Page 54

TEMA

II

Folla, cuadrícula, canle de comunicación, nome do D.E e todos os cambios de destino que se produzan. Solicitará ao CCC, autorización para nova actuación ou cambio de destino, cando se lle apoie con medios aéreos doutra provincia. Solicitará ao CCC, cando corresponda, a intervención de avións anfibios de extinción, indicando: Folla, cuadrícula, nome do núcleo máis próximo ao lume no plano de Servizo Xeográfico do Exército de E:1/250.000, canle de comunicación e nome do director de extinción. Así mesmo solicitará, cando corresponda, ao CCC medios terrestres e persoal de extinción alleo á súa provincia, indicando: Punto de encontro, canle de comunicación, e nome do director de extinción. Ordenará a introdución dos datos nas aplicacións correspondentes. Situará no plano o lume detectado. Dende o Centro de Coordinación de Central (CCC)

Anotarase as incidencias que lle comuniquen os CCP, e notificaranse ao técnico de garda, quen: Avaliará as peticións de medios aéreos e terrestres de apoio doutras provincias. Transmitirá, se é o caso, as peticións de medios á Dirección Xeral para a Biodiversidade (en adiante D.X.B.). Coordinará (cos CCP) a nivel autonómico, a mobilización de todos os medios terrestres e aéreos dunha provincia a outra C) Aproximación dos primeiros medios

Introdución

Confirmada ou non a alarma, os medios avisaranse, como norma xeral, a través do CCD, e mobilizaranse (sempre que existan medios suficientes e dispoñibles) ata a zona do lume.

56

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A PLADIGA

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement