Page 4

4 A

YF

SA

TEMMUZ 2012

SELÇUK TİCARET ODASI GAZETESİ

KOSGEB DESTEKLERİ SÜRÜYOR KOSGEB'in destek ve hizmetleri 4 ana başlıkta toplanmaktadır. 1- KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında sunulan destekler 2- KOSGEB Finansman Destekleri 3- KOSGEB Laboratuar Hizmetleri (Metal, plas k, kauçuk, teks l ve çevre konularında ih saslaşmış laboratuarlarda hizmet verilmektedir.) 4- Bilgilendirme ve Yönlendirme Hizmetleri KOSGEB Destekleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için odamıza başvurabilirsiniz. Ayrıca www.kosgeb.gov.tr adresinden de yararlanabilirsiniz. Bu ay iki farklı destek programını tanıtacağız. Bunlardan biri girişimcilik destek programı diğeri Genel destek programı.

GENEL DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ'ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ'lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ'lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ'nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ'lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliş rme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ'lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını ar rmak amacıyla tanı m ve pazarlama faaliyetlerinin geliş rilmesi.

Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları

İş Geliş rme Merkezi Desteği İş Geliş rme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliş rme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak

amacıyla kurulan ve işle len merkezlerdir. İşletme Geliş rme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen koopera fler tara ndan münferiden veya birlikte yapılabilir.

İş Geliş rme Merkezi Desteği Destek Unsurları

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ ∙ Ekonomik kalkınma ve is hdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaş rılması, ∙ Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, ∙ Girişimcilik kültürünün yaygınlaş rılması, ∙ İş Geliş rme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliş rilmesi, ∙ İs hdamın ar rılması, ∙ Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur: ∙ Uygulamalı Girişimcilik Eği mi ∙ Yeni Girişimci Desteği ∙ İş Geliş rme Merkezi (İŞGEM) Desteği

Uygulamalı Girişimcilik Eği mi ∙ Minimum 60 saatlik eği m ve atölye çalışmasından oluşan eği m programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması) ∙ Uygulamalı Girişimcilik Eği mleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tara ndan düzenlenebilir, ∙ Eği mler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, ∙ Eği mlere ka lanlardan ücret alınmaz.

Yeni Girişimci Desteği Bu destekten; ∙ Uygulamalı girişimcilik eği mini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve ∙ İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

AYLIK ÖDENECEK VERGİLER, PRİMLER VE FONLAR Son ödeme tarihi Temmuz ayı içinde olan vergi, prim ve fonlar; (3 Temmuz – 20 Temmuz tarihleri arası Mali Ta ldir.) 15 Temmuz Haziran ayına ait Özel Tüke m Vergisi Beyannamesi verilecek ve ödenecek 27 Temmuz Haziran ayı ve Nisan – Mayıs – Haziran aylarına ait Muhtasar Beyanname verilecek, Haziran ayına ait makbuz karşılığı Damga Vergisi Beyannamesi verilecek, Haziran ayına ait SGK 4/A(SSK) Aylık prim ve Hizmet Belgesi verilecek, Haziran ayına ait Katma Değer Vergi Beyannamesi verilecek 30 Temmuz Haziran ayı ve Nisan – Mayıs – Haziran aylarına ait Muhtasar Beyannamesi ödenecek, Haziran ayına ait Damga Vergisi Beyannamesi ödenecek, Haziran ayına ait Katma Değer Vergisi Beyannamesi ödenecek 31 Temmuz 2011 yılına ait Gelir Vergisi Beyannamesi'nin 2. taksi ödenecek, Haziran ayına ait Sosyal Güvenlik Kurumu 4/A(SSK) primleri ve işsizlik Sigorta primleri ödenecek Temmuz ayına ait Sosyal Güvenlik Kurumu 4/B(Bağ - Kur) primleri ödenecek, Haziran ayına ait Ba- Bs Formları verilecek, Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksi ödenecek

Selçuk Ticaret Odası Gazetesi 4.sayı  

Selçuk Ticaret Odası Gazetesi 4.sayı

Selçuk Ticaret Odası Gazetesi 4.sayı  

Selçuk Ticaret Odası Gazetesi 4.sayı

Advertisement