Page 83

TEMA

IV

Urbanización • A zona urbanizable disporá de dúas vías de acceso e evacuación alternativa, cada unha das cales terá 5 m de anchura mínima, ademais das beiravías laterais. • Os camiños sen saída deben evitarse e, en todo caso, ter 200 m de lonxitude máxima rematando nunha rotonda de 30 m de diámetro para que calquera vehículo poida dar a volta. • Os tellados e fachadas das casas deben ser de materiais resistentes ao lume. As fachadas de madeira deben ter tratamento ignífugo. • Os edificios deben estar separados polo menos 10 m para evitar a propagación por radiación. • Os tellados deben estar limpos de follas, etc. • As liñas eléctricas deben ir por faixas de devasas limpas de vexetación. • Se hai rede de abastecemento de auga, instalaranse bocas de incendio cada 200 m. Os vertedoiros Evitaranse os vertedoiros eventuais e incontrolados. • Protexeranse de ventos dominantes. • Non se situarán a menos de 500 m da vexetación. • Illaranse con muros e gabias. vento dominante

muro

500 metros

;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

zona rozada

;;;;;; ;; ;; ; ; ; ;; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;;; ;;;;;; ; ; ; ; ;;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;;; ; ; ;; ; ; ; ;;; ;; ;

1.5. CONCILIACIÓN DE INTERESES NOS MONTES Os conflitos de intereses sobre os montes creados entre os distintos aproveitamentos son frecuentemente causa de incendio. Así, por exemplo, unha repoboación poderá dificultar a actividade gandeira ao producirse o correspondente acoutado ao pastoreo. A política establecida en materia forestal deberá proporcionar beneficios aos habitantes das zonas rurais, creando así un ambiente favorable no que interese a conservación da masa forestal. Ademais de obter beneficios directos, a poboación rural deberá sentirse vinculada ao monte, para o que é aconsellable a súa contratación para a realización de traballos nel.

86

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A P R E V E N C I Ó N D E I N C E N D I O S F O R E S TA I S

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement