Issuu on Google+

blad

van

de

economlsche

facultelt

I J juli 1970

Geachte Rostra-lezer,

Als U blijft schrijven (zie hieronder), doen wij dat ook.

Rostra-Redactie

AI na vier nummers I 1

~eachte redactie : Ellende Het moet er nu maar eens uit : a) Rostra, of R* (buitengewoon spits gevonden hoor, HP heeft kennelijk toch een functi e) is in zijn huidige vorm een blad , waarop ik elke keer weer hijgend val , van ellende wei te verstaan . b) U zou er beter aan doen de tijd en vooral het geld (al is het maar Mn uur en al zijn het maar enkele tientjes) aan iets zinvollers te besteden . c) Van aile fraaie beloften, gedaan in het eerste nummer, is geen fluit terec ht gekomen. Vandaar het volgende alternatief. De redactie moe! worden vrijgemaakt van stuzorgen en gaat uitsluitend De Pool , Pieter, De Prins, De Engelse Rate en ppe frequenteren . Daar ligt het nieuws namelijk op de cafetafels. Voorbeeld . Het is een mooie zomer• avond en op het terras van Hoppe laat U de naam Duizenberg vallen . Er ontspint zich dan de volgende discussie: ,Een Duizenberg is een zeer fraaie automobiel. Toevallig is Duizenberg ook mijn naam en iedereen is familia van elkaar. 0 , word! mijn naam genoemd in verband met de opvolging van Delfgaauw. Verrek, ik dacht dat ze daar Duessenberry voor uitgenodigd hadden. Geeft niet hoor, Duizenberg (IMF, Nederlandsche Bank) is ook goed ." Kijk, mijne heren, dit is iets wat iedereen interesseert. En niet het , gebalk" van ene J. J . A. (die waarschijnlijk aileen ter meerdere eer en gloria van zichzelf schrijft). daar kopen we niets voor. Als U dan ook plechtig beloofd op deze manier R. te gaan vullen , ben ik bereid niet voor Uw afrteden te gaan pleiten . Afgesproken? Een verbitterde R.-lezer (naam en adres bekend) . Nawoord van de redactie: ,Zo waarlijk helpe ons God Almachtig ".

Niet interessant

LETTERLIJK

Steeds lees ik Uw blad aandachtig . Het vall mij daarb ij op dat U zo weinig aandacht schenkt aan de werkelijk interessante nieuwtjes. - Zo moest ik in de wandelgangen vernemen dat Prof. van der Schroeff volgend jaar voor Stel en bosch boys gaat uitkomen . - Zo miste ik in Uw blad het grote nieuws betreffende de hoogleraren de Galan en Ankum . - Zo moest ik in het cafe vernemen dat mijn vriend de Heer Verdonk het doctoraal examen heeft afgelegd. Het zou dacht ik goed zijn als U aan deze dingen meer aandacht zou besteden in Uw kolom. Hoogachtend ,

Clinge doorendoor: rithme : ratatatatata ratatatata ratatatatatata enz. Professor van der Schroeff ik weet dat het niet hoefl maar ik w il U loch bedanken en ' k zal lief zijn voor Ankum . Beukema: rond op de heupen , vierkant op de tong . Prof Zahn is niet met ziekte-verlof, maar wei afwezig .

J . W. Berenboom jr. ec . kand. ,.Ais het een aardige vent is met een das om en lid van een partij, krijgt hij bij een zwak tentamen van mij een 6--." (Prof Ormeling)

Cioed

Wij vinden Uw blad altijd heel goed. Hoogachtend, W. R. Ploeger K. Doorman .

Liever nlet Is het mogelijk om mijn naam uit Uw adressenbestand te schrappen . lk ontvang Uw blad liever niet. Hoogachtend, G. R. R. ter Voort.

.. u kunt de voorlopige uitslag van de test opvrag en. lk moet er nog enige reductie op geven ." (Prof Cramer) , Het niveau zal steeds opgevoerd worden tot de college-ban ken leeg zijn ; dan heb ik optimaal resultaat. " (Prof de Leve) ,Is die lastige, meest onaangename op tentamens, die ons de handel probeerde bij te breng en (ik hoef U zijn naam niet te noemen) er nog? " (Shell) Prof Verburg wordt hoogleraar-direkteur. ,Zal de zaak wei Verburgelijken." ,Ja, ja; verPieteren en zo ..... "


FIGUURLIJK Is Hartog's losse etnd een recht etnd t

Eind goed, al goed

B. B. is dusdanig opgewonden geraakt door een los eind van Hartog dat hij onmiddellijk in zijn pen geklommen is en blijkens een mededeling van de redactie - binnen het uur l<laarkwam. In dat opgewonden uurtje heeft hij enkele uitspraken over Hartog gedaan die tot enkele kantteken :ngen nopen, ondanks het feit dat B. B. in zijn ,1ste uitweg" zijn positie verzwakt door op te merken dat Hartog het bij het rechte eind kan hebben.

Stilzwijgend ben ik er bij de behandeling van de prijsconsumptiecurve van uit gegaan dat het daarbij gaat om prijsveranderingen bij een gelijkblijvend inkomen . Oat is gebruikelijk en bovendien gehoorzamen zowel mijn tekst als mijn figuren aan die veronderstelling. Als Drs. Meijer het zwart op wit wil, dan w il ik het stilzwijgen best verbreken en die veronderstelling nog wei uitdrukkelijk naar voren halen . Voor 'ongeacht het inkomen' leze men dan 'ongeacht de hoogte van het gegeven en constante inkomen', hetgeen ik er natuurlijk ook altijd mee heb bedoeld. Desgewenst wil ik ook nog wei verklaren dat ik uitging van een economische orde met consumptievrijheid, van een rationeel handelende consument en van aile andere gebruikelijke veronderstell ingen . Zoals Meijer trouwens ook best bereid zal zijn te verklaren dat hij met px bedoeld . . prijs van goed X. Zou hij er namelijk pi lien van de structuurcommissie mee doelen, dan !oopt het vast verkeerd af.

B. B. verwondert zich erover dat in de Amerikaanse leerboeken zo weinig pagina's aan het micro-economische consumentengedrag worden besteed. Mij verwondert het eerder dat er in Europese leerboeken zo veel pagina's worden besteed . De pragmatische Amerikanen hebben kennelijk niet veel papier over voor een niet-verifieerbare theorie. Vervolgens vraagt B. B. zich af wat ook al weer een prijsconsumptiecurve is en komt dan tot een hoogst ongelukkige definitie, waarin hij a priori veronderstelt dat er altijd raakpunten van budgetlijnen en indifferentiecurven bestaan : misschien is B. B. het begrip randmaximum nog niet bij zijn studie tegengekomen. Precieser gedefinieerd is de prijsconsumptiecurve voor goed X de verzameling (optimum) combinaties van consumptiegoederen X en Y, die de consument zich aanschaft indien de prijs van goed X varieert (ceteris paribus) . In de kleine lettenjes schuilt vaak het venijn, zo ook bij B. B. Hier wordt een foul gemaakt die men regelmatig in de litteratuur tegenkomt n.l. dat vergeten wordt dat de vraagfunctie ceteris paribus gedefinieerd is! Dus op voorwaarde dat de prijzen van aile andere goederen en het betreffende inkomen gelijk blijven. Wat meent nu B. B.? Oat in het geval Ev -1 er sprake is van constante bestedingen in een bepaalde richting ongeacht het inkomen van de consument in kwestie. Laten we dit eens nagaan en om te beginnen een verzameling functies bekijken d ie aile gekenmerkt worden door het feit dat de vraagfunctie die eruit afgeleid kan worden gekenmerkt wordt door een constante vraagelasticiteit met de waarde min een. Deze funct ies zijn van de

=

gedaante u = xa yb . waarbij u, a en b willekeurige positieve constantan zijn ; x de hoeveelheid van goed X en y de hoeveelheid van goed Y is. De consument bevindt zich in het algemeen in evenwicht als geldt: Voor de functie u = geldt dan :

xa yb

a.x a-1 . y b ·Py= b.x a . Yb·l -Px

Na enige herleiding komt men tot : b

Py· Y ""a·x.px De vergelijking van de budgetlijn luidt Px .x -L Py .y = V (V is inkomen)

Substitutie geeft waaruit de vraagfunctie af te leiden is.

v

X~

De elasticiteitscoiHficient van de vraag

E V=~ . £.. is dan : dp X

-V

v

= -1

De vergelijking van de prijsconsumptie-

Px

b

Y = - .X. Py a

curve luidt nu

door substitutie van de vraagfl'nctie wordt x geiHimineerd waarna de vergelijking luidt :

b.V (a+b) Py

y

Hiermee is aangetoond dat de prijsconsumptiecurve een rechte evenwijdig aan de x-as kan zijn, immers a, b, py en V zijn aile constanten. Uit y= -

V

Px

- -

Py

.x

(budgetlijn)

Py

volgt dat V het punt is waar de budgetlijn de y-as snijdl. Dan is het bedrag dat aan goed X wordt besteed gelijk aan

v Py

b.V (a+b) Py

a.V

Als V toeneemt neemt dus ook het aan goed X besteed bedrag toe, waarmee bewezen is dat bij veranderd inkomen het aan goed X besteed bedrag varieerl. Bougainvillea voorlopig afgewezen. Of de prijsconsumptiecurve nu wei of niet in M (zie fig. C en D van BB.) begin! is een zuiver academische vraag. Als we aannemen dat de prijs van goed X naar oneindig kan gaan moeten we accepteren dat de gevraagde hoeveelheid tot o nadert. Het werken met continue functies heeft nu eenmaal deze consequentie.

In een stukje dat de geschriften van Hague, Hartog, Hicks en Stonier tot uitgangspunt heeft, baseer ik mij uit een cogpunt van doelmatigheid op het begrip 'prijsconsumptiecurve' zoals ik dat bij die auteurs in de aangehaalde publicaties aantref 1) . Als Meijer de genoemde heren ervoor wil winnen zijn eigen definitie in hun boek te zetten, dan moet hij ze een briefje schrijven. Zij zijn aile nog in Ieven. De gedane 'ex(ante)cathedra' uitspraak is niet nieuw voor mij . De aanpak kan stellig goede diensten bewijzen. In het onderhavige geval wordt er echter een dee! van de problematiek mee weggeredeneerd . Meijer's formules komen goed van pas want zij Iaten de lezer aardig zien dat mijn figuren juist zijn. lk ben drs. Meijer dan ook bijzonder erkentelijk voor de gewaardeerde wijze waarop hij mijn betoog heeft weten te vervolmaken en te illustreren. Boris Bougainvil. l) Bij voorbeeld A. W. Slon ier and D. C. Hague, A Texlbook of Economic Theory, 3rd. Ed., London, 1964, biz. 60 : ' ... the price-consumption curve represents points of tangency between progressively flatter price lines and indifference

curves . . . '

Om van aile gezeur af te zijn wil ik eventueel afkondigen - ex cathedra economica dat aile functies gedefinieerd zijn voor x o , •• x n ~ 1 We hoeven dan niet meer onze toevlucht te nemen tot allerlei gekunstelde constructies om loch maar een uitspraak te doen over het verloop van curven voor de nulde tot de eerste eenheid. Bij mij komt dan prijsconsumptiecurve zichzelf heb ik geen werken met een los ergens goed vastzit.

het begin van de los te hangen . Op bezwaar tegen het eind, als het maar Drs. f. j. meijer

redactie: j . j. amesz, m. a. baseliersvan arnhem, j. a. m. honout, j . j. klant, j . g. I. m. willems, h. meijeraan (seer.). redactieadres : herengracht 514.


I

FD 70, mager vlees om er soep van te koken De dames in de meest cique completes, waaraan de Nederlandse Dior, Max Heimans, wei niet helemaal vreemd zal zijn geweest, de heren in John Kennis' stemmigste zwart, 7 tientjes in de klamme palm van de rechterhand (f 35 per couvert), zo zag R'' voor U op vrijdag 12 juni de deelnemers aan het F D de hall van het Apollopaviljoen betreden. Goede luim was niet duur geweest, want de sherry op de receptie ter gelegenheid van de promotie van Dr. Sideri was uiteraard gratis. De Amsterdamse Fullbright, drs A. Pais, duidelijk het meest op zijn gemak tussen het rode velours trad op als reisleider van het exclusieve gezelschap. Het strikt besloten karakter van deze bijeenkomst heeft Uw verslaggevers trouwens bijna parten gespeeld. De faculteitsvergadering (F V) mag dan sinds kort openbaar zijn, het F D is nog zo gesloten als een familie NV. R meende haar taak als communicatieverbeteraar binnen de faculteit niet naar eer en geweten te vervullen als aan dit festival geen aandacht zou worden besteed. De weigeringen van zowel de facul. svoorzitter: ,Het F D is Iauter een geigheidsbijeenkomst, U begrijpt dat U . .r danig uit de loon zou vallen ", als van een minder groat gezelligheidsdier, drs J . J. Klant : ,lk betaal de kosten van het F D zelf, evenals mijn lidmaatschap van de kring trouwens, daar hebben jullie niets mee te maken", hadden R's nieuwsgierigheid zodanig geprikkeld, dat werd besloten coOte que coOte een verslag te maken . Ruiterlijk moet worden toegegeven, dat

elke paging om de eetzaal te penetreren is mislukt. Het relaas van een paging willen we U niet onthouden, omdat het illustreert hoe hardhandig de stat haar exclusiviteit verdedigt. In het zwart gekleed, zoals een van ons was leek het hem een aardig idee zich voor te doen als kellner. Gewapend met een dampende schaal aardappelen werd getracht de hermetisch afgesloten deur te nemen. Als reactie op een droge tik op de deur ging er een luikje open , waarachter het hoofd van prof Boukema, dat riep: ,wachtwoord". Meer dan ,Humdrum", dat altijd netjes en niet opdringerig klinkt kon niet worden uitgebracht van de schrik. ,Wat zeg je?'' ,Ach ziet u, ik heb een van de aardappels in mijn mond, dat praat wat moeilijk". ,Ja, dat kunstje ken ik ook, maar dan zonder aardappel", riep hij weer. De grendel bleef op de deur. De gealarmeerde gerant herkende Uw verslaggever onmiddellijk als iemand die nooit van zijn Ieven de hotelvakschool te Maastricht van binnen heeft gezien, en hij nam verlustigd de schaal over. Voor mensen die zo goed weten hoe het hoort weet prof Boukema de deur wei te openen. Een andere paging iets te weten te komen van wat zich binnen afspeelde heeft meer sukses gehad. Daartoe uitgenodigd , door achteloos voorgehouden bankjes van 25 was het uitstekend geschoolde personeel onmiddellijk bereid te verhalen. Een over al haar niet geringe leden bevend dienstertje heel! ons een verhaal verteld, dat we maar gedeeltelijk kunnen weer-

geven, uiteindelijk moet je weten waar je staat. Het arme kind bleek niet verder gekomen te zijn, dan de soep, waar zij dan ook goed de buik van vol had. Parmantig was zij de zaal binnengehuppeld , maar de soepterrine was haar wreed uit de handen gerukt. Vrees, dat het gezelschap er met het zwaar verzilverde serviesstuk vandoor zou gaan had haar dit geen moment uit het oog doen verliezen, waarbij ze ongewild getuige was geweest van het meest dramatische hoofdstuk van het feest. Grootinquisiteur, prof Verburg , was met de pan op tafel gesprongen en hij vroeg zijn disgenoten midden in het gezicht of zij misschien soep wilden. Zo voor het blok gezet had iedereen kleur moeten bekennen: drs Pais: , Kom ik voor de soep soms ook weer als tweede op het lijstje voor?" prof Zahn: ,lk heb mijn mening over dit rijke probleem eigenlijk nog niet gevormd, ik onthou me daarom maar van een antwoord, maar als U de echte Amerikaanse soep kan serveren , dan graag". prof Hennipman: ,De voor- en nadelen van het soepgebruik overziend, zou ik zeggen , Ia at ik het maar overwegen ". dr An kum: ,Graag een bordvol, en vee I ballen, zo niet eet ik vanavond nog soep in Tilburg". prof Van der Schroeff : ,lk weet nog wei een plek die nog verd er weg is, daar kun je ook soep eten". ''' J. H. en J. J. A.

Aan de studenten van de Universiteit van Amsterdam Het staren op de eigen navel door allerlei geledingen, instanties, groepen en afzonderlijke personen in en om de universiteit heeft in de laatste jaren tot ongewenst gevolg gehad dat ik als lid van de zwijgende meerderheid ben ingesneeuwd in de ongevraagde druk- en stencilwerken. Te lang heb ik dit met lijd~mheid verdragen. De brieven van Be~ante zijn uiteindelijk de druppel geweest die de beker van mijn gramschap hebben doen overlopen. lk zwijg niet Ianger. lk sla terug . Vandaar deze brief, die als een koekje van het eigen deeg bestemd is om de belagers van mijn sereniteit een vieze smaak in de mond te geven . lk ben er absoluut zeker van dat deze brief niet minder indruk op u, lezer, zal maken dan de lawine van schotschriften van links en rechts op mij heel! gemaakt ; dat is namelijk op logische gronden onmogelijk. In Sydney weet ik een bankgebouw w aarvan de deur van de hoofdkluis behalve met een letterslot ook nog beveiligd is met een automatisch tijdslot, dat na 's avonds g esloten te zijn de volgende dag om negen uur precies zich vrijwel geluidloos weer ontsluit. De vorige hoofdkass'er haalde om vijf voor negen vaak het grapje uit na de ontgrendeling van het letterslot een vroege klant duizend dollar te bieden als hij kans zag binnen een minuut de naar zijn zeggen loodzware deur te openen . Na de mislukte paging van de ander staple hij dan op het juiste ogenblik zelf naar voren en opende met 9espeeld vertoon van reuzenkracht de

deur. Het kon niet uitblijven dat op een keer iemand van zijn personeel de werkster een !Iinke fooi gal om 's morgens heel vroeg de electrische kantoorklok vijf minuten achteruit te zetten. Het gevolg van deze eenvoudige ingreep kon gelden als een duidelijk bewijs dat de tijd haar eig en ondoorgrondelijke gang gaat en zich niet stoort aan klokken. Wat om vijf voor negen een grapje zou zijn geweest ontaardde om negen uur in een drama. De nieuwe hoofdkassier maakt nooit grapjes. Hij laat ook nooit meer d e klok achte ruit zetten . Er zijn mensen die als ze weten dat een winkeldeur om negen uur open zal gaan er vlak voor dat tijdstip hard tegen gaan duwen, zodat de rij mensen achter hen, hun achterban zogezegd, zal denken dat het aan hun te danken is dat de deur open gaat. Wie er een fijn gevoel voor heeft op het juiste moment tegen de juiste deur te leunen brengt het bijna altijd heel ver in de politiek. Het omgekeerde is ook bijna waar. Een niet meer nieuwe variant van dit spel heel democrati sering . Het bestaat uit het intrappen van deuren. Liefst deuren die nog niet helemaal open zijn. Wei deuren die al van het slot at zijn, maar wie ze gewoon wil open doen is een spelbreker die zich schuldig maakt aan repressieve tolerantie. Het spel word! nog fanatieker gespeeld dan voetbal, maar het publiek raakt er op uitgekeken . Vergeleken met wijl en de kassier in Sydyney en de slimme deurl euners in de vaderlandse politiek is het ook een weinig

verfijnd spel dat de toeschouwers nauwelijks enige intellectuele voldoening kan schenken, nu de magie van het stoutejongetjessyndroom is uitg ewerkt. Het is hoog tijd dat er wat nieuws wordt bedacht om de achterban vast te houden, anders wordt het zo opvallend dat er nog al wat teigen van de bevoorrechte klasse vrijblijvend even op de linkse toer zijn geweest alvorens braaf bij pa in de zaak te komen. Wat is ontwapenender in de natuur dan jonge vogels die hun eigen nest bevu ilen terwijl ze op de rand klimmen voor de eerste vliegoefe ningen? Pas maar op voor je kleren met mijn deur. Het is een kleredeur. Hij is dagen geleden geverfd en nog steeds nat. En in samenwerking met onverwachte tochtscheuten maakt hij plotselinge agressieve bewegingen als er iemand over de drempel wil stappen. lntrappen is nog nooit gelukt: hij waait op het kritieke moment steeds wijd open. En als je dan mistrappend je evenwicht verliest komt hij met een trefzekere klap terug. De symboliek van het voorg aande is duidelij k. Docenten moeten hun gang kunnen gaan want cultuuroverdracht is een Goede Zaak. Er zijn meer goede zaakjes, democratie bijvoorbeeld. lk pas al jaren met volledig succes het one-man-one-votesysteem toe. Uiteraard ben ik zeit die ene man met die ene stem, want dat kan je nu eenmaal niet aan een orthodox-collectivistische spijtkabouter overlaten . A. J. Butter


wei aanvaardbaar

I I

niet aanvaard baar

aantal

aanvaardbaarheid in Ofo van de geldige stem men

1e voorkeur

geldige stemmen

A

8

c

D

A

8

c

D

A

model Ia

131

4

14

19

450

8

16

10

24

0

model lb

135

5

16 23

448

7

14

7

22

model II a

309

7

20

16

275

3

10

13

model II b

232

4

15 22

353

7

15

model lila

404

2

16 11

186

9

14

model Ill b

308

0

13 12

280

11

model IV

295

1

11

2

v

157

3

5

model VI

190

3

4

model

totaal

blanco

c

c

8

c

D

A

8

27

1

2

2

22

33 47 63

12 30 30

26

0

5 15

22

42 53 77

30

30

44

5

5

1

51

64 67

30

30

41

0

3

2

38

36 50 73

170

2

5

4

67

17 53 37

605 12 30 30

51

0

2

2

51

0

43 40

12 30 30

90

0

4

2

49

8

37

7

2

605 12 30 30

24

0

2

0

26

25

17

0

2

605 12 30 30

118

3

2

0

31

25 13

0

14

1

0

2

c

D

A

8

0

1

605

12 30 30

0

0

0

605

21

1

0

1

605 11

8

20

0

0

0

605 11

18

14

1

0

1

604

17 18

17

1

0

0

288

10 19 26

22

1

0

2

605

0

427

9

25

28

21

0

0

0

398

9

26 28

17

0

0

8

A

D

12 30 30

geen

I

D

53

I

A= studenten 8 = tas C = staf D = hoogleraren en lectoren

opkomstpercentages- : idem

in

A

32,5

R'dam

19

8

70,6 31

c

61 ,2 50

,Daar hebben we nu een jaar voor gewerkt, om een Veringa-model zonder opkomstregeling te krijgen ." Een begrijpelijke reactie van de voorzitter van de structuurcommissie toen uit bovenstaande tabel bleek, dat model lla in aile geledingen voor een meerderheid aanvaardbaar is. Daarmee is de samenstelling van de faculteitsraad vastgesteld op 7 vertegenwoordigers uit het wetenschappelijke personeel, 6 studenten en 1 tas-vertegenwoordiger. Opvallend is de keuze van hoogleraren en lectoren . Zij zijn in zeer grate meerderheid voor modellen met opkomstregeling en voorstander van niet-paritaire vertegenwoordiging. Wat dat laatste betreft in Ieite weinig reeel , omdat het curatoren-plan voorziet in een paritaire vertegenwoordiging voor de universiteitsraad. En waarom

dan niet e~::n dergelijke regeling op faculteitsniveau? Of voorzien zij moeilijkheden om een voldoend aantal studenten voor de faculteitsraad te interesseren en kiezen zij daarom voor de opkomstregeling? In ieder geval zijn hoogleraren en lectoren de grote verliezers van het referendum, want zij krijgen niet het model dat de grootste steun verwierf. Ook de studenten krijgen niet het model dat voor het grootste deel aanvaardbaar is. In hoeverre het bedroevend lage opkomstpercentage hieraan mede schuldig is vall niet te voorspellen. Wei blijkt wederom overduidelijk, dat als er iets aan inspraak mogelijk is grate aantallen verstek Iaten gaan. Misschien helpt aileen weer een Maagdenhuisaffaire om een ieder wakker te schudden. Oat zou dan weinig posi-

tiel zijn . De vraag is nu of er zes studenten te vinden zijn, die in de faculteitsraad zitting willen nemen . Velen zien dat somber in. Vreemd is de stemming van de wetenschappelijke stat. Model Ia (absolute meerderheid voor wetenschappelijk personeel) heeft minder aanhang dan model lb waarin een opkomstregeling die absolute meerderheid nog versterkt, terwijl bij de overige modellen de opkomstregeling minder aanhang heeft. Welke conclusies en commentaren er verder ook te vinden zijn , een ding is zonder meer plezierig: een tweede referendum is overbodig gebleken en dat had eigenlijk niemand 路.crwacht.

Regelmatig komt ook de onderwijscom miss'e (commissie Jongman) bijeen. Dan word! er een middag lang vergaderd. Minstens twee uur. Daar komt dan niet veel uit had Rostra gehoord . Oat kan kloppen . Rostra * was aanwezig toen de 6-regeling (weer eens?) aan de orde kwam. Dan vliegen vragen en argumenten v66r en tegen over de tafel. En aan het slot verwacht je dan, dat de commissie een advies voor de faculteitsvergadering opstelt. Niels daarvan; het punt heeft geen haast en kan nog eens rustig overwogen en besproken worden. Dan valt de uiteindelijke beslissing weer zoveel maanden later. Kan er weer worden vergaderd.

nota's, rapporten en discussiestukken in de prullemand deponeren . *H . M.

hopen af te studeren , kunnen zich in ~ binding stellen met Drs. H. M. A. K~颅 ders, Herengracht 514-516, telefoon 217878, toestel 2130.

Een van onze beste hoogleraren heeft te kennen gegeven niet in de universiteitsraad of dergelijke zitting te willen nemen . Hij wil meer gaan doen aan onderwijs en onderzoek. Terecht. Daarvoor hebben wij allen iets met de faculteit te maken. Niet om steeds maar weer te vergaderen. Er zijn een aantal zaken die moeten en kunnen veranderen, maar dat kan allemaal in korte vergaderingen. En met snelle besl:ssingen zonder dat die overhaast zijn genomen. Zodat we niet aan het einde van de rit (,bij Petrus" volgens prof Ormeling) vergadermoe zijn. En een stapel

H. M.

PROJECT ONDERWIJS. Voor het vak ,Interne organisatie" zal, in het kader der doctoraalstudie, een aanvang worden gemaakt met project onderwijs. Het ligt in de bedoeling dat de eerste projectg roe pen in de zomermaanden zullen starten. Elke projectgroep zal bestaan uit ongeveer 6 tot 8 studenten. Elke projectgroep zal een onderwerp bestuderen door de deelnemers zelf gekozen. De projectgroepen zullen kritisch begeleid worden door Prof. Verburg , Drs. Kruis en Drs. Willems. Belangstellende studenten worden uitgenodigd zich in verbinding te stellen met Drs. J. G. L. M. Willems. lnstituut voor Bedrijfseconomie, kr. 105, tel. toestel 2131 . ,Aan het lnstituut voor Bedrijfseconomie en Accountancy bestaat een plaatsingsmogelijkheid voor een wetenschappelijk medewerker. Tot zijn voornaamste taak zal behoren het geven van onderwijs in het kader van de propedeutische opleiding . Ge.interesseerden in deze functie, die recentelij k zijn afgestudeerd of binnen kart

Examen en tentamendata september 10 Econ . geografie (prof. Ormeling) 14 Propedeutische wiskunde 16 Intern . econ. betekkingen (prof. Jongman) 17 Financiele rekenkunde 18 Propedeutisch examen 22 Macro-econ. en geldtheorie (Kiant) 23 Staathuishoudkunde (Pais en Hardebol) 24 Propedeutisch boekhouden 24 Overganstest voortgezet boekhouden 24 Slottest voortgezet boekhouden 25 Levensverzekeringswiskunde 28 Voortgezette statistiek, tentamen 30 Kostprijs II (prof van Philips) oktober 6 Prakticum kostprijs, herhaling 12 Prakticum jaarverslagen, herhaling Colleges Voor het cursusjaar 1970/71 zullen de colleges aanvangen op maandag 21 september. 路


1970 - Nummer 5 - 13 juli 1970