Issuu on Google+

APRIL 1878 nr 68


ROSTRA blad van de ekonomische Als dit k e rsverse nummer van Rostra op uw deurmat valt, is volgens de kalender de lente reeds begonnen. Hopelijk zijn de weergoden zich dit ook bewust, en is Nederland weer voor een aantal maanden gevrijwaard van sneeuw ijzel en een donkergrijs wolkendek.

fakulteit jaargang

78-79

redaktie Noor de Bruin T jalling Haisma Rob de Klerk Auke Uilkema Iris de Veer Pi'et de Vrije Ingrid Westerm~n

Dit nummer is voor een belangrijk gedeelte gewijd aan de alweer met rasse schreden naderende verkiezingen . AIle groeperingen komen zoals gewoonlijk weer aan bod, zodat deze Rostra u van dienst kan zijn bij het bepalen van uw keuze.

Verder zoals beloofd nog enkele artikelen over de EEG, dit in het kader Van de verkiezingen van het Europees Parlement in juni: Professor de Jong laat zijn licht schijnen over interne markten binnen de EG-markt; Drs. Haack van het Europa -instituut bespreekt de mogelijke toetreding Van Griekenland, Spanje en Portugal; Mic van Wijk met een supermacht ige boekbespreking OVer de EEG a ls supermacht enzovoort, enzoverd 路路r. Let deze maand vaoral ap de kookrubriek: zeer speciaal reoept deze keerl Rest ans nog u allen op te ra e pen am toch vaaral te gaan stemmen; over twe e nummers kunt u nasr aIle waarschijnlijkheid de uitgebreide uitslagen van de verkiezingen verwachten.

adres Jodenbreestraat 23 kamer 1339 tel. 525.2497 Amsterdam kopij zenden naar: Fakulteitsbu r o kamer 2141 Adreswijzigingen: Studentenadministratie Jodenbreestr. 23

voorpagina

pag. pag.

3 China reis 4 De Europese markt : H.W. de Jong

page

8

pag. 11

Reoensie en kookrubriek Verkiezingen

pag. 21

Herprogrammering

pag. 22

Intervieuw

Hans Oostendorp

Philip Minoo

page 26

Recenoie: De EEG alB SUpermacht

pag. 27

korrostrapondentie

page 28

Oratie Prato M. Ellman

page 30

Rond uit de Raad

Herman Schaap Aan aile leden van onze Faculteitsgemeenschap

drukkerij Dames ..en He ren,

Kaal Nieuwe Herengracht 61 Omstreeks 17 aprl I worden weer de stembiljetten voor de verkiezingen van onze Faculteitsraad verzonden. Gezien de opkomsten van vorig jaar doe ik een nog sterker beroep op u dan toen om allemaal deel te nemen aan deze verkiezingen door inzending van uw stembiljet, zodat de Faculteitsraad als hoogste bestuurscol lege van de Faculteit ook een werkel ijke afspiegel Ing van de faculteitsgemeenschap zal zijn. Speciaal de studenten wljs ik er op dat als minder dan 35% van de studenten aan de verkiezingen deelneemt, niet aile studentenplaatsen in de raad bezet magen worden. Voorkom dit door uw stembiljet in te sturen. Ais u helemaal geen keus kunt maken uit de aan de verkiezingen deelnemende studentengroeperlngen stuur dan desnoods uw stembiljet bl~nco in, dan telt uw stem In elk geval toch mee voor die vlJf en dertig procent . Rekenend op een hogere opkomst, hoogachtend,

, ~~ '---'--''-''--...... Prof.dr. P. Verburg, dekaan .


CHINA REIS De herorientatie van het

ekon~mische

(Verder wordt er subsidie verstrekt door de fakulteit en,Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.)

ontwikkeling frustreerde. Belangrijk is ook

en politieke beleid van de Volksrepubliek

na te gaan wat voor gevolgen ,deze nieuwe

China in de richting van meer openheid

ekonomische politiek heeft voor de handel

jegens de niet-communistische wereld kan

met het buitenland, m.n. met Nederland.

weliswaar worden teruggevoerd tot de plannen

verwachtingen Hoewel ieder groepslid natuurlijk zijn/ haar verwachtingen koestert, wordt de reis

van wijlen premier Zhou Enlai uit het begin

gekenmerkt door de nieuwsgierigheid die er

van de jaren zeventig, pas na de dood van

bestaat voor dat mysterieuze verre China,

Mao Zedong (september 1976) en het eer- en

waarover de meningen bij iedereen van tijd

positieherstel van Deng Xiaoping is de

tot tijd steeds weer veranderen. De eigen

"Great Leap Outward" van China in een stroom-

weg die men gekozen heeft, de eigen maat-

versnelling geraakt.

schappelijke en ekonomische inricbting van

Blijkens het grote aantal (ook Neder-

het land, de verhalen die je hoort en leest

landse) zaken- en studiereizen naar China

en de tegenstrijdigheden die je ervaart zijn

vorig jaar en de publiciteitsgolf over dit

uitnodiging genoeg om belangstelling, en de

I

land worden de huidige ontwikkelingen in'

behoefte om te toetsen, op te wekken. Het

de Volk8'.republiek met grote belangstelling

land, de mens en en dingen met twee ogen te

door de westerse wereld gevo\gd. Zo ook door

zien, i.t.t. het ene oog waarmee de foto-

onze fakulteit, met name binnen de vakgroep

graaf of filmer je zijn impressie over China

Mikro-ekonomie. Dit laatste heeft ertoe geleid

probeert op te dringen.

dat 6 maart a.s. een groep van 24 medewerkers

Door'het bezoeken van bedrijven, plan-

en studenten van onze faculteit naar China ver'

ningbureaus, onderwijsinstellingen, communes

trekt. Het gezelschap hoopt 30 maart weer in,

willen wij proberen informatie te verkrijgen

N~derland

over de technische en ekonomische stand van

terug te zijn.

De groep, die onder leiding staat van Prof.Dr. Ellman, Drs. de Beus en Drs. Knaack,

zaken in China. Al zijn we ons er terdege van bewust dat we lang ,niet "alles" te zien

zal overigens eerst 2 dagen Hongkong aandoen.

krijgen en dat het beeld dat we krijgen niet

Daar hopen we op de universiteit een college

compleet is, laat staan representatief voor

over de recente ontwikkelingen in de Volks-

heel China is. Toch ,is het vergaren van ge-

republiek bij te wonen en een gesprek te

gevens, het opdoen van indrukken en de per-

hebben met de China-correspondent van de NRC,

~oonlijke

Willem van Kemenade. Vervolgens zal de groep

een uitdaging.

ervaring ,van iedereen . die meegaat

4 dagen in Kwangchow (Canton), 3 dagen in Shanghai, 2 dagen in Nanking, 6 dagen in Hofei (MOuntHuang) en tesnlotte 4 dagen in Peking verblijven, van waaruit de terugreis zal plaatsvinden.

voorbereidin g De 21 studenten die meegaan zijn geselekteerd op grond van hun belangstelling voor China, waarvan ze middels papers,

follow up De vooraf geschreven en in de "werkgroep China" bediscussieerde papers zullen na terugkeer worden aangepast aan de hand

publikaties, of tenminste tentamens Welvaa,ts- van de opgedane ervaringen, Daarbij zullen

reisdoel

theorie en/of ECGV blijk hebben moeten geven. niet alleen indrukken worde'I). verwerkt, Degenen die nog geen paper(haddengeschreven, maar ook de antwoorden op de vele vragen die

Doel van onze reis is het bestuderen van een

hebben dit nu alsnog gedaan en elke deelnemer/vooraf naar China zijn' gestuurd en die ter

aantal aspektenvan de Chinese ekonomie.

neemster heeft zich verplicht na terugkomst plaatse' (hopelijk) nog kunnen worden gesteld. de ervaringen 'in China en de oorspronkelijke De aldus aangepaste papers zullen als afzonChina en hoe verhoudt een centraal plan paper tot een gebeel te bewerpen, Tot slot derlijke artikelen worden gebundeld tot een zich tot een provinciaal plan en plaatselijkemoesten de gelukk1'gen' t t b 'd 'l'n 1n s aa en ere1 Z1, boek, dat naar wij hopen niet alleen nuttig initiatieven? Hoe is de verhouding tussen 2.000,-- (van de reissom van ca. zal zijn voor niet-zakelijk geinteresseerden, handel en produktie? Welke arbeidsstimuli f 4.500,--) te voldoen. maar ook voor mensen die uit zakelijk oogpunt gebruikt men? Zijn bet morele of materiele De papers zijn in wekelijkse Jiije~n足 belangstelling voor China hebbe,n. prikkels? We kijken dan naar het beloningskomsten gedurende de maanden januari en Gezien de interesse van een aantal deel' systeem (loon naar werken of loon naar befebruari toegelicht en bediskussieerd. nemers in deze richting, zullen de ervaringen. hoefte?) maar ook naar maatregelen die beDe meer zakelijke voorbereiding is opgedaan tijdens de reis, ongetwijfeld ook no! lemmeringen, om deel te nemen aan het maatin hand en van een commissie bestaande uit in een aantal losse tijdschrift- en dagbladschappelijk produktieproces, wegnemen. de drie docent en en twee studenten. Zij artikelen worden vastgelegd. Ook willen we onderzaeken waarin de ,onderhouden kontakten met de Vriendschaps- , Wij hopen in ieder geval u via Rostr,a huidige periode in de Chinese politiek vereniging Nederland-China, die de reis verslag te doen van onze ervaringen, - waarin men de nadruk legt op ekonomische organiseert. Ook houden zij zich bezig met Cees Aarts, ontwikkeling - verschilt van de vorige, het bijeenbrengen van de subsidie van Annegreet van Bergen toen de "Bende van Vier" de ekonomische Nederlandse bedrijven en instellingen. en Cor Worms. Wat is bv. de rol van centrale planning in

,-

3


DE EUROPESE MARKT: '.

De Europese Econ'o mische Geme<:nschap (ill) ' is in de jaren vijftie ge sticht teneinde e~n nauwe ~conomische samem1erking tussen zes Continentaal Europese st'a- ' ten mogelijk te maken. Ecmnomisch gez ien , was de grote, open interne markt te

scheppen , w~arin

sten, vri j verkeer van arbeid en kapitaal en

doelstelling hleeledig: een

vri'je handel in goederen en dienv,i j he~d ~ an

vesti gi ng voor , on-

dernemi'n gen zOl1el t?t ' stand zou~'en komen als gel'/aarborgd zouden zinno De ge , dachte verbonden met de v~sti ging van een gemeen schappe lijke markt was er een die op

een oude traditie in het eC<Dnomisch d,e nken teruggaat: reeds A. Smith

zei dat

marktuitbreiding de arbeidsverdeling in en tussen ondornemingen be-

vordert; hun mechanisatiegraad en onderlinge concurrentie versterkt, zodat d.m.v. produktiviteit :;; vergroting eil prijsconcurrentie de "/,elvaart ve rhoogd wordt.

gemeenschappelijke markt

Prof. Dr, H.W. de Jong ges c h rift e n van de jaren ' 60 noemde gratie-effecten goeddeels uitgewerkt, me n dit dualismc "de s leutel tot he t maar belet de EG structuur een, gege sucees" (Pescatore) Van de ill , maar' ven de internationale reserve en ge zien de Europese historie, anders ' ondi t Has aIleen u i t te spre ~:e n op de gronctslag van een axpansief economisch vermi j delijko terugval in een veel proces. sterker protectionisme dan nu plaat's \,ij hebben inmiddels gezien dat de , vindt. Er vindt zelfs een cerin'c e daling van de ' interne handel t.o.v. de Ger,leenschap een aantal economisc he ' en politi eke krises heeft doorR c maakt~ tot a l e handel plaat's (van ruim 515'; De reden, dat zij da " ra <ln niet is be-' naar ca. 49%); (4) eeen andere grote zweken, zoals de 1ge eeuwse vrijhaneconomische eenheid irt de we reId heeft of wil zoveel nieuv/e ' lidstaten aI,s vol- delsbeweging"die vastliep in protectionisme, kartellerinr; en imperi'a liswaardige deelnemers geaccepteerd en me, i s dat beide organen opgosluten zoveel associatieverdrag en met buiten zijn in het verdrag van Rome, dat hun haar gebi,ed ge le g en landen gesloten. bevoe gdheden bepaalt e n h.un ac t ieradius vastlegt. Da ardoor is het nationalisms van de lids taten s tevig ing opcrkt. Het lIof van Justitie bewaakt deze tripartite relatie. Sommig a econo me n die ae n overtrokken ictee van h un discipline he bb en~ zullen d it een lc c alisti sche visie noeDe reden 'dnt d e EG essentieel is, en een simpele liberalisatie Van de handel men, ' maar in ' fcite mi skennen z ij het be l ang van insti tuties. ' Nee m twee re ( zoal s in ~e t midden Van de vorig ~ ce nte voorb ce ldan. eeuw, ingez et me t het Cobden~Cheva足 1)De ove rproductie v'a n synthetische li er verdrag van 1 H51) onvoldoende, vezels hee f t de ,bedrijfstak reeds j ais ge leg en in de tweede doelstelling ren g eleden ertoe aangezet van de Com van de" ill: de open,' intern e mCi rkt te missie een in veste ri ngskartel to vravoorzien van instituties en organen g en. Sommi ge , lidstaten steu nden de z e welke h et economisch , proces enerzijds wens . De Commissie ,."icerde di't steeds ondersteu nen en ka~aliseren doch het met -een ven-lijzing naa r . art. 85 , dat anderzijds mogelijk maken een strukkartels verbied t ,t eqzij zi j aan ~borturele ' rol uit te oefenen. '

Het li j dt geen twijfel dat de EG, beoordeeld naar deze maatstaf succesvol is geweest. Tussen 1955 en 1973 is de vlerkgelegenheid met 10 procent toegenomen, de productie ( in volume-eenheden) !]let 110 procent zodat de productiviteit per gemiddelde tewerkge stelde verdubbeld is. Een andere indicator van de gegr oeide \"ielvaart is de verschuiving in de bestedingen van de consumenten ': m~~r aan industriele goederen, maar vo or "" , aan diensten en minder aan agrarische producten. Dit beinvloedde eveneens de werkgelegenheid naar bedrijfstakken (tabel 1en2) Een ,derde indicator is de groei van de buitenlandse handel, die van de EG de gr ootste handelseenheid op de wereld heeft gemaakt(tabel 3). Een vierde is de groei van de interne handel, \'/aarVan- het aandeel in de totale handel van de zes oorspl'onkelijke lidstaten steeg Van 30% in 1957 naar ' 43,5% in 1965 "en ongeveer 50% in de peri ode 1971-1975: een verdubbeling in de tl1intig jaren tussen begin 50 en be giu 70. Degenen die zouden bewerendat laatstgenoemde ontwikkeling ook op een uitTabel 1: J1ruto binneD,ands produc,t naar bedrijfstakke n. sluitings effect van de EG kan wijzen Procentuele v e rdelins tussen de zes oorspror;kelijke ;';EG landen. worden verwezen naar ta be l 4, waar de hoeveelheids groei van de EG in- en 1961 ,1970 uitvoer f.l e t derde land en tussen 1960 1973 1965 8 en 1972 meer dan een verdubbeling aan- Land boul-I, bosboul-' e n 'viss e rij 7 ~ 5 geeft. 1t9 Industrie (inc !. bommijverh ei d ) It9' '1,7 50 Klachten omtrent een veronde rs teld :/j 1:,9 '4 uitslui tingseff ect zijn natuurlijk ver- DiE!nsten en overheid 43 nomen van aIle mog e li jke kanten: de VS, Oost bloklande,n, ontwikkelings- , Totaal in marktpr i jzcn in mil~ jarden, Eu rqpese Pekenlanden, Engelse Gemenebestlanden, ee nh eden. ' Japan. ~aar zij zijn, althans t.o.v. het verleden m.i. niet reeel:(1) Na Dron: Eurostat, Na tio.nale r ek,en i l1gen . de totstandkoming van het geme~nschap足 pelijk extern tarief (een gemiddelde Haarden voldocn, di e in he t g eva l van de vroe:;ere landentarieven) is Zodoend e kan ee ' beleid tot stano se dit verlaagd in overeenstemming met bracht worden binnen een gegeven insti- van de vezels zeker n i e t vervu ld zi .j n. Veronderst c l evom;el da't d'e de GATT uitkomsten; (2) de EG heeft de , tutioneel ' kact"er, l-/aardoor zowel de dyCommissie overst a g zou zi jn gegaan ontwikkelingslanden tariefpreferennamiek van d e marktprocessen ge richt (zoals het vori g e zome r cven toe~ wordt a lsook de verstorende g evolgen ties geceven,O) in de' jaren '60 prescheen)" dan zcu ee ,l d ergeli jke dec ivaleerde de inte g ratie-effecten,d.\',.z. hiervan zovE\,e l moeelijk I'/o r de n opge- , , sie voor het Hof aangevocht en kunncn snellere g roe'i van de ,interne EG-hanvangen. Daarbij functioneert de Eurodel dan d'e handel met' derde landen, pese Commissie als ini tiatie fneems't er, ' worden , by. door een benadeelde klant, Gegeven d e ~ tructuur van a rt. 85 , is ' hoewel deze laatste sneller toenam terwijl ~e Raad van Ministers goedhet twijfelachti g of zo'n 2i'ocedure dan de int erne EG bestedingen en prodeels de besluiten neemt:~de Comvoo r, d e Comm~ssie gunstis zou ,afloductie; in de jaren '70 zijn ' de intemis'sie wikt, de Ra~d , beschikt". In

institutionele markt

pGn.

4


"• 'pese wet; van marktbeheersinG een einde kan zijn mo')op?~ie niet uitba~en" \~an­ semaakt . Het getuigt niet van veel in- I nee~ de potent1~le concurrent1e b1J zicht in de \'Ierk ing van kartels om prijsverhoging 1.n de markt kiln stapaan te Voe.J?en dat zij 'ondergronds ' ' ' pen . Tussen nominaal en effectief kunnen voortbes'taan; \'lant dat is een marktaandeel kan een grate kloof gapen. l1ankel bestaan; een enkele dwarsligger kan zich- ' nota ben e onder bero~ p op de wet- de voordelen die aan de limtdui king Van de afsprake'l vergrenzen attent .~er:1aakt . bonden zijn toe - aigenen ,zoals reeds De ze ~eva llen,en vele andere,bv . de Intussen werd enige jaren geleden,gestaatsmonopolies met hun discrimieen a antal malen voorvie l . zegd ( de geluid en zijn wat verstomd) nerende practij k endie in !~ iddels ont~ Dat geldt ook voor verticale a[spradat voortschrijdende concentratie de manteld zijn; bewijzen dDt onderneken, prijsdiscriminatie van de zijde EG markt zodanig beinvlo edda dat van Ginsen en lidsta ten slechts een be . van belancrijke ondernamincan; ,het een lev enditic mededinBinc niet vael perkte ,ruimte bezi tten or1 hun be sebruik Van octrooien om ma r kten te overbleaf. 'dant nie"/; alleen zouden de langen prioriteit te verschaffen. blokkeren, informele(d.w.z. niet afraarktaandelen VEl" de Drote concerns En dat is w~zenlijk. Ben stelse l gegesproken) collusie, boycotakties groter worden, maar ook de toegangsraakt in verval, niet zOzeer a.c.v. enz. De Commissic heeft aen zeer akbarrieres zouden steeds hoger "orde,n, incidentale overtredinGen , noch mintief en d0 01tref: end beleid gevo l gd waardoor de machtsposities effectiDv er der door ve rse hill en van inzichten inzake dit soort verticale en horizoud .' n zijn. of onderhandelincen Over ceschilzontale over·eenkomsten en daardoor De concentratiesolf van de jaren '60 punten , r.1aar door cumulati0 van v erde concurrentie r ui m baan ' verschaft ' was ina..nles een reactie op de verona chtzamin3 e n van do reec1s. Veelal reageert de Commissie op ' klachten van benadeelden, soms oak han~ Tabel 3: Buitenlandse handel van de de l;t zi,j op eicen ini tiatief. Haar grote economische gebieden , 1975 bevoegdheden zijn verstrekkend, zij Cijfers i~ miljarden E.R.E.'s. kan alle ,deuren, kluizen, dossiers bij ondernomingen openen tene inde de Invoer ;;" / Uitvoer feiten op te sporen' art. 213). Econo ~cn weten noC ~ iot zolan l~ dat Het beleid ter venlezeli jking Van een E"G de ~arkt een in6tit~tic is Ce1i;jk er 11),6 22 ,2 117,4 22,) concurrentiel e markt \'rordt verrag.:l.and, vel e andere be3taan . Zi j dachten vroemaar hiet o!l oncri tische "/i jze , 'eeser (en sommicon menen d'at nOG steedel U.S.A. 72 , 8 13,8 80 ,5 15,5 steund door het Europese Hof van Jusdnt de nei ginc tot ~ Ii l de mena aan U.S.S.Il. 28,0 2) ,2 5,0 titie, t e rwijl d o lidstaten verplicht eeb or en , a.hew. natuurli jk gcgcven is. ",/a a rdoor de v~rmin :; van. rnarkt en Van42 , ) 3,3 Japan 8, 3 zijn tot medewerking bij de uitvoe~elf tot ntand komt. N~ar het inring. In , enk;ele gevallen heert het zic ht is _doorBebroken dac econoMisch Hereld 526 , 4 100,0 511,5 100,Q wel eens aan de bereidheid daartoe handelen ook tot uitschakeling , maN.B. exclusief de intra-BE, handel ontbroken, wanneer de op het spel nipul,·tie of eenzi id ige behaersing staande belangen groot waren. Maar Dron: Basisstatistieken ~EG 1977 Itan l e i den en dat markten daarom besteeds heeft de Commissie haar besc he rrnend steiaerweri behoeven . leid kunnen doorzetten (zie de Deze institutionalisering vocrkomt jaarverslagen inzake het me de dinverhevi s de concurrentie tengevolse van dat ui t hoofde va;" de "Iil van d.e purgingsbeleid, nrs 1 tim 7). de marktverc;rotinc;, technische vernieuwticiperendc . subjccteri , .di ," ' hun i ·nUiteraard is het beleid verre van insen en versnelde marktcroe i. Dat was te varwa chten , na de stichting van de EEG omdat soortgelijke intcgratiebewe1.'nbel ? : \/orkgeleeenheid nan r bedrijfstakken . Gi neen in het verl c d c~ - do Duitse Proc ,) n;cucle verdalinC :,;;"XJ- G en EEG - 9 Zollverein en de economische intcgratie i n du VS na de bur g eroorlog - tot soort 8e lij ~e sti nulering eerst Van de 1961 19 ( 5 1970 197 1f 1972 197:; mededin:;inG ~~ !1 vervolGen~) van de con.2 'if' ",1 Lan" boU\'/ etc . h c entratie, hadden c eleid. 1.;,3 i,ff Industr-ic 43 Verkla ' rb"ar Haren zulke processen- even43 ':·2 '+4 eens; blijkbaar reageerd een economisch ' ie nsten 30 :;1 33 lichaam op dergelijke plotselinc;e verIfG 47 50 1) Sta ~ t 10 11 anderingen ' in de bloeddruk ( is concurrcnticGruad , te oaten I~et behulp van Som VU~1 de percenta::;as ~{8. '11 soms oflli ji{en vnn de 100 \'J e gens afrondincen . een fulditcitsindbx of ovcrcancs\'lsnr3 ron: ~urostat . Gchj,jnlijkheden1~ m"t cv..,mlichtsherstellende n, atregeien . . !:aar het geva"r is het doorschi_~ten v:an perfect; er ' 'z ijn nogal wat informele dividuele belangen nastreven , de de reactieve t;:oncentratiebev/eijing, e :"l markt z u v cr~ djnen of inefficient kartels, die lange tijd onontdekt Vlel vanui t tl-Ieeerlei oogpunt: mac:,ts zou ga~ 1 functioneren. blijven, er zijn collusies,die tijvorming in bepas lde markten (of zelfs Uet is voortdurend het oogmark van , delijk voordeel behalen, er zijn daa rbovenui t Eaande) en ,v er:·.torine; .van hot EGbeleid m.b.t~ de in terne rr.arkt situaties, waari·n boetes vallen en het be uri j fse_conomiseh qrdeli ,;.; proces ~ewee ~t om deze·t6 vrijwar en vnor waarin zelfs de buitenstaander het bij b~paaltle vernieU\'linc;an. Vanuit het hernieul1d opd cli~~ . hetzij do nr ongevoel heeft, dat de voordelen van gezichtspunt'van 1979 moet ,",ordan dernemingen , hefzij do or lid3taten het overtreden van deregels de nagesteld dat het twee de fe vaar het ,( zie fi guur 1) • .Geen cnkel belangdelen overtreffen. Dit alles is inrijk horizontaa~ kartel l:s door de t~ressant, maar niet wezenlijk. Comrniss i e toegestaan , zelfa de for Me d e~ingingsbeleid kan niet and e rs,,,elp. (en kleine) ui tzonderingen \-ror':' en behoort ook niet anders- aan een mar· x den in de tijd gelimiteerd en onde r gin ale rol te spel~n te r zake van h et ) Zie mijn : Industri~le structuurher opleeeen van voorwaarden toegeveranderingen in de E.E.G~, 1969 control aren vnn de gedraginec~ van de laten. Ook de verkoopsyndicaten,die in:· Ondernemingsconcentratie, econo"ische subjecten. De ta~ Van de a an vankelijk enisszins Hehlillend 'I ~ r., mededingingspoliti ek is het openhouden leiden 1971. den beschouwd, zijn sinds het hec in van de we gen voor de poteritiele conuer zev~nticer jaren uit · de sratie . xx) European Industrial Organisation, currentie: zelfs de nomi nale monopoDaarmee is <:'lan ee kla.ssicke Euro -· London 1977, blzz. 100-105. list, die een markt vo or 100% bezit, 2)In het ca val van de visaerij5eschillen wordt nu den lidstaat (Enseland) do or de COffimissie voor het Hof ge daagd, in de g rond van de zaak terwilla van !' et juiat functioneren van de EG - markt in deze branche . Ben lidstaat, die in de Raad z1Jn hand overs9delde wordt o p de verdrags-

c:onc:urrentiiHe markt

beheerste markt


,"eest dreigende. is (zie de vol ge nde sectie: de yerstoorde markt). It,aar het: eerste was niet onbelangrijl:. , Tqenemende concent ratie van markten verhoogde de kans op eli minat ie van mededingi'ng en poli tieke beinvloeding van de ,zijde van grote en stevige belang en bezittende concerns. De Europese commissie onde r kende dit ' gevaa r en startte in 1970 en 1971 e en dubbele tegenactia,:zij liet de concentratiebeweging in kaartbrengen' middels gedetailleerde bedrijfstakstudies in de lid-staten, die -opgezet volg ens een uniform schema- ,een totaal ove'r zicht mogeli;jk moes cen maken. , Daaruit ontstonden interessante inzichten, onder andere, dat de concentratie gedurende de periode 19701974 in een toenemend aantal bedrijfstakken zich stabiliseerde en in een hoger percentage markten, dan' aanvankeli~k, hat. geval, was, zich ' stabili' seerde ); dat er niettemin een niet " onaanzienlijk aantal mark ten in de EG is ontstaan, waarin sprake is van dominerende ondernemin~.en (meer dan 25% van de markt in handen van en een zeer hoge onevenwichtigheidscoefficient tussen ' de leidende onder- ' nemingen) xx); voort,s, dat II duidelijk ~s gebleken, dat de grootste ondernemingen vrijwel nooit de meest rendabele en vermoedeli~ evenmin de meest efficiente zijn". x ) , De Commissie kwam tot deze conclusie oj> grond van de samenstelling van rentabil~teitsscores van ondernemingen d.w.z. verhoudingsgetallen, voort- " vloeiend uit de vergelijking van' omvang- en prestatievariabelen, zoals ,omze t, eigen kapi taal, net to-winst 'en cash-flow. Deze werden berekend zowel voor ongeveer 300 product- , markten, behorend tot grote industrietakken, dwars door de ~meenschap heen, als voor bepaalde bedrijfstakken in bepaalde landen. Tabel 4: Hoeveelheidsindexcijfers buitenlandse handel EEG-6 met derde landen (1963 is 100) Jaar 1960 1965 1970 1972

Invoer 77 112 184' '{96

Intussen heeft de Commissie dO,o r uit- , ,spraken van het Hof uit recente jaren (Continental Can 1973, Commercial Solvents 1974, United Brands 1978) een]eigen standpuntbepaling een betere greep ,gekregen op ,de verschillende facetten van het misbruik, dat dominante ondernemingen van hun machtspositie kunnen maken. ' Zij is van plan, blijkens , het laatste jaarverslag, tegen misbru1ken in toenemende mate op te treden; genoemd worden onder andere boycot, uitschakeling ' van dienstver+eners en reparateurs, uitrangeren van concurrenten d.m.v. 'price-sqeezing', intracomniu- , nautaire dumping, verticale bindingen enzovoorts.

een, verstoorde markt De Qeschreven srielle groe1 van onaernemingen en de toenemende concentratie bracht'en een dubbele verstoring van de markten teweeg, welke zich in de jaren zeventig, maar vooral sinds 1973/1974 manifesteerde: a) de vergroting van ondernemingen was niet aIleen uitbreiding, maar ook mech!lnisatie; de investeringen narnen snel toe. De lange aanlooptijd Van deze' investeringen, schattingsfouten en de koopkrac,htdrainage als gevolg van de olieprijsverhogingen verstoorden de balans tussen vraag en a anbod.

Figuur

DeoIf .~th by" ~~p.tition (ules

.

Dealt wJth 6y

hot'mon~olion

of

12.!!J (Ar.ficr.s. 9S., seq . and 109 et, Sf<!,) ,

Concerninq priYo'e firms . or·

gr:oup' Of firms

ArtiCle 7; discrimination on the basis 0.( nationality

Article ,85: cortels, "i.e. 'agreements befWeen

firms or concerted practices

Arti,cta -37: slate monopoUes for' l>u~ or ~.ninQ goods Article 86: abuse of ,dominont posi,tion

, Art;CIe 90, pubIie', ' anterprties .

:' Aitib.. 92 to 94 : "0'.

Article 91:

~umpinq '

aids to fi'ms·

Bron: Jacquemin en de Jong, European Industrial Organisation. London 1977, bIz. 203.

Uitvoer 93 121 188 221

' Duidelijk is dit te zien in de staalOndanks de niet te verwaarlozen toeindustri,e (figuur 3 en tabel 5), waar name van gevallen van marktbehe ersing binnen, de Gemeenschap, is de meest de snelle stijgirigvan deproductie karakteristieke structuur van vele tussen 1966 en 197~/73. de industrie Europese bedrijfstakkentoch verschil- tot overmatige capaciteitsuitbreiding Bron: Basisstatistieken. verleidde; de terugval na 1974 werd lend van , de Amerikaanse. De laatstge' bekocht met een wergelegenheidsvernoemde :djn vaak (a) hoog ~econce:n­ lies van 123.000 man in de 'grote' treerd en (b) a,symmetrisch van opbouw, Op grond van haar eigen wantrouwen en 100.000 man in de vroegere 'kleine' d.w.z.de ondernemingsgrootten ver- ' in de concentrat'i ebeweging van de EG. Vooral verouderde bedrijven in tonen een sterk verval. Een strucjaren zestig, alsook omdat het EuroFrankrijk, Engeland en Belgie hebben tuur van een gering aantal zeer grote pese Parlement in 1971 ( na gehouden grote teruggang geboekt. ondernemingen, die onderling sterk debatten) daartoe strekkende resoluSoortgelijke problemen deden zich voor in grootte verschillen, is kenmerties aannam, heeft de Eu~ope,se Co~is­ in de chemie, de olieraffinage, de kend voor de N. Amerikaanse bedrij,fssie in 1973 een voorstel voor een kunstvezelsector, de scheepsl;>ouw ,takken, zoals, staal, automobielen, verordening betreffende controle op' enz., maar-vooral dankzij de gunstige electrotechniek, chemie, machineconcentraties van ondernemingen,bij automobielafzet en de groei van ,de ' bouw en andere. de raad ingediend. Dit voorstel is tertiaire sector bleef d'e algemene Daarentegen ' zijn overeenkomstige reeds in 1974 door het Europees ' conjunctu~ relatief goed en kon tot Europese branches in geringeremate ,Parlement en het Economisch en Sociaal nu toe er~er ,worden voorkomen. geconcentreerd' en symm'e trischer van Comid -,( ECOSOC) goedgekeurd', maar ,b) De fusiegolf lieeft heel wat wan'structuur (- zie figuur 2). wordt door de 'raad ,n og steeds ,opgehou'kele ondernemingsconstructies tot pe beoogde ' concentratieverordening den. Het voorstel behelst vo orafgaande stand, gebracht. Juist de ondernemindient er o.a. voor 'om deze toestand, toe tsing (door de, Commiss ie) van gen, die in korte tijd veel - en , die een beter'e afloop van het confusie's ,en oyeZ-names Cloo r grote Eurodaaronder grote - fusies en overnacurrentieproces waarborgt, zoveel pe'~e ondernemingen. ' mes tot stand brachten, zijn kwetsmogelijk te ' behouden. In de staal,baar gebleken. Een f,usie of overname industrie heeft deCommissie 'di t vereist zorgvuld,i ge voorbereiding, Zevende Verslag Mededingingspolitiek reeds verzekerd door haar beschikking alsmede een ruime digestieperiode van januari 1970, waarbij het geen bIz. 31 voor de deelnemende ondernemingen. van de Europese staalondernemingen Bovendien moet sprake zijn van duidewordt ,t oegestaan een groter mark,t ,xi Zie Zevende Veralag, tabel 12. lijke voordelen a.g.v. de samenvoeaandeel dan 11 a 12% d.m.v. concenging, want anders groeien de de or-' traties te verkrijgen. bIz. 233 e.v. ganisatorische problemen de topleixx x ) Idem; bIz 242 e.;'., 'a lsmede , het ding en het kader spoedig bove~ het Zesde Verslag, nrs. 297-305 hoofd. En ook is een grotere eenheid

- xi

6


--.-------------~-~----- -.-.-.-

Tabel

:2:

De crisis in de EuroEese staalindustrie

--- _._- - - - -- - - - - - - - -- - - - -- -

Verlies mankracht

Aandeel in de EG-ataalproduktie

1978

t.oor·

1974

in procenten van het totaal. West-Duitsland

12Z!

~

Italie

34,2

31,8

28.000

Frankrijk

15,3

18,0

10.000

Ver. Koninkrijk

17,4

17,5

25.000

Belgie

14,4

15,2

22.000

Nederland

10,4

9,4

26.000

Luxemburg

3,8

4,2

6.000

4.1

~.6

6.000

155,6

134,0

Totale staalproductie in mIn. ton

TotaaJ. verlies mankracht

123.000

Figuur 21 TlEische bedrijfstakstructuur omvang

in de E.G.

in de Verenigde Staten

aantal ondernemingen

Tabel 6: Nederlandse overheidssteun aan het bedri fsleven. in millioenen guld.e ns

.1.2:U

~

.:!.2.Z2.

.:!.2Z2

222Z

50

1'70

552

666

774

kredieten met overheidsgaranties werkgelegenheidsgelden

229

232

296

322

359

90

437

600

631

totaal

280

492

1285

1587

1764

speciale financiering

Tabel 7: Duitse overheidssteun aan het bedrijfsleven. in millioenen DM)

1.2.?.2

.!.2Z!i

.:!.2.Z2.

.:!.2Z2

conserverende steun

8009

8136

8314

8489

aanpassingssteun

6210

6881

6899

7146

produktiviteitsbevorde_ 1178 rende steun totaal 15398

1307

991

1074

16324

16204

16709

kwetsbaar op de markt, want klanten verwachten vaak me~r en krij gen minder. Als ze dat ontdekken, is de weg naar de concurrentie snel g.e vonden. Beide bronnen van verstoringen - - aaftgevuld met andere- de den wanordelijke markten ontstaan sinds het begin van dit decennium: produktprijzen, die soms nauwelijks de variabele koste.n dekten, stagnerende investeringen, verplaatsing van produktie en verandering van assortimenten, reorganisaties, afbraak van complete divisies enzoiroorts. De rQep om'ordening' werd met de jaren sterkel", vooral ook, omdat de overheden op een nogal onoverzichtelijke, ongestructureerde w{jze bijsprongen, wanneer bedrijfstakken· en ondernemingen in moeilijkheden geraakten. De tabellen 6 .en 7, resp. be trekking hebbend op Nederland en West-Duitsland illustreren dit. In e 0n enkele andere lidstaat was de overheidssteun zo mogelijk .nog omvangrijker en chaotischer.

een georciende markt? Koerst de EG dan naar een geordende markt . toe, teneinde in de toekomst de ervaringen van de afgelopen jaren te vermijden ? Zonder op de m~rites van een door autoriteiten of bedrijfstakgenoten geordende markt ten opzichte van een vrij concurrentiele markt hier in te kunnen .gaan ( dit is een complex vraagstuk), waag ik het te betwijfelen, of binne·n de EG veel van ordening terecht zal komen. De redenen daarvoor zijn de volgende: a) De grote toonaangevende landen, l'Iest- Duitsland en Frankrijk voelen zeer weinig voor een koers, die een opzij _l!Ieften vnn de markteconomie zou inhouden, terwijl een land als Italie bestuurlijk onmachtig is om ordening tot stand te brengen, indien men dit al zou wensen. Daar vormen van ordiming in Westerse landen niet zonder meer kunnen worden opgelegd, maar een minimum aan samenwerking vereist van aIle of de belangrijkste producenten, komt er, wanneer de grote landen er niet achter staan, weinig van terecht. Vooral de Duitse concepties zijn hierbij doorslaggevend. b) Partie Ie ordening per bedrijfstak gaat evenzee~ moeilijk, daar, zoals wij zagen, het EG-verdrag zich verzet tegen afspraken onder concurrerende ondernemers, terwijl verdragswijziging -zo al gewenst door sommigem- nauwelijks te realiseren is wegens de vereiste unanimiteit Art 236). c) De commis ~ ie is niet geequipeerd om binnen het Kader van het EGverdrag terloops ordening toe te laten en te superviseren, indien zij dat zou wensen · (quod non). . Zij mist daartos de personele -, financiele - en politieke beleidsruimte, die haar in het Kader van het KsG-verdrag tel" beschikking stond. Sinds de fusie der verdragen is de 1"01 iran de hoge autoriteit overgegaan op de commiss ie • .

avon: H.R. Peters, Konzeption und Wirklichkeit del" sektoralen Stukturpolitik in del" B.R. Deutschland, in: G~ Bombach, et. al., Probleme .des ·Strukturwandels und del" Strukturpolitik, TUbingen 1978.

7


Figuur

31> Productie (----) ' eli investeringen ( •••• ) in de cont1nentaal Europese staalindustrie 1962 - 1978 ' ,

produktie in miljoen ton

dollars

ruwstaal

- .. ..

."............ ...... .

:

.~

.

120

100

....................

90 80

"

./ "..-:- -- ---'

.

110

,

"fill -'

.... ,....~-.

-

,'\ \

\

.,

.' .,.:

....

'

,' . ": .':"

~~:

,"

.--

..... ....

1964

' ,~.. ... ,,',,'

'.~ ~

~

1966

Vanwege de komende Europese verkiezingen verschijnt in Rostra een artikelenserie over de E.E.G. In dit nummer een verhandeltng van Prof. H.W,. de Jong over de interne E.E.G.- markten. Prof. de Jong ia hoogleraar externe organisatie aan deze faculteit. De redactie is verheugd, da t hij ~~n van zijn vele publicaties v~ de laatste tijd aan ons bl'a d heeft willen afstaan.

.......... 1968

,1970

1972

1974

1,976

De ont wikkeling zal daa rom v~rmoe de- ~ ' lijk gaan ,in de richting van san,e ring op eigen kracht door producenten, al dan niet met steun van de overheden der respectievelijke lidstaten. Daa rbij zal de drang tot systematisering en beperking van de steun va nuit Brus s el vermoede:Lijk sterker worden en zul l en de lidstaten uit welbep;re pen eigenbelang ,(beperkte fin a nciale middelen, dreigende ~ veroudering ) wel mee moeten werken. Anderz ijds ' li j kt toenemende afwe e r

jegens invoer uit derde landen in de rede te liggen, wanne e r de crisis zich verder zou verdiepen, a l moet de Gemeenschap, a ls grrot-exporteur, ten deze op ha 'l r tel' en pass eno Kortom: het' grote Europese schip v era'n dert niet zo snel va n koers, maa r vaa rt door de storm, zonodig met dichte dekluiken. H. W. de Jong.

A.WEEDA: EURO PESE SANERING ~\ . ' l,\fe e da ,

De Europese Sanering,

Ekonomische , een wording in de prak~, S j a loom Odijk 1978. VOl gen s 'J'. rno,ut \'le e da s t a an we me t de euro pes e ver kiezi ngen op een twe e sp ron g . De eers te mogelijke we g ,i s die gericht op handhaving van d'e a -po li tieke myth.evorming , rond de E.G. Een we g die vol gens hem gekozen i s ' door het Na tionaal Comi t e , rechtstre e ks e verkie zing.Hier'te g,e nover li g t de vie g linksaf, d.w. z . he t a a nga a n va n een fundam,e ntele SUrOpa -dis kuS's ie 'die (in Nederland ) l'J og steeds niet op ' gang i s gekomen. In het bo~ kje '--wordt duidelijk dat ' Weeda deze- weg wil ' gaa n, maar het vormt, ncg geen bijdrage' in de , gewenste diskussie: " Ylii nt wie iets wil veranderen moet eerst weten vi~t er precie v~ranrlerd moat worden." ( bIz. 8 ) eft voor de verduidelijking d<tarvan, wil het boek een bijdra ge, ~ ijn. Hi,e rtoe worde'n behandeld: ' - de geschiede,nis va n de eeri-wording; -'1erleden en toe komst van ' de eko_ no.iJische inte gr a t ,i e (de kern van het, boek ) , , , -de l andbouw- ,en visserij a ls be~ l a ngrijkste geme e'n s cha ppelijk ,be-

leidsterrein; , ~de verhouding met de geas s ocieerde De'rde Wereld. Het laa tste hoofdstuk omvat de kiem va n e e n a a nzet tot diskussie ("als we nu me e doen aan de Europese ver-, ' kiezingen, wa t moet er daarna gebeuren?" , 11 0 ) Het boek gaa t ' niet verder dan de doelstelling; besch'rijvirig zonder , theorievorming, behandeling zonde~ disku's s'i e, maar (mis s chien me de daa rdo'or) zeer makkelijk le,esbar ' en informatief. ' Nodig ' zi jn: 2 uien, 3 ,t e-nen ,knofl.ook, 1 rode ,paprika . t pond , wort e lt je's , t pond ' spercie".' bonen,. blikj..- dopervten" doos-je champi gnons, ' zakje krielaardappelen, 3 tomaten. , 2 eetlepels paprikapoeder, laurier-, blaadje, tijD blikje tomatenpuree~ • 1 grote kop rode wijn, 1 grote, kop water, 1 bouillonblok. een achtste ' slagrocim 4 ons bie'fstuk in ' dobbelstene~. z'out, pe'p er, tabasco en rennies naar smaak.

Een a'o ort ,goulash-achtige hap dit keer, waar men werkelijk alle kanten mee op kane Zo houd't men bij het weglaten van het vlees een vegetsrische maaltijd over, terwijL b bij bet weglaten van aIle ingredienten behalve het vlees nog altijd een heerlijke gebakken biefstuk 0verblijft. 'Bereiding: Gesnipperde ui en knofloak ' lich t fr,uiten

Vo.eg de in~' vi~en gesnede,n paprika'"

toe en laat het meefruiten Voeg na een aantal minuten toe kruiden paprikapoede~, water, bouilloriblok en wijn. Even laten audderen_ Dan de gnoent,m erin en cie inmiddels gefrit~tmde: kriE1ltjea. '" Intussen bald men d'e ' bief'atuk goed bruin in roo-boter die men op het l'aatst ook erbij doet~ \ Nu nog tvee dingen: de sl,a'/P'omn moet erin v66r de kr{el tjes- heel lekker wcirdt het oak door toe-voeging van 'een , handje zwarte olijven. I

Eet Smakeli;jkl


Jonge bedrijfseconomen . . die de moaerne ' . . 路ontwikkelingen .in accountancy, E.D.P. en financial planning and control willen blijven volgen. Arthur Young & Company Nederland, eeninternationale maatschap van accountants, is gevestigd, in Den Haag. De Arthur Young organisatie (accountants, belastingadv,iseurs en management consultants) heeft kantoren ',0 \ 'al ter wereld. . Onder meer door de voortdurende groei van onze praktijk door het gehele land zoeken Wij contact met jonge bedrijfseconomeri die de post-doctorale accountantsopleiding (gaan) volgen 'en een werkkring ambieren in een internationale accountantspraktijk. . Werken bij Arthur Young is voor econolJlen interes. ' . sant omdat: - men door het volgen van seminars in kantoortijd zowel in Nederland als elders in Europa steeds up-to-date blijft inzake internafionale ontwikkelingen op het gebied van de accountancy en de . bedrijfseconomie ' . ~ begeleidi.ng van werk en bijsturing van de carriere ~angepast zijn aan het niveau van bedrijfseconoom - er verschillende keuzemogelijkhedenzijn voor specialisatie binnen het vakgebied . - de praktijkopleiding plaats vindt bij modern . georganiseerde multin'ationale bedrijven - onze arbeidsvoorwaardenuilstekend zijn. ' Gaarne willen wij . de heren economen in een vertrouwelijk , gesprek nader voorlichten en hen in staat stellen op informelewijze kennis te mal<en met onze organisatie. Neem daarvoor contact op met Drs. AJ. Meyer Of de heer C.C.M. van Noord - tel. 070-46.92.28 ('S avonds020-23.33.99) of sc'hrijf onsLaan van Meerdervoort 47, Den Haag .

.

intemationale accountants


Uw opleiding 路 toteconoom kruleen b-r-e-d..e basis vormen U bent geheel ofbijna afgestudeerd. Uw richting: bedrijfseconomie. Uw keuze: accountancy. Uw wens voor de toekomst: een goede maatschappelijke positie. Alles hangt afvan de weg die u nu inslaat. Daarom is een informatief gesprek met PeIser, Hamelberg, Van Til & Co. op dit moment van groot belang. Onze maatschap van register accountants heeft 13 vestigingen in Nederland en 1 te Brussel. Wij bieden u de ideale mogelijkheid om verdere studie (voor Registeraccountant) te combineren met werk-in-de-praktijk, ook in het

internationale vlak. Afwisselend, goed gesalarieerd werk met gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden. Bovendien vergoeden wij uw studie- en reiskosten. ' Wendt u zich daarom eens voor het verkrijgen van nadere inlichtingen telefonisch (020-718383) tot de heer G.C.H. Beekhuis, hoofd van de afdeling personeelszaken PeIser, Hamelberg, Van Til & Co ., Jacob Obrechtstraat 53 te Amsterdam.

Peiser, Hamelberg,

VanTd&Co.

maatschap van reglsteraccoun lanls to

McLI N TOCK :\IAIN

L."FH~:NTZ

& CO. - HOLI.A ND

... r '"o


WUB structuur

V~~r

het "echte" redaktioneel verW1Jzen wij gaarna naar de tweede pag ina. Het hier op deze pagina gemelde is bedoeld om U weg\'lijs te maken in de organisatie van de universiteit, zodat U een gefundeerde ' keuze za l kunnen maken bij de aanstaande 1l'erkiezingen.

GA STEMMEN

Fa,kt.tL te..i t~ r<=U)..J.

STJ\F "f1ts 5111J)f~-

F~.

EltG'o 'tJtA.

TEN

Di t is dan weer de verkiezings-Rostra., Er zijn verki ezingen aan de orde voor de faculteitsraad en de univer s iteitsraad. In de universiteitsraad worden nu ook de s t af en TAB-leden gekozen. :' ij wordenvoor twee jaar gekoz.en en vorig jaar is dat niet gebeurt, vandaar. Voor onze faculteit zijn 8 verkiezingslijsten van belang: V~~r de faculteitsraad de studentengroeperineen AkU,egroep Ekonomen (hadden 4 zetels) en het ~erkgroep Akk oord (hadden 2 zetels), de stafgeleding Ekonomische Faculteitsbelangen (haddec 4 ,zetels) en de Partij van de Ekonomisten (hadrien 3 zetels), de TAS-lijst voor het technisch en administratief nersoneel (1 zetel). Voor de universiteitsraad is'er de Aktieeroep Skonomen en de OBAS en voor de vrije lijst, om de nadelen Van het districtenstelsel gede~ltelijk te compenseren, worden er 4 zetels ver deeld tusaen di ASVA en de ORIS. De verkiezingen vin den plaats tussen 17 april en 1 mei. De uit s lag wordt ongeveer 20 mei bekend. We willen iedereen oproepen om te gaan stemmen. Per slot van rekening wordt niet alles door minister Pais , bepaald en hebbben beide raden vele (inhoudelijke) taken en bevoegdheden die van essentieel be lang zijn voor het onderwijs. Oe opkomst bij de verkiezingen is ook van be lang omdat bij een te laag opkomstpercentage er zetels onbezet kunnen blijven. Men bedenke zich 'hierbij dat blanco stemmen meetellen vQor het opkomst- . percentage.

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Bureau van de Faculteit

- de redaktie .. Aan aile leden van onze Faculieitsgemeenschap

PROCEDURE

Oames, en Heren, Omstreeks 17 april worden weer de stembiljetten voor de verKiezingen van onze Faculteitsraad verzonden.

studenten

De geleding "studenten" krijgen twee maal een verkiezingsenvelop. , E&n Toor de Fakulteitsraad. Men wordt verzocht hierop AAn hokje rood te maken op 66n van de Gezien de op~omsten van vorig jaar doe ik een nog sterker beroep op u lijsten (of de kaart blanco terug te stursn). ' dan toen om ~l!emaal deel te nemen aan deze ' verkiezingen door inzending Een tweede envelop ontTangt men Toor de Universiteitsvan uw stemb.l~et, zodat de Fac~!teitsra~d als hoogste bestuurscollege van de Facu~~e.t ook een werkel'Jke afsp.egeling van de faculteltsgemeen- raadsverkiezingen. De universiteit is ingedeeld in 7 kiesdistrikten. Uit elk distrikt wordt 66n vertegenschap za 1 z. J n. woordiger lJkozen. Voor deze verkiezing is 66n Etembiljet. Om echter de nadelen die verbonden zijn aan het Speciaal de studenten wijs ik er op dat als mlnder dan ' 35% van de studistriktenstelsel weg te nemen is er ook DOg een tweedenten aan de verkiezingen deelneemt, niet aile studentenplaatsen In de stembiljet TOor 4 vrije zetels. Deze verkiezing de raad bezet mogen worden. ' , ,verloopt Tia het systeem ~an de evenredige vertegenVoorkom dlt door ,uw stemblljet in te sturen. woordiging. Ook op dit stembiljet wordt men verzocht Als u helemaal geen keus kunt maken uit de aan de verkiezingen deelweer 6'n hokje aan te kruisen. nemende studentengroeperingen stuur dan desnoods uw stembiljet blanco in, dan telt uw stem In elk geval toch mee voor die vljf en der~g procent.

stal en tas

Rekenend op een hogere opkomst, . hoogachtend,

"~"~~~1 ' P~of .dr. P. verbur9'~ d~kaan"

Dit jaar dienen de staf en de TAS weI te kiezen voor de universiteitsraad. De tweejaarstermijn is verstreken. In tegenstelling tot de s 't udentengeleding in. de universiteitsraad, die elk jaar opnieuw gekozen wordt.

11


'W ERKGROEP AKKOORD STEM W£I\KGROEP AKKOORD VOOR ONDERWIJSVERBETERING ' DOOR INSPRAAK Vorig jaar heeft het lYerkgroep A'kkpord voor het ' e arst meegedaan aan de verHet Werkgroep Ak koord is een studenkiezingen voor de faculteitsraad. 'Zij behaalde toen bijna de helft van de stut'engroepering, bestaande ui t dag- en dentenze~els (3), waaruit ble " k dat er we1 ,degelijk behoefte was aa n een actieve student~ngroeperingt die op basis van overleg de problemen te lij~ wilde. avondstudenten. Het Werkgroep Akkoord stelt zich ten doel de belangen van Om het gekregen ,ertrouwen niet te beschamen, is ~et afg plopen jaar hard g~werkt dag- en avondstudenten aan onze faom ervaring op te doen op het politieke vlak. Gebrek aan ervaring o p dit terre in culteit 30 goed mogelijk te beharti~ heeft het Werkgroep Akkoord beslist parten gespeeld. Als je niet goed op de gen. hoogt'e bent van de gang van zake,n 'in di t wereldje vis je nogal , eens achter het ' Hiertoe i's het nogig in zoveel mogenet. Maar zo ' langz amerhand iG er een bescheiden ' kader ontstaan, waaruit geput lijk beleidsbepalende organen zitting kan worden. We zijn dan , ook van plan onze activiteiten sterk te gaan uitbreiden te hebben. Wij zien de Faculteitsraad dit jaar: meer mensen i n comm~ssies, een derde zetel in de 'raad en het bi jbeals het belangrijkste beleidsbepalenhorende studentlid dagelijk~ bestuur. de orgaan bin,nen onze facul tei t. Het Wat hebben we voor onze kie ze rs bereikt dit jaar? Alvorens deze 'fra ag te qe a nt,;' ,is, ,in het be lang van aIle studenten woorden moet wordeh vastgesteld dat de samenwerking met ' de andere studentengroedat de Faculteitsraad op democratiperinr; in de loop van het jaar beter is geworden. ',' fat meer wederzijds begrip sche wijze functioneert om de problewaarschijnlijk, nada t bleek dat sa menwerking nood7.akelijk was om een vuist te men in overleg op te los ~ c n. Hiertoe kunnen maken in het geva l dat dat nogig was. ' is het noodzakelijk dat de s tudenten I\an concrete winstpunten wat betreft de ve l-be t ering van het onderwijs ku'nnen we het volgende m ~ lden: , ' medezeggenschap krijgen in aIle kwesties ' die met studeren en studieomgeDe 'faculteit blijft studenten aannemen met een wiskunde I deficientie en ving te maken hebben. verzorgt een aanvullende cursus VOor hen. Ondanks het feit dat voor de dagopleiding semesterblokkp.n zijn irigevoerd ~ebben we e, toch vo o r kunnen zorgen dat dit voor ,de avondopleiding niet ' 1S gebeurd. Studenten die van plan z1Jn de postMe t ingan8 van komend studiejaar zal gezorgd wordeh voor een beter geintedoctorale accountancy studie t e gaan g reerde algemene i nleiding in het e e rste studiejaar. doen, moe ten nog steeds '; 'n vak 'me a r doen da n de> "normale" student: deze student studeert dan ook nog in de vrije studie richting af, wa t door ,veel student en toch a,l s bezwaarl;i:jk wordt De invo~ring van semesterblokken ver,aangemerkt. Het Werkgroep Akkoord is sluiert volgens het V/erkgroep Akkoord van mening dat dit ,,"n zeer, ongewenste de p , ~blematiek van de onde r wijsvorm. Wat hebben we voor voorstellen om het sit'uatie is. Het is de ond nrwijsvorm die volgens onderwij s te verbeteren voor het komen de j aa r? het :Verkgroep Akkoord vera ntwoordelijk gesteld kan worden vOOr de gro t e aanPropedeuse: tallen studenten die grote studievertraging oplopen. Beperking van de feiDe propedeuse moet een inleiding tot telijke studieduur moet dan ook niet de economische st udie inhouden. Hiergezo'c ht worden in een va r leng ing van voor is een Algemene i~leing gewenst de ,blok ken, maar 'in het meer motiveom ~ e samenhang tussen de versc hi l ren va n de student, door het geven van lend~ vakken tot hun recht te laten werkcolleges, ,het betrekken van de komen . , Volgen s he t 'V erkgroep Akkoord actuali tei t in de stof waa'r mogelijk i s niet aIleen intedratie tu~sen de en het beperken van de groepsgrootte vakken mic ro en mac-o nood za kelijk, om zinvol meepraten mogolijk t n maken. maar ook met brd ,-i jfseconomie. Gewaakt zal moe ten worden tegen een AlB ve r n ieuwing zpuden we willen verzwa ring va n de tentameneisen. Dit proberen een A1eemene ~ n _e i d i 'l S vooral ter bescherming van de avondComput e rkunde verwe ze nlijkt wil ~ en z ien. Cp deze fa cul l c i t io het nog studente'n die in ieder geval verzekerd ~teeds mo gelijk da t studenten nooit dienen te blijven van trimesterb t okken. in aan raking komen ~et dehe & p ra ~ ' ­ In de praktijk is het gebleken dat voor, tw ~ . Gezien het steeds mepr toeal het schrijven van de twee ka ndiOndanks het feit dat het voorgaa nde passing vinden v ~ n deze appara tuur natuurlijk ook voor de avondstudie daatspaper.s v" el verb-agi ng tot gevolg in de maatschappij is het ons insz iens heeft. Aanmoediging van de organisatie ge ldt toch nog een paar opmerkingen noodzakelij~ reeds in een vroeg sta' van meer papervervangende werkgroepen speciaal met ,betrekking tot de avonddium van zijn studie met de mogalijkverdient dan ook annbeveling. stud'ie. he r:ieZ'1.. Vi:.r " G Cr;;fu~c rgebruik op de hQogJuist het ~erkgroep Akkoord richt te te br engen. , ' zich speciaal o n de ~ vondstud e nten Ook z i j n wi j' van men,i ng da t oak voor omdat deze va nouds we'inig a andacht Doctoraal: vol g end studiejaa r weer een bijschokrijgen omdat ze zich , als groe p wat lingscursus wis kunde verzordt moet ' minder luidruchti g manifesteren dan In de doctorale ,studiefase ,!,s taat het Vlo l~den . Gez ien hat aan tal s tudent en ilagstudenten. 'De speciale geaardh ei d Werkgroep Akkoord een optimale keuzedat hiervan gebruik moet ~aken is van deze ' groep vraagt speciale maatvrijh e id voor, bij het samenstellen voortzetting ,van deze regeling al lesvan het vakkenpakke t. Om er desonr regelen. zins gerechtvaardigd. danks v~or te , zorgen dat een samenHet I'! erkgroep Akkoord blijft dan ook eisen dat de trimesterblokken voor de ha ngend pakket wordt g ekozen verdient Kandidaats : avondopleiding gehandhaaft blijven, een intensievere voorlichting hierHet kandidaats moet ' de al gemene basismethandhaving van dezeltde hoeve e lover en be ge leiding meer aandacht. ' opleidin g vo!"'men , ":ti.a ri :1 oJ. Ie f Dc etten Op ' de , on de - wijsYorm die geha nte'erd h~id stof ala welke nu geldt voor de van de economische weten ~ chap a * n de dagstudie. Ben onaanvaardbare ver~ordt is nog veel kri tiek mo ~ elijk­ orde dienen te , komen. l enging en verzwaring van de atudie, Vooral bij kleine tentamens, verzor- ' gen ve el le e rstoelgroepen aIleen een zou het gevolg zijn als sem" sterDit ook omdat voor veel v~ kken ge l dt hoorcoll-ege va n twee uur in ,de week blokken , ingevoerd zouden worden. dat het kandidaatsonder wijs ook eindHet \'!erkgroep Akkoord zet zich ala 'waa r voorgelezen wo r dt uit een syllabus onderwijs is. 'In de docto r aalfase enige daadwerkelijk in vOOr de avond-, wordt immers gespecialiseerd. Wij zijn terwijl ' de rest van de stof nauwelijks studeriten. Het Werkgroep Akkoord verer daaro~ ook blij mee dat IEB een aan de orde komL Tegen e " n zekere mate van zelfwerkzaa mheid hebben wij tegenwoordigd deze groep studerenden v61waardig vak wprdt in het kandidaat,s zo moge lijk met eigen mensen in ,de en - dat we-lvaartstheorie geintegreerd' niets, maar deze onderwijsvorm werkt fllculteitsraad. wordt in het micro.eco~omie onderwijs. ' b~pa a ld demotiverend.

programma

ODdcpwijs • VCPDICU-

-WiDa

avondstudie


PvoE

-- Studenten in de vakgroepen. Komend jaar zal deze kwestie waarsehiJnlijk . meer dn finitief uitgevochten mo~ten De PvdE vindt het nodig te bevorderen worden. De huidige regeling hieromdat er door leden van de fakulteitsOndanks het feit dat de bedrijfskun" trent is n{etbevredigend en werkt gemeensohap meer van gedachten . dige studierichting van de baan is, niet. De vakgroepen zijn nog steeds ,gewisseld wordt over allerlei fakul-:althans voo,lopig, toch een opmerking niet gedemocratiseerd. Inhoeverre teitsaangelegenheden. Ookvinden wij hierover. dit volgens het Werkgroep Akkoord dat meer mensen het gebeuren in de Volgens het Werkgroep Akkoord zou er het geval dient te zijn. zullen we fakulteitsraad op de voet zouden zo snel mogelijk weer gewerkt moeten hieronder toelichten. moe ten volgen. Mede het oog h-ierop worden aan de heroprichting van een . Het '.Yerkgroep Akkoord spre'ekt zich heert ' de PvdE onlangs een regelement bedrijfskundige studierichting. nadrtikkelijk uit voor studenten in vastgesteld om ' haar optreden bij de. Over het ' afstudeerproject, dat nog de vakgroepen. Om praktische redenen verkiezingen. i~ de raad en ook daarweI bestaat, zijn wij van mening dat moeten hieraan ~ven.el beperkingen buiten • . beter gestalte te kunnen geven. deze zich niet leent voor openbare worden gesteld. ~ij staan daarom op De uitgangspunten voor beleid en bespreking. De redenen hiervoor zijn het· standpunt dat in ieder geval het programma van de Pvd£ zijn in het , dat de opdrachtgevers "aak vertr.ouwekandidaatsexamen behaald moet zijn regelement opgenomen en' luiden': lijke informatie verscha£fen, die zij en de student die belangstelling heeft, .isamenwerking tussen aIle geledingen riiet in openbaarheid willen hobben en van plan moet zijn het betreffende vak van de fakulteit en .demokratiese ook dat onze faculteit van verdere te gaan lopen of' dat al gedaan heeft be's luitvorming in de geest vim de WUB; afstudeerprojecten verstoken zal dan weI daarmee beziR is. Wij zij tekwaliteitsverbetering van onderwijs blijve'n als ··bekend wordt da t dergegen gekozen vertegenwoordigers. Wij en onderzoek door voortdurende evalijke projecten in het openbaar bestellen de kwaliteit van het onfterluatie en zonodig vernieuwing ten sproken zullen worden. wijs boven partijgebondenheid en paraanzien van iriboud e~ vorm." tijpolitiek. Hierbij komt, dat het Enkele andere belangrijke punten uit kiez~n van vertegenwoordigers weer het regelement- dat overigens erg een enorme hoop rompslomp met zich beknopt en eenvoudig .gehouden iszijn: er zal een voorzitter gekozen mee brengt terwijl student~n in allerEen paar laatste punten vereiseh nog lei commissies toch 00k niet gekozen worden die een belangrijke schakel zal enige to oliehting. Wat denkt het ...orden maa r in enderling overleg afgekunnen vormen tussenraadsfraktie en Werkgroep Akkoord over de Haagdenhuis- vaa rdi Rd worden. Kandidaatsassistenten achterban en de regels voor ·.h.et kiezen bezettrng, de plannen van . Pais en dienen in elk geval lid te blijven van van 'de kandidaten voor de ' raad zijn stud"nt'enparticipatie in de vakgroep~ · , de vakgroep waar zij deel van uitmaken. duidelijk vastgelegd. -- De Ma:,gdenhuis.beze.tting: Hoewel Net als de staf zijn zij ten nauwste Wij zijn van mening dat de~e meer gehet '.'Ierkgroep Akkoord zich n,adrukke. betrokken bij het onder.ijs en onmisstruktureerde aanpak het werk van de lijk als een faculteitsgroepering ba ~ r bij een goede : besluitvormin~ PvdE binnen de fakul tei t ten goede , beschouwd, lijkf het ons toch op ~innen de vakgroep. zal komen. Dit Bluit aan bij de annzijn plaats onze menin g te ~ even over pak van de raadsf~aktie die gewoon is vooral d0 manier waa rop actie r,evoerd \ in een fraktiebespreking de raadsver(Voorlopig) is. De gevolgde strijdwijze i~ voor gaderingen voor te bereiden. Dit leidt het \'/erkgroe p Akkoord nie t acceptabel. tot weloverwogen standpunten van onze Het komt ons voor dat het doordrukzijde en zonodig een ~aakverdeling ken van eisen . op deze mQnier ve e l lijko' hetgeen de effioiency van de raa dsop afpersing. Immers, niet door rede- . vergadering bevordert. lijk overleg '.'lo rden verlangens kenbaar Behalve dat dit fraktiewerk nu beter gemaakt, ~aar ddor e~n vorm van chantot zijn recht. kan komen via een meer t ag e. Deze ondemocratische manier van gestruktureerde PvdE. zal ook ons eerste aktievoeren verwerpen wij beslist. uitgangpunt "samenwerking tussen aIle l'I ij z ien een bazetting' als een uitergeledingen" met het bovenstaande geste maatregel als .het echt niet anders dient zijno IlI)mers, een duideli,jkge3) Tjall1ng 1) Maarten Stegwee kan. Wij zijn eehter van mening dat Haisma profileerde PvdE betekent voor de hier niet van een uiterste situatie andere geledingen e.e n makkelijk te sprake was. vinden . gesprekspartnero -- be plannen van Pais: De plannen van Pais,zoafs'n eergelegd in de nota Ho g.er Onderwijs Voor ' Ve l en mOVV), voor zover ze gevolgen . ul ' en hebben voor de economische facultei~, vra ger. natuurlijk ook onze aandacht. , Als Pais zijn z in krijgt,.en dat zit ) er voor enn gedeelte weI Ln, dan =al lt Jaap de ' Mare 6) Cees de Boo 7) Eelco de V~ies (avon~) er veel veranderen. · De studie zal verkort worden .tot vier .iaar 'e n e r l".a1 8) Frans Brinkers (avond) een post-doctorale opleiding komen 9)· Yves de Vries vo or een selecte groep stude'nten met 10)Hans Kleinherenbrink echt wetenschappelijke ambities. 11)C. Hebly (avond) Verlaging van de kwaliteit van het 12)Hubert sturm onderwijs zal het gevolg zijn. De . 13)Louis Salman IK STEM ?v.D.E voordelen die kenoemd kunnen worden 15)F. Smit (avond) Bij het tar perse gaan van dit Rostra zijn: het bezuini~t lekker en grotere 16)Kees van den Berg nunllner het programma en de kandidatengroepen studenten kunnen wetenschap17)Paul Bakker .lijst nog niet vastgesteld o Een en pelijk onderwijs vo]gen. 19)V.d. Baan (avond) ander zal op 19 Maart plaatsvinden 20)Arnoud Schulte Dat het laa tste voordeel nauwelijks en we zullell d.e resul taten . op zo groot 21}Joost .Haaker een voordeel te noemen is bij de huimogelijke schaal onder 71' aandacht 22)Edwin Denekamp 1 dige a rbeidsmarkt lijkt evident. brengen. Als \ voorschot hierop kunnen Het sociale emanc'ipatie aspect van de we weI meedelen vast ~J zullen houden plannen moet volgens h'et Werkgroep aan onze standpunten ~treffende de STEM VlERKGROEP AKKOOHD voor: Akkoord niet ond rschat worden. Veel, herprogrammering. Di t betekent 0 1'4\• . Kwaliteitscnderwijs nu onbenu~ talent, krijgt een kans. d'a t we vinden dat het semestersy~ t'e em Stude.nten in' de' vakgroepen Aan de andere kant inoe"t e n we ons afdat per 1September van start gaat tot -- studieevaluatie voor beter vragon wat er over blijft vanhe~ een nivoverhoging van het onderwijs onderwijs nu al in gevaar zijncie wetenschappemoet leiden. De evemvaardigheid van de lijke karakter vah de economische Wil je met ons meewerken? avondopleiding impliceert in dit verstudieD Bij een bep ~ rkin~ van de stuGeef je dan op bij het Werkgroep balld niet dat de' onderwtjsmethoden 'voor ~ieduur tot vier jaar, zal het onverAkkoord: p.a, Tjalling Haisma de avondopleiding identiek moe ten zijn mijdelijke gevolg zijn dat de studie Oudeschans 29 E a a n. die van de dagopleiding. ( zijn wetenschappelijk karakter verAmsterdam 23094lt liest en verwordt tot een stoomcursus Namens de PvdE, ·modellenbouw. Een der ge lijke ontwikSteun ons in ieder geval! . J.J. Klant keling wijst het 'Warkgroep Akkoord STEl'; \'IERKGROEP AKKOOIm ! I H.D. van der Staak beslist af. A.F.M. Dorresteijn

bedrijfskunde

issues

kandidaten


AKTI GROE

EKONO EN I,

Op de

Ak~iegroep Ekonomen IIt~lIIDen ie IItelllllen voor , een groep d'ie: aktief zal opkomen voor ' een duidelijk programma voortdurend informatie zal geven over zijn werk bij belangrijke bellliBBingen zijn aohterban zal raadplegen iedereen in dll gelegenheid stelt elk. week mee te bellliBBen over et,a ndpunten van de ,Aktiegroep Er valt op onze fakulteit nog veel aan de vorm en de inhoud van de studie te verbeteren. Hoe dit zou kunnen Btaat uitgebreider in one programma (krijgt iedereen thuiBgeBtuurd) dan in dit ROBtra artikel mogelijk iB. OnB programma geeft de weg aan naar een betere opzet van de gehele studiB. Uit onze 10 jarige ervaring weten we dat dit een lange en niet gemakkelijke weg zal ' zijn; Vroeger wilde de profeBsoren onze idee~n niet eens horen. Nu wordt e ~ukje bij beetje onze argumentatie voor studieverbetering door de FakulteitBraad overgenomen. Eindlelijk zal volgend jaar de konoentriBohe opbouw van de Btudie ko~en te vervallen. De door de Aktiegroep voorgeBtelde Btruktuur ~ede baSiB, daama apeoialisa tie) komt daarvoor in de plaa,ts. Dit ia het resul taa t van een jarenlange aktieve inbreng van, zeer vele studentan. Zonder daze onder steuning zou dit nooit gelukt zijn. Daarom kiest de Aktiegroep voor: voortdurende informatie veel openbare diskussiea vertaganwoordiging van de opvatting van de meerderheid van de studenten . Geen kieeolup dUB , maar een belangenorganisatie.

Indeling van de studie Met ingang van volgend studiejaar wordt de konoentrisohe leermethode afgesohaft. Deze methode houdt in dat in elke studiefase dezelfde theorietje' s aan de orde komen, alleen elke keer wat ingewikkelder. De nieuwe Btudieopbouw baBtaat uit twee hoofddelen: 1) Een br'e de ba.siBopleiding: propedeuae + voortgezette baieopleiding ( - kandidaatB) ; 2) Een speoialieatiefaBel het doktoraal. Vooral voor de eerete fase zal deze indellng belangrijke verbeteringen in kunnen gaan houden. De Propedeuse: Hoofdpunt van de Aktiegroep was 'e n is: "Geen se~ektieve propedeuse maar Ben Algemene Inleiding in de Eoon~ ' mia. D.m.v. een aanta ~, aktieB heeft de Aktiegroep in 1976 afgedwongen, ' dat van dit Belektiemodel werd af geBtapt. Vanaf,dat kurBuejaar bleven de tentamenB twee jaar geldlg. Wat gebeurt er echter nu? De propedeuee wordt steeds een beetje zwaar der, waardoor de lIelektie weer wordt ingevoerd. Steede meer studenten laten per tentamenperiode een of mear tentamens vallen. Ons programa stelt l De prope~euse moat zozijn inge-

14

rioht dat vrijwal iedere student aaanllluitend op het onderwijs het tentamen kan doen en indien goed voorbereid, het ook kan halen. De propedeuse moet de student duidelijk maken waar de ekonomie zich mee bezig houdt. Welke vragenprobeert de ekonomie op te loss en. Hoe die vragen in de loop der jaren bij de kop genomen zijn. En hoe dat zioh verhoudt tot de ontwikkel1ng van het eoonomise~ leven zelf. De opzet zal duidelijk moe ten maken waarom aan onze fakulteit mioro, macro en bedrijfll afzonderlijke vakken zijn. Daarom ill de Aktiegroep v~~r een Algemene lnleid~ng die deze eoheiding duidel1jk maakt' Lp.v. vooronderetelt , een Algemene lnleiding die de eoonomisohe ontwikkeling ale uitgangspunt neemt. Niet , alleen de , onderwijsinhoud maar ook de onderwijsvorm ie van belang. Er moet naar gestreefd worden dat de maximale groepsgroot te beneden de 25 blijft. Een te ' grot. groep zal de mate van partioipatie van studenten nadelig beln_ vloeden. Het Kandidaate . Gemiddeld doen ,de kandidaatsstudenten (in de dagopleiding) bijna ' drie jaar Qver deze faee, waar nominaal 1 1/3 jaar voor staat. Mede deze zeer grote vertraging wall de oorzaak van da invoering va~ lIemes-

De Aktiegroep Ekonoae. De Aktiegroep EkonOliell (.lGE) ia een open organiaatie voo~ alle lltudenten. De Aktiegroep kent geen (betalende) leden. ledereen kan er op vrl~willige balliB un meewerken. Op de wekelijkee voen.dagmiddag vergaderiagen (16.00 kaaer 216,) vordt het ' beleid . Tan de Aktiegroep doorge.prokenl iederee. i. daar bij altijd van harte, welkom. • Alle gekozen leden Tan de AGE an alle .tudenten die DaDen. de Aktiegroep in ooaaiBllie'. Tan de Fakultllit zitten of in de ASVA raden deelnemen lit_en .in prin_ oipa hUll .tandpUIltenaf op de vekelijk.e vergadering. Het 'i. hilt .treven van de AGE om zoveel mogelijk studenten te betrekken bij de standpUlltbepaling Tan de Aktiegroepers i. de Fakulteitsraad. 'Bij belangrijke beelia.ingen, delen ve pam£let ' ten uit, g&an ve disku •• ies aan in de oolleges of beleggen we IItudenten vargaderingen. Alle opmerkingen/ideetn/weneen/ kritlek eto • .ill altijd welkom. Bij de SEF of vla de SEF ie er elke dat wel lemand van de AGE teberelken. Ook kun je Clemenl Lutz, studentlid van het dagelljks beetuur van de Fakultelt altijd wel ergens vlnden: kamer 216, of 219', tel 525.4122 of 525.4289.

terblokken.De nominale kureueduur vordt daardoor op twee jaar gebraoht , Dit biedt volgene de aktiegr~ep de mogelljkbeld de vertraging tegen te gaan, en vel door:-Bnelle verbetering van de vorm van het onderwlje . Minder hoorkolleges, meer partloip.rend onderwljs. We zullen moe ten gaan leren nadenken l.p.v. napraten. -Snelle verbete ring van de lnhoud Tan het onderwljs. Het zal aktueler en veelzljdiger moe ten zljn. -De begeleiding te intensleveren, wst mogelljk ge maakt wordt door de ~ extra weken. -Een betere paper regeling en een bet'e re paper begelei dlng op te zetten . Deze maatregelen zullen de slagingeperoentages verhogen. Dit zal ook noodzakelijk zijn omdat er binnen kort rekenlng gehoeden moet vor.en met een beperkte inechrijvlngeduur. , Helaall kunnen we in dit korte bestek nlet uitgebreider lngaan op de verbeterlngsvoorlltellen die de aktiegroep voor elk yak heeft ontwikke,l d. Dne voorstellen zijn gebaaeerd op diskusalee over het etudieprograama, onder vele studenten. Vorig jaar november, in de ondervijaaktieweek, zijn alle kollegell ge~volueerd en zijn onze v09r stellen bediekua.lerd. Op -baeis Tan deze geaprekken zijn onze vooratellen , veer verbeterd, 'en aan de vak groepen voorgelegd, De aktiegroep zal er voor pleite. aan het einde 'v an het tweede blok opnieuw een evaluatieronde te houden', 'waar ook opnieuv onze vooretellen ter dillkUlIlIie ' zullen IItaan. Sleehts een verbetering van de vorm en de lnhoud van het onderwijll kan het .em•• terblokkeneYllteem tot een suooea maken. Daarom nodigt de aktiegroep ieder_ een ult mee te komen praten over


de ondervijlvoorste~~en. Deze staan elke dinsdag om 13.00 uur ter di.~ kullie (kr 2163). Ook zal de aktiegroep zioh volgend jaar Iterk moeten ga&n .aken voor het opnieuw invoeren van het keuz. yak ECGV en de mogelijkhei' om buiten de fakulteit een keuzevak te lopeno Doktoraal. De aktiegroep heeft hier een vier tal programma puntenl 1)Integratie van onderwijs en onder_ zoek. Een moeilijk punt op onze fakulteit, omdat het onderzoek pas de laatst. jaren weer .at meer aan daoht krijgt. In de onderzoekskommilsie zijn door de leden ,van de aktiegroep voorltellen tot verbetering gedaan, diel a)het onderzoek dat gedaan wordt bij de studieprogramma', probeert te t.ekke•• b)onderzoekluitbreiding bepleit. o)mogelijkheden voor studenten aan geeft, om zelf onderzoek te gaan doen. 2)De l1teratuurl1jlten in het doktoraal moeten, ook voor het kleine tentamen, meer ruimte voor eigen keucel openlaten. . 3)Er zal een beter inzioht versohaft .oeten worden in het aangeboden ,vak kenpakket. 4)De programma's zullen oentraal ge¥volueerd moe ten vorden. Dit met name om het nivo en de zvaarte van de vakken enigszinda gelijk te krijgen. De Avondopleiding. De aktiegroep heeft op baais van een enquete, die vorig jaar gehouden is onder aIle avondstudenten, gekozen voor het handhaven van de trimesters in de avond'o pleiding, in het kandidaata. Gezien het feit dat het tentamennivo niet verzvaard mag vorde~ moet dit ook uit te voeren zijn. De avondopleiding kent aoms hele andere problemen dan de dagopleiding, daarom pleit de aktie groep er al een tijdje voor dat de avondopleiding 8ena grond,i g ge¥valueerd ' zal wor4e~. Dan zullen deze apeoifieke problemen geaignaleerd kunnen vorden. Maar ook i. van belang dat dan eens nader bekeken wordt of het nivo van de dag elf avondopleiding gelijk gebleven zijn.

Op aandran. van de akti8grOep i. indertijd de ,in.praak van de avend .tudenten geregeld.Deze inspraak moet zo effioi¥nt mogelijk gereali-seerd vorden. Men kan van de, avondstudenten niet vervaohten dat zij de vakgroepen at gaan lopen, daarom zal de komaissie avondopleiding ala een soort klaohtenburo moeten funk.ioneren.Ook zal deze kODDissie de zeer sterke .eleotie die in de avondopleiding plaatsvindt, eens nader mOe ten beatuderen. »aarom zal de aktiegroep opnieuv voorstellen dat de geldigheijaduur van de doktoraal tentamena verlengd vordt van vijf tot zeven jaar. Wij staan namelijk op het standpunt dat zeker voor deze kategorie studenten, geen tijdslimiet ala seleotiedrempel mag fungereno Wij waren vel verbaasd toen de avondstudent die voor de werk-

Op de foto v.l.n.r. staand achter de leuning: Robert Beekman, Coen Teulings en Clemens Lutz (beide voorover leunend~ Ben San!iers, Han van ' Wijk, Fons de Vries, Dick van Nes (zittend op de leuning). Bert van Leeuwen (met muts), Ferd Crone. Ernest Laane, Paul Bloemendaal. Jan Wulterkens (zittend op de leuning), Richard Kruiswijk, Toon Neulema ns en Auke Uilkerna (zitten ook al'lebei op de leuning). Op de begane grond staan: Jan 'P,e erdeman, Bep Havenith, Iris Meyer en Wim Swaan. '

groep in de, fakulteitsraad zit, het niet eena vas met deze redenering en tegen ona vooratel ate.ae. ' De utiegroep , zal via olemena lutz, die in de komaissie avondopleiding viI gaan partioiperen, kontakt houden met d. avondstudenten en hun speoifieke problemen. Clemens, die in het dagelijks bestuur van de fakulteit zit, ia te bereiken op kr. 2163,' tel. 5254122. In de raad zal de aktiegroep opkomen voor de handhaving van de volledige doktoraal avondopleiding ekonomie. Binnen een aantal Haagse komai.sies blijkt de idee te zijn postgevat dat dit avondonderwijs vel eens vervangen zou kunnen wor_ den door de toekom.'tige open univer~ siteit. Dit zal een verlaging van het nivo betekenen en is daarom onaanvaardbaar.

sen het weteneAhappelijk personeel in tijdelijke dienst en het vp in vaste dienst.Deze maatregel zou in strijd zijn met de WUB en daarom heeft' de fakulteitsraad een experi. ment aangevraagd op dit punt. Paie had geen oren naar deze demokratiaohe verlange.s van de fakulteit en keurde ons experiment af.Daarom ook was de aktiegroep aktief betrokken bij de maagdenhuisbeze,t ting. De druk d'ie hiervan ui tging heeft het mogelijk gemaakt dat tegen deze beslissingen in beroep gegaan kon vorden. Ret is voor de aktiegroep onaanvaardbaar dat de minister van bovenaf bepaalt dat de invloed van het veteasohappelijk personeel, de tas en studenten teruggedrongen moet vorden. Zeker wanneer dit tegen de wll van defakulteit zelf gebeurt. De WI defioienten.

Demokra tisering.

Op basisnivo bestaad er nog steeds geen demokratilohe .traktuur • Daar. vaar onderwijs en onderzoek vorden vastgesteld staan de studenten nog steeds buitenspel. Dit ia de voor na&mate oorzaak voor het feit dat er geen rekening gehouden wordt met de kritiek van de atudenten op het onderwija. Da&rom moeten studenten vertegBnwoordigera Inel in de vakgroepen .w orden toegelat.n. Deze men_ sen zullen de onderwijaproblemen direkt aan de orde kunnen stellen, daar waar het onderwija bepaald wordt Ret gaat de uti.groep ' om drie prinoipillle zaken: 1)In het vakgroepsbest: Ilur moeten kandidaatsstudenten zitting kunnen, nemen. 2)Er moet sprake zijn van vertegenwoordiging. 3 )Wij zijn tegen de loheiding tUB-

Ook dit jaar heeft de fakulteitBraad zioh weer eenB met dit probleem beziggehouden. Al een aantal jaren heeft de akliegroep weten te voor kom.~ dat ,deze kurBUS verdwijnen zon. Eohter di t jaar heeft de fakulteitsraad tooh een stap in de verkeerde riohting . gezet. Het is daar . bij dan wel uiterst frustrerend ale je ziet dat de verkgroep het terug draaien van het onderwijsaanbod onderateunt. Nu wisten wij al jaren dat zij tegen de WI kursue waren. Ondanks dat komt het tooh vel hard aan wanneer je zt'et dat er in de , fakulteitsraad een meerderheid te vinden is,die zioh weI kan vinden in deze ideelln. RelaaB werd be.loten dat de WI karSUB zal gaan verdvijnen in de dag_ opleiding en dat deze nog sleohta

15


. in d. avondopl.iding ·v.rzor'gd zal wo~.n.n. probl.men die bij d. dag~ .tud.nt.n zull.n gaan ont.taan ,zijn voor d. akti.gro.p oDaanvaardbaar Wij zull.n d. uitvo.ring vaa dit b •• luit zo laag mogelijk ~.gen prob.r.n t. boud.n .n zo mog.lijk t.ruc prob.r.n t. draai.n. Wie w•• t ov.rt1iig.1l w. d. werkgro.p nog •• n.?

mog.liJk zlJn gava.at vant to.n v.r'.n d. pla. .en van POathuaua •• t op.. ara.m ontvamgaa op d. .konoai,aoh. f&kul·t e! t.

1

Sam.nwerking. De .am.nwerking met d. SBF i. de laat.t. jaren we.r prima g.w••• t. Vooral de organi.atie van bet rorum ov.r 1I••tek 81 viel in bet oog. D. Go.d. band ·tue ••n d. Aktiegr.o ep en d. SD vait .et naa. t. v.rklaren uit b.t r.it dat e.n doodgeblo.d. SEI' ••n aantal jar.n galad.n door de Aktiegro.p nl.uv lav.n in i. g.blazan. Wat on. betr.rt zal er in . d.z. .aaanverking b.t kom.nde jaar ge.n v.rand.ring. optred.n. M.t andere rakult.it.gro.pen zull.n v. ia d. ASVA blijv.a .aa.nv.rk.n om .tud.nt.nb.langen t. b.hartigan. H.t gaat bi.rbij vooral om punten m.b.t. d. kwalit.it van b.t ondrvij. (H.rtruktur.ring, d. Wub) '.n d. voor vaarden bij b.t .tUd.r.n (800iaal .oonomi.oh. po.iti, va. d • • tu~ent) Ook zull.n ve d. ASVA aktivit.it.n g.riobt op bat-buit.nland" (all •• buit.n d. dir.kt. univer.itair• • re.r) blijv.n ond.r.t.un.n, zeal. bijv. . e.n koll.kt. voor Zuid Urika. M.t Progr•• si.v• • tarlad.n zullen w. de sam.nverking .n het ov.rl.g voortzatt~n.

Wat i • •r zoal door d. Akti.gro.p b.r.ikt bet argelop.a jaar? 1) D. invo.ring van d. Alg.m.ne Inl'e!ding i. w••r .•• n .tapj. dioht.rbij g.kom.n. H.t r.reraten .yste. . ward gelntroduo ••rd. H.laa. i. dit nooit al • . volwaardig ond.rde.l in b.t .tu- · di.programma g.zi.n .a va. d. b.g._ l.iding zom. b.dro.v.nd. Oak var.n d. ond.rw.rp.n vaak·ni.t g••obikt voor e.n r.r.raat. Volg.nd jaar zal da opz.t mo.t.n 'v.rbat.r.n .n dan zal ••n ook •••r b.grip voor dit - ond.rd.el krijg.n. . 2) Eind.lijk b •• rt d. Fakulteit.raad b.sloten h.t ••••• t.rblokk.n.y.t ••m in t. vo.r.ll. 'D. Ak·t i.gro.p zi.t dit ala •• n v.rb.teri~g an a18 e.n voorwaard. voor d. uitvo.ring van ' o.z. onderwij.voor.t.ll.n. »aarom b •• rt d. Aktiegro.p zioh bier jaren voor ingaz.t. ,) D. v.rt.ganwoordiging van .stud.nt.n in d. vakgro.p.n is w••r e.n .tapje dioht.rbij g.komen. De ' rakulteitaraad heart beroap aangetekend tegsn d. afkauring van h.t .xp.rill.nt door miniatar Pais. Ook zal er binn.nkort van h.t Maagd.nhui8 ••n advi.. t. verwaoht.• n zijn, ov.r d. r.galing welke in prinoip. door d.: Fakult.it. raad is aang.nom.n. In.ze regeling b.p~lt w.lk• • tud.nt.n .r in de va;!tgroep zi tting mogaa n_en. Ala bat advi •• poaitiar ia dan zal d. Aktlegroep er voor pleiten dat d.ze· r~galing zo anel mogelijk zal ' word,n ingevo.rd. 4) Meer aandaobt 'voor mog.l:1.jkb.den. tot .igan ondar.o.k door .tud.nt.n. 5) M.d. door bet optr.d.n van d. Akti.gro.p b •• ft d. Pakultaitaraad zioh ' kraob.ig uitgeaprok.n tagsn d. HOvV nota. Dit zou ti.n' jaar geleden on-

16

A.G.E. KANDIDATEN A.G.E. kandidaten raad zijn: 1 Clemens Lutz 2) Fons de Vries 3) 'Iria M.yer 4) Ben Sanders 5) Co~n Teulings 6) Gert Grift 7) Ingo Eikman (avond.) 8) Albert Soer 9) Bep Haven1th 10)Rik Hindriks 11)Robert Bee~n 12)Bert van Leeuwen 13)Jan Blom 14)Clara Mah1eu 15)Diok van Nes 16)Hans R.oourt 17)Ruud BOB 18)P1eter Essen 9)Paul Bloemendaal O)Han van Wijk 1)Frank Brink 2) P,i et de Vrlje 3)Maarten Veraart 4)Ferd Crone

Aktiegroep Ekonomen in de Univer .i t.i taraad Het . afg.lopen jaar he.ft de Univer.iteit van Am.t.rdam m.erd.re ma3:.n de "land.lijke peril" g.haald. OIld.r m•• r va. dit h.t g.val m.t de Kaagd.nhui. b.z.tting .n m.t h.t ni.t ondertekan.n vaD de m.er jar.narapraken m.t minist.r Pai •• Daz. beida zaken zull.n ook het kolli.nda jaar tarugk.r.nd. .l_.nten' wprdem bij ' de b •• luitvoraing in d. Univ.r.it.it.raad. Ala v.rantvoording over h.t g.vo.• rd. bel.id,. om zo t.galijk.rtijd' standpun ten .n v.rkwijz. van d. Aktiegro.p , in d. Univerait.itaraad , 'voor h.t kom.nd. jaar duidelijk t. aaken, g.v.n w. kort aan vat voor d. Aktiegro.p b.langrijk va. aan dez. ~k.n. Maar allere.rat willen v. verduid.lijk.n vat d. Akti.gro.p erto. h •• ft g.l.id ••n moti. van vantrouv.a, aaa.n m.t d. ASVA frak~ ti., t.g.n Loo.a in t. di.n.n~ H.t i. iaa.ra .en draatiaoh. etap o•••n motie van wantrouwenin ta aian.n t~gen eenoollegalid vat door de Akti.groap en de ASVA .z.rf gekoz.n i •• In h.t int.rview in Folia C'ivitatis, g.titeld de Collega'e, . h •• ft-Looe. onvr.d. g.uit ov.r •• n .aantal zak.n. HoofdpUJIt voor b.m ia dat de beatuurlijk. organi.atie van de Univer.itait naar zijn mening· niet deugt. Ala op loa.ing voor h.t gebrekklg funk. ·t ion.r.n, vat dat funktio~.ren b.tr.ft ia d. Akti.gro.p bat •• t baa •• na, vil bij d. poaiti. van d ••• or.tari. van d. Univ.rait.it v.rat.rkan, .n d&ar i. d. Akti.gro.p b.t ni.t · . . . . . . . . Looae d.nkt di t t. ·r .ali...n door. aab' -

t.nar.n, die zioh ni.t iunnen verd.dig.n, .·onh.ue t. b.j.gwn.n. Bov.ndi.n laat .hij zioh laatdun~end uit ov.r .en ook door d. !SV! .n d. Akti.sro.p g~kozen lid van b.t Coll.ga van lIeatuur, te v.t.n de be.r Zijlatra. ~eD­ 'ala d. Akti.gro.p en d.ASVA ia Zijl.tra van mening dat h.t funktion.r.n van d. univ.rait.it '\"~ r­ b.t.rd mo.t vorden door m•• r b.~ voegdbed.n &an da Univerait.ita raad toa t. kenn.n; .n ni~t, zo ' ale Looa. voorataat, •• n v.rat.rking van d. _btell,jk. organiaati •• Er ia due .en politi.k oonflikt tu.a.n Loo.. en d. fraktie. die bij ·g.aoht vordt t. v.rt.g.n.voordigan. op zlo~ ia daar ni.t zo veel op t.gsn. Maar dat Looa. oonflikt.a ov.r d. rug van d.rd.n, die zioh ni.t kunnen v.rd._ . dig~n, 'gaat uitv.ohten i. voor da' Akti.gro.p •• n ni.t to.laat bar. zaak. B.n. draatiaoh• • tap ala .en moti. Van va~trouv.n ia dan b.t eniga midd.l om e,n i.dar duid.lijk t. mak.n dat vij op baaia van zak.lijk. d18ouaai.a tot b.aluitvorming villen komen niet door miabruik t •. maken ' van peraonan die ni.t . .n d. be.luitvormiug kunn.n deelne•• n.

.Il

In 1911 i. door' a.n v.tavijziging d. aamanetelling van de ba.tur.n van vakgro.p.n gevijzigd; e.n. vijzlging die .~, ' voor zov.r het de Maagd.nhui.b.z.tting b.tr• .t:t, kort e_.ng.vat op ne.r komt. Minder atudentan in de vakgro.pbaatur.n. Da Univ.r.it.itaraad be.rt ziob verz.t t.gen d. invoaring van daze w.tav.ijziging • .Bi.t omdat tegen de vet moeat. worden . ingegaan, maar omdat diezelfde vat een. axparim.nta.rartikel kant vat afvijkingen to.etaat, ook vat batr.ft de s_.nwt.lling van vakgro.pbesturen • . H.t gaat om .en 'auz. uit tv•• artik.l.n uit dia wet; dat i.' a.n kv.atie van baleid an niet a.n zaakvan val ofniet toapaa.en van da vet. De inzet van h.t oonflikt vat tot de Maagdenhuiab.z.tting h •• rt gel.id pat over h.t · balaid van .ini.ter Paia t.a.v. damooratiaering. b.perking van d. bevo.gd haden van atudantan~ T.g.n dit balaid van miniatar ' Paie v.rzattan Akti.groap en ASVA ziob, m.t ••n bero.p op d. vat in de vorm van het experill.nt•• r- ... artik.l.· September 1918 ble.k dat da Univ.raiteit van Ameterdaa an d. Katholiak. Univarait.it t. Bijmegen de meerjaranafapraken met Pais ni.t vilde ondertekanen. Hoordpunt van · de maerjar.nafapra~ k.n ~. dat miniat.r Paia vil dat de univ.rait.it.n in 198, ruim dertig prooent m•• r etudenten onderwij8 moeten geven m.t daz.lrda rinanoieal'e midd.l.n. Ondanka .h.t r.it dat 8ommig. ledan van 'de univaraiteit· wel , vat harder . kunnen "!I.rken·, fa.i a . waa daar een goed voorbe.ld van omdat hij zioh deatijda m.er laek in te spann.n , voor zijn politieke oarri~r. dan voor d. univerait.it, kan zo a.n pre.tatievarhoging niet vervezanlijkt word.n. , D. ·Un·i 17.r.itelt van Amat.rdam h •• rt dit aaug.toond, ond.r .e.r ·

-, "


UNIVEIlSITEITSllAAD , I

in een adrea aaDde TWeede iamer. Ben adrea vat op vooratel TaD de Aktiegroep en de ASVA door het College TaD Bestuur is opg.steld en door de Universiteitsraad is goegekeurd.In di t , verban. band ia het goed om op te merken dat de Univeraiteitsraad en het College van Bea~uur , priaa hebb~n samengeverkt; ondanka het feit, dat een oonflikt al. de Maagdenhuiabezett1ng, een tegengeatelde indruk geert. Bet onaogelijke finanoieele beleid v~~r de toegangkelijkheid van de, univeraiteit en voor de ~liteit van het ondervija vil Paia gewoon doorzetten. Zonder in detail 'op dit beleid in te gaan villen we een zaak DeemeD die voor eoonomi.-'atudenten en de eoonolliaohe faoulteit van groot be lang ia. Tot nu toe vaa hetzo dat een ieder eoonomie kon gaan atuderen aan de univeraiteit vaar hij of zij dat 'vil. Met zijn aeerjarenafapraken vil lIin!a.ter Paia ' di t \ onmogelijk maken. Van de ongeveer '1900 atudenten die in 198, in Amaterdam villen *tuderen moet~n er van miniater Paia ongeveer 400 eldera gaan atuderen. De laoulteit heert hier aterk tegen geprotesteerd. De AktiegroeP zal in de Univeraiteitara.d zioh blijven inzetten vppr de vrijheid ~ van keuze van univeraiteit, 66k voor eoonollie. Bet atudieprogram, . . aan de eoonomiaohe faoulteit ltan in veel opziohtea verbeterd vorden, verbeteringen die eohter niet tot atand komen , door atudenten veg teaturen.

De Univeriteit moet ,kiezen

Voor een sterke raad

17 april is het weer ¡zover. Dan worden er overal op de universiteit verkiezingen gabouden voor subfaculteitsraden, fac~lteitsraden en voor de UR, het hoogste orgaan van de universi't eit. Over de UR verkiezingen willen we het hier hebben. Sinds, iaten we zeggen, mei '69 heeft de ASVA zich vriJwel voort- ' durend beziggehouden met het bestuur van de universiteit, of beter gezegd met de democratisering van de' univer' slteit. Want waar het de studenten steeds om is gegaan is het doorbreken van de traditionele universiteit. De universiteit van vroeger was een elite universiteit. Kinderen uit arbeider,..uileus hadden nauwelijks de kans om t,e gaan studeren. Het onder~ wijs en onderzoek' Vlas nie't afgestemd , op de behoeftes van de hele maatschappij. ,Niet de maatschappeli Jke problelnen waren ' onderwerp van onderwijs' en onderzoek. De gang van za- r ken op de universiteit was veel meer een mengeling van onverantwoord hobbyisme"n vakidiotie en ' onverbloemde onderschikking ' aen de wensen van een klein deel van de maa:tschappij, het grote bedrijfsleven. V~~r

een' progre s sieve raad

Begin maart is het rapport van de â&#x20AC;˘ commissie Polak ui tgekomen:, waarin het best~ur van de universiteit op alle niveaus wordt geevalueerd. De co';clusies zijn niet Mis teverstaan'. Omdat de WUB, waarin een vrij minimale inspraak van studenten, medewerkers, in tijdelijke dienst en TASleden is vastgelegd, niet heeft geleid tot aanpassing van de universi- , teit aan de kwalificatieeisen van het bedrijfsleven en aan de "beheersbaarheidswensen" van de overhe:Ld, moet er een nieuwe bestuursstructuur komen. Daar.in zou de inbreng van studenten', tijdeli,jke medewerkers en TAS verregaand teruggedron gen moeter worden. Voor het bestuur van de universiteit betekenen deze plannen onder meer dat de positie van het, college van bestuur machtiger wordt, terwijl de rol van de UR wordt ingeperkt. Wij vinden daarentegen ' da t -omwll1e v'a n een, democratische univ ersiteit en de vo.ortzetting,van de irige,zette ver,anderingen- juist de positie van de UR ten op' , zichte van het College Van Bestuur, ver oterkt moet worden.

,

,

stem ASVA OP de universiteit versterken we de UR nu door progressief te stemmen:

Door medezeggenschap op , de nivo's wear onderl'lijs en onderzoek worden

vastgesteld op te eisen en daar vruchtbaar gebruik van te maken, is de studentenbe weging er in geslaagd aan de universiteit een progressieve draai te geven. Het is niet voor niet dat da t streven naar verandering van de universi tei t de strijd 'om medezeggenschap een belangrijke rol speel t. In ' 69 begon het ermeej eind 78 kwa'.G.E. kandidaten voor de Universiteits- men de studenten massaal in verzet aad zija : tegen de dreiging van een regerings1 Ernest Laane , commissaris, die"orde op zaken moest 1 2) Dennie Pit stel len". Welke orde en Yliens zaken ) Manus van Diemen laat' zich raden. ) Miriam Nijhof ' De st~denten inbreng in de bestuurs) Joost van der Ven organen heert ex: irt belangrijke mate ) Jan WulterkenS toe bijgedragen dat de universiteit ) Agnes van Brugge verder gedemocratiseerd is, vaak 8) Wim Riohter (avond.) dwars tegen maatregelen uit Den Haag ) Mio van Wljk in. Dat geidt zeker voor de UR. 10)Paul van Leeuwen 11)Edwin Oskam Het afgelopen jaar had den de ASVA, 12)Rob Kerstens de Aktiegroep Ekonomen en de JFAS 13)Robert Mast samen met Progressief ' Persone~l een 14)Leo van der Meulen ' meerderheid in de raad. Een meerder15)Willem Roozenburg heid die op t 'a l van fundamentelll 6)Toon Meulemans punten de doorslag hee~t gegeven. 17)Wim Swaan Zo kond'en verslech"teringen op het 18)Wiens van ,Asselt gebied van de stude,nten voorzieningen 9lRon keller gekeerd wor~enj wees de raad in meer' O)Adrie Stam derheid de nota Hoger OnderYlijs V~~r Velen afj en kon het initiatief van , de 'w etenschapswinkel omgezet worden in ' eeri. permanente instelling. Aktueel ,is de aktie "Kind op de rekening" voor meer en betere voorzieningen v~~r de kinderopvang aande uniyersi~ teit, die door de ASVA, AGE en JFAS~ fracties ten volle is ond,ersteund. Een belangrijke belemmering am te stu,d eren 'die vooral voor vrouwen geldt, kan Q,aarmee \',eggenomen worden â&#x20AC;˘

..

stem op de ASVA en de Aktiegroep Ekonomen! Een pro gr essieve UR is een belangrijke voorwaarde om door te kunnen gaan'met de democratisering van de universiteit. ' l'let een pro gressieve raad, die kan steunen 'op de progr essieve beweging op de universi tei t " kan geknokt worden om de functie van de universiteit tegen ' Pais en Polak. ' Willen we een managersuniversiteit, die ondergeschikt is gemaakt aan de grote be drijv en.of ";illen "ie een "toe::;[J.nkel :" jke 'J.ni verei tei t, waar

goed onderwijs wordt gegeven en waar , onder zoek Vlordt gedaan d"t veor de hele maatachappij van nut is ? Willen we een, univ~rsiteit a la Pais en Polak of willen we een :cn aIle opzichten democratische universiteit? De universiteit staat voor de keus: Kies 'tussen 17 april en 1 mei ASVA I Kandidaten vo or de vrije zetels die op dit moment bekend zijn: 1. Frank Konin g 10. Ferd Crone (stUdent , ekonomie)


TAS PROGRAMMA VOOR EEN DEMOCRATISCH PERSONEELSBELEID Ja,vier jaar lang faculteitsraad; eigenlijk al veel te lang! Maar weI vier jaren om met vreugde op terug te kijken. Ik vind dat het nu ook zeker tijd geworden is de stukken aan iemand anders over te dragen.Gelukkig lopen er in onze faculteit goede TAS-Ieden rond, die deze taak uitstekend, zo niet veel beter dan ik zouden kunnen verrichten. Anya Kooijman is ook zo iemand. Zij wil mijn taak graag overnemen. Ik vertrouw erop dat aIle TAS-Ieden Anya zullen gaan steunen in deze taak die niet altijd een eenvoudige i 路s; maar ik heb het grootste vertrouwen in haar. Als ik terug kijk naar ons programma van de afgelopen raadsperiode mogen wij niet he le- . maal ontevreden zijn. Er is veel gebeurd en er zijn veel dingen behandeld of in behandeling genomen. Wij hebben onze eigen TAS-Commissie in het leven kunnenroepen; goed misschien draait die nog niet helemaal zoals iedereen het zou willen, maar alles heeft zijn inwerkperiode nodig. Wij hebben een eerste aanzet kunnen maken met de functiebeschrij-

lent) en de heer J. Roele (CPDfunctiebeschrijvingen). De bibliotheken hebben ons het afgelopen jaar weI wat zorgen gegeven; de vraag 'centralisatie wel/niet' bleef maar hangen; plafondplaten bleven echter niet meer hangen, . het werd zelfs zo erg dat het bibliotheekpersoneel de werkzaamheden elders moetsen gaan uitvoeren. Via de faculteitsraad is alles toch nog snel opgelost; zij het dat eerst de bibliotheken moesten sluiten, omdat de brieven die in de afgelopen twee jaar verzonden waren niet hielpen. Er staat op het moment een te houden enquete onder aIle TASleden van onze faculteit op stapel. Gebleken is dat er nog weI eens ontevredenheid en onduidelijkheid bestaat over informatieverstrekking naar de . verschillende instituten, afdelingen toe; weinig inspraakmogelijkheid; moeilijkheden in vakgroepen; problemen over afbakening van de werkzaamheden; werktijden enz. N.a.v. de uit.komst van de enquete hopen wij de juiste instanties, en in over leg met elkaar, hiervan op de hoogte te stellen. Ook hopen w~j opdeze manier een

Anya Kooijman, kandidaat TASvertegenwoordigster in de Faculteits.raad.

delijk te noemen was. De lunch die gehouden werd na het (heIaas wat ontevreden) praatje van de afdeling Organisatie Zaken, bleek een groter succes. Het voornemen is dit soort bijeenkomsten vaker te organiseren en wij hopen dan ook dat iedereen komt. Na Lydia's opsomming van wat er zoal bereikt en gebeurd is in het afgelopen 路 jaar voor de TAS-geleding binnen onze faculteit,wil ik, voor degenen die mij nog niet kennen, mijzelf even voorstellen. Ongeveer 3~ jaar geleden kwam ik bij toeval hier terecht bij het IVVE, als secretaresse(uitzendkracht). Ben toen'blijven hangen'en kreeg 2 halve functies toegewezen. Al spoedig . begreep ik dat er nog heel wat . gedaan en veranderd moet worden y""or de TAS in ' t algemeen, maar ook binnen de . FEW.Na verloop van tijd kwam ikerachter dat ik een actieve rol zou kunnen speIen, vandaar dat ik secretaresse werd in onze TAScommissie. V~~r mijn eventueel toekomstig faculteitsraadwerk (tenminate als ik ervoor gekozen wordt) zie ik deze TAS-Commissie als een belangrijk instrument om misstanden,problemen e.d. te sigrialeren. De volgende punten zou ik naar voren willen brengen als belangrijk: - betere inspraakmogelijkheid voor de gehele Beheersstaf; meer contacten onderling van de Tas-geleding en het organiseren van TAS-bijeenkomsten; - het voorzetten van het werken aan de inkomensverschillen; - inventarisatie algemene TASproblemen via de enquete. Ik spreek tenslotte de wens uit dat het komend jaar voor de TAS-geleding een goed jaar zal worden, waarin bovenstaande programmapunten - naar ieders volle tevredenheid afgehandeld kunnen worden.

vingen voor aIle TAS-Ieden. Eerlijkheidshalve zijn we begonnen met de laagst ingeschaalden, de TAS-Ieden van de repro en 路interne dienst. De volgende stap was het bibliotheekpersoneel, omdat daar nogal wat verschillen in salariering zijn. De secretariaten zijn over l~ maand aan de beurt. In de opstelling van deze functiebeschrijvingen worden wij" nauw bijgestaan door Ton Wilmans (personeelsconsu-

18

inzicht te krijgen in eventuele formatieknelpunten. Een zeer uitgebreid onderzoek wordt inmiddels gedaan bij de bibliotheken door twee doctoraal-studenten. Heel opvallend en toch ook zeer jammer binnen onze facultaire gemeenschap is dat de diverse TAS-Ieden zo weinig van elkaar afwe.ten. Wij hebben eind vorig jaar een TAS-borrel georganisee\ d, waarvoor de opkomst re-

Anya Kooijma n , Kamer tel. (525)


VAl STUDEREIIAAR WERKEI Na het voltooien van mijn economie studie aan de Universiteit van Amsterdam heb ik bewust gekozen voor een baan bij een groot internationaal accountantskantoor. Ik wilde namelijk niet aileen N ederlandse beroepsaspecten leren kennen, maar ook op de hoogte geraken van internationale beroepsopvattingen -met name de Amerikaanse. Die keuze is nu sinds ruim 2 jaar werkelijkheid bij Coopers & Lybrand Nederland. Door iniddel van cursussen en door het gevarieerde clientenbestand krijg ik een unieke aanvulling op inijn postdoctorale accountantsopleiding. De controle benadering die met name uitgaat van het beoordelen van de opzet en de werking van de maatregelen van de interne controle impliceert dat ook de adviesfurictie van veel belang is. Wat me zo gefrappeerd heeft bij Coopers & Lybrand, is de manier waarop ergewerkt wordt. Ik wist wei dat de techniek en de organisatie bij Coopers & Lybrand erg goed zijn, maar dat de toepassing daarvan zo soepel is

, verbaasde me. N eem de entree op het kanloor. Door direct naar een cursus te gaan - die dat jaar in Majorca plaats vond - leerde ik de andere nieuwelingen al heel goed 路 kennen ..T oen ik na twee weken opleiding op het kantoor terugkwam vonnden we al een groep. Daardoor voelde ik me meteen thuis. Uiteraard komt deze werkwijze een vlotte integratie binnen de teams bij de klanten ten goede. Verder is de werksfeer bij de klant over het algemeen erg prettig en ook al ben je nog onervaren, je kunt toch een duidelijke bijdrage leveren in het geheel van de controleopdracht. . Ook de werkdruk is erg meegevallen. Overwt!rk heb ik nauwelijks hoeven doen, omdat Coopers & Lybrand er voor zorgt een voldoende personeelsbestand te hebben, zelfs v~~r de piek van het seizoen. Dat verklaart ook waarom ze in de huidige periode van groei veel mensen nodig hebben. Als U meer wilt weten over mijn ervaringen, geef ik graag verdere toelichting. U kunt mij bellen op kantoor, vraag naar Alex van Ammers, of in mijn afwezigheid naar . Mej. van Meel, die zal zorgen dat U met mij in contact komt. Voor sollicitaties of inlichtingen kunt U ook contact opnemen met Drs. J.C. van Dijk, R.A..

(0 PERS &LYBIWtD NEDERLAND Coolsingel6, 3011 AD Rotterdam, Tel. 010-130680 Coopers & Lybrand Nederland is een Nederlands accountantskantoor, verbonden met de wereldwijd opererende Coopers & Lybrand organisatie. In totaal zijn er 344 Coopers & Lybrand vestigingen . E.uropa telt er 93 .

Kantoren in Rotterdam en Amsterdam.


OBAS

ekonolRische iaculteits belangell ~ Bijdocentenbenoemingen die~

kandidaten Iijst Prof.drs.H.J.Noortmah (E.R.S./ Verkeers- en Vervoerseconomie) Dr .A. H. M. Schrama ' ( Be,d rij f'sil)formatica en Accountancy) Drs.F.J.Noorbergen (E.R:S./Economische Geografie en Regionale Economie) Drs.A.R.D.van Slijpe (Wiskunde en Statistiek) Drs. H. F. Koster (Bedrij fseconomie) Drs.E.Dirksen (Micro-economie) Drs.A.J.Butter (Stichting voor Economisch Onderzoek) Drs.A.van den Bergh (Bedrijfsinformatica en Accountancy) Drs.N.Cohen (Bedrijfseconomie) Prof. A.B. Frielink (Bedrijfsinformatica en Accountancy) Drs.J.G.Odink (Micro-economie) Drs.F.T.M.Klijn (Wiskunde en Statistiek) , Prof.dr.L.A.Ankum (Bedrijfseeonomie)

, De Ekonomisehe Faculteits Belangen (E.F.B.) is een kieslijst voor het wetenschappelijk personeel en streeft, binnen het kader van de WUB, naar een optimale kwaliteit en organisatie ' van onderwijs en onderzoek in de Faculteit der Economische Wetenschappen.

progranuna onderwijs 1. Invoering van een vijfjarige kursusduur in afwijking van de nota Hoger Oriderwijs Voor Velen (H.O.V.V.) 2. Uitvoering c~q. verbetering van onderwij sevalt'atie en procedures van overleg met studenten voor elk vak in elk blok, teneinde lering te trekken uit de verkregen ervaringen. 3. De bevordering van de mogelijkheden tot experimenteel onderwijs bijvoorbeeld de , z.g. "open uni,versi tei til, en het in.ruimen van een grotere plaats voor de "eeo- , nomie in de praktijk", bijvoor- . beeld door middel van stages en ' studiereizen voer studenten. 4. Handhaveh en uitbreiden van de omvang en de kwaliteit. 5. Betere interne kommunikatie tussen vakgroepen bij ,d e ui'twerking van het onderwijsprogramma. Streven naar een nauwere samenwerking met onderwijsinstellingen op het gebied van onze fakulteit.

20

nen - naast vakkennis en onderzoekbekwaamheid - ook onderwijs~ ' bekwaamheid en onderwijsmotivatie een belangrijke rol te spelen.

onderzoek 1:

Krachtig stellingname tegen de verminderi,ng van de mogelijkheden tot onderzoek als gevolg van omverantwoorde bezuinigingen. 2. Vakgroepen beslissen over een rechtvaardige verdeling van de voor onderzoek beschikbare tijd, met inachtneming van een 'individueel minimum. Ook voor doktoraalstudenten moet deelname aan onderzoekaktiviteiten in de studie worden ingepast. 3. Verbetering van de uitwisseIIng van informatie over op gang zijnde onderzoekprojekten ter stimulering van voortgang en kwaliteit van het onderzoek door het bevorderen van colloquia en ' seminars, ook gerieht naar buiten de faculteit. 4. Meer stimulansen inbouwen v~~r promotie-onderzoek door wetenschappelijke medewerkers~ 5. Grotere samenwerking tussen de Stichting voor E.conomisch Onderzoek en de faculteit, zowel t.a.v. het onderzoek als t.a.v. de opleiding tot het doen van on~ derzoek. ~ Gericht streven naar participatie door de faculteit en de aan haar gelieerde onderzoeksinstituten in regionale, n'a 'tionale en internationale onderzoeksprogramrna's.

bestuur

juist

De OBAS en de economische faculteit hebben zeker dit jaar sterke band en • Eeli' belangrij k deel va'n het OBAS-kader studeert 'namelijk economie. Om maar eens een paar mensen te o noemen : Derk Kappelle. lijsttrekker van de vrije lijst. Peter Paul Schouten, ' die de materiiHe belangenbehartiging coordineert en ondergetekende als voorzitter van de organisa~ tie. Daardoor kent de OBAS aIle problemen binnen de faculteit op haar ,duimp Aan lie FaculteitsL _ddsverkiezingen doet de OBAS niet mee . aangezien het Werkgroep Akkoord redelijk op haar progressief liberale lijn zit en de OBAS geen behoefte heeft aan infiltratie. OverigEms bestaan er ,' langs informele, weg ui tstekende contacten tussen het Werkgroep Akkoord en de OBAS. Dit lijkt niet onbegrijpelijk als we naar de oprichters van eerstgenoemde kijken. Wederzijds voorzien de organisaties elk~ar van aIle nodige informatie om de belapgen van de economiestudenten zo goed mogelijk te kunnen behartigen. . ' De OBAS doet wel mee aan de Universiteitsraadsverkiezingen. Met haar gedegen kennis van aIle problemen binnen de economische facult e it is de OBAS beter dan elkp - d ere organisatie ~ri itaat de studenten te verteg~nwoordi­ gen j~ de UR. Daarbij gaat zij uit van het progressief-liberalisme. , waarmee de verbetering wordt bedoeld van ' de bestaande leef- en werkomstandigheden op basiS van deeigen verantwoordelijkheid en met het behoud van de individuele vrijheid van de stud'e rende. De OBAS richt zich op de student als mondig individu en niet tot de groepering student als eenheidsworst. Wat betekent dat in de praktijk ?

avondstudenten

, 1. Bestuurstaken dienen verdeeld

te worden over ' alle leden van de facul taire gemeensehap. De benoe'ming van leden van ,commissies , e.d. geschiedt met inaehtneming van specifieke bekwaamheden. 2. De faculteitsraadsleden van de geleding "wetenschappelijk corps" dienen zoveel mogelijk uit verschillende vakgroepen afkomstig te zijn. , 3. De regel dat raadsleden zonder last of ruggespraak handelen, dient in ere gehouden te worden. 4. Samenstelling van vakgroep en , vakgroepsbestuur overeenkomstig de WUB, met mogelijkheid van beroep op het experimenteerartikel. ~ Personeels'bimoemingen geheel los van politieke overwegingen. ~ Stellingname tegen het op grote schaal aanstellen van ,wetenschappelijke ambtenaren in plaats van wetenschappelijke ' medewerkers. ~ De rechtspositie van medewerkers in tijdelijke dienst , en van kandidaat-assistenten mag niet ' worden aangetast. 8. Meer ' delegatie van besluitvormIng aan dagelijks ,bestuur van de faculteit en vaste commissies.

Avondstudenten tel1en, bij de OBAS voor-voY-mee:-De organisatie houdt ook rekening met h~n bel angen. Geen enexele andere ' org'a nisatie zet zich in de Universi~ teitsraad zo in v~~r de a~ond­ studenten als de OBAS. Juist de economische faculteit. waar deze groepring een omvangrijk dee I van de ,totale studentenpopulatie uitmaakt. heeft dus yeel belang bij een OBAS afgevaardi.Qde in de UR. ,Daarom. avondstudenten. kom op voor je rechten en stem OBAS ! De herstructurering van het on_ derwIjs;-ofEeweI-ae beruchte HOVV - nota ' van Pais ziet de OBAS als aanvechtbaar. Zij verzet zich 'dan ook tegen de plannen, onder, . meer via het Interuniversitair Studenten Overleg (ISO). dat ' uitstekende contacten onderhoudt met het Parlement en het Ministerie. De OBAS ziet minder hei.l i n geschreeuw en bezettingsacties, omdat die in tegenstelling tot eonstructief over leg q een enkele daadwerkelijke inv!Oed n c bb e n op het beieid van Pais. Door OBASte stemmen geef je de organisatie meer 'autoriteitin


onderwijsvernieuwing?

voor eeonomen haar strijd voor een ruimere studietijd. , Wij wensen geen tweederangs economiestudie, ook niet na 1980. <Dp het gebied van stu,d iefinanciering loopt de OBAS-Yoorop-meE--fiaar vooruitstrevende, maar haalbare plan. In de UR komt dit onderwerp komend jaar zeker op tafel, want Pais' nota ~s , in aantocht. Juist studenten aan deze faculteit kunnen een expert op het gebied van studiefinanciering afvaardigen. Een, die bovendien een invloedrijke r.ol wat dit onde'rwerp betreft 'op het ministerie speelt. V~~r andere standpunten van de OBAS ~ij verwezen naar de ISO-krant, de Kieskrant, Folia en de speciale economie Alea d'i e binnenkort in de bus rollen. Leas die krantjes en ga stemmen, want 'daarmee krijg je een vertegenwoordiger in de Universiteitsraad. Zorg ervoor, dat hij jouw belangen zo ,goed mogelijk behartigt. Kies voor progresSief-liberaal, stem OBAS. ' Philip Minco, lijstrekker.

, philip minco V~~r

de Universiteitsraadsverkiezingen staat Philip Minco candidaat (als lijsttrekker) voor de OBAS in het kiesdistrict der Economische Wetenschappen, Econometrie en Actuariaat. Philip Minco is doctoraalstudent economie en voorzitter van de OBAS. Philip legt een grote interesse voor ' de studentenproblematiek aande dag en hij kan dan ook als een motor binnen de OBAS beschouwd worden. Zijn politieke activiteiten aan economische faculteit startte , hij met het lidmaatschap van de , propedeuseraad in, 1975/1976. ' Vorig jaar was Ptiilip diegene, die met grote inzet het werkgroep Akkoord op poten heeft gezet. Als publi ci,tei tsman heeft Philip bijgedragen tot de onverwachte stemmenwinst van deze groepering. Eveneens vorig jaar was het Philip die de eerste aanzet gaf tot een discussie binnen de OBAS over het beginselprogramma. Op basis daarvan verscheen on,langs de OBAS-beleidsnota. Op het terre in van studiefinanciering is Philip bijzonder actief. Hij sc;hreefhierover een nota, die momenteel ruime aandacht krijgt (zie daarv-oor de ISO":krant). ' ' Philip kenmerkt zich door zij'n zakelijkebenadering van de problematiek. Door het belang dat hij hecht a im ' d'e mocratie is hij altijd . bereid redelijke argumenten van een ieder aan te horEm. Woorden zijn ontoereikend, daden echter noodzakelijk. ' Stem daarom Philip , steun daarmee de OBAS '.

Zoals 'l angzamerhand weI aan iedereen bekend zal zijn is de economische faculteit 'druk bezig met het herprogrammeren van de studie. Dit betekent, dat het onderwijsprogramma wordt ingericht volgens de uitgangspunten van het facultaire her'programmeringsvoorstel, dat in grote ' lijnen staat vermeld , in het Herstructureringsrapport (HR).

SEM:ESTERS Op 12 februari heeft de facuiteitsraad besloten om per 1 september van ,dit jaar de kandidaatsstudie (2e en 3e studiejaar) volgens het HR te gaan organiseren, wat betekent, dat de v~kken in deze fase niet meer gegeven , zullen worden in hlok,ken van 11 weken (trimesters), maar in blokken va~ 16 weken (semesters). Deze verlenging van de cursusduur zal op den duur kunnen en moeten leiden tot een verkorting van de gemiddelde studieduur (gemiddeld doen de studenten ~anger over hun kanidaats dan de er officieel 'v~~r beschikbare 16 rnaanden, nl. hijna 3 jaar).Door nu wat meer tijd te nemen vpor het kandidaatsonderwijs kan men per yak hetzij : -de stof ruStiger behandelen, waarbij ook de vaak eenzijdige b'ehandeling moet worden doorbroken, hetzij: -de stof intensiever behandelen (actuele voorbeelden, studentenonderzoekjes, referaten etc.), . hetzij: -aan de stof enkele ondenlerpen toevoegen (er kunnen ook onderwerpen verdwijnen). Ook een combinatie van de hierboven genoemde factoren is mogelijk, zoals bij de meeste van de zes verplichte vakken het geval is. Dit blijkt uit ,de voorlopige programma's, die door de vakgroepen in samenwerking met een speciale ,commissie zijn opgesteld.

VERANDERINGEN J:.r verallUerL in het onderwijs weI het een en ander, want naast 'een uitbreiding van de bedrijfseconomische vakken met 路 gedeelten uit de externe organisatie en waarde en winst, verowijnt het gecombi'neerde vak IEB/WeI aartstheorie. Hiervoor in de, plaats komt een volledig yak IEB. De lijst van keuzevakken in het kandidaats wordt beperkt tot de vakken ec. geschiedenis, ec. geografie ', ec.sociologie, recht, voortgez. boekhouden , voortgez. wiskunde en belastingrecht. Van deze vakken moet men er in het kandidaats twee kiezen. '

In de komende maanden zal dan ook nog hard gewerkt moeten worden om wat dit betreft redelijk geede onderwijsprogramrna ',s. te ontwikkelen, zonder dat de studie voor de studenten per week zwaarder wordt. Overigens speelt daarbij het personeelsgehrek van sonunige vak- , grpepen in de kandidaatsfase ook een reI. Men is vaak gedwongen hoorcollege te geven, c.q. de stof op een 'hoorcollege-manier' in de werkgroepen te geven;

TENTAMEN De tentameneisen worden vergeleken hij de huidige situatie niet opgeschroefd. Het is de bedoeling; dat-doordat de student meer onderwijs krijgt en ook meer voar een yak doet- er meer mensen

voor een yak slagen bij gelijkblijvende tentameneisen. Dit is ook van be lang v~~r de avondstudenten, waarvoor de verlenging van het blok niet geldt. V~~r de dagstudent is 'de genormeerde studielast zodanig, dat het mogelijk is per blok twee vakken goed te volgen en vervolgens met kans van slagen het tentamen in die twee vakken te doen (aansluitend op het gevolgde onderwijs). Het is erg onverstandig om meer te proberen, omdat de student dan vaak niet in staat is het onderwijs goed te volgen en dus ook niet om aansluitend in aIle gevolgde vakken het tentamen 'zinvol' af te leggen. , ' De studenten kan dan oak worden aangeraden wat dit betreft de路 studie zorgvuldig te plannen en te trachten altijd direct na het onderwijs tentamen te doen.

OVERGANG Hellicht ten overvloede: bij het faculteitsbureau is een nieuwe regeling voor het kandidaats inclusie.:t; een overgangs, regeling v~rkrijgbaar. HoeHel ' de opzet , van de avondstudie niet verandert, zal de inhoud van de vakken op dezelfde wijze .als 路in de dagopleiding w~l

veranderen.

Volgende keer hoop ik het een en ander te , sChrijven over de zoveelste poging aan onze faculteit om een algemene inleiding in het eerste studiejaar te ontwerpen en over de ' evaluatie van het onderwijs.

METHODE

E~n

van de 'belangrijkste punten bij de o,v ergang naar een dergelijk , systeem is de onderwijsmethode . De faculteitsraad heeft er zijn bezorgdheid over uit ge'sproken, dat v~~r sommige vakken' in het kandidaats nog steeds ,aIleen maar' hoorcolleges worden gegeven, terwijl' een belangrijke voorwaarde v~~r het doen slagen van de verpetering van de kandidaatsopleiding in ieder geval is,onderwijs in werkgroepen, die niet groter zijn dan 30 personen(rnaximaal). Maar ook in werkgroepen dient d.~.v. het invoeren van leeronderzoek, het laten schnijven van inleidingen, het houden van referaten, het instellen van vrijstellende onderdelen, tussentijdse toetsen en dergelijke de betroKkenheid van de studenten bij het onderwijs vergroot te, worden. ,

~@

jullie krijgen inspraak en medezegrnn

~

maar dan wil ik jullie ook niet maer HOREN! II!!!


DIE 'WIND NOV FBIS .... a .. ~

~

• • • • • • • • • ..

Rostra. Vertel een's wat over jezelf: 'Welke kranten lees je, wat voor hobbies heb je, van welke verenigingen ben je lid, wat drink je, waar.wer~ je? En . Philip, wat is jouw 'mot1vat1e am speC1aal voorzitter te worden?

Phi Zip. Ik ben 4e jaars economie,

~~

zit ' nu in mijn doctoraal. Ik heb ffi1Jn eerste jaar in de propedeuseraad gezeten en ik heb het werkgroepaccoord opgezet en later met Tjalling de zaak uitgewerkt. Ik ben eigenlijk voorzittergeworden van de Obas aan de ene kant amdat het leuk is de theoretische kennis van de bedrijfsorganisatie in de praktijk te brengen en aan de andere kant is het aardig am een organisatie die met ups en downs werkt, eens een goede up te geven. Ik ben vlak n,a de verkiezingen uit het werkgroepaccoord gegaan, omdat het W.O. losstaat van de Obas en niet zoals de Aktiegroep afhankelijk is van de Asva. We hebben weI regelmatig contact. De Obas doet dan ook dit jaar weer niet mee aan de faculteitsraadsverkiezingen. Wij zouden onze positie aIleen maar verzwakken door met een aparte lijst uit te komen. Tenslotte vertegenwoordigen zij ons standpunt al. Derk. Ze zijn dus politiek niet los, maar-organisatorisch en er geen binding. Ro. Vertel nu eens wat meer persoonlij~dingen want tot nu toe heb je aIleen je politieke carriere maar geschetst. Ph. Ja, mijn hobbies zijn vooral reizen, politiek zowel nationaal als internationaal, lezen, het luisteren naar klassieke muziek, ik heb een uitgebreide platencollectie en ik ga zo eens in de week ·naar een concert.

Ro. Over die platen, we hebben eens een schitterend verhaal gehoord, dat je een hondje hebt wat de gewoonte heeft tegen je 'boxen aan te urineren.

• • • • • ..

Het gesprek vond plaats in het Obashuis aan de Herengracht. Reeds jarenlang fietste ik hier dagelijks langs, me afvragend hoe het er van binnen zou uitzien. Het benedenhuis herbergt de "Obas-balie". Een uitdragerijachtige ruimte vol propagandamateriaal en een bank voor de bezoekers. Bij de' trap staan de kratten gezellig studentikoos manshoog opgetast. Het vraaggesprek zelf vindt plaats op de kamer van een bewoner van het Obashuis die ' deze voor dit doel heeft afgestaan. De kamer ligt op de eerste verdieping en de trap er naar toe ligt : me t •..•. honderden rollen toiletpaoier. Geen vragen dus ook geen uitle g . Tegenover de kamer de bestuurskamer. Obassers , zijn daar op dat moment in de weer met Obas-aktivi- ' teiten dus wij wijken ui t naar de reeds eerder genoemde kamer. De kamer doet me denken aan de studentenkamer van Erik uit "Soldaat van Oranje". Een hoekkamer uitkijkend op een gracht. Zo moeten vroeger alle, studenten hun kamers gehad hebben. Voor koffie klopte je met een bezem op de grond en de hospita zette de ketel op het vuur •••••

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. • • ..

• • • .................. a******** .. ph. Dat ••. klopt ja. Het kost de ~~dige moeite om de vlekken eruit te kr1J'gen, maar je kunt hem tach moeilijk een wasknijper op z'n krul zetten. Kranten, ik lees de Telegraaf, de Volkskrant het VadeJOland, Trouw en heel, heel ~elden de Waarheid, maar dan altijd wel met een ander blad ernaast. Tijdschriften dat varieert nogal, vaak wel Elsevier of H.P. als ik iets lees, maar eigenlijk lees ik niet zo veel opiniebladen. Verder heb ik (gniffelend) een gratis abonnement op Management Plus en een abonnement op Luister en Disc., Oh ja, mijn nieuwe hobby zou i~ . haast vergeten, ik roei sinds kort b1J Nereus. De. Ik heb 1 jaar econometrie gedaan, maar dat beviel me toch niet zoo Teveel wiskunde en nu zit ik in mijn propedeuse' economie. lk heb in de intree kennis gemaakt met de Obas, dat sprak me wel aan, toen ben ik een paar kee~ hier op het huis geweest, en uitgenod1gd om op een beleidraadsvergadering te komen en zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ik vervul . nu de functie van secretaris extern: ik verzorg de contracten met de pers en het ISO (Inter-universitair studenten Overleg) en ik coordineer de verkiezingscampagne. Mijn hobbies zijn lezen, vooral over politiek en geologie en de laatste tijd ook over psyc,hologie. Verder ga ik naar concerten, ik hou van fietsen en ik roei. Ik heb een abo nne'ment op de N.R.C. en mensen hier in huis kopen wel eens een Volkskrant en dat lees je dan oak. Verder b~n ik geabonneerd op Time en Fortune en verder nog wat politieke blaadjes.

studietijd. Wat is voor jul,lie een Hjne studietijd? De. Je moet het niet bij studeren alTeen laten, maar ook sociaal en cultureel actief zijn, andere mensen leren kennen, jezelf ontdekken. Ro. Wat dGet de Obas daar nou aan, je-, ze"lf ontde:ckc n? De. Nipt e jaar zijn we niet op ingesteld en hebben we de capaciteiten niet voor, we "j n ,geen gezelligheidsvereniging. Ro. De Asva zoekt het in punk om contact te ffiaken met studenten, wat voor fees ten geeft de Obas? De. Ja, je hebt hier studenten die kundisco niet luchten en je hebt studenten die hebben schijt aan Bach en Beethoven. Je hebt geen eenduidigheid, er is 'niet een soort muziek kenmerkend voor de Obas. Ph. We hebben het er weI uitgebreid over gehad, ook in verband met de verkiezingscampagne, maar we vonden het toch niet ideaal, je moet nog maar afwachten of er wei zo,v eel mensen komen en met fees ten en borrels heb je natuurlijk de situatie dat mensen alleen maar komen om 'te profiteren, ze willen gratis drinken.

nen

Ro. Toch hebben we wel eens gehoord,

met

Ro. In jullie beleidsnota staat: sarnen sterk voor een leerzame en vooral fijne

22

name van Philip dat hier aan bierdammen gedaan zou worden, iedere keer dat je geslagen werd moest je een pils nuttigen en dat er vrijgezellenavonden gehouden werden waarbij het ruig toeging.


OF

••••

Ph. (ontsteld) Waat? Oat zullen weI WIld-west verhalen van de tegenstander zijn. De. Wat in het v~rleden gebeurd is weet ~niet, maar we zijn wel, volstrekt normaal hier hoor, er doen weI meer vreemde geruchten de ronde over de Obas. We doen ons best om die te ontzenuwen. Ro. Over d{e slechte naa,m, die wordt rn-jullie beleidsnota ook al genoemd, waat bestond die uit? Ph. Wij hebben de naam erg rechts te zijn. Ro. Maar dan zou je er juist weI eens een punkfeestje tegenaan kunnengooien. Ph. Daarmee word je niet linkser, , ~oven­ dIen vind ik punk inderdaad iets wat tegen fascisme aanzit. De. Nou dat ben ik niet met je eens dat punk tegen het fascisme aanzit, in Engeland heb je bij voorb,e eld de Rock tegen Racisme beweging, die is heel duidelijk ook tegen fascisme gericht. Ro. Er bestaat dus weI een overeenkomst tussen de voorzitter~ van de Asva en de Obas: ze zijn er nog niet uit of punk nou fascistisch is of niet. Maar goed, rechts is toch niet per definitieSecht. De. Het gaat toch ook niet om links of rechts, zoiets zegt toch niets. Het gaat om je beleid, wat dat betreft hadden we een slechte naam.

~

~~" Ph. Onze nieuwe identitiek is het progressief liberalisme, dat is iets anders dan vaag rechts of aIleen vanuit het negatieve redenerend, ,wat de Obas vaak verweten wordt. Ro . ' Ja daarop inhakend, in Asva kringen wordt nog weI eens gesteld dat de Obas ' eigenlijk een soort parasiet is van de Asva: jullie reageren aIleen maar, is de Asva voor, zijn jullie tegen en omgekeerd. Ph. lk denk da t er in ieder geval een grote behoefte is aan studentenvertegenwoordiging, hoewel maar 40% van de studenten hun stem uitbrengt, wat 'bedroevend laag is, de rest daar zou je haast van zeggen, die zal het een zorg zijn dat we weer terug gaan naar de tijd dat enkelen beslisten over de hele meute. Door andere uitgangspunten bijvoorbeeld doordat wij trachten zoveel mogelijk vanuit de realiteit te werken en dan naar iets toe streven; in tegenstelling

tot iets onhaalbaars nemen en proberen om de realiteit daar naar toe te trekken, vorm je vaak elkaars tegenpool. Het is een verschil of je de realiteit ergens naar toe wil trekken of dat je daar van uit gaat. Ro. We willen even de ,link leggen naar dat progressief liberalisme: aan de ene kant wil je progressief zijn, veranderen; en aan de andere kant pas je: je aan aan 'de realiteit, het komt toch een beetje over als een hoile kreet. Kun je het progressief liberalisme even kort, maar krachtig toelichten ? Ph. lk kan het niet korter dan met dat en; zinnetje uit de beleidsno ta: we streven ~aar een verbetering van de leef- en werksituatie van studerenden,

op basis van ' eigen verantwoordelijkheid van de mensen, niet vanuit de collectiviteit maar vanuit het individu en met behoud van een ' grote vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Ro. Je gaat er dus van uit dat de bestaande omstandigheden moeten veranderen, hoe staan jullie tegenover de plannen van Pais?

NIET

"•

Ro. Hoe moet ik dat direct contact zien,

Ph. De Obas staat zeer kritisch tegen-

~gaat af en toe even bij Pais langs

de plannen van Pais, zonder die direct te willen verwerpen.

Ph. lk kan je daar een goed voorbeeld

over

en fluistert hem wat in het oor?

van' geven.

lk heb dus verschillende besprekingen gehad met de directeur van het departement studief{nanciering, als Philip Minco ' en als schrijver van

(

De. lk wil hier nog weI aanvullen, dat

WIT die

hoofdnota eigenlijk helemaal niet zo zagen zitten, we hadden liever wat anders gezien, maar we proberen het beste ervan te maken. Ro. Ergens in jullie nota staat dat jullie zulke goede contacten hebben in het parlement en bij het ministerie. Ph. Oat klopt : Ro. Wij zijn natuurlijk dolbenieuwd

wre dat -zijn

en waar ze uit bestaan.

Ph. Die lopen namelijk via het ISO, die

heeft vrij veel contacten met allerlei mensen in het parlement van de PvdA, CDA, VVD en DS'70. De contacten van de Obas daar kan ik je een heel mooi voorbeeld van geven: ik heb in juni een nota geschreven over studiefinanciering, die wordt deze week aan de minister aangeboden, maar daarvan heeft het ministerie de paperversie, want het was oorspronkelijk een kandidaatspaper van mij; al in juni gehad. Er zijn al drie besprekingen over gewees t;. op het ministerie. Niet zozeer over mijn paper, maar veel meer over studiefinanciering. En binnenkort is er weer een, daar, en dat zal

je straks zien, komen belangrijke dingen uit en zonder dat veel mensen het merken, gaat de Obas en in dit geval dan ik, daar een belangrijke rol bij spelen, bij de totstandkoming van een studiefinancieringsmaatregel van Pais. Ro. Maar dat is toch al een heel oud idee, wat er in die paper van'jou staat. Ph. Nou, er staan toch weI een aantal nieuwe dingen in. Ro . Maar dan moet je jezelf toch niet op-de borst gaan slaan. Ph. Nou het was niet de bedoeling hoor om-mezelf op de borst te slaan. Ro. Je zegt dat je daar een belangrijke rol gaat spelen, je hebt het weI vaker over je' contacten met Pais, belemmert dat niet een onafhankelijke opstelling tegenover de minister. Ph . Oat zal het misschien weI enigszins doen, maar wat is belangrijker, dat j e als organisatie in bepaalde situaties

de nota en daarin wisselen ,we gewoon van gedachten over allerlei aspecten, niet zozeer over de nota en over de

plannen die Pais straks gaat lanceren, hoewel dat indirect weI als een soort opgegooid balletje, toch weI zo wordt gespeeld, maar ,vooral over studiefinanciering, wat willen studenten met stud1efinanciering en in wezen wordt ge-

woon gekeken: wat is vanuit de studenten haalbaar ~n omgekeerd probeer ik daarover weer zoveel mogelijk inlichtingen vanaf deze kant in te brengen. Ro. Hoe krijg je dat nou voor elkaar, niet elke paper zal door het ministerie met ' gejuich worden ontvangen. Ph. Nou dit was eigenlijk meer toeval" hoe dit balletje is gaan rollen. Vorig jaar heb ik Pais op een verkiezingsbijeenkomst gezien, na afloop ben ik naar hem toe gestapt en heb hem gevraagd of hij geinteresseerd was in mijn paper over studiefinanciering en je moet na-

tuurlijk niet met een of ander leuterstuk aankomen. Ro. Zie je je werk in de Obas als een leuke springplank naar een politieke carriere op nationaal nivo?

iets v an je ideeen kunt zien verwezen-

lijken in een nota van ,de minister dan ' dat je als onafhankelijke organisatie een beetje ~egen de mini s ter loopt te schreeuwen. Je probeert je invloed aan te wenden, of je dat nou schoppend doet of likkend ... Ro . DUB je vind jezelf meer een likker dan een schopper. Ph. Nee, nee, nee; nee ... ' lk vind het. gewoon vee 1 nuttiger iets indirect te verwezenlijke n, dan dat je dat doe~ via een zogenaamd e ,onafhankelijke opstelling.

Ph. Nou, ik weet niet of ik daar geschikt voor ben.

Ro . 'Zou het je liggen, zou je het leuk VInden?

ph. lk zou het weI leuk vinden om wat re-gaan doen in de politiek, ook landelijk maar dan lijkt het me leuker om dat op lager nivo dan op kamernivo te doen. lk denk dan eerder aan een gemeenteraad of zoo lk ben iemand die graag aan de basis van de politiek blijft. Ro. We wilden even terugkomen op de beleidsnota. Bij het door Ie zen daarvan moest ik even terugdenken aan de holle leuzen waarmee Propria Cures vorig

jaar deelnam aan de Universiteitsraad Verkiezingen, narnelijk "Willen wij niet

aHeen meer voor minder en willen wij niet alles beter". Jullie debiteten

23

I


';ok c:lergelijke grappigheden als: , "Wij willen geen vakbond zijn want stud~ren is geen vak en wij houden er niet van om mensen in vakjes te stoppen". Dat zijn ook van die kreten waar verder niets achter zit. Ph. Dit is oook geen verkiezingsprogramma maar een beleidsnota. OorsRron. kelijk was het ook de bedoeling deze in beperkte kring te houden. RQ •. Een ander punt. Hoe ligt de sfear 'iiIilnen de 'Obas wanneer het gaat om al dan niet voeren van aktie? De." Er is we'l discussie over geweest

rug van de Obas om aan de Asva 10.000 gulden gegeven. ' . De. De Obas is daarvoor nooit benaderd. we-hebben daarover contact opgenomen met Zijlstra van he't CvB en die de'e d daa'r een beetje .duister over en na ',veel pijn en moeite konden we ook nog een beetje krijgen zodat de Asva op een gegeven moment met mooie borden in de tram hing en wij niks hadden.

wanneer je nu een demonstratie moet

houden en wanneer niet. Dat ligt bij ons best moeilijk.

~. ~ A1<TIE. .

.

,

.

o

:.;:

.

II

)1

I~:

, ,

Ro. En hoe ligt dat ten aanzien van de

nIet

buitenlandse politiek: Chili, Zuid-Afrika etc.? De. Daar is iedereen het over eens: wij

ZTJn

een studentenorganisatie en we

vinden dat daar de landelijke politieke partl.]en voor zijn. Temeer daar wij .verschillende stromingen vertegenwoordigen . Ro. Welke stromingen menen jullie te vertegenwoordigen? De. · De libe~ale hoek, de christendemocraten en , de rechterhoek van de PvdA. Ph. Ook D'66 en VVD. De. Dat bedoel ik met liberaal. PFl: Oh, juist, ja ••• Ro. Over jullie woningbureau staat in ~nota dat het door de universiteit

tie~ heeft uitgesp~oken. In concreto: iemand die namens de Obas in een overlegorgaan wil die moet .zich uit de aktieve landspolitiek terugtrekken. Ro. Maar een lidmaatschap van VVD en corps van zijn voorzitter zal c:le Obas toch geen goede diensten bewijzen bij zijn ontrechtsing. De. Och, als je maar niet iaat merken dat je van die clubs lid bent is er 'toch niets aan de hand. Ro. Je moet het dus toch stiekem doen, precies wat Simone ook heeft ge.daan. Ro. Jullie willen van een 'naam' af. Wat denken jullie daar nu concreet aan te gaan doen temeer daar jij, Philip, . bijvoorbeeld corpslid en VVDlid bent. Ph. Enigszins ons beleid in de U;R. WIT zijn dan in het verI eden wet rechts afgeschilderd maar dat wil niet zeggen . dat we dat ' ook werkelijk 6 ~weest zijn. De verschuivingen in de U.R. zullen minimaal' zijn, we gaan gewoon op deze lijn door. , Ro. Dus je belazert gewoon de zaak. PFl: Nee, ' dat doe ik niet. De kwestie is

Ro. · Derk, in jullie blad Alea stond ,te ' IeZen dat het ANP kennis had kunnen nemen van het feit dat Philip jullie contacten naar buiten toe zou verzorgen,

terwijl jij toch de man van de publiciteit bent. De. Mag ik even zien waar dat staat? 0 ~ nou dat is niet bedoeld zoals het hier staat. Ro. Waar sloeg dat dan op? De. Dat sloeg op de persconferentie naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting. Je moet het niet zo scherp zien we doen veel sarnen. Philip kun je iets vertellen over }UTlie conflict met Folia Civi·tatis? Ph. Jawel, Folia probeert ons een beet~dood te zwijg~n en dat komt omdat in Folia nogal wat, laat ik het maar politieke opponenten van noeme~, zitten. Ro. Kun je namen noemen? Ph. Dat doe ik liever ' niet bmdat ik op het moment erg veel met Folia te maken heb.' Ro. Hoezo? Ph. Ik zit als waarnemer van de StichtIng Civitas Academica in de sollicitatiecommissie voor een nieuwe hoofdredacteur voor Folia. Maar ik probeer nu ' langs persoonlijke weg iet's aan dat doodzwijgen te doen. Ingezonden stukjes worden bij voorbeeld steevast niet geplaatst.' Ro. WeI is een aantal weken geleden JOUw beleidsnota in de Folia besproken. Je werd daar nogal gekraakt. Raakt je . dat persoonlijk? Ph. Ach ik geloof dat je een zekere portie kritiek moe't kunnen velen. Bovendien vind ik het belangrijker dat er eindeliJk weer eens iets 'over de Obas -verschijnt. Ro. Even terugkomen op die. vermeende slechte naarn.van de Obas waar jullie iets aan willen gaan doen. Men verwijt jullie rechts zijn in .het algemeen (~at jullie blijkbaar als ongunstig ervaren) en verwantschap met het corps in het bijzonder. De. Wij hebben niets met het corps te makl'n. Ro. 'Toch is er grond (al is het nog zo weinig). voor dj.t soort praat. Philip, jij bent lid van het corps en van de 'VVD. Simone walviscl{voorzitster Asva) zal nooit lid van het corps laat staan van de VVD worden. Ph. Nee maar weI van de CPN en daar wil ik g~lijk ' aan vastknopen dat de Obas' zich pertinent tegen de vermenging van funk-

dat we eerst rechts waren, we kre-

gen dat etiket. Ro. I-Iat verandert er ~an, we kregen toch uit jullie nota's het idee; gut, een frisse wind door de burelen. Ph. Nogmaals, wij hebben in de afgelopen TITd geen rechts beleid gevoerd, we zijn belasterd. De. Kijk, deafgelopen jaren was er bij ~Obas nauwelijks sprake van enig beleid, alles was op ad-hoc basis. Dit kwam ook door dat we heel weinig kader hadden. Dat is nu de eerste priorit~it. V~ner gaan kweken.

Ro.

ons

gediscrimineerd wordt; Nou heb ik daarover gehoord dat degene··die jullie van de toekenning van subsidie op de hoogte moest stellen jullie daarover herhaalde malen heeft g'e tracht telefonisch te bereiken en toen dit tijdens kantooruren stelselmatig niet lukte het zo beu werd . dat er toch niemand op dat bureau zit dat hij toen ' gelijk maar de . hele subs idie geschrapt heeft. Wat is daar van waar?

Ph. Dat is nou typisch een van die wildwest verhaleri die over ons de ronde doen. De . Ik hoor het voor het eerst. Ph; Het lijkt me dat 'dit soort zaken , eventueel" nog weI schriftelijk afgehandeld .kunnen worden. De zaak ligt zoo: Er wordt altijd aan het begin van het jaar een subsidie ver.strekt voer een kameradvertentie en. dit jaar is er achter , de

24

.... \

,Ro. E'r bekruipt ons het idee dat het geheel 'tamelijk marketingachtig bekeken ' wordt: er is een gat in de markt. Waarom niet gewoon eerlijk rechts blijven. De.Wat is rechts? Ro. Wat vind jiJ rechts? De. Uiterst conservatief en min of meer terug naar de oude niet democratische structuren op de universiteit.

Ro . ?rogressief liberaal is niet gelijk aan links liberaal? ph. Wat is nou weer links?


De. Ki'jk je kan zovee1 met kreten gaan gooche1en 'maar het is wat je op een gegeven moment aan be1eid voert. Ro. Juist. ' De. Dat be1eid mqet nog wel gemaakt worden. Een aanta1 dingen hebben we goed voor e1kaar: studi~financiering· . WUBeva1uatie. De rest moet nog aan gewerkt worden.

Ro.Even vervo1gend dat' over infit~ratie mnkt· een' beetje .merkwaardig a1s je in de rest van de nota moet 1ezen dat de be1eidslijn t.a.v. de pub1iciteit moet'· worden: zoveel mogelijk mensen in de redactie van facul'teitsoladen zieh te krij.gen, minstens. 1 keer per maand een artike1 of intervieuw in Focl ia. De 1eden zu11en ingezonden briev'en 'm oeten zenden met zovee1 mogelijk t twoord . Obas er in. Is dat geen infi1tratie? De, Ne'e , dat is het niet. Infi1tratie je met' t doe1 iets in je mach.t ' te o krijgen. Wij willen publiciteit,. geen macht. . . Ro.• Je bent to'ch een pqlitieke <groepe- ' rIng. Je wi1 toch. via de pub1iciteit macht krijgen? . ·Ph. Nou ja, het houdt verband met het Tert dat we anders he1emaa1 niet aan bod komen. 'We worden geboycot. Ro. En wat is dan een zin a1s: de ba1ie~ me.dewerkers moe ten Obas1eden aanspreken oVer politieke zaken. · Is dat niet zwaar in tegenstrijd met de eigen verantwoor- ' delijkheid? De. Het is onge1ukkig geformu1eerd. Het is 'niet zo zwaar bedoe1d. Ro. En het gaan zitten in een redact1:e met 't doe1 je eigen groepering te ' pushen, dat is toch infi1tratie van 't zuiverste water. Ph. Ja, daar zijn we door Folia ook a1 op-gewezen en inderdaad is dat we1 een foutje. De. D'r zijn misschien we1 ' meer dingen niet zo duidelijk naar voren z1Jn gekomen. Ja,. maar goed, het is voor het eerst sinds een he1e tij'd. dat er.· weer eens wat gepu.b1iceerd is. Het staat a11emaa1 nog in de kinderschoenen. Ro. Hebben ju11ie geen prob1emen met OUd-Obassers die ' hier toch uit kunnen opmaken dat ze het jaren lang niet zo best gedaan hehDen. Ph. Ja, en m'n gedichtje in Alea (orgaan van de Obas, red.) is ook niet in . dank afgenomen. Pijn1ijk ja. Ro. De Angry Young Men? De. Miss9hien we1, de tijd moet 't 1eHet is a·fhahkelijk van de snelheid

ace

De structuur en be1eidsbepa1enae organen worden nu aan de interviewers uitge1egd.

Ro. Ju1lie zijn allebei econ·omen. Wat Vinden jullie van de uitspraak van Si':' mone Wa1visch dat de economen die zij kende erkende lolbroeken waren. Zijn ju11ie op die grond gekozen en zo nee wat vinden ju11ie van die uitspraak~ Ph. De economen in de Obas zijn oyer't a1gemeen niet genee1 zonder gevoe1 voor h~or maar we1 serieuze werkers ••• De. Ach, onzin natuur1ijk zijn we humorutische mensen, je moet w'71 de betrekke1ijkheid van de dingen kunnen zien. Ph. Ja deze ,econoom is over het

ar-

. are

reno

waarmee we een kader opzetten, maar 't za1 nog we1 een jaar duren.voordat 't

oJigebouwd is.

Ro. In jullie nota wordt £link van leer getrokken tegen de infi1tratietechnieken van de tegenstander. Ju11ie hebben het trouwens a1tijd over de tegenstander ••• Ph. Ja wij vinden het weinig zinvo1 de naam van de tegenstander te noemen e1ke keer want dat is ook een vorm van re-

c1aine, dat doen 'ze omgekeerd trouwens ook niet. De. Nee, voor de Asva. bestaan we niet.

Ro. Even wat anders. V~ouwenemancipatie

~dat . een

buitenuniversitair punt?

Ph. Nee, dat kan je daar heel goed bij betrekken.

Ro. Hoe zit dat dan met de enigste daiiie'"in het bestuur die meteen achter de kaartenbak moet zitten? Ph. Nee, dat is heel toeval1ig. Marcelle die secretaresse extern is wilde dat zelf. Ro. Zei je secretaresse? Pn: Ja,. hoezo? Ro. Nou ook bij een vrouw b1ijft 't secretaris. ''T gaat om de functie. Secretaresse is de dame achter de typemachine. Ph. Oh, ja, en wat is dan een mannelij~secretaresse?

Ro. Een administratief medewerker.

Pn: Maar

je zu1t zien· dat onze vrije 1ijst vrij gem@leerd za1 zijn. Ro. Denk je dat jull'ie twee zetels halen voor de U.R.? De. Nee, beslis't niet. Pn: Nou, maar misschien winnen we een district zods economie. Ik ga dit jaar een .lijst aanvoerem en ook we1 echt eeo campagne voeren' en er naar toe werken dat we een stuk meer stemmen krijgen. Ro. Ju11ie gaan met de komende verkieZIngen groffe maatrege1en nemen tegen af fiesj everscheurders. . ph. Ja, daarover hebben wij contact opgenomen met enke1e chemiai maar we hebben wel iets 1udieks voor de campagne welke een politieke partij enke-, 1e jaren · geleden ook gebruikte. Ik kan alleen niet zeggen wat;· Ro. Een koe met een naakt ' mannelijk Obaslid.

Ph. Nou daar hebben we over nagedacht. wvah: we laten ons' enige lid zien .. .

Ro .. Hebben jullie nog een boodschap

voor

onze lezertjes?

ph. Ja! .Stem progressief liberaa!. De. Nou, nee, stem, zou ik zeggen, dat· vind ik we1 zo be1angrijk 'he, die stemmotivC!tie.

Iris de ' Veer )lerman .van Oorscho·t Paul van Hal


EEG als SUPERMACHT In het kader va n de europese verkiezingen verschijnen in de Rostra's van deze maanden een aantal ekonomiese beschouwingen over de EEG. De vraag rijst echter of de EEG niet meer is dan een ekonomies samenwerkingsverband tussen versehillende' naties. Dat men bij de beantwoording van deile vraag op meer intenties stuit 'dan ekonomiese en sich. behoeft geen bevreemding te wekken. Reeds in 1972 sehreef John Galtung een boek waarin hij de verschi l lende a chtergronden en doelste l lingen van de EEG onderzocht. Alhoewel het boek op enkele punten veroudert ,is, heeft het va or zijn overgrote deel tach zijn aktualiteits waarde behouden. Hieronder voIgt een korte · bespreking.

Een aard .die goed bij de samenstellin·g aansluit va n, samen met de geassocieerde staten en voormalige kolonien, b~na 50 onafhankel~ke staten welke een uitmuntende geografiese spreiding laat zien en die een goede partij kan vormen tegen andere ekonomiese supermachten als de VS en Japan.

derde wereld

De relatie tussen de EEG en de landen van de Derde Wereld (DW ) behandled Galtung aan de hand van zijn driedeling van macht. Uitbuiting: Onder de 18 staten (1972) Het idee voor een verenigd, machtig die tot dusverre met de EEG geassocieerd Europa moet, volgens Galtung, na de z~n, bevinden zich enkele van de armste, twe ~ de wereldoorlog z~n ontstaan. minst ontwfkkelde landen van de wereld. Volgens zijn zeggen was niet aIleen Zij kunnen gemakkel~k de ro l van grondDui t sland verslagen maa r i n weze had stoffen leverancier toebede e ld kr~gen h e ~ l Europa de oorlog verloren. De omd a t ~r op korte termijn toch niets inbren g van de USA en de USSR in de anders door hen te leveren is. Daarnaas t oorlog was van doorslag-gevende zien w~ het vaa k niet rechtvaR rdig gebetekenis gewee s t. Voor de eerste maa l bruik van ontwikkelingsfondsen. Deze in de historic was het niet Europa worden niet zelden gebruikt om eigen gewe es t die ee n grote oorlog had industrien te steunen dmv premies op g edomine ~ r d en gewonnen, ma a r had afname van in de EEG vervaardigde Europa de oorlog met behu l p w In produkten en het betalen va n infra"bui tenst ' ," n -jers" moeten beeindi ge n. strukturele werken in de DW tbv Een direkt gevolg hi rvnn '.'J3S dat curopese industrien. Als men de lijn niet ~r.. keJ, :uro p~1 ,:e i':erel'l in van he t huidige beleid doortrekt, v e rsc~i"'! :end e k~l. mpcn verdeel :le , zu l len er op de lange termijn ook mi i ' .r 'Europ:'l :!. elf '.vas nu oak in t\'!ee Dientengevolge kan men de ui tbui ting slechts goederen ui t de OW naa r de EEG centrn ve rdB eld , die zichzelf nog niet bestrijden door alleen maa r de mogen wordei geexporteerd die of niet buitc n Bur opa be vonde~ oak n.lo bronne n ande rs te verdelen.Oe strijd tegenconkurerend zijn , of binnen multi~ Hoskou e n "!ashington. Deze ont Yli kkf.ll ing de ui tbui ting il'; een strijd voor na tiona le bedr ijven .,orden geproduceerd, had mede tot ge volg dat Europa aan het • verandering van de tota le stru ktuur, be gin s t a nd van het einde van s aa r en voora l van die ekonomiese krin3koloni al isme. He t i dee van de~ lope n , die uitbuiting met zi ch i s da n ook ,vol gens Galtung, het meebrengen. he r s tellen v~ n de ou de micht en de funktie VD.n ;~uropa als "Het centrum Ve rbro kkeling is het reeds eeuwen van d e we r eld " oude princiepe van "verdeel en heers". Dit verschijnsel valt da a r waa r te nemen waa ra) de overheerste landen het zeer moeilijk wordt gemaak t om onderling, horizontaal , kontakt te onderhouden en b) de overheerser slechts "In het ma chtsslJel der naties kara t met e en overheerste tegelijk kontakt i deologiase ma cht via de Kultuur, onderhoudt. belonende ma cht viu de hande l en de ekonomie i n het a leemeo n, terwijl Penetratie zou goed vergeleken kunnen bestra ff ende macht het professionele worden met neo-kolonialisties nandel(; omcin i s van -de mili tairenc De l en: zij is de operationalise ring van k08rdinatie ' van dit alles . ord t pol itiek strukturele macht door onder de huid genoemd, tus3en mensen Qf tUS Gen nat ie s~ van een andere natie te kruipenen Een opmerking uit het begin va n het zodoende' vorm te geven aan de binnenhoofd s tuk over macht in het al gcmeen, kant van die natie. Een sterk. aspekt dat Galtung schr~ft om · bepaald e verva n zo'n .ituatie uit zich in de schijnse l en beter te kunnen analyseren. relatie van het moederland tot de Ver1'; chi,jnselen van waaruit men de ware elite van het overheerste land. '. , intenties ,van de SEG zou kunnen De som van deze drie machtsmiddellen doorgronden. Met dit doel onde rscheid noemt Galtung dominanti.e •. Galtung drie aspekten van s crukturele ma cht: uitbuiting, verbrokkeling en welke hun hoofdkantoor binnen de EEG penetratie. hebben, en dat de EEG vr~ b l ijft Algemeen ge7,egd ;is er ui tbui ting al s goederen in een verder gevorderde een la nd me e r kr~gt door ruil als een staa t van ver.erking te exporteren, under l a nd. Heden ten da ge kan dat dan die welke zij uit de DI'I lan de n Een doel of verschillende doe l en die zeer veel vormen aannemen; eon r~K importeren. land kan e ~ n ekonomiese kringlbop de BEG nastreeft ,mag blijken uit de aard en samenst'elling van de Gemcenrondom de wereld tot stand 'b rengen waarb ij Natuur en arbeidsintens ieve schap. Een samenste l ling die bestaat produ ktie en de Konsumptie grotendee ls uit een aantal oud koloniale mogendVerbrokkeling: Het heeft s terk de in de arme landen gevestigd is, terwijl heden, die misschien op zoek zijn naar sch\in dat de EEG een verdelend effekt ten toon spreidt en ook die bedoeling het beheer , de financien en het onder- mogelijkheden tot herstel van hun oude glorie en een byzonder rijk potentieel heeft. Dit omdat zij b~ haar onderzoek in de rijke landen pl aa tsvindt. handelingep een wig drijft tU6sen de De organisa tie die per defini tie he.t aa n know-how en prciduktie fakt<i>ren meest gesehikt am een ekonomiese versehillende partners. Haar houding gekoncentreerd op een rel a tief klein tov vroegere gebiedsdelen in de DW is kringloop op deze '/I.ijze te organiseren o ppe rvlak, da t we l om uitbreiding van anders dan die tov andere DW landen. is de mu l tie-nationale on ~e rneming. haa r markt schreeuwt.

achtergronden

macht

doel


Ook verschilt zij·in de behandeling van socialistiese-, kapitalistiese landen ot tusse·n werelddelen. Penetratie; Enerzijds betracht de Gemeenschap een sterke identitikatie bij de elites in de DW te bewerkst.e lligen drnv bv uitwisselingsprogramma's en studiebeurzen. Anderzijds is zij mbt uitw1sselingsprogramma's voor de " g ewone man" bijzonder eenzijdig zoniet terughoud~nd.

socialisme . :r is ean .zaak, aldus Galtunei die we bij d" relatie tusseri de . ESG en de socialistische landen altijd in de gaten moeten houden: de B~G is het groots~e kapitnlistische verbond ~an lariden dat de wereld ooit gekend heeft . ~]s een van d" doelstellingen van de SEG nu was de kl eine socialistische la - ~e n Minder nfhankel i jk te m ak~n van de g~ganten . Zij treed ech te r op als dat grote ma ch tige verbond. Hierdoor 7,a1 zij juist het iegendee) bemcrkstelligen . · . Obk rte handal eeschiedt vol gens een patroon da t niet aa n de (externel ideeen voldoet. \A n ciA Dude formule vnn het kapitnlisme om te zorcen voer

grondstofbronnen en markten voor eind p~oducten wo~dt ruimschootR vo~daan.

Anie rzjjds zijn de socialisti nch e land9n echter weer m~er ~ei!lterr~Rseer in know-how dan in import van "h~og - ' ',Y:ia rdige ll consumpt it!,f';ocder 0n e n vinden

z ij nlle rle1

~rempels . bij

de export

van hun consumptie~oederen. Dit niet vanwege mintier~ k~aliteit nlaar vooral vnnwege. hun te ste rk con cu rr ~ rend'e urijzen.

korro~

pondenLie·

hoera schaarste Tot het be gin van de zesti ~ er jaren heeft de natuur slechts een bepcrkte rol gespeeld voor de mensheid. Haar invloed bleef beperkt tot cen aantal tysieke barri3res zoals-zeeen, rivieren ,gebergten etc . Verd er levert zij voedsel en ~rondstoffen . Door de hoge vlucht van de techniek zijn wij in staat geb1eken om d.e fysieke barri~res te overwinnen en steeds mcer voedsel en grondstoffen D,n haar te onttrekken voor een sterk groeiende bevolkinp;. . De natuur kent haar grenzen ! ,Jij kennen die noe niet. WeI worden wij in steeds sterkere mate bel·/ust nAT er grenzen zijn.Denk ma:·, r· aan het rapport van de ~lub van ~om!! , de- v 61 0 r': :' ~.i eu cJ~·;:i ~f' :v"(}~:.t->-'! ;: '. :~J' : r {-~~ o nden, de dode vogels en vis s en

. na een olieramp, de "noodzaak" van kernener~ie en ga maa r door . Het efficiencystreven leidde via mechanisatie tot schaalvergrotin ~ , 1·/elvaa rtsverhoging en een hoop' . ellende • . Inderdaad, e en hoop ellende Goed, er ;Jorden maB. tregelen g enomen, maar va.u k te ·laat!

11at heeft een weg~esaneerde boer , 0: een weggesaneerde kleine winkelier , OI een >Jeggesaneerde ambachtsman aan steunmaatregelen? Wat heaft de dcrde "ereld ao.n ontl<ikkelingshul.p in de vorm van kanonnen en t anks? \oJo.t hebben

uitgestorven vissoorten aan vangst beperkingen? <,Jat hebbe~ l1ij aan scha " rste schaarste aan schone lucht, schooDl"/ater, landschapsschoon? Ik kan zo no g e c n . hele - tijd doorea ···n maar zal dat niet doen • . ,Je hebben no g een hele natuur over . Laten l1e dai., r zuinig op zijn·. l·;e t z, n allen! noor gebruik te maken van kringlooppapier, door plastiek Qekers at te sc haffen, door gebrfik te maken van fiets en openbaa r v.e r'J'oer. Da"r kunnen >Jij meteen aan bee;innen . Daar mag het natuurlijk niet bij blijven. "Rr HO,,'r en KAH nog veel veranderen. Ook door ekonomen! . \Vat kunnen d e ekonomen o.a. doen? -ui tga7n van de maatschappelijke kosten en niet van . de private kosten; ·- afstappen van uins·tmaxi"lUlisatie, daa rvoor inpla"ts: "bevredigend resultaat" -niet uitga "n v un de fiktie volko ~en konkurentie , maDr van .Oi:volkomen ),onkuren·tie: . -erkenne n d",t schaalvergroting ni e t alleen eGn \"lat· hoe;ere ,1imst voor d. e onderneme r l<an opleveren, rr.a· r o:>k· een heleboel ellende, die dan weer door de gemeenscho.p moet >Jorden [:oedgem;·.o.kt : -in modellen niet de hu i,",i!;e '1antoestanden impliciet opnemen, roa .' r dcze juist · p ro beren ·te

o.rlD.l~" sere!l

en

op te loss en : - erkenn cn ,jat ~ilieuvriendel;jk producer cn de \Olerkge le genh eid ·bevordert : - erkennen ·dat '·lelva·' r t nog ge on l1elz';jn betekent : -erkennen dat cr in ue d c r cJ.e I<ercld ook mensen "lonen , die recht heb:,en op een .deel van de koek . Kortom, in de theorie en praktJJk , uitgr"'. an van de rna ~ tschap pel'j : o kosten en de mens en natuur centr~ ~ l stellen. Frans Traut,·rein.

militair Een dine i R duidelijk : on geD~ht hoe men de cij fers va n de militaire budg e ts voer hardwc)'Y"c en noft \'1D re oak ~9 te]d V00r de E' Y;o ~ e komen nerge ns in de bUUTt van 0ie van d e ande:-e

. superma chten . ,t\ lleen wat be : r eft idcoJ.ogische ~ucht st~ a t eu ropa v~el

star ker. ~ i j is Bl tijd het culture l e centrum VNn de w~ reld Beweest en zal Jit voor lop i g nog weI blijven ook . ~en

' ~es t-~u rop es e

/

I

,

0

OooOD 0 ... Q 0 aDo 0 0 0 0 00

..

D'a DC 0 DO 0> ~: 6

\

mi ! itaire integratie

.betekend wel dat zij tot Bctie in stan is. 00'1<: ?o nder de hul p van · de VS e 'n dat kan h e s t

tot

st~rke

~ ~ ran~ erin f~erl

binnen de N~ TO leiden . . I n de l aa tste twee hoo fds tu.kken va n 2 i.j~ boek r~eeft Gnltung een sarn en-

-vatt inp; va n de elementen ' die 'd e E!!:G .

tot ';en supermHch.t ;,Qunen· kun "e n m'J ken . Hij vraag t ~ich · h ie rbi] af on \'Iat ' voor een wij7.e d. ie supe rmacht~haa r mid cielen ~ al r aan geb rui ke n. Ter meerdere eer -e n glorie 'van z ich ze lr", of za.u

zij met ha ar m~cht eeq rechtvaBrd i g er · I wereldbe eld nastreven. Galtung concludeert dat het eerste misschien wa nrschij~ lijker i~, ·maar dat er bij de niellwe Europese ogeneratie oak een

tendens na Dr het tweede valt te be speuren.

27


SALARISVERROGING ELLMAN

OP GEPASTE WlJZE

G~VIERD

Prof. Dr. M. Ellman: "Is our economic 'system really so perfect that we cannot learn anythinG from the experience of the other economic ,system?'''. Maandagmiddag 12 februari 1979. , ,Een dik pak sneeuw

.

bu~ ten.

'Een

I

frisse wind I

door de wetenschappelijke toga's van zo'n 15 professoren van onze 'fakulteit. ,

,

Ze zjtten aandachtig in de aula te luisteren naar datgene wat we in Nederland kunnen leren van de ervaringen van het socialisme. Het is Michael Ellman die,. nog sneller dan de wind, 'd eze lessen ten gehore brengt. Op deze wij~e aanvaardt hij openlijk het hoogleraarsambt in de Economie van de Centraal Geleide Volkshuishoudingen. Dit op een moment, nog net voor de algemene ministeriele maatregel die aIle lektoren professor maakt. Maar de laatste maatregel qeoogt inzake de salarissen net het omge~eerde als de promotie van Ellman.

I

Bovendien is er t.o.v. de Westerse lan- . Nog een les is dat het ui~br~iden van den een veel grotere participatiegraad de kwartaire' sektor oak voor het Wesvan de bevolking in her arbeidsproces; ten een reeile oplossing van de werkVanuit theoreties oogpunt ~ezien is loosheid in zou kunnen houden. het zo, dat 'in de socialistiese ~ariden Tenslotte ,valt te leren dat investeririelke ' arbeid die een marginaal p~odukt gen eer goede oplossing zijn veor verlevert grater dan nul wordt ingeschamindering van de wer~l,oosheid. Maar keld. In een kapitalistiese maatschaporider ' kapitalistiese verhoudingeri gaat pij wordt arbeid pas ingeschakeld bij dat niet zo makkelijk. Ondernemingen een marginaal produkt groter dan het kunnen niet overgehaald worden maatloon. schappelijk rationele' investerinp;eu.' te, Ellman, schetst in zijn red'e " Full plegen. Onder socialistiese verhouEmployment: Lessons from state socidingen is de planning 'van de investeaiism" wen overzicht van mogelijke ringen het voornaamste instrument om vormen van w<lrkloosheid. Hij stelt de maatsc~appelijk efficient te producetiefs l~ ren\ van he t socialisme?". vraag of volledige werkloosheid bestaat ren. EllmB ~ 3pitst, dez~ vraag toe op het iten onder het socialisma. Een vraag die na van ':I', ,-',loosheid. uitvoerige toelichting bevestigend wordt beantwoord •. Hij balicht ook de Toch gaat ook Ellman niet voorbij aan beleidsinstrum<lnten - waardoor volledige de problemen van het socialisme. werkgelegenheid wordt gehandhaafd. Zo noemt hij naast de overgangswerkVUJ..;ens Ellman i s ,e,' geen w"rkloosHierop baseerd hij een aantal lessen loosheid ook de politiekewerkloosheid heidsprobleem in de socialistische lan~ die~we in h~t Westen kunnen t~ekken uit die 'trouble-makers' ten deel valt. d,n. 5erkloosheid is daar vrijwRl uithet socialisme. ' Ook het probleem van de lage produk~ebannen. De vraa g die daarbij altijd, tiviteit ' in de landbouw wordt genoemd. wordt gesteld of dit niet ten kosts Hij besteedt aandacht aan punt en van gaat van efficie,n tie en :Ius van de ar'De eerste les is dat werkloosheid en ;inbeidsproduktiviteit. Deze vraag beantin,flexibiliteit en moeilijke aanpas. flatie sociale kwalen zijn Van het kawoordt E1man in 'relativerende zinG baarheid. pi talisme. Kwal, e n die in soc ial:isti1 "Er ' is op di t moment' in de Oostblok ,anEen apart punt vormt de 'arbeidsmoraal'. .sche lande~ "gemakkelijk te voorkomen den een grote vraag (!) naar arbeid. Een zekere discipline is mede door het zijn do or staatseigendom van de proafwezig ' zijn van een voortdurende dreidUktiemiddelen en nationale ekonomiese ging van werkloosheid in de socialisplanning". De tweecle les is dat al ' le tiese landen weggevallen. maatre~elen in de socialistiese landen ge~ed zijn ~ in ee~ totaal-ekonomiesbeleidspakket. E&n zo'n maatregel overHet valt toe te juichen, dat Ellman een neman in de ~esterse we reId knn juist zO ' eerlijke ' en openhartige benadering averechts warken. Als voorbeeld noemt geeft ~an ekonomiese ontwikkelingen in hij de toename van de werkloosheid in socialistiese landen. Ook zijn s~ot­ Engeland door ' een beleid van loonmakonkll,lsie dat op sommige belangrijke tiging. J;;"r weTd toen nl. geen rekening aspekten het socialisme superieur is , gehouden met het dalen van de effe kaan het kapitalisme valt wetenschapti ' ve vraag e 'en de remmende werking op pelijk te waarderen. ~ets wat, zeker de technologie. In socialistiese land en op dit moment, nu er geprobeerd wordt zijn deze beide belemmeringen niet aaneen nieuwe ronde van Koude Oorlog te we zig omdat een maatschappelijke planintrmduceren, weI ge~egd mag worden. nine; zowel de vraag ,aI,s de innovaties Uit de ervaring weten we dat dan de kan regelen. wetenschap vaak moet wijken voor het De d'e rcre les is da took onder sociavooroordeel. listiese verhoudingen enige werkloosEllman doet een ', voor hem zo typerende, heid onvermijdelijk is. Friktiewerk~ koelbloedige konstatering Me hopelijk -loosheid bestaat ook i'n de socialistie- voor vele anderen op deze fakulteit se landen, maar is ongeveer de helft een voorbeeld zal zijn in de komende va n die in de kapitalisties n landen. periodp: Dit ~omt door een stringente (wo-)man " There are different economic systems power-planning. each with characteristic-achievements Oe , 'overgangswerkloosheid was eh is and problems. ' Each can fruitfully nog aanzienlijk., In de 50-er jareh learn from the other." mo,esten bestuurlijke maatregelen de trel v~~ het platteland nnar de steden voo~­ PdV. Maar wat is er nu zo opzienbarend aan de rede van Ellman? Ellman zelf:"De negatieve eigenschappen van het socialisme die tot op hlden zo zorgvuldi~ werden beschreven en geanalyseerd, zijn gebruikt om de status-quo in het Westente handhaven en de kritiek op ,de Wes terse maatschappij te bemoeilijken~" 'fegenwoordig komt daar verandering in. Ellman wildeze nieuwe trend, die be- ' kend staat als de 'omgekeerde Sovjetkunde' graag op onze fakulteit introduceren. Uitga ngspunt in deze nieuwe benadering is: "kunnen we iets posi_

probleinen

mpa>nul

lessen

.koude oorlog

komen.

28


Accountants

.' . . . ... . Aanjonge doctorandleconomle ter overweging Jonge doctorandi economie (bedrijfseconomische richting) die erover denken hun 100Pbaan'in het accountantsberoep op te bouwen en daar met hun keuzevakken al rekening mee geho~den hebben, wijzen wij op de mogelijkheden die ons kantoor biedt. " Door expansie de ontwikkeling van het dienstenpakket bestrijken onze activiteiten een steeds breder terrein : controle, automatiserings-, management- en andere bedrijfseconomische adviezen. Door eigen research en zich wijzigende behoeften van onze clienten worden in onze Neder, landse en in onze internationale praktijk nieuwe methodieken van controle en bedrijfsadvisering toegepast. Hierdoor ontstaan nieuwe functies en wordt aan de personeelsbezetting steeds hogere eisen gesteld. Van Dien+Co staat open voor contacten met doctorandi economie die zich aangesproken voelen door de uitdaging, die het voorgaande inhoudt. Die hun intelligentie en creatieve vermogens gemotiveerd willen gebruiken ... het een pre vinden dat de aard en omvang van ons kantoor enerzijds de mogelijkheid bieden qm op een ruim terrein van activitE3iten ervaringen op te doen, ter'Wijl anderzijds de organisatie overzichtelijk blijft. Specifieke eisen zijn: het vermogen snel en scherp te kunnen analyseren en formuleren en een goede kennis van de engelse taal. Leeftijd tot 25 jaar. ' Plaatsing op een der kantoren geschiedt in overleg. , Na het behalen van het accountantsdip~ori1a is een tijdeHjke detachering op een buitenlands kantoor mogelijk. '

em

Uw reactie, met relevante gegevens, ge'lieve u te ri'chten aan ons Hoofd Personeelszaken; u ontvangt daarna een uitnodiging voor een persoon,lijk gesprek.

VAN DIEN+CO - Postbus 4200 - '1 009 AE Amsterdam - Tel. 020-910111 AMSTERDAM APELDOORN ARNHEM BREDA EINDHOVEN ,

ENSCHEDE 'S-GRAVENHAGE-RIJSWIJK GRONINGEN:HAREN HAARLEM 'S-HERTOGENBOSCH

HOOGEVEEN LEEUWARDEN LELYSTAD LOCHEM MAASTRICHT

ROTTERDAM TILBURG UTRECHT VENLO ZAANDAM

' ZWOLLE ANTWERPEN BRUSSEL ' WILLEMSTAD-CURACAO

ORANJESTAD-ARUBA PHILIPSBURG-ST, MAARTEN CARACAS-VENEZUELA


, - - - - - - - - - - - - - ; - - - - - - - - ; - - - - - - - - - - -- --- - - - - -

'RONDUIT DERAAD

besluit terug te draaien. Ret ~erkgroep Akkoord is van mening dat uitspraken en besluitenvan de raad niet teruggedraaid dienen te worden als zich geen nieuwe feit~n voordoen of als er geen nieuwe argument en op tafel komen. Omdat technisch de ' invoering mogelijk bleek hebben wij onze/Dedewerking aan de doorvoering ervan toegezegd. Onze bezw... ren tegen de invoering van seOok nam de fakulteitsraad nog eens mesterblokken staan evenwel noch steeds het principebesluit dat er slechts rechtovereind. Als winstpunt zien wij ' in werkgroepen gedoceerd mag word em. evenwel dat het systeem niet voor, de Als man hiervan af wil wijken, dan avondopleiding wordt ' ingevoerd, en dat zal er dispensatie gevraagd moeten we zekere garanties hebben dat de tenworden. Bij een paar vakken zal het tameneisen niet opgeschroeft zullen worvolgend jaar,om formatie9redenen, den. Dit laatste vooral ter be schernog onmogelijk7zijnhieraan te volming van de avondstudenten, die bij het doen. Echter, wanneer de fakulteit opschroeven van de tentameneisen nog de beschikbare formatieplaatsen verder (langer) van huis zijn. De stujuist heralloceertdan zal oak dit prodieduur is voor de avondstudent toch al bleem op korte termijn verholpen zijn erg lang. In ~laats van dr ie zouden ze De aktiegroep betreurt hetdat de raad nog maar twee vakken in 3 n jaar kunnen besloten heeft de keuzevakken van volgen. Een verlenging me t het kandibuiten de fakc._~ c :c ten ECGV, af te daats van 5Q~ zou het gevolg zijn. schaff en. Hel a3.s heb ik van de redakV~~r alle duidelijkheid nog even de artie van Rostr~ te weinig 'woorden' gumentatie t,egen invoering van semestergekregen om deze problematiek uit blokken. de doeken te ,doen. Wat ik wel kan toe .. Het semesterblokkensysteem ' wordt ingezeggen is, dat de aktiegroep er ,in voerd met als belangrijkste argumentatie het komende jaar voor zal pleiten dat het terugdringen van de gemiddelde studeze vakken alsnog in het cirriculum dieduur. Het is nl. gebleken dat de worden opgenomen. gemiddelde student ruim twee keer zo Er is een overgangsregeling opgesteld. lang over zijn kandidaats doet dan de Ik zou ieder,een~aan willen raden (ook norm die er voor staat. Door de student avondstudenten) deze zo snel mogelijk meer te motiveren voor zijn studie wil op het fakulteitsburo op te halen. men de feitelijke studieduur voor het Het name voor de keuzevakken en voor kandidaats terugdringen tot twee jaar. ' de vakken IEB en welvaarts is dit van In het huidige trimestersysteem is het belang~ volgens de voorstanders van semesterblokTenslotte wil ik nog heeleven stilken niet mogelijk de student voldoende staan bij het mikro-struktuurrapport. te motiveren. In de laatste raadsvergadering bleek dat een viertal bekvechtende hoog- leraren het nog steedsni et eens"kunnen ,;ordan, laat staan dat de rest van de fakultaire gemeenschap zich verenigd heeft. Daarom is de z a ak _~r ~N NU 6AAN W6 nag maar ~路/eer eens e c n ma,:,uldje vooruit geschoven en hopelijk kan ik ~~ NOC7EENS fEN 8L.IK de volg e ridc Rostra met de ontknop~ng W拢R.F'EN OP OE komen. OE~/(U NOlbENCleme ns Lutz

-EXTRA-

Zoals iedereen inmiddels wel zal wet~n, is er tijdens d e ,laatste ra"dsver,gad " rin g besloton semesterblokken in de dagopleiding kandidaats in te voeren. De raad nam zander tegenstemmen het besluit per september 1979 to starten met dit blokkensyste'em. Voor de aktiegroep was " it een belan e r i jk be~luit, 0 路du t zi~ nltijd v00r invoc r i uc vall hp t semestersysteem is geweest. Zij is nl. van meDing, dat de semesterblokken een voorwaarde zijn voor de uitvoering van de door hen voorgestelde onderwijsverbeteringen. Fundamentele verbeteringen zijn binnen het trimestersysteem onmogelijk en gelukkig was de fakulteitsraad dat I<el met ons eens. De kritiek die I<ij op het huidige onderwijssysteem hebben spitst zich toe op de vorm van 'het onderwijs ( t~ weinig participatie) en de inhoud van ' h e t inderwijs (te eenzijdig gericht op de neo-klassieke theoriel. Een and r argument dat voor invoerinf, van semesterblokken plei t - is d e grote vertraging, 'die met name in het kandidaats, optreedt. Uit een recent onderzoek blijkt, dat de gemiddeld c student'ongeveer 3 jaar over het kandidaats doet, i.p.v. de geprogrammeerd o 1,3 jaar. Dat betekent 1,6 jaar vert raging. Daarom heaft de aktiegroep de vOOrwaard u ond rsteund, dat -het tentamennivo g elijk moet blijven. Door een intensievere begeleiding zal de vert raging teruggedrong en kunneh >lorden.Dit is trouwens noodzakelijk, omdat d n minister binnenkort,~et e?n ~ wetsontwerp komt dat maar 2 Jaar u~t颅 loop toe zal staan., De aktiegroep heeft een aantal voorVoleens het \'Ierkgroep Akkoord ' kan dat stellen gedaan voor d - verbeterinook niet in een semestersysteem. De opgen, die aan gebracht zO,u den moeten lossing voor de studievertraging moet worden bi1 i~der kandidaatsvak. volgen ~ ons gezocht worden in de onderDeze idee~n hebben in november van wijsvorm. Verlengen van de blokken heeft De faculteitsraadver g adering van 12 het vorig jaar nog in alle kolleges weinig zin als het onderwijs v~rder het februari heeft haar al eerder ingenoter diskussie gestaan. Op basis van zelfde blijft. ~oegegeven: in 16 weken men standpunt wat betreft de invoedez e diskussies werden deze plannen kun je meer onderl'lerpen behandelen, is ring van semesterblokken in de kandiverd e r uitgewerkt ef\ bij de vaksroeer meer ruimte voor de actualiteit. Hier daatsfase voor de dagopleiding bekrachpen aan de onde gesteld. Een groep staat tegenover dat de tentameneisen tigd. Dit houdt in dat per september kandidaatsstudenten houdt zich er niet ver;waard mog~n worden. I,ogisch elke dinsdag om 13.00 uur mee be'79 in de kandidaatsfase blokken gege- gevolg zal zijn dat de colleges zullen ven zullen worden van 16 in 'p laats zig in kr. 2163. Alle geinteresseerverzanden in oeverloos gezwam en/Of dat den zijn hierbij uitgenodigd. van 11 wek:en. ' Voor de avondopleiding ~tudenten hun tijd liever beter besteden blijven blokken van 11 weken gehandlIet me est interseeante punt is echen w~g blijven van die colleges. ter dat een 'posthumus' fakulteit haaft. volgens het Werkgroep Akkoord zal de terug komt p~ haar eerd e r genomen De beslissing om semesterblokken in te oplossing van de gr6te ~tudievertraging beslui t,' .<len studieproeramma in 4 voeren werd definitief , nu gebleken is tijdens het kandidaats gezocht moe ten jaar te proppen. Pais' HOVV-pl,annen dat de invoering niet stuit op onoverworden in andere onderwijsvormen (werkdie voor een groot deel overeenstemkomelijke technische bezwaren, zoals 6011e g es), zelfwerkzaamheid ook tijdens men met de plannen van Posthumus, gebrek aan docenten, zalenbeslag en de collegecyclus door aandacht .te bestekrijgen daarom ecn flinke tegenslag roost~rproblemen. den aan al , e stof en kleinere aantallen te verwerken. Ben 5...;jarige kursusUit de reacties van de vakgroepen bleek studenten per college, waardoor de studuur wordt ' nl. door de semesterblokdat men niet altijd evengelukkig met dent 'eerdllr actiefaan de colle',es zal ken een feit. De minister, die ecn deze beslissing was, reden voor hen om deelnemen en gestimuleerd zal worden de tiental jaren ge l ed-n op onze fakulte pleiten de al eerder op democratische colleges ook echt voor te bereiden. toit van mening was dat een 4-jariwijze genomen beslissing van de raad Het Werkgroep Akkoord blijft het als ge opleiding geen universitaire opterug te draaien. Omdat de discussies haar taak beschouwende technische asleiding kon zijn, heeft gelijk geover de principiele voor en nadelen pecten van d~'invoering van het semeskregen. van het semestersysteem al eerder uitgeterblokkensysteem en de over gangsregeDe hele fakulteitsraad is het nu met breid aan de orde waren geweest en er ling hiertoe, zo kritisch mogelijk te die mening eens, en heeft het onmoalleen over technische mankementen geblijven volgen en waar nodig bij te gelijke van heer eerder genomen be~proken zou m~eten worden, is de invoeschaven. sluit ingezi~n. Het is echter ' voor ring van semesterblokken geen moment in mij verbazingwekkend dat Pais, inmidgevaar geweest. Namens het \Verkgroep Akkoord: dels minister i.p.v. docent, op zijn Ook het Werkgroep Akkoord, dat zich aleerder ingenomen standpunt is terugtijd tegen semesterblokke'n hee,ft verzet, Tjalling Haisma , gekomen. heef t niet geprobeerd het oude princ'iepe-

~w~,.G/

COMMENTAAR

I

13 ,0


Klynveld Kraayenhof &co ACCOUNTANTS

Er is in de vaktechnische stat van ons kantoor te AMSTERDAM plaats en toekomst voor

â&#x20AC;˘

Jonge bedrijfseconomen die van plan zijn de post-doctorale opleidlng tot

accountant te gaan volgen. Wij bieden u tijdens deze studie een goede mogelijkheid veelzijdige ervaring in een internatlonaal georienteerde accountantspraktijk op te doen. Ge'interesseerden nodigen wij graag uit voor een orienterend gesprek met het hoofd van onze Atdeling Personeelszaken, Prinses Irenestraat 59, 1077WV Amsterdam. Telefoon 020-5410541.

Amsterdam Almere Amersfoort Apeldoorn Arnhem Breda Deventer Dordrecht Eindhoven 's-Gravenhage Groningen Haarlem Heerlen Hengelo Hoorn Leeuwarden Mlddelburg Rotterdam Utrecht Zwolle Antwerpen Barcelona Brussel Dusseldorf Hamburg Londen Madrid Mllaan Parljs Zug Zurich Bogota Buenos Aires Caracas Cura~ao Jakarta Montevideo New York Paramaribo Rio de Janeiro Salvador Sao Paulo.


brink

an's

boekhandel

Jodenbreestraat 23 kamer 2386 Amsterdam Tel.: 020 - 5254024 I . ..ia l'cr s "i.;ein - '. '. '.ile

ca2 i ~el i s i:: '. 1.9 ::: 1d- 2COl~ QL..i. \

'l'he 8 s~ays . in t h is col 10c"i;ioll :ZOCUS 0,.1.1 the' tw ,? cen era l cun:C' l i c ·i;s of c Uy it u l i s H, bo urGeois versus J r olet ari aJl iillcl core vers~s ocr:Lj,lle r y , in an att elU ")t t o descr i be 00 t LL t he c)rclical rb.~~ t n.m :.:; 311e. the seculIT tr 3.nrd'ormc tiolls of c2.p i 'Galism , con"::" cc ived as a s ingu l2.r vJorlo.-sss tem . ·rne wr i tin;:; s =e infor;;;ed oy a st rons commit hlel1·c to the wl i Cli s cil) linarity of the h i storica l soc ~ al sc i ences , ~o a d.i al <> ct i c a l lnetb.oc.:i.olo:;S , =<1 -Co a be lie·f t h.:: t soci&l d l c.lysis i s neve r va l ue"':f'ree .

Carabri d,;e i.fn i vers i t y w ess , 1979 .

i

</ , "/ /

C. :18 t-ce l heir,l - i'lle tr8.QE i t ion GO socialis t e co~~omy 3ette l heim lays the founda tions for ~ crit i ca l on the cOllcepi:;s ' s oc ial i s t economy '! . ' .socia l i st ul s nnin; ', soc i a li st property r e la-cl ons ' etc .; aj1.d he ~;reoares the I,ay for an ana l ~sis of tran s it i onal soc1. 2. 1 cor;;,~ t i ons , an analys ~ s wh i ch ni ll &.l so a e ed to 'u a1<.:8 account of t'le ;:;o l it i ca l and id eolG ~ical d omain s [;l1d 0:;: the rel ations be t~·Jeen the: an e. t he structure of e c onolJlic re·lat ions . j 1o , 05 :-1arve s ter Fress , 1'778 .

~'ef lection

Ga l breith/;3.} linber

"LlOS t eve ryone ' s ;.;uide to eCOl".Or,IlCS

Nico l e 3a1 inser :;u.;)p lies the ques"i:;ions and Galbraith anSI{e rs theIn . It le ad s us trou.;h z. :;te:;- by- ste9 ex:,-lanati on of e c on orJ ic i C!eas : t he basic natur e of cla ssica l, n eoc l ass ical and c;c;rxian economics , the r ole of 'Joaey and o·ank i nc; , t he reason s for the pre sen c om binai.; i on of inf l at i on and. un81l!.::; l oyment , etc . ,:;ough ton/l.'iffl i n , 1')78 . GO.c;DKOOF : Van jJri r.llTle len- ,.;ee r Ha drde en " ins t Over de aroeids·,'l aardeleer van "larx o. l s r:;rcndslas voor zij n verklariIlb van e.e winse j 6 , 90

EKONOMIE GEOGRAFIE PLANOLOGIE SOCIOLOG IE


1979 - Nummer 68 - april 1979