Page 1


BlAD VAN DE ECONOMISCHE FACUl TEIT AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Er zijn twee mensen op die elkaar niet altijd mogen, Kaalhoofd en Krullebol staat aan het hoofd van een Iteit willen verbeteren en het I iten Kaalhoofd leidt een se jongens en dat van aanpakken weet en de handen verdorie - wei eens uit mouwen wil In hel verleden Kaalhoofd en Krullebol elkaar, voorzover mogelijk, geregeld in Krullebol deugde niel, was speelde vals, zo lu verwijten, die hij met een maat naar het hoofd ingerd kreeg. Kaalhoofd maakle zich in ogen van Krullebol schuldig aan klap en luidruchtig U snap!, een schatten telexen, nota's en n dan ook om uit Ie maken wie nou precies - een in een eindeloze ruimte van in pacht had. Binnenkort van Krullebol overnemen. er verandert? Nee hoor, niets. Er vera daardoor iets op niet op economische facu it.

Ruben Bergkarnp Esther Bijfo Koos Boering Gosia Bos-Karczewska Adriaan Dorresteiin Marleen Janssen Groesbeek Marcel Klapper Marcel Michelson Ruurd Mulder Henry Tiae-Ny Paul Wind

JodenbreeSlroat 23 karner 2386 1011 NH Amsterdam lelefoon: 5252497

Adreswilzigingen: Studentenadministratie Jodenbreeslraat 23 1011 NH Amsterdam

Readies De redactie stell zich open voor reacties, behoudt zich echter het recht voor deze in te korlen.

nnelingen Het kamp was De introduktieweek, Erik Derksen en Rob Jorg aan de World Informatica, MM Princeton., PW Hugo Keuzenkamp een en Samenleving', RB

Advertentietarieven zijn op aanvroog voorkeur richlen. Voor telefonische (020) 525 2497 5254134 (020) 798222

Beurzen Raad en Daad,

Dick von Hell

Keel Boek, Nwe Herengr.61, Amsterdam. lelefoon: (020) 262908

Michelson

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

3 4 6 7 8 10 12 13

14 15


'Natuurliik was het kamp leuk' Ais er iets is waar ik een ongelooflijke hekel aan heb is het wei zitten c.q . hangen in een autobus. Uitgerekend hiermee moest onze introductieweek beginnen. Dik een uur doelloos naar buiten of naar.het asbakje van je voorleuning staren en je daarbij afvragen of zo'n kampje Hoeven nou echt wei zo leuk en contactwekkend zol worden . Bij aankomst werd ons direct verteld hoe 't ervoor stond. Overdag ontspanning, 's avo[lds forums en's nachts feesten eventveel slapen. Het dagprogramma was inderdaad een en 01 ontspannen bezig zijn, volleyballen, voetballen en nog meer ballen tot ze je oren uit stuiterden. Ondertussen waren slechts twee koks de he Ie dog met het eten van 250 (!) mensen bezig, wat omstreeks half zeven genuttigd kon worden. En dan de foro, deze zaten goed in elkaar. Prof. von der Weel stak een behoorlijk breed verhaal of, zeer geslaagde jonge broekies u it 't bankwezen gaven ons weer hoop op toekomst, posities von vrouwen en tot slot, donderdagavond, een spreekbeurt von prof. van der Zijpp die in schril contrast werd gevolgd door een travestie-modeshow die opvallend professioneel werd uitgevoerd. Op een goede morgen werden we ook nog getracteerd op een forum en wei om de geschillen tussen Nobas en Age te beaccentuereno Die kwamen er niet helemaal uil. Misschien volgend jaar von te voren even doornemen waar je het allemaal over eens bent, daar hoef je het dan dus niet over te hebben. Het gedrag in de zoo I tijdens die bijeenkomsten was vele malen bedroevend te noemen. Diverse groepjes die het fatsoen en de volwassenheid ontbreekt om hun grote mond te houden en daarentegen constant kletsen en giechelen als een stel brugklassers. Zouden het dezelfden zijn die het luisteren naar colleges soms tot vaak onmogelijk maken? Na de fora barstte er elke avond een prima feest los waar de plaatselijke bevolking en veestapel ten volle van kon meegenieten . Om 506 uur in de morgen ging de stekker eruit en konden de doorzakkers zich onder hanengekraai naar hun bed slepen . De band de laatste avond was leuk, maar even te belegen. Maar ja, de路 onderwijzenden mochten ook wei eens aan hun trekken komen. De meerderecjaars met de titel mentor/ ~en颅 trix hebben hun puntjes verdiend. de beginnelingen

e"

3


De introduktieweek De introduktieweek van de faculteit vond dit jaar plaats in de week van 9 tot 13 september. Maar voordat het zover was, moest er wei het â‚Źlen en ander geregeld worden. Dit 'geregel' werd voornamelijk door de introduktiecommissie verzorgd, die dit jaar uit drie docenten, een studieadviseur en zeven studenten bestond en sinds november 1984 actief was. Het programma werd verdeeld over een 'binnengebeuren' (de gehele maandag en de dinsdagochtend in het Maupoleum) en een 'buitengebeuren' (dinsdagmiddag, de gehele woensdag en donderdag en vrijdagochtend in een kampeerboerderij te Hoeven (N.B.)) In april werden oproepen verspreid om menloren Ie werven. Hel animo bleek zo 'grool dOl er een seleclie gemaakl moesl worden. Via crileria als: 'aileen nieuwe-slijl sludenlen', 'koppels van een jongen en een meisje' e.d. werden er uileindelijk 24 menloren gekozen plus een aanlal reserves. Deze reserve menloren zijn uileindelijk allemaal 'opgebruikt' doordat andere menloren afvielen . Voor de mentoren begon de introduklieweek niet op 9 maar op 2 september. Gedurende Iwee dagen kregen ze een training. De stu~ dieadviseur, Anneke Parenl, gaf aan wat er 0.0 . verleld moet worden en wal er allemaal gevraagd kan worden. De medewerkers van opleiding en training gaven de technieken h6e je dot hel beste kunt overbrengen en hoe je met een groep kunt omgaan . Uileraard werden de verschillende programma-onderdelen van de introduklieweek voorbereid, zoals het, inmiddels overbekende, 'imperialistische' I.E. B. spe!. Maandagochlend 9 seplember was hel dan zover. De kanline slroomde vol mel onzekere eerslejaars sludenlen. Voor de faculteit was het tot op dot moment nog onbekend hoe vee I studenten zich zouden melden . De schallingen varieerden van 400 tot 550. Voor de zekerheid had men Iwee A-groepen en tien (!) B-groepen gerooslerd. Om tien uur werd de 'meute' verdeeld over de zalen 1174 en 2174 waarna Berl van Gelder en Anneke Parent de spits afbeten. De werkgroepformulieren moeslen door de sludenten ingevuld worden . Dil was Irouwens niet het eerste en helaas ook niel het laatste formulier dOl je 015 aankomend student moet invullen. Zelfs die maandag volgde er nog meer van die bureaucratische rompslomp. Om te bepalen of je in een A-groep gedeeld moest worden, kreeg de vakgroep wiskunde/ slalistiek de gelegenheid dil duidelijk te maken. Drs van Slijpe maakte van de gelegenheid gebruik om hel eerste wiskundecollege te geven, inclusief formules. Enfin, de ingevulde werkgroepformulieren werden pi jlsnel naar het facu Iteitsbureau gebrachl, alwaar de werkgroepindeling zou plaatsvinden. Vanwege in vorige jaren gerezen problemen had men nu een geavanceerde computer ingeschakeld. De sludenten werden inlusseh officieel welkom gehelen door Prof. Driehuis (1174) en Prof. Jager (2174). Deze beide heren konden hun visie kwijt over de E'1conomiestudie en de (on)aanlrekkelijkheden ervan . De moraal

4

van de openhartige verhalen was: 'Je moel er zelf wat van maken'. Op het faculteilsbureau werd onderlussen druk gewerkl aan de werkgroepindel ing. Hel aanlal eerslejaars bleek mee Ie vallen, 403 studenten hadden zich gemeld. Een gelal wal de komende weken nog wei zal stijgen . De indeling in werkgroepen bleek niet mee te vallen. Vooral de mogelijkheid om je in een werkgroep met een bekende te laten indelen maakte dOl de indeling een lijdrovend karwei was. Het aantal wiskunde deficienlen was lager dan verwach\ en daarom verviel er een A-groep. Om kwarl voor Iwee had de indeling bekend moeten zijn. Computer en operators raaklen oververhit. Hel werd kwart voor drie . Wal moeten ruim vierhonderd mensen in de tussenlijd doen? Goede road was duur maar uileindelijk werd besloten de eerslejaars weer naar 21- en 11741e roepen en het menlorverhaal (over de studieopbouw e.d . ) plenair te brengen . Dolf Rienljes en Anneke Parent vingen dil heel goed op. De kennismaking melde werkgroep viel hierdoor in hel waler en was niel meer dan een vluchlige ontmoeting geworden. De menloren moesten nu improviseren en konden hun grondig voorbereide verhalen weg.gooien. De SEF welkomstborrel was gelukkig wei op lijd en vormde de afsluiling van het officiele maandaggedeelle voor de dagsludenten. Wei gingen er nog werkgroepen in de stad elen om de ontmoeting uille bouwen tot een kennismaking. 's Avonds was er door de sludieadviseurs nog een introduktieavond georganiseerd voor de avondstudenten. Er kwamen er 150 opdagen, die 0.0. een verhaal over de verschillende vakken kregen. De avondstudenten moesten hel zonder borrel stellen. Daar slond tegenover dot de SEF op speciaal verzoek van Prof. van der Weellot 22.15 uur geopend bleef. De dinsd~gochte"'d was voor de eerslejaars dagsludenlen gereserveerd om in hel Maupoleum informalie Ie krijgen over de vakken van hel eersle blok en de keuzevakken uil het Iweede blok. Ook de studenlendekaan, Daan Vunderink, kwam longs. 's Middags begon hel builengebeuren. Om een uur verlrokken de vijf bussen naar Hoeven. Er gingen 205 eerslejaars mee naar hel Brabantse land. Door aangekomen stond hel eersle programmaonderdeel in het draaiboek, hel zogenaamde 'Opdrachlenspel' . De sludenlen moeslen in werkgroepverband vijftig vragen

beantwoorden (varierend van 'weet'vragen 101 'zoek'vragen op de gebieden van sporl,

poliliek, economie, film, Ion eel en Amslerdamse Hoevense feilen). Daarnaasl moeslen er enkele opdrachlen uilgevoerd worden die een beroep deden op de artislieke, fysieke en sportieve kwalileilen van de werkgroepleden. De bedoeling was dOl de werkgroepleden elkaar hierdoor beler zouden leren kennen. Hel enlhousiasme van de deelnemers was groot, waardoor dil kennismakingsspel een succes was. Vanwege de beperkle capaciteil van de kampeerboerderij was er een grole lent gehuurd . In deze lent k<;>nden aile plena ire bijeenkomsten plaalsvinden. Op dinsdagavond, no hel uitslekende elen, waar we Iwee koks voor mee hadden genomen, kwam het 'carriere maken' aan bod. Drie verschillende economen vertelden over hun studie en hun daaropvolgende carriere. Drs Weyerman, oud UvA-sludenl en thans direkleur bij de Weslland Utrecht hYPolheekbank gaf als advies : zorg dot je in hel bestand van een headhunter komt. Mw drs ROlllander-Meyer heeft in Munchen gesludeerd en carriere gemaakt via ministeries en vrouwenorganisaties. Thans is ze voorziller van het 'Vrouwennetwerk' en heeft ze een onderzoeksinsliluut. Hoar advies luidl : het informele circuit is heel belangrijk en vrouwen moeten daar ook gebruik van goon maken. Prof. van der Weel, ook een oud UvA-sludent, bleek ook een veelzijdige carriere te hebben, wat hij op zijn bekende joviale manier vertelde. Zijn sleutel tot succes is zijn typediplomal Op woensdagochtend was het de beurl van de verschillende facultaire groeperingen om zich te presenteren. Zo kwam het studentbestuurslid de universitaire bestuursslructuur verduidelijken en konden 0.0. de ABO, hel eerslejaarskrantje, vrouwenstudies en de SEF iels over hun aclivileilen kwijt. Ter afsluiling van dit programmaonderdeel mochten de AGE en de NOBAS zich voorstellen en in een forum hun verschillen duidelijk maken. Dil laatste is helaas niel zo dUidelijk geworden(?). De zomer viel dit jaar trouwens gelijk met de introduktieweek zodat de FEW en IEB spellen buiten gespeeld konden worden. De woensdagavond was beslemd voor het onderwerp arbeidstijdverkorling. Hiervoor waren prof. Hartog en drs I. de Veer naar Hoeven afgereisd . Deze beiden gingen onder leiding van Erik Dirksen in discussie mel de zaal over de voor- en nadelen van de ATV. Dot het onderwerp de sludenten aansprak bleek wei uit de 'file' die zich voor de zaalmicrofoon vormde. Ondanks het feit dot het op dit searl dagen nog wei eens loot wil worden, werd er op donderdagochtend een beroep op de sporliviteil gedaan . Onder een strak blauwe hemel kon men kiezen uit volleybal, voetbal, schaken, dammen, zwemmen (onder een strak wit dak) en niet te vergelen de veld loop. Voor dil laatste onderdeel was Herman ten Napel speciaal naar Hoeven gekomen . Prof. van der Zijpp was als klapstuk geprogrammeerd . Hij had de he Ie donderdagayond om zijn visie op het (economische) wereldgebeuren Ie geven en in discussie Ie Ireden met de lent. Ondanks het feitdat hij dil op

+


zijn bekende prikkeiende wijze deed en opmerkingen maakle over 0.0. hel milieuprobleem (wal in zijn visie in Nederland geen probleem is) en Marxisme (wind en luchl) leek de zaal weinig geschoklle zijn. Menloren en commissieleden, die evenals prof. van der Zijpp bij de vorige inlroduklieweek aanwezig waren, merklen op dOl sommige uilspraken wal genuanceerder waren dan vorig jaar. Hel viel vooral op dOl de vrouwen geen veeg uil de pan -\qegen. Er werd gefluislerd dOl dil misschien wei kwam door de aanwezigheid van mevrouw en dochler van der Zijpp. ('Zou hij ondelO.de plak zillen?') Desalniellemin was dil voorlreffelijk gebrachle 'eenpersoonsf~rum' weer een doorslaand succes. Vri jdagochlend was hel weer vroeg dog, voor sommigen was er, dankzij Dolfs Disco, zelfs geen nachl geweesl. Nadal alles was opgeruimd konden de bussen om elf uur richling Moupoleum verlrekken. De organisaloren konden loen lerugkijken op een geslaagde en gezellig verlopen inlroduklieweek, die niel meer vall weg Ie denken van onze faculleil. De eerslejaarsevalualie zal plaalsvinden aan hel einde van hel eersle blok. Resl ons om aile mensen, van binnen en builen de faculleil, die hebben geholpen deze week tOI een succes te maken, te bedanken . Vooral de mentoren en de Weergoden verdienen een grote pluim. Erik Dirksen Rob Jorg

v.I.n.r. Prof. v.d. Weel, Mw drs Rottlander-Meyer, Drs Dirksen, Drs Weyerman.

5


Impressies van de World

Conference 1985

'De blauwe engel van Duisenberg' Amsterdam er sinds kort een imposant bij, het Wereldhandelscentrum. Het was 01 voorzien van een biinaam blauwe engel') maar een openingsplechtigheid ontbrak nog. Die vond begin september plaats in vorm van een internationale over wereldhandel en internationale financiele aangelegenheden. De conferentie stond in het tevan synthese, niet aileen inhoudelijk, maar ook organisatorisch: als vrucht van een samenwerking tussen UvA en VU, met als derde partij het beDe conferentie bracht een zeer select gezelnaar Amsterdam. De organisatoren QeSICIOQla een aantal internatiosOI'ekers aan te trekken zoals: McKinnon, de Grauwe, Stein; bankiersals: Fekete, Oort, Duisenberg; als: Brittan, Mendelsohn; uil het Dekker van Philips; politici ols: Davignon, AI met al een prachtige rij van beroemde bleek nl. al even select Geen wonder gezien de pitli- . ge 800,- normaal larief; f 450,De grote Forumzaal was dan ook meer don halfleeg, of iets milder minderdan halfvol. (Een poor borslte de zoal bijkans uil zijn de over ATV en van vrouwen.) Toch hadden zich oak een aanlal sludenten de toewelen Ie verschaffen. Daarvoor hoefzij zich niel in de schulden Ie sleken. een poor studentdeelnemers aan de leesgroep over 'manarole' gralis loegangskaartjes. Een prima initiotief, waarvan ook uw verslagdie het zander perskoart moet stell en-

In de wandelgangen Als student werd ie bij zo'n conferentie met een heel andere wereld geconfronteerd, Voor deze werd in de programmafolder informele kleding aanbede schriivers van die folder! In wandelgangen zag het grijs en donkerblauw van de deftige pakken. Massa's mannen mel hier en door blauwe verstikkende rookwolken uit sigaren, geanimeerd in discussie. Kortom, voor een builenstaander een saai Vrouwen I1nnrt,,,,,iYrl,n/'1'F!n in die grijze een sluk of achl vrouwen sludenlen van prof. Jager vrouw van Herbert von Nixon). In de pauzes de mosso zich in groepjes. Er werden grapies verteld saai zijn ze niel) en nuttige informalie Doar hoor ie wie de van schreef. En voor sociale mensen lagen er stapels 'Financial Times'.

De conferentle zelf Aan de over

6

conferentie waren een le(I Klein, van

Amsterdam en een, naar mij is verzekerd, receplie voorafgegoan. Dan nu de conferenlie zelf. De bedoelde van handel en finoneien stuk omdat een grool deel van hel wisselde - het bedriifsleven kaos voor de wereldhandel en de bankiers verkozen in meerderheid de financien. De slo/dog over financien lag oak meer in de belangstelling van de pers en NOS-iournaal. De reden daarvoor was het optreden van Duisenberg. verder.) De dog over wereldhandel was saoL Voor het enige lichtpuntje Davignon, die een begenadigd Hii voor politiek activisme ler wille van economisch hers/e!. op het spreekgesloe Ite - Dekker (van Philips) verraste ons met de Engels lerm , die in correcl Nederlands Ie belekenen. Dekkers zorg vnn",'lt.,nr,,,IÂŤ'nrl de Japanse supremavan high-tech elec!ronico van een Europese mark!. de 'Balkanisalie' (fragvan mark! en hel ontbrekell van een effectieve induslriepoli/iek in Europa belongrijke remmende factoren. Hier kan men zich in hoeverre de ondervan de Yen en hel prolectionisme leveren oan het Jopanse succes. Dit succes is niet aileen een grote zorg voor Europa maar ook voor de VS die volgens Dekker nu al Voor 'De Telegraaf' vormde aonleiding om de aandacht van zijn trouwe lezers Ie vestigen op een op handen Japans-Amerikaan-

De Herbert Stein (exadviseur van Nixon), bleek goed voorheel en andere' quotes'. Naar van de opmerkingen over het benn'<l.. ltt"lrt zei 'Dr, DUisenberg makes me feel I am a pupil to stand in a corner to match zag de zaken wat minder somber: USA is nol a of the vulcano nor a Garden of Eden'. De zouden wei weer kleiner ook 01 omdOl een die op den duur onhoudbaar is zal sloppen. Met deze uilspraken probeerde z'n Amerikaans het beleid in de VS Ie TOI slOI nog zijn moo isle uitspraak: Japan heeft een voordeel in de produktie van aulo's en wij (Amerikanen) in de produklie van obligaties!

De Fed werkt ad hoc I Dot was het motto van de toespraak van prof. McKinnon, de bekende verlegenwoordiger vna 'inlernalionaal monelarisme'. Hii is de man achier hel voorslel van 'managed exchange rales' door middel van een gecoordineerd monelair'beleid in de belangriikste industrielanden. Oak in Amsterdam hield McKinnon een pleidooi voor zones' als middel tegen inflatie en voor stabilisatie. Daaruil vloeide zijn kriliek op de Fed Amerikaanse centrale bank) voorl: de monelaire poliliek moet loegesneden worden de internationale silualie in van op binnenlandse. Het mone,taire beleid moet niel aileen de groei van de maar op de wisselkoersonlwikkeling zijn. De schuldige aan de mondiale instabilileil isniet Europa maar, de Fed!, aldus prof. McKinnon. Zo hebben wii drie mel drie uileenlopende meningen: de begrolingslekorlen van 0.0. Nederland en de VS zijn zorgwekkend; McKinnon - de mone/aire poliliek in de VS niel; Siein alles isOK! Keuze Ie overl

Paneldlscussie Het was jammer dOl de afsluilende cussie zo leleurstellend Hel rommelige slecht

van de centrale bank. Weslerse bankiers mogen hem omdal hii hun 1001 enige die werklooswanden bij onheid van grole problemen blauwe engel in het. hij geen aanval op En verderop in ziin het kapitalisme ma"rassocieerde zich metalhij een eenvoudige forIe collega-debileurlanden die herslel van de te maken hoe problema- wereldeconomie en een rentevoel tisch zijn. Dol zijn mooie behoeven. McKinnon dingen voor de mensen Ihuis. Vandaar dot, mel: dOl is weer het oude - Keynesiabiina aile aandacht van hel NOS-iournaal nisme! ' origineel was Gelukkig Griffilhs el mel enige niel. In pauze stople goedgekozen slotwoorden voor dot we tach nr<''',,''!F!,nt van DNB in zijn gepanlserde mel aangename weer huisMercedes, door een flink deel van waarts gingen. zijn staf. GBK


Onderwijscommissie in rapport;

toch verplicht Informatica De computer blijkt een onontwijkbaar fenomeen. Ook voor deze faculteit. Na een discussie van een paor jaar heeft de onderwijscommissie de knoop doorgehakt; ze adviseert de instelling van een verplichte 'basismodule' Informatica. De Twee-fasen programmering ging in 1982 van start met als belangrijk kenmerk een verplicht deel van 5 trimesters. Over de inhoud en lengte van het"verplichte dee I is veel gesproken. AI binnen de programmacommissie, die het 2-fasen programma ontwierp, lagen de meningen uiteen . Het is daarom niet verwonderl i jk dat de facu 1teitsraad al snel de onderwijscommissie vroeg om het verplichte deel te evalueren. Er waren drie specifieke ontwikkelingen die bekeken moesten worden; de opkomst von de computer, het veranderende wiskundepokket op het VWO en de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Computers Niet lang na zijn aanstelling als hoogleraar begon prof. Maes een campagne ten behoeve van het informatica-onderwijs. Hij had de tijd aan zijn zijde. Informatica-onderwijs geniet een enorme populariteit. Het keuzevak Inleiding Informatica is steeds uitverkocht. In oktober 1984 poneerde Maes de volgende stellingen: 1. Het is stilaan ondenkbaar dat iemand nog als econoom kan afstuderen zonqer een elementair inzicht in de informatiseringsaspecten te hebben . 2. Het aantal studenten dat het keuzevak informatica kiest is zo groot dot een numerus fixus moet worden toegepast. 3. Wanneer de faculteit Inleiding Informatica verplicht steltdan voigt zij een trend die zich ook bij de zusterfaculteiten aftekent. 4. Heel wat andere vakken (bijvoorbeeld Financiering, Bedrijfsplanning, Statistiek, Micro-economie) zijn potentieel geschikt v~~r intensief gebruik van computers in het onderwijs. Door het verplicht stellen van Inleiding Informatica kunnen die vakken voortbouwen op een gemeenschappelijke basiskennis. Naar aanleiding van het rapportwaarin deze stellingen stonden opgenomen - ontwerpplan Informatiekunde aan de UvA - besloot de faculteitsraad in november 1984 (FR 147.08) de onderwijscommissie naar Maes' stellingen te laten kijken. Henlenlng De onderwijscommissie acht het ongewenst om zo kort no de invoering van de tweefasenstructuur een principiele herziening van het verplicht deel te overwegen en wenst bijstellingen aHeen te laten plaatsvinden als er sprake zou zijn van belangrijke nieuwe ontwikkelingen of ernslige tekortkomingeI1 in het huidige programma. Wat betreft de ontwikkelingen rond de computer stelt de onderwijscommissie dot Informatica geen basisvak is en wijst het verplicht stellen van het keuzevak Inleiding Informatica of. Zij is het echter mel Maes eens dot de

maatschappij, vergeleken met 1982, een grotere informatica-kennis verwacht van een afgestudeerd econoom. Verder stelt zij dat de rol van de computer in het toekomstige onderwijs aan de faculteit er toe leidt dat studenten binnen enkele jaren enige basisvaardigheden met de computer moeten hebben. Daarnaast stelt de onderwijscommissie det navraag bij het ministerie van onderwijs reden geeft te veronderstellen datVWO leerlingen over een aantal jaren reeds elementaire Informaticakennis bezillen. Daarom moet een eventuele Informaticavoorziening op de faculteit een flexibel karakter hebben. Alles overwegende komt de commissie tot de aanbeveling dat er een 'basismodule' Informatica moet komen van 20 025 uur. Deelname aan de module is verplicht, het moet kunnen worden afgesloten zonder tentamen en de studenten dienen het elke maand te kunnen volgen. Wat betreft de inhoud vindt de commissie dat de module praktisch computergebruik en enige kennis van algorithmisch denken moet bevatten. Een heet hangijzer - voor de faculteitsraad - is nog de vraag hoe de module, in studiepunten, betaald moetworden . De onderwijscommissie geeft de volgende alternatieven; er wordt geen studiepunt gegeven (omdat het t.z. t. verdwijnt), het verplichte deel wordt verlengd, een bepaald yak wordt verkort of aile vakken word.en een beetje verkort. Daarnaast laat de commissie het aan de faculteitsraad over om te beslu"iten of de module moet zijn gevolgd v66r de propedeuse, dan wei het doctoraal dan wei v66r het yak Statistiek 3.

toegepast dan er worden onderwezen . De onderwijscommissie legt de faculteitsraad daarom twee opties voor; 1. De omvang van het verplichte wiskunde onderwijs wordt uitgebreid met 5 collegeweken (= 1 Y2 studiepunt) of 2. de omvang van het verplichte wiskunde onderwijs wordt gehandhaafd op het huidige nivo en er dient een selectie uit de gewenste onderwerpen te worden verricht. Schrlftelijke werkstukken Het got tussen referaat in de propedeuse en werkstuk in het vrije doctoraal acht de onderwijscommissie te groot. Zij doet daarom de volgende aanbevelingen . Vertraging bij onderwerpkeuze en het samenstellen van literatuurlijsten moetworden bestreden door per vakgroep lijsten met suggesties voor onderwerp en I iteratuur beschikbaar te stellen. am studenten zo vroeg mogelijk in het vrije doctoraal aan het werkstuk te zetten dienen er voorlichtingsdagen, colleges door deskundigen en enige publiciteit aan het begin van het derde blok te komen. Er dienen meer werkstukbegeleidende werkgroepen te komen, liefst in het derde blok. Verder moeten er duidelijke, liefst schriftelijk vastgelegde afspraken komen tussen docent en student v~~r met name de tijdsplanning. Het rapport wordt eerst besproken door de vakgroepen en de adviesraad voor het basisonderwijs (ABO). Het zal waarschijnlijk in december in de faculteitsraad ter discussie staan. U hoort ervan.

MM

Wlskunde Een andere ontwikkeling waaraan de onderwijscommissie aandacht diende te schenken was het feit dot het oude VWO-wiskundeprogramma (Wiskunde I & II) is veranderd in een nieuw (Wiskunde A & B). Wiskunde I was verplicht wonneer men economie wilde gaan studeren. Bij de herprogrammering van het VWO-wiskundeprogramma kwam in de Academische Road het vraagstuk naar vorenof nu Wiskunde A, B dan wei beide verplicht moesten worden gesteld. Het probleem was datWiskundeA van lager nivo isdan Wiskunde I. De road besloot slechts A verplicht te stellen. Hierdoor kwam op de faculteit de vraag naar voren in hoeverre dit consequenties zou hebben voor het wiskunde onderwijs. Voor de onderwijscommissie hieldVan Slijpe een enqu~le onder de vokgroepen naar de wiskundebehoefte. Vanuit sludentenzijde路 . werd de enquiHe door AGE ingestuurd. No deze enqu&fe bleek dot er meer wiskunde onderwerpen in het verplichte deel worden

7


Economie studeren in Princeton NJ:

'Een poede naam is toch moor

alles

Na een reeks gesprekken met studenten van Princeton University, zal uw redacteur een poging doen het studentenleven en de studiemogelijkheden aan deze dure en exclusieve universiteit te beschrijven. Een blik op de wereld van de 'Fast food', de middeleeuws aandoende campus en de kennis van de economie, die op kamertjes van een bij twee in het hoofd van de student geperst moet worden. Duur Princeton University, een gotisc~ aandoend gebouwencomplex in een klein stadje, twintig minuten rijden van New York, is geen universiteit waar jan en alleman kan pogen een weter:)schappelijke scholing te krijgen . De kosten vornien een drempe~ waar velen niet overheen zullen kunnen stappen; zestienduizend dollar per jaar v~~r het te genieten onderwijs, een vaak met een of twee anderen gedeelde kamer (jongens en meisjes uiteraard gescheiden) waar men precies de bedden en het aantal benodigde bureaus in kWijt kan en de matige maaltijden in de eetzaal von de universiteil. Koken op de kamers mag en kan niet, alhoewel sommige studenten het klaar spelen een micro-wave oven in een archiefkast te verstoppen, maar als die ontdekt wordt door de gebouwopzichters is inbeslagname het onherroepelijke gevolg. Het enige alternatief, dot de student die graag een goede maaltijd geniet, overblijft, is lid te worden van een studentenvereniging annex 'dinner club', waarvan er velen in ruime panden in het stadje zelf, betaald van de 500 tot 1000 dollar contributie per student per jaar, gevestigd zijn . Dot iedereen toch lid wordt van zo'n studentenvereniging, ondanks de ook hier bespottelijk hoge kosten, heeft te maken met het feit dat de rol die hier een studentenvereniging in het leven van de Princeton student speelt niet te vergelijken is met wat we hier in Amsterdam gewend zijn. In het saaie burgermansstadje Princeton is het gebouw van je eigen studentenvereniging een van de weinige gelegenheden tot vermaak, waar je vierentwintig uur per dog terecht kunt om met je vrienden en/ of v~ien足 dinnen een borrel te drinken (mits je ouder dan eenentwintig bent; officieel, maar dat wordt niet echt nauw genomen), een keutje te leggen (pool) of je evkn rustig van je ka mergenoten te kunnen afzonderen in een van de vele speciale studiekamers in zo'n pond. Naarfl Na de bovenstaande beschrijving zullen velen van u, hooggewaardeerde lezers, zich ongetwijfeld afvragen wat een weldenkend mens in hemelsnaam bezield heeft, dot hij zoveel flappen neertelt om in Princeton onderwijs te mogen volgen. Welnu, ik zal eens een poging wagen u dot uit de doeken te doen. Een van de belangrijkste redenen, die vele studenten tot deze onderwijskeuze beweegt, is de goede naam, die de universiteit van Princeton heeft, welke no beeindiging

van de studie in klinkende munt om te zetten is. Zelfs tijdens de stud ie, in hetderde en vierde jaar bijvoorbeeld,liggen er al ongekende bedragen, varierend van 300 tot 800 dollar per week, te wachten op de vakantiekracht die kan aantonen economische scholing te ontvangen op Princeton. Bedrijven en financiele instellingen, vooral in New York, staan in de rij om studenten en afgestudeerden eerst vakantiewerk en later een solide betrekking aan te bieden, vaak gepaard gaand met een riant inkomen. Naast deze goede to.ekomstmogelijkheden, wat voor de student zelf het zwaarst telt, speelt er voor de ouders van deze toekomstige academicus nog een andere reden mee, waardoor zij gaarne de gevraagde bedragen op de bankrekening van de universiteit storten om kindlief toch maar vooral op Princeton te krijgen . Deze tweede, voor de ouders zo belangrijke, reden is ook een logisch gevolg van de goede naam en wei : het aanzien en de prestige. Wanneer de trotse vader of moeder zich, met het hoofd hoog en de borst vooruit, ter/oops op een 'party' loot ontvallen, dot zijn of hoar oogappeltje op Princeton studeert, kan hij of zij vaak rekenen op bewondering en soms zelfs afgunst van zijn omgeving, wat v~~r vele Amerikanen vaak zelfs nog belangrijker is dan de tweede auto v~~r de deur.

ge verschillen in het onderwijs, die er natuurlijk wei zijn, pas op de tweede plaals komen, daar dien je als Amerikaans academicus in spe wei degelijk een groot gewichl toe te kennen aan reeds eerder genoemde kwalileit op hel momenl dot je v.erzoekl or> een be. paalde universiteit te worden toegeialen.

Inhoud Ik kan u zelf helaas geen uilsluilsel geven omlrent de vraag waar beler in de economische welenschappen geschoold wordt; in Amslerdam of in Princeton, aangezien ik van de redaclie geen permissie kreeg de onkoslen, die ik zou maken indien ik een weekje naar hel beloofde land zou goon om daar enige colleges Ie volgen, Ie declareren. Het is mij echter wei mogelijk u een verslag Ie doen van de werkzaamheden, die een student in Princeton moet volbrengen, alvorens hij een academische graad de zijne mag noemen. Aan het begin van de studie in Princeton kan elk van de ongeveer 1100 'freshmen' (eerslejaars), die zo gelukkig zijn geweesl loegelalen te worden tot dil walhalla van kennis, colleges Ie volgen op elk gebied dot hij wi!. De noodzaak om zich Ie specialiseren in een specifieke welenschappelijke diSCipline is dan nog niet aanwezig . Per semester moel de sludenllussen de drie en vijf 'courses' (Ietterlijk verlaald: cursus. Doch, aange-

Kwantelt Volgend op deze uitgebreide beschrijving over gevolgen van de 'goede naam, dienen we ons nu eens te verdiepen in de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. De eerste oorzaak waarop ik uw oller aandacht zou willen richten is de traditie, die door een volk zonder 01 te veel geschiedenis kunstmatig is opgewekt om dot tekort gevoelsmatig te verdoezelen . Ik besef mij ten volle dot dit een nogal aanvechtbare uitspraak is; feit blijft echter wei, dat de traditie in de waardering van de naam een grote rol blijkt te spelen. Tweede oorzaak is de kwaliteit van het onderwijs. In de Verenigde Staten zijn de kwaliteitsverschillen tussen de verschillende universiteiten een stuk groter dan hier in Nederland. De regels en normen waaraan .de universiteiten zich hebben te houden met betrekking tot de inhoud van het aangeboden studiepakket zijn veel minder stringent aan gene zijde van de grote plas. Waar je hier meer rekening houdt met de omgeving waarin je wilt studeren en de kleine onderlin-

De hoofdingang

8


zien deze leTlerlijke vertaling naar mijn mening inhoudelijk niet helemaal overeenstemt met de engelse term zal ik deze laatste laten prevaleren en in het vervolg gebruiken) volgen, met daarbij het vereiste dot er voor het afstuderen minstens dertig gevolgd zijn. Elk van deze' courses' wordt afgesloten met twee tentamens; een halverwege en een aan het eind van een semester. Zoals 01 eerder vermeld is, kunnen de studenten elke course volgen die ze willen in het eerste jaar, en ook voor het tweede (sophomore) jaargaat dit.pp. Er worden echter wei enkele inhoudelijke eisen aan het samengestelde pakket gesteld. ledere student is namelijk verplicht aan het eind van het tweede jaar minstens twee courses gevolgd te hebben in elk van de vier, hierna volgende, groepen van wetenschappelijke disciplines. Te weten: 1. Exacte wetenschappen (sciences): Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Psychologie, Astronomie, Geologie. 2. Menswetenschappen: Filosofie, Antropologie, Geschiedenis. 3. Kunst en literatuur : Aile buitenlandse tolen, Engels, Kunstgeschiedenis, literatuurvergel i j ki ngen . . 4. Maatschappijwetenschappen: Politicologie, Economie, Sociologie. Specialisatie No het tweede jaar moet elke student bepalen wat zijn 'major' (=afstudeerrichting, waarin hijlzij zich wil specialiseren) gaat worden. logischerwijs gaan wij ons beperken tot de afstudeerrichting economie, aangezien dit fraaie periodiek voornamelijk door economen en aankomend economen verslonden wordt. De Amerikaanse pre-academicus, die zich geroepen voelt in de economische wetenschappen af te studeren, moet in zijn eerste twee studiejaren in ieder geval de courses Econ 101 (een macroblok) en Econ 102 (een microblok) hebben gevolgd. Voldoet onze 'Bill of Mary aan deze eisen dan wordt hijlzij officieel toegelaten tot de 'Economics Department' aan het begin van het 'junior' (derde)

jaar. Nadat de student het grote genoegen heeft gesmaakl lot de economische faculteit van Princelon te worden loegelaten, heefl hij Iwee jaren, het 'junior' en het 'senior' (Iaalsle) jaar, voor de boeg, waarin hij de louwtjes eens even slevig dient aan te Irekken. Er moel wederom aan flink wat voorwaarden voldaan worden. Tijdens de laalsle Iwee studiejaren zal onze All American friend achl courses moeten volgen, waarvan Macro, Micro en Statistiek de verplichte zijn. De andere vijf kunnen vrij gekozen worden. Ik zal de vijf meesl gekozen vakken voor u opsommen, aangezien dil naar mijn mening het idee, dOl ik eerder geprofileerd heb met belrekking tot de beweegredenen van veel studenlen om in Princelon te gaan studeren, in casu hel uizi;hl op een later riant inkomen, staaft. De vijf bewusle vakken zijn: Bedrijfsplanning, Accountantcy, Openbare financien, Geld en Bankwezen en Industriele organisalie. Computers Het zal u, lezers, waarschijnlijk niet zijn ontgaan, dot een bij ons zo populair vak als Informatica bij deze opsommingen in hel geheel niet naar voren is gekomen . De verklaring hiervoor is tamelijk simpel. De computer is in hel land van Slar wars veel ingeburgerder dan hier het geval is. Een 10gisch uitvloeisel van deze conslatering is, dot veel adolescenten bij aankomst op de universiteit al een gedegen kennis hebben van computers, inclusief hel programmeren ervan. Zij die deze kennis nog niet hebben raken er tijdens hun sludie gaandeweg wei vertrouwd mee, aangezien het bijna een vanzelfsprekendheid is dot veel werk met behulp van compulers geschiedt. Aan hel eind van de lange sludiejaren heefl iedereen er dusdanig veel mee Ie maken gekregen, dat ze de vele mogelijkheden van zo'n apparaat. vee I beter weten te gebruiken dan de gemiddelde Amsterdamse student. Alhoewel wij zo langzamerhand ook steeds vertrouwder raken met computers, hebben we wat de vanzelfsprekendheid er van belreft toch wei een zekere achterstand op onze Amerikaanse lotgenoten, wat zeker niet als een pre beschouwd kan worden . Terug nu weer naar de hardwerkende student in Princeton, die gaarne zijn papiertje op tijd zou halen. Naast reeds eerder genoemde vakken heeft onze vriend nog meer verplichtingen, waarvan de eerste het schrijven van twee werkstukken in hetderde jaar is. Het onderwerp van het eerste werkstuk is verplicht en behelst de Pareto-optimaliteit en zijn effect op een specifiek, door de student te kiezen, aspect van de economische samenleving. Bij al deze harde en vermoeidende arbeid wordt de student bijgestaan door twee adviseurs, die hem toegewezen worden en de taak hebben hem te helpen bij het locali-seren van materiaal en het kiezen ener onderwerp. Daarnaast hebben zij de supervisie (goedkeuring dan wei afkeuring) over dit minimaal vijftig pagina's tellende epistel. Ook tijdens het schrijven van de eindscriptie (Âą honderd pagina's), die de helft van het gemiddelde eindcijfer bepaalt, mag de, een academische graad ambierende, jongeling

De universiteitstoren rekenen opde hulp en controle van beide adviseurs. Na al deze zware arbeid moet de student vervolgens nog vijf aanvullende en uitbreidende tentamens doen, waarvan Macro en Micro wederom verplicht. Pas als aan al deze eisen op een bevredigende wijze is voldaan, kan hij zich met recht academicus noemen. Hierbij mag niet vergeten worden datdit alles, behalve wanneerde student in kwestie bijzondere omstandigheden kan aanvoeren, binnen vier jaar volbracht dient Ie zijn. Concluderend Na dit alles meen ik te mogen concluderen dat 'het land van de toekomst' zijn naam in de meeste opzichten, althans wat studieomstandigheden betreft, weinig eer aandoet. Wie zou zich in Nederland nog tot een campusleven voelen aangetrokken, zijn minieme ruimte delend . Ook ten aanzien van de uitdieping van de kennis der economie heb ik mijn twijfels. Twee jaar en een paar courses economisch onderricht lijkt mij wat weinig om de machinerieen van de economie volledig te doorgronden. Maar zoals reeds eerder is opgemerkt, schijnt dat ook niet de hoofdmotivatie der studenten te zijn. Nee, na deze beschouwing ben ik, en waarschijnlijk meer mensen mel mij, toch wei content het economisch onderwijs in Amsterdam te volgen. PW

9


'Ekonomen ziin een beetie gek' (deel 2) In de vorige Rostra hebben we kunnen lezen hoe de wetenschapsfilosofie in de ekonomie zich langzaam heeft losgemaakt van het keurslijf van eminence grise Karl Popper. Het positivisme van Popper legt de nadruk op de toetsbaarheid van theorieen. De konfrontatie tussen theorie en werkelijkheid velt het oordeel over de theorie. Het blootstellen aan deze test onderscheidt wetenschap van niet-wetenschap. Wetenschappers kunnen niet zomaar ongestraft allerlei onzin uitkramen. Maar ekonomen zijn een beetje gek: ze plegen zich niets van dit zo aangenaam klinkend devies aan te trekken. In deze Rostra laten enkele specialisten op dit gebied hun licht hierover schijnen. Blaug Mark Blaug is een bekende ekonoom die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog met zijn ouders Nederland ontvluchtte. No vele omzwervingen (New York University, Berkeley, Colombia, Yale, de Sorbonne) kwam hij als hoogleraar terecht op de University of London . Hij is bekend op het gebied van de onderwijsekonomie (direkteur van het Londense Institute of Education), de geschiedenis van het ekonomisch den ken, en wat ons het meest interesseert: de methodologie. Hij is de auteur van een zeer leesbaar boek op dit gebied, 'The methodology of economics (or how economists explain)' dot verscheen in

1980. Hoe kwam hij ertoe om zich op de methodologie te goon richten? 'Altijd heeft De Grote Vraag, hoe weet je of iets waar is, mij beziggehouden. Ook in de ekonomie . Toen ik de orthodoxe theorie van het konsumentengedrag moest bestuderen, was ik erg bezig met de vraag : moet ik dit nu geloven? Dus probeerde ik met docenten de diepere filosofische betekenis van het begrip indifferentie te bediscussieren, wat zij natuurlijk vermeden omdat hel een erg moeilijke kwestie is. Je moet het ols student leren om je examens te holen, moor devraag of ik dit nu ook moet geloven heefl mij nooit losgeloten.' 'Methodologie, en mijn opvotting daarover is sterk in de geest van Popper en Lakatos, houdt zich bezig met dit probleem van aanvoarding en waardering von theorieen. Ik wil weten wonneer ik goede redenen heb om een theorie oan te hongen . Bestudering von methodologie heeft mij hierbij vee I geholpen . Toen ik in 1963 in Engelond kwam, was Popper nog verbonden aan de London School of Economics (L.S.E.). Ziin invloed op mij was enorm. Later heb ik wei wot koud water over me heen loten komen, moor ik ben nog altijd er9 Popperioons.' Zoalswe in de vorige Rostro .zogen, isde kern van Poppers denken de folsifikotieleer. Wetenschoppelijke theorieen moeten weerlegboor, falsifieerboor zijn . Een theorie die botst met de feiten moet worden verworpen. De wetenschopsfilosoof Imre Lakatos heeft dit

10

loven wot je moor wilt. Alles is don even woor, er is geen enkele monier meer om te bepolen of marxisme woar is of niet, het is zelfs niet meer toegestoon je dit of te vragen. Het wordt ols in 1968, toen radikale studenten in een diskussie met docenten plochten te zeggen: 'Nou, dot is uw porodigma, terwijl mijn paradigma enzovoorts' . Het kapt aile

principe overgenomen, en er een wat ruimere inhoud aan gegeven door niet over statische Iheorieen , maar dynamische 'onderzoeksprogramma's' te spreken. Popper en Lakatos hielden zich vooral met de natuurwetenschappen bezig . Blaug verdedigt deze zienswijze ook in de ekonomie . De eerste bijdrage van Blaug aan de methodologie stamt uil 1974. 'Het begon voor mij met een nu befaamde konferentie die door Imre Lakatos werd georganiseerd. Lakatos, een heel g路o ede vriend van mij, overleed he laos vlak voordat de konferentie begon. Mijn bijdrage aan de konferentie was waarschijnlijk de eerste poging om hetdenken van Lakatos opde ekonomie toe te passen. Ondertussen ben ik wei sceptischer geworden, maar dot is heel natuurlijk. Ik ben me allerlei problemen bij het toepossen von deze methodologie goon realiseren.'

diskussie. Het is een open uitnodiging tot obscurantisme en irrationalisme . Ik denk dot dit zeer gevaarlijk is. Ik sta er op dot sommige theorieen fout kunnen zijn, en dot er een monier moet zijn om dit te ontdekken. Ja, natuurlijk, dit is moeilijk, loot ons daar nooit naYef over zijn, maar ik verafschuw het idee dot het zinloos is om te diskussieren over je opvattingen . Het verkoopt altijd goed als je aantoont dot wetenschappers ook maar geloven wat ze geloven. Dot het geen speurders naar de waarheid zijn, maar ideologen in witte jassen . Dot is intellektueel fascisme.'

Apriorlsme 'Maar door teveel de nodruk te leggen op de problemen von toetsen, werk je naor het opriorisme toe. Je eindigt met te stellen dot toetsen n'iet slechts moeilijk is, maar zelfs onmogelijk. En hoe kon je dan ooit besluiten of een theorie waar is? Gewoonlijk is don het antwoord dot de theorie in overeenstemming met filosofische, politieke of sociole uitgangspunten is, of .dol de theorie a priori waor is. Dot is de opvotting von de 'Oostenrijkse' methodologie von Ludwi.g von Mises. Voor een Popperiaan is dot de grote vijand, de grote schurk. Ik geloof vurig dot toetsen mogelijk is. MoeiJijk, moor mogelijk.' 'Je kan 路proberen te loten zien hoe wetenschoppers, ook ekonomen, tot het lootste .Ioodje vechten om in een periode von verondering hun lheorie overeind te houden. Het is erg moeilijk voor mensen om theorieen woor ze von houden op te geven op grond von empirische weerlegging. Je kan oltijd fiedelefJ met weerleggingen, voor mij is dot achter geen reden te meer om te benadrukken hoe belangrijk het is theorieen met de werkelijkheid .te konfronteren. AI die verhalen dot toetsen er niet toe doet zijn erg reaktionoir, erg gevoorlijk en geven je een vrijbrief te ge-

Ekonometrle De hang naar steeds diepere causaliteit is niet het enige verschil 路tussen natuur- en sociale wetenschappen . In de ekonomie zou met behulp van de ekonometrie Poppers falsifikatiebeginsel in praktijk kunnen worden gebrach!. Je zou d.us verwachlen dot de tristen grondig door de methodologen worden bestudeerd, doch het tegendeel is waor. Watkins ziet de ekonometrie ook niet ols de natuurwetenschoppelijke oplossing voor de ekonomie. 'Je zou je het volgende kunnen voorstellen. lemand maokt een computersimulotie, geeft niet of het voor analyse van markten of stemgedrag is bedoeld, met verschillende aan te passen parameters. Hij 1aot het programma lopen, en het blij'kt behoorlijk moor niet perfekt te werken . Het is niet hopeloos, maar het kan beter. Dus sleutelt hij wat aan de parameters, voegt misschien wat aan het model toe, en zo kan het jaar op jaar doorgaan. Het volt te vergel1jken met de permanente aanpassing van het stelsel van Ptolemeus, moor met een verschil. Vanuit een theoretisch perspektief was het gesleutel oan dot stelsel onbevredigend, moor voor de gebruikers, zeevaorders bijvoorbeeld, was het heel zin-


vol. Er was een voortdurende loenadering van en Iheorie, en de navigalie kon steeds worden.' Ik wi! niet een heel waardevol gebied in de vero.ordelen, maar het probleem met ekonomelrie is dal de vraag naar tonijn steeds verander!. Je kan je voorstellen dal €len simulotieprogramma voor €len Ptoleme'isch zonneslelsel het steeds beter gaat doen, maar in de ekonomie ligt dal moeilijker. Mensen veranderen, modes veranderen, culturele waarden veronderen.' Vrt",,,, .. rwas ik van mening dat de natuurwevoor soortgaliike problemen stonden, maar ik ben lang:zaam van mening veranderd. Ik dank dat er grote verschillen met de sociale wetenschappen zijn, en dat niet zomaar normen en methoden die in Irv" .. I'.. r'<trhnnn"n voldoen, voor de socikan neergooien met de zich hier ook aan moeten houden. Als we een simplistisch Popperiaans schema maken, dan kunnen we drie ka,.. ,,,..,,·,,,.,,,n van IheorieEin onderscheiden. Ten eerste onfalsifieerbare theorieEin. Ten tweede falsifieerbare, en inderdaad gefalsifieerde Iheorieem. En len derde falsifieerbare, maar nog niel gefalsifieerde theorieEin. Ik wil niel zeggen dal het zo is, maar hel is heel mogel ijk dot deze derde kategorie in de sociale leeg is. Een verschil tussen Lakatos en isdat bij Lakatos een hel beter kan doen ook al wordt het programma in €len aantal weerlegd. Lakatos neemt falsifikaties in vergelijking mel Popper wal minder serieus, en is daarom wat minder toe te passen in de ekonomie.' tussen naen ekonomie. 'Niemand dot er geen grate verschillen zijn, dot constanten in de ekonomie niel veranderen. Bovendien bestuderen veel meer dan ekon",~I"t ..,,, systeem. Moar dct wil een andere methode van nodig is. Wei heefl mijn idee mE~th,odlol'Dai grote konsekwenties voor Er zou veel grotere t049Ci90,osi'e ekonometrie moeten zijn. In mijn heb ik Ie weinig aandacht aan ekonometrie gegeven. Maar eikunnen ekonomelrislen het zonder van ekonomen: het zijn onbewust meMaar als je geloofl in loelsen, behandelen en bijhet debat over statistische gevolgtrekking en de Bayesiaanse kritiek. Maar ekonometristen zijn hier zelf 01 mee bezig.'

Klappholz Een andere methodoloog, die zich zander verklaart aan het veronis Kurt Klappkwam via een konin Engeland waar hij studeerde, en momenteel net als Walkin aan de L.S.E. doceert. Is bruikbaor in de ekonomie? 'Of steun ik Bruce is dat wal je wilt weten? isdoor lakatasbekritiseerd op feit dot zijn methodologie niet

met de gang van zaken in de werkeDat lijkt mij een belangrijk kriliekpunl. Caldwell vecht echter zelfs de 'ean aan. Er is wetenschap zus, zo. Dol raak! een fundcmenepistemologisch (kennistheoretisch) namelijk dal er wegen lot kennis zijn de wetenschappelijke. Ik moet daarvan nag worden overtuigd. Wal is die andere weg naar kennis dan? Als hel niet toelsen is, en Lakatos daarloe wei goede voorbeelden, wat is het dan wei? Hel methodolovan Caldweilieidt er toe dot denk ik dat Caldwell

"m,orn"

Klamer Een nieuwe ster aan hel melhodologisch firmament is Klamer. Studeerde en werkte aan de UvA en de SEO, vertrok in 1977 naar Duke University in de VS en doceerl nu can het Wellesley College bij Harvard. Van hem verscheen in 1984 hel boek 'Conversations with Economists' (de Engelse uitgave heeft een andere tilel: The New Classical MacroeKlamer werkl aan een boek met Art of Economic Persuasion'. Hij is van prof. Klant, maar ietwat onvind ik boeiend am Ie lezen, net als Klan!. Maor ik af, of je daarh .. ,nriiop,n wat ekonomen ontstaan in het verkeer lussen de dialogen die !<.vinrl.. n onder ekonomen. Als je Popper voigt, go je je richlen op de logische strukluur von Het onderscheid tusen specifieke theorie, do! van Papondreou maakt, Het is natuurlijk nultig, maar er is meer aan de hand.'

Dam 'In Amerika ik een disserlatie lerwijl een vriend van me was een 'lakatosian Reconstruction' van de nieuw klassieke ekonomie Ie moken·. Het hem niel, hij vond hel vrij steriel, gut ja, dan ontdek je dot hel is of niel. So what. Wat ik wei kon zien, is dat oak 01 konkludeerde· dal het was, dal iedereen er enorm door gegrepen werd. Wat betekent dol dan? zegl, la dot ekonomen loch €len dom zijn.' 'Dol antwoord mij niet. Blijkbaar is €If meer op waarvan ekonomen zich lalen overtuigen. Voor de een werkt een empirisch argument. lemand anders, die veel theorelischer is wil dat je duidelijk kan maken dot een theorie verband heefl met andere theorieen die al ontwikkefd zijn. Weer €len onder wil dot het in het wereldn .. 'AlIC.nrl is, past. De €len nn .. I1·",~'k-".n een mechanistisch de ander door €len organisch. Het is dus een heel proces: Klamer een nieuwe kijk op ons onderwerp. Hebben we hel nu nag wei over welenschap, is er een verbond lussen overtUigingskracht en waarheid? 'Oil is Voormijiserwelzo'n verbond. Maar het is niel aileen del jii door maar zit te overluigen. Hel gaat om het

en dal betekent dat er deelnemers zijn. Js zal mer ken dal als je of Duke gaal, er andere krileria, andere verwachting&n voor je welenzijn dan in Amsterdam. In Amerika zijn ze zeer Iheoretisch. Als je daar wilt overluimoel je ook mel goeds theoretische verkomen.' 'Dot heeft allemaal met de waarheid te maken. Het ideaal, of het positivistische, hesfl nog heel veel met de tradilie van Descartes en Kant Ie maken, hel benadrukt idsnliteit. Wal ik nu zeg benadrukl het verschil, sn heeft meer Ie maken mel Aristoteles, Burckharl. Dal wordt door positivislen 01tijd opgeval ols relalivislisch gepraot, lerwijl ik zeg: absoluul niet. Het is niet het 'anything goes' van Paul Daar haal ik mijn schouders over op want dat is duidelijk niel waar. Je,kan nietallesdoen watjewilt in een

Een toefltoefs Waarom zouden we de hiervoor geschetste opvallingen over nietgewoon op z' n toelsen? Een voor de hand lig'case' is de strijd lussen Keynesianisme en monetarisme. Voor Bloug was dil een aan'Het tanende succes van (!) en zesliger ioren is Was het empirische die de ontgoocheJing van Keynesioanse veroorzaokte, of omdat de theorie niet meer bij hun sociale en politieke Hel einde van de stabiele "'''"l1iDs<;urve. waarop de Keynesiaanse Iheoprachtvoorbeeld Tijdens een rezei prof. Klanl: dil voor makro-ekonomie, maar.nie! voor mikro.' Navraag bii Klan! leert dal hij alles behalve van mening is dat er zeifs maar van een van hel Keynesianisme is. Ook Klamer is het er niel mee eens. Klamer: 'Ga maar aan Tobin vragen, of Blinder of Modie zullen het er direct mee oneens zijn. Je kan er voorldurend ove kibbelen. Ik weel ook niel precies wat voor een weerlegging er is, het een hele vage en algemene is, dal we ontdekt hebben dat de ekonomische wereld er wal chaolischer uil ging zien: De buitenstaander Watkins meende ooil dOl de Times het salomonsoordeel ging Watkins: 'Een arlikeltje gaf een loels om de juislheid van hel monetarisme Ie slaven. Neem voor een land de deze voor dot Iwee jaar vooruit en is voorspelling voor de inflatie op dat moment. Hel arlikel gcf indrukwekkende beelden. Een later auteur een artikel. Aileen was twee iaar nu VA"",rl."rl in jaar .... ' Hugo Keuzenkamp

P.S. in het stuk in de vorige Rostra zijn wat zinnen weggevallen en door elkaar gehaspeld. Vooral het over Lakatos had hieronder Ie liiden. Excuses. De redaclie

11


Ontwerpnota of wegwerpnota? Enkele weken geleden werd de ontwerpnota 'Alcohol en Somenleving' gepresenteerd. In deze nota worden een oontol maotregelen oongekondigd woormee stootssecretaris van der Reijden (volksgezondheid) het olcoholgebruik in Nederland wil terugdringen. In hoeverre zijn de voorgestelde mootregelen zinnig en in wp.lke mate wordt het beoogde doel bereikt? Kosten Koning Alcohol heeft de gemiddelde Nederlander sinds de tweede wereldoorlog steeds steviger in zijn greep gekregen. De laatste veertig jaer geeft een verviervoudiging van het alcoholverbruik te zien . De eens zo onschuldig ogende Bacchus is uitgegroeid tot een serieuze vijand des volks. Reeds sinds lange tijd wordt uit verschillende hoeken van de samenleving gepleit voor een nati041ale alcoholpolitiek. De maatschappelijke kosten veroorzaakt door de drankduivel (in de nota wordt gesproken van de kosten die voortkomen uit absente'lsme, ziekten, ongevallen, een lagere arbeidsproduktiviteit en arbeidsongeschiktheid) belopen per jaar vele miljarden, een veelvoud van de toto Ie opbrengstl Anno 1985 is het ook de overheid duidelijk geworden dot op de huidige weg niet kan worden doorgegaan, dot de overheidsbemoeienis met dit enorme maatschappelijke probleem intensiever moet worden. Nota Aldus kwam van der Reijden op donderdag 4 oktober met de ontwerpnota 'Alcohol en Samenleving' op de proppen. In deze nota worden de volgende maatregelen voorgesteld: 1. verbod van radio- en tv-reklame voor 01coholica 2. verkoopverbod voor alcoholica in voetbalstadia en benzinestations 3. beperking van openingsuren va or horeca en sportkantines 4. slrengere huisregels voor sportkantines, buurt- en clubhuizen ter vermindering van het verbruik 5. bevoegdheid aan gemeenten geven om de verkoop van bier, wijn of gedistilleerd in avond- en zondagswinkels Ie beperken of zelfs geheel te verbieden. Het kabinet wil verder een voorlichlingscampagne goon voeren am de mensen te overtuigen van de schadelijke gevolgen die overmatig alcoholverbruik kan hebben. Met een dergelijke campagne had men 01 veel eerder moeten komen. Aileen door te streven naar een mentaliteitsverandering zal op de lange duur het verbruik een doling te zien geven . Op steeds jongere leeftijd komt de jeugd in aanraking met alcohol. De overheid zal bij de wortel moeten beginnen. Op reeds jeugdige leeftijd moel een onlmoedigingsbeleid worden gestart door op de gevaren van alcohol te wijzen. Ace/Ins In de hele nota wordl met geen woord gerept over het middel bij uitstek: verhoging van de

12

accijns. Een van de belongrijkste redenen van stijging van het verbruik is juist de in verhouding tot andere produkten gedaalde prijs van alcoholhoudende dranken . Indien de prijselasticTteit van de vraag naar alcoholische drankern in ogenschouw wordt genomen zien wij dot deze voor bier tussen 0.3 en 0.8 ligt, voor wijn tussen 0 .6 en 1.3 en voor gedistilleerd is deze het hoogst, tussen 0.8 en 2.0. Hierurt kan worden afgeleid dot door verhoging van de accijns (en daarmee dus oak de prijs) de consumptie zal afnemen. De accijnspolitiek in de Scandinavische landen heefl in ieder geval zijn vruchten afgeworpen. Het verbruik aldaaf is aanzienlijk geringer dan in Nederland . Een uitzondering hierop vorml overigens Denemarken woar het verbruik hager is dan in Nederland terwijl de qccijns te vergelijken is met de rest van de Scandinavische landen. Verhoging van de accijns zal in legenstelling tot de in de nota genoemde maatregelen geen aderlating belekenen voor de schatkist. De gederfde inkomsten veroorzaakt door de vermindering van het verbruik zullen ruim路schoots worden goedgemaakt door de hogere accijns. Verwacht mag zelfs worden dot door deze verhoging de lotale opbrengst toe zal nemen .

Effectivltelt De voorgeslelde maalregelen zijn volgens mij allereerst niet effectief en als ze dOl wei zijn, zullen ze zeker een vermindering van overheidsinkomsten belekenen. In een lijd als deze lijkl mij dit niet echt gewenst. Eerstgenoemde maotregel, het verbod van rodio- en tv- reklame, zol slechts een substitulie teweegbrengen tussen de verschillende merken onderling . Ik geloof niet dot er in dit geval een behoefte wordt gekweekt door reIdame. Een ondersteuning voor deze veronderslelling is dot het verbruik de afgelopen joren vrij constant is gebleven . De andere voorgestelde maotregelen betekenen in principe een beperking van hetaantal verkooppunten dan wei een beperking van de openingstijd. Bij de verstrekkende gevolgen die deze maalregelen kunnen hebben voor de belrokken inslonties staat men amper stil. Een schande in tijden van loenemende werkloosheid en economische recessie (wal een modewoordenl). Oak de keuze van de verschillende instonties bevreemden mij enigszins. Alsof men ncior een voetbalwedslrijd goat am zich lekker vol te laten lopen. Waarom juist benzinestalions,

avond- en zondogswinkels? Hierdoor verwocht ik eerder een loenome dan een afname . Per slot van rekening is een voorraadje voor het onverwachte bezoek in de ovonduren en de weekends zo oongelegd en wat men eenmoal in huis heefl dot wordl nu eenmool geconsum.eerd. En 015 de kroeg eerder dicht goat dan kom ik gewoon wot vroeger. De enige maotregel woarin ik fiducie heb is hel opstellen van strengere hUisregels voor club- en buurlhuizen en sporlkantines, 01thans indien hiermee wordl bewerkstelligd dot er een bewustwordingsproces bij zowel volwossenen als jeugd optreedl. Het olcoholprobleem zol zander meer nag vele joren hel zorgenkind van de overheid blijven. Wil van der Reijden dit probleem oreen serieuze en volwassen manier aanpakken dan zal dit pakket onzinnige maatregelen vervangen moeten worden door een occijnsverhoging, hoe spijtig dit oak is voor de motige drinker. Mijns inziens is echler hel alcoholprobleem een structureel en geen conjunctureel probleem zodot accijnsverhoging op lange termijn op zich niel voldoende is. Het zij nogmools gezegd: in de toekomst moet worden gestreefd noar een menlaliteitsverandering . Bezwaren Tot slot wit ik nag even stilstoan bij een aantol bezworen die kleven oon verhoging von de accijns. Allereerst wordt zoals eerder gesteld de matige drinker die tach 01 vooreen overgroot dee I van de lasten opdraail nag eens extra gepakt. Ik acht dil een vervelende siluotie mede omdot het sociole aspect van 'een drankje' hiermee onderschat wordt (niet geheel onoonnemelijk lijkt het mij dOl helgebruik van alcohol oak kostenbesparend kon werken). Ten tweede kun je je afvragen hoever de overheidsbemoeienis moet goon. Heeft Vodertje Staat 01 nielle veel een Yinger in de pap. Mag de consumenl zelf niet uitmoken wat goed voor hem of hoar is! Consumptiesoevereinileit hoort tach bij een democrolie? Afwegen van belangen zol zeker meespelen am uileindelijk Ie komen tot een nationole 01coholpoliliek. Ik denk dOl die jongen s in Den Haag door wei uil zullen komen . RB


Pikorde 'Er is vermoedelijk geen plaats op aarde die niet eens door de schaduw van een vogel verduisterd is.' Dat zei een beroemde Engelse vogelkenner die alvorens deze gewoogde uitspraak te doen een lapje grond van vier vierkante meter gedurende honderdtachtig dagen bestudeerde. Hij zat er naast op zijn vissersstoeltje (hij kan zich nu de uitvinder van het vogelkrukje noemen) en noteerde elke schaduw in een boekje. Hij stopte de waarnemingen in zijn personal computer, verrekende het geheel met de gemiddelde vlieghoogte en de gemiddelde oppervlakte van een vogel in vlieghouding en korrigeerde de uitkomsten voor seizoensinvloeden en geografische afwijkingen . Vogels blijven tenslotte niet het hele jaar op hun Engelse boomtak zitten en vliegen soms duizenden kilometers naar oorden waar het prettiger toeven is. De uitkomst die na al zijn berekeningen uit de computer kwam vergeleek hij met het totale aardoppervlak en dat bracht hem tot de verbluffende bewe.ring dat er waarschijnlijk geen plekje op deze wereld is waar niet ooit eens een vogel overheen heeft gevlogen. Ja, het is een nijver volkje, die vogelvrienden. Geroemd om hun ijzeren doorzettingsvermogen schrikken ze er niet voor terug uren gecamoufleerd in een boom te zitten om het gedrag van vogels te observeren. Men ontdekte bijvoorbeeld dat houtduiven 95% van de uren met daglicht voedsel moeten zoe ken om te overleven . Een vink doet gemiddeld vijfenveertig seconden over een zonnebloempit pel len tegenover een groenling tien seconden. Het is voor een vink efficienter kleinere zaden zoals gierst te eten, hoewel hij zonnebloempitten misschien veel smakelijker vindt. Onderzoek naar het smaakvermogen van vinken en groenlingen ontbreekt nog, dus of een groenling zonnebloempitten echt lekkerder vindt dan gierst of ze aileen uit efficientie eet, is onbekend. Een vogel raakt in een zogenaamde badstemming bij het zien van badende vogels.

Binnen de kortste keren kan de vogel zijn badlust niet meer bedwingen en goat enthousiast mee spetteren om zijn minstens drieduizend veren te reinigen . In de vogelwereld is de concurrentie om voedsel, partner en rustplaats groot. De meest agressieve, sterke vogels hebben het meeste succes, verlegen vogels komen niet aan de bak. led ere vogel heeft een plaats in de groep en accepteert de hierarchie die no gevechten om de macht ontstaat en redelijk stobie I is. Bij het pikken van voedsel hebben de sterkere vogels voorrang boven de vogels met een lagere status. Ook als verschillende soorten bij elkaar zijn ontstaat er een 'pikorde'. Spreeuwen hebben bijvoorbeeld de eerste keus, huismussen de tweede waarna koolmezen volgen . De koolmezen jagen de pimpelmezen weg die op hun beurt de zwarte mezen

wegjagen. Driehoeksverhoudingen binnen de pikorde zijn ook mogelijk. Ais A de macht heeft over B en B over C, kan C ondergeschikt zijn aan A. Vogelkenners kunnen het gedrag van vogels aardig beschrijven maar dot er ook oonmken vandatgedrag zijn isal heel wat moeilijkerte begrijpen voor de mannen met verrekijkers. Logischerwijze zou A ook over C moeten heersen, A is immers agressiever dan Ben B sterker dan C. Naar de verklaring voor de relatie A-C kunnen we slechts raden . Over de invloed van het instellen van de zomertijd op het gedrag van vogels is nog weinig bekend. Zeehonden en walvissen krijgen de nodige aandacht maar vogels zijn tot op de dag van vandaag geen hot item . Toch is ieder jaar de verwarring onder de vogels groot als de nacht opeens een uur korter is. Vogels hebben een zeer nauwkeurig gevoel voor tijd en een uur minder slacip kan hun gedrag weken ontregelen. Ze lopen eigenlijk steeds een uur achter, wat door hun volgeplande dag maar langzaam wordt ingehaald . Vooral voor trekvogels die tijdelijk in ons land verblijven betekent de zomertijd een extra complicatie in hun jachtige, mondaine leven . Ze denken eindelijk even verlost te zijn van de vele tijdsaanpassingen waar ze tijdens hun 路vluchten rond de aarde rekening mee moeten houden . Trekvogels maken soms dagen van achtentwintig uur als ze naar het westen vliegen of van twintig uur als ze naar het oosten gaan . Dat vergt vooral een grote flexibiliteit in het verwerven van voedsel en een rustplaats . Ais de trekvogels op hun tijdelijke verblijfplaats uitrusten van 01 het reizen doen ze energie op voor het volgende vertrek . De zomertijd kan de zwakkere exemplaren uit de groep fataal worden . Zelfs onder de fanatiekste vogeldeskundigen is dit een miskend probleem. Dot politici met vogels niet kunnen scoren is niet zo verbaz路ingwekkend, maar de echte vogelliefhebber zou toch beter moeten weten . Belderok

13


Beurzen voor voortgezette studie in de Verenigde Staten 1986路1987

Studenten en a.fgestudeerden van het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs komen in aanmerking voor FULBRIGHT (en enkele andere) beurzen voor voortgezette studie in de Verenigde Staten. FULBRIGHT

beurzen v~~r studie voor een Amerikaanse graad (of passend ~n de Nederlandse stud ieopzet)

VAKGEBIED

ONBEPERKT; voorkeur voor 'American Studies', de geesteswetenschappen en de maatschappi jwetenschappen VOORWAARDEN - tenminste twee jaar stud ie, resp. afgestudeerd aan het wetenschappelijk of hoger beroepsonderwi js - zeer goede studieresultaten -toelating tot 'graduate' studie aan een Amerikaanse universiteit -Nederlondse nationaliteit en/of studerend in Nederland TOElAGE $ 2.500 - $ 7.000 (een 'volledige' beurs van $ 10.000) en of reiskosten SLUITINGSDATUM 1 MAART 1986 FRANK BOAS FELLOWSHIP in 'International Legal Studies' op HARVARD LAW SCHOOl INTERNATIONAAL RECHT - Mr. graad met specialisatie in internationaal recht - zo mogelijk enige jaren praktijkervaring TOELAGE - vrijstelling van collegegeld - gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud - reiskosten SLUITINGSDATUM 1 NOVEMBER 1985

VAKGEBIED VOORWAARDEN

lIT (International Telephone and Telegraph Company) FELLOWSHIP VAKGEBIED VOORWAARDEN

ONBEPERKT - tenminste twee jaar studie aan het wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs - uitmuntende studieresultaten - bereidheid te studeren voor een Amerikaanse'Master's-graad TOELAGE - kosten van levensonderhoud - collegegeld en boeken - reiskosten SLUITINGSDATUM 1 NOVEMBER 1985 VERA LIST FELLOWSHIP aan de NEW SCHOOL FOR SOCIAL RESEARCH IN NEW YORK CITY VAKGEBIED

ECONOMIE, WIJSBEGEERTE, PSYCHOLOGIE, ANTROPOLOGIE, POLITICOLOGIE VOORWAARDEN - doctoraalexamen - uitstekende studieresultaten TOELAGE - vrijstelling van collegegeld - studiebeurs van $ 600 per maand SLUITINGSDATUM ],5 JANUARI 1986

14

PROCTER & GAMBLE FELLOWSHIP VAKGEBIED VOORWAARDEN

BUSINESS ADMINISTRATION - doctoraal of ingenieursexamen (of daarmee vergelijkbare opleiding in Europa) - uitmuntende studieresullalen - loelating lot de MBA sludie en zeer goede resultaten voor de Graduale Managemenl Admission Test (GMAT) TOELAGE $ 5.000 SLUITINGSDATUM 1 MAART 1986 BROCHURES EN AANMELDINGSFORMULIEREN zijn verkrijgbaar bij NETHERLANDS AMERICA COMMISSION FOR EDUCATIONAL EXCHANGE NIEUWE SPIEGElSTRAAT 26, 1017 DG AMSTERDAM 020-242435 NB: TOELATING TOT GRADUATE STUDIE: Veel Amerikaanse universileilen sluiten al op 31 december 1985 de inschrijving voor het academisch jaar 1986- 1987. Daarom is het noodzakelijk dal belangstellenden zich zo spoedig mogelijk wenden tot de AFDELING STUDIEVOORLICHTING van de Commissie, waar advies en inlichtingen gegeven worden over het hoger on derwijs en over inschrijvingsprocedures. GEOPEND:maandag-vrijdag 13.00 - 17.00 uur TELEFOON :020-241514 9.00 - 12.00 uur ADRES :Nieuwe Spiegelstraat 26, 1017 DE Amsterdam

AFGESTUDEERDEN van hel universilaire onderwijs of het hoger beroepsonderwijs, resp. MEDEWERKERS mel een w~lenschappelijke functie bij het Nederlandse universitaire onderwl/s, hel hoger beroepsonderwijs of vergelijkbare welenschappell/ke Insleilingen kunnen in aanmerking ~omen voor FULBRIGHT beurzen voor welenschappelijk onderzoek en onderwijsin de Verenigde Staten. ONBEPERKT, voorkeur voor 'American Studies', de .geesleswelenschappen en de maatschappijwelenschappen - duidelijk plcin voor onderzoek en/ of onderVOORWAARDEN wijs, resp. affiliatie met een Amerikaanse universiteil of wetenschappelijke instelling - aanloonbare belrokkenheid bij wetenschappelijke onlwikkelingen en (zo mogelijk) onderzoekservaring - Nederlandse nationaliteil of vaste aanstelling minimaal drie,.t.ot maximaallwaalf maanden PERIODE in hel academisch jaar 1986 - 1987 afhankelijk van de duur van het project, TOELAGE eventuele doorbelaling van salaris en/of andere fondsen tot maximaal $ 9.000 en/of reiskoslen. SLUITINGSDATUM 15 DECEMBER 1985 VAKGEBIED

BROCHURES EN AANMELDINGSFORMULIEREN zijn verkrijgbaar bij NETHERLANDS AMERICA COMMISSION FOR EDUCATIONAL EXCHANGE NIEUWE SPIEGELSTRAAT 26, 1017 DG AMSTERDAM 020--242435


Raad & Daad Dit keer is de besproken gadering van 2

slechts een maond vol met benoemingen.

"e:>rn'.....·'1,Ar'

Een kleine commissie met als leden Klan!, prof. Verburg en ondera,etE!kE!n{je, door en de n"'r~Cm"!"'ISrnnSI'had zich over voor UHD's personam. U weet uileraard nog dOl een Universilair HoofdOocent de nieuwe rang is die tussen hoogleraar en universitair In deze rubriek is reeds de van structurele Oit ging over plootsen/vakken waorvan de faculteitsraad vindt dOl door een medewerker op UHD-nivo gewensl is. Nu gaol het over evenluele personen van UHO-nivo waorvoor geen structurele plaats was, De commissie een twoalflol voordrachlen, Uileindelijk ze aon de road een voordracht van Iwee Deze personen voldoen niet minimum-eisen van UHD's, moar hun benoeming werd ook van 'oon noodzaok grenzende wenselijkheid' Overigens is het aantal UHD's voor de faculleil Daarloe is er nu een procedure opgeslarl waardoor ook deze exIra ruimle voor 1 januari 1986 kan zijn verdeeld, Monetaire economie Nog meer commissie monelaire economie Kessler) kwam mel een drachl. Bij de vakgroep-macro ben, De pn,I"'IA,mri maar twee road de Klerk) noemden nog een bezwaar dOl in de vakgroep leefde.

De 155ste ver-

Een raadsmeerderheid verzochl de cammissia, ondanks de pleidooien von vangend commissievoorzilter Van Winden, nadere opheldering Ie geven. road meer hierover. Inmiddels heef! de commissievoarzitler Driehuis de halslarrigheid van de haog opgenomen dat hij het zitterschap heeh Driehuis had karl daarvoor Thoben als voorziller opgeNo' een weekend' geweesl word! nu weer door Thoben opgevolgd. Korl geding De vakbonden hodden €len kort aangespannen legen het van Bestuur inzake de invoering van de BUWP. De UHDprocedure is daar een onderdeel von. De president van de Amsterdamse rechtbonk, Mr Asscher, gaf de bonden geIiik; er is sprake von een rA(.rt'l,nn loe de 'reorganisaliecode' toegepast. De gevolgen von die uitspraak hebben voornameliik belrekking op faculteilen die de niel hebben afgerond, in casu Rechten en Onder de bevond zich ook €len voorslel van de bonden mel betrekking tot gedeeltelijke Dil houdl in dal iemand voor minder dan de werktijd UHD-er kan worden. Het van Bestuur was daar legen; de minister wensle hel niet. Mr Asscher achUe bewezen dot de Universileit van Amsterdam in deze Autonomie bezit. De foculteitsraad wenst nu daarom van het Ie vernemen of

De volgende tien personen hebben de boekenbonnen van Rostra's gewonnen.

De tien

nog steeds hoar oude Inmiddels heeft de road evenluele gedeellelijke een minimumomvang von 0,5 fte dienen te hebben. Een voorslel van de PvdE om geen nlf'It'I",,,,,n voor nieuwe ontwikkelingen te reserveren wordt aangehouden.

Overlg Oe road heeft een economische geschiedenis ingesteld. De leden zijn Faber (Letterenfaculteil), Reulen, Son, Thoben, Van der Voort en Van der (voorziller). Cosijn is toegevoegd als lijk secretaris. Hel College van Bestuur deze voordrachl inmiddels overgenomen. Een brief van Van der Voort lot van de commissie is noch door hel Bestuuf, noch daor het College van Bestuur overgenomen. De heer Wahab is benoemd a Is secrelaris van de Commissie opvolging van Pieler Bool hel ministerie van Socia Ie Zaken en W."r~'t'I"'_ legenheid Voorolsnog lijkl eerste beleidsdaad van Wahab dat hij VOOfuitlopend op de invoering von de WW0'84al vast de sludenlen van de heeft geschrapt; sinds zijn ik geen uitnodiging meer antvangen. Met belrekking tot de Iweede fase opleiding verzocht de Nobas hal bestuur om Ie kijken welke mogelijkheden er zijn om somen mel hel bedrijfsleven opleidingen te starten. Marcel Michelson

'P7'pr'"n,,_

lukkigen

E, Sleketee Graaf Florisstraat 16/1 LN Amsterdam J,H.G. Taat

20 1398 AA Mu iden E, Hoving Kinkenhof 1742 JB Schogen

E,J. Dasselaar Mackaylaan 32 141 2 CP Naarden

R. Schill Thorbeckeloan 21 1981 CH Velsen-Zuid

R. Kanoolstraat 168 II 1054 XR Amsterdom

M. Schade Nieuwendammerdijk 46 1025 R.S. Schaap Zeevaarthof 229 1034 RK Amsterdam C.S.M. van Assell Von 8 hs 1071 GE Amsterdam

E. Hermsen Jon Hanzenstrool 1 1053 SJ Amster rln ",

15


I

scheltema holkema vermeulenlboek ver kopers

I

Een ruime keuze op het gebied van: accountancy, financiering, automatisering, marketing organisatie, economie, geografie

Goossens, l. en Pauli, F. - Sportsponsering. Handleiding voor bedrijven en sportorganisaties 1985, Kluwer Hahn, F. - Money, Growth and Stability 1985, Basil Blackwell

47,50

f

Hollander, Samuel - The Economics of John Stuart Mill vol. 1 Theory and Method vol. 2 Political Economy 1985, Basis Blackwell, 2 vols

f

135,80

340,10

Carovale, G.A. - The legacy of Ricardo 1985, Basil Blackwell

f

Clarke, R. - Industrial Economics 1985, Basil Blackwell

49,40

Arbeidstijdverkorting: haalbaar en betaalbaar 1985, dePopulier

11,50

Jan Dobben de Bruyn, G.P. - Bedrijfsfinanciering. leidraad

.:>ij het selecteren van financieringsvormen. 1985, Kluwer

Kolnaar, A.H.J. - Dynamische macro economie Deell vraagtheorie 1985, Stenfert Kroese

59,50

McFarlan, F. W. - The Information Systems Research Challenge proceedings 1985, Harvard Bus. School Press

f

144,40

Offe, C. - Disorganized Capitalisme 1985, Polity Press

49,40

Plaut, S.E. - the Joy of Capitalism longman, 1985

17,85

Sch6ndorff, R., Cohen, N. en Pleus, J. - Economie voor jou 1985, Arbeiderspers

32,50

van Ewijk, C. en Klant, J.J . eds - Monetary conditions for economic recovery 1985, M. Nijhoff Publ .

25,00

f

154,35

Geroski, P.A., Philips, l. , Ulph, A. - Oligopoly, Competition and Welfare 1985, Basil Blackwell

49,40

von Geuns, O. - Adviseurs. Wie moet ik inschakelen en wat kost dot? 1985, Veen Uitg.

24,90

scheltema boek holkema ver vermeulen kopers koningsplein 20 1017 BB amsterdam tel. 020-267212

135,90

1985 - Nummer 125 - oktober 1985  

De redactie stell zich open voor reacties, behoudt zich echter het recht voor deze in te korlen. Keel Boek, Nwe Herengr.61, Amsterdam. lelef...

1985 - Nummer 125 - oktober 1985  

De redactie stell zich open voor reacties, behoudt zich echter het recht voor deze in te korlen. Keel Boek, Nwe Herengr.61, Amsterdam. lelef...

Advertisement