Page 52

TEMA

II

Transmisión: Comunicarase ao CCP, pola rede de radio, a incidencia e a súa localización, se é posible. Solicitarase ao CCP a saída do medio aéreo. Se o CCP o autoriza, o medio aéreo sae cara ao lume. Por un helicóptero de busca e salvamento marítimo da Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos (pasos que se van seguir)

Comunicarase pola rede de radio a SOS GALIZA a localización do lume. SOS GALIZA transmitirase co CCP correspondente. O CCP comunicarase co CCD correspondente. Polo concello ou Garda Civil (pasos que se van seguir)

Comunícase por teléfono ao CCD ou CCP a existencia do lume. De ser o concello, solicitarase información sobre a intervención dos seus medios. Por un aviso dende o 085 ou 112 (pasos que se van seguir)

Recibe o aviso o CCP O CCP comunicarao ao Distrito Forestal e pedirá comprobación. O CCD solicitará aos seus medios a verificación da existencia do posible lume. B) Ao ter coñecemento dun lume

A coordinación dos incendios forestais, no ámbito territorial do distrito forestal, corresponderalle, ao/s técnico/s de garda ou ao xefe de garda, a asignación de recursos e medios para o combate dos lumes, de acordo coa dispoñibilidade existente. Os protocolos que se van seguir, ao ter coñecemento dun lume, por parte dos diferentes centros de coordinación operativos serán os que se citan a continuación:

Dende o Centro de Coordinación de Distrito (CCD)

Rexistrarase a incidencia na aplicación XeoCode (Xestión de lumes en distritos).

54

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A PLADIGA

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  
Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement