Page 6

6 SPO . bülteni . istanbul sube Ancak bugüne kadar yaşanan süreçler göstermiştir ki, şehirlerimizde en büyük yıkımları yaratan, yaşanamaz hale getiren, toplumda adalet duygusunu onarılmaz şekilde zedeleyen yasadışı düzenlemelerin başında imar afları gelmektedir. Doğa olaylarının afete dönüşerek binlerce insanımızın hayatını kaybetmesinde, korunması gerekli doğal alanlarımız olan orman alanlarının ve su havzalarının giderek tükenmesinde, mera ve tarım alanlarının hızla ve sistematik bir şekilde yok edilmesinde, kentlerimizdeki kamusallıkların kaybında ve haksız kazanç ile yasadışı örgütlenmelerin güç kazanmasında imar aflarının çok büyük etkisi olmuştur. Dolayısıyla imar afları, uzun vadede hiçbir zaman ekonomik ve kentsel yaşam çevresi olarak topluma fayda sağlayan düzenlemeler olmadıkları gibi, toplumun sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atan kentsel gelişmelere yol açan popülist uygulamalar olmuştur. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı`nın “İstanbul`a yıllarca ihanet ettik!” cümlesi geçmişe ait bir pişmanlık ve özeleştiri söylemini ifade eder gibi görünse de bu ihanet sürecinin, kendisinin de dahil olduğu siyasi parti temsilcileri tarafından ve deprem kuşağında, aktif fay hatlarının bulunduğu bir coğrafyada, 15 milyon yasadışı konutu yasal hale getirmek suretiyle devam ettirildiğini; kaçak yapılaşma ve doğal değerlerin tahribatının artarak sürmesinin de önünün açıldığını anlaşılmaktadır. “İmar Barışı” olarak topluma sunulan kaçak yapılaşma affı, çoğu zaman SGK ödemelerini gerçekleştirmediği için iskan ruhsatı alamayan müteahhitlerin kusurları nedeniyle mağdur olan vatandaşları gerekçe göstererek, yaşama, kentlere, doğaya ve topluma ihaneti meşrulaştırmaktadır. Herhangi bir ülke yurttaşının sağlıklı, güvenli ve insan onuruna yakışır şartlarda barınma hakkına erişiminin sağlanması devletlerin en önemli görevleri arasındadır. Bu hak ve ödev, seçim hesabı odaklı tahripkar uygulamalara asla malzeme edilemez! TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, seçim öncesinde popülist bir tavırla, halk sağlığını tehlikeye atan, doğal alanları tahrip eden, kaçak yapılaşmaları yasallaştıran ve açıkça bir seçim yatırımı olarak planlanan bu topluma, doğal çevreye ihanet sürecinin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz. TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Nisan / 2018 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch April / 2018 Bulletin

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Nisan / 2018 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch April / 2018 Bulletin

Advertisement