Page 180

TEMA

Os puntos de carga deberán reunir as condicións que se establecen na figura seguinte:

Aproximación

Estabili- Toma zación de auga Aceleración Total: 1.6

18 metros

15 metros

VIII

Ascensión

60 m

Avións de carga en terra Son avións máis pequenos con capacidade entre 1.500 e 2.500 litros, con base nunha pista non asfaltada de lonxitude variable e que se establece entre os 800 e 1.500 m Esta pista debe estar provista duns depósitos de auga para cargar os avións a través dunha bomba. A súa limitación principal é a capacidade de carga. A base situarase nunha zona elevada, despexada e orientada cara aos ventos dominantes ou, mellor aínda, oculta a eles, en zona chá que non exceda do 2% de pendente.

DROMADER

AIR TRACTOR

Helicópteros Son aparellos que teñen unha serie de vantaxes sobre os avións, como a súa maior manobrabilidade e capacidade de estacionarse en pleno voo, o cal lles permite unha maior selección de puntos para as descargas; capacidade para aterrar, con certas limitaM A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A MEDIOS EMPREGADOS NA PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS

183

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement