Page 1

N R 2 // Ap r i l 2 0 1 2

sejlklubbenkbh.dk

Husk bladet til generalforsamling

11. APRIL STEFFEN TORVITS


Indholdsfortegnelse

WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK

Sejlklubben København | Sundkrogskaj 19 | 2100 København Ø

Bestyrelsen:

Formand Næstformand Kasserer Pladsudvalgsformand Bestyrelsesmedlem & sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Best. suppleant Best. suppleant

Birgit Thejls Henrik Sengeløv Sten Emborg Jan Bredde Andersen Henrik Sieling Erik Kragh-Hansen Leif Jørgensen Jens Rosengaard Steffen Torvits Peter Clemmesen

tlf.: 2095 2087 tlf.: 4061 8700 tlf.: 5052 9290 tlf.: 5056 4664 tlf.: 2186 1250 tlf.: 2120 9394 tlf.: 4055 6233 tlf.: 4074 6655 tlf.: 2222 2036 tlf.: 2291 2735

Henvendelser om økonomi, opkrævning o.lign. Henvendelser om bøjepladser, ventelisten og skur Henvendelser, indmeldelse o.lign. til Sejlerskolen Henvendelser om Kapsejlads Henvendelser om Klubhuset Henvendelser om alle øvrige driftsforhold Henvendelser om sociale aktiviteter Indlæg o.lign. til klubbladet Indlæg o.lign. til hjemmesiden Indmeldelser, adr. ændring samt øvrige henvendelser

kasserer@sejlklubbenkbh.dk pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk sejlerskole@sejlklubbenkbh.dk kapsejladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk klubhusudvalg@sundkrogen.dk driftsudvalg@sejlklubbenkbh.dk festudvalg@sejlklubbenkbh.dk bladudvalg@sejlklubbenkbh.dk webmaster@sejlklubbenkbh.dk sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsens udvalgsansvarlige:

Brisen

Jan Bredde Andersen Leif Jørgensen Birgit Thejls Peter Clemmesen / Martin Frandsen (skolechef) Erik Kragh-Hansen Henrik Sieling / Kirsten Danø (redaktør) Birgit Thejls Henrik Sieling Sten Emborg Henrik Sieling Birgit Thejls / Jens Rosengaard

Udgives af Sejlklubben København. Kun indlæg signeret af bestyrelsen repræsenterer sejlklubbens holdning. Oplag ca. 550 stk. Artikler til Brisen modtages gerne i Word, redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg. Ligeledes modtager vi gerne billeder i JPG format. Redaktion (ansvarshavende): Kirsten Danø / bladudvalg@sejlklubbenkbh.dk Layout: Poul Poulsen Web: Allan Johansson, Lillian Poulsen / webmaster@sejlklubbenkbh.dk Tryk: Kailow Express.

2

Velkommen til forår på havnen................................................................................................... 5 Større sejlerbutik i Skovshoved.................................................................................................... 6 Norecco........................................................................................................................................... 7 Generalforsamling 11. april.................................................................................................... 9-23

E-mail til klubben:

Pladsudvalg Driftsgruppen Klubhusudvalg Sejlerskole Kapsejladsudvalg Bladudvalg Fest/Aktivitetsudvalg Web udvalg Nordre Klubhusudvalg Lokalpolitisk udvalg Havnelavets bestyrelse

Pas på arbejdsområdet.................................................................................................................. 4

Med Troldand på langtur........................................................................................................... 24 Fra Sundkrogen til Skotland...................................................................................................... 25 Krydstogskaj giver støj................................................................................................................ 26 Norrecco giver støv..................................................................................................................... 27 Vigtige oplysninger..................................................................................................................... 31 Vigtige datoer............................................................................................................................... 31 Dit medlemsnummer.................................................................................................................. 32

VIGTIGT

Førstehjælpskasse og hjertestarter finder du i klubhuset ved køkkenet

Svanemøllehavnen har fået en vejrstation monteret på havnehuset. Man kan gå ind på hjemmesiden www.smhavn.dk, med link til vejret, og se det aktuelle vejr i Svanemøllehavnen. 3


Velkommen til foråret

Havnekontoret informerer:

Søsætningerne starter 31/3 og er afsluttet 12/5. Se søsætningslisten på hjemmesiden i kalenderen. Vi mødes som sædvanlig kl. 7.30 i Nordre klubhus til morgenkaffe og planlægning af arbejdet. Kl. 8 påbegyndes arbejdet, og vi fortsætter, til alle er færdige. Pladsudvalget forsøger at tilrettelægge arbejdet sådan, at det er muligt at forudsige de næste 4-5 både i rækkefølgen.

Havnekontoret gør opmærksom på at et arbejdsområde ud for Nordhavn, øst - nordøst vil give lidt længere sejltid, hvis man skal til Københavns Havn. Det er forbundet med stor risiko at forsøge at krydse arbejdsområdet, selv om der ikke umiddelbart arbejdes i området, fordi der er måleudstyr, spunsjern og flere steder borerør tæt på havoverfladen. Nu nærmer foråret sig og bådene skal klargøres, husk at bruge godkendt slibeudstyr m. støvsuger,  så landpladsen ikke bliver forurenet,  kan lånes på havnekontoret, husk også det 4

er skadeligt at indånde slibestøvet, så for eget og andres helbred skal det benyttes. Husk også at benytte miljøstationen, og sorter affaldet i de dertil indrettede beholdere. Sundkrogens Havnekontor kan kontaktes i åbningstiderne alle hverdage 07,30 – 13,30.  Husk at sige, I ringer fra Sundkrogen.Alle ønskes en rigtig god og varm sommer. Med venlig hilsen John Vestergaard

I ventetiden er det muligt at besøge havnefogeden, som holder åbent fra kl. 9 – 11. Her bliver der udleveret ny klubstander, frihavnsmærke og datoplade til de nye rød/grønne skilte. Inden søsætningerne starter, bliver der rettet nogle pladsnumre på bro 9, yderst bro 4, og på bro 2. På havnekontoret er der også overblik over, hvor de enkelte pladser skal findes, så alle, der har fået ny plads, kan finde ”hjem”.

dagen før søsætningen, eller også gør havnefogden det. Hvis du allerede er i havnen, bliver forsinket i klargøringen eller kommer fra anden vinteropbevaring, så giv havnekontoret besked om, hvornår din båd ankommer. tlf: 22929711, eller bedre på Havnekontoret@ sundkrogen.dk så pladsen er ledig, når du ankommer. Formålet med hele dette arbejde er, at havnefogden frit skal kunne udleje alle ledige pladser, der er på grøn.

Bøjepladslisten

Bøjepladslisten er offentliggjort på hjemmesiden og på opslagstavlerne i klubhusene. Her i Brisen kommer der også en bøjepladsliste med navn og telefonnummer i næste udgave. Gem den i din båd, så kan du finde ud af, hvad din nabo hedder, og så du har mulighed for at ringe, hvis du ser noget usædvanligt på broen. Hav alle en god og sikker sommer Jan Bredde Andersen Pladsudvalget.

Ved alle pladser sættes skiltet på grøn. Havnefogden er orienteret om, hvem der bliver søsat hvornår, og enten sætter du dit skilt på rød 5


Større sejlerbutik i Skovshoved

Norrecco støver på landpladsen

Efter Claus V på Østerbro lukkede, har det ikke været let at finde sejlertøj og bådegrej i den nordlige del København. Nordbjærgs Bådeværft på Skovshoved Havn har taget udfordringen op og åbnet en veludstyret butik med alt til sejleren.

Havnelavet har afholdt et møde med Norrecco om støvgener på landpladsen. Havnelavet vil gøre, hvad der er muligt for at begrænse generne fra Norrecco, og flere bådejere har påpeget støvgener. På mødet blev aftalt følgende:

Butikken åbnede i det små i 2009, men står nu, efter en større renovering, forårsklar, fuld af nye varer og parat til at servicere de mange sejlere i København og omegn. Lars Nordbjærg, 4. generation i Nordbjærgs Bådeværft, er manden bag initiativet og bestyrer af butikken. - Der er lukket mange bådudstyrsforretninger i Københavnsområdet de senere år. Så da Claus V valgte at lukke efter skybruddet sidste sommer, var det oplagt, at vi udvidede sortimentet, fortæller Lars Nordbjærg. - Enten skal man til Amager eller til Rungsted for at finde en velassorteret bådudstyrsforretning, så beliggenheden på Skovshoved Havn er perfekt, lige midt i 6

området, og vi har også gode p-muligheder. Både grej og rådgivning Vægten er lagt på maling, plejemidler, udstyr til joller, tovværk, bolte og skruer og meget mere. Og har butikken ikke lige den ønskede vare, bestiller Lars den gerne hjem, og det er som regel levering fra dag til dag. Fordelen ved at have bådeværftet lige ved siden af butikken er, at værftets bådebyggere kan hjælpe med at rådgive sejlerne, hvis der er særlige problemer med båden eller eventuelle spørgsmål. Udover det mere gængse bådudstyr kan Nordbjærgs bådudstyr også sørge for, at sejlerne kan blive klædt ordentligt på. Butikken er åben fra tirsdag til fredag 10–17.30 og lørdag 10-13. I april og maj åbent alle dage. Mere information: P. Nordbjærgs Bådeværft Aps, Skovshoved Havn 14, 2920 Charlottenlund, Tlf. 39 63 60 22 e-mail: info@nordbjaerg.dk www.nordbjerg.dk

Norreco sagde, at virksomheden ikke kan fungere uden visse støvgener, men fremhævede også, at den er opført i et industriområde, og således kun skal leve op til kravene i henhold til dette. Metalophugningsanlægget Stena blev nævnt som et lignende eksempel i denne sammenhæng. • Norrecco vil optimere vandspuling for at minimere støvgener. • Støvfangeren på spunsvæggen er ikke færdigmonteret endnu, det vil blive udbedret. • Norrecco mente, at den nuværende placering af aktiviteterne på pladsen begrænser støv på HS-pladsen mest muligt. • Norreco fremhævede, at de normalt ikke har aktivitet weekender og helligdage, hvor sejlere typisk er på deres både.

• Hvis der er planer om større malingsarbejder eller lignende, kan man advisere Norrecco gennem pladsudvalget, og Norrecco vil om praktisk muligt tage hensyn til dette. Vi havde en god tone og dialog på mødet, hvilket vi gerne vil fortsætte. Det blev aftalt, at eventuelle klager fra bådejere går til Henrik Sengeløv (mail: h.sengelov@dadlnet.dk) og derefter behandles samlet over for Norrecco. Vi vil derfor bede vore medlemmer om ikke at indgive individuelle klager til Københavns Kommune, By & Havn, miljøudvalg eller lignende. Norrecco inviterede HS’ medlemmer til et besøg på virksomheden, hvor man kunne se, hvad der sker ”på den anden side af væggen”. Ved den lejlighed byder Norrecco på sandwich og drikke. Det blev aftalt at afholde besøgsdagen d. 14. april 2012, samme dag som SKK har standerhejsning. Opslag om tilmelding kommer i klubhus og på hjemmeside og kan læses på side 27 i dette nummer. På vegne af Havnelavet Sundkrogen, Henrik Sengeløv 7


Tjek endetal før søsætning Stikprøvekontrol af ansvarsforsikring af både. Medlemsnumre med endetal 5 er udtrukket. I havnelavets bøje- og landpladsreglement står der således: 3. Ansvar og pligter Lejerens fartøj skal være min. ansvarsforsikret. Forsikringsselskab samt policenr. skal oplyses på pladsudvalgets forlangende. Se for dig et klubmedlem, der er ude på vinterpladsen for at tjekke sin båd, og det er stormvejr. Nabobåden vælter ned over ham eller hans båd. Eller en båd taber roret under en havnemanøvre og båden ridser et smukt lakeret fribord. Selvfølgelig kan ulykkesfuglen gøres personlig ansvarlig, men hvad nu hvis han ikke har nogen penge? Derfor er ansvarsforsikring vigtig og pligtig. Sejlklubben Foto fra StavrebyKøbenhavn - vores udsigt vil mod ‘dasset’ igen i 2012 gennemføre en 8

stikprøvekontrol. Kontrollen består i, at alle bådejere, der har låne- eller fast plads i havnen eller står på landpladsen, på skift udtages til kontrol. For medlemmer på Havnelavets gæstepladser kan havnefogden forlange dokumentation. I sommersæsonen 2012 er bådejere med endetallet 5 i medlemsnummeret (se nummeret ved din adresse på Brisen) udtaget til kontrol. Bådejeren skal aflevere dokumentation for betalt ansvarsforsikring inden 1. juli 2012. Det kan være en kopi på papir afleveret forbindelse med søsætningen eller som post til klubben. Det kan være et print screen af bankoverførelse eller scannet kopi af kvittering sendt som vedhæftet fil til Pladsudvalg@ sejlklubbenkbh,dk Pladsformand Jan Bredde Andersen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag 11. april 2012 kl. 18.30 i klubhuset Der er indskrivning og sandwich fra kl. 18.00. Dagsorden:

Sten Emborg er ikke på valg i lige år.

1 Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsen indstiller Finn Kristiansen som dirigent og Jan Gebhardt som referent.

10 Valg af pladsudvalgsformand Bestyrelsen indstiller Jan Bredde Andersen til genvalg

2 Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning Bilagt. 3 Aflæggelse af udvalgsberetninger 4 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Bilagt 5 Behandling af indkomne forslag Bilagt indkommet forslag fra Finn Kristiansen om ændringer af vedtægtens §§ 8 & 10. 6 Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget Bilagt 7 Valg af formand Bestyrelsen indstiller Birgit Thejls til genvalg 8 Valg af næstformand Henrik Sengeløv er ikke på valg i lige år 9 Valg af kasserer

11 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer Leif Jørgensen og Henrik Sieling er ikke på valg i lige år. Bestyrelsen indstiller Erik Kragh-Hansen og Jens Rosengaard til genvalg 12 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Steffen Torvits er ikke på valg i lige år. Bestyrelsen indstiller Søren Larsen til nyvalg 13 Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant Revisor Morten Petersen og revisorsuppleanten Mogens Puch Hansen er ikke på valg i lige år. Bestyrelsen indstiller Jens Juul Holst til genvalg som revisor 14 Valg af ekstern revisor Bestyrelsen indstiller Ernest og Young til genvalg 15 Eventuelt I tilknytning til dagsordenens pkt. 4: ”Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse” er det muligt at læse Regnskab 2011 for Havnelavet Sundkrogen på klubbens hjemmeside: www.sejlklubbenkbh.dk Kong Christian den X’s bro med Sønderborg slot i baggrunden

9


Bestyrelsens beretning Sejlklubben København har i dag 558 medlemmer - en stigning på 7. 499 er aktive - en stigning på 14. I alt er 51 nye medlemmer kommet til - en endnu større udskiftning end sidste år. Mange nye er bådejere eller medlemmer, der starter deres gang i klubben via sejlerskolen. I skal alle have et STORT velkommen i Sejlklubben København.

med By & Havn, kan bestyrelsen ikke være fortalere for større direkte investeringer i ”vores” havn. Det betyder ikke, at vi ikke kan være kreative og fortsætte de gode udvalgsinitiativer og forbedre og vedligeholde områderne. Vi har bl.a. for ganske få penge startet beplantningen af forpladsen og håber at få gjort mere der.

Til alle de ”gamle” medlemmer: Tænk på, når vi mødes på havn og plads, at næsten 10 % af vores sejlerkammerater er nye og kan bruge et venligt råd, om hvordan man finder de rette ansvarlige, og hvordan vi gør tingene.

Sejlerskolen er kommet med ønsker om at udvide og modernisere flåden med spækhuggere. Det er jo præcis det, vi er her for – at fremme kendskab til sejlads og at dygtiggøre sejlere - og bestyrelsen støtter fuldt op om dette.

En del af de visioner om havnen, som vi diskuterede på sidste generalforsamling, er nu sat lidt på hold. Vores pladser er som ønsket blevet større og flere, men da det ikke er lykkedes os at forlænge vores uopsigelighed i kontrakterne

Vores hjemmeside har nu haft et års jubilæum. Webmasterne Allan Johansson og Lillian Westergaard Poulsen har gjort det rigtig godt. Flere nye er heldigvis interesserede i at yde et bidrag, så der løbende kommer nye idéer. Der er stadig

10

mulighed for at udvikle og forbedre dialogen i debatfora, tilmeldinger, indkaldelser og spændende skiftende nyheder. Men det er os alle, der skal komme med input, for at siden er levende.

Mød op på arbejdsdag

Efterårets arbejdsdag blev reduceret kraftigt, men det håber vi at kunne rette op på med en større arbejdsdag d.12. maj. Interesserede hjælpere kan allerede i dag melde sig hos Leif Jørgensen, Driftsudvalget (driftsudvalg@sejlklubbenkbh. dk). Vi har ikke helt fået den respons, vi havde håbet, fra hjemmesiden, så vi fortsætter med at rundsende mail med opfordring til deltagelse i arbejdet. Mød op. Det er den bedste måde at lære nye mennesker at kende og blive integreret i klubben.

Udvalgenes aktiviteter

Klubbens ”egne” udvalg, hvor aktive medlemmer allerede i dag løfter opgaverne, er: • Bladudvalget. Det flotte resultat af arbejdet med Brisen ser vi, hver gang det

udkommer. • Sejlerskolen, som stadig har større søgning og indsluser nye medlemmer på en rigtig god måde. • Kapsejladsudvalget fortsætter det gode samarbejde med Svanemøllekredsen, og årets sejladser er under planlægning. • Festudvalget, som har genoplivet fredagsarrangementerne, har i vinterens løb trukket mange medlemmer ind fra kulden. Og f.eks. andespil og fødselsdagsfest topper som altid med store tilmeldinger fra alle aldersgrupper. • Årets arrangementer, som er under planlægning, vil blive annonceret både på hjemmeside og i Brisen. Der er standerhejsning lørdag d. 14. april kl. 16.00, og pinseturen går i år til svenske Skanør. • Vi glæder os igen til 11


fællesskabet i Nordre Klubhus, som traditionen tro er den perfekte ramme om søsætning og optagning af både. Vi nyder alle godt af de aktive medlemmer, der holder huset, aktiviteterne og kulturen godt i gang. Det var den korte præsentation. Udvalgene supplerer med en mundtlig beretning på generalforsamlingen.

Travlhed i havnelav

I Havnelavet havde vi håbet at indskrænke mødeaktiviteten til 4 årlige møder med fokus på økonomien. En uventet lejestigning på landpladsen, pæleudskiftningen og de mange gener, vi har oplevet på landpladsen, har desværre medført en noget større mødeaktivitet. Desuden har vi en stor udfordring med Norreco og støvgener på landpladsen. Bestyrelsens håb er, at problemerne kan løses gennem et positivt samarbejde, da vi må sande, at vi er lejere midt i 12

et industriområde. Indtil andet er aftalt vil bestyrelsen, ved Henrik Sengeløv(h.sengelov@ dadlnet.dk), derfor samle klubmedlemmernes klager og søge at dokumentere de kritisable forhold. På den måde kan vi koordinere dialogen med Norreco og om nødvendigt med Teknik og Miljø i Københavns kommune. Bestyrelsen har sammen med repræsentanter for Norreco besigtiget vores landplads og generne. De klager, vi har modtaget fra jer som medlemmer, er alle sendt videre til Norrecos ledelse, ligesom den utilfredshed og de opråb, der har vist sig på klubbens Facebook-side, er videresendt. Den 14. april, inden standerhejsningen, inviterer Norreco på en rundvisning og en sandwich til klubbens medlemmer. Norreco håber på en større forståelse af deres virke som en nødvendig aktivitet i forbindelse af Nordhavnens udvidelse. Det

kan kræve temmelig stor beherskelse at udvise en sådan forståelse, men vi har taget imod invitationen og opfordrer alle til at komme og på denne måde vise interesse for en løsning. Med den fortsatte dialog med Norreco, lejestigninger fra By & Havn og et uforholdsmæssigt stort elforbrug på havn og plads er der udsigt til, at aktiviteten i havnelavets bestyrelse det kommende år fortsat vil være høj.

Administrationen

Vi skal samtidig bede jer alle huske, at det administrative arbejde også foregår centralt. Alle registreringer af medlemsog bådforhold skal meldes til bestyrelsen via en af klubbens officielle adresser, gerne sekretariat@sejlklubbenkbh.dk. Det koster os unødig megen tid, når vi skal opsøge medlemmer, opdatere data eller rykke for betalinger. Så venligst: Benyt mailadressen frem for f.eks. at melde medlemsændringer til pladsmanden, du møder i havnen, eller til sejlskoleinstruktøren en onsdag

aften. Du bør også lette klubbens administrative arbejde ved at tilmelde dig PBS. Nye havnefogeder Det første år med vores nye havnefogeder fra Svanemøllehavnen A/S er gået rigtig godt. Der har været faldende indtjening på gæstepladser, men dette tilskriver vi den generelle afmatning. Bestyrelsen er glad for det gode samarbejde, og en forlængelse af kontrakten er nu på plads. HS’ forretningsfører har indvilget i at varetage sine opgaver endnu et år, men vi har stadig en føler ude om evt. at øge samarbejdet med Svanemøllen med f.eks. bogførings- og forretningsføreropgaverne. I overvejelserne indgår også muligheden for løsning af vores drifts- og vedligeholdelsesopgaver eller dele af disse. Info om Havnefogedens åbningstider, og meget andet, kan I læse meget mere om 13


på vores hjemmeside: www. sejlklubbenkbh.dk

Udgifterne stiger

Fremtiden byder på mange udfordringer for Sejlklubben København, medlemmerne, udvalgene og bestyrelsesarbejdet. To af de vigtigste skal her have et ord med på vejen: Som økonomipunkterne på Som økonomipunkterne på dagsordenen fortæller, bruger bestyrelsen mange kræfter på at få indtægter, udgifter og ambitioner til at hænge sammen. Ikke kun for SKK, men i lige så høj grad for Havnelavet, hvor hovedparten af vores udgifter afregnes til dækning af vores lejeaftaler med By & Havn. Vi skal ikke her i beretningen fordybe os i økonomien, men blot pege på, at klubben står i nogle vigtige valg og prioriteringer. En ting er sikkert. Fremtiden byder på stadig stigende udgifter. Dels udefrakommende, som vi stort set ikke har indflydelse på, og dels udgifter bestemt af 14

vores egne beslutninger om serviceniveauet. Det, der er helt sikkert, er, at det bliver stadig dyrere at sejle og at være medlem af Sejlklubben København.

Service eller fællesskab

Løsningen er, at vi enten accepterer de prisstigninger vi selv beslutter, når vi fastsætter serviceniveauet. Eller at vi øger medlemsaktiviteten og medlemmernes deltagelse i den praktiske opgaveløsning, så vi fortsat kan løse opgaverne billigst muligt. Vi bør derfor afklare, om Sejlklubben København fremover skal være en serviceorganisation, hvor vi hver især betaler for de ydelser, vi kræver og benytter. Eller være en medlemsaktiv forening, hvor vi løser opgaverne billigst muligt og sammen? De fleste vil nok umiddelbart hælde til foreningsmodellen, men det kræver, at stadig flere bidrager mere til de praktiske opgaveløsninger. Vi må derfor nu og i det kommende år sætte

”servicemodellen” og ”foreningsmodellen” til diskussion, vælge vejen frem – og naturligvis i fællesskab finde den rigtige og mulige balance. Det andet punkt er det fremtidige bestyrelsesarbejde, men favner også arbejdet blandt ”kernetropperne” i vores udvalg. Lige nu fungerer (næsten) alt i klubben til vores fælles tilfredshed. Et forhold, der bygger på, at det er ”den gamle garde”, der slider i det og løser opgaverne. Sådan var det i de gamle klubber, og sådan er det i dag, i Havnelavet og i SKK. Men det er ”lånt tid”, hvis der ikke kommer nye kræfter til.

Generationsskifte?

Vi må derfor nu sætte fokus på kvalitet og kontinuitet. Mange af de aktive har været med i rigtig mange år. Hvordan sikrer vi et generationsskifte? Hvordan sikrer vi klubbens organisatoriske og administrative fremtid? Kigger vi alene på bestyrelsen (der i år igen anbefaler genvalg på alle poster i mangel på nye kandidater), er forholdet, at

flere af os har været aktivt med i over 10 år. Vi piver ikke og er ikke ved at ”rende fra pladsen”. Men tager vi ikke hånd om et generationsskifte nu, ender det med, at tingene pludselig falder fra hinanden. Opgaven for klubben er derfor, også set i lyset af valget mellem en service- og en foreningsmodel, at diskutere og på sigt træffe beslutninger om: • Hvordan et generationsskifte gennemføres i bestyrelse og udvalg • Hvordan vi tiltrækker aktive blandt de yngre og nyere medlemmer • Og hvordan vi generelt øger den aktive deltagelse i hele medlemsskaren Til slut. Alle jer, der har gjort en indsats for vores fællesskab, skal have en stor tak, vi håber, at I fortsat vil bidrage til udviklingen af vores klub og ser frem til en ny fantastisk sejlsæson. -

Bestyrelsen

15


Sejlklubben København 2013 budget antal

til generalforsamling 11. april 2012

Budget kr.

B 2012 *3

R2011

R 2010

B 2011

B 2012

676.575 36.300 12.640 77.000 802.515 0 30.000 211.000

514.100 28.380 10.400 71.500 624.380 0 50.000 217.500

554.386

524.042

68.555 622.941 39.536 230.757

63.400 587.442 0 26.251 238.767

488.220 31.500 3.780 71.500 595.000 0 70.000 84.000

514.100 28.380 10.400 71.500 624.380 0 50.000 217.500

1.356.750 475.200 242.990 30.720 191.250 147.750 2.444.660

1.316.550 380.160 265.408 40.216 179.200 84.000 2.265.534

1.052.122 367.234 187.825 38.841 178.960 83.630 1.908.612

1.088.981 344.235 227.708 43.471 185.200 81.950 1.971.545

1.077.722 359.210 256.360 27.370 189.000 77.000 1.986.662

1.156.133 371.888 265.408 28.336 189.000 84.000 2.094.765

3.488.175

3.157.414

2.801.846

2.824.005

2.735.662

2.986.645

1.555.000 -307.000 740.000 605.000 99.000 2.692.000

2.567.445

640.000

1.572.000 -310.000 888.000 640.000 114.000 2.904.000

2.567.445

1.370.757 -251.000 684.000 532.000 64.000 2.399.757

1.326.000 -335.920 795.600 364.170 125.970 2.275.820

1.439.295 -280.000 718.200 558.600 67.200 2.503.295

455.500

30.000 455.500

450.000

501.488

455.625

358.500

450.000

1.095.500

3.389.500

3.142.000

3.068.933

2.855.382

2.634.320

2.953.295

Overskud 98.675 15.414 -267.087 -31.377 *1 Se specifikation af klubdrift *2 Bøjepladsareal forøget med 13% *3 Budget 2012*3 er revideret i forhold til det oprindelige B 2012 med indarbejdelse af nyt bøjepladsareal og nyt budget 2012 fra HS

101.342

33.350

Indtægter

i alt

Medlemmer aktive Medlemmer passive Ungdom/pensionist Indskud Kontingent mv i alt

485 66 16 55 567

stkpris 1.395 550 790 1.400

båd

0

Renteindtægter klubindtægter *1 Bøjepladser brometer m2 *2 Vinterland båd m2 vintervand båd m2 Sommerland Bådhåndtering skure Indtægter både

Total Udgifter SKK andel af HS Vandpladser Gæstesejlere i+strøm Landpladser Klubhus Administration HS i alt

16

676.575 36.300 12.640 77.000 802.515 50.000 211.000

10.050 4.320 # 2.209 # 256 255 150

135 110 110 120 750 985

1.356.750 475.200 242.990 30.720 191.250 147.750 2.444.660

2.444.660

1.556.000 -310.000 915.000 114.000 2.275.000

Afskrivning Folkebåde Klubudgifter SKK *1 I alt HS+ klub

klub Budget 2013

2.275.000

1.063.515

640.000

17


18

19


20

21


Takstblad 2013 2013 Kontingent 1.395 Kontingent, nedsat 790 Kontingent, passive medlemmer 550 Ved indmeldelse Indskud, nye aktive medlemmer 1400

2012 1.060 650 430 1300

Indskud, skur 985 600 Bøjeplads, sommer, pr. m2 vand *1 135 131 Nytildelt/låne bøjeplads, sommer *1 135 131 Vinterlandplads pr. m² båd *2 110 88 Bøjeplads, vinter pr. m² båd *2 110 88 Skurleje pr. år. 985 600 Søsætning/optagning. Pr. gang 750 700 Optagning/hænge i kran/inspektion o.lign. hvis pladsudvalget kan assistere? 750 700 Flytning på land 750 700 Sommerlandplads pr. dag *3 120 88 Sommerlandplads for sæson pr m² * 120 88 Sejlskoleafgift /år 1.000 1.000 Lån af skolebåd /pr døgn 150 150 Navigationkursus 450 450 Tovværkskursus 350 350 Rykkergebyr 1. og 2. rykker 150 150 Manglende oplysninger 250 250 Stander + frihavnsmærke *4 100 100

Betalingsfrist: 1. februar 1. februar 1. februar Betaling = ancinitetsdato Ved tildeling 1. februar 1. april 1. november 1. november 1. februar Ved regning Ved regning Ved regning Ved regning 1. april Ved skolens start Ved regning Ved regning Ved regning Ved regning Ved regning 1. februar

* 1. Bøjepladslejen beregnes udfra pladsens areal: pladslængde x pladsbredde. Ved nytildeling af bøjepladser eller tildeling af lånepladser sker opkrævningen som hovedregel den 1. marts eller umiddelbart efter tildeling *2. Vinterpladslejen beregnes udfra bådensareal: bådlængde x bådbredde opkræves med virkning fra 1. nov 2012 *3. Dog ikke ved betalt bøjeplads og max. svarende til sæsonlejen *4 Stander og frihavnsmærke er en pligtig ydelse for alle bøjepladsindehavere

22

Forslag til ændring af vedtægter Baggrund De 2 nedenstående forslag til ændringer af SKK’s vedtægter er stillet på baggrund af en stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde og medlemskabet af foreningen. Der er ikke noget at klage over. Men det er i de gode tider, man skal forberede sig på de værre. 1. Valget til bestyrelsen bør være mere demokratisk I moderne foreninger kan medlemmerne melde sig som kandidater til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling. Det nuværende system kan beskyldes for at være ”selvsupplerende”, og det fremmer ikke medlemmernes lyst til at deltage. En generalforsamling med valg, hvor resultatet står i indkaldelsen, støder min demokratiske sans. Derfor foreslår jeg følgende Ændring af valg til bestyrelsen • §8.4: "forslag til valg/genvalg" slettes. • §10.1: Nye sætninger til sidst. "Alle medlemmer med stemmeret kan opstille hertil på generalforsamlingen. Før valg af formand kan medlemmer med stemmeret melde sig som kandidat til bestyrelsen.». • §10.2: Ny sætning til sidst. "Alle medlemmer med stemmeret kan opstille hertil på generalforsamlingen». 2. Medlemmernes mulighed for at få sager behandlet til beslutning på generalforsamlingen bør forbedres.

Medlemmerne har bare 2 uger fra indkaldelsen til generalforsamlingen til forslagene skal være bestyrelsen i hænde. Det er ikke meget, hvis man lige skal snakke med andre medlemmer og have det ordentligt skriftligt formuleret. Bestyrelsen har 4 uger fra indkaldelsen til at lave udkast til takst blad m.v. Det burde være rigeligt, at bestyrelsen har forslag fra medlemmerne 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene og materialet dertil kan offentliggøres på hjemmesiden. Derfor foreslår jeg følgende Ændring af medlemmernes indsendelse af forslag til beslutning på generalforsamlingen og offentliggørelsen heraf • §8.3 ændres til: "Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen». • §8.4 ændres til: "Endelig dagsorden med indkomne forslag, forslag til takstblad og budget samt regnskab opslås på www.sejlklubbenkbh.dk og ligger til rådighed i klubhuset senest 7 dage før generalforsamlingen”. Begge disse ændringsforslag giver mere demokrati og engagement. Hvis der en gang i fremtiden sidder en bestyrelse, der tager helt tåbelige beslutninger, er begge forslag en god hjælp for medlemmerne til at korrigere bestyrelsens beslutninger. Finn Kristiansen 19. februar 2012

23


Fra Sundkrogen til Skotland En aften med besætningerne på Topia og Jeanne d Arc.

Med Troldand under varmere himmelstrøg Vintersæsonens første fredagsarrangement var med Rosemarie Boeck (Rie) og Sten Engelstoft, som nu tilbringer det meste af året i deres båd ”Troldand” under sydligere himmelstrøg om sejladser i 2011. Aftenen blev et rent tilløbsstykke. Tæt ved 80 meldte sig til spisning og foredrag. Der blev serveret en dejlig 3 retters menu tilberedt af Bruno, Martin og Kirsten. Menuen stod på gammeldags oksesteg med bagte rodfrugter samt gulerodskage a la Cajun til kaffen. Sten gjorde det så igen. Et velforberedt lysbilledshow med vidunderlige fotos og et formidabelt foredrag, og naturligvis var det krydret med de sædvanlige ”pædagogiske indslag”. Denne tur startede i april 2011 i

24

Galicien i det nordøstlige Spanien med det gode køkken og dejlige vine. Derefter gik turen til Azorerne - en længere tur på ca. 900 sømil. 6 øer blev besøgt med start på Santa Maria og slut på Pico, og der blev vandret en hel del i den smukke natur. Turen gik så retur til fastlandet, og efter 7 dages meget vellykket sejlads lagde de til i Lissabon. Undervej har Rie og Sten haft besøg af flere sejlere fra klubben. Turen sluttede på Algarvekysten i oktober, og Troldand venter på deres tilbagevenden i Sevilla. Tak til Rie og Sten for en helt igennem dejlig aften. Vi håber der er mulighed fo,r at det kan gentage sig, hvis I vil dele jeres oplevelser i 2012 med os til næste år. Man læse mere om Rie og Stens ture på www.troldand.dk. Jane Buur

Ca. 70 pers. mødte frem denne kolde vinteraften for at spise og høre om sommerens langfart til Skotland og retur. Kokkene Martin Frandsen og Bruno Jensen havde tryllet med lækkert oksekød, lammekøller, bagte rodfrugter, tatiki og bulgursalat. Til dessert tiramisou. Torben (Topia) og Erik (Jeanne d Arc) samt gasterne fra turen fortalte på skift om den fælles FTLF-tur med udgangspunkt fra Thyborøn, hvorfra 35 både i samlet flok skulle krydse Nordsøen. Der blev vist TV-indslag fra havnen i Thyborøn før turen. Der var stor velkomst i Inverness med modtagelse af borgmesteren, og der var arrangeret BBQ, whiskysmagning, skotsk musik og sang, med efterfølgende besøg på byens rådhus. Den indkøbte danske whisky var desværre ikke nået frem til festlighederne. Caledonian Canal med sine 29 sluser blev passeret og de berømte steder Urquhart Castle, Dores Inn, Banavie og til Oban. Med diverse

afstikkere og udflugter samt whiskysmagning. Vejrguderne var i det kolde hjørne, så pingvinerne på fordækket var ikke nemme at slippe af med. De smukke fotografier fra turen viste de flotte landskaber, bjerge, grå og kulørte byer, og at der også havde været solskin ind imellem. Topia sejlede hjem fra Inverness, Thyborøn med stop i Ålborg og på Anholt. Jeanne d Arc’s hjemtur gik fra Inverness over Norge til Skagen, Læsø, Varberg og hjem til velkomstkomite i Sundkrogen. Mit indtryk var, at sejlturene over Nordsøen var noget af en prøvelse for de fleste. Der havde været høj søgang, ingen lyst til mad og knubs i køjen. Så var det lettere for luksusgasterne, der tog flyet og kun deltog i sejladsen på Caledonian Canal med udflugter og de kulinariske retter fra området. Aftenen sluttede med en smagsprøve på whisky fra Oban. Tak til alle for en god aften. Kirsten Danø

Standerhejsning lørdag den 14. april kl. 16.00 •

Vi mødes til en tale & en sang

Efterfølgende er klubben vært ved et lille traktement

Ingen tilmelding – husk blot at møde op J

25


Havneudvidelsen giver støj, støv og trafik Der foregår flere ting, som påvirker Sejlklubben København og medlemmernes muligheder for at dyrke sport og fritidsbeskæftigelse på det, man kalder Ydre Nordhavn. Først etableres en krydstogtskaj langs sejlløbet til Kronløbet. Det sker ved at ramme en kraftig jernspunsvæg ned langs løbet og fylde op med jord inde bag væggen i løbet af 2012. Dernæst opfyldes et stort areal ud i Øresund til en ny containerterminal, idet den eksisterende containerterminal i Nordre Frihavn udflyttes. Arbejdet vil ske løbende, indtil det er færdigt omkring 2022. Jorden kommer fra udgravningen til metroen. Medlemmer af Sejlklubben København vil således kunne høre støjen fra lastbiler, støv fra opfyldningsjorden og trafikken med store maskiner ud til arbejdsområdet i mindst de næste 10 år. Derefter er det kun transporten af containere til og fra containerterminalen, krydstogtspassagerer og fornødenheder til krydstogtsskibene, der vil forstyrre det tidligere så fredeligere område.

Fakta: Anlægget af krydstogtskaj samt anlægget af selve jorddepotet udføres af et Jointventure mellem Züblin, Möbius og MJ Eriksson. Stenindfatningen på den nordvestlige side af opfyldningen udføres af Per Aarsleff.

• 26

Opfyldningen fylder 1 mio. m2

eller 100 hektar

Opfyldningen kommer til at rumme både ren jord og et nyt depot til forurenet jord på hhv. 4 mio. m3 og 6 mio. m3

Anslået færdiggørelse for opfyldningen: 2022. Selve perimeteren til opfyldningen er dog færdig i 2013

Krydstogtskajen ventes færdig til sæsonen 2013; Terminalen ventes dog færdig i 2014

Krydstogtkajen bliver 1.100 meter lang. Til sammenligning er Langelinie 1.000 meter lang

Inddæmningen med jernvægge bliver 1.250 meter lang og stenindfatningen mod vest 1.200 meter

Hvis du vil vide mere så er her forslag til spændende læsning: Københavns Kommune og Kystdirektoratets rapport ”Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal - Sejladsforhold og -sikkerhed”. Ud over rapporten er også lavet en sammenfatning med høringssvar. LOV nr 632 af 14/06/2011 Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S med flere love BY&HAVNs hjemmeside som løbende orienterer om fremdriften www.byoghavn. dk

Støvplagen på landplads syd

Har lige været nede for at se til båden på landpladsen. Den har det forsåvidt godt, men da der var østenvind, mens jeg var der, stod der massive støvskyer ind over spunsvæggen og nettet, der er sat ovenpå. Jeg var der i ca. 10 min., og i den tid nåede min bil at blive helt gul af støv, bortset fra, at det var svært at holde øjnene åbne for støv. Jeg gruer alvorligt for, om det overhovedet bliver muligt at klargøre bådene til foråret, medmindre der bliver gjort noget radikalt for at stoppe svineriet. Hvilke muligheder har vi? Er der nogen, der gør noget ved det? Jeg melder mig gerne til fanerne til en aktion, for de nuværende forhold er helt uacceptable. Torben Regin Bestyrelsens kommentar Ja, det er (som forventeligt) blevet et rigtig stort problem. Bestyrelsen er i

dialog med Norrecco og har afholdt et møde om problemerne. Vi skal indsamle dokumentationsmateriale (billeder, rapporter) blandt vores medlemmer på pladsen. Henrik Sengeløv

Besøg på Norrecco Havnelavet Sundkrogen aftalt en ”besøgsdag” hos vores nye nabo, Norrecco. Norrecco vil på mødet orientere om deres aktiviteter og vise os, hvad der foregår på den anden side af spunsvæggen. Norrecco byder på lidt at spise og drikke, og vi skal derfor tilmelde os arrangementet, der finder sted: Lørdag d. 14. april kl. 13 hos Norrecco (ved landpladsen) Tilmelding kan foregå på email til h.sengelov@dadlnet.dk, eller på liste i klubhuset, senest tirsdag d. 10. april.

27


En rigtig festlig aften med oste

på fadet og og vin i glasset

Fredagsarrangement den 9-3-12

friske, søde pærer i både, det var en fin ting sammen med den cremede gorgonzola. En rigtig lækker vesterhavsost som bliver lagret i nogle gruber ovre ved Bovbjerg i Vestjylland, og den smagte, som Vesterhavet lugter, lidt som gorgonzolaen smagte af Toscana. Jeg kan ikke huske, hvor de 2 sidste oste var fra, jeg tror vinen var ved at gå på hukommelsen, men jeg tror, de måske var spanske, for vi fik spanske (den var hammer god)vine og italienske vine til.

Vi var ca. en 30-32, der var mødt op til denne spændende aften (og godt sultne) Aftenen bød på oste og vin. Niels, som var kassemester, fortalte, at vi kunne vælge at købe en vinmenuet til 150 kr, så ville vi smage den vin, der passede til den ost, vi blev præsenteret for. Jaque’ og Inger havde dækket fint bord med dug, glas og lys, simpelthen hele mulletjavsen. Carsten var fordragsholderen, der vidste en masse

om ost og vin. Da vi endelig fik sat os, kunne vi gå i gang. Carsten ringede med klokken hver gang, han fortalte om en ny ost, vi skulle smage, ligeledes om den vin, som var god til den ost. Inger og jaque gik rundt og hældte den vin i vores glas, som hørte til den ost, vi skulle smage. Da vi nåede gennem alle oste, var der fri ost og fri vinbar. Der var, så vidt jeg husker, tre italienske oste en utrolig lækker gorgonzola. Uhm som tilbehør var der

Sejlklubben København Bomlukkerfest Lørdag den 22. september - kl. 18.00 Kært barn har mange navne. I år har vi valgt at holde årsfesten samme dag som en sejlrelateret aktivitet. Om dagen sejles Bomlukkeren & om aftenen fester vi igennem! Så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen! Detaljeret program følger: Følg med på www.sejlklubbenkbh.dk & på opslag i klubhusene!

28

Foruden ost var der lækker pate og en paprikapølse med dertil hørende tilbehør og naturligvis masser af rigtigt lækkert brød. Det var en dejlig smagsoplevelse og endnu et dejligt vellykket fredagsarrangement Det var det sidste i denne omgang, vi glæder os allerede til næste sæson. Helle Bøjlund / Fjelva

Glæd jer allerede nu til årets Pinsetur den 25. 26. & 27. maj Vi mødes i Skanör Hamn Som sædvanlig er der velkomst i løbet af lørdagen, fælles spisning & fest til vi alle kan se pinsesolen danse! Søndag – står vi tidligt op – får en lille en og bliver inspireret til dagen af en morgenfrisk tale Detaljeret program følger snarest: Følg med på sejlklubbenkbh.dk & på opslag i klubhusene!

29


Med Rügen mod håndbold Fredags Arrangement d.27-1-12 Der var flot fremmøde trods håndbold kampen SpanienDanmark. Denne kamp blev dog fulgt via øresnegl til Ann’s mobiltelefon under middagen til manges glæde, og yes, vi vandt. Jane fra Kvindelig Sejlklub havde lavet dejlig mad til os, Jaque’ var køkkenassistent. Vi fik lækker kyllingeret med ris og salat, til dessert fik vi en lækker cheesecake. Da disse herligheder var sat til livs sammen med noget godt rødvin, var det tid til en sommersejlads til Rügen. Det var Pia og Jimmy fra Skinfaxe og Randi og Kirsten fra Pi, der sammen fortalte om deres oplevelser. Fra Pi var der et herligt billede af de tre kvinder i cockpittet i det, som uofficielt blev kaldt for farmorbåden. Turen gik mod Tysklands største ø, Rügen, begge både besøgte også den mindre ø Hiddensee, som er en ø uden biltrafik. Vi fik også lidt historie fra Skinfaxe omValdemar 1den Store og biskop Absalon, der i 1169 erobrede 30

Arkona, og om at øen tidligere har været under dansk og svensk styre. Begge både var dog rørende enige om, at sommer havde der ikke været meget af, der havde højst været 2-3 solskinsdage . Der var blevet set på byer, historiske steder, museer, og Skinfaxe’s besætning havde taget en tur med det historiske damplokomotiv Rasende Roland, Vi sluttede af med et billede af Kæmpekolossen Pora, et gigantisk feriekompleks, der blev påbegyndt i 1938 af nazisterne. Begge både fortalte også, at det ikke kostede mange euro for et godt måltid mad og et ordentligt krus øl. Jimmy fortalte om besøget på Trekroner på vej hjem, her fik de en rundvisning af Finn fra Venus. Bagefter var der mange spørgsmål fra sejlere, der kunne tænke sig at tage turen, og der var nogle, der havde været der en del gange, så der blev svaret på næsten alt fra indsejlinger og ankerpladser badeforhold, og hvad der ellers lå folk på sinde. Aftenen sluttede med sædvanlig hygge og snak – En dejlig aften. Helle Bøjlund / Fjelva

Havnen Havnetilsynet v. Svanemøllehavnen A/S

Velkommen til

Tlf. 22 92 97 11 eller Tlf. 39 20 22 21 havnekontoret@sundkrogen.dk eller Info@smhhavn.dk

Frits Hedegård Pedersen Dirck Ove Larsen

Sundkrogens havnekontor: Sundkrogskaj 19 2100 København Ø I stueplan på vestsiden Åbningstider: 1/10 – 31/3 Torsdage kl. 17 – 18 April: tirsdage og torsdage kl. 17 – 18 Maj, juni, juli og august: hver dag kl. 17 18 undtagen søndage September: tirsdage, torsdage og søndage kl. 17 – 18 Kode til toiletter: 1103

Giv besked

• ved ny adresse, nyt telefonnummer, ny mail eller ny båd • hvis du ikke ønsker at modtage Brisen • Hvis du overvejer at melde dig ud af Sejlklubben København, så gør det inden kontingentopkrævning for 2013 bliver sendt ud

Send en mail til: sekretariat@ sejlklubbenkbh.dk

Vigtige datoer April 11. Generalforsamling i SKK 14. Besøg hos Norrecco 14. Standerhejsning kl. 16.00 Maj 26. - 28. Pinsetur August 25. 2-STAR September 7. Hven rundt ved Nat 22. Bomlukker 22. Bomlukkerfest (erstatter tidl. årsfest) Oktober 6. Fiskekonkurrence November 2. Andespil 18. Stander ned kl. 16.00 Januar 2013 1. Nytårskur kl. 15.00

31


Sundkrogskaj 19 - 2100 Østerbro

Afsender: Sejlklubben København Tilbuddene gælder kun i marts - maj og sålænge lager haves

t yr i Bådu d srd l ige de t n o h av n Køb e n

849,-

Vejl. pris 1199 kr SPAR 350 kr Særtilbud på Hempels mest solgte bundmaling Mille Xtra. 2,5 l. - Dækker 13 m2/l. Flere far ver

P. NORDBJÆRGS BÅDEVÆRFT SKOVSHOVED HAVN

1998,-

Kampagnepris/sæt SPAR 500 kr Gill IN11 sejlersæt Fantastisk pris og perfekt pasform. Kraftige materialer. •3-lags • Fleece lommer • Stor krave med Hi-vis hætte • Str. XS-XXL Vejl. pris: Jakke 1499kr bukser 999 kr

49,-

Vejl. pris 74 kr SPAR 25 kr

Malerbakkesæt – QPT, 18 cm, microlon rulle, velegnet til bundmaling og primer (store flader)

P. Nordbjærgs Bådeværft Aps • Skovshoved havn 14 • 2920 Charlottenlund • Tlf. 39 63 60 22 e-mail: info@nordbjaerg.dk • www.nordbjaerg.dk

Butikkens åbningstider Ti. - fr.: 10 - 17.30 Lørdag: 10 - 13 Søn. - man.: lukket April og Maj: åbent alle dage

Brisen April 2012  

Månedsmagasinet Brisen, aprl 2012

Brisen April 2012  

Månedsmagasinet Brisen, aprl 2012

Advertisement