Page 1

Ol s a y a Fa s h i o n M ez sr n k y ł s trd

K k s za l at

C w W i a R J wp i

n-

.

U SZn j n nas ł ad mag

n

ł

i n nw k k LE?


Mi e s z a myz b ł o t e ms t r o j e n a j w i e k s z y c hg w i a z d s t a r d o l l Góraod s t roj u- cał ki em f aj na mus zęprzyznać,kreat ywni e poł ączył akurt kiidodał a pas ekHB,al edółt o kat as t rof a,t es podni ew pas ki , ok,s amew s obi es ądoś ćci ekawe,al eni epas uj ą,w dodat kut ebut ykt órekoj arzą mis i ęt yl kozkapci amiij es zczepi es ek! Grt at ul uj ęGabi s i u,zrobi ł aśs i ę naws pani ał ąkurędomową.


Teraznacel owni kumamyBl oondi nę,kt óras ł yni ezws pani ał ych, ki czowat ychwi el ki choczu! Tym razem równi eżnasni ezawi odł a,t akj akGabi s i a. Ubrał as i ęcał anaczarno,aprzeci eżj es tl at o!W dodat kuzał ożył a różowynas zyj ni kizł ot y,at el egi ns y?!Cał ki em f aj ne,al ew poł ączeni uzczarnym t opem is pódni cą,czarnymibut amiiwł os ami ,ni e prezent uj es i ęt onaj l epi ej ! Bl oondi no,powi nnaśzacząćnos i ć kol orki ,t akizes t aw w kol orach, mógł bybyćci ekawy.


Co w a r t o b y ł o k u p i c z n a j n o w s z e j k o l e k c j i LE?

Ws zys t ki et erzeczydobrał am s pecj al ni e- w t ym s amym odci eni urórzu,s ąt oj edneznaj ł adni ej s zychubrań zt egoLE,s zczegól ni epodobamis i ę s uki enkaibut y.Chci ał am wam pokazacpoj ednej rzeczydanegorodzaj u,ani es ames uki enki ,dl at egooczywi ś ci emogl i byś myznal eźći nneł adne rzeczy,at enapewnobędzi eci emogl is przedaćz zys ki em.


St y l i z a c j e n a l a t o


Wy w i a d z Re l k i n s j e j w s p a n i a ł e f r y z u r y Sel l l i na: Hejrel ki ns ! Rel ki ns : Wi t aj S: Skąd czerpi es zpomys ł ynat aki ef ryzury? R: Bywaróżni e. . .ni eki edypodpat rzenai nnychprof i l ach,pozni ejdoł ożecośod s i ebi eai nnym razem popros t uwi dzęj akąśf ryzurkąw gazeci ekol orowej iwi ędzacj aki es ądodat ki naSt ardol l . com t ypu " końs kiogon,grzywa"t akwi ęm,żej uzzt egocoś będzi e S: I l eczas uzaj muj eciwmyś l eni eizrobi eni et aki ej f ryzury? R: Zal eżyod j ejcharakt eru.Os t at ni omi ał m warkocz,kt órynaprawdeni ewymagałczas uaef ekt byłnawetj akdl amni ezas kakuj ący. Ni edas i ę okres l i ci l eczas u. S: Czys t ardol l owi czkiczęs t omówi ąot woi chwł os ach? R: Tak,bardzoczęs t o.Nawetmożnaodczyt aći ch zachwytw moj ejKs i ędzeGoś ci


S: Jaki ej es twg.ci ebi et woj enaj wi ęks zeos i ągni ęci ena s t ardol l ? R: Jedynym j aki et uzdobył am t oczł onkos t wow Kl ubi eRoyal t y,al ej akwi emyt owymaga bardzi ej wkł aduf i nans owegoni żwyróżni eni aprzezi nnych użyt kowni ków. S: Comogł abyśporadzi ćczyt el ni czkom,kt órerówni eż chci ał ybyzrobi ćs obi epodobnąf ryzurę,j aki śs pos ób, l ubmożenapi s zes zporadni k; P? R: Przedews zys t ki m t oj eś l ij uzgdzi espodpat rzat aka f ryzurkęnaj aki mśprof i l u,ni echj ą" rozbi orą"byzobaczyćzj aki chczęś cis i ęs kł ada ij akw ogól et eel ement ys arozmi es zczone.A poźni ejt yl kopróbana s woj ejl al ceit worzeni et akj akj azni czegocorazt o ł adni ej s zychwł os ków.A codoporadni ka. .ni e,ni e mys l ał am ot ym iraczejt oj es tchyba rzeczni eopi s ani agdyzj akmożnaopi s aćs padaj acymat warzy kos mykwł os ów? S: Hehe,dzi ękuj ę,żeodpowi edzi ał aśnamoj epyt ani a. R: Dzi ękuj ę. ; )


Ko n k u r s z n a j d z s i e n a n a s t e p n e j o k l a d c e Żebyznal eźćs i ęnanas t ępnejokł adce napi s zdomni enaGG 23965430, napi s zdl aczegot ot ymas zs i ęt am znal eźćidl aczegot ozt obąmam przeprowadzi ćwywi ad ( t akj akzkażdąos obą naokł adce)

MadebySel l l i na_ Gomez

Olsaya Fashion  

Nasz nowy magazyn o modzie.