Page 1

Fremtidens erhverv er kreative 10

Side

EN ERHVERVS­UD­VIKLINGSMOTOR, DER VIRKER

14

Side

EN NY ØKONOMISK TIDSALDER

Side

22

MORE CREATIVE INDEFRA

Side

32

DE 8 NYE KREATIVE­ ERHVERVSKLYNGER


Resumé (dk)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 Executive summary (uk)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 Forord������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 1 Introduktion������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6 More Creative – en del af Aarhus 2017������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 2 Hvorfor investere i kreative erhverv?�������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 De kreative erhverv former fremtiden��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 More Creative skaber de rette vækstbetingelser�������������������������������������������������������������������������������������������������11 Hvem er målgruppen?�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11 3 En ny økonomisk tidsalder����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 Den kreative motor i samfundsøkonomien����������������������������������������������������������������������������������������������������������14 Kreative virksomheder født til internationalisering���������������������������������������������������������������������������������������������15 Oversigtsmodel over More Creative������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18 4 Sådan fungerer More Creative������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 22 More Creative er en omkostningseffektiv udviklingsstrategi����������������������������������������������������������������������������23 Viden og netværk på tværs af siloerne������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 5 De foreløbige resultater af More Creative������������������������������������������������������������������������������������������� 28 Oxford Research har dokumenteret betydelige resultater���������������������������������������������������������������������������������29 The Architecture Project�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32 Gastronomisk Forretningsudvikling�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34 Shareplay���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36 Headstart Fashion�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38 Den Vestdanske Film- og Mediekommission������������������������������������������������������������������������������������������������������40 Innovativ Offentlig Kommunikation������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42 VÆVE – vækst gennem viden om events������������������������������������������������������������������������������������������������������������44 Business By Design���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46 6 Følg med i More Creative�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50

2

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


Resumé More Creative er rygraden i Region Midtjyllands kreative vækststrategi. Målet er at skabe flere kreative arbejdspladser og styrke regionens virksomheder i deres forretningsudvikling. More Creative handler samtidig om at bygge bro mellem de kreative erhverv, det øvrige erhvervsliv og regionens offentlige institutioner. Det fører til nye forretningsmodeller, nye netværk og en region med stærkere innovationskraft. More Creative er en markedsdrevet udviklingsstrategi, der udfoldes i tæt samspil med regionens virksomheder og organisationer. Det skaber den forankring, der skal til, for at en erhvervspolitisk vision kan blive til virkelighed. More Creative er for hele erhvervslivet og for hele regionen. Det handler grundlæggende om at opdyrke kreative konkurrencefordele og finde nye løsninger på samfundets udfordringer. Det er en dagsorden, der udfordrer både erhvervslivets topchefer, de kreative brancher og de offentlige beslutningstagere i regionen. Siden opstarten i 2013 har More Creative resulteret i en lang række nye initiativer, services og netværk, der skaber konkret værdi for både store og små virksomheder i regionen. Der er etableret en række kreative partnerskaber med dokumenteret potentiale til at udvikle sig til selvbærende erhvervsklynger. Derudover er der skabt en solid og synlig samarbejdsplatform for at videreudvikle Region Midtjyllands kreative vækstpotentiale.

Executive Summary More Creative is Central Denmark Region’s strategy to stimulate growth and create jobs by supporting the region’s creative industries. The core purpose of More Creative is to develop creative clusters and to form new regional partnerships across the creative industries and the wider economy. This leads to new business models and a region with a stronger competitive edge. More Creative is developed in close collaboration with regional stakeholders, including private companies, public authorities and knowledge institutions. This anchoring is a crucial part of converting the political visions of More Creative into valuable services and long-lasting partnerships. Today More Creative is actively supporting business development and networks in the industries of fashion, design, gastronomy, events, film/tv, architecture, public communication and cross media/gaming. More Creative is not only supporting the creative industries. The strategy is designed to uplift the entire regional economy. More Creative is essentially about finding the creative edge that leads to competitive advantages and tackles the societal challenges of tomorrow. This is an agenda which speaks to both business executives, creative entrepreneurs and policy-makers. Since its launch in 2013, More Creative has resulted in a wide range of initiatives, services and networks that provide real value to both larger enterprises, SMEs and the creative startup scene in the region. A number of lasting partnerships have been established - several of which with a proven potential to turn into actual cluster organisations. Moreover, More Creative has created a common ground for regional stakeholders to continue developing Central Denmark Region as a hotspot for creative innovation and growth.

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

3


Forord De kreative erhverv har både i Danmark og EU gennem finans­ krisen formået at skabe større vækst end øvrige b ­ rancher. Men det er først inden for de seneste år, at man for alvor er begyndt at tage de kreative erhverv alvorligt. På trods af det får de kreative erhverv oftere ”et nej” i banken, når de søger om kapital. Erhvervsfremmesystemet tager afsæt i industrisamfundets dynamik og organisering, men de kreative virksomheder tænker, producerer og afsætter deres ydelser på andre vilkår. Det skal der skabes en større forståelse for og indsigt i. Får de kreative erhverv og de øvrige erhverv skabt et godt med- og modspil, kan vi forvente en stor forretningsmæssig og kommerciel effekt. Mange traditionelle virksomheder og brancher har brug for at tilføre deres processer og produkter kreative elementer. Den digitale udvikling er et godt eksempel. De muligheder, der ligger her, er en udfordring for mange traditionelle virksomheder, og via et samarbejde med kreative virksomheder kan de styrke deres konkurrenceevne, afsætning og eksport. Region Midtjylland har med initiativet More Creative sat de kreative erhverv på dagsordenen. Initiativet har samtidig dokumenteret, at de kreative erhverv bidrager med en stor del af regionens samlede omsætning. Desuden er More Creative med til at tage hånd om vilkårene for de kreative erhverv og det stadig uforløste potentiale.

Niels Milling Underdirektør i Dansk Erhverv og medlem af følgegruppen i More Creative

4

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


Med den regionale indsats More Creative og de spirende klyngeinitiativer inden for blandt andet mode, digitale medier, arkitektur, design og gastronomi er det vores ambition at skabe de bedste forudsætninger for kreative virksomheder i Region Midtjylland i fremtiden. De kreative erhverv kan bidrage til vækst på flere måder. For eksempel ved at gå mere ind i arbejdet med at løse de udfordringer, som det øvrige erhvervsliv og den offentlige sektor står over for. Det ved de i Viborg, hvor kommunen har vedtaget en animations­strategi. Dels fordi man har en ambition om at udvikle den animationsklynge, der ligger omkring Animationshøjskolen og vækstmiljøet Arsenalet. Dels fordi man ønsker at give borgerne en bedre service ved at forklare komplekse sammenhænge inden for eksempelvis ældre- eller børne­ området ved hjælp af animation og video. I andre dele af den offentlige sektor kan løsninger udviklet i samarbejde med de kreative erhverv være med til at sikre vores fælles velfærd. Under den regionale klynge “Innovativ Offentlig Kommunikation” arbejdes der med mere intelligent kommunikation mellem sygehus og patienter. Det skaber større tryghed for patienter og pårørende, men også bespar­ elser på sygehusene på grund af færre fejlindlæggelser, bedre kapacitetsudnyttelse og mindre administration. Den slags eksempler skal vi have mange flere af. De kreative erhverv, de øvrige erhverv og det offentlige skal opdage, hvordan de kan bruge hinanden. Vi har som region en rolle som offentlig indkøber af nye løsninger, og her skal vi blive bedre til at invitere de kreative erhverv indenfor. Det gør vi særligt fokuseret via More Creative, hvor kommunerne også er meget velkomne til at deltage. I det midtjyske erhvervsliv bruges der i disse år mange ressourcer på at knække koden i forhold til, hvordan innovations- og konkurrenceevnen kan sikres på lang sigt. En del af løsningen er brugen af kreative kompetencer. Det gælder dem, som de kreative erhverv kan bidrage med, men det handler også om at udløse de kreative kompetencer, som virksom­ hederne selv besidder.

Når kreative virksomheder i disse år skyder op som aldrig før, så sker det som et led i rejsen fra industrisamfundets klassiske tænkning mod den næste fase af vidensamfundet, hvor ny- og gentænkning er drivkraften. Da Region Midtjylland og 19 kommuner i 2012 formulerede ansøgningen til Den Europæiske Kulturhovedstad i 2017, var det en visionær beslutning at gøre Rethink til hovedtema. Med udgangspunkt i at bruge kunst og kultur som inspiration og kreativ motor giver Rethink-temaet nye muligheder for at tackle morgendagens udfordringer på helt nye måder, hvor eksperimenterende løsninger kan udvikle sig og slå rod. Rethink er meget mere end blot en dækkende overskrift og et smart ord. Det er et mindset, der bygger på forandring, innovation og mod. Det er en progressiv måde at tænke og agere smartere på. Gennem nye handlemåder, nye måder at danne partnerskaber på, nye forretningsmodeller og nye vækst­ begreber for at kunne skabe bæredygtige løsninger. Gennem vækstinitiativet More Creative støtter Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 udviklingen af samarbejde inden for forskellige grupper af kreative erhverv. Målet er, at de kreative virksomheder får øjnene op for fordelene ved at gentænke, at arbejde sammen og at skabe internationale relationer. Og sikre, at det fører til sorte tal på bundlinjen og flere arbejdspladser. I traditionelle erhverv har man ofte en klar forståelse af, at man er en del af en bestemt branche, og at man har behov for at indgå i forskellige klyngedannelser. Det har man typisk ikke inden for de kreative erhverv. Her ser man dårligt nok sig selv som en del af en bestemt branche med fælles udfordringer. Fremtiden for de kreative virksomheder kan kun realiseres gennem partnerskaber og samarbejder mellem interessenter, som vil implementere og udvikle ideerne. Også på langt sigt efter 2017. Derfor er Aarhus 2017 en udviklingsplatform, der er nøje afstemt med langsigtede politiske, sociale og kulturelle strategier for at opnå den maksimale effekt også for de kreative erhverv.

I More Creative vil vi afprøve og tilbyde nye løsninger, der kan hjælpe virksomhederne på vej mod morgendagens forretningsområder. Vi ser frem til det videre arbejde i More Creative.

Samtidig er strategien for Aarhus 2017 forankret i det fælles 2020-mål for alle EU’s medlemsstater om en smart, bære­ dygtig og inkluderende vækst. Vi mener, at kultur og kreativitet har afgørende betydning for at nå dette mål, og det kan lykkes ved at konfrontere/gentænke fælles udfordringer og arbejde på fælles løsninger med et globalt udsyn.

Bent Hansen

Rebecca Matthews

Regionsrådsformand og formand for Vækstforum i Region Midtjylland

Administrerende direktør, Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

5


Introduktion

More Creative – e n de l af Aarh u s 2 0 1 7 – “Gentænk” – en ny måde at agere smartere på Da Aarhus Kommune i sin tid påbegyndte rejsen frem mod titlen som Europæisk Kulturhovedstad, inddrog man tusindvis af borgere fra hele regionen, og de pegede på en række samfundsmæssige udford­ringer. Særligt var borgerne optaget af klimaændringer, social eksklusion, stigende arbejdsløshed, ressourceknaphed, økonomisk krise og urbanisering. Her kalder kompleksiteten på nye tilgange. “Gentænk” blev derfor det mindset, som er overskrift på den Europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017. Kort fortalt står ”Gentænk” for en progressiv måde at tænke og agere smartere på. Et mindset, der hver eneste dag er succeskriteriet og fundamentet i indtjeningen hos virksomhederne i den kreative industri.

Hvad er More Creative? Den Europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017 og Region Midtjylland står bag More Creative, som udgør erhvervssporet i Aarhus 2017 og rygraden i regionens kreative vækststrategi. More Creative gentænker vækstpotentialet i regionen ved at skabe samarbejde på tværs – dels imellem de kreative virksomheder, og dels imellem de kreative og andre erhverv. Det sker i nye tværgående partnerskaber og udviklings­ projekter med afsæt i en række kreative brancher i regionen. Morgendagens udfordringer for både virksomheder og velfærdssamfund er på dagsordenen i More ­Creative. For eksempel i de to vidensnetværk, Creative Executive Club og Den Kreative Arena, der går på tværs af brancher og kommunegrænser. Her deler deltagerne ny viden og nye samarbejder ser dagens lys.

6

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


VISIONEN FOR AARHUS 2017 / AARHUS 2017 BRUGER KUNST OG KULTUR TIL AT GENTÆNKE MORGENDAGENS UDFORDRINGER MISSIONEN FOR AARHUS 2017 / AARHUS 2017 SKABER BÆREDYGTIG UDVIKLING – KULTUREL, MENNESKELIG OG ØKONOMISK VÆKST – OG INSPIRERER BORGERNE TIL AT LEVE, ARBEJDE OG TAGE DEL I DEN EUROPÆISKE REGION

Bliv klogere på More Creative Denne publikation er udarbejdet til dig, der ønsker at vide mere om More Creative, og hvordan kreative erhverv kan styrke dansk erhvervsliv og skabe værdi i byer og regioner og i samfundet som helhed. • I afsnit 2 kan du læse om de kreative erhvervs rolle i dansk erhvervspolitik samt om More Creative som overordnet ramme for Region Midtjyllands strategi på området. • I afsnit 3 kan du læse om den økonomiske udvikling, der har ført til, at de kreative erhverv i dag er et centralt element i politiske vækst­ strategier verden over. • I afsnit 4 får du et detaljeret indblik i, hvordan More Creative fungerer i praksis. • I afsnit 5 kan du læse om de foreløbige resultater af More Creative og blive introduceret til de kreative erhvervsklynger, som er blevet etableret i regi af More Creative. • I afsnit 6 finder du henvisninger til yderligere information om More Creative. God læselyst!

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

7


“Vi er et af de animationstudios, der er baseret i Viborg. Og vores primære fokus er internationale co-produktioner. Vores seneste co-produktion, Song of the Sea, blev faktisk nomineret til en Oscar for bedste animationsfilm. Nørlum har altid stræbt efter at arbejde med mennesker og studios, der er virkelig, virkelig dygtige. Fordi det gør os bedre – enkelt og effektivt” Claus Toksvig Kjær, partner, Nørlum

8

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


Viborg Kommune bruger animation strategisk I Viborg ser man ikke bare animation som underholdning og fortællinger til børn, men også som moderne, borgerinddragende og demokratisk kommunikation. For animation er et effektivt værktøj i et komplekst videnssamfund – animation kan netop forklare komplekse problemstillinger, så alle kan forstå det. Det er vedkommende kommunikation, der taler både til hjerne og hjerte. I regionen har vi i Viborg et centrum for animation i form af The Animation Workshop, Arsenalet og Center for Animation og Visualisering. Viborg Kommune har animation som et strategisk indsatsområde og vil udnytte de effektiviserings- og kvalitetsmæssige potentialer, der ligger i animation som kommunikation til og med borgere. animatingviborg.dk

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

9


Hvorfor investere i kreative erhverv?

De kreative erhverv former fremtiden Det er velkendt, at vi i Danmark ikke kan konkurrere på lave omkostninger og billig arbejdskraft. Danske virksomheder skal vinde markedsandele ved at være kreative og innovative. Det handler om at skabe en type værdi, som ikke kan kopi­eres af andre. Det giver konkurrencefordele, der er svære at matche for billigere producenter i udlandet. De kreative erhverv er en del af løsningen på fremtidens vækst i Danmark. Det fremgår blandt andet af Regeringens Vækstplan for kreative erhverv og design. De kreative erhverv skaber varige arbejdspladser, høj værditilvækst og eksport for milliarder. Samtidig bidrager de kreative erhverv til innovation i det øvrige erhvervsliv og i den offentlige sektor. Eksempelvis i forbindelse med den grønne omstilling og samfundets digitalisering. Her er de kreative virksomheder med til at udvikle bæredygtige og brugervenlige løsninger inden for blandt andet sundhed, grøn teknologi, landbrug, fødevarer og transport. De kreative erhverv i Danmark står stærkt i den internationale konkurrence. Særligt mode, møbler, design og arkitektur har markeret sig som sværvægtere på eksportsiden 3. Men også dansk film, tv og spil oplever en markant øget interna­ tional efterspørgsel. Det samme gælder andre kreative brancher.

""

Internationalisering, globalt udsyn og åbenhed over for omverdenen øger ikke kun de danske, kreative virksomheders eksportmuligheder. Det medvirker også til at tiltrække investeringer og talenter til Danmark til gavn for væksten og beskæftigelsen herhjemme.

- Eksportrådet, 2015 De kreative erhverv har været i betydelig vækst i det seneste årti – ikke blot i Danmark, men i hele verden. Udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år, i takt med at middelklasserne vokser i de nye vækstlande. I Danmark står de kreative erhverv for cirka 6-7 procent af landets samlede omsætning og beskæftigelse. Men det er blot en begyndelse. Betydningen af de kreative erhverv forventes kun at blive større i fremtiden.

""

Der ligger et potentiale for øget omsætning i de kreative erhverv, især som følge af øget efterspørgsel på livsstils- og designprodukter. Et eksempel er den voksende danske eksport af pelsskind til det asiatiske marked. End­videre forventes udbredelsen af for eksempel smartphones, tablets og pc’er at forstærke efterspørgslen på computerspil, læringsspil, applikationer og andet digitalt, kreativt indhold.

Nationale og regionale væksttal De kreative erhverv i Region Midtjylland 1 • De kreative erhverv bidrager med ca. 29.000 arbejdspladser (antal beskæftigede). Det er 7% af regionens private arbejdspladser. • Der er 3.530 registrerede virksomheder inden for de kreative erhverv i regionen. • De genererer en samlet værditilvækst på 12,3 mia. kr. og eksporterer for 23,5 mia. kr. • Det svarer til 8% af regionens samlede værditilvækst og 13% af den samlede eksport. • De kreative erhverv har haft en samlet stigning i erhvervsindkomsten på mere end 10% i perioden 2010-2013

De kreative erhverv på landsplan 2 • I Danmark beskæftiger de kreative erhverv ca. 85.000 personer (årsværk) i såvel service som produktion. • De kreative erhverv omsætter samlet for ca. 200 mia. kr. • Dermed udgør de kreative erhverv 6-7% procent af den samlede omsætning og beskæftigelse i dansk erhvervsliv.

1: Region Midtjylland 2014 2: Regeringen 2013: Vækstplan for kreative erhverv og design 3: Eksportrådet 2015: http://um.dk/da/eksportraadet/sektorer/ kreative%20industrier/

- Regeringen, 2013

10

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


Sådan defineres de kreative erhverv 4 De kreative erhverv udgør et bredt erhvervsområde og består af i alt 11 kreative brancher: • Arkitektur • Bøger og presse • Design • Film og video • Indholdsproduktion og computere • Kunst og kunsthåndværk • Musik • Mode og beklædning • Møbler og interiør • Radio og TV • Reklame Sektordefinitioner er aldrig perfekte, men ­siden 2012 har der været europæisk konsensus om ovenstående metode. Der findes dog også andre definitioner. Senest har det f­ ørende britiske analyseinstitut Nesta fremlagt en model, der definerer “den kreative øko­nomi” frem for “de kreative industrier” 5. Devisen går på, at der er masser af kreative arbejdspladser uden for de kreative erhverv, og der er masser af arbejdspladser i de kreative erhverv, der ikke er kreative. De to definitioner udelukker dog ikke hinanden. Det britiske kulturministerium, DCMS, anvender for eksempel begge definitioner i

Med de positive prognoser for øje er det afgørende, at de kreative erhverv trives i Danmark. Det gælder både de etablerede vækstvirksomheder og de nye kreative startups, som er ved at udvikle sig til professionelle virksomheder. Dertil kommer de individuelle kreative iværksættere, som ofte er drevet af deres passion snarere end af vækstambitioner. Alle er de en del af det kreative økosystem, der skal skabe varige arbejdspladser, værditilvækst og eksport samt bidrage til at finde nye innovative løsninger på centrale samfundsudfordringer. For at de kreative erhverv kan realisere deres potentiale, er det nødvendigt at skabe de rette betingelser. Det kræver et erhvervsfremmesystem, der er klædt på til at imødekomme kreative virksomheder. Ofte opstår der en kulturkløft mellem kreative virksomheder og det etablerede system. Det er uhensigtsmæssigt, da mange kreative virksomheder står over for afgørende forretningsmæssige udfordringer. Det kræver både talent, vilje og knowhow at opbygge en levedygtig forretning. Kreative iværksættere har ofte talentet og viljen, men mangler knowhow på de forretningsmæssige aspekter. Derfor er det vigtigt at sikre, at kreative virksom­ heder får adgang til rådgivning, netværk, viden og inspiration, der kan styrke deres forretningsudvikling.

More Creative skaber de rette­­vækstbetingelser More Creative indfrier de kreative erhvervs potentiale i Region Midtjylland via nye partnerskaber, nye forretningsmodeller og nye måder at udvikle produkter på. Det er til gavn for de kreative virksomheder selv og for det øvrige erhvervsliv. Det centrale redskab i More Creative er at stimulere og understøtte udviklingen af erhvervsklynger inden for en bred vifte af kreative erhverv. Erhvervsklyngerne arbejder med markedsmodning og skaber forretningsorienterede aktiviteter ­inden for en række kreative brancher. Dermed bidrager klyngerne til at skabe vækst og beskæftigelse i de kreative brancher. Samtidig udgør de en ramme, der er forankret i erhvervet, og som skaber et fundament for klyngernes selvstæn­ dige virke i fremtiden.

supplement til hinanden 6.

Hvem er målgruppen? Hvad er en erhvervsklynge? En erhvervsklynge kan ses som et øko­system, der består af talentmasse, uddannelser, virksomheder, kapital, infrastruktur, kunder mv. Men de ingredienser udgør ikke i sig selv

Klyngerne under More Creative henvender sig til en bred vifte af aktører inden for de kreative erhverv: Små og store virksomheder på tværs af brancher, offentlige aktører, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og interesseorganisationer. Deltagerne i klyngerne kommer ikke bare fra Region Midtjylland, men også andre steder i landet. Fælles for dem alle er, at de arbejder for at realisere det forretnings­mæssige potentiale i de kreative erhverv i Region Midtjylland.

opskriften på vækst. Det kræver en målrettet indsats at få samarbejde og synergi ud af det.

Læs mere om klyngernes arbejde i afsnit 4 og 5.

Ofte er der behov for en klyngeorganisation til at sørge for strategiske tiltag på tværs af aktørerne. Selvom forudsætningerne for kreative klynger kan være til stede i en region, mangler der ofte strukturer til at organisere de strategiske aktiviteter. Denne opgave har været i fokus for More Creative.

Europæisk ekspertpanel peger på kreative klynger som drivkraft for økonomisk udvikling Det europæiske ekspertpanel ECIA (European Creative Industries Alliance) har i november 2014 offentliggjort sine anbefalinger til, hvordan europæiske regioner kan styrke de kreative erhverv og dermed styrke regionernes økonomi og frem­ tidige arbejdsmarked. ECIA peger på, at gode regionale økosystemer er grundlaget for at skabe vækst i de kreative erhverv. Med økosystemer lægger ECIA særlig vægt på opblomstringen og professionaliseringen af klyngeorganisationer inden for kreative erhverv.

4: Definitionen af de kreative erhverv fremgår af Regeringens Vækstplan for kreative erhverv og design fra 2013. Vækstplanen er én ud af i alt otte vækstplaner, som Regeringen har fremlagt inden for udvalgte vækstområder i Danmark 5: Nesta (2013): A dynamic mapping of the UK’s creative industries 6: Department of Culture, Media & Sport (2015): Creative Industries Economic Estimates 2015

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

11


“Vi har en dobbelt ambition i The Architecture Project: Vi vil bidrage til at virkeliggøre det åbenlyse erhvervs­ potentiale, der findes i Region Midtjylland og samtidig bidrage til at udvikle det danske velfærdssamfund. Indsprøjtningen med More Creative har givet os volumen og ressourcer til opbygge en stærk klynge, hvor myndigheder, entreprenører, arkitekter og forsknings­ institutioner i hele regionen sammen kan løse samfunds­mæssige udfordringer og skabe vækst og ­arbejdspladser i regionen. Efter nogle hårde år er krisen ved at slippe sit tag i arkitektbranchen, men især eksporten er hårdt ramt, og der er et kæmpe uforløst potentiale at kaste sig over –og det er vi godt i gang med.” Carina Serritzlew, daglig leder af and+ og leder af erhvervsklyngen The Architecture Project

12

More Creative – Fremtidens erhverv er kreativemorecreative.dk


“Modebranchen i Region Midtjylland, og Danmark som helhed, har et stærkt og positivt momentum lige nu. Vi er bedre uddannede, mere kreative, og vi har skabt en unik platform for os selv i forhold til design, prisniveau og brandstory niche. Men for at konkurrere på de internationale markeder er vi nødt til at blive endnu bedre. Derfor er investeringerne i de kreative erhverv afgørende for vores virksomheders og vores samfunds fremtid.” Christian Stadil, ejer og CEO, Thornico gruppen, heriblandt hummel

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

13


En ny økonomisk tidsalder De kreative erhverv er med til at sætte Danmark på verdenskortet i en ny økonomisk tidsalder, hvor immateriel værdi ofte overgår materiel værdi. Det er en økonomi, hvor bløde parametre som god service, stærke kunderelationer, gennemarbejdede koncepter og kvalitetsoplevelser kan skabe grundlaget for milliardforretninger.

Hvad er immateriel værdi? Immateriel værdi er den værdi, en virksomhed skaber, som ikke er fysisk. Det kan være virksomhedens brand, kundeoplevelser,

Flere nye vækstvirksomheder er alene baseret på immateriel værdiskabelse. Det gælder ikke mindst de nye digitale services, der er med til at udvande behovet for fysiske aktiver. Et eksempel er amerikanske Airbnb, som giver private boligejere mulighed for at udleje boligen til turister. Airbnb har vundet markante markedsandele fra hotelbranchen over de senere år, og tendensen ventes at fortsætte. Siden opstarten i 2008 har Airbnb opbygget en værdi på hele 65 milliarder kroner, selvom virksomheden ikke ejer et eneste hotel eller en eneste seng.

produktdesign og services. Immateriel værdi er ofte nøglen til at skabe kundeloyalitet og differentiere sig fra konkurrenterne. Immateriel værdi dækker også over virksomheders patenter, interne processer og ikke mindst virksomhedens informationer om sine kunder, markeder mv. Sidstnævnte er blevet

Den kreative motor i samfundsøkonomien

en særdeles værdifuld handelsvare, i takt

De kreative erhverv er med til at forme vores samfundsmæssige og kultur­ elle sammenhængskraft. Vores huse og byer er tegnet af arkitekter. Vores tøj, brugsgenstande og kommunikationsplatforme er udviklet af designere. Vores underholdning og oplevelser leveres af musikere, forfattere, skuespillere og spil­ udviklere. Vores verdensopfattelse udfordres af kunstnere og kulturudøvere. Og animatorer skaber platforme for leg og læring.

med at vores forbrugsmønstre i stigende grad digitaliseres. Alle virksomheder skaber immateriel værdi. Der er en tendens til, at den immaterielle værdiskabelse bliver stadigt mere betydningsfuld for virksomheders forretningsmodeller på tværs af brancher og sektorer.

Også rent samfundsøkonomisk spiller de kreative erhverv i dag en central rolle. Det skyldes ikke mindst den massive efterspørgsel på nyt, originalt indhold fra både virksomheder og private forbrugere. Digitale tjenester som Netflix, HBO, Yousee Play, Wimp, Spotify og iTunes er alle eksempler på millionforretninger, som alene er baseret på at udbyde kreativt indhold. Tendensen er dog ikke forbeholdt medieudbyderne. Vi ser stadigt Kiloo – midtjysk spilvirksomhed flere eksempler på, at virksomheder i helt andre er landets hurtigst voksende virksomhed brancher lancerer kampagner, apps, websider Et eksempel på en international højde­ og andre platforme spækket med originalt, springer er den midtjyske spilvirksomhed kreativt indhold. Kiloo. Kiloo står blandt andet bag spillet Dertil kommer det enorme marked for krea­ tive ydelser og produkter i sig selv. Det gælder både virksomheder, som i stadigt større

14

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

Subway Surfers, der er downloadet mere end 700 mio. gange. Med en vækst på 2.215% over fire år er Kiloo landets hurtigst voksende virksomhed og dermed årets Gazelle 2014. I 2013 havde Kiloo et plus på bundlinjen før skat på 112 mio. kr ud af et bruttoresultat på 142,5 mio. kr. kiloo.com

morecreative.dk


Virksomheder i det øvrige erhvervsliv brander sig med kreativt indhold Bryggeriet Royal Unibrew har lanceret kampagnen “Tak Rock”. På kampagnens web-tv-kanal kan forbrugerne finde og høre musik fra mere end tusind kendte og ukendte danske kunstnere. Som en del af kampagnens markedsføring har Royal Unibrew også allieret sig med nogle af landets største rocknavne. De kreative udøvere skaber en type brand-­kapital, som er i høj kurs blandt forbrugere og virksomheder. Der er tale om en grad af autenticitet og originalitet, som ikke kan købes for penge. Omvendt har de kreative udøvere brug for eksponering, og dermed opstår en gunstig kobling mellem de kreative erhverv og det øvrige erhvervsliv. Svensk computerspil slår Volvo i salgsværdi

royalunibrew.com

Det svenske firma Mojang, som står bag det succesfulde spil Minecraft, blev i 2014 opkøbt af Microsoft for ca. 14 mia. danske kr. Det er 40% mere, end Volvo indbragte, da bilgiganten blev opkøbt af den kinesiske bilproducent Geely. Her var prisen 10 mia. danske kr. mojang.com

Internationale væksttal for de kreative erhverv • EU 7: De kreative erhverv står for ca. 3-4% af EU’s samlede økonomi og beskæftiger knap 7 mio. personer. De kreative erhverv er samlet set kommet bedre igennem krisen end det øvrige erhvervsliv. Dertil kommer, at flere kreative brancher har en højere andel af unge ansatte end gennemsnittet i erhvervslivet. • UK 8: Storbritannien er en af verdens førende nationer i den kreative økonomi. De kreative erhverv bidrager i dag med hele 76,9 mia. pund til den britiske økonomi. Det svarer til 8,8 mio. pund i timen, hvilket er rekord efter flere års konstant stigning. I 2013 steg væksten med 10%, hvilket var tre gange mere end økonomien som helhed og mere end nogen anden sektor. Og tenden-

grad anvender kreative elementer i deres forretningsudvikling, produktudvikling, interne processer, salg og markedsføring, og det omfattende private forbrug af livstilsprodukter, underholdning og oplevelser.

Kreative virksomheder født til internationalisering Mange kreative virksomheder er ”born global”. Det betyder, at de fra start tænker internationalt. De betragter ikke blot Danmark som deres marked, men tilrette­ lægger deres strategi og forretningsmodel efter udenlandske horisonter. Det viser sig blandt andet ved, at de er engelsksprogede fra starten og satser på eksport fra dag ét. De har international arbejdskraft, samarbejdspartnere og investorer og er på den måde inspirerede og påvirkede af trends og tendenser fra hele verden. Det internationale udsyn er en generel egenskab i store dele af dansk erhvervsliv. Det hører med til at drive forretning i et land med fem millioner indbyggere. Evnen til at realisere det internationale potentiale varierer dog fra virksomhed til virksomhed. Det gælder også i de kreative erhverv. Der er flere eksempler på kreative virksomheder, der har opnået global succes på rekordtid. Andre kreative virksomheder har svært ved at skalere forretningen, enten fordi de mangler knowhow, eller fordi processen er for omkostningstung. Frontløberne er ofte dem, der formår at udnytte de digitale platforme som løftestang til at skalere forretningsmodellen.

sen ventes at fortsætte. De kreative erhverv spiller derfor en hovedrolle i Storbritanniens langsigtede økonomiske planlægning.

7: EU COM (2012): Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU 8: Department of Culture, Media & Sport (2015): https://www. gov.uk/government/news/creative-industries-worth-88-million-an-hour-to-uk-economy

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

15


“Vores showroom er i et g ­ ammelt hus fra 1790 på ­​​Østergade i ­Ringkøbing. Det er et sted, hvor vi har brugt mange timer på at tale om møbler. Og det fortæller ­faktisk meget om vores virksomhed. Vi stræber efter at tage ­noget auten­tisk dansk og lokalt og gøre det globalt. Finn Juhl er med til at r­­ydde vejen for nye danske ­designere, og det er vores ambition – sammen med Finn Juhl – at markedsføre det bedste og mest karakteristiske nordiske design i hele verden.” Henrik Sørensen, ejer, Onecollection

16

More Creative – fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


morecreative.dk

More Creative – fremtidens erhverv er kreative

17


Figur 1: Oversigtsmodel over More Creative

Kreative byer

Kreative vækstmiljøer

Center for animation og visualisering (CAV)

18

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


Design

Mode Events Offentlig kommunikation Cross media og spil

Gastronomi

Film og tv

Arkitektur

morecreative.dk Twitter LinkedIn

Den kreative arena

More Creative er den største samlede erhvervsudviklingsstrategi for kreative erhverv i Danmark. More Creative danner rammen for en lang række aktiviteter, hvor de kreative erhverv bliver bearbejdet fra forskellige vinkler. More Creative operatørskabet har den centrale udviklings- og koordineringsopgave mellem indsatsen for de kreative erhvervsklynger, indsatsen for netværk, talent- og forretningsudvikling, indsatsen for videndeling morecreative.dk

og kommunikation og indsatsen for rammevilkår for vækst i de kreative erhverv. Læs mere om de forskellige indsatsområder i de følgende afsnit.

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

19


“Vi ser os selv som en del af et økosystem omkring arkitekturen på regionalt, nationalt og internationalt plan. Det spænder lige fra vores arkitektskoler til globale virksomheder som vores. Arkitektur er både forretning og vores daglige fysiske omgivelser, og det er derfor, vi ser miljøhensyn, ressource-bevidsthed, sund projektøkonomi, social ansvar­ lighed og godt håndværk som væsentlige elementer i vores arbejde.” Julian Weyer, partner, arkitekt MAA, C.F. Møller

20

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


“Det kræver en god idé og et stærkt personligt drive at lykkes i den kreative branche. Men det kræver også en forståelse for at navigere i et økonomisk landskab, som desværre er fremmed for de fleste kreative. Der findes ingen håndgribelig guide til de tilbud, der er tilgængelige for kreative iværksættere – og det er synd. For selvom der faktisk er god hjælp at hente, så er den ofte ikke synlig for dem, der skal bruge den. Den helt store udfordring for kreative iværksættere er, at ­Danmark ikke har et miljø, der understøtter business-delen af iværksætteri. Ofte løber de kreative hovedet mod muren, når banken beder om en forretningsstrategi. Vi håber derfor, at der i fremtiden vil komme flere mentorordninger og Business Angels, som tør satse på de kreative iværksættere.” Thomas Klausen, adm. direktør i Dansk Mode & Textil

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

21


Sådan fungerer

More Creative Hvordan udvælger man de stærkeste kreative brancher, der skal satses på i fremtiden? Spørgsmålet er helt centralt i forhold til, hvordan det offentlige rammer plet med erhvervsudviklings­ initiativer. Det er særligt komplekst i den kreative industri, hvor brancherne er ekstra påvirkelige af teknologiske forandringer og internationale tendenser og dermed kontinuerligt smelter sammen og udspaltes i nye branchelignende strukturer.

More Creative danner ramme om en modningsproces, hvor en række spirende klynger testes og udvikles. Resultatet er, at de med størst vækst- og skaleringspotentiale via en stage/gate-model trinvist kvalificerer sig til at blive regionens kreative erhvervsklynger.

More Creative har derfor fra starten været drevet af økonomiske nøgletal og markedsdata samt en strategisk vurdering af styrkepositioner i Region Midtjylland. Men da nøgletal ofte er baseret på ældre data, har det også været centralt at lade de aktuelle markedsbehov afgøre, hvilke kreative erhverv der skal satses på.

På baggrund af to ansøgningsrunder i henholdsvis 2013 og 2014 har regionen medfinansieret i alt 13 kreative partnerskaber, som har afdækket potentialet og testet nye samarbejdsmodeller inden for deres respektive brancher. Støtten til partnerskaberne indebærer dog ikke blot med­ finansiering, men også løbende faglig sparring med en fagligt funderet operatør og facilitator samt adgang til videndeling og aktiviteter med de øvrige partnerskaber. På baggrund af en ekstern evaluering samt input fra eksperter er de partnerskaber med størst erhvervsmæssigt potentiale udvalgt til at modtage yderligere udviklingsmidler. Det er de partner­ skaber, der har størst mulighed for at udvikle sig til regulære erhvervsklynger. Andre partnerskaber er blevet afsluttet efter det første år eller har modtaget en exit-finansiering med henblik på at løfte dem ind i andre relevante nationale og regionale organisationer eller projekter.

22

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

Open call blandt kreative erhvervsaktører inden for regionale styrkepositioner

Fase 2 Test af udvalgte kreative partnerskaber

Udvikling

More Creative bygger derfor på et bottom-up princip, hvilket betyder, at de kreative brancher i regionen fra start har haft indflydelse på kursen. Helt konkret har Region Midtjylland og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 ydet opstarts­ finansiering til en række kreative partnerskaber i forskellige kreative brancher. Regionen og Aarhus 2017 har ikke på forhånd defineret, hvilke kreative brancher der skulle modtage støtte. I stedet har det været op til branchernes aktører selv at beskrive et behov og/eller potentiale samt at etablere en partnerkreds til en ansøgning om et kreativt partnerskab.

Fase 1

Fase 3 Potentielle kreative erhvervsklynger

Fase 4 Etablerede kreative erhvervsklynger

More Creative Figur 2: Model for udvikling af kreative klynger

morecreative.dk


Første fase i modellen er et open call til de kreative erhvervsaktører – en ansøgningsrunde på baggrund af fastlagte kriterier. Kriterierne er sammen­ sat på basis af regionale styrkepositioner og nøgletal i forhold til potentialer for skalering, vækst og eksport. Det er dermed en datadrevet tilgang til at identificere de stærkeste positioner for nye kreative erhvervsklynger, men også en markedsdrevet tilgang, eftersom det er aktørerne selv, der skal byde ind med egne projektideer og kreative partnerskaber, de selv har sammensat. Et kreativt partnerskab skal minimum bestå af tre partnere, heraf mindst én privat virksomhed (CVR-regis­ treret) og mindst én offentlig aktør. Anden fase i modellen er en testfase, hvor de krea­ tive partnerskaber udvælges, udvikles og tester deres ideer. Er der opbakning politisk og fra aktørfeltet til en erhvervsklynge inden for det kreative erhvervsområde, og er partnerskabet stærkt nok til, på sigt, at bære en klyngeorganisation, så kan det kreative partnerskab fortsætte i udviklingsforløbet.

markedet her og nu, frem for alene at sætte sin lid til bagudskuende økonomiske statistikker. Dertil kommer klyngernes evne til at geare midlerne ved at rejse medfinansiering fra branchen og andre partner. Erhvervsudviklingsstrategien er på den måde med til at minimere de økonomiske risici, der altid er forbundet med offentligt finansieret erhvervsfremme, da man her investerer og modner klynger i trin, der sikrer fremdrift, modning og erhvervsmæssig opbakning. Endelig giver More Creative mulighed for at opnå stordriftsfordele i forbindelse med vidensaktiviteter på tværs af klyngerne. Det gælder blandt andet forret­ningsudviklingsforløb, netværksarrange­ menter, kommunikation og meget mere.

More Creative kan skaleres til hele landet More Creative er en metode til erhvervsudvikling inden for de kreative erhverv. Metoden er udviklet og testet i Region Midtjylland, men den kan også anvendes af andre regioner i Danmark og den kan udfoldes på nationalt

Tredje fase er en modningsfase, hvor et reduceret antal kreative partnerskaber etableres Lindberg som potentielle kreative erhvervsklynger I 2014 vandt det Midtjyske brilledesignog gennemgår et intensivt klyngeinkubafirma Lindberg ikke mindre end otte tionsforløb. Målet er, at de i fjerde fase internationale designpriser. Stimen skal kunne fungere som selvstændige fortsætter i 2015 hvor Lindberg allerede kreative erhvervsklynger. har modtaget hæder fra et af verdens førende designmagasiner “Wallpaper”, Hermed menes en klyngeorganisation, for deres unikke design og teknik. som kan fungere som operatør og accele­ lindberg.com rator inden for eller på tværs af udvalgte kreative brancher.

niveau. Kernen i More Creative er, at aktørerne i de kreative erhverv kommer på banen fra start og er med til at definere, udvikle og teste nye potentialer for samarbejde. På den måde kan politiske beslutningstagere undgå at skulle udpege alle morgendagens vindere på forhånd. Frem for prognoser og hypoteser skaber More Creative konkrete resultater og erfaringer at arbejde videre ud fra. Samtidig er den direkte tilknytning til branchernes aktører med til at sikre, at klyngerne i More Creative slår rod i branchen. Det skaber langvarige resultater og optimerer muligheden for, at klyngerne på sigt bliver selv­ finansierende.

Fjerde fase er bæredygtige klynger, der har en etableret organisation og en finansierings- og forretningsmodel på plads. Modellen hviler på More Creative, der er den samlende platform for hele erhvervsfremme­ indsatsen. More Creative har den centrale koordineringsopgave mellem indsatsen for de kreative erhvervsklynger, indsatsen for netværk, talent- og forretningsudvikling, indsatsen for videndeling og kommunikation og indsatsen for rammevilkår for vækst i de kreative erhverv.

More Creative er en omkostningseffektiv og risikominimerende udviklingsstrategi More Creative er en omkostningseffektiv udviklingsstrategi, fordi midlerne investeres på baggrund af en stage/gate-model i de enkelte klynger på basis af deres konkrete resultater. Det betyder, at klyngerne kun modtager fortsat finansiering, hvis de opnår de mål og skaber den effekt, som bliver defineret fra år til år. Dette giver mulighed for at teste og dokumentere de potentialer, der er i

morecreative.dk

Sidst men ikke mindst skaber More Creative en ramme for kompetenceudvikling og videndeling for de enkelte klyngeledere. Gennem personlig sparring med en dedikeret facilitator samt adgang til videndeling med de øvrige klyngeledere klæder More Creative projektlederne på til professionelt at facilitere klyngerne.

Viden og netværk på tværs af siloerne Mens de enkelte kreative klynger er branche­ orienterede, er det vigtigt for More Creative også at arbejde på tværs af det, der nemt kan blive til “branchesiloer”, og udforske nye værdikæder. More Creative danner ramme om en række tværgående initiativer for en bred vifte af målgrupper. Fælles for initiativerne er, at de udgør et mødested, hvor virksomheder, brancheorganisationer, videns­ institutioner og offentlige institutioner kan lære af hinanden og lægge kimen til innovation og nye forretningsmodeller.

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

23


Netværk, talent- og forretningsudvikling Creative Executive Club Creative Executive Club er en serie af morgenseminarer, der sætter spot på morgendagens kreative vækst­ muligheder. Med temaer som ledelse og organisering, internationalisering og innovation udforsker seminarerne de kreative erhvervs bidrag til det øvrige erhvervsliv og samfundsøkonomien generelt. Seminarerne er målrettet erhvervsledere, policy-udviklere og beslutningstagere og byder på nationale og internationale eksperter, meningsdannere og topledere.

Creative Business Academy Creative Business Academy er et åbent tilgængeligt forretningsudviklingsforløb på tværs af de kreative brancher. Forløbet er målrettet opstartsvirksomheder og spirende iværksættere inden for de kulturelle og kreative ­brancher. Fælles for dem alle er, at de efterspørger inspiration og konkrete redskaber til at støbe fundamentet for en bæredygtig forretning. Forløbet er et samarbejde med blandt andet Aarhus 2017 Academy, der er forankret i VIA University College og Aarhus Universitet samt CKO – Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi.

Next Level – Advanced Business Development Next Level er et forretningsudviklingsforløb for etablerede virksomheder i de kreative erhverv, som gerne vil løfte deres organisation og forretningsmodeller til et nyt niveau. Forløbet udbydes med samme opbygning på tværs af klyngerne i More Creative, og tager hensyn til de enkelte brancher i valg af cases, eksterne oplægsholdere med videre.

Rammevilkår for vækst Kreative byer Kreative byer er overskriften på More Creatives indsats målrettet regionens kommuner. More Creative tilbyder rådgivning til kommunerne om, hvordan de kan komme i gang med at skabe bedre vækstvilkår for deres kreative erhvervsaktører. I initiativet er der også afsat udviklingsmidler, som kan være med til at drive udviklingen fremad.

Kreative Vækstmiljøer Under overskriften Überwerke - Nye netværk for fremtidens kreative vækstmiljøer vil More Creative teste best practice og undersøge, hvordan man skaber de bedste rammevilkår for vækstmiljøer i kreative erhverv. Überwerke arbejder mod at blive et videncenter for fremtidens kreative vækstmiljøer, blandt andet ved at skabe en række stærke modeller for fysiske og lokale, kreative vækstmiljøer, der kan virke som katalysatorer og sprede sig i regionen og nationalt. Dette projekt er forankret i vækstmiljøerne Ny Malt i Ebeltoft, FÆNGSLET i Horsens og Arsenalet i Viborg, og erfaringerne herfra skal udbredes til alle byer, der ønsker at arbejde med byens kreative vækstlag.

Center for Animation og Visualisering (CAV) Med afsæt i det internationale animationsmiljø omkring The Animation Workshop og virksomhedsklyngen ­Arsenalet fungerer CAV som en katalysator for professionalisering, erhvervsudvikling og internationalisering af den danske animationsbranche og tilstødende felter. Centret arbejder særligt med innovation i forhold til arbejdsmetoder og anvendelsesområder for animation samt national og international matchmaking.

24

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


Videndeling og kommunikation Den Kreative Arena Den Kreative Arena er stedet, hvor alle klyngeledere mødes og sparrer med hinanden. De kreative brancher er vidt forskellige, men i selve faciliteringen af klyngesamarbejdet er der en lang række emner, hvor lederne træder de samme skridt. Det gælder for eksempel fundraising, forankring i branchen, organisering, målretning og udbud af aktiviteter samt etablering af en selvstændig organisation. Den Kreative Arena klæder klyngelederne på til arbejdet og giver dem mulighed for at lære af hinandens erfaringer.

Morecreative.dk Morecreative.dk er den samlende kommunikationsplatform. Hjemmesiden formidler klyngernes arbejde og giver overblik over arrangementer, nyheder med mere. Hjemmesiden formidler også de overordnede sammenhænge på tværs af klyngerne til gavn for både presse og eksterne interessenter. Morecreative.dk er støt og roligt ved at blive den samlende indgang til de kreative erhverv i regionen – et digitalt samlingspunkt for viden, cases, konkrete værktøjer til forretningsudvikling og et overblik over relevante tilbud rundt omkring i de kreative brancher. Derudover anvendes også Twitter og LinkedIn i formidlingsarbejdet. Klyngerne under More Creative modtager altså ikke blot støtte i form af penge. De får også adgang til vigtige ressourcer i form af viden, netværk samt faglig sparring. Hver klyngeleder får desuden tilknyttet en personlig facilitator fra More Creatives operatørskab, som kan give konkret rådgivning i forhold til klyngens strategiske og operationelle arbejde.

LauRie LauRie har i 2015 vundet Midtjyllands Vækstpris. Modevirksomheden med hovedkvarter i Risskov har præsteret en imponerende vækst, og LauRie sælges i dag i over 1100 detailbutikker og stormagasiner i over 20 lande. LauRies popularitet baseres blandt andet på, at de udbyder et af Europas bredeste udvalg i bukser. M2Film Danmarks største filmproduktions­ selskab arbejder med LEGO’s verdens­ omspændende kampagner og har 200 kreative ansatte i Aarhus, London, København og Bangkok. En virksomhed med base i Aarhus, men med samarbejdspartnere over hele kloden.

laurie.dk

Private operatører faciliterer ­ More Creative More Creative drives i samarbejde med private operatører, der har ekspertise i erhvervs- og forretnings­ udvikling inden for de kulturelle og kreative erhverv. I 2013-2015 er de private operatører rådgivnings­ virksomhederne Seismonaut og Manto. Som operatører er Seismonaut og Manto ansvarlige for at skabe grundlag for klyngernes udvikling gennem tæt facilitering samt at udvikle, planlægge og afvikle de tværgående aktiviteter (Den Kreative Arena, Creative

m2film.dk

Executive Club, Creative Business

BoConcept En global retail-møbelkæde med 230 franchise brand stores og 90 studier. Hovedsædet ligger i Herning. ­Boconcept er kendt for moderne high end-møbler og tværgående kreative samarbejder med aktører fra ­andre erhvervsbrancher, for eksempel Mercedes-Benz, hvor møbeldesign møder en Smartcar.

Academy, Next Level samt More Creatives samlede kommunikations­ indsats). Endelig har operatørteamet til opgave at doku­mentere den samlede indsats med henblik på at kunne vise resultater og effekter.

boconcept.com

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

25


“Erhvervsklyngen Innovativ Offentlig Kommunikation har givet os et indblik i det offentlige og i det offentlige som ­samarbejdspartner frem for som sparringspartner. Hidtil har vi haft fokus på private virksomheder, så ­arbejdet med servicedesign på Dagkirurgisk Afdeling på Regions­hospitalet i Randers har i høj grad udvidet vores kompetence­område. Nu kan vi bruge vores kendte analyse­ værktøjer på en helt ny måde. I vores optik har det været et lille projekt, men vi har fået rigtig meget ud af det.” Søren Xerxes Frahm, Creative Partner, Artlinco

26

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


“For Danmarks Medie- og Journalisthøjskole giver More ­Creative en enestående mulighed for at skabe vækst og viden i feltet mellem kreative SMV’er og store offentlige ­institutioner. Det er svært for de små at råbe de store op, og det er svært for de store at skabe overblik i mylderet af kreative SMV’er. Vi har et ben i begge lejre, og vi har en stor interesse i at sætte vores medie- og kommunikationsfagligheder i spil – både gennem undervisere, forskere og studerende.” Karen Tambo, udviklingskonsulent ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og leder af erhvervsklyngen Innovativ Offentlig Kommunikation. morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

27


C.F. Møller Det anerkendte amerikanske business­ magasin Fast Company har udnævnt C.F. Møller, med hovedkvarter i Aarhus, som en af de 10 mest innovative arkitektvirksomheder i verden. Fast Company har fremhævet, hvordan C.F. Møller ikke bare gentænker den måde, hvorpå vi bygger høj­huse til beboelse (med fokus på materialer og bæredygtighed), men også hvordan husene bliver brugt (med fokus på at skabe nye s ­ ociale rum for ­mennesker i højhuse). cfmoller.com

Nørlum En virksomhed, der er vokset ud af animationsmiljøet i Viborg og i dag kan bryste sig af en Oscar-nominering. Nørlum er et blændende eksempel på den moderne kreative erhvervs­ virksomhed, hvor store internationale ambitioner underbygges af markant talent og et stærkt fagligt globalt netværk. norlum.dk

De foreløbige resultater af More Creative Effekt

More Creative har i løbet af de første to år skabt basis for en lang række aktiviteter – både i de enkelte klynger og på tværs af brancherne med involvering af hele regionens kreative økosystem. De langsigtede effekter af More Creative er det endnu for tidligt at sige noget konkret om. Men de foreløbige resultater og delmål tyder på, at More Creative skaber stor værdi for de kreative erhverv og for regionen generelt.

Figur 3: TIdslinje for resultater og effekter.

2013 Lancering

2014

2015 Foreløbige resultateer

2016

2017

2018

2019

2020 Langsigtede effekter

Oxford Research har dokumenteret betydelige resultater More Creative blev i 2014 evalueret af Oxford Research. Oxford Research er blandt landets førende specialister inden for erhvervs- og regionaludvikling. Evalueringen viste, at der allerede nu er skabt en række betydelige resultater, som danner et solidt fundament for fremadrettet effekt. Resultaterne er blandt andet netværk og samarbejde, øget branchebevidsthed og klyngeidentitet, kompetenceudvikling, koncept- og produktudvikling samt synliggørelse af de kreative erhverv i Region Midtjylland. På de følgende sider kan du læse mere om de enkelte klynger, der er udviklet i regi af More Creative.

28

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


“Det er Oxford Researchs vurdering, at More Creatives værdi i høj grad er knyttet til, at der er skabt netværk og samarbejde inden for de kreative erhverv på tværs af sektorer, brancher og fagligheder samt på tværs i regionen. Der er tale om netværk og samarbejder, som ellers ikke ville være skabt – i hvert fald ikke på den korte bane – hvis ikke de involverede aktører var blevet en del af et partnerskab under More Creative.” - Oxford Research 2014, evaluering af More Creative

“Der er skabt øget branchebevidsthed – for eksempel udtrykt i ud­ viklingen af fælles visioner og strategier for, hvordan fælles midt­ jyske udfordringer og potentialer inden for de enkelte brancher og klynger tackles og udløses i fællesskab.” - Oxford Research 2014, evaluering af More Creative

“Partnerskabslederne oplever, at de opnår intensiv kompetence­ udvikling via den løbende sparring med en særligt tilknyttet facili­ tator og gennem deltagelse i fysiske møder med de øvrige partner­ skabsledere. [...] Hertil kommer, at lederne udvider deres tværgående netværk til brancher, som de vil kunne samarbejde med fremadrettet i nye tværgående projekter. Det gælder for eksempel brancher som film, animation, arkitektur og gastronomi.” - Oxford Research 2014, evaluering af More Creative

“Oxford Research vurderer, at More Creative-initiativet er med til at skabe opmærksomhed om de kreative erhverv, herunder deres ­betydning, udfordringer og potentialer i Region Midtjylland. Det sker dels gennem afholdelse af eller deltagelse i arrangementer, som for eksempel bidrager til at skabe øget regional og national synlighed om de kreative erhverv i Region Midtjylland såvel som international branding af midtjyske virksomheder og kompetencer.” - Oxford Research 2014, evaluering af More Creative

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

29


30

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


“En udfordring for en virksomhed i vores størrelses­orden er at udvide sit netværk og komme i kontakt med virksomheder, man kan lære af. Headstart Fashion har h ­ julpet os til at komme i kontakt med de rette men­nesker og har givet os redskaberne til at imødekomme nogle af de udfordringer, vi står over for. Vi har eksempelvis fået meget ud af aktivi­ teterne omkring forretningsudvikling, varemærkerettigheder og agent­kontrakter. Generelt er jeg positivt overrasket over, at et ­offentligt tiltag fungerer så godt, som det gør. Der er en kæmpe talentmasse i regionen, og tiltaget vil uden tvivl være til gavn for opstarts­virksomhederne i fremtiden.” Ralf Leerskov Nielsen, medstifter af modevirksomheden JOURNAL, der har base i Aarhus og Herning.

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

31


Formål

Hvem?

The Architecture Project er en klynge for arkitektur og byudvikling, som har til formål at gøre byer bedre. The Architecture Project skaber forretning, innovation og international eksponering undervejs.

Klyngens medlemmer tæller tegnestuer, kommuner, forskningsinstitutioner og andre med en interesse i at bruge arkitektur til at løse store samfundsmæssige udfordringer. The Architecture Project er forankret i Midtjylland, men arbejder både nationalt og internationalt.

Klyngen arbejder på at løse store samfundsmæssige udfordringer ved hjælp af arkitektur. Det skaber værdi for alle med interesse i den danske arkitekturbranche, og The Architecture Project medvirker til at skabe byer og samfund, der er gode at leve i.

Hvordan? Klyngen arbejder sammen på tværs af discipliner og sektorer og udvikler helt tiden evnen til at ­arbejde innovativt og med nye forretnings­ modeller. Det sker gennem workshops, B2Bevents, netværksarrangementer og udviklingsprocesser. Det gælder ikke mindst, når klyngen rejser rundt i regionen med det mobile udviklings­ laboratorium og sammen med borgere og kommuner finder løsningen på lokale by-udfordringer. Samtidig sikrer The Architecture Project en bred eksponering af dansk arkitekturs evne til at løse udfordringer inden for velfærd, mobilitet og urbanisering – både herhjemme og i udlandet. The Architecture Project arrangerer udstillinger, internationale pressedelegationer og festival­ arrangementer, for eksempel forårsudstillinger i Hamborg og den nye nationale arkitekturuge RISING Architecture Week i september 2015.

32

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

Samarbejdspartnerne er på nuværende tidspunkt: Shl, AART, CEBRA, KRADS, TRANSFORM, Arkitema, C.F. Møller, Sleth, Friis og Moltke, Kjær og Richter, Aarstiderne, Kollision, Aarhus Arkitekterne, Brabrand Boligforening, Schønherr, Møller og Grønborg, (CUBO) – TBC, Aarhus Kommune, Herning Kommune, Arkitektskolen Aarhus, Aarhus Universitet/Smart Cities og Erhverv Aarhus.

Kontakt The Architecture Project Direktør Carina Serritzlew Mail: cs@thearchitectureproject.dk Telefon: 89 36 01 79 Web: www.thearchitectureproject.dk Facebook: facebook.com/thearchitectureproject

morecreative.dk


“The Architecture Project er med til at sætte fokus på arkitektbranchens uforløste potentiale i regionen. Med et kommercielt fokus sætter The Architecture Project en dagsorden, som betyder, at værdien af at investere i denne region bliver tydeliggjort, hvilket kommer hele branchen til gode – også os. The Architecture Project har blandt andet arrangeret flere ture for den internationale presse og herved trukket nogle af de vigtigste branchemedier fra hele verden til Aarhus. Det har givet en uvurderlig omtale af de ­kompetencer, vi har her i regionen, både for arkitekt­ virksomhederne, men også for de andre aktører i ­erhvervsklyngen, som er uddannelsesinstitutioner og kommuner. Det er i dette ­samarbejde, The Architecture Project kan noget helt særligt.” Rikke Juul Gram, partner, landskabsarkitekt MAA, Schønherr

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

33


Fra bær til forretning For Samsø Bær har deltagelsen i erhversklyngen Gastronomisk Forretningsudvikling skabt mere fokus på virksomheden og givet henvendelser fra nye potentielle kunder, som virksomheden måske ellers ikke var kommet i kontakt med. Samsø Bær ser nu muligheder i at være i både specialbutikker og dagligvarekæder samtidig, hvor produkterne i dag kun forhandles i specialbutikker. Derudover har Samsø Bær fået sat fokus på den måde, som beslutninger bliver truffet på i virksomheden. Fremadrettet skal det ske mere struktureret og strategisk.

Formål

Erhvervsklyngen Gastronomisk ­ orretningsudvikling har til formål, at F øge væksten inden for gastronomi, fødevarer og oplevelser. Klyngen indsamler viden og erfaring om, hvordan gastronomiens aktører kan udvide deres forretningsgrundlag, og afdækker potentialer for udviklingsområder e ­ ller forretningsidéer. Det viser vejen for, hvordan gas­ tronomiske aktører kan forbedre deres forretnings­ aktiviteter gennem fælles indsatser og sparring.

samsobaer.dk

Hvordan? Gastronomisk Forretningsudvikling bliver løbende formet og konkretiseret af projektets aktører, som har rig mulighed for at få indflydelse på indhold og mål for klyngen. Gastronomisk forretningsudvikling undersøger baggrunden for gastronomisk kreativitet, og hvordan den kan bruges til at skabe mere forretning. Gennem forskellige kursusforløb kan gastronomiens aktører blive klogere på, hvordan gastronomien sættes på formel med fokus på forretningsdelen. Desuden har Gastronomisk Forretningsudvikling et stort fokus på de unge under uddannelse. Hvad kan fødevare- og gastrouddannede bruge deres faglighed til i professionelle sammenhænge?

Hvem? Gastronomisk Forretningsudvikling er forankret hos Food Organisation of Denmark i samarbejde med Future Food Innovation, Østjyllands Spisekammer, VIA University College Sundhed og Ernæring – Global Nutrician, Aarhus Tech – Center for mad og gastronomi, Teknisk Skole Silkeborg – Gastronomi og sundhed og Aarhus Universitet – Institut for Fødevarer.

Kontakt Food Organisation of Denmark Anna Lund Mail: anna@thefoodproject.dk Telefon: 31 33 93 54

34

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


Gastronomisk forretningsudvikling

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

35


Formål Shareplay er et erhvervsrettet klyngeinitiativ, der siden 2010 har samlet medievirksomheder på tværs af Region Midtjylland og Region Nordjylland med det formål at skabe rammerne for innovation, forretningsudvikling og nye samarbejder på tværs af film-, tv-, animation- og computerspilbranchen.

Hvordan? I 2013 blev Shareplay en del af More Creative, og i 2014 er Shareplay blevet en del af den nationale dagsorden for digitale kreative virksomheder i form af etableringen af Interactive Denmark i

36

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

samarbejde med bl.a. Producentforeningen og CAPNOVA. I 2015 udvikler Shareplay en ny strategi for organi­ sationen, som skal afdække virksom­hedernes udfordringer og behov, danne rammerne for etablering af en ny Shareplay Fond, etablere et bredere internationalt netværk og gøre Shareplay selvbærende. Samtidig skal Shareplay holde momentum i forhold til netværkets medlemmer ved at arrangere netværksaktiviteter og formidle brancherelevante nyheder og nye cross media-aktiviteter på de medie­platforme, som rammer målgrupperne bedst muligt.

morecreative.dk


Shareplay - fra 8 til 29,6 millioner kr. Shareplay er et erhvervsrettet klyngeinitiativ, der ­ rbejder på tværs af Region Midtjylland og Region a Nordjylland for at skabe de rette rammer for innovation og vækst i de kreative digitale virksomheder inden for film, tv, spil, animation og kreativ app-­ udvikling. Shareplay har siden grundlæggelsen i 2010 opbygget et community med over 1200 medlemmer, afholdt op imod 60 offentlige arrangementer på tværs af de to regioner, formidlet over 600 events, gennemført 14 strategiske udviklingsprojekter – hvor 8 mio. kr. er blevet gearet til 29,6 mio. kr. – og uddelt over 8 mio. kr. i Shareplay Fonden fordelt på 36 innovationsprojekter med i alt 136 projektpartnere. shareplay.dk

Shareplay er desuden, som Interactive Denmarks vestdanske operatør, med til at sikre, at de natio­ nale aktiviteter bliver stærkt forankret i Vestdanmark og understøtter de nord- og midtjyske virksomheders behov.

Hvem? Shareplay har tre medarbejdere, som har til huse i Filmby Aarhus’ sekretariat på Aarhus Havn. Derudover har Shareplay tre regionale agenter i Aalborg, Aarhus og Viborg. Shareplay drives af et stærkt konsortium bestående af Filmby Aarhus, The Animation Workshop/VIA University, Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling og Alexandra

morecreative.dk

Instituttet. Shareplay finansieres med midler fra Region Midtjylland, Region Nordjylland og Markedsmodningsfonden gennem samarbejdet i Interactive Denmark.

Kontakt Shareplay Sekretariatsleder Kristian Krämer Mail: kk@shareplay.dk Telefon: 26 12 33 00 Web: www.shareplay.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

37


Formål Headstart Fashion gør Region Midtjylland til Danmarks nye kraftcenter for mode og er samtidig et knudepunkt, der binder modebranchen i regionen sammen og skaber relationer til resten af Danmark og udlandet. Formålet med Headstart Fashion er at bidrage til mere vækst, udvikling og sammenhængskraft i modebranchen med udgangspunkt i Region Midtjylland. Tilsammen tegner regionens modevirksomheder sig for cirka 75 procent af den danske branches samlede omsætning. Alene i Aarhus Kommune er der omkring 350 moderelaterede virksomheder, hvoraf 90 procent har under 10 ansatte. De mellemstore og store modevirksomheder er generelt i positiv udvikling, mens udviklingen er mere blandet for de små, der har sværere ved at vokse og overleve. Cirka 40 procent af de små modevirksomheder overlever ikke de første år. Der er derfor et uforløst potentiale i den samlede klynge af mode- og tekstilvirksomheder. Der er nemlig ikke tradition for kompetenceudvikling, hverken forretningsmæssigt eller fagligt. Der er heller ikke tradition for at søge netværk og partnerskab.

Hvordan? Headstart Fashion afvikler forretningsudviklende aktiviteter og netværksaktiviteter i hele Region Midtjylland samt italesætter en international agenda. Samtidig skal Headstart Fashion løbende synliggøres og på den måde blive en markant aktør i den danske modebranche. Det skal og kan kun realiseres i tæt sam­ arbejde med branchens aktører. Headstart Fashion skal etableres som en selvstændig juridisk enhed, der fungerer som en central og uafhængig organisation. Headstart Fashion har allerede skabt og vil fortsat skabe kommercielle samarbejdsaftaler med henblik på at sikre en økonomisk sund drift.

Hvem? For at indfri ambitionerne arbejder Headstart Fashion tæt sammen med en række markante organisationer som eksempelvis Dansk Mode & Textil, Danish Fashion Institute, uddannelsesinstitutioner som VIA Design og små, mellemstore og store modevirksomheder, som primært er lokaliseret i Region Midtjylland.

38

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

Kontakt Headstart Fashion Leder Christian Chapelle Mail: chc@aarhus.dk Telefon: 29 20 42 57 Web: www.headstartfashion.dk Facebook: facebook.com/headstartfashion

morecreative.dk


“Med udgangspunkt i Region Midtjylland har Headstart Fashion, på kort tid, opnået stor brancheforståelse og rigtig god kontakt til aktørerne i den ­danske modebranche. Vi er kontinuerligt i kontakt med både små, mellemstore og gigantiske modevirksomheder, brancheorganisationer, uddannelses­institutioner samt relevante offentlige aktører. Derudover har vi etableret et solidt netværk med virksomhederne i periferien af modebranchen, som enten lever af branchen eller relaterer til branchen. Qua netværket har vi fået endnu bedre fat i branchen, og det betyder, at vi har succes med at skaffe yderligere kapital og ­samarbejdspartnere. Generelt har vi fået forståelse for de udfordringer, modebranchen står over for, og dermed kan vi tilrettelægge og skræddersy vores aktiviteter, så de ­imødekommer virksomhedernes behov.” Christian Chapelle, leder af HEADSTART FASHION

Kopenhagen Fur lægger muskler til vækstinitiativ Klyngen for mode, Headstart Fashion, er blevet et bindeled for branchen i Region Midtjyland og er dermed med til at skabe en samhørighed blandt aktørerne inden for mode. Eksempelvis via videns­ delings-arrangementer og forretningsudviklingsforløbet “Fashion to business”. Headstart Fashion har indgået en treårig aftale med verdens største auktionshus for pels, Kopenhagen Fur. Kopenhagen Furs Internationale Center for Kreativitet, KiCK, der ­arbejder på at fremme viden, innovation og vækst i den kreative branche skal via aftalen hjælpe til at ­skabe gode rammer for regionens modevirksomheder. headstartfashion.dk

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

39


DEN VESTDANSKE FILMOG MEDIEKOMMISSION Formål Formålet med Den Vestdanske Film- og Mediekommission (DVFK) er at udvikle, udvide og styrke film og mediebranchen som forretningsområde i Region Midtjylland. DVFK skal tiltrække projekter og investering til regionen, der skaber værdi, synlighed og arbejdspladser. Der kommer flere film og tv-produktioner til Jylland i de kommende år. Det skal være nemt at placere en produktion i Jylland, og adgang til kontaktpersoner, tilladelser, filmarbejdere, finansieringsmuligheder, faciliteter, virksomheder og locations skal være lettilgængelig. DVFK, kommunerne og regionen samarbejder om at få dette til at ske, så kommunerne kan forberede sig og derved få mest muligt udbytte af film/tv-branchen i forhold til deres egne udviklingsstrategier.

Hvordan? DVFK skal være med til at sikre, at der kommer flere film- og medieproduktioner til regionen. Det sker gennem en række målrettede aktiviteter, som internationalt skal øge synligheden af regionen som produktionssted. DVFK sætter fokus på internationalisering i branchen med et mål om at tiltrække investering og projekter samt synliggøre områdets ressourcer, locations, faciliteter og kompetencer. Det foregår primært ved filmfestivaler og gennem løbende dialog med internationale producenter. Filmturisme er også et indsatsområde, og DVFK yder sparring i forbindelse med konkrete projekter for at skabe en overordnet model for en filmturismeindsats i et område. At sætte fokus på de afledte effekter ved en film eller tv-produktion øger muligheden for yderligere produktioner i Jylland.

Hvem? Filmby Aarhus er den primære aktør i DVFK, men samarbejdspartnere i hele region­en og på nationalt plan indgår også. Blandt dem er Deluca Film, Miso Film, ­Nørlum, VisitNordjylland, VisitAarhus og Den Vestdanske Filmpulje.

Kontakt Filmby Aarhus Projektleder Mette Elmgaard Mail: melm@aarhus.dk Telefon: 41 85 65 06

40

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

41


Innovativ Offentlig Kommuni­kation Formål Klyngen Innovativ Offentlig Kommunikation arbejder for at opbygge en ny kultur omkring offentlig kommunikation og åbne feltet som et nyt marked for kreative virksomheder. De udfordringer og tendenser, vi ser i den offent­ lige sektor, kræver også omstilling og nytænkning af den offentlige kommunikation med borgerne. Digitalisering, borgerinddragelse og effektivisering er en del af den virkelighed, det offentlige skal agere i. Samtidig er det svært for mindre, kreative virksomheder at trænge ind og sælge kommunikationsløsninger. Formålet med Innovativ Offentlig Kommunikation er at inspirere til og skabe rammer for nytænkning af offentlig kommunikation. Innovativ Offentlig Kommunikation arbejder samtidig med at udvikle samarbejdet mellem kreative kommunikatører og det offentlige med det formål at skabe grobund for vækst i branchen af kreative kommunikatører. I 2014 har Innovativ Offentlig Kommunikations fokus været på patientkommunikation. Sundhedssektoren vil også i 2015 være centralt placeret i Innovativ Offentlig Kommunikations arbejde, som samtidig inddrager andre grene af den offentlige sektor.

Hvordan? Klyngen arbejder ud fra en filosofi om, at en størst mulig andel af bevillingen går til konkrete aktiviteter, som udvikler og nytænker den offentlige kommunikation. Innovativ Offentlig Kommuni-

42

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

“Patientens stemme skal langt mere ind i vores sundhedsvæsen. I den relation spiller de kreative erhverv en vigtig rolle. Med støtte fra erhvervsklyngen Innovativ offentlig kommunikation arbejder vi på at nytænke måden, vi kommunikerer med patienterne på. Et kon­ kret eksempel er at flytte patientindkaldelsen fra papir til en digital platform – en manøvre, som både patienter og sundhedspersonalet kan drage fordele af. Med indspark fra de kreative erhverv har vi fået et andet perspektiv på nogle af vores arbejdsgange i sundhedsvæsenet. Og det er klart, at vi kan bruge de forskellige kompetencer i den udvikling.” Vibeke Krøll, sygeplejefaglig direktør MPH, Aarhus Universitetshospital.

kation etablerer partnerskaber mellem offentlige aktører og kreative virksomheder. Gennem arbejde med mikroprojekter opnår mange aktører konkret erfaring med privat-offentlige partnerskaber. Klyngen udvikler netværket omkring Innovativ Offentlig Kommunikation. Antallet af aktive aktører fra såvel kreative virksomheder som den offentlige sektor udvides gennem konkrete projekter, inspirerende netværksarrangementer, foredrag og møder. Innovativ Offentlig Kommunikation arbejder med videnformidling. Resultater og erfaringer fra mikroprojekter og andre aktiviteter formidles via

morecreative.dk


Jordemødrene fik et nyt digitalt værktøj Hvordan kommer en gruppe jordemødre frem til et brugbart digitalt produkt? Erhvervsklyngen Innovativ Offentlig Kommunikation rådgav jordemødrene og hjalp med en mikrobevilling på 40.000 kroner, hvilket gjorde at jordemødrene kunne undersøge markedet for kreative udbydere. De fandt den rigtige partner, Kanda, til at gennemføre projektet, gearede pengene til 400.000 kroner og udviklede en digital løsning til et trivselsskema, som hjælper førstegangsfødende forældre i barnets første tid. kanda.dk netværksseminar, sociale medier og andre kanaler. Herigennem udbredes forståelsen for feltet, og samtidig er målet at levere viden­ formidling, der spreder de gode løsninger.

Hvem? Det daglige ansvar for aktiviteterne under klyngen ligger hos Danmarks Medie- og Journalisthøj­ skole. De enkelte aktiviteter under klyngen organiseres på forskellig måde med forskellige projektdeltagere. Klyngens tætteste samarbejdspartnere tæller blandt andre Kanda, Redia, Artlinco, Aarhus Kontoret, Design Concern, Aarhus Universitets­

morecreative.dk

hospital, Hospitalsenheden Vest, Regionshos­ pitalet Randers, Aarhus Kommune, Ringkøbing Kommune, Regionshospitalet Silkeborg, Aarhus Universitet og MTIC – Medtech Innovation Center.

Kontakt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Udviklingskonsulent Karen Tambo Mail: kt@dmjx.dk Telefon: 21 72 52 35

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

43


Eventkonferencen Erhvervsklyngen for events, VÆVE – vækst gennem viden om events, brød med Eventkonferencen nyt land i Region Midtjylland, da 160 deltagere mødte op i FÆNGSLET i Horsens for at få mere at vide om den strategiske brug af events. Dagen bød på spændende oplæg fra blandt andre Region Midtjylland, Gøteborg & Co., Seismonaut Tourism, NorthSide og Rockwool med udgangspunkt i events som udviklingsplatform for erhverv og turisme. eventkonferencen.dk

Vækst gennem viden om events 44

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


Formål I de sidste 5-10 år har vi set en foreløbig kulmination på et voksende event­ marked i Danmark. Flere og større events er kommet til landet, og et stærkt professionaliseret og konkurrencepræget marked har sat en ny standard for niveauet af events og kravene for eventaktørerne på tværs af hele værdikæden. VÆVE – vækst gennem viden om events vil skabe vækst for eventaktørerne i regionen gennem samarbejde, konkret viden og fokus på uudnyttede potentialer. VÆVE’s formål er at udvikle en erhvervsklynge, som tænker helheden omkring events og derigennem understøtter vækst og nye arbejdspladser i Region ­Midtjylland og Danmark. Vækstmulighederne skal opstå ved at understøtte eventaktørerne i at tiltrække, fastholde og udvikle events med størst muligt potentiale for at skabe værdi i alle led af eventværdikæden. Det gælder for eksempel eventaktører, kommuner, erhvervsaktører, vidensinstitutioner og turismeerhverv.

Hvordan? VÆVE påbegynder i 2015 etableringen af et regulært klyngenetværk og vil arbejde med en række aktivitetsspor: Fagligt netværk, tilgængelighed til den nyeste forskning og viden på området, kompetenceudvikling og forretningsudvikling. Kommunerne og centrale aktører skal være med til at udvikle sporene i sam­ arbejde med VÆVE. VÆVE vil udføre konkrete testprojekter i forlængelse af ovenstående aktivitetsspor. Testprojekterne skal være med til at afprøve nye ideer og processer, som med tiden kan udvikles til regulære redskaber til gavn for offentlige og private aktører, der arbejder med events. Desuden er det planen, at VÆVE vil være medarrangør og medafsender på Eventkonferencen i 2015 (første gang afholdt i 2014).

Hvem? Klyngen er i udviklingsfasen forankret hos ACTIVE institute, der sammen med FÆNGSLET i Horsens, VisitSilkeborg og Horsens Kommune udgør projekt­ gruppen bag VÆVE. Advisory boardet tæller medlemmer fra Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, Midtjysk Turisme, Vestas, Region Midtjylland og NorthSide.

Kontakt ACTIVE institute Direktør Gitte Graverholt Mail: gg@activeinstitute.dk Telefon: 22 70 74 80

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

45


Business by Design vil: •

Udbrede viden om designtænkning via tværfaglige møder, arrangementer og events for og med designere, erhvervsliv og offentlige sektor

Formål

Skabe partnerskaber, der bringer designkompetencer ind i erhvervs­virksomheder for at løfte deres innovationsudfordringer

Business by Design skaber vækst, innovation og øget konkurrencekraft via design og designtænkning. Målet er at styrke markedsmodning og forretningsudvikling inden for designfeltet til gavn for erhvervsudviklingen i hele regionen.

Afvikle forretningsudviklingsforløb for virksomheder i de kreative erhverv, som ønsker at løfte deres organisations- og forretningsmodel til et nyt niveau

Lokalisere eksisterende styrepositioner med henblik på at skabe øget anvendelse af design i Region Midtjylland

Design skaber vækst og arbejdspladser. Især i andre brancher. Virksomheder i det brede erhvervsliv i Region Midtjylland kan opnå styrket konkurrenceevne ved i højere grad at bruge design, designmetoder og designtænkning. Mange virksomheder arbejder allerede i dag med design som et væsentligt element i for eksempel produktudviklingen. Det kan øge produktets brugervenlighed, differentiering på markedet og appel til slutbrugeren. Men potentialet rækker langt videre end det. Design kan også: • • • •

Løfte virksomheders organisationsudvikling Strømligne interne produktionsprocesser Styrke den eksterne markedsføring og Skabe bedre kundeoplevelser og stærk produktloyalitet

Designtænkning er afgørende i forhold til den kommercielle udvikling af nye produkter, services og forretningsgange. Business by Design understøtter udbredelsen af designtænkning i Region Midtjylland og sætter turbo på udviklingen af designklyngens potentiale.

Hvordan? Business by Design samler, styrker og synliggør den regionale designklynge. Projektet promoverer designtænkning og engagerer såvel udbydere som aftagere af design. Netværksarrangementer, kompetenceudviklingsforløb, matchmaking og pilotprojekter afvikles med det klare mål at skabe forretning. Business by Design skaber nye rammer for vækst, innovation og øget konkurrencekraft.

Hvem? Jeppe Nørager er projektleder for Business by Design. Projektet har kontor på Incuba i Navitas på Aarhus havn. Værtsorganisation for klyngeinitiativet er Design denmark, som er Danmarks største uafhængige organisation for design. Alliancen samler hele feltet på tværs af uddannelser, designere, designvirksomheder, industrien og den offentlige sektor. Bag klyngeinitiativet står endvidere en kreds af designvirksomheder i regionen.

46

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


Jeppe Nørager

”Region Midtjylland har en stærk designbranche, men der er potentiale til meget mere. Ved at samle branchens aktører og opbygge en stærk brancheidentitet og -platform skal Business by Design give de midtjyske industri- og servicevirksomheder ny viden om og incitament til at bruge designkompetencer. Design er en værdiskabende ingrediens, når det handler om at gøre fremtidens virksomheder mere konkurrencedygtige. Derfor skal designtænkning ind på direktionsgangene og arbejdes ind fra første led i værdikæden.” Jeppe Nørager, projektleder Business by Design

Kontakt Business by Design Projektleder Jeppe Nørager Mail: jn@designdenmark.dk Telefon: 25 73 72 30 Web: www.vækstviadesign.dk Facebook: facebook.com/vaekstviadesign Design denmark www.designdenmark.dk

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

47


48

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


“Vi ser os selv som en del af et kreativt community, da vores kunder er arkitekter, designere og møbelvirksomheder med fokus på design. At blive opfattet som en kreativ virksomhed er utrolig vigtigt for Kvadrat, men det kommer først og fremmest i form af at producere kreativt indhold, som gør en forskel. Som for eksempel veldesignede produkter eller i form af projekter, som har indflydelse på, hvordan kreativ kultur udvikler sig. Kreativitet fungerer i organisationen på to niveauer. Vores produktudviklingsteam har bevæget sig fra at arbejde med nærmest sort magi til en væsent­ lig mere struktureret proces. Dette har været nød­ vendigt, da vi til alle tider har cirka 80 produkter i udvikling, så overblik og systematik er afgørende for gode resultater. Det andet niveau er at udbrede forståelsen for, hvad vi internt kalder ”Designkultur Nu” til så vidt muligt alle medarbejdere i organisationen, da vores samlede kollektive viden om arkitektur, design og nutids­ kultur er afgørende for vores succes.” Anders Byriel, CEO, Kvadrat

morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

49


Følg med i More Creative Hvis du er interesseret i at følge More Creative, læse mere om de enkelte erhvervs­klynger eller om vækstpotentialet i de kreative erhverv generelt, er her en række nyttige henvisninger. • På More Creatives hjemmeside kan du følge med i nyheder og arrangementer samt finde nyttige redskaber til at arbejde med blandt andet proces-, idé- og forretningsudvikling. Her kan du også se filmen om More Creative: www.morecreative.dk • Læs mere om den Europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017 her: www.aarhus2017.dk • Du kan læse hele Oxford Researchs evaluering af More Creative her: http://bit.ly/1FWybhs • Du kan finde Regeringens Vækstplan for kreative erhverv og design her: http://bit.ly/1NbYMcx

For yderligere information om More Creative kontakt: Sekretariatsleder Peter Gran Boesen Telefon: 20 77 00 60 Mail: info@morecreative.dk Web: www.morecreative.dk Twitter: @morecreativedk

50

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

morecreative.dk


morecreative.dk

More Creative – Fremtidens erhverv er kreative

51


Kolofon More Creative – Fremtidens erhverv er kreative 2. oplag. Juni 2015

For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk

Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto A/S - manto.dk og Seismonaut A/S - seismonaut.dk

Foto Michael Berg – michaelberg.dk Marie Louise Munkegaard – marielouisemunkegaard.com Thomas Priskorn – priskorn.com m.fl.

Layout Kim Dolleris, Beneath – beneath.dk

Kontakt Sekretariatsleder Peter Gran Boesen Telefon: 20 77 00 60 Mail: info@morecreative.dk Web: www.morecreative.dk Twitter: @morecreativedk

More Creative - Fremtidens erhverv er kreative  

I denne publikation kan du læse den samlede introduktion til Europæisk Kulturhovestad Aarhus 2017s og Region Midtjyllands fælles erhvervsfre...

More Creative - Fremtidens erhverv er kreative  

I denne publikation kan du læse den samlede introduktion til Europæisk Kulturhovestad Aarhus 2017s og Region Midtjyllands fælles erhvervsfre...

Advertisement