Årsrapport for Økonomi og gældsrådgivning ved Selvhjælp Randers 2020

Page 1

Årsrapport for Økonomi & gældsrådgivning v. Selvhjælp Randers 2020


Indholdsfortegnelse Økonomi og gældsrådgivning en del af en helhedsindsats ved Selvhjælp Randers Side 3 Det første år med Økonomi og gældsrådgivning

Side 3

De frivillige Side 5 Opstart af rådgivning og forberedelse til gruppeforløb for borgere med Spilleafhængighed Antal borgere i projektet i 2020 Antal forsamtaler

Side 7

Side 8

Side 8

Opdelt på køn:

Side 9

Type af rådgivning der bliver forespurgt Side 9 Kendskab til vores tilbud om Økonomi og gældsrådgivning, samt gruppe for spilleafhængige Side 10 Antal af forløb

Side 11

Antal borgere ved afholdte oplæg i 2020 Side 11 Oplæg ved Selvhjælp Randers Oplæg til virksomheder

Side 11 Side 12

Oplæg til uddannelsessteder Side 13 Økonomi og gældsrådgivning i 2020

Side 13

Stamdataskema Side 14 Konklusion Side 16 Status evalueringer

Side 17

Konklusion Side 19 Evaluering når borgere kommer sidste gang

Side 20

Konklusion Side 23 Evalueringsskema til rådgiverne

Side 24

Konklusion Side 26 Grupper for borgere med Spilleafhængige Samlet konklusion

Side 28

Side 27


Økonomi og gældsrådgivning en del af en helhedsindsats ved Selvhjælp Randers Da vi i marts måned i 2020 søgte midlerne fra Socialstyrelsen til Økonomi og gældsrådgivning, var det med henblik på en helhedsindsats for brugerne ved Selvhjælp Randers. Og vi er meget stolte af at Socialstyrelsen så det samme som os og bevilgede 1.800.000 kr. til vi kunne fører dette ud i livet.

I det forgangne år er vi blevet bekræftet i at vi nu er i stand til at hjælpe det hele menneske. Og vores tilbud om gratis økonomi og gældsrådgivning, går godt i spænd med vores øvrige tilbud. Der er brugere som er startet i økonomisk forløb, som også er begyndt i andre tilbud ved Selvhjælp Randers.

Borgerne går fra økonomisk kaos til overblik og overskud til at kunne varetage øvrige aspekter og udfordringer i deres liv. Problemer med gæld kommer sjældent alene, og i rådgivningen møder vi psykisk sårbare, udsatte familier, enlige mødre, ensomme unge og ældre.

De har alle det tilfælles, at de ikke føler de har andre steder at søge hjælp eller rådgivning, og det er kun i den frivillige økonomi- og gældsrådgivning, de kan få hjælp af helt uvildige rådgivere, der møder dem der hvor de er i livet.

Vi håber på at kunne være med til at forebygge at mennesker bliver fanget i en gældsspiral som er så alt ødelæggende for mange aspekter i livet. Vi deler også vores erfaringer via Vidensfunktionen som er blevet etableret her i 2020 hvor alle organisation der har fået bevilget penge fra Socialstyrelsen er medlem af.


Det første år med Økonomi og gældsrådgivning Vores første år med Økonomi og gældsrådgivning er gået bedre end forventet og det er også set i lyset af vi er startet op i en tid med COVID 19, som har medført perioder med nedlukning for fysisk rådgivning. Det har udfordret os på mange måder. Og vi har være presset til at knække udfordringerne ved at tilbyde online forløb i de perioder. Men det er lykkes og borgerne har taget godt i mod det. Men ingen tvivl om at fysisk rådgivning er klart det der har fungeret bedst, da der bare er meget dokumentdeling og visning af netbank, e-Boks osv. Vi har oplevet en meget stabil fremgang i rådgivninger med borgere i 2020.


De frivillige rådgivere ved Selvhjælp Randers Vi kom i gang i august 2020 med at ansætte projektleder og skaffe frivillige. Vi har i 2020 i gennemsnit har 8 frivillige inde og alle med baggrunde indenfor, Jura, Økonomi og Bankrådgivere. Nogle har været studerende på sidste års, nyuddannet eller erfaren i deres faglige kompetencer. Alle har været på kursus, hvor projektet er blevet grundig fremlagt og de har fået redskaber de kunne bruge til rådgivningerne, samt lært Selvhjælp Randers at kende både i forhold til øvrige ting vi tilbyder men også vores værdier. Alle rådgivere er der blevet indhentet børne og straffeattest på. De frivillige har arbejdet i faste teams med faste vagter. De har været gode til at bruge hinanden faglige viden og sparret med hinanden om konkrete emner de har haft med en borger. De frivillige har alle fået en Selvhjælp Randers e-mail adresse de skriver ud fra, når de henvender sig til kreditorer og andre instanser for borgerne. Vi har oprettet et sikret drev hvor de frivillige kan ligge deres noter og andre dokumenter de har modtaget af borgeren. De frivillige bruger i gennemsnit 2 til 3 timer efter hver rådgivning til at hjælpe borgerne i en eller anden forstand. Det kan være kigge på deres gæld og hjælpe med et overblik, budget, kontakt til kreditorer med mere. Og langt de fleste borgere har de frivillige inde til rådgivning mere end 1 gang. De frivillige kan også være tilknyttet en telefonrådgivning hver mandag fra kl. 17.00 – 20.00. I år 2020 har 3 frivillige været tilknyttet den. Vi har ikke i år kunne få en social faglig frivillig til at varetage vores gruppeforløb for Spilleafhængige borgere. Dette håber vi at kunne få i 2021.


De frivillige rådgivere v Selvhjælp Randers Vores frivillige har været med følgende baggrund: •

1 der er Cand. Mer. Jur. uddannet fra Århus Universitet

1 der er på sidste år af Cand. Mer. Jur.

1 Advokatfuldmægt

1 Advokat

1 Finansøkonom

1 Revisorassistent med egen virksomhed

1 Bankrådgiver

Vi søger løbene frivillige. Vi har haft fastet vagter hvor de har været 2 rådgivere af gangen: I lige uger • •

Mandag kl. 10 -12 Torsdag kl. 18.30 – 20.30 I ulige uger:

Tirsdag kl. 10 12


Opstart af rådgivning og forberedelse til gruppeforløb for borgere med spilleafhængighed Efter vi havde fået ansat alle de frivillige, brugte vi megen tid på at komme ud og fortælle om vores tilbud via vores samarbejdspartnere, uddannelsessteder og vi pressemeddelser og SoMe kanaler. Vi fik en enorm opbakning alle steder fra, så vores opstart med rådgivning gik rigtig godt. Vi har brugt megen tid på at sikrer et godt fundament for rådgivningen og den daglige drift af projektet. Lavet gode procedure for evaluering og indsamling af dokumentation. Således dette også afspejler kvalitetsmodellen fra Den Nationale Vidensfunktion og Socialstyrelsen. Vi brugte også tiden på at få lavet kursus materiale for gruppeledere til gruppe for borgere med Spilleafhængighed, samt lave en udførlig manual til gruppeforløbet. Desværre har det endnu ikke været muligt at kunne starte grupper op, grundet COVID- 19, men vi håber meget vi kommer i gang i 2021. Vi har borgere skrevet op til gruppeforløb og vi har haft en del forsamtale med borgere der er Spilleafhængige. Dog har der været nogle som vi har måttet erkende ikke er klar, da de havde et stort misbrug ved siden af. Den 1. oktober havde vi de første 2 Økonomi og gældsrådgivninger. Siden da har vi haft mange borgere inde til forsamtaler og til rådgivninger. Nogen er afsluttet og andre vælger at kører videre. Vi har trods COVID-19 nået vores mål i forhold antal borgere der skulle igennem. Dette beskrives nærmere senere i rapporten.


Antal borgere i projektet i 2020 Vores målsætning i forhold til vores ansøgning til Socialstyrelsen var at nå 70 – 125 borgere. Antal af borgere opgøres således: Vi foretager en nedskrevet registrering hver gang en borgere henvender sig uanset om denne henvises til rådgivning eller ej. Der registreres ved: 1. 2.

Henvendelse Borger kontakt

3. 4.

Rådgivning

Telefonisk rådgivning 5.

Ansigt til ansigt 6.

Forløb

Henvendelse fra borgeren kan være et fysisk fremmøde, telefonisk, pr e-mail eller fysisk møde/oplæg. Antal forsamtaler Vi har fra september til og med december 2020 haft en del forsamtaler. I alt har vi haft 36 borgere inde til forsamtale. Det er i gennemsnit 2,25 samtaler hver uge i de 4 måneder.


Opdelt på køn: Det er flest mænd der har henvendt sig i år 2020. Se diagram nedenfor.

Hovedparten er voksne i alderen 18 +. Ud af de 36 forsamtaler har 3 været i alderen 15 – 18 år. De 3 er enten henvist at Skole eller ungdomsuddannelse Type af rådgivning der bliver forespurgt Typer af rådgivning som borgeren efterspørger til forsamtalen er fordelt på 3 hovedkategorier. Se nedenfor. Størstedelen er hovedsageligt gældsrådgivning hvor det handler om en strategi for gælden, måske gældseftergivelse eller gældssanering.


Kendskab til vores tilbud om Økonomi og gældsrådgivning, samt gruppe for spilleafhængige Hvis man ser på hvor borgeren har kendskab til vores tilbud er det et tæt løb mellem Facebook og Kommunen. At mange bliver henvist at kommunen giver rigtig god mening, da mange af vores samarbejdspartnere er en der af Randers kommune.


Antal af forløb Ud af forsamtaler er her et overblik over hvor mange der skal i gruppeforløb, økonomisk forløb eller der er afsluttet.

Antal borgere ved afholdte oplæg i 2020 I vores optælling af borgere indgår også borgere vi har holdt oplæg for. Disse har vi inddelt i følgende kategorier: 1.

Oplæg ved Selvhjælp Randers

2.

Oplæg til virksomheder

3.

Oplæg på uddannelsessteder

Oplæg ved Selvhjælp Randers Af oplæg ved Selvhjælp Randers har vi kun haft et oplæg inden vi måtte lukke af for COVID19, da vi ikke følte vi kunne overholde de restriktioner der er bliver udleveret. Den ene vi havde var med Marcus Mossalski Nielsen der fortalte om Spilleafhængighed. Her havde vi: 15 deltagere


Oplæg til virksomheder Vi har været ude af huset ved virksomheder og afholdt oplæg om vores projekt Økonomi og gældsrådgivning. Her havde vi: 80 deltagere


Oplæg til uddannelsessteder En del af vores projekt er forebyggende oplysning og undervisning. Så vi har været ude på skolerne lave forebyggende oplæg og fortalt om vores tilbud. Her havde vi: 69 deltagere

Økonomi og gældsrådgivning i 2020 2020 tæller vi kun 3 mdr. med økonomi og gældsrådgivning. Da vi først gik i gang den 1 oktober 2020. På de 3 måneder har vi haft 30 rådgivninger i vores kalender. Disse rådgivning dækker både over borgere der har været der en enkelt gang og dem der har været i et forløb. Vores statistik på disse rådgivninger er ud fra følgende skema, der er udfyldt af borgere og rådgivere: 1.

Stamdataskema (1. gang man har rådgivning)

2.

Status evaluering (udfyldes ved hvert møde)

3.

Evalueringsskema borger (Udfyldes ved sidste rådgivning)

4.

Evalueringsskema rådgiver (Udfyldes ved sidste rådgivning)

Der skal tages forbehold for afvigelser, i forbindelse med skema kan være glemt at blive udfyldt eller borger ikke er vendt retur med skema.


Stamdataskema Stamdataskema bliver udfyldt til det første rådgivningsmøde.

Ser man på deres boligforhold, så er langt de fleste lejere, hvor 3 af dem har fået rykker i forhold til husleje.


Årsagen til henvendelse er hovedsageligt på grund af en stor stiftende gæld.


Konklusion I forhold til køn har vi haft lige mange mænd som kvinder til rådgivning, der er overrepræsenteret i aldersgruppen fra 31 – 40 år (9 stk.), hvoraf 17 stk. ud af de 20 stk. er enlige og hovedparten (de 19 stk.) har dansk statsborgerskab. 6 stk. har børn under 18 år og 14 har ingen børn. Set i forhold til forsamtalerne, var mændene overrepræsenteret med 23 stk. og kvinder 13 stk. Konklusionen er at flere kvinder overholdte aftalen om at komme til selve rådgivningen. De fleste af dem bor til leje, dog en lille del har haft rykkere i forhold til husleje. Grunden for at søge økonomisk hjælp er primært grundet problemer med gæld. Vi ser generelt en stor andel af borgere hvor de kommer og har brug for et gældsoverblik, aftaler med kreditorer og i værste fald gældssanering eller gældseftergivelse.


Status evalueringer Der bliver ved hver rådgivning lavet status evaluering med borgeren, således vi sikrer kvaliteten af rådgivningen. Vores rådgivere har gjort et fantastisk job da vi endnu ikke har haft nogle dårlige evalueringer. Der kan forekomme differencer i forhold til antallet af borgere, rådgivninger og antal status evaluering, da der kan være i nogle rådgivninger man har glemt at udfylde status evaluering eller hvis man er kommet som par er kun et blevet udfyldt per gang.De enkelte statusevalueringsskemaer kan også variere i forhold til om man skal i et et længere rådgivningsforløb eller man blot har brug for et møde. Eks. Så kan det være svært for en borger at svare at de kan overskue deres økonomi efter første gang, hvis det drejer sig om langsigtet og stor gæld eller konkurs osv. Men grundlæggende tilfredse borgere. I alt 25 status evalueringer er det blevet til fra oktober – december 2020 Konklusion Da det er en statusevaluering for hvert møde er der også variationer at udbyttet af mødet. Men overordnede rigtig fine status evaluering, som giver et billede af at borgerne føler sig hørt og bliver klædt på til at selv kunne tage vare på deres økonomi.


Evaluering når borgere kommer sidste gang Når borgeren har sidste rådgivning, så skal både rådgiver og borger udfylde evalueringsskema. Dette er i henhold til Deloitte kvalitetsmodel fra Socialstyrelsen. Skemaet til borgerne ser således ud:

Vi har indtil videre 8 borgere der har afsluttet deres forløb. Nedenfor er statistik for deres forløb


5 af borgerne mener at rådgivningen i meget høj grad har levet op til forventningerne, hvor 3 kun mener det er i nogen grad. Det samme gør sig gældende for spørgsmålet om hvor vidt de føler de har fået overblikket over hvor mange penge de har at leve for hver måned. De fleste føler de har fået et godt overblik.

5 mener i meget høj grad og 3 mener i nogen grad. Vi har også stilet spørgsmålet om hvor klar de var/ motiveret til selv at tage styringen for deres økonomi. Da vi ved Selvhjælp Randers rigtig gerne vil klæde borgerne på til selv på sigt at styre sin økonomi er det en spændende faktor for os.


Til spørgsmålet ” Har rådgivningen øget din lyst til at søge arbejde/uddannelse eller givet dig mere overskud til at håndtere dit nuværende arbejde/uddannelse? ” Kan vi konstatere at dette ikke er relevant i forhold til deres økonomi. Eller i hvert fald ikke været en udfordring. 7 mener det ikke er relevant – kun 1 enkel mener det har gjort en forskel.

Borgerne bliver også spurgt om rådgivningen har ført til en bedre hverdag?


Her må man sige at for de fleste gør det en forskel for deres hverdag. En samlet vurdering fra borgerne er meget positivt.

Konklusion En konklusion på evaluering fra borgerne er at de overordnet har fået det ud af forløbet de gerne ville og det har givet dem et bedre overblik og økonomien, hvor de føler sig motiveret til selv at tage fat på sin økonomi. Dog har det ikke givet nogle store ændringer i forhold til job og uddannelse, men de fleste mener at forløbet i meget høj grad har gjort en positiv forskel på deres hverdag.


Evalueringsskema til rådgiverne Når rådgiverne har afsluttet et forløb med en borger har vi bedt dem om at udfylde et evalueringsskema I forhold til hvor meget ekstern kontakt der har krævet for rådgiverne for at hjælpe borgerne med deres udfordringer.


I forhold til myndighederne har rådgiverne ud af de 8 borgere været i kontakt med myndighederne 4 gange. Dette kan dreje sig om kommunen eller SKAT. I forhold til borgerne selv er blevet henvist har det ikke været relevant at borgerne selv skulle kontakte myndighederne eller måske handler det om borgerne ikke har været stærke nok til selv at kunne tage kontakten.

I forhold til om rådgivere har henvist borgerne til andre gratis tillub ved Selvhjælp Randers, har der været 3 borgere der er blevet henvist til andre tilbud. Dette bekræfter os i at livskrise og økonomi hænger uhjælpelig sammen. Vores rådgivere har hjulpet meget med at være i kontakt med kreditorer for en bedre løsning/betalingsmulighed for borgeren. Her er det hele 7 ud af de 8 der har fået hjælp til dette.


Konklusion I de 8 forløb har vores rådgivere været i kontakt med kommune og SKAT, men ikke rigtig nogle borgere er blevet henvist til selv at kontakte myndighederne. Dette kan handle om at borgeren ikke har været stærk nok, men det kan også handle om at vores rådgivere måske kan give mere slip og få borgeren, hvis de er klar til det, til selv at varetage kontakten. Det er bekræftende at der har været nogle henvisninger til vores øvrige tilbud, da hele projektet for Økonomi og gældsrådgivning er at kunne tilbyde borgeren hele løsninger i deres livskrise. Vores frivilligere rådgivere bruger megen tid på kontakt til kreditorer. Faktisk størstedelen af vores forløb har de frivillige været i kontakt med kreditorer.


Grupper for borgere med Spilleafhængige I 2020 har vi fået 3 borgere skrevet op til en gruppe for borgere med Spilleafhængige. Vi skal op på min. 5 stk. før et forløb kan gå i gang. Og pt er det ikke lykkes os at få fat i en gruppeleder. Den største udfordring har klart været COVID-19. Det har lukket for muligheden at mødes fysisk. De 3 borgere er blevet tilbudt online forløb, men kun 1 har ønsket dette. De andre to havde meget behov for et fysisk gruppeforløb. Så det har ikke været muligt at gennemfører. En anden ting er at det ikke er lykkes os at finde en gruppeleder til gruppen. Her har stillingen været opslået på frivilligjob.dk, graduateland.dk og på VIA Universitys opslagstavle og digitalt. Det er klart det har været en udfordring i forhold til COVID-19, da et sådan et gruppeforløb giver bedst mening fysisk og man som gruppeleder, måske også ser det på den måde.


Samlet konklusion Vi må konkludere i forhold til køn har vi haft lige mange mænd som kvinder til rådgivning, der er overrepræsenteret i aldersgruppen fra 31 – 40 år (9 stk.), hvoraf 17 stk. ud af de 20 stk. er enlige og hovedparten (de 19 stk.) har dansk statsborgerskab. 6 stk. har børn under 18 år og 14 har ingen børn. Set i forhold til forsamtalerne, var mændene overrepræsenteret med 23 stk. og kvinder 13 stk. Konklusionen er at flere kvinder overholdte aftalen om at komme til selve rådgivningen. De fleste af dem bor til leje, dog en lille del har haft rykkere i forhold til husleje. Vi har haft et godt år med oplæg, selvom vi har været lukket ned for kunne lave fysiske oplæg her ved Selvhjælp Randers. Her nåede vi kun det ene oplæg med Marcus Mossalski Nielsen, der fortalte om sin spilleafhængighed. Vi vi tæller alle oplæg med, så nåede vi ud til 164 borgere, hvilket må siges at være en succes. Året 2020 tegnede sig til gældens år, da mange af borgerne søgte hjælp fordi deres gæld var blevet så uoverskueligt. Vi ser generelt en stor andel af borgere hvor de kommer og har brug for et gældsoverblik, aftaler med kreditorer og i værste fald gældssanering eller gældseftergivelse. Mange af borgerne er sociale udsatte som bliver henvist at sagsbehandlere og mestringsvejledere. Ved hver rådgivning skal borgeren udfylde en status evaluering. Da det er en statusevaluering for hvert møde er der også variationer at udbyttet af mødet. Men overordnede rigtig fine status evaluering, som giver et billede af at borgerne føler sig hørt og bliver klædt på til at selv kunne tage vare på deres økonomi. Det er ikke altid at borgeren allerede efter sit første møde føler de har fået overblik over deres økonomi, men at de skal komme 2 eller 3 gange før de har det. Ved det sidste rådgivningsmøde skal både borger og rådgivere evaluere forløbet. For borgernes vedkommende er en konklusion på evaluering fra borgerne er at de overordnet har fået det ud af forløbet de gerne ville og det har givet dem et bedre overblik og økonomien, hvor de føler sig motiveret til selv at tage fat på sin økonomi. Dog har det ikke givet nogle store ændringer i forhold til job og uddannelse, men de fleste mener at forløbet i meget høj grad har gjort en positiv forskel på deres hverdag.


I de 8 forløb har vores rådgivere været i kontakt med kommune og SKAT, men ikke rigtig nogle borgere er blevet henvist til selv at kontakte myndighederne. Dette kan handle om at borgeren ikke har været stærk nok, men det kan også handle om at vores rådgivere måske kan give mere slip og få borgeren, hvis de er klar til det, til selv at varetage kontakten. Nogle af de borgere vi har i forløb med Økonomi og gældsrådgivningen, ville vi også gerne være i stand til at kunne hjælpe med andre forløb ved Selvhjælp Randers hvis de havde behov for det. Det er lykkes må man sige. Der har været flere henvisninger til vores øvrige tilbud, hvor vi har kunnet hjælpe borgeren i deres livskrise. Da problemer med gæld har været de fleste borgeres udfordring, så har vores frivilligere rådgivere brugt megen tid på kontakt til kreditorer. Faktisk størstedelen af vores forløb har de frivillige været i kontakt med kreditorer. Så det giver også de frivillige ekstra arbejde efter rådgivningen. Havde det været almindelig budgetlægning kunne det laves ved selve rådgivningen. Vores formål med projektet er at tilbyde gratis Økonomi og gældsrådgivning, der hjælper socialt udsatte borgere med lav indkomst og gældsproblemer. Og hjælpe borgerne med at skabe ro og overblik over økonomien. Ligeledes at støtte dem i at finde en vej ud af deres økonomiske problemstillinger. Vores formål er at hjælpe disse mennesker til bedre mestring og bedre livskvalitet. Det synes jeg at denne rapport argumentere ret godt for. Vi har nået vores mål af borgere som var 70 – 125 borgere det første år. Vi nåede 236 borgere i 2020. Det må siges at være en succes.