Page 1

NR 2/ / m a r ts 2013

Klar til 2013

www.sejlklubbenkbh.dk

Generalforsamling 11. april Standerhejsning 13. april


Sejlklubben København

Formand: Birgit Thejls tlf. 20 95 20 87 Næstformand: Henrik Sengeløv tlf. 40 61 87 00 Kasserer: Sten Emborg tlf. 50 52 92 90 Pladsudvalgsformand: Jan Bredde Andersen tlf. 50 56 46 64 Bestyrelsesmedlem & sekretær: Henrik Sieling tlf. 21 86 12 50 Bestyrelsesmedlem: Erik Kragh-Hansen tlf. 21 20 93 94 Bestyrelsesmedlem: Leif Jørgensen tlf. 40 55 62 33 Bestyrelsesmedlem: Jens Rosengaard tlf. 40 74 66 55 Bestyrelsessuppleant: Steffen Torvits tlf. 22 22 20 36 Bestyrelsessuppleant: Søren Larsen tlf. 21 17 82 47 E-mail til klubben: Om økonomi, opkrævning o.lign.: Om bøjepladser, ventelisten og skur: Om indmeldelse o.lign. til Sejlskolen: Om kapsejlads: Om klubhuset: Om alle øvrige driftsforhold: Om sociale aktiviteter: Indlæg o.lign. til klubbladet: Indlæg o.lign. til hjemmesiden: Om indmeldelser, adresseændringer o.lign. samt alle andre henvendelser:

kasserer@sejlklubbenkbh.dk pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk sejlskolen@sejlklubbenkbh.dk kapsejladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk husudvalg@sejlklubbenkbh.dk driftsudvalg@sejl klubbenkbh.dk festudvalg@sejlklubbenkbh.dk bladudvalg@sejlklubbenkbh.dk webmaster@sejlklubbenkbh.dk sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Klubbens hjemmeside: www.sejlklubbenkbh.dk Bestyrelsens udvalgsansvar: Pladsudvalg: Jan Bredde Andersen Driftsudvalget: Leif Jørgensen Klubhusudvalg: Birgit Thejls Sejlerskole: Søren Larsen Kapsejladsudvalg: Erik Kragh-Hansen Bladudvalg: Henrik Sieling / Kirsten Danø (redaktør) Fest/Aktivitetsudvalg: Birgit Thejls Web udvalg: Steffen Torvits Nordre Klubhusudvalg: Sten Emborg Lokalpolitisk udvalg: Henrik Sieling Havnelavets bestyrelse: Birgit Thejls, Jens Rosengaard og Henrik Sengeløv Brisen udgives af Sejlklubben København. Kun indlæg signeret af bestyrelsen repræsenterer sejlklubbens holdning. Oplag ca. 600 stk. Redaktion (ansvarshavende): Kirsten Danø: bladudvalg@sejlklubbenkbh.dk Layout: Poul Poulsen Web-udvalget: webmaster@sejlklubbenkbh.dk

2

Indholdsfortegnelse Søsætning med problemer................................................................................................ 4 Dagsorden til generalforsamling................................................................................ 5/6 Bestyrelsens beretning.................................................................................................. 7-8 Regnskab......................................................................................................................... 9-12 Takster for 2013................................................................................................................ 13 Budget for 2013.......................................................................................................... 14-15 Ny hjemmeside........................................................................................................... 17-18 Arbejdsdag......................................................................................................................... 19 Standerhejsning og auktion........................................................................................... 20 Sang og hygge i klubben................................................................................................. 21 Gang i sejlerskolen..................................................................................................... 22-23 SKK 2Star...................................................................................................................... 24-25 tven ved nas....................................................................................................................... 26 Tider, datoer og nye medlemmer.................................................................................. 27

VIGTIGT Førstehjælpskasse og hjertestarter finder du i klubhuset, ved køkkenet!

Anbefal en havn til sommerturen Du har sikkert en dejlig oplevelse, du har lyst til at dele med dine klubkammerater. Send kort artikel og foto til Bladudvalg@Sejlklubbenkbh.dk 3


Kulden sinker søsætning Følg med på hjemmesiden. Det er det bedste råd, der kan gives til de mange bådejere, som venter på forår og på søsætning. Datoerne planlægges et halvt år i forvejen, og da havde man ikke forventet et så koldt forår. Derfor er der lagt op til at den første søsætning, 28. marts, kun sker i begrænset omfang, søsætningen den 30. marts afly-

ses, mens man gør et forsøg den 6. april. Bådejerne, der står til at komme i vandet den dag, kan dog forvente problemer, fordi der muligvis vil stå både i vejen, som ikke er kommet i vandet som planlagt. Derfor: Gå ind på www.sejlklubbenkbh.dk og få de opdaterede oplysninger.

Dagsorden for ordinær generalforsamling torsdag, den 11. april 2013 kl. 18.30 i klubhuset. Der er indskrivning og sandwichs fra kl. 18.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsen indstiller Finn Kristiansen til valg som dirigent og Jan Gebhardt til valg som referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning(er)

Husk forsikringspapirerne Kontrol af betalt ansvarsforsikring. Alle bådejere skal have en ansvarsforsikring på båden. Sejlklubben København gennemføre stikprøvekontrol om forsikringen er betalt. For medlemmer og gæster på Havnelavets gæstepladser kan Havnefogden forlange dokumentation. I sejl sæsonen 2013 udtages bådejere med fast eller låneplads i havnen og med endetal 0 (nul) i medlemsnummeret til kontrol. Medlemsnummeret findes nemt på 4

bagsiden af Brisen. Pladsudvalget skal modtage dokumentation af betalt ansvarsforsikring inden 1. juni 2013. Det kan være en kopi på papir i forbindelse med søsætningen, eller som post til klubben. Det kan være et print screen af bankoverførelse eller scannet kopi af kvittering sendt som vedhæftet fil til Pladsuvalg@ sejlklubbenkbh,dk

3. Aflæggelse af udvalgsberetninger 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag Der er indkommet forslag fra Claus Johnsrud: ”Det kunne være rart med en lille liste over havne for weekendsejlads (hvis man har lyst) så man altid kan møde andre medlemmer fra klubben.” 6. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget 7. Valg af formand – er ikke på valg i ulige år 8. Valg af næstformand – er på valg i ulige år Steffen Torvits opstiller til nyvalg 9. Valg af kasserer – er på valg i ulige år Sten Emborg genopstiller til valg 10.Valg af pladsudvalgsformand – er ikke på valg i ulige år 11.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år Karsten Lindskov og Ole Holm opstiller til nyvalg

Pladsformand Jan Brede Andersen

12.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – en suppleant er på valg i ulige år Henrik Bjerregaard Jensen opstiller til nyvalg

5


Bestyrelsens beretning 13.Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant – en revisor og en revisorsuppleanten er på valg i ulige år. Morten Petersen opstiller til genvalg som revisor og Mogens Puch Hansen genopstiller til valg som revisorsuppleant 14.Valg af ekstern revisor – er på valg hvert år Bestyrelsen indstiller Ernest & Young til genvalg 15.Eventuelt

Sejlklubben København

Sejlklubben København har i dag 550 medlemmer, en nedgang over året på 8 medlemmer. De 493 er aktive. I løbet af 2012 er der kommet 45 nye medlemmer til, så der er stadig en del udskiftning. Vi har en stigning i nye medlemmer som er bådejere, hvilket måske hænger sammen med at vi de sidste år, har kunnet melde meget korte ventetider på at få en bøjeplads i Sundkrogen. For første gang i mange år skal vi til at reklamere for at tiltrække lejere til vores bøjepladser. Det forgangne år blev der desværre ikke tid og kræfter til at arrangerer introdag for nye medlemmer, men det planlægger vi at rette op på. Tænk på de mange nye sejlerkammerater I møder, og hjælp gerne med et venligt råd, om hvordan man finder de rette ansvarlige, og hvordan vi gør tingene. Der er planlagt en større arbejdsdag d. 25. maj. Interesserede hjælpere kan allerede i dag melde sig hos Leif Jørgensen, Driftsudvalget (driftsudvalg@sejlklubbenkbh. dk). Det er den bedste måde at lære nye mennesker at kende og blive integreret i klubben. Udvalgene får efterfølgende ordet, for at fortælle om aktuelle tiltag, jeg nævner kort: Bladudvalget. Hvor vi 5 gange årligt ser resultatet af anstrengelserne i ”Brisen”.

6

Webudvalget er ved at genudvikle vores hjemmeside. Det nye webudvalg har valgt nye udviklingsværktøj, så vi kan få flere og tidssvarende faciliteter. Der vil blive flere og nye muligheder for aktivitet og nemmere adgang til os alle, der skal komme med input, for at holde siden levende. Sejlerskolen, har fået ny chef og fortsætter arbejdet med at fremme kendskab til sejlads og at dygtiggøre sejlere, der er igen i år god søgning og ved at være fyldt op. Kapsejladsudvalget fortsætter det gode samarbejde med Svanemøllekredsen, og årets sejladser er under planlægning. Festudvalget, har via fredagsarrangementerne, trukket mange medlemmer ind fra kulden. Fødselsdagsfest og andespil topper som altid med store tilmeldinger fra alle aldersgrupper. Årets arrangementer, som er under planlægning, vil blive annonceret både på hjemmesiden og i Brisen. Der er standerhejsning lørdag d. 13. april kl. 16.00. Nordre Klubhus er rammen om et socialt fællesskab og traditionen tro, ramme om søsætning og optagning af både. Alle udvalg har i år været inviteret til økonomi- og visions seminar, der var en god dialog og debatten viste igen, at medlemmer der laver frivilligt 7


arbejde er vores største aktiv. Der er stadig tro på at vi kan motivere medlemmer til at stille op, og det er måden at udvikle klubben i den retning interesserne går. Konklusionen er at der er stor villighed til at stille op, men at vi mangler koordinatorer som kan stå for den administrative del med planlægning, indkaldelser, og materiale indkøb. Hvis I har evnerne, så kontakt straks det udvalg der kunne have din interesse:-) Vi er dog klar over at der også er opgaver, hvor vi må købe os til professionel hjælp, som vores samarbejde med havnefogeden. Dette går rigtig godt og ved at komme i en vant gænge.

Svanemøllehavnen A/S, og skrevet kontrakt om at det administrative arbejde, med at løse bogførings- og forretningsføre opgaver bliver løst dér. Info om de nye havnefoged åbningstider og meget andet vil I kunne læse mere om på vores hjemmeside: www.sejlklubbenkbh.dk Til slut - Alle jer der har gjort en indsats for vores fællesskab, skal have en stor tak, vi håber at I fortsat vil bidrage til udviklingen af vores klub, og ser frem til en ny sæson med masser af sejlads…! bestyrelsen

I de 3 forløbne vintermåneder har der ikke været besøgende på havnekontoret, så vi har valgt at holde lukket næste vinter, mod at vores medlemmer kan benytte sig af åbningstiderne i Svanemøllen.

På denne baggrund har vi valgt at udvide samarbejdet med 8

Resultatopgørelse for året 2012

Note

2012 kr.

2012 Budget kr.

2011 t.kr.

557.643

552.880

554

Indtægter Kontingent Indskud nye medlemmer & skur Bøjeplads : sommer Bøjeplads : vinter Landplads : sommer

46.028

71.500

69

1.270.295

1.316.550

1.052

299.890

265.408

188

37.077

40.216

39

411.285

380.160

367

59.475

120.000

93

191.350

179.200

179

Skurleje

94.185

84.000

84

Klubblad

5.099

16.000

9

Salg af standere, nøgler m.m.

26.101

25.000

25

Sejlerskolen

29.200

20.000

28

Kapsejlads

5.450

10.000

5

Arrangementer

30.589

14.500

58

Rykkergebyrer

25.085

10.000

13

45.434

50.000

40

3.134.186

3.155.414

2.803

Landplads : vinter El, Havnelavet Sundkrogen Bådhåndtering

Forårets pælearbejde blev desværre afsluttet sent, og medvirkede til svigtende gæsteindtægter i HS. På denne baggrund har vi besluttet en ny rabatstruktur, der tilgodeser gæster der ønsker en plads for hele sæsonen, vi håber at øge indtjeningen her.

I Havnelavet har der været ro og begrænset mødeaktivitet med fokus på økonomien. HS forretningsfører Thomas Braa har efter en årerække valgt at trække sig, vi takker for det store arbejde der er udført.

Uddrag af Årsrapport for 2012 v/ ekstern revisor Ernst & Young

Finansieringsindtægter

Indtægter i alt

1

De følgende sider består af materiale til generalforsamlingen. Regnskabet for 2012, takster samt budget for 2013. 9


Resultatopgørelse

Balance

for året 2012 - fortsat

pr. 31. december 2012

Note

2012 kr.

2012 Budget kr.

2011 t.kr.

Udgifter

2012 Note

kr.

t.kr.

1.509

4

1.491.966

1.393

209.125

195

331.755

0

95.082

150

371.545

372

231.000

241

148.072

148

2.880.054

2.503

975

13

Forudbetalinger

64.045

56

Skyldige omkostninger

15.000

17

Gæld i alt

80.020

86

Saldo primo

2.416.579

2.683

Årets resultat

383.455

-266

Saldo ultimo

2.800.034

2.417

Passiver i alt

2.880.054

2.503

Aktiver Kassebeholdning

Udgifter Havnelavet Sundkrogen:

Indestående i pengeinstitutter

Vandpladser

1.307.988

Landpladser

694.886

Værdipapirer

Klubhus

520.632

Tilgodehavende Havnelavet Sundkrogen

Administration Indtægter HS

48.085 - 280.521

2.692.000

2.567

El, Havnelavet Sundkrogen

62.663

120.000

79

Bådhåndtering

21.187

30.000

30

Klubblad, trykning og porto

47.684

45.000

50

Klubhus nord

17.020

30.000

18

2.800

10.000

25

Telefon, IT, Internet og WinKAS support

23.243

18.000

19

Kontorark, småanskaffelser, tryksager m.v.

1.002

3.000

7

Kontingenter, forsikringer m.v.

61.741

58.000

54

Gæld

Møder og generalforsamling

12.615

15.000

17

Arrangementer

48.957

34.500

58

Bankgæld

Sejlerskolen

24.751

30.000

63

Kapsejlads

6.883

10.000

4

Revisorhonorar

15.000

15.000

19

Kasserer honorar

18.500

18.500

15

Gebyrer, bank etc.

14.021

13.000

13

818

0

1

0

0

4

Nedskrivning af både

65.000

0

0

Diverse

15.776

0

26

2.750.731

3.142.000

3.069

383.455

13.414

-266

Renteudgifter Kursregulering, værdipapirer

Udgifter i alt Resultat 10

2

Øvrige tilgodehavender

2.291.070

Køb af standere, nøgler m.v.

2011

Københavns Havn Både Klubhus, Østersøvej 30

Aktiver i alt

3

Passiver

Egenkapital

11


Takstblad 2014 Sejlklubben København

Noter

Generalforsamling 2013

2014

2013

Betalingsfrist:

0

Kontingent Kontingent, nedsat Kontingent, passive medlemmer

1.395 790 550

1.395 790 550

8.309

11

Indskud, nye aktive medlemmer

1.400

1.400

45.434

40

Indskud, skur

985

985

1. februar 1. februar 1. februar Ved indmeldelse Betaling = ancinitetsdato! Ved tildeling

Bøjeplads, sommer, pr. m2 vandplads *1 Nytildelt/låne bøjeplads, sommer *1 Vinterlandplads pr. m² båd *2 Bøjeplads, vinter pr. m² båd *2

135 135 110 110

135 135 110 110

1. februar 1. april 1. november 1. november

Skurleje pr. år.

985

985

1. februar

Søsætning/optagning. Pr. gang Optagning/hænge i kran/inspektion o.lign. hvis pladsudvalget kan assistere? Flytning på land

750

750

Ved regning

750 750

750 750

Ved regning Ved regning

Sommerlandplads pr. dag *3 Sommerlandplads for sæson pr m² *

120 120

120 120

Ved regning 1. april

1.000 150 450 350

1.000 150 450 350

150 250 100

150 250 100

2012 kr.

2011 t.kr.

Renter, pengeinstitutter

23.336

29

Kursregulering, værdipapirer

13.789

Note 1. Finansieringsindtægter

Afkast, investeringsbeviser & obligationer

Note 2. Værdipapirer Bankinvest, virksomhedsobligationer AB Invest, obligationer

Antal stk.

Kursværdi

1.960

171.010

158

375

38.115

37

209.125

195

Note 3. Både Folkebåden, Ulven

90.000

120

Folkebåden, Rødhætte

75.000

110

Spækhugger

55.000

0

Opti-Følgebåd

10.000

10

Optimistjollen

1.000

1

231.000

241

Folkebådene FD 900, Rødhætte og FD 836, Ulven samt Opti-Følgebåd og Optimistjoller er alle optaget til vurderet handelsværdi. Vurderingen er foretaget af medlemmer af bestyrelsen ultimo 2012.

12

Sejlskoleafgift /år Lån af skolebåd /pr døgn Navigationkursus Tovværkskursus Rykkergebyr 1. og 2. rykker Manglende oplysninger Stander + frihavnsmærke *4

Ved skolens start Ved regning Ved regning Ved regning Ved regning Ved regning 1. februar

* 1 . Bøjepladslejen beregnes udfra pladsens areal: pladslængde x pladsbredde. Ved nytildeling af bøjepladser eller tildeling af lånepladser sker opkrævningen som hovedregel den 1. marts eller umiddelbart efter tildeling *2 . Vinterpladslejen beregnes udfra bådensareal: bådlængde x bådbredde - opkræves med virkning fra 1. nov 2013 *3. Dog ikke ved betalt bøjeplads og max. svarende til sæsonlejen *4 Stander og frihavnsmærke er en pligtig ydelse for alle bøjepladsindehavere

13


jlklubben København 2014 budget

ægter

lemmer aktive lemmer passive dom/pensionist kud tingent mv i alt

antal Budget kr. i alt stkpris 485 66 16 40 567

Regnskab kr. båd

1.395 550 790 1.400

teindtægter bindtægter *1

epladser brometer m2 *2 erland båd m2 ervand båd m2 mmerland håndtering e ægter både

al

ifter andel af HS dpladser stesejlere i+strøm dpladser hus ministration alt

10.050 4.320 2.209 256 255 150

135 110 110 120 750 985

2.444.660

1.506.000 -233.000 851.000 133.000 2.257.000

rskud e specifikation af klubdrift

2.257.000

B 2013

B 2012

R2012

R2011

R 2010

676.575 36.300 12.640 56.000 781.515

676.575 36.300 12.640 56.000 781.515

676.575 36.300 12.640 56.000 781.515

514.100 28.380 10.400 71.500 624.380

557.643

554.386

524.042

46.028 603.671

68.555 622.941

40.000

40.000 244.000

40.000 244.000

50.000 215.500

45.434 180.999

39.536 230.757

63.400 587.442 0 26.251 238.767

1.356.750 475.200 242.990 30.720 191.250 147.750 2.444.660

1.356.750 475.200 242.990 30.720 191.250 147.750 2.444.660

1.316.550 380.160 265.408 40.216 179.200 84.000 2.265.534

1.270.295 411.285 299.890 37.077 191.350 94.185 2.304.082

1.052.122 367.234 187.825 38.841 178.960 83.630 1.908.612

1.088.981 344.235 227.708 43.471 185.200 81.950 1.971.545

3.510.175

3.510.175

3.155.414

3.134.186

2.801.846

2.824.005

658.000

1.506.000 -233.000 851.000 658.000 133.000 2.915.000

1.429.000 -198.000 818.000 587.000 91.000 2.727.000

1.555.000 -307.000 740.000 605.000 99.000 2.692.000

1.234.767 -207.300 694.091 520.632 48.085 2.290.275

1.053.266 -242.574 980.084 419.349 357.320 2.567.445

1.370.757 -251.000 684.000 532.000 64.000 2.399.757

30.000 523.500

0 523.500

25.000 528.000

394.661

65.000 394.661

429.523

455.625

1.211.500

3.438.500

3.280.000

3.142.000

2.749.936

2.996.968

2.855.382

71.675

230.175

13.414

384.250

-195.122

-31.377

1.356.750 475.200 242.990 30.720 191.250 147.750 2.444.660

krivning Folkebåde budgifter SKK *1 HS+ klub

klub Budget 2014

821.515

658.000


Klubrelaterede indtægter SKK Tilskud klubblad Sejlskole indtægter Standere +frihavn salg Elsalg HS Rykkergebyrer Kapsejlads Arrangementer indtægter Klubrelaterede indtægter i alt

Klubrelaterede udgifter SKK Bådhåndtering/ plads Fest Arrangementer Sejlskole Kapsejlads Klubhus nord Klubblad Tlf, IT, Winkas Kontingenter DS Køb af standere Kontor mv El afregnet til HS Møder Regnskab+revision Gebyrer Tab på debitorer Diverse I alt I alt netto - indtægter

16

Hjemmesiden får nyt indhold B2012 -16.000 -20.000 -25.000 -120.000 -10.000 -10.000 -14.500 -215.500

R2012 -5.099 -29.200 -26.101 -59.475 -25.085 -5.450 -30.589 -180.999

B2013 -9.000 -25.000 -25.000 -90.000 -20.000 -5.000 -70.000 -244.000

b2014 -9.000 -25.000 -25.000 -90.000 -20.000 -5.000 -70.000 -244.000

B2012 30.000 34.500 30.000 10.000 30.000 45.000 18.000 58.000 10.000 3.000 120.000 15.000 33.500 13.000

R2012 21.187 48.957 24.751 6.883 17.020 47.684 23.243 61.741 2.800 1.002 62.663 12.615 33.500 14.839

B2013 60.000 90.000 40.000 10.000 24.000 50.000 25.500 58.000 10.000 5.000 90.000 16.000 33.500 11.000

b2014 60.000 90.000 40.000 10.000 24.000 50.000 21.000 58.000 10.000 5.000 90.000 16.000 33.500 11.000

0 450.000 232.500

15.776 394.661 213.662

5.000 528.000 284.000

5.000 523.500 279.500

Sejlklubben København lægger stor vægt på at fremme kommunikation og dialog medlemmerne imellem. Her spiller klubbens website en viktig rolle. Det er på websiden at vi til dagligt finder information om kapsejlads, festlige aktiviteter, samt op og nedtagning af både. Via websiden kan vi ansøge om medlemskab, tilmelde

os arrangementer eller opskrives til bøjepladser. Hjemmesiden fungerer som en kilde til løbende information, der produceres og er klar til nydelse så snart web udvalget får fingrene i de faktuelle godbider. Og sådan bliver det ved, men nu i nye rammer.

Webudvalget har i vinterhalvåret arbejdet på en ny website, der forventes at blive søsat i april måned. Udgave 1.0 vil indeholde de kendte tiltag. En kalender hvor alle klubbens begivenheder er indført. Nye funktioner i kalenderen kan sende os påmindelser om begivenheder vi er tilmeldte, men kun hvis man selv ønsker det og selvfølgelige kan man overføre begivenheder til egen kalender værende outlook, google eller andet. Websiden vil til forandring fra den gamle, fokusere på klubbens aktivite17


ter. Aktiviteterne er i centrum på forsiden og der vil findes særskilte afdelinger der fortæller om kapsejlads, sejlerskolens aktiviteter og de sociale begivenheder. Nødvendig information, som priser, vedtægter og praktisk information om havnen er fremhævet på en ny og mere tydelig facon. Der lægges stor vægt på information til gæster i et særligt afsnit, hvor der også tages flere sprog i brug. Alt offentlig information på websiden kan deles til de sociale medier via knips på tydelige knapper. Hermed har Sejlklubben København for alvor startet sin rejse ind i den moderne kommunikations verden. En af fordelene ved den nye hjemmeside er at den er helt og aldeles klar til at optræde på alle mobile platforme, værende diverse smartphones eller tabletter. For de tekniske kan det oplyses at den er udført i et responsive design  og holder derfor en venlig brugergrænseflade fra den største ned til det mindste skærmopløsning. Sejlklubben København er ved at etablere tilstedeværelse på de sociale medier for at kunne formidle og drive indhold på moderne vis og hvis du ikke allerede har trykket „like“ på www.facebook.com/sejlklubbenkbh så gør det nu! Den nye udførelse af websiden er designet i et open source system, DotNetNuke. Det betyder økonomiskt fornuftigt i drift og sikkerhed med hensyn til den tekniske udvikling. Udover den velkendte funktion med 18

formidling af information indeholder systemet funktioner, der med tiden bliver gjort tilgængelige for medlemmerne. Hvert udvalg har eget lukket univers for udveksling af information, dokumenter og dialog. Dermed gøres arbejdsprocessen mere dynamisk og mindre tidskrævende. Udvalgene kan efterfølgende udgive nødvendig information og distribuere ud i medlemmernes områder eller det åbne forum. For registrerede medlemmer åbnes en social platform som ligner det man i forvejen kender fra Facebook. Hvor registrerede medlemmer kan kommunikere med hinanden og udveksle venskaber eller oprette grupper til egne formål ved et enkelt tryk på en knap. Systemet byder på udvidelse af  flere funktioner der løbende vil blive indført efterhånden som behovet opstår, for at gøre vores virtuelle hverdag sjovere og mere farverig.  Men vigtigst af alt, nem adgang til information og viden samt smidigere kommunikation der fremmer fællesskabet. Det er DNNHost med Vera Waage i førersædet, der har æren af den nye webside og vi glæder os til at den får vind i sejlene.

SÅ BYDER VI VELKOMMEN TIL ARBEJSDAG LØRDAG DEN. 25. MAJ Der skal males, ryddes op, gøres rent m.m. Hvis du har tid og lyst, så mød op iført arbejdstøj i klubhuset kl. 8.00 hvor klubben står for friskbagt morgenbrød, kaffe, the m.m. Herudover vil klubben løbende i løbet af dagen sørge for passende forplejning. På morgenmødet vil opgaverne blive fordelt efter bedste evne. Vi påtænker, at dagen afsluttes ca. kl. 16.00. Af hensyn til arbejdsfordelingen samt indkøb af forplejning m.m., vil det være rart med en hurtig tilmelding. Tilmelding Leif Jørgensen Leif_Jorgensen@yahoo.dk eller 4055 6233 (gerne SMS) 19


Standerhejsning Lørdag den 13. april kl. 16.00 Så er foråret på vej, bådene skal i vandet og Øresund sejles tyndt. Kom til standerhejsning lørdag den 13. april, hvor klubben er vært ved et lille traktement. Vel mødt Festudvalget.

Godnunat og syng nu lige hjem Godnunat og gå nu lige hjem. Med denne sang sluttede fredagsarrangementernes næstsidste aften, som var en sangaften. Kirsten stod for maden og Mette hjalp til. De fik musik under madlavningen, af John på harmonika og Rolf på guitar. Og med levende musik til kokkene er det jo sjovere at lave maden.

AUKTION – 1 stk. motorjolle sælges til højstbydende Klubbens havnejolle er ikke blevet brugt de sidste par år - derfor vil den nu blive solgt ved auktion. Glasfiberjollen en solid UTTERN 4250 med ratstyring, selvlænsende cockpit, 2 stuverum samt 15 Hk Mariner påhængsmotor. Jollen kan beses på vinterpladsen (lige ved trappen til varmestuen) og den sælges til højstbydende ved auktion, der finder sted ved standerhejsningen lørdag d. 13. april kl. 16.00. NB> Buddene begynder ved 10.000 kroner. 20

Mette omdelte 3 sange fra gamle dage, som blev sunget med stor glæde. At der så også var harmonika + guitar med, gjorde det endnu bedre I pauserne havde vi god tid til at tale sammen. Mange har jo kendt hinanden i en del år, men Grith og Klaus var der ingen der kendte.

Desuden blev vi kun 11 denne aften, så kan der jo kræses for maden.

De meldte sig ind i SØHESTEN for 8 år siden, købte kort efter en stor hollandsk motorbåd ”Mille” og forlod vores havn, for at sejle på de europæiske floder + kanaler.

Ved siden af madlavningen passede Kirsten sit barnebarn Søren på 8 år.

”Mille” har nu fast plads i Paris når den ikke sejler.

Vi sang og spillede ”Skorstensfejeren gik en tur”, som Søren ikke kendte.

Grith og Klaus tager ofte hjem til Kbh. og denne aften deltog de i klubbens sangaften.

Og da jeg hørte at han har en guitar, kunne jeg lige vise ham de 3 akkorder som jeg spiller i den sang, inden hans far kom og hentede Søren.

Vi spiste, sang og hyggesnakkede i fire timer!!!!

Efter spisningen kom ØST’s sangbøger frem og vi valgte på skift en sang hver.

Endnu en vellykket fredag aften i SKK. Rolf 21


God gang i sejlerskolen Sejlerskolens vinteraktiviteter er nu veloverstået. Tovværkskurset var velbesøgt af eleverne fra SKK. Eksamen er afholdt i teoretisk navigation. Jeg har kun hørt positive tilkendegivelser fra eleverne om undervisningen, og jeg giver gerne ”roser” videre til underviserne. Og så går det løs med klargøringen af skolebådene.

Traditionen tro holdt 2. års eleverne fest for Instruktører, censorer, 2. års- 1. års elever den 23. februar 2003.

kaffe, småkager, og vi gik og glædede os til at se Kirstens hjemmelavede tunmousse med rejer og kaviar.

Vi havde i år valgt at invitere KVS med, og da tilmeldingsfristen udløb, var vi således oppe på 28 stk. Desværre var der nogle stykke som blev syge, og vi endte derfor med at blive 25 deltagere.

Vi havde nogle rigtig hyggelige timer med dejlig mad og vin, samt hyggeligt samvær med masser af ”røverhistorier” og Grete’s uddeling af Bådførerbevis.

Festudvalget + frivillige mødtes kl. 15.00 for at begynde på mad og borddækning mm., så vi kunne være klar til den proklamerede start kl. 18.00 Vi hyggede os med at gøre klar til Lammekølle, Tyndstegsfilet, salat, tzatzki, brød, Flødekartofler, chips,

22

Der har været afhold klargøringsmødet for både 1.- og 2 års elever og instruktører, hvor der var anledning til at snakke sammen om selve sejlklubben, om hvad sejlerskolens kommende sæson har at byde på og om klargøringen af bådene, som i år starter den 16. marts med planlagt søsætning af skolebådene for øje 13. april. Nedenfor er nævnt de aktiviteter som sejlerskolen kan byde på i den kommende sejlsæson:

om vi har førere til rådighed) Pinsetur (tur) 18. -19. maj 24-timer (tur-navigation) 1.-2. juni. Fælles skoletur (tur-navigation) 16./18. august 24-timer (tur-navigation) 31. august –1. september SKK’s natnavigation 6. september Gaffelriggerdag KAS (tur-kapsejlads) 15. september For at en sejlads tæller som en navigationssejlads – en sejlads, hvor praktisk navigation spiller en væsentlig rolle – er det en forudsætning, at den teoretiske del af duelighedsprøven er bestået. God vind til alle i den kommende sæson. Grete Ørskov

Skolesejladser starter 29. april Måske en spontan tur til Saltholm inden sommerferien (vejrafhængig)

Desværre har Dansk Sejlunion stadig ikke fået lavet vores førerbeviser færdig, men Grete har fat i dem.

Sommerferie 1. – 28. juli (eller efter aftale på de enkelte hold)

Tak for en dejlig aften og en fantastisk sæson, vi glæder os til flere fester med KVS, samt til at komme i gang med den nye sæson.

Skolesejladser slutter 27. september

Hilsen fra Claus E. Hansen, Minimus

Obligatoriske sejladser (afhænger af

Førerprøve 28. september (29/9 hvis vejret glipper)

23


Der udsættes præmie for hver 5. deltagende båd i hvert løb.

TILMELDING

SKK-2STAR indbyder til distancekapsejladsen:

SKK-2-STAR

Søndag den 25. august 2013

SØNDAG D. 25. august 2013 SEJLNUMMER ______________________________________ BÅDTYPE

______________________________________

SKIPPER

______________________________________

GAST

______________________________________

Handicapsystem: LYS.

BÅDNAVN

______________________________________

Der sejles efter De Internationale Søvejsregler. Genopfrisk hukommelsen her: www.sejlsikkert.dk/Soevejsregler.aspx

LYSTAL

_________

Start: Mål:

KLUB

_______________________________________

ADRESSE

_______________________________________

E-MAIL

_______________________________________

Sejladsen er åben for køl- og flerskrogsbåde med et lystal. I mangel af et officielt LYS-tal, tildeles både et LYS-tal efter tilgængelige data for bådtypen eller for en tilsvarende båd. Der må kun være 2 personer om bord.

NØ for indsejlingen til Tuborg Havn. Indsejlingen til Kalkbrænderihavnen.

Første start kl. 11.00 Banelængde: 10-20 sømil. Tilmelding senest den 23. august 2013 til: SEJLKLUBBEN KØBENHAVN Sundkrogskaj 19 2100 København kapsejladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk

POSTNR. OG BY_____________________________________ TELEFON dag:_________________aften:__________________ STANDARDBÅD JA ¨ NEJ ¨

Betaling af deltagergebyr, kr. 100,- kontant på skippermødet den 25. august 2013, kl. 10.00. Program med sejladsbestemmelser og deltagerliste udleveres på skippermødet. 24

HUSK: Bådens navn og sejlnr. ved tilmelding/betaling. Sidste tilmeldingsfrist: Fredag den 23.08.2013, kl. 20.00 25


Vigtige datoer April 3. Taktik på banen 11. Generalforsamling i SKK TILMELDING 13. Standerhejsning 24. Nye kapsejladsregler

indbyder til distancekapsejladsen:

HVEN RUNDT VED NAT

fredag den 13. september 2013

Sejladsen er åben for køl- og flerskrogsbåde med gyldigt DH-målebrev/ klassebevis. 3 eller flere både af samme type får eget løb. Handicapsystem: DH 2012. Der sejles efter ISAF's kapsejladsregler (RRS) 2013 - 2016 og DS's sejladsbestemmelser, samt de i programmet/sejladsbestemmelserne nævnte tilføjelser/ændringer. Start: Mål:

Ud for indsejlingen til Fiskerihavnen. Indsejlingen til Kalkbrænderihavnen.

Første start kl. 18.30. Anden start kl. 19.00. Banelængde: 26, 33 eller 36 sømil. Tilmelding til: SEJLKLUBBEN KØBENHAVN Sundkrogskaj 19 2100 København kapsejladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk Program med sejladsbestemmelser og deltagerliste vil fremgå af hjemmesiden www.sejlklubbenkbh.dk. Revideret deltagerliste kan afhentes i klubhuset inden starten. Der holdes ikke skippermøde. Præmie for hver 5. deltagende båd i hvert løb. Sejlklubben København byder efter sejladsen deltagerne på varm suppe og øl/vand i klubhuset i Kalkbrænderihavnen.

Havnekontoret Havnefogedens træffetider i Sundkrogen 2013 Marts, april og maj: Torsdag kl. 17-18 NAT

HVEN RUNDT VED Maj 18.-20. Pinsetur FREDAG D. 13. SEPTEMBER 2013. Juni, juli og august: 25. Fælles arbejdsdag i havnen August SEJLNUMMER 25. Kapsejladsen 2-STAR

BÅDTYPE

Søndag, tirsdag og torsdag kl. 17-18

______________________________________ September, oktober og november: Torsdag kl. 17-18 ______________________________________

September 13. Kapsejladsen ”Hven rundt ved nat” December, januar og februar vil vores 21. Kapsejladsen ” Bomlukkeren” BÅDNAVN ______________________________________ kontor ikke være åbent, men der vil 28. Førerprøve - Sejlerskolen

være rundering på havnen.

GPH_________________ Oktober CERTIFICAT NR. ____________ 5. Nordre Klubhus’ fiskekonkurrence Havnefogeden kan træffes alle hver26. SKK årsfest SKIPPER

November 17. Standernedhaling KLUB 22. Andespil

ADRESSE

Velkommen til

dage mellem kl. 07,30 – 13,30, samt ______________________________________

mandage kl. 16,00 -18,00, på Svanemøllehavnens havnekontor, Strand_______________________________________ vænget 45, tlf. 39 20 22 21 eller mail info@smhavn.dk.

_______________________________________ Med venlig hilsen

POSTNR. OG BY_____________________________________ John Vestergaard, havnefoged

Jakob Laurits Jørgensen (aktiv) Ditte-Marie Fallesen Kjer (passiv) Kode til toilet i Sundkrogen: 1103 E-MAIL _______________________________________ Mi Ann Gilbro (aktiv) Birgit Stald (aktiv) TELEFON dag:_________________aften:__________________ Ivan René Nielsen (aktiv) Hans Bærent Månsson (aktiv) Camilla STANDARDBÅD Jalving (aktiv) JA ¨ NEJ ¨ Anders Petersen Høiby (aktiv) ved forårsklargøring Henrik Pedersen (fra passiv til aktiv) FORVENTET ANTAL PERSONER ved OMBORD masterejsning__________ John Erik Hjort (passiv) ved bådtransport Karin Vibeke Madsen (aktiv) STARTGEBYR KR. 200,00 VEDLÆGGES I CHECK ¨ Bruno Gallo Santacruz (aktiv) ER INDBETALT PÅ KONTO 0252-0010361494 ¨ Stine Slot Tobiasen (aktiv) kontakt Rolf 50479147 Niels Krohn (aktiv) rolfgawinski@live.dk Jens Thomas Jensen (passiv)navn og sejlnr. ved tilmelding/betaling. HUSK: Bådens

Hjælp tilbydes

Sidste tilmeldingsfrist: tirsdag den 10.9. 2013, kl. 20.00

27


Afsender: Sejlklubben København

Sundkrogskaj 19 - 2100 Østerbro

18. – 20. maj 2013 Hank op i besætning og venner, familie og børn, eller kom glad, som du er! Om lørdagen står den på hygge, middag, fest og dans ….. Søndagen er sat af til ”udfordringer” påskefrokost og aften grill Følg med på www.sejlklubbenkbh.dk hvor detaljeret program bliver søsat og du kan tilmelde dig. Vel mødt…. ”Sejlklubben Københavns Pinse Party Team

Pinsetur 2013

Et dejligt sted i Sundet”

Brisen i marts 2013  

Sejlklubben København har udgivet Brisen i marts 2013. Magazinet er propfyldt med sjov og nyttig information om forårets og sommerens begive...

Advertisement