Page 51

II

TEMA

Por unha patrulla de vixilancia móbil (pasos que se van seguir)

Procedemento que se vai seguir: a) Na programación da ruta: Faranse percorridos cíclicos Máxima cobertura posible, desprazándose por camiños con maior visibilidade Establecerase polo distrito forestal un Plan de vixilancia e detección para: Intensificar as accións de vixilancia nos concellos con maior incidencia de lumes. Para estes efectos, deberanse establecer: As zonas historicamente máis castigadas polos incendios As franxas horarias diarias onde se produzan os lumes ao longo da época de risco establecidas. Procurarase, a través do Centro de Coordinación Provincial (en adiante, CCP) e CCD, a coordinación nas tarefas de vixilancia, disuasión e detección dos incendios forestais, coa/s: Policía Local, Autonómica e Garda Civil Unidades de Protección Civil dos concellos As agrupacións de voluntarios. En función dos códigos de alerta establecidos polos valores do Índice Diario de Risco de Incendios (IRDI) as tarefas de vixilancia intensificaranse nas zonas que determine o CCD b) Na forma de operar: Ao detectar a alarma, avalía a situación e comunica pola rede de radio ao CCD a incidencia. En caso de non estar activado o CCD comunicarao ao CCP (en adiante, este paso seguirase por defecto sempre) Cando o ordene o CCD dirixirase ao lume. Se non recibe orde do contrario iniciará a extinción comunicándoo ao CCD Por unha base de medios aéreos da Consellaría do Medio Rural (pasos que se van seguir)

O procedemento que se vai seguir será o seguinte: Descubrimento de fume ou lume nos arredores da base

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A PLADIGA

53

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement