Page 1

NR 1 / / febr u a r 201 4

www.sejlklubbenkbh.dk

Nye broer Side 29

Ny formand Side 7


Sejlklubben København Formand: Næstformand: Kasserer: Pladsudvalgsformand: Bestyrelsesmedlem & sekretær: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsessuppleant: Bestyrelsessuppleant:

Birgit Thejls Steffen Torvits Sten Emborg Jan Bredde Andersen Ole Holm Erik Kragh-Hansen Karsten Linderskov Jens Rosengaard Henrik Bjerregaard Jensen Søren Larsen

tlf. 20 95 20 87 tlf. 22 22 20 36 tlf. 50 52 92 90 tlf. 50 56 46 64 tlf. 40 36 17 87 tlf. 21 20 93 94 tlf. 41 89 22 00 tlf. 40 74 66 55 tlf. 52 13 04 01 tlf. 21 17 82 47

E-mail til klubben: Om økonomi, opkrævning o.lign.: Om bøjepladser, ventelisten og skur: Om indmeldelse o.lign. til Sejlskolen: Om kapsejlads: Om klubhuset: Om alle øvrige driftsforhold: Om sociale aktiviteter: Indlæg o.lign. til klubbladet: Indlæg o.lign. til hjemmesiden: Om indmeldelser, adresseændringer o.lign. samt alle andre henvendelser:

kasserer@sejlklubbenkbh.dk pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk sejlskolen@sejlklubbenkbh.dk kapsejladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk husudvalg@sejlklubbenkbh.dk driftsudvalg@sejl klubbenkbh.dk festudvalg@sejlklubbenkbh.dk bladudvalg@sejlklubbenkbh.dk webmaster@sejlklubbenkbh.dk sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Klubbens hjemmeside: www.sejlklubbenkbh.dk Bestyrelsens udvalgsansvar: Pladsudvalg: Jan Bredde Andersen Driftsudvalget: Karsten Linderskov Klubhusudvalg: Birgit Thejls Sejlerskole: Søren Larsen Kapsejladsudvalg: Erik Kragh-Hansen Bladudvalg: Steffen Torvits/Kirsten Danø (redaktør) Fest/Aktivitetsudvalg: Birgit Thejls Web udvalg: Steffen Torvits Nordre Klubhusudvalg: Sten Emborg Havnelavets bestyrelse: Birgit Thejls, Jens Rosengaard og Erik Kragh-Hansen Brisen udgives af Sejlklubben København. Kun indlæg signeret af bestyrelsen repræsenterer sejlklubbens holdning. Oplag ca. 600 stk. Redaktion (ansvarshavende): Kirsten Danø: bladudvalg@sejlklubbenkbh.dk Layout: Poul Poulsen Web-udvalget: webmaster@sejlklubbenkbh.dk

2


Indholdsfortegnelse Nyt fra havnekontoret................................................................................................................... 4 Mand over bord i havnen............................................................................................................. 5 Generalforsamling 10. april......................................................................................................... 6 Birgits sidste nytårsskål................................................................................................................. 7 Fiskekonkurrence og kuling...................................................................................................... 8-9 Andespil................................................................................................................................... 10-13 Store forandringer på Nordhavnen.......................................................................................14-18 Nyt om bøjeplads......................................................................................................................... 19 Nyt fra sejlerskolen...................................................................................................................... 29 Til kur ved dronningen................................................................................................................ 21 Tanker efter sommerferie.......................................................................................................22-28 Whiskyaften................................................................................................................................. 29 Nye broer i Sundkrogen?............................................................................................................ 30 Nye medlemmer og åbningstider.............................................................................................. 31

VIGTIGT Førstehjælpskasse og hjertestarter finder du i klubhuset, ved køkkenet!

Anbefal en havn til sommerturen Du har sikkert en dejlig oplevelse, du har lyst til at dele med dine klubkammerater. Send kort artikel og foto til Bladudvalg@Sejlklubbenkbh.dk 3


Nyt fra havnekontoret Nu nærmer sig tiden hvor alt bliver lysere og lidt grønnere, bådene skal klargøres, og havnekontoret er igen åbent hver torsdag fra kl. 17 – 18.

Stormene og især højvandet har gjort sit til, at elforsyning på broerne har været ude af drift, men elektrikerne arbejder kraftigt på at få strøm på alle broer. Skulle der være nogle både, der skal bruge strøm, kan man flytte til en af broerne, hvor der er strøm. Nøgle til klubhuset (elektronisk bib nøgle) Da det gamle system brød ned, har havnelavet fået et nyt system, der kræver, at alle nøgler bliver kodet om. Dette gøres ved at henvende sig på havnekontoret og der få kodet sin gamle nøgle om. Det er desværre ikke muligt at kode nøglen om på havnekontoret i Svanemøllehavnen. Husk ved forårsklargøring at affaldet kommer de rigtige steder, malerbøtter pensler i malercontaineren, brandbart affald i den ”store” container o.s.v. HUSK, at agterfortøjningerne altid skal være under de ”horn” (tovholdere), der sidder øverst på pælen, ellers giver det et meget stort træk i pælen med skade til følge, pælen bukker eller bliver trukket så langt ned, at fortøjningen kan glide af. Hvis man ikke vil have sine fortøjninger i vandet, så de bliver beskidte, kan man evt. montere en lille snor fra hornet og ned til fortøjningen, så den 4

Havnefoged John Vestergaard ikke glider ned i vandet. De el ledninger, der bliver brugt i havnen, er ikke altid lige fornuftige. En el ledning skal efter stærkstrømsreglementet for marinaer være af god kvalitet og ubrudt, hvilket vil sige, at der ikke må forefindes samlinger fra udtaget på broen og til båden samt at ledningen skal være en 3 leder ( m. jord ). Alle ledninger, der bliver brugt i vintersæsonen 2013/14, vil blive gennemgået af havnens elektriker sammen med havnefogeden, og ledninger, der ikke opfylder stærkstrømsreglementet, vil blive markeret og bådejeren vil derved få besked om at bringe det i orden. Alle ønskes en god forårsstart 2014. Med venlig hilsenJohn Vestergaard / Havnefoged


Husk, hvor der er stiger - før du falder i.

Mand over bord i december Ved dette års 1. fredags-arrangement talte jeg med Per, som næsten altid er med, når der foregår noget i sejlklubben. Denne aften havde Per inviteret sin lillebror Ebbe med. Jeg er ikke sejler, jeg er med som ”vagthund”, sagde Ebbe. Og så fortalte Per om sin oplevelse i december. Per ejer Dorly, en Albin Vega, som overvintrer i vandet ved bro 5. Per har ikke sejlet i 2013, hans ben klarer det ikke mere. Hvorfor han alligevel ville om bord en dag i december, har Per svært med at forklare. Han prøver det nok heller ikke igen, han kom ikke om bord, men faldt i

vandet! Per ved ikke, hvor nærmeste redningsstige findes på broen, han holdt fast i fortøjningerne og råbte om hjælp. To personer kom løbende, men kunne ikke hive Per op. Der blev hentet to kokke fra restauranten, og så lykkedes det at få Per op på broen. Det endte godt for Per, og jeg forstår, hvorfor Ebbe ikke lader sin storbror færdes alene i i vores havn. Til slut min opfordring til alle, der færdes på broerne: Læg mærke til, hvor redningsstigerne er monteret! Skrevet af Rolf 5


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SEJLKLUBBEN KØBENHAVN Torsdag, den 10. april 2014 kl. 18.30 i klubhuset. Der er indskrivning og sandwichs fra kl. 18.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af udvalgsberetninger 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 6. Behandling af indkomne forslag 7. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget 8. Valg af formand – Birgit Thejls ønsker ikke genvalg 9. Valg af næstformand – ikke på valg i lige år 10. Valg af kasserer – ikke på valg i lige år 11. Valg af pladsudvalgsformand – Jan Bredde Andersen ønsker ikke genvalg/Bestyrelsen indstiller Henrik Bjerregaard Jensen 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - Erik Kragh-Hansen og Jens Rosengaard er på valg, og modtager genvalg - Karsten Lindskov fratræder i utide og der skal vælges et bestyrelsesmedlem for et år 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – Suppleant Søren Larsen ønsker ikke genvalg, Hvis Henrik Bjerregaard Jensen vælges som pladsudvalgsformand, skal der vælges en suppleant for et år 13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant – En revisor og revisorsuppleanten er ikke på valg. Der skal vælges en revisor 14. Valg af ekstern revisor – bestyrelsen indstiller Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 15. Eventuelt Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille op til formandspost, medlemspost, suppelantposter og intern revisor. Der er altid plads til og brug for aktive medlemmer - og indstillingen til hvem der anbefales kan sagtens ændres! Forslag fra medlemmerne til dagsordens pkt. 5 – og forslag til alle valg jf. pkt. 7 til 13 - skal være formanden i hænde senest d. 13. marts – gerne på adressen info@sejlklubbenkbh.dk Endelig dagsorden med indkomne forslag, forslag til valg/genvalg, forslag til takstblad og budget samt regnskab udsendes senest d. 27. marts. Bestyrelsen Sejlklubben København

6


Birgit sidste nytårstale Rigtig mange klubmedlemmer var mødt op 1. januar for at ønske hinanden GODT NYTÅR. De kunne høre formand Birgit Thejls udbringe sin sidste nytårsskål for klubben og den kommende sæson. Birgit har meddelt, at hun efter næsten ni år på posten ikke går efter at holde 10 års jubilæum. Birgit begyndte som formand i Øst i efteråret 2005 og forventede max at sidde der i fire år, som vedtægterne fastslog. Men så kom der en klubfusion, og i efteråret 2008 blev Birgit Thejls formand for Sejlklubben København, der bestod af de tre selvstændige klubber, Triton, Søhesten og Øst. I nytårstalen i klubhuset kom hun ind på de store udfordringer, der venter bestyrelsen i de kommende år. Lejeaftalen er sagt op og skal genforhandles. Nye broer er måske på vej med hvad dertil hører - og så spøger en havnetunnel, der kan indebære, at halvdelen af Svanemøllehavnen bliver en byggeplads i flere år -og at arbejdet kan spærre for udsejling fra Sundkrogen i kortere - eller længere tid. Der er nok at tage fat på. Afløseren skal vælges på generalforsamlingen 10. april. Kandidater søges. 7


Fisk om bord. 8


Drogden meldte 11 fra sydøst FISKEKONKURRENCE 2013

Det var lørdag den 5. 5ktober, jeg stod op ved 6 tiden og tjekkede DMI udsigt for Øresund. Det lød ikke godt, Drogden meldte 11 fra sydøst. Det er ensbetydende med, at sundet står på højkant med nogle gevaldige dønninger rundt om Saltholm. Der var otte både tilmeldt konkurrencen, og jeg forventede et kraftigt mandefald , når sejlerne havde set vejrmeldingen. Da jeg kom ind til klubhuset med morgenmaden, sad der 16 sultne lystfiskere og ventede på en bid brød. Jesper havde disponeret en gammel Dansk til at styre nerverne inden start. Store Bjørn holdt en kort briefing, fortalte om reglerne og gav grønt lys for start af konkurrencen.

og vinden tog lidt af til 7 – 8 m. sek og gik mere over i vest. Næste år bliver der ændret lidt på reglerne af hensyn til familien Bedsted, som stryger sin andel af præmierne hvert år. De får et handicap på 2 kg for største fisk og 20 sild i handicap på flest sild. Til orientering er konkurrencen åben for alle medlemmer af sejlklubben, og det er det eneste arrangement, som er gratis at deltage i. Gratis morgenmad og en lille hjertestyrkning. MVH: M/S SNUS

Det var ikke storfangerne, som kom ind med præmiefisk ved indvejningen. Det blev til fire små torsk, den største på 2,2 kg. Sildefanger Jørgen havde heller ikke det store held i år. Derimod kom Jomfru Bedsted i havn med 20 udmagrede sild og tog 3. præmien. Undertegnede fangede én sild, som jeg brugte som madding.Maddingen gav gevinst på en lille bitte makrel, som fik lov til at komme tilbage i vandet og vokse sig stor til næste år. Tilbage til vejret. De første par timer på sundet var som at køre i sne på en pukkelpist. Vorherre forbarmede sig,

Mad på bord 9


En aften med super-energi


Andespil 2013


Alan sørgede som sædvanlig for et herligt måltid. Sprød flæskesteg med det hele - og en dejlig hjemmelavet æbledessert. Festudvalgets skønne kvinde Margit havde været rundt og finde sponsorer blandt de lokale handlende på Østerbro. Og det lykkedes at få rigtig mange attraktive præmier, som der var stor rift om at vinde. I alt blev der spillet om 96 pakker/gavekort (hovedpræmier som sidegevinster). Et par og tres – voksne som børn spillede med. Så rigtig mange fik en eller flere gaver med hjem. Festudvalget vil gerne sige stor tak til sponsorerne og opfordrer alle til at handle lokalt. 12


Sponsorerne: A.B. Legetøj I Trianglen 4 Andersen Østerbro I Østerbrogade 103 Dagens Fisk I Østerbrogade 156 D’nell Blomster I Strandboulevarden 103 Frihavn Pizza & Grillbar I Strandboulevarden 93 Gourmandiet I Rosenvængets Allé 7A Gunnar Madsen Vinhandel I Østerbrogade 156 Kaffebaren Havnelyst I Skudehavnsvej 6 Johnnie Walker Whisky Matas I Østerbrogade 142 Mortens Pølser I Stubbeløbsgade Ryding Maritime I Vordingborggade 93 Stark I Kattegatvej 21 The Taco Shop 2 I Østerbrogade 87 Zacapa Rom Øbro-træ - XL-byg Proffcenter I Kattegatvej 8

13


Store forandringer p책 Nordhavnen


Som sejlklub i et stort udviklingsområde kan man godt få fornemmelsen af at være en lille brik, der kan flyttes på efter behag. En tunnel til Nordhavnen vil få betydning for samtlige bådejere i Svanemøllehavnen og i Kalkbrænderihavnen. Spørgsmålet er hvordan og hvornår? I løbet af de kommende ca. 50 år vil der ske en gradvis, men voldsom forandring af Nordhavnsområdet, som vi kender det i dag. Kommuneplanen åbner mulighed for etablering af en ny bydel i Nordhavnen, omfattende ca. 40.000 arbejdspladser og boliger til ca. 40.000 indbyggere. Udviklingen er startet med erhvervs- og boligbyggeri i Århusgade-kvarteret, vedtagelse af etablering af en Metrolinje til Nordhavnen og de igangværende store opfyldninger mod NØ til den nye kajstrækning til krydstogtskibe og efterfølgende til den kommende containerterminal som vist på 3D-visualiseringen.

Af oversigtsplaner herunder og til venstre fremgår den aktuelle udvikling af vores ”baghave”. Århusgadekvarteret får de første nye beboere i 2015. Samtlige grundarealer er solgt og forventes bebygget de kommende år. Lokalplaner for ”Trælastholmen”, ”Sundmolen” og et område, indeholdende en ny international skole forventes vedtaget i nærmeste fremtid. Område 1, ”Nordhavn Plads” vil først blive bebygget, når metrolinjen er etableret 2019. Som det fremgår af planen, vil der blive etableret en kanal, som forbinder Kalkbrænderiløbet med inderhavnen. Kanalen vil sikre vandudskiftningen samt give kajakker og robåde lettere adgang til de øvrige havneområder. Udbygningen af Nordhavnen forventes at ske gradvist fra syd mod nord og i takt med flytning af containerterminalen til det nye opfyldte område mod nord. I alt med en tidshorisont på 30-50 år.

DE NÆSTE ETAPER 2013

2013

2013

Afventer

Område 1

Århusgadekvarteret : Lokalplan vedtaget Byggemodning pågår


Den nordvestlige del af Nordhavnen, bl.a. omfattende Fiskerihavnen påregnes bevaret eller udlagt som rekreative områder.

forbindelsesvej. Det er åbenlyst, at det ene vejkryds ved Århusgade ikke alene kan afvikle trafikken fra et område på størrelse med en stor dansk provinsby.

Havnetunnel

En ny forbindelsesvej forventes således at skulle stå klar senest 2025. Med en projekteringsperiode på 2 år og en anlægsperiode på 4 år vil en beslutning herom skulle træffes senest 2019.

Et flertal i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har truffet en principbeslutning om linjeføringen for en Østlig Ringvej – som en Havnetunnel, der forbinder Lyngbymotorvejen med motorvejsudfletningen ved Sjællandsbroen – og med af- og tilkørsler, som vist nedenfor. Der er tale om en både statslig og kommunal anlægsinvestering. Dette kræver en statslig anlægslov for projektet – og end ikke en første etape med tunnelforbindelse til Nordhavnen er medtaget på statens budget. En udbygning af Nordhavnen, som Kommuneplanen lægger op til vil kun være mulig, såfremt der etableres en alternativ

Produktivitetskommissionen har i sin nye rapport, januar 2014 gentaget sin anbefaling af at investere, hvor den største samfundsmæssige gevinst opnås (Min. 4 % forrentning over en 50-årig finansieringsperiode). Transportministeriet offentliggjorde december 2013 sin strategiske analyse af en Østlig Ringvej/ Havnetunnel i København. Første etape har et samfundsøkonomisk afkast på 6,1 %, selv med en kalkuleret brugerbetaling, som naturligvis vil mindske anvendelsen. Januar 2014 Erik KraghHansen


Status:

Kalkbrænderihavnen for sejlbåde.

1. Beslutning om etablering af en Nordhavnsforbindelse er ikke truffet.

4. Sejl- og roklubber m.v. vil blive hørt i forbindelse med planlægningsfasen.

2. Udformningen af en evt. forbindelse forventes udført som en sænketunnel, men grundet den lave vanddybde (Ca. 3 m) over en færdig tunnel kan den også udføres som ”cut and cover”. Dvs. bygget på stedet, omsluttet af spunsvægge, hvilket vil medføre hindring af sejlads i hele byggeperioden på ca. 4 år.

5. Der kræves et tillæg til Kommuneplanen, samt en godkendt lokalplan – og i denne forbindelse en VVW-redegørelse inden et projekt kan gennemføres. (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

3. De radikale på Rådhuset har foreslået en dæmning i stedet for en tunnel, da en sådan vil kunne anlægges meget billigere, men også definitivt lukke Svanemølle- og

7. Endvidere kunne det tænkes, at der etableres en ny, stor marina i området nord og øst for Fiskerihavnen til samtlige både i Svanemølle- og Kalkbrænderihavnen.

6. Vores adgang til havnene forventes således ikke at blive generet de først kommende år.


Bøjeplads til alle i 2014 Nyt fra pladsudvalget februar 2014 Det har lige været kyndelmisse, der er stadig lidt is mellem bådene. Men det er blevet lysere, og snart er det tid til søsætning. Pladsudvalget er i gang med bøjepladsfordelingen. Det ser godt ud. Bådejere, der havde fast plads sidste år, og som ikke har ønsket anden plads, fik opkrævning i januar. Vi kan nok tilbyde alle, der har søgt til tiden, en fast- eller låneplads. 16 bådejere har i år fået fast plads fra i år, og 20 er blevet tilbudt låneplads. Bådejere på låneplads skal søge igen til næste år. På opkrævningerne, der udsendes i slutningen af februar, står det pladsnummer, båden skal ligge på i den kommende sæson. Forholdet mellem pladsernes størrelse og bådstørrelsen har gjort det svært at vælge en ideel plads. Vi har for få korte/brede pladser. F.eks.: En båd på 3 x 8 meter har fået tildelt en plads der er 3 x 12 meter. Når Byoghavn vil udskifte flydebroerne om 1 – 1½ år kan vi forsøge at ændre det så, vi får en bedre fordeling. På hjemmesiden under pladsudvalget finder du bøjepladslisten. Den er indtil videre ikke endelig. Der kan komme afbud og ændringer helt frem til slutningen af marts.

På hjemmesiden er der, under pladsudvalget og i kalenderen, en oversigt over, hvilken dag bådene skal søsættes. Listen er lavet ud fra bådoptagningerne i efteråret. I næste nummer af Brisen skriver vi mere om de praktiske opgaver på søsætningsdagene.

Pladsudvalget søger frivillige Har du lyst til at deltage i arbejdet med at optage/søsætte vores både ? Har du krancertifikat, eller måske lyst til at køre traktor ? Kan du lide at lave mad til folk, der virkelig påskønner det ? Har du ideer til at effektivisere arbejdet på landpladsen eller ved kranen ? Vi er et godt hold, der hygger os med at håndtere bådene og alt, der rør sig omkring dette, og vi vil meget gerne velkomme flere til dette fællesskab. Skriv en mail til pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk - så vil du blive inviteret til middag og møde i klubhuset snarest.


Nye tiltag i sejlerskolen - når førerprøven er bestået Den kommende sæson vil der blive tilbudt nye aktiviteter for medlemmer, der har bestået klubbens førerprøve. Det er der blevet mulighed for på baggrund af aftale mellem skoleudvalg og bestyrelsen om, at vi beholder de 3 nuværende klubbåde (Mor-fin, Rødhætte og Ulven) og indtil videre indstiller den planlagte udskiftning af de to folkebåde med endnu en spækhugger. P.t. er to både for lidt til at det ville være muligt at give tilbud om sejlads til de nye førere på hverdagsaftner, da vi er i den heldige situation at tilgangen til vores sejlerskolen er så god, at det lægger beslag på to både. Tre både derimod, giver i nuværende situation fleksibilitet, så vi f.eks. visse dage kan sejle med tre hold elever og andre dage kan bruge bådene til f.eks. kapsejlads eller spilerhåndtering og rutinesejlads afhængig af interesse. Følgende tilbud har været diskuteret som mulige aktiviteter for medlemmer med førerprøve: Rutinesejlads

Sejlads på hold uden instruktør med henblik på at holde rutinen ved lige, hvis man ikke selv har båd. Spilerhåndtering og trim

Indgår ikke i den almindelige 20

undervisning på elevholdene. Derfor håber vi, at det er muligt at finde instruktører, der kan undervise førere i spilerhåndtering og trim af spækhugger evt. kombineret med kapsejladstræning sammen med de andre sejlerskolers både i Svanemøllekredsen. Kapsejladstræning/praksis

Der er mulighed for at deltage enten i kapsejladstræning i spækhugger sammen med de andre sejlerskoles både i Svanemøllekredsen eller at få styr på startprocedure og kapsejladsbanen i Folkebåde ved onsdagskapsejladsen, eller deltage i den nye kapsejlads efter lystal om tirsdagen, hvor man selv skal starte og måltage. På nuværende tidspunkt kan jeg ikke med sikkerhed sige, hvilke af ovenstående aktiviteter, der bliver mulighed for, da nogle af tilbuddene kræver at der er instruktører til opgaverne, og ikke mindst, at der er tilstrækkelig interesserede deltagere, så vi kan få sat nogle hold. Kontakt undertegnede på e-mail: sejlerskolen@sejlklubbenkbh.dk hvis du har førerprøven og oplys, hvad du er interesseret i. Grete Ørskov


Til kur ved dronningen Søsportens Sikkerhedsråd til dronningens nytårskur S​ øsportens Sikkerhedsråd har kronprins Frederik som protektor. Rådet var derfor inviteret til dronningens nytårskur blandt

SCHHH - Respekter eksamensro

Vinterens Navigationsundervisning afsluttes med eksamen, som afholdes i klubhuset følgende dage: Skriftlig eksamen: mandag den 3. marts 2014

landsorganisationer og protektorater. Sekretariatsleder Sten Emborg repræsenterede rådet ved kuren og ønskede den kongelige familie et godt nytår. Sten Emborg er også medlem af Sejlklubben Københavns bestyrelse, og han er klubbens kasserer.

Mundtlig eksamen: lørdag den 8. marts 2014 Medlemmerne anmodes om at respektere, at der skal være eksamensro i klubhuset i disse to dage, hvor det er forbeholdt eksamenen. 21


Tanker

22


For en pensionist, der har frihed til at sejle lange sommertogter, er det de seneste år blevet meget dyrt at gå i havn for natten. En havneafgift på 250 kr. pr. nat er ikke længere ualmindeligt for en båd på 10 m´s længde. Er sommertogtet af længere varighed, kan det derfor hurtigt løbe op i mere end 6-8.000 kr for en sommer, og dermed i sig selv begrænse togtets varighed. Hvad er der sket? Vil den tendens bare eskalere de kommende år? I mange havne får man intet for pengene - ud over en tvivlsom, fast fortøjning. Derfor skrev jeg følgende artikel:

efter sommertogtet

23


Får vi valuta for havnepengene? Tanker efter årets sommertogt For en pensionist, der har frihed til at sejle lange sommertogter, er det de seneste år blevet meget dyrt at gå i havn for natten. En havneafgift på 250 kr. pr. nat er ikke længere ualmindeligt for en båd på 10 m´s længde. Er sommertogtet af længere varighed, kan det derfor hurtigt løbe op i mere end 6.000-8.000 kr for en sommer, og dermed i sig selv begrænse togtets varighed. Hvad er der sket? Vil den tendens bare eskalere de kommende år? I mange havne får man intet for pengene - ud over en tvivlsom, fast fortøjning.  Har man som jeg sejlet i mere end 40 år, er det en meget kedelig og negativ udvikling, der har fundet sted, og spørgsmålet rejser sig om man nu også får valuta for havnepengene? Det indtryk breder sig, at sejlere opfattes som en interessant målgruppe af forbrugere, der er nemme ofre for lokale takstforhøjelser.  Det er ofte vanskeligt at finde plads, da mange havne er overfyldte, og den tilbudte ´service´ tilsvarende  ringe. Ofte er det helt unge mennesker, der opkræver havnepenge, og de kan ikke afhjælpe eller bistå med noget som helst. Ansvaret herfor ligger naturligvis hos personer/ledelser, der blot gemmer sig bag de unge.

kommercielt anlæg, hvor man forventer at få samme service og tjenstvillighed som f.eks. på en campingplads. Men der er langt igen, før den forventning bliver opfyldt.      På Vejrø - så jeg på TV - tilbydes denne service fuldt ud, men så er taksten også 450 DKK/nat. Ikke underligt at havnen lå øde hen, og omsætningen 50% af det budgetterede. Jeg har været på Vejrø (i 1969), længe før der kom entreprenante  ejere.  Derfor blev det af mange sejlere hilst velkomment, da Frihavnsordningen blev etableret af kloge hoveder i Skive havn,  for snart 30 år siden (jeg mener det var  omkring 1985), og det er meget glædeligt at Sundkrogen er med i Frihavnsordningen. I enkelte havne er indført en eller anden rabatordning for at lokke sejleren til at blive en ekstra dag, og på det seneste er oplevet en beskeden rabat, hvis havnepengene betales med Dankort/Visa.  Forud for sommertogtet i 2013, der gik til Oslo tur/retur, var der derfor lagt et stort forarbejde.                    Det blev et delmål for turen, at begrænse havnepengene mest muligt. Det kan gøres på flere måder:  1. Der findes nogle få havne, hvor man ikke betaler havnepenge. Disse blev identificeret hjemmefra.

Er der kodelås på toilet/dusch, bliver den ofte først oplyst, når havnepenge er betalt - tit sent på dagen.

2. Havne under Frihavnsordningen blev udvalgt til overnatning allerede under planlægningen

En gæstehavn er ikke en P-plads, men et

3. SXK-bojar, udlagt af Svenske Kryssarklub

24


Daftö

blev omhyggeligt registreret (der er 68 på den svenske Västkust) 4. Svajbøyer udlagt af Norsk turistforening i Oslo-fjorden ligeså (der findes 48) 5. Beskyttede naturhavne for ankring blev omhyggeligt identificeret inden afgang (listet efter breddegrad) 6. Havne-og  Kystguides fundet frem og nye indkøbt (en billig investering), og suppleret med egne erfaringer fra tidligere togter.  Resultatet for årets sommertogt - for de 46 nætter, hvor jeg var om bord, blev derfor så beskedent et beløb som 1.760 DKK/ SEK/NOK - eller 38 kr pr nat i gennemsnit. Dyrest blev havnen Son i Oslofjorden med 300 NOK (vi måtte forlade en urolig ankerplads, derfor!), tæt forfulgt af Strömstad

med 270 SEK (her kom familien om bord). Billigst - og det er bl. a. det, jeg gerne vil fortælle med denne lille artikel, blev 6 dejlige dage/nætter i selve Oslo. Årsagen hertil:  netop i 2013 er 3 havne tilmeldt Frihavnsordningen: 1007 Skøyen Båtforening  (10 NOK/nat), 1004 Kgl Norsk Seilforening (Dronningen, gratis) og 1005 Frognerkilens Båtforening. Især Skøyen Båtforening  vil jeg anbefale. Vi var blevet advaret om, hvor dyrt der var i Norge (især madpriserne), men fra den aflåste og bevogtede havn i  Skøyen, inderst i Frognerkilen (se kortet) ligger der i gangafstand et KIWI-supermarked, og der kan gøres gode indkøb. Der er desuden gode trafikforbindelser til Oslo centrum (bus og tog samt havnebus til/fra Bygdøy). Og så kan man tanke billig diesel  i Dron25


anduve inden kl. 17. Derfor var båden gerne let tidligt på morgenen. Indkøbene gøres i passende havn ved middagstid, og der holdes frokost/middagshvil, hvorefter båden atter afgår til en fredelig, idyllisk eller naturskøn nathavn (type 3. - 5.). Der tørnes tidligt ind, for at blive klar til næste dags oplevelser.

ningen (9,80 NOK/liter). Fra havnen i Skøyen er der en herlig vandretur gennem den grønne kile Frognerelvdalen langs elven til Vigelandsparken, og desuden museerne på Bygdøy: FRAM, Søfartsmuseet, Kontiki og Vikingeskibene. I Oslo ´afmønstrede 3 børnebørn: de fløj med Norwegian til Nederland på 3 ugers  familiebesøg, og med min søn (skipperen om bord) gennemførtes en ´herretur´ fra Oslo via Tønsberg, Vestfjorden, Kragerø til Risør - inden Skagerak blev krydset til Skagen. Her var der imidlertid dømt ”Hellerup-uge” (lokal  jargon), og bådene lå i   4-5 lag uden på hinanden. Det gider vi ikke (havneafgift 180 DKK), så efter et par timers hvil, fortsattes til Frederikshavn Marina, hvor der altid er plads. Bilen skulle hentes i Strömstad via færgen til Göteborg.  En vigtig årsag til den beskedne sum i havnepenge kan bedst forklares med ´den svenske sejladsform´, som blev praktiseret:  i alle havne gælder, at det er gratis at 26

Enkelte dårlige oplevelser kunne ikke undgås: i Varberg (Getterön) viste det sig, at listen over Frihavne var forkert: havnebestyrelsen havde meldt havnen ud. Så bliver man forbandet: nærmest lokket i en fælde ! Göteborg (Saltholmen) viste sig alligevel ikke at være gratis, men havnefogeden havde fri lørdag/søndag, så først mandag fik man den besked - og sejlede straks videre. Det samme gjaldt i Strömstad (Hålkedalskilen i byens sydlige udkant). Så er samvittigheden ren. At benytte Turbøjer/SXK-bojar/Svajbøyer i henholdsvis DanmarK/Sverige/Norge hviler på forskellige nationale regler. I Danmark antager (forventer) jeg at svenske og norske sejlere bare er velkomne.              De norske Svajbøyer kan frit benyttes af alle, medens de svenske SXK-bojar omhyggeligt er påmalet: SXK-members only. Jeg var tidligere været medlem af SXK-klubben, men betaler i dag kun for at modtage (Nordens bedste) bådblad På Kryss . Inden næste sommertogt i svensk farvand,  vil jeg derfor løse fuldt SXK-medlemskab (for det pågældende år).


Som man vil forstå, blev ankeret brugt flittigt på dette års sommertogt (14 nætter af 46), medens SXK-bojar/Svajbøyer blev benyttet 7 nætter og Frihavnsordningen: 10 nætter.

anseligt beløb.  Det var nærmest umuligt at undgå betaling. Men det lykkedes alligevel  ved kløgt.

I Randers overtog min søn + familie atter båden, og jeg kørte hjem i bilen. De sejlede til Stavns Fjord på Samsø, hvor de holder af at ligge. SEDNA sejlede i alt 952 sømil, og turen blev på 56 sejldage.

Til slut en lille advarsel: i Oslo-fjorden kunne 2 broer ikke åbnes, da vi ville igennem: i Fredrikstad var der fejl på den, og i Moss er den helt enkelt svejst fast for stedse, fordi biltrafikken fra overfarten Horten - Moss er for tæt på og for omfattende. 

Som afslutning et helt andet og uventet problem: det er blevet dyrt og besværligt, at langtidsparkere en bil visse steder. Det gælder i havne og storbyer generelt. I Strömstad, som vi brugte som mødested, koster det  nu 40 SEK i døgnet, at lade bilen stå. Når den skal efterlades i 16 døgn, bliver det (også) et

Thomas S/Y SEDNA Medlem 40.234 Opsskrift på næste side 27


På hjemturen lagde vi ind i Fladstrand = Frederikshavn (Marinaen) I modsætning til overfyldte Skagen, er her altid plads,og havnepengene er beskedne DKK 150. Det ligner signal-master, men her tørres fladfisk i hyggeligt miljø. 28

Opskriften lyder: Saltes i 4 timer, lufttørres ca. 1 døgn; herefter flåes skindet af, og de steges på panden.Citat:  Der findes ikke bedre spise  Desværre mødte jeg ikke ejermanden,selv om jeg ledte efter ham flere gange


Fredag den 17. januar blev som lovet en aften med fokus på smagsløgene. Firmaet Diago, Rasmus Just bød på

Smoky Zacapa Brownie 100 g smør, 2 æg, 3 dl. sukker, 1½ dl mel, 4 spsk. kakao, 1½ tsk. vanillesukker, 1 knivspids salt, 100 g. mørk chokolade (70% eller over), 1 vaniljestang (kun kornene), Ca. 8-10 cl. Lagavulin 4-5 cl. Ron Zacapa Tænd ovnen på 175 grader. Smør smeltes i en gryde på svag varme. Tilsæt indholdet af vaniljestangen i smørret. Chokoladen smeltes i et vandbad. Disse ting kan passe sig selv mens du pisker æg og sukker sammen til en luftig masse. Mel, kakao, vanillesukker og

whisky og rom. Menuen bestod af pork chops a la Johnnie Walker samt smoky zacapa brownie med is. salt blandes i en anden skål. Melblandingen tilføres i æggemassen via en sigte. Pisk imens. Hæld det smeltede lunkne smør i og pisk. Hæld den smeltede chokolade i og pisk. Hæld whiskyen i og pisk grundigt. Hæld kagedejen i en bradepande. Jo tykkere lag, jo mere cremet bliver kagen. Så lav gerne en dobbeltportion, hvis dette ønskes. Giv kagen 25 min. I midten af ovnen på bagefunktion. Giv kagen yderligere 5 min. På varmluft. Tag kagen ud og lad den stå og køle af. Og lad den gerne stå i to dage og samle smagen 29


I 2013 har Havnelavet Sundkrogen (HS) haft drøftelser med By & Havn om primært flydeboerne i Kalkbrænderihavnen. Det viser sig, at flere af broerne er 40 år gamle, meget utætte og tjenelige til udskiftning. By & Havn ønsker at frigøre sig fra den løbende drift og vedligeholdelse af broerne – og har i denne forbindelse foreslået to principielle løsninger: 1: HS overtager drift og vedligeholdelse af de eksisterende anlæg mod en lejereduktion. 2: By & Havn etablerer nye flydebroer og installationer (Vand og el), som HS forrenter (5 % p.a.) og afskriver over 40 år, ligeledes mod en lejereduktion. Endvidere overtager HS drift og vedligeholdelse af de nye broer og pælene, som blev udskiftet 2011-12. I denne forbindelse har By & Havn opsagt vandlejeaftalen med virkning fra den 31.12.2014, idet der påregnes indgået en ny aftale forinden. HS har p.t. ikke modtaget et konkret oplæg på de foreslåede alternativer, som skal forelægges klubbernes og HS’s generalforsamlinger. Erik Kragh-Hansen


Vigtige datoer Februar

Havnekontoret Havnekontoret

26. Trim og taktik ved Mads fra North Sails.

Havnefogedens træffetider i Sundkrogen 2013 – 2014

28. Fredagsarrangement

Marts,april ogmaj: Torsdag kl. 17 – 18.

Marts 26. Banelederfunktionen ved Christian Lerche

April 10. Generalforsamling i SKK

Havnefogeden kan træffes alle hverdage mellem kl. 07.30 og 13.30 samt mandage kl. 16 -18 på Svanemøllehavnens havnekontor, Strandvænget 45, tlf. 39 20 22 21 eller mail info@smhavn.dk. Kode til toilet i Sundkrogen: 2014

30. Tilmelding til onsdagsmatch 2014

Maj/juni 31. – 1. 24-timers sejlads

August 30.-31. 24-timers sejlads Har du brug for hjælp ? Til klargøring af båden Til masterejsning Til bådtransport

Velkommen til Morten Momsen

Kontakt Rolf på Fastnet 38800283 Mobil 50479147 e-mail rolfgawinski@live.dk

Skriv til Brisen, dit klubblad

Har du gode ideer til klubbe, til sommerturen, til klargøringen eller oplevelser fra havnen og vandet, så skriv til bladudvalg@sejlklubbenkbh.dk

31


SÆSON TILBUD

ALLE SPERRY SKO MINUS 50%

NU kr. 499,-*

Rulesæt m/ 2 ruller Vejl. kr. 38,-

NU kr. 30,-

Indlevér din redningsvest til service nu, så er den klar til sæsonstart! Husk vi løser også: Rig opgaver Navn til båden m.v

0,SPAR kr. 10

NU kr. 495,-

VC 17m 3/4l Vejl. kr. 595,-

* Så længe lager haves

SPAR 15% på alle Hempel varer Bestil og betal senest 27. februar - afhent fra 1. marts

7.feb

MAIL@RYDING-MARITIME.DK - TELEFON 7023 7355

WWW.RYDING-MARITIME.DK

VORDINGBORGGADE 93 - 2100 KØBENHAVN Ø

kr. 799,-

Hempel Mille Xtra 2,5l Vejl. kr. 1219,Kampagne pris 899,SPECIALPRIS

1

2 Bestil inden

Sundkrogskaj 19 - 2100 Østerbro

Afsender: Sejlklubben København

ÅBEN HELE VINTEREN November - Februar: Tors, Fre 11.30 - 17.30 Lørdag 9.00 - 14.00 Fra 1. marts åben hver dag Hverdage 11.30 - 17.30 Lør, søn 9.00 - 14.00

Brisen feb-marts 2014  
Brisen feb-marts 2014  

Brisen. Feb-marts 2014. Sejlklubben Københavns medlemsblad.

Advertisement