Issuu on Google+


MY NAME IS

SU PA KORN

Personal Information Tel. : +66847727287 e-mail : sekizsc@hotmail.com brithday : May 12, 1993 Date of Birth May 12, 1993 Gender Female Nationality Thai June 2011-Current Faculty of Fine Art Product Design Srinakharinwirot University, Bangkok THAILAND May 2005-March 2010 High School Bondindecha (Sing Singhaseni)2 School Excellent communication skills (Thai, English) Activity Watching Eng series or movies, Meeting people, search a new design Travel To develop my professional and social skills Reading To broaden my experience and my knowledge

3Dmax Ps Rhino Ai

ID

“...And i love SKILL to make 3D” PROGRAM


Furniture & Deco


Pattern leaf paper Color leaf paper

Black spray paint Paper tubes


Fur & Deco

Material : Banana paper Product : Chandelier How to store it

Dimention unit : cm TOP

1

2 SIDE

FRONT


Fur & Deco


4 5 1 4

5

3

6

4 1

LOC

6

1 7 7

4 2

5

1

5 chair

2

Assembly

Supakorn Chuthaprut 54


CK CK

4110010173 4110010173

Fur & Deco


450 cm

Perspective

480 cm

FRONT

650 cm

TOP

650 cm

480 cm

450 cm

SIDE


Fur & Deco

470 cm

Material

Perspective

TOP

580 cm

470 cm

580 cm

Inspiration

470 cm

FRONT

470 cm

SIDE


Packaging


Diane - 35 7 cm 2.8 cm 1 cm

New Packag -35 Diane

Diane - 35 1 cm

14 cm

2.8 cm

21 tabs

0.3 cm

world SAVElife

14 cm

0.5 cm

0.25 cm 7 cm

Import by: Bayer Thai Co., Ltd.Bangkok,Tha Manufactured by: Schering do Brasil Quimi Farmaceutica Ltda,Sao Paulo,Brazil

7.5 cm

Ă™ÄˆÄ‘ĂŞÄŒÄ‚ĂŽ ĀťćÜĔĂ&#x;ťÖĆïùĎťðśßáēøÙĀú ĕÜŠÙßøĔĂ&#x;ťĔÎÿêøĊÏĊęÜĊÙßć Ä‘Ă&#x;Ĺ ĂŽēøÙĂťßÎđïćĀßćÎ Ă¸Ä…ĂźÄ†ĂœÄ”ĂŽĂżĂŞĂ¸ÄŠĂŹÄŠÄ™ĂżÄŽĂŻĂŻÄ?ĀøĊę Ă°Ĺ˜ÙßøóïĒóÏáŤÖŠĂ ĀćÖĔĂ&#x;ťáćÎĊĚĒúťßÜĊĂćÖć

6

7.5 cm

0.2 cm 0.5 cm

áćĂĆÎêøćá ÏąđïĊáÎáćđú×ÏĊę2C 60/51

-35

For treatment of Acne

0.5 cm

world SAVElife

7 cm

Diane

Dian

7.


ging

ne-35

.5 cm

scale 1 : 1 unit cm Diane: -35

6.5 7

Diane-35 For treatment of Acne

21 tabs

7.5 cm

áćĂĆÎêøćá ÏąđïĊáÎáćđú×ÏĊę2C 60/51

Import by: Bayer Thai Co., Ltd.Bangkok,Thailand Manufactured by: Schering do Brasil Quimica e Farmaceutica Ltda,Sao Paulo,Brazil

1 tablet contains Cyproterone acetate 2,000 mg Ethinylestradiol 0.035 mg Store below 30 C

Ă™ÄˆÄ‘ĂŞÄŒÄ‚ĂŽ ĀťćÜĔĂ&#x;ĹĄĂ–Ä†ĂŻĂąÄŽĹĄĂ°Ĺ›ĂźĂˇÄ“Ă¸Ă™Ä€ĂşÄ‚ĂŠÄ‘ĂşÄŒÄ‚ĂŠÄ‚Ä?ÊêĆÎĒúąēøÙêĆï ĕÜŠÙßøĔĂ&#x;ĹĄÄ”ĂŽĂżĂŞĂ¸ÄŠĂŹÄŠÄ™ĂśÄŠĂ™ĂźÄ‡ĂśÄ‘ĂżÄŠÄ™ĂˇĂœĂŞĹ Ä‚Ä€ĂşÄ‚ĂŠÄ‘ĂşÄŒÄ‚ĂŠÄ‚Ä?ÊêĆÎ Ä‘Ă&#x;Ĺ ĂŽēøÙĂťßÎđïćĀßćÎÄ’ĂşÄ…Ă™ĂźÄ‡ĂśĂŠÄ†ĂŽÄ“ĂşÄ€Ä‰ĂŞĂżÄŽĂœ Ă¸Ä…ĂźÄ†ĂœÄ”ĂŽĂżĂŞĂ¸ÄŠĂŹÄŠÄ™ĂżÄŽĂŻĂŻÄ?ĀøĊęēÊáđÞóćąÿêøĊÏĊęÜĊĂćáÄ?ÜćÖÖߊć Ă°Ĺ˜ÙßøóïĒóÏáŤÖŠĂÎĔĂ&#x;ťáć ĀćÖĔĂ&#x;ťáćÎĊĚĒúťßÜĊĂćÖćøùĉÊðÖêĉĔĀťøĊïóïĒóÏáŤ

Supakorn Chuthaprut 54110010173

7.5 cm

7.5 cm

6.5 7

7.5 cm

ĂşÄ‚ĂŠÄ‘ĂşÄŒÄ‚ĂŠÄ‚Ä?ÊêĆÎĒúąēøÙêĆï ĂźÄ‡ĂśÄ‘ĂżÄŠÄ™ĂˇĂœĂŞĹ Ä‚Ä€ĂşÄ‚ĂŠÄ‘ĂşÄŒÄ‚ĂŠÄ‚Ä?ÊêĆÎ ĂŽÄ’ĂşÄ…Ă™ĂźÄ‡ĂśĂŠÄ†ĂŽÄ“ĂşÄ€Ä‰ĂŞĂżÄŽĂœ øĊęēÊáđÞóćąÿêøĊÏĊęÜĊĂćáÄ?ÜćÖÖߊć Ä‚ĂŽÄ”Ă&#x;ťáć ćøùĉÊðÖêĉĔĀťøĊïóïĒóÏáŤ

7.5 cm

ailand mica e

1 tablet contains Cyproterone acetate 2,000 mg Ethinylestradiol 0.035 mg Store below 30 C

New Packaging -35 Diane


เปนการออกแบบเพื่อผูพิการทางสายตา จึงออกแบบไวสำหรับแขวน เพื่อใหตัวยาสีฟน ไหลลงสูปากบีบ เปนการอำนวยความสะดวก แกผูใช และยังมีรูปตัวฟนที่ใชการปมนูน เพื่อ ใหผูใชสามารถลูบในการสื่อสารวาเปนอะไร อีกดวย

Multiple Action gently cleans removes plaque fights cavities whitens teeth freshens breath helps promote remineralization

Net 100 g

Graphic & Detail


For Blindness

4 cm

Perspective

15 cm

12.50 cm

3.50 cm

TOP

unit : cm SIDE

1.8 cm

FRONT


close package


open package


Product


12 cm

Perspective

15 cm

15 cm

FRONT

7 cm

7 cm2 cm

TOP

8.5 cm

3.5 cm

SIDE


5 cm

Product

5 cm

Perspective

7 cm

2 cm

TOP

Inspiration

5 cm

2 cm

FRONT

SIDE

Material stainless steel


15 cm

15 cm

14 cm

มีที่รองน้ำเวลารดน้ำตนไมแลว มีน้ำสวนเกินลงมาสามารถนำน้ำที่เกิน ออกมาใชใหมได

Perspective TOP

Perspective

10 cm

FRONT

13 cm

SIDE

FRONT

2 cm

15 cm

2 cm

12 cm

TOP

7 cm

17 cm

15 cm

10 cm

SIDE


Product

22 cm

Perspective

TOP

23 cm

40 cm

22 cm

22 cm

Material

Inspiration

FRONT

16 cm

SIDE


Product

-ทางลาดดานขางสุนัขสามารถปนขึ้นได -สวนที่เปนสระน้ำมีถาดวางอาหารลอเพื่อ ดึงความสนใจของสุนัข -ทางวิ่งสลับที่สามารถเก็บและวางถา ดอาหารได -สามารถถอดชิ้นสวนตางๆออกมาลางได

ผลงานขิ้นนี้ออกแบบใหใชกับ สุนัขขนาดเล็ก จึงไดออกแบบใหมี การฝกการเดินทางลาด ฝกวายน้ำ และวิ่งสลับ มีที่วางอาหารสำหรับ เปนรางวัลใหสุนัข มีการเก็บที่งาย และสะดวกสบายในการทำความสะ อาด


Graphic


Graphic


Logo

Logo Coffee Shop

Logo Ice cream Cafe


Member Book

Graphic


Brochure


In Shop

Graphic


THANK YOUSupakorn'sportfolio