Page 1

PORT FOLIO 2014 | JAN Š E M BE RA


Konverze mlýnice na VÚ VŠCHT


Ko nv er ze pa r ní ml ý nice FSv ČVUT | 2013 | Oceněno diplomem žlutá karta

Konverze Mlýnice v Kralupech nad Vltavou na VÚ VŠCHT a městskou knihovnu je součástí urbanistického návrhu řešení centra města. Přímo v centru města totiž stojí komplex výrobních hal, skladišť a pivovaru, které však již neslouží svému účelu.

Původní podoba mlýnice s mohutnými plnými čely. Konverze zachovává industriální charakter stavby.

Ve vyšších patrech jsou vloženy dva velké bloky, první slouží jako laboratoře, kanceláře a učebny.

Čela jsou transparentně otevřena do náměstí. Do původního sila byla vestavěna knihovna. Konferenční sál předěluje přízemí na dva menší prostory.

V druhém se nachází technické zázemí a komunikace. Pavlač s lávkami obsluhuje první blok a slouží pro relax.

Tyto prostory fungují jako předsálí a bufet, jejich zázemí je sdruženo do jednoho bloku.

Knihovna v západní části - silo je propojeno s vertikáními komunikacemi též lávkami. V přízemí jsou výstavní prostory

I D EA Základní myšlenkou je zachování původního kouzla objektu a napravení jeho prostorotvorných neduh. Vnější zásahy upozorňují na nové dění uvnitř a pomáhají dotvořit urbanistický záměr vymezení nových veřejných prostorů. Nejvíce pozornosti je však věnováno vnitřním prostorům. Z požárních a statických důvodů nevyhovující vnitřní dřevěné konstrukce jsou odebrány a nahrazeny volným prostorem, který je členěn vnitřními bloky na několik hlavních prostorů – vestibuly, bufet, předsálí, centrální chodbu a relaxační prostory. Jedním z bloků je i část původního sila, které bylo upraveno na městskou knihovnu. Nové bloky sdružují obdobné provozy. Horizontální komunikace jsou vedeny po pavlačích propojených s jednotlivými místnostmi lávkami. 3


Konverze mlýnice na VÚ VŠCHT


1. NP

ŘEZ A-A´

2. N P

ŘE Z B- B´

Ř E Z C-C´

5


Smuteční síň v Roudnici nad Labem


S MU T EČNÍ S ÍŇ V R O UDNICI NA D L A BEM 1. NP

malá občanská stavba | FSv ČVUT | 2012 | Oceněno diplomem žlutá karta

1. P P

IDEA

ŘEZ A-A

ŘE Z B- B

Cílem konceptu bylo vytvořit čitelnou stavbu, která by smutečním návštěvníkům pomáhala usnadnit chvíli loučení s blízkou osobou. Stavba je koncipována tak, aby podněcovala pocity. Pozvolna do terénu se zařezávající přístupové cesty se setkávají u vstupu do stavby. Vytváří pocit bezpečí a zároveň dávají stavbě pevné místo. Vzhůru se rozvírající tvar vyvolává pocit lehkosti. Hmota stavby členěna do dvou podobných částí lišících se velikostí, vytváří přirozené dělení stavby na vestibul a sál. Z vestibulu prochází návštěvník mohutnou nosnou zdí v přitížení stavby do sálu. Excentricky umístěný vstup a dva průchody do sálu vytvářejí přirozený kruhový vnitřní provoz a usnadňují tak vzájemné míjení po sobě následujících pohřbů. Technické zařízení stavby je umístěno pod povrch. 7


INTERIER

Smuteční síň v Roudnici nad Labem


Interiér stavby je dobře čitelný už z vnějšku. Vstupní vestibul je řešen jako plynulý přechod exteriéru a interiéru. Od vnějšího prostoru ho dělí jen lehká skleněná stěna. Samotná síň byla koncipována jako vzdušně působící prostor. Jeho čelní stěna je otevřena oknem za katafalkem, které umožňuje pohled do zahrady přes vodní hladinu. Zbylá plocha okna je opatřena dřevěnými lamelami, změkčujícími vnikající světlo. Výrazným prvkem interiéru je také zavěšené točité schodiště umožňující výstup na balkon pro hudebníky. Lavice jsou složeny z jednotlivých židlí, které se dají snadno a přesně spojit kolíky. Celý prostor umocňuje zvedající se strop s nízko zavěšenými svítidly.

9


Dvůr staré pošty Běchovice


budoVA budoV

6

MÍSTO PRO UPEVNĚNÍ VÁNOČNÍHO STROMU, MÁJKY, VLAJKY

D V ŮR S TA R É P O Š TY BĚCH O V ICE 1

KONCEPT

soutěž | MÚ Praha Běchovice | 2013 | Oceněno druhým místem MLATová pLochA zpracováno s kolektivem Prostora - Peřestý, Raab, Šembera, Vorlíček 5 OCELOVÁ KCE., DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ

7

Dvůr nabízí průchod směrem z centra k rybníku. Hlavná vstup je z boku od samoobsluhy.

Využitím stávajících přirozených vstupů vznikly dvě hlavní komunikační osy, které dělí dvůr na tři části.

LAVICe oDĚLUJÍCÍ hLAVnÍ PRoSToR

Do těžiště prostoru v křížení os je umístěn multifunkčí pavilon. Ten do prostoru přivádí život už v 1. etapě projektu.

2

STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA

3

VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

Centrální prostor je4 uzpůsoben ZELENÁ PLOCHApro pořádání trhů a jiných akcí veřejného dění. V jihovýchodním rohu vzniká intimní zelený kout.

ETAPIZACE

etapa 1: realizace pavilonu, úprava povrchů, zasazení stromů, proraŽení průchodu

ETAPA 1: Realizace pavilonu, úprava povrchů, zasazení stromů, proražení průchodu.

etapa 2: Využití Východních objektů k pronájmu, reVitalizace plácku za průchodem

ETAPA 2: Využití východních objektů k pronájmu, revitalizace prostoru za průchodem.

POŠTA BĚCHOVICE - NÁDVOŘÍ

etapa 3: zapojení stodol do života nádvoří - fungují etapa 4: pronájem zbývajícíh prostor soukromým jako rozšíření trhů, prostor pro oslavy atp.

ŘeZNICtVÍ, ... ) ETAPA 3: Zapojení stodol do života dvora - fungují subjektům ETAPA ( PekÁRNA, 4: Pronájem zbývajících prostor jako rozšíření trhů, prostor pro oslavy atp. soukromým subjektům(pekárna, řeznictví,... )

11


Dvůr staré pošty Běchovice


Obec Běchovice vyhlásila architektonickou soutěž na zpracování nového centra veřejného dění v prostoru dvora „Staré pošty“. Tímto hodlá vykompenzovat chybějící náves. Navrhli jsme flexibilní prostor pro pořádání kulturních akcí, trhů a trávení volného času.

P AV I L O N

IDEA Dvůr nabízí průchod směrem z centra k rybníku, hlavní vstup je z boku od samoobsluhy. Vzhledem k umístění v městské zeleni není třeba vytvářet prostor parkového charakteru.

Pavilon funguje jako zázemí při pořádání trhů.

Jako podium pro kulturní akce.

Využitím stávajících přirozených vstupů vznikly dvě hlavní komunikační osy, které dělí dvůr na 3 části. Do těžiště prostoru v křížení os, je umístěn multifunkční pavilon. Ten do prostoru přivádí život už v 1. fázi. V jihovýchodním rohu vzniká intimní zelený kout. Centrální prostor pro dění je uzpůsobený na pořádání trhů, a různých nejen kulturních akcí. PAVILON Pavilon zintenzivní využití prostoru. Funguje jako zázemí při pořádání trhů. Jako pódium při koncertech. Je vhodný pro umístění letního kina. Ale i pro utužení sousedských vztahů. HLAVNÍ PRVKY NÁVRHU

Umožňuje umístění letního kina.

Utužuje sousedské vztahy u veřejného grilu.

Velký centrální prostor s mlatovým povrchem. Menší intimní prostor městské zeleně. Místo pro upevnění vánočního stromu, májky, nebo vlajky. Lavice oddělující hlavní prostor od přístupové cesty. Pítko k osvěžení a hygieně jako součást pavilonu. Podium sloužící k pořádání akcí, stolování nebo umístění promítacího plátna 13


Rodinný dům pod vinicí - Mělník Rybáře


R odinn ý dům pod vinicí - mělník rybá ře bakalářská práce | FSv ČVUT | 2013

Terasovitý pozemek určený pro stavbu se nachází v Mělníce na břehu řeky v těsné blízkosti zámecké vinice. Koncept stavby je založen na myšlence vystavět kompozici menších hmot a navázat tak na princip, jež se v bezprostřední blízkosti několikrát opakuje. Dále využít příjemný rozhled do kraje, který se naskýtá z horní terasy a vytvořit intimní zóny uvnitř domu i na zahradě. stěna vytváří intimní prostor na pohledově exponované zahradě

do části vzniklého prostoru byly umístěny ložnice. Atelier prosvětlí severní atrium

příčně přes stěny je položena obytná část a na střeše ložnice vzniká terasa

dům pracuje s motivem teras a opěrných zdí a využívá výhledu na řeku a okolí

Stěžejním prvkem kompozice je kamenná stěna postavená před původní opěrnou stěnu terasy. Za ni a přes ni jsou kladeny hmoty objektu. Rozdělením na tři provozní části vznikly tři specifické hmoty. Společenská část domu byla umístěna do 1. patra na terasu a využívá tak krásu výhledu, který parcela nabízí. Soukromá část ložnic je umístěna v přízemí. Dětský pokoj je doplněn o intimní předprostor částečně otevřeného atria. Druhé atrium prosvětluje obytnou chodbu s pracovnou a zároveň ateliér, který je třetí hmotou zakončující zmíněnou stěnu na severní straně. Pomocí atrií a volných stěn se podařilo dosáhnout rozmanitosti pocitů, jakými místnosti působí. Těžiště zahrady se přesouvá na terasu a zelené střechy objektu. 15


O B Ý VA C Í P O K O J

Rodinný dům pod vinicí - Mělník Rybáře

A T ELIER


ŘEZ C-C D´

1. NP

+6,730

+6,580

+6,000

+3,310

1.05

1.07

+2,730

1.09 1.11 ZTV

1.12

A

±0,000 1.02

-1,200

1.01

1.06

1.08

1.03

1.04

D

C

B

ŘEZ D-D +6,580

+6,730

+4,020 +3,310

+2,730

2. NP

-1,200

±0,000

2.02 2.01

2.03

A

POHLE D JIH 2.04

A´ +6,580

+6,730

+4,020 +3,310

+2,730

-1,200

D

C

B

±0,000

0

1

2

4

7

17


Studentský klub FSv ČVUT - Praha Dejvice


S tudentsk ý klub fsv čvut

studentský workshop | FSv ČVUT | 2012 zpracováno s kolektivem Prostora - Peřestý, Raab, Šembera

Současný prostor studentského klubu má jedinečný charakter, který jsme se snažili zachovat. Má však několik nedostatků. Je pocitově roztříštěn, při vstupu hned za dveřmi překáží kuchyňka a k oknu se nelze dostat přes větrací průduch. Vytvořili jsme tedy prostor, který svou geometrií respektuje původní charakter a zároveň plynule propojuje tři základní úrovně – podlahu, dveře a do exteriéru prosklenou stěnu. Použili jsme spirálu, která ve svém těžišti vytváří vertikální komunikaci. Kvalitu prostoru zvyšuje přemístění kuchyňky do prostoru pod schody. Stoupající prostor zároveň umožnil překročit průduch u okna, takže vznikl prostor přímo vázaný na okno. Tuto úpravu umožnilo také sundání zbytečně nízko zavěšených podhledů. Prostor se pocitově scelil, ale zároveň je přirozeně rozdělen na tři zóny. Vysoký centrální prostor, který soustřeďuje dění, intimní prostor s kuchyňkou a knihovnou pod patrem a relaxační patro opticky propojené s exteriérem skleněnou stěnou. Těmito jednoduchými úpravami, jsme znatelně zvětšili využitelnou plochu místnosti, zvýšili kvalitu prostoru a zároveň zachovali kouzlo jejího původního řešení.

19


veřejný prostor pro pořádání akcí

park navázaný na řeku

hlediště otevřené na řeku

posunutá komunikační spojnice

terénní vlny

Park mezimostí - Písek

BEZPROSTŘEDNÍ propojení s řekou


PA R K MEZIMO S TÍ - P ÍS EK

architektonická soutěž | MÚ Písek | 2013 | oceněno odměnou poroty zpracováno s kolektivem Prostora - Peřestý, Raab, Šembera , Vorlíček Řešené území leží na pravém břehu Otavy mezi starým a novým píseckým mostem. V současnosti slouží pro chodce a cyklisty jako spojnice centra a sídlišť. Vzhledem k rozmanitosti a dimenzím veřejných prostorů, parků a hřišť ve městě Písek je návrh koncipován spíše jako malý zásah radikálně měnící charakter, kvalitu a využitelnost řešeného prostoru. Cílem bylo vytvořit prostor reálného využitelného měřítka reflektující potřeby obyvatel města Písek. Odkloněním hlavní komunikace od hrany svahu vzniká klidný prostor orientovaný na řeku. Změna směru hlavní komunikace je řešena jejím zalomením orientovaným na kulturní dům. Před ním je

odklonění stávající komunikace od řeky

poloha komunikace...

vytvořena multifunkční plocha – centrum parku. Tato plocha rozvíjí současný motiv a propojuje pomyslným molem kulturní dům s řekou. Při pohledu z protilehlého břehu v tomto místě kompozice parku graduje a zdůrazňuje tak průčelí kulturního domu. Dalším faktorem modelující směrové řešení hlavní komunikace je orientace její severní části osovým průhledem na úřad práce – druhou dominantní stavbu na nábřeží. Park je složen ze čtyř typů prostorů a to z centrální zpevněné plochy, volných zelených ploch, relaxační zóny pod stromy a hlediště navázaného na řeku. Hlediště zapojuje řeku Otavu do dění v parku a zároveň si zachovává přiměřené měřítko nevyužívající svah až k jeho patě.

vzniklý prostor je přímo provázán pobytovým schodištěm s řekou a osvětlen stávajícím osvětlením

dva dominantní průhledy na přilehlé mosty...

...určují rastr parku

...definuje využitelnou část parku

relaxační zóna parku pod stromy u řeky

centrální veřejný prostor

21


Park mezimostĂ­ - PĂ­sek


Situace m 1:1000

4 1

4

2 2

6

5

3

1

centrální multifunkční plocha

3

hlediště otevřené na řeku

5

bezprostřaední přístup k vodě

2

relaxační klidové zóny

4

volné plochy pro volnočasové aktivity

6

mlatová plocha navazující na parkoviště

Podélný řez m1:500

Příčný řez m1:1000

Detail skladby chodníku m 1:40

23

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


Studentský dům s galerií


1. NP

POHLED JIŽNÍ POHLED JIŽNÍ

2. NP

ST UD ENTS KÝ DŮM NA NÁR O D NÍ TŘ ÍDĚ

POHLED VÝCHODNÍ POHLED VÝCHODNÍ

POHLED JIŽNÍ POHLED JIŽNÍ

studentská soutěž | MÚ Praha Řepy | 2012 zpracováno s kolektivem Prostora - Peřestý, Raab, Šembera

POHLED VÝCHODNÍ POHLED VÝCHODNÍ FOYER POLYFUNKČNÍHO SÁLU

Budova je situována v jedné z nejrušnějších pražských ulic a to na Národní třídě v místě, kde byl násilně potlačen protest studentů v roce 1989. Tato stavba je tedy věnována studentům, slouží jim jako útočiště a připomíná dalším generacím, co se zde odehrálo. Oblé tvary byly zvoleny pro svou eleganci a nerušivý charakter v bez prostředním kontaktu s historickou zástavbou. Cílem projektu také bylo plynule propojit tři různé výšky navazujících budov. Protínající se stoupavé linie atik vycházejí z vnitřní struktury stavby. Kopírují sklony vnitřních ramp FOYER POLYFUNKČNÍHO SÁLU a zároveň symbolizují střet, ke ktrému zde došlo. Uvolňění rohu parcely vytváří malé náměstíčko v místě největší koncentrace chodců. Rozdělení stavby průrvou zpřístupňuje přímo z ulice vnitřní dvůr, ale zahnutí průrvy zamezuje pohledovému roztříštění ulice. Použité materiály korespondují s ideou stavby. Nižší hmota stavby má lehký obvodový plášť z mléčného skla. To umožňuje kolemjdoucím vidět kulisy toho co se odehrává uvnitř a vzbuzuje zvědavost. Druhá hmota je pak kontrastně vyvedena z pláště imitujícího surový pohledový beton s odkazem na hrubé potlačení studentského průvodu.

INTERIER GALERIE

4. NP

1. NP

1. NP

1. NP

1. NP

4. NP POPIS MÍSTNOSTÍ POPIS MÍSTNOSTÍ

4. NP

0.01 - foyer se 0.01 šatnou - foyer se šatnou

MÍSTNOSTÍ POPIS MÍSTNOSTÍ 0.02 -pohled bar 0.02 - bar severníPOPIS 0.03 - sklad nápojů 0.03 - sklad nápojů

0.01 - foyer 0.01 se šatnou - foyer se šatnou 0.04 - zázemí0.04 baru- zázemí baru 0.02 - bar 0.02 - bar 0.05 - vertikální 0.05komunikace - vertikální Bkomunikace B 0.03 - sklad 0.03 nápojů - sklad nápojů 0.06 - sklad židlí 0.06 - sklad židlí 0.04 - zázemí0.04 baru - zázemí baru 0.07 - malý sál 0.07 - malý sál 0.05 vertikální 0.05 komunikace vertikální Bkomunikace B KONSTRUKČNÍ NÍ SCHÉMA: SCHÉMA: 0.08 - hudební 0.08 zkušebna - hudební zkušebna - sklad 0.06 židlí - sklad židlí Konstrukčně je stavba jeřešena stavba jakořešena kom- jako0.06 kom0.09 - hudební 0.09 zkušebna - hudební zkušebna 0.07 - malý sál 0.07 - malý sál 0.10 vertikální 0.10 komunikace vertikální Akomunikace A ěnového binace stěnového a SCHÉMA: sloupového a sloupového syssysKONSTRUKČNÍ NÍ SCHÉMA: 0.08 - hudební 0.08zkušebna - hudební zkušebna 0.11 - šatna 0.11 účinkujících - šatna účinkujících slé ému. nosné Svisléjeřešena konstrukce nosnéjako konstrukce jsou jako 0.09 jsou Konstrukčně je stavba stavba řešena komkom- hudební 0.09zkušebna - hudební zkušebna 0.12 - velký sál 0.12 - velký sál železobetonové, nové, stejně jako stejně horizontální jako horizontální 0.10 vertikální 0.10komunikace - vertikální A komunikace A binace ěnového stěnového a sloupového a sloupového syssys--- technické 0.13 0.13zázemí - technické sálů zázemí sálů 0.11 účinkujících - šatna účinkujících ednosměrněpnuté převážně jednosměrněpnuté stropní konstrukce desky. stropní 0.11 desky. slé ému. nosné Svislé konstrukce nosné jsou jsou-- šatna 0.14 chodba 0.14 - chodba 0.12 - velký sál 0.12 - velký sál nové, elezobetonové, stejně jakostejně horizontální jako horizontální 0.13 - technické 0.13 zázemí - technické sálů zázemí sálů převážně ednosměrněpnuté jednosměrněpnuté stropní desky. stropní desky. 0.14 - chodba 0.14 - chodba

5. NP

4. NP 1.14 - atrium 1.14 - atrium 3.04 - vertikální 3.04komunikace - vertikální Akomunikace A 1.15 - režijní 1.15 místnost - režijní místnost 3.05 - úklid 3.05 - úklid PODÉLNÝ ŘEZ BUDOVAMI A,1.16 B - velký sál 1.16 - velký sál 3.06 - galerie3.06 - galerie 0.15 - strojovna 0.15TZB - strojovna TZB 1.14 - atrium1.14 - atrium 3.04 - vertikální 3.04komunikace - vertikální A komunikace A 1.01 - vstupní1.01 hala- vstupní hala 1.17 - strojovna 1.17vzduchotechniky - strojovna vzduchotechniky3.07 - vertikální 3.07komunikace - vertikální Bkomunikace B 3.05 - úklid 3.05 - úklid 0.16 - garáže 0.16 - garáže 1.15 - režijní 1.15 místnost - režijní místnost 1.02 - kino obchod 1.02 - kino obchod 1.18 - garáže 1.18 - garáže 1.16 - velký sál 1.16 - velký sál 3.06 - galerie 3.06 - galerie 4.01 - knihovna 4.01 - knihovna 1.03 - sklad 1.03 - sklad 3.07komunikace - vertikální Bkomunikace B 1.01 - vstupní 1.01 hala- vstupní hala 1.17 - strojovna 1.17vzduchotechniky - strojovna vzduchotechniky3.07 - vertikální 1.04 - šatna 1.04 - šatna 2.01 - bufet 2.01 - bufet 4.02 - knihovní 4.02 informace - knihovní informace 1.02 - kino obchod 1.02 - kino obchod 1.18 - garáže 1.18 - garáže 4.03 - sklad knih 4.03 - sklad knih 1.05 - sklad zboží 1.05 - sklad zboží 2.02 - zázemí2.02 bufetu - zázemí bufetu 1.03 -2sklad 1.03 - sklad 4.01 - knihovna 4.01 - knihovna 4.04komunikace - vertikální Akomunikace A 1.06 obchod 1.06 - obchod 2.03 - vertikální 2.03komunikace - vertikální Akomunikace A 4.04 - vertikální 170m-- šatna 2.01 - bufet 2.01 - bufet 4.02 - knihovní 4.02 informace - knihovní informace 1.04 1.04 - šatna 1.07 - vertikální 1.07komunikace - vertikální Bkomunikace B 2.04 - úklid 2.04 - úklid 4.05 - úklid 4.05 - úklid 2.02 - zázemí2.02 bufetu - zázemí bufetu 4.03 - sklad 4.03 knih - sklad knih 1.05 - sklad 1.05 zboží- sklad zboží 4.06 - galerie4.06 - galerie 1.08 -2 informační 1.08 centrum - informační centrum 2.05 - galerie2.05 - galerie 1.06 - obchod 1.06 - obchod 2.03 - vertikální 2.03komunikace - vertikální A komunikace A 4.04 - vertikální 4.04komunikace - vertikální A komunikace A 170m 4.07komunikace - vertikální Bkomunikace B 1.09 - kancelář 1.09 - kancelář 2.06 - vertikální 2.06komunikace - vertikální Bkomunikace B 4.07 - vertikální 4.05 - úklid 4.05 - úklid 1.07 - vertikální 1.07komunikace - vertikální Bkomunikace B 2.04 - úklid 2.04 - úklid 1.10 - trafika1.10 - trafika 4.08 - úložný4.08 prostor - úložný prostor 2.05 - galerie 2.05 - galerie 4.06 - galerie 4.06 - galerie 1.08 -2informační 1.08 centrum - informační centrum 1.11 zásobování 1.11 - zásobování 3.01 - hala 3.01 - hala 190m-- kancelář 1.09 1.09 - kancelář 2.06 - vertikální 2.06komunikace - vertikální Bkomunikace B 4.07 - vertikální 4.07komunikace - vertikální Bkomunikace B 3.02 - promítací 3.02učebna - promítací učebna 5.01 - studovna 5.01 - studovna 1.12 - zásobovací 1.12 - zásobovací chodba chodba 4.08 - úložný4.08 prostor - úložný prostor 1.10 - trafika1.10 - trafika 1.13 -2 foyer velkého 1.13 - foyer sálu velkého sálu 3.03 - učebna 3.03 - učebna 5.02 - občerstvení 5.02 - občerstvení 3.01 - hala 3.01 - hala 1.11 - zásobování 1.11 - zásobování 190m 1.12 - zásobovací 1.12 - zásobovací chodba chodba 3.02 - promítací 3.02učebna - promítací učebna 5.01 - studovna 5.01 - studovna 3.03 - učebna 3.03 - učebna 5.02 - občerstvení 5.02 - občerstvení 1.13 - foyer 1.13 velkého - foyer sáluvelkého sálu 0.15 - strojovna 0.15TZB - strojovna TZB 4. NP 0.16 - garáže 0.16 - garáže

východní pohled

170m2 170m2 190m2 190m2

POHLED SEVERNÍ

2. NP

2. NP

2. NP

2. NP

5. NP

5. NP

5.03 - vertikání 5.03 komunikace - vertikání Akomunikace A 5. NP 5. NP 5.04 - sklad 5.04 - sklad PŘÍČNÝ ŘEZ BUDOVOU B 5.06 - úklid 5.06 - úklid 5.03 - vertikání 5.03 komunikace - vertikání A komunikace A 5.07 - venkovní 5.07teresa - venkovní teresa 5.04 - sklad 5.04 - sklad 5.06 - úklid 5.06 - úklid 6.01 - kavárna 6.01 - kavárna 5.07 - venkovní 5.07teresa - venkovní teresa 6.02 - venkovní 6.02terasa - venkovní terasa 6.03 - vertikální 6.03komunikace - vertikální Akomunikace A 6.01 - kavárna 6.01 - kavárna 6.04 - zázemí6.04 kavárny - zázemí kavárny 6.02 - venkovní 6.02terasa - venkovní terasa 6.03 - vertikální 6.03komunikace - vertikální A komunikace A 6.04 - zázemí6.04 kavárny - zázemí kavárny

0

4

8

Provozně je stavba řešena jako dva celky. Jeden slouží pro prezentaci studentů a jejich práce veřejnosti. Druhý celek slouží přímo potřebám studentů k výuce, studiu i zájmovým činnostem.

PODÉLNÝ ŘEZ BUDOVAMI A, B POHLED JIŽNÍ

16

PŘÍČNÝ ŘEZ BUDOVOU B POHLED VÝCHODNÍ

25


Studentský dům s galerií


27


Zastřešení nádraží Hostivař


zastřešení Ná draží praha hostivař

konstrukční atelier | FSv ČVUT | 2014

Projekt zastřešení nádraží v Hostivaři řeší zastřešení nových nástupišť budovaných v rámci dostavby železničního koridoru svazbou na plánovaný rozvoj území. Nový návrh se už svou vyvýšenou polohou stává dominantou území. Nesnaží se tedy ještě gradovat svou formou. Cílem bylo zapojit nádraží přirozeně do veřejného prostoru a vytvořit nové centrum. Vytváří příjemné prostředí spojující dva hlavní prostory - přehledná nástupiště a uvolněný komerční a relaxační prostor. Průsvitná foliová střecha spolu s průvlaky a šikmými sloupy tvoří abstrahovanou metaforu lesa. V odstřiženém rohu se konstrukce přechází ve skutečné stromy v parteru. Umělé osvětlení je řešeno reflektory připevněnými na nosnících. Doplňkové osvětlení tvoří liniová zářivková svítidla kopírující spodní hranu nosníků a vytváří tak nezaměnitelný efekt.

Zatřešený prostor pro umístění prodejních buněk, trhů, kavárny.

Centrální prostor nádraží s odbavovacím prostorem a pobytovým schodištěm Relaxační parter nádraží vázaný na přestup na MHD

Celý prostor zastřešuje desková průsvitná střecha Šikmé sloupy okazují na dynamiku provozu nádraží Sloupy volně přecházejí do parteru v podobě osvětlení

29


Zastřešení nádraží Hostivař


1. NP

K O NS TR UK C E

11000 15650

15650

15650

15650

15650

15650

15650

8450 8450 8450 51000

8450 8450

A

S

B

A

S

B

A

BUS

B 0

ŘEZ A-A

BUS

S2

4

9,200 8,000

0

2

4

8

8

0

1. PP

4,000

A

16

4

8

A

16

B

16 0.1

± 0,000

B

8450

A

0.2 0.3

B

Konstrukce zastřešení se skládá z ocelových kruhových sloupů, které nesou prolamované nosníky Novig. Nosníky jsou na hlavice sloupů připevněny šroubovými spoji. Na nosnících je upevněný spádovaný systém odvodnění nesený U profilem na němž jsou uloženy vzduchové polštáře ETFE. ETFE polštáře byly zvoleny v bílé průsvitné barvě, která zajistí ztlumení slunečních paprsků. Prolamované nosníky jsou opláštěny plechovými panely, které umožňují snadné sejmutí. Prostor pod opláštěním nosníků je využit k vedení trubek pneumatického K+R systému. Na spodní straně nosníku jsou přišroubována svítidla liniového osvětlení. Svody dešťové vody jsou vedeny vnitřkem sloupů.

0.5

- 0,850

0.4 NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ

0

2

4

0.6

8

16

průsvitná ETFE folie

ŘEZOPOHLED B-B 9,200 8,000

ocelový rošt

A

± 0,000

- 4,800

- 0,850

potištěná stínicí ETFE

31


Bytový dům Košická


SITUACE

TYPICKÉ PODLAŽÍ

B Y TO V Ý D Ů M K O Š I C K Á obytná stavba | FSv ČVUT | 2011

Parcela určená ke stavbě bytového domu se nachází v Praze 10 v ulici Košická. Ta tvoří pomyslné rozhraní mezi historickou zástavbou Vinohrad a modernější vršovickou zástavbou. V její bezprostřední blízkosti jsou Havlíčkovy sady.

STŘEŠNÍ BYT

Koncept stavby vychází ze snahy odklonit výhled z oken více do ulice, a zároveň zlepšit denní osvětlení severní fasády. Zadní část přirozeně doplňuje a spojuje okolní domy. Velkými okny se otevírá do zahrady, což ale díky protilehlému svahu zahrady, který stoupá až do úrovně 4. nadzemního podlaží, neubírá v bytech soukromí. Velká francouzská okna provzdušňují a propojují obytný prostor s vnější zelení a nahrazují funkci balkonu, který se často stává pouze skladištěm nepotřebných věcí. Okna jsou ještě vybavena vertikálním stínícím systémem, který ve složené poloze vytváří na fasádě pravidelný střídavý rastr. Nejvyšší podlaží je ustoupeno, a přímo tak navazuje na sousední bytový dům. Zároveň toto řešení sleduje sklon sedlové střechy druhého sousedního objektu. Ustoupení nejvyššího patra do druhého plánu vytvořilo prostor dvou teras, které umožňují rozšířit životní prostor do exteriéru a přenést tam některé aktivity. 33


Bytový dům Košická


35


Smuteční síň - Praha Řepy


S MUTEČNÍ S ÍŇ - P R A H A Ř EP Y

studentská soutěž | MÚ Praha Řepy | 2012 zpracováno s kolektivem Prostora - Peřestý, Raab, Šembera

37


POHLED ZÁPADNÍ

ŘEZ B-B

POHLED JIŽNÍ

ŘEZ A-A

Smuteční síň - Praha Řepy


PŮDORYS 1NP

I D EA Návrh je koncipován jako dvě hmoty a je členěn na tři prostory, které se vzájemně prolínají. Větší hmota vychází svým tvarem z tradiční architektury. Zvolený pohledový materiál, jímž je hrubě opracovaný kámen, vzbuzuje dojem nadnesenosti nad čas. Kamenné obvodové stěny hlavního prostoru jsou plné a osvětlují je venkovním přirozeným světlem pouze svislé prosklené pruhy ze samonosných skleněných tvárnic. Propouští přirozené světlo do prostoru kolem rakve. Čelní stěna stavby je prosklena a její členění naznačuje kříž. Transparentní stěna plynule provazuje vnitřní prostor vestibulu s exteriérem a navazuje na osu hřbitova. Menší hmota je naopak vyvedena v hřejivém dřevěném obkladu. Použití přírodních materiálů umožňuje stavbě smířlivě splynout s okolním světem. Hmoty mezi sebou svírají úhel 45 stupňů a zařezávají se do sebe. Tím se v interiéru hlavní hmoty odděluje vestibul od smuteční síně. Vzníká tak zúžení, kterým prochází smuteční hosté z vestibulu přímo do síně. V tomto zúžení jsou zabudované otočné dveře, které se otáčí kolem středové osy a otvírají tak průhled od vstupu přímo na podstavec s rakví.

39


Studie variabilnĂ­ho sezenĂ­


S tudie variabilního sezení 02 / 2013

Swing chair je koncept víceúčelového křesílka navrženého pro interier i exterier. Jeho kouzlo spočívá v lehkosti a jednoduchosti formy. Tvary byly formovány tak, aby působily vzdušně a zároveň umožňovali použití křesla ve dvou polohách. V základní poloze je nízkým pohodlným křeslem. Při otočení vrchní částí dolů získáte vyšší vzpřímené sezení. Kovová konstrukce křesla je rozložitelná, takže křeslo lze uložit v podobě dvou rámů a sady tyčí. Opěrky křesla jsou opláštěny na dotyk příjemným dřevem a jako sedák slouží napnutá látka, která pohodlně kopíruje tělo.

180°

vyšší vzpřímená poloha

nízká pohodlná poloha

41


Řešení centra Kralup nas Vltavou


Ř E Š ENÍ CENTR A KR A L UP NA D V LTAV O U

FSv ČVUT | 2013 | Oceněno diplomem žlutá karta Spoluautoři: Marek Raab, Helena Lihanová

Stávající zástavba v centru Kralup nad Vltavou s průmyslovým areálem. Centrum je nejasné, těžko uchopitelné.

V území je odstraněna zástavba převážně neplánovitých přístavků, ale i kompozičně nevhodných objektů.

Navržená zástavba respektuje podélnou orientraci objektů průmyslového areálu a podporuje systém menších veřejných prostranství.

Vzniklé prostory byly doplněny o městskou zeleň v místech jejich propojení a v prostoru mezi původními průmyslovými objekty vzniká centrální park.

Hlavní prostor náměstí je zřízen okolo kostela u nově vzniklé občanské vybavenosti a divadla. Jeho volná plocha umožňuje konání trhů a podobných akcí.

Dále vznikly 4 menší prostory sdružující podobné funkce. Díky své menší velikosti získávají příjemné lidské měřítko.

Je redukována automobilová doprava v centru města. Veřejnému protoru bylo uleveno zřízením podzemních parkovišť.

Systém náměstí podporuje pěší průchodnost celku v hlavních směrech a zároveň jasně definuje prostory.

43


UrbanistickĂĄ studie - KarlĂ­n Maniny


KA R L ÍN MA NINY - zá padní čá st

urbanistická soutěž | FSv ČVUT | 2013 | oceněno diplomem žlutá karta

Koncepce území klade důraz na kontext a historii. V odkazu na původní koryto Vltavy byly vybudovány vodní kanály a tím vznikla soustava tří ostrovů. Struktury vychází z přilehlé karlínské zástavby a přirozeně tak zapadají. Provázanost se stávající zástavbou je dosažena také použitím průhledových os na blízké i vzdálené dominanty. Struktura je utvářena pěšími bulváry, které jsou doplněné o veřejné prostory. Veřejné prostory se váží na výrazné prvky v území, které jsou často industriálního charakteru a projdou konverzí na objekty občanské či komerční vybavenosti. Hlavní kompoziční osa souběžná s hlavními třídami vedoucí podél nového kanálu je orientována na kotelnu bývalé Rustonky. Druhá hlavní osa která v širším kontextu spojuje vznikající čtvrť Docks v Libeňských docích, navrženou obytnou čtvrť na ostrově, kulturní centrum u laguny a obchodní centrum u tramvajové zastávky Urxova v dalekém průhledu směřuje na Vítkovský památník. Třetí osa sleduje stávající městskou třídu s tramvajovou linkou. Kompozici doplňuje osa sledující trasu dnes zrušené železniční trati. Spojuje nově vzniklé veřejné prostory u bývalého nádraží a u fabriky. Byla podpořena průhledová osa na výraznou budovu základní školy. Dominantní objekt vojenského archivu s rozsáhlým parkem byl doplněn o protipól na druhém konci parku v podobě koncertní síně u vzniklé laguny. Výšková hladina říms objektů se svažuje směrem k řece a je doplněna o několik výškových dominant na nárožích diagonálních ulic. Systém kanálů kopíruje hranici zátopového území a nabízí rozmanité prostory. Jeden z kanálů prostupuje hlouběji do obytné zástavby ve stopě původního koryta řeky. V centrální části vytváří kanály klidnou lagunu. V kanálech je soustava přístavišť. Jedno z nich přiléhá k horní části řeky nad spadištěm. Druhé je umístěno v centrální laguně a umožní kotvení i větších lodí. Třetí přístaviště je v kanálu cháněném protipovodňovými vraty. 45


1. E TAPA VÝS TAVBY Relaxační centrum administrativního komplexu s propojením k vodě

Přístaviště nad jezem Pobřežní obytná zástavba Pěší lávka do Holešovic přes ostrov Štvanice

2. E TAPA

Konverze bývalého nádraží na objekty občanské a komerční vybavenosti Pobřežní obytná zástavba Letní scéna na hladině kanálu Sportovní hřiště Dětské hřiště

3. E TAPA Administrativní komplex Obytná zástavba Relaxační zeleň Administrativní budova - akustická bariéra Nábřežní promenáda Plánovaný silniční most do Holešovic

Urbanistická studie - Karlín Maniny

E T APIZACE


4. ETAPA

E T APIZACE

Konverze nevhodně využívaných skladišť na obchodní centrum Obytná zástavba Vyrovnávací kaskáda

5. ETAPA Stávající městská třída Administrativní budovy podél sběrné komunikace Obytná zástavba u vodního kanálu a u Kaizlových sadů Přístaviště pod jezem Laguna

6. ETAPA Vojenský archiv - Invalidovna Městský park Kulturní centrum - koncertní síň Protipovodňová vrata Pobytové schody

47


Vstupní haly ByTy Malešice


ByTy MA L EŠ ICE

soutěž | SIDI PRAGUE s.r.o. | 2012 | oceněno prvním místem zpracováno s kolektivem Prostora - Peřestý, Raab, Šembera

Tak jako projekt ByTy Malešice vytvoří rovnováhu mezi tepem velkoměsta a klidem přírody, tak i náš návrh vstupních hal pro tento projekt vychází z myšlenky plynulého spojení města s přírodou. Této idey se drží i materiálové řešení. Na vybraných stěnách je použita cementová stěrka imitující pohledový beton s otisky dřevěného bednění. Tento prvek díky spojení organické textury a masivního betonu vytváří pomyslný most mezi člověkem vytvořeným řádem města a zdánlivým chaosem přírody. Podlahu pokrývá z požárních důvodů imitovaná dřevěná podlaha z keramického materiálu Techlam. Podlaha navozuje hřejivý pocit a členěním přímo navazuje na betonové stěny. Pomyslné nebe nad hlavou, nikde nekončící prostor, vytváří strop, s podhledem z mléčného skla, celoplošně podsvícený LED pásky, vytvářející tak nepřímé osvětlení prostoru. Celek doplňují živé rostliny a celá řada detailů. Jednotícím prvkem všech vstupních hal je východní panorama komplexu ze stejného materiálu, jako podhled stropu. V každém objektu je v panoramatu podsvícen objekt, ve kterém se hala nachází, pro usnadnění orientace. 49


Restaurace Masarykovy koleje - Praha Dejvice


Masarykova akademick á restaurace

PŮDORYS

atelier interieru | FSv ČVUT | 2014

A

S

B

A

0

2

4

8

B

16

A A

8

A

S

B

B

B

A

16

0

A

S

řez B-B

B

A

ŘEZ B-B

0

2

4

8

16

B

2

4

8

16

B

Zvolené řešení zachovává původní koncepci volného vzdušného prostoru a propojuje ji s novými požadavky na akustiku, světelnou pohodu a zintimnění prostoru. Použité tvarosloví se odvolává na železobetonový skelet s náběhy a rozvíjí ho v abstraktní kompozici čímž vymaňuje prostor z jeho řádovosti a symetrie. Hlavní prostor je pojat jako volná plocha svou barvou distancovaná od decentně začištěné původní konstrukce. Na této “nové” ploše je rozvinuta kompoziční hra členících příček, které lokálně zmenšují měřítko prostoru. Stoly jsou vodorovným ekvivalentem členících desek. Toho je docíleno “neviditelnou” podnoží ze skleněných desek ve stylu stolů Lago - Air. Sestavu doplňují dřevěné židle Lago logica. Osvětlení hlavního prostoru je zajištěno LED tyčemi zavěšenými v prostoru na ocelových lankách. Nad stoly jsou pnuty akusticky pohltivé membrány, které zároveň pocitově snižují prostor. Jejich kompozice vychází od baru v čele prostoru a stoupá směrem ke vstupu. Boční nízké lodě restaurace jsou řešeny jako samostatné boxy vymezené sloupy skleletu. Box je sestaven z polstrovaných lavic vlastního návrhu, které pokračují v uplatnění zvoleného polygonálního tvarosloví. Sezení je doplněno barevnými polštáři v zemitých tónech. Osvětlení zajišťují desková LED svítidla Philips zabudovaná v původních stropních kazetách. Střídmá barevnost odolává času s použitím barevných akcentů na prvcích, které lze snadno obměnit dle aktuálních trendů. 51


jan Ĺ em b era | 7 3 9 7 2 7 8 7 3 | j e n da.se mbe r a@ gmail .c o m | w w w .pr o st ora. cz

Jan Šembera - portfolio 2014  

portfolio architektonické tvorby

Jan Šembera - portfolio 2014  

portfolio architektonické tvorby

Advertisement