Page 34

TEMA

II

En consecuencia, cando se dean as circunstancias sinaladas anteriormente, poderase proceder a dispor dun maior volume de medios para facer fronte a estas. Unha vez que finalicen esas circunstancias, tanto o persoal coma os medios materiais contratados, poderán causar baixa. O cálculo e o despregue de medios realizarase segundo a frecuencia de incendios en cada zona ao longo do ano.

Clasificación dos incendios forestais segundo o seu nivel de gravidade potencial Os niveis de gravidade clasifícanse segundo a seguinte escala: • Nivel 0 • Nivel 1 • Nivel 2 ✜

Nivel 2 – R0

Nivel 2 – R1

• Nivel 3

ESTRUTURA

Estrutura xerárquica: • Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais. • Subdirección Xeral de Defensa contra os Incendios Forestais. • Xefatura do Servizo de Programación. • Xefatura do Servizo de Organización e Control de Medios. • Xefaturas Provinciais do SPDCIF • Xefaturas de Distrito Forestal.

Unidades organizativas: • Subdirección Xeral de Defensa contra os Incendios Forestais. • Servizo de Programación. • Servizo de Organización e Control de Medios. • Centro de Coordinación Central.

36

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A PLADIGA

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement