Page 1

Selveje Danmark, Nyhedsbrev nr. 2 – 2013

Nyhedsoversigt Aktuelt Ikke moms på kontingentet Selveje Danmarks næste medlem?

Politisk Tilsynsreformen lander… Inviteret med ved det rundebord

Informationsmøde 3,4 millioner til plejehjemspladser i Kina


Aktuelt Ikke moms på kontingentet På generalforsamlingen blev spørgsmålet om moms på kontingentet taget op. Selveje Danmark har sammen med Deloitte undersøgt spørgsmålet og konklusionen er, at Selveje Danmark som politiske talerør, for de selvejende institutioner og tilbud, ikke er momspligtig. Derfor udsendes nu opkrævning af kontingent uden, at den er tillagt moms. Forudsætningen for, at Selveje Danmark ikke er momspligtig er imidlertid, at de aktiviteter, der regnskabsteknisk er momspligtige, holdes helt adskilt fra de kontingentfinansierede aktiviteter. Det handler primært om afholdelsen af kurser og netværk, aktiviteter der skal pålægges moms, og derfor naturligvis også bliver det. Denne adskillelse skal være tydelig i Selveje Danmarks vedtægter, derfor vil dette blive taget op på generalforsamlingen i efteråret. Kontingentet blev på generalforsamlingen den 6. december 2012 fastsat til kr. 12.000,-

Selveje Danmarks næste medlem? Som Selveje Danmarks formand, Michael Brostrøm sagde til generalforsamlingen i december; så går en bil ikke fra 0 til 100 km/t på ingen tid. Motorkapaciteten er i denne forbindelse alt afgørende for, hvor hurtigt man kommer op i topfart. Selveje Danmark har siden stiftelsen vist sig, at have en motor med stor kapacitet, en kapacitet som udelukkende skyldes Selveje Danmarks medlemmer. Med stor kapacitet hører også store ambitioner, og det er derfor ingen hemmelighed, at jo flere medlemmer Selveje Danmark repræsenterer, jo større er vores motorkapacitet. Flere medlemmer vil styrke vores position og skabe endnu bedre muligheder for netværk og erfaringsudveksling, og dermed bringe os tættere på vores mission om at skabe en koordineret og politisk platform for de selvejende institutioner. Det er vores udgangspunkt, at sammen står vi stærkere. Selveje Danmark opfordrer derfor alle sine medlemmer til at sprede rygtet og eventuelt sende en mail til Jon Krog, hvis I kender selvejende institutioner eller tilbud, som måske også kunne have interesse i at blive medlem af Selveje Danmark. Nye medlemmer er selvfølgelig velkomne til at kontakte os, ellers kontakte vi også gerne dem. Navn og eventuel kontaktperson kan sendes til jkr@selveje.dk.


Politisk Tilsynsreformen lander… Selveje Danmark er, af Socialministeriet, blevet inviteret med til møde om, hvordan de økonomiske og organisatoriske krav skal udformes i den kommende lov om socialtilsyn. Socialministeriet har samtidig sendt de regler der skal implementere socialreformen i høring. Reformen lægger op til meget store omlæggelser i forhold til situationen i dag. Her kan nævnes at kompetencen, indenfor tilsyn og godkendelse, knyttet til socialområde, inklusiv plejefamilieområdet, flyttes fra den stedlige kommune, til fem udvalgte kommuner, der hver vil stå for opgaven i en region. Det bliver i fremtiden: •

Frederiksberg Kommune

Holbæk Kommune

Faaborg Midtfyn Kommune

Silkeborg Kommune

Hjørring Kommune

Der skal føre tilsyn på socialområdet. Der lægges desuden om til en langt mere ensartet tilgang til offentlige og ikke-offentlige tilbud, ligesom alle tilbud i løbet af de første 2 år (2014 og 2015) skal re-godkendes. Mere specifik betyder tilsynsreformen for de selvejende institutioner og tilbud bl.a., at I vil opleve, at tilsynsopgaven flyttes, at der bliver mulighed for at opnå en samlet godkendelse som organisation indeholdende flere godkendte tilbud, at man en gang årligt skal udarbejde en årsrapport og at en række tilbud omfattet af servicelovens § 85 i fremtiden skal godkendes på lige fod med andre tilbud, det vil bl.a. have betydning i forhold til en række tilbud etableret som friplejeboliger. Der forestår nu et ikke ubetydeligt implementeringsarbejde. Et arbejde der skal beskrive de nærmere krav der vil blive stillet til parterne i det nye system.


Selveje Danmark ser frem til at indgå aktivt i den forestående implementeringsproces, og vil i den forbindelse meget gerne have input fra medlemmerne til enkelt delene af det fremlagte forslag. Læs mere om høringsforslaget her Høringsfristen for forslaget til lov om socialtilsyn er den 18. februar 2013. Der vil i nyhedsbrevet løbende blive informeret om fremad driften i arbejdet.

Inviteret med ved det rundebord Selveje Danmark anmodede, i et brev 2. januar 2013, Beskæftigelsesministeriet om at blive høringsberettiget i forhold til fremtidige lovforslag, der vedrører beskæftigelsesindsatsen, der er målrettet mennesker med nedsat funktionsevne. Beskæftigelsesministeriet har fundet at Selveje Danmark, som paraplyorganisation, er berettiget til at komme på den officielle høringsliste, hvorfor Selveje Danmark fremadrettet vil blive hørt primært vedrørende Arbejdsmarkedsstyrelsens, og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutteringsområder.

Informationsmøde 3,4 millioner til plejehjemspladser i Kina Kina skal etablere 3,4 millioner plejehjemspladser, derfor inviterer eksportrådet alle med interesse for udviklingen af den kinesiske plejehjemssektor til informationsmøde i Odense d. 28. februar. Mødet afholdes af D’care, der har som opgave at understøtte danske organisationers mulighed for at komme ind på det kolossale kinesiske marked. På mødet vil der blive taget afsæt i de mange erfaringer, der allerede er høstet. Deltagelse er gratis og tilmelding kan ske her

Nyhedsbrev nr 2 2013  

Selveje Danmarks nyhedsbrev nr. 2 2013