Page 1

FÜTUHÂTI

MEKKYYE ton Arabi

»

._y

ik

h':i L,â, P7

IS t 1

*v •

Jjjf

LlTERA

YAYINCILIK

• ît'

1


FÜTÛHÂT-I MEKICYYE II

Muhyîddn bn Arabi

Çeviri:

Ekrem Demirli

LITERA YAYINCILIK

STANBUL - 2009 nternet sat: www.c-litcrapyin.com


a

ÇNDEKLER

YAYINCININ ÖNSÖZÜ

YRM BRNC SFR Üç Yüz Altinci Bölüm Mele-i A’la’nn

Tartmasnn Musevî Mertebeden

Bilinmesi

13

Üç Yüz Yednc Bölüm Meleklerin

Muhammedi -Musevî Mertebeden Muhammedi Mevkf

nme Menzilinin

Bilinmesi

19

ÜÇ Yüz SEKZNC BÖLÜM Tümel Alemin

Karmasnn Muhammedi Mertebeden Bilinmesi

26

Üç Yüz Dokuzuncu Bölüm Melamilerin Menzilinin

Muhammedi Mertebeden

Bilinmesi

33

Üç Yüz Onuncu Bölüm Ruhani Çan Sesinin Musevî Mertebeden Bilinmesi

42

ÜÇ YÜZ ON BRNC Bölüm Muhammedi Mertebeden ÖzeTGaybî lk

Vakitler Menzilinin Bilinmesi 5i

Üç Yüz On knc Bölüm Vahyin Velilerin Kalplerine iniinin

Keyfiyeti;

Onlarm Bu Konuda

eytanlardan Korunmasnn Muhammedi Mertebeden Bilinmesi

62

Üç Yüz On Üçüncü Bölüm Alama

ve

Feryadn Muhammedi Mertebeden

Bilinmesi

71

ÜÇ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Meleklerin Nebilerin ve Velilerin Dereceleri Arasndaki Farklarn

Muhammedi Mertebeden

Bilinmesi

79


Fütûhât- Mekkiyye

II

Üç Yüz On Beînc Bölüm Azabn Zorunluluk

Menzilinin

Muhammedi Mertebeden Bilinmesi

90

Üç Yüz On Altenci Bölüm Mücmel-Musevt ve Muhammedi Mertebeden -en yüce mertebelerdendir-, nsani Levh-i Mahfuz’da lahi

Mevcut

Kalem le Nakedilen

Niteliklerin Bilinmesi

99

ÜÇ YÜZ On YEDNC Bölüm lbtila ve

Onun

Bereketlerinin Menzilinin Bilinmesi

110

Üç Yüz On Sekznc Bölüm Muhammedi eriat

veya

Gayelerle Geçersiz

Klnmas Menzilinin

Muhammedi Olmayan eriatn Nejsanî Bilinmesi

118

Üç Yüz On Dokuzuncu Bölüm Nefsin

eriatn Yönlerinden

Birisinin

Kaydndan Baka

Bir

Tarzda

Kurtulma Menzilinin Bilinmesi

127

Üç Yüz YRMNC Bölüm ki Kabzann Tespih Menzilinin Bilinmesi ve Birbirlerinden

Ayrmalar

135

Üç YÜZ YRM BRNC BÖLÜM ehadet Alemi

ile

Gayb Alemi Arasndaki Farkn Muhammedi

Mertebeden Bilinmesi

142

Üç Yüz Yrm KNC Bölüm Hakk Halk Karlnda

Satan Kimsenin Menzilinin

Muhammedi

Mertebeden Bilinmesi

150

Üç Yüz Yrm Üçüncü Bölüm Muhammedi

Mertebeden, Müjdelenene Gelen Müjdenin Bilinmesi

159

Üç Yüz Yrm Dördüncü Bölüm Baz lahi

Mertebelerde

Kadnlarn Adamlarla

Asmiyye Mertebesinden

Bir

Araya Gelmesinin 166

Bilinmesi

ÜÇ YÜZ YRM BENC Bölüm Kuran Menzilinin Muhammedi Mertebeden

Bilinmesi

177


içindekiler

7

YRM KNC SFR

m

Üç YÜZ YRM ALTINCI BÖLÜM Konuma ve Tartma Menzilinin Muhammedî-Musevî Mertebeden Bilinmesi

195

.

Üç Yüz Yrmî YedInc Bölüm Med

ve NasiJ Menzilinin

Muhammedi Mertebeden

Bilinmesi

203

Üç Yüz BiRiNCi Sekznc Bölüm Ayrtrma

Halinde Bileiklerin Basitlere

Muhammedi Mertebeden

Dönümesi Menzilenin

Bilinmesi

212

Üç Yüz Yrmî Dokuzuncu Bölüm Nimetler ve Belaya Yönelme Menzilinin

Muhammedi Mertebeden

Bilinmesi

222

Üç Yüz Otuzuncu Bölüm Hilal

Karsnda

Kamer, Onun Dolunay Karsndaki Yerinin

Muhammedi Mertebeden

Bilinmesi

230

Üç Yüz Otuz BiRiNCi Bölüm Görme

ve

Onun

Üzerindeki Kuvvet, Sarkma, Yükselme, Telakki ve

Tedelli Menzilinin

Mühammedî-Ademî Mertebeden

Bilinmesi

246

Üç Yüz Otuz kînc Bölüm Muhammedi Makam

Sahipleri

çin lahi Koruma Menzilinin Musevi

Mertebeden Bilinmesi

255

Üç Yüz Otuz Üçüncü Bölüm ‘

Eyay senin

kendisi için

için, seni

kendim

için

yarattm; kendim

için

yarattm yoldan çkarmasn’ Menzilinin

yarattm

Musevî

Mertebeden Bilinmesi

266

Üç Yüz Otuz Dördüncü Bölüm Madum’un Yenilenme Menzilinin Musevî Mertebeden

Bilinmesi

276

Üç Yüz Otuz Beînc Bölüm Kardelik Mertebesinin Muhammedî-Musevî Mertebeden Bilinmesi 288

Üç Yüz Otuz Altinca Bölüm Bitkilerin

Bütün Zamanlarda Vaktin Sahibi Olan Kutub’a Biat

Etmelerinin

Muhammedi Mertebeden Bilinmesi

299


Fütûhât- Mekkiyye

8

II

Üç Yüz Otuz Yednc Bölüm Alemin Bir

ksmnn Karsnda Hz.

Peygamber’in

Durumunun Musevî

Mertebeden Bilinmesi

312

Üç Yüz Otuz Sekîznc Bölüm Sevîk Akabeleri Menzilinin

Muhammedi Mertebeden

Bilinmesi

326

Üç Yüz Otuz Dokuzuncu Bölüm .

Hakikatin Önünde eriatn Boyun

Emesi

Menzilinin

Muhammedi

Mertebeden Bilinmesi

337

Üç Yüz Kirkinci Bölüm Hz- Peygamber’in fon Sayyad'

Dukan

Menzilin Bilinmesi

Suresi

Hakknda

imtihan Ettii

347

Üç Yüz Kirk Brnc Bölüm Srlarda

Taklit Menzilinin Silinmesi

361

DZN

377

Son Notlar

391


YRM BRNC SFR


Rahman

Rahim Allah’n Adyla

ve

ÜÇ YÜZ ALTINCI BÖLÜM Mele-i A'la'nn Tartmasnn Musevî Mertebeden Bilinmesi

Mele-i a’la’nn

tartmas açk

delil

tiraz ederken bir de unuturlar

Yaratl

ilkesi

doada

benzerliimizi gösteren bir

delil

Eksiklik içeren bir kemaldir o

Doann yeri Hükmü

(tümel) nefs’in

aas

bütün cisimlerde etkim

Bir ruhtan ve felekten

dosa bile

Unsurlar evlerdeki sütunlar gibi

Her cismin yönetici

bir

ruhu var

Kendi doasndandr; öyleyse hem uyur hem uyank

Her

cisim,

doa tarafndan ayakta

Cisin ve ruh ocak ve ate

Bak da gör ve

tutulur

gibi

aracaksn

Çünkü ne melekler ne

insan

doann dna

çkabilir

Bunu ben söylemedim, sana onu getiren: Nebiler, Tevrat ve

Bu

menzil, meleklerin âlemdeki

olan makamlar ilmini

hayatnda hilaf)

Kuran- Kerîm

içerir.

makam

Acaba bu

m örenilir? Âlemde

ortaya

bilgi

ve mertebelerinden ibaret

dünyada

m,

yoksa ahiret

çkan görü ayrlklar

ve cedel ilmi, çeliik-ilahi isimlerin hallerinden ona

ait

ilmi (ilm-i

olan ilim-


Fütûhât- Mekkiyye

14

II

bu menzilden örenilir. Söz konusu isimlere misal

ler,

günah-

olarak,

kârdan hükümlerim talep etmeye kalktklarnda, el-Gaffar (balayan) ve el-Muntakim (intikam alan) gibi

yüzünün

niçin

örenilir: ileri

yaratld bu

zt anlaml

isimleri verebiliriz. Yer-

menzilden örenilir.

Dalar bu menzilden

Acaba dalar yeryüzünden midir, deil midir? Filozoflarn

sürdükleri gibi, bir defada da

m

manevi ve hayvani âleme yaylan nikâh

olmulardr? Duyusal,

var

bu menzilden

(cinsel iliki)

Uyku, bu menzilden örenilir. Acaba cennette uyku var

renilir.

yok mudur?

Onun

ilahi

âlemde

bir etkisi ve

hükmü

akli,

mdr,

var

ö-

mdr,

yok mu-

dur? Gece, gündüz, gün ve zaman, bu menzilden örenilir. Gökler, gü-

ne,

türeyenler, gayblcr, alirct ve konuyla

örenilir. Uhrevi sebepler,

Acaba

ilgili

ayrntlar, bu menzilden

Rahman’u kelam bu menzilden

Allah’a nispet edildii gibi

Rahman’a da söz

edilmez mi? Genel sekte, nebilerin getirdii

bilgiler

örenilir.

nispet edilir

mi

-hükümlerin ilmi

deil-, bu menzilden örenilir. Bütün bunlar, bu menzilin içerdii ana

imdi Allah’n benim dilimde söylenmesini takdir ettiklerini zikredelim. Yardm eden Allah'tr. O’na tevekkül eder, O’ndan yardm ilimlerdir.

isterim.

Allah Teâlâ peygamberinden aktarrken öyle der:

benim Mele-i

a’la

a’la’nm kefareder,

hakknda

namaz

bir bilgim yoktur.’'

Hz. Peygamber, Mele-i

namazn ardndan

oturmay alkanlk edinmek hakknda tarttklarn

ce

mescitte

söylemitir.

anlam, hangi ibadetin daha üstün olduudur. ‘Daha

geldiidir.

Tarttklarnda

cemaatie klmak, abdest suyunu parmak ara-

larna girdirmek, mescitleri takip etmek ve

gelir. Birincisi

üstün’, iki

Bunun anlama

amellerin içerisinden hangi amelin Allah’a daha sevimli

Dieri

ise sahibi için

hangi amelin cennette daha üstün dere-

kazandrmasdr. Bu amellerin srlarna

gelirsek, bunlar,

bu menzil-

den örenilecek hususlardr.

yaratlm olduu nurlar, tpk o meleklerin doldurduu ve yerletii gökler gibi, doadan var olmutur. Çünkü gökler de bir dumand ve duman ile buhar, doa âlemine aittir. Buharn nihayette varaca yer, Zemherir dairesinin altÖncelikle bilmelisin

dr. öyle lerken,

ki:

ki,

meleklerin kendilerinden

a

Buharlar, içerdikleri scaklk (unsuru) nedeniyle yükselir-

yalk ölçüsünde

lktan meydana

gelir-.

bu doalar onlarda

inerler

Unsurlar dört

itidalde ve

-çünkü buharlar topraktaki scak-

doadan meydana

dengede deildir.

gelmitir, fakat

Soukluun

ve

yal-


Yirmi Birinci

n baskn olduu

Sifir

15

unsur, su diye isimlendirilirken dierleri de (unsur-

basknlna göre) isimlendirilmitir. Öyleyse buhar, su ve topran scaklndan kaynaklanarak onlardan çkan eydir ve kuruluk ve scakln ona baskn gelmesi nedeniyle Esir küresinin üzerine kadar yükselir. Çünkü onda kuruluk ve scakln miktar yalktan çoklardan birinin

Bu nedenle gökler, effaf cisimlerdir. Allah Teâlâ her felein yerleenini o felein doasndan yaram. Melekler de doa âleminden meydana gelmi ve ‘çatma’ ve hasmlama özelliinde yaratlmlardr. Çatur.

tma

içerdikleri

ztlk nedeniyle, doalardan oluan bileik varlklarda

gözükür. Unsurlardan oluan eylerin de asllannn

malar zorunludur. Meleklerin kendisinden

hükmüne göre olyaratldklar nur, doal

nurdur. Böylelikle melekler bir açdan ona uygun iken bir açdan uyumsuzdur. Mele-i a’la’nm bir konuda

görü ayrlna dümesinin

nedeni

budur.

Allah Teâlâ bu amellerin içinden kendisine göre en

en

fazla

sevdiini onlara bildirmi olsayd, hiç kukusuz

Cennet

lard.

dereceleri

ile

hükmünü

verirlerdi.

ki

tartmaz-

e

faziletli

olduu

Öyleyse bu bilgiyi onlardan saklayan Allah’tr.

Böyle bir konuyu tartrken onlar,

hayz

ki,

olan ve

söz konusu ameller arasndaki irtibat ke-

fetmi olsalard, hiç kukusuz, onlardan hangisinin

gelii-

faziletli

bir tecrübelerinin

bulunmad

-söz

meselesini tartan bilginler topluluuna benzerler: Halbu-

deneyimli ve tecrübeli olduklar konulardaki tartmalar öyle deil-

Böyle dedik, çünkü (haklarnda tarttklar) ‘kefareder’, yükümlü-

dir.

nün

ihlal

ettii Allah’n emir ve yasaklarn

amacyla konulmutur. Melekler

knda tanklk lar

ise

etmesini

salamak

Allah Teâlâ’nn masumiyederi hak-

ettii varlklardr. Onlar, Allah’n emirlerine

ve ‘emredileni yaparlar’. Onlara bir eyin

knda

telafi

kar çkmaz-

yasaklanm olduu

hak-

ulamamtr. Günah ilememilerse, itaatkârdrlar ve karlk verilen) kefaretler hakknda tecrübeleri yok demek-

bize bilgi

(günahlara rir.

Öyleyse bu melekler, tecrübeleri olmayan bir konuda tartmakta-

dr.

Ayn ey tecrübeleri olmayan dier amellerle ilgilidir. Söz gelii

lekler temizdir,

dolaysyla temizlenmezler (abdest almak) veya temizlik

sokmamak diye bir niteyokmr. Ayn ey cemaade namaz klmak amacyla mescidere

yaparken (suyu) parmak arasna sokmak veya likleri

me-

gitmeyle

ilgilidir.

Böyle bir amelleri de yokmr.


Fütûhât- Mekkiyye

l6

unu öyle

ileri sürebilirsin:

‘Aradnz

derler:

Bilmelisin

II

‘Onlar zikir meclislerine koarak birbirlerine

burada, gelin!’

namazn ayn

ki, zikir,

Buna öyle cevap

deildir. Biz, özel olarak cemaatle

lnan namazdan söz etmekteyiz. Onlar, Âdemoullan girmezler,

çünkü

verebiliriz:

onlar, herhangi bir

Ademî

ile

ayn

k-

cemaate

gibi,

surette deillerdir.

Ademoullarmn ekillerine girebilirler. Cebrail Hz. Peygambere namaz fiiliyle öretmiti. Bu, Cebrail’den bir aktarmdr. O bunu, Hz. Peygambcr’e namazlar ve vakitlerini öretmek ve tarif etmek üzere yapmt. Namazn ardndan mescitte beklemeye gelirsek, bu Onlar, sadece

da meleklere özel' tarzda

ait

olmayan ve sadece namaz klanlara özgü olan ve bu

namaz klan

kimselere

ameldir. Melekler kendi nite-

ait bir

tartmamlardr verdik. Bu tartmann

likleri

olan bir hususta

ve bunun için de misal olarak

hayz

meselesini

nedeni, ilhamlarnda insano-

lunu salih amele davet etme ve en

faziletli

amele yönlendirme arzular-

dr. Binaenaleyh srf insana tavsiye etsinler diye, gisidir?’

diye

c

En

amel han-

faziledi

tartmlardr.

Tartma

nedenine dikkatini çektikten sonra, imdi tartima konu-

larn açklamalyz. Bilmelisin

sna

ki:

Kefareder, kul

ile

kendisini

maruz

brakt

engel olsun diye emredilmi ve belirlenmitir. nsan,

redilen bir farz veya uzak belalara

maruz

durulmas emredilen

kalr. el-Muntakim ismi

bir

yasa

yaplmas em-

olduunu

günahn ilendii mahalle

bir

örtmü

ve

görür. Binaenaleyh kefareder, (günah ileyen)

bir kalkan ve siper haline gelir.

mahal üzerinde

ettiinde

ihlal

bela getirdiinde, kefarederden ibaret olan amellerin o yeri

çevrelemi

iler ara-

o

Kefareder üzerinde hü-

küm

sahibi isim, el-Gaffar’dr ve el-Muntakim ismi bir gedik bulamaya-

ca

gibi ilahi tehdidi

de onda uygulayamaz. Çünkü

‘kefaret’ denilen

amel günah ileyen mahal ve organa baskn gelmitir. Nitekim

örtmek demektir.

Çiftçi ‘kâfir’ diye isimlendirilmitir,

humu topraa atp kndaki

üzerini toprakla örter.

bir ifadesinde

bir

davrann

fiili

kendisine

Çünkü

iliir.

to-

‘man

kendisine

zâniyi veya

etti-

günahkâr, zina ya-

akabinde Allah’tan gelen bir bela ve ceza

esnasnda

arar. Bela zina

der:

gölge gibi üzerinde kalr. Tövbe

inde, iman yeniden ona döner.’ Çünkü parken veya bu

çiftçi,

dc

Hz. Peygamber zinakâr hak-

buna dikkat çekerek öyle

dönene kadar zâniden çkar vc

çünkü

‘küfr’

ilemi olduu günah ölçüsünde (söz gelii) erken boalma veya cinsel

gelirse,

bir engel


7 Yirmi Birinci Sifr

organn kadnn organndan çkmas

lamasn

imam tpk

fiilini

tamam-

Böyle bir durumda (el-Muntakim isminden ge-

engelleyebilir.

len) bela,

onaya çkar ve

gibi-

1

man güçlü bir mümkün olmad gibi

gölge gibi zâni üzerinde bulur.

perdedir ve iman varken belann kula ilemesi

mümkün deildir. mann erefi nedeniyle, zina yapan indünya hayatnda korunmu ve saknlm ise, ahiret hayatnda nasl

ona ulamas san

Çünkü imann

olabileceini zannedersin?

dünyadaki

ahiretteki etkisi,

etkisinden tamdr. Öyleyse bütün kefareder, birer kalkandr. yeri ve mertebesi

budur ve

bir ilave

menzil eklinde buna eklenen her

dna

nn

Onlarn

de yoktur. Cennette bir derece veya 5

amelin 'kefaret olmas

ilave,

çkan hususlardr. Çünkü

tanm-

kefareder dereceleri yükseltmez;

sadece belalardan korurlar. (Mele-i a’la’nm

tartmas

ifadesinde geçen) ‘KefFarât

Çoul

kipinde gelmi ve kefaret kelimesinin çouludur. bir

(günah) amelin suretine

öyle

ki:

5

bir belas vardr. Bir

olan amel, belann insana

olduu

gibi kefaret

bile parçalan

Söz gelii

de

günahn

yol

ulamasn

öyledir.

açt

ifade eder.

Bu amel

isim

da bir günah olmasa

bakmndan

Tövbenin

Hac

rekü olsa

uzaklatrd

Çünkü

ilahi ölçülere

ilah i

emir-

ve terazilere gö-

onlarda bir eksiklik yoktur. Bir

bile, farkl

veya umreyi verebiliriz.

çok anlaml bir ke-

bir beladr.

âleme, özellikle cezalara yerletirilmi

Bu nedenle

‘kefa-

amel parçalara ayrlmaz.

birlikte

bulunmayan

kar

ve ona etki etmesini engelle-

-bir kefaret olan- tövbeyi verebiliriz.

re gerçekleir.

her belaya

tekil olsa bile,

yönüyle çoknr. Bununla

özel bela, çokluk ve fazlalk ler,

kullanmalar,

pek çok belann olduunu

yen perdeye ve örtüye dönüür. Bela, lime

,

Bir günah, farkl harekederi içerir ve her hareketin Allah ka-

tnda özel ret

ait

mübalaa

5

ey

için, orta-

kefareder olabilir. Misal olarak hacc

çekecei

bir eziyet nedeniyle

ban

tra

eder ve bu amelin iyiliini görür. Böyle bir amelin farkl kefarederi var-

dr ve hac

kefaret saylan hangi ameli ilerse,

da, bir amel, kendisinden

bozulursa,

rumda

ki,

kefarederin yerini alr.

dier hatalarn

konumas, muhayyer

daha uygun olduuyla

olduunu

yaptnda vardr

kefareti

meleklerin

plmasnn kefaret

onun

düen dier

tartrlar?

kefaret niçin

ilgili

dieri düer. Bu durum-

kefarederi gibi olur.

düünülebilir. Ya da

onun

du-

Mele-i

a’la,

niçin

gerektiren bir

cezay ortadan kaldrr ve arada nasl

te

Bu

kefaretlerden hangisinin ya-

nsan cezalandrlmay

o kiiyi (beladan) örter?

Yemin

bir irtibat

böyle konularda da


Mekkiyye

Fütûhât

l8

tartr. Elinde

terazisi

II

bulunan alim, yeminin ne hakknda olduuna

Bu durumda muhayyer

bakar.

Ayn ey

ameli çkartr.

kefaretten yeminin

eder’

2

Buna

ve ayetin sonundaki ‘Umulur

ayetidir.

hüküm

Yani

Bu hususu özgü

bir

fiil

ratklarda

bu

fiil,

karl

ise,

bir ite tereddüt

larn, ayaklarn

deerlendirmeye

Emri yönetir,

Rabbinize

ayetleri tafsil

kavumaya inanrsnz”

birisi, ilahi

haberlerde geçen

fiiliyle

yaratlm

u

varlk-

kendisini nitelemitir. Ya-

gücünden ortaya çkar. Bunun meleklerdeki

haberden ortaya

tanmas

fikrî bir

etmedim.’ Allah,

olan ‘tereddüt ermek’

düünme

üzerinde sabit olursunuz.

terazileri

çatmalardr. Derin anlay

belirttiimiz konudaki

isen, sahih-ilahi

ki

destekleyen hususlardan

‘Yaptm

ifadedir: lara

hakikatlerden kaynak,

ilahi

açk olan husus

amellerdir. Öyleyse burada

udur: Melekler, yaratllarna uygun olarak sahiptir.

ilgili

Bütün bunlar, tartmaya

fidyede geçerlidir.

açk ve çatmaya yol açan

bozulmasyla

koyduumuz

sahibi

delili incelemelisin!

(yürümek) ya da cemaadere

komak

On-

haklcn-

kayna udur: ‘Kim bana bir adm yaklarsa, ona bir arn yaklarm, kim bana bir arn yaklarsa, ona daha çok yaklarm. Kim bana yürüyerek gelirse, ona koarak giderim.’ Baka bir misal udur: ‘Kim beni bir topluluk içinde zikrederse, o topluluktan daha hayrl bir topluluk içinde onu zikrederim.’ Baka daki

bir

tarnmalarmm

ilahi

örnekte ‘Rabbimiz

hakikaderden

göe

yakn

meydana gelen bu amelin özellii

iner’

ile

denilir.

ilah hakikader arasndaki ilikiyi

anlamalsn! Öyleyse yüce melekler (Mele-i

yakndan

hangisinin kulun filliyle daha

m

ve

Âdemoullarndan

ilgili

a’la)

ilahi

hakikaderden

olduu hususunda tart-

görü ayrlna dümülerdir. Hz. Peygamber’in

abdestte par-

mak aralarna suyun ulatrlmas ifadesinin de üahi hakikaderle ilgili olduu husus, mümin kulunun cannn isteksizce alnmasdr. Allah ‘Mümin kulum ölümü sevmez, ben

ise,

onun gecikmesini istemem’ bu-

yurur. Allah kendisini ‘kerih görmek’, isteksiz telemitir.

dest

Müminin

souun

etkisi

davranmak özeüiiyle

ni-

nedeniyle istemeyerek de olsa ab-

suyunu parmak aralarna ulatrmas, bu hakikatten kaynaklanr.

Bu durumda ona bulmas

ait sevap,

ifadesinden

verilir.

bu

ilahi hakikatte

zikredüen

Hakkn naho

Mclc-i a’la’nn bunun ardndan zikredilen

konudaki has mlam alan da böyle deerlendirilmelidir. Kastedilen na-

mazn tamamlanmasndan den bu amele

ait olan,

sonra mescitte oturmaktr. lahi hakikader-

‘Ey cinler ve insanlar! Sizin

için

7

fari kalacaz *


Yirmi Birinci

ayetidir.

Bizim

için

brakaca

‘Göklerde ve yerdekiler O’ndan

i, bizden olan itir. Allah

Her gün

ister.

O

tamamlayp ardndan Rabbini zikretmek üzere münacatndan -ayn evde- baka

bir haldeki

çer. ‘Sizin için

bir itedir

bir haldeki

fari kalacaz’ makamndan, bu amele

hakikaderle irtibatldr.

ilahi

kader arasndaki ‘Allah

ilikileri

öyle

Bu konuda

der:

Kul namaz

mescitte oturursa,

ortaya çkar. Öyleyse haklarnda Mele-i a’la’nn ameller

.’5

19

Sifir

belirli

münacatna

karlk

tartt

ameller

bir terazi

bütün bu

ile ilahi

haki-

zikretmek, sözü uzatr.

doruyu. söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ YEDNC BÖLÜM Muhammedî-Musevî Mertebeden Muhammedi Mevkf'a nme Menzilinin Bilinmesi

Meleklerin

Yüce Ruhlar

bir rüzgâr gibi estiklerinde

Bahçelere urarlar ve yaylrlar Nefesler âleminde var

Onlarn oradaki

Hakkn Örnek

dili

der

m bizim

sevgileri

ki, sizin

bir yol üzere;

gibi?

benim sevgim

,

gibi

mi?

gidiiniz

devam eden

bir delil

Cömertliimin ve intikammn srr sizden onaya çkt Bilgimi ve hikmetimin

Gözü

olan,

srrm gizledim sizde

açk yaptm

bilir

Kör olan hayretimin aslndandr

Her makam O’nun cömertliindendir Her varlk, benim

varlmn aslndandr

ge-


20

Fütûhât- Mekkiyye

Samimi dostum, yere ri,

doru miraçlar

II

yaratklarnn saysnca gökten

bilmelisin ki! Allah

(ve merdivenler) belirlemitir. Gökteki her ayak ye-

O melek Allah’ onun

Allah’ tespih eden bir melekle doludur.

belirlenmi

Allah Teâlâ’ya

zikirle zikreder.

melek vardr ve onlar hiç yeryüzüne inmez. ‘Her

bir

göe

zaman

namazn

biri

ait

yeryüzünde de bu kadar

yükselmezler. Göktekiler de

ve tespihini bildi* Allah’n

klnan ruhlar da

meleklerden olan amade

adna

saygn

vardr. Allah, onlar görev-

lendirmi, göklere vahyetti emirleri onlarn eline tevdi etmitir. Söz

konusu emirler Allah’n unsurlar âleminde uygulamay diledii hususla-

r

içerir.

mitir.

Bu esnada Bunlar,

tirirler.

doru baz

melekler göklerde bulunanlara özgü

ayrm

Rahman’n o

meleklere

runmu

levhadr ve

meleklere

ait

iki

iki

indiinde,

kuvvete

ait

meydana

olan

iki

yönlüdür. Levha ve

miraçlara benzer.

Bu

-

iste-

gerçekleir. Allah (tümel) Nefs’ten

ince balar (rekaik)

olduu

Kürsüye

bir kelimeyle

yaratl ve emir âleminde uygulamak

dii eyler ölçüsünde- bölünmeler

Nefsin sahip

ilahi emirleri ge-

bölünmeyen

kelime

Bir

aittir.

tek kelimeden

Ar’a uzayan

belirle-

özelliindeki (hrkan) ilerdir. Ar’tan Kürsüye

miraçlar belirlemitir. Bunlar ise

Kürsüye inen

ise

doru

Allah meleklerin miraçlarm Kürsüden göklere

ince

Bunlar (tümel)

getirir.

gruba bölünür. Nefs, ko-

Ar

arasndaki ince balar,

balarda yerleen manalar

melekler mesabesindedir. Levha olan Nefs,

Kalem olan

ise,

akla yönelir ve

Akl da nefse zorunlu -ki kendi iradesi yoktur- bir yönelimle bilgi aktarr. Akln nefse her yönelmesinde nefs için saylamayacak kadar bilgi ortaya çkar. Akl da zorunlu olarak Allah’a muhtaçtr. ondan

bilgi alr.

Allah’n akla

iradî bir tecelliden

Böylelikle akl,

bu genel

Bu

dndan

ilahi

sürdürür.

zahiri,

emir, daha önce

ilahi emir,'

suretler kazanarak her

emir, nefse

Onun

ilahi

ait ince

bilgiler

sürekli ve da-

akln nefse yöneliminde bu kez akim

zuhur eder ve ortaya çkar. Böylelikle mertebeye göre farkl

Akl

vardr.

emir zorunlu yardmla

iradi tecellide ilahi

bu

yardm

örenir. Bu

acizliine acizlik katar.

akla tenezzül eder ve iner. Böylelikle

isimlerin suretindeyken,

zatî bir

tecellide tafsili bilgileri

onun yoksulluunu artrr ve imi olarak bu haldedir.

meydana gelmi

(ilahi)

suretiyle

yerletii ve indii

menzilde bir renk alr. Ar-

balarda bu kez nefsin

suretiyle

inmeyi

batn, gayb ve ehadeti vardr. Bu kez

kaynakl (ve aslna dönük) evk ve özlem duyan ince balar

karlar ve onu kendisinden

alrlar.

Bu durumda

ilahi

Ar

ilahi

emri

emir, Ar’ta

Ar’a


Yirmi Birinci

ait bir

Ardndan

suret kazanr.

Bu esnada

selmeye balar.

tek bir eydir. Neftten

rek inmiti.

Yaratl

ilahi

Ara

meleklerin elleriyle kürsüye

21

Sifir

doru

yük-

yaratl aleminde bölünmeksizin,

emir,

emir âlemindeki bölünme tarznda bölüne-

âleminin birincisiyle

boyandnda

-ki

Ar’tr-,

onun birliinde yaratlmlar ortaya çkar. Bu, yaratlmlarn

ilk birli-

idir. Böylelikle o, emir

dan

tektir.

Bu

esnada

varlk olarak çkan rülmez.

den baka ile

ilahi

sesi verebiliriz.

ayn

ses

sestir.

sesi

ve onunla

Bu

boyanr.

bu

ilahi

Bu

azn dna

fazla

tek

gö-

asla

olan harflere bö

emir, kürsüdeki suretin-

emir herhangi bir suret

ilahi

göründüünde, daha önce sahip olduu

retin rengi kendisinde gizlenir, fakat asla

zaman kendisinde ortaya

yaratl bakmn-

esnada seste bir nicelik

yetmiten daha

Böylelikle

bir suretin rengiyle

boyandnda

iken

emrin durumu, göüsten

Ardndan, mahreçler

Halbuki

ler.

bakmndan bölünmü

su-

kaybolmaz. Birinci suret, her

çkt yeni suretin ruhudur.

Bu durum,

iin

bandan o ruhun son menziline varncaya kadar böyle devam eder vc kendisinde göründüü surete yardm eder. Böylelikle ilahi emir, miraçlar üzerinde. Kürsüden Sidre’ye doru -gökler âlemine yönelme kast bulunduu yerden ayrlmaz ve onun otoritesi ccnncdcrdc yerleik olduu ya cennet hurilerinde veya aaçlarnda veya vildanlar veya cennette onun adna belirlenmi bir yer-

var

ise- iner.

Cennet âlemine dönük

ise,

de ortaya çkar. lahi emir miraç ederek göklere indiinde

ise

kendisin-

den indii

makamn

güçlü

da onunla beraberdir ve ondan ayrlmaz. Sidre’nin melekleri

melekleri de onunla iner.

Bu esnada yldzlarn

onu karlar vc henüz inmi olan meleklerden emir

ile

inen melekler

ise

Yldzlarn ruhlar

verirler.

alr.

Onun

dallar

ise

bütün ac ve

ise,

ey

Bu emirde

ile

yere

ait süfli

cennetin

bulunursa, yüce Sidre’den

cennetteki her bir evdedir. Sidre, nur

zakkum iken

zehirli

Melekler onlar alarak geri dönerler.

bitkileri- bir

ve cennetteki yüksek aaçlar

ular. Kökleri

yeryüzünden yükselen

emirle birlikte kalr.

ise ilahi

muhtaç olduu -söz gelii

onu

kendisini alrlar. lahi

Sidre meleklerinin kendilerine verdii eylerle

birlikte geriye dönerler. Sidre melekleri onlara

(müminlerin amellerini)

en

aaçlarn

aacdr

hakikatleri,

ona

köklerinin dallan unsurlar âlemindeki

aaçlardr. Nitekim dünyada ve cennetteki tad ve

güzel bütün bitkiler de Sidre’den ortaya çkar. Binaenaleyh bu Sidre,

dünya ve ahiren doldurur. Öyleyse nemdeki bütün

bitkilerin

Sidre, dünyada, cennette ve cehen-

ve cisimlerde büyümenin

ilkesidir.

Onun

üze-


Fütûhât- Mekkiyye

22

k

rinde öyle bir

II

ve parlaklk vardr

âlemde hiçbir

ki,

onu

bilgi sahibi

nitclcycmcz.

aacn

lahi emir, daha sonra, Sidre’de dallara ayrlr.

Onda

dallarnn ortaya

meyveler,

yardm etmek

min tabiatna göre ortaya çkar. Daha önce le

boyanmt.

orann

hoça

onu ölümle canlar alnan ve burada yerleen peygamber

nehrini orada bulur. lahi emrin bir

-tpk daha önce

ve nehir onu cenedere ulatrr.

ve o

Sidre’ye

Ayn

himmetle-

doru

akan hayat

emanet varsa

ilahi bir ilahi

ariflerin

-ki

her

emir bütün varlklar

brakt

eyi, orada

gibi-

nehre atar

bulduu

ve cennete

akan bütün nehirlerde yapar. Nil ve Frat nehirlerini orada bulur

iki

onlara

yannda

emanet bulunmaldr, çünkü

ihata eder-, emaneti

doru

âle-

ve sevinçle kendisini karlar.

rinden yaratlan melekler de onu karlar. Cennete

emirde

üzere indii

iner. Birinci gökte,

lern ve yaratklarn ruhlar karlar. Yeryüzündeki

ilahi

gibi

emir, Sidre’nin suretiy-

göe

Böylelikle miraç üzerinde ilk

sakinleri ‘merhaba’ diyerek

Birinci gökte

ilahi

çkmas

nehre Allah’n kendileri

aittir.

Bu

için belirledii

(emanetin) bereketi

ise iki

emaneti

atar.

Bu emanet

nehre iner ve oradan yeryü-

züne ular, çünkü onlar, yeryüzünün nehirlerindendir. Nebilerin ruhlar,

himmederden

(yaratlan) melekler ve

emrin kendilerine getirdii emânetleri mur’a

mi

girer;

onun

dönmeyen

yaratt

meleklerdir,

ku

yetmi

meydana

bin damla

gibi- her

damladan

mamur’a

kadar geni

Sonra

gibi

bir

daha geri

bir kere hayat nehrine da-

Allah -insan rahimde bir sudan yarat-

melek yaratr. Böylece yetmi bin damladan

girer ve bir

gün

Beyt-i

mamur’a

öyle demitir: ‘Her gün yetmi

Hz.

girer. biri

melek

daha geri dönmez.’ Allah'n mülkünün ne

olduuna baknz! ilahi

emrin mirac,

sahip iken (ikinci ise,

bir

Yet-

kanadann çrpar. Bu kanat çrpmadan

gelir.

bir hadiste

leir ve ilahi emir ikinci

nnda

Sonra emir, Beyt-i ma-

gün o nehre giren ve

bin melek yaratr. Onlar, her

Peygamber sahih Beyt-i

edicileri, ilahi

yannda klar parldar.

çünkü Cebrail her gün

bir

yetmi

imar

meleklerdir. Onlar, Allah’n hayat nehrinin damlalarndan

lp çkar ve tpk

t

alrlar.

geliiyle sevinir ve her

bin melek gelir. Bunlar her

göün

ilk

birinci

göe)

göe

birinci

yerleir.

gökten

göe doru gerçekbirinci göün suretine

ikinci

Bi esnada

yerletii miracn süreriyle boyanr.

Onun

ya-

gökten kendisiyle görevli melekler vardr. Bunun yan

sra burçlarn ve sabit yldzlarn ruhlar da ona elik eder. Keyvan

fele-


Yirmi Birinci

inin gücünden

melein onunla

bir

göe ulatnda,

orann

birlikte

23

Sifir

inmesi zorunludur, ikinci

melekleri ve orada bulunan ölmülerin ruhlar,

himmet melekleri vc ikinci gökteki Behram’n gücü kendisini karlar. Bu emir, getirdii emanetleri kendisini karlayanlara ulatrr. Ardn-

göün

dan, ikinci

olduu

suretinde

diinde, indii merdivenin

iner..

göün

göün

kaplan açlr, Onunla

güçleri

ile

durumun aymdr. En sonunda

sahibinin

bütün sabit ye

birlikte

ayrld

Ara

sonra nefse, sonra

ve kürsüye

urad bütün surederin

ini yolu esnasnda

doasnn

küreleri yarar ve her birini

Kalpler de -istidatlarna göre-

nsanlarn

kabulden) meydana

kalplerinde

ait bir

olabilir.

melek veya

ait bir

bu

lurlar ki, birlikte ilahi

onlarn

kayna

yldzlarn

emrin

etkiler.

En

kalplerine tecelli eder.

çalr, arzu duyar

hareket itaat olabilecei gibi gübitki,

hayvan insan, yeryü-

emirden ibaret olan bu

kaynan

bilemedikleri

tecelliden

düünceler bu-

budur. Öte yandan bu düünceler, kendisiyle

güçlerinin ve feleklerin harekederinin indii âleme

Bütün bunlar,

elçileridir.

hakikaderine yönelik

z

Böylelikle

melek; ksaca âlemdekilerin bütün

ilahi

gerçekleir. nsanlar kalplerinde

ilahi emir,

hatralar ve düünceler (bu

Öyleyse maden,

göe

harekederi, yeryüzüne inen

Bu

ak-

eder. Kalplerin kabulü, riirlü

bulduu

ve onlar nedeniyle hareket ederler.

nah veya mubah da

eye göre

Onlar, bu hatralara göre

gelir.

(Ba-

Ardndan

toplamdr.

kabul ettii

onu kabul

iner.

Binaenaleyh

bir

sonunda topraa ular. Burada yaratklarn

de

bütün sureder, onda

ilahi bir isimdir.

ait olur.

için

yldzlarn

hareketli

feleklerin güçleri ve felek harekederinin güçleri

gizlenmitir. Öyleyse inen her ilahi emir

züne

yedinci

gücü olduu halde, inmesi

ka bir suret edinmek üzere) kendisinden

türlüdür.

in-

Buras yakn göktür. Getirdii emanederi orada bulunanlara

ulatrr. Yanalda her

la,

Oraya

iner.

boyanr. Oradaki durumu da daha

suretiyle

önceki göklerde zikrettiimiz

göe

göe

halde üçüncü

ilahi

elçileridir. Böylelikle

emrin âlemdeki bu kimselerin biten eyler onunla biter, ba-

eyler onunla hayat bulur, baz eyler onunla ölür. Bütün âlemlerde

ulvi ve süfli etkiler

âleme gönderdii gibidir.

Bu

ilahi

bu

elçiler

elçilerdir,

emri

vastasyla gerçekleir. Bunlar,

çünkü

Alim’in takdirine göre, her nefes

lahi emir

hükmünü

bütün varlklardan

o, onlar, n içerisinde bir

bakas, onu bakas

bir

elçileri

ilahi

ilahi

hükümdar

takip eder. el-Aziz ve

emir böyle

Bu

el-

iner.

onlarda uygulayp geri kendisine gelirler.

emrin

dönmek

elçiler,

istediinde,

gönderildikleri


Fütûhât- Mekkiyye II

24

kimselerde ortaya çkan suretleri güzel olan

züken

suretleri giyer ve

ilahi bir

Hak o uygun

cei

o

lahi emir de, çirkin veya

getirirler.

-Rabbinin önünde bütün suretlerle gö-

isim olarak durana kadar- geldii yoldan geri döner.

suretlerden dilediklerini kabul eder, dilediklerini de kendisine suretler içerisinde sahiplerine çevirir. Allah

o

suretlerin yerlee-

yeri bilgisinden diledii bir yer yapar. Böylelikle elçiler, belirttii-

miz bu

tarzda,

imdi vrlarn

yeryüzüne

sürekli gelirler.

de Allah ehlinin kendilerine inen

zikredelim: Allah ehlinden

ilahi

muhakkik olan

emir karsndaki kii,

bu emrin

ta-

iniini

yakn gökten ayrldnda üç yl boyunca inmek üzere havada dolamasn müahede eder. Ardndan yeryüzünde ortaya çkar. Yeryüzünde ve

her bir

eyde gözüken

her hadise, söz konusu emrin gökten her bir an-

daki iniinden itibaren üç senelik sürenin dolmasyla gerçekleir.

Keif

ehlinin

büyük

ksm,

kendilerine gösterilen bilinmeyenleri buradan dile

getirir,

çünkü

onlar,

gerçeklemezden önce

lecek yl gerçekleecek hadiseleri bildirirler.

ruhlarnn ve ra

verdii

alacan

ilahi

emrin hizmetinde inen

bilgileri söylerler. bilirse,

görür ve ge-

gizli haberleri

Bunun yan

sra,

yldzlarn

feleklerin hareketlerinin onla-

Müneccim bu

hareketlerdeki etkileri nasl

verdii hükümde isabet eder. Kâhin veya gelecekten

haber veren arraf doru söylediklerinde ve gerçeklemezden önce, baka bir ifadeyle

yeryüzünde

etkisi

ortaya

çkmazdan önce

eyi

bir

bildikle-

rinde buradan haber verirler. Yoksa insan, dönüleri esnasnda feleklerin harekederinden hangi ilerin gerçekleeceini nasl bilebilir ki? Fakat

yaratlmlarda uygulanacak

ileri bilen feleklerin

ruhlar

ile

bizim

ara-

mzda Ruhanî bir iliki vardr. Bu iliki, feleklerin harekederinden ve yldzlarn klarndan belli bir ölçüye göre -çünkü onlarn ölçüleri vardr ve yanlmazlar- kazanm olduu surede iner. Matematikçimüneccim ve kâhinin

ruhaniyeti, himmetinin yöneldii

boyanr ve bu sayede örenmek istedii ey leir.

Bu durumda

içerdii eyi

talep ettii

ulatrr

Ardndan müneccim hakknda hüküm verirler.

Ariflere gelirsek, onlar, Allah

nü bulunduunu sebepleri

den

arasnda

bilirler.

bir iliki gerçek-

ve kâhin, gelecekte

Teâlâ’nn her bir varlkta özel bir yö-

Bu nedenle

onlar, herhangi bir

eye o eyin

yönünden bakmazlar. Onlar, her eye Haktan o eye

bakarlar.

Bu durumda

rengiylc

eyin ruhaniyeti gözlem esnasnda ona

(feyazan).

gerçekleecek hadiseler

ile

eyin

arifler,

Hakkn

ait

yön-

gözüyle esvava bakar ve va-


Yirmi Birinci

nlmazlar. ilahi emir böyle bir

urad

ettiimiz üzere,

lahi emrin kendisiyle

Bu

surettir.

yön

özel

doru

iner.

Muhakkik

sureden*.

Halbuki kâhin, arraf ve benzerleri

çekleecek hadiseleri

Sonra

bu

arif,

nr. Öyle

emirden edep

ilahi

onun karsnda £

der:

lum nasl

ular.

bakmndan,

ilahi

ise,

srlar

özellikle

youn

ilahi

akl’dan yer-

emirden öre-

unsur âleminde ger-

elbiseleri giyer,

bilinci (huzur),

Bu

etmemi

etki

am,

ve mertebesi

kendisinden

bilgi

heybet ve nur kaza-

kar

iftihar

ederek

Hakk

Fakat

onun üzerinde hüküm

çokluu onu benden perdelememitir. Ku-

bana

bakm,

benden alm. Bir de

bilgisini

unsur perdeleri bulunmadan-

olabilirdi?’

aa

her surete bu özel

Arif, ilk

Allah da onunla meleklerine

perdelerin

yarp

hepsini

zih ederiz.

arr. ona

yer

olmam,

karanlk

bakt

her

özel yöne

te bu kul size göre aa ve süfli yere yerletirilmitir.

bulunduu sahibi

arif,

ise

bir

emir onu yükselttiinde, yüce göklerin melekleri

ilahi

ki,

csma

bilirler.

alta Hakkn karsnda bulunma

öyle

Muhakkik

arif,

yüzüne kadar bütün varlklarda bulunan nir.

ve

ilk suret, ilahi

yönelir. Böylece ilk ilahi sureti

ile

En sonunda bürün

bakar.

bir hâlde iner.

vastalar terk ederek bu suretten yukar veya

inceler,

bütün suretlere

yönden

gözüktüü

giyinmi

bütün surederin ardndadr. Arifin himmeti

suret,

ait

emri

ilahi

akl’a

varlktaki ilahi yöne dönüktür.

zaman her kendisine

indiinde, daha önce ifade

arifin kalbine

yerlere göre suretler

ilk

25

SifLr

dinleyen melekler

sizin gibi

öyle

olsayd,

durumu

der: ‘Allah’m! Seni ten-

dilediin kullarna bir ihsan ve rahmet olarak verdiin

büyük fazilet sahibidir

,’7

Bu

-

ih-

Allah’n yaratklarndan

sanndr.’

‘Allak

sadece

akfa ve Allah’ bilmeyle kendilerinden geçen yakn meleklere

ilk

benzeyebilir.

Bu âlemde

dan Tekler (Efrad)

men

böyle bir kalbin sahibi, ancak Allah adamlarn-

olabilir.

bindedirler. Meleklerin

kul,

Hzr vb.

Onlar, Hz.

Muhammedî-vakf

Muhammed’in mere-

kalbe nasl indiklerini ks-

zikretmi olduk.

Bü menzil, içerir.

ulvi

Bunun yan

kimselere

açt

yazma

Kuran

ve

miktarlarn

temyiz ve tercih

bilgisi,

bilgisi,

âlemin

sra, Allah’n yararl bilgi talebinde

bilgiler,

örenilir. Gidiin bilgisi,

ruhlarn vc berzah mertebesindeki ruhlarn

eyay

meydana gelen eyin

bilgisi,

samimi davranan

aktarma,

bilgisi,

asllarna döndürmenin

bilgisi, ahiretin bilgisi,

yaratlnn

bilgisi,

bilgisini

bilgisi

karlama,

gaybn

bilgisi,

bu menzilden

kincinin birinciye

katlmasnn

mekân ve mertebede yerleme

bilgisi,


Fütûhât- Mekkiyye II

hayatn

âlemin uzam, genilii, derinlii ve bunu nereden ka-

bilgisi,

zandnn

bilgisi,

havann

hadiseleri ve

bunlarn sebeplerinin

bunlar ulvi sebeplerdir- bu menzilden örenilir. mertebelerinin ilmindendir-,

dana getirdii korkun,

nz,

size

O

size

bilgisi,

birletirme ve

tuzan srlarnn bilgi bilgisi

Furkan

verir’

bilgisi

ile

sayd.'

eyi

Bu

ilimler,

bilgisi, hakikatler bilgisi,

bilendir

ayet

ayeti arasndaki irtibat

yaratlmlarn kelamnn

‘Allah her

no

bilgisi

-d bu nispeder

ve takvann, yani takvann mey-

belirtilir.

hsan, yai ihsann meydana getirdii mühlet vermenin

Susma ve konuma

bu menzilden örenilir. Bu durum

öretir ’* ayetinde 9

ayrmann

ile

‘Allah'tan

‘Allah’tan korkarsa-

bu menzilden örenilir. el-Halin ismi

huu

ilikisinin bilgisi

Çünkü ‘O

bilgisi -ki

bilgisi

karsnda

ve Allah

kelam

bu menzilden örenilir.

her eyi ihata

11

etti'

ve ‘Her eyi sayca

12

‘Allah

doruyu söyler ve doru yola ulatrr.

1

ÜÇ YÜZ SEKZNC BÖLÜM Tümel Âlemin

Karmasnn Muhammedi Mertebeden Bilinmesi

.aarm, yoklua

ol

0 sözün söylendii,

l

diyene!

henüz yoktu

Sonra olunca, ona denilmedi

ki

o

Olu bölünmeyen eydir ‘Ol’

sözü kudreti ortadan

Akl buna hükmetti Akln nasl

delili

Akim yapt

ve

kaldrm

delil

oldu

olur ki?

bina keif ile yklr


Yirmi Birinci

X]

Sifir

Nefsin kurtuluu eriatta

,

nsan görür de

sonra

mahrum mu kalr?

Keifte eriata sarlmalsn! Böyle biri iyilii elde etmi ve Fikri geride brak,

Kasaptaki bir Fikrin bir

tama her yere onu

et gibi terk et

makam var ve onu o yerde tut

Tâki merhamet görmü Bir bilginin

bir kul ol

ahidi eriat

te bilgi odur, sarl Akl ona aykrysa,

Allah'n o kadar

ise

ona de

Tecrübeniz olan eyle

‘Niçin’

kurtulmu

ki:

‘Bu senin tavrn,

ilgilenin’

bilgisi

var

ki

demeyen kimse, ular onlara

Bilgi ‘nasl?’

sorusuyla bilinemez

‘Ne kadar?’ otoritesi de ilemez ona

Tpk Levha bilinmedii gibi Hakkn

o levhaya kalem

Bilmelisin

dümütür.

insanlar,

ki,

nsan

lafz, her

Sonra, insann erefi insan için zati bir

grubun

iki elini

öyle demitir: rei

ileri

‘latife’,

bir

sürmütür

ksm,

ki,

‘cisim’ bir

dorusu

da bu-

getirdii anlama verilmi bir isimdir.

Yoksa var olduktan sonra ve tam bir insan

ulat

bir mertebeyle

insan, bilgiyle veya halife ve

zat gerei erefli ve

dile

eyin

ayrlna

hakknda görü ayrlna dütük: Acaba üstünlük

ey midir?

konusu mertebeye

masna

insann mahiyeti hakknda görü

olduunu

olarak düzenlendikten sonra

hsann

yazdklar

Bir grup, ‘insan’ denilen

ksm ise ‘ikisinin toplam’ dur.

ile

baka

sayanlar, Allah’n

bir

yaratk

onu

için bir araya

mi

imam

gerçekleir? Söz

olmakla ular.

iki eliyle

yaratm

ol-

getirmeyiine bakarak

‘Allah insan kendi suretine göre yaratt.’ ‘insan özü ge-

ereflidir’ diyenlerin delili budur.

Bu görüe kar çkanlar öyle


28

Fütûhât- Mekkiyye

der: ‘insan

II

özü gerei deerli olsayd, onun zatn gördüümüzde de-

erini de örenmemiz

Gerçek

gerekirdi.

büyük ve deerli insan da sahip olduu lardan üstün

olmazd, çünkü her

ve ahlakyla dier insan-

bilgi

tanm

insan

ikisini

Öte yandan

öyle deildir.

ise

Bu du-

birletirir.

rum, insann üstünlüünün menzil veya mertebe diye isimlendirilen ge-

durumla gerçekletiini

çici bir

Bu

dir.

mertebeyle nitelenen kimse

durum,

maya

benzer. Allah

öyle

13

mi

ki,

doru

der:

zikredilen bir

ey

Öyleyse erefli olan, mertebe-

dolayl olarak eref kazanr.

deildi.’'

öyle 4

Bu

hükümdarlk mertebelerine ula-

nsan hatrlamaz m, onu

bir ayette ise

re geçmitir. Melekler,

ve

ise,

resullük, nebilik, halifelik ve

yarattmz ?’ Baka geçti

gösterir.

der:

ey

bir

deil iken

‘nsann üzerinden

bir süre

Yani insann üzerinde böyle bir sü-

insann zatna bakarak söylediklerini söylemiler

da söylemilerdir. Binaenaleyh insann üstünlüü, Allah’n

kendisine verdii bilgi ve halifelik sayesinde örenilir. Dolaysyla Allah kendisini erefli yapmazsa, hiçbir

yaratlm özü gerei bakasndan

üs-

tün deildir. Allah katnda en yüksek menzil ve mertebe, kulluunu

Bu

kendisine göstermekle Allah’n kulunu alçaltmasdr. ni herhangi bir hediyenin

lebilecek ayeti lir.

ile

ona

verilip

esnada Rabba-

verilmemesi birdir. Bir kula veri-

en üstün mertebe, budur.' Bu durum

Kulunu geceleyin yürüten Allah münezzehtir

kinci ayette Allah tenzihini zikretmitir.

kendim

‘Seni ’ 15

için

seçtim

’ 1S

ayetlerinde belirti-

Bu makamda

bir

âk öyle

der:

Onun

kölesi diye

çarn beni

simlerimin en erejlisi o

yapcsna

Bir sanatn

yoktur.

Yaratlmn

izafesinden daha üstün bir erefi ve

erefi de Haktan ona ait olan özel yönden ortaya

çkar, yoksa kendisi gibi bir ortaya

tebe

çkmaz. Bu erefte

bakmndan

csyla

ilikisi

olan sebebi sayesinde üstünlüü

Akl vb.- ile merÇünkü her eyin yarat-

varlk -k o Kalem veya

yaratklarn en

çkt

bir suret yoktur.

caktr.

ilk

yaratlm

düüü eittir.

aymdr. Hakikat bütün mümkünlerde

diinde ortaya

Bu

deeri

birdir.

nsann

A

son suret, Adem’in suretidir ve onun suretle birlikte

Çünkü Âdem’in

sureti

ekilde yaratltr. Mutlular

ken-

aasnda

bedbaht olanlar cehennemde

kala-

ac ve hastalklar kabul eden bileik

ise,

bir

ac, hastalk ve üzüntü kabul etmeyen


2Q

Yirmi Birinci Sifr

baka

yaratlla yaratlacaklardr. Bu nedenle cennetlikler yalanmaz

bir

ve üzülmez, büyük abdest yapmaz, idrara çkmaz, hastalanmaz,

susamaz. Cehennemlikler

rn yaratl dünya yaratl ve

geçmitir.

O

Öyleyse dünyadaki bu terkip

terkibidir.

çkmazdan önce insann üzerinden zamanlar ve

makam

her

Onla-

tersi bir haldedir.

düük terkiptir. Hiç kukusuz, Âdem

insann kabul edebilecei en tinde ortaya

tam

ise cennetliklerin

ackmaz

ve yerde oraya

suret

ait bir

ile

sure-

dehirler

bulunmutur.

zaman ve dehrin hükmü altnda bulunduu varA lklardr. insan bütün bu suretlerde unsurdan meydana gelen Adem suBunlar

felek,

gök

gibi

retiyle ‘zikredilmi’ deildir.

nanmam,

sadece bu

Âdem

bulunduu

hiçbir surette s-

suretindeyken -toprak-

sulanmtr. Öte

Bu

nedenle

olmu, bu suretteyolduunu iddia etmi ve bu suret

yandan insan ancak bu suretteyken Yaratcsna ken Yaratcsnn mertebesine sahip içerisinde

asi

ölmütür. Bu nedenle cehennemde büyük günah

sahipleri

ölümlüdür. Sonra, oradan çkartlr ve hayat nehrine batardrlar. Böyle-

ac ve hastalk kabul etmeyecek

ce

birlikte

yürüdüün ve

kadar- ayaklarn üzerinde sabit

dünyada

zahirî ve

yol,

s

bir

üzerinde

unu

terkip edilir,

batm

iyi

Kyamette

köprü biter.

anlarsm.

itibaryla kendi

kld

ile

o yolu

yol hidayet yoludur ve

amellerinden kendin için

O

çekilir.

Onu

ise senin

Köprü

adna cehennem

ina

ettin.

Söz ko-

üzerine duyuyla

onu

görünce, yolun senin ina ettiin bir

yolun dünyada geniliin,

doa cehenneminin

uzunluun

yap

Onu

olduu-

olduunda

ateten uzaklatrmaz,

salayaca

kabul edilecei bir yerde, kyametinin gelmesi ahiret hayatndaki

gölgesi

atein kendisine

salar. Kamil insan, kyametinin (ölüm) fayda

oldu-

ve derinliin

üzerine çekilmi bir köprü

bilgisizlik alevine yöneltir ve

dünya hayatdr, çünkü

al-

vakfe yerinden balar ve cennetin kap-

gölge sahibinden farkldr- üç ubedir.

aksine

suret

-Allah seni cennete ulatrana

nu örenirsin. Bu köprü, senin cisminin hakikatinin -ki

bu

dünya hayatnda manevi olarak bulunurken duyuyla alglanan

sureti yoktur.

glanan

yapda

cennete girerler.

Bilmelisin k, üzerinde

nusu

bir

ulamasn

ve tövbesinin

için acele eder.

Buras

kyamette amel, insana fayda

Oras dünya verilecei yerdir. Bu

vermez. Orada insan, amel yapmakla yükümlü deildir.

hayatnda önceden yaplan amellerinin

durum

sonra hidayet

’ 17

etti

ayetinde

karlnn

belirtilir.

Mertebelerin gereklerini

açklad demektir. Bu sayede yükümlü, bulunduu her yerde o yere

la-


Fütûhât- Mekkiyye

30

yk ve Hakk

raz edecek

eittir.

bir

amel

iler.

Hakkn

Fakat bu amel.

karktr. Bu durumda amel, doal

çeliecek unsurlarla da

yaratlyla

II

rzasyla

cisimlerin

Çünkü scaklk souklua aykryken yalk

kurulu-

un zdddr. Allah ise, içerdikleri ztla ramen hepsini tek bir cisimde toplamak istemi, bunun

yaratm, scaklk ve

safray

dana gelmi, onu bu

ikisine

scakl kurulua

yal

eklemi, o ikisinden ac

ondan kan mey-

bir araya getirmi,

komu yapmtr.

Kandaki

yal, safradaki

yapmtr. Bunun nedeni, fiilde ona mukavemet salamak üzere, komuluk ilikisidir. Dolaysyla o ikisinden

kuruluk tarafna etmesini

ait

hiç birim terk etme! kür.

için

Onun

otoritesi

insann hayvan mizacnda gözü-

Kandaki scaklk onun ardndan gelmi olsayd, safrann onu takip

etmesi gerekirdi. Safra kendisini takip ederse, scaklk veya kuruluk

malyd. Kuruluk de güçlenir ve

takip ederse -ki

hastaln bedene

insan yükümlü tuttuu

lulua ulatran ameller

l komu

edilgenidir-,

bilgilerle ilgilenmek,

için

kuruluk cisim-

girmesine yol açar. Hastalk, Rabbin

onlar elde etmek ve mut-

çalmaktan bedeni alkoyar. Safrann scak-

olsayd, safrann niceliinde

olurdu.

scakln

ol-

art

gerçekleir ve yine hastalk

nedenle yalk, safray, takip etmitir. Allah Teâlâ

soukluk

yal birletirmi, bu karmdan balgam ortaya çkmtr. Balgamn yaln kann scaklndan sonra getirmitir. Öyle olmasayd, daha

ve

önce zikrettiimiz, gibi, bu ve

ortaya çkard.

illetler

mdan ac

kara

karmdaki niceliksel art

Soukluk ve kuruluu birlerirmi, bu kar-

meydana gelmi,

dan sonraya brakmtr. Halbuki tir ki,

balgamn

genidir-.

yalnda art

karadaki

kuruluu balgamn

soukluu

yaln-

karadan sonra getirmemi-

olmasn -çünkü yalk soukluun

edil-

Balgamn soukluuyla karann soukluu arasnda meydana

geldiinde illet

nedeniyle hastalk

ise artar

ve

balgamn

nicelii fazlalar.

Bu durumda cisme

ve hastalklar girer, çünkü cisim (hastalklar) kabul edicidir.

Allah’n yaratltaki hikmetine baknz!

Bu hikmet,

bedenin

salkl

kalmasn salamak amac tar. Söz konusu cisim, Rabbinin davetine kendisini ulatrmak üzere latifenin bineidir. Bu cisimsel binek üzerine ruh egemen olur ve

ilahi

Bunun

neticesinde ise

kar. Salih ve iyi

öteki ler,

ise,

iyi

sardnda/kapladnda beden hamile kalr. (salih) veya kötü bir takm ameller ortaya ç-

amel meydana getirmesi ‘muhallak (tam yaratlm)',

gayr- muhallak (eksik yaratlm) diye ifade

bineklerdi surederinde ortaya çkar. Ameller salih

edilir.

ise,

Bu

amel-

binekler ina-


.

Yirmi Birinci

n

yükselir.

m

ka bir ayette kiiyi

larn

22

öyle

amel O’na yükselir’20 denilir.

aalarn aasna attk.’

îman

2'

kazannm dnda bir ödül verirse,

bu,

‘ecir’

Böyle birinin ameli,

‘Snrsz

ödül ona

ru vardr’ der. Ecirleri kazandklar, nurlar

m

diye isimlendirilmez. Böyle

ise

ecri

ve nu-

Allah’u bu konuda ken-

katmakszn

ihsan

aittir

olandr. Allah

hakknda ‘Onlarn

hibedir. Allah bir topluluk

dönük ihsandr. Bu sayede

13

kazanlm

Kastedilen, kazanlan sevaptr. Sevap ve ecir,

dilerine

aa-

Yani binei onu düürür. Halbuki ‘En güzel suret-

edenler, salih atnel sahiplen hariç.’

ey, nur ve

Amel kötü ve bozuk

düürür. Allah öyle der: Sonra onu

sahibini illiyyîn, yani yüceler yücesine çkartr.

bir

keli-

aktard.” 9 Ba-

der: ‘O’nut kelimesidir, Meryem’e

ise ‘Salih

aasna

teydi .’

Güzel kelime O'na

Kastedilen temiz ruhlardr, çünkü onlar Allah’n temiz

meleridir. Allah

ise,

Allah öyle der:

‘iUiyyîn’ derecesine yükseltirler.

31

Sifir

ecir, tek

bana

bulunmaz. Bu ihsan kulu, kendisinin hak ettiini düünmekten al koyar.

Halbuki

ecir böyle

düünmeyi

lan ve kula izafe edilen bir amelin

bu nedenle, nurun bu

ilke

karldr.

katmad

(ihsan)

Binaenaleyh zikrettiimiz

bir ecir yoktur,

çünkü yaratl

üzere gerçeklemitir.

öyle

ki:

Doal

çktnda, bamsz

oluup duyusal ruhuyla ortaya braklsayd, ‘iddia’ onu yok ederdi. Fakat Allah

cisim (unsurlardan)

ona Rahman’n nefesinden rabbani tir.

salar, çünkü ecir, daha önce yap-

nsann

latifesi bir ‘nur’

ruh verdi

bir

Bu

menzil pek çok

deil- mana harflerinin kendilerini harflik

‘Allah,

.

yeri ve menzili’

bilgiyi içerir. bilgisi

makamnda

ihsan her yerde

ilahi

etsin diye, nurlar ecirlere bititirilmitir

dünyann ‘karm

ruh’ demek-

olarak ortaya çkarak, hayvani cismi yönet-

mekle görevlendirilmitir. Bu nedenle

nedenle

ki, ‘ilahi

bu kula elik

26 Alim ve Hakim’dir.’

olduunu

Bu

söyledik.

Bunlarn arasnda -hece

harfleri

vardr. Bunlarn birbirlerine girmesi, isimlik

makamna

aktarr

m? Çünkü

harf benzerinde etkin deildir. Hiçbir harf ötekinden güçlü deil iken,

hangi durumda

bir harf,

‘men’in ‘an’

‘an’

edat

bir

bir harfte etkin olabilir? Misal olarak,

edatna dahil olmasn

eyden

tna çevirir. Bu edattr.

baka

birine

verebiliriz.

geçme anlam

edat, ismi gösterdii gibi,

air öyle

verir.

Bu

bir harftir (edat) ve

Böylecc onu ‘men’ eda-

yönü ve ciheti de gösteren

der:

Men-an yemîni’l-habaya nazratün kabl

-

bir


Fütûhât- Mekkiyye

32

II

Burada yemin kelimesinin acaba

o

sureti geride

özgü

lere

mamulü

men’in

kalsn diye bir edat olarak

m

amel olan tamlamayla

bir

kukusuz,

amili, hiç

‘an’

edatdr. Fakat

m amil olmutur? simBu durumda

amildir?

Bu durumda

olur veya asl üzere kalr.

edatlarn

ise

mümkün olduunu söyler, onlardan aadaki örnekte ma’y zait saydmz

birbirlerine girmesinin

amelini terk eder ve

Nitekim air öyle

zait sayarz.

lza

Ma

ma

zaittir,

çünkü

Dolaysyla ma’nm

lirsin.

birisinin

gibi

onu

der:

ra’ye vakaat le-eref

edat

‘an’

söz,

(eref için

bir

bayrak kalkarsa)

onsuz tamamlanr ve

diyebi-

‘iza ra'ye’

mru’l-kays'n sözünde inne

bir etkisi yoktur.

edat da bövledir:

Fema

min hadis vela

in

Burada da in edat olabilir ve

buna

sal

ve anlama

zaittir

Çünkü yukardaki sözde an

bir engel yoktur.

dütüümüzde, anlam bozulmad

gibi -bir zorunluluk

harf kendiliinden isim haline de gelmez. Bir harf ni

aldnda,

acaba onun

Dolaysyla böyle

etkisi yoktur.

m

anlamn

verir,

baka

olmakszn-

bir harfin yeri-

zdd

yoksa

harfini

bir

anlam

m

verir?

Bu ilmi, sidir.

menzilin içerdii bilgilerden

de binekler,

birisi

zaman

sözün deerinin bilinmesi, zikrin fikirden üstünlüünün bilinme-

Hakkn

kendisini zikretmekle nitelerken fikirle nitelememesi

menzilden örenilir. Bununla özelliini zikretmitir özelliidir.

Bu

ki,

bu

bilgisini ki -o

birlikte fikir

demektir veya

tatma ve

ve ihsan

kanmay

kesinlik serinliinin nereden

fikir

bilgisini, orta

kabul edenlere göre

meydana geldiinin

bir

yarata deil

ait

olan ve bilgilerden ortaya çkan eserlerin

Bunun yan

de, sadece Allah’a

bu

Allah kendisi için ‘tedbir etmek’

menzil, yaratl ve niteliklerin bilgisini

gisini, haller bilgisini, istidat

nilir.

süvariler,

kulluun

onun ayrlmaz

ve en orta

bilgisini içerir.

bilgisi

bil-

tecelli

kanma arasndadr-

bilgisini içerir.

sra, farzlar yerine getirmenin,

beyan

içerir,

Baka

Bu kullua

bu menzilden öre-

meydana getirdii

so-

karmas, takva ve türleri, bu menzilden örenilir. Ar, Rcffcf, minber vc

nuçlar, ihsanlardan hibe olanlar, ihsanlarn ahiret ve ruhlarn nimeti

sofralar, kürsüler, mertebeler vc her birinin lir.

Bu

menzil,

yaknln

iki

zt eyin

bilgisini,

daha

pay, bu menzilden öreni-

aadaki yaknlk ile

bilgisini, gölgelerin bilgisini zillet yoluyla

boyun

daha üst

eme

bil-


Yirmi Birinci

gisini,

Evi tavaf

bilgisini,

onu

tavaf edenlerin kim

neyle tavaf ettiklerinin bilgisini

içerir, istilam,

olduu

Gayblcrin

tecellinin takdis edilmesi, ilahi ceza

tenzili, teklif, irade, tebdil

den örenilir. Bütün bu zikrettiimiz giler

ve niçin ve

nimetler, sülük, ilahi ve

dünyevi mertebe, onlarn çeitlenmesi, onlarn içinden

utandrma,

33

Sifir

övülmü

bu menzilden

olanlar,

örenilir.

ve deitirme, ihtisas bu menzilbilgi

snflar

içerisinde

baka

bil-

de vardr. ‘Allah

doruyu

söyler ve

doru yola

ulatrr.’

UÇ YUZ DOKUZUNCU BOLUM Melamilerin Menzilinin

Muhammedi Mertebeden

Bilinmesi

Melamilik, Hz. Peygamber ve Hz.

Ebu

Bekir’in

makamdr. Bu

makama ulaan pirler arasnda Hamdm el-Kassar, Ebu Said el-Harraz, Ebu Yezid el-Bestami vardr. Zamanmzda ise Ebussud b. e-ibl, Abdulkadir

el-Cili

Ebu Abdullah Hanavi, b.

Muhammed

el-Evani, Salih el Berberi,

erefi, Yusuf e-uburbeli, Yusuf b.Taiz,

Muhammed

Kasm, Ebu Abdullah

b.

b.

bn Ca’dun el-

el-Mucahid, Abdullah

Tahmest, Ebu Abdullah el-Mehdevi, Abdullah el-Kattan, Ebu’l-

Abbbas el-Hassar ler

(Geylani),

gibi kitabn isimlerini zikretmeye

yetmeyecei kimse-

vardr.

Yaratklar üzerine yemin edenler Yemini bozmak gerektiinde, bozmalar gerekmez

Ben Allah adna yemin ederim

Ruhlar yerletirdi beden ,

kabirlerine

Hidayet ayetleriyle, O’nun nurundan

Der

ki,

yaratklar

bo yere yaratlmad


Fütûhât- Mekkiyye

34

öyle

II

olmasayd ayet

Ey dayanam! Aldrma Hüsrana urar, eriata söz Sözünü bozan .

akl

bir

Görmüyor musun, tohumu Sonra

ekiniyle

Hakka yemin

ki

ekti

urat durdu

olsun

ki,

ona sahip olmad

Nejes üflediinde ruh onu

Bütün ruhlar

verip de sonra

bildirdi

(nefisleri) tek bir

e (Adem ve

Havva);

Ondaki srr gizledi

ruh olarak tevdi

cinsel ilikiyle

etti

çoalrlar

bir süre

Gayretinden dolay, sonra yayd Allah hükümlerinde eit yapmad

Yal

genci; bir hikmeti

ile

olmal

O ikisini birletiren hüküm gelirse Emir meydana gelmi demektir Sanki çocua

yerlemi de

yalya yerlemi

Gençlik

ise

Diri

sonra

idi,

ölü,

baarya

övülmü

ari’nin

rini

temiz

knad

diri oldu ve diriltildi

erdirsin, bilmelisin ki, Allah

cüsü olmayan üç gruptur:

bütünüyle

gibi

daha sonra

Öldükten sonra tekrar

Allah seni

ihtiyarlk

Birincisi,

fiillerin

adamlar dördün-

züht hayat, Allah’a yönelme gibi

hakim olduu adamlardr. Onlar

içle-

bütün kötü özelliklerden de temizlemitir. Bu

gruptaki insanlar, yaptklar amellerin üzerinde herhangi bir amel görmedikleri gibi haller, makamlar, ledünni bilgiler, srlar, keifler ya da

bakalarnn

Bu

kendisini örendikleri eyler

hakknda da

bilgileri

kimselere, ‘ahitler’ (kullar, ubbad) denilir. Böyle birisine

mek

yoktur

dua

üzere bir insan geldiinde, tepki gösterir veya ona öyle der:

istec

Ben


Yirmi Birinci Siâr

dc kimim

sana dua edeyim?

ki,

Benim mertebem nedir

35

Böyle de-

ki?’

beenme duygusundan uzaklamak arzusu ve nefsin hilelerinden korkmalardr. Bu sayede amellerine riya duygusunun girmesini engellemek isterler. Onlardan birisi okumayla megul olursa, onun okuyaca kitab -söz gelii- Mulasibi’nin er-Riaye’si veya onun yerini alan bir kitaptr, ikinci snf bu grubun üzerindedir. Onlar, bütün melerinin nedeni,

fiillerin

olduunu

Allah’a ait

görürler. Riya onlardan bir

tamamen

konuda kendilerinden

lar: ‘Allah de,

bir

bakasna

lüyseniz, Allah'tan

olmadn Tarikat ehlinin saknd

ve kendilerinin bir ilgilerinin

ey

silinmitir.

istediinde,

öyle

m dua ediyorsunuz

sonra brak onlar

derler:

Ya da

Doru

söz-

u ayeti okur-

n7

Onlar, ciddiyet, vera (kukulu eylerden uzaklamak) ve tevekkül vb.

de

konularda birinci gruba benzer. Fakat sahip olduklar halin üzerinhaller,

makamlar,

bilgiler, srlar,

keifler ve kerametler

da görürler. Himmetleri onlar elde etmeye

bulunduunu

yönelir.. Birisine

ulatkla-

rnda, sradan insanlar arasnda kerametlerle görünürler. Çünkü onlar, Allah’tan

bakasn

görmez. Onlar, ahlak ve fütüvvet

5

ehlidir. ‘Sûfiler

diye isimlendirilen bu grup, ikinci tabakaya göre, gururlu ve nefis sahibi kimselerdir,

ratklarna

Örencileri dc kendileri gibi iddia sahibidir. Allah’n ya-

kar

böbürlenirler, Allah

da bulunurlar. Üçüncü

snf ise, be

adamlarna vakit

kar

namaza

önderlik iddiasn-

nafileleri

de

eklerler.

Onlar, Allah’n farzlarn yerine getiren müminlerden kendilerinin dikleri bir halle

bil-

ayrmazlar. Sokaklarda yürür, insanlarla konuurlar;

onlardan birinin farz veya sünnet gibi sradan insanlarn aina

olduu

farkllat görülmez. Onözgü ibadeti yerine getirirler. Bu in-

amellere ilave bir amel yaparak, insanlardan lar

Allah’n

karsnda

kendilerine

sanlar,

derinleen ve Allah karsndaki kulluklarndan bir an

mayan

kimselerdir.

Bakanla

arzu duymazlar.

Bunun

onlarn kalplerine egemen olmas ve onun altnda

bile ayrl-

nedeni, rabliin

ezilmeleridir. Allah

onlara mertebeleri ve o mertebeleri hak ettii amelleri ve halleri öretir.

Bunun

üzerine onlar da, her mertebeye

o mertebenin gereine göre

davranrlar. Onlar, insanlardan gizlenmi ve lardr.

Çünkü

lasl kullardr. dilerini

avam

perdesiyle

onlar, kendilerini bütünüyle efendilerine

adam

Onlar yerken, içerken, uyankken, uyurken

müahede

ettikleri gibi insanlar içinde

konuurlar; Onlar, sebepleri

yerli yerine

saklanmsaf ve ih-

sürekli Efen-

de konuurken O’nunla

koyar ve sebeplerin hikmetini


Fütûhât- Mekkiyye

36

II

Sebepleri kabul edip onlara

bilirler. c

sanki her

eyi

taç olurlar,

Herhangi

yaratan’ kendileriymi zannedersin! Onlar, her

rünmez. Ya da onlar,

olma

ilahi

muhtaçln

Onlar

eyann

kendilerine

muhtaç

eyaya muhtaç

kalr. Allah

öyle

zengin ve övulendir

28 .’

olma

nitelii gö-

mertebenin seçkinlerinden deillerdir

kendilerine

durum

gerektirecek bir

olmadna

nitelikle

olduu

korurlar, ki

ise,

muhtaçsnz. Allah

bir isim kendilerine

ise

bile,

verme-

gözükmezler. Kastedilen, el-Gani isim-

Bövlece zahirde ve batnda Allah’n onlar isimlendirmi

adna

e-

gerçeklesin.

Öyleyse onlar, Allah sayesinde zengin olsalar

klacak bir

ismi kendileri

ki,

tanktr. Kendileri

der: ‘Siz Allah’a

buradan Allah’n kendisini nitelemi

dir;

‘Allah’ diye isimlendirilendir.

nitelii veya O’nunla aziz

yann

mümkün

eye muh-

konuda onlara muhtaç olunmaz, çünkü onlarn üzerinde

Allah sayesinde zengin

yi

ey

çünkü onlara göre, her

bir

boyun ediklerini gördüünde,

o

isim,

muhtaç

ismidir.

örenmilerdir: Muhtaçlk sadece el-Gani olan Allah’a

olduu

Buradan

olabilir.

unu

Onlar,

insanlarn âleme yerletirilen ve sradan insanlar Allah’tan perdeleyen sebeplere muhtaç olduklarm görürler. Onlar, gerçekte sadece ihtiyaçla-

rn

yerine getirme

Bunun

ki,

o da

Allah’tr.

üzerine öyle demilerdir: Allah, gerçekte ‘muhtaç olunan her

ey* diye dir.

gücüne sahip olana muhtaçtrlar

Bu

isimlendirilendir. Allah’n kendisi ise hiçbir

nedenle bu grup eyaya muhtaç

mamtr

muhtaç deil

olmu, eya

eyann bir parçasdr. iken her ey O’na muhtaçtr.

ki kendileri

eye muhtaç deil-

de

onlara muhtaç ol-

Allah:,

herhangi bir

eye

Bunlar, Melamilerdir. Onlar, ricalin (Allah adamlar) en üstünleri

olduklar gibi örencileri

ricalin

en büyükleridir. Onlar racüliyet (adam-

lk) tavrlarnda halden hale girer. fütüvvet ve ahlak

makamn

Bu

insanlardan

baka Allah karsnda

elde eden yoktur. Onlar, bütün menzilleri

elde edenler, Efendilerinin dünyada yaratklarndan perdelendiini gö-

ren Allah’n seçkinleridir. Efendileri perdelendii için, kendileri de yara-

tklardan perdelenmi ve gizlenmitir. Onlar, perdenin ardndan yara-

tklar arasnda sadece efendilerini görür. Ahiret olup ettiindeyse, efendileri

gözüktüü

rn dünyadaki mekânlar taki) kullar, insanlardan

halleri lar

bilinmez.

için,

Hak orada

tecelli

onlar da görünür. Öyleyse onla-

(Daha önce

zikredilen birinci grup-

uzak durmalar, onlarla hair neir olmaylar,

ve bedenle ilgilenmekten uzaklamalar nedeniyle sradan insan-

tarafndan

bilinirler.

Bu nedenle

onlar

karlk

görürler. Sûfler ise


Yirmi Birinci

37

Sifir

(keramet gibi) iddialar, düünceleri okumak, dualarnn kabulü gibi harikulade olaylaryla sradan insanlar tarafndan tannr. Onlar Allah

katndaki yaknlklarnn örenilmesine yol açacak bir kerameti göster-

mekten çekinmezler. Çünkü onlar kendilerine göre sadece Allah’ mü-

ahede

Böylece de büyük bir

ederler.

üzerinde bulunduklar bu hal.

tuzaa düürmesinden uzak

nla ler

bilgiyi

kaçrm

olurlar.

Hakkn aldatmasndan

ve

iyi

Onlarn

davranla

deildir. Melamiler ise herhangi bir davra-

Allah’n yaratklarndan farkllamazlar. Onlar, tannmayan kimse-

olduklar gibi

halleri

de sradan insanlarn

halleri gibidir.

Onlara

iki

nedenle bu isim verilmitir: Birincisi, onlarn örencilerine bu isim ve-

Çünkü onlar, Allah karsnda sürekli kendilerini knar ve nefisleri adna kendisiyle sevinecekleri ihlasl bir amel görmezler. Bu davran, örencilerini terbiye etme amacna matuftur. Çünkü amellerle sevinrilir.

mek, amelin kabulünden sonra ler bilemez.

nama

Amelin kabul edildiini mürit-

Büyüklere bu ismin verilmesi,

ki mertebelerini

nsanlar

olabilir,

gizlemelerinden kaynaklanr. Onlar

unu

balamlardr. Sradan

ve birbirlerini eletirmeye

görselerdi,

bu

fiilin

eletirilmez, insanlara göre bütün

lenince, onlara

alkanlk ve

Bu

ve

Allah’a

fiiller

deerli ve güzel olurdu.

insanlara gözükseydi,

te bu

onlar

‘ilah’

adet perdesiyle sradan insanlardan giz-

sradan insanlarn

lakaplar verilmitir.

fiilleri

knamaya

fiillerin

k-

kendisinden meydana geldii kimse

grubun Allah karsndaki mertebeleri edinirlerdi. Onlar,

Fiilleri

insanlar

ait sayar, böylelikle fiilleri

eletirmeye balamlardr. Terde ortadan kalkp bütün

olduunu

görmülerdir:

Allah’tan görmedikleri için kendi aralarnda

fiilleri

çimden meydana gelmise, ona

ait

karsnda-

hallerini ve Allah

lakaplar,

birbirlerine verdikleri

kötü

davrann

knama anlaml

kendisinden ortaya

çkt kimseye verilen isimlerdir. Sanki mertebe onlar knam gibidir: Çünkü onun rak

izzet ve otoritesini izhar etmemilerdir.

te

terimsel ola-

bu lafzn onlara verilmesinin nedeni budur. Bu, herkesin bilemedii

ve Allah ehline özgü olan özel bir yöntemdir.

arasnda farkllamalarm salayan bir Bilmelisin

ki,

kullar

Onlarn sradan

insanlar

halleri yoktur.

arasndan hikmet

sahibi, her

eyi

yerli yerine

hak sahibine

eye mertebesini tarmayan kimsedir. Böyle biri, her hakkm verir, herhangi bir ey hakknda amaç ve arzusuna

hüküm

vermez, geçici arzular onu etkilemez. Hikmet sahibi insan

yerletiren ve o

göre

(hakîm), Allah’n kendisini bir süreliine yerletirdii bu dünya hayan-


Fütûhât- Mekkiyye

38

na ve Allah’n yapmas

olmakszn-

siklik

II

için belirledii ilere -herhangi bir fazlalk ve ek-

açklanm

bakar. Böylece kendisine

olan üsluba göre

hareket eder. Hiçbir vakit elinden bu dünya hayatnda

lirlenmi teraziyi düürmez.

Bu durumda, de

tartabilir.

Allah fazla tartmak

Hikmet

Çünkü

raziyle

halde

bir

davran

tartt

riyorsa,

olur.

bu tarty

övdüü

davrandnda

ise,

zikrinin Allah’a ve

o yerde

fazla

imam

olur.

Te-

bulunduu tantmay gerekti-

halleridir. Terazisi

yerde hakikati onlara

peygambere

hal

belirli bir

bilip terazi elinde

vaktinin

kullarna göstermeyi ve O’nu yaratklara

bulunduu

ikisini

hakkndaki hikmetinden herhan-

ey, dünya hayatndaki

ilk

her

ise,

bu nedenle kii Allah

nsan bu durumu

sürece, Allah’n yaratklar

Hakk

ölçüleri bilemez.

sahibi insan, bir bilgiye dayanarak,

ite yanlmaz. Böyle

gi bir

için,

bu, terazinin fazla tartmasdr ve

katnda beenilen

bulunduu

düürürse,

teraziyi

ya tartda lile yapar veya fazla tartar. Allah

knamtr.

belirlemitir.

Çünkü

onun adna be-

eziyete yol

bildirir.

Bu

yer,

yâdnn

açmad bir yerdir.

ve

Nitekim ‘

Allah kendisini eziyet görmekle niteleyerek öyle buyurmutur: Allah’a eziyet edenler..'™

rinin ortaya

kar

Böyle

çkmasn

bir yer, Allah

adna

es-Sabur ve el-Halim isimle-

Hz. Peygamber öyle der:

gerektirir.

Allah’tan daha sabrl kimse yoktur.’ Allah

‘Bir eziyete

yalanlanm ve

ne kötü söz söylenmitir. Peygamberin Allah’tan

aktard

kendisi-

sahih kutsi

A

‘Ademolu beni yalanlad, bu ona yakmad. Bana kötü söz söyledi, bu ona yakmad.’ Bu sözü el-Latif ismi söyleyebilir vc bu nedenle ona dünya hayatndaki knanmada bu bir hadis

latiflii

bunu

bildirerek,

öyle

der:

giydirmi, yalanlayan yalanlamasndan, körü söz söyleyen kötü

sözünden caysn

diye,

bununla tannma gerçeklemitir. Çünkü dünya

hayat tövbe ve hatadan dönme ve bu dönmenin kabul edildii dir.

Ahiret hayat

ise,

dönü

yeri olsa bile,

dönüün

bir yer-

kabul edildii bir

yer deildir. Öyleyse terazinin gösterdii hususlardan biri de

udur:

Hikmetli insan, Allah’n veya peygamberinin veya Allah nezdinde dini konularda deeri olan birisinin

adn,

berine ya da Allah’n kendilerine

cei

bir

ilgi

bilgisi

dahilinde Allah’a, peygam-

gösterdii kimselere eziyet

edile-

yerde zkretmemelidir. Misal olarak iiler nezdinde sahabenin

zikredilmesini verebiliriz. Böyle bir

ramasna ve ona kötü söz söylenip

davran zikredilenin hakarete ugyabnda eziyete maruz kalmasna

çardr. Hikmetli insan, böyle bir yerde o kiinin adm yâd etmez. Baknz! Hz. Peygamber bize Kuran ile -ki kast edilen Mushaftr- dübir


Yirmi Birinci

39

Sifir

topraklarna seyahati yasaklamtr. Böyle bir davran, kendisine

man

düman olduu için sayg-

inanmayanlarn Kuran’a ihanet etmesine ve

szlk yapmasna ve onu

bakasnn deil melamnin

hafife

melaminin

almasna yol

makamdr.

açabilir.

te

bu makam,

bütün eriat,

Binaenaleyh

halleridir.

Müminlerin annesi Hz. Aie’ye Hz. Peygamberin ahlak soruldu-

unda, ‘Onun ahlak Kuran yük ahlak

üzeresin

M

ardndan

‘Sen en bü-

celaline ve

anna

ilahi

asl

-

layk büyüklük ve yücelik

olan özelliklerdir. Bununla birlikte, dünya

ilahln hakk

gibi

diye cevap vermi,

okumutur. Sûflerin dayandklar

ayetini

Hakkn

zikrettiimiz gibi-

idi’

hayatnn

Allah’n hakk hususunda neyi gerektirdiine bakmalsn. Kast edilen, kullarn bu konuda Rablik iddiasnda bulunmas ve büyüklük ve azame-

Bu balamda Firavun ‘Ben m demi, büyüklenmi ve zorbalamtr. Bunun Rabbinizim

tinde Allah

didimeleridir.

ile

büyük

sizin

nedeni, bu-

lunulan yerin yaratklarn Allah’tan perdelenmesini gerektirmi olmasAllah dünya hayatnda kendisini insanlara gösterseydi, kaza

Çünkü

dr.

ve kaderin

hükmü

ortadan kalkard. -Kader Allah'n yaratklar hakknonlardan ve kendilerinde meydana gelecek

daki bilgisidir ve

bu

eylerle

Allah'n perdelenmesi, o halde, insanlara dönük bir

ilgilidir.-

bilgi

merhamet ve onlar korumadr. Çünkü Allah’n tecellisi özü gerei kalr gerektirir. O’nun karsnda bir iddiann bulunmas mümkün deil-

lahlk mertebelerin hükmüyle ortaya

dir.

müahede

Melamilerce

Bunun

dir.

edilmitir,

her

ilahi

asl ve

ilke,

durum

te,

kul onunla nitelenip kendisini

deildir.

ve derununda

Çünkü büyüklük

dayana

kullandnda,

hiç

ilahi bir

o asln

feri

Çünkü

ferleriyiz.’

vardr. Bununla

asl ve

bir-

adna övünülen

ilke

olmakla

birlik-

onu

içinde

haline getirerek

kukusuz, bütün yönleriyle

verilmi özel bir yerde kullanlabilir. Böyle

yan görünür le sûflcr,

bir surettir ve

bir yer

knanm

ruhu olma-

Bu nedenfarz olduunu

tazim o suretin övülen ruhu olur.

kerametlerin veliler tarafndan gizlenmesinin

kabul etmitir.

Buna karlk peygamberler,

yükümlüdür. Çünkü Allah onlara can, mal ve kisi

ilahi ilke,

Fakat büyüklük duygusu kul adna belirlenmi ve kullanlma-

biri olur.

izin

ilahi bir

bu

hikmet sahibi âlimler-

kendisiyle nitelendiinde kul

bir

sna

onlar,

göre,

üzerine öyle demilerdir: ‘Biz bu asln

âlemde meydana gelen her eyin likte

çünkü

çktna

vermitir ve mal, can ve ailede konulan

mucizelerini göstermekle ailede

hüküm

hükmün Rabbe

koma ait

yet-

olduu-


40

Fütûhât- Mekkiyye

nu gösterecek

II

bulunmaldr. Çünkü peygamber hemcinstir.

bir delil

Dolaysyla onun iddiasnn ile

mümkün

olmayan

balanmas,

asla

Âlemde hüküm koyma ve eriat getirme

olabilir.

imkân verdiinde,

velilere gelirsek, Allah onlara bir

kulade olaylar göstersinler

yaknlklarna

delil

diye vermemitir

kesin bir delil ve burhan yetkisi

niçin hari-

Allah onlara keramederi kendi katndaki

ki?

olsun diye vermitir, yoksa insanlar bunu örensin

ki!

Bir veli insanlara kerametini gösterirse,

de bulunan ve kendisine hakim olan gurur nedeniyle bir nefs, kerametten

bunu

yapmtr.

için-

Böyle

daha çok, aldanmaya ve tuzaa yakndr. Öyleyse

Melamiler bu konuda sahih

bilgi sahibidir.

Onlar, üstün tabaka ve misal

yolun efendileri, dünya ve ahiret hayatnda deerli mertebenin sahipleOnlar, mertebeleri, mertebelerin ve mertebenin hak ettii davra-

ridir.

n

bilmede ‘beyaz

9

sahipleridir. Terazileri

el

bilmek ve haklarm yerine

getirmek, onlarn iidir. Selman el-Farisi onlarn en deerlilerinden

makamda peygamber bir makamdr.

ve bu ilahi

Bu

menzil,

baz

mi, hesap ilmi, zan ilmi, ihmal

ile

leyen kaderin bilinmesi

muvafakatin ayn

yakn

pek

razisi gizli

olabilir

geciktirme

-ki

mevakf

(duraklar)

el-Hakim ismi bunu

bildii

katnda

mühim

bir

yaknlk salar

bir bilgidir.

ve hassastr, ondan daha

onu inkâr nuda ne düüneceini söylenseydi,

için

belir-

muhalefet

m?

Acaba

günah yapmakla perdelenir mi? Bu, yoldalar-

insan,

aznn

ve

ederlerdi.

gizlisi

O bilginin dibi derin, te-

yoktur. Allah yolunun ehlin-

müahede

etmemitir. Kendilerine

Hal böyleyken, ekilci

alimlerin

zannedersin? Peki sradan insanlar

o ko-

hakknda ne

dersin? Filozoflar arasnda hakimlerin büyüklerine gelirsek, onlar bilgiyi genel olarak inkâr eder.

rine sisi

ramen, ardndan

il-

mi? Olursa, muhalefet bu özellii ve hzla ye-

çounluu onu görmemi

den

ilmi,

bi menzilden örenilir. nsan

rine getirilmesi nedeniyle, Allah

mzdan

Hikmet

arasndaki farkn bilinmesi, günahlara ve muhalefetleri

gerektirir-

(Allah’a)

bu dünyada

sahabesindendi. Melamilik,

ilimleri içerir.

biri

Bu meseleye dalmalarna

bu

ve üstünlükle-

inkâr etmelerinin nedeni, onlarn ihtisas ve tah-

kabul etmeyileridir. Halbuki biz kabul ederiz. Filozoflara göre bü-

tün kazanmlar, istidada baldr. Binaenaleyh onlara benzeri bilgiler, tahsis

Bu

kalan

bu ve

ile ilgilidir.

menzilin ilimlerinden

ve manevi ahiret

gizli

hayatn

birisi

de,

baz insanlarn maddi

(bedenî)

inkâra dümelerine yol açan sebebin bilinme-


Yirmi Birinci Sifr

,

Onlar

sidir.

bir

ksm

rinden

mana

birisi

kikati nedir?

eklinde

gruptur: Bir

iki

ksm,

duyusal

ahiretteki

ölümün

Ölümün kurban

tasviri,

edilmesi, temsil âleminde parlak bir koç

nerede kurban edilecei ve kurban edildikten sonra haörenilir.

dzlarn tutulmasn

kul

Bu

yer,

gerektiren

örenilir.

ayaklarn

Netaici’l-Esfar diye

tecelli,

Manevi ve duyusal yl-

Rabbi birletiren mertebe,

ile

ttihad ve hululü kabul edenler buradan ortaya

kayd

güçlüdür, terkip edilen bir

an

Bu menzilin ilimleÖlüm neye döner, ha-

hallerinin bilinmesidir.

yatnn kime geçecei, bu menzilden

çkar.

inkâr ederken

vc duyu olarak ahreti inkâr etmitir.

de,

bu menzilden

4*

delil

Çünkü burada kuku ona kar koyamaz. Bu konuda eî-lsfar bir mertebedir.

isimlendirdiimiz ve

ilahi bilgiyle

bu

ilahi

hük-

mün ilikisini, ilahi hükmün onunla ilikisini içeren bir risalemiz vardr. Bu menzilin ilimlerinden birisi de kyamet günü insanlarn hangi ilahi isme bavuracaklarnn bilinmesidir. Bilenin bildiini bakasna sorma-

snn nedeni bu menzilden örenilir. Bilenin kendisine bildii, sorulduunda onu inkâr etmesinin nedeni bu menzilden örenilir, insann melein içindeki bulunan eyi kefi ve onun

olmad açk tiren

bu menzilden

örenilir.

ilimlerden midir? Edep,

uyma

Ya da ve

gizli

bir

veya açk ilimlerden olup

yönüyle

dünyann

gizli bir

yönüyle

ahirete tercihini gerek-

neden bu menzilden örenilir. Halbuki dünyada duyusal ve ma-

nevi gamlar, inkâr vardr. Ahiret hayatnda Allah’ görme,

kün olup

onun müm-

olmad bu menzilden örenilir. Görme ba veya kalp gözüy-

le olabilir.

Acaba görmenin mahalli görenin

hakikati midir, ya da

alk

malum göz müdür? Görme bir hüküm müdür, yoksa var olan bir mana mdr? Acaba o görenin gözü müdür, yoksa -onun bir nitelii gibi- baka bir ey midir? Ölümden sonra nefislerin hali, dünya hayaolunan

tnda hemen veya gecikmeli bilgisi,

ve

ahiretin bilgisi,

yönelme ve yüz çevirmenin

tehdit ve kabulün bilgisi, iktidarn bilgisi

Bu menzil hakknda bu doru yola ulatrr.’

bu menzille

kadar açklama yeter. ‘Allah

ilgilidir.

doruyu söyler


42

Fütûhât- Mekkiyye

II

ÜÇ YÜZ ONUNCU BÖLÜM Ruhani Çan Sesinin Musevî Mertebeden Bilinmesi

Hz. Peygamber vahyin inmesi hakknda vahyin kendisine çan gibi geldiini söylemitir.

Bu, vahyin en iddetli

haliydi.

sesi

Ravi öyle der:

‘Bu esnada Hz. Peygamber’in alnndan ter akard.’ Vahyin peygamberlere geliinin farkl suretleri

vardr

ki,

en iddetlisi çan

sesi

vahiydir.

Burçlar varsaymsal yerlerde

Onlar parlak yldzlara Sa’din Biri

varlndaki

baarya,

öteki

ait

benzeri

menziller

kuatr onlar

hüsrana

Nurlar beni aramak üzere hücum edince

Dilediim edebi bana vermek üzere Bulut ve ruhlar onlar

Gök gürültüsü Arap

imek

n

tayarak

geldi

ve Acemi ifade ederken

giydirince

Kapkaranlk bulutlara altndan Bulutlar hakikatlerin

bir elbise

yamurlarn boaltr

Topraktan, havadan ve ateten bir eve

Yeryüzü çiçeklerinden haz alarak heyecanlanr Bahçe güzel

elbiseleri içinde

salnr

Hakikatler ilmidir bu

Allah’ isimleri ve perdeleri bilmekten

Zatnn bilgisi münezzeh

olunca

Kendisine ulalmaktan

Sen^kimsenin benzemedii ilahsn Kitaplarda ve tenzilde gelmi olan

bakasn

kastetmem

eklindeki


Yirmi Birinci

bu mertebelerin

Bilmelisin ki, Allah ruhlar üç mertebede yaratt ve

dördüncüsü yoktur.

bir

Birinci

ksm,

ileri sadece

43

Sifir

Hakkn

mertebesini

yüceltmek olan ruhlardr. Onlarn âleme veya kendilerine dönük yüzleri yoktur. Allah’n

an

ve

celali

bir

onlar kendilerinden geçirmi, bu

onlar hayran ve sarho olarak kendilerinden çekip almtr. kinci

celal

ksm,

doal

ycryüzündeki

rn ruhlar

ile

cisimleri

yöneten ruhlardr. Bunlar, insanla-

-keif ehline göre- unsur kaynakl bütün c

Çünkü AUah öyle

deki hayvanlarn ruhlardr.

hamdini tespih eder.™ Hz. Peygamber

ise

der:

doal cisimlerHer ey O'nun

öyle buyurur: ‘Müezzinin

se-

ulat yerdeki kuru ve ya her ey onun lehine tanklk eder.’ Hz.

sinin

olduu

Peygamber’in avucundaki talar

gibi sahabesinden dilediklerinin

Uhud da hakknda ‘Bu da, bizi seven bizim de kendisini sevdiimiz bir dadr’ demitir. Bütün bu rivayeder, her eyin canl olduunu ve rabbini bildiini avucundaki talar da tespih ederdi. Hz. Peygamber

gösteren mitir.

l

Çünkü Gök

delillerdir.

Bu konuda

bir rivayet

ve yeryüzü itaatkâr olarak geldik™ de-

olmasayd

bile,

keif yoluyla bu gerei

örenirdik. Cisimleri yöneten bu ruhlar, cisimlerde bulunur ve -Allah’n

verdii üstünlüe göre- birbirlerine amade

ksmm ler™

ksmndan

bir

Baka

bir

üst dereceye

koyduk

grup ruh daha vardr

Bunlarn pek çok tabakas vardr. Bir

riltmeyle,

ksm

ki,

der: ‘Bir

birbirlerini hizmetçi edinsin-

onlar bize

ksm

öyle

amade klnmtr.

vahiy ve aktarmayla görev-

ksm rzklar, bir ksm canlar almakla, bir ksm ölüleri dibir ksm müminler için balanma dileme ve dua etmekle,

liyken bir

bir

ki,

olurlar. Allah

kullarn amelleri

karlnda

cennette

aaç

dikmeyle

vs.

gö-

revlidir.

Bilmelisin ki, insanlarn ruhlan için Allah

doal

araçlar ve aleder

yaratt. Bunlar, göz, kulak, burun, geniz gibi araçlardr. Bunlara duy-

ma, görme gücü vb. diye isimlendirilen güçler de

iki

yön

yaratt. Birisi duyulurlar, yani

eri hayal mertebesine

yerletirdi.

dana getirmitir. Bunun yan sra musavvire,

fikir,

güç mey-

hafza, akl vb. güçler

insan nefsi güçlerin hakikaderinin

kendisine verdii bütün bilinenleri alglar ve idrak eder. Ncfs

âlemine dönük yönüyle

r

-ki

göze

di-

ehadet âlemin-

‘hayal’ diye isimlendirilen bir

yaratmtr. Bu güçler vastasyla

biri için

ehadet âlemine bakarken,

bakar. Allah hayal mertebesini

den dala geni yaratm, orada

Her

aittir-

ehadet

bütün duyulurlar görür ve onla-

hayale ulatrr. Nefs alglar -musavvire gücü kendilerini tasavvur et-


Fütûhât- Mekkiyye

44

tikten sonra-

II

hafza gücüyle hayalde korur. Musavvire gücü

ise,

bütün

duyulurlardan farkl eyleri alr ve onlardan (duyuya) yabanc bir ekil

oluturur. Söz konusu ekli bir bütün olarak duyuda göremezsin, fakat

duyuda onun görebilecein parçalar vardr. nsan uyuduunda göz haâlemine dönük yönüyle bakar. Orada duyunun

yal

ulatrd

eylere

toplu olarak bakar veya musavvire gücünün ekillendirdii eyleri görür. Bunlar,

bütün olarak duyuda bulunmayan, fakat parçalarnn du-

yuda bulunduu

ekillerdir.

Söz konusu parçalarn bileiminden hayal-

meydana gelmitir. Bu balamda insan yannda uyur görürise, kendim azap gören veya nimetlenen birisi olarak veya tüccar

deki suret sün.

O

veya

hükümdar veya yolcu

ya kaplr, daralr,

onun

lar,

uykusunda hayalinde korku-

atar vs.

Yanndaki insann bütün bunlardan ve

yaad hal hakknda bilgisi yoktur. Muhtemelen rüyada yaad uyuyann mizac deiir

hal iddedenince,

sklma

veya

çlk

olarak görür ve y

veya

konuma

veya ihtilam

d

vc

meydana

suretinde bir hareket gelebilir.

Bütün bun-

o gücün hayvani güce hakim olmasndan kaynaklanr.

bedenin

d yapsnda bakalama

Böylelikle

gerçekleir.

Vahiyle görevli melekler peygamberlere iner veya onlardan ince

balar

kasnn

velilerin kalplerine iner.

Çünkü melek

vahyi peygamberden

ba-

kalbine kesinlikle getirmez veya genel anlamda ilah bir emir

peygamberden bakasnn kalbine getirmez. Çünkü eriat yerlemitir, farz, vacip,

mendup, mubah, mekruh belirlenmi,

sona ermesiyle

ilahi

emir de sona ermitir.

Bu

nebiiik ve resullüiin

nedenle Allah peygam-

berliin (resullük) sona erdiini söylemekle yetinmemitir

devam

ki,

nebiliin

ettii zannedilmesin. Hz. Peygamber ‘Nebilik ve resullük sona

ermitir, benden sonra nebi vc resul yoktur’ demitir.

Artk herhangi

yaratlma bir emir verilip de bu emrin Allah’a ibadette esas alnacak bir eriat olmas söz konusu deildir. Çünkü söz gelii ona bir farz bir

emretseydi,

onu ari emretmi

olurdu. Böyle bir söz berlik iddiasnda denilebilir.

ise,

Biz de deriz

Söz konusu kii bu

ki:

bir

getiren

vahiyle

olarak

Mubah

‘Allah

ona

ya insann

durum, onun

mubah

ari’nü mubah

peygam-

emretmitir’

yükümlü olduu

uyduu eriatn

sayd

bir

ait

bir va-

neshi demektir.

eyi

aldn

(id-

dönütürmü, onu terk etmesi günah olmuolduu gibi brakrsa, durum yine böyledir. Bu

dia ettii) vahiyle vacibe

Onu mubah

emir, ari’yc

bulunmas demektir.

ciple ilgilidir. Böyle bir

tur.

onun

Bu durumda yanlgs ve eriat

olurdu.


Yirmi Birinci

öyle denivasta olmakszn- do-

durumda melein bu iddiacya getirdii eyin faydas ‘Onu melek getirmemi,

lebilir:

rudan emir vermitir.’ öyle dür.

Çünkü

sen Allah’n Hz.

unu

iddia ediyorsun.

bunu

iddia

Ne

fakat Allah -bir

deriz:

Musa

Bu

ey

ilkinden daha tehlikeli bir sözseninle

konutu-

ekilci alimlerden ne de zevk ehli alimlerden

eden timse yoktur. kinci

olsa veya sana bir

nedir?

konutuu gibi

ile

45

Sifir

konumu

olarak, Allah seninle

söyleseydi, sana söyledii sözlerde ancak bilgi ve

haberler aktarrd. Yoksa hükümler ve eriat aktarmazd veya sana bir

emir vermezdi. Çünkü emir verseydi, bu durumda vereceimiz hüküm,

melein vahyi hakknda söylediimizin ettiin ey, Allah’n kalbinde herhangi

bir benzeri olurdu.

bir

konuda

Halbuki Allah, her nefes her insanda

lir.

noktada bir

ayrcal

duunu açkladk

yoktur.

Bu

bilgi

bilgi

yaratmas

ve dier kitaplarda gerçein nasl ol-

edebilecei bir eriat veya kendisiyle

bana

Allah’a ibadet

bakasna gönderilecei Bununla

belirtmitik.

birlikte,

bir eriat

peygam-

berin diliyle kendisine gelen eriat herhangi bir ekilci alimden

meksizin, bizim ve

yoldalarmzn

r Müslüman tir,

Bu

rüyalar nebilik

braklan sahih-dogra rüyalardr. Bu

rüyala-

adam görür veya onun adna görülür. Bu rüya gerçekbu esnada uyumak gerekmez. Fakat genellikle uykuda

bir

vahiydir ve

gerçekleir. Bazen

rumda

ören-

kabul ettii ekilde sahih rüyalarla

Allah’n insana öretebileceim imkânsz saymayz. izlerinden bizim için geride

olabi-

yaratr ve velilerin bu

ve genel olarak insann yalnz

alm olmasnn imkânszln

Senin iddia

uyku

dnda

da böyle rüyalar görülebilir. Hangi du-

olursa olsun, bunlar -duyuda deil- hayalde

Tahayyül edilen bazen kuvve halinde içerden

dunyla

olabilir,

nin temessülüyle veya suflerin bildii tecelliyle

gerçekleir.

bazen de ruhanî-

dtan meydana

gelir.

Fakat böyle bir tahayyül, mizaç düzgün ve hakikati (almaya) uygun bir

mizaç olduunda, gerçek veya haber verecei bir reti

bir hayaldir.

bilgi

Melek peygambere

getirdiinde

aktarm ve

ilka yoluyla gerçekleir.

hüküm

hepsi haber saylr-, bu su-

-ki

insan ruhuna aktarr, insan ruhu da ‘dinleyerek’

ce vahiy,

bir

Her

onu karlar.

Böyie-

de nurdur.

Mizac

ikisi

mrda da garizenin scakl artar ve nicelii de çoalrsa, bu durumda ahsn yüzü bakalar. ‘Hal’ denilen ey budur keskinleir, tutuur,

iki

ve olabüecein en iddetlisidir. Bedenin yalklar, si

scakln

istila

etme-

nedeniyle, buhar olarak beden küresinin yüzeyine ular. Buradan

hal sahiplerinde terlemeler

meydana

gelir.

Bunun

nedeni,

iki

ruhun

bu bir


Fütûhat- Mekkiyye

46

skmadr. Bedenden suörter ve dardan gelen souk

doalar arasnda gerçekleen

araya gelmesiyle

çkan scak hava

larla

II

kuvveti gözenekleri

hava ona giremez. Peygamber ve hal sahibinde bu

de peygamberden melek, veliden

lip

sakinleir,

scaklk

ise

durum meydana geba ayrldnda, mizaç

ruhani

gider, gözenekler açlr, cisim

dardan

gelecek so-

uk havay kabul eder. Böylelikle cisim rahatlar, mizaç sour, soukluun nicelii artarak scakla egemen olur ve onu zayflatr. Hal sahibibulduu

nin ve

snmak

gördüü

en

‘serinleme’ ite budur.

için üzerine elbise giyer.

haberi bildirir

haberi

Bu nedenle

-veli ise-

Bütün

bildirir.

kendisini titreme tutar

Ardndan doru

veya peygamber

ise

ve sadk rüyada

vahiyde gerçekle-

bunlar, kalbe tenzil ruhani bir nitelikle ger-

çekletiindedir; üfleme tarznda (nefes) gerçekleirse, bu, ilhamdr ve

hem peygamber ve hem veli adna gerçekleir. Söz olursa, görme olmakszn duyar. Böyle biri, sezgi sahibidir. Melek kendisine görünürse, -nebilik vaktindeyse- peygamberdir; veya ince

suretinde veya getirdii bilir.

Böyle

taba uygun

Yoksa

biri veli ise,

o, ilave bir

hüküm

hükmün açklamas bilgi

bal

sunmaldr. Ki-

bir ereflendirmesi sayar,

veya yeni bir

adam

hayvan suretinde görüne-

bir

hüküm

o

kadar!

deildir. Fakat bazen bir

olabilir.

Bu durumda daha

onun tarafndan örenilmi

olur. Veliye gelen

veya gerçein bildirimi

bilgi,

kendisine bir

gelen bilgiyi Kitaba ve Sünnete

onu Hakkn hitab ve

ise,

önce zanna

eyi ona söyleyen

ba

Kitaba ve Sünnete uygun deil

ise,

onu Hakkn

bir

hitab ve s-

namas saymaldr. Böyle yapmak zorunludur. Kendisine gelen ban melein (kalbine doru uzayan) ba veya ilahi bir tecelligâh olmadn bilir. O ba eytani bir badr. Çünkü meleklerin böyle bir makam

olmad

gibi böyle bir halden de münezzehtirler.

arasnda en çok Haktan sema edenlere tadan kalktktan sonra günümüzde bildirimdir, ilahi

iliir.

Bu durum,

yaratklar

Öyleyse peygamberlik or-

veliler için

geride kalan ey, sadece

emir ve yasaklarn kaplar artk kapanmtr. Hz. Pey-

gamberden sonra emir ve yasak getirdiini

iddia

eden kimse, kendisine

vahyedilen bir eriat getirdiini iddia

etmi

atmza uygun

Hz. Peygamberden önceki baka

bir

zamanda

Hzr

olup olmamas

ise

bu konuda

bir

öyle demiti: ‘Ben onu

bulunduu zaman eriat üzeredir.

birdir.

demektir.

yasaklama yoktu.

kendi

ise

Hz. Musa ve bizim

bizim eri-

nedenle salih kul

emrimden yapmadm.™'

böyle bir söze imkân verir.

Hak

Bu

Onun

Onun

içinde

Çünkü o Rabbinden için

Hzr

lehine

bir

tanklk


Yirmi Birinci

onu

ederek

47

Sifîr

Günümüzde lyas ve Hzr, ya kendisine uyarak (ittiba) Hz. Muhammed’in eriatna ba-

tezkiye etmitir.

muvafakat ederek veya

ldr. Her durumda her

de

ikisi için

bildirim yoluyla gerçekleir.

Ayn

da bizim sünnetimize göre

hüküm

luyla deil- ‘bildirme’ yoluyla

sa da indiinde, aramz-

ekilde, Hz.

ona

yoluyla deil-

ilahi bilgi -nebilik

Allah bu sünneti -nebilik yo-

verir.

bildirmitir. Halbuki

sa

Hz.

bir ne-

bidir.

te, kü onun

Bu dünyann

ey kardelerim!

tuzann

tür. Nefisler

tuzaklarndan uzak durun, çün-

(neyin tuzak neyin ilham

olduunun)

de ondan haz alr ve dünyaya balandklar

temyizi güç-

bu konuda

için

gerçei kartrrlar. drak organ sözü geçen böyle bir aktarma aina

onu ve içerdii eyi tamak

ise,

indeki gibi rindeki

meydana gelen

bilgi iki

Baka

gerçekleen

iiten ruhlar

baylr ve çan

esnasmda

sesi

omuz arasna vurmakla gerçekleen

bilgilerdir.

bilgilerdir.

ve bu konuda

Onu

adeta bir ta üze-

bilginin bir

bir misal ise, soru-cevap ve istifade yoluyla

meydana gelen

tan

tik

gibidir.

ar gelmez ve anszn geldi-

konutuunda,

olur. Allah vahiy yoluyla

yamur

benzeridir.

kendisine

kukumuz

vurma veya bakmayla

Bunlar, sadece

Bütün bunlar yoktur.

-Allah’a

bakmak-

hamd

Ona benzeyen

olsun- tecrübe etbilgilerin,

kaplar

kapldr. Kaplar açlp ardnda bulunanlar sana göründüünde,

k

ile

onlarn

bilgisini

kuatrsn. Nitekim insan

yeryüzünden burçlar feleine kadarki

Bu iin eri

sahibi, kesin

bir

anda gözünü

açar,

yeri görür.

inancn serinliinin (kayna olan) kardan de-

takdir edilemeyecek bilgileri örenir. Bu, zikrettiimiz

deniyle -ki

bir ba-

aktarm esnasnda gerçekleir

dedik- Hz.

scaklk ne-

Peygamber namaza

balarken ve pek çok durumda öyle derdi: ‘Allah’m! Beni

kar,

souk

scaklna mukabil olsunlar diye üç yakccdr. Bu serinlikten kalp adna meydana ge-

su ve buzla yka.’ Bunlar, vahyin tanedir,

len güç

çünkü vahiy,

olmasayd, yok olurdu.

Bilmelisin ni,

ki,

bu menzü

büyüklük ilmini

-ki

ilimler

Hakkn

arasndan yakin

ilmini,

perde ilmi-

kendisiyle nitelendii kevnî büyüklüktür

baka rab‘Aliah’tan baka

bu- takdis ilmini ve kendisinden dolay yaratklarn Allah’tan ler

edinmesinin sebebinin

bilgisini içerir.

Niçin ayette

f

Rabler *“ denilmitir? Halbuki onlar, Allah

milerdi. Faizden helal olan

ksm. Hakkn

ile

birlikte

onlar rab edin-

tercihi, Allah’tan

baka

fail


48

Fütûhât- Mekkiyye II

olmadna

inanyor iken böyle

bir

eyin

mümkün olup olmad, O’nu

insann kime tercih edecei, üfleme tek iken eserin farkll bu menzil-

den örenilir. Atete üflemeyle tutuma meydana geldiinde veya yine üflemeyle kandilin sönmesinin

bilgisini,

havann

latiflii

nedeniyle tu-

tumaya en yakn ey olmasnn bilgisini, ahiret hallerinin içerdii güçlüklerin bilgisini içerir. Bu menzil, Hallac’n kastettii benzeri getirme ve

meydan okumann

Amr

bilgisini geçirir.

b.

Osman bundan dolay

ona beddua etmiti. Olup bitenden sonra eyhler öyle derdi:

o eyhin bedduas gisi, sihrin

her

m,

Gerçek ve gerçek olmayan sihrin

isabet etmitir.’

durumda da

Allah Teâlâ’nm

zille ilgilidir.

larna

iki

yoksa zatna

‘Hallac’a

hayal olup

olmadnn

bilgisi

bu men-

kelam olmas ne demektir? Acaba yaratk-

ilave bir

nitelie

mi yoksa

Özel bir nispete

yoka bilgisine mi döner? Kuran’n aciz brakma özellii neyle Bu,

ulalmas

giiç

getirdii istilam

üç isimle niçin harflerin

ona

bu menzille

yüce bir

bilgisi,

bilgidir.

Kelama

olmasnn

bilgisi,

bilgisi,

nedeni, onlarn ahretteki yerinin ne

geldii gibi bir suret olarak

yucular lehinde tanklk edecek leri

besmelenin

-dier harfler deil de- bu özel

Yani kyamet günü besmelenin her bir harfi Bakara, Âl-i rinin

ilgilidir.

olduu

m?

Acaba onlarn harflerinden melekler yaratlr

ilgilidir.

kyamet gününde

var

gelir

mi

kar koymann meydana

besmelenin içerdii srlarn

snrl olduunun

ait

bil-

mi, gelmez mi?

iki çiçektir.

Bu

mran iki

surele-

sure, oku-

Besmeledeki harflerin suret-

olduunda acaba rakamlar yönünden mi,

yoksa onlar telaffuz eden yönünden mi ya da her ikisinden mi var olur?

eddeli

harfler iki suret olarak

harfler sureüer olarak

Onun

m veya

bir suret olarak

m yaratlr? Bu

yaratldnda, okuyucular hangi eyden saknr?

mukabilinde ve saknmasnda kim bulunur? Acaba o ehadetin

ayn mdr? chadet

onu yazan ya da kendisini söyleyen adna onu yazm olduu ve telaffuz etmi olduu ekilde ahitlik edebilir. Halbuki kâfir onu yazm, münafk kendisini söylemi olabilir. Kendisine

için ise,

inanmayan ahitlik ederse

rumda yaz besmelesi veya bilmek, iman etmek ve Al-i

mran

sureleri

onu

-ki

bu inancn mahalli

kalptir-

bu du-

lafz besmelesi deildir. Nefiste ancak irade

etmek vardr.

Ayn

onu

ekilde Bakara ve

de bu taksime göre deerlendirilebilir. Kastettiim

onlarn yazlmas, okunmas veya sadece

bir sure

harf sahibi olmalardr. Acaba suretteki ayetler

olmalar veya ayet ve

hayvann

suretine

ait

oranlar gibi midir? Yoksa onlar suret için nitelenen için nefsi nitelikler


Yirmi Birinci

gibidir de organlar gibi

deil midir? Bütün bunlar bu menzilden öre-

Dalalet ve hidayet, bunlarn nispetlere veya müstakil varlklara

nilir.

dönmesi, bu menzilden örenilir. Onlar mevcut varlklar

mdr

t bir

49

Sifir

deiller midir?

fiillerden midir,

Yaratlm

iseler, dalalet

yoksa onlar Allah

yaratlm

ise,

ve hidayet kullarn yarat-

m yaratr, yoksa

ksmn kul

bir

ksmn Allah m yaratr? Manalardan olan ve olmayanlara göre,

ya-

ratklarn birbirlerine musallat olmas bu menzilden örenilir. Allah kendisini

hükümdar

diye isimlendirdiinde, yaratklarn da ‘askerler’

diye isimlendirmitir. Onlar asker

ratklar kim

ve sadece Allah var

ise

adna savaacaktr. Yoksa

askerleri midir?

Onlar

birbirleriyle

onlar

sava

savarlarsa

askerleri

-ki

O’nun

ise,

ya-

deil de süs

gerçekleen budur-,

Allah’n askerleri kimdir ve bu askerler kimlerdir? Allah’n askerleri olan kimselerin dir?

hükümdar

Burada tehlikeü

rinde ortaya

Allah’tr. Peki

ilahi srlar

çkan çatma ve

dier ordularn hükümdar kim-

vardr. Bunlar,

ilahi isimlerin

konusuyla

tezat

ilgilidir.

hususlar buraya girdii gibi melekî ruhlar da burayla

hükümle-

Uyumlu

ve zt

ilgilidir.

Rivayete göre, günahkâr bir insan tövbe etmeye karar vermi.

Adam, bir

ahalisinin

köy daha vard

Adam

ki,

ahalisi

bütünüyle

oraya göçmeye karar vermi. Yolda

nin askerleri olan rahmet melekleri

ile

onu

isimlerin

teslim

iyi

kimselerden oluuyordu.

eceli

gelmi. er-Rahim ismi-

el-Muntakim isminin

olan azap melekleri tartmaya koyulmu. sinin

Baka

bütünü kötü insanlardan oluan bir köydendi.

ki melek grubundan

alaca hususunda tartma uzaynca

yardmclardr-, Allah onlara

melerini bildirmi. Hangisine

yakn

köy arasn ölçmüler ve adamn

iki

ise,

askerleri

-ki

hangi-

onlar

ilahi

köy arasndaki mesafeyi

adam oradan

saylacakt.

ölç-

ki

bulunduu köye daha yalan olduunu görmüler. Bunun üzerine onun mudulardan olduuna hükmetmiler ve rahmet melekleri kendisini teslim alm. Malumdur ki, iyilerin

o kii, kalbinde tövbenin veya -nasl tövbe edeceini bilmiyor

att

tövbe

yürümeye balamtr. Hiç kuku-

iradesinin gerçcklqmesinden sonra

suz Allah bu konuda neyi

ise-

biliyorsa, biliyordur.

Köyünden çkmasyla

adm, bir hicret ve övülmü harekettir. Bununla birlikte hüküm, mekânn ölçülmesine göre gerçeklemitir. Bunun sebebi nedir ve bu âlemdeki etkisi nedir? Hüküm verenin insanlar arasndaki hükme bir her

müdahalesi var bir

mdr, yok mudur?

hükümdür. Bu menzille

ilgili

Bu,

bir

‘istiham’, yani

husus da

meru

vurmayla verilen

amellerin bilinme-


50

Fütûhât- Mekkiyye II

sidir.

Yükümlü

kendilerini

yapmazdan önce varlklar var

mudur? Yoksa onlar yükümlünün sanat -nispet

dirilen iyi

veya kötü övgüsüyle snrldr.

olduu

zikredilmitir.

onun

sanatkâr hakknda nasl

Çünkü onlarn sanatçdaki hükmü, bu

bilir ki?

rehin

hükmü olmakszn-

kendisi midir? Bunlar

fiillerin

Her insann

mdr,

ameliyse,

hüküm

onunla

ameli

yok

vere-

ilikilen-

karlnda

Yükümlü

rehinin kendisiyse, rehin alan

hükmü ne

kadar gariptir! Allah’a yemin

kimdir, tutulan kimdir?

Allah’n yaratklarndaki olsun

ki,

O'nu ancak Allah

hükme göre tahsis edilir.

çkartaca

bilebilir.

midir? Yoksa sadece mutlular deil, bedbahdar

Allah'n herhangi bir

mdr?

sonucu mudur? Allah Teâlâ "Takva

w türülür

m

ona

yaratlmn efaati olmakszn ateten

kimseler de bu menzilden örenilir. Acaba

yacak ekildeki ihsan çkartmas bir

Acaba mutlular ve bedbahtlar bu

Yoksa

bu snrlanama-

ilahi isimlerin

sahipleri

'

efaatinin

Rahman’ a grup grup

buyurdu. Bilindii üzere, bir eyin nezdinde bulunan o

gö-

eye

tanamaz. Takva ve korku, saknlan ismin etkisinden meydana gelir. Takvann nedeni, edidü'l-ikab (cezalandrmas iddetli olan) ve eshesab gören)

Seriü’l-hisab (sürade hi isimlerin er-

Rahman

Durum

hükmü

isimleridir ve takva sahibi böyle ila-

ve etkisi alandadr. Allah

ise

ismine götürür ve dier isimlerin

o insanlar kyamette onlardan düer.

etkisi

böyleyse, ateten çkartmak, bir efaat olabilir. Böyle deilse,

bu çkartma

bir ihsan ve hibe

çkartmasdr. Herkes

O’nu kabzas için-

deyken, Haktan nasl yüz çevrildii bu menzilden örenilir.

er

bütün canllardan,

bitkilerden,

bu menzilden örenilir. Onlar,

nn

latifesi

farkldr, çünkü

Acaba ksanda bulunan akl, arzuyu engellemek

di-

donuklardan ve meleklerden farkll-

marifette

yaratlm

varlklardr. nsa-

o yaratlyla dier varlklardan bilgileri

elde etmek üzere

farkldr.

mi vardr, yoksa

Onun baka bir nedeni yok mudur? Sehl b. sorduu sorulardan biri budur. Bakasnn bu ko-

için

Abdullah Tüsteri’nin

nsann

mi?

nuyu zikrettiini görmedim. Bize sadece Sehl’dcn aktarlmtr.

Bu

menzilin

zilin içerdiklerine

ilimleri

sayca snrszdr. Bizim zikrettiklerimiz, men-

göre ana konular gibidir. ‘Allah

doru yola ulatrr.’

doruyu

söyler ve


Yirmi Birinci Sifir

UÇ YUZ ON BRNC BOLUM Muhammedi Mertebeden Özel-Gaybî lk Vakitler Menzilinin Bilinmesi

Beni örtün, örtün beni, bir söz ki Güzellik bilgisinde Cebrail ufukta

Rahman’ m pay

tecelli

edince

Peygamber Hira maarasnda inzivada Nefesi ona bir nedenle geldi

Kalbinin

gizli derinliklerinde

Bir tecelli

etti,

düüncesinde oluturan

Bütün bilimlerden toplam bir suret Sin ve Sad harfinin Gizlilik ve

Ondan

Onu

srrnn

sureti

açklk onun nezdinde topland

bir korku ortaya

sakinletirdi,

alsn

çkt diye

duruma

‘Nedir seni skan?’ diye sordu

Dedi

ki,

‘benden uykuyu gideren bir

Allah bana ikram

etti

durumdur

onu

Dil sahiplerini ikram ettii gibi

Peygamber nebi ve seçilmi

gibi

limlerde, bela ve skntlarda seçilmiler

Onu

ne

zaman kazr

Kalbim onun

Bunun

için

tutsa

tecellisine

arzu duyar

onu görmek beni skar

Bu nedenle her eyden

zahit

olurum

o’

51


Fütûhât- Mekkyye

52

Bilmelisin

gördüm.

Uyandm

msra

bir

ki,

II

bu bölümü yazarken sevinmeme ve daha önce

örendiim

ve

yol açan bir rüya

övünme anlam tayan

içimden söylüyordum:

Her asrda asr yücelten

biri

var

i

Ben dier asrlar

için

o bir’im

Böyle söylememin nedeni, bilebildiim kadaryla günümüzde kulluk

makamna benden

daha çok ulaan

o da benim

Çünkü

varsa,

gibidir.

tanmaymd. Öyle biri kulluk makamnn nihayetine

birini

ben,

ulatm. Artk saf ve kaytsz bir kulum. Rablie kar bir arzu içimde görmüyorum. Hükümdarn kölesi bir gün düünceli düünceli yürürken görülmü,

akn ve

içine

kapanm

bir haldeydi.

‘Ne bu

aknlk 5

Daha önce böyle bir halde olduun görülmemiti deniöyle demi: ‘Benim gibi birine hayrete dümek yakr. Nasl

halin de öyle? lince,

dümeyeyim

ti?

vard ve onun kölesiydim.’

Bir efendim

Bilmelisin

ki,

her bir zamanda bütün mertebelerde gözüken bir kiinin bulunmas zorunludur.

Bu durum,

sanat

erbab ve bütün

bilimler için de böyledir.

Zaman aratrlm olsayd durumun söylediimiz

gibi

olduu görülür-

dü. Kulluk da mertebelerden biridir. Allah bana bir ihsan vermi, onunla

ne

beni nimedendirmitir. Ben ona bir amel nedeniyle

o

ilaii bir tahsistir.

hal üzereyken Allah’a

aksi-

Allah’la dileim bu hali bizde sabit klmas, bu

kavuana kadar

koymamasdr. ‘Bununla

engel

ulamadm,

bizimle

sevininiz

ki,

o

makamn

arasua

bir

o topladklarnzdan daha

hayrldr.’ Bilmelisin ki,

bu menzil,

Baka

bir ifadeyle o, her

rettir.

Allah Teâlâ

makam

ve halin

öyle buyurur:

Ruhlarmz dünya hayatnda mize iade

ihtisaslarla ilgili

‘Sizi

balangç

vc öncesinden iba-

bilmediiniz eylerde

bize ait olan

edilseydi, ‘sizin bilmediiniz’

balangçlar menzilidir.

yaratrz™

bu özel mizaçtaki bedenleri-

demek doru olmazd. Çünkü

yaratl bildiniz, hatrlamaz msnz ” 9 buyurdu. Baka bir ayette ‘Sizi yaratt gibi yeniden yaratlrsnz’ buyurmutur. Kastedilen ahiretteki yaratln örneksiz olmada dünya yaratlna benzemesidir. Allah bizi önceden bir misal olmadan yaratt gibi orada da bir misal olmakszn bizi yaratr. öyle denilebilir. Öyleyse ‘döndürülecek siAllah Teâlâ

‘Siz ilk

411

niz’

41

ayetinin

anlam

nedir? Deriz

ki:

Burada Allah beeri ruhlara hitap


Yirmi Birinci

ederek, onlarn ahirette cisimleri yönetmeye döneceklerini

yaratln

ruhlar dünya hayatnda bu

kendisine göre

Sifir

53

Bu

belirtir.

meydana geldii

mizaç üzeredir. Allah onlar kabirlerinden bu yaratl içindeyken çkartr.

Ardndan tohumun yerden

tr.

Bununla

birlikte,

bitmesi gibi bittiklerinde, ateten çkar-

o mizac yeniden yaratmaya güç

yetirir, fakat

onu

dikmemitir. Bu nedenle meiyet kendisine ilierek öyle buyurdu: ‘Satra dilerse onu yeniden yaratr

Ayns olsayd,

yeniden yaratr.

Yani üzerinde bulunduu bu mizac

342 .

öyle

derdi: ‘Sonra

onu yeniden

Burada bu menzilin ilimlerinden açklamak istediimiz

Bu konu,

nelim.

Âlem o

ikisinin

dana

Bu

iki

menzilin etrafnda

tane

olduu

gibi

mertebe de

iki tanedir.

Onun

âlemine

nrken gayb âlemi

ise

ehadet âlemi

basiret, yani kalp

minden meydana gelen

bir hazret ve

rnda çkmas demektir. Misal

ise

birlikte,

mertebe daha mey-

duyu ve ehadet merte-

denilir.

Bu âlem

gözle 'algla-

gözüyle alglanr. Bunlarm bilei-

âlem daha vardr. Bu hazret, hayal

hazreti iken âlemi de hayal âlemidir. Hayal,

ni,

bir

Bununla

mertebe, gayb mertebesidir ve onun bir âlemi vardr.

âleme ‘gayb âlemi’ denir. kinci mertebe

besidir.

konuya dö-

döndüü ana konudur. öyle deriz:

toplamndan onlarn arasnda üçüncü

gelir. Birinci

bir

yaratr.’

manalarn duyulur kalpla-

olarak bilginin süt suretinde gözükmesi-

dinde sebat ve direncin kayt suretinde gözükmesini,

müslümanln

imann ip, Cebrail’in Dhye ve bedevi suretinde gözükmesini verebiliriz. Bunun yan sra Cebrail Hz. Meryem’e yakkl bir erkek sure-

direk,

tinde

görünmütür. Siyahlk, birleen kara ve mazinin cisminde ortaya

çkar. Halbuki ayr iken onlardan herhangi birinin nitelii deildi.

nedenle hayal hazreti, hazret ve mertebelerin en geniidir. âlemi, iki âlemi bir araya getirir: gayb ve hazret- ehadeti içeremez, reti

çünkü onda

bir

ehadet

âlemi.

boluk

yoktur.

Bu

Çünkü hayal Gayb âlemi ehadet haz-

de gayb âlemini içermez. Binaenaleyh hayalin en geni hazret oldu-

unu örenmi oldun.

Duyuda

göre, manalar ve ruhanileri kilde,

yaratlnn zihnine salad verilere

görmüsündür. Onlar, senin görecein e-

duyulur bedenlerde misal ve hayal suretinde gözükür. Öyle

hayali suret bir etkiye etkilenir.

olansn.

ratt

ve

konu olduunda, hayaldeki

suret de kendiliinde

Sen ruhanilere ve manalara göre hayal mertebesine daha layk

Çünkü sende

tahayyül gücü vardr.

Bu güç Allah’n sende

güçlerdendir. Binaenaleyh böyle bir güce sahip

sarrufta

ki,

manadan

önceliklisin.

Çünkü mana,

olma ve onda

yata-

hayal gücüne sahip olmak


Fütûhât- Mekkiyye II

54

özelliiyle niteienemez. Yüce Melekler

topluluundan olan ruhanilerin

yaratllarnda da hayal gücü yoktur. Bununla

birlikte onlar,

bu hayal

mertebesinde görünme ve hayali suretlerle farkllama özelliine sahiptir.

Öyleyse bu mertebe gerçekte sende

suretlerine

girmede (ve onlar bilmede)

onu bilmez ve uyuyup duyu tebeye giremezler. Seçkinler

hakkuk)

bulunduu

etkisiyle,

uyankken

güçleri ise,

onu

onun yaratl batn,

Sradan

insanlar

bu mertebeye dönmedikçe o mer-

ulam olmalarnn

(ta-

Bu nedenle insann daha yakn ve öncelikli-

görebilirler.

hayal mertebesinde gayb âlemindeki tasavvuru, dir. Özellikle

ve misal

önceliklisin.

bu mertebeye

bile

için, hayali

yani ruhuyla gayb âlemine girme

özeliindedir. Zahirinden ibaret olan bedeniyle de ehadet âlemine

Ruhani

rebilir.

ise,

farkldr. O, ehadet âlemine ancak hayal âleminde

misal suretinde girebilir. Böyle bir halde bir surette görebilir.

Çünkü

insan,

gi-

nsann gayb

duyu onu uyank ve uykudaki

âleminde temeyyüzii, ona

aittir.

bu âlemde duyunun idrak edemedii ruhu yönünden

ger-

çek olarak farkllar, hayal olarak deil! O, gayb âlcmidendir. Bedeniyle ruhanileerek

gayb âleminde (oraya uygun) bedeniyle

gözükmek

deniyle irtibatl ruhudur-

isteyebilir.

bu

-ki

be-

Öyleyse insan gayb

âleminde gözükmeye ruhaniden daha yakndr. Ruhani

ise,

ehadet

âleminde temessiil yoluyla gözükür. Fakat bu makam, kazanlr ve kendisine

ulalr. Bu makama ulaanlardan

gayb âleminin gücünde bulunmayan

bakmndan ehadet

ruhu

rünme gücüne

rnn

sahiptir.

bir

güce

Kadibu’l-ban’dr.

nsan

Çünkü

insan,

sahiptir.

âlemindeki suretinden

Bu

baka

Âdemoulla-

suretlerinden diledii birisinde gözükebilecei gibi talarn ve

Bu durum,

insanlardan gerçek-

bir hadisedir.

Allah yolunun pirlerinden -bana göre- güvenilir ve risine

bir surette gö-

sayede insan hemcinsleri olan

hayvanlarn suretlerinde de gözükebilir.

lemi

birisi,

bu meseleyi anlatnca, bana öyle demiti: ‘Seni

bu konuda

bir

tecrübemi anlataym:

Bu makama

doru

teyit

ulam

sözlü bi-

etmek üzere

birisiyle arka-

datm. Bu konuda bilgim yoktu. Badat’tan Musul’a varana kadar, hacdan dönü yolunda arkadalk etmek istemitim. Bana öyle dedi: ‘Benimle arkadalk edeceksen, ben isteyene kadar yiyecek ve içecek herhangi bir konuda bana verdim. Benden

yac olur

sknt

çkartma.’

yalyd. Kendisini binee

(diye) yalcn yürüyordum..

Bu konuda

bindi,

kendisine söz

ben de bana

shal oldu, zayf dütü.

bir ihti-

Bu durum


Yirmi Birinci

ar

bana

mayacak

O

geldi.

hastaln

ise,

ishalini giderecek bir tedaviyi

u hastaneden

etmiyordu. 'Efendim! Müsaade edin, cek bir

ilaç

geçerli.’

zayf düürüp ayakta dura-

kendisini

ramen

hale getirmesine

yaklmt. Hastane

Adamlar ve

hastalar

skntlarna göre kendisinden

isteyerek beni

skntdan

kurtar.’

Adamn yanma gittim.

duymasn

gerektirecek bir

sahibi

önünde duruyor, hastalklarna

ilaç istiyordu.

Ben de kendisine öyle

dedim: ‘Efendim! Kalbimi rahatlat ve bu adamdan sana

g

‘artm

Ben de sustum. Durumu arlat. Ben de artk susamadm.

siyah bir köleydi.

ki git!’

kabul

ishalinizi düzelte-

alaym.’ Tepki gösterir gibi bana bakt ve öyle dedi:

Geceleyin bineinden indiinde, mealeler

ve

55

Sifir

Tebessüm

etti

ilaç

getirmemi

ve bana öyle dedi: ‘Pe-

tanmyordu ve ben de adamn saydurumda ve halde deildim. Ona doru Beni

yürürken, beni reddeder veya meguliyeti nedeniyle geri çevirir diye

endieliydim. nsanlarn arasndan geçerek,

bana diktiinde ayaa kalkt. Beni oturttu,

scak

bir ekilde: ‘Merhaba’ diyerek

banda dikildim. Gözlerini muüu ve memnun bir halde

öyle dedi: ‘Ne

Ben de

istiyorsun?’

eyhin durumunu ve hastaln söyledim. Olabilecek en olgun kilde görevliden ilaç istedi ve birini

gönderseydin

maya

geldi.

ya?’

Önümde

Kalktm

ve çadrdan

Mealeyi tutan adam re

çktm, o da

adm

mealeler yanyordu. Birkaç

bu durumun eyhe

ar

geri

beni uurla-

benimle yürü-

önüme tutulmasn

emretti.

Ben

gelmesinden korkarak ‘gerek yok’ edim.

döndü. Geldiimde eyhi

braktim

hal üze-

tanmaddedim ve bamdan

buldum. ‘Ne yaptn?’ diye sorunca, ben de ‘Birbirimizi

mz halde senin bereketinle bana ikramda bulundu’ geçenleri le

e-

bana öyle dedi: ‘Zahmete girmisin, bana

dükten sonra vedalatk. Mealelerin ise,

bir

eyhe ayrntl

bir

ekilde anlattm.

eyh

bana tebessümle öy-

sunduunu sana ikram eden benhakkmda endielendiini görüyordum. s

dedi: ‘Hamid! Hizmetçinin sana

Hastalm

dim.

nedeniyle

tedirn ki, için rahatlasn ve

dier

insanlara

Öyle yapsayd,

yapt krk

:

bu nedenle ona gitmene

gibi seni hafife

için

o adamn

verdim. Ben de

alp kovmasndan endielendim.

bir gönülle geri dönerdin.

soyutlandm ve senin

izin

Bu

nedenle bedenimden

suretine girdim ve sana ikramda

bulundum, sana sayg gösterdim ve ayrlncaya kadar tank olduun ileri

yaptm.

Bale!

dm. Bana öyle

n

gör.’

lacn kullanmayacam.’ Bunun dedi: ‘Meraklanma!

Adamn yanma vardm,

Adama

bir

üzerine sustum kal-

daha

selam verdim,

git ve

ne yapaca-

selamm almad

ve


Fütûhât- Mekkiyye II

50

beni kovdu.

akn bir halde geri döndüm. eyhe geldim ve ba-

Ben de

mdan geçenleri

anlattm.

O

da bana ‘Sana ne demitim?’ diye sordu.

Ben de öyle dedim: ‘Nasl oldu da öyle cevap

Bu

gibi.’

Adamlarn böyle

yediinde,

ey

ile

simya

yemi

arasnda fark vardr. öyle

bilginleri

olursun, fakat tokluk hissetmezsin.

senin teorik giicündedir. Sonra

ise

Simya ilminin

hikâyeleri çoktur.

o deildir. Bu konuda bizim

hal simya ilmine benzer, fakat

(yaptmz) ettiin

‘Gördüün

verdi:

eyh

zenci bir köle haline geldin?’

sahibi sana gösterdiinde, bir

onu

Bu

ki:

bilgiden elde

bulamazsn.

arar ve

hamama

Simyay

girersin,

sonra

kendine dönersin, bir hakikatini göremezsin. Aksine simya yoluyla gör-

düün

uyuyann gördüü rüyaya

her ey,

düklerinden bir

ey

Simya

geri kalmaz.

Uyandnda,

benzer.

ilmini bilen

gör-

insann senin haya-

linde isimlerin veya harflerin veya felekdratm özellikleri nedeniyle bir etkisi

ve

hükümranln

vardr

ki,

en

alarak

onu

kesifi, felaktir,

en

latifi ise

halde

makam makamda altn tiimiz

uyuyann gördüü rüyay

Çünkü

ise öyle deildir.

sen,

Bu durumda

onu

‘yersen, doyarsn.’

Hz. sa'nn ruhaniyetiyle

makam

bakalamaz. Bu

birlikte

olan sülukumuzun

onu örendik. Hz. Peygamber

‘visal’

kii,

görür. Bizim sözünü et-

veya elbise veya herhangi bir eyi tutarsan,

hal üzere, seninle kalr ve

olarak

çeitli tarzlar

bakann gözünün duyudan çekip

hayaline yönlendiren bir söz söylemektir.

uyank olduu

mt.

Bu balamda simyann

vardr.

O

bulunduu

kendimiz gördük.

balangcnda, zevk

orucunu tutmay yasakla-

‘Sen tutuyorsun ama’ denildiinde, ‘Ben sizin gibi deilim, ben

gecelerim ve

beni doyurur ve

biri

‘Rabbim beni doyurur ve o topluluk

içinde

Peygamber ‘Ben ber ‘yediinde

içirir’

5

içirir

demitir.

Baka

bir rivayette

demitir. Hz. Peygamber’in hitap ettii

o esnada bu makama eren yoktu. Binaenaleyh Hz.

insanlar gibi deilim’ demedi.

doymu’ ve mutat

bir

Bu makamda Peygam-

güce sahip olarak

visal

orucu

tuta-

bilmitir.

Hz. Peygamber’in sözünü ettii yemek yeme hayal mertebesinde gerçeklemiti, duyu mertebesinde deildi.

mas

geçerli

ortaya

olmutur.

Cebrail’in

çktn gördük.

rebiliriz.

Bu

nedenle

duyuda tannan

Misal olarak

Dhye

bir

visal

orucu

adam

suretinde

suretinde görünmesini ve-

Bazen de tannmayan bir adam suretinde görünmütü. Hal-

buki Cebrail’in gayb âleminde melekler arasnda meleklerden surette

tut-

göründüü

bize

aktarlmamtr. Baka

baka

bir

bir ifadeyle Cebrail,


Yirmi Birinci

gayb âleminde ve melekler arasnda Mikail veya

srafil suretinde gö-

zükmemitir. Bu nedenle Allah (onlardan aktarrken) ‘Her

makam vardr™

bir

baka

buyurdu, nsanlar arasnda

girme gücüne sahip kimseleri gördük. Zeyd söz gelii

birimizin

belli

birinin suretine

Amfin suretinde

ise,

gayb âleminde bu özellie, sahip deildir. nsan be-

suretinde ortaya

çkt gibi melekler nezdindc de herhangi bir me-

gözükür. Melek

er

57

Sifir

lein

Daha

suretiyle gözükebilir.

garibi de vardr!

Bu

yol ehlinden bir

âk, bir eyhin huzuruna girmi. eyh muhabbet ve sevgi hakknda konumaya baladnda, oradakiler, gözle görülecek ekilde erime-

am

ye

am

baladn

görmü. Bunun nedeni, eyhin huzurunda sözleetkilenmesiydi. En sonunda âk suya dönümütü. nsanlar ey-

rinden

A

hin huzuruna girerek, lerinde,

eyh öyle demi: ‘Önümdeki

sr üstündeki aslna nasl

Keke

bir miktar

o âktr.’ eyhin önünde ha-

su,

nsann

suyu görmüler.

kendisinden yaratld-

döndüüne baknz!

hileydim, nerede o parçalar!

Bilmelisin ki, gibi

‘Ak nerededir, onun çktn görmedik?" dedik-

bu yolda

-k orada diledii her

insana kendisiyle ahiret

yaratlnda olduu

dünya yaratlyla görü-

surette gözükebilir^

nebildii bir güç verilmitir. Ahiret hayatnda diledii her surette gözükebilmesi,

onun dünya

suretindeki aslnda

bu

ilkenin

bulunmasndan

kaynaklanr. Fakat hiç çimse bu ilkenin ve asln bilgisine remez.

Bu durum

öyle demitir: ve itidale

Diledii bir surette seni terkip

kavuturulmu yap, bütün

yap ve eder.''

45

Yani düzenlenmi

surederi kabul eder. Allah da

baka

bir ekilde

yaratrz 546

olduunu

onu

yaratln

bildirmitir. ‘Sonra onu

dc böyle deerlendirilmelidir.

ayeti

aye-

bedendir. Sonra

diledii herhangi bir surette ortaya çkartr. Allah bize bu

herhangi bir sureti kabul özelliinde

bece-

kavuturan™

‘Seni yaratan, düzenleyen ve itidale

tinde dile getirilmitir. Kast edilen, görünen

ulamay

Bu

ise,

insann görünen suretinin tesviyesinin tamamlanmasndan sonra gerçekleir. Böylece

onun adna gücünde vc

edebilecei bir suret belirlemitir.

nsan

ilahi

bul edebilecek bir hakikate ve ilkeye sahip

da gerçei örenmeye

r. Ardndan

insana

ulamasn

bu konuda

terkibinde kendisini kabul

olduunu

salayacak

bir suret

keif yoluyla surederi kabilirse,

hali elde

bu durum-

etmek üzere çal-

açldnda, ehadet

âleminde

ehadet âleminin surederinden bilmedii birinde gözükür. Gayb ve melekût âleminde de diledii bir surette gözükebilir.

u var

ki bizimle


Fütûhât- Mekkiyye

58

II

gayb âlemi arasnda fark vardr, öyle

minde

nsan ruhanileerek gayb

ki:

ruhaniler için gözükt üünde, onlar insan

ehadet âleminde

olarak tanr.

insanlar

ruhanilemi

melei bedene giren

rak gördüklerinde, kendisini tanyana kadar

bir cisim

ruh ola-

bir

onun ruh olduunu

bembeyaz saçlar simsiyah

mezler. Nitekim Cebrail elbisesi

âle-

bir

bil-

adam

Peygamber böyle demiti. Ravi öyle aktarr:

suretine girdiinde, Hz.

‘Aramzdan kimse onu tanmamt. Sonra

gelip

peygamberin yanna

oturdu. Dizlerini dizlerine dayad, avuçlarn dizlerinin üzerine koydu.

Sonra Hz. Peygambere slam, iman, ihsan ve kyamet, kyametin

ala-

ayrlmak üzere kalkt. Ortadan

metlerini sordu. Sorusunu bitirdiinde

kaybolunca Hz. Peygamber sahabesine ‘Bu adam kimdir, biliyor musunuz?’ diye

sormu. Baka bir

aram,

Sahabe kendisini

gamber “Cebrail

Baz

idi,

‘Adam geri döndürün’ demi. bumlamam. Bunun üzerine Hz. pey-

rivayette ise

fakat

insanlara dinlerini

insanlar, hariçten

baka

bir

öretmek amacyla

gelmiti,’

insann suretinde veya gözüktüü

suretin cinsinden birisinde bedenlenen ruhaniyi tanr, fakat her birisi

onu tanmaz. nsanlar, manevi-ruhani temessül eden sureti bir ri

örendim ve hakkyla

bir bedenle

takm

suret

ile

dahilden veya hariçten

alametlerle ayrt eder.

bildim.

Artk ben,

Ben de o

içten veya

dtan

alametle-

bir ruhani

bedenlendiinde kendisini tanrm. Sradan insanlar

tanmaz. Melekler, ruhanileip içlerinden

birisinin suretinde

ise

onu

gözüken

veya daha önce benzerini görmediklerini bir surette gördüklerinde

san

tanrlar.

Bu

özellikleriyle melekler, insanlarn

Fakat kendi âlemlerinde bu suretinde

gözüktüümüz

ri için eksiktirler.

ki,

deki ilahi bilgidir.

Alm

olan,

eyay

ve Kadirden

gözükemedikle-

takdir eden, onlara güç

baka ilah yoktur.

bu meselede zikrettiim hususun esas,

Bu durm, gayb

Çünkü bütün âlem,

ve

ilahi tecelli-

ehadet âleminde ortaya çkar.

yani insan suretiyle melek ise kuvvetiyle farkl su-

retlerde gerçekleen tecelli

nn

hemcinslerimizin

gibi hemcinslerinin suretinde

yetiren Allah münezzehtir.

Bilmelisin

genelinden üstündür.

makama ulatmzda,

Alim ve Hakim

in-

makamnn

suretinde bulunur.

Bakalama-

gerçekletii surederin hakikaderini, gerçekte, diledii herhangi

bir

bakalama özelliine sahip olandan -o surederle gözükmese bile- bakas bilemez. Bu makam, mudak kula aittir. Kulluk makam, ona Efendisinin niteliklerinden birisine benzeme imkân vermez. Kulluk

surette

makamna tam

olarak

ulanca (bu makamn

gücüyle), fani olur, unutur


Yirmi Birinci Sifr

ve suretlerde

bakalama

makamna

Efendisinin

özelliinin bilgisini

Bu

bulunmas

geçerli

ey

herhangi bir

ilahi ilke

o gerçekte bu

-ki

bakalamay

yoktur.

olmasayd, varlkta Allah’n

hakikate

ilahi

o

gerçekte

bilgisinin

dayanmayan

hakikate göredir. Böyle

dnda

bulunan eyler olurdu.

O’nm

Çünkü

Allah

gisidir.

Biz O’nun bilgisinde Heba’daki sureder mesabesindeyiz.

kendisini bilmesinden

Genç adam! Kim olduunu

Çünkü

din.

bilir.’

den

kendisi

ise, bil-

O’nun kim olduunu

bilir.’

bilir-

‘Kendini bilen, rabbini

Öyleyse Hale seni kendinden bilmi, sana kendisini ancak kendin-

imizi ve ima ettiimizi

Kyamet gününde

Bu anlam

iyice

kavrayan kimse, söyledi-

kavrar.

gerçekleen

lah izin verirse es-Sahih’te yer

lar

bilir.

bilseydin,

Allah’ sadece ‘kendini bilen

bilebileceini öretmitir.

Ebu

Allah

âlemde böyle bir gerçein

hal üzeredir-,

Her ey

Çünkü

-

olmasa ve bu durum Hakka öz-

olmazd. Çünkü âlemde

eyay

ve

teslim olarak- kendinden bilmez.

kendisini öyle nitelemitir.

gü olmasayd

yitirir

59

tecelliyi

ald

anlatan hadise gelirsek, Al-

haliyle

onu zikredeceiz. Müslim

Said el-Hudri’den öyle aktarr: ‘Hz. Peygamber

zamannda

insan-

öyle demi: Ey Allah’n peygamberi! Kyamette Rabbmiz görebi-

lecek miyiz?’ Hz.

Peygamber öyle demi: ‘Ölen

vakti

günei görürken

sknt çeker misiniz? Açk havada bulut yok iken dolunay görmede bir sknt çeker misiniz?’ nsanlar ‘hayr’ diye cevap vermiler. Hz. Pey gamber ‘te Allah’ kyamette o ikisini (ay ve güne) sknt çekmeden görebildiiniz gibi göreceksiniz.’ Sonra öyle devam etmitir: ‘Kyamet

geldiinde,

dnda,

birisi

nida eder

k her ümmet ibadet ettiine uysun. Allah’n

putlara, dikili talara tapan herkes,

dece Allah’a ibadet eden

kalnca öyle

iyiler

der. Yahudilcr

cehenneme yuvarlanr.

ve günahkârlar -ki Ehl-i kitap kast edilir-

çarlr

ve onlara

öyle

etmektesiniz? Onlar ‘Üzeyr’e ibadet ediyorduk ve

olduunu

söylüyorduk’ derler.

diniz, Allah bir lar

edilir

Bunun

denilir:

Neye

ibadet

onun Allah’n olu

üzerine kendilerine ‘Yalan söyle-

e veya çocuk edinmedi. Nc istiyorsunuz?’ denilir.

öyle karlk

verir:

Sa-

On-

‘Rabbimiz! Susadk, bize su ver. Onlara iaret

ve ‘döndürülmediniz mi?’ denilir. Hepsi cehenneme sevk

edilir.

5

Sonra Hristiyanlar çarlr. Onlara ‘Neye ibadet etmektesiniz? diye sorulur. Hristiyanlar ‘Mesih’e ibadet ediyorduk,

duunu

onun Allah’n olu

söyledik’ derler. Onlara ‘Yalan söylüyorsunuz, Allah bir

çocuk edinmemitir’

denilir.

Sonra öyle

denilir.

e

ol-

veya

‘Ne istiyorsunuz?’ On-


60 lar

Fitûhât- Mekkiyye

II

da ‘Susadk, su ver bize Ya Rab’ derler. Onlara iaretle gelin denir ve

cehenneme sevk

Geride Allah’a ibadet eden

edilir.

Rabbi onlarn kendisinde

kalr. Alemlerin

surette tecelli ederek

öyle

ettiine uysun.’ Onlar

ve günahkârlar

dan ayrldk, onlara katlmadk.’ Allah kendilerine öyle

riye

veya üç kere söylerler.

lci

dönmeye hazrlanrken,

da kendisini

tanmanz

bir alamet var

vardr’ derler. Allah ‘Peki onu gösterin’ der. Allah’a secde eden herkese Allah’a secde

riyakârca Allah’a secde edenlerin

mek

srtna Allah

öyle

der. ‘Ben sizin Rabbinizim.’

öyle devam olur.’

baka

ile

bir

ksm ge-

Rabbiniz arasn-

mdr?’ Onlar da

‘Evet,

Bu durumda kendiliinden

etme

istediklerinde, srtüstü yere düerler.

kez onu gördükleri suretten

insanlar-

der: ‘Ben sizin

En sonunda

Allah öyle der: ‘Sizin

salayan

ibadet

snrz ve Allah’a hiçbir eyi ortak

Rabbinizim.’ Onlar ‘Senden Allah’a

koymayz.’ Bu sözü

ümmet

‘Rabbimz! Biz dünyada

verir:

düük

gördükleri en

‘Ne bekliyorsunuz? Her

der:

karlk

Hakk

iyi

izni verilir.

bir

Sonra

bir surete

zrh

Korkarak ve Secde

et-

kaldrrlar.

lk

geçirir.

balarn

geçtiini görürler. Allah

Onlar da ‘Evet’ der. Hz. Peygamber

‘Cehennem üzerine köprü kurulur ve efaat

eder:

Hadis devam eder.

helal

1

imdi bu menzilin içerdii ilimleri zikredelim: Bunlardan birisi, elKayyum isminin ilmidir. Arkadalarmz bu isimle ahi aklanlp ahlaklanlamayaca hususunda görü ayrlna dümütür. Ebu Abdullah

Cüneyd

Mutezilî

idi-

el-Kabarfiki -ki Endülüs’te

bu eyhin bu

isimle

ahlaklanmay reddettiini duydum. Bu

konuda Vende’nin mahallelerinden

nn bulunduu görüümüz

birisi

olan Kabarfk’te arkadalar-

yerde defalarca kendisiyle tarttk.

olan

ahlaklanlabilecei

tarlarnn

bu yolun büyüklerindendi ve

bilgisi,

dier

isimler

gibi,

En sonunda,

el-Kayyum

kelamnn ardklkla

Allah’m

nitelenmesi, ruhlarn

arlk

ve da-

bu menzilden örenilir.

Bir

dönem yalnz

bama

kabirlere çekilirdim.

Yahlcf el-Kümî’nin öyle dedii bana ulat: rilerle

ismiyle

görüüne dönmütür. Gayb âleminin yaratl, mik-

tenezzülü, ruhlarn kendisine indii kimsenin hissettii

ralma,

bizim

eyhimiz Yusuf

Adm vererek ‘Falanca di-

sohbeti brakarak, ölülerin meclisine gitmi.’

gelseydin kiminle oturup

kalktm

eyh kuluk namazn kld

Ben de ‘Benimle

görürdün’ diye haber gönderdim.

bana bana geldi. Beni mezarlarn olduum ruhlardan birisiyle konuu-

ve yalnz

arasmda ayakta buldu. Beraber

b.


6l

Yirmi Birinci Sifr

yordum. gi

O da edeple

deimiti.

ve usulca

yanma oturdu.

Kendisine baletim, ren-

daraldn gördüm. eyh

Nefesinin

arlk

üzerine inen

ban kaldramyordu adeta. Ben de kendisine bakyor ve. buda gülümsüyordum. O ise, içinde bulunduu sknt nedeniyle,

nedeniyle

yandan

tebessüm edemedi.

Konumay

hafifledi, rahatlad,

yüzünü bana

‘Üstad!

ben

olsun

ki,

bu

halin

se, falan gibi

alnm

çevirdi ve

oturup kalkyor

ölülerle

bende sürmesini

beni yalnz brakt.

geldiinde, eyhin öptü.

muum?’

dedi. Allah’a

5

vardr.

ayrlsn.’

âleminin istikametinin

bilgisi,

onun muhalefet-

Bunun yan sra beeri

güçlerin hangi anlamda

dierinden dolay ayrrlar. Zikreden herkese

rin bilgisi,

gibi

Hak

o

ile

isimlerin mertebesi ve etkileri

zikri

1

kalmann

sann bütünüyle yalnz

geçerli

olmad,

olup

zahiri ve

mülkün mülkünün

zilden örenilir. bir

Son

bilgi,

makamdr.

bilgisi,

rin gönderilenlerle ilikisi

risalctin,

bir

ilgili

insani nitelikler,

gün

içinde dürülür.

bir

Ya da bize göre

elli

günde dürülür. Bu,

zamandr. Ya da bu dürülme,

sdrlmas-

yldzlardan her birinin zaman günlerin-

den belirlenmi günleri vardr. Onlarn bilgi

peygambe-

Söz gelii bin yllk

günlük zamann güne günlerinden bir güne

Bu

bu

katlmasn salayan mertebe, buradan

onun âleminde göz açp kapatnalk sabit

bilgisi,

Özellikteki (ortaklk)

bin senelik zaria, Zi’l-mearic’in günlerinden bir

na benzer. Hareketli ve

bu men-

peygamberliin nereden gönde-

zamam dürülmesinin bilgisidir.

zaman Rabbin günlerinden

in-

yönlendirmesi demektir

bu menzilden örendir.

nedeniyle, küçüklerin büyüklere

altm

bilgisi

Cinsin çocuklarn terkte siyaset

kime gönderildii, bununla

bilgi

Hakk

yaratklarn

menzilden örendir. Tevhidin,

örendir. Bu

batnyla

bu menzilden örenilir. Bü-

tün mertebelerin tevhidinin

hesaplanr.

veren isimle-

bu menzilden örenilir. Rablik

kalabilecei,

bilgisi,

üç yüz

birleti-

bu menzilden örenildii

mertebesinden olan yön isimlerinin

rildii ve

fark-

yalnzlamak, insan buna çaran eyin ne olduu, toplu-

luk içinde yalnz

çetin

bilgisi

kullanld,

l olduklar hususlar bu menzilden örenilir. Bir hakikât onlar rirken

ve

‘nsanlardan ayrlmak isteyen kim-

korunmas, gayb âleminin bütünüyle uyum âlemi olduunun

ten

yemin

yanmdan ayrld

isterdim. Sustu,

eyh öyle derdi:

Bu menzilde gayb

ki,

arl

öyle dedim: oturup kalkyormu? Ben mi sen mi?’ Bunun üze-

Kim ölülerle

rine ‘Vallahi,

bitirip varid

de bu menzile

ait

genilikleri

ölçüünce bu günler

bdgdcrdendir. Kul için iradenin


Ö2

Mekkiyye

Fütûhât

II

hangi mertebeden kabul edildii, bu menzilden örenilir. Kulun hangi ilahi

bakt, bu

isme

menzilden örenilir.

nsann gayb

âlemine girer-

ken ve çkarken bakalamas, bu menzilden örenilir. Miktar ve ölçüler,

ölçü ve terazilerin verdii eyler, bu menzilden örenilir.

ln ölçüye göre

Çünkü

olduu

verildii ve amellerin teraziye göre

ak-

söylenir.

*

Aleme kar yumuak davranmak, bu lerde

karl,

bunun

olmayan eyi idrakten

özellikle ahlaklanmak, ilahi isim-

bu menzilden örenilir. Âlemin

idraki

bu menzilden

Bu

acizlii,

örenilir.

mümkün

sayede kul

farkllar ve deerini örenir. Sefer, yolcu ve yol bu menzilden örenilir.

Kendisinden dolay yolculuk yaplan ey, bu menzilden örenilir.

Acaba o ihsandan

nlm bilgi

bilgi

m meydana

ihsandan

gelir,

mdr? Her

baka

ikisi

eyden mi? Acaba

kaza-

de ihsandan gerçeklemise,

dayand, bu yanl

mesini

Hakkn

borç almas ve bunun

menzilden örenilir. Bir grubun Haldun borç

anlayarak ‘Allah fakir, biz zenginiz’

47

m

Bunun

den borç

doruyu

üzerine onlar öyle demitir:

istemitir.’

söyler ve

Örtme ve

doru

ihtisas,

iste-

demelerinin nedeni

buradan örenilir. Halbuki Allah onlara öyle demiti: Allah’a verin

iki

arasndaki fark neye göre gerçekleir? Amellerin suretlerini mey-

dana getirmek bu menzilden örenilir. neye

bir

iyi

‘Muhammed’in Rabbi

borç biz-

bu menzilden örenilir. ‘Allah

yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ ON KNC BÖLÜM Vahyin

Velilerin Kalplerine

niinin

Keyfiyeti;

Onlarn

Bu Konuda eytanlardan Korunmasnn Muhammedi Mertebeden Bilinmesi

De

ki

insan alaktan yaratana

Onu alakn balarna balamsn

De ki insan alaktan yaratana Onu

bir tarz üzere

topladn


Yirmi Birinci Sifir

De

insan alaktan yaratana

ki

Hakikat

De

ki

boyun arasnda parlad

insan alaktan yaratana

ki

sorumluluunu boynuma yükledin

Tevhit

De

delil ile

insan alaktan yaratana

simlerle nasl ahlaklanlr ki?

De

ki

insan alaktan yaratana

Beni perdeleme sakn, bu son arzum!

De

ki

Bilgi

De

insan alaktan yaratana

insanlarn terlemesiyle elde

ki

insan alaktan yaratana

Bana iin gayrette olduunu Kirpiklerin

Göz De

bildirdin

snrlamad bir gözüm var

çeperiyle

ki

edilir

snrl gözüm

var

insan alaktan yaratana

Alemin

varln

tabaka tabaka yaptn

Fakat gerçei kendi yönümden görünce

Tabaka tabaka gördüüm varlk karanlkta snrl kald

Bunun

Onun

için

evk

ve

skntl görürsün

dm müahede ederken

Hakikatleri seherlerde

Hepsi

snrllk

mertebesinde bulunur

Bir kandil gelse ona, güç yetinemez

Beladan belaya döner durur

Atein

alevleri

onu skar

Ak sknty artrr

63


Fütûhât- Mekkiyye II

64

Ak sözü sarmaktan türetilmi Onda

kendi cinsinde

üst,

aa

Ba ayakta, zincir boyunda, Bedeni farklarn

uyumu

gibi

ruhu yönettii beden tutar

tutar

‘Farklarn uyumu’ derken, cismi oluturan

doalarn

bir araya geli-

ini kastetmekteyim. Bilmelisin lu, bilinenler -dördüncüsü olmayan cisi

varl

niyle

yok olup

myla yokluk imkânszdr eidenmitir. Öyle

rilirdi.

ki,

ayrc

Mutlak varlk

ve mutlak

ifadeyle o, berzahlar

bakar.

i bulunur.

ve kendisi nede-

Bu

verseydi,

ayrc

iki-

hüküm

ve-

vardr.

iki

bir

Bu

sayede

birisi

ayrc bulunmaldr.

miktarnda

gelirlerdi.

berzahdr.

O halde ise

mukabilidir. Böylelikle

nitelenmi olsalard, haklarnda ayn bir

anla-

ötekin-

birinin ötekinin niteliiyle nitelenmesini engel-

denk

birbirlerine

yoklua

varl

Birin-

snrlanamayandr. Bu

varln

yokluk arasnda

ile

onun üzerinde hüküm szn,

hiç bir ekilde

ki kart ey arasnda

den farkllar ve ler.

Allah’n

ksmdr.

zorunlu olandr. kincisi, mutlak yokluktur. Mutlak yokluk,

kendisi nedeniyle

si

O

snrlanmayan mutlak varlktr.

üç

te

O

o,

bir

art

ve eksiklik olmak-

Baka

en yüce berzahtr.

berzahn

bir

Terazi

yönü varla

bir

bir

yönü

karsnda özü gerebürün mümkünler bu ksmda-

bilinenden her birisinin

üçüncü bilinendir ve

Dier iki bilinenden her birisi de sonsuzOnlarn bu berzahta mutiak -varln kendilerine bakmas yönünsabit hakikaderi vardr ve bu yönden onlara 'ey ad verilir. Hak

dr. Mümkünler, sonsuzdur. dur.

den-

onu var etmek istediinde, kendisine

yoklua

bakt yönden ise

‘Ol’, bir varille

edatdr.

mazd. Mümkünler

Baka

snr

yoktur.

Bu

der, o da olur

.

949

Mümkünün

saf

varl yoktur. Bu nedenle ona ol denilir. Mümkün var olsayd, kendisine ‘ol’ denilip olbir

berzahta olduklar ve olacaklar hal üzere bulunur.

bir ifadeyle, var

olularla bulunurlar.

ol

5

olduklarnda nitelenecekleri

te

hal, araz ve nitelik ve

bu sonsuz âlemdir ve kendisinde bitecei

âlem, Âdem’in

topramn kalntsndan

bakan insann karsndaki parlak

bir cisimde surederin

yaratlan

bir

yeri,

bulunmasna

aktr o. Mümkünlerin varl bu berzahtan olduu gibi Hakkn var olmazdan önce eyay görmesi bu benzer bir ekilde doldurur

âlemle

ilgilidir.

ki,

sürekli bir

Hayal ve tahayyül sahibi her insan herhangi

bir

eyi

ta-


65

Yirmi Birinci Sifr

hayyül ederken, farknda deil iken, o berzaha bakar.

Hak

lklar -ki onlar

snda dir

konumundadr. Hatta

Hakkn

rn varlklar

var-

kar-

var etmitir- berzahn içerdii a’yan- sabite

cisimler için gölge

ve

Bu mümkün

onlar, gerçek gölgeler-

secde etmekle niteledii eylerdir. Bununla birlikte onla-

secde eder. Öyleyse

bu varlklar var olmazdan önce

olduunda

Allah’a secde halindedirler. Gölgeleri var lah’a secde edici olarak var olurlar,

ise,

sürekli

onlar da Al-

çünkü kendilerinden var olduklar

hakikatleri secde etmektedir. Misal olarak gök, yer,

dalar, aaç, hayvan ve bütün varlklar

güne,

ay,

yldz,

Sonra bu

zikredebiliriz.

sabit

varlklardan meydana gelen gölgelerin -gölge cisimler olarak meydana gelileri

bakmndan-

gölgeleri vardr.

n

çktnn

kendilerinin nereden ortaya

Sonra onlar

tr.

Bu

Hak, onlar adna

gölgeleri

örenmelerinin

delilleri

yapm-

yönelmesiyle birlikte, uzayarak kendisinden orta-

ya çktklar cismin boyundan alglanamayacak derecede boylar uzar.

Bununla

birlikte yine

de o cisme nispet

sabit hakikatin -ki gölgeler

miz

edilirler.

ondan meydana

Bu durum,

daha önce söyledii-

gelir-

hakkndaki

gibi berzah mertebesinde nihayetsiz olduklar

dr. Söz konusu berzah, mutlak varlk

cdr. Sen

ise

bu

iki

ile

berzahtaki

bir

uyar-

mutlak yolduk arasnda ayr-

gölge arasnda miktar sahibi bir varhk olarak bulu-

nursun. Öyleyse sen, miktar olmayan bir mertebeden var oldun ve

senden miktar olmayan bir gölge

çkmtr.

Gölgenin uzamas, berzah

mertebesini talep eder ve bu berzah mertebesi

mutlak

onu

varln

gölgesidir.

Bu

isim,

‘gölge’ diye isimlendirdik.

onun varlna

Dtaki

varlklar,

Duyulur gölgeler ie, duyudaki varlklarn ildir ve kaybolma özellindedir.

yokluk hükmünde olduklar

bile,

dir.

n

Bunun amac,

ayrt etmektir.

mek

suretiyle

edilirler ki,

onlar

O

ile

ise,

en-Nur isminden

verilir

ve bu nedenle

o gölgenin

gölgeleridir.

gölgesidir.

Gölge

Bu nedenle mümkünler

sabit de-

var olsalar

için ‘gölgeler’ diye isimlendirilmiler-

varlkta mutlak

varl

ise

kalclk özelliine

sahip ola-

zorunlu olandr. Kendilerine gölge de-

mümkünler, mutlak olarak yoklukta kalandan da ayrt

o da imkânszdr.

te bu sayede

mertebeler

çktnda, bu çkaca bir mertebe

ayrr.

O halde

var olanlarn hakikaderi ortaya

berzahta zuhur ederler.

Çünkü onlarn

yoktur ve burada varlk

kendisine

halini kazanrlar.

Onlarda varlktan meydana gelen

ey

sonlu iken (ka-

zandklar varlk sonludur) yaratma sonsuzdur. Öyleyse her mevcut ret, sabit bir

hakikate sahiptir ve varlk

onun üzerindeki

su-

elbise gibidir.


66

Fütûhât- Mekkiyye

II

Allah Tcâlâ bir velisine bir eyi ilham etmek istediinde, linin hakikatinden ibaret olan

tinde tecelli eder. Veli

bu

ayn- sabite

özel ve-

söz konusu emrin sure-

için

tecelliden -salt

o

müahede

Hakkn

yoluyla-

bildirmek istediklerini örenir ve daha önce bilmedii eylerin bilgisini bulur. hali

Hz. Peygamber de (srtna) vurulduunda veya süt içtiinde ayn

yaard.

ksm

Velilerin bir

bunu hissederken,

Düüncemde

etmez. Fark etmeyenler öyle der:

bir

bir

ksm

makam

kii,

makamdan konutuunu

Bu makam

den

u

safln

ayete

bakmalsn:

berzah var, birbirine ulamazlar

ayrlamazd ve i iki

ey

bozacak

bir

eyin

konusu

kanmad saf

Berzahn durumundan kukuya düersen,

(vahiy).

isen-

anlar ki, söz

bilmeyenden kâmildir. Bu, eytanlardan korunma merte-

besidir ve böyle bir ilham,

hamdr

fark

eyin öyle böyle

gerçekletiini gördüm.’ Söyledii, dedii gibi gerçekleir. bilen insan, velinin hangi

onu

‘ki deniz birbirine

’50

-Allah ehlin-

kavuur, aralarnda

Yani berzah olmasayd,

belirsizleir, haldkader

il-

biri

ötekinden

bakalard. Öyleyse kart her

arasnda onlarn birbirine kavumasn, yani farkllamalarn sa-

layarak birinin ötekinin niteliiyle nitelenmesini engelleyen bir engel

bulunmaldr. Bu, sadece Allah’n rahmetiyle ulalan cennete girme yeridir.

Bu

nedenle'

onun

bir ameli

Oraya girmi olmakla veya

ayrc, cennetin

dmda

olamaz ve oraya girme

dnda kalmakla

kalan

ile

halidir bu.

nitelenmezsim Söz konusu

içine gireni

ayran

mevhum

Baka bir ifadeyle o, varlk ile yokluu ayran madum olan duruma benzer. Varla nispet edersen, dir.

bir çizgi-

ve ne mevcut ne sabit

olduu

için,

duymu olursun; yoklua nispet edersen yine haklsn, çünkü onun varl yoktur. Earilere hayret! Yokluu halinde madumun eyliim iddia edene nasl kar çkarlar? Madumun sabit bir kendisinden

hakikati klar.

Ne

bir

koku

vardr ve sonra bu ayn’a varlk var ki halleri inkâr eden kimse,

Mümkün mümküne

varlk

Kendisi

ise, halleri

sabit

bunu kabul edemez.

yokluk arasnda bulunan berzah, sabitliin

nispetinin nedenidir. Bununla birlikte yokluk da kendisine

nispet edilir. Yokluk, dadir.

ile

iliir.

öyle

ki:

özü gerei

iki

durum

Mutlak yokluk mutlak

nedeniyle

onun

varln karsnda

karln-

bir

aynadr.

Bu durumda o suret, mümkünün kendisidir. Bu nedenle mümkünün sabit ayn ve yolduk halinde eylii vardr ve mutlak varln suretine göre ortaya çkmtr. Bu nedenle Varlk aynada kendi

suretini görür.

sonluluun yokluuyla (sonsuzluk) nitelenmi ve kendisine

‘sonsuz’


Yirmi Birinci

Sfr

67

mudak yokluk için aynadr. Mudak yokluk Hakkn aynasnda kendisini görmü, gördüü suret onun sureti olmutur. Aynada gördüü suret, mümkünün kendisiyle nitelendii yokluun kendisidir. O ise sonsuzluk ile nitelenendir. Nitekim mudak yokluk da denilmitir. Mutlak varlk da

sonsuzdu.

.

Bu durumda mümkün, ‘madum’ olmak

mitir. Öyleyse surete benzer.

mümkün,

Ne

aynaya bakan insan

ayna arasnda gözüken

ile

görendir ne ondan bakadr!

özelliiyle nitelen-

Mümkün

sübutu bak-

mndan Haldun ayn veya O’ndan baka olmad gibi yokluu bakmndan imkânszn ayn veya ondan baka da deildir. Öyleyse mümkün, izafi ve göreli bir eydir. Bu nedenle bir grup mümkünü reddedeimkânsz vardr’ demi, imkân kavra-

rek sadece ‘vacip (zorunlu) veya

mn anlamamlard. Binaenaleyh mümkünler, söylediimiz kn

yönüyle a’yan- sabite iken yokluk

tecellisi

gibi âlemi de

çünkü

buradan

tecelli, ezelidir.

bilir.

Allah’n

hal üzere ezeli olarak iliir. bilgi

kendisine

denilebilir: ait bir

sinin ortaya bilgiyi

kazanr.

Hakkn Hakkn nedir?

halde dierinde

ayrld

Bu

radeyle mi

ilgilidir?

yar yoktur. Kitap ve

ber

vc

bilir

artmazken yeni bir

kazanm

suret

ile

O, meiyete

öyle demitir:

farkldr.

Mümkün

olabilir. Biri-

Bu mertebede ona dair Mümin isen, cevap kolay! öyle

mümkün

nitelii bilirsin.

yaratcsndan

Öte yandan

edecei de

sabittir.

kendisine geçtii suretin ilikisi

Mümkün Hakkn öyle

öyle aittir.

diyebilirsin:

deriz:

vSiinnet

suretten surete girmesi nede-

Bu deime neye baldr?

‘Hayr, çünkü iradenin seçimi ve

bunu belirtmedii

gibi

akldan

Dilerse olur dilemezse olmaz.

redilen olmaz. Aksine ayette

kv

(ise)

ihti-

bir delili

de

Hz. Peygam-

‘Allah bir eyi dilerse olur, dilemezse olmaz.’

olumlu ve olumsuz durumlar, meiyete balanmtr.

olmasim

olmaz.

kalkar.

olduunu

nesih

olaca

husus, mümkünleri bir halden dierine dönmesinin (ilahi

niyle türden türe girer.

'

bilgi

ahiret hayatndaki farkl sureüerde tecelli

kendisinden

bilgisi ezelidir,

bulunmayann mukabili

deriz:

mümkünü kendinden Hakkn eriadarnda

bilgisi

halleri farkl

çkmasyla, dieri ortadan

isimlerdeki) ilkesidir.

yoktur.

ara ve

Mümkünlerin

nereden elde eder? öyle

Allah

bir

yoklua

âleme âlemin ebediyette

Haldun ona dair

Hak-

kendisini bildii

hakkmdaki

kendisi

bilgisi

kazanmaz veya kendiliinde

öyle

ki:

O’nun

(yani

tecellisi

Bu mertebeden Hak,

bakan) yönünden madumdurlar.

gibi,

Burada

Olmayaca

zik-

edat gelmitir. Kastedilen, ‘öyle

isteseydik, öyle olurdu’ demektir.

Mevhumdan anlalan

ihti-


68

Fütûhât- Mekkiyye

II

yardr. rade, irade edileni dilemeye

imizde,

eye sözümüz* 1 ayetinde

bir

Yol ehlinden

dir.

balanmtr. Bu durum

etti-

Bu, meiyet ilimesi-

dile getirilir.

Eb Talib el-Mekki’dir- meiyetin zatn Ar’

birisi -ki

olduu görüündedir.

‘irade

Zatn mülkü demektir. Baka

Yani

bir ifadeyle

zatn hükümdar oluu, meiyet sayesinde gerçekleir. Bunun nedeni

di-

lememin meiyete

yö-

ilimesidir. Öyleyse zat için ihtiyar ilah

olmas

nüyle düünülür: Dilerse yapar, dilerse yapmaz! Sahih hadiste zikredi-

‘Hakkn tereddüdü’ bu anlama gelir. Kutsi hadiste Allah ‘Yaptm hiçbir ite müminin canm alrken tereddüt ettiim kadar tereddüt etmedim. O ölümü sevmez’ buyurur. Bilgi ise, zat olmas yönünden zata len

aittir

yar

ve bu nedenle bilgiyle birlikte zorunluluk kokusu gerçekleir. hti-

meiyet

ise,

ve takdir ettii 552

deimez

ortaya çkar. Öyleyse bilginin

ile birlikte

ey

akla ve eriata göre

deimez: Benim ‘

Cebir kokusu nedeniyle ardndan

lara zalim deilim.’

53

nsan

hüküm verdii nezdimde söz

u ayet gelmitir:

c

Ber

kul-

bulunduu vehminde bulunma-

zorunluluk

hüküm veren bilgidir. Binaenaleyh kimse, iradesi olmadan olduu bir i nedeniyle cezalandrlmaz. Zikrettiimiz üzere,

sn, çünkü zorunlu

çkmasn

mümkünleri zorunluluk yoluyla hakikaderinin ortaya

mak

üzere

Haldun yokluk aynasnda

tecellisini

kolaylkla anlar ve iin

asln örenerek,

sonsuza dek rahata

Böyle bir inan

erer.

elik eder ve

kün yokluk

hakknda lebilir’

halleri sürekli

varlk

haliyle

‘Bilginin bir

bakalar

hali

ksm

anlayan, bütün bunlar

ebedilik kokusu

mümkünün

dna çkmadn

halinde imkân mertebesinin

sala-

ne varlk ne yolduk

bilir.

ve kendisine

Tecelli kendisine

iliir.

arasndadr. Hakikati

rahatlyla

ise

Öyleyse

ayndr.

müm-

te

bu,

sakl define gibidir, onu Allah’ bilenler bi-

denilen defme bilgisidir.

Bu

bilgiyi dile getirdiklerinde ise

onu

Bu nedenle cinler -ve kendileriKuran okunduunda peygambere en uy-

sadece Allah’ inkâr edenler inkâr eder.

ne

elçi

gönderilseydi- ruhlar,

gun ekilde karlk demiti.

Çünkü

peygamber sahabesine böyle

vermilerdir.. Nitekim

onlar,

bu mertebeye ve gayb âlemine daha yakndrlar,

çünkü zahirde ve batnda bakalama özelliine onlarn Allah

lama

kelamn

ve süraüe

dinlemeleri, daha

deime

ortaklk nedemyle daha iliki içindedir ve

Cinlerin gökteki

özelliindeki

iyidir.

Allah’n

salam

-ki

sahiptirler.

ve halden hale baka-

bu ilah kelamn özelliidr-

Öyleyse onlar, bu

kelamn

kelam duymalar

Dolaysyla'

bizden daha

nitelikle iyi

daha yakn

bilirler.

Balanz!

-talanarak- engellendiinde

öyle


9

Yirmi Birinci

*6

Sifir

demilerdir: ‘Bu yeni bir durumdur.’ Zevbia arkadalarna yeryüzünün

dousuna

ve

batsna

gidip

meydana gelen yeni durumun ne olduunu

göe ulamalarm

örenmelerini emretmiti. Yeni durum, onlarn

gellemiti. Zevbia’nm arkadalar, çölün bir yerinde bir

en-

hurma aacna

kldn

rasdam, Hz. Pcygamber’in o aacn altnda sabah namaz

‘-

görmüler. Cinler Kuran’ dinleyince, kulak verip öyle demilerdir: te

bizimle gökten haber dinleme arasna giren budur.’ Onlar Kuran’n

büyüklüünü

mertebesinin deerini ve

bilmeselerdi,

bunu anlamazlar-

d. Ardndan korkutucu olarak kavimlerine dönmüler ve öyle demilerdir:

‘Ey kavmimiz! Musa’dan sonra onun getirdiini tasdik eden bir kitap

duyduk.

0

hakikate ve

doru yola ulatrr. Allah’m

davetçisine kulak verin, •

ona iman

Baka

edin. Allah

bir yerde ise

günahlarnz balar ve

öyle

derler:

suresini

’ 5S

Yabanc

bir

Kuran duyduk, ona inandk.

e

ve çocuk

demilerdir. Hz. Peygamber onlara Cin gecesi

Rahman

komadk: Rabbimiz

Rabbimize kimseyi ortak

edinmemitir

ac azaptan kurtarr.™

sizi

okunduunda, ‘ Rabbinzin

münezzehtir,

556

hangi nimetini yalanlarsnz P

ayeti

geldiinde, öyle demilerdir: ‘Rabbimiz! Senin nimetlerinden hiç ni

yalanlamayz.’ Hz. Peygamber sahabeye ayeti

söyledii tarzda bir

ey

okuduunda,

biri-

cinlerin

dememiler, bunun üzerine Peygamber öyle

demitir: ‘Bu ayeti cin kardelerinize okudum, onlar sizden daha dinledi. Onlara

umda,

Rabbinzin hangi nimetini yalanlarsnz

‘Rabbimizden ayetlerinden hiç

birini

?’ 57

ayeti

iyi

okudu-

yalanlamayz’ demiler-

dir.’

Bize bu cin grubuyla

ilgili

Bana hadiseyi Darir brahim

Oras Habur’un venilir bir

b.

birisinden garip bir hadise

aktarlmtr.

Süleyman Halep’teki evimde anlatmt.

köylerinden Dir-Rumman’dand.

oduncudan aktarmt. Oduncu

bir

Adam

hadiseyi gü-

ylan öldürünce,

cinler

yakalam ve yal bir cinin önüne götürmüler. Yal toplumunun bakamyd. Ona ‘Bu adam amcaoiumuzu öldürdü’ dediklerinde, oduncu öyle demi: ‘Adamlarn ne anlattndan haberim yok. Ben bir oduncuyum, önüme bir ylan çkt, ben de öldürdüm.’ Topluluk ‘Öldürdüü adam, amcaolumuzdu’ demi. Yal adam öyle karlk vermi: ‘Oduncuyu brakn ve evine götürün. Ona bir ey yapamazsnz. Çünkü peygamberin bize öyle dediini duydum: Kim baka bir surete girer ve öldürülürse, onun karlnda bir diyet vc ecza yoktur. kendisini

Amcanzn olu

bir

ylan suretine girmiti. Ylan insann dümandr.’


Fütûhât- Mekkiyye

70

Oduncu öyle

delmitir:

£

II

Ben de kendisine öyle dedim: Be Adam! Hz.

Peygamberin öyle dediini duyduunu söylüyorsun. Sen ona yetitin

mi

ki?’

Yal adam

‘Evet’ diye

karlk vermi

peygamberinin huzuruna gelen cinlerdendim.

devam etmi:

ve

Onu

‘Allah’n

O gruptan

dinledik.

benden baka kimse hayatta kalmad. Ben imdi arkadalarmn

içinde

peygamberden duyduklarma göre hüküm veriyorum.’

adamm adn bize arkadam

Hadiseyi anlatan, bize cinlerle (bu hadiseyi yaayan)

sormadm. eyhin anlatt

söylemedi, ben de

emseddin Muhammed mail

Muhammed

b.

hadiseyi

Bernake el-Muazzami ve Burhaneddin s-

b.

el-Eydenî Halep’te

anlatmt. Haleb’e geldiimiz-

O da bana

de onlar kendisiyle konusunlar diye kendisine gönderdim.

anlatt

gibi onlara da

münasebet ve

menzille

m,

ilgili

dayet

Bu

duymak

bilgisi

akln

menzil,

bilgisi,

kimin

ve kime

imdi de

yeterlidir.

ilahi

emrin niteliini

mdr,

için nitelik

döndüü bu

anna

deliline göre-

bilgisi,

var

mdr,

‘Allah fakirdir**,

‘Allah’n

eli

dayanmad mayan gisi,

sa

layk olmayan

dilleriyle

neyle

ilgilidir?

man

Bunun

-

dilleriyle

ilahi bir

da-

anlamlan bu nitelikler

yaratklarn hallerinin bilgisi,

bilgisi,

knanan ksmlar bu men-

bilgisi

eyler bu menzilden örenilir.

ve

Bu konuda

bilgisi,

sddklarn

tuzak ve fitnelerin

mümkün

imann dayand

caiz olan ve ol-

gökteki ruhanilerin bilgisi,

bilgisi,

ve

bil-

Allah ve kullar

Allah’n emirlerüi

Hakka özgü husus-

gayb bilmenin âlem hakortadan kaldrp kaldrmayaca bu menzilden öre-

gaybten bilinmesi ismini

kullarnn

nitelikleri

ve hükmü, övülen ve

eyler, varlklarn mertebelerinin

knda gayb

örenilir. Tenzili

menzilden örenilir. Allah’n kendisinden

yerine getirmek, gayb mertebeleri, gayb konusunda lar,

bilgisi, hi-

gibi ifadelerdir. Allah insanlardan böyle ifadeler ak-

Zan

arasndaki kaderin

türle-

Allah’n oludur ve ‘Üzeyr Allah’n oludur’ veya

bilgisi

zilden örenilir.

Vahiy ve

ceberut

olduu bu menzilden

yok mudur? Kullarn

skdr *9

tarmtr. Zan

Bir nitelii

içerir.

döndüü ve nerede ortaya çktnn Bu azametle kimin nitelendii, kimin

kendisine verdii mertebe bu menzilden örenilir?

yana

aradaki,

menzilin içerdii

hakikati midir?

berzah âleminin

bu menzilden örenilir.

için bir nispet

Bunun nedeni

azametin neye

bilgisi, ilahi

bilgisi

açklamalar

yok mu? rade onun art

rinin bilgisi,

iyi bilir.

imkân

yaknldr.

iliki

ilimleri zikredelim.

var

hadiseyi anlatt. Berzahtaki her alim,

dier yaratklardan daha

mertebesini

Bu

bu

olan konular,


Yirmi Birinci Sifr

nilir.

‘Gayb

760

bilir

den gaip olmas

ayetinde niçin gayb zikredilmitir? Kast edilen biz-

m,

yoksa görülmeme Özellii midir? Aksi halde,

ehadet olurdu. Günahtan korunmann

olmad,

sinin ihata yoluyla olup

gamberin

ilahi isimler

hükmü bu menzilden gilidir? ile

bilgisi, bilginin

hakknda söyledii ‘Onlar

örenilir.

hsa etmek (saymak)

lcisi

saylmaz. ‘Allah

sonsuza ilime-

bu menzilden örenilir. Hz. Peysayan, cennete girer’

Onlar saymak ne demektir ve

Acaba sayma (hsa) sonsuz eyleri

edilir, fakat

71

içerir

neyle

mi, içermez mi? hata

arasnda ne fark vardr? Çünkü bir ihata

doruyu söyler

ve

doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alama ve Feryadn Muhammedi Mertebeden Bilinmesi

Adem’e diyorum, bedenlerin

ilkesine

Peygamberliin aslnn Nuh’un eriat olmas

Muhammed erejli

bir asl

Bütün ruhlarn varlndaki yüce

ilke

Ben saygn babalarn oluyum

Nurum aydnlatr,

bir kandil gibi

Geldiklerinde ve kardelerim durur

Onlarn hizmetinde

il-

Mesih’e

Ben onlarn önünde tövbe ettim Mesih’i öldürmeye yardm

etti

Uykudaydm, Musa da vard Fasih bir sözle orada konutu

bana

gibi


Fütûhât- Mekkiyye II

72

Yanma bir

ceylan verdi'

anlarm

iaret ve beyan

ile

Beni zengin

ve yükseltti

etti

Fakirletirdi ve

skntya soktu beni

Hazr olurlarsa,

bir

makam

onlar birletirir

Kanatlarm onlar gösterdiinde Anne babaya Ey nefsim!

iyilik

Tefrite

bana farz

kaçma

oluyum

Ben Muhammed’in oluyum, Nuh’un

Ben Âdem’in de oluyum dorudur bu söz

Ey bu srlar anlayan kimse Remizlerimizin lisan

bilgiyle vahyedilir

Ruhlarmzn asl, Hz. Peygamber’in ruhu; Âdem ise, beden yönünden babadr. Nuh gönderilen ilk peygamberdir (resul). Ondan öncekiler ise, nebiydi: Her biri Rabbinden bir eriat almt, dileyen eriatna

eriatna

girer dileyen girmezdi. Bir insan

kâfir olurdu,

girmezse olmazd.

Kim

girip de irtidat ederse,

kendini ilave bir

kar vc peygamberi yalanlarsa, kâfir olur.

yükümlülüe

Kim bunu yapmaz

Kastedilen, resullük deildir. Ayet, her ni bilen birisinin

Peygamber olsayd,

nebidir.

rn

bulunmas anlamna ayette

c

ümmette Allah’ ve gelir ki,

ona

denir’,

ve beraat

561

üzere kalrsa, olmaz. Allah ‘Her ümmete korkutucu gelmitir

so-

buyurdu.

ahiret ileri-

o da peygamber deil, ‘onda denmezdi.’ Onla-

içerisinde Allah’ bilen nebiler vard. Dileyen onlara uyar ve onlarla

birlikte

eriadarn hükmüne

na girmezdi. ran’da

girerdi; dileyen, böyle bir

Bu balamda dris de

da ‘sddk nebi’ denildi. Nuh’tur.

lk

Resullük

var olan insan ruhu

ise,

alt-

birisiydi.

Halbuki Ku-

bir nas yoktur.

Onun hakkn-

onlardan

onun peygamberlii hakknda açk

yükümlülük

kapsnn açld

ilk

Hz. Muhammed’in ruhu,

bedeni Âdem’in bedenidir. Varislerin resullükten

pay

Hz.

kii,

vardr.

ilk

insan

Bu

ne-

Muaz ve bakalarna ‘Allah’n peygamberinin elçisi’ denilmitir ve bu mertebeyi elde etmemilerdir. Kyamet günü peygamberlere sadece

denle

her topluk içerisinde peygambere ulaan isnat zincirleriyle hadisleri I

ri-


Yirmi Birinci

vayct eden hadisçiler haredilir.

Onlarn da

resullükte bir paylar vardr.

Onlar vahyin aktarclar ve teblide nebilerin

aktarmnda

hadis lar

bir paylar

yok

ise,

varisleridir. Fakihler ise,

bu dereceye

sahip deillerdir.

peygamberlerle deil, insanlarn geneliyle birlikte

alim

ad da

verilmez. Fakat alim

ad

73

Sifir

diriltilir.

Onlara

hadisçilere verilir. Gerçekte

olanlar, hadisçilerdir. Zahit, abid ve kendisini ahirete verenler

On-

imam

arasndan

hadisçi olmayanlar, fakihler gibidir. Onlar varislikte farkl bir özellie

bu nedenle peygamberlerle

sahip olmazlar ve

rine onlar insanlarn geneliyle

diriltilir,

diriltilmezler.

Bunun

ye-

fakat sadece salih amelleriyle on-

lardan ayrrlar. Nitekim içtihat ehli fakihler de, sradan insanlardan bilgileri

nedeniyle ayrrlar. Salih insanlar arasnda kefinde Hz. Pey-

gamber

ile

sohbet eden veya keif yoluyla

sohbetinde bulunan ve ondan

müahede âleminde onun

Böyle bir insan en erefli mertebede ve en yüce

birlikte diriltilir.

halde peygambere sahabe olanlar içinde bulunur. yanlar

ise,

bile görse, hatta

kendisiyle

Bu kefe

bir

sahip olma-

onlardan deildir. Uykuda peygamberi gören ve ‘sahabi’ diye

isimlendirilmeyen kimse bu dereceye kanlamaz.

da

kyamette onunla

bilgi alan kiiler de,

keif halinde uyankken

konusa, peygamberden

eletirilen bir hadisi

bile

bilgi alsa,

peygamber ona tashih

Her gece onu rüyasnonu görüp peygamber

etse, yine

bakmndan

yolu

isnat

de bu dereceye

sa-

hip deildir.

te

bu üç baba, zikrettiimiz konuda bizim babalanmzdr. Dördüncüsü ise, Hz. brahim’dir. O, Müslümanlkta bizim babam izdir ve

Müslümanlar diye isimlendiren odur. brahim Kabe’yi dört duvar

bizi

üzere

ina etmi,

mutur.

Delilin

birbirleriyle ilgili

dört terime dayal

delili

ortaya koy-

bu yaps nedeniyle sonuç, öncüllere uygun olarak

orta-

çkmtr. Bunlarn kimin öncülü olduuna baknz! Muhammed, Âdem, Nuh ve brahim. Bu babalardan meydana gelen netice ve çocuk, va

ne kadar

ereflidir.

temiz ve erefli

O temiz bir

bir isimdir.

ruh, temiz bir beden, temiz bir eriat,

Kimin babas

zikredilen

bu

isimler olursa,

ondan daha mutlusu olamaz. O, makam ve mertebe bakmndan rin

velile-

en üstünüdür.

Yaratl önce

nmenin

nedeni,

cennette ortaya

günahn cezas

çkm,

sonra yeryüzüne inilmitir.

deil, halife olmakt.

Havva’ya ceza örtülmesi gerekli organlarn ortaya siyle

Çünkü Âdem’e

çkmas

zaten verilmiti. Öte yandan seçilme ve tövbe,

ve

ve görünme-

ilahi kelimeleri

alg-


™ Fütûhât- Mekkiyye

74

II

lama yoluyla gerçeklemiti. Dolaysyla inmenin yegâne sebebi

halifelik

olmaldr. Bu durumda cennetten ini (ve düü), mutlu evlatlarnn

ekkül eden

ram

bir kalabalkla ahirete

iniiydi.

Bu

dönmek

te-

üzere, ereflendirme ve ik-

evladar peygamberler, veliler, nebiler ve müminlerden

oluan mudu

insanlardr. Fakat halifelik zahirde yöneticilik demektir.

Çünkü

hükümdar

halife,

yetkisiyle ortaya

âlemde tasarruf eder. Halbuki

riyle

unu müahede

etmektedir.

çkarak Efendisinin

batnda ve içinde kul oldu-

halife,

Dolaysyla onun kulluu, sayelerinde hü-

kümdar olduu halknn gözünde, hükümdarn bütün

m

nitelikle-

deildir. Böylelikle hükümdar, onlara daha çok

yönlerini kuat-

yaklamtr. Bu

öl-

çüdeki bir yaknlkla da kulluundan perdelenmitir, çünkü hakikader,

bunu

gerektirir.

Bu nedenle peygamberlere

zin gibi bir insanm, bana vahyedilir ayettir.

Nebi ve

resullerin

562

De

ki, si-

bu hastala deva

buyrulur. Bu,

dünya hayatnda

1

indirilen vahiyde

alamalar ve

sürekli

bir

üzül-

Dünya Allah’n fitnesinden saknlmas geKim takva ve saknma halinde bulunursa, nasl rahat-

meleri bundan kaynaklanr.

reken bir yerdir.

Saknan kimse nasl haz

layabilir ki?

alabilir ki?

Çünkü onun

takva, çe-

kinme ve korkusu yükümlülük makamna hakkn verememeyle Söz konusu kii bu haktan dolay sorguya çekileceini da sevinemez ve le der:

makamn

izzetiyle

korktuumu en çok

geçmi ve

gelecek

günahlarm

balad’

L

rine söylenmitir. Sahabenin söyledii husus, Allah senin

Baka

diye...™ ayetinde dile getirilmitir.

alim kullan korkar

564

rislerin nebilikten

der:

ibarettir.

ona bu

bilgiyi

günahlarm

bir ayette ‘Allah'tan

denilir.

olan pay, Allah’n muttaki kullarna bilgi

Takva

ile

ba-

ve Allah’tan hakkyla korkun™, ‘Allah’tan gücünüz

sahibi de bilginin

bu

bilgiyi

ald

ilham eder. Böyle

bildirdi.’

te

va-

öretme-

kaynana yaklar

‘Rabbim bana peygamberinin eriatm

gamber bu eriat

demeleri üze-

ölçüsünde korkun™, ‘ Allah'tan korkun, Allah size öretir

sinden

bi-

Hadis, Hz. Peygamber’in çok ibadet ettiini gören sahabe-

nin ‘Allah senin

lasn

Bu durum-

mutlu olamaz. Hz. Peygamber öy-

‘Ben Allah’tan en çok korkan ve neyden

leninizin!.’

bilir.

ilgilidir.

ve

öyle

Söz konusu pey-

kimseye ibadet etmitir. Allah da

biri bilgide

yüksek,

hükümde uyandr.

Söz konusu kimseler, nebi deillerdir, fakat bu halde nebiler

kendileri-

ne gpta eder. Çünkü onlar, Allah’tan bügiyi almada peygamberlere ortaktr. Fakat

bu grubun takva sayesinde Allah’tan

bilgi

almas, peygam-

berin bildirdii amelleri yerine getirmeleriyle gerçekleir. Onlar bilgile-


Yirmi Birinci

rini

böyle

alm

dklar

halde,

iddiasnn lar.

ve takvalar peygamberlerin çizdikleri daire altnda Al-

almalarn salamtr. Üstelik peygamberler,

lah’tan bilgi

o

gpta

insanlara

katmayaca

Bununla

ederler.

saf kulluk üzere sürekli

Buradan onlarn rahatlarna gpta

lardan üstün bir

75

Sifir

makamda

bulunur.

yük korku onlar korkutmaz’

edilir.

birlikte onlar,

Rablik

Hak karsnda

durur-

Halbuki peygamberler on-

Kyamet günü

denilir.

Hiçbir

olma-

resul

ey

hakknda

onlar

‘Bü-

kendilerine korku ver-

mez. Halbuki o gün peygamberler -kendileri adna deil- ümmetleri

adna

korkar.

hakknda korkuya kaplr. Bu inyoktur, çünkü 'onlar grup grup Rahmana

ise kendileri

o gün korkunun

sanlarda

tanr’.

Ümmetler

izi

6*

Ey arkada! Senin deerinin sana belirlenen hususta peygambere uymana bal olduunu açkladk. unu da örenmelisin: nsanlar Al-

doru sözlülerin çimler olduu hakknda yanlmlardr. Gerçei olduu hal üzere bilmeyen ve lah’a itaatte

srarl davranan kullar arasndan

suflcrin yöntemini tatmayan kimse, Allah’a davet eden insann dürüst-

lüünün

göstergesinin dinleyenlerin davete olumlu karlik vermesi ol-

duunu

zannetmitir. Davetçi dürüst olursa, insanlar onun davetini

reddetmezler. Diliyle davet edip kalbi dünya sevgisi ve arzularyla doluysa,

onun duas

bir sanat olur ve kalplere etki etmez.

amaz. nsanlar öyle

kulaklar

yemin olsun

ki:

Nice peygamber, dürüst

korunmu vetlerini yapmtr.

bir lisanla ve

olduklar

Bununla

hatadan

kar

halkna

çktnda

yanlgnn

amaz.’ Bu,

fakat dilden çkarsa, kulaklar lah’a

der: ‘Söz kalpten

Böyle bir davet kalbe düer,

son noktasdr. Al-

bir dil,

masum

bir gönül,

olabildiince efkatle da-

Bunlar, peygamberlerin Allah’a davet ederken sahip

halleridir.

birlikte bir

peygamber öyle

der:

Kavmimi

gece ve gündüz davet ettim, onlar davetim sadece nefret kazandrd. Kendilerini

balasn diye

selerine örtündüler,

onlar davet

srar

ettiler

ettikçe,

ve büyüklendiler 70

ra hidayet etmek senin iii deil .”

hidayet edemezsin

571

ve

kulaklarna parmak tkadlar,

Baka

.’69

Allah

öyle

elbi-

der: Onla-

bir ayette ise ‘Sen sevdiklerine

Peygamberin görevi teblidir

’ 72

buyurulur. Bir

peygamberin sözündeki dürüstlüü dinleyene, peygamberin hitabnn

ulat

herkesin teslim

lanm,

sözleri

inayet ederse

olmas

reddedilmi ve

onun kalbinde

gerekirdi.

bir

Aksine peygamberler yalan-

ksm öldürülmütür. Allah

bir insana

‘kabul etme’ özellii yaratr ve nebilik kan‘

dilinden olan ilahi nuru ona atar. Allah aydnlatc kandildir

m

der.


Fütûhât- Mekkiyye

76

Baknz!

II

bandan duman çktnda o tutumu

Fitilin

deildir.

Duman ile kandil birbirine dediinde, duman yal nedeniyle tutuur ve kandilin kendisine iliir ve yolu üzere düer. En sonunda dumann kendisinden çkt fitilin bana yerleerek, fitil tutuur ve

k

Ya kendisine yardm ederse -ki bu ilahi inayet demektir-, yardm süresinde aydnlatr. Bu k, beka-

kandilin

vermedeki derecesini kazanr.

snn bal olduu yan yalyla varln ad

kandilin

ulatm

Çünkü

onlar Rablerine davet davete

Yardm Haktan ular

söylenmez.

bilemez.

kar özlem

sürdürür ve artk o varken ve kimse kendisine neyin

nebiler insanlar kendilerine davet etmezler,

eder ve onda bu

ederler. Allah bir kalbe inayet

atei -tpk

bann tutumas gibi- yanarsa,

fitilin

bu

kar bir himmet ortabandaki ateten dumann çkmasna

özlemden peygamberin sözüyle davet ettii eye ya çkar.

Bu himmet

ise, fitilin

benzer ve cezp etme gücüdür. Söz konusu güç, dumandaki alevi nebilikten,

döner. erer ve

tutuma

vahiyden ve hidayetten çeker alr ve sahibinin kalbine

Bu durumda

kalp,

o

fitilin

tutumas örneindeki

aydnlanr. Sonra peygamberden ayrlr ve

gibi, hidayete

ailesinin

yanma

nur olarak döner. Allah kendisine inayet eder ve tevfkiyle ona ederse,

ve

bir

yardm

bu yardm sayesinde kalbinde hidayet nuru sabideir ve artk,

hükümleri belirlemenin

dnda,

peygamberin onunla

bir ii

kalmaz.

Fakat bu nur, iman nurudur. Allah öyle buyurur: 5en iman nedir kitap nedir bilmezdin. Fakat biz onu bir nur yaptk, onunla dilediimiz

za

™ hidayet ederiz

Hz. Peygamber Rabbiin aktarmasna göre,

demi, ‘kendime davet ederim’ dememitir.

davet ederim’ desindeki edat

(ila,

kullarm-

Mümin bu

a) bitim bildirir.

‘Allah’a

‘Allah’a’ ifa-

davete olumlu

karlk

verdiinde, onun adna belirledii yönteme göre, Rabbine yürür. Allah’a lar.

ulanca,

Böylelikle

eder.

ve ihsan, ikram ve hediyeleriyle

o peygamberin davet ettii ekilde o kii de

Bu durum Ben l

lirtilir.

ini

Hak cömertçe

ve bar, a uyanlar Allah’a davet ederiz

Hz. Peygamber kendisine uyanlarn Allah’a

bildirir.

lahi hitabn

mnda,

ayetinde be-

basiretle

davet

etti-

seni peygamberinin

ve

kukusuz, Allah sana peygamberinin ve

karsndaki durumunu

karsndaki

Allah’a davet

yorumlanaca balam, onun uyarlarn

iaretlerini bilen birisiysen, hiç

kendisinin

573

onu kar-

bildirmitir. Allah

nuru ve yard-

konumuna yerletirmi, sana peygamber

halinin peygamberin Cebrail

olduunu açklamtr. Peygamberin

karsndaki konumuyla

kandilinin

fitili,

bir

Cebrail’in kandi-


Yirmi Birinci

linden tutuarak

k saçmtr.

dr, hatta kendiliinde

bir

77

Sifir

Kandillerden her birisinin nuru ondan-

nura sahiptir.

Cebrail’den vahyi aldktan sonra peygamberlerin kime dayandkla-

rna bakn! Acaba

Cebrail’e mi, Allah’a

Bu

lah’a dayanrlar!

la

Al-

Ayn

ekilde nebilikten

(bilgi) alan

kimse

sahiptir.

yardm nurunun

Ona da bu

kendisidir.

ii yaparken Allah’n kulu denikul,

peygamberin vastasy-

hükmüne göre Allah’n emrinden O’na

davet eden kimsedir.

peygambere nispet edilmez. Söz konusu

lir,

ki,

O da Allah’a basiret üzere davet eder. te sayeinsanlar Allah’a davet ettii bu nur, o kandilden ald nur deil,

ayn nura

sinde

Elbette

nedenle ‘Allah’n peygamberi’ denilmi, ‘Cebrail’in

peygamberi’ denilmemitir. de,

m dayanrlar?

asl

Yoksa

o, Allah’n kalbine

açt ilimlere göre, Allah’a

davet eden

birisi

deildir. Söz konusu ilimler, peygamber kendisine Kuran’dan ve haberlerden getirdiinde,

ran

veli,

onun anlay gözünü açan

yeni bir eriat getiriyor deildir.

ilimlerdir. Allah’a

ça-

O sadece yüce kitap hakknda

Ondan bakas, söz konusu anlamn okunan ya da aktarlan harfte bulunduunu bilmez. Öyleyse peygamberler bilgi sahibiyken biz anlay sahibiyizdir ki o da bir bilgidir. yeni bir

anlay

getirmitir.

Kardeim! Bu bölümde mertebesini

olduu

olursun. Onlar,

snda

ele

aldm hususlar incelersen, ilahi srlar kullarnn mertebesini de

gibi Allah’n

örenmi

bu konumdayken sonlar nereye varr ve kimin kar-

bulunurlar? Onlar, kimden bilgi alr ve

kimden

aktarrlar,

kime

dayanrlar? Ahiret hayatnda onlarn menzili neresi olacaktr? Onlarn ahiret

dmda

hayatndaki mertebelerinde bu dünyada nuraniiik ve bir ortaklk

Dünyaya

olduu

gelirsek, onlar nebi deillerdir,

milerdir. Öyleyse gerideki ilk la

tutumasyla lambann

mdr,

nn

mi? Böyle

dan bakasdr. Ya da

k

bir

gidip

k

klarn tek ekilde yan yardm olmasayd,

kimse,

çünkü onlar

nebileri takip et-

yan yaly-

Hak

cihetinden sü-

yenilenmesi gibi-

durumda onun

k, ne

varl

k

ilk

geride

iken ne de on-

kalmamtr. Bakan

olmada kalc olduklarm görür ve

lamba sönecektir.

te

olmad

bilir

bak, suret ve paydr. Bü payn bak-

sayesinde gerçekleen bilgi ve

deki etkisidir. Böylece sahip

etkisi

ya da nurlar -havann

anlam yönünden bütün müahede sahiplerinin

madan fazlal imdat

mdr, yok mudur?

i yardmda kalmtr: Acaba yardmn

nurun geride braklmas

rekli yenilenirler

ki

gibi bir ortaklk var

ilahi yar-

bu,

onun görülen ey-

bir bilgi ekler. Böyle bir bilgiden


Fütûhât- Mekkiyye

7S

mahrum

II

alamaldr. Adal

kalan kimse üzülmeli ve kendi haline çokça

kendi çillinden ve basiretle O’na davet edenlerden

bizi

nz banayken

Allah

karsnda

cek ve buna gücü yetecek olan, sadece Allah’tr. kadar açklama

yeteriidir.

Amaç

Bunu

yapsn.

basiret sahibi

Ya da

etsin.

ihsan ede-

Bu bölümle

bu

ilgili

imdi menzilin

gerçeklemitir.

yal-

içerdii

ilimleri zikredelim!

Bilmelisin ki,

bakmndan

bu menzil

isimlere ait hakikatlerin ilmini, mertebe

bu mertebe peygamberin gönderildii

risaletin ilmini -ki

mertebedir- yoksa gönderilmenin kendisi deildir- ve

mini

içerir.

eyden mi ku ancak bilir.

Acaba Allah’tan

Hakkn

ilgili

zat

ise

bir

eyden

olabilir

Kullarn

ve sana yerleecek

itaatinin neyle

bu menzilden örenilir. Onlarn

itaat

itaatte hale

76

Baka

eyden

ola-

bir ayette,

Peygambere

bilgisi

etme yoluyla paylar var

yok mudur? Allah öyle der: ‘Kim peygambere,

etmitir ,'

eder? Kor-

olduunun

ilgili

itaat ederse, Allah’a 77

itaat edin'

bir

müahede

zadara yerlemekten münezzehtir. ‘Senden sana

snrm’ ne demektir? mdr,

il-

m korkulur, yoksa ondan meydana gelecek

korkulur? Allah’tan korkan kimse neyi

seninle

korkutmann

yerde Allah’a peygambere ve emir sahiplerine

denilir.

Baka Bü-

itaat edin’™ denilir.

,

tün, bunlar, itaatin kendilerini gerektirdii birer

ey

ise

böyledir. taatin emir sahipleri

karsndaki durumu

bir midir,

bilgisi, birincinin ecel

örenilir.

Bu

ve ötekinin ecel

doru

vetçinin

bilgisi, süfli

âlemin

bilgisi,

zilden örenilir.

onlar

Söz konusu

ve mafiret kendilerine bilgisi,

duu, bu

lci

sebebi

ksmnn olumlu karlk

bilgisi, ile

bu menzilden

yar duruma

sebep nedir? Ya da

Duyusal ve manevi dünyevi ödülün

bulunan srrn

gayret

olmasnn

söylediini bildii halde, insanlarn bir

davet ve davetçi bir iken, bir

âlemin

arasndaki farkn

m

aittir?

durumlar bu menzilden örenilir. Da-

karlk vermekten alkoyan

ni nedir?

peygamber veya Al-

bilgisi, iki ecel

kii tek bir hakikate mi, yoksa

Allah’a davet edilen insanlarn

ile

deil midir? Bunlar, birbirinden

farkldr. taatsizlik ve emre uymalarn

olumlu

edilen

deiir. Bu konunun gerçek anlam insan artr. taat edilen

evin durumu da lah

makamdr. taat

Allah’m

ksmn

ayn

davete

mecliste ve

vermesinin nede-

bilgisi,

itibarn bilgisi, ulvi

dnda

ibadet edilenlerde

ibadet edenleri birletiren sr,

insanlar, niçin ebedi olarak

bu men-

bedbaht

olmu

ulamam, cehennemden çkmamlardr.

kskanç olan herkesin

menzilden örenilir.

kskançl

ve

bunun neyle

lahi

ilgili

ol-


Yirmi Birinci

‘Allah

doruyu

doru

söyler ve

yola

Sifir

79

ula tr ir.’

ÜÇ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Meleklerin Nebilerin ve Velilerin Dereceleri Arasndaki Farklarn Muhammedi Mertebeden Bilinmesi

Melekler O’nun melekûtundan iner

Srlarla nurlarn kalbnda

Öyle

ki

Sana

aktardklarnda

ilimlerini

Devirlerin ve kürelerin srlaryla

Her

türlü ilim

ki,

ama

sadece bir ve Kahhar’m niteliine dair

Melekler feleklerine döner

Ebrar’n mertebesinden

yi kavray onlar ki suret

ile, iyi

Anlarsn

ki

Srlan

vekâletle

süsler

eserleri

bu marifetler

bilenlerin ehline hibedir

Makamn uzunluu çevremi kuatt Tavrlardan

Ey samimi

çkt için onda

dost, Allah sana

tklarm yarattnda, belirlemitir. berleri

onlar

yardm

adna

Söz gelii melekleri

peygamber

Allah nezdinde

ilave

bir

kendilerini

ayrm,

veya eksilme olmaz,

birisi

Allah yara-

aamayacaklar menziller

‘melekler’ olarak

yaratm, peygam-

olarak, nebileri nebiler, velileri veliler,

müminler, münafklan münafk, biri

etsin, bilmelisin ki:

kâfirleri kâfir

olarak

müminleri

yaratmtr. Her

belirlenmi mertebelerdir. Onlar da bir dieriyle

yaratlm, kendisinde yaratlmad

deimez. Dolaysyla

makam

elde

herhangi

etmek üzere çaba


8O

ve

Fütûhât- Mekkiyye II

kazanm

‘Bu Aziz ve Alim’in takdiridir.’79 Öyleyse her zilleri,

o

smf tarafndan almaz ve

zer/tespih eder.”"

doa

peygamber

bir

mi

iki

Bütün bile,

geçerlidir.

Ayn

tün cinsler

için

bir yolu

vardr ve ondan hiçbir za-

kii bir menzilde de birlemez, gibi

Onlar ancak

melek insan olamaz veya

cinsleri bir

durum

o derecede bulunan

menzil veya bütün

böyledir.

bir

öz-

üzerlerinde yürüyen elde edebilir.

derece üzerinde yürüyebilseydi,

içermi olsa

Ayn ey,

türleri bir

elde et-

menzil

her cins altndaki türler için

ekilde cinslerin cinsine veya son türe varana kadar, bü-

durum

sulleri birletiren bir bileri

der: ‘Her biri kendi feleinde yü-

bakas olamaz. Her birisinin Allah’tan belirlenmi Her snfn, hatta her türün ahslarnn kendilerine

özellikleri vardr.

olurdu.

dna tamaz.

o yolda yürüyemez. ki kii

zaman melek olamayaca

derecesi vardr.

Bakas o

olarak,

mizaçta birlemeyecei gibi

insan hiçbir

kimse mecrasnn

Her varln kendine özgü

bakas, ne ruh ne

hiç

durumu hakknda öyle

Allah yldzlarn

man ayn

tamamlanm eylerdir. varln ve her snfn men-

sonuç vermez. Bütün bunlar,

bir

böyledir.

Nitekim resullük mertebesi, bütün

re-

mertebedir ve aralarnda derecelenme vardr. Ne-

de nebilik mertebesi birletirir ve onlarn arasnda da derecelenme

vardr. Yldzlar

ayn felei

kat etse bile -ki burçlar feleidir-, her birinin

bakasnn ortak olmad bir felei vardr. Her eyde durum böyledir. Baka bir ifadeyle, bir makam kendilerini birletirse bile, butun yaratklarda durum böyledir. Çünkü bir makam birletirirken bakas ayrr. Öyleyse büyük felek bütün âlemi birletirir. Bu felek ‘ilahi isimler felei’dir ve âlemdeki her ahs o felekte yürür. kendisinden

yüzdüü

ve

Öyleyse bunlar, belirlenmi menzillerdir ve herhangi

dna

ey

bir

ekilde onun

yaratt ve kendine özgü feleinde yüzer. Dolaysyla baka bir yldz isimlerin feleinden onun zevkini tadamaz. Tatm olsayd, o olurdu. Halbuki hiçbir zaman o olamaz. Dolaysyla iki ahs, ilahi isimler feleini genilii nedeniyle, ayn çklmaz. Fakat her

Allah’n

menzilde birlemez.

Tasavvuf yolundan isimlerin mahiyeti

ilahi isimlerin

hakknda

biliyor deildir. Bir insan

bilgisi

olmad

insanlnn

dna nasl çkabilir ki?

dna çktn iddia eden birinin dna

gibi isimlerin

anlamn

da

veya bir melek meleklii-

ey geçerli olsayd, hakikatler bakalam, ilah ‘ilah’ olmaktan çkar, Hak halk (yaratlm) haline gelir, hiç kimse bilgiye itimat etmezdi. Böyle bir durumda zorunlu mümkün nin

Böyle bir


Yirmi Birinci

veya imkânsza

8l

Sifir

dönüür, imkânsz olan zorunluya dönüür ve

varlktaki

düzen ve nizam bozulurdu. Öyleyse hakikatlerin deimesine yol yokSadece bakan kimse geçici durumlar görür! Bunlar, bir ahsa

tur.

iliir

o ahstaki haller bakalar ve ahs hallerde kalptan kalba girer. Böyle bir durumda ise, onun bu hallerin dna çkt zannedilir. Söz

ve

konusu

haller kendisinde etkin- olduu halde, onlardan

nasl çkabilir

ki?

ayn deildir. Hal deimesi esnasnda, bir karklk ortaya çkar. Bunun nedeni, her hali sahibinden avaran nitelii bilmemektir. ‘Peygamberlerin bir ksmn ötekilerden üstün yaptk.™ Her biri resuliük feleinde yüzüyorsa, bu durumda hilalin yol almas nerede, oHer

lak

bir hal ötekinin

burcunun

ki

nerede?

dürülme vardr. Duyu eder. Halbuki

Çünkü

varlkta bir genilik ve darlk,

bir hakikattir ve duyular

dokunma duyusu

nerede,

açlma

onun feleinde

ve

yol kat

görme duyusu nerede? Do-

kunma duyusu dokunulan eyin sert veya yumuakln ar yalanlkla örenebilir. Ona temas ettiinde, kendisini tanr. Göze gelirsek, gözün açlp görülenlere ilimesi durumunda gözün açlma an onun burçlar feleini

görme annn ayndr. Böyle

safe nerede,

dokunma duyusunun

duyusu burçlar feleinin isteseydi,

her

de duyu ismi

ikisini

için gcçerlidir.

knz. Bunlarn leklerinin

Bu

kat ettii mesafe nerede?

yumuakln

sertliini veya

o duyuya ne zaman

alglamak

durumda gözün kat

bir

birletirir.

Ayn ey duymak,

hakikader arasndaki

feleklerinin

ulaabilirdi ki?

ettii

me-

Dokunma

veya -böylcyse-

Bununla

birlikte

koklamak, tatmak

zda ve dereceli üstünlüe ba-

genilii nerede, insanda ruhani güçlerin

genilii nerede? Bu,

fe-

aziz ve alimin takdiridir.

olduu kadar velilik, iman, küfür ve bütün hallerin ilahi bir tahsis olduunu örenirsin. Öte yandan kesbin kendisi de bir tahsistir. Meleklerin bir kazanm yoktur, onlar, kendi makamlarnda yaratlmtr ve onlar amazlar. Bu nedenle bilgileri artm olsa bile, yeni makam kazanmazlar. Fakat onlarn bilgisi Bunu örenince,

nebiliin ve resullüün

tefekkür veya delilden harekede

l

meydana gelmez. Çünkü insann yarat-

böyle bir bilgi edinmeyi gerektirirken, meleklerin

yaratl

ile ‘ka-

nadar’ denilen güçleri, böyle bir bilgi edinmeyi gerektirmez. Allah bu

durum hakknda Melekleri kanat sahibi olarak üçlü, dörtlü elçiler yapandr m buyurur. Bir hadiste Cebrail’in alt yüz kanad olduu zikredilir. Öyleyse bu ruhani kuvvedn -dünyada

örneindeki

gibi- sahip

aa veya yukar uçabilen

olduu makamn

bir

üzerinde bir tasarrufu ve

ku

tesiri


82

Fütûhât- Mekkiyye

II

yoktur. Meleklerin kanatlar, onlar

meleklerin

makamlarnn

aasndaki

kimselere indirir, yoksa

üzerine kendilerini çkartacak bir güçleri yok-

aa

makamndan daha bir bu makamdan kendi makamna doru

Öyleyse bu kanadar, sahibini kendi

tur.

makama

indirdiinde, indii

yükselir ve

onu amaz. Baka

mek

için

mesi

için verilir.

selir.

deil) inmek

Melek

yükselirken

bir ifadeyle meleklere kanatlar, (yüksel-

Halbuki bir

için verilmitir.

kua

Ku inerken doasyla iner, yükselirken bunun

ise

doasyla

iner,

kanadan makamlarndan

Meleklerin

yükselir.

aada bulunanlara inmek içindir. Kuun kanad amac tar. Bunun

ini örenmesi ve Allah’n

kanadyla yük-

durumdadr; inerken kanadyla

tersi bir

üzerindeki yere yükselme

kanat, yüksel-

kendisine verdii

ise,

kendi

nedeni her

makamnn

varln

gücünden daha

acizli-

fazlasyla

mümkün olmadn örenmesini salamaktr. snrllk, kuatlmlk ve acizliin altnda zelildir.

tasarruf edebilmesinin

Binaenaleyh herkes,

Bu

an

sayede Allah’n kemal sahibi

Allah kendisinden

Bu durum

baka

ilah

ve

O

olmayandr.

sabit olunca bilmelisin

celali

ki;

mudaidk

halinde kalr.

yüce ve büyüktür.

Meleklerin bir

takm

derece

ve yükselileri vardr. Onlardan ancak daha önce inenler yükselir. bir ifadeyle

bunun

melein

yükselmesi, bir geri dönüriir.

dndadr ve O’nun diledii eyi

varlkta gerçekleen

hakknda konuuyoruz. Meleklerin

söz konusudur.

için

Çünkü Allah’n

her varlkta bir

varl

tecellisi

korur. Bir

sdraca söylenmiHakkn nitelii, kaytsz anlamda, yükseldiktir; aada veya yüksek-

rivayette Allah’ sadece

te tecelli

etmi

hakknda

Alal

için yönelirler,

indikleri her

bilgi

eyde

selerde baktklar

varlkta sadece sinin sahibidir-

varlklardr.

mümin kulunun

olsa bile, yükseklik

celali

tir.

bize inmesi

Uruc veya yükselme, yük-

ve kendine özgü bir yüzü vardr ki bu özel yüz/yön, o

tir.

diledikleri

engelleyecek kimse yoktur. Biz

‘urc’, yani yükselme diye isimlendirilmitir.

see çkmak

Hakkn

Baka

vermitir. Onlar

bakas

sadece

için

Hakk

yöne göre,

aittir.

Allah meleklere

makamlarndan

deil!

görürler. Öyleyse

an

ve

yöneldiklerinde,

Bu nedenle melekler

‘Melekler iner

Hakka bakmalar ‘

O’na

kalbinin

kendisine

inmi olduklar kim-

m denilir. Meleklerin indikleri

nedeniyle

-ki

Hak

yükseklik mertebe-

Melekler yükselir™ denilir. Melekler inerken yükselen

Çünkü onlarn

yaratklara ‘inii

Bizden ayrlarak makamlarna

5 ,

Hakka yükselmek demek-

geri döndüklerinde ise, bize göre

yükseldikleri söylenirken belli bir amaçla kendisine indikleri kimseler-


Yirmi Birinci

den ayrlarak

geri

dönmeleri halamndan Hakka dönerler. Öyleyse her-

hangi bir eyin inii, âlemde bulunanlar ‘yükselme’

83

Sifir

Hakka

için ‘ini’ iken

nispetle

olabilir.

Allah peygamberleri için de kendilerine yükseldikleri miraçlar belirlemitir. Bunlar, meleklerinden farkldr. Peygamberlere uyanlar için de, kendilerine yükseldikleri miraçlar belirlemitir. Onlar, uyanlarn uyanla-

rdr. Çünkü peygamber, melee tabiyken

veli

peygambere uyar. Bu

nedenle peygambere Okurken vahyi sana indirilmezden önce acele etme™

Peygamber melee uyan ve ona kulak veren kimsedir. Biz

denildi.

peygamber karsnda bu konumdayz. Melek peygamber vahyi aldnda, onu tabiye Böylelikle sahabe

Kuran’ peygamberden

gerei, yükselir, çünkü bu yükselme

yükseldiinde

valiyi

aktarr.

lk

indirip

tabiler, sahabedir.

Melek yükseldiinde, özü

alr.

asla

peygambere

de,

dönü

demektir. Peygamber

burak’a biner ve burak özü gerei onu yükseltir.

ise bir

Peygamber de burak’n yükselmesi nedeniyle dolayl olarak ve zorunlu

tanr. Peygamberin

yükselirken

Bu durumda peygamberin

yükselmesi,

bir hareketle yükselerek yükseliinde

tanmas

ise zati bir

melein

yükselmesinden

aamayaca

burak’m sarkar.

eylemdir.

ayrr.

yükselmesi

makama ulatnda, peygambere

bir

Bu durumda peygamber

Peygamberden

nedenini kendisine ‘

ve refrefe

buraktan iner ve refrefn üzerine biner

ve refref kendisini yükseltir. Hz.

arkada bunun

peygamberin

Sonra

sormu,

Cebrail

Cebrail

ise

ayrldnda,

artk gücünün

makam vardr™ demiti. Hak Cebrail’in bu makamn üzerine çkmasn dleseydi, liç kukusuz, peygamber tand gibi o da tanrd. yetmeyeceini

belirterek,

Peygamberin Refref

Her birimizin

ile

belli bir

olan yükselmesi, refrefin

aamayaca

bir

makama ulatnda, bir nur ile kuatlr. Bu nur bütün yönlerinden onu kuatarak o hal kendisini alm, ince bir rüzgârn esintisi nedeniyle titreyen

lamba

na

benzemitir. Rüzgâr o

titretir,

dürmez. Artk peygamber kendisine elik eden aina

dayanaca kimsenin

kalmadn görmü.

benzerle olabileceini, Allah

lunmadn ve âleme IIz.

ile

Bu

bilgi,

birisi

fakat sön-

ve kendisine

ona ünsiyetin ancak

kulu arasnda herhangi bir ilikinin bu-

öretmitir. Ünsiyet söz konusu olsayd, bu ünsiyet olua

dönen özel

bir tarzda gcrçcklccbilirdi.

Öte yandan bu

bilgi

Pcygamber’c bir yalnzlk korkusu vermiti. sra yolculuunun

peygamberin bedeniyle gerçekletiini gösteren

delillerden biri budur.


Fütûhât- Mekkiyye

84

Çünkü

II

korkma veya ürkme

ruhlar

özelliiyle nitelenmez. Allah Teâlâ

peygamberin bu durumunu biliyordu

-ki

de yaratan kendisiyken nasl bilmesin

ki?-

lunduu makamm sesle

üzere,

için-

ve Hz. Peygamber içinde bu-

Bunun

gücüyle kendisine yaklamak istemiti.

sndrmak

ne, kendisini

o korkuyu peygamberin

Hz. Ebu

üzeri-

Bekir’in sesine benzeyen bir

peygambere hitap edilmitir. Çünkü dünyada Hz. Peygamber'in

arkada Hz. Ebu Bekir’di. Hz. Peygamber o sese ilgi duymu, onu tanm ve o mertebede böyle bir sözden dolay armta. Ebu Besohbet

kir’i

yeryüzünde

brakm

peygambere öyle maktadr.’

namazn

Bu

denildi:

c

ses

ona nasl gelmiti? Bu nidada

Ey Muhammedi Dur Rabbin namaz

hitap nedeniyle, peygamberi bir daralma hali

Allah’a nasl nispet edilebileceinde hayrete

kamdayken ‘0

size salât edendir ve melekleri de,

kartmak üzere

mazn

bu

iken,

size salât eder

587

buyruldu.

Bununla

birlikte

Allah’ bir

kaplam,

dümütü.

karanlklardan

O

ma-

a

Bu durumda peygamber,

Allah’a nasl nispet edilebileceini

kl-

çna-

anlam, korkusu dinmiti.

i ötekinden al koymaz. Fakat Allah

kendi‘

ii tamamlayncaya kadar ötekini yapmamakla nitelemi ve Ey

sini bir

însan ve cinler

sikiri için

,

fari kalacaz m buyurmutur. Bu hakikatten

peygambere öyle denilmitir: ‘Dur! Rabbin namaz klyor.’ Yani Allah iki

ayn anda

ile

kendisini yerletirdii için, dir. ilgi

Baka

bir ifadeyle

hakkndaki

rinde böyle bir le elde

bir

Hz. Peygamber’e dönük

Haldun

eyden münezzeh

makamna

kast etmekte-

ilgiyi

ie yönelmesi, peygambere

bir

uyardr. Yoksa Allah kendisini ve yücedir.

yönelik

bilen ariflerin nefisle-

nsann tam

bir

yönelmey-

edecei ey. Hakka yönelme halinden yoksun olann elde edece-

inden daha büyük

n çekip alr.

ve daha güçliidiir, çünkü böyle eyler,

Öyleyse

Hakkn

peygamberin durumu ve ber,

Burada Allah, tam yönelme

ilgilenmez.

tek ile ilgilenmesi

terifi

hakknda

girip yerine

dar (Allah) yalnz bir yerde senin

‘biraz bekle’ denilir. için bir

kölelere benzer.

‘0

size salât edendir

ifadeyle kendisine

öyle

n9

denilerek,

niyeti

Çünkü hüküm-

hazrlam, onu ilgili bir i nedeniyle

terif elbisesi

Bu durumda hükümdar köleyle ondan yüz çevirmitir. Bu nedenle ‘Allah namaz klyor’ sana giydirecektir.

için,

söylenenler,

oturduunda, kendisine yönelme

hakknda, hükümdara bakar. Ona

gamber

insa-

hakkndadr. Allah karsnda peygam-

yaklatrlmak ve ereflendirilmek üzere çarlan

Köle huzuruna

Haktan

ifadesi pey-

ayetiyle tefsir edilmitir.

Baka

bir

peygamber terif edilmitir: Allah


Yirmi Birinci

senin için ve senden dolay senden gizlenmitir. Allah

yaklatrdnda,

kendisine

sarkmtr: Kuluna

onu

kendisine

vahyettii eyi vahyetti.

Baka

Kalp gördüünü yalanlamad.™ Kastedilen, gözün gördüüdür.

ona

ifadeyle, kendisini bildirmek üzere

tand

ber,

85

Sifir

tecelli etti.

bir

Bu nedenle Peygam-

görmek ve müahede etmede yabanclk çekme-

kimseyi

makamdaki müahedesi,

mitir. Öyleyse peygamberin bu

bir ünsiyet

müahedesiydi. i

Sana

açkladm

hususlarla peygamberlerin miraçlarnn melekle-

rin miraçlaryla ilikisini

örenmi uldu.

Allah hepsine merhamet

eL-

sin!

Bu miracn Böyle

tirir.

özel bir hitab vardr ki

bu hitab ancak bu miraç gerek-

peygamberlere

bir miraç, sadece

ona yük-

ait olabilir. Veli

selmi olsayd, miraç sahip olduu özelliini ona vermi olur ve söz ko-

makam peygamberlie özgü

nusu

yükselen

peygamber haline

veli,

kalmazd. Böyle bir durumda buraya Halbuki Allah’n peygamberi,

gelirdi.

kapsnn kapatldn açklamtr. Bu miraca hiçbir ulaamayaca açklanm oldu. Balanz! Bu miraçta Hz.

resullük ve nebilik velinin asla

Peygambere ve ümmetine teri’, yani

erî

deildir. Hz.

kendisine

elli

ise,

farz

hüküm koyma miracdr.

klnd. Öyleyse bu

Veli

ise,

miraç, bir

böyle bir hakka sahip

Peygamber Hz. Musa’nn yanna döndüünde, Musa

öyle demiti: ‘Rabbinc dön, ümmetinin yükünü

Hadis uzundur. En sonunda vapta

namaz

bu

Allah katnda

be

vakit

namaz

be

bilfiil

namaz,

böyledir.

elli

vakit

vakit

hafiflet.’

namaza kadar inmitir. Se-

sevab olarak kalmtr. Öyleyse

Bu konudaki hadis

sahihtir ve

konumak

sözü uzatr. Bilmelisin ki, velilerin miraçlar, biler,

nebi veya resul olmalar yönünden deil,

velilere ortaktr. Veli,

luk refrefi üzerinde

salad

velilik

birbirine

komu

veli

manen miraç

eder.

ne-

olmalar yönünden

himmetiyle ve basiretiyle amel

bura

Himmetlerinin

ve

doru-

özelliklerinin

ve tqrif mertebeleri onlara ular. Binaenaleyh bunlar,

üç farkl miraçtr. Dördüncüsü

yönelmesi miracdr. Böylelikle

cma

himmet miracdr. Bu miraçta

ilahi isimlerin

ise,

isimlerin onlara

nurlar meleklerin mira-

feyezan eder. Fakat burada teklif vc hükümler nurlarndan söz et-

mekteyiz. Bunlar, özel olarak,

mutlulua yaklatran

amellerdir.

Açk-

lamak istediimiz husus, miraçlar arasndaki farklardr. Melein mirac


86

Fütûhât- Mekkiyye II

bu nur vastasyla parldar ve melek bukalemunun bulunduu yerin rengiyie

boyanmas gibi onunla boyanr. Sonra melek peygambere,

onun miracna ile

Peygamber de -ruhaniyeti yönünden- o nur boyanr. Bu durum, Hz. Peygambcr’in ‘Onun (Cebrail) söylediini feyiz verir.

anlarm’ sözünde

in

yani

verdiinden farkl olarak

Çünkü melek melekten

Çünkü özgü

türlere

ald

valiyi

mecliste

aldn mele-

olarak tabilerine aktarr.

peygamber ümmetine hitap

ümmetinin farkllklarna göre taksim rzkür. Her

veli

ermelidir.

adma vahiyden ona

pay ortaya çkar. Sonra, kendi halinin gerektirmedii

bulunmayan

tabilere

lanrmak

et-

Dolaysyla peygamber,

farkl farkldr.

ise, halleri

vahiy, taksim edilen bir

bir

ayrlm

bir kiiye hitap ederken,

Ümmetin

mektedir.

Peygamber melekten

dile getirilmitir.

üzere alr.

ksm

Kyamete

o

kadar

böyle sürer. Binaenaleyh onlar, teblici varislerdir. Böyle insanlar, özel olarak, hallerine göre amel ederken hallerinin gerektirmedii

tebli helal

Söz gelii teblicinin

ederler.

hali,

bakasna yasaklanm

evi de bir

eyi

etmeyi gerektirebilir. Mesela yemek bulma tehlikesi olmayana ha-

ram olan ölü

etini

yemek zorunda

kendisine bu bilgiyi ulatrandan

kalabilir.

gördüü

Böyle bir teblii yaparken,

için,

ölü

etini yer.

tii kimse ise ona öyle der: ‘Sen kendin yediin halde,

haram klarsn?’ Tabi zorda kalann

mayann

hali

hali,

ise

öyle

ona ölü

ona ölü

eti

durum

der: ‘çindeki

etini

yemeyi

Tebli

et-

onu bana nasl

farkldr.

Çünkü

yasaklamay gerektirmezken zorda

ol-

yasaklar.’ Böylelikle insan, halinin ge-

rektirmedii bir eyi tebli ederken kendisi halinin gereine göre davranr.

Sonra bilmelisin

ki, veliler

himmet miraçlarnda

bilecekleri nihai yer, ilahi isimlerdir, ilahi isimlerdir.

Miraç ederken

yükselirken ulaa-

çünkü onlar (varlkta)

ilahi isimlere

ulatklarnda, üzerlerine

getirdikleri istidatlar

ölçüünce nurlar yaylr. Bu nurlardan

larna göre

ve

taç,

alabilirler

deildirler.

bu konuda

Çünkü söz konusu

bir

melee

bilgiler, teriî bilgiler

sn

bilip

ise istidat-

veya peygambere

muh-

deil, peygam-

berin getirdii vahiy veya kendisine inen kitap veya sahife

‘anlay nurlar’dr. Velinin o kitab

talep eden,

hakkndaki

bilmemesi veya kitabn ayrnt-

duyup duymamas, durumu deitirmez. Fakat

velinin bilgisi,

o

peygamberin Allah’tan getirdii vahyin veya kitabn veya sahifenn d-

na çkmaz. Bu durumun böyle olmas, peygamberi tasdik eden her veli

için

zorunludur.

Bu ümmetin durumu

ise

(Önceki ümmetlerden)


Yirmi Birinci

87

Sifir

farkldr, çünkü onlar, bütün peygamberleri ve nebileri tasdik etmeleri

yönünden,

sahifcsinin gerektirdii

ey hakknda

dier ümmetlerin

likle onlar,

kitabnn ve

ve her nebinin vahyinin niteliinin

bilgi, fetih

ilahi feyiz sahibi olurlar.

Bu

özel-

Dolaysyla

velilerinden üstündürler.

ilahi

ilimlerde bir velinin kefi peygamberinin kitap ve vahyinin gereinin

Bu konuyla

üzerine çkamaz.

ilmimiz Kitap ve Sünnet ‘Kitap

Dolaysyla

Bu

dir.

olarak

snrlanmtr.’ Baka

bir veliye gelen fetih.

yazdk™

buyruldu. Öyleyse herhangi bir velinin

dna çkmaz. Kimin olmad

ona

gibi

bilgisi

velilik bilgisi

incelediinde, bilgisizlik

buyruldu.

bilgisi.

Musa’nn

açklama

ve

ilgili-

olarak

Kitap ve Sünnet bilgisi bilgi

de elik etmez. Aksine onun iddiasn

olduunu

görüsün. Bilgisizlik yokluk iken

bil-

zaman peygamberin eriatn

ge-

gi gerçek varlktr. Öyleyse veli hiçbir

klacak bir

bu

öyle demi:

dna çkarsa, onun

snrn

bu

591

öüt

her eyi

ise ‘Biz o levhalara

birisi

Yüce Kitab anlamayla

nedenle Kitapta hiçbir eyi ihmal etmedik

hakknda

der: ‘Bizim

ilham ve fethin deeri

bir

levhalar

çersiz

Cüneyd öyle

Sünnetin lehinde ahidik etmedii

ile

yoktur.’

ile

ilgili

hükmün bulunduu

bilgiden söz edemez.

Buna kar-

lk, eriatta bütün olarak zikredilmemi fakat ayrntlar zikredilen bir

hükmün düzenlenmesi için ilham alabilir. Sen ise velinin eri hüküm ortaya koyduunu zannedersin. Halbuki yaplan i, (parçalan ve ilkesi eriatta bulunan)

ona

‘ilka’

meru

teri yetkisi ve

na çkmaz. Öyleyse

pay bu

çkmaz. Böyle

bir

bilgi

(karüama) veya yazm tarznda

izafe

çkmad kadardr.

âri de ona böyle veli,

Ya da bu

bir terkibinden ibarettir.

(aktarma), ya da lika

edilmi, eriatta ortaya

tir.

emrin

çkmtr.

bir tarzda ortaya

Bu

fiil ile

bir yetki

Velinin

yükümlü olduu eriatn d-

vereceini eriatnda belirtmi-

âri’nin emriyle yasa koyar ve O’nun emrinin

emri de bu izinden

verebilir,

baka

bir

dna

ey söz konusu

deildir.

öyle

diyebilirsin:

bir

imkân nereden

iyi

bir adet

sevab ona

gamber ki, bir

o

diliyle ki:

âdetin sevab ve

Bununla

birlikte

bu hususu bilen

veliye böyle

Hz. Peygamber öyle

der:

ilgili

helal

veya

helali

‘Kim

kyamete kadar onu yapanlarn

onlarn sevaplar eksilmez.’ Hz. Pey-

velinin bir âdet ortaya koyabileceini söylemitir. Fakat

haram

konuyla

vermitir? Deriz

çkarrsa, aittir.

âri eriatn

bu

haram yapmak üzere eriata aykr

deildir. Âdet getiren velinin nebilikten

ve böyle bir yetki nebiliin parçasdr. Nitekim

sadk

yet-

bir

pay bu kadardr rüyalar

da

nebili-


88

in

Fütûhât- Mekkiyye II

parçalardr.

ilahi isimler,

Baka pek çok

husus da bu konuyla

her bir yükselme ve miraç üzerinde

ilgilidir.

hüküm

Öyleyse

sahibidir.

nedenle her grup, zikrettiimiz hususla (snrl olmak üzere),

Bu

belirli va-

dorudan Rabbinden aktarabilir. Bu durum, Hz. Peygamberin ‘Benim Rabbim ile bir vaktim vardr ki, onda Rabbimden bakas bökitlerde

nünle olamaz’ hadisinde için geçerli bir

belirtilir.

Bu makam, yaratklardan her ahs

imkândr. Bakanz! Namaz klan herkes rabbie yakarr.

Bu makamda vasta nerededir? Ayn ekilde ahiret hayatnda vakfe hakknda Hz. Peygamber ‘Her birinizle Allah arada tercüman olmakszn 5

ifahen konuur buyurur. Bu, kyametteki tek andr. Herkes Rabbinin onunla

bunu

konuacan

bilebilir.

vr tavr

Dünyada

ise,

Allah’ bilen alamet sahipleri

Onlar, Allah’n kendileriyle

yaratan Allah’ tenzih ederim!

tanyalm lil

bilir.

diye gece ve

O

konumasn bizim

bilirler.

Bizi ta-

gayb ve ehadeti

için

gündüzü delü olarak yaratmtr. Allah gaybe de-

söndürmü, gündüzün ayetini ehadet aydnlk brakmtr. çimizden bir ksmyla

olsun diye, gecenin ayetini

âlemine

olsun diye

delil

rabbi gaybten cellidir.

Hak

konuur. Bu

Dolunay senin

niteliindir.

dolunay halindeki Ay

gerei, her varlkla sinde)

konuur. Bu

tecellidir.

tecelli,

Baka

bir ifadeyle

tecellisinde seninle

kemale erdiinde,

konuur. Çünkü O, özü

ksmmzla Rab ehadet (mertebeönünde bulutun bulunmad günee benzeyen

birliktedir. ise,

geceleyin dolunaya benzeyen bir te-

Bir

Arif öyle der:

Yaratklar uykuya çekildiinde, ey sohbet

arkadam!

Gündüzde onlarn arasndayken benimle sohbet eden Miraç ve dereceleri açklayp mertebeler

aça çknca

âlemde o

olmu, her grup kendi miracyla bakasndan ayrmtr. Bu durumda konuyla ilgili gayemizi bir ölçüde germertebelerle

ilgili

olanlar belli

çekletirmi olduk. Öncelikle bu menzilin içerdii ana lim.

rünü

Çünkü içerir.

bu, deerli bir menzildir ve

Biz bunlarn zorunlu ana

ilimleri zikrede-

yetmi veya daha

ksmlarm

fazla bilgi tü-

zikredelim

ki,

onlarn

Bu menzilin içerdii ilimlerden birisi, soru ilmidir. Herkes nasl soru soracan bilemez. Soru sorann içinde bir ey bulunur, fakat onu sormas uygun dümez. Sorduunda ise, sorusu o eyi bozar ve içinde bulunduundan baka bir halde kendisine içeriinde dier ilimler bulunur.


89

Yirmi Birinci Sifr

cevap

Soru soran

verilir.

ise,

anlamadn zan-

cevap verenin kendisini

neder. Eksiklik, içindeki sorunun suretini ifade

edemeyen sorana

Bu durum, genellikle hakimler nezdinde iddia sahiplerinde Bunu ifade etmek üzere Hz. Peygamber ‘Bana bavurursunuz, ötekinden daha

riniz, delilini

sn

ifade

görülür. belki bi-

5

iyi

savunabilir demitir. Kastedilen, iddia-

etmede bakasma göre daha doru ve daha uygun kelimeler

seçmektir. Öyleyse soru sormak, soru sorulan her getirilen her hususta müstakil bir ilimdir ve belli

Kader, kaza ve

zamann

ilmi,

aittir.

hüküm ilmi,

ilmi, feleklerde

konuda veya

bal

iddia

artlar vardr.

yaayan meleklerin makamlarnn

miktarlarn ilmi, kyamette insanlarn hallerinin

il-

mi, nurun ilmi, yeryüzü deitirildiinde insanlarn üzerinde toplanacaklar köprünün bilinmesi

cehennem tabakalarnn ve ri,

o karanlktan bakadr- karanln

Acaba insan yaratl

ey mümkün

özelliklerin bilgisi,

özelliklerinden

Hakkn

deil midir?

(kuluyla)

yerine getirilmesi, korku, sohbet, ilahi

u, bu

hadlerden

olmad

olup

alan

syrlr

bu menzilden

m,

bu menzilden

örenilir.

karlkl konumas, haklakoruma, hadlerin komulu-

kaynann

nsana Rabbine sülük ederken

bu menzilden örenilir. Celal ve ikram

sahibinin bilinmesi, tefrika bilgisi, örneksiz yaratma bilgisi ve

olduu, bu menzilden

ve gizlenme,

ilahi

iktidar,

ö-

yoksa böyle bir

ve alamayanlar, her birinin bir

ilien hususlar kontrol etmek,

neyle dgili

ilmi,

derecelerinin ilmi, oradaki yaratklarn halle-

insann ve üzerinde yaratld

renilir.

rn

-ki

Hak

örenilir. Yönler, srlar, ortaya

ve yaratklar arasndaki

bunun

çkma

kouturma,

mühlet verme ve ihmal etme ve bunun hikmeti, bu menzilden örenilir.

Halim olan mühlet

m

verir,

ihmal

m

eder? Dirili

bu menzilden öre-

nilir.

Böylece açklamay istediim eyleri açkladm. ‘Allah ler

ve

doru

yola ulatrr.’

doruyu

söy-


Fütûhât- Mekkiyye

90

II

ÜÇ YÜZ ON BENC BÖLÜM Azabn Zorunluluk Menzilinin Muhammedi Mertebeden Bilinmesi

Hakikatlerimiz gerçekleince bir olduk

Fakat vuslata imkân yok yine de! Hiçbir yönden bu

ini karsnda,

makama ulalmaz

istiva nedeniyle

Ona nasl ulalsn

ki?

el-Cdil’in övgüsü Halil’in

k

Görürsün

sevgilisi

nerede

ona dua ediyor

Dostunun kendisine dua

Cem’ farkn

karsnda

ettii gibi

kendisidir

Peygamber böyle buyurdu hadisinde Bilgi

Delil

güneleri kaybolunca ile

bilgiye

ulaan akllar hayrete düer

Gözler gayb görseydi

Onlarm

douu bat kendisi olurdu

Ey samimi

dost, bilmelisin ki:

Azabn

5

‘vücubu denilen ey, azabn

azap edilen kimsede gerçeklemesidir. Duvar denilir.

el-hait

yükseklii hak si

le

Dümek,

yükseldiinde, onu yüksekte tutacak ‘

ahiret

vecebe

özü gerei yükseklik sahibi olmayandan ve

etmemi kimseden meydana

düer. Buras

yklp dütüünde,

gelebilir.

bir hakikati

Bu

nitelikteki biri-

yoktur ve bu neden-

hayatdr, onu yeryüzünde yükseklik istemeyenlere

veririz.™ Nefsi nitelikler, kendileriyle nitelenen için irade edilmemitir.

Bakas

nedeniyle yükselen

koruyacak kimse yok

ise,

birisi

düer

yükselip de

ve öldürülür.

tebesini Allah’n yücelttii kimsedir. Allah selttik

m

onun adna yüksekliini

O halde yüksek olan, mer-

‘Onu yüce

bir

mertebeye yük-

buyurdu. Yükseklik özü gerei yüksekliin sahibi olan Allah’tan

meydana geldii

için,

menzilini yükselttii herkesin yüksekliini de Al-


Yirmi Birinci

korumutur. Kendi

lah

bana

yücelen zorba ve

kibirlileri ise,

c

etmi, cezalandrm ve öyle demitir: Akbet takva

Baka

bir ifadeyle,

yüksekliin sonu

-ki

ahirette

mertebe yükseklii

verir.

Çünkü Allah’n

runludur.

ayrmas

mertebelerin

nezdinde belirlenme

vaadi

rüsdük

doru

makamna ulatnda,

sayg göstermeye yönelten

ve sözü haktr. Ahiret hayat

deer

ve mertebelerinin Allah sahipleri-

gelirsek, insan takva ve zühtte dü-

zorba ve büyüklenenleri böyle bir zahide

çoalr. Çünkü söz konusu zahit

amiller

dünyadaki mertebelerinde o insanlarla didimez. nefislerine

isteyenle-

Allah onlara dünya ve

aittir.

Dolaysyla kyamet günü takva

Dünyaya

nin yükselmesi zorunludur.

perian

Ahirete gelirsek, oradaki yükseklik zo-

ve yaratklarn

yeridir.

91

sahiplerinindir.™

yeryüzünde yükseklik

yükseldii yerdir- takva sahiplerine

rin

Sifir

Bu durumda onlarn

yerleen ‘takva sahiplerine sayg duygusu’ büyüklenen insan-

lar yüksek

konumlarndan

indirir ve takva ve

ederek onlara sayg gösterirler.

Bu

züht sahiplerine hizmet

kez sayesinde bakalarndan üstün

olduklar bu yükseklik, takva sahibine geçer ve ‘yüksekliin sonu takva sahibine

ait olur.'

Zorba

bunun farkna

ise,

bile

varmaz. Aksine takva

sahibine tevazu gösterip ona tenezzül ettii kendisine söylendiinde,

bundan haz

alr. Böylelikle zorba, takva sahibinin

olduunu ve

daha

kendisine ‘indiini’ zanneder. Halbuki

aa mertebede

zorbann yükseklii

-farknda olmadan- takva sahibine geçmi, zorla takva sahibinin yükseklii altna girmitir. Takva sahibine yükseklii sorulsayd, bu yükseldikten

onun yannda

kulluk le

bir

ey

bulunmazd. Binaenaleyh insanda

makamna ulamak ve gerçekte kendisine

ait

olmayan

nitelenmemektir. Ayet-i kerimede Allah’n hikmetine

kaynadnda..™ Yani yükseldiinde

yükseklik, bir özellik-

baknz!

‘Su

demektir. Burada yükseklii ona

Hak onu kendisine izafe etmemitir. Su kabarp da yukarüara çktnda, Allah yükselen suyun dalgalarndan kurtarmak istedii kimseleri, birbirlerine eklenerek gemi haline gelen ahabn içeriizafe etmitir.

Halbuki

sinde tar. Böylelikle Allah’n

o gemiye

biner. Böylece

kurtulmasn

gemi de gemi

yükselir ve su altnda kalarak

tadan kalkar, suyun içinde

irade ettii

içindekilerle birlikte için

bile

gelir.

Bunun

(tehlikesi) or-

nedeni, Allah

gerçeklese, yüksekliin suya izafe

edilmi olmasdr. Fakat Allah yükseklii suya lii kendisine (Allah’a) izafe

suyun üzerinde

suyun kabarmas

krklk meydana

tarafndan ve O’nun emriyle

bütün müminler

izafe etmitir.

O yüksek-

etmi olsayd, yükseklii korunur,

üzerine


Fütûhât- Mekkyye

92 bir

gemi çkmaz,

II

ey

hiçbir

mann uursuzluudur,

su üzerinde kalmazd.

azap eden Allah’a

özellii vermitir.

iddia sahibi ol-

(bütün bunlara yol açan). Öyleyse azabn azap

çekene ‘dümesi’, onun kendi yüksekliinden seklik,

te

Çünkü

ait bir niteliktir.

dümesi

Bu koku,

demektir. Yük-

kendisine yükseklik

yükseklik, ulvilik sahibinin niteliidir ki,

o da

el-Muazzib ismidir. el-Muazzib azabn kendindeki yükseklii görünce,

onun sebebiyle/ kendisini azap çekene düürür.

Böylelikle azap gören,

el-Muazzib kendisiyle nitelenmi iken, sayesinde böbürlendii yükseldi-

i

yitirir.

in dii

Bu nedenle azabn azap görene gerçeini öyle açklayabiliriz:

kar

birisine

drmak

öfke hissetmeden,

naklanr. Söz konusu keyi

uramay

istemesi, azaba

fiil,

dütüü

söylenir.

Hükümdar cezalandrmak

onu cezalandramaz. Onu

gerektiren bir

hükümdarn

fiil

iste-

cezalan-

ilemesinden kay-

eziyet çekmesine yol açan bir öf-

hükümdarda oluturur. Hükümdar yüce

birisidir

onun makam

ve

Bu ahs

herhangi bir eyin kendisine azap etmesinden münezzehtir.

hükümdar kzdran bir fiil ilemitir ve hükümdarn içinde ‘gazap’ denilen bir duygu olumutur. Ya da bu fiil, hükümdarn nefsinde gazap sonucunu oluturmunr. Bu gazabn nedeni o ahstr. Yani ona ise,

bu öfkeyi ‘düürmütür.’

ahsn

azap görmesi gerekince, hükümdar ce-

Rahatln varlhükümdarn sknt

zalandrarak rahadar. Halbuki burada durum farkldr.

,

ahsn

söz konusu

fiilinin

meydana getirdii

çekmesine yol açan azabn ortadan kakmasna baldr. tii azab

ahsa aktarnca, gazap hükümdardan uzaklam

rahatlamtr. Genel nezdinde bu durum

ifa

illetin

ve

ka bir

ahs

budur.

Ac

yar.

Bu

da,

hastaln ortadan kalkmas

baka

£>ir

‘düme’ diye nitelenmitir

ki,

illet

ba-

rahatln gerçek anlam

ahsa ulatnda, hükümdar bundan

ilahi

hükümdar

demektir. Hastadaki

azabn 'ortadan kalkmasndan duyulan hazza

Hakknda azap

ve

çek-

bulmak’ denilen eydir.

‘ifa

nedeniyle ortadan kalkmaz. ifa ve

hazdr. Burada yükseklik, gerçekte,

Hükümdar

isme

aittir.

bir

ilave

Bu

haz du-

baka

bir

nedenle azap

vücub (vacip olma) da demektir. Allah 97

kelimesinin gerçekletii kimse ...’

buyurdu. Yani hakkn-

olduu ve kendisine dütüü kimse demektir. öyle diyebilirBöyle bir durum yaratklar hakknda geçerli olabilir, fakat Allah’n

da vacip sin:

yüce mertebesi hakknda

öyle

ayn durum nasl

geçerli olabilir?

deriz: Allah Teâlâ’y bilmekten aciziz, zaten bize

da, acizliktir.

O

nedenle

akllarmz

ve hakikatlerimizi

layk olan

braktmzda.


Yirmi Birinci

bunu kabul etmemiz, bu ve

Çünkü akln yetenei bunu

gerekir.

hükmü

benzeri bir

Allah’tan olumsuzlamaic

gerektirir.

u var

ki

akln ve açk

doru-

gücü, Allah’n bize gönderdii peygamberinin sözlerini

delilin

93

Sifir

lamaya akl icbar eder. Peygamber, Allah’n yaratklar hakkndaki ile

bulunduu

Allah'n kendiliinde

lar bize

Bunlarn

bildirir.

(bir

hareket eden akln imkânsz

eriatn hizmetinde hor ve

ve kendisini niteledii durum-

hali

ksm), âri olmakszn, kendi

sayd eylerdir.

binden bildirdii kendisiyle

ilgili

kendisinden bildirdii eylerden

O peygamberin

Rab-

bütün durumlar kabul eder. Allah’n birisi de,

Peygamber

tinde belirtilen eziyettir. Hz.

deliliyle

Öyleyse üstün akl sahibi,

pençe divan durur.

el

fiili

Allah’a eziyet edenler™ aye-

‘Allah’tan

daha çok eziyete

sa-

A

birli

knad berler

5 .

unu söylemitir:

kendisi

beni yalanlad, beni

Bütün peygam-

Bir ayette ise 'Allah onlara azap etti™ buyurdu.

daha da

bir

‘Ademolu

kimse yoktur' der. Allah öyle der:

kzmayaca

hakknda

kyamet günü daha önce

Allah

ekilde kzacaktr

bir

5 .

hiç

Akll

kzmad ve

insan, Allah'n

bildirdii bütün bilgilerin (tevilini) Allah’a havale et-

tii gibi kulunun tövbesiyle sevinmesinin (ne anlama geldiini) Allah’a biralar. likle

Sevinmeyle nitelenen herhangi

de nitelenebilir. Allah Tcâlâ

lara

delikanlya

arma

kyamette ‘Sen âlemlerin rabbiy-

5

edersin ? diyen

lay sevinmekle, kullar sahibi

olan bir nite-

Hannad’n sözüne gülmekle kendiAllah namaz klmak üzere mescide gelen kulundan do-

ken benimle alay sini nitelemitir.

zdd

onun

taknl olmayan

özelliiyle kendisini nitelemitir. Allah

m

birisi,

olmalarndan

ise

için

inançszl

ho

görmemek, ükür ve iman

raz olmakla kendisini nitelemitir. Bütün bun-

Müslümanlarn iman

farzdr. Burada akl, ‘nasl veya niçin böyle

olur’ diyemez. Aksine kabul eder, teslim olur ve onaylar ve niteliini bi-

lemez. ‘O’nun benzeri bir

ey yoktur

’.

100

Allah Teâlâ kendisini gazap ve eziyet görmekle, azab yani

düme

özelliiyle nitelemitir.

seldik Allah’a aittir.

i

eziyet

Buradan

unu

Düme

örendik:

görmek bu demektir. Öyleyse

ise

vücub,

yüksekten olabilir ve yük-

Hakkn

kendisini niteledi-

eziyet, nitelii

olduu

kimsenin

yüksekliiyle yükselmi, Allah o yükseklikten bu eziyeti kendisini hak

edene düürmütür. Eziyeti hak eden, Allah’a ve peygambere eziyet edendir. Böylelikle

baarszlk

ifade ettiimiz meseleyi

ve hüsran diyarnda azap o kiiye

örendiinde, iman

ile

-ki saf

iliir.

dindarlk

demektir- kulluk mertebesinin hak ettii bütün haberlerde Allah’a tes-


Ftitûhât- Mekkiyye II

94

makamn

limiycci birletirmi olursun. Böyle bir

mümkün

açk ve daha nuda le .

Hakkn

deildir ve

Biz

ise,

akllara ihsan

Çünkü

muradnn bu

veya

‘murad bu deildir’ diyelim

de,

ular ve böy-

tevile itimat

bir-

edelim

onu reddedelim. Bu nedenle,

bul ve teslimi düstur edindik. Bize böyle bir riz:

bu ko-

Allah’n söyledii hu-

biz,

olmadm bilemeyiz ki o

susta

olup

aklla

salt

onlarn durumunu kabul etmekle

kendilerine katlmayz.

likte, tevilde

Yaratklarn

Baz

husus bu kadardr.

tevil ederler.

açklanmas

fazla

hakknda haber verdiinden daha

belirgin bir ifade de yoktur.

bilebilecekleri

hususlar

kendisi

daha

huss

ka-

sorulunca öyle de-

Biz Allah katndan gelen haberlere O’nun kastettii anlamda iman

ettik.

Allah’n peygamberinden ve dier peygamberlerinden gelen hu-

suslara

da peygamberlerin kastettii anlamda iman

ettik

bu konular-

ve

daki bilgiyi peygamberlere braktk. Bazen böyle durumlarda Allah kar-

snda peygamberler de ular ve bu

haberleri

brakrlar, rivayetlerin

bizim gibidir. Allah’tan bu haberler kendilerine

-tpk bizim

tevilini bilmezler.

yorum tarzn

haberlerin herhangi bir

timal deildir. halef yapsn!

te

Allah’a havale

selefin -yöntemi

Rabbin murakabe

Bazen

ise

etmemiz

gibi- Allah’a

Allah’n bildirmesiyle

bilebilirler ki,

bu da uzak

buydu. Allah ihsanyla

eden,

bir ih-

bizi onlara

günahndan korkan

ve Allah’

zikretmekle kalbini ihya eden, bütün sevgisini Allah’a tahsis eden insana

ne mudu!

Kim üzerinde

olursa olsun, ‘azabn vacip

olmas’nn anlamm

açkladk, daha fazlasn bu bölüm kaldrmaz. Çünkü bu bölümün im-

kân, sradan insanlar kendisi

hakkmdaki

perdelenmi

aklilar,

boyun emekten

nefisleri

fislerini

cinslerinin üstüne sözlerini kabul

çkma

duygusuyla

etmek ve kendilerine

alkoyar. Biz Allah tarafndan gönderilen

ki, bize ihsan

kümlü olalm. Bu konuda Onlar, Allah

hem

ve

o insanlarn

peygamberler deiliz

liktir.

bizim için genitir. Fakat arzu, ba-

bilgi nedeniyle,

yarma

kanlk tutkusu,

dardr. Allah’n bizim gibilere ihsan etlii

için

ettii (bütün) bilgileri teblile yü-

söylediklerimiz,

karsnda

nefislerini

iman sahibi aklllara yöne-

arndrmayla megul olmu,

ne-

kullua ve bütün hallerde Allah’a muhtaçla zorlamtr. Allah

da onlarn

basiretlerini ya bilgiyle veya Allah’tan gelen haberlere,

kitaplarna ve peygamberlerine teslim

drmtr. Bu

nurlandrma, büyük

zersiz bir yol ve

kimselere katsn!

büyük

O’nun

olma ve iman etmeyle nurlan-

bir inayet ve

yüce bir mertebe, ben-

bir mutluluktur. Allah bizi

bu nitelie sahip


Yirmi Birinci Sifr

95

Bu menzilin içerdii bilgilere gelirsek, bu menzil, Hak bilgisini içerir. Onun bir yönü de açklamakta olduumuz azabn vacip olmasnn bilgisidir. Hakkn kullarna soru sorduu ilahi isim bu menzilden örenilir.

Misal olarak, Allah’n peygamberlerini toplayarak kendilerine söy-

karlk biliyordur. Baka

101

leyecei Size nasl

verildi?’

daha

bir misal

dir.

iyi

ayetini verebiliriz.

Halbuki Allah

‘Kullarm nasl braktnz’

ifadesi-

Allah bu sözü içimizde geceleyip sonra Allah’n huzuruna yükselen

Bu

meleklerine sorar.

bilgi

deerli bir

bilgidir.

yclar vardr. Acaba onlar kevnî mi, yoksa metlerin helak

olmas

Bu

ilahi

menzilde

ilahi zorla-

midir? Kâfir iken

üm-

nedeni bu menzilden örenilir? Onlarn helak

olmasnn

sayesinde helak olan müminler

ile

olmas

onlara uyanlarm helak

bu menzilden örenilir. Bütün bunlar, dünyadadr. Ahirette bu helakten

kim

mu,

kurtulur? Kâfirler helak olurken, niçin

bela hepsini

kuatmtr?

02

nitelikleri

farkldr. Acaba bu-

kâfirlere

meyletmesi midir? Allah Zalimlere

buyurur. Acaba onlara atein demesini gerektiren bü

meyletme maddi midir, manevi midir? Azabn meyledenlere rilmesinin nedeni,

öyle

Allah

amaçlanm

iyilik

der: ‘Nerede

acsn

ölüm ve hayat

ise

bu menzilden örenilir.

onlara birazck yönelmitin.

tattrdk.’'

03

Bu durumda sana

Acaba tam yönelme nedeniyle hak

amac O’nun

ayetlerdeki -ki bunlarn

Bu

olsa bile,

artarak ve-

edi-

daha iddetli olan bu azabn sebebi nedir? Allah’n böyle

len azaptan

nedir?

ol-

nun nedeni müminlerin meyletmeyin’'

Halbuki

müminler de helak

bildirmesiyle örenilir-

konu, bu menzilin içerdii büyük

murad

Kendisi nede-

bir bilgidir.

bakas nedeniyle helak olan kimdir? Bakas nedeolmann snr, kendisi nedeniyle helak olmann snr ve

niyle helak olan ve niyle helale

zaman nedir? Farkl türlerinde lktan

m,

hakikaderindeki farkllktan

ilahi isimlerin

her isim bu

makamda

helak, helak olanlarn hallerindeki farkl-

azaptan

payn

alabilsin-?

isimlerden yok olan veya geride kalan ya da olanlar nelerdir? Allah’a asi olan

ile

içerdii ‘Allah’a

olmak, Allah’n emrine

mak

yöneticilere asi

içerir.

Çünkü

kar

olmay

Allah’a asi

Çünkü günah ve

asi

olmak’

Var olduktan sonra

bakasnn

helakiyle

yok

peygamberine ve yöneticilere

olan arasndaki fark nedir? Peygambere

olmann

m kaynaklanr -d

fiili

olmann

asi

ve yöneticiye

asi

ne demektir? Çünkü onlara

asi

asi

gelmek demektir. Halbuki Allah’a gerektirmez, fakat peygambere

olmak peygambere de

isyan ilahi emir ve yasaklarla

asi

asi

asi ol-

olmay

olmak demektir.

ilgilidir ki

bunlar da pey-


6 Fütûhât- Mekkiyye II

9

gamberin teblii ve onun

gamberleriyle gönderir. Peygamberlerin

kama baka

bir

peygamberin de isyan edilen

gibi

emir daha vardr

ki,

birleir. Allah'n mertebesiyle

remedii her emre yönelik

tlmn mertebesiyle atsizlik ise,

insanlar

itaatsizlik, Allah’a

yönelik

itaatsizlik

demektir.

ve peygamberine

Her

itaatsizlik .’ 104

Baka

koan

dümütür

delalete

mitir. Büyüklük ve

Haktan duymann

onu

c

bir ayette

billâh'

Baka bir

mülkü ve mülkün mülkünü bilmek,

izzetin

bilmek,

tanan mülkü

demek,

Ar

bilmek, heba hâzineyi

altndaki bir hâzineden

c

Havle

çkmtr.’

baka hangi

gizli zi-

onlarn kelimelerin maddelerinden soyut

kendiliklerinde bir eklemlenmesi

böyledir? Öyle

nedir?

'La

bil-

lahi ve kevni kuvvet, anlamlar kelimeler mertebesinde

mdr, yok mudur? Anlamlarn

olarak birbirlerine eklemlenmeleri var

mi

ayette ise

bilgisi,

birbirine eklemenin bilgisi,

siyle

ita-

eden nitelii bilmek, hatrlatma

hazine nedir ve La-havle vela kuvve’ sözünden

kirleri içerir?

emre

Peygambere

mek, bu menzilden örenilir. Hz. Peygamber öyle buyurdu: illa

ilgili ita-

demektir. Allah öyle

mülkünü bilmek, büyük korkuyu bilmek, Ar’n altndaki vela kuvvete

Yara-

zikret-

tayc melei

mülkünü bilmek,

emirle

gi-

Burada sadece kendisini

talep

bilgisi,

’. 106

yaratlmn

ikisiyle ilgili

,m diyerek sadece peygamberi zikretmitir.

Allah’a irk

olmak onda

itaatsizliktir.

o Allah’n peygamberidir-

der: Allah’a ve peygamberine itaat eden itaat edir

emri vardr. Burada

bir

olan ve herhangi bir

Bu

bu ma-

ise,

Allah’a ve peygamberine asi ilgili

ilgili -ki

peygambere

atsizlik ise, Allah’a

c

dndaki

sahip deildir. Bununla birlikte Allah’n kendisine isyan edilen bir

olduu

emri

Allah emrini ancak pey-

diliyle örenilebilir.

ise,

yok

ise,

bir

imkânszlktan dolay

m

eklemlenmeyi kabul etmezler. Yoksa Allah’n irade-

Yaratlmn yazs ile Yaratann yazs arasndaki fark gördüümüz ve müahede ettiimiz garip bir bilgidir.

böyledir?

Bu

bilgi,

Hz. Peygamber

bir

gün

elinde

lci

dürülmü

kitap

olduu

halde çka-

gelmi. Kitaplar bütün yazl kitaplar içermekteydi. Sahabesine sormu: c

Bu

iki

kitabn ne

olduunu

biliyor

musunuz?’ Ardndan onlara

elindeki kitabn cennet ehlinin adlarn,

nin, airederinin vc Allah’n kendilerini ki airederinin

bir

ise

babalarnn, kabile vc airederinin

yaratlm o

kabileleri-

yaratt andan kyamete

adlar yazlyd. Sol elindeki kitapta

cehennemliklerin,

Herhangi

onlarn babalarnn,

isimleri iki kitapta

sa

kadar-

kyamete kadar isimleri

vard.

bulunduu ekliyle yazma-


Yirmi Birinci

ya kalksayd, âlemdeki

kâdar yeterli

gelmezdi. Allah’n

97

Sifir

yazs

yara-

ile

tlmn yazs arasndaki fark buradan örenilir. Hacca giden ken

adamla

bir

karlam. Adam,

‘Cehennemden kurtulu beratm vermi: ‘Hayr almadm, peki

adam

5

‘Evet diye

lar

ise

o saf adama taklmaya

m aldn

karlk vermi. Bunun

cehennemden kurtaracak

çalyormu.

O

ise,

alamaya ve yalvarmaya devam

üzerine safdil

balanm, alaya

tirildiinde,

szlaya Allah’tan

arkadalarnn

kendisiyle alay ettiini

bakmyor,

söylediklerine

ediyordu. Safdil bu haldeyken, üzerine

dümü.

Yaprakta cehennemden

okumu.

O ki-

yönden eit ölçüde okunabilmesidir. Sayfa

dei-

kurtulmu olduu yazyordu. bir alameti, her

alam ve kapal

yaz vermesini dilemi. Arkada-

bir

oluk yönünden havadan bir yaprak

tabn

alm mdr?’ diye sorunca,

onu knamaya ve söz konusu kimsenin

anlatmaya

balam:

adam karlk

Allah’tan?’ Saf

bunu

insanlar

bir yere girerek Kabe’nin örtülerine

kendisini

aktarlmtr: Veda tavaf yapar-

safdillerin birisinden

Sevinçle

o yazy

insanlara

yaz da deiiyordu. Bunun üzerine

katndan geldiini anlamlard. Günümüzde

kyametin koptuunu ve Allah’n ona

bir

bir

kadn Allah

insanlar

kadn uykusunda

aaç yapra

sanki

verdiini gör-

olduu yazlyd. Kadn kâd eliyle tutmu vc yaprak hala elinde dürülmü bir haldeyken uykusundan uyanvcrmi. Elini açamyor, avucunda yapra hissediyordu. Elini tutmak

mü.

Yaprakta ateten kurtulmu

ar gelmiti, sanki kendisine ac veriyordu, insanlar kadnn bana

ona

toplanm, elini açmaya çalm, hiç birisi elini açamamt. Tasavvuf ehline bu durum sorulmu, hiç biri meselenin srrn bilememiti. ekilci

alimlerden fakihler

ise

kadnn

mi. de

kiiye sorsak, belki bu konuda onun bir

Kadn

bana

getirdiler.

lana eildim

kapatmasnn

bilgisi olabilir’ de-

nsanlara sebebini

anlatt

ekliyle

rüyasn bana

anlamtm: Bunun

üzerine ku-

ey söyledim ve ardndan öyle dedim: ‘Elini Allah karsnda avucunda hissettiin bu yapra

ve ona bir

yaklatr ve

yutmaya niyeden. Böyle bilir

Doktorlar

Yal kadnn eli kendisine ac verecek ölçü-

sklmt. Rüyasn sordum.

azna

bir bilgiye sahip deildi.

açimayn üzerine dökülen ve ona böyle bir etkide bir karma balamt. Baz insanlar ise, beni kast ede-

anlara. Elini öyle

bu konuda

elinin

bulunan güçlü rek, ‘falan

ise

ve elin açlr.’

bulunanlar hayrete

niyet edersen, Allah

Kadn

dümü,

elini

bu konudaki dürüsdüü-

azna yaptrnca, eli açlm.

Orada

bana bunu nereden bildiimi sormular.


Fütûhât- Mekkiyye

98

Ben de ne’nin

kendilerine

ölünün de

kadn

eliyle cinsel

üzerinden çimler cinsel

kadnn

Enes

b.

-ki hicret

diyar Medi-

fkh okuyan zeki ve ykyormu. Cinsel organna

üç yandayken imamlardan Bir

birisiydi.

ulatnda,

se

öyle dedim: ‘Malik

imamdr- on

kavrayl

II

organna vurarak, öyle demi: ‘Ey

geçmi

organna

ölüyü

bir

Bu

kimler!’

yapm.

Senin

kadnn

sözü söyler söylemez,

eli

Kendisi dini çekemedii gibi hiç içim-

alamamt. Medine

dini oradan çekip

fere!

fakihlerine

bu ko-

hüküm sorulmu. Bir ksm elinin kesilmesi gerektiini, bir ksölünün bedeninden kadnn dinin uzad yerin veya boy kadar bir

nudaki

m

bölümün

kesilmesi gerektiini söylemi,

Neye sayg göstermemiz

yordu:

ve ondan hiçbir

ey

gerekir?

tartma uzam.

u tartl-

Ölüye mi sayg göstereceiz

kesmeyeceiz. Yoksa diriye mi sayg gösterip

kesmeyeceiz? Malik onlara öyle demi: ‘Bana göre kadna

uygulanmaldr.

Kadm

ölüyü ykayan kadma Fakihler bu

duruma

Abbas’

iftira

çözülür.’

kadnn

Bunun eli

cezas

üzerine

çözülmü.

o esnada Malik’e saygyla bakmlar,

etmilerdir. Nitekim

bilgideki

eli

cezas uygulanm,

armlar ve

onu hocalardan kabul dullah b.

bulunmusa,

iftirada

iftira

elini

Ömer

b.

El-Hattab da Ab-

üstünlüü nedeniyle saygda Bedir savama

att

unu

an-

ladm: Allah o kâtta yazanlar bakasnn kendisine ulamasndan

sa-

katlanlarla bir deerlendirirdi. Allah’n

knm,

bunun

için

de

cennet ve cehennem

ramen

mesini salayan sebebin kendilerine

bilgisini,

farkn

bilgisini,

kyamet duraklarnn

onlarn Allah katndaki

yerleri

isimler mertebesi

menzilden örenilir. ‘Allah

bilile

insanlar nezdindeki yerleri arasndaki

Haklan onlara hangi gözle

snrl

bil-

Allah katndaki de-

baktnn

bilgisini içerir.

Hale onlara hangi isimle hitap eder? Tenzih, takdis, büyüklük mertebesinin

kadmm

peygamberlerin eriatlarn deerini

bilgisini,

iman eden mümin

yazanlar, o ka-

söylediklerimi söyleyince,

gisini, ahiret hallerinin bilgisini, eriatlar bilgisini,

erlerinin yüksekliine

ilhamla

kadnn elini kapatmt, Kâtta

dna tahsis edilmi bir srdr, Kadma eli açlm, o yapra yutmutu. Bu menzil

gönlüme

doruyu

karsndaki

söyler ve

yerinin ne

doru yola

ile

rablik

olduu bu

ulatrr.’


Yirmi Birinci

Sifir

99

ÜÇ YÜZ ON ALTINCI BÖLÜM Mücmel-Musevî ve Muhammedi Mertebeden -en yüce mertebelerdendir-, nsani Levh-i Mahfuz 'da lahi Kalem le Nakedilen Mevcut Niteliklerin Bilinmesi

Kalem

ve

okkann srr

Hâdislik ve kadimlik bilgisidir

Öyle birine özgü

çarld,

‘Kulum’ diye

Zatndan

O

ki

o da geldi

bir mertebeye ki

mertebeye onun ‘aya’ vard

Onun sözünden

bu ayak

idi

Bilginin mertebesinde

Binerek ve

koarak

Yaya yürüyerek Onlara

Kan

karm

ile etin

ayak

geldi

geldi

idi

mizac

Oluu katmalsn gördüünde Hak sana gösterdiinde yoklua

Sim varlnda Yokluk iken onun benzeri

gibi

Onun vaktinde yok

Knanan ayak Her tövbekar

Doru Onun

sahibi

için

art:

bir niyet ve

pimanlk

mertebesine gelince

Horlanarak ve hizmete sarlarak gelir


IOO

Fütûhât- Mekkiyye II

Onu

bir gördüünde

Ar üzerinde istiva etmi

iken

Göz ona tam yönelir Çünkü

hizmetçilerdendi t

Makamndan

ortaya

çktnda

ise

ite hizmetçi odur

Ey samimi dost

yardm

ve sana idi

ve o

bildirir.

‘istiva’ fiilinden,

mitir:

arkada! Allah senin basiretini nurlandrsn Allah peygamberinin ahlak. Kuran

etsin, bilmelisin ki:

söylenmitir, çünkü

bu

asil

ilahi isimlerle ahi aklanmt.

ettiini

istiva

ve

Ar

isra

Bu

Ar

ifade,

kendini

övmek

üzerine

vc methetmek amacyla

en büyüüdür. Peygamberi

cisimlerin

onu övmek ve methetmek

için

gösterir.

de

üzere, bir nispet belirle-

yolculuu yaptrlan peygamberlerin varabilecei en

makamdr. Bu durum Hz. Peygamberdi

yaptn

Ar

Allah yüce kitabnda

yolculuunu

bedeniyle isra

sra rüya yoluyla gerçekleseydi,

isra

üst

olmaz ve bu

makama ulamak övgü saylamayaca gibi Araplarn böyle bir eyi inkâr etmesi de söz konusu olmazd. Çünkü rüyada insan Allah’ görme mertebesine

bile eriebilir ki, bu, hallerin

bu dereceye ulamas

lerin

her canl rüya görebilir.

bunun

delili

kalemlerin

mümkün

Çünkü her insan, hatta Hz. Peygamber kendini övmek amacyla -ki

biti edat olan hatta gelmi

olmasdr- bunu bildirmi

duyan

ve görendir

' 107

ve kalemlerin

mü,

onlardan

ayetlerimizden gösterelim (hatta) £

ayetinde belirtilmitir. Burada o\ Hz. Pey-

gambere döner, çünkü yürütülen

odur. Hz.

Peygamber

ayetleri gör-

czrtsn duymutur. Hz. Peygamber ayetleri görkulan pay olanlar da duymutur, o pay sestir. Çünkü

Hz. Peygamber duyulanlar ‘czrt’ kelimesiyle ifade etmitir sestir.

air Nabia öyle Kalemlerin

mas

ki,

o da

der:

czrtsn duydu

güç kaldn Hz. Peygamber oraya -gören olmas yönüyle deil- duyan ol-

Bu durum, Hz. Peygamberde melekût âleminden gösterir.

ve

czrtsn duyabilecei istiva yerinde gözükecek ekilde yürüc

O

nefis-

deildir.

tüldüünü söylemitir. Bu durum Ona diye.

en üstünüdür. Rüyada

yönüyle bedeniyle girmi, kalemlerin

seslerini

bir

duyma

mertebesine


Yirmi Birinci

ulamt.

IOI

Sifir

Bunlar, Allah’n âlemde yarataca hükümleri yazan kalemle-

Yüce Kalem mertebesinin ve Levh-

rin sesleridir. Kalemlerin mertebesi.

mahfuzun aasndadr, çünkü kalemin yazd eyler deimez. Levha ise, silinmeden korunmu anlamnda ‘mahfuz’ diye isimlendirilmi-

i

tir.

Dolaysyla ona yazlanlar,

pat levhasma

silinmez.

yazlmtr.' Bu durum

Bu

kalemler

silinme ve

ise,

is-

Allah dilediini siler ve sabit klar’

m

berlere inmitir.

Bu levhalardan eriatlar, sahifeler, kitaplar peygamBu nedenle eriatlarda nesih ortaya çkar. Hatta bazen

bir eriattaki bir

hükümde

ayetinde

belirtilir.

hükmün

bir

demek

Bu anlamda

süresinin sona ermesi demektir, yoksa ortadan

deildir. Böyle bir

Hz. Peygamberin ile

bile nesih gerçekleebilir.

nesih,

kalkmas

ey Allah hakknda imkânszdr.

elli

vakit

namazn durumu hakknda Hz. Musa

Rabbi arasnda gidip gelmesi bu makamla

vard nihai levhalara yazd na-

ilgilidir

ve

Muhammed ümmetinden o mazlardan dilediini kaldrm ve onlardan be vakit namaz geride brakm, namaz klana ise elli vaktin sevabn yazm, sonra peygamberiyer burasvd. Allah

hükmün deimeyeceini’ vahyetmitir. Hz. Peygamber de Hz. Musa’nn yanndan Rabbinin mertebesine dönmemitir. Bu yazdan, ecel belirlenmi ve ömür takdir edilmitir. Allah Teâlâ’nn kendine ‘nezdinde

sini

bu

‘mümin kulunun cann alrken tereddüt göstermek’ levhalarla ilgilidir.

Halbuki onun

tereddüt diye ifade edilen bu hayrete

düme

cann

hakikat, ilerde ve onlar

ilahi

sonunda tereddüt ettii ilerden

birisi

o ilerden

Bu

levhasma yazan kalem,

belirli bir

dütüü

zihninde o

fiili

var

Bu gerçekleen ey, eydir. Çünkü silinme

eyi

vakittir.

yapmak

yazar.

Bu yaz, kulun akima o

Sonra yaz

fikri

kaybolur.

silinir.

Allah

Bunun

ahsn

dr. Çünkü

bu levhalardan uzayan ince balar,

nefsine uzayan ince bir

onu

ii

siler

nedeni, gayb

ban

âlemindeki Levha’dan nefislere

ey

gerçekleir, tereddüt kalkar.

birisi

yapmak düüncesini

bir

tereddüt sürer ve en

gerçekleir. Böylelikle o

tereddüt edilen hususlardan levhada sabitleen

ahsn

hakknda

hususunda yaratlmlara yaylmtr. nsan herhangi gösterebilir.

ve

nitelemesi

almaya hükmetmitir. lahi

eyi yapp yapmamada tereddüt

olur ve

ile

bulunmay-

yaznn

ger-

çeklemesiyle meydana gelirken, silinmesiyle ortadan kalkar. Kalem levhadaki yerini silinmi olarak gösterdiinde, konuyla

ya ‘yapmama’ eklinde

adna

baka

yazld o ahsn

bir

evi

nefsine bir

yazar.

Bu kez

ilgili

yeni

‘yapma’ ve-

yazdan kendisi

ba uzanr ve ahsn zihnine

birinci-


Fütûhât- Mekkiyye

102

nin

zdd

olan

Hak onu var etmeyi dilemise, artk silonun ba da ahsn kalbine ilimi olarak kalr ve

düünce

mez; varlkta kalrsa,

II

gelir.

Bu durumda o ahs o ii yapar veya -levhada sabit olan duruma göre- brakr. ahs o ii yaptnda veya yapmadnda fiili gerçekletiinde, Hak fiili hakknda hüküm vermi olmas yönüyle onu sisabideir.

ler

ve

iyi

olarak

bir

onu

amel

sureti ya

var klar. Sonra kalem

te kalemlerin yeri ve bir melektir.

dran da telik,

Melek,

baka

bir

Hakkn

gi bir insan bir

sureti

eyi yazar ve i böyle

sürer.

siler.

indirilen vahiyde ‘tereddüt* diye ifade edilir.

ey

iki

saygn

Melee yazmeydana gelir. Bu ilah ni-

emrettii üzere, yazlan

Allah’tr. Kalemler, ilahi nitelikten

peygambere

amel

körii bir

mertebesi burasdr. Silmeyle görevli olan

hakikat olmasayd, âlemde

bir

da gerçekletii ekilde

O

ilahi

birbirinden farkllamaz veya herhan-

konuda hayrete ve tereddüde dümez, bütün

iler, kesin

ekilde gerçekleirdi. Nitekim insanlarn içlerinde bulduklar tered-

düt de onlarda kesin bir ekilde bulunur. Çünkü âlem, hakikatler vastasyla korunmutur. Gece ve gündüz

yazmay sürdüren

felein derecelerinin saysnca üç yüz altmtr. kendisine özgü bir bilgisi vardr.

rinden

belli bir

-d onlar sekiz

ölçüünce

bilgi

Bu kalemden o

felek çürüyerek kat eder-, bilgiyi alr.

brakr.

etkisi

unsurlara ular.

eder.

Sonra bu

etki,

bilgi

Allah’tan

felein derecele-

bu derecede kendisine bu ka-

Kalem ona o yldzn

Onun

ruhaniyetinin gücü

felei bu güç vastasyla hareket ederek

Bu durumda unsurun istidadna

göre,

onu kabul

unsurlardan türeyenlere ular. Onlarda Allah’n

ledii eyler -kendiliklerindeki eksiklik ve lir.

Her kalemin

O dereceye yldzlardan bir ev indiinde

dereceye iner.

lemden braklan

kalemlerin says,

noksanla

meydana

göre-

unutmasnda,

lamasnda ve

uyanklnda

diriyle gerçekleir.

Günler

gündeki gece ve gündüz, reket,

olabilir.

ise

gafletinde,

ge-

ruhunda

Eksiklik ve noksanlk, türeyenin cisminde veya güçlerinde,

bilgisinde, bilgisizliinde,

di-

huzurunda, hatr-

Bütün bunlar, Aziz ve Alim’in

tak-

büyük felein hareketiyle gerçekleir. Bir

güne

feleinin hareketine göre

-

çünkü o ha-

günein kapsam altndadr- gerçekleen günlük büyük

hareketin

neticesidir.

topra kesif yapmtr, günein nlar ona nüfuz Bunun nedeni, topran gölgesi olan gecenin varldr. Bu Allah

gündüz baz salr.

Bu

yerlerde uzar ve ksalr.

Ayn zamanda

edemez. nedenle

gece de uzar ve k-

sayede bizim nezdimizde gece ve gündüzde

art

gerçekleir.


Yirmi Birinci

103

Sifir

Yeryüzünün mamur bölgelerinde gerçekleen bu gece ve gündüz saye-

sayld

sinde feleklerin günleri

‘Rabbitin nezdindeki bir gün

saydklarnzdan

bu

Kastedilen, bildiimiz

belirtilir.

gündüzün

bin sene gibidir

Bu durumda o

biliriz.

yerin bir

" 09

ayetinde

baz bölgelerde

günlerdir. Biz ise,

olduunu

alt ay gecenin alt ay

yere göre, bir gündür.

Rabbin günleri saylr. Bu durum

gibi

Söz konusu gün, o

günü, bizim saydklar-

mzdan üç yüz altm gündür. yazlarnn

Allah peygamberinin (isra yolculuu esnasnda)

duyduu

kalemlerin mertebesini

kime yardm

ettiini, hangi ilahi hakikate

Onlarn

olduk.

bilgiden

ilahi

ulvi

açklam,

kalemlerin

dayandklarn da açklam

âlemde melek, yldz ve

feleklerdeki etkilerini açk-

ladk. Onlarn unsurlarda ve türeyenlerdeki etkilerini açkladk. kalemlerin hükümlerinden keiftir. Bunlar,

rn yazlmas

âlemde

meydana gelen garip srlar

sürekli

sesini

meydana gelen

içeren

Bu

bilgi,

büyük

tesirlerle ilgilidir.

bir

Bunla-

zorunludur. Yldzlarn saçlmas bu felekî cisimlerin bo-

mamurluun yüce cennetlere -ki orann topra sekizinci felein arzdr- ulamas gerekir. Cehennem aalarn aasdr ve oras bedbahtlarn diyardr. Bu kitapta cennet ve cehennem bölümünde bu meseleyi açklamtk.

zulmas, dünya hayatnn

Yüce kaleme

runmu Bu

ler.

iken

olmas ve mutlular

tahrif

gelirsek, yüce kalem, her

levha) yazar.

için

eyi Levh-i mahfuz’a

O, kalemlerin neyi yazacan ve sileceini

(kobelir-

levhalarda silinen ve silinmeyen eyler Levh-i mahfuz’da sabit

hükmü

gerçekletikten sonra bir eyin

meydana

gelii esnasnda o

(korunmu levha), silinmeyen levhadr. Levh-i mahfuz, ilerin farkll ve tafsili olarak yazlan sonuçlarna göre, Yüce Kalem’in yardm ettii levhadr. eyin

tespiti

Levh-i mahfuz’dadr. Öyleyse Levh-i mahfuz

Bunlar, Aziz ve Alim’in takdiriyle gerçekleir. Gerçek-ilahi keif yoluyla

kalemlerden

velilerin kalplerine sahih keifler temsil

ular. Hz. Peygambere cennet

Bu

temsilin gerçek

olduunu

bir

duvarda

yoluyla (misali)

temsili olarak gösterilmiti,

söyledik, fakat yine de bir temsildir, çün-

çktmda* beni gördünüz alaym. Onu size getirseydim,

kü Hz. Peygamber, öyle demitir: ‘Öne mü?’ stedim

ki cennetten bir

meyve

dünya var olduu sürece ondan

yerdiniz.’

Cehennem

gösterildiinde,

ate kendisine demesin diye kblesinden geriye çekilmitir. Orada diye su verdii için cennete giren

müahedeyi günein tutulmas

kadm görmütü.

nedeniyle

ke-

Hz. Peygamber bu

klnan namazda görerek öyle


Fütûhât- Mekkiyye

104

II

demitir: 'Allah namaz klann kblesindedir.’ Hz. Peygamber duvarn kblesinde bulunmas gibi cennet ve cehennemi kblesinde görmütür. Bilmelisin

olduu

gibi

cehennem ve

ehline

özgü

-O’nu zat yönünden

kimse Allah’a

baz

Allah Teâlâ’nn cennet ve ehline özgü

ki,

eder. Allah’n zat, nicelik ve

isimleri

isimleri

Namaz

de vardr.

klan

deil- isimleri yününden münacat

snrlanmadan münezzehtir. Dikkatini

tiim hususla Hz. Peygamber’in kblesinde

namaznda

ve

sürekli

çek-

Hakka

niyaz ettiini anlamalsn. Cennet ve cehennemi ve onlarda bulunanlar

müahede ermek

çkmak

veya (cenneti görünce) öne

veya (cehennemi

görünce) geriye gelmenin zahirde ve batnda onu namaz klmaktan

uzaklatrmamtr. Hz. Peygamber bütün bunlar namaz klarken bildirmi, namazmz esnasnda aklmza gelen ah-veri, almak, ve satmak gibi fiillerimizin veya

namaz klann düüncesini

larda

dirmitir. Hz.

düünü leri

namaz klarken insann

Ömer namaz

söylemitir.

bize bildirmesi,

(hazrladn) düünHz. Peygamber’in namaznda müahede ettii ey-

namazda böyle düüncelerin

olmadn zanneder. Hatta salihlerden

gösterir. Gerçekleri

namaz bozduunu

için

namazn

o namaz

ayrl

ksm

ile

kastedilen

eyin nc oldu-

namazn bozmaz

ve -herhangi bir

olmakszn- kblesindeki varlklar ve onlarn harekederini

görmesi, kendisini ‘namaz klan’ olmaktan uzaklatrmaz.

nn namazda gözünü kapamas mekruh saylmtr. kalbine

yansyan böyle düünceler

reden de Allah kamadandr.

Onun

ile

basiret gözü,

rinde de duyulurlarda kula tecelli eder. züyle ve kalbiyle

de

ba

Namaz

Basiret

içine gelen böyle

Öyleyse her misal suretinde Hale batnnda ona

rini

bütün bun-

bile,

parçasdr, insann kblesinde bulu-

bir

nan duyulur eyleri görmesi, onun

görü

bir

karsnda huzur halini kaybetdeildir. Namaz klann namazda mü-

ettii her olay gerçektir vc

kimse

namaza

vc insana Allah

tirdiini zanneder. Gerçek öyle

bilen

bize emredilen

bilmeyen baz fakihler, bunun

böyle

unu

bil-

esnasnda orduyu

vermediini

ahede

olay-

durumunu

harekete etmesindeki

zarar

larn

çkan

içinde ortaya

su-

gibi açktr.

ettii gibi zahi-

Dolaysyla insann

o eyleri alglamas gerektii

gözüne ve

durumlarn

duyu gözü tecelli

kla-

basiret gö-

gibi duyulurlarn suretle-

gözüyle alglamas gerekir. Duyulur eyleri alglamas onu

namaz klmaktan uzaklatrmaz. Bununla

birlikte,

dönmesi emredilmitir. Batndaki

müahedesi de kendisine

suretleri

emredildii üzere Rabbine yönelmiken namaz

yüzüyle kbleye

klmasn

engellemez.


105

Yirmi Birinci Sifr

Bu yönelme,

ibadete balarken kendisinden talep edilen ‘niyet’ diye

ifa-

de edilmitir. Gerçekleri bilmeyen kimse, bu durumun kendisine zarar vereceini zanneder. Bir insan Hz. Peygamber’in kulun abdest aldktan sonra içinden

konumadan isterse,

insan,

kld

namaz hakkndaki

iki rekât

o hadisin (konuyla

ilgili)

bir delil

Hz. Peygamber’in kast ettiini

hadisiyle delil getirmek

olmadn söyleriz. Böyle

anlamad

bir

sözünü neyle s-

gibi

nrlam olduunu dikkatle incelemi de deildir. Çünkü Hz. Peygamber içinden konumasn kast etmitir. Namaz klann gördüü suretler ise, kalb gözüyle görülmütür. âri gördüü kimseyle deil, konutuu kimseye deinmitir. Çünkü kiinin kalp gözünü

Hakkn

gösterdii su-

kapamas mümkün deildir k? Hz. Peygamber, kiinin kendisiykonumasyla hadisini snrlamtr. nsan namazda Rabbiyle ya da

retlere le

namaznda maza

kendisine

tecelli

konuma

na-

Hz. Peygamber istifardan söz eden

bir

ettii suret

zarar vermez. Nitekim

ile

konuursa, bu

okuduunda balanma diler, talep ayeti geçtiinde ayetin gösterdii eye ulatrmasn Allah’tan dilerdi. Bütün bunlar ise, onu namaz ayet

klan olmaktan çkartmazd. Ya da kendisini namazdan çkartacak yeni bir niyet

olumazd. Nitekim

zahirinde kble

yönünden baka

bir

yöne

de dönmezdi. nsan yüzüyle kbleyi deitirmedikçe, namaza devam etmektedir veya

namazndan

kendisini çkartacak bir niyet

namaz sahih ve geçerlidir. Bu namaz Allah’n kullarna tinin bir sonucu olarak makbuldür. Her insan Hakkn hitabn ve bu

olmadkça,

ihsan ve rahme-

kullarna dönük

hitapta onlardan neyi istediini bilemez.

Hz. Peygam-

ber’in

onda birinden balayarak yarsna varmcaya kadar zikrettii na-

mazn

parçal bir ekilde kabulüyle

olsa bile, zikrettiimiz

Bilmelisin

ki,

ilgili

hadisi ise, sahih deildir. Sahih

görüle çelimez.

bu menzil deeri yüce ve üstün

bundan doiay Hz. Pevgamber’e özgü büyük

bir

deer

nudan zikrettiimiz miktar, bu konuda düünen ve bakan

vardr.

basiretle

Bu

ko-

meseleye

için yeterlidir.

imdi ri

bir menzildir ve

menzilin içerdii ilimleri zikredelim, çünkü kitabn bölümle-

pek çoktur. Hepsinden söz edersek, söz uzar ve bu menzili

isteyenin bilgi edinmesi güçleir. Bilmelisin ki, ni içerir. Allah’n bilgisinde icmal olur

örenmek

bu menzil, icmal

mu? Yoksa

Allah sonsuz

bilgisi-

eyay


lo6

Fütûhât- Mekkiyye II

tafsili

ve ayrntl olarak

tafsil ilmini içerir

onu nasl

bilgisi

ve

örenilir. Ücretlerin ve onlar hak edenlerin

onun

menzil

Bu Çoun-

bilgiyi içerir.

bilebildii garip bir bilgidir.

Tedvinler

bilsin ki?

arasnda bulunan

tafsil

aznn

Bu

Bunlar, sonsuz eylerdir.

bilir?

ve icmal ve

Allah’ bilenlerin pek

bilgi

luk

m

tertibi

bu menzilden

kim olduu, bu menzilden

örenilir? Onlar kullar diye isimlendirilmitir. Niçin kul ücretli diye

Böyle bir isimlendirme onun kendisinden meydana gelen

isimlendirilir?

olduunu

Bu durumda kiralama o nispetten ortaya çkar. Efendiye hizmette yardm talebi buradan gerçekleir. Acaba ücretten önce farz yükümlülüü hangi yönden gerçeklemitir? Ücretli, ilikisi

fiille

ihsas eder.

yükümlü deildir. Kul

kendisini ücretli yapana kadar (kiraya verene) ise,

her zaman Efendisine

durumdadr: ya kulluk

itaatle

halindedir veya

maz, zekât ve dier -bütün

Hak karsnda insan iki ücredidir. Kim kul olursa, na-

yükümlüdür.

farzlar

ile

yükümlüdür ve genel

farzlar yerine getirmede bir ücret yoktur. Aksine Efendisi

olarak deil- ihsan yoluyla dilediklerini verir

tündür. Sonra Allah Teâlâ kuluna

yapmay

tavsiye eder.

meydana

getirir.

karlk

Bu

bu, Allah

verilir;

için farz, kendi

mukabili olan

ücretli

çaltrlan yabanc

karlk

vc cezadr.

duymas ve görmesi olurum atlanmdaki 5

husustur. Nafile kul için ilahi sevgiyi

onun görme ve duyma gücü görmesi

olaca

Buradaki

ileri

yaklamazsa, onlardan dolay yükümlü

kullan arasndaki bir sözlemedir. Nafileler

ile

takm

tavsiye ve tevik edilen ameller ise, ecirleri

Bunlar ‘Kulum bana nafile ibadetlerle yaklar, ta vince

bir

Kul bu ameller vastasyla Efendisine yaklarsa, onlara

kendisine ücret

Onun

ona -ücret

bu, ücretten daha üs-

olmayan

fiilen farz

olmaz vc cezalandrlmaz. Kul bu durumda gibidir.

ki,

itibaryla

bir

illet

meydana

ki,

Çünkü

ise, ücretlidir.

onu severim,

se-

kutsi hadiste belirtilen

getirir.

olur. lahi sevgi ise,

Bu sayede Hak,

Hakkn duymas

ve

menzile kulu yerletiren .eydir.

udur: Nafile ibadet yapan

kul, ücretli

çalan

gibi

nsan -arzusunun deil- Allah’n kulu olmay tercih etkukusuz ki, Allah’ arzusuna tercih etmi demektir. Böyle

gönüllü kuldur. tiinde, hiç

bir kul, farz ibadetlerde

bu

gönüllülük kulu deil, zorunluluk kuludur.

kulluk, Efendisinin farz

Zorunlu kulluk lenin

çalmas

ile

kld

ileri yerine getirmesini gerektirir.

gönüllü kulluk arasmdaki fark, ücretli

çalan

ile

kö-

arasmdaki farkn benzeridir. Öyleyse esas itibaryla köle

olan birisinin efendisinden bir •

te

ey

hak etmesi söz konusu deildir.


Yirmi Birinci

onu

Efendisi

yedirir ve

107

Sifir

zorunlu ihtiyaçlarn karlar. Dolaysyla

içirir,

böyle bir köle, gece ve gündüz efendisinin evindedir. Bir ie görevlen-

dirmeden, onun evinden ayrlmaz. Böyle

snda olduu

dünyada Allah kar-

kyamette ve cennette Allah karsnda bulunur.

gibi,

Çünkü bütün o

bir kul,

yerler. Efendisinin

mal

ve mülküdür. Allah o mekân-

larda bir sahip ve malik olarak tasarrufta bulunur. Ücretlinin kendisi için

belirlenmi geçim, giyim, ücretinin

veya

namaz.

-izin verildii

Çaltrlma

ölçünün

ayrla-

talep edebilecei

ona hediye vermek iyilikler

kendisiyle

ihsan

lcabi-

hayatnda gönüllü ibadet ondan kalkmtr. nce dü-

bir

makama

kamdan peygamberlerin dir ve

tasarrufta bulu-

aldnda, çaltrandan

oturup kalkmak gibi ihsanlarda bulunabilir. Böyle

ünürsen, yüce

gibi srlarna ula-

O kiinin kendisini çaltrandan

yoktur. Fakat mal sahibi

lindendir. Ahiret

yoktur. O, efendi-

dnda- mülkünde

süresi bitip ücretini

rak ailesiyle ilgilenir.

hakk ve pay

pay

çaltrann haremine giremeyecei

sinin ve kendisini

amaz

dnda

onlar bütünüyle Allah’a

-ki

Bu ma-

dikkatini çektiimi fark edersin.

arzularnn veya herhangi

bir

adanm

yaratlmn onlarn

kimseler-

üzerinde tasar-

rufu yoknr- niçin öyle dediklerini anlarsn: ‘Ücretim Allah'a halmi 110

Bu ifadenin onlarm ilahi isimlerin hükmü altna girmeleriyle ilgili olduunu örenirsin. Burada ücret ile çaltrma gerçekleir. Onlar, zotr.’

runlu kulluk halindedir, fakat hakikatte zatn kullardr ve bu zatn mülküdürler. ilahi isimler, eserlerinin kendilerinde ortaya

larm var

olmasn

istemitir.

Dolaysyla

diledikleri

çkmas

için,

on-

herhangi bir ismin

hükmü altna girebilirler. lahi isimler bu durumu bilir ve bu nedenle onlar adma ücret belirlemilerdir. Her ilahi isim, kuldan kendisine hizmeti dier ilahi isimlere tercih etmesini ister. sim öyle der: ‘Benim emrimin altna

gir,

sana

unu

vereceim.’ Efendisi, zat kulluu yönün-

den kendisine nida edene kadar, o ismin hizmetindedir. Sonra bütün ilah isimleri terk ederek Efendisinin

çarsn

yerine getirir. Efendinin

emrini yerine getirdiinde, tekrar diledii isme döner. nafile ibadet yapar ve farz

klnm

kadar ibadetini sürdürür. Farz Efendisinin ve sahibinin farz

namazn yerine namaz klmadan,

Bu nedenle

getiriliini nafileler

insan

duyana yasaktr.

kld eyi yerine getirmek için koar. Bi-

tirdiinde, diledii nafile ibadete balar. Öyleyse kul bu meselede

benzetme yaparsak- pek çok evlad olan

-

bir efendinin kölesine benzer.

Köle zorunlu olarak efendisinin hükmü altndadr. Efendi

bir

ey em-


io8

Fiitûhât- Mekkiyye II

rettiinde, bakasyla ilgilenmez.

Emri tamamladnda

çocuklar ondan hizmet bekler.

Bu durumda

etmede köleyi itahlandracak

karl

ise,

efendinin

hizmet

köle, kendilerine

Her çocuk,

da belirlemedir.

efendinin emrini yerine getirdiinde, kölenin ona hizmet etmesini

Bu durumda

ister.

köle bütünüyle kendisine hizmet etsin diye çocuklar birbi-

riylc

yarr. Köle

ilahi

isminin etkisi altndadr ve el-Muîs isminden

o esnada diledii çocua hizmet edebilir. Öyleyse insan köle. Efendi Allah, çocuklar ise dier ilahi isimlerdir. Köle, bir yorgun görüp ona yardm ederse, el-Muîs (yardm eden) lirlenmi bir ücret kazanr.

randnda,

er isimler

ve

ise serbesttir

el -Latif

Zayf

yapt kar

görüp ona

birisini

isminin etkisi altnda

ie kar

lütufkâr dav-

olduu anlalr. Ayn ey

di-

için geçerlidir.

Dostum! Rabbine ve efendine nasl hizmet edeceini böyle renmelisin.

be-

Kendin ve efendin hakknda

doru

bir bilgiye sahip ol

öd,

bilgide derinleen alimler ve ilahi hakimler (metafzikçiler) arasna gire-

Bu sayede yüce

bil!

dereceyi resuller ve nebiler

karsnda

üstün bir

mertebeyi elde edersin.

Bu menzil bütün

ilahi isimlerle

ahlaklanma

‘bütün’ derken, bilgisi bize ulaanlar kast etmekteyim.

ve kulun ona nereden giye

ulama zamannn

lük ilikisi dir \

ulaaca, bu menzilden

111 ‘

belirlenmesi, Allah

ile

Burada

bilgisini içerir.

örenilir.

Temyiz Kul

ile

bilgisi

bu

bil-

kullar arasndaki üstün-

bu menzilden örenilir. Bu üstünlük ‘Yaratclarn en

Merhamet

edenlerin en merhametlisidir

m gibi

ayederde

zikredilir.

mükemmel olmaktadr? Halbuki Allah ile yaratklar arasnda karlatrma olamaz. Çünkü Efendi kendisiyle mukayese edilemeyen ve karlatrma yaplamayan Acaba onlarn ortak özellii nedir

kimsedir. Herkes

köle

onun

olmak yönünden-

faziletin sahibidir.

Kâfirler,

mürik

kölesidir. bir

Allah o yönde

ki,

Dolaysyla Efendi

karlatrma

ile

köle arasnda

-

olamaz. Aksine Efendi bütün

Tasdik ehlinin mertebeleri, bu menzilden örenilir.

ve dierlerinin yannda yalanlayanlarn mertebeleri, bu

bu menzilden örenilir. Hangi

ilahi

ismin temenniyi istedii, bu men-

zilden örenilir. Efendinin kölede istemedii nitelikler, kölenin efendi-

nin

naho bulduu

özelliklere

örenilir. Köle sahip

olduu

girmesine yol açan sebep, bu menzilden hakikat nedeniyle

m

bunu

istemitir?

Yoksa bu konu da, özel olarak, kaza ve kadere mi döner? Kalplerin ve alamederin

bilgisi, isra

yolculuunun

bilgisi

ve bunlarn neyle

ilgili

ol-


109

Yirmi Birinci Sifr

duklan, bu menzilden örenilir.

Daha önce

Icazü’l-beyart fi’t-tercüme

kar s rar

51 etmezler ” ayetinden söz

ani'l-kuran

adl kitapta Yaptklarna

bun

ederken

açklamtk. Dünya ve

açklamtk. Takva

14 Biz onu ‘Din gününün sahibi” ayetinin tefsirinde

firkan ve kuran

bilgisi,

buradan örenilir.

ahiretteki ceza,

(ayrm ve birletirme

bilgisi

bilgisi),

sknt

ve

korku ve bunlarn neye döndükleri, bu menzilden örenilir. DeccaTin günlerinin bir sene, bir ay, bir hafta ve dier günlerinin bilinen günler

olmasnn

gibi

hikmeti,

kunun iddetiyle mi

bu menzilden örenilir. Acaba bu dunun kor-

ilgilidir?

Çünkü üzüntü

insana elik ettikçe büyür

ve küçülür. Sürekli olup insana elik ettiinde kolaylar. Öyle d, dayakla cezalandrlan kimse,

bir

miktar olarak his-

onu hissetmez. Bedbahdarn yalnz kalmas, bu menzilden örenilir. Bunun ne yarar vardr?

Darbe

seder.

onu balangçta küçük

Hak ile

alan yer zedelendiinde, artk

Mekir, tuzak, daki fark,

hile,

aldatma ve bunlarn mertebeleri

ile

sahipleri arasn-

bu menzilden örenilir. Sabr bilmek, sabredemeyenin cezas,

insann ne zaman sabrl olarak kabul edilecei, bu menzilden örenilir.

nayet

bilgisi,

seçilme

bilgisi, salihlerin menzilleri,

bir bilgidir ve

nilir.

Bu, deerli ve üstün

bilen

görmedim. Bize bunun

bu menzilden öre-

peygamberlerden baka onu

bilgisini ihsan

eden Allah'a

hamd

olsun.

Biz o lütuf ve ihsan, Allah’n peygamberlerine ve indirilen eriatlarna

etmi olmasndan bildik. Onlara özgü iyiliin bu menzilden örenilir. Allah onun meyvesini devirenleri bana

tam hürmeti bilgisi,

bize ihsan

bildirmitir.

nsanlarn yolundan dikkatini çektik. Onlar

doru

kald iyiliin

bilgisine

ulatran yola

bu yolu dördüncü tabakada saym, yolu

ise,

Hakkn yolunun doruluu eyada doruluunun anlamnn ne ol-

bir çizgi olarak kabul etmilerdir.

ise, daireseldir.

duunu Öyle

habersiz

ki,

Çünkü

Sufler,

bilememitir. Dairesel doruluk, tam bir daire olmak demektir.

noktadan çkan her

çizgi,

onun çevresindeki bütün

çizgilere

eit uzaklktadr. Nitekim dörtgen ve üçgenlerdeki doruluk da, köelerinin eitlii si

durumunda açlarnn eitlii eklinde

eit üçgendeki doruluk,

iki

doruluk, vad edildii sebebin

köenin

dna

ki köe-

eitliidir. Öyleyse bir

çkmamak

bu menzilden örenilir. Mucize, keramet ve menzilden örenilir. ‘Allah

gerçekleir:

ey

demektir. Zat

sihir

doruyu söyler ve doru

için

bilgisi

arasndaki fark bu yola ulatrr.’


IIO

Fütûhât- Mekkiyye

II

ÜÇ YÜZ ON YEDNC BÖLÜM ve

Ibtila

Onun Bereketlerinin Menzilinin Bilinmesi

Bu, kutbun solundaki

imamn

menzilidir.

atm bir yere, yapm ve düzenlemi onu Saygn

bir

ruhu yerletirdi ve

Onu var etmemi Kim

snad onu

biri gibi tahrip etti

beni bir araya toplar, beni baki eder?

O var

ettiini

Keke

bilseydim, kimdir onu bilen?

tam olarak

bilir

Niçin o binay var etmedi ve yapmad

Baki kalacak ekilde her daim

Helak hak edilecek

Ne kadar da yüce Bela Bir

eli

bir

i yapmadm

salamdr

ve

bizde ve onda

zaman sonra oni

bo yere

o

i yapt

reddetti ve yükseltti

Bu ruhu ona döndürdü ve düzenlendi (beden)

Ar’

Ezeli olarak

kalmak

Onu Adn

Huld cennetine

ve

üzere.

Yerletirdi Fidevs'e sonra

Ey samimi lisin ki:

günein

üstüne

varis

Meva

niteliktir.

inayetle

cennetine

dost vc candan arkada! Allah sana

Ate, toprak ve nur kaynakl

na

kld

benzer.

Dolaysyla onlar

Her neyin üzerinde

rinde gözüken hayat vaya, yere vc üzerine

cisimleri

onun

yardm

yöneten ruhlarn hayat,

için hayat ve

gözükürlerse,

o

ey

her

canllk,

zati bir

canlanr ve kendile-

günein

üzerine yansr. Nitekim

doduu

etsin, bilme-

eye yaydr. Buradan âlemin

da haruhu-

nun kim olduu, hayatn kimden ald örenilir. Allah göklerin ve ye115 rin nurudur ayetinin anlam da buradan örenilir. Sonra Allah kendi ‘


m Yirmi Birinci Sifr

III

5

nuruna misal vererek, ‘O’nun nurunun benzeri, bir kandildir buyurdu.

Bu

5

‘küt

kelimesinden türetilmitir. ‘Onda lamba vardr.’

demektir ve benzetme sürmektedir. Ayetin âlemi nasl

merbub

koruduunu

anlamn

merbub (Rabbin

örenir. Öyleyse ayet, lah’n meluh

mcluhun

kulu) ve

üsdenmeseydi, onu koruyacak ve

ile

Rabbin

Çünkü korunmasn Allah

(ilah’n kulu)

varln

k

ise,

kavrayan, Allah’

irtibatnda Allah’ bilmenin srlarndan

ile

Bu

sürdürecek

biridir.

birisi

olmadn-

da hemen yok olurdu. Binaenaleyh Allah âlemden gizlenseydi, âlem

yok olurdu. ez-Zâhir ismi bu hususta (âlemin korunmasnda)

hüküm

sahibidir. el-Bâün ismi ise bilgi ve marifet

sürekli

yönüyle hükümran-

dr. Allah ez-Zâhir ismiyle âlemi baki klarken, el-Bâtn ismiyle O’nu

en-N ur

liriz.

ismiyle ise

bi-

O’nu görürüz.

Bu bölümde insann hayatn ele almak istiyoruz, çünkü bu bölüm, ‘ibtila’, yani snanma konusunun de alnd bölümdür ve o, insan ve cinlerden bütün yükümlüleri

nsan ve

içerir.

cinlerin

dndakiler

ibadet ve yükümlülükte bizim gibi deildir. Öyleyse hayat

ise,

yönünden

hakknda konumam, Allah’n dndaki herkes hakknda konumak demek olduu kadar onun snanmas hakknda konumak da yüinsan

kümlü bütün insan ve der:

‘Ar

cinler

hakknda konumak demektir. Allah öyle

su üstündeydi/içindeydi.’' .

mektir. Yani

Ar

16

Gerçi burada

edat, içinde de-

‘ala’

t

suyun

içindeydi, insan

da su içindeydi, yani ondan

olumutu. Çünkü su bütün varlklarn ilkesidir ve o ilahi hayatn Ar’dr. Allah her eyi sudan canl yaratt ve her ey canldr. Çünkü onlar, Allah’m gelebilir.

övgüsünü tespih

lahi haberler, kuru ve ya, donuk, bidd, toprak ve havadaki

her eyin canl

olduunu

bildirir.

yan keif sahipleri ve iman lar

ehli

geldiinden onlar farkl

‘hal tespihi’

olduunu

u konulardr. knda görü

canllar

ile

ayrl

onlar gibi olma-

eriadan kabul etmeyen ya da eriat-

ekilde

ederek ayette kastedilenin

iddia edenler arasnda

görü ayrlnn bulundu-

yoktur.

gelirsek, bir

Görü ayrl onun

hakkndadr. Acaba bu yapabilir.

Ar mülk demektir ve kane

ile

eyin

canll

tespih neye döner?

bilgi

(idi) kelimesi,

Çünkü

dndaki inandndan farkl

nsan ve

kastm,

hak-

canllk sebebi ve Rab-

bizim ve keif-gerçek iman sahiplerinin

düünenlere göre akll deildir. Akl burada

ile

tevil

bir

canl ve respihi bilen akll ise,

Bünlar, keif ehli

Duyunun algladna

bini tespih etmesi

tespihi

canldan meydana

edicidir, tespih ise,

cinlerin

demektir. Öyleyse

varlk ve

durum

bildi-


.

Fütûhât- Mekkiyye

112

Bu durumda

rir.

zuhur nedenidir. Öyleyse mülk

mülkü olan âlemin surederi

yula gibidir. Allah’n

mtr.

mülkün suda mevcut olmas demektir.

ayetin anlam,

varlnn

Yani su, onun

II

onda ortaya çk-

ise

snrldr. Öyleyse

Bilgi ise, cevher ve nispedcrlc

için su bir he-

cevherler vardr

ve nispetler, var olmayan (ademî) akledilir eylerdir. Allah’n

ey

her

bu durumdadr.

Su hayatn asldr ve her ey canldr. Nispedcr

yaratlm ar

lah Teâlâ su üzerinde

de bir araya getirerek, öyle der: ni sizi imtihan eder.

lklar

ile

‘Ar su

ve

hayat

ait

iken

sizi

snamak

ölüm

üzere yaratt

nispetlere

aittir.

aydnlanmas

simden ayrlmas

O halde

Bir araya

masa

bile,

ise,

için

tabidir. Al-

ki, sizi

snasn.’" Ya-

Baka

buyurur. Öyleyse hayat cevherlere

Cisim

için

ruhun ortaya çkmas, o kendilerine

günein ortaya çkmasna

gelmek

gelme ve ayrlma

demek

cis-

gözüktüü

ci-

Ruhun

ci-

benzer.

ki,

‘ölüm’

iken,

ayrlk ‘ölümdür’.

ise, akledilir iki nispettir:

Kendileri var ol-

onlarn görünen bir

‘hayati

etkileri

vardr.

Bilmelisin ki, insanda ve bütün canllardaki güçler, ruha

yu gücü, hayal gücü, ezberleme, musavvire gücü ve simlere nispet edilen güçler gibi. Bunlar,

kazandrmasyla meydana

‘Ölümü

bir ayette ise

o cisimden hayatn yok olmas demektir

bir araya

fiilin-

belirtildii gibi, var olan var-

min hayat demektir ve bu durum, güneyin simlerin

ona

7

üstündedir

Ar ise, daha önce de 7 '"*

ise,

ölüm ve hayat ‘snanmak’

var olmayan nispetierden ibarettir.

ile

budur.

dndaki

gelir.

Özel

ruhun

bir

aittir.

ulvi-süfli

varl

ve

Du-

bürün

o cisme

ci-

hayat

gücün kendisinden meydana

gelmesi yönünden cisimden yüz çevirmesiyle de, ortadan kalkar ve yok olur.

Bunu anlamalsn! Ruh

cisimden bütünüyle yüz çevirince, bütün

güçler ve hayat da ortadan kalkar

ki,

‘ölüm’ denÜen

ey budur. Söz geli-

i günein batmasyla gece meydana gelir. Uyku ile tam bir yüz çevirme gerçeklemez. Uyku sadece güçler sayesinde alglar arama giren buharlarn perdesidir. Bununla

birlikte,

uyuyanda hayat bulunmay sürdü-

Uyku esnasnda insann durumu, yeryüzüyle arama bulutlarn girdii günein ilikisine benzer. Ik, tpk hayat gibi, var olmay sürdürür. Bununla birlikte kendisiyle günein arama youn bulutlarn girdirür.

i yer, günein

n

gece geldiinde,

baka

alamaz. bir

Güne

güne

yeryüzünün o bölgesinden ayrlp

ortaya çkar ve

oray aydnlatr, o

de -daha önceki yerdeki gibi- gündüz gerçekleir. bebi

olduu bedenden yüz

te

yer-

ruh da hayat

çevirdiinde, berzahtan ibaret olan

se-

belli bir


Yirmi Birinci

surette tecelli eder. Böylelikle

o suret berzahta

Bu ku

ruh

ile

doup

doar

ikinci

Söz konusu

gün üzerimize

te

ve ölü cisimler hayat bulur.

ci-

‘tekrar dirili’ ve

bu demektir.

Bilmelisin

lendirme, la

surettir.

Güne

kutur’ bu-

bir

yla varlklar aydnlatt gibi bu ruh da ahiret günü ölü

simler üzerine ‘neir’

orada ruh vastasyla hayat bulan

daha önce beden hayat bulmutu.

13

kendisiyle hayat bulur.

Nitekim Hz. Peygamber müminin ruhu hakknda ‘yeil yurur.

1

Sifir

ki,

yaratmtr. Bu

Allah suretleri boynuz tarznda

komuluk

veya sebep nedeniyle bir eyin

baka

bir

isim-

eyin ady-

isimlendirilmesinden kaynaklanr. Boynuz, bütün berzah suretlerinin

Ölümden

mahallidir.

orada bulunurlar.

s

sonra ruhlar o berzaha intikal eder ve uykuda da

Onun

ekli, bir boynuza benzer:

âlemin ekli gibi dardr.

latrlabilir

mr

Güçler ruh

yukars geni, aa-

Arn genilii ile yeryüzünün darl karile birlikte

uykuda ve ölümde bu surete gö-

Bu nedenle bütün güçler ile idrak etmesi, eittir. Böylcce gerçei sana açklam olduk. Tenasüh fikrinde olanlar, buradan hareketle yanlmtr. Çünkü onlar, peygamberlerin ruhlarn bu berzah suretlerine göçtüklerine dikkat çektiklerini görmü veya duymulardr. Orada ruhçer.

lar,

ahlaklarnn suretlerine göre bulunurlar. Hayvanlarda bu ahlak

gördüklerinde

u zanna

rin kast ettikleri

varmlardr: Peygamberler,

nebiler ve alimle-

ey, ruhlarn dünya hayatnda o hayvanlara göçmesidir

ve ruhlar bu sayede kurtulurlar. Onlar, bu konuda bilinen görülerini zikretmiler, fakat peygamberlerin sözlerini vc indirilmi kitaplarda bu

konuda geçen lar,

ifadeleri

yorumlamada ve incelemede yanlmlardr. On-

uyuyan insann durumunun görülerine yakn olduunu görmü,

bu konuda vardklar görüe varmlardr. Bu yanl düünceye ulama-

doru

lar,

rum,

‘Sizi

bir

sözü kötü yorumlamalarndan kaynaklanmtr. Bu du-

snamak

üzere...’"

5

ayetinin

akllarnz snar. ‘Hanginiz daha

iyi

anlamdr. Yani ölüm ve amel

ile

amel edeceksiniz.’ Yani ölüm ve

ameli inceleyerek, ona dalmakla snayacak. Böylece Allah, isabet edeni ve tenasühü kabul edenler gibi yanlan görür. Bütün bunlar, el-Hay,

en-Nur, ez- Zahir, el-Bâtn, el-Ewel ve el-Âhir isimlerine kesin kant

yapmtr. Bu var

olmad

sayede âlemin yaratcsyla

ilikisi

ve

onun kendi bana

örenilir. Alem, Allah’a özü gerei muhtaçtr, bir an bile

ondan ayr kalamaz. Nispederin hükmü

ise,

cevherlerin

varlnn

sü-

reklilii nedeniyle, daimidir. ‘O, azizdir.’ Yani mertebesini yaratklar-


Fütûhât- Mekkiyye

114

nn

II

idrak etmesi veya bilgisinden herhangi bir

kün deildir.

Allah, akllar kendi

eyi

künhünü veya

ihata edilmesi

müm-

annn künhünü idrak-

ten perdelemitir.

postum! Allah

nurlandrsn, bütün cisimlerin hayatnn

basiretini

olduunu örendin. Ruhlarn ölüm gerçekleir ve cisimlerin nizam

kendilerini yöneten ruhlara ait

cisimler-

den ayrlmasyla

bozulur.

Çünkü

ise,

kendilerini tutan güçler, yönetici

kalkmtr. Allah o ruhu lisin ki,

bedenleri yönetmekle görevlendirmiti. Bilme-

bütün eyada hayat,

iki

türlüdür: Birisi, bir sebepten

gelir ki, zikrettiimiz hayattr. Biz

tün cisimlere olan

hayatn

dilerinde

ait

ruhun ayrlmasyla ortadan

onu ruhlara nispet

ettik.

meydana

Dieri, bü-

olan zati hayattr. Misal olarak, ruhlarn ruhlar için

yaylmas ve

hayatnn

Fakat ruhlarn

verebiliriz.

etkisi,

klarnn ken-

çkmasyla

zikrettiimiz güçlerin ortaya

yönetilen

cisimlerde ortaya çkar. Cisimlerin zati hayat ise öyle deildir, çünkü cisimler, yönetici olarak

yaratlmamtr. Onlarn

olmas mümkün olmayan için bir ler.

hayatlaryla gerçekleir.

Bu

hayat, cisimler

varlk niteliidir ve onun sayesinde sürekli rablerini tespih eder-

Ruhlarn onlarda bulunup bulunmamas, durumu deitirmez.

Ruhlar onlara sadece tespihteki

den ayrldnda, o özel

zikir

geçici bir

bütün cisimlerdeki

sahibi

ettiinde,

zati

bir

ekilde bilinen sözdür. Keif

hayan alglar. Herhangi

onu nizamndan çkartan

durum

bir

kabn ya da tan krlmasn veya aacn insan elinin veya

yap kazandrr. Ruh beden-

de kendisinden ayrlr. Bu, bizim aramzda

duyulan ve görülen tespih veya baka

rum

hayatta kalmas, yok

ayann

zatî

deki her suretin yönetici bir ruhu ve

cisme tesadüf

olur. Misal olarak bir

Bu

du-

onu yöneten

ru-

kesilmesini verebiliriz.

kesilmesine benzer, ve

hun hayat kendisinden ayrlrken

bir

hayat onda kalr. Çünkü âlem-

zati

hayat vardr.

Ruh

öldürülen

kimsede bulunduu gibi suretin ortadan kalkmasyla ayrlr. Suret de o

ruhun ortadan kalkmasyla ayrlr. Misal

vurulmam

birini verebiliriz.

baz yaratklarn

lah’n

kyamet günü cektir.

snn

Cevherdeki

cek, ahir

yatanda

zatî hayat ise

ölen boynu

yok olmaz. Al-

gözlerini kendisinden perdeledii zati hayat

deriler, diller, eller ve ayaklar insanlara

Öte yandan bu hayat vastasyla

ba

olarak,

konuacak, sahibine

ailesinin

ahir

zamanda

evde

yapt

kar

ile

ahitlik ede-

insanla ayakkabileri

haber vere-

zamanda aaç bu hayat vastasyla konuacaktr. Öldürmek

üzere Müslümanlar kendilerini ararken ardna gizlenen Yahudileri

aaç


5

Yirmi Birinci

bildirecektir.

da Yahudi

Aaç,

var, gel

aaç

snan

kendisine

Bilinmesi gerekir

ki,

kimseye

karsnda saygl davranmak,

lah

öyle

nük

.ilahi

Eyadaki bu

Çünkü

tecellidir.

O’na ibadet

her

tanma gücüne 2'

dik”

davranmtr

iyi

müminin

vazifesidir.

duygusu

Allah bütün

tecellisiyle

!

sizi

denilemez.

o, varlklara

kürken melekler, insan ve cin

olduu

bitkilerde

Al-

Yaratcsn

katmzdan

bilgi ver-

ve bütün varlklara gözü-

bunun dndadr. Onlar

ise

ise,

ve bu sayede Allah kendi-

(kendisi bildirmeden)

devamldr

dö-

kendisini bilsinler ve

sahip deildir. Nitekim Allah ‘Ona

dier donuk ve

Balanz! Al-

cezalandrmaktan

çünkü

eyay

mümkün olabilir

buyurur. Tecelli, sürekli ve

tecelli,

kar

hayat, zatî hayattr,

eyaya tantr. Çünkü yaratlm,

sini

nedenle Hz. Pey-

yaram. Yaratklarnn O’nu bilmesi

etsinler diye

lah’n kendilerine

öyle yapma-

ahlak sahiplerinin zannettii

iyi

balama

der: ‘Allah’n dininde ,,2a

ise

Allah’n hakk yerine gelmeye daha layktr ve Al-

lah

engelkmesin.

Bu

gizleyecektir.

gamber onu lancdemiür. Burada baz gibi,

aac

öldür’ diyecektir. Zarkat

ardna saklanan Yahudi’yi

yacak,

II

Müslüman’ gördüünde, ‘Ardm-

Yahudi’yi arayan

onu

Sifir

gibi,

görünür

bir

için sürekli

konumas

olmayan eylerdedir.

Konuma

ve içindekii ifade gücü verilen kimselere olan

gelirsek, bunlar, melekler, insanlar ve yönetici rullan ve güçleri

den

cinlerdir.

Onlara yönelik

leyse meleklerin Allah’

ntmas tidlal

tecelli,

tanmas,

yoluyla gerçekleir.

yönün-

gayb perdesinden gerçekleir. Öy-

Hakkn kendisini tabilgisi de, düünme ve is-

deil,

tecelliyle

nsan ve

tecelliye

cinlerin

yolunu kullanmakla gerçekleir. Onlarn cisimlerinin ve dier ya-

ratklarn

bilgisi ise, salt ilahi tecelli

sayesinde gerçekleir.

Çünkü bütün

yaratlmtr ve onlara ifade arac verilmemitir. Hak bu makam -yükümlülere merhamet ederek- gizlemeyi

yaratklar, gizleme özelliinde

murad

etti.

Bunun

nedeni, ezeli bügisinde onlar yükümlü

takdir edilmesidir. Onlar dilerine

hakknda günahlar ve

yaramayan hususlarda

idraz

etmek

durum ler

zikredilmitir.

Bu

asi

olsalard,

büyük

için de-

ile

birisini

ken-

Bu ksma

mi yaratacaksn?' a

meleklerin kssasnda bu

nedenle onlardan gerçek gizlenmitir. Melek-

kaza ve kaderin gerei olarak

halde

Adem

ksm

takdir edilmidr.

misal olarak Yeryüzünde bozgunculuk yapacak

dediklerinde melekleri verebiliriz.

-bir

olacann

bir

tecelli

ve

müahedeye

sahip olduklar

saygszlk ve hayâszlk ortaya çkar, id-

detle cezalandrlrlar, böyle bir

durumda rahmet

hiçbir

zaman onlara


Fütûhât- Mekkiyye

Il6

ulamazd. Melekler

II

Bu

olunca, mazeretleri olabilmitir.

gerei olmutur. Bu diye, gafleti ve

örtünmü olduu

hakikat kendilerinden

asi

nedenle gaflet, Allah’n rahmetinin

itibarla Allah, itiraz

unutmay

halde

edildiinde

delil getirebilsinler

Bu

kullar için bir rahmet olarak yaratt.

ne-

denle Allah, yaratklar arasndan sadece melekleri, insanlar ve cinleri

yükümlü

tuttu,

çünkü onlarn dndakilerde

dilerine sürekli ve zatî

tecellinin süreklilii, ken-

hayat vermitir. Tespihleriyle onlarn

ilikisi,

ne-

feslerimizle bizim ilikimiz gibidir. Biz nefes alrken herhangi bir güç-

pe pee

lük çekmeksizin bidir.

Öyle

nefesinin

ki,

nefes olmasayd,

dar çkmas

hemen

-gerçei anladysam böyledir.

tendir.

Nitekim Allah Teâlâ ‘0

Her eyde

sebe-

Baknz! Boulan

insan

te

ac duyar.

eyin

’ eder ” buyurur. 1

tafsil

eyler demektir. Allah

birliine özgü bir

her

O halde Hak gerçekte âlemi yöne-

ii yönetir, ayetleri

ayetler, birliine delil olan

eye yaratcsnn

ölürdük.

engellenince, ölür ve

tespihi

Burada

rahatlamamzn

nefes alrz. Hatta nefes

delil

vermitir.

yaratlm

air öyle

her

der:

bir ayet var

O’nun/onun bir olduunu gösterir

Bunlar, Allah’n

yaratklarna

mas tar,

tafsil

böldüü

ettii ve kendilerini

Binaenaleyh Allah, âlemin ruhu, duy-

ayetlerdir.

ve görmesi ve dilidir.

yaratt özellie göre

Âlem O’nu vastasyla duyar,

tu-

O’nunla konuur, O’nunla yürür. Çünkü yüce ve azim Allah’tan

baka güç

ve kudret sahibi yoktur.

Bu durumu

sadece nafile ibadetlerle

bu durum öy-

Allah’a yaklaan bilebilir. Nitekim salih-kutsi hadislerde le belirtilir:

ver.

O’ula

Onu

‘Onun

sevince, görmesi,

için

duymas

lah'n onun

ve

eli

duyma, görme ve desteklenmi

‘küntü (oldum)’, gerçein öyle

olmadn

yaklatnda,

‘Kul nafile ibadederle Allah’a

gösterir.

duymas

el

olurum’

olduunu, kulun

Öyleyse bu ve görmesi

yaknln

Baka

olur.’

ise

Allah

onu

se-

bir rivayette

denilir.

Burada

bunun farknda

kula verdii keramet, Al-

olduunu bilmek

ve kefettirmektir.

Kul kendi gücüyle duyduunu zannediyordu, halbuki Rabbi vastasyla duyar. Nitekim insan hayattayken -kendi zannnca- ruhu nedeniyle duyar.

Bunun

nedeni, insann bilgisizliidir. Gerçekte insan, sadece Rabbi

vastasyla duyar.

öyle demiti:

Baknz! Hz. Peygamber

‘Siz

onlardan daha

iyi

kabirdeki insanlar

hakknda

duyan deilsiniz.’ (Sonra kabirde-


Yirmi Birinci

kilere hitaben)

117

Sifir

‘Rabbnizin vaat ettii eyin gerçek olduunu gördünüz

mü?’ demitir. Halbuki onlar gömülmülerdi. Her bir yaratlm duyar, fakat onlar, bildikleri ve duyduklar

tlmlardr. Bu

hayat, ölülerin diriltilmesinde,

vesilesiyle yaratklara

ini

vb. eyleri verebiliriz. Öyleyse

canlln

insan

alkanlklarn

yara-

almas

gözüken hayattr. Misal olarak Hz. Musa’nn

mektir-, ruh ve el-Bâun ismi

ve

eyi aktar amama özelliinde

Hak

için ez- Zahir ismi -ki

karsndaki beden

gibidir.

ine-

âlem de-

Halbuki hayat

onlarla ilikisi, varlklardan gizlenmitir. Hepsiyle birlikte,

meydana

gelir,

insann tanm, ‘düünen canl’ demektir. Öyleyse

canllk, onun görünür sürendir.

Çünkü canllk, besleme ve duyumsa-

karlk gelir. Fakat o, ibare âleminde veciz anlatmak üzere, daha snrl bir ey anlamnda kullanlmtr. Çünkü o, delil olma ona denktir. nsan anlam yönünden konuan iken manas zikremgimizdir. yan cisme

Öyleyse bize göre bütün âlem ve

konuandr. Fakat

cisimleri,

-ki

o Allah’n dndaki her eydir- canl

gdalar ve duyulan birbirinden farkldr.

Öyleyse insan, hayvani sureti yönünden gözükürken,

mndan dana

gelir.

ey

bir

gizli

ve bâtndr.

Bu

hayat,

varl

zati

hayat bak-

sürekli ilahi tecelliden

Öyleyse varlkta Allah, isimleri ve O’nun fiillerinden

mey-

baka

5 yok! ‘O, Evveldir (lk ). Bu, ez-Zâhir isminden kaynaklanr.

Ahir’dir .’

124

Bu da el-Bâtn isminden

varlkta batldan bir

ey

kaynaklanr. Bütün varlk, haktr ve 5

bulunmaz. Çünkü ‘batl sözünden anlalan,

yokluktur ve sahibinin iddia edecei bir varlk yoktur. Böyle olmasayd, yaratklar kendi künleri içermez,

balarna imkân

fiil

sahibi olabilir ve ilahi iktidar

özelliklerini kaybederlerdi.

zuhur eden Allah, münezzehtir! Zuhur etmeyen

bütün

müm-

Gizlenmeyen ve hep

gizli

Allah da münez-

Yaratklar kendisiyle kendini bilmekten perdelemi, zuhurunun

zehtir!

iddetiyle onlar köreltmitir. Onlar, inkâr eden, kabul eden, gidip ge-

aran, doru

len,

yapan ve yanlanlardr.

Hamd

bize böyle bir

müa-

hedeyi ihsan eden Allah’adr. O, bu hakikatleri bizim gözlerimize göstermitir. Bizim lah'tan

baka

Bu

*

gözümüz

ilah yoktur.

0

sadece Allah’ görür. Biz O’na dayanrz. Al,

aziz vc hakimdir’

12 '

hususta ima ettiim hususun gerçeini

örenmek

isteyen kim-

se,

gölge oyununa ve onun suretlerine bakmaldr. Küçük çocuklara gö-

re,

o

desiyle

rum

konuan kimdir? Onlar, önlerine konulmu gölge pero ahslar oynatandan uzaktrlar. te âlemin suretlerindeki du-

suretlerde

da öyledir. nsanlarn

çou

bizim var

saydmz

küçük çocuklar


-

Fütûhât- Mekkiyye

Il8

gibidir.

II

Böyle yaparsan, onlara kimin geldiini örenirsin. Gölge oyu-

nunda küçük çocuklar elence edinirken olarak ortaya

sevinir ve neelenir. Gafiller ise,

alimler

koyduunu

ondan

bilirler.

ahs

tan)’ diye isimlendirilen

ibret alarak Allah’n

Bu

onu

bir

o oyunu

oyun ve bir misal

banda ‘vassaf (anlakonuma yapar. Ko-

nedenle iin

ortaya çkarak bir

numasnda Allah’ yüceltir ve över, sonra perdenin ardndan gözükecek her suretteki snflar hakknda konuur. Böylelikle oradakiler Allah’n

bu örnei kullar

için ortaya

koyduunu

örenir. Allah Teâlâ söz konu-

unu örensinler diye ortaya

su örnei kullan ibret alsn ve

koymutur:

A

Alemin Allah karsndaki durumu, daki bu suretlerin

kader

srrnn belirtilir.

gibidir.

Perde

ise,

Bu durum

‘Dinlerini

yaratklarda

ramen

Bütün bunlara

perdesidir.

ve elence edinir. tinde

durumu

kendilerini hareket ettiren

gafiller

oyun ve elence

Sonra anlatc kaybolur' ki

o,

karsn-

hüküm onu

bir ’

edinenler...

aramzda var olan

sahibi

oyun

U6

ilk

aye-

kimse

A

gibidir.

Anlatc

(vassaf),

Rabbinin katmda perdenin çekilmesi ‘Allah,

doruyu

Onun kaybolmas

Adem’dir.

gibidir.

doru yola ulatrr.’

söyler ve

ÜÇ YÜZ ON

ve gizlenmesi,

SEKZNC BÖLÜM

Muhammedî eriat veya Muhammedi Olmayan eriatn Nefsanî Gayelerle Geçersiz

Klnmas Menzilinin

Bilinmesi

-Allah ihsanyla bizi ve

Nefsimden

sizi

ayrldmda,

böyle davranlardan korusun.

var olur

Güzellikte bir benzeri, maddesiz

Güzellik yücelik ve ,

eriat

deliliyle,

paha

ondan

sahibi

Izötülük

meydana gelmez


Yirmi Birinci

Sanki

güne

119

Sifir

o yücelikte

Sanki görme o eserde ibli’yi

Geni

yannda

çenesinden dileri görünmekteydi

Ondan Her

çekinir,

tür

korkar ve kaçar

kötülüü ve hainlii arar

Raz olduu Sabr

aslanla gören

için

Güzel bir

ilerde azap çekmeye balar

sabr ve haz alr bundan sözle ifade etmelidir

Böyle olup sonra kötülerden olma

Kullar

Hakk görmez

Harften bir

anlam görmedikçe

Onu gördüünde

onunla var olur

Âlemi yoksul görür Allah’n rahmeti âlemlerine

Yaratklar kendisine

Ey samimi dis aktarlr:

dost, bilmelisin ki: Abdullah b. Abbas’tan

Adamn

gelerek, kendisini

biri iffeti

hususunda

bir

ki,

Bu

tasarrufun ne kadar

helal

srh ve bu

dc,

bu konuyla

koruduu kimseler Binaenaleyh Allah’tan baka âri yoktur.

Allah’n kendilerini uyararak

ver .’

127

öyle demi:

bilginin ne kadar

bir

konuda yapma-

ilgilidir.

etmeyi eriatta zikretmitir. Fakat bu, bir aldatma ve

der:

bn

yapamam. Fakat Allah

olduuna baknz! insann yaplmas mubah

maya veya yapmaya yemin etmesi

öyle

c

kld bir eyi helal yapmaktan Allah’a snrm. Allah

seni balayabilir.’

uzaktr.

bir ha-

skntya dümü, Abbas’a

beni bu dertten kurtarasn.’ Abbas

Müslümanlarn rzlarn haram kld, onlar güzel

öyle

bu skntdan kurtarmasn isteyerek öyle demi:

Abbas! Sana geldim ‘Allah’n haram

çarr ve toplar

Allah yemin

Hakkn tuzadr.

ise,

bu aldatmadan

Allah peygamberine

nsanlarn arasnda Allah’n sana gösterdii eye göre hüküm

‘Kendi görüüne göre’ dememitir. Aksine Allah, Hz.

Aie

ve


-

.

Fütûhât- Mekkiyye

120

II

Hz. Hafsa’nn tartmas nedeniyle kendisine yasaklama getirdiinde,

uyarm

peygamberini

Ey Peygamber/ Allah’n sana

kld eyi için haram yaparsn? Bununla elerini memnun etmek ister

helal sin

ve öyle demitir:

.’ 128

Bu davran. Peygambere

nefsinin gösterdii

davrant. Öyleyse

bu durum, Allah’n sana gösterdii eye göre ...' 129 ayetiyle kast edilenin kendi

görüü

olduunu gösterir. Din peygamberin görüü bütün görü sahiplerinden

deil, Allah'n ona vahyettii

görüe bal olsayd,

bilgi

durumu böy-

üstün olurdu. Nefs kaynakl düüncesinde peygamberin lcyse,

masum olmayan insann görüü

nasl olabilir

ki?

Böyle

biri,

do-

rudan daha çok hataya yakndr. Öte yandan bu durum, Hz. Peygamberim zikrettii içtihadn, gerçekleen bir meselede için (eriattan) ‘delil

bir

hükmü

aramak’ anlamna geldiini gösterir. Yoksa

konuda hüküm koymak amacyla yaplmaz. Çünkü öyle

koymak, Allah'n

belirlemek

izin

vermedii

bir

içtihat,

lüküm

bir teri salahiyetidir (yasa koyuculuk)

Kad

!

Abdulvahhab el-Ezdi skenderi Mekke'de 599 da bana öyle demiti: ‘Ölümünden sonra bir insan rüyamda görmütüm. Ona neyle

karlatn

sorduumda, bana baz eyler

taya konulan ve kaldrlan kitaplar

dum. ‘Hadis kitaplardr'

denildi.

uydu;

‘Or-

gördüm. Bunlarn ne olduunu

sor-

anlatt. Birisi de

Ortaya konulanlarn ne

olduunu

so-

düünce kitaplardr, ta ki mensuplar onlardan sorgudenildi. Bu konudaki hesabn güç olduunu gördüm.’

runca, ‘Onlar da ya çekilsin’

Allah raz

olduu

ileri

yapmay

sana nasip etsin, bilmelisin

beyaz yol, mutlularn yolu ve muüuluk caddesi demektir.

riat,

ki:

e-

Onun

üzerinde yürüyen kurtulurken onu terk eden helak olur. Hz. Peygamber’e ‘Bu benim çizgi,

sama

doru yolumdur " 30

ayeti

indiinde,

topran

ve soluna da pek çok çizgi çizmi, sonra

ginin üzerine koyarak

u ayeti okumutu:

‘ite

benim

üzerine bir

parmaklarn

doru

s uyun baka yolara uymayin ,’ Hz. Peygamber, çizginin

yolum! Ona

sanda

lunda bulunan dier çizgilerin üzerine dini koyarak, ‘O yollar lah’n yolundan

ayrr

" 32

ayetini

okumu, ‘O’nun

çiz-

yolu’ ifadesiyle

ve sosizi

Al-

doru

yola iaret etmitir.

Magri b’te Bahr- muhiriin kenarnda Sela ehrinde

nn salih

bittii yer denilir vc

-ki

oraya kara-

ardnda kara yoktur- insanlarn genelinden

ve büyük bir insan gelerek öyle demiti: ‘Rüyamda beyaz yolu

(eriat)

gördüm. Üzerine

bir

k

vuruyordu. Yolun

sandan

ve solun-


Yirmi Birinci

dan bir

takm

bahçeler, yollar ve vadiler

121

Sifir

gördüm. Hepsi darlklar, bo-

zukluu, dikenlerinin çokluu ve karanlklar nedeniyle yürünmeyecek

durumdayd. Bürün insanlarn o

gördüm. Beyaz yol üzerindeyse, Hz. Peygamber ve

lu terk ettiklerini

yanndaki aznlk

bir

grup vard ve ardnda bulunanlara bakyordu. Bir

anda cemaatin gerisinde kald. Fakat cemaatte b.

Karkur

-ki

muhaddistir ve hadiste

eyh Ebu shak brahim ben

fazilet sahibi bir üstat idi,

o-

gelmitim- Hz. Peygamber’in öyle dediini anlam:

luyla bir araya

‘nsanlara yola dönsünler diye bar.’

barm.

beyaz ve açk yo-

yollara üütüklerini,

bn

Karkur yüksek

sesle insanlara

Fakat ne davetçi ne davete uyan vard. ‘Yola gelin.’ Aktaran

öyle demi: ‘Kimse ona karlk vermemi,

bir kii bile yola

dönmemi-

ti.’

Bilmelisin

rinde

hüküm

saparak,

ki,

sahibi

veren fakih

medii

halde,

davrand

numann b.

baskn gelmi,

olmak istemi, beyaz yolu

terk

alimler nefisler üze-

etmi, uzak

tevillere

hükümdarlarn arzularna uymulardr. Hükümdarlar arzular-

na uyarken er’î

y

arzular nefislere

Evyub

bir delile

dayanmak

istemilerdir. Kendisine er’î fetva-

hükümdarn görüüne inanmaz ve o fileri kabul et(fetva verir). Onlarn arasnda kad ve fakihierinden böyle ise,

grup

bir

görmüüm.

Bana, aramzda böyle bir hususta ko-

geçtii hükümdar Gazi b. Melik en-Nasr Salahaddin Yusuf bildirdi: Bir kölesini

çarp öyle

demiti: ‘Bana Harmadan’

çar.’ Ben de ‘Niye çaryorsun?’ dediimde, öyle cevap

verdi: ‘Sen

benim ülkemde ve memleketimdeki yanllklar ve hakszlklara gösteriyorsun. Allah’a yemin olsun

nyorum. nanyorum sun

ki,

Sonra

ki,

gibi inaol-

birine bir fakih fetva vermitir.’

üzerine koyarak, ‘Allah’n laneti böylelerinin üzerine olsun,

bana böyle fakih fetva

verdi’ diyerek, kendi

vc zahitiiktc ehrindeki en deerli fakihin bizzat

inandn

bunlarn hepsi yanl! Fakat Allah’a yemin

bu konudaki yanllarn her

elini

ben de senin

ki,

tepki

Ramazan aynda

olmadm,

farz

orucun tutulmas olduunu

‘çimden onu

ileri

görüünce

adn

farz

verdi.

dini konularda

O

fakih,

olann herhangi

orucun

bir

sürmütü. Hükümdar öyle

ayda dedi:

lanetledim, fakat kendisine söylemedim. Bahsettiim kii

falandr’ diyerek Bilmelisin

adm verdi.

ki,

Allah hepsine

merhamet etsin!

Allah eytana hayal mertebesine girme gücü vermi,

hayal mertebesinde kendisine bir otorite vermitir.

arzusuna uyarak, Allah nezdinde

naho

bir

eytan

bir fakihin

ie yöneldiini görünce, ona


Fütûhât- Mekkiyye

122

garip bir bir

Bu

amelini süsler.

teville

yönü o

II

ve

fiilde fakihe gösterir

öyle

der: ‘Birinci nesil kendi

ibadet etmi, alimler hükümlerde kyas

leriyle Allah’a

bulaca

sayede kendi aklnca güzel

görü-

yapm, eyann

çkartmlar, onlar elemiler ve hakknda susulan konularda nas bulunan hususlarda verilen hükme göre hüküm vermilerdir. Bunu illetlerini

her

ise,

birletiren

ikisini

istinbatmn

bir neticesidir.’

eytan

yapmlardr.

göre

illete

fakihe yolu

zusuna vc ehvetine -kendi inancna göre- eri fakih, kendisinin

veya

hükümdarn

llet,

hazrladnda,

onun

fakih ar-

te

yoldan yönelir.

bir

bulunduu bütün

nefsani arzusunun

konularda böyle hareket ederek, peygamberin hadislerini reddeder ve

öyle

der:

‘Keke bu

‘Keke onunla çelien baka

der:

bir rivayet

sahih hadisi nesheder. Nitekim afiî tir.

Onu

nesheden baka

-Ya da Hanefî

ise-

ise,

bu kez öyle

bulunmasayd.

O rivayet bu

hadis sahili olsayd !’ Hadis sahih

bir rivayet

bunu nesheden

hadisi

benimsemi-

olmasayd, afiî onu kabul

‘Ebu Hanife onu kabul

ederdi.’

tabilerinin görüleri böyledir. Onlar, hadisi kabul

ederdi.’

Bütün bu imamlarn etmenin ve ona

ba-

lanmann saptrc olduunu, zorunlu olann verdikleri hükümlerde bu ve benzeri imamlar taklit etmek olduunu ileri sürmülerdir. Onlarn görüleri hadislerle çelitiinde

üne

dönmektir.’

Bu

insanlara

yaplmas gereken

ise,

öyle

denilir:

i, onlarn görü-

mam afiî’nin öyle dedi

aktarlr: ‘Benim sözümle çelien bir hadis gelirse, benim ra

atn ve

hadisi aln.

Benim yolum,

hadise

sözümü duvauymaktr.’ Ebu Hanife’nin

arkadalarna öyle dedii aktarlr: ‘Delilimi bilmeden sözüme göre fetva vermek, haramdr.’

dan veya

Ayn

-afiî’yle

ilgili

Bu

rivayetler bize

rivayetler-

ey. Maliki vc Hanbclîlcr

nnda

onlarla

defalarca

tarttmzda,

Haneflern

iddia ettii

ulamtr. konuma ala-

onlarn rivayet yolundan

için söylenebilir.

susar ve kaçarlar.

Öyleyse

Marib’te vc Mark’ta

bu hadiseyi yaadk. Gerçekte onlardan

bal olduunu

rivayet yolun-

hiç birisi,

îmam’n mezhebine bal

mezhebine

deildir. Binaena-

leyh (taklitçilik yaparken) eriat, arzular nedeniyle geçcrsizletirilmitir.

Rivayetler güvenilir kitaplarda

rnda

rivayetler, tarih kitapla-

eletiri süzgecinden (cerh ve tadil) geçirilmi bir halde

isnatlar larla

yazlm, bu

bakalama

ve

deimeden korunmutur. Bununla

amel terk edilmi, insanlar kendi görüleriyle

bulunmu, birlikte

ilgilenerek, güvenilir

haberlerle çelitii halde önceki insanlarn fetvalaryla ibadete lerdir.

Böyle

bir

durumda,

hadislerin

on-

yönelmi-

varlyla yokluu arasnda

bir


Yirmi Birinci

kalmamtr. Çünkü

fark

büyük nesih öyle

diyecektir:

görüteki

züm

olabilir

hadisler

mi?

hükümsüz braklmtr. Bundan daha

Bu konuda

‘Mezhebimiz böyle

bir insan

yalancnn

hadisle çeliirse, hadisi

onlardan birisine söz söylersen,

yemin olsun

diyor!’ Allah’a

bu

ki,

Çünkü mezhep sahibi ‘Benim söve sözümü duvara at’ demi, ‘benim yo-

tekidir!

al

lum

3 hadistir diye eklemitir. Taklitçi insan insafla

siyle

çelien bir hadisin

varl

123

Sifir

davransayd, kendi-

mam afiî’nin mezhebini terk

nedeniyle

eden kimse, gerçekte onun mezhebinde saylrd. Allah hepsinin elinden tutsun!

Bu

mesele anlaldktan sonra, bilinmelidir

çümseyip kendinden yüz lah

onun

verir. Böylelikle insan,

nsan maksadn

kü-

Rabbini (nefsine) tercih ederse, Al-

çevirir ve

için ilahi hidayet sureti

ki:

tarznda (kendi görüüne kar) bedel

nur yollarnda yürür.

Bu

bedel,

peygamberin ge-

tirdii eriat ve resulünün resullüüdür. Peygamber, Rabbinden ona

mutluluunun bulunduu eyi ulatrr. nsanlarn gamberi suretinde görürken,

ksm

bir

eye yönelmi olmaldr. Çünkü eytan

gamberin suretinde gözükemez. veya onun kendisi gibi

bir

te

melein

eriatn örenmi kimsedir

ve

öyle bir suretten pek çok er’î

anlay bu

Bu

de bulunan ve hadis

suretin ge-

bu, peygamberin hakikati ruhu

suretidir.

ona her ne

Bu melek,

söylese,

Allah’tan

o da

onun

böyledir. Biz

hükmü almzdr ki, daha önceden onlar

suretin bize

ile

onu pey-

hiçbir ekilde bir pey-

-bilginlerin bilgi aldklar yoldan- bilmiyorduk veya

da örenmemitik.

ksm

halinin suretine göre görür.

Peygamberinin suretinde ona gözükürse, insann tirdii

bir

ulatrd

dini

onlar kitaplardan

hükümleri ehrimiz-

mezhepler konusunu bilen birine

aktardmz-

bana kendisine söylediim bütün rivayederi peygamberden gelen

da,

sahih hadislerde yer

aldn

söylemiti.

Benim söylediklerim

armt.

bile farkl deildi.

O kii

vayetlerden

namazda her eilmeden ve kalktan sonra

birisi,

benim bu sözüm karsnda

bir harf

Bu

ri-

elleri kal-,

drmaktr., ehrimizdeki insanlar genellikle bunu yapmyordu. Bizim

yanmzda onu bir

yapan kimse

olmad

gibi

ehir de görmemitim. Ben bu hadisi

söylediimde

d

-ki

bu (sünnetin uyguland)

Muhammed

b.

Ali el-Hacc’a

muhaddislerdendir- bana bu konuda Müslim’in aktar-

Hz. Peygamber’den gelen sahih

bir hadis söyledi.

Ben de daha

sonra rivayetleri incelerken, Müslim’in es-Sahih’inde hadisi

Ardndan ayn konuda Malik

b.

Enes’in bir rivayetinin

görmütüm. olduunu ve.


Fütûhât- Mekkyye

124

onu

bn

Vchb’in rivayet ettiini gördüm. Ebu

öyle

rarak,

II

bu

der; ‘Malik ve afiî

sa

Tirmizi hadisi akta-

hadisi kabul eder.’

Ay

ekilde.

Peygamberimizin suretinde bana söylenen ve daha önce bilgim olmad-

baka hükümleri de almtm. Bazen kiiye peygamberin suretinden baka bir suret görünür. Söz konusu suret o kiinin haline veya eriatn o vakitte ve kendisini gören ahstaki konumuna döner. Bu durumda insan onu uyankken görse bile, uykuda görmü gibidir. Sradan insanlar ise, on uykuda görür. Bu konumda suret kendisine göründüünde, o suretten meru hükümlerden herhangi birisi alnmaz. Ona gelen bilgi ve srlardan helal ve haram klmann dndaki eyleri ise almas yasak-

lanmamtr. Bu durum irkin

dmda-

ortak

koulan ey,

inançlarla

ilgili

deildir.

bütün inançlar kabul eder. irki salt

Çünkü

ise

mertebe

ilahi

kabul etmez.

yokluktur ve salt-mutlak varlk

-

Çünkü

yokluu

kabul

etmez. Ortak, nitelenenin kendisiyle nitelendii inançtan farkl olarak, hiç

kukusuz ortan dndadr. Bu nedenle öyle

orta

Çünkü kabul edecei

kabul etmez.’

birlikte

hakknda

delili

irkten söz edilmitir

burhan suretinde

dönük deil,

line

renç

baka

denilebilir.

gelebilir.

bir ortak yoktur.

bir ilaha

Bu

iareti

Allah

ile

dua eden kimse ,m ayetinde

anlamalsn. Çünkü kuku,

Ayette kastedüen, hata etseler

bile,

nazar eh-

taklitçilere yöneliktir.

Sonra bilmelisin ait bir iradedir.

yokken,

dedik: ‘ilahi mertebe

Bu

kazandnda

ki,

amaç

(garaz), iradenin kendisidir, fakat nefse

iradeyle nefis ise, ‘garaz’

âk olur,

haline gelir.

heva gücü ortaya çkar. Di-

Çünkü

‘garaz’ (kelime anla-

myla) ta atclarn diktii niangâh demektir. radenin böyle

eye balanmas

isimlen-

bulunduu kimsenin nefsinde yerlemi ve sabit olmasdr, insanlarn onun hakkndaki sözlerinin övülen veya knanan bir ey olmas durumu deitirmez. Fakat nefsanî gaye olduunu söylediklerinde ise kötü olmas anlamyla garaz kelimesini nefse nispet etmilerdir. Bu nispetten soyutladklarnda drilmesinin nedeni, bir

ise,

le

garaz övülen bir

Hak, kendisini

ey olabilecei gibi knanm

ise,

nefse ilien bir eydir.

nedenle gerçekletirmede srar dirdi.

onu

Bu, kendisinden dolay

terk ise-

da

olabilir.

Bu neden-

irade sahibi olmakla nitelemi, ‘garaz sahibi’ diye nite-

lememitir. Çünkü garazda hakini

Bu

nedeniyle,

illettir.

knanmaya konu olmaktr. Kaza ve kader de onu belirlemitir. Bu bulunduu için, onu garaz diye isimlenözellik,

bir fiilin veya terkinin

gerçekletii -amaç

llet hastalk demektir. Öyleyse garazlar, nefislerin


,

Yirmi Birinci

hastalklardr. Biz onun nefse ilien bir nefs için iradenin

i

göre, ‘yapmak veya

de Allah’n irade

salamaktr.

Öyleyse esas, zikrettiimizdir. Bu iradeye bu konuyla

müne

ilgi

sadüf etse

yapmak veya

göstermeyebilir. Öyle bile,

bu durum, onun

terk

nefsanî

ilgili

etmek hususunda eriatn hük-

o ii yapmakla

ki,

belirledi-

etmesi üzere kendisine gelen iler-

‘terk’

ettiklerini dilemesini

bir tutku iliebilir ve

Çünkü

söyledik.

yaratlmasnn maksad, âri’nin onun adna 5

duruma

ey olduunu

125

Sifir

iradesiyle deil,

dini

emre uymas

te-

âri’nin kendisine o ii

emretmesi itibaryla tesadüf yoluyla gerçekleir. Ru

nitelikteki insan,

hükmü nedeniyle deil, kendi amacyla onu yapar ve bu nedenvar ki insan, amacn gerle Allah, o fiili nedeniyle kendisini övmez. çekletirmezden önce eriatn bu konuda bir hükmünün bulunup bulunmadn sorabilir. Müftü o konuda âri’nin mubahlk veya mendupluk veya vacip eklinde bir hükmünün bulunduunu fetvayla bildirir de, kii de bu fiili yerine getirirse, yapt i, ‘eri’ bir hüküm olurken ayn zamanda nefsin arzusuna uymu olur. Bu durumda, sevap kazanr. Birinci kii ise böyle deildir. Çünkü birinci durum, nefsin arzusu ve eriatn övülmü bir hükmüne denk düen gayesinden ibaretti. âri’nin

u

O

kii, bu

fiili

Allah’a

yaklamak arzusuyla eriat

için yerine

getirmi

deildir ve bu nedenle hüsrana urar.

Dostum! Sana gelen arzularn iyice incelemelisin!

eriat ‘yapmak’

yap! ‘Terk’ etmeni gerektiren bir

bu konudaki hatal

o

fiili

‘terk’

hükmünün ne olduunu eklinde bir hüküm verirse, onu

eriattaki

hüküm

verirse,

hükmünü örendikten

olduuna inandn

takdirde bir

sonra,

onu yapma. eriatn o ii

terk etmezsen,

yönden sevap alrsn. Bu

sevap,

yapmazdan önce, eriatn o konudaki hükmünü incelemen ve

aratrmandan kaynaklanr. Bunun öncesinde dan kaynaklanr. Bunun

için

ise,

eriata dair inancn-

eriatm o konudaki hükmünü aratrdn.

Haram olduunu örendikten sonra ise, onu terk etmenin zorunluluuna inanrsn. Bu da bir sevaptr. Allah’n balayan ve merhamet eden olduunu bilmen, Allah’a hüsnü zan göstermekle O’nun balayan ve affeden olduuna inanman, kastl olarak Allah’n yasaklad bir evi ilememen, bu ii yapp yapmamada Allah’n kaderine

inanm

Âdem’e sorusunu vap

kazandn

seninle

ilgili

kaza ve

olman, sevaptr. Misal olarak Hz. Musa’nn Hz. zikredebiliriz. Bunlar,

çeitli yönlerdir.

ilediin günah nedeniyle,

Halbuki sadece

bir

açdan, yani

se-

nef-


Fütûhât- Mekkiyye

I2Ö

Bu yönlere

arzusunu yerine getirmen nedeniyle günah kazanrsn.

sinin

de

bir

II

fiilin

Nitekim Hz. Peygamber öyle

seni üzmesini ekleyebilirsin.

der:

‘Mümin

zel,

ne güzel!’

kötülüün üzdüü insandr. Ne güBütün bunlar Allah, mümine eytann burnunu sürtmek

iyiliin sevindirdii,

üzere ihsan etmitir. O, eytan insana kötü amelini süsler,

Balama

rederken Allah

balamay

nahkâr

ve küfiir arasna yerletirdii bir perdedir.

ile kâfir

vaat eder.

taknl em-

Allah’n

mümin

gü-

O perde, gü-

nahn gerçeklemesi esnasnda (kiiyi günahn kendisine ulamasndan) örter. Böylelikle mümin o davrann ‘günah’ olduuna inanr, o perdenin bereketiyle Allah’n haram kld bir eyi mubah saymaz. Sonra baka

bir

O ise, iki

mafiret daha vardr.

karlk

lah'n o günaha

belirlemi

lanmaz. Ahirette kendisini örter

cezalandrmaz. Öyleyse

ise,

Bu

mafiret,

eytann

kirlikle

müminin Allah

mümin kulunu

size

apaçk

dolay kendisini

günahn ilenme

vaktinde gerçek-

kendinden bir mafiret ve ihsan vaat

emreder

istedii

emretmesine karlktr. hsan

fiile

ilahi bir vaat

bir zarar

’ 135

buyurur. Allah,

karlk

kendisini

mümini rahatlatmak

Öyleyse mafiret gerçeklemi ise

fiilden

taknl

vaadim uzaklatrmtr. Allah’a

eytan

o kiide uygu-

olsun diye

vekili

bu ke2 o

ceza,

korkutmasna karlktr. Allah eytan

taknl

minde gerçekletirmek

ise,

‘'Allah size

eytann

yoksullukla

korkutur ,

olduu meru

birinci örtü,

lemitir. Allah öyle der: 134

dier örtüdür.

dünya hayatnda o kimsenin üzerindeki örtüdür. Bu sayede Al-

Birincisi

eder.’

örtü ardndaki

olarak

satn almtr.

eytann mü-

savunmak

istemitir. Böylelikle

ve Allah yenilmez!

gibi ihsan da gerçeklemitir.

Bu hakikat

nedeniyle Allah i-

lerimizde kendisini vekil edinmemizi emretti. Böylelikle Hak,

müminlerden uzaklatrma

amac, günahn

iini

bizzat

onun

için

savunmu, bu sayede eytann

kar konulamaz

olduu

sizi fa-

üstlenir.

eytann

bu

ileri

günahtaki

kulun eytana

itaati

al-

kanlk haline getirmesini salamaktr. Böylelikle onu derece derece

yol-

kendisi deildir;

gayesi,

dan çkarp ebedi bedbahtln bulunduu irki ile

irk

komak

ulatrr.

Bu

ise,

kul

ballk perdesinin ordoruyu söyler ve doru yola

arasnda engel tqkil eden (nassa)

tadan kalkmasyla gerçekleebilir. ‘Allah

telkin eder.


Yirmi Birinci

Sifir

tX]

ÜÇ YÜZ ON DOKUZUNCU BÖLÜM Nefsin eriatn Yönlerinden Birisinin Kaydndan Baka Bir Tarzda Kurtulma Menzilinin Bilinmesi

Tevekkül amacyla,

rzk salayan

bep olmas ve onunla nitelenecek kimsenin sebepler

,

£

rzk salayan sebandan çkmad-

sebebi terkin,

rzk’ olmas yönüyle Allah karsnda oturan kimsenin malûl

olduu hakkndadr. Gök ve yer arasnda Allah'n

tenzili

var

Bu tenzilde O’nun emriyle' deime ve

Dürülüünde Bu

bakalama

suretlerden suretler çekilir

suretlerle benzerleri olan suretler silinir

Hakkn

ondaki sureti

Hakkn olduu

hal üzeredir

Böyle bilinmezse,

Hüviyet

Hakkn

Bu yanlsz

bir

tbn Abbas’n ve

Kuran

saptlr

suretlerdeki tecellisine elik eder

doru

amcamzn makam bu

ve tenzil gelmitir

Bilmediin

Çünkü on

bir

senin için tespih ve

Söyle onu ve

En güçlü

durum, zinhar

balan ona o

senet

;

seni

aldatmasn

tehlil

bir senet!

hem de! eriat

ve akl destekler onu

Tertemiz sayfalarn hükmü bu Zebur, Tevrat, ncil onlardan

ahit

ol!

Örenilmesi

Akllar bilemez o

Akln

niteliini

çetin bilgileri

bilgileri.

kavramak

Hakkn isterse,

hediye ettim vechi

makbul

hayrete

düer

var

(illetli)


Fütûhât- Mekkiyye

128

II

Çünkü akl duyunun basks altnda ezilmi

Duyu

Fikir sahibi

Ey samimi

kün deildir,

lii acizliktir, ilahi

koruma

‘zorunluluk’ ifadesini

girmitir.

snrlamaz. Bu da onun

136

Mal

uyun

kendisini kullarna

özel-

buradan kendisi

hakknda

bir için

bakas

merhamet etmek, c

altrmak

bilir ki,

ve

eyi Mah’a

gizli ihsanlar

yaptm

Sizinle

Mah doru

sndrmak

bir

Al-

nedeniyle ‘snrlanan’ olur-

demitir. Böylelikle, insanlar yükümlü tuttuu

yükümlü tutmutur. nsanlar

‘Kendisine

bunu vacip yapt. Binaenaleyh

snrlam, sözleme hakknda

denle Allah onlar

onun

mudaklmn

eyi zorunlu klandr, yoksa bakas

zorunlu klamaz. Öyle olsayd Allah,

özelliiyle

te Hak

zorunluluk rahmeti

buyurur. Yani

lah, kendisine bir

Mal

zatî özellii-

kullanm, kulu karsnda söz yükümlülüü altna

Bu balamda Mal

yazd

sürece, herhangi bir

özelliidir. Fakat mutlak, dilerse, ken-

bu, ‘meiyet mutlakldr.’

ki

olduu

hakikatini sürdürmesi için kendisine elik et-

muhtaçlk onun ayrlmaz

yönüdür

,li7

bilmelisin ki: Hakikati ‘snrlan-

kabul edecek güce sahip deildir, çünkü

disini snrlayabilir, dilerse

du.

erdirsin ve rahmetiyle senin

: mümkün deildir, çünkü snrllk, onun

muüakl

kayyet),

rahmeti

baarya

dost, Allah seni

mudaklk olann ise, genel olarak, snrll kabulü mümçünkü onun zati nitelii, mudaklktr. Fakat snrl (mu-

Hakikati

se bile,

ya yardm görür veya baarszdr

olan birinin hakikati ve kendisi var

ekilde mutlak! dir.

ise

anlay gözünü açsn,

iini üstlensin,

mlk’

ikramlarn en faziletlisi

verilen

vermek

sözlemeye

gibi, kendisini

sözlüdür ve bu ne-

üzere böyle demitir. Fakat

bütün bunlar, yani Allah’n kullar karsnda snrlanmas, O’nun zat

yönünden deil,

olmas yönünden

‘ilah*

âlemlerle ilikisiz ve müstanidir.

gerçekleir.

Hükümdar

ise

Çünkü

hükmettii mülkün-

den müstani deildir. Yönettii mülk olmasayd, hükümdar için geçerli

olmazd. Öyleyse

Hakkn zat

böyle bir

snrll

veren ey,

Hakkn

ad onun

zat deildir.

eyden münezzehtir! Snrlanmay

O

ilahi zat,

gerektiren,

yaratlm ‘yaratlm olmak’ yönünden Yaratan talep ederken, Yaratan da yaratlm talep eder. Baknz! Alem kendisi nedeniyle yok olduu için, yaratan ya da yokluu talep etmemitir. Çünkü onun yokluu, zatindandr. Yok olan, ‘yaratlan’ olmas (ilahik) mertebesidir.

halde

yönüyle Yalatan talep eder. Buradan

Mah,

kendisine vacip

yapt


Yirmi Birinci

üzere, sözleri yerine getirmekle kendisini

konumda olduu

için,

Çünkü yaratlm,

runlulukla yönelmitir.

o da,

Bu

Allah’tr.

snrlamtr. Yaratlm

balanm, doas

sebeplere

bir

gerei sebeplere zo-

sebepten var

olmutur

ki,

Çünkü

varl

ve tak-

bakmndan ‘yaratan’

isminin ancak

dir edilmesi yönüyle yaratlan vastasyla geçerli olabileceini

ey, oluu ve âlemi

talep

eden bütün

Allah, (âlemde) sebepleri

Ayn

bilir.

ilahi isimler için geçerlidir.

e-ekûr, er-Rahim

olarak, el-Gafir, el-Malik,

Buradan

bu

da,

nedenle Allah âleme sebepleri yerletirmitir.

Allah varlk ve takdir

liriz.

129

Sifir

Misal

gibi ilahi isimleri verebi-

koymu, âlem de

bal

birbirine

çkmtr. Her baak, çiftçi, toprak ve yamur vastasyla yeerir. Allah yamur olmadnda, yamur duas yaplmasn emretti. Yamur duasnn emredilmesi, sebeplerin varl nedeniyle, Allah’n bir halde ortaya

klma

kullarn kalplerini sabit

iradesinden kaynaklanr.

Bu

nedenle Allah

dna çkmakla yükümlü tutmamtr, dna çkmay gerektirmez. Allah klu

kullarn hiçbir ekilde sebeplerin

çünkü kulun

hakikati, sebebin

için müteselsil sebepler belirlemi ve tir:

‘Senin sebebin Benim! Bana itimat ve tevekkül

lah’a tevekkül edin,

gibi, kendisini

rabbni

Çünkü

bilir’

mümin

Çünkü

kabul edendir.

i

en sonunda kendisine öyle demi-

iseniz’

Bir ayette

buyurulur. Öyleyse ‘adam’, sebepleri

de bilemez. Halbuki Hz. Peygamber ‘Kendini

zatn

buyurur. Fakat burada ‘Rabbinin

kukusuz merbubu

demedi.

bilir’

rabbin zat, kaytsz anlamda, âlemden müstanidir.

bilen,

Snrl Mut-

talep eder ve böyle-

onda ‘snrllk’ kokusu bulunur. Bu sayede yaratlm rabbini

Bunun

için Allah

ni emretti.

meluhu

Bu

peygambere Allah’tan baka

ifade, ‘üah’

talep eder.

‘Al-

sebepleri reddeden bir insan, Allah’ bilemeyece-

lak’ nasl bilebilir ki? Rab, hiç likle

138

et.’

Hakkn

‘ilah

olmadn’

bilmesi-

olmas yönünden söylenmitir. Çünkü zat

ise

tamlama ve

bilir.

ilah,

izafetten müstanidir ve

dolaysyla snrlanmaz. Öyleyse sebeplerin

lam

delilidir.

olmayan

bir

varln

kabul etmek, Rabbi bilmenin en

sa-

âlemden kaldrlmas

mümkün

eyi kaldrmaya (çalmtr). Halbuki insann

(sebepleri

Sebepleri reddeden

kabul etmekle birlikte) kir.

lk

ret

ettiimiz konuda

lk Sebebin

ise,

bilgisine

yükselmeye

çalmas

gere-

Sebep, bütün sebepleri yaratan ve onlar âleme yerletirendir.

Rabbinin

bilgisine

bilgisi

olmayan.

Hakkn örettii

edebe göre,

ulatran yolu nasl yürüyeceini bilemez. Çünkü

bepleri reddeden, Allah’a

kar saygszlk yapm

se-

demektir. Allah’n gö-


Fütûhât- Mekkiyye II

130

kar) saygszlk yalanc olmutur. Baknz! Sebep-

revlendirdii bir valiyi azletmeye kalkan,

yapm leri

ve valiyi azletme (iddiasnda)

(Allah’a

örten (inkâr eden) ve onlar terk etmeyi savunan kimse, ne kadar da

Hakkn onaylad

cahildir!

deil,

bilgisizdir.

Dostum!

eyi

bir

terk eden, kul deil,

olmaman tavsiye edekendini yalanladn görü-

Gafil ve cahillerden

rim. Sebepleri terk etmeyi savunurken bile

yorum. Çünkü sebepleri

terk,

onlar reddetmek, sebeplere yönelmemek

ve onlar kullanmamaktan söz ederken bile -söz gelii-

Bu

yorum.

acsn

ulamann

etmek

isteyince,

sebebidir.

debilirsin ki?

dir.

sabit

ekmek alyor ve

Azna

koydu-

bir

isteyince gözlerini

Nasl olur da

Böyle bir insan Allah’n

bilgili

Yürümek ona

m görüyorsun? Hakkn

insan, Allah’n bir yerde sabit

sabit

yerden

bir

açma-

sebepleri sebepler vastasyla redde-

Böyle bir bilgisizlii kendine reva

klan ve Allah onu nasl

bile,

sebep deil midir? Bir arkada-,

yürüyerek giUniyor musun?

örettii edeple hareket eden

n

ise

koymaktr.

Bakmak

muhtaç deil misin? Onlar açman ziyaret

görü-

çiner ve parçalarsn. Daha benim önümdeyken

kendini ne kadar hzla yalanlyorsun!

n

Acktnda azna

Gayen ekmei uzanp onu

unda ekmei ya

susadm

kez benimle sohbeti brakp, su içmeye gidiyor, susuzluk

dindirmek üzere su içiyorsun.

yiyorsun.

tartan; alim

klmsa,

kld-

öyle sabit klan kimse-

kaldrdn

-Allah’n

kaldrd

ekilde-kaldrr. Sonra (sebepleri reddeden) sen! Salih bir kul

isen,

Rabbine ibadet ederken de kendini yalanlarsn. Yoksa ibadetin mutlu-

luuna

(vesile olacak) bir ‘sebep’

deil midir? Sebepleri reddetmeyi

brakmyor musun? Peygam-

vunuyorsun, peki niçin ameli ve ibadeti ber, nebi, veli,

mümin,

kâfir,

bedbaht veya mutlu hiçbir insann mutlak

anlamda sebepler boyunduruundan

küçüü,

Ey sebebi terk eden insan! Bir an nefes alma, bakaalp vermek, yaamann sebebidir. Nefesini ölene kadar tut

bakalm! Böyle olur.

vermeyi

çktn görmedim. Sebeplerin en

teneffüstür.

lm! Nefes ram

bir

durumda, kendi

Bunu yaptnda da

terk,

katilin

olursun ve cennet sana ha-

Çünkü ölmek bedbahtln

sebebin altmdasndr.

ölmenin sebebidir. Bu tarz

Öyleyse yine sebepten uzaklaamadn! Allah'n ortaya

kaldrmay

iddia ediyorsan, akll

müahede edilmi lerinden

sa-

bir bilgiye

duyduklarn da

bir

nefes alp sebebidir.

koyduu

olduunu zannetmiyorum.

bir

eyi

Allah onu

göre ortaya koymutur. Allah ehlinin sözyana brak.

Çünkü

onlar, böyle bir söz

söylerken, zannettiini kastetmezler. Sen ‘sebeplerin

almas’ndan

söz


Yirmi Birinci

l?i

Sifir

ederken onlarn neyi kast ettiini bilmediin gibi Allah’m sebepleri

koymadaki

iradesini

de bilmiyorsun.

dirdim ve Allah’m kullan

te

koyduu

için

seni

Haklan yoluna yönlen-

yolu açkladm. Allah kullarna

o yolda yürümeyi emretmitir. Sen de o yolu takip rusunu Allah öretir. Allah

Bundan sonra yaptrtr.

imdi

et.

do-

dilerse hepinize hidayet eder.

bilmelisin ki: Allah kula bazen

kulun bu

Yollarn en

iki

günah, bazen

itaat

zt durumu hangi özelliinden dolay

ka-

bul edebildiini açklayaym. Sonra insann âlemdeki yerini açklayaca-

m:

insann hemcinslerinden

benzeri yoktur. Konuyla

benzerleri varken âlemin genel olarak

hakikat ve srlar

ilgili

açklayacam. Fakat

önce ayrntl olarak açklamak istediimiz hususlar lim.

Bu

iir,

bir iirde özetleye-

bütün ana konulan içeren özet ve genel

Bakalarna onlan açklamak

istersen,

bir ilke olacaktr.

bu iir konuyla

kaynaklarna dikkatini çeker. Kuldan kinaye yoluyla öyle Kul Allah’a asi olursa, hakikatine

uymu

‘Kabul’ özellii olmasayd,

varl da olmazd

mkânsz, düünürsen, Delil

Her

bir

ey

,

ki,

ister

hakikatini

ören

kabul etmez, imkân kabul eder

kendi gereine

uymutur

Bu nedenle en yüceden O’nun Allah’n inayetidir bu,

Âlemin

deriz:

bir delil

olmaktan çkartma

mkânsz olmay

bilgilerin

uymu

taat ederse , kendi yoluna

Yaratlan manasyla yaratlmay

ilgili

bir benzeri

suretini elde ettik

yaratt

kimseye vermi

olsayd akika kurban gerekirdi

Hemcinslerine bir cömertlik ve ikram olsun diye

Fakat âlem benzersiz

Hak

ise

biriciktir

beslenmez Bunun l

için

âleme suretini vermedi

Ey samimi dost, Allah seni baarya erdirsin, bilmelisin mümkündür, imkânsz deildir. Bu nedenle âlem, var olmay

ki:

Alem

kabul

et-


Fütûhât- Mekkiyye

132

II

mkânsz varhg kabul etmez. Böylelikle varl kabul etmeyle mümkünün hakikati, onu kabul etmeyen imkânszn hakikatinden ayinitir.

rm

ve farkllamtr. Allah âlemi ‘büyük insan’, Âdem’i ve

âlemin

ise

‘özeti’

yaratm, bu nedenle de ona esma-i hüsna’y

olarak

(güzel isimleri) vermitir.

tüm

ilahi isimleri

oullarn

Baka

etmeye yönelen

bir ifadeyle âlemi var

Âdem’e vermitir. Bunlar, âlemin özü gerei

talep et-

tii -çünkü âlem onlardan var olmutur- ilah isimlerdir. Hz. Peygamber

öyle

der: ‘Allah âlemi kendi suretine göre yaratt.

ismine

‘Allah’

aittir

5

Çünkü

isimler,

ve âlem o isimlerden var olmutur. Öyleyse âlem,

bütün olarak büyük insandr. Allah

ilahi sureti

(kendisine vermekle) in-

san ereflendirdiinde, âlem ve (insann hemcinsleri anlamnda) benzerler,

insan için

onu

dinci

günde

bir

bir

Akîka kurban

-ki

Allah her

ifadesi

olmu

ve

Bu esnada

durumda deildir ve

doumdan

bu

sonraki ye-

kurbannn adna bir i yap-

insan, akika

kendisi

kurbanm yer. Her insan, kendi akika büyüdüünde kendi akikâsn kestiinde de on-

olur. Hemcinsleri akika

kurbanyla rehindir ve

dan

.ükür

kesilmesi istenmitir.

etinden beslenecek bir

mam

talep etmitir.

belirlemitir- Allah’n varlkta kendisine tahsis ettii

duruma karlk

özel

ükür

insandan buna

ey yememesi

onu

ve

insanlara yedirmesi gerekir.

Bu

nedenle

yaratlm iken âlemdeki varlklar için akika kurban yoktur, çünkü onun akikasm yiyecek hemcinsi yoktur. Çünkü Allah’tan bakas yoktur. Âlem kendi akika kurbanndan yiyemezken Hak beslenmeden ve yemekten münezzehtir. Bu mertebe, sadece Alkendisi de ilahi surete göre

lah’a aittir.

Öyleyse âlem

için akika

lah Teâlâ alakadan ibaret olan için söz

konusu

bedel, Allah’

kurban, anlamsz

bu ükre

övmek

ie döner.

bir

bir bedel belirlemitir:

ve tespih etmektir.

Bu

Al-

Âlem

tespih, Al-

lah’n âleme ihsan ettii suretine göre kendisini var etme nimetine bir

karlktr. Allah öyle siz

onlarn

tespihini

der:

Her

ilahi surete

kendi mertebesi olan sureti

için akika yoktur.

ey

ise

pihtir.

O’nun övgüsünü

balayan

göre var

vermemitir.

tespih eder.

Çünkü

olmay

övgüsünü

tespih

ey

1

bize ihsan etmi,

Çünkü O’nun

âlem, akikadan yiyemezken bir

Fakat

ve hilim sahibidir.’

merbub olmaktr. Bu nedenle öyle

söz konusu deildir ve böyle

akika, Allah’n

ey

anlayamazsnz. Allah

Allah ezdi inayetiyle,

rablik iken bizimki

bir

Hak

mertebesi

dedik: için

Âlem

böyle bir

O’na yaramaz. Âlem

olmutur. Çünkü ona yaraan ey,

için tes-


Yirmi Birinci

133

Sifir

Mümkünün doas, varl kabul etmektir. Bu sayede mümkün daha önce yokken dta var olmutur. Allah mümkünü ‘halika’ kelimesinden harekede

Halika iin tabiat ve hakikati

‘halk’ diye isimlendirdi.

Baka bir ifadeyle mümkün, onun halikas budur. Allah mümkünü demektir.

surete göre tabiat

kazanmtr

suretine göre var

etmi ve sonra

da onu kendisine ibadet etmek üzere yaratmtr. Bu durumda sahip

duu

özellik (ilahi suret),

yaratl sebebine

Allah Cinleri ve insanlar bana ibadet istemiyorum, beni

etsinler

ve

ol-

aykr dümütür. diye yarattm, onlardan rzk (ibadet)

doyurmalarn da istemiyorum

’ 140

buyurur. Akika’dan

söz ederken, Allah’n akikadan yemeyecei ifadesiyle iaret ettiimiz

husus buydu. Cin var olma nedeninde -yoksa yaratl özelliinde dcilinsanlarla ortaktr.

Hakkn

sureti (veya ilah suret),

emir veya yasakla muhatap olma-

may gerektirir. Bunun nedeni, ilahi suretin azizliidir. Söz konusu izzet, doas gerei insana yaylm, insan (üzerinde yaratlm olduu) sureti

yönünden

içinde ve

nahkâr ve

asi

blis

olmam,

ilahi surete

asi

olmutur. Çünkü

yaratlmad

göre

insana ‘kâfir

‘Ben âlemlerin rabbi Allah’tan

dta

günahkâr ve

zorlamay kabul etmeyenin suretine göre

san, emir, yasaklama ve

tlmtr. Baknz!

dnda

ol’

demi, insan

in-

yara-

için,

içinden gü-

küfre

dütüünde

korkarm 5,41 demitir. blis insana sadece

büyüklenerek öyle demitir: ‘Topraktan yarattna

m secde ede-

Baka bir ayette ise Ben ondan daha iyiyim, beni ateten yarattn ,m demitir. Ate aydnlanmaya yakn iken, nuranilik nura yakndr. Nur c

yim

Allah’n isimlerinden

ondan daha

biridir.

Toprak

ise

iyiyim’ derken ‘Topraktan

tamamen karanlktr. blis ‘Ben

yarattndan sana daha yalanm’ A

demek

istemitir.

kendisine güre

landn Bu

Halbuki

yaratld

iblis,

ilahi suretin

kemali nedeniyle-

itiraz

halde insann günahkâr

inden kaynaklanrken itaarkârl yaratl insanlar ve

cinleri

bana

karsnda

nim mertebemin

dini kul-

bilgi yoktu.

etmi, melekler ve blis kendilerinden aktarlan

O

sözleri söylemilerdir.

ibadet etsinler diye

zelil

olmas yaratl

yerini örensinler!

snrlanmtr, çünkü kü,

özelli‘

gayesinden kaynaklanr. Ben

yarattm

M4

Yani onlar, benim

olsunlar ve kendi mertebeleri

san bir kuldur ve kul efendiyle luyla

iki

bilmiyordu ve bliste veya meleklerde bu konuda

nedenle hepsi

izzetimin

A

Allah’n Adem’i yaratrken -Adem’in

nsann

karsndaki

be-

Çünkü

in-

yolu ibadettir.

smrlanmtr, Efendi de

bir

yönüyle ku‘

kendisine efendi olunandr. Allah âlem-


134

Fütûhât- Mekkiyye II

lerden

müstanidir.™ Burada mümkün, imkânsza

nitelik

olan

varl kabul

katlmam,

ilahi bir

etmekle Allah kendisine ihsanda bulunmutur.

mümkün, mutlak varln derecesine .de katlmamtr, çünkü varl kazanlm ve snrldr. Bu durumda mümkün imkânsza Bununla

ve

birlikte

onun

derecesine bakar, Rabbinden

ayrtm görür.

kabul ediine bakar ve imkânszdan

yüklüe kaplr ve günahkâr ben.™

kazand varl

Bu durumda

ddiasmda bulunmutur, halbuki herhan-

bulunmamtr.

gi bir cin böyle bir iddiada

nsan varl zorunlu

muhtaçln

olana

ve

varln

O’ndan ve

O’nun ihsanndan

kazandn

gördüünde, ükretmesi borç

durumda

ve Rabbine

itaat eder.

etmesi

ve

ayn mertebeye

sahip olmayan

mkânsz üçüncü

naklanr.

kar

olur.

Öyleyse insann Allah’a

yaratl gayesinden kaynaklanrken, günahkârl yaratl

inden

ise,

Bu

itaat

özelli-

imkânsz görmesinden

kay-

mümkün kendisine ey kendine kar büyüklen-

mertebede olmasayd,

büyüklenecei kimse bulamazd. Bir

mez. Muhtaç

bü-

olarak öyle der: ‘ Sizin en büyük rabbinizim

Böylelikle insan ilahlk

zelilleir

varl

görür,

muhtaç olduu varla büyüklenmez. Böyle

bir du-

rumda mümkünden günah meydana gelmezdi. Hakikatlerin verdii hükümlerin ne kadar garip olduuna baknz! Bilmediimiz eyleri bize

örettii

için Allah’a

yapmtr.

zamann

bilgisini,

sinin Allah nezdindeki

birde bütünün

hitabnn

amann

bilgisini,

takvann

bilgisini,

bilgisini,

güzel ahlakn bilgisini, insan nef-

deerinin

nefesleri ve tevekkül ilmini,

nin

bize

bilgisini, nebilik bilgisini,

burhan ve oluturulmasnn

bilgisini,

O,

yeterlidir.

menzil dua

bilgisini,

anlamadklarmz anlalr ihsan ne büyüktür. Bu konuyla ilgili

olsun.

Allah’n üzerimizdeki

bu kadar açklama

Bu

hamd

gayb

kukular mertebesinin

haddi

bilgisini, acizlik

ve

imann

bilgisini, terazinin bilgisini, takdisin

bilgisini, kirlendikten

sonra temizlene-

bilgisini, tekvinin bilgisini, talimin bilgisini, ahiret

sini,

kiralamann bakasndan farkllamasnn

iddetin

bilgisini,

kazanç ve hüsrann

bilgisini,

gisini, talebin

sonunun

bilgisini, ilahi

iktidarn

bilgisini,

ihatann

ilahi

bilgisini,

emrin

bilgisini,

hayatnn

bilgisini,

bilgi-

rahmetin ve

akllarn idraklerinin

bilgisini,

bil-

âlemin bügisini,

Allah’n âlemdeki bilgisinin

Bu husustan Mekke’de karlabirisinden baka kimsenin söz ettiini görmedim. O adam bu görüteydi ve bu bilinen bir görütür. Fakat ben, her görüü benimseyen sona erip ermeyeceinin

tm

bilgisini içerir.


Yirmi Birinci

Sifir

135

gördüüm halde, bu görüü dile getiren kimse görmemitim. bizi doru yola ulatrsn. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola

kimseleri

Allah

ulatrr.’

ÜÇ YÜZ YRMNC BÖLÜM ki Kabzann Tespih Menzilinin Bilinmesi ve rinden

Hak karsnda irk

bile olsa

ihlas

ile

amelinde,

Bilgi ikidir: verilen ve

Kulun

Çünkü

Ayrmalar

amel eden kazand

müsamaha görür

kazanlan

ulat en hayrl bilgi,

Bilinir ki,

kazanlan

Birbirle-

bilgi

verilen bilgi

bilginin terazide bir

pay yok

kul (yeterli) gayret göstermedi

Ölçülerin hafif olursa kalbin hüzünlenir

Ar bastnda sevindiin Zünnar

Onu

kes, tembel

gibi

olma

kestiinden baka, Hakka gidenin bir deeri yok

Hiçbir eyin benzemedii zat

Akln peinden koma

Bilgisizlik!

Kalbi boaltma

Müahede Bilmelisin

hakknda düünmek

kapsndan

bilgisini

ki,

gir

görürsün,

kaps açk

olursa ayet

bedbahtlar diyar ve azap melekleri, Allah’ tazim

eder ve över. Nimet melekleri de nimer diyarnda (Allah’ tazim eder) ve bunlarn arasnda fark yoktur. Hepsi bir olana itaat eden kullardr. Bir

ksm

Allah için nimet verirken, dierleri Allah

adna intikam

alr.


Fütûhât- 1 Mekkiyye II

136

te iki

kabza böyledir. Onlar,

âlemdir: mutluluk ve

iki

bedbahdk

âle-

mi. Onlardaki her bir organ veya cevher-i ferd, Allah’n celalini takdis

ve tespih eder. Ancak her parça ve organ, kendisini yöneten yükümlü

bulunduunu

nefsin kendisinde nasl tasarrufta

su nefsi kendisine ibadet etmek ve organlar

ile

bilmez. Allah söz konu-

d

âlemini belirledii i-

yönetmekle yükümlü tutmutur. Organlar yükümlü nefs gibi gü-

lerle

nahn

olduunu

veya itaatin ne

uymazlard. Çünkü onlar, her

bilselerdi, kesinlikle itaatsizlikte

varln

Allah’ tespih ve

tiini görürler. Bununla birlikte organlara büyük bir

Dolaysyla nefs organlar

rilmitir. dirler ve

onu

olduunu

bilirler.

bilir.

Nefs

ise,

bir

anm takdis et-

koruma gücü

organlar

Kyamet günü yükümlü

kulland nefs

(-i

iin

veya günah

itaat

natka) sorguya

na kendinden olan ahit gönderiyorum.’ Nefs içinden öyle

kim ahitlik yapacaktr yapan organlara

fiilleri

hangi ite bir

eye

der

vs.

kullandn

sorar.

Söz gelii göze öyle

Göz

söyle!’

bakt.’ Kulak ‘Benimle

Ayn eyi

Allah nefsin kendilerini

ki?’

cevap

unu

ve-

ite kullandnda, o ie hakim-

ken inkâr etmesi söz konusu olduunda, Allah kendisine öyle

kar

ona

çekilir-

der: ‘Sa-

der: ‘Bana

kulland

ve

der: ‘Nefsin seni

‘Rabbim! Benimle öyle

verir:

dinledi’, el

‘Benimle

unu

tuttu’

ayak ve dier organlar söyler. Diller de öyle konuur.

Allah nefse öyle der: ‘Herhangi birini inkâr ediyor musun?’ Nefs hayrete

düer ve öyle

unu

der: ‘Hayr.’

bilmez. Allah onlara

öyle

kitaplarmda ‘una bakmayn,

dim mi?’ Böylece

Ayn eyi

duyularla

Organlar günahn veya der: ‘Ben size

unu

ilgili

peygamberimin

nefs,

bütün yükümlülükleri

(tat)

diliyle

ve

bir bir sayar.

fiiller için

yapar.

bedbahtlk diyarnda ate vb. türlü azaplar gö-

Bu

rürken organlar kendilerine ilien azap türlerinden haz alr.

azap ‘azap’

ne oldu-

dinlemeyin/uraya gitmeyin’ deme-

insanm içine yasaklanan kötü zan ve benzeri

Ardndan yükümlü

itaatin

diye isimlendirildi.

Çünkü söz konusu azap

nedenle

Allah

intikam alan cehennem bekçisine haz verdii kadar organlara da verir.

Organlar da cehennem bekçisi

rinde

hüküm

sahibi nefsten intikam

gibidir.

Çünkü Allah onlar

adna

bir

haz

üzerle-

ald bir araç yapmtr.

gördüü eylere ve hayvani ruhun deiir. Duyu nefse ac veren o fiillerde

Nefsin çektii aclar, mülkünde kendisine

tadklarna göre

elem ve üzüntü mettedir.

getirir.

Bu

esnada organlar

Bu nimet cehennem

ise

cehennemde

bekçilerinin içinde

sürekli ni-

bulunduu nimete

benzer. Onlar, sürekli, Allah’ tespih eder, över, yerine getirdikleri

fiille-


Yirmi Birinci

re

karlk

acy duymas deildir. Organn

öyle

ac duyacan zannederken gerçek

tad eye göre acy duyan natk nefsin kendi-

Hasta uyurken, hiç kukusuz, canldr ve duyularna

sidir.

nkken ac duymasna te

nedeniyle

137

yapmlard. n-

haz alrlar. Nitekim dünya hayatnda da öyle

san organn

Sifir

sahiptir, uya-

yol açan yara da onula birliktedir. Bununla birlik-

uyku esnasnda organ ac duymaz. Çünkü

acy duyan

neft,

yüzünü

Bu nedenle bir bilgiye sahip deondan uzaklam, bulunduu halde

duyulur âlemden berzaha çevirmitir. ildir. Böylelikle duyusal aclar

kalmtr. Fakat rüyada kâbus gören ac duyabilir. Ya da- güzel rüya gören insan ondan haz alabilir. Bu durumda ac veya nimet,

berzahta bir

her nereyle giderse

nda

-ki

gitsin,

onunla

birlikte

hareket eder. Hasta uyand-

bu neftinin ehadet âlemine dönmesidir- ac ve korkular da

onda bulunmay sürdürür. yi düünürsen, sende acy kimin kimin hissettiini, ve kimin hissetmedii

açklanm

tadn,

oldu. Organlar

ac

duysayd, nefs inkâr ettii gibi onlar da inkâr eder ve nefsin aleyhine ahitlik etmezlerdi. Allah

öyle

rinizin aleyhinize ahitlik ettiini

lak . göz, kalp; hepsi tnesuldür

daha önce belirttiimiz

görmez

kulanzn gözlerinizin ve derilew Baka bir ayette Kumisiniz ?

denilir.

Öyleyse

der: ‘Si^

,m

gibi, nefse

dolay soru soracak ve öyle randn?’ Baknz! Zalim bir

‘nefis’

denilen bir isim,

kulandan, gözünden ve kalbinden

diyecektir: ‘Yönettiklerine

vali

kar

nasl dav-

hükümdar tarafndan görevinden alnp

halk rahatlatmak üzere cezalandrldnda, validen alman intikamla halk nasl sevinir?

günü

Ayn ey

kendilerini yöneten nefsin

nimetlerini gösterirler. için (kendilerini

Baknz! rür?

Bu

yettir.

lar

organlar için geçerlidir. Oranlar

ac

çektiini gördüklerinde sevinç vc

Çünkü Allah’n yasaklarn gözetmek,

organlar

yöneten) neftten daha önemlidir.

Allah

mümin

günahkârlar cehennem ateinde nasl öldü-

ölüm, cehennemde, kalc olmayanlara dönük

bir iyilik ve ina-

Söz konusu çimseler kzardklarnda, oradan çkartlrlar. Organ-

ac duysayd, Allah onlar o esnada ac duymak

Halbuki Kitap veya Sünnet böyle lirsin:

kyamet

bir

ey

verir.

öyle diyebivardr ki?’ öyle deriz:

zikretmemitir.

‘Onlarn yanp kzarmalarnda ne fayda

‘Her yer kendi hakikatini

özelliiyle nitelerdi.

Dolaysyla cehennem, suretlerde böyle

nsan günete oturduunda, yüzü ve bedeni kararr. Çamar günee serildiinde ve suyla slatldnda beyazlamaya balar. Acaba özel bir yer ve özel bir mizaçtan bakas bunu salar m? Öyleyse bir etki oluturur.


Fütûhât- Mekkiyye II

138

T

• ,

maksat, azap deildir; azap olsayd, Allah onlar orada öldürmezdi.

Çünkü

nefislerdeki canllk,

nimet ve elem

verici sebeplere göre,

acy

ve

nimeti arar. Öyleyse zikrettiimiz eyle nitelenen, kabiliyetlerdir. Allah onlara hayat vererek, kendilerini ateten

kalatna nün bu

bakarlar.

çkarttnda,

ba-

renklerinin

Kzardklarn görünce, bu durum onlar

üzer.

Bu-

üzerine Allah, beenecekleri bir sureti onlara nimet olarak verir ve

yaram Onlar

surette onlar yeniden

sevindiren bir hale

.

tayan Allah’n

da, kendilerini

nimetini ve

üzen

bir halden

ihsanm örenirler.

Kardeim! Senden kimin azap gördüünü, kimin nimet gördüü-

nü örendin. Sen, kendinden bakas ganlarn aleyhine ahit

deilsin. Öyleyse yönettiin or-

urarsn. Allah

haline getirme, yoksa hüsrana

seni görevlendirmi, sana kendi isimlerinden birini vererek, ‘itaat edilen

hükümdar’ demitir. Zalim olma ve korkma! Çünkü zulüm,

seni görev-

davrand gibi davzorunlu yapm, senin

lendirenin nitelii deildir; Allah sana kendisine

ranm, için

sana zorunlu

kld gibi bunu kendisine

sözleme altna girmi,

seni

de söz altna almtr. Allah sana her

neyi emrederse, kendisine benzerini aittir.

yapmtr. Çünkü

O kendisine zorunlu kld her eyi

kld

na zorunlu

yerine getirmi ve senden sa-

eylere vefa göstermeni istemitir. Allah’n böyle

yapmasnn amac unu demeni zorunlu

kesin delil O’na

engellemektir: ‘Ben kendisine

unlarn

klnd bir köleyim. Beni kendime brakmadn d? Beni söz ve

zorunluluk altna soktun.’ Böyle diyen bir kula Allah öyle der: ‘Ben se-

sokmadm bir yükümlülüün altna m soktum? Ben kendime zorunlu yapmadm bir ii mi sana zorunlu kldm? Biz karlkl sözleme yapmadk m? Sana öyle dedim: ‘Bana verdiin sözü yerine ni kendimi

ben de verdiim sözü yerine

getirirsen, ‘

Kesin

delil,

hüküm ver verir

Allah’a

’ 150

1

aittir’

ayetinin

*9

getiririm.’ Allah

demesini emreder.

mi d? Fakat Allah bu

ayette kendisini

1*1

ile

hüküm peygamberin memuru bir

ver’ ifadesi, emirdir. Allah ise

bunu söylemesini emredip ‘Ya Muhammed hüküm' ver*

l

bu Rabbim! Hak

anlamdr. Allah haktan baka

yapmtr. Çünkü ‘hüküm ile

te

Peygamberine

ekilde

peygamberine

söyle’ diyerek

Rabbim Hak !

demitir. Allah’n kullarna daha büyük bir tenezzülü

olamaz.

Ey Kul! Bu tenezzül Allah’n kereminden deil midir? O’nun ihsanndan deil midir? Allah kendisine zorunlu yapt her yükümlülüü yerine getirmedi mi? Allah’a verdii sözü tutan herkese verdii sözünü


Yirmi Birinci

tutmad

m?

Dileseydi cezalandrabilecei kullarnn

139

Sifir

çounu balayp

affetmedi mi? Peki sen neredesin? Güçlü, kahredici, kadir Rabbinin bü-

yük .ihsanna nasl bakmaktasn? Kimse O’na

kar koyamaz

ve kimse

O’nu yenemez.

ki kabzann

Bilmelisin ki:

Hak

nedeni, her ikisinin

için

tespih

açlm

etmek özelliiyle nitelenmesinin

olmasdr. Allah

eline

öyle demitir: ‘Bunlar cennete, onlara deer vermem. Bunlar,

alarak

cehennemlik, onlara

deer vermem.’ Onlar

ise

sadece Allah’ biliyordu.

Çünkü

Binaenaleyh ölar, Allah’ tespih ve tazim etmilerdir.

nüz kabzann

onlar he-

dna çkmamlard. Sonra Allah keremiyle ‘Bunlar azap

deer vermem,

onlara

için

kabzay

iki

memi, onlar

bunlar nimet için onlarla ilgilenmem’ de-

sadece kendilerini doldursunlar diye

iki

diyara izafe et-

mitir. Sahih hadiste öyle denilir: ‘Allah cennet ve cehennemi yaratt5

nda,

sizi

oldurmak benim iim demitir. Yani onlar

duracam. Çünkü kim air öyle

mamur

bir yer ancak kendi sakiniyle

olabilir. Nite-

der:

Vatanlar sakinleriyle

Çünkü

sakinleriyle dol-

mamurdur

vatan bir yerdir ve kendisine yerleen olmakszin mahal ve ‘

yer olamaz. Allah cehenneme Doldun mu?’ diye sorar, o da daha var nsî

der.

el-Cebbar

‘Yeter, yeter.’

ayan

Baka

Cehennemi kendi için Allah

cehenneme koyduunda cehennem öyle

der:

‘tamam, tamam’, yani doldum

der.

bir rivayette

bilgisine

göre

ayayla

oray dolduran kimseler

Allah doldurmutur.

yaratr. Allah

öyle

der:

bildirmitir. Sonra onlara

Bunun

Onlarn do-

durumu

onlara

vermi, kendilerine

yapt

153 Yani ezeli emriyle, Allah bu ru bir ayaklar vardr.'

vermezden önce,

m

vaadinde sözünü tutmutur. Allah cehenneme kendisini doldurmak üzere söz vermitir. mitir.

Baka

Onu ayayla doldurduunda

bir ifadeyle Allah, ezeli sözüyle

söylemi, cehennemi dolduran

bir halk

m, onu dolduran ayaklan el-Cebbar’a

ise,

cehennemi dolduracan

yaratmakla da sözünü dorulaizafe etmitir.

Ate azametten meydana gelmiken meydana gelmitir. Bu nedenle ayan izafe edildii azamet

neme

içindir.

tahsis

diyara da rini

edilmi, onu kendisine

yayld ortaya çkar.

kuatm,

aclar

ise

söz yerine gel-

izafe etmitir.

Rahmet o

zikrcdilmemitir.

Çünkü bu

isim,

cennet keremden el-Cebbar cehen-

Buradan, rahmetin

iki

ikisini zikrettiinde, kendile-

Onlar doldurmaktan söz

et-


Fütûhât- Mekkiyyc II

140

mi,

söyledii rahmetinin

hüküm

gazabn

öyle

sahibidir.

demi vardr.’ Allah

geçtiiyle

denilir:

‘Falann bu ite

dilerse, bu, bir

Önde olan, sürekli öne geçmi (sabk) ka-

ilgilidir.

müjdedir. Ceherniemi atele doldu‘

racak kimseler rur,

Bütün bunlar, -Allah’n kullarna

yine aclardan söz etmemitir.

ise,

oradan çkmaz. Nitekim Orada kalcdrlar” 54 buyu5155

Baka bir ayette "Orada kalcdrlar

Kastedilen yer, atetir.

Burada cennet

denilir.

Halbuki onun içinde diyerek, azab kast

kastedilir.

memitir. Allah azab zikrederken ‘Orada kalcdrlar’ deseydi, i sizleirdi.

Zamir yere

diyebilir:

‘Azap zorunlu

de böyle

deriz.

duunu’, 156 ayette

diyarda

öyle

gibi

5

nimet de zorunlu deildir. Biz

olduunu söylemi,

bir

bir ifadeyle, kesintisiz bir ihsan

kalcl

kabul

ettik.

nedenle, biz de

” S7

buyurmutur. Bu, nedenle nimette ve

Benzer

onu

bir ifade

atein azab hakknda

öyle

dile getirmedik.

il, günaha döner. Yükleri

tamaya

için

ya

çekileceklerdif

baka

'

00

ayette ise ‘Kyamette

yaptklar

iftiradan sorgu-

5

denilir.

Allah Teâlâ ‘Kalcdrlar der. Yani orada,

bir ifadeyle kabirlerinden

çktklar yerde yüklendikleri günah

bakas

da

tamaz. Allah öyle

kimse kyamette bir yük tar. Orada kalcdrlar

dönmü, onu kyamete

ait olarak,

der: .'’

161

On-

Ondan yüz

çeviren

‘Orada’ zamiri yüke

tama yapmtr. Kyametin müdde-

insanlarn kabirlerinden çkarak, cennet veya cehennemdeki yerlerine

yerleme müddetidir. Ardndan kyamet sona erdii

ey

gibi orada

bulunan

Onda bulunanlardan bir tanesi dc, yüklerin tanmasndaki kalclktr. Gün bitince, kalcln bulunaca yer kalmaz. Bu durumda hüküm, ate ile cennetlere Ve o ikisine özgü azap ve nimete döner. Azap hakknda atete olduu gibi kalcl gösteren bir ifade gelmemitir. Fakat azabn atete olmas kaçnlmazdr. Bu konudaki süher

girerler.

ce-

o süre zarfnda o yük altnda kalcdrlar. Ara verilmedii gibi srtla-

rndaki yükü

ti,

5

baka günahlar

henneme ulaana kadar tamakta kakçdrlar. Sonra atee lar,

buyurdu:

yerletiklerinde -ki yükler günah-

lardr- onlar tarlar. Allah Onlar kendi günahlarn ve

Baka bir

s*

Zamir azaba de-

buyurur.

diyebilirsin: ’

Orada kalcdrlar, kyamet günü ne kötüdür onlar

deriz: ‘Bu ahiret yerlerinden birisinde böyledir.

tar 5159

öyle

Birisi

ol-

engellenir ne kesilir

gelmemi, bu ‘Allah

olmad

olmamtr.

belir-

Fakat Allah Teâlâ cennet nimetinin "snrsz bir ihsan

baka

de ‘Ne

azap zorunlu

irca edilince,

et-

re, liz.

de sona

erer.

bize meçhuldür ve iaslarda

u var

.ki

deliller,

bu konuda

burada bir süre

kesin bir bilgiye sahip

(ecel)

olduunu

dei-

gösterir. Fakat


Yirmi Birinci

onun ne kadar olaca li,

nasta

karsnda

zahir ifadeler

geçmedii

her neyi irade ederse, o bu eydir.

nada

birlikte bilgi ifade

mümin

ayetine göre hareket ederiz. Allah

man edenlere daha fazlas gerekmez.

etmek

Bu menzil pek çok çünkü

tenzih ilmidir,

bilgi içerir.

Bunlardan

tenzih, âlemlerin

özelliklerden

dille tespih edi-

birisi,

Hakk

her âleme layk

deimesiyle deiir. Bir âlem

tenzih eder.

bu durumda sahip

Çünkü âlemin

duu özellikler, sonradan yaratlmtr. Bu durumda tenzih,

sahip ol-

Hakla son-

radan var 'planlarn kendisiyle var olmasndan tenzih eder. Burada

me özgü sonradan tenzih edenlerin

etmek üzere

‘varlnda ederim’

snfn

nedenle

gelii araz

kendine,

Hakkn tenzihi,

‘varlnda zuhur

muhtaç olmayan tenzih

Cisim ‘varlnda kendisini tutacak

Çünkü

âle-

muhtaç olmayan tenzih ederim’ derken cevher

tenzih ederim’ diye tenzih yapar.

nifi böyledir.

her

deimesiyle deiir. Söz

Bu

kendisini var eden bir yaratcya

diyebilir.

olmayan

olanlar kastetmekteyim.

bir yere

es-

münezzehtir!

kendisini bilmesine göre tenzih edebilir ve

olduu bütün

Bu

üzere, mütevatir nas gelebilir.

zorunlu olarak kesin kanaate ular. Her

len, her delille gösterilen Allah

Hakk

meçhuldür. Bütün keif eh-

bakmndan kesin kanaate olmadnda, keifleri kabul edilir.

62

Biz de ‘Rabbin dilediini yapandr"

Bununla

14*

eit iken keifleri

Binaenaleyh çelien bir nas

sahiptir.

için

Sfr

bir araca

muhtaç

Aa ilkeleriyle tenzihin tasSonra

varlklar, cevher, araz ve cisimden ibarettir.

özgü

nitelikleri

vardr ve bunlar baka

bir türe ait

Her tür kendi niteliklerinden ve kendi makamndan Allah’ tenzih eder. nsan- kâmil ise, Allah’ âlemin bütün tespihleriyle birlikte tenzih eder, çünkü insan âlemin bir suretidir ve bu dirum ona göstedeildir.

rilmitir.

Bu

menzil

bilgisini içerir.

eyann

tenzih bilgisini, yaratmada vasta olan

Abdusselam ya da

Hakem

bu terime skça iaret etmitir. Sehl iaret ederdi. Sehl

Hakem ri ,

ise

onu

b.

b.

konumalarnda Tüsteri de bu terime

Berracan

Abdullah

C

Haklan

el-Adl’ (adalet) diye

et

isimlendirmiken Ebu’l‘

‘el-Hak el-mahlûk bihi’ diye isimlendirmi, bu terimi Gökle-

yeri ve ikisinin

arasnda olanlar hak

ile

yaratt’

16*

ayetinden

çkartm,

hakknda pek çok açklama yapmtr. Bu menzil, suret ilmini içeSuret araz mdr cevher midir? nsanlar bu konuda görü ayrlna

terim rir.

dümütür.

Dönü

ilmi

bu menzilden örenilir,

bu menzilden

Baka

örenilir. Bilginin bilinmesi de

bir ifadeyle, bilgi

neye göre örenilin


I42

Fütûhât- Mekkiyye

II

Gayb ve ehadet bu menzilden

örenilir.

zilden örenilir. tibar ilmi ve

tanm

(tadar)

tecellinin ilk ilkeleridir. lletle-

kimin onlarla nitelenecei ve kimin nitelenme-

yecei bu menzilden örenilir. Önderlik

Onun medlulü

örenilir.

çk bu men-

bu menzilden örenilir. Zevkler

bu menzilden örenilir. Bunlar,

rin ilmi ve mertebeleri,

Geli ve ortaya

bilgi midir,

tecellisinin ilmi

bu menzilden

deil midir? Hz. Peygamber’in

‘Önder borçludur’ hadisi bu menzilden örenilir. Kavmin önderi kimdir,

onun mertebesi ne demektir? Niçin böyle

nn

bilgisi

lir.

bu menzilden

örenilir.

Nurun

bilgisi,

bu menzilden öreni-

Kastedilen, indirilen nurdur. Tecrübeyle gerçekleen bilgi ve

ginin edinilmesi bu menzilden örenilir. Kazanan tacir ve ile lir.

ma-

isimlendirilmitir?

bu

bil-

onun kazanc

zarar bu menzilden örenilir. Tehdit ve vaat, bu menzilden öreni-

lahi izin ve neyle

dir, özel

midir?

Emir

ilgili

olduu, bu menzilden

ve izin arasndaki fark nedir?

günahkâr olunur mu, olunmaz

bu menzille

ilgilidir.

m?

Bilginin

örenilir. Genel mi-

zinde emirdeki

gibi

kapsayclkla nitelenmesi

Tevhit ilmi neye döner? Tevekkül ilmi, bu menzil-

den örenilir. Yaratklarn dosduk ve dümanlktaki mertebeleri, bu menzilden örenilir. Korkutma ve saknma, bu menzilden örenilir:

Kimden

ve niçin saknlr?

zilden örenilir.

Kullardan olan

yetirme ve hak arasndaki fark bu

Kerem sfatnu üstünlüü bu menzilden

ilahi talebin neticeleri,

balama fark, eyann ilahi yer,

Güç

bu menzilden

tertibi,

men-

örenilir.

bu menzilden örenilir. Hilim ve

bu menzilden örenilir. En korunmu

örenilir. ‘Allah

doruyu

söyler ve

doru

yola

ulatrr.’

UÇ YUZ yirmi birinci bolum ehadet Âlemi ile Gayb Âlemi Arasndaki Farkn

Muhammedi Mertebeden Bilinmesi

Akln

bir nuru, varken

imann nurlar var

Basiretler gözler için gözdür


Yirmi Birinci

143

Sifir

Göz, kulak ve ihsan, hepsini bir araya getirir

Akü

bilgilerini

yardmc

ve destekçileriyle

kazanr

Göz gayb âlemini görür Vehimler ve fikir, seni perdelemesin

Gayb

bilgilerini

gözden elde etmeyen kimse

Onlar korunmu perdelerin ardnda ve ulalmazdr Dediler Sahibini

Samimi

ki,

varlklarda bir

tanmayan eve

bilgi var, ibret al

ev denir mi?

dost, bilmelisin ki: Varlk, ibadet

eden abid

mak

üzere ikiye taksim edilmitir. Abid Allah

dndaki

‘kul’

diye isimlendirilen alemdir.

dir.

Mabud

ise,

mabut

ol-

her eydir ve

Allah diye isimlendirilen-

Varlkta sadece bu zikrettiimiz vardr. Allah’n

yaratlm

ile

dndaki

her ey,

olanlar ve olacaklar Allah'n kuludur. Zikrettiimiz meselede

büyüle srlar vardr. Bunlar, Allah' bilme, tebesini bilmekle

ilgili

srlardr.

O’nu birleme, âlemi ve mer-

Bu konuda

alimler arasnda ortadan hiç

görü ayrlklar vardr ve güvenilebilecek kesin bir ilkeye ulalamaz. Bu nedenle Allah kullar için mutluluu, iman etmeye ve bilhassa Allah’ birlemedeki bilgiye balamtr. Bu ikisinin dnda mutlulua götüren bir yol yoktur. man, peygamberlerin Allah katnkalkmayacak

dan

getirdikleri haberle ilgilidir ve

bilmeyelim,

kn

mudak

bu yönüyle iman, haberi bilelim veya

bir taklittir. Bilgi ise, ya teorik

ihsan ettii keif yoluyla elde

edilir.

Bu

bilgi,

aratrma veya Hak-

kendisini bilende

ku-

ku bulunmayacak ekilde zorunlu olarak gerçekiemelidir. Böyle olmayan bir

bilgi, bilgi deildir.

Sonra öyle rinci

ksm,

dieri

ise,

deriz:

ksma ayrlr. Biduyunun alglamad

Alem, üçüncüsü olmayan

duyuyla alglanan ehadet âlemi iken

gayb âlemidir. Bu âlem,

belli bir vakit

iki

gayb olup sonra duyu-

ya gözükebilir. Böyle bir âlem, ‘gayb âlemi' diye isimlendirilmez.

duyunun alglamas mümkün olmayan eydir. Fakat gayb kesin delil veya

imann

idrakidir.

doru

Gayb

(âlemi), ya

haber vastasyla akl tarafndan örenilir. Bu,

Öyleyse ehadet duyuyla alglanr. Bu, âlemin kendisi

deil, bilgiye götüren bir yoldur. Böyle bir bilgi yolu, Allah'n

dnda,


Fütûhât- Mekkiyye

144

II

duyu idrakine sahip herkese özgüdür. Gayb

arm, akl sahipleri hayrete dümütür.

Zikrettiimiz konuda akllar insan

idrak edilir.

ise, bilgiyle

aldmz bu yola girip yolun alimleri ve efendileri asnda

ele

temayüz etmek istediinde, kendisini sadece Allah’a balamaldr. Bu

ballk,

ayrlmann doru olmayaca zari bu ballk, herhangi bir ekilde hürriyet

genel olarak kendisinden

ballktr. Baka

bir ifadeyle

kabul etmeyen kölelik, zevali olmayan mülktür.

snrland

te kendisiyle

gibi

nsan

kimseyle snrlar -k o daha önce söylediimiz

insann kendisini Allah’a balamasdr. ‘0

nsan

takdir etmi, sonra yolu göstermitir

olunca,

ehadet

artk sadece ile

kendisini gerçek-

berzahta

'

Allah,

insan yaratm,

böyle bir mertebeye sahip

bulunmas uygun düebilir. Berzah

gayb âlemi asnda bulunan ve sadece vehimde

len bir eydir.

ey çktnda

Öyle

ki belirli bir vakitte

varl

olabi-

görülür hale gelen gaybten bir

-yoksa herhangi bir ekilde gayb özelliini yitirmeyen

mertebeden söz etmiyoruz-, o kii onu

bilir.

ehadet âlemine

çktnda

onu algladnda, ya ehadet âleminde kalr veya araz olarak kalr. ehadet âleminden ayrlrsa, hiçbir ekilde idrak edilmesi mümkün olve

mayan gaybe döner.

Çkt

döndükten sonra,

gaybe

(ehadete) dönmesi miimkiin deildir.

Çünkü kendinden

daha

bir

çkt

gayb

makam, imkân gaybdr. ehadette bulunduktan sonra intikal ettii gayb ise, imkânsz gayb makamdr. Bu imkânsz gayb makamndan hiçbir

ey, ehadet (âlemindeki eylerin) özelliiyle nitelenmez. ntikal

ettii gayb

belirli bir vakitte

nitelenmedii

için,

veya

belirli bir

halde

bu gaybe girmi, kendisinden

görünme

özelliiyle

çkt gaybe dönme-

nsan bu makam örenip ona yerletiinde, Hak kendisini alarak kendisiyle onun dndaki eyler önüne yerletirir. Burada, kulun kendisinden bakalarn kast etmekteyim. Bu esnada kul, kendisini ve mitir.

aynn

görür.

O,

ndadr ve onu kendisidir.

Hakkn

kendinden baka âlemle

Nitekim

Âdem

görmütü. Halbuki Âdem, dayd. Nitekim kutsi

nsann

ulat

makamda o gaybn dbirlikte görür. Bu esnada yine

kendisini yerletirdii

kendisini ve ziirriyetini kendisini içinde

kabzasnda

gördüü kabzann

dn-

bir hadiste böyle denilmitir.

bu makam,

keiflerin en üstünüdür ve

kamlar onun altndadr. Söz konusu makam,

makamdr. Hz, Ebu

Hakkn

Bekir,

bu

makam

Ebu

bütün ma-

Bekir es-Sddîk’in

nedeniyle -Peygamberin tankl-

na göre- ya döneminde yaayanlar veya ümmet içinde en

faziletli

kim-


Yirmi Birinci

eydi. Hz. Peygamberin hangisini kastettii bilinmez. Kefinde haberin geldii kimse bunu

gayb birden örenir.

düü gaybtir. Bü konu insanlarn çounun

baz varlklarn dön-

bildii deerli bir meseledir.

da sonra gaybe dönen eyleri kastetmekteyim.

Sözünü ettiimiz eyler var olan

Acaba

arazlardr.

arazlar

eyler midir, yoksa varlk vc yoklukla nitelenmeyen dir?

Bu durumda

hayrete

dütüü

Çünkü

srlardandr. ki,

onlar Allah

dta

akledilir

mi-

yaratlmlarn

olmad

gibi

âlemin bir parças veya Allah’n

eylerden olsunlar. Öyleyse onlar,

var olan

aklcdilir haller

onlar nispetlerdir. Bunlar, haklarnda

gerçek varlklar da yoktur

onlarn

dndaki

(makul) hakikatlerdir. Araz-

lar Allah’a nispet edersen, Allah onlar kabul eder ve

imkânsz

iki

varlklarn kendisinden meydana geldii

Birincisi

çkp

doru

nsan bu makama ulatnda,

bilebilir.

gayb, dieri ehadet özelliiyle nitelendikten sonra

Gaybten ehadete

145

Sifir

O’nun hakknda

deillerdir; âleme nispet edersen, âlem onlar kabul eder ve

bu

durum da imkânsz deildir. Arazlar Allah

hakknda

iki

ksma

ksmnn Allah’a nispeBir ksmnn Allah’a nispe-

ayrlr. Bir

ti

imkânszdr. Bunlar O’na nispet edilemez.

ti

imkânsz deildir. mkânsz olmayan ksm, bütün âlem kabul

eder.

Bunun istisnas, mutlaklktr. Çünkü âlem mutlaklk nispetini kabul etmez. Buna karlk ‘snrllk’ nispetini âlem kabul ederken Allah kabul etmez. Akledilir hakikatler kendilerinde bakas için var olmayan mut-

lakl

kabul eder. Böylelikle

o

nispederi

Hak

ve âlem kabul eder. Hal-

buki onlar ne Haktan ne de âlemdendir. Onlar mevcut da deildir. lar bilen ortaya

akllnn

çkm,

kendilerini inkâr

konumalar artm,

hayret gerçeklemitir. Öyleyse dirdikleri bilebilir.

gerçek gaybtir.

te

mümkün insanlar

Ondan

deildir. Buradan hayret

görü ayrlna dümü,

bu meseleyi ancak Allah ve Allah’n

bu, kendisinden bir

kânsz gayb da deildir,

eyin meydana gelmedii

ey meydana gelseydi, ehadet haline gelir, sonra ona bir ey intikal etmezdi. Bu âlem imYoksa ‘srf yokluk’ olurdu. Ya da o, varl zo-

runlu deildir, öyle olsayd ‘srf varlk’ olurdu. O, varlk iki

ucu eit

ildir. Aksine

bir

mümkün

makul ve malum

ehadet

adnn

vakitte görülebilecek bir

bir eydir.

yokluk

ara-

tanm olGayb adnn ona

Öyleyse onun bir

verilmesinden uygundur.

varl

ile

de deildir. Ya da o bilinmeyen de de-

mad gibi ibadet eden ve ibadet edilen de deildir. verilmesi

bil-

bir

ehadet haline geldikten

snda

On-

yoktur, Bu,

Çünkü onun

Hakka özgü

belli bir

gayb’tir. Allah


Fütûhât- Mekkiyye II

146

‘Gayb denle

bilendir’

16*

buyurmu, bu

O’nun gaybn kimse

ismi

ehadete bititirmemitir. Bu ne-

bilemez.

ehadete bititirdii gayb

ehadetin mukabilidir. Böylelikle Hak, kendisini telenerek,

öyle demi: ‘Gayb

de dier gayb

öyle

ile

ortak olsa

ve ehadeti bilendir .’

bile,

(Gayb

diyebilirsin:

iki 166

zt eyi bilmekle

Her ne kadar

ise,

ni-

isim-

burada kastedilen budur.

bilmekle

ilgili

‘Raz olduu

ayette geçen)

öyle

peygamberleri hariç’ ayetinde geçen istisnann yarar nedir?

deriz:

Peygamberlerin örendikleri gaybn mahiyetini düün! Acaba o neye

balanmtr? Kast edilenin kullardan gizlenen yükümlülük bilgisi olduunu örenirsin. Bu nedenle melekler peygamber için bir korunak yaparak, insanlara ulatraca veya kendi bana yerine getirecei amellere

eytanlarn vesvese vermesinden onu korumulardr. Allah bu yü-

kümlülüü emir

mtr.

ve yasaklarda kullarn mutluluuna giden bir yol yap-

Rablerinin risaletini

ulatrdklarm örensinler

buradaki istisna munkati istisna gibidir.

Baka

diye. .d

bir ifadeyle

'

67

Öyleyse

bu gayb, o

gaybten gerçek bir ekilde kopmutur. Yoksa o, gayb lafznda ortaklk gerçekletii

için,

parçann bütünden kopmas

Bu nedenle olduu için de,

gibi deildir.

olduunu söyledik. Gerçekte ondan farkl munkati olduunu söyledik. Muttasl istisna ise öyle deildir. Çünkü o istisna

da munkati olsa tisna

bile,

özü gerei deil, hal

hakknda öyle

misal

munkatidir. Muttasl

ile

insanm

‘Ma-fi’d-dari

verilebilir:

Zcyd/Zcyd’dcn baka evde kimse yok.’ Bu muttasl (bitiik)

isille

bir istisna-

Çünkü burada Zcyd hakikatiyle deil, evde bulunma haliyle dier insanlardan farkllam biridir. Evde ondan baka bir insan yoktur. Öy-

dr.

leyse

burada farkllama sadece

insanm hal ile

illa

halle

Fakat

c

Ma

f’d-dari

himarun/Evde eekten baka insan yoktur’ dersen, burada

deil gerçekte

bir farkllk vardr.

zetiminde örendikleri

-Id

Peygamberlerin meleklerin gö-

bunun amac eytanlarn kovulmasdr- gayb,

Allah’tan tebli edecekleri risalede

nin risaleüerini tebli ettiklerinde ri

ilgilidir.

kelimesine izafe etmitir.

Bu

ilgilidir.

bilsinler’

Çünkü

nedenle Allah, ‘Rableri-

demitir. Allah

onlar,

risaleti rable-

eytanlarn peygamberlere

herhangi bir vesvese veremeyeceklerini örenmilerdir. Böylelikle peygamberler, bu risaletin -bakasndan deil- Allah’tan gelen bir

olduundan emin olmuladr. müstesna’

16 *

ifadesi,

bir bildirim midir?

B11 ayette, yani

acaba peygambere

risalet

‘Raz olduu peygamberler

melein vastasyla gerçekleen

Yoksa bu özel vahiyde melek yok mudur? kincisi,


Yirmi Birinci

daha açk ve daha uygun ve

doru

147

Sifir

olandr. Melekler nurlarn Allah’n

-tpk ayn etrafndaki bir hale gibi- yayarlar. eytanlar ise, nurlarn ardndan peygambere ulamaya yol bulamaz. Böylelikle Allah, elçisine

peygambere dilediini vahyeder. Fakat bu vahiy, peygamberden ve larndan

gizlenmi yükümlülükle

bilgisi

düünen

ehlinden farkl

kimselerin

görüüne aykrdr.

yaklatran ibadetlerin -bütününü deil-

lah’a

Bu yaklam,

ilgilidir.

bir

kul-

hakikat

Onlar, kulun Al-

ksmn

aklyla bilebi-

luk salayan Allah’a

doru olamaz. Kula ebedi mduyaknl, sadece Hakkn içinde neyin bunduunu

büen

bir bilgiye ise,

leceini zannederler. Böyle bir iddia

bilebilir.

Böyle

Allah’n bildirmesi olmakszn, her‘

yaratlm ulaamaz. Nitekim Allah O’nun dilediinden baka 5169 buyurur. Bu ve benzeri konularda bütün bilgisini ihata edemez

hangi bir kimse

gruplar için

bundan daha çetin

bir mesele yoktur.

dndaki

Bilmelisin ki, Allah kulunu kendisiyle kulun

arama

Nitekim daha önce bunu belirtmitik. Bu,

yerletirir.

ilah ile kul

tanm aral deildir. Çünkü Allah Kul bu makama yerleince, Allah’n ona inayet

arasndaki bir aralktr, yoksa

tanmdan münezzehtir.

her eyin-

bir

Çünkü Allah, kendisinden meydana gelen eyler, varlklarn ilahi kudretten yaratln ve onlarn imkân halinde olduklar halde varlkla nitelenmelerini ona göstermekle megul etmitir. Söz konusu varlklar imkân halinden çkmadklar gibi onlar ile mertebeleri arasnda ettii

da

bilinir.

bir engel yoktur. Allah onlara sadece

Böylelikle onlar,

lenmilerdir.

mas dan-

varlk elbisesi giydirmitir.

daha önce yoklukla nitelenmiken, bu kez varlkla

Her

durumda da

iki

hakikatleri sabittir.

nite-

Öyleyse konuul-

Hakkn mümküne -onu kendi mertebesinden çkartmagiydirdii varlktr. Bu varln mahiyeti nedir? Yok idi (madum) gereken,

de, var

m olmutur? Varlk yokluk olmayaca

(totoloji) .

Yok

ise,

ln giydirildii yok oluu

rumda

olmu halinin

mevcut da olmaz ise,

hakikat (ayn) arasnda fark kalmaz.

onun

ile

var-

Çünkü varlk

mertebede varla muhtaçtr. Böyle

bir du-

varr ve (zihni) imkânszla ulatrr, imkânszlk, var

iken bir hakikatin tekrar var olmasdr.

Bu

hakikat (ayn), imkân

dna çkm da deildir. Peki i nasl açklanacaktr?

Bilmelisin

ki,

Suret, ne görenin disiyle

mertebesi nedir? Mertebesi imkân

bakmndan o

teselsüle

gibi

görülen yer

bu hakikate (ayn)

ait

varlk, aynadaki surete benzer:

ayndr ne ondan bakadr' Fakat ile

o

yere

bakan ve ona yansyan

kendisinde ve ken-

ey sayesinde

ayna-


Fütûhât- Mekkiyye II

148

bakmndan

daki suret ortaya çkar. Öyleyse ayna zat

bakmndan

da kendisi ortaya

ayna iken bakan

bakandr. Aynada gözüken suret

çkan eyin deimesiyle deiir. Söz

ise,

gelii ayna boydan alnrsa,

ondaki suret boyuna göre gözükür. Aynaya bakan kimse, aynadaki suretin aynyken bir yandan ondan bakadr.

rei kendisindeki surete böyle

nn

açdan ondaki

bir

bakana gerçekte bir

bir etki

suretten farkl

kendisinde

yapan

bir

yönden

Aynann özü

ve (fakat) aynaya baka-

olduunu gördüümüzde, aynann

etmediini gördük. Aynaya bakan kii,

etki

ge-

(bir

açdan) aynadan etkilenmemi ve aynadaki sret aynann kendisi veya

bakann taya

kendisi deildir. Aynadaki suret sadece aynaya

çkmtr.

Buradan, aynaya bakan

arasndaki fark örendik.

uzaklat

Bu

ile

nedenle aynaya bakan insann aynadan

Buna karlk, bakan kii aynaya yaklaanda nadaki suret sol

Ben senin

rir:

sam

var

elini

varsa ve bakan kii

uzaklaü

ise,

sa elini

meydana gelmi ve senin

olmadn

gibi

görülür.

suret de yaklar. Ay-

yukar kaldrrsa,

kaldrr. Böylece aynadaki suret ona

tecellinden

sen ben

bile,

imiz hususu ni,

itidal

or-

ayna ve aynada gözüken suret

görülünce, suretin de aynann içinde

nann yüzeyinde

yansmaktan

ay-

u bilgiyi ve-

suretine göre var ol-

ben de sen deilim! Dikkatini

çekti-

anladysan, hiç kukusuz, kulun varlkla nasl nitelendii-

olann kim olduun, yoklukla nereden nitelendiini, yok olann

kim olduunu, kimin konutuunu, kimin duyduunu, kimin i yapa-

n, kimin yükümlü olduunu örenmi olursun. Bunun yan sra kendinin

kim olduunu, Rabbini, mertebeni,

renirsin.

Sen O’na muhtaç

ilçen, Allah,

Allah’a

muhtaç oluunu

özü gerei sana muhtaç deildir

(müstani). Bir adam öyle demi: ‘Cübbede Allah’tan sözüyle de bu

makam

ey yoktur.

Bununla

bakas

yok!’

Bu

Baka bir ifadeyle, varlkta Allah’tan öyle diyebilirsin: ‘Aynada aynaya yans-

kasteder.

bakas yok demek istemitir. yandan bakas yok.’ Böyle dersen, doru söylemi gerçekte aynada bir

ö-

ey yoktur veya birlikte

olursun. Bilirsin ki

aynaya bakan kimsede aymadan bir

aynadaki suretten etkilenme ve

Aynaya bakan kimse

bulunduu

deiimi de konu

ol-

maz. Örnekleri veren ve varlklar hiçbir eyin kendisine O’nun da

hiç

anlarsn.

ise,

kimseye benzemediini gösteren nezzehtir.

varln

delil

hal üzere etkiye

olarak ortaya

koyan Allah mü-

O’ndan baka yoktur. Varlk O’ndan kazanlr. Herhangi

hakikati

mertebesiyken

O’nün

Hak

tecellisinden gerçekleir. Öyleyse

aynaya bakandr. Aynadaki suret

ise,

bir

ayna imkân

mümkün

ol-


Yirmi Binnci

man yönüyle, bir ifadeyle

sensin!

Sifir

149

O sret, ya melektir veya felektir veya attr.

Baka

aynann uzunluk, genilik, yuvarlaklk ve

durumda

-her

ay-

na olarak kalmasna ramen- ekillerinin deimesiyle aynann zatna göre meydana gelen suretlerdir. lerdir.

lahi

tecelli

o mümkünlere varlk

giydirir. Böylelikle likte

plabilir.

if ve

halindeki ekil-

giydirirken ayna onlara ekilleri

melek, cevher, cisim, araz ortaya çkar. Bununla bir-

dna çkmaz.

olmak bakmndan imkân, kendi hakikatinin

kendisi

Böyle

Mümkünler de imkân

bir

meselede daha açk bir izah tarz olamaz, belki tasrih ya-

Öyleyse âlem hakknda dilediini söyle ve onu -bu hakikati ke-

bilgi yoluyla

verisine göre, bir

örendikten sonra- dilediine nispet

eyi

(Allah’a) izafe edersen, Allah

et!

Hakikatin

karsnda

rettii edebin gereiyle

onu yapmalsn. Yasaklamay koyan,

lahi edebe sarl ve sana

yaklamay emrettii eyle

Allah’a

dinin

ö-

Allah’tr.

yakla

ki, sa-

Bu durumda kendini tanr, dolaysyla Rabbini tanrsn. Senin kim olduunu ve O’nun kim olduunu örenirsin. 'Allah doruna keif versin.

doru yola ulatrr.’

yu söyler ve

Bu

mertebede

geldii mertebenin lenmesinin bilgisi,

iki

yönün

bilgisi,

kulun

bilgisi, hallerin

say ve

s yönünden

özellikleri,

bilinmesi,

doruluun yanltan meydana bedbahtlnn bulunduu eyden giz-

bilgisi,

deimesinin

bilgisi,

hatem (mühür, son)

tebih, insann -baka bir yönden deil-

öne geçen ve sonraya kalanlarn

olmann

hâzinelerin bilgisi, engelleyici perdelerin bilgisi, sahip

(âlemi var etmeye) yönelen cömertliin

yapann malndan harcamas

bilgisi, vekilin

ve onda mal -kendisine

bilgisi,

ait

doa-

nzk

vc

bilgisi,

kendisini vekil

deilken- sahip

gibi tasarruf etmesi, temenni ve kaza bilgisi bulunur.

‘Hamd

âlemlerin Rabbi Allah’a

nin övgüsünü söyler dilim. Senden

rim ve sadece Sana yönelirim!

aittir.’

baka

Allah’m münezzehsin. Se-

ilah yoktur.

Balanma

dile-


Fütûhât- Mekkiyye II

150

ÜÇ YÜZ YRM KNC BÖLÜM Hakk Halk Karlnda Satan Kimsenin Menzilinin Muhammedi Mertebeden Bilinmesi

Bütün yaratklarn bir önder etrafnda toplanmas

Tek ilah'n Hak’tan

varlna

bir delil

bakas O’nun makamm

elde

Hayalin bozukluunu gösteren bir

Heyhat Tek Görünendeki

etmeyen

nispetleri kabul

Doru akl kabul Zait

delil

nerede!

bilgi

!

etmek istemesi

etmez

varlnda eriatn verdiini

Fikrin girdii konu bunun

dnda

Çekimserler benzer inkârcya

nsanlar akllarndan bakasna ibadet etmez

nsanlar müslüman ve inatç diye

ayrlm Baka

Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘lahnz tek ilahtr .* 170 ‘

Yerde ve gökte Allah’tan

te ‘Ben

yeryüzünde

‘ki halifeye biat

baka

bir halife

edilirse,

ilah

olsayd, bozulurlard \

yaratacam

” 72

mektir.

Bu

kabile

bütün

Baka

luluudur. Buradan harekede kir deniz hayvan vardr.

da öyledir.

-ki

bu

ma’dr.

Cuma ehirde

köpek

Baka

bir hadiste

‘Kurey

(bir-

Kurey,

bir kabileler top-

bal

türü) denilen bir

toplu ve

kendisini halife

etli bir

balkt.

atayann tüm

mam

özellikleriyle

özelliklere üzerlerine halife olarak görevlendiril-

dii kimseler muhtaçtr-, onun bir toplanan birdir ve

(bir

bir ayet-

birleme ve toplanma de-

bir ifadeyle

Onu görmütüm,

mam ve önder,

nirelenmemise

baka

kabileleri bir araya getirdii için,

letiren)’ diye isimlendirilir.

bir ayette

buyurdu. Hz. Peygamber,

dierini öldürün’ demitir.

‘Halife Kurey’tendir’ buyurdu. Kureylilik,

171

onun tek bir

halifelii geçerli deildir.

birlii, çokluk birliidir.

Öyleyse

Ona

ait

halife,

gün, Cu-

imamn etrafnda toplanma günüdür. Ona


I5 1

Yirmi Birinci Sifr

ait hal,

namazdr.

larn ‘en yan’

karii’

Namaz

cemaat içinden

imam kldrr.

bir

olmaldr. Yani Kuran- Kcrîm’i kendinde cn

olmaldr. Yükseklik mertebelerinden ona

Bununla

birlikte

rum ona

makam

sr

ilimlerini kendisine

mam’n

karanl

vastasyla

fazla ‘topla-

nur

ilimleridir.

vermez, fakat bu du-

Çünkü namaz nurdur ve nur sayesinde doru da nur ve sahibi olmas gerekir. mam bu nur

zarar vermez.

yol bulunur.

olan,

ait

mam on-

k

açar ve Allah’n kendisini görevlendirdii âlemde

bu nur vastasyla yürür. Köylerde ve ehirlerde âlemin himmetleri ya da cemaatin himmeti,

bakana

yönelir ve

bir

bakanlan olmas hususunda

onun emri altnda

savaç bölüü gönderdiinde,

iki

bulunurlar. Hz.

adamdan olusa

yapard. Bu, özel bir bilgiye sahip deerli

b.

Hz. Peygamber, onu ordunun

na çkm,

retmiti. Bölge Bizans

Hz.

Ömer

renlere

içinde ise

layktr.’ Melekler Âdem’in halife

konuda onlara cevap verdii

tanlyla

ilgili

olarak

olmasn knamt.

gibi

ordu ehrin d-

Hz. Ebü Bekir ve

komutanln

eleti-

yemin olsun

ki, siz

Allah’a

komutanln

bilgi her

orada beklemesini em-

de vard. Hz. Peygamber, Usame’nin

daha önce de onun babasnn

ie

birlikte

öyle demiti: ‘Artk söz uzamtr.

bakan

bile birisini

bana komutan yapm,

toprayd. Ordu

bir

gerekir.

Zeyd’in komutan

Hz. Peygamber ordusuyla

Hepsi o

Peygamber

makamdr. Bu

bir

kimde bulunursa, onun imam ve önder olmas

Baknz? Sahabe Usame

birleir.

Usame bu

eletirmitiniz.

olmasn

eletirdiinde Allah bu

Hz. Peygamber de Usame’nin komu-

sahabesine cevap

vererek,

Allah’n

ahlakyla

ahlaklanmt.

doasnda bulunmaUa birlikte, dinî bir zorunluluktur. Baka bir ifadeyle bir imam belirlemek, insanlarn genel özelliidir. öyle diyebilirsin: ‘Peki imam edinmede ari’nin emir vermi olmasn sebebi nedir? Niçin vacip olsun?’ öyle Bir

imam

ve önder edinmek, âlemin

tutulmasn

deriz: Allah dinin ayakta

insanlarn canlar, mallar ve

ldr. Onlar, güvenlik,

ve

birbirlerinin

hakknda güvende olmalarna ba-

da toplanrlar. Daha önce

bir

gerçeklemez. Sonra, otoritesinden korkulan

umulan kiiye

korkuyla doluyken,

Dinin ayakta tutulmas,

saldrdarndan güvende' olmaldrlar. Böyle

imam olmadan

balamas

aileleri

emretti.

insanlar ilerini havale eder,

onun

kalpleri mallar, canlan ve aileleri

imamn

etrafn-

hakkndaki

etrafnda birletiklerinde, kendilerini Al-

lah’n yapmakla yükümlü tuttuu dini (yükümlülükleri) yerme getir-


152

Fütûhât- Mekkiyye

meye

adarlar. Bir vacibin kendisiyle

naleyh

imam edinmek,

ihtilaf,

zulmaya da yol lenmesiyle

-ki

gerçekletii

bir kii

olmaldr

ki

O’ndan baka

ilah yoktur-

Halbuki Allah, zatnn bölünmediini

olumadn

eyden

vaciptir. Binae-

ayrlk çkmasn. Çünkü

Allah’n bize örenmemizi emrettii

bil

veya cisim

gibi bo-

ilahln

bir-

amaçlandm örenmi baka ilah olmadn bil

neyin

oldun. Allah Teâlâ öyle buyurur: ‘Allah’tan

veya bir

de

imkânszlatrd

maslahatn gerçeklemesini

açar.

ey

dinî bir zorunluluktur.

mam (devlet bakan) ayrlk ve

II

7173

olmadn

veya O’nun bileik

olmadn

bil

dememi,

sade

1

ce nitelii

hakknda ‘O’nun

benzeri bir

ey yoktur

7174

buyurmutur. Allah

kalkmam, olduuna delil ge-

Teâlâ kullarna akllaryla inceledikleri meseleleri bildirmeye

kitabnda teorik düünmeyi sadece O’nun tek

Baka

tirmek üzere yapmalarn emretmitir. tebedeki birlii gösterebilir. Dolaysyla buyrulur. nsanlar ise teorik

maksadn grup

bir

‘iki ilah

çkm,

bu konuda

o

gibi

bile,

isimleri

Bu

kez baka

olumsuzlarruür. Halbuki Allah

nitelikleri Allah’tan

Kitabnda veya peygamberlerinin

bir ifade zikredilmemitir.

vermedii

tasa

’ 175

edinmeyin , o bir ilahtr

etmemitir.

için tespit

dilinde

Sonra aklclar, Allah’a isim Ver-

me hususunda görü ayrlna 'dümülerdir. sine

mer-

dna çkmlar, Allah adna bir takm nitelikler belirlemiler-

olumsuzlamad

onlar

bir ifadeyle deliller,

aratrmay sürdürmü, yükümlü olduklar

Halbuki Allah onlar kendisi

dir.

ilah

Rir

O’na isim yapmtr. Bu

böyle bir isimlendirme, isimlendirmeyi

ksm

Allah’n kendi-

isimler tenzih

yapann ve

anlam

teorik ak-

lyla hareket edenin yetkisiz tasarrufudur. Sonra insanlar Allah’n zat

hakknda konumaya balamlardr. Halbuki eriat onlara Allah’n zat hakknda düünmeyi etmeyi yasaklamt. Allah Teâlâ den

sakndrr7,76 buyurdu. Yani Allah’n

kmayn.

kendisi

Allah

hakknda

sizi

kendin-

tefekküre kal-

Böyle yaparlarsa, onlarn yetkisiz tasarruflarna yasaklanan bir

eye dalmaya eriata kar çkma eylemi de eklenir. Bir ksm ‘O cisimdir demi, bir ksm ‘cisim deildir demi, bir ksm ‘cevherdir’ demi, bir ksm ‘cevher deildir’ demi, bir ksm ‘yöndedir’ demi, bir ksm 5

5

‘yönde deildir’ demitir. Halbuki Ali al, genel olarak, herhangi bir ya-

ratlmn

bu konuyu

incelemesini

emretmemi, ne olumlayana ne

ohmsuzlayana bunu emretmitir. Onlara âlemdeki gerçek

bilgisi

bir insana

sorulsayd, onu bile bilemezlerdi.

öyle

sorulabilir: ‘Nefsin bedenini

bir

varln zatnn

Bu konuyu

inceleyen

nasl yönetmektedir? çin-


Yirmi Birinci

dmda mdr?

de midir,

Yoksa ne içinde ne

nu düün Acaba hayvani cismin hareket 5

ilkesi

.

ren, tahayyül eden,

çoa m? madan

olan bu ilave

ksm,

ve duyan bu

Aklnla bu-

ksm,

bu konu aratrlsayd,

yoluyla ruhlarn süreklilikleri ve

gö-

neye racidir? Bire mi,

m cevhere mi yoksa cisme mi döner? eriat

akli deliler ile

Akl

d.

Araza

düünen

dnda mdr?

153

Sifir

kesinlikle delil

delili ol-

bulunamaz-

ölümden sonra varlklar

bili-

Bu konuda benimsenen bütün deliller, dayanaksz ye tartladelillerdir. Bu konudaki ileri sürülen her görü imkan dahilinde-

nemezdi. bilen

Mümkün

varlnn

yokluunun zorunluluunda akli delile dayanmaz. Böyle olsayd, onun ‘imkân olan hakikati bakalard. Öyleyse (bu konularda) eriatn nasla belirlediinden baka bilgi imkâ-

dir.

ise,

veya

5

nmz yoktur.

Akll

insan, kendisini sadece zorunlu iiyle

snn -amaz.

ve (akl için belirlenmi) fes ise geri

isimlerle isimlendirilendir.

O

Süre ksa, nefesler az! Geçen ne-

niceliine ve niteliine dalma!

O’ndan baka

isimlerin

O’na ve bu mertebenin sahibine

alannn

eder

dönmez.

Bilmelisin ki, Allah tek ilahtr,

l

megul

aittir.

Çünkü

ilah yoktur.

anlamlarnn

bir

O, anlam-

ksm,

sadece

Dostum! Bunlarn mahiyetine, öyle bir

aratrma, yükümlülük

dna çkartr. man yolunu ve Allah'n sana farz kld eyleri

yapma yolunu emredilen

tutarak ‘Gece ve gündüz Rabbini zikret ’.'

rehlil,

tespih ve

hamd

77

Kastedilen, sana

Ve Allah’tan çeaklm ve srrn sana

türündeki zikirlerdir.

kin. Allah bilgisinden dilediklerini sana öretirse,

verecei ve ihsan edecei kendisi hakkndaki bilgiye

tahsis et.

Faydal i,

bulmasn salayacak ve dünyada onunla yürüyecein nurdur. Bu nur içindeyken kuku ve üphe karanlklarndan güvende kalrsn. Onlar, fikrin sonucu olan bilgilere ilien kukulardr. Çünkü kaçrtan demektir. Öyleyse veya nur, görünbudur Bu

bilgi, kalbinin

hayat

k

düü

k

yerden karanlklar kovar. Allah hakkndaki tefekkürün verdii

k

edildii üzere

kuku

üphe karanl hiçbir

veya

lklar orada bulunur. Karanlk,

ekilde giremezdi.

bilgisinin

nur

olmadn

zanneder. Halbuki

olmad

karanl

kaçrtan

ndr.

ve konuyu ele alanlarn Allah’n zat hakkndaki gösterir. Onlar,

bilgiye ve Rablerinden gelen

n

sahip

kaçrma özelliine

gibi üzerinde otoritesi de yoktur. Otorite,

Bu durum, kelamclann

bulunduu yere Halbuki bu karan-

ve nur olsayd, bilginin

bilgi iddia

kuku

bu konudaki

kuku gelmezden

önce

bir

bir kesinlie sahip olduklar-

kendilerine gelene kadar eksiklikleri onlara


Fütûhât- Mekkiyye II

154

görünmez. Nereden bileceksin

kuku, gerçek Mutezile’nin

olumlad

Çünkü

ve bilgidir.

olumsuzlad

Bu

gerçektir.

ki? Belki

bir

‘üphe’

kesin olarak

unu

iddia ettikleri

Eari’nin

bilirsin:

konuyu kabul etmesi, (kendisine göre)

gerçek Mutezile’ye göre

bir

olduunu

ise

kukudur. Ya da Eari’nin

konuda Mutezile’nin olumsuzlad

Eari’yc göre

delil,

kukudur. Her mezhebin imamlar vardr ve imamlar o mezhebi ayakta Onlar -söz gelii Eariler- ortak bir ad altnda toplansalar

tutar.

kendi aralarnda

Kad

ise,

görü ayrlna dümülerdir.

üstadnn

Ebu’l-Meali, Kad’dan,

vard görüten farkl görülere varmtr.

meselede eyhten farkl düünceye varmtr. Bununla

Eari olduunu iddia

Ayn ey

eder.

Allah hakknda vc inanç konularnda lar için geçerlidir.

ayrlklarn

Her grubu

konular,

feri

için geçerli

olduu

gibi

ve bir ad birletirse

bile,

görü

mezhebin

bu noktada dikkate alnmaz- görü ayr-

Halbuki Adem’den Hz. Peygamber’e kadar ve onlarn

içindedir.

arasnda gelmi geçmi tebesi

bir

sürdükleri görülerde filozof-

ileri

makam

Üstad

birlikte hepsi

sürdürürler. Onlar, kendilerini bir araya getiren

esaslarnda -çünkü

l

bir

Mutezile

bile,

resul, nebi diye isimlendirilenlerin

hakkndaki inanç esaslarnda görü

ayrlna

Allah’n mer-

dümediklerine

ta-

nz.

Her biri ötekini dorular. Onlardan birisinin inancnda bir kukunun bulunduunu veya Rabbi hakkndaki bilgisinde üphenin ortaya

çkp

d

bir delil

vastasyla onu giderdiini duymadk. Böyle bir

aktarlr, yazlr, kitaplar

söyleyen

baka insanlarn

sanlar

ise,

söylerdi.

(çelikili)

sanlarn canlar, mallan ve

saklam, mubah

onu

aileleri

Nitekim

çoalrd. Çünkü

hakknda konumu, baz eyleri

rü ayrlna

ya-

Bu

nedenle Allah hakknda

görü aylklarm nakletmek

üzere amiller

nebiler Allah’a dayanmakta ve Allah’n onlar pey-

gamber olarak gönderdiini

takm

deliler

hiç birinden

t aktarlmad

bu konu söz

klm ve onlara yükümlülük yüklemilerdir. Baka in-

peygamberlerde ortaya çkan

men, onlardan

olsay-

görülerini aktarmtr. Nebiler in-

böyle bir otoriteye sahip deildi.

ibaret olan bir

kitaplar

ey

söylemektedirler.

Bu konuda

mucizelerden

de getirmilerdir. Bütün bu ardara ra-

Rabbi hakkndaki

gibi herhangi birisi

da dümemitir.

bilgisine

kukunun

bula-

bu konuda dier peygamberle gö-

Ayn ey, görü

birlii içindeki

peygam-

ber takipçisi keif sahipleri için geçerlidir. Onlar da, Allah’ bilme hak-

knda görü ayrlna dümemi,

herhangi birisinden kefinde veya ha-

ber veriinde bakasyla çeliecek bilgi

aktarlmamtr. Fakat kendi dü-


Yirmi Birinci

iincelcri söz

dier

konusu olduunda durum farkldr. Çünkü

fikir sahipleriyle

ayn konumdadr.

Veliler

Sifir

155

fikirde

inan

arasnda çelikinin bu-

lunmay, onlarn bilgilerinin nur olduunu ve kukunun onlara ilime imkân bulamayacam gösteren delillerdendir. Öyleyse nurun nur ehOnlar

line tahsis edildiini örendin.

rm

nebiler, resuller

ile

onlarn eriatla-

snrlar amayan, Allah’tan korkan, Allah

takip edip belirledikleri

karsnda edebe sarlanlardr. Onlar Rablerinden bir nura sahip olanlardr. Bu nur, nur üstüne nurdur. Allah’tan bakasndan gelseydi, onda pek çok çeliki bulurlard Yani Hakkn nitelii ve sahip olmas gereken özelliklerde görü ayrl ortaya çkard. Çünkü inancm fikriyle arat‘

ran kimse, bir

durumda

olduunu zannettii eyin verisine hükümden o hükmün zdd baka bir hükme

eden insan, her vakit ve halde, göre hareket ederek, bir

Aksine düünceyle hareket

sürekli kalamaz. delil

çkar.

Kardeim! Sana yararl

O’mn doru

bilginin nereden elde edileceini gösterdik.

yolu üzerinde yürürsen, bilmelisin

ki,

tutar, sana inayet eder, seni kendisine seçer. Allah

düünmeyi emretmedii konularda

bizim

fikirlerimizin otoritesi

Zikrettiklerimizle insanlarn

çeksin!

Allah senin elinden ile

hakknda

arasna perde

karlatklar kukularn

gereksiz

uramalarndan kaynaklandn örenmi olmalsn. Görü ayrlklar bu nedenle ortaya çkm, fikir ve arzular insanlarla oynamtr. ari’nin örenmelerini mubah kld hususlarda, iki insan görü ayrlna dümemitir. Allah onlardan görü ayrlna dütükleri konularda bir ey talep etseydi, o konuda görü ayrlna dümezlerdi. nsanlarn ilerle

(ilahiyat bahislerinde)

dan böyle

bir

ey

görü ayrlna

talep

etmediini

birliine vardklar

ey

baka görü

akim zorunlu

bir ifadeyle,

birlii içindedir.

dayanmlar, o

snda görü

durmu

bilgi

olsalard ve

edilip isim

Hak

bir

var etmi, varlklarnda ona insanlar ara-

Allah'n kullarndan ‘akl yoluyla’ ispat-

onlara peygamberinin diliyle kendisine izafe

yaplmas uygun

yerli yerinin

delili,

budur (yaratcnn varl). nsanlar bu snrda

insan aceleci yaratlmtr:

gücü

Görü

Her grubun aklî delilleri yaratcnn var olduunda

muhtaç deildir. Bu konuda

ayrl yoktur. te

lamalarn istedii

diyebilirsin:

deriz:

Bu yaratc onlar

ise kendilerine

öyle

gösterir.

öyle

nedir ki?

dümü olmalar, Hakkn onlar-

eyleri ögretseydi, kurtulurlard. Halbuki

O, kendinde

düünce gücü görmü, bu hakknda teorik düüncenin

bir

dnda kullanm, Allah


Fütûhât- Mekkiyye II

156

konumutur. nsanlarn mizaçlar

verisine göre

düünme gücü zaçlar

domutur. Bu

mizaçtan

birbirinden farkldr ve

nedenle teorik aratrma, mi-

m deimesiyle deimi, onun algs, ve alglad ey hakkndaki

hükmü

de deimitir. Allah

doru

bizi

Hakk imam

yola ulatrsn.

edinen ve O’nun belirledii eriata sarlarak o eriat üzere yürüyenler-

den

etsin!

Bunu

Dosnm!

ihsan edecek, Allah'tr. O’ndan

Bilmelisin

Akllar, tek balarna

Ici,

Allah peygamberleri

muduluu

dayandmz

kamda Yaratcnn bizim

medii

kesindir.

ulaacan

dayanmamz O’nun

olmazd. Buradan kesin olarak

öncelikli

unu

yere göndermedi.

Dayand

bilselerdi, pey-

gibi biz

bize

Fa-

de O’na

dayanmasn-

örendik: Bu ma-

ve bir hakikatin bizi birletir-

Öyleyse insan zorunlu olarak nereye

bilemeyecektir.

muüuluk nedeni

olmad

gibi

yoktur.

varl anlamszlard.

Varlk bize benzemedii

benzemeyiz. Benzeseydik, O’na

dan

bo

salayacak hususlar

gamberlere gerek kalmaz ve peygamberlerin kat kendisine

baka Rab

varacan,

nereye

mudu

olursa,

kimsenin katmda

nedir? Bedbaht olursa, bedbahtlk nedeni nedir?

Çün-

kü insan Allah'n bu konudaki bilgisinden bihaberdir. Allah' onun hak-

kndaki

iradesini vc kendisini niçin

yarattn

(kendi aklyla) bilmez ve

bu konuda mudaka Allah'n öretmesine muhtaçtr. Allah

ahsa muduluun

sebeplerini öretir ve

rektiini açklard. Fakat böyle bir

ey

dileseydi, her

ona hangi yolda yürümesi gedilemedi.

Her topluma kendi

bana geçirmi, insanlara ise peygamberin emrine girmelerini emretmitir. Ah lah’m böyle yapmas, bu konudaki ezeli bilgisine göre, onlara kar delil getirmek üzere bir sulamadr. Allah peygamber olduu iddiasnda docinsinden -bakalarndan deil- peygamber göndermi, onlarn

ruluunu gösteren mucize ve metine

kar

söyledik,

yine insan

yapardk

adam

’ 179

peygamberini destekler

ki

üm-

Peygamberin himmetin hemcinsi’ olduunu

olsun.

çünkü vaka

yine de bir

delili

deliller ile

öyle der ‘Onu melek yapsaydk,

böyledir. Allah

:

Yani insanlara gelen peygamber melek olsayd,

suretinde inerdi k, melek

(nebilik) mertebesine

kar

haset,

ayn

olduunu cins

bilmesinler.

arasnda

olabilir.

ÇünAllah

Yeryüzünde yürüyen mutmain melekler bulunsayd, onlara gökmo ten melek peygamber indirirdik.

öyle

der:

Kavmin

halifesi

Bu onlarn

kendi

nefislerine

oullarndan daha

ar gelir


Yirmi Birinci

157

Sifir

Onlardan olmasayd, dor ularlard onu Hemcinslerinden

bakasna

nsan bütün canllarn mertebede olduklarn

böcei

bilir.

haset etmezlerdi

ve hayvanlarn kendisinden daha

Bununla

hayvan -velev

birlikte bir

olsun- dile gelse ve ‘Size Allah’tan gelen bir elçiyim,

undan uzak

aa

bir

ki pislik

unu yapn,

durun’ deseydi, sradan insanlar kendisine uymak, sayg

göstermek ve bereketinden yararlanmak üzere bütün güçlerini sarf eder,

hükümdarlar o hayvana

doruluuna

itaat eder,

numasn doruluunun

delili

sayarlard. Halbuki gerçek öyle deildir,

sadece nebilik mertebesine hemcinsleri olmayan

çkmamtr.

ortaya

Allah’n yaratklarn

larndan deil, içlerinden

bir

bir delil istemez, ko-

birisi

snad

ilk

ulatnda,

haset

ey, onlara baka-

peygamber göndermesidir. Allah’n pey-

gamberlerin doruluklarn kantlamak üzere verdii mucizelere ra-

men,

hakim olan haset duygusu,

insanlara

kesin olarak inandklar bir eyi

r

inkara

yarak.'

1*

taknlk vc büyüklenme

zorlamtr. Allah öyle

kabul etmilerdi. 2

Bu

21 *'

der; ‘Onu inkâr

bildikleri

vc

nedeniyle onla-

halbuki içlerinden

ettiler,

Yani kendilerine zulüm yapmlardr. ‘Büyüklük

peygambere kardr.

kendilerine gönderilen

ise,

doruluunu

tasla-

Allah’a

kar büyüklenme duygular da buna dahildir. Böyle birine ‘Be adam! Seni yaratana kar nasl büyüklenirsin?’ denilse, böyle bir davrantan Allah’a snarak öyle derdi: ‘Alal katndan görevlendirildiini iddia eden bu insan yalan söylemektedir. Allah’n böyle mesi

ya

nu

mümkün

derler.’

1*

3

Ona

iki

yerden büyük

olduunu

kabildendir.’

Sradan

kinlere gelirsek, onlara

doruluk

bilmiyor musun?

ler

öyle cevap

bir

mertebeye

adama

öyle

denilir: ‘Siz

ulaacam

âleme

belirli

elçi

olduu-

bu kez öyle

derdi:

gösterdii ‘mucize’ de

biliyoruz.

onlarn güçlerini

bilen-

âlemin cisimlerine etki edecek

Peygamberin gösterdii de bu

Bu hususta ‘nazar’ gücüne sahip

ka-

insanlardan veya zecr

vb. sihir sanatna benzeyen örneklerden delil getirirler. ketlerini bilen ve

indirilseydi

bu mucizeleri onun iddiasnn

Nefisleri ve

verir: ‘Nefsin güçlerinin

bilden olmaldr.’

Onun

gönder-

bir insana böyle denilir. Bilgin, filozof ve seç-

saymyor musunuz?’

delili

bir

‘Bu peygamber Allah’tan size gönderilen

ispatlayan delil ve alamet getirmitir’ denilse,

‘Sihrin gerçek

bu

deildir. ‘Kuran o

birini bize

Yldzlarn

hare-

onlarn güçlerini gören bu gücün unsurdan oluan

ölçülerde

yayldn

gören

birisi

öyle

der: Tali

ona bu


Fütûhât- Mekkiyye

158

II

imkân vermi, yldzlarn ruhanilisi ona yardm etmitir. O bu meninin rahme dümesi esnasnda bulunmu, ondan ereflenmi güçler

ona deerli

bir nefis

hiyat bahislerinde yüce mertebelere

i

dorudur. Fakat

yerletirmitir.

O

kazandrmtr.

Bu durum,

snad

Allah’n kendisiyle kullarn

bakndan

izafe

bir im-

ederek Allah’n bu

soyutlaynca, bu davranlaryla

doru

söylemilerdi, fakat Allah âlemi böyle düzenlemi, bilgilerindeki

‘Bilgi bir perdedir.’

onlarn bu konudaki

bilgileri,

Gerçek öyle deildir, çünkü

Onlarn

bilgilerinden deil, bilgisizliklerinden

kâfir olur .’

kalmtr. Bu amel,

184

kaynaklanmt. Peygamberlerin öyle

der:

Ona

yolu

Geride Allah’ kullarna amel nasip

kendilerine emrettii ekilde, peygamberine

uyarak yaplr. Onlar, emir ve yasaklarnda peygambere uyar,

snr

yanllk,

içine dütükleri

sayesinde mutluluk yollar ortaya, çknca, Allah

açkladk, ükreden veya

bir

Allah’n yldzlarn ruhaniliklerine yerle-

tirdii özellikleri ortadan kaldrmaz.

lirledii

bilgi-

yönünden (bu inançszlk) onlara gelmitir. Bu balamda

grup öyle demitir:

etmesi

ila-

bilimcinin söyledi-

(gerçei örten) diye isimlendirilmilerdir. Halbuki onlar,

sizlikleri

bu

Allah, bütün bunlar kendisini yaratrken ulvi âleme

konuda peygambere olan 1

ve

da bu nefis vastasyla

ulamtr.’ Gök

tihandr. Onlar, bu özelii o ruhani güçlere

‘kâfir

talide

ve esaslarda durur. ‘Allah

doruyu

onun

söyler ve

doru

etme

ilmini,

be-

yola

ulatrr.’

Bu

menzil, tenzil ilmini, isimler ilmini, imtihan

ler, nispetler

ve haberler ilmini, delillerin

medlûl hakknda likler

çoalmasnn

ve kaza ilmini,

imamlk

beka sebeplerinin ilmini,

rna

uyar, hakikati

bulunmasndan Senden baka

ve

bizi korusun.

ilah yok.

bilgisini, ihtisas ilmini,

onu göz ard

Bu

ilmini,

onlarn

mertebeler, nite-

ilmini, eriatlar, intikaller,

tercih ilmini içerir.

brakr

kaynann

illet-

umut,

feyiz ve

ilimden insanlar arzula-

ederler. Allah

bu niteliin

Allah’m! Seni tenzih eder ve seni överiz.

Balanma diler, sana dönerim.


Yirmi Birinci

159

Sifir

ÜÇ YÜZ YRM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhammedi Mertebeden, Müjdeienene Gelen Müjdenin Bilinmesi

Bir müjdeci risaleti getirdi

ödül gerekir ona, gönderen Kerim’den Hatmü’l-velayet de getirdi onu

Tpk gönderilmi nebinin getirdii gibi

*

.

.

paymz çok

iki

hatemlikten de

Bu

bir veraset, indirilmi kitapta bize gelen

Son msrada air Bana etmektedir. Bilmelisin

ve Ydkup

ki, ilahi

oullarna

meiyetin

varistir'

1*5

fiilde bir etkisi

ayetine iaret

vardr.

Bu

ne-

denle tercih edeninde -kendiliinde deil- edilgenlii kabul etmeyene ilimesi

olumsuzlanmtr. Bu durum, kulun dilemesinden ve

den farkldr. Çünkü kul

bir

ey

diler ve iradesi

dilediine

bazen meydana gelirken bazen gelmez. Bunun

mak

istediimizde, ‘Allah

baladmz

iradesine

fiil

dilerse’

dememizi

var

Hakkn

oluunda

etkisi

iliirse,

için Allah bir

o

ey

ey

yap-

emretti. Böylece Allah’n

gerçekletiinde, asl itibaryla Allah’n hük-

müyle ve O’nun meiyetinden meydana

onun

iradesin-

Bizim meiyetimizin

gelir.

yoktur, fakat bir

hükmü

vardr.

ise,

Bu hüküm,

söz konusu eyi bizim meiyet ve irademizin varlyla dilemi

olmasdr. Dilediimiz eyin

varl

ise,

Allah’n meiyetinden meydana

gelmitir. Öyleyse bizim meiyetimizin de bulunup 18*

fiile

ilimesi gerekir.

Bu durum

‘Siz,

Allah dilemeden dileyemezsiniz'

edilen, bir

ey

dilediinizde demektir. Bununla birlikte akla göre ger-

çeklemesi imkânsz bir eyi

-ilahi

ayetinde

belirtilir.

Kast

meiyet ona ilimemitir- Allah’n

‘di-

unu öretmektir: laey, mümkün olmas ne-

leseydi yapard’ diye bize bildirilmesinin faydas, hi

meiyetin

varlna

ilimesi olumsuzlanan

deniyle, kendisine göre

kendiliinde gerekir:

iki

o

imkânsz deildir. Çünkü söz konusu eyin

durumdan (olmak ve olmamak)

Bu durumda mümkün,

bir tercih

birisini

kabul etmesi

edene muhtaçtr. Halbuki

özü gerei imkansz öyle deildir. Çünkü onun varlna meiyetin


l6o

Fütûhât- Mekkiyy©

II

ilimcmesinin olumsuzlanmas imkânszdr.

O

kendisi nedeniyle var

olamaz.

Baz

insanlara göre, Allah Teâlâ kendisi nedeniyle

eyi var etmek

bir

varln

meyiinin nedeni,

öyle

dileseydi,

iddia etmitir: Allah

mümküne imkân

ve

miyordun Çünkü kendisi nedeniyle

rumda

onu

dilememi olmasdr. Böyle

bir

var et-

görü

sahibi

imkânsza imkânszl, vacibe zorunluluu

görü

vermitir. Böyle bir

sahibi ne

varl

dediini

bil-

zorunlu olandr ve

zorunluluu verenin kendisi olmas,

varl

imkânsz

imkânsz

var ederdi. Allah’n

Allah, kendisi nedeniyle

ise dileseydi,

varl

gerekirdi.

Bu

du-

zorunlu olmazd sonucu çkar, bu durumda

Haklan varl, kendisi nedeniyle

tercih

eden olurdu.

Bu durumda o

adeta airin dedii gibidir:

Kendisini

Böylece

Araplatrmak

özelliini nispet

ileri

Hakk

ise

süren insanlar Allah’a iktidarnn nüfuzu

etmek istemi, halbuki iktidarn ve kudretinin neyle

olduunu anlamam,

m,

de

acem oldu

Çünkü bu görüü gili

istedi

gerekli

olmayan

bir

eye

farknda olmadan mümkünlerden

ilahi

il-

iktidar bala-

birisine çevirmitir.

Öyleyse gerçeklemeyen bir konuda ‘Allah dileseydi’ demenin yarar,

zatna göre o eyin gerçeklemesinin

c

mümkün olduunu

tar. Öyleyse Allah’n gerçeklemeyen bir konuda

leirdi) diye bildirmesinin yarar, söz

bildirme ama-

‘dileseydi’ (gerçek-

konusu eyin kendisine göre ger-

mümkün bir ey olduunu bildirmektir. Böylelikle Allah bimümkün olan ile mümkün olmayan ayrt etmi, meiyet ve

çeklemesi

zim

için

iradesinin

meiyetini olarak,

imkânsza ilginin

olumsuzlan! tr.

ilimesini

Allah dileseydi, ç ocuk edinirdi ’, 1

**

irade

ayetlerini verebiliriz.

s7 ‘

Elence

Böyle bir

isteseydik,

katmzdan

ey imkânszdr. Nasl olr

da Allah’ iradenin olumsuzlanmas altna sokar? Böyle bir

miimküe

aittir.

ve

olumsuzlanmas yoluyla imkânsza balamasna misal

edinirdik'

Allah’n

Cahil

saydmz

ve

özellik,

görüünü yanl bulduumuz

kimsenin iaret ettii husus budur.

ahsn yaratlm olmasn zirvesidir. O ahs bozuk aklyla

Bilmelisin ki, ezeli bilgisinde böyle bir

belirlemi olmas,

ilahi

cömertliin

O’nun hakknda hüküm vermitir. Böyle

bir

hüküm

verince,

aklnn


Yirmi Birinci

böyle bir

eye inand hükmü

Böyle

verilir.

bir.

l6l

Sifir

hüküm, Allah hakknda

bilgisizliin son kertesidir. Allah Teâlâ iradesinin kendisi nedeniyle ger-

çeklemesi imkânsz olana ilimeyeceini bildirmitir. Yetkin akl sahibi

buradan iradenin ilimesinin

Zayf

kabul eder.

dememi

akllysa,

doru olmad eye

bu ifadeden

unu

ilimesinin reddini

anlar: Allah Teâlâ ‘ayet

mudaka onu yapard. Bu kanaate akl yatar ve kalbi krlmaz, çünkü bu düüncesiyle ilahi iktidarn her eye nüfuz ettiini söylemek istemi ye Allah. hakknda iyi bir ey söylemek istemitir. Kamil akl sahibiyse, Allah’n kendisine olan ihsann bilir, akim öyle (lev)’

eksik akl le

olsayd,

yapmad için Allah’a ükreder.

kt akllnn ulaamayaca

Bilir ki,

Allah kendisine böy-

klmtr.

bir derece vererek üstün

Bir topuluk, Allah’n imkânsza da güç yetirebileceim

mütür. Söylenmesi gereken udur: Allah

eye güç

her

yetirir.

sür-

-kendisinin de söyledii gibi-

Kudret iliecei mahallini talep ettii

iliecei mahalli talep eder. Allah’n

ileri

de

bilgisi

gibi irade

olumlama

-ister

de

ister

olumsuzlama veya varlk veya yokluunu bilme eklinde olsun- iliecei mahalli talep eder.

Duyma, görme

ve

Hakka

kendisini nedeniyle nispet

durum böyledir. Akl bol ve bilgili insan, bütün nisilgili olduunu bilerek nispeti ilgili olduu eye balar.

edilen her nitelikte petlerin neyle

leri böyle kendisini bilir,

bilen insan, Allah’n ilahi

balamadan yapmayaca

insan

fiilini

meiyete (Allah

o davran (yaplmadn-

da) Allah'n cezalandrmas söz konusu olmaz.

nn

elleriyle

ortaya

mü ortaya çksa bile, anlam

bana

var

var

fiillerde etkisi

varl

etmek dilediinde

-ki

yaratklar-

olarak gizlenmitir.

yoktur;

bu, bir etki deildir. nsanlar, etki

edemez. Allah bir hareketi veya bir

Çünkü Hak

çkan amellerde gerçek yaratc

Hiç kimsenin -yaratma yönünden-

verecei cezay da

ileri söyleyene

Allah’n iradesine balarsa,

dilerse sözüyle!)

fiillerde

hük-

hükmü

ayrt

ile

maddelerde bulunacak herhangi

o kendi

bama

var olamaz-, kendi

olmayan o eyin yaratlnn kendisinde ortaya

çkaca

bir

mümkünün varlnda hüküm sahibite iyice incelersen, etki ve hüküm arasnda

yer bulunmaldr. Yer ve mahal, dir, fakat bir etkisi yoktur.

böyle bir fark vardr. Böyleyken kul ‘yaparz’, buki

onun

fiilde

‘ileriz’

genel olarak bir etkisi yoknr.

te

nasl der

ki?

Hal-

Allah bu nedenle

onu cezalandrr. Allah kullarnn böyle

ini

yapacan

ve onlarn böyle sözler söyleyece-

bildii için, cezalandrmadan kurtulsunlar diye, istisnay (Allah di-


Fütûhât- Mekkiyye II

IÖ2

emretmitir.

lcrse) söylemelerini

Bunun

için gelecekteki bir

vazgeçince, öncesinde ‘istisna yapan’ suçlanmaz.

kendine deil, Allah’a izafe etmiti.

fiili

mak, yaratklara

izafe

fiilleri

Çünkü

davrantan

böyle bir insan

Allah’n iradesine bala-

Fiili

etmekle çelimez, çünkü onlar,

ilahi fiillerin

Bu ölçüdeki bilgiyle akl sahiplerinin dereceleri farkllar. Baknz! Hak öyle der: Ey iman edenler.’ Halbuki akl veya bil-

zuhur ettii

yerdir.

c

dememitir. Niçin yapmadklarnz söylüyorsunuz ‘

gi sahipleri bilgili

* 169

Çünkü

ve akll insan, Allah dilerse eklinde istisna yapmakszn, yapma-

yaca

bir

Allah’a

aittir.

eyi söylemez. Çünkü

bilir ki,

Böylelikle Allah, bir

-kendisine deil- sadece

fiil,

ksmnn

dierlerinden üstün

olduu

örenilsin diye, âlemin tabakalarn ayrt ermitir. Öyleyse akll alimler,

bütün genel hitaplarda sözün balamlarn

Hakkn

dikkate

edenler’, ‘bilenler’, ‘aklllar’, ‘ince

da

akl

olmann

Burada, tebli

dnda

sahipleri’ için

baka

grup kastedilmitir. ‘Onunla korkutsunlar

baka la

bir

grup hakkndadr.

yükümlü

Bu

belirlenen

baka

ise

tektir, fakat

yen

bir

grup

ondan 5

için ‘tevhit

,

diye ‘tebli’ olur.

‘Bilsinler ki,

baka için

Bu

bilirler.

farkllamtr. Allah Kura’da

deniyle snflar rur.

kimselerdir,

çünkü

onlar,

Böylelikle onlar, bu. hitap vastasyla

bilenlerdir.

snfn amaçlandn

âlemde hangi

ald

bir

nedenle ‘tefekkür

deien

‘insanlara ulatr’ buyu-

ey

diye.’

anlamayacak özel

Bu

hitap

ise,

bir

belirlenen

O tek ilahtr.’ Bu ise, bu hitap-

bir gruptur.

söylenmitir.

ince akl sahipleri

öüt alsn

.’ 190

Kuran- Kerîm kendiliinde

örenmek

bir ayet lüb sahibi için ‘öüt’, birlii

çekinen için ‘korkutma’, dinleyen için

Bu ksma misal

ayetler ne-

olarak, dili

ise

iste-

sevap alsn

bilmeyen yabancy verebi-

liriz.

Böyle insanlara Allah’n kelam -Allah’a nispet edilmesi yönüyle-

öüt

verir.

sözün

Onlar

anlamn

ise,

kendi dillerine tercüme edilip de açklanana kadar,

bilemezler.

lahi hitaplar arasnda yer alan hususlardan Bunlar,

iki

ksma

azapla müjdele .’ ’ 192

le

Bir

ksm

de, müjdelerdir.

ksm üzüntüyle müjdelemektir: ise

‘Onu mafiret ve büyük

‘Onlar ac

bir ecirle

müjde-

geçtii üzere, sevindirici eylerle müjdelemektir. Gelii insann gö-

rünen dana

191

ayrlr. Bir

birisi

derisini etkileyen her haber, müjdedir.

gelebilir; Birincisi nefsi öyle bir

mal nedeniyle

derisi

etmi

ise, iki

güce sahiptir

bakalamayacak durumdadr,

verenin sözünü dorulamayandr. Geride

nin içine etki

Bu

midir,

etmemi

u kalr:

ki,

adamda mey-

varlndaki

ke-

ikinci kii ise, haberi

Acaba haber o kii-

midir? Verilen haber insann içine


Yirmi

etki ederse, böyle bir insan iki

leeceini kesin olarak edendir. deildir.

O

biridir:

bilen biridir veya

ya verilen haberin gerçek-

bunu imkan dahilinde kabul

Onun nefsine etki etmezse, bilen olmad gibi dorulayan da Bu durumda birinci kii için bu haber, onun nefsindeki hayali

suretlerle -ki dir.

kiiden

163

Birinci. Sifir

bu

suretler haberin

sonucunda meydana gelmitir-

ilgili-

insann hayalinde duyusal surete benzeyen ve (haberin sonucun-

da meydana gelen) suret meydana gelmeseydi, haber onun hakknda

dmda

bir

batnnda sevinç ve üzüntü meydana getirmezdi. Ruhlar maddelerden soyutlanm olsayd, onlar hakknda müjde geçerli olmaz, sevinç ve hüzün meydana gelmez, bu durumda i, onlarn hakknda ‘soyut bilgi’ olarak kalrd. Çünkü ruhani müjde olmaz ve

hazzn

sebebi,

gözükmese

bile,

müterek duyudur. Müterek duyu

ise,

mizacn kendisine

uygun veya uygun olmayan ve benzeri eylerden etkilenmesinden duyum alr. Soyut ruhlarn ne hazz ne elemi vardr! Bu durum, tasavvuf yolunda

ariflerin bir

ksm

Ebu Yezid öyle

için gerçekleir.

der: ‘Bir

-

aladm. Artk ne gülüyorum ne alyorum.’ te bu durum, söylediimizin ta kendisidir. Çünkü Ebu Yezid, doasna bakmakszn, mücerret ruhuyla kalm, ‘srf bilgi’yi müahede etmi, Hakku iiahlk yönünden olan tevhidini düünmekten zatnn tevhidini güldüm,

vakit

bir vakit

düünmeye doru

duu mertebeiyönünden olan tevhit deil, olduu

tevhittir.

Bu

tevhitte

Bir olarak deil, Bir olarak ler

için bilinmezdir,

edilmez. Öyleyse

mümkünün ilgili olHakkn zata nedeniyle sahip

yükselmitir. Yöneldii tevhit,

Hakk

nispet ve. izafederden

müahede

Bu

eder.

O’na ‘kendisi nedeniyle

O, bu

tevhitte kendisinin

gayr’ olmas yönüyle tevhitten

öz

tevhitte

soyudanmt

Hak, mümkün-

bilendir’ özellii nispet

ayndr; yoksa

‘ne

etmiyoruz. Bu, kendisine ilime yö-

en üstün mertebedir. Binaenaleyh bu,

nünden âlemin

tecridindeki

teliklerin birlii

anlamndaki) vahdaniyetin deil, (zada özgü

anlamndaki)

ahadiyetin

kemalidir.

Vahdaniyetin kemali,

inançlara nüfuz etmesinden ortaya çkar, olan, sal

O’nu

ayn ne

birleyenleri talep eder.

olarak cismaniyi verebiliriz. Cismani,

salt birlik

birliinin

çünkü vahdaniyete göre

Ahadiyet

ise,

bunu

hükmünün

talep etmez.

ortaya

(ni-

bir

Mi-

çkmas için,

cisimleri talep eder.

Öyleyse sevindirici ve üzücü sebeplerle

yan ve üzülmeyen ya da haz eylerle haz almayan

arifi

karlat

verici bilgileri elde

gördüünde, onun

halde haz alma-

edite maddi ve manevi

içinde

bulunduu

halinin


Fütûhât

164

Mekkyye

II

‘doadan tam soyudanma’ olduunu peinden

kotuu

fakat

en güçlüsii budur. lah

aznln

bilmelisin. Allah’ bilen alimlerin

kendisini

bulduu

On bulan aznla, bu vecd nadiren elik eder. Al-

onu diledii kullarnn baz düüncelerine

sonucunda kemal

Ahad

arif,

‘Allah’a benzerliin

zikrettiimiz

zati tevhidi

ihsan eder ve

bu ihsan

örenir. Aklllardan bir grup,

haz almay ve sevinmeyi bu mertebeye nispet etmitir,

ile

böyle bir nitelikten münezzehtir. Fakat

rin birlii),

vahdaniyet

ilahi

el-

(nitelikle-

bu sözü benimseyenlerin kendisine bakp da farkna varma-

dklar eydir. Allah öyle

der:

Farknda deillerken onlar yanltacam,

tuzam güçlüdür.’ m Zat yönünden Haksöylediimizi bilir. lahl yönünden O’nu düünen

onlara mühlet vereceim, benim

k düünen

kimse,

de söylediimizi

c

bilir.

Baknz! Peygambere

gelen

ilahi

vahyin balang-

ümmet içinde nebiliin kesilmesinden sonra kalan eylerdir. Gerçei olduu hal üzere bilmeyenler, bu durumun bu ümmet için bir eksiklik olduunu zannetmitir ti gerçek, vahyin taksimini bilmeyenlerin zannettii gibi deildir. Çünkü sahih rüyarüyalardan

lar,

Bunlar,

ibaretti.

Haktan kullarna dönük dorudan bazen de vastal olan en genel

vahiydir.

Nebiliin özellii, zorunlu olarak vastal olmaktr. Binaena-

leyh melek,

bu vahiyde bulunmaldr. Rüyalar

kul, sahih rüyalar

nunla

devam ederken,

birlikre insanlar,

ve

Hzr’

öyle deildir. Arif

kaçrdna

üzülmez. Bu-

ksm

bu rüyalarda derece derecedir: Bir

snda vastadan ayrlmazken Fertleri

nebilikten

ise

bir

ksmnda

rüya-

vasta kalkar. Misal olarak

vastalarn ortadan kalkmasyla, rü-

verebiliriz. Onlar,

Bu

ya görür ve onlarn nebilikleri böyledir.

nedenle onlarn

hüküm

ko-

yabileceini reddederiz. Büaenaleyh sahih rüyalardan ortaya çkan her-

hangi

bir

hüküm, rüyadan vastayla meydana

peygamberin getirdii vahyin özel

Hükmün bulunmad .ksm bilgi ler

Söz konusu hüküm,

(yönünü) açklamakla snrldr.

zatnn kemale erdirmek

üzere, soyut

olmak üzere vastann ortadan kalkmasyla gerçekleir. Peygamber-

vahyin rüyalar

ile

onun dndaki

insanlardan üstündür.

farkl türlerini elde etmekle,

Bu dier ksma

ne veya duyularna gelmesini ler.

ise,

bir

gelir.

misal olarak, meleklerin kalpleri-

verebiliriz.

Onlar kutuplar- teklerdir. Biz

ise,

dier

Onlar sahih rüyalar da görür-

sadece tekleriz, kutup deiliz. Bu-

rada ‘kutup’ derken, mucize ve ayetlerle desteklenip âlemin maslahatla-

rn

amil

idari

kanun merdivenin etrafnda

döndüü

kimseyi kastet-


Yirmi Birinci

mekteyim. Allah

bizi

uyanmayanlardan Sehl

165

Sifir

verdii müjdelerle sonsuza kadar uyuyup bir daha

etsin!

Abdullah, Abadanl bir adama kalbin secdesini sormu.

b.

görmü, zamanndaki eyhlerden bir gruba ayn hali tatmadklar için ne söylediini an-

Sehl kalbinin secde ettiini

bunu

arz etmi, onlar

lamamlard. Bunun la

çkm.

ise

üzerine Sehl konuyu bilen birini

Abadan’a gelince,

secde eder mi?’ demi.

bir

Bunun

5

eder demi. Yani secdeden

bulmak üzere yoc

eyhin huzuruna girmi ve Üstat! Kalp üzerine

ban

eyh

‘Eder,

kaldrmaz.

sonsuzlua secde

R sorusuyla

lah’n kendisini kalbinin secdesine muttali ettiini

Sehl, Al-

anlam, onun

gere-

ine uymu, dünyada ban secdeden kaldrmam, ahirette de kaldrmayacaktr. Bu nedenle Sehl, bir daha bir eyin gerçeklemesi veya gerçeklemi olann kaldrlmas bilmedii meçhul

için

dua etmemiti.

makamdr. Bu makamda

bir

te

bu, ariflerin bile

tekler (Efirad) sabit du-

rabilir.

Nebilere seçkin ve sradan insanlar

için

hüküm koyma

uyulan) ‘örnek’ haline getirilmeselerdi, onlarn

lip (ahlakta

yetkisi veri-

durumu

zik-

rettiimiz gibi olurdu. Fakat nebiler, eriat getirme esnasnda kalp sec-

Bu hal, hiçbir zaman ortadan kalkmayahükmünün verdii gücün zirvesidir. Nebi

desinde huzuru esas almladr.

cak ekilde, elik eden halin

olmayan bu

hali bilince, zorlanr.

lah’a nispet

edilmeye daha uygun

nun girmeyecei dorulardr.

duyu,

ilk

hareket ve

Sadece Allah ise,

ona

olabilir. lelikle

ilk

Pek çok yerde eyada

olduunu

Ayn

zamanda

bütün

ilklerde

girenler girebilir ve girenlerin bir ilk

olann

söylemitik. lkler, ilk

düünme,

ilk

Al-

kuku-

bak,

ilk

sözde zafiyetin giremeyecei bir güç vardr.

için olabilecek

Peygambere

ilk

irk bulunmaz. lkten sonra

ksm doru

gelen vahyin sahih rüya

sahih rüyalar, vahiyde

ilklik

mertebesini

bir

ksm

yanl

oluuna baknz! Böy-

kazanmtr. Hz.

Pey-

gördüü her rüya sabah aydrd gibi gerçeldeirdi, çünkü sabah aydnl, rüya gören insann uykudan uyanmas gibi, geceden ortaya çktr. Validemiz Hz, Aie’nin yapt benzetmenin güzelliine

gamber’in

baknz!

Böylelikle Allah,

yan vahin

balangc

bu ümmetin

ricali için

olan rüyalar geride

hiçbir

brakmtr.

dikkatini çektiimiz hususu anlarsan, Allah’n

zaman yanlmaZikrettiimiz ve

bu ümmete

örenirsin. Allah vahyin özeti olan eyi onlar için geride menzille ügili

bu kadar açklama yeterlidir.

inayetini

de

brakmtr. Bu


Fütûhât- Mekkiyye

166

Bu

II

menzil ilimler arasndan tenzih ilmini,

yetin birlii), ulvi ve süfli âlemin tenzihini,

ameller ve tafsillerinin bilgisini, ilahi

sini,

yönlerden deil- özel bir yönden

içerir.

ilahi tevhit ilmini (ulûhi-

mqiyctn

ve

muhabbet

kelamn

bilgisini

bilgi-

-bütün

‘Özel yönden’ derken, Allah’n

tövbe edenleri, temizlenenleri ve müminleri sevmesini kastetmekteyim.

olmay

Sevgi yönleri, bu tabakalarn denk

nedeniyle, birbirinden fark-

ldr. Öyle olmasayd, bu konuda ayrntnn faydas ne olurdu yollarn

sebatn

bilgisi,

cinse

dünyâdaki cezann

uygun eyle desteklenme

bilgisi, inayetin bilgisi,

larn mertebelerinin yalî

ve miicahedelerinin

bilgisi, nefislerin riyazet

bilgisi

bilgisi,

iman mafiret ve

varlklarla

lardan övülenlerin bilgisi, müjdelerin bilgisi,

dklarnda Allah

azarlama

baarszln

nurlar bilgisi, ilgili

bilgisi,

bilgisi,

yaratk-

bilginin ha-

knanan ve övü-

sevginin

karsnda

ehlinin desteklenmesinin bilgisi,

lahi

bilgisi, varidatta

bu menzilden örenilir. Gerçek

olandan ayrlmas, tamamlk

len irkin bilgisi,

bilgisi,

ki?

bilgisi,

bun-

dürüst davran-

bu menzilden öreni-

'

lir.

‘Allah

doruyu

hamd

lah’a

söyler ve

doru

yola ulatrr.’ Âlemlerin Rabbi Al-

olsun.

ÜÇ YÜZ YRM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Baz lahi Mertebelerde Kadnlarn Adamlarla Bir Araya Gelmesinin Asmiyye Mertebesinden Bilinmesi

.

Nisa (kadnlar) erkeklerin yars

Ruhlar ve bedenler âleminde kisi

hakkndaki hüküm

nsan

bir

diye ifade edilendir o

Kadn geçici

olarak

ayrlm erkekten

Bu geçicilikle kadn ayrld erkekten


Yirmi Birinci

Birleme mertebesinden, hüküm o

Dta birlik hakikatiyle Göe

ve yere

Ayrrsn,

(ikisi

ikisi

hakknda

167

Sifir

verilir

insandr)

baknca

gerçek bir fark yokken,

ikisini

ihsana tek hakikat olarak bak

Onun

ihsandan hükümle

yardm

Allah sana

letiren bir hakikattir.

yönünden âlem

çkn gör

etsin, rilmelisin ki, ‘insanlk’

Bu

kadn

ile

erkei

bir-

nedenle erkeklerin kadnlar üzerinde insanlk

üstünlükleri yoktur. Nitekim insan, âlem

olmada da büyük

ortaktr ve âlemin insan üzerinde bu yönden bir üstünlüü

ile

yoktur. Bununla birlikte ayette, erkeklerin kadnlardan bir derece üstün

olduu

ndan

belirtildii gibi göklerin ve yerin

daha büyük olduu da

yaratlnn insann

belirtilmitir.

çou

nsanlarn

bilmez. Yine de (varlklarn yokluklarna) tercih edenin

ve alamet olmada gök ve insin oraktr:

mü? Onu ina

mi,

Allah

göün

(yaratl

üzere zikredilm itir. recenin erkein

Gök

Baka

edilgeni

olmas ve o

bir ifadeyle

edilgeni

A

Adem’in edilgeni

delil

zikret-

özelliklerinden söz etmitir.

Bürün

insandan üstünlüünü belirtmek

olmasn salayan deolmasn salayan derece olduunu iisriin

söz konusu derece, insann

ikisinin

varlna

mi zor yaratldnz, yoksa gök

eyleri, sonra

ve yerin insandan iistün

bunu

ise

yeryüzünü

itibaryla)

kadndan

gördük.

Edilgen,

özgü

oluundan ve baka

yuvarlak

bunlar,

gpe

'Siz

yaratl-

göün

arasnda meydana gelmesinden

ve yerin ibarettir.

olduu failin gücüne sahip deildir. Havva’nn olduunu ve onun sol kaburgasndan yaratldn

gördük. Böylelikle Havva, kendisinden meydana geldii erkein derecesine katlmayacak derecede eksik

kendisinden

kalmtr. Erkein mertebesini

yaratld ey kadar bilebilir ki o da

kadn erkein

hakikatini alglamaktan eksik

ise,

kaburgadr. Böylelikle

kalmtr, insan âlemi ancak

varlna âlemden alnarak (yerletirilen unsurlar) ölçüünce bilebilir, bakasn bilemez. nsan, onun deerli bir özeti olsa bile, bütün olarak alemin derecesine katlamaz. Kadn da bu özetin bir özü olsa bile kendi

erkein derecesine katlamaz. Öyleyse kadn itibaryla

doaya

edilgenlik mahalli

benzer. Erkek ise öyle deildir,

olmas

çünkü erkek sadece

suyu rahme brakr. Rahim, yaratma ve meydana getirmenin gerçekle-


168

Fütûhât- Mekkiyye

II

tii yerdir ve bu sayede türün

rahmin düzgün

bireyleri,

bir insan haline

gelene kadar yaratl sürecinde edilgenlik ve yaratma özelliini kabul

kadnda meydana

etmesiyle

rm

gelir.

Bu

ölçüyle erkekler kadnlardan ay-

ve yine bu nedenle kadnlarn akllar erkeklerin akllarndan eksik

kalmtr. Çünkü kadn

akü,

yaratl aslnda

Kadnlardaki din eksikliine

bilebilir.

dnn

onun

kabiliyeti ise

istidad,

kadarn

gelir. Bilgi, bilenin kabili-

yaratl esnasndaki istidadna baldr. Ka-

erkein kin den

Dolaysyla kadn

ald

bu balamda karlk,

gelirsek,

amel ölçüsündeyken amel bilgiden meydana yetine,

erkekten

kadn, erkein parçasdr.

eksiktir, çiinkü

dini kabulde erkekten eksik

olmutur.

Bu bölüm, kadn ile erkein kendisinde birletii nitelii ele almay gerektirir. Bu nitelik, hakikatler yönüyle, zikredilen hususta her ikisinin ‘edilgenlik’ makamnda bulunmasdr. Kadn ve erkein ortak davranc

lar nedeniyle gerçekleen birlie gelirsek, misal olarak Müslüman erkek ve

müslümar

eden,

hamd ''

dnlar

197

kadnlar... Allah' çok zikreden erkek ve kadnlar

eden, tespih eden erkek-kadnlar ’,

196

Ç

95

Tövbe

‘Tövbe eden, tespih eden ka-

ayetlerinde geçen ortak zikredilmeyi verebiliriz. Allah’n pey-

gamberi, öyle buyurur: ‘Erkeklerden pek çok içimse, kadnlardan

mran kz Meryem ile Firavun’un ei Asiye kemale erdi.’ Erkek ve dn kemalde birlemi, erkekler ise -kemalde deil- mükemmellikte dndan

ise

caka-

üstün olmulardr. Çünkü erkek ve kadn nebilik derecesine

ulamakla kemale ermiken, lardan üstün

mamtr.

olmu, kadn

Bununla

birlikte

kadn-

erkekler resulliik ve gönderilmeyle

ise

gönderilme ve

söz konusu ortak

resulliik derecesine

makam

(nebilik)

ula-

mensup-

lan arasnda bir kemal derecelenmesi vardr. Allah öyle der: ‘Peygamberlerin bir

mn

ksmn

dierlerinden üstün yaptk.’

bir ayette ‘Bir ks-

dierlerinden üstün yaptk n " denilir. Allah erkek ve kadnlar yü-

kümlülükte ortak tutarak erkekleri

saymtr. Bununla tahsis edilmitir. edilebilir.

olduu

gibi

birlikte kadnlar, erkeklerde

Bazen erkek kadnla

Bununla

Bilmelisin ki,

ilgisi

yaratl

kadnlar da yükümlü

hükme hükme tahsis

bulunmayan

olmayan

birlikte kadnlar, erkeklerin

bir

bir

yarsdr.

karsmda kadnn konukonumu gibidir. Çünkü rahim

asl itibaryla erkek

mu, Rahman karsndaki Rahim’in Rahman’dan bir daldr ye bu sayede onun tr. Bir rivayette denilir: ‘Allah t.’

Baka

19*

suretine göre ortaya

çkm-

Âdem’i Rahman’n suretine göre

nsandaki rahmin de Rahman’n

bir

dal

olduu

sabittir

yarat-

ve böylece


Yirmi Birinci

169

Sifir

Rahman karsnda Âdem karsndaki Havva gibi oiduk. Havva çoalma yeridir ve çocuklar onda var olur. Biz de, fiillerin ortaya çkt Öyleyse

bir yeriz.

duyuda sadece

ba

aramzdaki

mamz

fiil

bize

aittir.

Rahman ’dan

(neseb-i ilahi) geçerli

olmasaydk, Allah

ile

olmazd. Bu ba, O’nun kulu

ol-

bir dal

demektir ve ‘kavmin kölesi, o ulardandr.’ Öyleyse bizim Allah’a

muhtaç olmamz, parçann bütüne muhtaçldr. Bu ölçüde olmasayd, bize

ilahi izzetin

ve

mudak müstaniLiin

bakmas mümkün olmazd. Bu

ba

bizi ilahi surete

bir iliki

bize yönelmesi veya

sayesinde

yer haline geldik. Binaenaleyh Allah’n zat bizde

çkar ve

Allah'a ait olsa bile, bizim elimizde ortaya

O’nun

müahede

göre yaratm, bu sayede bütün

ettii

tecelli edilir,

çün-

ilahi isimlere sahip

olduk. Bizde her ilahi isimden bir pay vardr ve bizde bulunan herhangi

eyin hükmü

bir

esasa dayanr. Hz.

insann organlar hakknda öyle

Peygamber bu

der: ‘Bir

isimle

yaylr ve

ehir

0

böylelikle

ac dier

bütün organlar ac duyar. Bu esnada

saylan bedenin sultan olan

olarak

organ ac hissettiinde, bede-

nin bütün, organlar onu hisseder.’ Özel bir organdaki ra

ilgili

nefs-i

organla-

c

güvenilir bir

natka (düünen

nefs) hak-

knda ne düünürsün? O belirli organda hastal tayan hayvani nefistir ve natk nefs karsnda o mülkünde bozulmann gerçekletii bir hükümdara benzer. Böyle bir hükümdarn sknts daha çoktur. Baknz!

Hak kendisini

öfke, rahmet, kabul,

duaya icabet vb. özeliklere

lemi, bunlar bizden meydana gelen sebeplere

açkça riz.

asi olursak,

O’nu kzdrrz.

Hz. Peygamber öyle .

Raz olaca

der: ‘Rabbimizi

ile

bizi

cezalandrmaz veya

kulu arasnda)

sonuçlarn cuklaryz.

ba meydana

Allah’a

söz söylersek, raz ede-

raz edecek, söz

söyleriz.’

gerçekleir.

Günahlarmz

balamazd. Bütün

bunlar, (Allah

Tövbe ettiimizde, O’nun nezdinde kabul olmasayd,

balamtr.

nite-

getirir,

nispederi sabit klar ve sebebin

güçlendirir. Öyleyse biz, bir annenin ve farkl babalarn ço-

O

ise,

müahedeye göre deil,

(aklî) delilin

bildirdiine göre

lk Sebeptir. Zikrettiimiz husus sabit siyle nispetleri tespit etmitir:

olduuna ‘Rahmi

göre, Hz.

Peygamber

birletireni, Allah

u hadi-

kavutursun,

hükmün ne kadar garip olduuna baknz! Onu Rahman’dan kesmi, bizim muduluumuzu ve ona ulamamz kestii eyi birletirmeye balamtr. Öyleyse (insann üzerinde yaratld) suret kavga edici bir surettir ve ilahi yaknlk ondadr. Bu sayede, kavuma keseni Allah kessin.’ -Bu


Fütûhât- Mekkiyye II

170

ve vuslat

imkân

döndürmek demektir

buluruz. Vasl, yolcuyu ailesine

hükmü yoktur. Çünkü Allah öyle der: O’nun benzeri bir ey yoktur 201 Rahmi kestiimizde, kesmede O’na benzeriz. Çünkü O, rahmi Rahman’dan dal yapmtr. Her kim onu keserse, Allah’a benzemi olur. Allah ise bir eye benzemez ya da esasta bir ey O’na benzemez. Böylelikle Allah, rahmi keseni ve

ilahi

hikmetin tebihi reddetmekten baka

bir

.’

-kendisinden deil- rahmetinden uzaklamayla tehdit ederek bize ‘slarahmi’ emretmitir.

Bu davran, rahmi

kendisinden kesildii asla dön-

dürmektir. Allah öyle der: ‘Bütün i O’na döner, O’na ibadet ve tevekkül et.

Rabbin onlarn yaptklarndan habersiz deildir .’202 Allah bilgiyi sana

izafe ederek, kendisini

gaflete

dümeyen

O’nun üzerinde gözetmen ve ahit yapmtr.

ve unutmayan ahittir. Sen de seni yükümlü tuttuu

ilerde O’na uyarsan, gafil olmaz ve unutmazsn.

daha layksn. Sen O’na muhtaç iken,

Havva Adem’den

kimseye balaman emredildi.

n

bu ite

bir

sayesinde

payn

sen,

bu nitelie

bir parça olunca, Allah aralarna sevgi ve mer-

Rahman arasnda sevgi ve Bu nedenle rahmi kopartld ile

merhamet olduuna dikkat çekmitir.

düer ve

Çünkü

O sana muhtaç deildir.

hamet yerletirmi, bu sayede Rahim

tirme sana

O

Bu durumda kopartlma Allah’a âlemin dier ksmlarndan üstün

olur. Öyleyse iki çift

birleolaca-

arasna yerletirilen sevgi,

üremeyi gerektiren cinsel iliki üzerinde srar demektir. Yaratlan mer-

hamet

ise çiftlerden birinin

ötekine

duyduu

sevgidir. Çiftlerden birisi

Kadnn

ötekine arzu duyar ve onunla dinginlik kazanr.

bütününe veya daln köke, gurbettekinin vatanna olan

in kadna

ilgisi

onun sayesinde kün

sevgisi

ise,

bütünün parçaya

elde edebilir. Parça yoksa

ayn zamanda bu kökün

ona yardm etmektedir. na ortaya

ilgisidir,

bütün

ilgisi

parçanm

ilgisidir.

Erke-

çünkü ‘bütün’

adn

ad

gerçeklemez. Kö-

dönük

Çünkü Böyle olmasayd, yardm rabbanilii onun adparçaya

sevgisidir.

çkmazd. Nitekim âlem olmasayd, Allah’n

kendisine rab

olmas mümkün olmazd. Allah Rabdir, dolaysyla âlem olmaldr. O, sürekli Rabdir,

diye, sürekli

dolaysyla ayan-

sabite,

O’na bakmaldr. Allah da,

ad

verilsin

ettikleri için,

rahmet

kendüerine varlk

sürekli

dua

olduu gibi varait olduu gibi zo-

gözüyle onlara bakar. Böylece Allah, yokluk halimizde

lk halimizde de sürekli Rabdir. runluluk O’na

aittir.

mkân özellii

air öyle der:

bize


Yirmi Birinci

I7 1

Sifir

Kaynamz düünürsen, aklnla iyice Olumsuzu olumsuzlayarak, ispat Ezelde ezeli

olmamdan

ispatlayarak

daha' garibi yok ki

Ben yine de zat zamanda yar olanm Rabbimiz mevcuttu, yoktu O’nunla bir ey

Ne mazi

ne gelecek

zaman vard

Sevgi ve merhamet, bütüne parçay parçaya bütünü

yede

veyn bir

kaynar

ikisi 5

denilir.

hüküm

Çocuklarn

ortaya çkartr

lah ezelde Rabdir,

nitelenmitir.

Çünkü nün

kaynamadan

vc

(Halt.)

varln

çünkü

varl ki,

çocuklar

o da babalktr. Rab

var

la

ise,

öyle deildir. Al-

halinde ezeli olarak imkânla

olmas veya yoklukla nitelenmesi

birdir.

Yokluun mümküDolaysyla mümkün, ezel-

yokluk halinde de sürekli ona bakar. öncclcmcsi, ezeli bir

niteliktir.

yönünden meydana, gelen özellik arasndaki

adna

fark,

isim vc mer-

çocuun varly-

ortaya çkar. Böylelikle kadnlar babalkta erkeklere katlr, hatta

yerlerde

iki

sa

kendilerine de ‘ebe-

de merbub’tur. Allah hakknda zorunlu özellikle kul tebe

Bu

babalar için daha önce olmayan yeni

mümkün imkân

Mümkünün

doar,

istetir.

erkein

yerini

almtr. Hakim

iki

baz

erkein ahitliiyle hü-

küm verirken, kadn baz yerlerde iki ahidin yerini alr. Bu durum, hakimin iddet hayz hakknda tek kadirim ahitliini kabul etmesi, kocann -ihtimale açk olmasna ramen- kadnn ‘bu senin çocuundur’ sözünü kabul etmesidir. Koca kadnn hayzl olduu ahitliini de kabul eder. Demek ki burada kadn, iki güvenilir ahidin yerini alr. Erkek ise dindeki ahitlikte iki kadnn yerini alm, hükümde bir olmulardr. Çok azn yerini alr

,

Az çoun yerini alr

üphe Kim

eden, onu

dilerse,

onu

topraa katar esir’e

katar

noksanl olmayan ilahi surete göre yaratlmam olsayd, Hakka halife olamazd. Kim halife olmak isterse, kendi bana braklrinsan,

ken kime haüfelik

talebi

olmadan

gelirse,

ona yardm

edilir.

Talep eden,


Fütûhât- Mekkiyye

172

talep ettii halife

eyin hakkn

olmak

ar gelmi

ve yere

bana

tek

braklr. Çünkü

ve

edilir.

bu konuda kimseyi

yorum. Herkesin imtihan iddia ettii

düü

halifelik,

Her iddiac imtihan

bir emanettir.

durumu ayndr

nitelik bulunursa,

Kim

yerine getirmeyi iddia ediyor demektir.

onda

isterse,

II

göklere

Kimde bu

istisna ermi-

deiir. ‘Doduu,

tarza göre

öl-

ve diri olarak dirihilecegi gün ona selam olsun .’ 203 Bu, kesin-ilahi bir

çalma olmadan-

ahitliktif ve halifeliin -kendi talebi ve

dii kimsenin mertebesidir. /Doduum, öldüüm na selam olsun.

medii

için

olurdu

220 *

Bu

ise,

snanacak

beikteki hali efaatçi

ki, ilk

inayetle gel-

ve diriltileceim gün ba-

Ald henüz kemale erolmasayd, onun (Yahya as.) gibi bir iddiadr.

Bu durum, söyledii sözü bilmedii

ayette belirtilmitir.

Ne söylediim

halde konuabilen birisiyse böyledir.

biliyor ve

ald

oturmu,

idrak araçlar kendiliinde ve -görenin gözünde- güçlenmise,

böyle bir

konuma

‘âdetin

almas’

demektir. Söyledii söz ona emre-

dilmise, Allah’n söylediini bildirmi ve haber vermesi emredileni ge-

olmad

tirmitir. Böyle biri, iddiac

dc deildir. Hz. Peygamber öyle

bu

bir iftihar deil.’ Kastedilen,

rimden kaynaklanr ve öyle

övünmeyi

gibi,

der: ‘Ben

talep eden birisi

Âdemoullarn

haksz yere övünmektir. Bu,

biri

O

ber’in

ikisi

kutupluk

‘Balarna

dahil,

kadm

ilahi bildi-

imtihan edilmez ve snanmaz, çünkü

olduu

iddias yoktur. Bütün bunlar, erkek ve kadnlarn ortak dir.

efendisiyim,

haller-

bütün mertebelerde ortaktr. Hz. Peygan-

geçiren bir topluluk, kurtulua ermez’ hadisi se-

ni perdelemesin. Biz Allah’n görevlendirmesinden söz ediyoruz, hadis ise

insanlarn görevlendirdii kimseden söz ediyor. ‘Kadnlar erkeklerin

ikiz

kardeidir (ayn özelliktedir)’ anlamndaki hadisten

bulunmasayd

bile,

bu hadis

baka

bir hadis

Baka bir ifadeyle erkein ulati bütün makam, mertebe

yeterli olurdu.

ulaabilecei ve Allah'n dilediklerinin

ve niteliklere Allah’n diledii kadnlar ulaabilir. Allah’n erkee göre

kadnn

isminde

yapt

nilirken diiye ‘meratü’ denilir. Birletirirken

ismine eklenmitir.

Bu makamda kadn erkee kar

Halbuki Erkeklerin onlar üzerinde

bilinde

erkein

bir

üstünlüü yoktur.

(ismindeki) ilave gidermitir. lerindeki

hemze

Ayn

için geçerlidir.

yerine yerletirmesi unutmayla

derecesi

22115

ilgilidir.

lci

erkein

ayetinin

muka-

kadndaki bu eksiklii

ey, habla’daki

Hakkn

‘he’

bir derece sahibi-

vardr

Böylelikle

için ‘merü’ de-

dururken

‘te’,

dir.

Erkek

ilavedeki hikmeti görün!

elif ile

hamra kelime-

kadn ahdikte

Bu durum

‘Birisi

bir

adam

yanlrsa dieri


Yirmi Birinci Sifr hatrlatsn >20A ayetinde lah

belirtilir.

Hatrlatma, unutmadan kaynaklanr. Al-

Âdem Âdemoullarnn unutmu c

Âdem’in unuttuunu bildirmi, Hz. Peygamber de

zürriyeti

demitir.

unuttu’

Âdem’in unutmasn soncudur. Biz de onun

unutma âlemde

ortaya

çkan

onlar, onlar Allah’ unuttu.’

ilahi bir niteliktir.

107

173

unuttu,

ise

olmas, Öyleyse

zürriyetiyiz.

c

Allah öyle der: Allah

Bu durum, Hakkn

.

iki

kadndan

birisini

ahitlik ettii hususta -unutmayla deil- hayrede nitelemesi demektir.

Hayret unutmann bütünü deil, yarsdr. Unutma kemal üzere erkee nispede öyle demitir: ‘O unuttu Biz onu azimli bulmadk

’I0S

Erkek a-

bama unutabilir ve onu hatrlamayz. Kadnlardan birisinin unutmas ise mümkün deildir. O tam olarak hatrlatcdr. Böylece ahitlii tek

unuttuumuz hususlar yoldan çkana hatrlatr. Çünkü Allah’n verdii haber dorudur ve bu ayette kadnlardan birisinin ötekine hatrlatmas eklinde yer almtr. Öyleyse kadnlardan birisinin ahitlikten ayrlmamas ve unutmamas gerekir. Tek bir kadn ahitlikte -Hakkn haberine göre- ilahi nitelikle nitelenmitir. Bu durum Rabbin yoldan çkmaz ve unutmaz7209 ayetinde belirtildii üzere Hz. Musa’nn sözüdür. hitlikte

Diiliin yegâne üstünlüü

zat ve nitelik (sfat)

lafznm

-ki

her

ikisi

de diidir- Allah’a verilmesi olsayd, bu durum, gerçei bilmeyen erkek-

krmasna kar, kadnlarn kalbini onarmak için (yeterli olurdu). âri Allah’n zan hakknda düünmeyi bize yasaklamken, birlii hakknda düünmeyi yasaklamam, aksine onu emrederek ‘Bil ki Allerin kendilerini

lah’tan

baka

Balama,

için

balanma

dile’

210

buyurmutur.

aratrma günahdr.’ O, bilinemeyecek olan zatn

annn

büyüklüü

saklamtr. Baka

ey

günahn

Allah’n birlii hakknda düünenin aklna gelen ‘mahiyeti

ye hakikatini dir Allah

ilah yoktur,

bir

neden

nedeniyle, ise,

bilgisi-

bu konunun düünülmesini

O’nun zat

ile delil

oldua

ya-

zannedilen

bulunmaydr. Dolaysyla vehim O’nu tasavvur edemez, akl snrlayamaz. Celal ve tazm O’na aittir. Hatta bu bilginin talebi dc mümkün deildir. Nitekim Firavun bu bilgiyi örenmek istemi ve yanl soru sormu, Hz. Musa da sorusuna cevap vermemiti. arasnda

bir ilikinin

Soru hatalysa, cevap vermek lazm gelmez. Halbuki meclis genel meclisti.

Bu nedenle Hz. Musa

duu tarzda

söyleyeceini söylemi. Firavun

kendisine cevap verilmediini

nun doru olduunu zannetmi, edatn altna girmeyeceini

bir

ise sor-

görmütü. Çünkü o sorusu-

Hakkn zatnn herhangi bir anlamamt. Hakkn zat hakknda sadece halbuki


174

Fütûhât- Mekkiyye

‘(var)

mdr’

II

Bu

sorusu sorulabilir.

eyin var olup olma-

edat, sorulan

masyla snrldr. Bunun üzerine Firavun, (Musa’nn cevabndan dola-

y)

bulunanlar

bilgisizliini anlayarak, orada

fark etmesinler diye

(mecnun,

üzere

311

gizli).’

Hakkn

öyle demiti:

Hak

edip bilgisizliini

gönderilmi olan

‘Size

elçiniz bir deli

Firavun’a öretmeseydi, bu sözünde ifade ettii

Musa'nn kendiliinden elçi olÇünkü Musa bakasna (Hakka) davet etmitir.

bir elçi gönderdiini ve

madn söylemezdi. Ayn

megul

ekilde Firavun, Musa’y bulunduu durumla ilikilendirmi, onu

‘mecnun’, yani ‘sizden sakl’ diye nitelemiti. Dolaysyla siz

mazsnz. Hz. Musa da verdii orada bulunanlar

ise kendisini

kim daha sonra da

onu tanmamt. tynetinin

cevapla Firavun’u bilgilendirmi, fakat

(peygamber olarak) anlamamt. Nite-

tanm fakat sihri

sihirbazlar kendisini

Böylelikle

onu tan-

bilmeyenler

bu ‘hamur, Firavun’da baki kalm, onunla

hamurunu yourmutu.’ Bu tynetin ve hamurun

etkisi

ancak

oullarnn inandna iman ettim’ dediinde ortaya çkmt. Halbuki ‘Allah’a inandm’ demedi. Bunun nedeni, kuku ve belirsizlii ‘srail

ortadan kaldrma arzusudur.

Musa'nn ve Harun’un

i

Çünkü orada

bulunanlar, srail

oullarnn

Allah katndan (bir görevle) kendilerine getirdi-

lah’a inandklarn biliyorlard. Dolaysyla Firavun ‘Allah’a iman

tim’ deseydi -ki kavminin kendinden

miti-, insanlar ‘Firavun

na ahitlik

diyeceklerdi.

etti’

yapmtr. te,

Musa’nm

baka

olmadn

ilahlar

et-

iddia et-

ilahl-

bize getirdiine deil, kendi

Nitekim Allah da kendi ilahlna ahitlik

kaldrmtr.

Firavun böyle diyerek bu belirsizlii

Bu meselenin gerçek açklamasna

gelirsek,

bu konuyu

ilahi

emir

karsnda doann yerini bilmeyen anlayamaz. Erkek karsnda kadn, ilahi emir karsnda doa gibidir. Kadn çocuklarn varlnn gerçekletii bir yerdir. lahi emir karsnda doa ise, cisimlerin ortaya çkt yerdir. Cisimler

onda ve ondan meydana

gelirler.

bana emirden bir ey meydana gelmeyecei adan bir ey meydana gelmez. O halde olu dr. Allah’n

baka

bir

verir.

eye sözümüz

Öyleyse ‘genel eylik’ her

husustur.

emir -olmakszn do-

(yaratma) ,

bir söze

özeldir.

eye bal-

ey yaratmaya karlk Allah ‘Bizim

demektir, o da olur

ey adna

iki

bir

’ 313

‘ol’

tek

Baka

ayetiyle cevap

bir ifadeyle ge-

ortakln gerçekletii ve bizim ortaya koydulahi emir bu mudak eylikte özel bir eyin ortaya

nel eylik, kendisinde

umuz

gibi

eyin edilgenlii olmakszn

güç yetirebileceim söyleme! Çünkü böyle irade ettiimizde bir

Doa olmakszn,


Yirmi Birinci

çkmas

için kendisine yönelir. Cisimler ve bedenler ortaya

175

Sifir

çknca, e-

ve arazlar, ruhani ve maddi bürün güçler ortaya çkar.

killer, suretler

‘Ama’ denilen

ey odur, denilebilir. Amâ Hak karsnda

yaratklar yaratmazdan önce

almda ve üstünde hava bulunmayan ey-

eriatn

dir.

diliyle,

âri,

onu

bunu zikretmi ve

suret ve ekiller kabul eden bir varlk adyla

isimlendirmitir.

Doann

mertebesini

-ki

o mutlak

kah) kitabnda zikretmitik. Ulvi ve

dndaki

lah'n

Nikah-

evvel (ilk ni-

âlem ondan ortaya çkar. Al-

süfli

her ey, kesif veya laüf, aklcdili veya duyulur her ey,

varlkla nitelenmitir.

imiz

eyliktir-

sadece bize gözüken

Ondan

gibi ilahi isimlerden

de bize ulaanlar

kadarn

bilebiliriz.

bilebilece-

Doann

mer-

kadnn yerini bilirken ilahi emri bilen, erkein Allah’n dndaki varlklarn bu iki hakikate dayand-

tebesini bilen kimse,

mertebesini

n

anlar.

cei kadar

bilir,

u var

ki

incedir.

hakikar gizlidir ve

Dolaysyla

âlemde kabul eder. Bu

ise,

basit

oullar olan akllarn bilemeye-

âlemde onu kabul etmezken bileik

akllarn

doann

den kaynaklanr. Nitekim âri ‘Kadnlar

numlarna dikkat çekmi

erkeklerin ikizidir’ sözüyle ko-

kadmn

olsa bile,

mertebesini bilmemesin-

O halde ulvi ve süfîr emir, o ikisinin

memitir.

ve mertebesi de

bilin-

arasmda meydana

gelir.

yeri

Baknz! Tecelliler ve bedenlenen ruhaniler, doal suretlerin dnda bir eyde gözükür mü? Bu bedenler sürade bakalasa bile, niçin onlardan Çkarlar? Bu konu, hakknda uzun konumann gerektii bir bölümdür. imdilik ayrntya girmeden içerdii ana konulan zikredelim:

münrne hangi makamdan nida edildiidir. Acaba edenin deimesiyle nida deiir mi, deimez mi? Bu menzilde

Bunlardan nida

birisi,

Allah ve yaratklar arasndaki

dümanln bir tarafta

olabilmesi,

m bulunur?

Dümanlk

kendi

dümanln

iki tarafta

Birisi

adna

nedeni örenilir. Acaba

bulunmak artna

baka

biri

nedeniyle

m yaplr, yoksa

m baldr, yoksa

dümanlk

bakas

için

yapar

de yaplr

m? m?

Kalplere sevginin aktarlmas ve yerlemesi buradan örenilir. Sevginin

aktarlmas varlk Sevginin

intikali

art münasebet

uzaklama buradan siz

midir veya mahalde yaratlan bir midir, deil midir?

gisi,

midir?

yol açan varandan

örenilir. lahi yollarn güçlükleri, sevimli ve sevim-

konularda rzay talebin

yoldan- hayretin

Ztla

ey

bilgisi, gizli

bilgisi, tecellinin

ve aleni olann

bilgisi, -özel

üzerindeki örtünün sevilmesinin

bil-

buradan örenilir. Allah’n birletirdiini emrettiini kesmeyi ge-


Fütûhât- Mekkiyye

176

rektiren sebebin sabit

silmesi

yaknlk iken

renilir.

ler

II

olmas, buradan örenilir.

birletirilmesi uzaklktr. Mertebeler

hükümlerine nasl

nasl etki ederler? Bu, geni bir larna

ramen-

gelir?

buradan

ke-

ö-

Kevnî ilerde ve ilah hükümlerde

bilgidir.

Amellerin -kevnî arazlar olma-

görülmeleri buradan örenilir? Kevnî arazlarn kendileri

deil hükümleri görülür. Halbuki

Onlann hem

B durumda onun

kendileri

renklerle

hem hükümleri

ve

ilgili

arazlar böyle deildir.

görülür. Öncekilere

uyma,

aadakine uymas, çokluktan uzak durmak, bu menzilden örenilir. Çokluun ve toplamn birliinin perdesi, bu menzilden

üstün olann

örenilir.

artl

sevgi ve nefret, buradan örenilir. Gerçekte böyle bir

ey mümkün müdür,

deil midir? Sevgide

il midir? Kulun tevekkülde ve dier deil de- özel mi? Ret ve

bir

dönü

isme yönelmesi,

istisna

mümkün

müdür, de-

hallerinde -ilahi isimlerin hepsine

ilahi bilgiye zarar verir

mi, vermez

ve bu ikisinin arasndaki farkta bakalama, buradan

örenilir, ihtiyar nerede övülür ve kuarnr? zzetin hikmeti içermesi, ortak

umut, Haktan mutlak ve snrl olarak yüz çevirmenin

neticesi,

bu-

\

radan örenilir. Yüz çevrilen bu esnada etkilenir mi etkilenmez mi?

Hak bir eye yaklamak özelliiyle tin

varlnn

nitelenir mi, nitelenmez

ikramnn

örtülü ve örtüsüz olmas, nasl bilinir? Kerim’in

sebebi, soysuzun cezalandrlmas, buradan örenilir?

kendi tarznda

m

ortaktr. Yoksa

onu hsan

lüü

mi? Rahme-

verilir?

Böyle bir durumda, yoluyla

birisi

Acaba ona

ceza olsa

ceza,

bile, ikisi

m cezalandrr? Acaba cezann kötü-

gerçekte bir kötülük müdür, yoksa kötünün bir niteliidir de ba-

kasnda ortaya çkmadan ona

m dönmütür? Bu durumda o

kii, kendi

kötülüünü böyle görerek naho bulmutur. Buradan onun insann

olduu ve karlk verende arzî bir durum olarak bulunduu anlalr. Onu öretmek amacyla ortaya çkartmtr. Bu yararl bir bilgidir, amellerine karlk Allah'n kullarn cezalandrmas buradan kendi nitelii

örenilir.

Bununla

yaptndan)

birlikte

bir zarar

Allah kendiliinde müstanidir ve (kullarn

görmez.

Yaratklar bir günahkâr cezalandrlrken,

onu cezalandrmada

ayn konumda mdrlar, deiller midir? ddia sahiplerine nasl davranlaca buradan örenilir. Bilgiyle hüküm buradan örenilir. Zan dm tarafndan bazen bilgi diye isimlendirilmitir. Niçin zan -onun ztt iken- ‘bilgi' diye isimlendirilmitir? Acaba bilgi, kendisiyle hüküm veren zan sahibinin nefsinde zannm meydana geldii alamet midir? Bu kendisiyle


Yirmi Birinci

durumda

Dier

ey

budur’

213

olduu gibi, demektir. Bu

garip bir bilgidir.

müterinin

diye isimlendirilmi-

de bügiyle örenilir. Öyleyse on-

nedenle Allah ‘te orilarm eriebilecek-

söylemitir. Aklî ve dinî helal ve

Üçten dokuza kadar olan eylerde

örenilir.

nda

bilgi

‘bilgi’

buyurur. Halbuki bilgi deildir. Sanki alametin bu

eyde verdii hükmü

Bu

gerektirmesidir.

deildir ve bu nedenle

bilinenler

larn hepsi, alamet leri bilgi

o hükmü

nedeniyle-

metten baka bir tir.

zarnn bilgi Çünkü bilgi ala-

kiinin alamet sayesinde -ona hakim olan

bilgi,

tamas

kokusu

177

Sifir

Çünkü bu konuda

bedeller buradan örenilir.

özel olarak

bir ilikisi yoktur. Sanki

haram buradan

yararlanmann d-

o yararlanma müterisidir.

lahi hükümde adalet ve naiplik, buradan örenilir, ilim ve hikmet ara-

sndaki

fark,

buradan örenilir. Allah'n neye

Uyan

mi

ger-

ve uyuiann hükümleri, bu menzilden örenilir.

O

ikisi

bilgi

tek bir hususta bir araya gelir mi, gelmez mi?

olan

imama

siper edinildii, bu-

mi, yoksa iman mertebesinden

radan örenilir. Acaba bu çekleir?

kar

biat,

Hükümdardan

ibaret

buradan örenilir. Acaba onun hükmüyle alveri I

hükmü

bir midir?

Bu durumda al veri yaplan ve

lirlenir.

Nefislerin

satlmas da bunun

içine girer

mi

ey beölüme kar

alman

satan

-bu,

yaplan biatlemedir-, girmez mi? Tebih bu menzilden örenilir.

Bu ve

menzilin içerdii (ana) ilimler bunlardr. ‘Allah

doru yola ulatrr.’

doruyu

söyler

j

ÜÇ YÜZ YRM BENC BÖLÜM Kuran Menzilinin Muhammedi Mertebeden Bilinmesi

Cem’

(toplam) her bir ite muteber

Çoklukta

Bu

teklik birdeki

saylar

gibi

ilah isimleri tekletirdi

Doksan dokuz

isim, eksik veya fazla

deil


e

Fütûhât- Mekkiyye II

iy8

i

Hakikat isimlerin toplam onlarda yok Zikrettiimiz saylardan

baka

bakas yok

Bizzat tekten

Çokluun

hakikati bir'

Allah tektir çoaltmaz onu bir

Sana

bilgilerin

Sana

ey

verdii hükme göre

Öyleyse Allah’tan

Bakas

teklik

baka etkin yok

da yok, beldenin sakinine yönel ihsanda bulunur

iyilikle

O dilerse bulunmaz anlay

Allah sana

ratclarn ve

versin bilmelisin ki, Allah’n

dndaki

var edenlerini tenzih eden temiz ruhlardr. Bunlar,

ve mekâna yerleen, olmak üzere

iki

ksma

ayrlr. Mekân,

rlr: Birincisi ‘gök’ diye isimlendirilirken dieri yerdir.

enler de

ksma

iki

eyler, ya-

ayrlr. Birincisi

onun

‘içine’,

Bu

iki

mekân

ksma ay-

ikisine yerle-

dieri ‘üzerine’ yerleir.

Mekânn içine yerleen, mekânn bulunduu yerdedir. Üzerine yerleen ise, mekânn bulunduu yerde deildir. Allah’n dndaki eylerin tasnifi

böyledir.

Bütün

bunlar, gerçekte ruhlar, cisimler ve yaratmada vasta

olan Hakta bulunan cevherlerdir.

Bu

(manevi merte-

ruhlar, ‘mekanet

be)’ diye isimlendirilen tenzihte mertebe mertebedir. Allah’ tenzih

eden herkesin

kadardr Çünkü her

tenzihi, kendi mertebesi

kendisini bilebilecei için,

yaratcsn

durumda bu

katnda onun adna

tenzih, Allah

kendisi

ey

yönünden tenzih bir

mertebe

sadece

eder.

Bu

belirler vc

o

mertebe sayesinde her varlk, ötekinden ayrr.

Bu

menzil -mekânda bulunan deil- mekân üzerindeki ruhlarn

tenzihini içerir.

ve

mekânlnn

edici

olmak

tecelligâh likle

Bu menzil

içerisinde bir menzil gelecektir,

birlikte tenzihini

zikredeceiz.

bakmndan yarsn

olmas

itibaryla,

içerir.

bu mekanet

Meerse

siyle kullar

tenzih ettii

arasna

bakas

izzet perdesi

menzil âlemin

Sonra Allah,

ile

tenzih yapan, kendisini ve mertebesini

etmitir.

Bu

onda mekân tenzili

Hakkn onun

tenzih yapana döner. Böyle-

görmü, o

ölçüde de tenzih

deil, kendisi imi! Allah kendi-

çekmi, tenzih onun ardnda kalmtr.


Yirmi Birinci

Buradan Hakka yaratklarn tenzihinin layk

olmad

179

Sifir

ve izzet perdesi-

onu engelledii ve ortadan kaldrd ve hakim olduu anlalr. Sonra Allah’ bilen baka insanlar görür. Onlar, selbî niteliklerle Allah’ tenzih eden farkl mertebelerdeki insanlardr. Onlarn hepsi tenzih yaparken hatada ortaktr. Onlarn tenzihi de kendilerinin dna çkmanin

mtr. Bü

durum, yaratlmlara yaylan -baka

Böylelikle tenzih

örtü olmasayd,

szlk ortaya

bunu

çkm,

bir

bilemezlerdi.

Çünkü

hikmet tenzihi

Bu perde

olur, izzet perdesi

nedeniyle âlemde inanç-

marifet perdenin ardndalcinden haber

âlemde iman,

line gelmitir. Böylelikle

çkmtr.

ey deil-

hikmetten kaynaklanr.

bir

örtii

ve

vermek

mümin arasnda

Kâfir ‘örten’ demektir ve küfrü nedeniyle daha

örttüünü olduu kadar

perde,

niteliidir.

Mümin

perdedir. Allah

öyle

der:

ortaya

yakndr.

örtüleni de görür. Bu, kâfirin

perdenin gerisindedir. Öyleyse onun

ise

ha-

Hiçbir insan vahiy veya perde

makam

ardndan olma-

man haberle ilgilidir ve haber sözün ksm-

dan kendisiyle konuamaz

larndandr. Allah,

durumu

iki

birletirme

makamn

elde etsinler diye, perde

gaybten ehadet âlemine çkartt. Böylelikle

ehlini

O’nu tenzih eder,

iki nitelik

Hakkn

yapt

kendisine

O’nun adna

sabit olur.

perdeliler, iki dille

Halbuki perde

ehli.

eyin farknda deildi. Aksine gaybn ehadet

olamayacam zannediyordu. Çünkü gaybn ulalmaz hir koru olduunu ve onda bulunan hiçbir eyin bilinmediini ve kendisine ulalamayacam zannediyordu. Onun makam, neyin fark edildii hismertebesinde

sedilmeden, fark edilmekten

ibarettir.

Söz konusu

insanlar, Allah’n di-

olduunu ve O’nun hakknda ‘ayb’ bulunmadndan habersizdi. Gayb, sadece göreli olabilir. Bu kiiye Allah’tan hesap etmedii bilgi gözükünce, ilerin Allah’n dinde bulunduunu ve kendisi adna hüküm istihkak eden hiç kimsenin olmadn anlar. Her eye yaratln veren, Allah’tr. Böylece her ey, kendinden bir eye sahip oh madiim ve her eyin yaratcsnn zatnn gerektirdii durumda bulunlediini yapan

duunu, -dayandklar lerin sürekli

lah’tr.

Böyle

hakikatlerin (ilahi isimler) taleplerine göre- hal-

üzerlerinde bir

deitiini örenir. Onlarn dayand,

durumda eya,

hakknda neyin bulunduunu

Al-

gelecekte Allah’n bilgisinde kendileri

bilemedikleri için korkar ve

dayandklar

her eyi terk ederler. Baka, bir ifadeyle dayandklar her eyi, yaratcla-

rnn

nezdinde bulunan

ey adna terk ederler

ve Allah’ yeni bir yarat-


Fütûhât- Mekkiyye

180

lia yeni

bir

ekilde tespih

çarrd. Bu durumda

makamda bulununca,

Bu

yükseltilir.

mesafe uzar,

Çünkü yolcu vc mal

ortaya çkard.

tehlike

afet ve yoldaki engeller

eya bu

alandadr. Sonra

adna

varln yarsna

sahip

baldr. Binaenaleyh

onlar

yarm olduklarn

Varln

kemali, onlara

ve

olmasayd, varlkra ve bilgide kemal ortaya çkmayacakt.

eya

e-

marifet alâmetlerinden bir alamet onlar

bilgi onlara

olduklarn öretir.

kendisine bakmaktan ‘her

tutan’

letirdii ve kendilerini ‘uzaktan’

Eya,

ederler.

Hakka bakmaya geçer. Allah’n eyay yeryakndan döndüü bu makam olmasayd, onlar

melekûtunu elinde

yin

II

böbürlenir ve kendi gözlerinde deerleri

ksmn

artar.

Bu durumda

Fakat eya, varlkta

olduunu bilmez. Sonra bu bilgi namaz ibadetinde onlara görünür. Allah namaz kendisiyle kulu arasnda ikiye bölmütür. Bu durumda eyann hayreti daha artar ve ardndan rivayetin son ksmnn hallerine uygun olduunu iitirler. Halbuki daha önce kendilerine hangi

ait

‘yans benimdir’ ifadesinde bunun farknda deillerdi. Burada Allah be-

yarm hakknda

lirlememitir. Kula ait verilecektir’

bir bilgi

zilde

açlr.

Bu

ise,

ayetinde

belirtilir.

gücüne sahip

olmad

kaynaklanr).

Bunun

de

ayn zamanda

yoksul-

gerisinde

bulunduu

bir

Allah’m ardnda bulunmas, kulun

çktnda

men-

tama

kaçma (ihtimalinden

üzerine Allah, ardndan kendisini ihata ettii gibi bildirmitir. Böylece kul

doru

farknda olmadan, yine O’na

ise ‘Hiçbir

istedii

benzeri ‘Allah onlarn ardndan ihata

eyin karsna

önünde bulunan olduunu yeltenirse,

bir

aittir,

Kula bu perdenin ardndan, bilme-

Hakkn kulun

bulunmasdr. Bunun

edendir

‘yars kuluma

demitir. stek insan zelilletirirken

luk, ihtiyaç ve miskinlik demektir.

dii

ise

canl yoktur

ki,

kaçar.

O’ndan kaçmaya

Baka

bir menzil-

onun perçeminden tutmu olmasn’216

denilir.

Allah kendisini ‘hidayet eden, rehber’ diye nitelemitir. Rehber toplu-

mun önünde

bulunan kimsedir ’ 117

“Rabbim doru yoldadr tap ve

ayetinde

iman nedir bilmezdin

snda

ki,

onlara yolu göstersin.

belirtilir.

(Allah hidayet

bir topluluk haline

rini tehdit

Onlar

eden eye

kar

218

etti)’

gelmi, Allah

ie yönlendirmek üzere onlarn önünde

Baka

ise,

durur.

Bu durum

bir ayette ise ‘ Sen

buyrulur.

Eya Hak

fci-

kar-

muduluklarm salayacak Bununla

birlikte kendile-

onlar korumak üzere arkalarnda da bulunur.

tehdit eden, yokluktur.

Çünkü

lep ettii gibi, kendilerini arar. Onlar

yokluk,

tpk

(mümkün)

varlk kendilerini

iki

hükmü

ta-

kabul eden


Yirmi Birinci

Binaenaleyh onlar,

bir mahaldir.

kümden yüz çevirme gücüne

hükmü olmadan, bu

el- Latifin

isimler

iki

an

örenmiler, o

haklandaki bilgiden bir

etmi, O’na hamd

isimlerle Allah’ tespih

etmi, daha önce müahede etmedikleri bu isimlere göre O’nu

övmü-

Hz. Peygamber kyamet günü makam- mahmûd’da öyle

lerdir.

hü-

sahip deillerdir.

Allah onlara bunu öretince, Allah’n

takm

l8l

Sifir

der:

imdi bilmediim hamdlerle överim.’ O hamdleri kendisine bulunduu makam verecektir ve Allah’n kendisine ilham ettii ilhamla onlar alp Allah’ över. Dünya ve ahirette bütün menzil ve

‘Ben o gün Allah’

mertebeler, böyledir. Sonsuza varana kadar, her bir menzil ve mertebe-

nin özel bir övgüsü vardr.

nsan bu

olmad ilahi

daha önce sahip

bu izinden sa’nn

eliyle

izin

Söz konusu

Ebu Yezid Bestami

dir ve

yaptnda,

hakknda

ile

alar

tespih kendisine

kazandrr. Allah

bir bilgi

kuu yaratm, sa

uçmutur. Öte yandan Hz. sa, ölüleri diriltmitir.

tespihi

ondan kua üflemi,

ve körleri

bu

ku

izinle iyiletirmi,

bilgi (ilahi izin bilgisi),

deerli

bir bilgi-

Zünnun el-Msrî ona ulamt. Ebu Yezid

istemeden bir karnca öldürmü, sonra ona üflemi, karnca Allah’n niyle

canlanmt. Zünnun’a

gelmi,

birlikte

o çocuu -tpk

mt.

Bu

hamdler

olunu timsahn

baln Ynus’ dar kendisine

Allah’a

hamd

kapt yal

bir

kadn

çarm, timsah kamndan dar at-

Zünnun timsah

Nil nehrine gitmiler,

bilgi

ile

ise

iz-

atmas

gibi-

kefohmunca, bunun

etmitir. Bunlar

makamn

bu

layk

için

olduu

gerektirdii öv-

gülerdir.

Bu menzilde

bir menzildir ve

mitir.

Bu menzil

le birlikte

bu makamn dndaki kimseler hakknda

dnda kalanlarn halini örenir.

elde eder ve tirici

insan,

bu nedenle ‘Kuran

sahibi,

düman

kendisine satar.

manlndan Çünkü onu

farkl olarak,

eden

Düman blis’tir.

çktnda

ise, askerleriy-

özü gerei ona,

Çünkü

blis,

özellikle

Adem’e dü-

bütün yönlerden oullarna dümandr.

ve Adem’i birletiren ortak yön, kuruluktur.

A

Bunun nedeni

*

(Adem’in kendisinden yaratld) toprak

tld) rici

ate arasmda

birletirici

özellik nedeniyle blis

yemin ettiinde kendisini t.

menzil, birle-

menzili’ diye de isimlendiril-

bu makamdan âleme

ÂdemouUarma dümanlk

de

Çünkü bu

bilgi

Çünkü

ile (Ibiis’in

kendisinden yara-

unsurun kuruluk olmasdr.

Bu

birleti-

Âdem’e kar ‘samimi’ olduu hususunda

dorulam, çocuklar

blis çocuklara bütün yönlerden zttr.

ise

onu dorulamam-

Bu durum,

onlar hak-


182

Fütûhât- Mekkiyye

knda söyledii kaynaklanr. Su

gibi,

II

Âdemoullarn

sudan

yaratlm olmasndan

(bütün yönleriyle) atee zttr. Binaenaleyh blis’in

ise

dümanl, babalarna olan dümanlktan daha güçlübu düman gözlerden perdelemi, onun adna -eriat yoluy-

çocuklara olan dür. Allah la-

nr.

baz

kalpte

alametler belirlemitir

Bu tanma, gözün onu

stasyla lis’in

onm

yardm

yaratt ve onun

hakim

insann zahirine

eder. blis

olur ve nefse

hem ona yardm karlk beklemez

yardm

edenin

veya

eder.

man

ise,

olur. Allah insana

b-

görünmez olan

gibi

etki

bir melekle

edemediinde, melek kendisine

Bu durumda

nefs

hem

kendi ücretini

Çünkü

melek,

ve eksiklik olmaz. blis insann

bundan üzülür ve kul adna mafiret varlk deildir.

bir

insana döner. Öyleyse melek, her

kârdadr.

mümkün

makamnda art

Melek gerçekte üzülecek

va-

melektir- ücretini kazanr.

-ki

zahirine etki ederse, melek

bu alametler

idrakinin yerini alr ve yine

vesvesesinden korunmak

mukabilinde

bunlar vastasyla kendisi tan-

ki,

Bu

nedenle

durumda, yani

iki

diler.

günahn cezas

itaat

ve günahta da

Bu nedenle melek onun adna

melekle güçlenir.

ba-

lanma diler. kuatc olduu

Bilmelisin ki. Kuran,

Bu nedenle onda

mitir. beple

onun

menzili

erilik ve tahrif

bulunmad

demektir, yoksa var etme menzili deildir.

yönelme’ diye isimlendirilir

tilen iradeyi kast etmekteyiz.

bu menzile

aittir.

maya inmi demek olurdu bu husus

belirtilir.

Baka

Çünkü

gibi yine

içer-

bu

se-

koruyan menzil

var etme ancak bir

bu sapma ve meyil,

‘iradi

eyi irade ettiimizde ...’ 219 ayetinde

belir-

için

Kuran’n menzili

Bu

ve beka özelliinde olmutur. süreklilii

Hak

gelir ki,

‘Bir

bütün hakikatleri

varln bekasn

itidaldir. tidal,

sapma ve meyilden meydana

için,

‘itidal’

olunca, süreklilik

nedenle, tekvinin bekas ve var olann

Menzilinden inmi olsayd, itidalden sap-

ki,

‘Kuran

ile

dalar yürütüîseydi

bir ayette ise ‘Bu

Kuran’

indirseydik bir

üzerine,

onun korkmu ve parçalanm olduunu görürdün 2221

tedilen,

dadr.

Yani menzilinden

aa indii

için,

onun

denilir.

dan Kas-

sureti korun-

mazd. Kuran’n menzili bu olup hakikader eit ölçüde onu çekince, indirildii kimsenin bütün âlemlere rahmet

ayetinde

kendisine

olmas gerekmitir.

Çünkü rahmet her eyi kuatm, her ey zorunlu bir ekilde on ralep etmitir. Hz. Peygamber, Kunut dualarnda beddua edince knanm ve kendisine öyle bir hatrlatma 222

gönderdik .’

yaplmtr:'‘Seni

Yani onlara merhamet

et diye

âlemlere rahmet olarak

gönderdik.

Çünkü

sen Ku-


183

Yirmi Birinci Sifr

ran sahibisin ve Kuran

‘seni

sra, rahmetin her eyi

kuattm

ile

Rahmet, bir

Bunun yan

der.

bir

minnet rahmeti

ksmn

zorunluluk yo-

ksmn ihsan yoluyla kuatr. Esas olan, ilahi ihsan Olu (âlem) var olmad için, hak edecei bir ey de yok-

kuatrken

ye nimettir.

söyler.

Rahmet kullarn

zorunluluk arasndadr.

luyla

rahmet olarak gönderdik’

bir

Âlem ihsandan dolay zuhur edebilir, Ayn ey, sayesinde varln rahmeti hak ettii durum için geçerlidir. O da, ihsandan olabilir. Kuran kendi menzilinden indiinde "ki O’nun sözüdür ve söz bölünebilse de

tur.

O’nn deki

sözü tek bir nispete

itidal

sahiptir-,

onu

kendisi indirmitir. Nispetler-

onda bulunur. Kuran, okuyan herkes

Dolaysyla Kuran’m

inii, itidalde kendisine

ran’n inecei kimsede nedenle peygamber

itidal hali,

denk olan kabul eder. Ku-

arzudan soyutlanm olmaktr ve bu

‘O arzusundan

için

için sürekli yenilenir.

konumaz™

denilmi, baka

Bu nedenle mertebe itibaryla -haber verdii kimse gibi- arzudan konumayan derecesine inmitir. Her okuyan, ruhunun doasyla megul olmas nedepeygamber ve

halifeler

de arzuya uymaktan alkonmutur.

onu hissedemez ve bu durumda doa perdesinin ardndan ona iner ve ona haz vermez. Bu durum bir grup hakknda Hz. Peygamberin dedii ‘Kuran’ okurlar da okuduklar boazlarn geçmez’ hadisinde be-

niyle,

lirtilir.

Böyle bir durumda Kuran, kalplere deil,

Ku-

dillere indirilen

‘Ruh- emin (Cebrail) onu senin kalbine indirdi’ denilir. Bu, üzerine indirilmi olmasndan bir haz duyulan eydir. Bu hazzm her h azdan daha üstün olan kadri takdir edilemez. Bu hazz ran’dr.

Zevk hakknda

ise,

ki inii ayran özelBu durumda insan oku-

bulan insan, okunan yeni Kuran’m indii kimsedir. lik

udur: Kuran kalbe

duunu

bilir,

Bununla

inerse,

kendi dilinde olmasa

birlikte

Kuran’m

dnda

onlar, kendi dilinde deildir.

den

ise,

anlay

okurken sözlerin

getirir.

bile,

o

okunan

sözlerini

sözlerin

anlamn

anlamn

bilir.

bilemez, çünkü

Halbuki okurken Kuran kalbine inenler-

anlamn

bilir.

Kuran’m

makam

ve mertebesi

zikrettiimiz gibi olunca, her varlk onda dilediini bulabilmitir.

nedenle

eyh Ebu Medyen

öyle

derdi:

Bu

‘Mürid Kuran’da diledii her

eyi bulmadan, mürit olamaz.’ Bu genellie sahip olmayan

bir

söz de,

Kuran deildir. Kuran kalbe inmitir ve liktir

(kelam).

dirmesi

Bu

mümkün

o, nitelenenden

nedenle kelam deildir.

ayrlmayan

ilahi bir nite-

olduu kimseden bakasnn onu

Hak, mümin kulunun kalbinin

in-

kendisini


Fütûhât- Mekkiyye

184

II

sdrdn söylemitir. Öyleyse Kuran’n Hakkn

müminin

bir

kalbine inmesi,

o kalbe inmesi demektir. Böylelikle Hak, o kulu ‘srrndan sr-

rna’ konuturur. Sûfilerin ‘kalbim vasta haber verdi

ki’

derken kast

olutuu

takip eden sözlerden

ran’n bu

ardkl,

gerektirir.

Bu

iki

ran ‘Hak’tan kula dir.

Hakkn

ettikleri

iki

olmakszn Rabbimdcn bana budur. Okuyucu -kelam birbirini

için- ‘tali

biti harfiyle

5

onun hakknda hüküm vermeyi

biti harfi, ‘min (den)’ ve iner.

Ku-

diye isimlendirilmitir.

‘ila e,

Ku-

a)’dr. Böylelikle

Kalp, en üst âlemden iken dil en

aa âlemden-

O konuandr. Hak kalpte bir ha-

menzili kulun kalbidir ve

kikat olarak bulunurken harfler dil âlem indendir. Dil, ayetleri tafsil eder,

onlar parçalayarak okur. Böylelikle insan

bakmndan

dili

‘okuyu-

cu’ diye isimlendirilir ve genel alarak indirileni tafsil eder. Kuran, indi-

rilmi kitap ve sahifeler arasnda âlemde insan gibidir.

Baka

bir ifadeyle

Kuran, kitaplarn toplam gibidir ve insan âlemin bir toplamdr Öyleyse

Kuran ve insan

-ki

insan- kâmili kast ediyoruz-

lci

rum, Kuran’n bütün yönlerinden ve nispetlerinden ber

hakknda

dan

indirilir

mektir.

beyledir.

Onun dndaki

te

Ebu

Yezid’in

Kuran’

‘istizhar

omuzlar arasn-

bu, ‘kâmil varislik’ de-

(tam olarak ezberlemek)’ etme-

den ölmedii aktarlr. Hz. Peygamber, Kuran verilen ‘Nebilik

uyan

onun

veliler

iki

yan arama sokulmutur’

kimseye, önünden

‘iki

demitir. Nebiler ve onlara

yan arasna sokulduu’

olduu

gibi

için iki

iner ve

hükmüne göre

iner.

yüzden (ve yönden) inmitir.

dieri bilinmeyen yüzdür. Varis

bu nedenle ise,

asla

ve

Kuran’ ezberleyen

ardndan görme gücü

Kuran ancak yüz yüze iken (müvacehe)

yüzden

hakknda

biri

arasndaki fark budur.

Fakat nebiligin

gamber

Bu du-

peygam-

in dir ildii

varislerine ise,

ve ezberden onu sadra yerleir,

kardetir.

‘srt’

herhangi bir yüzü ayrt edemedik.

pey-

Birincisi bilinen

yüz iken

yüzün/yönün

dndaki

diye isimlendirilmitir. Ferin

makam tattmzda,

yüzdür. Biz bu

Çünkü

Bu balamda Kuran,

için ise, bilinen

göre

verilir.

Bu durum

kendi

admza

anszn gelmiti ve iin nasl olduunu bunun ardndan anlayabilmitik. ‘Kuran’ oluu bakmndan onun karsnda durann, ‘çokluun birliine’ sahip bir gözü vardr. Toplam olmas itibaryla Kuran’a vakf olan hakknda Kuran furkan’dr. Bu durumda o, zahiri, batn, haddi ve matla müahede ederek her ayetin bir

bunu söylemez ve

zahiri,

(ikisinin

batn

ve matla

Kuran’n

bize

olduunu

söyler.

Öteki

ise,

iniiyle ügili) zevki birbirinden


Yirmi Birinci

185

Sifir

durumu tattmzda, ii furkaî (ayrtrc) olmutu ve ‘u helaldir, u haramdr’ dedik. Bu (firkanîlik) nedeniyle mezhepler deimi, dinler ve inançlar farkllam, mertebeler ayrm, farkldr. Biz bu dier

çkm,

ve kevni eserler ortaya

ilahi

âlemde

ilahi isimler

me-

yldzlara, doaya, unsurlara, rükünlere, hayvanlara, bitkilere,

leklere,

taplmnr. Öyle

talara, insanlara ve cinlere ber) birlii getirdiinde, 114

öyle

içlerinden bir (peygam-

ki,

kar çkmlar:

c

lahlar

Gerçekte birletiren (tevhit) kimsenin iinde

yoktur.

alacak

olan, bir delil

baka

ile birlikte

dua edenin

ilaha

m yapa-

bir ilah

alacak olmadan, çoaltann iidir. Bu

cak ?’

‘Allah

çoalm,

delili

yoktur™ buyurur.

bir

ey

nedenle

te

bu,

çokluu kabl ederken üpheye kaplana dönen Allah’n rahmetidir. Böylelikle o, Allah’n kendisini balayaca hakknda kesin bir delil

olduuna inanmtr. Çünkü bu

kii,

harcam

bütün gayretini

ve ince-

leme gücü kendisine bu sonucu vermitir. Bir aratrma sonucu Allah’a

komu

irk

cekleri bir

öyle

müriklerin bu ayetten daha çok Allah’n affn ümit ede-

dayanaklar yoktur. dedik:

nereden

ilahlar

çoalmtr

da

buyurmutur: '227

denilir. ’129

O’na

‘Allah'a ibadet

ilahi

‘Rahman’a secde

hakikatlere ibadet edilmitir?

ismi onlar

Bun-

kuattnda öyle

Baka bir ayette -Rabbinizden koredin™ Baka bir ayette ‘En güzel isimler i daha

ya da Rahman’a dua edin’ demekle niz hakikat tektir’ demitir.

dayanr. Öyleyse

edin.™

buyrulur. Burada

aittir

eser, ilahi bir hakikate

Çünkü Allah

isimlerden kaynaklanr.

lar,

kun

Alemdeki her

Bu

iki

belirsizleir.

(kalmam),

isim de

O’na

Çünkü

‘hangisine

aittir.

ayet ‘Allah’a

dua

ederse-

Bu, sorunu çöze-

cek bir nastr. Binaenaleyh Allah’n bu sorunu yerinde brakmas, riklere,

zar)

baka

dönük

dii halde

bir ifadeyle bir

bir rahmettir.

taklit

eden

kukuyla irk koan aratrclara

Tehdit

insanlara

kendilerine inceleme

ise,

dönük

olarak

mü-

(ehl-i na-

imkân

kalmtr. Onlar (bu

veryete-

ramen) düünmemi, tefekkür etmemi ve yorum yapmamlardr. Çünkü o bir taklit bilgisi deildir. Bu konuda araurarak yaneklerine

nlan

insan, isabet edene göre daha üstün ve

dorudur.

Taklit yoluyla

doruyu bulan ise, sadece Hakkn zan hakkndaki bilgide doru yapabilir. Çünkü bir yaratlmn o konuda nazari düüncesiyle hüküm vermesi

mümkün

deildir. nsan, kendisinden haber verdii hususlarda,

habere göre davranmaldr.

Ona kyas

plmaz,

belli bir

tevil

edilmez, o söz

ilahi

veya ekleme veya çkartma ya-

yöne çekilmez. Aksine anlam

bili-


l86

Fütûhât- Mekkiyye

II

nir ve nispet bilinmez. Nispetin bilgisi Allah’n o konudaki bilgisine

raklr.

i böyle inceleyen kimse

için

mazeret belirtmi, (bu

b-

bilgiyi geti-

ren peygamber) âlemlere rahmet olmutur. Bilmelisin

ki,

Allah kitab kadir gecesinde

Ramazan aynda

‘furkan’ olarak indirmi.

Her

ikisi

göe

de yakn

ise

‘Kuran’ olarak indirmitir.

Buradan

indirilmitir.

Bu

menzillerin bilinmesini ve mertebelerin ortaya

aban aynda inmi olmas

Ramazan ayndaki

olarak okunur.

okunur. Öte yandan bir

bir

ksmmz,

ayn zamanda isen,

bu

ikisiyle birlikte

kendi

yarmdasn

O

böyle deildir.

onu Allah bu

salamaktr.

ihbaryla Kuran ‘Frkan’

ise,

ile

okur, bu, Kuran’dr;

‘hrkan dr.’ Kuran,

bir ha-

okunamaz. Sen O’nun katndaysan

ey

Çünkü O,

kendisini zikredenle beraberdir.

çkmasn

maksad,

demektir; halbuki kendinde birlikte

O’nun yannda deilsin. Her

nurken

redriciliin

inii itibaryla ise ‘Kuran’ olarak

ksmmz ise, kendi nefsiyle okur,

kikatte ve halde

yirmi üç senede par-

ise,

ça-parça, ayet-ayet ve sureler eklinde inmitir.

Öyleyse yeryüzüne

o aban’m ortasdr-

-ki

Çünkü

O’nun katnda

ey

her

ile

bir ölçüyle bulu-

beraber

olduu

gibi

onlarla oturur.

FASIL Kurardn Bilmelisin ki, Allah

dirmi, kelimeler,

Niteliklerinin

Kuran’ ikiden

Açklanmas

be

ayetler, sureler, hidayet,

harfe kadar kelimelerle in-

aydnlk, ifa, rahmet,

zikir

yapmtr. Bunun yan sra Allah onu ‘açk bir Arapça’ ile ‘hak kitap’, muhkem, müteabih ve mufassal olarak indirdi. Her ismin ve niteliinin kendine özgü bir

anlam vardr ve

ve benzeri hakikatleri kendinde

hepsi Allah

toplad

Allah ehli menzilini örensin diye,

baz

için,

kelamdr. Kuran bu

‘Kuran’

adn

niteliklerini söyleyelim.

hak

etti.


Yirmi Birinci

187

Sifir

VASIL Kuran ‘Harf isminden isimlendirilen

ey

ey

iki

Harflerdir

anlalr:

Birincisi, söz,

kelam ve lafz diye

yaz

diye isimlendirilen

iken dieri çizgi, rakam ve

eydir. Kuran çizgidir, dolaysyla rakam harfleri ona lenir,

bu nedenle

harfler

ona

aittir.

Söylenen harfler olmas, Allah’n ke-

lamna m, yoksa

söyleyene

kyamette farkl

suretlerde tecelli edeceini, bir

ksmnda inkâr eden

yk

Kuran söy-

aittir.

mi döner? Allah’n peygamberi

bize

ksmnda

Hakkn

bilinip bir

edileceini bildirmitir. Farkl suretlerde tecelliyi kabul

bir hakikat için, söylenen harflerle

tarzda kendisinde

tecelli

ettii

baz

gerçekleen kelamn

-anna

suretler saylarak- ‘Allah

kelam’

diye isimlendirilmesi uzak görülemez. Buradan hareketle ‘Allah

layk tarzda

bir surette tecelli etti’

sanma layk tarzda konutu’ ayak,

sa

dediimiz

deriz.

anna

gibi ‘Allah ses ve harf

ile

Biz bunu da sevinç, gülme, göz,

Kitap ve Sünnette yer alan ve -herhangi bir

el gibi

la-

nitelik ve

benzetme olmakszn- makul anlam üzere kendisine inanmann zorunlu

olduu hususlarla

tur

’ 230

buyurur. Burada Allah

Bununla

birlikte

Çünkü Allah ‘O’nun benzeri bir ey yokbir eye benzemekten tenzih edilmitir.

bir sayarz.

anlam

bilinirken nispet bilinmez. Harfler düzenlendi-

inde, kelime, kelimeler düzenlenince, ye isimlendirilir. Allah kendisini la

nitelemi,

onu

kadar komuluk seste kesintiye

ise ses

et

’231

ve söz

uramas

birlikte

-anna layk ile

düzenlenince sure di-

tarzda- nefs sahibi olmak-

niteleyerek ‘Allah’n

kelamm duyana

demitir. Burada nefes, ses denüen eydir. ise,

‘harf diye isimlendirilir.

hi haberlerde bize bildirildii

Bununla

ayet, onlar

dier

Onun

Bütün bunlar,

ila-

ekilde bilinen ve anlalan hususlardr.

niteliklerde

olduu

gibi benzerlik ve

tebih söz

konusu deildir. Allah kendisini suret sahibi olmakla nitelemitir. Buradan O’nun ’ Zahir ve Bâtn 232

olduunu örendik. Bâtn, Zahir için gayb iken zahir bâtn için ehadettir. Allah bir nefesi olduunu bildirmitir. Bu, onun gaybten çkmasdr. Harflerin ortaya çkmas ise, ehadettir. Harfler on‘

larn, ruhlar olan manalarn zarflardr ve ‘tevabi’ yoluyla göstermek

üzere konulmulardr. Allah öyle der: ‘Her peygamberi kavminin

diliyle


Fütûhât- Mekkiyye II

l88

gönderdik

açk

onlara açklasn.’™ Allah’n kullarna

ki,

Kuran’da kullanlan kelimeler, Arap-

bir izah olamaz. Binaenaleyh

o

ça’da

sözlerin bildirdii anlamlara göre

Ayn

anlam

bilinir,

ki)

anlalmas

kelime Allah’tan bir eyi bildirdiinde fakat aidi delil ve er’i delil (Allah

benzerlii reddettii

için,

anlamn

(Allah

ise,

ile

Sözün

gerekir.

b anlamn yaratlmla

dilde gösterdii anlam bilindii gibi bilinir.

dönük bundan daha

ilikisi

de

sözün gösterdii

yaratlm arasnda-

ile ilikisi,

yani) nispet bi-

linemez.

Ortaya

koyduumuz

husus tam örenilince, Allah

kelamnn bu

okunan, duyulan ve söylenen Kuran, Tevrat, Zebur ve ncil diye isimlendirilen

ey olduu

anlalr.

Onun

harfleri, kelimelerin tekil olarak

mertebelerinin belirlenmesidir. Sonra kelimelerin

anlam vardr

duyann

ki,

nefsinde bir edösi vardr ve

bu nedenle

türetilmitir.

Bu

zorunludur,

iki

benzer.

hüküm toplamn çüde

bana her

tekillerinde

‘menzil’ demektir ve

ise,

bir kelimenin

vermeyecei

Bu durum, kelime karsnda

Çünkü açktr

geldiinde

bir araya

Bu

vardr.

etki

anlama yoluyla kelam kabul edebil-

ki,

gösteren ‘alamet* demektir.

durumuna

bir etkisi

etki-

veya daha çok kelime birledinde, toplam, ayet

diye isimlendirilir. Bu, tek

lam

bir

‘kelime’ Arapça’da yara

Kelem, yaralann cismindeki

Nitekim kelimenin de duyann nefsinde

ona duyma istidad kazandrr sin.

baka

iken

bunlar, teldi olarak kelimeye ait deildir. Kelimenin

anlamndaki kelcm’den dir.

çoul

ki,

toplamn

‘sure’

harflerin

hükmü vardr ve bu konuann diledii öl-

bir

bulunmaz, Ayetler

bu toplam

bir an-

diye isimlendirilir. Sure

bu ayederin toplamndan ortaya çkar. Menzil,

ayederden her birinin tek tek verdii eylerin

söylediimiz ekilde, sure,

bir

toplamdr. Kuran,

ayet, kelime ve harflerden

baka

bir

ey

de-

ildir.

Kuran ve

menzilleri

hakknda

genel bir ilke verdik.

deiir, kelimeleri de deiir vc bu nedenle ir.

Kuran büyük ve

kalksaydk, bir

çoktur.

ömür

harflerin

Kuran

sralan

ayetleri

da dei-

ma ettiimiz hususlar ayrntl açklamaya

yetmezdi. Kuran içindeki hâzineleri ortaya ç-

kartmak üzere, seni kendine yönlendiriyoruz. Bu durum, onu ‘kelam’ kahul ettiimizde bövledir. Kitap konumuna, getirdiimizde harflerin kelimeleri

amac, lar,

sureleri

oluturmak üzere

meydana getirmek

bir araya

ise, kitap,

geldii eydir. Bunun

üzere, kelimeleri

oluturmaktr. Bun-

yazarn elinde gerçekleir. Söz de Rahman’m nefesinden

gelir ve


Yirmi Birinci

1

böylelikle -haller

bakalasa

tek tarz üzerinde kalr.

da-

189

Sifir

Çünkü söz

söylemek, yaz deildir. Elin nitelii nefesin niteliiyle bir deildir. Öyleyse

onun

mas

ise,

‘kitap’

gaybn

olmas, zahirin ve ehadetin

ve

bâtnn

snda bulunmaktasn.

sureti gibidir.

ruhu

ise,

her

Öyleyse sen, kesif ve

olabilir.

nispete göre kesiftir.

Fakat delalet, yani harfin

bakmdan latiftir. Çünkü

ruh suretten

Allah Kuran’daki surelerden birini kalp

on kez bedel olduunu

mi, ona bütün Kuran rini

belirlemi,

ol-

latif ara-

konulmu anMana latif ola-

Harfler ise her tarzda kendisi için

lam göstermek üzere hamd edilen bilecei gibi kesif de

olmaktr. ‘Söz’

sureti

söylemitir.

Kuran

-

surenin Kuran’a

ayetleri için bir ayet belirle-

vermi. Surelerinden

veya

‘üçte biri’

latiftir.

yapm, o

ayetlerinin efendiliini

onun Kuran’n

tad ve harfin

yarma

bi-

veya çeyreine

denk geldiini söylemitir. Bunu o surenin mertebesi salar. Hepsi de Allah

kelamdr

bu yönüyle Kuran’da

ve

bir

disini telaffuz etmesi itibaryla ise, diziliin

recelenme gerçekleir. Allah’a dua açklasn.

Çünkü nimet veren

derecelenme yoktur. Ken-

deimesi

et ki, iaret

nedeniyle, bir de-

ettiimiz hususu sana

ve hsan eden Allah’tr.

VASIL Kuran Nurdur Kuran’n nur olmas, saptrc kukular ortadan kaldran den kaynaklanr. Bu durum ‘Yerde taya

ve gökle ilahlar bulunsayd bozgun or-

çkard', 234 ‘Batanlar sevmem ’, 235 ‘Konuuyorlarsa

günei batdan getir ’, bulurlard’, 239 ‘ Onun

Kuran’da

delil

kaynaklanr.

237

‘Ar

sahibine bir yol bulursa’, ’240

gibi bir sure getirin

Nur karanlklar kaçrtan eydir Nur, kaçrtan demektir.

2311 ‘

putlara sor ’,

Onda pek

236

çok

‘Sen

ihtilaf

gibi ayetlerden ortaya çkar.

olarak zikredilen bütün ayeder,

isimlendirilmitir.

ayetlerin-

onun nur olmasndan

ve bu nedenle nur diye


iç O

Fütûhât- Mekkiyye II

VASIL Kuran Ziyadr Kuran’n

ziya

olmas,

bulunmas demektir. ‘

Peygambere

yarattm

’,

145

itaat

‘Her gün bir itedir’, 241 Sizin ‘

eden ’, 24\ ‘ Bana

unlarn

etti

’ 2*'1

için

fari kalacaz’, 212

isimlerini bildirin

‘Allah dilemeden siz dileyemezsiniz’,

‘Ona fücur ve takva ilham bilir.

ve hakikatleri açklayan ayetlerin onda

ileri

gibi ayetler

246

*

’1

1

‘iki

elimle 247

Hepsi Allah’tandr ’,

bu kapsamda deerlendirile-

Hakikatlere iaret eden bütün ayeder, bu kapsamdadr.

VASIL Kuran ifadr Kuran’n ifa olmas, ondaki Fatiha

suresi ile

dua ayederiyle

ilgili-

dir.

VASIL Kuran Rahmettir Kuran’m rahmet olmas, Allah’n kullarna dönük lerle

kendisine zorunlu

iyilik

ve müjde-

kld vaaderin onda bulunmasdr.

Misal ola-

rak ‘Allah’n rahmetinden umut kesmeyin, Allah kendisine rahmeti ‘

Benim rahmetin her eyi

içerdi

0

gibi

umut

ayetierini verebiliriz.

yazd ’, 249


Yirmi Birinci

I9 1

Sifir

VASIL Kuran Hidayettir Onun lanr.

yoruma kapal ayedcrinden kaynak-

hidayet olmas, sarih ve

htimale kapal ve

ilk

zahirinden anlalan her ayet, Ku-

bakta

ran’n hidayet olmasndan kaynaklanr. Misal olarak, Cin ve insanlar bana ibadet lik

getiren

affeder ve

etsinler diye

yarattm’,1 *' ‘ Ksasta

hayat vardr’,

getiren misliyle cezalandrlr’,

onun on katyla, kötülük

bara yanarsa,

sizin için

ücreti Allah’a

kalmtr n*

252

2 **

"yic

Kim

ayederini verebiliriz.

Bunlar çoktur.

VASIL Kuran Kuran’m le

zikir

olmas, içerdii

zikirdir

alma ve inançszlklar nedeniy-

ibret

yok alan toplamlarn öykülerinden kaynaklanr.

Semud, Lut,

Eykeliler ve

Nuh

kavminin. Ad,

Res kavminin durumunu anlatan ayederi mi-

sal verebiliriz.

VASIL Kuran Arapçadr Kuran’n Arapça olmas,

nazmnn

müteabihten farkll, kssalarn

lafza

itirilmesiyle tekrar gibi hususlarla ciz olsa bile, verilen bilgi ve 4

olarak Her rirler

V

56 ,

çl

güzellii,

ilgilidir.

Bununla

açklamada mana tam 25S c

Sana onu 2 ’7

tut,

ayederinin

ekleme ve eksiltme yoluyla de-

aleyhlerine zannedeler’,

‘Ey yer, suyunu

muhkem

ey gök suyunu çek’

birlikte,

lafz ve-

ifade edilir. Misal cedel diye misal ve-

gibi ayederi verebiliriz.


Fütûhât- Mekkiyye

192

Baka

bir ayette

II

‘Musa'nn annesine onu emzir diye

vahyettik,

hakknda

korkunca onu sandala koy, korkma ve üzülme, onu sana döndüreceiz, onu peygamberlerden

yapacaz 258 ’

deyi ve yararl bir bilgiyle

iki

denilir.

Bütün

durumu

bunlar, bir ayette iki müj-

içeren ayetlerdir ve Allah’tan bir

müjdedir.

VASIL Kuran Mübindir

'

Kuran'n ‘mübin’ olmas, mutlu ve bedbahtlarn layan ayederiyle

ilgilidir.

Kuran

’259

ayetini verebiliriz.

ayet ise Allah müminlerden canlarm satn ald ri

ve örenilmesi için bir

’ 260

ayetidir.

durumu açklayan bütün

layan kitap ‘Allah

5

,

bir

Kuran’n

isimlerle isim-

yani sadece kendisinde bulunan anlamlar top-

yapmtr. doruyu

Baka

Hüküm ayetle-

ayetler,

açklayc olmasn salar. Bu nedenle Allah onu bütün lendirmi, onu ‘Kuran

açk-

sevinenlerin niteliklerini dierlerinden

ayrr. Misal olarak Müminler sevinmitir ‘

özelliklerini

söyler ve

doru yola ulanrr

Yirmi Birinci Sifr bu bölümle sona ermitir.


YRM KNC SFR


Rahman ve Rahim Allah’n Adyla

ÜÇ YÜZ YRM ALTINCI BÖLÜM Konuma ve Tartma Menzilinin MuhammedîMusevî Mertebeden Bilinmesi

Her neredeysek, Allah orada

Zatna

has güzel isimleri olmadan

O nurdur, nur O’nun mazhar Bu

nedenle O’nu bizden

uzaklatrd

Varlklarn zatlar kapkaranlk Onlar

aa

-deil,

Sonra eref veren

in

bütününü!

aann aasnda bir suret

kazandk

Ne güzel ey elde

ettik

Allah dua edenin sesini duydu

Bizden olan iradesiyle

birlikte

Bu nedenle her daim var Bu nedenle Biz i

bize

ederiz

onu

görünmez

meydana getirmek

irade ederse

Varlnn heyulasnda, güven içinde Akil bülbülü fenlerin zirvesinde

Her akmasyla neelenir Kendimiz

için

O’nunla zuhur

ettik,

O kabul

Kendimizden ve bize yerleen eylerden

etmedi

geçtik


Fütûhât- Mekkiyye

196

yardm

Allah sana

II

etsin, bilmelisin ki,

kendisinden bir bilginin ortaya

ya

hükmünde

çkmad veya hakikatinde, isminde ve-

kendini gösteren delilin

menzilde âlemde bir

hükmünde onu

bilgi ortaya

gösteren

kaynaklanr. ‘Allah’ ismi,

Ona, yani söz konusu

delil

bulunmad

bulunmaz.

bulunursa, bu

ilahln tüm

kaç bilgi

Bu

Allah’n hükmünden

delil,

mertebelerini birletiren isimdir.

yönden üç yönden ve Böyle bir özellik, baka men-

yönden,

bilgiye, bir

Onda

bir menzildir.

çkar ya da varlnda, isminde veya

dört veya daha fazla yönlerden baklabilir. zillerde

bu menzil, âlemde ve oluta

iki

bulunduunu sordum. Bunun

üzeri-

ne, kemaliyle birlikte, menzili bana yükseltti. Yirmi üç bilginin bulun-

duunu onun

gördüm. Bütün bu iarederde ilahla baktm, krk yönden

kendisine

baktm

gördüm. Bana öyle

‘Onlar sadece

denildi:

Allah peygamberi kendinde toplar.’ Hz. Peygamber bütün âleme bu

menzilden efendi olmutur. için

Ayn ekilde, ümmetinden ona varis

de onun bu toplayclktaki payna göre,

menzilden, krk sabah Allah

Böyle

biri,

gamberi de, tüm hallerinde Allah’

etmek üzere öncüllerin

efendilik gerçekleti.

için ihlas ile ibadet

bütün hallerinde Allah’

olanlar

edene hikmet

Bu

verilir.

müahede eder. Nitekim Allah peyzikrederdi. Bu menziller, sonuç elde

bir araya getirilmesinin bilgisini içerir.

nsanla-

rn peygamber olduuna ve Allah’tan getirdii eye inandklar halde peygamberle tartmalarnn sebebi, bu menzilden örenilir. Böylelikle o kii, bu menzilden peygamberin karsnda hasm haline gelir. Allah ise,

peygamber

nir.

Bununla

ile

gönderildii kimseler arasnda hakemlik iini

birlikte

o

kii, peygamberin arzusundan

konumadn ve

getirdii (bilgiyi ve kitab) Allah katandan getirdiini

ey hakknda

ramen,

getirdii

le edilir

ve Allah ikisinin arasnda

peygambere

hüküm

kar

bilir.

çkar.

verir.

üstle-

Bu

Her eye

Allah’a hava-

mesele,

hasmn

1

imannn

ve tasdikinin

dr. eriatn önünde

varl

olmasn

nedeniyle, en çetin

istedii eyi

anlalan konulardan-

ardna atan kimsenin durumu

bu menzilden örenilir. ntisap

bilgisi

bu menzilden örenilir. ‘ntisap’ derken,

ferlerin asl-

larna (dallarn köklerine) nispetini kastediyoruz. Herhangi bir

ka bir dir?

katann durumu hakknda kef yoluyla Allah’n hükmü

asla

Batln

hakikat suretiyle ortaya

Batl yokluk ve çektir.

feri

varl

çkmas, bu menzilden

olmayan demektir. Suret

ise

O halde ortaya çkan batln hakikati nedir?

bane-

örenilir..

mevcuttur ve ger-

Suret

ise

Hakka

ait-


Yirmi kinci

tir.

Akl

ve

Hak arasndaki perde nedir ki,

tebiliyor? Birinci

düünce hesaba

batl onu hakikat suretiyle ör-

düünceyle kincisi arasndaki fark nedir? Kii

nedeniyle hesaba çekilmezken, ikinci

çekilir?

birincide

Halbuki

ikinci birinci suretin

doruyken kincide doru

beden mi kaynaklanr? Çünkü ve asl yokluktur. Birinci

ise

iki,

düünce

birinci

nedeniyle niçin

ayndr. Niçin baz konular

deildir.

Bu durum,

say mertebelerine

ikinci merte-

ilave

eylerdendir

onun varldr. Ortaya çkan bütün

ve mertebeleri, bir vastasyla ortaya

197

Sifir

çkmtr.

saylar

Benzerlik perdesinin kö-

leletirdii kimselerin hürriyete katlmas, bu menzilden örenilir.

duruma

misal olarak, kendi düüncesine göre, hakikatleri deitirip var-

lklar kendi mertebelerinden bakasna, se verilebilir.

Buna

olmakszn, zevk hakknda ilahi

ferleri

baka

asllara katan rim-

yol açan ilahi sebep bu menzilden örenilir.

bilgisinin Allah’a izafe edilmesi,

veren

Bu

bir

bu menzilden örenilir. Bu,

uurdur. lahi

nispet nedir? Misal olarak ‘Ta

bilgide böyle bir

ki bilelim

5261

Halbuki Allah zaten biliyordur. Ayette kastedilen, yerinde deil iken arkada bulunan öndeki

bir

imanm

açan bir deerlendirmenin ortadan kaldrlmas

Zevk zevk

hükmü

ayetini verebiliriz.

‘zevk’ ilmidir. Yerli

yerine

için,

koymaya yol

kula benzerlii ka-

bul etmeyen niteliin ikamesinin ölçüsü bu menzilden örenilir. Böyle

yapmakla kii hakikatleri

kartrmtr. Bu

kii,

Hz. Peygamber’in

‘Sizi

ardmdan da görürüm’ hadisine bakarak, ardndan görmesi nedeniyle imam olduunu zannetmitir. Halbuki Ön (taraf) görme özelliine sahip olduu gibi Peygambere de bakma özellii verilmitir. Gerçekte ön öndür, arka arkadr. Bu benzersizlik niteliinin hükmü altnda bekleyemezse, yapt hata ortaya çkmaz, nefsinden fani olduu bu süre ölçüünce beklemekten aciz kald için Hakk göremez. Bu durumda söz konusu menzilde ona komu baka bir bilgi elde eder. Bu bilgiyi insan, kendisinde nefsinden fani olduu nitelikle kendisine uygun ve saylan nefislerin hayatlaryla talep eder. Böylelikle nefsinin bakasna kar üstünlüü, ortaya çkar. Çünkü benzerlerinden bir grup, suret, makam ve halde kendisine ortak olarak onun yerini almtr. Allah o ikisinin arasndaki fark açklam, nefsini kendi üzerindeki hakknn -benzerlerinin says ne kadar olursa olsun- haklarndan daha büyük olduunu söylemitir. Bu nedenle âri, cezalandraca kesin olmamakla birlikte, bakasn öldürenin bu fiilini meiyetüe katmtr. Bakasn öldüren insan, öldürdüü kimsenin (ve varislerinin) haklan üzerindeyken, cezalandr-


Fütûhât- Mekkiyye II

iç 8

ma

balama arasndadr. ntihar edeni

ve

cehenneme katmtr. Bunun nedeni

kilde

büyüklüüdür. Bir

bakasndan

hakk

rivayette ‘Allah

cenneti

ise

hakknn

nefsinin üzerindeki

yerine getirilme hususunda

Ru balamda

önceliklidir’ denilir.

haram klacak e-

Allah, nefsin

hakkm

hakk saymtr.

kendi

Haklarn bu ekilde düzenlenmesi ve onlara böyle cezalarn

lenmi olmasnn

Hakkn

bu menzilden örenilir. Hakk ehlinden veya

belirledii bir yükümlülükle

hakk

linden

sebebi,

Hakknda

belir-

açklama imkân olduu halde- eh-

gizleyenin nasl bir azap görecei,

bu menzilden örenilir.

kesin delil ortaya koyduktan sonra hakikatten yüz çevirenin

durumu, bu menzilden

Acaba Haktan yüz çevirmesinin ne-

örenilir.

deni nedir? Allah katnda ‘yüz çevirme’

fiilinin

hükmü

nedir? Perdelile-

azabnn nasl olaca, bu menzilden örenilir. Onlarn azab perdeleriyle mi olacaktr, baka bir ekilde mi olacaktr? Onlarn katnda unurin

tulan ameller

Bu

ile

ii üstlenen

unutulmam

ilahi

Allah’n bilgisinin

olanlarn

bilgisi,

bu menzilden örenilir.

isim hangisidir? Varlklarn kendisini alglayamad-

müahede

karlkl oturma yolundan âlemdeki

ve

eylere ilimesi, bu menzilden örenilir. Sonra varlklarn yaptklar amelleri bildirmenin Allah

Dünya

katnda

zamana ertelenmesi

belli bir

nasl

balayaca bu menzilden

rin genilemesi,

lah’n nin

el- Vasi

bilgi

münacata

bu menzilden örenilir. Bu genilemenin nedeni, Al-

ismiyle onlarla birlikte

imann mertebeleriörenilir. En üstün derece

oturmasdr,

karsndaki durumu, bu menzilden

varla ramen, onlar

bilgisi

birisinin

örenilir. Allah’ zikredenlerin meclisle-

hangisidir? flas edenlerin bilgisi,

lar

Münacat

ve ahiretteki sohbet adab, bu menzilden örenilir.

adab, Rabbine münacat edenin veya Allah ehlinden

gelir.

iflas

bu menzilden örenilir. Sahip olduk-

ettiren nedir?

Allah’n kula dönmesinin

buradan örenilir. Allah’n kula dönecei zaman deiir mi de-

imez mi? nin haline

Farkllk neyle

mi

aittir?

Farklk olursa, dönene mi, dönüle-

Zikirden yüz çevinnenin meydana getirecei

öfke, buradan örenilir.

örenilir. Gruplarn

ilgilidir?

Müstani olunan

ayrmasnn

hangi

ve

ilahi

olunmayan eyler buradan

ilahi

kaynakland olduu bu men-

hakikatten

bu menzilden örenilir. lahi zorunluluun neyle

ilgili

zilden örenilir. Sevdiklerini terk edenin onlar niçin terk ettii

menzilden örenilir? Onlann özellik ve necat

bu menzilden örenilir.

Bu

nitelikleri nedir? ilahi

ilimlerden

bu

Beka,

baar

ve

her

birisi,

-


Yirmi kinci

199

Sifir

dierlerinden deil- bilhassa Allah isminden ve bu menzilden meydana

Çünkü bu

gelir.

Bununla

dür.

lerin bir

dier

menzil,

deil, Allah ismine özgü-

ilahi isimlere

baz isimler, onda ortaktr. Menzilin içerdii ilimbunlardr. Himmetin kendilerine yükselsin diye, Allah’n

birlikte

ksm

verdii keif ile, onlar sana açkladk. Menzilin içerdii konulara dönersek, öyle deriz: Allah Teâlâ,

kita-

bnda

duyulur ve görülür bir tarzda adaleti gerçekletirmek amacyla,

âleme

teraziyi yerletirdiini belirtir.

çatma

ortadan kalkar. Terazide

Terazinin

dili,

hüküm

Bu

sayede kavga edenler arasnda

hasma benzer

iki

iki

kefe ortadadr.

verendir. Öyleyse terazi hangi tarafa yönelirse,

hakikat o yöndedir. Terazinin kefelerinden birisinde meyil olmazsa, bi-

tartanlarn her

linir ki,

biri

dilinden ibaret olan hakimin gerçekleir.

Hüküm

iddiasnda hakldr.

tankl

nedeniyle onlarn arasnda taksim

olduunu bilmeyen

niza eder.

nedenle Hz. Peygamber öyle der: ‘Bir peygamber katnda

uygun

terazinin

veren hiçbir zaman taraf olmaz. Bir nizalama olur-

sadece onu azleden veya hakim

sa,

Bu durumda

Bu

tartmak

onun huzurunda tartmak uygun deildir veya

deildir.’ Yani

(tartmann) onun yanna tanmas uygun

deildir.

Hakem bulunma-

dnda ise, tartma ve niza ortaya çkar, her hasm kendisinin haldi olduunu rini

iddia eder. Allah

açm

O’mm

gerçei görsünler diye hasrclarn kalp gözle-

olsayd ve Allah’n ‘gözetleyen’ hakim olduunu, terazinin

olduunu görselerdi, tartma ve niza olmazd. Öyleyse âlemde tartmann gerçeklemi olmas, herkesin hüküm sahibi olan terazi ve ölçüyü elinde tutandan perdelenmi olduunu gösterir. Alemde bir insann tarttn gördüünde, onun Allah’tan perdelenmi olduunu bilmelisin! Birisi tartma yapar ve dieri susarsa, susann ya müahede sahibi veya ahlakl olduunu elinde

bulunduunu,

yükselten ve alçaltan

A

bilmelisin. ilahi

Tartma

ilahi bir

ahlak sahibi ya da

ilahi

snrn almasyla edep sahibinin

ilgiliyse,

suretini

tartan kii

tam

kimsedir.

o bütünüyle iyidir. Öyleyse ilahi edep tayan insan, tartan biri deil, sadece tartann mütercimidir. Bu durumda tartan, ilahi isimFakat

lerdir.

Binaenaleyh

ilahi isimler,

âlemdeki

tartmann kaynadr. On-

tartma ortaya çkar. Çünkü el-Muiz ve el-Müzil hasm olduu gibi ed-Dar ve en-Naf isimleri ve el-

lardan dolay dünyada isimleri birbirine

Muhyi

ile

el-Mümit, el-Mu’ti ve el-Mani

Öyleyse her ismin

hükümde ve

isimleri birbirlerine

hasmdr.

terazide mukabili olan bir isim vardr.


200

Bu

Fütûhât- Mekkiyye II

el-Hakem ismidir ve

isimler arasna yerletirilen terazi ise,

kümdeki

dna fna

adalettir.

bakarak

hakk

yerletirir.

konulmu

el-Hakem

ismi,

yerin vc mahallin istida-

zt ve çelien isimden

-istidada göre- iki

hü-

birinin tara-

Öyleyse manada ve duyuda farkl tarzlarna göre ortaya

terazileri

örenince, sen de onlara göre

konuda Allah’n âlemdeki

hüküm verirsin

Böyle

vekili olabilirsin!

senin elindedir ve ‘hakl’ ve ‘haksz’

Bununla

bulunduu

terazi

hükmünü

durumda

bir

ve

terazi

verirsin.

birlikte teraziyle tartarken Allah

ile

senin aranda bir fark

vardr: Allah meiyeti vastasyla yükseltir ve alçaltr. Senin terazinde

meiyetin

küm

verirsin.

bilerek

Kimin

etkisi yoktur:

Öyleyse sen

onun adna

hakk

görürsen,

onun

ise

lehine hü-

alamete göre hareket eder, hak sahibini

bir

tartarsn.

elinde

bu

Hak

ise,

alimlerden gizlenmi bir sr vardr:

meiyet

Meiyet

sahibidir.

Burada baz

teraziyle belli olur. Allah

yükselttiinde veya alçalttnda, bu durum, mahallin istidadndan kaynaklanr. Nitekim

hakkn varl

da, alametle hareket eden kimseye

hükmünü vermitir. Çünkü tartan insan, bu hakku o kimseye ait olduunu bilir. Nitekim Allah Teâlâ da o mahallin istidadnn kendisi adna tartmay gerektirdiini bilir. Meiyetin mahikendisine göre tartmas

yeti

bakmndan

istidada etkisi yoktur. Etki,

o özel istidad

bakasnn olmas

mahalle tahsis etmeyle snrldr, çünkü

belirli bir

da

müm-

kündür. Fakar istidadn hakikatinin ortadan kalkmas veya o hakikatin

bakalamas ise mümkün deildir. Doa biliminde söylediimiz gibi, ‘Scaklk souklua dönümez, fakat scak ey, bir yer ve varlk olmas

souk olmas

yönüyle -yoksa scak veya

yönüyle deil-

souk

olabilir.’

te istidat da öyledir. Belirli istidad kabul eden mahal, dierini de kabul edebüir. O halde meiyet onu dierine deil, bu istidada tahsis etmitir. Yoksa o istidad tahsis etmemitir. Bununla birlikte arkadalar-

mzdan

bir

grubun bu konuda

yanldm

meiyet, yerin istidad kendisini verdii kiye sahip deildir. tur.

Çünkü

Halbuki gerçek,

Bu bölümdeki

iyi

ziyle didiir.

mesinin, bir

Bu,

(onlara göre)

bu mahal ve yerde

meiyetin

düünürsen, söylediimiz

konulardan

yaratcnn yaratmasyla

için,

gördüm. Onlara göre

var

biri

udur:

bir et-

istidatta etkisi

yok-

gibidir.

Doa terazisi,

olmadn örendiinde,

terazisinin bir

ilahi-ruhaii tera-

eyde gözükyaratcnn bunu salamasna bal olduunu zanneder.

Buradan hareketle kendi

ilahi terazidir.

Doa

terazisinin belli bir

terazisiyle ilahi-ruhani terazi

arasnda

bir ça-


201

Yirnii kinci Sifir

tma olduunda -ki

daha güçlüdür ve hüküm sahibidir* ha-

ilahi terazi

smlama doa yönünden gerçekleir. Çünkü doa bu teraziden ve ölçüden memnun olmamtr. Bunun üzerine doa, Allah’a bavurur hakem olmasn

kendisiyle ruhani terazi arasnda

ruhani-nurani bir birleme ve nikâh yoluyla

hüküm

arasnda

doal

cisimler

verir.

ile

Bu balamda

mtr ve suret, onun ayrlmaz parçasdr. Ruhlarm

bir

ksm,

yönelen

ile

ruh

(ilahi)

maksad,

çkmasn

ruhlarn ortaya

tikel

doa

cisim, ilahi bir ruh suretiyle snrlan-

salamaktr, çünkü âlemdeki her

pih eder.

doaya

söz konusu yönelmenin

olmayan

insani olan ve

Allah,

ister.

Bü sayede çünkü

sureti yönetir,

her

ey, Allah’

tes-

ruhlarn yö-

suret,

netmesine elverilidir. Bunlar, gözüken bir hayat ve ölümle nitelenen

Gözüken

suretlerdir. ise,

yönetme ve

ve ölümle nitelenmemi olanlarn ruhu

bir hayat

tedbir ruhu deil, tespih ruhudur. Yönetilmeye elverili

doal suret ortaya çktnda, onu yöneten tikel bir nefis meydana gelir. Bu durumda suret dii, yönetici ruh, onun karsnda erkektir. Baka bir ifadeyle suret onun kars, ruh suretin kocasdr. Bu tikel ruhlar, eyay

ksm

bilmede derece derecedir. Bir

ksm,

azn

sahip olmayan -çünkü onlarn suretleri

Yönetme özelliine

bilir.

pek çok eyi

bilirken, bir

yönetilmeye elverili deildir- suretlerin ruhlarndan daha çok Allah’ bilen bir varlk yoktur. Bunlar,

onlarn

aasmda

bitkilerin

donuklarn ruhlardr. Allah’ bilmede

ruhlar varken onlarn

aasnda

hayvanla-

Bu snflarn her birinin ftrat, Allah’ bilme ve tanma özelliine sahiptir. Bu nedenle Allah'n övgüsünü ve hamdini tespih etmekten baka bir niyederi yoktur. Allah’ bilmede daha aada ise,

rn

ruhlar

gelir.

insanlarn ruhlar bulunur.

Meleklere gelirsek, onlar ve donuklar, Allah’ bilme ftratnda yara-

tlmtr. Onlarn

akllar ve ehvederi yoktur. Hayvan

ve ehvet ftratnda

yaratlmken

ise,

Allah’ bilme

insan ve cinler marifet ve

ehvet

ftra-

tnda yaratlmtr. Fakat bu durum, onlarn ruhlar yönünden deil, retieri

yönünden

efi ölçüye rin

uydursunlar.

dnda onlar

diye yaratmad, le

böyledir. Allah onlar için

akl yaratmtr

BU durumda ehvet,

ki,

su-

ehveti

kendisi için belirlenen ye-

zorlamaz. Allah onlar için akl, bilgileri elde etsinler

bunun

için onlara ‘müfekkire’

gücünü

verdi.

Bu neden-

onlarn ruhlar, marifet üzere yaratlmamtr. Halbuki meleklerin

ruhlar

ile

insanlarn ve cinlerin

dndaki varlklarn

yaratlmtr. nsanlarn eyay bilme

ruhlar bu özellikte

dereceleri farkllanca,

baz

ruhlar


202

Fütûhât- Mekkiyye

II

hükmünü söz konusu suretin kendisinden var olduu doann hükmüne katmak istemitir. Suret kendi yerini doaya brakmak istemi, doa ise sürekli kendi mertebesindedir. Bunun üzerikendisini yöneten suretin

ne muallim kendisine öyle der: ‘Arzuladn eyin gerçeklemesi im-

kânszdr. Çünkü

suret,

doa

gibi fail deil, sadece

doann edilgenidir.

lk Akim kars konumundaki tümel nefse baknz. Allah âlem ortaya çksn diye o ikisini çiftletirdiinde, tümel nefisten ilk doan ey, tüniel doa idi'. Böylelikle doa, eyada tümel nefsin etkisine sahip olmamtr, çünkü parça, bütünle ayn hükme sahip olmad gibi bütün parçann hükmüne sahiptir. Çünkü o içerdii Fail nerede, edilgen nerede!

parçalarla birlikte ‘bütün’ Bilgisiz

ca,

öyle

ruh sureti

doaya

-ki

onun

Bunu yapamamam,

der:

bilgiyi idrak

olmutur.

edemeyi imdendir.

annesidir- katmaktan aciz kaln-

belki

de acizliim ve bu konudaki

Böylelikle

onun

bilgisini

kendisinden

örenmek amacyla Allah’a döner. Allah’tan doann edilgeni suretin de edilgeni olmasn ister. Bunun üzerine sürerlerin kabiliyetlerin

doann

kabule elverili bi,

eyay

olmadklarn

bir

lere izhar

ise,

daha önce zikredildii

verir.

gi-

Çünkü o ey, istidadmm

bo

bir

i

örenince, istidadmm verdii bügiye göre suretini

O’ndan kendisine aktarlan eyi

suret-

Bunun amac, maddi-manevi veya

hayali

yönelir. Böylelikle ruh,

etmeyi kabul eder.

mümkün varlklardan mükaefe

Hak

eyi kabul etmez. Bu ruh, hata ettiini ve

kotuunu

tanmaya

görür.

etki ettii

eden suretlerin kabul ettii eyleri

ancak verilenin istidadna göre

gerektirmedii

peinde

etkisini kabul

olan eyin

birisinin ortaya

çkmasn

salamaktr. Bu esnada

fethinde -yoksa halâvet veya ibare fethinde deil- kendisine üç

ey gözükür: Daha önce bu konudan söz edilruhu varlklarn boyunduruundan çkartan eydir.

Birincisi, hürriyet mertebesidir.

miti. Hürriyet,

Çünkü ruhun

hakikatleri

letirmiti. Allah

ise,

bilmemesinden kaynaklanan

onu

köle-

böyle bir talebin gerçekleemeyeceini büdirerek,

bulunduu ona öretmiti. Ruh bu makamla

Allah’n bügisinde veya gerçein kendiliinde bir bügisi

talebi,

olmadm

halle ortaya çkarsa, Allah

ona

muradn

verir ve var

hal

hakknda

nitelenip

bu

etme gücünü ve

Bu makamla nitelenmekten aciz kalan ise, haliyle nitelenmekten daha da acizdir. Çünkü hal ilahi vergi iken makam kazanlmtr. Bu durumda ruh, ikinci mertebeye yönelir. kinci mertebe, kuvveti ihsan eder.


Yirmi kinci

hüküm

müahedede

ve

tertip sahibi

‘samedanilik’ özelliiyle tecelli eder.

da

203

Hak onun karsnda

olmaktr.

Ruh o

Sifir

tecellide

Hakka

bakabilip

Musa gibi baylmazsa, Allah’tan talep ettii bilgi onun adna gerçekleir. Baka bir ifadeyle Allah, ona kendisinde hüküm sahibi olma imkân verirse, istitecellisi

karsnda

dann gereine

sabit durur

da

parçalanmaz veya

gibi

göre suretinden edilgen (olmann

bilgisini)

kazanr.

Da gibi (parçalanr) veya Musa gibi (baylan) olursa, istidadyla fenay talep edeni fani

eden

tecelli

klan veya istidadyla helak olmay talep edeni helak

karsnda

sabit

duramaz.

Bu durumda onun adna ölümlü

âlem hakknda hayat tutma mertebesi ortaya çkar. Böylelikle onu

samedanî

tecellinin

says üzere mertebelerde

bulur,

çünkü

o,

ölüm veya

hayatn tutulmasdr. Allah kendisine inayet ederse, kendisine diledii ekilde suretinde tasarruf imkân aciz kalrsa, acizlii ilahi

gücü

verir.

engellenir,

verir.

müahededen

Allah ona güç vermez de kii olursa,

ona suretinde

tasarruf

Acizlii nefsinin perdesi ardndan gerçekleirse, tasarruftan

çünkü

tasarruf edebilecei ilahi bir

gücü yoktur.

Bu menzilde bulunan adamlarn zevklerini zikretmi olduk, fakat açklamadk. Çünkü her menzilin içerdii hususlar açklamak, sözü uzatr.

Bu

menzil, menziller arasnda benzeri ve dengi olmayan ve

menzillerin en güçlüsii olan menzildir. Allah'n kullar arasndan

gün boyunca

ihlas üzere ibadet edenlerin

zilden gerçekleir. ‘Allah

doruyu

söyler ve

krk

hikmet söylemeleri bu men-

doru

yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ YRM YEDNC BÖLÜM Med ve Nasif Menzilinin Muhammedi Mertebeden Bilinmesi

yi adet çkarmak meru ,

bir yol

Allah'n kitabnda övülmütür

-


204 Fütûhât- Mekkiyye

II

Hakikate dayanmadan onu adet yapmak

Sünnet yolu onun tevilinden Riayete daha uygundur; kadri de bilinir

î'm ayrntsndan bilmen bu

Bilmelisin ki, Allah sana ri,

yardm

etsin,

bu menzilin ilimlerinden

mufadala ilmidir. Mufadala çeidi türlerde gerçekleir. Birincisi

bibil-

dieri amelle gerçekleir. Bilgiyle gerçekleende üs-

giyle gerçekleirken

tünlük bazen bilinenlerin deerinden bazen bilinene ulatran yöntem-

den kaynaklanr. Söz gelii

bir insan bilgisini Allah’tan,

dieri bir varlk-

tan alr. Bilgisini Allah’tan alan, daha üstündür. Bir insan bilgisini

muttakinin

alrken bir lerden

Baz dir.

bilgisini takva

ksm

bir sebep

birisi bilginin

art

vastasyla almas gibi- bir sebep vesilesiyle

olmakszn dorudan

ise,

ksm

isimlerle, bir

ksm

alimler arasndaki üstünlük, bilgilerin

baldr. Hepsi de

eylerin üstünlüüne tünlük

Allah’tan alr. Sebep-

duadr. Bazen üstünlük bilinende

için

bilgiler fiillerle ilgiliyken bir

Öte yandan

-

ilahi bilgidir.

zat

ilgili

olur.

ile ilgili-

olduklar

Amellerdeki üs-

bazen amellerin kendisine, bazen zamana, bazen mekâna,

bazen hale baldr. Her eyde üstünlük, üstünlük ölçütüne göre deerlendirilir.

ir.

Baz eyler vardr

Bu o eyin

infak -olmas veya infaka

benzeme durumunda böyledr.

onu

insanlar arasnda ölçüyle bol-

Misal olarak akl

mü,

bir

onlarda ölçme tart ve teraziyle gerçekle-

ki,

verebiliriz.

Allah

kiiye bir miktar, dierine onun

iki

kan vermitir. Bazen akl-

daki bölümleme, mertebe ve derecelere göre deiebilir. Derecelenme

bölümünü özetleyecek ortaya çkar da

öyle

onu

saynn

mahiyeti neye göre

ortaya koyana veya haber verenin iradesine göre

diyebiliyoruz: Allah iman edenlerin ve ilim verilenlerin derecelerini

yükseltti.

m Söz gelii Mekkeliler

retten sonra verilen

Ayn

husus, saydr. Acaba

için, hicretten

bir yere hicret ederek, iyilik

edindii her yerde böyledir. Oraya iyilik,

Bilmelisin ki,

üzere araman için

menzillerden

çekilen

daha

iyi

iler

Onlar örenmek

isimlerini zikredeceiz.

zikrederken kitabn

ve vatan

derecedir.

çeitli ilimleri içerir.

bölümün sonunda

yapaca

hicret ettikten sonra

güçlüe göre derece

bu menzil,

birisini

verilen sadaka, hic-

sadakann ecrine ulaamaz (amelde derecelenme).

ey, kulun baka

yapar. Böyle bir

önce

Bu menzil,

bamda deindiimiz,

tenzih


205

Yirmi ikinci Sifr

menzillerindendir. Bu, âlemin

hr ve

nihai gayeye

varlklarn ortaya

ulamalarn

çkt

gayesidir ve insanlar

zünü nefsinde

engelleyen izzet

Bu

bu konuda

âlemdeki

gaye, Hz. Peygamberin

Hz. Peygamber bu

eksik kalr.

ulamaktan

sö-

kalnca söylemitir.

aciz

organlar veya bildii

bile,

makamndan

yerine getiremem’ dedii gibi, Allah’ öv-

talep ettii gayeye

Kendisi bunu istese

tenzihidir ve hepsi üzerinde ka-

mahallin yarsdr.

övgünü

bir hadisinde ‘Senin

me

yarsnn

ilahi isimler

o övgüyü

yerine getirmede yeterli deildi. Allah esma-i hüsna (güzel isimleri)

ile

övülebilir ve onlardan Allah’n izhar ettikleri bilinir. Allah isimlerin söy-

lenmesiyle

-ki zikir-

demektir övülebilir. simler

deil, O’nun tarafndan

.

Çünkü

bize göre Allah’ ancak Allah

Dolaysyla Allah’ kendisinin kendisini

isimlendirebilir. le övebiliriz.

belirlenir.

bizim tarafmzdan

ise,

Kad Ebu

övdüü isimler-

1

Bekir et-Tayyib bu konuda farkl düünür. O,

Allah’n yaratlmlara özgü bir anlam vermeyen bütün isimlerle isimle-

nebileceim

ileri

sürmütür. Bütün âlem, Allah’n kabzas ve kahr

tndadr. O’nu müahede edene ve diledii kimseye (bilgi) verir.

Allah dilediinde ve diledii kimseden

yerek ve örterek

onu

öldürür. Bir

ahsa

al-

hayat

tecellisiyle

tecellisini perdele-

olmadnda, onun snrl

tecelli

olmad örenilir. Böyle bir durumda tecelli ettiinde, tecelliden sonra bir

daha perde yoktur. Böyle

bir

ahs. Hakk müahede etmek nede-

niyle zatî hayat kazanarak ‘perde ve örtü

ye

tecelli

etmediinde

bilmedii

perdeli tecelliyi

bulmak),

-ki

bilgisizlik

Allah sürekli için ölüdür.

ölümünün

leirken, karanlk vastasyla

öyle

ile

Çünkü

ile

Böyle

hayat sahibi

biri,

el-Bâtn ismiyle

bilgi

kii-

(bilgiyle hayat

Allah

verdiimiz kimse yok mu?’ Burada onu

Bu nur

gayb gayb

verir.

hayat

bilgisizlik gerçekleir.

5

ile

niteleyerek,

vastasyla Allah’

karanlklarda bulunan kimse

hüküm

o

mukabilidir. Bilgi nur vastasyla gerçek-

kimse...’

ise -ki öyledir-

ölmez. Allah

edendir, fakat bilinmez-

nitelemi, sonra hayat verdiini ‘hayat

demi: ‘Nur verdiimiz eder.

tecelli

o kii hakknda

der: ‘Ölü olup da hayat

‘ölüm’

ölümü’

gibi

içinde

deildir

bilir.

.

öyle

müahede Böyle

biri

Bu gayb hakknda

Bilen ve hayat sahibi deilse,

bu durum,

mutlak karanlk ve ‘srf yokluk’ demektir. Bütün bu zikrettiklerimiz hususunda kudret Allah’a

aittir.

Kalbime gelen varid -kalbimden olan ahit doruluuna tanklk ettikten sonra-

açk

bana bildirmitir. Daha önce de bu konuda Rabbimden

bir delile sahiptim ve varlktan kendisini

kalbime

aktardnda

(il-


6 20

Fütûhât- Mekkiyye

ham)

kendisini

surenin

mak ra

müahede etmitim. (Ksaca)

banda

demektir.

II

besmelenin bulunmas,

Bu sayede

ilahi

ilahi

varid

öyle

rahmet

bildirdi.

Her

onu taçlandr-

ile

rahmet, surede zikredilen bütün hususla-

ular. Çünkü her sure üzerinde besmele, Allah’n alametidir.

hükümdarn ferman

alamet, surenin Allah’tan geldiini gösterir ve

üzerindeki alamet gibidir. Varide dedim

rumu nasldr?’ Dedi

ki:

onu

‘tevbe’, yani

Tevbe

ki: ‘Peki

suresinin du-

‘Tevbe ve Enfal suresi, bir suredir ve Allah on-

o

lar ikiye ayrd. Allah

Bu

iki

sureyi

ayrp, ayrlma hükmü, verdiinde,

Allah’n öfkelendii kullarna rahmetiyle ‘dönmesi’

di-

ye isimlendirdi. Öyleyse Allah’n öfkesi ebedi bir öfke deil, zamanldr. Allah et-Tewab’tr (tövbeleri kabul eden ve kullarna rahmet etmek üzere dönen). Allah’n et-Tevvab ismine

nun nedeni, gazaba urayann da mesele, gazaptaki süre

Ardndan

la ilgilidir.

ile

ve

ilahi

er- Rahim

ismi bitmitir, bu-

rahmete dönmesini salamaktr. Ya

onun hükmünün

süreyle

snrl olmasy-

sürenin tamamlanmasyla azap görenin

durumu

rahmete döner. et-Tevvab’n nitelendii isme

diimiz

gibi

olduunu

göreceksin.

Onun

baktnda, onun hükmünün Kuran raz olunan,

ile

söyle-

gazap edileni

Rahman ve er- Rahim ile taçlanm, hüküm ise taçlandrmaya aittir. Çünkü kabul edilmesi buna baldr ve Kuran’n Allah katndan olduu böyle örenilmitir. Varidin bize söyledii budur. Biz de müahede ediyor, duyuyor ve Allah için düünüyoruz. Bu konuda Allah’a hamd ederiz, O’nun ihsann biliriz. Allah’a yemin olsun ki, ben, sadece ilahi ve kutsi ruhtan srrma gelen üflemede (nefes/noktah ‘se’) hareketle konuuyor ve hüküm veriyobirlikte zikreder.

rum.

Onu

cl -Bâtn

menzilleri

velilik

Zâhirdcn perdelendiinde

ise, er-

vc resullük arasndaki fark nedeniyle cz-

bildirdi. Velilik öncelikli

rak (her zaman) elik eder, sabittir vc kaybolmaz. birisi

nebilik ve resullüktür.

nsanlarn

bir

olandr. kinci ola-

Onun derecelerinden

ksm ona

ular

ve kavuur-

ken baz insanlar ulaamaz. Günümüzde terîî nebilie kimse ulaamaz,

çünkü kaps kapaldr. leyse velilik, hir,

dünya ve

sondur, görünendir,

ahirette ortadan kalkmaz.

gizli

Öy-

kalandr (Evvel, Ahir, Za-

Bâtn) Bu durum, genel ve özel nebilii içermesi yönüyle böyle .

duu den

ilktir,

Velilik,

gibi nebilik söz

birisi el-Vcli’dir.

konusu deilken de

ol-

böyledir. Allah’n isimlerin-

O’nun Nebi veya Resul diye

bir ismi yoktur.

Bu


Yirmi kinci

nedenle nebilik ve resullük kesilmitir, çünkü yoktur.. Velilik

ise,

eyay

Allah

kesiimemitir, çünkü

bilgisiyle takdir

uç olarak yaratmtr. Bununla

Bu ortann

sta yaratmtr.

-ki özeldir-

iznimle bir

ku

hem

m

ucu birletiren

birlikte iki

.

te

o

takdir

Bu durum

kendinde birletirdi. ayetinde

belirtilir.

etmek

ait

adna varlk Hak

mnda

görüp sonra için

Hak

üfler, ta ki,

hem

Binaenaleyh Allah,

ile

söyleyemez. Allah ehlinin bir

hükümleri

ise

takdir

düünce

bir

konudur. Çünkü

yaratlm

ayrarak, yaratl-

de varlk kabul eden kimse ‘yaratanlarn en

ms ancak ‘takdir etme’ .anlamnda

varlkta Allah’tan

bu ara

geneldir-

ile -ki

‘Ona

iki

ve va-

bir orta

her yöne dönük bir ucu vardr.

hakknda görü birliine varamadklar

sadece Allah’a

güzelidir

lar

26*

korur.

var etme yönüyle, ‘yaratclarn en güzelidir.’ Bu, teorik

sahiplerinin fiili

olur’

onu

etmi, hikmetiyle var etmi, onlar

yerde insan- kâmil yaratld. Böylelikle

yaratmay

dayanaklar

ilahi isimlerde

el- Veli

207

Sifir

bakasn

ksm

etme

söyleyebilir, var

anla-

da böyle düünür. Fakat on-

görmezler. Mümkünlerin varlklarnn

O’nun varlndadr. Bu düünceyle ulalamayacak eksik-

müahede yoluyla ulalabilir. ‘Kendini bilen, rabbini bilir’ hadisinde bu durum belirtilir. Her kim mümkün iken sürekli imkân hâlinde bulunduunu bilirse, mevcut olann Rabbi olduu-

siz

düünmedir,

nu

bilir.

Varlkta gerçekleen bakalamalarn mümkünlerin istidatlarn

olduunu

hükümleri

da

bilen kimse,

insanlar hatta alimler

bilir,

âlemi

fakat

iki

onlar izhar edenin Rabbi

olduunu

bu konuda mertebe mertebedir.

uç ve vastadan ibaret olmak üzere yarattnda, ucun

Allah

birisini

yapmtr. Alem bu iki uç arasnda arasnda yaratlmtr (ina). Böylelikle çevre Ar,

dairenin noktas, dierini çemberi

mertebe ve

daireler

nokta yer, ikisinin arasndakiler

ise daireler,

isimlendirilmi, onlar Allah’n âlemde reylerinin

bulunduu

ise özel-bireysel

minin

mektir.

Özel

Bu

yapmtr.

olacak ekilde

tecellisidir.

belirtilir.

yer

yaratt

etmitir. Genel

*

her

ahsn

sayesinde girme;

cinslerin ve türlerin bi-

Allah biri genel ve

Bu durum, Rahman Ar

tecelli ise,

tecelli

tecelli

rükünler ve felekler diye

üzenine

kuatc, dieri

Rahman

tecelli

'

istiva etti

166

is-

ayetinde

Allah hakkmdaki özel bilgisi de-

çkma, inme, yükselme,

raanlk, bir araya gelme, ayrlma, haddi

ama

hareket, du-

vs. gerçekleir.

Âlemdeki

eyler birbirlerinden mekân, mertebe, suret ve araz sayesinde ayrlr. Al-

ayrtrmlar. Dolaysyla O, ayrann kendiolduu kadar ayn zamanda ayrmay salayan eyin kendisidir. O,

lah âlemi ancak kendisiyle si


Fütûhât- Mekkiyye II

208

her nerede bulunursa

varln zahiri suretiyle

Bütün bunlar Allah’

bilenler

gayb ehadetten

müahede

ayrmamtr.

ehadetidir.

Kimin

görür-, suret

onu

delenmitir. Böyle

ise,

beraberdir.

bilir.

Öyleyse

perde

o, perdelenenin deil, -ki

gayb için

perde ardnda bulunan eyi

Hakkn varlndan perdelenen, perbakmndan Rabbini bilir ve O’nn övgü-

görür. Suretiyle biri sureti

yönden veya suretin ardndan

bir

ya suret veya kendisini görmeyle perdelenmitir. Allah

bir insana nefsini gösterirse,

Rabbini de

ve varlk yoluyla

perdesi sureti olursa

sünü tespih eder. Suretinden baka perdelenen

o eyle

Allah ehadeti tecellisinin kendisi,

ona perde yapmtr. Öyleyse

ise,

birlikte

o kii kendini

tanm

olur ve dolaysyla

tanm demektir. Böyle bir insan ‘sudur ehlidir.

3

Onlar, Al-

lah’n kendisini göstermekle kendilerini görmekten körelttii kimselerdir.

Nitekim Allah öyle

dir. ‘Gönüllerde bulunun.’

sena demektir. dece geliinde

7

der: ‘ Fakat kalpler körelir.™ Bunlar, basiretler268

Çünkü Allah’n

dir.

c

ki

kendisine verdii ilahi güç nedeniyle sa-

gördüü ey ortaya çkar.

tiren ve iki suret ile ortaya

dönüte demektir

Yani geldikten sonra

Öyleyse

iki bilgiyi bir

çkan timse, gayb ve ehadeti

araya ge-

bilenlerden-

O her eyi bilendir.’

VASIL I

el-Varis ilahi isminin

hükmü, bu menzildendir ve garip

kümdür. Çünkü bu ismin hükmü göklere ve yere nüfuz rum, göklerin ve yerin yok alacana gökler deitirilir

5269

yüzü gökten önce

bir iarettir.

gibi -ki âlemin

dile getirmitik- deitirilirken

balanacaktr.

Bu

du-

lk yaratlnda

ve

yer-

de göklerden önce yer

ile

esnada yaratklar, köprü üzerinde duracak, yeryüzü

Bu farkllk nitelikte deildir, çünkü nikendisi zikredilmezdi. Baka bir delil ise udur: Va-

bir yerle deitirilecektir.

telii farkl olsayd, ris

Bu

yaratl aamalarndan söz

ederken bunu

baka

hü-

Nitekim *0 gün yer

ayetinde belirtilen husus budur.

yaratld

eder.

bir

önceki bir sahibe varis olabilir ve böyle bir

nin mülkü haline gelerek

hükmüyle o mülkü

olduunu

ilk

durumda mal,

yeni kii-

sahibinin elinden çkar. Varis ise veraset

alr. Allah göklerin ve yerin

mirasnn

kendisine

söylemitir. Göklere ve yere el-Varis ismi varis olabilir,

ait

baka


Yirmi ikinci

.

bir isim

o hakka sahip deildir. Bununla

birlikte

onlarn

209

Sifir

sahibi, kendile-

rinde tasarruf eden ilahi isimlerdir ve onlar tasarruf yetkisine sahiptir.

Yeryüzü bu surette ve özel yapda rinde tasarruf ederek

onu

kald sürece, ilahi isimler onun üze-

yönetirler.

Yönetimin tamamlanp yönetmeyi

kabul süresinin bitmesiyle isimlerin hükümleri tamamlanmasyla ger-

çekleen ‘ayrlma’, ‘ölüm’ diye

isimlendirilir.

ras haline gelerek el- Varis ismi

o miras

lin

alr. Böylelikle sahip

hükmünün kalkmasyla yeryüzü baka

Öyle ler.

ki

Yönetilen varlklar

gök

bir yer ve

olduu hadeitirilir.

yeryüzü ve gök kendilerini var eden olarak ancak bu ismi

Yer ve

göün

olduklar

söylerlerdi. Belki

bir isimdir.

de onlarn sahibi kendisine

lahi isimler kskançtr.

rilen Allah, kendisini gayret

hükmü,

-isimlendirilenle

Çünkü

kendisine

ait

ve kskançlk özelliiyle nitelemi, O’nun

ilgili

olduklar

olmasn

ve

yönelmeden kendisine dönmesini hakikatte

için-

isimlenene

hükme konu

ister.

Her

olan eyin

ulamtr. ilahi

isim,

bakasna

Böylelikle yeryüzü ve gök,

deimitir. Halbuki yer ve gök,

tanm,

bal

isimlerle isimlendi-

Gayret ‘bakalar’ görmek anlamndan türetilmitir.

hükmün

bilir-

ayn’ kalsayd, yemin ederek daha önce hangi ismin

mülkü olduklarn

ismini

ile

mi-

ise,

ibadette ortaklk ortadan

ayn

özel olarak sadece el-Varis

kalkm,

tevhit ortaya

çkm-

hükmü bir deildir. Çünkü varis, ‘veren’ hükmündeyken miras olunan maln asl sahibi, kazanandr. Bu durumda zevkler deiir ve dolaysyla hüküm ve tasarruf deiir. Kazanann tr.

hali

Mirasta varis

ile

sahibin

diledii gibi indirir, çünkü o yükümlülük yerindedir ve sorgu, he-

sap ve cezalandrmay bekler. Öyleyse kazanan, zorunlu olarak, bütün mertebeleri gözetir. el-Varis hesapsz verir ye bir miktar dirir,

çünkü

ye kadar

ahiretin süresinin bitimi yoktur ki orada

devam

etsin.

Dünyadaki eyler

Bu nedenle rirse, süreyi

Bu

süreye kadar

devam eder ve

sahibi de, belli bir ölçüyle onlara iner.

leyse varis, veren

eya

eksiltir.

indirir.

süreleri biter.

Hesap olmakszn

Bu durumda hikmet

hükmündeyken kendisinden mirasn

in-

belli bir süre-

nedenle o sürenin gerektirdii kadar

ise belli bir

uzatr veya

olmakszn

geçersizleir.

ve-

Öy-

alnd sahip ise,

takdir eden ve belirleyendir.

Baknz! Allah Teâlâ besinleri takdir etti .'

laysyla

270

yaratl hakknda ne diyor: Orada yeryüzünü miktar sahibi yapmtr. Do-

yerin ilk

Böylelikle

rzk tamamlanmadan

kimse ölmez.

Rzk

tamamlannca

er-

Rezzak’n hükmü, bu özel sürede ‘rzk veren’ olmas yönüyle tamamla-


210

Fütûhât- Mekkiyye

narak

er- Rezzak, el-Varis’in

II

onun

ona ‘miktar ve müddet olmakszn

verecei hükme bakar,

için

rzk ver’

der. Allah

el- Varis r

Teâlâ’nn kaleme

söylediine baknz: ‘Kyamete kadar yaratklarm hakkn daki bilgimi Levha’ya yaz!’ Böylece Allah onun

mas

dünyann ömrünün tamamlan-

için

ve sona ermesi nedeniyle bir süre

hakkmdaki

ratklar

bilgiyi

belirler.

yazmas doru

Kalem’in ahiretteki ya-

deildir, çünkü süresi olma-

varl ve yazmay kabul etmez. Dolaysyla tafsiliyle onu snrlamak mümkün deildir. Çünkü böyle yapmak, sonsuzu sonlandrmakyan ey,

tr

bu

ki,

bir çelikidir.

(Dünya hayatnda) eya üzerinde hüküm

sahibi

de cl-Varis isminin belirleyecei ekilde, hü-

olan

ilahi isimler, ahirette

küm

sahibi olurlar. Öyleyse ilahi isimlerin bilgisini elde eden kimse, hiç

kukusuz, Allah hakknda

Bu

menzil pek çok

eksiksiz bilgi sahibidir.

bilgiyi içerir.

Bunlarn arasnda

ulvi

âlemin ten-

snrl olduunun bilgisi vardr. Süfli âlemin tenzihinin nerede olduu ve -tenzihi olmakszn- yeri de bu menzilden örenilir. Tertip ve menzillerde zevk ve haliyle ulalmas mümkün olmayan mertebeler, bu menzilden örenilir. Hayatn snflar, duyusal ve manevi zihinin neyle

ölümün

ölümü kabul eden

de

bir

varlk haline

gelirler

hakikate ait hükümler midir?

Bu hüküm zamann

mümkün ismi,

ve etmeyen eyler,

bu menzilden

ö-

Ztiar bu menzilden örenilir. Acaba onlar bir varlk bir araya

renilir.

getirir

türleri,

hüküm

Zamann

ilahi

yaratmadaki

hükmü

kendisinden mi kaynaklanr, görevinden

nedir?

alnmas

olacak ekilde, bir görevlendirmeyle mi gerçekleir? ed-Dehr

bu menzilden

olmay

mi? Yoksa nispetlerin gerektirdii tek

örenilir. Mühleti gerektiren ölümler

ile

mühletin

bu menzilden örenilir. Böylece eya hakknda vastaya göre

verilir.

Vasta öne almay

gerektiriyorsa

öne alnr,

gerektirmi-

yorsa ertelenir. hata yoluyla sahiplik bu menzilden örenilir. Kendi-

sinden türemenin meydana geldii cinsel ilikiyle

medii bizi

salt

ehvet amaçl

cinsel iliki,

gerçekle-

bu menzilden örenilir. Haklan

görmesi, bu menzilden örenilir. Zatyla

deki bir nitelikle

doumun

m

görür, yoksa kendin-

mi görür? Gayb’ten ehadete gözüken ve görünmeyen

eyler bu menzilden örenilir. ehadet ‘ehadet’ haline geldikten sonra tahayyül gücü olan kimseler için hayalde bir misali kalmayacak ekilde

gaybe dönmesi, bu menzilden örenilir.

Doa

karanlna inen nur bu

menzilden örenilir. Acaba o, duruluu üzerinde kalr

karanl ona

etki

eder mi?

m ya da doa

Bu durumda karanlk aydnlk

haline gelir.


Yirmi kinci

Genel itibâryla iman bu menzilden örenilir, iman

m?

Farkllk ve çokluklarna göre,

Övülen ve muamelelerde art koulan

renilir. nilir.

dereceli üstünlük

anlam bu menzilden

size

ilikide -yoksa insanlarla

artmaz

bu menzilden

ö-

bu menzilden öre-

ribay yasaklar da, sizden almaz ha-

örenilir.

onu bizden almasa

Bilmelisin ki, Allah

m,

5

Hz. Peygamberin ‘Allah

disinin

riba,

artar

211

Sifir

ola muamelede

bile,

deil-

bize verebilir.

belli bir

Hak

ile

zamanda onun

art koulmas mümkündür. Yürüme özelliiyle nitelenmeden, yürüme fiilinin nispet

edildii kimse bu menzilden örenilir.

özelliinde olmayann

konumas bu

Duyuda

koiua

menzilden örenilir. Amellerin

bu menzilden örenilir. Rahmet ve

sahiplerine döndürülmesi,

zap arasndaki berzah, bu menzilden örenilir.

Bu

ilahi

ga-

sayede herhangi bi-

hükmü kalmaz. Bu berzahn hükmü mdr, yoksa hükümde iki yöne sahip bir nispet

rinin varlkta müstakil

nedir? Bir

hakikati var

midir? Al-

lah kendisinden haber veren peygamberlerin diliyle mutluluk yolunu

açkladktan sonra, insan ve yönelmekten geride tutan yerini (bir

alda mertebe

ile

cinleri

ey

mutluluklarnn bulunduu ilere

olduu kimsenin etmesine ramen bedeli

nedir? Bedelin bedeli

özü gerei bunu kabul

nedenle kabul etmeyen) mertebe arasndaki fark nedir? Süre bu

menzilden örenilir? Acaba onun miktar, hükme konu olan eyde ney-

Acaba müddetin kendisine mi döner de sayy kabul

le ilgilidir?

Söz gelii

ahslar

bir tür içindeki

gibi.

eder.

Yoksa süre onlarn zatlar gerei

deiir mi? Sürenin hükmü altnda bulunan

kimselerde meydana gelen

uzunluu veya ksal bu menzilden örenilir. Varlklarda hükümlerin deimesi, bu menzilden örenilir. Onlar, vakiderin deimesi nedeniyle istidadarmm deimesine göre mi deiir, yoksa hüküm sürenin

deimesiyle mi deiir? Hür kullarn snflar

sahibi olan ilahi isimlerin

bu menzilden örenilir. Her zilden örenilir. renilir.

sl

Ebu

ulat

renilir.

Bekir’in

örenilir.

Ate

bu menzilden

ö-

olmasn salayan srra

na-

mertebeleri bu menzilden

ö-

insanlardan üstün

isimleri niçin

deimitir? Atee

girecek her

snfa hangi

ki yaratl ve hayat arasndaki fark, bu menzilgrubu arlatran, ötekini hzlandran sebep bu men-

edilmitir?

den örenilir. Bir zilden örenilir.

kiinin

katndaki nasipleri bu men-

ve ehidik arasndaki fark,

dier

bu menzilden

Atein

smf tahsis

Sddklk

birisinin Allah

çoun

Hz ve

yerini

yavalktaki

ald

fark,

bü menzilden

örenilir. Bir

mertebe, bu menzilden örenilir. Tertiple


Fütûhât- Mekkiyye II

212

hüküm hakkndaki

gerçekleen

takdir,

bu menzilden

örenilir.

Hakkn

-

güçlük olmakszn- kolaylk özelliiyle nitelenmesi, O’nun katnda kolay

olduu bu

ve gücün ne

Kulun

lah’tr.

Ebu

etmek

bir

neyle

ilgilidir?

Resul liik ve

var

edilebilir.

Sevmekle nitelenirken, neyi

müahede

Maddi ve manevi

resuller,

Hakkn

eyden

örenilir. lahi inayetin aslda

baka

ilim içinde de

doruyu söyler

ve

engellemesi

zarar ve faydalar buradan örenilir.

yaratma ve tedbir, her

mdr, yok mudur? Bu

Her

‘Allah

hale misal

bir nitelii kalmaz.

kendisini sevmeyiine yol açar?

olduu, bu menzilden

hükmü

de yapan Al-

Bu

durumda kulun

Yezid’i verebiliriz.

eyin

ikisini

zt niteliin hükmünden uzaklamas, bu menzilden

iki

örenilir. Böyle bir olarak,

menzilden örenilir. Her

iki çift

olann kim

olduu

gibi ferde

menzilin içerdii ilimler böyle tasnif ilimler vardr.

doru

yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ BRNC SEKZNC BÖLÜM Ayrtrma Halinde Bileiklerin Basitlere Dönümesi Menzili'nin

Bu

Muhammedi Mertebeden Bilinmesi

menzil, içinde

bulunulduu

sürece,

ölümden koruyan

artc

bir menzildir.

Hakka yaklaan, ruh

ve rahatlk sahibi

Huld (kalclk) cennetinde, nimet

Ate azabyla

ve ihsan içinde

nimet verir görürsün onu

Allah' tespih eder

bilgi

ve imanla

Snr olmayan bir yaratlla Hükmü

eksiklik ve üstünlükten

Bu menzilden lar,

doru

münezzeh

sûfler için (fukara, fakirler) vakalar gerçekleir.

rüyalar ve müjdelerdir,

kark

rüyalar deildir.

Bu

On-

rüyalar,


Yirmi kinci

' .

Bu

nebiliin bir parçasdr.

onunla yükseltir ve

Hakkn

menzilde keif sahibine

213

Sifir

Hak

-ki

alçaltr- elindeki terazi gösterilir.

ayrtnldmda, suretin kendisi ortadan kalkarken cevher ortadan kalkmaz. Bu durumu Allah, kendisini bilenlere bir misal yapmtr. Bu misal, Hak ile zuhur eden Bilmelisin ki, bileikler basit unsurlarna

mümkünlerin varlklarnn Hakta zuhur,

eder.

suretlerin varlklar

Hak ise,

de kalr.

mümkünlerin

suretlerin ortadan

Haktan zuhur eden

ise

koymutur.

Defterlerin

bu

ehli ve seçkinleri için ise,

çkartmamtr, çünkü onlarn

Kuran’n

ra

bu

Dolaysyla Allah

makam budur.

makam kazandrmtr.

ilgilidir.

defterde ortaya

iki

isimleri,

babalarnn

Böylelikle âlem,

üçüncü

isimleri

vard. Hz.

bir defter ve kitap

ehli,

O’nun

menzili, iki menzil ara-

kalp ve sadr (göüs) ehlidir. Sadr

Mutlular içerisindeki seçkinlerden ibaret

yeri ve mertebesidir.

olan yaknlarn

Hz.

Kuran- Kerîmdi. ‘Kuran- Kerîm

kitab,

Allah ehli ve O’nun seçkinleridir.’ yerdir.

tutar ve dürer.

iki eliyle

babalarnn, kabile ve airetlerinin

Peygamber Allah

sndaki

iki el sahi-

ye airetlerinin isimleri vard. Dierindeyse, cehennem-

liklerin isimleri,

ehli,

kalkmas nedeniy-

vardr. Ajlah kendisini

cennetliklerin

birisinde

ba-

üç mertebede zuhur

suretler,

bu durumu sahabesine getirdii

Peygamber

geri-

yok olmaz.

hakikatleri (cevherler)

bi olmakla nitelemitir. Allah âlemi

isimleri, kabile

ortadan kalktndaysa,

müstani olmakla nitelenmesi yönüyle

Çünkü Hakkn âlemde üç yönü

eder.

iliki

suretler,

da ortadan kalkarken mümkünlerin hakikatleri

âlemlerden

Bilmelisin ki.

Zuhur eden

ilgilidir.

arasnda

ile halle

Dolaysyla duyuda görünen

kidir. le,

Hak

terkibiyle

Ölçü üzere

Ölçü ve

(Hak

ile

iyilik

iktisat,

peinde komak,

herkese

hakkn

orla-

vermekle

âlem arasndaki) bu yönlerin üçe bö-

lünmesi nedeniyle, üçe bölünür. Her elin de kendine özgü bir snfi vardr. kisinin arasnda

ise,

özel bir

Bu balamda

ve heybet mertebesinin sahibidir. nispet edilen

mertebe

smf, özü gerei yüce

sahibidir, fakat azameti,

snf vardr. bir

snftr.

makam

sahiplerine benzer.

yoktur, sadece

makamlar

snflar, azamet

birinci ele gelirsek,

Dier snf

kendinden kaynaklanmaz.

-kendinden dolay deil- mertebesi nedeniyle lii,

Ellerin

yüceltilir.

Onlarn kendilerinde

nedeniyle sayg görürler.

rldklarnda, insanlarn kalplerindeki

saygnl

sndaki farz budur. Allah ehlinden

snf,

bir

ise,

Bu

ona

yüksek nedenle

Bunlar, söz gebir üstünlükleri

Makamlarndan

yitirirler, iki

gnp

ayara-

‘Allah’* bilende gözükürler.


Fütûhât- Mekkiyye II

214

Bir

ksm,

‘Allah için’ bilende ortaya çkar.

ve ona

ikisi

ilave bir özellikle ortaya

birletiren zat

ile

ki

el

arasndaki

çkar. lave özellik, onlarn

gözükmeleridir. Onlar, hallerinde

'ilahi

olanlardr ve onunla yükümlülük diyarnda koarlar. ki ise, ilahi

kar

ve

arm zir’ a

snf ise,

ve kulaç sahipleridir. Onlar,

ilahi

bu di

iki

hervele’ sahibi

el sahibi olanlar

hitap ortaya

çktnda,

üe yükümlülük diyarnda gözükenlerdir. Böylelikle merte-

bede farkllama gerçeklesin diye, derecelenme meydana gelmitir. ki el

arasndaki bir

snf öyle der:

isteyen ben fstenilen

de ben \

Bu

deise bile mertebeleri kesilmeyen sürekli bir müahedede söylenmitir. Çünkü Allah ar sahibidir ve bu süreklilikte sadece

iir, zevkleri

Ar sahiplerine tecelli eder. Onlar, Ar ehli olduu kadar ‘yüz’

ya özel yön) ehlidir.

Bu tecellide

bakma arasnda bulunurlarken

kn

(ve-

onlar birbirlerine bakarlar ve tecelli

ile

sahip olduklar nurlar giydirirler. Hak-

ayn anda görülmesini hayal ve misal mertebesinin dnda bir araya getiren baka bir mertebe yoktur. Bunun tek istisnas ise yüz sahiplerinin mertebesidir ve bu durumu onlara, kendilerini Hakkn yerletirdii yerin gücü kazandrmtr. Bu makam, ‘mkame’ mahallidir ve Hz. Peygambere gece yolculuklarnn (isra) birisinde gözüken makamdr. Hz. Peygamber yaklatnda onu yakut ve tecellisi ile

yaratklarn

inci refref diye isimlendirmi, tir.

Bu makamdaki

yolculuunda burak’tan

insann müahedesi süreklidir ve

kendinden veya mülkünden al koymaz.

refrefe

geçmi-

müahede onu

O birde çou, toplamda ayrm

Bu snf için bu yüzden (ve özel yönden) taman bilgileri tayan suretler ortaya çkar. Bu suretlerin bir ksm ile onlarn arasnda amelî görür.

bir alaka ve iliki lar,

varken bir

ksmyla aralarnda

Allah’n ihsanndan olan bir

ilavedir.

iliki yoktur.

Onlar, ihsan

Aksine on-

kaynandan

rzklanrlar ve bu ilimlere o (özel) yönden gerçekleen (amelî)

den

suretler-

Bu yön onlar, sureti ve tadklarn görmekten perdesuretler de tadklarn ve bu ilimleri zevk etmedeki yönü

ulaabilirler.

lemedii

gibi,

(görmekten) onlar perdelemez. Mutlular

Bu

insanlar o suretlerden

için

en üstün mertebe budur.

ulatklar bilgilerden elde

sahiplerine yayarlar. El sahipleri

o

ilimleri

ettiklerini, el

ancak özel yön (ve yüz)

sa-


5

Yirmi kinci

hiplcri vastasyla elde edebilir.

Nitekim özel yön

21

Sifir

sahipleri de

onlar o

surederden elde edebilir, yoksa özel yönden kendilerine ulaamazlar.

Bunun yönde

nedeni,

nr.

deitii

arn

ona)

gerekir ki, (onlar tadanlarn)

örenilsin. Öyleyse çeidiliin ilgisinden

kar, arn ve yürüme

Bu durumda

olmasdr. Özel

bulunmaz ve dolaysyla mertebelerin farkllnn

varlyla ortaya çkmas

nasl

gelen,

ilimlerin zevklerinin birbirinden farkl

ise far kllk

retlerin lerin

o

içilen

ey

su-

merepmeydana

gibi hallerinin çeitlenmesinden kaynakla-

de (örenilen

bilgi), (kendisini elde

edenin

veya kulaç kadar yaklamasna veya koarak gitmesine göre

deiir. çilen eylerden (örenilen

bilgiler) ile

amel sahiplerinin arasn-

bulunmad ksm ise, yaratltaki Bu istidat, kar ve arn gibi (yaklamay

da ilikinin

istidatlarndan kaynak-

lanr.

anlatan) ölçülerle ifade

edilen amelî istidattan

farkllamtr. Bu

denle le

baka

kaybolmayaca

lerden bir

ey

bir istidattr.

Öyleyse

aliret

ne-

tarz bilgilerden herhangi birisi akllar nedeniy-

o

gibi hakikatlerinin nasiplerinin mertebeleri de

ilim-

de eksiltmez. Böylelikle, içinde bulunduklar tek bir anda,

her organla ve sahip olduklar hakikat vastasyla nirler.

bu

ilahi hibeler,

Bir nimet

baka

bir

bu

ilimlerden nasiple-

nimetten onlar perdelemez.

yaratlnn tarzn vc onun

bir

Bunu

bilen,

örnee göre gerçekkmediini de

örnee göre deildi. Bu snf için bu makamda gerçekleebilecek en garip durum udur: Onlara özel yönden (bilgi tayan) suretler tecelli ettiinde, ‘içilen eylerde’ o bilgileri elde Nitekim dünya hayat da

bilir.

ederler. Onlar, lerse,

bir

bu esnada öyle hakikatlere

onu seçmeyi

gerektirir.

Bununla

sahiptirler ki, her neyi getirir-

birlikte

bu

bilgiler onlara aittir

ve böyle olmaldr.

Bunun

sebebini açklayalm: Onlar için seçim ve ihtiyar, aralarnda

alaka ve ilginin

bulunduu

hususlarda gerçekleebilir, yoksa Allah’n

verdii bilgilerde bir seçim olamaz. Çünkü onlar sülük esnasnda amellerini

ilerken,

baz

amelleri dierlerine tercih

etmi, zaman vc mekân

veya halin gereine göre onlar öncelcm ilerdir. Tecellide amellerin so-

nuçlar (olan

bal

bilgiler)

olarak, bir

ortaya

çktnda,

amellerini ilerkenki sralamaya

ksmn dierlerinin önüne alna iradeleri

ortaya çkar. 5

‘Mutlular ahirette nefislerinin arzu duyduklar eyleri elde ederler de-

nilmi olmasnn hikmetine baknz! Burada âri

i’ dememitir. ehvet

lanmad

için

‘nefislerinin irade etti-

bir iradededir. Fakat irade edilen her

her irade ehvet deildir.

Çünkü

ey

arzu-

irade haz alnan veya


2l6

Fütûhât- Mekkiyyc

alnmayan eylerle

II

ehvet

ilgiliyken

mnda)

ilgilidir.

neticeleri arzuyla

ve

Bir insana ameli ilerken (amelden haz alma anla-

arzu duygusu elik eder ve amelden haz alrsa, bu haz amelin

meydana gelmitir

neticesinden

i

haz alnan eylerle

kasda almlarken

Böylelikle amellerini iradeyle ve

ehvede almlardr.

bilhassa

ve ona nimeti önceden verilmitir. Bir

yaparken -ehvet olmakszn- iradeyle hareket eden insan

ise (arzusu-

na direnerek) mücahede ederek amel yapar ve amelin neticesine ehvetle

ular. Böyle

Bu

biri,

ilkinden daha

ulama imkân

bir mertebedir.

Hak kahr ve (ulalmas mümkün olmayan

haldeki insanlar için

eylere)

aa

Artk o engellenmez. Bunun

verir.

Haklan o eyi indirmeye gücü olduunu lere

bilmesidir.

katlanma ve ruhsatlar brakmasna yol

hallerinin bir

Dier

nedeni.

Bu durum,

güçlük-

Özel yön sahiplerinin

açar.

ksm bunlardr.

iki

snfa

gelirsek, onlardan birincisinin özellii tekvin (var

etme) iken dieri teslimdir. Bu

iki

snftan tekvin

ehli olanlar, hallerinde

ve ulvi âlemdeki yerlerinde farkllarlar. Ölümle bedenlerinden ayrl-

dklarnda, kendilerine gök kaplar açlr, ruhlaryla Sidre-i münteha’daki yerlerine yükselerek dirili

Çünkü

mazlar. rini

onlar,

gününe kadar oradan

yükümlü olduklar

bir

daha ayrl-

amellerini yaparken gayretle-

bütünüyle harcayarak ölmülerdir. Hatta her

biri,

geride hiçbir gü-

harcamt. Onlarn arasnda yüz baka paras kalmad için bir kuru sadaka

cü kalmayacak ekilde gayretini

bin

dinar sadaka veren

ve-

ile

ren arasnda fark yoktur.

camaktr ve Sidre-i

bir

Her

iki

grubun ortak

özellii, güçlerini har-

mekânda toplanmalar bu nedenle mümkün olmutur.

münteha’y Allah’n nuru bütünüyle kaplamt ve kimse onu be-

timleyemez. âri’nin bir dirhemin bin dirhemi geçmesi ifadesiyle, buna bir

açklama vardr, çünkü

onu harcar

bir

ve Allah’a döner.

yoktur. Bin dinar olan

dirhem sahibinin baka paras yoktur,

Çünkü dönebilecei baka

sahip

ise,

olduu parann

geride harcayabilecei bir miktar brakr. Böyle

bir biri

Öyleyse bir dirhemi olan kii, Allah yolunda onu

bu -anlalr

bir

bir

dayana

ksmn

Allah’a dönmez.

geçmi demektir

durumdur. Bin dinar olan da tek dirhemi olan

maln harrasayd, makamlar dikkate almam, verdikten sonra

tün

ve

gibi bü-

eitlen irdi. .âri verilenin deerini

verenin neye

dndaki

almtr.

Allah’a dönenler, Allah’n

(müflis).

Gayret eden insan her surette

.

verirken

Hakk

dayanacan

dikkate

her eyi tüketenlerdir

görenlerden

olabilir, fa-


ZI7

Yirmi ikinci ifir

kat böyle biri ‘la-eydç’ (yoklukta) Allah’ görenin mertebesine ulaa-

maz. Çünkü

ikinci çii, nispetlerin

ortadan

lanmayta Allah’ görmütür. Hak çünkü suret göreni snrlar.

tecelli

kalk ve

mutlaklk ve snr-

ettiinde, surette snrlanr,

baka

Allah, gören herkes için

birinin alg-

lamayaca bir surettedir. Salt varl ise bütün suretlerin gözünden kaybolduu kimse alglayabilir. Nitekim Allah susayann serapla ilikisi hakknda böyle demitir. Seraba geldiinde, orada su bulamaz ve

elde

etmek istediinin ‘eylii’ ortadan kalkarak Allah’ onun nezdinde bulunur.

Baka

benzeri bir

C

Çünkü

bir ifadeyle la-eydc’ (yoklukta) Allah’ bulur.

ey

71

‘Allah âlemlerden müstanidir.’

yoktur.”

âlemleri tüketen (müflis) bilebilir.

Alemi kaybeden

272

‘O’nun

O’nu sadece

âlemlerden büs-

ise,

bütün müstanidir. Sebeplerin ortadan kalkmas onu Hakka yönlendirir

döndüünü

ve kime ve neyle

âlemi tüketerek) rak

bilir

mudak

anlar.

Böyle bir insan

Hakk

‘Hak’ ola-

müahede

iken Rab-

zenginliin sahibine dönerek

ve O’na uyar. Kendisinin hakk yokluk ve

ederek (ve

iflas

binin hakk, varlk ve müahededir. Hz. Peygamber en yetkin keif sahibi olarak

mtr.

öyle

der: ‘Ciddi olanlar hapistedir.’ Hapiste olan, snrlan-

flas edenin

ise,

yoktur ve ciddi olann 1

kendisini snrlayan veya

snrllndan

kurtulmutur. Böyle

biri,

bir

surete

yakndr. Ciddiyet

sinde bulunur ve

Hakk

sahipleri,

makamszdr. Ona öyle resin.’

Ciddi

Çünkü emir

ise,

eye

dendir: ‘Hiçbir

aittir.

O

ile

snrlarlar.

sahip deilsin

ait

kim tekvin özelliine sahip kimse hakknda Böylelikle

sapm

Hakka

Allah,

bir ayette ‘Allah’n izniyle

ait

demektir anarak

olur. Nite-

Benim iznimle

ku

olur

biri,

274

ku

demitir.

ona bu özellii vermi, sonra kendisini soyutlamtr. Asl

üzere kalmak, daha dorudur. yetkin

onu yiti-

Hakkn adm

deildir.

söyler veya emir verirse, tekvin kendisine deil,

Baka

ki,

yetkisi olan herkes, ciddidir.

çkan kimse, yolundan

ve dolaysyla yaratma ve tekvin ona

nn demitir.

içinde

neyi irade ederse, gerçekleir. Böyle

müflis deildir. Hakikatinden

olur

Çünkü

Muhammedi’dir ve

sahibidir. flas eden,

emir sahibidir ve emir

tekvine

(ilahi)

eyada Hakk görenlerin mertebe-

zorunlu olarak eya

bulunduklar makam, hüküm

fiili

kendile-

snrlayan ciddi insanlardan daha çok mudaklk özelliindeki

rini

müahedeye

Bu durum,

insanlarn en keremlisi ve en

ve en yüksek vecde sahip olan Hz. Peygamber'e

söylenen ‘Sen emirden bir lir.

onu hapseden

eye

sahip deilsin’ eklindeki hitapta

Burada Allah Hz. Peygamberi müflis yapmtr. ‘Ey

belirti-

Yesribliler!

Ma-


Fütûhât- Mekkiyye

2l8

II

kamnz yoktur, dönün.’ ™ Çünkü ‘Allah bilmediiniz ite sizi ina eder 277 ‘îlk yaratl örendiiniz Onun bilinmeyen bir ekilde olduunu ö2

’ 276

''

rendiniz.

‘öüt almaz msnz?’2™ Allah

ehli, ‘iflas’

mertebesinde bakidir

ve her nefes bir delile sahiptir, yoksa onlar, sahip olmadklar yeni bir bilgiden sürekli

dolay

ina

ii kartrmazlar.

Çünkü

onu bilmedii konuda

Allah

eder. Böyle biri, nazari gücüyle hareket

n sonunu düünerek veya ön düünceden hareket eden Nazari aratrma var olan maddelerde

Bunlar

olabilir.

ba-

eden veya iin birisi

deildir.

kendilerini

ise,

Allah’ bilmekten snrlayan tanmlardr. Onlar yeniden yaratmadan ku-

ku

içindedir.

5279

kuku

Onlar

farknda deillerdir .’280 Kyamette

içindedir,

kulan

cennete girdiklerinde, orada gözün görmedii, bir

insann kalbine gelmeyen mekanlara

bakalama

sürekli

etsin,

yerleirler. Bir yerin

özelliindeki kalbe gelmemise,

inde olmayan akl onu

nereden

duymad

hiç-

düüncesi

bakalama

özelli-

bilsin ki? Allah bizi ‘iflas edenlerden’

makam

bizimle kendilerini hapseden ciddilerin

arasna perde

koysun.

Varlklar meydana getirmede

ilahi

güç sahibi olan

‘tekvin’

men-

ey yaratmaya kalksaiard boluun bulunmadn gördüklerinde, Allah’n

suplan, âlemin olgunluunu, tertibini, bir

onun dolduraca

olmayan

kendileriyle var lar.

bir

bir

eyi yaratma arama perde çektiini

Gerçek yaratma budur. Öyleyse onlarn yaratmadaki paylar,

bakalatrmaktan

nsan

ibarettir ki,

bu

duraanlar. Baka

mekân kalmam, âlemin

‘tekvin’ için

ortaya

çkt

geride kalan ey,

arasnda

bir fark vardr:

sahiptir.

Bunlar

tarz,

hallerin

ise,

mertebeleridir.

Bununla

Avam ala gelmi

‘Emirden sana

ait bir

adna avam

tarzda bir yaratma özelliine

farkl bir yaratma tarzna sahiptir. Fakat

gibidir.

bo

bakalamas-

birlikte onlar ile

onlar için ‘alagelmi’ bir eydir. Böyle bir insan,

sradan insanlar

âlemde

‘imkânsz’ kalmtr. Öyleyse ‘tekvin’ sahipleri

avam

ha-

suretlerinin ve varlklarn cevherlerinin

doldurmasyla boluk ortadan kalkmtr. Geride

nn

duraanlar,

gücü kalmaz. Çünkü

bir

yok olann (madum) var edilmesi anlamndaki bir

halleri

sradan insanlarda da mevcuttur.

hal,

ayakta durur, sonra oturur, kalkar, oturur veya

reket eder, hareketliyse

anlar-

bu farkl

alkanlklarnda

müahede sahipleri, sürekli makamndadr. Tekvin ehli, söyledi-

Vticud (vecd) ve

ey

5

yoktur

imiz gibi, mekânlarn dolululuunu,

âlemin olgunluunu ve bir ilaveyi

veya eksilmeyi kabul etmeyeceini, âlemin en yetkin ekilde

yaratlm


Yirmi kinci

olduunu,

kendileri için sadece

imkân

sarruf

imkânszda ve durumlar var etmede

olabileceini görürler.

Hakkn

tecellisine benzer.

u

hitap gelir:

2iç

Sifir

Bu durum,

ta-

suretlerde gerçekleen

krlr ve acizliklerini görerek, yaratmada snrl ve eksik olduklarn anlarlar. Bu kez ‘yaratma’ yorgunluundan çkarak, rahadamak isterler. Bunun üzerine, srlarna ilahi

hatlk

eyin

gölgesi,

o eyin

rahatln

onlarn

lah,

Rabbinizi

üzerine, kalpleri

mi, gölgeyi nasl

görmez

Uzayan gölgeyle

içindir.

Bir

ler.

*

Bunun

ilgili

Bu,

uzatr

ra-

hitab duyduklarnda, rahata erer-

suretine göre ortaya çkar. Böylelikle Al-

-kendisine deil- âleme

balamtr.

Müflis

ise,

sadece Allah vastasyla rahatlar, çünkü o, âlemi tüketmitir, gölgede

rahatlamas ye

hükmü

lah

bu

mümkün

olmad

Artk âlemin onun üzerinde

gibi o, Allah için

bir

k

çekildiinde,

vardr ve O’nunla beraberdir. Al-

için

çekilmi olan gölgenin yerini doldurur.

*2

görmez

mi?’

2* 3

5284

sonunda sadece Rabbini görür. Bu iin keyfiyetinde deil, gölgenin

ehli ise,

Hakkn

Müflis olanlar gölgeye sadece

Bu durum,

keyfiyet

karsnda lan

dururlar

deil, Allah

ki,

itibarla Allah, müflisin ise Ahir’dir

uzamasnn

2* 5

ayetinde

bilgisinde kalr.

yönünden Böylelikle

keyfiyet, uzat-

görülmesidir.

yerletirdiinde, onlar da tekvin ehlinin

kalplerine, kalplere hayat veren ‘hayat bilgileri’

yardmn

(Son). Tekvin

belirtilir.

karsnda durmulardr. Çünkü

Hak onlar bu makama

mü-

keyfiyet ilahidir. Öyleyse onlar, gölge

eyin görülmesi deil, onu uzatan sebebin

vin ehli kendilerine

balangç ve sonunda

kendisine hitap etmesi

'Gölgeyi nasl uzatr?*

ile birlikte

bu ayetten

ayetine yönelir. Öyleyse müflis, iin ba-

ahedesinde Evvel (lk), vecdinin sonunda

bakar.

O yer müflisin

ayetindedir. Müflis

ayetine dönerek, iinin

‘Sonra onu kendimize çektik

nda ve

gölge

yerdir.

2 Rabbini görmez mi, gölgeyi nasl uzatr?’

‘Rabbini

Çünkü

yerden müflisin rahatl ortaya çkar.

Çünkü ihtiyac karsnda müflis, kta rahat edegünei arayan üüyen gibidir. Tekvin ehlinin rahatlamas ise,

rahadayaca

bir yetkisi

müflisi rahatlatmak isteyince, gölgeyi ‘kendisine kolayca çeker.’

Bu durumda,

cei

deildir.

bu yardm u geldiini

ulatrrlar

(feyiz).

Tek-

gördüklerinde, hangi yönden

geldiine bakarlar ve Allah adamlar arasndan kâmil olanlarn

yönünden geldiini

görürler.

Böylelikle Allah’n

onlarn üzerindeki

olduunu örenirler. Onlar, Allah kagöre, Hakka yakn kimselerdir. Onlar, öne

(mertebeye yerlemi) adamlar *

I

nnda

takdir

edilmi

geçen ve ölçüyle

bilgiye

iyiliklere

koanlardan

olurlar.

Söz konusu kimseler,

Al-


Fütûhât- Mekkiyye II

220

lah her

eye yaratln verdii

Ar

insanlara

bu

line ait olan

ait

olan, yaslanmadr,

inme

onlara

ait

verirler.

ait

ait

iken tekvin eh-

yükselme ve yukar çkmadr. Tenzih isimlerinin

onlarn iken tekvin ehline

Çünkü

hakkn

iken tekvin ehli, fer’in sahibidir. stiva, onlara

ait

iken tekvin ehline

her hale sahibine

gibi,

nitelikleri

olan, tebih isimlerinin hakikatleridir.

onlar vastasyla imkânszda halleri bakalanrrlar. Tekvin ehli

arasnda bulunan eylere sahip olan özel yön sahiplerinin özel-

ile iki el

liklerinin bir

ksm bunlardr.

Teslim ehline

gelirsek, onlar,

mücahede ve

riyazet ateinde

meak-

kat ve gayret içinde bulunurlar. Yakînin serinliini veya belirlemeye

dönük arzunun nenle

hararetini bilemezler.

lam nedeniyle

bili-

bir harf üzere, ibadet edenlerdir. Bir iyilik isabet ederse,

onunla, yani harften kendisine ilien

y

arzu ve evk, ancak

ve ancak ‘harf sahipleri için meydana gelebilir. Onlar, an-

ilgilidir

konusu

Çünkü

iyilik

nedeniyle

mutmain

olur.

Söz

o kii tarafndan bilinen snrl bir iyiliktir ve ondan dolaolduu) harfe balanmtr. Çünkü harfler pek çoktur. Bu kii,

iyilik,

(ilgili

evini bir

uçurum kenarna ina edene

benzer.

Bununla

birlikte,

Allah’n

A

rahmeti kapsaycdr ve nimeti boldur. Alemdeki her .varln

iki

yönü

bulunduu bânnî yönüyken kincisi dtan yönüdür. Bu durum, cennet ile cehennem arasndaki

vardr: Birincisi rahmetin azap olan zahirî sura benzer. ir.

Kulun

Çünkü Hak

hali,

her varlktan kendisine baklan yöne göre dei-

kendisini gazap ve rza özelliiyle nitelemitir.

O’nun suretine göre var olmutur. Binaenaleyh niyle,

Âlem

ise

zikrettiklerimiz nede-

âlemin O’nun suretine göre olmas kaçnlmazdr. Dolaysyla

âlemde

iki

kabza,

dr: ‘Her eyi irade ve söz.

çift

Bu

iki el, iki yer, iki

yarattk

ey

™ Çünkü 6

iki nitelik,

her

arasmda

âlem,

bir berzah

lci nitelikten

varln Haktan müahede

bulunmal-

yaratlmtr: ettii eyler-

Alem bir neticedir ve netice iki öncülden meydana gelebilir. lahi çoalma ve ‘üreme’ denilen ey budur. Bu nedenle Allah, âlemi kendi suretine göre yaratt. Bu durum bütün cinslerde çocuun babasnn sudir.

retine göre var

benzer. Öyleyse âlem, parçalar ve ayrntlar

karsnda organlara benzer. Mana ve mertebeayrnts yönünden el-Bâtn karsnda ise, sadece etkileriyle bilinen

yönünden lerin

olmasna

ez- Zahir ismi

bâtnî ve ruhanî güçlere benzer. Böylelikle âlemin yaps, zahir ve bâtn olmak üzere ortaya çkmtr. ‘O her eyi bilendir .™7 ‘Ondan baka ilah yoktur. Alim ve Hakimdir.


Yirmi ikinci

221

Sifir

Bu menzilde üç ilahi yönün ve üç mertebenin gerektirdii hususlar açkladk. Bu mertebelerde âlemde derecelenme ortaya çkar. imdi menzilin içerdii ilimleri zikredelim. Bunlarn ilki, rüyalar ilmidir. Baka bir ilim

ise,

nebevi bir hadiste geçen, alçaltma ve yükseltmenin

de bulunduu

O

ilahi terazinin bilgisidir.

teraziyi

Hak

elin-

göstermitir..

Özel olarak doal harekeder, bu menzilden örenilir. Büeiklerin ayr-

trlmas, bu menzilden

Keif

örenilir.

bu

sahibinin heba’y görmesi,

menzilden örenilir. Filozoflar âlemin sureden tüm cisimde ortaya

çkmazdan önceki bu varl yet (teldik) bilgisi,

onun vastasyla iler,

bu menzilden

gerçekleir.

Bu

örenilir. lahi-ruhani

deerli bir

bilgidir.

Acaba iki

zdd

renilir.

bir araya getiren, hatta

onun

lahi iktidar kime

bilgisi,

bilgisi

bu menzilden

örenilir.

Doal

ve unsuri

övgüsünü tespih edebilmitir. ile

bunlarn döndü-

bu menzilden örenilir. Unsurlar bu menzilden örenilir,

lerin mertebeleri ile bileik

olmalar yönüyle

den örenilir. Rakk- menurida yazlan Sayfalarn tenzihi ve kitaplar

ö-

bu menzilden

maddeler bu menzilden örenilir. Mebde ve mead ilke

Asl

kendisidir. Güzellik ve çirkinliin

Bütün varlklara yaylan hayatn

Böylelikle onlar Allah’n

gisi,

netice,

zdd bir araya getirmek mi onu imkânszlamtr?

bu menzilden örenilir. lki yaratln

bilgisi

ü

doal

ferdi-

kime ilemez? Baz mümkünlere niçin ilemez ve onu engelleyen

nedir? iki

lk

‘heyula’ diye isimlendirmilerdir.

ilahi kelimeleri,

ilim-

bu menzil-

bu menzilden örenilir. karsndaki yerleri, onlar tayanlarn bilkitap,

bu menzilden örenilir. Tanmlarla gerçekleen farklarn

bilgisi,

bu

menzilden örenilir. Varlkta birden bakas yokken, bu farklar hangi varlkta gerçeklemitir ve neyle farkllamlardr? Yoklukla beslenmek

bu menzilden örenilir. Hakkn arasndaki örenilir.

fark,

fark,

bu menzilden örenilir. Geri

Her snftaki

rn sevabnn

yaknl

dirilere

sevap,

tespitidir.

Ik

dönü

ile

yaknl

ölülere

ilmi,

bu menzilden

bu menzilden örenilir. Kastettiim sahipleri

bu menzilden örenilir. Kul

ile

kölesi

karanlk sahipleri arasndaki

olduu

kimsenin -mükatip ve

ya müdebbir köle olmakszn- ne zaman ücretlisi haline gelir?

büyüklüünü

varlklarda bulunmaktan tenzih,

Kendisini bilenin o bilgiye sahip

olduu

onla-

bu menzilden

Hakkn

örenilir.

sürece ölmemesini salayan

sebep bu menzilden örenilir. Bunlar, bu menzilin içerdii temel ilimlerdir ve sonsuz sayda

bölümleri vardr. ‘Allah

doruyu

söyler ve

doruya ulatrr.’

alt


Fütûhât- Mekkiyye

222

II

ÜÇ YÜZ YRM DOKUZUNCU BÖLÜM Nimetler ve Belaya Yönelme Menzilinin

Muhammedi

Mertebeden Bilinmesi

Rahman

Alemleri

(ismiyle)

Kullarn rabbi; Rahman Söylediimi ayetler

Salam

için

etti

var oldu her

ey

dile getirdi

kitapta ve peygamberler ahittir

Ac duymak

olmasayd, kimse inkâr etmezdi

Yücelik sahibi

Rabbe yemin olsun

Hz. Peygamber öyle

der: ‘Allah

n

t.’

var

ki,

nimetleri inkâr etmezdi kimse

Âdem’i kendi sürerine göre

yarat•

-

Alem de

insan nedeniyle

O’nun

kendisinde bulunmasayd, âlem

suretine göre

ilahi surete

yaratlmtr, insan

göre var olmazd. Halbuki

âlem bulunmayp geride insan kalsayd, yine o surete göre var olurdu. Bu nedenle Allah Her ölümü tadar ,m buyurur, ölüm nefsin dünya nefis

hayatnda kendisinde bulunurken yönettii doal bedeni yönetmekten

uzaklamasdr,

Allah. ‘Yeryüzü üzerindeki herkes fani, celal ve ikram sahibi

Rabbinin yüzü baki

Çünkü

11

™ buyurur. ‘Onun

rinde bulunan herkesi bir surette

gerçekleen

kuattn

ayn olduu

ilahi tecellinin

gösterir.

ilahi tecelliden

benzer surederde de gerçekleebilir.

‘Allah bir

Çünkü

meydana

Bu suretin

yeryüzünün üze-

fena, kevnî

gelebilir.

eye

tecelli edince,

o ey huu

demedik, bunun nedeni, duyu

ile

olmayan

Çünkü

tecelli

(ortadan kalkan) suretin

bilinence, tecelli edilen, ‘fena’ özelliiyle deil,

özelliiyle nitelenir. Hz. Peygamber’e

‘fena’

fandr' demedi.

insan âlemde bulunsayd, âlemi korurdu. Üzerinde bulununca,

ondan soyutlanabilmitir. Bu durum,

ma

içindeki herkes

‘huu’ duy-

günein tutulmas

duyar’ demitir.

sorulunca,

‘Huu’

dedik,

hayal arasndaki ilikidir.

Bu

nedenle hayal, ‘ortak duyu’ diye isimlendirildi. Suretin (o suretin ben-

olduu) bilinmediinde ise, o olduunun bilinmesiyle meydana gelecek lmuyu meydana getirmez. Fakat tecelliye mazhar olanda bir huu zeri

meydana getirmesi

gerekir. Fakat tecelli edilen,

onun o olduunu

mez, bilhassa fikirden hareket edenler onu bilemez. Bu, zuhur ve

bilegizli-


Yirmi kinci

lik bilgisinin bir

yönüdür. Böylelikle onun o

hurunda snrllk Allah hakkmdaki

olduunu

tn

bilgisi

tam olan

arif insan,

Ya da

bilir.

ortaya

çkm,

onun o olduu

Hakkn

ve âlemdeki varlklarn hükümlerinin

bilir.

düünü

gizlenmitir, dolayysa

ile

olduu

Sifir

bu

zu-

bilinmez.

varlkla nitelenen

hakikatte ortaya çk-

Hale, onlarla zuhur etmidr. Böyle bir

Bulunduu mertebe onaylamay

223

arif,

gerektirirse,

neyi gör-

O olduunu

iddia ederken, onaylar; reddetmeyi gerektirirse, arif susar ve inkâr veya

onaylama sözü söylemez. Bunun nedeni.

Hakkn o

mertebede irade

et-

tii eyi bilmesidir

lahi

tecelli, ilahi

suret üzerindeki kimseyi kendinden siler (fena).

Buradan, hakikatin ortadan

kalkmadn,

sadece bir soyutlanma ve

-

mülkü yönetmekten uzaklama olmakszn- (beden elbisesini) çkarma söz konusu olduunu anladk. Bu durum ‘onun üzerinde’ kelimesindeki zamirin yeryüzüne dönmesine timini kendisine

baldr. Bu durumda

fena, Allah’ yöne-

balad bedeni idare etmekten nefsin

uzaklamasdr.

Bu gizlenme ve ortaya çkma, bakasna deil, Rab ismine ait iken hükmü de kendisine döner ve üç ksma ayrlr. Bu zuhur ve gizlenme, ild mertebede ortaya çkar. Bunun amac, mal sahibi sahip olduu hususta kendisini vekil edinebilsin. Böylelikle ise,

uyku ve uyanldk

gibi

bütün hallerinde rahata

Bu hükümdeki dier ksm, vc

kullanm

Kul

erer.

nimcdcndirilmcsi

uzunluunda dört mertebede zuhurun ona

vekile ait olur.

için,

ait

âlemin genilii

olmasdr. Nitekim

,|M zahirde ve batnda nimetlerini boka vermitir.

Bu ild hüküm ona âlemin geniliinde ait iken bir o kadar da âlemin batnnda uzunluunda ona aittir. Bu balamda âlemin uzunluu ruhlar âlemi demek Allah

‘Size

iken âlemin genilii leri’

dedik, sadece cisimler demedik,

ldr. le,

bunun nedeni

hayali cisimlerin var-

Hayali cisimler, kendi mertebelerinde gerçek cisimler olsalar

süratle

bakalamalar ve

bakann gözüne Gerçek cisimler dir

ise cisimlerin suretleri âlemidir. 'Cisimlerin suret-

raci ise

cisimlikleri -kendiliklerinde

bi-

deil- onlara

olmalar nedeniyle, herkese göre cisim deillerdir.

bakann gözü nedeniyle deil

kendiliklerinde cisim-

Bakanlarn mevcut olup olmamas durumu deitirmez: Onlar,

kendiliklerinde mevcuttur.- Nitekim hayali cisim

hakknda

Allah, ‘Musa

1

yaptklar sihirden dolay onun kotuunu zannetmiti.'” Demitir. Hayali cisimler kendiliklerinde cisimdi ve

onlarn

komada

bir

hükümleri yok-


Fütûhât- Mekkiyye II

224

Musa’nn gözünde ise koma özelliine zükmütü. Gerçek ise böyle deildi.

sahip cisim suretinde gö-

tu.

»

*

Bu zuhur

ve gizlenmenin üçüncü hükmü, yedi yüz yirmi mertebe-

de ortaya çkar.

nr

bildirir,

Bu

yoksa

hükmü bunu

-

say, dünya âleminin ilahi iktidar, eksik

gerektirir ve varlk

gisinden habersiz

fikir sahipleri,

iktidardan kabul ettii s-,

ilahi

veya aciz deildir. Kabul edenin

ona göre gerçekleir. Allah’n

bunun

mümkün

tersini

var olanlara Allah’n onlarn hakkndaki bilgisinden

ünceyle

bakldnda

durumda zuhur ortaya

vardr ve onlar

ve gizlilik mertebeleri, ilahi

çkan örtünme ve

nrlanmtr. Zuhur berzah

tecellisi

ayetinde

ve

gerçekleir.

soyutlanm

bir dü-

tecelli ile

eklindeki her

bilinirler;

R

farkl hükümlerle

mertebe arasnda

iki

bir

Ar üstüne istiva etti iki ucun varln korur ve her bir ’291

Bu durum Rahman ‘

Bu sayede berzah, hükmünü göremez. Berzah

belirtilir.

uç ötekinin

mkân,

arasnda yedi yüz yirmi mertebede s-

gizlilik

gizlilik

görür.

gerçeklemeyle

ise

ezeli bil-

iki

uçta

hükümrandr:

kesifi eri-

Her mertebede kendisiyle baka bir mertebede gözükmedii bir hükmü vardr. Alemdeki hükümlerin kendisine göre gerçekletii ilke budur. En sonunda el-Varis Allah, yeryiizüne-ve üzetir,

eriyeni kesifletirir.

A

rinde bulunanlara varis olur.

Bu mertebenin gereiyle âlem dünyada gözükecek ekilde

ortaya

çkt gibi -ki bu duyunun alglad ksmdr- gizlenme eklinde ortaya çkmtr. Bu ksm, duyunun alglamad lenmi melek ve rim.™

cinlerdir. Allah

öyle

anlamlar

ile

gözlerden giz-

der: ‘G ördüklerinize yemin ede-

Kastedilen, bize gözükenlerdir. ‘Ve görmediklerinize

bize gizli kalanlardr. Öyleyse âlem, ebediyet

ile

’295

Bunlar,

ezel arasndaki bir ber-

zah gibidir ve onun sayesinde ebed ezelden ayrlr. sinin

lrd.

hükmü ortaya çkmaz, i -birbirinden Bu durumda âlem, geçmi ile gelecek

gibidir.

imdiki zaman olmasayd,

Âlem olmasayd, ayrmadan- tek olarak

gelecek yokluktan ayrlmazd.

Bu rabta olmasayd,

ka-

arasndaki ‘imdiki zaman’

berzah bu etkiye sahiptir ve sürekli âlemde bulunur. Berzah

arasndaki rabtadr.

iki-

sahih bilgi ortaya

iki

te

öncül

çkmazd.

Allah er-Rahman ismini bütün memleketin yönetimiyle görevlendir-

mi, Rab

ismini

ise, birinci

ve genel koruyucu

tekvin, ini ve yükseli kilidini vermitir.

Rahman’a

indirir.

Rahman

ise,

Rab

yapm,

süvarileri

ona yararma,

karlar, onlar

en yüce tahtnda (Ar) oturmutur ve


Yirmi kinci

çktn

bütün kelimelerinin âlemde nereden ortaya

Sifir

22$

Bu duruma

bilir.

u msralarla iaret etmitik: Kuran

nasl da indirir

ilmi

Rahman ismini, amel ettiklerinde Öyle

ki

onlara hikmet verir

0 Amel edendir ve de amel Allah adamlar geçmemitir Allah'a itimat etmiler, kendilerine deil

Talep edilen onlardr,

bakas

deil!

O’nunla kendilerinden O’na erdiler

Kastedilen,

Rahman Kuran’(a)

296

öretti'

Kuran kelimesi

ayetidir.

burada mansup gelmi (Kuran’a öretti), sonra öyle demitir: ‘nsan 297 Kuran insana indirilmitir yaratt ve ona beyan öretti.'

kendisine örettii edebilir.

ifade edebilsin.

Kuran’a ayrt etme

nin yerini

onu

beyan

bilir.

bilgisi

Muhammed’in

hibidir ve insanlarn kulaklarna

bir

ulatrma

ise

kalplerine

Bu

bu konuda öncelik

ile

yösa-

Kuran’n

görevi onundur.

kimse de peygamberdir. Kuran insan

-ki

Hak

arasnda

berzah haline gelmi, peygamberin dilinde daha önce ortaya çkma-

d na

inmi

kalplere inmesi yenidir, eskimez.

nüyle Kuran, sürekli bir vahiydir. Peygamber

ilk

kalbine

kyamete kadar ümmetindeki insanlarn

inmeye devam eder. Kuran’n

kalbine indii

ancak insan kabul

verilmitir ve âlemde indii kimse-

Böylelikle Kuran, Hz.

Cebrail indirdi-,

Bu beyan

Allah’n

ki,

çkmtr. Çünkü Allah,

bir surette ortaya

ait

olmayan

bir

hüküm

belirlemitir.

Kuran- Kerîm Hz. Peygam-

ber’in kalbinde ‘tek bir hakikat olarak ortaya

letirmi ve taksim etmi,

lan duymasn

onunla

dil

çkm,

hayal

onu beden-

dönütürmü,

ku-

-Rahman’ dan deil- Allah’tan

ak-

onu alm,

snrlam ve

her mertebe için bakas-

harfe ve sese

olduunu açklamtr. Çünkü Kuran’da rahmet bulunduu gibi kahr ve otorite dc vardr. Allah ‘Onu komu edin ki, Allah’n kelamn taran

1

duysun'™' buyurur.

okumu,

Peygamber Kuran’ kendi

bedevi Arap

ise

diliyle

harf vc ses olarak

kulayla peygamberin aktarmas esnasmda

onu duymutur. Bu durumda kelam,

hiç

kukusuz

ki,

Allah’a

aittir.

Ak-


226

Fütûhât-i Mekkiyye II

tarma (tercüme) -her kim olursa olsun- konuana

Dolaysyla Al-

aittir.

kelam, zihinlerden (ezber) kalkana ve Mushaflardan

lah

iniinden itibaren harf ve

olduunda, Kuran’n

ses

eklinde

silinene kadar,

okunmay sürdürmütür.

Böyle

Bunun kalmaydr. n-

iniini kabul edecek bir aktarc kalmaz.

anlam, üahi surete göre yaratlm

bir

insann geride

san bedeni havyan suretinde kalp ilahi suret soyutlanarak ortadan kalk-

tnda,

te

baylp düer.

bu,

zdd

hükme

göre,

sonunda se

ksm,

ilahi

kartlk

-yoksa

gibi olur.

için

yard. Bu,

(iyi insanlar) iyilii

Daha yakn olann nimeti en

üst nimeti tattktan sonra

verilseydi,

düük

bir

raz olmayarak deü, büyük nimeti

ilahi isimlerin

nimet kendisinde bu-

kaçrd

hükümlerinin sürekli kalmas

ve izafet azabdr. Yüksek bir

isimlerin hükümleri izafet ve ili-

Bu durumda i bir Hakka yaknlarn kötülü-

yukar mertebede bulunana

lunduu

sürenin

yoluyla deil- âleme yaylr.

sözde söylenilen ‘Ebrar’n

üdür’

Bu

rahmet, Ar’a yerleen Rahman’dan gelerek her eyi

kuatr. Nimeder bütün âlemi kuatr, kilerle

gizli-

hakknda verdii

isimlerin

süreye kadar snanan ve affedilendir.

belli bir ilahi

vaktine kadar

olmayan zuhurdur ve onun mukabili

Öyleyse insanlarn bir

liktir.

kyamet

sura üflenir, göklerde ve yerdeki herkes

konum

düün. Söz

sahibi birini

hükümdarn yönetimden uzaklatrp

bir

için,

ac du-

için

karlk gelii

iliki

baka

vah olarak görevlendirdii

hükümdar düün. Onun bu karlatrrsan, belayla karlat-

ve kendisine emir ve yasaklar verdii bir yeni valilik görevini önceki göreviyle

n

söylersin.

bir vali

olmas

Bununla

birlikte

emir verme ve yasaklama yetkisine sahip

itibaryla mertebe ve rütbe sahibidir. simlerin

rinden bu kadar, ahiret hayatnda bakidir.

kalkmas

mümkün

Çünkü

hükümle-

isimlerin varlktan

deildir. lahi isimler, isimlendirilenin beka sahibi

olmas nedeniyle kalcdrlar. Bilmelisin

ksma

ki, clc

ayrlr: Birinci

hurunun dayanaca

aldmz ksmn bir

zuhur bahsinde, zuhur eden varlk

zuhuru

durum

özeldir.

Hak yönünden, onun

yoktur. Dierinin

ise,

iki

zu-

Hale yönünden

Bu ise bilhassa insan- kâmil adna geçer lidir, çünkü ilahi suret bulunduu her yerde kendisini koruduu için, onun zuhr ve irimar imkân vardr. Tnsan- kâmilin dndakendisine dayanlan bir

durumu

vardr.

ki insan veya felek, melek, bitki gibi varlklar ise sadece

Bütün bunlar. Hakkn insan- kâmile verdii insan- kâmil olmayanlarn zuhur

zuhur

nimetlerdir.

imkân vardr,

edebilir.

Dolaysyla

itimatlar yoktur.

Çün-


1

Yirmi ikinci

onlar,

özü gerei gaye

deillerdir.

nsan

kâmil

-

o, ilahi suretin zahiridir. Allah ise, Zahir ve

çünkü

ise,

227

Sifir

bizzat maksattr,

Bâtn’dr. Dolaysyla

zuhur eden bâtn olandan bakas deildir. Öyleyse ûsan- kâmil, Allah’n baki olmas nedeniyle baki iken onun dndakiler Allah’n ‘baki -

klmas’ nedeniyle

bakidir. Baki

varln durumundan baki ce

klman

bir

farkldr! Baki olann

varln durumu

varl

baki olan

sürekliyken Allah’n

kld -kendisi deil- benzerlerin yenilenmesiyle süreklidir. Böyle-

nimet gören nimet görme halindedir. Nimeder de

olarak ona

sürekli ve daimi

gelir.

Allah’n her eyi

yaratlnn

yaratmas, âleme insan- kâmilin

çift

üstünlüünü bildirme amac tar. Bu sayede onun üstünlüünün yaratla bal olmad örenilir. Çünkü insan- kâmil olan ile özü gerei kabul etmeyen ve yaratlmayan zuhur etmitir. Böylelikle varlk,

çift

Haklan

suretiyle

zuhur eden insan- kâmili içermi,

ilahi suret için (o

surete göre yaratlan insan- kâmil) çift haline gelmitir. Nitekim Allah,

Âdem’i kendi suretine göre yaratm, bu durumda varlkta suret

olmutur.

Bu durum,

iki

benzer

aynaya bakan insann sureti gibidir. Ayna-

ayn ne ondan bakadr. Fakat parlak cisim, kendisine bakan insann bakyla ortaya çkan sureti yanstr. Bu nedenle suret -bakan nedeniyle deil- aynann deimesiyle dei-

daki suret, ne bakan insann suretinin

ir. Öyleyse

hüküm

-tecelli

edene deil-

ey, insann mertebesi hakknda insann

ce,

sureti,

olarak ortaya

zanmtr

ki,

geçerlidir.

bütün yönlerden

çkmam,

tecelli

tecelli

tecelli

insan

eden

ilahi sureti

aittir:

Ayn

kabul edin-

Hakkn hükmüne

sahip

hükmünü

edilen yerin mertebesinin

ka-

kazand ilahi surevarln mertebesinden

o da, imkândr. Bu durumda (insann

durumu), kendisi nedeniyle zorunlu olan

tin

edilen yere

farkldr. Böylelikle insann sureti için miktar ve de Zorunlu’nun kabul

etmedii ekil vb. durumlar ortaya çkar. Binaenaleyh Hak, (insann mertebesi anlamndaki bu) aynaya bakandr. Öyleyse o, bütün hakikatleri

bakmndan

mkân ve

mertebesinin

etkisi

yönüyle, suretin aynadaki ekli,

O

deildir.

büyüklüü

küçüklüü deiir. .Suret ile

bak edilir.

bir

O’dur. Fakat miktar ve ekli yönünden

zuhur eden, (aynaya) bakan kimsenin

yerinde bulunur.

Bu

-ki tecelli edilendir-

nedenle suret, zuhur yerine ve

Böylece zuhur eden suret, bakan kimse

berzahtr vc o ikisinden her

ile

baka

nispet

mahal (ayna) arasnda

birisinin kendisine etkisi

vardr. ‘O

iki-


228

Fütûhât- Mekkiyye II

sinden inci çkar.’ Bu, büyük cevherdir. "Ve mercan çkar.’ Mercan, kü-

çüüdür

ve mertebenin

hakknda Allah ‘O’nun

nsan-

etkisidir.

benzerinin benzeri bir

O’nun (Hak) benzerinin (insan-

zuhurunun

kâmil’in

ey yoktur

kâmil) benzeri bir

299

ey

çift

olmas

demitir. Yani yoktur.

Baka

O’nun suretinde var olmas nedeniyle kendisine benzeyen

bir ifadeyle,

varlk, benzer kabul etmez.

Baka

bir

yorumda

ise

üahi surete göre var

olan, misal kabul etmez. Birinci anlama göre ayet, benzerlii bütün

Bunun

yönlerden Hak’tan olumsuzlamtr.

meydana gelen

hallin kendisinde kil

ve miktar gibi

km

tecelli

lam, âlemde te

eden (Hak) bu

Çünkü

iki çift

Fakat asldaki

imdi

kazandrd

Bir surette

hükümlerden kaynak-

benzerlii zuhur eden suretten olumsuz-

iki çift:

(ilahi) sure-

bulunduunda, bu durum, 'Her bir

kabul etmi, onun sonucu ferde ortaya

olabilir.

çkmtr.

budur.

kitapta daha önceki menzillerde

Kuran hakknda anlay

ilmi,

bir ta-

zuhur ederse, bu

yaptmz gibi menzilin

içerdii ilimleri zikredelim: Birincisi, isimlerin mertebesinin

numas ve

kendisini

bilgisidir.

bu menzilden örenilir. Her eyin ko-

bilgisi,

açklama mertebeleri, bu menzilden örenilir. Say

bu menzilden örenilir Âlemin ortak olduu

bu menzilden örenilir Âlemler arasndaki

nitelik ve mertebeler,

farklar,

mertebelerin ve za-

manlarn deimesi nedeniyle hükümlerin deimesi, bu menzilden renilir.

e

hüküm, ferdeki hükümden bakadr. Bu menzilin hü-

biri

ise,

çifti

ma-

tecelliye

yarattk? 00 ayetinde belirtildii üzere ‘yaratmayla’

asl olan,

kümlerinden

ise ayet,

özelliklerle

herhangi ey, herhangi bir benzerlik yönüyle

benzememitr.

eyden

Bu mahal

surete etkisidir.

durum, mümkünün hakikatinin ona

Dier yorumda

(tecelli edilen)

eden Haklan zatnda kabul etmeyecei

etkiler yapar. Tecelli

lanr.

nedeni,

ö-

Bir eriatta hakikat olan, öteki eriatta geçici nesih nedeniyle ba-

ni olabilir.

dönmek

Bunun

hakikatine inanmak zorunludur.

ve bu konuyla

ilgili

knama

ve övgü,

Haktan Hakka

bu menzilden

örenilir.

Analardan ibaret olan türeyenlerin âleme niçin yerletirildii, varlklarn analarn ve babalarn çocuklar olmakszn niçin meydana gelmedii, analarn

tad ve çocuklarn yararna olan hususlar, bu menzilden öbâtn nimederin

konulmas bu menzilden

renilir.

Zahirî ve

renilir.

Niçin nimet nankörlük halinde kaybolmaz, fakat

le artar?

Dier

canllardan

den örenilir. Örtü ve

baka

tecelli,

ortaya

cin ve insanlarn

ükür

ö-

nedeniy-

yaratl, bu menzil-

bu menzilden örenilir. Bu

tecelli

nede-


Yirmi ikinci

tüm

mümkün olmamtr, çünkü

âlemden daha mükemmeli

niylc

mertebeleri

kuatr. Dolaysyla sadece benzerler var

koruyan varlk kemaline

bir

ekleme olamaz.

rmlar ve makul veya duyulur

iki

ey

keleri

örenilir. Bu, gölge ve

dayanr? Ayrlan rinin

günei ayran

tecelli,

olabilir ve

il-

arasndaki ay-

arasndaki ayrm, bu menzilden

Bu ayrclar neye

çizgi gibidir.

m, baka bir eye mi?

eyin varlna

iki

Eya

229

Sifir

Varlk

harfle-

anlamlar, bu menzilden örenilir. Alamet olan eylerin

çerdii

neye alamet olduklar, bu menzilden örenilir. Fena ve beka bu menzil-

den örenilir. Haklan imdiki zamanda menzilden örenilir. Akim Hakka

Hakka nasl

izafe

7.11

izafe

hur eden eylerdeki

Çktklarnda landrma ve

o

edilecei bu menzilden örenilir? lahi çadrlar ve

kimselerin niçin çkacaklar,

bebi,

alr

bu menzilden

azap,

bu menzilden

örenilir?

örenilir. Niçin ‘ikab’ ve ‘azap’ diye

ey, bu menzilden örenilir.

evsafn

Dilsizlik,

bu menzilden örenilir. Alametler konuan

m,

isteyenlere

neyi göreceklerdir ve onlar çkartan sebep nedir? Ceza-

isimlendirilmitir? Mele-i ala’nn, hatta Mele-i

döndüü

bu

etmeyi reddettii niteliklerin

bunlarn içerdii kaplar, bu kaplarn kendisinden çkmak açacaklar eyler,

fiili,

almaz

m?

Söz

lemeyle ifadesi olmasa

yerinin kendisine

âlemdeki susma ve seiçin

söz ve ifade yerini

düzen-

gelii, harflerin ve kelimelerin belirli bir

mucizeler ve hal karinesinden bilinen ko-

bile,

ö-

numa

gibi.

renilir.

Eyann eya arasnda gidip gelmesi, makam ve hallerin neticele-

ri,

Alametlerin eyaya verdikleri hükümler, bu menzilden

uhrevi âlemde

lerin bilinmesi, çift

çift

olmann hükmü, sebepten sonuca ulatran

zevk vc

olmas yönünden,

fikir ilmi

sebep-

bu menzilden örenilir. Haktan insana

yapmas yönünden

yani ilahi sureti çift

-yoksa

âleme benzer olmas yönünden deil- gelen eylerle haz almak, bu menzilden örenilir.

i

Hakkn

tecellisiyle

bakasna bakmaktan

kimsenin durumu buradan örenilir; halbuki ona güç

fena halinde deildir. Gayret ve

rn makam, bu menzilden

örenilir.

lendirilir.

Tebih ve -

ilmi,

altn

arasndaki

farklar,

altnla kyas bir

ey,

faiz

vc

o

srla-

bu men-

etmek

gi-

diye isim-

bu menzilden örenilir. Benzerler arasnda

kyaslama neye göre gerçekleir? Buraklar, ile isralar

tenzihin bilgisi

bu menzilden örenilir. Dünyada böyle

Karlatrma

yetirebilir

koruma perdesinin ardndaki

cezalandrma

zilden örenilir. Benzerlerle bi- ilmi,

ilahi

engelledi-

refrefler,

aaçlardaki yuvalar

bu menzilden örenilir. Hakkn kabzasmda

geniletme, geniletirken daraltma, bu menzilden örenilir.

Bu

hallerin


Z30

Fütûhât- Mekkiyye

II

meydana gelen artn

sahibinde

meydana geldii, bu menzilden

niçin

örenilir.

baz

Bunlar, bu menzilin içerdii ise,

dein çoalr.

sonsuza

‘Allah

ilimlerdir.

doruyu

Bunlarn

söyler ve

alt

doru

bölümleri

yola ulat-

rr.’

ÜÇ YÜZ OTUZUNCU BÖLÜM Karsnda Kamer, Onun Dolunay Karsndaki Yerinin Muhammedi Mertebeden Bilinmesi

Hilal

Nuh’a bak, Ad’a bak da

bir

Salih'ten ibret d, sonra Lut’a ve

Onlara efkatle ve samimi söz

Onlar çar,

‘Sizde

Varlkta O’ndan

düün

söyle,

öütçü var m?’

diye

bakas yok

'Yoklukta' sabit bir varlk yek

Varlk O’nun, bizim deil, O’nun deil Bize

tecelli

Fakat

O bizim

bir yönüyle.

eden suretler nerde?

Onlar gitmi, baka Gaybte

bir yönüyle de

gitseydi,

suretler yerlerini

ayn yok

alm

olurdu

ba gözüyle görülürdü

Ya da yok olur da yokluktan göremezdin

Olu fiilen var oldu' ve O’nun zahiridir Yokluktan çkan eydir o

Fakat o

Hakkn varlndan

zahir oldu, perdelenmez


Yirmi kinci

Bilmelisin

ki,

Allah sana

esnasnda

eksilmesi

kamer

etsin,

(ay),

n

uçta kendisini

görmek nedeniyle

dnda bir yeri yoktur.

gözlerin

algsndan gizlendiinde gerçekleen dolunay ile

Bunun

istisnas,

Bu

lendirilir.

iki

makam

bize bakan

yönde eksilme gerçekleir. ki yönden

de,

dier yönden

k

kendisini

yönü dolunay diye

arasnda kendisinde ortaya çkan

er

sinin

n-

Bu

halidir.

ay arasna girerek ‘malk’ diye isimlendirilir. Bununla

gözükmedii durumda

cek ekilde

birisiyle

iki

nlar altnda

günein

günee bakan yönden, dolunaydr! Nitekim günein

likte

sesler

yaylmasndan kaynaklanr. Kamerin bu

hükmün

gözler

artmas ve

diye isimlendirilmiken dolunay diye isimlendiril-

‘hilal’

mesi, görenin gözüne

lar,

n

ve ‘dolunay’ diye isimlendirilen eyler arasn-

makamdr. ki

da ara ve berzah yükseldiinde,

‘hilal’

yardm

23i

Sifir

a

birsile-

isim-

göre

di-

gizlenmesi ölçüsün-

vastasyla gözükür. Aydaki bu durum, felek kavi-

eikliinden kaynaklanr. Dolaysyla ay

(bir

yanyla) sürekli do-

lunay ve (bir yanyla) sürekli tutulma halindedir. Bu, Allah'n kendisini bilenlere

öretmek

verdi

buradan insan- kâmili ve Allah’ bilmeye

ki,

bu

surette

Dolaysyla

alamedere

bakalamas, kendisinde gözüktüü merte-

kaynaklanr. Allah öyle der: ‘Aya menziller

Halbuki onu dolunay veya

halde

iki

da kamer

1

koyduu

insan- kâmil, O’nun suretine göre yaratlmtr.

bakalamasndan

takdir etti™

kü bu

Çünkü

hallerinin

belerin

srdan kaynaklanr. Allah onlara bu örnei

1

geçebilsinler.

Onun

istedii

onun

‘menziller’

bir,

diye isimlendirmedi, çün-

daha dorusu ikiden

kamer

için ‘sarkma’ ve

hilal

(ay)

hakknda

fazla menzili yoktur.

geçerli olabilir.

Bu balam-

‘yaklama’ derecesinden söz edilebilir. Kamer,

gayb (gizlenme) mertebesine girerken ve oradan görülür hale

(ktaki) arti ve eksilmeyi kabul

gelirken,

eder.

Allah kamer’i ‘bölünme’ ve ‘parçalanma* özelliiyle nitelemitir. ise,

insan- kâmilin

ilahi surete

zuhur ederek insan,

ilahi sureti ikiye

dedir; Birincisi, kamerin

den gelen

iki

parçaya

rivayette yer alr.

doruluuna mucize

göre zuhur etmesi demektir.

Bu

surede

Onun sureti, iki ekilbölünmesidir. Bü durum, sahabebölmütür.

Rivayete göre, Araplarn bir grubunun

istemesi üzerine

kamer parçalanm, Hz. Peygam-

ber oradakilere ‘ahit olun' demiti. Allah

ise

Kyamet yaklat. Kamer

parçaland ,m buyurur. Ayette Araplarn talep ettii parçalanma çekleti? Bilinmez. Gerçi gayetin zahirinden

parçalanmann ardndan ‘Her

Bu

m

ger-

anlalan budur. Çünkü

ayet gördüklerinde,

yüz

çevirir

ve sürekli bir


Fütûhât- Mekkiyye

232

II

sihirdir o derler

davran

çkmtr. Bu

ortaya

3

Ayn

denilir.

parçalanmasn gördüklerinde de ayn

nedenle Allah peygamberi oradakilere ‘a-

3

ahit olun’ demektir.

hit olun demiti. Bu, ‘talebinizin gerçeklemesine

Onlar gözükene ahitlik

Acaba vuku bulan hadise gerçekte

edebilirlerdi.

Bu

de öyle miydi yoksa bakanlarn gözüne mi öyle görünmütü?

rumun

mümkün

kesin olarak bilinmesi

görmesinde olduu

gibi, gerçekte

deildir.

Çünkü

ihtimal,

du-

gözün

de gerçekletiinin haber verilmesiyle

ortadan kalkabilir. Haber verenin sözü, tartmaya açktr. (Peygamber-

den ay bölmesini isteyen) Araplar meyeceklerini art

komamlard

itiraz er-

ve dolaysyla Hz. Peygamber’den ta-

çounu yapmas

gerçeklemesinden daha

lebin

gerçekletiinde

talepleri

beklenemezdi. Sonra,

insanlar farkl bölgelerden gelerek

ayn o gece parçalanm olduunu

Bu nedenle Allah, olduunu söylediklerini

bu mucizenin ‘devam eden

kâfirlerin

bildirdiler.

sihir

5

kamer

(ay), berzahta

bulunmasayd,

aça çlana

cei

gibi tutulma ve

hir,

yerleik olan her iin

'‘Sabit bir

veya dolunay haline gelmeye-

hilal

özelliini de kabul etmezdi. Sürekli

bu

makam

Yani göz nurunun

müahede

nizin

belirtilir.

Ayette onu

aadaki

daha

zikrettiinde,

bilgi

Ya da

görmedir.

çkan sr

ve bilgilerle

aln

basiret sahipleri ibret

alglad

yoluyla

olarak ifade etmitir.

fikirden

Her

ikisi

ona

geçin.

Bu

ise,

de görünenden

‘takva sahipleri için ayettir.’

onun

iini Allah’n üstlendii kimsedir ve

fekkür yolunu kullanan bulur, bazen yanlr.

d

gizli

kalana ve bâtn

ise,

-yaratlm

Doruyu

bulsa,

bir

yalnz

Tefekkür eden

ise

bana gözle yetinmezken,

Bu

menzilden,

tpk

307

ayetlerdir .’

sahibi,

kuku

öretim

giremez. Te-

güce bakar; bazen

doruyu

ona doruyu veren gücün

göz Ve

kukuya

kullan-

düebilir. Takva sa-

basiret sahibi

basirete de

kardeleri olan

gibi, bir meseleyi zikredelim.

için

Takva

bilgisine

yöntemlerdeki farkllk nedeniyle yine

hibi, basiretlidir.

demitir.

yüce mertebeden

zamanda onlar

ilgilidir.

eylere geçiniz. Kalp gözleri daha

olana geçmek demektir. Bunlar tefekkür eden toplum

Ayn

’ 306

olan alglardan ve hükümlerden kalp gözleri-

verileri

yetkin ve güçlüdür.

si-

hükmü altna girer. ‘Hak ile bölünme’ ve bilBu durum ayette Onlarn bilgideki derecesi bu

Bilmelisin ki, ‘nazar’ ve itibar, ortaya

Allah

i ” 04 demitir. Öyleyse

gideki bilgisizlik, budur.

kadardr ™ 5 ayetinde

aktararak

bir

arasmda durur;

ulaamaz.

dier menzillerde

yaptmz

Bu, deerli ve üstün bir menzildir ve bu

yolda nur menzili diye isimlendirilir.

Çünkü

Allah

onu nur yapmtr.


Yirmi kinci Sifr

fakat

nn

yan yardmna muhtaç olan ‘sirac

sürmesi için

c

yapmamtr, Hz. Peygamber aydnlatc yardma muhtaçlktr

yardm

tr, yani

yapmtr. Bu yaylr ve

k

yardm

ki,

bir sirac id.

kandilden

ortaya çkar. en-Nur

fitilin

onu aydnlatc yapm-

vahiydir. Allah

fitilin

bandaki atee

bama doru

‘k

benzer. Fitilden

iner ve

onun gibi

isimlerden biriyken Allah’n

ilahi

(kandil)’

,m Bunun anlam,

kabul istidadna sahip olmas nedeniyle

yönüyle, o

233

1

sahibi

duman

bir kandil

eklinde

‘sirac’

Çünkü O’nn nuru bir eyden yardm almaz. Bu bak açsyla, güne karsnda ayn yerini örendin. Allah Teâlâ öyle buyubir

ad

yoktur.

rur: ‘Kameri

onlarn

içinde

nur yapt, günei

sirac yapt.'

309

nrlyken, kamerin nuru snrszdr. Bu nedenle bütün

Her

ye, belirsiz gelmitir.

Bilmelisin

lah’tan korkarsanz, size bir jurkan verir” bilgi

ald

ki,

örettik

ÎU

19

örenelim ,m (Allah .

ile

karsa,

görmesi olur. Artk kul

Hak

kazanr.

Hak

Al-

belirtilir.

Dieri

ald

ise,

Allah

bilgidir. ‘Sizi

yaratlm olmas

bir

gibi bir

süreriyle nrraya

ç-

Bu durumda Hak, onun duymas

ve

vastasyla duyar ve hiçbir

kaçrmaz;

sesi

vastasyla görür, hiç bir eyi gözden kaçrmaz. Görülen veya du-

yulan ey, var veya yok

olabilir.

nsan Hakkn

insann suretiyle gözükseyd, Allah hakkndaki

Hakkn

sureti

durumda

onda

tecelli

iki bilgi

suretinde olmadan

hüküm insann

Allah’a insana nispet edilen hareket, yer

sureti -ki

raz olmak gibi

fiiller

izafe edilirdi.

Bu

iki ki-

Onda varl hükmüyle yazar. Bu ki-

Birincisi ‘ana’ diye isimlendirdii kitaptr.

kabul eden ve var olan eyleri el-Mukit isminin tap, takdir (özelliine) sahiptir ve

onda

mümkün

meydana gelen eyler bulunur. Dierinde gelen eyler bulunur.

yükümlülere

Bu

deitirme, yalanma,

türü hakkndaki söylediklerimiz nedeniyle Allah varlkta

yaratmtr:

Hak

etmitir-hakkmdald hükümle bir olurdu.

gençlik, sevinmek, öfkelenmek,

tap

Bu durum

Hzr hakknda söyle-

hakknda vermezdi. nsan Hakkn

Hakkn hükmünü

Bi‘

yaratklar arasnda) surette

ortaklk olmasayd, yaratklarnn bilgisinin hükmii,. kendisi

ksma, ayrlr.

bilgidir.

ayeti ile

ayetinde

iki

snadnda, yaratlmtan

kendisini yükümlülükle

deneyeceiz, ta

yönüyle

bilgi, bilinenlerle ilgisi

dii ‘Ona katmzdan

içersin di-

hakka’l-yakin bilmenin (tahakkuk) bir yö-

âlemin takva yoluyla Allah’tan

rincisi,

klan

kandil (sirac) nur iken her nur sirac deildir.

ki, ilahi sureti

nü udur: Mutlak

Siracm nuru s-

ise

yükümlülerden meydana

Yükümlülük devam. ettii

kar Allah'n

delili

varlklar ve onlardan

sürece,

yaz da

ortaya çkar. Allah onlar

bu

sürer ve

kitap saye-


Fütûhât-.Mekkiyye II

234

dier

sinde sorgular, yoksa ‘ana’ diye isimlendirilen

te

sorgulamaz.

Hak

bu,

Mübin (açklayc)

ve

emrettiini bildirmitir; Hak

ile

hüküm

o saym kitabdr. Kûçük-büyük

ver

.’

Kitaplarn

Bu

çift

türleri

çok olsa

bile,

snrldr,

türler, iki kitapla

.” 11

-ki

saylmtr

niyle el-Habir’dir.

kitabn var edilmesi, her eyin

iki

olsun’ diye

hüküm

veren

herhangi bir varlktan

‘ilahi

bakasna ulaan

ayetini verebiliriz.

kar

indirir.

delil

için

bir

nede-

ise,

sayesinde

maslahatm meydana geldii

rzk yay sayd, yeryüzünde taknlk

Taknlk

bolluktan

meydana gelmise,

ortaya çkmaz. Fakat Allah diledii miktara göre

Binaenaleyh Allah indirdii her eyi, diledii

eyi

re indirir ve her

ikinci

el-

eya hakknda ‘öyle

hüküm’ demektir. Kader

eydir. Misalolarak Allah Kullar ” 16

onlara

kitap belirle-

iki

ana kitap’ nedeniyle

sahibi olan kaza,

c

yaparlard

£

Öyleyse Allah, birinciyle el-Alim

lerde hüküm

'Küçük bü-

Mevakiü’n-nücum’da onlar snfla-

mitir. Allah ikinci kitap nedeniyle cl-Habir, isimlendirilir.

5314 .

Zebur’dur ve anlam yaz

yaratlmasndan kaynaklanr ve bu nedenle Allah

Alim diye

demesini

Burada o kitab kast eder

her ey, onda

ey yazlmtr m Bu ana kitapta demektir- hakknda hüküm verilen eydir.

yük her

dk.

olan önderdir. Allah

hüküm vermi, kitabnda peygamberin Rabbine öyle

onunla

ve

kitap vastasyla

bir ölçüyle yaratr.

Taknlk

belli bir

onu

ölçüye gö-

kudret var iken ger-

kar delil meydana gelir. Çünkü onlar, yeterli ölyararland halde, bakasnn sahip olduklarndan yararlanmasn

çekleirse, yaratklara

çüde

engeller.

lavede bakasnn yarar ve maslahatnn bulunduu

dir ve Allah

olduu

ihsan nedeniyle onu

kendi

rzknda olamaz.

maslahatlarndan

yapmtr

üstün

biri

‘borç’

Allah,

saymtr.

bu sadaka

saym, bu balamda

ki, birbirlerine

hizmet

‘bir

Borç, fiilini

bilinmeli-

varlnn bal kullarnn genel

ksmn

dierlerinden

etsinler.’

Allah kendisini kullarn mertebesine indirince, onlarn hükümlerini kendisine dilerine

uygulamtr. Bu balamda Allah onlar hakknda ancak ken-

göre

hüküm

durum Allah’n kullarna kar keBu durum Uygun bir karlk 317 ‘Yaptkla-

vermitir ve bu

sin delilinin bir tezahürüdür.

’,

rna karlk ...’318 ve lediklerine karlk 319 ‘

leyse sile)

yaratlmlara kendi

amelleri azap

gibi ayetlerde belirtilir.

Öy-

etmi olduu kadar nimete

(ve-

olan da kendi amelleridir. Öyleyse onlarda kendilerinden

bakas

hüküm vermemitir ve bu nedenle sadece ‘kendilerini knamaldrlar.’ Allah eytann sözünü aktarrken öyle der: ‘Hüküm verildiinde, Allah


.

Yirmi ikinci

bulundu, ben de size vaatte bulundum, siz verdiiniz sözden

size vaatte

döndünüz,

hanm

ve

davetliye

235

Sifir

otoritem yoktur.’ Yani bir delilim, bur-

sizin üzerinizde bir

gücüm

yoktur.

davet ettim,

‘Sizi

de bana uydunuz mo

siz

uyulmas gerekmez. Bu nedenle peygamberin

ruluu hakkndaki eytan ise, Bu durum ‘Sizin

mucizeler, davetin Allah’m daveti

Her

davetinin

do-

olduunu

ispat

kendilerini davet ettiinde insanlara delil gösteremez.

eder.

üzerinizde otoritem yoktur

ey! nsanlar burhan açkça ortadayken,

’321

belirtilir.

alr

davetini inkâr

etmi,

ayetinde

Hakkn

onu reddetmi, burhan olmayan eytann davetini kabul etmilerdir. eytan olara ‘Beni deil, kendinizi knayn ’322 demitir. Bu, onun ikinci kitaba bakarak söylenmi bir sözüdür ve o kitap sayesinde insanlara delil

ortaya çkar.

eytan Ana

knayn’ demezdi. Hüküm onu

talep eder.

Kader

kitaba ve ilk Zebur’a baksayd, ‘kendinizi

birinci kitaba aittir, ikinci

ise, ikinci

kitaba

aittir.

çünkü mevcuttur. Allah’n eya hakkndaki

dramaz veya rakk- menur

kar

Her

bilgisini,

veya Levh-i mahfuz

kitabn

ikisi

yazh

onu

hükmü

de snrldr, bir kitap

içeremez.

s-

Onu

yüce bir kalem de yazamaz. Öyleyse ‘bata ve sonda hamâ ve hüküm, Allah’a aittir.

O’na döneceksiniz .'323 Yani

demektir. ‘Ona’ zamiri

kn

eydir ve zamir

aabilir.

Kuran’n

hükme

uzaa

gider.

hükme döneceksiniz ve Çünkü hüküm,

kaza,

bu

zikredilen en ya-

gitmez. Bazen hal. karinesiyle yakndakini

kendisiyle indii

Arapça

dili

bu

bilgiyi verir.

Öyleyse

hüküm sahibiyken kazann kader üzerinde hükmü Onun hükmü takdir edüendedir ve o kazann hükmüne bal-

kaza kader üzerinde yoktur,

dr. Öyleyse kaza, hakim iken kader vakti belirleyendir, Kader, el-Mukit

isminden hareketle der: ‘Allah her

Bu

eyi

eya hakkndaki

vaktin belirlenmesidir. Allah

öyle

32*

mukit’tir.’

müahede etmitim yaamamnm. Bunun nedeni, menzilin

menzili Konya’da geçirdiim bir gecede

Ondan daha çetin bir gece hükmünün, gücünün otoritesinin etkisiydi. O gecedeki eksiklik nedeniyle Allah’a hamd ettim. Bir süreklilii olmamt, sadece takdir edilmi bir iin gerçeklemesiydi. Kendime döndüümde, elime dümütü. Allah’n bana indirdii ve benim

hakkndaki kaderini ayrt ve

ettim.

eyi gördüm, eya

Onu Allah yolundaki kardeime yazdm

yaadm maceray anlattm.

daki bir alkanlktr.

için takdir ettii

Zaten böyle yapmak, kardeler arasn-

Daha önce bana durumumu

kendisine

ayrntl

an-


?

Fütûhât- Mekkiyye

236

tatmam onun

II

mektup yazmt. Böylece benim anlatma arzum

isteyen bir

ve kendisine durumu bildiren bir mektup yazdm:

talebi kesiti

‘Ralman ve Rahim Allah’n

adyla. Dostun, dostunun hallerini so-

ran mektubu geldi!’

Ey

efendilerin efendisi

ihabüddin

açklamam

lgiyle halimi

1

istedin

ya

Ben köleler arasndan kovuldum Ben vuslattan engellenen biriyim Kadehine

Ben

oldum kadrimi bilemedim

asi

takn

haddinde bir itaatkârm artk

Onlarn üzüntüsünü hicrana attm

ler

birbirine

Bara oklarn

ta ki

kart atar, ben de

ona

Adamlarn yapt gibi davranrm

Kapda durdum,

ikâyet ediyor ve

Dostlarn kaybetmi Rabbimin Ya

hakkn

ze’l-celal ! Beni

alyorum

biri gibi

zayi eden bir kulum

nasl zayi edersin

Güzel ahlak göstermek senin iin

Af da keremin

bir parças!

Galen'in kitaplar

baka

bir

ey

için

mi

Ar hastalklar tedavi etmekten gayri Mukavvim oklarn

biriktirir

Çatma gününde korunmakiçin Kul/köle kötü bir kul olunca

Artk fazilet

efendilerin düsturu

Benim sözüm, kendimi cezalandrmam

Nasl

ile

sensiz dalalette

kalrm

ki?

yazlm?


Yirmi ikinci Sifr

Acizliimi ve

zayflm sorsaydm

'mkânsz saydnz' Acizlik halinde

Mahcup

diye bir söz söylerdim

duruyorum

ite

ve utangaç bir biçare

Hüsnü zan

istedim

ondan kendim

için

Dilek ve ricada srar ederek

Doa kötü

bir

doa olunca

Hüsnü zan

iyi

hasletlerden

Senin

saylr

varlnla umudum birleti

Artk onunla Bilirim

ki,

bir olunca,

önemi yok bir eyin

günahm yükselseydi

Yine de affnn

karsnda deersizleirdi

Bilgimden önce ihsannla yükselmitim

Gerçek bilgiden sonra

ise zelil

oldum

Beni destekledin, kolaylatrdn iimi Tevhit bilgisiyle, Bir

ki

söze gelmez

çocuun snmasyla, Rabbim’den temenni

Davranlarmdaki kötülüü kovaym onun

Müahede

ettiim güzellii

vikayesiyle

müahede edeyim

Hayalin görmesinden münezzeh bir güzellik

Snrl

suretlerden

Gerçek

bir

Kemal Beni

münezzeh

benzerden münezzeh

Onu görürüm, içinde

beni de görür O, ve fani olurum

kenal onun içinde kemal!

müahedede rahatlk

Esaret

bandan

tutar

kurtulan köle gibi

ettim

237


Fütûhât- Mekkiyye II

Z$S

Benden

bakas güzellikten haz almaz

inayetin ve

iyi

halin güzellii o

Hilaller gördüm,

Güne nerede,

güne gibi doan nerede!

hilalin

• .

,

.

Karanlklar kaçt, yok artk karanlk

Ayrlk

vaktine kadar, gece de yok

Cismimin gecesinden kurtuldum, inayetiyle

Gündüz gecelerden syrlr gibi

Mahv ayrln Nur

ise

ispat oldu

vuslatn

delili

Vuslattan sonra; sözümü dinleyin

Beni gölgeyle birlikte secdeye davet

Dostun yolunda harekete geçmek lere (tekrar)

etti

isteyip hakka’l-yakin

nüfuz etmek istediinde, güçlükler

oa

ulat ey-

direndi,

aratrma

güçlüü iini zorlatrd. Bu güçlük, kendisiyle müahede ve gayeye ulama arasmda, varln hakikaderini kesin olarak örenme arasnda perde oldu. Bunun üzerine bu güçlüün,

güçlüü

ve

barndrdn

mayan ve

içinde neler

aasnda

kaldm. Bu nedenle ballk

rlmak istedim -d o öyle nida edüdi: üzerine

keskin kaderin

onu kurtulmas güç bir i olarak görerek istediim gaye arasmda bir engel saydm. Bu nedenle, fecri

olmasndan korktum

vumak

klc

anladm

bilmediim

bir

salam

slam (teslimiyet) ipidir. Bunun ‘Var olduun sürece, talebine devam

ki,

ben, bir misal suretinde

ol-

gecede gayenin

ipini talep ettim,

ip

ka-

ipe sa-

üzerine bana et.’

bulunuyorum ve

Bu

talep

hayali bir

mertebede görünmekteyim. Bedeni yönetmem henüz kesilmemidr,

ruhumun ondaki hükmü, ortadan kalkmamtr. Bu

döndüümde, iflasmn

ortadan kalkmasyla sevindim.

iire çevirdim ve kalbimde

bulduum baz

halleri

nedenle, hisse

Gördüüm

eyi

dostuma hitap etmek

baktnda, onlara güvenmelidir. Allah'n tuzandan, güvenmekten de saknmak gerekir. Çünkü Allah’n tuzandan ancak hüsrana urayan bir toplum güvende kalabilir. Öyüzere

yazdm. Dostum

leyse dinle ve

söylediklerime

benim dilimde söylenen söze kulak

ver

!

öyle

denildi:


Bir güçlük

karma dikildi

Seferde yolun ortasnda

Güçlüklerden sefer ettim

Taknla giden

veya kâfir olan kimsede

Onun aasnda, cehennem Karanlk

var

ve atele dolu

Öfkeden atlr yüzlerine

Günahkârlarn

kötülükler

Scaklar kaynam,

Çats

ise

parçalanm

Günei dürülmü Yldzlar dökülmü Geldim

ki, size

Haberin

haber vereyim

anlamn örenin

Demeyin o kimseler

gibi

diye

/

‘Korkutmak fay da vermedi’ diyenler

Onlarn

ii

nasld dersen

‘Duymulard fakat Öüt almadlar’ Dediler

ki,

bir davetçi

Bilinmeyen bir

çard size

eye

Korkuyla çkarsnz

Yaylm çekirgeler gibi Saç

ba birbirine karm bir halde

Sürekli puslu bir günde

Bir azaba

çkarsnz

Ate içinde kalmaktr

o


'

240

Fütûhât

Mekkiyye II

Peygamberlerini görseydin Kendilerine srarla davet ederken

Peygamberi öyle nida ‘Ben

zayfm, yardm

Dedi

Ve

ey

ki,

seni

etti

et’

yamur dökül

Ey yerdeki pnar, fkr

K sular hikmetli bir ite birlesin Takdir edilen bir iti o

Dalgalar younlat Bir büyük deniz haline geldi

Hüküm, ayrma hükmüydü Emir

ise

deimeyecek

bir emir

O’nun ii tek

Göz açp kapatmak gibi Levhalardan yaplm bir gemi

Kurtulu ve necat gemisiydi Gözetim altnda yürüyor

nkâr edene

tehdit olarak

Ruhlar onu sevk ediyordu Muktedir hükümdarn emriyle Cömertlik Cudi

dana indirdi gemiyi

Dediler: ‘Artk korku yok, bugün’

Hak nida etti, çkn gemiden Ben vezirin kendisiyim Yola dökülün, dediler: ‘Ey Rabbimiz!

En güvenli yer, senin katr


Ey gök Tut suyunu 1

Akmasn artk, Çek suyunu,

Emir

sahibi

sen yeryüzü!

gizle ve ört

hüküm vermitir:

Düman bozguna Onu öüt öüttür

olarak

size o,

Var olmu

onu artk

urayacak

braktm

yok

mu öüt alan meydana

ve sizden

gelecek

Her ey yazlmtr Alemde yaplacak bütün iler

yi ve

kötü fiiller

Takdir edilmi ve vakti belirlenmitir

Zebur'da

(Joirinci kitap)

Öîüm ac

bir zehir

bize böyle geldi

Har ise ondan daha da ac Geminiz bedenleriniz

Dünya Ve

denizinde akar durur

siz o

geminin yolcular

Bir tehlikedesiniz siz Sahiliniz bile

Kaza Süre

yok

ve kaderden

baka

isteyin ve gayret edin

Allah’tan kaçacak yer

Müahede

yok

ettiim buydu

Seher vaktine kadar o gecemde

Zorlayn

ve ibret

alr


242

Fütûhât- Mekkiyye

II

Boulan kimseden öüt aln Öyleyse hepsi -yemin olsun

ki-

Br sefer

üzerindedir

Bana

i göstermeden önce

bir

Onda baka bir sr daha var sözümü

Dinleyin

ve ibret

aln

Tatl sözümden

Hamd olsun

o Allah’a

hsanyla insanlara Sizin

verdi

ondan haberiniz yok

Belki bizdedir

Dedim Dedi

ki

ki:

ki:

Dedim

onun haberi

‘Ne dersin nerededir?’

ihtiyac

ki:

Onu

karlamaya gitti

beslerken görür

müsün?

‘Evet’, dedi, ‘Seher vaktinde’

Dedim, ‘Tanr msn?’ Dedi ‘Evet tanrm’

Ayn kz kardeidir o Dedim kime Dedi

ki,

Dedim Dedi

insanlarn

ki,

ki,

iner o?

‘Ne

babasnn üstüne

iner'

istiyor?’

‘öüt olmak’ /

Bu srr baka

bilen

Annem beerin

annesinden

Ey genç! Diyorsun

Ne güzel haber

yok

ki,

baka

daha çok

veriyorsun

bilgi

ver


On.it

öptüm

sarldm

ve

Etek uçlarn

toplamt

Bir hedefe ta’n ettim

iiri soyutladm ondan

Onu

tarif etti sanki o

Lavanta kokusu gibiydi

Onu

atee benzer buldum

bir

Sürekli

yanan Mecusi ateiydi sanki

Redifleri öyleydi ki

Sarkm bir hurmann dallar Ey bak! zhar

ettin

Varlktan zuhur eden eyleri Netice olmasayd, yine

olmazd

Srrn beerde anlam

Sr bize,

'kün

(ol)’

O’na

ait

Sürekli bir yaratl var

Sr ile

‘oV bir

araya geldiinde

bretler gözlere görülür

Misal veren kimse

Gözü

olan için onu verdi

Ortaya

çktnda bize verildi misal

Dileyen kimse ‘Evet’

için, ibret al!

dedim ve sonra

Baka eylere

aittir

o

Burada, ötede ve her neredeysek, Dediler

ki,

‘i nasldr, söyle’

ibret al


244 Fütûhât- Mekkiyye Dedim

ki:

II

Peki, gizli deildir

Dost eine yönelmitir

Mutluluk ve sevinçle

Ona aktarmtr

Tad

suretleri

Eiyle ilikiye girince Suretleri tasavvur ederek

Doduklar

Ayn Kim

takdirde çocuklar

cinsten olan suretlerdi ki

hakim imam

Veya huri ve

Dii

sahibidir

iveli sevgilisi

olurlarsa,

vardr

onlardr

O olurlarsa, erkektir Tpk

tecellisi gibi,

Bakalamakszn

eittir

hem

halden hale girmitir

Dostum! Yazdklarm

iyice

düün, sana

söylediklerime

akln

ver.

Gördüklerini kalp gözünle deerlendirmek üzere alarak, srr’ndan güçlerine geç.

Mihnet zaman yakndr. Allah’n

seni niçin var ettiini

ve sana gösterdii kemali biliyorsun. Allah senden sadece

varlnn

ge-

rei olan ve müahedenin (varlk sebebin hakknda) hüküm, verdii eyi talep etmitir.

nsafl davranrsan, marifete ularsn. Gördüklerimi sana

açkladktan sonra kör davranrsan, ziyan olursun. Sözün en dorusu, ‘ikale’ sualidir.

Vesselam!

Mektubun ulamasyla dostum

düündü. Bu düünme onu

hasta

sevindi ve

etti.

konu üzerinde derinden

ntihalinin ve hzla

nedeni bu hastalkt. Birkaç gün ve saat

göç etmesinin kalabilmi, sonra en yüce mira-

cnda maksada doru yükselmiti. Vakti tamam oluncaya kadar, diirr-i beyza’da can çekimesine ahit oldum. O gün arkadalarmn acele ettirmesiyle yola çkmtm. Bu menzilin içerdii güçlük ve korkularn bir

ksm

budur. Onlarn suretlerini görmek,

ar gelir.


Yirmi kinci

'

geçmi topumlarn haberlerinin zikredilmesi, Alkendilerinden dolay onlar cezalandrd sebepler hakknda uya-

Bilmelisin

lattn

lci,

nk olmamz salama amac umlar le

245

Sifir

tar. Allah, bu sebeplerden dolay o top-

iddetle cezalandrmtr.

Ölüme

gelirsek, hayat,

snrl

nefesler-

belirlenmi ömürlerdir. Korku, Allattn cezalandrmasndan ve öfke-

sinden kaynaklanabilir, yoksa O’na kavumaktan dolay korkulmaz.

Çünkü O’na kavumak, dostu sevindirir. Ölüm ise, kavumann dir. Öyleyse ölüm, müminin alabilecei en güzel hediyedir. mümin onu biliyorsa, ölüm baka bir güzeldir!

sebebi-

Üstelik

Bu

menzil bir

takm

koma yaknlnn kar

mi,

Bunlarn arasnda

ilimleri içerir.

ve kulaç

yaknlyla

iki

rahmet

il-

ilikisinin bilgisi zik-

snrl bir yaknlktr. Dürülme ve parçalanma da bu menzilden örenilir. Bu menzil müteabih ile muhkemi, ebedilik ilmini, deliller ilmini, uyma ve bundan dolay mutlu ve bedbaht olanlarn bilgisini içerir. lerin sabit olmas, hüküm ve hikmetlerin mertebesi, uygun cezann mertebesi, -sa’nn annesinin icabeti gibi- naho eylere icabetin bilgisi, bu menzilden örenilir. Kartrma, bu menzilden örenilir. Seni artmak üzere maln olduu bildirilen yönün dndaki bir yönden mal ihsan edilir. Perde ortadan kalktnda ve göz keskinleince bilirsin

redilebilir.

Bu,

,

ri,

sana verdii ey, senin elinde olandr. Dolaysyla sana kendi katn-

dan

ilave bir

ey vermemi

vermemi, sadece

kanma

Onu

fikrini

suretler

kabul eder.

veya O’nun -katnda olan eylerden bir

deimitir. Bu

Bu

bilgiden

doyuran su, kendi yanndadr.

O

bilgiyi

mahrum ise,

örenen,

içtii

yannda olduunun farknda bilgi,

için

Böylelikle yerin

deimesiyle suyun

zü kendi suyundan içmi, onunla bilseydi, bulutlar

sureti

de deiir. Dolaysyla yeryü-

kanmtr. Yeryüzü

onu perdelemezdi. Böyle

ve toprak bu du-

bir bilgiyi

landaki bilgide iyice aratrmalsn! Allah’n sana verdii dir ve

Bu

yamur gibidir. Topran kanmak dedii ey, onun buharBunlar, yeryüzünden yükselir ve yamur olarak tekrar ona iner.

yeryüzü

rumu

eyden

kalan, sürekli susuzdur.

deildir. Bu, Allah’ bilenlere verilen en yüce bilgilerdendir.

lardr.

ey

bulunduun

Allah’ ancak Allah

hale göre vermitir bilebilir.

almtr. Bu nedenle peygamber,

sana.

bilgi,

Bulunduu

Öyleyse bilen herkes,

bilgisini

enden-

hal üzere

kendinden

Allah ehli öyle der: ‘Allah’ Allah, peygamberi

veliyi veli bilebilir.’

lerinin bilgisini içerir.

onu

Allah bak-

menzil, kurtulu ve

Sabreden ve ükreden

için

muduluk

vesile-

güçlük ve kolaylk im-


246 Fütûhât- Mekkiyye tihanlarn ve

karlkl

deniyle emrine

kar

II

ilikiler bilgisini

bu menzil

içerir.

Bu

ilikiler ne-

gelen kimse Allah’n emrine balanmaz. Emrine

balanan kimse, acaba uygun uygunluk yok mudur?

Aada

mi balanmtr, yoksa

bir

iisttekine etkisinin nedeni,

bu

nedenle

bir

olann

menzilden örenilir. Hayvanlarn insanlara musallat olmas bu konuyla ilgilidir.

ririm .’

325

Allah öyle der: ‘Bana dua edince, dua edenin duasna

Hayvanlarn

zilden örenilir.

kaynakl bilgide insana ortakl, bu men-

tecelli

ksmn reddeden onu niçin

reddetmitir? lahi hü-

Huneyn günü

saha-

bu menzilden örenilir. Herhangi

birisi

kimseler arasnda bir midir, deil midir?

benin niçin bozguna

tarafndan

delil

urad,

konulduunda, daha

olarak

üsttekinin

aadaki

zalandrlmas, bu menzilden örenilir. Öne geçenler ve geride

bu menzilden örenilir. Çokluktaki tebe ve derecelerdeki ler

ve

ve-

Haktan gelen her eyin nereye döndürülecei, bu men-

zilden örenilir. Bir

küm bu

karlk

doru yola

bilgi,

birlik

ile

ce-

kalanlar,

bu menzilden örenilir. Mer-

bu menzilden örenilir. ‘Allah doruyu söy-

ulatrr.’

UÇ YUZ OTUZ BRNC BOLUM Görme ve Onun Üzerindeki Kuvvet, Sarkma, Yükselme, Telakki ve Tedeli Menzilinin Muhammedi- Ademî Mertebeden Bilinmesi

atm bir göze, nasl kendini görür? Onu

söyleyeni idrakten

ise

acizdir

Ondan bakasna görünmez

Onun görülmesi gaybn ondan Allah sana

arasnda

bir

görmemiz

yardm

karklk

ile

ortaya

çkmasdr

etsin, bilmelisin ki,

vardr.

Bunun

bu menzille önceki menzil

nedeni, Hz. Peygamber’in Allah’

dolunay halinde ay veya önünde bulut yokken günei

görmemiz arasnda benzetme

yapm olmasdr.

Hadiste, Allah’ görür-


Yirmi ikinci

kcn

bir

skklk

olmayaca tecelli

sknt

bize gelecek bir zarar veya

Hz. Peygamber ümmetine

belirtilmitir.

edi tarzn daha önce herhangi

Hakkn

kullarna

peygamberin söylemedii e-

bir

b nedenle Allah kendisini överek öyle demitir: ‘Mü-

açklam,

kilde

bakasndan

veya

247

Sifir

1326

Baka bir ayette, ‘Seni âlemlere rahmet rauf ve rahimdir.' ”27 buyurur. Mümin ile kâfiri ayrt etmeden, ilahlk idolarak gönderdik minlere

kar

diasnda bulunan Deccal’den sakndrmak üzere de öyle demitir: öyle bir söz söylüyorum

ki,

benden önce

hiçbir

peygamber ümmetine

bu sözü söylememitir. Halbuki her peygamber, ümmetini

uyarmtr. Baknz!

sa

Deccal’in

Buradan rabbimizi hangi

ildir.’

Hz. Peygamber’in

alk

gözü

suretle

adr,

Çünkü bu

gerektirirdi. Suret

söylemitir.

eksiklikten

ayrm olduu benzerliin gerçeklemesini

nn

büyük

ksmnn

Çünkü Hz. Peygamber kendisinde

yarma

sahip

de-

sahiptir.

olduu

Çünkü

suret,

al

durumun

olmadn

suretin

a

kabul etmeyen sureti kastettii söylenemez.

aln ondan olumsuzlanmasm

çünkü o

ise

göreceimizi örendik. Burada

kabul etmeyen bir suret olunca, Hz. Peygamber bize

adr,

deccal’e kar-

Rabbiniz

Böyle olsayd, verilen haberin faydas ortadan kalkard.

özü gerei

‘Size

böyle

salamln

bildirir.

deccal, Allah

Deccal

adamlar-

üzere, kemal mertebesini elde etme-

mitir.

Konumuza

dönerek, deriz

Hz Musa

ki:

konununda,

Rabhiyle

tamahkâr davranarak öyle demiri: ‘Rahbim bana kendini göster bakaym.’ 31 * Hz.

Musa

gamberler Allah’ en idrake sahiptir. idrak deildir.

iyi bilenlerdir

Peygamber

ve

eyi

Musa

çünkü pey-

istemitir,

kendisiyle idrak ettii bir

bir idrakle idrak eder, fakat

Çünkü peygamber

sana

o herhangi

bir

Allah’ gözlerin idrak edemeyeceini

Gözler sadece idrak araçlardr. Hz. Musa’ya göremeyecei söy-

bilir.

lendi.

onu

talep edilebilecek bir

de,

Bunun, nedeni, bu konuda vahiyle gelen

ilahi

emir olmakszn,

istemesiydi. Peygamberler edepli insanlardr ve ancak kendilerine

vahyedlen eyin peinden koarlar. Bu durum, bilhassa ilgili

nildi.

ilahi

mertebeyle

hususlarda böyledir ve bu nedenle ona ‘ beni göremeyeceksin

-ilahi

talebe yöneltmi,

de-

Çünkü Hakk emir olmadan- kendiliinden Hz. Musa’y böyle bir

Sonra lütufkâr

görme arzusu

3329

Hakkn

bu durum

kuluna merhameti yetiir.

ise

edebi göz ard etmeye yol

karlk da cezalandrlmt. Hz. Musa bu talebinin gerçeklemesiyle

ilgili

bir

açm,

buna

arzuyla adeta sarhotu. Allah

umutsuzluun Musa’ya yerletiini


248

Fütûhât- Mekkiyye II

onu

bilince,

tecelli

ederken sabit durup

Da

bakmaya yöneltmitir.

da

etmi,

tecelli

ise,

mümkün

nedeniyle parçalanmt.

durmad

daa

bir eydir. Allah

Çünkü

daa

hususunda

tecelli

onun ruhuna

Allah

-

dan suretini koruyacak bir özellikte yaratmam olmasdr, Allah dan ruhunu, da Hakk tespih etsin diye var etmi, bu nedenle dan nhu korunmam, tecelli kendisine etki etmiti. Hz. Musa'nn ruhu ise, dan gördüü eyi -ki o yaratlnn bedenleri yöneten ruhlar gibi-

sureti

onun üzerinde

bir

perde

görüp bayldnda, Musa’da ko-

idi-

runmutu. Hz. Musa ayldnda, ‘Musa’ ‘da’ olarak

geri

olarak geri

dönmemiti. Buradan Hz. Musa,

dönmüken,

da

emirle gerçekleebilecek bir eyi istediini anlayarak, ‘Sana -tövbe ettim ” 30 demitir.

Çünkü

ilahi bir

biliyordu ki Allah, tövbekarlar sever. ‘Ben müminlerin ilkiyim.’

Kastedilen,

bu

mümkün eyin

gerçeklqmesiydi.

Çünkü

insan türünden

gördüü zikredilolduunu söylemi,

herhangi birinin rabbini görmek istedii veya onu

memitir. Bu nedenle Hz. Musa, ‘müminlerin

ilki’

sonra Hz. Peygamber her birimizin rabbini göreceini ve O’nunla kar-

lkl konuacan cei

bildirmitir.

sureti bildirme

amac tar

surettir o. Biz ise, kesin olarak,

Bütün bunlar. ki

Hakkn

bizi

Hakkn

bize

tecelli

kendisine göre

ede-

yaratt

peygamberlerinin zevkinin karlatrl-

mayacak ölçüde ballarnn zevklerinden üstün olduunu

ysyla Hz. Musa'nn Rabbini görme isteinin baarsz

biliriz.

Dola-

kaldn

zan-

Hakk görme hakknda Hz. Ebu Bekir’in durumu bir sözünde öyle zikredilmitir: ‘Gördüüm her eyden önce Allah’ gördüm.’ Bu netme!

görme Hz. Musa’nn rabbinden

talep ettii

tebesinin yükseklii nedeniyle,

bu görme onun adna gerçeklemiti.

görme deildi, çünkü mer-

Çünkü doru sözlünün (sadk) zevki sddîk (Ebu Bekir) olann zevkiyle bir deildir. Öyleyse Allah’ görmek -aklen olmasa bile- zevk ve rivayet yoluyla gerçeklemitir.

onu

Çünkü Allah’n görülmesi ald

(zorunlu,

mümkün

vc imkânsz) birisiyle kesin olarak

verebilecei bir mesele deildir.

imin Allah hakkudaki böyle

‘mükaefe

bir

halden

fetihleridir.’

Çünkü

bilgileri, nazari

temizlemitir.

hüküm

nebilerin, velilerin ve Allah ell-

düünceye dayanmaz. Allah

Onlarn

bilgileri.

Hakka

onladair

ksm görür ve snrlamaz, bir ksm Hakk kendi nefsiyle gö-

O’nu görenlerin

bir

ksm ise O’nu kendisiyle görür, rür, bir ksm O’nu kendi katnda görmez. bir

düürüp

tereddütte brakan hususlardandr. Allah’ görmek, akln üç hük-

münden

r

hayrete

Bu snf Hakk

görür, fakat


Yirmi kinci

gördüünü gibi

çünkü

bilmez.

Çünkü onlar. Hakka

O’nun varlkta zuhur tarzn

Hakkn

dair bir alamete sahip

bilmez. Bir

249

Sifir

ksm, O’nu

olmadgörmez,

burada âleme zuhur etmeyeceini düünür. Hak, sadece

Âlem

âlemdeki varlklarn hükümleri ve suretleriyle zuhur edebilir.

O’nun

tecelli

ettii yerdir. Dolaysyla gören, tecellinin suretini idrak

eder, hakikati idrak etmez. Böyle biri 1

misal Allah’a aittir.'” Allah, hüviyeti

Hakk görmediini

bilir.

(

En üstün

yönünden görülmeyen Aziz,

tecel-

gördüü söylenir. Parlak bir cisimde göze görünen surete bak da, neyi gördüünü iyi düün! Cisimdeki suretin seninle parlak cismi alglaman arasnda bir engel olduunu hikmet sahibi olandr. Öyle

lisinde

görürsün. Cisim suretin

göremezsin.

Hak

ise,

ki,

yansd yerdir.

mümkünlerin

Dolaysyla onu

hiç bir ekilde

suretlerinin tecelli ettii yerdir. Bi-

naenaleyh âlem ancak âlemi fakat Hakta görmütür, yoksa

Hak ile görmü Bilmelisin

mümkün

lalan

Hakk

veya

deildir.

görülen

ki,

ey

ey

-ki

Haktr- nur olduu

gibi

görmeyi

de nurdur. Öyleyse nur nura girmi, sanki kendisin-

çkt aslna dönmütür. O halde O’nu kendinden

bakas görmemitir. Sen -kendi yönünden- gölgesin, nur deilsin. Nur ile her ey idrak edilir ve nur eyadan biridir. Dolaysyla sen, gölgende nuru taman yönünden O’nu idrak edebilirsin. Gölge rahatlk, karanlk ise per-

den

dedir.

ve

Hakkn yldz doup

kulun kalbine yerletiinde, kalp aydnlanr

ldar, o nur sahibinden

kul, açklayarak,

Bilmelisin

hayreti ve

korkuyu

giderir.

Bu durumda

imayla ve dier haber yollaryla Rabbinden haber

peygamberlerin srt üstü

ki,

uyumay

verir.

tercih etmelerinin

karsnda bulunan her eyin onun ufku olduunu bilmeleridir. Yüzün karsnda sadece ufik bulunabilir. Bu balamda yeryüzüne yakn olan ufuk vardr, yüzün mukabilinde bulunan daha yüksek nedeni, yüzün

ufuklar vardr.

Bu

ufuk, srt üstü

yerdir. Suretlerde tecelli lirlenir.

uzandnda yüzünün

gerçekletiinde,

Bu konudaki en büyük yaknlk,

tecelli

mukabilindeki

snrlanr ve nicelii

dairenin

iki

yarmnn

be-

ortaya

çkmas için, dairenin bölünmesini salayan çizgidir. ki dairenin birbirine yaknl, birinci yaknlktr. kinci yaknlk ise, ah damarndan daha yakn olan çizgi yaknldr. Hak, miraç ve ini ‘münazelesi’nde (Haklan inii

ile

kulun yükseliinin kesimesi) görülebilir.

biz yükseliriz,

O

iner.

Baka

Bu

esnada

bir ifadeyle ‘tedani’ bizden, ‘tedelli (sark-

ma)’ O’ndandr. Tedelli, üstte bulunandan gerçekleir. Biz

ise,

yükselir


Fütûhât- Mekkiyye

25°

II

ve terakki ederiz. Allah kendisine gelen konuklar karlar. Bütün bun-

Hakkn

lar,

kendisinde

ryla birlikte ‘Onu

tecelli

belli bir

ettii sureti tantr.

miktarla indirir

3332

Bu

ayetinin

snr ve miktara sahiptir. Yaratlan ey, bu hükme girer. Görme yaratlm

Hak

suret,

hükmü

kulla-

altna

gir-

sin diye, bir

her ey, yani miktar

olan her

bir eydir,

miktara

baldr.

bir zuhurdur ve

Tecellideki çeitlenme, tecelli edilenden kaynaklanan

o da

bir ölçüye

niyle- kendisinden

bakasna

takdir etmitir. Allah

edilmesine

göre meydana

hükmüne baknz.

len varlklar hakkndaki

nu

gelir.

Allah

-ilahi

ibadet edilmeyeceine 1

öyle buyurur: Rabbin

Hakkn

kskançlk nede-

hüküm vermi,

anlamnda yorumlamtr. Biz

3

‘hüküm anlamnda yorumlarz

eyaya sadece

sadece kendisine ibadet

ise,

onu keiften

dorusu budur. Çünkü

ki,

daha çok yaklatrsnlar diye ibadet

‘Allah’a

yerletirmilerdi. Onlar, her surete

l

suretlerle

ilahl

nispet etmilerdir.

yanlm

konumuna

Bu

neden-

makamda yanlmaz. Bu nedenle

olsalar bile,

3,335

3

olduunu

isimlendirin.

Onlar

isimlendirselerdi, hiç

3

dnlk

demitir. Yani

siz

ise,

Allah

onlarn

söylediniz ve onlar isimlendirdiniz. Böyle deilse, onla-

‘aaçtr diyecek, söz konusu eya ibadet

ka-

Hakka yaklamaya çaltklarnda makamn saygn-

‘Bunlar ancak isimlendirdiiniz isimlerdir

r

33,4

korunsun duyarllyla onlarn ihtiyaçlarm karlar. nsanlar

nispette

‘ilah

hare-

onlar,

ettiklerini

bul etmi, onlar vekil atayann suretiyle gözüken vekillerin

o

bu-

hükmetti™ ekilci alimler ayette geçen ‘kaza .(hükmetti)’ ke3

le Allah,

ilah edini-

3

limesinin ‘emretti ketle,

dolaysyla

edilmemi veya

ilah

isimleriyle

edinilmemitir.

kukusuz, ‘u tatr’ veya

ayracakt. Çünkü her taa

Ya da her aaca ve her

cisme veya canlya ibadet edilmemiti. ‘De

ayetiyle, insanlara

kar

ki

onlar isimlendirin

7 ‘Kesin delil Allah'a aittir.™ Bilmelisin ki,

gücü olmasayd, baka varlklarda

ay-

Allah’a ibadet edilmezdi.

heva

Heva,

bir

kulun edindii en büyük ilahtr, çünkü heva özü gerei hükümrandr ve ibadet edilen her eyi ortaya koyan odur.

Bu konuda

u msray söyle-

mitim: Heva hakk kendi

sebebi

olmas

Kalpte heva olmasayd, ibadet olmazd hevaya ‘

Allah öyle der: Hevesini rinde saptr d.

,m

ilah edineni

Heva gücünün

gördün mü, onu bir

bilgi üze-

insan üzerinde otoritesi olmasayd, tap-


Yirmi ikinci

t

eyin

ilah

olmadn bilen kimsede böyle bir etkisi gerçekkmezdi.

Kyamet günü

ise,

ölümü kesilmek üzere bedenlendirdii gibi, Allah onu bedenlendirdiinde, bulunduu kimse-

Allah

hevay bedenlendirir. deki

Z$l

Sifir

hükmüne

O

göre onu ortaya koyar.

retinde azap görür.

kii hayrete

düer

ve

onun

su-

Mahal ondan boaltlr ve nimete ular. Anlamlarn

bedenlenmesi, bize ve ekilci alimler tarafndan inkar edilemez. Öyleyse

onun buradaki hükmü de re

miktar

Medyen kendisi

kibir

-ki

u hadisteki durumun ayndr: ‘Kalbinde zer-

bulunan kimse, cennete giremez.’ eyhimiz

Ebu

sözü dorudur- öyle derdi: ‘Onun sahibi cennete girer de,

bedenlenmi

bir suret olarak atete kalr.’

ki,

kibir, sahibine

hakkn alr.

döner ve her hak sahibi Bilmelisin

Ya da

Allah’n

dnda

edinilen ilahlar, iki gruptur. Bir ks-

m,

ilah

dir.

Onlar, sadece önderlii sevmi ve insanlar saptrmak istemilerdi.

olduklarn

Bu ksma

iddia eden fakat ilah

olmadklarn

bilen kimseler-

misal olarak Firavun’u vb. verebiliriz. Bunlar, tövbe etmedik-

çe bedbaht olacak, kimselerdir. Dilleri de, söylemi

olduu bu

iddiayla

aasnda, kendisinden ksm, bu iddiay basiretle,

onlarn aleyhine ahitlik yapacaktr. Bunlarn istenilip

de

talebi reddedenler vardr. Bir

ayk ve -bulunduklar

yerin gerektirdii hal karinesiyle- kesin bilgiye sa-

hip olarak iddia ederler.

eyin ayns olduunu lerler.

Çünkü

onlar.

Hakkn güçleri

ve sahip olduklar

görürler. Söyledikleri sözleri ise, güçleriyle söy-

Öyleyse söyleyen -onlar deil- güçleridir ve söz konusu güçler,

Hakkn ayndr. Nitekim söz söyledikalmas’ ile gerçekleen müahede de bu bilgiyi verir. Bu

(kutsi hadiste) bildirildii üzere.

lerinde ‘âdetin insanlar,

‘Ene Allah’, ‘Ben Allah’m, benden

baka

ilah yoktur,

bana

Ebu Yezid ve kendisinden ayk, sebat ve sözler aktarlan baz kimseleri misal olarak

ibadet edin gibi’ sözler söyler.

temkin halindeyken böyle verebiliriz.

Bununla

birlikte

bu sözü söyleyen kii, Haldun

fiilleriyle

mümkünlerin varlklarnda zuhur eden olduunu ve baz varlklarn

O olduu ise

hakknda hüküm verdiini

zikretmemitir.

ca-

Ebu

Bu

talebe,

Yezid’i

Bu

nedenle bir

bilir.

arif

Baz

varlklarn

ise

O olduunu

Allah vastasyla -kendi iddiasn-

görmekten müstani kalan

bir talebeden söz etmitir.

Ebu Yezid’i bir kere görmenin Allah’ bin kere görmekten daha hayrl olduunu iddia etmiti. Ebu Yezid oradan geçerken, müride ‘Bu kii Ebu Yezid’dir’ denilmi, kendisini görür görmez düüp ölmütü. Ölümünün nedeni Ebu Yezid’e sorulunca öyle demiti: ‘O güç


22

Fütûhât- Mekkiyye

yetiremeyecei

bir

II

eyi gördü. Çünkü Allah ona benim yönümden

te-

buna güç yetirememitir. Nitekim Hz. Musa da baylBenim tecelli yeri olmam itibaryla Allah’ (müahede), müridin

celli, etmi* -o ise

mt.

kendisinde O’nu

gördüü

mekten) daha yücedir.’ Bir

tccelligâh

yönünden Allah’ (müahede

ksm

bunu sarholuk halinde

ise,

boa

mitir. Hallaç sarhoça sözler söylemi, (ameli)

çkm,

et-

iddia et-

sarholu-

un etkisiyle (gerçei) kartrm ve kurtulamamtr. Gözledim acaba Kalbim fuad’a

kar

sabredecek mi?

Ruhum ruhuna kart

Yaknlmda

ve

uzaklmda

I

Ben setlim sen de ben!

Ve Sen, benim

muradm

Bu kii mutludur. Bakalar onun nedeniyle bedbaht onun günah ve yükümlülüü yoktur. Çünkü o, sarho, onun bedbaht olanlar yükümlüdür. Böyle âlem, kendisi nedeniyle

maksad

sapm

grup diada

biri

bedbaht (Firavun

haklarnda

ise,

ilahllc

bulunmamtr.

klar

tün varlklar, bu edinenler

sapm

olmas, onun

bu

iddias

Talar,

dier

yaplm,

bitkiler,

girer.

ikisi

bilip

baz

Dier

insanlar, melekler,

olmakszn

ilah

Bütün bunlar, mududur,

inanç üzere ölürlerse bedbahttrlar.

Tövbe ancak

mutludur.

ise,

fakat kendileri böyle bir id-

hayvanlar,

gibi kendisinin bir iddias

ksma

eden üç snftr, Bu üç

ilahllc iddia

vb.),

kendilerini ilah edinen ve tövbe

durumu

nedeniyle

deildir.

yldzlar,

lar,

bile,

mutlulara katlabilir. Bütün

birisi,

olsa bile, onlarn

Öyleyse bunlar, kendileri adna

snftan

olsa

edinden bü-

fakat onlar ilah

Kyamet günü bu ilah-

etmeden ölen insanlardan uzaklar;

samimi davranmaz veya

lah

edinilen kimse

bu

-kendisi iddia etmezse bde-

bu

cin ve insan türü için geçerlidir.

iddiadan yiz çevirmek yerine susarsa, yarn Allah kyamette kendilerini

balamayacan söyledii müriklere rine

kar

azap ederken onlara da kendile-

zalim olduklar için azap eder. Onlar, kötü bir söz ve iddiayla

yaratklarn haklarna tecavüz etmi, onlarn kendi üzerlerinde haklar ortaya

çkmtr.

Onlar bunlar talep eder. Öyleyse müriklerin cezalan-


Yirmi kinci

253

Sifir

drlmas, Hak adna deil, bakalarnn hakkndan dolaydr. Onlarn kendilerine zulüm yapmas, Allah katnda, bakasna zulüm yapmaktan günahtr. Bunun nedeni, canna kyana cennetin haram

daha büyük

bir

klnmasyla

zikredilen delildir.

dit

Bu

onun hakknda büyük

ceza,

bir teh-

olmutur. Kyamette mürikler bedbahdk yerine girdiklerinde

cehennem- taptklar da onlarla

birlikte girer. Cennetlikler

duranlar ise cehenneme girmezler.

Çünkü

-

ve oray dol-

onlar onlarla birlikte atee

girmez. Fakat dünyada tasvir ettikleri ve ibadet ettikleri sureder kendileriyle birlikte

atee

girer.

badet etmelerinin nedeni,

ilah

olduuna

inandklar kimsenin suretine göre olmalardr. Öyleyse onlar, cezalan-

drlmak

ve indkam

alnmak amacyla cehenneme

ret olsun diye

snda

atee

badet

edi-

diye

cehenneme girmez, çünkü

bulunmamt. Onlar

sadece ibadet edenlere ib-

lenler ise, kendilerinden intikam

onlar böyle bir iddiada

alnsn

girerler.

girer.

Allah kendilerine taptklar eylerin Allah kar-

onlara bir fayda vermediini onlara göstermekle kendilerine

azap eder, çünkü onlar haklarnda iddia edildii gibi ilah deillerdir. Allah

öyle

rin.”

39

ayette

der: ‘Siz ve ibadet ettikleriniz, cehennem odunusunuz

Baka ‘

lah

bir ayette

‘Yakt insan ve ta olan

olsalard, oraya girmezlerdi’

341

ate...’

denilir.

gamber, Hz. sa, peygamberden sonra gelen

340

denilir.

Oraya

gi-

Baka bir

Allah Teâlâ Hz. Pey-

halifeler

veya daha önce

ayk veya sarhoken iddiada bulunan mutiu insanlardan edilenler hakknda öyle der: ‘Bizim tarafmzdan onlar için iyilik

zikrettiimiz ibadet

öne geçmitir. Onlar bundan uzaktr. Onlar çirkin söz duymaz, diledikleri

yerde kalcdrlar .” lirtilenlerdir.

42

Kimin arzusu Rabbi

Allah öyle der: Onlar orada kalcdr.’

limesinin zikredilmi olmas,

duymann

dan haz, alsn! Çünkü Allah’a

ait

gazabn mutlularda

nitelii ayette be-

Ayette

‘hasis’ ke-

öfkeli deildir ki, intikam-

gazap yükümlülük diyarnda gerçeklebir etkisi yoktur.

ve mutlulara merhamet yeridir. Orada Allah’tan

davran

341

sahibinde gerçekletirdii kor-

kudan kaynaklanr. Çünkü bu esnada Allah

ir. Ahirette

onun

olursa,

Buras, efaat, efkat

bakas gazap edemez.

Mudular

ise,

Allah

meguldürler. Hz. Peygamber bir yerde öyle der: ‘Yazk ya-

ile

zk!’ Burada

çeidi

gazab

teskin

türleriyle, ilahi

gözüktüü

(niteliin)

büyüklerden cehennemin

teskin

etmek üzere

etmek ve Hakka muvafakat göstermek

mitir. Sonra bizzat o gruba efaat eder. kendisiyle

gazab

Bunun

nedeni.

deimi olmasdr.

‘hasisi’ni

Hakkn

iste-

o yerde

Mudular arasndan

duyana bu duyma

bir

korku

getirir.


Fütûhât- Mekkiyye

254

Bu korku,

kendileri

ulatnda ‘ilah’

II

hakknda deil, ümmederi hakkndadr. Ceza snra

tamamladnda,

ve adalet müddetini

olarak

Allah’tan

bakalarna

inanmalarm salayan arzulan bedenlenir. Onlar

‘ilah’ ol-

duklarna inandklar bu surcdere içlerinden ibadet etmekteydi. Büylece

hükmü

azap, isimlerin

daimi kalsn diye, bedenlenmi suretlerde ger-

çekleir. Bir diyarn sakini olan insanlar

Bu nimet

te bulunurlar.

bakarlar ve

ondan

nerede bulunurlarsa, nimet-

ise,

sayesinde arzularn surederinin azap çektiine

Çünkü oras, gözün görebilecei

nimetlenirler.

manalarn fiilî suretler olarak bedcnlenecei

de,

ölümün

bir yerdir.

ekil-

Misal olarak,

Yahya

parlak bir koç suretinde bedenlenmesini verebiliriz.

Peygamber, cehennem ve cennet arasnda ölümü kurban eder. Çünkü

ölümün zdddr ve ölüm hayatn varlyla ortadan

hayat (Yahya),

Yaratlm

kabilir.

onlardan her

sureder,

birisini

racam’ dedii

cehenneme ve cennete

dolduracan

Allah

bildirilmitir. Sakinleri oraya yerleip ehlinin doldura-

olarak yaratr ve

bu

bu sureder,

surederle

o

denilir.

ki frkadan meydana

cehennemi dolduraca söylenen)

(bir hadiste

doruluk kademi vardr’

diyarn iradelerini ‘sureder’

yerleri doldurur.

ayak’ diye ifade edilen eydir. Mutlular

rinin ve

Çünkü

ve o ikisine ‘Hep birinizi ben doldu-

mayaca bo mekânlar kaldnda, Allah iki gcdrilen

dolar.

kal-

Baka

hakknda

‘Rablcrinin katnda

bir ifadeyle, Allah’a itaat irâdele-

ibadederini ‘bedenlenmi sureder’ olarak yaratlaca

inayetle sabittir.

‘iki

ezeli

Kullarn amellerinin kabirlerinde kendilerine aina

ol-

duklar güzel surederle veya onlar ürküten çirkin surederle gelecei

Bu

zikredilmitir.

ve

o

iki

yer

doldurmasn

sureder

bu surederle

ile

mutluluk ve bedbahtlk diyarna

isteyince, el-Cebbar

bahdarm da -tpk muduar gibilara

dönük

Bedbahdk diyar

dolar.

ezeli bir inayet

ayan

bir

aya

girerler

Allah’tan kendisini

oraya koyar. Öyleyse bed-

vardr.

Baka

bir ifadeyle

on-

vardr ve azap o ayakta ortaya çkar. Bu, on-

larn arzulardr (heva).

O

halde

mudularn

nimede çelien

bir

ey

yeri -ki cennettir-

yoktur.

Bedbahdarn

snda karktr, çünkü orada azap dilerini musallat ettii kimselere

nimederi, Allah

bütünüyle nimettir ve orada yeri ise,

nimet

ile

azap ara-

melekleri vardr. Onlar, Allah’n ken-

azap ederken nimet görürler. Onlarn

adna intikam almayla

gerçcklqir. Onlar, yasaklamayla

deil, emretmeyle muhataptrlar. Onlar, Allah’n emrine koanlardr. 4* ‘Emrettii hususta Allah’a asi olmaz ve emredileni yaparlar.™ Binaenaleyh


Yirmi kinci

255

Sifir

müddeti dolduktan sonra atete sadece hayal mertebesinde tahayyül

hükümlerinin sürekliliidir. Her ismin

Bunun nedeni ise isimlerin hakikati, hükmünün ortaya çk-

masn talep eder ve

ahs

edilen misale benzeyen bir azap kalabilir.

Bu durum, elAlim ve el-Mürid ismine baldr. Öyleyse el-Muntakim isminin hükmü -beden veya cisim- her nerede ortaya çkarsa, hüküm ve tesirinin ortaya çkmasyla hakkm ebedi olarak

bir

mertebeyi veya

yerine getirmi demektir.

yerde de etkin ve hakim

iki

belirlemez.

Dolaysyla

olduu

için

o

iki

ilahi isimler,

yerin ehli olan

kimseler de yerlerinden çkmayacaktr.

Hakk

görmek, cennetliklere

cehennemliklere

kar

ait bir

nimettir ve

bu nedenle önüne

perde çekilmitir. Onlarn perdesi, azaplarnn sü-

görme onlarn azaplarn artrmaz. Nitekim dünyada da

residir.

Öyle

Kuran

suresi

onlarn kötülüklerine kötülük, hastalklarna hastalk

Süre

sona

erdiinde,

ki,

nimedensinler.

perde

Çünkü daha

önlerine

çekilmi

önceki üzüntü ve cezaya

lah kendilerine tecelli etseydi,

bu ihsan

tecellisi

olarak

ramen

hazzn nimet

kalr

ki,

orada Al-

onlarn Allah karsnda

yaptklar nedeniyle utanmalarna yol açard. Utanma Halbuki azabn süresi dolmutur. Onlar,

katar.

ise,

bir azaptr.

müahede hazzn

ve görme

bilmez. Öyleyse onlarn pay, perdeyle nimetlenmektir. Esas

ise,

gerçeklemitir. Fakat kim adna? Allah’ görmek nimeti ne-

rede, perdeyle

nimetlenmek nerede! ‘Onlar, rablerinden o gün perde-

lenmitir.’ ‘Allah

doru

doruyu, söyler ve doru

yola ulatrr.’ Allah dilediklerini

yola ulatrr.

ÜÇ YÜZ OTUZ KNC BÖLÜM Muhammedi Makam Sahipleri çin

lahi

Koruma

Menzilinin Musevî Mertebeden Bilinmesi

Her kim meylederse, olu daire olduu

0

bir

tavrdr, çoulu

'etvar'

için meyletti


Fütûhât- Mekkiyye

256

Hakin

II

bakas

sevgisidir,

deil

O varlmzdaki müstear sr

,

Varlmz zorunlu olarak O’nunla balad Akl bu konuda Varlk sona

Dunun

için

zorunluluk

erseydi, daire

hükmü verdi

olmazd

:

akll hayrete düer 1

Allah sana

yardm

Hz. Musa’ya öyle ‘Tur’

der:

yönünden nida

çkm,

Allah bize bildirmek üzere,

Ona Tur 'un sa yönünden

duyduu

efkatle, ailesine/eine

Allah

bir

ate aramak üzere

yaratlma, yani eine ‘eilmesine’

(ei), esas itibaryla, sol kaburgadan

ailesi

Kaburgadaki eiklik, yaratltaki

‘eiktir.’

45

nida ettik .”

bunun nedeni onun huni tarznda eikliidir.

bu efkat onun

açmt. Çünkü kaburga

etti,

Hz. Musa, kendisine yola

etsin, bilmelisin ki,

yol

yaratlmt

yapnn

ve

‘düzgün’

olmasndan kaynaklanr. Bu sayede eikliiyle bütün eyleri kapsar ve korumak üzere eidenir. Yaratln yaps

parçalar kendisini

olmasayd, onda

bo

kenarlar bulunacak,

yaratl

dairesel

gayesini tekil eden

duyduu eyde tecelli gerçeklemi ve ate görmütür; çünkü ate yola çkmasnn nedeniydi. Bu nedenle Rabbi ona ateten nida etmiti. Onun ise bu konuda bilgisi yokkorumadan uzaklaacakt. Musa’ya

tu.

Çünkü

zeyniyyat

kendisini bütünüyle

kendi ihtiyac olarak

ilahtr, fakat

Bilmelisin yil

arad

ksmnda söylediimiz u

Musa’nn

O

ihtiyaç

Musa

eye vermiti. Bir kasidemizin msra bu konuyla ilgilidir.

gördüü ate gibi

bilmiyor

Allah herhangi bir

ki,

bulunmakszn

çizgisel bir

varl

ksmdr-

yüzünde ondan daha

süfli

‘ve yerde’

ksm

Burada Allah, kendisini her eyi runana dönük bir

ilgi

ise süfli

yoktur. ‘Onun

korumu

me-

anlamlar

Allah öyle der:

ksmdr, çünkü

korumasn

olmakla

bir

niteler.

yer-

üstlenir

,U6 .

Koruma, ko-

ve eilmedir. Böylelikle cisimlerin her bir sureti-

nin eklinde bir hunilik (eiklik,

eiklik bulunur.

için geçerlidir.

bu

dönük

Bu durum,

ekilde yaratmad.

veya cisimler âlemindeki bütün varlklar ‘Göklerde’ -yüksek

dairesellie

imdi

ilgi)

bulunur.

Anlam ve

ruhlarda da

cisimlerin dairesellii yönelmesinin nedenini


Yirmi kinci Sifr

zikredelim: Cismin kabul ettii ilk ekil, dairedir,

Onun

diye isimlendirilir.

o

257

ise, felek,

yani daire

hareketinden, cisimler âlemi ortaya

çkmtr.

ksm, asln suretiyle ortaya çkmtr: Bu ksm, daireselliini kendinde tamamland ve iki ucun bir araya geldii cisimlerdir. Bir ksm ise, bu suretten yoksundur. Bu durumda onda dairesellie dönük bir meyil bulunmaldr. Bu meyil, duyusal olarak, cisimlerde ortaya çkar. Bir

Öyle d, aaçlarn yapraklarnda, talarda, dalarda, dallarda bu durum görünür. Cisimler âleminde meyilsiz

vehimde bulunabilir, yoksa

çkmtr ki,

bir surette ortaya

diyorum.

ilk

böyle bir

ekille ortaya

mevhum bir dairedir. eyann Allah’tan çkmas ve

Her ey, O’ndan

var

olmu ve

mümkün

yoldan O’na dönmesi

Bu

bilimesini salar.

d lik

ise, çizgisel

zana balad

kaste-

böyle gerçeklemitir: Butekrar kendisine dönmesidir.

deildir.

varln kendisinden çkt Onun uzamas, balangcna

ekilde gerçeklemez.

Çünkü

çizgi ol-

yere dönmezdi, halbuki her varlk, bala-

yere döner. Öyleyse varlkta manevi ve duyusal olarak bir dairesel-

bulunmaldr. Âlemin

onun

dairesel ekilde

Dönülen yer taya

çkan tümel cismi

O’na döner. Bu durum, ekiller âleminde

olmaldr. Çünkü bir

dairesel bir tarzda

sayd, hiçbir

olamaz. Cisim, dairesel

Allah onunla

simde olmakszn,

nun nedeni,

ey

boluu doldurmak istemitir. ekli daidoluluun bulunmad bolukta kalrd. Boluk, ci-

Çünkü

olmasayd,

resel

fiilen

sadece varsaymsal olarak ve

çizgi,

çkmasn

surete göre

yaratlm olmasnn

bir

yönü

yaratlm olmasdr. Allah’n hikmetine balanz!

ilahidir,

bunun nedeni,

sureti

eiklik olan ilginin or-

salamaktr. Bu sayede merhameti kendisine dönen her

eye ular. Allah’n

rahmeti, bütün varlklar içermi, Allah her

rahmeti ve

kuatt

bilgisiyle

rahman genilik

dönmü yi

kuatmtr. Gazap

Allah’a

döner™ diyen Allah’tr.

demektir. Balangç, (yani

Mübdi

için,

ise

o.

bu

ilke)

Allah’a dönünce,

eyi ve

ilahi

varmas

dönmesi zorunludur. Çünkü

7

kuatan rahmettir

mettir.

gibi

zikredilmemitir. Öyleyse âlemin rahmete

çnlmazdr, çünkü onun nüyle O’na

de,

-2$

ka-

bütü-

balangcna

bata gelen demektir ve her e-

Balangç, balatan Ve

ilke,

her eyi bilgi ve rahmetiyle

her eyi

kuatmtr.

kutan

rah-

Böylece

i

Bu durumda Allah’n yaratklar hakknda azabn ezeliliinden emin olunur. Bu müahede karsmda senin yerin neresidir? Kuatc ve genel rahmetin öne geçmemi obayd, Allah’n rahmetini

rahmete döner.

zikredilen

bu genilikten olumsuzlayan hakknda azap ebediyen

sürerdi.


Fütûhât- Mckkiyye

258

II t

Fakat rahmetin öne geçmesi, Allah’tan böyle birine

çkmasn salamtr. Bu

taya

kar

sayede o insan, rahmetin

rahmet or-

bir

bu kadar geni

olduuna inanmayna ramen, hesap etmedii bir yönden rahmetten payn alr. Allah onu bilgisizlii nedeniyle cczalandrmamtr, çünkü o anlaynda bir üphe sahibidir. Onun basiret gözü körelmi, akl bilgi-

banda

sizlik

hapistir.

Hayvanlar arasnda evini âlemin ekli gibi yapan ve onu imar eden yegâne hayvan, ardr.

Ar

evini altgen yapar ve

onda

bir

boluk

kal-

boluu engeller ve bir boluk brakmaz. Ar evini balla doldurur. Bal, varl kuatan ve onu içeren ilahi rahmetin bir benzeri olarak, haz veren bir besindir. Ar Bu yönüyle

maz.

petei bakas

altgen, küresel ekil gibidir.

için balla

mutur. Âlem de bu

Küre de

doldurmamtr, onu

kendisi için balla doldur-

çkmtr.

Âlemdeki her ey, O’nun

surette ortaya

övgüsünü ve hamdii tespih eder. Öyleyse Alala her eyi kendisi var

etti,

sinde

için

çünkü her eyi sadece kendisiyle 'megul etmitir. Allah kendi-

hem bakas

hem Alah

için

için

çalabilecek bir

istidat

yaratt

varlklardan (insan ve cin) söz etmi, onlar sadece kendisine ibadet sinler diye etsinler

yarattna

dikkat çekmitir: ‘Cinleri ve insanlar bana ibadet

die yarattm.™* Onlarn

getirmemi olmas, onlarm

ksmnm

bir

zikredilen

tlm olmalarm gerektirmez.

Bu

yaratl

gayelerini yerine

maksada yaptklar i

benzer:

Ar

durum

bir

yeri-

Bu durum,

saklad baln bir ksmn varln Onu alan alr ve kendisi için yaratld

kendisi için

sürdürmek üzere ortaya çkartr. gayeden baka

için yara-

nedenle insan ve cinler, (ibadeti

ne getirmediklerinde) hesaba ve sorguya çekileceklerdir.

arnn haline

et-

amaçla onu kullanr. Hayvanlar arasmda sadece arda

zikrettiimiz gibi olunca,

arya vahyettiini bildirmitir.

Alah

Arnn

bize

-dier hayvanlara deil-

karnndan çkan baln

insanlar

olduunu bildirmi, onu her eyi kuatan rahmet konumuna yerletirmitir. Baz mizaçlar bal yemekten zarar görse bile, Allah balm için

ifa

zararndan söz etmemitir, çünkü

Baka

bir ifadeyle baldaki gaye,

bal zarar nedeniyle yenilmemitir.

varla ifadr. Nitekim yamurun

ga-

rzk var etmektir. Yamur yal bir yoksulun evini ykabilir. Bu durumda yamur, onun adna bu özel yönden bir rahmet deildir, Fakat evin yklmas, yamuyesi de, birincil olarak,

yamasyla meydana

gelen

yama nedeni olan genel amaçla ilgili deildir. Evin yklmas, yapnn zayfl nedeniyle, yklmava elverili olan istidattan kaynaklanrun


Yirmi kinci

259

Sifir

mtr. Ayn ekilde, bal yiyen insann gördüü zarar da, onun mizacnn istidadndan kaynaklanr, yoksa bu zarar, genel maksatla (ifa) ilgili deildir. Bilmelisin

övmenin

sini

Allah’n âlemi korumas, yaratlmlarn

ki,

sürekliliini

salama amac tar. Onlar,

muhtaçlk özelliinden Allah’ tenzih

Bu

ederler.

diliyle

kendi-

sahip olduklar

nedenle bu koruma,

amac tamaz. Aksine O’nun hükümleri ortaya çksn diye âlem koru-

âleme özen gösterme veya ona inayet tecelligâh olsun, isimlerinin nur.

nsan Allah’n suretine göre yaratlmtr

c

ve Allah

nsan

vardr*349 buyurur, Burada Allah insan sadece kendisi

mtr. Bu

nedenle kendisi için

çalmasn

için

çalt

çalan

için

say-

tevik etmek amacyla onun

aa

âlemlerden ücreti olmaçalmasna ücret btitirmitir. Yüce ve yanlarn durumu böyle deildir. Peygamberlerden sonra ve onlarn Allah’ bilme mertebesinin

Bununla

edenlerdir.

ime karlk

ardnda mertebe yoktur. Onlar, uyaran ve

birlikte

her peygambere ümmetine

ücret istemiyorum. Ücretim Allah'a

Çünkü peygambere

dilmitir.

ücretini,

‘Size

tebli

ikaz etti-

kalmtr ,3sn demesi emre-

onu görevlendiren

ve göndere-

nin vermesi gerekir. Öyleyse peygamberler kendi haklarna

tebli etmilerdir. Fakat Allah ehlinden alimler

ile

çalm

sradan insanlar

ve

ara-

sndaki fark udur: Onlar, ücretin ne olduunu ona neyin elik ettiini,

kimden

istediklerini,

çimden

talep

Öyleyse herhangi bir konuda çalan herkes, sadece

döneceini

bilir.

kendisi için

çalmtr. Çalan kim

yoktur.

En

Bütün i, Allah’a

aittir.

olursa olsun,

Ücretler

ise,

sndaki

ise,

varlklar

ücret,

hakknda

doann

bilginin

artn

bir istisna

bu, ilahi bir ni-

talep gelir.

etti.

Bunun

Onun aa-

olmas

için- ru-

ey gelir. Onun aasnda, doann

-hayvani

-kendisinden edilgenliin var

hani güçlerden talep ettii

hazz edinmek

ruha özgü olan-

salt

ey gelir. Bunun

ardndan, talep edilen

ma’ diye söylediimiz ey,

için

duyusal güçlerden talep ettii

bir ücret yoktur.

çalann payndan

koruduunu örenince,

lamn

Çünkü

ve Allah âlemi kendi övgüsünü dile getirsin diye var

aasnda

nasl

bu konuda

maksatlara göre, deiir.

üstünü, methedilmeyi ve övgüyü sevmektir.

teliktir

hükmünün kime

edilmediini ve

c

ibarettir.

Öyleyse ‘çalAllah’n âlemi

Gözlerimizin önünde akar™* ayetinin an-

da örenirsin. Burada Allah göz kelimesini

çoul

söylemitir.

Binaenaleyh âlemde herhangi bir eyi koruyan herkes, Allah’n gözüdür.

Çünkü koruma, koruduu eye hakim olann

ve

korumasna kar


zSo Fütûhât- Mekkiyye

II

konulamayann yapabilecei ruyucusu ol

bir itir.

Sen de beraber

onun varlnda Hakkn gözü olasn!

ki,

koruyucular, bu menzilin sahibidir. Onlar

rn

olduun eyin

ise.

Hakkn

O

ko-

halde âlemin

gözleri oldukla-

Bunun amac, müahede ye vecd (ehl-i vücûd) ehlinin dierlerinden üstünlüünün örenilmesini salamaktr. Nitelikte ortakbilmezler.

lk gerçeklese ile

Hakkn

bile,

mertebesi

karsnda

kendi menzilini bilen

bunu bilmeyen

bir.

deildir: Bilenlerle bilmeyenler bir midir? Liib sa-

,S2

Bu

ayet,

hipleri

öüt ahr

unuttuunu lar,

.

gösterir. Bir

onlarn

ksmnn

Allah da onlar unuttu.™* Bir

unutmas

ksmna

Akln

‘Onlar, lüb (akl) sahibidir

bildiklerine ve sonra bir

ksmnn

süreklidir. ‘Allah’ unuttu-

söylenmi, o da hatrlamtr.

Kibbü, sayesinde akl sahiplerinin

beslendii eydir. Onlar, kullanlmas geren yerde akl kullananlardr.

Akl

sahipleri ise öyle deildir, onlar,

sahipleri

tnlarn

yitirdii

lübbü

lübbü yitirmi kabuk

almtr.

Bu

Lüb

ehlidir.

nedenle

aklclar,

akdetmiler, fakat kullanmalar gereken yerde akl kullanamamlardr.

Çünkü akl

lüb üzerinde kabuk iken kullanlabilir. Öyleyse akim kulla-

nlmas, içerdii ‘kabuk özelliine baldr. Bu sayede kendisine gelen ve lübbü olmayan akln, ri

kabul eder.

Bu

nedenle Allah

fikir

akl, Allah’tan

gücüyle reddedecei eyle-

ehli, ‘lüb ehlidir*,

çünkü onlar

için ‘lüb’

gda demektir. Onlar, varlklarn sürdürmeyi salayan eyi kullanrlar. Akl ehli ise, gerçei -imkân ölçüsünde- bulunduu hal üzere bilenler ve delili

inceleyenlerdir.

ma’kulii gerektii gibi kullandklarnda

Lübde -ayet

Yada

ise

bilirsen-

-anlayan kimse

için-

yaratlma anlay ihsan rzklanan da anlay sahibi

yüce bir mertebedir ve

.ayrr. Çünkü Allah su deildir.

ise,

Hakkn

yardm

ise,

hem

var

rzkland

o sayede yaratklarn

bilgi ise,

hem anlamak

özelliiyle nitelenir.

Allah’ bilenler arasnda bir dere-

yardmla

olarak, üahi-surî

dm

gerçekleirse, bilgidir ve

bir

eyde

bilgisinden

O’ntrn için anlama söz konu-

celenme vardr. Anlamak, özel

dnda

gibi bil-

demektir. Anlamak, yaratklar içinde

bilgisi

(Hakikatleri) Allah’tan anlamada

suretin

O

lüb sahibi olurlar.

edilirse, bilgiyle

bilgi sahibidir, fakat

Yaratlm

sahibidirler.

yan lübbü var

Bir giyle

akl

örendiklerinde,

Delili

hükmü yoknr, çünkü anlama bu mertebede

ilgilidir.

Yar-

anlamn onda

söz konusudur.

Bu neden-


26i

yirmi kinci S ifir

le

bu mertebede

bilgiyi

anlayndan elde

c

ettii için müstefd’ diye isim-

Çünkü istifade, intikal ye yer deitirme olmakszn gerçeklemez. Bu intikal, öretenin idrak mahallinden örenin idrak aracna

lendirilir.

doru

gerçekleir. Öyleyse istifade, bir

örenciye ve öretilmek

halde, bilgi

ken, istifade eden

ondan

mazd. Karanlklar

ile

gibi, ‘kör

ile

ri

bir

gelebilir.

inasn

Anlay gücü olmasayd,

O

salar-

istifade ol-

bir

olmayaca

gören de bir deildir. >K Kastedilen anlamayan, dolaysyla ise,

bilen ve anlayandr, iyilik ve kötülük de bir

Dolaysyla Hak ve halk da

ey yoktur .™ 6 Bunu

brakm,

lirsiz

.

istenilen surederin

k, gölge ve scaklk, Ölü ve diri

örenemeyendir. Gören deildir.

3

‘anlar

anlaytan meydana

bir deildir.

bilmelisin! ‘O

akllar ve anlaylar

Çünkü Allah’n

‘benze-

duyan ve görendir .™ Burada be7

bilgi

ve belirsizlik arasnda hayrete

düürmütür. Ancak rahmet genel olduu için, Hak vardklar içtihatlara göre insanlara davranm, gerçee ulatran yola isabet etmeleri veya

yanl yapmalar

bir

saylmtr. Çünkü bu yönden âlemde

daha önce söylediimiz

hata,

eye

gereken bir sebepten

etme

baka

gibi, bir

izafe

izafesinden ortaya çkar. Söz gelii bir

bir

eyden

talep

etmek

ücreti deil, talep ücreti kazanr.

insana benzer. Öyleyse bu belirsizlikte ferleri basiret

eyin gerçekte

gibi.

Öyle

Böyle biri

ilahi bir

Bu

o kökün bu daln kökü olduunu

çekleirse, bu,

doru

bir talep sahibi, elde

suda ate kora arayan tuzak vardr. Alim

düen

ise,

ferleri

zanneder. Tesadüf ger-

hayal diye isimlendirilirken tesadüf etmezse, ‘bo-

isimlendirilir. Belirsizlik

Öyleyse anlama,

edilmemesi

köklere isabet etmesi, tesadüf yoluyla ger-

çekleebilir ve

zuk hayal’ diye

çkan

eyi var olduu

ve keif üzere, köklerine katarken hayrete

(dallar) köklerine katar.

ortaya

mümkün

olmasayd, anlay gerekmezdi.

belirsizliklerde

ve kapal ilerde tasarruf ede-

bilen bir güçtür.

Anlay

sahibi, mertebelerin bilgisine

tuzan

bulunduunda, Allah’n tan emin deildir.

Çünkü

konusu kimse, her vakit

tanr, ayrt eder. Gelecekte

o, gaflet ve

bir

muhtaçtr. Elinde

unutma özelliine

ey hakknda

ilahi terazi ise,

tuzak-

sahiptir.

Söz

kesin bilgiye sahip deildir.

Öyleyse ferlerin köklere katlmasnn yegâne yarar, ferlerin köklerin ve

hükmüne sahip olmasdr. Alemin varlnn asl, Hakkn varlBu nedenle âlem Hakkn varlnn hükmüne sahiptir ki o da va-

asllarn

dr. cip

Bu vaciplik, özü gerei vaciplik ile bakas nedeniyle vacip iki ksma ayrr. Bu ise, baka bir konudur. Allah’ bilmenin

olmadr.

olmak diye


Fütûhât- Mekkiyye

2&2

asl

II

O’nun asl olan

bilmektir. Öyleyse Allah’ bilmek,

ise nefsi

bilmenin bir neticesidir. Nefsi bilmek

Dolaysyla

bir deryadr.

nefsi

bilenlere göre, sahilsiz

ise, nefsi

nefse dair bilgi, sona ermez. Nefsi bilmenin

gerei budur. Allah’ bilmek

bu asln

-ki

hüküm

feridir-

itibaryla nefsi bilmeye

katlr. Dolaysyla Allah’ bilmek de bir sona varmaz. her

hakkndak

bi

Bu, si

durumda öyle

ilahi

bilmek

der:

Rabbim

ise,

hakkndaki

için, nefs

doru

deilse

Daha önce geçtii

olabilir.

il, mertebe itibaryla

asildir.

Varlk

insann Rab-

bile,

üzere,

özel olarak Hakla

Hak

varlk itibaryla de-

asl olsayd,

illet

ve malul hak-

varlkta

ikisi

e

zamanl

olsa bile, böyle olabilirdi.

O

halde,

mertebesinin malulünün mertebesinden -varlkta deil- aklen

illetin

geçtii açktr.

Ayn

ekilde, göreli

iki

ey

de boyledir ki bu, anlatmak

istediimiz konuya daha uygun bir örnektir. göreliliin

meydana

birbirleri için

olmasn

ki

göreliden birisi

illet,

-

gelebilmesi için- dieri maluldür. Öyleyse iki göre-

hem

illet

hem

maluldür.

malulü olman gerektirmitir. Babalk gerektirmitir. Kendileri

Oulluk

illeti ise,

açsndan

illeti

babalkta onun

oulluun onun

ise, bir illet

malulü

veya malul yok•

tur.

Bilmelisin ki,

bu konuyla

muhtaç olmasdr.

Allah,

ilgili

onlarn

Hz. Peygamber bir hadiste öyle

Baka

bir rivayette

‘Kuran

ehli,

ulu’l-erham ondan

hususlardan

bir

ksmn

birisi,

âlemin Allah’a

kendisine ehil seçmitir.

der: ‘Yaratklar Allah’n yalanlardr.’

Allah’n ehli ve seçkinleridir’

Ehliyet, özel bir mertebedir ve genel

Bu nesep

ise,

denilir.

arasndan seçilmedir. Allah rahmi

çkmtr- Rahman’n

dal yapmtr. Çocuk ebe-

veyninin bir daldr. Allah kendisiyle kullar arasnda bir nesep tr.

bil-

nazarî aklla söylendii üz.ere, asl olmak, varlktan kaynaklan-

mazd. Bu

-ki

artrr.

bilgisini

itibaryla Allah’n kendisini bilmesi,

bakmndan

âlemi bilmesidir. Mertebe

li,

Allah

Bu nedenle baz aklclar, Allah’ bilmenin nefilke olduunu zannetmitir. Bu görü, yaratklarn

Allah’ bilmesinde kesinlikle

knda

artr :

nedenle insan

verisidir.

için asl ve

mede doru

Bilgimi

artmas

bilgisinin

kefin

!

Bu

takvadr. Böylelikle Allah

yaratm-

kyamet günü âlemde

ortaya

çkm ba vc nesepleri alçaltrken, (kullaryla arasndaki) kendi nesebini yükseltir ve

kar

haddi

o genelleir, çünkü sadece takva

aan

sahibi vardr! Allah’a

kimse, O’nun kendisini günahlar

balama, ho

me, mafiret etme, rahmetinin genellii hakknda zikrettii

gör-

özellikleri


Yirmi kinci

nedeniyle kulunu

kkrtmasyla haddi

amtr. Bu nitelikler,

zar sahipleri için, sadece günahkârlarda etkili olabilir. likle

263

Sifir

bütün na-

Bu durum,

özel-

el-Afuvv ismi için geçerlidir. Öyleyse bütün günahkârlar Allah’a

ancak

O’un

nedeniyle

dir.’

Çünkü

etki

edemez. Allah,

(Allah

bu nesep

ilikisi

ile

olmu

asi

iken, kendisi

yönünden

‘takva sahibi-

kul arasnda) nesep sahih olunca, haller kendisine

arasnda miras

dini nesebi dikkate alr ve insanlar

ahsta

yoluyla gerçekleir. Bir

din ve kan nesebi bir

araya gelince, nesep ve kan nesebinin perdeledii

ey

perdelenir.

Kan

ba ve nesebi olmayp din nesebi olursa, o kii kan nesebiyle dini nesepten olan varislii elde eder. Böylelikle Müslümanlar ona varis olur.

Ya da

kâfir olur

ve kâfirler kendisine varis olur.

nesebi olmazsa, Allah’n dininden varis olur.

çkt

Kan

ba olur ve dini

hususlarda Müslümanlar ona

Takva nesebi, -ayet anladysan- bütün

dinleri ve mezhepleri

Öyleyse Allah’n yaknlar olmalar yönüyle Allah bütün âlemi

içerir.

uzaklandrm tr.

Ehlinin âlemde

bulunmas yönüyle

ise,

Allah onlara

yaratlm

inayet ve efkat göstermitir. lahi surete kâmil bir ekilde

olmalar yönüyle onlar

vekil

de olmas yönüyle onlara nüyle

ise

mtr. ki

edinmi;

bir

yumuak davranmtr.

er-Rahman ismi

vuslat ve

Zikredilen nesep yö-

toplayclk özelliiyle onlara bak-

Allah her yönden âleme ihsanla bakar ve bu nedenle de el-Birr

-

ihsan eden demektir- ve er-Rahim diye isimlendirilir.

Bu bölümle

bu kadar açklama

ilgili

içerdii ilimleri zikredelim. Bunlardan bilgisidir.

Baka

bir

yeri

yeteriidir.

birisi,

imdi bölümün

ekillerin en üstününün

konu, kitaplarn mertebelerinin ve onlar açklayan-

larn ilmidir, Münir’in ki

ksmnn dierlerinin suretin-

Hakim

ile,

onun Muhsi, onun Kerim karsnda-

bu menzilden örenilir. Yazl olann rakaml olandan fark,

onun manevi olandan, onun maddi olandan, anann imamdan bu menzilden örenilir. Bütün

Çünkü

Allah Tevrat’

eliyle

Levh-i mahfiza olan emrini

bunlar, kitaplarn ve kitabn

vb. fark

snflardr.

yazm, kaleme kendi nefsiyle Rabbinin yazdrmtr. Her kâtibin mertebesi ve ra-

himlere yazlan eyler bu menzilden örenilir. Onlar, yaranklarn ve

rzkn ri

kâtipleridir. Ecel,

bedbahtlk, mutluluk, kiramen kâtibin melekle-

bu menzilden örenilir. Levh-i mahfuzda yazlan

levhalara yazlanlar, buradan örenilir. Bunlar, ilahi

Bütün bunlar, bu menzilden örenilir ve menzile hede eder. Âlemde

mamur

olan yerler

ile

ile

korunmayan

yazm

giren,

türleridir.

bunlar

müa-

olmayan, yerler, bu menzilden


264 Fütûhât- Mekkiyye

II

Mamur olmayan ksm görmediimiz bir ekilde mamur muyoksa mamur deil midir? Mekânlarn kendilerinde oluan bitki

örenilir. dur,

veya hayvan veya onlara yerleen

cin,

melek gibi varlkla dolmas, bu

menzilden örenilir. er-Ref (yükselten) ve

arasndaki

el-Ali isimleri

bu menzilden örenilir. Er-Ref ismi niçin (refiü’d-derecat eklin-

fark,

ey bakmndan m,

de) tamlama halinde gelmiken, el-Ali ismi genel zikredilmitir? Bir

atnda

haddini

zddna

niçin

döner? Acaba cevheri

yoksa suretinin cevheri yönünden mi

zddna döner?

Allah’n kendisine,

varlklara ve var olmayanlara yemini, bu menzilden örenilir.

zamanla

gerçekleen demektir- snrlanarak hakknda yemin edilen

bu menzilden

eyler, taki

-ki

yönüyle veya

d-

zorunlu olan gelecee yemin,, bu menzilden

ö-

örenilir. Gerçeklemesi

varl bakmndan

renilir?

Niçin hakknda yemin edilen

yemine

tahsis edilmitir?

ledir.

ças

Kaza

mdr

midir? kesin

Bu

hükmü

ey -bakas deil

mesele, âlemin bir

geri çevrilir mi, çevrilmez

de-

olmas yönünden böy-

mi? Çeviren kii kazann

bir par-

kaldrlmasn veya sübutunu. gerektiren baka bir ey Niteliklerin deimesi, bu menzilden örenilir. Bakalama her-

m bulunur veya zatnda veya

zatnda

bu menzilden örenilir? Böyle

konumunda

nitelik sahibiyse niteliinde

Bilgi varken, inkâra yol açan sebep,

bir inkarc,

hüküm bakmndan

mazur mudur, deil midir? yi

deildir. Cahil

nanmas,

bilinen nedeniyle

nr? Yoksa nc

geçici

ne

ona ilien

zati bir

geçici bir

hükme göre ona

ginin nefs veya histe duyulur bir etkisi var

mi

etkisi

vardr? Nefis

ile

durumdan bir etki

zanneder ve onun mizac, rengi ve hareketi deiir, leyeceini bilemez. ye sahiptir.

B

yoksa bilginin lüniin nefsinde

olsa bile,

Çünkü

etkiler,

bilgi nefiste

etkileri deildir.

dili

kaynakla-

etmez mi?

Bil-

sadece ne-

düünen, böyle

karr, ne

korku meydana getiren

Çünkü

bilgi

söy-

bir etki-

bazen kendine hakim güç-

bulunur ve onda korku oluturmaz. Dolaysyla

bakalama olmaz.

bilgi var

Kendisiyle yalancya azap edilecek ey, bu ilgisine

göre var olmayan bir eyle

Ya da yalann zihni varlkta mertebesi olmas nedeniyle, eyle mi azap görür? Onun cezas duyuya nispetiyle bir mi-

edilir?

var olan bir

Bu

m

k-

korkunun onda bulunmasndan kaynaklanr,

menzilden örenilir. Acaba yalanla

mi azap

bilginin

mdr, yoksa onun

isabetin gerçekletiini

bilgisizin

bilginin kö-

tülenmi bilgiden ayrlmas, bu menzilden örenilir. Acaba

dir?

bir

belirli

veya

deil de hükmünde mi gerçekleir?

fiste

Geçmi

dnmda

var olmayan bir eyle azap gerçekleir.

Ya da

hayale


Yirmi kinci

mi

Bu durumda

benzer.

müahedelerdeki garip rin bunlar

hakknda

ile

hayalde var olan bir eyle azap görür. Bunlar, ekilci ve konular aklla inceleyenle-

bilgilerdir.

yoktur.

bilgisi

Allah o teraziyi

ziyi bilmezler.

yer arasna yerletirmitir.

Çünkü

göü

Bu

çekte ed-Dehr diye isimlendirilen

onlar, Allah’n

var

mdr? Onun

terazi,

oraya

konulmu

Hakkn elinde

fiilde etkisi

Bu

için ‘

yetmi

kere

Balanma

kelimesi ne demektir?

Onda övgüye layk

‘birdir, eittir’ ifadesi

istei,

korkutmama

bir ise ve

yapldnda

dünyada

gerektirir.

bir

ne de-

cezann onlarda uygulanmasna

ahiret

Onlara göre korkut-

bundan dolay iman etmezlerse,

hayatnda onlarda sabrn var olup olmamas

düü

bulunur. Allah, onunla

”62 ayederinde geçen ‘birdir/eittir’

hayatmdan farkl olarak kabul edilmeyi

ceza,

olsa bile, ger-

‘Balasan da balatnasan da birdir ”60 veya ‘Onlar balama istesen de, Allah onlar balamayacaktr’ 3al veya ,

ile

gök

kelimeyle

öhretseniz veya sabretmeseniz birdir

ma

tera-

nedir? ‘Onlar korkutsan da, korkut-

masan da iman etmezler ” 59 ayetinde geçen mektir?

koyduu

yükseltirken ve yeri yayarken

yükseltir ve alçaltr. Sihir bilgisi neyle ilgilidir?

ksm

265

Sifir

birdir.

,

ahiret

Binaenaleyh uygun

Allah’n kendisini öv-

etki etmez.

bakasna dayanma, bu menzilden örenilir. Onun ahiret hayatnda uygun eczadaki etkisi nedir? Türün bekas için çoalmann kendisinden meydana gelmedii cinsel ilikinin sebebi, bu üzere,

Allah’tan

menzilden örenilir. Bir ihtiyaç olmakszn, birbirine bir sebebi

bu menzilden

esnasnda

ramen

olabilir.

ihsan,

örenilir.

Al

Çünkü

bir

ey alp

sndaki

ramen

fark,

ihsan

kim adna

gereklidir?

c

b menzilden örenilir. Heva, akl

la-eyden’ (yolduk) mi

bilinen bir

örenilir. Bedel

Kehanet ve bedel -ki

bu menzilden Örenilir. Âlemin nereden yaratld, sa

ise,

artsn diye mükâfat belirlenmitir.

Âlemde ihsan ortadan kaldran ey, bu menzilden ödemesine

ihtiyaç

karlk olmasna

bu menzilden örenilir. Hibelerde ihsan otoritesi

vermenin

vermek ancak

verite -hibelerde deil- bir

eydir ve bu nedenle ihsann

ey

onun bir

yaratld, bu menzilden

ara-

mukabilidir-,

eyden

mi, yok-

örenilir. Ruhlar

güçlerde derecelenir mi? Öyleyse cisimsel güçler gibi birbirlerine etki ederler. lir.

lahi hazineler ve onlarda saklanan eyler, bu 'menzilden öreni-

Haldcn mekân

bir nispet

mi yoksa

âlem, herhangi bir miraçta yükselir mi? Acaba o,

ramda miraca muhtaçtr. Yoksa doal deil sif cisimlere eddsi,

mdr? Doal doal mdr? Bu du-

var olan bir zarf

midir? Latif anlamlarn ke-

bu menzilden örenilir? Niyetin

fiillerdeki eddsi,

bu


266

Fütûhât- Mekkiyye

II

menzilden örenilir. lah’ta bulunmas gereken örenilir. Zanlarn

Tenzih hallerinin

belirli

ilmi,

vakiderde

nitelikler,

bu menzilden

bo çkmas Bu menzilden örenilir..

bu menzilden örenilir.

;

ksmdr. Bu bilgileri, tabilenden örenmeye yükselsin

Bunlar, bu menzilin içerdii ilimlerin bir libin

himmeti, Allah’tan veya kendilerini

diye zikrettik. ‘Allah

doruyu söyler ve doru yola ulatrr.’

ÜÇ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 'Eyay senin için, seni kendim için yarattm; kendim için yarattm kendisi için yarattm yoldan çkarmasn' Menzilinin Musevî Mertebeden

Nefisler

Her

Bilinmesi

kazandklarna göre karlk bulur

türlü

iyilikle,

(kötülükte)

Kazanmaya bal olduunu Din günü diktiin eyin

Allah sana

yardm

kazandyla cezalandrlmaz

bilirsen

iyiliini devirirsin

etsin, bilmelisin ki, Allah

ve muhtaçlk özelliinde ve

onun

her eyi,

zillet

makamda yaratmtr. ey, yaratld makam aa-

için belirledii

Bu nedenle Allah’n yaratklarndan maz. Bunun istisnas, insan ve

yarat

hiçbir

cinlerdir. Allah,

onlar

‘izzet’

makamnda

ve dünya hayatndaki nefeslerinin sona ermesiyle ulaacaklar makamla-

rnn dmda yaratmtr. Bu nedenle onlar, müahedenin kendilerine kazandrd makamlarna ‘yükselme’ ve perdenin ardmda bulunmann yol

açt

‘makamlara inme’ imkânna

grup arasnda berzahtadrlar:

'Ya ükrederler,

derlerse yükselirler, inkâr edince, ve cinleri

bana ibadet

badet onlarn

etsinler diye

ellerine

sahiptir.

Dolaysyla

onlar, iki

ya inkâr ederler™ ükre-

aa düerler. Allah öyle der: yaratm.™ Burada

insan

ibadeti söylemitir.

braklnca ve Allah onu onlarn yaratl sebebi


Yirmi kinci

267

Sifir *

* i

yapnca, bir

ksm

yaratl amacna uymutur. Bunlar, Allah’n emrine

eden ve ibadet ve amelle O’na

itaat

gelenlerdir. Allah Teâlâ

‘Bana ibadet edin.’ -Nitekim bir ayette ‘Ben kendinden baka

nm, bana

ibadet edin’

mek üzere namaz

365

Bu

bir suret iken ibadet

Amel,

ilah

buyurur. Bu, ibadeti emretmektir.

366

kl.’

amel, emridir.

ise,

onun ruhudur.

O

öyle

der:

olmaya-

Beni zikret-

Amel, ibadet deildir.

halde ibadet, amele bitise

de bitimese de, Allah nezdinde her durumda makbuldür. badetten

baka

bir

yükümlü

eye

ait

olan amel

nefistir- niyet sahibi

Amelin organlardan veya ise,

ontm gerçeklemesini amaçlayan -ki yönünden, her yönden makbul deildir.

ise,

belli bir

organdan meydana gelmesi yönüyle

amelin kendisinden meydana geldii organ amel

lendirilir. Böylelikle

amel, kimden ortaya çkarsa

karlnda ödül-

çksn makbuldür,

fa-

yaplmamsa) kendisini organlara emreden nefse bir karlk dönmez. Bu durum, amel sureti itibaryla iyi olduunda, böyledir. Misal olarak, münafk ve riyakârn namazn verebilikat

ondan

riz.

Yükümlünün organlarnda

yapmad

(ibadet olarak

bütün

iyi

ortaya

ameller böyledir.

çkan

Yasaklanm kötü

sek, (natk) nefis, niyeti edeniyle onlardan

Çünkü

ganlar cezalandrlmaz. ketleri

ve nefsin ‘ibadet’ niyetiyle amellere gelir-

dolay cezalandrlrken

or-

onlar, nefsin kendilerinden istedii hare-

engelleme gücüne sahip deildir. Organlar, sadece kendisini din-

lemeye ve nefse

mecburdur. Nefis hakszlk yaparsa, bu onun

itaate

aleyhinedir. Organlar ise, yükümlülükten kurtulmutur. Hatta onlar,

tam

bir iyilik sahibidir. Nefislerin adil

ganlarn lehinedir. Çünkü ridir.

Onlar

ise,

nefisler.

olmas, hem onlarn ve

Hakkn organlarn

memur vc mecburdur ve fiillerinde

üzerindeki

bir

ksm

amel ve ibadetlere

bakmdan itaatkârdr! Nefisler yaratl gayesini yerine getirmez,

kar

emretmek yönünden olursa, hiç

ise,

itaatkâr

meydana

olmasa

gelebilir.

bile, böyledir.

valile-

öyle deildir.

Allah’n emrettii

gelerek günahkâr olur, itaatkâr olandan

at zorunluluk ve iradeli olarak

or-

bir iradeleri yoktur.

Öyleyse organlar, her

Onlarn

hem

Böyle

ise, ita-

birisi,

ameli

taatkâr vc gönüllü

kukusuz, yaratl ve emirde kendisinden amaçlanan .

ey

A

gerçeklemitir.

Çünkü yaratma

ve emir, Allah’a

aittir.

Alemlerin Rabbi

Allah münezzehtir! Günahkâra gelirsek, ondan ibadet, -iradesiyle deil-

Bu durumda ondan amelin

sureti

mey-

yoksa emredilen amel deil! O, Allah’n emrine

aykr

hare-

bu nedenle yaratma vc emirdeki maksad

getirmemi

zorunlulukla

dana

gelir,

ket eder ve

meydana

gelebilir.

yerine


268 Fütûhât- Mekkiyye

II

.

yaratl

olur. Allah, insan ve cinleri

yaratmtr. Bunun anlam ‘Hak

için

5

yaratlmak demektir. Böylece

san ve cinleri bu gayeye tahsis etmitir d, bekalarnn

(maksada uymadklarnda)

lerle ilgilenerek,

mtr. Bunun amac, Yaratl

mektir.

kar delili

olmasn. Al-

onlardan dolay yarat-

yerine getirmediklerinde, Allah’n onlara

ksmnn

-bakas hakknda çalrken- yaratld

kukunun bulunacam bilir. Bu kuku, Allah’n u sö‘Acktm, beni yedirmedin.’ Kul öyle der: ‘Rabbim! Se-

bir

ilgilidir:

nasl yedirebilirim

Id,

kulum senden yemek

sen âlemlerin Rabbisin.’ Allah

istedi,

sen ona

öyle

der: ‘Falan

yemek vermedin. Yemek

onu benim nezdimde bulurdun.’ Böylece Allah kendisini konumuna indirir. Bu kuku kendisine aydnlannca, kul öyle din,

bakas adna

versey-

aç kulun der: ‘Biz

gayret gösterelim ve gayretimizle dolayl olarak yararlana-

lm.’ Allah öyle der: ‘Beni anlamadn! Ben kullarmdan veya beni

ey-

olur.

ey hakknda ni

in-

onlar bütünüyle yaratl gayelerine yönlendir-

gayelerini

Allah onlarn bir

züyle

bal olduu

bir mazeretleri

bal olduu eyay

varlklarnn

lah, özel olarak

bu makamda

gayelerini belirleyen

doyurmalarn istemem.

Rzk

rzk istemem

veren, siz deilsiniz, güç ve

kuvvet sahibi Allah’tr,’ Onlarn ayetin tamamyla geride

delilleri kal-

maz.

Bu

Çünkü

rivayetten hareketle dc

ksmna, muhtaç olduklarndan daha fazlasn

onu bakasna ulatrsnlar ve o da

Bundan dolay neti

veren, emaneti sahibine

ona yükleyen

undan

Allah’tr.

fazlasna sahip

lanmasnn

te

olduu

bir kul

verilenle

varln

yorum veya

doyurmalarn istemiyorum ,30T derken

Allah insan bir insan

öyle

sahip

yaratm, ona

der: ‘Falan

olduum

leyemem. Bu nedenle,

sürdürsün.

halde istediini vermeyen kulun azar-

sebebi budur. Yoksa bu rivayetten kiinin

beni

vermitir

ulatrma sevab kazanr. Emayemek isteyince, muhtaç oldu-

bakas

göstermesi sonucu çkmaz. Ayetin devamndaki ‘ Onlardan

mee

olamaz.

varlnn bal olduu eyay senin için yaratanca, onlar varlnn devam etmesi için onlar sana ulatrmtr. Son-

insanlarm bir

ki,

bil delilleri

Allah,

sana vermi, ra

onlarn bu konuda

cedcl

için gayret

rzk

istemi-

kast edilen budur.

gücü vermitir. Bu gücü kullanan

benden yemek

yemek, o kii adna

isteyip

de ihtiyaçtan

bcde emanet

oa yemek vermedim.’ Böyle

fazla ye-

onu

engel-

bir cedelciye

bli’e

ise,


269

Yirmi. kinci Sifir

söylenen söylenir: ‘Ne zaman ona teyene vermedikten sonra

na o yemein o kiiye

mein

sahibini

mi

ait

ait

olmadm

anladn

ki?

Yemei is-

m anladn bunu? Yoksa önce Allah olmadn m göstermiti? Yoksa sana o daha,

gösterdi?

Yoksa yemein ona

ait

olmadn,

sa-

ye-

verme-

m

örendin? ‘Vermedikadam yanndan ayrldktan sonra ten sonra örendim’ demesi gerekir. Bu durumda ona öyle denilir: ‘ite bunun için cezalandrldn. Çünkü blis Allah’a öyle demiti: ‘Benden meydana gelmesini istemediin bir eyi bana emrettin. Adem’e dikten veya

secde

etmemi

dileseydin,

ben secde ederdim.’ Allah ona öyle

der: ‘Se-

nin secde etmeni irade etmediimi ne zaman örendin? Senden diren-

zamanndan sonra veya daha önce

mi?’

blis öyle der: ‘Direnme meydana geldikten sonra, secde etmemi

iste-

me

gerçekletikten veya emir

seydin, secde der: ‘Seni

etmi olacam anladm.’ Bunun

cezalandrdm. Herkes sadece

Çünkü Allah’n yaratklarnda

rlr.’

mezden önce örettii

öyle

bilgisizlii nedeniyle cezaland-

var

edecei

bilgi sahipleri, kendileri

hadiseleri gerçekle-

vastayla

meydana

gel-

üzere emredilen iler meydana gelmedi diye cezalandrlmaz. Çün-

mek

kü onlar,

bilgiyle

yaknlk mertebes indedirler. Emre balanmadaki yaknlk

maksat, yaknlktr ve

Hakka yakn

ahede hiptir.

hi

üzerine Allah ona

insanlardan

itaatler

mertebesi, yükümlülük yeri deildir.

meydana geldiinde, bu durum, mü-

açk bir delile savastadan olmakszn, ila-

yoluyla gerçekleir, çünkü onlar, Rablerinden

Dolaysyla

emri

zahirde

onlar, kendisini getiren bir

müahede etmeleri itibaryla amel sahibidirler. Öyleyse onlar, görünü bakmndan vastal emri yerine getirirken bâtnda tâbi

deil, hakikat

Buradan

ehlidirler.

u sonuç ortaya çkar:

Bütün hallerinde Allah’a kulluktan

perdelenmeyen kimse, yaratl gayesini yerine getirmitir ve itaatkârdr.

durumu deitirmez. çkartmaz. Böyle bir davran

Böyle birisinin itaatkâr veya muhalif olmas,

Çünkü

köleyi

onu sadece

kaçm

olmak

kölelikten

durmak eklindeki köleliin gereinin

ad

-ister itaatkâr ister

ister

uymak üzere önünde çkartr. Baknz! Kölelik

efendinin emirlerine ve kurallarna

dma

muhalif olsun- onda kalcdr. Nitekim

körü evlat olsun, çocuk

‘evlat

5

adn korur. Öyleyse

yaratl

ni yerine getiren kul, kendiliinde iki halden birisindedir: ya

müahede ediyordur.'

Böyle bir durumda kul, deerinin

ister iyi

gayesi-

deerini

makamnda

bu-

lunur ve krlma, teslim olma ve korku kendisine elik eder. Ya da bu


Fütûhât- Mekkiyye II

270

kii, efendisiyle

enme

gururlanma halindedir ve bundan dolay kendini be-

hükümdarn kölesini verebiliriz. O, böbürlendiinde bunun nedeni kendisine sorulmu ve öyle demiti: hali ortaya çkar. Misal olarak,

‘Nasl böbürlenmeyeyim

ki? Bir

efendim var, ben onun kölesiyim.’ Ni-

tekim gerçek öyledir. Fakat buradaki Öyleyse bu

övülen hallerdir ve her

iki hal,

ne getirmi olmakla, kula

ait

bu iin farknda olmaktr.

fazilet,

birisi,

yaratl

gayesini yeri-

görülür. Geride hangi halin kula daha

la-

yk olduu kalmtr. Acaba deerini görmek mi, ya da efendisiyle gururlanmak m? Bir ksm, birini, bir ksm ötekini üstün saymtr. Bana dorusu zikrettiimiz nedenle, makam ve mertebeler deiir. Çünkü göre,

çkmasn

bir tercih

‘Allah

ve bunu talep eden mertebede diyle

t m”" ayetini

le

izzet

Bu

delil getirir.

halinin ortaya

iftihar haliyle

gö-

etmesini gerektiren

kymetini görmekle gözükür. Efen-

ise,

Baka

ile

müahede

gururlanma hakknda baz kimseler

emirdir.

ile iftihar’

gerektiren bir mertebede kulun Allah

zükmesi gerekir. Kulun kendi kymetini

yapmamaktr. Çünkü

"Sizden korkunca, sizden kaç-

bir delil

*

Allah’a

kaçn ™9 eklindeki

Çünkü bazen Allah’a kendisiybulmak amacyla kaçlrken bazen O’nun karsmda zelillemek ayet, iki

grubun da

delilidir.

ve sadece O’na muhtaç olmak nedeniyle kaçlr.

Bu nedenle

ve yoksulluk özelliinde yaratlmtr. ‘

den sonra Allah

ile

muhtaç olacamz

nz gidermek

birlikte

baka

edinmeyin

ilah

ilahlardr. Aksine

Çünkü

insan

Allah’a

’370

muhtaçlk

kaçma emrin-

buyurur. Kastedilen,

yaratl özelliiniz olan muhtaçl-

üzere sadece Allah’a kaçn.

Kaçma gerekçesi olarak Firavun’dan ve kavminden korkmasn gösteren Hz. Musa’nm kaçmasna gelirsek, onun korkusu, Allah’n onlar kendisine musallat klmasyd. Bunu yapacak olan Allah’tr ve Musa. Allah’n bilgisinde neyin bulunduunu bilmiyordu. Bu nedenle onun .

kaçmas, kendisinden güç almak üzere, Allah’a kaçmakt. Allah da kendisine hikmet ve bilgi vermi, Allah ile iftihar ederek onlardan korkanlara

peygamber olarak göndermi, açk mucizelerle kendisini

destekle-

doann hükmünün

gerektir-

miti.

Bunun amac, bu dünya hayatnda zayf kald konuda

dii

üzere,

rm

büyült bir otoritesi vardr.

arasmda

bir

kendisini desteklemedir.

Onunla kuvvet ve

vasta ve perde yoktur.

Çünkü doa-

otorite sahibi ruhlar

Bu nedenle korku ahsn

takip etmesi gibi kendisine elik eder.

desteklenmiken güçlenebilir ve böyle

gölgesini

doa sahibi, ruh ile bir durumda doa kendisine etki Dolaysyla


Yirmi kinci Sifr

edemez. Çünkü onda yaygn olan ey,

doann

Z“]l

uygulanmasdr. Onun

doadan meydana gelmitir. babas ruhtur. Anne çocukta etkin-

rahaniyeti de -ki bedeni yöneten nefsidir-

Öyleyse dir,

doa o

nefsin annesiyken

çünkü çocuk, onun rahminde ve annenin beslenmesine göre oluur.

Neft ancak Allah kendisine bakan kutsi ruh vastasyla onu destekledi-

inde babasndan yardm

doann

bir giiç kazanarak,

onda

bir etki geride kalr,

mümkün

ki,

çünkü etkinin bütünüyle ortadan kalkmas

doa

dourgandr, onda ksrlk bulunmaz;

eine,

kendisine çeker.

dan

Çünkü çocuklarn

bakasm tanmaz. Bu

sidir;

doann etkisine kar

genel erkisi ona ilemez. Bununla birlikte,

dourmak arzusuyla sevgi evlatlarna kar büyük bir sevgisi

dir,

durumda

deildir.

Bilmelisin

ve

ve bu

alabilir

duyar.

sevecen-

Çünkü doa çocuklar sever

vardr ve bu sevgi nedeniyle onlar terbiyesi

ona

aittir,

çocuklar

çou, doann

nedenle çocuklarn

doa-

kulu köle-

onlarn pek azn m dndakiler, doal ve duyulur hazlarda uzak-

laamaz.

onarn

Aznlk ise,

babalarna bakar. Onlar, ruhanileen kimselerdir ve

deimemek deildir. Çünkü suretten surete olduu kadar, doann özelliidir. Ruhanileenlerin

alameti surederde

girmek, onlarn alameti,

babalarnn oullan olmakla snrldr. Bu durum, onlar doal

uzaklatrm, varlklarnn bal olduu eyleri almakla snrl kalmlardr. Hz. Peygamber ‘AdemoLuna belini dorultacak

ehvetlerden

lokmalar yeter’ demiti. Böylelcrin himmeti,

babalarna katlmaya yoksa emirle

ilgili

geçen ‘benim’

yönelir.

Bu

ilahi

ruhtan ibaret olan

yaî (bana ait olan

anlamnda) ruhtur,

ruh deildir. (Ona kendi ruhumdan üfledim ayetinde

ifadesi.)

Burada Allah, ruhu kendisine

kü Allah, emir ruhuyla kendisine

hunu desteldeme ruhu yapm,

izafe ettii

ait

saymtr,

çün-

ruhu ayrt etmi, emir

ru-

doaya üflenen Hakkn kelimesinden ibaret ruhun varlk sebebi yapmtr. Böylece çocuun babasna duyduu sevgi gibi sevgi duymutur. Bu arzunun nedeni, talep ettii Hakk müahede konusunda ondan yardm almak arzusudur. Hak ruhun ve doann dndadr. Bu durum, o ikisi yönünden veya o

ikisine

yönünden deil,

doa

kendisine izafe ettii ruhu

göre veya o ikisinde çocuklara ve ruhtan

ahededir. Bütün bunlar Hakka

nsan da bu

eden olmas

müstani olmas yönünden Hakk aittir

buna ulap onunla güçlendiinde, tan kendisine iner.

tecelli

ve bu çetin bir konudur.

bir ihsan

olmak

arzulara göre arzu

1

nsan

üzere, arzular ruh-

duyduu

eylerde


Fütûhât- Mekkiyye

272

II »

hüküm

sahibi olur,

etkisi

alana almaz. Böyle

bir kaza

üzere, kendinde

meydana

ehvet sayesinde

dileklerine ularlar ve hayvani

bir nefis,

getirir.

irade ettii

Böylelikle söz

konusu ksmlar, bu

ruh nimete

meydana

tecelli

benzeyen deerli ve erdemli

bakt

gibi, bakar:

nefislerdir.

Bununla

Bu

nefisler,

birlikte için

kn yerine getirmek üzere yaratln

mek

verir.

Bir

ibadet eder ve

ksm,

Allah’a

üzere ibadet eder. Allah bu kul

el-

olduu kimseye doaya iyi .çocuun

ait

çocuk, ona muhtaç deil-

kendisine bakar.

nsanlar bu konuda ksmlara ayrlr. Bir

ona

Böyle

bu ismi ona giydirmitir

gelsin diye

Fakat onun hakkn, yerme getirmek

dir.

erer.

etmi, kendi istediini deil,

(Hallak ismiyle ahlaklanmak). Bunlar, kendisine

annesine

ehveti

Rabbine bakyordur ve O’ndan perdelenmemitir Allah

Hallak (yaratan) isminde kendisine

Hakkn

birisi,

bakas ehvetin hükmü altndadr. Bu makam sahibi, ve kendine özgü parçalarn isteklerine karlk vermek

yönlendirenken,

ehveti

ehvet onu

ksm

Allah’a kulluk hak-

kulluunu kemaliyle yaparak

Rablin hakkn

yerine getir-

hakknda Rablii hak

edendir.

yaratcsnn kendi üzerindeki efendiliini tam olarak idrak eder ve ona kendisine bakmakszn yaratln verir. Birinci de, efendisinin efendiliine bakmakszn, -gerçekteki duruma göre deil- her yaBöylece kul

ratlta ortaya çkan eye göre kulluunu yerine getirmiti. Çünkü ilerin kendiliklerinde gerektirdii durumlara göre amel etmez. bir

her

kul,

Onlarm

ksm ise, iki yapy ina etmek amacyla Allah’a kulluk eder. Böylece yapya yaratlm

iki

verir ve

kulluu

ile

efendisinin efendiliini

varlnda ve hakikatinde ortaya koyar. Çünkü kul, bu yaratln ve yapnn zuhur ettii bir yerdir. Bir ksm Allah’a ibadede memur olmas nedeniyle ibadet eder. Bu kulun söz konusu yaplar yerine getirkendi

mekten eder.

bir

Bu

haberi yoktur, sadece

kulluun gereiyle

kimselerin, ibadeti, zati deil, ilahi

Allah’a ibadet

emirden kaynaklanr. Bir

ksmn Allah zati ibadetine yerletirir. Böyle birinin ii, amelde gerçekleir, ibadette deil! Bir ksm ise, Allah’a bütün yönlerle ibadet eder. Bu

kimse, ibadette kavinin cn güçliisü

olduu

kadar böyle bir kuldan

Çünkü bir yaratl meydana getirmek zorunludur. Bu yap kulun maksad ise, kendisine izafe edilir ve bundan dolay kul övülür. badet eden kul onu amaçlamamsa, Hak onu kendisine yerletirir ve bu fiil Allah’a izafe meydana gelen

edilir,

ibadetin

kuldan ortaya

yaps, en yetkin yaratla

sahiptir.

çkm olmasna ramen Allah övülür.

Onu

yarat-


Yirmi kinci

maya yönelmek, kendisinden ha üstündür. nsanlarn bir bir

ksm

ina

Bu durumda

edileni

gafil

273

Sifîr

olmaktan veya, onu bilmemekten da-

ksm, ina

edilen

ey ina

görmez, çünkü bir

Allah, kendisinin bilgisi

eyi müahede ederken, ettiini bilmiyordun

olmakszn, o

ina iini üsde-

fiili

yapnn sureti meydana gelir. Bu durumda kul, kendisinden ortaya çkmas halinde o yapy müahede edip böyle bir yap kendisinden ortaya çkt için Allah’a hamd eder. nir ve ta ki

Öyleyse insanlar ibadette derece derecedir. Zahirî ve rin suretlerini

meydana

bir

durumlar da

gelil irken insanlarn

Onlar, bu amellerde derece derecedir. Bir

bâtn

ksm,

amelle-

böyledir.

hepsini ihata ederken

ksm daha aa derecede bulunur.

FASIL ‘Saylarn

ilki, ikidir’

Bilmelisin ki, birden bir

den de

pp

bir

birbirine

den -kendi den

ey meydana

ikisi

ey meydana

gelmez. Fakat

Açklanmas

gelmez ve

ilk

say,

üçüncü

bir

ey

ikiyi

balayarak onlarn arasnda pta terim haline

özelliklerine göre- bir

ey

oluabilir.

Bu

iki

ey

ikidir.

ki-

say

tek

ya-

gelirse, iki-

ilahi isimler-

olabilecei gibi, manevi varlklardan veya duyulur herhangi bir

varlk türünden

ey

iki

olabilir.

Ferd isminin gerei budur.

mümkünler

bir

Ö

çkmtr.

ortaya

Her mümkün ise,

fadesinin

in

bu

tarzda

olmas

halde üç, teklerin

Hiçbir

mümkün

gerekir.

ilkidir

el-

ve bu isimden

olmamtr. Çokluun ilki

birden var

toplamdan/çokluk meydana gelmitir.

üçtür ve tek saydr. Böylelikle her

te

mümkün,

el-Ferd ismine

mümküne

muh-

taçtr. El- Ferd isminin

hükmü

rum kazandrmtr

bunlarn dikkate alnmas zorunludur ve böyle

bir

durumda onü

saylarn

ilki

ki

üçlü olunca, var ettii

üç du-

Toplamn varaca say, üçtür ve üç tek azdr. Bu sayede maksat, onun vastasyla

var edebilir.

ve toplamn en

gerçekleir ve dördüncü .bir eyin kendilerine izafe edilmesi gereksizleir.

Bu nedenle

Allah’a ortak

koann

nihai

gücü üç

olmu

ve ‘Allah

üçün üçüncüsüdür’ demi, üçe ekleme yapmamür. Allah’a irk koar bir insandan Allah

hakknda ‘üçün üçüncüsü’ demekten baka

bir ifade


Fütûhâtri Mekkiyye II

Z74

aktarlmamtr. Dördün dördüncüsü veya gelmemitir.

ifade

Ayn

ekilde besmelede üç isim ortaya

çünkü kendisine yaratma özellii

Hakkn

lah adyla’ der.

yaratmas

verilen

Vav

,kef

denle gözükmez. Onu,

nun

ile

Nu’a

ait

sükûn, emir

varlklarn ortaya

gelir.

nun arasndadr ve

O da, üç

geçici bir ne-

vav harfinin sükûnu gerektirmitir.

lk tekliin varla nasl

bildirir.

çknda

ile

çkmtr,

kimse /Rahman ve Rahim Al-

sözünden meydana

‘ol’

vav ve nun.

harftir: kef,

sekizin sekizincisi gibi bir

yayldn

ve

nasl kendini gösterdiine baknz! Allah

-

kendisinden üç eyin meydana geldii eyi dikkate alarak- bu üç eyi haklar haline getirmitir. Amellerinin suretlerini yapan yükümlüler, söz

konusu haklarn farknda olur ye ii yaparken her hak sahibine hakkm katnda böyle

verirlerse, böyle insanlar, Allah

daha üstün vc daha lar,

el-Ferd vc Halt olan Allah’n

kendi hakkdr.

Bu

tenzili

maksad olan

hak, suretin el-Ferd isminden talep ettii haktr ve

varlk mertebesinde ayrr, varlkla

Onun yarancs

katlr.

haklardr. Birincisi yara-

ve övgüsünü tespihtir. kinci hak, suretin

Bu sayede suret, boyanr, yaratcsnn nitelii olan

daha önce yokken kendisini var etmesinden

varla

maksat tamayandan

Yaratlan surette üç hak bulunur. Bun-

yetkindirler.

tklardan talep etlii

bir

Allah’tr.

ibarettir.

B,

varlkta zuhur etmek ve

onunla boyanmak üzere, Hakka benzeme derecelerinin

varlnda bakasna

hak,

lelikle

Bu

maslahata göre,

yaps, ona bakasnn hakkm

ibadetin

nn amacdr.

ait

‘Bakas’

ise, iki

ksma

ortaya çkar.

Dieri

ise,

mümkünlerin haklardr.

r amaçlar. Kulun Allah

bakasnn hakkdr. verir ve

ayrlr: Birincisi,

sayede zuhurlar söz konusu hakikatin var edilen suretin

Üçüncü

ilkidir.

bu da yaratcsilahi isimlerdir.

varlna bal

olan eserler

varlyla gerçekleebilecek

Onu var eden, var ederken

bütün bu durumla-

tarafndan övülmesi de bunlar aklna getirmesi

ve bu konudaki maksadna göre gerçekleir.

Baz

insanlar

bütün bunlar

ibadetin ve amelin suretinde bir araya getirir. Böylelikle üçleme

bütün ilere yaylr. Bunun nedeni, üçlemenin dr.

ilk

Bu nedenle üçlemeyi benimseyen kimsenin c

rek Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kâfir oldu

kâfir

V7i

Onun

(teslis),

yaratlta bulunmas-

olduunu

söyleye-

denilmi, halbuki onu

‘mürik’ diye isimlendirmemitir. Çünkü böyle diyen insan, suretini

Böy-

bir

eyin

açklamak istediinde açklamas gereken eyi ‘örtmütür’.

suretini

açklam

oysayd, söylediimizi söyleyecek vc bu konu-

da dinleyene gerçei açklayacak, açklamay örtmeyccekti. Allah onu


Yirmi kinci

diye isimlendirdi, çünkü tek ilahtan

‘kâfir’

birlikte

O’nun

farkl hükümleri vardr

gerçei örrmemi ve

‘kâfir’

larn üç

snda

olduunu

bilgili bir

açklam

iddia eden

olmas zorunludur. Bu

olsayd, gerçei söyleyecekti. lah-

ise, bilgisiz

bir müriktir.

B balamda

Rahman’a dua

O 'nündür.’372

Mürikler

ara-

snrz.

Öy-

Kastedilen,

isimdir. Allah ve

edin, hangisine

ayn

Rahman

(güzel

ister Allah’a

ki,

dua

dua ederseniz, eh güzel isimler

isimlendirilene delil

ismi de isim olmak

sndadr. Fakat anlaylar, hangi

Hüsna

say, Esma-i

arasnda gelmi ve öyle denilmitir: ‘De

edin, ister .

böyle

bununla

ilah yoktur,

insann olabileceini söylemekten Allah’a

leyse say, birin hükümleridir. isimler)

ki,

baka

275

Sifir

olmas yönünden her

bakmndan

o isimler

hitabmda

dilde olursa olsun, Allah’n

kastettiini anlamaktan acizdir. Böylcce

ara-

bu menzildeki baz konular

zikretmi olduk.

imdi bu mek

menzilin içerdii faydal ilimlerin bir

üzere- zikredelim:

söyler ve dilediklerini

den

birisi,

deil-

‘öüt müminlere f ayda

ksmn 373

‘Allah

verir.’

doru yola ulatrr.’374 Bu menzilin

-öüt

ver-

doruyu,

içerdii ilimler-

tekvin isimlerinin ilmidir. Tekvin harflerinin ilmi, -birletirici

ayrc

ruhlarn

ma maksad,

ilmi,

eyay tayan

varlklarn ilmi, onlarn tan-

nereye tanacaklar, bu menzilden örendir.

Komalarn

nerede sonlanaca bu menzilden örenilir. Bundaki maksat nedir? Sa-

eye ulamak m, yoksa sahip olduklar bir eyi kendilerine ulatrmak m? Bu ise, ya özü gereidir ki, ‘zati talep’ demektir, Veya o kiinin isteiyle gerçekleir. Bu durumda kouturan, iini kolaylatrarak istediini ona verir, onu komaktan ve yorularak silonu

hip olmadklar bir

çekmekten kurtarr. lerin Tafsil

tafsillerinin ilmi,

ve taksimler neye döner? Asla

m

bu menzilden örenilir.

döner?

Asl

ilahi isimlerdir.

Yoksa kabiliyedere mi döner? Kabiliyetler mümkünlerin leridir.

Yoksa hangi i olursa olsun, taksimi ve

ikisine birden

mi döner? Cezann

meleklerin ve bedensel surederde dereceleri, iliki,

bu menzilden

bilgisi,

tafsilin talep

vaadin

ile ittifak

hangi konuda ittifakn gerektii hangi konuda

bu menzilden

örenilir. htilafn

ettii

doruluunun

taman ayrk ruhlarn

örenilir. Hilaf ilmi

sabit hakikat-

ey

bilgisi,

ve meleklerin

ilmi arasndaki

ihtilalin gerektii,

uyuma uygun düen

bir

yönü

var

m-

dr, yok mudur? Peygamberlik iddiasnda bulunan kimse -nebi olmadhalde- haber verebilmesinin sebebi buradan örendir. Alemdeki

unutmann

sebebi bu menzilden örenilir.

Fime

ve melahim, buradan


276

Fiitûhât- Mekkiyye II

örenilir. Allah'tan bilginin nasl

zamannda amellerinden dolay

çekletii, yükümlülük

ulat,

hangi sonuçlara dikten sonra,

müsamere

ilmi

bu menzilden

bilgisi,

kim hakk

metleri

yerine getirir ve

talep errii eylikten

Örtmenin ve baz

örenilir.

Hak

sahibi

bu konuda kim

bu menzilden örenilir.

getir-

bu menzilden örenilir. Haklar

ne getirmek bu menzilden örenilir? ra

bilgi alanlarn

bu menzilden örenilir. Haklar yerine

aça çkartmann

yerlerde

alnd ve bunun kefe göre nasl ger-

Eyann

hakkm

istedikten son-

acele eder? Yakinin alabir

mekânn

Eya

arasmda

mekânlar ve her

ayrmas, hu menzilden

yeri-

örenilir

balar nedeniyle gerçekleen benzerliin nedenleri, buradan örenilir.

Onlar baz yönler

baka baz yönler ayrtrr. Birayrttrann hükmü de süreklidir. Çünkü o

bir araya getirirken,

hükmü sürekliyken bir eyin zatn var eden hükümdür. Ziyaret edenlerin haklarnn bilgisi, bu menzilden örenilir. Konuk olan misafire yemek takdim etmeden Önce selam vermenin nedeni, yemei bütün sözlerden öne almann ne-

letirenin

deni, misafire söylenmesi gereken

eyin

bilinmesi,

ey

bu menzilden öre-

nilir.

Ev

iler,

bu menzilden örenilir. Resullük ve onu yerine getirme esnasnda

sahibinin misafire bildirecei

beer suretinde melein gözükmesi, baz

veya üstüne vazife olmayan

hallerde

bunun

sebebi,

bu

menzilden örenilir. Beerî resullük bu menzilden örenilir. lahi ceza-

landrmalar ve kuvvetin güçlüde mi ya da mutlak anlamda zayfta veya göreli zayfta

m

yasa ve eriatlar

etkin

olaca bu menzilden

bu menzilden

örenilir. Neticeler ve

sonuç çkartma, bu menzilden örenilir. mutlak ve

snrl anlamda

örenilir. Giri, siyasetler,

talepleri

Hakkn

bu menzilden

iki çift

arasndaki

kullarndan genel,

örenilir.

ÜÇ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Madum'un Yenilenme Menzilinin Musevî Mertebeden Bilinmesi

Ik

kayd

ve pek çok akl geri döndü

Haktan ayrld, hevay örendiinde


Yirmi kinci '

l

277

Sifir

1 •

'

Duru

ve temiz bir sevgi getirdi

mkân

özü gerei el-Vedud

niteliini ortaya

koydu

Mertlik ve duruluk arasnda hatip olarak

'

Ben kendisine secde edilen

Aklar ona yönelmi, Allah sana lenmesi, göreli

yardm

olduu

ayaa

kalkarak dedi k:

akm

kendisi ulvidir

etsin, bilmelisin ki,

yok olann (madum)

yok olanda mümkündür. Göreli yoklua misal

evde bulunan Zcyd’in

mam

arnm

mertebesinde onu körletiren kirden

yokluunu

verebiliriz.

eve geri döner. Allah bu

rablerinden hadis bir söz geldiinde.

n7S

yeni-

olarak,

Zeyd çardayken bulun-

makamda öyle

der:

Onlara

Böylece söz -kendiliinde deil-

onlarda ‘hadis’ olmutur; Arazlara gelirsek, acaba onlar yok olduktan

sonra bizzat kendileri

mi

yenilenir? Nazarî

mi

yenilenir!*

Yoksa kendileri deil de benzerleri

akln kabulüne göre, onlar yok olduktan sonra

geri

dönmeleri imkânsz deildir. Hareketliden gerçekleen bir hareket yok-

lua katldnda, sonra onu duraanlk takip eder. Sonra o duraan ey baka bir zamanda, yeniden, hareket eder. Onun hareket etmesi, o hareketin hükmünün kendisi olabilir. Hak, yok olduktan sonra ya da yokluk zamannda kendisini baka bir yerde baka bir hareketlide yaratmakla var eder ve varlk onun üzerinde yenilenmi olur. Böylelikle o ey, iki veya daha fazla varlkla nitelenir. Kefe göre, böyle bir ey doru olamaz. Bunun nedeni ilahi geniliktir. Kefe göre, hiçbir ey, tekrarlanmaz. Her ey bir -yenilenme deil-, yeniden yaratma halindedir. Yeniye .

ad verilirse, bunun nedeni, aradaki güçlü benzerliktir. Benzerliin ayrtrlmas ve tefriki güçtür. Bu durumda nazari düüncenin bunu mümkün görmesi nedeniyle, Allah varln yenilediinde, yenlencnin yok olann ayns olduu zannedilir. Gece ve gündüz hakknda ‘yenilenme’

‘yenilenen’ deil, iki yeni

zar bir

ey denilir. Bu balamda Cumartesi günü

Pa-

günü deildir, ya da dier haftann cumartesi günü veya ayn baka günü veya dier yln cumartesi günü deildir. Ya da on ve birden

on birdeki bir, saylarn ilki olan bir ve saynn kendisinde sona erdii on aym deildir. Say ona ulatnda, bileik saylar ortaya çkar. bileik

Aksine o bir

bir ötekinin misli olan bir birdir,

on da öteki on’un

misli olan

ondur. kisinin bir hakikati vardr, o da, on birin hakikatidir Yirmi


Fütfihât- Mekkiyye II

278

bir,

otuz

de böyledir. Bileik olarak, birden ortaya çkan her ey,

bir

er bileik

birin

ayn

bana on

ildir. Aksine kendi

yüz

bir,

deildir.

Ya da

ayn da

basit birin bileik olan

olduu

bir tek bir hakikat

di-

de-

gibi yirmi bir,

Her bir, tamlama yapld eyle birlikte bir durumdan bileik bir ey deildir. Bu, metafizik

bin bir dc böyledir.

yoksa o

hakikattir;

iki

bahsinde yararl bir

çünkü bu konuda

bilgidir,

isimler ve zata

yüklem

olan nitelikler vardr. ‘Zatn öyle olmas, böyle obuasndan farkldr’

bu

bilgisi,

niteliklerden örenilir.

ettiini örenirsin.

Bu

bir surette iki kere

veya

küçüü

günlerin en

Bu durumda

nedenle zevk iki

ahsa

her tecellide neyin

öyle demitir:

ehli sûfler

tecelli

‘Allah

bir surette tecelli etmemitir.’ Allah

olan nefeslerin her bir

gününde

bir ite, hatta iler-

de bulunur. Allah'n geniliini bilen kimse, O’nun rahmetinin genili-

ini

bilir.

varla

Bu

nedenle O’nu snrlama altna sokmaz veya herhangi

kendisini tahsis etmez.

.

yardm

Allah bize ve sana

bir

etsin, bilmelisin ki,

okuyanlarn kalplerine indirilmesi

Kuran’tn kendisini

sürekli yenilenen bir itir.

Onu

oku-

yan herkes, yeni bir ekilde okur. O, Hakim ve Hamid’in indirdii Kuran’dr. dir.

Okuyanlarn

Kuran- Kerîm’in inmesi

kalpleri ise

Kuran, yerlemesi

için

Ar

edinilen

için

Ar

gibi-

o kalbin niteliine göre kendi-

sine iner ve inerken kalbin niteliiyle ortaya çkar. Kendisini

okuyan

grup hakknda durum böyleyken baka

nitelik

ran’a aittir. Böylece kalbin

ar, o

kar.

Cüneyd’e marifet ve

nn

rengidir demitir. Arife

arifin

3

rumu

bir

nitelikle

grup hakknda

bir

Ku-

kendisine inerken ortaya ç-

ne olduu sorulunca ‘Suyun rengi, kab-

Kuran ve kendisine

indirildii kalbin du-

sorulsayd, yine böyle cevap verirdi.

Bilmelisin

ki,

Kuran -herhangi

Allah bir

Ar

Kuran’ nasl nitelemise öyle nitelemitir.

snrlama olmakszn- mutlak

zikredilirken,

Ar

da

öyle zikredilir. Mutlak anlamda Kuran, mutlak anlamyla Ar’a' veya

mudak anlamyla

Ar

mutlak anlamyla Kuran’a

eden ve edilenin müahedesine göre deiir.

land eye

aittir.

Bu durum,

fesh-

Snrl Ar, Kuran’n snr-

baldr. Yüce Kuran, yüce Ar’a, kerim Kuran kerim

Her Kuran kendi Ar’mn üzerine ikisini birletiren nitelikle yerleir. Her kalbin bir Kuran’ vardr. Bu durumda Kuran, hakikatin yenilenmesi yoluyla deü, indirmenin yeni-

Ar’a, mecid Kuran mecid Ar’a

aittir.

lenmesi yönüyle kalbin niteliidir.

Kuran

Ar

için ayet ve sureler gibi eylerdir.

sahibine ait yüksek dereceler,

Mudak anlamda Kuran

‘Rama-


Yirmi ikinci

zan

ay

ki

Ar

ise

onda Kuran

indirildi

5376

Dereceleri yükseltendir,

Kuran

dereceleri,

ayetinde zikredilir.

Ar

’*77

Mutlak anlamyla.

ayetinde geçer. Kalbin

sahibidir

5

yüksel denilir.

yükselir.

ve

okuduun

O da okumaya balar ve son ayete varana

gibi

kadar

Buradaki dereceler, menzillerdir. Kuran bir kulun kalbine iner

hükmü onda

leir ve

Bu

ayetlerinin derecelerinin yükselmesiyle yükselir.

nedenle Kuran okuyucusuna kyamet günü ‘daha önce

oku ve

279

Sifir

ortaya

çkp

o kalbin ahlak

genel olarak bütün özellikleriyle onda yer-

haline gelir.

te

böyle bir kalp, Kuran ’m

Ar’dr. Hz. Aie’ye Hz. Peygamberdi ahlak sorulunca, öyle demiti: ‘Ahlak Kuran’d.’ Kuran’daki her bir ayetin o kulun kalbinde bir hük-

vardr, çünkü Kuran,

konu olmak

Kerîm da,

ar

nimet ayetine

nmasn

rastlarsa,

bu ayet onun üzerinde hüküm ister

salar, o da Allah’a

okunmas, peygamberin Allah’

bir

hükmü

sahibi olur,

iyiliini talep ederdi.

ayet peygamberin Allah’a s-

snrd.

Allah’n yüceltilecei ayetin

o

yüceltmesini ve

O’nu tespih etmesini salard. Bir kssa ilgili

onun

ve

okuduunda, bu

tehdit ayeti

toplumlarla

hükme

Hz. Peygamber Kuran’ okuduun-

haline gelmitir.

Hz. Peygamber Allah’n ihsann

Azap veya

üzere inmitir, yoksa

deil! Böylelikle kalp, mutlak anlamyla, Kuran-

için

için bir

hüküm vermek

ayeti

ayette geçtii tarzda

geldiinde veya önceki

anlatan bir ayet gelince, ayet peygamberin

almasn salar, o da ibret alrd. Herhangi bir fiili yapmas gereken bir hüküm ayeti okuyunca, ayet o hükmü yerine getirmesini saibret

lard. Böylece her ayet

peygamber üzerinde hüküm

pard. Kuran ayetlerini

düünmek

ve Kuran

o da o

ii ya-

hakknda anlay

sahibi

verir,

olmak tam da bu demektir. Kuran okurken söylediimiz halde olmayan

okuyucunun kalbine Kuran inmedii edecei

ar da olmaz. Çünkü bu

bir

istiva etmitir.

Okuyan, bu karsa, dil

biri

Kuran’n

istiva

misali bulunan harflerle

harfler,

harfleri hayalinde

canlandrr ve hayal gözüyle onlara ba-

onlar aktarr. Bu durumda derinden

düünme

harfler hayal mertebesinde

veya basiret

kalsn diye okur.

Kuran (okuma) sevab deil, aktarma sevab kazanr, Bu

inin kalbine Kuran’dan leyerek,

kalbi

bu hükümlerle onun yerine

Kuran’n inii onun hayalinde

olmadan onlar okur. Hatta Böyle

ikisi,

onun

-örenme yoluyla almsa- hocann sözlerinken Müshaftan okumusa- yaz harflerinden meydana gelmitir.

gerçekleir.

ya da -bir

Bu

gibi

bir

ey inmez.

Hz. Peygamber

ti-

harflerini ezber-

Kuran okuyup okuduklar boazlarn geçmeyen

bir topluluk-


280

Fütûhât- Mekkiyye

tan söz etmitir. dile iner, dil

onu

II

Kuran onlarn dimalarnn önünde bulunan hayalden söyler.

Okuduklar

ise,

boaz geçerek göüsteki kalbe

inmez. Dolaysyla herhangi bir ayet kiinin kalbine ulamaz. Hz. Pey-

gamber böyle insanlarn dinden, okun yaydan çkmas söylemitir.

Bu esnada

Bizim bu

nitelii ve

nin

makamna

takva ve vera (üpheliler-

Hakk sdran yerdir. yükselten Hakkn yerletii

sahibi kalp,

yoluyla

tecelli

Ona iman eden

niteliidir.

sahibi ve dereceleri

zevk ve

görülmez.

Kuran- Kerîm’i kalbinden okuyandr. Kuran, Rabbinin

zatnn

den saknmak)

izi

okuyuculara söyleyeceimiz bir söz yok! Ku-

nitelikteki

ran okuyucusu,

kann

okta

çkacaklarn

gibi

Kuran

Kerîm

için

ne güzel dikkat çekmitir!

Ar

O

Böyle bir kalp,

Ar’n

Ar’tr. Allah kalbini

haline getiren

bu kimse-

kii zevki ve tecrübesi ne-

Rahman’m Ar’a istiva etmesinin ne anlama geldiini bilir, Albunu bilmeyene, -onu bilenden taklit yoluyla deil- kendinden tec-

deniyle lah

rübe ederek örenmesini emrederek, öyle demitir: Sonra Ar’a istim etti,

ondan haberdar olarak

sor.”

78

Yani böyle bir tecrübesi olan kimse,

istivann ne anlama geldiini bilebilecei gibi

Ar

da onu

Kura’m

bilir.

Böyle

yerlemesi

bir

insann

Ar

için

kalbi,

Rahman’m

istiva

daha önce söylediimiz

ettii gibi,

olmutur. Allah’n takva sahibi kullarma

öretmesinin ne güzel olduuna baknz! Allah onlar hakknda öyle der: ‘Allah’tan

korkun

size

,

saknrsanz,

öretir

’3*0

size

buyurur.

lamlarn açklamas demektir *

furkan verir

.’’

379

Baka

bir ayette Allah’tan

Bunun anlam, Allah’n size Kuran’m ki siz

de onu söyleyenin *

,

maksadn

an-

kav-

-

Çünkü konuann sözünü anlamak, kelimenin bütün yönlerini kuatmak demek deildir. Baka bir ifadeyle kii, o düde kullanlan bürarsnz.

konuann o

tün anlamlar snrlayacak ekilde, sözü anlamaz. Anlay, sözle neyi kastettiini

anlamak demektir. Acaba sözün içerdii bütün

yönleri kastetmi midir, yoksa bir

sözü anlamak

ile

konuandan anlamay

rekir.

Konuann

onun

bildiini anlamak demektir.

deildir.

nn sözüyle

de.

anlam

gaye budur- ayrt etmen ge-

Kuran’n kalbine indii kimse böyle

iidir. Arifler içinde,

konuandan

demektir. Sözü anlayan herkes

tam olarak ya bütün yönleri veya

ini anlam deildir. Öyle bilgi

-ki

(tam olarak neyi kast ettiini) kendisinden anlamak,

Sözü anlamak genelin

yan herkes, sözü

ksmn m kast etmitir? Binaenaleyh

bir

bir

ksmyla

ise,

anla-

konua-

neyi kast etti-

konuya dikkatini çektim d, Allah’tan

edinirken bu bilgiyi kullanrsan, pek çok

iyilik

elde

etmi

olursun.


Yirmi kinci

Böyle bir durumda sana hikmet verilmi demektir. Allah,

28i

Sifir

bizi kendisin-

rzklandrd kimselerden etsin! Bu özel anlaya göre, Kuran’n kalbe inmesi, Hakkn kuluna okumasdr. Allah’tan Kuran

den anlamakla

hakknda

anlay

bir

ise,

anladn

okumas

ye

c, kulun

Hakkn onaylamasna

tilaveti,

okumas

kulun Hakka

Haktan

demektir. Kulun

Hakka

O’na arz demektir. Bunun ama-

göre, basiret sahibi olup

olmadn ö-

Ardndan kul, onu bakasma öretmek veya sevap kazanmak veya baka bir anlama daha meydana getirmek amacyla, dille

renmesidir.

okur. Allah, bize kendinden anlamayla

Çünkü

okumada okumada

Bu

aydnlanm

basireti

kul -ki

rzklandrd

o Rabbinden

bir

kimselerden

etsin.

nura sahiptir- her

anlay kazanr. Ayn anlaya daha önceki deildi veya bir sonraki okumada sahip olmayacaktr.

ayet ..hakknda. bir

sahip

kii, ‘Rabbim! Benim bilgimi artr

karlk

” 81 ayetinde belirtildii üzere, Al-

ki okumada anlay eit olan ise, aklanmtr. Her okumada bir anlay sahibi olan kimse, kazançldr ve merhamete nail olmutur. Anlay olmadan okuyan ise, mahrum-

lah'n duasna

verdii kimsedir.

Âyet hak-

dur. Böyle birinin zihninde ayet sabittir ve ezberlenmitir.

knda

Allah’tan

dirme’ üe

anlay

mümkün

yenilenen timse için bu yenilenme ancak

olabilir.

Bazen onun

inii,

mudak

rablik mertebe-

sinden deil, özel olarak kula bakan Rab’den inerek yenilenir. Bazen

mutlak anlamda Rahman’dan inmesi

yenilenir.

Ar üzerine genel anlamyla istiva edendir. isme

aittir

ve

onun

için

snrlanmaz. Rab

ran’da Rab, gaib veya muhatap veya

a

izafe edilerek

gibidir.

yalnz

zikredilir, ‘Allah diye

veya

saldir.

Burada

*3

ayetidir.

ise

Çünkü Rahman kuatc

Her eyi kuatan rahmet, bu öyle deildir,

ise,

belirli bir

yön veya

çünkü Ku-

belirli bir

varl-

veya özel bir duayla belirlenmi bir ekilde zikredilmi,

Rahman ismi gibi kaytsz ise, Rahman ve Rab ismi

nz 3

‘in-

‘Allah’ ismi

Burada

ise,

ve mutlak olarak yer

Bu

almamtr.

Allah ismi

nedenle bazen tamlamal bazen

Rahman

diye

dua edin ”* 1 ayeti buna mi-

kaytsz gelmitir. Baka bir misal tamlama yaplarak snrl gelmi,

Sizin ilah -

fakat Allah

lafz deil, ilah lafz zikredilmitir. Bildirme niyetini dikkate alan kimse,

Allah

ile

üah

ayrt etmez.

smi

ve

onun

saygnln korumay

dikkate

baka kimse isimlenmemiken ilah ismiyle ismlenmitir- iki lafz ayrt eder. Ayrt ettiinde ise, Allah lafznn hükmü snrlanmaz. Kuran- Kerîm’in kalbe inmesi Rab isminden gerçekleirse, snrl iner ve bu durum, kaçnlmazdr. Bu esnada ‘kerim’ veya ‘mecid’ alan -ki

bu

isimle


282

Fütûhât- Mekkiyye II

veya ‘azim’ Kuran diye

nitelenir.

ndii

e göre, ‘kerim’, ‘azim’, ‘mecid’ ar isminden

inerse, özel bir

de Kuran

karsnda

kalp

Kurann

ise.

snrlanmad

duruma tamlamayla

nitelik

esma-i hüsna’nn sahibi

ve isimleri kendinde toplar.

olduu

5

gibi kalp

haline gelir.

Rahman

ar da bütün yüce

kadar, bu

özelli-

Kuran kalbe Rahman

haline gelir.

özel bir nitelikle nitelenmeyen ‘ar

Böyle bir kalp, bütün

indii

ismi,

nitelikleri

kendinde toplar.

Bunu söylememizin nedeni udur: Kuran’ Allah’tan anlamak hakknda bize onun bir yerde kaytsz (mutlak), bir yerde büyüklük özelliiyle snrlanarak

zikredilmesidir. Misal olarak

azim Kuran' verdik’

olma özelliiyle ayette

Baka

buyrulur.

‘kerim’ diye niteleyerek,

de onun

istiva

öyle

Kuran’ mecid

Kuran’ niteliinde veya onu ettii yer

yapm,

kalbe

va etti™ 9 ayetinde

olduu

Rahman’ nitelemedii

Ar’ snrladnda

gibi

ise,

bir

bir ayette Allah

niteliksiz

Bu beyaptnda, kalbi

Kuran’n mutlaklk veya snrllk

mudaklk

Ar’

gibi

Baka

Baa

‘O kerim Kuran’dr.™7

der:

gibi özelliklerini giydirmitir. Böylelikle kalb

tr.

mesaniyi ve

s eb-i

ms demitir. niteleyerek ‘0, mecid Kuran’dr

6 Mecid Kur an' a yemin olsun™ buyrulur.

özelliklerle

Sana

bir yerde Allah,

Kuran’ lirli

3 *4

c

bir yerde

‘Ara

isti-

özelliiyle nitelemitir. Allah

da herhangi

onu Kuran’n

arn

bir nitelikle

nitelememi-

kendisiyle niteledii özellikler-

Ar’n Rabb 389 demitir. Bu nitelii ‘azim Kuran’ ifadesinden almtr.. Kerem hakknda ise öyle demitir: Kerim Ar’m Rabbi.’ m Onun üzerine kerim Kuran istiva etmi ve inmitir. Baka bir yerde Mecid Ar sahibi™' demitir. Bu okuma, ke‘

le

nitelemi ve söz gelii azamet hakknda Azim

i’

limeyi

Ar’n

istiva eder.

nitelii yapan için böyledir.

Burada kalp

ar

yüceltilmi,

Mecid Kuran, onun

mccd edilmi

üzerine

vc kerem

özelli-

iyle nitelenmitir. Bunun nedeni, Kuran’n azameti, keremi ve mecd

olmasdr. Böylece Kuran’n üç özellii burada zikredilmitir. Bunun nedeni, iin kendiliinde bulunduu üçleme halidir. Baka bir

sahibi

bölümde el-Ferd isminden söz ederken bu husus mertebesinin kendisinde ortaya üç, tek

saylarn

me hakknda

ilkidir.

çkt

ilk

zikredilmiti.

mertebe, ona

aittir.

Üçün

Öyleyse

Alemde üçleme mertebesine bakmalsn! Üçle-

bu anlama iaret eden baz msralarmz vardr.

Tercümanü’l-evak adl divan’dadr ve girii öyledir:

O

msralar

-


Yirmi kinci

283

Sifir

Felekleri gözet, biatle hizmete gel

lkbaharda

bir bahçeyi gözet

adm krda ceylan çoban Bazen adm rahip ve müneccim

Bazen .

Konuyla

sonuna kadar devam eder

kasidenin

iir,

ilgili

ki,

Tercümanü’l-emk erhinde onu açklamtk.

Dostum! Smrlanmam-mutlak Kuran’n snrlama bulunmayan kalbe iniinin

zamana

bal oluunu

Kuran, Rahman’dan gelen

zikirdir,

(hâdisik) örendin!

Bu yönüyle

takat bu kalp, zikrinden yüz çevi-

ren gibi, ondan yüz çeviremez. Aksine kabul ederek ve ‘merhaba’ diyerek

onu karlar, öyle

‘ho bulduk’

diye

der:

karlk

c

Ho geldin, merhaba!’ Kuran da kendisine

verir.

Bu

kii, kalbini

Kuran

için bir

ve Kuran da hikmetleriyle o kalbe yerleir. Rabbinden gelen

tiimiz

‘ho

snrl Kurandr. Kul

niteliklerle

geldin, merhaba’ diyerek

den Kuran’n

ar

ve kerem niteliini kalbe

met

ise,

ma, krlma,

iarn liklerle

zillet,

Kuran’n

giydirir.

Kuran’n

ise, zikret-

Rahmandan

o

gelirken

belirli nitelik

sureti,

yönün-

o kalbin aynasnda

niteliiyle nitelenir.

ona heybet,

niteliiyle inerse,

kalbini

yapar

Kuran da beraberinde getirdii azamet, mecd

yapar;

ortaya çkar. Kalp

karlar ve

da onu

ar

celal,

Kuran kalbe

aza-

hayâ, murakabe, huzur, kork-

yoksunluk, daralma, muhafaza, gözetme ve Allah’n

yüceltme duygusu kazandrr. Kuran da o kalpte bütün bu

bezenmiti.

Bu durum

kazandrr. Baz insan ve

nite-

kiiye Allah ehlinin nezdinde saygnlk

cinlerin

dnda,

yaratlmlardan herhangi

bi-

o ahsn büyüklüünü bilemez. Çünkü onlar. Haklan kendisini tantan nidasn duymamlardr. Hz. Peygamberin öyle dedii aktarlr: risi,

‘Allah bir

kulunu sevdiinde, Cebrail’e

Cebrail de

onu

reder. Cebrail

onu

sever.

öyle

‘falan

kulumu sevdim’

der ve

Sonra ona bu sevgiyi göktekilere bildirmesini em-

der:

sevin.’ Göktekiler

‘Baknz! Allah

de onu

sever.’

falan

kulunu sevmitir. Siz de

Sonra yeryüzünde o kiinin kabul

görmesini salar. Fakat kimin nezdinde? Peygamberlerin öldürülmesiyle

bu kabül arasnda nasl

bir iliki

vardr?

Arkadamz Musa Scdrani -ki tecrübeli öyle demiti: ‘Kaf dama vardm. Kaf da, zünü çevreledii büyük

bir

dadr.

O

büyük

ve

taman

birisiydi- bize

Allah’n kendisiyle yeryü-

da

ise

büyük

bir ylanla


284 Fütûhât- Mekkiyye çevrelemitir. Allah,

n

kuyruuna

da

II

tam olarak çevreledikten sonra, o ylann

btitirmitir.

Onun büyüklüünü yadrgadmda,

tayan arkadam öyle dedi. ‘Ona selam öyle yaptm.

sldr?’

Selamm

ald ve öyle dedi:

Ebu Medycn’i tanmayan

dedim: ‘nsanlarn büyük

Da öyle dedi:

ksm

selamn alacaktr.’ Ben de ‘eyh Ebu Medyen’in hali na-

biri

var

mdr d?’

hafife alr.’

Allah sevgisini yeryüzündekilerc

ve yere indirdiinde, bütün bitkiler ve hayvanlar

larn tandklar içerisinde kendisini

verdi:.

Ben de öyle

onu tanmaz, yadrgar ve

‘Âdemoiuna alr!

beni

ver,

Ben dc ‘Onu nereden tanyorsun?’ dediimde, öyle cevap

‘Yeryüzünde

ba-

o

onu tanr. Ben de

tanmtm.

Zannediyordum

:

ki,

yeryüzünde ondan nefret eden veya onun deerini bilmeyen kimse yoktur.

Allah’n sevdii

Hikâyeyi

birisi

hakknda gök

ehlinin

öyle dedim:

yani insan- kâmil’i suretine göre yaratnca,

vermi, bu sayede nisper ve balar Allah

için

böyledir.’

duyduumda, öyle dedim: Allah’n kitabnda bu mese-

lenin yeri nedir?’ ‘Bilmiyorum’ deyince,

durumu

ona âlemdeki hükmünü

olmutur. Allah öyle

geçerli

gökteki ve yerdeki herkesin secde ettiini

Allah, genel ifade

kullanmtr. ‘Güne,

ay.

‘Allah Adem’i,

der:

görmez misin ?' 392 Burada

yldzlar, odar ve hayvanlar.’

Burada türeyenleri zikretmi, yaratlm snflarndan

birini geride

b-

rakmamtr. Allah, ayrntya girdiinde ise, insanlara gelerek ‘insanlarn ise çou’ demi, ‘hepsi’ dememitir. Allah sevilen salih kulunu hükümde kendisi gibi

yapm,

gökte ve yerdeki herkes Allah’n sevmesi nedeniyle

insan- kâmili sevmitir. nsanlarn

m

ise

çounluu onu

-Allah’ da inkâr ettikleri ve yalanlayp

knadklar

severken bir ks-

gibi-

inkâr eder, yalanlar ve knarlar. Kutsi sahih bir hadiste

‘Ademolu le

beni yalanlad. Böyle

insan- kâmili

öyle

denilir:

yapmak yakmazd. Beni knad, böy-

yapmak ona yakmazd.’

nsan

okuma esnasnda veya Kuran’ aklna azim Kuran’n kendisine o vakitte Rab-

zikrettiimiz bu nitelii

getirdiinde kendinde bulursa,

binden geldiini

anlar. Allah tecellisiyle insana kendisini

Rabbinin sure-

tinde yaratmas ve ilahi isimlerle zuhur etmesi gibi ihsanlarn bildirerek

Bunun yan sra onu varlktaki gaye yapm, kalbinin kendisine tecelli edeni bilecek kadar geni olduunu göstermi ve kendi mertebesindeki deerini açklamtr. Bu kalp, sünefsinin

deerini ona

rekli olarak,

Allah

gösterebilir.

hakknda daha çok

bilgiyi

kabule ve bu konuda dün-

ya vc ahirette sonsuza dek yükselmeye ehliyetlidir.

Bunun yan

sra,


Yirmi kinci

göklerde ve yerdeki her eyi insana amade

285

Sifir

klmtr. Âlemdeki

her cüzi

sayg duyarak bakar, âlemdeki her eyi hizme-

varlk, kendisine tazim ve

tinde görür. Nitekim her ey, insan Rabbinin suretinde onlarda gözük-

sün diye, rabbini tespih eder. Bütün bunlar, Kuran’

ahsa göründüünde, o

Kran’n

kii, mecid

Kuran’

tilavet

okumu olduunu

kef

olunur. Böyle bir

ve bu

onun

erefi

durumda mecid Kuran, mecid

kalbe

kendisine indiini ve Rabbinden geldiini anlar,

ve mecdi

ederken bu

yerleir.

Allah kula

tecelli

ederek, ona nefsinin keremini çeidi yönlerde ona

gösterebilir. Misal olarak, ihtiyac

olduu

tercih eder,

mümin olan vc olmayan

lamak

emek

için

merhamet retini

harcar,

kendisine

tüm âleme rahmet gözüyle bakarak

eder, herhangi bir

kabul ederek kabalklarna, iyilikle,

Hakk

bütün insanlarn ihtiyaçlarm kar-

ahs veya

merhametini onlara ulatrriak

kötülüe

halde kii

onlara

âlemi ayrt etmeden bütün gay-

için harcar,

onlarn mazeretlerini

bilgisizliklerine, eziyederine

tahammül

günaha affetmeyle, hataya balamayla karlk

eder, verir.

Bütün bu hususlarda -her kim

için

çalr. Bütün bunlar

esnasnda gördüünde, ‘kerim’ Kuran’

okuduunu

anlar,

tilavet

çalrsa çalsn- herkesin rahat

için

çünkü onun nitelii bjudur ve bu Kuran ona Rab-

binden gelmi, Allah kendisine kendisinin insanlara

davrand

gibi

davranmtr. Kulun ‘kerim’ niteliini kazanabilecei en etkili davran, Hakkn emrine balanmak ve O’na itaat gibi keremii davranlardr. Çünkü Allah kulunun tövbesiyle sevinir. nsan tövbe ederek Allah’a

kar kerem gösterirse, Allah dümanlarn öfkelendirir. Keremin en büyüü de budun Çünkü kul iyi ahlak ortaya koyduumuz bu yolla elde edebilir. Öyleyse ortaya

konulduu

tarzda ahlak alan insan, güzel

ahlak tamamlayan ve onlarla nitelenendir. göstermekle

mümkün

olabilir.

davranarak, herkesin beenisini

Bu

ise,

Allah’a

kar

kerem

Çünkü insann bütün yaratlmlara

kazanmasnn mümkün

olmadn

iyi

an-

z

Âlem dümanlk ve farkllk özeliine sahiptir. Bir insan Ali’yi raederse, onun düman Ömer’i kzdrabilir. Bu nedenle insan, ahlaky-

la

bütün âlemi kuatamaz.

ladk.

Allah

karsnda

gözetir,

onlar yerine

uzaklar. vermez.

ahlakl

Kuatmanm mümkün olmadn

olmay

getirir,

Bu ahlakn

hedefler. Böylece Allah’

görünce,

raz eden

ileri

O’nu kzdracak eylere bakar ve onlardan

insanlarn amaçlarna uyup

uymadna deer


286

Fütûhât- Mekkiyye II

nsan Kuran okurken bu baka

sahip

olduunda,

‘kerim’

Kuran’n

kendisine indiini örenir ve Kuran kendi suretini ve niteliini indii kalbe verir.

Çünkü

Allah âlemde ancak insana bakar, yoksa insan sure-

nsana bakar ve ona keremiyle davranr ve

tindeki hayvana bakmaz.

nimet

verir.

nsan

‘Rabbim bana ikram

ise

yan insan, âleme Haklan âleme

merhamet

eder,

rzk

kese yayar. Allah da

-dosta,

davrand

dümana,

‘gizli

okuyucunun

kitapta

5

der.

Kuran’ böyle oku-

gibi davranr,

onun

gibi

nefret edilen ve sevilenlere- her-

baz kullarna yardmn

onu genelletirmemitir. Okuma ve sahip kimse,

,39i

etti

tilavet

tahsis

etmi, rzktaki gibi

esnasmda böyle

bir özellie

bulunan kerim Kuran’ okur. Kast edilen,

kalbidir. ‘Alemlerin rabbinden indirilmitir.

,}9

rzk

Halbuki,

ve dünya hayatnda keremin genellii nedeniyle, ‘müminlerin rabbi

5

dememitir.

Dostum! lediini,

Hak

Ne okuduunu, sana

kime okuduunu ve okurken kimin

okuduunda kimin duyduunu

açklama, bu mertebenin erefine dikkat çekmek menzilin içerdii ilimleri zikredelim. Bunlardan rinin

ilmidir

Dört direin

olduu

afi’nin onlardan

biri

örenilir. Halbuki

alan

sende braklan

ilmi

ey bu

her i,

Bu kadar yeterlidir. imdi

bilmelisin! için

birisi,

Kuran

bu menzilden örenilir.

söylenir.

Hakkn

menzille-

mam

e-

armas bu menzilden

O’nun ahlakdr. Senden alnan

menzilden örenilir.

din-

Onu

ey vc

senden alan kimdir?

m

Onu ikramn olarak m, yoksa zorla almtr? O’nun katnda bulunup bize inmemi ilahi kitap mertebelerinin bir ksm, bu menzilden örenilir. Bizim ile Allah arama giren eylerin bir ksm, bu menzilden örenilir.

c

Hz. Peygamber’in sahih hadiste keif hakknda söyledii Ko.

numalarmzda

gördüümü dir.

dikkatsizliiniz ve kalplerinizdeki erilik

görür ve

duyduumu duyardnz’

Hz. Peygamber, gördüünü kendisinden

hadisi,

bulunmasayd,

bu konuyla

gördüü

ve

ilgili-

duyduunu

duyduu bu makama ulatran yolu açklamtr. Acaba bu kalkt kimse var mdr ki, söz konusu itii o makama ulaabil-

kendinden engelin sin?

Yoksa öyle

biri

yok mudur? Bize göre bu perde,

kalkabilir,

Allah peygamberine insanlara kendilerine indirilen eyi

çünkü

açklamasn

emretmitir. Hz. Peygamber yüce bir mertebeye yükselmeyi engelleyen bir engeli

açklamsa, onun amac onun ortadan kalkmasn- salamakdeerli mertebe zikretmise, ona ulalsn diye zikretmi-

tr.

Ya da

tir.

Öyleyse kim ciddi olursa, onu bulur; kim eksik kalrsa, kendini k-

bir


Yirmi kinci

namaldr. tibar

kamnn dii

ilmi,

ilmi,

peygamberlerin sahip olmak

ma-

istedikleri iyilik

bu menzilden örenilir. Bedenî amellerin meydana

getir-

keif yoluyla, bu menzilden örenilir. Bilginin inmesi,

ilahi bilgiler,

âlemin kalplerindeki hükümleri, bu

makama

sahip olmayana göre

fazi-

bu menzilden örenilir. Bilinenin yenilenmesi,

artmas,

letinin

287

Sifir

bakasna deil- bu

insana tahsis edilen nefeslerin

saysnn

bilgisi,

menzilden örenilir. çilen eyde sarholuun ksmlar, kendisine

-

bu

üfle-

nen surederin says, bu menzilden örenilir. Böylece üflemeden bayl-

ma

veya süratle aylma gerçekleir. Haldcn bir süreye

dan kaybolmak üzere kullarna yönelttii vekâlet

ulap

ilmi,

sonra orta-

bu menzilden

görme derecesine ulaan bilgi, bu menzilden Onun hakknda Hz Ali öyle der: ‘Perde kalksayd, inancm-

örenilir. Mutmainlikle örenilir.

daki kesinlik artmazd.’ Farklar arasmda temyiz, lir.

Ahiret hayatnda

çatma

mahalli,

bu menzilden öreni-

bu menzilden örenilir. Öne ge-

çenler ve hükümleri, âlemdeki eksikliin âlemin kemalinden

olmas, bu

menzilden örenilir. Mutlularn varaca yer ve mutluluktaki tabakalar,

bu menzilden örenilir. Hâzinelerin çkartlmas, varlkla nitelenenlerin

snflarnn hükümleri, bu menzilden olmayan renilir.

min

zikir,

bu konuda

örenilir.

vakit belirlemenin yaran,

zikir

ve

snrl

bu menzilden

ö-

Varidin kolay olan ve olmayan, bu menzilden örenilir. Âle-

mertebeleri,

bu menzilden örenilir.

Dostm! Hangi

ilmi istiyorsan

örenmeye

veya 011u sana indirecek

üzere çal!

Çünkü

ona bak, kendisine ulatracak yolu nitelikle

sen, bedenî amellerin

bezenerek,

leriyle -ki

onu elde etmek

yapüaca yerde bulunmakta-

sn. Bunlar, amellerle siiluku salayan eylerdir.

likler

Snrl

Çünkü sen beden amel-

bunlar amellerle sülük yoludur- ruhani ahlak ve manevi nite-

arasmda bulunmaktasn. Onlara sahip olunca, seni mertebelere

ulatrr ve zatndan sana Bir delil sahibi olunca, edilen, irade

‘Allah

eden

ile

tecelli

ederek, kendileri için seni talep ederler.

onun gayesine de ularsn. Talep eden

edilen arasmda fark vardr.

doruyu söyler ve doru yola

ulatrr.’

ile

talep


288

Fütûhât- Mekkiyye

II «

ÜÇ YÜZ OTUZ BENC BÖLÜM Kardelik Mertebesinin Muhammedî-Musevî Mertebeden Bilinmesi

Amâ

ve istiva

1

arasnda

.

.

Üstün akllar hayrete dütü

nii esnasnda da istiva

yerinden

göe

inerken

O yerinde bulunurken Ve kalbimizde ve her neredeysek Bütün bu alametler Körlük ve snrlama

Onlar yönler

bildirir

gibi alt tanedir

Allah zatyla münezzehtir Her türlü nitelikten

Allah Teâlâ öyle der:

'‘iyilik

ve takva

hakknda yardmlan

‘Mümin, mümin kardeinin aynasdr

vayette

5

denilir.

.’ 395

Mümin

ismiyle ahlaklarma

imkânna

ri-

Mümin, Allah’n

isimlerinden biridir. Allah âlemi kendi suretine göre yaratt ve

denle âlem

Bir

sahiptir.

bu

ne-

Hz. Peygam-

ber Hicret sonrasnda Medine’de sahabe arasnda kardelik kurarken, kendisi de Hz. Ali’nin elini tutarak Ali’dir.’

mtr,

Allah ‘Müminler kardetir

öyle demiti: ‘Benim kardeim de

’396

demi, iman onlarn babas yap-

Onlar, tek babadan olma kardelerdir. Hz.

Musa

vun’a gönderen rabbine öyle demiti: ‘Rabbim! Gönlümü latr, dilimdeki yap, onu iimde

Dostum!

düümü çöz, ortam yap

Bilmelisin ki,

ait. istidadan

makam

aç,

iimi kolay-

sözümü anlalr yap, kardeimi bana

.’397

isimleri birletiren

kendisini Fira-

yardmc

Allah da kendisine dilediini vermiti.

mümkünlerde (ulûhiyct)

ile

etki sahibi olan

tüm

mümkünlerin kabiJiycdcrinc

kendinde toplayan makamla (a'yân- sabite mertebesi)

snda

sahih ve geçerli bir kardelik vardr.

olma

iki

kardedr ve her

biri

ilahi

Bu

iki

makam,

bir

ara-

babadan

ötekini destekler. Fakat isimler istidadar

vastasyla Allah’n onlarn ‘gediklerini kapatmasn’

diler,

bunu

anla!

Bu


Yirmi kinci

makam,

mesele, sr ilimlerinden biridir ve ve anlama iki

bakmndan

gizlilik

Sifir

289

ve açklk arasndadr

en güç ilimlerdendir. Öyle ki iktidarn nüfuzu,

kardete tesadüf yoluyla gerçekleebilir, yoksa onlardan birisinde

gerçeklemez.

O ikisiyle

birlikte

mümkünlerin varlklar ortaya çkarak,

tanmas mümkündür. Bu zamana bal bilginin varlyla ise, Hakk’n (âlemi yaratmadaki) gayesine ular. Çünkü Allah âlemi ancak âlem kendisini bilsin diye yarara. Âlem ise, sonradan var var olanlarn Allah’

olmutur

ve onda ancak hadis (zamanda var olan) bir bilgi bulunabilir.

Öyleyse âlemin Allah hakkmdaki edebilir veya

kuvve halinde ona

ya Allah’n bildirmesiyle elde

bilgiyi

sahiptir.

Bu gücü onda

tr ve onun sayesinde Allah’ sadece özel bir yönden

kuvve halindeki

bilgiyle Allah’ tenzih eden, hiç

(olduunu zanneder)

ve

O’nu tebih edeni

harekede Allah’ tebih ederek bilen

ise,

Allah

yaratm-

bilebilir.

Öyleyse

kukusuz, O’nu bilmi

Ayn

güçten

O’nu bilmi, Allah’

tenzih

tekfir

etmitir.

edeni bilgisiz kabul etmi, hatta tekfir etmitir. lahi bildirim yoluyla Allah’ bilen

ise,

tebih edecei yerde tebih eder, tenzih edecei yerde

tenzih ederek, her

yolla Alllh’

iki

knda

bir bilgiye sahiptir. Öyleyse

hangi

birisi

bilir.

bu

Bunlardan her

biri,

Allah hak-

kii, Allah’n yaratklarndan her-

tarafndan cahil kabul edilmez. Dolaysyla Allah’ yaratkla-

rndan herhangi

birisi

(bütünüyle) bilmiyor deildir, çünkü Allah onlar

sadece kendisini bilsinler diye

yaratmtr. Bu güç vastasyla

fikirdir-

veya

ratklar

O’nu bilemez, varlkta âlemin yaratl

ilahi

-ki

bu güç

bildirim yoluyla Allah onlara kendini bildirmese, ya-

Bütün inançlar kuatan bu makamla

ilgili

gayesi gerçeklemezdi.

bir iirimiz yardr:

nsanlar Allah hakknda inançlar söyledi

Onlarn inandklarnn Suretler onlara

inandm

bakalam gözükünce

nkâr etmeden gördüklerini

söylediler

Onlarn yaratlnn verdii

bilgidir

Söyledikleri her

.

hepsine

b

eyi ve inandklarm

O'nu ortaktan ayrrlarsa, mülkünde gördükleri gibi rab edinirler eriat sadece muvakkidi mazur sayar

.


2ÇO Fütûhât- Mekkiyye

Ona

Mürikler

Kuku ehli

II

ibadet etseler de, bedbaht

onlardan beter

Yaratanlarn inkâr edenler daha kötü O’nu nejy edenler bedbaht

Tpk

üç

O’nu bulamadklarnda

gibi,

Teellüh eden onlara

Mutlular

ise

kar çkar

hidayet üzere O'na ibadet eder

insanlar kendilerini yoldan

çkacana

uysalard keke

Saptrmadan uzak kalsalard

Kamil

(marifet). Arif

baka

Allah’

arif,

tecelli

olmayan

bir surette tecelli

ise,

ettii ve indii bütün surederde bilendir

Allah’ sadece

risi,

farkllamann neyle

bu bakalama, O’na' fekkire hi

gücünün

balamay

m dayanr?- lahi olan aklî

verisi

sürdürür ve

birlikte o,

bakasnn

hakknda en mükül meselelerden

inkâr eder. Allah’ bilme

suretlerdeki

surette tanrken,

ettiinde O’nu inkâr eder. Bununla

kendini Allah hakkndaki inanana

inancn

inand

olduunu

ilgili

bunu

haberler,

delil ise

bi-

Acaba

bilmektir.

bildirmitir.

Mü-

bunu imkânsz saymtr.

haberin söyledii gibiyse, hiç kimse Allah’tan

ila-

bakasn görmemitir.

Böyle bir yorumda farkl suretlerde görülen, Allah'n kendisidir ve

O

bütün surederin ayndr. (nanç) surederinin farkll inançlarn farkl-

lndan kaynaklanm inançlarn kendisi le olsa),

ve suretler -bilinmek istenilen

bir surette

tecelli

tanmtr, baka Peygamber

ten surete gireceini bildirmitir. kendisini bilsinler diye

bir surette

tanmamtr.

gerekir:

Görme

Böyle

Bu balamda

ilahi

sahih-kutsi bir hadiste Allah’n suret-

Hal

karinesi ise, Allah’n

yaratm olmasdr.

yaratklarn

Binaenaleyh insanlarn keif

veya akl yoluyla veya bu ikisine sahip olan leri

bir arifin

ve zuhur edebilendir. Ya da

bir bilgi ilahi bildirim ve hal karinesiyle örenilebilir.

bildirime gelirsek, Hz.

de-

bir arif bi-

inancn görmü demektir. Çünkü böyle

inancna göre de Allah, her surette

O’nu snrl

Hak deil

bütün surederde Hakla tanyan (kamil

ise,

herkes kendi

ise

taklit

ederek Allah’ bilme-

marifete tabidir. Öyleyse marifet kendisine iliip Al-

lah bilindii (maruf) gibi

ayn zamanda görme

kendisine iliir ve Allah

görülen olur. Allah’n bilinmesini ve görülmesini inkâr eden

ise,

Allah’


Yirmi kinci

29 i

Sifir

bilmenin nazari düünceden hareket eden insann O’nu bilmekten

lie dümesi olduunu

Böyle bir dereceye ulaan insan, bu

sürer.

ileri

nitelikteki birinin Allah olabileceini

hakkndaki

Baz

bilgiyi,

bu durum

lendirilir.

Bu görü

örenir.

O’nu bilmemede ve bilmeden

insanlarn ‘drake ulamaktan

rinde

belirtilir

Böyle bir

görü

suz, Allah’ bilemeyecei gibi

bilgi,

sözünün

eklindeki sözle-

‘Allah’ bilmek’ diye isim-

karln bulursa, hiç kuku-

O’nu göremez

de.

Bununla

bu sözü nedeniyle onu cezalandrmaz ve hesap etmedii gelir ve ikinci

görü, Allah’n

bal

bilinebilecei ve görülebileceidir,

salamak

bal

gibi,

zamana

bal

bilgi

Kadime

de Allah’a O’nun

Kendiliinde bulunduu durum,

snrlamasnda

tidir.

Hakkn

giyi

ortaya çkabilir ve

Acizlik, kendisine

memekten

aklnn

ibarettir.

kndaki

bulunduu

kacak bir ie

Allah

ise,

hale göre iliir.

bütün suretlerin ayn olmas-

o tek

acizlik,

suret,

kendi

Hakla

bir su-

inancnn

yaraan ekilde Allah hakknda hüküm

Dolaysyla Allah’ bilmekten

ulamaktan

surevere-

acizlik özelliiyle bil-

hakkndaki

da nazari gücünden deil de, Allah’tan alan

bilgiye

hakknda

bilgiden acizlik ilimedi-

delilinden alan kimse nitelenebilir. Allah

delilinden ya

Allah, marifet

için kendisi

dr. Öyleyse O, bütün suretlerdir. Öyleyse kulda rette

ona

bilginin -kadim bilginin kendisine ilitii tarz-

da- Allah’a ilimesiyle kemale erebilir.

i

çünkü

yaratmtr. Varlk ve marifet mertebesi

bilgiyi

hakkndaki zamana

bir ihsan

Allah’tan

ve varlk mertebesinin kemale ermesini

zamana

birlikte Allah,

örendii eyin zddn örenir. Çün(gördüünün) O olduunu bilir. Bu konuda doru

durumda

kü Allah’ görür ve

sahibi Allah

acizlikte elde etmitir.

acizlik, bir idraktir’

ve böyle bir sahibi

aciz-

ise,

bilgiydi

Allah hak-

aciz deildir. Böyle biri, kendisini aciz bra-

kalkmamtr

ki,

acizlii itiraf etsin!

O, aklnn

delilinde

Bü durumda ldi Allah’ Allah’n bildirmesi ve tecelli yoluyla örenir. Bu yol, hakim ve Hamid’in ihsan ettii bilgi yoludur. Öyleyse ‘Kendisini bilmekten acizlikten baka bilgi yolu olmayan tenzih ederim’ diyen kimse. Hakkn kendisini bildirdii nazar gücüyle talep ettii deildir.

kimse deil, nazari düüncesinden hareketle Allah’ bilmek Allah’n övgüsünü saymaktan acizliin

itiraf ise,

dür Çünkü Allah’n övgüsünü saymaktan

nu örendikten sonra

itiraf edilebilir.

acizlik,

isteyendir.

gerçek kâmilin sözü-

övülcnin kim olduu-

Bu durumda

insan, Allah’n bir •

I

övgüyle ihata edilemeyecek ve nihai özelliine ulalamayacak kadar yüce

olduunu örenir. Nitekim bir

insan

hakknda öyle

denilir:


Fütûhât- Mekkiyye II

2Ç2

Seni

‘salih’ diye

övdüümüze bakma!

Sen bizim övgümüzden yükseksin

Allah’

yaratlm hakknda söylenmitir ve dorudur! Peki övmek nasl olabilir? Bu airin bu yaratk hakkndaki ifadesini

doru

kabul

Bu

ifade, bir

ettik.

övmeyi ihatann

Bununla

akl kendi düüncesiyle

birlikte,

mümkün olduunu

yaratlm

zanneder. Gerçek öyle deildir ve

air -ya tesadüfen veya o konudaki kesin

doru

bilgisiyle-

Kast ettiim ‘Sen bizim övgümüzden yükseksin’

söylemitir.

ifadesidir.

Baka

bir

ifadeyle övülen insan, o' esnada gerçekte

övgüden daha yüksek

numdadr. Çünkü onun bulunduu

Allah’n kendisinde yarataca

övgü

niteliklerini

daki

bu

yer,

bir ko-

kabul edecek bir yerdir ve bu niteliklerle övülür. On-

Yani bu kendilerinden dolay

niteliklerin bir nihayeti yoktur.

övüldüü nitelikler sürekli olarak yaratlmaktadr. Bu övgü Hakka yönelik olduunda ise, övgüye sebep olan nitelikler, özü gerei kiinin

yokluk kabul etmeyecek ekilde varlkta

memiz, ki

yenilenir,

süreklidir.

çünkü içinde bulunduumuz her

bilgimiz yenilenir ve Allah’ yeni bilgiyle överiz.

mz

bir bilgi ediniriz ve

o

bilgiyle

gibi söylemedik, kendi söylediimiz

hakkndaki

bilgi

öyle

vermitir:

O’nu

överiz.

Bizim Allah’ öv-

an, Allah haliknda-

Ya da sahip olmad-

u msra, önceki air

anlamda söyledik. Bunu bize Allah

deriz:

Biz seni ‘salih’ diye översek

Öven

serisin,

biz deiliz

Bizim ifademiz, airin söylediinin

yönden ona söylemesi

denktir.

Bunu

olmad

olmadan

‘istidrac’

düer. Ilak

ise,

Herhangi

ile ilahi

malum

mümkünün

isimler arasndaki

Bu

ise,

durumda

vc bilinendir. bir

Allah, kendisinin

istidad

O’nu

tuzaa

bilen, kendisine

eyin gerçekleme imkân yok-

buna imkân vermez. stidatlarn

kardeliin verdii

bilgi

budur vc ulalabile-

Ardndan onun aasndaki kardqlik gelir. Müminler liardetir, onlarn arasm slah edin™* ayetinde belirti-

cek en üst kardelik budur. ‘

bir

gösterebilecei gibi yine farknda olmadan

kendiliinde

bir

bir

yönden hakikati söyletmitir. Nitekim kul farknda

layk tarzda övmekten acizdir ve öyle tur.

yönden üzerindeyken

kesin bilgiyle veya tesadüf yoluyla bilmeden

durumu deitirmez. Böyle

farknda

bir


Yirmi kinci

Sifir

293

len kardeliktir. Allah’n isimlerinden birisi, el-Mümin’dir. Allah’n ken-

dinden haber verdii hususlarda onlarn arasnda tartma meydana gelir.

‘u

Allah bir meselenin

min

tarzda’

imanda kendisiyle

ise -ki

kardelik gerçeklemitir- O’na etmitir.

Akim

olduunu

bir araya

bildirmi,

yaratlm mü-

gelmi ve bu iman nedeniyle

kar jgelmi, akimn

deliline

göre

itiraz

delih, vahyi tasdik etse bile tevile kalkarak, Allah’n ken-

Mümin Hak ile yaratlan mümin tartma ortaya çktnda, Allah keif sahibi

disinden bildirdii eyin aksini söyler. (insan) arasnda böyle bir bilginlere

öyle emreder: ‘Kardelerinizin arasm bulun

Bunun

(slah).’

üzerine alim ve keif sahibi müminler, aray bulmak üzere kardelerin

arama girerler. Bu

ise,

Mümin Hakk’n

kardei olan müminin karsn-

da bulunup ona kuvvetini ulatrmas demektir. Çünkü yaratlm, her

durumda yaratlmtr. Gücü ona kâmil kef vermemi, bu kefe göre kendisine gözükmemitir. Öyleyse mertebesinin gereine göre onunla

olmaldr. Bu durumda

birlikte

peygambere

itirazc

‘O’nun benzeri bir

Mümin Hak,

mümine öyle

ey yoktur.’400

kendisinden tebli eden ‘

demesini söyler: Ben Allah olanm.”” 401

Gözler O’nu idrak edemez.’

disini niteleyenlerin nitelemesinden münezzehtir.’

an mümine benzeri bir

‘Allah ken-

Peygamber de

tart-

Allah’n görevlendirmesiyle gelerek, ona öyle der: ‘O’nun

ey yoktur™

2

c

403 Rabbin onlarn nitelemesinden münezzehtir.’

Nazari akl delilinin gerei olan tenzihi söyler. nsan peygamberden bu ayederi duyunca, kalbi rahadar, O’na yönelir ve

tartma

biter.

Bu

kez

bar yapmak üzere, bu yönden mümin insana gelerek öyle ‘Sen Mümin Hakkn kendisini senden daha iyi bildiini biliyor

alimler, derler:

olmalsn.

O

seni bile kendinden daha

iyi bilir.

Halbuki sen, Allah’n

yaratlm olduu gibi bir hüküm vermektesin. hüküm, akimn ve delilinindir. Bu durumda seninle

sanki senin benzerin bir

Halbuki böyle bir herhangi bir aciz

yaratlmn Haldun

kalmas arasnda

aciz

fark yoktur.

kalmad

bir

Öyleyse Allah

eyi idrak etmede

karsnda

(kendisi

haklundaki bilgiyi O’na havale etmek eklinde) teslim olarak durmal-

sn. Allah Mümin, sen de

bulunduun O’nun ile

gibi

O

mümin

olsan bile, kendine, layk mertebede

da kendisine layk mertebededir. Biliyorsun

benzeri deilsin.

man

sizi

birletirmi olsa

ilikisi seninle ilikisi gibi deilidir,

(man

nedeniyle ortaya çkan)

rini bilmelisin.

bile,

ki,

im ann. Allah

çünkü O’nun benzeri deilsin.

Benzeme,

seni

aldatmamaldr ve dee-

(Metafizikte aklyla hareket eden ve

tartmaya

giren)


294 Fütûhât- Mekkiyye

II

bar

insan, böyle bir sözü duyunca,

uzaklamak

ister.

Hak Mümin

ise,

açt tartmadan

talep ederek yol

tenzih

hakkndaki duyarllna göre,

kuluna ihsan eder. Zaten tartma (kulun aklyla tenzihi savunmas nedeniyle) tenzihten

Mümin

kaynaklanmt. Bu sayede

yaratlm müminin arasn

ile

müminler,

bilgili

Hak

bulur. Kullarna peygamberleri-

nin dileriyle vahyetui ve kitaplarnda indirdii hususa göre, Allah’tan

anlamak böyle olmaldr.

man

kardeliinde -keif

bir derece

O ise Hakkn kendisini Mümin diye isimlendirdikten sonraki u

vardr.

ifadesidir:

Müminler kardetir .’

Mümin

ridir.

baka

dereceleri içerisinde-

4114

Bu kardeler, iman babasnn

kardeinin aynasdr. Bunu söyleyen

peygamberdir-

-ki

arzusundan konumaz. Burada kardelik, müminler arasnda

mitir ve Allah müminlerden her

mümin görür.

birini

kardele-

kardeinin aynas

tesis edil-

yapmtr.

Bir

aynaya bakarsa, aynada -hangi surette olursa olsun- kendisini

Her

iki

mümin

de ayn konumdadr. Öyleyse

Hak Mümin

de,

yaratlm müminin (insan) aynasdr. Böylelikle insan görür ve onun da kendisini gördüünü bilir. Nitekim ayna sahibi bir aynas olduunu bilir, sonra aymaya baktnda, aynann suretini ve aynann kendisine yanstt eyin suretini görür. Bu nedenle Allah, insana iki göz yarat-

mtr

ki, birinci

yapt etkiyi

gözüyle kendisini, dieriyle aynann onun suretinde

görebilir.

Çünkü

gerçekte insan,

aynann kendisine yans

yan surette meydana getirdii büyüklük, küçüklük, uzunluk, genilik,

doruluk veya -aynann ekline göre ildir. lir

ve

olan-

Bütün bu etkileri aynaya bakan

aynann ona dorudan

yansma

özelliine sahip de-

insan, aynadaki suretinde görebi-

bir etkisinin

olduunu,

kendisini aymada

sadece ‘aynaya göre’ görebileceini anlar.

nsan mümin, Hak Mümn’in

aynas olunca, Hak ona

kendiliinde özel bir istidada

sahiptir ve

Hak

bakar.

Ayna

ise,

dolaysyla Haktan ona istidad ölçüsünde

tecelli

gerçekleir.

kendini bu özel aynada aynaya göre görür ve ayna görülen hak-

knda sidir. edilir.

bir eksiklik

Bu

meydana

getirir.

Bu

eksiklik,

aynadaki istidadn

etki-

yönüyle ayna ona benzer ve bu makam, ‘kardelik’ diye ifade

Çünkü

iki

ey

arasnda karlkl

iliki

bulunmasayd,

birisi

kardeinin aynas olmazd. Allah bu misali vermitir. Aynalar dilerine bakarak suretlerimizdeki bozukluklar, onlarla

düzeltelim diye se aynalar,

yaratmtr. Bu

ayplar vc

ilgili

ise,

öteki

ken-

yanllklar

sayede, onlar görerek düzeltiriz. Öyley-

eksiklikleri

gidermek

için vardr.

Bu durum,

ay-


Yirmi kinci

naya bakan insann daha önce sahip

olmad

bir bilgi

Yaratlm müminde, bu durum daha anlalr

terir.

Hak Mümin’de lim diye,

ise

Hak

belirtilen

kazandm gös-

ve daha dorudur. ‘

Bu durum Örene-

böyle bir eyi anlamak çetindir.

snayalm*05 ayetinde

sizi

295

Sifir

(yaratlmtan)

bilgi

alma

yaratlm müminin aynasnda gördüünde, aynam istidadna göre gördüünü bilir, aynada baka bir ey görmez. Bir aynadan ortaya çkan hüküm farkl aynalara baktnda ise, konusuyla

ilgilidir.

kendisini

ortadan kalkar. Böylelikle farkl aynalar nejieniyle bir surette

-istidat

Hak ise deimemitir, O’dur. Bu durumda (deiikliin nedeni) istidadn kendi hükmünü ortaya çkartmas olduu bilinir. Allah ise bulunduu halde kalmtr. Bu

deiiklii nedeniyle- farkllama meydana

durumda. O’nun hakknda

kalkt

gibi kullarn

sun diye

snanmas da

surede) ‘snrllk eziyeti' ortadan 5

5

nin sebebi

bilginin

yapmtr. Halbuki

nan kendisini savunacak bidir.

(zamana

olmasn

ortaya

delil

koyma

Dolaysyla

suret,

bedenden olduu

gihi,

âlemin sureti itibary-

yaratld) Haklan ilgili ilahi

bazlarnn zannettii

iman kardeliinin

sureti yönüyle de,

isimlerin hükümleri-

kardeliin (nedeni)

gibi,

u var

ki (insann kendisine

göre yaratld) su-

açn sebeplilik yoluyla kapatabilir, çünkü

beplerin sebeplide etkisi olmasayd, Allah onlar var etmezdi.

lilik

hükmü

zati

olmasayd, sebep olamaz ve böyle

kazanmazd. Bu durum,

hakknda dorudur ve orada

mek

istesin.

O

halde, mahal,

varl bir

ancak

belli bir

mahal yoktur

varl

ki,

irade edilen

maldr. Bu durumda mahallin varl, mesiyle

Çünkü

nedenle kardeliin özel bir durumda olabileceini söyle-

Mümin’dir.

sebeplideki

sebe-

(insann âlemde Hak-

gelirsek, suret,

âlemin kendisiyle zuhur ettii ve âlemle

dik. Allah,

5

gerçeklemesi-

salar, yoksa kardelii temin etmez.

âlemdendir. (Kendisine göre

Bu

bilelim

ki,

o, bilginin ge -çeklemesinin deil, suçla-

Hakka benzemesine

insan, bedeni yöneten ruh

deildir.

galip ol-

...

ka) vekil ve halife

ret,

bilgi)

Ta

,

Suretin

dir.

bal

bulamasn die

delil

Hak

‘tereddüt eziyetini ve

getirme talebini ortadan kaldrr. Allah

‘delil

demi, burada snamay o

la,

(belli bir

gelir.

o

bir

se-

Onlarn

ey geçer-

mahalde kabul eden

onu

var et-

ey nedeniyle

var ol-

var eden

iradenin kendisiyle ve var edil-

olduu bu eyin varlk sebebidir. Buradan sebeplerin sebir hükmünün bulunduu örenilir. Öyleyse sebepler, yara-

ilgili

beplilerde

tan için araç gibidir. Yaratma ve yaratlan

ey

bu nedenle yapana

izafe


Fütûhât- Mekkiyye

2ç6

edilir, araca

sebebi

yapaca hakknda

ne

disiyle

Bunun

deil.

II

udur: Araç kullancsnn bilgiye sahip

bir

içinde ken-

deildir, aksine

o

-

olduunu bilir. Yapc ise araç ve alet vastasyla bilinir. Bu durumda aracm i görmesi özü gereidir. Onu kullanana ait olan i ise iradedir. Bu durum Kendisini irade 406 ettiimizde, ona ‘ol’ deriz' ayetinde belirtilir. ‘Ol’ sözü bir araçtr Hak onun vastasyla var etmitir. Kelamn Hakkn zat olmas veya ilave bir ey olmas, baka bir bilgiyi gerektiren (baka bir bahistir). Kastedilen, bu manann anlalmasdr, çünkü bir söz olmakszn, sadece iradeyle hakikatinin gereine göre- bir

yapm

arac

yaratmay gerçeklemeyecei

zn

gibi irade

da yaratma gerçeklemez.

eden veya söz söyleyen olmaks-

Bu durumda

hükmü

sebeplerin

sebepli-

konulma nedenini

lerde ortaya çkar. Sebeplerin etkisini sadece onlarn c

ve hakikatlerin gereini bilmeyen, reddedebilir. Dikkat edin! Yaratma ve emir O’na

aittir.

Âlemlerin rabbi Allah münezzehtir.’

‘Onu iinde ortak yap demitir’40*

Musa

409

demitir.

kapat’

Bu

Musa ne dediini anlay

Baka onun

biliyordu. Biz ise

iyi

iaretle

sahibinin kavrayabüecei hususu anladk.

yardm

Bu nedenle Hz.

bir ayette ‘Onunla

benim sözümden daha

ifade,

407

bir

gedimi

açklamadr ve

anlatt meseleden

Yardmlama bu

de-

yardm isteriz ayetlerinde belirtilen husus budur. Kul kardeinin yardmnda olduu sürece, Allah da kulun yardmndadr. mektir ve ‘Allah’tan

Kendisinden

yardm

masayd, yardm

isteyen

kendisine hiç muhtaç

yardm likte bir kil

410

istenilen ile arada bir

doru

olmad

isteyebilir (Allah’n

varlk

söylemi olamazd.

halde, srf

kuldan

5411

ve ‘Ancak senden

isteyin’

ortakl

Yardm

o ii

yapabilir.

yardm

Bununla

istemesi gibi).

Bu durumda yardm

istenilen

bama

lenme yaratmtr. lahi

itmeyen isimler arasnda

m,

mümin

olabilir,

çünkü

ve kâfir arasnda kardelik

yoksa, nesep kardeliinde de miras edilen

de

Çünkü Allah âlemde

isimler arasndaki kardelik,

Allah,

ris olabilir.

Bizim

ile

Hak

müsta-

böylelikle

bir derece-

özü gerei

birbirini

müminleri karde yap-

kurmamtr.

man

kardelii

hakk vermemitir. Öyleyse davet

ey, iman kardeliidir. Baknz! Kendi dininde olmayan

vefat ettiinde, nesep kardei

bir-

kimsenin sebep

yaplmas, bakasndan üstünlüünü belirtmek amac tar ve insan, Allah katndaki deerini örenir.

isteyen,

onu ereflendirmek amacyla

sebep gerekebilir ya da -sebep olmakszn- kendi

olarak

bulun-

ona

varis

bir kar-

olamaz, din kardei ona va-

arasndaki suret (kardelik

ba),

nesep ve din


Yirmi kinci

badr. Bu

nedenle Allah Teâlâ yeryüzüne (son) insan- kâmil’in ölü-

münden sonra

varis olacaktr ki, miras

bulunduu

lekler üflemeyle

bayldklarnda, Allah

göe

de varis olur. Böylece

Varis ismi, melekleri gökten indirir, yeryüzünü ve gökleri le

Me-

nedeniyle deil- varis olmutur.

olmas

bir yer

hak sahibini bulsun. Gökler de

ruhlarnn hükmü nedeniyle -yoksa me-

kendilerindeki peygamberlerin leklerin

297

Sifir

ve gökle deitirir. Nitekim kitabn

baka

el-

bir yer-

baka bölümlerinde bunu

söyle-

mitik. Öyleyse ‘mümin için mümin, birbirini tutan bir duvara benzer.’

Mümin müminden iman

sahibidir.

imdi bu

Bunlardan lara

öldürmez, çünkü o

Mümin, mümin olmayan nesep kardeini (meru

durum olduunda) lidir.

mümin mümini

nefret etmez,

öldürebilir.

Konuyla

bu kadar açklama

ilgili

göre mi?

birlikte

menzilin içerdii ilimleri zikredelim.

Haldun kullarna nidasnn

birisi,

Kim çarlr? Yüz

mi? lahi adabn

yaratlma

bilinmesidir.

Hak, on-

çeviren mi, yönelen mi, yoksa her

yaratklarn menzillerinin

bilgisi,

varla nasl davranlmas gerektiinin

hatta her

eyi yerine

menzilden örenilir.

Bu

dece kendisinin veya

bakasnn yararnn bulunduu eyi

tir

yeter-

nereden nida eder? Meiyetinn hükmüyle mi, yoksa bulunduklar

ale

biri

bir

yapt

bilgi sahibi, istenilen

ilerde arzusunun

dna çkmtr.

ikisi

bilgisi,

her

bu

bilgisi,

getirirken, sa-

yapar. Böyle

Her ite maslahata göze-

ve -hiçbir eyin aleyhine deil- her eyin lehine göre davranr. Her

sözü anlama

konutuunu

bilgisi,

bu menzilden örenilir

örenir. Meseleyi bilmeyen

na mazeret getirmeyi

bilir.

Bu, deerli bir

ve insan buradan nereden hatayla

ise,

bilgidir

suçlad

kii ad-

ve ehlinin bu konuda

insaf göstermesi az iken bilmeyen ise nasl insaf göstersin ki? Böyle bir bilgiyle için-

amel etmemek kiide nasl

pimanlk meydana

getirir?

ve

bir hüsran

Unutur

-bilgiyi

kullanmad

yapmak, görmezden

gibi

medeki hikmet, bu menzilden örenilir: Bu,

Hakkn mühlet

gel-

vermesi

Bu sayede görmezden gelinen kimse, yapmas uygun olmayan veya sahip olmas yakmayan davrantan uzaklar. Eyann Allah’n elinde olmasnn bilgisi, bu menzilden veya kudreti yetenin mühlet vermesidir.

örenilir. Yaratklarn elinde rin

görünüte onlarn

bu konuda

elinde ortaya

bir yetki ve

çkm

güç yoktur.

Fiille-

olmas, sahiplik anlamna

gelmez, bu sadece geçici bir durumdur. Allah’n zahirde ve batnda kullarna bolca verdii

mas mümkün

ilahi ihsanlar,

eyler,

bü menzilden örenilir. Yardm aln-

bu menzilden örenilir.

Birbiriyle

çatan

iki

e-


Fütuhat- 1 Mekkiyye II

298

bu menzilden örenilir ve tartmann ortadan kalkmasn

yin berzah,

isteyen kimse, berzahta bulunur. simler ve

daki fark,

bu menzilden örenilir. Bunlarn hangisi

övgü veya knama

sna len

onlarn deerleri aralarn-

için

konulmutur? Kul

giren ‘yoldan uzaklamak’,

ile

bilginin gerçeklemesi ara-

bu menzilden örenilir.

en üstün ey, elde edilecek en

bilgidir.

onlar,

delil sahibi’

nsanlarn yaratl

bu konuda derece

Bilgi, talep edi-

faziledi i, kendisiyle iftihar edilebile-

salam

cek en büyük özellik, saylacak ve saklanacak en

onunla kendisini ‘yetkin

özel isimdir, hangisi

olmakla övmütür. Kast ettiimiz,

dereceleri,

derecedir.

araçtr. Allah

bu menzilden örenilir, çünkü

Acaba

bir

insann yaratt ve

‘insan’

mdr, yoksa beden yaps itibaryla insan suretindeki bir hayvan mdr o? Düünen (natk) nefsin böyle bir yaratlmta ortaya çkmasndan aciz brakan ey nedir? Acaba bunun nedeni, istidadn olmay mdr? Bu durumda o sureti ina eden, düünen nefsin denilen varlk, insan

tümel nefsten kabul edebilecei

kân vermeyen Allah’n

onun

fiilen

zaman

bir

iradesi midir?

hüküm

verir.

Veya buna im-

Çünkü bu önemli

bir meseledir ve

eyle

gerçekletii söylenmitir. el-Fellahatü’n-nebtyye’de söylen-

doa

diine göre, baz belirli

bit

ve

bilimciler, insan

menisinin özel bir ölçüyle ve

mekanda kokuturulmasvla,

meydana

getirmilerdir. Bir sene

du, fakat

konuamyor,

yaam,

sonra ölmütü.

beslendii

Onun

insan suretinde bir insan olup

yaam, eye

dilsiz

bir

sureti itibaryla insan

gözlerini

ey

kapatabiliyor-

ekleyemiyordu. Bir sene

hükmündeki

olmad

açp

bir insan

bâtnn

m

yoksa

bilinmiyor. Hasep-nesep ilmi,

bu menzilden örenilir. Allah yükümlüde neyi dikkate zâhirini mi, yoksa

m,

alr?

Acaba

dikkate alr yoksa yükümlülükten sonra

kendisinden gelen eyi kabul etmede her

ikisini

birden mi dikkate alr?

çandan önce ise, bir snrlama yoktur, insan herhangi bir sorumluluk olmakszn doasna göre hareket eder. Bu durum ‘Biz peyYükümlülük

gamber göndermeden azap iken,

edici deiliz

5412

ayetinde

belirtilir.

küçük çocuun ac duymas nereden kaynaklanr

ki

Hal böyle

duyduu ac

nedeniyle alar? Cahilin bilgiye döndürülmesi, bu menzilden örenilir.

lerin miinezzehlii (mertebesinde)

Allah’a döndürülmesi hangi tarzda

Acaba

m

yoksa onlarn gayesi olmasndan

ilgilidir,

nun mahiyeti ‘Allah

irca

yaratm olmasyla kaynaklanr? Bu konu-

ve döndürme, Allah’n onlar

gerçekleir?

m

nedir?

doruyu söyler

ve

doru yola ulatrr.’


Yirmi kinci

Sifir

299

ÜÇ YÜZ OTUZ ALTINCA BÖLÜM Bütün Zamanlarda Vaktin Sahibi Olan Kutub'a Biat Etmelerinin Muhammedi Mertebeden Bitkilerin

Bilinmesi

Yemin

ettim Allah'a ki

Rabhe yemin

O da yemin etmi kendine

olsun, Vallahi ve billahi diye

O, birleyen olmadan Bir

Yeryüzünde ve her neredeyse yaratklaryla

O Arndan iner

Arna

ise

Amâ'dan inmiti

Keyfiyetsiz ve

Çünkü her Allah sana

zamann

ayrm olmakszn

ikisinden münezzehtir Allah

yârdm

etsin, bilmelisin ki,

tekine (vahidu’z-zaman) yaplabilir.

genel biatleme, bilhassa

Çünkü zamann

teki, var-

çkan kimsedir ve onun kendiliindeki alameti budur. Bunun amac, hükmün uygulanmasnda veya uygulanmalklarda

ilahi suretle

ortaya

masnda veya o eyle bakasnda gözükmede irade ait olduunun örenilmesidir. Onlarm bir ksm

ve seçimin kendisine zahir iken bir

görünmez ve Hak kendisine gözükmeyi emretmedikçe

Hak ona görünmesini

i

emretmedikçe,

ölçüde, ortaya çkar ve ona bir

yüce makam, budur. diye

yaratlmtr

ona efendilik

Çünkü

ilahi

ey

kul olarak kalr.

emrin kendisiyle gerçekleti-

eklemez.

Bu yolda

itimat edilen

kul asl itibaryla sadece Allah’a ‘rab’ olarak

ve sürekli kuldur,

elbisesi giydirip elbise

ile

ksm

ait

olsun

yaratlmamtr. Allah

yaratklarnda gözükmesini em-

rettiinde, kendiliinde kul, kendisini görene ‘efendi’ olarak görünür.

Bu,

Rabbinü süsü ve

üzerindeki hilatidir.

sanlarn kendisine ‘teberrük’ niyetiyle cevap vermi: ‘Onlar bana ledii bir süse

el

sürüyor.

el

el

Ebu Yezid

el-Bestami’ye in-

sürmeleri sorulmu,

o da öyle

sürmüyor, Rabbimin beni kendisiyle süs-

O süs

bana

ait

deilken, onlar bundan engel-

leyeyim mi?’ nsanlarn teberrük niyetiyle kendisine böyle yapmalarna müsaade eden

ellerini

Ebu Medyen’e ‘çinden

süren ve

etkileniyor


300

Fütûhât- Mekkiyye

II

musun?’ diye sorulunca, öyle demiti: ‘Hacer-i esved peygamberler,

onu Allah’n

nebiler ve Allah’n velileri tarafndan öpüKirken,

ta olma halinden çkartacak

olan bir

yr’ denilince,

bir

duyguya

öyle demitir: ‘te ben o

tan

sa

eli

kaplm mdr?’ ‘Ha-

kendisiyim.’ Allah

öyle

der: ‘Sana biat edenler, Allah'a biat etmitir.™ Böylelikle suret itibaryla

kendisini olumladktan sonra, bir ayette yaparak,

gili

olumsuzlamtr. ‘

öyle buyurur: Atmadn

att.™ Allah, biatlemede

elini biat

Ayn eyi ta sen

atmayla

attnda,

il-

fakat Allak

edenlerin ellerinin üzerine

koymu-

tur.

Biatleme adab öyledir: Biat edenler, öpmek üzere kimsenin

elini tutarken, ellerini

onun

nin elini ellerinin üzerine koyarlar.

dakay

sa

sadakay

eliyle alr.

daka alann

sadaka verenin elinden

aa indirmektir. Bu sayede

sadakay alrken yukarda kalr

eli,

el,

geri öder.

sadaka veren kimse sadakann

görüü

sa-

sa-

aadaki

ki, üstteki el,

Rahman sadakay alr ve bir Bu ticaret geliir. Kyamette

nafaka verendir.

olmak üzere kendisine

Sûfilerin

Rahman

Sadaka veren insanda bulunmas gereken edep,

elden üstündür. Üstteki ticaret

elinin altna, biat ettikleri kimse-

avucuna koyup onu

‘nefsinin’

biat ettikleri

arttm

bereketlendiini ve

görür.

budur.

görüümüz böyle deildir: Dilenci elini sadaka verenden sadaka almak üzere açrnda, Hak kendi elini dilencinin elinin üzerine koyar. Bu durumda sadaka, dilencinin eline dümezden önce -sadaka verene bir ikram olmak üzere- Rahman’ n eline düer. Rahman sadakann bir benzerini kendisiyle yararKefin verdii

lanmas

bilgiye göre, bizim

için dilencinin elinde

yaratrken sadakann kendisini alp onu

nemalandrr ve büyüklükte Uhud

da kadar olancaya kadar artrr. Bu

durum, sadaka vermenin srf Allah tin

Çünkü

sonucudur,

verirken deerli

Allah görür

malndan

deersiz malndan

verir.

lah,

kendi mertebesine

sini

istememitir.

yük

bir

için ki,

olmas hususundaki dolay

bir

ey

nsanlara hakim duygu budur.

ekilde gösterdiinde

ise,

artar ve büyür.

olabilir.

Bu

ise,

nedenle Al-

küçümsenme-

Onu

maksat gerçekleir. Veren

üzerindedir ve bu nedenle hadiste ‘düer’ denilmitir.

den

verdiinde

gayrete gelerek, mertebenin

Bu nedenle o sadaka

gayre-

insan arzusundan dolay hediye

verir, Allah’tan

kar

ilahi

böyle bü-

el,

Düme

alan elin üsttekin-

Hz. Peygamber ‘p sarktsaydmz, Allah’n üzerine düerdi’

der. Yani Allah

Ar üzerine istiva ederken yüksek yönüne nispet edildii


Yirmi îkinci

aada

gibi

da bulunur. Allah her eyi korumak üzere ihata edendir.

Dairenin çevresi

varl

Varln

korur.

eden dairenin varlyla ihatann O’na

Bâtn O’na

aittir.

ait

olabilir. taati yerine

olduu

yaplmasn Biatin

getirmek,

tarzn

uymak

O’nun

ilerle ilgilenmeleri,

alkoymutur. Bizim

için

Öyleyse O, duyan

Mübayaatü’l-kutub diye isim-

müstakil bir risalemiz vardr.

olsalar bile, kendilerine

bu konuyu

bu

arifler ise,

göre daha

açklamaktan onlar

insanlara

en önemli i de o meseleyi insanlara açkla-

Bu

du-

kuvvetle gözükmediklerinde böyledir. lahi güçle ortaya

çk-

ilerle ilgilenmektir,

i ötekinden ah koymaz. Çünkü i bütünüyle

lnca, bir

O

.

maktr. Sûflerin düsturu, ‘daha mühim’ ilahi

Duyan

edilir.

yazan benim. Allah ehli

konuyu müahede etmi ve bilmi

da

alt

Biat edilen

aittir.

üzere biat

için yaplabilir.

bilgiler içeren ilk

ilikisi» ihata

Üst O’na aitken

kadar zahir de O’na

Bu konuda

zikredelim:

Bildiim kadaryla, bu konuda

rum,

noktayla

emrettii ii yapandr.

lendirdiimiz ve önemli

mühim

çkt

ilikisi gibidir.

ve eden O’dur, çünkü dinlemek ve

ve

3 01

Sifir

bunu

Halttr,

bilmelisin.

Tarzn zah

Biatlemenin

zamann

teki,

ve Açklama: Bilmelisin

gavs ve halife diye ifade edilen âlemi gözetmekle birisini

görevlendirdiinde, misal mertebesinde onun adna bir

ve

onu bu döein

üzerine oturtur.

suretini bildirecek tarzdadr.

bakmndan kuatmay talep ettii isimlerle rin

n

ona ve

bütün

O

Nitekim Ar’a

anlatr. Allah

ilahi isimleri

süslenmi, taçlanm

bu kii

istiva

için bir

süs,

gözükür.

biat etmesini emreder.

herkes,

ona

biat eder.

ile

o

döek

leklerdir.

Meclise

ilk giren,

ra srayla girerler.

Kutub’un

Çünkü

olanlar, biatin

O

da, söz

Bu sayede

bu

itaat

örenilen kart

ilahi isimleiçini

d-

ve

edeceiz’ diye

aa

dndadr,

âlemdeki

çünkü

onlar,

kendilerini bütünüyle ibadete veren

me-

kendi mertebelerine göre Mele-i ala’dr, son-

Onlar ‘sözünü dinleyeceiz ve

iki

konusu

üzerine oturunca, Allah

itaat

edeceiz’ diyerek,

elini tutar, fakat biatlerini sevinç ve kederle

onlar,

bilgi

döek koyduunda,

Bu durumda yukarda

özü gerei -yoksa emirle deil-

mertebenin

onun üstünü altn, ortasn,

suret

En yüce

yerletirir

etmek, her eyi

kendisine giydirir.

bir halde

kazandrd ziynet ve her yann kapjar. lahi

döek

mekann sureti, onun

âleme ‘sevinçte ve kederde, sözünü dinleyeceiz ve

ona

Allah, kutup,

ki,

nitelii tanmazlar,

niteliklerdir.

Mele-i

bu

a’la,

iki nitelik,

snrlamazlar.

ötekini tadarak

sürekli sevinç halindedir ve


Fütûhât- Mekkiyye

302

tadn

kederin

bilmezler,

II

çünkü nahou tatmamlardr. Her ruh

etmek üzere huzuruna girerken, Kutub Allah hakknda sorar ve

5

herkesin sorusuna Allah hakkndaki bilginin bir

vap

verir.

üstündür.

ahsn

Kutub’un cevap verdii yön, o

Bu sayede

biat

ona

bir meseleyi

O da ‘evet

öyle der: ‘Sen öyle mi diyorsun?’

biat

deyince,

yönünü sahip

Kutup

bildirerek ce-

olduu

bilgiden

eden herkes, Kutup’tan yararlanarak huzu-

Bu konuda yazdm edenlere sorduu sorular

rundan çkarlar. Bu Kutub’un durumu böyledir.

Kutub’un kendisine

kitapta devrimizdeki

zikrettim. Sorular, her

zaman

biat

tekrarlanan

belirli

Kutub Allah’n o esnada akima getirdii eyleri biat

eden ruhlarm hakknda Kutub’a önce

ilk

görü

belirtmi

Her

sorular deildir.

sorar. Bunlar, kendisine

olduu meselelerdir.

akl, sonra (tümel) nefs, sonra

gök ve yerde amel

öncü ve amade melekler, sonra bedenleri yöneten vc ölümle be-

sahibi

denlerinden ayrlan yönetici ruhlar, sonra cinler, sonra türeyenler biat

eden mekân-mekânl, yer-yerleen her

eder. Böylelikle Allah’ tespih

ey, Kutub’a

adam

biat eder.

büyük melekler

Bunun ile

insanlardan Efrad’dr. Onlar, Kutub’un tesir

dairesinin altnda deillerdir.

de

biat etmez.

lere ehildir.

istisnas, kendilerini bütünüyle ibadete

Kutub’un tasarrufunun

dndaki

kimseler

Onlar Kutub gibidir ve onun kutuplukta elde ettii ey-

Fakat hakikat bir zamanda bir kiinin Kutub

görevi üstlenmesini gerektirir.

Onun

gerçeklemez. Fakat

onun

ilahi takdir,

olmasn

belirlenmesi, bir görevli

olmasn

ve bu

öncelie göre

belirler.

Bunun-

t

la birlikte

bilgili

(tekler) içinde

Allah’ bilmede ondan daha

kimseler bulunabilir.

Bu nsan

o esnada Fertler

menzil, türeyenlerden bitkilerin (kutub’a) biat etmesini

cisimleri

ilgilidir.

hakkndaki

‘Sizi

yeryüzünden

Siz yeryüzünden biterek

tirmek’ (in bat)

fiili

bitirdi

5415

ayeti,

çktnz. Onlardan söz

bu konuyla

edilirken, ‘bi-

zikredilmi, mastarla desteklemek yerine

mastar getirmitir (nebat). gibi) bittikleri örenilir.

Bu sayede onlarn yeryüzünden

Bu durumda,

içerir.

baka

bir

(bir bitki

kendisiyle yaratklar arasnda or-

taklk gerçekleir ve bitmeye istidatl olmasalard, kendilerine isimlerin etki

etmeyeceini

gösterir. Onlar, isimlerden ve istidattan (birlikte) or-

taya

çkmlardr.

O halde isimlere ait olan,

ayetidir.

stidatla

ilgili

‘Sizi

yeryüzünde bitirmitir*' 6

olan, ‘nebat (bitki)’ ifadesidir.

mastardr, enbete’nin

(bitti)’

fiilinin

mastar

‘inbat’ kelimesidir.

Nebat ‘nebete

(bitirdi, yetitirdi)

deil, onun

Baknz! Kuran’n balamlar ne kadar srl-


Yirmi ikinci

dr

3°3

Sifir

ve hakikatler nasl ortaya çkartlr. Allah, verdii haberlerde ileri

bulunduu lahi

hale göre nasl öretir ve her hak sahibine

niyle

verir.

kendisine nüfuz edilme istidadna sahip kimseye iler.

iktidar,

Böyle bir

hakkn

istidat ise

mümkünlerde

olabilir.

lahi iktidarn kendisi nede-

varl zorunlu olana etkisi olamayaca

gibi

varl imkânsz olana

da nüfuz edemez. Alim ve Hakim Allah’ tenzih ederim. Bilmelisin ki, insan bir aaçtr. Allah

olarak yaratt, için

aacn kökleri vardr. Allah, ztlardan yani çatma anlam tayan ‘aaç (ecer)’

çünkü

insan ‘teacür’,

aaç yaratld yapmtr.

onu ‘of olarak deil,

bir

Zdar çatma ve tartmay talep eder, bu nedenle Mele-i a’la da hasmlar. nsann âlemdeki varlk asl, hükümde birbirinden farkl olan ilahi isimlerdir ve onun baka bir dayana yoktur. Allah Hz. Peygamber için öyle demitir: ‘Mele-i ala hasmlatnda, onlar hakknda bilgim yok417 Allah onu bildirene kadar, peygamberin o konuda bilgisi yoktu. tur’ Böylece peygamber doann onlarda bir etkisinin olduunu örenmitir., Bu durum, türeyenlerin cisimlerinde rükünlerin etkisi olmasna benzer. nsanlar aaç olduklar için, hasmlatki arnda ve tarttklarnda aralarnda hüküm verip çatmay (teacür) ortadan kaldrsn diye ‘valiler’

devlet

görevlendirilmitir. Allah

bakan (imam)

bu

belirlemitir.

valüerin kendisine

Dinin bekas

için,

dayand

bir

herkes ona dö-

bakanna kar gelmemelerini ve bakaldraöldürmemizi emretmitir. Çünkü Allah devlet bakamyla tartmann

ner. Allah kullarna devlet

n

dinde bozulmaya yol retmitir.

açacan

bilir.

Bu düüncenin kayna,

lunsayd bozulma ortaya çkard*™ ,

onun

ayetidir.

Devlet

baka

ilahlar bu-

bakan edinmek

ve

hükümdarl klca bal bir kii olmasnn gereklilii, ortaya çkmtr. Vaktin kutbu, bazen bizzat imam olabilir.

Misal olarak Hz.

Ebu

özelliiyle ortaya

knda deilken-

çkan

bakan

batindaki

Onun

o kutub’un

vekillerinden biridir. Öyleyse hak-

bakanlarndan ortaya

çkabilir,

kutup

bazen görünmesi bazen gizlenmesinin sebebi, Al-

makamnda bulunmaya zorlamamaona bu makama ehliyet vermi, klç kullanarak makamn

lah’n herhangi bir insan

sdr. Allah

deildir.

vaktin kutbu iken zahirdeki halife -kendisi far-

ve adalet, zahirdeki devlet

olmaz.

baka isimleri verebiliriz. Bu durumda halife, adalet

Bekir ve kendi devrinde

Bazen vaktin kutbu devlet

adil

‘0 ikisinde Allah’tan

-zahirde-

buradan

szlk

Halbuki dini ayakta tutmay em-

halifelik

gerektirdii görevi ona teklif etmitir. Görevi kabul eden, klçla ortaya


Fütûhât- Mekkiyye

304

çkar ve zahirde ve batnda

n

life

halife olur.

Uygun gördüü

yoktur.

lerse,

II

Bu durumda baka

bir maslahat nedeniyle

devlet

baka-

gözükmemeyi ye-

Allah onu gizler ve onun yerine birisini görevlendirir.

Bu

kii, ha-

diye isimlendirilir, hakszlk yapar veya adil davranr. Bazen Allah’n

kendisini

baarya erdirdii ölçüde

adil hareket eder.

Böyle

bir halifenin

bakannn hükmüyle ayndr. Ona kar gelen öldürülür. Fakat ‘öteki’ öldürülür, çünkü kar çkan odur. Allah bize kimsenin ona itaatsizlik yapmamasn emretmi, hükümdarlardan adil olann hem kendine ve hem bize yarar saladn, zalim hükmü, zalim

olanlarn

bile olsa, adil devlet

kendi aleyhine

ise,

davrandn

çakrken bizim lehimizde

bildirmitir.

nsan, daha önce de söylediimiz lah, ilk

gibi, bir

aaçtr. Bu nedenle Al-

aaca

yak-

-dier aaçlardan farkl olarak-

hali-

insana -dier aaçlardan farkl olarak- belirledii bir

lamay yasaklad. Nitekim insan da felikle belirli bir

aaçtr. Allah belirlenen aaca yaklamamakla onun

dikkatini kendi nefsine çekmitir.

Bu durum Davud peygambere yap-

lan tavsiyede ortaya çkar: ‘Hevaya

uyma

* 19

Kastedilen, nefsin arzusu ve

hevadr. Öyleyse yaklalmas yasaklanan aaç, hevadr. deyle ayet,

çatma

yaparsan, unsurdan

ve muhalefet bölgesine

bir ifa-

yaklama demektir. Böyle

oluan doal bedeninin yaps, sana

bu emri bedeni yöneten düünen nefse

Baka

(nefs-i

etki eder. Allah

natka) söyler.

Çünkü

in-

san ver emirde veya yasaklarnda Allah’a bu nefs sayesinde kar gelebi* 20 ifadesinde, belli bir aac belirlemek üzere, iaret zamiri lir. ‘Bu aaç

kullanlmtr. Devlet

olmas

gibi, bir tekliftir.

ylmtr meyi

ve

baz

ileri

nedenle devlet

gözle

bakanl,

bakanlk yaparken

Hak Kutub’un

bakanna da bu

hakknda

Bu

kutuplar zahirde

tercih etmitir.

devlet

bakanl ve imamlk, tpk emanetin teklif ve arz bir

bir

ehliyetine bakar. Allah

‘emanet

ksm

1

sa-

gizlen-

bu zahirdeki

bakm olsayd, Imamîler’in masum imam

sürdükleri gibi, hiçbir devlet

bakan

zalim olamazd.

Çünkü bâtnda imam olmann art, masumiyettir. Zahirdeki devlet bakanl ise, bakas ise, masumlua sahip deildir. te Îmamîler burada

yanlmtr.

olsa ve Allah re Allah

Zahirdeki devlet

Kutub’un istemedii

ona bu görevi yapmay emretseydi,

hiç

bakanln

Bu balamda Hz. Peygamber

i

hususlara dikkat

olduuna dikkat çekbir göreve zorlamam,

teklifle

kimseyi

bir

kukusuz, bize gö-

onu korurdu. Nitekim Hz. Peygamber, bu

çekerek, kendi uygulamasyla

mitir.

bakanl


Yirmi kinci

bu davrann daha hayrl olduunu ve

görevi kabul etmeyen insan için

kyamet günü görev almann

3°5

Sifir

pimanlk

bir

ve zarar

olduuna

dikkat

piman

çekmitir. Görevini adil bir ekilde yerine getiren ise kyamette

korunacana da onunla ba baa kalr.

olmaz. Hz. Peygamber görevin verildii kimsenin dikkat çekmitir: ‘Kim bir göreve talip olursa,

Kime istemeden görev bir

melek

gelirse, Allah

görevlendirir.’

onun

Korumak da bu

için

kendisine

yardm eden

demektir. Burada istemek,

görevden raz olmak ve onu sevmek demektir. Böylece göreve

onu

olan insan, içinden

lad öteki

kimse

bir gereklilik

ise,

Hakkn o

Ehl-i hal ve akd’in

bu görevi almaya

görevi yerine getirmesinin ve

olduunu

açacaktr. Böyle bir

lamas.

ister.

görür.

durumda

Görevden yüz çevirmek, bozulmaya zahirde

masum

ona yardm eden melek, ona

zor-

onu üstlenmesinin

iyi

kalr.

yol

bakalarnn onu bu göreve

zor-

Bu

art-

görevi üstlenmesini emretmesinin yerini alr.

larda görevini yapar ve

talip

Öyle

bir insan adil olur,

iler tavsiye eder.

O melek,

çünkü

Hz. Pey-

gamber’in söyledii gibi, bir dosttur. Hz. Peygamber (içindeki eytana

kar) Allah’n ona yardm ettiini, kendisinden selamette olduunu veya bir rivayette Müslüman olduunu- söylemi, ‘bana sadece iyilii 5 emreder demitir.

Bitkiler

bu Kutub’a

kendilerine emrettii Allah’a itaatle

kümlerde -sevinçte ve tasadanefsin

yükümlülüünü 1

mitir: ’Rabbinir se

I’421

kar gelmemek

sahibinin eline vermi,

makamndan korunan

Ayn ey Davud’a da

ilgili

hü-

üzere biat eder. Allah her

ona emrederek öyle

de-

ve nefsi arzudan uzak tutan kim-

Arzuna uyma 5422 eklinde söylenmiti. Kaste-

olduu gibi, birinci ayette nefs kastedilmitir. Allah bakasnn arzusuna uymay yasaklayp; ona uyulmu olsayd, kii yine nefsinin arzusuyla ona uyar, bu konuda kendi nefsini memnun ederdi. Bu ne-

dilen, nefsi

bakasn

kas-

tetmedii anlalr. Heva, Allah’n yaplmasn veya yasaklanmasn

iste-

denle ayette ‘heva’ derken, insann nefsini kastettii ve

dii konularda kar

çkmay

insana emreder. Nefs arzusuna 5

üzere biat ettiinde, ‘aaç olmak özelliinden Allah’n emrine kanlardaki ‘çatma’ özelliine geçer ve

kar

n

çkanlarn arasnda

bilir,

çünkü

sahiptir).

nefs,

Çatma

kalr.

onun

Çünkü Allah

özü gerei

bir

hakikati,

uymak

kar

ç-

Allah’n emrine

muhalefetin sürekli olaca-

aaçtr (ecere, çatma

ve muhalefet ortadan kalksayd, nefsin

özelliine

varl

orta-

dan kalkard. Bu nedenle Allah mutluluunun bulunaca özel bir yer


306

Fütûhât- Mekkiyye

II

belirlemitir. Binaenaleyh insanlardan

Ona

at etmesi gerekir.

biat nedeniyle)

onun

ike

ona

öteki

itaat etmelidir.

görü

iki

tartmaya dümemeleri layktr.

Bu

bu konuda

lursun,

çünkü

asla

insan tarttklar

konunda

bir

hükme uymalar

zahirin-

hükümde

bir-

ve bu konuda

Hak yönünden görevlendirilen Kutub, bilenlerin gözünde, hüküm vermeye daha

bitkilerin

olduunu

söyle-

biatlemesine kattk. Hatta ii incelersen

katlrsan, düünen-tikel neftse bitklik özelliini bu-

o, ancak

onun mizacna göre ka’nn (düünen

eriatn

bir benzeri,

nedenle kendisine biat edenlerin zahirinde

diimiz biatlemeyi ve

hüküm verme hakkna

gerekir.

imamln

onun bâtndaki

Bunun

birliine vardktan

Kutub da (bu

zahirî biattir.

zahirinde diledii ekilde

de ortaya çkar: Kavgal letiklerinde,

bi-

biat ettiklerinde ise, biat kendilerini balar. Bit-

yönü budur, çünkü o

kilerin biatinin bir

sahip

Kutub’u tanyan herkesin ona

düzenlenmi ve

itidale

kavumu

bedende ve

ortaya çkar. Öyleyse suretin mizac, neft

neft) kendisinden bittii bir topraktr. Allah

nat-

i

onu o

cisme üfleyerek oradan bitirmitir. Unsurlardan oluan bedeni yöneten

bütün ruhlar boyledir. Böyle eden, onun can, dir.

ailesi

Hz. Peygamber

ve

biri

imamn tanyp

vaktinin

mal hakkndaki hükmünü

kendisi için

öyle demiti:

nedenle, biatte ‘sevinçte ve tasada’

neftinin arzusu Allah’a

‘Bir kula

ise,

ce

olabilir.

yapar, isteksizce bile olsa

nedeniyle) insafl

olmas

ailesi,

mümin

Mutlu

neftinin arzusu Allah’n emriyle çelitiinde ortaya

o ii

ben

mal

olamaz.’

art koulmutur. Çünkü

uyduunda mutlu

biat

kabul eden kimse-

ve bütün insanlardan daha sevimli gelmedikçe kâmil

Bu

ona

insan,

olmad

çkar ve

iler

isteksiz-

onu yapmasnn nedeni, (verdii söz

ve biatin gereine

uymasdr, çünkü Kutub’a

biat ederken, gerçekte Allah’a biat etmiti. Gözleriyle biat ettikleri insa-

nn

elini görseler bile, ‘Allah’n, eli

mizacnn hükmü altnda

genellikle

pek

aznn

nefsi,

lenmi bedene

ellerinin üzeridedir

Nefis

bulunur. Bununla birlikte insanlarn

doasma ve mizacna hakimdir, çünkü annelik, düzen-

ait bir özellikken

sana babasna ve annesine

emretmitir.

onlarn

babalk nefte

iyilik

ait bir özelliktir.

Allah in-

yapmay, onlarn emirlerine uymay

Bu durum, anne ve babadan

birisinin

Hakkn

emrine ayk-

r davranmay

emretmesiyle snrldr. Böyle bir durumda insan, anne

babasna

etmez. Allah ‘Sen bana irk

itaat

itaat etme, nel

dünyada kendilerine

i

kar

iyi

komaya

zorlarlarsa, onlara

davran. Bana uyanlarn yoluna yû-

MU buyurur. Allah, kendisine yönelen kimselere

uymay

ve direnç


-

Yirmi ikinci

gösterdikleri

imam

takdirde

(devlet

hüküm, haram

>4S

kar çkmay

emretmitir.

bakan), kendisine uyulmaya hak ‘

Allah öyle der: at edin...

nefislere

man edenler,

Emir

sahipleri,

tasarrufun serbest

Allah’a emir sahiplerine ve peygambere ita-

kutub, halife ve

olduu

itaat,

Öyleyse

sahibi olan kimsedir.

Onlarn verecei

valilerdir.

konularda

olabilir,

Allah’a ve peygamberine itaatin bir parçasdr.

balkanlarna (imamlar)

3°7

Sifir

karlnda

çünkü vacip ve

O

halde devlet

sevabn ve yükümlüün

bir

olmad mubah alanyla snrldr. Bakann olup da sözünü dinlemek ve itaat etmek üzere biat ettiin bir devlet bakan (imam) herhangi bir mubahla ilgili bir emir verirse, ona uyman zorunludur ve emrine kar çkman haramdr. Böyle bir durumda mubah san,

fiilin

hükmü, vacip

haline gelir. Böyle bir

hükümdarn (daha önce mubah

durumda

in-

olan ve sevab olmayan bir konu-

da) emrini yerine getirmekle vacip sevab kazanr ve biat ettii kimsenin

hükmüyle mubahlk ortadan

kalkar.

Bu

imamn mubah düün ve incele. Biat

meseleyi ve

emretmesi hakknda dikkat çektiimiz hususu

iyi

etmenin mertebesini, onun meydana getirdii neticeyi ve melisin!

Mubah

olan bir

i -Hakkn (mubah

tesiri

ören-

hususlarda bakanlara

ita-

emri nedeniyle vacibe dönümekle nasl ortadan kalkm,

atle ilgili)

bakan olan imam, -âri’nin emriyle- âri konumuna geçmitir. Hükme konu olan eyin durumu, imam’n verdii hükümden önce e-

devlet

baka (mubah) iken, imam’n emriyle deierek baka dönmütür (vacip veya haram). Hak bir insan kendi yerine ona uymak gerekir. riatta

Bilmelisin ki, bitkiler, ‘berzah’

hükmüne

maden

ile

koyarsa,

hayvan arasndaki orta âlemdir ve

Dolaysyla

sahiptir.

bir hale

bitkilerin iki

yönü vardr. Ber-

zah özelliine sahip bir ey, özü gerei, kendini kefeden insana sahip

olduu baka

yönlerin hakikatinin bilgisini

Çünkü

yerlerdekinden daha barizdir. Berzah,

hakknda

bilgi verebilirken

veremez. Berzah,

iki

hem

berzahlarda kemal,

kendisi

hem bakas

berzah ve ‘ortada olma’ özelliine sahip

mayan, sadece kendisi hakknda

ve

verir.

bilgi verebilir,

bakas hakknda

ucun aynasdr; kim berzah görürse,

bu durum kaçnlmazdr.

Bitkilerde berzah

iki

ol-

bilgi

ucu görür

srr vardr, bakasnda o

sr yoktur. Çünkü o, ‘ nebat olarak 426 ayetine göre, kendisiyle ’

‘sizi bitir

mitir H17 ayetine göre, rabbi arasuda bir berzahtr. Adil ve insafl insan, kendisi ve

Rabbi arasnda hüküm verendir. Bir insan

nefsi rabbinin


FütûhâtMekkiyye

308

II

çatyor iken hakem olamaz. Adil aleyhine hüküm verir. Çünkü bilir ki,

Hakkn

(hükmüyle)

insan.

nefsinin

her yönüyle ve her du-

rumda re

hak, Allah'ndr. Nefsin didimesinin nedeni

yaratlm olmasdr.

Benzerlerin

âri

Baknz! nsana

nefsini

ey, insann kendisidir ve

tartma

sayd,

5

arasnda ‘hakem olarak ortaya

nefis,

yerletirdi.

Halbuki

nefsi denilen

insann hakknda otorite sahibi olmay

bedenin büyümeyen ksmlaryla cisimle

iddia ettii eydir.

üahi su-

arzusundan uzaklatrmas emredildi ve

yabanc konumuna

nefsini bir

surete gö-

ztl -zdarn ztl deil-

rettedir. Böylelikle insan rabbiyle nefsi

çkar.

ise, ilahi

lehine ve

snrl

kal-

çkmazd, çünkü bu yönüyle beden, Allah'n

ortaya

hamdini tespih etmek özelliinde yaratlmtr. nsan bedeni, köksüz otlara benzer, ve ancak kendisine üflenen

yani

çatma

hayvan ruh

ruhun varlyla ‘aaç’ (köklü,

Bu

özelliine sahip olan) haline gelebilir.

üflemeyle insan,

kendilerine üflenmeden kökleriyle ayakta duran aaçlardan

farkl olarak, köklerine dayanr. Öyleyse insan, esas itibaryla köksüz bir ‘od, fakat ‘hayvani

Onun

ruhun üflenmesi’ nedeniyle köklü olan

Allah’a secdesi, gölgenin secdesine benzerken

ahslarn

secdesi köklü Bitkiler,

bir bitkidir.

aaçlarn

Allah’a

secdesidir.

berzah özelliine sahip olunca, berzah

olduu

eylerin su-

rederini kabul eder. Bunlar, hayvan ve madendir. Bitkiler (Kutub’a) biat ettiinde, kendilerinde

gözüken ve aralarnda berzah olduu

iki

eyin

surederi nedeniyle biat eder. Bunlar, kendisine tabidir ve böylelikle bitkilerin biati,

hayvan ve madenlerin biaderini

içerir.

Çünkü bu imam

aynasnda müahede eder. Bu, garip

hiri surederi ‘berzah’

za-

bir bilgidir.

(Berzahn durumuna misal olarak) Aynaya bakan insan, kendinden

baka

bir suret

görür ve ayna kendisine yansyan

sureti

ekilden ekle

sokar. Böylece

aynada ahslar, gerçekte kendisine

bilinseler bile, olduk-

larndan farkl

bir surette alglanr. Öyleyse insan

onu ancak parlak

cisimde görebilir.

bu durum,

Bu

biat edenin biat ettii

baka verdii eye bakan insanla ekilde

biati

baklmadan baka

ilgilidir.

ilgili

deil, aynaya

imam veya halife olmad gibi hiçbir Bu sayede imam bakasndan ayrr ve onun

Böyle

biri

örenilir. Surete bakan

onun

bir bilgi verirse,

kimseye ‘söz dinlemek’ ve itaatten

benzer. Bilgi vermezse, onunla

de yoktur.

imam olduu bilgi alrsa,

suret kendisine

bir

vaktinin

ise,

tefekkür veya itibar yoluyla

imam olduu zannedilir. Bunun

s, suretlerin kendiliklerinde bir

fikir

böyle olma-

ve itibar olmakszn, keif yoluyla


Yirmi kinci

bilgi

vermesine

insan kendisine

baldr. Keif kaynakl denk

imam

nedeniyle-

ise,

böyle

birisi

bilgisinde fikirden hareket

de -(kef ve

Çünkü imam,

deildir.

alktr. Allah'n ona

yolun

fikir)

bilgüerini fikir

etmez, aksine kendi düüncesine bavurursa yanlr. Allah’tan almaya

3°9

Sifir

bir

ey

eden

farkll

gücünden elde

Onun

nefsi, bilgiyi

göstermesi, kendisine

dönük inayetinden kaynaklanr. Allah ona bazen fikir yolundan bilgi almay ihsan edebilir, fakat bu durum, onu Rabbinden perdeler. Hak, her

durumda

lunduu

almam irade etmi, o da Hakkn bualr. Kutub’un bo kalmas veya bakas-

sadece O’ndan bilgi

her ite Haktan

bilgi

mümkün deildir. Akll insan, fiilî delili iyice incelediinde, zikrettiimizin doruluunu görür: Hz. Peygamber hurmalarn na yönelmesi,

ailanmasna engel olunca hurmalar ürün vermemiti. Çünkü peygamber, bu sözünü vahiyden hareketle söylememiti. Bedir savanda suyun

olmad

yere

konaklamas da

öyleydi.

Ardndan Hz. Peygamber,

saha-

görüüne uymutu. Çünkü peygamber bilgilerini Allah’tan almaya ainadr ve onun nefsine dönmek gibi bir alkanl yoktu. Peygamber, en kâmil nisandr ve ondan daha kâmili yokken, onun aabesinin

sndakiler

hakknda ne düünülür? Allah’

edinme tarzyla alakalar yoktur.

zaman ‘ilahi’

Allah’tan alrsa, o

öyle

Bir

ahs

bilenlerin fikir yoluyla bilgi

bilgilerini

diye isimlendirilir.

Hakk

keif yoluyla

Ebu Yezid

el-Bestami

der: ‘Siz bilgilerinizi ölülerden alyorsunuz ve ‘falan, falan dan ak-

tard’ diyorsunuz?

nerede?

O

Ölümsüz

O

nerededir: Öldü. ‘O da falandan aktard.’ Peki

da ölmü.’ Ebu Yezid öyle devam eder: ‘Biz bilgimizi

Diri’den almaktayz.’ Allah

ile

kuf arasndaki en büyük perde,

kulun bilgisinin nefs kaynakl olmas ve

den almadr. Bu güçlerden Allah’tan almak

çünkü

o

bilgisini fikir ve nazari

ald bilgi gerçek bilgiye uysa bile, bilgiyi

daha üstündür. Akln zorunlu

tümevarm

onlar, fikir ve

gücün-

(istidlal)

bilgileri,

Allah’tandr,

yoluyla elde edilemez.

denle zorunlu bilgiler, insan akl sahibiyse,

kuku

Bu

ne-

ve tereddüt kabul et-

mez. Kendisiyle ald arasnda perde olan kimseden söz etmiyoruz. Bitkilerin biatini ve mertebesini, senin ve hemcinslerinin birer bitki

olduunu açklam lim

ki,

imdi bu

himmetin onlara yükselip

Bunlardan

birisi,

bâtndaki halâvet leri

olduk.

rahmût

ilmidir.

menzilin içerdii

kendileriyle

bilgileri zikrede-

bezenmeye

yükselebilsin.

Hakk’a dair mükaefenin bilinmesi,

fetihlerinin bilinmesi, Allah’tan

aktarmada ibare

fetih-

ilminin büinmesi ve Hz. Peygamber’den sonra -bizzat peygamberin


Fütûhât-Mekkiyye II

310

emriyle- hükümlerin neshinin bilinmesi, bu menzilden örenilir.

Peygamber,

delillerin

mü onaylamtr

çelimesi durumunda, müçtehidin verecei hük-

ve bu konuda irade ona

aittir.

gamberin

ait

olmas, beyan ve açklama

Hud

suresi nedeniyle

kullara

dönük

ilahi

yapya kemalin Hz. Pey-

ilmi, istikamet ilmi,

yalanmas, bu menzilden örenilir.

makamlarn kef, bu makamdan

lahi nas

Baz

tamln

inayetin bilgisi, iareder bilgisi, tamlk, kemal,

mertebeye

Hz.

Acaba varlklar

örenilir:

onda etkin midir, deil midir? Mutmainlik, yakn vc

bilgiyle

arasndaki

buradan örenilir. Âlemin Allah’a mülk olmas, bu konuda kendi-

fark siyle

tartann kim olduu

ve niçin

tartt, bu

ve saylarak bilinebilirler mi? Yoksa

lar nedir

m

olarak

Acaba herhangi

bilinirler?

bilemez mi? Âlemdeki

Hakkn

kendisi midir,

eden

snda

Bu

ordu-

ayrntsna girmeden

genel

onlar

zikretti.

olarak

tafsili

bilir

’428

i O’na döner

mi,

bu menzilden örenilir. Kullara

dönmesi, neyle dönecei yc niçin dönecei, bu menzilden

Allah ‘ Bütün

renilir.

birisi

ilahi sebepler,

menzilden örenilir.

olduunu

Allah ‘hükümdar olmas yönüyle ordular 1

buyurur. Acaba Hak,

deil midir? Bu, deerli

bir bilgidir.

ö-

dönen o eyin

lahi tazimi hak

hak etmeyenin mertebesi, bu menzilden örenilir. Allah kar-

ile

verilen söze -sözü

bozma

iradesi var iken- vefa

göstermek, bu

menzilden örenilir. Bizim bu konudaki görüümüz, vefa göstermenin gerekliliidir. Fakat bir

muteber

insann emriyle söz

snda verilen

ve

bozulabilir. Böyle bir

bozma

yapmazsa, o da kabul

eyhin veya öncelii olduuna inanlan

bir

iradesi

edilir.

eyh

veya insan, Allah kar-

kiiye braklan o sözü bozabilir. Böyle

Böyle

bir

durum

olmad

söze vefa göstermek, bizim ve seçkinlerin görüüdür.

sndaki le

eitlik,

bu menzilden

ortaya çkar vc bu

niyle)

durum

örenilir.

Bu

(zahirdeki

ile

sürece, öyle bir

ki yaratl

bâtnn suretiybâtndakinin örümesi nedesayede zahir,

‘doruluk’ denilen eydir. Hakikati kaybolur endiesiyle,

esnasnda gizlenme

imeye

talebi,

tecelli

bu menzilden örenilir. Deitirme ve de-

konu olacak ve -deimesi mümkün

menzilden örenilir. Yönelme ve

Yönelme

ara-

bir ‘tevdii’ midir,

iken-

ardk gelme,

olmayacak eyler, bu

bu menzilden örenilir.

pe pee olmakszn

bir

yönelme midir?

Âlemden güçlüün kalkmas, bu menzilden örenilir. Hakknda güçlüün kalkt kimseden güçlük nasl kalkar? Rza, bu menzilden örenilir.

nn

Rzann

yeri ve Allah

katndaki deeri nedir? yi

sonuçlar, bu menzilden örenilir. lahi iküdar

ileri acele

karsnda

yapma-

varlklarn


Yirmi kinci Sifir

bu menzilden örenilir. Alemin

kudreti,

Bu

örenilir.

birbirine etkisi,

ortaya çkar. Yüce melekler,

nitelenmez mi? Yükümlülerin

lenir mi,

çkt

varlklarn hallerine etkin

yana

var

fiillerinin

gibi.

Böyle bir durumda

Geçmi

m, yoksa ilahi meiyet yoluy-

birletikleri ve

menzilden örenilir. Bunlar, üç tanesi

ey

ardk,

olmad

secde halinde

ile

bir

ait ‘dört

haram a/, bu

biri tektir.

Allah’tan sec-

kez gerçekletiinde kendisinden

(kalbin secdesi) secde,

mi yaratlmtr? Bu

iki

snf nasl

ayrtrlr? Eyadaki

bedbahtln

bu menzilden

mi yaratlm, yoksa ayakta yaratlm

sonra secdeye mi davet edilmitir? Yoksa bir

yenler nasl

özellikler,

ve secde mertebeleri, bu menzilden örenilir.

Kendisinden kalklabilen secde

secdede

ayrtklar

üç asrn bir tarzdaki menzilleri, dört

asrn menzilleri, bu menzilden örenilir. Onlara

Alem

et-

var-

bu menzilden örenilir.

renilir.

el-

bunu kastediyorum. Yükümlü mümkünlerin

m ortaya çkar? Peygamberlerin

kalmann mümkün

bir da-

alr.

isimleri

lklarnda gözüken eyler hak edi yoluyla

deyle talep edilen

kendilerinde ortaya

günahkâr koruma altna

Tevvab, el-Halim ve el-Gafur

la

özellikle nite-

günahkâra el-Muntakim ve

Afuvv isminin yönelmesindeki durum

‘lahi dayanak’ derken

bu

‘dayanma’nn

ilahi isimlerde

mdr, yok mudur? Söz gelii

bu menzilden

deil midir? Alemde asabiyet

bir nedensellik tesiri midir,

(dayanma) hangi snfta

3 11

ilahi

ksm

ayakta, bir

veya secde edenler

alameder, kulun

ile

öve

ksm etme-

muduluk veya

gösteren hususlar, bu menzilden örenilir. lahi vaadin

ayrntlar, bu menzilden örenilir. Bu vaat niçin her yönüyle etkindir? 5

Halbuki tehdit edilenlerin hepsinde

‘tehdit etkin deildir.

Halbuki her

haberle sabittir. Bunlar,

bu menzilin içerdii

ilimlerin bir

ikisi ilahi

ksmdr

ve ilimlerin

bir

ksmn

özedemeyi

amaçladmz

için zikret-

doru yola ulatrr.’ Marip ehirlerinden Fas’ta bu menzile ulatmzda, be yüz doksan bir ylnda henüz gerçeklememiken müminlerin kâfirlere kar muzaffer olacam medik. ‘Allah

örendik.

doruyu

söyler ye


:

312

Fütûhât- Mekkiyye II

ÜÇ YÜZ OTUZ YEDNC BÖLÜM Âlemin

Bir

ksmnn Karsnda Hz. Peygamber 'in

Durumunun Musevî Mertebeden Bilinmesi

Baknz! Allah'n

varlklardaki

hükmüne

Varlkta tenakuz esastr

ksm Bir ksm Bir

Bir Bir

ini ve

ksm günahkâr ve bir ksm bilgin

çk bilmeyen

ksm bilinmez mertebelerde örenmi ksm görünür âlemde hakikate ulam

çkm ortaya, ondaki hakikat

Çokluk Söz ve

Her

itaatkâr, bir

delillerle

yegâne

nitelikle irade edilen

münezzehtir

îlahlk ve kullarn özelliklerinden

Her eyi

münezzeh

ihata eden

Bilgilerle

artla

nitelenir

O

Hz. Peygamber Kyamet günü ben insanlarn efendisiyim’ der ve olarak da

bunun sebebi gösterir.

Hz

eriatnn kapsaml olmas

nedeniyle, kemalini

Peygambere, kendisinden önce kimseye verilmeyen baz

özellikler verilmitir.

Halbuki önceki peygamberlerden

gi bir özellik verilmise,

ayn

birisine herhan-

Hz.

özellik kendisine tahsis edilmitir.

Pevgamber’e ‘cevamiü’l-kelim’ verilmitir, öyle der; ‘Adem henüz su ve toprak arasndayken ben peygamberdim.’ derildiklerinde tebesini

peygamberler

ise,

gön-

peygamber olmutu. Bu bölümde onun menzil ve mer-

açklayalm! Hz. Peygamber’in menzili, Haldun yaygsnda

taya çkar ve genel

mdr. Onun besi, Hakkn Allah’n

Dier

tecelli ile

mertebesi, gözle vc bilgisindeki

bildirmesiyle

mahmûd’un

genel ziyaret günündeki

sahibidir.

müahedeyle

konumu

ve

örenilebilir.

O’nn Hz.

Makam- malmûd,

or-

doruluk maka-

örenilir.

Onun

karndaki yeridir

Peygamber,

merteki,

bu,

maka-

melekler için ve onlarn

d-


Yirmi ikinci

çndakiler için efaat

kapsn açmak

demektir.

3*3

Sifir

lk efaat edecek kimse,

peygamberdir. Vesile (cenneti) onundur. Vesile, Hz. Peygamberin

ümmetinin duasyla ulaabilecei en yüksek mertebedir. Onlar bu duay kendisine uyduklarnda

lk yaparlar.

mutlulua ulaacaklar yollar açklamasna

kar-

,

Bilmelisin ki, rip srlar görür.

bu menzile giren

Bunlardan

birisi,

insan,

bakasnda görünmeyen

ga-

bedbahtlarn amellerinin bedenlenmi

halde görünmesidir. Mutlularn amelleri de bedenlenmi ve yaratanlar-

nn varlm

bilen suretler olarak oradadr. Allah

den var olduklar

o

suretlere kendilerin-

nefislere talep arzusu yerletirir. Onlar, kendilerini

yapanlardr ve onlar arar ve bulurlar. Mutlularn amelleri

rnda

yürüyecekleri bir yol görür.

Bu

yol,

ise,

onlar sahiplerini

sa yanla-ki

mutlu-

müahedeye ulatrr. Böylelikle birbirlerinden ayrr ve birbirlerine soru sorarlar. Amel sahipleri bu amelleri baar binekleri ve kurtulu binekleri edinir. Bu binekler onlar rahmetin yerleik olduu yere götürür. Bedbahtlarn amelleri ise, onlar adna farkl, çelikili birbirine

lardr-

karan yollar meydana getirir ve hangi yolun kendilerini sahiplerine ulatracan bilemezler. Bu nedenle hayrete düer ve doruyu bulamazlar. Bu durum, Allah’n bedbahtlara dönük bir rahmetidir. Amelleri aknla dütüünde, onlar zikirle Allah’a döner ve bu yolda birbirlerinden ayrrla-. Bir ksm, hiçbir ekilde sahibine ulaamazken bir ksm sahibine ular, onu görür ve tanr, sahibi de kendisini tanr. Bu amelin onu bulmas tesadüfidir. Böylelikle ona balanr, kendisine,

ta’

ararken beni yordun,

imdi

ni Allah'n rahmetine

ulatrana kadar tamaya mecbur kalr.

beni

der. Böylelikle

amel

‘seni

sahibi, ameli-

bulunduu yerde iki açk yol vardr: Birincisinin sonu. Hakkn varüyken ötekinin bir gayesi yoktur, çünkü o yol; kendisinde yürüyeni yoklua çkartr ve yokluk bir gaye ve sonda durmaz. Amel

suretlerinin

varln

Çünkü yokluk

bir

aksine- onunla

snrlanmaz. Gerçek varlk, snrlanr, kendisi mutlak

sa bile,

lkta da iki

mudakl snrl

tanmla kontrol edilemeyecei

gerçekte

gibi -gerçek

snrlama demektir. Gerçek Varlk, mutlak-

varlktan farkllamtr. Öyleyse

o mutlaklmdadr. Bu

yol arasmda berzah olan üçüncü bir yol vardr.

veya yoklukla nitelenmez. benzer.

ol-

Onun

Bu durum kelamclarn

gayesi varlk

bilgisinde hallere


Fütûhât- Mekkiyye II

314

Sonu mürikler

ve gayesi varlk olan yolda Allah’ birleyenler, müminler,

olumlayc (vücûdî)

kâfirler ve

yolda destler (Tanr’nn yürür.

Bu

onlar

yol,

bir

niteliklerini

inanç sahipleri yürürken

dier

kabul etmeyen, olumsuzlayanlar)

gayeye ve sona vardrmaz. Berzah yolunda

özellikle Allah’ bilenler yürür.

ise,

Onlar Hak ispatlam ve ispadarnda

bak klmtr. Onlar ölmeyen ve arasnda hüküm verene kadar- yaamayan kimselerdir.

silmi, fena hallerinde kendilerim Allah kullar

Böylece onlar,

sa yönü Hakkn varlna götüren

Söz konusu insanlar bu yolun hakikatinden

ondan varlk menzilinde

bir

bir nitelik

yol olarak alrlar.

kazandklar

gibi

üzerlerinde gözüken nitelii kazanrlar ve bu

ki yol ehli ise, onlar tanmaz. Bu, Allah’n ehline verdii bir misaldir. Bu sayede onlar, hidayete eren, sapan ve hayrete düünlerin mertebelerini örenir. Allah onlar adna bir nur, hatta nurlar yaratmtr. Bu sayede doalarnn karasndan ortaya çkan sayede birbirlerini tanrlar.

karanlklarda ve fikirlerinin denizinin karanlklarnda yürürler.

yan

sra, nefislerinin kendiliinde

doru

yolu

unsurdan oluan saf

doa

nin karalarnda ve denizlerinde Nefis saf nur

ile

da yaratlan bu nurlar için var

bulunduu

ise, ilahi

o

halde,

düünen

Bunun

nefisleri-

nurlar vastasyla bulurlar.

arasnda olumutur. Onlar-

isimlerdedir.

Bu

nurlar bilen ve kendisi

olmalar yönüyle onlara bakan, bu nurlar vastasyla ilerin

gisine ve kefine

ular. Onlar

‘nur’ olarak alan kimse,

onlarm

bil-

doru

yolu bulmak üzere konulduklar un bilemez, onlar -sradan insanlar

göün yldzlarn ünden

süs zannetmesi gibi-

-,üs

mak ler.

bu konuda gördü-

daha fazlasn elde edemez. Yldzlarn yürüyülerini menzilleri-

ni ve feleklerindeki harekederini bilen insan,

üzere

sayar,

m

konulduunu

anlar ve

üzere, yolda yürürken

Hakkn

onlarn

doru yolu bulmak

kendilerini davet ettii yola ula-

maksadara ulamak

Hak, onlar kendisini bilmeye veya

özel alarak

üzere klavuz edinir-

kurtulu anlamndaki

mudulua çarmtr: Hz. Peygamber’e Verilen Alt Özellik Bilmelisin

ki,

Allah, Hz. Peygamberin mertebesini efendilik yap-

mtr. O, efendi, dierleri tebadr. Buradan ona kimsenin kar koyamayacan örendik, çünkü teba, sahibine ve efendisine kar koyamaz. Dolaysyla onun özel

varken kölelerin de

bir yeri

vardr.

Hz. Peygambere bu mertebe ‘Âdem su ve toprak arasndayken’

verildi.

Buradan

unu

bir menzili

örendik: Hz. Peygamber,

ilahi bir

yasa getirmek veya


Yirmi ikinci

hikmet kaynakl millere

yardm

koymak

bir yasa ortaya

edendir.

Bu yardmn

Allah onu Hz. Peygamber’in

halifesi

ilk

Sfr tüm

kâ-

Âdem

idi.

(özelliiyle) nitelenen

zuhur ettii yer

yapm, ona

ise,

3*5

Hz. Muhammed’e

ait

a

%

cevamiü’l- kelim

makamndan tüm Âdem’in

ilahi isimlerin bilgisiyle,

yardm

isimlerle

etmitir.

varl hakknda

gelmitir.

En sonunda,

sinin

hükmünü

izhar amacyla,

mtr. onun

yaratlnn

iki

de,

Allah’a itiraz edip

kendisini üstün sayanlardan üstün oldu. Sonra yeryüzünde lifeler

Adem

pe pee

bir araya gelerek

ha-

mertebe-

Hz. Muhammed’in bedeni onaya çk-

Hz. Peygamber’in zuhuru,

bir

güne

Bütün klar,

gibiydi:

nda dürülmütü. Hz. Peygamber, önceki peygamberlerin e-

riatlarndan -ki onlar

ile vekilleri

gönderilmiti- onayladklarm onayla-

m, neshettiklerini neshetmi, ümmetine olan inayeti ve onlarn arasnda bulunmasyla tebarüz etmiti. nsanlar ve ateten yaratlanlarn hep-

onun ümmetiydi. Fakat bunlarn

si,

r

insanlar için çkarttian en

ve

vard ve Allah

birisi,

Hz. Peygamberden önce âlemde

vekilleri olarak gelen nebilerin

konumuna

yerletirilmesiydi.

Allah onlara teri yetkisi vermiken Hz. Peygamberin

kümleri belirlemede lerini

ulatrd

‘içtihat yetkisi’

peygamberlerle bir

varistir.

basiret üzere Allah’a

fakat onlar

daha önce

çarr.

onun verdii hüküm de hakknda hüküm verdii

hükümde verilir.

ksm, baka

fakat

masumluunu

müçtehitlerin verdii hük-

deildir, çünkü

müçtehit Hz.

Muhammed’in

bu hükmün

(hadis) kendisine

içtihadyla yanlrsa, ‘içtihat

gibi onlar

dorudan ayrlm

gerçektir. Bir

Bu,

çard

Allah da bu konuda onlarn

bulur. Fakat böyle birisi

dii hükme

geldikleri için pey-

olmutur: Sonra gelen, zorunlu olarak, öncekine

bildirmitir. Müçtehitlerin bir

ona bir sevap

ümmetine hü-

hüküm verme hakk tanmt. Bu sayede vermi, slam ümmetinin müçtehitleri bu konuda

olmu,

varisleri

nedeniyle bir

Çünkü

vermi, onlara içtihatlarnn kendi-

Bütün peygamberler, Hz. Muhammed’e

mü yanl

halife

sonuca göre,

onlara da teri yetkisi

gamberlerin

onla-

H29

yapmt. Bu ihsan ona iki kazandrmt. Bu ümmetin dier ümmet-

hayrl ümmet

yapyla birden zuhur etmesi lerden üstünlüklerinden

özel bir nitelii

bu yanl

ulamay

içtihat nedeniyle

sevabdr.’ çtihad peygamberin ver-

isabet ederse, iki sevap kazanr: Birincisi içtihat

sevabyken

dieri isabet sevabdr. Müçtehider arasnda hangisinin isabet ettii linmese

metin

bile,

Allah katnda meçhul deildir. Peygamberden sonra

zaman

içine giren nebiler ve ilk halifeler,

bi-

üm-

âlemde Hz. Peygam-


Fütûhât- Mekkiyye

316

ber’in eriatyla

hüküm

Böyle bir nebi,

ilk

ümmetine

verebilir ve müçtehitler

korunmu olmakla birlikte, Muhammed onun iki hükmü vardr. Kyamette gözükür bu Hz. Peygamberin ümmetinden olmak) gözü-

(nebilik ve

gözükme imkân

kür, burada (nebilik hükmüyle)

hammcd’in büyük

arasnda belirginleir.

mertebesi

dahildir ve

hükümle

iki

II

günü

ziyaret

mertebesi, Ar’ta tecelli eden sureti ba-

kmndan, Rahman’n sandadr. Kyamet günündeki man’n sanda deil, için

Mu-

yoktur. Hz.

Rah-

yeri ise,

ve hükümleri âlemde uygulamak

ilahi emirleri

el-Hakem ve ed-Adl’in önündedir. Öyleyse Hz. peygamber kendi-

sinden görür.

alan herkes için bütünüyle yüzdür ve bütün yönlerden

(bilgi)

Bütün yönlerinden Allah hakknda

O’ndandr. Ondan

bilgi alanlar, dilleriyle

rak duyarlar. Cennetteki menzili

çkar.

Adn

cenneti ise

ise.

‘mukame’

verir

bilgi

ondan aktarr,

Bu

ses ve harf ola-

Bütün cenneder oradan

Vesiledir.

yeridir.

anlay

ve

cennetlerden her birinin

cennette bir ubesi vardr ve Hz. Peygamber cennetliklere orada görülür.

Söz konusu ube, her cennetin en büyük

yeridir.

Bütün bunlar,

Onun sadece yaratcsnn -ki manevidir. Bu durum ise, peygambere

manevi deil, duyusal menzillerdir.

Al-

lah’tr- nefsindeki mertebesi

öz-

gü deil, aksine Allah’n nefesindeki

-ki

Rahman’n

menziller, böyledir. Menziller (menazil) duyulur ve

çoulu

menzilin çouludur, menzile kelimesinin

nefesidir-

snrldr;

deildir.

bürün

menazil,

Her eyin

mertebesinin O’nun katnda manevi olarak bulunmas, zatnda münez-

zeh Allah hakkndaki bilginin özüdür.

Hz. Peygamberin

bilgilerdeki menzili ise, kendisinden

sonra gelip de .Allah’ bilen bütün alimlerin

Peygamber’e ve tabilerine koku, varlklarn dikleri bir

kullanlmad ki,

yetkinidir.

Açs

Hz. Peygamberin kemalinin

alt özelliin tahsisidir. Al-

Bu

alt (gendir).

vahyederek, ‘dalardan ve aaçlardan evler edin

1410

nedenle Allah arya

demitir. Allah arya

amelinin niteliini vahyetmi, o da peteini altgen

efendi

bir yö-

olan ekillere benzerleri eklendiinde

ulalan ekillerde boluksuz olan

gamber kendisine

Bu

ve kendisine müdahale edeme-

baka peygambere verilmemi

saylarn en

Hz.

bilgisini ihata etmektir.

olan her menzilin bir kokusu vardr.

kokudur. Bilmelisin

nü, daha önce t,

ellerinin

ait

önce veya

yapmtr. Hz.

Pey-

hâzinelerin anahtarlarnn verildiini bildirdi. Bunlar,

olduunu örendiimizde (anladk

ki),

zadarnn

talep ettii öl-

çüsünde kendilerine çkartsn diye alemdeki cinslerin hâzineleridir.


Yirmi kinci

3*7

Sifir

Birinci Özellik

Hz. Muhammed’e yeryüzü hâzinelerinin anahtarlar zünde,

maden

ve bitki hâzineleri vardr -çünkü hayvan da gelimesi yö-

nüyle bir bitkidir-. Allah Teâlâ ‘Si# yeryüzünde

buyurmu, bizim de yeryüzü tir.

Yeryü-

verildi.

olarak yetitirdi

94,1

olduumuzu bildirmiolmasnn nedeni, kendisiyle

bitkilerinden birisi

Hz. Peygamber’e bu özelliin verilmi

onu hak edecek

bitki

bir nitelie sahip

olmasdr. Nitekim Yusuf peygamber,

Msr valisinden kendisini yeryüzü hâzineleri üzerinde görevlendirmesini istemiti,

çünkü

‘bilgili bir

Bu

koruyucuydu.’

ne muhtaç kalr, o da onlarn üzerinde efendi suf Peygamber o tir:

‘Ben

onlar

ey

kendisi-

Bu nedenle Yu-

olabilirdi.

gerei olan özellii büdirerek, öyle demi-

koruyucuyum.™ 2 Kastedilen, hâzineleri korumak ve

bilgili bir

belli bir

hâzinesi

makamn

sayede her

ölçüyle ortaya çkartmaktr. Allah

katmzdadr, onu

bulunursa, hâzinelerin

belli bir

kilitleri

öyle

ölçüyle indiririz.™

onun

elindedir.

der: ‘Her eyin

Bu

Ardndan

nitelik ‘

kimde

koruyu-

bilgili

cu™* demitir. Burada hâzinelere muhtaç insanlarn ihtiyacn bildiini söylemitir. Hâzinelerde ihtiyaç ölçüsünde onlarn sini ce,

varln

sürdürme-

salayan eyler vardr. Hz. Peygamber’e yeryüzü hâzineleri

onun

‘bilgili

rzk, o rzkn

koruyucu’

dayand

hammenin emrinden sustur

onu sadece

ilahi isim,

verir.

kendisi

olduunu

verilin-

anladk. Alemde ortaya çkan her anahtarlar elinde tutan Hz.

Mu-

Nitekim gaybn anahtarlar da Allah’a mah-

bilir.

Bu

efendiye

ise,

hâzinelerin anahtarlar-

n vererek, ihtisas mertebesini tahsis etmitir. kinci Özellik

Hz. Peygamber’e cevamiü’l-kelim

çouludur ve ‘Allah’n ber’e

sonsuz olann

verilmitir.

Kelim, kelime’nin

kelimeleri tükenmezdir.’ Öyleyse

bilgisi

verilmi,

Hz. Peygam-

varln snrlamasyla

sonluyu ve

varla girmemi sonsuzu bilmi, bilinenlerin hakikatlerini ‘bilgi’ yönüyle ihata etmitir. Bu, bakasna ait olmayan ilahi bir niteliktir ve onun söyledii kapatmak’

bir kelime kelimeler haline gelir.

gibi, bir

kelime olan

ilahi

Bu durum,

‘göz

açp

emre benzer. Mahsus âlemde' bun-

dan daha deerli ve göz açp kapatmaktan kendisine daha uygun bir

ona

benzetme olamaz, Hz. Peygamber, cevamin’l-kelim’i

bilince,

lah’n kelimesi olan Kuran’da

Hz: Peygamber,

Kuran vastasyla

‘icaz’

özellii verilmitir.

Allah’tan aktarandr. Böylelikle kendisine ait

Al-

aktarm-


)

318

Fütûhât-x Mekkiyye II

da da

‘icaz’

larda ‘icaz’ özellii

den

çkmtr,

özellii ortaya

anlalmaz. caz manalarn

balanmasyla

ibaret olan kelimelere

Hakkn

gözü,

aasnda gelir.

ise

çünkü maddelerden soyut manaharflerin düzenlenmesin-

anlalabilir.

Hz. Peygamber,

kuladr ve bu ilahi mertebelerin en üstünüdür. Bunun Hakkn gözü, kula ve dili olduu kimselerin mertebesi

Bu durumda

Allah, kulunun mütercimi olur. Nitekim Allah

randa önceki toplumlarn

hallerini ve sözlerini aktarr.

Ku-

Bu ksmda

di-

er üstünlük yoktur. Çünkü Allah, kendi ehli ve melekler gibi O’na yakn kimselerin sözlerini aktard kadar söyledii söz nedeniyle kovulan, Halttan uzaklaan ve gerçei

kartran

blis’in

sözünü de aktarr. Hal-

buki Allah’tan söz aktarmak, kendisinden büyük bir sin

ayrcaln ve

tahsi-

olmad bir özellie sahip kimsenin iidir. Üçüncü Özellik Hz. Peygamber, bütün

toplam anlamndaki

yapmad m?*

35

insanlara (kâffeten) gönderilmitir.

‘kefer’ten

Yeryüzünü toplanma yeri

etmelidir. Cinler

içerir,

iman edin

(kifat

dolaysyla onu

Kuran’n okunduunu duydukla-

rnda, kavimlerine öyle demiti; ‘Kavmimiz! Biz Allah’a çaran

büyük azaptan kurtarsn. Allah’a

5

dirilerle içindeki ölüler birbirine

katlr. Hz. Peygamberim eriat bütün eriatlar

davetini kabul ettik, siz de

Kâffe

gelir.

Yani üzerinde yaayan

duyan herkes iman

c

ki,

Allah

birisinin

günahlarnz balasn

çaran peygambere

icabet

ve

etmeyen kimse,

kar dostu da yoktur. Onlar açk Allah ‘yeryüzünde aciz brakc deildir’ derken cinleAyetin devam da cinlerle ilgilidir. Hz. Mulammed’in

yeryüzünde aciz brakmaz. O’nut Allah’a dalalet içindedir ri

3436 .

kast edilmitir.

eriat, cinleri ve insanlar içermi, getirdii rahmeti Bütün âlemi âlemlere rahmet diye gönderdik etsin diye

eriatu

insanlara ve cinlere getirmi,

kuatmtr. 3437

.

Allah

Allah peygamberini âleme

etmi deriz:

c

Seni

merhamet

gönderdik demitir ve herhangi bir ameli ayrt etmemitir.

Binaenaleyh Hz. Peygamber, eriatyla yükümlü âlemdeki

öyle buyurur:

tüm snflar memnun edecek

baz insanlarn dnda,

eyleri getirse, onlara

merhamet

hakkn yerine getirmi olurdu. Hatta öyle Hz. Peygamber Allah’n hükmünü getirmitir. Onun hükmüyle

ve getirdii rahmetin

âlemdeki snflar, hiç kukusuz, memnundur.

Çünkü bütün

âlem, Al-

A

lah’n hamdini tespih eder. Alemdeki her ey, daveti genel olan ve rahmeti bütün âleme yayan bu peygamberin getirdii

Fakat insanlarn bir

ksm,

verilen

hükümden raz

hükümden razdr.

deildir.

Hükümden


Yirmi kinci

3*9

Sifir

raz oba, hiç kukusuz, Hz. Peygamber’in getirdii Allah’n rahmetin-

den -peygamberin verdii özel hükümden raz olduu ölçüde-

Bu durum

nir.

özellikle insanlar

nasiple-

arasnda gerçekleir. Cinlerin arasnda

eytan olan ve olmayanlar vardr. Allah eytanlarda saptrma özellii

ratm, uzaklk ra ortak

perdesinin vesvese vermek

ardndan mallara ve çocukla-

olmalarm emretmitir. Bu, onlar için

Bu balamda eytan insana uzam, ben âlemlerin rabbi balarma

bir imtihan ve

snamadr.

5

9I der, kâfir olduunda ‘Ben senden 4™ Allah’tan korkarm’ der. Allah’n ondan

‘kâfir

böyle haber verir. Sonra öyle der: tan sonra

ya-

O ikisinin akbeti, yani bu davran-

âtee girmektir. eytann sonu, aslna dön-

gelen,

mektir,

çünkü eytan, ateten yaratlmtr ve vatanna dönmütür,

san

peygamberin sözünü kabul etmek yerine eytann sözünü kabul

ise,

edip zalim

olduu 1439

‘Orada kalcdrlar kâfir

olduu

kâfirlii nedeniyle

için,

cezalandrlmtr. Allah

eytan evinde ve yurdunda kalcyken,

der.

için bir ceza olarak

orada kalr. Bunun

insan

için akbetlerinde

aralarndaki farkllk nedeniyle eytan insandan uzaklar. ‘te o 440

san)’

Burada Allah

söylememitir.

tekil

zamir kullanm, cezay

Çünkü eytan

ardndan insann

bama

in-

iki

kiinin çektiini

ve insan cezada ortak deildir.

gelen, azap iken fiilinden ve

(in-

Günahnn

sözünden sonra

eytana isabet eden, kendisinden yaratlm olduu aslna dönmektir.

Akll insan, aldanmaz. Cennette Âdem’in hikâyesini düünün! Âdem aaca yaklanca, Allah onu cennetten yeryüzüne indirmekle cezalan-

drm, ’441

‘inin

Havva’y da ve diyerek

blis’i

de indirmitir.

Bunu anlatmak

çoul kullanmtr. Emir çoul yaplm,

tekil

için

de

veya

iki

A

kii zamiri kullanlmamtr.

Adem bü

esnada

yaratld

dönmütür. Âdem topraktan yaratlm, Allah onu fe

yaratacam 5442 buyurduu

için, halife olarak

asla (toprak)

‘Ben yeryüzünde hali-

yeryüzüne indirmitir.

A

Adem’in yeryüzüne inmesi, kendinden gerçekleen bir

davran

nedeniyle,

cezalandrma amac tamaz. Bu inme, kendinden meydana gelen

çoalma amacyla

indi-

rilmiken blis -aslna dönsün diye deil- cezalandrlma amacyla

indi-

fiilin

ardndan gerçekleen

bir initi.

Havva

ise,

Çünkü indii yer onun vatan olmad gibi ondan yaratlm deildi. Bu nedenle eytan, kendisini yeryüzüne indirerek naho bir biçimde cezalandrd için, Âdem’in zürriyetine sürekli vesvese vermesi için Allah’tan dilekte bulunmutur. Çünkü asl itibaryla onun cezalandrlmasnn sebebi, Âdem’in varlyd, çünkü Âdemin varlyla secde rilmiti.


320

Fütûhât- Mekkiyye II

emri gerçeklemi, blis’ten ortaya çkan

davran

çkm,

ortaya

bu ko-

nuda gerçekleen hadise gerçeklemiti. Buradan Allah’n Hz. Peygamberi merhametle gönderdii ve âlemlere rahmet

Herhangi

bir insana

güne

gibidir:

Güne nlarn

gölgesinde veya sakl yerde kalp

nlardan

n

yeryüzüne yayar. Bir duvar gizlenen kimse,

engellemi deildir. Hz. Peygamber kzl veya siyah

peygamber olarak gönderildiini söylemi, leri

cihe-

Hz. Peygam-

olabilir.

ne yaylmasn kabul etmeyen ve ondan yüz çeviren kimsedir.

ne

anladk.

ulamamas peygamber

Allah'n rahmetinin

tinden kaynaklanmaz. Bu, kabul eden yönünden ber,

yaptn

üzeri-

Onu

gü-

renkli insanlara

renklerin var

olduu

cisim-

zikretmi, böylelikle kendisini kabul eden herkese genel rahmetle ve

inanan herkese genel eriatyla gönderildiine dikkat çekmitir.

ümmeti, eriat öretmek üzere gönderildii

ümmetinin

bir

ksm

iman ederken

bir

Bununla

birlikte

inkâr eder. Fakat

bu du-

herkestir.

ksm

Onun

rum onlar Hz. Peygamberin ümmeti olmaktan çkartmaz. Dördüncü Özellik Hz. Peygamber’e

dümanlarna korku

dördüncü

tahsis edilen

özellik, bir

salmakla desteklenmesidir. Ay,

felein derecelerini kat etme ölçüsüdür ve

dümann

hareketine göre- bir aylk mesafeden özelliiyle desteklenmiti.

retmemitir. Arapça

Kamerin kuanc

onu en hzla

cismidir. Araplar takvimlerini Ay’a göre hesaplar.

kat eden

insanlar,

gök

Hz. Peygamber -aym kalbine korku salmak

Peygamber ay zikretmi, baka

konuan

aylk yoldan

bundan Kamer’in

bir

ev

zik-

hareketini an-

Hz. Peygamberin korkutma özelliiyle desteklenmi olmas, ka-

lar.

mer’in bir ayda kat ettii mesafeye âlemini etkileyen

yakn felein her

içerir.

Böylelikle

olu ve bozulu

derecesini kamer’in kendisini kat et-

mesiyle kuatr. Hz. Peygamber, kendisini

övmek amacyla bunu

söy-

lemiti ve dolaysyla daha ksa sürede felei kat eden bir cisim olsayd,

onu

söyler,

o cismin

seyrinin

kuatc

l

felein bütün derecelerini kat

ederek daha sürade gerçekleirdi. Hz. Peygamberin rine

sald

dümanlarn

kalple-

korkunun genellii, rahmetinin genelliidir. Korkuyu ken-

disine yönelen

düman

kesin kalbinde

bu korku bulunur. Fakat mudu bedbahttan ayrlsn

hisseder ve

taslar.

herdiye,

yapt ölçüde peygambere kar kahramanBöylece korku, dümann kahramanlk taslamas nedeniyle Al-

Allah’n kendisini 'bedbaht’

lk

savamak üzere karsna çkan


Yirmi ikinci

lah’n irade etii ölçüde

sünde

ise,

Allah’n

Dümann

hafifler.

yardm

3*1

Sifir

cesaretteki eksiklii ölçü-

gerçekleir.

Beinci Özellik

Hz. Peygambere re helal

klnmayan

beinci

tahsis edilen

ganimetlerin ona helal

Peygambere, ümmetinin ehvetine uygun

sann

özellik,

içinde bulunup arzu

bir

klnmasdr. Böylece Hz.

ey verilmitir.

duyduunu talep eden çünkü

özellikle ganimetler için böyledir,

nefis,

bir atetir.

karlat

mahrum kalmak

istemez.

Ganimeder en çok

nimet dier peygamberlerde de vard: Sava

ate

geri döner,

ranlarm helal

ve

istedii eydir. Gerçi ga-

bitince, geride bir

bir

ey

kal-

ate inerek

ganimetten bir

hileyle

alnan da yakard. Atein

Bu durum,

ganimet nimetinden

mayacak ekilde bütün ganimeder toplanr ve havadan bütün ganimederi yakard. Bir insan

in-

Dolaysyla elde eder-

karlnda,

güçlük ve iddetin

ehvet,

meakkade çalarak

galip gelerek elde ettii ganimetlerle haz duyar.

ken

önceki peygamberle-

ey

çalsa,

inmesi, Allah’m onlarn dav-

kabul etmesinin alametiydi. Halbuki ganimeder, peygambere

klnm,

o da bunlar sahabesine paylatrm, peygambere olan

ikramndan kaynaklanan Allah’m

ulamtr.

inayetiyle,

ehvet ateleri ganimedere

yapmad

Böylece Allah, peygamberine baka peygambere

ikramda bulunduu gibi ona iman edenlere baka peygambere iman edenlere

yapmad ikramda bulunmutur.

Altnc Özellik Allah,

onun

için

yeryüzünü temizlemi, bütün yeryüzünü mescit

yapmtr. Hz. Peygamber irlerse, evleri

namazlarn orada

en saygn

yeryüzü mescit

evlerdir,

olduuna

veya

ümmeti her nerede namaz

klarlar.

ayn zamanda Allah’n

sürekli mescittedir.

Çünkü

met, ölüyken ve diriyken Allah

ile ile

evi haline gelir.

kymeti

bildirilmitir.

onlar, hayatta ve

yeryüzünden ayrlmaz; ölüm, yeryüzünün srtndan Mesciderde oturan kimse, Allah

Bütün

izafe edilmitir.

Sürekli mescide giden insann Allah katndaki

Onun ümmeti,

ölümde

içine göçmektir.

oturan kimsedir. Öyleyse bu oturanlardr.

Çünkü

yapm,

topran

madnda

kullanlmadnda, toprak su

veya bir engel nedeniyle için kullanlr.

temiz

Böylelikle Allah,

üm-

onlar, mescit

olan yeryüzündedir. Allah yeryüzü

temizlenmek

eri-

Mescider Allah’n evidir ve Allah’n

çünkü onlar, Allah’a göre,

vaktine

su bulunyerine

Muhanmed ümmetine


1

Fütûhât- Mekkiyye

322

topram

yeryüzü

ey

kendisinden

öyle deildir.

1

vc yeri temiz

yapmtr. Yeryüzünden

ayrldnda, temizlenmek

Maden,

kiremit,

tula

için

kullanlmazken toprak

gibi herhangi bir

ey

çünkü yeryüzü bütün bunlar

‘toprak’ diye isimlendirilir,

herhangi bir

yerde iken

içerir.

Yerden

ayrldnda, kendi adna kavuur ve ‘yeryüzü’ adn yitirir. Bu nedenle topran dndaki eylerde temizleyicilik özellii kalkar. Topran yerden ayrlp ayrlmamas birdir, çünkü toprak temizdir ve onu temizlikte kullanan insan ondan re,

yaratlmtr. Toprak, Âdem’i ereflendirmek üze-

özü gerei temizdir. Bu nedenle Allah, yerden baka ad olan eyleri

hüküm vermitir. O (arz) ayrlnca, yer adn yitirir ve bu kez toprak ad verilir. Tula da ayrlnca yer adn yitirir ve tula ad kendisine verilir ve yerden

deil, sadece toprak hakknda temizlikle

yerden yerden

ilgili

ayrldktan sonra onunla temizlenilmez. Çünkü Allah insan ondan de-

Peygamber

il, topraktan yaratt. Hz.

yer

hakknda öyle

onu mescit ve temiz yapmtr.’ Burada genel bir yerde ‘Yeryüzü

topra

toprak, yeryüzünden

dier nesnelerden

bizim

kullanmtr. Baka

klnmtr’

temiz

için

ayrldnda adn

nalsa

ifade

yitiren ve

der: ‘Allah

baka

der. Böylece

bir

ad kazanan

ayrlmtr.

Bunlar, Hz. Peygamber’e tahsis edilen alt özelliktir ve bunlar,

ba-

ulaamayaca ve hükmü bütün menzillerde ortaya çkan mertebe olmutur. Onun mertebesinin hükmü dünyada -ki zikretti-

ka kimsenin bir

imizdir- berzahta, cennette, kyamette, çkar.

O

menzillerin her birisinde,

lah’n ona ihsan ettii niteliklerin

hükmü

Hz. Peygamberin üstünlüü ve Albelli

ortaya çkar. Bununla birlikte

den üstün olmasn salayan

Dostum, bilmesin

ki:

kesib’teki menzillerde ortaya

olmas

Hakkn

için,

dier peygamberlerin

özellikler de

tahsisinin

birbirlerin-

ona verilmitir.

Allah’m Hz. Peygamber’i gönderildii mer-

açklad

vc bildirmesini

emredip de onun bize bildirdii üzere, peygamberliin

artnn doru-

hametin bir yönü, Allah’m onun

luunu

gösteren alametlerin

diliyle bize

olmaydr. Peygamber

sadece bir korku-

tucu vc tebli etmesi emredilen eyleri tebli edendir.

dur ve baka bir yükümlülüü yoktur.

ortaya

koymu, bütün

peygamberlere bu konuda rahmet olmutur. Kuran’da öyle

‘Keke ona Rabbinden

bu-

Doruluunu gösteren bir muey deil, Allah’n ihsandr. Bu

onun gücündeki bir nedenle bütün peygamberler adna mazereti

cize gösterse, bu,

Onun görevi

bir mucize indirilseydi

ya

derler.’

4*'

Bu

denilir:

söz Arap

ol-


Yirmi kinci

mayan

birinin sözüdür,

çünkü peygamber, Araplar

için

Sifir

3^3

Kuran’

(Al-

lah'n ihsanyla) bir mucize olarak getirmitir. Arap olmayanlardan ba-

olmasn

kas, Kuran’u mucize ve ayet .

dnda

Peygambcr’den Araplarm

Me-

-Yahudiler veya Hristiy anlar ve

adna

cusiler gibi- davet ettii herkes

anlayamaz. Dolaysyla Hz.

bir

mucize göstermesi istenme-

mitir. Fakat herhangi bir mucize getirirse, bu,, onun veya

dier

pey-

gamberlerin bir yükümlülüü deil, Allah’n ihsan ettii bir mucizedir.

Bunun UA

üzerine

ona öyle

Sora öyle

dr.'

mz yetmez

der. ‘Sana kendilerine

44*

mayan bütün)

c

bir kitap getirmi olma-

Seni âlemlere rahmet ola-

peygamberin dorulu-

bir

özelikleri içermitir.

(Arap olan ve

ol-

müolmayp bütün ümmi-

toplumlar, hal karinesiyle, peygamberin okur- yazar,

veya ehrinden ayrlan

talaa eden, recrübeli ler gibi bir

544 5

Kuran bütün toplumlarn

mucize sayabilecei bütün

mucizeler Allah katndan-

ki,

okunan

mi? Bunda onlara rahmet vardr.

rak gönderdik.*

una

denilir: ‘Onlara de

iimmi olduunu

niteliklere sahip birisinin -ki

bilir.

Hz.

birisi

Halbuki Hz. Peygamber onlara böyle

Muhammed o

niteliklere sahipti- ken-

diliinden bilemeyecei ve sadece Allah’n bildirdii birinin bilebilecei bilgiler getirmitir.

Böylcce Kuran, onlarn söyledii ve talep ettii e-

Kuran’n mucize olmas,

kilde, bir mucizeydi.

indii Araplar

için geçerlidir

özellikle

kendi dilerinde

ve bu nedenle onlar Kuran’a meydana

okumaktan vazgeçmi -veya vazgeçme olmakszn- bu güce sahip

mamlard. Kuran

ol-

önceki kitaplarn getirdii bügileri getirmiti ve

Peygamberin o kitaplarn muhtevas hakknda

Onlar

bir bilgisi yoktu.

sadece Kuran’dan örenmiti. Yahudiler, Hristiyanlar ve önceki kitap

mensuplar da onlar örenmiti.

mucize

Böylelikle Allah katandan

ger-

çeklemitir, çünkü Kuran, Allah kanrtdan gelmitir.

m tir.

Hz. Peygamberin dier peygamberlerin karsndaki oldu. Allah ona

Bunlardan

rüya, kalbe ve

baka peygamberlerde bulunmayan

birisi,

bütün vahiy

türlerini

ona

yeri açklan-

bilgiler

vermi-

tahsis etmesidir.

Sadk

kulaa aktarma, yükselme halinde veya yükselmeksizin

vahiy almak gibi, bütün vahiy türleriyle ona vahyetmitir. Allah ona bü-

tün hallerin

bilgilerini tahsis

‘zevk’ yoluyla vermitir.

etmi, bütün hal ve durumlarla

Çünkü

Allah

onu

bilgiyi

halleri birbirinden farkl olan

bütün insanlara gönderdi.

Bu nedenle Peygamberin

lerin bilgisini içerir. Allah

ona manevi ve duyusal olarak

bilgisi

ilgili

resullüü,

tüm

hal-

ölüleri diriltme

vermi, manevi hayat hakknda ve maddi hayat hakknda

bilgi


Fütûhât- Mekkiyye II

324

Dieri

elde etmitir. Birincisi' bilgiyle hayat bulmaktr.

him’in

ksasnda

ise

Hz. bra-

yer alan ve Allah peygamberine bildirmek üzere zikre-

dilen hikâyede geçer. ‘Sana peygamberlerin haberlerinden aktaracaz, on-

klacaksn 5447

larla kalbini sabit

Hz. Peygambere bütün eriatlarn

denilir.

onlarn hidayetine uymak kendisine emredilmitir.

açklam, fakat Bunun yan sra Hz.

Peygamber’e dier peygamberlere verilmeyen alt

özellikle birlikte bir

bilgisi tahsis edildi,

önceki peygamberlerin eriatlarn

eriat tahsis edilmitir. Bunlar, önceki peygamberlerin kendisine yer-

lemedii

dört menzildir.

Hz. Peygamberin menzili budur ve ondan

tm. imdi menzilin ilmidir. le belli

ledik,

anlatlabilecekleri anlat-

içerdii ilimleri zikredelim: Bunlardan

Kast ettiim, inkâr ve hikmet

olduu ayrmn

ilmidir.

c

Her

ilmidir. Biri de,

yollarn kendisiy-

biriniz için bir eriat ve

ümmet yapard M/,s

dileseydi hepinizi tek

ayeti

perde

birisi,

yöntem

bu konuyla

belir-

ilgilidir.

Hz. peygamberin herkese gönderilmesi nedeniyle, bütün insanlar

bir

ümmet midir, deil midir? Allah’n önceki kitaplarn mensuplarna cizye hükmünü verip kendilerini dinlerinde brakmas, Allah’tan peygamber diliyle gelen bir eriat

mdr?

aalanmas

vermi, bu

halinde, cizye

salamtr. Bu

Onlar, alann gücü- vc kendilerinin

sayede onlar, yükümlü olduklar eyi yerine getirmiler-

O insanlarn

Cizye eriattan onlarn paydr.

dir,

klmas, Muhammedi eriatn

an kaçanlar, tpk dier günahkâr-

cezalandrlr. Bunlar, iman

ettikleri

bütün konular bilmeyenlerdir. Bu, garip fetihlerinden zevk edeni

kendi dinlerinde bra-

yönüdür ve bu sayede onlar mutlu

bir

olur. Böylelikle kendi eriatlarnda lar gibi

verdikleri kendilerine bir fayda

tanmyorum. Bu

halde eriatlarnn içerdii

bir bilgidir ve ilim,

onu mükaefe

Allah ehlinin

hakknda

gayrete geldikleri ve kendisini gizledikleri sr ilmilerindendir. Varlkla-

rn

-her ne olursa olsun-

zilden örenilir. ilmi

Snrl

hakknda muhayyer olduklar husus, bu men-

ve

snrsz

iman, bu menzilden örenilir.

bozan ve düzelten eyler, bu menzilden örenilir.

türleriyle

Meru

Hakkn

hükümlere nüfuzu ve hepsinin -Haktan gelmeleri nedeniyle

hakikat olmas, bu menzilden örenilir. Kefaretler, bu menzilden nilir.

farkl

Yaraüklarn

hallerini düzelten hususlar,

Batl, hak bu menzilden örenilir?

Bu

ikisi

-

öre-

bu menzilden örenilir.

var olan eyler midir, öyle

deil midir? Tabi olanlarda ortaklk bu menzilden örenilir. Ortaklar neye döner, tek bir

eye

mi, yoksa farkl eylere

mi döner? Misal

veri-


Yirmi kinci

lenler ve verilmeyenler,

leen

ilahi

bu menzilden örenilir. Varlklar

kahr, bu menzilden örenilir.

tutuum daha

Kolayln özellii

Snanma

türleri

der:

‘Benim

bu menzilden

güçlüdür.’ Güçlükten sonra gelen kolaylk,

örenilir.

gerçek-

eliyle

Ebu Yezid öyle

3^5

Sifir

iddetten sonra gelmek midir, deil midir?

bu menzilden

örenilir. Hayreti sahibinden yok eden

bu menzilden örenilir ve açklanr. lahi nefesler, seferlerin neticelerinden tekrar setere çkmak, vaazlar, ilahi yardm yok iken, galip

nitelik,

gelmek ve niçin galip gelindii, bu menzilden örenilir. Görme ve ilmi arasndaki fark, rini

alr

zilleri

bu menzilden

m almaz m? Ziynet

Bu görme makamnn yebu menzilden örenilir. lim men-

örenilir.

türleri,

ve ayrntlar, bu menzilden örenilir. Kaderin reddedilmesi kar-

snda

ezeli kaza,

bu menzilden örenilir. Tab’, mühür,

menzilden örenilir.

Ba

gözlerinin körlüüyle basiret

menzilden örenilir. Niçin kalp körlüü sadrlara tahsis tan ayrlmak

demek midir?

yoksa zorunludan

kilit vs.

bu

körlüü, bu

edilir?

O, Hak-

Kastedilen önceki bir geliten sudûr mudur,

mümkünün olumas

tarznda sudur mudur? Yoksa o

niteliin deil, mahallin sudûr etmesi midir?

ü,

delil

Bu durumda onun

körlü-

mahalde bulunmasndan kaynaklanr. Kendi düüncesiyle mahalden

ayrldnda

vc bir rahatlk ortaya

çkanda, körlüünün kaybolmasna

bakar. Artan ilimlerin belirlenmesi,

bu menzilden örenilir. Çünkü on-

gerçekletii eye göre, birbirinden farkldr. Ayeder ve var-

lar, ilavenin

lklar üzerindeki alametler, bu menzilden örenüir. ilahi mertebenin tevhidini bir kiinin elde edebilecei,

ve

bakasn

örtü

türleri,

bu menzilden örenilir. Örtüler

idrakten gizlenmemizi saklamak üzere üzerimize çekilen

bu menzilden örenilir. Bizimle

görmemiz

kendisini

aras-

na çekilen ve onu göremediimiz örtüler nelerdir? Menzilde yerlemek

bu menzilden kavme

örenilir. Menzilde

inayet edilirken

baka

bir

bakalama, buradan

kavimde inayetin

den örenilir. yilik ve kötülükte azimetlerin örenilir. yilik ve kötülükler, ler,

bu menzilden

örenilir. Bir

olmay, bu

neticeleri,

örenilir.

menzil-

bu menzilden

Rahman

nispet-

imandan fayda veren ve vermeyen hususlar bu menzilden örenilir.

Allah

öyle

der;

Onlar gerçek

kâfirlerdir.’

449

Hakkn

uzaklk ve

bu menzilden örenilir. Tefekkürün insan ulatraca

yer,

yaknl,

bu menzil-

den örenilir. Neyden dönülecei ve kime dönülecei, bu menzilden örenilir. lir.

Zanda etkin olan ve olmayan

hususlar,

bu menzilden öreni-

Müahede bilgisi ve kendisini kabul etmek üzere olan

istidadyla bir-


Fütûhât- Mekkiyye II

326

iikte ilimesi,

bu menzilden Örenilir. Burada

bir

engelleme yoktur ve

mahal alcdr. Engelleyici meiyet nedir? Cezalandrmada

bu menzilden

yet,

insaf ve vasi-

örenilir. Ztlar ve benzerlerle benzer olmayanlar

arasndaki fark, bu menzilden örenilir.

Baka

ilimler

de vardr. Burada

-bilsem bile- bütün ilimleri zikretmiyorum, sadece bu menzüin içerdii

baz

yönlere veya imkân ölçüsünde

Bazen bu

ilimleri

dikkat çektiimin

rum. ‘Allah

baz

bilgilerine dikkat

bütünüyle zikrediyorum. Öyle

dnda

bir ilim kalmaz.

doruyu söyler ve doru

ÜÇ YÜZ OTUZ

ki,

çekiyorum.

o menzilde benim

Bazen bundan geri kalyo-

yola ulatrr.’

SEKZNC BÖLÜM Muhammedi Mertebeden

Sevîk Akabeleri Menzilinin

Bilinmesi

Fetih

iki

türdür:

Kim kemale

hem anlamda hem

kelimede

ererse, hikmetleri toplar

Varlklarda menzili

aa

inse bile

Yükseklik kelimeler mertebesinde ona

0 manada

rütbesiyle

Nur âleminde

aittir

önde olandr

öyledir , karanlk âleminde deil

Allah’n kullarn küçümseme, çünkü onlarn

Nimet ve ikram

sahibi Allah'tan

paylan var

Alemi yüceltmeksin, medlul onu talep eder

O ajet ve

ithamlardan münezzeh

Bilmelisin ki, Allah’n

kyamette el-Hamid ismiyle Allah’n pey-

gamberini yerletirecei makam- 1 mahmûd’un üç

hamd sanca’ diye içerisinde Muhammedi c

lar,

isimlendirilir. Allah

sanca

vardr. Bun-

peygamberine ve sancaklar

varislerine Allah’n isimleri verilir. Onlar,

bu


Yirmi kinci Sifr

kyamet günü makam- mahmûd’a

isimlerle

yerletiklerinde, Rablerini

u hadisinde

Bu durum, Hz. Peygambere efaat sorulduunda

överler.

l

dile getirilmitir:

Kast edilen

o

O

gün

Allah’,

3^7

bugün bilmediim

isimlerle överim.’

yerin gerektirdii isimlerle Allah’n övülmesidir.

Çünkü

Allah güzel isimleriyle övülür ve bu isimler tam olarak bilinemez. Çün-

kü cennette gözün görmedii kulan

bulunduunu

eylerin

Yine

biliriz.

duymad

bizim için göz

biliriz ki,

nimeder, orada saklanmtr. Bunlardan her

inde onunla

ortaya çkacak

ilahi bir

bilmediimiz her nimet; bizim ismine dayanr. Öyleyse biz

o

kendisini izhar

Baka

etti-

bir ifadeyle

o nimet vastasyla Allah’

ismi biliriz ve

isimlerin belirlenmesini

hamd

ve tespih ederiz. Bu-

sordum. Bu isimlerle Allah,

övülür. Biliyordum

ki,

o esnada bu

bilmiyordum ve Allah bana onlar henüz öretmemiti. Çünkü

isimleri

onlar,

aydnl

için kendisini izhar ederken, ilahi bir

makam- mahmûd’da

kyamette

biri,

isme dayanr.

över veya tespih veya ispat övgüsü eklinde

nu örenince, bu

ve kalbe gelmeyen

kyamette Hz. Peygambere

Hz. Pey-

tahsis edilecek övgülerdi.

makam- mahmûd’da Allah’ övmeye yazl olduu hamd sancaklar açlr. Bu

gamber, bu övgülerle

balar ve

üzerlerine hamdlerin

mertebe-

de onlar

Bunun üzerine bana öyle denildi. ‘Bu isimler bin alt isimdir. Her sancaa doksan dokuz isim yazlmtr. Onlar

biliriz.

yüz krk alt

ezberleyen cennete

yüz yetmi isim lebi içeren

Bu

Sancaklardan

birisi

birisini

müahede varisi

birisi,

kendisine yerlqenin

efaat

ta-

de orada söz konusu

denle ‘akabe’ diye, ayaklar üzerinde sabit isimlendirilmitir,

ulaabilir.

varis gibi

varislerin

Abdülcabbar

kulun suretiyle gözükmesidir.

ulat

bir

Bu

ne-

bir menzildir.

kalmad

Her

için ‘sevik’ diye

bir yerdir ve

ancak

kendi döneminde perdeli olan

en-Nifferi’nin

mekrfi’ diye isimlendirdii mertebe budur.

el-Mevakfnda

Bunun

nedeni,

dikilmeli ve sürekli

in-

‘seva

Hakkn onda

Bu menzilde Hak kulunu korumal ve

sanyla muhafaza etmelidir. Kulun

önüne

sancaklar-

isimlerle Allah’ över.

çünkü oras ayaklar kaydran

peygamber, nebi ve kâmil

o

etmesi ve içerdii isimleri bilmesidir. Böyle-

sancan Hz. Peygamberin ve tabilerinden kâmil menzili vardr. Bu menzil ulalmas çetin, yüksek

lerinin

yedi

bütün bu övgülerle Allah’ över.

peygamber

sanlar

Onda

böyle deildi.

yazlmt. Hz. Peygamber hepsinde Allah’tan

menzilin gereklerinden

dan her likle

girer.’

ih-

aya bu menzildeyken, kulluu gözonu müahede

etmelidir. Bir

insann


Fütûhât- Mekkiyye

328

II

hali böyle deilse, ayaklar kayar ve -nefsini

gördüü gibi i

kul suretinde

makammdan

dan borç isteme makamna inmitir. Buradan baz kirdir

demitir. Halbuki Allah zengindir. ‘Biz

onlar fakirdir. Böylece

kna varlmayan renmek

ilahi

hüküm

onlarda tersine

ise

i

mesi olmadan Allah att

nu

’450

olmay

güvende

veya özet bilginin ilahi

yaratt

3

Halbuki

te

bu, far-

öBu

delildir.

Geride ge-

kalr. Yani insan, tevilin giremeyecebir açklkla,

Hakkn

bildir-

tuzaktan emin deildir. Böyle bir menzilde ‘Fakat edilir.

görür. Allah bu menzilde

nizi

zenginiz.

ve gereklerine sarlmaldr.

hüküm veremeyecei

müahede

ayeti

insanlar, ‘Allah fa-

dönmütür.

davran, isanm Allah’n tuzandan kurtulduuna lecekte tuzaktan

kullarn-

tuzaktr ve ondan kurtulmaya götüren yolu

durumda kullua

isteyen, her

bir kul.

de döner. Bu, çetin bir mü-

tersine

ahededir, çünkü Allah âlemlerden müstanilik

3

suretinde görmesi

kulluunu görme arasnda engel ortaya çkar. Böyle

nedeniyle-

Hakk

Hakkn

onun

Göz,

ta

yerini

atann peygamber olduu-

almtr.

‘Allah sizi ve amelleri-

.’ 451

Bilmelisin ki, eitlik (seva),

Rab arasnda snrldr. Rabbin

yol arasndadr.

iki

Çünkü varlk

kul

ile

olduu gibi kulun bir yolu varO’na varr. Rab de kulun yoludur ve

bir yolu

dr. Kul Rabbin yoludur vc gayesi

gayesi ona varr. Öyleyse bütün yaratklardaki geriel-birinci yol.

Hakkn

yaraükiarm niteliklerinin hükümleriyle zuhurudur. Bu, genel nezdinde, yaratklarn

niteliklerinin hükümleridir. Bize

göre

ise,

yaratklarn deil.

Hakkn özellikleridir ve eitliin anlam da bu demektir. Dier tklarn -genele göre- ‘Hakkn rudur. Esma-i

son

benzerleri gibi.

yerdir. Bize ve seçkinlere göre,

diye

Bu

ayran

niteliklerle

genelin, bilgisinin

bunlarn hepsi

asalet yoluyla

‘Allah’n tenezzülü’ diye isimlendirdii nitelikler, bize göre,

Kulun mertebesi Allah nezdinde yükselerek

nitelikleridir.

lenme imkân bulur. Bu isimleri’ iken bize

lah’tan

zuhu-

ulat Hakkn

Yaratklara bu niteliklerden izafe edilen ve sradan insanla-

nitelikleridir.

rn

Hüsna ve

nitelikleri’

yol yara-

baka

nitelikler,

göre ‘kemal

onlarla süs-

sradan insanlar nezdinde

isimleridir.’

Hakkn ‘eksiklik

Çünkü asl anlamyla

isimlendirilen yoktur. Allah âlemi izhar ettiinde,

ona

Aldi-

ledii isimlerini vermi, varlklar bu isimleri onlara öretmitir. Yaratklar

-mümkün olmalar

kendilerini tercih

O’na

ait bir

hak

eden

olduu

makamndadr ve onlar Bu nedenle asl olduu ve hükümde kendisine katm-

nedeniyle- eksiklik

birisine

muhtaçtr.

zannettikleri eyi,


Yirmi ikinci

ait isimlerin

eksik

olduu hükmünü

3 29

Sifir

vermilerdir. Hak-

lar,

yaratklara

kn

bunlarla isimlendii ve kendisini bunlarla nitelendiini gördükle-

rinde de,

bunu onlarn

nitelikleriyle

Hakkn

tenezzülü kabul etmi, o

Hakkn isimleri olabileceini bilememilerdir. Bizim mezhebimize göre, Hakkn nitelikleriyle zuhur ederken bütün yaratklar o isimleri kuatr. Onlara ait her isim Hak için gerçek ve asl, yaratklar için ödünçtür. Sûf topluluuna göre, böyle bir ey seçkinler niteliklerin asl itibaryla

için olabilir.

Baka

nitelik) olabilir.

esma-i hüsna bilhassa seçkinler için (bir

bir ifadeyle,

Bize göre isimleri bilmek Allah ehlinden seçkinlerin ii

olmas onlara özgü

olabilir (yoksa ilahi isimlerin nitelikleri

‘Böyle bir

ey

olmaz’ demek

miz arasnda büyük

ile

‘bunu bilmek

mümkün

deildir).

deildir’ deme-

fark vardr. .Çünkü gerçekte her gözle görülen

tr. Allah ehlinden olan kimseler

bunu müahede

Hak-

‘Gördüüm

edebilir.

eyden Önce Allah’ gördüm ve bildim’ diyen Ebu Bekir’in sözü buna benzer. Bir ey snrl varlyla ortaya çktnda, arif, Allah’ ondan görür ve o eyde Allah’ temyiz eder. Bu kii, o eyin Hakkn örtülerinden birisi olduunu ve süslenmek üzere Hakkn kendisinde gözüktüünü bilir. Bu, Allah’n kullar için süslendii ziynetidir. Ebu Bekir esher

Sddk’n makam

buydu. Allah

daki bilgileriyle ayrrlar.

Çünkü

radan inanlara göre böyle bir linde

halk

ehli

mümkündür. Bakalarna göre (halk olmakszn Hak) vardr.

Bu kapdan

imiz-

eitlik

kü bu menzil gibi amelin

içeri girilir

hükmünden için

o kap,

salna

etki

ve

insanlardan sadece

gerçek, kendiliinde

ey Hakk

Allah bu menzil için ‘rahmet ratt.

baka

bu

haldedir.

ise, (niteliklerde)

içeri gireni

çkan

Hak olmakszn

bir

bir

kap

Allah -daha önce iaret

tehlikeli

bilgide niyet gibidir.

etmeyen

S-

hakka’l-yakin bilen inayet eh-

kaps’ diye isimlendirdii

ortaya

bu konu-

ya-

etti-

afederden korur. Çün-

Amelde

gaflet,

unutma

gedik oluturduumda, niyet ge-

dii kapatr. Çünkü niyet o bilgiyi inada eittir. Öyleyse niyet, ameli korur. Ayn eyi Allah Kuran’dak her surenin bandaki besmeleyle yapt. Sure için besmele, amel türlü tehdit veya

mutsuzluu

için niyettir. Bir

surede zikredilen her

gerektiren nitelik söz

konusu olunca,

besmele içerdii genel ve özel rahmet -Rahman ve Rahim- vastasyla o surenin içerdii bütün konularda

hüküm

sahibidir. Bunlar,

söz gelii,

insana mutsuzluk salayacak (tehdit gibi) konulardr. Allah ya özel veya genel rahmetiyle o kula

merhamet eder.

te ihsan

rahmeti bu demektir.


Fiitûhât- Mekkiyye II

3JO

O halde herkes,

besmele nedeniyle rahmete kavuur: Besmele, bir müj-

dedir.

Anlam

Tevbe

suresini

Tevbe

suresini Enfal suresinden

onu

rek,

ayr

bamsz

‘tevbe’ diye isimlendirenler vardr.

bir sure

kabul ede-

Bu balamda

tevbe, Al-

lah’n merhamet ve sevgisiyle kullarna dönmesi demektir, çünkü kendi-

hakszlk yapan kullarna

lerine

öyle

der: ‘Ey kendilerine

kar

Allah, herhangi birisini ayrt etmeden,

aan

haddi

ümit kesmeyin. Allah bütün günahlar

kullanm

ismini

sonda mettir.

lahi

belirtilir.

ahiret

Rahman

Allah ayette

‘O Gafur ve rahimdir’ eklinde

dönü rahmede

ne dönmesidir.

ayet

Yani onlar cezalandnlsa

dönmez. Bununla

tinde

1453

olsayd, haddi aanlardan kimseye azap etmezdi. Fakat

Bu nedenle

gelir.

balar

kullanmtr. Mafiret cezalandrmadan önce veya sonra

‘Allah’ ismini olabilir.

kullarm! Allah’n rahmetinden

Bu durum

dönmektir: Allah kullarna

Sonra tövbe

Ahirette onlarn

baka

etsinler diye,

bir

eyle

kendileri-

onlara döner’45 ’ aye-

dönüü O’nun dönüünü

gerektirir.

Rahim

sonuçta varacaklar yer rah-

dünyada dönü, onlarn mafiretle

birlikte

hayat bunu

bile,

biter ve

önceler, çün-

Yaratklardan bu menzilde bulunan

O’nun önüne düer ve zorunlu olarak Rabbine döner, Allah da onlara döner. Onlarn bir ksmna Allah, kyamette ve orann menzilleherkes,

rinde rahmetiyle döner. Bir

merhametiyle döner.

ahede nulan

deiiklik,

ise,

hallere,

gerçee göre meydana

edilene ve

harftir.

Bu

ksmna

cehenneme girdikten sonra duyusal-manevi olarak mü-

gelir.

Âlem

bir

anlam

için ko-

Harfin manas, Allah’tr. Orada O’nun hükümleri ortaya

çkar, çünkü O’nun nefsinde hükümlerin ortaya

çkaca

bir yer yoktur.

Dolaysyla mana, her zaman harfe baldr. Allah âlemle beraberdir. Allah Teâlâ ‘Her nerede olursanz,

n

celli

koyduu

ilk

O

sizinle

anda bu menzile giren

beraberdir X54 buyurur.’ Aya-

için Allah’tan

doksan dokuz

gerçekleir. Tecellilerden birisinde kendi suretini görür ve

hakikatini örenir.

Ardndan doksana

tebesinden ve engelleme,

kar

yan eyleri örenir. Böylelikle

onun

Burada toplama mer-

koyandan yükseklik makamndan olma-

Hak

kendisine kendi katndan bilgi

ö-

Bu menzile girerken rahmet onun adna öne te Musa’nn arkada Hzr’n menzili budur.

retmek üzere ona geçmiti.

yerletirilir.

te-

iner.


Yirmi ikinci

Bilmelisin

eyin

bir

ki,

için zatî bir niteliktir. Olabilir.

duruma uygunluu ve

nitelikte

bakasyla uzak

Bunu tam örenirsen, ayan

Peygamber sahih kamazlar. lr.’

Bu

bir

Çünkü

sabit

Sifir

33 1

ehliyeti,

onun

bir nispet

ayam

olmaz ve

ortakl

kayar.

Hz.

öyle demitir: ‘Cehennemlikler oradan ç-

bir hadiste

onlar cehennemliktir. Onlar orada ne ölür ne diri ka-

Hz. Peygamber onlarm niteliini ölüm ve hayat kendilerinden

olumsuzlatrmak yapmtr. Sonra cehenneme

onun

girip

yanlara sözü getirip

öyle demitir: ‘Fakat insanlarn

günahlar nedeniyle

iliir.

Hakkn bütün

o

çkmasndan söz etmi.

konuturduuna

âlemi övgüsünü tespih etmek üzere

Çünkü Allah ancak

Onlan

olanlarn özelliinden baka-

insanlarn cehennemden

dikkat çekmitir. Tespih müspet bir mektir.

ehil

olma-

ksmna ate

Allah onlar cehennemde öldürür.’

ölmekle nitelemitir. Bu, cehenneme dr. Hz. Peygamber

bir

ehli

durumu övmek deil,

tenzih et-

kendisine ehil olan eyle övülebilir. O’na

ortaklk olamaz. Allah isimleriyle övülebilir ve tarafmz-

ehil

olanda

dan

bilinen Allah’n her ismiyle kul ahlaklanabilecei gibi kendisine ya-

ise

raan ekilde onunla eylerle övülmesi

nitelenebilir.

mümkün

Allah’n âlemde kendisine ehil olacak

olmaynca, O’nu övmek, kendisini her ey-

den tespih etmek eklinde gerçeklemitir. Bu nedenle izafe ederek ‘O’nun h amdi

O’nu över ve bu O’na

HSS

hamd

kendisine

demitir. Yani, (her ey) hak ettii övgüyle

aittir.

Kast edilen,

tespihtir.

Allah

'izzet sahibi

Rabbin onlarn nitelemesinden münezzehtirHSb buyurur. zzet, herhangi bir

övgü türüyle kendisine ulalmay engellemek demektir. O’nun övülmesi, onlarm nitelemelerinden (tenzih) olabilir. Her öven, bir niteleyendir.

Allah ise her

hini dile getirip

durumda kendi

öyle demitir:

tespihini zikretmi, her varlkta tenzi-

‘Yedi gökler, yer ve içindekiler

7

eder.™ Varlklar bunlardr. Peygamberlii ve eriat

O’nu

tespih

tamamlandnda,

Hz. Muhammed’c kendisini övmek üzere öyle demesini emretti: ‘Rabbinin

adn tespih et

övdüün

ve

balanma dile.™8 Hz. Peygamber ise ‘Sen kendini

gibisin’ demitir. Allah’ kendi

hamdyle

tespih

etmek bu de-

mektir.

Allah’

övmede durum

ettiimiz gibi olunca, O’nun

için bir

etmemiz mümkün olmamtr; Biz sadece Allah’n

kitapla-

övgü

tespit

rnda

bize zikrettii övgüleri

ifade

-O’nun bildii anlamyla-

zikrederiz, bizim

anladmz anlamyla zikretmeyiz. Bu durumda Allah’ överken, sadece aktaran ve okuyan oluruz.

Çünkü bu durumda övdüümüz varln

za-


Fütûhât- Mekkiyye

332

tn

II

O’nun zat tanm ve

bilmiyoruz.

tarif

kabl ermez veya

nicelikle

s-

nrlanmaz veya bulunduu durumu bilinemez. O, âlemlerden müstanidir.

Dolaysyla O’nu bilmeye götürecek

bir delil

olmaz. Sadece bize

benzemeyii veya niteliimizi kabul etmeyii yönüyle kendisine dayan-

m

olmamza

Her

delil getirebiliriz.

laysyla böyle

bir bilgi,

marifet deildir.

Bunun

rine getirmek üzere

Hakkn

ilahi isimle

biz de niteleniriz.

amaçlanm

kendisini bildii tarzda,

için tespih farz

klnm,

her

yaratlmtr. Tespih, bütün

ey

Do-

bu

tespihi ye-

Haldun

niteliklerden

olumsuzlanmasdr, olumlama deildir. Bu nedenle baz aklclar, alimler

onlarn varlklar görüü

beenmemi

yönüne

olsa bile, tespihin bir

dikkat çekmilerdir. Gerçekte onlarn söyledii, ince bir yönden

yaratlm ile Allah arasmda kendisine verilen olmak üzere ortakln geçerli olamayacan düünmütü. dur: Onlar

doru-

lafzlarda da

Onlara ‘Allah mevcuttur’ denildiinde, ‘yok (madum) deildir’ derler.

Çünkü zamanda

var olan

onun arasmda) ortaklk derler. ‘Allah alimdir’

ey, varlkla nitelenmitir ve (Allah

ile

yoktur. ‘Allah hayydr’ denilince, ‘ölü deildir’

denildiinde

ise ‘cahil

deildir’ derler. ‘Allah ka-

dirdir’ denilince, ‘aciz deildir’, ‘Mürid’dir’ denilince, ‘iradesiz deildir’

bütün bu durumlarda olumsuz

derler. Böylelikle

nitelikleri kullanrlar.

Tespih, tenzih ye -olumlama deil- olumsuzlama demektir. Böylelikle onlar, Allah’n her

varla

söylettii esasa göre hareket etmi, aklclar

arasmda garip bir yol takip etmilerdi. Allah’ tespih ederek övmek lerin

kaldrabilecei bir

Çünkü

i

deildir.

yorulur, kalr ve o

diller

övmesi emredilen

biri,

simlerle

snrda

dururlar.

böyle deildir.

Bu nedenle

bir nitelik

övdüün

Allah’n

gibisin.’

-sfat veya nitelik

O’na dua edin

’*69

si

adna yaratklarnda

Bunlar,

övgü

isimler,

bizim

yapmayarak- isim

yapm,

aittir c

için için

nitelik ve sfat gerektirir.

bir nitelik

deil,

delil

Çünkü

’*59

de-

bu isimlerle

demitir. Allah’a övgü, isimlerle gerçekleir.

meyi gerektirmez, övgüyü

ki-

zikretmeyi indeki hikmete baknz.

Allah kendisini nitelikten tenzih ederek ‘ Güzel isimler O'na

mi, onlar

Allah’

kavray ve snrlamann son noktasnda öyle

demitir: ‘Ben seni övemem, sen kendini

taplarnda kendisi adna

övmek

dil-

sim

öv-

Allah kendi-

zikretmemi, özel isimler belirlemitir.

olsun diye

gelmi

isimlerdir. Güzel-ilahi

övgüdür. Onlarla biz övülürüz ve bu isimlerle ken-

dimizi överiz. Allah da (biz onlar bu anlamda kabul ettiimiz için) kendisini

bu

isimlerle över.

Çünkü daha önce unu

belirttik:

Âlemde


Yirmi kinci

eriatlar, dil ehlinin

isabet edip etmemeleri birdir.

bu

kendileriyle kendisini isimlendirdii

da övgü anlamnda

333

aina olduu anlamlara göre, Allah’tan inmitir.

Onlarn bu konuda gerçee

Hakkn

Sifir

kullanldn

bilir.

Bu

nsanlar

isimlerin yaratklarda

kimde

nitelikler

bir nitelik

veya sfat olarak bulunursa, Allah onlarla kendisini över ve onlarn nitelik

durumun ‘

olduuna

deil, isimler

gerei deil, tevatü hükmü olduunu

bir

O’nun benzeri

liktir:

Allah

bir.

ey yoktur’ 46

'

der. Kastedilen,

hüküm

tevatü yoluyla

‘Allah nerededir?’ diye

ise,

bütün yönlerden benzeretseydi, ‘benzeri

dilsiz cariyeve

sormu, mekân Lafzn genel kullanmt. Çünkü deil- isim anlamnda

-nitelik

olabileceini biliyordu. Cariye iarede ‘Göktedir’ deyince,

mümin saymt. Çünkü Allah

ni kabul

etmi, onu

duunu

bildirmitir. Cariye de Allah’ tasdik

saylmtr. Fakat Hz. Peygamber serbest

braklmasn

cariyenin

edilmesiyle ‘Allah’n benzeri bir

onun

olduunu

bilgili

mümin

söyleme-

banbandan azat

emretmiti. Azat etmek, kölelik

ey

kölelik

yoktur’ ifadesine dikkat çekmitir

bandan azat etmektir. Bu sayede cariyenin cevabnda mekâna da hakkn vermitir. Allah’ bilen âri’nin ne güzel

O’nu mekân

söyledii

söylediine baknz! Bütün bunlar, tenzihtir. Allah olumlu övülünce,

olduu gelip si

iareti-

kendisinin gökte ol-

etmi, bu nedenle

dan kurtarmak demektir. Hz. Peygamber kadnn

ki,

ka-

bunu kabul etmez. Bununla

Hz. Peygamber

verilir.

Hz. Peygamber Allah hakknda mekânn

mi, onun

delili

doru olmazd. Çünkü mekânda olmay

bul etmek, bir benzemedir. Aklî delil birlikte

eriatn

anlar.

mekânda bulunmay kabul etmez; kabul

yoktur’ ifadesi genel olarak

bunun

dikkat çeker. Zeki-anlayl dinleyici,

bu

nitelikleri

isim

yapmken yaratklar

tarzda- nitelik kabul etmitir.

onlar -kendilerine

Kuldan böyle

o suretin ruhu tespih yoluyla ‘O’nun benzeri

deilse, böyle bir övgü

mektir.

olmas

Çünkü

Hakkn

kul, övüleni

ise far kldu.

layk

snrlam

Dostum! Tespih

olduu

niteliklerle

bir

bir

övgü meydana

ey yoktur’

özellii

ve daraltmtr.

(ve tenzih), Allah

ait

ifade-

bilmemek de-

Övgünün

isim

hakkndaki öv-

günden genel olarak ayrmasn. Çünkü böyle yaparsan, ina ettiin öv-

günün

suretine ruh üflemi olursun.

yat verin’ denilip

Kyamette ‘yarattnz eylere

de (bunu baaramadklar

için)

ha-

azap gören suret ya-

panlardan olma! Onlarn hayat verme gücü yoktur ve kyamette iddiada

bulunmak rak,

mümkün

deildir.

gerçee uygundur.

Çünkü orada her ey, dünyadan

farkl ola-


!

Fütûhât- Mekkiyye II

334

Hamdin

ina etmek hakknda zikrettiimiz meseleyi

suretini

Ona

incelemelisin.

tespih ruhu

üflenmemi olduunda, durum nasldr? c

Allah Teâlâ bir grup hakknda Allah’tan baka dua

Onlar yeryüzünde neyi yaratr, bana ler:

sa da

‘Hz.

Allah’tan

raktan bir

ey

topraktaki

kurulua göre

Topran soukluunun

takm

bir

kuun

nn

arlam,

yaklamasn salayan

Allah öyle der:

ca,

ona

üfler,

*

niyle Isa’ya emretmitir.

meydana

ku

ku

kaynamtr.’

diye parçalar

Onun kuu

ku

olur.’

bu konuda ona

Allah

yaratmas-

yaratmas, Alizin

eklinde benim iznimle bir 463

getirmitir.

ve

belirtir.

bir ibadetti ve

Topraktan

benim iznimle

O yeryüzünde top-

Hak, önceden Hz. sa’nn

için)

diyebilir-

ayrmayacak ve düzeni sonra yal ve kuruluu orta-

çksn

Allah’n izniyle gerçekletiini

lah’a ti.

cüzi (varlklar)

sureti ortaya

Böyle bir itiraz (bildii

öyle

verilmi-

ey yaratn-

kuu yaratmasn

Emredilen kuldur ve kul

kendi

Bu

ilah deildir.

sali

vermemizin nedeni, ayette geçen ‘ma’ edatnn genelliidir.

ey

ki)

akll veya aklsz her

ey

öyle

(dilciler),

derler:

aklllar için kullanlr.

aklszlar

için

Ma edat,

takip eden

mi-

Ma

(o

baz kimseler

aklszlar için kullanlrken

Bu görü, doru deildir.

bir araya getirerek,

iz-

kullanlan bir edattr. Dilde otorite

Çünkü bu sanat

olan Sibeveyh böyle demitir.

bakn

çamur yaptnda, sudaki yalk ve

artrm

niceliini

ettiklerinize

demitir.

edilen birisidir.

Topra

bozulmayacak ekilde toprak

dan kaldrm,

462

gösterin?*

baka dua

yaratmtr.

iyice

ma edatn aklllar

men

(ki o)

Araplar, bütün akll ve için

de kullanmlardr.

Böyle söylememizin nedeni, Allah’n Allah’tan baka ibadet ettiiniz ey464

ler ayetinde.,.’

olmas

nedeniyle

Sibeveyh’in

Geni se,

kastedilenin aklszlar

hitabn

hamd

girmeyeceinin

içine

ileri

ise

akll

sürülmesidir.

görüü dorudur.

bir

muhtevaya sahip olan ve

kendisini bilenden gizli kalan

yaptk.

olduunun, Hz. sa’nn

Bu

sürekli

murakabe halinde deil-

bu menzil hakknda

menzil, çeitli ilimleri

içerir.

yeterli

açklama

Bunlarn arasmda Allah’n

sancaklarna tahsis ettii rahmet ilmi vardr. Allah ona genel

rahmeti mi, yoksa özel rahmeti mi tahsis

etti?

Zorunlu rahmetin

komu

olduu ey -ki genel rahmetin bir parçasdr- hamd sanca mdr ve onunla snrl mdr? Bunun anlam, Allah’n ancak örfte bilinen güzel t

isimleriyle övmektir.

Ya da onlar

zamirleri vererek, genel rahmete

makszn, mutlak

fiil

Allah’a

geçerek, Allah’a bütün isimleri ve

mi ulalr? Çünkü

aittir. Fiilin

bir

snrlama

ol-

O’na

ve-

talep ettii her isim


Yirmi ikinci

rilmese bile O’nundur. lahi ve genel rahmet,

memesi eklinde cereyan eden bütün

hamet

ederek, onlar Allah’a

Sifir

335

övgünün kendisine

isimleri içerir.

Bu

isimlere

veril-

mer-

Onlarn sancakta yazl olduunu

verilir.

olduumuz

görürsün. Bu, hakknda müstakil kitap yazma niyetinde

ve

Marijetü’l-medhal ile’l-esma ve kinayat adl küçük bir kitap yazmakla ye-

tindiimiz bir konudur.

Konuyu

Onun

üslubu allagelmi bir üslup deildir.

ona dikkat çeken kimse görmedik.

bilseler bile, öncekilerden i

Bu

menzilin ilimlerinden

sini takip

.

.

de

birisi

-tehir

olmakszn-

ettii icmal ilmidir. Kitaplarn nereden indirildii,

lerden onlarn mertebeleri, bu menzilden örenilir. taplar isimlerden olan bir mertebeden

mi

kar koymak

gü isme

deimesi

lir.

zorunludur.

tahsis edilir.

örenilir.

Bu

Hakkn

örenilir.

brakmak’

ilahi isim-

ki-

ni sebeplerinin dei-

iner?

(i’caz)

eliyle yazsa bile,

özelliiyle inmemitir.

icaz özelliiyle inmitir. Öyleyse Allah'n isimlerinin merte-

ise,

besinin

isteyenleri ‘aciz

kendi-

ndirilmi bütün

mesine göre, mertebeleri de deiir mi? Tevrat’ Allah

Kuran

tafsilin

Her

isim, ilahi isimlerden kendisine öz-

Yaratmada vasta

Hakkn

bilinmesi,

bu menzilden

terim, Sehl b. Abdullah tarafndan ‘Adi’ diye isimlendiri-

davetinden yüz çevirirken, perdeli kimseler bu menzilden

Acaba yüz

m,

çevirmeleri, bilgisizlik mi, inkâr

inat

myd?

Allah’n haklarnda ilahlk iddiasnda bulunulup da bu nitelie sahip

olmayanlardan

ayrmasn

gücüyle elde ettii

fikir

Dua esnasmda

salayan

delillerin

ey bu

menzilden örenilir. Akln

kaynaklan, bu menzilden örenilir.

gecikmesinin sebebi, bu menzilden örenilir. Dostun

dümana dönümesinin

sebebi,

bu menzilden

madaki derecelenme, bu menzilden örenilir.

örenilir. Allah’tan anla-

Bu

istidada

m,

meiyete

mi dayanr? Lehinde ve aleyhinde tanklk yaplan kimse adna

ilahi ta-

nklk, bu menzilden örenilir? Lehinde ve aleyhinde olan tanklklar,

haklarn yerine

bar ise,

getirdikten sonra rahmette bir araya gelir.

yolu ve bir iddiayla veya

tankla

ahit olan Hak

gerek olmaz.

O’nun katanda ahitlik yaplacak ekilde hüküm veren kimdir? Ken-

di bilgisiyle

hüküm

verirse,

ahit olmaz. ahitlik

konuda ahidilderin mertebelerinin veren kendi bilgisiyle

mad takdirdem?

Daha önce

mi hüküm

bilgisi

verir?

bilgisini ahitlerin

bu konuyla

Ya da

ahitlii

tanklm verebiliriz.

ahiderin ve bu

ilgilidir.

-ahitler yalanc

karsnda

Misal olarak ahiderin Zeyd’in Amr’dan

vardr hakkndaki

bilgisi,

u

bir

Hüküm ahit

ol-

yana biralar

kadar dirhem alaca

ahidere göre gerçek,

söyledik-


Fütûhât- Mekkiyye

336

leri gibidir.

Hüküm

olarak

Dolaysyla

rn

bilir.

bilgilerine

II

veren

Amfin o borcu

ise,

tank hakimin

tek

sahibine ödediini

bilgisidir.

Hakim

ise,

tam

tankla-

göre tanklk yaptklarn ve Ömer’in Zeyd’e ahitlie ko-

nu olan eyi vermi olduu hakknda

olmadn bilir. Do-

bir bilgileri

ru sözlünün yalanlanmas, bu menzilden örenilir. Verdii haberler

imkan dahilindeyken onu yalanlayan, korkunun ortadan kalkma

niçin yalanlar?

mdr,

ihsan

mdr? Ac

ren cezaya denk midir? Yoksa

aclarda uygun cezaya bir c

lir:

gunlatnda onlarn denilir.

Baka

Yenilenen

doru

deriler,

ilave

Baka ki,

var

iler ve

mdr,

azab

mdr,

günah onu

kimselerdir.

c

Bize

menzilden örenilir. Allah’n

sözde bir

ate sayl

ateteki azap melekleri öyledir.

ihata etmitir’ buyurur. Bunlar, atein

Âdemouilarnn

Bu

kaplarsa, bu kimseler

meleklerin evidir ve ate onlara temas etmez. Allah Teâlâ

dan ‘Hatas onu

7466

ilave midir?

m söylenmitir. Çünkü atee

karlk

demez. Nitekim

tatsnlar

yok mudur? Allah

kalcdrlar™ buyurur. Acaba

sözlerine

belirti-

bir ayette ‘Ol-

yorum

ve

olabilir

u ayette

ate s ayl günler temas eder 467 buyrulur.

cehennemliktir, orada ebedi

ren herkese ate

neye döner?

bakalaryla deitiririz

grup hakknda ‘Hayr! Kim günah

günler temas eder

m

nimet olan karlkta

uygun cezann parças

olacak bir

7469

cezaya ilave edilen

ey eklenmez mi? Bu durum

derilerini

bir ayette ‘Bize

haklarnda

Uygun

veren cezadaki art, haz ve lezzet ve-

ilave,

Azaplarna azap katlk™ Bu

yerlerinde

bu menzilden örenilir. Uygun ceza-

sebebi,

da münasebet ilmi, bu menzilden örenilir.

ey, ceza

Korku

gi-

Oras

bunun ardntemas ettii

yaratlmas, ruhani ve doal sureti bu

yapt

kötülüü

balamasn salayacak

kulun nitelii, bu menzilden örenilir. Haklar ve onlar hak edenler, bu

menzilden örenilir. Sunma ve durma, arz ve vukuf, bu menzilden renilir.

Çünkü

ayette

Onlar

Rablerinin önünde durduklarnda görürsün 7,70 edenler o gün rablerine sunulur Hn

denildii gibi

baka

denilir. ‘Onlar

atee sunulduklarnda... 7471 ve

gün

5473

denilir.

ö-

bir ayette

nkâr

‘Kafirler

atee arz

edildikleri

‘Arz edilmek’, girmek midir, deil midir? Mutabakat

mi, bu menzilden örenilir. Bu, deerli bir

bilgidir.

Benzerlerin

il-

ztl,

bu menzilden örenilir. Peygamberlere zorunlu eylerle zorunlu olma-

bu menzilden örenilir. Bir eyden dolay meydana gelen bilinen sebeplere güvenmemek, bu menzilden örenilir. Çünkü ayn sebepyanlar,

lerden öncekinden farkl bir sonuç

yanlg nereden meydana

gelir?

meydana

gelebilir.

Güvenendeki bu

Fani olan ve olmayan eyler, bu men-


Yirmi kinci

zilden örenilir. Fani olanlar

‘senden’ olmas,

özü gerei mi

fanidir?

Sifir

Her eyin

337

‘sende’ ve

bu menzilden örenilir. Sende bulunmayan garip

bir

Bu, deerli bir

bil-

ey sana

gelmez; Sana ancak senden olan,

gidir ve

onu Allah

gösterilir.

ehli olanlardan bile herkes bilmez.

Âlemin snflar

arasndaki fark, bu menzilden örenilir, iktidar, bu menzilden örenilir.

Küçük zaman

ile

büyük zamann

ilikisi,

bu menzilden örenilir. Büyük

zamann nimet ya da vuslat vakti gibi küçülerek ortaya çkmas veya küçük zamann ac veya ayrlk zaman gibi büyüyerek ortaya çkmas, bu menzilden örenilir. ‘Allah

doruyu söyler ve doru yola

ulatrr.’

ÜÇ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU BÖLÜM Hakikatin

Önünde eriatn Boyun Emesi Menzilinin

Muhammedi Mertebeden Bilinmesi "

I

.

Bu menzil, doksan dokuz ilahi isim içeren ham d sancaklarndan ikinci sancan kendisinde gözüktüü menzildir. Ta

hâdislik özdliindendir,

Ben

halife

olmam

deme sakn

nedeniyle serbestim

Nerede, nerede! Sen

halife

olmakla

balanmsn

Azatlk nerede! Varlk kapn açlm Kalp kapal

kilitlerin

ardnda

Anahtarlar kaybolmu, açlmaz

bir

daha

Gönlünün açlmasyla sevinme

Zannetme o

Ey samimi riat

bir

açlmadr

diye,

ban

daha güçlü

yardm etsin, bilmelisin ki: insanlar ekonumutur. Allah peygamberine öyle emre-

dost, Allah sana

ve hakikat üzerinde

unutma


Fütûhât- Mekkiyye II

338

der: ‘Rabbim! Bilgimi artr.

yönden Allah’ bilmek

Peygamber eriat

w

*

Burada her yaratlm ve varlktaki özel

art istememi, bu konuda öyle demitir:

bilgisinde

brakn.’ eriat

‘Size verdiklerimle beni

için zorunlu bir yoldur o. Salik

sülük güçtür.

Bu

bilgisi, delil bilgisidir

o yolda

seyr-ü

nedenle Hz. Peygamber, hafifletmek istemitir. eriat

sonu deildir. nsanlarn ilk

ve salik

Bu balamda

yürür.

yolunun sonu duyusal mutluluk demektir. Hakikat

duu

Hz.

kast edilir. Bu, hakikat bilgisi demektir ve

bir

ksm

ise,

ayan

hakikate

genel için yolun

eriat yoluna koy-

anda ular çünkü Haklan yüzü her kademdedir. Halbuki her-

Hakkn yüzü gösterilmez. enata göre, yükümlüler hakknda hüküm verilir. Hakikat ise hakknda hüküm verilen eyle hüküm demektir. eriat sona ererken hakikat süreklidir, çünkü hakikat, Hakkn bekasna bal olarak bakidir. eriat ise. Hakkn kese her

kademde

klmas kalkmaz. Bu baki

(ayak) bulunan

klmak ortadan

nedeniyle bakidir. Baki

kalkarken, beka

menzil, insanu yerde ve gökteki herkesten üstün olup bü-

tün varlklar arasnda

çünkü Allah onu

Hakkn maksadnn

insan

olduunu

gösterir,

Burada kastettiim, insan- kâ-

tecelligâh edinmitir.

Hakkn suretiyle kemale erebilir. Ayn ekilde, bir ayna yaratl bakmndan tam olsa bile, bakann suretinin kendisine yansmasyla kemale erer. Onun mertebesi budur. Mertebe ise, gaye mildir,

çünkü insan

demektir ve ilahlk meluhlarn

Öyleyse ondan herhangi bir

varln

ey

talep

eden isimlerle tamamlanr.

eksik kalmaz.

-ki

tam kemal, O’na

bu

ezelidir- âlemi

aittir.

baka

Allah, kemaline bir

i

için

hakkn vermek

aittir

pihi, nefes

an

bile tespihten geri

alann nefes alp vermesi gibi

sürekli perdeli

hedeyi talep eder.

olduunu

Bunun

gösterir.

tes-

müahede müahededen uzak-

durmaz, çünkü onun

zati bir fiildir. A

min

istediinde

ve tespih eden

halindeyken (tespih) gerçeklemez, çünkü tespih, ise bir

olan

deil, sadece kendi övgüsünü

pih etsin diye yaratmtr. Tespih Allah’a

lamaktr. Âlem

hakk

müstani olmak eklin-

kemal, âlemlerden müstaniliktir. Âlemlerden deki

Melcbci

Alem o

tespih

tes-

Bu durum, âlesayesinde müa-

üzerine Allah, insan- kâmili suretine göre ya-

ratm, onun mertebesini meleklerine bildirmi, âlemde halife olduunu söylemi, onun yerinin yeryüzü olduunu ve orada insan için -ki onu da topraktan yaratt-

bir

ev

yaptn bildirmitir.

Gökte ve yerdeki yüce

melekler topluluu, onunla ilgilenmi, göklerde ve yerdeki herkes on-

dan dolay kendisine amade olmu, (insan- kâmil zuhur edince) Hak


Yirmi ikinci

da perdelenmitdr. Çünkü kendisini

hükmü kalmazd.

Böylelikle

halife atayan

Sifir

339

görünseydi, vekilin

Hak, gözlerden olduu kadar, kalp gözle-

rinden perdelenmi tir. Hz. Peygamber maddi surette insana benzedikhalde kemal mertebesi

leri

‘Allah

le der:

ba

lenmitir: Mele-i bi,

Allah’

gözleri

arar.’

aada bulunan insanlara hitap ederken öy-

gözlerinden

a’la

olduu

kadar kalp gözlerinden de giz-

(yüce melekler topluluu), siz

Binaenaleyh

ba

gözleri

O’nu

aradnz gi-

O’nu idrak edemedii

gibi kalp

de O’nu idrak edemez. Bunlar, akllardr. Akllar, Allah’

yoluyla idrak edemez, Allah’a

ulamak

73 Allah, Adem’e bütün isimlerini öretti* ‘

fikir

ve O’nu idrakten aciz kalrlar.

Ardndan

isimleri Mele-i a’la’ya

öretmesini emretmi, gökte ve yerdeki herkese vekilinin hak ettii mertebeye bakmalarn emretmi, göklerde ve yerdeki herkes, insana

yönünden deil,

amade olmutur. Öyle

ki,

nünden

de ona amade olmutur.

‘insan’ denilen

na benzeyen fakat kemale insan, kemale

ermedii

Hak

kendisine kemali

ermemi

Bu

taml yö-

tür de (eklen insa-

olan) ona isimde ortaktr. Böyle bir

amade klnan

sürece, insan- kâmile

müstani

kimseler-

kendi kemalinde-

den

olabilir.

dir.

O, yani yalnz insan- kâmil, kendisinden müstani rabbine ibadet

ise,

âlemlerden

bir halde

eder. Öyleyse insan- kâmilin kemali, Allah’tan

dnda-

müstani kalmamaktr.

bakas ibadet edemez, çünkü ona yönelik tecelli süreklidir. Öyleyse müahede, insann ayrlmaz özelliidir. nsan- kâmil, Allah’ bilmek Ve O’nu sürekli müahede etmek yönüyle varlklarn en kâmilidir. nsan Hakka iki ekilde bakar ve bunun için Allah onun adna iki göz yaratt. Birinci göz vastasyla Allah’a O’nun âlemlerden müstani olmas yönüyle bakar ve O’nu bir eyde veya kendinde görmez. Dier göz vastasyla ise. Hakkn âlemi ve âlemin de Hakk talep etmesi yönüyle Rahman ismi yönünden bakar. Bu bakta her eye varl yaylm bir halde Hakk görür. Bu bakla insan- kâmil, eyann -kendileri bakmndan deil- Hakkn isimleri olmas yönüyle her eye muhtaç kalr ve insan- kâmilden daha çok âleme muhtaç kimse olmaz. Çünkü insan- kâmil, âlemi kendisine amade bir halde, müahede eder. Böylelikle kendisine amade klman eylere Allah’a -tespih ibadetinin

insan- kâmilden

0

muhtaç olmasayd, o eylerin insana amade bilir ki,

dr.

Bu

âlemin insana

muhtaçl

klnmayacam

insann ona

muhtaçlndan daha

genel fakirlik insan için üahi-genel zenginliin

bulunur (Allah tam müstani, insan tam

örenir ve

fakir)

az-

tam mukabilinde

ve bu fakirlikte âlemde


Fütûhât- Mekkiyye II

34°

müessir olmak isteyen

ilahi isimler

yönünden

insan- kâmil, (âleme muhtaç iken

bile)

Haktr. Çünkü âlem, onun hakknda

disi

yerini alr.

amade olmutur.

âlemden müstani oluunda

ilahi isimlerin

O

kendisine tesirine

halde âlem, insana -âlemin ken-

yönünden deil- müessir olan (Hak,

yani ilahi isimler)

yönünden

amadedir. Dolaysyla insan, sadece Allah’a muhtaçtr ve o âleme

taçlnda Haktr. Çünkü

klmasnn

nedeni, âlemi

Hak-

onun fakirliinde ortaya çkar. Bu yönüyle

lan isimlerinin (hükümleri),

yani âleme tesirine

Hakkn

insan

unu

muh-

Allah’n âlemi insana amade

bilir:

yükümlü tuttuu bu amadelikle

Hakk müa-

hededen al koymaktr. Zira Allah’ müahede, âlemin ii deildir ve

aadadr. Allah, insan- kâmili âlemin amade olduu eye kar muhtaç yapm, böylelikle âlemde amadelik güçlenmitir. Bunun nedeni, Hakkn kendiâlem (Hakk müahede edebilecek) kemal mertebesinden

sine emrettii insana

amade olma iinde âlem

âlcmdckilcr, emrettii

konuda

muhtaçl

kar

Allah’a

ar

gitmesin,

çünkü

gelmezler. însan- kâmil, bu

müahede etme iinden) megul eden Hakka uymutur. Böylelikle insan- kâmil, muhtaçlnda ilahi isimler gibi Hak olurken, müstaniliinde de Hak olmutur. Çünkü o, kendisine niyle

göstermekle âlemi (kendini

amade olan âlemin

amade olduunu

lere aittir.

(insana deil)

Bu

bilir.

Öyleyse insan, âlemin

bu konuda

ona

etki

eden isimler nede-

âlemin kendisine deil,

etki,

varlnda

Allah’a

ilahi isim-

muhtaçtr ve âlemin

bir bilgisi yoktur.

Gök mamur hale getirildiinde, öyle demitir: ‘Onun hakk, kendisindeki her karlk yerin Allah’a secde eden bir melekle dolmasdr.’ Böylelikle Allah, ‘Allah’a secde eden’ ifadesinde gökteki her

yeryüzüne

baktna

dikkat çekmitir,

çünkü secde etmek,

melein

aa eilmek

olduunu örenmi, mekânna bakarak, Al-

ve alçalmaktr. Onlar, yeryüzünün halifenin yeri onlara secde emredilmi, böylelikle halifenin

lah'n emriyle eilmiler ye bunun

için

bu

fiile

‘secde’ edilmitir.

Allah, onlara halifeye secde etmelerini emretmiti.

secdelerinin

midir. kalkar.’

hükmü

öyle

Çünkü

Onlarn Hz. Âdem’e

ezeliyken, insan- kâmil için secdeleri ebedi ve dai-

diyebilirsin:

‘Bu secde öteki secde gibi ahirette ortadan

Biz ‘kalkmaz’ deriz.

Çünkü kendisinden dolay secdenin

gerçek-

balangçta ve yineleniinde unsurî

letii insan- kâmilin

suretini Allah,

doadan yaratmtr.

Allah balangçta

onu topraktan bitirmi, sonra

ölümle tekrar topraa döndürmü, sonra yeniden yaratarak topraktan


Yirmi ikinci

çkartr. Toprak mertebe rak, Allah’ talep eder.

bakmndan aadadr

Sifir

ve bu hakikatiyle top-

Hz. Peygamber bu konuda öyle der:

‘Bir ip sar-

ktsaydnz, Allah’n üzerine düerdi.’ Gerçein böyle olmas dolaysyla onlarn dünya ve ahirette imama dr.

nsan-

kâmil âlemin ve

hip olmakla üstündür.

Durum

dandr.

halde Mele-i

kim

gerekir ve

olmalar-

secdeleri, sürekli

bu toplama

suretini birletiren

O halde secde

sa-

eden ve edilen, insanda ve insan-

O

böyle olmasayd, insan ‘toplayc varlk’ olamazd.

insan- kâmili görmek üzere bir izdiham yaar. Nite-

a’la

insanlar, kendilerine

da, bir

Hakkn

34 1

skldk

görünen hükümdar görmek üzere çktklarn-

yaanr. Gök onlarn izdiham nedeniyle

eilir. Allah’

böyle bir bilgiyle bilen, Allah’n zahir ve bâtn nimetlerini tanr. Böyle

yolunda

bir insan Allah

demekdr- ve önünü

bilgisizce -nazarî delil

Bu

sayede

ksm

Allah

dnlatan bir kitap olmadan tartmaktan uzaklar. nitelikleri örenilir. bilgileri

olmadan

Allah öyle der: nsanlarn bir

tartr.’’*

76

Kastedilen,

fkr gücünün

hidayet olmadan...’ Yani kefinin kendisine

dan tartr. ‘Ya da aydnlatc

hakknda ortaya

aça

verisidir.

açklad

bir kitap yoktur.*

77

Bu

bir

ise,

ilahi bildirimdir.

Bu

Hakkn hakknda

‘Ya da bir

beyan olma-

Allah’ bilmek

indirilen ve ‘nur’ diye nitelenen kitaplarda yer alan

çkan

ay-

ayederden

sayede kitaplarn indirildii

bilgiler,

çkar, çünkü nur, bir eyi aydnlatr. Böylelikle Allah o insanlar

Hakka uymaktan Bilgisizlikte

daha

(taklit), tecelliden,

aa

bir

mertebe

nazarî

ise,

akldan yoksun saymtr.

yoktur ve bu nedenle Haktan

knama anlamndaki bu ifadeler gelmitir,

Böyle bir nitelie sahip insan,

knanr. nsanlar,

daha önce söylediimiz

gibi,

bâtndaki) nimetierini örendiklerinde, bu

bilgi

zorunlu klar ve kendilerini Allah’ ükretmekle

Hz. Peygambere nimetini

yardm

‘Allah senin

geçmi

Allah’n

ve gelecek

(zahirdeki

ve

onlarn ükretmesini

megul ederler. Nitekim günahlarn balar, sana

tamamlar ve seni doru yola ulatrr, sana yardm eder, O'nun güçlüdür,m ayeti indiinde, daha çok ükretmi, ayaklar iene

kadar namaz

klmt. Bu konuda kendisine bir ey

söylendiinde öyle

mübalaa kipi kullanmtr. Binaenaleyh Hz. Peygamber, nimeder arttnda, ükrünü artrmtr. Her nimet, kendisine karlk Allah’a ükür etmesini peygam-

demiti: ‘ükreden bir kul olmayaym m?’ Burada

Bu makam

ükrünü yerine metin artmasn düünmez, çünkü ükür, geçmi zaman berden talep etmitir.

sahibi

getirirken, ni-

ve zamanla

il-


Fütûhât- Mekkiyye II

342

Öyleyse ükredene verilen nimetin artmas, Allah’n

gili bir fiildir.

ndr. Bu nedenle onlar

‘ziyade’ diye isimlendirmi,

-ükreden

ihsa-

degil-

ükür onlar talep etmi, ükreden ise, ükrün meyvesini devirmitir. O halde ükre karlk nimetteki ilave, ükrün varlm meydana getirdii için ükredene verilen bir ödüldür. ükreden insan, ükür fiilifakat

nin suretini Allah’ tespih eden ve onu zikreden bedenli bir suret olarak

meydana

getirmitir.

O suretten

redenin nimetine nimet

etme

ni var

(meydana gelen melek), Allah’tan ük-

katmasn

sebebidir. Allah

bu

diler,

çünkü bu

bildirmesini ister ki, onlar da

Allah katnda -ükreden adna- zorunlu sinler.

Allah kullarna öyle der:

ilaveyi,

öretmitir. Allah’ bilen

kld

nimetin

artn

ükrederseniz artrrz’*

ise,

79

(kendisinden Allah’a

melein yaratld) ükrün suretini meydana ükreder ve bu sayede

kendisi-

duyar ve isteini kabul eder.

talebini

Ardndan bu art ükredenlere

ükrün

ilave

ükrün ören-

Allah bize

hamd eden

getiren olsun diye, Allah’a

Allah’a tespih edenler ve ibadet yapanlar

çoalr.

Allah arifin niyetini bilince, -ükrü meydana getirme özellii sürekli ol-

bâtn

sun diye- zahirî ve sürer.

ükrün

, dünya ve

ahirette böyle

varlkta kendisiyle zuhur ettii en büyük suret, (insana

tamlk

tahsis edilen)

nimederini artrr.

sureti

nimetine ükretmek

ile

(âlemin insana)

amade yaplmas nimetine karlk ükretmektir. ükredenler dana gelen art, ükrün

nsan ükretme ona

ederse, Allah

ilaveyi

durmas ölçüsünde

mey-

sureti ölçüsünde gerçekleir. Öyleyse nasl

redeceini bilmeli, bu konuda lenmelisin!

için

verir.

mühim

fiiliyle

ve daha

mühim

ük-

olanlarla ilgi-

Allah’n vaat ettii ilave nimeri talep

kartrmadan uzak art, mafiret, ba-

ancak talebi ve (niyetini)

Bu durumda

nimetin

lama ve affetmekle snrldr. Böyle

bir

art, ükür isteine karlk

verilen birinci ilavenin dere-

aadadr, çünkü ükrün yaps, karldktan uzaktr. ükreinsan kartrsa bile, bu kartrmann ükrün suretinde bir etkisi

cesinden

den

yoktur.

nsan

ilave nimeti elde

bir etkisi vardr. Böylelikle

miz

gibi- bir

etmek üzere ükrettiinde

ise,

ilavede

ükredenler arasnda -daha önce belirttii-

derecelenme gerçekleir. Nimetin artmasn isteyenler,

is-

temeyenler, daha önemli olanla ilgilenenler ve ilgilenmeyenlerden söz

etmitik. Bunlar, Allah’a için sizin için,

Gerçek

bir yol ve

ise tektir,

o

ait

farkl yollardr. Nitekim Allah ‘Her

yöntem

belirledik’

410

birisi

buyurur. Bunlar, yollardr.

da, yollarn sonudur. ‘Bütün i O’na döner ’**' ayetinde


-

Yirmi kinci

bu husus

belirtilir.

Allah Teâlâ’nn Fetih suresinde peygamberine söyle-

Hakk mükaefe

diklerine gelirsek, orada sözü edilen

gerçekleen halâvet fethi ve ibare

fethidir.

mucize olmutur. Hiç kimseye ibare

fethi,

Bu

Baka

açk

buyrulur. Kastedilen, zikredilen üç tür

nada halâvet kendisine ise, isra

fethi

peygamber

kar koymadan

Allah, seni

geçmi

bir fetih ver-

gören herkesin

Bu

es-

yoluyla sabitken ibare fethi

için ‘zevk’

aciz kalan Araplar için sabitti.

ve gelecek

Kuran

Nitekim ayette

fetihtir.

bir ifadeyle, kendisini

gecesi kendisine gösterdii mucizelerle

‘Allah senin

veril-

etseler bile,

edeni ve içeriini bilebüecei kadar açk bir fetih verdik.

tecelli

tir.

bir ayette, ‘Biz sana

onu pekitirmitir. Baka

Kuran

der; ‘Irsan ve cinler

yardm

mastarla

bâtnda

fetih nedeniyle

hitab getirmek üzere toplansaydt, birbirlerine

benzerini getiremezlerdi.™

dik™

fethi ile

Allah’n peygamberine

dii tarzda verilmemitir. Çünkü Allah öyle gibi bir

343

Sifir

günahlarm

Mükaefe

peygamber adna

balasn diye...’

4 84

Bu

fethi

sabit-

sayede

günah sahibinin hakk olan knanma ve cezalandrmadan

ör-

günahn balanmas ise, günahn kendisinden peygamberi gizlemesidir. Bu durumda günah peygamberi bulamaz ve ona yerleemez. Böylelikle Allah, peygamberin gelecek günahnn balanmasyla onun masumluunu bildirmitir. Onun masumluunu, Allah’n onu uyulan bir misal yapmas destekler. Allah, peygamberi masumluk mater.

‘Gelecek

kamna yerletirmemi

olsayd,

belirli bir

meydana gelen günahlarda da uymak

nn sadece Hz. bir evlilik

i

olmad

gerekirdi.

takdirde,

ümmete yasaklanmtr.

Söz gelii hibe nikâh-

yaratln

‘Allah sana olan nimetini

vermektir.

Çünkü bu konuda

muhallak’ (tam yaratlan, eksik yaratlan) eyler

rendik. Allah

ondan

Peygamber’e mahsus olduu nasla belirtilmitir ve böyle

Kastedilen ona ‘gayr

nas

bu

‘muhallak’, yani

ayette peygamberi

tamamlar.™

‘muhallak’ ve

olduunu

Hz. Muhammed’e verdii nimetin

tam yaratlm olduunu

bildirir. ‘Seni

doru yola ula-

Bu yol, rabbinin üzerinde bulunduu yoldur. Nitekim Hud Rab doru yoldadr5486 buyurur. Bütün eriatlar nurlardr. Hz. Peygam‘

trr.’

bim

ö-

ber’in

eriatnn bu

nurlar arasndaki yeri, yldzlar arasnda

günein

-

nn benzer. Güne çknca yldzlarn ve hepsi güne nda dürülür. Onlarn Allah’n Hz. Peygamberin eriatyla yerine

silinir

silinmesi,

neshettii eriatlara benzer. Bununla birlikte onlarn kendileri vardr.

Nitekim yldzlarn

klarnn varlndan

tmzda, peygamberlerin

ve

Bu nedenle onlarn eriadarnn hak olduuna eminizdir.

eriainan-


Fütûhât- Mekkiyye II

344

mamz zorunlu bir hüküm

olarak bulunur.

Dolaysyla önceki

eriatlar,

neshedilmi olmakla batl, halinde deillerdir. Onlarn batl olacana inanmak,

Dier

bakar. hiç

zanndr. Bütün

bilgisizlerin

Hz. Peygamberin yoluna

peygamberler Hz. Peygamberim zamannda var olsalard,

kukusuz,

eriatlar

eriatna

Çünkü Hz. Peygambere bir

yollar,

yardmla yardm

mümkün olmad

eder

uyduu

gibi onlar da kendisine

uyard.

kevamiü’l-kelim’ verilmitir. ‘Allah sana aziz

.’4* 7

Azz,

arzulanan, fakat kendisine

ulamann

kimse demektir.

Peygamberler Allah’a ulamak isteyen kimselerdir. Allah, peygamberlerinin (bile) kendisine genel peygamberlikle

yücedir. Allah

ulaamayaca

peygamberimize cevamiü’l-kelim vermi,

ahirette

kadar

de ma-

kam- mahmûda (ulatrmakla) efendilik vermi, ümmetini insanlar içinden çkartlan en hayrl ümmet yapmtr. Her ümmet, peygambedeeri kadar

rinin

bir

deere

sahiptir.

Peygamberliin kazanmla oldu-

unu kabul edenler Allah’a ulamak istediklerinde, lerine

Kapnn

snrldr.

ulaanlarn

ü-

luyla

yoktur.

Bekir’i verebiliriz.

nsanlarn

bir

ksmna kap genel nebilik yoBu iki açl türü, kyamet gü-

bakidir. Nebilerin bir

eriat peygamberliiyle açlrken bir

lük yoluyla açlr.

Bu iki açla

ksmna,

ksmna getirdii eriatla

Nitekim Allah,

dndan çkan

kazanlm olmad

lüçbir

yardm

ona ulaamaz. zzetin talep edenin

Akl kaynakl

içtihat yetkisini eriat

onlara deil âri’yc

aittir.

Bina-

kapnn açlmasyla kapnn arkazanma bal deildir. Öyleyse

ve nebiliin kazanmla

birinin nitelii

olduunu

söyleyenler,

olmas, onun kendisinde bulun-

varlyla mümkündür. Böylece

ve mertebesine herhangi bir

eri-

gibi

ey, müktesep ve

‘azizdir’

iki

içtihat meselesiyle ilgili olarak ba-

onaylamtr. Öyleyse içtihadn hükmü, enaleyh nebilik

resul-

herhangi bir insann (kendi kazanmyla)

z hususlar onlar adma geride brakm ve onlarn

masn

kendileriyle s-

engellemitir, Sadece içtihat eden insanlara Allah bu

at içinde (fetih) verir.

Allah’n

‘genel iman’ va-

Hz. Ebu Bekir -bu iman nedeniyle gördü-

açlr ve o nebilikte eriat yoktur.

ulamasn

ksmna kap

Allah’ görürdü. Bir

nüne kadar bu ümmette

nrl

kapya ulamakla

genel iman, hakikatin mütalaas demektir. Misal olarak,

ki

eyden önce

her

olan, suluk ve

ardndaki eylerin kime açlaca hakknda, kapya

bilgileri

stasyla açlr

Hz. Ebu

Çünkü kazanma bal

gelir.

güç

O’na ulamak kendi-

Allah,

makamna

yaratlmn ulamasndan korunmutur.

siyasî yasalar -ki onlar ilahi

eriadarn formuyla ortaya ç-


Yirmi ikinci

kar-

yardma

gambere

tahsis edilmitir.

cisi ilahi,

dieri

kat sahibi olan

her eriatn

Bu yardm,

sahip deildir.

eriatn verildii pey-

eriat türünü de

ise, iki

içerir. Birin-

O halde eriat sahibi -ki mümindir-, hakimuhakkik arasnda gidip gelir. O hakikat sahibidir ve o aklî eriattr.

ilahi

sahibi bilebilir.

Hakikat

indirilen

mertebeden

kaynan

Bu nedenle bu

mesi’ diye isimlendirildi.

menzil, ‘eriatn

Her eriat onu

Bunu ancak hakikat hakikat karsnda eil-

gösterir.

talep eder hakikat

bütün eriat-

larn bâtndr, eriatlar ehadet âleminde onun surederidir. hiçhir iimmet,

345

Sifir

Bu

nedenle

haklarnda maslahatn korunmas içi gerekli olan bir

korkutucudan yoksun kalmamtr.

çkt

Her durumda ortaya

Bu

eriat, ilahi veya siyasi olabilir.

asrda maslahat bu eriat sayesinde koru-

nur.

Hakikat

karsnda eriatn

yerini

daha önce zikredilen özel

kitapta

bir

içerdii ilimleri sayalm. Bunlardan

sancan

ilmi ve

onlarn

dönük rahmetin hükmü lkl

ilikiler,

isimleridir.

örendikten sonra

bilgi

bilfiil

özel

sancakta altnda bulunan âleme

bu menzilden örenilir. Bu

özü gerei, bakana

hamd sancaklarndan

ve suret sahibi eyleri birbirine

göre ortaya çkacak surederin

onun bu

bölümü vardr- imdi menzilin

birisi,

Bu

-ki

balayan kar-

ilikilerin gayesi, bir

nizama

varlnn salanmasdr.

Bunlar,

veren suretlerdir. Yollarn sonundan ibaret

olan maksatlardan uzaklamadan yürümeyi remin etmek üzere, yola

konulmu aiameder bu menzilden Rzklarn

türleri,

örenilir.

bu menzilden örenilir, çünkü rzklar

sahipleri-

nin deimesiyle deiir. Hal karineleriyle desteklenen ibare haberlerinin faydas, bu menzilden örenilir.

hakknda haberden

bilginin

Bunun faydas, söz konusu haber

meydana gelmesi midir, yoksa

rinden mi, yoksa her ikisinden

mi faydann meydana

hal karinesinin verdii bilgi haberin verdii bilgiden sa

bu

ikisi bir

Duyma mayla

yerde

arasndaki

m

arasndaki

farklar,

gerçekleir, fark,

ayn

iken,

baka

hal karinele-

gelmesidir?

Ya da

baka mdr? Yok-

bir yerde bir araya

gelmez mi?

bu menzilden örenilir. Acaba duyma

baka

bir

eyle mi? Kendisi olan

bu menzilden örenilir. Herkes

ile

için

anla-

‘sanki o’ olan

karlklar, bu

menzilden örenilir. Gayesi amel olan ve olmayan genel

Alemin özel

yolla

Hak karsndaki

bilgi,

yeri,

bu menzilden

örenilir.

bu menzilden örenilir.

Fi-


,

Fütûhât- Mekkiyye II

346

düünce

kirlerin

meydana getirdii

sahiplerinin kalplerinde

neticeler,

bu menzilden örenilir. Nimederin ortaya konulmas, bu menzilden örenilir. Alemin niçin

ren perde

kendisiyle

bu menzilden örenilir. Bununla

ve bilgiden daha güçlü bir

bilir

bilgiye

kar

olanlar

ile

la

yaratld,

ey

yoktur,

yönden takva

sahiplerinin dostudur?

ise,

Mümin olmas

edilir.

Bu

ikisi,

‘siperlerdir.’

bir

kalkan

Ya da Allah eriat veya

kendisine nispetine

kar

Tüm varmü-

yönüyle,

nitelenmezken, hangi cinleri

kötü

ni-

yapmas bakmndan

örfe göre

kötü olan

nite-

insan ve cinleri siper edinmesi yönüyle

Böylccc bu kötü

nitelenir?

fiiliyle

Bazen de insan ve

O’na nispet edilmesi arasna

takvayla nitelenebilir.

ile

eder ve

bu menzilden örenilir, Bu sayede zalimler ve mü-

velilik,

minlerin dostudur. Allah, kendisi ‘takva’

takva

bilgi ihata

koyan, ihatas altndayken nereye gidebilir? Emir ehlinden

minler birbirlerine dost olur. Allah

liklerin

çünkü

gi-

yaratldn

birlikte niçin

emir ehlinden olmayanlar, bu menzilden örenilir.

yaylan

teliklerin

yaratl sebebi arama

nitelikler, cinlere

vc insanlara nispet

Allah’n kendilerinden böyle bir nispetten

korunduu

Allah bu yorumda ‘takva sahibi’ olmas yönüyle takva sa-

hiplerinin dostudur.

Onlarn dostu olunca, takva sahibinden bakas

yoktur, öyleyse takva Allah’tan herkese yönelik olarak, rahmetinin ge-

kar yardmn

nellii ve gazaba

dm eden demektir. Varln gerektirdii ta

Çünkü veli, yarekilde mertebeler deü, eria-

bildiren bir müjdedir.

nispede mertebeler, bu menzilden örenilir.

zilden örenilir. Allah

baka

ilahlarn

En büyük

deil O’nun

ilah

bu men-

ilah edinilmesini

retmitir. Hayretin kesin olarak neyde gerçekletii,

bu menzilden

em-,

ö-

renilir.

Bilgi bilinen

düüren renilir.

hakknda

hayretin

zdddr.

Bilgiyle birlikte, hayrete

nedir? Âlemin hidayetten yoksun saylmas,

Bununla

birlikte Allah,

yetin ta kendisidir.

bu menzilden

ö-

‘Ona beyan öretti*** buyurur. Bu, hida-

Zaman karsnda

ed-Dehr’i bilmek,

örenilir. Orta toplanma, bu menzilden örenilir,

bu menzilden

çünkü toplanma üç

yerde ortaya çkar: Misak alrken, dünya ve ahiret arasndaki berzahta

ve ölümden sonra

dirilite.

Bundan sonra

Çünkü kyametten sonra her

genel bir toplanma yoktur.

yer, kendi ehliyle

ba baa

syla daha sonra insan ve cin âlemi bir araya gelmez.

kalr ve dolay-

Mezhep

ve dinler,

bu menzilden örenilir. Bütün âleme yaylan genel konuma/düünme ve bu özelliin insana verilmesi, bu menzilden örenilir. Nitekim onu


Yirmi kinci

‘natk hayvan’

Keif

lardr.

nsann

(konu an-düünen)

diye insann

tanmn

insana özgü

ise

böyle bir

tanm,

özel

ilahi

surete sahip

yan kimse, insan deildir. Öyle

Dier

canllar için

bulmak

olduu

gibi,

biri,

bu

özellii

yapm-

olduunu kabul etmez; olmaktr. Bu tanma sahip olma-

d

insana benzeyen bir hayvandr.

nitelikteki birisine

gerekir. Nesihlerin mahiyeti,

m

ayrp

347

Sifir

de özel

bir

tanm

bu menzilden örenilir. Acaba

Bu durumda hükümlerde olduu gibi ‘mesh (suretin deitirilmesi)’ gerçekleir. Feyiz ve baar mertebeleri, bu menzilden örenilir. Çünkü baar (fevz) mutlak ve- snrl olmak üzere iki türdür. Bu feyiz benlik ve büyüklük ile snrlanmtr. Bunlardan biri varlklarda

gerçekleir?

öteki deildir. gisizlik,

Hak etme, bu

kuku, aratrma,

menzilden örenilir. Yakn, zan,

bilgi

karsnda müahedenin durumu, bu

menzilden örenilir. Allah’n kimdei raz

olmad,

bu menzilden

ö-

ile

merhametin rzadan olma-

bu menzilden örenilir. Bunlardan her

birisinin iki diyardaki yeri

renilir.

y,

bilgi, bil-

nedir?

Allah’n merhamet ettii kimseler

Büyüklük ve ceberut, bu menzilden örenilir. Alemde bunlarn

genellii nasl ortaya çkar ki insanlarn az bir ‘Allah

bilinirler?

Çünkü o imdi de açktr,

fakat

ksm kendisini bilir.

doruyu söyler

ve

doru

yola ulaürr.’

ÜÇ YÜZ KIRKINCI BÖLÜM Hz. Peygamber'in bn Sayyad' Duhan Suresi da mtihan Ettii Menzilin Bilinmesi

Hz. Peygamber

sormu,

bn

bn

Sayyad’a

‘Aklmda senin

için

Hakkn-

ne tuttum’ diye

Sayyad da ‘duh’ demi. Duh, sözlükte duman demektir.

Çünkü onda ‘Gök

o gün

apaçk duman

9

getirir™

denilir. Böylelikle

bn

Sayyad, Hz. Peygamberin niyetinden geçirip içinden tuttuu eyin ad-

n

bilmi, fakat peygamber ona ‘yanl’ demitir. Yani o eyi bilmen,

ni Allah’ kendisine ehil bir rivayette, kadrin

se-

kld deerinin dna çkartmayacaklar. Baka

saylmayacaktr demitir. Yani aklmdan geçirdiim


Fiitûhât- Mekkiyye II

348

eyi kestirmen, deerini deitirmeyecektir. Bu sözde

bir

sr vardr

ki,

o

Bunun anlam, Hz. Peygamzorunlu klan makama ulamaktr. Hz.

srra peygamberin söyledii söz ulatrr. berin böyle bir sözü söylemesini

Peygamber aklndan geçen eyle

onu onu

snam

Bu snama

deildir.

Allah’tan gelen bir vahiy nedeniyle

bn

vahiyden kaynaklansayd,

bilemez, Allah kendisine verdii emrin

ardndan onu

Sayyad

desteklerdi.

Bu söz, Hz. Peygamberin hurmann alanmas hakknda söyledii söze tuttuu

benzer. Hz. Peygamber’in akimdan

ey

ortaya

çknca, bu du-

rum, Allah’n ona sayg öretmesinin nedeni olmutur. Bu sayede Pey-

makam

gamber adna murakabe konuur. Çünkü hal

bn Sayyad’

karinesi,

(peygamberin kendiliinden) böyle

Hz. Peygamber öyle

söylemi olsayd, gamberini böyle

bn

yordu ve

der: ‘Allah

bir

geçirdiini gösterir. Allah

ey yapmasn

ise

kabul etmemitir.

bana edep öretti, ne güzel edeplen-

Hz. Peygamber aklndan geçirdii eyi orada bulunanlara

dirdi beni!’

olmas

ederek

Hz. Peygamberin aklndan geçirdii eyi

brakmak üzere akimdan

aciz

müahede

korunur ve ancak

bir bir

ksm

bu nedenle dinden çkard. Fakat Allah pey-

söz söylemekten

korumu, akldan

geçenleri biliyor

çkartmama. Onlar kehaneti biliArap yarm adasndan olan kimselerdi.

Sayyad’ kâhin olmaktan

çounluu Yemen

Dolaysyla böyle

bir bilgi, oradakilerin

dna çkartmamt. lamak daha önemli

Bu

bir meseleyi

aasnda

Senin

için hal

katnda

meselede önemli

Rzay terk herkes için Ancak

ve

açklamay

bn

bilgiler

Sayyad’ deerinin

vardr

ki

onlar açk-

gerektirir.

olmaz

olan kimse için olur

olmazsa

Her güçlük kolaylar O’nun rzasna direnirsen

Onun diledii meydana gelir

Bu menzilden Hz. Peygamber bn

snamt. Bu

menzil,

menzildir. Kendisini deillerdir.

onun

için

Akll

konulan

Duhan suresi hakknda ilahi aldatmann ve istidrac’n bulunduu çetin. bir bilen melekler bile, Allah’n tuzandan güvende

insan,

meru

bilgi

Sayyad’

sahiplerinden deilse,

teraziyi elinden

tasarruflarnda

brakmamaldr.

Terazi

onun


Yirmi kinci

sa

elinde

bulunmaldr

ki,

böyle bir aldanmadan korusun. Böyle

onu

bile

ayrlmaz.

duymad

ve hiçbir

kulluunun gereklerinden ve hükümlerinden

biri,

Böyle birisine hiçbir gözün görmedii,

mümkünün

aklna gelmeyen

ayrk ruhlar ve bakalar, ona

kulan

ilave bilgiler

doru

lancnn yalancl hakkndaki

349

Sifir

bir

an

Artk

ve hükümler öretilir.

Dorunun doruluu,

yükselir.

ya-

Bu mer-

alametler buradan ortaya çkar.

tebeye yükselen, birletirici hikmeti örenir ve bedbaht mutlulardan ayrlr. Nazar sahiplerinin halleri

nur olarak

onda farkllar. Bu balamda Zeyd’in

gördüü eyi, Ömer karanlk görürken ayn eyi Cafer

karanlk olarak görebilir. Çünkü insan ‘bu nurdur’ der. Kendisi

nen Hak

Her

gelsin!’

birimiz, sahibini

Hak öyle Baka

bir

‘Sana’ der.

aramasn

der: ‘Ben seni

meakkat olmadangeldim.

o da

Yaratlm

Hak

yükselene

olan da inen

gerektiren sebebi

maksadm

vok.’

Hakka

‘Karla-

açklamak üzere

yorgunluktan kurtaraym ve sana

yannda dinleniyorken

ailenin

ise, ‘ka-

(karlkl ini ve çklar) bu menzilde

O da ‘sana’ der. Bunun üzerine öyle der:

‘nereye?’ diye sorar.

tk.

bakas

yükselen halk, onda birleir.

ile

‘nereye?’ diye sorunca,

gören

ve

bunu gören

ortaya çkar ve

bakmndan onu

ranlktr’ der. Bütün münazdeler gerçekleir.

kla eya

k

Yaratlm öyle

-

ihsan edeyim diye der: ‘Ben sana

sayg

göstereyim, huzurunda durarak mülkünde tahtanda iken huzurunda du-

raym diye sana yükselmek istedim. Mele-i a’la’ya benim senin halifen olduumu, bana tahsis ettiin bilgiyle onlardan daha iyi olarak seni bildiimi lar.

söyledin. Mele-i

Senin

a’la

karnda benim

huzurunda beni gördüklerinde, bana uyar-

yakan edebin gerei budur. Bu bilgisini müahede ederek, onlar da sa-

gibi birisine

sayede senin karndaki edebin

hip olmadklar bilgiye ularlar.

Çünkü görüyorum

ki

Mele-i

a’la -seni

tenzih ediyor olsalar bile- mertebeni bilmiyorlar. Onlara ‘Ben yeryüzün-

de halife

yaratacam *90 1

diyorsun, onlar

ise

göre- sana

itiraz ediyorlar.

Emir sana ve dinlemek onlara

tutup sanî

itiraz ediyorlar.

lahi edebin onlarda

n

örendim. Sen

ise,

hüküi

sahibi

olmad-

bana onlar bilgilendirmemi emrettin. Hal ve

davranla öretmek, konuarak ve kindir. Mele-i a’la, senin

aktardna yakan iken,

-onlardan bana

ibare yoluyla

öretmekten daha

yet-

merteben karsnda nasl davramlmas gerek-

tiini halimle ve sözümle örensinler diye sana yükselmek istedim. ‘stiva’

yaratklarna kendisiyle gözüktüün en üstün hal iken, onlar sana

kar çkmlardr.

Peki istiva halinden daha

aasndaki göe

ve yere


Fütûhât- Mekkiyye II

350

indiinde, durum nasl olacaktr?’

Hak öyle

‘Eyann deerini bilen senin gibi birisi ne güzel niyer tam! Kendi kadrini ve eyann kadrini bilen, benim kadrimi bilir, bana hakkm teslim eder. Baknz! Hz. Peygamber ve ümmetine elli vakit namaz farz kldmda, onlar alp hiç bir ey söylemeden, kar çkmadan veya ‘bunlar çoktur’ demeden gitti. Musa’ya geldiinde, Musa kendisine öyle demitir: ‘Rabbine dön, belki ümmetinin yükünü hafifletir. Bu konuda srail oullarndan güçlüklerle karlatm, ümmetin bunu tamaktan aciz kalr ve güçlük çeker.’

ni

Peygamber hayrete

dümü,

kâmil edep

öretmiken ümmetine kar duyduu

istiyordu.

stiyordu

ki,

der:

Hakka

itiraz

etmemesi-

efkat, yüklerini hafifletmesini

ümmeti güçlük çekerek veya

karak Allah’a ibadet etmesin. Hayreti sürdü.

3

te

isteksizce veya

b-

vastalar ve kendile-

Bunun

üzeri-

ne Hz. Peygamber Musa’nn söylediiyle Hakka layk edepten

birini

riyle

oturulup katklan kimseler, böyle bir etkiye yol açar.

tercih

durumunda kalmtr.

Allah peygamberlerden bir gruptan söz ederken

-ki içlerinde

Hz.

Musa da vard- Hz. Peygambere öyle dediini zikreder: Onlar Allah'n ‘

hidayet ettii kimselerdir, sen onlarn hidayetlerine uy!

Hn

Hz. Peygamber,

5

‘onlarn hidayetlerine uy ifadesiyle, iaret edilen hususu böyle yorum-

lam, Hz. Musa’nn ‘hidayet üzere iken’ hafifletme istemediinin fark etmemiti. Bu hidayet, Hz. Peygambere uyulmas emredilen hidayettir. Bu içtihat, Hz. Peygambere Allah’a bavurmasn ve hafifletme istemesini

vermi, Hz. Peygamber de Allah

sonunda edebin gerei

on kere tir.

hafifletildikten sonra

Allah,

ümmetine âlemin

lerde içtihat’ yetkisini ‘içtihat’

ederek Allah

gamberden

orraya

diye, içtihat onlarda

atn

olarak,

bir parças

kalkp da geride

Böyle bir

Hz. Peygamber onu ümmetine getirmiiyiliinin kendisine

bal olduu

‘hüküm-

yapmt. Çünkü Hz. Peygamber

Hz. Musa arasnda gidip gelmiti. Hz. Pey-

çkan davrana ümmeti alsn ve yadrgamasnlar da tatbik edilmitir. Öte yandan Allah içtihad eri-

kendisine dönerek, kullara efkat duygusu

Hakk

B nedenle peygamber, ki,

gidip gelmi, cn

yapmakla Hz. Musa’nm kalbini bu konuda onarmür.

Çünkü peygamber

mitir. Bilir

Musa arasnda

‘Rabbimden utandm’ demitir. Namaz

eriatn parças ile

ile

tazim ve Allah

anna

omdan

layk saygnn kalmas gerekir.

hakknda herhangi

bir

eyi çok görme-

güç O’nun elindedir ve bu sayede dilediini güçlendirir.

ey aklna gelip Hak onu

bu makama yerletirdiinde, bu du-


Yirmi kinci

35*

Sifir

rumun onda pimanlk oluturmas kaçnlmazdr. Bu pimanlk, Hz. Muhammed’e söyledii sözlerden dolaydr. Allah Benim katmda söz c

deimez'*92

Bu

dönüünde

zün

söylenmiti. Allah önce

onu azlk ve

sonra

ksmnn

bir

bildirmitir. lindedir.

krkln onarmtr.

deitiini,

ksmnn deime

bir

kabul etmediini

Sözün deimeyii. Haktan kesin olarak ortaya çkmas ha-

Baka

nedeniyle

çoaltma sözünü zikretmi,

hafifletmeyle deitirmitir. Allah Musa’ya ilahi sö-

bir ifadeyle

zorunlu söz

Hz. Musa, bu sözle sevinmi ve

mazn

kalbinin

Hz. Peygamberin Allah’n. katma (namaz hafifletmek üzere)

ayet,

son

bu konuda Musa’nn

ayetiyle

mudu

‘geçici

deimezken, geçici söz deiir. söz’ hakknda konumu olmas

olmutur. Öte yandan Allah, Hz. Muhammed’in (na-

hafifletilmesiyle

hammed, ümmeti

için

ilgili

olarak ayeti)

yorumlamas

hükümlerin tespitinde

nedeniyle,

Mu-

içtihat yetkisi vermitir.

Allah bu sayede kendisinden meydana gelen da,

Peygamberin kalbindeki

krkl

davran (içtihat) hakknonarmtr. Bu durum, onun üm-

yaylmtr. Nitekim Âdem’in unutmas nedeniyle inkâr ve unutma, -onun kalbini onarmak üzere- Âdemoullarma sirayet etmitir. Çünkü doal yaratl, doann gerei olarak, inkâr ve unutma özelliimetine de

ne sahiptir. Böylece Âdem’in ket iken

unutmasnda doal

kar

çkarkenki hareketi,

etki vardr.

doal

bir hare-

Âdem unuttuunda, bu

unut-

ma doann scaklndan kaynaklanmt. Kar gelme ve inkâr fiili dc, bizatihi, doal bir sonuç iken bir eye kar gelmek yönüyle ise, bir etki deil,

doann

hükmüdür.

Doann

hükmüyle

etkisi

arasnda böyle

bir

doann eseriyken unutmaktan gelmek, onun hükmüdür. Gaflet doarm etkisiyken gafletten gelmek, hükmüdür. Allah’ bilenler arasnda doann hükmüyle etkisini ayrtranlar pek azdr. Böylelikle Âdem’de inkâr etmeyle doann hükmü bir araya gelmitir. fark vardr.

Çünkü

Unutma

ise,

inkâr edenleri belinde

ilk

toplayan, Âdem’dir. Onlar,

Âdem’in

kar çkmasna hükmetmi, o da kar çkmtr. Çocuun' babasnda bir etkisi vardr. Öyleyse kar çkma ve inkâr, doann hükmü olsa bile, inkarc çocuklarn etkisinden kaynaklanr. Çünkü Âdem insan- kâmil’dir.

Ondan meydana gelen unutma, doann

belinde

tad) çocuklarn hükmüyle meydana gelir. Çünkü Âdem be-

linde sini

etkisi

ve (nüve halinde

unutkan çocuklarn belinde tamaktayd ve onlar ‘unutma’

meydana

getirmilerdi.

etki-


Fütû.hât- Mekkiyye II

352

Bu ilerin ve mükaefe keiflerinin verdii ilimlerin ne kadar garip olduuna baknz! Bütün bu zikrettiklerimiz, bu menzilin hükümlerindendir. lahi mertebeden bu menzile

doa, ehadet âleminde

ise

lk görülür, fakat onunla görülmez,

etkisi

ait

karanlk ona

ey

bir

gayb

adn

bakalatrr, halbuki hakikat

tektir.

ilahi isimlerin

bakalamasna baldr. Hakikat

görür,

dememizin

hükümlerin ba-

dier ismi eriatlarn hükümlerinde bunun

tektir.

ise,

hallerin ve isimlerin

Din imamlarndan

domuzunun balk saylmas

Enes’e sorulmu: ‘Deniz

dersin?’

ise,

fakat

talep ettii

Orada hükümlerin bakalamas,

tersi geçerlidir.

karan-

ise, bilinir,

korur. Böyle

Hüküm hükmün

kalamasyla bakalamasdr.

knda ne

Doada

görülür ve onun vastasyla görülür. Gaybte

nedeni, isimlerin hükümler, özellikle de

b.

chadct âleminde

aittir.

görülmez.

kendisiyle görülür, bununla birlikte

olan Malik

olan, gayb’tir. Varlklardan

Malik ‘haramdr’ demi. ‘Denizin

ölüsü helaldir’ denilince öyle demi: ‘Onu

domuz

bal,

birisi

hak-

canllar ve

diye isimlendiren

domuzu yasaklamtr.’ Böylelikle ismin deimesi nedeniyle Malik’e göre hüküm deimitir. ‘Deniz bal veya canllar hakknda ne dersin?’ diye sorulsayd, ‘helaldir’ diye hüküm verecekti. Ayn ekilde, hallerin deimesi hükümleri de deitirir. Zorda sizdiniz. Vallahi Allah

kalmayan

bir

nda

eti yiyebilir.

niyle

ölü

insann ölü

eti

ayn ahs zorda kaldiken, halin deimesi nede-

yemesi haram iken

Öyleyse hakikat

bir

hüküm deiir.

Bilmelisin

ki,

bu menzilden Allah,

kesif veya latif veya effaf olmak

doal suretlerde berzah ehline tecelli etme özelliini kabul eder. Kyamet de bir berzahtr ve bu balamda varlkta berzah olmayan bir ey yoktur. Çünkü her ey, iki ey arasnda düzenlenmitir. Berzah, bir

üzere,

eyin ve

iki

ey

arasnda yerletirilmesi demektir. imdiki zaman da öyledir

‘süreklilik’

küredir.

parça,

diye isimlendirilir.

Oluta

iki

‘uç’

diye bir

daire, duyusal eyler ise

ey yoktur, çünkü dairenin ucu yoktur. Her

parça arasndaki bir berzahtr. Bu, kendisini bilen için deerli

bir bilgidir.

Bu

nedenle insan- kâmil,

letirmi, karanlk-kesif cisim ve sifte

Manevi eyler

tanr

ve o ‘ruh’ diye

ve kalbn içinden

yaratlnda

latif cisimle

isimlendirilir.

çkan ve gelime

ve

iki

doal

yaratlmtr.

nsan onun

sureti bir-

Latif olan ke-

nedeniyle canldr

dokunma duygusu

denilen bede-

nin parçalarna yaylan bir buhardr. Allah sadece insana -dier canllara

deil- müfekkire gücünü tahsis etmitir.

Bu

sayede insan, ileri yönetir


Yirmi ikinci

ve

tafsil

Âlemdeki baka varlklarn böyle

eder.

kü insan,

surete göre

ilahi

yaratlmtr. Onun

™93 ayetinde

tedbir ve tafsil eder

için ilahi suretin

bir özellii yoktur, çün-

suretinin bir

yönü

de,

‘i

Öyleyse insan- kâmil, kendisi

belirtilir.

tamamland

353

Sifir

kimsedir ve o, ancak mertebeyle, kemale

Ondan aada olan ise, sahip olduu ölçüde suretten bir pay bulunur. Bu balamda hayvan duyar, görür, kokular, tatlar, sca, sou

erer.

hisseder, fakat

ona

Aksine o, deve,

‘insan’ denilemez.

at,

ku

ya da

ba-

Kemaisme dönümez. nsan

ka bir eydir. Sureti kemale erseydi, bu kez ona ‘insan’ denilirdi. le

ermemi

insanda da, bu genel isim özel bir ilahi suretin

kendisindeki

kemali nedeniyle

çünkü âlem ancak söz konusu

doal

diklerini söylemilerdir. Allah onlara

onlara

ilahi isimleri

Âdem’e suretimi verdim’

tünlüünü kabul randklar

komulardr. Âdem’in

öretirken

öretmeyip Allah

deseydi, hiç

kalr ve hangisine secde edeceini bilemez. 9*

reye dönerseniz, Allah’n yüzü oradadr*

makamda

hayrettedir. Öyleyse insanda

nünden bulunurken, Hakkn katnda zü bulunur. nsan önce hangi için

olduu gibi

ber

baka

bir

Böylelikle aslndan

nda

bir yere

larn ortaya

yüzü O’nun

sureti yö-

yönünden Hakkn yü-

bana

olmakla

yalnzlam

zat

Nitekim Hz. Peygam-

hayrete

dümütü. Hz.

Pey-

nura yerletirildiinde

nedeni, unsuri bedeniyle

çkm

insana ‘Her ne-

okununcaya kadar bu

ayeti

kendisi

makamda

yürütülerek, yalnz

yürütülmü olmasayd. ve kendi menzilinin d-

yerlemesi nedeniyle ürkmütür. Hz. Peygamber, unsur-

çkt bir hakikat nedeniyle ürkmü, bunun için ona sesine

aina olduu Hz. Ebu

nm,

Bu nedenle

Hakkn

ise

in-

arasnda hayrette

ey için secde edecektir? Çünkü Allah

menzilde böyle bir

ürkmütü. Ürkmesinin

kendilerini ‘Ben

onun karsnda dav-

iki suret

suret için de secdeyi kabul eder.

gamber geceleyin

ortaya çk-

nsana insan- kâmil kef olunup Hakk

kâmile giydirdii surette gördüünde,

san-

bilfiil

kukusuz, iman ederek onun üs-

ederler, Allah’n emri nedeniyle

gibi davranrlard.

sa-

Âdem’in suretinin kemalini öre-

bilhassa kendilerine isimlerini

mt. Âdem

Âdem’de

sureti gördükleri için söyle-

secde etmelerini emrettiinde, hzla secdeye

üstünlüü

diye isimlendirilir,

Melekler,

ilahi surete bakar.

dece unsurdan oluan karanlk-kesif

tip

‘halife’

Bekir’in sesiyle nida edilmiti. Böylelikle sesi ta-

ona kulak vermi, Ebu

Bekir’in sesiyle

korku ortadan

kalkm.

Oradan Allah’n huzuruna girmek istediinde, kendisine öyle

‘Muhammed,

dur.

denildi:

Rabbin namaz klmaktadr.’ Bu kez Hz. Peygamber,


Fütûhât- Mekkiyye II

354

namazn Rabbe nispet ise, namaz ve secdeyle

dümütür. Hz. Peygamber dönülen kâmil-ilahi suret makamn-

ediliinde hayrete kendisine

karlamt.

dayd. Ona yaklatnda, rabbi kendisini namazla Peygamber’in

bu konuda

ise

len el-Alim ismi,

Hz. Ebu Bekir’in

mertebesini ona bildirmi,

namaz klyor

bin

için kbledir. tu. ti.

5

onu

denilmitir.

sesiyle

ona nida etmi, Ebu Bekir’in c

kendisiyle linsiyet ettirerek Dur,

Rab-

Durmak, sebat demektir ve namaz klan

manas O'nun

hali,

yoktu. Böylelikle Allah’a nispet edi-

durmu

Hz. Peygamber

Bu esnadaki

Onu

bilgisi

Hz.

ve bu hitap kendisini

benzeri bir

ey yoktur

7495

korkutmuolan tespih-

korkutan buydu. Hz. Peygamberce, Kuran’da kendisine

indiri-

len eyleri hatrlatmak üzere, ‘O size salât eder, melekleri de, karanlklar-

çkn

mazn

Böylelikle zikrettii ayetle na-

Allah’a nasl nispet edileceinden

duyduu korkudan rahatiam,

diye

ayeti

gerçekleen eyler gerçeklemiti. sra, Allah

isra’da bir

’496

okunmutur.

dan nura

yerde

ele

alacamz

Allah bir insan

iki

bir

konudur.

suret

arama

izin verirse

baka

.

yerletirirse (ilahi sureti

bakmn-

dan Hak ve zat bakmndan Hak), hangisine secde edecei önemsizdir.

ki

kefeden

sureti

insan, iki suretin -birisi ötekine secde

etmeden-

musafahalatm görürse, bu durum, o özel insan için suretin kemalde olduunun delilidir. nsana (tahsis edilen) suretin öteki-ilahi surete secde ettiini görürse, insan suretinin dier ilahi surete ait olduunu anlar. Bu esnada insana ait kâmil suretin -(ilah) suren deil- hakikati müahede etme makamnda bulunduunu anlar ve secdede kendisine uyar. lahi suretin insani surete secde ettiini görmek eder

5497

ise

-k ‘O

size salât

ayetinde belirtilen eyi kast ediyoruz- secdede de ona uymaz.

Kim bu makamdaysa, ileri bulunduu hal üzere bilir, çünkü o Allah'n sal âtnn kâmil kul ‘için’ deil, kâmil kul ‘üzerinde’ olduunu bilir. Kâmil kulun namaz, Allah’n üzerinde deil, Allah ‘içindir.’ Bu fark anlayan, Kuran ve Furkan’ birletirir. Bu, Uymaya

kalkarsa, helak olur.

müahededir, onu tadan görmedim. Marifederin en

yetkini

Kuran Hz. Peygamberin kalbine ve onu sürekli okuyanlarn

kalple-

deerli

bir

odur.

rine iner. lerdir,

Bu

yoksa

kalpler,

onlarn bedenlerinde bunan göüslerindeki kalp-

mekânl olmayan veya girme veya çkma

etmeyen insann

latifesini

sadrdaki kalp, göz

için

kastetmiyorum. Böylece

yazl mushaf n

yerini alr.

gibi özellik kabul

düünen

nefs için

Kalpten Kuran’ dü-


Yirmi kinci

ünen

nefs karlar.

netme vc bedende

Bunun nedeni udur: tasarruf

üstün ve yukardadr.

duu

imkân

Bu durumda

kemalini tamam