Page 1

EIAF Jaarverslag 20172018 Toelichting op de Begroting voor boekjaar 2017-2018

Versie 1.0


Kosten Bankkosten (€134.70): Dit is het totaal aan betaalde bankkosten, behorende bij dit boekjaar. Beursmaanden (€16,859.40): In de huidige begroting zullen de beursmaanden voor de Business Week-commissie en ERD worden opgenomen.  BW: De BW-commissie bestaat uit zes leden. Dit jaar heeft ieder lid het recht gehad op de volledige beurs. De hoogte van de beurzen wordt gebaseerd op de hoogte van de bestuursmaanden die de Erasmus Universiteit Rotterdam aan de besturen van de studieverenigingen uitkeert. Een bestuursmaand was in boekjaar 2018 €290.68. De formule voor totale vergoeding is als volgt: aantal maanden commissiewerk * hoogte bestuursmaand * factor 0.8. Gezien de BW commissie dit jaar 8 maanden bezig is geweest en uit 6 man bestond is de totale hoogte van de BW beurzen 8*290.68*0.8*6= 11,162.10 euro.  ERD: De ERD-commissie bestaat uit 7 leden. Dit jaar heeft ieder lid het recht gehad op de volledige beurs. Aangezien de verdeling (van de opbrengsten en kosten) van het project gebeurt op basis van de 50/50-verdeling, wordt ook de helft van het aantal beursmaanden van de ERD-commissie vergoed. Elk van de 7 commissieleden krijgt 7 maanden vergoed krijgen, waarvoor de helft vanuit de RSM via STAR wordt voorzien. Het totaal bedrag dat EIAF aan beurzen uitkeert aan de ERD commissie is als volgt berekend: 7*0.8*290.68*7*0.5= 5,697.30 euro.

Opbrengsten Gift EFR Boekjaar 2018: (€8,200): Zoals vastgesteld door de Verificatie Commissie. Rente-inkomsten: (€876.77) Dit is het totaal aan binnengekomen rente, behorende bij dit boekjaar.


BIJLAGEN:

OVERZICHT VERMOGEN EIAF

Betaalrekeningen Spaarrekeningen Langlopende leningen inkomend Langlopende leningen uitgaand Transitoria Eigen vermogen Totaal

26755 346158 96800 57630

469713

2978 409105 469713

Tabel 1: overzicht vermogen per 1 augustus 2018

Profile for seiaf

ANBI verslag sEIAF BJ 2018  

ANBI verslag sEIAF BJ 2018  

Profile for seiaf
Advertisement