Page 55

II

TEMA

Xeneralidades

No CCD, rexistraranse as horas de aviso, chegada e saída (entre outros datos) de todos os medios que interveñen no lume, introducíndoos na aplicación informática XeoCode. Todos os medios, participantes na extinción confirmarán a súa chegada e saída do lume ao DE (se está nomeado) e ao CCD, pola canle de comunicación que se lle asigne. Todos os medios de extinción, que cheguen ao lume intervirán neste, e sempre, en coordinación co DE, ou no seu defecto co Centro de Coordinación correspondente.

Criterios de mobilización de técnicos e axentes forestais

a) Técnico forestal Como norma xeral, determinarase a saída do técnico (en calidade de técnico de apoio ou de DE) ao lume, en función dos seguintes criterios: a.1) Número mínimo de medios participantes na extinción: 3 axentes. 12 unidades terrestres de actuación (brigadas). a.2) Polas persoas alleas á extinción e bens ameazados de natureza non forestal: Nivel 1. a.3) Cando o estime oportuno a superioridade. b) Axente forestal Sempre que haxa lume, o axente forestal incorporarase a el, salvo que as circunstancias non o permitan. En canto se incorpore outro axente ao lume, o CCD determinará, comunicándoo a través da canle de comunicación correspondente, a designación do DE do incendio. Criterios de mobilización doutros medios

a) Helicóptero coa súa brigada helitransportada O técnico da base (ou no seu defecto o emisorista) comunicará a saída do helicóptero ao CCP. M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A PLADIGA

57

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement