Page 53

II

TEMA

No caso de que a alarma se dea polo 085, encargarase de revisar os datos introducidos polo CCP na devandita aplicación. Comunicarase ao técnico de garda, quen disporá e supervisará o necesario para: Ordenar a actuación dun grupo de intervención que constará como mínimo de: Un axente Unha brigada Un vehículo autobomba. Ademais, dependendo da natureza, extensión e perigosidade do lume e a súa posible evolución, así como dos códigos de alerta establecidos polos valores do IRDI, poderanse mobilizar de forma inmediata os seguintes medios: Medios aéreos: previa solicitude ao CCP Maquinaria pesada: previa solicitude ao CCP Máis medios terrestres: Do propio distrito Doutros distritos, solicitándoos ao CCP Situarase no plano o posible lume. Nomearase director de Extinción: Dende o Centro de Coordinación de Provincial (CCP)

En caso de que a alarma se dea polo 085, rexistrarase a incidencia na aplicación informática correspondente (XeoCode). Comprobarase os datos introducidos polo CCD na aplicación correspondente. Comunicará a incidencia ao técnico de garda quen: Avaliará a situación e sempre, en coordinación co CCD, ordenará a intervención dos medios necesarios e dispoñibles, tanto terrestres coma aéreos, da provincia. Comunicará ao Centro de Coordinación Central (en adiante CCC) o destino inicial dos medios aéreos da súa provincia indicando:

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A PLADIGA

55

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement