Page 42

TEMA

II

• Será o principal colaborador do técnico de distrito en asuntos de seguridade e prevención de riscos laborais. • Levará a cabo todas aquelas tarefas que lle veñan asignadas polo PLADIGA, xefe provincial, xefe de distrito forestal e técnico de distrito. • Será o encargado de organizar a distribución e recollida do material lixeiro de extinción e EPIs do persoal das brigadas. • Manterá actualizada unha relación dos medios (unidades de extinción), reflectindo nesta as intervencións realizadas por cada un deles. • Auxiliará nos cursiños que organice o distrito forestal. • Inspeccionará a instrución que impartan os axentes zonais e axentes. • Velará polo estrito cumprimento da lexislación ambiental vixente, procedendo en caso de infracción a formular a correspondente denuncia. • Levará o control diario dos medios que son obxecto de convenio ou subvencionados. • Realizará un especial seguimento do aproveitamento de zonas queimadas, informando periodicamente dos usos que observen. • Será o responsable da correcta execución das tarefas asignadas polo director de extinción no saneamento e remate dos lumes. En caso de ser el mesmo o director de extinción, ordenar esas tarefas e supervisalas. • O que se especifica no Regulamento da escala de axentes forestais aprobado por Decreto 293/1997, do 1 de outubro (DOG nº 203, do 21 de outubro de 1997).

Axente zonal Misións En materia de defensa contra incendios forestais: • Auxiliará ao técnico de distrito en cantos cometidos se lle encomende. • Será o principal colaborador do axente territorial en asuntos de seguridade e prevención de riscos laborais. • Levará a cabo todas aquelas tarefas que lle veñan asignadas polo PLADIGA, xefe provincial, xefe de distrito forestal e técnico de distrito. • Entrevistarase cos alcaldes pedáneos das parroquias da súa xurisdición. • Facilitará os trámites para a realización de queimas controladas. • Realizará os labores encomendados en relación coa resolución anual de medidas para a prevención de incendios forestais. • Instruirá os capataces de brigada nas técnicas de extinción e prevención. • Dirixirá os traballos preventivos que se lle asignen.

44

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A PLADIGA

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  
Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement