Page 1

POSTOS FIXOS DE VIXILANCIA DE INCENDIOS FORESTAIS DE GALICIA

HUGO FERNÁNDEZ FRANCO


A Sura de Cumbraos pola compaùía.

1


Índice: 1.

Introdución ......................................................................................................... 6

2.

Proposta de mellora xeral dos postos fixos de vixilancia de Galicia ................. 6

3.

Proposta de melloras das condicións laborais dos vixilantes fixos de defensa

contra incendios forestais ................................................................................................. 9 4.

Postos fixos de vixilancia da provincia da Coruña .......................................... 10 4.1.

Distrito I.................................................................................................... 10

4.1.1.

Penafesa ............................................................................................. 10

4.1.2.

Coriscada ........................................................................................... 11

4.1.3.

Faladora ............................................................................................. 12

4.1.4.

Cotagudo ........................................................................................... 13

4.2.

Distrito II .................................................................................................. 14

4.2.1. 4.3.

Distrito III ................................................................................................. 16

4.4.1.

Pedroso .............................................................................................. 16

4.4.2.

Coto do Pilar...................................................................................... 17

4.5.

Distrito IV ................................................................................................. 18

4.5.1. 4.6.

Muralla .............................................................................................. 18

Distrito V .................................................................................................. 19

4.6.1. 5.

Xalo ................................................................................................... 14

Vela ................................................................................................... 19

Postos fixos de vixilancia da provincia de Lugo ............................................. 20 5.1.

Distrito VI ................................................................................................. 20

5.1.1.

Penedo do Galo ................................................................................. 20

2


5.2.

5.2.1.

Valdemadeiro .................................................................................... 22

5.2.2.

Muradal ............................................................................................. 23

5.2.3.

Masmada ........................................................................................... 24

5.2.4.

Restelo ............................................................................................... 25

5.3.

Distrito VIII .............................................................................................. 27

5.3.1.

Marroxo ............................................................................................. 27

5.3.2.

Faro.................................................................................................... 28

5.3.3.

A Moa................................................................................................ 29

5.4.

Distrito IX ................................................................................................. 30

5.4.1.

Cova .................................................................................................. 30

5.4.2.

Pena de Rodas ................................................................................... 31

5.4.3.

Bacariza ............................................................................................. 32

5.4.4.

Meda-Picato ...................................................................................... 33

5.4.5.

Oribio ................................................................................................ 35

5.4.6.

Páramo ............................................................................................... 36

5.5.

6.

Distrito VII ............................................................................................... 22

Distrito X .................................................................................................. 37

5.5.1.

Santa Cruz ......................................................................................... 37

5.5.2.

Goía-Peñote ....................................................................................... 38

5.5.3.

Serra de Meira ................................................................................... 39

Postos fixos de vixilancia da provincia de Ourense ........................................ 41 6.1.

Distrito XI ................................................................................................. 41

6.1.1. 6.2.

A Magdalena ..................................................................................... 41

Distrito XII ............................................................................................... 42

6.2.1.

Peroxa ................................................................................................ 42

6.2.2.

Cabeza de Meda ................................................................................ 43 3


6.2.3. 6.3.

7.

Distrito XIII .............................................................................................. 46

6.3.1.

Alto do Monzón ................................................................................ 46

6.3.2.

A Escrita ............................................................................................ 47

6.3.3.

La Moa .............................................................................................. 48

Postos fixos de vixilancia da provincia de Pontevedra .................................... 49 7.1.

Distrito XVI .............................................................................................. 49

7.1.1.

Candán ............................................................................................... 49

7.1.2.

San Sebastián..................................................................................... 50

7.2.

Distrito XVII ............................................................................................ 51

7.2.1.

Montouto ........................................................................................... 51

7.2.2.

San Felipe .......................................................................................... 52

7.2.3.

San Nomedio ..................................................................................... 53

7.3.

Distrito XVIII ........................................................................................... 54

7.3.1. 7.4.

8.

Coto de Castro ................................................................................... 44

Galiñeiro ............................................................................................ 54

Distrito XIX .............................................................................................. 55

7.4.1.

Xiabre ................................................................................................ 55

7.4.2.

Morrazo ............................................................................................. 56

7.4.3.

Domaio .............................................................................................. 57

7.4.4.

Xesteiras ............................................................................................ 58

7.4.5.

Coirego .............................................................................................. 59

Galería fotográfica doutros postos de vixilancia: ............................................ 60 8.1.

Curota – Ribeira Distrito IV. .................................................................... 60

8.2.

Enxa – Porto do Son Distrito IV. .............................................................. 61

8.3.

Capelada – Cedeira Distrito I. .................................................................. 61

8.4.

Tesón – Navia de Suarna Distrito VII. ..................................................... 62 4


9.

8.5.

Seixo –Cerdedo Distrito VII. .................................................................... 62

8.6.

Castrelada - Pontecandelas Distrito XIX. ................................................. 63

8.7.

Piedras apañadas – Asturias. .................................................................... 63

Colaboracións .................................................................................................. 64

5


1. Introdución

Dende vai 60 anos a detección de incendios forestais realízase mediante unha rede de postos de vixilancia situado en puntos dominantes do terreo. Este traballo pretende analizar a situación dos postos fixos de vixilancia de Galicia; trátase dun esforzo de varios anos, por iso é fundamental ter en conta a data da visita, xa que algunhas deficiencias puideron ser corrixidas ou aparecer outras novas no tempo transcorrido. Tamén aparecen datos con interrogación (?) ó ser imposible a súa comprobación, por estar pechado o posto vixilancia o día da visita ou por erros na toma de datos de campo. Neste traballo visitáronse os montes máis altos de Galicia, en moitas ocasións a pé debido o mal estado das pistas; pero débese mencionar que nos últimos anos algunhas melloraron considerablemente grazas a instalación masiva de Parques Eólicos. Para rematar, as melloras propostas neste traballo teñen un carácter orientativo, no caso de plantealas deberíase consultar ós vixilantes que prestan servizo no posto, sendo eles quen mellor poden indicar a orde de prioridade das necesidades. De tódolos xeitos trátanse dunha proposta de melloras de mínimos, o desexable sería adecuar os postos de vixilancia á Lei 31/95 de Prevención de Riscos Laborais.

2. Proposta de mellora xeral dos postos fixos de vixilancia de Galicia

— Pistas de acceso: mellorar tódalas pistas de acceso que fose ambientalmente posible, aqueles postos de vixilancia situados na futura rede Europea de espazos naturais protexidos (Rede Natura 2000) a mellora do acceso suporía un grave atentado á biodiversidade Galega, por iso a Administración debería poñer a disposición dos vixilantes un vehículo axeitado ambientalmente para acceder ó posto de traballo.

6


— Os postos onde están destinados varios vixilantes deberíanse dotar de taquillas individuais. — Os consumibles de limpeza e hixiénicos (papel hixiénico, xabón, lixivia, escoba, fregona…) deberíanse subministrar coa periodicidade axeitada.

— Na maioría dos postos de vixilancia observouse que o mobiliario, así como as estufas, hornillos, microondas e frigoríficos son propiedade dos vixilantes adscritos ó posto. De tódolos postos de vixilancia visitados, únicamente Vela no Distrito V estaba debidamente dotada.

— Electricidade: deberíanse dotar de corrente eléctrica tódolos postos de vixilancia que a teñan nas proximidades. Pero no caso de non dispoñer dela, a mellor opción de calefacción baséase nun axeitado illamento térmico xunto coa utilización de estufas de leña e enerxía solar térmica. E a combinación de enerxía solar fotovoltaica e/ou miniaeroxeradores para usos xerais de electricidade.

— Os depósitos da auga débense dotar dun sistema de autorecheo a base da choiva do tellado, é moi importante a estanquidade total deles xa que os depósitos no interior das casetas xunto cos sistemas de calefacción crean problemas graves de humidade.

— Carteis identificativos: os postos fixos de vixilancia operativos deberían contar cun cartel identificativo normalizado e rústico onde se especifique os datos básicos do posto.

— Estudio do efecto da contaminación electromagnética sobre a saúde dos vixilantes: 

os vixilantes comparten o seu posto de traballo con equipos repetidores e outros aparatos de radiocomunicacións que producen contaminación 7


electromagnética, da que existen estudos que conclúen o efecto negativo sobre a saúde. Deberíase dotar dun recinto independente ó posto de traballo para colocar todos estes equipos. 

nos últimos anos instaláronse gran cantidade de parques eólicos e antenas de telefonía móbil. Deberíase limitar a instalación de torres de telefonía móbil así como de parques eólicos nas proximidades dos postos fixos de vixilancia.

— Feismo nos nosos montes: 

favorecer a integración paisaxística dos novos postos fixos de vixilancia e así como en tódalas modificación exteriores dos actuais.

evitar que o entorno circundante dos postos fixos de vixilancia se transforme nunha chatarreira, cando existan equipos en desuso ou deteriorados( antenas, aeroxeradores, placas fotovoltaicas, depósitos, soportes....) hainos que retirar.

os vixiantes deben contribuír á limpeza do entorno circundante.

— Tendo en conta todo o anterior a Administración previa consulta dos vixilantes debería deseñar un posto fixo de vixilancia tipo para todos os novos postos que se constrúan no futuro.

— Postos de vixilancia pechados: existen postos fixos de vixilancia inoperativos todo o ano, algún deles en bo estado como o caso de Santa Mariña (Palas de Reis). Pola súa conservación e mantemento sería convinte dotalos de usos alternativos: 

lugar de descanso e vixilancia de outro persoal do SPDCIF

cesión provisional ás Comunidades de Montes ou TECORES...

8


3. Proposta de melloras das condicións laborais dos vixilantes fixos de defensa contra incendios forestais — Compensación económica por quilometraxe: os vixilantes é a única categoría que ten que acceder ó posto no seu coche, co custe económico que isto ocasiona, a Xunta debería compensar económicamente a quilometraxe, neste sentido xa houbo unha sentencia favorable e outras en trámite. Evidentemente é imposible vivir ó lado da torreta e tampouco dispoñemos de transporte público para acceder a ela ademais nos últimos 10 anos o prezo do combustible incrementouse un 40% cando os soldos aumentaron escasamente un 10%. Como exemplo supoñemos unhas previsións favorables: o vixilante pode optar a vivenda habitable, a un prezo razoable, nun radio de 10 Km por estrada asfaltada do posto de vixilancia. Por tanto a 0.25€ por Km resultarían 1100€ anuais que lle aforramos á Xunta. A situación anterior trátase dun caso optimista, pode acontecer que: 

na comarca forestal de destino existan varios puntos de vixilancia e que che asignen cada tempada un diferente, neste caso os gastos de desprazamento aumentan exponencialmente.

o desprazamento discorra por unha pista de terra, o costo por quilometraxe sería de 0.40€ por km.

Funcións do vixilante: deberíanse aclarar as funcións do vixilante fixo tendo en conta co desprazamento sempre vai ó seu cargo. ¿Onde está o Centro de Traballo dun vixilante fixo? na oficina do Distrito Forestal cubrindo baixas e vacantes de emisoristas ou na torreta facendo labores de vixilancia. A situación actual é insostible: hoxe no Distrito e mañá na torreta e todos os desprazamentos no coche propio sen compensación por quilometraxe.

EPI do vixilante: dotación dun equipo mínimo para desenvolver a xornada laboral en condicións ambientais extremas:

Gafas de sol

Chaqueta de abrigo 9


Forro polar

Gorra

Botas

Outros: lanterna, crema de protección solar

— Retirada de carné de conducir: no caso de retirada do carné de conducir, ante a imposibilidade de acceder ó posto de traballo deberíase contemplar a recolocación provisional do persoal

noutro posto compatible con esta

situación.

4. Postos fixos de vixilancia da provincia da Coruña 4.1.

Distrito I

4.1.1. Penafesa

10


— Concello: Monfero. — Período de apertura: todo o ano. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 2 fixos, 1 fixo descontinuo. — Procedencia da auga: pozo de barrena. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: lareira, radiadores eléctricos. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 2.8 km. — Illamento externo: ventá e porta aluminio tipo climalit. — Pararraios: si. — Propostas de melloras: 

mellora da visibilidade (ampliarlle un piso).

mellora da pista de acceso.

— Observacións: 

mala visibilidade, as ventás son moi altas o que implica que o vixilante teña que permanecer de pé a xornada laboral,

baño exterior.

— Data da visita: Agosto 2011.

4.1.2. Coriscada

11


— Concello: Ortigueira. — Período de apertura: estival. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 4 temporais. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico:corrente eléctrica. — Calefacción: radiadores propiedade dos vixilantes. — Tipo de acceso: pista asfaltada. — km. de pista de terra: 0. — Illamento externo: ventá aluminio simple. — Pararraios: non. — Propostas de melloras: 

dotala de pararraios.

illamento xeral.

modificación da escaleira interior.

revisión da instalación eléctrica afectada pola humidade.

— Observacións: 

construída na primavera do 2006 pola Xunta de Galicia. para substituír o posto de vixilancia da Faladora afectada por un parque eólico.

sorprende o elevado número de deficiencias dun posto de vixilancia de recente construción.

— Data da visita: Xullo 2006.

4.1.3. Faladora

12


— Concello: Mañón. — Período de apertura: estival ata o 2006 incluído. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 4 temporais. — Procedencia da auga: depósito de fibrocemento. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: radiadores eléctricos propiedade dos vixilantes. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 200 m. — Illamento externo: ventá de aluminio simple. — Pararraios: ? — Propostas de melloras: 

mellora do aspecto xeral.

construción de baño.

mellora da pista de acceso.

substitución e ampliación do tamaño das ventás.

substitución do depósito de fibrocemento.

— Observacións: 

debido súa mala situación xeral e ó estar afectada por un parque eólico será substituída polo posto de vixilancia da Coriscada.

— Data da visita: Xuño 2006.

4.1.4. Cotagudo

13


— Concello: Valdoviño. — Período de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 2 fixos e 2 temporais. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: radiadores propiedade dos vixilantes. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 2.8. — Illamento externo: ventá tipo climalit. — Pararraios: si. — Propostas de melloras: 

mellora do acceso.

dotalo depósito dun sistema de autorecheo da auga da choiva.

mellora do aspecto xeral.

— Observacións: 

dotada con baño no 2004.

— Data da visita: Setembro 2009.

4.2.

Distrito II

4.2.1. Xalo

14


— Concello: Culleredo. — Período de apertura: anual. — Número de vixiantes adscritos ó posto: 2 fixos, 1 fixo descontinuo e 1 temporal. — Procedencia da auga: depósito, provinte dunha fonte próxima. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: radiador eléctrico e estufa de leña propiedade dos vixilantes. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 1,5. — Illamento externo: ventá simple de aluminio. — Pararraios: si. — Propostas de melloras: 

mellora do illamento externo ( portas e ventás ).

aumento da visibilidade coa corta dos pinos circundantes propiedade da comunidade de montes.

reforma do baño.

— Observacións: 

actualmente a torreta metálica de vixilancia non se emprega, pero durante moitos anos os vixilantes foron obrigados a permanecer nela nunhas condicións laborais pésimas.

— Data da visita: Agosto 2006.

15


4.3.

Distrito III

4.4.1. Pedroso

— Concello: Santiago. — Período de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 2 fixos, 1 fixo descontinuo e 1 temporal. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica provinte dun edificio contiguo da TVG. — Calefacción: cheminea francesa e radiadores eléctricos. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 0,3. — Illamento externo: ventá simple de madeira. — Pararraios: si. — Propostas de melloras: 

revisala toma de terra do pararraios. 16


mellora do acceso.

mellora da calidade das comunicacións por emisora.

— Observacións: — Data da visita: Agosto 2006.

4.4.2. Coto do Pilar

— Concello: Melide. — Período de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 2 fixos, un fixo descontinuo e un temporal. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: radiadores eléctricos. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 0,8. — Illamento externo: dobre ventá simple. — Pararraios: si. — Propostas de melloras: 17


substitución da escaleira interior por unha mais apropiada.

— Observacións: 

posible reubicación debido á instalación dun parque eólico.

— Data da visita: Xuño 2006.

4.5.

Distrito IV

4.5.1. Muralla

— Concello: Lousame. — Período de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 2 vixilante fixos, fixo descontinuo e 2 temporais. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: radiadores eléctricos. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 3 aprox. — Illamento externo: ventá tipo climalit. — Pararraios: si. 18


— Propostas de melloras: 

mellora do illamento (substitución da porta).

amaño de luz exterior e luz do servizo.

mellora do aspecto interior e exterior.

mellora do acceso

— Observacións: 

existe un servizo con: w.c., ducha (non funciona) e lavabo.

mobiliario: 1 escritorio, 1 estantería, 1 mesa, banquetas.

os prismáticos foron facilitados a metade da campaña do verán.

en anos anteriores o número de vixilantes era de 4, este é o primeiro ano no que estiveron 5 vixilantes.

permanece aberta as 24 horas durante a campaña de verán.

— Data da visita: Setembro 2006.

4.6.

Distrito V

4.6.1. Vela

19


— Concello: Vimianzo. — Período de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 2 fixos, 1 fixo descontinuo e 1 temporal. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: estufa de leña, radiadores eléctricos. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 0,8. — Illamento externo: ventá tipo climalit con persiana incorporada. — Pararraios: ? — Propostas de melloras: — Observacións: 

bo estado xeral reformada no 2004.

dotada polo Distrito Forestal V de frigorífico, microondas e radiadores eléctricos.

— Data da visita: febreiro 2005.

5. Postos fixos de vixilancia da provincia de Lugo 5.1.

Distrito VI

5.1.1. Penedo do Galo

20


— Concello:Viveiro. — Período de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixo e 1 temporal. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: estufa de leña e radiadores eléctricos. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 2,8. — Illamento externo: ventá tipo climalit, mais ventá exterior de cristal. — Pararraios: si. — Propostas de melloras: mellora do acceso. — Observacións: 

construída en 1994 por unha empresa de seguridade encargada da vixilancia das torres de alta tensión, posteriormente cedida ó SDCIF

— Data da visita: Xullo 2006

21


5.2.

Distrito VII

5.2.1. Valdemadeiro

— Concello: Fonsagrada. — Período de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixo. — Auga: depósito. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: estufa de leña. — Tipo de acceso: pista asfaltada. — Km. de pista de terra: — Illamento externo: dobre ventá simple. — Pararraios: ? — Propostas de melloras: mal estado xeral, demolición. — Observacións: 22


deberíase chegar a un acordo có Principado de Asturias para o emprego conxunto do seu posto de vixilancia, situado a escasos metros (na foto observase por detrás).

— Data da visita: Setembro 2004.

5.2.2. Muradal

— Concello: Fonsagrada. — Período de apertura: 9 meses. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixo descontinuo. — Auga: depósito. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: ? — Tipo de acceso: pista asfaltada. — Km. de pista de terra:

23


— Illamento externo: ? — Pararraios: ? — Propostas de melloras: 

substitución e ampliación do tamaño das ventás.

mellora do aspecto interior e exterior

mellora do tellado.

mellora do baño.

— Observacións: 

mal estado xeral.

— Data da visita: Setembro 2004.

5.2.3. Masmada

24


— Concello: Becerreá. — Período de apertura: estival. — Número de vixilantes adscritos ó posto: ? — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: placas fototovoltaicas. — Calefacción: estufa de leña e estufa de butano. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 1,4. — Illamento externo: dobre ventá de aluminio simple. — Pararraios: si. — Propostas de melloras: 

mellora do acceso.

mellora da visibilidade, ampliación das ventás.

— Observacións: — Data da visita: Outubro 2006.

5.2.4. Restelo

25


— Concello: Navia de Suarna. — Período de apertura: estival ata o 2005, actualmente inoperativa. — Número de vixilantes adscritos ó posto: — Procedencia da auga: non dispón. — Subministro eléctrico: placas fotovoltaicas. — Calefacción: estufa de leña e estufa de butano. — Tipo de acceso: pista de terra, mais exactamente un camiño. — Km. de pista de terra: 0,4. — Illamento externo: ventás de módulos prefabricados de formigón tipo almacén. — pararraios: non. — propostas de melloras: 

demolición e construción doutro adecuado á Lei 31/95 de Prevención de Riscos Laborais.

mellora do acceso.

— Observacións: 

o posto de vixilancia atópase nunhas condicións inaceptables:  sen baño.  a escaleira e o pasamáns exterior están moi deterioradas.  o acceso trátase dun camiño estreito intrasitable.

parece incomprensible que estivera aberto tódolos veráns ata o 2005.

— Data da visita: Outubro 2006.

26


5.3.

Distrito VIII

5.3.1. Marroxo

— Concello: Monforte. — Período de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixo e 1 fixo descontinuo — Auga: pozo de barrena. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: radiadores eléctricos. — Tipo de acceso: pista de terra — Km. de pista de terra: 2 aprox. — Illamento externo: ? — Pararraios: si. — Propostas de melloras: — Observacións: 

existe unha base de helicópteros no lugar.

— Data da visita: agosto 2006. 27


5.3.2. Faro

— Concello: Chantada. — Época de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 2 fixos e 2 fixos descontinuos. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: radiadores eléctricos. — Tipo de acceso: pista asfaltada. — Km. de pista de terra: — Illamento externo: ventá tipo climalit fixas. — Pararraios: si. — Propostas de melloras: 

gran cantidade de goteiras.

ventás con posibilidade de apertura, para contrarrestar as altas temperaturas no verán.

— Observacións: 28


construída no 2005 como medida compensatoria dun parque eólico.

— Data da visita: Xullo 2006.

5.3.3. A Moa

— Concello: Ribas do Sil. — Período de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixo e 1 fixo descontinuo. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: placas fotovoltaicas. — Calefacción: estufa de queroseno. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 2 aprox. — Illamento externo: ventá tipo climalit fixas. — Pararraios: si. 29


— Propostas de melloras: 

ventás con posibilidade de apertura, para contrarrestar as altas temperaturas no verán.

substitución do sistema de calefacción, unha estufa de queroseno nunha instalación de madeira entraña un risco de incendio inaceptable.

dotala de corrente eléctrica.

— Observacións: 

construída no 2005.

— Data da visita: Xullo 2006.

5.4.

Distrito IX

5.4.1. Cova

30


— Concello: Friol. — Período de apertura: verán. — Número de vixilantes adscritos ó posto: ? — Procedencia da auga: non dispón. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: cheminea francesa. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 2.8 km. — Illamento externo: dobre ventá simple con persiana integrada. — Pararraios: si. — Propostas de melloras:  construción de baño.  mellora do acceso.  labores de mantemento xeral. — Observacións:  deteriorada por falta de mantemento e vandalismo (cristais, persianas...) — Data da visita: Maio 2006.

5.4.2. Pena de Rodas

31


— Concello: Outeiro de Rei. — Época de apertura: verán. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 3 temporais. — Auga: non dispón. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: cheminea francesa. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 2,1. — Illamento externo: ventá simple. — Pararraios: si. — Propostas de melloras:  dotala de auga.  construción de baño.  mellora do acceso. — Observacións:  existe un vixilante fixo adscrito anualmente a este posto pero presta servizo noutra categoría.  habitualmente sufre actos vandálicos. — Data da visita: Maio 2006.

5.4.3. Bacariza

32


— Concello: Castroverde. — Período de apertura: estival. — Número de vixilantes adscritos ó posto: ? — Auga: depósito de fibrocemento. — Subministro eléctrico: enerxía solar. — Calefacción: cheminea francesa. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: ? — Illamento externo: dobre ventá simple. — Pararraios: ? — Propostas de melloras:  mellora do baño.  retirada do depósito de fibrocemento. — Observacións: — Data da visita: Setembro 2004.

5.4.4. Meda-Picato

33


— Concello: Lugo. — Período de apertura: anual. — Número de vixiantes adscritos ó posto: 1 fixo, 1 fixo descontinuo e 2 temporais. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: enerxía solar. — Calefacción: estufa de leña. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 0,1. — Illamento externo: ventá tipo climalit. — Pararraios: si. — Propostas de melloras:  dotala de corrente eléctrica.  mellora do illamento externo.  substitución das ventás.  mellora do sistema de calefacción.  substitución do pasamáns exterior. — Observacións:  actualmente presta servizo no posto un peón de incendios que solicitou cambio de posto por ser maior de 60 anos.  o fixo descontinuo adscrito a este posto presta servizo habitualmente de emisorista no Distrito. — Data da visita: Agosto 2011.

34


5.4.5. Oribio

— Concello: Samos. — Período de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixo, 1 fixo descontinuo e 1 temporal. — Procedencia da auga: depósito con sistema de autorecheo coa auga da choiva. — Subministro eléctrico: enerxía solar. — Calefacción: cheminea francesa. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 5. — Illamento externo: dobre ventá de aluminio simple. — Pararraios: si, pero deteriorado. — Propostas de melloras:  dotala dunha estufa de leña e pararraios.  mellora da pista de acceso. — Observacións:  o dia da visita estaba en obras: 35


 mellora da pasamáns exterior.  labores de mantemento xeral exterior e interior.  construída no ano 1993. — Data da visita: Xuño 2006.

5.4.6. Páramo

— Concello: Sarria — Época de apertura: verán, pero nos últimos 5 anos pechada. — Número de vixilantes adscritos ó posto: ningún. — Procedencia da auga: non. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: non. — Tipo de acceso: pista asfaltada. — Km. de pista de terra: — Illamento externo: ventá de aluminio simple.

36


— Pararraios: non. — Propostas de melloras: — Observacións:  non dispón de baño. — Data da visita: Xuño 2006.

5.5.

Distrito X

5.5.1. Santa Cruz

— Concello: Guitiriz. — Período de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixo, 1 fixo descontinuo e 2 temporais.

37


— Auga: depósito. — Subministro eléctrico: enerxía solar. — Calefacción: estufa de leña. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 0,5. — Illamento externo: dobre ventá interior de aluminio, exterior módulos prefabricados. — Pararraios: si. — propostas de melloras:  mellora do acceso.  mellora da visibilidade substitución e ampliación das ventás. — Observacións:  actualmente constrúese un novo posto de vixilancia en compensación o efecto causado pola instalación dun parque eólico. — Data da visita: Xullo 2009.

5.5.2. Goía-Peñote

38


— Concello: Xermade. — Período de apertura: 9 meses. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixo descontinuo. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: placas fotovoltaicas. — Calefacción: cheminea francesa. — Tipo de acceso: pista asfaltada. — Km. de pista de terra: — Illamento externo: dobre ventá de aluminio. — Pararraios: si. — Propostas de melloras: bo estado xeral. — Observacións:  na campaña 2006 non se dotou con ningún persoal temporal.  o fixo descontinuo adscrito a este posto presta servizo habitualmente de emisorista no Distrito. — Data da visita: Setembro 2006.

5.5.3. Serra de Meira

39


— Concello: Meira. — Período de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixo, 1 fixo descontinuo e 2 temporais. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: placas fotovoltaicas, proximamente corrente eléctrica. — Calefacción: estufa de leña. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 0,850. — Illamento externo: ventá simple de aluminio. — Pararraios: non. — Propostas de melloras:  dotala de pararraios.  mellora da visibilidade ampliación das ventás.  mellora do illamento externo (portas e ventás).  mellora do aspecto exterior. — Observacións:  construída en 1992. — Data da visita: Setembro 2006.

40


6. Postos fixos de vixilancia da provincia de Ourense 6.1.

Distrito XI

6.1.1. A Magdalena

— Concello: Carballiño. — Época de apertura: anual — Número de vixilantes adscritos ó posto: 2 fixos, 1 fixo descontinuo e 1 temporal. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: lareira, estufa de leña e radiador eléctrico. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 2,5. — Illamento externo: ventá simple de aluminio e ventá de aluminio tipo climalit. — Pararraios: si, deteriorado. — Propostas de melloras: 41


 mellora do tellado.  construción de falso teito.  amaño do pararraios. — Observacións:  pista mellorada recentemente pola construción dun parque eólico.  dotada de baño exterior e corrente eléctrica no 2003. — Data da visita: Agosto 2006.

6.2.

Distrito XII

6.2.1. Peroxa

42


— Concello: Peroxa. — Época de apertura: estival. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 4 temporais. — Auga: depósito. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: lareira e estufa eléctrica. — Tipo de acceso: pista de acceso. — Km. de pista de terra: 0,5. — Illamento externo: ventá aluminio simple. — Pararraios: si. — Propostas de melloras:  mellora do acceso. — Observacións:  en xullo de 2005 ós medios de comunicación alarmaban da situación lamentable na que se atopaba este posto, non tiña baño e o acceso ó piso superior realizábase por unha escaleira de obra. Na actualidade estas deficiencias foron corrixidas. — Data da visita: Agosto 2006.

6.2.2. Cabeza de Meda

43


— Concello: Parada do Sil. — Época de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixos, 1 fixo descontinuo e 2 temporais. — Procedencia da auga: non dispón. — Subministro eléctrico: enerxía solar. — Calefacción: cheminea francesa. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 3,4. — Illamento externo: dobre ventá simple. — Pararraios: si. — Propostas de melloras:  construción de baño.  dotala de corrente eléctrica, poderíase chegar a un acordo co parque eólico.  mellora do acceso.  modificación da escaleira interior de acceso.  amaño da cheminea non evacúa correctamente o fume. — Observacións:  como medida compensatoria polos danos producidos durante a construción do parque eólico, mellorouse exteriormente e as ventás. — Data da visita: Agosto 2006.

6.2.3. Coto de Castro

44


— Concello: Toén. — Época de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixo, 1 fixo descontinuo e 2 temporais. — Procedencia da auga: non dispón. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: non dispón. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 2,8. — Illamento externo: ventá de aluminio tipo climalit. — Pararraios: si. — Propostas de melloras:  eliminación do arborado circundante.  construción dun posto fixo de vixilancia, do estilo de Faro ou A Moa (Distrito VIII).  mellora do acceso. — Observacións:  construíuse nos anos 50, está nunha situación intolerable:  21 m de altura.  non dispón de baño. — Data da visita: Agosto 2006.

45


6.3.

Distrito XIII

6.3.1. Alto do Monzón

— Concello: Vilamartín. — Época de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 2 fixos e un fixo descontinuo. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: radiador eléctrico e estufa de leña. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 8 aprox. — Illamento externo: ventá tipo climalit. — Pararraios: si. — Propostas de melloras:  mellora da pista de acceso.  mellora do illamento exterior. — Observacións: — Data da visita: Xuño 2006.

46


6.3.2. A Escrita

— Concello: Rubiá. — Época de apertura: estival. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 3 ou 4 temporais. — Procedencia da auga: non. — Subministro eléctrico: placas fotovoltaicas. — Calefacción: estufa de leña. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 2 aprox. — Illamento externo: ventá simple. — Pararraios: si. — Propostas de melloras:  mellora dos accesos.  dotala de auga.  construción do baño. — Observacións: — Data da visita: Xullo 2006. 47


6.3.3. La Moa

— Concello: San Xoán de Río. — Época de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 2 fixos e un fixo descontinuo. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: placas fotovoltaicas e aeroxenerador. — Calefacción: estufa de leña. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 2 aprox. — Illamento externo: ventá simple. — Pararraios: si. — Propostas de melloras:  mellora da pista de acceso.  mellora do aspecto interior.  mellora do illamento (ventás). — Observacións:  baño exterior. 48


 na foto vixilante xubilado, Néstor. — Data da visita: Abril 2007.

7. Postos fixos de vixilancia da provincia de Pontevedra 7.1.

Distrito XVI

7.1.1. Candán

— Concello: Forcarei. — Época de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixo, 1 fixo descontinuo e 2 temporais. — Procedencia da auga: pozo de barrena. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: radiadores eléctricos. — Tipo de acceso: pista de terra. 49


— Km. de pista de terra: 1,2 aprox. — Illamento externo: ventá tipo climalit. — Pararraios: si. — Propostas de melloras:  mellora do acceso. — Observacións:  con aseo e pozo de barrena dende hai 3 anos — Data da visita: Agosto 2006.

7.1.2. San Sebastián

— Concello: Silleda. — Época de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixo, 1 fixo descontinuo e 2 temporais. — Procedencia da auga: pozo de barrena. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: radiadores eléctricos. — Tipo de acceso: pista de terra. 50


— Km. de pista de terra: 0,8 aprox. — Illamento externo: ventá tipo climalit. — Pararraios: si. — Propostas de melloras:  mellora do acceso. — Observacións:  con aseo e pozo de barrena dende hai 3-4anos — Data da visita: Agosto 2006.

7.2.

Distrito XVII

7.2.1. Montouto

— Concello: Covelo. — Época de apertura: anual 51


— Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixo, 1 fixo descontinuo e 2 temporais. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: enerxía eólica e solar. — Calefacción: ? — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 2,6. — Illamento externo: 2 ventás fixas e 2 tipo climalit. — Pararraios: si. — Propostas de melloras:  mellora do acceso, en especial o último tramo. — Observacións:  construción de madeira coa base de pedra. — Data da visita: Novembro 2006.

7.2.2. San Felipe

52


— Concello: Arbo. — Época de apertura: estival. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 3 ou 4 temporais. — Procedencia da auga: ? — Subministro eléctrico: non. — Calefacción: ? — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 0,8. — Illamento externo: ? — Pararraios: si. — Propostas de melloras:  mellora do acceso. — Observacións:  suponse que existe baño interior pola presenza de fosa séptica. — Data da visita: Novembro 2006.

7.2.3. San Nomedio

— Concello: As Neves. — Época de apertura: anual. 53


— Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixo, 1 fixo descontinuo e 2 temporais. — Procedencia da auga: ? — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: ? — Tipo de acceso: pista asfaltada. — Km. de pista de terra: — Illamento externo: ? — Pararraios: non. — Propostas de melloras: ? — Observacións:  nos arredores existe unha capela e un área recreativa onde se celebra unha romaría campestre anual. Por este feito xunto a súa escasa visibilidade pretendese substituír por outro posto de vixilancia que se esta construíndo nas proximidades. — Data da visita: Novembro 2006.

7.3.

Distrito XVIII

7.3.1. Galiñeiro

54


— Concello: Gondomar. — Época de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 1fixo e 1fixo descontinuo. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: placas fotovoltaicas e aeroxerador. — Calefacción: radiador de leña. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: 2,5 km — Illamento externo: ventá tipo climalit — Pararraios: ? — Propostas de melloras:  amaño pista de acceso.  ampliación do depósito de auga. — Observacións:  os últimos 50 m de pista deberíanse transformar nunha escaleira debido á elevada pendente. — Data da visita: Xuño 2006.

7.4.

Distrito XIX

7.4.1. Xiabre

55


— Concello: Caldas de Reis. — Época de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixo e 2 fixos descontinuos. — Procedencia da auga: pozo de barrena con un depósito no interior. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica, cedida por un repetidor da TVG. — Calefacción: radiadores eléctricos, propiedade dos vixilantes. — Tipo de acceso: pista asfaltada, algo deteriorada polas obras do parque eólico en construción. — Km. de pista de terra: 0 — Illamento externo: ventá dobre de aluminio con cristal simple. — Pararraios: inoperativo por roubo do cable da toma de terra. — Propostas de melloras:  substitución das ventás.  impermeabilización da cara sur.  reparación do pararraios. — Observacións: — Data da visita: Xuño 2006.

7.4.2. Morrazo

56


— Concello: Vilaboa. — Época de apertura: anual. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 1 fixo, 1 fixo descontinuo e 2 temporais. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: radiadores eléctricos. — Tipo de acceso: pista asfaltada. — Km. de pista de terra: 0. — Illamento externo: ventá tipo climalit. — Propostas de melloras: — Observacións: — Data da visita: Xuño 2006.

7.4.3. Domaio

— Concello: Moaña. — Período de apertura: estival ata o 2005. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 3 temporais. — Procedencia da auga: non dispón. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica, dende un repetidor próximo de Retegal pero con contador propio. — Calefacción: radiadores eléctricos propiedade dos vixilantes. 57


— Tipo de acceso: pista asfaltada con tramos en mal estado. — Km. de pista de terra: — Illamento externo: Ventá tipo climalit. — Pararraios: ? — Propostas de melloras:  construción dunha nova noutro lugar. — Observacións:  pechada pola gran cantidade de repetidores que a rodean.  sitúase nun lugar privilexiado, controla a zona costeira do Distrito XIX e o sur da Ría de Vigo (Distrito XVIII) en especial o Parque Nacional das Illas Atlánticas. — Data da visita: Xuño 2006.

7.4.4. Xesteiras

58


— Concello: Cuntis. — Período de apertura: estival. — Número de vixilantes adscritos ó posto: 2 temporais. — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: corrente eléctrica. — Calefacción: radiadores eléctricos. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: ? — Illamento externo: ventá simple. — Pararraios: non. — Propostas de melloras:  dotala de pararraios.  mellora do acceso. — Observacións: — Data da visita: Agosto 2006.

7.4.5. Coirego

59


— Concello: Cotobade. — Época de apertura: ? — Número de vixilantes adscritos ó posto:? — Procedencia da auga: depósito. — Subministro eléctrico: paneis fotovoltaicos e aeroxenador. — Calefacción: radiadores eléctricos. — Tipo de acceso: pista de terra. — Km. de pista de terra: ? — Illamento externo: ventás tipo climalit fixas. — Pararraios: si. — propostas de melloras:  recoméndase tratamento exterior de conservación da madeira. — Observacións: — Data da visita: Agosto 2008.

8. Galería fotográfica doutros postos de vixilancia:

8.1.

Curota – Ribeira Distrito IV.

60


8.2.

Enxa – Porto do Son Distrito IV.

8.3.

Capelada – Cedeira Distrito I.

61


8.4.

Tesón – Navia de Suarna Distrito VII.

8.5.

Seixo –Cerdedo Distrito XVI.

62


8.6.

Castrelada - Pontecandelas Distrito XIX.

8.7.

Piedras apaùadas – Asturias.

63


9. Colaboracións

Agradezo a colaboración desinteresada de: José Manuel Tome, Nacho Penela, Roberto Ramos e Roberto de Sarria.

Tamén desexo facer un recoñecemento especial ós meus compañeiros vixilantes fixos que fixeron posible este traballo: Carlos de Marroxo, Oscar “Paporrubio” e a outros moitos que prefiren manter o anonimato por temor a represalias por parte da Administración.

Aproveito para felicitar a APROPIGA (Asociación do Persoal Laboral de Incendios de Galicia) pola súa web, especialmente polo foro: www.apropiga.org.

Se desexas contribuír á mellora deste traballo envía as suxerencias a: cumbraos@yahoo.es.

64

Postos fixos vixilancia incendios forestais galicia  
Advertisement