Page 1

เรือ ่ ง นโยบายการจัดทําราง แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010)

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ 2553 โรงแรมอมารี วอเตอรเกท กรุงเทพฯ

เหตุผลการจัดทํารางแผน PDP 2010 …

ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพากาซธรรมชาติ

…

ตอบสนองนโยบายและกระตุนการลงทุนดานพลังงาน †

โครงการ EGAT & IPP

†

SPP Cogeneration

†

VSPP Renewable

…

เพื่อการจัดหากาซธรรมชาติในอนาคต

…

เพิ่มความชัดเจนของสมมติฐานในการจัดทํารางแผน PDP

…

†

ผลประหยัดพลังงานไฟฟา โครงการ DSM

†

ปรับลดปริมาณกาซเรือนกระจกจากภาคการผลิตไฟฟา

ปรับการพยากรณใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ


แนวทางการปรับปรุงรางแผน PDP 2010 (1) …

รมว. พน. ไดใหแนวการปรับปรุงรางแผนPDP 2010 ดังนี้ †

เนนการมีสวนรวมของประชาชน „

†

ตามมาตรา 56 และ 57 ของรัฐธรรมนูญ 2550 วาดวยสิทธิการเขาถึงขอมูล

เนนความมั่นคงไฟฟาระบบควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม „

การกระจายแหลงเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา

„

การกําหนดสัดสวนกําลังการผลิตไฟฟาสํารองของประเทศที่เหมาะสม

„

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกของโรงไฟฟาใหมที่จะเขามาในระบบของ ประเทศ

„

การสงเสริมใหมีการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ใหสอดคลองกับ แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป

„

การประหยัดและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน

„

การสงเสริมการผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบ Cogeneration

แนวทางการปรับปรุงรางแผน PDP 2010 (2) นําความคิดเห็นจากการสัมมนาเรื่อง PDP 2007 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (11 ก.พ. 2552) มาประกอบการพิจารณา −

คาพยากรณความตองการไฟฟา ทบทวนคาประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจ ขอมูลการ สํารวจการใชไฟฟารายกลุม ( End User Survey) และควรนําโครงสรางภาคเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่เปลีย ่ นแปลงไปมาประกอบการพิจารณาดวย

สมมติฐานในการจัดทําแผนฯ ควรนําโครงการ DSM และการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP เขารวมในแผนการจัดหาไฟฟา ลดปริมาณการสํารองในการผลิตไฟฟา

กระบวนการจัดทําแผน PDP โดยพิจารณากระบวนการวางแผนไฟฟาแบบบูรณาการ (IRP) โดยพิจารณาทั้งดานความตองการไฟฟาและดานการจัดหาไฟฟา

ธรรมาภิบาลของการรับฟงความคิดเห็นตอแผน PDP ควรเปดรับฟงความเห็นโดยกวาง ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแผนฯ


การดําเนินการเพื่อปรับปรุงแผน PDP

เนนการมีสวนรวมจากทุกฝาย 16 กันยายน 2552 แตงตั้ง * คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนากําลัง การผลิตไฟฟาของประเทศไทย 3 พฤศจิกายน 2552 แตงตั้ง * คณะทํางานทบทวนสมมติฐานแผนพัฒนากําลังการ ผลิตไฟฟาของประเทศไทย

การดําเนินการจัดทํารางแผน PDP 2010 วันที่ 7 ต.ค. 2552 ครั้งที่ 1/2552 (1)

การประชุม คณะอนุกรรมการฯ

เรื่องพิจารณา - แผนการดําเนินงานการจัดทําแผน PDP

23 พ.ย. 2552 ครั้งที่ 1/2552 (1)

คณะทํางานฯ

- แผนการดําเนินการทบทวนสมมติฐานแผน PDP

7 ม.ค. 2553 ครั้งที่ 1/2553 (2)

คณะอนุกรรมการฯ

- รางแผน PDP 2010 (พ.ศ. 2553-2573)

15 ม.ค. 2553 ครั้งที่ 1/2553 (2)

คณะทํางานฯ

- การปรับแผนการดําเนินงานทบทวนสมมติฐานของคณะทํางานฯ - การทบทวนสมมติฐาน PDP (DSM, พลังงานหมุนเวียน)

26 ม.ค. 2553 ครั้งที่ 2/2553 (3)

คณะทํางานฯ

- การทบทวนสมมติฐาน PDP (Load Forecast, DSM, พลังงานหมุนเวียน, SPP Co-gen, การรับซื้อไฟจากประเทศเพื่อนบาน, กําลังผลิตไฟฟาสํารอง, การลดปริมาณ CO2จากภาคการผลิตไฟฟา)

4 ก.พ. 2553 ครั้งที่ 2/2553 (3)

คณะอนุกรรมการฯ

12 ก.พ. 2553

การสัมมนารับฟงความ คิดเห็นกลุมยอย

สมมติฐานรางแผน PDP 2010

15 ก.พ. 2553 ครั้งที่ 3/2553 (4)

คณะอนุกรรมการฯ

- การพิจารณาความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงสมมติฐานราง แผน PDP 2010

สมติฐานที่ผานการพิจารณาของคณะทํางานฯ และรางแผน PDP 2010

-

หมายเหตุ 1. คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ไดรบ ั การแตงตั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 2. คณะทํางานทบทวนสมติฐานแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552


สมมุติฐานในการจัดทําแผน PDP 1. สมมุติฐานดานความมั่นคงของระบบไฟฟา - กําลังผลิตไฟฟาสํารองของระบบไฟฟา - กระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา - สัดสวนการรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน

2. สมมุติฐานดานสิ่งแวดลอม (Green PDP) - การจัดการดานการใชไฟฟา (DSM) - การสงเสริมพลังงานหมุนเวียน VSPP - การสงเสริมระบบ Cogeneration - การลดภาวะโลกรอน ลด CO2

3. สมมติฐานคาพยากรณความตองการใชไฟฟา - ประมาณการ GDP - คาพยากรณความตองการใชไฟฟา

น้ําหนักความสําคัญของสมมติฐานที่ใชในการจัดทําแผน PDP

ความมั่นคงของระบบ * กําลังผลิตสํารอง * การกระจายเชื้อเพลิง * ไฟฟาจากเพื่อนบาน

60%

30%

10%

สิง ่ แวดลอม • DSM • พลังงานทดแทน • Cogeneration • CO2

คาพยากรณ * ความแมนยํา


สัดสวนการผลิตพลังงานไฟฟา (ตามประเภทเชื้อเพลิง) พลังงานทดแทน 1.4% 1.4% ถานหินนําเขา 8.4% 8.4% น้ํามันเตา 0.3% 0.3%

กาซธรรมชาติ 72.5 %

ลิกไนต 11.0% 11.0% พลังน้ํา 4.7%

สปป. สปป. ลาว 1.6% 1.6%

ดีเซล มาเลเซีย 0.02 % 0.1 %

ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟาสุทธิ ป2552 145, 145,233

9

ลานหนวย

สัดสวนเชือ ้ เพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา 70 60 Gas Coal Oil Renew Hydro Geothermal Nuclear

50 40 30 20 10 0

World

ASEAN

Thailand

เชื้อเพลิงฟอสซิลยังมีสัดสวนประมาณ 70% ในโลก เชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาในโลก Î ถานหิน 40%


สรุปเหตุการณวันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2552 เวลา 16.00 น แหลงบงกชหยุดจายกาซ JDA – A18 กาซหายสุทธิ 500 MMSCFD 440 MMSCFD กระทบการจายกาซฯ 14-18 ส.ค.

9 ส.ค. 52

13 ส.ค. 52

เวลา 08.45 น แหลง Yadana หยุดจายกาซ กระทบการจายกาซฯถึง 19:00 น. รวม 32 MMSCF

14 ส.ค. 52

เพิ่มการผลิตจากถานหิน ซื้อไฟจากลาว

15 ส.ค. 52

เวลา 11.35 - 23.30 น แหลงอาทิตยหยุดจายกาซ กระทบการจายกาซฯ 19 ส.ค.

16 ส.ค. 52 17 ส.ค. 52

เวลา 22.20 น. ลดการระบายน้ํา SNR เวลา 23.48 น ปด Spill Way ที่ TN

18 ส.ค. 52

19 ส.ค. 52

แหลงบงกชจายกาซ ถึงระยองปกติ

เวลา 09.05 น เพิ่มการระบายน้ํา เพิ่มการเดินเครื่องที่ BPK, SNR, BB, SK และเปด Spill Way ที่ TN - RPB เวลา 09.15 น. ตั้ง War Room - VRK - SNR, BB, SK ( บางสวน ) ซื้อไฟเพิ่มจาก SPP (ถานหิน, Renewable) เพิ่มการผลิตจากน้ํามันเตา ขอมูล จาก กฟผ

การรับซือ ้ ไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน China

Myanmar

(MOU 12 Nov 98 : 3,000 MW)

(MOU 4 Jul 97 : 1,500 MW)

Laos

Commissioned : 640 MW PPA Signed : 3,210 MW (MOU 22 Dec 07 : 7,000 MW)

Cambodia

(MOU 3 Feb 00 : Yet to be Defined) Defined) 12


สรุปความคืบหนาการรับซื้อไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน

โครงการ

ปริมาณรับซือ ้ (เมกะวัตต)

กําหนดการจายไฟฟาเขาระบบ

1. โครงการทีม ่ ีการลงนามสัญญาซื้อขายและจายไฟฟาเขาระบบ กฟผ. แลว 1.1 น้ําเทิน-หินบุน

187

31 มี.ค. 2541

1.2 หวยเฮาะ

126

3 ก.ย. 2542

2. โครงการทีม ่ ีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว แตยง ั ไมไดจา  ยไฟฟาเขาระบบ กฟผ. 2.1 น้ําเทิน 2

920

ธ.ค. 2552 (มี.ค. 2553)

2.2 น้ํางึม 2

615

มี.ค. 2554

2.3 เทิน-หินบุนสวนขยาย

220

มี.ค. 2555

1,473

2558

369

2559

3. โครงการทีไ ่ ดลงนาม Tariff MOU แลว 3.1 หงสาลิกไนต 3.2 มาย-กก

รวม

3,910

การรับซือ ้ ไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน • กําหนดโครงการที่มีความชัดเจนในอนาคต (ภายใตกรอบ Tariff MOU) • การศึกษาที่ผานมากําหนดสัดสวนดังนี้ – ซื้อไฟฟาจาก 1 ประเทศ ไมเกิน 13 % ของกําลังผลิตทั้งหมด – ซื้อไฟฟาจาก 2 ประเทศ ไมเกิน 25 % ของกําลังผลิตทั้งหมด – ซื้อไฟฟาจาก 3 ประเทศ ไมเกิน 33 % ของกําลังผลิตทั้งหมด – ซื้อไฟฟาจาก 4 ประเทศ ไมเกิน 38 % ของกําลังผลิตทั้งหมด • กฟผ. ไดใหภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศึกษานี้ มีระยะเวลา 1 ป (1 พ.ย. 2552- 31 ต.ค. 2553)


สรุป ดานความมั่นคงของระบบไฟฟา •

ระดับกําลังผลิตไฟฟาสํารองที่เหมาะสม อาจสูงกวา 20 %

การกระจายแหลงเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา

ถานหิน นิวเคลียร พลังงานหมุนเวียน รับซื้อไฟฟาตางประเทศ

สัดสวนการรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน

25% ของกําลังผลิตรวมทั้งหมด

สถานภาพ SPP, VSPP

(พลังงานหมุนเวียน)

ณ 31 มกราคม 2553

รวมเปาหมายตามแผนฯ 15 ป: 5,608 MW เปาหมาย 3,700 MW 3,500.00

ปริมาณไฟฟาเสนอขาย (MW)

3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00

เปาหมาย 500 MW

500.00

เปาหมาย 324 MW

เปาหมาย 120 MW

เปาหมาย 800 MW

เปาหมาย 160 MW

0.00

อยูร ะหวางพิจารณา ตอบรับ(ยังไมม ี PPA) มี PPA แลว เขาระบบแลว รวมทุก ขั้นเสนอขาย

แสงอาทิตย

กาซชีวภาพ

ชีวมวล

ขยะ

น้ํา

ลม

แสงอาทิตย

กาซชีวภาพ

ชีวมวล

ขยะ

น้ํา

ลม

1,032.63

67.03

438.73

405.55

0.00

859.25

259.13

42.78

347.10

67.45

0.00

373.80

1,587.14

69.32

1,521.89

96.36

6.34

25.04

7.67

43.04

637.14

10.82

0.54

0.38

2,886.57

222.17

2,944.86

580.18

6.88

1,258.47

EPPO


ปริมาณการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 1) โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ยื่นเสนอขายเขา มาในปจจุบันยังมีความไมชัดเจนในเรือ ่ งความ ซ้ําซอนของสถานที่ตั้งและไมมีหลักประกันวาจะ ดําเนินการจริง 2) นอกจากนี้ยังตองพิจารณาผลกระทบตอความ มั่นคงในระบบไฟฟา และความพรอมของระบบ สงไฟฟาที่จะรองรับการเชือ ่ มตอของโครงการ

การสงเสริมระบบ Cogeneration 1. สามารถนําความรอนไอน้ําหรือน้ํารอนไปใชประโยชนในกระบวนการผลิต ของอุตสาหกรรม รวมถึงนําไปทําความเย็นใชใน โรงงาน อาคาร 2. ลดความสูญเสียในระบบสงและจําหนาย ลดปญหาไฟตกไฟดับของโรงงาน อุตสาหกรรม ซึ่งตองการใชไฟฟาที่มีความเชื่อถือไดสูง 3. เพิ่มประสิทธิภาพดาน โดยมีประสิทธิภาพสูงถึง 50-80% เทียบกับระบบผลิต ไฟฟาอยางเดียวที่มีประสิทธิภาพเพียง 32-35% 4. การลงทุนกอสรางตอบสนองความตองการใชไฟฟาไดเร็วกวาโรงไฟฟา ขนาดใหญ ซึ่งตองรอใหมีความตองการไฟฟาสูงเพียงพอ และชวยกระตุน เศรษฐกิจในภาพรวม 5. ลดความตองการการใชไฟฟาสูงสุด (peak กาซเรือนกระจก

demand)

และลดการปลอย


การรับซื้อไฟฟาจาก SPP-Cogeneration จํานวน (ราย) 19

กําลังการ ผลิตติดตั้ง (MW)

ปริมาณพลัง ปริมาณพลัง ไฟฟาเสนอ ไฟฟาเสนอขาย ขาย (MW) สะสม (MW) 59.00

พลังไฟฟา สูงสุดของ ระบบ (MW) 12,268.00

สัดสวน Cogen เทียบกับทั้ง ระบบ (%) 0.48%

2538

3

165.20

59.00

2539

2

300.00

180.00

239.00

13,311.00

1.80%

2540

2

226.10

42.00

281.00

14,506.00

1.94%

2541

6

562.31

335.50

616.50

14,180.00

4.35%

2542

9

1,141.80

750.00

1,366.50

13,712.00

9.97%

2543

3

411.00

270.00

1,636.50

14,918.30

10.97%

2544

2

213.00

150.00

1,786.50

16,126.40

11.08%

2545

0

-

-

1,786.50

16,681.10

10.71%

2546

1

120.00

60.00

1,846.50

18,121.40

10.19%

2547

0

-

-

1,846.50

19,325.80

9.55%

2548

0

-

-

1,846.50

20,537.50

8.99%

2549

1

55.00

50.00

1,896.50

21,064.00

9.00%

2550

0

-

-

1,896.50

22,586.10

8.40%

2551

0

-

-

1,896.50

22,017.00

8.61%

2552

1

300.00

60.00

1,956.50

22,886.00

8.55%

2553

1

168.43

90.00

2,046.50

23,936.00

8.55%

2554

0

-

-

2,046.50

25,085.00

8.16%

2555

11

1,231.05

924.00

2,970.50

26,572.00

11.18%

2556

6

741.01

540.00

3,510.50

28,188.00

12.45%

2557

1

112.00

90.00

3,600.50

29,871.00

12.05%

รวม

49

5,746.90

3,600.50

- เฉพาะเชื้อเพลิงพาณิชย - Firm 44 ราย ปริมาณเสนอ ขาย 3,431.50 MW - Non-Firm 5 ราย ปริมาณ เสนอขาย 169 MW

SPP-Cogen สัญญา Firm จํานวน 40 ราย กําลังการผลิต 4,700.49 MW ป ริ ม า ณ เ ส น อ ข า ย 3,431.50 MW ใช Gas เฉลี่ย 381.62 ลาน ลูกบาศกฟุตตอวัน

ห า ก คิ ด เ ฉ พ า ะ SPPCogen สั ญ ญ า Firm สัดสวน = 11.49%

มติ กพช. วันที่ 24 สิงหาคม 2552 (1) เห็ น ควรกํ า หนดเป า หมายปริ ม าณพลั ง ไฟฟ า รั บ ซื้ อ จาก SPP ระบบ Cogeneration ประเภทสัญญา Firm ที่ใชเชื้อเพลิงเชิง พาณิชย สําหรับการจัดหาไฟฟาชวงป 2558-2564 ประมาณ 2,000 เมกะวัตต ทั้ ง นี้ ใ นการพิ จ ารณารั บ ซื้ อ ไฟฟ า ในแต ล ะป สามารถ กําหนดปริมาณพลังไฟฟารับซื้อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ ความตองการใชไฟฟาและไอน้ํา และความพรอมในการจัดหา กาซธรรมชาติในขณะนั้นได สําหรับระยะยาวใหกําหนดปริมาณการรับซื้อไฟฟาจาก SPP ระบบ Cogeneration เป น ร อ ยละของความต อ งการพลั ง ไฟฟาที่เพิ่มขึ้นในอนาคตไวในแผน PDP ฉบับใหม 20


สรุป ดานสิ่งแวดลอม ‰

การจัดการดานการใชไฟฟา (DSM) - ฐานขอมูลและวิธีการคํานวณผลประหยัด ซึ่งยังตองปรับปรุง

‰

การสงเสริมพลังงานหมุนเวียน VSPP - ความพรอมของผูผลิตและระบบสง ซึ่งจะตองปรับปรุง - ใชเปาหมายแผนพลังงานทดแทน 15 ปเปนกรอบในแผน PDP

‰

การสงเสริมระบบ Cogeneration - ดําเนินการตามมติ กพช. (เพิ่ม 2000 MW ป 58-64) - เตรียมเรื่องการจัดหากาซธรรมชาติ

‰

การลดภาวะโลกรอน ลดCO2 - นิวเคลียร - Clean Coal Technology(รวม CCS)

คาพยากรณความตองการไฟฟา

(ชุด กุมภาพันธ 2553)

™ NIDA ไดจัดทําคาพยากรณ GDP ในระยะยาว (เบื้องตน) ไว 3 กรณีคือ กรณี สูง กรณีฐาน และกรณีต่ํา อยางไรก็ตามผลการศึกษาของ NIDA กรณีฐาน มีคา ต่ํามากเมื่อเทียบกับคาที่ใชใน PDP2007 Revision 2 ซึ่งเปนคาที่เปนทางการ ลาสุดที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพยากรณความตองการใช ไฟฟา ™ ดังนั้นคณะอนุกรรมการจัดทําแผน PDP จึงพิจารณาใหใช GDP กรณีสูงของ NIDA ซึ่งเปนคาอยูระหวางกลางของกรณีฐานทั้งสองดังกลาวขางตน เปน เกณฑในการจัดทําคาพยากรณความตองการใชไฟฟาสําหรับจัดทําแผน PDP 2010 ™ การใชคาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) กรณีสูง จากผลการศึกษาของ NIDA เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ ผลักดัน การลงทุนภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะโครงการดานสาธารณูปโภค


คาพยากรณ GDP

คาพยากรณพลังไฟฟาผลิตสุทธิ ในระบบ ของ กฟผ. เมกะวัตต 60,000

สิ้นป 2564 กรณีสูง : ลดลง จาก PDP 2007 Rev2 = 4,948 เมกะวัตต

กรณีสูง 56,863 MW

55,000

50,000

45,000

PDP 2007 : Rev2 44,281 MW

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

24

15,000 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573


สรุป คาพยากรณความตองการไฟฟา ประมาณการ GDP

‰ ‰

เปนตัวเลขเบื้องตน

คาพยากรณความตองการไฟฟา

… †

มีการหักผลการประหยัดพลังงานไฟฟาโครงการ DSM ออกแลว

ขอบคุณครับ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน


คาพยากรณความตองการไฟฟา เมื่อพิจารณา DSM กรณี ยังไมพิจารณา DSM

กรณีพิจารณา DSM ใหผลประหยัดในระดับ Consumption

ป

Peak (MW)

Increase (%)

Energy (GWh)

Increase (%)

ป

Peak (MW)

Increase (%)

Energy (GWh)

Increase (%)

2010 (2553)

23,289

4.89

153,179

4.79

2010 (2553)

23,249

4.70

152,954

4.63

2011 (2554)

24,691

6.02

161,006

5.11

2011 (2554)

24,568

5.67

160,331

4.82

2012 (2555)

26,182

6.04

169,589

5.33

2012 (2555)

25,974

5.72

168,464

5.07

2013 (2556)

27,657

5.63

178,502

5.26

2013 (2556)

27,322

5.19

176,701

4.89

2014 (2557)

29,075

5.13

188,082

5.37

2014 (2557)

28,614

4.73

185,606

5.04

2015 (2558)

30,459

4.76

197,626

5.07

2015 (2558)

29,890

4.46

194,565

4.83

2016 (2559)

31,820

4.47

207,147

4.82

2016 (2559)

31,334

4.83

204,536

5.12

2017 (2560)

33,314

4.69

217,022

4.77

2017 (2560)

32,954

5.17

215,086

5.16

2018 (2561)

34,775

4.39

226,915

4.56

2018 (2561)

34,582

4.94

225,879

5.02

2019 (2562)

36,298

4.38

237,321

4.59

2019 (2562)

36,064

4.28

236,065

4.51

2020 (2563)

37,842

4.26

248,189

4.58

2020 (2563)

37,608

4.28

246,933

4.60

2021 (2564)

39,566

4.56

259,580

4.59

2021 (2564)

39,332

4.58

258,324

4.61

2022 (2565)

41,238

4.23

271,061

4.42

2022 (2565)

41,004

4.25

269,805

4.44

2023 (2566)

42,944

4.14

282,874

4.36

2023 (2566)

42,710

4.16

281,617

4.38

2024 (2567)

44,641

3.95

295,095

4.32

2024 (2567)

44,408

3.98

293,838

4.34

2025 (2568)

46,626

4.44

307,831

4.32

2025 (2568)

46,392

4.47

306,574

4.33

2026 (2569)

48,555

4.14

321,115

4.32

2026 (2569)

48,322

4.16

319,858

4.33

2027 (2570)

50,566

4.14

334,963

4.31

2027 (2570)

50,332

4.16

333,707

4.33

2028 (2571)

52,565

3.95

349,404

4.31

2028 (2571)

52,332

3.97

348,147

4.33

2029 (2572)

54,821

4.29

364,462

4.31

2029 (2572)

54,587

4.31

363,205

4.33

2030 (2573)

57,097

4.15

380,170

4.31

2030 (2573)

56,863

4.17

378,913

4.32

PDP 2010  
PDP 2010  

The latest version of Thailand's PDP.