Page 1

Inwestuj w kadry

PORTRET FIRMY

SEKA.pl


O FIRMIE

Tworzymy zespół, który od 1988 roku prowadzi nadzór (outsourcing bhp), szkolenia i doradztwo z prawa pracy współpracując z polskimi i zagranicznymi firmami z różnych sektorów gospodarki oraz instytucjami rządowymi i publicznymi. NASI KLIENCI posiadamy ponad 950 stałych umów z firmami zatrudniającymi łącznie ponad 300 000 pracowników.

950 stałych umów

Od początku naszej działalności przeszkoliliśmy ponad 1 000 000 osób.

1 000 000 osób

SEKA.pl

300 000 pracowników


O FIRMIE

SEKA S.A. zapewnia swoim Klientom: nadzór nad warunkami pracy, ochroną ppoż. i ochroną środowiska, doradztwo i wsparcie z zakresu prawa pracy, efektywne szkolenia, fachowe doradztwo w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Outsourcing kadrowo-płacowy oraz szkoleń. Zarządzanie bezpieczeństwem.

SEKA.pl


O FIRMIE

Nasi Klienci cenią nas przede wszystkim za: bogate doświadczenie i wysoko wykwalifikowaną kadrę, umiejętność znajdowania skutecznych rozwiązań w zakresie bhp, prawa pracy szkoleń oraz projektów unijnych, profesjonalizm i szybkość w działaniu.

SEKA.pl


O FIRMIE

Aktualnie SEKA S.A. działa przez : centralę i 19 oddziałów terenowych,

kilkudziesięciu rezydentów, ponad 220 inspektorów bhp i specjalistów ochrony ppoż.,

ponad 400 trenerów i wykładowców. ODDZIAŁY SEKA S.A. Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław.

SEKA.pl


Inwestuj w bezpieczeństwo

OUTSOURCING BHP

SEKA.pl


OUTSOURCING BHP I PPOŻ.

Zakres działalności świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba bhp zgodnie z art. 23711 § 2 Kodeksu pracy.

SEKA.pl


OUTSOURCING BHP I PPOŻ.

Zakres działalności prowadzimy audyty dotyczące warunków pracy, sporządzamy analizy stanu warunków pracy i stanu wypadkowości, doradzamy pracodawcom jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy, sporządzamy dokumentacje powypadkowe, oceniamy ryzyko zawodowe.

SEKA.pl


OUTSOURCING BHP I PPOŻ.

Zakres działalności reprezentujemy pracodawcę w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru nad warunkami pracy, sporządzamy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, organizujemy system ochrony przeciwpożarowej.

SEKA.pl


OUTSOURCING BHP I PPOŻ.

Formy świadczenia usług Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp w ramach:

umów stałych (usługa kompleksowa), dotyczących nadzoru bhp i ochrony przed pożarem, jednorazowych zleceń.

SEKA.pl


OUTSOURCING BHP I PPOŻ.

Wysokość składki wypadkowej Nasi specjaliści z zakresu bhp wskażą działania, które umożliwią obniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe opłacane przez firmę. Działania obejmują:

identyfikowanie i eliminowanie naruszeń przepisów bhp, przeprowadzanie kontroli, przedstawienie planów naprawczych, szkolenia, doskonalenie procedur postępowania w zakresie bhp, zmniejszenie wskaźnika wypadkowości oraz ograniczenie zatrudniania w warunkach zagrożenia.

SEKA.pl


Inwestuj w środowisko

OCHRONA ŚRODOWISKA

SEKA.pl


OCHRONA ŚRODOWISKA

Doradztwo Wprowadziliśmy również do naszej oferty doradztwo z zakresu ochrony środowiska, polegające m.in. na:

przeprowadzaniu audytów środowiskowych, przygotowywaniu wymaganych prawem sprawozdań i formularzy,

naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska, poradach w zakresie przepisów ochrony środowiska, organizowaniu pomiarów, prowadzeniu szkoleń tematycznych,

identyfikacji aspektów środowiskowych. SEKA.pl


OCHRONA ŚRODOWISKA

Formy świadczenia usług: umowy stałe (usługa kompleksowa) dotycząca ochrony środowiska, zlecenie jednorazowe.

SEKA.pl


OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokumentacja: oferujemy usługę opracowania wszelkiego rodzaju dokumentacji na podstawie, której wydawane są pozwolenia i decyzje z zakresu ochrony środowiska oraz dokumenty wymagane aktualnymi przepisami prawnymi. zrealizowaliśmy już ponad 200 projektów zakończonych sukcesem dla Klientów z całej Polski.

SEKA.pl


OCHRONA ŚRODOWISKA

Opracowujemy: raporty o oddziaływaniu na środowisko, operaty wodnoprawne, wnioski o uzyskanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wnioski o uzyskanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, wnioski o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych, ekspertyzy akustyczne.

SEKA.pl


OCHRONA ŚRODOWISKA

Korzyści outsourcingu środowiskowego realizowanego przez SEKA S.A. : stały nadzór nad zmianami w prawie, bezpłatny audyt środowiskowy,

bieżąca ewidencja odpadów, emisji, opakowań, prawidłowe i terminowe rozliczenie z urzędami, niższe koszty funkcjonowania firmy, zapobieganie podwyższonym opłatom środowiskowym,

uniknięcie potencjalnych kar finansowych wynikających z nieprzestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska. SEKA.pl


Inwestuj w rozwรณj

OFERTA SZKOLEลƒ

SEKA.pl


OFERTA SZKOLEŃ

Zakres działalności Oferujemy szkolenia z zakresu: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, szkoleń i uprawnień zawodowych, rachunkowości i podatków, komputerowych programów biurowych, zarządzanie bezpieczeństwem, inne, dedykowane na życzenie Klienta. SEKA.pl


e-SZKOLENIA

Formy świadczenia usług Oprócz tradycyjnych metod szkoleniowych, takich jak: seminaria, warsztaty, kursy proponujemy: coaching, e-learning, m-learning.

Szkolenia w tradycyjnych formach realizujemy w trybie otwartym oraz zamkniętym, na zlecenie Klienta.

SEKA.pl


OUTSOURCING SZKOLEŃ

Formy świadczenia usług Usługa dla firm i instytucji, które chcą m.in. usprawnić procesy szkoleniowe w organizacji, obniżyć koszty szkoleń obligatoryjnych pracowników a także podnieść efektywność procesów edukacyjnych. Zapewnienie kontroli nad terminowością, realizacja ciągłości procesu uzyskiwania uprawnień, zwiększenie wydajności HR, stabilność opieki i koordynacji nad szkoleniami obowiązkowymi, dostęp do unikatowego know-how SEKA S.A.

SEKA.pl


Inwestuj w wiedzę

DORADZTWO W ZAKRESIE

PRAWA PRACY

SEKA.pl


DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA PRACY

Zakres działalności W ramach doradztwa z zakresu prawa pracy zajmujemy się m.in. problematyką:

planowania i rozliczania czasu pracy, bezpiecznego rozwiązywania stosunków pracy, zwłaszcza w sytuacjach konfliktu,

restrukturyzacji zatrudnienia, kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.

SEKA.pl


DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA PRACY

Zakres działalności przygotowujemy i aktualizujemy wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy, tj. układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania oraz regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. pomagamy przy wdrażaniu motywacyjnych systemów wynagradzania.

opiniujemy projekty aktów prawnych z zakresu prawa pracy m.in. zmian do Kodeksu pracy.

SEKA.pl


DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA PRACY

Formy świadczenia usług W zależności od rodzaju zawartej umowy z Klientem oferujemy m.in. : doradztwo, w tym przygotowanie projektów dokumentów, opinii i analiz, hot-line, za pomocą której nasi klienci mogą zadawać nam pytania i na bieżąco otrzymywać na nie odpowiedzi, reprezentowanie Klienta w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy, audyt prawa pracy wraz z przedstawieniem najlepszych rozwiązań dla pracodawcy.

SEKA.pl


DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA PRACY

AUDYT CZASU PRACY przestrzeganie prawa pracy, zabezpieczające interesy pracodawców, zgodne z oczekiwaniami biznesu obniżenie kosztów tzw. nieuzasadnionych nadgodzin, uniknięcie odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, Istotne ograniczenie ryzyka przegranej przed sądami pracy z tytułu pracy ponad wymiar i normy czasu pracy

SEKA.pl


DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA PRACY

AUDYT DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ Analiza dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracowników oraz innych niezbędnych do oceny przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców. bezpieczeństwo prawne i wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka kar za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, ujednolicenie i uproszczenie dokumentacji pracowniczej, obniżka kosztów i zwiększenie efektywności pracy działów HR, stosowanie bezpiecznych wzorów dokumentów, istotnie ogranicza ryzyko przegranej pracodawcy przed sądem.

SEKA.pl


DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA PRACY

AUDYT OPTYMALIZACJI FORM ZATRUDNIENIA Ustalenie skali i form prawnych świadczenia pracy, analiza i ocena wszelkich dokumentów, sprawdzenie zapisów w zakresie przepisów prawa i warunków świadczenia pracy. uzyskanie efektu obniżenia kosztów – poprzez wskazanie tych obszarów biznesu, gdzie możliwe jest „bezpieczne” korzystanie z umów cywilnoprawnych, bezpieczeństwo prawne – rozumiane jako ograniczenie ryzyka zawierania umów cywilnoprawnych w sferze prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, oraz podatkowej również w zakresie prawa autorskiego.

SEKA.pl


OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

Kompleksowa usługa SEKA S.A. w zakresie obsługi kadrowo – płacowej to przede wszystkim: Efektywny outsourcing, Redukcja kosztów, Gwarancja bezpieczeństwa prawnego, Dostęp do sprawdzonych specjalistów i prawników.

SEKA.pl


OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

Do kogo skierowane są usługi? Odbiorcami naszych usług są firmy zatrudniające do 250 pracowników, a więc małe i średnie. Głównie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją z branż: budowlanej, handlowej, usługowej.

SEKA.pl


OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

Profesjonalny obiektywizm Specjalista zatrudniony w ramach outsorcingu ma możliwość bardziej obiektywnej oceny procesu zarządzania kadrami, gdyż: nie pozostaje w relacji zatrudniony–pracodawca, nadzorując firmy z różnych branż, ma większe doświadczenie i bardziej wszechstronną wiedzę, jakość jego pracy jest stale weryfikowana przez wewnętrzny Dział Nadzoru, regularnie przeprowadzający audyty wewnętrzne.

SEKA.pl


OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

Zakres oferty Wysoko wyspecjalizowane usługi kadrowo-płacowe w zakresie doradztwa z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i warunków pracy, które świadczymy w sposób zabezpieczający interesy pracodawców. administracja płac pracowników, administracja kadr, w zakresie kadrowo-płacowym, konsultacje prawne.

SEKA.pl


Inwestuj w projekty

PROJEKTY UNIJNE

SEKA.pl


PROJEKTY UNIJNE

Zakres działalności Podstawowym zadaniem Działu Projektów Unijnych jest: przygotowanie projektów szkoleniowych,

przygotowanie projektów inwestycyjnych, doradztwo w zakresie funduszy europejskich.

SEKA.pl


PROJEKTY UNIJNE

Projekty szkoleniowe W ramach pozyskiwania i realizacji projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oferujemy: przygotowanie założeń projektu, przygotowanie wniosku aplikacyjnego, sprawne przeprowadzenie całego procesu realizacji umowy.

SEKA.pl


PROJEKTY UNIJNE

Projekty inwestycyjne Pomagamy skutecznie aplikować o dotacje unijne przedsiębiorcom i jednostkom sektora finansów publicznych, zapewniając: analizę przedsięwzięcia inwestycyjnego, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,

doradztwo w zakresie zarządzania i sprawozdawczości projektu.

SEKA.pl


PROJEKTY UNIJNE

Formy świadczenia usług W ramach prowadzonej działalności w zakresie projektów unijnych oferujmy: doradztwo,

hot-line, audyty przedprojektowe, szkolenia.

SEKA.pl


PROJEKTY UNIJNE

Doświadczenie SEKA S.A. posiada duże doświadczenie w realizacji ogólnopolskich i regionalnych projektów szkoleniowych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. w ramach EFS do tej pory przeszkoliliśmy ponad 35 000 osób na terenie całej Polski. wartość zrealizowanych przez nas projektów szkoleniowych opiewa na kwotę ponad 95 mln złotych. zrealizowaliśmy 51 projektów unijinych.

SEKA.pl


ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Ograniczenie ryzyka Poprawa bezpieczeństwa Odporność na zagrożenia

SEKA.pl


ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

ZAKRES DZIAŁANIA Oferujemy kompleksowe usługi dostosowane do specyfiki i potrzeb Klienta w zakresie: zarządzania kryzysowego i zarządzania ciągłością działania bezpieczeństwa teleinformatycznego ochrony danych osobowych bezpieczeństwa fizycznego

SEKA.pl


ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

ZAKRES DZIAŁANIA Świadczymy usługi mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z działaniem formy oraz osób trzecich, a także poprawę systemów zabezpieczeń przed możliwymi zagrożeniami, poprzez: audyty bezpieczeństwa opracowanie dokumentacji wdrażanie systemów/polityki bezpieczeństwa szkolenia: - merytoryczne - symulacyjne - treningi praktyczne SEKA.pl


ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

FORMY WSPÓŁPRACY Outsourcing Pełne przejęcie obowiązków w wybranych lub wszystkich obszarach zarządzania bezpieczeństwem Jednorazowe zlecenia Każda współpraca opiera się na indywidualnym dostosowaniu umowy i jej zakresu

SEKA.pl


O FIRMIE

Rekomendacja Nasi klienci cenią nas przede wszystkim za: bogate doświadczenie i wysoko wykwalifikowaną kadrę, umiejętność znajdowania skutecznych rozwiązań w zakresie bhp, prawa pracy, szkoleń oraz projektów unijnych,

ogólnopolski zasięg oferowanych usług, profesjonalizm i szybkość w działaniu.

SEKA.pl


O FIRMIE

Wysoki standard usług wysokie standardy naszych usług zostały potwierdzone Certyfikatem Systemu Jakości ISO 9001:2008. SEKA S.A. jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (pod nr 15/K/96) oraz posiada akredytację szkoleń nadaną przez kuratorów oświaty. jesteśmy również partnerem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

SEKA.pl


O FIRMIE

Wyróżnienia i certyfikaty Na przestrzeni ostatnich kilku lat otrzymaliśmy:

Certyfikat Kompetencji Jednostki Edukacyjnej

Gazela Biznesu 2003 – 2009, Tytuł Partnera Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, Certyfikat Kompetencji Jednostki Edukacyjnej

nadany przez Centralny Instytut Pracy - PIB.

SEKA.pl

Partner Ośrodka Szkolenia


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY SEKA S.A. 04-386 Warszawa ul. Paca 37

KONTAKT: tel.: 22 517 88 88 fax: 22 517 88 87 seka@seka.pl

www.seka.pl

INFOLINIA 22 22 88 888 SEKA.pl

SEKA S.A. portret firmy  

Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski. https://www.seka.pl/

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you