Page 39

II

TEMA

DESIGNACIÓN DE FUNCIÓNS

Subdirección Xeral de Defensa contra os Incendios Forestais A Subdirección Xeral de Defensa contra os Incendios Forestais exercerá as funcións de programación, execución, avaliación e seguimento das medidas e accións contra os incendios forestais, a elaboración de estudos e análise de causalidade e a coordinación de medios na loita contra os incendios forestais. (Decreto 562/2005, do 1 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e do Fondo Galego de Garantía Agraria).

Servizo de Programación Xefatura do Servizo de Programación Encárgase das análises e estudo da causalidade, elaboración de plans, dotación de infraestruturas e medios de defensa contra os incendios forestais.

Servizo de Organización e Control de Medios Xefatura do Servizo de Organización e Control de Medios Encárgase da organización dos sistemas de vixilancia e detección de incendios forestais e da execución de plans e programas de loita contra estes.

Xefatura Provincial do SPDCIF Exercerá no ámbito provincial as funcións da Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais en materia de prevención e extinción de incendios forestais. Para tal fin coordinará e dirixirá os distritos forestais da súa provincia.

Xefatura de Distrito O xefe de distrito supervisará, coordinará e dirixirá as operacións cando o considere necesario ou cando así o decida a superioridade, polo que deberá coñecer en todo momento as continxencias do seu distrito.

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A PLADIGA

41

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  
Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement