) BUČKE, MELONE, LUBENICE jih vzgajamo na prostem, novi. trpki in so odliËni za vla­ pripravo okusnih solat. bujete dodatnih 100 m². pod tunelom in v rastli­ ganje. Zrele plodove redno Smiselno je, da si gredico M. VREKA 698 BUKE V.MARROWM. VREKA 699 BUKE PATIŠON njaku. Izredno odporne 297 na pobiramo, da zrastejo novi. 299F1 3006 3004 M. VREKA 697 BUKE ELITE 10 298 3005 10 z zaËimbami uredite BE.OK. PART. , MELONE, LUBENICE v bliæini kuhinje. Tako bolezni. boste imeli vaše najljubše M. VREKA 698 BUKE V.MARROWM. VREKA 699 BUKE PATIŠON zaËimbe vedno pri roki. 298 3005 10 299F1 3006 10 297 3004 M. VREKA 697 BUKE ELITE 10 PART. BE.OK. Osnova zdravega zele­ njavnega vrta so mešani posevki. M. VREKA 698 BUKE V.MARROWM. VREKA 699 BUKE PATIŠON 298

3005

  299

3006 PART.

  

  

BE.OK.

10

   10


0

1

2

3

4

5

6

Št. semen v gramu: BuËke 3−10; 1 seme buËe je ca. 2 g

294

KoliËina semena za setev: BuËke 1 kg/ha; 296 10 g/100 m² (vzgoja sadik); 3−5 kg/ha; 30−50 296 g/100 m² (direktna setev)

3141

3000

3003

3002

Seme kali: 8−12 dni.

   

297

3004

296

M. VREKA 662 KUMARE 3002 M. VREKA 673 KUMARE LEVINA F1 10 MARKETMORE (SONNI POTOK) BUČKE, MELONE, LUBENICE

3831002611379

BuËke 3005 Elite F1

Dobri sosedje: Bazilika, fiæol, Ëebula, koruza, 299 rdeËa pesa, kapucinka.

Cucurbita pepo L.

Koristen nasvet: BuËke ali cukini rastejo na grmi­Ëku, buËe pa na dolgih poganj­ kih oz. vreæah.

M. VREKA 637 KUMARE 3003 PARI.KORNIŠON

  

»as pobiranja pridelka:298 Junij−september.

3006

296

297

003004

 

M. VREKA 637 KUMARE 3000 296 3003 M. VREKA 630 KUMARE DARINA F1 10 PARI.KORNIŠON

296

M. VREKA 662 KUMARE 297 MARKETMORE (SONNI POTOK) BUČKE, MELONE, LUBENICE

»as setve/presajanja: BUČKE, MELONE, LUBENICE April−maj. Sadilna razdalja: 100 x 100 cm, 200 x 300 cm

  

294

298

3004

   298

003005

M. VREKA 662 KUMARE M. VREKA 10 3002 10 673 KUMARE LEVINA F1 MARKETMORE (SONNI POTOK)

3004

   10

M. VREKA 697 BUKE ELITE F1 3005

3006 PART.

M. VREKA 697 BUKE ELITE F1

1

M. VREKA 698 BUKE V.MARROW 10 PART.

1

         Lubenice                                10

M. VREKA 699 BUKE PATIŠON Cucurbita pepo L. BE.OK.

Zgodnja sorta, bujne rasti in brez vreæ (oblikuje grmiËek), tako da ne zavzema veliko prostora v vrtu. Okusne, marmorirane, rumenkasto belo zelene buËke.

10

302

Beli, majhni (za vlaganje) in veliki plodovi zanimive zve­zdaste oblike. Rastejo303 na grmiËku. 304

300 306

1

10

BE.OK.

VREKA M. VREKA 697 BuËke 698 BUKE V.MARROW 698 M. BuËke 699 BUKE PATIŠON 699 BuËa 299 3006 301 3007 10 10 BE.OK. PART. Vegetable Marrow Patišon Beli okrogli Uchiki Kuri partim (Hokkaido) Cucurbita maxima L.

Zelo zgoden, roden in odporen hibrid. Okusne, marmorirane, zelene, svetleËe buËke rastejo na grmiËku (brez vreæ).

1

3831002611386 M. 003006 008464 VREKA 6983831002611393 BUKE V.MARROWM. VREKA 6993831002612055 BUKE PATIŠON M. VREK 10 300 8464

3005 299F1 M. VREKA 697 BUKE ELITE

305

BuËke in buËe

10 673 KUMARE LEVINA F1 M. VREKA

Melone

301

700

9192 Cucurbita maxima L.

Oranæne buËe hruškaste oblike, teæke 1,5−2,5 kg, 3008 z oranæno rdeËim mesom rastejo na dolgih poganj­kih (zido­ 3009 vih ali na kompostnem kupu). BuËe razpolovimo in jih peËemo v peËici. Dolgo 3010 jih lahko skladišËimo, tako da jih poËasi posušimo. So tudi 8464 zelo dekorativne.

1 (HOKKAID

M. VREK

M. VREK ST. MART

M. VREK

M. VREK ROSA

3011

plodovke

BuËke in buËe 293

3007

M. VREK

M. VREK

M. VREK (HOKKAID M. VREK SW.

23

SEME ZAČIMBNIC

300

300

300

8464

      

003007 3007

301

3831002611966

BuËke 9192 Greyzini F1

Cucurbita pepo L. 3008

302

8464

       301

8464

       301

8464

302 307

M. VREKA 700 BUE UCHIKI KURIM. VREK 9192 1 ST. MART (HOKKAIDO) 30155 M. VREK

M. VREKA 700 BUE UCHIKI KURI 10 701 BUKE GREYZINI F1 303 3008 M. VREK1 3007 M. VREKA (HOKKAIDO) 308 3022 M. VREK

M. VREK M. VREKA 702 BUA NO AROVNIC M. VREKA 700 BUE UCHIKI KURI 3007 M. VREKA F1 10 304 3009 302 9192 1 10 701 BUKE GREYZINI ROSA ST. MARTIN F1 (HOKKAIDO) M. VREK 309 9193 BAZILIKA

M. VREKA 702 BUA NO AROVNIC M. VREKA 700 BUE UCHIKI KURI 302 9192 10 750 MELONA ANANAS M. VREK1 305 3010 10 701 BUKE GREYZINI 303 3008 M. VREKA 3007 M. VREKA F1 10 ST. MARTIN F1 (HOKKAIDO) 310 30154 M. VREK

009192 3831002612109 M. 003008 003009 3831002611416 M. 003011 VREKA 7513831002611430 MELONA MEDENA M. VREK VREKA 7023831002611409 BUA NO AROVNIC 303 3008 M. VREKA 10 306 3011 M. VREKA 701 BUKE GREYZINI F1 10 1 304 3009 9192 10 750 MELONA ANANAS SW. ROSA ST. MARTIN F1 311 3023 M. VREK

M. VREKA 751 MELONA MEDENA M. VREKA 702 BUA NO703 AROVNIC 701 BuËa Melona 750 Melona 751 M. Lubenica 813 10 760 BELUŠ D'ARGENT. 304 3009 10 750 MELONA ANANAS 305 3010 VREKA 303 3008 M. VREKA 10 ROSA ST. MARTIN F1 “NoË Ëarovnic” Ananas Medena rosa SEME ZAČIMBNICCrimson Sweet Sant Martin F1 Cucumis melo L. Cucumis melo L. Citrullus lanatus (Thunb.) 304

M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON M. VREKA 751 MELONA MEDENA 3010 M. VREKA 307 30155 M. VREK1 M. VREKA 750 MELONA ANANAS 10 306 3011 10 760 BELUŠ D'ARGENT. 3009 Matsum.10& Nakai SW. Cucurbita maxima L. 305 ROSA

Rodovitne in okusne, Zelo zgodnja sorta. Pravo­ JajËasti plodovi z izredno Lepa, velika lubenica s marmorirane, belo zelene Ëasno dozori, posebno Ëe sladkim mesom. Pozna BuËe so teæke 4−8 kg s M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON M. VREKA 751 MELONA MEDENA mesom. Dozorele buËke. Zelo odporne na305 premerom jo sadimo folijo ali sorta. Vzgojimo si sadike308 in slad­­ 25−30 cm. 306 M. 3011 3022kim 10 10 na 3009 3010 VREKA 760Ërno BELUŠ D'ARGENT. 10 SW. ROSA SEME ZAČIMBNIC plodove spoznamo po bolezni. Rastejo na grmiËku. Rastejo na zelo dolgih v tunel. Ima Ëudovito aro­ jih presadimo na najtoplejše spe­­­ cifiËni barvi in tako, da matiËno meso. Vzgojimo si mesto v gredi, ker potrebu­ vreæah (po­ganj­­kih). BuËe M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON ob udarcu po plodu votlo jejo veliko so okrogle760 oblike, oranæne 309 9193 3010 M. VREKA BELUŠ D'ARGENT. sadike in 10jih presadimo na 307 30155 M. VREKA 1070 RUKOLA 306 3011 10 toplote. Še bolje SW. SEME ZAČIMBNIC zadoni. Sladko meso je zelo barve, rahlo rebraste. Zelo najtoplejše mesto v gredi, je, Ëe jih sadimo na Ërno osveæilno. Najbolje raste v enostavno jih izdolbemo ker potrebujejo veliko folijo, saj ta zelo segreje tla. M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON globokih, humoznih, dobro 307 30155 M. VREKA 1070 RUKOLA 10 310 30154 in uporabimo kot dekora­ 3011 308 3022 M. VREKA 1076 BAZILIKA toplote. 10 Še bolje je, Ëe jih Obilno gnojimo. SW. SEME ZAČIMBNIC pognojenih in vlaænih tleh. cijo v obliki luËke za “noË sadimo na Ërno folijo, saj Ljubi toploto in sonce. Ëarovnic”. ta zelo segreje tla. Obilno M. VREKA 1077 RDEELISTNA 308 3022 M. VREKA 1076 BAZILIKA 10 311 3023 309 9193 307 30155 M. VREKA 1070 RUKOLA 10 gnojimo. BAZILIKA RUBIN

IMBNIC

1



 

M. VREKA 1077 RDEELISTNA

M. VREK

M. VREK 1 BAZILIKA

M. VREK1

M. VREK1


za»imbnice

ZaËimbnice

303

3008

304

3009

ZelišËni vrt Vrta si ne moremo zamisliti brez zaËimb. Te dišavne rastline potrebujemo za mešane305 posevke (vplivajo na boljšo rast in boljši okus vrtnin), za varstvo pred 306 škodljivci in boleznimi. Vrt nam polepšajo, jedi pa izboljšajo.

3011

  

Kuhinjske zaËimbnice gojimo lahko tudi doma v lonËkih in zabojËkih, 307 tako da jih imamo vedno sveæe pri roki. Zahtevajo300 svetel, ne prevroË prostor, 308 vlaæen zrak in zemljo, ki je bogata z organsko snovjo (npr. kompostom). Poleti301 309 jih obvezno postavimo na prosto (balkon, terasa), da se nauæijejo kisika in 302 310 svetlobe.

M. VREKA 751 MELONA MEDENA M. VREKA 750 MELONA ANANAS 10 3009 305 3010 M. ROSA

305

M. VREKA 751 MELONA MEDENA M. 10 760 BELUŠ D'ARGENT. 3010 M. VREKA 306 3011 ROSA SW

306

M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON M. VREKA 760 BELUŠ D'ARGENT. 10 3011 SW. SEME ZAČIMBNIC

M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON 307 30155 SW. SEME ZAČIMBNIC

307

304

SETEV ZA»IM­­ BNIC

8464

300 3831002612178

                308

301

Rukola 3022

30155

3007

302

Rukolo sejemo od aprila310 9193 do avgusta, tako da imamo od pomladi do jeseni na 9192 303 voljo sveæe, okusne listiËe. 30154 311 Rukola zraste do 40 cm visoko. Liste, tako kot pri 3008 304 peteršilju, vedno znova 3023 reæemo. Je aromatiËna rastlina posebnega okusa, 3009 305 primerna za razliËne solate in priloge.

305

3010

306

3011

306

307

307

Enoletnice Od marca do aprila jih sejemo v vrste, neposredno v gredo. Lahko sejemo æe prej v zaboj­Ëke, in ko je dovolj toplo, rastlinice presadimo v gredo. Na mraz obËutljive enoletnice Sejemo aprila in maja v lonËke ali v zabojËke in od srede maja naprej presajamo na prosto. Lahko pa konec maja sejemo neposredno v gredo.

311

30155

3022

9193

    

030154

30154

308

8464 003022 3831002611614 M. VREKA 1070 RUKOLA 309 3022

10

M. VREKA 1070 RUKOLA 3022

M.

M.

M. VREKA 700 BUE UCHIKI KURI 009193 3831002612116 M. (HOKKAIDO) 10 1076 BAZILIKA M. VREKA 9193 BA

M. VREKA 700 BUE UCHIKI KURI 10 701 BUKE GREYZINI F1 3007 M. VREKA M.

M. VREKA 702 BUA NO AROVNI M. VREKA 701 BUKE GREYZINI F1 10 9192 Ocimum basilicum L. M. 1077 RDEELISTNA MARTIN F1 NaVREKA mraz obËutljiva eno­311 ST. 10 1079 BORE 30154 M. VREKA 3023 M. BAZILIKA RUBIN

letnica. Zahteva sonËno in

Na mraz obËutljiva enolet­

toplo rastišËe. SkoziNO vse AROVNIC nica. Gojimo jo tudi v M. VREKA 702 BUA 10 750 MELONA ANANAS 3008 M. VREKA ST. MARTIN leto (poletiF1 v vrtu in pozimi M. lon­­­­­ Ëkih.10Ima intenzivno M. VREKA 1079 BORE 3023 VREKA 1082 KUMINA

v lonËku) obiramo sveæe škr­la­t­no rdeËe liste, hitro liste, dokler so neæni. Bazi­ M. raste, lepo 751 dišiMELONA in je zelo VREKA MEDENA M. VREKA 750 MELONA ANANAS 10 3009 ROSA liko dodajamo zelenjavi, aromati­Ë10na. Celo leto M. VREKA 1082 KUMINA solatam, mesu, paradiæniko­ obira­mo sve­­æe liste, ki jih M. VREKA 751 uporabljamo MELONA MEDENA doda­jamo riæu, zelenjavi, vim mezgam, 10 760 BELUŠ D'ARGENT. 3010 M. VREKA ROSA jo tudi pri vlaganju kumaric. solatam, juham, mesu, ribam, paradiæniko­ M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON M. VREKA 760 BELUŠ D'ARGENT. vim mezgam. 10 3011 SW.

M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON SW. SEME ZAČIMBNIC

SEME ZAČIMBNIC

Trajnice ZaËimbe, ki prezimijo. Sejemo jih od aprila do 308 junija v zabojËke. Kasneje tri sadike presadimo v lonËke velikosti 8 ali 10 cm. Ko so sadike dovolj 309 velike, jih presadimo na prosto, na stalno mesto, ki 310 smo jim ga izbrali v gredi.

               

    

(HOKKAIDO) M. VREKA 1077 RDEELISTNA 1070 Bazilika Bazilika 1077 M. VREKA 1076 BAZILIKA1076 10 309 9193 310 30154 BAZILIKA RUBIN rdeËelistna Rubin Ocimum basilicum L.

Eruca sativa Mill.

Nasvet

ZaËimbnice

030155

30155

 

304

SEME ZAČIMBNIC

303 311

Rukola Bazilika Bazilika rdeËelistna Rubin BoreË Kumina Majaron Janeæ Šetraj Timijan Koper Kamilica Melisa Sladki komarËek Drobnjak Špargelj Vrtna kreša Gladkolistna

3010

   

    

M. VREKA 1070 RUKOLA

308

M. VREKA 1070 RUKOLA 3022

10 1076 BAZILIKA M. VREKA

309

M. VREKA 1076 BAZILIKA 9193

M. VREKA 1077 RDEELISTNA 10 BAZILIKA RUBIN

310

M. VREKA 1077 RDEELISTNA 30154 BAZILIKA RUBIN

10 1079 BORE M. VREKA

3831002612185

BoreË 3023

30155

10

311

003023

3831002611621

M. VREKA 1079 BORE 3023

312

003024

3831002611638

      

3024 10 1082 KUMINA M. VREKA

1079 M. Kumina KUMINA 1082 Majaron 313 3025 VREKA 1082 10

1094

Borago officinalis L.

Carum carvi L.

Origanum majorana L.

BoreË je enoletno zelišËe. Uporabljamo mlade, æametno mehke liste in nebesno mo­­dre cvetove za solate in k mesu. Vsa rastlina je prekrita z belimi, bodeËimi dlaËicami, zato je na otip hrapava. BoreË uspeva skoraj v vsakih tleh, pogo­sto se sam zaseje.

Kumina je dvoletnica, saj314 cveti in semeni v drugem letu. Rastlina zraste 1 m visoko. Semena se prilegajo 315 h krompirju, kruhu, zelju, juham, siru in mesnim jedem. 316

Na mraz obËutljiva enolet­ 3026 nica, ki potrebuje sonËno mesto. Prilega se h gosji peËenki, divjaËini, jetrcam, 3027 enolonËnicam in paradiæ­ niku (kuhamo ga z jedmi). Sveæ 3028 je dober za solate, juhe, krompirjeve jedi. Gojimo ga tudi v lonËku.

317

3029

318

3030

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.


3

4

5

6

7

8

2 9

3 5

4

5

5

312

312

          ZaËimbnice                3024

313

003025 3025

H

7

8

9

3831002611645 314

Janeæ 3026

3024

                         313

M. VREKA 1094 MAJARON 314 3025

003026

3831002611652

M. VREKA 1101 JANEŽ 3026

315

         

Satureja hortensis L.

Enoletnica. Zrela semena 3027 316 so aromatiËno sladka dišav­ nica za peciva. Sejemo ga na redko, najbolje med 317 3028 korenËek. Ko seme dozori, rastline populimo ali pa jih spodrezujemo. 3029 318

Enoletnica. Potrebuje M. VREKA 1112 TIMIJAN 3028

317

3025 M. VREKA 1094 MAJARON 314

M. VREKA 3026 10 1101 JANEŽ

M. VREK1

M. VREKA 1094 MAJARON 314 3025

3026 10 1101 JANEŽ M. VREKA

315

M. VREKA 3027 10 1108 ŠETRAJ

M. VREK1

10 1101 JANEŽ M. VREKA 3026

3027 10 1108 ŠETRAJ M. VREKA

316

M. VREKA 3028 10 1112 TIMIJAN

M. VREK1

                         313

003027

315

3831002611669

10 1108 ŠETRAJ M. VREKA 3027

316

313

003028

3831002611676

3028 10 1112 TIMIJAN M. VREKA

317

313 285

veliko sonca. Primeren je za izboljšanje okusa in prebavljivosti. M. VREKA 1116 Kuhamo KOPER ga 3029 318 z enolonËnicami, krompir­ jevimi jedmi in fiæolom. 312 Varuje fiæol1118 pred listnimi319 M. VREKA KAMILICA 3030 ušmi.

Thymus vulgaris L.

Anethum graveolens L.

ObiËajno 10enoletnica, M. VREKA 1116 KOPER 3029

3024 M. VREKA 1120 MELISA 3031

3024 3031

313 285

M. VREKA 1094 MAJARON 314 10 1101 JANEŽ 3025 M. VREKA 10 1108 ŠETRAJ 3026 M. VREKA M. VREKA 1200 SLADKI KOMAREK 10 599 DROBNJAK WELTA 2991 M. VREKA 10 M. VREKA 760 BELUŠ D'ARGENT. VEČJA PAKIRANJA V ŠKATLAH GRAH 305 3010

        

305

8464 M. VREKA 1101 JANEŽ 10 1108 ŠETRAJ 300 3026 M. VREKA 10 1112 TIMIJAN 315 3027 M. VREKA M. VREKA 599 DROBNJAK WELTA 10 M. VREKA 760 BELUŠ D'ARGENT. GRAH 3010 10 VEČJA PAKIRANJA V ŠKATLAH

315

M. VREKA 1108 ŠETRAJ 3027

314

316

10 1112 TIMIJAN M. VREKA 3028

M. VREKA 760 BELUŠ D'ARGENT. VEČJA PAKIRANJA V ŠKATLAH GRAH

3027

M. VREK1

316

2

10 10

M. VREKA 700 BUE UCHIKI KURI 1 10 (HOKKAIDO) Grah Kelve 275



25

301 2

3007 10 1116 KOPER M. VREKA 275

M. VREKA 10 701 BUKE GREYZINI F1 Grah Kelvedon 200 g ŠK

1 1

302

9192 10 1118 KAMILICA M. VREKA Grah Kelvedon 200 g ŠK

M. VREKA 702 BUA NO AROVNIC 10 ST. MARTIN F1 10

1

M. VREKA 10 750 MELONA ANANAS

1

M. VREKA 751 MELONA MEDENA 3009 10 1200 SLADKI KOMAREK M. VREKA 10 ROSA

1

10

M. VREKA 1112 TIMIJAN 3028

317 2

10 1116 KOPER M. VREKA 3029 275

318

10 1118 KAMILICA 303 M. VREKA 3030 Grah Kelvedon 200 g ŠK

GRAH

M. VREK1

Matricaria chamomilla L.

312 319

3010

3831002611683

Enoletnica, ki jo sejemo Enoletnica. Cvetne glavice 318 3030 M. VREKA 10 1118 KAMILICA 319 3031 M. VREK1 M. VREKA 10 1120 MELISA vendar je v toplejših krajih veËkrat od aprila naprej. trgamo od maja do avgusta. trajnica. Sveæe poganjke Ga ne presajamo. Zahteva Sušimo in uporabljamo jih reæemo celo leto, za sušenje najbolj sonËno mesto, kajti za Ëaje. 10 1200 SLADKI KOMAREK 10 319 3031 M. VREKA M. VREKA 1118 KAMILICA 10 1120 MELISA 285 2991 M. VREK1 3030 M. VREKA pa ga reæemo tik pred cve­ oblikovati mora veliko ete­ tenjem. Prilega se k mesu, riËnega olja. Uporablja­mo 3024 M. VREKA 1094 MAJARON 10 enolonËnicam, krompir­285 M. liste npr.10k1200 solatam in KOMAREK seme M. VREKA 10 1120 MELISA 2991 1 M. VREKA 3031 VREKA SLADKI 10 599 DROBNJAK WELTA M. VREK 305 3010 jevim jedem. OdvraËa listne za zelišËni kis. Ugodno vpli­ ušiVREKA in gosenice kapusovega va na vznik korenja, kumar, M. 1094 MAJARON 10 1101 JANEŽ 3025 M. VREKA 10 belina. Gojimo ga lahko v pese, solate inDROBNJAK Ëebule. WELTAM. VREKA 10 1200 SLADKI M. VREKA KOMAREK 10 599 2991 M. VREKA 10 760 BELUŠ D'ARGENT. 305 3010 1 VEČJA PAKIRANJA V ŠKATLAH lonËkih.

3008 10 1120 MELISA M. VREKA 10

3028

317 2

M. VREKA 1116 KOPER 3029 275

3029 275

318

M. VREKA 1118 KAMILICA 319 3030 Grah Kelvedon 200 g ŠK

10 1120 MELISA M. VREKA 3031 10

003031

002991 3831002611249 003010 3831002611423 002959 3831002610945 M. VREK 305 3010 VREKA 1 2959 10 1200 SLADKI KOMAREK M. VREKA 10 599 DROBNJAK259 2991 M. VREKA WELTAM. 10 760 BELUŠ D'ARGENT. GLADKOL

003030 3030

3831002611690 319

3831002611706

M. VREKA 1120 MELISA 3031

Melisa 3031

285

304

   

M. VREKA 813 LUBENICE CRIMSON M. VREK 1120 Sladki 1200 M. Drobnjak DROBNJAK599 760 Vrtna kreša 446 306 3011 1 260 2961 M. VREKA 1200 SLADKI KOMAREK 10 599 285 2991 VREKA WELTAŠpargelj 10 HOLANDS M. VREKA 760 BELUŠ D'ARGENT.SW. 305 3010 10 komarËek Gladkolistna Melissa officinalis L. Allium schoenoprasum L. Asparagus officinalis L.

Foeniculum vulgare Mill. Trajnica. Neæni mladi listi­Ëi M. Trajnica,10ki raste na soncu Trajnica. Prvo in drugo 261 2991 VREKA var. dulce 599 DROBNJAK WELTAM. VREKA 760 BELUŠ D'ARGENT. se prilegajo k solatam, para­­ ­ ali v pol­ s enci. Lahko ga leto po sajenju poganjkov SEME ZAČIMBNIC 305 3010 10 VEČJA PAKIRANJA V ŠKATLAH Enoletnica. Ima moËne, zelo gojimo tudi v lonËku. Vedno ne reæemo. V tretjem letu diæniku, skuti in zelišË­nim odebeljene mesnate listne omakam. Lahko jih zamr­­ ga uporabljamo sveæega.307 30155 je vaš trud poplaËan, kajti 261 M. VREKA 760 BELUŠ D'ARGENT. 5 3010 peclje. Prezgodnja setevGRAH Za zimo10 VEČJA PAKIRANJA V ŠKATLAH zu­ jemo. Rastlina je medo­ neæne listiËe zamr­ naslednjih osem let boste uide v cvet, zato ga sejemo znemo. nosna. vsako pomlad uæivali v junija in pridelek pobiramo zdravem pridelku. 308 3022Kelvedon Grah 200 g ŠK 2 275 ŠPINAČA A V ŠKATLAH GRAH v oktobru in novembru. Spada med delikatesne jedi.

5

003029

M. VREKA 3029 10 1116 KOPER

3030

3026

M. VREK

1101 Šetraj 1108 ŠETRAJ 1108 Timijan TIMIJAN 1112 Koper 1116 KOPER 1116 Kamilica KAMILICA1118 M. VREKA 10 1112 317 3029 M. VREKA 315 3027 M. VREKA 10 318 3030 316 3028 M. VREKA 10 1118

Pimpinella anisum L.

3025 2991

         

M. VREK1

3024

3024

3024

M. VREKA 1094 MAJARON 3025

312

A V ŠKATLAH

6

312

za»imbnice

2

ZaËimbnice



2

H

275



275



Grah Kelvedon 200 g ŠK

Grah Kelvedon 200 g ŠK

10

309

9193

310

30154

    10

Valerianella locusta L.

6208

Hitro raste. Pridelujemo jo skozi vse leto na vrtu ali v hiši. M. VREKA 1070 RUKOLA 2960

M. VREKA 10 1076 BAZILIKA

 

M. VREK

M. VREK 1 LJUBLJAN

1

263

M. VREKA 1077 RDEELISTNA 2963 BAZILIKA RUBIN

M. VREK1

264

M. VREKA 1079 BORE 2964

M. VREK1


VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

Korenovke                     

22

Kapusnice

21

8470 Kranjska okrogla 250 g ŠK Radi tržaški Repa 12 solatnik 250 g ŠK88 VEČJA PAKIRANJA VRTNIN - SPECIAL VREČKA

180003

12

Zel

23

8473

22

8468 Matador 250 g ŠK Špinaa

89 Repa Kranjska 12 okrogla 250 g ŠK

180004

12

Zel

8468

ZELJE

23

8473

88

Zelje Slava 12 50 g 180003 Špinaa Matador 250 g ŠK KRMNI OHROVT

89

180004

VEČJA PAKIRANJA VRTNIN - SPECIAL VREČKA

88

180003

Zelje Slava 50 g

180004

180004

kapusnice Zelje Krmni ohrovt korenovke Koleraba Repa Redkev KorenËek Peteršilj RdeËa pesa Pastinak

3831002624607

Zelje Varaædinsko

KRMNI OHROVT

37

KOLERABA

19

180003

3831002624591

88

180003 Zelje Varaždinsko 50 g

89

180004

Zelje Slava

37

180079

Zelje Slava 50 180079 10 g

3831002624638 19

Krmni ohrovt Zeleni Angeliter

Zelje Varaždinsko 50 g

KOLERABA

plodovke Paradiænik Paprika Kumare BuËke BuËa Lubenica

REPA

Brassica oleracea var. capitata Brassica oleracea var. capitata Brassica oleracea L. var. 39964 Krmni L. ohrovt Angeliter 100 g 19 acephala10DC.

180079 L.

19

REPA

Srednje zgodnja sorta (90−100 dni). »vrste, 180079 REPA okroglo plošËate, rumeno zelene glave so uporabne sveæe in za kisanje. Koleraba Rumena maslena Sorta 50 g ni zahtevna in daje dober pridelek. 39964

39964

3831002624256

39964ohrovt 10Angeliter 100 g Krmni

Kol

Koleraba 10 Rumena maslena

Brassica napus ssp. rapifera

Koleraba Rumena maslena 50 g

KRMNI OHROVT

Je pozna in rodna, neza­ htevna sorta. Ima teæke in37 Ëvrste, okroglo plošËate glave s tankimi in okusnimi listi. Zelo kako­vostno kislo 39964 KOLERABA zelje.

Krmni ohrovt sejemo 4−5 kg/ha junija in julija. Krmni ohrovt Angeliter 100 gVisoka rastlina, ki daje velike pridelke zelene mase, primerne 10 za voluminozno krmo preko zime. Tudi za podor jeseni ali spomladi (prezimi). Koleraba Rumena maslena 50 g

“Jesenska” jušna zelenjava. Je rumeno zelena koleraba z rumenim 10 finim mesom, ki vsebuje precej suhe snovi in ima prijeten vonj. Da velik pridelek. Primerna je za takojšnjo uporabo, npr. za pripravo okusnih zele­ njavnih 10 juh in skladišËenje.

REPA

Korenovke

stro»nice Grah Bob Nizki fiæol Visoki fiæol Turški fiæol Soja

©pina»nice ŠpinaËa Blitva ali mangold

Krm

KOLERABA

KRMNI OHROVT

»ebulnice »ebula Por

solatnice Solata Endivija RadiË Motovilec

180079 Zelje Varaždinsko 50 g

10

ZELJE

89

37

VEČJA PAKIRANJA VRTNIN - SPECIAL VREČKA

ZELJE

21

39995

21

39995

23

39996

 

 

Rep

Rep

Repa Kranjska okrogla 50 g

REDKEV

23

21

39995

 

39996

38

Repa Kranjska okrogla 50 g

39995

39995

23

39996

3831002624478

  23

38

KORENČEK

ostalA PONUDBA SEMEN Bela detelja 72 Bela gorjušica Dihondra Sladka koruza 74 SonËnica Jaguar

3831002624485 38

38

Najbolje raste v vlaænem in senËnem delu vrta. Repa je plošËato okrogla z rahlo 182689 KORENČEK rdeËe vijo­li­Ëasto glavo. OdliËna za kisanje. Repo lahko sejemo tudi zgodaj72 spomladi pod folijo ali tunel in reæemo mlade soËne list­ 74 iËe 2 cm nad tlemi. 39969



39966

  75

Brassica rapa var. rapa

182689

 72

Koreni so podolgovati z rdeËe vijoliËasto glavo. Je izvrstnega okusa Redkev Zimska črna 50 gter odliËna 74 za kisanje. Dobro uspeva v vsakih dovolj vlaænih tleh. 39969

   75

39966 Nantes 50 g Korenček

10

182689

3831002629039



Repa Kranjska 10 podolgovata 50 g 72 182689

Repa Repa Redkev Repa Kranjska podolgovata 50 g 10 KORENČEK Zimska Ërna kranjska okrogla REDKEV kranjska podolgovata Brassica rapa var. rapa

REDKEV

39996

39996Kranjska okrogla 50 g Repa

Raphanus sativus L.

74

  

Redkev 39969 Zimska črna 50 g

75

Korenček 39970 Nantes 50 g

77

Korenček Flakeer 50 g 10

79

»rna, okrogla redkev z belim mesom. Pobiramo jo jeseni in10jo skladišËimo za 39966 PETERŠILJ zimsko uporabo.

PETERŠILJ

39970 Flakeer 50 g Korenček

77

Red

KORENČEK

REDKEV

21



182689 Repa Kranjska podolgovata 50 g



Korenček rumeno 50 g 10 39978 ljubljanski RDEČA PESA

39969

3831002624270

  

10 črna 50 g 39969 Zimska Redkev

KorenËek Nantes

39966

Daucus carota L.

10 39970 Nantes Korenček 50 g

KorenËek potrebuje glo­ boka, humozna tla, ki jih ne smemoFlakeer gnojiti s hlevskim Korenček 50 g gnojem. Sejemo ga skupaj s semenom koprca in za markacijo 10 s semenom 39978 Korenček ljubljanski rumeno 50 g red­k vice. Vedno naj raste sku­paj s Ëebulo ali porom, 10 39979 ker se medsebojno varu­ jejo pred napadom škodljivih muh ali 10 Peteršilj Berlinski srednje dolgi 50 g moljev.

 

Kor

Kor

Kor

Pet

Pet




Korenovke

REDKEV

38

Repa Kranjska podolgovata 50 g KORENČEK

182689

EV

182689

 72

39969

39966

39966

   74

3831002624263 75

KorenËek Flaker

39970

PETERŠILJ

Daucus carota L.

77

Pri dobrih rastnih pogo­ jih zrastejo veliki koren­Ëki, ki so lahko teæki tudi Ëez79 39978 200 g. Pri­mer­­ni so za zim­ ske potrebe: skladišËenje in industrijsko predelavo. 39979

Redkev Zimska črna 50 g

39969

7

   75

Korenček 39966 Nantes 50 g

  

39969 Zimska črna 50 g Redkev

39966

74

10

75

39970 Nantes 50 g Korenček

39969

39970

3831002624287

Korenček 39970 Flakeer 50 g

77

Korenje Ljubljansko rumeno

Korenček ljubljanski rumeno 50 g 79

Daucus carota L.

39978

 

Korenček 39970 Flakeer 50 g



Korenček 39970 Nantes 50 g

10 Korenček Flakeer 50 g

77

Korenček lju1

10 Korenček Flakeer 50 g

77

Korenček ljubljanski rumeno 50 g 79 10

39978

  10

 

10 Korenček rumeno 50 g 39978 ljubljanski

39979

PETERŠILJ

1

10

Peteršilj Ber1

Peteršilj Dom

Peteršilj Berlinski srednje dolgi 50 g

1

RDEČA PESA

39978

3831002624362

 

10 39978 ljubljanski Korenček rumeno 50 g 79

39979

3831002624379

Peteršilj srednje dolgi 50 81 g 10 39979 Berlinski

Peteršilj Peteršilj 10 Peteršilj Domači listnik 50 g RDEČA PESA Berlinski srednje DomaËi listnik dolgi Petroselinum crispum (Mill.)

39979

Peteršilj Berlinski srednje dolgi 50 81 g

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss



39994 Fuss

 10

Ima gladke, temno zelene

39994

3831002624621



10 listnik 50 g Peteršilj 39994 Domači

Beta vulgaris L.

Rdeča pesa Egiptovska 50 g

Velika, plošËata, temno rdeËa pesa je zelo okusna. 10

liste, ki jih uporabljamo kot zaËimbo za juhe, jajËne jedi, omake, solate.

10

83

 

»ebulnice

83

39992

85

39993

85

Rdeča pesa1

RdeËa10pesa Egiptovska

in izredno aromatiËne Rdeča pesa10 Egiptovska 50 g



Korenovke

75

PETERŠILJ



39994

  

Korenček 50 g 10 39966 Nantes

PETERŠILJ

 

39992

 

39993pesa Bikor 50 g Rdeča

Rdeča pesa Cylindra 50 g

1

Rdeča pesa

Rdeča pesa1

27

1

PASTINAK

83

39992

 

Rdeča pesa Bikor 50 g

91

39977

PASTINAK

85

83

39992

 

39993

91

39992 39992

3831002624454

  85

RdeËa pesa 39993 Bikor

Beta vulgaris L.

PASTINAK

91

Æivo do temno rdeËa, podol­govato okrogla. Pri­ merna 39977 za zgodnje in pozno ČEBULA pridelovanje. Zelo dobro se skladišËi. Je odliËna za vlaganje. 106



39948

1705

  107

39993

3831002624461

39993pesa Bikor 50 g Rdeča

RdeËa pesa Cylindra

91

Rdeča pesa Cylindra 50 g

Beta vulgaris L. 39977

ČEBULA

 106

Podolgovata pesa. Na isti pridelovalni površini da veËji pridelek. Odporna na Pastinak Dolgi beli gladki 50 g NP107 sušo. 39948

  

1705 Majski srebrnjak 50 g Čebula

39977

10

3831002624355



 10

10 beli gladki 50 g NP Pastinak Dolgi

Pastinak Do

1

ČEBULA

106

39948

ČEBULA

39948

3831002624188

  ���

1705

   3831002631216

Čebula Maj

Rdeča Cylindra 50 g 39977pesa10

106

10 beli gladki 50 g NP107 Pastinak 39948 Dolgi

10 srebrnjak 50 g 1705 Majski Čebula

Čebula Hola1

Pastinak 10 Dolgi beli gladki

107

»ebula 1705 Majski srebrnjak

1706 Holandska rumena 50 g Čebula

»ebula Holandska rumena

Čebula Ptuj1

Pastinaca sativa L.

  

Pastinak 39948 Dolgi beli gladki 50 g NP

Ni zahteven, ne prenaša hlevskega gnoja in dobro raste 10 na barjanskih 1705 tudi POR tleh. Dolg, koniËast in bel koren lahko izkopavamo vso Čebula Majski Svetlo srebrnjakrumeno 50 g 1706zimo. 116 do belo meso je zelo aro­ matiËno. Uporabljamo tudi Čebula Holandska rumena liste. 50 g 118 aromatiËne 10 zelene

POR

1706 Holandska rumena 50 g 116 Čebula



Rdeča 39977pesa Cylindra 50 g

Rdeča pesa Bikor 50 g

PASTINAK

LA

6

74

72

RDEČA PESA Velik (do 30 cm), svetlo rumen koren. Zelo pozno Je zeloDomači dobra sorta, korenje, primerno za 50 81 Peteršilj Berlinski srednje dolgi g 10 listnik 39994 39979 Peteršilj 50 g pri­ merna za pridelavo aroma­ skladišËenje, sveæo rabo tiËnih korenov in listov. in za krmo domaËih æivali. Korene 10 shranimo v zasi­pnici Izboljša okus juham. Peteršilj Domači listnik 50 g RDEČA PESA ali kleti, lahko pa jih nekaj pustimo Ëez zimo v vrtu, kajti pesa po navadi ne50zmrznejo. 81 39994 Rdeča Egiptovska g Uporabljamo jih za juhe, solate in kot Rdeča pesa Egiptovska 50 g 10 samo­stojne jedi.

PESA

NAK

72

KORENČEK

ČEK

ŠILJ



10

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

39996



Čebula 10 rdeča 50 g 1710 Ptujska

120

Allium cepa L.

10 srebrnjak 50 g Čebula 1706 Majski

POR Zimska Ëebula, ki jo v hla­ dnejših krajih Ëez zimo pokrijemo. Sejemo avgusta Čebula Holandska rumena 50 g 116 in septembra na prosto. Spomladi redËimo. Cele mlade rastlinice pre­ 10 rdeča 50lahko Čebula g 118 1710 Ptujska sadimo ali uporabimo pri kuhi. Dozori maja in ni pri­ 10 skladišËenje. Tudi merna 120 39987 za kot ËebulËek.

  

1050 g Por Carantan 39980

GRAH

Allium cepa L.

10 rdeča 50 g Čebula Ptujska

PlošËato okrogla Ëebula, svetlo rjave barve, z belim mesom blago ostrega 10 1710 okusa. Iz semena, ki ga posejemo æe marca, jeseni dobimo odliËno Ëebulo. 10 39987 Por Carantan 50 g Zgodaj jo redËimo ali pre­ sadimo. Uporabimo lahko tudi mlade 39980 Por Elefant 50 grastlinice Ëebule. »e sejemo na gosto, potem poleti pridelamo ËebulËek.

  

Por Domači10 dolgi 50 g

1

Por Caranta

Por Elefant 1

Por Domači1

1


»ebulnice

ČEBULA

106

39948

107

1705

1706

106

   107

39948

3,83E+12

1706 3,831E+12

POR

116

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

»ebula Ptujska rdeËa Allium cepa L.

28

StroËnice

118

120

Sorta z roænatim do svetlo vijoliËnim mesom, z zmerno ostrino. Primerna je za skladišËenje. Tudi GRAH kot ËebulËek.

univ in sekticid terminator refil

1710 1710

116

  

Čebula 1706 Holandska rumena 50 g

Por Carentan

Čebula Ptujska rdeča 50 g

1710

39987

Por Carantan 50 g 39987

120

Por Elefant 50 g 39980

Ima srednje dolgo, beloGRAH steblo. Preæivi tudi ostre zime in zdræi na prostem do pomladi.

Čebula Holandska rumena 50 g 10

1706 Holandska 10 Čebula rumena 50 g

Čebula Ptujska 10 rdeča 50 g

10 rdeča 50 g Čebula Ptujska

116

118

118

Allium porrum L.

39980

1705 Majski srebrnjak 50 g Čebula

10

POR

čebula ptujska rdeča 39987

107

Čebula 1705 Majski srebrnjak 50 g

POR

$h3@@@0|UXXQSs $h3A@@2|VSQRRs

  StroËnice                                                     3831002624409 120

Por Elefant

1710

Por Carantan 50 g

10

39987 Por Carantan 50 g

39980

39980 Por Elefant 10 50 g

Por Elefant 10 50 g

3831002624386

Por DomaËi dolgi

Por Domači10 dolgi 50 g

GRAH

4

38953

Allium porrum L.

Srednje dolg por. Za jesen­ sko uporabo. V toplejših krajih pa lahko prezimi.

Ima dolgo, fino steblo zelo prijetnega okusa. Beli del stebla je zelo dolg (do 6010 cm). Je obËutljiv na mraz.

3

10

1727

3831002631452

Por Domači10 dolgi 50 g 1727

Allium porrum L.

Por Domači dolgi 50 g

1727

3

5

Grah 10 Mali provansalec Pisum sativum L. 1729

Gra

Gra

Gra

11

Zelo zgodnja sorta. Lahko ga sejemo ponovno avgu­ sta, 1731 tako da rodi oktobra. Veliki pridelki zrnja prijetno sladkega okusa. Visok 40−50 cm. 39954

7

1728

Gra

8

1730

Gra

3 9

1727 39953

Gra Gra

4

Grah Mali Provansalec 100 g 38953

Gra

Gra

Gra

BOB

3

3

3

1727

4

38953

5

10

38953

3831002623259

Pisum sativum L. 1731

+ 20 g gratis 39954

7

1728

9

4

Grah 1729 Mali provansalec

11

8

       

1730

39953

1727

        4

Grah Mali Provansalec 100 g 38953

1729

5

3831002631476

1727

Grah Mali Provansalec 100 g 38953

1731

Grah 1731Kelvedon 100 g

11

Grah »udo Amerike

11

10 Grah Čudo Amerike 100 g 39954

Grah Čudo Amerike 100 g 39954

7

7

Nizek (45−60 cm) grah. Zgodaj zori in da visoke pridelke. Zrna Grah g so oglata. 8 1728Rondo 100

Grah 1728Rondo10100 g

8

Grah 1730Telefon 100 g

9

10 100 g Grah Senator 39953

BOB

Grah Senator 100 g 39953

Pisum sativum L.

6

5 6

7

1728Rondo10100 g Grah

8

1730Telefon 10100 g Grah

6

11 12

3831002624232

39954 10 Grah Čudo Amerike 100 g

BOB

10 100 g Grah Senator

39954

11

Nizka, srednje bujna sorta. Zrna so velika, plošËato okrogla, 10svetlo 9 Grah 100 g zelene barve 1730Telefon in zelo okusna.

Grah 100 g+20 g GRATISGra 1729Mali Provansalec 10 Bob 1745

Gra

Grah Rondo

Pisum sativum L.

1728

3831002631469

7 13

Grah 1728Rondo10100 g 1734

8

Grah 1730Telefon 10100 g

9

Grah Senator 39953 10 100 g

Je srednje zgodnja, zelo rodna sorta, ki zraste od 90 do 170 cmg visoko. 39953 10 100 Grah Senator Potrebuje oporo. Stroki BOB so dolgi pribliæno 10−12 cm, zrnje je 10 zeleno, 6 Grah Senator 100 g okroglo in gladko. 1745

Grah Čudo Amerike 100 g 39954 10 1733

Grah Telefon

Pisum sativum L.

Stroki so srednje dolgi in široki. Okroglo zrnje je olivno zeleno. Grah Senator 10 100 g Zori konec junija do julija. Zaradi neænih in okusnih zrn je zelo razširjen. Visok 1745 10 120−140 cm.

Gra Fižo

Gra Fižo

Gra

Gra

Bob

Bob Aquadulce 100 g

10

FIŽOL

BOB

Grah Senator 100 g

1729Mali Provansalec 10 1731Kelvedon Grah 100 g+20 g10 GRATISGrah 10 100 g

3831002631933

10

9

5

10 1731Kelvedon Grah 100 g+20 g10 GRATISGrah 10 100 g 1729Mali Provansalec

Grah GRATISGrah 10 100 g 1729Mali Provansalec 100 g+20 g10 1731Kelvedon

Pisum sativum L.

38953 Grah Mali Provansalec 100 g

FIŽOL

5

Grah Kelvedon

4

1745

10

Bob Aquadulce 100 g

FIŽOL

12

1733

10

Fižo


L

   

11

39954 Grah Kelvedon 100 g

Grah Rondo10100 g

1731

7

1728Čudo Amerike 100 g Grah

Grah Telefon 10100 g

39954

8

1730Rondo 100 g Grah

Grah Senator 10 100 g

61

39950

1728

9

39953 Grah Telefon 100 g

Grah Senator 10 100 g

62

1740

1730

39953

39953

1727

Grah Senator 38953 Pisum 1745

FIŽOL

sativum L.

5 12

Stroki so srednje dolgi in široki. Veliko zrnje je 1729 10 okroglo in gladko. Sred­ 13 nje zgodnja, izredno rodna sorta. Primeren za sveæo 1731 11 uporabo in konzerviranje. 1733 Visok 80−120 cm. Obiranje pospešuje tvorbo novih 7 39954 strokov. 1734 1728

8

1730

9

39953

Nizki fiæol sejemo vsake 3−4 tedne od konca aprila do konca julija. Ko je še hladno, ga prekrijemo s kopreno Valentin.

Bob Aquadulce



10

33

5826

      

Grah 1730Telefon 100 g

Grah Senator 100 g 39953

10 100 g Grah Senator

10 100 g Grah Senator

Fižol Merve1

10

56

Fižol 1736Jabelski pisanec 100 g

Fižol Cipro 11

57

Fižol 1737Semenarna 22 100 g

1 Fižol Klemen

10 10

3831002624225



37649

Fižol NIZEK RUMEN PLOŠČAT 100 g 37649

Fižol Golden1

59

Fižol 7387Etna 100 g-nizek

Nizki fiæol Golden Teepee

Fižol Merav1

Phaseolus vulgaris L.

10

  14

15

180005

Bob Aquadulce 100 g

Visoki 9236 fižol Cobra 50 g

Fiæol posebne rasti, saj stroki rastejo nad listi, zato je obiranje Visok fižol Hilda enostavno. 100 g Njegovi rumeni, okrogli stroki zrastejo do dolæine 18 cm. So mesnati, zelo okusni in ne postanejo nitasti. Turški fižol Emergo 100 g

Nizek turški fižol Hestia 50 g

1735

 10

38952 Soja 50 g

16

1742

17

1743

BELA DETELJA

Bob Aquadulce 100 g

10

FIŽOL

12

1733

L

1733 1733

3831002631544

  13

1734

  3831002631858

Fižol Starozagorski 100 g

1735

      

14

10 100 g 1735Topcrop Fižol

Nizki fiæol Top Crop

15

38952

Nizki fiæol 1734 Starozagorski

Fižol Topcrop 100 g

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Nizki fiæol z zelenimi, plošËatimi stroki. Dozori v 50−55 dnevih. Zelenos­ troËni. Cenjena evropska zgodnja sorta. Da velike pridelke plošËatih strokov, zlasti na Primorskem.

Zgoden nizki fiæol z zelenimi, okroglimi stroki. ZelenostroËni. Veliki, kako­ 17 vostni pridelki dolgih in debelih, mesnatih, okusnih, okroglih strokov. Zgodaj30 zori. Tradicionalna evropska sorta.

16

32

33

Nizki fiæol 10 Berggold

Phaseolus vulgaris L. 1742

14

3831002631506

Fižol 1734Starozagorski 100 g

3831002618651

58

SOJA 10

1735

38952

        30

10

3831002623242

15

38952 Fižol Bergold 10100 g

16

1742Bergold 100g+20g GRATIS 33 Fižol

17

1743Češnjevec 100 g Fižol

182674 Fižol Zorin 100 g

Okusna tradicionalna evropska sorta. Seme kali 8−10 1743 dni. Zgoden nizki 30 fiæol z rumenimi, okro­ glimi stroki. Dozori v ca. 55 dneh. RumenostroËni. 32 182674 Najzgodnejši nizki fiæol, ki dozori v dveh mesecih. Ima 33 zlato 9907 rumene, fine, okrogle stroke. Tudi za zam­ rzovanje. Poæivi 34 5826 solate.

Fižol Presen

Fižol Neckargold100 g 39952

10

68

1745

37650

Fižol Antea

34

10

67

Grah Senator 100 g

       

10

Dobri sosedje nizke­mu fiæolu so kumare, Grah Provansalec 100 g+20 g GRATISGrah Kelvedon 10 100 g 1729Malifaba Vicia krompir, kapusnice, 86 37646 1733 Fižol Starozagorski 100 g Bob Aquadulce 100 g 10 60 Phaseolus10vulgaris L. redkvica, rdeËa pesa, Seme kali 14−20 dni. zelena, paradiænik in Trgamo mlade stroke. Stroki so svetlo rumeni, Grah 10 1731Kelvedon 100 g Grah Čudo Amerike 100 g uši in 10 šetraj, ki odvraËa Uæitna ravni in 10 plošËati, dolgi okoli 87 37645 1734 so neæna, belkasta, Fižol Topcrop 100 g mu izboljša okus. debela zrna. Je na mraz 16 cm in široki 1,8−2,0 cm. neobËutljiva stroËnica, zato Stroke zaËnemo obirati zelo Grah Čudo Amerike 100 g 39954 Grah Rondo10100 g 10 je lahko prva zelenjava iz zgodaj, ko so še mladi (60 Fižol Starozagorski 100 g 10 TURŠKI ALI LAŠKI FIŽOL vrta. Sejemo ga od febru­ dni od setve). Sejemo ga arja pa do srede aprila. v presledkih treh tednov Grah 10100 g 1728Rondo 100 g Grah Telefon 10 66 1744 Fižol Topcrop 100 g 10 in tako podaljšamo Ëas zorenja.

B

1745

9907

Nizki fiæol 7254 RumenostroËni plošËati 10

65

BOB

6

32

Nizki fiæol

Sejemo ga lahko v vrste ali v “kupËke”. Med vrstami10naj bo 40 cm 63 1741 Grah Senator 100 g razdalje, med semeni BOB 6−8 cm. Pri kupËkih je 3 1727 Mali Provansalec 100 g 3831002624249 39951 1745 3831002631926 Grah razdalja 20−25 cm, v 64 39951 Bob Aquadulce 6 1745Senator 100 g Grah 10 100 g vsako jamico pa damo 4−5 semen samo 3−4 Grah Mali Provansalec 100 g 10 4 38953 Grah Provansalec 100 g+20 g GRATIS cmMali globoko.

             

10

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

B

                  StroËnice   1729 StroËnice

32

Nizki fiæol Berggold

Phaseolus vulgaris L. + 20 g gratis

           

Fižol Bergold 100 g 182674

9907

3831002631124

Fižol 9907Bergold 10 100g+20g GRATIS

Nizki fiæol za zelene stroke Antea

Fižol Neckar1

1

1

1

Fižol Bergol

29

Fižol Bergol 1

Fižol Češnje

Fižol Zorin 1

Fižol Kiro (T1

Fižol Antea 1

Fižol 5826Češnjevec 10 100 g

Fižol Presen1

34

Fižol Zorin 100 39952 10 g

Fižol Merve1

56

nimi, Fižol (Tetovec) 100stroki. g- visok 1736KiroplošËatimi 10

Phaseolus vulgaris L.

Zgoden nizki fiæol z zele­

Fižol Cipro 1

Je zelo roden. Stroki niso nitasti in so zelo okusni.

9907Kiro (Tetovec) 100 g- visok 57 Fižol

Fižol 100 g-nizek 1737Antea 10

1 Fižol Klemen

5826Antea 100 g-nizek Fižol

58

Fižol Presenta 37649 10 100 g-nizek

Fižol Golden1

39952 Fižol Presenta 100 g-nizek

59

Fižol 7387Merveigle 10 de Piemonte 100 g -nizek Fižol Merav1


           

           $h3A@@2|VQRRQu $h3A@@2|VQRTXr $h3A@@2|VPPPSx $h3A@@2|VQQRRu $h3A@@2|VQRPYs $h3A@@2|VRYSRy $h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu $h3A@@2|VQVUTq $h3A@@2|VQRQSp

15

38952

StroËnice

16

Fižol 1742Bergold 100g+20g GRATIS

16

1742

17

Fižol 1743Češnjevec 100 g

61

10 g 39950 Fižol Zorin 100

Fižol Neckargold100 g 10

17

1743

30

Fižol Zorin 100 g 182674

62

10 1740 Fižol Kiro (Tetovec) 100 g- visok

Fižol Jabelski 10pisanec 100 g

30

182674

32

Fižol 9907Kiro (Tetovec) 100 g- visok 63

1741 Fižol Antea 10 100 g-nizek

14

Fižol 10 22 100 g 1735Semenarna

32

9907

33

Fižol 5826Antea 100 g-nizek

10 100 g-nizek 39951 Fižol Presenta

15

Fižol NIZEK10 RUMEN PLOŠČAT 100 16 g 38952

33

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

34

56

57

58

59

60

30

5826 5826

3831002630127

Nizki fiæol za zelene stroke Presenta

39952

1736 Phaseolus vulgaris L.

39952

64

3831002624195

10 100 g Fižol Češnjevec

7254

       3831002631520

34

Fižol Presenta 100 g-nizek 39952

56

Fižol -nizek Fižol 10 g 37646 1736Merveigle de Piemonte 100 g86 Cipro 100

57

65

Phaseolus vulgaris L.

87

Nizki fiæol za zrnje Etna Phaseolus vulgaris L.

10100 g 37645 Fižol Klemen

17

30

Dozori pribliæno 70 dni po setvi. Odlikujejo ga Zgoden nizki fiæol z Seme kali 8−10 dni. Je hitra rast, zelenimi, okroglimi stroki. ni­­zek, zgoden 1737 Fižol Klemen 100 g (dozori v 10 kompaktnost 58 37649 Fižol GoldenTeepee 100 g-nizek 32 TURŠKI in rodnost. Njegovo zrnje Stroki niso nitasti in so 55−60 dnevih) fiæol za ALI LAŠKI FIŽOL je takšne strukture kot 14 zelo okusni. Obilno rodi. stroËje in zrnje. Okusni Ëešnjevec. 37649 10 di Venezia 100 g 33 Primeren za sveæo rabo, 59 vla­ Fižol stroki brez niti100 sog-nizek plošËati, 7387GoldenTeepee Fižol Meraviglia 66 1744 ganje in zamrzovanje. široki in mesnati, vijoliËno marmorirani. Pri kuhanju 15 7387 Fižol Meraviglia dirumeno. Venezia 100Seme g 67 10 100 g 60 9236 Fižol Neckargold 37650 34 se obarvajo je marmorirano (pisano). 61 39950 16 Šalotka RED SUN 9236

StroËnice Visoki fiæol Visoki fiæol potrebuje veË prostora, toplote in hranilnih snovi. Sadimo ga od srede maja do srede junija. Oporne palice, ki so lahko 2 m visoke, postavimo v razdalji 70 x 60 cm, najveË 50 x 100 cm. Okoli palic poloæimo 8−10 zrn v 3 cm globo­ko jamico. Ko fiæol zaËne cveteti, ga rahlo usujemo.

Fižol Neckargold 100 g

30792

32825

1740 Božično žito moderno 180005

63

20309

2989

9191

37648

3831002631551

Nizki fiæol za zrnje »ešnjevec

Visoki Cobra 50 g 1743 fižol 10

Phaseolus vulgaris L.

Visok fižol Hilda 10 100 g 182674

                                 10

10100 g Fižol Bergold 38952

Fižo

10100g+20g GRATIS Fižol 1742Bergold

Fižo

1743

3831002631568

17

10 100 g Fižol 1743Češnjevec

30

10 g Fižol Zorin 100 182674

32

Nizki fiæol za pisano zrnje. Sorto vzdræujemo v 14 Sloveniji. 10 9907 33

Fižo

Nizki fiæol Zorin

Fižo

Fižo

Phaseolus vulgaris L.

Za zrnje.10Pisana zrna lahko Fižol 100 g- visok 9907Kiro (Tetovec)

pobiramo, ko so še mehka, in jih zamrzujemo ali pa 1735 jih pustimo dozoreti in jih Fižol Antea 100 g-nizek 5826 sušimo. Stroki so okrogli, zelene barve. Fižol Bergold 100 g 38952 Sorto vzdræujemo 10 100 g-nizek v Fižol Presenta 39952 Sloveniji.

Fižo

Fižo Fižo

38952 10fižol Hestia 50 g Nizek 39952 turški

16 56

Fižol 1742Bergold 100g+20g GRATIS Fižo 10 de Piemonte 100 g -nizek Fižo Fižol 1736Merveigle

56

Fižol 1742Neckargold100 g 1736

17 57

10 100 g Fižol 1743Češnjevec Fižol 1737Cipro 100 g

Fižo Fižo

17 57

Fižol 1743Jabelski pisanec 100 g Soja 173750 g

30 58

10 g Fižol Zorin 100 182674 10100 g Fižol Klemen 37649

Fižo Fižo

Fižol Semenarna 22 100 g 182674 37649

32 59

10 Fižol 100 g- visok 9907Kiro (Tetovec) Fižol 7387GoldenTeepee 100 g-nizek

Fižo Fižo

Fižo Fižo

64

39951 Fižol NIZEK RUMEN g 32 9907 Mala vrečka ČEBULA PTUJSKA RDEČA 596 PLOŠČAT 100 33 59 7387 60

Fižol 100 g-nizek 5826Antea 10 Fižol 9236Meraviglia di Venezia 100 g

Fižo Fižo

65

7254 Fižol 33 597 5826Etna 100 g-nizek Mala vrečka ČEBULA TERA 60 9236

34

10 100 g-nizek Fižol Presenta 39952 Fižol Neckargold 100 g

Fižo

86

37646 Čebula KARMEN 250 g 34

56

10 de Piemonte 100 g -nizek Fižo Fižol 1736Merveigle

3831002618644

37645

87

3831002618613

37645 Fižol BORLOTTO

56

Visoki 39952fižol Cobra 50 g

1736

3831002631513

Visok 1736fižol Hilda 100 g

Visoki fiæol Visoki fiæol Visoki fiæol 57 1737 MAČEHA MODRA Z OČESOM TURŠKI ALI LAŠKI FIŽOL Borlotto Lingua s plošËatimi, zelenimi za zelene stroke Di Fuoco stroki Helda Cipro Phaseolus vulgaris L.

15

1735

15 34

1741 Božično žito tradicionalno30 58

BELA DETELJA

14

1735 Turški 5826 fižol10Emergo 100 g

           10

SOJA 62 68

1742

10

                                

10 de Piemonte 100 g16 7254 Fižol Merveigle -nizek Fižol 10 g-nizek 1742Etna 100

Nizki fiæol za zrnje in pisane stroke »udo Piemonta

Fižol 1737Cipro 100 g

10

66

Visoki srednje zgoden fiæol za zrnje, ki zraste 50 cm 67 visoko. PlošËato okrogli, rumeno zeleni stroki imajo rdeËe proge. Zrnje je svetlo SOJA krem rjave barve z rdeËimi progami. Poleg sajenja v vrste lahko sadimo tudi v68 jamice (po 5 do 8 semen), ki so oddaljene 45 cm.

 

1744 ORLICA MEŠANICA Phaseolus vulgaris L.

58

Visoki srednje zgodnji

Turški 37649 fižol Emergo 100 g

Phaseolus vulgaris L.

58

Fižol Klemen 100 g 37649

Fižo

59

10 Fižol 100 g-nizek 7387GoldenTeepee

Fižo

Srednje zgodnja sorta,

so mesnati in odliËnega pridelavo zrnja in strokov. okusa. Za sveæo rabo in Zrnje je sivkasto rumeno s zamrzovanje. polkroænimi, zeleno rjavimi 60 9236 SUHA ROŽA Sejemo maja in junija na prosto. Po 2−3 lisami. tednih po vzniku rastline Sorto vzdræujemo v 180005 Soja 50 g osujemo. setvijo in Sloveniji. ROGATAPred DROBNOCVETNA VIJOLICA HELEN MOU osipanjem pognojimo z Va­lentin gnojilom za zele­ njavo.

BELA DETELJA

3831002631582

10 g Fižol 1737Cipro 100

fiæol. Dolgi,SUHA plošËati stroki visoka, z zelenimi za 37650 Nizek fižol Hestiastroki, 50 g 60 59 7387 turški KRILATA ROŽA BELA



1737

57

Visoki fiæol za zelene stroke in zrnje Klemen Phaseolus vulgaris L.

Fižo

Lep, širok fiæol, uporaben za zeleno in 100 zrnje 10 stroËje Fižol Meraviglia di Venezia g 9236 (okroglo, sivo modre barve). Sorto vzdræujemo v Fižol Neckargold 100 g Sloveniji. 10

Fižo


39950

1740 1740

61

39950

62

1740

63

1741

64

39951

       65

3831002631575 86

Visoki fiæol za zrnje87 1741 Jabelski pisanec Phaseolus vulgaris L.

39951

37645

Fižol 7254Neckargold100 g

37646

66

67

SOJA

68

10 100 g-nizek Fižol Presenta

34

Fižol Jabelski pisanec 100 g 39952

10 de Piemonte 100 g14 Fižol Merveigle -nizek 1735

56

Fižol 1736Semenarna 22 100 g

10 g Fižol Cipro 100

15

38952

57

Fižol 1737NIZEK RUMEN PLOŠČAT 100 g

10100 g Fižol Klemen

16

1742

58

10 g-nizek Fižol Etna 100 37649

10 Fižol GoldenTeepee 100 g-nizek 17

1743

59

Visoki fiæol 60 z okroglimi, zelenimi stroki Cobra

Fižol Semenarna 22 100 g 37645

StroËnice 1744

 

7387

Visoki fiæol z 62 rumenimi stroki Meraviglia di Venezia 10

Phaseolus vulgaris L.

 

180005

63

1741 Soja 50 g

64

39951

 65

7254

Nizek turški fižol Hestia 50 g

37646

87

37645

Soja 50 g

39949

TELJA

39949 39949

$h3A@@2|VRTRPq $h3A@@2|VSQUYy

$h3A@@2|VRTRPq $h3A@@2|VSQUYy 66

Phaseolus vulgaris L.

1744

Fižol Bergol

10

Fižol Bergol

10

Fižol Češnje

10

Fižol Zorin 1

182674

3831002628964

Fižol Kiro (T1

61 32

39950 9907Jabelski 10pisanec 100 g Fižol

Visoki fiæol za zrnje Tetovec Kiro

Fižol Neckar Fižol Antea 1

62 33

1740 Phaseolus vulgaris L. 5826Semenarna 22 100 g Fižol

1741Jabelski pisanec 100 g Fižol 37646

65 57

Fižol 10 22 100 g 7254Semenarna 1737 fižol Cobra 50 g Visoki

39951 Fižol Semenarna 22 100 g 10 37645

86 58

Fižol NIZEK 10 RUMEN PLOŠČAT 100 g 37646 37649fižol Hilda 100 g Visok

Fižol Etna 100 10 g-nizek 37645 7387

Visok fižol H1 Fižol Merav

1741

Phaseolus vulgaris L.

Srednje pozna, zelo rodna 39950 63 sorta. Uæivamo rumene, 34 10 39951 mesnate, okrogle stroke, lahko pa tudi belo zrnje. 64 1740Neckargold100 g Fižol 7254

56

10

Je srednje pozni visoki fiæol za zrnje. Seme je veliko, Fižol 1741Neckargold100 g ledviËaste oblike in bele 39952 Fižol NIZEK RUMEN PLOŠČAT 100 g barve. OdliËen za kuhane jediJabelski (pasulj). Fižol 10pisanec 100 g 39951 Sorto v 1736Etnavzdræujemo Fižol 100 g-nizek Sloveniji.

Fižol Jabelsk Fižol Presen1

Fižol Semen1 Fižol Merve1

Fižol NIZEK 1 Fižol Cipro 11

Fižol Etna 11 Fižol Klemen 1

1 Visoki fižol C Fižol Golden1

31

37646 Visoki fižol Cobra 50 g Fižol Etna 100 g-nizek 10 9236 fižol Emergo 100 g TURŠKI ALI60LAŠKI FIŽOL 1744 Turški

1 Fižol Neckar1

87 67

37645fižol Cobra 50 g Visoki 37650

66

Visok 10 100 g 1744fižol Hilda Nizek turški fižol Hestia 50 g

Turški fižo1 1

Visok fižol Hilda 100 g TURŠKI ALI LAŠKI FIŽOL SOJA

67

37650

66 68

3831002631940

  67

1744 180005

37650

Turški fiæol Emergo

Phaseolus coccineus L.

SOJA

68

    SOJA

3831002618668

37650 fižol Emergo 100 g Turški

FIŽOL JERUZALEMSKI BELA DETELJA 37650

10

86 66

MASLENEC RANI

1744

Visoki fiæol z rumenimi stroki Neckargold

                            

182674 10 Fižol Neckargold100 g

7254NIZEK RUMEN PLOŠČAT 100 g87 Fižol 59 TURŠKI ALI LAŠKI FIŽOL

FIŽOL PTUJSKI TURŠKI ALI LAŠKI FIŽOL

1738 FIŽOL PTUJSKI MASLENEC RANI 1738

3831002624218

                     

10 100 g Fižol Neckargold 1740

65

10

Visoki fiæol za stroke Visoki fiæol za zrnje67 Ptujski Maslenec Rani FIŽOL in stroke JERUZALEMSKI 1738 Jeruzalemski Phaseolus vulgaris L. Zelo dolgi, široki in mesnati rumeni stroki. Zelo bujne rasti. Stroki so primerni za solate in omake; so zelo okusni. Pozno zori.

64 87

10

86

39950

10

10 di Venezia 100 g 30 Fižol Meraviglia 39950

63

       10

Turški fižol Emergo 100 g BELA DETELJA



61

10 100 g Visok 9236fižol Hilda

A

180005

3831002631056

10 Visoki 50 g 7387 fižol Cobra

Je nov tip visokega, srednje Pozen visoki fiæol z rume­61 zgodnega in zelo rod­ nimi, fižol plošËatimi stroki. Fižol Etna 100 g-nizek 10Emergo 100 1744 Turški g 64 nega fiæola. Rastlina cveti vijoliËno. Okoli 20 cm dolgi, 62 61 39950 okrogli Visoki fižol stroki Cobra 50so g odliËnega 10fižol Hestia 50 g 65 37650 Nizek turški in izrazitega okusa. Lahko ga gojimo na prostem, v 62 63 1740 Visok fižol Hilda 100 g 10 86 tunelih in rastlinjakih.

AŠKI FIŽOL

37650

Fižol 5826Neckargold100 g

3831002618620

Fižol Jabelski pisanec 100 g 37646

      

33

Fižol NIZEK RUMEN PLOŠČAT 100 g Phaseolus vulgaris L. TURŠKI zrna so ALI LAŠKI FIŽOL

RdeËe pisana odliËnega okusa. Sorto 7254 vzdræujemo v Sloveniji.

37646

      

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

StroËnice

68

Nizki turški fiæol Hestia

Phaseolus coccineus L.



Turški fiæol je nezahtevna Je nizek turški fiæol, ki vrtnina. Sejemo ga maja. oblikuje kompaktne, 30−40 Srednje zgodnji fiæol z Uæivamo mlade in neæne cm50visoke grmiËke s Ëudo­ mesnatimi rumenimi stroki. 68 180005 Soja g BELA stroke ali veliko zrnje, koDETELJA vitimi, velikimi, rdeËe belimi Veliki pridelki. je sveæe ali posušeno. cvetovi. Stroki so dolgi Primeren je tudi za okras. pribliæno 15−16 cm. Zrna BELA DETELJA Dekorativna vzpe­njavka z so rdeËe Ërno marmori­ belimi ali rdeËimi cvetovi rana. OdliËen za hrano in debelimi stroki. Uæivamo in za okras. Turški fiæol je predvsem zrna, v nezahtevna vrtnina. enolonËnicah in Sejemo ga maja. solatah. SOJA



Turški fižol Emergo 100 g Soja 50 g

180005

3831002624553



Nizek turški 180005 10fižol Hestia 50 g

Nizek turški fižol Hestia 50 g BELA DETELJA

180005

10

Soja

Nizek turšk

1 1

Soja 50 g 1

10

Glycine max L. Merr.

Seme Soja 50 gni

gensko spreme­ njeno. Pred setvijo seme Ëez noË namoËimo. Ko mine nevarnost mraza, 10 sejemo v humozno, hra­ nljivo in toplo zemljo na sonËno lego. »e je med cvetenjem suša, obvezno zalivamo. Semena dozorijo okoli 4 mesece po setvi.

1


Solatnice

36

180009

ELA GORJUŠICA

36

180009

DIHONDRA



DIHONDRA

70

Bela gorjušica za zeleno gnojenje (Sinapis alba) 70 180007 100 g

Bela gorjušica za zeleno gnojenje (Sinapis alba) 70 180007 100 g

180007

DIHONDRA

70

 

 10



Dihondra (Dichondrarepens) 50 g 94

Dihondra (Dichondrarepens) 50 g 94

94

39998

Dihondra (Dichondrarepens) 50 g 94

39998

95

       10

       10

Sol

99

Solata 39999Unicum 10 50 g

100

Solata 1652 Majska 10 kraljica 50 g

102

Solata Nansen 180001 10 50 g

Lactuca sativa L.

Bela gorjušica za zeleno gnojenje (Sinapis alba) Lactuca sativa L. Lactuca10sativa L. 100 g 10 50 g Solata 10 kraljica 50 g 100 1652 Majska 39999Unicum Solata

deteleja (Trifoliumrepens) 100 g 3831002630691 Bela 182696 3831002629046

Solata Leda

94

39998 Solata Posavka 50 g

Solata Ljubljanska ledenka 50 g 10

10

94

39998

95

Solata 1647 Ljubljanska ledenka 50 g

10 Solata Dalmatinska ledenka 50 g

10

1647

96

Solata Dalmatinska ledenka 50 g 182696

Solata Leda10 50 g

10

182696

97

Solata 1648 Leda 50 g

10 50 g Solata Unicum

10

180009 Lactuca sativa Solata 1648 Leda 50 g

L.

99

Poletna krhko­list­na solata, Poletna krhkolistna solata, Poletna krhko­listna solata, ki dobro pre­naša vroËino ki dobro vroËino in alba) ki dobro pre­naša vroËino in Bela gorjušicaprenaša za zeleno gnojenje (Sinapis 36 180009 10 100 in gre pozno v cvet. Glavice greg pozno v cvet. Glavice gre v cvet. 97 1648 Solata Unicum 50 g 10 kraljica 99 39999 Majska 50 Glavice g DIHONDRA 102so 100so Solata 1652pozno so velike in trde. Listi so velike in trde. Listi so temno velike in kompaktne. Listi so svetleËe rumene barve, rob zelene barve, rob lista je svetleËe rumene barve, rob 70 180007 Dihondra (Dichondrarepens) 50 g lista je valovit in nazobËan. valovit in nazobËan. lista Nansen je valovit 99 39999 Solata kraljica 50 g 10 50 g in nazobËan. 100 1652 Majska Solata DIHONDRA 102 180001 Sorto vzdræujemo v Sorto vzdræujemo v Je izboljšana Ljubljanska Sloveniji. Sloveniji. ledenka.10Sorto vzdræujemo 70 180007 Dihondra (Dichondrarepens) 50 g 100 1652 Solata Nansen 50 g 10 50 g 102 180001 Solata Posavka v Sloveniji. SOLATA

95

32

96

97

99

100

102

1648

99

39999

1652 1652

100

3831002630745 102

Solata Nansen

180001

Solata 39999Unicum 50 g

Solata 1652 Majska kraljica 50 g

Poletna, krhkolistna solata, ki dobro prenaša vroËino in gre pozno v cvet. Glavice so 10 50 180001 Solata Nansen g velike, trde in zelo okusne. Listi so temno zelene barve 10 z rjavo rdeËimi 10 50 g pegami. Solata Posavka Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 10

180001

3831002624560

Solata Posavka

Solata Posavka 50 g

53

54

Lactuca sativa L.

Lactuca sativa L.

Mehkolistna, zimska solata. Zgodaj spomladi naredi fine, Ëvrste glavice. Jeseni jo sejemo dvakrat v razmiku 14 dni.

Zimska sorta. V toplejših krajih ali pokrita v hladnej­ ših krajih prezimi. Lepa, RADIČ krhkolistna solata. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 39

55

39999

3831002624515

Solata Majska kraljica Lactuca sativa L.

Zgodnja, mehkolistna solata, ki prenese tudi manj ugodne rastne Solata Posavka 50 g razmere. 10 Tudi za vzgojo v rastlinja­ kih. Velika glavica je trda in dobro10zaprta. Da velik in kakovosten pridelek. Tudi jeseni. Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

Sola

Sol

Sola

ENDIVJA

10 kraljica 50 g Solata Majska

53

10

1669

ENDIVJA

10 50 g Solata Nansen

53

1669

ENDIVJA

Solata Nansen 50 g 180001

3831002630707

Solata Unicum

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

99

180001

36 97

Sol

Solata 50 g 1648 Leda10

10 50 g 39999Unicum Solata

96 182696 ELA GORJUŠICA

Solata 1647 Ljubljanska ledenka 50 g

10 182696 Solata Dalmatinska ledenka 50 g 97

10 Solata 50 g 1648 Leda10

180008 1647

Sola

Solata 1647 Ljubljanska ledenka 50 g 96

Bela deteleja (Trifoliumrepens) 100 g

35 95

10

Sol

Solata Solata Solata Dalmatinska ledenka 50 g 97 96 182696 BELA GORJUŠICA Ljubljanska ledenka Dalmatinska ledenka

             Solatnice        95

      

Solata Dalmatinska ledenka 50 g 182696 10

1648 10 1648 Leda10 Solata 50 g

39998

39998

1647 Ljubljanska ledenka 50 g 96 Solata

10 Solata Dalmatinska ledenka 50 g 97 182696

94

102 SOLATA

95

Solata 1647 Ljubljanska ledenka 50 g 96

39998

35 180008 3831002624508 1647

                   

Dihondra (Dichondrarepens) 50 g

SOLATA

95

39998

SOLATA

SOLATA

10

SOLATA

SOLATA

180007



1669

3831002630899

  

1669 Posavka 10 50 g Solata

Endivija 1670 10 Eskariol rumena

41

39983

43

39991

3831002630905

Endivija 1670 Eskariol 10 rumena 50 g

55

EndijaEskariol zelena 50 g 1671

Poleti (odporna na sušoRADIČ in niæje temperature) in jeseni oblikuje velike, kopaste 39 rozete. Je ne skladišËimo. 1659

54

10

54

Cichorium endivia L. 1671

1670

  

Endivija Eskariol zelena

Cichorium endivia L.

EndivjaDečja glava 50 g

55

RADIČ

39

  

Endivija 1670 Eskariol rumena 50 g

1671

3831002630912

10 zelena 50 g EndijaEskariol 1671

End

End

End

Endivija DeËja glava

10glava 50 g EndivjaDečja

Cichorium endivia L. 1659

     10

Rad

Ima goste, rahlo navznoter zavihane liste, ki so samo­ belilni izredno50mehki. Za Radič Panin diZucchero g 39983 pozno poletno in jesensko pridelavo. Veliki pridelki odliËne kakovosti. 10 Radič Castelfranco 50 g 39991 Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

43

Posebno odporna na slabo jesensko vreme in meglo, prenese mraz do -5 °C. 41 1659 Pod folijo lahko zelene, okusne rozete reæemo tudi pozimi. Primerna za 43 Radič Pan diZucchero 50 tudi g 39983 skladišËenje. Sorto vzdræujemo v Radič Castelfranco 50 g 39991 Sloveniji. 44

10 50 g Radič 1663 Verona

Rad

44

Radič 1663 Verona 50 g

10 Milano 50 g Radič 39987Biancodi

Rad

   41

    46

Rad

Rad


Solatnice 1669

1670

1671

53

   54

55

1669

Č

54

Endivija 1670 Eskariol rumena 50 g

55

EndijaEskariol zelena 50 g 1671

 

10 zelena 50 g EndijaEskariol 1671

1659

3831002630783

             Solatnice       ���    1659

41

RadiË Pan di Zucchero

39983

Cichorium intybus L.

39991

EndivjaDečja glava 50 g

39

1659

39983

                       41

3831002624430

Radič 39983Pan diZucchero 50 g

10glava 50 g EndivjaDečja

Podolgovata, fina glavica s kompaktnim osrËjem. Pred­ 1669 54 stavlja izdatno in dragoceno 1663 46 solato za jesenske in zimske mesece, saj na prostem 55 1670 lahko zdræi do decembra,48 39987 skladišËimo pa ga do feb­ ruarja. Primeren za kuhanje. 1671

39

RadiË Castelfranco

1669 Cichorium intybus Radič 1663 Verona 50 g

L.

EndivjaDečja 10glava 50 g

                      

10glava 50 g EndivjaDečja

39

1659

1659

       

        10

Radič Pan d

10

41

Radič 39983Pan diZucchero 50 g

Radič Caste1

41

39983Pan diZucchero 50 g Radič

43

Radič 50 g 39991Castelfranco 10

1 Radič Veron

Radič 39983Pan diZucchero 50 g

43

39991Castelfranco 10 Radič 50 g

44

Radič 1663 Verona 10 50 g

Radič Bianc1

39991

3831002624447

1663

3831002630837

39987

3831002624409

44

1663 Verona 10 50 g Radič

46

Radič 39987Biancodi 10 Milano 50 g

Radič Palla1

Radič Tržaš1

53 44

1669 10 50 g Radič 1663 Verona

46

Endivija Eskariol rumena 50 g 39987Biancodi 10 Milano 50 g Radič

48

10 Radič Rossa rani 50 g 39989Palla10

54 46

Endivija rumena L. 50 g 1670 Eskariolintybus Cichorium 10 Milano 50 g Radič 39987Biancodi

48

10 zelena EndijaEskariol 50 gL. Cichorium intybus 39989Palla10 Radič Rossa rani 50 g

49

10 intybus L. Cichorium Radič 1666 Tržaški 10 solatnik 50 g

Podobno kot Palla Rossa jeseni oblikuje prikupne Endivija 1670 Eskariol rumena 50 g 55 glavice zeleno rumene Radič Biancodi Milano 50 g 39987 48 barve z rdeËimi pegami. OdliËen zazelena siljenje. EndijaEskariol 50 g 1671 Radič 39989Palla Rossa rani 50 g

RADIČ 49

EndivjaDečja glava 50 g Radič 1666 Tržaški solatnik 50 g

39 51

41

RadiË Verona

Z zaporedno setvijo od marca do avgusta imamo 10 zelena 50 g EndijaEskariol 1671 celo Palla poletje 10 49 Radič Rossana ranivoljo 50 g sveæe, 39989 zelene liste. Jeseni listi pordeËijo, spomladi pa 10glava 50 g EndivjaDečja oblikujejo koniËaste, 10 solatnik 51 Radič 50 g rdeËe 1666 Tržaški glavice odliËnega, rahlo grenkega 10 okusa. Primeren 1659 10 tudi PallaBianca za siljenje. Radič 50 g 39982

RadiË Bianco di Milano

Sejemo ga lahko vse leto. Hitro raste in oblikuje male, 10glava 50 g EndivjaDečja zelene glavice zelo 1666 Tržaški 10 solatnik Radič 50 gprijet­51 nega okusa. Prezimi na prostem. 10 39982PallaBianca 10 Radič 50 g

RadiË Palla Rossa

Okrogle glavice z vinsko rdeËimi listi so odliËnega in 10 nekoliko Radič PallaBianca 50 g okusa. 39982 10grenkega Sejemo junija in julija ter pobiramo lepe glavice jeseni in10Rossa zgodaj pozimi. Radič Palla PREZIMNI 50 g

Radič Pan diZucchero 50 g Radič Palla10 Rossa PREZIMNI 50 g

10 10

Radič 39983Pan diZucchero 50 g Radič Palla10 Rossa PREZIMNI 50 g

10 Radič Castelfranco 50 g 10

10

Radič 39983Pan diZucchero 50 g 43 Radič Palla Rossa PREZIMNI 50 g

10 Radič 50 g 39991Castelfranco 10

10 50 g Radič Verona

10

43

Radič 39991Castelfranco 50 g

44

10 50 g Radič 1663 Verona

10 Milano 50 g Radič Biancodi

10

39991

44

Radič 1663 Verona 50 g

46

10 Milano 50 g Radič 39987Biancodi

Radič Palla10 Rossa rani 50 g

10

1663

46

Radič 39987Biancodi Milano 50 g

48

Radič Rossa rani 50 g 39989Palla10

10 solatnik 50 g Radič Tržaški

10

39987

48

Radič 39989Palla Rossa rani 50 g

49

10 solatnik 50 g Radič 1666 Tržaški

10 Radič PallaBianca 50 g

39989

RADIČ 49

1666

39 51

1659 Radič 39982PallaBianca 50 g

1659 39982

41

39983

39989

39989

3831002624423

RadiË 1666 Træaški solatnik

3831002630868

Radič 1666 Tržaški solatnik 50 g

51

Radič 39982PallaBianca 50 g

Cichorium intybus L.

39982

1666

49

Sveæa solata od poletja do pomladi. Svetlo zeleni, gladki in neæni listi se dobro obrašËajo. Po redËenju razvije koniËaste, zelene glavice. Sejemo na gosto, da listi ostanejo neæni in obeljeni. Dobro prezimi.

51

RadiË Palla Bianca

39982

3831002624416

10 Radič 50 g 39982PallaBianca

52

RadiË Palla Rossa prezimni

Radič Palla10 Rossa PREZIMNI 50 g

182686

52

3831002629022

 

182686 Radič Palla10 Rossa PREZIMNI 50 g

RadiË 10 krmni Magdeburški

182687

MOTOVILEC

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Cichorium intybus L.

Ima lepe, okrogle, zelene liste, ki jeseni oblikujejo zeleno glavico. Prezimi na prostem.

MOTOVILEC Je zgodnja sorta, ki ne pre­ zimi na prostem. Okrogle glavice z vinsko rdeËimi 25 listi so odliËnega in nekoliko grenkega okusa.

Veliki, okusni listi od poletja do pomladi so primerni za pripravo solat in za krmo27 39973 (v mešanem posevku z deteljo).

Radič Palla Rossa PREZIMNI 50 g

1

RADIČ

10

1659

10 Radič 50 g ENDIVJA 43 39991Castelfranco

Radič ENDIVJA 43 39991Castelfranco 50 g

53 44



1671 10 zelena 50 g EndijaEskariol

RADIČ

RADIČ

39

55

Endivija 1670 Eskariol rumena 50 g

RADIČ

Č

VJA

  

10

27

39974

25

 

ŠPINAČA

2 ŠPINAČA

2

180002



MANGOLD

182686

10

3831002629015

182687 Radič Krmni 10Magdeburški 50 g

RadiË krmni Grumolo Verde

Radič Krmni Grumolo Verde 50 g

Cichorium intybus L.

39973

 

Sorta radiËa, ki poleti oblikuje rozeto s Ëvrstimi listi zelene barve. 39974 Motovilec Holandski 50 gOkusne liste radiËa uæivamo v sola­ tah. Dobri sosedje radiËa so paradiænik, Motovilec Žličar 50 gvisoki fiæol, solata in druge vrtnine. 180002

Radič Palla1

Radič Palla1

1

33

 

182687

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

VJA



Špinača Matador 50 g

Radič Krmn

Radič Krmn1

1

Motovilec H

Motovilec Ž1

1

Špinača Ma

1


Solatnice

52

182686

 

25

Radič 10 39973Krmni Grumolo Verde 50 g Motovilec Holandski 50 g ŠPINAČA

Radič Krmni Magdeburški 50 g

27

39974

MOTOVILEC

52

182686

182687

 

Radič Krmni Magdeburški 50 g 182687

25

Radič Krmni Grumolo Verde 50 g 27

25

39973

39974

52 182686 3831002624317 39974

         

52 27

182686 39974

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

39973

39973

182687 Valerianella

27

39972

Motovilec ÆliËar

locusta L.

Radič Krmni Grumolo Verde Valerianella locusta L.50 g 29 MOTOVILEC 2 180002

2 104

      

Plodovke

29

39972 182681

104

39976

  

182685

182685

39972 Paradižnik volovsko srce Val 25 g 182681

3831002629008

39976

  

Paradižnik Saint Pierre 25 g 182685

182681

3831002630332

Paradižnik volovsko srce Val 25 g122 182681

Paradižnik Novosadkijabučar 25 g

Lycopersicon lycopersicum L.

Lycopersicon lycopersicum L.

Mesnat paradiænik znaËilne “srËaste” oblike, za pripravo okusnih solat. Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

Paradiænik Novosadki jabuËar

29

124

29

39972 10 3831002624300 Špinača 50 g 10 104 39972 Matador

 10

ŠpinaËa Matador

L.

 104

  

Špinača Matador 50 g 182681 Paradižnik Saint Pierre 25 g

Blitva (mangold) Srebrnolistna

10 39972 Matador Špinača 50 g

Beta vulgaris ssp. vulgaris

  

Seme blitve kali 10−12 dni. Zgodnja, hitro rastoËa blitva 10 s temno zelenimi, naguba­ 182685 nimi listi, ki imajo bela rebra in mesnate bele peclje. 10 Paradižnik Saint 10 Pierre 25 g 182681

Paradižnik volovsko srce Val 25 g

39976

Mangold Srebrnolistni 50 g NP 10 Paradižnik Novosadkijabučar 25 g

10 10

10 10

Paradiænik Saint Pierre

Par

Lycopersicon lycopersicum L.

10 Pierre 25 g 182681 Paradižnik Saint

Zelo okusen paradiænik. Sadimo poševno in globoko in pustimo do srce 2 poganj­ Paradižnik volovsko Val 25 gka. Ker je visok in bujen, mora rasti ob opori. Plodovi (135 g) Novosadkijabučar so 10 plošËato okrogli, Paradižnik 25 g mesnati, blešËeËe rdeËe barve. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 10

Par

10

PAPRIKA

Paradižnik Saint Pierre 25 g

122

10

39975

PAPRIKA

10 Paradižnik volovsko srce Val 25 g122

3831002624331

  

39975 10 Paradižnik Novosadkijabučar 25 g

Paprika 1698 10 Alpina (Šorokšari S10) 31699

3831002624348

  

Par

10 Paradižnik Novosadkijabučar 25 g 10

10

39975

Ma

10 39976 Srebrnolistni Mangold 50 g NP

182685

Mangold 50 g NP 10 39976 Srebrnolistni

10 10 Paradižnik volovsko srce Val 25 g

Seme kali 8−10 dni. Sadimo Capsicum annuum L. poševno in globoko; pusti­mo 2 po­­ganjka. Ker je KUMARE visok in bujen, mora rasti ob opori. Veliki plodovi (130−140 g) so okusni in108 zdravi. Vedno naj raste na isti gredi. Sorto vzdræu109 jemo v Sloveniji.

10

PARADIŽNIK

39975

PAPRIKA

Paradiænik Volovsko srce VAL

182681



Mangold Srebrnolistni 50 g NP PARADIŽNIK Paradižnik Novosadkijabučar 25 g

PARADIŽNIK

104

      

Špinača Matador 50 g Paradižnik Saint Pierre 25 g MANGOLD 182685

29

MANGOLD 182685

180002 39976

Špi

10

10 50 g 180002 Motovilec Žličar

Spinacea10oleracea 39972 Matador 50 g Špinača

180002 Motovilec Žličar 50 g

MANGOLD

MANGOLD

Ima srednje velike rozete z Ima velike, temno zelene, ovalnimi, temno zelenimi svetleËe liste, ki nam 39973 Motovilec Holandski 50 g listi z rahlo zaviha­ obogatijo Špinača Matadornavzgor 50 g 10 jedilnik zgodaj nim listnim robom, kiPARADIŽNIK daje spomladi in jeseni. Dobro listu obliko ælice. Listi so prezimi.10 Motovilec 39974 Holandski 50 g Motovilec Žličar 50 g gla­­dki svetleËi in nekosmati 104 39976 Srebrnolistni 50 g NP 39972 Mangold s polnim okusom. OdliËno prezimi. Dolgo se ga reæe. Motovilec Žličar 50 g 10 Sorto Srebrnolistni vzdræujemo 50 gvNP 10 182685 ŠPINAČA Mangold PARADIŽNIK Sloveniji.

ŠPINAČA PARADIŽNIK 180002 39976

2

2

Motovilec Žličar 50 g 180002

Motovilec Holandski 50 g

Krmni Magdeburški 50 g 3831002624324 Radič 180002 3831002624584

Motovilec 39974 Holandski 50 g

Je zgodnji motovilec, cenjen zaradi izredno dobrega 25 okusa. Listi so rumeno MOTOVILEC 2 180002 zeleni, dolgi in široki, MANGOLD rahlo hrapavi in nesvetleËi. Proti 25 39973 27 mrazu je odporen, vendar 29 MANGOLD je predvsem primeren za jesensko uporabo. 27 39974

34

2

Radič Krmni Magdeburški 50 g 10Grumolo Verde 50 g 182687 Radič Krmni Motovilec Žličar 50 g 10 MANGOLD ŠPINAČA PARADIŽNIK

Motovilec Holandski

ŠPINAČA

2 104

10

ŠPINAČA

25

29

         

10

10Grumolo Verde 50 g 39973Krmni Motovilec Holandski 50 g Radič 10 ŠPINAČA

MOTOVILEC

MOTOVILEC

  Plodovke      

ŠpinaËnice

182687

KUMARE

Zahteva sonËno mesto ter humozno, pognojeno zemljo. 108 Je srednje pozna (130 dni) paprika. Prizma­ti­Ëni plo­­dovi so belo rumeni, sladki, 109 1713 so­­Ëni in zelo okusni. OdliËni za solate, vlaganje in polnje­ 1715 Obilno rodi. Sorto 124 nje. vzdræujemo v 39971 Sloveniji.

  

BUČE, BUČKE

1698

   10

3831002631162

Paprika 1698 Alpina 10 50 g

Paprika Kalifornijsko Ëudo

  

1698 Alpina 50 g Paprika

31699

3831002630776

31699 Kalifornijsko 10 Paprika Čudo 50 g

Pap

Pap

Pap

Paprika Kurtovska kapija

Paprika 10 31699 Kalifornijsko Čudo 50 g Paprika kurtovska Kapia 50 g KUMARE

Capsicum annuum L.

Paprika kurtovska Kapia 50 g

108

Babura. Veliki plodovi, intenzivne zelene in rdeËe barve in 109 1713 so debelo mesnati sladki. OdliËna za pripravo polnjenih paprik.

  

Kumare 1715 Dolge zelene 50 g

Kumare 39971 Delikates 50 g

Kumare Levina F1

124

Capsicum annuum L. 1713

   10

Srednje pozna (125 dni), podolgovata in zelo rodna. Plodovi sozelene boËno 1715 Dolge Kumare 50 gsplošËeni, zelene in intenzivno rdeËe barve. Primerna za sveæo rabo, Delikates peËenje 39971 10 Kumare 50in g vlaganje. Sorto vzdræujemo v Sloveniji.

Kum

Kum

Kum

10 F1 Kumare Levina BUČE, BUČKE

111

1723

 10

Buč


39975

1698

31699

  

39975

  

Paprika 1698 Alpina 50 g

 

Paprika 1698 Alpina 50 g

10 Paprika Čudo 50 g 108 31699 Kalifornijsko

Paprika 10 31699 Kalifornijsko Čudo 50 g Paprika kurtovska Kapia 50 g KUMARE

Paprika kurtovska Kapia 50 g

108

1713

KUMARE

108

1713

RE

1713

3831002631292

1715

             Plodovke    

109

3831002631315

Kumare 109 1715 Dolge zelene 50 g PAPRIKA

1713

Kumare 1715 Marketer (Dolge zelene) 39975

KA

                

39971

Cucumis sativus L.

122 124

124

39975 Kumare 39971 Delikates 50 g

Paprika 50 g 1698 Alpina Cucumis sativus Kumare Levina F1 BUČE, BUČKE Odporne so na

10

124

Kumare 1715 Dolge zelene 50 g

39971

L.

111

sušo in bolezni. Plodovi se hitro Na bujni rastlini raste veliko 1698 Paprika 31699 Kalifornijsko Čudo 50 g odebelijo, zato jih pogosto lepih, dolgih kumar za 111 1723 112 UČKE pripravo okusnih solat. obiramo in uporabljamo za vlaganje ali za pripravo 31699 Paprika kurtovska Kapia 50 g soËnih solat. 1723 Bučke VegetableMarrowpartim 50 g 112 39947 125 KUMARE

Kumare Levina F1

Kumare 1715 Dolge zelene 50 g Bučke 2050 Elite F1 50 g

10 Kumare Delikates 50 g 10 F1 50 g Bučke Greyzini

1715 2050

124

Kumare 39971 Delikates 50 g Bučke Greyzini F1 50 g

10 F1 Kumare Levina 10

39971

111

1723

UČKE

1723

39947

   

182618

182618

39971 Delikates 50 g Kumare

Kumare Lev1

Kumare Levina 10 F1 BUČE, BUČKE

111

3831002631384 112

Cucurbita maxima L.

Zgodnja sorta, bujne rasti grmi­ Ëek), tako da ne zavzema veliko prostora v vrtu. Okusne, Bučke Elite 10 F1marmorirane, 50 g rumenkaste, belo zelene buËke. 10 10 in brez vreæ (oblikuje 10 2050 Buča Connecticut field 50 g

10 F1 50 g Bučke Greyzini

1

   

1723

10

39947

3831002624171

39947VegetableMarrowpartim Bučke 50 g 10

BuËa Connecticut field

182618 Buča Connecticut field 50 g

Cucurbita maxima L.

2050Elite 10 Bučke F1 50 g

Rumeno meso buËe je primerno za prehrano ljudi in æivali. velika, Bučke Greyzini 50 g svetlo 10Je F1 oranæna buËa z rumenim, soËnim mesom in tehta od 7 do1011 kg. Plodovi so primerni tudi za dekorac­ ijo in izdelavo buË za noË Ëarovnic. 10 Dozori v pribl. 110 dnevih po setvi.

10 10

10 Ostala ponudba semen

Bučke VegetableMarrowpartim 50 g

10

10

125

Buča Connecticut field 50 g 182618

Bučke Elite 10 F1 50 g

10

BuËke 2050 Elite F1

124

182618 Bučke VegetableMarrowpartim 50126 g

10 Buča Connecticut field 50 g

2050

Kumare Del1

1713

Bučke Vege

Buča Conne1

Bučke Elite1

Bučke Greyz 1

1

35

10

   

Bučke 2050 Elite F1 50 g

1715 Dolge Kumare 10 zelene 50 g

BuËke10 125 Vegetable Marrow­ partim10

Bučke 39947VegetableMarrowpartim 50 g

126

109

   

112

3831002628933

Kumare Dol

10

Kumare Levina F1 BUČE, BUČKE

1723

39947

Kumare Dolge zelene 50 g Bučke F1 50 g 2050 Elite 10

109 126

39971 Dolge zelene 50 g Kumare

112

   

1713 182618

10

10 F1 1723 Levina Kumare

Hibrid je odporen proti boleznim, zato so pridelki 10 Paprika kurtovska Kapia 50 g veliki. Plodovi ne postanejo Bučke VegetableMarrowpartim 50 g 126 39947 trpki in so odliËni za vla­ ganje. Zrele plodove redno 10 pobiramo, zrastejo novi. 10 dafield Buča Connecticut 50 g 182618

1713 Buča Connecticut field 50 g 182618

1715

111

10sativusČudo Paprika Kalifornijsko Cucumis L. 50 g 10 125 1723

108 125

126

   10

108

  

10 1713 kurtovska Paprika Kapia 50 g

10 Kumare Delikates 50 g BUČE, BUČKE

3831002624294

10 Kumare 50 g 39971 Delikates

39947

RE

109

  

Paprika Alpina 50 g 10 F1 Kumare Levina BUČE, BUČKE

Kumare Delikates

10 Paprika Kalifornijsko Čudo 50 g

KUMARE

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

122

Plodovke

KA

LUBENICE

3831002630479

BuËke Greyzini F1

113

35

182679

3831002628971



182679Greyzini 10 F1 50 g Bučke

35

SLADKA KORUZA

180008

3831002624522



Lubenica CrimsonSweet 50 g 180008 10

Citrulluslanatus (Thunb.) 39997 36 Mansf.

36

Bela detelej

Cucurbita maxima L.

Zelo zgoden, roden in odporen hibrid. Okusne, marmorirane, zelene, svetleËe buËke rastejo na grmiËku (brez vreæ).

marca do srede septembra. Rodovitne in okusne, Zelenjava, ki jo uæivamo Je tip navadne bele detelje, marmorirane, belo zelene kot sadje. Zahteva tople, ki dosega visoke pridelke buËke. Zelo odporne na SONČNICE SOLATA DIHONDRA sonËne lege in globoka, in je vsestransko uporabna bolezni. Rastejo na grmiËku. topla tla, pognojena s tako za pašo kot za košnjo. hlevskim gnojem. Primerna Sejemoza jo kot n94 o 69 180006 Sončnice zrnje 50 samostoj­ g 70 180007 za vzgojo pod tuneli in setev ali v mešanici s tra­ na prostem. Plodovi so vami. teæki 5−11 kg in imajo 95 SOLATA sladko, temno rdeËe meso. Odporna sorta, ki dobro 96 94 39998 prenaša transport.

 

180009

3831002624539 Bela gorjuši



10(Trifoliumrepens) 100 g 180009 Bela deteleja

100 g

1

Bela gorjušica DIHONDRA

Cucurbita maxima L.

115



BELA GORJUŠICA

Lubenica Bela detelja 10 CrimsonSweet BELA GORJUŠICATrifolium repens L.

Bučke Greyzini F1 50 g

180008

Sejemo 12−14 kg/ha Sladka koruza Goldcup F1 100od g 70 180009

  

Sinapis alba L.



Bela gorjušica za zeleno gnojenje (Sinapis alba) V vrtu je10zelo koristna: 180007 Dihondra (D1 100 g

poleg tega, da z njo odgan­ jamo polæe, z njo uniËujemo tudi talne škodljivce nema­ tode, njene korenine rahl­ jajo tla, bujna zelena masa prepreËuje 10 rast plevelom. 39998 Dihondra (Dichondrarepens) 50 g Je odliËna rastlina za zeleno gnojenje. Posejemo jo med letom 1647 na vsako prazno gredico ali pa jo sejemo v pasu ob gredice. Hitro in 182696 Solata Ljubljanska bujno raste. ledenka 50 g

  

Solata Ljubl1

Solata Dalm

Solata Leda1


180008



180009

 113

70

180007

180007

3831002624546

 115

Dihondra

VE»JA PAKIRANJA VRTNIN

SOLATA

94

95

96

97

99

36

100 LUBENICE

113 102

SONČNICE

69

39997

3831002624492



39997 (Dichondrarepens) 50 g Dihondra

Sladka koruza SONČNICE

Dichondra micrantha Urb.

Zea mays convar. saccharata

      Ostala ponudba semen    

Dihondra 39998

je okrasna 69 rastlina z majhnimi, zelenimi listi srËaste oblike, preme­ra 1−1,5 1647 cm, in majhnimi belimi cvetovi. Glede tal ni zahtevna in dobro uspeva tudi v senci. Poleti dobro 182696 prenaša sušo, obËutljiva pa je na nizke temperature. Tla 1648pripravimo enako kot za trato. Seme je obloæeno in obdano s hranili, zato je 39999 setev eno­stav­nejša.

1652

182679 180001

39997

Sladka koruzaledenka je mlada 180006 Solata Ljubljanska 50 g

vrtnina, ki ima rada topla tla, zato jo na gredico posejemo šeleledenka maja.50Zag Solata Dalmatinska kuhanje in peËenje so primerni storæi z mehkim, a æe Leda rumenim zrnjem. Solata 50 g OliËkane storæe lahko en teden hranimo v hladilniku v plastiËni vreËki, nato jih Solata Unicum 50 g moramo porabiti. Kuhamo ali peËemo cele storæe. Solata Majska kraljica 50 g

Solata Nansen 50 g

Lubenica CrimsonSweet 50 g Solata Posavka 50 g

LADKA KORUZA

115





ZAKAJ LAHKO SEME SLABO KALI: Sladka koruza Goldcup F1 100 g

•S  etev v slabo pripra­v­ljeno zemljo. •P  regloboka in neenakomerna setev. •S  etev v prehladno in prevlaæno zemljo: Ëe 180006 3831002624577 180006 Sončnice za zrnje 50 g je po setvi hladno in deæevno vreme, se klice poËasi razvijajo SonËnica in jih uniËijo talni Jaguar mikroorganizmi. •V  suši komaj nakaljene Helianthus annuus L. klice ne rastejo. OdliËna za pridelavo okus­ •P  tiËi poberejo seme, nih semen sonËnic. Izbe­ polæi pojedo komaj vzklile klice. remo ji sonËno gredico • S  eme do setve ni bilo in bogato pognojena tla. hra­ njeno v suhem in Je zelo visoka rastlina z hladnem prostoru (izguba velikimi, rumenimi cve­ kalivosti). tovi. SonËnica lahko raste posamiËno ali v cvetoËi æivi meji. Cvetovi so Ëudoviti za oblikovanje šopkov za v vazo. Sivkasta semena s Ërtami so uæitna.



319

3031

285

2991

KoliËina semena za setev: 100−250 kg/ha; 305 2,5 kg/100 m²

3010

Grah Št. semen v gramu: 3−7

Bela gorjušica za zeleno gnojenje (Sinapis alba) 182679 Lubenica CrimsonSweet 50 g 10 100 g

SLADKA KORUZA

DIHONDRA

StroËnice 10

LUBENICE

ELA GORJUŠICA

36

Bela deteleja (Trifoliumrepens) 100 g

  

M.

M.

M.

10 Seme kali: 8−10 dni

VEČJA PAKIRANJA V ŠKATLAH

»as setve: Marec−junij. Sadilna razdalja: 3−5 x 30−60 cm

GRAH

»as pobiranja pridelka: 10 2 Maj−september.

Sladka koruza 10 Goldcup F1 100 g

Dobri sosedi: KorenËek, redkvica, redkev, solata, zelena, špinaËa, buËke, koruza, koper.

Sončnice za10 zrnje 50 g

Nasvet

35

PAKIRANJA VRTNIN v ©katlah

Ostala ponudba semen

10

275 275

3831002641475



Gr

Grah Kelvedon Pisum sativum L. Nizek (45−60 cm) grah. Zgodaj zori in da visoke pridelke. Zrna so oglata. Pakiranje: 200 g

10

10

10

10

Stro»nice Grah Kelvedon 10 Grah Mali provansalec 10Grah Rondo 10 Nizki fiæol Berggold Nizki fiæol Etna Nizki fiæol »udo Piemonta Nizki fiæol 10 RumenostroËni plošËati Nizki fiæol Starozagorski Nizki fiæol za zrnje »ešnjevec 10Visoki fiæol 1 Meraviglia di Venezia 1 Visoki fiæol Neckargold Ostale vrtnine 3 Motovilec Holandski RadiË Træaški 3 solatnik StrnišËna repa Kranjska okrogla ŠpinaËa Matador

StroËnice

1

274 274

3831002641451

   

Grah Mali provansalec

31508

Pisum sativum L.

35083

274

31508

    3831002612284

1

31508Mali Provansalec 200 g ŠK Grah

3

35083Mali Provansalec 500 g ŠK Grah

3

31443Rondo 200 g ŠK Grah

Grah Mali provansalec Pisum sativum L.

Zelo zgodnja sorta. Lahko Pakiranje: 500 g ga sejemo ponovno avgusta, tako da rodi okto­ Grah Rondo 500 g ŠK 31443 VISOKI FIŽOL bra. Veliki pridelkiNIZEK zrnaIN pri­ jetno sladkega okusa. Visok 40−50 cm. 4 277 NIZEK IN VISOKI FIŽOL Pakiranje: 200 g 4

277

7

30205

 

  

Gra

Gra

Gra

Gra

Fiž

7

30205Bergold 200 g ŠK Fižol

Fiž

9

33840Etna 200 g ŠK Fižol

Fiž


1

274

1

31508

setev: 120−180 kg/ha 3 Grah Mali Provansalec 200 g ŠK

35083

Nizki in visoki fiæol Št. semen v gramu: 2−4 1

274

31508

35083

35083

   

   

1

Grah 31508Mali Provansalec 200 g ŠK

3

Grah 35083Mali Provansalec 500 g ŠK

3831002617791 3

Grah Rondo

31443

274

31443

3831002612291

Grah 31443Rondo 200 g ŠK

4

OKI FIŽOL Je srednje

zgodnja, zelo rodna sorta, ki zraste od 90 277do 170 cm visoko. 7 Potrebuje oporo. Stroki so dolgi pribliæno 10−12 cm,1 zrno zeleno, okroglo in 9 30205 gladko. Zgodnje in pogosto obiranje pospešuje tvorbo 274 1 novih strokov. 33840 11 Pakiranje: 200 g

        StroËnice              

Pisum sativum L. 277

                     

Pakiranje: 500 g

1

Fižol 30205Bergold 200 g ŠK

274 Fižol 33840Etna 200 g ŠK

oz. 0,8−1,3 kg/100 m² (nizki fiæol); 50−80 kg/ haMali oz.12 0,7−1,3 kg/100 3 Grah Provansalec 500 g ŠK m² (visoki fiæol)

1

31443

12

Sadilna razdalja: Nizki 10 x 50 cm; 12 500 Grah Rondo g ŠK

4

277 277

visoki 20 x 80 cm

35083Mali Provansalec 500 g ŠK Grah

Grah Rond1

3

31443Rondo 200 g ŠK Grah

Grah Rond1

Fižol Bergold 200 g ŠK

9

3831002641505

Phaseolus vulgaris L.

33840

12

   

10

35083 276

3 8

Grah 12 500 g ŠK 31443Rondo 200 g ŠK Grah Rondo NIZEK IN VISOKI FIŽOL Fižol g ŠK 12 OSTALE VRTNINE 30206Starozagorski 200 Fižol MeravigliadiVenezia 200 g ŠK V ŠKATLAH12

277

30205

9

33840Etna 200 g ŠK Fižol

11

31447Merveigle de Piemonte 200 g ŠKFižol NIZE1 Fižol

10

Nizki fiæol Etna

Phaseolus vulgaris L.

10 30206Starozagorski 200 g ŠK Fižol

12 9237MeravigliadiVenezia 200 g ŠK Fižol

Grah Rondo 12 500 g ŠK 9237 Fižol Neckargold 200 g ŠK 12 OSTALE VRTNINE V ŠKATLAH

     $h3A@@2|VRXYUw  

277 12 Fižol Neckargold 200 g ŠK

Fižol Bergold 200 g ŠK 12

12

7

30205Bergold 200 g ŠK Fižol 12

Fižol Etna12 200 g ŠK

12

Fižol Merveigle 12 de Piemonte 200 g ŠK

12

9

33840Etna12 Fižol 200 g ŠK

30205

9

Fižol 33840Etna 200 g ŠK

11

31447Merveigle 12 de Piemonte 200 g ŠKFižol NIZEK Fižol 12 RUMEN PLOŠAT 200 g ŠK

Nizki fiæol »udo Piemonta

31447

Phaseolus vulgaris L. 276

31447

3831002612253

276

3831002641543

182569

182570

Nizki fiæol za zrnje »ešnjevec

Nizki fiæol za zrnje 12 »ešnjevec

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Nizki fiæol za pisano zrnje. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. 12 Pakiranje: 200 g

Nizki fiæol za pisano zrnje. Sorto vzdræujemo v Sloveniji. Pakiranje: 500 g

$h3A@@2|VRXYUw

12 g ŠKFižol 276 NIZEK 200 g ŠK FIŽOL182570 12500g Fižol 12 RUMEN PLOŠAT 31447Merveigle de Piemonte 200 ŠK Starozagorski 10 182570200 gFižol ČEŠNJEVEC

12

30206 Fižol ŠK Starozagorski 10 276 NIZEK RUMEN PLOŠAT8200 gFižol 200 g ŠK

8

Fižol 30206Starozagorski 200 g ŠK 10

Phaseolus vulgaris L.

Nizki fiæol Starozagorski

Phaseolus vulgaris L.

9237MeravigliadiVenezia 12 Fižol 200 g ŠK

Seme kali 8−10 dni. Je ZelenostroËni. Cenjena nizek, zgoden (dozori v evropska zgodnja sorta. Stroki so svetlo rumeni, 55−60 dnevih) fiæol za 10 Da velike ravni in plošËati, dolgi okoli OSTALE VRTNINE 30206 Fižol 200 g ŠK V ŠKATLAH 12 pridelke 9237MeravigliadiVenezia Fižol Neckargold 200 g plošËatih ŠK stroËje in zrnje. Okusni 16 cm in široki 1,8−2,0 cm. strokov, zlasti na Primor­ stroki brez niti so plošËati, Stroke zaËnemo obirati zelo skem. široki vijoliËno Pakiranje: zgodaj, ko so 200 še mladi 9237 in mesnati, Fižol Neckargold g ŠK (60 12 200 g OSTALE VRTNINE V ŠKATLAH marmorirani. Pri kuhanju se dni od setve). Sejemo ga obarvajo rumeno. Seme je v presledkih treh tednov E V ŠKATLAH marmorirano (pisano). in tako podaljšamo Ëas Pakiranje: 200 g zorenja. Pakiranje: 200 g

Fižol MeravigliadiVenezia 200 g ŠK 12

Fižol Neckargold 200 g ŠK 12

Fižol Mera1

Fižol Neck1

1

10

11

Nizki fiæol RumenostroËni plošËati

Fižol Merve 1

37

Fižol 30205Bergold 200 g ŠK

3831002612512

Fižol Etna1

Roden nizki fiæol za pisano zrnje. Dozori v pribliæno 70 12 dnevih poRUMEN setvi. PLOŠAT 200 gFižol 276 NIZEK Fižol ŠK Staro1 Pakiranje: 200 g

7

33840

3831002631414

Fižol Bergo

30205Bergold 200 g ŠK Fižol

277 E V ŠKATLAH

33840

      

7

RumenostroËni. Najzgo­ dnejši nizki fiæol, ki dozori 274 Grah Mali Provansalec 200 g ŠK v dveh mesecih. Ima zlato 12 11 31447 Fižol Etna12 200 g ŠK 12 rumene, fine, okrogle stroke. Tudi za zamrzovanje. 31508Mali Provansalec 200 g ŠK Grah Mali 12 Provansalec 500 g ŠK Grah Tradicionalna 8 12 g ŠK Poæivi 276 solate. 12 de Piemonte 200 Fižol Merveigle 12 evropska sorta. Pakiranje: 200 g 35083Mali 12 Grah Rondo Grah Provansalec 500 g ŠK 10 200 g ŠK

3 31443Rondo Grah 10 200 g ŠK 35083Mali Provansalec 500 g ŠK Grah Fižol ŠK Starozagorski 10 276 NIZEK RUMEN PLOŠAT 200 gFižol 200 g ŠK 10

4 277 Fižol Neckargold 200 g ŠK OSTALE VRTNINE V ŠKATLAH

3

      

3 12

OKI FIŽOL 9237

Grah Mali 1P

4

12

Nizki fiæol Berggold

30205

3 Grah 31508Mali Provansalec 200 g ŠK Fižol 12 RUMEN PLOŠAT8200 g30206 31447Merveigle de Piemonte 200 g ŠKFižol NIZEK ŠK

4 Grah Rondo 500 g ŠK NIZEK IN VISOKI FIŽOL Fižol 10 9237MeravigliadiVenezia 200 g ŠK

31508Mali Provansalec 200 g ŠK Grah

Grah Rondo 500 g ŠK NIZEK IN VISOKI FIŽOL

10

31508 31447

31443 30206

  

1

Seme kali: 6−10 dni 10 200 g ŠK Grah Rondo »as setve: April−julij. NIZEK IN VISOKI FIŽOL

»as pobiranja pridelka: 7 Maj−september.

Grah Rondo

Grah Rondo 500 g ŠK NIZEK IN VISOKI FIŽOL

Pisum sativum L.

KoliËina semena za

   

PAKIRANJA VRTNIN v ©katlah

StroËnice

12

FIŽOL Č


       7

Fižol 30205Bergold 200 g ŠK

Fižol Etna12 200 g ŠK

7

30205

9

Fižol 33840Etna 200 g ŠK

12 de Piemonte 200 g ŠK Fižol Merveigle

9

33840

11

Fižol 12 RUMEN PLOŠAT 200 g ŠK 31447Merveigle de Piemonte 200 g ŠKFižol NIZEK

10

11

31447

12

Fižol ŠK Starozagorski 10 276 NIZEK RUMEN PLOŠAT 200 gFižol 200 g ŠK

12

12

276

8

Fižol 30206Starozagorski 200 g ŠK

8

30206

PAKIRANJA VRTNIN v ©katlah

StroËnice

10

30206

3831002631407 10

3831002626137

Visoki fiæol Visoki fiæol200 g ŠK 9237 Fižol Neckargold OSTALE VRTNINE V ŠKATLAH Meraviglia di Venezia Neckargold

21

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Visoki fiæol z rumenimi, plošËatimi stroki. Pakiranje: 200 g

Srednje pozna, zelo rodna sorta. Uæivamo rumene, mesnate, okrogle stroke,23 lahko pa tudi belo zrnje. Pakiranje: 200 g

VRTNINE V ŠKATLAH

38

9237

Fižol ŠK 9237MeravigliadiVenezia 200 g20

22

Ostale vrtnine

12 Fižol MeravigliadiVenezia 200 g ŠK

8472

3831002640898

   

12 Fižol 200 g ŠK 8472Neckargold

Motovilec 12 8470 Holandski

Valerianella locusta L. 8468

Ima velike, široke, rumeno zelene liste. Pakiranje: 200 g 8473

88

Ostale vrtnine

20

89

180003

180004

8472

    21

8472 180079

23

8472

8470 8470

    21

3831002640874 22

RadiË 8468 Træaški solatnik

23

Cichorium intybus L. 8473

180004

Motovilec Holandski 80 g ŠK 8470

8468

 

22 19

3831002640850

Radi 8468 tržaški solatnik 250 g ŠK23

12

Motovilec 12 Holandski 80 g ŠK

Radi tržaški solatnik 250 g ŠK

Repa Kranjska okrogla 250 g ŠK

Sadike poletnih cvetlic si lahko vzgojimo sami. Z vzgojo zaËnemo zgodaj 12 spomladi. Takrat si tudi napravimo naËrt, kam jih bomo posadili, da bo vrt 12 barvit, zanimiv in har­mo­ ni­Ëen.

Špinaa Matador 250 g ŠK

12

Legenda: S. = Ëas setve C. = Ëas10cvetenja

 

Zelje Slava 50 g

       

BOÆI»NO ÆITO

12 okrogla 250 g ŠK Repa Kranjska Koleraba Rumena maslena 50 g

12 10

8473

3831002640904

12 okrogla 250 g ŠK Repa 8473Kranjska

Spinacea oleracea L.

NIZKE ENOLETNICE

12 Špinaa Matador 250 g ŠK 322

12

  89

Ima velike, temno zelene, svetleËe liste, ki nam obogatijo jedilnik zgodaj 180003 spomladi in jeseni. Dobro prezimi. Pakiranje: Zelje Slava 50 g 200 g 180004

 

10 Zelje Varaždinsko 50 g KRMNI OHROVT

37

180079

 10

003034

3034

3831002616022

       12

Nepostarnik moder

324

3036

337

3048 Mill.

2036

M.

M.

Ageratum houstonianum

12

kisanje in krmo. »e ima dovolj vlage, dobro uspeva 88 v vsakih tleh. Pakiranje: 200 g

12 10

TRAJNICE

12 solatnik 250 g ŠK Radi 8468 tržaški 39964

Brassicarapa var. rapa

Zelje Varaždinsko 50 g KRMNI OHROVT

Motovilec Holandski 80 g ŠKIN DVOLETNICE Krmni ohrovt Angeliter 100 g

12

ŠpinaËa Matador

Zelje Slava 50 g 180004

VISOKE ENOLETNICE PLEZALKE in SUHO CVETJE

StrnišËna repa Kranjska okrogla

ZELJE

Nizke10 enoletnice

Zelje Varaždinsko 50 g

Repa 12 8473 Kranjska okrogla 250 g ŠK Špinaa Matador 250 g ŠK VEČJA PAKIRANJA VRTNIN - SPECIAL VREČKA

180003

Nizke enoletnice

12 solatnik 250 g ŠK Radi tržaški

REPA

Špinaa Matador 250 g ŠK VEČJAod PAKIRANJA VREČKA uporabo, solata poletjaVRTNIN - SPECIAL Za takojšno

Sveæa do pomladi. Svetlo zeleni, gladki in neæni listi se dobro NJA VRTNIN - SPECIAL VREČKAPo redËenju ZELJE obrašËajo. razvije koniËaste, zelene glavice. Sejemo na gosto,88 ZELJE da listi ostanejo neæni in obeljeni. Dobro prezimi. 88 180003 89 Pakiranje: 200 g

89

Najlepše cvetijo, Ëe jim v vrtu izberemo mesto, ki jim najbolj ustreza. VeËina jih izvira iz toplih deæel z milim podnebjem. Zato naj tudi v vrtu rastejo na toplem, sonËnem in zavetrnem mestu. 12

Motovilec Holandski 80 g ŠK 8470

KOLERABA

22

Poletne cvetlice spadajo v vsak vrt. V primerjavi s traj­ nicami, ki obiËajno cvetijo krajši Ëas, nas poletne cvetlice razveseljujejo od pomladi do jeseni.

12

ZELJE

20 37

21

Nizke enoletnice

12

VEČJA PAKIRANJA VRTNIN - SPECIAL VREČKA

KRMNI OHROVT

20

cvetlice

277

     

4

Zelje Slava 50 g

343

10 Zelje Varaždinsko 50 g

346

10

S. jan−apr C. maj−sep 10 3052 Priljubljena cvetlica, ki krasi obrobke, grede, terase. Potrebuje 10 hranljiva tla in 3055 veliko vode.

363

3072

Krmni ohrovt Angeliter 100 g 365

3074

10

M.

M.

M.

M.

M.


Nizke enoletnice

324

322

NIZKE ENOLETNICE 322

3034

NIZKE ENOLETNICE 322

ENOLETNICE

            Nizke enoletnice                      324

3034

003036

3036

3831002616046 337

3036

NIZKE ENOLETNICE

3034

             ���                    324

                                 324

3034

                                 337

                              

M. VREČKA

M. VREČKA 2036 AGERATUM MEX.MODERM. VREČKA 3048

3036 M. VREČKA 2086 10 ALYSSUM MARITIMUM BE M. VREČKA 2036 AGERATUM MEX.MODER 343 3052 M. VREČKA

337 3048 M. VREČKA 2402 10 ASTRA PRITLIKAVA MEŠ M. VREČKA M. VREČKA 2036 AGERATUM MEX.MODER 3036 M. VREČKA 2086 10 ALYSSUM MARITIMUM BE 346 3055

343 3052 M. VREČKA 2460 10 IMPATIENS WALER.MEŠ.M. VREČKA 3036 M. VREČKA 2086 10 ALYSSUM MARITIMUM BE 337 3048 M. VREČKA 2402 10 ASTRA PRITLIKAVA 363 MEŠ 3072 M. VREČKA 2036 AGERATUM MEX.MODER

003048

3831002616169

003052

3831002616961

003055

3831002616985

003074

3831002616374

346 MEŠ 3055 M. VREČKA 2583 10 CAPSICUM ANNUUM 3048 M. VREČKA 2402 10 ASTRA PRITLIKAVA 343 3052 M. VREČKA 2460 10 IMPATIENS WALER.MEŠ. 365 3074 M. VREČKA 2086 ALYSSUM MARITIMUM BE

NIZKE ENOLETNICE

M. VREČKA

322 3034 M. VREČKA 2086 Astra nizka 2402 Vodenka IMPATIENS WALER.MEŠ. 2460 Okrasna CAPSICUM ANNUUM 2583 Kitajski 10 3138 363 3072 M. VREČKA 3123 DIMORPHOTHECA AURAN. 343 3052 M. VREČKA 2460 10 346 MEŠ 3055 M. VREČKA 2583 10 375 3086 M. VREČKA M. VREČKA 2402 ASTRA PRITLIKAVA NIZKE ENOLETNICE mešanica mešanica paprika nageljËek mešanica mešanica Lobularia maritima (L.) Callistephus chinensis (L.) Impatiens walleriana 322 3034 M. VREČKA 2036 AGERATUM MEX.MODERM. VREČKA 324 3036

Grobeljnik bel

3048

3052 Desv.

346

365 3055 M. VREČKA 2583 10 CAPSICUM ANNUUM 363 3072 M. VREČKA 2460 IMPATIENS WALER.MEŠ. Nees Hook.f.

NIZKE ENOLETNICE

3074 M. VREČKA 3138 DIANTHUS 10 M. VREČKA 3123 DIMORPHOTHECA 10 3094 Capsicum annuum L. 382 AURAN. Dianthus chinensis L. CHINEN.MEŠ.M. VREČKA

cvetlice

S. mar−maj S. feb−apr S. mar−apr S. feb−apr S. feb−apr 324 3036 M. VREČKA 2086 10 ALYSSUM MARITIMUM BE 322 3034 M. VREČKA 2036 AGERATUM MEX.MODER 337 3048 M. VREČKA C. jun−okt C. jul−sep C. maj−okt Okrasni mali grmiËek, poln C. VREČKA jul−sep 375 AURAN. 3086 M. 3470 10 GAZANIA SPLENDES 363 3072 M. VREČKA 3123 10 DIMORPHOTHECA 365 3074 M. VREČKA 3138 10 DIANTHUS CHINEN.MEŠ. 390 3102 M. VREČKA 3055 M. VREČKA 2583 CAPSICUM ANNUUM NIZKE ENOLETNICE Blazinasta enoletnica, MoËne, nizke rastlinice se Bogato cvetoËa enoletnica. dekorativnih “papriËic”, od Z njim si v vrtu ustvarimo primerna za skalnjak. Po dobro razrastejo, tako da so Prelepa za okras cvetliËnih poletja do zime. Lepa tudi pisano preprogo v rdeËi, 337 3048 M. VREČKA 2402 10 ASTRA PRITLIKAVA MEŠ M. VREČKA 322 3034 M. VREČKA 2036 AGERATUM MEX.MODER 324 3036 M. VREČKA 2086 10 ALYSSUM MARITIMUM BE 343 3052 cvetenju jo poreæemo v Ëasu cvetenja polne pis­ gredic, zabojËkov in posod kot lonËnica. roza in beli 382 3094 M. VREČKA 3788barvi. IBERIS UMBELLATA MEŠM. VREČKA 365 3074 M. VREČKA 3138 DIANTHUS CHINEN.MEŠ. 10 375 AURAN. 3086 M. VREČKA 3470 GAZANIA SPLENDES 10 400 3112 3072 M. VREČKA 3123 DIMORPHOTHECA 10 ENOLETNICE 10 cm od tal in znova bo anih cvetov. na balkonih in terasah. zacvetela. 3034 3074

324 375

M. VREČKA 2036 AGERATUM MEX.MODER 343 3052 M. VREČKA 2460 10 IMPATIENS WALER.MEŠ.M. VREČKA 3036 M. VREČKA 2086 10 ALYSSUM MARITIMUM BE 337 3048 M. VREČKA 2402 10 ASTRA PRITLIKAVA 346 MEŠ 3055 390 3102 M. VREČKA 4120 10 LOBELIA ERINUS MODRAM. VREČKA 3086 M. VREČKA 3470 10 GAZANIA SPLENDES 382 3094 M. VREČKA 3788 10 IBERIS UMBELLATA 401 MEŠ3113 M. VREČKA 3138 DIANTHUS CHINEN.MEŠ.

3036 3086

337 382

M. VREČKA 2086 ALYSSUM MARITIMUM BE 346 MEŠ 3055 M. VREČKA 2583 10 CAPSICUM ANNUUM M. VREČKA 3048 M. VREČKA 2402 10 ASTRA PRITLIKAVA 343 3052 M. VREČKA 2460 10 IMPATIENS WALER.MEŠ. 363 3072 400 MEŠ3112 M. VREČKA 4828 10 PORTULACA GRAND.MEŠ. 3094 M. VREČKA 3788 10 IBERIS UMBELLATA 390 3102 M. VREČKA 4120 10 LOBELIA ERINUS 408MODRA3121 M. VREČKA M. VREČKA 3470 GAZANIA SPLENDES

3048 3094

343 390

M. VREČKA 2402 ASTRA PRITLIKAVA 363 3072 M. VREČKA 3123 10 DIMORPHOTHECA AURAN. 3052 M. VREČKA 2460 10 IMPATIENS WALER.MEŠ. 346 MEŠ 3055 M. VREČKA 2583 10 CAPSICUM ANNUUM 365 3074 M. VREČKA 401MODRA3113 M. VREČKA 4830 10 PORTULACA GRAND.DVOJ 3102 M. VREČKA 4120 10 LOBELIA ERINUS 400 MEŠ3112 M. VREČKA 4828 10 PORTULACA GRAND.MEŠ. M. VREČKA 3788 IBERIS UMBELLATA

3052 3102

346 400

M. VREČKA 2460 IMPATIENS WALER.MEŠ. 365 3074 M. VREČKA 3138 10 DIANTHUS CHINEN.MEŠ.M. VREČKA 3055 M. VREČKA 2583 10 CAPSICUM ANNUUM 363 3072 M. VREČKA 3123 10 DIMORPHOTHECA 375 AURAN. 3086 408 3121 M. VREČKA 5436 10 TAGETES PATULA MEŠ. 3112 M. VREČKA 4828 10 PORTULACA GRAND.MEŠ. 401MODRA3113 M. VREČKA 4830 10 PORTULACA GRAND.DVOJ M. VREČKA 4120 LOBELIA ERINUS

3055 3112

363 401

M. VREČKA 2583 CAPSICUM ANNUUM 375 AURAN. 3086 M. VREČKA 3470 10 GAZANIA SPLENDES 3072 M. VREČKA 3123 10 DIMORPHOTHECA 365 3074 M. VREČKA 3138 10 DIANTHUS CHINEN.MEŠ. 382 3094 3113 M. VREČKA 4830 10 PORTULACA GRAND.DVOJ 408 3121 M. VREČKA 5436 10 TAGETES PATULA MEŠ. 10 M. VREČKA 4828 PORTULACA GRAND.MEŠ.

3072 3113

365 408

M. VREČKA 3123 DIMORPHOTHECA 382 3094 3074 M. VREČKA 3138 10 DIANTHUS CHINEN.MEŠ. 375 AURAN. 3086 M. VREČKA 3470 10 GAZANIA SPLENDES 390 3121 M. VREČKA 5436 10 TAGETES PATULA MEŠ. 10 M. VREČKA 4830 PORTULACA GRAND.DVOJ

3074 3121

375

M. VREČKA 3138 DIANTHUS CHINEN.MEŠ. 390 3086 M. VREČKA 3470 10 GAZANIA SPLENDES 382 3094 M. VREČKA 5436 TAGETES PATULA MEŠ. 10

3102 M. VREČKA 4120 10 LOBELIA ERINUS MODRAM. VREČKA M. VREČKA 3788 10 IBERIS UMBELLATA 400 MEŠ3112

003094

003112

003086

3086

3831002617012 382

Gazanija mešanica

3831002616558

M. VREČKA 3470 GAZANIA SPLENDES 3094 390

003102

3831002616619

3831002616701

39

M. VREČKA

M. VREČKA 3788 10 IBERIS UMBELLATA MEŠM. VREČKA 3102

003113

3831002617074

400 MEŠ3112 M. VREČKA 4828 10 PORTULACA GRAND.MEŠ. M. VREČKA 3788 10 IBERIS UMBELLATA 3102 M. VREČKA 4120 10 LOBELIA ERINUS 401MODRA3113 M. VREČKA

3470 Grenik IBERIS UMBELLATA 3788 Lobelija LOBELIA ERINUS 4120 TolšËak PORTULACA4828 Polnjeni 10 M. VREČKA 3788 401MODRA3113 M. VREČKA 4830 PORTULACA4830 GRAND.DVOJ 390 3102 M. VREČKA 4120 10 400 MEŠ3112 M. VREČKA 4828 10 GRAND.MEŠ. 408 3121 M. VREČKA mešanica modra mešanica tolšËak Gazania rigens (L.) Gaertn. Iberis umbellata L. Lobelia erinus L. Portulaca grandiflora Hook. mešanica

3094

3102

400

S. mar−apr C. jun−okt S svojimi pisanimi cvetovi 3112 401 (rdeËi, oranæni, rjavkasti, vijoliËni, beli, rumeni) v skupinah krasi sonËne 408 3113 grede, balkone, skalnjake. Zelo vztrajno cveti. OdliËno se obnese v mestnih 3121 vrtovih.

M. VREČKA 4120 LOBELIA ERINUS 408 3121 M. VREČKA 5436 TAGETES PATULA MEŠ. 3112 M. VREČKA 4828 10 PORTULACA GRAND.MEŠ. 401MODRA3113 M. VREČKA 4830 10 PORTULACA GRAND.DVOJ 10 Portulaca grandiflora

S. mar−maj S. feb−apr S. apr−maj C. jul−sep C. maj−sep C. jun−okt S. apr−maj Obilno cvetoËa, pokrivna Nizka, modra, pokrivna Za cvetoËo poletno pre­ C. jun−okt 10 M. VREČKA 4828 PORTULACA GRAND.MEŠ. 10 3113 M. VREČKA 4830 PORTULACA GRAND.DVOJ 408 3121 M. VREČKA 5436 10 TAGETES PATULA MEŠ. rastlina je primerna za cvetlica, primerna za progo na suhih tleh in Ima dvojne cvetove. obrobke, skalnjak in rezano obrobke, nizke skupine sonËnih legah. Je oËarljiv cvetje. Sejemo jo na prosto in VREČKA balkone. bo MEŠ. med betonskimi M. VREČKA 4830 PORTULACA GRAND.DVOJ 10 3121 M. 5436Zemlja TAGETESnaj PATULA 10 plošËami. na stalno mesto. vedno dovolj vlaæna. M. VREČKA 5436 TAGETES PATULA MEŠ.

10


3086

382

3094

390

     

Nizke enoletnice M. VREČKA 3470 GAZANIA SPLENDES

375

3102

400

3112

401

3113

408

3121

003121

cvetlice 326

327

329

330

331

                         

5436 Æametnica 325 003037 rufled red

Tagetes patula L.

330

Fižol BORLOTTO Visoke enoletnice

10

jimo iz sadik ali paZjih MAČEHA MODRA OČESOM

Enoletnice si lahko vzgo­ sejemo neposredno na prosto.

409

3122

ORLICA MEŠANICA Enoletnice, ki jih sejemo

10

            

5438 Rogata 5889 Cvetlice, ki jih sejemo329 VISOKE ENOLETNICE M. VREČKA 2094 AMARANTHUS CAUD.RDE.neposredno 10 na prosto, drobnocvetna vijolica 409 so ognjiË (Calendula), Helen Mount 325 003037

003041

                                

M.

ZajËki mešanica

003040 3122

2129

M.

M.

M. VREČKA 2261 ASTRA MEISTER ROŽNA. 10 3122 M. VREČKA 5438 TAGETES PATU.RUF.RED 10 329 003040 330 003041 M. VREČKA 2261 ASTRA MEISTER ROŽNA.M. 334 003045 M. VISOKE ENOLETNICE 331 003042 M. VREČKA 2262 ASTRA MEISTER RDEČA 10 409 3122 M. VREČKA 5438 TAGETES PATU.RUF.RED 10 003041 331 003042 M. VREČKA 2262 10 ASTRA MEISTER RDEČA M. M. VREČKA 2094 AMARANTHUS330 CAUD.RDE. 325 003037 335 003046 M. VISOKE ENOLETNICE 332 003043 M. VREČKA 2274 ASTRA PRINZESS BELA 10 M. VREČKA 5438 TAGETES PATU.RUF.RED 10 003042 M. VREČKA 2094 AMARANTHUS332 CAUD.RDE. 325 003037 003043 M. VREČKA 2274 10 ASTRA PRINZESS BELA M. 326 030156 M. VREČKA 2096 10 AMARANTHUS331 TRICOLOR 336 003047 M. 333 003044 M. VREČKA 2275 ASTRA PRINZESS MODRA 10 409

Visoke enoletnice 3122

003037

030156

003038

         ��� 

003040

003040

            

334

M. VREČKA 2094 AMARANTHUS327 CAUD.RDE. 003043 030156 M. VREČKA 2096 10 AMARANTHUS333 TRICOLOR 003044 M. VREČKA 2275 10 ASTRA PRINZESS MODRAM. 003038 M. VREČKA 2129 10 ANTIRRHINUM332 MAJ.MEŠ. 338 003049 M. 003045 M. VREČKA 2276 ASTRA PRINZESS RDEČA 10

327

M. VREČKA 2096 AMARANTHUS329 TRICOLOR 333 003038 M. VREČKA 2129 10 ANTIRRHINUM334 MAJ.MEŠ. 003045 M. VREČKA 2276 10 ASTRA PRINZESS RDEČA M. 003040 M. VREČKA 2260 10 ASTRA MEISTER MEŠ. 003044

335

003046

329

M. VREČKA 2129 ANTIRRHINUM330 MAJ.MEŠ. 334 003045 003040 M. VREČKA 2260 10 ASTRA MEISTER MEŠ. 003046 335 M. VREČKA 2277 10 ASTRA PRINZESS ROŽN. M. 003041 M. VREČKA 2261 10 ASTRA MEISTER ROŽNA.

336

003047

326

3831002616084

003041

3831002616091

M. VREČKA 2277 ASTRA PRINZESS ROŽN.

10

M. VREČKA 2362 ASTRA NOJEVOPER.MEŠ.

003042

3831002616107

003047

10

3831002616152

003046

3831002616145

330

M. VREČKA 2260 ASTRA MEISTER MEŠ. 003042 335 003041 M. VREČKA 2261 10 ASTRA MEISTER ROŽNA. 336 003047 M. VREČKA 2362 10 ASTRA NOJEVOPER.MEŠ.M. 331 M. VREČKA 2262 10 ASTRA MEISTER RDEČA003046

338

003049

M. VREČKA 2404 ASTRA PRINZESS MEŠ.

10

Astra pajkovka 2260 Astra pajkovka 2261 Astra pajkovka 2262 Astra ASTRA PRINZESS 2362 Astra princes 2277 003041 M. VREČKA 2261 ASTRA MEISTER ROŽNA. 336BELA 003047 331 003042 M. VREČKA 2262 10 ASTRA MEISTER RDEČA003049 338 M. VREČKA 2404 10 ASTRA PRINZESS MEŠ. 332 003043 M. VREČKA 2274 10 mešanica roænata rdeËa nojevoperna roænata mešanica Callistephus chinensis L. Callistephus chinensis L. Callistephus chinensis L. Callistephus chinensis L. 003042

332

M. VREČKA 2262 ASTRA MEISTER RDEČA003044 003049 003043 M. VREČKA 2274 10 ASTRA PRINZESS BELA M. 10 333 VREČKA 2275chinensis ASTRA PRINZESS Callistephus L.338MODRA

335

M. VREČKA 2276 ASTRA PRINZESS 003046 M. VREČKA 2277 10 ASTRA PRINZESS ROŽN. M. VREČKA 2362 10 336RDEČA 003047 ASTRA NOJEVOPER.MEŠ.

10

336

M. VREČKA 2277 ASTRA PRINZESS 003047 M. VREČKA 2362 10 ASTRA NOJEVOPER.MEŠ.M. VREČKA 2404 10 338ROŽN.003049 ASTRA PRINZESS MEŠ.

10

333

S. mar−apr C. jul−sep Raznobarvne mešanice333 003043 dolgopecljatih, lepo cve­ toËih aster. Primerne za rezanje. 003044 334

334

003045

335

003046

332

10

Antirrhinum majus L. CAUD.RDE. M. VREČKA 2094 AMARANTHUS gla­­vinec (Centaurea), 330 003041 M. Viola cornuta L. VISOKE ENOLETNICE klar­ k ija (Clar­ k ia), eno­ l et­ S. apr−maj S. apr−maj S. feb−apr 326 030156 M. VREČKA 2096 AMARANTHUS TRICOLOR 10 ­ni ostroæ­nik (Delphinium C. maj−okt C. maj−okt C. jun−okt S. mar−maj, avg−sep ajacis), kalifornijski mak M. 325 003037 326 030156 M. VREČKA 2096 AMARANTHUS TRICOLOR Nizke rastlinice s cvetovi Nizke rastlinice s cvetovi Srednje visoki zajËki v C. jul−sep, maj−avg M. (Escholtzia), go­­decija 331 003042 svetleËih barv. Zgodaj cve­ svetleËih barv. Zgodaj cve­ razliËnih barvah, primerni 327 003038 M. 2129 ANTIRRHINUM 10 Je VREČKA kompaktna cvetlica, MAJ.MEŠ. (Godetia), gre­­ nik (Iberis), tijo in nam krasijo grede, tijo in nam krasijo grede, za okras gred in rezanje. visoka 10 cm. Drobni, sijoËi lavatera (Lavatera), vrtni 326 030156 M. 327 003038 M. VREČKA 2129 ANTIRRHINUM MAJ.MEŠ. obrobke, balkone, terase obrobke, balkone, terase cvetovi so purpurne barve, mak (Papaver). 332 003043 M. 329 je 003040 VREČKA 2260in ASTRA MEISTER MEŠ. 10 do pozne jeseni. Zaæelena do pozne jeseni. Zaæelena je M. z rume­ nimi vijoliËnimi v vsakem vrtu, saj koristno v vsakem vrtu, saj koristno conami. Potrebuje sonËno 327 003038 329 003040 M. VREČKA 2260 ASTRA MEISTER MEŠ. M. vpliva na tla. vpliva na tla. lego in vedno dovolj vlage. 333 003044 M.

VISOKE ENOLETNICE 325

M. VREČKA 4120 LOBELIA ERINUS MODRA

VISOKE ENOLETNICE

Tagetes patula L.

409

M. VREČKA 3788 IBERIS UMBELLATA MEŠ

$h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu $h3A@@2|VQVUTq $h3A@@2|VQRQSp

aprila in maja nepo­VISOKE ENOLETNICE sre­­­­­d­­no na prosto, so ro­bust­­­­­neSUHA in hitro rastejo. M. VREČKA 4828 PORTULACA GRAND.MEŠ. 10 M. 325 KRILATA ROŽA BELA 003037 Poz­­ne pomladanske pozebe jim ne škodujejo. V krajih z blago klimo 326 jih 030156 M. VREČKA 4830 PORTULACA GRAND.DVOJ 10 M. SUHA ROŽA lahko sejemo æe v drugi polovici marca, vendar 3831002616794 003122 3831002616800 009195 3831002612130 003038 3831002616060 moramo vedeti, da seme M. VREČKA 5436 TAGETES PATULA MEŠ. M. VREČKA 5438 10 409 3122 TAGETES PATU.RUF.RED ROGATA DROBNOCVETNA 10 327 003038 M. VIJOLICA HELEN MOU kali takrat, ko je zemlja dovolj topla. 409 3122 M. VREČKA 5438 TAGETES PATU.RUF.RED

Æametnica mešanica

40

10

S. mar−apr S. mar−apr S. mar−apr C. jul−sep C. jul−sep C. jul−sep S. mar−apr Astre z lepimi, roæna­ Astre z lepimi, rdeËimi cve­ Prvovrstne, dolgopecljate C. jul−sep M. VREČKA 2274 ASTRA PRINZESS 003044 M. VREČKA 2275 10 ASTRA PRINZESS MODRAM. VREČKA 2276 10 334BELA 003045 ASTRA PRINZESS RDEČA 10 timi cvetovi. Primerne za tovi. Primerne za rezanje. astre z znaËilnimi blazina­ Izrazite barve polnih in rezanje. stimi cvetovi, ki imajo svetlo rahlih cvetov zanimivih sredino. OdliËne za rezano oblik. M. VREČKA 2275 ASTRA PRINZESS 003045 M. VREČKA 2276 10 ASTRA PRINZESS RDEČA M. 335MODRA 003046 VREČKA 2277 10 ASTRA PRINZESS ROŽN. 10 cvetje.

M.

M.


          

         

        

     

003040 M. VREČKA 2260 10 ASTRA MEISTER MEŠ. 003043 M. VREČKA 2096 AMARANTHUS329 TRICOLOR 327 003038 M. VREČKA 212910 ANTIRRHINUM332 MAJ.MEŠ. Visoke enoletnice

003038

003040

003041

003042

003043

003043

329

003041 M. VREČKA 2261 10 ASTRA MEISTER ROŽNA.M. VREČKA 2275 10 333 ASTRA PRINZESS MODRA M. VREČKA 2129 ANTIRRHINUM330 MAJ.MEŠ. 003040 M. VREČKA 226010 ASTRA MEISTER MEŠ. 003044

330

331 M. VREČKA 2262 10 ASTRA MEISTER RDEČA M. VREČKA 2276 10 334 003045 ASTRA PRINZESS RDEČA M. VREČKA 2260 ASTRA MEISTER MEŠ. 003042 003041 M. VREČKA 226110 ASTRA MEISTER ROŽNA.

331

332 003043 M. VREČKA 2274 10 ASTRA PRINZESS BELA M. VREČKA 2277 10 335 ASTRA PRINZESS ROŽN. M. VREČKA 2261 ASTRA MEISTER ROŽNA. 003042 M. VREČKA 226210 ASTRA MEISTER RDEČA003046

332

333 M. VREČKA 2275 10 ASTRA PRINZESS MODRAM. VREČKA 2362 10 336BELA 003047 ASTRA NOJEVOPER.MEŠ. M. VREČKA 2262 ASTRA MEISTER RDEČA003044 003043 M. VREČKA 227410 ASTRA PRINZESS

3831002616114 333

Astra princes bela

003044

335

S. mar−apr C. jul−sep Prvovrstne, dolgopecljate 003046 336 astre z znaËilnimi blazina­ stimi cvetovi, ki imajo svetlo sredino. OdliËne za rezano 003047 338 cvetje. 003049

003044

3831002616121

003045

339

       

003051

003051

003049

3831002616176

003050

Callistephus chinensis L.

Callistephus chinensis L.

342

3831002616190 345

Balzamina mešanica

Callistephus chinensis L.

3831002616183

                           2405

10

S. mar−apr S. mar−apr S. mar−apr S. mar−apr C. jul−sep C. jul−sep C. jul−sep C. jul−sep Prvovrstne, dolgopecljate Prvovrstne, dolgopecljate Prvovrstna, dolgopecljata Astre z lepimi, enostavnimi 347MEŠ. 003056 338ROŽN.003049 ASTRA PRINZESS 10 M. VREČKA 2277 ASTRA PRINZESS 003047 M. VREČKA 236210 ASTRA NOJEVOPER.MEŠ.M. VREČKA 2404 10 astre z znaËilnimi blazina­ astre z znaËilnimi blazina­ astra z znaËilnimi blazina­ cvetovi. Pisani cvetni listiËi stimi cvetovi, ki imajo svetlo stimi cvetovi, ki imajo svetlo stimi cvetovi s svetlo sre­ so razvršËeni okoli rume­ sredino. OdliËne za rezano sredino. OdliËne za rezano dino. OdliËna za rezano nega cvetnega kroga. 349 003058 M. VREČKA 2362 ASTRA NOJEVOPER.MEŠ.M. VREČKA 240410 003049 ASTRA PRINZESS MEŠ. 10 cvetje. cvetje. cvetje. M. VREČKA 2404 ASTRA PRINZESS MEŠ.

10

339

003050

350

003059

351

003060

            354

003050

339

003050

342

003051

         345

          

M. VREČKA

Callistephus chinensis L.

345 003054 336RDEČA 003047 ASTRA NOJEVOPER.MEŠ. M. VREČKA 2276 ASTRA PRINZESS 003046 M. VREČKA 227710 ASTRA PRINZESS ROŽN. M. VREČKA 2362 10

Visoke enoletnice

003050

3831002616138

339RDEČA003050 334BELA 003045 M. VREČKA 2276 10 ASTRA PRINZESS 338MODRA 003049 M. VREČKA 2404 10 ASTRA PRINZESS MEŠ. M. VREČKA M. VREČKA 2274 ASTRA PRINZESS 003044 M. VREČKA 227510 ASTRA PRINZESS

2274 Astra princes 2275 Astra princes 2276 Astra princes 2404 Astra enojna 342ROŽN.003051 335MODRA 003046 ASTRA PRINZESS 10 M. VREČKA 2275 ASTRA PRINZESS 334 003045 M. VREČKA 227610 ASTRA PRINZESS RDEČAM. VREČKA 2277 10 modra rdeËa mešanica mešanica

Callistephus chinensis L. 003045

M. VREČKA 2274 10 ASTRA PRINZESS BELA

M. VREČKA 2405 ASTRA ENOJNA MEŠ. 003063

M. VREČKA

M. VREČKA

M. VREČKA

cvetlice

030156

M. VREČKA

M. VREČKA

41 M. VREČKA

342

003051 IMPATIENS BALSA.MEŠ. M. VREČKA 2405 ASTRA ENOJNA MEŠ. M. VREČKA 2440 10 355 003064 M. VREČKA

345

003054 M. VREČKA 2576 10 OKRASNO ZELJE 339 003050 M. VREČKA 2440 IMPATIENS BALSA.MEŠ. 356 003065

342 003054 M. VREČKA 2576 10 OKRASNO ZELJE M. VREČKA 2405 ASTRA ENOJNA347 MEŠ. 003056 357

M. VREČKA M. VREČKA

M. VREČKA 2632 10 CALENDULA OFF.P.MEŠ.M. VREČKA 003051 003066 M. VREČKA

349 003058 M. VREČKA 2742 10 CELOSIA ARG.F.CR.MEŠ M. VREČKA 345 003054 M. VREČKA 2405 ASTRA ENOJNA347 MEŠ. 003056 M. VREČKA 2632 10 CALENDULA OFF.P.MEŠ. 003051 M. VREČKA 2440 10 IMPATIENS BALSA.MEŠ. 358 003067 M. VREČKA

003054

3831002616978

003058

3831002616237

350 M. VREČKA 2440 IMPATIENS BALSA.MEŠ. 349 003058 003054 M. VREČKA 2576 10 OKRASNO ZELJE

003059

3831002616244

003056

3831002616213

003059 M. VREČKA 2743 10 CELOSIA ARG.F.PL.MEŠ M. VREČKA 347 003056 M. VREČKA 2742 10 CELOSIA ARG.F.CR.MEŠ 359 003069 M. VREČKA

2440 Okrasno zelje 2576 Petelinov CALENDULA 2742 Puhasti CELOSIA ARG.F.PL.MEŠ 2743 Vrtni ognjiË 2632 351 003060 M. VREČKA 2784 10 CENTAUREA IMPER.MEŠ.M. VREČKA 349 003058 M. VREČKA 2576 OKRASNO ZELJE 350 003059 M. VREČKA 2743 10 347 003056 M. VREČKA 2632 10 OFF.P.MEŠ. mešanica greben petelinov greben meseËek mešanica mešanica mešanica Impatiens balsamina L. Brassica oleracea L.

003054

003056

349

S. mar−apr C. jun−okt Lepa in visoka okrasna 350 003058 cvetlica za zasaditev gred. 003059

003060

003063

351

354 003063 M. VREČKA 2818 CHRYSANT.CARINA.MEŠ. 350 003059 M. VREČKA M. VREČKA 2632 CALENDULA OFF.P.MEŠ. 351 003060 M. VREČKAargentea 2784 10 CENTAUREA 10 003058 M. VREČKAargentea 2742 10 CELOSIA ARG.F.CR.MEŠ Celosia L. var. Celosia L. var.IMPER.MEŠ. Calendula officinalis L.

S. mar−apr cristata Kuntze. plumosa Voss. Rastline z listi pestrih barv Zdravilna in okrasna rast­ S. jan−apr S. jan−apr in zanimivih oblik nam še lina. Zlato rumeni inELEGANS oranæni 355 003064 CLARKIA MEŠ. M. VREČKA 351 003060 M. VREČKA 2742 CELOSIA ARG.F.CR.MEŠ 10 354 003063 CHRYSANT.CARINA.MEŠ.M. VREČKA 2926 10 003059 M. VREČKA 2743 CELOSIA ARG.F.PL.MEŠ M. VREČKA 2818 10 C. maj−jun pozno jeseni krasijo vrtove. C. maj−jun cvetovi zaradi sve­tlosti in Zanimiva enoletnica za Zanimiva enoletnica za oblike spominjajo na sonce. okras gred in za rezanje. okras gred in10 za rezanje. Naj raste2932 povsod v vrtu, saj M. VREČKA 356 003065 M. VREČKA CLEOME PUNGENS 354 MEŠ.003063 M. VREČKA 2743 CELOSIA ARG.F.PL.MEŠ 355 003064 M. VREČKA 2926 CLARKIA ELEGANS 10 003060 M. VREČKA 2784 10 CENTAUREA IMPER.MEŠ. s svojim vonjem preganja talne škodljivce in polæe.

354

357 003066 355 M. VREČKA 2784 CENTAUREA IMPER.MEŠ. 356 003065 M. VREČKA 2932 10 CLEOME PUNGENS 003063 M. VREČKA 2818 10 CHRYSANT.CARINA.MEŠ.

355

358 MEŠ.003067 M. VREČKA 2971 10 COREOPSIS TINCT.MEŠ. M. VREČKA 003065 M. VREČKA 2818 CHRYSANT.CARINA.MEŠ. 357 003066 M. VREČKA 2956 10 CONVOLVULUS356 TRIC.MEŠ 003064 M. VREČKA 2926 10 CLARKIA ELEGANS

M. VREČKA 2956 10 CONVOLVULUS TRIC.MEŠ 003064 M. VREČKA


           

003051

345

003054

347

003056

349

003058

350

003059

351

003060

354

003063

355

003064 Hausskn.

356

cvetlice

357

358

359

42

003060

     

M. VREČKA 2784 10 CENTAUREA IMPER.MEŠ.M. VREČKA 2818 10 003063 CHRYSANT.CARINA.MEŠ.

354 M. VREČKA 2576 OKRASNO ZELJE 003056

349

355 003064 M. VREČKA 2926 10 CLARKIA ELEGANS MEŠ. M. VREČKA 2932 10 M. VREČKA 2632 CALENDULA OFF.P.MEŠ. 356 003065 CLEOME PUNGENS 003058 M. VREČKA 2742 10 CELOSIA ARG.F.CR.MEŠ

350

356 003065 M. VREČKA 2932 10 CLEOME PUNGENS M. VREČKA 2742 CELOSIA ARG.F.CR.MEŠ 357 003066 003059 M. VREČKA 2743 10 CELOSIA ARG.F.PL.MEŠ

351

357 003066 M. VREČKA 2956 10 CONVOLVULUS TRIC.MEŠ M. VREČKA 2743 CELOSIA ARG.F.PL.MEŠ 358 003067 M. VREČKA 2971 10 COREOPSIS TINCT.MEŠ. 003060 M. VREČKA 2784 10 CENTAUREA IMPER.MEŠ.

3831002616251 354

003063

3831002616282

003063 M. VREČKA 2818 10 CHRYSANT.CARINA.MEŠ.M. VREČKA 2926 10 355 003064 CLARKIA ELEGANS MEŠ. M. VREČKA 2632 10 CALENDULA OFF.P.MEŠ.

003067

3831002616312

003069

3831002616336

M. VREČKA 2956 10 CONVOLVULUS TRIC.MEŠ

009194

3831002612123

                                

360 009194 358 003067 M. VREČKA 2971 10 COREOPSIS TINCT.MEŠ. M. VREČKA 2784 CENTAUREA IMPER.MEŠ. 359 003069 M. VREČKA 2979 10 COSMOS BIPINATU.MEŠ.M 003063 M. VREČKA 2818 10 CHRYSANT.CARINA.MEŠ.

Glavinec mešanica

2784 Tribarvni 2818 Lepe oËke CLARKIA 2971 Navadna COSMOS BIPINATU.MEŠ. 2979 Rumena 10 2980 361 003070 359 003069 M. VREČKA 2818 CHRYSANT.CARINA.MEŠ. 355 003064 M. VREČKA 2926 10 ELEGANS MEŠ. M. VREČKA 2979 10 hlapËek mešanica kozmeja, metuljËki kozmeja Carpet mešanica mešanica Centaurea imperialis Coreopsis tinctoria Nutt. Cosmos sulphureus Cav. ex Bornm.

Cosmos bipinnatus Cav. S. mar−apr S. feb−apr C. jul−sep S. mar−jun C. jun−avg S. mar−maj Pisane lepe oËke popestrijo C. jul−okt 10 366 003065 M. VREČKA 2932 CLEOME PUNGENS 357 003066 M. VREČKA 2956 10 CONVOLVULUS TRIC.MEŠ Poletna cvetlica, ki nikoli C. jul−sep vrtove in vaze v stanovanju. So najbolj uporabne vrtne ne odpove. Veliki dišeËi Posebno pisana mešanica cvetlice. OdliËno rastejo na cvetovi so primerni za rez poletnih “krizantem”. 368 003066 M. VREČKA 2956 CONVOLVULUS TRIC.MEŠ 358 003067 M. VREČKA 2971 10 COREOPSIS TINCT.MEŠ. sonËnih gredah 10 in obrob­ pa tudi za oblikovanje suhih kih. Zaradi svoje bujnosti šopkov. so primerne za æivo mejo. 369 003067 M. VREČKA 2971 COREOPSIS TINCT.MEŠ. M. VREČKA 2979 10 359 003069 COSMOS BIPINATU.MEŠ.Prelepe so za10oblikovanje šopkov v vazah. Rastejo tudi na 360 suhih in revnih tleh. 370 003069 M. VREČKA 2979 COSMOS BIPINATU.MEŠ. 10 356

M. VREČKA 2926 CLARKIA ELEGANS MEŠ. M. VREČKA 2932 10 003065 CLEOME PUNGENS Glebionis carinata

009194

361

003070

362

003071

366

003075

       

003070

361

3831002616343 362

10

362

(Schousb.) Tzvelev

Visoke enoletnice

360

369

      

347

360

368

          

351 003060 M. VREČKA 2440 IMPATIENS BALSA.MEŠ. 354 345 003054 M. VREČKA 2576 10 OKRASNO ZELJE Visoke enoletnice

342

360

009194

360

009194

361

003070

         362

          

009194

            361 371

003071

Nizko rumeno kozmejo sadimo v okrasne lonce in v skupinske zasaditve na 003075 gredice. Oblikuje nizke do srednje visoke, kompaktne, dobro razvejane okro­ 003078 gle grmiËke. Cvetovi so v odtenkih rumene, zlate, oranæne in rdeËe barve. 003079 009194 003081

M

M

M

M

M

M M

M. VREČKA 2980 COSMOS SULPHUREUS CA 003070 M 003082 M

361

003070 M. VREČKA 3045 10 DAHLIA PINN.MIG.MEŠ. M 362 003071 M. VREČKA 2980 COSMOS SULPHUREUS CARPET MEŠ. 372 003083 M

362

003071 M. VREČKA 3093 10 DELPHINUM AJACIS MEŠM 366 003075 M. VREČKA 3045 DAHLIA PINN.MIG.MEŠ. 373 003084 M

M. VREČKA 2980 COSMOS SULPHUREUS CARPET MEŠ. 366 003075 M. VREČKA 3150 10 DIANTHUS CHIN.HED.M.M 368 MEŠ 003078 003071 M. VREČKA 3093 10 DELPHINUM AJACIS 374 003085 M

M. VREČKA 2980 COSMOS SULPHUREUS CARPET MEŠ. 003070 M. VREČKA 3045 10 DAHLIA PINN.MIG.MEŠ. 368 003078 M. VREČKA 3225/1 369 003079 M 366 003075 M. VREČKA 3150 10 DIANTHUS CHIN.HED.M. 10 DIANTHUS C.CHA. ROŽ. 376 003087 M

003071

3831002616350

003078

3831002616411

003079

3831002616428

003081

3831002616442

M. VREČKA 3045 DAHLIA PINN.MIG.MEŠ. 003071 M. VREČKA 3093 10 DELPHINUM AJACIS 10 DIANTHUS C.CHA. 369 MEŠ 003079 M. VREČKA 3225/2 370 ROŽ. 003081 M 368 003078 M. VREČKA 3225/1 10 DIANTHUS C.CHA.RDEČ 377 003088 M

Dalija mešanica

3045 Enoletni 3093 Šabojev DIANTHUS 3225/1 Šabojev 10DIANTHUS 3225/2 Šabojev 10DIANTHUS 3225/5 M. VREČKA 3093 DELPHINUM AJACIS 366 003075 M. VREČKA 3150 10 CHIN.HED.M. 370 003081 M. VREČKA 3225/5 C.CHA.RUM. 371 003082 M 369 MEŠ 003079 M. VREČKA 3225/2 C.CHA.RDEČ ostroænik nagelj nagelj nagelj mešanica roænat rdeË rumen Dahlia pinnata Cav. 368

S. feb−apr C. maj−sep Dalije, ki oblikujejo gomolj 003078 369 in nam celo poletje v Ëudo­ vitih barvnih odtenkih kra­ sijo vrt. Primerne so tudi 003079 370 za rezano cvetje. Radi jih napadejo polæi.

370

003081

371

003082

371

372

M. VREČKA 3150ajacis DIANTHUS 10 DIANTHUS 003078 M. VREČKA 3225/1 10 DIANTHUS 371 ROŽ. 003082 M. VREČKA 3225/6 372 003083 370 003081 M. VREČKA 3225/5 10 DIANTHUS Delphinium (L.)CHIN.HED.M. Dianthus caryophyllus L.C.CHA. Dianthus caryophyllus L.C.CHA.RUM. Dianthus caryophyllus L.C.CHA. BELM

Schur

S. jan−apr S. jan−apr S. jan−apr S. jan−apr ali sep−okt C. jul−okt C. jul−okt C. jul−okt DIANTHUS C.CHABA.MEŠM M. VREČKA 3225/1 DIANTHUS C.CHA. ROŽ. 10 003079 M. VREČKA 3225/2 DIANTHUS C.CHA.RDEČ 10 DIANTHUS C.CHA. 372 003083 M. VREČKA 3245 10 373 BEL 003084 371 003082 M. VREČKA 3225/6 C. jun−avg Šabojev nageljËek se odli­ Šabojev nageljËek se odli­ Zaradi prijetnega vonja in PokonËna rastlina s cvetovi kuje s kompaktno rastjo in kuje s kompaktno rastjo in obilnega cvetenja prište­ razliËnih barv, DIANTHUS ki ustvarjajo lepimi cvetovi. DišeËa cve­ lepimi cvetovi. DišeËaC.CHABA.MEŠ cve­ vamo šabojeve nageljËke k M. VREČKA 3225/2 C.CHA.RDEČ 10 DIANTHUS 003081 M. VREČKA 3225/5 C.CHA.RUM. 373 003084 M. VREČKA 3330 10 ESCHSCOLT.CALIF.MEŠ. 374­ 003085 M 372 003083 M. VREČKA 3245 10 DIANTHUS prijetno razpoloæenje v vrtu tlica naj ne manjka na gre­ tlica naj ne manjka na gre­ najlepšim poletnim cvetli­ in doma. dici in v poletnem šopku. dici in v poletnem šopku. cam. Imajo velike in polne, dišeËe cvetove na moËnih M. VREČKA 3225/5 DIANTHUS C.CHA.RUM. 10 DIANTHUS C.CHA. 003082 M. VREČKA 3225/6 374 BEL 003085 M. VREČKA 3423 10 GAILLARDIA ARIST.MEŠ M 376 003087 373 003084 M. VREČKA 3330 10 ESCHSCOLT.CALIF.MEŠ. steblih.

M. VREČKA 3225/6 DIANTHUS C.CHA. 003083 M. VREČKA 3245 10 DIANTHUS C.CHABA.MEŠ 376 003087 M. VREČKA 3540 10 GODETIA GRANDIFL.MEŠM 377 003088 374 BEL 003085 M. VREČKA 3423 10 GAILLARDIA ARIST.MEŠ


                        Visoke enoletnice       

       

        

         

      

369 003079 M. VREČKA 3225/2 370 ROŽ. 003081 M. VREČKA 368 MEŠ 003078 M. VREČKA 3225/1 10 DIANTHUS C.CHA.RDEČ M. VREČKA 3093 DELPHINUM AJACIS 366 003075 M. VREČKA 3150 10 DIANTHUS CHIN.HED.M. 10 DIANTHUS C.CHA. Visoke enoletnice

003071

003075

368

370 ROŽ. 003081 M. VREČKA 3225/5 371 003082 M. VREČKA 369 003079 M. VREČKA 3225/2 10 DIANTHUS C.CHA.RUM. M. VREČKA 3150 DIANTHUS CHIN.HED.M. 10 DIANTHUS C.CHA. 003078 M. VREČKA 3225/1 10 DIANTHUS C.CHA.RDEČ

003078

369

371 003082 M. VREČKA 3225/6 372 003083 370 ROŽ. 003081 M. VREČKA 3225/5 10 DIANTHUS C.CHA. BELM. VREČKA M. VREČKA 3225/1 DIANTHUS C.CHA. 10 DIANTHUS C.CHA.RDEČ 003079 M. VREČKA 3225/2 10 DIANTHUS C.CHA.RUM.

003079

370

372 003083 M. VREČKA 3245 10 DIANTHUS C.CHABA.MEŠM. VREČKA 373 BEL 003084 371 003082 M. VREČKA 3225/6 M. VREČKA 3225/2 DIANTHUS C.CHA.RDEČ 10 DIANTHUS C.CHA.RUM. 003081 M. VREČKA 3225/5 10 DIANTHUS C.CHA.

003081

371

373 BEL 003084 M. VREČKA 3330 10 ESCHSCOLT.CALIF.MEŠ. M. VREČKA 374 003085 372 003083 M. VREČKA 3245 10 DIANTHUS C.CHABA.MEŠ M. VREČKA 3225/5 DIANTHUS C.CHA.RUM. 10 DIANTHUS C.CHA. 003082 M. VREČKA 3225/6

3831002616459 372

003070 003083

M. VREČKA 3045 DAHLIA PINN.MIG.MEŠ. 10 3225/6 Šabojev 3245 Kalifornijski 3330 Gajlardija 3423 Godecija 3540 M. VREČKA 376 003087 M. VREČKA 3540 10 GODETIA GRANDIFL.MEŠ 377 003088 374 003085 M. VREČKA 3423 10 GAILLARDIA ARIST.MEŠ M. VREČKA 3245 DIANTHUS C.CHABA.MEŠ 373 003084 M. VREČKA 3330 10 ESCHSCOLT.CALIF.MEŠ. nagelj mak mešanica mešanica mešanica mešanica Gaillardia aristata Pursh Godetia grandiflora Lindl. M. VREČKA 3093 DELPHINUM AJACIS MEŠ 10

Šabojev nagelj krem bel 003071

003084 Dianthus

M. VREČKA 2980 3831002616466 COSMOS SULPHUREUS 003084 CARPET MEŠ. 10 003083 3831002616473 003085 3831002616480 003087 3831002616497 374 003085 M. VREČKA 3423 10 GAILLARDIA ARIST.MEŠ M. VREČKA 376 003087 373 BEL 003084 M. VREČKA 3330 10 ESCHSCOLT.CALIF.MEŠ. M. VREČKA 3225/6 DIANTHUS C.CHA. 003083 M. VREČKA 3245 10 DIANTHUS C.CHABA.MEŠ

caryophyllus L.374

S. jan−apr 003075 C. jul−okt 003085 376 Zaradi prijetnega vonja in obilnega cvetenja prište­ 003078 vamo šabojeve nageljËke 003087 377k najlepšim poletnim cvetli­ cam. Imajo velike in polne, 003079 dišeËe cvetove na moËnih 003088 steblih. 003081

377 003088 GYPSOPHILA ELEGANS M. VREČKA 3540 10 GODETIA GRANDIFL.MEŠM. VREČKA 3665 10 M. VREČKA 3330 ESCHSCOLT.CALIF.MEŠ. 003085 M. VREČKA 3423 10 GAILLARDIA Dianthus caryophyllus L.376 003087 Eschscholtzia californicaARIST.MEŠ

S. apr−jul Cham. C. jun−sep S. jan−apr M. VREČKA 3150 DIANTHUS CHIN.HED.M. 10 S. mar−jun Lahko je tudi GYPSOPHILA trajnica z ELEGANS C. jul−okt 377 003088 M. VREČKA 3423 GAILLARDIA ARIST.MEŠ 003087 M. VREČKA 3540 10 GODETIA GRANDIFL.MEŠM. VREČKA 3665 10 C. jun−okt lepimi, æarkasto oblikova­ Šabojevi nageljËki so Sejemo ga neposredno na nimi cvetovi v æivahnih, primerni tudi za rezano M. VREČKA 3225/1 DIANTHUS C.CHA. ROŽ. 10 prosto. Je neæna in nezaht­ rjavih barvah. cvetje. M. VREČKA 3540 GODETIA GRANDIFL.MEŠM. VREČKA 3665 10 003088 GYPSOPHILA ELEGANS zlato rdeËih, 10 evna enoletnica s karminas­ Primerna za suha in revna timi, rumenimi ali oranænimi tla. M. VREČKA 3225/2 DIANTHUS C.CHA.RDEČ 10 M. VREČKA 3665 GYPSOPHILA ELEGANS cvetovi. Najraje 10 raste na soncu in v suhih tleh. Celo poletje nam krasi grede, M. VREČKA 3225/5 DIANTHUS C.CHA.RUM. 10 balkone, terase.

S. mar−apr C. jun−sep Neæni, svilnati10cvetovi so v vrtu in vazi nekaj poseb­ nega. Zelo nezahtevna.

cvetlice

009194 003082 003082

003082

M. VREČKA 3225/6 DIANTHUS C.CHA. BEL

10

003083

M. VREČKA 3245 DIANTHUS C.CHABA.MEŠ

10

379

003090

003084

M. VREČKA 3330 ESCHSCOLT.CALIF.MEŠ.

10

380

003091

003085

M. VREČKA 3423 GAILLARDIA ARIST.MEŠ

10

003087

379 003090 M. VREČKA 3540 GODETIA GRANDIFL.MEŠ

003088

003088

3831002616503 379

PajËolanka bela

003090

3831002616527

      

385

387

388

389

379

       

003091

10

380

3831002616534

003090

         385

          

M. VREČKA

M. VREČKA

003097 M. VREČKA 3695 HELIANTHUS ANNU.MEŠ.M. VREČKA

M. VREČKA 3695 HELIANTHUS ANNU.MEŠ. 10 HELIANTHUS ANN.RUM 386 003099 M. VREČKA 003091 M. VREČKA 3702/2

003097

3831002616572

030157

3831002612154

003090 M. VREČKA 3695 HELIANTHUS ANNU.MEŠ. 10 HELIANTHUS387 380 003091 M. VREČKA 3702/2 ANN.RUM 030157 385 003097 M. VREČKA 3830 10 KOCHIA SCOP.TRI.ZEL. M. VREČKA M. VREČKA 3665 GYPSOPHILA ELEGANS 10

3665 SonËnica 380 003091 visoka Gypsophila elegans M. Bieb. mešanica S. mar−jun C. jun−sep Æe šest tednov po setvi386 obli­ kuje velike cvetove. Za lep dodatek k šopkom.

43

3695 SonËnica HELIANTHUS 3702/2 Letna cipresa 3830 Okrasni lan 3895 M. VREČKA 3702/2 ANN.RUM 385 003097 M. VREČKA 3830 10 KOCHIA SCOP.TRI.ZEL. 388 003100 386 003099 M. VREČKA 3890 10 LAVATERA TRIMESTRIS M. VREČKA nizka zelena rdeËi mešanica polnjenih Bassia scoparia (L.) A. J. Linum sp. L. cvetov 003097 M. VREČKA 3830 KOCHIA SCOP.TRI.ZEL. M. VREČKA 3890 10 LAVATERA TRIMESTRIS 389 003101 VREČKA 387 030157 M. VREČKA 3895 10 LINUM GRANDIFLORUMM. RUBRUM Scott Helianthus annuus L. 386 003099 S. apr−maj S. apr−maj C. jul−sep 003099 387 Veliki cvetovi v pisano ru­­ me­­­nih odtenkih. Je odli­Ëna za ustvarjanje svetle pokra­ 030157 388 jine, æivih mej. Nezahtevna visoka cvetlica, od­­por­­na na vroËino in sušo. Uspeva 003100 389 tudi v veËjih poso­­dah. Najbolje je, Ëe jih sejemo na 003101 prosto in kasneje redËimo. 393

Helianthus anuus L.

S. mar−apr C. jun−sep Velik, okrogel grmiËek s Neæna, hitro MATHIOLA rastoËa eno­ S. VREČKA apr−maj M. 3890 LAVATERA TRIMESTRIS 10 030157 M. VREČKA 3895 LINUM GRANDIFLORUM RUBRUM 393 003105 388 003100 M. VREČKA 3920 10 BIC.CHO.MEŠM. VREČKA finimi listi, ki jeseni pordeË­ letnica, ki zraste od 35 do C. jul−sep ijo. OdliËna je za obliko­ 45 cm visoko. Æivahni, rdeËi Cvetni koški prinašajo v vanje æivih mej in prelepa v 003107 cvetovi temno sredi­ vrtVREČKA veselo razpoloæenje. M. 3895 LINUM GRANDIFLORUM RUBRUM 003100 M. VREČKA 3920 10 MATHIOLA BIC.CHO.MEŠ 395 389 003101 M. VREČKAimajo 3933 10 MATHIOLA INCANA MEŠ.M. VREČKA ­no. Za rastišËe ni zahtevna, Raste lahko posamiËno ali v cvetliËnih posodah. najraje ima lahka in revna cvetoËi æivi meji. Visoka je tlaVREČKA ter sonËne ali polsenËne 60−70 cm. M. VREČKA 3920 MATHIOLA BIC.CHO.MEŠ 003101 M. VREČKA 3933 10 MATHIOLA INCANA 396 MEŠ. 003108 393 003105 M. 4320 10 MIRABILIS JALPA MEŠ. M. VREČKA lege. Zacveti sredi poletja. Rada se sama zaseje. M. VREČKA 3933 MATHIOLA INCANA 003105 M. VREČKA 4320 10 MIRABILIS JALPA 397MEŠ. 003109 395 MEŠ. 003107 M. VREČKA 4396 10 NICOTIANA AFFIN.MEŠ. M. VREČKA


                          Visoke enoletnice         

         

        

       

      

M. VREČKA 3695 HELIANTHUS ANNU.MEŠ. 386 003099 M. VREČKA 3890 10 LAVATERA TRIMESTRIS 387 030157 M. VREČKA 3895 10 LINUM GRANDIFLORUM RUBRUM 388 003100 M. VREČKA 392010 MATHIOLA BIC.CHO.MEŠM. 389 003101 Visoke enoletnice

379

003090

380

003091

387

M. VREČKA 3702/2 HELIANTHUS388 ANN.RUM 030157 M. VREČKA 3895 10 LINUM GRANDIFLORUM RUBRUM 003100 M. VREČKA 3920 10 MATHIOLA BIC.CHO.MEŠ 389 003101 M. VREČKA 393310 MATHIOLA INCANA MEŠ.M. 393 003105

385

003097

388

M. VREČKA 3830 KOCHIA SCOP.TRI.ZEL. 003100 M. VREČKA 3920 10 MATHIOLA BIC.CHO.MEŠ 389 003101 M. VREČKA 3933 10 MATHIOLA INCANA 393 003105 M. VREČKA 432010 MIRABILIS JALPA MEŠ. M. 395 MEŠ. 003107

386

003099

389

M. VREČKA 3890 LAVATERA TRIMESTRIS 003101 M. VREČKA 3933 10 MATHIOLA INCANA 393 003105 M. VREČKA 4320 10 MIRABILIS JALPA 395 MEŠ. 003107 M. VREČKA 439610 NICOTIANA AFFIN.MEŠ. M. 396MEŠ. 003108

387

030157

393

M. VREČKA 3895 LINUM GRANDIFLORUM RUBRUM 003105 M. VREČKA 4320 10 MIRABILIS JALPA 395 003107 M. VREČKA 4396 10 NICOTIANA AFFIN.MEŠ. 396MEŠ. 003108 M. VREČKA 445010 NIGELLA DAMASCE.MEŠ.M. 397 003109

379 388

003090 003105 003100

380 389

003091 003101

385 393

Mirabilis 003097 003105

386 395

cvetlice

387 396

VREČKA 3695 HELIANTHUS ANNU.MEŠ.003108 3831002616640 M. 003107 3831002617067 395

VeËernica mešanica

M. VREČKA 3702/2 HELIANTHUS ANN.RUM 10 4320 Okrasni tobak INCANA 4396 Vrtna DAMASCE.MEŠ. 4450 Vrtni mak 4504 Petunija PETUNIA HYBRIDA 4570MEŠ.M. M. VREČKA 3933 MATHIOLA 396 003108 M. VREČKAËrnika 4450 10 NIGELLA 397 MEŠ. 003109 M. VREČKA 4504 10 PAPAVER RHOEDAS 398 003110 M. VREČKA 457010 399 MEŠ 003111 mešanica mešanica mešanica mešanica

jalapa L.

397

S. mar−apr C. jul−okt 003099 Cvetlica pisanih barv, ki398 003107 nenehno cveti.

030157 003108

388 397

003100 003109

389 398

10 3831002616664 003109 3831002616671 003110 3831002616688 M. VREČKA 3920 MATHIOLA BIC.CHO.MEŠ 003107 M. VREČKA 4396 10 NICOTIANA AFFIN.MEŠ. 396 003108 M. VREČKA 4450 10 NIGELLA DAMASCE.MEŠ. 397 003109 M. VREČKA 450410 PAPAVER RHOEDAS MEŠM. 398 003110

399

Nicotiana alata Link & Nigella damascena L. Papaver sp. L. Petunia x hybrida M. VREČKA 3830 KOCHIA SCOP.TRI.ZEL. 10 M. VREČKA 4320 MIRABILIS JALPA 003109 M. VREČKA 4504 10 PAPAVER RHOEDAS 398MEŠ. 003110 M. VREČKA 4570 10 PETUNIA HYBRIDA MEŠ. M. VREČKA 471010 399 MEŠ 003111 PHLOX DRUMMONDII MEŠ Otto

S. mar−apr S. mar−maj S. feb−mar S. feb−mar C. jun−sep C. jun−avg C. apr−sep M. VREČKA 3890 LAVATERA TRIMESTRIS 10 C. jun−okt Lepa v skupinah in za Sejemo neposredno na Pisani, lijakasto oblikovani M. VREČKA 4396 NICOTIANA AFFIN.MEŠ. 003110 M. VREČKA 4570 10 PETUNIA HYBRIDA MEŠ. M. VREČKA 4710 10 399 003111 PHLOX DRUMMONDII MEŠ 10 DišeËa in izredno lepa rez. Za oblikovanje suhih prosto. Da v vazi dolgo cvetovi nam celo poletje cvetlica, ki v skupinah pop­ šopkov so priljubljene zdræi, reæemo še zaprte krasijo obrobke, grede M. VREČKA 3895 LINUM GRANDIFLORUM RUBRUM 10 estri grede, balkone. Cveti zelene ali4710 suhe semenske cvetne popke. in cvetliËne posode na M. VREČKA 4450 NIGELLA DAMASCE.MEŠ.M. 10 003111 VREČKA PHLOX DRUMMONDII MEŠ 10 celo poletje. Dobro prenaša kapice, ki jih reæemo tik balkonih in terasah. vroËe sonce. pred dozorelostjo semena. M. VREČKA 3920 MATHIOLA BIC.CHO.MEŠ M. VREČKA 4504 PAPAVER RHOEDAS MEŠ

10 10

003101 003110

M. VREČKA 3933 MATHIOLA INCANA MEŠ. M. VREČKA 4570 PETUNIA HYBRIDA MEŠ.

10 10

393 399

003105 003111

M. VREČKA 4320 MIRABILIS JALPA MEŠ. M. VREČKA 4710 PHLOX DRUMMONDII MEŠ

10 10

395

003107

M. VREČKA 4396 NICOTIANA AFFIN.MEŠ.

10

402

003115

396

003108

M. VREČKA 4450 NIGELLA DAMASCE.MEŠ.

10

403

003116

397

003109

402 MEŠ 003115 M. VREČKA 4504 PAPAVER RHOEDAS

398

003110

403 MEŠ.003116 M. VREČKA 4570 PETUNIA HYBRIDA

399

003111

44

003111

3831002616695

Plamenka mešanica

402

003115

3831002616725

      

404

S. mar−maj C. jun−sep Bogato cvetoËe, visoke 405 enoletnice razliËnih barv. V poletni vroËini jih redno zalivamo. 410

        

003117

          

003115

           

M

403

M. VREČKA 5110 RICINUS COMMUNIS RD.M 003116

404

M. VREČKA 5124 RUDBECKIA HIRTA 003117

M

10

404

003117 M. VREČKA 5174 10 SALVIA SPLEND.RDEČA M M. VREČKA 5110 RICINUS COMMUNIS 405 RD. 003118

10

405

003118 M. VREČKA 5124 RUDBECKIA HIRTA 410

3831002616732

003123

3831002617036

M. VREČKA 5179 10 SALPIGLOSIS SIN.MEŠ. M 003123

003126

3831002616824

003115 M. VREČKA 511010 RICINUS COMMUNIS 410 RD. 003123 M. VREČKA 5440 10 TAGETES ERECTA MEŠ. M 404 003117 M. VREČKA 5174 10 SALVIA SPLEND.RDEČA 413 003126 M. VREČKA 4710 PHLOX DRUMMONDII MEŠ

4710 KlošËevec 403 003116 rdeËi

Phlox drummondi Hook.

402

5110 Salvija, kadulja HIRTA 5174 Visoka SALPIGLOSIS5440 Kapucinka 5515 M M. VREČKA 5124 RUDBECKIA 413 003126 M. VREČKA 5515 10 TROPAEOLUM LOBBI.MEŠ 405 003118 M. VREČKA 5179 10 SIN.MEŠ. 414 003127 rdeËa æametnica nizka mešanica mešanica Ricinus communis L. Salvia splendens Sellow ex

003117

410

S. mar−apr C. sep−okt Ogromna, hitro rastoËa413 003118 enoletnica z dekorativnimi listi. Primeren tudi za cve­tli­ Ëne posode. 003123 414

413

003126

414

003127

M. VREČKA 5174 SALVIA SPLEND.RDEČA 414 003127 M. VREČKA 5600lobbianum VERBENA HYBRIDA MEŠ.M 003123 M. VREČKA 5440 10 TAGETES ERECTA 10 421MEŠ.003133 J.A. Schultes Tagetes erecta L. Tropaeolum

S. jan−mar S. apr−maj S. apr−maj C. maj−okt C. jun−okt C. jul−sep ZINNIA CACTUS MEŠ. M. VREČKA 5179 SALPIGLOSIS SIN.MEŠ. 10 421 003133 M. VREČKA 5901 10 003126 M. VREČKA 5515 TROPAEOLUM422 LOBBI.MEŠ 003134 Za oblikovanje Ëudovitih, Visoke cvetlice, sonËnih Neæni cvetoËi grmiËki za lep rdeËih skupin, ki nam celo barv. Za okras gred in trat. in zdrav vrt. poletje krasijo vrt. Dobro M. VREČKA 5440 TAGETES ERECTA 422MEŠ.003134 M. VREČKA 5971 10 ZINNIA ELEGANS MEŠ. 003127 M. VREČKA 5600 10 VERBENA HYBRIDA 423 MEŠ. 003135 raste tudi na revnih tleh.

M

M

421

M. VREČKA 5515 TROPAEOLUM423 LOBBI.MEŠ 003135 M. VREČKA 5972 10 ZINNIA ELEGANS RUME.M 003133 M. VREČKA 5901 10 ZINNIA CACTUS424 MEŠ. 003136

422

M. VREČKA 5600 VERBENA HYBRIDA 424 MEŠ. 003136 M. VREČKA 5973 10 ZINNIA ELEGANS RDEČA M 003134 M. VREČKA 5971 10 ZINNIA ELEGANS 425MEŠ. 003137


                                         Visoke enoletnice   Plezalke in suho cvetje             405 M. VREČKA 5124 RUDBECKIA HIRTA 404 003117 Visoke enoletnice

003116

       

      

413 003126 003118 M. VREČKA 5179 10 SALPIGLOSIS SIN.MEŠ. 410 003123 M. VREČKA 5440 10 TAGETES ERECTA MEŠ. M. VREČKA M. VREČKA 5174 10 SALVIA SPLEND.RDEČA

003117

405

414MEŠ.003127 M. VREČKA 410 003123 M. VREČKA 5440 10 TAGETES ERECTA M. VREČKA 5174 SALVIA SPLEND.RDEČA 413 003126 M. VREČKA 5515 10 TROPAEOLUM LOBBI.MEŠ 003118 M. VREČKA 5179 10 SALPIGLOSIS SIN.MEŠ.

003118

410

003133 413 003126 M. VREČKA 5515 10 TROPAEOLUM421 LOBBI.MEŠ M. VREČKA 5179 SALPIGLOSIS SIN.MEŠ. 414MEŠ.003127 M. VREČKA 5600 10 VERBENA HYBRIDA MEŠ.M. VREČKA 003123 M. VREČKA 5440 10 TAGETES ERECTA

003123

413

422 MEŠ. 003134 414MEŠ.003127 M. VREČKA 5600 10 VERBENA HYBRIDA M. VREČKA 5440 TAGETES ERECTA 003133 M. VREČKA 5901 10 ZINNIA CACTUS MEŠ. 003126 M. VREČKA 5515 10 TROPAEOLUM421 LOBBI.MEŠ

003126

414

003133 M. VREČKA 5901 10 ZINNIA CACTUS423 MEŠ. 003135 M. VREČKA 5515 TROPAEOLUM421 LOBBI.MEŠ 422 MEŠ. 003134 M. VREČKA 5971 10 ZINNIA ELEGANS MEŠ. M. VREČKA 003127 M. VREČKA 5600 10 VERBENA HYBRIDA

3831002616831 421

003115 003133

x hybrida

423

S. feb−apr C. jun−okt 003117 CvetoËa enoletnica, primer­ 003135 424 ­na za oblikovanje bogato cvetoËih gred in posod.

003118 003136

003123 003137

3831002617104

003134

3831002616893

003135

3831002616909

003136

3831002616916

M. VREČKA 5110 RICINUS COMMUNIS RD. 5600 Kaktusna cinija 5901 Cinija 10 5971 Cinija ZINNIA ELEGANS 5972 Cinija ZINNIA ELEGANS 5973 425RUME. 003137 M. VREČKA 5972 10 M. VREČKA 5901 ZINNIA CACTUS423 MEŠ. 003135 424MEŠ. 003136 M. VREČKA 5973 10 RDEČA M. VREČKA 422 003134 M. VREČKA 5971 10 ZINNIA ELEGANS mešanica mešanica rumena rdeËa

Sporiš mešanica

Verbena 003116 003134

003133

424MEŠ. 003136 422 MEŠ. 003134 M. VREČKA 5971 10 ZINNIA ELEGANS M. VREČKA 5600 VERBENA HYBRIDA M. VREČKA 5972 10 ZINNIA ELEGANS RUME.M. VREČKA 003133 M. VREČKA 5901 10 ZINNIA CACTUS423 MEŠ. 003135

Zinia elegans Jacq. HIRTA Zinnia elegans10 Zinnia elegans Zinnia elegans M. VREČKA 5124 RUDBECKIA PLEZALKE IN SUHO CVETJE 424MEŠ. 003136 M. VREČKA 5973 10 ZINNIA ELEGANS RDEČA M. VREČKA 5971 ZINNIA ELEGANS 425RUME. 003137 M. VREČKA 6002 10 ZINNIA ELEG.LILI.MEŠ 003135 M. VREČKA 5972 10 ZINNIA ELEGANS

S. mar−maj S. mar−maj S. mar−maj C. jun−okt C. jun−okt C. jun−okt M. VREČKA 5174 SALVIA SPLEND.RDEČA 10 Dolgotrajno cvetoËe Veliki, raznobarvni, svetleËi Cinije potrebujejo sonËno 425RUME. 003137 M. VREČKA 6002 10 ZINNIA ELEG.LILI.MEŠ M. VREČKA 5972 ZINNIA ELEGANS PLEZALKE IN SUHO CVETJE 003136 M. VREČKA 5973 10 ZINNIA ELEGANS RDEČA cvetlice, odliËne za cvetovi na dolgih in moËnih mesto ter hranljiva in rahla cvetliËne grede in rez. pecljih. Idealna za rez. tla. Hvaleæne so, Ëe jih M. VREČKA 5179 SALPIGLOSIS SIN.MEŠ. 10 negujemo: rahljamo tla, PLEZALKE IN SUHO CVETJE M. VREČKA 5973 ZINNIA ELEGANS RDEČA 425 003137 M. VREČKA 6002 10 ZINNIA ELEG.LILI.MEŠ 10 odstranjujemo odcvetele cvetove, redno gnojimo. M. VREČKA 5440 TAGETES ERECTA MEŠ. 10 Nagradile nas bodo z obil­ M. VREČKA 6002 ZINNIA ELEG.LILI.MEŠ 10 PLEZALKE IN SUHO CVETJE nim cvetenjem.

003126 HO CVETJE

M. VREČKA 5515 TROPAEOLUM LOBBI.MEŠ

10

003127

M. VREČKA 5600 VERBENA HYBRIDA MEŠ.

10

003133

(plezalke) M.popenjavke VREČKA 5901 ZINNIA CACTUS MEŠ.

S. mar−maj C. jun−okt Cinije potrebujejo sonËno 10 mesto ter hranljiva in rahla tla. Hvaleæne so, Ëe jih negujemo: rahljamo tla, odstranjujemo odcvetele cvetove, redno gnojimo. Nagradile nas bodo z obil­ nim cvetenjem.

cvetlice

003127

003127

M. VREČKA

45

Lepe in zanimive

10

Puste zidove balkonov, teras in hiš, velike ograje 003134 M.ter VREČKA 5971 najhitreje ZINNIA ELEGANS MEŠ. 10 špalirje pope­strimo z enoletni­mi plezalkami. Na zelenih jih tekom 340 006815 M. VREČKA 003135 M.površinah, VREČKA 5972 ki ZINNIA ELEGANS RUME. 10 rasti ustvarijo, se celo poletje svetijo razliËni cvetovi. Posebno pre­­ 340 006815 M. VREČKA 2420 CUCURBITA PEPO MEŠ. (OKR. BUČK 341 008467 M. VREČKA 003136 M. VREČKA 5973 ZINNIA ELEGANS RDEČA 10 pro­­­­­sta je setev kapu­ cin­ke. Raste vodoravno 003137 3831002616923 006815 3831002612031 008467 3831002612062 003095 3831002616565 in se tudi poveša, listi in 340 006815 M. VREČKA 2420 CUCURBITA PEPO (OKR. BUČKE) 341 008467 M. VREČKA 242210 OKRASNE BUČKE KOBRAM. VREČKA 383 MEŠ.003095 003137 M. VREČKA 6002 ZINNIA ELEG.LILI.MEŠ 10 plodovi kapucinke pa so celo uæitni. Vse pope­nja­ Cinija 6002 ­ve enoletnice obiËajno341 008467 Okrasne buËke 2420 Okrasne buËke 2422 Lepi slak IPOMEA PURPUREA 3810MEŠ.M. VREČKA M. VREČKA 2422 OKRASNE BUČKE 383 003095 M. VREČKA 3810 10 384KOBRA 003096 HO CVETJE sejemo na prosto sredi drobnocvetna mešanica Kobra mešanica maja.

mešanica

Zinnia elegans “Liliput”

S. mar−maj C. jun−okt Drobni, raznobarvni, svetleËi cvetovi na dolgih in moËnih pecljih. Idealna za rez.

Cucurbita pepo

383

384

003095

384

Prikupne, majhne plodove razliËnih oblik in barvnih vzorcev uporabljamo za407 003096 okrasitev stanovanj in po­­ letno-jesenskih aranæmajev.

407

003120

411

003124

412

003125

      

Cucurbita maxima

      

Ipomoea purpurea (L.) Rot

M. VREČKA 3810 IPOMEA PURPUREA 003096 M. VREČKA 3812 10 IPOMEA PUR.HEAV.BLUEM. VREČKA 407 MEŠ. 003120

Kobra je okrasna in zelo S. mar−apr dekorativna buËka posebne C. jul−okt (stekleniËaste) oblike, 411 003124 »udovita plezalka s pisanimi M. VREČKA 3812 IPOMEA PUR.HEAV.BLUE 003120 M. VREČKA 5381 10 STATICE SINUATA MEŠ. M. VREČKA temno zelene barve z belimi cvetovi. lisami. Premer spodnjega dela buËe5381 je 15−20 cm.412 MEŠ.003125 M. VREČKA STATICE SINUATA 411 003124 M. VREČKA 5452 10 THUNBERGIA ALATA M. VREČKA Raste na dolgih poganj­kih, ki jih lahko napeljemo na ograje, ali po kom­ ­IN TRAJNICE M. VREČKAzidove 5452 THUNBERGIA ALATA 412 003125 M. VREČKA 5474 10 TROPAEOLUM MAJUS MEŠ DVOLETNICE postu. BuËe posušimo na sveæem zraku. Med suše­ njem se ne dotikati. M. VREČKA 5474smejo TROPAEOLUM MAJUS MEŠ 10 DVOLETNICE IN TRAJNICE 323 003035 M. VREČKA




340 006815 Plezalke in suho cvetje

341

340

006815

341

008467

383

003095

384

003096

407

003120

411

003124

      

003096

412

cvetlice

003053

348

46

003057

340 353

006815 003062

341 364

008467 003073

323

003035

344

384

407

411

F

M

407

003120 M. VREČKA 5381 10 STATICE SINUATA MEŠ. M. VREČKA 5452 10 M. VREČKA 3810 IPOMEA PURPUREA 411 MEŠ. 003124 THUNBERGIA ALATA

003124

3831002617098

003125

3831002616817

003124 M. VREČKA 5452 10 THUNBERGIA ALATA M. VREČKA 3812 IPOMEA PUR.HEAV.BLUE 412 003125

003033

3831002616015

K

10 ORLICA MEŠANICA

003093

3831002616541

S

M. VREČKA 5474 10 TROPAEOLUM MAJUS MEŠ 10 ROŽA BELA KRILATA SUHA

340 006815 3812 Tunbergija ali SINUATA 5452 Kapucinka 5474 Krilata suha 2008 Suha roæa 3720 M.R 412 003125 M. VREČKA 5474 10 TROPAEOLUM MAJUS MEŠ 10 M. VREČKA 5381 STATICE DVOLETNICE INMEŠ. TRAJNICE SUHA ROŽA Lepa Suzana mešanica roæa mešanica mešanica Tropaeolum majus L. 340 006815 Ammobium alatum R. Br. Xerochrysum M. VREČKA 2420 bracteatum CUCURBITA PEPO MEŠ. (O 341 008467 M.

                   trajnice  in  Dvoletnice                      DVOLETNICE IN TRAJNICE M. VREČKA 5452 THUNBERGIA 323 Thunbergia alata Bojer ALATA ex 003035

10

M. VREČKA 2070 ALTHAEA ROSEA MEŠ.

10 ROGATA DROBNOCVETNA VIJ (Vent.) Tzvelev

353

S. apr−maj S. mar.−maj S. mar−maj C. jul−okt C. jul.−okt. 341 008467 M. VREČKA 242210 OKRASNE BUČKE KOBRAM. 383 MEŠ.003095 340 006815 M. VREČKA 2420 CUCURBITA PEPO (OKR. BUČKE) C. jul−okt S. mar−apr Ima zelo dolge, cvetoËe Znano suho cvetje v beli 003035 M. VREČKA 2070 10 ALTHAEA ROSEA MEŠ. M. VREČKA 2570 10 M. VREČKA 5474 TROPAEOLUM344 MAJUS MEŠ 003053 BELLIS PERENNIS MEŠ. 10 Znano suho cvetje v sve­ C. jun−okt po­ganjke, ki nam prekrivajo barvi, ki nam sluæi za obli­ tleËih barvah, ki nam sluæi Prelepa plezalka za zelo vrtna tla, zidove, ograje. Do­­ kovanje šopkov. Napol 383 003095 M. VREČKA 3810 10 IPOMEA PURPUREA MEŠ.M. 384KOBRA 003096 341 008467 M. VREČKA 2422 OKRASNE BUČKE za oblikovanje prekrasnih sonËne lege. Cvetovi so movina kapucinke je Peru. raz­­ cvetele cvetove reæemo 003053 M. VREČKA 2570 BELLIS PERENNIS MEŠ. M. VREČKA 2678 10 348 003057 CAMPANULA MEDIUM MEŠ 10 rumeni s Ërno sredino. Ne smemo je preveË zalivati opol­dne in jih v senci s cve­ šopkov. Napol razcvetele cvetove reæemo opoldne in niti gnojiti, saj gno­­je­nje po­­ tom navzdol sušimo. 384 003096 M. VREČKA 3812 10 IPOMEA PUR.HEAV.BLUEM. 407 MEŠ. 003120 383 003095 M. VREČKA 3810 IPOMEA PURPUREA navzdol spe­ šuje le2678 rast listov. Pri­ na­­ša MEŠ 003057 M. VREČKA CAMPANULA MEDIUM M. VREČKA 2070 ALTHAEA ROSEA 10 353MEŠ. 003062 M. VREČKA 2813 10 CHERIANTHUS CHE.MEŠ.jih v senci s cvetom 10 sušimo. zdra­vje in lepoto v 407 003120 M. VREČKA 5381 10 STATICE SINUATA MEŠ. M. 411 003124 384 003096 M. VREČKA 3812 IPOMEA PUR.HEAV.BLUE vrt. 003062 M. VREČKA 2813 10 CHERIANTHUS CHE.MEŠ.M. VREČKA 3133 10 M. VREČKA 2570 BELLIS PERENNIS 364MEŠ. 003073 DIANTHUS BARBAT.MEŠ. 10

364

411 003124 M. VREČKA 5452 10 THUNBERGIA ALATA 412 MEŠ.003125 407 003120 M. VREČKA 5381 STATICE SINUATA 003073 M. VREČKA 3133 10 DIANTHUS BARBAT.MEŠ. 10 M. VREČKA 2678 CAMPANULA MEDIUM MEŠ

344

348

Sims

tako, daCUCURBITA jih poletiPEPO 411 MEŠ.003124 M.vrtu VREČKA 2420 (OKR. BUČKE) M.pose­­­ VREČKA 2813in CHERIANTHUS CHE.MEŠ. jemo se do jeseni razrastejo. Takrat jih raz­­­sa­­dimo po vrtu na

412KOBRA 003125 M. VREČKA 2422 OKRASNE BUČKE na mesta in priho­ M.stal­ VREČKA 3133 DIANTHUS BARBAT.MEŠ.

10 10

412

M.

003125 M. VREČKA 5474 10 TROPAEOLUM MAJUS MEŠ DVOLETNICE IN TRAJNICE M. VREČKA 5452 THUNBERGIA ALATA

003035 M. VREČKA 5474 TROPAEOLUM323 MAJUS MEŠ 10 DVOLETNICE IN TRAJNICE 10

     10

M.

d­­­njo pomlad lahko ob­Ëu­­du­­­je­mo nji­­hovo 323 003035 M. VREČKA 2070 ALTHAEA ROSEA MEŠ. M. 344 003053 DVOLETNICE IN TRAJNICE 003095 M. VREČKA 3810 IPOMEA PURPUREA 10 cve­­tje. Z njimi pope­ stri­ MEŠ. ­mo nasad Ëebulnic, jih sadimo med trajnice ali 344 003053 M. VREČKA 2570 10 BELLIS PERENNIS MEŠ. M. 348MEŠ. 003057 323 003035 M. VREČKA 2070 ALTHAEA ROSEA 003096 M.pa VREČKA 3812oblikujemo IPOMEA PUR.HEAV.BLUE 10 z njimi sku­pine enako cvetoËih rastlin.  003120 3831002616787 003053 3831002616206 003057 3831002616220 003062 3831002616275 348 003057 M. VREČKA 2678 10 CAMPANULA MEDIUM ME 353MEŠ. 003062 M. 344 MEŠ.003053 M. VREČKA 2570 BELLIS PERENNIS 003120 M. VREČKA 5381 STATICE SINUATA 10 Trajnice so rastline, ki cve­tijo veË let zapored. V so nepogrešljive, Napihnjena 5381 M.vrtovih Marjetica 10 2570 ZvonËnica 2678 Zlati šebojCHERIANTHUS 2813 353 003062 M. VREČKA 2813 10 CHE.MEŠ.M. 364 003073 348 003057 M. VREČKA 2678 CAMPANULA MEDIUM MEŠ 003124 VREČKA 5452 THUNBERGIA saj vnašajo æivljenje inALATA mreæica (statice) mešanica mešanica zlatenec bar­vitost za veË let. 003125 Limonium

Mill.

sinuatum (L.)

S. mar−maj C. jul−okt Lepa suha roæa. Posušena dobro ohrani pisane barve 003035 cvetov.

TNICE IN TRAJNICE

323

$h3A@@2|VRYSRy $h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu $h3A@@2|VQVUTq  $h3A@@2|VQRQSp      

003096 M. VREČKA 3812 10 IPOMEA PUR.HEAV.BLUEM. VREČKA 5381 10 M. VREČKA 2422 OKRASNE BUČKE 407KOBRA 003120 STATICE SINUATA MEŠ. MAČEHA MODRA 10 Z OČESOM O

mešanica

412

$h3A@@2|VQRPYs $h3A@@2|VRYSRy $h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu $h3A@@2|VQVUTq   $h3A@@2|VQRQSp      

M. VREČKA 2422 OKRASNE BUČKE KOBRAM. VREČKA 3810 10 003095 IPOMEA PURPUREA MEŠ.Čebula KARMEN 10 250 g

Dvoletnice gojimo na

383

9191

384

S. mar−apr C. jul−okt Plezalka z nebesno modrimi 323 003125 cvetovi.

TNICE IN TRAJNICE

383

     

M. VREČKA 2420 CUCURBITA PEPO MEŠ. M. (OKR. BUČKE) 008467 VREČKA 242210 OKRASNE BUČKE KOBRAMala vrečka 10 ČEBULA TERA 597Č

003095 M. VREČKA 3810 10 IPOMEA PURPUREA MEŠ. M. VREČKA 2420 CUCURBITA PEPO (OKR. BUČKE) 384 MEŠ.003096 M. VREČKA 3812 10 IPOMEA PUR.HEAV.BLUEFižol BORLOTTO 10

411

Ipomoea purpurea

341

383

3831002617043

Lepi slak Heavenly Blue

008467

      

344

003053

348

003057

Bellis perennis L.

003062 M. VREČKA 5474 TROPAEOLUM353 MAJUS MEŠ

364

10

364

S. jun−jul C. sep−okt, apr−jul Dvoletnica, ki nam lepo 003073 okrasi obrobke gred in trat.

M. VREČKA 2070 ALTHAEA ROSEA MEŠ.

10

M. VREČKA 2570 BELLIS PERENNIS MEŠ.

10

M. VREČKA 2678 CAMPANULA MEDIUM MEŠ

10

    

Campanula medium L.

mešanica

003073 VREČKA 3133 DIANTHUS M. VREČKA 2813 CHERIANTHUS CHE.MEŠ.M. 10 Erysimum cheiri (L.) BARBAT.MEŠ. Crantz

S. maj−jul C. maj−avg S. maj−jul Dvoletna, velika in lepa C. apr−jul 10 M. VREČKA 3133 DIANTHUS BARBAT.MEŠ. zvonËnica, primerna za Dvoletnica in trajnica. Njen okras vrta in za rez. prijeten vonj in njeni zani­ mivi cvetovi (zlato oranæni, rdeËe rjavi) so posebnost spomladanskega vrta.


Dvoletnice in trajnice

N TRAJNICE

    

M. VREČKA 2070 ALTHAEA ROSEA 367MEŠ. 003076

             Dvoletnice trajnice  in                

003053

003057

003062

003073

003073

367

M. VREČKA 2570 BELLIS PERENNIS 391 003103 M. VREČKA 003076 M. VREČKA 3205 10 DIANTHUS CAR.DUN.MEŠ 378MEŠ.003089 M. VREČKA 3675 10 GYPSOPHILA PANIC.BE. Mala vrečka 10 ČEBULA TERA 597

391

M. VREČKA 2813 CHERIANTHUS394 CHE.MEŠ. 415 003128 003103 M. VREČKA 4189 10 LUPINUS POLYPHY.MEŠ.M. VREČKA 4359 10 003106 MYOSOTIS ALPESTR.MEŠ 10 Fižol BORLOTTO

M. VREČKA

003106

3831002616657

S. apr−jun C. jun−jul Dvoletnica za okras gred 418 in rezanje. Poæivi balkone in terase. Potrebuje sonce in apnenËasta tla. Bolje419 prezimi, Ëe ga Ëez zimo pokrijemo.

003128

3831002616848

003129

3831002616855

003130

3831002616862

M. VREČKA 3133 DIANTHUS BARBAT.MEŠ. 417 Z OČ. 003130 003106 M. VREČKA 4359 10 MYOSOTIS ALPESTR.MEŠM. VREČKA 5720/1 10 VIOLA TR. RDEČA 415 003128 10 MAČEHA MODRA Z OČESOMM. VREČKA

3133 SpominËica 415 003128 mešanica 417

4359 MaËeha 5720/1 MaËeha 10VIOLA 5720/2 MaËeha 10 5720/3 418 M. VREČKA 5720/1 VIOLA TR. RDEČA Z OČ.M. VREČKA 5720/3 417 003130 TR.RUMENA Z003131 OČ. ORLICA MEŠANICA rdeËa z oËesom modra z oËesom rumena z oËesom

Myosotis alpestris Schischkin 418 & Sergievskaja

003130 (Vesterg.)

Viola tricolor L.

Viola tricolor L.

M. VREČKA

Viola tricolor L.

419 003132 M. VREČKA 5720/3 VIOLA TR.RUMENA Z OČ. 10 VIOLA TR. RUMENA 003131 M. VREČKA 5720/5 10 ROŽA BELA M. VREČKA KRILATA SUHA

S. jun−avg S. jun−avg S. jun−avg C. sep, mar−jun C. sep, mar−jun C. sep, mar−jun S. jun−avg Jeseni in spomladi cvetoËe Jeseni in spomladi cvetoËe Jeseni in spomladi cvetoËe BOŽIČNO ŽITO SUHA ROŽA10 003131 M. VREČKA 5720/5 VIOLA TR. RUMENA M. VREČKA 5888 10 419 003132 VIOLA TRICOL.MAX.MEŠ C. mar−jun maËehe. Najlepše v sku­ maËehe. Najlepše v sku­ dvoletnice. Lepe tudi kot Dvoletnica. Srednje visoka, pi­­nah. pinah. “zimsko” balkonsko cvetje. Šalotka RED SUN pokonËno rastoËa spomin­ 1 020309 VREČICA BO 003132 10 BOŽIČNO ŽITO M. VREČKA 5888 VIOLA TRICOL.MAX.MEŠ ROGATA DROBNOCVETNA VIJOLICA Ëica s pisanimi cvetovi. Naj­ 30792 lepša v skupinah.

367 003076 BOŽIČNO ŽITO

003103

9191

M. VREČKA

Dianthus barbatus L.

003089

378 003089 M. RDEČ VREČKA M. VREČKA 3205 DIANTHUS CAR.DUN.MEŠ Mala vrečka 10 ČEBULA PTUJSKA

2989

M. VREČKA 2678 CAMPANULA MEDIUM MEŠ 394 003106 003089 M. VREČKA 3675 10 GYPSOPHILA PANIC.BE. M. VREČKA 4189 10 391 003103 LUPINUS POLYPHY.MEŠ. 10 Čebula KARMEN 250 g

394

003076

10

M. VREČKA

378

3831002616367

Turški nagelj mešanica

        $h3A@@2|VQRRQu $h3A@@2|VQRTXr  $h3A@@2|VPPPSx  $h3A@@2|VQQRRu $h3A@@2|VQRPYs $h3A@@2|VRYSRy $h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu $h3A@@2|VQVUTq $h3A@@2|VQRQSp

       

003076 Božično žito tradicionalno

1

M. VREČKA 3205 DIANTHUS CAR.DUN.MEŠBožično žito 10 moderno 2 032825 020309 VREČICA BOŽIČNO ŽITO - TRADICIONALNO

32825

  5

378 1

M. VREČKA 3205 DIANTHUS CAR.DUN.MEŠ 003089 M. VREČKA 3675 10 GYPSOPHILA PANIC.BE. Božično žito 10 tradicionalno 020309 VREČICA BOŽIČNO ŽITO - TRADICIONALNOVREČICA BOŽIČNO 5 ŽITO - MODERNO 2 032825

391 2

M. VREČKA 3675 GYPSOPHILA PANIC.BE. M. VREČKA 4189 10 003103 LUPINUS POLYPHY.MEŠ. Mala vrečka 10 ČEBULA PTUJSKA RDEČA 596 032825 VREČICA BOŽIČNO ŽITO - MODERNO 5

394

M. VREČKA 4189 LUPINUS POLYPHY.MEŠ.M. VREČKA 4359 10 003106 MYOSOTIS ALPESTR.MEŠ Mala vrečka 10 ČEBULA TERA 597

20309

2989

9191

5

cvetlice

003035

$h3A@@2|VPPPSx $h3A@@2|VQQRRu $h3A@@2|VQRPYs $h3A@@2|VRYSRy $h3A@@2|VQXVTt $h3A@@2|VQVXUu $h3A@@2|VQVPWw $h3A@@2|VQVPQu $h3A@@2|VQVUTq $h3A@@2|VQRQSp 367

20309

VREČICA BO

47

003106

415

M. VREČKA 4359 MYOSOTIS ALPESTR.MEŠM. VREČKA 5720/1 10 VIOLA TR. RDEČA Z OČ.Čebula KARMEN 003128 10 250 g

003128

417

M. VREČKA 5720/1 VIOLA TR. RDEČA Z OČ.M. VREČKA 5720/3 10 VIOLA TR.RUMENA Z OČ. 003130 10 Fižol BORLOTTO

003130

418

M. VREČKA 5720/3 VIOLA TR.RUMENA Z OČ. 10 VIOLA TR. RUMENA 003131 M. VREČKA 5720/5 10 367 003076 M. VREČKA 3205 DIANTHUS CAR.DUN.MEŠ MAČEHA MODRA Z OČESOM 378 003089 M. VREČKA

003131

003131

3831002616879

MaËeha rumena

003132

419

Viola tricolor L.

1

S. jun−avg C. sep, mar−jun Jeseni in spomladi cvetoËe 020309 2 dvoletnice. Lepe tudi kot “zimsko” balkonsko cvetje.

032825

3831002616886

003039

3831002616077

       

003089

3831002616510

M. VREČKA 5720/5 VIOLA TR. RUMENA M. VREČKA 5888 10 003132 VIOLA TRICOL.MAX.MEŠ 10 378 003089 ORLICA MEŠANICA

5720/5 MaËeha 5888 Orlica 10 BOŽIČNO ŽITO M. VREČKA 5888 VIOLA TRICOL.MAX.MEŠ mešanica mešanica

Viola tricolor L.

ŽITO

003132

367

020309

391

003076

       

003103

M. VREČKA

3831002616626

M. VREČKA 3675 GYPSOPHILA PANIC.BE. M. VREČKA 003103

2150 Sadrenka 3675 VolËji bob 4189 391 003103 M. VREČKA 4189 LUPINUS POLYPHY.MEŠ.M. VREČKA KRILATA SUHA ROŽA 394 BELA 003106 (pajËolanka) mešanica bela Aquilegia vulgaris L. Lupinus polyphyllus Lindl.

VREČICA BOŽIČNO ŽITO - TRADICIONALNO 5paniculata 394 003106 SUHA ROŽA Gypsophila

S. jun−avg S. maj−jul. C. sep, mar−jun C. maj−sep. Jeseni in spomladi cve­ Trajnica. Visoka 75 cm 415 VREČICA BOŽIČNO ŽITO - TRADICIONALNOVREČICA BOŽIČNO 5 ŽITO - MODERNO 032825 toËe maËehe. Cvetovi so in primerna za rezanje. razliËnih barv. Mešanica je pastelnih barv z velikimi cvetovi. VREČICA BOŽIČNO ŽITO - MODERNO 5 417

L.415

M. VREČKA 4359 MYOSOTIS ALPESTR.MEŠM. VREČKA 003128

418

S. nov−jul C. maj−jul S. feb−jul Trajnica. Spektakularne C. jul−avg 5 003128 M. VREČKA 5720/1 VIOLA TR. RDEČA Z OČ.M. VREČKA ROGATA DROBNOCVETNA VIJOLICA HELEN MOU 417 003130 cvetne sveËe na lepi, zeleni, Lepo olistana trajnica, na listni podlagi oblikujejo gosto posuta s polnimi, Ëudovito cvetliËno pokra­ belimi cvetovi. 003130 M. VREČKA 5720/3 VIOLA TR.RUMENA Z OČ. 418 003131 M. VREČKA jino. Je idealna za saditev v pisanih skupinah, na sonËnih mestih. 003131 M. VREČKA 5720/5 VIOLA TR. RUMENA M. VREČKA 419 003132

419

003132

BOŽIČNO ŽITO M. VREČKA 5888 VIOLA TRICOL.MAX.MEŠ


415

003128

   

Naši predni­ki so verjeli, da jim setev boæi­­Ëne 417 003130 pšenice zagotovi dobro letino. Sejali so jo na godovne dneve nekate­ 418 003131 rih svetnikov, zelo pogo­ sto na god sv. Lucije, 13. de­cem­bra. PšeniËno 419 003132 æito posejemo v plitke sklede, na sredini v prsti naredi­mo majhno vdol­ BOŽIČNO binico, kamor kasne­ je ŽITO postavimo sveËo. Na toplem mestu vzkali 020309 pšenica æe po nekaj 1 020309 dnevih. Okrasitev postavimo na mizo, ob BoæiËno æito veËerih priægemo tudi 2 032825 sveËo. Triticum aestivum L.

boÆi»no Æito

378

003076

003089

391

003103

394

003106

415

003128

417

003130

418

003131

419

003132

48

       

Mediteranska kuhinja je najbolj zdravih. Poleg 10 rib in oljËnega olja pa potrebujemo tudi medi­ te­­ransko zelenjavo in M. VREČKA 5720/5 VIOLA TR. RUMENA 10 zaËimbe. Vse to si lahko vzgojimo v domaËem vrtu, s setvijo semen iz vreËic M. VREČKA 5888 VIOLA TRICOL.MAX.MEŠ 10 tematskega sklopa Vonj in okus Mediterana. ena M. VREČKA 5720/3 VIOLA TR.RUMENA Z OČ.

35625

VREČICA BOŽIČNO ŽITO - MODERNO

5

427

37659

M. VREČKA 4189 LUPINUS POLYPHY.MEŠ.

M. VREČKA 4359 MYOSOTIS ALPESTR.MEŠ

M. VREČKA 5720/1 VIOLA TR. RDEČA Z OČ.

M. VREČKA 5720/3 VIOLA TR.RUMENA Z OČ.

M. VREČKA 5888 VIOLA TRICOL.MAX.MEŠ

BOÆI»NO ÆITO Ponekod boæi­­­­Ëno æito krasi jaslice ali okensko polico.

OŽIČNO ŽITO

1

020309

2

032825

032825

 

BoæiËno æito Triticum aestivum L. Neæne, zelene bilke komaj vznikle pšenice simbolizi­ rajo æivljenje.

Na god svetih treh kraljev, 6. janu­arja, boæiËno æito pospra­vimo.

VREČICA BOŽIČNO ŽITO - TRADICIONALNO

Lahko pa ga sejemo še enkrat in pospra­ imo šele VREČICA BOŽIČNO ŽITO -vMODERNO ob sveËnici (2. februarja).

3831002615575

       Vonj in okus Mediterana          ���               426

M. VREČKA 3675 GYPSOPHILA PANIC.BE.

M. VREČKA 5720/5 VIOLA TR. RUMENA

35625

5

M. VREČKAzelene 3205 DIANTHUS CAR.DUN.MEŠ Neæne, bilke komaj

vznikle pšenice simbolizi­ rajo æivljenje.

MEDITERAN

VREČICA BOŽIČNO ŽITO - TRADICIONALNO

Nasvet

367

 

10 Vonj in okus Mediterana

M. VREČKA 5720/1 VIOLA TR. RDEČA Z OČ.

VONJ IN OKUS MEDITERANA

BoæiËno æito

CvetaËa Di Sicilia Violetto

5

CvetaËa Di Sicilia Brassica oleracea L. var. Violetto 10 428 37660botrytis CvetaËa Romanesco Raste v humozni, pogno­ KoniËasto zelje 10 jeni zemlji, na sonËni legi. 429 35626 Filderkraut Prava sicilijanska cvetaËa, Listnati ohrovt srednje pozna (110−120 Nero di Toscana 10 precoce 430 35629dni), z vijoliËnimi, okro­ glimi roæami. Med cvetaËo Kolerabica Quickstar F1 sadimo solato, zeleno in 10 Mešanica 431 37661sejemo redkvico. korenËkov Harlequin F1 10 romanska Solata 432 35627 Romanska solata Ovired 10 Gentilina Solata 433 37662 Mešanica vrtnin za mlade liste Paradiæni Balcony 10 434 35628 Yellow F1 Paradiænik Cocktail Super10 MEDITERAN 435 37663 sweet 100 F1 BuËka Tondo Chiaro di Nizza 426 35625 BuËa Butternut MEDITERAN 436 35634 Avalon F1 BuËke Sweet 427 37659 M.V. MEDITERAN 5 CVETAA Di S 426 35625 5Dumpling F1 437 35635 Muškatna buËa Muscat de 37659 3831002618675 37660 3831002618682 428 37660 M.V. MEDITERAN 9 CVETAA Rom 37659 5Provence427 Okrasne buËke Maya, mešanica 9 KoniËasto zelje68 KONIASTO 68 Z 429 35626 428 37660CvetaËa M.V MEDITERAN Sicilijanska Romanesco Filderkraut lagenarija Bazilika Piccolino Brassica oleracea L. var. Brassica oleracea L. Origano ali dobra 35626botrytis 430 35629 M.V. MEDITERAN 87 OHROVT Nero 429 Je posebno zelje s koniËasto misel Romanesco je zgodna glavo. Uporabno je sveæe, Luštrek cvetaËa nenavadne431 koni­ 37661za M.V. Krebuljica430 kisanje in skladišËenje. 35629 MEDITERAN 182 KORENEK Rumeni helenium Ëa­ste oblike, svetlo zelene Dozori septembra in okto­ Goldfield barve in prijetnega, sladka­ bra. Potrebuje moËno SonËnica Waooh tla (kompost ali 432od 35627gnojena 431 37661stega okusa. Sejemo M.V. MEDITERAN 137 KOLERABICA SonËnica »as maja do konca julija. Za­­­­hte­ mineralna gnojila za zele­ jeseni ­va dobro gnojeno zemljo njavo). Za skladišËenje Pepelka Cirrus dobri 37662izberemo samo zdrave in ne ROM 432 35627in veliko vlage. Ob 433 M.V. MEDITERAN 360 SOLATA Grahor Spencer oskrbi dozori v 85−90 dneh prezrele glave. Choice, mešanica po presajanju. Najbolje Mediteranska 434 35628 M.V. MEDITERAN 363 ROMANSKA raste spomladi in jeseni. 433 37662 mešanica cvetlic


                                    Vonj in okus Mediterana                     Vonj in okus Mediterana

                          

10 37659 M.V. MEDITERAN 5427 CVETAA Di Sicilia violetto

428

37660

         

M.V M M.V. MEDITERAN 9 CVETAA Romanesco

426

35625

427

37659

35625

428

37660

10 10 35629 M 35626ZELJE M.V. MEDITERAN 87 OHROVT Nero M.V. di Tosc 10 M.V. MEDITERAN 5427 CVETAA Di Sicilia M.V violetto MEDITERAN 68429 KONIASTO 37659 M.V. FILDERKRAUT MEDITERAN 9430 CVETAA Romanesco

37659

429

35626

10 10 37661ZELJE M.V. Mm 430 35629 M.V. FILDERKRAUT MEDITERAN 182 KORENEK Pisana 10 M.V. MEDITERAN 9428 CVETAA Romanesco M.V. MEDITERAN 87 OHROVT Nero M.V di Toscana precoce 37660 MEDITERAN 68431 KONIASTO

37660

430

35629

10 10 432 35627 M 431KORENEK 37661 Pisana MEDITERAN QUICK 10 M.V MEDITERAN 68429 KONIASTO M.V. FILDERKRAUT MEDITERAN 182 mešanica (F1) 35626ZELJE M.V. MEDITERAN 87 OHROVT Nero M.V. di Toscana precoce137 KOLERABICAM.V.

35626

35626

3831002615582 431

Listnati ohrovt 432 Nero di Toscana precoce

35629

426

37661

37661

35625

3831002618699

                              

10 35626 M.V. FI M 37660 M.V violetto MEDITERAN 68 KONIASTO ZELJE 10 M.V. MEDITERAN 9428 CVETAA Romanesco M.V. MEDITERAN 5429 CVETAA Di Sicilia

35629

3831002615599

35627

3831002615605

37662

3831002618705

MEDITERAN 10 10STAR F1 182 433KORENEK 37662 Pisana M.V. M 432KOLERABICA 35627 M.V. M.V. MEDITERAN 360 SOLATA ROMANSKA 10 M.V. MEDITERAN 87 OHROVT Nero M.V. di Toscana precoce137 MEDITERAN QUICK 430 35629 MEDITERAN mešanica (F1)

426

35625

10 M.V. MEDITERAN 5 CVETAA Di Sicilia violetto

MEDITERAN 87 182 137 (F1)360 182 Solata Corsica 137 360 363 SOLATA 10 10 434KOLERABICA 35628Romanska M.V. M 433SOLATA 37662 M.V. MEDITERAN 10STARsolata M.V. MEDITERAN Pisana mešanica 35627Kolerabica M.V. MEDITERAN ROMANSKA 431KORENEK 37661Mešanica M.V. MEDITERAN QUICK F1 363 ROMANSKA Quickstar F1 korenËkov romanska Ovired 10 M.V. MEDITERAN 5 CVETAA Di Sicilia vio 35625Lactuca M.V. MEDITERAN 9 CVETAA Romanesco Brassica oleracea L. 427 var 37659Harlequin F1 426 sativa L. var. Lactuca sativa L. var.

VONJ IN OKUS MEDITERANA

AN

MEDITERAN

MEDITERAN 10STAR F1 363 10RDE 435SOLATA 37663 M.V. M 434ROMANSKA 35628longifolia M.V. MEDITERAN 362 SOLATA GENTILINA 10Corsica M.V. MEDITERAN 137 QUICK 37662gong MEDITERAN SOLATA 432KOLERABICA 35627 M.V. M.V. MEDITERAN 360 ROMANSKA ylodes longifolia

37661

Brassica oleracea L. 433

Daucus carota L.

Oblikuje podolgovate glave Ovired je posebna roman­ Nagubani, temni, skoraj Ërni Je zelo zgodnja kolerabica, Zelo atraktivni korenËki 10 10 37659 M.V. FILDERKRAUT MEDITERAN 9 CVETAA Romanesco 428 37660 M.V. MEDITERAN 5427 M.V violetto MEDITERAN 68 KONIASTO ZELJE CVETAA Di Sicilia 426 35625 do kremno s pokonËno in 35634ska solata rdeËe barve. imajo odliËen, 434 sladek 35628svetlo razliËnih vijoliËni, 10barv: 10 436ROMANSKA M 435SOLATA 37663 M.V. MEDITERAN 416 "BABY LEAF" M.V. MEŠAN 10RDE M.V. zelene MEDITERAN 360 ROMANSKA Corsica M.V. MEDITERAN 362 GENTILINA TIP rastoËimi 433SOLATA 37662 M.V. MEDITERAN 363 SOLATA bele barve. Vzgajamo jo na oranæni, rumeni in beli. trdnimi listi. Bolj odporna Sejemo jo lahko celo leto okus. Po prvem mrazu se v tunelu in v rastli­ Najboljši so sveæi. Najbolje na vroËino kot navadna in to na prostem in v ra­stli­­­ mu okus še izboljša. Odli­ 37659prostem, 10 10 10 37660 MEDITERAN 68 KONIASTO ZELJE FI M.V. MEDITERAN 5429 CVETAA Di Sicilia 35625 35626 M.V. MEDITERAN 87 OHROVT Nero M.V di Toscana precoce 427 M.V.violetto MEDITERAN 9428 CVETAA Romanesco zgodnje 363 pomladi glavnata njaku. mlade v10pešËenih tleh. 10solata. Uæivamo 437SOLATA 35635 M.V. M 436 M.V. Uæivamo MEDITERAN 520 PARADIŽNIK Coctail 10 37662Ëen za pri­pravo zdravih M.V. od MEDITERAN SOLATA RDE 435 37663njaku, M.V. MEDITERAN 416 "BABY35634 LEAF" MEŠANICA 434ROMANSKA 35628rastejo M.V. MEDITERAN 362 GENTILINA TIP do pozne jeseni. Kolerabice KorenËek sejemo skupaj jo presno, lahko jo dušimo rozete (spomi­njajo na jedi, predvsem pozimi so teæke 150−170 g,CVETAA okro­35629 kotM.V. soËivje ali pa iz182 njeKORENEKmoto­­ vilec) ali pa(F1) æe87veËje S svojim z redkvico 10 (za markacijo), 10 10 35626ZELJE M.V. MEDITERAN OHROVT Nero di Tosc 37659(juhe in teste­nine).428 Romanesco MEDITERAN Pisana mešanica 37660 M.V. MEDITERAN 9430 M.V MEDITERAN 68429 KONIASTO FILDERKRAUT do MEDITERAN plošËato okrogle sveæe sti­ s­"BABY LEAF" glave. Je odliËnega, rahlo 10 10 437PARADIŽNIK M.V. MEDITERAN 506 PARADIŽNIK nizki ru 10 35628“temnim” videzom 436 362 GENTILINA TIP bolje kali) M.V. MEDITERAN 520 Coctail Supersweet 435SOLATA 37663 M.V. MEDITERAN 416 MEŠANICA polepša35634gleM.V. koprom (da ter 35635pripravimo oblike. Meso kolerabice je njen zelenjavni sok lešnikastega okusa. jesensko-zimski zelenjavni ob Ëebuli. neæno, zelo okusno in brez37661ZELJE (soËenje v soko­ Ne QUICK greni. Je od­­ 10 10STAR F1 182 KORENEK Pisana m 10 430 35629 MEDITERAN 37660vrt. KONIASTO MEDITERAN 429 35626 M.V MEDITERAN 68431 M.V. FILDERKRAUT MEDITERAN 87 OHROVT Nero M.V. di Toscana precoce137 KOLERABICAM.V. 10 10 NeMEDITERAN “oleseni”. 416 vniku). porna na10Supersweet plesen. 37663 M.V. LEAF" M.V. MEŠANICA 437 35635niti. MEDITERAN 506 PARADIŽNIK nizki Balconi520 Yellow 436"BABY35634 M.V. rumeni MEDITERAN PARADIŽNIK Coctail

AN 35627listi

35626 35634

430

35629

10 10Corsica 10 431KORENEK 37661 Pisana M.V. MEDITERAN 137 KOLERABICA QUICK M.V. MEDITERAN 87 OHROVT Nero M.V. di Toscana precoce182 432 35627 M.V. MEDITERAN 360 SOLATA ROMANSKA MEDITERAN mešanica (F1) 10 M.V. MEDITERAN 520 Supersweet 437PARADIŽNIK 35635 Coctail 10 M.V. MEDITERAN 506 PARADIŽNIK nizki rumeni Balconi Yellow

35629 35635

431

37661

10 10RDE 10STAR F1 363 ROMANSKA SOLATA 432KOLERABICA 35627 M.V. M.V. MEDITERAN 360 SOLATA ROMANSKA M.V. MEDITERAN 182 mešanica (F1) 433KORENEK 37662 Pisana MEDITERAN M.V. MEDITERAN 137 QUICK 10 M.V. MEDITERAN 506 PARADIŽNIK nizki rumeni Balconi Yellow

37661

432

35627

10STAR F1 360 10 10Corsica 433SOLATA 37662 M.V. MEDITERAN 363 ROMANSKA SOLATA M.V. MEDITERAN 137 QUICK 434KOLERABICA 35628 M.V. M.V. MEDITERAN 362 SOLATA GENTILINA TIP MEDITERAN ROMANSKA

35627

433

37662

10Corsica 10 10RDE 434ROMANSKA 35628 SOLATA MEDITERAN 362 SOLATA GENTILINA M.V. MEDITERAN 360 ROMANSKA 435SOLATA 37663 M.V. MEDITERAN 416 "BABY LEAF" M.V. MEŠANICA M.V. MEDITERAN 363

37662

434

35628

10RDE 10 10 435SOLATA 37663 M.V. MEDITERAN M.V. MEDITERAN 363 436ROMANSKA 35634 SOLATA M.V. MEDITERAN 520 PARADIŽNIK Coctail Supersweet416 "BABY LEAF" MEŠAN M.V. MEDITERAN 362 GENTILINA TIP

35628

35628

3831002615612

Solata Gentilina

37663

Lactuca sativa L.

35634

435

436

437

37663

37663

3831002618712

35635

3831002615629

35634

3831002615636

49

35630

3831002615643

      

438PARADIŽNIK 35630 nizki M.V. M 10 10 10 436"BABY35634 M.V. rumeni MEDITERAN PARADIŽNIK Coctail M.V. MEDITERAN 362 GENTILINA TIP 437SOLATA 35635 MEDITERAN 506 Balconi520 Yellow M.V. MEDITERAN 416 LEAF" M.V. MEŠANICA

362 vrtnin 416LEAF" Paradiænik 520 506 439 520 706 35631BuËka M.V. ru M 10 437PARADIŽNIK 35635Paradiænik M.V. MEDITERAN 506 PARADIŽNIK nizki M.V. MEDITERAN 416 "BABY MEŠANICA 35634Mešanica M.V. MEDITERAN Coctail 10 Supersweet za mlade liste Balcony Yellow F1 Cocktail Supersweet Tondo Chiaro di Nizza Baby Leaf 100 F1 Solanum lycopersicum L. Cucurbita pepo L. 35635

Zgodnja solata z odprto rozeto. Listi so prijetno 35635zeleni, rahlo nakodrani in okusni. Ne gre zlahka v cvet, zato je primerna tudi za poletno pridelavo. Eno­ stavna za vzgojo.

10 10 M.V. MEDITERAN 520 PARADIŽNIK Coctail Supersweet506 PARADIŽNIK nizki rumeni M.V. MEDITERAN Balconi 440 Yellow 35632

V mešanici so semena bli­­ Nizek koktajl paradiænik, ki tve, špinaËe, divje rukvi­­ce, oblikuje zelo kompakt­ne rdeËe pese, radiËa in solate. in razvejane grmiËke. Je 10 M.V. MEDITERAN 506 PARADIŽNIK nizki rumeni Balconi Yellow Seme sejemo od pomladi zelo dekorativen in je zato do jeseni v vrsto, na prosto, odliËen za vzgojo v poso­ v tunele ali ra­stli­­­­­njake. dah na terasah. »ešnjevi Mlade listiËe sproti reæemo plodovi so svetleËe rumeni in jih dodajamo sveæim in okusni (veliki v premeru solatam ali pa pripravimo 20−25 mm in teæki 10−15 g). z ostalo zele­nja­­vo v Z njimi si obarvamo voku. Sejemo na poletne solate. 2 tedna.

Solanum lycopersicum L.

BuËka, pri kateri uæivamo okrogle, svetlo zelene plo­ Visok paradiænik, ki ima na dolgih poganjkih oz. 441latih 35633dove, ko so veliki nekje med pomaranËo in melono. (kot veliki grozdi) veliko Redno jih obtrgujemo, majhnih, rdeËih, soËnih 442 35653da zrastejo novi. BuËke in zelo sladkih in okusnih potrebujejo dobro pogno­ “Ëešnjevih” plodov, velikih jena tla, veliko sonca in v premeru okoli 2−3 cm. 443 in 35636vlage (tla zastiramo s pre­ Potrebuje veliko hranil perelim kompostom). vode ter Gojimo jih ob visokemu sonËno 444 35638fiæolu in koruzi. lego.

M.V. M

M.V. M

M.V. M

M.V. M

M.V. M


Vonj in okus Mediterana

438

35630

                   Vonj  in okus Mediterana                                         

38

35630

39

35631

40

35632

35631

438

35630

439

35631

3831002615650 440

439

35653

443

35636

                               444

                      438

M.V. MEDITERAN 712 BUA Lagen

35630

                                 

M.V. MEDITERAN 1072 BAZILIKA P

10 chiara di Toscana okrogla Tonda 439BUKA 35631 35638 M.V. MEDITERAN 706 M.V. MEDITERAN 1095 ORIGANO

10 F1 10 chiara di Toscana M.V. MEDITERAN 707 Butternut Zenith 440BUKA 35632 M.V. MEDITERAN 706 okrogla Tonda 445BUKA 35639 M.V. MEDITERAN 1096 LUŠTREK

10 F1 10 chiara di Toscana 10 F1 440BUKA 35632 M.V.Zenith MEDITERAN 708 Sweet Dumpling M.V. MEDITERAN 706 okrogla Tonda 441BUA35633 M.V. MEDITERAN 707 Butternut 446BUKA 35640 M.V. MEDITERAN 1097 KREBULJIC

35632

35632

35631

442

3831002615667

35633

3831002615674

35641

3831002615681

35653

3831002615858

10 10 F1 10 F1 441BUKA 35633 M.V. MEDITERAN 709 Muškatna Muscade de provence M.V. MEDITERAN 707 Butternut 442BUA35653 M.V.Zenith MEDITERAN 708 Sweet Dumpling 447BUA35641 M.V. MEDITERAN 2423 OKRASNE

438

35630

45

VONJ IN OKUS MEDITERANA

Muškatna BUA 709 Okrasne BUA 711 BuËa 708 Sicilijanska 712 10 Gourd 10 F1 buËa 10 buËke 442BUA 35653 M.V. MEDITERAN 712 Lagenaria Bottle M.V. MEDITERAN 708 Sweet Dumpling 443 35636 441 707 35633BuËke M.V. MEDITERAN 709 Muškatna Muscade de provence 448 35642 M.V. MEDITERAN 3697 SONNICA Muscat de Provence Maya mešanica Butternut Avalon F1 Sweet Dumpling F1 lagenarija

38 46

50 35640

35630

439 447

35631 35641

10 F1 10 chiara di Toscana 10 F1 440BUKA 35632 M.V.Zenith MEDITERAN 708 Sweet Dumpling M.V. MEDITERAN 706 okrogla Tonda 441BUKA 35633 M.V. MEDITERAN 709 BUA Muška 444BUA35638 M.V. MEDITERAN 707 Butternut 10 10 448 KREBULJICA 35642 M.V. MEDITERAN M.V. MEDITERAN 3697 M.V. MEDITERAN 1097 449 SONNICA 35643 Waooh 10 2423 OKRASNE BU

39 47

35631 35641

440 448

35632 35642

10 10 F1 10 F1 441BUKA 35633 M.V. MEDITERAN 709 Muškatna Muscade de provence M.V. MEDITERAN 707 Butternut 442BUA35653 M.V. MEDITERAN 712 BUA Lagen 445BUA35639 M.V.Zenith MEDITERAN 708 Sweet Dumpling 10Goldfield 10 10 449 OKRASNE 35643 BU M.V. MEDITERAN 3698 HELENIUM M.V. MEDITERAN 2423 450 RUMENI 35644 M.V. MEDITERAN 3697 SONNICA Waooh

40 48

35632 35642

441 449

35633 35643

10 Gourd 10 F1 10 442BUA35653 M.V. MEDITERAN 712 Lagenaria Bottle M.V. MEDITERAN 708 Sweet Dumpling 443BUA35636 M.V. MEDITERAN 1072 BAZILIKA P 446BUA35640 M.V. MEDITERAN 709 Muškatna Muscade de provence 10 10 10Goldfield 6022 MEDITERANSKA mešanica 450 SONNICA 35644 Waooh M.V. MEDITERAN cvetlic M.V. MEDITERAN 3697 M.V. MEDITERAN 3698 RUMENI HELENIUM

41 49

35633 35643

442 450

35653 35644

10 10 10 Gourd 443BUA35636 M.V. MEDITERAN 1072 M.V. MEDITERAN 709 Muškatna Muscade de provence 444BUA35638 M.V. MEDITERAN 1095 ORIGANO 447 BAZILIKA 35641Piccolino M.V. MEDITERAN 712 Lagenaria Bottle 10Goldfield 6022 MEDITERANSKA mešanica 10 M.V. MEDITERAN 3698 RUMENI HELENIUM M.V. MEDITERAN cvetlic

42 50

35653 35644

443

35636

10 Gourd 10 444BUA35638 M.V. MEDITERAN 1095 M.V. MEDITERAN 712 Lagenaria Bottle 445 BAZILIKA 35639Piccolino 448 ORIGANO 35642 M.V. MEDITERAN 1072 10 M.V. MEDITERAN 6022 MEDITERANSKA mešanica cvetlic

43

35636

44

35638

45

35639

41

42

43

44

46

47

48

49

Cucurbita moschata Duchesne ex Poir.442

35633

35653

35631Lagenaria siceraria (Molina) Cucurbita moschata Cucurbita pepo L. 439 10 10 10 Gourd 443BUA35636 M.V. MEDITERAN 1072 M.V. MEDITERAN 709 Muškatna Muscade de provence 444 BAZILIKA 35638Piccolino M.V. MEDITERAN 712 Lagenaria Bottle 449BUA35643 M.V. MEDITERAN 3698 RUMENI HE

Cucurbita pepo L.

Standl. “longissima”

Velike, rebraste, plošËato Okrasne buËke Maya meša­ Imajo majhne, dekorativne BuËa Butternut Avalon F1 Seme kali 14 dni. Spada okrogle buËe (visoke 15−25 nica sestavljajo v glavnem plodove (dolge 7−10 cm, 440 35632 buËe. cm,M.V. sBottle premerom cm35644bradaviËaste buËke razli­ 8−12 cm, 10 Svetlo zelene 10 Gourd 25−40 10 444teæke M.V. MEDITERAN 1095 ORIGANO 35653raste na dolgih poganjkih. M.V. MEDITERAN 712 BUA35638 Lagenaria 445 35639med 443 35636v premeru MEDITERAN 1072 Piccolino 450 BAZILIKA M.V. MEDITERAN 6022 MEDITERA Plodovi so dolgi 20−25 cm, 0,4−0,8 kg) z oranænim plodove lahko uæivamo kot in teæke 5−25 kg) z moËno Ënih oblik in barv. BuËke v premeru 8−12 cm in teæki mesom, ki ima sladkast bu­Ëke. Oku­s­ne plo­ oranænim, sladkim 438 in okus­35630imajo premer 5−20441 cm in 35633ostale M.V. MEDITERAN 706 BUKA okro rjave 35638okus peËejo s sveæo 10 mesom za pripravo raz­ so M.V. teækeMEDITERAN 0,5−2,5 kg. NaLUŠTREK poMEDITERAN kostanjih.1072 Iz njih 10 10 445 35639nim 1096 356360,7−1,5 kg. Rumeno M.V. BAZILIKA Piccolino 446 35640dove Italijani 444 M.V. MEDITERAN 1095 ORIGANO buËe z oranænim mesom baziliko, paradiænikom in pripravimo razliËne jedi. Se liËnih jedi. Jeseni, oz. šele v dolgem poganjku zraste so posebne oblike, zato so oljËnim oljem, povrhu pa jih 5−8 plodov. odliËno skladišËijo.438 Rastejo35630Ëasu skladišËenja, se 10 chiara di Toscana M.V. MEDITERAN 706 okrogla Tonda 439zeleni 35631v povpreËju M.V. MEDITERAN 707 BUKA Butte 442BUKA 35653 10 10 446 ORIGANO 35640plodovi M.V. MEDITERAN 1097 35638primerne za dekoracije. MEDITERAN 1095 447 35641posujejo10s sirom. 445 35639na M.V. M.V. MEDITERAN 1096 LUŠTREKBuËke obarvajo oranæno potrebujejo zeloKREBULJICA sorazmerno kratkih Lahko skladišËimo (6 me­se­­ poganjkih. rumeno. Plodove lahko hran­ljiva tla, veliko sonca, cev). celo zimo. vlage inMEDITERAN prostora. 10 F1 10 439 35631skladišËimo M.V. 707 Butternut 440BUKA 35632 M.V.Zenith MEDITERAN 708 BUA Sweet 443BUKA 35636 438 35630 M.V. MEDITERAN 706 okrogla Tonda chiara di Toscana 10 10dolgih poganj­ 10 447 LUŠTREK 35641Raste M.V. MEDITERAN 2423 35639 448 OKRASNE 35642 BU 446 35640 M.V. MEDITERAN 1096 M.V.na MEDITERAN 1097 KREBULJICA kih.

35636

Bazilika Piccolino

3831002615711 444

445

Ocimum basilicum L.

446

35638

35638

3831002615735

35639

3831002615742

35640

10 445 BAZILIKA 35639Piccolino M.V. MEDITERAN 1072 446 ORIGANO 35640 M.V. MEDITERAN 1095

3831002615759

10 M.V. MEDITERAN 1096 LUŠTREK

35643

10 M.V. MEDITERAN 1096 449 LUŠTREK 35643

3831002615773

10 M.V. MEDITERAN 1097 KREBULJIC

1072 10 10 10 4461095 35640Luštrek M.V. MEDITERAN 1097 KREBULJICA M.V. MEDITERAN 1095 ORIGANO 4471096 35641Krebuljica M.V. MEDITERAN 24233698 OKRASNE B 450 1097 35644Rumeni 35639Origano M.V. MEDITERAN 1096 LUŠTREK ali dobra misel helenium Goldfield Levisticum officinale Anthriscus cerefolium (L.) Origanum vulgare L.

35640

W.D.J.Koch

447 LUŠTREK 35641 M.V. MEDITERAN 1096

Hoffm.

Helenium amarum (Raf.)

10 10 10 2423 OKRASNE BU 448 KREBULJICA 35642 M.V. MEDITERAN M.V. MEDITERAN 3697 SONNICA M.V. MEDITERAN 1097 H.Rock

Luštrek je trajnica (tudi 2−3 Krebuljico (visoka 40−50 cm) Bazilika Piccolino ima dro­ Origano je zaËimbna in m visoka), ki naj raste v sejemo na polsenËno in Rumeni helenium je kom­ bne liste. Je kompaktne okrasna trajnica, ki raste v zelenjavnem vrtu v druæbi vlaæno mesto, saj gre dru­ paktna, bogato cvetoËa rasti (20−30 cm). Ima (do 1097 50 10 10 10 448 cm). 35642 M.V. MEDITERAN M.V. MEDITERAN 3697 SONNICA Waooh 35640 M.V.grmiËka MEDITERAN KREBULJICA 449 OKRASNE 35643 BU M.V. MEDITERAN 3698 RUMENI HE 447 35641obliki 2423 zaËimbnih in okrasnih traj­ gaËe prehitro v cvet. Ker cvetlica. Je polna majhnih mo­­Ëno aromo. Vzgojimo si Potrebuje sonce in rahla nic. Rastline varuje pred hitro raste, jo sejemo vsakih cvetov zlato rumene barve, jo na prostem v vrtu med tla. Prilega se k mesnim napadom škodljivcev. dni.MEDITERAN Uporabljamo mlade, ki nepretrgano cvetijo (novi vrt­­ninami ali v okrasnem juham, picam 10Goldfield 10 10 449inOKRASNE 35643 BU M.V. 3698 RUMENI HELENIUM 35641 M.V. MEDITERAN 2423 450 SONNICA 3564414Waooh M.V. MEDITERAN 6022 MEDITERAN 448 35642jedem, M.V. MEDITERAN 3697 Ustre­­­­ za mu tudi polsenca. sveæe ali zmrznjene liste, cvetovi prerastejo odcvet­ lonËku s cvetlicami na terasi omletam. Med cvetenjem Sve­­­­æe ali posušene, zelo ki imajo znaËilno aromo. ele cvetove). Raste tudi na in balkonu. Je obËutljiva ga poreæemo in posušimo, aromatiËne liste dodaja­ m o V vrtu varuje vrtnine pred suhih inmešanica skromnih tleh. 10 10 10 450 35644 M.V. MEDITERAN 6022 MEDITERANSKA cvetlic 35642 MEDITERAN na mraz in zahteva 449 veliko 35643kajtiM.V. tudi posušeni3697 listi SONNICA Waooh M.V. MEDITERAN 3698 RUMENI HELENIUM Goldfield juham, enolonËni­ ušmi, polæi in mrav­ Popestri zelenjavni sonca. Liste redno ohranijo aromo. cam, stro­Ënicam, ljami. Pri­lega se vrt, obrobke ter obtrgujemo in jih 10 omakam itd. juham itd. 10 35643 M.V. MEDITERAN 3698 RUMENI HELENIUM Goldfield okrasne lonce. 450 35644 M.V. MEDITERAN 6022 MEDITERANSKA mešanica cvetlic uporabljamo sveæe.


       

M.V. MEDITERAN 1072 BAZILIKA Piccolino 10

35638

35639

M.V. MEDITERAN 1095 ORIGANO

10

M.V. MEDITERAN 1096 LUŠTREK

10

                   ���  Vonj in okus Mediterana                 

35640

35641

35642

35642

451

37664

10 M.V. MEDITERAN 1097 KREBULJICAM.V. MEDITERAN 10 Cirrus 2925 CINERARIA maritima

452

37665

10 M.V. MEDITERAN 2423 OKRASNE BU 10 Spencer Choice M.V. MEDITERAN 3851 LATHYRUS odoratus

438 3563037666 3831002615766 453

SonËnica Waooh

35643

37666

439 AZIJA

35631

454

Priprava zelenjavnih jedi v voku je ena bolj zdravih modnih muh. Zelenjavo in zaËimbe, ki popestri­jo jedi iz voka, si lahko vzgojite v domaËem vrtu s setvijo semen iz vreËic tematskega sklopa Pridih Azije v vašem vrtu. Nekaj eksotiËnih vrtnin, zaËimb in cvetlic nas bo zagotovo razveselilo.

10 chiara di Toscana M.V. MEDITERAN 706 BUKA okrogla Tonda 3831002618743 37664 3831002618729 10 10 Cirrus M.V. MEDITERAN 3697 10 451 SONNICA 37664 Waooh M.V. jeseni" MEDITERAN 2925 CINERARIA maritima M.V. MEDITERAN 3699 SONNICA "as

  

10 F1 M.V. MEDITERAN 707 BUKA Butternut Zenith 10 Spencer Choice M.V. MEDITERAN 3851 LATHYRUS odoratus

3697 SonËnica Pepelka 10Goldfield M.V. MEDITERAN 3698 RUMENI HELENIUM 4523699 37665 »as jeseni Cirrus

440 Helinathus annuus L.

35644

Pridih Azije

PRIDIH AZIJE V VAŠEM VRTU

Vonj in okus Mediterana

2925

10 F1 35632Helinathus annuus L. M.V. MEDITERAN 708 BUA Sweet Dumpling Jacobaea maritima (L.) 10 10 453 MEDITERANSKA 37666Pelser M.V. MEDITERAN 3699 SONNICA "as jeseni" 35647 M.V. MEDITERAN 6022 M.V. mešanica AZIJA 80 cvetlic PACK CHOI &10 Meijden

Srednje nizka sonËnica z Poseben izbor srednje Pak-Choi Je odliËna cvetlica za zasa­ zlato rumenimi cvetovi, visokih sonËnic (120 cm). Kuroda 10 KorenËek 441 35633 M.V. MEDITERAN 709 BUA Muškatna Muscade de provence gredic in obrobkov. ki so v kontrastu s temno zlato ditev 10 Mešanica redkvic AZIJA 455 37651Cvetovi so v odtenkih M.V. AZIJA 183 KORENEK Curoda Listi so svetli, srebrni in zelenimi, lepo oblikovanimi rumene, rdeËe in rjave Eastern Eggs listi. Zelo trpeæna in gosto barve. Ne potrebuje opore. niso preveË narezani. Je Redkev (Daikon) 10 Gourd 442 35653 M.V. MEDITERAN 712 BUA Lagenaria Bottle paktna nizka. Je odli­ razrašËena cvetlica,456 odliËna Minowase 10 10 Eastern 454 35647kom­­ M.V. AZIJA 80 PACK 35648Glavno steblo ima veliko M.V. AZIJAin317 REDKVICA Pisana mešanica EggsCHOI Ëna za kontrast begoni­ Summer Cross za polepšanje zelenjavnega stranskih poganjkov s cve­ Nr. 3 F1 salvijam, petunijam vrta in obrobkov. Potrebuje tovi. OdliËna za popestritev jam, 443 35636 M.V. MEDITERAN 1072 BAZILIKA Piccolino 10 Mešanica azijskih Curoda lar­­ gonijam. OdpornaDaikon Nr.3M.V. 10 sonËno lego in hranljiva tla.35649zelenjavnega vrta. Primerna 10 455 37651in pe­­ 183 KORENEK 457 M.V. AZIJA 341 REDKEV F1 AZIJA Minowase listnatih rastlin na razliËne vremen­ tudi za rez. ŠpinaËa Previa F1 skeM.V. razmere (tudi 10 444 35638 MEDITERAN 1095 ORIGANO Stoletna Ëebula 10 Eastern Eggs 10 456 35648sušo). 317 REDKVICA Pisana mešanica 458 37652 M.V. AZIJA 466 ŠPINAA Previa F1 M.V. AZIJA

        

   

Nasvet

Kumare solatne japonske Sout­ 10 hern Delight F1 445 35639 M.V. MEDITERAN 1096 LUŠTREK 10 10 457 35649 M.V. AZIJA 401 MEŠANICA azijskih ijskih M.V.listnatih AZIJA 341 REDKEV Daikon Nr.3 F1 Minowase 459 35650 rastlin Momordika BuËa Delica F1 10 Dolga vigna 446 35640 M.V. MEDITERAN 1097 KREBULJICA 451 37664 10 10 Divja 458 37652 M.V. AZIJA 601 EBULA stoletna (Allium M.V.fistulosum) AZIJA 466 rukvica ŠPINAA Previa F1 460 35656 (rukola) ali 10 tankolistni 447 35641 M.V. MEDITERAN 2423 OKRASNE BU 452 37665 10 10 dvoredec 459 35650 M.V. AZIJA 632 SOLATNE KUMARE JAPONSKE M.V. AZIJA 401 MEŠANICA ijskih listnatih rastlin 461 37653 Southern Delightazijskih F1 SREDOZEMLJE NA Sveta bazilika KROÆNIKU ali bazilika Tulsi 448 35642 M.V. MEDITERAN 3697 SONNICA Waooh 10 453 37666 Sredozemska prehrana bazilika stoletna (Allium fistulosum) 10 10 Tajska 460 35656 M.V. AZIJA 674 MOMORDICA charantia M.V. AZIJA 601 EBULA 462 35655 velja za enega izmed Okra ali bamija najbolj zdravih naËinov Koriander 10Goldfield AZIJA 10 Cirrus 449 35643 M.V. MEDITERAN 2925 CINERARIAprehranjevanja. M.V. MEDITERAN 3698 RUMENI HELENIUM 37664 maritima Vonj in Uæitni tolšËak 10 461 37653 M.V. AZIJA 632 SOLATNE KUMARE JAPONSKE Southern Delight F1 okus Sredozemlja si lahko ali portulak mimogrede ustvarimo Limonski oæep 37665 3831002618736 35644 3831002615780 35647 3831002615797 10 10kuhinjah. 450 35644 M.V. MEDITERAN 3851 LATHYRUSvodoratus M.V. MEDITERAN 6022 MEDITERANSKA mešanica cvetlic 37665 Spencer Choice 454 35647 naših Poletna astra 10 462 35655 M.V. AZIJA 674 MOMORDICA charantia Potrebujemo le olivno Matsumoto, olje, mnogo sezonskega mešanica 3851 Mediteranska 6022 80 kozarec rdeËega 10 37666Grahor M.V. MEDITERAN 3699 SONNICAsadja, "as jeseni" 455 37651Pak-Choi OgnjiË Indian vina in obilje pisane Spencer Choice, mešanica cvetlic prince Brassica rapa L. ssp. poletne zelenjave, ki si jo Krpastolistni mešanica chinensis (L.) Hanelt Mediteransko mešanico najbolje vzgojimo sami na zvezdni 456 slak 35648 Lathyrus odoratus L. cvetlic sestavljajo razliËne Kitajska “gorËica” tvori svojem vrtu ali v lonËku Limonska trava nizke enoletnice. Na vrtu na balkonu. Hrano pripra­ skle­njene glave z blešËeËe Okrasni riæ Enoletna plezalka (180 cm), njihovi cvetovi ustvarijo vljamo hitro, jo uæivamo zelenimi listi in širokimi, Black Madras 10 35647ki spada v druæino metuljnic M.V. AZIJA 80 PACK CHOI 457 35649 Ëudovito cvetoËo pre­ presno, kuhamo v sopari Okrasna facelija belimi æilami. Rad ima (bogati tla z dušikom). Cve­ ali dušimo kratek Ëas, tako progo. Cvetlice se med Orientalski mak glo­b­oka, humozna tla in tovi so veliki in v razliËnih da ohranimo kar najveË seboj dopolnjujejo v rasti Pizzicato veliko vlage. Jeseni ga pred 10 37651barvnih odtenkih. Potrebuje M.V. AZIJA 183 KORENEK Curoda 458 37652 koristnih snovi. Floks ali plamenka mrazom zašËitimo z agro­ in obdobju cvetenja ter oporo. Twinkles barvnih odtenkih. Rade kopreno. Uæivamo ga pre­ Modrocvetna imajo pešËena tla, veliko 10 Eastern Eggs 35648 M.V. AZIJA 317 REDKVICA Pisana mešanica 35650snega ali neæno dušenega. kadulja 459 sonca in zmerno zalivanje. Lahko raste ob špinaËi. Tankolistna Enostavna vzgoja. æametnica 10 35649 M.V. AZIJA 341 REDKEV Daikon Nr.3 F1 Minowase Orange 460 Gem 35656

Pridih Azije

         

PRIDIH AZIJE V VAŠEM VRTU

35636

51

M.V. M

M.V. M

M.V. M

M.V. A

M.V. A

M.V. A

M.V. A

M.V. A

M.V. A

M.V. A


  

 



Pridih Azije v vašem vrtu

51

37664

52

37665

53

37666

ZIJA

37665

10 Cirrus 10 Spencer Choice 10 M.V. MEDITERAN 2925 AZIJA M.V. MEDITERAN 3851 454 LATHYRUS 35647 odoratus M.V. jeseni" AZIJA 80 PACK CHOI 453 CINERARIA 37666 maritima M.V. MEDITERAN 3699 SONNICA "as

453

37666

10 Spencer Choice 10 M.V. MEDITERAN 3851 LATHYRUS odoratus M.V. MEDITERAN 3699 455 SONNICA 37651 "as jeseni" AZIJA

35647

55

37651

56

35648

37651

454

35647

455

37651

3831002618750 456

451 457

455

37651

M.V. AZIJA 80 PACK CHOI 35648 456

35648

M.V. AZIJA 80 PACK CHOI 35649 457

35647

455 M.V. AZIJA 80 PACK CHOI 37651

                     

M.V. AZIJA 183 KORENEK Curoda

10 M.V. AZIJA 317 REDKVICA Pisana

10 10 456 35648 341 REDKEV Daikon N M.V. AZIJA 183 KORENEK Curoda M.V. AZIJA

10 10 10 Eastern 457 35649 mešanica M.V. AZIJA 183 KORENEK Curoda M.V. AZIJA 458 37652 M.V. AZIJA 466 ŠPINAA Previa F1 317 REDKVICA Pisana Eggs

10 Cirrus 451 3766435649 M.V. MEDITERAN 2925 CINERARIA maritima 3831002615803 3831002615810 35650 3831002615827 37652 3831002618767 10 10 Eastern 10 M.V. AZIJA 183 KORENEK Curoda M.V. AZIJA 458 37652Nr.3 317 REDKVICA Pisana Eggs 459 35650 mešanica M.V. 401 MEŠANICA azijskih 457 35649 M.V. AZIJA 341 REDKEV Daikon F1 AZIJA Minowase

35648

35648

456

454

37664

452

37665

10 Cirrus 10 Spencer Choice M.V. MEDITERAN 2925 CINERARIA maritima M.V. MEDITERAN 3851 LATHYRUS odoratus

183 (Daikon) azijskih ŠpinaËa 10 Eastern 10 10 601 EBULA 466 M.V. AZIJA redkvic 317 REDKVICA Pisana mešanica Eggs 459 401 35650F1 35649Mešanica M.V. AZIJA 341 REDKEV Daikon Nr.3 F1 AZIJA Minowase 460 341 35656Mešanica M.V. AZIJA stoletna (A 458 317 37652Redkev M.V. 466 ŠPINAA Previa Eastern Eggs Minowase Summer listnatih rastlin Previa F1 Nr. 3 F1 3851 LATHYRUS 10 Cirrus 10 Spencer 10 M.V. MEDITERAN 2925 maritima 37665Raphanus M.V. MEDITERAN odoratus Choice 453 CINERARIA 37666Cross M.V. MEDITERAN 3699 SONNICA "as jeseni" sativus L. oleracea L. V mešanici so razliËne vrste Spinacia

54 61

PRIDIH AZIJE V VAŠEM VRTU

KorenËek Kuroda

                         

10 M.V. MEDITERAN 3699 454 SONNICA 35647 "as jeseni"

AZIJA

                                   Pridih Azijev vašem vrtu                 

54

        

452

55 62

52 35655

37651

456

35648

10 10 Eastern 10 M.V. AZIJA 183 KORENEK Curoda M.V. AZIJA 317 REDKVICA Pisana mešanica Eggs 465 35651Nr.3 F1 Minowase 457 35649 M.V. AZIJA 341 REDKEV Daikon 10 M.V. AZIJA 674 MOMORDICA charantia

56

35648

457

35649

10 Eastern 10 M.V. AZIJA 317 REDKVICA Pisana Eggs M.V. AZIJA 341 REDKEV Daikon Nr.3 F1 AZIJA Minowase 466 35658F1 458 37652 mešanica M.V. 466 ŠPINAA Previa

57

35649

458

37652

10 10 10 M.V. AZIJA 341 REDKEV Daikon F1 AZIJA Minowase M.V. 466 ŠPINAA Previa F1 M.V. AZIJA 467 35637 ijskih listnatih 459 35650Nr.3 401 MEŠANICA azijskih rastlin

58

37652

459

35650

10 10 10 M.V. AZIJA 466 ŠPINAA Previa 401 MEŠANICA azijskih ijskih rastlin 468 stoletna 35659(Allium fistulosum) 460 35656F1 M.V. AZIJA M.V.listnatih AZIJA 601 EBULA

59

35650

460

35656

10 10 10 M.V. AZIJA 401 MEŠANICA azijskih rastlin M.V.listnatih AZIJA 601 EBULA stoletna (Allium 469 35660 JAPONSKE 461 37653 ijskih M.V.fistulosum) AZIJA 632 SOLATNE KUMARE Southern Delight F1

60

35656

61

37653

62

35655

51 57

52 58

53 59

ZIJA 60

37664Daucus 35649

carota L.

452 458

37652

10 10 10 M.V. AZIJA 341 REDKEV Daikon F1 AZIJA Minowase 460 35656 ijskih M.V. 466 ŠPINAA Previa 461 37653F1 M.V. AZIJA M.V.listnatih AZIJA 632 SOLATNE KUMARE 459 35650Nr.3 401 MEŠANICA azijskih rastlin

Raphanus sativus L. azijskih listnatih rastlin: Oranæno rdeËi, azijski koni­ Barvita mešanica redkvic Nov hibrid špinaËe, ki je Mizuna Early, Tatsoi, Red Ëni korenËek za celoletno razliËnih okroglih sort: Saxa Zelo dolga (45−50 cm), odporen na bolezni. Listi so 10 Spencer Choice 10 37665 LATHYRUS odoratus 453 37666 M.V. MEDITERAN 3851 M.V. MEDITERAN 3699 SONNICA "as jeseni" AZIJA Giant, Kailaan (vse Brassica temno zeleni, lepe oblike. dolge, 356502, Parat, National2, Tondo gladka in10bela japonska 10 10 37652pridelavo. Srednje 459 M.V. AZIJA 466 ŠPINAA Previa 461 stoletna 37653(Allium M.V. AZIJA 401 MEŠANICA azijskih rastlin 462 35655 ijskih M.V.fistulosum) AZIJA 674 MOMORDICA chara 460 35656F1 M.V.listnatih AZIJA 601 EBULA sp.). Imajo okusne liste (po Gre pozno v cvet. Za jesen­ okusne, hrustljave, neæne Bianco. Roza, vijoliËne, redkev blagega okusa, ki gorËici) zanimivih oblik in in sladke korenËke uæivamo rdeËe, škrlatne in bele SONNICA sko, zimsko in pomladansko je ne sejemo pred junijem. 10 10 37666 M.V. MEDITERAN 3699 AZIJA 454 35647 "as jeseni" M.V.Zahtevajo AZIJA 80 PACK CHOI barv. sonËno kvice so hrustljave 10 setvijo tla globoko 10 10 35650sveæe ali pa jih skladišËimo. M.V. AZIJA 401 MEŠANICA ijskih listnatih rastlin 462 35655pridelavo. 460 35656red­­ M.V. AZIJA 601 EBULA stoletna (Allium 461 in azijskih 37653Pred M.V.fistulosum) AZIJA 632 SOLATNE KUMARE JAPONSKE Southern Delight F1 lego in tla, bogata z organ­ OdliËni za soËenje. Dozo­ri v blagega okusa. Za celoletno zrahljamo. Ne smemo jih sko snovjo (kompost). 80−100 dneh po setvi. pridelavo. hlevskim gnojem. 10 10 454 35647 M.V. s AZIJA 80 PACK CHOI 455 37651gnojiti M.V. AZIJA 183 KORENEK Curoda Redno zalivamo, da463 ras­ tline35654 10 na 10 10 35656KorenËek potrebuje fistulosum) 461 37653 M.V. AZIJA 601 EBULA M.V.raste AZIJA 632 SOLATNE KUMARE JAPONSKE Southern Delight F1 462 stoletna 35655(Allium M.V. AZIJA 674 MOMORDICA charantia Rada vlaænih in tudi ne grenijo. Redno jih rahla, organska in malo senËnih rastišËih. Za reæemo oz. liste azijskih Curoda M.V. AZIJA 10mnogih 10 10 Eastern Eggs 35647odcedna tla. CHOI 35648pripravo 455 37651 M.V. AZIJA 80 PACK M.V. AZIJA 183 KORENEK 464 35652 mešanica 456 317 REDKVICA Pisana obiramo.10 10 37653 JAPONSKE Southern Delight F1 462 35655 M.V. AZIJA 632 SOLATNE KUMARE M.V. AZIJA juhe, 674 MOMORDICA charantia jedi: solate, omake.

35656

3831002615834 461

37653

37653

3831002618774

35655

3831002615841

35654

3831002615865

      

10

37654

3831002618781

463 35654 JAPONSKE M.V. AZIJA 713 BUA Delica F1 10 10 10 M.V. AZIJA 601 EBULA M.V.fistulosum) AZIJA 632 SOLATNE KUMARE Southern F1 470Delight37654 462 stoletna 35655(Allium M.V. AZIJA 674 MOMORDICA charantia

Stoletna Ëebula solatne 632 Momordika 674 BuËa Delica F1 471 713 vigna 952 ( 464Delight 35652 M.V. AZIJA 1071 DIVJA RUKVICA 10 10 M.V. AZIJA 632 SOLATNE KUMARE JAPONSKE Southern F1 462 601 35655Kumare M.V. AZIJA 674 MOMORDICA charantia 35663Dolga japonske Allium fistulosum L. Momordica charantia L. Cucurbita maxima Vigna unguiculata subsp. Southern Delight F1 Duchesne sesquipedalis (L.) Verdc. Je sorodnica Ëebule, vendar ne razvije Ëebul. Ima votle liste in votlo belo “steblo”. Nepogrešljiva v azijski kuhi­ nji. OdliËna je kot dodatek k solatam, je tudi dekora­ tivna. Ni zahtevna za vzgojo. Posejemo jo ob gredici korenËka.

Tropska 10rastlina z dolgimi 465

M.V. AZIJA 674 MOMORDICA charantia Cucumis sativus L. (do 4 m), plezajoËimi

35651

472

35664

M.V. AZIJA 1201 PORTULAK užitni

Hibrid ima gladke, plošËato PlezajoËa tropska in sub­ okrogle, temno zelene tropska enoletnica. V po­ g anj­­ ki (potrebuje oporo). To so solatne japonske plodove z 10 izrazitimi, 60−70 dnevih po setvi Iz rumenih, po vanilji diše­ ku­mare, ki slovijo po prije­ 466 35658 473 35657 M.V. AZIJA 1074 BAZILIKA Tajska svetlo sivimi reænji. Višina zaËnejo v paru rasti dolgi Ëih cvetov se razvijejo dolgi tnem in odliËnem okusu. ploda je 9−13 cm, premer (40−50 cm) stroki. Najbolje plodovi, katerih površina Kumare so temno zelene, 16−23 cm in teæa 1,0−2,5 in 1073 kuhati še Holy spominja na kro­ k odiljo 467 35637 M.V. AZIJA BAZILIKA gladke in dolge okoli 30 cm. 474 35661je pobrati kg. Temno rumeno meso mla­­ de in nezrele stroke. koæo. Ko dozorijo, zeleni Lahko jih gojimo od zgo­­­­dnje je zelo okusno. Plodove Uæi­­va­­mo jih surove ali plodovi postanejo rumeno pomladi do pozne je­seni lahko skladišËimo 6 mese­ Uporabljajo jih v 468 35659 M.V. AZIJA 1098 OKRA oranæni in se æarkasto 475 35665kuhane. na prostem, v tunelu in v cev (v hladnem in temnem kitajski (stirfries) in malezij­ razpoËijo. Mlade, grenke, ra­­stli­­nja­­ku. So odporne na ski kuhinji. zelene plodove uæivamo kot prostoru). Raste na dolgih bolezni in vroËino ter zelo 469 35660 M.V. AZIJA 1099 KORIANDER poganjkih. buËke. enostavne za vzgojo.


463

Pridih Azije v vašem vrtu

35654

35652

35652

464Delica35652 M.V. AZIJA 713 BUA F1

                              

35652

M.V. AZIJA 713 BUA Delica F1

465

35651

M.V. AZIJA 1071 DIVJA RUKVICA (tankolist M.V. A

463

35654

464

35652

463

35654

465 RUKVICA 35651 (tankolistni 10 dvoredec) M.V. AZIJA 713 BUA F1 466Delica35658 M.V. AZIJA 1071 DIVJA

465

35651

464

35652

466

35658

M.V. AZIJA 713 BUA F1 465Delica35651

3831002615896 467

35637

35637

3831002615728

                               

10

 