Page 32

TEMA

II

Esquema de conato, incendio e queima de matogueira Co fin de especificar o que se denomina conato, incendio ou queima, preséntase o esquema seguinte:

LUME

>0

Superficie arborizada

=0

> 0,5ha < 0,5ha

> 1ha Arborizada + rasa

INCENDIO FORESTAL

< 1ha

< 1ha

CONATO

Superficie rasa

QUEIMA DE MATOGUEIRA

Cadro 1: Esquema de conato, incendio e queima de matogueira.

34

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A PLADIGA

> 1ha

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement