Page 1

DÖRDÜNCÜ liİTAP -

805


DÖRDÜNCÜ CİLT Allah (c.c.)............................................................................................... 807 Hz. ResulOIJah kimdir? ........................................................................... 8 12 Hz. Muhammed'in diAer peygamberlere üstünl~ü. ............................... 819 ldris Aleyhisselam ' a üstüniOA0 ............................................................... 822 Nuh Aleyhisselam'a OstüniUAO ............................................................... 823 Ihrahim Aleyhisselam'a UstOniUAO ......................................................... 823 Yusuf Aleylıisselam'a UstüniUğU ........................ .. .............................. 826 Musa Aleybisselam' a üstDniUAU ............................................................. 830 lsa Aleyhisselam' a üstOniO~ ................................................................. 833 Hz. Muhammed hakında ......................................................................... 835 Salavat nedir? ................................................................................ ,......... 841 Fatihatü' l-kiıab 'ın esrarı .......................................................................... 850 Bismillıihirrahmıinirrahıym ..................................................................... 864 Fatihatü ·ı-F ıkara ...................................................................................... 873 EsmaU '1-HUsna ........................................................................................ 891 Ayet el-Knrsi ........................................................................................... 894 Ayet ei-KOrsi davetinin iftitah.ı ............................................................... 899 Ayet ei-KOrsi' nin daveti .......................................................................... 900 Tahassun duası ........................................................................................ 904 Yedi cin padişahının daveti .....................................................................906


Ayat-ı

hamse-i k4fit ................................................................................910 DiAer bir ayaı-ı hamse .......,.....................................................................916 Bir felaket ve tehlike anında ................................................................... 917 Borç ödemek için .................................................................................... 918 Fatiha'nın diAer bazı faydalan ................................................................ 923 Fatiha'nın duası ....................................................................................... 927 Herhangi bir haccı ve muradın olması .................................................... 931 Herhangi bir dile~n olması. .................................................................... 932 Her tUrlU refah, huzur ve servet için ........................................................ 933 lhlis suresinin lıassası ............................................................................. 934 Her tUrlU bela ve afetten kurtulmak ........................................................ 938 lnşirab 5W'esinin daveti ...........................................................................939 Feka<:in Mehmet'in daveti ....................................................................... 944 Seyfnl evliya............................................................................................ 949 Servet ve bol nzık için ............................................................................952 Nasr suresinin hassalan ........................................................................... 952 Akd-i lisan ...............................................................................................956 Hizbnl Bahr ................................................................................... .........957 HizbUI Bahr'ın mukaddemesi ......................................................... .'.......959 HizbOI Bahr' ın son duıcıı ......................................................................... 969

Kaf daveti ................................................................................................ 972 Mendel.. ................................................................................................... 987 Cin ıaifesiyle irtibat ................................................................................ 989 Servet ve mUik için.................................................: ................................989 Ayet ei- Kürsi' nin havaslı .......................................................................991 Her tilrlU dert ve beladan kurtulmak için ................................................993 Telepati ile elkilc:rnek .............................................................................. 994 Tılsım nasıl yapılır? ..................................................... ,.......................... 996 Sonsöz ..................................................................................................... ! 000


Cenabı

zat-ı

Hakk Hazretlerinin

baht ilahisi hakkmda bile

istisna hiçbir kimse tarafından bir şey söylemeye, bir yazmaya ve tarif etmeye güç ve imkan yoktur. .

...

/ .. ôj

...

, , , ..

şey

.1

~1 ~.) ~J

. Ve yühazzirukümüllabü nefse"-* "Allah sizleri zat-ı baht-ı ilahisi hakkında tecessüs ve araş~ırmaktan hazer etmenizi emir eder" diye buyurmuştur ve diğer bir ayet-i kerimede de: $

.,,.

.;oJ

~~----~;..ı..v 9 .bill . ", ~ J .) t:.a,;~\ .

..,.J

,...,

J.

.,.

!l.)J.:- ", r J .) ~'j\ . ~.):J ~. "

"

o

·~, '

La tüdrikü.bnl ebsaru ve büve yükrikül ebsara ve hüvel latıyfül babir. . "Gözler Allah'ı göremez, fakat Allah gözleri görür. ÇUnkü O Latiftir ye her şeyin künh ve hakikatini hakkıyla bilen zattır" diye kendisini bize tanıtmıştır. (En'Am Suresi, ayet: 103) · Cenabı Hakk; esma ve sıfatlarının vasfı hakkında kendisi tarafından bildirildiği nisbette kabiliyet ve istidatlarımıza göre anlayabiliriz.. ' Bu yazdıklarım ve yazacaklarım hiç şüphesiz Allah (c.c.) tarafından

iman şerefine nail olabilenler içindir.

807


Saadeti imandan mahrum kimselere her ne tilrlU burhan getirilirse getirilsin onu ikna ve inandırmaya imkan yoktur. · Nitekim Cenabı Hakk Kur'an-ı Kerim;de: ' ..... "' .., "'

. .. . . • .ı.1ıı ı:>)~ ~ ~ .~Jlı:.>ı A ,

....

.,

,

,

ı:.>lS' ~)

Ve ma kaneli nefsinen tU,mine illa bi iznillah* "Allah'ın izni· olmadıkç a hiçbir pefis iman edemez" demektir. (Yünus Suresi, ayet:IOI) Ve yine Hazreti Kur'an'da Zümer Suresinin yinni ikinci .ayet-i kerimesi:

~

)) ~

r-' f

(.$

. ,, "'· ; ~ Ji; ,~~ ~)~ 4\)ı c;;. :;..tı ,

....

t ;!_lıl

"

,

....

.... ....

....

,

J

'

J}

, •

...

....

....

("") u•. ...-.... r~ _ı a L_.., \.A.il l ~,j *.ı "'.·J J \ *.\lı\ .r v •r , -, -: ,Y...r .... ... , , ....

•. , J~ ~

"' "ali"' nurin sadrahtl Iii isiimi fe büve min rabbih* Fe veyJün.UJ kisiyetfkulubübüm min zikrillib* Üliike fi dalilin mü bin* "Allah kalbini İslam için açınakla Rabbi tarafından büyük bir nura, Hidayet-:i Rabhani'ye mazhar olan, Allah •ın ayetlerini müşahede esnasında kalbinde feyezan eden lütfu ilahiye, tevfik-i sübhaniye, marifet-i Bari'ye erişen kimse, katı yürekli kimse ile bir midir? Allah' ı zik.re karşı münşerih olacak yerde, kalbi duygusuz ve taş gibi olanların vay haline! İşte bunlar apaçık bir sapıklık içerisi ndediırler." demektir. ~izim sözlerimiz de ancak kalbi imana çeviriim iş All~h ve · · Rasulü' ne inanankimselere hitabendir. Yukanda da belirttiAim gibi Cenabı Hak.k' ı hiçbir mahluk tarif ve tavsi f edemez. .,: E fe m.en

,

J

şeraballabü

•0 >P~al · , '~e o-~.-~, ff

~

....

y

,

, ı "'u u· ·~ . .,

J ı.!.

808

"


Sübbane rabbike rabbil ızzeti amma yesıfôn* "Galebe-i kamile ve kudret-i tamme sahibi olan ~bin akıl ve hayale gelen ve gelmeyen her türlü noksandan ve iman etmeyenlerin kendisi hakkındaki nilayık vasıflarından tamamıyla münezzeh ve yücedir." (Satrat Suresi, ayet: 180) . Allah kendisinin kendi yüceli~i hakkındaki tarifini sizlere sunmakla söz~· başlayaca~ım. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha Suresinden sonra en büyük mecid ve şerefi haiz olan Ayet'el-Kürsi Cenabı Hakk' ı en veciz, en açık ve en iyi anlatan bir ayettir. Ben de bu ayet-i kerime ile kitabıma başlı yorum . •

Allihü li ilibe iUi hüvel bayyül J<ayyOm"' "O Allah ki, ondan başka tapacak yoktur. Hayy ve Kayyüm olan zat da yine kendisidir." · Hayy'ın manası: Kendisine asla ölüm tari olmayan. Kayyum da, bütUn malılukatı tedbir ve hıfz hususunda her an kaim, yahut bütün masivayı mukavvim yani masiva ancak kendisi ile kaim ve var olan zat demektir.

.,.

~

;

. __b:. \J 'l

,,

~

.,

•r)J 'l J :i;:... o

Li te'huzUhu siuetüu ve li nevm* "Onu yani A;llah'ı saniyenin tirilyonda biri kadar bile olsa gaflet veya uyuklamak hali, yahut uyku tutmaz." , ,

..

~

*ı./J~I ~ ~J ,.~\~\ ~ ~~ ,. .

LehO ini fts semiviti ve mi filard* "Göklerd~ ve yerde her ne varsa hep O'nundur." o

$

J

, ,

"

,

·~~~ ~\ oJ;:- (-}":.l <.>;lJI b :; , ., , . Men zellezi yeşfeu andehô Illi bi iznih* 809


"İzni olmaksızın onun yanında kim kime şefaat edebilir? Ancak alemiere rahmet olan Makam-ı ·Mahmud sahibi yani · şefaati kübra salahiyeti kendisine verilmiş olan Peygamberlerin, meleklerin, insanların ve cinlerin de peygamberi olan Allah' ın Rasulü gözlerin nuru kalpterin ışıAı olan Hazreti Muhammedinil Mustafa (s.a.v.) Efendiıtıiz şefaat edebilir ve edecektir de. ... ... , ,. . •: ~ .;l~ t,;. • ~\ '. ... .~ ~ı:; ~ )~ .. • ı.ft ~ .

.

..

Ya'lemü mi beyne eydibim ve mi balfehüm* "Allah (c.c.. ) herkesin ve her şeyin işlediklerini ve iŞleyecekterini, geçmişlerini ve geleceklerini, olmuş ve olacakları, gizli ve aşikareyi, göklerde ve yerde ve denizierin en derinliklerinde göıilnen ve göıilnmeyeni , yaştan ve kurudan her şeyi en ince teferruatına kadar hakkıyla bilen, unutmayan ve hiçbir işinde asla şaşırmayan, hiçbir işi de asla yanlış yapmayan, her canlının uyanık iken ve uykusunda gördUAü rOyaların bUtUn teferruatını, beyin zerrelerinden geçen dUşüncelerin~en de haberdar olan ve bilen zattır. , ...

•~~ .. ~ .. '1 ı

..

;

,

,

ı

~~ f ~

, , ....

... .1- ~: '1 ts;·~.!, 0 ~ ) .

Ve li yühıytune bi şey'in min Ilmibi illi bimi p'* ..Hiçbir şey onun ilmini kavrayamaz. BUtün mahlukatı kendisinin bildiklerinden ancak onun dilediAi kadar bir şey kavrayabilir."

.... . ~i' ~.) )

~(~'lı~·~,

..

, .r-- ., .r ~) Vesia kürsiyyOblls semiviti vet ard* "Onun ıdırsUsU, azameti şanı, ihata-i ilmi, vüs' ati mülkil, daire-i saltanatı, saha-i kudreti her şeyi kapsamıştır." •

,

, •

•~ ~ .1.4: 1\ "' ı: 1\ , , 1, , ~ • <.S:"" .JA ) · .• 6~o:;-Vi la yeudUbu

bıfzubümi

J..J

,

,

'1 ~.) ~ J , ..

ve hüvel aliyyül azıym* 810


"Bütün varlığın niğenbağlığı Zat-ı Ecelli A'la'sına zerre ls-adar ağır gelmez. Her şeyden yücedir ve gayet ulu olan zanır" demektir. Cenabı Hakk'ı acak sıfat-ı sübhaniyesi ve efil-i rabhaniyesi ile bu kadarcık anlatabilmem mümkün oldu. Saygıdeğer okurlanm! Hazreti Kur'an'ın Nisa Suresi'nin 87. ayet-i kerimesinde: •

tl

,.

'

tl'

.,.

,

,.

....... ,

~;'>- Alli ~ ~~~

;

.:rJ

Ve men asdeku mineliibi hadisi* "Allah'tan başka gerçek sözlü kim olabilir?" demektir. Buna verilecek cevapta:

Ve hüve asdekul kiilin. . "Sözleri en doğru olan zat, ancak ve ancak Allah (c.c.) Hazretleridir" olur. Buraya kadar yazdıklanm bir başlartgıç olmak üzere küçük

bir bilgi vennekten ibarettir. Fatiha Suresi

hakkında vereceğim geniş

bilgiden sonra yine Ayet'el-Kürsi'y~ döneceğim. Gücümön yettiği nisbette bu ayet-i kerime hakkında. bu güne kadar hiçbir kitapta yazılıp bahis edilmemiş sırları sizlere inşaallah sunacağım. Fatiha-i Şerife ' nin büyüklüğü hakkında kısmen de olsa bir şeyler anlayabilmek ve anlatabilmek için birkaç sahifede Hazreti Fahr-i Alem Efendimiz'in hakk-ı alilerinde Kur'an-ı Kerim'den toplayabildiğim bazı ayetleri sizlere sunacak ve sonra asıl mevzuya döneeeğim.

81 ı


'

İKiiYCİiiiSIM

'

HAZRETİ RASULÜLLAB (S.A.V.)

EFENDiMiz KbmiR? Hazreti Muhammed (s.a.v.) Efendimiz Allah'ın Rasulü'dür.

• .uı "' 1 J r-'.) , '

J

~

.,

#

rtı "' ,

'

,-

~ ~l_g ,.

"':.

..

"' ı

,,.,.,.

;.("' .uı~ ı..s- J ., ,

" Ve kef'ii billahi şehiden muhammedün rasulüllih* "Al lah ' ın Muhammed Aleyhisselam kendi tarafından rasulü olarak gönderilmiş hak bir peygamber olduğuna şehadet etmesi kafidir." (Fetih Suresi, ayet: 28-29) · Hazreti Rasulüllah ' ın Allah ' ın Rasulü olduğwna Kur'an-ı Kerim' in pek çok yerlerinde sarahatle bildirilmiş olması ile de hak peygamberliği sabittir. Bunlardan bjrkaç tanesini zikretmeden geçemeyeceğirn. Sevgili okurlarımi .Belki bu hususta kitabın asıl rnevzuundan uzaklaşıyorum, fikrine kapılacak kimseler olur. Fakat yazaca~ım sırların ehemmiyetini kavrayabilmek ancak Hazreti Resul Kibriya (s.a.v.) Efendimiz hakkında az çok bir bilgi sahibi olmaya bağlı olduğundan ve vereceğim sırları da gerektiği gibi değerlendirmek ve çalışırken de aşkla, şevkle imanla, kalp huzuru ile çal!şabilmek içini bu yazdıklarımı ve yazacaklarımı mutlak ezberlercesine tekrar tekrar okuyarak, anlayarak, ıman ederek bilmek gerekir. .)

,

-

,_

,

*J;...J'li~~J 812


.

'

Ve mi muhammedün illi rasul* "Muhammed Allah tarafından peygamberdir." (Nisa Suresi, ayet: 144) ' ,. , J "' 1 c ,1, • ('\ı... • ... .u.ı ...

gönderilmiş

J J J...) ~.) •. 1""""~ı.>.-.) ~ -}>- 1 ı~..., ,.

,

hak "

bir

,

ı<""" ı ... ~ l.)u \..,A

.. f,

"

}

...

Mi kine muhammedün ebi ehadin min riciliklim ve IAtqn rasulellibi ve bitemen nebiyyin* "Muhammed. ricalinizden hiç birinizin . babası değildir. Ancak Allah ' ın Rasulü ve peygamberlerin en sonuncusudur." _ (Ahzab Suresi, ayet: 40) Hazreti Rasulü Kibriya (s.a.v.) Efendimiz, hiçbir erkeğin babası olmadığı kendisinden sonra trkek bir yaris bırakmaması sebebine dayanır. Hazreti Fahri Alem Efendimiz bütün insaniann aslı atası ve ezvac-ı tabirat da annelerimizdir. Nitekim Cenabı Hakk Kur'an-ı Kerim'in Ahzab Suresi'nin 6. ayet-i kerimesi:

•·~J~r-~ıJ ~ }} ,.J.J . ...,.J. . 1'• e....~,.(ı ~ · ..... "/ iı J. . "'1 ı ~\ .1. ~_,.....,ı.ı J ~ ,.., , ... ,

EnnebiyyU evli bil mi'minine min enfilsihim ve ezvicübu ümmebitibim* "Nebi-i Zişan bilumum mü'minlere kendi netisierinden daha ziyade dosttur. Ezvac-ı tabirat da mü'minlerin annelleridir." buyurmuştur.

Ezvac-ı

tabirat bütün mü'minlerin anneleri olduğuna göre, Hazreti Muhammed (s.a.v.) Efendirniz de bizlere elbette ata olur. Haddi zatında bütün mevcudat Hazreti Nebiyyi Zişan Efendimiz' in purundan yaratılmıştır. , ,, , , , ,,,. ,

... . . . . .

·~Jü'}l ~- jjl~

LJ

~'1} !J'}j.l

Lev lake leviike lema balaktül eflik* 8 13

.'


..Ya Muhammed!

Eğer seni yaratnuiyacak olsa idim bütün

mevcudatı yaratmazdım."

Hadis-i kudsisi ile Cenabı Fahri Alem Efendimiz' in' Allah katında yüksek mertebe ve derecesi görülmekte ve anlaşılmaktadır. . Cenabı Hakk her peygambere Klir'an-ı Kerim'inde kendi ismiyle hitap buyurdu. Mesela: Hazreti Adem'e: ""'-

}. • • """"

., ·

J.,

J.

•Wl ~ JjJ ~ı ~ı r~T li Yi idemüskün ente ve zevcükel cenneh* "Ey Adem! Sen ve zevcen cennette oturun." (Bakara Suresi, ay~t: 35) Hazteti Nıuh Aleyhisselam'a: ,.

.

*lf..,. \

. , ~ b !.ı

·"" "'· CY~ \S-

~

,

Yi niihubbat bi selimin minni* ..

"Ey Nuh! Tarafımızdan selametle gemiden 'in." (Hud Suresi, ayet: 49) Hazreti İbrahim Aleyhisselam' a: ,.

·ı~

o

,.

·. ,. . . 1 ,

ı:/' ı..r'f,.

ı" ·.ı

\S

~ f. , -

Yi ibribimü a'rıd an hizi* "Ey İbrahim! Bundan vazgeç!" (Hud Suresi, ayet: 76) ,. ""' " ai\ 1 l" ,. l J.o ., ""1 0 "' ,. J. ,. ~ll' '"'f. Ll\ ; ı...:i .e , 1_ -:)}2·/"'\ ~\ ~_,.. ~ ;.

, ...

,

,

.

·~~~ Yi musa innastafeytüke alen nasi bi risiliti -ye bi. kelimiti* e

"Ey · M usa! Ben sana peygamberlik vererek ve' seniiıl~ tekeltüm ederek halk üzerine mümtaz kıldım.'; (A 'raf Suresi, ayet: 144) .. Davud Aleyhisselam' a: .....

*ı_/J '}\ ~ :i 4;::>· 1" ~,

""o

,.,, ,

.,

Ll "!"'"' .. ~ Jb ' .:.ı\ : ....,... Ul

4

81 4


Ya davudü inna cealnake halifeten fil ard*

.

"Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık." (Sa'd Suresi, ayet: 27) Zekeriyya Aleyhisselam 'a: •

1

......... J J .

. .->Y .ıl • . ..

\.,.:>-

...

~~

. .. ,,

?' ~ !ı \

""~

""

_;

"'

nübeşşiruke

Yi zekeriyyi inni

.... . . J. , .. •.ı

•"_? .............. .) u

ıfi., u u.;

-

,

bi ğulaminismübu yibyi*

"Ey Zekeriyya! Biz seni ismi Yahya olan bir erkek çocukla tebşir ederiz." (Meryem Suresi, ayet: 7) Hazreti Yahya Aleyhisselam'a: ..!.

J

*ö"' tl

~

....

,

~ı.;s:Jı ~ . . . . . \S ..... .... ~-

Ya yahya bu.zil kitabe bi kuvveh* Yahyat Kitabı (Tevrat'ı), kuvvet ve azimle ahkamına riayet et.." (Meryem Suresi, ayet: 12) · Hazreti İsa Aleyhisselanı.'a: "Ey

.....~..UJ ,,_ .,. ..1,,. ...,

Ya

. . ,., .......... ".?., . . . . . . . . . , ......... · • ~ ,._ı ~u .,., \.S', r u .

""'

~

alıp

"'

lf y,C. ~ ~~

Je

... -.J

-..,.

..w

. '..J

. (...5"--..-...

-

....

ıysebne

meryemezkür nı'IMti aleyke ve ala vilidetik*

"Ey Meryem oğlu İsa! Benim sana ve validene olan nimetimi zikret" (Maide Suresi, ayet: 110) diye hitap buyurduğu halde Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tekrimen:

.~ ~~, ı-:.~ \S *JJ , .ı; ,, ı-:.~ \S ~ ....

~

..

y--'J ~

-

Yi eyyüher rasfilü* Ya eyyühen nebiyyü* diye en mümtaz sıfatlarla kendisine hitap buyurmuş ve ismiyle hitabı izzetine mazhar buyurduğu zamanlarda da daima kendisini sena ve şerefle~yadetriıiştir. , ,., "'

*J~.)

Ve ma muhammedün

;".

)ll j: ;.:~ ı;. J

illa rasUI*· 815


"Muhammed ancak

bir rasuldUr." (Al-i tmran Suresi, ayet:

144) '

Jıl

,.

,

J_,,__}_... J

,.,

J

,

~

,

~

,.

0?JJ ~~.) ~ ~ ~ lil ~ 0lS"' ~ . ~

Mi kine muhammedlin ebi ehadin min ridliküm ve lakin rasulellahi ve bitemen nebiyyin• "Muhammed ricalinizden ·birinin babası de~ldir. Lakin Allah ' ın RasulU ve peygamberlerin de sonuncusudur. gibi hep hhlckı alişanını yUkseltmiş, tesniye ve tekrim . kelimeleri kullanarak zat ı risaletmeab Efendimizi Kur' an-ı Kerim' inde zikir buyunnu_ştur.

Hazreti Fahri Alem Efendimiz'i Ismi ile çağırmak emri ilahi ile katiyyen memnudur. Zira ashabı Rasulüllah Efendimiz' i: "Ya Muhammed! Ya Ebal Kasım!'! gibi çaAırdıklanndan, Cenabı Hakk, Nur Suresi'nde: .J

,

,.J

,

J

,.

•ı:,a:~ ~- ~~~ r(~! J~}l ~t$;~ \~ ~ ~

.

;

tec'al\1 düier rasiili beynekUm ke düii ba 9 dıküm · "Allah'ın elçisini, birbirinize hitap ettiAiniz gibi hitap etmeyin, ça~ırmayıo." ,,. ,. \.;.

Li ba'di*

•~\ J ~.) } \S- • ~~ ı..r. ili

;

;

-:

;

ı; ~

Yi NebiyyeiJih, ya Resulellih• gibi hünnet, tazim ve tekrim kelimeleri kullanarak kendisine hitap ediniz" demektir. Hazreti - .Fahri Alem Efendimiz' den başka hiçbir peygamberin geleceği hakkında kendisinden· evvel haber verilmemiş , yalnız peygamberimiz hakkında Tevrat ve İncil'de Mekke' den zuhur edecek bir peygamberin geleceği e h li. kitaba 816 '.


.

.

bildirilmiş ve kendisine hünnet ve tazim etmek ve ona uymakla emir olunmuşlardır. · Nitekim Cenabı Hakk, A'rafSuresi, 157 ayet-i kerimesinde;

-

)

,

·~n't /-

J,;

r '

,

-

-

r..s--::

,

J

.;'

<lt

.....

,

,

c.Jıı ,

~_;ıJ oJ~J

J ,_

,.

oJJ"'foJ

" , .,. ))

....

~::UI

· ·'~"ı.:~', ..,--

• , ,. 1 • , ~ , , "· " J ~.rP~~~) J.

$-. ,

)

~ ~

r"T ~J ,~

-

J")L._&.~\

,

IJ

,

"'1

,•

$ \

_,-.ri u y:7l ,

ı~'V\ öl, ·-~tl ı J Jr , ., "'

,_r::?

-- 6 "~~~~-~

, ,

-\1

~

~ı ' ., "'~J ,

,

• 1 ~1

~

J J ;:iw. "'* ,

J )

.. ~· If, . ~\

, ) , • 1$ " ;J~ t..>:}\ <.>

,

. .. . ,"6~; rY~ -J ,

;

,

~t.:;:JI ~ ,/1~

~

,.

, ,

;

,

~ 1_?T ~~li~ ~- its"' "

" f' "

~

"

1

- " 4

• 0 _,.~.; .ıı ~- ~41J ~ J;ı (_)~\ J..;ıı "

Ellezine yettebiuner rasôlen nebiyyil ·nmmiyyillezi yecidônebil mektilben mdebOm fit tevriti vel intile ye'mOrübüm bil ma'rilfi ve yenhihllm anil mllnkeri ve yühıllll lehllmüt tayyibati ve yiiharrimll aleyhimül babaise ve yedau an him : asrabüm vel atiileileti kinet aleyhim fellezine imenil bihi ve azzerilhu ve nesarubU vettebeun nôrallezi ünzile meabu iililke bOmül mllfilhiln* "Ehli .kitaptan yanlannda Tevrat ve İncil ' de vasfını yazılı buldukları, kendilerine iyilikle emir eden ve kötü işlerden nehyeden iyi ve leziz şeyleri onlara helal, fena ve müstekreh şeylel'i . narani kılan, omuzlarındaki a~ır yükleri kaldınp üzerlerindeki zincir ve bu~lan yani (a~ırlık ve külfetleri) çıkaran ve· aslen Mekkeli olan ve hiçbir kimseden de okuma yazma ö~reiı~emiş olan Rasul (Aieyhisselam'a) iman ile tevkir ve tazim eden ve düşmaniarına karşı ona yardım eyleyen ve onunla beraber n.azil olan Nur'a yani Kur' an-ı Azimüşşan ' a uyan kimseler necat v~ fetaha eren kimselerdir" denilmi ştir. 817


Peyg~mber

Efendimiz Hazretleri bütün beşeriyyete, bütün milletlere, peygamber olarak gönderilmiştir. Yukarıda yazdığım ayeti kerimeden sonra gelen A'raf Suresi'ndeki 158. ayet-i kerimebu hususu en açık bir şekilde ifade buyurmaktadır.

~

1 .Jı

..__...j eS,.. • -

1: .,..._ ~ ~. · <"·lı 2»ı J'.P" ..J . ,411'

.~"'

}

~.....----!.~ ,.. - J ır'

~oJ

d

y.

~\

•ı

\

ı$. rf ,,

j, ~ ı./'. Jo~\"'J ~(."' ~ ,, ;,ıj; .r--'

•,. •,

•Gl"

~"ı , 8ı ı-:. ~ı.; • ~~ '1t;: - u •

..

,

lo.-""-

,

""'

,

AÜI1.....----! u·~y..•_ ,_t" Jj\ ':'1\ J ' J J .\lı\.ı. ı.r: ~ \.; ,.. ":?, - c--:';{\ !...>-" ,. ,.._p 1

Kul ya eyyühen nasü innL rasulüllahi ileyküm cemiy'anillezi lehil mülküs semivati vel erdıli"ilahe illa hüve yuhyi ve yümitü fe aminu billabi ve rasiiilihin nebiyyil ümmiyyillezi yü'minü billibi ve kelimitihi vettebiuhü lealleküm tehtedun* "De ki: Ey insanlarlBen sizin cüniıenize Allah'ın Rasulüyüm. Göklerin ve yerin mülidl ve tasarrufu onundur. Ondan gayri ilah yani tapacak yoktur. Diriltir ve öldürfu'. Allah'a ve Ke l imat'ına iman eden Rasulü Ümmiye iman edip tabi olun, ta . . ki naili hidayet olasınız" demektir. Şimdi de biraz Hazreti Rasulü Kibriya (s.a.v.) Efendimiz'in kendisinden evvel geçmiş olan peygamberlere nazaran olan üstünlüğü hakkında birkaç şey yazmak arzusurtdayım. Ta ki ileride Hazreti Rasulüllah'ın ümmetine bıraktığı büyük mirası sizlere talini ye te_şlim ettiğim zaman nasıl bir peygambere ümmet olduğunuzu . daha iyi anlayabilirsiniz.

,

• •

818


IIAZRETİ RASULtJLLAB (S.A.V.) EFENDİMİ.Z'İN DİGER PEYGAMBERLERE

OLAIV ÜSTÜIILtTt.ü Hazreti Fahri Alem Efendimiz' in Ade~ Aleybisselam'a olah ilstünlü~: • .. J

,.

,

,.

• 0· ı'•",.,,.,, . ı-. . . .. . ....., . ~-

_..... . ,.

.,N &NI d ....., J ..T

, ..

· Fe vesvese lleyblş şeytiD* ''Şeytan, Hazreti Adem'i vesveselendirdi." (Tabi Suresi, ayet: 120) Hazreti Adem'den bilmeyerek Cenabı Hakk'a karşı bit zille sadır oldu. ;

.i1"1"

, .,

,

(.$~ ~J~.!'~1 ~J .

Ve asi idemü rabbebô fe ğavi* "Adem, Rabbine asi olup şeytana aldandı." (Tatıa Suresi, ayet: 12 1) Peygamber Efendimiz' e ise şeytanı muti ve münkad oldu. "" , ,. ,

.'

*ı$,·th::r:.. r:~ I~~\ . •. Ct ' ,:.r,v .

.

Likin esleme şeytini* . "Benim şeytanım bana muti ve munkad oldu" demektir. Hazreti Adem'in tevbe ve isti~farı Hazreti Rasulüllah'ı · şefiy' ettikten sonra kabul olundu. Peygamberimiz Efendimiz ise: , , ,. ,. ,. ,.,., ,

~

~

:--.:; r)J-;.u ~J ~.1 :;~ :X r:ı ö7 ~ J>ı ~~ii.J ,

,

,

·~ • Li yağlira lekellahü mi tekaddeme min zenbike ve ma teabbara ve yütimme nı'metebô ateyk* 819


· "Seiıin Rabbin, senin geçmiş ve gelecek Ummetle'rinin günahlarını

af ·ve maafiret huyuracak ve nimetlerini sana tamamlayacaktır." (Fetih Suresi, ayet: 2) Çtınka sebeb-i hılkati kainat Hazreti Muhammed AJeyhisselam Efendimiz olduAuna göre ilk Adem'den son insana kadar mUslim ve . gayri m Us~ im her varlık Hazreti Şefiılmuznibin Efendimiz'in Ummetidir. Peygamber ise İsmeti kimile ile meftur olduklarından bassaten Zat-ı Nübüvvetmeab Efendimiz'den de katiyyen günah ve suç sadır olmayacqından, ayet-i kerimede haaışlaıiacaaı vaad olunan suç ve günahların Hazreti Rfsulüllah'ın ümmetierinin suç ve günahı olacağına asla şüphe yoktur. Hazreti Adem'e kendisinden sadır olan zilleden dolayı e vvela itab sonra af geldi. Peygamberimiz' e ise evvela af sonra hatır-ı ililerini okşayan hibat-ı izzet geldi.

.,

: tı

,

~

ı

l

~'f'J ı.! ~

o

" .,..,.,. ı.?>" ~ rJ.:*. ;.

.,.. '

~ ~ 1,

~

;

!.

r-ır ~.:ı

1 ~ ., " l "'

"' ı

r-:- ı.!. : c. Al)

"' ı : -:. \.JU.'

"

AfellibO anke lime ezinte lebOm batti yetebeyyene lekeUezine sadekfi ve ta'lemel kizibin* "YA Muhammed! Allah seni af etsin. Sözlerinde sadık olanlarla yalancılar senin yanında te&yyün etmedilCçe ne için onlara izin verdin?" Cenabı Hak, Adem Aleyhisselam'ı b ir riliesinden dolayı Cennetten çıkardı. Bizim Peygamberimiz'~n şefaatı ile bütün kainatta mevcut olmuş ve olacak insanların günahlarını bağışiayarak hepsini cennete koyacaktır." Ayet-i kerime: ,

"

1~ · .:: '' • "",. - . :ı \,

•.

U ,

J

..::.ı, " J

,

.! ~ ,. 4•

,

f~ , 1 . "' • f "' ..iJI- , J

~ ..rJ

",

.J'f' . , ,

)~ .,.,. 4J.,. o

J

,

=·:.~>.

,

,•

· jj ı

yy

820

,

ı " - ı" c.S .:ı~u

. · ..ı v-...

"

-

IAN

U,.

. ~ , .~ı \

~

,

., -

•ji

. 1 • '"' 1 _... . Al)

J

,

~. '>-)

,


Kul yi abidiyelleztae esrall ali eamiihim li takaetG ıala rahmetillib* Inaeliibe yalfirlz zilaGbe eemiy'i* iaaehi bivel pfOrur rilbıym* "Ya Muhammed! Benim tarafundan de ki:_Ey irtikabı measi ile netisieri üzerine günahta mübalala ile israf eden kullanıni Allah ' ın rahmetinden (katiyyen) Umidinizi kesmeyiniz. . Muhakkak ki, AllahU Teala bütün günahlan af ve m&Af_"ıret edecektir. Zira O mObalağa ile bağışlayıcıdır. Merhametlidit. ı

. ... _ . . , . . . ,, .. . J'' ':} , ..

Çünkü: ,

..... L.AJ ,. - ,.

,. w \ ..,;-

,

"" .... . ., ...... :;·'

~'"' •

-

•• ,_

• .• , • ' .,,. • , .•. • , "" ,. f \ , " U~ L J ..U , c ... 4i } ,.> J -, J, .. V ; .J V

\

. JS- , . .,. . .~

.. • ,.. , tl •

... 411

~

.•J..A.J {,.,F-., .

.,

.,

'"~-~-•

• ., •. .

U~.) ;•""' •-

... Ketebe ali aefsihlr rabıaeb* Le yeeıaeaaaekilm ili yevmil luyimeti li raybe fib* Ellezine huirG eafllsebllm fe bUm li yG'minGn* · · ..Allah kendi zatına merhameti yazmıştır. Yani farz kılmıştır.

asla fek ve fOphe olmayan Kıyamet gününe toplayacaktır. Nefislerine karşı ziyan edenler kıyamet gününde Allah'ın af etmeyeceğini zanneden af edeceğine inanmayan . kimselerdir." · · Hazreti Adem'in ibtidai maddesi topraktır. Bu sebeple Cennette kalriıayıp yeryüzUne inmek gerekmiştir. Peygamberimiz'üı. ise aslı, ibtidai maddesi Allah'ın nur ve rahrneti olduğundan kendisini dünyadan: Sizi

~da

... .

.,.

,.,

, , , ..,

_. J~l _,, ,; ;../_; yt:i 0~

Fe kine kibe kavseyni ev edni* "Allah ile Rasulü'nün arası iki yay kadar veya daha yakın idi" demektir. (Necm Suresi, ayet: 9) Makamına irtika ettirdi.

82 1


HAZilETi RAS1JLÜLLAB EFElWDOOZ'iN iDıdS ALEI'HISSEIAM'A OIAIV'

'ÜSTtYlntTtitr

ldris

Aleyhisselam'ı

cennete götürdüler. Oradan

istemedi. Bizim Peygamberimiz ise:

"',., , ,., !.L. ~ J , _ ..., , . ı ·

ı..s-

J ~

t.J

çıkmak

c.

Mi zi&al besaru ve mi tali* "Hazreti Muhammed'in gözü bir tarafa kayınadı, sa~a ve sola da meyil etmedi" demektir. (Necni Suresi, ayet: 117) · Hazreti İdris dördüncü · kat gökte kaldı. Peygamberimiz bütün varlı~ı bütün kainatı ve hiçbir ferdin ayak basmadı~ı yerlere gitti ve tekrar ümmetinin ara8ına döndü.

.

HAZilETi PEYGAMBER'İN NUH ALEI'HISSELAWA OLAN flsriJMAJGtr . Hazreti NUh Aleyhisselam'a gemi verildi. Peygamberimiz' e Burak verildi. Hazreti Nuh gemi ile suda, Hazreti Rasulüllah da Burak ile havada seyir ve seyahat etti. Peygamberimiz'in ümmeti denizde, karada ve havada mütesarrif kılınarak seyr-i hareket imkan ve imtiyazına nail kılındılar. Hazreti Nuh kavmi için azab talep etti: · . ,.

o

-

~)LSJI 0 ...

• "' •

~ ~J )ll ...

.,

• .,

.,..

JS- Jx )'

't/fl

.,.

y J

...

-#.

~

...

.,,.

C.Y JliJ * ""'

*ıj\.;~ Ve kale nubun rabbi la tezar alet deyyara* 822

erdı

minel kifirine


"Ya Rabbi! Yeryüzünde katirierden bir fert bırakma dedi." (Nuh Suresi, ayet: 26) Ah,ir zaman Peygamberi ise:

•J.ro--:. -~~~~~ ı--+'.. ... \i .~.y=:{.S..~~~ 6iı\ Allihümmehdi' kavmi* fe innehüm li ya'lemCin* "Ya Rabbi! Sen benim kavmi me hidayet et. Çünkü onlar bir şey

bilmiyorlar.".dedi. HAZBETİ RASlJLÜLLAH'IN İBRAIIİM ALEI'HİSSELAM'A oı~AN ÜSTi'JNLÜGÜ Cenabı

Hakk, Kelam-ı Kadim'inde Hazreti İbrah im'e : .

""'-

, ....

·~t:.l J'~ ~~ ~ ~~ Jl

""

o

Jli .. ..

....

Kile inni ciiılüke lin nisi imimi* " Seni insanlara imam · kılaca~ım" buyurdu. (Bak~a Suresi, ayet: 124) Peygamberimiz ise Leyle-i Mi'rac' da bilumurn

peygamberlere ve meleklere imam oldu.

Hazreti İbrahim

Aleyhisselam:

Ve li tuhzini yevme yüb'asiin* Ya Rabbi! Beni halkın ba's olundukları günde hor ve zelil etme" diye dua etti . (Şuara Suresi, ayet: 87) Peygamberimiz hakkında da:

., *~ lpT ~~IJ

,.

"

~

:_)1

..

Alı\ ı..>~ '}

..

"

rfl

Yevme li yuhzillihün nebiyye vellezine imenQ meah* "Allah, Nebi 'yi · ve onunla beraber iman edenleri kıyamet gününde hacil ve ma~mum etmez." (Tahrim Suresi, ayet: 8) Hazreti İbrahim:

823


Ve kile iani ziblblln ilA rabbt se yebdin* · "Ben durmadan Rabbim' in emretti~ yere gidec~im. O beni do~ru yola götürür." (SAftit Suresi, ayet: 99) Hazreti Peygamber' e ise : • ~ _.... , ıl ~ ~~ı ~ • ~ ~

ı

~

•.. ,o':' ..... I.J:'IJ.T .JJ

~-~ . ı" 'J

Ve yehdiyeke sıratan mllstekıymi* "Rabbi.n seni dosdoğru olan yolima götürecektir." (Fetih Suresi, ayet: 2) denildi. Hazreti İbrahim:

.

*~_r,:-\11 ~ ~

:,

.

,

J4 0y. J~IJ -

~

Vec'alli lisine sadkın fil ihırin* "Be~den sonra gelenler arasında benim için zikri cemi! kıl." (Şuara Suresi, ayet: 84) dedi. Cenabı Hak(dai-lazreti RasulUllah (s.a.v.) Efendimiz'e: ,., ..... • ,. ,,, -ı...

·'.

,. *!l}'~~QJJ

.

Ve rafa'ni leke zikrak* "Senin zilerini yükselttik, şan ve şerefini yücelttik" diye buyurdu. (İnşirah Suresi, ayet: 4) Hazreti İbrahim: ,. , J ,; ..... , , ,_,. , .ıli 1'i'ı : • 1, ~ • "' • "' , ~ı : ~ :: • ~ . ~ ....JJ$. ~ \.J • .J a C. • ..,. . ....;... .U uı · • • • ......1 r-, J J.T, ~...>,. · . u J ,~...> ,. .. 1..5 • v,. Fe men tebiaai fe innebu minni* Ve men asini fe inneke ğafurun rahaym* "Bana tabi- olanlar bendendir, bana . asi olanlara gelince (onlar~ yapılacak muameleyi sen bilirsin) çünkü sen mUbala~a ile ma~firet edici ve son derece merhametlisin'' dedi. (İbrahim Suresi, ayet: 3 7)

.. ,'

~

824


Peygaınberimiz,

Cenabı - Şefııl

Müznibin

Efendimiz'e

gelince:

Şefiad

li eblil kebiiri min iimmetı"'* "Şefaatim ümmetimin günahı kebair işlemişlerinedir" diye buyurmuştur.

.

Hazreti İbrahim Aleyhisselam: •

, • t ~ .,..,

::-_.-_,, ı.S.r--~-. . ,

"' "'.; , . \ ~ , ( .\ ı.$.) ._)~_;! ,, , ,.

, . ,

Jl.i ~\J ,

· Ve b: kile ibrlbimü nbbi erini keyfe tubyil mevti* "Hani İbrahim: Ya Rabbi! Bana ölüyü nasıl dirilttilini . · göster" demişti. Cenabı Hakk da:

·~y ri~' J~ Kile e ve lem tO'min• "Yoksa inanmıyor musun?" demiŞti.

• ~i;~ı_f,-::lı-ı·. cl" . , ~J

~~ ,J

ı._>:

u

, Kile beli ve lakin li yatmeinne kalbi* "Katiyyen inanıyorum. Fakat kalbirnde itmi'nan hasıl olsun diye rica ettim" dedi. (Bakara Suresi, ayet: 260) Peygamberimiz Hazretlerine gelince: Cenabı Hakk, Bakara Suresi' nin 285. ayet-i kerimesinde: , '" J. ..."7 • . .Wl J .~ı~ ... -....,!. ) 0-: ... • y ., , , ,

J ~, .T~,, ı:r .... ,

J

.

A

Amener rarilil bimi ünzile ileyhi min rabbih* "Allah ' ın Rasulü Muhanimed (Aleyhisselam), tarafından indirilenlere iman etti" buyurdu.

825

Rabbi


BAZRETi FAHR.t ALEM EFENObıiz•iN YUSUF ALEI'HİSSE:I.uUrA OLAN .

..

fJSTfrlwLtJGtr

Hazreti Yusuf Aleyhisselam: •

,• ı..rJ\j ~ ı.

,

,

o ,. ı, ll, 1 , ~:-:. c.J ;!. ...J ~ 41

;

;

.,

-- • ~ı ..u Y_;

Rabbi kad ateyteni minel mCllkJ ve allemteni min te'vilil e~idis*

· "Ya

Rabbi! Bana Mısır'ı verdin. Rüya tabir ilmini de öğretti{\" dedi. (Yusuf Suresi, ayet: 102) · 'Hazreti Rasulüllah Efendimiz'in ümmetinden her birine cennette: . ,.

tl

·ı~ ı ....... ı J

-.

,

~J

1.tl•

;!'"

(

..,•..ı

;

~ ·ı

...

1,....1 )

... , ~ ·ı \-

Aıor

;. "'

,..J 1,....1 _)

;

,.

~

J.

ı· ı

. , Ve izi raeyte semme raeyte neıymen ve mülken kebira• '

;

.

"Herhangi tarafa baksan orada (dil ile tarif olunamaz . ' derecede) ·bol ~ınet ve büYük bir saltanat göreceksin" denilmiştir. · (Dehr.Sutlfsi, ayet: 20) Rüya tabirine karşı da, ümmeti Muhammed'e Kur' an'ın tefsirinin ilmi verilmiştir.

*t.r~W.. ., ,

;;

•.

~

., . -8... . ,.

ı':"'- .;k~.-.1 ': ..ÜI ~~~ - ıJ.., . ,.

,

ı:;'" .JJı r"'

ıbidini* ayırdıklarımıı.a Kur'an'ı

Sümme-evrasnel kitibellezinestafeyni min

"Sonra kullarımızdan istifa edip ve Kur ' an 'ın tefsirini miras verdik" demektir. (Fatır Suresi, ayet: 32) Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a Mısır hazinelerinin anahtarları verildi. Hazreti Fahri Kainat aleyhi ekmelü ve efdalUt 826


tahiyyat Efendimiz'e de Cenabı Hakk'ın af, kerem, ihsan ve rahmet hazinelerinin anahtarları verildi. ,

t#

..,

-

.,.

......

,.

·~QJ ~ J '11 !.\8:.. J 1 teJ ~. ,;

Ve mi erseloike illi rahmeten Iii ilemia* "Sen ancak bütün kainat ve bütün mevcudata ve bütün alemiere Allah'ın bir rahmeti, bir ihsanf, bir keremi, bir fazlı, bir bediyesi olarak gönderildin" demektir. (Enbiya Suresi, ayet: 107) Hazreti Yusuf kardeşi Bünyarnin'i diğer kardeşlerinin ranından ayırarak kendi yanında alıkoymak için Cenabı Hakk'ın emri ile elmaslarla bezenmiş . altın tasını kardeşinin zahire çuvalına koydurdu. . "

,.

·~ı ~J ~ .,.

,

,

,

~

!!!':

,,

4.i'4, ~ .. ıı ~·-~j~ ~~ t:li , "'

Fe lemmi cehhezehüm bi cehizihim ceales sikiyete fi rahli.ehıyhi* · "Yusuf, kardeşlerinin yüklerini doldurttuğu zaman elmaslarla işlenmiş altın tasını kardeşi · Bünyamin'in yükü içerisine koydurdu." t YusufSuresi, ayet: 71) . Hazreti Rasulüllah Efendimiz de, ümmetlni cehennemden kurtarıp cennete koymak için, onlaı:ın gö~slerine iman ve tevhi~i koydu. . , " , ,. , ,,

.

,

"'

0,...--: J) ~ ~ \~~ oJJ:..e, ;»ır:_);. :;.ti ~

"' "' ...r'"" 1 ' o JJ ,; o .. ... ... .,----~• ~JI *4lıl . <""~ •..... ~_ı:. G\..il.l ~~~..... :.ı ~ u; ~ "' "'c.r..r . . , . .J , ,r , (...,~ . . r li•r .,.,......

*·~J ~

~

...

J~ ~

E fe men şerahallihÜ sadrahô Iii islami fe hüve ali nôrin min rabbih* Fe veylün Iii kisiyeti kuUlbübüm min zikrillih* Olaike ti dalilin mübin* 827


.

"Gö~sUnU

AllahO Teala'nın İslam için şerh ettiAi kiinse Rabbi tarafından nur-u iman ve tevhide nail olmuştur. Kalpleri · Allah'ın zikrinden iraz eden ve katı olanların vay haline! Bunlar aşikAr bir sapaldık içerisindedirler" demektir. (Zümer Suresi, ayet: 22) Hazreti Yusuf zamanında hUküm süren şiddetli kıth~ın son kırk gününde kavmine ~erecek erzakı kalmadılı için, yüzUndeki nikabı açarak mnstesna gOzellikte olan yüzünü gösterdili anda yüzUnU göstermek suretiyle açtıtın ıztırabıni kavmine unutturdu. Hazreti Fahri Kainaı olan Efendimiz ise, Kıyamet gününde bütün ehli mah.şere vechi melahetini gösterdi~ anda bUtUn mahşer halkı dehşet ve feza-ı unutacal<. · . O zaman hipnotize olmuş gibi gözlerini Hazreti Rasultıllah'a döndtıı:Up ~cak ondan yalnız ondan şe~t, af, b&Aışlama ve merhamet dileyecelclerdir. ~ " " ~ ~" ~ . ~ ~\ ::"" " . , , . -~ ". ~· ~ ..V _,.. .J l ~J .'-'~; 1\•,!:!' r.....4--1~) " , r..u v .r ,." ' J t,S:•:«• , .. . ., - , ,

.

. ·-., .

' ,, .

.

.

~

·~IJA Mibbayoe mukoiıy riUisihim lA yerteddi Ueybim • · tarfllbim* Ve ef'idetübim bevi'* "O gün 'mahşer halkı gözlerini asumana dikmiş ve başlarını kaldırmış olduklah halde korku ve dehşetten hayran ve mebhut Qururlar, kendilerini bile göremezler. Kapleri hiçbir şey düşünemez ve bomboş bir haldedir." Bu ayet-i kerime Cenabı Hakk'ın kıyamet gününde kullarının korku ve dehşetlerini tarif ve tasvir eden bir ayetidir. Cenabı Hakk, cenneti de, cehennemi de yaratmıştır. Dilerse . kullarına dilediği derecede azab edebilir. Çtlnkü Zat-ı Bari'nin güç ve kudreti her şeye tamamıyla yeter. Allahü AzimUşşan Hazretleri yaptrAı. herhangi bir işin akıbetinin menfi neticesinden ve hiçbir şeyden katiyyen ama katiyyen korkmaz.

., .. ..•_,. J .

.6 oı:.

;

ı". ; ,,

- lJ

'-'~

828

""


Ve li yebilll ukbibi* . "Allah hiçbir yaptıAı işin akıbetinden korkmaz" demektir. (Şems Suresi, ayet: 15) Amma! Merhameti, Zat-ı İlahisine farz kılan Allah ve dinde yani korkuttuklannda hulf edebilir. Lakin vaadinden asla dönmez ve· caymaz. Zira: "

~

.ı:» ı J l

~

A.

< \.___.:. •ı.-,:-it'-~· ,~ - 'ıJ ~ • ·' , ,J;j., Jıı .,

..1

Al'

V

,

"'

.,

,•

J

,

,

""

0\5'" ~J

-.u...

. tt,. ""... , • , , a•7 ...., ....A • ....4J

·u...~J.,

.. r

J

.,J

r "· ,

ma

kinellih.ll li yüazzibehDm ve eate fibim* Ve mi kineliibi m6azzibine ve h6m yestalfirOn* "Yi Muhammed! Sen onların aralannda bulundukça Allah onlara azap edici deaildir." Onların ' aralannda istiAfar edenler mevcut oldUkça da onlara azap etmez diye söz veren AÜah'm sözünü tutmayacaAını düşünmek en büyük küfUr ve en büyük Ve

günahtır.

Benim Alemierin Rabbi olan Hazreti Allah'a olan imanım budur ki : Cenabı Halde, RasulU Kerimi Hazreti Muhammed Aleyhissalatü ves selama bir avuç toprak telakki ettiAi ümmeti ni baAışlayacaAı ve kendisi "Yi ~bbiiİn'am ve ihsanından, eltaf ve kereminden Tazı ve hoşnudôm" dediAi zam~a kadar bütün isteklerini Zat-ı Nübüvvetmeab Efendimiz' e vereceAine inanıyor ve iman ediyorum. · . Cenabı Hakk' ın bu kainatta kurduğu katiyen şaşmaz bir nizarnı ve kanunu gereğince zerre kadar iyilik yapana mükafat, zerre kadar kötUIUk yapana da mücazat olunacaAını üçüncü kitabımda belirtmiştim. Binaenaleyh ·bu kanunun dışına çıkmak kimse için milinkün değildir. Cenabı · - .Hakk, hepimizi Rıza-i İlahisine ve Rıza-ı Peygamber' iye uygun işler yapmaya nasip etsin. Hazreti Yusuf, babası Hazreti Yakub Aleyhisseliunla Mı s ır ' da kavuştukları zaman yanında bulunan binlerce kölesini babasının hürmet ve şerefine azad etmişti. Kıyamet gününde ~9 - .


-

ı

perişan, kendini bilmez bir titreşirken, Cenabı Hakk'ta bUtUn

halde korku ve dehşetten gözler ümid ve yalvanşlıı üzerine çevrilmiş, ondan istimdad eden; af ve şefaat dilenen kullarına: "Ey benim aciz, günahkar kullarımi Hepiriizi bu çok sevgili kulum Muhammed'e bağışlıyorum. Hepinizi af ediyor, didanmı Habibim Muhammed'in hatırı ve hoşnutluğu için size gösteriyorum" demesi gerekmez mi? Elbette Allah kulu Hazreti Yusuftan çok daha · merhametli, daha cömert, daha kerem ve ihsan sahibidir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimiz de elbette Cenabı Hakk'a Hazreti Yusufun babası Yakub Aleyhisselam'a olan sevgi ve muhabbetinden daha ölçüsüz derecede üstün ve daha da fazla sevgilidir. Ya Rabbi! Artık bund~ sonrasını evvelini bildiğin gibi yine sen bilirsin. Ne ben ve ne de başka hiç kimse biz günahkar · kulların hakkında ne hüküm vereceğini, bilmez ve biterneyecek de. herkes

HAZRETİ FAHR-İ liı\İNAT EFENDiMiZ'İN

MuSA ALEIHİSSEIAM'A OI,A'N ÜSTÜNLÜGÜ

.

Cenabı

Halq< (Azze celle ve. ala) Hazretleri, Musa Aleyhisselam'la Ti.ır'da mükalem<! ·etti. Peygamberimiz Leyle-i Mi'rac'da:

Fe evha ila abdibi ma evha* "Hazreti Allah, ·k ulu Muhammed (Aleyhisselam'a) ne vahiy etti ise vahiy etti" (Necm Suresi, ayet: lO) ayet-i kerimesinin işaret ettiği gibi Hazreti Muhammed' den başka hiçbir canlı varlığa nasip olmayan bir şeref ve imtiyazla hitabı izzete layık ve mazhar kılındı.

830


Musa'nın peygamberli~i bir kavme yani lsrailo~ullarına münhasırdır. Peygamber Efendimiz'in risaleti,

Hmeti

meleklere, insanlara ve cinleredir. . "" ~- "'

*ı"J...-JSJ (~ ,. ., V"'tf.u;

,

.. G

,.,.

""

....

ti\5' 'll ~L1:....)1 J

Ve mi erselnike illi kiffeten lin nisi beşiran ve neziri* "Sen ancak bUtOn nasa peygamber ol~ gönderildin." Beşiran ve nezira: Şunun için ki, Allah 'a iman edenlere müjdeleyici, inkar edenlere de.azabla korkutucu olarak.

*0 ;.ı:..; ~ ,.ı..f"lflı ~~ ~~ Vetikione ekseran nisi la ya'lem6n* ''Fakat insaniann ço~u bunu bilmiyorlar/' (Sebe ' Suresi, ayet: 28) Hazreti Musa' ya Firavun'u mağlup etniek için mucize olarak asa verildi. Peygamberimiz Efendimiz Hazrederine şefaat-ı kObra makamı vefildi ki kıyamet gününde şefaati ile bütün günahlan mahv edip yok eder. Hazreti Musa' ya mucize olarak Yed-i Beyza verildi. Peygamberimiz'e ise, Millet-i Beyza ihda olundu. Nitekim hadis-i .

şerifte : •

....

.....

,_

,

o

o

$

J

....

·~ı--:•.,o--ıı "'_J, "~~ ,~~ rs:~;, ... 41~ ., ~ ..,. ti.J~. ,. . . Eteytüküm bil milletil hanifetis semhatis sehletil beyda'* "Size bir milleti hanife getirdim ki, hafif, sehil ve beyzadır" .;

,.;

huyuru lmuştur. Cenabı

Hakk Musa ve Harun Aleyhimesselam'a Firavun ile

görUşürken:

"" , <:" - , • ;; --. • ; o 1 ·~J .r~ 83\


İzbebi ili fir'avne innelaô tali* fe kôli lehô kavlen leyyinen leallehO yetezekkeru ev yahşi* "Tuban eden Firavun'un yanına gidin. Ona tezelekUr etmesi veyahut benden korkması için yumuşak sözlerle hitap edin" buyuruldu. (Tatıa Suresi, ayet: 43-44) Peygamber Efendimiz· ise: .-

•·,~·+8-~-~ıe ..ao-

e

J4

ı;ıcı

~

.-

. ,...

.-

-}e

~

V

-· ~:.u •ı_>:-~~~ ,'"t':! --.~, L J --.~ J J t.A5::Jı ".a~ " . -

Yi eyyüben nebiyyü cihidil kOflira vel mUoifikıyne vatluz aleyblm* Ve me'vihüm cehennem* Ve bi'sel mesıyr• "Ey Nebi! Küffar ve münafıklarla cihad et ve onlara ~ır sözler söyle. Onların mevalan cetiennemdir. Orası ne çirkin gidilecek bir yerdir" denildi. (Tevbe Suresi, ayet: 73) Bununla beraber Peygamberimiz hiçbir ferde karşı gıtzet ve şiddet göstermedi. A~ır söz de söylemedi. Hiçbir kimseyi de incitmedi. Hazreti Musa Tur' da Cenabı Hakk ile mükalemesinde :

.

,.

.,.,

"

Kale rabbi erini enzur ileyke* " Ya Rabbi! Bana kendini göster. Sana na.zar edeyim" dedi. (A ' raf Suresi, ayet: I 43) Cenabı Hakk da:

Kalelen terini* ·"Elbette- şen ben.i göremezsin" buyurdu. Halbuki bizim Peygamberim iı'e:

832


--

E lem tera ili rabbike* "Nazar etmez misin?" denildi. (Furkan Suresi, ayet: 45) Musa Aleyhisselam'ın kavmine Men ve Selva gönderildi. • "'

..-

J

,

,

tt',

• ~JklıJ ~' ~ J)tJ Ve enzelni aleykümül menne ves selvi* "Ve size kudret helvası ile bıldırcın kuşu indirdik." (Bakara Suresi, ayet: 57) Peygamber Efendimiz'e ise:

J"·j--J~, J ~.r-' . .. . ·.~ll ,

,NI

...

,.

1~

,

ı..s-- J

.J

"'

J

. . ~J

;

1~ !~:'

ı.._>-

<..:..

~...

~

4ill

J .y..!, ~ "'

,.,.,

"'jo

.,

tl

*tAJ] r-ı b~ Sümme enzelellihü sekinetebi ala ·rasfilibi ve alel mü'minine ve enzele cünôden lem teravbi* "Sonra Allah Rasulü ve mU'minler Uzerine sekine indirildi ve sizin görmediğiniz askerleri de inzal etti." (Tevbe Suresi, ayet: 26)

Sekine: Kalplere huzur, itmi'nan ve sükunet veren bir raluneti manevidir. Hazreti Mı.ısa kavminin yanından ayrıldığından pek kısa bir zaman sonra yani Tur'da kaldığı kırk günlük bir zaman içerisinde kavmi Buzağıya tapmaya başladılar. Halbuki Hazreti Falır-i Alem Efendimi2 ahireti şereflendirdiği (1400) küsur seneden beri Din-i Mübin' i, şeriatı garrası aynen duruyor. Kur'an-ı Kerim ile günün doğruluğu ve değ işmezliğini muhafaza ediyor.

-

. HAZRET.i RASULÜLLAB (S.A.V.) EFENDİMİZ'iN HAZRETİ İSA"YA OLAN ' üST~ÜGÜ Hazreti lsa nefesiyle öiUieri diriltti. '

833


• ~)~ d~ 1 ... ,

J

....

(.fo ) \J ... ,

Ve iz tuhricUI mevta bi izni* "Mevtayı iznimle diriltip mezarından çıkardı m." (Maiqe Suresi, ayet: 1 lO) Peygam9erimiz sözleri ile ölmüş ve kaskatı kalpleri diriltti. ... ' ... ... ,., J ı ı .. 1 ,,... • · -:! J ,,... • ~ :: 1'!'\ .o...._) '-.5 , .uı .» J ~ ~ '-.5 , ~ J ...-.--\' - ...q . " • .» ...,,.-..,..-1# ... , ..... ,

..u-

...

~

.i

• .

..

ı..T' J ...

Jl

.c

~

J

. ..

..r-.

~(. ıli

...

,,

c ~ •

Ve inneke le tehdi ili sıratın milstekıym* Sırihllihillezi lehu mi fis semiviti ve mi fil ard:* " Sen Kur'an ile insanlan gökle_rde ve yerde her ne varsa hepsi kendisinin olan Allah' ın dosdo~ y<>luna götürOrsün" demektir. (Şura Suresi, ayet: 52-53) maide indirildi. Peygamber Hazreti l sa'y<ı gökten Efendimiz'e: o

"

. . .. . ·.' ,, ~ ~ .r-"":-

.; ...

~-

JJ "

r

,.

, •

tA..!. . .~ ~ 0 :ıı . . ~ ... .T ı...J.... r

,

.,

...

J ..;JJ

...J Ve nilnezzilü minel kur'ini mi hüve şifiün ve rahmetün Iii mü'minin* : " Mü' minlere şifa ve rahmet olan Kur'an-ı Kerim indirildi." (İsra Suresi, ayet: 82) Hazreti İ sa dördüncü kat gökte kaldı. Peygamber Efendimiz ise bütün gökleri, Arş'ı , Kürsi'yi, cenneti, cehennemi ve daha bize bildirilmeyen yerleri gezdi ve gördü. ...

834


IIAZRETİ FAIIRt ALEM EFMDİMiZ'İlV HAKKI ALtşADlmA TAZABİLECEGbl BİRK&Ç KELiME Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah de~ldir. Allah 1 (c.c.) Hazretlerinin kuludur. Allah (azze ve celle) sıfatı sübhaniye ve erali ilahiyyesinin izharı için kendi nurundan Hazreti Muhammed Aleyhisselanı'ı yaratmış ve Hazreti Muhammed' in vücuduna Ruh-u İlahisini ilka ederek:

*'J--}>:- ._ 1...

,

"", , ı

1 .... ,•

<U

.,,.•

J

c.s?"" JJ

~

• , • ,..... , , ,..,""- ; \.)'" "ı ·~' ~ ~ J ~.,..... !:'

Fe izi sevveytilhft ve nefahtü fihi min rubıy fe aku lebu sicidin* "Sımna vücudu ~uhaınıned'iyi mecla kılmış ve bu suretle Allahü AzimUşşan kulu Hazreti Muhammed'den zahir olmuştur." Hazreti Muhammed (s.a.v.) Efendimiz her an tecelliyat-ı ilahiyyeyi ·bütün zuhura izhar etti~ için "Abdiyet" makam-ı alisine bu sebep.le nail olmuştur. · Hazerti Muhammed'den başka mevcudatta hiçbir varlık doğrudan

do~ruya Cenabı Hakk'ın tecelliyat-ı İlahiyyesine

dayanamaz. Zuhurun bidayetinden sonsuzluğa kadar bütün ilahi tecelliler ancak ve yalmz Hazreti Fahri Alem Efendimiz'den geçerek zuhura gelir ve yine hiçbir varlıkta dowudan dowuya Hazreti Rasulüllah Efendimiz'den gelen tecellileri alamaz, yüklenemez v-e kaldıramaz. Nasıl ki çok yüksek güçte gelen elek~ik cereyanlan çeşitli muhavvilelerden geçerek insanoğlunun emrine ram oluyorsa Peygamber Efendimiz'den gelen tecelliler de yine birtakım yüksek meratib sahibi kimselerden geçerek ve mevcudata kaldırabileceği miktar ve derecelere indirilerek zuhura dağıtılır.

835


Peygamber Efendimiz' in Cenabı Hakk ' ın nezd-i uluhiyyetindek.i yüksek mertebe ve kurbiyetini bilmek ve idrak edebilmek hiçbir ferde nasip olmuş de~ildir. Herkes ancak bu yüksek mertebe hakkında kendi idrak ve derecesine göre Hazreti Kur'an' dan aldı~ı ve toplayabildi~i kadar feyizyab ve nasibedar olmaktadır. Ben bur~da Cenabı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'in de Peygamberimiz Efendimiz' e has olan eltaf keriman~lerinden birkaç tanesini zikredece~im . Bütün peygamberler Cenabı Hakk' ın nam-ı alisine yemin ett~er. Cenabı Hakk da Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerinin hayatına kasem etti. , ., , ,

·.

.

-"'~"' .;1 • '~\ ~ı'•_ ::r '-'J 6 ~ ~.r'-" ı.5:" ~. ,. !J .r-' ,.

* · , ,. .... •

Le amruke innebüm le fi sekratibim ya'mehôn* "Ya Muhammed! Hayatın hakkı için onlar (burunlarının ucunu) göremeyecek kadar gafil ve şaş\ondrrlar." (Hıcr Suresi, ayet: 73) Hazreti Kur' an' dan öwendi~imize göre her peygambere ümmet-i şanlarına layık sözler söyledikleri halde, peygamberler o · sözleri kendileri reddederek cevaplandırdılar. Nuh Aleyhisselam kavmi:

•~ . , J~ ~. ~.l/-r:-\ ı.fı ~

. ;

tJ.

.;

İnni le nerike fi dalilin mü bin*

"Biz seni aşikar bir dalalette ve yanlış yolda görüyoruz" dediler. (A'raf Suresi, ayet: 60) Hazreti Nuh Aleyhisselam da onlara: • til

"'

.,.

, ,.

Y) ~ J.., ...

)

;

836


Kale ya kavmi leyse bi dalaletOn ve likinni rasCUUn min rabbil alemin* "Ey kavmim! Bende dalalet ve şaşkınlık yoktur. Lakin ben alemierin Rabbi olan Allah'ın rasulüyüm" dedi. (A'rafSuresi, ayet: 61) Hud Aleyhisselam'a kavmi: "' "' ,_ ""' "' ~ı..s::.ıı ~ ~ -~·ı ~l?~ı ı.rı J #~u:. "'->, ~ ~, ~1 lfı U:! - .r

*'·

.

,.,

.

.

i

;

İnna le neriike fi' sefihetin ve inna le nezunnüke minel

kizibin* "Biz seni akılsız ve divane görüyoruz. Seni yalancılardan zan ediyoruz" dediler. (A'rafSuresi, ayet: 66) Hud Aleyhisselam da onlara:

~y~ H j) ~M~~~~~ , , .

Kile yi kavmi leyse bi seiabetün ve lakin ni rasôlün min rabbil alemin* "Ey kavmim! Bende akılsızlık ve sefahet de yoktur. Lakin alemierin Rabbi olan Allah'ın göndermiş olduğu rasulüyüm dedi." (A'raf Suresi, ayet: 67) Firavun, Musa Aleyhisselam'a: ~ ~""' , •ı

} . , , } lS ~· ı ~l?JI

)~ ~.Y--

~"ı

,c5 ,

inni le ezunnüke ya musa mesbôra* "Ya Musa! Ben seni sihre u~amış zannediyorum" dedi. (İsra Suresi, ayet: 1Oı) HazretiMusa da Firavun'a: . *ı

#

o

}~.-

)~

}

.},,.

,

. o, o. lS- ~·ı~t:..'' - J c5~"ıJ

u.rJ!

Ve innile ezunnüke ya fir'avnü mesbôri* 837


"Ya Firavun! Ben de seni şer ile meluf zannediyorum" dedi. (İsra Suresi, ayet: 102) Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne gelince: Hakk-ı A.lişaruna dil' uzatmaya yeltenenlere do~rudan do~ruya ·Cenabı Hakk cevap verdi ve buhtanlannı reddetti. EbU! Buhteri Hüşşam, Cenabı Hazreti Fahri Alem Efendimiz'e:

·~1:;:, ;~ ;! lr1:,ı ~ Mi ezunn&ke illi dilli* "Ben zannediyorum ki, sen yolunu şaşımuşlardansın." Buna Cenabı Hakk (c.c.): . '

"'

"'

J

*t.5~ ~ J ·~C, j:P ~

"'

;;-'

*t.5):A 1~1,. ~IJ ,.

Ven necmi izi bevi* Mi dalle si~ıbilküm ve mi iavi* "Nazil olan Kur' an · yahut nüzul eden şihab hakkı için, sahibiniz Muhammed dalalette ve hatada bulunmadı ve hata da etmedi" diye reddetti. (Necm Siıresi, ayet: 1-2) Bir cahil ve kendini bilmez kişi de sahibi risalet Efendimiz' e · (mecnun) dedi.

",\_,A..• -~..· '-

,.

l -

•J

,.

-

1 ..

. ,.

,.,.

"'

.

,.

,u~,.

Nun* Vet kalemi ve mi yesturOn* Mi ente bi nı'meti rabbike bi mecnOn* "N\ln ve kalemin yazdıklan hakkt için. Sen Rabbinin nimetlerine bürünmüş old~un halde mecnun de~ilsin" 'diye cevaplandırdı. (NOn Suresi, ayet: 1-3) Yine bir kimse Peygamberimiz Efend.imiz' e şair, Kur'an-ı Kerim' e de şiir dedi. Cenabı Hakk da: •

-

:,._s-~ ~1 ) ,

""

-

.,

,

..

J.

,

)" 01 ·~ ~ ~ J ".r~:-:~-.J·\1 ()1.-=".ıC. ~ J "'

"' ~

~

) ,.

) 1"-

·~ , 0 ~J 838


Ve mi allemnihüş şa'ra ve mi yenbeğay leb* in büve illi zikrun ve kur'inOn mObin* "Biz ona şiir öğretmedik. Ona şiir de yaraşmaz. Ona vahiy olunan söz nasihatten, apaşikar olan Kur'an'dan başka bir şey de~ildir." (Yasin Suresi, ayet: 69) Ve Kur'an-ı Azimüşşan hakkında da: "' "' ~ .Jf _JAJ. ~ J . " "' "' Ve mi büve bi kavli şiar* "O şair sözü de değildir" diye bUhtan ve iftiraları tekzib olundu. (Hakka Suresi, ayet: 4 1) Velid · b. Muğire ise, Cenabı Risul-ü Kibriya Efendimiz'e, Kur' an- ı Kerim hakkında :

• w. J.- ; ,

Fe kale in hizi illi sahrun yü'ser* "Bu büyücülerden nakil edilegelen bir büyüden başka bir şey de~i ldir" demişti . (Müddessir Suresi, ayet: 24) · Cenabı Hakk da onu on sıfatı zemime.si ile kıyamete kadar elsine-i anamda rezil ve rüsvay etti. ŞÜndan dolayı ki kıyamete kadar Vel id b. Mu~ire tıynetinde yaratılmış bir sürü soysuz, nesli bozuk insanlar" gelecek ve Hazreti Kur' an hakkında ve Peygamberimiz hakkında nalayık sözler söyleyeceklerdir. Buna ictisar eden insanlar da ancak bu evsaf ve kıymette olan ve mayaları bozuk •olan, bedbahtlardır. Bu kabil insanlar dünya hayatında en yüksek bir mevki ve malamda olsalar da:

,,

~

-

"'~

•~ . "' J~ ı_r 1<'" c:;-•• ~!"J J , "' ,

Ve la tütı' külle ballifin mehln* " Hak ve batılda kolayca ve çok yemin edenlere itaat etme."

. )

·\ ~

...

Hemmaz* 839


"Halkın ayıp

ve kusurlarını

araştıran." ·

.......

*r . . . "'. •

"

~

Meşşiin

,

1 -;. ~. .

.

~

~

bi nemim* "Ko~uculukla söz gezdiren."

·?~~ Mennaan Iii hayr* "Nası hayırdan men eden cimri olan veya müslüman olmayı ve müslüman lı ğı men. eden."

.

Mu'tedin esim* " Hakka tecavüz eden, günaba dadanan."

..

*fo. ~

Utüllin* "Kaba, şerir, galiz kişi ."

.

.

"

..

r-::' J

...,,,."

"

~

, ., ..,.l,u ..~ .

~

Ba'de zlUike zeoim* "Bunlardan başka soysuz ve piç olan" ... ,.,. , . ,

·~) J~

\.) 0ts"' 01

" ~ En kine zi milin ve benin* "O her ne Js_adar zengin ve evlat sahibi olsa da." (N ün Suresi, ayet: 9 , 1S)

As b. Vai l, Fahri Alem Efendimiz hakkında kendisinden sonra erkek e"vlatları kalmayacağından dolayı (haşa) nesli kesiktir, dedi. Cenabı Hakk da: ....

*?,:;ı

"'

; :' ~G ,

840

$1

01 "


İnne şinieke hüvel ebter*

"Sana ta' n eden kalbinde sana adaveti olan kimsenin nesli kesiktir" diye buyurdu.

ÜÇÜNCÜ liiSIM. Sevgili okurlanm! . Sonsuz şan ve şerefi olan İslam Peygamberi hakkında ( 1400) seneden beri yüz binlerce kitap yazıldı, sözler söylendi. Kasideler . yapıldı. Uğrunda nice canlar sevilerek, sevinerek ve . göz kMpmadan verildi. Takdir buyurursunuz ki, ben de bu pek naçiz varlı~ımla ve değersiz kalemirnle bu hususta birkaç sahife içerisine bir şeyler sı~dırabilmeme elbette imkan yoktur... Bu bahsi de daha etratlı yazmama ne kitabın hacmi ve ne de gayesi müsait değildir. Bundan sonra asıl mevzumuzla alakadar olduğu için bir iki sahifecik de Cenab ı Risaletmeab Efendimiz'e salavatı şerife okumanın hassa ve faydalarından bahis edecek ve yazaca~ımı vaad ettiğim pek büyük ve çok kıymet li duanın içindeki salavat hakkında sizleri uyarmış olacağım . 1

. SALA.VAT NEDİR~

Salavat: Selam ve hayır dileklerinin en üstünü demektir. Peygamberimiz Efendirniz Hazretlerine salavatı şerife okuyanian n her salavatma Cenabı Hakk on hasene verir. Birincisi: ,

,.

.,,.

;ı>

*4-!~1 ~ili~~~~ -:; , Men cae bil haseneti fe lehu aşru emsiliha* "Bir hasene ile gelene on misli verilir"·demektir. Verilecek on sevaptan birincisi: Melikül Gaflar olan Zat-ı Ecelli A ' la'nın ~alavat okuyan kuluna bol kerem ve mağfi ret ihsan buyurmasıdır. 841


İkincisi: Nebiyyil Muhtar ve şefiii müznibin olan Efendimiz

Hazretlerinin şefaatına nail olur. Sükuneti kalp ve ıtmi ' nanı ruha eriş ir. Çünkü her salavat getirene, Peygamberimiz Efendimiz' <te bilmukabele hayır dua eder. Zira Cenabı Hakk Kur'an-ı Milbin ' inde:

Ve salli aleyhim* inne saliteke sekenün lehüm* "Sen de onlara hayır dua ile dua et, çünkil senin onlara yaptı~ın dua maddi ve manevi ruh ıtmi 'nanı ve huzur u kalp verir" diye buyurmuştur. 'Oçüncüsü: Melaikeye uymasıdır. Çünkü:

1 ~' i

y

~.

lf1~~\S- ....,, ~~ 0~ ..f~ A~ ~~~ c.s.-~~~ ~ " J ~~ 01 .·,. • ' ı· " 1 , ı". ~ J ....ı.:.LG 1_,c, · 1' A

rJ..~

.

.,,.,

,.

1

\ • •; " Ö J4-,..0_-""'"·-""'

inneliibe ve meliiketehu yü_salliıne alen nebiyy* YA eyyilhellezine imenu sallu aleyhi ve seltim u teslimi* "Ya Muhammed! Allahil Teala ve melekleriNebi Uzerine salavat okurlar. Ey MO' minler! Siz de onun üzerine sahitU selam getiriniz" demektir. Dördüncüsü: Zabir ve batına pak olur. ~.

~

,

.,

('~ ~}~ ~

"'

~<s~

r-------- ~

O

"

,;

"'

J

"'

(''ı~

..

1" A~

.

-

..U( } J ~ "~ c.S ~ y-A O

"" '" u ., :_;--)" ~:?J~• "0l5"' J • Jjll Jl c.:.,ıl: 1}?11 "

,.,

.,.

,., .,.

Hüvellezi yüsalli aleyküm ve meliiketübô li yuhriceküm minez zulümi.ti ilen nur* Ve kine bil mü'minine rahıymi* "0 , Allahil Teala'dır ki, sizi zulmetlerden nura ç ıkarmak için ve meleklerin de duası berekatı ile sizin üzerinize ifaza-i rahmet eyler."

842


Zulmetler çeşit çeşittir. YokluAun her çeşidi, hastalıkların envaı, kaza ve belaların, tilrlU tllrlüsü, zalimlerin zulümlerinin her çeşidi, kürur, dalalet, cehil ve saymalda bitmeyen karanlıklardan nura, aydınlıAa·kavuşturur demektir. Beşincisi: "

~1 lj ,

Münaf'aklara muhalef'ettir.

,.

""

J.;

ı ;:. \.)IJ *ı .....

J.

, .,,.,.

~:1 l}li ı_jt.T ::_r-;Uı I_;J \.)IJ ,.

,.

,., , • ·-

-

J..

(

*UJj6• d~

"' , ... \.4..1

J.

'

,,.

"1 r-w • <:"'... , 1yu~_ .\ı-.: ~ ~ :.:~ı:'ı... U

., , ,. "" Ve izi lekullezine amenQ kilO imenni• ve izi ıialev ili şeyitıynihim kil6 inni meaküm innemi nabnü miistelaziGn* "Onlar iman edenlerle buluştuklara zaman, biz iman ettik derler. Halbuki şeytanları ile yani reisieri ile yahut kendilerini ıAva edenlerle veyahut da şeytan gibi anud ve mOtemerrid olanlarla tenha kaldıkları zaman (biz sizinle beraberiz) biz yalnız müstehziyiz yani mü' minlerle istihza etmeden başka bir şey yapmıyoruz derler." (Bakara Suresi, ayet: 14) · Aramızda İslam kisvesi altında ismi Ahmet, Mehmet veya müstear bir Türk ismi edinerek gezen nice nice münafık ve dinsiz kişiler vardır ki, MOslümanlarla . karşılaştıkları · zaman ayet-i kerimede de bildirildiAi gibi (biz müslümanız) ederler. Dükkanlarına Besmelei Şerife ve Kur'an ayetlerinden yazılmış levhalar asarlar. Müslümanlara müslüman gibi görünüp onlarla alay ediyor ve menfaatlerimizi sağlıyoruz derler. Bunlar öyle kimselerdir ki, söz söyledikleri zaman yalan söylerler. Vaad ederl~rse huluf ederler. Emniyet edilirse hıyanet ederler. Müslümanlarla alakaları olmadıAı için hiçbir zaman Hazreti Rasulüllah Efendimiz'e hayır temennide bulunmaz ve salavat okumazlar ve ümmeti Muhammed'e de iyilik yapmazlar. Şayet iyilik yapar görünseler bile çok · daha büyük menfaat saAla.mak üzere gösteriş yaparlar. Altıncısı ; Günahları ve hataları mabv eder. "'

'

843


r •

~

-

1

,.;, 1 ... •,}

1

"J• •

....

\, - " ı ~.>..:

~1 · .. >- 1 <.)ı , ,. tnnel baseniti yüzbibnes seyyiit* "Haseneler, yani iyi ameller, kötülükleri yok eder." Yedincisi: Yapdan duaların kabulünil temin eder. ,.,. .. ,. "' ,

*aı

ı ~::'ı ~J

... --. 11 ..:ll

--- y -- Vebteğô ileybil vesileb* " Hazreti Muhammed Aleyhisselam' la Cenabı Hakk' a yaptığınız ve yapacağınız dualarınızın kabulü için vesile ve yol arayın ." Evvelinde ve ahirinde salavat okunmayan hiçbir dua hemen hemen kabul olunmaz. Sekizincisi: Cebennemden balasa vesilesidir. A..

,

,.

,

Jıı 01 , , --~J ·~,

,.,

A.

wl

,.

,

,

s.. -! ~.,;,J ~, aı ;~ Jıı 0tS"' ~ J .. .. • •

'

.~

....

,

o }

UJ .J.,.,.-:. "'-r-..1bJ

o J ,

~

•, J

......c,., rv • ,J..- •

Ve mi kinellihü li yüazzibehüm ve ente fihim* Ve mi kinellihü müazzibehüm ve bUm yestatfirôn* "Ya Muhaı:nmed! Sen onların arasında bulundukça Allah (c.c.) onlara azab edecek de~ldir. Onların arasında istiğfar edenler (mü'minler veya bize meleklerin istiğfarı) mevcut oldukça onları Allah (c.c.) azaba giriftar etmez." (Enfal Suresi, ayet: 33) Bu ayet-i kerimeden de. anlaşıldığı gibi vaadinde asla ve asla hulf etmeyen Hazret~ Allah, yevm-i kıyamette de Hazreti Şefiıl MOznibin Efendimiz aramızda olacağı için biz asi ve günahkar kullarını el bet~e affına mazhar buyuracaktır .

. Dokuzuncusu: Cennete götüren yoldur. ,.

,

""'

... .

·~,;;.~~~ı Elmer'ü mea men ebabbe* 844


"Kişi sevdi~i

ile beraberdir." (Hadis-i şerit) Dünyada da cennet, ahirette de cennet vardır. Halis bir iman, hayırlı ve yükü hafif bir eş ve asi olmayan evlatlar, kanaat, seni kimseye muhtaç etmeyen bir geçim kapısına sahip olmak, huzuru kalple ve hayat-ı tayyibe ile yaşamak dünyada cennette yaşamaktır. Hazreti Kur'an'da Cenabı Hakk Peygamber Efendimiz' e: ,,

•~J ••• ""'A.All,. ı .

Fo o .. J

J

"""

: ,. .u•~ ;ıo - o~ -·

..

"'".,

'ı 4f.l) ı • -"' ~.JA-:1 , ,. J.

., .,.

...

J.

,,

u• J.i

J.o

A. ,;

. . ,.

~.) .)~ 4ll

ı

J

,

ı

,

oJ

,

•. !· r-"'.) c~

Kul in küntüm tllbıbbunellihe fettebiuni yubbibkümllllibü ve yağfir lekUm zUnubeküm"' Vallahü tarorun rabıym* · "E~er siz Allahü Teala'yı seviyorsanız, t>ana tabi olun ki, Allah ·da sizi sevsin ve günahlarınızı ba~ışlasın. Çünkü Allah af eden ve ba~ışlayandır." Cenabı Hakk bir kulunuseverse o kulunu · sevgili Habibi 'ne bırakır. ., ,. ,. ,

•ı....:....... > -,)

"'. .

~

. j."'J 0l5" lı.

~J

Ve kine bil mü'minine rabıymi* . "Mü'minler~ karşı son derece merhametli ve şefkatli" olan Peygamberimiz de o, ümmetini her türlü kaza ve belalardan siyanet eder, korur. O, kimsenin her umuru ile alakalarur. Daima onu yanından ayırmaz. Yani o kimsenin h.atırından çıkmaz ve o kimseyi himaye eder. Onuncusu: Cenabı Hakk'ın didarını görmek şerefine nail olmak.

"' Fe mc;n kine yercô likie rabbihi felya'mel arnelen

saliha"'

"I:Ier kim ki, Rabbine kavuŞmak istiyorsa, arnel-i .salih işlesin)' En büyük arneli salih, Allahü Teala'ya hiçbir şeyi şerik 845


koşrnamak,

Hazreti Rasulüllah Efendimiz'i sevmek. ona.salavat okumak, onun emirlerine gücü ·yetti~ kadar uymaktır. Cenabı Hakk, salavat-ı şerife okuyana ziler-i ilahiden daha fazla sevap ve mükafat verir. Çünkü Cenabı Hakk Kur'an-ı Kerim'de:

,

Fezküriini ezkQrküm• "Artık beni nimet ve bolluk içinde oldu~uz zamantaat ve ibadetle anın ki, sizi şiddet ve bela zamanlannda sevapla, yardımımla anayım." (Bakara Suresi, ayet: 153) Cenabı Hakk salavat okuyaniara Oç hilat ihsan buyurur. Hilat üste giyilen bir elbise, fahire veya makam ve rütbeyi gösteren bir. alarnet ve işarettir. Birinci Hilat: Hilat-ı salavattır. Yani Cenabı Hakk · tarafından yargılanma ve bağışlanma, kötülüklerden iyiliklere döndOrülme, melekler tarafından bu hususların Cenabı Hakl_( indinde talep olunmasıdır. İkinci Hilat: Hilatı rahmettir. Bunu:

.-•

Ve kine bil mü'minine rah1ymi* Ayet-i kerimesinden anlıyoruz. frçüncü Hilat: Hilat-ı selamdır. ,

wl

11

"'

o

.;

, ,. ..

..,. ,

'--İ ,

~) Y.J~ ıyJr~ tl

tl

Selamün kavlen min rabbin rahıym• Ayet-i kerimesi buna işarettir. "Bağışlayan Rabbin tarafından onlara selam kelamı söylenir" demektir. · Ve yine Peygamber Efendimiz Hazretlerine salavat okuyaniara Zat-ı Ntibüvvet meab Efendimiz tarafından Uç hilat ihsan buyurulur. 846

..


Birincisi: Rasulüllah Efendimiz'e salavat okuyanlara, Peygamberimiz Efendi~iz'in de salavatla mukabele etmesidir. Nitekim Cenabı Hakk Kur' an-ı Kerim'de: "' , .,; ,. .;

.;

·~ ~ ~~

-

01

·~

J.cJ "

, " Ve salli aleyhim* inne salateke sekenün lebüm* "Onlara dua et, çünkü senin duan Of!.lar hakkında sükunet ve itmi'nana sebep olur. Onlarda yakın ve kalp huzuru hasıl olur." (Tevbe Suresi, ayet: 103) İkincisi: Hilat-ı selamdır ki, yine Kur'an-ı Kerim'de Cenabı

Hakk:

,

, ,

,

~ ~~ \~IJ ,

...... Gl

ı ,,

•,

a.>.J'ı ~ ,... .;;

- l~ o~~

,

..:;...

~rJ, ..)

Ve izi caekellezine yü'minône bi iyatina fe kul selamU n aleyküm ketebe rabbüküm ala nefsihir rahmeh* · "Ayetlerintize inananlar sana geldikleri zaman onlara de ki: "Size selam olsun. Dininizde nefislerinizde, afattan salim olun. B iliniz ki, Rabbimiz kullarını af edip bağışlamayı Zat-ı İlahisine vacip kılmıştır." (En'am Suresi, ayet: 54) Üçüncüsü: Hilatı istiğfardır ki, bunu da yine Hazreti Kur'an'da:

Vestağfir

li zenbike ve Iii mü'minine vel mü'minit* "Ya Habibim! Senin amınetinin erkek ve kadınlarının bütün günahlannın bağışlanmasını benden talep ve rica et" emrinden öğreniyoruz. -Zuhurdan itibaren fenaya kadar gelmiş ve gelecek· bütün canlı · varlıklar Hazreti .Fahri Alem Efendimiz'in ümmetinden maduttur. Bu istiğfar emnnın peşinen kabul huyurulduğunu bildiren ayet-i kerime: 847


r

~

~

İn na fetahni leke fethan mü bini* ·

"Biz sana apaşikar bir fethi mübin verdik." Buradaki fetih mübin, 'Rasulü Kibriya Efendimiz Hazretleri'ne Makam-ı Mahmud sahibi olması ve bütün mevcudata "Rahmeten lil 1 • alemin" olaca~ının beratıdır. ....::'

,

""~"" -

.,

A..

,

*/:-IJ c. J ~L;~ ~ r:ı 47 c. oı:u1 ~ ~i~ "'

Li yağtira lekellabü ma tebddeme min zenbike ve mi teahbar* "Rabbin, senin ve senden evvel geçmiş bütün Ununetlerinin ve senden sonra kıyamete kadar gelecek ümmetierinin bütün kabahat ve suçlarını mutlaka senin mübarek _ve çok loymetli hatırın hürmetine senin şefaatinle b~ışlayacaktır."

. ·~(le. ~::. :.; ~ )~ "'

Ve yiltimmn nı'metehô aleyke* · "Senin hoşnutluğun ve rızan için Rabbin ümmetini af edip bagışlad~tan sonra onlara nimetlerini, inam ve İhsan larını tamamlayacaktır".vaad-i ilahilerinden öğreniyoruz . Bundan başka salavat okuyaniara melekler tarafından da yine üç hilat giydirilir. Birincisi: Salavat okuyaniara meleklerin hayır istekleri, bagışianma dilekleridir. .,

"'

·~ye:

-

,.

"'

..

J.

.,

"'

('"ı;,_ 1"' -~ Jr--~~ ,.

.•

jj\"'}

c.>,.

.r

Hüvellezi yüsalli aleyküm ve meliiketüh* Ayet-i kerimesi bunu anlatıyor. O, Allahü AzimUşşan sizleri yargı l ayıp ba~ıŞladığı gibi melekler de sizin affınız ve bağışlanınan ızı Cenabı Hakk'tan niyaz ederler . •.kincisi: Melekler de salavat okuyaniara selam ederler. 848


.. ·~ }

Yel meliiketü yedhulüne aleybim min külli bab"' Selimön aleyküm* . Ayet-i kerimesi buna işarettir. "Melekler de mü'minlere yerilen cennetin veya köşklerin her bir kapısından girerek kendilerine selam verirler." (Ra'd Suresi, ayet: 25) Üçüncü Hilat: Hilatı hıfzdı r. Bunu Hazreti Kur'an'ın: •

""

__.e\ '-'"" ·~

~

J ,J ,.~..

.ı..i

••

ı,..

,

.., .,

.....

o . ' ...J . .....

"

.,

t!IP ...:. .....J ..ı.ı...lı ~\ . • ,,. u ,. ,. ...... u·· u , ·

ıli

, }

qu

,

~ '

4J

' ·~ı Lehü müak.kıbitün min beyni yedeyhi ve min balfibi yabfezuneh6 mip emrillih* ..İnsanın önünden ve ardından birbiri ardınca gelen melekler vardır ki, kişiyi Allah' ın emri ile şerlerden ve mazaratlardan korurlar." (Ra' d Suresi, ayet: 12) Ayet-i kerimesinin manasından anlıyoruz.

Saygıde~er okurlarımi

Okunan salavatı şerifelerio insan hayatında yaptığı etkileri burada bu kadar ayrıntılı olarak Kur'an-ı Kerim ayetleri ile anlatmaya çalışınam Fatihatü' l-Kitab'ta her gün okunan (835) salavat-ı şerifenin ve yalnız bir hatnlinde okunan (92000) salavatın iman, ihlas, aşk ve sevgi il~ okundu~u zaman yapaca~ı maddi ve manevi faydaları anlatmaya ve bu sevgiyi sizlere aşılamaya bilmem yardımcı olabildim mi?

849


DÖRDÜNCÜ IiiSDI Sayın okurlarım!

Sizlere

aşağıda

yazdığım

Fatihatü'l-Kitab'ı

ve

esrarını

okuduğunuz

zaman belki her dua gibi sıradan bir şey zarınedecek ve mühimsemeyeceksiniz. . Mesela: Kendinizi bir vapura binmiş birinci mevkide oturuyor ve karşıya geçtiğİnizi farz ediniz. Tabii salonda sizin gibi yüzlerce yolcu var. Acaba bu yolcular içerisinde ne cana can katacak değerde bir doktor, bir operat,ör, yahut senin ruhunu en hassas bir şekilde etkileyecek bir müzisyen yahut herhangi bir kimsenin kanuhsuz bir hareketine muttali olduğu zaman o, kimseyi günlerce, aylarca, senelerce dört duvar arasında çile doldurmaya mahkum edecek kişiler bulunduğunu hiç düşUndUnüz .. ? mu. Hiç kimsenin alnına gücünü, meziyet veya maharetini gösterecek bir alarnet-i farika konulmamıştır. Bu ancak, q kimse hakkın~a evvelden bilinir veya .sonradan öğrenilirse o zaman o kimse hakkında bir fikir veya kanaate sahip olunabilir. · Hepimiz her zaman her yerde buna benzer dualar görürüz. O kadar çok görürüz ki, artık gördüklerimizi kanıksamış oluruz. Ve nazarımızda hiçbir mana ifade etmez olurlar. Çünkü gördüğümüz okuduğumuz duaların ekserisi yanlış veya doğru ve yanlışını da ayırt edecek elimizde esaslı bir mizan ve ölçümUz yolstur. Hepimiz en çok kulaklarımızdan dolmuş kimseleriz. Ne yazı k ki, Hazreti Kur'an'ın ayetJerini · de böyle görüp böyle telakki etmiyor ·muyuz? Yaptım yaptım da hiçbir tesir görernedİm deriz ve kababati kendimizde değil okuduklarımıza 850

..'

'


yükleriz. Bilmeden anlamadan, şartlarına riayet etmeden, kamil temiz ruhlu bir insan olmadan okuduğumuz ve tesirini göremediğimiz bu duaların bir band üzerine okunmuş ve teypte tekrar edilmiş cansız ve himmetsiz bir şeyden ne farlo olur? Büyükler:

.,

.,

* . 1'..u~ .. 11 • ... . . .. or-ı Cl

"

t ...

,

Elmüşiheditü semeratüJ

,-

... .

,,... (ı....• , ll

Cl ..Uı

müdhedit*

"Görgüler, eserler ancak ve ancak çok çalışmanın · mcyveleridir" demişlerdir. Yapılan herhangi bir fıilin veya bir arnelin tesir veya faydasını görebilmek ancak o şeyin künh ve hakikatine erişmek, o iş üzerinde bilgi ile, aşkla, imanla, sabır ve sebatla uzun müddet çalışınakla elde edilir. ~ Maddi yolda nasıl senelerce çalışarak bir meslekte ihtisas sahibi olunabiliyorsa, manevi ilimlerde de böyle seneler boyu nefsi ile mücadele · ederek bilgi, iman, aşk sabır ve sebatla bir şeyler elde edilebilir. Cenabı Hakk Kur' an-ı Kerim' de:

. -: , ~ 1 , ·, ~1 ,~

......

u .Jı6·la. 1 .ll . L.. • .!

~1 l

La yemessü"bil illel mutabberiln• ''Onu ancak pak olanlar tutsun"· demektir. (Vakıa Suresi, ayet: 79) Bu elinle pak ve abdestli olduğun halde Kur'an-ı Kerim'i çok yumuşak, çok hürmetle tutsun manasma olduğu gibi, Hazreti Kur' an ' ın gücüne, kudretine, tesirine, hikmetine, ancak pak kimseler, yani ..elinden, dilinden, belinden emin oliman kimseler sahip olmaya çalışsınlar demektir. Vaktiyle ~ism-i A 'zam' ı) öğrenmeye hevesli bir derviş Qtuz küsür sene bir şeyhe hizmet etmiş. Otuz sene tıemen her gün bu isteğini şeyhine arz etmek ondan bu sırrı öğrenmek ister, faka) bir türlü cesaret edip soramazmış. 851


r

Otuz· sene sonra bir gün şeybinden bu hususu sorİnak cesaretini göstermiş. Şeyhi ona: "Oğlum yarın erken bir saatte ormana git ve tenha bir yerde saklan. Ne zuhur eder ve ne görürsen gelip bana söyle, isteğine o zaman cevap veririm" demiş. Ertesi sabah derviş şeyhinin emrettiği ormana gidip bir ağaç kovuğu içerisine girip beklerneye başlamış. Az sonra .çok ihtiyar bir adarnın yerlerden topladığı çalı çırpıyı küçük bir demet halinde arkasına almış değneğine dayanarak ağır ağır gelmekte olduğunu görmüş. Bu esnada mukabil taraftan gelen orman korucuları ihtiyara durdurmuş, çalı çırpıyı ihtiyarın sırtından çekerek yerlere dökmüşler ve ihtiyarı da epeyce tartaklarnışlar ve perişan bir hale gelen zavallı adamı öylece bırakıp gitmişler. O zaman derviş çok üzgün bir halde olduğu yerden çıkıp,.ihtiyarın yardımına koşmuş dökülen çalı çırpıyı toplayıp bir demet haline getirerek ihtiyara vermiş ve berberce yürümeye başlamışlar. İhtiyar dert yanmış. Evde kadından, burada bu adamlardan birkaç kırıntı çalı çırpı için hakaretler görüp duruyorurn. İşte oğul hayat böylesine acı demiş. Eve yaklaşmışlar. lhtiyarın kansı '"Nerede kaldın? Dondum, üşüdüm" diye bir zaman ihtiyara ba~np çağırmış. Derviş dergaha dönmüş . Müsait bir zamanda gördüklerini

zamari

şeyhine anlatmış. Şeyh:

"Ey oğul! Sen "İsm-i A'zam"a tasarruf etmiş olsa idin seni hırpalayan, hakaret eden o koruculara ne muamele ederdin?" demiş. Derviş de: "Onları ya metluç bir hale sokar, yahut ne bileyim onlan o anda herhalde bir belaya giriftar ederdi m." demiş. Şeyh tebessüm etmiş.

· "Oğlum -o gördüğün ihtiyar benim şeyhimdir ve "İsm-i A ' zam"ı ben ondan öğrendim. Cennete girebilenler ancak sinelerindeQ her türlü kötülük, kin, nefret, intikam duygularını atmış pak kimseler olacaktır" diye cevap vermiş. Bu belki temsili' bir hikayedir. Fakat herhalde çok ibreı alınacak bir kıssadır. Kıymetli okurlarımi

852


Sizlere "İsm-i A 'zam"a giden yolu açıyorum. Bunu Hazreti Kur'an'dan ayetler ve delillerle, Ehadis-i Kudsiyye veEhadis-i Nebeviyye ile ve bir katiyeti riyaziye ile göstererek yazıyorum. Şunun için ki: Bundan evvel mukaddime olarak yazdı~ım ve Hazreti Rasulüllah (s.a.v.) Efendimiz'in. ulu şam, şefkat ve merhameti ve bila tefriki din-i mezhep bütün ümmetini miras bıraktıaı ilim ve irfan hazinelerinin elde edilmesi için güç ve emek sarf ederilere de yardım edece~ine, şüphe etmeden kamil bir insan olmaya çalışarak ve olarak bu yolda sarf-ı cihed etmeye ve elbette bu sayininde semeresini elde edece~ine inanarak ve irilan ederek, bilgi ile çalışmasını temin içindir. ' Cenabı Hakk Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresi'nin 72. ayet-i kerimesinde:

. . .,.... .;. J~IJ ~;~IJ ~IJ.....,:____.~-.~..\1.~ ~~~\ G:;,j:. tf1 .,.

,.

,

,.

;

,

,

.

,

J ıd

~

,,

" ,

.'1_,+;:. -~fo 0ts' İnni ·aradnel eminete ales semiviti vel erda vel cibali fe

ebeyne en yabmilnebi ve eşfakne minhl ve bamelehel insan• innebu kine zaiumen cebuli* "Biz ernaneti yani (hilafet-i ilahiyyemizi) göklere ve yere ve da~lara arz ettik. Onlar onu yüklenmekten irntina ettiler. Emaneti insan yüklendi. Muhakkak ki bu emaneti yüklenen insan pek zalim ve cahildir. Burada pek zalim ve cahildirin manası, pek mazlum ve halka da meçhuldür demektir. Çünkü halk bu emaneti yüklenen zatı bilse herkes eteğine yapışacak, kimi zengin olmayı, kimi falanla evlenmeyi, kimi bilmem neyi . isteyerek ve bir an ona rahat yüzü göstermeyeceklerdir. Sonra kendisine karşı gereken hürmet ve tevkiri de yerine getiremeyecekleri içini mutlaka cezaya çarpılacaklardır. Çünkü 853


Allah'ın

evliyalan durup dururken gidip kimseyi çarpmazlar. Fakat onlar asılı bir kılıç gibidirler.. Sen gidip ona çarparsan kendi kendini kesmiş olursun. Cenabı Hakk, lütuf ve ihsanırun bir eseri olarak evliya kullarını halkın gözünden saklıyor ve onlari daima aciz ve yokluk içerisinde gösteriyor. Halbuki biz zavallı gafıl insanlar defınelerin harabelerde saklı olduAunu pek anlayamayız. Aşağıda

yazacağım

Fatihatü'I-Kitab'ı

Arapçası

nasıl

yazılmış

ise öyle kalmasına son derece dikkat ve itina etmek gerekir. · Bundan ne bir harf noksan olabilir, ne de bir harf ilave olunabilir. Aşağıda bütün bu hususları red ve cerhi mümkün olamayacak şekilde izah edeceğim., . " Cenabı Ali (k.v.) Efendimiz Hazretleri bir kelamı alilerinde: ,

J.

-., "' .. " •

o...

*0*~'~fo~~\ EI dmü nuktatün fe kesserabel cibilôn* "İlim

bir

buyurmuştur.

Cenabı

noktadır.

Onu

cahiller çoğaltırlar"

.

Hakk Kur'an-ı Mübini'nin, Al-i İnıran Suresi, 7.

ayet-i kerimesinde: · ~

:,

u.

J

ll

diye

,

,.

ı" /"• J , ,...,., c.:.ı ~ c.:.ı u

..

,.

Jo

~

~ ,

ı"'/"ı\"' 1"\"' ·~\.::)V ' ' _,.s.

., . "' •

,.

z.:wı=_

,

,J

J,

J"''\ J. v'

"'

,

A--

ll

..U\"'d J i'" ...

J

ı'/"ı

IJ

r'

c.:.ı\.i.ı ı ..=:...- • .rı_, y~ı ,. " ,. Hüvellezi enzele aleykel kitabe minhn ayatOn muhkematün hünne ümmül kitabi ve uharu müteşibihit* "0, Allah' dır ki sana kitabı (Kur' an) indirdi. Ondan, Ümmül Kitab'ta, kitabın esası olan yani . Hazreti Kur'an'ın bütün esrarı kendisinde mündemiç olan . Fatihatü'l-Kitab ve bundan başka Ayet'ei-Kürsi gibi ayetler vardır. . çok mühim . 854


Fe emmellezine ti kulfibihim zeyğun• "Kalplerinde zeyğ yani şüphe ve tereddüt ve haktan sapma meyli olanlar onun benzerl~rine uyarlar." Yazmış olduğum Fatihatü'l-Kitab'a benzer hemen hemen on beş çeşit tertip vardır. Fakat hiçbirisi· doğru değildir. Kimisi cinleri teshir etmek, kimisi halkın sevgi ve ·muhabbetini kazanmak. kimi dünyalığa nail olmak için yazılmış yanlış

.,::

şeylerdir.

,

,

* .ı

\. • "OU.J,.. J u \-,..-)

.

. ;("öl\ ı ~-·ı ,. ''ı'.. :: ~ ~~-·ı uı.:.ı ,., J " .-" ~ uı.:.ı,.. ot:...e, ""O~ ,.

,

"

o

*'!.l ı

,

'•

,

.0

~ ıs! "

""

~

41

, , ı~' u . J " '· .J"L• '- '• ", , • o

-

·i" ll * .ilıl}l l ~ \J ~ ı: ~ ./ J . -J ~

J.

~

· "

,

Fe yettebiune ma teşabebe minhübtiğael fitneti vebtitae te'vilib* Ve ma ya'lemü te'vilehu illellah* Venisihune fil dm* "Fatihatil'l-Kitab'ın aslına benzeyenleri okumakta fıtne koparmak isterler. Okuduklarını kendi ümniyyelerine göre manalandırmaya ça lışırlar. Bunun doğrusunu yalnız Allahil Azimüşşan bilir. Yahut Cenabı Hakk kendilerine ilirnde rüsuh verdiği kimseler bilirler." " ıe J , , J J *ı ~ ~.) ~ ·..... ı<" ~ GT 0 Y.ı~ , , u .... ~ , · ~r .. Yekulune amenna bihi küllün min ındi rabbina• " İiimde rasih olanlar onlara iman ettik, cümlesi Rabbimiz tarafındand ır" .derler. . .....

))-

SJ;I

- . * yQ}/1 1}Jl }ll "

"

,

~li LeJ

Ve ma yezzekkeru illa ulül elbab* " Bunlardan yani Ayat-ı Kur'aniyye'den ancak akl-ı kamil sahibi olanlar vaiz ve nasihat alırlar."

ss s


r

İlimde rasih olanlar, yani o ilirnde söz sahibi olanların dört alanıeti vardır:

Birincisi: Cenabı Hakk'a karşı muttakidir. ...

J

..

,

""

J

,

• .ıJll ~J • .ıJll 1~\J ,

Vettekullih* Ve yüallimükümilllah* "Ailah'tan başka her şeyden yüzçeyiren, varlığtnın her zerresinde Allah'tan başka hiçbir şey bulunmayan kimselere Cenabı Hakk bilmediklerini ö~retir. Onlara talepsiz ilim verir demektir. .İkincisi: Halka karşı mntevazidir.

.

....

. ' ~ ;/'. ı '.. ·." ,,

.

,

....

*'.üt.A• \5:Jı

.

....

""

'~ ;J~ı jf' ~~ ~ ~ .... ,. , Ezilletin alel mü'minine eazzetin alel kôfirin* ı._>-

~

"MU'minlere karşı mUtevazi katiriere karşı sahibidirler." Üçüncüsü: Dünya zevklerine karşı mUçteniptirler.

1:.

.

)

....

.... • ..,

,.,

ı · .1 ·1 1~ ~ ,, .).J ı._>-

tl

J

""'

)ll *0 .L:.:.~ • ~

,

. . . . .1: J

J

kuvvet , .,

. ":.1" .- ' . .iJI ~ .,,. ).T'"';. ~ ı:.fl , )

"" · ~" J. . • , '."\,; •

"' ,, J !L:.,;ı ~

~r~~-- ~-

Veliezine hüm li itiriicihim hafizun* Ula ali ezvicihim ev mi meleket eyminühüm fe innehOm tayru melômin* " Mahrem yerlerini haramdan saklarlar. Meğer ki zevceleri ile cariyelerine karşı ola. ÇUnkU bunlarla kınanmazlar." (MU'minun Suresi, ayet: 5-7) · Dördüncü: Netisierine karşı mücahid olurlar. ...

"'

~

""

-

....

~ .ıJll 0\J_ .,:ı~ ....

.

~ ..

r6~;~·6 :, Q ,)~~ 0:;iJ'J .,

$) ;

·~, 856


Veliezine cihedu fini le nebdiyennebüm sübüleni* Ve inneliibe le meal mubsinin* "Uğrumuzda

mücadele edenleri elbette yolumuza götQrürüz. Allah iyi iş işleyenlerle beraberdir." (Ankebut Suresi, ayet: 69) Gizlice her fenalı~ı işleyen, danya malı için her şeye razı olup dinini dünyası ile de~şen, yaptı~ı kötüiilidere Kur'an'ı alet eden, Allah' ın kullanna karşı mağrur olan nefsinde zebunu olan kişi her ne kadar bilgili olsa da alim sayılmaz. Belki cahil ondan daha az zararlıdır. JJ

. ,

., ,

. ...

. ., •

.

-.,..,,

01. o~ ~IJ rYül ,ö~ ~ .,uPJ '.YI ~ ~ 01 j.lj ., ·,....~l ~

~

.J

., .,, u .ü.l

"" • "'ı

__,- .ü.l

'

,

,

J.

~

., • 1" ,.,. • ;

~ ........:>

.-:- ı "

. J.

~...\.A.j ... ~ J ~ -----..

,

,... J

., _ , . ...

"'. •' . ..

• ..

o..Lu , • ...

Ve lev enne mi fıl erdı min şeceratin aklamön vel bahru yemüddühu min ba'dihi seb'atO ebhurin mi nefidet kelimitüllib* inneliibe azizün hakim* "E~er

yerdeki ~açlar kalem olsa, deniz de mürekkep olsa. O, bittikten sonra yedi deniz daha ona ilave edilse onlar tükenir, yine Allah'ın sözıeri tükenmez. Allah yegane galiptir, hakimdir." (Lokman Suresi, ayet: 27) Birinci · kitabımda da izahına çalıştı~ım gibi Peygamberimizden evvel geçmiş olan ve bütün peygamberlere verilen . kitap ve suhufların ihtiva etti~i bilgiler Kur; an-ı Azimüşşan'dadır. Kur' an-ı Kerim'de olan bütün bilgiler, ilimler: Bismi llahir rahmanir rahıym kelime-i şerifesindedir. Bismillıihir rahmanir rahıyrn'de olan ilimler, esrar Besınele-i Şerife ' nin başındadır. (Ba) harfinde olan ulumu evvelin ve ulumu ahirio (Ba)'n ın noktasındadır. Hazreti Ali (k.v.) Efendimiz: ,., , .

.

.

·~\Jı . ~~\Sı

Ene nuktatUn tabtel bii* 857


"Ben, (Ba)'nın altındaki noktayım" buyurmuştur. {B) harfinin adedi iki, birde noktası vardır. Evvelce de belirtti~im gibi Haccac'-ı Zalim'in zamanına kadar Arap, harflerinde (B) harfinden başka hiçbir harfte nokta yoktu. (B) harfi (20) gibi yazılabilir ki, (Vedud) ve (Hadi) isimlerine remiz olur. Çünkü Cenabı Hakk bütün kainatı sevgi ve muhabbet üzerine yaratmış ve on)an da kendi tecelliyatı ilahiyyesine mecla olacak şekilde yönetmiŞtir. İkinci olarak: (1 10) şeklinde yazılır ki, bu da (Ali) manasma gelir. Fatiha Suresi'nin Ebcedle olan adedi Besınele-i Şerife ile • beraber: {l0,147)'dir.

·~dı Liı ~~--~ ·. , ~ ı:~t_;' ~~-- . Liı ~.ctrl . . ~d~~ - ı-;;J ,;_rJ ~ . ~) ı-;;- . ., ,

,,

;

Ene medinetül ılmi v•aliyyün bibübi fe men. eradelılme fel ye' til bab* • . "Ben ilmin .şehriyim . Ali de kapısıdar. llim öğrenmek isteyen . kapısına müracaat etsin. Hadis-i _şerifı.nin manası aşağıda yazacağım Fatihatü'l-Fukara'nın okunmasının kaidesini öğretmek ve göstermek içindir. "Ben ilmin ·şehriyim" diyen Hazreti Rasulüllah 'Efendimiz' in Kur' an-ı Kerirn.'de mezkur olan ismi Muhammed adedi ise • (92)'dir. İlm.in kapısı olan Hazreti (Ali)'nin ismi de (1 1O)' dır. (92) ile (ı ı O) çarpılınca çıkan adet (lO, l 20}'dir. Baki (27) kalır. Cenabı Hakk Kur'an-ı Kerim'de MUzzemmil Suresi'nin 20. ayet-i kerirnesinde: . i:,AJ~·,..• ... --w ""' J ...~.~ r<·ıı. 1,..) - oJ Q >-.Jı:.;--·. --, ~ 1.) ~ • 1.) '-'" .J ..r • . . "'

.

•.

. s .....

.. :; - : . ,.. ,.....

.

,

Alime en len tuhsuhü fettibe aleyküm fakraQ mA teyessera minefkur'in* "Allah (c.c:) sizin o sayıyı tam i~betle savamadığınızı bilir ve bu.ıdan dolayı sizi bağışlar. .B~ sebeple siz Kur' an' ı azami derecede dikkatle ve size kolay geldiği şekilde okuyun" 858

~


demektir.( ı O, 147) 'yi tamamı tamamına okumaya Hazreti RasuiUIIah ve Hazreti Ali'den başka kimse hakkıyla muvaffak olamaz. Bu adette okunurken (ı O, ı 4 7) de (27) eksik veya fazla okunsa da Cenabı Hakk arnellerinizi lUtfen kabul huyuracak ve size in' arn ve ihsanını verecektir. : Adederin ehemmiyeti son derece mUhimdir. Bir yere telefon ettiğimiz zaman bir numara eksik veya fazla çevirirseniz istediğinizi katiyyen karşınızda bulamazsınız. Ta ki, doğru numarayı çevirinceye kadar: , • ; . . 1 ; !'}\ .. . ~ 1, o..,< ' (..)l.....ı.W , , J ~

~

.2#"

Ve hulikaı insinü daıyfi* "İnsan ve hafızası zayıf yaratılmıştır." Çünkü insan nasiden

gelir. Nasi unutkan demektir. Cenabı Hakk hiçbir kuluna verdiği gücün üstünde bir şey teklif etmemiştir. Kullannı mazur görUr. Kendi ilahi şan ve şerefine layık şekilde kuluna in'am ve ihsanda bulunur. Cenabı Hakk kendi nurundan Hazreti Muhamınedi ve Hazreti Muhammed'in nurundan da kalemi yarattı ve kaleme yaz emrini verdi. Kalem: Ya Rabbi! Ne yazayım diye sorunca, "BismiliMıirrahmanirrahıym" yaz fermanı sadır oldu. Buradaki incelikleri ve esran aşağıda daha etraflı olarak izah ve beyan edeceğim . Allah'ın zat- ı baht-ı ilahisi katiyyen görünmeyen, bilinmeyen, idrald kabil olmayan ve hiçbir zaman da katiyyen kabil olamayacak olan bir varlıktır. Kendi z~f-ı ilahisinin bilinmesini murad buyurduğu zaman bütUn yaratılııuşlara dünyada ve ahirette acıyıp iyilik eden (Allah) ism-i şerifi· ile başladı. Bisrnillahirrahmıinirrahıym" kelime-i şerifesi aşağıda olduğu gibi yazılır ve karşısma dokuzdan yukarısı . olmayan Ebced-i S ağir rakamları konur ve toplanırsa çıkan yekun (66) olur ki, bu da (Allah) demektir. 859


r

p$'

~~~

.

" •

'

~

~1 .

"

.

ı

ıf

ı.

t

r

t.

'

.1

.

r

.

'•

'-

.

J

r'· .

,. '

r

J

o

!>

.

f· o

1

'r

J

"-"

.

'

. '' .'r· ..:.' ;;. '-

J

.

c.

.

' •

". ' A·

~

.

•.

t

\ 860

t . .• .


.

o

u

'r

ı

J

"

.

o•

'

.,.,.

.

"..

.)

A

c

't

1.5 .

A

'.

.

t.

r

,,

vıA

Cenabı

Hakk murad-ı ilahisi olan zuhurunu: . ''Bi.smillibirrabminirrabtym" yani, bütün yaratılmışlara dünyada ve ahirette acıyıp iyilik eden ve günahlarını bağışlamakla başlayan ve: ,. ., ,. "' .... . 1t_;jJ ~ 'Yı .!l\.1:.. ı ~

.

~

.-

,.

......

.)

.)

J

~

Ve mi erselnike illi rahmeten Iii alemin* "Ya Muhammed! Sen ancak alemiere rahmet olarak gönderildin.'~ Ayet-i kerimesi ile sözlerin en cayılmayan ve en doğrusunu söyleyen ve insanı Habib-i Hazreti Muhammed'in sınırsız şeref ve hürmetine Muhammed ismi ile şekillendiren ve ayrıca da:

861


•i:;.jı Ketebe. rabbüktim ala nefsihir rahmeh* "Allah (c.c.) zatına bütün mahlukatına rahmet edip bağışlamayı, vacip kıldı." Ayet-i kerimesi ile müMrleyerek tedrici surette tekevvünü meydana getirmeye başlamış ve adeti ilahiyydi gereğince tedrici tekarnille ~bi kıldığı insanı da zamanla bu günkü yüksek şeref mevkiine çıkarmıştır. Nitekim bir ayet-i kerimede: ~

,.

J

tl

""'

J

"

..,.

•ı .<".ı:.w·.<'"~~~ · ~lll '· ~· 0CJ)Iı ~~ ::ı~~ . ).r - ı:..r'! ı- f' ~ .:..r-:; , ı..r r.S ,_;-, Hel eti alel insani hıynün mined dehri lem yekU~ şey'en mezkura* "İnsan! Zikre değer bir şey olmaksızın üzerinden muhakkak birçok zaman geçmiştir." (Dehr Suresi, ayet: I) · İnsan ana rahminde henüz kendisine ruh nefth olunmadan . ' evvel olgunlaşması için bir müddet gereken İstihaleleri nasıl geçiriyorsa, ilk insanın da temeli, varlığı meydana getirildikten sonra. kendisine ruh nefıh olunmadan üzerinden olguntaşabi lmesi için uzun zamanlar geçirilmiş ve kendisinde ruhu kabule istidat hasıl olduktan sonra evvela ruhu hayvanisi verilmiş ve tekalifı ilahiyeyi yüklenmeye zemin ve zaman meydana geldikten sonra

.

yanı:

El insanü sirri ve ene sirruh* "Ben insanın sırrıyım . İnsanlar da benim sırrıma mazhar ol111uştur." Hadis-i kudsisinin zamanı zuhuru gelince de:

*'v-... ..,~c:...

"'

J

.,.

J

~ ıJ;;:t. .\...>-' ->-)J

,,

•..... ....; :- ;.. .;;) u..- , ..,

862

,,

~~.::... l~ü ..J "' ·


Fe izi sevveytühô ve nefahtü fibi min rôbıy fe akô lehô ·· saddane fe secedel melaiketü küllühüm ecmeôn* "Vaktaki insana tarafımızdan ilahi b ir ruh nefıh ettik yani ona hi 1fet-i ilahiyyemizden bir cüzü iksa ettik. Meleklere de insana secde edin emrini verdik. Melekler de hemen insana secde ettiler." (Hi cr Suresi, ayet: 30) Bu secde, seede-i ubudiyyet de~il. seede-i ihtiram ve seede-i tekrimdir. İ şte o zaman insan yeryüz<lnde Hazreti Allah' ın halifesi olmuş ve bütün mevcudata hakim kıl ınmı ştır. Bütün bunlar Cenabı Hakk'ın insana vaki olan tecellisi ve insanda çizdiği işaret ve damgatarla meydana gelmektedir. · B unlardan bazılarını şöyle sıralayabilirim : İnsanın başı: Muhammed'in (Mim)' ine; omuzlan (Ha)'sına, karnının tümsekli~i ikinci (Mim)'ine, ayakları da (Dal)'ına işarettir. Sağ avucuna, hayat, kalp ve· 9aş çizgileri ile (18) sol avucuna da yine bu Uç çizgi ile (8 1) rakamını yazmıştır ki, bunl arın toplamı (99) yani EsmaU' l -Hüsn a'nın adedi, sağ eline (Yed-i Yeminin) ebcedle adedi (124) Fatha'nın adedi hurufı.ı kadar, her iki elini başparmağına on beşer (sülame) Davud adedi kadar. ., o

• <.i=' /':1 ı ,

,,.

-"

o

"'J J ,.

~ a.; .: };>- .!J1:ı ;_;. t.rı .:ı J b ,

L;

Ya davôdü inna cealnake ha lifeten filırd * "Ey Davud! Biz, seni yeryüzünde halifemiz kıldık." Her iki elin baş ve· şehadet parmağı birbiri üzerine getirilerek ve parmaklar açık olarak bakıldığı zam;:ın çıkan şekil (Allah) kelimesidir. Her iki elde de birer L:afza-i Celal bulunması, yani (66+66= 132) olur ki, bu da (Muhammed ve Fuad) kelimelerine tekabUl eder. Fuad lübbU kalp demektir. Lüb, akıl ve her şeyin en ·iyisine denir. Esasen -Muhammed kelimesindeki ikinci (Mim) müşeddet okunduğu için Muhammed kelimesi de (132) olur. Bundan dolayı şair : Senin ism-i şerifinle (Aman) l afzı müsavidir. Onun için aşıkın zikri amandır ya Resul elialı dem iştir. 863


Kalp kelimesinde ( 132)'dir. Kalp olmasa idi hayat olmazdı. Nitekim bir hadis-i kudside Cenabı Hakk: "Levlak.e lema halaktül eflak." buyurmuştur. Insana sa~ ve sol elin verilmesi Halık'ının Hadi ve Mudill tecellilerine meda oldu~t.J içindir. Bu yazdıklarım insan hakkında denizlerden bir katre olup aşa~ıda izah edece~m ve verece~im bilgilere bir hazırlık olmak Ozre, insanı bir zerrecik tarif edebilmek için kaleme alınmıştır.

Sayın okurlarımi Dördüncü ciİdin aslına girerken kitabımıza Fatiha Suresi'nin Fatihatü'I-Fıkara ismi ile benarn olan ve "İsm-i

A'zam"a götüren FatihatO'l-Kitab ile başlıyorum. Burada gerek Fatiha-iŞerife ve gerekse oize lazım olan bazı unutulmuş bilgileri hatırlatmak üzere birinci ciltten bazı parçaları burada tekrarlamak gerekiyor. Hazreti Ali (k.v.) Efendimiz: .... " ı-:. .:: .. ~~,.. ., ..._.. .::.... ... , . ."1 l_,:r;JJ "":: J,..._._.·.N" ,.

UQ

j..

.

~,__...........Q!iJI

-u

(..) , "' •

\.,!1

. -

uı:ıy.

- .

•" Q l ) ..l..>. u

•...

l

. ...

Teallemüi ebielde ve tefsiriha fe innefi tefsirihi sirrel eicib* "Ebced çeşitlerini ve onların kullanılış usullerini ö~reniniz. Çünkü onun her çeşidinde türlü esrar ve acaip sırlar vardır" diye buyurmuştur.

Birinci ciltte ebcedlerin birkaç çeşidini yazmıştım. Burada da ebcedi sağirden bahis edeceğim. Ebcedi sa~ır dokuzdan yukarısı olmayan ebceddir.

864


.

~

'

V A o. 1

'Y.

..

~

~

',.,

,_jP

t

~

(J

o

.)

'

J

J'

·t

-

,., :;

y

t

V A

o

~

o.

'

c. •

V A J' o. j;

'

-

~\

~

t

1 •

[.

.)

c._l.,

'

~

y

!}

t

~

o

ı:>

,., J

Cenabı . Hak.k, Zat- ı Baht-ı Ilahi iken yani henUz esma ve sıfat-ı

sübhaniyesi ile zuhurundan evvel bir hadis-i kudsisinde işret ettiği gibi:

865


Küntü kenzen mabfiyyen fe ahbebtü en u'rife fe halaktül halka li u'rife* . "Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim. Bundan dolayı halkı yarattım" diye buyurmuştur. Cenabı Hakk'ın zuhuru yalnız Cemal yani Hadi· sıfatı ile ~eğil Celal yani Mudill sıfatı ile memzuc olarak bilinmesi gerekir. Nitekim Kur'an-ı Kerini'de:

;. \ ._,? '...> .uı J...~ i:f ı.f . .

* ' o --

ı~

~~

o ,

J ,. ,

~

,

,

ıX J

--

Ve minen nasi men ya'büdüllihe ali harf* "Cenabı Hakk'a.tek taraflı ibadet ederler." -~· ,.,. 4.J 0t.:.kl ol o.-. ~C,.:,\ 0\,;

*...,.

.r-- .

;.o

""

Fe in esabehu bayrunıtmeenne bib* "Onlara sıhhat, servet gibi bir hayır erişirse mutmain olurlar. Yani kalp rahatlığı ile kulluk ederler." ""'

.

.

.•

o

~J ,~·

--

..,..,.

,.,.

~, l

.

,

,.

""

-1 u. \J .

ı-!ı _.-o. J • .-, .. 4• ~ , 4.:.1ı....p

--

Ve in esabetbü fitnetüninkalebe ali vechih* "Şayet hastalık ve darlık gibi bir mihnet gelirse ters yüzü "dönerler." Yani dilleri uzar, imanları sarsılır. Belki dinden bile çıkarlar. Halbu'ki Hidi de Mudıll de Allahü Azimüşşan'dır.

·;--j ;.~i--J-·LJ~~.ll ;.ı->. ". Hasired dünya vel ahırah* ''Dünyada da ahirette ziyankar olmuşlardır." ' 866


ZAiike büvel busrinOI mObin* "Apaşikar ziyankarlık işte budur." (Yani Allah'ı tek taraflı tanımaktır). (Hacc, Suresi, ayet: ı ı) Nitekim Cenabı Hakk' Ra'd' Suresi'nin 28. ayet-i kerimesinde: .

.

. ..

•'-"ı..;'

.

,. ,

..

·.,. .Wl • ,. tY ,.. ,. (5::;4!J

~':~.;

..

""-

.,

•... ~ ~~ ..:Ü\ 01 ı.r \& ..

- tY ~ '

Kul inneliibe yOd.tln men yeşill ve yebdi ileyhi min eni b* "Söyle ya Habibim! Ancak ve yalnız Allah diled i~i ni yolundan saptınr ve kendisine yönelenleri de dogru yoluna götürür." • . Cenabı Hakk, kendi nurundan Hazreti Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'in ruhunu halk buyurdu. Sonra da RasulU Kibriya Efendimiz'in nurundan kalemi yarattı ve yaz diye emir verdi. Kalem de hemen. Bismillahirrahmanirrahıym kelime-i mübarekesini yazdı. Yani Hazreti Allah hem Cemal hem de Celal sıfau ile halk buyurdu~u bütiln mahlukatına dünyada ve ahirette acıyıp, ~şlamak üzere zuhura başladı: Cenabı Hakk mahzı rahmet (mahzı lütuf ve keremdir.) · · Cenabı Hakk' ın Celal ile vaki olan tecellileri de rahmetiile keremi ile affı ile memzucdur. Yani rahmetiile yogrulmuştur. Çünkü Cenabı Hakk: , ,,

• ...

. --

-1<", •

~ ıj'

L•

..

.. .

··~" J ~ j J

Ve rabll!ett vesiat kOile şey'in* " Rahmetim her şeyi kaplamış, ~ışur" demektir. (A'raf Suresi, ayet: 156) Rahmeti İlahiyye Cemal sıfatında ne kadar varsa, Celal tecellilerinde de o kadar kan şmış ve yüklü olarak vardır.

867


Kililen nümiddü haülai ve hiülii min atii rabbike ve ma kine ataü rabbike mahzfiri* Cemal sıfatımla tecelli etti~im mahlukatima ne kadar in' am ve ihsanda bulunursam, Celal sıfatıının icabı gereğince tecelli etti~im di~er bütün mahlukatıma da aynen in' am ve ihsanda bulunur. Rahmet-i İlahiyyemle onlara da devamlı surette imdat ed~rim .

Her iki sıfatıma da mecla kıldı~ım mahlukatuna atayayı ilahiyyem memnu olmaz" buyurmuştur. (1sra Suresi, ayet: 20) Ve yine Kur'an- ı Kerim' in diğer bir ayetinde: ,

...

""

,.,

J.

I''J .

*~ ı :< ', ·A·:'-·~'· ı ~ı • ~ u~J" ' .• o ..L .. ...~ ~-...

-

Bel yedihü mebs6tatani yünfiku keyfe yeşa'* "Allah'ın her iki eli de açıktır. O, dilediğini diled.i~ine harc eder. Yani Cenabı Hakk ' ın her iki sıfatı ilahiyyesinin med asına mazhar olanlardan in 'am ı sübhanisi der~ olunmaz bol bol verilir" demektir. . Cenabı Hakk, her zerreyi yuvarlak yaratmıştır. Bu...asgari namOtenahiden a'zamı namütenahiye kadar hep böyledir. Yuvarlak yani daire şekli Bisı1ıillatıirrahmanirrahıym demektir. Bu ism-i şerif ( 19) harftir. Bir dairede (360) derece değil hakikatte (36 ı derecedir. Yani ( 19xl9)'un toplamına eşittir. Cenab ı Hakk'ın bir i sm-işerifide "Muhıyt"tir-. Nası l ki, Kur' an- ı Kerim'de: -

'

Vall~hü:riıın

,·cr:iihim

mühıyt*

868


"Allah onlan çevrelerinden sarmış, kaplamıştır!' (Buruc Suresi, ayet: 20) Allah her şeyi rahmeti ile lutfu ile, keremi ile, merhameti ile sarmıştır, demektir.. Görmez misin ve okumaz mısın ki, Hazreti Allah cehennemin bile müekkillerini yani cehennemin i şlerin i idare eden meleklerini ( 19) meleğe vermiştir. ,

,. . ,.

....

·~ L. ~).)\ ~) Ve mi edrike ma sekar* " Sana cehennemİ ne şey bildirdi?" J ..,

.,.;

.,

*J jJ 'i )~ -·! ":J Li tübkıy ve la tezar* "Bitirir yine bırakrnaz."

. *A. oG-ı:,J '

,. ,

~

,

Levvahatün lil beşer* "İnsanları yakar."

, .,, , . . . . -, ....... * ~

_r---

,

,

~· ,

-

Aleyha tis'ate aşer* "Cehenneme milekkif on dokuz melek" ~.;

,.

""'

~

"

o

.,

·~~ ";;\ Jlflı y~l 1~~ ;~ L.) , ,

Ve mi cealni ashiben nari illi melaikeh* "Biz cehennemin işine bakanları ancak meleklerden tayin e tt 'k ı ."

-"'"'

:/lti

,.

· o

"

.,)~ J-~ 4~! 'il ~~ ı~ı :;. L.)

, Ve mi cealni ıddetehüm illi fıtneten lillezine keferO* · "Sayılarını da ancak katiriere vesile-i mihnet kıldık. " 869


,

J

-: jj\ ı.J, ... ö": .:ı J ,;..r.., -..

• c.,...~~\ ı ! ı

. ..

y

Li yesteykınellezine atül kitib* " Bununla kitaba nail olanlar Kur'an ' ın hak oldu~una yakin getireçektir." ·

,

*lJl(l ı~T ~~~ ~b~J ,.

.,

;

..

Ve yezdidellezine imeoô imini* ''MU' minler de imanlarını artıracaklar." .,

. ...

,.

J,J

_

,

., ...

*0 ~j.:JIJ y~l IyJ\ ~~~ yl.f'.Ji ~ J Ve la yertibellezine Otül kitlbe vel mO'minôn* "Ehl-i kitap ile mü' minler (AIIah'ın sınırsız merhameti hakkında) şüpheye düşmeyecek.lerdir." · "'

., , ,.

,.

""

,

• .,

.:ili ~1) I~C: 0 JAl5JıJ

.,.

.JJ.

--

""

)

""

uP; ~).i ~ ~~\ JAJ ,, 1#

,

,

·~14. Ve li yekôlellezine fi kuiQbibim meradon vel kifirôoe mi zi eridellibü bi bizi mesela* "Kalplerinde· şüphe ve nifak hastalı~ı bulunanlarla, kafirler, Allah bu misal ile yani (19) demekle ne demek istedi diyecekler." , .... ,. *ı":.""" . .. ı":. " " " 4Ü) "'1~'"&11: ...... ~ ' C i A ~ • ~..l)

,

~

.

,

-

ıY ı...;ıo~J ~ t

-

ıY

..

..

--

Kezilike yüdıllüllihü men yqiü ve yebdi men ye~i'* "İşte böyle~ Allah, diledi~ini e~ yola saptınr ve diledi~ini de do~ru yola götürür." , ,. ,

· ; ' '1.;•...;..1--J" l

_ ..

.. u

, ~ ~ı:~ ~..f->r'

;

ı" I..AJ

, Ve mi ya' lemü cOnôde rabbike illi hO* "Rabbinin ordulannın sayısını ancak kendisi bilir." 870


Ve mi biye illi zikri Iii beşer* "Bu cehennem veya ( 19) adedi insanlar için ö~ttür. " (Milddessir Suresi, ayet: 27-3 1) Allah kelime-i mübarekesi Bismillahirrahmanirrahıym ·demektir. • Bismi ll3.hirrahmanirrahıym de Allah demektir. Allah ism-i şerifi İsm-i A'zarn'dır. Bismillahirrahmanirrahıym de Allah ' ın sımna götüren yoldur.

,

"'

......

,~

*Oc \SI)

(.$

...

f:" c) w~ ı

El insinü sirri ve ene sirrub* "İnsan benim sımmdır. Ben de insanın sımyun ." Hadis-i kudsisi buna işarettir. Aşağıda esrarını 'yazacağım ve izahına girişeceğim Fatihatü'l-Fıkara'nın sonunda her gün (193) kere okunan kasem ki, bu kasem hakkında: ""

,

""'

""""

""""""

*~ ;!zc 0 ;_t;J YJ ~ ;jıJ ...

Ve innebu le kasemün lev ta'lemône azıym* "0, ne büyük bir kasemdir bilseniz." ,

<#

, ,

*(::.? 0i~ ~1 ... ... innebu le kur'inün kerim* "0, kerim olan çok merhametli muazzez bir

*0P.,:. yGŞ'0

-

Fi kitibin meknun*

" Kur' an' ın içerisinde gizlenmiştir." ,

.,_;

,

J.

,.

*·UJ .)'"'6\.;'ll "1 , .. ...... ...., ~ J 4 . ~' J ~

871

Kur'an'dır."


La yemessühu illel mütahherun*

. . ·~·

"Ona yalnız pak olanlar ve abdest alanlar dokunabilir." .,.

-...

... '1

~

"'

""

~

~

... . .J

•. J:-r..·~ u-: ,

Tenzilün min rabbil a lemin * "Bu dua ve kasem alemierin Rabbi tarafından indirilmiştir." (Vakıa Suresi, ayet: 76-80) . Bu kasem (66) kelime "Allah" ism-i şerifinin adedi kadar. ( 170) hece Kalem adedi kadar. (330) Semiy' ve Alim esrna-i şeriflerinin adedi kadardır. Adedi ebcedesi (21780)'dir. .....

., ,

*.):Wl ...4.D- ~.

J.

o

.,.

oG"·!I lfı y

... İnn a enzelna hü fi leyletil kadr* "Biz Kur'an' ı , Kadir gecesi indirdik." Leyle-i Kadir Muharrem'in birindin itibaren (264) gün geçtikten sonra yani Ramazanın (28) inci gecesini (29) ncu günü bağlayan gecede taraf-ı ilahimizden kulumuz Muhammed'e (Aleyhis salatü ves · selam) indirdik. Hazreti Fahri Alem Efendimiz, Rebiulevvel ayının yedinci günü dünyaya geldi ve on ikinci günil de alem-i bakayı şereflendirdi. Cenabı

Hıikk,

Kelam-ı

Kadirni' nde yaratılmadan pek çok zaman evvel meleklere: ~ ,

.,. •

*;;.;)::. . ~.)'j\ V

J.

,;

. 1<"'-t;. ~U,

""

henüz ........

Adem

Jr'"'

\'1 ~~ t$_. _. " & ..)

,

J\J

o""

~1 )

Ve iz ka le ra bb üke Iii melaikte inni caılü n fil erdı halifeh* "Hani Raobin, meleklere ben yeryüzünde bir halife yarataca~ım diye buyurmuştu. " Hazreti Adem de, di~er peygamberan-ı uzma hazeratı da, melekler de, cinler de ve bütiln mahlukat da ancak ve ancak Hazreti Rasulüllah Efendimiz için yaratılmış l ardı r. Çünkü Cenabı Hakk, Hazreti Fahri Kainat Efendimiz' e: " Ben seni kendim için, bütün mahlukatı da senin 872


için halk buyurdum" dedi. Bu Cenabı Hakk'ın zuhuru Hazreti Fahri Alem Efendimiz'in olacagı içindi. Meleklere ben bir halife yaratacağım vaadi Server-i Kainat Efendimiz'in mOjdesi idi. Muharremin birinden RebiOlevvelin yedisine kadar geçen gOn, (66) gündUr ki, Allah ism-i şerifine remizdir. O gün dOnyaya gelen ve Hazreti Allah' ı kullarına tanıtan, anlatan, öğreten, insanlan selamet ve saadet yollarına irşad eden cennete ulaştıran , müslim ve gayri mUslim bütün insanlara şefaat eden Hazreti Muhammed sallellahU teala aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Allah' ın asıl ve has halifesi olarak dünyaya kadem niliade olmuş . ve kırk yaşını tamamladıktan sonra. ve ( 198) gün geçtikten yani Muharremin birinden itibaren (264) gün geçtikten sonra kendisine Kadir gecesinde Risalet verilmiş ve Kur'an-ı Kerim vahyolunmuştur. Kur'an-ı Kerim'in. ilk vahyinden itibaren (22) sene iki ay ve on iki gün yani (7867) gUn zarfında Hazreti Kur ' an 'ın vahyi tarnam olmuş ve Haccetü ' l-Veda' da nazil olan: _,

J. .,.

; ,..

....

·~~., ~ ~- ı:s'ı rJ;lı

Elyevme ekmeltü leküm dineküm* "BugUn dininiz tamam oldu." Ayet-i kerimesinden sonra tam ism-i şerifinin adedi olan (92) gün geçtikten sonra Rebiülevvel ayının on ikinci günü dünyayı sonsuz bir materne gark ederek ahireti nuriandırmak ve şereflendirrnek üzere aramızdan ayrılarak beka aleminde Refik-i A'la'sına rıhlet buyurmuş ve bu dünyada (63) sene altı gün muammer olmuşlardır.

..

FATiBAIDL-FIIiARA

Bismillahirrahmanirrahıym'den ( ~~) zadzağ kelimesine

kadar (264) kelime (616) . hece . (1242) harf vardır. Burada (264) kelimede mündemic olarımana tamam olunca Levh-i Mahfuz' dan Kalb-i Pak-i Fahri Alem Efendimiz'e Fatiha Suresi Leyle-i Kadir' de, yani Ramazanın 28. gecesini 29. sabahına bağlayan 873


gece indirildi. Bu (264) kelimenin üzerine kasemin adedi ketimatı ilave otunurica çıkan adet (330) olur ki, Fatihatü'I-Fıkara 'nın adedi ketimatı ve kaseminde adedi hurufu rakamına müsavi olur, Ka~emin hece adedi olan ( 170), kalem adedi (618) aderline ilave olunursa çıkan adet (786) yani Bismillahirrahmanirrahıym olur ki, Fatihatü'l-Fıkara'nın tamamının hece adedidir. Fatihatü'lFıkara'nın Zadzağ kelimesine kadar harf adedi olan (1242)'ye kasemin adedi hurufu olan (330) ilave olunursa çıkan adet ( 1572) olur ki, iki (786+786= 1572)'dir. Buraya kadar olan hurufatın ebcedle yapılan sayımının tutarı da (72312) adettir ki, bu da (786x92) adedinin çarpımına tekabül eder. Bu güne kadar bu kadar muntazam ve bendesi bir şekilde insanlar tarafından yapılmış ve yazılmış bir dua ve tertip de yoktur. Bu ancak Cenabı . Hakk tarafından Hazreti Fahri Al(}m Efendimiz'e verilmiş ve büyüklüğü .ölçülemeyecek kadar muazzam bir atiyye-i . Rabbani'dir. Benim burada söyleyebileceğim tek bir kelimem vardır ki, o da Cenabı Hakk'ın: ~

....

.

~

r

,

o.,..

J

• J

-::;>

01 4\ll 0 J~ ~

~0 ı!"

'

,;

... ...

0

".

~

"

o

,

8:J ~ ~J ~ r~s- 0\J

~ .. ,! ı.Jü \S~ :c. ~

öJ) 0

o....

~

J " <' / "'

....

J

r - "u 6 ':. 0

J •

"

.1o

0

ıy-~ıJ ~ ıX L

Ve in küntüm fi raybin mimma nezzelna ala abdina fe'tQ bi suratin min mislihi ved'u şühedaeküm min dunillihi in küntüm sadikayn* "Kulumuza indirdiğİrniz kitap hakkında şüpheye tutuluyorsanız haydi siz de onun gibi bir sure getirin Allah 'tan gayri şahitterinizi de çağırın. Eğer müddeanızda gerçek iseniz: .

J

o

*ı~

.... o

....

tJ 0~

Fe in lem teralu* 874


"Eğer

onu yapamazsanız, getiremezseniz ki ..."

yani bunun gibi bir sure

Ve len teraiO* "Elbette yapamayacaksınız" ayet-i kerimesidir. Birinci kitabımda da beliettiğim gibi Cenabı Hakk evvelce göndermiş olduğu Oç bUyük kitapta ve muhtelif suhuflarda ve en son olarak bizim sevgili ve gözümü;ziln nuru Peygamberimiz'e lütuf ve atıfetinin bir nişanesi olarak inzal buyurduğu ve kitap ve sı..ihufların ihtiva ettiği bütün. ilimleri Kur'an'da toplamış ·ve Kur'an-ı Kerim'de ne kadar esrar, ilim ve hikmet varsa hepsini Fatiha Suresi'nde cemi etmiş. Fatiha'daki bütün esrar, ilim ve hikmetleri de Bismillahirrahmanirrahıytn kelime-i mübarekesinde toplam ış ve· Besmete-i Şerife'deki ulumu evvelin ve ulumu ahirini de Besınele'nin başında gizlemiş ve (Ba)'da cemi ettiği bUtUn esrar ve ulumu da (Ba)'nın noktasına emanet etmiş ve noktaya da kıyınet olarak ( 1 10) adedine izafe etmiştir. Hazreti Ali Efendimiz'de :

. Ene nuktatQn tahtel bi'* "Ben (Ba)'nın altındaki noktayım" kelim-ı alisi ile noktanın esrar ve kıymetini ifşa buyurmuşlardır. Hazreti Ali (k.v.) Efendimiz'in: ,

J

o

~;1'

,

.,_ tl' •

• o ....

*J~t,;Jı ~;s:;~ ~1 El

ılmü

-

nuktatün fe kesserahel dhilun*

"İiim

bi-r noktada mündemictir. Onu cahiller ,çoğaltır dururlar" ketam-i alisini evvelce de yine bir vesile ile yazmıştım . . Fatihatü ' l-Fıkara'nın okunmasının usulü: Bir Arabi ayın birinci günü (99) Fatihatil '1-F ıkara, (2) Esmaü'l-Hüsna; ikinci günü (98) Fatihatü' I -F ıkara, (3) Esmaü' l875


Hüsna okumak üzere ve on beş gün Fatihatü'I-Fıkara'dan her gün birer eksiitme ve Esmaü'l-Hüsna'dan da birer artırma suretiyle (85) Fatihatü'l-Fıkara ve (16) Esmaü'I-Hüsna'ya kadar çıkılır. On altıncı güne yine (85) Fatihatü'l-Fıkara, (16) Esmaü'I-Hüsna okumak ve otuzuncu güne kadar her gün Fatihatü'I-Fıkara'yı birer artırmak ve Esmaü'I-Hüsna'yı birer eksiltmek suretiyle devam olunur. Otuz birinci gün yine (99) Fatihatü'l-Fıkara, (2) Esmaü'lHüsna okunarak kırk beşinci güne kadar birinci on beş günde olduğu gibi Fatihatü'l-Fıkara'dan birer eksiltmek ve Esmaü'lHüsna'dan birer artırmak suretiyle okumaya devam olunur. Kırk altıncı günden altınışıncı güne kadar Fatihatü'l-Fıkara'yı birer art!rarak ve Esmaü'l-Hüsna'yı da birer eksiiterek okumaya devam . olunur. Birinci hatim için bu şekil ve, tarzda yani eksiitme ve artırma suretiyle ll 05. Güne kadar okuma sürdürülür. I 06. günden 110. güne kadar olan beş günde yevmiye (92) kere Fatihatü'l-Fıkara ve dokuz defada Esmaü'l-Hüsna kıra~t edilir. Eksiltip artırma suretiyle olan okumalarda _FatihatU ' l-Fıkara'nın ortalaması (92) Muhammed Aleyhisselam ismi adedi kadar okunur. Esmaü'l-Hüsna'lar da yine ortalama dokuz kere okunmuş olur ki, her ikisinin toplamı (lO l) yani "Amin" adedi kadar olması içindir. Çünkü Cenabı Cibril Aleyhisselam Fatiha-i Şerife'yi Rasulü Kibriya Aleyhi efdalüt tahiyye Efendimiz'e getirdiği zaman Fahri Alem Efendimiz Fatiha'yı tek;rarlamış ve Cibril-i Emin Hazretleri de "Amin" buyurmuştur. Amin'in manasını yukarıda da yazmıştım. "Ya Rabbi! Her şey senin dilediğin ve arzun veçhile olsun" demektir. FatihatU'l-Fıkara'nın ulüvvü şam hakkında Kur'an-ı ,. Kerim' de mezkur olan ayetler: o

.,.

, o .;

,

o

,

, ""

*~1 -JT~IJ dL::.'JI :Xl;~-- .. .!J~ :l4JJ .

~

Ve le kad iteynake seb'an minel mesini vel kur'inel azıym*

876


"Biz sana mükerrer veya senayi (Hicr Suresi, ayet: 88) J

~•

J;

ll

"'•:". -:: q ı . . ..J· ~ •

"->

~ - ı. "':."

::J

..

...

...

ı*ı::~ u \,.;.) •

"

.,. • • J r;l

~)

müştemil

yedi ayeti verdik."

,

,._,.

J

J

A,_ ,

ı. . ... 11 ....... 1 J"'·~ "'1 ~ ...l>tJ .• -.>;.ı ..ıJ) ,. - .... '-' .J ...

0·~ .J

-

..

"'..,jJ\ .) _ı~

,r----

u -...

~

"'

Allihü nezzele absenel hadisi · kitiben müteşibihen mesaniye takşearru minhU cülôdUIIezine yahşevne rabbehüm* "Allah sözün en güzelini birbirine benzeyen ve ikişer ikişer olarak okunan kitabı indirmiştir. Rablerine karşı haşyet duyanlar bu kitabı okudukları zaman tUy leri Urperir." Takşeirra minhü cUludüllezine yahşevne rabbehüm. "Rablerine karşı haşyet duyanlar bu kitabı okudukları zaman tUyleri ürperir." (Burada Rablerinden haşyet duyarlar). J

.... o

""'

..-.:

*~' : I ~JI o.)G:. •..... .\ili '-> . ~... 1:J'I ., u, innemi yabşeUabe min abidihil ulemi'* ayet-i kerimesinden de anlaşıldığına göre, Rablerinden ancak haşyet duyanlar alim olanlardır. Haşyet, tazim, tekrim, tevkir ve bilgi ile korkudu.r ki, bu da ancak Cenabı Hakk' a karşı olur. '

*.ı.'ill .?~ ,. " ,. ·

...

JJ,

J

J.

J

Jl ~}i) ~.)~ ~ ~ "'

Sümme telinü cülüdühüm ve kulôbübftm ili zikrillib* "Sonra onlar

Allah ' ı

zikredince tüyleri

açılır

ve yürekleri

yumuşar." J

'

...

*~t'\~ :; ~... <.>/sS ....ı.'ill <.>~ ~~ Z~like biideliabi yehdi bibi men yeşa'* "İşte bu Allah yoludur ki, dilediğini o yola götürür." ,. " ~ ,.

* .)~ ~ ~ *

w .ı.'ill ~ :;) ...

877


Ve men yudliüllihll fe mi lehQ min bid* "Allah her kimi şaşırtırsa ona yol gösterecek hiçbir kimse de bulunmaz." (Zümer Suresi, ayet: 23) FatihatU'l-Fukara'nın hudutsuz olan tesiri hakkında ayet-i kerimelerden bir tanesi: t

.

l,-

1Jı

f/IIJ.o,,

ı •

"•

,.,. J

'1

"

"

,,

~ ~ ~Jr-~.:-·"

_,.,

ı~· •

.

'"''J' u

,,

1 •-' y

J

Ve lev enne kur'inen süyyirat bildi dbiln ev kuttıat bihil -erdu ev kiUUme bihil mevti* · "~ğer Kur'an ile dağlar yürütüise veya yer yanlsa veya da ölüler söyletilse ki, Kur'an bunların hepsine kadirdir." "' ' ·\.

. .; J"

*\.. "• J,..... ''1 ··•> l . ."-.,

.u,)

"

..

Bel Hllihil emru cemli* . "Evet bütün bunlar ve her şey Allah'ın emri ile meydana . gelir." (Ra'd Suresi, ayet: 32) Peygamberimiz Hazretleri bir hadis-i şeriflerinde: "" "' "' "' "' "' ... , , "'

. *J() ~ ~ 01~11) ~~ ~.) ~ ,.

01

"

Lev enne racülüo mevkıoeo karael kur'ine ali cebelio lezal* "Kişi itikad ve yakin ile bir dağın yerinden zail olması için Kur'an'ı okursa,:o dağ yerinden yok olur" diye buyurmuştur. FatihatU'l-Fıkara'nın sonunda her gUn (193) defa okunan ve adedi kelimatı ,.Lafza-i Celal adedi kadar olan kasem hakkında birkaç sahife evvel bazı bilgiler vermiştim. Yine bu büyük kasem hakkında mütemmim malumat olarak birkaç yeni bilgiyi daha sizlere faydalı Ölur ümidi ile burada zikredeceğim. Cenabı Fahri Alem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde:

878


El insann vel kur'inU tev'eman* Kur'an iki ikiz kardeştirler" d iye buyurmu şlardır. "el-İnsan" kelimesinin adedi ( 193 )'dUr. Bu kasem-i azim her FatihatU'I-Kitab ile iki kere ve her Esmaü'l-Hüsna ile de bir kere okunduğundan yevmiye ortalama okunma adedi ( 193) olur. · "Yani,

insan

ve

' J

.' ,. ....

Yukarıdaki

vefk Fatihatü 'I -Fıkara'nın kaseminden çıkan ve fktir. ÇünkÜ kasemin adedi ebcedesi (21780)' dir. Fatihatü' 1Fıkara okunınaya başlandıktan sonra her gün beş vakit namazlardan sonra okunacak olan (66x66= 4356) Lafza-i Celal ve beş vaktin tamamında toplam olarak okunan (21780).Lafza-.i Celal''dir ki, vetkin beş hanesinin ınecınuu ve yaklaş ık olarak da bi r hatiın müddetinde okunan kasem miktarına uygundur. 879


,.

Bu kasemin sonsuz, hudutsuz, esrarından burada UçUnO zikredece~im . Adedi ketimatı olan (66=Ailah): "'

-

J

""

"'

yalnız

J,_.,

"

*~\ ~J *~\ ı,;.rıJ ... Vettekullih*. ve yüallimükümüllih* "Allah'tan başka her şeyden alakasını kesene, Allah talepsiz ilim verir" demektir. 'f İkincisi: Adedi. hecesi olan ( 170 Kale~): "'"" o

r~ 1~

._r-. 1;;\I.J ,

$,

,

t..S.,..iJI

Ellezi allerne bil kalem* "Allah kalemle öğretti ve..." "'

05J::.~ L." ..... 1" 1"...c.J J.

·r-w· . ::

,.

ı

,

._

Ve allemekemi lem tekün ta'lem* "Bilmediklerini sanatalim etti." Üçüncüsü: Tamamının . adedi )celirnatı (330), kasemin adedi hurufunun adedi (33_0) (Semiy' ve Alim) Esrna-i ilahiyyesinin sımnamazhar kılar. Çünkü: ,. "' ' ""' ., , " ' , "' , "'

J

~J *,.;;_,'; .~' ~\ 0~ ~\ ~~ı;..~ JIS' :; ., .

."

.,

·.•

Men kine yercu likiellihi fe inne ecelellahi leat* Ve hüves semiy'ul alim* "Her kim Allah'a kavuşmak istiyorsa ona hazırlansın. Çünkü Allah'ın kavuşmak için tayin ettiği vakit elbette gelecektir. O, kullarının her sözünü işitir.. İçlerinde olanı bilir." . Allah'a kavuşma müddeti Semiy' ve Alim esmalarının adedi kadar olan günde yani (330) gilndedir. ·

*.ol

.

., ,. }...lA~ ı.... } 1: ;ı ~ . . , ı , "" ...lA\.>.

" Q • " ,., ....

...

,.

880

"' u..... J o ,

.


Ve men cihede fe innemi yücihidU li nefsih• "Her kim mUcahede ederse ancak kendi mücahede eder."

faydası

.ıçın .

inneliibe le ğaniyyün anil alemin• "ÇOnkU A llah bütün varlığın bütün ciharıın m ücahedesinden müstağnidir." Kavuşma

tamamlanınca

müddeti balışayişi Rabbani:

,,

•'~ oc UIJ c..> "

. 0W)' 1 J

~

c...

vaki olacak ihsan, atiyye, o ...

"

El insiinü sirri ve ene sirruh* "Hadis-i kudsisinin okuyanda vaki olacak tecellisidir." Nitekim Cenabı Hakk, Fatihatü 'l-Ki tab'ın nasıl okuoacağın ı ve ne verileceğini bildirdiği sure: ,

,..

y

*~j:Jı ~Ili ...

Ya eyyühel müzzemmil* takva libasına bürünmüş, muhabbet ve sevgisi ile örtülmüş olan sevgili Peygamber!" "Ey

.,.

Allah'ın .... 11

,

J

,,

J

,~,SI

1f.

~ ~Ic.) j ) \ ~ ~ ~\ )\ ~(a i *~ ~ 1 JDI ~ ...

,

,

11

,

.,

J o

,

,,

*-yw"'0r::ıı ı ~ ~ ,f /'"' u---'.)) Kurnil leyle illa katili"' Nısfehu evinkus minhü kalilen ev zid aleyhi ve rattilil kur'ine tertili"' "Gece kalk. Ancak bir azı müstesna, yani bir gecenin yarısı kadar yahut biraz eksik veya biraz fazla bir zaman ibadete kalk ve Kur 'an'ı tane tarıe (acele etmeyerek) dürüst oku." ,

"'~

.;

...

·~ '1"~~ ~ ~, 881

o

~~~" .. \.fı r...s:--


inna se nülkıy aleyke kavlen sekıyla* "Sana yakında ağır, çetin bir sözü ilka edeceğiz." J

~

o~"

*)W "'~~ ~,. i y )

~o

"

lb )

A:

,.

::Gı

~

, .,

$

"'~ uı·ı1 a~.=:.\5 01 "' "'

"'

inne naşiyetelleyli hiye eşeddü vetan ve akvemü kayla* "Gece kalkmak daha külfetli, ağır, zor, fakat okuması daha • dürüst olur. Tecelliyat daha çabuk zuhur eder." ~

_,

*'Yu."r1-

/.

~

ı"'. ':'\j . ~ 01 .J~. ı$.

.

"'

,$1

"'

"'

İnne leke fin nehari sebhan taviyla*

"Gündüzleri de senin için uzun, devamh bir tesbih vardır." ~

*yG ""''

,o

"'

"'

~1 1~"7 ~j 1 ; ı.r:-) . .) "' "'

-'"

, , .,..

r-- 1..r<'~1 )

.-o

;

Vezkürisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtila* "Rabbinin ismini zikret. Halktan kesilerek ona yönel!" Sevgili ve saygıdeğer okurlarım! Bu 'yazmış olduğum yazılarıma elbette itiraz edecekler bulunacak ve bu sure-i şerife yani Müzzemmil S uresi yalnız Hazreti. Rasulüllah Efendiıniz'e hitaptır, diyeceklerdir. Evet öyledir..... Fakat Cenabı Hakk Hazreti Fahri Alem Efendimiz' e bahş ve ihsan buyurduğu birçok şeyleri yine Rasulüllah Efendimiz'in hatırı hürmetine ümmetine de lütfen ihsan buyurmuştur. Nitekim: ' "' .,

o

"'

("ı· -~"'

. r-'..... ~)

-4.

.ıli\

J J ("•

~~

"' "\

'

"'

J

Ahi 0 ~ .. !

~,_s~ " "" "

"' ..

...

,,.

r

J

o

o J

~s' 01 la u , J / J

. . -4., 1 •• (" ~

·r-:e-.J .J.JA>' ~ J

J.

rf~

'

. tühabbunellahe fettebiuni leküm zünubeküm* Vallahü

Kul tn küntüm yuhbibkümi!_llahü ve yağtir ğafiirun rahaym* "Ya Muhammed! Kullarıma siz Allah' ı seviyorsanız bana tabi olun, izimden yürüyün de Allah da sizi sevsin, suçlarınızı bağışlasın . Çünkü Allah Gafur'dur, Rahim 'dir" diye

882


buyurmuştur. ~ur' an-ı Kerim'de her nerede ve her ne kadar Allah

ism-i şerifi geçiyorsa, bunu daima Bismillruıirrahmanirrahıym çerçevesi içinde görerek, düşünerek inanarak oku. Hiçbir zaman Allah'ı yalnız olarak aklına getirme. Allah kelime-j mnbarek~i Bismillihirrahmarurrahıym lafz-ı eelili içerisinde yazılmıştır. Ve yine hiçbir zaman Hazreti Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'i Allah'tan ayrı tutma. · Allah (c.c.), Hazreti Muhammed ile bilinir, bulunur ve öğrenilir. Görmez misin ki, namaza durduğumuz vakit, Allahü ekber diye ellerimizi )rulaklarımıza götürdoaumnz zaman baş ve şehadet parmaklarımızla kulaklarımıza temas ederek avuçlanmızı açar ve her iki elimizi kıbleye yöneltir. Cemal · ve Celal sıfatları ile bilinen iki Allah kelimesini ellerimizle yazmaz mıyız? Yukarıda' da belirttigim gibi iki Allah )<elimesi (132), Muhammed Aleyhisselam manasma geldiğini zikretmiştim. Onun için "Mevlit" yazarı Süleyman Çelebi Hazretleri mevlidinde Cenabı Hakk'a atfen "ismini, ismim ile bile yazdım" diye söylemiştir. Ve yine Cenabı Risaletmeab Efendimiz Hazretleri bize Kur' an ll sanı ile Cenabı Hakk. tarafından aldığı buyurultuya binaen:

. ..

,

Kul bizibi sebili ed'u ileilahi ala

besıyratin

ene ve

menittebeant.ıı

"De ki : İşte beni izlemenizi tavsiye edip davet ettiğim ve kalp gözünfizUn açılmasına medar olacak ·olan ve Allah' a götürecek olan yolum budur. Ben ve bana tabi olanlar; sizleri bu yola davet ediyoruz."

883


' , , *Jıi0~J Vesübhinellih* "Büyüklüğü her türlü bUyük Allah'ımız her türlü beri dir."

düşünce düşünce

ve vehmin ötesinde olan ve evhamdan münezzeh ve

Ve mi ene minel mfişrikin* "Ben hiçbir zaman ve asla ona hiçbir şeyi şerik kılmadım." (Yusuf Suresi, ayet: 109) diye buyurmuştur. Esasen Hazreti Rasulü Kibriya Efendimiz Hazretlerinin asıl emel ve arzusu ümm·eıini Allah' a götürmek, Allah'ı sevdinnek, Allah' ın has kulları arasına idhal etmek değil midir? Aziz okurlarım! Fatihatü' I-Kitab hakkında sizlere daha fazla tafsilat vermek isterdim. Fakat kitabın hacmi buna yetmez. Yoksa bütün Kur' an-ı Kerim ' i başından sonuna kadar bu uğurda tefsir ve işhad etmek ge~ekirdi ki, ne benim, ne de hiç kimsenin buna gücü yetmez. Esasen bu yola girenleri doğrudan doğruya Cenabı Hakk naili hidayet edçcek ve ona layık olduğu mertebe ve mükafatı ihsan buyuracaktır. Ben burada bir ayet-i kerime daha zikredecek sonra da şimdiye kadar anlatmaya ve öğretmeye çalıştığım Fatihatü'l-Fıkara 'yı yazacağım. Cenabı Hakk: ~

""

41

,.

.,

: :.1 4iıi01J*I ~IJ. ç:--

,.

,.

,., ,

J.. rs~;, ·. ~ı wı '. ,..iJ ı J ..~ .., J ~~ u-..-

"'

o

-~,

,. Vellezine- cihedfi fina le nehdiyennehüm sübüleni* Ve innellahe le meal muhslnin* "Uğru:nuzda mücahede edenleri elbette yolumuza götUrUrOz. Allah (c.c.) iyi iş işleyenlerle beraberdir." (Ankebut Suresi, ayet:

69) 884


Kıymetl i

okurlanm! Bu yol Hazreti Allah' a giden en kı sa yoldur. En doğru ve en kestirme bir tariktir. Emelimizi bizden bildiklerimizi siz değerli okurlarıma ve ehli imana öğretmek, sizlerden de sa'y ve mOcahedede bulunmak, Cenabı Hakk Hazretleri'nde yardım ve muvaffakiyet ihsan etmesini temenni ve niyazdır.

885


1 ,. ı.-

"'

.

,.

· ~J0 ) ~ ,.

-.,.

,.

J

J ,.

o

""

,

k;JI J j~l ~J ~~\ ~JI ""

""

""

"'

""

~;cJı ~~~ ~;t.Jı~ ~~~~~le~~;.~ u~ ~H •

886


""

t

t

, ... .

,.

,}

. ~o...----J.JI4v~ ~ .,,

. ~ J J L.a.;':J\) y _,.l.AJI

,.,

""

$ .,

, J ,

. . ı. >_,.t *

, •

,

,.

,

,.:.. ,

J'JJ6·

~~ı.:.~\ ,

,

, .,:.)

,

,

,

J * , , !\ l.:. * - ,\-. / A '· -·Q·J ~w· -~ , , -,~ '

..... , , J~\~-M.Jii\1 ~)

*

ıJI

o,o

,.

~) )~74. 1\ ,

,

~

J.

J

.,

,

~ 4...__~:.'-!; )j ~ı.:.~G:.) ~- .1\ l:_~~ l:_~: 887

.

, •

,

1, . ,

--

. • .G


-,4

,

. ~

o

.

"'ı ._:....,\4

-,

, . "'"'

~ ıJ H '-' ,

o

..... o

.

1 ,,

}

,

. ... o

. ...

. ....

,,,. ,

,.

J..._,~,_, ıJ").->--ı y~ı ~t.t r'l>- 4_, "' , ,,

. ....

,

~' ~\ ~' b.ı}l b.l}l b.ı>Jı (.$~;ı c-~~ , • .,

~T~ı_, ıJ; ""

1

....

. ,

o

J

vtl

"', ,

,..

... ,

"'"'

:.'J ı ~ ~ ~t:.Jı ~L..Jı ~wl

"'

"'

....

;

O#

"'

o

~ J . 1... 6!! I..':.ILS";ıı) ) ;w.':}\ ~) ~' ,

,

,

".,.

888

,

,,.


~ >-

... ::. ,ı.~

......

4)

::.,· ~ 1. . :; ; i~ i . . . . "' . . ~ 1 : ~ ·~1 .. Q~9 ... \) Q~~' ~ ~l>- J.r' ~_,._.. "'

c

"'

,,

,

~

.o .

,

.~ ~ ı} ı.}, ./.fiJ ı.})~\) ı.}~\ yi4J1' ~lt .,. ,,,

o

..... •

..... •

.....

~1 ~1 ~\ Jo.,

,

o

~ T~lJ ~ı~...__...:."...ı.ll til

1

, , "'

,,

...4

ç7-

,

.....

.....

.....

G.-1)1 G.-1)1 G.-1)1 '

., .

o,.

,

~);ı ...

... o . , _ , . , , , _

...

~ ~t:.Jı ~t:Jı ~w ı

/

"'

,,ı;-

.....

~) ~ Q\.S')ıJ )~)fl ~J ~~ .,.

,

"',,

...

...

,.

,,

...

J~}l ~=~~e ı)~~ giı\ *~~~~~~~~~le ...

'

.. .. \ \S r-) . .. ....

~ ..

1

f.

..

• ..

,

.,li

f.....

,

~ o.-,_

""

t>-'""

J

,

,_

le(' ~~ ~~ ı.r ı.s-

...

...

*" ...

J

o.-.

~

....

o

)f\

\;;;ll

~J'

Bismillahirrahmanirrahtym* Elhamdü Iiliahi rabbil alemin* Yi - bayyü ya kayyômü ecib yi r6kwailü semian mütıy'an ente ve hadimüke mezhebü bi hakkı lilliihi rabbil alemin* Ve bi hakkil hayyil kayyiımi ve bi hakk1 seyyidina muhammedin aleyhis salitü ves selamü ve bi hurmetil metaiketil müekkiline bi kavaimil arşi ebced* Errahmanir 889


rahıymi

ya raôfü ya atôfü ecib ya cebrail aleyhis selam* En te ve badimeke ebyad bi hakkır rabmiDir rabaym* Ve bi bakkır raufil atufi ve bi hakkı seyyidini muhammedin aleyhis salitil ves selimü ve bi burmetil metaiketil müekkiline bi lkaviimil arŞi bevzab* Miliki yevmid din* Yi mükallibel klilubi vel ebsir ecib yi semsemail semian mü tay'an ente ve badimeke ahmer bi hakkı maliki yevmid dini bi hakkı mükallibi vel kulôbi vel ebsar ve bi hakkı seyyidiiıa miıhammedin aleybis salatü ves selamü ve bi burmetil metaiketil müekkiline bi kavaimil . arşi taykel* İyyike na'büdü ve iyyike nesteaynü yi seri~ yi karib* Ecib ya mikiii semian mütay'an ente ve bidimeke bürkin bi hakkı iyyike na'büdü ve iyyake nesteaynü ve bi bakkıs seriy'd karib ve bi hakkı seyyidina mubammedin aleybis salatü ves selimü ve bi burmetil inelaiketil müekkiline bi kavaimil arşi'mensa' ihdinas saritat müstekıym* Yi kidiru yi muktediru ecib yi sarfiyail semian mütay'an en.te ve hadimeke şemhôraş bi hakkı ihdinas saritat müstekıyme ve bi hakkal kidiril muktediri ve bi hakkı seyyidini muhammedin aleyhis salitn ves selamU ve bi hurmetil meliiketil müekkiline bi kavaimil arşi faskar* Saritaliezine en'amte aleyhim* Ya alimü yi hakim ecib yi ayniyail semiy'an mü tay'an ente ve hadimeke zubeah bi hakka • saratallezine en'amte aleyhim ve bi hakkıl alimil hakim* Ve 'bi hakkı seyyidina muhammedin aleyhis salatü ves selamü ve bi hurmetil melaiketil müekkilin* Bi kaviimil arşi şetsab* Gayril mağdubi aleyhim Vf lad dilline yi kihiru yi azizü ecib ya kesfiyailü semiy'an mütıy'an ente ve hadimüke meymônü bi hakkı ğayril mağdubi aleyhim ve lad dillin* Ve bi hakkıl kihiril azizi ve~ bi hakkı seyyidina muhammedin aleyhis salatil ves selimil ve bi hurmetil melaiketil müekkiline bi kaviimil arşi zadzağ'* Aksemtü aleyküm yi melaiketer ruhiniyyine minel ulviyyati ves süfliyyiti ve yi buddame fitiha\il kitabi ecibuni ve emidduni ve eaynuni fi cemia üm u ri elvahan elvihan elvahan el'acel el'acel el' acel essaate essaate essiate bi hakka seb'al mesani vel kur' anel azaymi ve bi hakkıl 890


esrari vel berekiti fihinta ve bi hakkı ma ta' tedunehu minel azameti vel bürhan ve bi hurmeti siyyidina muhammedin aleyhis salitü ves selim* Allahümme salahırli abdiker rafrafe el-uhaydar inneke ala külli şey'in kadir* Bi hurmetike yi erhamer rihamin* Bismillihirrahmanirrahıym• Aksemtü aleyküm yi meliiketer rôhiniyyine minel ulviyyiti ves süfliyyiti ve yi huddame tatihatil kitabi ücibuni ve emidduni ve eaynôni fi cemi• ümôri elvahan elvahan elvahan ef'acele el'acele el'acele essiate essiate essiate bi hakkİ seb'al mesani vel kur'inel azaymi ve bi bakkıl esrari vel berakiti fihimi ve t.i hakka mw ta'tekıdunebô minel azameti vel bürbini ve bi hurmeti seyyidini muhammedin aleyhis salitü ves selim* AUibümme sahhar li abdiker rafrafe el' ubaydar iqneke ali külli şey'in kadir* Bi rahmetike ya eı:hamer rihımin*

---

891


}

*· '

~

.

.

. .., ,. .... ...... ... • ~ı ......,ı_~~~. .:. . . ıı. •ts ...f--·~.~ı...ı\1 • ~1 *j ~~ ;Jı ....

o....

.....

o...

r ....

J

,_

.....

• ...

• ....j_~:--1)' ·~wl ·~ı)l. • \..J:aıı *:.?Jı •: ~ ~~: ıı •

... J

i f

o....

~

ll •

'

;

;

cı ...

, ""'

,

,...

-: _, ll

)~

"•.

*_;).\ J

" . ...

~l ı

o.

.

.,,

.....

*'...1.>-; ,,J 1

...

,

/ "' ll

..ı

• a.

g .., ~

;

....

.....

\(ll ·~ L.\.Jı

;,.;-; y

._)":' .

.,.

. ....

,

ll... ....

• ....

*"'~\.Wl *'..r:-.':1 1 • JJ ~ 1 .,..r->... "'/ll .r-' ;

J

~ l'

~

,.

,

J J

o...

....

J

... ... ...

J. .....

• ...

:. *j _f)l ·~ı ·;. _f:: lı *'-:"'lj:'ll *:;,JI *Jı::::JI *~ı *~G:JI *b ... <i: ll *il"'_,f':JIJ j")b.JI J~ ~ 1r: ll ... ... ... ... , ..

;

J.

o...

....

J

o

.....

892

....

...

o

,

o

o


J

J """"

"""'

,

""

....,, ,

.,

~ ı.J, H''J ı.J""J~'J .J"" ) .." >--' y~ı ~li r'~ 4J " •

. .... •

., •

. ...

.,

,,

. ....

J

~~ ~\ ~\ b.IJJI G-.1}1 b.IJJI tS~;ı ~

.

,.

.,.

"'

,

,

,

-,. ,, ,

......

,.

, ...

.,

,

J~:JI · .!)~ J,~ r-f.lJı *i')(_J\J ö~l ~~I c , • .,

,

·--~. r->)1 ~. -~ · 1·~ , .f.-- , ...;.,..ıJ.~

.,,

, ,

Bismillahirrahmlnirrahıym"'

ü,

1<'

"'

...-:

Jt

ı~ ~~ *' "· ·' · 'j \ , ~

ı->

Hüvellahüllezi li ilihe illi bu* er-Rahminü er-Rahıymü el-MelikO el-Kuddusü esSelimü ei-Mü'minü el-Müheyminü el-Azizü el-Cebbiru elMütekebbiru el-Hiliku el-Bir.iU el· Mü.savviru el-Gaffiru eiKahhiru el-Vehhibü ver·Razzaku ei·Fettihu el-Alimn eiKibidu el-Bisitu el-Hifidu er-Rifiu el-Müızzü ei·Müzillü esSemiy'u el-Besıyru el-Hakemü el-Adlü el-Latıyfıi el-Habiru el-Halimü ei.:.Azıymü ei-GafUru eş-ŞükOru el-Aiiyyü elKebiru el-Hafıyzu el-Mükıytü el-Hasibü el-Celilü el-Kerimü er-Rakıybü el-Mücibü el-Vasiu el-Hakimü el-Vedudü eiMecidü el-Biıs_ü eş-Şehidü ei-Hakku el-Vekilü el-Kaviyyü eiMetinü el-Veliyyü el-Hamidü el-Muhsıy ei-Mübdiü el-Müıydü el-Muhyi el-Mümitü el-Hayyü el-Kayyumü el-Vicidü elMiicidü el-Vabıdü el-Ehadü es-Samedü ei-Kidiru el• Muktediru el-Müahbı-ru ei-Evvelü el-Ahıru ez-l.ahiru el893


.

Bihnü el-Yili el-Müteili ei-Birru et-Tevvibü ei-Müntekımü ei-Afüvvü er-RaQfn Miliket mülki zül eelali vel ikrimi eiMuksitu el-Ca miu ei-Caniyyü ei-Muğniy ei-Mu't1y ei-Miniu ed-Darru en-Nafiu en-Nuru el-Hadi el-Bediy'u el-Bikıy eiYarisü. er-Raşidü es-Sabur• Ellezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehô küfüven ehad* Aksemtü aleyküm yi meliiketir rOhaniyyine minel ulviyyati. ves süfliyyati ve ya huddame fitihatil kitab ecibuni ve emeddtlni ve eayntini fi cemiı ümtiri elvihan elviban elvihan el acel el acel el acel es siah essiah essiah bi hakki seb'al mesini vel kur'inel azıym v~ bi hakkil esriri vel berekiti fihimi ve bi hakkı mi ta'tekıdônehô minel azameti vel bürhini ve bi hurmeti seyyidini muhammedin aleyhis salitU ves selam• Allihümme sahhır li abdiker rafrafel uhay,dar. inneke ali kUlli şey'in kadir* Bi rahmetike yi erbamer rihımin* Esmaü' l-Hüsna'nm esran hakkında bi.rinci ciltte kafi derecede bilgi verdiğim içini burada tekranndan sarf-ı nazar olundu. Refrefii ' l-Haydar ' ın güç ve sürati hakkında bir fikir: verrnek gerekirse, saniyede (300) kUsur bin kilometre süratle seyir eden ışığa oranla insan gücü ve sürati ne ise Refreftl' I-Uhaydar' a oranla ziyanın süı:at ve gücü ayni orandadır. Fatihatü' l-Fukara'nın (1 lO) günlUk bir hatminde (892.000) kere salavat-ı şerife, (20.240) Fatihat-ı Şerif (21.230) defa Kasem, (2.395.800) La.fza-i Celal okunmuş olur.

AYET'EL-KÜRSİ Fatiha Suresiriden sonra Kur'an-ı Kerim' de en bUyük ayet Ayet'el-Kürsi ' dir. Aşağıya yazaçağım bu Ayet' el-Kürsi daveti Cenabı Hakk tarafından Hazreti Fahri Alem Efendimiz'e ihda huyurulan sonsuz güç, sınırsız kudret, bitip tükenmeyen bir servet ve tasarrufun giriş kapısıdır. 894


Ayet'el-Kürsi (57) kelime, (188) harf, (14.074) adettir. Aşağıda yazacağım Ayet'el-Kürsi daveti (786) harf, (406) hece, (205) kelime, (51 ,876) adettir ki bu da (786x66= 51 .876) demektir. (786) b ilindiği gibi Bismillıihirrahmanirrahıym ' dir. (406) Esmaü' l-Hüsna ' nın adedi hurufu ve birden (28)'e kad.a r olan adederin birbiri üzerine olan toplamıdır. (205) Davud ve Süleyman kelimelerinin toplamıdır. · Cenabı Hakk Nemi Suresinin 16. ayet-i kerimesinde:

.

Si

'

ll .. J,•

~~';1-...J.

o

~ 11

~ ~

411'

,.,.

"J '''-') =

,;

,~

...

...

,

,

1".,. .. . lJ V"!- •") -')1-'

. ":;.G

. ...v:-, }JJ1 o~~ ı " - ..... _;:;:? · ~- • .,. u-, -.," Cil

.,

o

.........

· ~·::;-1 ·.-ı

~

...uJ)

"'

~

.,.,.,

...

1•·~ı"'· . . a•.

,.

;; * Ve le kad ateyna dav~de ve süleymine ılmen ve kala elhamdü lillihillezi faddalena ala kesirin min ıbiidihil mü' minin* "Biz Davud'a ve Süleyman'a ilim vermiştik, onlar da bizi birçok mü'mi nlerden üstün tutan Allah'a hamdolsun" dediler.

J

}ı~: \~·..

"'J

}

tl'.

V

Ic t./'\J\ ~1

4 Jli) -')b ~:ı . ;

"'"'

;

J

,

J

"J

_,

-' -'

~.J))

Ve verise süleyminü daviide ve kale ya eyyühen na~ü ullimni mentıkat tayri ve lifini min külli şey'* İnne hiza le hüvel fadlül mübin* " Süleyman, Davud'a nübüvvet ve mülkte varis oldu ve dedi ki: Ey nas! B.i.ze kuşların dili öğretiidi ve bize enbiya ve müluke verilen her şey verildi. İ şte bu apaşikar bir inayettir:" ... tP o.... ., o }, , ,., • J • •1 -1 •' 1 . ~ 1 .. JJ J ~ o 1 , \ .. J

r s • ~'-' u-i.,ı 1 J

~ 1 ~ 0 -'.f>.' ı:.r·J-.·.- ~ J

895


Ve huşira li süleymane cünudühu minel cinni vel insi vat tayri fe hüm yuzeun* "Süleyman'ın hükmünde olarak cinden, insandan ve kuşlardan müteşekkil bir ordu toplandı ve daima onun emri alında tutulurlardı." (Nemi Suresi, ayet: l 6- l 8) Cenabı Hakk, Bismillahirrahmanirrahıym kelime-i mübarekesinin tasarrufunu Peygamberan-ı İzam hazeratından dört peygamberine ihsan buyurmuştur. Bu peygamberlerden birincisi Nuh Aleyhisselam hazretleridir. .,

..,.

ş

'

.---J"',!.J 01 *ı~A ~ .• J ı-:.'", ~ ~~ u ~..,.. J '1t'!~ r ,. ,. "" ,

ı-:

0

,..,

,.,.

o

.. 1.)":-' '<" ı .J

~

...

,

,.

,.,..,

JüJ ~

.J~:.ı""'

~.J.Jr

Ve kalerkebu fiha bismilla)Ji mecraha ve mürsaha* inne .. rabbi le ğafiirun rahıym* "Nuh gemiye bineceklere, gemiye Allah adı ile binin ki, onun yürümesi de, demir atması da Allah'ın emır ve iradesiyledir." (Hud Suresi, ayet: 42) İkinci Peygamber, Süleyman Aleyhisselam hazretleridir. ,. ,. ' *~ .r "'ıı. ~· .. ll;';,, • ~ .r r

.,.

,., ''!'ı

, ' "1' "'"'J vtt:o-·"

,. ~:,

~ "' "' ... İnnehü mi:n süleymane ve innehü bismillahir rahmanir rahıym* "0, mektup Süleyman tarafındadır, esirgeyen ve bağışlayan Allah' ın adıyla başlıyor." (Nemi Suresi, ayet: 3 1) · Üçüncü Peygamber Hazreti İsa Aleyhisselam'dır !ci: ,.

<UJ

""

...

"'

... o '

*~·l5Jı

.ılı\

"

,;

'

'17~.1\ .ılı\

r~ "' ., o

Bismillahiş şafi

,.

r• ...

"V

"'

hismillahil kafi* ''İsm-i şeritleri ile ölüleri diriltmiş, tıbbın tedavi edemediği has.~alıkları biizniilah şifayap etmfştir." Bir parça çamurdan yaptığı kuşa Allah' ın ismiyle ve izni ile can vermiştir. Dördüncü olarak da bu üç Peygamber'e verilen bu ımıcizelerin tamamını Hazreti Fahri Kainat Efendimiz Hazretlerine ve nübüvvetleri hariç ümmetine ihsan buyurmuştur. 896


Ulemiü ümmeti ke enbiyii beni isriil* "Ümmetirnin ulemaları beni İsrail enbiyaları derecesindedirler" demektir. Ayet'el-Kürsi'nin okuma tarzı: Her gün (57) kere Ayet'elKürsi daveti (9) defa da Esmaü' l-Hüsna .okunur. Yahut (92) kere daveti (9). defada Esmaü'l-Hüsna okunur. Okumaya başlandtktan çok kısa bir zaman sonra halinde, vaziyetinde, varlığında, maişetinde muazzam değişiklikler husule g~lir. Her gUnUn bir gün evvelkinden iyi olur. Cenabı Hakk okuyanı nastan rnüst~i kılacak nimetiere gark eder. Aç okursa doyar. Çıplak okursa giydirir. Fakir okursa zengin olur. Evsiz okursa kısa zamanda bir mülke nail olur. Hasta okuıısa ,_iyileşir. Korkan okursa korktuklarından emin olur. Hasta okursa iy ileşir. Korkan okursa korktuklarından emin olur. Bekar, dul, bakire okursa evlenir. Hasılı hayırdan her ne düşünürsen o sende zuhur eder. Bu Ayet'el-Kürsi'ye tasarruf edebilen kimseye kuşların lisani öğretilir. Havaya, suya, demire hakim olur. Ayet' el-Kürsi' nin sonsuz gücünUn sın ırsız hakimiyetinin vasıflarını bildiren Kur' an-ı Kerim' de birçok ayetler varsa . da ben burada birkaç tanesini zikretmeden geçmeyeceğim. · •

Jo ,.

..-'

·~ı 0\~ıJ J ,. ,.

Kat'* Vel kur'inil mecid* "KM ve pek şanlı ve Kur'an'a kasem ederim." .

şerefli

olan .

•:r , . _ : . 0 r - ,., ı~ • ~ · ~ı ·. ~ ı Ç:.J--' '-'- -; -' y. tJ -... . ~ .)J ıX J •.

.;

ı

-1-

·

J

..,

,,

"'

"'

,

~

~.k~

,

Vallihü min veriihim mecid* Fi levhın mahfUz*

mühıyt*

897

bel hüve kur'anlln


1 1

••

"Allah onları her şeyJeri ile kuşatır. Evet, bu Kur' an çok şanlı ve pek şerefli bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz~da yazılıdır." -. . (Buruc Suresi, ayet: 20-22) .,

,,...

..» J,_-,.P"' ~

.

,

ı...;;~--'->C ~ J,

•. ~·!

'

,.

~

J

,....... ,~, ..... ,.,, ,

U

,

,

J

.• ,

~

,

.,. .... , ~ ~- .

,. .

;

~

"""") ...1

1

:ı ı

r._i; J (,$ 'f'J~ ,

....

' t i l ~: 1 ,":',

H~ -

"'

L

"'

,

..U~

.,.-.,./

;

1

• · ·"' • ,

··ı

,

:."ı:

.,

"U

~

J

.;•

\

't

,

p .... 4

• .,

~

,

'\ \Festemsik billezi uh•ye iley k* inneke ali sı ri tın müstek•ym* Ve innebu le zikrun leke ve li kavmike ve sevfe his'elun* "Artık sana vahyolunana sani. Çünkü sen doğru yoldasın . Kur'an sana da, kavminede çok bOytık bir şereftir. Hakkımı eda hususunda sorguya uğrayacaksınız" demektir. Bu davetin büyüklüğü hakkında her ne · söylense, ·her ne yazılsa bOtün mevcudatta bir atom tanesinin tuttuğu kadar bile bir yer tutmaz. . Bu davetin büyüklüğü hakkında Hazreti Allah'ın şehadeti elverir. Burada ·{Allabü a'lem) pek şanlı ve şerefli olan Kur' an, Kur'an-ı Mecid''d ir ki Mecid'in adedi (57)'dir. Cenabı Hakk'ın zat-ı ilahisinin, evsafı Sübhaniyye ve Kemalat-ı İlahiyyesini en vee iz bir ifade . ile tavsif ve beyan huyuran Ayet'el-Kürsi 'nin adedi kclimatma işarettir. Bu davetin içerisinde: ~

....

}

*;·~ ~ lll2JI '. :- ~) ~ ~

,. ,

~

\"\ ~~ :- _;\ ~\ LJI

.,.ı..S .,

.

,

'J

.,

Li ilah:e illi ente sübhineke inni küntü minez zalimin* . ' "Ayet-i kerimesi de vardır ki, bununla yapılan duayı , vaadinden ' asla· caymayan Cenabı Hakk mutlaka kabul buy uracağıni kendi Kitab-ı Mecid'inde vaad buyurmuştur. Bundan başka bir de: o

*.~ ı:..: ıı ...

lll

'

,.41'. J , , . ,

,

ı :. I\ AlıG)'I ö"'-'J

ı._s';"-' ... ,

• "

"'

y

J

J., y- 'J

U havle ve la kuvvete illi biiUihil aliyyil 898

,

azıym*


Ayet-i kerimesi vardır ki, Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri: "J..a havle ve la kuvvete illA billahil aliyyil azıym" "Cennet hazinelerinden bir hazinedir." diye buyurmuştur. Binaenaleyh bize düşen vazife, ancak ve ancak kemal-i iman ve itikad-ı tarnme bu habli metine yapaşıp sarılmamız ve bu ukulü beşerle ölçülemeyecek ihsanlardan faydalanmakdır. Bu daveti okumaya başlayan kimse her vakit namazından sonra (3249) defa "Ya Mecid" ism-i şerifini zikredecek ve yevmiye (16,245) defa bu ism-i şerifi okuyacaktır. Bu adet "Mecid, ism-i şerifinin ortası boş olan beşli ve Lafza-i Celal esasına göre yapılmış vetkinin mesaha adedidir.

AYET'EL-Ii.ÜRSİ DAVETiNİlV İFTiTAm '

1

"' ,

!.

,

Y'

' ... ,

~

J

Y' ~

,

Y'~

\ ..... ""'

~

J

1.....

ı"'

,

t .....

ı'

.;,., ,

J

ı"

"''

~ o ~.ı-~!..., .., ~ o ~.ı-~!. . . . ~ o ~.ı-~....... " " <IV

899


Bismillibirrahminirrahaym* Elbamdü Hllihi rabbil Alemin* Ves salatü ves selimü ali seyyidini mubammedin ve ali ilibi ve sabbibi ve sellem• Allibilmme inni es'elüke ve etevesselü ileyke yi allibil yi allihli yi allih* Yi rahmAnü yi rabminii yi rabmAnü yi rabaymii yi rah•ymü yi rah1ymü yibin yihin yibin yi rabbibii yi rabbibU yi rabbibü yi seyyidihii yi seyyidibil yi seyyidibil yi biive yi büve yi büve yi ğ1yisi ınde şiddeti yi enise anile vabdeti yi mücibe ande da'veti yi allibü yi allibü yi allihü* Ayet'el-Kürsi daveti okunınaya başlamadan evvel yukarıda yazılı iftitah yedi defa okunur. · Besınele-i Şerif ile EsmaO'l-HOsna okunur arkasından Besınele-i Şerife okumadan bir kere de kaseın okunur.

AI'ET'EL-IiİJRSiDAVETi

~~; ~~ uı ~~~·~;ı ~)ı2lıı ~ .

"

,. \1 • \ *o ..LtJ •- . ı.! '~ ... J,

...

, ,

JTr

""

"

,

"

"

. ~Lt,.~ • ~ ı.:;..J u ı-.:~ ı "' . "' \,.,......\.>.' •

J

""

ll,,l.Jtt2J " "'

,

"

"

ı"'

•ı

u o ..... u

\.ı...:"

,

"

-

J

""

""

01 ~:!.1, ~~-11 ~ ;-~i "o~~~ J~ J...~ 01 ~ 6Üı " ,

. rY ~ J ~~. ... o..b:.lf ~ :; 4 ~ı;- ~L,a.i ~ LS.~_:J "~

"

,;

~

"

,~

,.

0

, _,

~

J

,.

"

~~;:..ı_ ~ r-!~ .... ~~

~

:-

,

J

.

~

~

"'

~,LS :ı ~ı;.: "

"

"

,

900

.

,.

"" lll

J 'J ~~ ,. . ., , .

,

Jı \S~ı ,

,

"'

~ ~~ ~~ uı ~ "

"

tl

"

r:,.U' ,


.. --.AJ3111.,!U ~

r

~

"" ı·

o ...

.. u .,.a '

tl

• ....':.ı 0 .4 • ~ ' .... : "'"" .... '-'"' Jı&,.7"" o ı

...

lı..

"'

e',.

...

tl

tl

"' """" ~ .....

..

';}J

•"

~

\

tl

tl

.... . ı --

a1 P ,:.

.,

.. \..:.J ,

,

~:,~~:.. ~:,;,. ~:,;,. ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ...

901

...


• ,

,.

,

1:

,~-:..-_....)~ ı ~ı u-ı4~ ..,.j....._~~-$....·-.JJ ı ~ı

'

"'

,

.,

.....,

.,. .

:! 1:ı c. :- •• ; .J\

;

~Jj!;; ~ ~($~;.ı ~~ ~J~.:71J ~ı:~t_;.:. j o

ıli

o

o ....

"

"

o

'.Ja:Jı "'~.......!:!~ 1 o.... ~_--JA ,~~ ~J r-4;ş:lıJ ~.&:Jı ~ ,

' Ail~ ~ 1,

,

ı

• 1e '

,

"'

~

(J. .

, · ~::... J ~

• ... L....-J ...L:.:> . V .. ,. ~

~ --

o

;

;

,

~,

,

..

1

"

;

iıi

ıı; al\ -~ ..L..>v \.Lı , . tl ,

.. ııJ ö')\

,.,

~

1

~ ,. ri "• ı•'ı,c. '~. " .ll ~

; ;

.. ' -

-

,

;

- .IJ ••

,

•• "....J~~-- *_.:>- t.:JI .•....o.>' · ıı;:Jı ..

\ - -,

,

\.,1

., ,, .... ~($~;.ı ~ ıs! ~_/.:7\J _;! ı::t_;.:. J ~\ ~\ ;

~ ,

;

-

,.ıl

Bismillabirrahmanirrahıym* Allahü li ilabe illa hüvel

hayyül kayyumü ya bayyü ya kayyumü ya men tekumes semavatü vel erdu bi emrihi yi dmial niahlukiti tahte lutfibi ve kahrihi es'elüke* Allihümme en tüsabbıra li rôhaniyyete hizibil iyetiş şerifeti en tüıyneni ala kadii haviici yi.men la te~ huzühô sinetün ve li nevmün ibdini ilel hakkı ve ili tarikan müstekıymin batti esterihu minel levmi la ilahe illi ente sübhineke inni küntü minez zilimin* Yi men lehu mi fis semiviti ve .ma fil erdı men zellezi yeşfeu andebu illi bi iznih* Allihümmeşfa' li ve erşidni fimi üridü min kadii havaici ve isbiti kavli ve fı'li -v e ameli ve barik li fi ehli yi men ya'lemü mi beyne eydihim ve ma halfehüm ve la yühıytiine bi şey'in min Ilmibi ya men ya'lemü damira ıbidibi 902


sirran ve cehra* Es'elükellahümme en tüsahhara li hadime hazibil iyetil azıyıneti ved da'vetil münifeti yekiinü li avnen ali kada i havaici h eylen hey le~ h eylen cevle~ cıevlen cevlen · meliken meliken meliken yi men la yetesarrafü'.. fi mülkihi illa bima şae vesia kürsiyyühüs semaviti vel erda sehhır li abdeke kendiyasin hatta yükellimeni fi hali yekazati ve yü'ıyneni fi cemiı havaici ya men ve la yeiidübii hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azaym* Ya hamldü yi mecidü yi baasü yi şehidü ya hakku ya vekilü ya kaviyyü ya metiiıü kün li avnen ali kadai haviici bi elfi elfi la havle ve li kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Aksemtü aleyke .eyyühes seyyidü kendiyasin ecibni eiıte ve hidimeke ve eıyniini fi cemiı ümuri bi hakkı ma ta'tedıkiinehii minel azameti vet kibriyai ve bi hakka hazibil iyetil azıyıneti ve bi seyyidina muhammedin aleyhis salatü ves selam* Bismillihirrahmiriirrahaym* _Aksemtü aleyke eyyühes seyyidü kendiyasin ecibni ente ve hadimeke ve eıyniini fi cemiı ümuri bi hakka mi · ta'tekıdunehii minel azameti vel kibriyai ve bi hakka bizibil iyetil azayıneti ve bi seyyidina muhammedin aleyhis salatü ves selam*

(.tJ..-;~

1

o{/

.:.~

:X ~

"~,;...

~

......

~

'

o

~

~"f

~.

o

.,~

~

o

• ...o ~ • ,..'"Ir J, .:..""" (o.J ... ~

., .... •.... .,-,, ~

~_,

.....•

~

..'f:'

~

,fi" ı·)

903

lll

........' ':" r-.

...' "(t. .,, ~

l


Besmete-i Şerif ile Esmaü'l-Hilsna okunur. Arkasından Besmete-i Şerif okumadan bir kere daha kasem okunur. Gerek Fatihatü'l-Kitab'ı ve gerekse Ayet'el-KUrsi davetini okumak isteyen kimsenin riayet edeceği şartlar ve haiz olması gereken vasıflar: Kuvveti kalp, yani vaki olacak zuhurata dayanabilecek cesur ve cefalara katlanabilen bir kalp. İhlas, Taharet, riyazet, istikamet, emanet, az konuşma, az yiyip içme, az uyku, kötülüklerden ictinap, Allah'ın emirlerini gücün yettiği kaçlar ifaya gayret, hele hele yalandan katiyyen kaçınmak ve sakınmak lazımdır.

Gerek FatihatU'l-Kitab ve gerekse Ayet'ei-Kürsi davetini etrafına aşağıda yazılı okuyan kimse okumaya başlamadan önce ., tahassun duasını yedi kere okuyup daire şeklinde .Uflemelidir. Bu tahassun duasını her zaman sabah ve akşam okuyup kendini daire içerisine almak son derece faydalıdır. Bunu vird edineni Cenabı Hakk her türlü kaza ve beladan korur. Herhangi bir dua okun~rken daima güzel kokulu bir bahur yakmak lazımd ır . Güzel kokulu bahurlar ervahı kabiseyi oradan uzaklaştım ve ervah-ı tayyibeyi celb eder. •

·TARASSUNDUASI

904


lll

ll

\

"

}1'

~

*r, j:.;Jı ,u._--J~;JI ,.\il~,'ll, ö~ 'lJ .J.

~~ ;

t/J

.,. ,

'j\

.,

}

;1;

,

"'

ll'

JY. ~, :'

,

·-

}!1-' ~ ~ ~.)J ıJ..) .\ili ıP:- ts"} , , ,

Tehassantü {cemi olursa: tehassanni) bi zil mülki vel melekut ve aksemtü {cemi olursa aksemna) zil ızzeti vel ceberut ve tevekkeltü (cemi olursa tevekkelna) alel hayyil kayyum ellezi la yenamU ve li yemut dehaltü (cemi olursa dehalna) fi hıfzıllih dehaltü {cemi olursa debalni) fi eminillah dehaltü (cemi olursa dehalni) fi harzillah bi hakkı kef ha yi ayn sad (sağ elin küçük parmaimdan başlayarak her harfte birisidi kapat) küfeytü hi mim ayn sin kif {bu defa baş parmağmdan başlayarak küçük parmağına doğru her harfte bir parmağmı aç) humeytü bi la bavle ve la kuvvete illi billahil aliyyil azıyın tevekkeltü aleilahi rabbi ve rabbikUm mi min dibbetio illa hüve ahazUn bi nisıyetihi inn e rabbi ali saratın müsteluym* Allihümme salli ali seyyidini muhammedin zil hululul azıyın ve alailihive sahbihi bi adedi Ilminahil azaym* Velhamdü Iiliibi rabbil Alemin*

905


YEDi CiN PADiŞAIIIMlV DAVETi Bu daveti okumaya devam eden bir kimse bu cin padişah ları ile herhalde uyanıklık halinde görüşebilir. En az günde (184) defa okunur. Arkasından (9) kere de Esmaü'l-Hüsna okunınası lazımdır . Okuma zamanında az da olsa devamlı, bahur yakmak gerekir. Müddeti tasarrufu (l 10) gUndür. Okumaya başlamadan evvel yUz istiğfar, yüz salavatı şerife, üç İhlas, bir Fatiha, E lif lam mim' den müflihiin' a kadar okunduktan sonra Ayet'el-Kürsi okunup sağına. soluna, Usrtıne, altına, önüne, arkana, yedinci ile etrafına, nefes edilir. Sekizinci Ayet'el-Kürsi'yi de okuyup nefesini içine çekersin. Kaserne bundan sonra başlanır: ; ., ' "' "'"'· .. '1.1"' ~o "' lJ- o~ "' -, *~ ~~\ 1 o Jı 4),) 1 __.) o ....,j_ _......,.;J ..-..>--

. o...

,

,

-

;

;

\S-J ~ . ...,

:•.)..l___;l~,..e~ ı..:

"'

~

,

.,

'

.

.

~

"

;

\

;

\S-J .

~

,

".,

J.J

,

,.

,- . ,. , ,.,

,

\S • 0 J b).:: "' -J j,)' -

~.ı; ~

l

"'

.. .

r., .,

ıli

.,

"

~\J J~ Aill 0~~ 0 ~ ö)_;:, (.5\ c) \~ ~ , , , , , ,. ., ., - " , ., • J , ,. J ,o , J , " ;

~

u.--·..ı . <;ı.:>!;:. ~;ÜI ~J *0\bl ...! ~\ 0Jj·.;f ~ \J..Lijü "'

...

~.u:. ·.. ·,<-

f....

~

u "'

,

,

.J

,.,

~

ı;,~, ··<-~

~

. ..

.,.J --

t""'U) ı...S-J ~ J "

906

r<~ı::."

)


(t..J..;~ . .

.

,,

.. ,...o '1 .... • o • • "1_, ,.. ....... -~ • "' • "" J; r,.o ~~· ~ '..;...o • '-,. ...• '· 00 ~ '• o f. "' _.. • ,.,. 1

c.O

•o ~ • lt ~~

,, t ~

4,"

~

~~~~

• o

••

-:?\K•>

1

Bismillibirrahmanirrah•ym* Aksemtü aleyküm yi seyyide meytatarune ve yi melike mezhebi ve yi melike ebyada ve yi melike abmerin ve ya melike berkine ve yi melike şemliOraşin ve yi melike zubeati ve yi melike meymuni ecibu da'veti vabdaru meclisi hazi fi eyyi suratin yublekune bi izniilahi teili ve illi fenfUzu li tenfizOne illi bi sultanin bi bakkıllezi halekani ve halekakUm ve hilve rabbüküm* vallibU ala kilili şey'in kadir* Zuhuratın gecikmesi halinde: ,.

,..

'*~ Jac 0 ~

-

,.

,.~

,. ..,

jJ ~ ~ı_, ~

Ve innehii"le kasemün lev ta'lemune azaym* Ayet-i kerimesini kasemle beraber okumak lazımdır. Zuh~;~rattan sonra iş bu ahid kasemle beraber okunınası gerekir. 907


-

,

.

"" ·~ ~ -lıl ~ ;ı;~ ,

,

,..,

:uJ

. Ve bi hurmeti hazibil ahdil me'hOzi aleykümül inlayide ti emertüküm bihi yi huddime bi ızzetil azizil müteazzizi ti ızzihi ve evfô bi abdiliahi izi ihedtüm ve li tenkudul eymine ba'de tevkidihi ve kad cealtümüllihe aleyküm kefili* Cinlerden birisine malik olmak ve daima beraberli~ini temin etmek için:

1 ı.:.

,• f

... .,

""""

lo \ 0 J J 1k? k? ı e.- , "'.."o,;J.. , .J ... • ""'..ı_.... ..

..;..._ . . . . . . . . . .

.

.1\ -,.

.

., ~ ı~ ~ .u.. v . fLA u :,.-~ ~ 4 .. ,..... +-

1, ",

1 ,. •

,

... ...

Mellikni nasıyetel hadimine yi seyyide meytatarune emlik bihim mülken timmen yahdimüni ve en yücibOni ili mi üridü inneke fe'ilnn li mi türidU ve mellektebüm esraran bi esmi ike yi miliket mülki mellikni klillebüm ecmeıyne yi zel eelili vel ikrim• Geldikleri zaman konuşmayacak olurlarsa onları konuşturmak için:

908


Ve .bi hakkı rabbi ve rabbikümül mükıymillezi entaka külle tey'in sihıbül kelimi vel a'lami bi hakkı men fe.v kaküm ali ktllli menzileb* . • ctuası kaserne ilave edilir. Vefk iki adet yapılır. Birisi daima üzerinde taşınır. Di~erini de okurken karşında ve babura maruz bir yerde bulundurursun. Her zaman tahareti k~ile halinde olmak, daima abdestli bulunmak, her türlü haramdan kaçınrnak, beş vakit namazı kılmak, az yemek, az uyurnak, az konuşmak, her namazdan sonra (3025) kere "Ya Mücib" ism-i şerifini okumak ve her yüzde bir defada: #li'

"'ı ~

ı " - ..-

""'

ıJ~ ~ <..>~~ı..! , ,. , . .... . ıı."~ ::: • "1:.

c.,ş-', ~ ;

.ı'JJ'

.,

ll "

....

· ı~

u ,

"

1. 1 • ~J .,

.,

,_

,

;.

""

"

, ., , .... ,, .. ... . } u.-~ ~ 7- ..).J oy-~ , )....

,

*u·

,. ,,

J ..w. f..

Bismillibirrahminirrabıym*

"'

r . "'

J

,

'

\ • .. ll ..

~ .r ı:.r-> J' .ı.)l ,

,

.;.

.. ll

J.J.o ..- ~J ..-

ı

.,;

, ... .:>- ~~

.,

45-

.., .

1 "J;J" . ~

-J

. " Ve izi seeleke ıbidi anni fe izi deini felyestecib6li vel

inni kanöün ücibü da'veted daa yü'minu bi leallehnm yerşüdtln* Ayet-i kerimesini okumak lazımdır. ·

-

Sayın

okurlarımi

~ütün

tefemıatı

esrarıyla

beraber yazdı~ım bu iliinieri neşretmekteki maksaclım ben öldükten sonra kayıp olmaması ve bir rahrnetle anıimam içindir. Şurasını tekrar ehemmiyetle hatırlatrnayı faydalı buldu~urn için şu birkaç satırı yazmaktan kendimi alamadım.

909

ve


Taife-i Cin insanlara kolay kolay ram olmazlar. Bu sebeple bütün şartlar tamam olmadan onlan tesbir etmeye çalışmak insanlara maddi ye manevi bir çok zarar getirirler. Kur'an-ı Kerim'de:

Ve hemmu bima lem yenalii* "Onlar nail olamayacakları şeyleri elde etmeye kasd ederler" diye buyurulmuştur. Bu itibarta bu gibi işlerle meşgul ohmlar son derece titiz davranmalı doğru ve kamil bir insan olmalı, annmalı ve ondan sonra da bu· gibi işlere çalışmalıdır. Ele geçirmek istenen güç ve kuvvet bütün insaiılar lehine sarf edilmedikçe sahibine hayır ve fayda getirmez. J

AYAT-IHAMSE-i liAFAT . Kur' an-ı vardır ki, bu

Kerim'de onar "kaf' harfi olan beş ayet-ikerime ayet-i kerimeleri her gün aşağıda yazdığım şekilde elli defa okuyan kimseler uzak veya yakın her ne mevkide olursa olsun düşmanlarını hor ve zelil, makhur ve mağlup ederler. Bu ayet-i kerimeleri her gün okumayı vird edineniere Cenabı Hakk çok büyük bir muhabbet verir. Makam ve rütbesi yüksek olan kimseler etrafındakileri adeta robot haline getirebilirler. En kuvvetli kimseler bile okuyanın karşısında bildiklerini ve söyleyeceklerini .l.ınuturlar. Ve o kimsenin isteklerine ram ve münkad olurlar. Ol<uyanın hakkında şer ve kötülük düşünenler hayır yaparak ayrılırlar. Okuyanın ı:ızkı bol, nüfuzu çok tesiri sınırsız.olur. Bu beş ayet-i kerime ricalülgayb hazeratının evradıdır. Sırası ge1d~kçe belirttiğim gibi her nimet külfet mukabilinde elde edilir. Eczanedeki ilaçtan evdeki hastaya hiçbir fayda gelmediği gibi bu ayetleri b ilip de okumayan kimse bu ayetlerin sonsuz, sınırsız faydalarından elbette istifade edemez. Şurası da muhakkaktır ki, hiçbir şey bir dakikada elde edilemez. Cenabı 910


Hakk'ın

adet-i ilahiyyesi her şeyi tedrici tekamüle-tal?i kılmıştır. Her şey sabırla, sebatla, devamla elde edilebilir. Bin şey öğrenip de hiçbir şey yapmamak, hiçbir şey olniamaktır. Bu se~\!ple bu kitaplarımda yazılı son derece faydalı ve insanlara sınırsız derecede iyilikler getiren ayet ve dualardan birisini övenip de üzerinde ısrarla durmamak ciddeıı bilyük bir gaflettir. Maneviyat, iman,. insanların moralirıi takviye eder. Ruhunu kuvvetlendirir. Kazalardan ve belalardan uzaklaştırır. Cenabı Hakk Kur' an-ı Kerim'de:

. j.:J'\

*"•• .....:_. • v:-,...

..

, ,,.,. Jo -r \,...\ ,. . ı~,... • ır" ......:2.J • c. ~ '-.)u

J-

-

)

;

Ve kine hakkan aleyni nasrul mü'minin* "İman edenlere yardım etmek bize vacip olmuştur" diye buyurmuştur. İJ!lan iki tUrlüdür: Birisi Hakk'a, diğeri de batıla imandır. Batıla olan inanca da iman denilmiştir. Nitekim Kur' an-ı Kerim'de:

* u y\.12J) . '''1 ~~ - . lı ,

....

-

...

...

...

...

J

,

'-.) ~Y-

Yü'minune bil ~ibti vet tiğut* "Cibt ve tağuta (put ismi) iman ediyorlar." (Nisa Suresi; ayet: 51) Tağut:. Şeytanlara, batıliara manasma da gelir. Bu ayet-i kerimeleri her sınıf halka ve bilhassa devletin kilit noktalarını ellerinde tutan mU'in, Allah (c.c.) ve Rasulü (s.a.v.)'i seven okurlarıma ithaf etmek maksadı ile yazdım. . Şurasını bilhassa açıkça belirtmek isterim ki, yalnız Kur'an okuyup da sağ, sol düşmanlarımızı mağlup ve makhur ederiz gibi yobazca bir dilşiince milyonda bir bile kafamdan geçmez. Devlet gemisi hiçbir -zaman yalnız dua ile yürümez. Eğer yürüse idi evvela Peyga.!flber Efendimiz yürütürdO. Fakat hi~bir zaman harp için gereken esbabı maddiyyeyi tamamlamadan Cenabı Hakk'tan yardım rica 'etmedi. Esbabı maddiyyenin her çeşidini, karşındaki düşınanların malik oldukları güç derecesine kadar getirdikten sonra ancak maneviyyattan medet umulur. Çünkü Cenab ı Hakk, Nur ve Rahmet olan Kitab-ı Kerim'inde: 91 1


Ve eıddu lehUm mesteta'tüm min kuvvetin ve.min ribitıl -·· · hayli türhibune bihi adüvvellahi ve adüvveküm ve Ahatine min dOnihim* Ll ta'lemunebüm* Allihü ya'lemühüm ve mi tUnfiku min şey'in fi sebilillihi yüveffe ileyküm ve entüm li tuzlemun* "Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve bağlı atlar hazırlayın. (Bugün atlardan başka motorize kuvvetler ve benzerlerini hazırlamak gerekir.) Onunla Allah'ın düşmanını ve sizin düşmanınızı, onlardan başka sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği düşmanları da yıldırırsınız. Allah yolunda ne harc ederseniz (hava ve deniz kuvvetlerinin artması, yeni fabrikalar tesisi, kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabilmek için gereken bütün şeyleri hazırlayacak işyerierini hazırlayabilmek için) onun karşılığı, mükafatı tamamıyla size verilir. Sizler mazlum ve mağdur da olmazsınız." . İster isen sulhu salah, Daima hazır ol cenge.

AYET-i BAMSE-İ KAFA.T

"'

"

'

JLi *.lıl ~ , , , 912


~

...

...

J

}

~

J

J. ,.

yu c. ,) •J~ J.,.arJ ,

,

.,ı

.,.

~ ~ ~Q\ıı· ~ tl

.;;

...

... ,

\ & ~. ..UI J l ~:: ~ li • · , J l ı..r-; rJ-~ • .f r- ~

,

"" , , ,

\

'"Jj ö\

. "' . . .:

...

C. "'

~

,

"' •

"'"'

...

...

6 J '}tj

,., :e ~ ~

,

cıı

- - :__ 11 LS.Y rJ!. .r-' ... ... ...

-

~...

,!.

~

.,. , ,

,

..

~J

.

...

<yı l_,!ij ö~l ı;!!iJ ~~~ Iyi$' ~

9 13


~

' ~ ';l ~

~,

:

ı....;:ı ~ - ~ıt---:!- ı.f) o

J A.

o

.,_

o

..li "~ . . ::'::) ıı

J

J /

"

,

,.

~

04'"

,

J

....

""

y.):; Ji ·~G..;:;

,.

,..

/

,.,

..... . ....

,.,

o

, '

Ai~ ı ı..r:-:(;;::~ t.:..rı• Jli ~· ı~~~-~

".

ıX

J--i Aiı ı Ji uP.) ~ı) ~ı~ı ,., ... ....

~

,_

....

o

• ....

J

J

o

J

,_ .... ,

'J) ~~s,. ....... ci;~ .... 0.4i 'J ~9}. ~....)~ ~ ;J..Wül o

'-.>.lı)-,__ ::

o...-

7~

\i ~\)

- .· ... J

o

,.,

~o

o ...

, ,.,

o

o

~\ll <.S) 7~ -~ ~ '

J

f

J

J

?.

Ji ı ::,:0

,.,

,., ,.,

J

,.,

J

o

o

J~

~ ı ),__ıı.ı.;;ı ;;ı-::. ~lS"). Aiı_)fo.- \ .) pı) ~ 1: l}iz l\ ,.,

.,

.,

,

.A.

J

....

....

),_-Jio>~) ~. o---:--~....:... ~ ~~ Ai~ 1 Ji ~ ~ı ~\ ,.,:.:• ~ ı...s .. .. .. ~, · ,

JJ

- ."" .,_

,., ... .

ı"'.: ıı ~ ı"Jı ~ .).f.. \ .r.t .)~ ,., y

,i •

...

.~

. J_, 1 . lı

... ..'-

J( (ı.

,J.

ı

. . . . ...

.ı·

1

""'

......

~ ~1-~

"~ı

...

ı...

....

,,•

......

'..ı

,,

~

~

... ... _...- . ~

•'

.,~

.....

~

• l,

~

.,,

' , , ~ .... " . .. ....

•lı

' 4.,/' ~-~ f:'...

.~

~

. ...

'

.l

.,~,

•• .

\ .. -

. Ji

4,... .

~

'ı ),) 1

~

•ı.

...

A.

·~ ...

~-'\~> 91 4

.

~

(

,

~.(

"'i

~~

...:

\

1'

·T'

f:''

-


Bismillahirrahminirrahıym*

E lem tera ilel melei min beni isriile min ba'di mOsa iz kilü H nebiyyin lehOmllb'as leni meliken nükitil fi s~bilillih* Kale hel aseytüm in kütibe aleykümül katilü elli tükitilô* KilO ve mi leni elli ncıkAtile fi sebilillihi ve kad uhricna min diyirini ve ebniini* Felemmi kütibe aleybimnı katAlil · tevellev illi kalilen minhüm* Vallihü alimün biz zilimin* Kadirun ali mi yüridü le kad semiallihü kavlellezine kilO inneliibe fekayrun ve nabnü ağniyi'* Senektübü mi kAlQ ve katlebümüi enbiyie bi tayri bakkan ve nekôlü zôku azibel harayk* Kayiyyün li yabtacü ili ·mlhyn* E lem tera ilellezine kayle lebüm küffu eydiyeküm ve ekaymüs salite ve itüz zekite felemnıtl kütibe aleyhimül katilü izi ferikun minhUm yahşevnen nise ke başyetillihi ev eşedde başyeb* Ve kilO rabbeni lem ketebte aleyoel katil* Lev li abharteni ili ecelin karib* kul metiud dünya kalil* V el ibaratü bayrun li menit teki ve 18 tuzlemfine ·fetili* Kahharun li men taği ve asi vetlü aleyhim nebeebney ademe bil bakk* iz karrabi kurbinen re tükübbile min ehadihimi ve lem yütekabbel minel ihar* Kile le aktülennek* KiJe innemi yetekabbelüllihü nıinel müttekayn* Kuddfisün yehdi men yeşiü kul men rabbüs semiviti vel ard* Kulillib* Kul e fettebaztfim min dOnibi evliyie li yemiikiine _li enfılsiküm nef'an ve li darri* Kul hel yestevil a'mi vel besayru em hel testevız zulümitü ven nur* Em cealu Iiliibi şfirak.ie haleku ke halkahi fe teşibebel halku aleyhim* Kulillihü biliku külli şey'in ve büvel vibıdül kabhir* . Kayyumün yefiüku men yeşiül kuvveb* Bu aye~- i_ kerimeleri okumayı vird edinen kimseyi Cenabı Hakk, düşmanlarının şerlerinden, sabotaj larından, hasutların hasetlerinden, hilekar ve sahtekarların mekir ve hilelerinden emin kılar. Bütün düşmaniarına galebe-i kamile ile galip kılar. Bu beş ayet-i kerimenin yukarıda yazılı vefkini hayırlı bir saatte yazıp üzerinde taşımak suretiyle ayet-i kerimeleri her gün 915

.


en az onar defa okumak lazımdır. Bu ayet-i kerimeleri vird edinen kimse düşmanlarının arasına girse bile kimse kendisini göremez. Düşmanla muharebe zamanında saricağın, topların veya herhangi bir harp aletinin üzerine yazılıp konursa Cenabı Hak.k o orduyu mağlubiyetten korur. Araçlar düşman eline geçmez. Ordu daima galip ve mansur olur. · .

DiGER BİR AYAT-IIIAMSE Kur'an-ı

Kerim'de "Kaf h8. ya ayn sad" ile başlayan, "Ha miın ayn sin kif' ile nihayet bulan beş ayet-i kerime daha vardır ki, bu ayet-i kerimelerin sınırsız ve müthiş tesiri kalem ile anlatılamaz.

Bu ayet-i kerimeleri .vird edinip her gün (45) kere okuyan kimseye alem-i ulvi ve sütli musahhar olur: Dilediği kimseyi emrine ram ve münkad kılar. · En şaki, en cebbar, en zorba kimseler bile bu ayetleri vird ~dinen kimseye ·seve seve boyun eğer ve teslim olurlar. itaat ederler. Karşısında dudaklarını bile oynatamazlar, her emrini ve her istediğini yerine getirirler. Celb ve tesbirde kibrit-i ahmerdir. Hastalıkların tedavisinde, derd ve sıkıntılardan halas olmakta, hapisten kurtulmakta, borç ödemekte çok çabuk tesiri görülür. Muhabbet için okunacak olursa cuma günü cuma namazından evvel (66) kere okunur ve bu ameliye üç hafta tekrarlanır. Yahut bir cuma gecesinden başlayarak ve gece yarısından sonra hafifbir ışık aydınlığında yedi gece okunur. Gerek celp, gerekse muhabbet için okunurken kırmızı arnavut biberj_ yahut tane kara biber üzerine okunup nefes edilerek yakılır. Hastalık- için okunuyorsa bu ayet-i kerimeler temiz bir tabağa yazılıp ·su ile sildikten sonra üzerine ( 45) kere bu ayetler okunur. ~er defasında kendin için i~e:

916


Allibümmeşfini

ve ferric bemmi ve buzni ve tam mi bi burmeti hizibil iyitil ızimı ve bi cibi seyyidil evveline vel ahırine muhammedin aleyhis salitil ves selim* Başkası için ise: Allihümmeşfi ve ferric hemmi ve buzn.i ve tammt fulinibni f"ülinete (veya fülinete binti fillinete) bi cihi seyyidil evveline vel ahırine mubammedin aleyhis salitü'ves selim* denilir:

o ..-

,

. ....

, . ,

••

.

,

~

(11 ,-

J:,_.;J\) ~\~'j\) ~ı:.a;;I\J ~I};JI ~ LS·}?.;~ \ ~\

,

,.

,

-•

~J ,

):

.. 1 -.;;., . .:. 1 ı.:..ı~ l l o:;\

,. ~'j \ ~

...

....

41'.

,

...

,..

.,. -

.

....

.,. • } -· .. t -· ::.ı •_rı ı.> .r-'\) '-' ju\)

aı. ~

. 2_1 ,_,;_ ~~J )~~\) ~~\) ....

~.

....

:--..

.,

,, . .

.,

...

Allihümmahfazni minel belvii vel kadai vel a'dii vel harkı vel ğarkı ves serkı bi burmeti bizibil iyitiş şerifeti vel basaisı vel esrari ve bi hurmeti habibike seyyidil ebriri ve bi hurmeti ilihive ashibihil ~hyir*

917


BORÇ ÖDEMEli İÇİN OliiJMJYORSA

r ,1 ' . . ' ,"·1 .;,_ !·"'~· ~ ı_, \. ,.

,

""

::r _, \S::~ "' "'"

"1" "' ,. J ~ .:-G ~

.:ı.,

.,

J

tJ•

...

...

• ..

~ ~ j)J ~~ c)2il .,

,

""'

ı:

..~ ~~~ ~

""

.

.....

:--.. ~~_, ~ı}ı ~)

.,

ı-:"·

JJ

wy "'

,.,

.~.

,

,

/

ır ı" _• ı

\~

!

~ &iı"

1

,

"""'

li ~L~~_,

...... .

,

,

,r,,• . .

,

O_IJ uy..,a.ı ı JY) -:-~ · ") UJ.,...J ;

,

""

,,.

""'

,,

""'-

•,')(.Jı_, ö~\ Allibümme akdı deyni verzukni balilen tayyiben visian bi lutfike ve keramike yi erbamer ribımin* Ve bi burmeti seyyidini ve nebiyyini ve . mevlini ve şefiy'ıni ve nOrl ebsirini ve kurrati uyunini mubammedin aleyhis salitil ves selim* duası ilave olunur. ·

AtlT-1 IIAMSE ·

.,

o ,

,

~ı -~~·• j,. 'ir ,.),....--:!! ~ı

;;

918


.'. ,\.' l .r:;-·= . \,. *. • ,r

"'1

·( *~ '(:o

lll

- · ID

51 ::r - ·

'<

lll> lll>

'

', ~~\ .

~.

o( ::r - · rı ~ =) ;-... = 'o. ~)

~ c:r "'1 ııı::r

IJQ<

---= lll

- ·

-::r= ;-, _, _,

~)

tl) -· -c:r., lll> lll> ., lll c- : ::r

"' --c

-··-ii.»~~ı'< ::r.,9 tl)

Q.

=~~ -lll~

lll> lll

.

::rg-9 C> ::r lll> ~ :ı

~ \

\

~'"' ~ \ •

*

~ ~,. ~ \

~

lll>

ID N

C:

51

-· c:=· -· ~

~

::r:ı

ID

"'1

L

\

1

\

\

\

\ ,,

\---~ -,

\

'

•'

-

r: "\..f

.~

:

'\

• c-: '

\ ;:

...'

lll

\

~ ' .bl \

L .,

-

~: :~~

\

\L '

[

,.

-t L

~

'

:-t.

~'

"'-:...\\ \

i7" '

'Ç:

~\,c, ,tr.L: , 't;_;, ...

\...

\

\

\L \

c;: ...

\

c;-... ,, • T 1' ~o ' ·C.· \

_,_ \...

.\

...

"'--

\

\ , ~' \

--.'ıır '

\

,c-, -

'ı-...

-

\

"\

,l, '-r.L.

<;_.:. ~" ir \

~

(;.,

C'

'Ir\ \

c_ ...

~[ .

... \.c-

~: ~ \

. •

"' ,c-,

r"<'t ...

... 1 '

-

~ , .~ . .

\l_ \ .

ç:. ,

'

'

\ C.·

o

",c-, ).;~ ~

~

1 •

r -,. . \

1.. \

* -

... 'C:.: ...: \ o \

1

\\;._

~ \ ~-,~, __ . :.._ ,

l- \ ""1:"

.,• •

't:, .r, * 11'" .

' ~~ <i \C:.:,.

\('

'~: -

~...~

\ S...·

\

\...

...:

O

\ '"

'".1 ,

,~

\

1

*

\,. . "

'"<...

L '\

h' t~' ..

·-· ,.

Ol

\.

'

~'''() . c-: ç;.,

-" ..., , ~-· '

~ ~ ~ -;

"' \ ~ '"

\ (. '

'(.•

\

\... ~'"'o' 1\.. '

c;: lo\

·''· 1

- ' -

~· '

(.. . ,

1

\\ \ } -

' ... G,*

-t

.

' ,,.. ' G" , c.· ~-, {. _ , ç. ,

crQ<-::r t:l' .,

.

'-

ID

..

-= a :s~

'<

-

\

'l

C• lll

~

1

\ 't f' "" ,f:' k:' :;·~ rl:

ı,,

\ 'ı' l' \} ~\ '1._ --... ~ "'' _,\\ ~· ·'

'

9-·~ - • .... N tl>

- , ,L , ~~

,,

-· >•::r -nı

\c, '-

·• ~. 1•

\

::r~::. tl) lll .,

r.

\ \

'

;-:: , V - '

.

~-

-\

~'

~

\


~ehadeb*

Hüver rahmanür rabıym* Yi c:ağteftail yevmel izifeti izil kuliibü ledel hanac:iri kazımin* Ma liz zalimine min hamimin ve la şefiy'ın yüta'* Ya dağzeyail alimet nefsün ma ahdarat* Fe li uksimü bil hunnes* Elc:eviril künnes* Velleyli izi as'as* Ves subhı izi teneffes* Ya vağk,alhail sad vel kur'ani ziz zikr* Belillezine keferu fi ızzetin ve şikik* Yi dağşekdil tevekkelii ya buddame hazibil iyat ve ya eyyübes seyyid meytatarun bi tebyici kalbi fUiinete binti fUianete ali mehabbeti ve meveddeti elviban elviban eMihan el'ac:el el'ac:el el'acel essaah essaab es siah ali mülki süleyminibni divôde aleyhimes selamü ve bi hakkıl ineili vet tevrati vez zeburi ve bi bakkıl furkinil azıymi ve bi hakkı seyyidini muhammedin sallellihü aleyld ve selierne ve bi hakkı hizibil iyitil ızimı vel esrnail kirimi ve bi hakkı kecığzasbeyuşin* Allabümme inni es'elüke en tUsahbıra If ve tubarrika li kalheba fUiinete binti fUianete ala mehabbeti ve meveddeti* nasrun mineliibi ve fethun karib*

·:-=ıP ~

-

_\

(.tJ..;~ t; , ..1 • r, ...... o "-'~• ......

J,',. .....'"

t-"'<" ot.- "'<......... "

J· ",,r< ...... ' • ..ı

-~

4

'

f-:.. ı

.

,,o,. .. --=-.::..

"'

'····i

.....'-

{1:

o

...........

.,

.

-

~

(' ~

...

-;-ı- :ı ·)

920

..

'r

r, ,..,_

('

·~ ~

._....

o' r'"( ,.._._f:~ ~/

:,)

~

),_

'"'~-

1

f.

~-

~e,

,,.

)_·

'·1 ~

~ ;'.


Kıymetli okurlarım! Kur'an-ı

Kerim'deki surelerio evvellerinde olan hurufat Allah ve Rasulü Kerim 'i Hazreti Fahir Alem Efendimiz arasında hususi bir şifredir. Hakiki manalarını yalnız C~nabı Hakk ve Fahri Kainat Efendimiz Hazretleri bilir. Ehli keşften olan büyük evliyalardan bazıları "Kaf ha ya ayn sad" kelimeleri için bazı tevillerde bulunmuşlardır. Bunlardan birisini burada zikretmeden geçmeye gönül razı olmadı. o

tl"

....

*~ . -· "" ,_.. -·.;Jı ~LA5' - "" Kiifın manası :

Kiiayetel habib Iii habib* "Dostun dostuna her hususta yardım etmesi" demektir. }

_.

A.

N

*oJ~G J~ ~~ ~\

"

"

E leysellahü bi kBfin abdeh* "Allah kuluna yetmez mi? Elbette yeter." (Zümer Suresi, ayet: 36) Ha'nın manası: o

o

}

:·~~~~~~ . -· ,. . -· .,

-

Hidayetül babibi Iii babib* "Dostun hidayeti dostu içindir."

*1"4

<:' }

Q · ·~

-,

,

,

..

ı,,, 1" o ... \.J:::' ~ ~ . \Aı) J,-.-~

Ve yebdi,.yeke sıratan müstekıyma* "Rabbi n seni doğru yola götürecektir." (Fetih Suresi, ayet: 2) • • •

*~~l...w\.f . ..... , . .. . ,

-

Te'yidil babibi Iii habib* "Rabbin seni kuvvetlendirecek dinini 921

sağlamlaştıracaktır."


Ve yensurakellihü nasran azizi* . "Rabbin sana şanlı ve şerefli bir nusret verecektir." (Fetih Suresi, ayet: 3)

* ..... .

ll ,.,.

.1

-....

'ı 4\..o·aC. ' ,

.......

~ ~

lsmetül babibi Iii habib* "Dostu Hazreti Muhammed'i muhafaza buyuracaktır." ..... ~ ""

.

"" , , Lf'\Jı ~ ~.. )a•-:ı

.uıl)

Vallabü ya'sımüke minen nis* "Allah seni nasın şer ve zarar vermesinden korur ve ··. muhafaza eder." Sad'ın manası: o

J

o

....

·~~~~~~

"' . Salevitül babibi Iii babib* "Dostun senin hakkında daima hayır ve muvaffakiyetini ister." ""

~

1 ~"T". ..i.lı

YcJ.. . .

Jr'

1... ~~

""

;

til

t_; *

,_

'='lı

....

"""

,

1~ 0 X-~ ~~

~-~~~ , , A

"'

'

-.. i ı../:.

*ı: ı o

.,

ı~..

,

..

J

;

;

""

(/J

~\ 0ı ""

. ~

_, . . . ) .~. - .1.:r--

inneliibe ve meliiiketebô · yüsallune alen nebiyy* Ya eyyühellezine imenu saUu aleyhi ve sellimu teslimi* "Allah ve melaikesi, peygambere salavat getirirler. Ey iman edenler!. Siz de~ona salavat getirin." (Ahzab Suresi, ayet: 56) Salavat n~dir? Ve iıeye faydası olur? Cenabı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e salavatı: Onun üzerine alet tavli rahmet ifazası, hayır ve muvaffakiyetlerini ve bütiln mat-.:ukatının bağışlanmasına

Cenabı

Hakk'ın

niyaz temenni ve ricadır. 922

affına,

korunmasına,


İnsanların salavatı, bağışlarunalannı, dualannın

kabulünü,

Fahri Alem Efendimiz'in sınırsız büyüklüğüne inanış ve ikrar ve kendisinden gelecek . ve gelmesini beklemediği ihsana zemin hazırlamak, yardım bağlantısını devam ettirmek içindir. Cenabı Fahri Alerri Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri bir hadis-i şeriflerinde : Ahir zamanda bir şeyhi kamil bulmak kibrit-i ahmeri bulmak kadar güç ve zordur. Bu sebeple bana çok salavat okuyun ki, sizi bizzat ben terbiye edip yetiştireyim, mealindedir. Dost istiyorsan Hazreti Allah, rehber istiyorsan Hazreti Kur' an, mürşid istiyorsan Hazreti Mu~ammed aleyhis salati.\ ves şelam efendimiz yeter.

FATİDA SURESi•NiN DiGER BAZI

BASSA VE

FA~ALARI

I.) Herhangi bir murad içini Fatiha Suresi okunmak istenirse her defanın nihayetinde matlup ve dileğine göre bir dua ilave etmek ve "Amin" kelimesini de bu duadan sonra söylemek lazımdır. Mesela: Fatiha Suresi'nin hadimi ile ilişki kurmak istenirse Fatiha-i Şerif okunduktan sonra:

••. 1 ~~~o ~lj" " ~~ ~ . . .. .. .. i

ı· ... . . ~ ~ 1ll 1.5-~ ;.. " " Allahümme sehhır li hadime latihatil kitabi amin* tarzında okunmalıdır. Bu maksadı temin etmek için her gün en azından (101) kere.Fatiha-i Şerifokunur. Çak daha kısa zamanda okumanın tesiri görtilrnek istenirse o zaman her namazdan sonra (I Ol) kere okumalı dır. 2.) Rızık...için okunursa: Yine Fatih-a Şerife'd~n sonra: , oJo • SI; J J J , 1 ~ 1 ~ ~ 1 ll 1 ... • ... t ... :. : • " .... 1• ... " ) (..5' . •• jJ y ""?" ~ s;.~ i f ıJ j}) #..

,.

* r-r-

(J) "

r-r-

,.

~

923 '

""


·-

Ve terzüku men teşaü bi ğayri basab* Allahümmer.ıukni rizkan visian balilen seblen amin* Demek ve buna da her gUn sabah namazlarından sonra veyahut geceleyin (lO l) kere okumak suretiyle devam etmelidir. (ı Ol) defa okuyamayanlar en az (4'1) kere okusunlar. · 3.) Celp ve tesbir için ok.unursa Fatiha-iŞerife'den sonra:

. . ...

""

~)

.... o--.;._, *.w~ ~ ._..\ ~\ .. ~\S~ ~lll ~ C: .. -.. . -.J \~if CJ - r-r,,J ,.,. , •.. -,.\ .. ,,,._, .. ~, ı--.ı;:'ı*-~"~ o- ~,~~ ~ ~ l ~.!..u <lı /ı.:J ı <lı _/ı.:J ,

,.

,

....

tl

,.

. f\.A u:,

.,;.

o

-,.•

.

"'-

;li.,

"'

,

,_

..

,

,.l -

;

...

Allahümme ya cimian nasi li yevmin li raybe fib* icma' beyni ve beyne f"Uiinete binti f"Uiinete* inneke li tuhlif"UI miad* amin* demek lazımdır. ·.

-· Teshir için okunacak Fatiha-i Şerife'de yukarıdaki şekilde olduğu gibi dörtlü bir vefk yapılır. Bu vetkin yapılmasının kaidesi: Talip ve matlubun ismi, ebced-i kebirle hesap olunur. 924


Çıkan rakam doğrudan doğruya vefkin birinci hanesine yazılır ve

birer artırarak on ikinci haneye kadar yürünür. Bundan sonra sekiz, üç ve onuncu hanelerde yazılmış olan rakamlar toplanır ve Fatiha-i Şerife'nin Besınele ve beraber tutarı olan (10147) adedinden tarh edilip on üçüncü haneye yazılır ve birer zamla on altıncı haneye kadar çıkılır. Vetkin her dılında ve her satırında (10147) adedi bulunur. Bu vefk erkek .için yapılıyorsa Müşteri saatinde, kadın için yapılıyorsa Zühre saatinde, ticaret veya celbi menfaat için yazıhyorsa Şems saatinde dört adet yapılır. Vefkin birisini talip üzerinde taşır, ikincisini ·temiz bir bakır üzerine yazıp yedi gün devamlı surette ateş altında tutar. Üçüncüsünü rüzgara maruz bir yere asar. Dördüncijsünün suyu mümkün olursa matlubuna içirilir. Mümkün olmazsa matlubun olduğu bir yere dökülür. Bu da mümkün olmazsa.bir şişeye koyup ağzını güzelce kapadıktan sonra mumlayıp akar bir suya atılır. · Birinci gece talip kendi ismi adedi kadar Fatiha-iŞerife'yi okur. İkinci gece matlubunun ismi adedi kadar, üçüncü geceden sorıra da her iki ismin adedi miktarı okur ve bunu yedinci geceye kadar sürdürür. Vetkin etrafını aşağıda yazılı olduğu şekilde Fatiha-iŞerife yazılır. Vetkin dört köşesine Bismill§hirrahınanirrahıym ism-i şerifmin kelimeleri yazılmak gerekir. Okuma zamanında vetkin yapıldığı saatin baburu yakılır. Şekildeki vefk Ahmed (53) veFatma (135) isimlerine göre bir numune olmak üzere yapılmıştır. Herkes kendi dileği gereğince vefkini tanzim eder. Her iki ismin mecmuu (l88)'dir. Biz de vetkin birinci hanesine (188) yazıp birer zamla on ikinci haneye kadar çıktık. Sekiz, üç ve onuncu hartelerde yazılı rakamların mecmuu olan (582)'yi ( 10147)'den tarh edip baki kalan (9565)_ adedini de on üçüncü haneye y~ıp birer zamla on al tıncı haneye kadar yOrüdUk. Vetkin etrafına yazılacak Fatiha-iŞerife böyle yazılmalıdır: ..-:"' ., .., "" ' ... . / • .. ı ı ıwı Ai~ ~~ ~J' - ~ Y.J "

"'. .

925

.


' "

_...

J.

•ll

• · 4'7 · .. ....

~\

r-> tll

LS "

!:..H

'

-

~~'--~! 'j\ "

"

..... ,

ı-"'

.,,_ ,

~\

r-> r-> ,

.,.,

öj.i 'j)

JY.

,.....,

.,

.

,.....,

r-> r-> ,

'j

t>-

.;

""'

~~ ~~\ 'j J

;

o

~\ ;

926


FATİDA SURESi'NiN ·ç o& IiiDIETLİ :BİR DUASI <

~\

"

!Jı

::rr J~~~ rJ:.~ı~ J;~J~ f):Jı ~ ,. :.~! :._,~~ ,. " ,, *0 1 ;Uı eY- ~c *rJ:.:Jı 0T:,.oJı) ı}~ı:x l;:-- . " ,. . ,. ,.,,.

,

..-

o ,

*'rJ.., . ..L.ıWI .)

.

~

1

o

,.

,

Je ,.

,.

.;o

.,.

,.

ö\1kll 'ı~ ~· ~ ) rJ..~ '. "c~' 11) ö'.J. GJI ' li . . ~ ,. ,. ,, .,, 927


... o r .

...

*'·~ · 1wl

u8\.S:JI '. "'· ... J-.J ...

........

oA"'""'

o

.....

·

J

o,.

.,

""

') i•. f. . G'~ *.(J!. _y"-J "'~'1 "" ,. ,

,.,

~ ..... ....::

,

C. .rr--' .~:IL, "... i :' ' . *'· -:.• -: .!.\t,;'l 'ı~; .!.\~1 . u:;~ ~ ~ J "":"'"' ~ .,. ..... ..... . .....

u......

~.

,.

,

*'·~'

.....

.;

....

~ .;)1 . :. ~~ >-.....

4 *~ J p

,

.....

.....

;o

..... ""

., .....

o

o

\.i *~ !!~1

-

;'

,..,..

o

_ ::II _· .J..lll . ı·a.l..k(~*: 4:' .. :11 . . .p*~ ,,-r U" ·." J,-.\ · - .... , .ı..r., .;

.p *~ ,/1~ ~ ...

,

o

o

Js' ~ ~~ rQJı

J

ll

.....

5

,

~

.....

1 "a.\.,1,1', u--_ ,.

.,1,(

o ....

:RH \S~\, *~J ~J .\~\ ~ ..,,.,

""

""

""

.k\~,

y

.JyA.

.....

o

,.

"

'-...). .J 4lıl .!.1 .J G . <"~ 4lıl r~ '<:'1.) . r":.J

. ... ...~ ; c...s!. ~ ~~.r ..,

') J

"'"'

,.

; - •.. ;_;ı

'.

.,

.lJI .,1,(

d

J-,

.....

..,..,

J:a:: ll ,~ ·~~ ı;.)J .,.., .....

.

.....

. ')1

,

.....

*.~ ı• .. ::11 ~ J \ , ... , o

,

....

-

<..>=43~ \~ ~~\ .....

ıli

..,,

,.

,

.....

.....

:~ı ~~ \Sj4\\ J ~ ~ :al\;, !'iJ:. ~~ \~!.\ *~ ,

,

.

.....

,.

~~::)i ~.;,iı ~~~~~ı~ ~ı:ı/'J\ ~~ı'ı:.: ...

,

.ıl

,.,

')) 0)L.a.lı ,

J

..,,

Illi

,.,.

.;

ö;) ~\S~':})·~~\')) 0-)~,;,: ,

""

,

••.

. 'f\..A

-

v :,

*'J'- ı , . ~

J

. a~

,

Bismillahirrahminirrahaym* Elhamdü Iiliahi rabbil alemin* Yi münevviral ebsiril arifine bi enviril ma'rifeti vel yekıyn* Ve cazibi ezimmeti sairil müha"-kık.ıyne bi cezibatil kurbi vet temkin* Ve iatiht aklali kulôbil müvahhidine bi mefatihat tevhaydi vel fethal mübin* Ellezi ahsene külli şey'in halakahu ve bedee halkal insine min tıyn* Sümme ceale 928


nesiebu min stilaletin min main mehin"' Errahmanür rahıym"' Elazizül hakim* Elaliyyül azıym* Elezeliyyül kadim* Hatabe musel kelime bi bıtabit tekrim* Ve şerrafe bi nebiyyihil kerimi biş şerafı vet ta'taym• Ve le kad ateynake seb'an minel mesani vel kur'anel azaym• Maliki yevmid din* Kisımel cebabirati vel mütekebbirine ve mebidet tuğati vel basidin* ZalikümüiH1hü rabhüküm fe tebarakellahü rabbül ilemine zeyyenel kainati bi mellibisit tekvin* Yi men la şerike lebu fi mülkibi ve li müayn* İyyike na'büdü ve iyyake nesteıyn * Mu'terifine bil aczi anil kıyimi bi bukllkıke fi külli vaktin vehıyn* Yi biıser rıyhıl akıyrn* Yi mubyil azame ve biye ramim* İbdinas saritat müstekıym* Sıratı eblid dinil kavim* Sarata eblil islami vet teslim* Sıratallezine en'amte aleyhim* Sırataliezine temesseku bil bUda ve ferihQ bi dinihüm* Gayril mağdübi aleybim* Ehebna aiHibümme mevahibes sıd~ikı ve eşhedina minke mü ş ibedetiş şehideti ves salibıyne ve li tec' alna dillin ve la müdıllin* Ve lad dillin* Ve la nahşüruni fi zümratid dalrm ve la müdıliine amin* Bu dua evliyalar arasında keş f ve basiretin açı lmasına yard ım eden bir dua olarak bilinir ve kabul olunur. Bu niyet ve maksatla her gün (92) kere Fatiha-i Ş eri f (9) kere de bu dua okunur ve arkasından aşağıda yazı lı dua ( 13) kere okunursa kısa zamanda okuyanda fevkalade haller ve tecelliler zuhur eder. Okunacak Dua:

o

,

J ~l ~ J ""

.........

..,~

~

"'

ut.;ll ~ ~J ~)31 ~ liJ

"'"', , ,_

;P

.,:$

"'"' ., ,

"'

,

""

"

o

;

.... "J "

_}.1 ~ ~J ~~ ~ ,.

,.,

., ;f

o

...

3 ;1~1 ~I.JJ ~I.J..i.JI JbJ ç.~::U~ j \.) J ~1· ~ G- J ., _,_

.; ,.,. . ""'

., "' ,. , . . o, ,, >\ .;"'a ll .)~) Ö.)~\ ~) ö.)ÇJ\ ~ J ~}1 >-\j ) 929


"'

1

.,.,

,

f/1

,,

,

ı:_;,...~~~c. J J .JMSr---~ı;;J.J · \1 ~U; .J öJ Lf.,bJ 1 ~lk .J ~ '~:~"'.a:6.1\\ ,:) ~ J , ,

"'

.J. •

., "'

.,

.; "'

"' "'

<') y~\ Jli) ~lt)\ ~lt) ~~ı~) ~~ı

j\

"'

!\J""--~. ·c.

.

.

...... ! J\ ~ .. :"ll ~\S.) ,~li ~(ı ·'1 --~ . y.ll ) 1)) .-• ~ .,.

J" "'." ...

.,.

, . .,.

,.

"

,.

.,.

If!.

~\.j i,:)~ i~ 1

y~l ~ ,

...

.;

"

,.

.,.,

. .

J

• .,

• ...-:

~ .J ' :a·::.~ ı J '...rf _;"' ll •

., ..

; til

.J

*:i-~ ~ j5"'

.;

.,..

..1

JS- ~1 • ~ J:",.,~l\ ~ . .. f J 6:. , ,

. ...

. \"'ll,, '-

.1 \S ;i

~./ ~.)

.,.

ı·:~ --

• - " .r. ;

Allihümme saiU ali seyyidini muhammedininillezi beastehu bi elfi ülfeti vebail berri ve tiit tevfiyk ve siis sebit ve cimil cemal ve hiil hulleti ve dilid deymumiyyeti ve ziliz zeriyen ve riir ra'feti ve ziiz zülfi ve sinis seyadeti ve şiniş şehideti ve sidis sala' ve dadid daya' ve tiit tahirati ve ziaz zuhôr ve aynil ıniyeti ve ğaynil ğınai ve lail velai ve kifil kurbi ve kifil kiiayeti ve lamii viliyeti ve mimil mülki ve nônin nübüvveti ve hiil hidiyeti ve vivil vikiyeti ve yiil yekıyni en tüsahhara li abdeker rafrafel uhaydara aleyhis selimü badimi iatihatil kitabi sehhil teshayrat tesarrufi bihi inneke ala külli şey'in kadirun bi rahmetike yi erhamer rihamin* •

930


..

BERilANGi BiR HACET VE MURADIN HuSVLÜiÇiN

Bismillihirrabminirrahıym*

Elhamdü Iiliibi rabbil ilemin* Erribminir rabıym* Miliki yevmid din* İyyike na'büdü ve iyyike nesteıyn* Allihümmecma' beyni ve beyne hAceti ve matUibi kemi ce ma 'te beyne esmiike ve sıfitike yi zel eelili ve~ ikrim* İbdinas sırlltal müstekıym* Sıritallezine en'amte aleyhim · ğayril ma~dObi aleybim velad dillin* Allihümme bi cibi sihıbil vesileti seyyidini muhammedin aleybis salitü ves selimü ıkdı haceti bi lutfike ve keramike yi .. ekramel ekramin* Amin* 931


Herhangi bir kimsenin hacet ve mühim bir dileği olsa akşam namazını

kılıp

yerinden kalkmadan kırk kere aşağıda yazılı olduğu şekilde Fatiha Suresi'ni okur ve dileğini Cenabl Hak.k'tan niyaz ederse Hazreti Allah o kulunun muradını kı sa zamanda lütuf ve ihsan buyurur. Bu Uç günde de onbeş günde de mutlak kabul olunur bir duadır.

nt:IUIANGİ BİR MURADIN KABULÜ İÇİN Üç veya yedi gün her namazdan sonra (124) kere Fatiha Suresi okunur ve arkasından dokuz defa da:

\ ~..: ~ dL-..1 Jı ~. 6iıl *~}1 ~Jı ~\ ~ ,· ~J· ........... ~, ., ~ ~ J ıY-;. ı:,:.a.r) 9.. 1---.....,.:oıa..,>-) ~ #'

,

""

...

,.

o

,

~

.,

....

~

. ,a

. .... , ,o ::ı ,_,;..) {~\ .,

.,..,

....

.,

,.

.,

4JIS'

.,

,

Jo

,.

,

~ l>~ı; : 7..!) ~_,lk:.) ,

,

,

o

,

""'

+ll

"

...

o

,,

~~\) :' :~hi\~ ~) r-fJ' ~~ .J) ~ 1 1 ~uk.WI ~ü ~ ~t;JıJ ~QJ':J IJ O

....

...

'l ~ ;,

,

O,

....

0 /

\.1

....

O ti'

O....

~

o

,

,.

..;

~~,..,y~l ~Lt ~~J ~ uı;=.~ı ... ""' ,,. o.,.

*-~ l:.: \\

o

'

St,, , , , , .

Jo.»'

1:1\ J.ı\..ı )'\ Ö.. • )' ı...>.:""' ) , , , •,. , ~ Bismillahiffahmanirrahıym* Allahümme inni es'elüke fethan mübin~n ve nasran azizen ve satban cemilen hass ıl maksudi ve matlubi ve yessir müridi bi hakkı kelamikel kadimi ve habibike ve rasulikel kerimi ve bi hakkı cemiıl enbiyai 'vel mürseline vet evliyili vet aşikıyne ya kadayel hacat* 932


Ya

mücibed deavati bi hakkı ve bi hurmeti fitihatil kitab* Be elfi elfila havle ve la kuvvete illi billahil aliyyil az1ym* Sabahları okumaya başlamadan önce (70) salavat, (3) Ayet' el-Kürsi, (3) Zilzal Suresi, (3) Kafırfın Suresi, (30) İhlas Suresi ve (1) Muavvizeteyn sureleri okuduktan sonra ( 1O) istiğfar okuyup okumaya başlamak lazımdır. Eğer matlup teshir olursa o zaman yukarıdaki dua yerine aşağ ıdaki duayı okumalıdır : .,.,

J

""

• .,

"'

""

• .,

4.S)ü ~~ J ~t;. ~\) d,Y,~ ~1 ;:.i-Uı .,. ;

;

~ ~y ~ J;>- ~~!_/:.1\ ö~)-H ,o~~~ i;~ :· ~!, "" ,. , .,. *~ ··~")~ .-\;- ~ ~ )'1@fi\.JI".t " ı·< ~" ı•il.J · '+' J..J Jı....r--. ""

"'

,.

""

, sehhır

.,

Allahümmestecib da'veti vakdı haceti ve li fülanete binti Ililanete bi hakkı hazihis suratiş şerifeti hatta la nevme leha billeyli ve la karira leha bin nehari hatta ye'tini ve mülakıyni*

HER TÜRLÜ MMET, REFAH, HUZUR, İ... li.. BAL, SAADET, SERVET VE MİJLKE NAİL OLMAKİÇİN Her gün ve sabah namazlarından sonra, yahut yatsı namazlanndan sonra (101) kere Fatiha-i Şerife okuyup arkasından da ( 101) defa:

.

, .,_ , .. .. .. *~-,..)J G'- c. ~ ~- ~ .~, ~ ~ .· G' "\S' G' - ~ - rs! ..

,

.

" Ya kifi ya Ganiyyü ya Muğni ya Fettah u ya Razzaku" esrnaların ı okuyup arkasın dan da üç kere "Ya kifi ekfina yi muğni ağnina ya fettabu iftah leni babe rahmetike ya razzaku ürzükna bi lutfike ve keramike ve bi cahi siihlbil 933


vesileti seyyidini muhammedin aleyhis salitü ves sela m., diyen ve bunu vird ed inip okuyan kimse çok kısa zamanda c~nında ve malında çok bUyük değişikliklere ve terakkilere şah id olur.

tuıAS SJJRESİ'NİN .BiR BASSASI

934


Her kim yukarıdaki İhlas Suresi 'ni sırrı tedahül kaidesiyle yapılmış vetkinden iki tane yapıp birisini ilzerinde di~erini de okurRen karşısında bulundurur ve okuma esnasında devamlı güzel kokulu bir bahur yakar ve bu ameliyyeyi her gece yatsı namazından sonra veya .sabah namazından evvel başlar ve bunu kendisine vird edinirse çok kısa zamancJa alemi ulvi ve alem-i sütlinin müşahedesine ve ervahı ulviyye ve süfliyyeyi tahtı tasarrufuna geçirecek yol kendisine gösterilir ve verilir. Okumaya başlarken (ı 00) kere: "Essalatü ves selamU aleyke yi seyyidi yi rasülellahi buz bi yedi kalJet hıyleti edrikni bi lutfike ve keramike ya sahabe ulumil evveline vet iharine ve ya rasüles sekaleyn" (100) kere de :· ..Ya rabbel alemin" ve (100) , kere de istiğfar okur ve arkas ından İh las Suresi ' ne başlar ve her yUz bitiminde ( ı O) kere de:

...

...

1')

...

. .;b~a:ll

... ...

(.S•

4

...

... ~

"

J

...l...>v *

,. ,.

UJ

...

,.

. ....

1

,. o

~

Allahümmec'alni m inel mublesayne bi hurmetilahlasa ve heb li .m a yeliku biha minel havisaş şerifeti vel mevahibil heniyyeti ve -8alli ve sellim aUi seyyidini muhammedinil mustala ve alihi ecmeayn* Ayrıca bir kere de :

8i "

;

,

"'- : ..

~

.

ı

"" " . ,

~c.·

:.<'

.,

~)'\~(

"' .,

,. ""'

..,.

,.

,.

,_,o~ )'1 öJ~ 1.__-..w ::ı.;.. )~~)),_,o~ )'1 .,

,

,

.,

935

$

,

U'~~ ~~ ı lı ,. .. - --4-ı " r-r-. "" .,

r,.- - ' ) ,_,o .,

o

""

J

Jr.

""""


~ •.~~

"'

~

: :. ••. ' ,· , "2' . ,

~

-:'l ,

,

"' ,"'

.!)yi ~) ~.J~ ~ll ~~_,-"-! 01~1 ~ l.....__>.J) .,

:ll

.,

"'

"

""

..,,

o

,.

.Jo

"'

,.

_.;

o....

·

J:,

.,.

çJ-UI 0-:_J ~ ;9;.ıı ~~~~ 0-:_J ~)''J !Y.Y'J ,

....

o ;

.....

lll

,..

J

,

., .... o ....

"

~) J:'J';\) ul~l ~J . 0J~ C:J r-W'J .... ,..,. ,.. "'.,.. " .... o

J

o....

J,

"'

....

...

J ...

"-

....

...'.

•. a .; 11 1~~.....--:!:! i")(_!1J ö~ 1 ~)c ~ \5.....~~_..."''. ,..., ,._

*"·~ ı"'ıı J

o...

O;

'' ıı ""il·" · ' ,,.,, r-) ~' -~<>> J. 0 ... >,ll) , ,

Alla_h ümmehdini bi hidayetil ıhlası ve keffir anna seyyiatina bi nurilıhlisi verfa' deracatina bi tilavetilıhlası ve neecina m inen nirani . bi kerantetilıhlası ve bi hakkıt tevrati ·• vez zebfiri vel ineili ve bi bakkıl kur'anil azıymi ve bi hakkıl levhı vel kaleini ve ma yesturune ve bi haklos semavati vel erdı ve bi hakkı seyyidina muhamme~in aleyhis saHHü ves selamü ya zel fadli vel ıhsani bi rahmetike ya erhamer rahımine vel hamdü Iiliahi rabbil alemin* Tekrar Besmete-i Şerif ile İhlas-ı Şerife başlar ve bu suretle ( 1002)'yi tamamlar. Nihayetinde yine yukandaki dualan okur sonra da arkasından üç veya yedi kere: •

/

...

....

,q

....

$

;

, lG:. ı; u ı" ' ·:UI ~ ı; u ı" o ')1 , L.. ı; ~ ~ 1ll r-, -) , y . -, -) ,. .rP ~ - r-rO

O

"'

.,..

,;;.

O ;

<r11

~t___;. ~~ uk.WI ~ü L;J u~IJ _; "

,.,.

_,

...

.,

~

:.lı.!\ -,";_ ~·' , _r.!) {, /

,

"'

/

&J\5' . , ,~·' ~)

....

/

.,

,.,

...

~ .. ll

o

~')G.:.')I , ,.~·' ~ ,.

"

Allahümme ya samial asviiti ve ya müdbed deavati ve ya alimes sirri vel hafiyyati ve ya kadıyel hacati ıkdı haceti bi 936


hurmetil ıhlası ve bi burmeti kelamikel kad1mi ve bi hurmeti cemiıl enbiyai vel mürseline vel hamdü Iiliahi rabbil a lemin* duasını okur bundan sonra Allah rızası için iki rekat namaz kılıp yüz kere: SI

,;

_...

""

"""'

J

"""' "

~)ı j,_-~ ~\ "'-,4,...---ıli ~ ·~ı) t_jı ~ı__, /

/

~

*'~.r~ll Ve ila hüküm ila hün vah ıd * la ilahe illa hüver rahmanür r#lhtym* Ayet-i kerimesini okur ve bundan sorıra üç Fatiha üç Ayet'ei-Kürsi üç İhlas-ı Şerif, üç Tebbet ya da on salavat-ı şerife okuyup Hazreti Fahri Alem Efend~miz'in huzuru izzetlerine takdim eders in. Mümkün olursa her namazdan sonra (467) kere: " Ya hu ya Allah ya Samed ya Nlır" esrnalarını okursun. Şayet mümkün olmazsa akşamdan sonra bir kere bu esmalar okunur. Bu tarzda okumaya vird edinen kimse hatır ve hayale gelmeyen inkişaflara nail olur. Maddi ve manevi nüfuzu artar. Her istediği şey kendisine rüyasında gösterilir ve öğretilir. İşlerinde daima kolaylıklara ve başanlara mazhar olur.

-

937


DER TÜRLÜ BELA VE AFA.TfAN ~IAHFUZ liAUIAK İÇİN

-=i)>

\..!: 1 \. ~ j tt~-~ "Y ~~ ~ -+ ~ ~K~~ ~ ~• 1;::; rv· -~ .ri 'Ü ı~ ~·., ~ ~'(,.'- ....... ~ ı~. •• ~~ . 1"9 ~- "( ~ \i ~~ ~ ·~( " roc;: . ·~ •İi• ~ ~ ~ ~ ~ -{; ~; r;ı. '"""' ...!.-. ~ ['(;~~ ~ 9t:. -~ •r'· .,: ~ ~·~~ \ ı~ ~ 1~ ~ .J ~ '\;~ ~: ~ .....ı ~v ~ ~ "- ·~ ı:- ı~ ~ ~ ~ ..._;., ·'~\ i; ı~ V '(/, ...,"!~.;· ~ ·~< ~ ?t· &"'\ :~• .~~ r;~-v , ~~ ; .... .. r ~ 1\~ -!ı r ı ~ tı r ~ - ~~ ~

:ı-

-~

""'

~

ı,

.. ~

~

·

~

t;'~'l" '

V

~f\~) 4

-

. ~~ ~·'

Yukarıdaki . yazı lı İhlas Suresi' nin vefkini h ~yı rlı bir saatte

yazıp üzerinde taŞıyan ve her gün ( 1Ol) kere Ihlas Suresi 'ni okuyan k iınse her türlü bela ve arattan emin ve mahfuz kalır . Açlık ve ihtiyaçtan korkusu kalmaz. Her umurunda Cenabı Hakk düşınanlarınm her türlü mekir ve hilelerinden kendisini korur. 938


Ona

fenalık

etmek isteyen kimseler kazdıkları kuyuya kendileri

düşerler.

İNŞİRAH SURESi'NİN DAVETİ İnşirah Suresi 'nin aşagıdaki ve tki şerifini bir Ara bi ayın ilk cumasında

·Sonra bu vetki tatlı bir nar çubuğundan yapılmış bir sopaya kırmızı bir ibrişimle asıp devamlı surette bahura maruz bırakarak yedi gün oruçlu olduğu halde canlı ve çanlıdan çıkan her şeyden perhiz ederek ve her namazdan sonra (92) kere inşirah Suresi'ni ve dokuz kere de sela vakü

yazıp hazırlamalı.

aşağıda yazılı duayı okumalıdır.

· Vetk okuma zamanında kendi etrafında dövmeye başladığı zaman vefk.i sepadan alıp muşariıbal'adıktan sonra sağ koluna bağlayarak riyazet ve davet devrini tamamlamalıdır. Yedinci günün hitamında bu sure-i şerifenin hadimi ile yakın bir irtibat kurulur. Her zaman her yerde yardım ve muaveneti görülür. Bu vekf altın bir levha üzerine hak.edip daima boynunda taşıyan ve her gün (132) defa İnşirah Suresi'ni okuyup arkasından dokuz defada daveti okuyan kimse fakir ve yokluğa ebediyyen veda eder. Halk arasında son derece sevilir. Herkes tarafından zikri cemi! ile anilır. Bütün işlerinde başarılı olur.

tl-::t... ,.,

\ -1 " (. .

.

·-~ t

-1 939


,

O

L.JJJJJ,o J

tııl

<~'

""

,

,.

YJ ~~~~ ) fl ~~~ ~);. J ~~\ , ,. .., ,

""'

... ,

<~'

Otll

""

.,

...

,.

,

..

o~

,

.}

..-.""

}~~

~.._)--.ul:~\\ !J....,~~·:->'c_ d..._~~;>PP\5 ~J y ~ J ...

..,

o

...

"'

~'-_:·.-J·~J .•; ~ ı $~ ~ •· w;::--~ ... -... ~ ·~ .., .. , , ...

Li cfJ~

...

o

,.

o

$

. . . ul<"j.:JI r ."YI. 1~ "

, ,

r..._..;o~) Li ~~ li ~)~ ~~;- ~J y~l 0

<1'

,..

,

o

,

....

,.

(

...... JY J .... > J , ... ı"

}

...

'

....

*()wiJ Allihümme sellimni minel havatırın nefsaniyyeti ve ahyi kalbi bi envari ma'rifetike ebeden daimen bakıyen bi burmeti hazihis süratiş şerifeti ve şerrifni bi kerameti envari hidayetike ve nevvir suduranil bi envari ma'rifetikel 940

'


kudsi;yyeti ve sellimni minel havatırin oefsiyyetilleti tucibül keduratiz zulmaniyyete ver raunatil beşeriyyeten nefsaniyyete ve cennibni külle mekriihin ve eniini külle rif'atin ya kuddusü yi vehhibü ve mellikni niisıyete abdikel melekil müekkeli bi biizel ismi yeciğrabaile li yekşife beyni ve beynehül hıcabe ve takdı haviici bi kudratike ya kadiru yii erhamer rahımine bi cahi ve bi hurmeti seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ve habibina ve nôri ebsirina ve kurrati uyunini muhammedio aleyhis salatü ves selam* lnşirah Suresi'nin aşağıda yazılı di~er bir duasını her gün kırk kere okumayı vird edinen kimseye akıl ve hayalinden geçİrınediği nimet ve rızık kapıları açılır. Devlet ve saadete erişir. İht iyaçtan dertteri ve iftikardan ebediyyen kurtulur. Her kim yedi gün insarılardarı uzak ve tenha bir mahalde ve hiçbir kimse ile alakadar olmayarak oruçlu olduğu halde canlı ve canlıdarı çıkan şeylerden perbiz ederek her gün (700) defa İ nşirah Suresi'ni ve her yüzde ( lO) kere de aşağıda yazılı duayı okursa yedi günün hitarrunda lnşirah Suresi'nin hadimi okuyana bütün hayatı boyunca nastan mi.lstağni kılacak ve mesut, inüreffeh bir hayat sürecek bir servet getirir. , ... ., "'"' .... .... '

. :; 4 ~)~ ~ c'):J ~~·~:;ı ~:;ı ~~ ~ .

. ... )

.,.,

:c JUJ ~)

~' )JI \ J "

......

,.

o

,

"

""'"'

,

"'

,.

· J.

o

:Jı o.)ı ,..,

., ""

"o...

,.

"

,

,

~~ J~ c);. ... ....

c;:i

,.

~~\J ~ Ç:_lyiJ ~:.;_ JJ ~\J ~lkl: ~C:JIJ ,

1

,

o

.....,

o

o

J

l ~.),. ~,.,.~ J)J ~,. <.5)~ c?'.,,,o.)_;.. , ,.

,.

,.

". -·ı u,..,a....___.o""i

<.5 ;1- .

$i,.

,

ıı*· 1

,

o

!J J j

,. ,

o

..,.

. ... \ "'" "· *\ r--' -}~ ,, cJ, .... ,.) J ,"1 ~.,.,;_,....__·..,..c. ...J •"' J J ,

...

941


S:: 1' .~ : ,ls·',

, !l ...

~

t' . ı'~ 1 \'--

\

._

.

...

. ._ ,'t

r... ' ,e;~ \ ·~

-

"-- '

L

'

• \...~ , , , ,ı l.!• \... \

\ '1 ~·

-

\

-o

r

r.· ' "'

.... ~ • \l .

o

~:

* \~ \rL ~ ' '€:

f- \ -

!•

\

,L

,ç, Ç ·: * ~,\ . . _ ,

'

.•

....

-

[

'' "

~ \

'

.~\

.'

'

-

\

~ ' '-

L-

.-.c... 1

";.... . ~ ~· '- \ ~-.. '- ' \

1

'

'

..

'

'-. "- \•..,

o

'~ ~ ·~~ '.~·~ ' ~ ' L

'!

~

.~

~

'

c_ ..

L,.·

'-• '

'-ı

\

~ •\ ,c-,

* ~' '

·~•' ) .•_

...: ~

\.

,~.

r

-'

C· • ~

'-.. '

~ \ ' ~· . -

'

\

..

o'

-

\

. .~ _ ,.

~ •,

~

'1. \) ~ r

v • C:

\

V\

• •

l:_.,,

f''.

t. ~~ \'!). ~ \ \~. ~ .•

',__

,, ~-'

fe.\ r...' ,f:

. ,

..

'

s·· rr ~ l , ~-

\.

. \

<itı , * . ' fe: , -! ' L~ \... \

\

~

,~

~ ~~~'

L

~

,c-,

-~ .

L

,L.

.

. -

c_:

-

...._ , ~ ~... ... '

'f:• 1' . f' \ . . : : _ . -\ * ''

C· •

~

\

' <t· ,~

\

E' \. . .. .\\ •

'

. \... . ...

' ll

·o

~

.t'_,: ' ç ,

' t.;,

· t. '

-

·

~' \

"\... , ,n :'·,

-

ı;\ ' '

\V' 1ı. ....'

\ \ \ c. \

~: ,c-,

1,

' ı. ~

-

!~

1

\

'-

l:;..'",

r "-

\~~

çL. ·~ - •'.·~ \

-

l ' '\

........

''

.~

l. '\ -,• "\- ·. E. r\').;: ' ' \ . 't:. ' - '., ~~

'

Lt! \

L- ,

~


"'

J

.,.

,

,

"'

,.

öJJ,..-~_. .. 1\ o'-:'~----.7) ~Bl~~~ ~IJ ~1:•.? ;

;.

....

"'

.... •

..,:ı.__~:; 1~ ~~~~ .-

J

0 ,, .

"""'

:! ı:_.;.. .-

"'

31,"'

.-.-

"

""

~)e ı 4;ı:;ı

JG:.I ~ ~ ?IJ ~ J ~ ,

o

.,

"'

:;J ~~ .-

"-SI

,

JQ .ılı\

,

o

~ .-~~\

. ..

,

u,......__.,.,.:!. .;. . J :! ı ~~'-----~..::ı?"" J :! 1~k ı 0 ~J :! ı)1~; ı.fJ ~ A

. , ~';}............~......1\ ) ~ 01.__...,.:.4 tr;~ ;j ~~JJ ~~ ö#

.-

"'

,_

"'

.-

,

"'

.-

.-

,, ..o l

1.

;

Bismillahirrabminirrahıym*

E lem neşrah leke sadrake ya men şeraha sadra ıbadihilarifin* Ve zile ğumôme evliyii ves silihıyn* Bi letiifi ra'feti ve rahmeti ve enviı lutfibi ve asnafi côdib* İşrah sadribi lutfike ve ezil ğammi bi côdike yi difial ğumlkn* Ve veda'ni anke vizrak* Ellezi enkada zatırak* Ya men la vezira lehu ve li şerike lehô ve la mesile lehô ve li nezıyra lehô ya men hüve taherallicine ve melceer racin* Da' anni kemi enkada zahri ve dıyka sadribi hurmeti men vedaat anhü ve an kesirin min ebıbbiike ve ahbabike fil alem* Ve rafa'ni leke zikrik* Yi men rafea zikri babibibil 943


ekram * İrfa' zikri ve kadri beyne ıbadike vel hal a ikı ecmeıyn* Fe inne meal usri yüsra* Ya müyessira külli asirio seyyir a leyye külli asirio verfa' an ni külle müdıykın ve ferric anni külle şid detin ve kürbetin vec'alni fi yüsrin ve yesilrio ve yessir li nef'ıl ahyari vel ebrari vahfızni a n şerri cemial eşrari verzukni kema razakte ıbadikel merhuminel merzukıyn e bi hurmeti babibiket muhtar* Fe iza farağte fensab ve ila rabbike fe rğab* Ya men ileyhi rağbetenir rağıbin e ve hüve mUnteha matlebit talibin* Ürzukni matlebi ve yessir li rizkıy * Esteıynü bihi ila taatike ve ıbidetike ve süluki sebili ma ' rifetike vestağ ni bihi arnmen sivike bi hakkı bizihis süratil azıym* Ve men enzelteha aleyhi babibikcl ekrame muh ammeden seyyidel alemi sallellahü teila aleybi ve selierne vağnini ğınen la ehafü meahu fakran kemi ağn eytehu bike a n ğayrike ve cealtehu dairneo fi firdevs anayetike ve adni lutfıke ve bırn iyetike ve eelisi had ıy rati kudsike ve riayetike me' munen bi emini daris selam* Ve hıfzıke ve btmayetike rnektil meunete makdıl hacete aleyhi efdalü salevitike ve ezka tehıyyatike ve ala alihi ve ashabihi ecineıyn* Adede ma fis semaviti vel erdı bi elfi elfi li havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıynı"'

FEiiACİN ~IAIIMET'İN DAVETİ

~~

_,J;

...... •

C" IZ J

( ,

c

• 1~ ..r-

..::.. f

~

.... ,..

'-.

'h

...

ı

~ ~ •

'("

-~

(

t.

(

~_j

oj

'(

• ~ u

c

('

(

t 1"

.:.

lS- .., ü

c.

'1~

r

r

~

Ci

,

( tJ..;.~

..:. '-' w. G ~

r

t

...:.

o.J

..:, (

- N'•> 944

~

""-"

"""

f~

.(

-•


Celbi muhabbet ve teshiri kulüpte başka hiçbir benzeri olmayacak kadar mUhim ve tesirli bir celbiyedir. Her kimin celp ve tesbiri matlup ise bu daveti gece yarısından sonra (41) kere okur ve buna Uç veya yedi gece devam ederse aklın alamayacağı kadar tesir gö!Ür. Bu rluayı her gün en az yedi veya on dokuz defa okumayı vird edinen kimseyi her gören sever, ona hizmet eder. Herkesten yardım görür, herkes onun her isteğini severek yapar. Taife-i cin de dahil olduğu halde ~u duay ı vird edinen kimseye her şey musahhar olur. Fekacin Mahmet'in vefkini yazıp etrafına (80 "F") harfi yazılıp Uzerine (7) kere daveti okunur ve davette matlup bir kimsenin ismi zikredilir ve badehu yanına gidilirse son derece bilyük bir ikbal ve iltifatla karşılanır ve istekleri· yerine getirilir. Fekacin Mahmet'in vefkini yazıp etrafına (40 " Mim") ilave et ve bunların etrafına da: ,

"

,

o

o

,

,

(#

t_) ,

7) ~~:~.;:;. :!ll: ıı ~y ı;ıı:ıı ~~ ~\

,

,

.!J-~.-j---'!'?:! ~1 ':. ;:;. ,

,

) ,

ı'. ~ll

,

!.

,

J

}

,

. 1"111 ~ı ! *"..li o,~ o

y ,

o

;.

J;JJ ~~:~..;:;. ~) ç.l ' :;.7 ~ :!ıı:.ıı

::~

~ ~ ı.)'!""'

J

e--Y

o

ç. #

'-.?'

'

,

...r1<' ,

~

.,.

o

;.

~~ ~1 J•::,__ıı

•~

~ "

.,.

"

,

::..... 11 •. ! t"tl 1 . ' '.'='lt ~ 1 !. ~ ı..r- C.~ J u=ı..s! J ~ ç:,Y J , , JJ , .o oJ/ J • ,• , ç.l .......ıı _;,0) -., ......___~-.....,)·.. ; :;. J j ")) ,~\ ~~1._----~:-,.J, , .., 1 , ,~l-~.:.....,• 1u ,

~

.r-,

J.

lll

.

c. ~

Bismillahirrahmanirrahıym*

Kulillahümme maliket mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr* 945


lnneke ala külli şey'in kadir• Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehira fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab* ayet-i kerimesini yazar ve vetkin dört köşesinde " Ya Cebrail ya israfil ya Mikail ya A~rail" yazdıktan sonra üzerinde taşıyan veya ticarethanesine asan ve bu azimeti de her gün en az yedi kere okumayı vird edinen kimsenirı nzk.ı ve müşterisi çok bol ve kazancı hayırlı ve bereketli olur. Cenabı Hakk 'ın nimet ve ihsanları o kimsenin başına yağmur gibi yağar. 3.) Düşmanının cezalanmasını isteyen kimse Fekacin Mehmet' in vefkini bir Arabi ayın eskisinde kurşun bir levha üzerine yazıp etrafına da Kevser Suresi ve kahır ve tecziyesi matlup kimsenin ve annesinin ismini yazıp üzerine (41 ) kere duasını okuduktan sonra mezkur kurşun sahibi meçhul bir mezara gömerse kısa zamanda isteği hasıl olur. 4.) Pazar sabahından başlayarak Fekacin Mehmet'in vefkini sağ avucuna yazıp Uzerine yedi kere duasını okuduktan sonra avucunu yalayarak silerse ve buna bir hafta devam ederse hem herkes tarafından sevilir. Hem her yerde sözü nafiz olur. Hafıza ve feraseti çok artar. Bu azimet okunurken ud, aslibent ve zağferandan mOsavi miktarda alıp ince toz haline getirdikten sonra hepsinin ağırlığı kadar kömür tozu ile ve zamkı Arabi mahluli ile yoğurarak mercimek kadar hapiara ayırarak · okuma zamanında buhur edilirse fevkalade kısa zamanda icabet ve tesir görülür.

••

" ,. ..,

~"

:iu: .. \ J,

"'

~~~.61 .-

r <U)\

,.

~

..

tl

s .. s...

~ .-

;

s:i .- . .

-

.,

. "'.. .- .- 1 ~\ ! r <U)\ ~ ~ • IJ Jr\ ,

1

.....

'

O

r

O

. t 'l . , , • ., } , • . ,. .. . , 0 ~ r n ~) Y J 6 ... s~ Y J s.. 6 ·ı ~

' .- • .-

r ~\

.;.

\S • "'11 • \ "'11 ~~ ~ . . ~ F"".r~.r . . 11

....

~

y J

,

A

~ ~

"'

'

/. "

'

~

"'

~

"'

. . c..>) ç:a· .,-. ç.·a• -aı o .-

.-

,

J •

.-

o .-

.,

A-

, .,

\81J _,JIJ ~t.:::.JI ~~ ~ ~;ÜI y J s " 94fi

e".


,

'

o

J

wl

.,

,

.,

,

.,

~>-,..QP--.J.:!a~'! ~ı "->--.I'Q.__~k~.~\ ~ 0 ~ C.J) ~ . !~ı y """"' , ""' • ' . • '.. ı .' . ., 1~ .) #j) ~<" ~~ A ~ı

-

'

LS

$

LS

.

.. '-

J .r"f. ~ "

' ~~~ ~1 •

~

,,.

....

~~.....~~,b....ll ~J y}AJI ~...

<"'.

16

,

""'

tl

,

.! ~~;,: ·ıı0L;;.,)

"

• ,J .

,

~

...:. ..""

~ ". "

.

' "1 ....... \.ı ~1 4 · .. 'J • ~

.. .J

"

·~

~...

• " .... • a•c.\)

.1~ ~ ~1 y~ ~- ~::' ,

l .

.,.w1

~

~

~

~

"....

,

•" .-

~

,, •

'

....

,

""

,

J

J

.. \ ,

"'""'

~))~ .)1:~,;.,\) <.)"'~' ~)

947


~

~

-

"'

~

o

·-J

4 ·~ ı

0,_-!ı\..4•. . . _...... ı <..> '1 J,___.. •

,.

,

•• -- \

~

"'

...

,.

,

~.

~

~ı~,....-·~·" ı J Jiı ~~~-J~ ~,-_ _ _.,.. .~

,. o

'

v-'L:Jı ~ ~

,.,.

\;

... ,.. "'

.,.,

:ı ~:~} 'll C~"'---"-':.~~~ u;----'ı'"""c.J -~~: ~~J ~~

Bismillahirrahmaoirrahıym*

,.

.... ,

.;

Jf i~ J

Yi ilahi es'elüke bi hakkı fekacin mahmetin bi mehmehilbin mehmehobin zi lutfin hafiyyin ya Allah yi Allah yi Allah bi sa'saan sa'saan zin nuri vel behii ya Allah yi Allah ya Allih bi sehsehubin sehsehubin ellezi lehul ızzü şimıh ven nOrit tim yi Allah yi Allah yi Allah bi tahtabobin tahtabobin ellezi lehül kemilü vel cemilü vel cemal yi Allah yi Allah yi Allah kehubin kehubin ellezi bi nOrihi yünev..veru külli nurin yi noran nur yi Allah yi Allah yi Allah en tüsahhır li cemiıl kulubi inneke mükallibel kulub ve allimel ğuyub* . Eclebtükilm yi rOhaniyyetel kulôb eclib ruh ı rülani bi hafiyyi lutiıllih bi letıyfi sun 'u Ilah bi cemili sitrillih dehaltü fi kenfillib va'tesımtü bi esrnaillah ve teşeffa ' tü bi rasulillihi sallellihü teila aleyhi ve seli em e 948


muhammedebni abdüllih* Allihü ekber Allabü ekber Allahü ekber esteantü bi kitabiilahi ala eelbil kulfibi ve telinet tabıiy iı ve kahrio nüfUsi ve ıdmadi şüruriha ve serayanil mehabbeti fiha akbilu yi meaşiral avalimil ulviyyeti ves süfliyyeti akbilfi ıkbalen hasenen veo'atlfu in'ıtifen külliyyen bil isınil ma'hQd ves sirril mevcudüllezi yettesılü bibil evliyi' * İc'alli nuran emşi bibi fin nasi vel bisni yi mevlaye ismen min esmiike libasen hasenen bi hurmeti cebriile ve isriifile ve mikiiile ve azralle ve bi h a kkı kavlühül hakkı ve lehül mülkü ve bi hakkı fekacin mehmetin yi ilahi yi ilahi ya ilahi irhamni bi rahmetike yi erhamer rabımin* Vel hamdü Iiliahi rabbil • alemin* Ve sallellihü ali seyyidini ve nebiyyini ve mevlana ve şefiy' ına ve himini ve kurrate uyônini ve nuri ebsirini muhammedin aleyhis saUltU ves selam* Ve selamün ala ilihi ve ashabihi ve ali cemiy' ıl enbiyai vet mürselin*

SE'fFÜL EVLİYA Her kim kendisine kötülük yapan ve yaptığı kötülükten dönmeyen gayri kabili ıslah bir kimsenin manevi yoldan ' cezalanması niyetle bir avuç iri tuz tanesi üzerine (100 1) kere Kevser Suresi -..:e her yüzde (4) kere aşağıda yazılı duayı okur ve . bu tuzu suda eritip kendisine eza veren kimsenin olduğu bir yere serperse o zalim müstehak olduğu ukubeti maneviyyeye giriftar olur: - -~

(• ı , ı

,, ~·

~~

t'-c.

-

.

J;.... '-

~

~

,, •• "c.

')

.,._ •

..-

•r-

~

.....~

c.

,.o go

(.

?~7 949

'· \

..


1

.,

.

,

\ lw~.J--~;~4~>- ~.

,

ı

-.. , J, ı •

IJ

..

tl'.

,

t.r~ı

u')ti 01 ~ı:; :- .rıJ • ~J}ı s;.. ~ ~ ~~ y)ı .. ""'

,

IJ)

,.

"'

.,,

,

•'

ı..

J

, ,


,,

""~""

o~~ ~ı*?.~ı , ,

, -

....

- ; ı •

,• • ı

O..ı...J '-' . · ... V ""

""

r

,

,

~ J

"'

,

,

.,.

., . "

..:.

-ı ~ Jı .U ....l,.. , • 1J:. ~ ,, "-" .

J "

(.1 ~ı

oJı

.,

o

,

J

J

.

,

. .....

j)'''ı

,.

,,

o

. ıı .. ·. ... J "., ....... : •~ .. .. u ....

o.J

J ;~ı j;Jı ~JiJ ~ dı ~c "

Allahümme inni es'elüke bi hakkı sfirati inna : ı ' ıa.): nakel kevser* Ya Kahiru ya Kadiru yi KaviyyU ya Muktl'tliru t·ntel kaviyyül kaimü ali külli nefsin bi mi kesebet* Es'elükc en takh.e ru rlilinebni fülinehu ve huzhü ehazel kura ve hiye zilimetUn inne ahzehô elirnUn şedid* Fe mi zilet tilke da'vihüm hatti cealnihüm hasiden bimidin* Ve • mezzaknihüm killle mümezzak* Inne azibe rabbike le vikı'* Milebu min difa'* Yi men kileve kavlUhUi bakk* Fesallili rabbike venhar* Allihümme leste ğiiben fentezarke ve li beayden fe ühitabüke* Bel ente kar'ibUn min batşike şedid* Ve ente akrabü Iii abdi min hablil verid* Ve ente ta'lemü inne fülini edarni bl balmike ve imhaleke lebu fe accil* Allihümme aleyhi ve buzhü minel canibillezi ye'menü ileyhi ve enzil bifıi . be'sekellezi li yerüddü ve kaliırukellezi li yesuddü* İnne kavlükel bakk* İnne şanleke ' hüvel ebter* Allihümme bi fadli hazihis sOratiş şerifeti yabrimunen nevme minel ayneybi vel ekli veş şürbi an müzikabi vahrimhü min lezzeti menarnibi inneke kulte ve kavlükel hakku ud'Oni 951


estecib leküm tevekkel bihi yi

kisıfü

ve yi nisıfü ve yi sihifü

ve ya dakıfü ve ya huddilme hazihis suratiş şerifeti tevekkeiQ bimi zekartebu leküm ve bi hakkıhi aleyküm elvihan elvihan elvihan el'acel el' acel el'acel essiah essiah essiah birakellahü fiküm ve aleyküm*

SERVET VE BOL RIZiiA NAİL

·ouiAKiçiN·

Her gün sabah namazlarından sonra nzaen Iilialı için iki rekat namaz kıl. ller rekatta Fatiha'dan sonra bir Ayet'ei-Kürsi, Uç Kafitun Suresi, on bir İhlas-ı Şerif okuduktan sonra namazın diğer erkanını ifa ederek namazını tamamla. Namazdan sonra (100) kere: "Sübhanellahi ve bi hamdihi sübhanellahil azıymi ve bi harndi h! estağfirulhih" dedikten sonra arkasından da ( 100) kere: .. Ya Kafi ya Gani ya Fettah ya Razzak ya Kerim ya Vehhab ya Zettavi ya Mecid" esrnalarını okuyaı-ı ve bunu vird edinen kimsenin hal ve hayatında pek kısa zamanda çok büyük inkişaflar, terakkiler ve değişiklikler olur. Çok büyük nzık kapıları kendisine açılır. Her işinde başarılı olur. Okuyanın sağlar gibi borcu olsa Cenabı Hakk yine pek kısa zamanda o borcu o kuluna ödetecek imkanlar ihsan buyurur.

NASR SURESİ~Nİı~ IIASSALARI.MlAN Nasr Suresi her ne tUrlU meşru ve haklı bir dilek ve murad için okunursa o_kunsun, iki tarafı kesen bir kılıç kadar müessirdir. Alttaki vet'k-i şerif bundan. evvel zikri geçen vefkler gibi yapılır ve hazırlanır. İşlerinde inkişaf, sınırsız bir kazanç, pek çok emlak ve her hususta nail-i muvaffakiyet niyetiyle okunur. Aşağıda yazılı duayı da her yüzde ( 1O) k. ere okumak lazımdır:

952

1


r.t.

VL

··~ • • ,,

-

<CJıl

-~

":'\.

~

t~~

) e.J

~

953


.,

,.,

..

...

,

,.. o ,.,

-·"' 1

.,.

,.,

.,,

o

. . . ":

,

,..y

1

,

"-~_.A ~) ~) ~ qq.t:,J yly.IJ ~~~ yly.IJ " " " ..... • .... "' o .,.

ı.....ı. ~".: .. ~~ ~.....__~...... .......: IS- .f.:"""' •:..,_ ı ı ı.....ıl" ·ı . y. "" ., . ...

ı

,. ,

.....

,.,.

,~-- ~ IS-J ~b.-~1 "~· ü IS-J ı.....ıl" . y.·~ı " ""

.... o ...

·~ '1 Jl "'

,..

;

...

,

,J

""

r:...

"'

ö,) )-" "

,

,

""

~.;~ IS-J .....

:X u"' li_;;;:Jı C;:~ y )i J~ oi~:Uı , ...

'

,.

-. 1

::·ı ~ •-':'ı ı

(.$,. ~

o

~

,..

,.

"'

""

ltll

~y(jl ~~J ~- JS~ıY.. ,~G;J i~\~ , ~', '. ... .., a "· ,. " "ı ~ı""." " "1 ~~.. "i ;.( • ( "1 ~\" ., (c-iı , •~J ~ .Jf'J ı.r-:- -.. J tf-'; _rN J ı.r-:- r i~ ;ll

,

"'

"'""

;

,

-

o

,

o

""

ı::,ıı

ıj·

)

1

l) ~ -

,.,

-..

b '

j.

.

r

"

J,.

,. •

..... ", _,.. .,,,

..~ ,.

~~

C~l

r... -·...

J

............................

..-::.---.-'ı ,....,-:_ A<' J~~J~ ,,

,

J

...

...

.. ... , , .

,

"

,

1\ ~· J.

r ..

,...,,

~\J ~\~~b.- 1~1 ~~J 0 J

,

• .,

,,_;..ı.....ı.I•J"

~ IL "" )pJ

,,

J

,,

",

"

1

0

~~ ,

,..........,...,....

~

.....

ı

J ~J ~J •

J,

;.0

~ y~ J Li~ .J 4 J J~· 4 ü:i\5:.H \1~1 ö~l ~~J "" "" "" ... .. ," , .... -, J. " ı , ~·", " iı - " ı , \ "ı ı " 1'-·-:-~-~;) U"""..ı_. .t....a ~J o~ uu ı.....J.J u .ı.l.l u o

,

1

,

~

.,

..,;< ...

..

' ,

J

-.

...

954

..,

..

..


Bismillihirnhminirrahıym*

Aksemtü aleyküm eyyühel ervibar rOhaniyyetil ulviyete ves süfliyyete miltay'ıyne li esmiiliibi teili en teclibO ve teftibO ebviber rizkı ve ebvibed devleti ve ebvibel fethı ve ebvibelıniyeti ve ebvibeş şefkati ve bi hakkı ve bi burmeti suratin nasri iftah n ebvibel hayri yi müsebbibel esbab* Ve yi müfettihal ebvib* Ve ya kidayel hicit ve yi müdbed deavit sıh~tr n kulubi cemiy'tl mabiOkiti min eviidi beni ideme ve beniti havva ali bubbi ileybi ve bi burmetil meliiketil kirimi cebriile ve isrifile ve mikAile ve azriile ve bi hurmetil enbiyii vet mürseline sahhır n kulfibi cemiy'ıl halkı ecmeayne bi hurmeti elif lam mim ve kef hi yi ayn sad ve hi mim ayn sin kifve tihi ve yasin ve ta sin mim ve kif ve nun ve bi burmeti izi cie nasrullihi vel fetb ve bi hurmetil azzetil kiramil . ki~!bine ya rauf yi rahıym yi vedud yi Allah yi rabbel ilemin bi cihi ve bi burmeti seyyidini ve nebiyyini ve mevlana ve habibini ve şefiy'ıni ve nôri ebsirina ve kurnte uyunini mubammedin aleybis salitil ves selim* · Nasr Suresi, nzık ve celbi mal için okunursa her gün (400) kere okunur. Muayyen bir şahsın teshiri için okunuyorsa hakkında okunan şahsın ism-i adedi kadar yedi gün okunur. Bilumum .vefkleri mümkün oldu~u takdirde gül suyunda hal edilmiş misk ve safran mürekkebi ile yazılmasında büyük fayda vardır.

Nasr Suresi, okunınaya tesirini göstermeye başlar.

başladıktan kısa

955

bir zaman. sonra


AKD-i LİSAN

Yukarıdaki

,vefki şerifi cumartesi günü Utarid saatinde yazıp üzerinde taşıyan ve her gün (66) kere: ,

,

""""

y:;

""'

o

~ ~ yG:. ~) *i _,:;;1\ ~

J

o

"

o_;.. ~1 ~ ~ :-c.J

Ve anetil..-vücuhü Iii hayyil kayyum* Ve kad habe men hamele zulma* Ayet-i kerimesini okuyan (2 1) kere de:

956


.

, ""'·"'"'"'<::~"'' ;

J

~ ~

.,

uJ

,

r

""',

~

r-..o

.,, *·, ıC!" ı:~I'•"'"·IJ': u~ JJ ~ .J .. ,.. '"' '~~'

,~

...

...

""

-6... • ....... * . . P/1 ') \ y.. \~ -}.:c ...

~

/JJ,.,

1<"'

...

.,

.J~ ,_r yG:. J

,.

•.

J

_ı::::~

u~

~

*0 J.J-f:.·_• ......... rr ~~~ ""J

,

,.,.,

"'""'

.oJ"

0~ Jt ~ J

Kalabsefi fibi ve la tükellimun* summün bükmün umyün fehüm Hi ya'kılun* ve habe küllü cebbarin anidin hazi yevmü la yentakun* ve la yü.'zenü lehüm fe ya'tezirfın* Ayet-i kerimelerini okumayı vird edinen kimselere düşmanları, amirleri, sert ve huysuz kan ve kocanın herhangi biri diğerine karşı sert ve kaba !isan kullanamaz.

. .. WZBULBADR

Evliyayı İzam'dan Ebül Hasen Şazell Hazretleri'nin tertip buyurmuş oldukları

bir hizb-i şerif olup son derece seri tesir eden fevkalade kıymetli bir duadır . Herhangi bir murad ve maksad için okumak arzu olunursa üç gün oruç tutulur. Okumaya başlamadan evvel gusül edilir. Temiz çamaşır giyilir. Yıkandıktan sonra dünya kelamı Söylemeden temiz bir mahalde okumaya başlanır. Gece okunan duaların tesiri daha çabuk meydana gelir. Okuma esnasında güzel kokulu bir bahur (mesela, günlük, öd ağacı, aslibent gibi) yakılır. Birinci gün (48), ikinci gün yine (48), üçüncü günde (14) defa Hizbül Bahr'i okuyarak üç günde (I lO) adedini tamamlamalıdır.

Herhangi bir maksatta okunursa okunsun (I I O) kereyi tamamladıktan sonra muradın husulüne kadar her gün üç veya yedi ·defa Hi~bül Bahr'i okumak istek ve muradın süratle meydana gelmesinitacil eder. Tıbbın tedavisinden aciz kaldığı maddi ve manevi hastalıklardan birisinin teşfıyesi için okunurken ya hastanın 957


yanında

okunur veya hastanın vücuduna temas eden bir gömleğe okunarak hastaya giydirilir. Kısmet ve talihi kapalı veya bağlanmış bir kimse ister erkek, ister kadın, kız veya dul olsun evlenmek maksadı ile yukarıda tarif ettiğim şekilde okuyan veya okutan kimse çok kısa zamanda hayırlı bir izdivaç yapar. Bu niyetle okunurken bir miktar gül suyu üzerine de nefes edilir ve bu sudan evlenmek isteyen kimse yüzüne sürerek evlenmek istediği kimse 'ile karşılaşırsa mutlak istediği kimse üzerinde müsbet tesir meydana getirir. Yine bu maksadı temin için başkasına okutuluyorsa evlenmek isteyen hal)ımın temiz ve beyaz bir mendiline okunup göğsOnde taşıtılmalıdır.

Borcundan ~alas olmak isteyen kimseler bu hizb-i şerifi her gün yedi defa okumayı vird edinirse, kısa zamanda borcundan kurtulur. Bilhassa haksız bir sebeple hapis edilen bir kimse bu bizb-i şerifi her gün en azından yedi kere okumayı vird edinirseve buna devam da ederse mutlak kısa zamanda hapisten çıkar ve hiçbir zaman aleyhinde hüküm çıkarılamaz. Her gUn Hizbül Bahr'i yedi kere bir bardak suya okuyup nefes ederek içmeyi adet edinen kimsenin hafızası fevkalade kuvvetlenir. Her işittiğini unutmamak şartı ile hıfz eder. Su bilhassa Nisan yağmuru olursa tesiri kat kat fazla ~lur. Bu hizb-i şerifı her gün bir kere bile okumayı adet edinen kimse Cenabı Hakk'ın lütuf ve keremi ile türlü kaza ve belalardan emin olur. Hiçbir kimse kendisine düşmanlık ve fenalık edemez. Her zaman hayatı huzur ve refah içerisinde geçer. Yokluk görmez. Rızık ve kazaneı bol olur. Şeytan ve şeytan sıfatlı insaniann şerrioden korunur. Bu hizb-i Şerif hakkında söz söylemeye yeltenmem bile aciz ve ceh limin bir itirafıdır. · Bu bizb-i şerif, bu çok kıymetli dua insanlara verilmiş en büyük bir hazine, en büyük bir defınedir. 958


Bizi Cenabı Hak.k. sevgili Habibi Zişanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hOrrnetine bu hizb·i şerifın' kıymetini az da olsa bllenlerden, okuyanlardan, hOrmet ve tazim gösterenlerden biri etsin. Ve bu hizb-i şerifı bizlere armağan eden Hazreti Şazeli'nin himaye ve kereminden mahrum buyurmasın.

HİZDÜL BAHK'h~ MUiiADDEMESİ

. 1

u----J;• .

,.,

; , 4

"

oJ

~ ~ı ı C: "'". ·1, *~

( ,

41,.._)

1;

~. o

...; J t l l

;o

o ' 1ı ~

" J

(

,

.; -, .\,

.,_, ~ ~

;

',

o

;

o

o

,..

.,......

.,..

A'UI 0~*~1 ~_;Jı ;J *ı.,;P~'iiJ uly.:JI

""

.,

,

959

""


.,.,

o

oJ

o

•"'

,_o

• , :.._ll ,. ,. ~ 1 o " : : ,, "'.. .... . .. :.._ll ~) t..r"' ~ ı....•~ ~~.o.J- 1 (.~) ~....~~-~--~- u,. t..r"' ,.

"'

,.

.,..

'

,.

,.

,.

_,.,..,

.

~:,ı ı a:ill ~ *0 _;.. "'_j>J ~ls-') ~y. ~ "'

,.

~....

"'

,.

o

,...

,.

$

"'

"'

"'

" ' o .... o

J:' j ~\

"'

<""..

:. JA.t ~l;4, 0 .hJ; ~~~ .!J ~t;. l~lJ * ~:,ıı , "' , . . , . t"'l ",. tı ,.i c..> 1;._ • <~ ;. =,..-' <: 1;._ c. ~ 4.J ~ J' ~ ... ,; ("""'"'-: j ' ~ ~ J ,. \~

...

,.; "'

J

1---

,.. o "'

"

"'

J

y

;

'

"'

o

,... . . . .

....

}

,

o~ ··~ ~\J ~:. av:.~. ~

,. -

u,.

.

J

tJ

~ ~ ~ ;

J

<~.

.)"-" ("""'"";'

J

'J~.

" •• .t.A..I

;Lk

960

,.:. o,. . 1

ı.s

.,

1

~


"'j

·~' t

~

o ı

\

-· \

\

'

J

\ i

,,

...

'

...

• t· ...

\ ll

<'~

\~

\

""l!.. ,· J

,.,

\~~

~

~"""' ~

- '-

o

~·""'

\ "

~~

:

\rı

1

..~

...\3 . . ~.

~.......,

\

\

<'~

. o(}.

' ~ '5

* L \ ..-.,. • . . .

... ~

....,

~~

...., 1

] '

,v..)

. . _.

::J

\ı~

::.ı

'

1

... o

\ _1 tO

... ....,

~

... 1

"'\

o~ \"

....

\

\\

~

o

· -t~

~

\ "'ıO

\

1

\

~

••

l1 \ \~ <'~

-1),

,,._ * . . ,·~""' , ,A o

~·~ ..,;ı

• .., .

-

" =-=i\

...\

....,

\

~\ \ "'\n

,, """'

'11\ t ~

\ )1

.

'

ı-

o

~~

\

-

1 \ ,,~ '

~\

,...

\

\

~

...

-

J

\ ~

.. ,

\ _1

~'

v. ..

\ \~

o

-:l

V. ...

~

·j ... :;:J

·j

ı~ ~ ~ -~ .. /"

..

\

CL- ..

··1~

1·~

.')

\ .. , ,

,~

-:-;ı

"

J...

.

ı \

-~ \ \ 7'....,

o

\

'.J'

\

V. ..

'] V. ...

"

V. ..

t

\ •

J \ \ .:_1 \\ ~

.,. ,;ı

, . t'\

.j ...

.. t . . . . , ' \ \ L\ \ lt; \ - \ ,_y ...

.. ~ . , ~ ,_0 . .·~~ ~.~ - \~ '.

."

\

jı ı ' J '

, :ı)

\...'-~t

1

it

\

~~

'

.

J .. '.J'

·~ · ~ . ..

_.J

... -")

,~,

6 '\,

<1 ..

\

4\.-

V. \\

-J

\

- ~·~ . ' ;~ ~~

, . \

[ .,

o

\

~ 1~ ' *...., ~\ """'' ·-...,.,::.ı.. '1 ~\

~k

t \ \~

\

..J

\~

<1 ... o

V. ..

'

\

\~

'·:J

\

[.,

1

......,

,ffi

'~. :~ \ ~-:-~. o~ 1) \

.

1

ll

.

- ~,l

::.ı ... ....:!..l

..

,·.:r ,

• ' ..-., ,•· -~ \'·1' .

\\

u

--ı._

...o

\ •

,. '\~ ~ \

::.ı

l

\~· ""~ " ,:] ~-' "' ~G

__'' "', .

·t_ * ....... ' 1) \ , ., \ ô ... ' J'. ·"" , ... J ~ ·t_ ·~- '{.ı.... . . t~

1

-

·~!

\

~ \ ~.

... -")

.

1

\

'f.

j \~

'

"

\-""lı.

'

.j

" "' , •J ..-., -..-., ,

...

'.1V.

..

-

'C

o-


Bismillabirrahmanirrahıym*

Lev enzeli hizel kur'ine ali cebelin le raeytehu başian mütesaddian min haşyetillih* Ve tilket emsalü nadribüha lin nasi leallehüm yetefekkerun* Hüvellihüllezi li ilihe illi bu* Alimül ğaybi veş şehideti hüver rahminür rahıym* Hüvellihüllezi li ilihe illi hüvel melikül kuddusüs selimül mü' minül müheyminül azizül cebbirul mütekebbir* Sübhinellihi amma yüşrikun* Hüvellahül Milikul biriiii musavviru lehül esmiül husni* Yüsebbihu lehii mi fis semiviti vel ard* Ve büvel azizül hakim* Fe sübhinellihi hıyne tümsuneve hıyne tüsbihun* Ve 1ehül hamdü fis semiviti vel ardı ve aşiyyen ve hıyne tuzhirun* Yahricül hayye minel meyyiti ve yahricül meyyite minel hayyi ve tuhyil erda ba'de mevtihi ve keziiiike tuhracun* Bismillihirrahminirrahıym* Ve izi dekenezine yü'minône bi iyatini fe kul selimün ·aleyküm* Ketebe rabbiküm ali nefsihir rahmeh* Ennehu men arnile minküm süen bi cehiletin sümme tibe min ba'dihi ve aslehi fe innebu ğafurün rahıym* Ve kediike nüfassılül ayati veli testebine sebilül mücrimin* Kul inni nühitü en a'büdellezine ted'iine min dônillih* Kul la ettebiu ehvaeküm kad daleltü izen ve mi_ene minel mübtedin* Sümme enzele aleyküm min ba' dil ğammi emeneten nüasen yağşi tiifeten minküm ve tiifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billabii ğayral hakkı zannel cihiliyyeh* YekOIOn belieni mine! emri min şey'* Kul innel emra küllebu lillab* Yuhflıne fi ~nfüsihim mi li yübdune lek* Yekulune lev kaneleni mine! emri şey'ün ma kutilni hahüna* Kul lev küntüm fi büyOtiküm le berazellezine kütibe aleyhimül katlü ili medaciıhim* Ve li yebteliyellahü mi fi sudOriküm ve li yümahhısn ma fi kuliibiküm- valHihü alimön bi zatis sudiir_* Ve keia billahi şehida * Muhammedün rasôlüllah* Vellezine mea hu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahörn rukkean sücceden yebteğônc fadlen mineliahi ve ridvana* Siınahüm fi vücuhihim min eseris sücüd* Zalike meselühüm fit tevriti ve meselühüm fil inci!* Kc zer'ın ahrace şat'ehô fe azerahô 962 A

-


festatleza festevi ali sukıhi yO'cibüz zürraa li yetıyza bibimül küffir* Veadellibilllezine imenô ve amilus silibiti minhüm maifiraten ve ecran azıymi* Bismillihirrahminirrahıym* Bihil bavtn vel kuvvetn rabbi sehhil ve yessir ve li tilassir aleyDA yi müyessira külli asir* Bi hakki elifin biin tiin siin cimin bi;io bıy'in dilin zilin riin ziin sinin şinin sidın didın tiin ziin aynin taynin fiin kifin kefin larnin mimin nônin vavin hain lim elifin yain* Bir nefesde (lO) defa:

~ · *4iıl ':JI U

"' "'

l

':J

"Li ilibe illellib*" Onuncu da: J

"'

'

""

~~ ;~ ~~

J

.,

""

*..:»ı J~J ~

"Muhammedün rasOiüllib* muhammeden mi hüve ehlüh*"

"'

Cezellihü

anna

Ayrıca

(lO) defa istiğfar, (7) defa tekbir VI! ( 10) defa salavat-ı şerife ve ( 1) defa da Fatiha-i Şerife okunarak " Y ii AJlah" den ilir. E ller yüze sürülür. Daha sonra: denir.

.Jı

,.

., ,

...-:

...:

'

·~ . L:. ~ G" "' ı~ G" ~~ ııı • "' ll.' . "' ll 4iıl • ~ -: ~ - ı-r- ~.r ~.r , "' , , "' "Bismillihirrahminirrahıym* Allihümme yi aliyyü ya

r

azıym *"

G- ,: ,

denerek Hizbül Bahr okunınaya başlanır:

ı.;~ G ı. ı ;,. G" ~ -,. -~ -

~

6ÜI•~ ~ı, . ı ~~~ ~~ .r ~ .r r, ,

.,.

o

,

,.

f;"

o

,.

,.

"~ı;\ 11'" · · o ,. ~iı:ıc. "'~-.il~l~G"~ . I~ r._S. J . J' ~ ~ "' ) r._S.J ~ - ~ "' "' ,. , o .,..,. , o .,. ~

o: \ , -

J

j---!./"-'1 ,.

l-

.

1

• )

~

\: ~. ~

o ,.

if

J J

·~

,.,.

y"' '• ~ ,

963

J l

,.. . . ..

,

{

,. •

~\ ~ ) "'


., (:

!

)

. ..

. . . , "" ! ~-;-_:- J ~Jl~ ~~IJ JY:JI ~~ J ,

,

..-.:

'

., ,.

,

~

,

~

,

•J.

~,)

• ' 1<" L~r

ylb ..r-ı. ~

}

1

,

c..r

'::.'.,

.),

,

J

...

"'

J

. ....

,.

~ :•ıJ

U' -

.

,

J, ~ ~ --:-11 '.. L(\1\ J ı.J::I? - J ,

...... J

<:: ı ~ 1

......

"'-

,

. ... .

ll 1 , .. 1 " . _i...ul ..r.ı.J ~ ~IJ ~· ~ \J ~~ ... \J uı"J l l ı$.

......

, '""

ı

• ,

,

,

~ C' ı". o..G •: ' ~ ,.. , -· if

\S • •~,.

- f..s::"""

_,1<" 8•,

c..r

964

"'

... '

,

. ö' · \.JI

~ J ... "'

,

..r:-

, ~ J ~. J ,


~

~

o

\'----"~•'"'' 1,

4

1:1 ~

965


-'0 "'

o

.,

.,

~

.,

o .,

.,

Jü~ ~~ Jl ~ ~'.#-1 ~Gı .,

"'

.,

o "'"'

.•~ , \-:o_... :.. t:. ...ç.~

;

-:•ı~

\\..._-::J_.~G

J , ~

o

::.1\ .)'' .. ! ~ ı..ff"' o;

:.

0

~

966

"'

"'


-

' ı ..uı Jı c.>,

''.. '-" )

,

.

-

,

. ..

• ,. '1

Al) ..~..ı__.....:>c.J )

,

""

*ı" ... "ı·

-"'

_

: tL ')

_,

. , . ,.. .

...

,.

,

r • , •r ;

,.

,.

~)

,

;

1 •~ . 1 *'·. ~

. ~1

Bismillahirrahmioirrahayni* Allihümme ya aliyyü ya azıymü ya halim U ya alimü ente rabbJ ve ılmüke hasbi fe 01' mer rabbü rabbi ve nı'mel hasbü hasbi tensurü men teşiü ve entel azizür rahıym* Nes'elükel asmete fi harekati ves sekineti vel kelimati vel irideli ve hatarili minez zannuni veş şükôki vel ühimis siirati Iii kulfibi an mütaleatil ğuyubi fe kad ibtüliyel mü'minône ve zülzilu zilzalen şedida* Ve iz yekôlül münafikune veliezİne fi kuliibihim meradün ma veadenellahü ve rasulühii illa ğurôra• Fe sebbitna vensurni ve sahhır leni hizel bahra (1) kemi sahhartel bahra 'li miisii ve sahharten nara li ibrahime ve sahha·rtel cibale vet hadide li davfide ve sa!tharter rıyfe veş şeyitayne v'el cin ne li süleymine ve sah,har lena külle babrio büve leke fil erdı ves semai vel mülki vel melekuti ve babrid dünya ve bahril ahırali ve sahhır lena kÜIIe şey ' in yi men bi yedihi melekôtü külli şey'in kef ha ya ayn sad· (3. kere) (2) Unsurnil fe inneke hayrun nisırin (3) Yeftah lena inneke hayrul iatihıyn (4) Yağtir lena fe inneke hayrul ğifirin* (S) Verhamnil fe inneke hayrur 967


rihımin

(6) Verzükni fe inneke hayrür razikin (7) Vehdini ve . neccina minel kavmiz zilimin* (8) Ve heb leni min ledünke rıyhan tayyibeten kema hiye fi Ilmike venşürhi aleyni yi ğaniyyü yi muğniy min haziini rahmetike vahmilna biha hamle) kerameti meas selilmeti vel Afiyeti fid dini ved dünya vel ahırati inneke ala külli şey 'in kadir* Allahümme yessir lena umurana (9) mear rihati veli kulubina ve ebdinini ve selameti vel ifıyeti fi dinina ve dünyana ve kün Ienô sahiben fi seferina ve hadirini ve halifeten fi ebiini vatmis ala vücOhi a'diini (10) VemsahhUn ala mekanetihim fe la yestetıy'fınel müdıy'e ve lel mecie ileyna ve lev neşaU le tamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enni yübsırOn* Ve lev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim fe mestetau mürlayyen ve la yerciun* (11) Yasiri vel kur'linil hakim* lnneke le minel mürseline ali sıratın müstekıym• Tenzilel azizir ırahıym* Li tünzira kavmen ma ünzira ibaühüm fe hUm ğafilun* Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fe hüm la yü'minun* İnna cealna fi a'nikıhim ağialen fe hiye ilel ezkini fe hüm mukmehun* Ve cealna min beyni eydibim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fe hüm la yübsırôn* Şihetil vücôh (3) (12) Ve anetil Iii hayyil kayyôm* Ve kad hibe men hamele zulmen ta sin mim* (13) Ta sin mim ayn sin kif* (14) Meraeel bahrayni yeltekıyini beyriehüma berzehun la yebğıyin* Hi mim (sağ tarafına) Ha mim (sol tarafına) ha mim (önüne) ha mim (arkana) ha D)im (üstüne) hi mim (altına)* (15) Hi mim* (Etrafına daire şeklinde) (16) Hümmel emru ve cıien nasru fe aleyni la yünsarun* Ha mim* Tenzilül kitabi mineliahil azizil alim* Gafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidül ikib* Zit tavli li ilahe illd hüve- ileyhil mesıyr* Bismillahi babUna* Tebarake hiytinüna* Yasin sakfUna* KM hi ya ayn sad kifliyetüni* Hi mim ayn sin -kM himiyetüni* FallahO hayrun batizun ve hüve erhamür riihımin* İnne veliyyiyellahillezi nezzelel kitabe ve hüve yetevelles silihıyn* (3 kere) Hasbiyellibü li iliibe illi hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıyın (7 kere) Bismillihillezi la yedurru measmihi şey'ün fil erdı ve li '

'

968


semai ve hüves serniy'u alim (13 kere) Ve la havle ve li kuvvete illa billahil aliyyil azıynı (3 kere) Ve sallellahü ali seyyidini muhamrnedio ve alihive sahbibi ve selierne teslimen vel hamdü Iiliahi rabbil alemin* Amin* fıs

A

HİZDÜL BADR'İN El\I SONUNDA

OliUNACAK DUA Nasrun mineliahi ve fetbun karib ve beşşiril rnü' minin* Hüvel evvelü vel ibırü vez zihiru vel batınü ve hüve bi kilili şoy'in alim* Leyse kernislibi ~ey'ün ve hüves semiy'ul alim* Nı'mel mevla ve nı'rnen oasıyr* Cufraoeke rabbeni ve ileykel masıyr* Ya -rabbiğfir verham ve en te hayrur rahımin* 1.) Burada muradını zikret. Ayrıca dünya ve ahiret nimet ve saadeti isteyen kimse otuz defa: "AIIahümme rabbeni atina fıd dünya haseneteo ve fil ihırati haseneten ve kına aziben nar* bi rahmetike ya erhamer rahımin" diye dua etsin. 2.) ~urada da muradını iste. Ve sağ el inin küçük parmağından başlayarak ve her harfte birini yumarak avucunu kapat. 3.) Düşmanından eza gören kimse (70) kere: "Rabbi enni mağlubün fentesır* Rabbinsurni ala fUJinin ya nnsıru" demelidir. 4.) Kısmeti , talihi, bahtı, işi, bağlı olan, mahkemesi ve mahkemelerde sürUnUp duran, haksız yere hapis olunan, iş ve ticaretinin açılmasını isteyen, kız, erkek, bekar veya dul olup da evlenmek arzu eden kimse burada (489) defa: "Ya Fettah" ism-i şerifini okuduktan sonra {10) kere de: .. Rabbeneftah beynena ve beyne kavminf bil hakkı ve ente hayrul fatihıyn" diye dua ederse kı sa zamanda matlub ve muradına erişi r. 5.) Günahlarının bağışlanmas ını hapisten kurtulması nı , bol rızık ve nimete nail olmasını arzu eden kimse burada (64) kere: "Fe kultüstağfiru rabbeküm innebu kane ğafffiri* Yürsilis semae aleykilm midrara* Ve yümdidküm bi ernvalin ve 969


benine ve yec'alleküm cennatin ve yec'alleküm en bari" ayeti kerimesini okusun. 6:) Burada (94) kere: "Asellahü en yec'ale beynekUm ve beyneltezine a ' deytüm minhüm meveddeb* Valliihü kadirun vallahü ğafôrun rabıym* Ya azizü yi ğafiaru azzizni fi kulôbi cemiy'al baliikı ecmeıyn* Husôsan fi kalbi fUiin (yahut ruline) inneke ali külli şey'in kadir" diye dua eden kimse bütün insanların yan ında sevgili ve araılan kişi olu r. Bilhassa sevdiği ve muhabbet ettiği kimse tarafından fevkalade sevgi ve muhabbet görür. . 7.) Burada (3008) kere: "Ve terzüku men teşiü bi ğayri hısa b* Ürzukni sehlen halilen tayyiben ya razziku yi vebhibü yi ğaniyyü ya muğni" diyen kimsenin rızkı hudutsuz . bol, serveti sınırsız olur. 8.) Burada (92) kere: "Ya hadi' ya vedud" dedikten sonra (20) kere de: "Sümme nünecciyellezinettekav ve nezeraz zalimine fibi cisiyyi* Yi atôrd ya raôfü yi kerimü yi rah1ym" diyen kimseyi Cenabı Hakk sırat-ı müstakımine irşad edip sabit kadem kılar. Kendisine kötülük yapmak isteyen kimseler dize gelir ve kazdıkları çukura kendileri yuvarlanırlar. 9.) Burada (66) defa: "Ya müyessira külli asrin yessir müridi ve ma)<sôdi bi fadlikel vish bi cihi seyyidil evveline vel ihırin" diye!} kimsenin her isteği çok kısa zamanda husul bulur. 10.) Burada: "İlli malini ve evlidini ve enfüsini bil kalbi ev bil lisini" diyerek ve sol elini açarak üç kere yukarı kaldırıp aşağı doğru ve düşmanın yüzünü hatıriayarak hızla indir. l 1.) Düşmanın kah ır ve perişan olması için burada ( 1000) kere: "Yi kaluru zül batşiş şedidi kahbır a'dii bi kudratike aleyhi ve m_ezzeknihüm külle mümezzekm fe demmernahüm tedmira" diye d ua eden kimsenin düşmanlan perişan olur. Ki~abın bir çok yerinde sırası geldikçe de belirttiğim gibi bu duaların tesirini görebilmek ancak Cenabı Hakk'ın izni.ve onu bizlere vedia kılan zevatın ruhaniyyetl~rini n yardımı ile mümkün olur. 970


Sen başkasına beddua ederken kendinin de herhangi bir zamanda ':>ir başkasına fenalık yapmış olduğunu düşünerek sana da böyle bir beddua yapılmasına razı olmayaca~ın gibi sen de başkasına beyhude beddua etme. Esasen haksız yere yapsan da Hazreti Adil-i mutlak sen suçlu iken senin başkası aleyhinde yaptığın duanı elbette kabul buyurmaz. Binaenaleyh dOnyada en büyük ölçü olan kıyası nefsi daima kendine dOstur et. Aksi takdirde yaptığın ve yapacağın dualar havanda su dövmek gibi boşa giden bir emek olur. Sen başkalarının hakkına ve hürriyetine riayet ettikçe ve doğru yolda oldukça sana kimse gelip sataşamaz. ÇUnkO sen doğru ve adil bir insan kaldıkça asılmış bir kılıç gibisindir. Sana fenalık yapmak isteyenler asılmış olan kılınca gelip çarpm ı ş olurlar ve kendi kendilerini keserler ki bu Cenabı Hakk ' ın seni hıfz buyurmasının bir neticesidir. ı 2.) Burada sol elinle düşmanın yüzüne avucunla kum atarmışcasına bir hareket yapılır. 13.) Burada düşmanlarının ve hakkında dedi-kodu yapanların ağzını ve dilini bağlamak için (45) kere: "Summün bükmün umyün fe hüm li yetekellemun" ayet-i kerimesi okunur. 14.) Yukarıdan beri yumulu olan sağ elinin başparmağından başlayarak: "Ha : mim ayn ·sin kaf' kelimesinin her harfinde bir parmak açı lır. 15.) Burada: "Ya Rabbi! Altı yönOmden gelen bütün şer ve belalan der ettim ve yine bu altı yönümden gelecek bOtOn hayırları kendime celb ediyorum" de. 16.) Burada yedinci "Ha mim"i okuyup ve ellerini açıp mu radım zikre~rek ve dua edip ellerini yüzl;ne sür. ı 7.) Burada: " Keyfe nühifü ve iliihüni meani ve keyfe nahşeu ve aleyhi tevekkelni" demelidir. Sayın okurlarımı

Üç günde . (1 10) Hizbül Bahr hatmi yapılırken yukarıda hassalarını yazdığı m esma ve ayetler tabiatıy l a her seferinde tekrarlanamaz. Her gün en son Hizbül Bahr' de niyet ve maksuduna uygun olan kısmı tekrarlamak, üç ve yedi defa 971


tekrarlanacak ayetleri öylece okumak matlub ve muradının çok çabuk olmasına vesile olur.

liAF DAVETi

Kela rabbüke kem yekfike vakifeten kifkefeha kekemin luimin kiJikin tekürrü körran kekerirril kirri fi kebedin tahkimin şekşekete keskelikin leke kemi fi tekfi kane yekfi kefikelloife ecib ya kevkebü in künte kevkebel etliki* Celb için okunursa: ,, J • . ., 1~ • . ,. .,,1 J~ . . ,. . . ~

.._,.,....--.,

4.i .Jı.:l

<~

1'

4.i .lı.:~

•ı •

Jt_;...ıJ J~IJ ... ...

. ~ ~ lı,.!) ....• ...1 •

...

'

o

o

""'

,

*.:ili 0~~ ~~ ~~ ,

"'

,

""'

Ve ahdar li vesra' li mahbubeti flllinete binti fülinete min tanetil ayni bi izniilahi teala* duası ilave olunacak. Yalanlarm zehirlerinin tesirini gidermek icin okunursa:

• ,.. , u..A..J ....... i, - . . . ,:; ?:' .>-

'-J ,

,

.

,

o~

-, , ,

~....

.,...

1 ~~... ll ~ . . t:, ~, .... . . '· . . . ~,. .

1 ~ i..S ) L........J

,

;

..

S)

"'

SI

-

1

.... .

,

o

o

jl, i:LJI J.:J i:UI J l, ,~\ :XJ ~I . J\, ,~\:X , , , o,,

~ı )'*s_____;ı 1 ...

,

,

,

00

,

J 1 ;,::.J1 :X J ;,::.Jı J 1 ~ 1 :X J 972

o

~~


...

,

~ ,

,

i

•}

• ı' ,. . . . ,. . . .,. . . . rı

c J,__.;;;>.,;..

j. .. c

r, .; , •

,.

-·, J '

ı

,

,.,

,

U,.ı

,.

,

-

•• fltl

,

,

.

. 0- ~}-,

·~ ., ,.

. ,.

Aksemtü aleyküm eyyühes semmes sari fi hizibil bedeni uhruc mioel azmi ilel lahmi ve minel labmi iled demi ve minez zülli ilel cildi ve minel cildi ileş şa ' ri ve mineş şa 'ri ilel hevai bi hakka kef hi ya ayn sad ve bi hakka ha mim ayn sin kif uhruc uhruc uhruc bi hakkı seyyidini venebiyyina ve mevlana ve himini ve kurrate uyunini ve niri ebsirini muhammedin sallellihü aleyhi ve selierne ve innebu le kasemün lev ta' lemune azaym* ~

.

..

(tJ..;~

._..

-

-~

J;

''"" 1 r

. o"'. C' •• 7 .

01

•• "'-"

,., ....... tr-

~'r

-oA.,J

~

"''

-o,

J

'r• c..•

t)> ~ • ' l to-' ~""

'~•

,.

~K :ı>

973

..... . .

,

c..'

'1. ' . •\

~

""'

f:f


Bu duayı vird edinip her gün (40) kere okuyan kimse hatır ve hayaline gelmeyen hayır silprizlerle karşılaşır. Her işi yoluna girer. Her yerde sözil geçen imtihanda muvaffak olmak bir müsabakada birinciliği kazanmak, velhasıl her ne düşUnür ve iyilik dilersen o muradın olur. Şeyh Şahabeddin Sühreverdi'nin "Esma-i Erbein" ismiyle meşhur olan kırk esrna-i şerif: ~.,,

~---.ı•~J ı ) )

diJ$

,

,.

ts::• ::;. (.)-'ı<' ~. J \S- ~~

"""

)ll Ul ~ ~~ .

Sübbaneke li ilihe illi ente yi rabbe killle şey'in ve varisebil ve rizikabil ve rihımeb* , Bu ism-i şeriii her gün beş vakit namazdan sonra ( 17) kere · zikreden kimse izzet ve caha nail olur. Herkes tarafından hürmet ve saygı görür, sevilir. BUyük ve nüfuzlu kimseler tarafından himaye ve yardım görür. İkbal ve saadeti her an artar. Her gün (27) defa okumayı vird edinen kimsenin, halk her istediğini severek yapar. Herkes kendisine yardımcı olur. Her kim cuma günü Zühre saatinde bu ism-i şerifi (150) kere okuyup bir kimseye havale ederse o kimse okuyana şiddetli bir alaka ve sevgi duyar. Tatlı bir şey üzerine okuyup yedirmek de celbi muhabbette çok müessirdir. ,....

·~~

"'

&J' J

... , ,

o

.,

.~. '\l ı uı ~

~

\S.

Ya ilahel i lihetir rafiy'u celilüb* Her gün -beş vakit namazdan sonra (20) kere okuyan kimse kısa zamanda fak.r ve zaruretten kurtulur. Bolluk ve huzura kavuşur. Her an derece ve mertebesi yükselir. Dünya ve ahiret saadetlerine nail olur. Cenabı Hakk bu ismi vird edinen kulunu nastan müstağni kılar.

974


Ya allahül mahmudü fi külli fiilih* Bu ism-i şerifi zikre müdavemet eden ve bunu vird edinen kimseyi . bütün insanlar zikri cemil ile anar. Aleyhinde hiçbir kimse kötü bir söz söylemez ve söyleyemez. Her işinde hayra nail • olur. Rahmet ve inayet-i ilahiyeye gark olur. Şehevatı dünyeviyye ve fezayihi ahlakiyeden kurtulur. Bir kimse bir cuma günü Zühre saatinde yıkanıp temiz elbiseler giydikten sonra camiye gidip ön sırada Rıza-i Bari içini dört rekat namaz kılar ve cuma namazı kılineaya kadar bu ism-i şerifi bila adet zikreder ve namazı edadan sonra tekrar yüz kere okuyup matlub ve muradım Cenabı Hakk'tan diler ve rica ederse pek kısa zamanda umdu~una nail·ve korktuklarından emin olur. "'"'

~ı)) ~

.ıl

'

,

·

JS'::,:.;..) 4 ;

Yi rahnı~pe külli şey'in ve rah1meh* ·· Her kim· bu ism-i şeritin zikrini vird edinirse kalbinde olan her ne çeŞit kasavet, evham ve üzüntü varsa zail olur. Cenabı Hakk o kulunu düşmanlarının şerlerinden korur. Kendisini her gören sever. Şefkat ve merhametle nazar olunur ve her istediğini yapar. Bu ism-i şerif porselen bir taba~a yazılıp su ile sildikten sonra kendisinde humrna olan bir kimseye içiriiirse pek kısa zamanda hummadan eser kalmaz. Hasta iyileşir. Harareti düşer. Her kim, bu ism-i şerifi cuma günü Zühre saatinde sağ avucuna yazıp kendisine hal gelinceye kadar zikre devam ederse kendisini görerı herkes sever. Halka her istediğini yaptırır . ,

,. ... *~\...W 1 :"

o ,/1 J.

0-.1..4. cı_.

// .-) . //

Ya

...-: -..

hayyü

J. •

... -... .r-!

hıyne

la

""

~

. .,_ • .. /

. J

~---

r._s>-

., ,, ;

J "' /

1/

. u ıJ'i?"' ~ -

hayye fi deymumiyyeti mülkibi ve

bekaih* 975


Bu ism-i şerifı porselen bir taba~a misk ve safranla yazıp üzerine ( 4 1) kere okuduktan sonra şekerli su ile silerek bir hastaya içirilirse Cenabı Hakk o hastaya şifa ve afıyet verir. Bu ism-i şeritin zikrine devam eden kimsenin sımnı Cenabı Hakk ihya eder, örnrUnU uzatır. Ve hayatı boyunca her tUrlU bela ve afetlerden korur. •

,,

J .,

o.')Y-

. 'Y_, ~~ f <X~ u~ Jü ... ""'

• . ı

.

...

... .

J

,

.,

,.

"" J

k

'

r.r-t ~ ijıll..

,

Yi kayyiimü feli yefiitü şey'ün min ılmihi ve li yeiidüh* Her kim bu ism-i şerifı her gün (27) kere okursa ve buna

krrk gün devam ederse,

.Cenabı Hakk o kulunun

kalbine ink.işaf

verir. Düşünceleri sınırsız derecede isabetli olur. Kalbinden hikmet pınarları kaynar. Hafızası kuvvetlenir. Unutkanlı~ı zail olur. işitti~ ve okuduğu her şeyi hafızasında tutar. Her kim bu ism-i şerifi her gün bila adet ve kendisinde bir cezbe hali olurıcaya kadar okursa Cenabı Hakk o kulunu esrarı kainatın sır hazinelerine muttali kılar. Malı çalınan bir kimse pazartesi gece~i bu ism-i şerifı ( 124) kere okur ve yatarsa gaib olan malın o andaki durumurlu ve yerini görür.

Yi vihadül bikay evvelü külli fey'in ve iharuh* Bu ism-i şerifı her gün namazlardan sonra (24) kere okumaya devam eden kimsenin kalbindeki kötülükleri Cenabı Hakk giderir. Kalbi temiz:.enir. Hayalatı nefsaniyeden, gam ve hüzünden salim kalır. Bir zalimin şerrinden korkan kimse her gün ö~le namazlanndan sonra bu ism-i şerifi (50) kere · okumaya devam etse Hazreti Allah o kimseyi zatimin şerrinden korur ve kurtarır. ,,

. . . . . . .,

,.,

,,

J.,

·~~J ~ JIJj ';_, ~G Jtı ~b , "

4

~

\'a daimü bi la feniin ve la zevalln li mülkibi ve bekiib* 976


şerifi okumayı vird edinen kim·s eyi Cenabı Hakk zamanın inkılabatından korur. Hayatı hep iyiye doğru devamlı

Bu ism-i

surette ilerler. Mal ve mülki ar,tar. İzzet ve saadeti hiç bozulmaz. Bu ism-i şerifı Kamerin burcu sabiteden birisinde olduğu zaman altın veya gümüş bir levhaya yazıp veya yazdırıp boynunda taşıyan kimsenin iman ve ihlası artar. Hal ve zamanın kötülüklerinden emin olur. Bela ve Zararlardan hiçbirisi ona isabet etmez. Hayatı boyunca nail olduğu nimetler azalmadan devam eder. Mal ve mülkü çoğalır.

Yi samedü min ğayri şebihin fela şey 'e ke mislih* Bu ism-i şerifi her gün bin kere okumayı vird edinen kimsenin Cenabı Hakk seyyiatıru hasenata ~ebdil eder. Bütün kötülilklere karşı kalbinde buğz hasıl olur. Her kim bu ism-i şerifı cuma günü Zühre saatinde temiz bir porselen tabağa yazıp okuduktan sonra birbirini sevmeyen iki kişiye içirirse ara larındaki kin ve adavet büyük bir muhabbet ve sevgiye döner. Yekdiğerini ölünceye kadar büyük bir aşkla severler. Bu tarzda hazırlanmış bir suyu bir kadın kocasına içirirse kocası . onu bir çılgın gibi sever. Eşinin her istediğini yerine getirir. Eşini hep sevgi ve muhabbetle düşün ür. Ondan bir dakika bile gafil kalmaz. Ayİıı şeyi erkek de karısı için yaparsa kadın da kocasını sonsuz bir sevgi ile sever. Kocası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz.

• • ".1

"'

~

,,-.

""

,,

"'

"'

J

.

~i·P ~ 0~1 :SJ ~l..lı

-

Yi bariü fela

.,. şey'e

;

})

'. :..::'

oY.,..

"'

...

,

,

.

J

"

~ ~ l.>J~ ,

"

4

küfüvühu bi zatihi ve-la imkine li

vasfih* Her kim dilşmanlarının dilini bağlamak veya hal kın aleyhinde dedi-kodusunu önlemek arzu ederse, cuma günü Zühre saatinde bu ism-i şerifi küçük bir kurşun levha üzerine demir bir kalemle hak edip Uzerine de bin kere okuduktan sonra bir balığ ı n ağzından kamına doğru sokup balığın ağzında bir iple 977


bağladıktan sonra sahibi meçhul bir meZara gömerse bir daha

hiçbir kimse bu zat hakkında dudaklarını bile oynatamaz. J

,.

'-o:.a"' -' J _,_.., _:.:~ıı ... Y...

-:.•:: ~~

.,

'1

"-"

,.

;

J <"\S~ ~...ili~~~~ ~

Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukôlü li vasfi azameti h* . Elinden çıkan bir malın tekrar eline ginnesi veyahut mansıbından azil edilen bir memurun yeniden ·vazifesine dönmesi için bu ism-i şerifi gece yarısından sonra (313) kere okuması ve buna bir hafta devam etmesi arzusunun meydana gelmesini temin ' eder. Bir zalimin zulmünden kurtulmak ve müstahak olduğu cezaya çarptınnak için bu ism-i şerifi yedi gün biner defa okuyarak o zalime havale etmek, hakkında okunan kimseyi pararn · parça eder. Borcu çok olan ve ödemeyecek bir halde olan bir kimse bu ism-i şerifi vird edinir ve her gün gücü yettiği nispette okursa kısa zamanda Cenabı. Hakk ona borcunu ödetecek ve kendisini nastan müstağni kılacak rahmet ve servet kapıların ı açar. .,

"'

*o .r.? o. ,.. ..,.

ı:..r: •.

..,.

,

Jl!.... . 'Yu. d

~

.,

, "'

,,_

,.

-;~ll # \S \S .r-'"' [.S) . ~ ,.

Ya barien nüfUsibi la misilin hala min ğayrih* Bu ism-i şerif Kamer'in burcu nariyeden bitisinde olduğu zaman altın veY.a gümüş bir levha Uzerine hayırlı bir saatte hak edilerek bir mecnunun üzerine takı hrsa kısa zamanda deli, delilikten halas olur. Bu levhlı üzerinde olan kimse gözden, hasetten sihirden ve diğer bir çok kötülüklerden emin ve mahfuz kalır. Rızkı eline kolaylıkla girer. İşlerinde daima başarılı olur. J

.,

·~~~i ...

lll

~

,

.,_

,.

J5' ~ ~t.bJI ~j \.i ... ,

978


Ya zekiyyet tahiri min külli afetin bi kudsih* Bu ism-i şerifi zikretmeyi vird edinen kimseyi Cenabı Hakk bol rızık ile merzuk kılar. Okuyan kimse hiçbir zorlukla ve güçlükle karşılaşmaz. Cin ve şeyatinin şer ve zararlarından emin olur. Ay yenisinde ve ZOhre saatinde bir ceylan derisi üzerine misk ve safranla yazıp üzerinde taşıyan kimseyi her gören sever. Ona yardım eder. Muvaffakiyetini destekler. .,.,

,

.,

o

,

•. ~ ---ı:. W -' ıı ..~'IS' G'.-.- ) G'~ - ~ .- C7 .r-

*.ıfa•

Yi kafiyel môsiı lima haleka min atiyi ve fadlih* Bu ism-i şerifi vird edinen kimsenin rızkı bol olur. Hiçbir zorlukla ve güçlükle karşılaşmaz. Cin ve şeyatİnin şer ve zararlarından emin olur. Ay yenisinde ve Zühre saatinde bir ceylan derisi üzerine misk ve zağferanla yazıp üzerinde taşıyan kimseyi her gören sever ve ona yardım eder. Muvaffakiyetini destekler. .

,

o

"'"'

·~w ~~ ~ı ~:;.,·-..- - r-) J.. Yi

nekıyyen

,.

·_ \ .)_)>-" · --. ' r-

til

,

ı<' •.

tl.

ı 7;;;

G"

rf ~ --- 11 .min külli cevrin lem yerdahô ve lem

yühatıthu

fialüh* Cenabı Hakk bu ism-i şerifi zikreden kimsenin maddi ve · manevi derecesini yükseltir. işlerine inkişaf verir. Sıkıntı ve belalardan kurtarır. Fakir okursa zengin, mahkum okursa hapisten halas olur. Garip okursa yurduna döner. •,.

*~1

ll-

.-

SI,

,..

o

o.-

1.~ ~J ~J ~

ı<' o

,.

r..r ,-

.-

t/i

; ., .-

,,

!1 . ı~--

ı .-

·;."J l..S;U ~ u~~

Yi hani)Jinü entellezi vesiat külle

şey'in

rahmeten ve

ılma*

Bu ism-i-şerifi okumayı adet edinen kimseyi her gören sever. Her dediğini y~par. İşleri açılır. Muvaffakiyetten muvaffakiyete koşar. [tm i artar. Tatlı bir şey üzerine (71) kere okuyarak bir kimseye yedirilirse celbi muhabbeti temin edilir. 979


.,

.,':""

.,

,

•A~,.

..... ı~.,,

ı<

~ ~~ ı.r

• ,,,..,

..~~ •...\J- u·ı~.... .> )11 J~.

: ,ı~ ı "

\,.1~ ~

... zül absini kad amme küllül

... menninü

Yi haliikı menneh* Bu ism-i şerifi okumayı vird edinen kimseyi Cenabı Hakk, bütün halk Uzerine üstiln ve· aziz kılar. Rızkını genişletir. BUtUn işlerinde daima başarılı olur. Borçlu okursa kısa zamanda borcundan halas olur. Re'yi daima isabetli olur. JJ~J

. ......

.

....

$/'

·~~~c.JJ ~:~)~b.:. i _,o;~ ...~ı&ı J~.:ı Yi deyyiael

ıbidi

küllUn yekQmQ

hidıan

4

li rebbetihi ve

rağbetib*

Bu ism-i şerifi pazar günü güneş doğarken temiz bir kağıda yazıp herhangi bir malıale konutursa orası Cenabı Hakk.' ın izni ile her türlü bela ve arattan emin olur. Bu yazı herhangi bir malın üzerine konutursa o malı hırsızlar çalamaz. Zalim ve cebbar bir kimsenin yanına gidilirken okunursa Hazreti Allah' ın okuyana verdiği mehabetle zalimi yıldırır. Bir fenalık yapmasına meydan kalmaz. , ,.,.

., 1 J ,

• ,

.....

• ~)~ ...~' ı<' . ~ \ ~~"·"· ~ ıı ~if~ . •.... "-ıı;:. ı.;- i,.)"') <J'J ) y-"" . .... ., .

YI bilika men rıs semiviti vel erdı ve küllün ileybi meizeh* Bu ism-i şerifi temiz bir kağıda talibin burcu mankalibeden birisinde olduğu zaman yazıp üzerine bin kere okunur ve üzerinde taşınırsa çalınmış veya kaybolmuş mal bulunur ve tekrar ele girer. Gurbette kalmış bir kimse, bu şekilde yazılmış ve okunmuş bir kağıdı üzerinde taşırsa çok kısa zamanda vatanına döner. Esir okursa azad olur. .Mahkum okursa hapisten halas olur. J,

.,.

.,

o.:ı

J "-' -~) y ).;J-) ~~ ı.r · ~ J ~ )- .... .,

• . ~ , :.~

""

, ~..

,;

.,.

.,

J

ı< ~

Yi rahayme külli sarihm ve mekrubin ve meizeh* 980

"'

G"

ğıyisehu

ve


Zühre saatinde porselen bir tab~a .yazıp su ile sildikten sonra üzerine sonra Uzerine bin kere bu ism-i şeriftokuyup nefes ettikten sonra mümkün olursa matlubWla içirir yahut içiremedi~i takdirde akar bir suya: ••Bu su gibi matlubumun sevgisi ve kalbi bana aksın" diye dökerse matlubu talibine karşı sınırsız bir se:vgi ve muhabbetle bağlanır. Her iste~ne ram ve mOnkad olur. Bir dakika bile yanından aynlmaz. Bu ism-i şerifı vird edinen kimse kısa bir zamanda her türlü dert ve sıkıntılardan kurtulur. Dert ve belalardan emin olur. ""

·~

,

,.,

·~ J:, ~J ""' ~J ,~~ , .,. .,.

J

. .....

cl'}.~ } t')ı

.,, .

~o-<2~ ~.-li .... \

IS-

Ya tammü fela tesıfill elsOnO kOabe celilihi ve mülkibi ve ızzib"r*

Bu ism-i şerifı her gün vakit namazlarından sonra (25) kere okumayı vird edinen kimse her an artan bir izzet ve rifate erişir. Her işinde başantı olur. Herkes tarafındarı sevilir. "" ,

. •"' 41;;. •. .,..,.

ıX

. ·ı ::Wı

\;" "' ı-:. ~ı\ !ı · · ·~ ~ \ .Y ~ .,. LS! Ci r- -~

. t_,~ . IS-

Yi mübdial bediiı lem tebl• fi inşiibi avnen min balkıb* Bu ism-i şerifi her gün (100) kere okumayı vird edinen kimseye Cenabı Hakk esran bilkatın bir' takım sırlarını keşif buyurur. Her tuttu~u işin püf noktası kendisine mankeşif olur. Kısa zamanda kalbinden ve dilinden hikmet pınarlan akınaya başlar. Bir mühendis veya mimar okumayı adet edinirse benzersiz barikulade eserler meydana çıkarır. }'J , , • 4 } ) ""' "" } · · ... .• .,. 1. • • ... ... • . '!. 1 .,. ...

~~ ~

'lJ

~fı4:-- ıX ~ ~ ~ J\J .,.y

Y-·J

,~

4

Ya allamel ğuy6bi fe la yefUtü şey'ün min hıfzıhi ve li yeudüh* _ Bu ism-i şerifı her gün ( 1000) kere okuyan kimseye ender insanların eline geçebilen çok kıymetli ve nadide eşyalar ve mülkler geçer. Herkesin bilmediği gayb ilimleri kendisine münkeşif olur. Her türlü hastalıktan mahfuz olur. Zihni ve fikri 981


çok açılır. Cenabı Hakk tarafından mOstesna bir basiret ve görgüye mazhar olur. •

• .ı -ı4~ ~. •

~

· ~,.

·...- ~ ,___., u., ""'""..

"' . .

J

.,.

.,.

.... •

,, , ~ -- ...ı: .ı..ı.:>uu ~ ..

~

.,.

. ı'!'''l ı·:> ı" .~ ~u :ı . • -,l' ->- u .. ,

Yi halimen zel initffe la yüidilübu şey'ün min balklb* Bu ism-i şerifi vird edinen kimse halk arasında sevilen ve aranan bir kimse olur. Cin ve insanların şer ve zararlarından emin olur. Cuma günü Zühre saatinde bir elma üzerine (7 1) kere okuyup mahbubuna yediren veya koklatan bir kimse matlubunu teshir eder. Her arzu ve emrine münkad · kılar. Mahbubu kendisinden bir dakika bile ayrılmak istemez.

*.. -... . . . ·.r:u }-· . ., , ,.'1 o . ~ ~~ JJ. ,

.........,. o

\.>...:. ~ , •

.

,

_, •

....., ,

~'

"'

...

_,

J

o ...

\.;..; ~.,

c.... , ı

}

-~

~A

-

lı'

-

.

Yi müıyde mi efnabn izi berazel haliiku li da'vetibi min mehifetib* Bu ism-i şerifi her gUn (300) kere okumayı vird edinen kimse dehrin her türlü inkılabatından vareste kalır. İşlerinde ve ahlakında istikamet ve başarı sağlar. ·

Yi hamidel fiili zel cemni vel menni ali cemiy'ı halkıhi bi lutfih* Bu ism-i şerifı her gün yUz defa okumayı adet edinen kimseye Cenabı Hakk esbab-ı rızık ve saadet kapılarını açar. Bütün' kalplerin sevgilisi olur. İşleri her yerde kolayLıkla yürür. J

·~.bı;,;" ~

;

,

_

.,,."

... . ~ . Jü o/ ·- ı Ls:--' """'

Yi azizel yüaditüh*

münial

o

;

o

:.:: ıı ~. ·" ı; c-.- .·~ ı..>'ı ~ ~Wl . ~ c:j!. .r ~ , , ğalibe

ala

982

cemiı

emrihi fe li

şey'e


Bu ism-i şerif Zilhre şerefinde olduğu vakit veya en az Zühre 'riin . mesut bir saatinde gümüş bir yüzük kaşınsı hak edilir ve her gUn ,013) kere okumaya devam olunursa .sahibinin bütün zor işleri çok kolaylıkla husul bulur. Fikren · ve ruhen huzura kavuşur. Şeref ve itibarı artar. Nastan müstağni olacak bir varlığa erişir. ·· Her bir cebbar ve zalim kendisine münkad olur ve kendisine kötülük. yapamaz. Bu yüzük ile · bir balmumu levhası Uzerine yüzüğü biraz ısıtıp (7) kere bastıktan ·sonra bir sürahiye koyup üzerine su daldurduktan sonra herhangi bir hastaya veya mecnuna yedi gün içirilirse hasta şifayab ·olur. Cenabı Hakk'ın izniyle ,iyiliğe kavuşur. . .,.

,,.,.

$J.,.,.

.

*~\.i;:j\ ; Jl)a.;' . .. ~ tS,...UI ; - J1 ·..,. J.J~I ..,

......

:. L"'l\ ~ ...

Ya .

,..

1~ ~ ' Li G'•

kiihiru entellezi zel b~tşiş şedidi ta . yütikuntikamühu* • Bu Arabi ayın son c.umartesi günü güneş doğarken kurşun bir levha üzerine-bu ism-i şerifte beraber sana zulüm ve teaddide bulanan kimsenin ismini demir bir kal~mle hak edip yedi gece sabaha karşı biner kere kurşun levha üzerindeki zatimin ismine bakarak okuyan kimse, o zalimi müstehak olduğu ceza v belaya biizniilah çarptırır. Hatır ve hayale gelmeyen hastalıklar, dertler, kahırlar, o zal1mi her tarafından sarar. Pek kısa zamanda hak ile yeksan olur. ... o

*~ULI ı 1 ı !-

,.,. ""'

,_ J •

~

Jl.Ç} "'

~

J5' -· . J' :::' ll ...

......

-"" jıı;,.,:)...

,J

J

til

_,..

...

;

(j ..T J

,.. - - -

"'

\,....o./ . .. f

...

- ,U. .

~

..

Yi karibel mütealii fevka külli şey'in ulüvvertiiaıh* Bu ism-i şerifı her gün (300) kere okumayı vird edinen kimsenin halk arasında mertebesi yücelir. Herkesin sevgilisi olur. İnsanlar arasında zikr-i cemi! ile anılır. Hiçbir kimse tarafından dilek ve arzuları. red edilmez. '

* .ı,il la-.. '1 ' •

/0

,

...

.,

:J

.J.. I .,

""

... ~ • - J ·c . . J· ~ ...... ~ ~ -. ~ .. , .

.,..

""

....

;

983

tl

y · J.M.' w. .

~}

$

""

,.,.

..


Ya müzille külli cebbirin anidin bi kahri azizi sültinih* Bu ism-i şerifi vird edinen kimseye Cenabı Hakk. bilyük bir ınehabbet verir. Ve halkın kalbine sevgi ve muhabbetini ilka eder. Her şey ona boyun eğer.

~\

J~

~..Ikil

~

"""

J

, ,

/

fll

,

,

JS" .)} ti

lt (.$~\ ; - Jı ~~~) ~

Yi nfira külli şey'in ve hedahü entellezi felekaz zulümiti bi niirih* . Bu ism-i şerifi her gün (100) kere okuyan kimsenin Cenabı Hakk basiret gözUnU açar. Göğsilnü imanın esrar ve hakayıkına küşade eder. Cenabı Hakk'ın azarnet ve kibriyasını bütün . mevcudatta nasıl sırrı sarı o~arak tecelll ettiğini aynen müşahede eder. Pek çok hakayık-ı ilmiyyenin esrar ve gavamızına erişir. ,..

*~\.Aj

J.J

·\ ...1 ~. # ":. ....) y- ~

... ~

0

til}

...

""'

'!""' J y y 0

\("'

....

r-...1\S. \S-

ı.::J1 ~

Ya alimeş şamihı fevka külli şey'in ulüvvürtiiaıh* Bir perşembe günü bu ism-i şerifi (1700) kere okuyup herhangi bir kimseden bir isteğinin olmasını dileyen mutlak matlubuna nail olur. Arzusu red edilmez. Bu ismi şerifi vird edinen kimse meratib-i a'lanın en yüksek derecelerine yükselir. Herkesin sevgilisi, her işinde başarılı büyük ve nüfuzlu kimseler yanında muhabbetli görünür. Çok bol bir rızka nail olur. J

~~

,.

b~ ~ .... .

,.,

J\j

,o~~J

~ .r--

1f:

~

.J

J}

JS' ~ ~LbJI v Jjj ti ,.

_Ya kuddu-süt tahiru min külli suin fe la şey'e yüadilühu . min

halkıh*

984


Bu ism-i şerifı vird edinen kimseyi Cenabı Hakk bir çok esrarı acibeye vakıf kılar. Kalbindeki şehevatı nefsaniyyeyi yok eder. Kalbini pak kılar. · ,

J

..,

,

·

.,

*.ıJ '>G ~. ~ ~: ~ ~ , ,.) ~. ı~ .; J \Siull .. .r:' f..S., . t,;.. ~

Ya milbdiel beraya ve müıyde hla ba'de fenaihi bi kudratih* Herhangi bir hasta bu ism-i şerifı her gün en az ( 100) kere okuyup bir bardak suya ve· kendi üzerine nefes ederse, az zamanda hastalıklardan şifayab olur. Bu ism-i şerifi vird edinen kimse elini herhangi bir hasta veya ağrıyan bir yere koyup bu • ism-i şerifı (41) kere okur ve nefes ederse o hasta biizniilah sıhhat ve şifaya kavuşur. ,,

oJ

"..

"ıJ· •

..ı

~~

....

• 1)

J

,

· ~,.~ı<" .ı. .~. ts::-=--.... ~ u r..s-!ll

~

.,

o

"

"'.c~~,,ı 1 ı _ ~:.... ': ~ ~ ~

.. "'"', ,

~

o~)

J

c...'J

Ya celilel inütekebbiri ali külli şey'in vet adlü emruhô ves sıdku. va'düh* Bu ism-i şerifı her zaman zikretmeyi vird edinen kimse menasıbı aliyyeye nail olur. Herkes tarafından sevilir. Cenabı Hakk tarafından : hiçbir isteği red olunmaz. Bütün işleri çok kolaylıkla olur. · Sürüncemede bir davas ı olan kimse veya hakkını vermekte zorluk ç ı karan bir hakimin engellemesini önlemek maksadı ile yedi gece binerkere okuyan kimse biizniilah murad ve matlubuna nail olur. . ,-

'J.

J.

O,;OJJ

,_,. _J

*o ..b.:. .ıJG :S t<'"' u ~ ı ;.L' Jl; ~ , o "' t,; . . J , ~ u i J c::' ~...

Yi mahmUdü

$}

.

fe la yeblüğul evhimü kütle künhi senaihi

ve mecdih*

985


Bu ism-i şerifı vird edinen kimseyi Cenabı Hakk lütuf ve keremi ile bir çok hasaili mahmude ve kemalatı fadıla ile tezyin eder. Herkese sevdirir. Herkes tarafından zikr-i cemil ile anılır. Aleyhinde kimse dedikodu yapmaz ve yapamaz. J

$l

;.,s:

.

....

....

.t/1

o

....

.,

J.--S ~ ~~\ ::Jı j:WI \.)

:ô;.

Ya

ke'r imel afvi zel adli entellezi melee külle

şey'in

adleh* .. Bu ism-i şerifi vird edinen kimseyi Cenabı Hakk affına mazhar kılar. Her hususta icrayı adaleti kendisine ilham eder. Ve yine Cenabı Hakk'ın bütün malılukatma bila tefrika din-ü mezhep devamlı surette in'am-ı ihsanda bulunduğunu nıüşahede ettirir. ,

,;

O"

')L_j ~t_; "<ıı ,

-.r:-:v J ....

f/1

O,;

O.;

....

o

ıl

""'

·-'1J __,::-· UJI ~GH .) ~· ~ _ t:.~ \S "k.:JI ) ..r::-' ... , ....

Ya

azaymü zes seniii iahıri velızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü" ızzüh* Bu ism-i Şerifı zikre muvazebet eden kimseyi Cenabı Hakk insanlara ve bütün mahlukatına sevdirir. Kendisine muhabbet verir. En cebbar ve e~ nüfuzlu kimseler dahi kendisine fena muamele edemez. Bir kimse gayri ihıiyari işlediği ve nadim olduğu bir suçun ukubetinden kurtulmak için bu ism-i şerifı yedi gece (165) kere okumaya müdavemet etse Cenabı Hakk o kulunu o suçun fena akıbetinden korur. ,

_

·~· • ~--~ ..J'- ~

~,

....

,

u.... 1<' 0 J ~

o

o

....

·ı:Wı ~\ ~ - t_;. -"" . -~ ,

ı.S....

Ya karibül mücibül müdani dune külli şey'iın kurbeh * 986


zikri adet edinen kimseyi Cenabı Hakk sıkıntılanndan kurtarır. Dualannı kabul eder. Mahpus okursa halas olur. Borçlu okursa borcunu ödeyecek imkana kavuşur. Kaçrp.ış bir kimseyi geri döndUrrnek için yedi gece biner kere okunursa matlup kimse geri döner. Bu ism-i

.,...

...

şerifı

""'

J

..... •

" ~8 J .-J\'T ı<'. ~ , 1~ 1 .... .... ~c....r-' ... , ;

-..

~J

*

C..>

,

ı

}

~ ~

u----' ..

,

} ·

wtl

,_

j6 ~f Yü 14-J-~ı .. ~....

,

,

;

4.ı.... ~

" ~ J ., ...r ....

•l.$:1_;- ~ 0:;- J_.b:.~~ öj ~:. .,

,

ı~ ~

u ..

i

..

"

~ ~.,.

·a L' ı.$;- --- -J ,.

:ı~;- c.>~~~

" " Ya acibes sa nh fe li tentıkul elsünü bi külli alaibi ve seniibi ve yi ğıyasi ınde külli kürbetin ve mücibi ınde külli da 'vetin ve meazi ın de külli Şiddetin ve r~cii bıy~e tenkatı u bıyleti*

Bu ism-i şeri fi her gün ( 40) kere okuyan kimseye acayibat ve esrar-ı mahlukat inkişaf eder. Kalbinden ve dilinden hikmet pınarlan akar. Her darlığından kurtulur. En ümitsiz zamanlarında imdadı ilahiyeye nail olur. Herkesten müstağni olur. Zaruret ve sıkıntıya katiyyen düşmez. Her zaman ve her hususta muaveneti ilahiyyeyi mazhar olur. Bu esma.:i erbaini herhangi bir muradının husulü için yedi gün kırkar kere okumak matlub ve muradının olmasına yardım eder. ıtiENDEL

Sarıdan --yapılmış bir tas al. İçerisine su doldur. Ve Uzerine kırmızı

bir örtü ört. Eline de b\r elma dalı al. Aşağıda yazılı daveti (2 1) lere oku. Her defasında elindeki elma dalı ile bir kere yere vur. Ayrıca elinle de bir kere tasa vur. Yirmi bir kere tam amlanınca tasın üzerindeki kırmızı örtüyü kald ır. Hadim ge lmiş olur. Dilediğini sor. Cevabını ahrsın . 987


r

. ...

J""'

~ 1)1 ~· , t f " ı\.?Ll .... '1 ı.____.?-

-

-

"

.

""'"*

1 ..... u. J }1........... 4

,

Şeyşeruhm şeyşerfihin barfihın

,

-.

""

,.

. .. . ....:ıoLJ J

....

..1 .

.. ....

. . *r ~ı.:Jı r ~ı

.;~~-

""'

,..

~

""

,

-.""'

....

biruhan tiruhm tiruhm maruhın miruhın yaruban ecibu eyyUhel ervihul ulviyyetü ven niriyyetü vel miiyyetül heviiyyetü vet türibiyyetü ves sehibiyyetü vel tamimiyyetüs süfliyyetü ecibô minel keniisi vel baribati ve ğarneritil erdal müokahati vel banidaykı vel mekabiri bi hakkı latihatil arşil meliki taykelin ve bi hakka 'st;yyidin meytatarunel hakimU aleyküm elvaban elvihan elvahan el'acel el'acel el'acel essiah essiah essaah* Okuma zamanından evvelce hazırlamış olduğun terkibi, aşağıda yazı lı baburlardan yapılmış karışımı devamlı surette yakmak lazımdır. Kafur, aslibent, miai saile, ud ağaca. Bu ecza ve bahurlardan müsi}.vi miktarda alıp hepsinin ağırlığı kadar gayet ince dövülmüş ağaç kömürü tozu ile karıştırıp zamk- ı arabi eriği yle karıştınp hamur haline getirdikten sonra leblebi kadar haplar yaparak kurutulur. Ve davet zamanı nda tütsü yapılır.

988


CiN TAiFESi iLE iRTİBAT KUIUIAK Yedi gün riyazetle oruç tutulur. Yedinci gün hıtam ın da halvete girilir. Oruçveriyazet devam ettiği halde her gün geceleri biner kere aşağıda yazıl ı esmalar okunur. On dördüncü gün bir hadim gelir ve şartlarda anlaşma yapılarak devamlı bağlantı kurulur. Okunacak Esmalar:

\ ,~

/

},

- ~<"'

,.,

.)J,_-·_,. ,21 .).fw

d

,

,

tJ

0

,.

JIO IO' y .. - 6. 6!

"'

~ ~ ·A~

~

*

• u .r .. -:. J

.....

_ L.ı'"·ı

11

... •

.,,, !;--o.:J-2 8! -

...

J

*.

J . ,

u ~.. - ~

Biheltayf* Eşmatuo* Behleş* Behlehleyuş* Kenüd* Henüd* Ya Meymun* Okuma zamanında ard ıç sakı zı veya trementi buhur edilir.

SER"\'ET. JrnDRET., NÜFUZ., ZENGiNLiK. JIAL VE MÜLK SAHiBi OLı.liAii iÇiN

989


.

,'-'\ •

"

....

}

,~:.:•'

·-iu ~ı...,...; u.... ... .,.J- .,.•

Bismillahirrahminirrahıym*

Kulillabümme maliket mülki tü'til m ülke men teşiU ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşiü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr* İnneke ala külli şey'in kadir* Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nebira fil leyli ve tubricül hayye minel meyyiti ve tub'ricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi ğayri h ısa b* Mal ve mülk sahibi olmak, maddi ve manevi iktidara erişmek, izzet ve şeretin artması , servet ve saadetinin ço~almasını isteyen kimse her gün en a.zından (4) kere yukarıda yazılı ayet-i kerimelen okur ve vird edinerek devam ederse, çok kısa zamanda halinde ve malında muazzam değişiklikler zuhur eder. Her günü bir gün evvelkinden daha iyi olur ve daha rahat ve saadetli geçer. Herkes tarafından sevilir. Kendisine zulüm eden kimseleri yalnız düşünmekle bile yerlerinden oynatır. Bu ayet-i kerimeleri her gün (92) defa okuduktan sonra (9) kere de Esmaü ' l~Hüsn~'yı tilavet eden kimseye Cenabı Hakk rızık kapılarını açar. Alış verişi artar. Sıhhatini muhafaza eder. Başlanılan her iş muvaffakiyetle biter. Aşağıdaki vetkin üzerinde taşıyan ve her namazdan sonra (66) kere yahut yatsı namazlarından sonra (330) kere: J

~ J

o....

.... , ,.. ~

.... o .... J

*ı.f). ~\ ~ } •\jj\ ~r ';;ll .,.

el-Kidiru Kuddusü*

· el-Kayyumü

y

o... ,

-"';;ll ~ li!l \~ J

el-Kaviyyü

Esrnalarını okumayı

... o.....

;

el-Kaimü

el-

adet edinen kimse suda boğulmaktan ve ateşte yanmaktan emin olur. Okunan ayet-i kerimenin de tesiri · çok daha çabuk ve çok daha belirli olarak zuhur edip meydana gelir. Okumaya devam edenler her türlü görünür görünmez kaza 990


ve belalardan mahfuz olurlar. Bu ayet-i kerime ve esmalar mü' minlerin başlarına konulmuş altından bir taç ve Allah (c.c.) tarafından verilmiş bir hazinedir.

AYET'EL-&i:rRSİ'NİN HAVASSB"DAN BİRHAVAS Gece yats.ı namazından sonra rızaen lilliih iki rekat namaz kıl. Birinci rekat on bir, ikinci rekatte Fatiha'dan sonra (21) kere Ayet'ei-Kürsi oku. Selam verdikten sonra bir Fatiha, ( 1O) istiğfar ve ( 1O) salavt-ı şerife okuduktan sonra (396) defa daha Ayet'elKürsi oku ve her defanın nihayetinde: "Allahümme sehhır li abdekesseyyide kendiyas" de. Bundan sonra (66) defa da: 991


J

:...._ _•....ı ·S" Jı 2JS~ ~~ _..

...

;~

;,

"',

o"'

,

~~ wı ~ •,~ ~;. li~~ ;

""'

;

*'·. '\.Wl ~ '. ~ Ya Kerim* Ya Halim* Yi Aliyyü ya Azıym* Bi rahmetike estağıysü eğisni ya Müğıysü* U ilahe illa ente sübhaneke in ni küntü minez zilimin* • duasını oku. Bu hareket ve ameliyyenden biçbir kimsenin haberi olmasın. Otuz üçüncü geceden sonra birtakım zuhurat belirmeye başlar. Kırkıncı gecey,e kadar devam eder. Kırkıncı gecede bir had im gelir ve seni nastan müstağni .kılacak bir emanet verip gider. Kıymetini bilir ve haramdan sakın ı rsan örnrün boyunca ıni.ireffeh yaşarsın.

99:!


HER TÜftL(r DERT VE BELADAN

içiN

... Leyse lehl inin dunillihi kişifeh* Ayet-i kerimesini ve vefkini üzerinde taşıdığı halde her gUn ( 1153) kere okuyan kimse pek kısa bir zamanda girittar olduğu dert ve belalardan, borç zilletinden, hakkını vermeyenierin her çeşit zulüm ve şerlerinden, gam ve hüzünden, hapisten, bekarlıktan, işsizlikten, hasılı ketarn dert ve bela olarak ne var ve ne biliyorsan hepsinden halas olur matlup ve muradına da nail olursun. . Bu ayet-i kerimenin hatrni (70.000) yahut ( 125.0 00)'dir. Bu hatmi yapanlar p~.!cçok tecellilere mazhar olurlar. Hatmi ikmal ettikten · sonra da her gün en az (313) defa okumayı ihmal etmemelidir. Okumasının şartı kendin, elbiselerin, mekanın temiz olacak. Rızaen lillah iki rekat namaz kıldıktan sonra bir Fatiha, üç ,

993


V

İhlas , Muavvizeteyn, on istiğfar, bir de Yasin-i Şerifokuduktan

sonra ayet-i kerimeye başlanır ve bittikten sonra Ravza-i Mutahhare'ye takdim edilir. Bu ayet-i kerimenin bilhassa felçli kimseler üzerinde çok faydalı tesiri görülür ve hasta kısa zamanda şifaya kavuşur. Mefluçlara okunacağı zaman bu niyetle gusül edilmelidir. Hastaya ve bir miktar suya da nefes edilir. Sudan hastanın vücuduna sürülür ve aynı zamanda içilir. ·

TELEPATiK B:iR YOL İLE uzAKTAN ..,.H...,ERIIANGİ B:iR HiMSEri TEDHİS ETMEK

Üç gün oruç tut. Yatsı namazından sonra tenha bir mahalde ve tahareti kamil e ( 100) istiğfar, ( 100) salavatı şerife, (7) tekbir oku .. Bundan sonra dört rekat ı:ıta· en Iiilah namaz kıl. Birinci rekatta on İhlas, ikincide yirmi, üçüncüde otuz, dördüncüdekırk İhlas-ı _ Şerif oku. Selam verdikten sonra iki diz üzerine otur. Az 994


da olsa devamlı gUnlük ve aslibent bahur et. Ve üzerinde tesir etmek istedi~iiı kimseyi düşünerek ve karşma alarak vefk üzerinde oldu~u halde (333) kere Hüriıeze · Suresini okur. Hümeze Suresl budur:

-.. .... , ,. · ..ÜI *ö"·"· 1 ö'·" ,. · t<:"l 1~ • :ıı ll . ' • ~ 11 4»1 • c..s... .r~ ~ r..r-J ~ / ı:r> .J' ,. . "' t' "' ,. • ,., , }

\

r

f , •• i"' ,. . . . ., • ,, , .. .JU . . t""' • O....u>.... ...ı~ U ' . ,.~ o~.,U:. J lV t:'" >. *, , ,.f ,. , . •• ,. • - ,, "' 1 J\ · -.... J\ . .. "'

,... -

"'

r~~~

c.)

.

..ı

~

,

ı•.

J

ıı...

tl ,

...

~

,,, ..._ ...... '1>

• •

.· o

oJ

J

~

'

J

.

,

1 ~ . . ... ,. }

• _,- . All J'"' ,.

,

ı ,.

,

~ı ,

ı,

~.n~- v .!J J~ ~)

, ,. 4J . f\ ,.• ..c. · ~. . " .... ,. } ~ · • " o.ı ..o ~ . '-!)... J .. • ,.

,.

·~· ..... o..U.• \

,

,

1 }

~ • Ja~

-

ıs!

,. ~' ~t -.. ~ •' ,

,

. .... :ıı , ,. o~ .. ı ....

,

Veylila li kOIIi bilmezetin lilmez,h* Ellez'i cemea milen ve addedeb* YahsebO eane mllebO abledeb* · Kelli le yilnbezenne fil butameb* Ve mi edrike mel butameb* Nirullihil mOkadeh* Elieti tattaliu alet efideh* Innebi aleyblm mO'sadeh* F'i amedin mümeddedelt* Üçte (S) otuz da (6) ve her yQzde onar kere aş~ıdaki tevkili (41) kere oku. Okuma esnasında görOnmck veya göstermek istedilin şeyleri, üzerinde tesir etmek istedi~ kimseye icra edercesine dOşünmek ve gücOn yettiAi nisbette fikri sabit halinde · · bulunmaya çalışmak lazımdır. ·Okunacak Dua: Tevekkelü yA bud.d ime hizihis s6ratiş şerifeti bi hakkı mi fibi mine$si'rrl :vel esrl'r i ven nO ri vel enviri izhebO ili fillioiboi fUIAnete fi sıfiti ve.bilyeti bi şebebin min semmin ve· baribin min liirin vadribuhn bi mekimiin min hadidin \lenzurô aleyhi bil katli vel azibi hatta izi asbeba ve ye'ti ileyye hadten zemen liyakdaye biceti ve madiibi icilen ve mi kilani muazzibine hatta aeb'ase rasOlen elvlhan elvibao Bismlllibirrabminirrahıym*

995


elvihan

el'acel

el'acel el'acel

essıiah

essıiah

essaah

barakellabil tiküm ve aleyküm* Üç veya yedi gece devam edilir. TILSL.~I

NASIL YAPILIR'l

Tılsımiarın

pek çok çeşitleri vardır._ Bunlardan bazıları bir _ definenin muhafazası için bir cinin muhafız olarak oraya hapis edilmesi veya herhangi bir hayvanın bir yerden uzaklaştınlması veya bir mahalle toplanması için, yahut celbi mehabbet veya kahır için, azil için veya bir sımn ebiine verilmesi ve ·buna benzer birçok hususlar için ayn ayrı yapılırlar. , Yapilacak tılsım, yıldızların abkamını bilmeye ve herhangi bir yıldızın tesdisinde, terbiinde,_ teslisinde, iktiranında, ihtirakında, ricatinde veya herhangi bir durumuna göre delalet ettigi ve tesir edecegi hale göre yapılırlar. Bundan başka Arap harflerinin ti Adem Aleyhisselam zamanından bu güne kadar geçmiş zamanlarda muhtelif milletlerio Iisanına göre konulmuş (92) Çeşit eşkali vardır. Ben bunlardan bir tanesini bu kitabımda sizlere sunacağım. Bu rumuzlarla birtakım tılsımiarı hal etme}c mümkün olsa daha tılsıoıın yapıldığı o zamanın lisanını bilemediğimiz için hal ettiğimiz tılsımın delalet ettiği manayı anlamamız mUmkün olmuyor. · ·Bundan başka kaidesini bir misal ile verdiğim tılsim şekilleri en kilçUk bir dikkatsizlik ve hata sebebiyle tamamıyla manası değiştiği gibi kıymetini· de, tesirini de kaybeder. Bu sebepıe bu tı ls ımiardan fayda Ye tesir lımmak hedıalde kar..u akıl olmasa gerek. İslamiYet esaserr ilmini kavrayamadığm, hakikatini . bilmediğin şeyin : arkasından · gitmemi~\. men buyurmuştur. Bundan do l ayı tesir ve faydası tılsımiardan kat kat listlin olan vefl<ler insanlığm bilgisine açılmış manevi bir kapıdır. B azı okurt arım vefk yapıyoruz, yapıyoruz hiçbir "faydasını ve tesirini görmüyoruz diye yakı~ıy orlar. Radyoculuk bilmediğim •

996


halde ben çalışan bir radyonun parçalarını yerlerinden söktükten sonra tekrar yerlerine bağlasam eski haline getirip yayınları tekrar sökmeden evvel olduğu gibi aldırabilir miyim? Hatta değil bu parçalan bağlayıp radyoyu çalışır hale getirmek, çalışmakta olan bir radyo sustuğu zaman eğer o radyo hakkında az çok bir bilgim yoksa, kusurun nereden geldiğini bile tayin edemez ve radyoyu çalışır hale getiremem. Her il~in bir aslı esası vardır. Fakat o ilmi ehlinden öğrenmek, püf noktalarını öğrendikten sonra o ilimden istifade etmek milrnkün olur. Hiçbir . ilim armut piş ağzıma düş kabilinden hazırca ele girmiyor. Senelerce hizmet etmek gerekiyor. Bu kitabımda Fatihatü'l-Fıkaranın beşli vetkinin 'sırlarından bir nebze bahis etmiş ve açıklamıştım. İnşaallah bundan sonra çıkarmasını düşündüğüm yine Gizli İlimler serisinden olacak olan beşinci kitabımda vetklere, yapılışlarına raydalarına ve diğer kıymetli dualata yer v~recek ve siz kadir şinas okurlarıma faydalı olmaya çalışacağım. Şimdi tekrar tılsım bahsine dönerek küçük bir numune. il.e bir fikir ve bilgi vermek isterim. Şöyle ki, mehabbet için bir tılsım yapmak gerekirse evvela talibin, sonra esma veya ayetten· neyi seçmişsen, üçüncü olarak. matlubun is~ini, dördüncü hangi gün yapılacaksa o günün ismini, beşinci o günün (hayır) işlerd~ ulvi meleğini (şer işlerde) ardi meleğinin ismini, altıncı olarak saatini yedinci olaraK. matlup ve kasdmı tek tek harflerle bir bğıda yazar. Yaptığımız haftanın kaçıncı günü ise bir yere o kadar çizgi çizeriz. Tılsım yapmak istediğimiz hurufat kaç adet ise satır adedine taksim ederiz. Sonra birinci şekilde olduğu gibi her satıra düşen harfleri yazarız. Bundan sonra da şekil-2'de olduğu gibi harfleri rakama çevirerek yazarız. Rakamların yazılış şekli birden dokuza kadaı:- olan rakamlar satırın üst tarafına, ondan doksana kadar olan rakamların ayakları satıra temas edecek şekilde, yüzden bine kadar olan rakamların yarısı satırın Uzerine ve yarısı da satırın altına geçmek suretiyle yazihr. Aşağıda vermiş o lduğum rumuzatı harf yerine kullanırsak o zaman doğrudan doğruya Uç nolu şekilde olduğu gibi yazabiliriz. Hayır için yapılan işlerde satırla sağdan sola şer işler içinde soldan sağa 99.7


o

doğru çiziljr. . Mesela c~l b.i mehabbet için bir tılsim numunesi yapalım.

Talip: Zeliha. . seçtiği miz esma Vedud. Rahim. Matlub: Y~suf. GUn: ·C uma Saat: Zühre: C~a gününün ulvi meleği: Ayniyail. lsteğimiz: Licelbi1 mehabbet. . · .

·' ı. Sekil o

2. Sekil

..

• o

,) ' 'l s. ı "' c

,)(ı·~ ,

J.J

• t. :t ,." i.ı: .1 •

3. Sekil

.... st~,.•.,. l•.J.J,s •' .,a

o~ ı (ı J' .., .1

"''l't" ,.;"<::'' •w!I~AJ,

.,y•,•Y

","" '.,,, acA\<C.'C.ıt

,it«;' 1~'t' u

,e/n

,-o,

, 'Lif. .,. 6ı .2:, 2:, V 1<:; d u

.,. "''«' .• , 'y ne ı' h' ı

rumuzdan burada yalnız aşağıda çok müstamel ve öğrenm· :si kolay oianım verebildim. Şayet imkan bulursam d iğer rumuzatı bundan sonraki kitabımda sizlere sunmay~ çalışacağım. (92)

çeşit

o< j..!) .s_.,~.;..,~~ e-..~ • l.t .X ~ (, f n u '1 8 f 'f '1 f t. .ı; c,;;..> t, ~ .:;.:. ~ J ~ ..; eu~ +A .V ~ C: .t ~ <: r .A. \1!J' 998


Yukarıdaki şekillerde tılsım hakkında

pek az da olsa bir fikir verebildim sanırım. Görülüyor ki, satırlar yazılırken satırın üstüne konan (Z yani 7) rakamı küçük bir dikkatsizlik neticesi satıra değerse (ayn) olur ve mana da tamamı ile değişmiş olur. Bu sebeple ben şimdiye kadar bu tılsımlarla hiç meşgul olmadım ve başkalarına da tavsiye etmem. Bundan başka kitaplarda gördOğUmUz tılsımlar aletekser Yunanea ve Arapça kitaplardan naklen geldiği için bir çok değişikliklere uğramış asliyet ve safiyetini kaybetmiş olarak bize intikal ettirilmiştir. Esasen o tılsımiarın hangi devre ait olduğunu ve hangi usul 've kaideye göre yapıldığını, ne maksatla kim için yapıldığını, o zamanki lisanı bilip anlayamadığımız için o tılsımdan istifade etmemiz tabiatıyla imkansızdır. Ender olarak isabet ettiğini görseniz bile vukua gelen tesir tilsımdan değil, yaptığınız işe sarf ettiğiniz hizmet ve iradenizin bir sonucu olduğuna inanınız. Zira yukarıda da belirttiği m (92) çeşit e lif be rumuzu olduğu gibi bir o kadar da tılsım yapma usul ve kaidesi vardır. Bu sebeple doğrusunu ve hakikatini bilmediğin bir şeyin arkasından koşarak vakit kaybedeceğine, ancak bildiğin, manasını anlayabildiğin tecrübe edilmiş şeyleri öğrenmek ve yapmak elbette en salim ve en doğru olan yoldur. Bin dört :yüz kUsur seneden beri aslına, yazısına, manasma en küçük bir değişiklik gelmemiş olan ve bundan sonra da asla gelmesi mümkün olmayan Hazreti Kur'an durur~en, asılları ve hakikatleri bozulmuş ve kaybolmuş şeylerin arkasından gitmemek gerekir. Nitekim Cenabı Hakk, Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresi'nin 55. ayet-i kerimesinde: ot ., J ., , ., ., l ., ,._.,

01

Jı--~·.;. ıX o~ <: ~ •. <:·ı ı J Y. ı L. r.:.r->. . ~ • i 1~ } ::'1 ı---u ıX ~. J o

""

!

o

"'

""...

,

"""'~,

• u. JJ}•}•:.....,~ ":ı ~ • -'tfJ -~ ~... ,.

"'

;

y

/0

l,l;JI

l <: . . -:\S ~J

J

Vettebiu ahsene ma ünzile ileyküm min rabbiküm min kabli en ye'tiyekümül azabü. baeteten ve entnm li teş'urun* 999


·· Rabbiniz tarafından size inzal olunan en güzel söze (yani Kur'an' a tabi olun). Farkında olmaksızın birden bire azab gelmeden evvel. Burada ince bir noktaya temas edece~im. Bir kimse ile bilmedi~imiz bir lisanla konuşurken muhakkak bir çok putlar kırar .sena ediyorum derken en çirkin belki en galiz bir söz söylemiş oluruz. Karşımızdaki bizim bilgisizliğimizi belki hUsnU niyetimize bağışl ar ve mazur görür amma biz söylediği miz sözlin ağırlığından kendimizi zor kurtannz. Bundan dolay ı ayet-i kerimede "Farkında olmaksızın size bir azap gelmeden evvel" ikazı nın bilmeyerek anlamayarak okudu~umuz veya yaptı~ımız şeylerle etrafımıza davet edip topladı~ımız ervahı sütliye tarafından bir zarara uğrayacağımıza işaret olabilir. Kitabıma burada son verirken siz sayın okurlarımdan kitabıının en iyi şeki lde değerlendirilmesini ve ona gereken dikkat ve ·itina ile ilgilenmenizi, tekrar tekrar adeta ezberlercesine okumanızı tavsiye ederim. ÇünkU bu kitaplar kaç defa okunursa okunsun her defasında okuyana yeni bir kapı açılır ve yeni bir şeyler verilir. 1ışaallah tekrar buluşmak Uzere.

SONSÖZ Sayın

okurlanm! DördUncU kitabıma burada son verirken Gizli İlimler Hazinesi ismi altında neşrine muvaffak olduğum bu eserlerde yazmış olduğum son derece faydalı bilgilerden istifade etmek isteyenler, şartlara gerektiği gibi riayet etsinler. Takdir edersiniz ki, bir televizyonda, bir teypte, bir radyoda en küçük bir parçanın eksikliği, bir lamba ayağının yanlış bağlanması, bir rezistans veya bir kondensatörün ölçüsünUn noksanlığı nası l kısa bir zamanda veya atide kendisini gösteriyor ve o araçta beklenen faydayı sağlamıyorsa, - okunan dualardan gerektiği gibi okunınazsa umulan fayda hiç olmaz ve noksan . olur. Dilin zikirde, kalbin oynaşta olursa o zikir ve duadan günah ve zarardan başka ne kazanılır? Cenabı Hakk, Kur ' an-ı Kerim'de: 1000


"

St

}..,1

~

"'

.,

o! :J ı ..... ~ ___Jı ; t:.) ·~ı;:. u:ı ~;- 'll ~ ~ 0ı) }

·r~ ~

Ve in min ~ey'in illi andeni hazainüh• Ve mi nünezzilühii illa bi kaderin ma'liim• Hiçbir şey yoktur ki, onun hazineleri yanımızda bulunması n . Biz onu ancak d ilediğimiz kadar ve maslahata göre dilediğimiz kimseye, yere veya yurda muayyen bir ölçüde indiririz. Şartlar yerinde olmadıkça o hazinelerden bir şeyler indirilmesini

beklemek abes olur. Ormanı

bir yere bereketli yağmurların yağmayacağını, yağarsa da fayda vermeyeceğini, seller ve felaketlerle yurdu tahrip ettiği n i, Cenabı Hakk'ın hemen hiç değişmeyen ezeli ve ilahi kanunu ile cezalandırdığını görOp durmuyor muyuz? Kıymetli okurlarımı Muhtelif kaynaklardan ve kUtUphanelerden deriemiş olduğum ve sizlere sunduğum bu eserlerimdeki dualar urnuma faydalı olmak, insanların maneviyatlarını takviye etmek, imanlarını daha da arttırarak huzur ve refaha kavuşturmak, yönlerini Cenabı Hakk 'a döndürmek, H~eti Rasulüllah 'ı bilerek, tanıyarak sevrnelerini temin etmek, meşru ve haklı işlerinde Rabbimiz zülcelal hazrederine nasıl yalvarılacağını tarif etmek niyetiyle hazırlanmıştır. Her dört kitabımda pek çok yerinde okurlarımı din ve şeriatın nehyettiği şeylerden hazer etmelerini ve kendilerine yapı l masını istemedikleri şeyleri başkalanna yapmamalarını belirtmiştim. Jslamiyette temel şartlardan birincisi "Afüv", ikincisi "Seha'', üçüncüsü "Başa gelen hadiselere Sabır ve Rı za", dördüncüsü de "Ailah'a teslimeyettir." Nitekim Cenabı Hakk, Kur ' an-ı Kerim' de:

,,

• o;ı ,,

olmayan

""-

, ,

"'·~

d~ ~\ J\, ·~ ~ ,~ı ~ y~ 1001

:;. ) ;


Ve men yetevekkel aleilahi fe büve basbüh* inneliibe biliğu emrih* "Her kim Allah' a tevekkül ederse Allah ona elverir. Çünkü Allah'ın emri ve gücü her yere ve her şeye erişir" demektir. Tevekk.ülün manası: Maddi ve manevt sebepleri tamamladıktan sonra· Allah'a yapılan teslimiyyet demektir. Şurasında kitabıma son verirken belirtmek isterim. "' , ""

• ıJ.. ;UI ,

. ı_s! o\~1 'Y ,

La ikrahe fid din*

"Dinde cebir ve zorlama yoktur." Nitekim di~er bir ayet-i kerimede:

Ve kulil hakku min rabbikUm fe men Şae fielyü•min ve men şae felyekfur* inni a'tedni liz zalimine nari* Hak olan Kur'an ve hak olan Nebi-i Zişan Hazreti Muhammed Allah tarafından gönderilmişlerdir. İsteyen iman etsin, isteyen i~ar etsin. Biz zatimiere ateş hazırladık diye buyurmuştur.

için yazıyorum ki, bu gün içerisinde yaşad ığımız 20. Asrı medeniyetin bir çok sahalarda sonsuz terakki kayıt ettiği, hatta kalp değiştirecek kadar tıpta ileri adımlar anığı halde hala tedavisinden aciz kaldığı pek çok hastalıklar ve bilhassa ruhi bunaltmları önleyememesinin nedeni btitün güç ve lcuvvetlerin üstünde, daha kudretli, daha hakim ve daha güçlü olan Allah ' ın emir ve nehiylerine karşı lakayt kalmamızın bir neticesi ol~uğundandır. İlahi emirlerin tutulması Cenabı Hakk.' ın kibriyasına bir zerre ilave ederneyeceği gibi, nehiy buyurduklarını da yapmamız Bunu

şunun

1002


da Azamet-i Kibriyay-ı Bari'ye zerre kadar bir nakize veremez. ÇUnkU:

Men am ile salihan fe li nefsibi ve men sie fe aleyhi* İy ilik yapanlar ve iyi amel işleyenierin sevap ve mükafatı kendilerine, kötUlük yapan ve kötQ işler işleyenierin de kötülUklerinin menfı neticeleri kendilerinedir. Nitekim Cenabı Hakk Kur'an-ı Kerim' de:

.. < ::ı

~~ r<~ ~ - · t:tı--ıfGı ,:~ ~ ..

r~~ ~

,

Yi eyyühen nisü innemi

bağyüküm

ali enfüsiküm•

"Ey insanlar! Azgınhklannız ve taşkınlıklarınızın kötü neticeleri kendi aleyhinizedir" demektir. Bundan başka diğer bir ayet-i kerimede de:

, Ve li yeb1ykul mekrus seyyiü illi bi ehlih* ~

~

"Kötü fikirler, kötü niyetler kötll arneller yalnız yapanı sarar, yapana döner" diye bildirilmiştir. Bu sebeple okurlanma aşılamak istediğim yararlı bilgileri kötü yollarda kullanmamalarını zira: • ""

-

J

.....

tl

""

""'

""'-

""

,

*0~\.WI ~W.~~ ~1 ~ ")\; Fe li tahsebennellihe ğafilen amma ya'melUz. zalim un* "Zalimler hiçbir zaman

yaptıkları

kötülüklerden katiyyen ~Ilah' ın gafıl olduğunu sanmasın lar." Ayet-i kerimesini bir kere daha hatırlatmak maksadına binaendir. SözO uzatarak siz kıymetli okurlarımı s ıkmışsam özür diler ve kitabıma burada son verirken saygı değer .. bütün okurları m ın Cena~ı Hakk •ın lütuf ve keremlerinden nasibdar olmalarını, işlerinde başarı kazanmalarını Hazreti RabbOl Mennan'ın sınırsız merhamet ve atıfetlerinden ni yaz ve rica ederim.

--

1003

Profile for SELÇUK

Mustafa İloğlu- Gizli ilimler Hazinesi 04  

Mustafa İloğlu- Gizli ilimler Hazinesi 04 Havas, Büyü, büyücülük, Vefk, Gizli İlimler, Cifr, Ebced, Cin, Melek, İfrit, Esmâ-i hüsna, Dua, Ke...

Mustafa İloğlu- Gizli ilimler Hazinesi 04  

Mustafa İloğlu- Gizli ilimler Hazinesi 04 Havas, Büyü, büyücülük, Vefk, Gizli İlimler, Cifr, Ebced, Cin, Melek, İfrit, Esmâ-i hüsna, Dua, Ke...

Profile for selcuk7
Advertisement