Page 1

Sejlklubben Neptun Vejle

Indhold: Generalforsamlingen . 6 Kapsejladsudvalget . . 1 7 Regnskabet . . . . . . . . 25 24 timers sejlads . . . . 28 Windsurfing . . . . . . . . 30 Tættere på, men stadig langt fra – En måned i Miami . . . . . . . . . . . . . 36 Nye medlemmer . . . . . 44

25. årgang Sejlads ud for Miami by - læs Michael Risørs beretning på side 36

1/07 A

p

r

i

lAlle henvendelser angående medlemskartotek/adresseændringer rettes til: Grethe Nielsen, Absalonsvej 8B, 7100 Vejle, tlf. 75 83 77 79, e-mail: neptun.kartotek@sport.dk Medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i Vejle, Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund. Bestyrelse: Formand: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, 40 73 03 71 Næstformand: Jan Ipsen, Valmuevej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 20 60 Kasserer: Inga Jensen, Dybbølvej 9 A, 7100 Vejle, tlf. 75 83 03 38 Klubsekretær: Jan Jacobsen, Jenlevej 59, 7100 Vejle, Tlf: 75 86 37 12 Havnesekretær: Lars Kristensen, Orionvej 16, 7100 Vejle, tlf. 75 82 08 41 Bestyrelsesmedlem: Lars Lund (fra efteråret 2007) Bestyrelsesmedlem: Peter Møller, Tirsbækvej 131, 7120 Vejle Øst, tlf. 75 89 66 89 Bestyrelsesmedlem: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf. 40 51 43 88 Pælemester: Kim Kragh, Fennikelvej, Middelfart Pælemesterens kontortid: Hverdage kl. 12.00-13.00 samt torsdage kl. 15.00- 17.00, tlf. 75 82 59 42/mobil 20 28 39 90 Havnekasserer: Thorvald Ballegård, tlf. 75 82 59 42, torsdag kl. 15.00-17.00 Udvalgsformænd: Sejlerskolechef: Svend Aage Olesen, Miravej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 51 34 Kapsejladsudvalget: Carsten Jessen, Dyrehaven 20, Brejning, 7080 Børkop, mobil 30 33 79 81 Vejle Fjord weekend: Carsten Jessen, Dyrehaven 20, Brejning, 7080 Børkop, mobil 30 33 79 81 Jolleafdelingen: Anders Nielsen, Strandvejen 112, 7120 Vejle Ø, tlf. 75 81 44 77 el. 26 75 51 01 Neptuns Windsurfer afdeling: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf. 40 51 43 88 Aktivitets- og Turudvalg: Kirsten Østergaard, Hospitalsgade 11 B, 7323 Give, tlf. 61 77 45 22

Suppleanter: Finn Lodahl, Toftevangen 22, Bredballe, 7120 Vejle Øst, tlf. 22 63 82 22 samt Søren Larsen, Boesvangen 4, 7120 Vejle øst, tlf. 75 81 52 96 Målere: Per L. Christiansen, Bakkekammen 21, 7120 Vejle Øst, tlf. 75 81 57 83, Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf. 51 89 47 05 samt Henning Pedersen, Skovvej 27, 7182 . Bredsten, tlf. 75 88 12 94 Neptuns Restauration, Klubhuset, Bådkajen, 7100 Vejle, tlf. 75 72 37 79, åbner hver dag . kl. 10.30. Bestyrer: Birthe Aastrup

Neptuns redaktion: Ansvarshavende redaktør: Marlene Jørgensen, Ravningvej 48, 7182 Bredsten, tlf. 75 88 22 19 Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf. 51 89 47 05 Jørgen Krautwald, Svinget 17, 7160 Tørring, tlf. 75 80 16 27 Annoncer: Preben Werther, Gødding . Møllevej 4, 7183 Randbøl, 40 73 03 71 Moms reg.nr.: 869171-1 92 B Oplag: 1.100 eksemplarer. Layout & dtp: Troldborg Design Tryk: PrinfoVejle

Neptun udkommer 4 gange årligt - marts, juni, september og december. Indlæg til næste nummer skal være redak­­­tio­­nen i hænde senest den 20. maj 2007.
• PLANLÆGNING • MILJØ • TOTALØKONOMI Enghavevej 2 . Box 555 . 7100 Vejle

• BYGGERI & ANLÆG • VEDLIGEHOLD & RENOVERING • ENERGI

Tlf. 75 82 77 11

www.vejlehavn.dk Nu er vejlelystbådehavn også kommet på internettet. Her kan du bl.a. se informationer vedr. takster/bådpladser mm.

P AT I E N T E N I C E N T R U M

Behandling – uden ventetid

Brummersvej 1 . 7100 Vejle . Tlf. 75 83 20 99 . www.molholm.dk
Jeg har gennem lang tid kredset omkring vores forandringsparathed, og skal vi bare være gode til at håndtere forandring og udnytte de muligheder den bringer. Noget vil ske allerede i år. Der vil komme endnu mere liv i det gamle klubhus, taskesejlere der skal i/af sejlertøjet. TMC, der skal gennemføre medarbejder­ arrangementer og forhåbentlig gaster der står i kø for at komme med ud på kapsejlads på tirs- og torsdage. Vi skal måske vænne os til at skolebådene, sur­ ferne og jollerne sejler med en reklame i sejlet eller på skroget. Vi skal måske vænne os til at bøjerne på kapsejladsbanen bærer navnet på en sponsor Startskuddet er gået med henblik på at skaffe nye medlemmer og flere ind­ tægter gennem sponsorater til vores ungdom. Der er initiativer der gerne skal interessere alle mellem 10 og 40 år, således at vi kan sænke gennemsnitsalderen i klubben. Eksempelvis vil vi prøve at lade matchracerne trække et større læs i 2007. Vi vil I det kommede sæson søsætte en erhversklub/støtteforening/fond med henblik på at støtte vore ungdomssejlere. 2006 var første år med matchracerne og nu er organisationen omkring ved at være på plads. Næste udfordring er FEVA-jollerne de skal også på plads med en tovholder og med uddannelse af trænere, således at vi kan få det maksimale ud af disse nye joller. På generalforsamlingen blev min beretning godkendt (læs på de efter­ følgende sider). Det er spændende at se tilbage på formuleringen i vores vision og se hvor mange ting der allerede er sat i gang - visionen er ved at blive til virkelighed. Virkelysten er allerede begyndt at melde sig, det fugtige og regnfulde vejr er afløst af det tørre og mere solfyldte. De første bådejere i gang med at slibe og klargøre bådene til den nye sæson. Matchrace 28’ere er i skivende stund ved at blive sat i vandet, så der kan trænes til Spring Cup’en og snart er lystbådehavnen igen fyldt med både og liv.

Lederen

Den nye sejlsæson

Må jeg ønske alle go’ vind i sejlene! De bedste sejlerhilsner Preben Werther Formand 


Beretninger fra Generalforsamling 2007 Formanden: Det har været et begivenhedsrigt år, hvor mange ting er begyndt at flaske sig, men inden jeg aflægger min beretning skal vi mindes de medlemmer af sejlklubben, som ikke længere er blandt os:

Henrik Strægaard Medlem 22.06.2002 død - 05.2006 Ole Truelsen Medlem 01.08.1978 død - 09.01.2007 25 års nål. Flyttede sin båd til Brejning i 2006 Børge Børresen Medlem 01.01.1938 død – 04.03.2007 65 års nål Lad os mindes dem der ikke længere er blandt os med 1 min stilhed. Tak.

Jeg vil i beretningen tage udgangspunkt i visionen for 2010 og give generalfor­ samlingen en status på fremdriften på de forskellige områder. Men først lige de store 

begivenheder og den generelle situation i klubben. Det sportslige vil jeg komme ind på senere. Sidste sæson, nummer 125 af slagsen og jubilæumsår var på mange måder bemær­ kelsesværdigt og begivenhedsrigt. Vi havde oversvømmelse, et fantastisk jubilæum med masser af opmærksomhed og stor opbakning, god Vejle Fjord Weekend og den bedste sommer i 10 år, – i det hele taget en spændende sæson. Lad mig begynde med slutningen. Med udgangen af 2006 skulle obligationslånet indfries. Jeg vil gerne på klubbens vegne takke alle de som købte obligationerne for 10 år siden – uden jeres hjælp dengang, ville klubben ikke se ud som i dag. Tak. Oversvømmelsen den 1/11 kom hurtigt og bag på mange af os – heldigvis var der nogen, der var vakse og sørgede for at vi i sejlklubben ikke led havari på vore både. Værst gik det ud over vores klubhus, som tog voldsom skade indvendig. Vandstan­ den fik gulvet til hæve sig op til 40 cm og punktfundamenterne under gulvet blev revet op af jorden. Da vandet trak sig til­ bage var gulvet totalt ødelagt og der var en betydelig vandskade på en stor del af inven­ taret. En hurtig og effektiv indsats fra Jan Ipsen’s tømmerfirma sikrede at skaderne blev begrænset og udbedret. Stormrådet har accepteret skaderne som stormflodsska­


der og vil, når alle skader er opgjort betale den samlede erstatning minus selvrisikoen i alt ca. 500.000. Vi mangler stadig at få en taksator til at opgøre skaderne i det lille klubhus – derfor er reparationerne ikke gået i gang endnu. Jubilæum og Vejle Fjord Weekend gik op i en højere enhed. Jubilæet gav stor opmærk­ somhed fra lokalområdet – på dagen var der en god opbakning og stuvende fuldt i restauranten. Der var ikke mindre end tre Vejle-borgmestre (Flemming C, Karen D og Leif S) der deltog i receptionen – så kommunen har fået øje på sejlklubben. I 2006 blev der investeret i dommerbåden, hvor 1. etape af det indvendige er påbe­ gyndt. Næste etape vil blive gennemført i indeværende sæson. Bladet fungerer, og vi har vurderet at klub­ ben ind til videre har en økonomi, der kan bære at bladet kører videre på den måde, det er på nu. Dog skal der hele tiden gøres en indsats for at finde nye annoncører, for at det ikke går helt galt med økonomien. Der har i årets løb været mange spændende artikler og alle disse gode bidrag må gerne

fortsætte i den kom­ mende sæson. Hjemmesiden fun­ gerer rigtig godt og har haft et ganske flot besøgstal (næsten 12.000 hits siden starten, heraf en enkelt hacker). Bjarne Oversø Hansen, Julle tager sig af det redaktionelle på hjemmesiden. Det betyder at vores hjemmeside er interes­ sant for annoncører. Gert Kjær har igen i år gjort en stor ind­ sats og han og jeg vil derfor fortsætte med skaffe nye og flere annoncører og dermed skaffe nye indtægter. På den organisatoriske side vil jeg gerne rose den siddende bestyrelse for den ind­ sats, der har været gjort for at holde klub­ ben kørende. Tak! Godt gjort. Jeg vil også sige tak til Grethe (hende med kartoteket) fordi hun har et stort hjerte, der banker for vores klub og fordi hun trods bøvlet og ønsket om at holde op, er trådt til igen, for at hjælpe os med medlemskarto­ 


teket og med udsendelse at opkrævninger m.v. Grethe, du skal have en stor tak for sin indsats - som gør at kartoteket kører perfekt. Investeringen på kr. 500.000 til renovering af klubhuset har hævet værdien af huset og medført en stigning i lejeindtægterne. Der er for­ handlet en ny forpagtnings­ aftale på plads. Vi har købt en anpart i TMC og er nu medejere af 8 Matchrace 37 og 6 Matchrace 28. På den måde er sejlklubben med til at drive udviklingen på sejlom­ rådet vest for Storebælt. Kapsejlads-udvalget har igen sidste år gennemført et stort program for kølbådene, dog med en dalende tilslutning til arrangementerne. En god Vejle Fjord Weekend, også med en dalende tendens. Tur- og aktivitetsudvalget er med Finn Lodahl i spidsen 

kommet godt igennem sæsonen med de sædvanlige traditionsrige arrangementer. Finn vil takke af og lade nye kræfter komme til. Sejlerskolen havde et godt år, med 49 ele­ ver, og vi forventer en god medlemstilgang i den kommende sæson. Søsporten er en realitet (2050 medlemmer er et stærkt argument) - møderne vi holder har i stor udstrækning handlet om at få skabt fælles fodslaw blandt brugerne og få indflydelse på den fremtidige udvikling af lystbådehavnen

Vision 2010 Sejlklubben Neptun skal igen være at finde på den sportslige front med flere placerin­ ger i Top 5 på både jolle-, surf- og kølbåds­ siden. På den sportslige side har der være flere lyspunkter. Emil Børresen: Bronze medalje til Nordisk mesterskab i Europajolle Vinder af Dansk Sejlunions Torm Grand­ prix serie


stian Teller, Anders Ulrik, Jesper Schøll­ hammer og Peter Blom.

Uddannelse

Lasse Børresen: Bronze medalje VM   Zoom8 )  Bronze medalje   EM   Zoom8 )  meget flot!! Særdeles godt gået. Mia Ipsen nr. 7 ved EM i Zoom8 Lars Damgaard Møller DM i strandsejlads Michael Risør og Allan Nørregaard er begge skiftet fra 49 til Tornado og satser på at deltage i OL 2008. De har begge sat studierne i bero og satser fuld og helt på at nå OL målet. Team Ebler vandt DM-bronze i matchrace og teamet kan overvintre i top-30 på rangli­ sten (1500 på ranglisten). Det er godt gået. Overalt vinderen i 2006 blev Folkebåden Therese med Knud, Grete og Inga Klubmesterskabet i Matchrace gik til Chri­

I forbindelse med udvikling og rekruttering af sejlere i en sejlklub må vi tænke på sam­ me måde som når man planter en skov,– der tager det 20 – 50 år at gro gavntræ og lige så lang tid at gro en sejlklub. Vi skal i en tidlig alder så frø – gode oplevelser, understøtte udviklingen, fastholde engage­ ment og medlemskab i klubben – således at medlemsskaren er stor og stabil. Det vil være lækkert hvert år at kunne uddele nåle på samme niveau som i år – 21 styks (ven­ der vi tilbage til senere). Rekruttering; vi vil prøve at give nybegyn­ dere en bedre sejler oplevelse ved at sejle i to-mands joller (en nybegynder sejler sammen med en erfaren). Vi har på sidste bestyrelsesmøde besluttet at indgå i et joint venture omkring investering i 4 FEVA 2mands joller. Vi vil gennem målrettet sponsorarbejde, søge at tilvejebringe midler til effektiv træ­ ning af vore jollesejlere og senere kølbåds­ besætningerne. 


Vi arbejder p.t. på, lejlighedsvis, at få Løven og Løvinden ud til jolleafdelingen for at introducere både med flere sejl og ikke mindst sejlads med køl. Det skal nok blive sjovt. Windsurferne er der rigtig meget gang i – det er mit indtryk er, at de har fuld fart på deres aktiviteter - og de kan stadig prale med, at have Danmarks største juniorafde­ ling. Juniorerne har præsteret gode placeringer og Katrine er optaget i DS talentgruppe. Windsurferafdelingen har fået en ny for­ mand – Thomas Ahlfeldt – i den anledning vil jeg gerne takke den afgåede formand Finn Mikkelsen for et særdeles stort stykke arbejde i surfer afdelingen. Tak. Uddannelse og træning for besætninger i taktik, bådfart og bådhåndtering er så småt ved at tage fart. Vi har genoplivet Matchra­ ceudvalget og Lange Lars har påtaget sig opgaven at styre dette udvalg og ikke mindst den uddannelse, som vore Matchra­ ce 28 giver mulighed for. På kalenderen kan I allerede se de første initiativer. Medejerskabet og samarbejdet med TMC har åbnet op for: Øget fokus på sejlsport i trekantområdet og forhåbentlig flere med­ lemmer og stører aktivitet i vores klub. Et spændende nyt sejlertilbud til juniorerne i alderen 15-25 år, pigesejlerne i alle aldre

10

skolesejlerne, taskesejlerne – timesejlere At vi bliver meget mere synlige for nye interesserede, brugere, borgere i Vejle, spon­ sorer og samarbejdspartnere. Skiltning er endnu ikke på plads – men det bliver den. Sejlklubben har gennem den forgangne sæson været pænt synlige i den skrevne pressen – bl.a. omkring udviklingen af hav­ nen og vores jubilæum. En minirundspørge blandt erhvervslivet i Vejle viser en generel positiv indstilling til sejlklubben. Man kan godt lide at læse om den positive indstilling sejlklubben har til udfordringerne der ligger foran og mindst de gode resultater vore sej­ lere hiver hjem. En ting der lægges mærke til – er at det er lykkes at samle fritidsinte­ resserne på lystbådehavnen. For at styrke klubånden og synligheden ind­ gik vi sidste år en aftale med HH omkring støtte til T- og Polo shirts og huer. Vi indkøbte 60/60/30 og har solgt halvdelen gennem Kai Holm Skibsproviantering. Vi skal i øvrigt genforhandle sponsoratet med HH i morgen og vil sørge for store stør­ relser. Derudover er der taget initiativ til at lave en erhversklub/ støtteforening/fond – over­ skriften er endnu ikke på plads. Formålet er at tilvejebringe midler til uddannelsen af


vore sejlere. Americas Cup, matchrace har gjort sponsorer opmærksom på den gode eksponering sejlbåde giver – især i fjordom­ råder. Vi har lige nu seriøse samtaler med en storsponsor. At medvirke til at få ændret ejerforholdene på fritidsområdet således at vi i fremtiden forvaltes af Kultur- og fritidsforvaltningen i Ny Vejle Kommune. Det er lykkedes at få skabt en rigtig god dialog med både politikere og embedsværk. Når forudsætninger for skiftet er tilveje­ bragt vil forvaltningen af Sejlklubben auto­ matisk overgå til kommunen. Der mangler et stykke vej endnu Senest har vi været på studietur med hen­ blik på at kigge på arkitektur, udviklings­ muligheder og drift af lystbådehavne på Sjælland og i Helsingborg. Det betyder at Søsporten sidder med ved bordet. Udvik­ lingen vil begynde at tage fart når Bølgen og strandpromenaden påbegyndes. Indtil videre handler det om at få aftaler på plads omkring mageskifte på arealerne ved svaje­ bassinet og få skabt det kommissorium der skal danne baggrund for den kommende udvikling af lystbådehavnen.

At vi får udvidet lystbådehavnen med ca. 200 nye pælepladser, herudover skal area­ lerne til vinteropbevaring dimensioneres og fremtidssikres til den nye flådestørrelse. De 200 nye pælepladser skal vi nok nå gen­ nem det ny design af havnen. Den store udfordring for sejlklubben og bådejerne lig­ ger i vinteropbevaringsarealerne – der råder vi p.t. over ca. 25.000 kvm. Vores studietur i går viste at disse kvm godt kan administreres meget bedre og på den måde formindske behovet og frigøre kvm. som kommunen kan disponere over. Eksempelvis kunne vi pakke vore både bed­ re ved at købe/ udvikle et standard system der kan pakkes i sejlersæsonen. Vi kunne anskaffe et andet løftesystem, en mobilkran som kan pakke bådene meget tættere. Lige nu har vi ca. 60 både som bare står på land hele året uden at de bliver rørt. Det kan vi ikke længere – havneudvalget har derfor besluttet, for at få noget bevægelse i oprydningen, at både der ligger på vinter­ opbevaringspladsen efter 1. april skal betale 500 kr. pr løbende måned.

Den store udfordring ligger i at tilvejebringe de kvadratmeter der skal til for at betale for udviklingen af område. Set med kommu­ nens briller er kvadratmeter lig med penge. 11


Da kvm. er lig med penge til investering må vi også være fleksible i vores holdning til vinteropbevaring og være villige til en alternativ placering på havnen – det kunne være helt ovre ved Ove Larsen, måske på Tulip grunden eller ved Ibæk Strandvej. Nørremarken er ude af billedet – men det kan blive et andet sted. At udvikle lystbådehavnens land- og byg­ ningsfaciliteter, med nye udvidede klubloka­ ler og fællesfaciliteter til søsportens forskel­ lige større arrangementer etc.   At fritidshavnens arealer fremtræder ind­ bydende for gæstesejlere og byens borgere, med en større respektfuld gensidig samhø­ righed, da byen og fritidshavnen har brug for hinanden. Dvs. arbejde for at binde by og havn bedre sammen i grønne korridorer.   Dette arbejde er ikke gået i gang endnu Det skal ikke være meget dyrere at være sejler end det er i dag. Hvis vi sammen med kommunen kan til­ vejebringe de fornødne kvm. – vil vi kunne holde priserne nogenlunde på det niveau de er for nærværende, dog må vi tage hensyn til prisudviklingen generelt. At sejlklubben har 200 nye medlemmer På trods af adskillige opråb i blade og på vores hjemmeside er det ikke lykkedes os at knække den nedadgående kurve i medlems­ tallet. Vi har min. 100 udmeldinger om året, og som det ser ud nu færre indmeldinger. Vi er faldet fra 782 til 729 medlemmer men på vej opad igen. Jeg vil gerne at skippere 12

melder deres gaster ind og eller på anden måde plæderer for medlemskab af klubben. Jo flere medlemmer – jo større platform og dermed en bedre mulighed for at under­ støtte grokraften i denne traditionsrige klub.

Kapsejladsudvalget: Vi sejlede et par og fyrre (42) sejladser i kapsejladssæsonen 2006 – det syntes jeg er flot. Vi havde en rigtig god Vejle Fjord Weekend med gode og spændende sejladser – godt vejr og mægtig fest i teltet lørdag aften. Vejle Fjord sejladsen var også en succes og lørdagssæsonen var lun og behagelig lige til sidste sejlads. Alt i alt en velafviklet sæson. Vi skal i gang med sidste fase af renove­ ringen af dommerbåden. Nu gælder det kahytten – så har hele båden fået en grun­ dig omgang. Det har været et stort projekt, og vi kan stolte se frem til at have en flot dommerbåd i mange år frem over. (Tak til Thomas Agerbirk for et godt stykke arbejde – håber du fortsat vil støtte klub­ bladet) Vi har haft mange SNV sejlere ude og dyste både nationalt, men også internatio­ nalt og de har gjort det rigtigt flot. Jeg ved, det kræver utroligt meget bare at nå nær toppen og endnu mere at være i toppen. Vi har mange talentfulde sejlere og sejlklub­ ben vil gerne støtte jer alle – det er dog ikke muligt i dag, men der bliver arbejdet på forskellige fronter og fremtiden tegner godt. Jeg ved, der er personer og teams, der ikke helt føler, at der bliver gjort nok og måske


er det rigtigt - så det er en udfordring til at få det til at fungere bedre – måske skal der oprettes en elite formandspost, der har dette formål. Hvem kunne tænke sig denne udfordring ? En anden udfordring bliver at finde en ny kapsejladsformad – jeg har valgt at sige tak for denne gang. Det har været en svær beslutning, men jeg føler, at der stadig er en del udfordringer, som jeg ikke har opnået og jeg er ked af at måtte erkende, at opga­ verne for mig, kræver mere tid end jeg har. Det er en spændene post at være kapsej­ ladsformand - vi har et rigtigt godt team i kapsejladsudvalget og der er mange, som gør et stort stykke arbejde for, at få jer alle ud og sejle kapsejlads 2 gange om ugen, samt til vores stævner. Da jeg traf beslut­ ningen i sidste uge, har vi ikke haft megen tid til at finde en ny person til posten. Men jeg håber på, at vi i aften kan få et par emner og måske sidder der en person, en ildsjæl, som vil give lidt tilbage til klubben. Jeg vil være så behjælpelig som mulig for, at den nye person kommer godt i gang. Stort tak til alle i kapsejladsudvalget.

Beretning fra Sejlerskolen Et tilbageblik på sejlerskolens aktiviteter i år 2006. Sejlerskolen havde i år 2006 alle både akti­ veret. Det vil sige at skolebådene har været på vandet mandag, tirsdag, onsdag og torsdag aften.

Derudover havde vi lånt spækhuggerne »Dille« og »Ahha« to aftener. I alt 30 elever var tilmeldt. 19 kvinder og 11 mænd. 27 gik op til den praktiske prøve, og alle bestod. Kapsejlerskolen havde 9 elever, som deltog i klubbens ugentlige kapsejlads om tirsda­ gen i IF’erne: »Neptun III«, ”»Neptun V« og »Amanda«. En god måde at lære mere på for eleverne. 2. årselever havde 6 medlemmer. Det er et nyt tilbud vi har prøvet af, og det blev taget godt imod, af eleverne. Eleverne gen­ nemførte en 24 timers sejlads i slutningen af sæsonen og det er på baggrund af denne succes, at 24-timers sejladsen tilbydes til alle klubbens medlemmer. Tursejlerskolen havde ca. 14 medlemmer, der fik øvet sig i skolebådene. På eget initiativ aftaler de hvornår der sejles og får på den måde udbygget deres sejler­ faring. Lørdag den 6. januar afholdt vi vores tradi­ tionelle ” Instruktørdag ”. Vi kiggede tilbage på sæson 2006, og udvekslede erfaringer, som instruktørerne havde oplevet med deres hold. En lærerig proces, hvor der er mulighed for at drage nytte af alles erfaringer. Vi så også frem mod den kommende sæson, og blev enige om at tilbyde sejlad­ sundervisning for anden års elever. Elev­ tilgangen var på dette tidspunkt lidt lavere end på samme tidspunkt sidste år.

13


Sejlerskolens forventninger til 2007. Sejlerskolen er tæt på at ha´ fuldt hus. Til­ meldingerne indløber stadig. Tilbud om sejlads med anden års elever, har foreløbig det første hold på vej. Der er plads til to hold mere, om det bli´r et 1. eller 2. års hold eller kapsejler-skole­ hold afhænger af tilgangen. Kapsejlerskolen har næsten 2 hold på listen. Vi kan bruge en instruktør mere til Sejler­ skolen.

Vi håber på et tidspunkt at vi kan danne bro til match race miljøet, især for de større børn, så vi kan holde dem som aktive sejlere i SNV.

Års-nåle Der blev i forbindelse med generalforsam­ lingen uddelt ikke mindre end enogtyve 25års nåle. Et imponerende antal.

Økonomi Se side 25.

Match 28 bådene tilbydes til alle der er inte­ resseret i at lære at sejle i dem. Det vil sige, at der er plads til 4 elever og en instruktør.

Beretning fra Jolleafdelingen Vi har sidste år haft nogle gode sportslige resultater. Det er bronzemedaljerne til hhv. Emil og Lasse Børresen og til Mia Ibsen der her tænkes på. Vi har sidste år fået en del nybegyndere ind, men har brug for endnu flere. Vi har omkring 25 optimistjoller på vandet to gange om ugen, et levende zoom jolle miljø med 8 meget aktive sejlere og et par enkelt Europa jollesejlere. Vi har afholdt to velbe­ søgte stævner, det seneste i efteråret med 80 deltagere i alt på fjorden, Vores udfordringer er at jolleafdelingen kræver masser af arbejde fra forældrene til vedligehold af grej, jolle og følgebåde og at få fat i gode trænere. Vi har lige nu nogle gode af slagsen, der har kommittet sig til sæsonen 2007. 14

Beretning fra Aktivitetsudvalget Arrangementer: Pinse tur 2006  –  9 tilmeldte både. (Der har før været 25 tilmeldte både.) Turen var bestemt til at foregå i Snaptun via Rosenvold fredag aften, pga. vejret ønskede flertallet af de tilmeldte, at blive i rosenvold. Hvor man bla. øvede sig i ”krolf”. Sensommer tur 2006 Gik til Brejning, der var ikke arrangeret nogen aktiviteter, det var tiltænkt som en weekend komsammen, uden bindende til­ melding. Ca. 18 deltagende både.

Vinteraktiviteter: Nytårs gå turen: ca. 40 fremmødte til gå tur omkring Engelsholm med efterfølgende grill pølser” i det fri”


Bowling : 16 deltagere (ca. en halvering af foregående års deltager antal ) Ny Neptun mester Bjarne Foredrag: 38 deltagere Isabella og Adolf Clausen fra Sønderborg om deres tur til Caribien. Foredrag : 42 deltagere. Nils Mouritzen på single-hand sejlads i sin spækhugger fra Rosenvold til Shetlands øerne . Finn Lodahl takker af som formand for tur udvalget, og anbefaler Kirsten Østergaard som ny udvalgs formand

godt imod og lærer meget om klubbens og havnens historie. Man hører om små og store episoder, både nu og hvad der er sket tidligere. Man bliver også inddraget i hvad der skal ske, eller hvad man ønsker der skal ske i vores havneområde. Det er spændende og hyggeligt at deltage i. Derfor kan man roligt melde sig til det fri­ villige arbejde, det nu er. I havneudvalget har vi haft til opgave at iværksætte en undersøgelse af vanddyb­ derne rundt i havnen. For at få den ønskede dybde på ca. 2.5-3.0 m, er der behov for at fjerne ca. 20.000 m3. Målingerne er foretaget fra Vejle amts båd den 29-11-06.

Beretning fra Havneudvalget Generalforsamling 2007 Jeg har nu et års jubilæum, det er ikke meget i forhold til hvad min forgænger, og mange andre har præsteret for havnen og sejlklubben, men jeg er også kun lige begyndt. Det er sjovt at være med. Man bliver taget Samling ved søen

Vores udmærkede vejviser, naturvejleder Steen Hedrup


Med i overvejelserne er at der skal fjernes den revle, eller dynge, der ligger ude på vest siden af Estakaden længst ude. Så er der mulighed for at forlænge I-broen og dermed gøre plads for nye sejlere, samt åbne mulighed for at rykke rundt på nogle pæle, så der er plads til nogle bredere både. Det må jo siges at være fremtiden. Jeg kan ikke huske at kende nogen der siger ” Jeg vil have en ny båd, den skal gerne være noget smallere”. Med lidt lykke og held er det realistisk at havnen er uddybet når vi sætter bådene i vandet næste år-2008.   Med de planer om at udbygge I-broen, kommer der også andre ønsker og ideer op. Vi kunne måske gøre området lidt hyg­ geligere ( for gæstesejlere og os selv ) ved at efterligne naboerne, Middelfart nye marina og Bogense, ved at lave nogle opholdssteder undervejs på hovedbroen. Det kunne være et eller flere bænke/grillsteder. Der vand til brandslukning ( er det ikke det man lige tænker?)   I havneudvalget sidder nu, udover Preben Werther og jeg selv, også næstformand Jan Ibsen. Thorvald har valgt ”kun” at være lønnet kasser. Dvs. kun at have med øko­ nomi og praktiske ting at gøre. Han vil ikke tage del i de politiske beslutninger. Dvs. vi nu er tre medlemmer fra SNV og tre fra Motorbådsklubben. Det kan da kun give en fin balance.   En anden opgave vi har haft i havneudval­ get var at finde en ny Pælemester efter Niels Otto går på Pension/efterløn den 1-4-07.

Der var 15-17 ansøgere og vi havde 4 til samtale. Der var en som alle kunne lide. Der var også andre som vi kunne lide, men der var en som alle kunne lide. Det kan vi vist alle, stadigvæk. Det er Kim Kragh. Det vi hører og føler er at Kim er kommet godt ind i tingene. Niels Otto har haft vinteren til at sætte Kim ind i de forskellige ting og sager. Resten finder Kim helt sikkert ud af selv. Det er min fornemmelse at havnens bru­ gere ser positivt på vores nye Havnemester/ Pælemester.

Standerhejsningsfrokost På generalforsamlingen blev der stillet spørgsmålstegn ved frokosten i forbindelse med standerhejsningen. Grundet fejltagelser fra både bestyrelsens og restaurationens side er man kommet til at sige ja til et større arrangement d. 28. april. Det betyder at vi ikke som vanligt kan indtage vores frokost i restaurationen. For at skabe win-win situation for alle har vi aftalt at restaurationen stiller et telt til rådighed, hvori vi kan indtage frokosten. Vi har ligeledes aftalt, gennem en mere præcis kalendereksercits, at undgå slige fejltagelser og at der er tale om en enlig svale.


Jeg har valgt at sige tak for denne gang. Det har været en svær beslut­ ning, men jeg føler, at der stadig er en del udfordringer, som jeg ikke har opnået og jeg er ked af at måtte erkende, at opgaverne for mig, kræver mere tid end jeg har. Det er en spændene post at være kapsejladsformand - vi har et rigtigt godt team i kapsejladsudvalget og der er mange, som gør et stort stykke arbejde for, at få jer alle ud og sejle kapsejlads 2 gange om ugen, samt til vores stævner. Da jeg traf beslutningen i sidste uge, havde jeg/vi ikke haft megen tid til at finde en ny person til posten. Men på falderebet ved generalforsamlingen trådte Lars Lund til og meldte sig til posten. Velkommen til dig Lars. Vi kender Lars fra det store arbejde med sejlerskolen og fra Spækhuggeren ”Dille”. Lars har også mange jern i ilden og kan først træde til i slutningen af efterårssæsonen. Så der bli­ ver en periode hvor I må klare jer selv. Lars og jeg vil være så behjæl­ pelig som mulig for, at få alt til at fungere.

kapsejlads

Fra Kapsejladsformanden

Stort tak til alle i kapsejladsudvalget. Med sejler hilsen Carsten Jessen

»Neptun sejlertøj« Klubben har indgået en aftale med Helly Hansen omkring sejlertøj. I første omgang handler det om cap’s, t-shirts og poloshirts med broderet Neptun Logo alle i en brugervenlig sort farve.

Cap’s 79,Polo 169,T-shirt 99,-

Priserne er som følger:

Sejlertøjet kan købes hos Skibshandel Kaj Holm på Havnepladsen (rundkørslen ved havnen). 17


Totalleverandør af alle former for cruisingog racingsejl i avanceret design. Komplette rulle·rebe·systemer... Momentum standardspilere og genakere... ...www.mpsejl.dk

MP·SEJL

Ravnsøvej 40 8240 Risskov Tlf. 8622 2233 info@mpsejl.dk www.mpsejl.dk

18

® Win-han el-spilhåndtag

Mielec Marine

ltd

Diskovej 6 · 7100 Vejle 20 20 17 77 · 75 82 41 88 www.mielec-marine.dk


Jansson El A/S www.jansson.dk Vejle: Tlf. 75 82 01 44 路 E-mail: el-vejle@jansson.dk Horsens: Tlf. 75 62 50 00 路 E-mail: el-horsens@jansson.dk

19


Referat fra Kapsejladsaften den 15 februar 2007. Dagsorden: •  Gennemgang af sidste års sæson. •  Fastlæggelse af Kapsejladskalenderen Standerhejsning lørdag 28 april, kl. 14.00 Forårssæson – Efterårssæson. Lørdagssejladserne BBK Inshore dato – Blå Bånd 6. oktober - sejladserne gælder i det samlede resultat. Standernedhaling den 27. oktober. • Tirsdags- torsdagssejladserne - samme sejladsbestemmelser. • Vejle Fjord Weekend – 18/19. august. Lørdagssejladsen med 1 starts måltagning i havnen og anden sejladsstart i havnen. Søndag stjernesejlads, eller op/ned. For tur sejlerne bliver der arrangeret et orienteringsløb om lørdagen – se næste udgave af bladet. • Vejle Yder Fjord – Sejlads i yder fjorden – vi skal ud og røre os. Mulighed for Grill efter sejladsen. •  Blå Bånd – 6. oktober - gælder som en lørdagssejlads. • Kapsejladstilmelding - 26. april kl. 18.00 til 20.00 i klubhuset (restauranten) Tilmelding som vi plejer. Se blanketen i bladet. • Nye kapsejladsregler - DH 2007 – John Paulsen opdaterede os om nogle af ændringerne. DS var ikke færdige med alle ændringerne – se DS hjemmeside. • Gastebørs - hvordan får skipper / gaster ”fat” i hinanden? Hvem mangler gaster. Opslag - brug hjemmesiden snv.dk •  Dommerteam.- Tirsdag - Knud Isager, Rud, Busser. Torsdag - Karsten Petersen, Sven Eker, Busser, Birthe. •  EDB – John Paulsen. •  Protestkomite. John Paulsen, Lars Christensen. •  Matchrace – Lars Christiansen. • Evt. 24 timers sejlads – en spændende sejlads ”hvor langt kan du sejle på 24 timer. Se hjemmesiden for mere info. i april. Det er blevet fastlagt, at sejladser aflyses ved vindstyrke over 14 m/s (dommernes målinger og vurdering) Præmier - SNV klub tøj, vin.

20


SNV Kapsejladser i 2007 Forår:

Efterår:

Efterår:

Tirsdag

Torsdag

1. start kl. 19.00 1. maj 8. maj 15. maj 22. maj 29. maj 5. juni 12. juni 19. juni

1. start kl. 19.00 3. maj 10. maj 17. maj (Kristi himmelfartsdag) 24. maj

Tirsdag

Torsdag

1.start kl. 18.30 7. august 14. august 21. august 28. august 4. september 11. september

1. start kl. 18.30 9. august 16. august 23. august 30. august 6. september 13. september

7. juni 14. juni 21. juni

Lørdag

1. start kl. 14.00 15. september 22. september BBK Inshore – start kl. xxxx 29. september 6. oktober - Blå Bånd 20. oktober 27. oktober – start kl. 11.00 (Standernedhaling)

12. maj - Vejle Yder Fjord (Lørdag) 18.-19. august - Vejle Fjord Weekend 6. oktober - Blå Bånd (Lørdag) 13.–14. oktober - SNV Klubmesterskaber i Match-racer 28

BBK Inshore og Blå Bånd er individuelle sej­ ladser (betaling opkræves), men medregnes i over­ alt resultaterne i lørdagssæsonen. Præmieuddeling i klubhuset umid­ delbart efter sidste sejlads.

21


Tilmelding til kapsejladser 2007 Skipper: Bådnavn: Bådtype:

D:

DH2004 sømiletider fra målebrev 2004 – 2006. (Har din båd et klassebevis, har vi sømiletiderne fra D.S.)

TA:

TANS:

TAUD:

TANSUD:

Tirsdag: Handicapsejlads, pris kr. 250,00 – med spiler:_____

uden spiler:_____

Torsdag: Kapsejlads, pris 250,00 -

med spiler:_____

uden spiler:_____

Lørdag Lørdagssejladserne, pris 150,00

med spiler:_____

uden spiler:_____

Kopi af målebrev vedlagt:______ Betaling modtaget, kr.:_________ (for hele året)

Blanketten sendes til: Sejlklubben Neptun Vejle, Baadekajen 10-12, 7100 Vejle - senest den 25. april eller medbringes til Kapsejladstilmeldingen d. 26. april. Husk: Kopi af gyldigt måler brev skal medbringes.


SNV’s Forårskalender

2007

23


1

Lørdag d. 21. april kl. 10.00

2

Torsdag den 26. april kl. 18.00

3

Lørdag den 28. april kl. 14.00

4

Onsdag den 9. maj

5

Lørdag den 12. maj

6

Fredag d. 25. - søndag d. 27. maj

7

Weekenden den 18 - 19. august

8

Lørdag d. 6. oktober

9

Weekenden d. 13. - 14. oktober

10

Instruktørkursus Matchrace 28

Kapsejladstilmelding

Standerhejsning Frokost på Restaurant Neptun (telt) kl. 12.30 - pris pr. person 85,Husk tilmelding til restauranten senest dagen før på telefon 75 72 37 79

Sejlerskoledag Introduktion til næste niveau (matchrace 28)

Vejle Yder Fjord

Pinsetur (se side 35)

Vejle Fjord Weekend

Blå Bånd

SNV klubmesterskab i Matchrace 28

Lørdag d. 27. oktober Standernedhaling


25


Vigtige e-mail adresser: Formand Preben Werther NĂŚstformand Jan Ipsen Kasserer Inga Jensen KlubsekretĂŚr Jan Jacobsen HavnesekretĂŚr Lars Kristensen Medlemskartotek Grethe Nielsen Kapsejladschef Carsten Jessen Jolleafdelingen Anders Nielsen Ungdom Peter Møller-Jensen Tur og Aktivitetsudv. Kirsten Ă˜stergaard Windsurferafdelingen Thomas Ahlfeldt Sejlerskolechef Svend Aage Olesen MĂĽlere Per L. Christiansen Web Master Bjarne O. Hansen Bladredaktionen Marlene Jørgensen Sejlklubben Neptun’s hjemmeside

formand@snv.dk naestformand@snv.dk kasserer@snv.dk klubsek@snv.dk havnesek@snv.dk kartotek@snv.dk kap@snv.dk jolle@snv.dk ung@snv.dk tur@snv.dk windsurfer@snv.dk skole@snv.dk maal@snv.dk webmaster@snv.dk blad@snv.dk www.snv.dk

WWWPEUGEOTDK /PLEV##nMĂ?SKEFINDERDUBILENIDITLIV+IGFORBIOGPRÂ’V0EUGEOTSFLOTTEMODELPROGRAMMED DEVELKENDTE0EUGEOT DYDERFRÂ?KTOGFORNEMTDESIGN SUVERÂ?NEKÂ’REEGENSKABEROGHÂ’JSIKKERHED6I GLÂ?DEROSTILATSEDIG 0%5'%/46%*,% (ENRIK#HRISTENSEN6EJLE!3 6ALDEMAR0OULSENSVEJ 6EJLE TELEFON ÂąBNINGSTIDERMA FR  LÂ’ SÂ’ 6Â?RKSTEDMA FR WWWPEUGEOTDKVEJLE 26


SEJLMÅLING FORÅR 2007! Der inviteres til måling af sejl for den kommende sæson

LØRDAG DEN 14. APRIL 2OO7 Fra kl. 9.30 – 12.00 i gymnastiksalen på CHARLOTTESKOLEN WORSÅESGADE 6, VEJLE. (Bredsten skoles gymnastiksal kan grundet ombygning på skolen ikke benyttes i år!) Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du vil være klar til kapsejlads­sæsonen 2007 !!! Af hensyn til bestilling af tilstrækkeligt antal sejlknapper, må I meget gerne ringe til Henning på tlf. 7588 1294 senest 10.04.07 med oplysning om, hvor mange knapper, I forventer at skulle have islået. Man kan ikke køre ind i skolegården, men parkering kan ske lige uden for skolen eller ved kirken. Venlig hilsen Klubmålerne Poul, Per og Henning

27


24 timers sejlads – Sejlklubben Neptun Vejle

I sommeren 2006 gennemførte 2 skole­ både i SNV en 24-timers sejlads. Dette var så spændende og positivt, at vi i år vil gennemføre en ny sejlads for alle medlem­ mer af SNV samt klubberne i Brejning og Rosenvold. Der har været 24-timers sejladser i Dan­ mark siden sommeren 1946, og der er blevet sejlet meget i Øresunds området, Ålborg området, og Århus Bugten, men det vil blive noget nyt for Vejlefjord området. Det er en sejladsform der blander tursejlads og kapsejlads, og dermed meget anderledes end de kapsejladser, der traditionelt bliver arrangeret i klubben. Vi håber at få gang i breddesejladsen og at mange tursejlere vil finde 24 timers sejladsen så interessant, at de vil deltage i arrangementet.

kammeratskabet om bord er med til at gøre en 24 timers sejlads til en stor oplevelse.

Hvad er en 24 timers sejlads? 24 timers sejlads er en tidsbegrænset distancesejlads som gennemføres som en langturssejlads. Det er ikke en kapsejlads båd mod båd. Sejladsen går ud på at udnyt­ te bådens sejlegenskaber, besætningens evner og vejrforholdene til at sejle så langt som muligt og samtidig være tilbage ved startpunktet indenfor de 24 timer.

Formålet med 24 timers sejladserne 24 timers sejladserne giver deltagerne sejl­ glæde, afslapning og spænding samt øget kundskab i navigation og sømandskab. Sej­ ladsen kræver håndtering af båden i al slags vejr, dag som nat. Både skipper og gaster får øvelse i navigering om natten og vagtru­ tiner. De får afprøvet deres evner til at lave mad og sove under sejlads. Højdepunkterne for mange er nok de fan­ tastiske og forskelligartede naturoplevelser, som et døgn til søs kan byde på. Men også 28

Banen Banen lægger man selv ud fra de punkter, som sejladsledelsen har valgt. Hvert enkelt mærke må dog kun indgå i banen to gange. Startmærket må kun rundes som start og målmærke.

Plaketter Hvert år uddeles en 24-timers plaket til hvert fartøj, der har gennemført en sejlads.


Dette er et mærkat som kan sættes på båden, hvor årets antal sømil er indgraveret. De efterfølgende år sammenlægges de efterhånden udsejlede distancer, hvorefter Gruppe

man erhverver plaketten i bronce, sølv, guld og jern, når man opnår de i nedenstående tabel viste antal sømil.

1

2

3

4

5

6

Bronze

150

175

200

225

250

275

Sølv

375

440

500

565

625

690

Guld

750

875

1000

1125

1250

1375

Jern

1500

1750

2000

2250

2500

2750

Bronze

Med emalje

1650

1925

2200

2475

2750

3025

Sølv

Med emalje

1875

2190

2500

2815

3125

3440

Guld

Med emalje

2250

2625

3000

3375

3750

4125

Jern

Med emalje

3000

3500

4000

4500

5000

5500

Sejladserne i 2007 Sejladsen forsøges gennemført i juni 2007. Nærmere oplysning om start, tilmelding og betaling af startgebyr m.v. vil blive opsat i Klubben samt fremgå af klubbens hjemmeside . Vi påregner et startgebyr på 200,- kr. som dækker udgifter til afhol­ delse af sejlads – herunder plaketter m.v. Et 24-timers signalflag som skal føres fra agterstag.

Lars Lund, Spækhugger Dille DEN 125 LL@Globalpapir.dk Jan Jacobsen, Spækhugger Boogie DEN 272 jan@hojen-net.dk

Sejladsledelse Sejladsledelsen består af: Svend Aage Olesen, Spækhugger Aha-Aha DEN 231 sao.olesenbanden@nypost.dk 29


windsurferafd.

Der sker meget på Brønsodde Der er henover vinteren sket mange spændende ting ude på Brøns­ odde. Vi har fået opført vores nye bygning med toilet og bade faciliteter som vi er meget glade for og stolte af, især nu hvor projektet har trukket så langt ud som det har, men desværre er det ikke alt som er klart til sæson start, blandt andet de nye parkerings pladser trækker lidt ud med at blive etableret. Efter at vi har fået de nye faciliteter er der nu muligheden for at få et varmt bad om vinteren, når vi kommer op af det kolde vand, eller har haft andre aktiviteter på land. Den milde vinter og megen blæst har gjort at vi windsurfere har haft nogle rigtige gode timer på vandet med massere af vind. Den 31/12 2006 fik vores afgående formand Finn Mikkelsen og jeg den fornøjelse at lukke året med stil på fjorden i 14 m/s.

Ja, hvor heldig kan vi have lov at være, muligheden bød sig dagen efter d. 01/01-2007 til at vi igen at kunne komme på vandet, og åbne det nye år med stil, 5 personer gik på vandet i ca. 24 m/s. Dejligt se så mange når vi endelig har noget vind. 30


Vi håber på at sæsonen 2007 vil blive en rigtig god sæson med masser af vind, sol og glade mennesker på Brønsodde God vind og sommer Formand Thomas Ahlfeldt

Billeder fra opførelse af den nye bygning med toilet og bade faciliteter

Endelig i gang igen Af Katrine Jensen Efter at have været tørlagt siden september sidste år, er jeg endeligt tæt på at være klar igen. Sidste efter år gjorde jeg en dyr erfaring, og det er en erfaring om konsekvensen af ikke at lytte til sin krop. Efter flere måneder med 31


smerter og kramper i underarmene, nåede jeg før jul til et punkt, hvor en dag uden hovedpine var en sjældenhed. Jeg havde overbelastet mine arme, ryg, skuldre og nakke så meget, at bare det, at have en tung taske på ryggen, kunne udløse migrænean­ fald. – Og jeg skulle besvime et par gange og en tur på sygehuset, før jeg ville erkende, at man ikke altid kan spille supermand. Kulminationen kom i november, hvor jeg på en træningslejr i Hellerup, måtte smide håndklædet i ringen efter 30 min. på vandet, og ellers blive i sengen i tre dage, proppet med migrænepiller og gardinerne rullet ned. – Og så vidt skulle det gå, før at jeg endeligt ville erkende, at det nok var tid til en lille pause. Når jeg sidder og kigger tilbage på sidste efterår, kan jeg kun undre mig over, at jeg gjorde som jeg gjorde, men hvis og hvis.. det er nemt at være fornuftig når det handler om andre end en selv. I hvert fald har jeg lært en dyr lektie. Vinteren er gået med at afprøve alt muligt forskellig behandling. Jeg har bruget timer hos Team Danmarks fysioterapeuter og massører. Jeg har været forbi hovedpinekli­ nikken på Glostrup sygehus og forbi alle mulige eksperter, som alle har haft mange forskellige bud på hvorfor min fysiske træning kunne udløse hovedpine. Jeg har forsøgt at træne, genoptræne, udspænde og slappe af, og intet så ud til at virke. Træ­ ningsture syd på blev aflyst i både decem­ ber og januar. Det har været en laaang vinter, hvor jeg har haft rigtigt svært ved at bevare optimismen. Men heldigvis, ser alt nu meget lysere ud. Jeg har brugt flere måneder på meget langsom genoptræning, og endeligt går det fremad… 32

Jeg er netop kommet hjem fra 3 uger i Sydspanien, nærmere betegnet Cadiz, ikke langt fra Sevilla. Inden turen var jeg meget spændt på hvor meget jeg ville kunne. Mit største problem, og nok også grunden til at jeg har været igennem det jeg har, er at jeg ikke kan lade være.. Så målsætningen var klar, at tage den med ro, og stoppe før det gjorde ondt. Det lyder umiddelbart nemt nok, men når det handler om en sport man brænder for, og man i 3-4 måneder har længtes efter at komme i gang igen, så er det slet ikke helt så nemt endda. Men jeg havde en klar aftale med min træner Jacob, om at han skulle holde mig i ørerne. Så de første par dage blev det til halve dage på vandet, og mens de andre var ude til andet træningspas, brugte jeg tiden på løbe eller styrketræning. –Og til min egen store overraskelse holdte jeg til to ugers træning, uden alt for store mén. Vi fik sejlet i alle slags forhold. Ingen vind, masser af vind

Fysisk træning for sejlerlandsholdet i Idrættenshus i Brøndby. Januar 2007.


og kæmpe bølger, solskin og regnvejr, ja alt. Specielt havde vi en dag, hvor jeg fik sejlet i nogle forhold, jeg aldrig havde prøvet før. 2-4 knobs vind og 4-5 meter bølger. Det er noget af en udfordring, vildt svært. Især når man ser en giga kæmpe bølge som ruller ned mod en, den begynder at skumme på toppen, og er lige på kanten til at brække. Man hiver og slider i sejlet for at komme væk, men kommer ingen steder overhove­ det, hvorefter bølgen knækker ned over en, og man får en kæmpe vasker, vel at mærke sammen med et kæmpe sejl, og 20kg board. Det var faktisk en super sjov dag. Faktisk også lidt skræmmende til tider, når man stod gemt mellem de kæmpe bølger, og intet kunne høre fordi havet larmede helt vildt. Andre var noget mere uheldige ens os, og flere smadrede udstyr, da de drev over i molen, og en trænerbåd vendte bunden i vejret, i forsøg på at bjærge en havareret sejler. De sidste 5 dage af turen, sejlede vi Anda­ lusian Olympic Sailing Week, et grade 3 stævne. Det stævne jeg har sejlet, med de mest stabile forhold nogen sinde. 5 dage med 2-5 knob vind, og stort set ingen vindspring. Så er det bare surt, når det er de forhold, alle danskerne har det sværest i. Egentligt er det jo super god træning, fordi man kan fokuserer på det samme i 5 dage. Men hen mod slutningen af stævnet, hvor vi alle havde fået bølle bank hver dag, tre sejladser om dagen, var vi enig om, at bare en sejlads med blæsevejr, ville være rart. Men sådan skulle det ikke være.. Dog betød forholdene, at jeg halvvejs igennem stævnet måtte holde en hviledag, da armene begyndte at brokke sig. Men at kunne sejle 4 dage, 3 sejladser om dagen med pump

Danskerne i bundmærkerunding.

hele banen rundt er stadig mere, end jeg overhovedet havde turet håbe på, så det var en kæmpe oprejsning for mig. Hjemme igen, forsætter dagligdagen med skole, arbejde, fysisk træning, og sejlads når vejret tillader det. –Og om en uge rejser jeg til Mallorca, hvor vi skal sejle Princess Sofie Cup, som også fungerer som den danske udtagelse til VM i Cascaris senere i år, så forhåbentligt kan jeg sejle mig til en VM plads. Efter Mallorca står den på tre dage med Open Race træningslejr i Julesminde, hvor der forhåbentlig dukker en masse Vejle sej­ lere op :-) Mange hilsner Katrine

33


k a m pa g n ECC a u

Norbo

eudst yr

tomatis

rg stof/

k

læder

L æ de at/ge håndbrr remsegarknop/ reb Kronom tæller o eterringe v. o g spee dometemdr. r

V70

k a m pa g n

3 3 3 3 3

eudst yr

ECC klimaaanutomatisk læg Select læderin dtræk Fartpilo t

L æ de at/ge håndbrr remsegarknop/ reb Forbere naviga dt til tionsan læg

De klassiske dyder: rummelighed, økonomi og plads til alle VOLVO V70 CLASSIC. Volvo V70 er stadig mesteren i sin klasse og fås nu som Classic kampagnemodel (2.4 l benzin, 140 hk og 170 hk) med alle de klassiske dyder samt udstyr nok til at gøre den til en nyhed. Volvo V70 Classic har f.eks. fuld læderkabine, automatisk klimaanlæg og fartkontrol. Normalpris op til kr. 557.560,-. Kom ned og få en prøvetur i årets bedste tilbud!

Fra kr. 425.995,-

Volvo V70 motorprogram spænder fra 140-260 hk. Ved blandet kørsel er brændstofforbruget fra 9,4-15,2 km/l og CO2 udslippet fra 174-255 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Tilbuddet gælder t.o.m. 31.05.07 eller så længe lager haves. Priserne er excl. leveringsomkostninger.


»Neptun klippekort« Klubben har tidligere lavet en aftale med Restaurant Neptun omkring et klippekort, således at sejlerne kan købe forfriskninger til en farvorabel pris.

Klippekortet koster kr.

216,- og der er 12 klip (kuponer) på kortet.

For et klip (en kupon) kan man få enten en lille fad eller en vand eller en snitte. Det er tanken at kortet anvendes i forbindelse med klub- eller sejleraktiviteter. Brug muligheden - der er penge at spare.

Pinsetur 25.-26.-27. maj Til Juelsminde Fredag mødes vi i Brejning til grill pølser, grillen tændes kl. 18,30 Program og tilmelding kommer som opslag i klubhusene. Sidste tilmeldingsfrist 20 maj. mvh Finn Lodahl / Kirsten Østergaard

Ny pælemester

Kim Kragh

Først vil vi lige benytte lejligheden til at takke Niels Otto Kristen­ sen for de mange år som pælemester. Du har været en både solid og loyal medarbejder, som har brugt langt ud over 37 timer om ugen og det er vi selvfølgelig meget taknemmelige for. Din rekord i bådløft bliver ikke slået foreløbig. Sejlklubben vil hermed gerne ønske dig held og lykke med dit otium. I samme moment vil vi gerne byde Kim Kragh velkommen til posten som den nye pælemester i vores lystbådehavn. Vi ser frem til et supergodt samarbejde. På bestyrelsens vegne Preben Werther 35


Tættere på, men stadig langt fra – En måned i Miami Af Michael Risør I Danmark er foråret lige så stille ved at indfinde sig, og selvom vinteren nu alligevel ikke helt vil slippe, så går der ikke lang tid inden bådene igen er i vandet og sejlersæ­ sonen går i gang. I en olympisk bådklasse står tiden dog ikke stille på samme måde over vinteren, for det er nødvendigt at have fuld fart på hele året. Vi må træne alt det, vi kan komme til for at hente erfaring på den halve tid. Derfor blev hele januar måned tilbragt i udlandet, nærmere betegnet i Miami, USA. En god brise, lækkert blåt vand, 25 grader, høj sol og palmer langs kysten er et drøm­

mescenarium for næsten enhver sejler og kan en januardag forekomme uendelig langt væk fra kolde Danmark… hvilket det selv­ følgelig også var! Men vi nød det virkelig, og vores første uge i Florida blev brugt til at få en masse timer på vandet og finde til­ bage i rytmen efter næsten en måneds pau­ se i december. Tornadoen handler enormt meget om følelse, og derfor kan alene-træ­ ning være ganske udbytterigt og effektivt. Balancen på rorene, storsejlstrimmet og bådens bevægelse gennem vandet skal alt sammen ind på rygraden – sammen med de mange andre indstillinger, der skal til for at opnå optimal fart. Når det nu er sagt, så Miami OCR - Billede fra kapsejlads


Sejlads tæt på Miami by

savnede vi efter 2 uger alene nu alligevel nogle andre tornadoer. Logistik-problemer var forklaringen. Mens vi havde arbejdet på båden i december havde ca 45 tornadoer sejlet VM i Argentina, og deres både var selvfølgelig blevet forsinkede undervejs til Miami. Nej, ikke kun forsinkede, de var rent faktisk endt på et andet skib end planlagt og skulle en tur forbi Mexico først, hvilket gjorde, at de kun nåede frem et par dage inden Miami Olympic Classes Regatta (Miami OCR). Nå, men vi fik i hvert fald brugt tiden alene effektivt, og det var langt fra kedeligt. Vi fik blandt andet målt dybden i bugten ved at sejle på grund i fuld fart med spiler – Ikke særlig smart, men det kunne jo være, at de afmærkede pæle bare stod der for sjov! Det skal nu lige siges, at der var store tidevandsforskelle derovre – selvom det vist langt fra er en gyldig undskyldning. Det resulterede i nogle ekstra timer på havnen for at reparere et brækket rorhoved med kulfiber. Bådarbejde er der generelt rigtig meget af i tornadoklassen på grund af de store belastninger, så man kan ligeså godt vænne sig til at have nogle lange dage og sørge for at lageret af reservedele

er i orden. Specielt storskøde og spilerskøde er virkelig hårdt belastede, og man skal kigge tingene efter ofte. For mit vedkom­ mende har jeg nu lært at mærke ganske hurtigt, om der er noget galt i systemet, for belastningen stiger lige et hak ekstra. Hertil skal nævnes, at vi nåede at sejle næsten to måneder i båden, inden det gik op for os, at blokkene altså var gået i stykker! Arbejdet blev en del lettere derefter.

Miami OCR I Miami var det spændende for os for første gang at få målt vores niveau efter en lang træningsperiode i England i efteråret, og efter to stævner derovre, kan vi konstatere, at vi slet ikke er så langt fra de bedste. Det første stævne var Miami OCR, og vi endte 19 ud af 43 både. Selvom det kun er lidt bedre end midten kan vi være godt tilfredse, da næsten alle gode besætninger var til stede. Ydermere formåede vi at runde topmærket mellem 8 og 12 i næsten alle sejladserne – Vi endte desværre altid lidt længere nede, da farten endnu ikke er helt i top. Men vi var med!! Der var som altid 37


Evaluering af dagens sejladser ved poolen

også nogle dyre erfaringer undervejs, blandt andet smed vi en god sejlads væk, da kno­ bet i spileren gik op – nyt snor er glat, og det tager vi mere højde for i fremtiden.

Nordamerikanske mesterskaber Det næste stævne var de Nordamerikanske mesterskaber, og her endte vi 18 samlet. Igen med mange positive oplevelser under­ vejs, blandt andet en 3. plads, der holdt os kørende i flere dage. Undervejs lærer man også et par småting om tornadosejlads. Fartforskellen på at ligge i tryk og ligge i et vindhul er helt ekstrem, og det skal ind­ regnes i strategien og taktikken mere end i nogen anden bådklasse. Dette erfarede vi i en enkelt sejlads, hvor vi altså røg fra 5 til 5. sidst på få minutter. Der gælder generelt den regel, at man altid skal vende og bom­ me i tryk, da de altså ellers går fuldstændig i stå. Og så er det bare med at have øjnene i orden, for man SKAL finde trykket og frem for alt se hullerne og komme hurtigst muligt gennem dem, hvis de er uundgå­ elige. 38

Kulturforskelle Miami-turen var lærerig og intensiv. Vi havde kun 2 fridage på en måned, så der blev ikke slappet meget af. Udover det sejladsmæssige var det spændende at se kulturen i USA og i en storby som Miami. Jeg kan med sikkerhed sige, at jeg ikke er et sekund misundelig. Kun på klimaet. Man bliver nemlig hurtig træt af fast-food kæder, reklamer alle steder og hele tiden, og så den mangel på dybde, der kendetegner karriere­ livet, hvor alle slås for sig selv. Det skal dog siges, at bedømmelsesgrundlaget måske nok er lidt tyndt, men vi havde rent faktisk kon­ takt med livet derovre gennem den kvinde, som vi boede hos i hele perioden. Måske er det mere korrekt at sige, at vores samfund i hvert fald er forskellige og hver sin smag!

Hjem igen Efter stævnet var slut pakkede vi båden ind i containeren, og så gik den til Danmark et par dage efter os. Derefter kunne vi ellers blot vente på at den nåede frem. Ærgerligt,


at det er så besværligt at få grejet med ver­ den rundt. Man skulle måske have valgt en lidt lettere sportsgren, hvor der kun kræves et par sko og en ketcher…Men der er vist intet, der kan erstatte glæden ved at sejle – og den er værd at vente på. I skrivende stund befinder vi os på Mal­ lorca, hvor vi for 2 uger siden begyndte en intensiv periode på halvanden måneds træ­ ning, der afsluttes med EM i påsken. Vi har lige haft vores engelske specialtræner her­ nede i 10 dage og fået arbejdet med blandt andet vores fart på læns. Indlæringskurven

har været stejl indtil nu, men begynder herfra at flade ud. At være tæt på er stadig langt fra, så vi må fortsætte med at arbejde hårdt. Interessede kan følge med på www.sejlsport.dk/landshold, hvor vi jævnligt skri­ ver om vores oplevelser på farten. God vind til alle i den nye sæson Mange sejlerhilsener Michael Risør

Solnedgang ved havnen

39


Er du træt af gamle, slidte

døre? „Dørskift“ fra Jan Ipsen Tømrer og Snedker - gør dit hjem smukt og praktisk. Ingen støv og håndværkerrod

Med „Dørskift“ gør Jan Ipsen Tømrer og Snedker det muligt for dig at udskifte dine slidte døre. Vel at mærke uden at du behøver at have håndværkere til at udskifte karme og gerigter. „Dørskift“ er let og bekvemt og du slipper for støv og håndværkerrod.

„Dørskift“ - hvorfor?

I mange - især ældre - boliger svarer målene på dørene og placeringen af beslag og låse sjældent til de standarddøre, der kan købes hos byggemarkeder eller dørproducenter. I disse boliger har det indtil nu været nødvendigt at skifte karmen ud, for at kunne tilpasse døråbningen til en moderne standdarddør. Det kræver, at håndværkere nedtager den gamle karm og tilpasser døråbningen til den nye karm med deraf følgende støv, rod og dyre håndværkertimer.

40

„Dørskift“ fra Jan Ipsen Tømrer og Snedker, gør helt op med denne fremgangsmåde. Vi tilpasser den nye dør til den oprindelige karm - uden at døren af den grund bliver dyr.

Kontakt os for en nærmere snak og et uforpligtende tilbud.


41


Tegnestuen

Jesper Therkildsen arkitekter ada Staldgårdsgade 33 A - 7100 Vejle Tel.: 75 72 26 54 - Fax.: 75 72 26 67 Email.: Designco.@email.dk

Vi har energi til alt! OK leverer altid billig energi: benzin, diesel, el, fyringsolie, træpiller, træbriketter og brænde. Klik ind på www.ok.dk eller ring på 70 10 20 33 og hør nærmere.

42


Vejle Marineservice D r a g eve j 2 - 8 . T l f . 7 5 8 3 5 4 9 0

Vejles specialværksted for påh. motorer Reparation af alle mærker

Alt i udstyr til sejlbåde

joller & trollingbåde

Sigma s ils Sigmann Albrechtslund Tlf.: 22 66 06 07 www.sigma-sails.dk sigmann@sigma-sails.dk

Mercury

Fred indvier v Pilevæn Der vil13 væ Fredag d. 16.2.2007 kl.

Sigma s ils indvier vi vores nye butik og sej Sigmann Albrechtslund

ønsker Pilevænget 8723 Lø Tlf.: 22 66 062, 07Ølsted, Vi www.sigma-sails.dk Der vil være mange gode tilbud sigmann@sigma-sails.dk lækkert til ganen.

Vi ønsker vore kunder i Neptun en glædelig jul samt et godt nytår.

Anders Chr. Mogensen

Telf. 75 89 57 22

Susanne Andersen Registrerede revisorer F.R.R.

Vesterbrogade 14 - 8722 Hedensted 43


Velkommen til nye medlemmer Fornavn

Efternavn

Bynavn

Afdeling

Vagn

Jessen

Vejle Ø

Kølbåd

Michael

Faubel

Bredsten

Kølbåd

Michael

Skovbon

Fredericia

Kølbåd

Sten

Meldgaard

Jelling

Jolle

Peter Blom

Jensen

Fredericia

Kølbåd

Frode

Nielsen

Hedensted

Sejlerskole

Christian

Mikkelsen

Børkop

Kølbåd

Karsten

Andersen

Vejle

Sejlerskole

Peter

Reedtz

Vejle Øst

Kølbåd

Henrik

Thomsen

Vejle

Sejlerskole

Morten

Koppelhus

Vejle

Kølbåd

Vi gør opmærksom på at der kun udsendes et klubblad pr. husstand - også selv om der er flere medlemmer i den samme husstand. Skulle man ønske flere blade kan de afhentes i klubhuset. Grethe Nielsen Medlemskartoteket

Medlemstal pr. 31.12.2006 Medlemstype: 31.12.2006 364 B-medlemmer fordeler sig i flg.afdelinger: A= fartøjsejere 361 Jolleafd.i Tirsbæk 69 B=aktive 364 Windsurfer i Brøndsodde 91 C - Passive 47 Sejlerskolen. 28 D -æresmedl. 8 Gaster m.m. 176 E -frikt. 2 I alt 782 Udviklingen i medlemstallet År: 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Medlemstal: 782 771 817 796 741 698

44

2000 622


25-års medlemskab af klubben: John Erik Thorvald Robert Sven Jørgen Heinrich Axel Grete Mogens Bent Chresten Merete Rud Claus Peter Ruth Hardy Poul Dam Henning Hans Jørgen Bent

Andersen Andersen Ballegård Ditlevsen Eker Eriksen Geebe Gregersen Gregersen Hedegaard Hirsberg Klit Larsen Magelund Mejer Møller Nielsen Nielsen Pedersen Simonsen Søndergaard

Fanø Vejle Øst Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Vejle Bredsten Vejle Juelsminde Vejle Øst Bredsten Vejle Vejle

45


troldborg design

• Grafisk design • Grafisk web-design • Web-løsninger • Brochurer • Papirlinier • Annoncer • Tidsskrifter • Bøger

$RÂ’MMESEJLADS

• Løsblade • Foldere

)NDISKEOCEAN -IDDELHAVET 3TILLEHAVET $ANMARK #ARIBIEN

• Kurser

+OMPLETTEPAKKEREJSER WWWSUN WAYDK !GENTFORBLA

t e w

46

Troldborg Design Ravningvej 48  |  Ravning 7182 Bredsten 7588 2219  |  2083 6988 marlene@troldborg-design.dk www.troldborg-design.dk


FINER Danmarks største udvalg i diverse træsorter og tykkelser

FiNÉrhandel a/s 7100 Vejle · Danmark · Niels Bohrs Vej 1 · Tlf. 75 82 66 00 · FAX 75 83 22 77

47


www.fioniabank.dk

Forvent

at fĂĽ sĂŚrbehandling

Vejle Afdeling, Havneparken 1, 7100 Vejle, tlf. 76 41 91 00, e-mail: vejle@fioniabank.dk

neptun_2007-04_nr1  

Sejlklubben Neptun Vejle 25 .åRGaNG Generalforsamlingen . . .6 Kapsejladsudvalget . . . .17 Regnskabet . .25 24 .timers .sejlads . .28...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you