Page 173

TEMA

VIII

Dicir finalmente que este tema se verá ampliado no que, de maneira específica para os condutores de autobomba, a continuación aparece no manual.

Características destes vehículos • Tracción total. • Máximas posibilidades de bloqueo (diferencial, etc.). • Ángulos de entrada e saída máximos. • Gran altura libre ás diferenciais dende o chan. • Deseño compacto. • Centro de gravidade o máis baixo posible. • Máxima estabilidade en estrada e en media ladeira. • Posibilidade de bombear co vehículo en marcha e baixa velocidade. • Fácil manexo e mantemento. Mantemento • Os coidados clásicos de calquera vehículo, só que neste caso cun maior control, dado as condicións extremas nas que traballan, incidindo maiormente na vixilancia dos niveis de aceite, auga, valvulina, etc. e estado de filtros de aceite, aire e gasóleo. • Coidar o estado das mangueiras e accesorios (racores, redución, bifurcación, etc.), repoñendo inmediatamente o material deteriorado. Ademais destes coidados xerais, hai outros especiais que se terán en conta na estación invernal: • Gardar os vehículos en locais pechados. • Baleirar as cisternas, circuítos e bombas, empregando as válvulas, tapóns e billas de desaugadoiro correspondentes. • Engadir anticonxelante ao circuíto de refrixeración.

176

M A N U A L D E P R E V E N C I Ó N E D E F E N S A C O N T R A O S I N C E N D I O S F O R E S TA I S D E G A L I Z A MEDIOS EMPREGADOS NA PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  
Manual prevención e defensa contra os incendios forestais de galiza xunta de galicia  

Descripción: Manual de extinción de incendios forestales editado por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia en el año 2007. In...

Advertisement