Page 74

III

TEMA

Os equipos fixos estarán situados, dependendo dos casos en:

Nos centros de coordinación do distrito

Os CCD deberían estar dotados dun equipo fixo de radiotransmisións de banda aérea.

Nos puntos fixos de vixilancia

Fundamentalmente por cuestións de cobertura, podería ser preciso situar nalgún punto fixo de vixilancia, un equipo fixo de radiotransmisións de banda aérea.

Nas bases de medios aéreos

As bases de medios aéreos deberán estar sempre dotadas de equipos de radiocomunicación de banda aérea.

14.1.2. EQUIPOS PORTÁTILES Os equipos portátiles servirán para que os medios de terra que estean actuando nun incendio, a través fundamentalmente do Director de Extinción, poidan estar en contacto directamente cos medios aéreos e así poder encomendarlles as misións oportunas, ademais de solicitar a información que estas poidan ofrecerlles.

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A AS COMUNICACIÓNS NO DISPOSITIVO CONTRA INCENDIOS

77

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  
Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement