Page 37

II

TEMA

Organigrama da Subdirección Xeral de Defensa contra os Incendios Forestais SUBDIRECCIÓN XERAL DE DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS

Servizo de Organización e Control de Medios

Servizo de Programación

Xefatura Provincial do SPDCIF da Coruña

5 Xefaturas de Distrito

Xefatura Provincial do SPDCIF Lugo

5 Xefaturas de Distrito

Xefatura Provincial do SPDCIF Ourense

5 Xefaturas de Distrito

Xefatura Provincial do SPDCIF Pontevedra

4 Xefaturas de Distrito

Xerárquica Xerárquica en épocas de perigo de incendios Funcional

Organigrama da Subdirección Xeral de Defensa contra os Incendios Forestais.

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A PLADIGA

39

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement