Page 5

VI 1. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

VII 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

VIII 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

IX 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.

TOPOGRAFÍA E ORIENTACIÓN Topografía ......................................................................................................................................... Definición ......................................................................................................................................... A terra en relación coa topografía ..................................................................................................... Concepto de planimetría e altimetría ................................................................................................ Unidades de medida .......................................................................................................................... Interpretación de mapas .................................................................................................................... O mapa .............................................................................................................................................. Escalas ............................................................................................................................................... Medición de distancias ...................................................................................................................... Representación do terreo nos mapas ................................................................................................. Orientación ........................................................................................................................................ O compás ........................................................................................................................................... Utilización práctica do compás e o mapa .......................................................................................... O GPS ................................................................................................................................................. Aparellos empregados para orientación e topografía ........................................................................

121 121 121 125 125 127 127 127 129 130 134 134 135 138 138

TRANSMISIÓN E RECOLLIDA DE DATOS Transmisión de datos dun incendio ................................................................................................... A transmisión de datos na fase de detección ..................................................................................... A transmisión de datos na fase de mobilización ............................................................................... A transmisión de datos na fase de extinción ..................................................................................... Recollida de datos dun incendio ....................................................................................................... Recollida inicial de datos .................................................................................................................. A recollida de datos ao longo da extinción ....................................................................................... A recollida de datos ao rematar a extinción ...................................................................................... A recollida de datos para a investigación de causas ..........................................................................

141 141 142 142 143 143 144 144 145

MEDIOS EMPREGADOS NA PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS Ferramentas de ataque e prevención ................................................................................................. Ferramentas manuais de ataque e prevención ................................................................................... Ferramentas mecánicas de ataque e prevención ................................................................................ Maquinaria de ataque e prevención ................................................................................................... Vehículo todoterreo ........................................................................................................................... Vehículo motobomba ........................................................................................................................ Tractor forestal .................................................................................................................................. Medios aéreos .................................................................................................................................... Capacidade operativa dos medios aéreos .......................................................................................... Diferentes tipos de medios aéreos ..................................................................................................... Pistas de medios aéreos ..................................................................................................................... Operatividade dos medios aéreos ...................................................................................................... Aditivos químicos retardantes ........................................................................................................... Retardantes de curto prazo ................................................................................................................ Retardantes de longo prazo ............................................................................................................... Utilización dos retardantes ................................................................................................................ As mangueiras ................................................................................................................................... Clases de mangueira .......................................................................................................................... Dimensións das mangueiras .............................................................................................................. Presións de traballo ........................................................................................................................... Racores .............................................................................................................................................. Lanzas ............................................................................................................................................... Cáculo de tendidos ............................................................................................................................ Mantemento das mangueiras .............................................................................................................

147 147 156 161 161 174 177 181 181 182 185 186 187 187 189 189 190 190 191 192 192 193 193 196

SEGURIDADE E HIXIENE Introdución ........................................................................................................................................ Os equipamentos de seguridade na loita contra incendios ................................................................ Equipos de seguridade persoal .......................................................................................................... Equipos de protección individual ...................................................................................................... Equipos complementarios ................................................................................................................. Seguridade persoal e prevención de accidentes ................................................................................

197 198 198 198 206 210

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A ÍNDICE

7

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement