Page 1

Indhold: Lederen . . . . . . . . . . . . 5 Bådejermøde . . . . . . . 8 Pokaluddeling ved . afriggerfesten . . . . . . . 24 Neptun årskalender . . 30 Ungdoms- . afdelingen . . . . . . . . . 36 Sejlerskolen . . . . . . . . 42 Nye medlemmer . . . . 44

31. årgang Foto fra klubmesterskabet i matchrace den 2.-3. november på fjorden

4/13 december

1


2


Alle henvendelser angående medlemskartotek/adresseændringer rettes til: Erik Bak, SNV, Bådekajen 10, 7100 Vejle, tlf. 75828471, e-mail: neptun.kartotek@sport.dk Medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i . Vejle, Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund

Jolleafdeling: Anders Johansen, tlf. 25 34 67 10

Bestyrelse: Formand: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, tlf. 40 73 03 71 Næstformand: Jan Ipsen, Valmuevej 13, 7100 Vejle, tlf. 40 87 13 70 Kasserer: Vita Nielsen, Louisevej 1, 7120 Vejle Øst, tlf. 24 44 84 49 Klubsekretær: Jan Jacobsen, Jenlevej 59, 7100 Vejle Bestyrelsesmedlem: Svend Aage Olesen, Miravej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 51 34 Havneudvalg: Preben Werther, Vita Nielsen og Jan Ipsen . havneudvalg@snv.dk Bestyrelsesmedlem: Claus Hovgaard, mobil 51 51 70 99 Bestyrelsesmedlem: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf. 40 51 43 88

Neptuns Windsurfer afdeling: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf. 40 51 43 88

Havnechef: Steen Andersen, Hedensted, mobil 20 28 39 90 Havnechefens kontortid: Hverdage kl. 12.00-13.00 samt . torsdage kl. 15.00-17.00, tlf. 75 82 59 42 Pælemester: Morten Hollesberg Larsen, Vejle . Mobil 22 83 53 12 Havnekasserer: Tlf. 75 82 59 42, torsdag kl. 15.00-17.00 Udvalgsformænd: Sejlerskolechef: Svend Aage Olesen, Miravej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 51 34 Kapsejladsudvalget: Claus Hovgaard, tlf. 51 51 70 99

Aktivitets- og turudvalg: Kurt Gade - tur@snvdk Studenterafdeling: Anita Jonsson, sejlogstuder@snv.dk Suppleant: Søren Larsen, Boesvangen 4, 7120 Vejle Øst, tlf. 75 81 52 96 Målere: Jesper Nørbo Sørensen, tlf. 30 65 31 98 . Lars Damgård Møller, tlf. 22 70 13 04 . maal@snv.dk

Neptuns redaktion: Ansvarshavende redaktør: Preben Werther, . Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl . Tlf. 40 73 03 71 Annoncer: Gert Kjær Sørensen, tlf. 30 10 26 47 . salg@snv.dk Moms reg.nr.: 869171-1 92 B Oplag: 200 eksemplarer. Produktion: Danskgrafisk Tryk: Lasertryk

Neptun udkommer 4 gange årligt - marts, juni, september/oktober og december. Indlæg til næste nummer skal være redak­­­tio­­nen i hænde senest den 20. februar 2014.

3


www.havnens-vin.dk

www.vejlehavn.dk Havnemesteren træffes hverdage kl.12-13 samt torsdag kl. 15-17 på tlf. 75 82 59 42

S A D O L I N FA R V E L A N D

HEMPEL FORHANDLER I VEJLE OG FREDERICIA KOM IND OG SE DET STORE UDVALG!

- Vi giver dig professionel råd og vejledning om hvordan du opnår det bedste resultat med de nyeste bådplejeprodukter fra Hempel.

NY DEN LILLE SØSTÆRKE

Vi giver

25% rabat til alle medlemmer af Sejlklubben Neptun

Codanhus, Foldegade 27, 7100 Vejle, tlf. 75 83 01 34 Vejlevej 29, 7000 Fredericia, tlf. 75 92 76 11

4


Sæson 132 er ved at være slut, næsten alle både er på land og den kolde tid nærmer sig hastigt - det er tid til at takke for det forgangne år og ikke mindst tid til refleksion og eftertanke. Når det er skrevet, er det også vigtigt at tænke fremad, i fremtid, i nye sejlere, i nye initiativer – i det hele taget være proaktive og tage fat i den fremtid der kommer. Der er selvfølgelig en vej – vi skal blot lige se den. Nogle gange ligger den lige foran os – eksempelvis var jeg forbi jolleafdelingen ifm. deres forårsstævne (101 deltagere) og oplevede en glæde og begejstring blandt de små sejlere, forældre og ikke mindst de mange der var med til at skabe rammen for dette stævne. Frivilligheden gør forskellen – det er sammen vi kan løfte opgaverne. Det var en fornøjelse, intet mindre!

Lederen

Vinter 2013

Tænk, hvis vi kunne tage denne glæde og gode fornemmelse med ind i sejlklubben i efteråret og vinteren! Vi har hver især et ansvar her - og en opgave, som medlemmer af vores sejlklub. Vi har tidligere gennemført en spørgeskemaundersøgelse – men lad os lave endnu et forsøg på at komme ind til kernen i de udfordringer vi og andre sejlklubber har. Har du prøvet at træde ind i sejlklubben med åbne øjne og virkelig mærke efter, hvordan den fungerer? Ellers er det måske her i vinterperioden, du skal prøve det eksperiment! Træd ind ad døren og spørg dig selv: Hvordan fungerer klubben? Er klubben en god ramme for sociale og sportslige aktiviteter? Føler nye medlemmer sig tiltrukket? Kan man lære at sejle? Hvad er det vigtigste for mig - og kan jeg finde dét i klubben? Er der gode svar på spørgsmålene eller er der plads til udvikling og forbedring? 5


Afslutningen på året er også kendetegnende ved at takke de mange der, i større elle mindre omfang, har bidraget til at aktiviteterne i klubben og på lystbådehavne har kunnet gennemføres. Specielt to snitflader udenfor klubben vil jeg gerne adressere med en særlig tak. Samarbejdet med Vejle Motorbådsklub har været forbilledligt og der er virkelig blevet trukket på samme hammel hele vejen. Det samme kan udtrykkes i forhold til Vejle Kommune, som har taget ansvaret som bygherre alvorligt. Det har været - og er fortsat en fornøjelse.

aktiviteten ”Virtuel Skipper” søsat med et fint deltagerantal. Det er godt gået!

På de mere interne fronter, har sæsonen igen i år været kendetegnet ved gode sportslige resultater og en stor indsats fra alle vore afdelinger, udvalg og bestyrelse. Uden denne engagerede arbejdsindsats har det ikke været muligt at indfri forventningerne til sæsonens opgaver - og ikke mindst, på trods af de mange udfordringer, at lande med sorte tal på bundlinien. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle, som har været med til at skabe rammerne for klubbens aktiviteter i både sejlerskole, sejl&studer, surfer- og jolleafdelingen - og gennem indsatserne bringe klubben i den rigtige retning. Stor tak!

Den midlertidige periode med genhusning i Estakaden og i Pavillonen er ved at være historie. Dermed er sejlklubbens æra på Bådekajen definitivt slut og jeg forstår godt vemodet som kan gribe fat i os. ”Alt gammelt er ikke ret og alt nyt er ikke skidt” er der et ordsprog der siger . Jeg synes at det er stort, at vore medlemmer med den nye lystbådehavn og faciliteterne på klubøen, tænker på fremtid og på de næste generationer – og dermed baner vejen for nye sejlere og nye medlemmer i sejlklubben. Samarbejdsudvalget med 3 deltagere fra hver klub er gået i gang med at udarbejde et udkast til nye fælles ”være- og ordensregler” for vores gøren og laden i de nye faciliteter på ”klubøen”.

En særlig tak skal lyde til kapsejlerne og dommerteamet, som senest er lykkedes med at få organiseret kapsejladsen på en måde, der gør, at arbejdsopgaverne er fordelt på mange skuldre samtidig med at sejladserne er blevet sjovere. Som en ”spin off” af ovenstående organisering er det lykkedes at samle et felt på ikke mindre end 18 H-både i fjorden. Derudover er vinter6

Strukturudvalget, som blev nedsat sidste vinter, fremlage på generalforsamlingen 2013 et forslag til en ny Vision 2017 med tilhørende forslag til struktur, finansiering og organisering. Forslagene og vision blev vedtaget og er nu det ”topmærke” vi sejler efter. Strukturarbejdet er langt fra færdigt og i skrivende stund genoptager Strukturudvalget arbejdet med at omsætte forslagene til virkelighed – der er stadig store udfordringer på materielsiden.

Området har i det forgangne år totalt ændret karakter og konturerne i den nye lystbådehavn er trådt frem. Ønsket om at sydvestvende lystbådehavnen er en realitet, idet kanaler, promenader og bygninger nu er en virkelighed.


I skrivende stund er vi rykket ind i Pavillonen ved Havnekontoret. Estakaden vil blive overdraget til Kirk Kapital, som vil bruge huset til kontor og medarbejderfaciliteter i forbindelse med byggeriet af det nye domicil.

høj gennemsnitsalder. Jeg var selv inviteret af DS til at komme med et indlæg om sejlklubben og de aktiviteter vi arbejder med i Sejl&Studer, i Surfafdelingen og i sejlerskole regi. Det gav stof til eftertanke blandt klubberne.

Efter lidt tilvænning og lidt færre indkøringsvanskeligheder er både lystbådehavn og serviceområde ved at fungere næsten perfekt. Det nye havnepersonale har, på kort tid, formået at få skabt både orden og system i tingene. Det har været en stor opgave rydde op både udendørs og administrativt og vi er kommet langt allerede. En stor tak fra sejlklubben til Steen og Morten for det store engagement og solide arbejdsindsats.

Jeg vil, som tidligere nævnt, påpege vigtigheden af, at flere tager et ansvar for både udvikling af klubben, havnen og den kommende sæson ved at bidrage med en større eller mindre arbejdsindsats (frivillighed). Endnu engang vil jeg opfordre klubbens seniorer til at hjælpe med at sætte endnu mere fart på ”Erhvervsklubben Cockpittet”., bl.a. for at sikre den nødvendige kritiske masse af sponsorer og fordi vi har brug for et endnu større netværk, hvori vi kan præsentere vore forskellige produkter og ydelser. 10 - 20 mindre sponsorater vil gøre en kæmpe forskel i relation til nyanskaffelser på materielsiden og til indskoling af nye sejlere.

På bådejermødet, som igen i år var rigtig godt besøgt, blev der taget godt imod havnebestyrelsens planer og tiltag (læs referatet andetsteds i bladet). Dansk Sejlunions havde, som sidste år, Klubkonference i Vingsted med masser af indlæg, orienteringer og inspiration - og jeg er sikker på at det vil få indflydelse på den kommende sejlsæson. Specielt var der fokus livet, kulturen i sejlklubberne og ikke mindst på aktiviteterne for de 19 (+) årige. Derudover på kapsejladsregler og bredde initiativer som ”PULS og vand i håret” ”sportsbådsligaen”, der handlede om brobygning mellem børn/unge, og om at få flere sejlere til at blive endnu bedre sejlere ved at deltage i kapsejlads og andre sjove påfund.

Jeg vil også takke vore nuværende sponsorer: Spar Nord, Autohuset Vestergaard, Jan Ipsen, Hundsbæk & Henriksen og Rumarkitekterne for opbakningen til sejlklubben. Derudover skal der også rettes en tak til Palle Iversen A/S og Unik Design A/S, for den direkte støtte, som jolleafdelingen har modtaget.

I næsten alle sejlklubber i Danmark oplever man nedgang i medlemstallet og en meget

Husk – ”vi mister 100% af de skud vi ikke skyder”. Michael Jordan

Må jeg ønske alle en god jul og et godt nytår! De bedste sejlerhilsner Preben Werther - Formand

7


REFERAT

BÅDEJERMØDE Sejlklubben Neptun Vejle & Vejle Motorbådklub Mødedato:  Onsdag den 9. oktober 2013 Tidspunkt:  Kl. 19.00 Sted:  Restaurant Estakaden, Baadekajen 2 Referent: Johnny Jensen, VMK.

1. Velkomst På vegne af havnebestyrelsen i Vejle Lystbådehavn vil jeg gerne byde jer alle sammen rigtig hjerteligt velkomment til det årlige bådejermøde. Vi har et langt program for aftenen med forhåbentligt rigtig mange spørgsmål til de uklarheder, I synes der måtte være, så vi vil straks gå i gang. Det første punkt på programmet er valg af ordstyrer. Fra havnebestyrelsen vil vi foreslå Jørgen Nyland, og hvis der ikke er nogen, der har noget at indvende imod dette, er det Jørgen, der styrer slagets gang her i aften. Jørgen Nyland er hermed valgt.

2. Program for bådejermødet l. Velkomst ved Ulla Rosendal 2. Valg af ordstyrer. Havnebestyrelsen foreslår Jørgen Nyland 8

3. Orientering fra havnebestyrelsen ved Ulla Rosendal 4. Indlæg fra Industrihavnen ved Flemming Jørgensen som orienterer omkring terrorsikring af Vejle Havn 5. Orientering om status på byggeriet af klubfaciliteterne ved Jan Ibsen 6. Orientering om regler for bådpladser og stativer vedHans Jørgen Schytz 7. Præsentation af Vejle Lystbådehavns nye havnechef Steen Andersen 8. Præsentation af Vejle Lystbåde Havns nye pælemester Morten Larsen 9. Indkomne idéer 10. Spørgsmål inden afslutning 11. Afslutning ved Ulla Rosendal

3. Beretning fra havnebestyrelsen ved Ulla Rosendal Lad mig sige det med det samme – det har været et meget turbulent år vi har haft – dels på personalesituationen, dels administrationsmæssigt og ikke mindst på selve havneområdet. Lad mig starte med personalesituationen, hvor alle jo er orienterede om fra både havnens hjemmeside og fra klubbladene fra de 2 klubber, at Kim og Karsten valgte at


opsige deres stillinger, idet de ikke kunne se sig selv i den nye struktur, vi fra havnebestyrelsen har lavet. Vi har ansat nyt personale – nemlig havnechef Steen Andersen og pælemester Morten Larsen. Begge vil præsentere sig selv senere og fortæller lidt om, hvad de står for og hvordan de vil gribe arbejdet an fremover. Jeg er sikker på, at vi med både Steen og Morten har fået sat et meget stærkt hold, der nok skal få styr på tingene her på Vejle Lystbådehavn. I august måned var der således ikke noget personale her på lystbådehavnen, så vi fra havnebestyrelsen måtte trække i arbejdstøjet og tage fat i sommermånederne, for at få tingene til at hænge sammen. Vi har på skift måtte agere havnefoged. Men der er jo intet der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Vi fra bestyrelsen fik nemlig rigtig god indsigt i tingene her på havnen – både det rent praktiske og det administrationsmæssige. Vedr. det praktiske, så kunne vi fra vores gang på broerne konstatere, at der var alt for mange der ikke havde betalings- og pladsmærker på båden og alt for mange, der ikke havde klubstandere. Det besværliggjorde processen med at indkræve havnepenge fra gæstesejlere, for hvem var fastligger og hvem var gæstesejler. Der ligger en del både dels i vandet og dels på land, som vi ikke kender ejerne af, og her vil vi gerne have hjælp til at finde ud af, hvem disse både tilhører. Vedr. det administrative, så har vi konsta-

teret, at en del ikke var registrerede. Der var ganske enkelt ikke betalt kontingent til nogen klub, der er ikke betalt vinter-/ og sommerafgift, og der er ikke betalt for stativ. Alt for mange har trukket frinummer – men ingen kan jo ligge gratis i Vejle Lystbådehavn. Der er flere årsager, bl.a. en utilstrækkelig administration. Jeg tvivler stærkt på, at bådejerne vil betale for mere end den båd, de selv ejer. Alle skal betale for de ydelser, de får. Også de ekstra hejs, den enkelte måtte ønske at få i løbet af sommeren. Der er fundet så mange unøjagtigheder, og disse huller skal vi have lukket. Administrationsmæssigt var det papkasser og gule lapper, der prægede administrationen – så der forestår nu et stort arbejde med at få alt det administrative bragt i orden, så vi kan gå fra cigarkassemodel til budgetstyring. Og vi kan love en stram budgetstyring fremover, så vi kan få det regnskabsmæssige bragt i orden. Der er sendt regninger ud på vinterafgift og hejs – og vi vil bede jer alle se regningen godt igennem og kontakte os, såfremt der unøjagtigheder – både når det er til jeres fordel og når det er til lystbådehavnens fordel. Vi har ca. 400 stativer, men vi har kun navnene på 237 personer, der har fået stativer – så der forestår nu et større detektivarbejde for at finde ud af, hvordan de resterende stativer er betalt. Vi håber på stor forståelse fra bådejernes side, når der nu forlanges kvitteringer for både betalt havneafgift og for betalt stativer, når bådene nu tages op. Lige nu er vi i gang med at få orden på listerne med stativer – hvem har betalt fuldt depositum 9


for stativer, hvem har lejeaftale af stativer – både den gamle af den nye aftale. Er der nogen af jer, der ikke har betalt depositum for stativ p.g.a. at der ikke er udsendt regning, så bedes I også henvende jer til Steen. Vi ved godt, at der har været en masse bøvl med at få havnen indrettet – og det at indrette en lystbådehavn er ikke noget, man bare lige gør. Vi har forsøgt at løse problemerne hen ad vejen, og i store træk synes jeg, det er lykkes ganske godt. Endnu er vi ikke færdige med at få den store kabale med bådpladserne til at gå op, men vi håber på, at når vi kommer til 1. marts næste år, så er der lavet en plan for den kommende sejlersæson. Hans Jørgen vil senere gøre rede for bådpladserne. Den røde tråd hele vejen igennem det forløb, vi har været igennem har været, at appellere til medlemmernes fleksibilitet – både når bådene skal tages op, omkring vinteropbevaring og når bådene til foråret igen skal sættes i. De problemer, der her måtte opstå, løser vi hen ad vejen. Til trods for byggerod, en gammel cashloader der har drillet rigtig mange gange og primitive toiletforhold, har vi alligevel formået at tiltrække en del gæstesejlere. Vi har indkasseret kr. 54.000,- fra vore betalende gæstesejlere, og det er ikke så ringe endda. Det skal da heller ikke være nogen hemmelighed, at jeg blev utrolig glad, da et medlem viste mig et læserbrev i det nye bådmagasin, hvor en gæstesejler fra Kerteminde bl.a. skrev, at alle danske kommuner, havnefogeder og andre burde tage en tur til Vejle for at se, hvordan en lystbådehavn 10

skal laves og fungerer. Det var et godt skulderklap. Noget der også har drillet denne sæson, har været vores slæbested, hvor vi har haft lidt svært ved at få indstillet bommen, så der kun kunne komme 1 båd op og i ad gangen. Mange har benyttet sig af, at bommen var åben for længe. De har så kunnet komme både op og i, uden at betale. Det er jo børnesygdomme, som løses til næste sæson. Igen – så skal alle altså betale for de ydelser, de får. • Ved mastekranen er der etableret en bro, så det er nemmere at montere masten. Der mangler dog gelænder på trappen ned til broen – men dette bliver lavet. • Etablering af vinteropbevaringspladsen er i fuld gang, og den planeres lige nu, så den kan tages i brug. • Der rammes lige nu pæle ned til sydestakaden, så den kan stå færdig midt i november. I første omgang bliver det en træestakade lig østestakaden med gangbro. • Kanalen ved boligerne er uddybet, og det fortsatte arbejde omfatter åbning af rørforbindelse ud mod trafikhavnen. • Der er lavet en midlertidig gangforbindelse langs den vestlige kanal ved vores vinterplads. • Der er opsat toiletbygning på østenden af hovedbroen – den er klar og i driftsat. Der er 2 toiletter med kodelås og et handicaptoilet uden lås.


• Der er lavet tankanlæg med både benzin- og dieselstandere – jeg ved, der har været en del bøvl med dette anlæg, men det er nu udbedret og fuld funktionsdygtigt. Der er lavet aftale med Hornsyld Købmandsgård, der står for driften af tankanlægget. Vejle Lystbådehavn får 1 kr. pr. solgt liter – og det er ikke så ringe endda. Til orientering kan jeg oplyse, at vi har sikret os, at der kun er marinediesel i dieselstanderen. Så jeg vil opfordre alle til at tanke her, da det er penge lige ned i kassen. Der kommer senere toiletsug ved anlægget. • Bortforpagtning af restauranten på klubøen til Remouladen og The Lodge, ejet af Anders og Morten Kirk Johansen. Vi er i bestyrelsen glade for og stolte af, at vi har kunnet trække en så velanskrevet og præmieret restaurant til Vejle Lystbådehavn. Det er jo en aftale, der i meget væsentlig grad bidrager til lystbådehavnens økonomi, og dermed er med til at holde vore lave pladspriser, set i forhold til de omkringliggende havne. • Så var der første spadestik - eller første vandstik i november 2012. • Den 22. august var der rejsegilde på byggeriet af klubfaciliteter og restaurant med alt hvad dertil hører af pølser og øl. Jan Ibsen vil senere orientere om status på byggeriet. • Der er lykkes at lave aftale med Pensionskasse Danmark omkring en midlertidig parkeringsplads – den lille plads bag toiletvognen. Af hensyn til de mange

brugere, bliver der 2-timers parkering på pladsen. Så husk at stille parkeringsuret – ellers vanker der en parkeringsbøde. Den kommende tid vil fortsat afstedkomme en række udfordringer. Der bygges stadig, og adgangs- og parkeringsforhold er endnu ikke optimale. Men tålmodighed belønnes – fra næste sæson kan der køres på hovedbroen. Tidsintervallen med hvor længe man må holde er endnu ikke fastlagt – men der bliver kun tid til af- og pålæsning og ikke til parkering. Fra årsskiftet skal de 2 klubber dele de nye klubfaciliteter, og for at få dette til at gå så gnidningsløst som muligt har vi valgt at nedsætte et samarbejdsudvalg. Vi har haft et par uheldige episoder, og for at tage dette i opløbet har vi brug for et organ, hvor retningslinjer for det fremtidige bofællesskab fastlægges på en sådan måde, at hængelåse og deslige ikke længere er nødvendig. I samarbejdsudvalget skal sidde 2 medlemmer fra Sejlklubben Neptun, 2 medlemmer fra VMK, 1 bestyrelsesmedlem fra Sejlklubben Neptun samt 1 bestyrelsesmedlem fra VMK. Jeg vil her opfordre til, at der er nogle medlemmer, der melder sig til at deltage. Heldigvis er der en del medlemmer, der har henvendt sig og tilbudt, at de gerne vil lave frivilligt arbejde, så der er allerede flere i gang, og tusinde tak til dem. Det er en meget betydende hjælp. Der er et hold, der vil istandsætte Andkærvig broen, så er der et hold, der vil hjælpe med at samle stativer. Et par har meldt sig til forefaldende arbejde, men stadig er der brug for 11


frivillig arbejdskraft. Kun på den måde kan det lykkes at holde omkostningerne og priserne nede. Og igen – det er jo til gavn for alle medlemmerne og hvem ved, måske øger det samværet og forståelsen klubberne imellem. Så hold jer ikke tilbage – kontakt Steen eller Morten og tilbyd jeres hjælp. Der er arbejde nok, der skal gøres. Til slut vil jeg sige – som jeg har gjort de øvrige år – at I alle er de bedste ambassadører for Vejle Lystbådehavn, så når I kommer rundt i andre havne, så er det om at fortælle om vores flotte nye lystbådehavn her i Vejle med den attraktive restaurant, der bestemt er et besøg værd. Er der nogen der har kommentarer til Ullas beretning? Det syntes ikke at være tilfældet.

4. Lidt om terrorsikring ved Flemming Jørgensen Jeg kommer for at fortælle om terrorsikring, og om hvorfor man skal terrorsikre, det skal man pga. det der skete 9/11 i N.Y. USA. 2001. Derfor kom der skærpede krav i USA, disse krav kommer også til Europa, og i 2005 skulle vi lave den første plan om, hvordan vi ville håndterer en situation omkring terror på Vejle Havn. Det var meget vanskeligt, hvordan man skulle gribe det an, og for det det i første gik det ud på var at man lavede nogle planer, sådan at blev man udsat for terror, så skulle man kunne håndterer det. Så der blev lavet nogle organisationer, der skulle lave nogle retningslinjer for hvad man ville gøre, sådan rent konkret. 12

Hvis man gik ud på havnen for at se hvad var der sket af initiativer, kunne man se at der var stillet 2 skilte op, og at man ikke måtte komme derind. Så hvis man var terrorist skulle man holde sig væk, og det er måske derfor, vi ikke haft noget der tyder på terrorisme indtil nu. Men når man er i EU, som Danmark jo er, skal man overholde de samme regler som resten af Europa, og når vi kommer til andre lande og havne, er det slet ikke det samme som det vi gør her. Kommer man til en havn i Italien skal man mindst have sit pas med, og så skal man have et lovligt ærinde på havnen, derudover skal man have én med som er kendt af havnen, hvis ikke det er tilfældet, er man udelukket. Så det er næsten umuligt at komme ind på området. Der er også vagter som er bevæbnede, og der er 2 checkpoints lige efter hinanden. Kravene til de danske havne er faktisk helt de samme. Men det der kommer til at ske i Vejle, er nok ikke helt så omfattende. Det som er gjort her er, at der indsendt nogle planer til Kystdirektoratet, som så gør at der kommer hegn op omkring den inderste del af havnen. Det hedder ikke terrorsikring, men maritim sikring, som egentlig er mere omfattende, hvilket betyder at for at komme ind i havnen skal man passere en port, hvor man skal vise et adgangskontrolkort. Man skal nemlig hele tiden kunne redegøre for, hvad man har at gøre på havneområdet. Tilsynet som foretager stikprøver, kommer altid fra udlandet - de kan være fra Italien eller et helt andet land.


Der bliver opsat 15 indgangsporte forskellige steder på havnen, og så vil der blive 2 hovedporte - en ved Fiskehandleren og en på den modsatte side, og her vil der så være et vagthus med personel. Vi er hermed gået fra sikringsniveau 0, til sikringsniveau 1, og det betyder at skibe der kommer til havnen også skal være på niveau 1.

Svar: Det er ikke første gang, vi får dette spørgsmål, men vi skal bare huske, at det er lavet for at beskytte søfolkene, desuden er det ikke os der har lavet reglerne, og de er lavet så lempelige som muligt. Man er simpelthen startet fra neden og gjort reglerne skarpere indtil de blev godkendt, for hvis man ikke opfylder kravene, kommer der slet ikke ingen skibe ind til Vejle.

Vejle lystbådehavn er ikke omfattet af denne terrorsikring, men hvis bådene herfra sejler ind i erhvervshavnen, ja, så går havnen igen tilbage til niveau 0, hvilket kan får store konsekvenser for havnen. Derfor er det vigtigt, af man fremover ikke sejler ind i erhvervshavnen.

Spørgsmål: Vi har lige fået lavet en ny servicekaj som faktisk ligger i svajebassinet? Svar: Jeg har her en plan med som jeg kan vise jer, og den er I selvfølgelig velkommen til at kikke på i pausen, for så er det nemmere at se hvad der menes.

Svajebassinet er også omfattet af terrorsikringen. Indhegningen af havnen er ikke gratis, den vil komme til at koste fra 6-10 mio.

Hvis nogen er i tvivl om hvor man må sejle, er I altid velkomne til at ringe til havnekontoret.

Man kan stadig få sin båd taget op inde i erhvervshavnen, man skal bare ringe i god tid - mindst 24 timer før man kommer.

5. Status på byggeriet af klub faciliteterne ved Jan Ipsen

Spørgsmål: Hvad med lystfiskerne på sydhavnen kommer de så ikke over til lystbådehavnen. Svar: Det er i forvejen ikke tilladt at fiske i havnen, og for eftertiden skal de have et adgangskort for at komme ind i havnen, og det får de ikke. Spørgsmål: Hvad hvis der kommer en hurtiggående motorbåd med en flok terrorister.

Jan viser lysbilleder af byggeriet, om hvor langt håndværkerne er kommet. Huset er så småt ved at ændre farve til sort, fordi den er ved at blive beklædt med træ. En af de store ting der er ved at blive lavet, er ventilationsanlægget, som er godt på vej med store kanaler og rør, og selve anlægget kommer til at stå lige under trappen ved siden af havnekontoret. I Havnekontoret og toiletterne bagved, er en del montører (polakker) ved at lave flisearbejdet. 13


I restauranten kan man her se den selvbærende konstruktion med køkkenet mod vest, og mod øst den flotte udsigt med de pæne både. Vi når det nok, er holdningen fra håndværkerne, med en dato der siger den 17 december 2013. Så har man påbegyndt syd-estakaden, den er nok klar engang i november måned med den del som kan laves i år. Der skal jo graves en ny indsejling helt ude ved øst-estakaden, som ønskes forlænget med 25 m. På sigt bliver syd-estakaden 6 m bred inde ved land og 2 m ude ved den nye indsejling, som bliver gangbar hele vejen ud og med en trappe ned til vandet. Spørgsmål: Kan det lade sig gøre at spejlene på toiletterne og baderummene bliver monteret i en højde, så også kvinderne kan se sig selv uden at de skal stå på tæer. Svar: Her fristet man til at skrive, at hvis pigerne kan se sig selv i spejlet, vil der slet ikke være toiletter og baderum nok på klub øen - de vil simpelt hen være optaget hele tiden. Men det rigtige svar er: Det tager Jan Ipsen med på næste byggemøde, og der er håb forude for arkitekten er en kvinde.

6. Orientering om bådpladser og stativer ved Hans Jørgen Schytz Vi begynder med at se på hvordan vores bådpladser fordeles, men inden vi går i 14

gang, vil jeg gerne sige tak til jer alle sammen for jeres tålmodighed. Det har været et turbulent år, men vi håber at I efterhånden er kommet på plads, og at I er tilfredse med de pladser I har fået, - vi håber også på lidt mere ro i vandet, når vi får sydestakaden etableret. Alle der er medlem af SNV eller VMK, kan få plads i Vejle Lystbådehavn. Det var der selvfølgelig nogen der ikke lige var klar over, men det kan man altså. Bådpladsstørrelser har der været en del debat om. Vi er jo gået fra et gammelt til et nyt afregningssystem, og også nye pladser, som jo består af y-bomme i stedet for pæle, og det er selvfølgelig en anden måde at beregne pladserne på, men som alligevel er ret enkelt. Vi beregner: 8 m bomme = 8,80 m x båd bredde + 45 cm 10 m bomme = 11 m x båd bredde + 60 cm 12 m bomme = 15,60 m x båd bredde + 60 cm Priser 2013 = kr. 91.- pr. m² Priser 2014 = kr. 93.- pr. m² Indskud er kr. 400.- pr. m² dog minimum kr. 15.000.Pladserne kan ses på Vejle Lystbådehavns hjemmeside under fanen ”Vilkår for pladslejere” og her kommer så en gennemgang af pladsskemaet, som er på hjemmesiden.


Derudover koster det kr. 750.- om året i fællesudgifter som bliver lagt på sommerprisen. Vinterafgiften er beregnet som 40% af sommerafgiften.

Stativerne kan bære 12 ton, men hvis der er nogen der ikke kan nøjes med det, må bådejeren selv betale kostprisen for et standardstativ, der kan klare den vægt båden har.

Søger man en plads, eller måske en anden plads, kan det gøres på hjemmesiden. Man kan selvfølgelig også sende et brev til havnen eller havneudvalget inden den 1/3, som så vil blive besvaret inden den 1/4.

Spørgsmål: Hvad hvis nu hvis man forlader Vejle Lystbådehavn efter 30 år og flytter f.eks. til Juelsminde, og efter 3 år gerne vil vende tilbage, skal man så betale det fulde indskud igen?

Kanalpladserne er der en del, der er interesseret i. Indtil nu har vi kun en skitse med Pension Danmark og Kirk Kapital. På nordsiden har Pension Danmarks lejere/ejere fortrinsret til pladserne, og for sydsiden har Kirk Kapitals lejere/ejere fortrinsret. Men skitsen/udkastet er endnu ikke underskrevet Hvis der stadig er ledige pladser er det muligt for alle andre at leje dem for et år ad gangen, pladser har man, som det plejer, indtil videre. I alt med de pladser vi har nu og kanalpladserne kommer vi op på ca. 700 pladser. Stativer Vi har nu både en kran og en trolleyvogn, som passer til vores stativer, så derfor er det vedtaget at alle både skal stå i disse. For at få sådan et stativ, var der førhen en lejeaftale, som ikke mere kan erhverves, hvor man betalte kr. 1000.- om året, ellers er der nu kun 2 muligheder, det er at betale kr. 5000.- i depositum og kr. 500.- om året eller kr. 10.000.- i depositum og ingen leje. Depositumet får man tilbage, hvis man ikke skal bruge stativet længere.

Svar: Ja, så skal man betale nyt indskud. Spørgsmål: Med hensyn til mindre og større pladser, kan jeg forstå, at man godt må ligge på en stor plads med en mindre båd, bare man betaler for den, så her er spørgsmålet, må man så også ligge på en mindre plads med en stor båd. Svar: Nej, man kan ikke ligge på en plads, der ikke er stor nok til ens båd Spørgsmål: Hvad hvis man får brug for en større plads, hvis man f.eks. køber en anden og større båd. Svar: Fra i år er dit depositum låst fast til den plads du har nu, så skal der en større plads til skal du betale differencen fra din gamle plads til den nye plads. Spørgsmål: Er der ingen limit hvis ens båd er væsentlig større end den plads man ligger på, sådan at forstå, at ens båd rager en meter længere ud end bommen. 15


Svar: Vi betaler jo netop længere end Y-bommen er lang, og leverandøren siger at bommen nemt kan klare en båd der er 2 m længere - og der er op til flere, der er endnu længere. Spørgsmål: Kan det ikke bevilges at få nogle stænger, måske nogen i rustfri både for og agter til at lægge vores fortøjningstov i, så vi ikke skal smide dem på broen, for så er de ikke til at få fat i igen, når man kommer tilbage. Svar: Det er noteret som et ønske. Spørgsmål: Der er mange der ikke forstår hvordan man beregner prisen på bådpladsen. Der er noget med at man skal betale for mere end Y-bommen er lang, så det virker lidt unfair hvis ens båd ikke er længere end bommen, at der så er nogen både der stikker væsentlig længere ud uden at betale mere for det. Derfor foreslår vi at der bliver oprettet et kulegravningsudvalg, som kan lave en bedre beregningsmodel som vi bedre kan forstå Svar: Vi har et regnskab vi skal have til at gå op. I 2013 skal vi have 3 mio. i kassen, og i 2014 skal der være godt og vel 4 mio. i kassen. Der findes jo selvfølgelig forskellige måder hvorpå man kan få dem i kassen, men det vi har valgt er ud fra devisen at gøre det så retfærdigt som mulig. Beregningsmodellen er pålagt nogle faktorer 1,1 og 1,3 som gør at: 8 m bliver til 8,80 m, 10 m bliver til 11 m og 12 m bliver til 15,60 m. 16

I den gamle havn varierede m² prisen. For de store pladser betalte de ca. 80.- pr. m² og de små pladser betalte de 120.- pr. m². Det syntes vi ikke var retfærdig, så derfor. Spørgsmål: Med hensyn til stativer, min båd vejer 12 ton. Hvad så med os, som ligger i vandet hele året, er det så ikke muligt for os at komme op og få ordnet båden længere. Svar: Det bliver der ikke ændret på, I kan selvfølgelig komme op, men prisen for dette er: • Hvis du bare skal op og have renset skruen og ikke kommer over i et stativ koster det kr. 400.• Skal du over i et stativ, og derfor skal stropperne fra kranen af, og igen skal have dem på, er det = 2 løft á kr. 400.altså kr. 800.• Hvis du skal have renset båden under bunden, skal du jo over på vaskepladsen, det siger miljømyndighederne, så skal du over i et stativ, så derfor 2 løft = kr. 800.Dette forudsætter at du er medlem af en af bådklubberne, ellers er prisen kr. 600.- og kr. 1200.-

7. Præsentation af den nye havnechef Steen Andersen Det har været en fornøjelse at komme her til Vejle Lystbådehavn, for I er da ikke værre end dem i Horsens. Jeg vil gerne begynde med at sige tak for den velkomst som jeg har fået. Mange har


været et smut forbi kontoret, og der er da også et par stykker der har ringet. Også en stor tak til de frivillige, og til jer, der har tilbudt at komme og give en hånd med, for der er stadig rigtig mange ting at tage fat på endnu. Jeg hedder Steen Andersen, bor i Hedensted, og har været havnefoged i Horsens Lystbådehavn i 5 år. Og spørgsmålet vedr. dieselslangen, så er den i øjeblikket ved at blive udskiftet til en længere. Der er udarbejdet en plan for vinterpladserne, for som alle sikkert ved er der ikke så megen plads, derfor bliver bådene også pakket så tæt vi kan, hvilket betyder de skal samme vej ud som de kom ind, bare i modsat rækkefølge. Derfor, når I bestiller en tid til optagning, skal I samtidig vælge det område hvor jeres båd skal stå, og i det område er der på planen en ca. dato for isætning af båden til foråret. Når vi så kommer til foråret, vil I blive ringet op en til to uger i forvejen, så vi kan blive enige om en nøjagtig dato og klokkeslæt. Dette er rigtig ufleksibelt, men vi er nødt til at gøre det på denne måde - vi vil ikke flytte en masse både for at få én i vandet. Men selvfølgelig, hvis der er nogen der har en anden idé, er vi også åbne for det. Man kan godt få båden flyttet, hvis den f.eks. ikke er færdig, men det koster.

Planen for vinterpladserne kan ses på kontoret. Kommunen har været forbi og peget på bådene ude ved vejen - dem vil de gerne have fjernet, så hvis der er nogen der ved hvem ejerne er, så kontakt os venligst. Vinterpladsen skal bruges til langtidsparkering om sommeren, så også derfor er der lavet denne tidsplan for isætning af både til foråret. Det er også vigtigt, at stiger på vinterpladsen er låst fast, så vi undgår indbrud, og at pladsen ser ordentlig og ryddelig ud. Det har også undret mig, at der næsten ikke er nogen både med pladsmærker på. Det samme gælder også master i mastereolen, men når vi tager jeres båd op nu, bliver de mærket med plads nr. og telf. nr. så vi kan finde tilbage til ejeren, for der står en del både bag Carlsberg bygningen, som vi ikke kender ejerne på. Der er sendt et oplysningsskema ud for at vi kan få opdateret navne og adresser samt bådens data. Hvis der er nogen der endnu ikke har fået en, eller ikke fået den afleveret, må I gerne lige komme forbi og få en udleveret, som I så kan udfylde. Det er også dejligt, når der ind imellem kommer nogle positive mennesker ind på kontoret bare for en snak. Det modsatte kan nu heller ikke betale sig, for én ting er sikkert, der hvor Vejle havn er nu, kan det kun gå en vej. Og det er at komme, så godt som muligt, igennem det her. Gevinsten for det er, når det her er over17


stået, at vi får en havn som rigtig mange vil misunde os, og det bliver rigtig flot. Allerede nu, er der flere der til foråret har meldt deres ankomst for at se havnen; og der skal I huske, at I er havnens allerbedste ambassadører, for det er jer, der skal ud at fortælle den gode historie. Altså den positive del, ikke den negative. Det der er vigtigt nu, er at få havnen fyldt op - og jeg håber det bliver et rigtigt godt resultat. Vi skal gøre vores til det. Spørgsmål: Kan det ikke lade sig gøre at ligge spørgeskemaerne ud på nettet?

Vi har fået meget ros for vores vinterplan som Steen har omtalt, og også for den oprydning som der er foretaget med en del frivillige, som har været en stor hjælp. Mange tak til dem. Også en stor tak til de bådejere der var med til oprydning i mastereolen. Og jeg kan forstå at der er flere som har meldt sig til forskellige opgaver i fremtiden. Jeg havde en del ting som jeg ville snakke om, men Steen har været inde på de fleste. Men når I kommer over til kranen og vil op, skal I når I har mast på, bakke ind i stropperne med demonteret agterstag.

Svar: Det gør vi. Spørgsmål: Vedr. vinterpladsen nævner datoerne, hvornår vi skal i vandet igen til foråret, men der er stadig nogen som har et arbejde at passe med møder langt ud i fremtiden, I ved jo allerede nu i hvilken rækkefølge bådene skal i igen, kan I ikke så allerede nu komme med en dato og et tidspunkt.

9. Indkomne idéer og forslag

Svar: Det lyder som en rigtig god ide; så har vi jo også et arbejde, som vi kan lave i vinter. Hvis vi får en isvinter, kan vi jo bare forrykke tidspunktet.

Forslag: Nu er der blevet snakket om alle reglerne, men findes der ikke et skrevet regelsæt for hvad der gælder for havnen, hvis ikke, er det så ikke ved at være på tide, så alle ved hvad de har at rette sig efter. Svar: Det er under udarbejdelse.

8. Præsentation af den nye pælemester Morten Larsen Jeg har her fået mit drømmejob, som jeg er meget glad for. Jeg er af alle blevet modtaget med åbne arme og positive kommentarer, og det er jeg taknemmelig for. 18

Forslag: Kan der komme cykelstativer oppe på hovedbroen, så ikke alle cykler skal stå på flydebroen. Svar: Kommer lidt senere

Og i forlængelse at dette forslag, vil jeg lige oplyse at der ude i entreen står tre galvaniserede trappetrin - en et-trins, en to-trins og en tre-trins, som skal bruges på flydebroerne, hvor de kan fastgøres med


nogle medfølgende beslag, så man ikke skal bore huller i broen. Prisen er endnu ikke helt klar. Forslag: De flydebroer der ligger inde ved service kajen, kan de ikke komme ud på østsiden af estakaden, så de der sejler i jollerne kan ligge til ved, så slipper de for at sejle helt ind til jolleafdelingen på klubøen.

skilte som indikerer, at man som uvedkommende, ikke må færdes på flydebroerne. Svar: Der har været et par uheldige episoder med nogle unge fra det etniske mindretal, hvor nogle bådejere følte sig truet af den attitude som disse unge mennesker havde. Derfor var vi nødt til, for at Politiet kunne tilrettevise disse mennesker, at opsætte skiltene for ellers kunne de ikke gøre noget ude på vores broer.

Svar: God idé, det ser vi på. Spørgsmål: Hvad med gasflasker i bådene på vinterpladsen? Svar: Vi vil i bestyrelsen gerne have at gasflasker hjemtages i vinterperioden, men det er selvfølgelig noget folk selv bestemmer. Spørgsmål: Er det muligt af få rækværket, som er på flydebroen ved brændstofstanderne fjernet? Svar: Der må ikke være både på ydersiden af flydebroen, så derfor rækværket . Det er en del af terrorsikringen. Oplysning: Havnesmeden er i øjeblikket ved at fremstille nogle støtteben, som kan monteres på vores stativer, de er galvaniseret og koster for 4 stk. kr. 2800.- hvis man er bange for at båden vælter. Spørgsmål: Når man kommer ud på hovedbroen, og vil gå med for at se på bådene ude på flydebroerne, er det første man ser, nogle

Spørgsmål: Hvad med lystfiskerne, som i øjeblikket opholder sig i industrihavnen, vil de så ikke når terrorsikringen kommer, flytte deres aktiviteter ind i lystbådehavnen. Svar: Der er en tegner i gang med at lave nogle skilte, hvorpå der står ”Fiskeri forbudt”. Disse skilte vil bliver opsat overalt på lystbådehavnen.

10. Spørgsmål inden afslutning Dette punkt blev desværre slet ikke nævnt, også selvom det står i programmet, og selv om der var flere der markerede, for det der skete, både før, og efter Ullas afslutning, var der ingen fra bestyrelsen, som tog aktion på dette, lidt uheldigt. Når man sidder med lydoptagelsen, er det tydelig at der flere gange bliver sagt, vi mangler nr. 10, og optageren lå på bordet, foran bestyrelsen og ordstyreren. Så i dag sidder der nogle bådejere med fletningerne i postkassen, og nogle ubesvarede spørgsmål, som de ikke rigtig ved hvad de kan gøre ved, men der kommer jo selvfølgelig et bådejermøde igen til næste år. 19


Afslutning

de respektive generalforsamlinger. Så derfor mener vi ikke, der er nogen grund til et ekstra bådejermøde.

Inden vi slutter bådejermødet vil jeg lige komme med en ekstra ting. Der har fra nogle medlemmer været ytret ønske om et ekstra bådejermøde i foråret. Det har vi vendt i havnebestyrelsen, men vi er kommet frem til, at både Neptun og VMK afholder generalforsamling i foråret, og her er der altid et punkt med nyt fra lystbådehavnen, og fremover regner vi med, at både Steen og Morten vil deltage i

e g i l n y Bliv s i den vn! nye ha

Til slut vil jeg sige tak for alle de gode og konstruktive indlæg, der er kommet fra medlemmerne – indlæg vi vil arbejde videre med. Tak for i aften.

Reklameplads på skolebådene For kr. 2500 om året, kan du få en reklameplads, der dækker en trediedel af en skrogside. Der er stadig mullighed for at købe reklameplads på bådene eller støtte os på anden vis.

Nytårs travetur ved Tirsbæk Strand den 5. januar Vi mødes lørdag den 5. januar kl. 13.00, hvor kommunens naturvejleder vil guide os gennem området ved Tirsbæk Strand. Vi slutter af med en vand/øl og en varm pølse fra grillen. Vel mødt!

Turudvalget v/ Kurt Gade

20


SNV bowlingaften for unge og gamle Sted: Vi mødes i Bowl´n Fun, Enghavevej 9, Vejle Tid: Torsdag den 30. januar 2014 kl. 17.45 Vi spiller fra kl. 18.00 - 19.00. Derefter spisning, hygge og præmieuddeling. Pris: Pr. person 204 kr. som dækker sko, bowling og grill-buffet. Tilmelding: Angivelse af antal personer senest tirsdag den 21. januar 2014 til Poul Johansen, telefon 51 89 47 05 eller mail: vivijohansen@hotmail.com

Der er absolut ingen krav til, at du vælter kegler hver gang. Det vigtigste er at få en hyggelig aften med spil og noget godt at spise. Grill-buffeten består af 5 forretter, 7 slags kød samt et udvalg af 10 slags garniture, lunt brød og stor salatbar. Skulle du være heldig, at sigtekornet er rigtig indstillet, er det måske dig, der går hjem med pokalen.

Venlig hilsen Tur- og aktivitetsudvalget

21


Højvande - og mere højvande i Vejle havn

22


Foto: Svend Aage Olesen

23


Vinter

Reparation og vedligeholdelse

Teak- og lakarbejde

Bundmaling

Andre muligheder • • • • •

Rigarbejde Teakdæk Glasfiber reparationer Interiør reparationer Opgraderinger

• Malerarbejde • Forsikringsskader • Nye ønsker til indretning eller udseende

Kontakt os for uforpligtende tilbud kasper@vys.dk - +45 53 64 82 50 www.vys.dk

24


Glædelig jul og godt nytår ønsker

kontakt@danskgrafisk.dk

7586 9100 · 6133 6303

Hold dig orienteret om lystbådehavnen og sejlklubben på www.snv.dk OBS

Klubstander Vi vil fortsat gerne opfordre alle bådejere til at anskaffe en klubstander og sætte den under bagbord saling. Hvis båden fører flere standere skal Neptuns stander være øverst. Ældre både kan føre standeren i toppen af masten. Klubbens stander kan du købe i Havnekontoret eller Marinebutikken for 75 kr.

Velkommen i vort

Varehus

Dandyvej 9, 7100 Vejle Åbent: Mandag – fredag: 9:00 – 20:00 • Lørdag: 8:00 – 17:00 • Søndag: 9:00 – 17:00 NAUTIC annoncer 137 x 63 mm.indd 10

29-03-2012 09:18:33

25


Pokaluddeling ved afriggerfesten

Kim Marie modtager årets ”Godt Gjort Pokal” i Sejlklubben Neptun Vejle

”Godt Gjort Pokal” Sejlklubben takker for en kæmpe indsats fra Kim Marie, der mere end nogen anden har fortjent årets ”Godt Gjort Pokal”.

grillpølser til sultne sejlere - og altid frisk på at hjælpe en gæstesejler, der kommer i havn osv. osv.

Den bliver uddelt hvert år i forbindelse med nedtagning af stander eller afriggerfest, og med den kæmpe indsats Kim Marie gør i klubben, var der ingen tvivl om, at hun skulle modtage prisen.

Kim Marie blev en anelse rørt ved overrækkelsen, så trods diverse paparazzi-kneb og tricks, så lykkedes det ikke at få et helt tilfredsstillende billede af Kim Marie.

Kim Marie er alle vegne i klubben uanset om det er på dommerbåden, chefkok med 26

På billedet finder du Kim Marie godt gemt bag pokalen!.


”Årets Præstation” Ved sæsonens afslutning kårer sejlklubben hvert år ”Årets Præstation”, som en særlig hyldest til den største præstation i klubben. Hans Ebler og besætning har gennem hele sæsonen deltaget i et stort og stærkt felt af H-både, og været imponerede stabile på kapsejladsbanerne. Det er blevet til i alt syv stævner rundt i det danske land – alle ranglistestævner og udtagelse til VM. Turen er gået til Silkeborg, Amtoft ved Limfjorden, to x Fåborg, Bogense og Brejning. Årets højdepunkt var VM i Thisted med imponerede 68 både til start.

alle nyder godt af det støt stigende niveau i feltet. Besætningen retter en STOR tak til dommerteam og kapsejladsudvalg samt alle de meget aktive H-bådssejlere på fjorden.

Der sendes også en stor tak til DEN 613´s sponsorer: Middelfart Sparekasse Sandmanden Jelling Musikfestival Yachtbase.com Luka

Resultaterne taler for sig selv: DM 7 plads VM 11 plads NM 4 plads Dette betyder Hans Ebler og besætning ender på en samlet 2. plads på ranglisten for VM-deltagelse i 2013! Gennem sæsonen har der været mange kilometer på landevejene med H-båden på traileren og mange weekender væk fra familien. Der har også været tid til at deltage i de lokale aftensejladser på Vejle Fjord, hvor

Hans Ebler og besætning modtager ”Årets Præstation” i Sejlklubben Neptun Vejle. Prisen blev uddelt til Hans Ebler og Jimmi Frederiksen ved sejlklubbens årlige afriggerfest.

27


Klubbladet er under forvandling i 2013 Vi skal reducere alle omkostninger i klubben i disse år... Vigende salg og støtte fra annoncører, sponsorer samt øget udgifter til produktion og Post DK gør at klubbladet i fremtiden ikke fremsendes til din private adresse. Klubblad nr. 1 og nr. 4 kan i fremtiden afhentes i klubhuset og/eller ses på www.snv.dk Klubblad nr. 2 og nr. 3 udkommer kun på www.snv.dk for at spare trykomkostninger (dog vil der være et mindre antal trykte blade i klubhuset). Bestyrelsen / klubblad-udvalg

28


Vejle Marineservice Marinebutikken

Alt til din b책d lige ved h책nden

Dyrskuevej 19 | 7100 Vejle | Tlf. 7583 5490 www.vejlemarineservice.dk M a r i n e b u t i k k e n m i d t p 책 ly s t b 책 d e h av n e n 29


Takster for DH-måling Under 40 fod

Over 41 fod

Sejlmåling pr. sejl

40,00 kr.

50,00 kr.

Islåning af knap, inkl. knap

80,00 kr.

80,00 kr.

Flydemål inkl. Rig

120,00 kr.

140,00 kr.

Komplet skrogmåling

250,00 kr.

300,00 kr.

Vejning

efter aftale

efter aftale

SNVs målere kan kontaktes på telefon samt fælles mail: maal@snv.dk Lars Damgård Møller Høgsholtvej 145, 7100 Vejle Tlf. 2270 1304

Jesper Nørbo Sørensen Stampesvej 47, 7100 Vejle Tlf. 3065 3198

»Alle folk fra Vejle, kom med ud at sejle« www.borresen.com

Vi åbner klubben og med jævne mellemrum tilbyder vi en prøvesejlads.

N E G N I N G y B CARLSBERG Nu i

RIG · TOV · FALD · FORTØJNINGER ZHIK SEJLERTØJ · VC 17 Glasfiber reparationer · Forsikringsskader 30

Alt til værftspriser!

Kahytten 6 Tlf. 7582 5900 bb@borresen.com


SNV’s årskalender 2014

31


Neptun årskalender 2014 januar Søndag den 5. kl. 13.00 Torsdag den 9. kl. 18.30-22.00 Torsdag den 16. kl. 18.30-22.00 Torsdag den 23. kl. 18.30-22.00 Torsdag den 30.

Nytårstravetur ved Tirsbæk Virtual Skipper Foredrag Claus Høj Jensen. Tilmelding kræves Virtual Skipper Bowlingaften

Se opdate rede tid og sted på www.snv.d k

Klubhuset Klubhuset Klubhuset Bowl´n Fun

FEBRUAR Lørdag den 1. Torsdag den 6. Torsdag den 20. Tirsdag den 25. Tirsdag den 25.

kl. 9.00 kl. 18.30-22.00 kl. 18.30-22.00 kl. 19.00 kl. 18.30-22.00

Instruktørkursus. Tilmelding. Virtual Skipper Virtual Skipper Instruktørmøde. Tilmelding kræves Ølsmagning. Tilmelding kræves

Klubhuset Klubhuset Klubhuset Klubhuset Klubhuset

Virtual Skipper Generalforsamling Foredrag med William Friis Møller – fortsættelsen + TWO Star. Tilmelding. Virtual Skipper Introaften for nye elever. Mødepligt. Tilmelding nødvendig Regelaften Hans Vengberg. Tilmelding kræves

Klubhuset Rødkilde Klubhuset

marts Tirsdag den 4. kl. 18.30-22.00 Torsdag den 6. Torsdag den 13. Torsdag den 20. kl. 18.30-22.00 Tirsdag den 25. kl. 19.00 Torsdag den 27. kl. 18.30-22.00

Klubhuset Klubhuset Klubhuset

april Tirsdag den 1. kl. 19.00 Torsdag den 3. kl. 18.30-22.00 Tirsdag den 8. kl. 18.30-22.00 Torsdag den 10. Torsdag den 10. Søndag den 13. Mandag den 14. - fredag den 25. Tirsdag den 15. kl. 19.00 Torsdag den 17. Onsdag den 23. Fredag den 25. Lørdag den 26. Lørdag den 26. kl. 14.00 Mandag den 28. Tirsdag den 29.

32

Introaften for nye elever. Mødepligt Tilmelding kræves Virtual Skipper ”Begynder-regelaften” Møde befarne elever Start kapsejlads. Serie 1. Tilmelding kræves Albin Expresser søsættes Sejlads Albin Express instruktører Møde tursejlere Kapsejlads. Serie 1 Kapsejlads. Serie 1. (Onsdag) Oxbridge Vejle Fjord – træning Oxbridge Vejle Fjord Standerhejsning Start skolesejlads Start sejlads befarne elever

Klubhuset Klubhuset Klubhuset Klubhuset

Klubhuset Klubhuset Klubhuset Klubhuset Klubhuset Klubhuset Klubhuset Klubhuset


Vigtige e-mail adresser:

Formand Preben Werther formand@snv.dk Næstformand Jan Ipsen naestformand@snv.dk Kasserer Vita Nielsen kasserer@snv.dk Klubsekretær Jan Jacobsen klubsek@snv.dk Havneudvalg: Preben Werther, Vita Nielsen, Jan Ipsen havneudvalg@snv.dk Medlemskartotek Erik Bak kartotek@snv.dk Aktivitet- og turudvalg Kurt Gade tur@snvdk Kapsejladsudvalg Claus Hovgaard kap@snv.dk Jolleafdeling Anders Johansen jolle@snv.dk Windsurferafdeling Thomas Ahlfeldt windsurfer@snv.dk Sejlerskolechef Svend Aage Olesen skole@snv.dk Sejl&Studer Anita Jonsson sejlogstuder@snv.dk Målere: Lars Damgård Møller, Jesper Nørbo Sørensen mall@snv.dk Webmaster Gert Kjær Sørensen webmaster@snv.dk Bladredaktionen Dorthe Grue blad@snv.dk Sejlklubben Neptun’s hjemmeside www.snv.dk

Hjælp til din Navision løsning? - Support - Rådgivning - Opgradering - Implementering - Undervisning og kurser Eksperter i Navision og Microsoft Dynamics NAV Logos Consult A/S | Telefon 75 85 73 99 | Allerød | Vejle | www.logosconsult.dk

33


Nu har du mulighed for at tjene penge til din sejlklub Sejlklubben Neptun har anpart i Match Racing Denmark, og vi er i fællesskab interesseret i at vise virksomheder i Vejle de muligheder og den læring, der er i at sejle i de kapsejlads vores matchrace 28’ere. Ved at formidle kontakten til en virksomhed og

sælge et arrangement, kan nedenstående indtægter tilfalde sejlklubben. Den, der sælger arrangementet, bestemmer hvilken afdeling i sejlklubben, der skal have gavn af provisionen. Beløbet kan ikke tilfalde en enkelt person.

Eksempel

4 timers arrangement

6 timers arrangement

8 timers arrangement

Provisionssats og pris

Kun henvisning 10 %

Færdig ordre 20 %

Normal pris kr.

Kun henvisning 10 %

Færdig ordre 20 %

Normal pris kr.

Kun henvisning 10 %

Færdig ordre 20 %

Normal pris kr.

2 både/max. 10 personer

1.959

3.918

19.588

2.788

5.576

27.878

3.371

6.742

33.712

3 både/max. 15 personer

2.540

5.080

25.399

3.647

7.294

36.469

4.456

8.912

44.558

6 både/max. 36 personer

4.288

8.577

42.884

6.095

12.189

60.945

7.500

15.000

75.002

Der er to måder at sælge på. Et rent henvisningssalg hvor MRD bliver kontaktet af en kunde der ønsker at købe et event på opfordring af en sejler fra Neptun, eller hvor MRD modtager en færdig ordre på et MRD event. Der gives provision af nettosalgsbeløbet. Salgsmateriale med ordrebekræftelse kan rekvireres hos Charlotte Pedersen tlf.: 24 43 92 42 cp@m-r-d.dk Ideen er, at du/sejlklubben står for salget eller hjælper med til at sælge MRD arrangementer og modtager provision herfor. Se ovenstående tabel for en forklaring af provisionen. Match Racing Denmark står selvfølgelig for afviklingen af arrangementet samt aflønning af instruktører.

Praktisk information: For at hjælpe med og ensrette måden at sælge arrangementer på, skal PowerPoint præsentationen (salgsmaterialet) fra Match Racing Denmark benyttes i salgsarbejdet. Match Racing Denmark sørger for sejlertøj, redningsveste, handsker og brillesnore.

34

Hvis der af en eller anden grund gives afslag i prisen, skal Match Racing Denmark godkende dette Alle anpartsklubber kan sælge 6 til 36 personers MRD arrangementer og få provision af disse. Sælges der arrangementer med flere end 10 personer kan de kun afvikles i Vejle eller Middelfart. Er der flere end 15 personer kan arrangementerne kun afvikles i Middelfart, da vi ikke kan tilbyde at flytte både rundt. MRD flytter ikke både rundt for et arrangements skyld. Sejlklubben Neptun stiller en gummibåd og klubhus til rådighed. Nærværende aftale er gældende for 2010, men kan forlænges på samme eller ændrede vilkår. Vi glæder os til et godt samarbejde, og forhåbentlig endnu flere mennesker på vandet. For yderligere info kontakt da Preben Werther +45 4073 0371 prebenwerther@mac.com eller Charlotte Pedersen, tlf. 2443 9242 cp@m-r-d.dk eller Søren Tønder, tlf. 4014 3948 st@m-r-d.dk


Reparation • Forsikringsskader • Nybygning mPEL PRiSEkSE Færdigmonteret bovpropel i 30 fod båd

25.000 inkl. moms

BOVPROPEL SE 40/125 S

Velegnet til både på 26-34 fod

Ve jle BådVærft Dyrskuevej 19 · 7100 vejle · tlf. 26 37 31 65

Kvalitetshåndværk og højt serviceniveau til absolut konkurrencedygtige priser...

MILJØRIGTIG VARME - Gasfyr - Varmepumper - Solceller - Solvarme

Kontakt os

- for et uforpligtende tilbud

Gastech-Energi – salg og service Telefon 87 42 59 59 | Mail salg@gastech.dk

35


Ungdomsafd.

En Laser sejlers beretning

36

Skrevet af Carsten Faubel

E

fter at familien er vendt tilbage til Danmark i slutningen af juli, er jeg nu alene i Wilmington og har fået pladsen på taget af vores bil til min laserjolle. Inden var det altid Carsten der havde prioritet, men nu er det blevet min tur. Jeg startede i august igen efter at have ligget lidt på den lade side siden maj måned. Første sejladsdag var i midten af august, hvor jeg sejlede Chester river opad nær vores sejlklub i USA. Det blev til en 5½ timers tur i mellem 2-6 m/s i fantastisk sommervej med ca. 30 graders varme. Efter den tur var jeg godt mør med smertende knæ, baller og lår efter at have kravlet rund i jollen i så lang tid. Men naturoplevelsen er det hele værd. Derefter startede jeg med at træne hver weekend. Mest alene i begyndelsen – men tilmeldte mig så i midten af september til mit første ”udenbys stævne” i Philadelphia. Med strøm på 3 knob og vind på mellem 1-2 m/s var det ikke nemt for mig, som uerfaren lasersejler, i denne situation at krydse startlinjen. Mit mål var dog bare ikke at blive sidst - og det lykkedes med to sejlere efter mig på resultatlisten.

Træning på Chesapeake bay sammen med andre bådklasser


Som tidligere skrevet er det mest voksne der sejler her i USA og jeg kom efter stævnet i snak med mange sejlere fra nærliggende klubber. Det endte så med at jeg dagen efter kørte til en klub vest for Philadelphia for at deltage i deres søndagstræning. Det hele forgik på en sø med fantastiske vindspring, som jeg lige skulle vænne mig til. Men det var rigtig sjovt at sejle med de andre lasersejlere. Jeg havde fået lidt blod på tanden og sejlede stævne igen det kommende weekend – dengang et officielt masterstævne (ældre end 45). Det var nu næsten de samme folk der dukkede op som i Philadelphia, men det blev desto hyggeligere. Blandt 22 sejlere endte jeg på en 18.plads - igen i rigtig lidt vind på mellem 2 og 3 m/s. Jeg må erkende, at det med meget lidt vind er meget udfordrende for mig, men ”øvelse gør mester.”

Søndagen efter trænede jeg igen med gutterne fra søen specielt også, fordi der weekenden efter skulle være regatta i deres klub. Til regattaen var der denne gang noget mere vind (mellem 4 og 6 m/s), så jeg kunne få ordentlig fart i båden og hænge lidt. Det er noget mere sjovt og det gik da også godt på resultatsiden – synes jeg selv (12 ud af 17 deltagere). Siden da var jeg på vandet hver søndag og har afsluttet regatta-sæsonen i starten af november, hvor der igen var fantastisk vejr med 22 graders varme, men desværre også næsten igen vind. Dagen efter til træningen var det noget sjovere med 7 m/s.

Det begynder at hjælpe Efter at have sejlet, for det meste både lørdag og søndag her i efteråret, kan jeg se at Fortsættes side 38

Mærkerunding i regatta ved Marsh Creek

37


det begynder at hjælpe. Jeg er noget mere fortrolig med balancen, er begyndt bedre at tyde vindspringene og har tillid til virkelig at hænge når det gælder, selvom jeg indimellem falder i vandet… Jeg må dog også erkende at der er lang vej endnu. Efter at have talt med Carsten sidste søndag, som lige havde vundet Århus mesterskabet i Laser i 15-16 m/s, blæste det også noget mere her – omkring 10 m/s i middelvinden og stødene omkring de 13-14 m/s. Men det var alligevel for meget for mig, specielt fysisk, og efter at være kæntret 3 gange downwind i de rimelig uvante bølger, besluttede vi at sejle i en bugt, hvor vi stadigvæk havde vinden, men ingen bølger. Efter 2 timer på vandet var jeg i hvert fald sikker på at kunne sove godt den nat. ”Frostbiting” sæsonen er nu startet og vi sejler hver søndag i 2 timer fra nu og indtil

Efter starten (172569 er mig)

38

slutningen af marts. Jeg kommer dog hjem til Danmark over jul og så kommer jeg helt hjem i slutningen af marts 2014.

Måske kan julemanden hjælpe Det er helt sikkert at jeg vil fortsætte med laser-sejladsen i Danmark og opfordrer allerede nu unge samt lidt ældre til at give det en tanke at starte sejladsen op igen med ”røven i vandskorpen”. Måske kan julemanden jo hjælpe med til at samle det grej der skal til for at kunne klare vand og vind i direkte kontakt. Fra april er jeg i hvert fald klar igen i Vejle og håber at vi kan få en voksen jolleklub op at stå. Jeg ønsker alle en god jul og vinter – jeg håber at se nogle af jer næste forår, klar til at prøve kræfter med jollesejlads.


Kolding Marinecenter

Tlf. 7553 0200 • Fax 7552 0206 • E-mail: kmc@koldingmarine.dk

Besøg vor forretning på den nye adresse Fynsvej 113 Besøg også vores webshop www.koldingmarine.dk

VI ANBEFALER at besøge vores webshop www.koldingmarine.dk meget jævnligt for ikke at gå glip af vore løbende special tilbud.

1300 m² med alt i tilbehør • Stor sko og sejlertøjsafdeling • Riggerværksted - Kom ind og få det komplette Nautisk Udstyr katalog

39


NEPTUNS BILLEDGALLERI På klubben hjemmeside www.snv.dk finder du Neptuns nye billedgalleri. Her kan du finde billedserier, som du kan se eller downloade via Picasa. På denne måde kan vi gemme billeder i en bedre opløsning, så du kan se dem i bedre kvalitet. Hvis du selv ligger inde med nogle billeder, så er du meget velkommen til at sende dem til klubsekretær Jan Jacobsen på mail klubsek@snv.dk, så lægger jeg dem ind i galleriet. Det gælder også gamle billeder, og gerne med en lille historie om hvem der er på billederne, og hvor de er taget. Hvis du har sort/hvid billeder fra Vejle Fjord i gamle dage, så vil jeg gerne hjælpe med at scanne dem ind, så de kan blive vist på hjemmesiden. Jan Jacobsen klubsekretær

40


Kom i form i LIDO Fitness SNV har en fordelagtig aftale med LIDO Fitness. Aftalen betyder at sejlklubbens medlemmer kan tegne medlemsskab med rabat. Normalprisen hos LIDO er 299 pr. måned for et fuldtidsmedlemsskab. Vi får det som SNV’er for 225 kr. Tilbuddet gælder hele husstandens familie, blot én fra familien behøver at være medlem af SNV. Dertil kommer et indmeldelsegebyr på 149 kr. Ordningen er betinget af medlemskab af SNV. Som medlem af LIDO får man en del medlemsfordele bla. Rabat hos flg. Firmaer : Lido Cafe 10 % på mad og drikke. - Løberen 10 % - Bertoni 20 % - CHARLOT&ME 10 % - Luka the 10% - Kunst klipperiet 10 %.- Mindful trivsel 50 % på alle behandlinger. - Pharma Nord 25%. - Børge Madsen cykler 10 % - Tarverna Hellas 10 % .- Optik Optik Hallmann 10 % - Butik Clematis 10 % . - Beauty and Care 10 % . - SevenOaks, Den KnæHøje Bar og The Suite/ Krokowski Fri entre. – FDM test og bilsyn 12 % rabat på syn & omsyn. - Luxury4cars 10 %. - Bar Sushi 10 %.- Roberts isbar 10 % - Pilgrim i BRYGGEN 10 %. - Lærke og lillebror 10 % - SorellaHer 10 %. - WUNDERWEAR i BRYGGEN 15 %. - MEMIRA 6 % på alle laserlinsebehandlinger. LIDO Fitness er Vejles største og flotteste fitness center. Foruden en lang række maskiner til kredsløbs- og styrketræning, gennemføres der holdtræning med op til 89 hold om ugen indenfor blandt andet spinning, step, salsa. Der er hold både for begyndere og fortsættere. Der er også mulighed for at få vejledning af instruktører for at sammensætte sit eget personlige program. Yderligere oplysninger om LIDO Fitness kan findes på deres hjemmeside www.lidofitness.dk For at være med i den fordelagtige aftale, skal du tilmelde dig på SNV’s hjemmeside. Der er frist den 25. i hver måned. Efter kontrol af SNV medlemsskab, sendes navnene videre til LIDO Fitness, hvorefter du kan møde op i fitness centeret beliggende på Dæmningen og melde dig ind. Der er åbent fra tidlig morgen til sen aften. LIDO Fitness alm. betalingsbetingelser er gældende for alle medlemmer af Sejlklubben Neptun.

41


Hv a

d

er nu i f jor n?

Vores nye Albin Express skolebåde er blevet brugt flittigt. Det har slidt godt på bådene, og det har vist sig, at de ikke var i den stand, som vi havde forventet. Det har vi taget konsekvensen af og i samarbejde med Vejle Bådværft, vil vi bringe bådene i acceptabel stand. Midlerne til dette arbejde, vil vi søge at få ind ved bl.a. at tilbyde reklameplads på skolebådene. Se mere på Sejlerskolens hjemmeside.

rd ske

de

sejlerskolen

Sejlerskolen glæder sig til den nye sæson

Sejlerskolen er krøbet i vinterhi Sejlerskolen er krøbet i vinterhi. Sæsonen på vandet er slut for i år. Vi har undervist 21 nye elever, fordelt på otte hold. En lille stigning på fire elever i forhold til sidste år. Alle der gik op til prøven bestod. De befarne elever har øvet sig flittigt i Match 28’erne. 15 tidligere sejlerskoleelever har deltaget i sejladserne. Sejladserne er foregået i Match 28’erne og Neptuns Wilma. Her er der blevet trænet i bådhåndtering og kapsejlads. Match 28’erne er blevet brugt på kapsejladsbanerne og Neptuns Wilma har været brugt til tursejler-undervisning. Et nyt tiltag som fem sejlere deltog i. Erfaringerne fra årets sejladser vil blive brugt i det videre arbejde med udvikling af Sejlerskolens fremtidige tilbud. Stor TAK til instruktørerne, der har gjort det muligt at lære og videreuddanne vores elever.

42


Tilmelding til Sejlerskolen Tilmelding til Sejlerskolen til næste år er i gang. Har du lyst, eller kender du én der går rundt med en lille sejler i maven, er det nu på tide at melde sig.

Sejlerskolen holder instruktørdag Sejlerskolen holder instruktørdag en lørdag i januar 2014. Dato følger. Vi skal lige være helt klar over hvor vi kan være. Her vil kursen blive lagt for den kommende sæson. Er DU interesseret i at blive instruktør i Sejlerskolen, eller kender du NOGEN der er, så kontakt venligst undertegnede. Det vil være fint, hvis du kan komme med til instruktørdagen i januar. Med ønsket om en glædelig jul samt et godt nytår, siger Sejlerskolen tak for en god sæson. Vi glæder os til den nye sæson! Indretning og indvielse af det nye klubhus venter.

Igen i år tilbydes undervisning til det nye VHF (SRC) certifikat Den digitale VHF-radio er i hastig fremmarch og det kræver et nyt certifikat for at installere/betjene de nye digitale sendere. Det digitale system muliggør bl.a. automatisk udsendelse af nødsignal, direkte opkald til tlf. nr. i land til 1/3 af prisen i forhold til manuelle opkald, opringning til andet skib m.m. Undervisningen til erhvervelse af det nye certifikat starter den 12. marts 2014. 18 timer fordelt på 6 aftener.

Tilmelding på: AOF Vejle-Fredericia Boulevarden 19F, 2. sal, 7100 Vejle Telefon 70 20 23 77 aof@aofvejle-fredericia.dk For nærmere info kontakt undertegnede: Lærer Svend Aage Olesen, tlf. 75 83 51 34 sao.olesenbanden@gmail.com

Sejlerskoleleder Svend Aage Olesen Lidt anderledes...

Lidt alternativt...

43


Velkommen til nye medlemmer Fornavn

Efternavn

Bynavn

Afdeling

William Daniel Peter Frithiof Buchbjerg Bjørn Steen Therese Bøge Bruhn Christian Steen Henrik Kvist Henri

Kreutz van der Meijden Kroghsbo Fabricius Rasmussen c/o Michael Bruhn Kill la Cour Kaehne Pedersen Skou

Vejle Børkop Vejle Vejle Vejle Vejle Tørring Vejle Vejle Vejle

Jolle Jolle Jolle Sejlerskole Sejlerskole Sejlerskole Kølbåd Kølbåd Kølbåd

I øjeblikket er vi 675 medlemmer i Sejlklubben Neptun Vejle

Bemærk! Kontingentopkrævning for 2014 sendes ud i løbet af december måned Hjælp med til at få medlemskartoteket ajourført bedst muligt - betal dit kontingent for 2014 til tiden, den 7. januar 2014. - husk at meddele adresseændring til Sejlklubben Neptun Vejle. Alle henvendelser angående kontingentbetaling/adresseændringer bedes sendt til SNV medlemskartoteket: E-mail: kartotek@snv.dk Kontingent for 2014, vedtaget på generalforsamlingen i foråret 2013, er A-medlem (Fartøjsejere) kr. 930,B-medlem (Optimister, Jollesejlere, Surfere, Gaster) kr. 645,C-medlem (Støttemedlemmer) kr. 435,God jul og godt nytår - Erik Bak

44


Det skal du huske..! • Husk at meddele adresseændringer til SNVs medlemskartotek kartotek@snv.dk • Hvis du har bådplads i Vejle Lystbådehavn, så skal du også meddele ændringer til Lystbådehavnen. • Har du aldrig fået nyheder fra SNV via e-mail, så er det måske fordi vi ikke har registreret din korrekte e-mail adresse. • Indmeldelser/ændringer til adresse, mailadresse kan ske via SNVs hjemmeside www.snv.dk eller send en e-mail til kartotek@snv.dk • Husk at se nyheder på vores hjemmeside www.snv.dk Erik Bak - SNV medlemskartotek Tlf. 7582 8471 - e-mail: kartotek@snv.dk

OPRÅB fra havnekontoret! Lystbådehavnen modtager KUN spildolie, filtre og batterier. Tomme malerdåser, maler-rester og lignende SKAL du selv aflevere på Genbrugspladsen Vestre Engvej 70 ( alle dage åben til kl 18.00). Pensler, malertape klude og plastposer, fortsat i de grønne affaldscontainere til usorteret kabysaffald. Misligehold af ovenstående, vil medføre ekstra kontingent for brugerne fremover. Kun privat-personer kan aflevere miljøfarligt affald gratis på Genbrugspladsen. Firmaer (incl. Vejlelystbåde Havn) skal betale! 45


troldborg design

• Grafisk design • Grafisk web-design • Logo-design • Brochurer • Papirlinier • Annoncer • Tidsskrifter • Bøger • Løsblade • Foldere • Kurser

t e w

46

Troldborg Design Ravningvej 48  |  Ravning 7182 Bredsten 2083 6988 marlene@troldborg-design.dk www.troldborg-design.dk


Bådtransport Med vores alsidige vognpark

og erfarne medarbejdere kan vi

Knud Gade A/S

håndtere både i alle størrelser.

Vi har 60 års erfaring inden for

SKIFT TIL NIELS 7582 0355 OG FÅ RÅD

alt fra levering af sand & grus,

hejs af diverse byggematerialer til flytning af store maskiner og

Ingen opgaver er for små eller store.

pavilloner.

Gadekompetent A/S · Englandsvejog 3 . mindst 7100 Vejle .lige Tlf.: 7582 - Knud venlig, så 0355 . Fax.: 7572 0770 . Email: Knudgade@transport.dk lokal som Vejlefjordbroen. www.knudgade.dk

Samtidig har han holdet i Havneparken og Danmarks 5. største bank i ryggen.

Hjælp sejlklubben med at tjene penge!! Så når du har skifter til Niels, skifter du Sejlklubben indgået en samarbejds-/sponsoraftale med Spar Nord Bank som til en lokal oghvert storår. bank på samme genforhandles Aftalen er bygget op om et fast beløb og et variabelt beløb. Den tid. variable del giver Sejlklubben mulighed for yderligere indtægter via kundehenvisninger. Tag og klip nedendenståen talon ud og gå ned i Spar Nord Bank og tag et uforpligtende møde med banken omkring bankens produkter med Privatkundechef Niels Juul Hansen. Sejlklubben vil modtage kr. 500 ved hver uforpligtende henvenRing direkte til privatkundechef Niels Juul Hansen sig i et engagement. delse og 1000 kr., hvis et møde udmønter på 76 41 41 14 - og aftal et møde

På Sejlklubbens vegne Preben Werther Vi ses i Spar Nord Vejle Havneparken 4 7100 Vejle www.sparnord.dk

47


Sejlklubben Neptun Vejle, Bådekajen 2, 7100 Vejle

SKIFT TIL NIELS OG FÅ RÅD - venlig, kompetent og mindst lige så lokal som Vejlefjordbroen. Samtidig har han holdet i Havneparken og Danmarks 5. største bank i ryggen. Så når du skifter til Niels, skifter du til en lokal og stor bank på samme tid.

Ring direkte til privatkundechef Niels Juul Hansen på 76 41 41 14 - og aftal et møde

Vi ses i Spar Nord Vejle Havneparken 4 7100 Vejle www.sparnord.dk

48

Snv 4 2013  

SNV Sejlklubben Neptun Vejle vejle

Advertisement