Page 86

IV

TEMA

Cando estes plans de prevención e defensa abranguen terreos incluídos en zonas de alto risco que estean cualificados como espazos naturais protexidos ou se atopen delimitados dentro de hábitats para a conservación de aves silvestres, deberase contar cun informe favorable da Consellaría de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

1.8. PROTECCIÓN DO ESPAZO RURAL E DOS ASENTAMENTOS DE POBOACIÓN EN PARTICULAR 1.8.1. FAIXAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Estas faixas estableceranse en terreos dedicados a monte e ás áreas lindeiras, e abranguerán: • A totalidade das parcelas que se atopen, fóra do monte, a unha distancia inferior a 25 m do seu perímetro. • A totalidade dos terreos forestais, rasos ou arborizados, que se sitúen, dentro do monte, a menos de 10 m do seu perímetro. • Unha franxa de 25 m ao redor de calquera edificación, urbanización, obra, instalación industrial, eléctrica ou infraestruturas de transporte, situadas a menos de 400 m do monte. O incumprimento destas obrigas traerá consigo o correspondente procedemento sancionador e ademais repercutirán sobre o propietario nos custos dos traballos que, con carácter subsidiario, efectúe a Administración.

10 metros

25 metros 25 metros

1.8.2. PLANS DE PREVENCIÓN E DEFENSA DAS FAIXAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Nas faixas de especial protección realizaranse plans de prevención e defensa que conterán, ademais das medidas establecidas para as zonas de alto risco de incendio, a relación de parM A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A P R E V E N C I Ó N D E I N C E N D I O S F O R E S TA I S

89

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  
Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement