Årsrapport 2021 - Økonomi- og gældsrådgivning

Page 1

Årsrapport 2021

Økonomi- og gældsrådgivningen ved Selvhjælp Randers

1


Indhold Indledning ................................................................................................................................................... 3 De frivillige .................................................................................................................................................. 3 Borgere........................................................................................................................................................ 3 Oplæg .......................................................................................................................................................... 9 Resultat af evalueringer ............................................................................................................................... 9 Ludomani-indsats .......................................................................................................................................10 Vidensfunktionen .......................................................................................................................................10 Konklusion ..................................................................................................................................................10 Udblik til 2022 ............................................................................................................................................11

2


Indledning 2021 begyndte i coronaens tegn. Nedlukninger besværliggjorde arbejdet og det blev nødvendigt at indføre online økonomi- og gældsrådgivning. Samtidig blev der oprettet en telefonrådgivning, hvor to frivillige skiftedes til at tage telefonen et par timer en gang om ugen. Projektleder Karina Bach Laursen opsagde sin stilling og i stedet blev Sonja Björg Gudnadottir ansat som projektleder for Økonomi- og gældsrådgivningen pr. 1. maj 2021. I foråret 2021 var der en del udskiftning i frivillige, bl.a. pga. nye jobs og flytning til en anden del af landet. Telefonrådgivningen blev ikke benyttet efter at der blev åbnet op for fremmøde igen, og blev derfor lukket ned som et tilbud med faste tider og frivillige. Det er dog stadig muligt at få telefonrådgivning, enten ved projektleder eller, efter aftale, med en af de frivillige.

De frivillige I 2021 har der i alt været tilknyttet 12 frivillige til Økonomi- og gældsrådgivningen. Det er 12 frivillige med forskellig faglig baggrund og forskellige kompetencer, der dækker alle områder af Økonomi- og gældsrådgivningen. Der har i 2021 været tilknyttet tre jurister, to revisorer, en revisorassistent, to erhvervsøkonomer, en bankrådgiver og en cand.merc. De sidste to har anden uddannelsesbaggrund og er frivillige i Økonomi- og gældsrådgivningens indsats for ludomaner, som vil blive afdækket længere nede. Der har som tidligere nævnt været en del udskiftning af frivillige i 2021. Ved udgangen af 2021 var der 7 aktive frivillige, fem økonomi- og gældsrådgivere og to i ludomaniindsatsen.

Borgere I 2021 har der været 101 henvendelser til Økonomi- og gældsrådgivningen. Heraf har 23 været telefonrådgivninger og 78 været til forsamtale og modtaget økonomi- og gældsrådgivning ved en frivillig rådgiver. Nogle har været til en enkelt rådgivning, hvor der har været fokus på budgetlægning og hverdagsøkonomi, mens andre har været igennem længere forløb. Dette er typisk dem, der har stor gæld og skal hjælpes videre med en plan for afvikling af den og i en del tilfælde hjælpes til at forberede en ansøgning om gældssanering. Størstedelen af henvendelserne kommer via mestringsvejledere og mentorer i Randers Kommune, både i lokalpsykiatrien, handicap, hjernecenter og jobcenter. En del borgere kommer også til forsamtale og ofte rådgivning sammen med en mestringsvejleder eller mentor. Borgere, der henvender sig selv, har endvidere ofte hørt om tilbuddet hos en sagsbehandler eller andre kontaktpersoner i det kommunale. Andre har set opslag på facebook eller et andet sted. Den sidste gruppe er borgere, der i forvejen deltager i en gruppe eller samtaleforløb i Selvhjælp Randers. Vi har overblik over stamdata for 82 borgere i 2021, der giver et indblik i, hvem der søger vejledning hos Økonomi- og gældsrådgivningen.

3


Der er nogenlunde lige mange kvinder og mænd, hhv. 40 og 42 (jf. tabel 1), og vi har henvendelser fra alle postnumre i Randers Kommune, med en lille overrepræsentation af oplandet nordøst for Randers By (jf. tabel 2).

Tabel 1

Tabel 2

4


Aldersfordelingen viser at vi ikke har ret mange henvendelser fra den yngste målgruppe, som er de helt unge under 20 år, men at det ellers er spredt godt over aldersgrupperne med en lille overvægt af aldersgruppen 41-50 år (jf. tabel 3).

Tabel 3

Langt de fleste, der søger økonomi- og gældsrådgivning hos Selvhjælp Randers, er danske statsborgere, men der er en tendens til flere henvendelser fra personer med opholdstilladelser som flygtninge (jf. tabel 4).

Tabel 4

Vi ser at der er en overvægt af enlige, der henvender sig til økonomi- og gældsrådgivningen (jf. tabel 5) og at over halvdelen ikke har børn under 18 år (jf. tabel 6).

5


Tabel 5

Tabel 6

Langt størstedelen af henvendelserne kommer fra borgere, der bor til leje, da kun 20 % bor i ejerbolig eller ved forældre (jf. tabel 7). Imidlertid er det ikke mange, der har modtaget rykkere for huslejen indenfor det sidste år (jf. tabel 8). Dette kan have sammenhæng med de indsatser, både RandersBolig og Randers Kommunes boligsociale enhed, udfører i forhold til udsættelsestruede borgere, og viser at vores indsats i høj grad supplerer disse indsatser.

6


Tabel 7

Tabel 8

Hvad angår uddannelsesniveau, er det erhvervsuddannelserne, der er er dominerende i statistikken, mens der også er et højt antal borgere, der udelukkende har grundskole, som højst afsluttede uddannelse (jf. tabel 9)

7


Tabel 9

Borgerne, der søger vejledning hos Økonomi- og gældsrådgivningen ved Selvhjælp Randers, har lave indkomster. 22 % er førtidspensionister og andre 22 % er lønmodtagere, hvor en stor del er i fleksjob. 14,6 % har været på sygedagpenge ved henvendelsen og 13,4 % på ressourceforløbsydelse. En del af henvendelserne drejer sig om at man skal overgå fra sygedagpenge til den lavere ressourceforløbsydelse og at man derfor har brug for en gennemgang af hverdagsøkonomien for at få det til at hænge sammen. Man kan se af tabel 11 af henvendelserne drejer sig primært om denne mangel af overblik over egen økonomi og om problemer med gæld.

Tabel 10

8


Tabel 11

Oplæg Forebyggende oplysning og undervisning er en del af indsatsen i Økonomi- og gældsrådgivningen i Selvhjælp Randers. Coronapandemien har besværliggjort dette arbejde, men der er dog lykkedes at komme ud til i alt 110 personer. Nogle planlagte oplæg blev aflyst, bl.a. et oplæg med gode råd til nye på lejemarkedet. Der blev afholdt et oplæg med titlen Bliv direktør i eget liv, hvor 11 deltog. Økonomi- og gældsrådgivningen har endvidere holdt oplæg for eleverne på PTU (Parat til uddannelse) på Tradium og for InnerWheel.

Resultat af evalueringer Der bliver evalueret på økonomi- og gældsrådgivningerne løbende. Undervejs i forløbet ved statusevalueringer og når forløbet afsluttes ved en slutevaluering, hvor både borger og rådgiver svarer på et spørgeskema. Besvarelserne viser en overvejende tilfredshed med tilbuddet blandt borgerne. 84,7 % svarer at de i høj grad eller meget høj grad har fået rådgivning om det de forventede og alle respondenter svarer at de har fået mere overblik over deres økonomi. 69,2 % svarer at de i høj grad eller meget høj grad og 30,8 % i nogen grad er motiveret til at tage styring over deres økonomiske situation. Herunder kan der ses citater fra evalueringen: ”Jeg fik meget hurtigt svar og hjælp på spørgsmål og på min situation, hvilket jeg ellers har haft svært ved at få styr på og hjælp til.” ”Da mit problem stadigvæk kun lige er kommet under jeres vinger, er det slet ikke løst og jeg har derfor ikke overblikket over hverken udfaldet, eller økonomi. Men jeg tror det kommer snart.”

9


”Meget glad og lettet, det har været et meget bedre forløb end jeg havde turdet at håbe på.”

Ludomani-indsats I 2021 blev der fundet en frivillig til at lede en gruppe for spilafhængige/ludomaner. Der blev annonceret start og tre deltagere meldte sig klar til gruppestart. Efter sommerferien 2021 var der planlagt at lave et nyt forløb, men denne gang meldte der sig kun en enkelt deltager på banen. Gruppeforløbet blev lavet om til et samtaleforløb og er fortsat som sådan. Efterfølgende meldte en ny frivillig sig på banen og der blev startet et samtaleforløb mere. Deltagerne i ludomaniindsatsen får også tilbudt økonomi- og gældsrådgivning og kombinationen af dette har vist sig at være nyttig for deltagerne.

Vidensfunktionen Som en del af puljen for økonomi- og gældsrådgivning hos Socialstyrelsen blev der oprettet en såkaldt vidensfunktion, Den Nationale Vidensfunktion for frivillige og uvildige økonomi- og gældsrådgivninger. De 15 organisationer, der har modtaget midler fra puljen, er alle medlemmer af vidensfunktionen. Det er vidensfunktionen, der er afsender af den kvalitetsmodel, der ligger til grund for Økonomi- og gældsrådgivningen ved Selvhjælp Randers. Vidensfunktionen fungerer som en forening med valgt bestyrelse og har to medarbejdere, en fuldtids konsulent og en studentermedhjælper, ansat i sekretariatet, som huses af Forbrugerrådet Tænk. Projektleder har i 2021 deltaget i Vidensfunktionens forskellige arrangementer. En workshop om videreudvikling af kvalitetsmodellen, temadag om gæld og generalforsamling. Vidensfunktionen medlemmer deler erfaringer og inviterer hinanden til forskellige arrangementer. De frivillige i Økonomi- og gældsrådgivningen ved Selvhjælp Randers har i 2021 deltaget i et webinar om manglende kreditvurdering og i en temaaften hos KFUM´s Sociale Arbejde om gældssanering.

Konklusion Trods de udfordringer coronapandemien, medarbejderskift og udskiftning af frivillige har medført, opfylder Økonomi- og gældsrådgivningen alle mål og krav, der stilles fra Socialstyrelsen. Søgningen til rådgivningen viser at der er behov for et tilbud om gratis økonomi- og gældsrådgivning i Randers Kommune, der supplerer de rådgivninger, der ellers findes på området. I Selvhjælp Randers er der fokus på det hele menneske og derfor kan økonomi- og gældsrådgivningen suppleres med andre tilbud, som individuelle samtaleforløb og forskellige gruppeforløb, ikke blot i forhold til ludomani og spilproblemer, men på de fleste områder. Omvendt kan deltagere i forløb hos Selvhjælp Randers også få hjælp til overblik over økonomi og gæld – dette har f.eks. vist sig at være tilfældet med flere deltagere i forløb vedrørende skilsmisse.

10


Udblik til 2022 I 2022 vil vi i Økonomi- og gældsrådgivningen have fokus på rekruttering af flere frivillige til indsatsen. Her vil vi især have fokus på frivillige med juridisk baggrund. Vi vil også gerne være endnu mere synlige som et tilbud til borgerne i Randers Kommune, både i forhold til økonomi- og gældsrådgivning og indsats for ludomaner og pårørende. Vi vil gerne ud at holde oplæg og forebyggende undervisning på uddannelsesinstitutioner om hverdagsøkonomi og gæld, men også om ludomani, som opleves som værende et stigende problem blandt både unge og ældre. I samarbejde med RandersBolig vil vi tage initiativ til et netværk for økonomiske rådgivninger i Randers Kommune. Her vil fokus være på erfaringsudveksling. I forhold til Vidensfunktionen er det blevet besluttet at medlemmerne af vidensfunktionen skal akkrediteres ved RådgivningsDanmark. Arbejdet med dette forventes at blive påbegyndt i slutningen af 2022. Vi deltager aktivt i Vidensfunktionens arbejde for udvikling af fælles undervisningsmateriale til de frivillige økonomi- og gældsrådgivere og håbet er at der er noget klart midt på året. Vores håb for 2022 er fortsat at kunne yde kvalificeret rådgivning omkring økonomi- og gæld til borgere fra hele Randers Kommune.

11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.